Redningskonferansen

Comments

Transcription

Redningskonferansen
Redningskonferansen
2016
28. SEPTEMBER
THON CONGRESS GARDERMOEN
DEL 1 - Plenum
0900 – 0915Åpning
0915 – 0930 Etablering av bakteppe for konferansen
– tenk dere en skipsulykke med brann
nært land. Hvordan samhandler vi for å
takle en slik hendelse?
Innledning ved Hovedredningssentralen
0930 – 1000 Beredskapstenkning og lederskap i kriser
Renate Grønvold Bugge, spesialt i klinisk
psykologi, Senter for krisepsykologi
1000 – 1015 Hvilket ansvar og rolle har
Krise­støtteenheten (KSE)?
Georg Bryn, direktør for KSE
1015 - 1030 Hvordan jobber Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
for å ruste samfunnet mot storulykker?
Anne R. Pedersen, avdelingsdirektør
Brann- og redningsavdelingen
1030 – 1130PAUSE
1130 – 1145 Hvilken rolle og ansvar har Politi­
direktoratets (POD) ­situasjonssenter i
et slikt scenario?
Lars Aune, fungerende seksjonssjef
Beredskapsseksjonen
1145 – 1200 Hvordan jobber Helsedirektoratet (Hdir)
for at helsevesenet skal takle store
hendelser?
Steinar Olsen, avdelingsdirektør,
Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste
1200 – 1215 Hovedredningssentralens
ansvar og oppgaver
Hans Vik, politimester og leder for
Hovedredningssentralen i Sør-Norge
1215 – 1230 Lokal redningssentral – ansvar og
­ ppgaver ved storulykker
o
Kaare Songstad, politimester i Vest PD
1230 – 1315 Erfaringer fra Turøya-hendelsen: Hva
fremmet/hemmet samvirke?
Panel fra brann, helse, politi, Sivilforsvaret
og on-scene coordinator fra Forsvaret ledet
av konferansier
1315 – 1430LUNSJ
Redningskonferansen
2016
28. SEPTEMBER
THON CONGRESS GARDERMOEN
DEL 2 - Delsesjoner
1430 –
1450
1450 –
1510
1510 –
1545
LEDERSKAP
KOMMUNIKASJON
OG TEKNOLOGI
UTVIKLING AV
REDNINGSTJENESTEN
Ledelse på skadested ved
masseskade
Rune Rimstad, PhD,
beredskapsleder OUS eller
Bjørn Jamtli, seniorrådgiver
Helsedirektoratet
Forventninger til nødnett
i fremtiden
Cecilie Løken, avdelingsdirektør, Teknisk forvaltning
DNK
Samvirkeprinsippet – hva
skal til for at det skal være
noe mer enn et planbegrep
Tora Aasland, seniorrådgiver
Helse Stavanger og
Geir Sverre Braut, professor
Universitetet i Stavanger
Ledelsesutfordringer og
kom­munikasjon mellom
samvirkeaktører under
hendelser
Tilgjengelig teknologi;
utnytter redningstjenesten
teknologi godt nok?
Jan Håvard Skjetne,
SARINOR/Sintef
Program for forbedring av
­nødmeldetjenesten
Jesper Rådberg, prosjektleder
Justisdepartementet
Bruk av droner - erfaringer
og vilkår
Arne Vangen,
Røde Kors Hjelpekorps
Mats Kongshaug,
Norsk Folkehjelp
Bjørn Ivar Evjen,
Redningsselskapet
Status for fremtidig
LRS-struktur og g
­ evinster for
Rednings­tjenesten
Ledes trolig av POD,
med representanter fra
FORF og Justisdepartementet
Konferansier leder denne delen
av sesjonen
Panel:
Øyvind Karlsen, DNK
Ove Frøland, HRS
Morten Rebnord,
operasjonsleder LRS
Eivind Hovden, fungerende
distriktssjef, Sivilforsvaret
1545 –
1645
PAUSE
PAUSE
PAUSE
1645 –
1705
Kommunens kriseledelse proaktiv stabsmetodikk og
praktisk anvendelse av
prinsippene under Turøya
Ivar Conrad Lunde,
beredskapssjef Bergen
Samvirke; forskning og
utredning i regi av
Redningsselskapet
Erik Carlstrøm, professor,
Høskolen i Sørøst-Norge
1705 –
1730
Etablering av Emergency
Medical Teams (EMT)
Bjørn Jamtli, seniorrådgiver
Helsedirektoratet
Samlokalisering av
110-112-113, kultur og
samvirke
Mattis Andreassen, prosjektleder for samlokalisering i
Bodø, fra AMK
Espen Thomassen, operativ
leder Vestviken 110
1740–
1810
Avslutning: Har vi lært noe? Diskusjon om roller, ansvar og utfordringer.
SAR-rapport system
Owe Frøland, redningsleder
Hovedredningssentralen
1830 – 2000:Minglemiddag
2000 – 2300:Samvirke i lag/ sosial samling med musikk
Det vil kunne forekomme justeringer av programmet frem mot konferansen.

Similar documents