Yo-opas-syksy-2016

Comments

Transcription

Yo-opas-syksy-2016
OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE
Ylioppilastutkinto
Yleiset määräykset ja ohjeet




Yo-kokeet järjestetään samaan aikaan koko maassa, syksyllä ja keväällä
Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Tutkinto katsotaan aloitetuksi ensimmäisestä osallistumisesta jonkin
aineen kokeeseen
Yo-tutkintoa voi täydentää sen jälkeen, kun tutkinto on suoritettu
Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen edellytyksenä on, että kokelas saa
myös lukion päättötodistuksen koulunsa opetussuunnitelman määräämällä
tavalla.
Osallistumisoikeus yo-tutkintoon




Ennen tutkinnon kirjalliseen kokeeseen osallistumista opiskelijan tulee
olla suorittanut pakolliset kurssit ko. aineessa
Lyhyessä vieraassa kielessä riittää kolme lukiokurssia
Rehtorin päätöksellä poikkeukset
Tutkinnon voi suorittaa ajallisesti hajautettuna kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Kuitenkin sellainen kokelas, joka ulkomailla tapahtuvan päätoimisen opiskelun tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi on menettänyt kaksi
tutkintokertaa, voi jatkaa tutkintonsa suorittamista heti kotiinpaluun jälkeisenä
kahtena perättäisenä tutkintokertana. Tämä koskee kokelasta, joka on osallistunut tutkintoon ainoastaan yhden kerran ennen ulkomaille muuttamistaan.
Kirjoitettavat aineet
Pakolliset kokeet
Kaikille pakollinen: äidinkieli
Näistä valittava kolme pakollista koetta: toinen kotimainen kieli, vieras
kieli, matematiikka ja reaaliaineen koe
Tutkintoon tulee sisältyä neljä pakollista koetta, joista yhdessä (vieras kieli tai
toinen kotimainen kieli tai matematiikka) tulee olla laajan tason koe (A- taso).
Ylimääräiset kokeet
Tutkintoon voi liittää ylimääräisiä kokeita: toinen kotimainen kieli, matematiikka,
vieraan kielen kokeita ja reaaliaineen kokeita.
 Yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi muuttaa tutkinnon kuluessa
 Tutkintoon ei voi kuulua eritasoisia kokeita samassa tutkintoaineessa
 Yo-kokelas ei voi samalla tutkintokerralla osallistua kahteen pitkään
oppimäärään perustuvaan vieraan kielen kokeeseen


Koepäivän aikana kokelas voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen
Yo-kokelas voi suorittaa lukio-opintojen laajuudesta riippumatta eri tason
mukaisen kokeen (esim. A-ruotsia opiskellut suorittaa B-tason kokeen) huomioiden kuitenkin sen, että yhdessä pakollisessa kirjoitettavassa aineessa
on suoritettava laajan tason koe
Hylättyjen ja hyväksyttyjen kokeiden uusiminen



Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kokeita välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Pakollisen hylätyn kokeen uusinnan voi
suorittaa eri tason kokeena kuin alkuperäinen hylätty koe, edellyttäen, että tutkintoon kuuluu jokin muu laajan tason mukainen koe. Jos hylättyä koetta ei
saa määräajassa suoritettua, on koko tutkinto suoritettava alusta asti uudelleen
Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa, mutta
kokeen tasoa ei voi sitä uusittaessa vaihtaa
Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran ilman aikarajaa
Yo-tutkintolautakunta voi erityisen painavasta syystä päättää, että kokelas voi
tutkinnon suorittamisen ollessa vielä kesken aloittaa tutkinnon suorittamisen
kokonaisuudessaan alusta. Opiskelijan tulee hakea oikeutta kirjallisesti lautakunnalta.
Yo-kokeiden arvostelu, arvosanat ja kompensaatio
Oman koulun opettajat suorittavat alustavan arvostelun. Yo-tutkintolautakunta määrää
lopulliset koekohtaiset arvosanat. Pisterajat voivat vaihdella paljonkin eri tutkintokertoina.
Ylioppilastutkinnon arvosanat:
Laudatur (L) = 7 pistettä
Eximia cum laude approbatur (E)= 6 pistettä
Magna cum laude approbatur ( M)= 5 pistettä
Cum laude approbatur (C)= 4 pistettä
Lubener approbatur (B)=3 pistettä
Approbatur (A) = 2 pistettä
Improbatur (I) =0 pistettä
Jos yo-kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa kokeessa, lautakunta voi kuitenkin
tietyin edellytyksin antaa hänelle ylioppilastutkintotodistuksen, johon hylätty arvosana merkitään. Menettelyä kutsutaan kompensaatioksi.
Kompensaatio suoritetaan automaattisesti tietyn laskutavan mukaan, ellei kokelas
ennen kirjoituksia sitä kiellä. Kirjallinen pyyntö tehdään rehtorille. Jokaisesta kokeesta annetaan kompensaatioäänimäärä. Hylätyt suoritukset on tason mukaan jaettu
neljään luokkaan: i+, i, i -, i=. Kustakin kokeesta annetaan kompensaatioääniä seuraavasti: L 7, E 6, M 5, C 4, B 3, A 2.
i+
12
i
14
i16
i=
18
Koetilaisuus
Kirjalliset kokeet kestävät kuusi tuntia. Kokelaan koeaika on klo 9-15 (poikkeuksena opiskelijat,
jotka ovat saaneet YTL:ltä päätöksen erityisjärjestelyihin). Kokelas ei saa poistua kirjallisesta kokeesta
ennen klo 12:ta. Kokelas, joka osallistuu samana päivä kahteen lyhyen oppimäärän kielikokeeseen, saa
koeaikaa kahdeksan tuntia. Kielten kuuntelut järjestetään erillisen aikataulun mukaan.
Eri oppiaineiden ja aineryhmien opettajat antavat erikseen omaan oppiaineeseensa liittyvät ohjeet. Ainekohtaiset ohjeet on myös luettavissa lautakunnan kotisivuilla www.ylioppilastutkinto.fi. Ainekohtaisia ohjeita tulee noudattaa huolellisesti. Kokelaiden tulee kiinnittää erityistä huomiota vastaustensa
siisteyteen. Epäsiististä vastauksesta voidaan vähentää pisteitä.
Kielten kokeissa tulee huomioida, että hyväksytyn arvosanan saadakseen kokelaan on osallistuttava
sekä kuuntelu – että kirjalliseen kokeeseen. Myös äidinkielessä on osallistuttava molempiin kokeisiin.
Mitään tutkintoaineeseen liittyvää materiaalia ei kokelaalla saa olla mukana. Matemaattiset taulukot ja laskimet on tuotava koululle, opettajahuoneeseen, ennen matematiikan ja ainereaalin
koetta (fysiikka ja kemia) opettajan tarkistettavaksi viimeistään koetta edeltävänä päivänä klo
12 mennessä.
Huom! Maantieteen kokeessa käytettävät taulukkokirjat ja laskimet on tuotava Puolalanmäen
lukioon perjantaina 16.9.2016 klo 14.00 nimellä varustettuina.
Sähköiseen kokeeseen osallistuvien on tuotava tietokone ennen koetta:
Maantieteen sähköinen koe:
Puolanmäen lukioon luokkaan B5 ja B6 (3. kerros) pe 16.9. klo 14.
Filosofian sähköinen koe:
Luostarivuoren lukioon luokkaan 23 (2. kerros) to 29.9. klo 15
Kirjoitussalista ei saa viedä mukanaan mitään kirjoituksiin liittyvää materiaalia.
Sairaus, vamma tai lukihäiriö
Mikäli joku kokelaista sairastuu ennen koetilaisuutta, on asiasta viipymättä ilmoitettava koululle
puh.040-6871385 (kanslia) tai 050-4323671 (rehtori Lindroos) tai 044-9074402 (apulaisrehtori Lieri).
Kirjoitustilaisuus järjestetään tällöin jossain koulun erillisessä tilassa tai kokelaan kotona. Kokelaan
on myös toimitettava mahdollisimman pian kirjoituspäivänä päivätty lääkärintodistus koululle.
Todistuksesta tulee näkyä, mistä sairaudesta on kyse, sairauden vaikeusaste ja ajankohta. Jos kokelaan
tilapäisellä sairaudella on katsottu olevan vaikutusta tuloksiin, Ylioppilastutkintolautakunta voi huomioida sen arvostelua lieventävänä seikkana.
Jos kokelaalla on jokin koetyöskentelyä haittaava vamma tai pysyvä sairaus (esim. kuulovamma), on
tarpeelliset todistukset tuova rehtorille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lukio-opintoja.
Mikäli kokelaalla on lukihäiriö, on tarvittavat todistukset hoidettava kuntoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lukio-opintoja. Todistusten tulee olla hoidettuna kuntoon viimeistään siinä vaiheessa
kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran ylioppilaskirjoituksiin. Syksyllä kirjoitukset aloittavien
on toimitettava erityisjärjestelyhakemukset lukioon viimeistään 16. huhtikuuta. Keväällä kirjoitukset
aloittavien viimeistään 13. marraskuuta.
Lausunnot lukihäiriöstä antavat aina erityisopettaja (tai lukihäiriöön perehtynyt puheterapeutti tai
psykologi) sekä lukion aineenopettajat. Lausuntojen tulee olla lukioaikana hankittuja.
Kokelaan on itse huolehdittava lausuntojen hankkimisesta sekä niistä johtuvista kustannuksista. YTL
päättää erityisjärjestelyjen myöntämisestä kokelaan tai hänen huoltajansa tekemän hakemuksen perusteella.
Jos kokelaalle on myönnetty erityisjärjestelyjä, lukilausunto huomioidaan vain erityistapauksissa lopullista arvosanaa määrättäessä. Niiden lukihäiriöisten kokelaiden lausunnot, joille ei ole haettu erityisjärjestelyjä, tarkistaa lautakunnan lukivaliokunta. Lukivaliokunnalla on mahdollisuus harkintansa mukaan
päättää arvosanamuutoksesta yhdessä yo-kokeessa mikäli pistemäärä on lähellä ylempää arvosanaa.
(Lisätietoja koulun rehtorilta ja koulusihteeriltä).
Vieraskielisyyslausunto
Jos yo-kokelaan äidinkieli on muu kuin se kieli, jolla hän suorittaa ylioppilastutkinnon tai erillisen kokeen, tai äidinkieli on muu kuin se kieli, jolla hän suorittaa äidinkielen kokeen, taikka kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin muu erityisen painava peruste, lautakunta voi ottaa tämän arvostelussa huomioon. Jokin muu erityisen painava peruste on esim. se, että kokelas on käynyt pitkään koulua ulkomailla. Jos kokelas on vieraskielinen ja hän haluaa, että tämä otetaan huomioon arvostelussa, lukion tulee toimittaa lautakuntaan selvitys vieraskielisyydestä. Kokelaan on tällöin toimitettava opettajien
lausunnoilla täytetty lomake kansliaan viimeistään silloin, kun hän ensimmäisen kerran ilmoittautuu ylioppilaskirjoituksiin. Todistusvieraskielisyydestä -lomakkeessa tulee olla kokelaan tai hänen
huoltajansa suostumus.
Tarkistusarvostelu
Tulosten saavuttua koululle on kokelaalla mahdollisuus opettajan tai rehtorin välityksellä tietää suorituksensa arvosteluperusteet. Jos tästä huolimatta kokelas on tyytymätön kokeensa arvosteluun, hän
voi hakea lautakunnalta maksullisen tarkistusarvostelun (50 €) toimittamista. Kyseessä on tällöin tilanne, jossa opettajan alustavassa arvostelussa ja lautakunnan sensorin arvostelussa on huomattavia
eroja. Kokelaan on kuitenkin huomioitava se, että tällaisissa tapauksissa koesuoritus on arvosteluvaiheessa tarkistettu jo muutenkin kahdella sensorilla.
Rehtorilta ja koulusihteeriltä saa asiaan liittyen lisätietoja.
Syksyn 2016 YO-kirjoituspäivät
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/aikataulut/13-aikataulut/282syksyn-2016-koepaivat
Kevään 2017 YO-kirjoituspäivät
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/aikataulut/13-aikataulut/296kevaan-2017-koepaivat
Ylioppilastutkintolautakunta - sähköisten kokeiden aikataulu:
https://digabi.fi/digabi/projektin-aikataulu/
Tutkintomaksut
Ylioppilastutkintolautakunta ilmoittaa kouluille perus – ja koekohtaiset maksut. Tämän hetkiset maksut: perusmaksu on 14 € ja koekohtainen maksu 28 €. Maksulomakkeet tulevat kotiin postitse. Koekohtaiset tutkintomaksut palautetaan anomuksesta kokelaalle siinä tapauksessa, että hänen ilmoittautumisensa on painavan syyn takia mitätöity, tai hän ei ole saanut osallistumisoikeutta kokeeseen. Lisätietoja asiasta saa koulusihteeriltä.
YLIOPPILASTUTKINTO SÄHKÖISTYY ASTEITTAIN
syksy 2016
kevät 2017
syksy 2017
kevät 2018
syksy 2018
kevät 2019
saksa, maantiede, filosofia
ranska, yhteiskuntaoppi, psykologia
toinen kotimainen kieli, uskonto (evl. /ort.), elämänkatsomustieto,
terveystieto, historia
englanti, espanja, italia, portugali, latina, biologia
äidinkieli, suomi toisena kielenä, venäjä, fysiikka, kemia
matematiikka
OMA KANNETTAVA LUKIO-OPINTOIHIN SEKÄ YLIOPPILASKIRJOITUKSIA VARTEN
Kokelas tekee sähköiset ylioppilaskokeet omalla koneella. Syksyllä 2016 ja keväällä 2017 sähköiset
ylioppilaskokeet järjestetään muualla kuin TSYKin lukion tiloissa.
Tarkemmin ohjeistus tietokoneesta:
http://www.tsyk.fi/wp-content/uploads/2015/11/BYOD_kirje_uudelle_opiskelijalle.pdf
SAKSAN SÄHKÖINEN YLIOPPILASKOE SYKSY 2016 →
Merkittävin uudistus on se, että kuullunymmärtämiskoe ja kirjallinen koe tehdään samana päivänä.
Kuullun ymmärtämiskoe vie koepäivän alusta noin tunnin, jonka jälkeen siirrytään kirjalliseen
osuuteen.
Tarkempia ohjeita: Ylioppilastutkintolautakunnan tiedote saksan opiskelijoille ja opettajille
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/Tiedote_saksa_2016.pdf
MAANTIETEEN SÄHKÖINEN YLIOPPILASKOE TEHDÄÄN PUOLALANMÄEN
LUKIOSSA MA 19.9.2016
Lukion osoite on Puutarhakatu 5. Pihaan ei mahdu pysäköimään, mutta katujen varsilta löytyy ilmaisia paikkoja koko päiväksi, jos tulee tarpeeksi aikaisin. Sisäänkäynti
tapahtuu pihan puolelta. Takit ja laukut jätetään kirjoituspäivänä toisen kerroksen
juhlasaliin, joka lukitaan kirjoitusten ajaksi.
Varmista hyvissä ajoin ennen koepäivää, että koneesi on sopiva sähköisen
yo-kokeen tekemiseen ja että osaat käynnistää koneen USB-muistitikulta.
Tuo tietokone (etukanteen nimi) ja siihen liittyvät lisätarvikkeet (kuulokkeet, laturi,
hiiri…) Puutarhakadulle luokkaan B5 ja B6 (3. kerros) pe 16.9. klo 14. Jos aiot käyttää Maolia tai laskinta kokeessa niin jätä ne myös nimellä varustettuna koululle. Valmistaudu jäämään tuolloin hetkeksi koululle, jotta saamme yhdessä testattua koneet
ja varmistamme, että kaikki toimii.
Koepäivänä paikalla luokassa B5 tai B6 tulee olla klo 8.15.
Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet.
Eväät on tuotava kotoa. Eväissä ja asusteissa ei saa olla minkäänlaisia tekstejä.
Kaikki mahdolliset tekstit eväissä on kotona peitettävä esim. maalarinteipillä. Koulusta saa lautasia ja mukeja. Luokkaan saa tuoda ainoastaan kirjoitusvälineet ja
eväät (lautasella / tarjottimella ilman käärepaperia). Puolalanmäen lukion puolesta
tarjotaan sämpylä ja hedelmä.
Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00. Kaikki luonnostelupaperit ja abittitikku
on palautettava valvojalle.
Jos sinulla on tarvetta päästä WC:hen, nouse seisomaan ja odota kunnes valvoja
antaa luvan lähteä paikaltasi. Kun lähdet paikaltasi, kytke näytönsäästäjä päälle
klikkaamalla näytön yläreunassa olevaa lukon kuvaa. Valvoja ohjaa sinut
kerrosta alempana olevaan wc-tilaan. Jos sinulla on valvojalle muuta asiaa, niin
viittaa ja valvoja tulee luoksesi.
Yhteystiedot: koulusihteeri 040 569 2835, rehtori 050 4323644.
Maantieteen sähköisessä kokeessa annetaan yhdeksän tehtävää, joista vastataan viiteen. Kokeen enimmäispistemäärä on 120 pistettä.
Ensimmäisissä maantieteen sähköisissä ylioppilaskokeissa on kolme moduulia: A/B-moduuli, C-moduuli
ja D-moduuli.
A/B-moduulissa on yksi kaikille pakollinen tehtävä (20 pistettä)
C-moduulissa tarjotaan neljä tehtävää, joista kokelas vastaan kahteen
D-moduulissa tarjotaan neljä tehtävää, joista kokelas vastaa kahteen. Tehtävät ovat samantyyppisiä kuin
jokeritehtävät.
Tarkempia ohjeita: Ylioppilastutkintolautakunnan tiedote maantieteen opiskelijoille ja opettajille
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/Tiedote_maantieteen_opettajille_ja_opiskelijoille_fi.pdf
FILOSOFIAN SÄHKÖINEN YLIOPPILASKOE TEHDÄÄN LUOSTARIVUOREN
LUKIOSSA PE 30.9.2016
Lukion osoite on Luostarinkatu 13. Pihaan ei mahdu pysäköimään, mutta katujen
varsilta löytyy ilmaisia paikkoja koko päiväksi, jos tulee tarpeeksi aikaisin. Sisäänkäynti on pihan puolelta. Jos haluat kirjoitusten ajaksi tavarasi turvallisesti säilöön,
ota mukaasi riippulukko kaappia varten kun tuot tietokoneesi koululle.
Varmista hyvissä ajoin ennen koepäivää, että koneesi on sopiva sähköisen
yo-kokeen tekemiseen ja että osaat käynnistää koneen USB-muistitikulta.
Tuo tietokone ja siihen liittyvät lisätarvikkeet (kuulokkeet, laturi, hiiri…) koetta
edeltävänä päivänä Luostarivuoreen, luokkaan 23 (2. kerros) filosofian koetta
varten to 29.9. klo 15. Valmistaudu jäämään tuolloin hetkeksi Luostarivuoreen,
jotta saamme yhdessä testattua koneet ja varmistamme, että kaikki toimii jättää
tarkistettavaksi etukäteen. Merkitse tietokoneeseen oma nimesi.
Koepäivänä paikalla luokassa 23 tulee olla klo 8.15.
Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet.
Eväät on tuotava kotoa. Eväissä ja asusteissa ei saa olla minkäänlaisia tekstejä.
Kaikki mahdolliset tekstit eväissä on kotona peitettävä esim. maalarinteipillä. Koulusta saa lautasia ja mukeja. Luokkaan saa tuoda ainoastaan kirjoitusvälineet ja
eväät (lautasella / tarjottimella ilman käärepaperia). Luostarivuoren lukion puolesta
tarjotaan sämpylä ja hedelmä.
Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00. Kaikki luonnostelupaperit on palautettava valvojalle.
Jos sinulla on tarvetta päästä WC:hen, nouse seisomaan ja odota kunnes valvoja
antaa luvan lähteä paikaltasi. Kun lähdet paikaltasi, kytke näytönsäästäjä päälle
klikkaamalla näytön yläreunassa olevaa lukon kuvaa. Jos sinulla on valvojalle
muuta asiaa, niin viittaa ja valvoja tulee luoksesi.
Yhteystiedot: kanslia 040 8414719, apulaisrehtori 044 907 4388.
Filosofian sähköisessä kokeessa annetaan yhdeksän tehtävää, joista vastataan viiteen. Filosofian YOkokeessa on kaksi AB-tason tehtävää ja neljä C-tason tehtävää, joista saa 0–20 pistettä. D-tasossa on
kolme tehtävää, joista saa 0-30 pistettä. Kokeen enimmäispistemäärä on 120 pistettä. Kokelas voi saavuttaa maksimipistemäärää (120), mikäli hän ei vastaa kahteen D-osion 0–30 pisteen tehtävään.
Tarkempia ohjeita: Ylioppilastutkintolautakunnan tiedote filosofian opiskelijoille ja opettajille
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/Tiedote_filosofian_opettajille_ja_opiskelijoille_2016.pdf
AINEREAALIOHJEITA (paperiset kokeet, huom. ei GE ja FF)
Reaalikokeen järjestäminen




Yhdellä tutkintokerralla kaksi reaaliaineiden koepäivää viikon välein
Ilmoittautuminen on sitova: pakollinen vai ylimääräinen eikä valitusta aineesta voi koetilanteessa poiketa
Yhtenä päivänä yksi koe
Tutkinnon hajauttamalla voi kirjoittaa jopa kuusi reaaliaineen koetta
Reaalikokeen tehtävät






Tehtävien määrä, tyyppi ja vaikeus vaihtelevat aineittain
Tehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta
1-2 jokeritehtävää
Tavanomaiset tehtävät arvostellaan välillä 0-6, jokeri 0-9
Korkeimpiin arvosanoihin on kyettävä käsittelemään vaativia, kypsää ajattelua edellyttäviä tehtäviä
Kunkin reaaliaineen kokeessa on 1-4 oppiainerajat ylittävää tehtävää
Annettujen tehtävien määrä / Vastausten enimmäismäärä










evl.uskonto
ort.uskonto
elämänkatsomustieto
psykologia
historia
yhteiskuntaoppi
fysiikka
kemia
biologia
terveystieto
10/6
10/6
10/6
10/6
10/6
10/6
13/8
12/8
12/8
10/6
Yksi vastaus kirjoitetaan aina kokoarkille, muut puoliarkeille. Samalla arkilla saa olla vain yksi
vastaus. Tehtävän otsikkoa ei tarvitse kirjoittaa. Numerointi riittää.
MATEMATIIKAN KOKEEN RAKENNEUUDISTUS
Sekä pitkän että lyhyen matematiikan kokeessa on 13 tehtävää. Kokelas saa vastata kummassakin kokeessa enintään 10 tehtävään. Tehtävien maksimipistemäärä on 6.
Sekä pitkän että lyhyen matematiikan kokeessa on kaksi osaa: A- osa ja B- osa. B- osa jakautuu
edelleen kahteen osaan, jotka merkitään tunnuksin B1 ja B2. Alla olevaan taulukkoon on merkitty, kuinka
monta tehtävää kussakin osassa annetaan, kuinka moneen tehtävään kokelas vastaa ja mitä apuvälineitä
on sallittua käyttää osan tehtäviä suoritettaessa.
OSA
Tehtäviä annetaan
Kokelas vastaa
Apuvälineet
A
4
4
Ei laskinta, taulukkokirja
B1
5
3
Laskin, taulukkokirja
B2
4
3
Laskin, taulukkokirja
Kokelaalle annetaan koetilaisuuden alkaessa sekä A- osan että B- osan tehtävävihko ja taulukkokirja. Kokelaan on palautettava A -osan koevihko viimeistään kolmen tunnin kuluttua kokeen alkamisesta.
Laskimen käyttö ei ole sallittua sinä aikana, kun A -osan tehtävävihko on kokelaan hallussa. Kun
kokelas palauttaa A- osan tehtävävihkonsa ja käyttämänsä konseptipaperit annetaan hänelle laskin. Kokelas kirjoittaa A-osan tehtävien ratkaisut tehtävävihkoon ratkaisuille varattuihin kohtiin. Vastausta voi tarvittaessa jatkaa erilliselle puoliarkille. Kokelas palauttaa A -osan tehtävävihkonsa ja saa laskimen YO –infossa ja kokeen alussa kerrotulla tavalla.
B- osan kokelas kirjoittaa yhden vastauksen kokoarkille. Muut tehtävät lasketaan jokainen omalle
puoliarkille. Kullekin puoliarkille saa kirjoittaa vain yhden tehtävän ratkaisun. Tarvittaessa saman tehtävän käsittelyä voi jatkaa lisäpuoliarkeilla. Mahdolliset kuviot piirretään samalle paperille ratkaisun kanssa
tai erilliselle millimetripaperille.
Kokelas jättää arvosteltavaksi tarkoitetut lopulliset ratkaisut sekä konseptit selvästi ja siististi kirjoitettuina numerojärjestyksessä värillisen kokoarkin sisälle.
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Kehittaminen/Matematiikan_kokeen_rakenneuudistus_17022015.pdf
TARKENNUS LASKINOHJEESEEN
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/fi_laskinohje_tarkennus.pdf
Fysiikka
Laskin on kokeen apuväline, jonka rooli arvioidaan tehtäväkohtaisesti. Jos ratkaisussa on käytetty
symbolista laskinta, sen on käytävä ilmi suorituksesta. Analysointia vaativien tehtävien
ratkaisemisessa pelkkä laskimella saatu vastaus ei riitä ilman muita perusteluja. Sen sijaan
laskimesta saatu tulos yleensä riittää rutiinitehtävissä ja laajempien tehtävien rutiiniosissa. Tällaisia
ovat esimerkiksi lausekkeiden muokkaaminen, yhtälöiden ratkaiseminen sekä funktioiden derivointi
ja integrointi.
Kemia
Kemian kokeessa kaikki funktio-, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja. Symbolisen
laskimen avulla tehdyt ratkaisut hyväksytään, kunhan ratkaisusta käy ilmi, mihin reaktioyhtälöön
symboleineen se perustuu. Myös toisen asteen yhtälön ratkaisun voi suorittaa laskimella.
Lukuarvojen sijoittamista ratkaisukaavaan ei tarvitse merkitä näkyviin.
Matematiikka
Matematiikan A –osassa ei saa käyttää laskimia.
Matematiikan kokeen B – osassa kaikki funktio-, graafiset- ja symboliset laskimet ovat sallittuja apuvälineitä. Laskimen käyttö on kokelaan vastuulla. Laskimen oikeanlainen käyttö edellyttää kokelaalta riittävää kypsyyttä matemaattisen tekstin lukijana ja kirjoittajana.
Matematiikan tehtävän vastaus koostuu väitteistä ja niiden perusteluista. Laskinta saa käyttää minkä
tahansa väitteen aikaansaamisessa, mutta laskin ei muodosta koskaan väitteen perustelua. Se, mikä
väite vaatii perustelun, riippuu asiayhteydestä. Jos tehtävässä pyydetään osoittamaan, todistamaan tai perustelemaan jotain, ei laskimen antama tulos ole koskaan yksinään riittävä. Laskimen antama tulos voi
kuitenkin muodostaa perustelun osan.
ABITURIENTEILLE MUISTUTUKSENA JA TIEDOKSI
Kuuntelukokeet
Kuuntelukokeita varten tulee koululla olla viimeistään 8.00. Kuuntelut alkavat klo 8.30 (pitkät vieraat A-kielet, toinen kotimainen kieli A- ja B- tasokoululla oltava viim. klo 8.00).
C-kielissä on erillinen aikataulu. Kokelaan on oltava paikalla viim.15 min ennen alkamisaikaa. Seuraa tiedotuksia Wilmassa sekä ilmoitustauluja.
Huom. Saksan (syksystä 2016 alkaen) ja ranskan (keväästä 2017 alkaen)
ylioppilaskokeessa kuuntelukokeet ja kirjalliset tehdään samana päivänä.
Tällöin kirjoitustilassa on oltava viimeistään klo 8.00.
Kirjalliset kokeet
-
-
-
-
-
-
Kirjoitussaleina toimivat ylä- ja alaliikuntasali, juhlasali sekä luokkatiloja. Tarkista oma kirjoitussalisi kirjoituspäivän aamuna liikuntasalin ilmoitustaululta tai
toisen kerroksen lasiovista.
SÄHKÖISIIN YO-KOKEISIIN ON SAAVUTTAVA KOULULLE VIIMEISTÄÄN KLO 8.00, muihin kirjallisiin kokeisiin viimeistään 08.30.
Koetilaisuuteen tultaessa ja poistuttaessa on esitettävä valvojalle kuvallinen henkilöllisyystodistus.
Kirjoitussalissa saattaa olla viileää; ”kerrospukeutumista” kannattaa
suosia. Vaatetuksessa ei saa olla tekstiä.
Ota mukaan kirjoitusvälineet (kynä, pyyhekumi, viivoitin, harppi)
Jätä kännykkäsi ja muut elektroniset laitteet (esim. älykellot) kotiin. Niiden vienti
kirjoitussaliin on ehdottomasti kielletty. Myös taskujen tulee olla tyhjät (esim. ei
avaimia taskuissa).
Kirjoituksissa mukana olevat eväät tulee pakata läpinäkyvään kelmuun tai laatikkoon. Missään ei saa olla mitään tekstiä eli esim. juomapullojen tai jogurttipurkkien
tekstit tulee peittää; makeisista tulee poistaa paperit.
Kokelaan omat lääkkeet tulee jättää päävalvojan pöydälle, josta ne saa pyydettäessä.
Koululla on valmiina kirjoitussaleissa esim. tavallista särkylääkettä. Jos olet niin sairaana, ettet voi saapua kirjoituksiin, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti (jo edellisenä iltana, huom! mahdolliset erillisjärjestelyt valvonnoissa). Muista kokeesta lähtiessäsi ottaa omat lääkkeesi mukaan.
Kunakin kirjoituspäivänä tarjoillaan kahvi / teetä klo 11 - 12 välillä. Ennen koetta on
ala-aulasta noudettavissa leipä ja hedelmä.
Salista saa poistua aikaisintaan klo 12.00.
Kokeissa käytettävät laskimet ja taulukkokirjat nimellä ja kokelasnumerolla varustettuna tulee jättää matematiikan opettajille opettajahuoneeseen tarkistettavaksi koetta edeltävänä päivänä viimeistään klo 12.00 mennessä.
Muistutus autoileville kirjoittajille: Kirjoituspäivinä (kuten ei muulloinkaan) ei saa
ilman erillistä rehtorilta saatua lupaa pysäköidä autoa koulun pihalle! Ilman lupaa pysäköityjä autoja tullaan sakottamaan.
Muuta tiedotettavaa
-
-
Tarkista kokelasnumerosi eri kokeiden osalta Wilmasta. Mikäli olet ilmoittautunut
kahteen eri kokelaslajiin, sinulla on kaksi eri kokelasnumeroa.
Ylioppilaaksi valmistuvien kurssit on oltava suoritettuina syksyn osalta lokakuun
loppuun ja kevään osalta huhtikuun loppuun mennessä Alustavat tulokset ovat
saatavilla aineiden opettajilta.
Yo-kirjoitusten tulokset tulevat koululle noin kaksi viikkoa ennen lakkiaisia.
LISÄTIETOJA: www.ylioppilastutkinto.fi

Similar documents