חלק א` התוועדויות, שיחות ודברי קודש

Comments

Transcription

חלק א` התוועדויות, שיחות ודברי קודש
‫דברי משיח‬
‫ה׳תשנ״ב‬
‫חלק א׳‬
‫התוועדויות‪ ,‬שיחות ודברי קודש‬
‫ערב ראש השנה – אדר״ח כסלו‬
‫●‬
‫מכבוד קדושת‬
‫אדמו״ר מלך המשיח מנחם מענדל שליט״א‬
‫שניאורסאהן‬
‫מליובאוויטש‬
‫●‬
‫בלתי מוגה‬
‫יוצא לאור על ידי‬
‫״המכון להפצת תורתו של משיח״‬
‫‪ 770‬איסטערן ּפ ַארקוויי‬
‫ברוקלין‪ ,‬נ‪.‬י‪.‬‬
‫שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש לבריאה‬
‫הי׳ תהא שנת עצמות ומהות‬
‫שנת הקהל‬
‫קי״ד שנה לכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א‬
‫תדפיס מיוחד‬
‫מפתח כללי‬
‫פתח דבר ‪III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מפתח הענינים ‪IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תוכן הענינים ‪VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיחות קודש ‪1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ר״ד בעת חלוקת השטרות לצדקה ובזמנים שונים ‪363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫יומן ״בית חיינו״ ‪447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הוספה – הנחות באידיש ‪643 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ב"ה‪.‬‬
‫לקראת ש"פ תצא‪ ,‬הננו מפרסמים תדפיס מיוחד מתוך ספר "דברי משיח‬
‫ה'תשנ"ב" כרך ראשון‪ ,‬העומד להופיע אי"ה בימים הקרובים‪ ,‬ובו ה"פתח‬
‫דבר"‪ ,‬מפתח הענינים‪ ,‬ועמודים הראשונים של כל אחד מחלקי הספר‪.‬‬
‫יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!‬
‫"המכון להפצת תורתו של משיח"‬
‫‪DIVREI MOSHIACH 5752 VOL. 1‬‬
‫‪Published and Copyrighted by‬‬
‫‪MACHON LEHAFOTZAS TORASO SHEL MOSHIACH‬‬
‫‪770 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y. 11213‬‬
‫‪Tel. (718) 560-3770 • Email: [email protected]‬‬
‫‪5776 · 2016‬‬
‫‪Printed in the Holy Land‬‬
‫‪III‬‬
‫ב״ה‪.‬‬
‫פתח דבר‬
‫בשבח והודי׳ להשי״ת‪ ,‬הננו מו״ל בזה ספר ״דברי משיח – ה׳תשנ״ב״ חלק ראשון‪ ,‬והוא‬
‫כרך ראשון מסדרת דברי תורתו של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א על סדר השנים שי״ל‬
‫בע״ה‪.‬‬
‫*‬
‫תורתו העניפה של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א‪ ,‬ניתן לחלק לשני סוגים כלליים‪:‬‬
‫)א( ״תורה שבכתב״ – הכוללת הספרים שערך בעצמו‪ ,1‬מאמריו ושיחותיו המוגהות‪,2‬‬
‫אגרותיו‪ 3‬וכו׳‪;4‬‬
‫)ב( ״תורה שבעל‪-‬פה״ – הכוללת את המאמרים ושיחות )הבלתי‪-‬מוגהות( שנאמרו‬
‫לפני הציבור הרחב‪ ,‬דברים שנאמרו ליחידים )ב״יחידות״‪ ,‬ובשנים מאוחרות יותר – בעת‬
‫חלוקת השטרות לצדקה בימי ראשון‪ ,‬וכיו״ב(‪ ,‬וכו׳‪.5‬‬
‫בסדרה זו‪ ,‬נעשה ניסיון )ראשון מסוגו( ללקט את כל ה״תורה שבעל‪-‬פה״ של כ״ק‬
‫אדמו״ר מלך המשיח שליט״א‪ ,‬ולהדפיסה בסדרה מיוחדת ע״פ סדר השנים‪ – 6‬החל מהזמן‬
‫הקרוב אלינו‪ ,‬ועד לראשית הנשיאות בשנת ה׳שי״ת‪ ,‬ולפני׳‪.‬‬
‫שם הסדרה – ״דברי משיח״ – נבחר ע״פ קביעת הר״ת דשנת תשד״מ ע״י כ״ק אדמו״ר‬
‫מלך המשיח שליט״א – ״תהא שנת דברי משיח״‪ ,‬וכלשונו הק׳ בשיחת ליל ערב ר״ה תשד״מ‪:‬‬
‫מ׳זאל‬
‫וואס וועט זיין דער פירוש פון ר״ת מיט מנחם שמו‪ ,‬משיח צדקנו? ‪) . .‬בחיוך‪ָ (:‬‬
‫״‪ָ . .‬‬
‫דאס די ר״ת תהי שנת דברי משיח‪,‬‬
‫ניט אויפרייצן די וועלט מיטן אופן הידוע וכו׳ ‪ . .‬ווערט ָ‬
‫ובמהרה בימינו ממש לערנען תורתו של משיח מפיו של משיח‪ ,‬ובשמחה ובטוב לבב״‪.‬‬
‫*‬
‫בכרך הנוכחי‪ ,‬נכללו השיחות‪-‬קודש ור״ד דשנת ה׳תשנ״ב‪ ,‬מערב ראש השנה ועד ל׳‬
‫מרחשון – אדר״ח כסלו‪.‬‬
‫שיחות אלו הועלו על הכתב מיד לאחר אמירתן‪ ,‬ונתפרסמו בשעתן בשתי הנחות‪:‬‬
‫‪ (1‬כגון‪ :‬קובץ ״היום יום״‪ ,‬״הגדה של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים״‪ ,‬״ספר התולדות אדמו״ר מהר״ש״‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫‪ (2‬המאמרים נדפסו ב״ספר המאמרים – מלוקט״ ו׳ כרכים‪ ,‬והשיחות נדפסו בסדרת לקוטי שיחות וספר השיחות‬
‫– בהוצאת ה״ועד להפצת שיחות״‪.‬‬
‫‪ (3‬הולכים ונדפסים בסדרת אגרות‪-‬קודש ע״י קה״ת‪ ,‬וכן בהוספות לסדרת לקוטי שיחות‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫‪ (4‬יש לציין גם את המראי‪-‬מקומות‪ ,‬הערות וציונים שהוסיף במאמרי כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ‪ ,‬ובעוד כו״כ ספרים‬
‫וקונטרסים‪ ,‬וכן ״מפתחות״ וכיו״ב‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫‪ (5‬ולהעיר מהמעלה המיוחדת דתורת נשיא הדור באופן דדיבור דוקא‪ ,‬כמבואר בארוכה בשיחה )הידועה( דג׳‬
‫שבט תשנ״ב‪.‬‬
‫‪ (6‬זאת בנוסף לליקוט כל המאמרים )המוגהים והבלתי‪-‬מוגהים( על ידינו‪ ,‬בסדרת ״ספר המאמרים״ ע״ס פרשיות‬
‫התורה ומועדי השנה‪ ,‬בכ״ו כרכים )כמפורט בהערה ב״פתח דבר״ לכרך האחרון – סה״מ נ״ך‪-‬מאחז״ל(‪ ,‬יחד עם ב׳ כרכי‬
‫״ספר המאמרים – באתי לגני״ בהוצאת ה״ועד להפצת שיחות״‪.‬‬
‫‪IV‬‬
‫דברי משיח – ה'תשנ"ב‬
‫״פאקס ַא שיחה״‪ ,‬ו״תוכן קצר״ ע״י מערכת ״ועד הנחות‬
‫״רשימת דברים״ )ר״ד( ע״י מערכת ַ‬
‫התמימים״‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬זכינו והדברים הופיעו בחלקם הגדול מוגהים ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח‬
‫שליט״א‪ ,‬בהרחבת הביאור עם הערות וכו׳ – תחילה בקונטרסים בודדים )״משיחות״‪,(7‬‬
‫ומשם ב״ספר השיחות״ )בהוצאת ה״ועד להפצת שיחות״( – ואילו כאן נדפסו בזה ה״הנחות״‬
‫המלאות עם כל התוכן שנאמר בהתוועדות‪ ,‬ע״פ סדר אמירתו‪ .‬כמו״כ נכללו כאן גם השיחות‬
‫שנאמרו בהזדמנויות שונות בימות החול‪ ,‬שחלקם לא הוגהו כלל ע״י כ״ק אדמו״ר מלך‬
‫המשיח שליט״א‪ ,‬והופיעו בשעתן רק בהנחה בלתי מוגה‪.‬‬
‫בהוצאה זו‪ 8‬עברו כל ההנחות עריכה מחודשת‪ ,‬ושולבו ב׳ ההנחות הנ״ל יחד )שהרי‬
‫יש בזה מה שאין בזה(‪ ,‬והשיחות של ימות החול הוגהו מחדש ע״פ סרט הקלטה‪ .‬והכל –‬
‫בתוספת ציונים ומראי מקומות‪ .‬ההנחות נדפסות בזה כפי שיצאו לאור בשעתן – בלשון‬
‫הקודש‪.‬‬
‫במדור בפני עצמו נדפס ר״ד בעת חלוקת הדולרים לצדקה בימי ראשון‪ ,‬ובעוד‬
‫הזדמנויות‪ .9‬לאחר מכן נדפס יומן מאירועי ״בית חיינו״ בתקופה בה נאמרו השיחות‪ ,10‬שגם‬
‫בו נכלל חלק חשוב מדברי כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בהזדמנויות שונות – נוסף‬
‫לתיאור הנהגותיו הק׳‪ ,‬שזהו ג״כ חלק בלתי‪-‬נפרד מתורתו של משיח )״מעשה רב״(‪– 11‬‬
‫ובאופן כללי אף מאפשר ללומד להיכנס לאוירת הימים ההם ו״לחיות״ את התקופה מחדש‬
‫)שלכן נכללו בו גם פרטים מהתוועדויות‪-‬חסידים‪ ,‬כינוס השלוחים העולמי‪ ,‬ועוד מאורעות‬
‫שהתרחשו ״מסביב״‪ ,‬גם שלא בנוכחותו )הגשמית( של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א(‪.‬‬
‫בסוף הספר נוספו גם הנחות )מחלק( מהשיחות – בשפת האידיש‪ ,12‬ע״פ סרט הקלטה‪.‬‬
‫‪ (7‬בצורת הגהתן המקורית )בעיתון ״כפר חב״ד״ ועיתון ״אַלגמיינער זשורנאַל״(‪ ,‬שבוע בלה״ק ושבוע באידית‪.‬‬
‫‪ (8‬שיחות קודש דשנה זו הופיעו מכבר בשני כרכים )ברוקלין‪ ,‬ה׳תשנ״ג(‪ ,‬שם נערכו השיחות ע״פ הנחת ״פאַקס‬
‫ַא שיחה״ בלבד‪ ,‬ובלי ההוספות המנויות לקמן בפנים‪.‬‬
‫‪ (9‬היינו‪ :‬בעת ה״יחידות״ לחברי ה״קרן לפיתוח – מחנה ישראל״‪ ,‬ובעת ה״יחידות״ עם הרב מרדכי אליהו ז״ל‪.‬‬
‫הר״ד מחלוקות קצרות )כגון חלוקות הדולרים של עחה״ס והושע״ר( ועוד חלוקות שבהן לא ניתנה אפשרות לשוחח‬
‫באריכות עם כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א )כגון חלוקת ה״לעקאַח״ בעיוהכ״פ‪ ,‬חלוקות כוס של ברכה‪ ,‬דולרים‬
‫וקונטרסים בבית הכנסת וכו׳( נכללו ביומן מ״בית חיינו״‪.‬‬
‫וזאת למודעי‪ :‬ברשימות הר״ד כפי שי״ל באותם ימים מע״ג בימות שונות )כמפורט בהערה הבאה(‪ ,‬הובאו‬
‫הדברים לעתים בלשון הרב‪ ,‬ולעתים בתרגום ללה״ק‪ .‬בהוצאה זו השתדלנו להביא את הדברים כפי שנאמרו‪ ,‬עם תרגום‬
‫ללה״ק בשולי הגיליון‪ ,‬אך בכמה מקומות לא עלה בידינו להשיג את לשונו הק׳ כפי שנאמרה ונשאר רק התרגום‪ .‬כמו״כ‬
‫הקטעים שנאמרו באנגלית ושאר שפות תורגמו ללה״ק‪ ,‬לעתים מבלי לציין שזהו תרגום‪.‬‬
‫‪ (10‬היומן נערך ע״פ מספר יומנים שי״ל בשעתו )ע״י מערכת ״פאַקס ַא שיחה״; בגיליון ״בית חיינו״; בשבועון‬
‫״כפר חב״ד״(‪ ,‬ובו שולבו גם קטעים מיומן פרטי של א׳ מתלמידי ״קבוצה״ תנש״א‪ ,‬ועוד פרטים ע״פ קטעי וידיאו וכיו״ב‪.‬‬
‫‪ (11‬ראה בארוכה במבוא לס׳ ״מעשה מלך״ )אה״ק תשס״ז; תשע״ג(‪ .‬וש״נ‪.‬‬
‫‪ (12‬מיותר לציין גודל החשיבות דלימוד השיחות בשפה בה נאמרו )וראה לקו״ש חכ״א ע׳ ‪ 446‬ואילך אודות‬
‫מעלת הלימוד דוקא בשפת האידיש‪ .‬וראה גם אגרות‪-‬קודש אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ח״י ע׳ כד‪ .‬שיחת ש״פ וישב‬
‫תשמ״ח )סה״ש תשמ״ח ח״א ע׳ ‪ ,158‬ובהשלמה לשם )שיחות קודש תשמ״ח ע׳ ‪ ;190-1‬התוועדויות תשמ״ח ח״ב‬
‫ע׳ ‪ .((73‬שיחת ח׳ תשרי תשמ״ט לחברי ה״קרן לפיתוח – מחנה ישראל״ )ס׳ תוכן קצר משיחות תשמ״ט ע׳ ‪;27-28‬‬
‫התוועדויות תשמ״ט ח״א ע׳ ‪ .(53‬ועוד‪ .‬ולהעיר גם משיחת הושענא רבה תשנ״ב )לקמן ע׳ ‪ .((162‬בתוכניתנו אי״ה להדפיס‬
‫הנחות באידיש כהוספה לכרכי השנים תשמ״ב‪-‬תשנ״ב )שלא יצאו לאור ע״ע כולן בצורה מסודרת(‪ ,‬משא״כ בשנים‬
‫תש״י‪-‬תשמ״א שההנחות באידיש הולכים ונדפסים בסדרה חדשה ע״י ״ועד שיחות קודש״‪.‬‬
‫פתח דבר‬
‫‪V‬‬
‫הנחות אלו לא עברו עריכה משמעותית )מלבד הוספת פיסוק וחלוקה לקטעים‪ ,‬בד״כ ע״פ‬
‫השוואה ל״הנחה״ הערוכה בלה״ק‪ ,(13‬כי המטרה בהדפסתן היא להגיש את דברי כ״ק אדמו״ר‬
‫מלך המשיח שליט״א ״כנתינתן מסיני״‪ ,‬ללא שינוי‪ ,‬גרעון ותוספת‪] 14‬ורק במקרים אחדים‬
‫נוספו תיבות‪-‬קישור אחדות בסוגריים מרובעות‪ ,‬וכן הערות אחדות עם ציטוט מה״הנחה״‬
‫בלה״ק‪ ,‬כאשר חסרות איזה תיבות בהקלטה‪ ,‬או כדי להקל על הבנת הלומד[‪.‬‬
‫וזאת למודעי‪ :‬ה״הנחות״ שבספר זה לא הוגהו ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א‪,‬‬
‫והן על אחריות הרושמים בלבד‪ .‬כמו״כ יש להדגיש שה״הנחות״ שבספר זה אינן באות להוות‬
‫״תחליף״ לשיחות המוגהות‪ ,‬אלא רק ע״מ להוסיף בהבנת הדברים בכמה מקומות ולתת‬
‫למעיין ״לחיות״ את הדברים כפי שנאמרו‪.‬‬
‫*‬
‫מבין שלל השיחות שנאמרו ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א במשך השנים תש״י‪-‬‬
‫תשנ״ב )ולפני כן(‪ ,‬ת״ל זכינו שרובן ככולן נשמרו על הכתב או בהקלטה‪ .‬אולם‪ ,‬עדיין ישנן‬
‫ריבוי שיחות שטרם ראו אור מעולם‪ ,‬ובזה בקשתנו שטוחה כלפי ציבור אנ״ש והתמימים‪:‬‬
‫אנא‪ ,‬מי שבידיו הנחות ורשימות משיחות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א‪ ,‬וכן ר״ד בעת‬
‫חלוקת השטרות לצדקה או ״יחידות״ וכיו״ב‪ ,‬ויומנים מ״בית חיינו״‪ ,‬שיואיל לשלחן למערכת‬
‫ע״מ שנוכל לזכות בהן את הרבים‪.‬‬
‫ויהי רצון שע״י הדפסת ולימוד ״דברי משיח״‪ ,‬נזכה תיכף ומיד ממש לגאולה האמיתית‬
‫והשלימה‪ ,‬בהתגלותו המלאה והמושלמת של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א‪ .‬ויחזק‬
‫השי״ת בריאותו ויתן לו אריכות ימים ושנים טובות ונעימות וחיים נצחיים‪ ,‬ויראה הרבה נחת‬
‫משלוחיו‪ ,‬תלמידיו‪ ,‬חסידיו ומכלל ישראל‪ ,‬וינהיג את כולנו מתוך בריאות‪ ,‬הרחבה ונחת‪,‬‬
‫ובקרוב ממש יוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה‪ ,‬ונלמד תורתו של משיח מפיו של משיח‬
‫צדקנו‪ ,‬שילמד תורה את כל העולם כולו‪ ,‬ומלך ביפיו תחזינה עינינו בהתגלות מלכותו לעין‬
‫כל‪ ,‬תיכף ומי״ד ממ״ש ממש‪ ,‬והיתה לה׳ המלוכה‪ ,‬אמן כן יהי רצון‪.‬‬
‫יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!‬
‫״המכון להפצת תורתו של משיח״‬
‫ימות המשיח‪ ,‬שנת הקהל‪,‬‬
‫בדר״ח אלול‪ ,‬ה׳תשע״ו )הי׳ תהא שנת עצמות ומהות(‪,‬‬
‫קי״ד שנה לכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א‪,‬‬
‫ברוקלין‪ ,‬נ‪.‬י‪.‬‬
‫‪ (13‬כדי להקל על המעיין בהשוואתו בין ההנחה בלה״ק להנחה באידיש – נחלקו השיחות לסעיפים ע״פ ההנחה‬
‫בלה״ק )כבפנים(‪ ,‬אף שלפעמים אינו מתאים כ״כ לרצף הענינים כפי שנאמרו‪ .‬כמו״כ הובאו בשוה״ג תרגום למילים‬
‫בשפות אחרות )כגון אנגלית(‪ .‬בכ״מ שנראה )בדעת תחתון( שכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א התחיל לומר משהו‬
‫ו״חזר בו״ )כביכול( – הובאו המילים הראשונות בחצאי עיגול‪.‬‬
‫‪ (14‬כאן המקום להעיר‪ ,‬אשר פעמים רבות במהלך השיחות‪-‬קודש‪ ,‬משנה כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א‬
‫מלשון הפסוק בתושב״כ )ופעם נימק זאת‪ ,‬שזהו כדי שלא יהי׳ שקו״ט האם זה נכלל בגדר ד״דברים שבכתב אי אתה‬
‫רשאי לאומרן על פה״ )שיחות קודש תשל״ח )ברוקלין‪ ,‬תשס״ב( ח״ב )כרך מז( ע׳ ‪ .(210‬ולהעיר גם מסה״ש תורת שלום‬
‫ע׳ ‪ ,(2‬ובכגון דא – בד״כ השארנו הלשון כפי שנאמר‪ ,‬מכיון שבודאי ניתן ללמוד מצורת השינוי )וראה שיחות קודש שם‬
‫שביאר מדוע נקט דוקא בלשון מסויים(‪.‬‬
‫‪VI‬‬
‫מפתח השיחות‬
‫ברכת ער״ה‪ ,‬לאחרי התרת נדרים ‪1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ברכת ער״ה‪ ,‬לאחרי קבלת הפ״נ הכללי ‪4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫יום ב׳ דראש השנה ‪10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיחת ״דברי כיבושין״‪ ,‬צום גדלי׳ ‪24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ש״פ וילך‪ ,‬שבת שובה‪ ,‬ו׳ תשרי ‪34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיחת אור ליום ב׳ פרשת האזינו‪ ,‬ח׳ תשרי‪ ,‬ל״מחנה ישראל״ ‪48 . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיחת אור ליום ב׳ פרשת האזינו‪ ,‬ח׳ תשרי‪ ,‬לשלוחים שיחיו ‪59 . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ברכת ערב יוהכ״פ אחרי תפילת מנחה ‪62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ברכת ערב יוהכ״פ להתלמידים שיחיו‪ ,‬לפני כל נדרי ‪78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ש״פ האזינו‪ ,‬י״ג תשרי ‪83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ברכת ערב חה״ס – לאנשי כפר חב״ד‪ ,‬בעת מסירת האתרוגים ‪100 . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ליל א׳ דחג הסוכות ‪103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ליל א׳ דחה״ס – בעת ביקורו בסוכה ‪109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ליל ב׳ דחג הסוכות ‪111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ליל ג׳ דחג הסוכות ‪121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ליל ד׳ דחג הסוכות ‪128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫יום ד׳ דחג הסוכות – ל״צבאות השם״ ‪135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ליל ה׳ דחג הסוכות ‪145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ליל ו׳ דחג הסוכות‪ ,‬שבת חוהמ״ס ‪150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ליל הושענא רבה‪ ,‬מוצאי שבת חוהמ״ס ‪161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ליל שמע״צ – לאחר תפילת ערבית ‪177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ליל שמח״ת – לפני הקפות ‪180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫יום שמח״ת ‪200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ש״פ בראשית‪ ,‬כ״ז תשרי‪ ,‬מבה״ח מרחשון ‪218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אור לבדר״ח מרחשון – יחידות לאורחים ‪238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אור לבדר״ח מרחשון – יחידות לבני ובנות מצוה ‪246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אור לבדר״ח מרחשון – יחידות לחתנים וכלות ‪249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אור לבדר״ח מרחשון – יחידות לתלמידי הישיבות ‪251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ש״פ נח‪ ,‬ד׳ מרחשון ‪257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אור ליום ה׳‪ ,‬ט׳ מרחשון ‪273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫יום ועש״ק‪ ,‬יו״ד מרחשון ‪281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ש״פ לך לך‪ ,‬י״א מרחשון ‪282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ש״פ וירא‪ ,‬ח״י מרחשון ‪301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ש״פ חיי שרה‪ ,‬כ״ה מרחשון‪ ,‬מבה״ח כסלו – כינוס השלוחים העולמי ‪321 . . . . . .‬‬
‫אור ליום ג׳‪ ,‬כ״ח מרחשון ‪346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אור ליום ה׳‪ ,‬אדר״ח כסלו ‪355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪VII‬‬
‫ר״ד בחלוקת הדולרים וזמנים שונים‬
‫יום ראשון‪ ,‬כ״ט אלול – ער״ה תשנ״ב ‪363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫יום ראשון‪ ,‬ז׳ תשרי ‪363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫יום ראשון‪ ,‬אור לח׳ תשרי ב״יחידות״ לגבירים ‪369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫יום ראשון‪ ,‬כ״ח תשרי ‪374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫יום ראשון‪ ,‬ה׳ מרחשון ‪381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אור ליום שני‪ ,‬ו׳ מרחשון – בעת ביקור הראשל״צ הרב מרדכי אליהו ‪388 . . . . . .‬‬
‫יום ראשון‪ ,‬י״ב מרחשון ‪414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫יום ראשון‪ ,‬י״ט מרחשון ‪421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫יום ראשון‪ ,‬כ״ו מרחשון ‪430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫יומן ״בית חיינו״‬
‫חודש תשרי ‪447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חודש מרחשון ‪590 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הוספה – הנחות באידיש‬
‫ברכת ער״ה‪ ,‬לאחרי התרת נדרים ‪643 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ברכת ער״ה‪ ,‬לאחרי קבלת הפ״נ הכללי ‪644 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיחת ״דברי כיבושין״‪ ,‬צום גדלי׳ ‪648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיחת אור ליום ב׳ פרשת האזינו‪ ,‬ח׳ תשרי‪ ,‬ל״מחנה ישראל״ ‪655 . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיחת אור ליום ב׳ פרשת האזינו‪ ,‬ח׳ תשרי‪ ,‬לשלוחים שיחיו ‪664 . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ברכת ערב יוהכ״פ אחרי תפילת מנחה ‪666 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ברכת ערב חה״ס – לאנשי כפר חב״ד‪ ,‬בעת מסירת האתרוגים ‪676 . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ליל ג׳ דחג הסוכות ‪678 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ליל ד׳ דחג הסוכות ‪682 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫יום ד׳ דחג הסוכות – ל״צבאות השם״ ‪686 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ליל ה׳ דחג הסוכות ‪694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ליל הושענא רבה‪ ,‬מוצאי שבת חוהמ״ס ‪697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אור לבדר״ח מרחשון – יחידות לאורחים ‪705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אור לבדר״ח מרחשון – יחידות לבני ובנות מצוה ‪710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אור לבדר״ח מרחשון – יחידות לחתנים וכלות ‪712 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אור לבדר״ח מרחשון – יחידות לתלמידי הישיבות ‪714 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אור ליום ה׳‪ ,‬ט׳ מרחשון ‪717 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫יום ועש״ק‪ ,‬יו״ד מרחשון ‪721 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אור ליום ג׳‪ ,‬כ״ח מרחשון ‪722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אור ליום ה׳‪ ,‬יום הבהיר אדר״ח כסלו ‪727 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪1‬‬
‫בס״ד‪ .‬ברכת כ״ק אדמו״ר שליט״א לאחרי התרת נדרים‪,‬‬
‫ערב ראש השנה ה׳תשנ״ב‬
‫הנחה בלתי מוגה‬
‫א‪ .‬יישר כח‪ ,‬וכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה‪ ,‬בתוך כלל ישראל‪ ,‬ובענין‬
‫העיקרי – גאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש‪.‬‬
‫ובפרט לאחרי שישנם כמה סימנים על זה‪ ,‬החל מלשון חז״ל‪ 1‬מכמה שנים לפני זה‬
‫״כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה״‪ ,‬ונשיא דורנו הסביר שענין התשובה‬
‫ישנו כבר ג״כ ונמצאים כבר במעמד ומצב ד״עמדו הכן כולכם״‪ ,2‬וגם במעמד ומצב זה‬
‫– נמצאים כבר במשך זמן –‬
‫שתיכף ומיד תהי׳ הגאולה האמיתית והשלימה‪ ,‬כך‪ ,‬שמיד מרגע זה נמצאים כולנו‬
‫״בנערינו ובזקנינו ‪ . .‬בבנינו ובבנותינו״‪ – 3‬בארץ הקודש‪ ,‬ושם גופא – בירושלים עיר‬
‫הבירה‪ ,‬ושם גופא – בהר הקודש‪ ,‬ובבית המקדש‪ ,‬עד לקודש הקדשים שבו נמצאת אבן‬
‫השתי׳ ש״ממנה הושתת העולם״‪ ,4‬כל העולם כולו‪,‬‬
‫ותיכף ומיד תתפשט הקדושה מקודש הקדשים ומאבן השתי׳ שבו בכל העולם כולו‪,‬‬
‫״והי׳ הוי׳ למלך על כל הארץ״‪ ,5‬ו״הוי׳ ימלוך לעולם ועד״‪.6‬‬
‫עוד הפעם – כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה‪.‬‬
‫ב‪] .‬לאחר שכ״ק אדמו״ר שליט״א ירד מהבימה‪ ,‬המשיך ואמר‪[:‬‬
‫האמור לעיל‪ ,‬שתיכף ומיד צריכה להיות הגאולה האמיתית והשלימה ובנין בית‬
‫המקדש השלישי והמשולש – מודגש במיוחד בשנה שנכנסים אלי׳‪ ,‬שהיא מתייחדת‬
‫בכך שיש בה שלימות משולשת‪ ,‬היינו‪ ,‬שבה מצטרפים יחד שלשה ענינים של שלימות‪,‬‬
‫אשר בקביעות כמה שנים ישנה אך ורק אחת מהשלימויות‪ ,‬ואילו בשנה זו ישנם כל‬
‫השלשה יחד‪:‬‬
‫על הפסוק‪ 7‬״שבע שבתות תמימות תהיינה״ איתא במדרש‪ ,8‬ששלימות ה״תמימות״‬
‫דספירת העומר היא כאשר התחלת הספירה היא ביום ראשון בשבוע‪ ,‬וממילא גם סיום‬
‫כל שבוע דספירת העומר הוא ביום השבת‪.‬‬
‫‪ (1‬סנהדרין צז‪ ,‬ב‪.‬‬
‫‪ (2‬אגרות‪-‬קודש אדמו״ר מהוריי״צ ח״ד ריש ע׳ רעט‪.‬‬
‫״היום יום״ טו טבת‪.‬‬
‫‪ (3‬בא י‪ ,‬ט‪.‬‬
‫‪ (4‬יומא נד‪ ,‬ב‪.‬‬
‫‪ (5‬זכרי׳ יד‪ ,‬ט‪.‬‬
‫‪ (6‬בשלח טו‪ ,‬יח‪.‬‬
‫‪ (7‬אמור כג‪ ,‬טו‪.‬‬
‫‪ (8‬קה״ר פ״א‪ ,‬ג ובמת״כ‪ .‬וראה גם מנחות סה‪ ,‬ב‬
‫ובפרש״י‪ .‬ועוד‪.‬‬
‫דברי משיח – ה'תשנ"ב‬
‫‪2‬‬
‫עד״ז ישנה מעלה מיוחדת בשנת העיבור‪ ,‬שאז מיתוסף החודש הי״ג‪ ,‬שלזה יש‬
‫שייכות מיוחדת עם הגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו‪ ,‬כיון שאז גם שבט‬
‫לוי ינחל נחלה בארץ ישראל‪) 9‬נוסף על י״ב השבטים(‪ ,‬שבט הי״ג‪.‬‬
‫ועוד מעלה שלישית – בשנה שלימה‪ ,‬כידוע‪ 10‬שישנם שני חדשים )בלבד( במשך‬
‫השנה שיתכן בהם שינוי משנה לשנה‪ ,‬חשון וכסלו‪ ,‬שלפעמים הם חסרים‪ ,‬כ״ט יום‪,‬‬
‫ולפעמים מלאים‪ ,‬ל׳ יום‪ ,‬ושנה שלימה היינו‪ ,‬ששני חדשי׳ מלאים‪.‬‬
‫ובשנה זו מצטרפים שלושת הענינים גם יחד‪ :‬ספירת העומר שבה היא באופן ד״שבע‬
‫שבתות תמימות תהיינה״; שנה זו היא שנה מעוברת שבה מיתוסף החודש הי״ג; וכמו‬
‫כן‪ ,‬ב׳ החדשים חשון וכסלו מלאים – ל׳ יום‪ ,‬כפליים לתושי׳‪.11‬‬
‫וממילא מובן שבשנה זו ישנה שלימות משולשת‪ :‬הן השלימות בנוגע למספר החדשים‬
‫)עיבור(‪ ,‬הן השלימות בנוגע למספר הימים שבחדשים )ב׳ חדשי׳ מלאים(‪ ,‬והן בנוגע‬
‫לשלימות השבועות הקשורים עם הבאת שתי הלחם ושאר הקרבנות דזמן מתן תורתנו‪,‬‬
‫הקשור גם עם ״תורה חדשה מאתי תצא״‪.12‬‬
‫ועוד והוא העיקר – שנזכה תיכף ומיד ל״תורה חדשה מאתי תצא״‪ ,‬משום שתיכף‬
‫ומיד תבוא הגאולה האמיתית והשלימה‪,‬‬
‫ותיכף ומיד – זוכים לכתיבה וחתימה טובה בגלוי לכל אחד ואחת‪ ,‬בתוך כלל ישראל‬
‫– לשנה טובה ומתוקה‪.‬‬
‫‪ (9‬ראה ב״ב קכב‪ ,‬א‪ .‬וראה שיחת ש״פ שלח תנש״א‬
‫סי״א )סה״ש תנש״א ח״ב ס״ע ‪ 629‬ואילך(‪.‬‬
‫‪ (10‬ראה רמב״ם הל׳ קידוה״ח פ״ח ה״ו‪ .‬טואו״ח‬
‫בלתי מוגה‬
‫סתכ״ח‪.‬‬
‫‪ (11‬ל׳ הכתוב – איוב יא‪ ,‬ו‪.‬‬
‫‪ (12‬ישעי׳ נא‪ ,‬ד‪ .‬ויק״ר פי״ג‪ ,‬ג‪.‬‬
‫‪363‬‬
‫חודש תשרי‬
‫יום ראשון‪ ,‬כ״ט אלול –‬
‫ער״ה ה׳תשנ״ב‬
‫דאלער"‪ ,4‬ונתן לו דולר‬
‫גיב איך דיר איין ָ‬
‫"פאר ַאלע ּפיקטשערס‬
‫נוסף והמשיך‪ַ :‬‬
‫מאכסט"‪.5‬‬
‫וואס דו ַ‬
‫ָ‬
‫• לכאו"א מהעוברים איחל‪" :‬כתיבה‬
‫וחתימה טובה"‪.‬‬
‫• בסיום‪ ,‬לפני שנכנס לחדרו הק'‪,‬‬
‫בירך בחיוך רחב את הצלם אלי שי' יונה‪:‬‬
‫"כתיבה וחתימה טובה"‪.‬‬
‫• לא' שהי' לו יום הולדת בירכו כ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א‪" :‬שנת הצלחה"‪.‬‬
‫יום ראשון‪ ,‬ז׳ תשרי‬
‫• ליחידים שביקשו ברכות – בירכם‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪.‬‬
‫• לר' דוד שי' רסקין נתן דולר נוסף‬
‫"פאר‪ 1‬צעירי אגודת חב"ד"‪.‬‬
‫באומרו‪ַ :‬‬
‫• האחים ר' לוי ור' יוסף יצחק שיחיו‬
‫פאריז הביאו לכ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫כובע של משי של אדמו"ר מהוריי"צ שר'‬
‫לוי קיבל בירושה )והריל"ג אמר זאת‬
‫לכ"ק אדמו"ר שליט"א(‪.‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א התעניין בזה‪,‬‬
‫ואמר‪" :‬שיכתבו הפרטים בפתק"‪ ,‬ונתן‬
‫להם דולר נוסף באומרו‪" :‬ישר כח"‪,‬‬
‫ולר' לוי נתן דולר שלישי באומרו )שוב(‪:‬‬
‫"כתיבה וחתימה טובה"‪.‬‬
‫• בסיום החלוקה עברו אנשי רשת‬
‫מסויימת בטלוויזי' כשאליהם מצטרף‬
‫הצלם ר' חיים ברוך שי' הלברשטם‪,‬‬
‫וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו דולר נוסף‬
‫ַ‬
‫גאנצן‬
‫"פארן ַ‬
‫באומרו‪ַ :‬‬
‫טשאנעל"‪.2‬‬
‫• אח"כ עבר הצלם ר' לוי יצחק שי'‬
‫פריידין‪ ,‬ואמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫דאלער‬
‫"אז איך וועל דיר געבן ַא ָ‬
‫בחיוך‪ַ :‬‬
‫‪3‬‬
‫פאר יעדער ּפיקטשער‪ ,‬וועט ָ‬
‫ַ‬
‫דאך זיין‪"...‬‬
‫ועשה תנועה בידו הק'‪ ,‬והמשיך‪" :‬איז‬
‫‪ = (1‬בשביל‪.‬‬
‫‪ = (2‬״בשביל כל הערוץ״‪.‬‬
‫‪ = (3‬״כאשר אני אתן לך דולר בשביל כל תמונה‪,‬‬
‫הרי יהי׳‪...‬״‪.‬‬
‫• לכו"כ מהעוברים איחל‪" :‬חתימה‬
‫טובה"‪.‬‬
‫• לר' שניאור זלמן שי' גורארי' נתן‬
‫דולר נוסף באומרו‪" :‬כפליים לתושי'"‪.‬‬
‫• לפרופ' ר' ירמיהו שי' ברנובר נתן‬
‫"פאר ַ‬
‫דולר נוסף באומרו‪ַ :‬‬
‫גאנץ שמי"ר"‪.6‬‬
‫הנ"ל מסר תניא שהדפיסו במוסקבה‬
‫ביום שהיתה המהפיכה‪ ,‬ואמר לו כ"ק‬
‫"א גרויסן ישר כח"‪,7‬‬
‫אדמו"ר שליט"א‪ַ :‬‬
‫"פאר ַא‬
‫ונתן לו דולר שלישי באומרו‪ַ :‬‬
‫צאלן"‪.8‬‬
‫דארף מען ָ‬
‫ספר ַ‬
‫• בתו של הרב יקותיאל שי' גרין‬
‫מסרה ספר חדש שאבי' הו"ל‪ ,‬וכ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א נתן לה דולר נוסף‬
‫דארף מען ָ‬
‫"פאר ַא ספר ַ‬
‫באומרו‪ַ :‬‬
‫צאלן"‪,8‬‬
‫ודולר שלישי באומרו‪" :‬לתת לצדקה‬
‫בשביל האבא"‪.‬‬
‫• לר' מנחם מענדל שי' פוטרפס נתן‬
‫דולר נוסף באומרו‪" :‬אריכות ימים ושנים‬
‫לאנגע געזונטע פריילעכע‬
‫ַ‬
‫טובות‪,‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬
‫‪(8‬‬
‫= ״הנה אני נותן לך דולר אחד״‪.‬‬
‫= ״בשביל כל התמונות שאתה עושה״‪.‬‬
‫= ״בשביל כל שמי״ר״‪.‬‬
‫= ״ישר כח גדול״‪.‬‬
‫= ״בשביל ספר צריך לשלם״‪.‬‬
‫‪364‬‬
‫דברי משיח – ה'תשנ"ב‬
‫יארן‪."9‬‬
‫ָ‬
‫• ר' לייבל שי' זאיאנץ מסר ארון‬
‫מיוחד ובו ‪ 191‬ספרי תניא שהדפיס‪,‬‬
‫ואמר שביחד עם התניא שנדפס ביום‬
‫חמישי זהו ‪ ,192‬בגימטריא "בכל מכל‬
‫כל"‪" ,‬קבץ"‪.‬‬
‫נאך‬
‫"דאס איז ָ‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ָ :‬‬
‫דא ניט געווען?"‪.10‬‬
‫ָ‬
‫הנ"ל‪ :‬היחיד שחסר הוא הנ"ל שנדפס‬
‫ביום חמישי‪ ,‬כאן יש ‪.191‬‬
‫"וואס איז‬
‫ָ‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪:‬‬
‫נאך ניט געווען ַ‬
‫ָ‬
‫בא מיר?"‪.11‬‬
‫הנ"ל‪ :‬עוד לא היו‪.‬‬
‫"זאל זיין‬
‫ָ‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪:‬‬
‫אין ַא גוטע שעה און ַא גוטן אופן‪.‬‬
‫דארטן‬
‫מאכן ָ‬
‫ַ‬
‫די חשבונות וועסטו‬
‫מסתמא"‪ ,12‬והראה בידו הק' לעבר חדר‬
‫המזכירות‪.‬‬
‫הנ"ל השיב בחיוב‪ ,‬ואמר‪ :‬העיקר‬
‫הוא שהקב"ה יאזין )"האזינו"( לתפילות‬
‫של הרבי וישלח את משיח תיכף ומיד‪.‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪" :‬אמן‪ ,‬בלי‬
‫עיכוב כלל"‪ ,‬ונתן לו דולר נוסף באומרו‪:‬‬
‫פאר די מתנה"‪ ,13‬ודולר שלישי‬
‫"דאס איז ַ‬
‫ָ‬
‫דאס איז במיוחד‬
‫באומרו‪" :‬הצלחה רבה‪ָ ,‬‬
‫פאר מבצע תניא"‪.14‬‬
‫ַ‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א זז ממקומו‬
‫אחורנית בעת שהעבירו את הארון עם‬
‫הספרים‪ ,‬ואח"כ הצביע לעברם באומרו‬
‫‪ = (9‬שנים ארוכות‪ ,‬בריאות ושמחות‪.‬‬
‫‪ = (10‬״זה עוד לא הי׳ כאן?״‪.‬‬
‫‪ = (11‬״שטרם היו אצלי?״‪.‬‬
‫‪ = (12‬״שיהי׳ בשעה טובה ואופן טוב‪ .‬את‬
‫החשבונות תעשה שם מן הסתם״‪.‬‬
‫‪ = (13‬״זהו בשביל המתנה״‪.‬‬
‫‪ = (14‬״הצלחה רבה‪ ,‬זהו במיוחד בשביל מבצע‬
‫תניא״‪.‬‬
‫בלתי מוגה‬
‫דאך ַאלע תניא'ס‬
‫)הלשון בערך(‪" :‬איז ָ‬
‫‪15‬‬
‫נאר משיח" ‪,‬‬
‫דא‪ ,‬עס פעלט ָ‬
‫זיינען שוין ָ‬
‫ונתן לו דולר רביעי באומרו‪" :‬בשורות‬
‫טובות"‪.‬‬
‫אח"כ הציג הנ"ל את א' המתעסקים‬
‫בכריכת ספרי התניא‪ ,‬וכ"ק אדמו"ר‬
‫"זאל‬
‫שליט"א נתן לו דולר נוסף באומרו‪ָ :‬‬
‫‪16‬‬
‫זיין אין ַא גוטע שעה‪ ,‬בשורות טובות" ‪.‬‬
‫הנ"ל הציג זוג שסייעו בהדפסת ספרי‬
‫התניא‪ ,‬וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לבעל‬
‫"פאר'ן תניא'ס"‪,17‬‬
‫דולר נוסף באומרו‪ַ :‬‬
‫ולאשה דולר נוסף באומרו‪" :‬ביסט אויך‬
‫זאל זיין אין ַא‬
‫ַא שותפה אין די תניא'ס‪ָ ,‬‬
‫גוטע שעה"‪.18‬‬
‫• ר' יעקב שי' גולדשטיין‪ ,‬רב צבאי‬
‫בצבא ארה"ב‪ ,‬הציג אלוף משנה בחיל‬
‫האויר הישראלי‪ ,‬וכ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫נתן לו דולר נוסף באומרו‪" :‬הצלחה רבה‬
‫בשביל כל הפלוגה שלך‪ ,‬בשורות טובות‪,‬‬
‫הצלחה רבה"‪.‬‬
‫הנ"ל )רי"ג( הציג את סגנו שנסע‬
‫במקומו לערב הסעודית בזמן מלחמת‬
‫המפרץ‪ ,‬וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו‬
‫דולר נוסף באומרו‪" :‬בשביל כל החיילים‬
‫שתחת השפעתך‪ .‬ובשורות טובות‬
‫אודות כל אחד מהם‪ ,‬ושכל אחד מהם‬
‫תהי' לו חתימה טובה‪ ,‬ואתה בכללם"‪.‬‬
‫• עבר מר רוני שי' פרלמן )שנלוה‬
‫אל ר' א‪.‬י‪ .‬ש"ט(‪ ,‬וכ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫לחץ את ידו ואמר‪" :‬ברכה והצלחה‪,‬‬
‫שנת הצלחה‪ ,‬וברכה מיוחדת והצלחה‬
‫מיוחדת בכל פעולותיך‪ ,‬ובמיוחד להפיץ‬
‫את מצות הצדקה בכל סביבתך‪ ,‬ע"י‬
‫‪ = (15‬״הרי כל התניא כבר כאן‪ ,‬חסר רק משיח״‪.‬‬
‫‪ = (16‬״שיהי׳ בשעה טובה‪ ,‬בשו״ט״‪.‬‬
‫‪ = (17‬״בשביל התניא׳ס״‪.‬‬
‫‪ = (18‬״את גם שותפה בתניא׳ס‪ ,‬שיהי׳ בשעה‬
‫טובה״‪.‬‬
‫‪447‬‬
‫חודש תשרי‬
‫• יום ראשון‪ ,‬כ״ט אלול –‬
‫ערב ראש השנה תשנ״ב •‬
‫יום זה הי׳ בגדר הפתעה ובאופן של‬
‫״מלכתחילה ַאריבער״ במשך כל היום‬
‫כולו‪ ,‬וכדלקמן‪.‬‬
‫בשעה ‪ 8:38‬נכנס כ״ק אדמו״ר‬
‫שליט״א לאמירת סליחות‪ ,‬ובידו הק׳ דפי‬
‫הסליחות המוגדלים‪ .‬כשעלה על הבימה‬
‫הסתובב לעבר הקהל כרגיל‪ ,‬והניף את‬
‫ידו הק׳ לעידוד שירת ״ימין ה׳״‪.‬‬
‫הש״ץ הי׳ )כרגיל בכל ערב ר״ה( ר׳‬
‫יוסף הלוי שי׳ וויינברג‪.‬‬
‫במשך אמירת הסליחות‪ ,‬בשלושת‬
‫רבעי השעה הראשונים אמר כ״ק‬
‫אדמו״ר שליט״א במתינות מיוחדת‪,‬‬
‫אולם אח״כ אמר קצת יותר במהירות‪.‬‬
‫בסיום אמירת הסליחות‪ ,‬הביט‬
‫כ״ק אדמו״ר שליט״א בדפי הסליחות‬
‫וקיפלם‪.‬‬
‫אח״כ הכריזו שתפילת שחרית‬
‫יתפללו כשיהיו מוכנים )!(‪ ,‬ובשעת‬
‫מעשה הסתובב כ״ק אדמו״ר שליט״א‬
‫והביט לעבר הקהל‪ ,‬ובמיוחד לעבר ר׳‬
‫מנחם נחום שי׳ שטרנברג‪ .‬אח״כ ירד‬
‫כ״ק אדמו״ר שליט״א מהבימה‪ ,‬ויצא‬
‫מביהכ״נ בשעה ‪ 9:50‬כשמעודד בידו הק׳‬
‫את שירת ״ימין ה׳״‪.‬‬
‫ביהכ״נ הי׳ מלא מפה אל פה באנ״ש‬
‫והתמימים מהשכונה ״כאן צוה ה׳ את‬
‫הברכה״‪ ,‬ובאנ״ש והתמימים האורחים‬
‫שהגיעו מכל קצוי תבל בימים אלו )כולל‬
‫בין מוצש״ק והבוקר – ובפרט מערי‬
‫השדה וקנדה(‪ ,‬והקהל הלך וגדל‪.‬‬
‫בשעה ‪ 11:05‬נסע כ״ק אדמו״ר‬
‫בצאתו מביהכ״נ אחרי סליחות‬
‫שליט״א למקוה )כרגיל בכל ער״ה שנוסע‬
‫לפני תפילת שחרית(‪ .‬המכונית נסעה‬
‫מצד שמאל – דרך שדרת ברוקלין ומשם‬
‫לרח׳ יוניון‪ ,‬זאת עקב הבני׳ על אתר‬
‫באופן ספונטאני‪ ,‬דחוף ומהיר – בניית‬
‫כבש חדש מע״ג אתר החפירה שליד‬
‫בנין ‪ 770‬לעבר דלת היציאה מביהכ״נ‬
‫)האחרונה‪ ,‬הסמוכה לשדרת קינגסטון(‬
‫– אותו גם הרחיבו בשבוע האחרון‬
‫כרוחב הפתחים הרחבים‪ ,‬כדי שיוכלו‬
‫לעבור משם יותר אנשים לביהכ״נ )וזאת‬
‫בנוסף לכבש הקיים‪ ,‬שגם אותו הרחיבו(‪.‬‬
‫בביהכ״נ התקיימו מנינים בזמן‬
‫הזה‪ ,‬וכמו״כ נסעו רבים לאוהל כרגיל‪,‬‬
‫וכן ישבו ולמדו בקונטרס החדש‪ .‬אלו‬
‫שהגיעו היום הכינו את הפ״נ שלהם‪,‬‬
‫וכמו״כ ניצלו את ההפסקה לחתימה על‬
‫הפ״נ הכללי )שאגב‪ ,‬בשנה זו גדל בהרבה‬
‫מספר החותמים‪ ,‬הודות לקריאה של‬
‫הועד העוסק בכך במודעה בעיתון ״כפר‬
‫‪448‬‬
‫דברי משיח – ה'תשנ"ב‬
‫חב״ד״ היו״ל באה״ק‪ ,‬בה פורסם על‬
‫האפשרות לשלוח את החתימות מכל‬
‫קצוי תבל באמצעות הפקס(‪.‬‬
‫בשעה ‪ 12:00‬לערך‪ ,‬חזר כ״ק אדמו״ר‬
‫שליט״א מהמקוה‪.‬‬
‫כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לתפילת‬
‫שחרית בשעה ‪ ,(!) 12:25‬כשבסידורו‬
‫מונח דף מוגדל של ״התרת נדרים״‪ ,‬והלך‬
‫במהירות כשמעודד את שירת ״ימין ה׳״‪.‬‬
‫כשעלה על הבימה‪ ,‬הסתובב והניף את‬
‫ידו הק׳ לעבר הקהל ממולו לעידוד‬
‫השירה‪.‬‬
‫בסיום התפילה‪ ,‬אחרי קדיש בתרא‪,‬‬
‫הוציא כ״ק אדמו״ר שליט״א את הדף‬
‫של ״התרת נדרים״ מתוך הסידור‪,‬‬
‫הסתובב מימינו לשמאלו והביט לעבר‬
‫קראון הייטס וזקני‬
‫ַ‬
‫חברי הבד״ץ של‬
‫אנ״ש שיחיו שישבו על הבימה )מעל גבי‬
‫ספסלים מסביב כ״ק אדמו״ר שליט״א –‬
‫ספסל א׳ כשאחוריהם לקיר הדרומי‪ ,‬וא׳‬
‫כשאחוריהם למערב(‪.‬‬
‫אח״כ‪ ,‬בשעה ‪ 12:55‬לערך‪ ,‬התחיל‬
‫כ״ק אדמו״ר שליט״א באמירת נוסח‬
‫״התרת נדרים״ כרגיל‪ .‬כשהתחיל לומר‪,‬‬
‫עדיין הי׳ הדף מקופל לשניים‪ ,‬ותחב את‬
‫אצבעותיו הק׳ בקיפול של הדף‪ ,‬ובהמשך‬
‫פתחו לגמרי‪ .‬הריל״ג העמיד לפני כן‬
‫את הכסא כשהמשענת האחורית מול‬
‫כ״ק אדמו״ר שליט״א‪ ,‬אך כ״ק אדמו״ר‬
‫שליט״א לא נשען על זה )אלא החזיק‬
‫את הדף בב׳ ידיו הק׳ כנ״ל(‪.‬‬
‫בתחילת הקטע הראשון ״שמעו וכו׳״‬
‫אמר ״ואפילו איסור בהנאה״ )בתוספת‬
‫ב׳(‪ ,‬ובהמשך חזר על המילים ״אי אפשר״‬
‫פעמיים‪ .‬בסיום הקטע המתין עד שכולם‬
‫סיימו לענות ״הכל יהיו מותרים וכו׳״ –‬
‫כשמביט בתוך הדף‪ ,‬ואח״כ המשיך ואמר‬
‫את הקטע השני ״הרי אני מוסר וכו׳״‪.‬‬
‫לאחרי שסיימו לענות ״כולם‬
‫יהיו מותרים וכו׳״‪ ,‬קיפל כ״ק אדמו״ר‬
‫שליט״א את דף ה״התרת נדרים״ ואמר‪:‬‬
‫זאל זיין ַא כתיבה וחתימה טובה‬
‫״ישר כח‪ָ ,‬‬
‫התרת נדרים‬
‫יומן חודש תשרי‬
‫לשנה טובה ומתוקה בתוך כלל ישראל‪,‬‬
‫זאל זיין גאולה האמיתית‬
‫ובענין העיקרי – ָ‬
‫‪1‬‬
‫והשלימה תיכף ומיד ממש״ ‪ ,‬והמשיך‬
‫בברכות אודות הגאולה וסיים‪ :‬״׳והי' הוי'‬
‫למלך על כל הארץ' און 'הוי' ימלוך לעולם‬
‫ועד'״‪ ,2‬ואחרי שהקהל הכריז ״אמן״‬
‫כא ָ‬
‫נא ַ‬
‫הוסיף‪ :‬״און ָ‬
‫מאל‪ – 3‬כתיבה וחתימה‬
‫טובה לשנה טובה ומתוקה״‪.‬‬
‫השיחה‪-‬ברכה ארכה דקה וחצי‪,‬‬
‫כשידיו הק׳ אוחזות בדף הנ״ל )המקופל‬
‫לארבע( ומנענע בהן מעט‪.‬‬
‫אח״כ הכריז הגבאי אודות הסדר של‬
‫נתינת הפ״נים לאחרי התפילה‪ ,‬לאלו‬
‫שלא מסרו עדיין וכו׳‪.‬‬
‫כ״ק אדמו״ר שליט״א נטל את‬
‫הסידור והתהילים בידו הק׳‪ .‬הקהל ניגן‬
‫״כתיבה וחתימה טובה״‪ ,‬וכ״ק אדמו״ר‬
‫שליט״א פנה והחל לרדת מבימתו‪.‬‬
‫לאחרי שירד את כל המדרגות‬
‫מבימתו‪ ,‬הסתובב ליד המדרגה האחרונה‬
‫כשפניו הק׳ מול המדרגות – שם עמד‬
‫המד״א הרב יהודה קלמן מארלאוו‬
‫שליט״א ומאחוריו הגיעו כולם‪ ,‬וכ״ק‬
‫אדמו״ר שליט״א המשיך בשיחה בענין‬
‫ג׳ השלימויות שישנם בשנה הבעל״ט –‬
‫החודשים מלאים‪ ,‬שנה מעוברת ושבע‬
‫שבתות תמימות בספה״ע‪ ,‬וסיים בברכה‪:‬‬
‫״לשנה טובה ומתוקה״‪ .‬השיחה ארכה‬
‫‪ 3‬דקות‪ ,‬ובידו הק׳ החזיק כל הזמן את‬
‫הסידור והתהילים‪.‬‬
‫אח״כ‪ ,‬בשעה ‪ ,1:05‬יצא מביהכ״נ –‬
‫‪ = (1‬״ישר כח‪ ,‬שתהי׳ כוח״ט לשטו״מ בתוך כלל‬
‫ישראל‪ ,‬ובענין העיקרי – שתהי׳ גאולה האמיתית‬
‫והשלימה תומ״י ממש״‪.‬‬
‫‪ = (2‬״׳והי׳ הוי׳ למלך על כל הארץ׳ ו׳הוי׳ ימלוך‬
‫לעולם ועד׳״‪.‬‬
‫‪ = (3‬ועוד הפעם‪.‬‬
‫‪449‬‬
‫מבלי לגעת בפרוכת‪ ,‬כשמעודד בידו הק׳‬
‫את שירת ״כתיבה וחתימה טובה״‪.‬‬
‫בחוץ נעמד קהל שהתחלק לג׳‬
‫תורים – תור א׳ למסירת הפ״נ ליד‬
‫הכניסה הצדדית )זו שדרכה נכנס ויוצא‬
‫כ״ק אדמו״ר שליט״א בד״כ(‪ ,‬תור ב׳ של‬
‫קבלת הדולרים של הנשים מהחצר‪,‬‬
‫ותור ג׳ של האנשים ממול ‪ 770‬שיעברו‬
‫לאחריהן‪.‬‬
‫בשעה ‪ 1:50‬לערך‪ ,‬יצא כ״ק אדמו״ר‬
‫שליט״א מחדרו הק׳ וקיבל את הפ״נים‬
‫מכאו״א‪ ,‬ביניהם רבנים וכיו״ב המגיעים‬
‫בערב ראש השנה‪ ,‬ואיחל לכאו״א‪:‬‬
‫״כתיבה וחתימה טובה״‪ .‬כשעבר הרב‬
‫דוד שי׳ הולנדר‪ ,‬אמר לו כ״ק אדמו״ר‬
‫שליט״א‪ :‬״מצות היום ב‪4speeches-‬״‪.‬‬
‫קבלת הפ״נים‬
‫בשעה ‪ 2:10‬הסתיים התור‪ ,‬וניגשו‬
‫הרבנים וזקני אנ״ש‪ ,‬והגבאי ר׳ זאב‬
‫יחזקאל הכהן שי׳ כ״ץ ור׳ שניאור זלמן‬
‫שי׳ גורארי׳ מסרו את הפ״נ הכללי לכ״ק‬
‫אדמו״ר שליט״א‪.‬‬
‫בתחילה הי׳ כ״ק אדמו״ר שליט״א‬
‫בתוך החדר – ליד המשקוף‪ ,‬ואח״כ יצא‬
‫‪ = (4‬נאומים‪.‬‬
‫‪450‬‬
‫דברי משיח – ה'תשנ"ב‬
‫און ָאט איז ווי ער ווערט ָאנגערופן 'יוסף‬
‫נאמען‬
‫דאך דער ָ‬
‫דאס איז ָ‬
‫וואס ָ‬
‫יצחק' – ָ‬
‫‪5‬‬
‫פון נשיא דורנו״ ‪ ,‬והמשיך וקישר זאת‬
‫גם לשם ״דוד מלכא משיחא״ ולמשה‬
‫רבינו – ״גואל ראשון הוא גואל אחרון״‪,‬‬
‫הנכללים ג״כ בר״ת ד״מיד״‪ ,‬ובאמצע יש‬
‫‪6‬‬
‫את היו״ד שזהו ״דער ּפינטעלע איד״‬
‫דכאו״א מישראל‪.‬‬
‫שיחה אחרי קבלת הפ״נ‪-‬כללי‬
‫מחדרו הק׳‪ ,‬הביט מעט בדפים‪ ,‬ואח״כ‬
‫בירך ואמר את השיחה‪-‬ברכה‪ ,‬כשראשו‬
‫הק׳ מביט למטה ועיניו הק׳ עצומות‪.‬‬
‫השיחה ארכה ‪ 18‬וחצי דקות‪ ,‬עד השעה‬
‫‪.2:28‬‬
‫את הברכה התחיל כ״ק אדמו״ר‬
‫שליט״א באומרו שזהו פס״ד של הקב״ה‬
‫שצ״ל ״הצילו העדה״ מהגלות‪ .‬אח״כ‬
‫התבטא באומרו שאין זמן – כי צריכים‬
‫מיד לקבל את פני הגאולה‪ ,‬ובהמשך‬
‫הזכיר את הר״ת של השנה החדשה‬
‫״נפלאות בכל״‪ ,‬שכל יהודי יורש ״בכל‬
‫מכל כל״ בגשמיות ורוחניות‪ ,‬והירבה‬
‫לדבר בענין ר״ת זה והר״ת של ״מיד״‬
‫באומרו שזה שייך לחסידי חב״ד וכל‬
‫ישראל‪ .‬כמו״כ הזכיר את יום הולדת‬
‫הצ״צ ששמותיו ״צמח״ ו״צדק״ הם‬
‫שמותיו של משיח‪ ,‬ובסיום היו הרבה‬
‫ביטויים ודיבורים בענין הגאולה‪.‬‬
‫בברכה על הגאולה‪ ,‬התבטא באומרו‪:‬‬
‫מ'האט תיכף‬
‫ָ‬
‫״ועוד והוא העיקר – ַאז‬
‫ומיד 'מראה באצבעו ואומר זה' – ָאט איז‬
‫געקומען משיח ַאלס ַא ענין ווי ער ווערט‬
‫ָאנגערופן 'צמח'‪ָ ,‬אט איז געקומען משיח‬
‫אין ַא ענין ווי ער ווערט ָאנגערופן 'צדק'‪,‬‬
‫בסיום הזכיר את חמשת הר״ת‬
‫דאלול‪ ,‬וסיים במילים‪ :‬״ועוד והוא‬
‫העיקר‪ ,‬תיכף ומיד ממש״‪.‬‬
‫אח״כ הביט שוב מעט בדפים‪,‬‬
‫והכניסם לחדרו הק׳‪ .‬עברו עוד כמה‬
‫למסור את הפ״נ למשך כמה דקות‪,‬‬
‫ובשעה ‪ 2:35‬נכנס כ״ק אדמו״ר שליט״א‬
‫לחדרו הק׳‪.‬‬
‫בשעה ‪ 3:00‬יצא כ״ק אדמו״ר שליט״א‬
‫והלך עד המעלית ונעמד ליד שולחן‬
‫החלוקה לצדקה‪ ,‬וחילק דולר א׳ לכאו״א‬
‫יוצא לחלוקת הדולרים‬
‫‪ = (5‬״ועוד והוא העיקר – שיש תומ״י ׳מראה‬
‫באצבעו ואומר זה׳ – הנה בא משיח בתור ענין כפי‬
‫שהוא נקרא ׳צמח׳‪ ,‬הנה בא משיח בענין כפי שהוא‬
‫נקרא ׳צדק׳‪ ,‬והנה כפי שהוא נקרא ׳יוסף יצחק׳ –‬
‫שזהו הרי השם של נשיא דורנו״‪.‬‬
‫‪ = (6‬״נקודת היהדות״‪.‬‬
‫יומן חודש תשרי‬
‫‪451‬‬
‫)כרגיל בכל יום ראשון( באומרו‪ :‬״כתיבה‬
‫וחתימה טובה״‪ .‬כמעט ולא דיברו‪ ,‬רק‬
‫יחידים ממש‪ .7‬החלוקה הסתיימה בשעה‬
‫‪.3:25‬‬
‫מהאוהל חזר כ״ק אדמו״ר שליט״א‬
‫בשעה ‪) 7:06‬הדלקת הנרות בשעה‬
‫‪ ,(6:59‬כשבידו הק׳ ספר ״רמב״ם לעם״‬
‫)אהבה(‪ ,8‬ונראה שהלך במהירות‪.‬‬
‫בשעה ‪ 3:45‬יצא כ״ק אדמו״ר שליט״א‬
‫שוב מחדרו הק׳ )פעם שלישית ביום זה(‬
‫– לקבל פ״נים מאותם שעדיין לא נתנו‪,‬‬
‫ועברו כחמש עשרה איש למשך כדקה‪.‬‬
‫כעבור ‪ 5‬דקות יצא כ״ק אדמו״ר‬
‫שליט״א מחדרו הק׳ לתפילת מנחה‬
‫בזאל הקטן למעלה‪ ,‬וכרגיל עודד בידו‬
‫ַ‬
‫הק׳ כשנכנס‪ ,‬וכן בצאתו לאחר התפילה‪.‬‬
‫אח״כ‪ ,‬בשעה ‪ ,3:48‬יצא כ״ק אדמו״ר‬
‫שליט״א לנסוע לאוהל‪ ,‬כשבידו‬
‫השמאלית הק׳ קונטרס – מאמר‪.‬‬
‫כשהתחילה המכונית לנסוע‪ ,‬נפנף כ״ק‬
‫אדמו״ר שליט״א בידו הק׳ לעומדים שם‪.‬‬
‫מאחורי כ״ק אדמו״ר שליט״א במכונית‬
‫ישבו המזכירים הרחמ״א שי׳ חדקוב‬
‫והריל״ג‪ ,‬כרגיל בכל ערב ראש השנה‪.‬‬
‫]גם קהל אנ״ש נסע היום לאוהל )כנ״ל(‪,‬‬
‫כנהוג בכל ערב ראש השנה[‪.‬‬
‫]כשיצא מג״ע התחתון‪ ,‬נראה השטיח‬
‫החדש )בצבע אדום מעורב( ששמו בג״ע‬
‫התחתון לכבוד השנה החדשה‪ ,‬והוא יפה‬
‫מאוד ומתוקן במיוחד במדה הנכונה‬
‫לרצפת ג״ע התחתון[‪.‬‬
‫בסיום התפילה‪ ,‬הכריזו על זמן‬
‫תפילת מעריב דיו״ט לשעה ‪.8:00‬‬
‫במהלך תפילה זו הי׳ המעבר משנת‬
‫״אראנו נפלאות״ לשנת ״נפלאות בכל״‪...‬‬
‫• ליל א׳ דראש השנה •‬
‫לקראת החג הופיע קובץ‬
‫מהודר באותיות יפות ובו הר״דים‬
‫מההתוועדויות של שבת פרשת נצבים‬
‫וערב ראש השנה‪ ,‬מטעם ״ועד הנחות‬
‫ו״פאקס ַא שיחה״‪.‬‬
‫בלה״ק״ ַ‬
‫בית הכנסת הגדול הי׳ מלא מפה לפה;‬
‫הקהל העצום בלעה״ר המתין בדריכות‬
‫לכניסתו של כ״ק אדמו״ר שליט״א‬
‫לתפילת מעריב של ליל ראש השנה‪,‬‬
‫כשבחלל ביהכ״נ האווירה המיוחדת‪,‬‬
‫בליובאוויטש‪.‬‬
‫ַ‬
‫המוכרת‪ ,‬של ראש השנה‬
‫לפני נסיעתו לאוהל‬
‫‪ (7‬ראה ר״ד מחלוקת הדולרים )לעיל ע׳ ‪.(363‬‬
‫כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לתפילת‬
‫‪ (8‬ראה גם יומן י״ט אלול תנש״א‪ ,‬ולפנ״ז יומן כ׳‬
‫מנ״א‪ ,‬כ״א מנ״א‪ ,‬כ״ה מנ״א‪ ,‬כ״ח מנ״א‪ ,‬ב׳ אלול‪ ,‬ה׳‬
‫אלול‪.‬‬
‫‪643‬‬
‫בס״ד‪ .‬ברכת כ״ק אדמו״ר שליט״א לאחרי התרת נדרים‪ ,‬ערב ראש השנה ה׳תשנ״ב‬
‫הנחה בלתי מוגה‬
‫א‪ .‬ישר כח‪ָ ,‬זאל זיין ַא כתיבה וחתימה טובה‬
‫לשנה טובה ומתוקה בתוך כלל ישראל‪ ,‬ובענין‬
‫העיקרי – ָזאל זיין גאולה האמיתית והשלימה תיכף‬
‫ומיד ממש‪.‬‬
‫דאך כמה סימנים על זה‪ ,‬בלשון‬
‫מ׳האט ָ‬
‫ובפרט ַאז ָ‬
‫חז״ל ָנאך מכמה שנים לפני זה‪ַ ,‬אז ״כלו כל הקיצין‬
‫האט‬
‫ואין הדבר תלוי אלא בתשובה״‪ ,‬און נשיא דורנו ָ‬
‫אויפגעטאן‬
‫דאס איז שוין‬
‫ָ‬
‫מסביר געווען ַאז אויך ָ‬
‫געווארן‪ ,‬און מ׳שטייט שוין ״הכן כולכם״‪ ,‬און אויך‬
‫ָ‬
‫דאס איז שוין אויכעט כבר משך זמן ַאז מ׳שטייט ַאזוי‪.‬‬
‫ָ‬
‫ָזאל זיין תיכף ומיד די גאולה האמיתית‬
‫והשלימה‪ ,‬און גלייך פון דעם רגע ָזאל זיין גלייך‬
‫דער ״בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו״‪ ,‬אין ארץ‬
‫דארטן גופא אין ירושלים עיר הבירה‪,‬‬
‫הקודש‪ ,‬און ָ‬
‫דארטן גופא בהר הקודש ובבית המקדש‪ ,‬ביז‬
‫און ָ‬
‫דארט איז דער אבן שתי׳‬
‫וואס ָ‬
‫אין קודש הקדשים‪ָ ,‬‬
‫״שממנה הושתת כל העולם כולו״‪,‬‬
‫ס׳זאל זיין נתפשט ווערן פון קודש הקדשים‬
‫ַאז ָ‬
‫און פון אבן שתי׳ שבו‪ָ ,‬זאל תיכף ומיד נתפשט ווערן‬
‫דארטן בכל העולם כולו‪ ,‬״והי׳ הוי׳‬
‫די קדושה פון ָ‬
‫למלך על כל הארץ״‪ ,‬און ״הוי׳ ימלוך לעולם ועד״‪.‬‬
‫מאל – כתיבה וחתימה טובה לשנה‬
‫כא ָ‬
‫און ָנא ַ‬
‫טובה ומתוקה‪.‬‬
‫ב‪] .‬לאחרי שכ״ק אדמו״ר שליט״א ירד מהבימה‪,‬‬
‫המשיך ואמר‪[:‬‬
‫דא‬
‫‪ . .‬אין‪ַ 1‬אן אופן של משולש‪ ,‬איז אויכעט ָ‬
‫וואס זיי זיינען בכמה שנים‬
‫בשנה זו דריי ענינים ָ‬
‫יעדערער פון זיי בפני עצמו‪ ,‬משא״כ בשנה זו זיינען‬
‫צוזאמען‪.‬‬
‫זיי ַאלע דריי ַ‬
‫דאס איז‪ַ :‬אז די ״שבעה שבתות תמימות‬
‫און ָ‬
‫דאס‬
‫דאך ָ‬
‫תהיינה״‪ ,‬ווי ער איז מבאר אין מדרש איז ָ‬
‫דעמולט ווען ספירת העומר הויבט זיך ָאן ביום ראשון‬
‫בשבוע‪ ,‬און כל שבוע ענדיקט זיך בשבת שלאחרי זה;‬
‫‪ (1‬חסר כמה תיבות‪ .‬וראה בהנחה כאן‪ :‬האמור לעיל‪ ,‬שתיכף ומיד צריכה‬
‫להיות הגאולה האמיתית והשלימה ובנין בית המקדש השלישי והמשולש –‬
‫מודגש במיוחד בשנה שנכנסים אלי׳‪ ,‬שהיא מתייחדת בכך שיש בה שלימות‬
‫משולשת כו׳‪.‬‬
‫ס׳דא דער שנת העיבור‪ ,‬איז‬
‫עד״ז אויכעט ַאז‬
‫ָ‬
‫‪2‬‬
‫וואס איז ‪ ...‬לעתיד לבוא‬
‫דא ַא דרייצנטער חודש ָ‬
‫דאך ָ‬
‫ָ‬
‫ע״י )בביאת( משיח צדקנו;‬
‫און אויכעט דער דריטער ענין‪ ,‬וכמדובר כמה‬
‫דא‬
‫דאך ָ‬
‫דא אין די חדשים איז ָ‬
‫פעמים ַאז אויכעט ָ‬
‫קאנען זיי זיין ָאדער‬
‫מאל ָ‬
‫וואס ַא ָ‬
‫ַאזוינע חדשים ָ‬
‫דאס הייסט ָאדער ל׳ יום‬
‫שלמים‪ָ ,‬אדער כסדרם – ָ‬
‫ָאדער כ״ט יום‪ָ ,‬אדער חסרים )דער חודש(‪.‬‬
‫דערמאנט‬
‫דא בשנה זו‪ ,‬ווי‬
‫ָ‬
‫און עד״ז אויכעט איז ָ‬
‫צוזאמען‪ַ ,‬אז ״שבע שבתות תמימות‬
‫– ַאלע דריי ַזאכן ַ‬
‫וואך און‬
‫תהיינה״ הויבט זיך ָאן ביום הראשון יעדער ָ‬
‫דא ַא שנת‬
‫ענדיקט זיך ביום השביעי; ַאזוי איז אויכעט ָ‬
‫האט מען ַא דרייצנטן חודש; אין דער‬
‫עיבור‪ ,‬במילא ָ‬
‫וואס‬
‫האט מען אויכעט די צוויי חדשים ָ‬
‫שנת עיבור ָ‬
‫דאס‬
‫וואס ָ‬
‫ס׳קאנען זיין ַא שינוי במספר הימים שלהם‪ָ ,‬‬
‫ָ‬
‫איז אויכעט ״כפליים לתושי׳״‪ ,‬מערניט ווי אין צוויי‬
‫דאס מספר כ״ט‬
‫מאל איז ָ‬
‫דא ַא שינוי – ַא ָ‬
‫חדשים איז ָ‬
‫דאס שלשים יום – בשנה זו זיינען‬
‫מאל איז ָ‬
‫ימים און ַא ָ‬
‫דא‪ ,‬און ביידע חדשים אין ַאן אופן פון‬
‫ביידע חדשים ָ‬
‫שלימות‪,‬‬
‫האט מען ַא שלימות משולשת‪ ,‬סיי בנוגע צו‬
‫ָ‬
‫מספר החדשים‪ ,‬סיי בנוגע צו מספר הימים שבחדשים‪,‬‬
‫פארבונדן מיט די‬
‫וואס ַ‬
‫סיי בנוגע צו מספר השבועות ָ‬
‫שתי הלחם און קרבנות פון דעם ענין פון זמן מתן‬
‫פארבונדן מיט‬
‫דאך אויכעט ַ‬
‫דאס איז ָ‬
‫וואס ָ‬
‫תורתנו‪ָ ,‬‬
‫״תורה חדשה מאתי תצא״‪.‬‬
‫ועוד והוא העיקר‪ַ ,‬אז ָזאל זיין תיכף ומיד די‬
‫דאס איז אויכעט‬
‫וואס ָ‬
‫״תורה חדשה מאתי תצא״‪ָ ,‬‬
‫פארבונדן ַאז תיכף ומיד וועט זיין די גאולה האמיתית‬
‫ַ‬
‫והשלימה‪,‬‬
‫און תיכף ומיד די כתיבה וחתימה טובה בגלוי‪,‬‬
‫לכל אחד ואחת בתוך כלל ישראל‪ ,‬לשנה טובה‬
‫ומתוקה‪.‬‬
‫‪ (2‬חסר כמה תיבות‪ .‬וראה בהנחה כאן‪ :‬שלזה יש שייכות מיוחדת עם הגאולה‬
‫האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו‪ ,‬כיון שאז גם שבט לוי ינחל נחלה בארץ‬
‫ישראל )נוסף על י״ב השבטים(‪ ,‬שבט הי״ג‪.‬‬
‫ב"ה‬
‫"כולל ע"י עשיית הזמנה מראש )ולשלם על זה( על מינוי לקבלת ספרים‬
‫חדשים שיוצאים לאור אח"כ )בלשון הידוע הנדפס בכמה ספרים –‬
‫רענומעראנטן"(‪ ,‬ובשעת ההוצאה לאור של הספר מקבלים אותו‬
‫ּ"פ‬
‫ַ‬
‫המנויים תיכף ומיד" )תרגום משיחת ש"פ ויגש ה'תשנ"ב(‬
‫מבצע מנויים ‪ -‬חסר תקדים!‬
‫לנוחות אנ"ש והתמימים‪ ,‬יוצא "המכון להפצת‬
‫תורתו של משיח" במבצע מיוחד‪ ,‬בו ניתן להזמין‬
‫מראש את הכרכים הבאים בסדרת "דברי משיח"‪,‬‬
‫ולקבלם במחיר מוזל ומיוחד!‬
‫מסלול א'‪ :‬חמשה ספרים מראש‬
‫המזמין חמשה ספרים מראש יקבלם במחיר של‬
‫‪ 50‬ש"ח לספר )‪ 15$‬בחו"ל(‪ .‬במסלול זה ניתן‬
‫לקנות )בין א' מחמשת הספרים( גם את הספר‬
‫הכי אחרון שיצא )ועוד ארבעה ספרים שטרם‬
‫הופיעו(‪ ,‬או חמשת הספרים הבאים‪.‬‬
‫מסלול ב'‪ :‬ספר אחד מראש‬
‫המזמין מראש את הספר הבא שטרם הופיע יקבלו‬
‫במחיר של ‪ 55‬ש"ח )‪ 17$‬בחו"ל(‪ .‬במסלול זה ניתן‬
‫לקנות רק את הספר הבא שטרם הופיע‪) .‬לרגל‬
‫הופעת הספר הראשון‪ ,‬ניתן לקנות את הספר‬
‫השני מראש‪ ,‬ולקבל גם את הראשון באותו מחיר!(‬
‫התשלום מראש‪ .‬המזמין יקבל כרטיס‪-‬מנוי מיוחד החתום ע"י הנציג המקומי‪ ,‬אותו יש להציג על‬
‫מנת לקבל את הספר)ים(‪.‬‬
‫המכון עומד בהתחייבות לספק את חמשת הספרים של מסלול א' תוך ‪ 15‬חודשים או פחות‪ ,‬ואת‬
‫הספר של מסלול ב' תוך ‪ 3‬חודשים או פחות‪ ,‬אחרת יקבל הרוכש את כספו בחזרה!‬
‫יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!‬
‫יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!‬
‫לזכות‬
‫חיילי בית דוד‬
‫תלמידי התמימים השוהים‬
‫ב‪ – 770-‬בית חיינו – בית משיח‬
‫להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניהם‬
‫מתוך הרחבה ומנוחת הנפש‬
‫לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א‬
‫ובפרט בהענין הכי עיקרי שהזמן גרמא‬
‫בקבלת פני משיח צדקנו –‬
‫כ״ק אדמו״ר שליט״א‬
‫יחד עם כל בני ישראל שליט״א בכל מושבותיהם‬
‫תיכף ומי״ד ממ״ש‪ ,‬נַאו!‬
‫יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!‬
‫לזכות‬
‫כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א‬
‫מהרה יגלה אכי״ר‬
‫יה״ר שיראה רוב נחת מתלמידיו‪,‬‬
‫חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל‬
‫ותיכף ומי״ד ממ״ש נראה בעיני בשר‬
‫בקיום נבואתו העיקרית – בשורת הגאולה –‬
‫״לאלתר לגאולה״ ו״הנה זה משיח בא״‬
‫ובעגלא דידן יתגלה לעין כל‬
‫ויוליכנו קוממיות לארצנו הק׳‬
‫ויבנה ביהמ״ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל‬
‫בגאולה האמיתית והשלימה‬
‫נאו מי״ד ממ״ש ממש!‬

Similar documents