Drugo vmesno poročilo o izvajanju Akcijskega načrta prioritet 2016

Comments

Transcription

Drugo vmesno poročilo o izvajanju Akcijskega načrta prioritet 2016
Drugo vmesno poročilo o izvajanju Akcijskega načrta prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2016, 22. 9. 2016
Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Ministrica: dr. Anja Kopač Mrak
Št.
Aktivnost
Rok
Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
Reorganizacija CSD-jev bo potekala v treh sklopih, kjer bo
šlo za vsebinske in organizacijske spremembe.
Reorganizacija CSD-jev bo tako zajemala informativni
izračun,
socialno
aktivacijo
in
organizacijske
spremembe centrov za socialno delo. V letu 2016 bodo za
vse tri sklope pripravljeni projektni elaborati, nekateri
postopki pa se bodo začeli pripravljati že v tem letu.
1.
Reorganizacije
Centrov za socialno
delo,
skupaj
s
spremembami
socialne zakonodaje
Začetek nekaterih
projektov v letu
2016 in
nadaljevanje v
letu 2017
Cilji spremembe socialne zakonodaje bodo zmanjšanje
birokratskih
ovir
za
uporabnike
in
zmanjšanje
administrativnih bremen za zaposlene. Uvedli bomo
informativni izračun socialnih transferjev (enoletnih pravic),
kar pomeni avtomatizacijo vodenja in izdajanja odločb za
nekatere pravice po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (ZUPJS).
V sklopu socialne aktivacije (obdobje: 2016 – 2023) gre za
vzpostavitev
celovitega
modela
potrebnega
za
prepoznavanje, obravnavo in usmerjanje oseb, razvoj
programov socialne aktivacije za vključitev zlasti pogostih in
dolgotrajnih prejemnikov denarnih socialnih pomoči ter
dolgotrajno brezposelnih oseb (Cilj
organizacijskih
sprememb CSD-jev je zmanjšanje števila pravnih subjektov
(trenutno 62 CSD na 16 CSD).
Poročilo o izvajanju/izvedbi ukrepov
V mesecu maju je bila sprejeta Sprememba Zakona o socialnem varstvu,
ki omogoča pilotno izvedbo projekta sociale aktivacije, ki bo zajemal
vzpostavitev celovitega modela, razvoj programov socialne aktivacije ter
razvoj računalniške aplikacije, ki bo podpirala izvajanje programov
socialne aktivacije. Postopki za izvajanje projekta in postopki za črpanje
evropskih sredstev za omenjen projekt so v teku. Pripravljen je tudi
elaborat za socialno aktivacijo, ki je bil v juniju obravnavan na vladi.
Vzpostavitev aplikativne podpore projektu socialne aktivacije – denar je
predviden za leti 2017 in 2018, vloga je v pripravi (skupna vloga za
informativni izračun in sistem za socialno aktivacijo)
V pripravi je elaborat za informativni izračun socialnih transferjev.
Izvedeni so bili delovni sestanki z MIZŠ in MOP zaradi predvidenih
sprememb zakonodaje. V zaključni fazi je priprava mikrosimulacije in
testiranje baze, v pripravi je pregled primerljive zakonodaje in priprava
osnutka členov za spremembe predpisov na tem področju.
V zaključni fazi je izvedba javnega naročila za izvajanje storitev
projektnega vodenja pri projektu prestrukturiranja CSD ter storitev
priprave in izvedbe komunikacijske strategije v podporo reorganizaciji
CSD za notranje in zunanje deležnike. Izbrani izvajalec bo izdelal načrt
oz. popis procesov za izvedbo celotnega procesa prestrukturiranja CSD
ter po potrebi z naročnikom sodeloval na terenu pri vzporednem
vpeljevanju sprememb.
Julija je Vlada RS sprejela Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju
Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad v javni socialno varstveni
zavod z namenom vzpostavitve 16. CSD (= zavod za socialno varstvo).
Opravljen je bil izbor CSD za izvedbo pilotnih projektov vzpostavitve
enote za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – mestno in ruralno okolje.
Pripravljena so nekatera izhodišča za organizacijske spremembe centrov
za socialno delo. Trenutno potekajo dejavnosti posnetka stanja in
pridobivanje predlogov glede organiziranosti nekaterih dejavnosti po
predlogu regij prihodnje organiziranosti centrov za socialno delo.
Stran 1 od 51
Ministrstvo je projekt »Za dostojno delo« razširilo še s
konceptom vključujočega trga dela in v tej povezavi pripravilo
še dva strateška dokumenta, to sta »Bela knjiga o
pokojninah« in »Starejši in trg dela v Sloveniji«.
2.
Projekt
delo
Dostojno
Rok za pripravo
Politik marec
2016
Rok za sprejem
zakonov: skladno
s PDV
V povezavi s projektom dostojno delo je ministrstvo v
normativni program dela Vlade RS za leto 2016 uvrstilo
paket treh zakonov, ki se bodo lotili problema prekarnosti na
trgu dela s ciljem zagotavljanja dostojnega dela: Zakon o
spremembi Zakona o urejanju trga dela, Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela ter
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih
razmerjih.
V povezavi s projektom glede pokojnin je ministrstvo v
sodelovanju s socialnimi partnerji pristopilo k analizi stanja in
oblikovanjem možnih ukrepov, ki bi zagotovili javnofinančno
vzdržnost pokojninskega sistema in primerno višino pokojnin
po letu 2020.
V povezavi s projektom starejših na trgu dela, pa je
ministrstvo oblikovalo analizo stanja in možen nabor ukrepov
za premagovanje ključnih izzivov na podlagi česar bodo
identificirane morebitne potrebne zakonske spremembe.
3.
Dolgotrajna oskrba
in osebna asistenca
leto 2016
Obe pristojni ministrstvi se strinjata, da je potrebna večja
integracija (zdravstvenih in socialnih) storitev dolgotrajne
oskrbe, skupni cilj je zagotoviti učinkovit, kakovosten in
racionalen sistem dolgotrajne oskrbe, ki bo odgovarjal na
potrebe uporabnika in aktualne demografske spremembe.
Združitev v enovit sistem dostopa, izvajanja in financiranja
storitev osebne, socialne in zdravstvene pomoči osebam, ki
so dolgotrajno odvisne od pomoči drugih. Sprejem
zakonodaje je povezan z reformo zdravstvenega sistema!
Ministrstvo je 21. marca 2016 javno predstavilo dokument "Za dostojno
delo," ki prinaša pregled nad stanjem na trgu dela ter nabor ukrepov, ki
lahko kot paket predstavljajo preboj za dostojno delo vseh državljank in
državljanov. Dokument je tako podlaga za pripravo zakonskih sprememb.
Zakonske spremembe bodo predvidoma pripravljene do konca leta.
Ministrstvo je 1. 4. 2016 dokument »Za dostojno delo« predstavilo na seji
Ekonomsko-socialnega sveta, ki je za njegovo nadaljnjo obravnavo
oblikoval strokovno delovno skupino, ki se je do sedaj sestala 5-krat.
Strokovna delovna skupina preučuje potrebnost zakonskih sprememb
ZDR-1 in ZID-1.
Belo knjigo o pokojninah je ministrstvo 6. 5. 2016 predstavilo na seji
Ekonomsko-socialnega sveta, ki je za nadaljnjo obravnavo tega področja
oblikoval strokovno delovno skupino, ki se redno sestaja.
Ministrstvo je dokument Starejši in trg dela v Sloveniji 2. 9. 2016
predstavilo na seji Ekonomsko-socialnega sveta in socialne partnerje
pozvalo k posredovanju predlogov in morebitnih pripomb. Dokument, s
katerim se je vlada seznanila 1. septembra 2016, je v procesu
usklajevanja med ključnimi resorji, končen dokument pa bo vlada
predvidoma obravnavala do 15. 10. 2016.
Predlog zakona je trenutno v fazi usklajevanj med Ministrstvom za
zdravje in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti obe ministrstvi sta se dogovorili o:
· okvirni košarica storitev za DO
· enotni vstopna točka
· enotnem izvedeniškim organu
· interdisciplinarni tim za DO s koordinatorjem v lokalni skupnosti
ker je eno ključnih vprašanj ustrezno in vzdržno financiranje novega
sistema, sta se ministrstvi dogovorili, da koordinacijo pri pripravi novega
zakona prevzame MZ.
V sklopu priprav na sprejem zakona je pripravljena tudi prijava za pred
pilotni projekt, ki zajema oblikovanje ocenjevalnega orodja in
metodologije izvajanje postopkov ocenjevanja potreb. Pred pilotni projekt
se bo financiral iz sredstev ESS. Temu pa bo sledila pilotna faza
izvajanja novih rešitev v dveh pilotnih regijah.
Stran 2 od 51
Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA FINANCE
Minister: dr. Dušan Mramor
Št
.
Aktivnost
Rok
Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
Poročilo o izvajanju/izvedbi ukrepov
1. Usklajevanja z resornimi ministrstvi in občinami na temo ZJF so v
zaključni fazi. Rok za sprejem na vladi se predvideva v oktobru oziroma
novembru.
DZ je v aprilu sprejel Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja države
za obdobje od 2017-2019.
1.
Nadaljevanje postopne
javnofinančne
konsolidacije
stalna naloga
1. dokončanje institucionalnega okvira upravljanja z
javnimi financami: sprejem Zakona o javnih financah in
Zakona o računovodstvu,
2. vzpostavitev delovanja Fiskalnega sveta: potrditev
članov Fiskalnega sveta v DZ
3.izvršitev proračuna države v letu 2016 in finančnih
načrtov drugih enot sektorja države ob upoštevanju
zastavljenega ciljnega primanjkljaja: obravnava
periodičnih poročil o izvrševanju proračuna na vladi;
4.
vzpostavitev
sistemskega spremljanja in
obvladovanja tveganj za izvršitev proračunov enot
sektorja države v skladu z zastavljenimi cilji;
5. nadaljevanje pregledov porabe javnih sredstev (v
sodelovanju z resorji in mednarodnimi institucijami) z
namenom oblikovanja predlogov za učinkovitejšo rabo
javnih sredstev: priprava pregledov javne porabe;
6. priprava Programa stabilnosti in Nacionalnega
reformnega programa 2016 v skladu z EU pravili ter ob
upoštevanju zakona o fiskalnem pravilu;
7. priprava predloga sprememb proračuna 2017 in
predloga proračuna 2018 v skladu z zakonom o
fiskalnem pravilu ter priprava zakona o izvrševanju
proračunov za leti 2017 in 2018;
8. učinkovito izvrševanje Programa financiranja
proračuna Republike Slovenije in upravljanje z
denarnimi sredstvi EZR države ter izpolnjevanje Pravila o
dolgu iz Pakta za stabilnost in rast;
2. Ker predlog za imenovanje članov Fiskalnega sveta v DZ ni dobil
zadostne podpore, je bil javni poziv za predsednika in člane fiskalnega sveta
ponovljen. Rok za oddajo prijav se je iztekel 30. 6. 2016. O podpori
prijavljenim kandidatom potekajo razgovori s poslanskimi skupinami.
3. – 5.
-
MF redno in natančno spremlja izvrševanje državnega proračuna
2016, v sodelovanju z drugimi direktorati na MF in s FURS-om.
Pripravili smo polletno poročilo o izvrševanju proračuna, ki ga je
sprejela VRS in posredovala v obravnavo DZ.
-
MF redno spremlja tudi izvrševanje finančnih načrtov občin, ZZZSja in ZPIZ-a.
-
Z delom je pričela delovna skupina za pregled porabe javnih
sredstev na področju kulture.
6. Program stabilnosti in Nacionalni reformni program sta bila pravočasno
posredovana Evropski komisiji
7. V polnem teku je priprava predloga sprememb proračuna 2017 in
predloga proračuna 2018 (vlada naj bi predloga sprejela 22 9. 2016 in ju
posredovala v DZ 27. 9. 2016)
8. Nadaljevanje aktivnega upravljanja z dolgom državnega proračuna - v
avgustu (s poravnavo v začetku septembra) je bila izvedena druga
transakcija zamenjave dolarskega dolga z evrskim dolgom, s katero je bila
dosežena pozitivna neto sedanja vrednost v višini 7 mio EUR (s prvo takšno
transakcijo zamenjave dolarskega dolga v maju 2016 je bila dosežena
pozitivna neto sedanja vrednost v razponu med 27 in 39 mio EUR). Ob
doseganju pozitivne neto sedanje vrednosti so bili z izvedbo transakcij
zamenjave doseženi tudi drugi strateški cilji, in sicer znižanje dolga,
izraženega v ameriških dolarjih v skupnem dolgu državnega proračuna,
podaljšanje trajanja portfelja dolga državnega proračuna in izboljšanje
likvidnosti evrskih obveznic RS.
Stran 3 od 51
9.
prestrukturiranje
bremen
javnih
dajatev
(zmanjšanje obremenitve dela; iskanje nadomestnih
virov; sodelovanje v projektu MDDSZ glede poenotenja
prispevnih osnov);
9. Ministrstvo za finance je po več opravljenih krogih posvetovanj z
zainteresirano javnostjo pripravilo predlog ukrepov za razbremenitev dela in
sicer: sprememba dohodninske lestvice in ugodnejša davčna obravnava
dela plače za poslovno uspešnost. Na drugi strani pa se uravnoteženje
javnih financ zagotavlja z zvišanjem stopnje davka od dohodkov pravnih
oseb, povečanjem učinkovitosti pobiranja javnih dajatev, pri tem pa se bo kot
sestavni del ukrepov za zagotovitev uravnoteženega proračuna še naprej
omejevalo oz. zmanjševalo javno porabo. Noveli Zakona o dohodnini in
Zakona od dohodkov pravnih oseb sta bili sprejeti na seji vlade 8. 9. 2016,
v Državnem zboru pa bosta obravnavani po nujnem postopku.
10. priprava zakonskih podlag za posodobitev sistema
obdavčitve nepremičnega premoženja;
10. V zvezi s posodobitvijo sistema obdavčitve nepremičnin je Ministrstvo za
finance v okviru projektne skupine pripravilo poročilo o stanju in napredku
priprave projekta, skupaj s predlogi izhodišč, smernic in ukrepov za
nadaljevanje in dokončanje projekta ter akcijski načrt. Poročilo je bilo
predloženo v obravnavo projektnemu svetu (Projektni svet za koordinacijo in
usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve
nepremičnin) in vključeno v prvo poročilo Projektnega sveta vladi, ki ga je
vlada dokončno potrdila 27. julija 2016. Vzporedno je Ministrstvo za finance
pripravilo osnutek novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, s
katerim se sistem nadgrajuje z rešitvami, ki jih zahteva odločba Ustavnega
sodišča RS (s katero je le-to razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine).
Predlog zakona bo do konca septembra 2016 v javni in medresorski
obravnavi. Potekajo tudi aktivnosti v skladu s sklepi, ki jih je vlada sprejela
ob obravnavi prvega poročila Projektnega sveta. Vsi zadolženi resorji
pripravljajo sistemske ali vsaj prehodne rešitve za zagotovitev podatkov o
nepremičninah, potrebnih za vrednotenja in obdavčitev. V pripravi je tudi
osnutek Zakona o davku na nepremičnine. Projekt priprave novega sistema
obdavčitve nepremičnin je zaradi svoje navezave na posplošeno tržno
vrednost, določeno v sistemu množičnega vrednotenja, v veliki meri odvisen
tudi od načrtovanih sprememb sistema evidentiranja nepremičnin,
razpoložljivosti podatkov o nepremičninah ter časovnice urejanja le-teh v
okviru projekta e-prostor, ki bo sistemsko zagotovil potrebne podatke v
prihodnje, vendar so te načrtovane za obdobja od leta 2017, 2018 dalje.
Stran 4 od 51
1. izboljšanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev;
1.
Novela Zakona o davčnem postopku je bila sprejeta na seji vlade
8.9.2016 in je predložena v DZ po nujnem postopku, sprememba
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju z vidika uveljavljanja terjatev v postopkih zaradi
insolventnosti ter izboljšanje načina opominjanja na ravni davčnega
organa;
v zvezi z reševanjem pritožb na drugi stopnji na davčnem in carinskem
področju se izvajajo aktivnosti s ciljem zagotavljanja reševanja vseh
pritožb v razumnih rokih. Na nekaterih davčnih področjih so bili ti roki
zagotovljeni že v preteklem letu, v letu 2016 pa se beležijo krajši roki
odločanja o pritožbah tudi na tistih davčnih področjih, na katerih so bili v
preteklih obdobjih najdaljši.
2. izboljšanje učinkovitosti izvajanja servisa za
gospodarske subjekte in nadzora nad transakcijami
oziroma transparentnostjo porabe javnih sredstev (UJP,
UPPD, UNP);
3.
nadaljevanje
aktivnosti
za
odpravo
administrativnih ovir na področju davčnega sistema:
sprejem Zakona o davčnem postopku;
2.
Izboljšanje poslovnega
okolja
stalna naloga
2. Nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je bil
sprejet na vladi in je predložen v DZ.
Vlada RS je na svoji 100. redni seji dne 8. 9. 2016 sprejela nov Predlog
Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, ki je bil
predložen v obravnavo DZ RS.
3. Izboljšanje načina opominjanja davčnih dolžnikov (vzpostavljeno bo
samodejno elektronsko opominjanje o nepredloženih obračunih in
napovedih); opozarjanje zavezancev na iztek roka za plačilo davkov na
spletnih straneh FURS.
Predlog novele Zakona o davčnem postopku, ki je bil sprejet na seji Vlade
8. 9. 2016, vključuje nadaljnje predloge ukrepov za odpravo
administrativnih ovir pri izpolnjevanju davčnih obveznosti (predizpolnjen
obračun prispevkov za socialno varnost za določene kategorije
zavarovancev, zamik roka plačila za davkov in prispevkov z namenom
izboljšanja likvidnosti davčnih zavezancev ), sistemsko prenovo
obrestovanja v vseh fazah (ne)izpolnjevanja davčnih obveznosti
(obrestna mera se povišuje s fazo neizpolnjevanja obveznosti),
poenostavitve vodenja postopkov davčnega inšpekcijskega nadzora
ter učinkovitosti davčne izvršbe in druge sistemske rešitve (pobot
nastane z dnem zapadlosti obveznosti za plačilo in vračilo, poenostavljen
način podpisovanja odločb izdanih v e-obliki).
Stran 5 od 51
4. povečanje obsega prostovoljnega plačevanja
javnih dajatev;
4a) Predlog že omenjene novele Zakona o davčnem postopku, ki je
predložen v DZ, uvedba brezplačne mobilne aplikacije Preveri račun,
namenjene potrošnikom za preverjanje izdaje računov,, projekt Davčno
opismenjevanje mladih (namenjen krepitvi davčne kulture in zavedanja
učencev in dijakov o pomenu izpolnjenja davčnih obveznosti), opozarjanje
zavezancev o izteku roka za plačilo davkov na spletnih straneh FURS.
4b) Skupni davčni dolg (aktivni in pogojno izterljivi) na dan 30. 6. 2016 znaša
1.345.499.681 EUR in se je v polletju znižal za 41.215.365 EUR oz. 3%.
5. sprejem Zakona o trošarinah
6. razdolževanje gospodarstva
5. Predlog Zakona o trošarinah je bil objavljen v Uradnem listu RS št.
47/2016 z dne 1. 7. 2016 in se je začel uporabljati s 1. avgustom 2016.
6. Zadolženost podjetij (nefinančnih družb) se je na podlagi rezultatov
zaključnih računov v letu 2015 občutno zmanjšala (skupni dolg se je
zmanjšal za 5,4 % BDP in finančni dolg za 3,6 % BDP), še posebej pa se je
zmanjšal presežni dolg (za 10 o.t. BDP). Finančni dolg se je zmanjšal tako v
velikih gospodarskih družbah (0,6 mrd EUR) kot v mikro (0,3 mrd EUR),
malih (0,15 mrd EUR) in srednje velikih podjetjih (0,4 mrd EUR). Večino
razdolževanja se je zgodilo v podjetjih, ki so usmerjena na domači trg in so
tudi najbolj zadolžena. Presežni dolg je na koncu 2015 znašal 18,2 % BDP.
Razdolževanje v podjetjih in boljše bilance bank so omogočile zmanjševanje
deleža nedonosni terjatev (NPL) podjetij na 15,3 % (17,7 % v decembru
2014). V mesecu juniju 2016 so nedonosne terjatve podjetij znašale 12 %.
Nedonosne terjatve v bančnem sistemu so se konec leta 2015 znižale na
8,3 %, v juliju 2016 pa na 8 %.
Stran 6 od 51
1. spremljanje implementacije strategije upravljanja
kapitalskih naložb države in letnega načrta upravljanja
kapitalskih naložb za leto 2016
2. priprava sprememb strategije upravljanja kapitalskih
naložb države v primeru sprememb gospodarskih in
drugih okoliščin v skladu z določili strategije
3. priprava predloga Zakona o demografskem rezervnem
skladu
4. dvigniti nivo znanja o državnih pomočeh pri vseh
dajalcih pomoči: organizacija izobraževanj o državnih
pomočeh
5. zaključek sanacije bančnega sistema (Probanka,
Factor banka)
6. spremljanje poslovanja bank po sanaciji (kreditiranje,
raven NPL,itd.; polletno poročanje Vladi).
1. Izpolnjevanje ciljev strategije in letnega načrta upravljanja se bo
spremljalo z Merili za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko
naložbo države, ki vključujejo tako finančne kot tudi nefinančne kazalce.
2. MF je prejel predloge sprememb od KAD in SDH (poslovna skrivnost), ki
jih bo pregledala strokovna delovna skupina koalicije in MF ter sprejela
odločitev o sprejemu nove strategije.
3. Predlog Zakona o demografskem rezervnem skladu je pripravljen, vendar
je njegov koncept še predmet koalicijskega usklajevanja.
4. Na področju spremljanja državnih pomoči je sektor v letu 2016 že izvedel
seminarje za dajalce državnih pomoči, in sicer na Ministrstvu za kulturo,
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, DUTB ter za občine.
5. S pripojitvijo bank Probanka in Factor banka (19. 2. 2016) k DUTB se je
predčasno zaključil postopek njunega nadzorovanega prenehanja. Trenutno
se končuje revizija pripojitve s strani neodvisnega revizorja DUTB.
6. Vlada je 8. 9. 2016 določila besedilo predloga zakona, s katerim se bo
3.
Zagotavljanje stabilnega
in
učinkovitega
finančnega sistema in
gospodarstva
stalna naloga
7. spremljanje prestrukturiranja slabih kreditov v okviru
DUTB in z drugimi instrumenti,
8. začetek celovite prenove področja trga kapitala,
vključno z zakonodajo, ki ureja trg kapitala ter področje
revidiranja: sprejem novega Zakona o revidiranju
9. zaključek implementacije prenovljene evropske
zakonodaje na področju bančne unije: sprejem Zakona o
sistemu jamstva za vloge
vzpostavil centralni kreditni register kot centralizirana zbirka podatkov in
informacij o kreditnih poslih s fizičnimi osebami in poslovnimi subjekti ter o
kreditnih tveganjih in drugih izpostavljenostih do poslovnih subjektov. Ta
zakon bo pomembno prispeval k učinkovitemu obvladovanju kreditnega
tveganja s strani finančnih institucij ter ostalih kreditodajalcev, s tem pa tudi
dodatno povečal finančno stabilnost.
7. Z uveljavitvijo novele ZUKSB (31. 1. 2016) je Ministrstvo za finance
pridobilo dodatne naloge v zvezi z nadzorom nad delovanjem DUTB, med
drugim mora vsake tri mesece obvestiti vlado in Državni zbor o nadzoru, ki
ga je opravilo ter o izdanih pisnih usmeritvah. Po sprejemu novele je bil
sprejet tudi nov Statut DUTB ter Politika prejemkov v DUTB.
8. Predlog novega Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti je bil od 26.
4. do 26. 5. 2016 v javni obravnavi in medresorskem usklajevanju. Namen
novega zakona je implementirati revizijsko direktivo in uredbo ter jasneje
urediti tudi področje ocenjevanja vrednosti v javnem interesu. Pri tem se je
upoštevalo cilje na ravni EU, nacionalne predpise in stanje na revizijskem
trgu Slovenije. V sredini septembra je predviden pričetek usklajevanja s
SVZ, da bi Vlada RS določila besedilo predloga zakona do 20.10.2016, kar
omogoča sprejem na decembrski seji Državnega zbora.
9. Sprejet je bil Zakon o sistemu jamstva za vloge, ki je začel veljati 12. 4.
2016. S sprejetjem Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, ki je
začel veljati 25. 6. 2016, je bil zaključen proces implementacije evropske
zakonodaje na področju bančne unije. Ministrstvo za finance bo do konca
tega leta pripravilo še spremembe in dopolnitve zakona, ki ureja nacionalni
sklad za reševanje bank.
- Vlada je 8. 9. 2016 določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki bo
predvidoma sprejet na novembrski redni seji DZ. Podrobneje se določa
dolžnosti in odgovornosti skrbnikov, plačne politike in sankcije.
Stran 7 od 51
Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Minister: Zdravko Počivalšek
- potrditev programov na Vladi RS
- izvedba javnih razpisov v okviru DRR za problemska
območja in za socialna podjetja in zadruge
- izvedba drugih razpisov na MGRT, ki bodo upoštevali
specifike problemskih območij
- izvedba teritorialnega razvojnega dialoga z ministrstvi in
regijami za umestitev projektov v dogovor za razvoj regij in
Izvedbeni načrt Operativnega Programa EKP 2014-2020
1.
Aktivna
regionalna
politika,
s
posebnim
poudarkom
na
štirih
problemskih območjih z
visoko brezposelnostjo,
ob angažiranju v okviru
dogovorov za razvoj regij
in
spodbujanje
ustvarjanja
lokalnih
delovnih mest z ukrepi
socialnega podjetništva
in zadružništva
- Zaradi velikega zmanjšanja sredstev je potrebno aktivno
delati na kombiniranju različnih virov sredstev (EU in
povratnih) in na privabljanju tujih investicij v regije
(predvsem na problemska območja, kjer so tuje
neposredne investicije lahko ključne pri zmanjšanju
brezposelnosti).
15.
december
2016
- Prav tako je ob premiku iz endogene v horizontalno
regionalno politiko potrebno aktivno delovati na koordinaciji
z drugimi resornimi ministrstvi, še posebej v okviru
dogovorov za razvoj regij.
- Spodbujanje nastanka socialnih podjetij in kooperativ
za večjo zaposlenost, socialno aktivacijo, premostitev
»vrzeli« v primerjavi z EU (0,6 % prisp. k BDP v SLO v
primerjavi z 7,5 % povpr. prisp. V EU)
Sprejet je bil Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za
problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16). S tem
je dosedanje tri ločene sklepe za posamezna problemska območja z visoko
brezposelnostjo nadomestil en sam vladni sklep. Z njim so bili poenoteni ukrepi
razvojne podpore in instrumenti programov spodbujanja konkurenčnosti tako,
da omogočajo enotno in bolj učinkovito izvajanje.
Sprejeto je bilo podaljšanje posebnega razvojnega zakona o razvojni podpori
Pomurski regiji za dve leti, s čemer se je omogočilo, da se v državnem
proračunu zagotovi z zakonom predviden obseg sredstev in dosežejo
zastavljeni cilji zakona.
Na podlagi spremenjene pravne podlage so bile sprejete spremembe in
dopolnitve programov spodbujanja konkurenčnost Pomurske regije, Pokolpja,
Območja Maribora s širšo okolico in območja občin Hrastnik, Radeče in
Trbovlje.
Na podlagi sprejetih regionalnih razvojnih programov je bilo objavljeno
Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo dogovorov za razvoj regij. Odzvale
so vse regije in posredovale osnutke dogovorov. Ministrstva so se odzvala s
svojimi pripombami in komentarji, z razkorakom med pričakovanji in
razpoložljivimi finančnimi viri pa je bila seznanjena tudi Vlada RS. Teritorialni
razvojni dialog, ki naj bi pripeljal do podpisov dogovorov za razvoj regij in s tem
do uresničitve horizontalne regionalne politike (prek proračunov resornih
ministrstev) se je začel v juniju 2016 in še poteka.
Zaradi velikega zmanjšanja sredstev endogene regionalne politike (le še 3,3
milijona evrov nepovratnih sredstev integralnega proračuna za vsa problemska
območja z visoko brezposelnostjo po ZSRR-2) so bili s spremembo zakonskih
podlag in programov dodatno uvedeni povratni viri in EU sredstva. Struktura
regionalnih spodbud na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih
2017–2020 je zdaj naslednja: 27,3% subvencije, 60,2% krediti in 12,5%
davčne olajšave. V strukturi virov je tudi 20% (3,6 milijona evrov) EU sredstev.
Dosedanje aktivnosti spremenjene strukture virov z največjim deležem
povratnih virov kažejo na težavno realizacijo ukrepa, saj še posebej podjetja na
problemskih območjih za svoj razvoj še vedno potrebujejo večji del nepovratnih
virov. Javni razpisi za problemska območja se izvajajo skladno s programi, ob
upoštevanju specifik posameznih območij.
Stran 8 od 51
1.
Objavljeni so bili Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in
ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori
Pomurski regiji v obdobju 2010-2017, Javni razpis za sofinanciranje začetnih
investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik,
Radeče in Trbovlje za leto 2016 in Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij
in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika,
Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2016, Javna razpisa dodatno
sofinanciranje občinskih investicij ZFO-1 po 23. členu ZFO-1 v letih 2016 in 2017
(eden za nepovratna, eden za povratna sredstva), Javni razpis za sofinanciranje
večjih začetnih investicij na problemskih območjih Pokolpje in Maribor s širšo
okolico, Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo v letih 2016-2017, Javni razpis za izbor operacij za učne
izdelovalne laboratorije - demonstracijski projekti, Javni razpis za izbor operacij za
zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018, Javni razpis za
sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 20162017, Javni razpis za spodbujanje gospodarskega razvoja na območjih, kjer živijo
pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti v letu 2016. V postopku je tudi
potrjevanje 38 Strategij lokalnega razvoja, kot podlaga za javne razpise, ki jih bodo
objavile Lokalne akcijske skupine.
Javni razpis za izbor operacij za start-up socialna podjetja in mladinske zadruge je
bil objavljen 3.6.2016, nanj je prispelo 143 vlog, vsebinsko ocenjevanje je v teku.
Objavljen je bil tudi javni razpis za učne izdelovalne laboratorije, kjer so
upravičenci šolski centri, v katerih bodo izvedeni 3 demonstracijski projekti učnih
izdelovalnih laboratorijev po vzoru »fab lab-ov«, kot jih poznajo v tujini. Namen je z
uporabo sodobnih tehnologij in digitalizacije prenesti znanje na podjetja in
skupnost, mlade usposobiti za delo na področju digitalnih procesov ter tako
postopna uvedba digitalizacije v skladu s cilji industrijske revolucije 4, s hkratnim
prenosom znanj za uvajanje energetske učinkovitosti v podjetjih ter učinkovite
rabe virov
Stran 9 od 51
- Izvedba programov izvajalskih inštitucij
- Izvedba razpisov, pozivov, povabil, … v okviru DTI in
izvajalskih agencij
2.
Promocija Slovenije z
namenom
spodbujanja
internacionalizacije
in
pridobivanja
tujih
neposrednih investicij, s
poudarkom na turizmu
- izvedba drugih razpisov na MGRT
December
2016
Glede na to, da so področja internacionalizacije, turizma
in tujih neposrednih investicij prepoznana kot ena od
pomembnejših področij delovanja ministrstva, bomo v
sodelovanju
z
izvajalskimi
institucijami,
sledili
opredeljenemu cilju predvsem z investicijskimi
konferencami, sejemskimi nastopi, povezovanjem s
potencialnimi
investitorji,
one
stop
shop,
gospodarskimi delegacijami itd.
Izvajanje programa SPIRIT Slovenija za področje internacionalizacije in tujih
neposrednih investicij je v teku. V prvem polletju leta 2016 je bilo preko spletnih
portalov Izvozno okno in Slovenija Partner objavljenih 287 aktualnih gospodarskih
novic, 146 poslovnih priložnosti iz tujine, svetovano 30 slovenskim podjetjem ter
43 tujim. V okviru organizacije in izvajanja dogodkov je bilo organiziranih 10
izhodnih gospodarskih delegacij, na katerih je sodelovalo 207 slovenskih podjetij,
8 vhodnih gospodarskih delegacij, kjer je sodelovalo 399 slovenskih podjetij, en
poslovni B2B dogodek (5 slovenskih podjetij), dvoji dnevi dobaviteljev (43
slovenskih podjetij) in 7 seminarjev, na katerih je sodelovalo 338 slovenskih
podjetij. V letu 2016 bo SPIRIT Slovenija skupaj organiziral in sofinanciral 16
skupinskih sejemskih nastopov na sejmih v tujini, od tega so v prvi polovici leta 4
že izvedeni (le teh se je udeležilo skupaj 47 slovenskih podjetij).
Aprila je SPIRIT Slovenija pričel z izvajanjem izobraževalnega programa Vodenje
izvoznega poslovanja – International Trade Management (ITM) 2016, katerega se
udeležuje 13 podjetij.
V okviru finančnih instrumentov podpore internacionalizacije so za leto 2016 že bili
objavljeni štirje razpisi v skupni višini 1.240.000 EUR ter en razpis na področju
tujih neposrednih investicij v višini 4.600.000 EUR. Do konca leta se planira objava
še treh javnih razpisov.
Promocija Slovenije kot turistične destinacije se izvaja preko STO (nacionalne
turistične organizacije) in sicer na osnovi programa dela.
Glavne trženjske usmeritve iz progama, ki se izvajajo:
povečanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije s pomočjo
vsebinskega digitalnega marketinga in znamke I FEEL SLOVENIAGreen Active Healthy,
koncentracija promocije na šestih ključnih evropskih trgih (Italija, Avstrija,
Nemčija, države Beneluksa, Ruska Federacija in Ukrajina, Velika
Britanija in Irska) in razvoj dveh novih trgov (Turčija in Zalivske države).
Promocijske aktivnosti se izvajajo tudi na drugih evropskih in
prekomorskih trgih.
oblikovanje novega PORTALA www.slovenia.info, ki bo istočasno tudi
vstopna točka za portale destinacij in ponudnikov,
razvoj in trženje »zelenega turizma« - implementacija Zelene sheme
slovenskega turizma.
V letu 2016 bo izvedenih 33 poslovnih borz in sejmov od tega v organizaciji STO
18 in v sodelovanju s partnerskimi organizacijami 15.
Ministrstvo je z namenom zagotavljanja večje kakovosti turistične ponudbi v letu
2016 objavilo tudi razpis za razvoj proizvodov turističnega gospodarstva, pripravlja
pa se tudi razpis za razvoj turističnih proizvodov na ravni turističnih destinacij.
Stran 10 od 51
- zmanjšanje administrativnih ovir za gospodarske
subjekte (10. Strateški projekt prenove regulacij
poklicev in dejavnosti, Enotni dokument)
- preprečevanje nastajanja novih administrativnih ovir
(MSP test).
- Vzpostavitev celovitega, prijaznega, stabilnega in
povezanega podjetniškega podpornega okolja za
potencialne podjetnike in podjetja v vseh fazah s ciljem
poenostavitve postopkov in zagotavljanja osnovnih
podpornih storitev informiranja in svetovanja na enem
mestu (VEM točke).
3.
Izboljšanje
poslovnega
okolja, še posebej z
zmanjševanjem
administrativnih ovir, pa
tudi s krepitvijo enotnega
trga
- Preko subjektov podpornega okolja bomo zagotavljali
tudi specializirane storitve za spodbujanje specifičnih
vsebin ali ciljnih skupin ter evidentirali administrativne
ovire, s katerimi se srečujejo uporabniki.
December
2016
- Nadgradnja normativnega okvira registrskega prava
in dela avtorskega prava;
- Dopolnitev pravnega okvirja varstva potrošnikov.
- Krepitev enotnega trga na področju prostega pretoka
blaga in storitev.
P10: Prenova poklicev in dejavnosti: MGRT v sodelovanju z MJU in MDDSZ
operativno vodi projekt, posamezna resorna ministrstva pa so odgovorna za
realizacijo ciljev in ukrepov. V projekt so vključena naslednja področja: turizem,
pokopališko-pogrebna dejavnost, gradbeništvo, geodetska dejavnost, dimnikarska
dejavnost, nepremičninsko posredovanje, šola vožnje, odvetništvo, veterina,
trgovina in sociala. V skladu zagonskim elaboratom projekta, ki ga je potrdila
Vlada RS, je predviden zaključek projekta 30.6.2017. Realizirana so že področja
trgovine, veterine in sociale. MGRT v sodelovanju z vladno projektno pisarno že
pripravlja nadaljevalni projekt, v katerega bodo vključena še vsa preostala
področja, za katera se bodo resorji opredelili, da se vključijo v projekt prenove
regulacije poklicev in dejavnosti.
Enotni dokument: Resorji redno trimesečno poročajo o realizaciji ukrepov. Ukrepi
in
njihovo
stanje
realizacije
je
objavljeno
na
spletni
strani:
http://www.enotnazbirkaukrepov.gov.si/realizacija-ukrepov
za
namenom
obveščenosti javnosti o aktivnostih vlade. Trenutno je v zbirki 382 ukrepov (156
realiziranih, 156 delno realiziranih oz. v realizaciji in 70 nerealiziranih). MGRT bo
še bolj aktivno pristopil k uresničevanju ukrepov v svoji pristojnosti.
MSP test: MJU je v sodelovanju z MGRT in SVZ pripravil aplikacijo MSP test, ki
se je začela uporabljati 1. junija 2016 za zakone po rednem postopku z EVA št. od
junija 2016. Od marca do maja 2016 so potekala usposabljanja resorjev (120
uslužbencev ministrstev), drugi krog usposabljanj pa se bo izvedel v oktobru 2016.
Na MGRT je ustanovljena delovna skupina, ki izvaja preverjanje ustreznosti
pripravljenih MSP testov s strani resorjev in sodeluje z resorji pri tem.
VEM točke: v mesecu juniju 2016 je bil objavljen Javni razpis VEM 2016 in 2017,
katerim bomo zagotovili kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM
za spodbujanje podjetništva za celotno območje RS. Pripravljen je bil zagonski
elaborat za izvedbo strateškega Vladnega projekta 6.3 VEM za poslovne subjekte,
ki je bil potrjen s strani projektnega sveta in bo v septembru 2016 obravnavan na
seji Vlade RS.
Subjekti podpornega okolja: v pripravi je JR za spodbujanje procesnih izboljšav
v MSP in JR za zagotovitev storitev subjektov inovativnega okolja, ki bosta
objavljena po odločitvi OU (trenutno v usklajevanju).
Stran 11 od 51
Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Minister: dr. Peter Gašperšič
Št.
Aktivnost
Rok
Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
Poročilo o izvajanju/izvedbi ukrepov
Železniška infrastruktura:
Na področju železniške infrastrukture se bo
nadaljevala rekonstrukcija, nadgradnja, modernizacija,
elektrifikacija ter nadgradnja komunikacijskih sistemov
na progah na Sredozemskem in Baltsko Jadranskem
koridorju, s katerimi se zagotavlja TEN-T standarde in
interoperabilnost s sistemi vseh železniških operaterjev
v Evropi.
1
Uresničevanje
kohezijskih projektov
iz
finančne
perspektive
20142020 na področju
železniške in cestne
infrastrukture
2016
V letu 2016 se načrtuje:
- Začetek gradbenih del na progi Poljčane Bistrica;
- Zidani most-Celje;
- izvedba razpisa za izbiro izvajalca za izdelavo
projektne dokumentacije za nadgradnjo obstoječega
tira Šentilj-Maribor;
- izdelava projektne dokumentacije nadgradnje
postaje Pragersko;
- gradnja izvlečnega tira in
- pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja; priprava
predloga Zakona o izgradnji nove železniške
povezave med Divačo in Koprom in s tem
ustanovitev posebnega projektnega podjetja v
izključni lasti RS; zagotovitev študije ovrednotenih
variantnih rešitev za celovito ureditev železniške
povezave za drugi tir Divača – Koper.
Na področju cestne infrastrukture se bodo začela
sanacijska dela za 10 premostitvenih objektov na
omrežju glavnih in regionalnih cest;
- Gradnja druge etape v prvem kvartalu in
nadaljevanje gradnje prve na AC Draženci –
Gruškovje;
- Sprejem DPN, začetek projektiranja in geološkogeomehanskih raziskav za drugo cev predora
Karavanke;
- Sprejem DPN za A1 – Velenje;
- Priprava projektne dokumentacije za HC Novo
mesto – Maline;
- Gradnja polnega priključka Šmarje Sap;
- Začetek gradnje protivetrne zaščite na odseku HC
Razdrto – Vipava in sicer v nižinskem delu. Projekt
bo predvidoma trajal 3 leta.
·
Nadgradnja
železniške
proge
Poljčane-Slovenska
Bistrica:Izveden je bil razpis, odločitev o izbiri ponudnika še ni
pravnomočna.
·
Nadgradnja železniške proge Zidani most-Celje: Izbran je
izvajalec del za javno naročilo »Nadgradnja železniških postaj
Celje in Laško v okviru projekta Nadgradnja železniške proge
Zidani Most – Celje«, z deli se bo pričelo še v letošnjem letu.
·
Nadgradnja proge Maribor-Šentilj: Dne 22.4.2016 je bila
podpisana pogodba z izvajalcem
za izdelavo projektne
dokumentacije,
projektna dokumentacija za nadgradnjo
obstoječega tira Maribor-Šentilj je v izdelavi.
·
Vozlišče Pragersko: Projektna dokumentacija za nadgradnjo
postaje Pragersko je v izdelavi.
·
Izvlečni tir: Javno naročilo »Sanacija ozkega grla na železniški
progi Divača – Koper in PENP Hrastovlje« je bilo oddano,
8.7.2016 je bil izvajalec uveden v delo, dela so v teku.
·
II. tir Divača-Koper: Enotno gradbeno dovoljenje je bilo
pridobljeno 31.3.2016. V izdelavi je študija »Preveritev ocenjene
vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za projekt
drugega tira železniške proge Divača – Koper«. Ustanovljena je
bila družba 2TDK.
Na področju cestne infrastrukture:
V letošnjem letu je 1 premostitven objekt je že rekonstruiran, na 3
objektih dela potekajo, za 3 objekte je v teku razpis za izbiro izvajalca, za
10 objektov pa je v pripravi razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca.
Podpisana je bila pogodba z izbranim izvajalcem druge etape AC
Draženci – Gruškovje, tako da se gradbena dela izvajajo na celotnem
13 km odseku. Zaključek gradnje do konca leta 2018.
Dne 30. junija 2016 je Vlada RS sprejela DPN za gradnjo druge cevi
predora Karavanke. Nadaljuje se projektiranje, sledi se časovnici začetka
gradnje konec leta 2017.
MOP načrtuje sprejem Uredbe o DPN za HC od A1 – Velenje do konca
2016.
Na projektu HC Novo mesto – Maline aktivnosti potekajo naprej, sledi se
časovnici, da bo v letu 2018 pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Stran 12 od 51
Na priključku Šmarje Sap je bil izvajalec gradbenih del uveden v delo v
juniju 2016. Rok za izvedbo del je 14 mesecev.
DARS bo zagotovil sredstva za izvedbo testnih polj v letu 2017. Zaključek
projekta je pogojen s sprejemom novega poroštvenega zakona za
investicije DARS.
Stran 13 od 51
2
3
Energetska sanacija
stavb
Nacionalni program
za izvajanje
Strategije razvoja
prometa v RS
2016
September
2016
V letu 2016 se bo začelo črpanje kohezijskih sredstev
Operativnega programa evropske kohezijske politike
2014-2020, v katerem je za energetsko obnovo javnih
stavb namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio
povratnih sredstev.
Podlaga: Navodila za izvajanje projekta energetske
sanacije stavb do l. 2023 ter smernice in usmeritev za
pripravo
projektne
dokumentacije.
Predvidene
aktivnosti:
- v mesecu februarju bo objavljen prvi poziv za
posredovanje predlogov projektov in pripadajoče
dokumentacije za energetsko sanacijo stavb v lasti
države;
- predvidoma marca bo objavljen prvi razpis za stavbe
v lasti lokalnih skupnosti;
- V letošnjem letu se bodo začeli realizirati štirje pilotni
projekti.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti:
- Do poletja bo pripravljen Operativni načrt za izvajanje
Strategije razvoja prometa v RS in sicer v obliki
Nacionalnega programa.
- Predlog Nacionalnega programa bo spremljal tudi
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v
prometno infrastrukturo. Za stabilno financiranje
investicijskega vzdrževanja in novogradenj na
državnem cestnem omrežju bi morali zagotoviti v ta
namen vsaj 200 milijonov evro na leto.
Predlog Nacionalnega programa je bil v mesecu maju posredovan v
medresorsko usklajevanje, v juliju pa v obravnavo na Vlado RS. Ker
gradivo ni bilo dano v javno obravnavo, smo predlog objavili na spletni
strani MzI in E-demokraciji, potem je bilo potrebno odgovoriti na prejete
pripombe. To smo tudi storili in trenutno je predlog Nacionalnega
programa ponovno v postopku podpisovanja in bo obravnavano na seji
VRS predvidoma v septembru 2016.
-
objava Povabila k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov
operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb ožjega
javnega sektorja,
objava Povabila k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov
operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega
javnega sektorja v lasti države,
objava Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb
v lasti in rabi občin
izdane določitve o podpori (SVRK) za vse tri izbrane pilotne projekte
ugotovljen javni interes za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in
sprejet koncesijski akt za dva izmed pilotnih projektov (tretji v
proceduri)
začet postopek za izbiro zasebnega partnerja za enega izmed
pilotnih projektov
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo pa je
MzI zaradi nasprotovanja MF, iz
Nacionalnega programa izvzel.
Namesto tega predloga zakona so sedaj do vključno leta 2018 sredstva
zagotovljena v okviru Nacionalnega reformnega programa oz. Programa
stabilnosti
Stran 14 od 51
Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministrica: dr. Maja Makovec Brenčič
Zap
. št.
Poročilo o izvajanju/izvedbi ukrepov
Aktivnost
Rok
Kratek vsebinski opis in opombe
Priprava Zakona o vajeništvu.
1.
Uvedba
modela
vajeništva, profesionalni
razvoj
učiteljev,
podjetnost, odprta učna
okolja, povezovanje z
lokalnim in mednarodnim
okoljem
Izvedba
pilotskega
modela
preverjanja
vajeništva v izbranih dejavnostih, skupaj z
delodajalci in drugimi socialnimi partnerji.
Izhodišča Zavezništva o vajeništvu
31.12.2016
Priprava in izvedba razvojnih programov in
projektov za dvig kakovosti in odprtosti učnega
okolja ter profesionalnega razvoja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju.
Izvedba programov financiranih iz kohezijskih
virov.
Pripravljen je predlog Zakona o vajeništvu, ki se še usklajuje z deležniki. V mesecu
juniju predlog Zakona o vajeništvu dan v javno obravnavo. Predlog zakona je v fazi
usklajevanj pripomb, prejetih v času javne obravnave, ki je bila zaključena v avgustu
mesecu.
Pripravlja se dokumentacija za NPO, financiran iz ESS, za pripravo vajeniškega
modela. Projekt se bo pričel izvajati še letos. Center za poklicno izobraževanje je kot
nosilec operacije pripravil Investicijski dokument, ki je v fazi zadnjih usklajevanj.
Po sprejetju Zakona o vajeništvu, pripravi modela vajeništva, sprejetju spremenjenih
programov srednjega poklicnega izobraževanja oziroma sprejetju programov
nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja pa se bo lahko vajeništvo
pilotno preizkusilo v izbranih dejavnostih.
Zaveza za vajeništvo je pripravljena in pretežno usklajena s socialnimi partnerji.
Zadnja usklajevanja in podpis socialnih partnerjev bodo potekala po uskladitvi
predloga Zakona o vajeništvu.
Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja bo MIZŠ prva javna
razpisa objavil v juniju (usposabljanje mentorjev v podjetjih in dvig poklicnih
kompetenc učiteljev v srednjih poklicnih in strokovnih šolah),ostale instrumente
bo pričel izvajati jeseni. Javna razpisa za usposabljanje mentorjev in dvig
poklicnih kompetenc sta zaključena.
Stran 15 od 51
Sprejetje novelacije Zakona o visokem šolstvu
na področju kakovosti (prehod na institucionalno
akreditacijo),
stabilnosti
financiranja
in
internacionalizacije.
Sprejetje novega zakona o Razvojni in
raziskovalni dejavnosti ter vzpostavitev etičnega
razsodišča na področju raziskovalne dejavnosti
2.
Doseganje
sinergij
visokega šolstva (VŠ) in
znanosti s spremembami
zakonodaje
ter
izboljšanje
kakovosti,
internacionalizacije
in
sodelovanja
z
gospodarstvom
15.11.2016
Priprava
in
sprejetje
internacionalizacije visokega šolstva.
Strategija
Osredotočenost
na
sodelovanje
med
visokošolskim, znanstvenim in gospodarskim
sektorjem in ustvarjanjem ustreznih podpornih
okolij.
3.
Sprejetje
strateških
dokumentov s področja
informacijske družbe ter
zagon
Slovenske
digitalne koalicije
20.6.2016
Sprejetje Digitalne strategije Slovenije, Strategije
kibernetske varnosti in akcijskih načrtov.
Vlada je 26. 5. 2016 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu in ga poslala Državnemu zboru RS v
obravnavo po rednem postopku. Konec septembra 2016 je predvidena druga
obravnava predlagane novele ZViS v Državnem zboru.
Sprejetje novega zakona o Razvojni in raziskovalni dejavnosti je v pripravi. V
njegovem okviru je predvidena tudi vzpostavitev etičnega razsodišča na področju
raziskovalne dejavnosti. Do konca oktobra 2016 bo delovna skupina za pripravo
ZRRD predstavila izhodišča ZRRD na Seji Sveta za znanost in tehnologijo.
Ustanovljen je bil Svet za pripravo vsebinskih izhodišč za ustanovitev nacionalne
komisije za integriteto v znanosti kot skupno posvetovalno telo SAZU in MIZŠ. Svet
je obravnaval in pripravil vsebinska izhodišča za ustanovitev in delovanje nacionalne
komisije za integriteto v znanosti na svoji seji 21. 6. 2016.
MIZŠ je 25. 5. 2016 začel postopek neformalnega usklajevanja osnutka Strategije z
drugimi resorji, ki poteka do 3. 6. 2016. Vlada RS je sprejela Strategijo
internacionalizacije visokega šolstva 2016-2020 28. julija 2016, prav tako je bil
sprejet Akcijski načrt 2016-2018. Drugi Akcijski načrt 2018-2020 bo pripravljen na
osnovi evalvacije prvega ter v skladu s predvidenimi proračunskimi in kohezijskimi
sredstvi za naslednje obdobje.
Prvi javni razpis v okviru OP 2014-2020 je bil objavljen v januarju 2016. Namen je
okrepiti sodelovanje med visokošolskim, znanstvenim in gospodarskim sektorjem.
Novi razpisi na tem področju bodo sledili že v letu 2016, trenutno je tik pred objavo
Javni razpis za raziskovalce na začetku kariere. Hkrati se pripravlja tudi financiranje
podpornega okolja (npr. TTO), ki bo pomagalo prenesti nastalo znanje iz JRO v
gospodarsko okolje in s tem v konkretne aplikacije, produkte, storitve.
Javni razpis "Projektno delo z gospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po
kreativni poti do znanja 2015-2020" je bil objavljen v Uradnem listu RS 12. avgusta
2016 in je odprt do 10. oktobra 2016.
V pripravi je JR "Izboljšanje kakovosti procesa internacionalizacije slovenskega
visokega šolstva". Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije
slovenskega visokega šolstva. je bil objavljen v Uradnem listu RS 12. julija
2016.
Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija po javnoveljavnih doktorskih
študijskih programih tretje stopnje za študijsko leto 2016/17 na univerzah in
samostojnih visokošolskih je bil v Uradnem listu RS objavljen 5. avgusta 2016.
Sprejetje Kibernetske varnosti 15. 2. 2016.
Vlada je na seji, dne 10.3.2016, sprejela strategiji Digitalna Slovenija 2020 Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 in Načrt razvoja širokopasovnih
omrežij naslednje generacije do leta 2020. Na seji, dne 25.2.2016, je Vlada sprejela
Strategijo kibernetske varnosti.
Novela Zakona o državni upravi, ki prenaša pristojnosti s področja informacijske
družbe iz MIZŠ na MJU, je bila sprejeta na seji Državnega zbora 13. julija 2016 in
objavljena v Uradnem listu RS 22. julija 2016.
Stran 16 od 51
Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Minister: Boris Koprivnikar
Št.
Aktivnost
Rok
Ukrepi (kratek vsebinski opis in
opombe)
Poročilo o izvajanju/izvedbi ukrepov
- Vlada RS je s sklepom št. 38200-2/2016/6, z dne 30. 6. 2016, potrdila zagonski
elaborat vladnega strateškega razvojnega projekta P4 Reorganizacija informatike v
državni upravi.
- Vlada RS je s sklepom št. 00405-6/2016/5, z dne 7. 7. 2016, sprejela sklep o
ustanovitvi in nalogah delovne skupine – projektne skupine za izvedbo vladnega
strateškega razvojnega projekta P4: Reorganizacija informatike v državni upravi.
- V sklopu P4.4: Konsolidacija kadrov in informacijsko komunikacijske
infrastrukture 2016 so na MJU prešli v upravljanje naslednji organi: MZ, UE, MP,
MK, MzI, MGRT, SVRK, trenutno poteka prevzem MNZ in MKGP.
1.
Reorganizacija/centraliza
cija informatike v državni
upravi
31.12.2017
- Priprava enotnega finančnega načrta na
področju informacijske tehnologije; rok: 28.
2. 2015
- konsolidacija kadrov; rok: 31. 12. 2017
- konsolidacija informacijsko komunikacijske
infrastrukture; rok: 31. 12. 2017
- vzpostavitev sistema varnostne politike na
področju IT; rok: 31. 12. 2017
- V sklopu P4.5: Konsolidacija kadrov in informacijsko komunikacijske
infrastrukture 2017 so potekala usklajevanja Sporazumov o zagotavljanju storitev
in razmejitvi pristojnosti, ki so podpisana z večino organov. V tem času so bili
podpisani vsi Sporazumi o prenosu sredstev – pravic porabe. V mesecu septembru
2016 se bodo začela pogajanja o kadrih z vsemi organi, ki prehajajo na MJU v letu
2017.
- V sklopu P4.6: Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka (DRO) smo na
infrastrukturo DRO namestili 29 strežnikov v sklopu različnih novih projektov,
migrirali 31 zastarelih strežnikov in izvedli migracijo nekaterih podatkovnih zbirk kot
npr. zbirka biometričnih podatkov (MNZ), distribucijska zbirka vozil (MzI), idr.
- V sklopu P4.8: Vzpostavitev sistema varnostne politike na področju IT je v
pripravi na ministrstvu osnutek Uredbe o informacijski varnosti.
- O strateškem razvojnem projektu P4 Reorganizacija informatike v državni
upravi tedensko in mesečno poročamo Vladni projektni pisarni.
Stran 17 od 51
- vzpostavitev enotnega sistema ključnih
merljivih ciljev in kazalnikov na MJU
- vzpostavitev podatkovnega skladišča za
delovanje poslovne analitike (s podatki iz
različnih virov)
- implementacija sistemov vodenja kakovosti
v organe javne uprave
Projekt Vzpostavitve enotnega sistema ključnih merljivih ciljev in kazalnikov
(ciljno vodenje) je v izvajanju (priprava aplikacije v podporo ciljnemu vodenju za
produkcijo in hkratna prilagoditev vsebine v končni verziji priročnika).
V teku je pilotni projekt vzpostavitve ciljnega vodenja na MJU, v katerega se je kot
zunanji partner vključil tudi SVRK: (a) izvedeno je bilo usposabljanje za vodje
notranjih organizacijskih enot na MJU in predstavnike SVRK; (b) pripravljen je
osnutek priročnika »Priložnosti in izzivi ciljnega vodenja«, ki bo nadgrajen z vsebino iz
končne postavitve aplikacije; končna verzija priročnika z navodili za implementacijo
ciljev in kazalnikov na vseh ravneh bo na voljo hkrati s (c) produkcijsko verzijo
aplikacije v mesecu septembru. Sledi test za pilotno izvedbo na MJU in SVRK.
-
2.
Vzpostavitev
mehanizmov za merjenje
učinkovitosti na ravni
organizacij
in
posameznih
javnih
uslužbencev
Projekt vzpostavitev testnega skladišča podatkov in sistema poslovne
analitike na MJU (Pilotni Projekt ''Skrinja') na dveh informacijskih rešitvah
(Oracle/Microsoft) je v sklepni fazi:
-
za obe programski orodji je izvedena vzpostavitev testne infrastrukture,
prenos in integracija podatkovnih virov (ETL) in vzpostavitev testne baze
podatkovnega skladišča in poslovne analitike.
-
izvedena je priprava poizvedb in v teku je priprava poslovnih poročil za
podatkovne vire za plače v javnem sektorju, podatke o zaposlenih v državni
upravi in podatke o plačani taksi iz blagajn upravnih enot.
-
končna predstavitev izsledkov pilotnega projekta je predvidena v začetku
meseca oktobra 2016.
-
strokovna evalvacija obeh informacijskih rešitev ter izbira ekonomsko in
tehnološko najustreznejše rešitve za izboljšan in optimalno organiziran
sistem upravljanja s podatki bo izvedena do 31. 12. 2016.
31.12.2017
Na tej podlagi bo v letu 2017 izvedena druga faza z izvedbo javnega naročila za
vzpostavitev produkcijskega sistema podatkovnega skladišča in poslovne analitike.
-
Kot prvo dejanje v procesu promocije in širjenja uporabe sistemov vodenja
kakovosti v organe javne uprave poteka samoocenitev po modelu CAF na
MJU, ki je zaključena. Pripravljeno in sprejeto je poročilo o izvedbi procesa z
ugotovitvami (prednosti in področja izboljšav). Pripravlja se seznam ukrepov, ki
bodo izboljšali poslovanje ministrstva na vseh področjih delovanja, med drugim
tudi na področju merjenja uspešnost in učinkovitosti organizacije. Po izvedbi
samoocene na MJU se začenja proces razširjanja tega pristopa za celovito
obvladovanje kakovosti na druge organe državne uprave (v povezavi z
vzpostavitvijo mreže predstavnikov vodstva za sistem vodenja kakovosti).
Stran 18 od 51
1. Faza centralizacije 1. 1. 2016 (MP, MK, MF, MGRT, MK in njihovi organi v
sestavi) – prenos nepremičnin, sredstev ter dokumentarnega gradiva v
upravljanje MJU, prehod zaposlenih – REALIZIRANO
- vzpostavitev pogojev za centralizirano
ravnanje z nepremičninami države
- prenos dela nepremičnin, za katere
obstajajo nedvoumni in preverjeni podatki o
lastništvu države v centralizirano ravnanje
na MJU (prvi del s 01.01.2016, drugi del s
01.01.2017).
3.
Centralizacija stvarnega
premoženja
1.1.2017
·
·
- V omenjenih terminih naj bi bilo na MJU
prerazporejeno ustrezno število strokovnih
kadrov, izveden naj bi bil prenos osnovnih
sredstev,
·
- urejeno financiranje ravnanja s prenesenimi
nepremičninami
in
financiranje
dela
prerazporejenih zaposlenih.
·
- Preostale nepremičnine bodo ostale
upravljanju dosedanjih upravljavcev.
v
·
- Pravno neurejene nepremičnine se bodo po
izvedeni pravni ureditvi prenesle v
upravljanje pristojnemu upravljavcu.
·
·
2. Faza centralizacije 1. 1. 2017 (MZZ, MKGP z organi v sestavi, MNZ z
organi v sestavi, MORS, MDDSZ z organi v sestavi, MIZŠ z organi v sestavi,
MZI z organi v sestavi, MOP z organi v sestavi, vladne službe)
vpis nepremičnin v Centralno evidenco nepremičnega premoženja države ter
ureditev evidence osnovnih sredstev – REALIZIRANO;
načrtovanje finančnih načrtov PFN za leti 2016/2017 – MP, MK, MF, MGRT, MK
in MJU – soglasja o prenosu sredstev iz naslova ravnanja z nepremičnim
premoženjem na MJU – ROK: REALIZIRANO;
podpis sporazumov o uporabi stvarnega premoženja države med MJU in
dosedanjimi upravljavci – ROK ZA PODPIS: OKTOBER 2016;
vstop MJU v pogodbena razmerja v zvezi z nepremičninami, ki so predmet
centralizacije v 1. Fazi projekta – v teku, ROK ZA PODPIS: 31. 12. 2016;
vstop MJU v sodne, predsodne, upravne in druge postopke, vezane na
nepremično
premoženje
države,
posredovanje
obvestil
državnemu
pravobranilstvu in drugim pristojnim organom – ROK: 1. 1. 2017;
določitev MJU za upravljavca nepremičnega premoženja – priprava vladnih
gradiv – V TEKU, ROK za potrditev na VRS: 31. 12. 2016;
primopredaja nepremičnega premoženja – ROK ZA PRIMOPREDAJO: MAREC
2017;
primopredaja dokumentarnega gradiva – V TEKU priprava dokumentacije s strani
dosedanjih upravljavcev nepremičnega premoženja – ROK za posredovanje
podatkov: JANUAR 2017.
Stran 19 od 51
Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Minister: mag. Dejan Židan
Poročilo o izvajanju/izvedbi ukrepov
Št.
1
Aktivnost
Izpeljava javnih razpisov za
ukrepe Programa razvoja
podeželja 2014–2020
Rok
Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
december 2016
V okviru programa razvoja podeželja bomo
izpeljali do 20 javnih razpisov, namenjenih
sofinanciranju
investicij
in
razvojnih
programov za področje kmetijstva, prehrane
in gozdarstva. Vrednost razpisanih sredstev
bo predvidoma med 140 mio in 150 mio
evrov.
V letu 2015 je bil objavljen javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo
strategij lokalnega razvoja ter javni razpis za ukrep M06 Razvoj kmetij in podjetij
(podukrep Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete).
V letu 2016 je bilo objavljenih 9 javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja
2014-2020 v skupni vrednosti 105,2 mio EUR, in sicer 5 za ukrep M04 Naložbe v
osnovna sredstva, 3 za ukrep M08 Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje
sposobnosti gozdov za preživetje in 1 za ukrep Razvoj kmetij in podjetij.
V letu 2016 je predvidena objava še cca. 10 javnih razpisov.
Projekt Črna gora:
V okviru projekta Črna gora, ki je del prioritete 2. Pospeševanje mednarodne vpetosti
kmetijstva, prehrane in gozdarstva, se v letu 2016 izvajajo naslednje aktivnosti, ki
imajo osnovo v januarju 2016 podpisanem Memorandumu o sodelovanju med obema
ministrstvoma:
V Memorandumu imamo dogovorjene poudarke sodelovanja na področju kmetijstva in
razvoja podeželja, varnosti hrane, živilskopredelovalne industrije, čebelarstva,
gozdarstva in lovstva, na prenosu znanja in pomoči Slovenije pri vključevanju Črne
gore v EU integracije.
Izvedene aktivnosti v letu 2016:
Pospeševanje mednarodne in izvozne
aktivnosti slovenskega kmetijstva, prehrane
in gozdarstva. Izvajanje ciljnih aktivnosti za:
- projekt Rusija
- študijski obisk 38 čebelarjev in predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo Črne gore v
Sloveniji (MKGP, ČZS, od 12. do 16. 3. 2016). Predstavljen jim je bil slovenski sistem
zaščite čebel, EU programi na področju čebelarstva, svetovalna služba in primeri
dobrih praks,
- koordinacija 16+1 v gozdarstvu
- povratna poslovna konferenca (17. 3. 2016, GZS).
- svetovni dan čebel
V pripravi:
- 6. mednarodni sejem Zeleni teden v Berlinu
- priprava dogovora o imenovanju ožje operativne skupine strokovnjakov iz obeh
držav in priprava letnega programa dela za drugo polovico leta 2016 in leto 2017.
- projekt Črna Gora
2
Pospeševanje mednarodne
vpetosti kmetijstva, prehrane
in gozdarstva
december 2016
- follow-up sestanek s predstavniki slovenskih živilskopredelovalnih podjetij, GZS,
SPIRIT, ki so bili v delegaciji ob obisku ministra mag. Dejana Židana v Črni gori
decembra 2015 (MKGP, 2. 3. 2016),
- projekt Kitajska
Projekt Kitajska:
V okviru projekta pospeševanja prodaje slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov
na Kitajsko v letu 2016 poteka na MKGP več aktivnosti. Sporazum o izvozu mleka iz
Slovenije na Kitajsko je bil podpisan 5. novembra 2015, to je v času obiska ministra
mag. Dejana Židana na Kitajskem. 8 junija 2016 smo prejeli dokončno potrditev, da je
postopek pridobivanja dovoljenja zaključen. Odobrene mlekarne so se po tem datumu
elektronsko registrirale na spletni strani CNCA. V začetku septembra je bil na Kitajsko
posredovan prvi kontingent mleka. V zaključni fazi je tudi pridobivanje dovoljenj za
izvoz ribjih konzerv iz Slovenije na Kitajsko.
Stran 20 od 51
V okviru sodelovanja Slovenije med srednjeevropskimi državami in Kitajsko na
področju kmetijstva 16+1 je 18. maja 2016 na Gospodarski zbornici Slovenije potekalo
srečanje podjetij slovenske živilskopredelovalne industrije s strokovnjaki Odbora za
promocijo sodelovanja na področju kmetijstva med Kitajsko in državami Srednje
Evrope 16+1. Predsedujoči Odboru, g. Vasil Gelev, je s sodelavci predstavil aktivnosti
Odbora in predsedujoče Bolgarije pri prodoru podjetij živilske industrije na kitajski trg.
Posebej je izpostavil dobre izkušnje pri poslovanju paviljona Bolgarije v mestu
Hangzhou na Kitajskem. Pri tem so predstavili tudi možnosti za ostale države ter
prodajo kmetijskih in živilskih proizvodov preko interneta. Predsedujoči odboru se je
srečal tudi z državno sekretarko, pristojno za kmetijstvo, mag. Tanjo Strniša, in
državnim sekretarjem, pristojnim za gozdarstvo, mag. Marjanom Podgorškom.
V času od 2. do 5. julija 2016 je v Sloveniji potekal obisk namestnika ministra za
kmetijstvo, g. Chen Xiaohua, ki je vodil delegacijo visokih kitajskih uradnikov. V času
obiska je potekalo prvo zasedanje bilateralne delovne skupine Slovenija-Kitajska na
področju kmetijstva. Po obisku je bil pripravljen skupni zapisnik srečanja, ki ga
podpišeta oba predsedujoča delovne skupine, g. Chen Xiaohua in državna sekretarka
mag. Tanja Strniša.
Priprave na obisk ministra mag. Dejana Židana na Kitajskem v letu 2016 so v polnem
teku. Obisk bo potekal v novembru 2016 in se bo začel v mestu Kunming, pri tem se
bo minister udeležil 3. srečanja ministrov držav Srednje Evrope in Kitajske, pristojnih
za kmetijstvo, ogledal pa si bo tudi osrednji kmetijski in živilski sejem na Kitajskem
(CATF). V drugem delu obiska se bo minister Židan srečal z visokimi predstavniki
kitajske vlade ter vodstvom CNCA in AQSIQ ter vodstvom kitajske uprave za
gozdarstvo. V tretjem delu obiska bo minister mag. Dejan Židan obiskal Hong Kong in
se udeležil otvoritve osrednjega sejma vin in žganih pijač (HKTDC) ter se srečal z
vodstvom province Hong Konga.
Projekt Rusija:
Sodelovanje Slovenije z Rusko federacijo na področju kmetijstva (predvsem živilskoprehrambene industrije) je zaradi ruskega embarga še vedno omejeno, saj je
embargo podaljšan do konca leta 2017.
Na podlagi zainteresiranosti za sodelovanje slovenskih strokovno-znanstvenih
institucij na področju prenosa znanj in tehnologij v kmetijstvu ter nekaterih podjetij s
področja kmetijske mehanizacije se je slovenska delegacija udeležila sejma Dnevi polj
v Kazanu konec junija in v okviru tega obiska imela več sestankov s pristojnimi
ministrstvi in institucijami.
Konec avgusta, v sklopu 54. kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni (AGRA), je
Slovenijo obiskala ruska delegacija iz Tatarstana. Odpirajo se priložnosti
medsebojnega sodelovanja predvsem na področju kmetijske mehanizacije,
inženiringa na področju mlekarstva in izmenjave dobrih praks. Rezultat pogovorov je
tudi želja ruske delegacije za uvoz kvalitetnih slovenskih vin in medsebojno
sodelovanje na kmetijskih sejmih v obeh državah.
Skupni dogovori:
1) Oblikovanje kataloga zainteresiranih podjetij obeh republik za skupno delo;
2) Interakcija TatNIISKH RAAS in kmetijske univerze v Kazanu s Kmetijskim
inštitutom Slovenije na področju pridelave semena koruze in sadnih pridelkov;
Stran 21 od 51
3) Postavitev kmetijske proizvodnje podjetja »SIP Šempeter« na industrijskih lokacijah
v Republiki Tatarstan;
4) Sejemske dejavnosti in aktivnosti: skupno delo razstavnih centrov "Kazan Fair" in
"Pomurski sejem";
5) Eko turizem na kmetijah;
6) Študija o možnosti vzpostavitve kompleksa za pridelavo zelenjave in cvetja na
območju Pestrechinsky - kjer so bile prej zgrajene neuporabljene površine;
7) Predelava mleka in proizvodnja mehkega sira.
Koordinacija 16+1 v gozdarstvu:
24. 5. 2016 je potekalo 1. srečanje na visoki ravni o koordinacijskem mehanizmu med
Ljudsko republiko Kitajsko in državami Srednje in Vzhodne Evrope (CEE) ter
Poslovno-investicijska konferenca gozdno-lesne verige. Srečanje je v sodelovanju z
Ministrstvom za zunanje zadeve organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Na tem srečanju je bil podpisan Akcijski načrt za sodelovanje v okviru mehanizma za
usklajevanje sodelovanja med LR Kitajsko in državami CEE (v nadaljevanju: pobuda
16+1).
Z vsebinskega področja bo Mehanizem za usklajevanje sodelovanja med Kitajsko in
državami CEE na področju gozdarstva izvajal naslednja področja sodelovanja:
1.
Trajnostno in večnamensko upravljanje gozdov, zeleno in krožno
gospodarstvo.
2.
Znanstveno-raziskovalno delo:
3.
·
Zelene gozdne prakse (raziskovalni projekti),
·
Visoki tehnološki projekti (raziskovalni projekti),
·
Izobraževanje in program štipendij.
Tržne priložnosti in njihovo pospeševanje:
·
Gozdno-lesna industrija in visoka tehnologija za področje gozdnolesne verige.
Zaradi nacionalnih postopkov vse države maja 2016 niso podpisale Akcijskega načrta,
zato se datumi podpisov s posameznimi državami v pobudi 16+1 še usklajujejo.
Trenutno čakamo podpis BIH, Bolgarije, Estonije, Litve, Makedonije in Romunije.
Države, sodelujoče v pobudi 16+1, so do konca avgusta 2016 že imenovale svoje
predstavnike v Skupino za zvezo, tj. delovno usmerjevalno telo, ki bo pripravilo
dvoletni program dejavnosti mehanizma za usklajevanje sodelovanja na področju
gozdarstva.
Načrtovanje izvajanja dvoletnih programskih aktivnosti ter opredelitev dela Skupine za
zvezo se bosta usklajevala preko elektronske pošte članov Skupine za zvezo in,
kadar bo to potrebno, neposredno v prestolnici zadevne države, sodelujoče v pobudi
16+1.
Mehanizem za usklajevanje sodelovanja v gozdarstvu bo imel prev tako svojo spletno
stran. 29. 8 2016 se je začel postopek zbiranja ponudb za izdelavo in upravljanje
spletne strani Mehanizma za usklajevanje sodelovanja med Kitajsko in državami CEE
Stran 22 od 51
na področju gozdarstva. V mesecu septembru je bil izbran ponudnik, ki bo izdelal
predstavitveno spletno stran mehanizma.
Sam načrt spletne strani, skupaj z načrtom podstrani, bo predstavljen članom Skupine
za zvezo. Dokončno programiranje spletne strani in prve vsebine načrtujemo do
začetka decembra 2016. Do tega datuma bomo zbirali podatke posameznih držav, v
obsegu, ki jih bomo pridobili od članov Skupine za zvezo. Predvsem podatke o državi
ter njihovih ekonomskih kazalcih, relevantne informacije o stanju v gozdarstvu in
industriji gozdno-lesne verige, o osrednjih raziskovalnih in izobraževalnih institucijah,
podjetjih lesno-gozdne verige, ki bi jih zanimala dejavnost mreženja v
lesnoobdelovalni industriji in skupno vlaganje znotraj pobude 16+1 ter nenazadnje,
informacije o sejemskih aktivnostih v posameznih državah.
Svetovni dan čebel:
Ob robu mednarodne okrogle mize »20. maj, svetovni dan čebel - priložnost za vse«
(sejem ApiSlovenija, Celje, 12. 3. 2016) so s podpisom posebnega dokumenta
pobudo za svetovni dan čebel podprli kmetijski ministri Republike Avstrije, Češke
republike, Črne gore, Francoske republike, Madžarske in Republike Srbije.
V letu 2016 se je začel postopek pridobivanja uradne podpore pobudi na ravni OZN.
Za pridobitev uradne podpore in razglasitev svetovnega dne čebel na ravni OZN je,
glede na vsebino pobude, ključna podpora Organizacije Združenih narodov za
prehrano in kmetijstvo (FAO). Na ravni FAO so bili narejeni naslednji pomembni
koraki:
1. pobuda je bila uvrščena na dnevni red zasedanja Odbora za kmetijstvo FAO
(COAG), ki bo potekalo septembra 2016 (obravnava na tem odboru predstavlja prvi
korak za pridobitev uradne podpore znotraj FAO);
2. pobuda je bila predstavljena na 30. zasedanju Regionalne konference FAO za
Evropo (Antalija, Turčija, od 4. do 6. 5. 2016), kjer jo je močno podprlo 53 držav
Evrope in Centralne Azije, ki so članice regionalne konference;
3. Slovenijo je 20. maja 2016 obiskal generalni direktor FAO José Graziano da Silva.
Izrazil je močno podporo pobudi in ponudil tehnično pomoč FAO pri obravnavi pobude
na ravni OZN.
V začetku druge polovice leta 2016 potekajo intenzivne priprave na zasedanje Odbora
za kmetijstvo (COAG) FAO, ki bo od 26. do 30. septembra 2016 v Rimu. Omeniti je
potrebno predvsem sledeče aktivnosti:
1.
pred poletjem je bil pripravljen uradni dokument za obravnavo na Odboru za
kmetijstvo - t. i. konceptni dokument in osnutek resolucije, ki je bil usklajen s
pristojnimi službami FAO;
2.
konec avgusta 2016 je bilo vsem državam članicam FAO poslano pismo
ministra Židana, naslovljeno na pristojne ministre za kmetijstvo teh držav, s
predstavitvijo pobude in prošnjo za podporo v okviru delovnih teles FAO.
Pismu sta bila priložena tudi konceptni dokument in osnutek resolucije;
3.
v zadnji fazi izdelave je poseben interaktivni razstavni paviljon »Čebelji svet«,
ki bo v prihodnje uporabljen pri promociji pobude za svetovni dan čebel po
celem svetu. Paviljon je oblikovan v obliki kupole, široke 6 m in visoke 3 m in
je v celoti slovenski proizvod (idejna in oblikovalska zasnova, slovenski les in
mizar, domače znanje, IT programiranje, produkcija in snemanje filmov, slik,
Stran 23 od 51
priprava strokovnih vsebin itd.). Paviljon je bil delno že predstavljen na sejmu
AGRA 2016, ko je potekala tudi posebna okrogla miza na temo svetovnega
dne čebel;
4.
poleg priprav na predstavitev pobude, ki bo na dnevnem redu zasedanja
Odbora za kmetijstvo (COAG) 29. septembra 2016, potekajo tudi priprave na
poseben stranski dogodek, ki ga bo Slovenija organizirala v prostorih FAO
dan prej, in sicer bo to otvoritev omenjenega interaktivnega razstavnega
paviljona »Čebelji svet«. Prav tako bo organiziran tudi sprejem za vodje
delegacij in ostale visoke goste.
Projekt »Nemčija – sejem Grüne Woche in Globalni forum za prehrano in
kmetijstvo ter Berlinski vrh ministrov za kmetijstvo« – januar 2016:
Nemčija sodi med najpomembnejše strateške partnerje Slovenije, s katero na več
področjih poteka tesno sodelovanje. MKGP z namenom vzdrževanja odličnih oz.
povečevanja gospodarskih in državnih stikov ter prepoznavnosti Slovenije kot
turistične destinacije vsako leto sodeluje na sejmu Grüne Woche, Globalnem forumu
za prehrano in kmetijstvo, ter Berlinskem vrhu ministrov za kmetijstvo. Sodelovanje z
Nemčijo je pomembno tudi z vidika gospodarske rasti, blagovna menjava med
Nemčijo in Slovenijo pa je nekaj več kot 10 milijard €. Slovenija potrebuje rast na tem
področju, ki pa mora biti sistematična. Tudi letos se je dogodkov v Berlinu udeležil
minister mag. Dejan Židan, ki se je ob robu obiska srečal tudi s tam živečimi Slovenci.
Berlinski sejem Grüne Woche je eden največjih mednarodnih sejmov za kmetijstvo,
prehrano in vrtnarstvo na svetu in je obogaten s številnimi spremljajočimi dogodki.
Prav tako predstavlja stičišče poslovnežev ter kraj za srečanje največjih odločevalcev
o prihodnji kmetijski oz. prehranski politiki v svetu. Letos ga je obiskalo okoli 400.000
obiskovalcev, na sejmu pa se je predstavilo 1.550 razstavljavcev iz 65 držav, med
njimi tudi Slovenija. Obiskovalci slovenskega prostora so imeli priložnost spoznati
tipično slovensko hrano, piva in vina, vključno s proizvodi, s katerimi so se
predstavljala podjetja ter sklepali poslovni dogovori. Poseben prostor na razstavnem
prostoru je bil namenjen tudi pobudi za razglasitev svetovnega dne čebel. Slovenski
razstavni prostor so med drugim obiskali tudi nemški zvezni minister za prehrano in
kmetijstvo Christian Schmidt, avstrijski minister za kmetijstvo Andra Rupprechter,
kmetijski minister Luksemburga Fernand Etgen, predsedujoči Svetu EU za kmetijstvo
– nizozemski minister za kmetijstvo Martinj van Dam, minister za kmetijstvo in razvoj
podeželja Črne gore dr. Peter Ivanović, srbska ministrica za kmetijstvo Snežana
Bogosavljević Bošković ter minister za kmetijstvo in okolje nemške dežele Saške
Thomas Schmidt. Ob obisku saškega ministra se je na razstavnem prostoru med
podjetjema iz Slovenije in dežele Saške podpisala zelo pomembna poslovna
pogodba.
Globalni forum za prehrano in kmetijstvo je ob robu sejma letos potekal pod geslom
»Kako nahraniti mesta? - Kmetijstvo in podeželje v obdobju urbanizacije« in VII.
Berlinski vrh ministrov za kmetijstvo. Na obeh dogodkih je sodelovalo preko 70
ministrov in vodij delegacij z vsega sveta. Urbanizacija je eden ključnih izzivov
prihodnosti. V mestih živi danes okoli 3,5 milijard globalnega prebivalstva. Do leta
2050 se predvideva, da bo to število naraslo na 6 milijard ali več kot 70 % svetovnega
prebivalstva. Zato urbanizacija predstavlja izziv tako za razvoj mest kot tudi za razvoj
podeželja. Kako zagotoviti dostop do kakovostne hrane za naraščajoče mestno
prebivalstvo in kakšen prehranski sistem je za to potreben, je pomembno vprašanje,
ki je del širšega načrtovanja razvoja in upravljanja mest.
Stran 24 od 51
3
Nadgradnja in implementacija
nadgradnje PRP
december 2016
Poenostavitve zahtev pri kmetijsko okoljskem
podnebnem plačilu, višja plačila za ekološko
kmetovanje na travinjo, razširitev podpor za
dobrobit živali na govedo, ki se pase.
Poenostavitve vlog pri uveljavljanju subvencij
za manjše investicije.
Prva sprememba Programa razvoja podeželja 2014-2020 je bila s strani Evropske
komisije potrjena 23. 3. 2016.
Poenostavitve nekaterih zahtev pri ukrepu kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep
KOPOP), ki so se začele izvajati z letom 2016, se nanašajo na spremembo pogojev
za izvajanje zahtev in lahko prispevajo k večjemu vključevanju upravičencev v
izvajanje tega ukrepa. Upravičenci so zahtevke za plačilo za ukrep KOPOP vlagali na
podlagi spremenjenih zahtev v okviru subvencijske kampanje za leto 2016, ki je
potekala od 29. 2. 2016 in se je v rednem roku zaključila s 6. 5. 2016, za zamudnike
pa je trajala do 31. 5. 2016. Enako velja tudi za spremembe glede višjih plačil za
ekološko kmetovanje (ukrep EK) na travinju in za plačila za ukrep dobrobit živali
(ukrep DŽ) za govedo. Do teh plačil bodo kmetijska gospodarstva upravičena za
vložene zahtevke za plačilo za leto 2016.
V primerjavi z letom 2015 je v letu 2016 vlogo za ukrep KOPOP vložilo 952 kmetijskih
gospodarstev več, za ukrep EK pa je bilo vloženih 94 vlog več. Za ukrep DŽ za
prašiče je bilo v letu 2016 vloženih 58 vlog več kot v letu 2015, za področje goveda pa
je vloge v letu 2016 prvič vložilo 6881 kmetijskih gospodarstev.
Kar zadeva investicijski del, so bile s prvo potrjeno spremembo PRP 2014–2020 v
mesecu marcu in s kasnejšo spremembo izvedbenega predpisa v mesecu maju
uveljavljene poenostavitve tudi na naložbenem delu. Ta poenostavitev se nanaša na
dvig praga za opredelitev zahtevne naložbe z dosedanjih 50.000 eur na 200.000 eur,
kar posledično pomeni, da za investicije do 200.000 eur priznane vrednosti veljajo
lažji pogoji za vložitev vloge na javni razpis. Pri enostavnih naložbah, ki so naložbe od
15.000 eur do 200.000 eur priznane vrednosti, vlagateljem poslovnega načrta ni
potrebno predložiti na osnovi dejanskih prihodkov in odhodkov iz poslovnega izkaza,
temveč lahko pripravijo poslovni načrt tudi na podlagi pokritja. Pri majhnih naložbah
do 15.000 eur priznane vrednosti pa vlagatelju niti ni potrebno predložiti poslovnega
načrta. Ekonomska upravičenost naložbe se namreč ugotavlja na poenostavljen
način, iz prijavnega obrazca.
Prav tako se s spremembami izvedbenega predpisa uveljavlja koncept kolektivnih
naložb, ki sicer ne prinašajo poenostavitev v administrativnem smislu, pomenijo pa
možnost, da se več vlagateljev poveže in skupaj financira skupno naložbo, kar
prispeva k bolj racionalni rabi sredstev in lažji izvedbi investicij.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v okviru druge spremembe PRP
2014–2020 predlagalo uvedbo novega (pod)ukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za
razvoj majhnih kmetij, katerega cilj je spodbuditi razvoj majhnih kmetij za
zagotavljanje uravnoteženega teritorialnega razvoja tako v gospodarskem kot v
socialnem smislu ter omogočiti prestrukturiranje in osredotočenje majhnih kmetij na
proizvodna področja z višjo dodano vrednostjo. Podpora bo izplačana v obliki
pavšalnega izplačila za uresničitev ciljev poslovnega načrta, ki bo omogočal obstoj in
nadaljnji razvoj kmetijskega gospodarstva.
Stran 25 od 51
Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA KULTURO
Minister:
Anton Peršak
Zap.
Aktivnost
Rok
št.
Kratek vsebinski opis in
opombe
Gre za eno izmed štirih
prioritet ministrov za kulturo
EU v obdobju 2015-2018.
.
Varovanje,
ohranjanje,
promocija
in
razvoj
kulturne dediščine
Tekoče naloge v
letu 2016
Naloge vključujejo realizacijo
načrtovanih aktivnosti v okviru
projektov s področja kulturne
dediščine, ki so opredeljene v
načrtih dela za leto 2016
Direktorata
za
kulturno
dediščino,
Direktorata
za
ustvarjalnost, IRSKM in Arhiva
RS. ter služb ministrstva za
kulturo
in
realizacijo
načrtovanih projektov za leto
2016, za katere je ministrstvu
uspelo
pridobiti
sredstva
integralnega proračuna in
nepovratna evropska sredstva.
Poročilo o izvajanju/izvedbi ukrepov
1. Projekti predvideni za financiranje iz naslova EKP 2014-20201:
- Naziv projekta: Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si;
Vrednost projekta skupaj: 4.000.000,00 €;
Stanje: vloga za projekt je bila s strani SVRK odobrena 2.8.2016. Trenutno se s strani SVRK še ureja
dostop do ISARR2 za Arhiv RS, kar je predpogoj za dejansko izvajanje projekta. Pripravljajo se sklepi o
imenovanju projektne organizacije s strani ministra za kulturo, 7.9.2016 je sklican uvodni sestanek
projekta v prostorih MK za 65 članov projekta iz vseh javnih arhivov.
- Naziv projekta: Celovita informacijska podpora postopkom varstva nepremične kulturne
dediščine; Vrednost projekta skupaj: 2.000.000,00 €.
Stanje: izdelana investicijska dokumentacija, pripravljena vloga za odobritev projekta, čakamo še na
navodilo OU glede postopkovnika MJU.
- Naziv projekta: Krka s pritoki: Obnova in revitalizacija območja nekdanje Auerspergove železarne,
Dvor pri Žužemberku;
Vrednost projekta skupaj: 1.601.240,00 €.
Stanje: v pripravi konservatorski načrt in projektna dokumentacija
- Naziv projekta: Drava: Obnova in oživljanje gradu Borl;
Vrednost projekta skupaj: 1.500.000,00 €;
Stanje: v pripravi program ZVN OE Maribor in prostorsko zasnovo
- Naziv projekta: Pristava in park gradu Snežnik;
Vrednost projekta skupaj: 1.000.000,00 €;
Stanje: v pripravi načrt upravljanja in projektna dokumentacija.
2. Nadaljevanje nujnih investicijsko vzdrževalnih del na gradovih in parkih gradov v lasti RS: Borl,
Snežnik, Negova, Viltuš, Pišece, Šrajbarski turn, Turjak, ter na Prešernovi in Finžgarjevi domačiji.
3. Priprava in izvedba nacionalno pomembnih razstav in drugih odmevnih projektov muzejev, sodelovanju
z drugimi institucijami: Muzej novejše zgodovine Slovenije s knjigo - razstava »Samostojni!« fotografije in
fotoreporterji o samostojni Sloveniji in vojni; Narodni muzej Slovenije skupaj s Pokrajinskim muzejem Ptuj
Ormož - predstavitev ene izmed treh najpomembnejših zbirk plemiškega in meščanskega pohištva v
Sloveniji; Slovenski etnografski muzej - razstava ČIPKAste vezi; Muzej novejše zgodovine Slovenije sodelovanju s sodelujočimi slovenskimi muzeji - razstavni projekt z naslovom Pot domov; Tehniški muzej
Slovenije – razstava Z Elanom do zvezd; Narodna galerija postavlja razstavo Hrvaška moderna.
Gorenjski muzeji - skupna projekta razstav o gorenjski industriji v 20. stol. in slikarju Fracu Berčiču –
Berku; Ob mednarodnem simpoziju o čipkarstvu tematske razstave in spremljevalni dogodki (Muzej in
galerije mesta Ljubljane, Mestni muzej Idrija, Pokrajinski muzej Maribor); Ob 100 obletnici Soške fronte
razstava Tolminskega muzeja in publikacijo ob 100-letnici cerkvice sv. Duha na Javorci; Druge odmeve
razstave in projekti: Mestni muzej Idrija - dve razstavi ob 500 letnici rudnika in mesta,
Koper medinstitucionalni projekt serije razstav in dogodkov ob 500 letnici Carpacciovih slik, Pokrajinski muzej
Maribor - projekt obeležitve koncerta F. Liszta v Mariboru, Dolenjski muzej - 30 letnica izkopavanj na
Kapiteljski njivi; Pomorski muzej v Piranu - promocija Tartinijeve glasbene dediščine; Posavski muzej
Brežice - Toporišič in njegov prispevek k razvoju jezikoslovja; Gornjesavski muzej Jesenice - prostor
doživetij s postavitvijo bivaka II; druge številne razstave slovenskih sodobnih likovnih umetnikov,
pregledno razstavo del Karla Zelenka z osredotočenjem na grafiko v MGLC, tematsko razstavo Živali v
modernem slovenskem kiparstvu v Umetnostni galeriji Maribor,...
1
Vlada RS je z Odlokom o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 do sedaj potrdila 17 ukrepov Ministrstva za
kulturo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.
Stran 26 od 51
4. Sofinanciranje nakupa oz. obnove bibliobusov za eno od slovenskih splošnih knjižnic, načrtovanje
nadaljevanja energetske sanacije Plečnikove stavbe nacionalne knjižnice:
Bibliobus za Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto – realizirano (2.9.2016 bo slovesnost ob začetku
izvajanja dejavnosti potujoče knjižnice z novim vozilom); nadaljevanje energetske sanacije Plečnikove
stavbe nacionalne knjižnice – nadaljevanje energetske sanacije je v teku (v letu 2016 bodo predvidoma
zamenjali oziroma obnovili 80 oken, vendar s tem energetska sanacija še ne bo končana).
5. Aktivnosti na področju UNESCO: prevzem enoletnega predsedovanja UNESCOvi Mednarodni
koordinacijski skupini za kolišča; oddana vloga za nominacijo »Obhoda kurentov na UNESCO
Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
Stran 27 od 51
Gre za eno izmed štirih
prioritet ministrov za kulturo
EU v obdobju 2015-2018.
2.
Krepitev
kulturne
raznolikosti, varovanje in
krepitev
razvoja
slovenskega
jezika,
promocija
kakovostne
slovenske
kulture
v
mednarodnih
odnosih,
krepitev medkulturnega
in medverskega dialoga
Tekoče naloge v
letu 2016
Naloge vključujejo realizacijo
načrtovanih aktivnosti v okviru
projektov s področja krepitve
kulturne raznolikosti, varovanja
in
krepitve
razvoja
slovenskega jezika, promocije
kakovostne slovenske kulture
v mednarodnih odnosih in
krepitve
medkulturnega
dialoga, ki so opredeljene v
načrtih dela Direktorata za
kulturno dediščino, Direktorata
za ustvarjalnost, Direktorata za
medije, IRSKM in Arhiva RS in
služb ter urada ministrstva za
kulturo
in
realizacijo
načrtovanih projektov za to
področje za leto 2016, za
katere je ministrstvu uspelo
pridobiti sredstva integralnega
proračuna
in
nepovratna
evropska sredstva.
1. Ukrepi za sofinanciranje kulturnih programov in projektov na področju kulturne raznolikosti oziroma
slovenskega jezika iz Proračuna RS 2016:
- Neposredna poziva osrednjima organizacijama italijanske in madžarske narodne skupnosti za
sofinanciranje programov narodnih skupnosti
Vrednost: 699.394,00 €.
Stanje: programi se izvajajo in financirajo po obrokih.
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v RS za leto 2016
Vrednost: 92.115,00 €.
Stanje: Projekti se izvajajo, izplačana so tista sredstva, za katere so prijavitelji že posredovali zahtevke.
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče
etnične skupine v RS (na podlagi Sporazuma med Vlado RS in Vlado RA o sodelovanju v kulturi,
izobraževanju in znanosti)
Vrednost: 22.108,00 €.
Stanje: Stanje: Projekti se izvajajo, izplačana so tista sredstva, za katere so prijavitelji že posredovali
zahtevke.
- Javni razpis za financiranje projekta, namenjenega predstavljanju, uveljavljanju in razvoju
slovenskega jezika ter uresničevanju nacionalnega programa za jezikovno politiko za leti 2016 in
2017
Vrednost: 93.576 € (46.788 € vsako leto).
Stanje: dopolnjevanje formalno nepopolnih vlog (ponovljeni razpis se je zaključil 23. 8. 2016)
2. Projekti predvideni za financiranje iz naslova EKP 2014-2020:
- Naziv projekta: JR Večja socialna vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na
področju kulture
Vrednost projekta skupaj: 3.500.000,00 € (več JR).
Stanje: Projekt (prvi JR 16-17 v vrednosti 1.200.000,00 €) potrjen 24. 2. 2016. V izvajanju – pogodbe so
podpisane.
- Naziv projekta: Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in
tehnologij
Vrednost projekta skupaj: 2.000.000,00 €.
Stanje: v pripravi oziroma v fazi pred predajo v obravnavo na SVRK.
- Naziv projekta: JR Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji
Vrednost projekta skupaj: 500.000,00 €.
Stanje: v pripravi.
3. Znotraj Direktorata za ustvarjalnost se cilj izvaja na podlagi delovanja 20 javnih zavodov in na podlagi
večletnih in enoletnih programov in projektov s področja umetnosti. V krepitev kulturne raznolikosti je
usmerjeno tudi delovanje Javne agencije za knjigo, ki izvaja tudi priprave na predstavitev na
Frankfurtskem knjižnem sejmu, ter delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki z 59 območnimi
izpostavami usmerja organizacijo ljubiteljskih kulturnih aktivnosti na področju vse Slovenije.
4. Aktivnosti za promocijo kakovostne slovenske kulture v mednarodnih odnosih vključujejo široko paleto
ukrepov. Med temi velja zlasti izpostaviti slovenska kulturna centra v tujini – poleg kulturnega centra na
Dunaju, je bil letos vzpostavljen tudi kulturni center v Berlinu.
Skupna vrednost sredstev za ukrepe mednarodnega sodelovanja na področju kulture: 766.596,00 €
Stanje: Ukrepi se tekoče izvajajo.
Stran 28 od 51
Gre za dve izmed štirih
prioritet ministrov za kulturo
EU v obdobju 2015-2018.
3.
Krepitev
kulturnega
kreativnega sektorja in
krepitev
dostopnosti
kulture in spodbujanje
vključujoče kulture
Tekoče naloge v
letu 2016
Naloge vključujejo realizacijo
načrtovanih aktivnosti v okviru
projektov s področja krepitve
kulturnega
kreativnega
sektorja, ki so opredeljene v
načrtih dela Direktorata za
kulturno dediščino, Direktorata
za ustvarjalnost, Direktorata za
medije, IRSKM in Arhiva RS
ter služb ministrstva za kulturo
in
realizacijo
načrtovanih
projektov za to področje za
leto 2016, za katere je
ministrstvu uspelo pridobiti
sredstva
integralnega
proračuna
in
nepovratna
evropska sredstva.
Projekti predvideni za financiranje iz naslova EKP 2014-2020:
- Naziv projekta: Vključujemo in aktiviramo!
Vrednost projekta skupaj: 850.000,00 €.
Stanje: Projekt potrjen 25. 3. 2016. V izvajanju odobren s strani SVRK in se že izvaja v skladu s
časovnico.
- Naziv projekta: Moduli s področja kulture - Romski centri
Vrednost projekta skupaj: 60.000,00 €.
Stanje: Pogoj za začetek je ustanovitev Romskih centrov MDDSZ.
- Naziv projekta: Center za kreativnost
Vrednost projekta skupaj: 10.918.095,28 €.
Stanje: Projekt je v obravnavi na SVRK in čakamo na končno potrditev.
- Naziv projekta: Podporno okolje za delovanje na področju kulture
Vrednost projekta skupaj: 2.408.400,00 €.
Stanje: Projekt je v obravnavi na SVRK.
- Naziv projekta: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru
JSKD
Vrednost projekta skupaj: 2.000.000,00 €.
Stanje: Projekt potrjen 18. 8. 2016. V izvajanju.
- Naziv projekta: Usposabljanje na delovnem mestu
Vrednost projekta skupaj: 600.000,00 €.
Stanje: Projekt je v obravnavi na SVRK.
- Naziv projekta: Štipendije za specializirane poklice v kulturi
Vrednost projekta skupaj: 2.625.000,00 €.
Stanje: Projekt je v obravnavi na SVRK.
- Naziv projekta: Podpora novim kariernim perspektivam
Vrednost projekta skupaj: 2.000.000,00 €.
Stanje: Projekt je v obravnavi na SVRK.
- Naziv projekta: Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih
kompetenc na področju kulture
Vrednost projekta skupaj: 1.000.000,00 €.
Stanje: Projekt potrjen 11. 8. 2016. V izvajanju.
Objava enoletnega projektnega razpisa s področja umetnosti
Stran 29 od 51
Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Ministrica: mag. Vesna Györkös Žnidar
Poročilo o izvajanju/izvedbi ukrepov
Št.
Aktivnost
Rok
Ukrepi [kratek vsebinski opis in opombe]
Večina nalog na področju odkrivanja in preiskovanja gospodarskih kaznivih dejanj z
veliko premoženjsko škodo in korupcijskih kaznivih dejanj je v delu.
Policija je v prvem polletju 2016 obravnavala 6.838 kaznivih dejanj gospodarske
kriminalitete, katerih posledica je nastala velika premoženjska škoda oziroma korist v
višini 231 milijona evrov. Aktivnosti policije so usmerjene na prioritetna področja dela, in
sicer bančno kriminaliteto, varstvo finančnih interesov Slovenije in EU, korupcijsko
kriminaliteto s poudarkom na področja z največjim korupcijskim tveganjem in učinkovit
pregon protipravno pridobljene koristi oziroma premoženja. Policija je v prvem poletju
2016 izrazito okrepila ukrepe na področju odkrivanja in preiskovanja korupcijskih
kaznivih dejanj in v tem obdobju preiskala 142 korupcijskih kaznivih dejanj oziroma za
140,7 % več kot v enakem obdobju lani.
1.
Odkrivanje
in
preiskovanje
gospodarskih kaznivih
dejanj
z
veliko
premoženjsko škodo,
korupcijo, hudimi in
organiziranimi oblikami
kriminalitete
ter
kaznivimi dejanji zoper
premoženje
Preiskovanje gospodarskih kaznivih dejanj z
veliko premoženjsko škodo, vključno s kaznivimi
dejanji na škodo bančnega sistema, korupcijskih
in premoženjskih kaznivih dejanj.
stalna naloga
Okrepljeno
sodelovanje
v
evropski
multidisciplinarni platformi za boj proti kriminalu,
okrepljeno sodelovanje z Europolom, državami
članicami EU in državami Zahodnega Balkana;
V 2016 je policija nadaljevala z odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj na škodo
bančnega sistema. Od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2016 je bilo zaznanih 236 sumov kaznivih
dejanj, premoženjska škoda pa je znašala 1.073 milijonov evrov. V tem času je bilo
zaključenih 161 kaznivih dejanj, od tega 108 s kazensko ovadbo, 53 pa s poročilom po
desetem odstavku 148. člena Zakona o kazenskem postopku [ZKP], ker ni bilo
ugotovljenih vseh elementov kaznivega dejanja. Ugotovljena škoda na podlagi podanih
kazenskih ovadb je znašala 311 milijonov evrov.
Zgolj v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 je bilo zaznanih 9 novih sumov, katerih
zaznana premoženjska škoda je znašala 36,4 milijona evrov. V tem obdobju je bilo
zaključenih 31 kaznivih dejanj – 15 s kazensko ovadbo, 16 sumov pa s poročilom po
desetem odstavku 148. člena ZKP. Skupna ugotovljena škoda na podlagi podanih
kazenskih ovadb je znašala 35,3 milijona evrov. Od skupnega števila 236 zaznanih
sumov je policija imela na dan, 30. 6. 2016 v preiskavi še 75 sumov, katerih zaznana
premoženjska škoda je znašala 518,1 milijona evrov.
Za dvig usposobljenosti preiskovalcev na področju obravnave gospodarske kriminalitete
se izvajajo usposabljanja. Omogočajo se e-dostopi do različnih podatkovnih baz. Za
oboje se zagotavljajo sredstva v okviru projekta ISF-P [Sklad za notranjo varnost na
področju policijskega sodelovanja].
Nadaljuje se sodelovanje v raznih EMPACT [Evropska multidisciplinarna platforma za
boj proti kriminalu] projektih [odkrivanje in preiskovanje zlorab plačilnih kartic v EU ter
goljufij z udeležbo neplačujočih gospodarskih subjektov v EU, kokain/heroin, orožje,
nedovoljene migracije, trgovina z ljudmi, preprečevanje dejavnosti mobilnih
organiziranih kriminalnih združb, ki izvršujejo premoženjska kazniva dejanja,
kibernetska kriminaliteta].
Nadaljuje se sodelovanje [udeležba na uvodnih letnih sestankih] v raznih EMPACT
projektih [odkrivanje in preiskovanje zlorab plačilnih kartic v EU ter goljufij z udeležbo
Stran 30 od 51
neplačujočih gospodarskih subjektov v EU, kokain/heroin, orožje, nedovoljene
migracije, trgovina z ljudmi, preprečevanje dejavnosti mobilnih organiziranih kriminalnih
združb, ki izvršujejo premoženjska kazniva dejanja, kibernetska kriminaliteta].
Na področju odkrivanja in preprečevanja organizirane kriminalitete je bilo v drugem
kvartalu na novo obravnavanih 6, skupno pa je v obravnavi 19 kriminalnih združb, ki
delujejo na območju Slovenije in se pri izvrševanju kaznivih dejanj povezujejo s člani
tujih kriminalnih združb. Število obravnavanih kaznivih dejanj kot posledica organizirane
kriminalitete se je povečalo iz 226 v prvem polletju 2015 na 313 v prvem polletju 2016
oziroma za 38,5 %.
V boju zoper premoženjsko kriminaliteto slovenska policija sodelujemo z državami EU
in Balkana. Operativni sestanek preiskovalcev premoženjske kriminalitete iz območja
Balkana je potekal med 18. in 20. 5. 2016. Izdelano je bilo preventivno gradivo za
oškodovance premoženjske kriminalitete v angleškem in slovenskem jeziku.
Pri premoženjskih kaznivih dejanjih velja posebej poudariti prijetje enega izmed članov
romunske mednarodne kriminalne združbe, ki je v Sloveniji izvršila 7 napadov na
bankomate. Preiskava kaznivih dejanj napadov na bankomate [velike tatvine] poteka,
poudarek je na mednarodni izmenjavi bioloških in materialnih sledi.
V poletnih mesecih je policija poleg natisnjenih preventivnih zloženk v slovenskem in
angleškem, veliko pozornosti namenila preventivnemu delu na območju avtocest. Prek
medijev se je ljudi osveščalo o samozaščitnih ukrepih oziroma ukrepih, ki jih za varnost
svojega premoženja lahko stori vsakdo.
Statistično gledano je bilo v prvem polletju leta 2016 v primerjavi z enakim obdobjem
lani zabeležili manjše skupno število izvršenih premoženjskih kaznivih dejanj, kar je
delno tudi rezultat dobrega operativnega in preventivnega dela v preteklosti. Zabeležen
je bil le manjši porast števila vlomov oziroma velikih tatvin. Preiskanost pa je bila v
primerjavi s prvim polletjem 2015 slabša, na kar je vplivala tudi migrantska kriza, saj se
je manj kriminalistov ukvarjajo s preiskovanjem tovrstnih kaznivih dejanj.
V okviru procesa razvoja nacionalnega kriminalistično obveščevalnega modela so se
nadaljevale aktivnosti na zakonodajno pravnem področju in na področju
organizacijskega prilagajanja strukture policije. Pripravljeni so bili programi usposabljanj
na področju kriminalistične obveščevalne dejavnosti. Prav tako se je nadaljevala delo
pri pripravi Ocene ogroženosti EU 2017.
Do konca leta je predvideno nadaljevanje izvajanja ukrepov.
Reguliran migrantski tok:
2.
Zagotavljanje varnosti
schengenske meje ob
nadaljevanju množičnih
migracij prek meje
celo leto
Policija bo nadzorovala dotok migrantov ob
spoštovanju človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Pri izvajanju nalog bo sodelovala s
tujimi varnostnimi organi, UNHCR, civilno
zaščito, slovensko vojsko in drugimi.
·
·
·
·
·
nadaljnje dela operativnega štaba GPU [migracije] do 10. 3. 2016;
naročilo policijskim upravam [PU] za bolj kvalitetno ugotavljanje dejanskega izvora
tujcev;
posodobitve aplikacije za registracijo migrantov e-Migrant;
javni poziv prevajalcem kurdskega, dari, farsi, urdu in paštu jezika;
obvestilo vsem PU kako povečati varnost pri delu policistov z migranti zaradi
možnosti vbodov;
Stran 31 od 51
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
usposabljanje screenerjev in multiplikatorjev za ugotavljanje državljanstva
migrantov;
Izvedenih več sestankov z avstrijskimi in hrvaškimi varnostnimi organi glede
ponovnega sprejema migrantov in pogojev za vstop ter poslana tovrstna pisna
obvestila;
številni sestanki z UNHCR, civilno zaščito, slovensko vojsko in drugimi;
številni medresorski sestanki za zaustavitev množičnih migracij;
izdelava in dopolnjevanje načrtov policije za zaustavitev množičnih migracij [npr.
dopolnitev načrta sodelovanja s SV po aktivaciji 37.a člena ZObr];
podaljšanje uporabe generalne policijske klavzule;
skupna izjava šefov policij petih držav na migrantski poti;
sprejetje besedila Sklepa o podelitvi izjemnih pooblastil Slovenski vojski;
seznanitev držav v regiji z dopolnjenim seznamom varnih držav;
nadaljevanje postavljanja začasnih tehničnih ovir;
seja Državnega zbora – aktivacija izjemnih pooblastil SV;
uvedba skupnega registracijskega obrazca za migrante na zahodnobalkanski poti;
sestanek šefov mejnih policij Avstrije, Italije in Slovenije na Dunaju;
dogovor na operativni ravni o izvajanju Skupne izjave držav, sprejete v Zagrebu 18.
in 19. 2. 2016;
zaustavitev množičnih migracij;
prenehanje delovanja OŠ GPU [10.3.2016].
Slovenska policija pomaga Makedoniji pri nadzoru državne meje z Grčijo, kamor vsak
mesec napoti 8 policistov. Prva napotitev je bila 5. 1. 2016.
Od 29. 4. do 1. 6. 2016 je bilo v okviru Frotexa napotenih 8 slovenskih policistov na
skupno operacijo Poseidon Rapid Intervention v Grčijo na otok Lesbos. Kot »escort
leader-ji« so pomagali grškim oblastem pri vračanju nezakonito prebivajočih državljanov
tretjih držav v Turčijo.
Po ukinitvi reguliranega migrantskega toka z 9. 3. 2016 so se razmere glede
nedovoljenega prestopa meje umirile. Ne glede na to, policija s pomočjo Slovenske
vojske in občasno FURS še vedno poostreno nadzira zunanjo zeleno mejo in izvaja
mejno kontrolo. Poostreno in ciljno se izvajajo tudi izravnalni ukrepi v smeri od
Madžarske proti Italiji. Nadaljujejo se tudi aktivnosti glede postavljanja začasnih
tehničnih ovir z namenom usmerjanja tokov migrantov ob morebitni ponovni zgostitvi.
Od zaprtja t.i. Balkanske poti do 17. 9. 2016 je policija obravnavala 564 tujcev zaradi
nedovoljenega prestopa meje, od tega je bilo 86 oseb odkritih skritih v tovornih vozilih in
vlakih. Prevladujejo državljani Afganistana, Albanije, Sirije, Kosova, Alžirije in Iraka.
Poleg poostrenih oblik nadzora meje, policija dnevno spremlja razmere na področju
nedovoljenih migracij v širši regiji ter situacijsko sliko deli z ostalimi deležniki v državi
[pristojna ministrstva, URSZR, SV, NVO]. Poleg načrtov za poostreno nadziranje meje
se oblikujejo tudi drugi ukrepi za upravljanje morebitnih ponovno zgoščenih migracijskih
tokov [kontingenčni načrt na področju mednarodne zaščite, iskanje dodatnih
sprejemnih/nastanitvenih centrov za ilegalne migrante, spremembe zakonodaje].
Prav tako ciljno napotuje policiste na najbolj obremenjene dele zunanje meje v okviru
Stran 32 od 51
operativnih aktivnosti Agencije Frontex.
Do konca leta je predvideno nadaljevanje aktivnosti, ki so v mnogočem odvisne od
stanja v regiji.
3.
Zagotavljanje varnosti
v cestnem prometu z
izvajanjem
Nacionalnega
programa
varnosti
cestnega prometa in
nalog iz Obdobnega
načrta za zagotavljanje
varnosti
cestnega
prometa v letih 2015 in
2016
Izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti v
cestnem prometu za manj prometnih nesreč z
najhujšimi posledicami:
- izvajanje poostrenih nadzorov na področjih, ki
imajo največji vpliv na prometno varnost
[hitrost, alkohol, droge, varnostni pas, nadzor
tovornih vozil, varnost šibkejših udeležencev v
prometu [motoristi, kolesarji, pešci]],
- nabava tehnične opreme za nadzor cestnega
prometa,
- kadrovska popolnitev PPP,
- uporaba novih tehnologij pri vodenju
postopkov v cestnem prometu [POS terminali,
e-Policist],
- vzpostavitev nadzornih točk na avtocestnem
omrežju,
- zaključek pilotnega projekta sekcijskega
merjenja hitrosti na avtocesti.
celo leto
V prvih osmih mesecih 2016:
· izvedenih je bilo 8 nacionalnih akcij: po 1-krat mobilni telefoni, vozniki
enoslednih motornih vozil, kolesarji, varnostni pas in alkohol ter 3-krat hitrost;
· na avtocestnem omrežju sta bila izvedena 102 nadzora po metodologiji
PEGAZ.
V uporabo je bilo danih 25 POS terminalov za plačilo glob tujcev. Ker konec septembra
poteče enoletna pogodba, že potekajo aktivnosti za sklenitev nove, v kateri bi policija
kvoto terminalov povečala na 28.
Izvajajo se aktivnosti za dokončanju projekta e-policist – aplikacijo se pilotno že
uporablja na PU Kranj in v SENP.
Pilotni projekt sekcijskega merjenja hitrosti poteka – s 1. 9. 2016 je ponudnik opreme
pridobil odobritev tipa merila, posledično bo policija sistem predvidoma začela
uporabljati sredi septembra.
Policiji so bili dobavljeni: 2 dopplerska merilnika hitrosti v premičnem ohišju, 1
dopplerski merilnik za vgradnjo v ohišje, 36 laserskih merilnikov hitrosti, 100 kompletov
LED pohodnih luči, 4 programi za nadzor digitalnih tahografov in 8 kosov digitalnih
videokamer za oglede krajev prometnih nesreč. Potekajo postopki še za dobavo: 6
sistemov PROVIDA, 3 dopplerskih merilnikov hitrosti za vgradnjo v vozilo in 1 skener za
oglede krajev prometnih nesreč.
Policija je sodelovala na sestanku, kjer je DARS predstavil projekt preurejanja površin
cestninskih postaj v nadzorne točke, predstavniki policije so tudi podali svoje predloge.
MZI je 6. 9. 2016 sklical sestanek na temo preurejanja površin cestninskih postaj v
nadzorne točke.
Dosedanje aktivnosti in ukrepi za zagotavljanje prometne varnosti
V 2012 je bil izveden projekt projekta Pegaz. Medresorsko delovno skupino so
sestavljali predstavniki Uprave uniformirane policije, Uprave kriminalistične policije,
Službe generalnega direktorja policije, Sekretariata MNZ, Policijske uprave Ljubljana in
predstavnika DARS-a. Skupina je v sklopu projekta Pegaz proučila stanje varnosti na
avtocestah v Sloveniji, naredila primerjavo organiziranosti policije za delo na avtocestah
z nekaterimi evropskimi državami. Na podlagi tega je pripravila predlog, v katerem je
opredelila kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne organizacijske oblike ter
funkcionalno, vsebinsko, časovno in finančno strukturo nadzora na avtocestah v
bodoče. Realizaciji Projekta policija sledi še danes.
V okviru predlogov za izboljšanje policijskega nadzora na avtocestah je policija
realizirala tiste, ki niso bili povezani s finančnimi sredstvi in kadri. Pripravljeni so bili
načrti za njeno okrepljeno delo v turistični sezoni, sprejet je bil dogovor za sodelovanje
policije pri uvajanju sekcijskega merjenja hitrosti, pripravljenih je bil pet novih
Stran 33 od 51
metodologij dela na avtocesti, ki se v praksi izvajajo [merjenje hitrosti iz nadvozov,
izvajanje nadzora na problematičnih odsekih avtocest,nadzor varnostne razdalje,
nadzor aktivnosti voznikov tovornih vozil v kabini], pripravljen je bil poseben program
usposabljanja policistov za delo na avtocesti, za večjo vidnost in varnost policistov na
avtocesti so bili spremenjeni akti, povezani z večjo vidnostjo policijske uniforme in
službenih motornih vozil [na novih vozili se uvaja rumena barva, uvedba nove
uniforme], spremenjeni so bili interni akti, s katerimi se omogoča za potrebe nadzora na
avtocestah uporaba zmogljivejših vozil višjega srednjega razreda. Za izboljšanje
prisotnosti policistov na terenu je v zaključni fazi tudi projekt e-Policist, ki bo olajšal
administrativno delo policistov. V PU je bil vzpostavljen sistem avtomatske obdelave
podatkov iz merilnikov hitrosti.
Uporabljati so se začeli hitri testi za ugotavljanje prisotnosti drog, zdravil in drugih
psihoaktivnih snovi pri voznikih motornih vozil. V 2015 se je začel izvajati maraton
merjenja hitrosti in občasni 24-urni ali tedenski nadzor tovornih vozil na avtocestah.
Trenutno Policija sodeluje oziroma poskuša doseči nekatere ukrepe, ki so povezani z
drugimi državnimi ustanovami:
- poenostavitev postopka o prekrških,
- ustanovitev Nacionalnega centra za upravljanje prometa,
- vzpostavitev točk za nadzor prometa na avtomobilskih cestah.
Predvidene aktivnosti
Poleg navedenega potekajo aktivnosti za izboljšavo strokovnosti ogledov prometnih
nesreč. V teku je postopek nabave terestričnega laserskega skenerja [90.000,00 evrov]
za zajem podatkov pri ogledu prometne nesreče. V naslednjem letu je bila predvidena
nabava še enega, vendar finančna sredstva niso zagotovljena. Predlogi, povezani z
kadrovskimi resursi in finančnimi sredstvi, pa niso bili realizirani.
Predlog Policije je, da se popolnijo sistemizirana delovna mesta na PPP [160] in SENP.
S postopnim popolnjevanjem je že začela, aktivnosti pa se bodo nadaljevale tudi v
2017.
Do konca leta je predvideno nadaljevanje izvajanja ukrepov.
Stran 34 od 51
Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Ministrica: Andreja Katič
Št.
1.
2.
3.
Aktivnost
Prenova sistemske
zakonodaje na
obrambnem področju
ter priprava
srednjeročnega
obrambnega programa
Priprava nacionalnega
programa varstva pred
naravnimi in drugimi
nesrečami v letih 2016
do 2022
Izvedba
projekta
vzpostavitve
in
prilagoditve kriznega
upravljanja sodobnim
varnostnim izzivom
Rok
30.9.2016
15.9.2016
31.12.2016
Ukrepi (kratek vsebinski opis in
opombe)
Pripravljen bo nov Zakon o obrambi, kot
temeljni sistemski zakon na obrambnem
področju, s katerim se bo posodobilo rešitve,
s katerimi se ureja temeljna vprašanja
organizacije ter delovanja obrambnega
sistema. Sočasno bodo pripravljene tudi
spremembe in dopolnitve Zakona o službi v
Slovenski
vojski.
Pripravljen
bo
Srednjeročni obrambni program 20162020, s katerim bo opredeljen razvoj
obrambnih
zmogljivosti
države
v
srednjeročnem obdobju.
Zagotavljanje varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami je trajen in strateški cilj
Republike
Slovenije.
Z
nacionalnim
programom varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami bodo določeni temeljni
cilji na tem področju v obdobju do leta 2022.
Temeljni cilj programa bo zmanjšanje
števila nesreč ter preprečitev oziroma
ublažitev njihovih posledic. Program bo
usmerjen v preventivo ter hkrati v povečanje
sposobnosti za hitro in učinkovito ukrepanje
ob nesrečah.
Z namenom posodobitve sistema kriznega
upravljanja se bo nadaljeval in zaključil
projekt vzpostavitve in prilagoditve kriznega
upravljanja sodobnim varnostnim izzivom,
kot eden od vladnih projektov. Predlagane
bodo konkretne organizacijske rešitve ter
vzpostavljeni mehanizmi za spremljanje in
odzivanje na vse vrste potencialnih kriz.
Poročilo o izvajanju/izvedbi ukrepov
Ministrstvo je pripravilo srednjeročni obrambni program 2016-2020, katerega je
Vlada RS sprejela 17. 2. 2016 in je s tem ukrep izveden.
Predlog novega Zakona o obrambi je bil pripravljen in posredovan v medresorsko
usklajevanje ter v javno obravnavo, ki se je zaključila 13.5.2016. Opravljeno je bilo
že več usklajevanj z ministrstvi (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za javno upravo).
Dopolnjena verzija predloga Zakona o obrambi bo pripravljena do konca septembra
in skupaj z Zakonom o službi v Slovenski vojski ponovno posredovana v
medresorsko usklajevanje.
V ministrstvu je v zaključni fazi izdelava Strateškega pregleda obrambe, ki bo
predvidoma zaključena v mesecu septembru 2016.
Ministrstvo je pripravilo predlog Resolucije o nacionalnem programu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022, ki je bil 1.9.2016 posredovan v
postopek obravnave na Vladi RS.
Projekt poteka v skladu z načrtom. Do konca avgusta 2016 sta bili pri projektu P7
izvedeni analitična in izkustvena faza, fazi implementacije in normativnopravne
ureditve pa sta v teku. V okviru zaključenih dveh faz je bil pripravljen predlog
strukture KUV in opredeljeni kriza, krizno upravljanje ter kazalnik za aktivacijo
strukture KUV. S tem je bil dosežen prvi, najpomembnejši projektni cilj, ki je bil v
maju na posvetu o KUV predstavljen strokovni javnosti, v začetku septembra pa tudi
predsedniku vlade. V okviru faze implementacije se trenutno pripravljajo priročnik za
akterje KUV ter predlogi za nadgradnjo posameznih mehanizmov kriznega
upravljanja (krizno komuniciranje, pokrizna analiza, psihosocialna podpora,
načrtovanje, vaje, itd.), kar predstavlja drugi projektni cilj. Na podlagi predloga
strukture KUV je že pripravljen tudi predlog za normativnopravno ureditev področja
KUV, ki predstavlja tretji projektni cilj in bo v naslednjih tednih dopolnjen ter interno
usklajen znotraj nosilnega ministrstva. V času trajanja projekta se izvajajo tudi
aktivnosti za obveščanje strokovne javnosti (izdaja monografije, objava strokovnih
člankov, itd.). Zaključek projekta je predviden konec decembra 2016, vse aktivnosti
pa potekajo skladno s terminskim planom iz zagonskega elaborata projekta.
Stran 35 od 51
Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Ministrica: Irena Majcen
Št.
Aktivnost
Rok
Javna obravnava
februar 2016
Predložitev v
obravnavo na vladi:
24.5.2016
Rok sprejema v
Državnem zboru:
22.10.2016
1.
Sprememba
in
nadgradnja prostorske,
gradbene in okoljske
zakonodaje
z
vidika
optimizacije postopkov
in
odprave
pomanjkljivosti v praksi
Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
Sprememba in nadgradnja prostorske, gradbene in
okoljske zakonodaje z vidika optimizacije postopkov in
odprave pomanjkljivosti v praksi z namenom ustrezne
vključenosti okoljskih vsebin v prostorske in gradbene
postopke ter učinkovitega upravljanja s prostorom in
okoljem:
-
nov Gradbeni zakon,
-
nov Zakon o urejanju prostora,
-
nov Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih
Poročilo o izvajanju/izvedbi ukrepov
V času od 20. novembra 2015 do 20. februarja 2016 je bila izvedena
javna razprava.
Trenutno se zakonodaja pripravlja za medresorsko obravnavo in
ponovno javno razpravo, ki je načrtovana v septembru 2016.
Predložitev v vladno obravnavo je predvidena v novembru 2016.
Rok sprejema v Državnem zboru je predviden v spomladi 2017
(februar/marec).
Prenova prostorske in gradbene zakonodaje je v teku. Ne
gre zgolj za spremembe zakonov, temveč za nov Gradbeni
zakon in nov Zakon o prostorskem načrtovanju, v katerega
bo prenesen in spremenjen tudi znaten del določb Zakona
o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v
prostor, ki se posledično ne bo spreminjal, temveč v
določenih členih zgolj razveljavil. Sprememba pristopa je
posledica velikega števila spremenjenih določb oziroma
drugačnega pristopa k izdajanju gradbenih dovoljenj,
kar po oceni MOP in pravilih priprave predpisov terja
celostno prenovo zakonov. Zaradi zelo pomembne in
zahtevne tematike se je nadgradnja odložila v 2016, da se
skupaj z deležniki doseže ustrezno stopnjo konsenza.
Predložitev v
obravnavo na vladi:
15.11.2016;
Rok sprejema v
Državnem zboru:
15.4.2017
Spremembe in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja ali
ZVO-2 :
- združevanje postopkov: OVS, OVD in GD, skladno z
rešitvami prenovljene prostorsko-gradbene zakonodaje;
- CPVO, PVO postopki, soglasodajalstvo
- Podrobnejša ureditev subsidiarne odgovornosti države in
občine;
- Emisije in standardi kakovosti okolja;
- Izboljšati ureditev na področju ravnanja z odpadki:
hierarhija ravnanja z odpadki, razširjena odgovornost
proizvajalca;
- Izboljšati okoljski vidik v primeru stečaja podjetja;
- Preveriti ureditev na področju obratovalnega monitoringa
v smislu zagotavljanja kakovosti in neodvisnosti (zaupanje
organov in javnosti);
- Izboljšati ureditev okoljskih dajatev;
- Izboljšati ureditev finančnih jamstev;
- Izboljšati ureditev gospodarskih javnih služb GJS;
- Izboljšati inšpekcijsko nadzorstvo;
Aktivnosti potekajo v skladu s predvideno časovnico.
Stran 36 od 51
- Globe: preučitev višine in razmerij
Predložitev v
obravnavo na vladi:
6.12.2016;
Rok sprejema v
Državnem zboru:
10.5.2017
2015-2020
December 2019
Postopoma do
december 2020
Postopoma do
december 2020
V letu 2016
2.
Nadaljnje aktivnosti za
vzpostavitev
in
nadgradnjo portalov in
sistemov
podatkovnih
baz eProstor, eVode in
eOkolje (večleten projekt)
V letu 2016
Spremembe Zakona o ohranjanju narave:
urejanje prostora in graditev objektov zaradi
sprememb sistemske zakonodaje na teh dveh
področjih, ureditev odškodnin zaradi povzročitve
škode po zavarovanih vrstah, odpravo neusklajenosti
na področju določanja prekrškov in višine glob,
ureditev področja invazivnih vrst zaradi spremembe
prava EU; ureditev področja vožnje v naravnem
okolju, ureditev področja neposrednega nadzora,
ureditev ukrepov varstva narave zaradi večje
učinkovitosti ukrepov (raba naravnih vrednot in
drugo)
Program projektov eProstor:
- Zajem podatkov o dejanski rabi prostora za pozidana
zemljišča
Aktivnosti že potekajo. Oblikovane so skupine za posamezna
področja, ki pregledujejo strokovne podlage. Vsebine urejanja
prostora in graditve objektov so vezane tudi na rešitve zakonodaje,
ki je prav tako v pripravi. Predvidevamo, da bodo za določene
vsebine usklajevanja z deležniki zahtevna (zlasti npr. odškodnine,
vožnje).
Aktivnosti potekajo v skladu s predvideno časovnico. Ministrstvo za
okolje in prostor in Geodetska uprava RS sta pripravili investicijsko
dokumentacijo za Program projektov eProstor. Služba Vlade RS za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o podpori.
- Izdelava spletnih servisov za dostop do prostorskih
podatkov
- Vzpostavitev elektronskega poslovanja na področju
prostorskega načrtovanja, graditve in evidentiranja
nepremičnin
- Izvedba dveh promocijsko posvetovalnih dogodkov
(predstavitev strateških usmeritev vzpostavljanja skupne
infrastrukture za prostorske informacije)
- Izvedba ad-hock dogodkov, namenjenih izmenjavi
izkušenj pri doseganju medopravilnosti in primeri dobrih
praks
Nadgradnja spletnega portala eVode:
Aktivnosti potekajo v skladu s predvideno časovnico.
Junij 2016
Vključitev novih podatkovnih slojev v Atlas voda (vodna
zemljišča, hidrografija, ...)
December 2016
Tehnološka in grafična posodobitev portala eVode
Projekt eVode vključuje vzpostavitev in nadgradnjo ključnih
evidenc s področja upravljanja z vodami na Agenciji RS za
okolje. Podatkovne baze so vzpostavljene in delujejo. V
letu 2016 bo sledila nadgradnja.
Stran 37 od 51
Avgust 2016
Program projektov eOkolje:
Sledi priprava projektne naloge za vzpostavitev
informacijskega sistema Okolje, v katerem bodo vključeni
investicijski podatki (podatki o odpadkih, emisijah v vode,
zrak… ).
Aktivnosti potekajo v skladu s predvideno časovnico.
Projekt e-Okolje vključuje vzpostavitev in nadgradnjo
ključnih evidenc s področja okolja in narave na ARSO in
omogoča izdelovanje okoljskih analiz, analiz primernosti za
posege v prostor, »hotspot« analiz za določanje kritičnih
točk z vidika okolja.
April 2016
Priprava Operativnega programa ravnanja z odpadki
Aktivnost je realizirana.
OP je Vlada RS sprejela dne 30.6. 2016.
April 2016
Priprava programa preprečevanja nastajanja odpadkov
Aktivnost je realizirana.
OP je Vlada RS sprejela dne 30.6.2016.
Ustanovitev delovne skupine za krožno gospodarstvo
Aktivnost je bila realizirana.
Medresorska delovna skupina na ravni generalnih
direktorjev in strokovnjakov, bo prispevala k identifikaciji
potencialov v Sloveniji za prehod v krožno gospodarstvo,
koordinirala pripravo stališč Slovenije do svežnja EK za
krožno gospodarstvo in vsebinsko sodelovala pri
oblikovanju ustreznih usmeritev in konkretnih predlogov za
izvajanje ukrepov/instrumentov, ki izhajajo iz sprejetega OP
EKP 2014 – 2020 in Strategije pametne specializacije.
Delovna skupina se bo v jeseni ponovno sestala in pripravila
strategijo dela v okviru članstva v Fundaciji Ellen MacArthur.
Februar 2016
Aktivnosti potekajo z rahlo zamudo zaradi usklajevanja z resorji.
3.
Krožno gospodarstvo
Julij 2016
Izvedba včlanitve v program EllenMacArthur CE 100
Regions: (članarina, tehnični dogovori).
Soorganizacija vsebinsko bolj fokusirane konference o
krožnem gospodarstvu 2016
November 2016
Junij 2016
Ministrstvo za okolje in prostor si je že v letu 2015
prizadevalo za predstavitev pomena in priložnosti koncepta
krožnega gospodarstva kot enega najbolj razvitih modelov
v okviru zelenega gospodarstva.
Priprava komunikacijskega gradiva o konceptu krožnega
gospodarstva
Vlada RS je 1.9.2016 potrdila gradivo z informacijo o članstvu in
pooblastila ministrico za okolje in prostor, da podpiše pristopno
pogodbo.
Aktivnosti potekajo v skladu s predvideno časovnico.
Aktivnosti potekajo v skladu s predvideno časovnico, v vmesnem
času ministrstvo izvaja promocijo krožnega gospodarstva.
V letu 2016 načrtujemo intenziviranje operativnega
medresorskega sodelovanja na tem področju, ki bo
omogočalo in podpiralo učinkovite spremembe v
konkurenčnosti in okoljski učinkovitosti slovenskega
gospodarstva.
Stran 38 od 51
Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Minister: mag. Goran Klemenčič
Št.
Aktivnost
Rok
Ukrepi (kratek vsebinski opis in
opombe)
Poročilo o izvajanju/izvedbi ukrepov
- Zakon o sodiščih in Zakon o sodniški službi sta predvidena za prvo predložitev vladi v sprejem v drugi polovici
leta – v teh dveh zakonih in v Zakonu o sodnem svetu bo urejena normativna podlaga oz. postopek
spreminjanja sodne mreže. Hkrati se pripravlja analiza mreže po posameznih sodnih okrožjih. Analiza poteka na
podlagi kriterijev CEPEJ. MP je prijavilo projekt za strokovno sodelovanje v okviru sheme Službe Evropske
komisije za podporo strukturnim reformam in v okviru tega projekta bo jeseni izvedeno strokovno srečanje s
tujimi strokovnjaki iz dveh držav članic EU, ki sta že izvedli reformo mreže sodišč. Predstavljene izkušnje in
rešitve bodo v pomoč pri izdelavi dokončne analize in pripravi predloga nove mreže. Osnutek predlogov
ustavnih sprememb za uveljavitev preizkusnega mandata za sodnike je pripravljen.
1.
Reforma mreže
sodišč, sodnega
sveta,
sistema
imenovanja
in
udejanja
odgovornosti
sodnikov
ter
povečanje
preglednosti
delovanja
sodstva
in
državnega
tožilstva
Sprejem
ukrepov
po fazah
od junija
2016 –
decembra
2016
- Uzakonitev
enovitega
prvostopenjskega sodnika
- Reforma
mreže
rednih
in
specializiranih sodišč
- Predlogi ustavnih sprememb za
uveljavitev preizkusnega mandata
za sodnike in državne tožilce in za
prenos imenovanja sodnikov iz
državnega zbora
- Sprejem zakona o sodnem svetu
- Prenos pristojnosti disciplinskih
postopkov s sodišč na sodni svet
- pričetek delovanja t.i. sodnega
Supervizorja
z
objavo
anonimiziranih sodb na spletu
- uzakonitev »ločenih mnenj« na
vrhovnem sodišču
- sprememba sodnega reda glede
možnosti slikanja in javnosti glavnih
obravnav
- implementacija
»časovnih
standardov«
- boljša informatizacija državnega
tožilstva
- Osnutek Zakona o sodnem svetu (ZSodS) je bil posredovan v preliminarno mnenje Sodnemu svetu in
Vrhovnemu sodišču RS 5. 5. 2016. Od zadnjega poročanja maja 2016 je bil po opravljenem predhodnem
usklajevanju in dopolnitvi delovnega osnutka predlog ZSodS formalno posredovan v strokovno usklajevanje 5. 7.
2016 z rokom za pripombe do 15. 9. 2016. Predlog je od 5. 7. 2016 objavljen na spletnih straneh MP in portalu
eUprava.
- Osnutek Zakona o sodnem svetu (ZSodS) predvideva, da se vsebina glede disciplinskih organov in glede
postopka uredi v tem zakonu, materialne določbe (disciplinske kršitve) pa v Zakonu o sodniški službi.
- Delovanje t. i. »Sodnega Supervizorja« ima normativno in operativno-tehnično oziroma izvedbeno komponento
– v normativnem smislu je bilo 18.5.2016 Vrhovnemu sodišču RS v preliminarno strokovno usklajevanje
poslano končno prečiščeno besedilo Sodnega reda (vsebina je bila na več sestankih in izmenjavah že prej
usklajevana z VS RS), ki med drugim vsebuje jasno časovnico glede postopne objave vseh (prvostopenjskih)
sodb, hkrati pa predvideva tudi javno objavo vpisnikov sodišč – kar se operativno-tehničnega oz. izvedbenega
dela tiče, pa v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan poteka izdelava računalniškega anonimizacijskega orodja,
ki naj bi v testno produkcijo prešlo predvidoma junija (računalniški algoritem je že bil predstavljen na IJS v okviru
regijskega obiska Vlade RS v Osrednjeslovenski regiji). Od zadnjega poročanja maja 2016 je bil Sodni red 5. 7.
2016 posredovan v obvezno predhodno mnenje predsedniku Vrhovnega sodišča RS z rokom za odgovor 15. 9.
2016. Predlog Sodnega reda je bil 5. 7. 2016 objavljen tudi na spletnih straneh MP. Z namenom namestitve
anonimizacijskega orodja v testno okolje bo IJS izdan SecureKey za dostop do omrežja HKOM, nato bo v
septembru orodje predano v testiranje,
- MP je 7. 4. 2016 posredovalo v strokovno usklajevanje novelo ZKP-N, v katero je v celoti vgrajen institut ločenih
mnenj za kazenski postopek na Vrhovnem sodišču RS. Od zadnjega poročanja maja 2016 je bil predlog ZKP-N
posredovan v medresorsko usklajevanje, in sicer 24. 8. 2016. Enaka rešitev glede ločenih mnenj Vrhovnih
sodnikov je vsebovana v predlogu novele Zakona o pravdnem postopku ZPP-E, ki je bila 5. 7. 2016
posredovana v strokovno usklajevanje in objavljena na spletnih straneh MP in na portalu eUprava.
- Minister za pravosodje je podal soglasje k »Časovnim standardom« 11. 4. 2016. Informacija za javnost, skupaj z
dokumentom Časovni standardi, je bila 16. 6. 2016 objavljena na spletnih straneh Vrhovnega sodišča RS.
Pomen časovnih standardov presega le upravljavsko orodje, ki naj omogoči dodatne informacije in prilagajanje
delovnega procesa z vidika hitrosti reševanja zadev, saj ostalim deležnikom v pravosodju omogoča vpogled v
poslovanje sodišč, uporabnikom sodišč pa okvirno informacijo o hitrosti reševanja zadev na posameznem
sodišču, s čimer pripomorejo k večji pravni varnosti in predvidljivosti.
Izboljšanje informatizacije državnega tožilstva je predvideno v okviru operacije »Učinkovito pravosodje«. Vloga
za odločitev o podpori za operacijo je bila 18. 5. 2016 posredovana na organ upravljanja (SVRK). Po nekaj
usklajevanjih v kratkem pričakujemo izdajo odločitve o podpori, sledilo pa bo izvajanje aktivnosti za izboljšanje
informatizacije na državnem tožilstvu.
Stran 39 od 51
- Priprava gradiva vseh potrebnih
-
Vlada Republike Slovenije se je na seji dne 27. 7. 2015 seznanila z informacijo o potrebi po vzpostavitvi
probacije kot dela sistema izvrševanja kazenskih sankcij. Z namenom ureditve področja je minister za
pravosodje imenoval člane medresorske projektne skupine, katere naloga je bila priprava predloga gradiva
vseh potrebnih institucionalnih in normativnih sprememb ter akcijski načrt ustanovitve probacijske službe v
Sloveniji. Medresorska projektna skupina je analizirala obstoječe stanje v Republiki Sloveniji na področju
izvrševanja alternativnih kazenskih sankcij, pripravila poročila o obstoječem stanju, s kritičnimi ugotovitvami in
predlogi za nadaljnjo ureditev področja. V sklopu delovanja medresorske skupine se je oblikovala ožja
delovna skupina, ki je preučila določbe kazenskega zakona, predvsem v poglavju, ki ureja kazni, v poglavju,
ki ureja opozorilne sankcije in v poglavju, ki ureja temeljne določbe o izvrševanju kazenskih sankcij iz vidika,
katere vsebine posameznih členov prenesti v nov zakon o probaciji, katere vsebine pa dopolniti oz.
spremeniti, da bo izrekanje kazenskih sankcij bolj učinkovito; pripravila je tudi predlog institucionalne ureditve
in akcijskega načrta, ki ga je medresorska skupina potrdila.
-
Vladno gradivo Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe v Republiki Sloveniji s predlogom potrebnih
institucionalnih in normativnih sprememb, je bilo obravnavano in sprejeto na 98. redni seji Vlade dne 28. 7.
2016.
-
Izdelava zakona poteka v sodelovanju z zunanjima strokovnjakoma iz Pravne fakultete univerze v Ljubljani.
Opravljena je bila obširna preliminarna študija, ki bo služila kot uvodna obrazložitev zakona.
-
Predlog ZKolT je bil 5. 7. 2016 posredovan v strokovno usklajevanje z rokom za pripombe do 10.9.2016.
Hkrati je bil predlog objavljen na spletnih straneh MP in portalu eUprava.
institucionalnih
in
normativnih
sprememb ter akcijskega načrta
ustanovitve probacijske službe v
RS.
2.
3.
Uvedba
probacijske
službe
Vzpostavitev
zakonske
in
organizacijske
podlage
za
uveljavitev
skupinskih
tožb
v
potrošniških,
odškodninskih
in
delovnopravni
h sporih
Konec
2016
Junij 2015
Republika Slovenija je po dostopnih
podatkih edina država v Evropi, ki
nima
vzpostavljenega
sistema
izvrševanja alternativnih sankcij na
ravni države, saj trenutno nekatere
probacijske ukrepe izvajajo državni
tožilci, centri za socialno delo in
zavodi za prestajanje kazni zapora,
izvajanje hišnega zapora, s katerim
se lahko nadomesti izvrševanje kazni
zapora do devetih mesecev, pa
nadzira sodišče samo ali prek policije.
Tako se tudi sodišče in policija
pojavljata kot organa, ki opravljata
probacijske dejavnosti, kar v drugih
evropskih državah spada v delovanje
enovite probacijske službe.
Nov zakon o kolektivnih tožbah
(ZKolT)
Stran 40 od 51
Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Ministrica: Marija Milojka Kolar Celarc
Št.
1.
Aktivnost
Zakon o
zdravstvenem
varstvu in
zdravstvenem
zavarovanju
Rok
31.12.2016
(javna
razprava)
Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
Poročilo o izvajanju/izvedbi ukrepov
- zakonska ureditev pravic in obveznosti iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja;
- preoblikovanje sistema prostovoljnega dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja;
- pregled pravic, ki dokazljivo ne prinašajo ustreznih
koristi za zdravje ali rezultatov zdravljenja glede na
stroške;
- delovna skupina za pripravo novega zakona je že
bila imenovana, glede vsebinskih rešitev, bo priprava
zakona temeljila na ugotovitvah, ki jih je podala
Analiza zdravstvenega sistema v RS.
Pripravljena so končna izhodišča za predlog zakona.
Stran 41 od 51
2.
Zakon o
spremembah in
dopolnitvah Zakona
o zdravstveni
dejavnosti (ureditev
področja koncesij)
31.10.2016
- vzpostavitev sistema, ki bo podrobneje uredil delo
zasebnih zdravstvenih delavcev in omogočal
podeljevanje koncesij na transparenten način;
- odprava nejasnosti ureditve in postopkov
podeljevanja koncesij glede na spremembo
zakonodaje po letu 2006 (nov Zakon o javno
zasebnem partnerstvu: obvezen javni razpis za
podelitev koncesije, koncesije se podeljujejo samo
za določen čas;
- odprava neusklajenost ureditve podeljevanja
koncesij za nedoločen čas s temeljnimi načeli prava
EU in s tem pravom EU (to so nediskriminacija,
transparentnost, sorazmernost in medsebojno
priznavanje) ter prenos EU direktive o koncesijah v
delu, ki se nanaša na koncesije v zdravstvu,
- ureditev področja podeljevanja dovoljenj za
opravljanje zdravstvene dejavnosti ter pogojev za
opravljanje zdravstvenih storitev zdravstvenih
delavcev pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev;
- ureditev področja nadzora nad izvajalci zdravstvenih
storitev;
- ureditev področja oglaševanja zdravstvenih storitev;
- prenos dveh evropskih direktiv, in sicer o opravljanju
čezmejnih zdravstvenih storitev glede izvajanja
telemedicine ter spremenjene direktive o poklicnih
kvalifikacijah, v delu ki se nanaša na zdravstvene
delavce.
Novo besedilo predloga zakona, ki je bilo narejeno po javni razpravi
predloga zakona, je bilo v juniju in juliju usklajevano na več
sestankih z Zdravniško zbornico Slovenije, Zbornico zdravstvene in
babiške nege ter drugimi organizacijami in reprezentativnimi
sindikati na področju babiške in zdravstvene nege ter
reprezentativnimi združenji občin. Od 1.7. do 15.7. je bil predlog
zakona v medresorskem usklajevanju, na podlagi prejetih pripomb
in predlogov pa se pripravlja novo besedilo predloga zakona ter
izvajajo usklajevalni sestanki z resorji.
V septembru se bo
nadaljevalo tudi usklajevanje predloga zakona z Zdravniško
zbornico Slovenije.
Predlog zakona naj bi bil obravnavan na seji vlade v oktobru 2016.
Stran 42 od 51
3.
Ureditev področja
čakalnih dob in
priprava sprememb
Zakona o
pacientovih
pravicah
31.12.2016
- izvajanje pilotnega projekta za skrajšanje čakalnih
dob;
- ugotovitev razlogov za čakalne dobe;
- priprava ukrepov za skrajševanje čakalnih dob;
- prečiščenje čakalnih seznamov;
- dokončna implementacija projekta eZdravje
- spremembe Zakona o pacientovih pravicah in
Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za
posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja
čakalnih seznamov.
Ministrstvo za zdravje je v letošnjem letu izvedlo analizo
zdravstvenih storitev, pri katerih je bilo na podlagi različnih virov
ugotovljeno, da je potrebno dodatno ukrepanje za skrajševanje
čakalnih dob. V skladu s prepoznanimi kriteriji je pripravilo dodaten
predlog ukrepov za znižanje čakalnih dob in števila čakajočih,
opredeljenih v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2016 v
smislu dodelitve enkratnega povečanja programa izvajalcem, ki
imajo dovoljenje za opravljanje predlaganih storitev: koronarne
angiografije s PTCA, drugi posegi na perifernem ožilju, posegi in
operacije hrbtenice, ortopedske operacije rame, artroplastika
kolena, operacije kile – odrasli, operacije raka prostate, ledvic in
mehurja ter EMG. Ta enkratni program "Zmanjševanje čakalnih dob
in števila čakajočih pacientov za izbrane vrste zdravstvenih
storitev", bo trajal do konca leta 2016 z namenom odprave
predolgih čakalnih dob, ki presegajo najdaljše dopustne čakalne
dobe, in zmanjšanja števila čakajočih pacientov za izbrane
zdravstvene storitve. Navedeni program je dne 26.5.2016
obravnavala Vlada RS.
V okviru projekta eZdravje je tudi vzpostavljena nacionalna
informacijska rešitev eNaročanje, katere nadgradnja je bila
financirana za uporabo v vseh sistemih, ki se uporabljajo v
zdravstvu. Sistem omogoča elektronske napotitve in elektronsko
naročanje na zdravstvene storitve iz primarne na sekundarno in
terciarno raven in znotraj sekundarne in terciarne ravni.
Na podlagi ugotovitev pilotnega projekta so v teku priprave
sprememb Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o najdaljših
dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o
načinu vodenja čakalnih seznamov.
Stran 43 od 51
Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Minister: Karl Erjavec
Aktivno, prepoznavno
in
verodostojno
mednarodno delovanje
RS pri soočanju z
aktualnimi
izzivi
in
grožnjami
2016
MZZ se bo osredotočalo na medsebojno prepletena
vprašanja zagotavljanja mednarodnega miru in varnosti,
človekovih pravic, vladavine prava in trajnostnega
razvoja. Nekaj ključnih aktivnosti:
- MZZ bo v koordinaciji s pristojnimi resorji sodelovalo pri
pripravi ukrepov na evropski in globalni ravni za
zajezitev migrantskega vala, ob upoštevanju
mednarodnega prava in človekovih pravic.
- Prizadevali si bomo za odpravljanje temeljnih
vzrokov migracij. V tem smislu bomo podpirali in
sodelovali pri iskanju diplomatskih/političnih rešitev
posameznih kriz. Prav tako so temu namenjeni projekti
mednarodnega razvojnega sodelovanja ter nudenja
humanitarne pomoči.
- Preko članstva v Svetu OZN za človekove pravice
(2016-18) bo MZZ nadaljevalo z aktivnostmi za
krepitev mednarodnih mehanizmov promocije in
varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(s posebnim vsebinskim poudarkom na pravicah otrok,
žensk in starejših).
- V luči implementacije Agende 2030 za trajnostni razvoj
bo MZZ pripravilo novo Resolucijo o mednarodnem
razvojnem sodelovanju in spremembe Zakona o
medn. razvojnem sodelovanju.
- Podpirali bomo mednarodne pobude in ukrepe v boju
proti terorizmu ter v skladu z lastnimi interesi in
kapacitetami v njih sodelovali.
- Nadaljevali bomo z aktivnostmi, povezanimi z glavnimi
kandidaturami v mednarodnih organizacijah, pri čemer
posebej izpostavljamo kandidaturo bivšega PRS dr.
Türka za mesto generalnega sekretarja OZN.
-
MZZ je sodelovalo pri pripravi in predstavitvi predloga RS za zajezitev
nelegalnih migracij po zahodnobalkanski poti, hkrati je okrepilo dialog in
izmenjavo z evropskimi partnerji tako glede ukrepov kot glede priprav
predlogov politik EU;
-
MZZ je skupaj z MNZ sodelovalo pri vzpostavitvi skupnega mehanizma SI, AT
in HR, preko katerega bi nudili pomoč prizadetim državam v primeru
ponovnega vala preko zahodnobalkanske poti (v MZZ imenovana tudi
kontaktna točka trilateralne iniciative);
-
naslavljanje migracij v različnih forumih in formatih (OZN, EU, OECD);
-
Vlada RS je razširila naloge Skupine za evropske zadeve (ki jo vodi DS MZZ)
na vse vidike izstopa Združenega kraljestva iz EU ter dogovora med ZK in EU
glede prihodnjih odnosov;
-
aktivna udeležba v razpravah o posameznih kriznih žariščih v okviru EU, NATO
in OZN ter podpora slovenskemu sodelovanju v mednarodnih operacijah in
misijah;
-
izvedba NATO konference o neširjenju orožij za množično uničevanje
(Ljubljana, maj 2016);
-
priprava Okvirnega programa mednarodnega razvojnega sodelovanja RS za
obdobje 2016-19 ter osnutka Resolucije o MRS do 2030;
-
izvedba projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja v 15 državah,
izvajanje projekta "Naše pravice" v 3 državah, podelitev 12 razvojnih štipendij;
-
zagotovitev humanitarne pomoči preko mednarodnih organizacij v višini
180.000 EUR ter preko bilateralnih projektov humanitarne pomoči v višini več
kot 280.000 EUR. Sodelovanje na Svetovnem humanitarnem vrhu;
-
MZZ sodeluje pri izvajanju Pozitivne agende za mlade na Zahodnem Balkanu;
-
kot članica SČP smo na pomladanskem zasedanju predlagali sprejem resolucij
o človekovih pravicah in okolju, o izobraževanju in usposabljanju za človekove
pravice ter o pravicah pripadnikov manjšin (vse tri resolucije so bile soglasno
sprejete);
-
izvedba konference Starejši: pravice za opolnomočenje (Brdo, april 2016);
-
prevod in objava publikacije "Okvir za prepoznavanje grozodejstev – priročnik
za preprečevanje" v okviru koncepta Odgovornost zaščititi ter pripravljen učni
list "Otroci begunci" za osveščanje o pravicah otrok beguncev v slovenskih
šolah;
-
v sodelovanju z drugimi resorji okrepljeno sodelovanje RS v globalni Koaliciji
proti Daesh. Udeležba na ministrskem sestanku Koalicije (julij 2016), izvedba
potrebnih korakov za napotitev pripadnikov SV v KTCC Erbil;
-
MZZ je sodelovalo pri uveljavljanju pobude Western Balkans Counter Terrorism
initiative;
-
nadaljevanje aktivnosti za pridobivanje podpore kandidaturam v mednarodnih
organizacijah (generalni sekretar OZN, Komisija za mednarodno pravo,
Regionalni odbor Urada WHO za Evropo).
Stran 44 od 51
- Izvajanje javne diplomacije doma in v tujini ter v
sodelovanju s pristojnimi resorji promocija slovenske
kulture in jezika, vključno s splošno promocijo
Slovenije v letu obeleževanja 25. obletnice
samostojnosti.
Krepitev pomena javne
diplomacije in nadaljnje
poglabljanje delovanja
gospodarske
diplomacije
2016
- Fokusiranje aktivnosti gospodarske diplomacije na
prioritetne tuje trge (ZDA, Japonska, Turčija),
tradicionalne trge (EU, Zahodni Balkan, RF, Švica) ter
perspektivne regije, kjer bi veljalo okrepiti prisotnost
slovenskih podjetij (Kitajska, Zaliv, Centralna Azija,
Indija).
- Nadaljevanje dinamike rednih zasedanj mešanih
komisij za gospodarsko sodelovanje (Belorusija,
Kitajska,
Makedonija,
RF,
Srbija,
Turčija,
Turkmenistan). Obenem si bomo prizadevali za zagon
novih (Katar, ZAE).
- Podpora malim in srednjim podjetjem pri njihovem
vstopanju na tuje trge (delavnice priložnostih znotraj
gospodarske diplomacije, o vizumski politiki, o
vključevanju v medn. razvojno sodelovanje).
Krepitev
diplomatske
prisotnosti Republike
Slovenije
v
mednarodnem okolju in
povečanje
nivoja
zaščite
slovenskih
državljanov v tujini
- RS bo skladno s političnimi in gospodarskimi interes, v
letu 2016 okrepila diplomatsko prisotnost v tujini,
vključno z zastopanostjo slovenskih predstavnikov v
mednarodnih organizacijah.
2016
- Načini krepitve diplomatske prisotnosti bodo prilagojeni
okoliščinam, potrebam, učinkovitosti ter racionalnosti.
Obenem bomo pri tem upoštevali nove oblike
sodelovanja (kolokacije z drugimi državami EU ali
EEAS, nerezidenčni veleposlaniki s sedežem na MZZ).
- Uvedena bo stalna dežurna služba MZZ, ki bo
državljanom stalno dosegljiva ter namenjena predvsem
zagotavljanju pomoči v nujnih in nepredvidljivih
situacijah (naravne nesreče, teroristični napadi).
-
MZZ je sodelovalo pri pripravi in izvedbi obiska MGRT in gospodarske
delegacije v Iranu ter pri obisku podjetij s področja logistike na Japonskem;
-
izvedeni obiska ministra za zunanje zadeve z gospodarskimi delegacijami v
Belorusiji, Maroku in Bolgariji;
-
izvedba zasedanj mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje s Kitajsko,
Katarjem in Belorusijo ter izvedba srečanja sopredsedujočih ministrov
medvladni komisiji z RF;
-
izvedena konferenca "Mikro, mala in srednja podjetja in razvojno sodelovanje"
(Brdo, februar 2016) o načinih vključevanja zasebnega sektorja v projekte
mednarodnega razvojnega sodelovanja. Podana pobuda za vključevanje mikro,
malih in srednjih podjetij v razvojno sodelovanje EU;
-
izvedeni 5. dnevi Afrike (Ljubljana, maj 2016), v tem okviru ločen dan namenjen
gospodarskemu sodelovanju. Priprava konference 1. Zalivski dan, posvečene
sodelovanju z zalivskimi državami (december 2016);;
-
izvedena srečanja ministra za zunanje zadeve s predstavniki slovenskih
podjetij na teme: poslovanje z Iranom / vključevanje v mednarodno razvojno
sodelovanje / soočenje z globalnimi tveganji in upoštevanje le-teh pri
mednarodnem poslovanju / poslovanje v Egiptu, Zalivu in Jordaniji / digitalna
transformacija;
-
priprava in izvedba vrste aktivnosti v RS ter na DKP ob 25. obletnici RS
(kulturne prireditve, obeležitev dneva slovenske diplomacije, razstava o vlogi
diplomacije v procesu osamosvajanja);
-
organizacija mednarodne konference "Prevajanje za dialog" skupaj s fundacijo
Anna Lindh in EMUNI, posvečene krepitvi medkulturnega dialoga v
Sredozemlju;
-
izvedba 11. Strateškega foruma Bled;
-
promocija pobude RS za razglasitev svetovnega dneva čebel
-
Končani so formalni postopki (objava ukaza) za odprtje veleposlaništva RS v
Teheranu, napoten je bil začasni odpravnik poslov. Postopki iskanja poslovnih
prostorov so v zaključni fazi;
-
v zvezi z zaščito slovenskih državljanov v tujini je MZZ aktivno pristopilo k
vzpostavitvi stalne dežurne službe. Za ta namen je bilo v vladno obravnavo
posredovano gradivo, s katerim je MZZ predlagalo Vladi RS povečanje
Skupnega kadrovskega načrta državne uprave za leti 2016 in 2017 na način, da
se dovoljeno število zaposlitev na MZZ poveča za 20 zaposlitev. Z zaposlitvijo
teh uslužbencev bi MZZ zagotovilo stalno dežurno službo, centralizacijo
konzularnega delovanja in večjo kvaliteto konzularnih storitev za slovenske
državljane.
Stran 45 od 51
SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Ministrica: Alenka Smerkolj
Št.
Aktivnost
Rok
Kratek vsebinski opis in opombe
- Predstavitev prvega osnutka vizije na posvetu
vlade RS
- Razprava in uskladitev z ministrstvi in ostalimi
deležniki o viziji Slovenije 2050
1.
Priprava
dolgoročne
strategije
razvoja
Slovenije (vizija 2050,
strateški načrt 2030)
- Vključevanje široke
priprava vizije
December
2016
javnosti,
raziskave
in
- Komuniciranje vizije s širšo javnostjo
- Tematske razprave z ministrstvi in strokovno
javnostjo o strateških prioritetah in ciljih za SRS
2030
- Identifikacija ključnih razvojnih prioritet in ciljev
do 2030
- Priprava Strategija razvoja Slovenije do leta
2030
-
Prvi osnutek vizije Slovenije 2050 je bil predstavljen na posvetu Vlade RS
10. 1. 2016. Izvedeni so bili informativni sestanki glede procesa priprave in
vsebine vizije na vseh resornih ministrstvih.
O viziji je SVRK poleg horizontalne skupine za SRS in skupine za
prihodnost razpravljal še na sedmih dogodkih za širšo javnost in eni
delavnici na ravni ministrstev
Izvedena je tudi javnomnenjska raziskava o kakovosti življenja .
Vzpostavljena je spletna stran slovenija2050.si
Zaključena priprava vizije skupaj s spremljajočimi analizami
Seznanitev Vlade RS z Vizijo 2050 predvidoma oktobra
Izvedenih je bilo devet strateških razprav na ravni ministrstev in strokovne
javnosti po posameznih vsebinskih področjih. Njihov cilj je bila konzultacija
o ključnih strateških prioritetah in ciljih za SRS 2030.
Tematske razprave z ministrstvi in strokovno javnostjo o strateških
prioritetah (in ciljih za SRS 2030)
Priprava analitski zasnov za strategijo in izdelava ciljev ter definicija
njihovega medsebojnega povezovanja.
Stran 46 od 51
CILJ1
- Evropska komisija redno mesečno predstavlja nova navodila, ki izhajajo iz
evropskih uredb na Strokovni skupini za evropske strukturne in investicijske
sklade. V skladu s temi usmeritvami se uskladijo navodila za izvajanje.
Zadnje uskladitve so bile narejene v juliju 2016.
- Sprememba Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za
rast in delovna mesta je bila potrjena na seji Vlade 1.9.2016. in objavljena v
Ur. l RS št. 58/2016 dne 2.9.216
- Informacijski sistem EMA je pripravljen v testni fazi. Trenutno potekajo
testiranja sistema in preverjanje povezljivosti z MFRAC in ECA sistemom.
Sistem bo predvidoma v funkciji sredi leta 2017. Do takrat je v uporabi
sistem, ki je bil uporabljen v obdobju 2007-2013 z določenimi prilagoditvami
– ISARR2.
- Uskladitev uredb in navodil
podlagami,
2.
Dokončna
vzpostavitev
sistema
koriščenja
evropskih sredstev za
programsko
obdobje
2014-2020 in izvajanje v
skladu
s
sprejetimi
operativnimi programi.
z evropskimi
- Prvi projekti so bili izbrani in so v izvajanju. Izdanih je bilo 109 odločitve o
podpori v skupni vrednosti 672 M€ (podatek 12. september 2016.)
- Vzpostavitev informacijskega sistema
- Akreditacija sistema upravljanja in nadzora,
december
2016
- Izbor in izvajanje prvih projektov v novem
programskem obdobju;
- Preusmeritev od »črpanja
doseganje rezultatov
sredstev«
- Opis sistema upravljanja in nadzora za izvajanje OP v programskem
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta je bil
posredovan na Revizijski organ za izdajo mnenja u ustreznosti sistema –
akreditacija.
na
- Pričetek izvajanja finančnih instrumentov iz VFO
2014-2020 (Skupaj z MGRT, MOP in MZI)
- S spremembo Uredbe in odločitvijo, da se za Posredniški organ za finančne
instrumente akreditira MGRT je bila dana podlaga za postavitev sistema na
tem področju. S spremembo Uredbe in odločitvijo, da se za Posredniški
organ za izbor projektov Celostnih finančnih naložb akreditira ZMOS bo
dana podlaga za postavitev sistema na tem področju.
CILJ2
- Sprejeta Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega
teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 (Uradni List RS št. 52/2016 z dne 29.7.2016); navodila za
izvajanje razpisov in programov pripravljena in poslana v postopek
akreditacije;
- eMS vzpostavljen in delujoč, sproti potekajo nadgradnje, vezane na
izboljšanje sistema in postopke, ki sledijo (poročanju o napredku); izvajanje
e-kohezije;
- Za vse tri programe (SI-HR, SI-HU in SI-AT, kjer je SVRK organ upravljanja)
dokumenti pripravljeni in poslani za akreditacijo;
- Politika »od črpanja sredstev k doseganju rezultatov« se izvaja preko
specifičnih kriterijev za izbor projektov in se predstavlja in poudarja na
delavnicah in individualnih konzultacijah.
EGP in NOR
- V drugi polovici leta 2016 se pričnejo pogajanja z donatorji glede novega
programskega obdobja.
Stran 47 od 51
- Izvedba zadnjih
upravičencih ter
povračila,
3.
Zaključevanje
programskega obdobja
december
2016
plačil za izdatke,
priprava zahtevkov
pri
za
CILJ1
-
Zadnja plačila iz proračuna so bila izvedena, zahtevki za povračilo so bili
pripravljeni in posredovani na EK.
- Zaključevanje projektov ter priprava končnega
poročila o izvajanju operativnega programa za
programsko obdobje 07-13 – za vse tri OP.
-
Zaključevanje projektov in priprava osnutkov končnih poročil o izvajanju
poteka za vse tri operativne programe 2007-2013.
- Zaključevanje čezmejnih in transnacionalnih
programov za obdobje 2007 – 2013
-
- Izvajanje
in
zaključevanje
programov
mednarodnih finančnih mehanizmov(EGP in
Norveški finančni mehanizem)
za programe, kjer je SVRK organ upravljanja so v okviru SI-AT in SI-HU
vsi zahtevki že izplačani upravičencem, zahtevki so bili tudi že vsi
posredovani na organ za potrjevanje; SI-HR se zaključi v letu 2017;
-
zaključevanje za čezmejne in transnacionalne programe poteka skladno s
časovnico (razen za program IT-SI);
CILJ2
EGP in NOR
-
izvajanje projektov je v zaključni fazi, projekti se zaključujejo skladno z
navodili za zaključevanje programa.
Stran 48 od 51
URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
Minister: Gorazd Žmavc
Št.
1.
Poročilo o izvajanju/izvedbi ukrepov
Aktivnost
Izvedba
sanacijskega
načrta za Slovence v
Avstriji
in
Razvojnega
načrta za Slovence v Italiji
Rok
2016
Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
- Izvedba sanacijskega načrta za Slovence v
Avstriji (Šport in mladi, Znanstveni instituti,
tednik Novice, Korotan Dunaj)
- Razvojnega načrta za Slovence
(Videmska in Goriška pokrajina)
v
Italiji
Urad je uspešno stabilizirali finančno sliko Slovencev v Avstriji,
nadaljeval s sanacijskimi ukrepi časopisa Novice ter uspešno vsebinsko
in infrastrukturno saniral Korotan na Dunaju. Izvedel je ukrepe
razvojnega načrta Slovencev v Videmski in Goriški pokrajini (Muzej
Solbica, okrepil delovanje društva v Bardu in Tipani, okrepil delovanje
društev v Kanalski dolini. V goriški pokrajini je Urad dodatno podprl
kulturne programe ter zagnal cikel investicijskega vzdrževanja
Kulturnega doma Gorica. Podprl in medresorsko koordiniral začetek
gradnje prvega spomenika padlim slovenskim vojakom v prvi svetovni
vojni (na italijanski strani).
Podprl je delo Znanstveno raziskovalnih inštitutov s področja
jezikoslovja in narodopisja (INV, ZRC Sazu, SZI, Urban Jarnik, Slori).
Urad pospešeno razvija in uporablja enotno komunikacijsko platformo
za komunikacijo z mladimi Slovenci ter znanstveniki in strokovnjaki po
celem svetu ter spodbujanjem generiranja njihovih stališč in konceptov
nazaj v matično domovino.
Podprl je čezmejna srečanja mladih (Monošter 2016,…) ter številna
strokovna in znanstvena srečanja.
Stran 49 od 51
V letu 2016 je Urad skupaj z založbami in krovnimi organizacijami
uspešno zagnal programsko delovanje Tržaškega knjižnega središča s
številnimi odmevnimi dogodki, zagnal je Celovško knjižno središče
(otvoritev jesen 2016) ter Dunajsko knjižno središče (otvoritev jesen
2016), ter uspešno saniral in prenovil interier sob Študentskega doma
Korotan, ki mu je zaradi inšpekcijskih odločb grozilo zaprtje. Zagnal je
obnovo Kulturnega centra Lipa Monošter (Porabje) ter skupaj z
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano otvoril Vzorčno
kmetijo v Porabju. Urad nadaljuje z obnovo Kulturnega doma Bazovica
na Reki.
- Dokončna konsolidacija
središč in Slovenskih hiš
Slovenskih
knjižnih
- okrepitev aktivnosti s področja ustvarjalnosti
(Slovenski zamejski orkester, podpora slovenskim
avtorjem),
2.
Povezovanje
slovenskih
knjižnih
središč
in
slovenskih
hiš
na
področju ustvarjalnosti
2016
- okrepitev aktivnosti s področja knjige (Znamka
Slovenska knjiga),
- okrepitev aktivnosti s področja Kulture (Kulturni
centri in programi);
- okrepitev aktivnosti s področja narodne identitete
(jezik in narodotvornost).
- Vzpostavljanje čezmejnih regij ter podpora
čezmejnim evropskim projektom, ki vključujejo
slovensko narodno skupnost izven meja RS.
Urad je uspešno ustanovil Vseslovenski orkester z otvoritvenim
nastopom v Slovenski Filharmoniji na dogodku Dobrodošli doma.
Oblikoval je stališča v podporo slovenskim avtorjem ob boku
spremembe avtorske zakonodaje, predvsem s ciljem zaščite avtorjev s
področja knjige. Izvedel je podporo kulturnim programom v zamejstvu,
ter podprl oddaje RTV Slovenije s področja slovenske identitete
(predvajano jeseni 2016, zima 2017).
Podprl delovanje založb ter skupaj z Javno agencijo za knjigo začel
proces oblikovanja instrumenta podpore Zamejskega založništva ter
znamke Slovenska knjiga.
Zavzemal se je za učinkovitejše izvajanje koncepta Slovenskega
jezika in identitete v spodbujanju in sofinanciranju učenja jezika.
Urad je izvedel serijo bilateralnih srečanj ter organiziral številna
gospodarska čezmejna srečanja, vključno z soorganizacijo čezmejne
gospodarske konferenco Vipolže 2016 (USZS, OZS, GZS, SGZ
Celovec, SDGZ Trst, MGRT) ter zagnal proces Čezmejnega
regionalnega gospodarskega foruma.
Zagnal je projekt Vzorčna kmetija Gorski Kotar.
Stran 50 od 51
Raziskov
alci:
24.
2.2016
3.
Povezovanje
slovenskih
raziskovalcev, podjetnikov
in arhivov zunaj RS
Podjetniki
:
14. 4.
2016
(predvido
ma)
Konferenca SLOVENSKI MOŽGANI krožijo prek meja,
predstavitev slovenskih raziskovalnih ustanov zunaj RS
(na Univerzi Maribor)
Poslovna
konference
Mednarodno
povezovanje
lokalnega podjetništva na Bavarskem, v sodelovanju z
VP Berlin in GK Muenchen ter slovenskimi podjetniki in
gospodarskimi ustanovami v Nemčiji,
Jeseni predvidena podobna konferenca v Sloveniji –
lokacija še ni določena.
Arhivi: v sodelovanju z ARS pošiljanje arhivarjev ARS v
slovenska društva in njihove arhive v Srbiji, BiH, Hrvaški
in Argentini, več obiskov skozi vse leto.
Urad je po vzoru konference v novembru 2015 v Ljubljani organiziral 24.
februarja konferenco Slovenski možgani krožijo prek meja tudi na
Univerzi v Mariboru. Na konferenci so se predstavile vse slovenske
raziskovalne ustanove, ki delujejo zunaj meja RS, ter raziskovalne
ustanove s področja zamejstva in izseljenstva v Sloveniji.
Poslovna konferenca v Muenchnu je v pripravi in se bo izvedla 13.
oktobra. Zavoljo organizacije konference Slovenski možgani krožijo
prek meja je bilo v spomladanskem roku nemogoče izvesti tudi
poslovno konferenco, bo pa zato izvedena še ena konferenca iz cikla
Slovenski možgani krožijo prek meja in sicer predvidoma v novembru,
na Primorski univerzi v Kopru.
Urad je v sodelovanju z ARS (Arhiv RS) sofinanciral in izpeljal
gostovanje profesionalnih arhivark ARS v Banja Luki, Pulju, v oktobru
pa sledijo še obiski v Novem Sadu in v Buenos Airesu. Hkrati se
oblikuje načrt gostovanj arhivarjev pri društvih zunaj RS v letu 2017.
Urad je obenem v dogovorih z MK glede sofinanciranja arhivarja na
ARS, ki se bo sistematično ukvarjal zgolj s to tematiko.
Arhivi:
skozi vse
leto
Stran 51 od 51

Similar documents