FI FI MIETINTÖLUONNOS

Comments

Transcription

FI FI MIETINTÖLUONNOS
Euroopan parlamentti
2014-2019
Talousarvion valvontavaliokunta
2016/2055(INI)
6.9.2016
MIETINTÖLUONNOS
väärinkäytösten paljastajien merkityksestä EU:n taloudellisten etujen
suojaamisessa
(2016/2055(INI))
Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Dennis de Jong
PR\1102955FI.docx
FI
PE587.704v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen
FI
PR_INI
SISÄLTÖ
Sivu
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3
PERUSTELUT.......................................................................................................................7
PE587.704v01-00
FI
2/2
PR\1102955FI.docx
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
väärinkäytösten paljastajien merkityksestä EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa
(2016/2055(INI))
Euroopan parlamentti, joka
–
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen
325 artiklan,
–
ottaa huomioon EU:n toimielimissä työskenteleviin virkamiehiin sovellettavien
henkilöstösääntöjen 22 a, 22 b ja 22 c artiklan,
–
ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman järjestäytyneestä
rikollisuudesta, korruptiosta ja rahanpesusta: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi
ja aloitteiksi1,
–
ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen epäkohtien paljastamisesta
tehdyn oma-aloitteisen tutkinnan OI/1/2014/PMC päättämisestä,
–
ottaa huomioon julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien)
suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta 8. kesäkuuta 2016
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/9432,
–
ottaa huomioon lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen
yleissopimuksen 9 artiklan,
–
ottaa huomioon lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen
yleissopimuksen 22 a artiklan,
–
ottaa huomioon korruption vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen
8, 13 ja 33 artiklan,
–
ottaa huomioon eettisen käyttäytymisen parantamista julkisella sektorilla koskevaan
OECD:n suositukseen sisältyvän periaatteen N:o 4,
–
ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,
–
ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0000/2016),
A.
toteaa, että parlamentti tarvitsee vastuuvapausmenettelyssä mahdollisimman paljon
tietoa kaikista sääntöjenvastaisuuksista;
B.
toteaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen parlamentille toimittamat tiedot ovat
erinomainen perusta parlamentin tutkimuksille mutta eivät voi kattaa kaikkia yksittäisiä
menoja;
1
2
EUVL C 208, 10.6.2016, s. 89.
EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1.
PR\1102955FI.docx
3/3
PE587.704v01-00
FI
C.
ottaa huomioon, että myös komissio ja muut EU:n toimielimet antavat parlamentille
raportteja menoistaan mutta ne käyttävät myös virallisia raportointimekanismeja;
D.
ottaa huomioon, että komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat yhdessä monia unionin
rahastoja, minkä vuoksi komission on vaikea raportoida yksittäisiä hankkeita koskevista
sääntöjenvastaisuuksista;
E.
ottaa huomioon, että parlamentti saa säännöllisesti yksittäisiltä kansalaisilta tai valtiosta
riippumattomilta järjestöiltä tietoja kokonaan tai osittain unionin talousarviosta
rahoitettuja yksittäisiä hankkeita koskevista sääntöjenvastaisuuksista;
F.
toteaa, että väärinkäytösten paljastajilla on siten tärkeä osuus EU:n talousarvioon
liittyvien sääntöjenvastaisuuksien havaitsemisessa ja niistä ilmoittamisessa;
G.
katsoo, että väärinkäytösten paljastajilla on tärkeä rooli lahjonnan ja petosten
havaitsemisessa ja niistä ilmoittamisessa, koska näihin rikoksiin osalliset toimijat
yrittävät aktiivisesti salata ne kaikilta virallisilta raportointimekanismeilta;
H.
ottaa huomioon, että kaikki EU:n toimielimet ovat henkilöstösääntöjen 22 a, 22 b ja
22c artiklan mukaan 1. päivästä tammikuuta 2014 lähtien velvollisia ottamaan käyttöön
sisäisiä sääntöjä EU:n toimielimissä virkamiehinä työskentelevien väärinkäytösten
paljastajien suojelemiseksi, mutta toteaa, että kaikki toimielimet eivät vielä ole ottaneet
tällaisia sääntöjä käyttöön eikä väärinkäytösten paljastajien suojelua käsittelevä,
henkilöstösääntöihin liittyvistä asioista vastaava toimielinten välisen
valmistelukomitean työryhmä ole vielä saattanut työtään päätökseen;
I.
ottaa huomioon, ettei väärinkäytösten paljastajien suojelua ole vielä yhdenmukaistettu
jäsenvaltioiden tasolla, mikä tarkoittaa, että väärinkäytösten paljastajille voi aiheutua
riskejä sääntöjenvastaisuuksia koskevien tietojen toimittamisesta parlamentille siinäkin
tapauksessa, että on kyse unionin taloudellisten etujen vaarantumisesta;
J.
ottaa huomioon, että parlamentti kehotti 23. lokakuuta 2013 antamassaan
päätöslauselmassa komissiota esittämään vuoden 2013 loppuun mennessä
lainsäädäntöehdotuksen, jolla luodaan tehokas ja kattava väärinkäytösten paljastajien
eurooppalainen suojeluohjelma julkiselle ja yksityiselle sektorille niiden henkilöiden
suojelemiseksi, jotka havaitsevat tehottomuutta hallinnoinnissa ja
sääntöjenvastaisuuksia sekä ilmoittavat EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttavasta
kansallisesta ja rajat ylittävästä lahjonnasta; toteaa, että lisäksi parlamentti kehotti
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön asianmukaisia ja tehokkaita toimia väärinkäytösten
paljastajien suojelemiseksi;
K.
ottaa huomioon, että komissio ei ole toistaiseksi esittänyt lainsäädäntöehdotusta
väärinkäytösten paljastajien suojelemiseen tarkoitetun ohjelman laatimisesta;
L.
toteaa, että väärinkäytösten paljastajien suojelusta on tullut unionissa yhä kiireellisempi
asia, koska liikesalaisuusdirektiivi rajoittaa väärinkäytösten paljastajien oikeuksia ja voi
siten tahattomasti vaikuttaa lannistavasti henkilöihin, jotka haluavat ilmoittaa unionin
varoihin kohdistuvista sääntöjenvastaisuuksista, joista yksittäiset yritykset ovat
hyötyneet;
PE587.704v01-00
FI
4/4
PR\1102955FI.docx
M.
ottaa huomioon, että OECD:n ja Euroopan neuvoston kaltaiset kansainväliset
organisaatiot ovat jo tehneet tärkeää työtä laatiessaan suosituksia väärinkäytösten
paljastajien suojelemiseksi;
N.
ottaa huomioon, että myös valtiosta riippumattomat järjestöt, kuten Transparency
International, ovat laatineet väärinkäytösten paljastajia koskevaa lainsäädäntöä varten
kansainvälisiä periaatteita, joiden olisi toimittava inspiraation lähteenä asiaa koskeville
EU:n aloitteille;
1.
kehottaa uudelleen komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen tehokkaan ja kattavan
eurooppalaisen ohjelman laatimiseksi väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi ja
kehottaa komissiota erityisesti antamaan lainsäädäntöehdotuksen ennen tämän vuoden
loppua ja siten suojelemaan väärinkäytösten paljastajia osana unionin taloudellisiin
etuihin vaikuttavien petosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi toteutettavia toimia, niin
että mahdollistetaan tehokas ja yhtäläinen suojelu jäsenvaltioissa sekä kaikissa unionin
toimielimissä, elimissä, toimistoissa ja virastoissa;
2.
painottaa, että unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien väärinkäytösten paljastaminen
on väärinkäytösten, mukaan luettuina lahjonta, petokset ja eturistiriidat mutta
rajoittumatta kuitenkaan niihin, ja minkä tahansa näistä väärinkäytöksistä salaamisen
paljastamista tai niistä ilmoittamista;
3.
korostaa, että väärinkäytösten paljastamisen määritelmään sisältyy niiden henkilöiden
suojelu, joilla tietoja paljastaessaan on perusteltu syy uskoa, että tiedot pitävät
paikkansa niiden paljastamishetkellä, sekä myös niiden henkilöiden suojelu, jotka
tekevät virheellisiä paljastuksia silkasta erehdyksestä;
4.
katsoo, että olisi perustettava riippumaton EU:n toimielin, jolla on riittävästi
määrärahoja auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin
taloudellisiin etuihin kohdistuvia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen
paljastamiseen, ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota apua, mikäli
henkilöihin kohdistuu kostotoimia;
5.
pyytää perustamaan parlamenttiin erityisen toimiston, joka ottaa vastaan
väärinkäytösten paljastajilta tietoja unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvista
väärinkäytöksistä, antaa väärinkäytösten paljastajille neuvontaa ja auttaa heitä
suojautumaan mahdollisilta kostotoimilta ja toimii siihen asti, kunnes on perustettu
4 kohdassa tarkoitettu riippumaton EU:n toimielin;
6.
kehottaa myös komissiota ja erityisesti Euroopan petostentorjuntavirastoa luomaan
samanlaisia menettelyjä tietojen vastaanottamiseksi henkilöiltä, jotka ilmoittavat
unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvista väärinkäytöksistä, sekä heidän
suojelemisekseen;
7.
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ilmoittamaan parlamentille kaikki väärinkäytösten
paljastajilta saadut unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavat tiedot;
8.
pyytää tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään vuosikertomuksiinsa erityisen luvun
väärinkäytösten paljastajien roolista unionin taloudellisten etujen suojelussa;
PR\1102955FI.docx
5/5
PE587.704v01-00
FI
9.
kehottaa kaikkia niitä EU:n toimielimiä, jotka eivät vielä ole panneet täytäntöön
henkilöstösääntöjen 22 c artiklaa, tekemään niin viipymättä;
10.
kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
PE587.704v01-00
FI
6/6
PR\1102955FI.docx
PERUSTELUT
Talousarvion valvontavaliokunnan työskentelyssä väärinkäytösten paljastajien rooli on ollut
huolenaihe jo monia vuosia. Valiokunta teetti vuonna 2011 tutkimuksen lahjonnasta ja
eturistiriidoista EU:n toimielimissä sekä väärinkäytösten paljastajien toiminnan
tuloksellisuudesta (”Conflict of interest in the European institutions: the effectiveness of
whistle-blowers”). Tutkimukseen sisältyi erinäisiä suosituksia tätä asiaa koskevista EU:n
toimielinten henkilöstön oikeuksista ja velvollisuuksista.
Valiokunta katsoo, että väärinkäytöksistä ilmoittavien EU:n henkilöstöön kuuluvien
henkilöiden lisäksi myös ulkopuoliset väärinkäytösten paljastajat ovat tärkeitä. Tarkistettuihin
henkilöstösääntöihin sisältyy väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevia määräyksiä.
Muiden väärinkäytösten paljastajien suojelu riippuu kansallisesta lainsäädännöstä ja siitä,
sisältyykö siihen heidän suojeluaan koskevia säännöksiä. Tilanne vaihtelee jäsenvaltioittain.
Siksi tarvitaan lainsäädäntöväline ja riippumaton EU:n toimielin, joiden avulla voidaan
suojella myös ulkopuolisia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien väärinkäytösten
paljastajia.
Väärinkäytösten paljastajat ovat eittämättä tärkeitä myös muiden väärinkäytösten
paljastamisessa, mukaan luettuina väärinkäytökset, jotka eivät vaikuta välittömästi unionin
taloudellisiin etuihin. Esittelijä katsoo, että väärinkäytösten paljastajia olisi myös suojeltava
laajemmin. Hän on tietoinen aloitteista, joissa komissiota pyydetään esittämään ehdotus
erityisesti SEUT:n 151 artiklan ja 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella ja siten
suojelemaan väärinkäytösten paljastajia, ainakin työntekijöitä, yleisemmin.
Tällä mietinnöllä ei haluta mitenkään estää tällaisten laajempien aloitteiden tekemistä. Sillä
on eri oikeusperusta ja myös eri soveltamisala, mutta väärinkäytösten paljastamisen
määritelmä ja pääasialliset suojeluvälineet voivat auttaa vahvistamaan perustan
laaja-alaisemmalle lainsäädäntöehdotukselle.
PR\1102955FI.docx
7/7
PE587.704v01-00
FI