Opprettelse av foreldreutvalg for kommunale og

Comments

Transcription

Opprettelse av foreldreutvalg for kommunale og
Oslo kommune
Byrådsavdeling
for oppvekst
og kunnskap
Byrådssak
AV F ORELDREUTVALG
FOR KOMMUNALE
BARNEHAGER
I OSLO (FUB OSLO)
OPPRETTELSE
KOMMUNALE
1053/16
OG IKKE-
Saksfremstilling:
1.
Bakggnn
Ved behandlingen
læringsarena
av bystyremelding
nr. 1/2012, Oslobarnehagen:
Økt kvalitet
og styrket
10.04.2013, ble følgende vedtak fattet:
1 1.
Bystyret ber byrådet styrke samarbeidet
mellom hjem og barnehage
for at foreldre kan organisere
seg i et byomfattende
utvalg.
og legge til rette
I samme sak ble også følgende vedtak fattet:
23.
Det opprettes
organisasjon
et kommunalt foreldreutvalg,
fortrinnsvis
ved at en demokratisk
anerkjennes
som det kommunale foreldreutvalget
I denne sak følger byrådet opp bystyrets vedtak ved å opprette et foreldreutvalg
for alle Oslos
barnehager (FUB Oslo), med representanter
fra både kommunale og ikke-kommunale
barnehager.
FUB Oslo skal være et forum for dialog mellom byråden med ansvar for bamehagene
og
foreldre med barn i barnehagene.
FUB skal ivareta foresattes og bamehagebarns
interesser
overfor byråden og skal være høringsinstans
i saker som er av viktighet for foresatte.
Alle 15 bydeler skal være representert
i FUB Oslo. Representantene
velges blant foresatte i
barnehagenes
samarbeidsutvalg
og skal oppnevnes av bydelsutvalget.
Foreldreutvalget
skal
selv velge et arbeidsutvalg
med fem medlemmer.
Blant arbeidsutvalgets
medlemmer
skal det
velges en leder og en nestleder.
Endringer i reglementet
Det foreslås at byråden
i reglementet.
Økonomiske
med ansvar for bamehagene
og administrative
til å foreta mindre
endringer
konsekvenser
Reglementet gir noe merarbeid for administrasjonen
Godtgjøring
gis fullmakt
til leder og nestleder
dekkes
innenfor
i bydelene og i bydelsutvalgene.
vedtatt budsjett.
Saksnr.:
201503700-2
Side 2
Vedtakskompetanse
Byrådets vedtakskompetanse
følger av vedtak fattet ved behandlingen
av bystyremelding
1/2012, Oslobarnehagen:
Økt kvalitet og styrket læringsarena
10.04.2013:
11.
Bystyret ber byrådet styrke samarbeidet
mellom hjem og barnehage
for at foreldre kan organisere
seg i et byomfattende
utvalg.
I samme sak ble også følgende
og legge til rette
vedtak fattet:
23.
Det opprettes et kommunalt foreldreutvalg,
organisasjon
anerlqennes
fortrinnsvis
som det kommunale
ved at en demokratisk
foreldreutvalget
Rapportering
Byråden med ansvar for bamehagene
skal underrette byrådet dersom myndigheten
mindre nødvendige endringer i reglementet for foreldreutvalget
benyttes.
Byråden
for oppvekst
og kunnskap
1. Byrådet oppretter
Oslo kommune.
2.
Vedtatt
av byrådet
styrket
læringsarena,
1.
innstiller
et foreldreutvalg
til byrådet
i sak
vedtakspunktene
med hjemmel
ll
i bystyrets
i
for kommunale
FORELDREUTVALG
FOR
BARNEHAGER
(FUB Oslo)
vedtak
10.04.2013
sak 97 - Bystyremelding
nr. l/2012:
Økt kvalitet
og
og 23
Formål
Oppnevning
Foreldreutvalget
Foreldreutvalget
representanter
Arbeidsutvalget
Medlemmene
med ansvar for
saker. Byrådsavdelingen
og sammensetning
består av én foreldrerepresentant
blant foresatte i bamehagenes
3.
barnehager
foreldreutvalg
Foreldreutvalget
skal ivareta foresattes interesser overfor byråden
bamehagene.
Foreldreutvalget
skal være høringsinstans
i aktuelle
avgjør hvilke saker FUB skal uttale seg om.
2.
til å foreta
vedtak:
og ikke-kommunale
for Oslo kommunes
FOR OSLO KOMMUNES
OG IKKE-KOMMUNALE
dd.mm.20l5
å fatte følgende
for kommunale
Byrådet vedtar følgende reglement
og ikke-kommunale
barnehager:
REGLEMENT
KOMMUNALE
nr
samarbeidsutvalg
velger et arbeidsutvalg
fra hver bydel. Representanten
foreslås
og oppnevnes av bydelsutvalget.
på fem medlemmer.
Arbeidsutvalget
skal bestå av
fra både kommunale og private barnehager.
vel ger en leder og en nestleder for foreldreutvalget.
oppnevnes
for to barnehageår
av gangen,
senest innen 15. september.
Oppgaver
Saksnr.:
201503700-2
Side 3
F oreldreutvalgets
arbeidsutvalg
skal møte byråden med ansvar for barnehagene
én gang hvert
halvår. Arbeidsutvalget
sender forslag til tema som ønskes behandlet til byrådsavdelingen
med ansvar for barnehagene i god tid før møtet. Fagbyråden innkaller til møte, setter
dagsorden
og skriver referat fra møtene.
Foreldreutvalget
som er underlagt
4.
skal ikke drøfte saker eller problemstillinger
lovbestemt taushetsplikt.
Konstituering,
som inneholder
opplysninger
leder- og sekretariatsfunksjon
Kommunaldirektøren
i byrådsavdelingen
med ansvar for barnehagene
innkaller til
konstituerende
møte i foreldreutvalget
innen 14 dager etter at medlemmene
er oppnevnt. Valg
av leder og nestleder holdes som flertallsvalg.
Leder er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen.
5.
Møter
Det føres referat fra foreldreutvalgets
bamehageforeldre
i Oslo.
6.
gjøres tilgj engelig
medlemmer
er underlagt
§§ 13 - 13 e.
den lovbestemte
taushetsplikten
som følger av
Godtgjøring
Leder og nestleder i foreldreutvalget
godtgjøres i samsvar med Reglement
folkevalgte verv i Oslo kommune punkt 8 utvalgskategori
c.
8.
for
T aushetsplikt
Foreldreutvalgets
forvaltningsloven
7.
møter. Kopi av møtereferatene
for godtgjøring
av
Ikrafttreden
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.
3.
Byråden med ansvar for barnehagene
«Reglement
for foreldreutvalg>>.
gis myndighet
til å foreta mindre
endringer
Byrådet skal underrettes om bruk av den delegerte myndigheten.
Byrådsavdeling
Ton
Raymond
Vedlegg
Vedlegg
og kunnskap,
den
1 2 MAI 2016
evik Dahl
B rådet tiltrådte
Byrådet,
for oppvekst
innstillin
en fra b råden
for o
vekst
o
kunnska
.
den
Johansen
tilgjengelig på Intemett:
ikke tilgjengelig på Intemett:
Ingen
Ingen
Saksnr.:
201503700-2
i