null

Comments

Transcription

null
Europeiska
unionens råd
Bryssel den 30 september 2016
(OR. en)
12772/16
FIN 613
FÖLJENOT
från:
inkom den:
Kristalina GEORGIEVA, vice ordförande för Europeiska kommissionen
30 september 2016
till:
Peter KAZIMIR, ordförande i Europeiska unionens råd
Ärende:
Anslagsöverföring nr DEC 27/2016 inom avsnitt III - kommissionen - i den
allmänna budgeten för 2016
För delegationerna bifogas dokument – DEC 27/2016.
Bilaga: DEC 27/2016
12772/16
/chs
DG G 2A
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
BRYSSEL DEN 29/09/2016
ALLMÄNNA BUDGETEN – BUDGETÅRET 2016
AVSNITT III - KOMMISSIONENS AVDELNING: 01, 19, 23, 40
ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 27/2016
FRÅN
KAPITEL - 0103 Internationella ekonomiska och finansiella frågor
ARTIKEL - 01 03 02 Makroekonomiskt stöd
Bet.bem.
-2 500 000,00
Bet.bem.
-20 000 000,00
Åtag.bem.
-30 000 000,00
Åtag.bem.
30 000 000,00
Bet.bem.
22 500 000,00
KAPITEL – 1903 Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp)
PUNKT - 19 03 01 04 Andra konflikthanteringsåtgärder och annan verksamhet
KAPITEL - 4002 Reserver för åtgärdsanslag
ARTIKEL - 40 02 42 Reserv för katastrofbistånd
TILL
KAPITEL – 2302 Humanitärt bistånd, livsmedelsbistånd och katastrofberedskap
ARTIKEL - 23 02 01 Tillhandahållande av snabbt, verksamt och behovsbaserat
humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd
SV
1
SV
I. UPPGIFTER OM DE RUBRIKER FRÅN VILKA MEDEL ÖVERFÖRS
I.1
a) Rubrik
01 03 02 - Makroekonomiskt stöd
b) Belopp per den 16.9.2016
Bet.bem.
79 669 000,00
1A Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)
1B Anslag för budgetåret (Efta)
0,00
2 Överföringar
0,00
3 Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2)
79 669 000,00
4 Utnyttjande av budgetårets slutliga anslag
5 061 732,00
5 Outnyttjade/disponibla anslag (3-4)
74 607 268,00
6 Behov fram till budgetårets slut
72 107 268,00
7 Begärd minskning
2 500 000,00
8 Minskning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (7/1A)
3,14 %
9 Summan av de överföringar från rubriken som skett på grundval av artikel 26.1
b i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 14 i tillämpningsföreskrifterna, i
procent av de slutliga anslagen för budgetåret
ej tillämpligt
c) Inkomster från återvunna belopp (överförda från föregående budgetår)
Bet.bem.
0,00
1 Disponibla anslag i början av budgetåret
2 Disponibla anslag per den 16.9.2016.
0,00
3 Utnyttjandegrad [(1–2)/1]
ej tillämpligt
Motivering av överföringen
I enlighet med tidigare prognoser hade det makroekonomiska stöd till Kirgizistan (15 miljoner euro i bidrag) till fullo
utbetalats i april 2016. Insatsen med makroekonomiskt stöd till Georgien (23 miljoner euro i bidrag), som enligt planerna
till fullo skulle ha genomförts under 2016 är för närvarande försenad, och sannolikt kommer ett förslag överföring till
2017 att läggas. En annan insats med makroekonomiskt stöd till Moldavien, som var planerade till 2016, har däremot
ännu inte föreslagits och det är osannolikt att den kommer att vara igång före årets slut. De återstående
betalningsbemyndigandena kan göras tillgängliga.
SV
2
SV
I.2
a) Rubrik
19 03 01 04 – Andra konflikthanteringsåtgärder och annan verksamhet
b) Belopp per den 16.9.2016
Bet.bem.
116 835 000,00
1A Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)
1B Anslag för budgetåret (Efta)
0,00
2 Överföringar
0,00
3 Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2)
116 835 000,00
4 Utnyttjande av budgetårets slutliga anslag
47 006 290,56
5 Outnyttjade/disponibla anslag (3-4)
69 828 709,44
6 Behov fram till budgetårets slut
49 828 709,44
7 Begärd minskning
20 000 000,00
8 Minskning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (7/1A)
17,12 %
9 Summan av de överföringar från rubriken som skett på grundval av artikel 26.1
b i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 14 i tillämpningsföreskrifterna, i
procent av de slutliga anslagen för budgetåret
ej tillämpligt
c) Inkomster från återvunna belopp (överförda från föregående budgetår)
Bet.bem.
1 317 929,37
1 Disponibla anslag i början av budgetåret
2 Disponibla anslag per den 16.9.2016.
0,00
3 Utnyttjandegrad [(1–2)/1]
100,00 %
Motivering av överföringen
Enligt den nuvarande planeringen kommer inga nya gemensamma säkerhets- och försvarspolitiska (GSFP) uppdrag
eller insatser att påbörjas under 2016. Efter att ha beaktat alla befintliga åtgärder kan 20 miljoner euro i
betalningsbemyndiganden göras tillgängliga för andra behov under rubrik 4.
SV
3
SV
I.3
a) Rubrik
40 02 42 - Reserv för katastrofbistånd
b) Belopp per den 16.9.2016
Åtag.bem.
309 000 000,00
1A Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)
1B Anslag för budgetåret (Efta)
0,00
2 Överföringar
-85 622 134,00
3 Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2)
223 377 866,00
4 Utnyttjande av budgetårets slutliga anslag
0,00
5 Outnyttjade/disponibla anslag (3-4)
223 377 866,00
6 Behov fram till budgetårets slut
193 377 866,00
7 Begärd minskning
30 000 000,00
8 Minskning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (7/1A)
9,71 %
9 Summan av de överföringar från rubriken som skett på grundval av artikel 26.1
b i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 14 i tillämpningsföreskrifterna, i
procent av de slutliga anslagen för budgetåret
ej tillämpligt
c) Inkomster från återvunna belopp (överförda från föregående budgetår)
Åtag.bem.
0,00
1 Disponibla anslag i början av budgetåret
2 Disponibla anslag per den 16.9.2016.
0,00
3 Utnyttjandegrad [(1–2)/1]
ej tillämpligt
Motivering av överföringen
Syftet med reserven för katastrofbistånd är, enligt artikel 9 i den fleråriga budgetramen, att snabbt kunna ingripa vid
specifika stödbehov i tredjeländer till följd av händelser som inte kunde förutses när budgeten upprättades, först och
främst i form av humanitära insatser, men även genom civil krishantering och civilskydd och, när omständigheterna så
kräver, i situationer där det uppstår ett särskilt starkt migrationstryck vid unionens yttre gränser.
SV
4
SV
II. UPPGIFTER OM DE RUBRIKER TILL VILKA MEDEL ÖVERFÖRS
II.1
a) Rubrik
23 02 01 - Tillhandahållande av snabbt, verksamt och behovsbaserat humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd
b) Belopp per den 16.9.2016
Åtag.bem.
Bet.bem.
1 061 821 941,00
1 428 753 205,00
0,00
0,00
85 622 134,00
117 500 000,00
3 Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2)
1 147 444 075,00
1 546 253 205,00
4 Utnyttjande av budgetårets slutliga anslag
1 101 227 134,00
1 107 445 785,76
5 Outnyttjade/disponibla anslag (3-4)
46 216 941,00
438 579 419,24
6 Behov fram till budgetårets slut
76 216 941,00
461 079 419,24
7 Begärd ökning
30 000 000,00
22 500 000,00
2,83 %
1,57 %
ej tillämpligt
ej tillämpligt
1A Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)
1B Anslag för budgetåret (Efta)
2 Överföringar
8 Ökning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (7/1A)
9 Summan av de överföringar till rubriken som skett på grundval av artikel 26.1
b i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 14 i tillämpningsföreskrifterna, i
procent av de slutliga anslagen för budgetåret
c) Inkomster från återvunna belopp (överförda från föregående budgetår)
Åtag.bem.
Bet.bem.
1 Disponibla anslag i början av budgetåret
306 860,31
20 141,75
2 Disponibla anslag per den 16.9.2016.
122 519,31
0,00
60,07 %
100,00 %
3 Utnyttjandegrad [(1–2)/1]
Motivering av överföringen
I Irak är 10 miljoner personer i behov av humanitärt bistånd och 3,3 miljoner är internflyktingar.
En militär offensiv för att återta staden Mosul och kringliggande områden pågår redan och kommer att intensifieras
under hösten 2016. Detta förväntas leda till massiva akuta humanitära behov och fördrivningar, främst i provinserna
Nineve, Salah al-Din och Kirkuk. Enligt det värsta tänkbara scenariot väntas ytterligare 2,16 miljoner internflyktingar i
slutet av 2016, med 660 000 personer i Mosulkorridoren och 1,5 miljoner personer som troligen kommer att påverkas
när de militära operationerna drar in i själva Mosul.
FN:s plan för humanitärt bistånd (HRP) 2016 är finansierad till 53 % (det finns fortfarande ett trängande behov av
408,4 miljoner euro). Bortsett från underskottet i FN:s biståndsplan, vädjan om akut hjälp för Mosul (284 miljoner euro
som krävs enbart för Mosul Preparedness) och krishantering i Mosul (från 142 miljoner euro upp till 1,8 miljarder euro i
det värsta tänkbara scenariot) behöver också finansiering.
En ingående behovsbedömning visar att ytterligare EU-bidrag med 30 miljoner euro behövs. Omfattningen av de behov
som kartlagts i samband med denna kris överskrider de tillgängliga medlen i instrumentet för humanitärt bistånd.
SV
5
SV
Den 1 september låg den övergripande genomförandegraden avseende åtagandebemyndiganden för humanitärt
bistånd på 96,6 % (och på 96,5 % för den centrala budgetposten ”Humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd” i artikel 23
02 01). Genomförandegraden i fråga om betalningsbemyndiganden uppgick till 72,3 % för humanitärt bistånd och på
71,5 % för den centrala budgetposten 23 02 01. Saldot på 38 miljoner euro i åtagandebemyndiganden i den operativa
reserven för humanitärt bistånd behövs för att täcka kriser och naturkatastrofer fram till årets slut.
Efter att ha uttömt alla möjligheter till omfördelning från andra politikområden under rubrik 4 föreslår kommissionen
utnyttjande av reserven för katastrofbistånd på 30 miljoner euro i åtagandebemyndiganden.
Nivån på nödvändiga betalningsbemyndiganden fastställs till 75 % av åtagandebemyndigandena, baserat på den
genomsnittliga förhandsfinansieringen av de kontrakt som undertecknats under de första åtta månaderna 2016.
Motsvarande 22,5 miljoner euro omfördelas från andra budgetposter (se avsnitten I.1 och I.2 ovan).
(För närmare upplysningar, se bilaga 1).
SV
6
SV
ANNEX 1
REQUEST FOR BUDGETARY REINFORCEMENT - IRAQ
Key data on funds allocated
2015
Total amount committed for this crisis
76 550 000 EUR
2016
Amount committed through the current year's initial
HIP(s)
Reinforcements from:
- Operational Reserve
- Emergency Aid Reserve
50 000 000 EUR
4 100 000 EUR
50 000 000 EUR
Total amount from the EU budget
Other EU funding (DEVCO, IcSP)
104 100 000 EUR
64 700 000 EUR
Other donors (source Financial Tracking Service
(FTS) 19/04/2016)
883 280 697 USD
Additional needs
Total needs
30 000 000 EUR
Timing
September 2016
Why the additional funding is needed?
In Iraq, 10 million people are in need of humanitarian assistance and 3.3 million people
are internally displaced. A military offensive to retake Mosul and surrounding areas is
being prepared and is expected to take place in the autumn. Massive displacement and
emergency humanitarian needs are foreseen as a result, concentrated in Ninewa, Salah alDin and Kirkuk governorates. Additional 2.16 million displaced people are expected by
the end of 2016, in the worst case scenario, of which 660 000 people along the Mosul
corridor and another 1.5 million people likely to be impacted once the military operations
advance into Mosul itself.
Military operations along the Mosul corridor, in Al Qayyarah (Southern Ninewa
Governorate) and Al Shirqat (Salah ad Din Governorate) districts, have intensified since
mid-June, forcing 90 000 people to flee between 16 June and 6 September along two
main trajectories: the vast majority went south towards Salah al-Din Governorate, while
the others fled east ending up in Debaga. Military operations launched in mid-June in
Hawija district and surrounding areas continue to force an increasing number of families
from their homes, seeking safety on the territories controlled by the Iraqi Government.
SV
7
SV
The number of new arrivals in Kirkuk has tripled to over 2 500 people per week. 53 700
people have now been displaced from Mosul and surrounding areas.
The 2016 Humanitarian Response Plan (HRP) is funded at 53% (EUR 408.4 million are
still urgently required). The total amount pledged so far at the Washington pledging
event for Iraq is EUR 413 million. Apart from the HRP deficit (as above), the Mosul
Flash Appeal (EUR 284 million required for Mosul Preparedness only) and the Mosul
crisis response (from EUR 142 million up to EUR 1.8 billion, in the worst case scenario)
also need to be covered.
The Commission has humanitarian partners that are prepositioned to scale-up operations
in the locations likely to be most affected by the Mosul offensive (e.g. Ninewa, Salah alDin, Kirkuk). The requested increase in funding would respond to current needs and
ensure preparedness for larger displacements from Mosul corridor and Mosul until the
end of the year.
What will it be used for?
The additional funding will allow addressing the increased needs, inter alia, in terms of
life saving assistance to newly displaced people, emergency health, protection, water,
sanitation and hygiene promotion (WASH), shelter and non-food items (NFIs), food aid.
It will support mainly Iraqi Internally Displaced Persons (IDPs) and vulnerable host
communities in the governorates most affected by displacement. It will also allow
increasing operational capacity throughout the country, supporting emergency
preparedness and response of humanitarian partners in the Mosul corridor and Mosul
city, in view of current and foreseen massive humanitarian needs, as result of the military
offensive in Mosul.
SV
8
SV
ANNEX 2
COMMISSION TRANSFER PROPOSALS RELATED TO THE EMERGENCY AID RESERVE IN 2016
The table below shows the transfer proposals transmitted to the Budgetary Authority to date during 2016 which relate to the Emergency
Aid Reserve (EAR), and the remaining amount of the EAR reserve following the approval of these proposals.
Transfer Ref
DEC 05
DEC 15
DEC 16
DEC 17
DEC 18
DEC 25
DEC 26
DEC 27
Commitment
Appropriations
from 2016 Reserve
(EUR)
Content
Mobilisation of the EAR for additional
aid for the Syria crisis
Mobilisation of the EAR for additional
aid for Sudan and South Sudan
Mobilisation of the EAR for additional
aid for Yemen
Mobilisation of the EAR for additional
aid for Iraq
Mobilisation of the EAR for additional
aid for Turkey
Mobilisation of the EAR for additional
aid for South Sudan
Mobilisation of the EAR for additional
aid for Yemen
Mobilisation of the EAR for additional
aid for Iraq
humanitarian
Payment
Appropriations
from 2016 Reserve
(EUR)
150.000.000
humanitarian
humanitarian
622.134
humanitarian
humanitarian
humanitarian
40.000.000
27.000.000
29.377.866
24.000.000
30.000.000
23.000.000
55.000.000
44.000.000
50.000.000
humanitarian
10.000.000
humanitarian
30.000.000
Total of Proposals
175.622.134
219.377.866
118.000.000
Remainder
133.377.866
0
191.000.000
Total remainder of commitment appropriations
SV
Commitment
Appropriations
from Reserve
carried-over (EUR)
133.377.866
9
SV

Similar documents