In 22.15. I. dražba

Comments

Transcription

In 22.15. I. dražba
In 22/2015
ODREDBA O PRODAJI
Okrajno sodišče v Šentjurju je po okrajni sodnici Lidiji Zidanšek,
v izvršilni zadevi upnika: v izvršilni zadevi upnika: HYPO ALPE-ADRIA-BANK
d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič,
Bauk iz Ljubljane, zoper dolžnika: ZORAN DERNOVŠEK, Planina pri Sevnici 17,
Planina pri Sevnici,
zaradi izterjave 22.769,16 EUR s pp.,
v pristopljeni izvršilni zadevi opr. št. In 53/2015, ki se vodi po uradni dolžnosti zoper
dolžnika: KOMUNIKE – NINA DERNOVŠEK s.p., Izobraževanje, svetovanje,
zastopanje, Industrijska cesta 5, Nova Gorica,
zaradi izterjave 100,00 EUR s pp.,
v pristopljeni izvršilni zadevi opr. št. In 54/2015, ki se vodi po uradni dolžnosti zoper
dolžnika: KOMUNIKE – NINA DERNOVŠEK s.p., Izobraževanje, svetovanje,
zastopanje, Industrijska cesta 5, Nova Gorica,
zaradi izterjave 75,00 EUR s pp.,
v pristopljeni izvršilni zadevi opr. št. In 31/2015 upnika: HYPO- ALPE- ADRIA
BANK d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Ferfolja,
Ljubič, Bauk iz Ljubljane, zoper dolžnika: NINA DERNOVŠEK, Via del Cotonificio
2, Ronchi dei Legionari, Italija,
zaradi izterjave 22.769,16 EUR s pp.,
v pristopljeni zadevi opr.št. I 178/2016 upnika ALEASING FINANCIRANJE,
SVETOVANJE, TRŽENJE d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Odvetniška pisarna FRIDL&HLASTEC, d.o.o, Titova cesta 2A, Maribor, zoper
dolžnika:KOMUNIKE – NINA DERNOVŠEK s.p., Izobraževanje, svetovanje,
zastopanje, Planina pri Sevnici 017, Planina pri Sevnici,
zaradi izterjave 8.591,70 EUR s pp.,
1
v pristopljeni zadevi opr. št. I 165/2016, ki se vodi po uradni dolžnosti zoper dolžnika:
NINA DERNOVŠEK, Planina pri Sevnici 17, Planina pri Sevnici,
zaradi izterjave 100,00 EUR s pp.,
v pristopljeni zadevi opr. št. I 180/2016 upnika : DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Dalmatinova 2, Ljubljana, zoper dolžnika: NINA DERNOVŠEK, Via del Cotonificio
2, ITALIJA,
zaradi izterjave 6.972,89 EUR s pp.,
v pristopljeni zadevi opr. št, I 181/2016 upnika: DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Dalmatinova 2, Ljubljana, zoper dolžnika: ZORAN DERNOVŠEK, Via del
Cotonificio 2, ITALIJA,
zaradi izterjave 10.425,29 EUR s pp.,
na podlagi 181. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju ( ZIZ ),
4. oktobra 2016
2
ODREDILO:
I.
Nepremičnine parc.št. 143/0, *59/0, 148/1, 148/2, 146/1, 146/2, ki so vpisane v
k.o. 1161-Planina, last vsakega dolžnika do 1/2 celote, se prodajo na javni dražbi.
II. Prvi narok za prodajo nepremičnin se bo opravil dne 7. 11. 2016 ob 13.30 uri v
sobi št. 13 tukajšnjega sodišča.
III. Vrednost nepremičnin je bila ugotovljena s pravnomočnim sklepom tukajšnjega
sodišča In 22/2015 z dne 29. 8. 2016 in znaša 115.232,00 EUR. Izklicna cena
znaša 80.662,40 EUR.
IV. Sodišče izrecno opozarja, da je pri nepremičnini parc.št. *59/0 k.o. 1161-Planina
opravljen vpis na podlagi inšpekcijske odločbe po 158. členu ZGO-1
( nedovoljena gradnja ).
V. Vrednost nepremičnin se lahko dokončno ugotovi na prodajnem naroku. Na
predlog, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom in v
katerem mora stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti
nepremičnin verjetno izkazati, da se je vrednost nepremičnin od prejšnje
ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej spremenila, bo sodišče na prodajnem
naroku z odredbo ponovno ugotovilo vrednost nepremičnin.
VI. Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti prodana za manj kot 70%
ugotovljene vrednosti, na drugem prodajnem naroku, ki ga sodišče razpiše le na
podlagi upnikovega pravočasnega predloga, ki mora biti podan najkasneje v šestih
mesecih od prvega naroka, pa se ne sme nepremičnina prodati za manj kot
polovico ugotovljene vrednosti. Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri tukajšnjem
sodišču, se stranke in zastavni upnik lahko sporazumejo, da sme biti nepremičnina
prodana na dražbi tudi za ceno, nižjo od 70% ugotovljene vrednosti oziroma nižjo
od polovice ugotovljene vrednosti. Če bo nepremičnino za ceno, nižjo od
ugotovljene vrednosti, kupil upnik ali z njim povezana oseba in terjatev tega
upnika iz zneska, dobljenega s prodajo, ne bi bila v celoti poplačana, se bo štelo,
da je ta upnik poplačan do ugotovljene vrednosti nepremičnine.
VII. Tistemu, ki se zanima za nakup nepremičnine, bo sodišče na njegovo zahtevo in
stroške dovolilo, da si jo ogleda. Zahtevo za ogled, s podatki o naslovu in
telefonski oziroma GSM številki, je potrebno vložiti pisno pri tukajšnjem sodišču
najkasneje do dne 11. 10. 2016. Ogled se bo opravil v navzočnosti izvršitelja
Borisa Letnarja iz Slov. Konjic najkasneje do 28. 10. 2016 na kraju samem na dan
in ob uri, ki ju bo določil izvršitelj.
3
VIII.Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki bodo najpozneje tri delovne dni pred
prodajnim narokom ( pravočasno bo še vplačana varščina, ki bo na račun sodišča
položena najkasneje dne 2. 11. 2016 ) na transakcijski račun tukajšnjega sodišča,
št. 01100-6960010769, sklic 00 7070-22-2015 pri Upravi RS za javna plačila,
Urad Žalec, položili varščino v višini 11.523,20 EUR. Dokazilo o plačilu varščine
naj vplačniki prinesejo s seboj na javno dražbo.
IX. Varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo in
zastavni upnik, če njihove terjatve dosegajo varščino in če se da glede na njihov
vrstni red in ugotovljeno vrednost nepremičnine, varščina poravnati iz kupnine.
Varščino je dolžna v primeru, če je zainteresirana za nakup nepremičnine, položiti
najkasneje tri delovne dni pred dražbo tudi oseba, ki ima zakonito ali vknjiženo
pogodbeno predkupno oziroma odkupno pravico na nepremičnini, ki je predmet
izvršbe; v tem primeru ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po
končani dražbi izjavi, da kupuje nepremičnino pod enakimi pogoji.
Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo sprejete, bodo dobili varščino nazaj na
podlagi takoj po koncu javne dražbe dane odredbe; kupcu pa se bo varščina
vračunala v kupnino.
Kupec je lahko fizična oseba ali pravna oseba. Kupec ne more biti dolžnik, sodnik,
izvršitelj ali kdo drug, ki uradno sodeluje pri prodaji. Kupec tudi ne more biti
nekdo, ki po zakonu ne more pridobiti poslovnega deleža.
X. Dražba traja, dokler ponudniki višajo ponudbe. Ponudnik je na svojo ponudbo
vezan, dokler ni dana višja ponudba. Na prošnjo enega ali več ponudnikov lahko
sodišče dovoli krajši premor za premislek. Dražba se konča, ko ponudniki kljub
dvakratnemu pozivu sodnika ne ponudijo višje cene.
XI. Nepremičnina bo domaknjena ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Kupec bo
moral položiti kupnino v hrambo na transakcijski račun tukajšnjega sodišča, št.
01100-6960010769 sklic 00 7070-22-2015 pri Upravi RS za javna plačila, Urad
Žalec, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa o domiku. V primeru, če se rok 30
dni od vročitve sklepa o domiku izteče kasneje kot v 6. mesecih od dneva prodaje,
pa je dolžan kupec položiti kupnino najkasneje tistega dne, ko preteče 6 mesecev
od dneva prodaje ( tudi če še 30 dnevni rok od vročitve sklepa o domiku ni
pretekel ).
XII. Kupec, ki je edini upnik, je lahko na njegovo zahtevo oproščen položitve kupnine
do višine zneska, ki bi mu pripadal po sklepu o poplačilu. O predlogu upnika
odloči sodišče s posebnim sklepom. Če kupec v določenem roku ne položi
kupnine, se mu položena varščina ne vrne, ampak razdeli v skladu s 197. in 198.
4
členom ZIZ. Sodišče na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje pozove na
plačilo kupnine drugega oziroma naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo in
dajo izjavo iz četrtega odstavka 189. člena ZIZ ter jim določi rok za položitev
kupnine, ali pa prodajo s sklepom razveljavi in določi novo prodajo.
PRAVNI POUK:
Proti tej odredbi ni pravnega sredstva.
Šentjur, 4. oktober 2016
Sodnica:
Lidija Zidanšek
5