Kartlegging planer

Comments

Transcription

Kartlegging planer
Kartlegging og vurdering av planer til kommunal planstrategi for Eide kommune 2016-2019
Plandokument
Status
Innhold
Evaluering/tilrådning
Frist
Ansvar/enhet
Kommuneplanens samfunnsdel
Overordnede mål og strategier
Arbeidet med å rullere planen fortsetter
2016/2017
Rådmannen
Fastsette arealdelen
Bruk og vern av sjøområder
Skal rulleres etter samfunnsdelen
Planforslag legges ut på høring
2018/2019
2016/2017
Rådmannen
Rådmannen
Ny plan for kulturminner
Ny plan
Økonomiplan og budsjett
Vedtatt 2005
Vedtatt oppstart
rullering ny plan
2014
Vedtatt 2005
Planforslag skal ut
på høring
Planforslag skal
legges ut på høring
Årlig
Helse- og omsorgsplan
Vedtatt 2010
Rullering
Demensplan
Vedtatt 2015
Videreføres
Beredskapsplan med overordnet
ROS
Beredskapsplan
vedtatt 2014 noe
avvik som skal
lukkes + ROS
Vedtatt 2005
Videreføres avvik lukkes
ROS er under utarbeiding
Vedtatt 2016
Videreføres
Kommuneplanens arealdel
Interkommunal sjøområdeplan
Kulturminneplan
Kommunedelplan for
Atlanterhavsvegen
Alkoholpolitiske retningslinjer
Boligsosial handlingsplan
Hovedplan for vann og avløp
Ruspolitisk handlingsplan
Trafikksikkerhetsplan
Energi og klimaplan
Landbruksplan
Viltplan
Plan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv
Reguleringsplan for Gangveg i
Krakelia
Strandsoneplan
Reguleringsplan
Steinhuggervegen
Områdeplan for Nås-Brandseter
Reguleringsplan for Eide sentrum
Kompetanseplaner
Barnetråkkregistrering
Familie og kultur
Årlig
Rådmannen
2016/2017
Videreføres
Under utarbeiding og arbeidet fortsetter
NY plan
Rullering
Rullering
Rullering
Ny plan
Ny plan
Rullering
2017
2016/2017
2016/2017
2018/2019
2016/2017
2017
2019
2017
Helse og omsorg
Teknisk/Vassverk
Helse og omsorg
Familie og oppvekst
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Familie og kultur
Sikre gangveg langs fv 276
Ny plan
2016
Rådmannen
Mangler
Er startet opp
Strandsoneforvaltning
Området ved industriområdet langs sjøen
Temaplan –Kommuneplan
Endring av eksisterende plan
2018
201217/2018
Rådmannen
Rådmannen
Skal startes opp
Vedtatt
Nytt industriområde
NY plan
Endre reguleringsplan
Tas ikke inn i planstrategien
Arbeidet skal fullføres
2016/2017
2018/2109
Rådmannen
Rådmannen
2016
Rådmannen
Avløp eldre plan
Vedtatt 2005
Vedtatt 2011
Vedtatt 2010
Mangler
Mangler
Vurderes årlig
Rullering hvert 4. år
Registrering utført
av 6. klassinger
2015
Samordne vann- og avløp
Ny landbruksplan i samarbeid med Fræna
Ny viltplan i samarbeid med Fræna
Kompetanseplaner for adm/enheter
Registrering av barnetråkk

Similar documents