Samverkan för hälsosamt åldrande

Comments

Transcription

Samverkan för hälsosamt åldrande
Samverkansmodell för ett
hälsosamt åldrande
Regeringsuppdrag 2010-2015
En åldrande befolkning
- möjligheter och utmaningar för samhället
Sid
.
Regeringsuppdraget
• Ge landsting och kommuner kunskap och inspiration om hur
de tillsammans med den ideella sektorn kan bidra till att
personer 60-75 år ska kunna känna välbefinnande,
gemenskap och ha ett aktivt och hälsosamt åldrande.
• Öka förutsättningarna för personer 60-75 år att förbättra
hälsan genom hälsocoachning och ett brett aktivitetsutbud av
meningsfulla hälsofrämjande aktiviteter.
Sid
.
Fokus på:
 Personer i tredje åldern
(60 – 75 år)
 Livsloppsperspektiv
 Hälsofrämjande och
förebyggande strategier
 Samverkan
Sid
.
Folkhälsomyndigheten (tidigare FHI)
Landsting/
region
Vårdcentral
Hälsocoach
Sid
.
Samverkan
Kommun
Mötesplats
Ideell sektor
Ansvarsfördelning
• Landsting/region
– Identifiering av försöks- och
kontrollpersoner
– Målgruppsanpassade mötesplatser
– Erbjuda hälsocoachande samtal
under 12 månader
– Erbjuda aktiviteter
– Tillhandahålla datainsamling
– Samverkan med kommun &
ideell sektor
Sid
.
• Kommun
– Fadderverksamhet
– Medverka i utvärdering
– Samverkan med landsting &
ideell sektor
Medverkande regioner och kommuner
4 Landsting/region och 22 vårdcentraler
17 Kommuner och ideella organisationer
Ca 1900 deltagare 60-75 år
Sid
.
Utvärdering
 Försöksverksamheter med hälsocoacher
 Försöksverksamheter med mötesplatser
 Effektutvärdering - undersöka om samverkansmodellen bidragit till en
positiv hälsoutveckling hos deltagarna
 Processutvärdering - ta fram de lärdomar samverkansmodellen
genererat med fokus på samverkan mellan kommun, landsting och
ideell sektor
Sid
.
Resultat - hälsoutveckling
Midjemått (cm)
Sid
.
Värdet av medicinska tester
Medicinska tester ger motivation till att förändra levnadsvanor
Provsvaren har varit
mer motiverande än
coachningen
Sid
.
Men just att man i god tid får veta
när nästa provtagning äger rum så
känner jag det som att jag tävlar
mot mig själv, jag vill se resultat,
det ökar motivationen
Resultat - hälsocoachning
En majoritet av deltagarna tyckte att hälsocoachning var bra när det gäller
stöd till att förändra levandsvanor och vidmakthålla/ förbättra hälsan.
En mycket bra lösning, man får
bra råd om kost och motion som
man inte tänkt på tidigare. När
man ser att värdena och vikten
är på väg åt rätt håll blir man
lycklig. Hälsocoachning är en
perfekt lösning istället för
medicin
Sid
.
Har bemötts mer
positivt än jag varit
med om tidigare i
vården
Känns bra att bli
bemött med respekt,
vara synlig och att bli
lyssnad på
Faktorer som påverkat val av aktivitet
Sid
.
Resultat - mötesplatser
Sid
.
Fått ökad kunskap om levnadsvanornas
betydelse för hälsan
Sid
.
Inspirerats till att förändra
levnadsvana/levnadsvanonor
Andel uppgett att påståendet ”Stämmer helt” eller ”Stämmer ganska bra”
Sid
.
Försöksverksamheten ur ett
deltagarperspektiv
Kultur
Norsjö
Motiverande
program
Engagerad
Personlig
Positiv
Bekräftande
Media
Trevlig
Respektfull
Snäll
Motions-
Empatisk
aktiviteter
Sid
.
Kompetent
Varm
Humoristisk
Lyssnande
Engagerad
Stöttande
Resultat - samverkan
Sid
.
Agenda 2030 – för hållbar utveckling
Sid
.
Mål 3
Samspel med alla andra mål
Sid
.
En åldrande befolkning
- möjligheter och utmaningar för samhället
Sid
.
Seniorguiden
http://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden
Sid
.
• Gislaveds kommun – ca 29 000 inv.
• 20 % av befolkningen är över 65 år
• Hestra – ca 2000 inv.
• Gislaved – ca 10 000 inv.
ler
hälsosamma
år
till
livet
Fler hälsosamma år till livet genom
genom
lärande
och
engagemang
i
lärande och engagemang i ett
ett
hälsofrämjande
program
hälsofrämjande
program
En utvärdering av programmet ur ett
deltagarperspektiv
Syfte att pröva, utvärdera och vidareutveckla ett
hälsofrämjande program för äldre personer tillsammans med
dess deltagare.
Deltagarna i studien har prövat dvs. följt ett program som
utformats för projektet.
Deltagarna har därefter utvärderat programmet och även gett
konkreta förslag till en vidareutveckling av programmet
HÄLSOSAMT ÅLDRANDE
Kunna förutse, hantera och anpassa sig
till förluster
- Acceptera och utveckla sig själv
- Ha en positiv relation till andra
- Vara självbestämmande
- Känna meningsfullhet
Inte bara undvika nedgång utan också
utveckla nya möjligheter !
”Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan
främjas på individnivå”
HÄLSOFRÄMJANDE
PROGRAM
Erfarenhet av aktivitetsbaserade hälsofrämjande program
från
USA (Clark et al., 1997; 2012)
Japan (Yamaha, Kawamata, Kobayashi, Kielhofner & Taylor, 2010)
Sverige (Johansson & Björklund, 2015; Zingmark, Fisher, Rocklöv & Nilsson, 2014)
…….men inget med ett deltagarbaserat angreppssätt
URVAL
Hemmaboende personer över 65 år som var villiga att på ett aktivt
sätt bidra med sin erfarenhet och kunskap för att pröva, utvärdera
och vidareutveckla ett hälsofrämjande aktivitetsprogram.
Rekrytering skedde via lokala kontakter inom Sveriges
Pensionärsförbund (SPF) Hestra.
Gruppen kom att bestå av 10 personer (4 kvinnor och 6 män) med
en medelålder av 75,7 år (66-89).
GENOMFÖRANDE
• Projektet bestod av en introduktionsträff och tre gruppträffar
Alla 10 deltagare i samma grupp.
• Gruppen träffades var fjortonde dag 2 timmar/tillfälle
• Fokusintervju efter varje träff
1.Introduktion och information om projektet.
Folkhälso- och aktivitetsperspektiv vid åldrande.
2.Det naturliga åldrandet och förändrade aktivitetsmönster.
3.Fysisk aktivitet och kost samt deras koppling till hälsa.
4.Mental aktivitet och hälsa (webbföreläsning)
FLERSTEGS FOKUSGRUPPER
Samma grupp diskuterar ett tema under flera möten
Möjliggör att deltagarnas erfarenheter lyfts upp på en högre
abstraktionsnivå
”Medforskare” (skapar idéer) och samtidigt
”medsubjekt” (deltar i den verksamhet som studeras)
(Hummelvoll, 2010)
ANALYS OCH TOLKNING
Genomfördes primärt av forskargruppen
MEN
En månad efter avslutat aktivitetsprogram möttes de medverkande,
gruppledarna och de två fokusgruppledarna för att presentera ett
preliminärt resultat och diskutera detta. Syftet med mötet var att kontrollera
om resultatet stämde med de medverkandes upplevelser.
De medverkande bekräftade det presenterade resultatet och hade inga
tillägg.
”Känner inte så stor entusiasm måste jag erkänna, men man
ska inte ge sig med det samma… och det gäller ju att det
(som presenterats) blir nedbrutet i detaljer…”
”Ja, jag tänkte likadant, det skulle bli spännande att gå hit...
och få reda på vad det här var. Ja, och vi visste ju inte vilka
som skulle komma... heller… men jag måste ju säga att hittills
har det ju varit väldigt positivt, det har det”
”Tiden går fort! Men det beror nog på att de inte talar
hela tiden utan att vi också får prata, det är nog det
som gör att det är så bra. Att vi också får ha
synpunkter.
Tips från deltagarna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mer kunskap om det friska åldrandet
Inkludera existentiell hälsa och samtal om döden
Informationen ska kännas igen som en del av vardagen
Åhörarkopior är ett måste från varje tillfälle
Frekventa pauser
Läxor är positivt
Konkreta exempel i föreläsningarna
Holistisk syn på hälsa viktigt för programmet
Ledaren viktigt måste var kunnig och engagerade.
Deltagarnas respektive kan gärna bjudas in
PUBLICERING
Rapport (svenska)
Muntlig presentation av resultat tillsammans
med deltagarna till lokalsamhället
Vetenskaplig publikation
Johansson, A., Boström, M., Ericsson, I., Björklund, A., & Fristedt, S.
(2015).
Fler hälsosamma år till livet genom lärande
och engagemang i ett hälsofrämjande
program.
En utvärdering av programmet ur ett deltagarperspektiv
Jönköping University, School of Health and Welfare, Jönköping University
Working paper No. 3, 2015.
• Flens Kommun - ca 16 500 invånare
• Ca 26 % är 65 år eller äldre
Seniorguiden
http://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden

Similar documents