Energideklaration

Comments

Transcription

Energideklaration
Version 1.3
Energideklaration
Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter
Ägarens namn
Personnummer/Organisationsnummer
HSB:s BRF Femkanten i Uddevalla
716408-5537
Adress
N Drottningsgatan 23-25
E-postadress
Postnummer
Postort
451 31
Uddevalla
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer
Byggnadens ägare - Övriga
Ägarens namn
Personnummer/Organisationsnummer
Byggnaden - Identifikation
Län
Kommun
Västra Götaland
Uddevalla
Fastighetsbeteckning
Egen beteckning
Femkanten 15
Husnummer
1
Femkanten
Prefix byggnadsid
Byggnadsid
X-koordinat
Y-koordinat
1
1803944
6471218,896
320437,623
Adress
Ridhusgatan 10
Adress
Ridhusgatan 12
Adress
Ridhusgatan 14
Adress
Ridhusgatan 16
Adress
Ridhusgatan 18
Adress
Ridhusgatan 2
Adress
Ridhusgatan 20
Adress
Ridhusgatan 22
Adress
Ridhusgatan 24
Adress
Ridhusgatan 26
Adress
Ridhusgatan 4
Adress
Ridhusgatan 6
Adress
Ridhusgatan 8
Adress
Södra Drottninggatan 20
Adress
Södra Drottninggatan 22
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Postnummer Postort
45140
Uddevalla
Postnummer Postort
45140
Uddevalla
Huvudadress
i
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Adress
Södra Drottninggatan 24
Adress
Södra Drottninggatan 26
Adress
Södra Drottninggatan 28
Adress
Tjärhovsgatan 2
Adress
Tjärhovsgatan 4
Adress
Tjärhovsgatan 6
Postnummer Postort
45140
Uddevalla
Postnummer Postort
45140
Uddevalla
Postnummer Postort
45140
Uddevalla
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Postnummer Postort
45142
Uddevalla
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Byggnaden - Egenskaper
Typkod
Byggnadskategori
320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
Byggnadens komplexitet
j
k
l
m
n
Enkel
i
j
k
l
m
n
Byggnadstyp
i
j
k
l
m
n
Mätt värde
j
k
l
m
n
Omvandlat från BOA/LOA
j
k
l
m
n
Omvandlat från BRA
j
k
l
m
n
Omvandlat från BTA
16 312
BOA
Nybyggnadsår
Friliggande
Komplex
Atemp (exkl. Avarmgarage)
Flerbostadshus
1983
Verksamhet
Fördela enligt nedan:
m2
Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)
Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)
Hotell, pensionat och elevhem
Restaurang
LOA
m2
BRA
95
m2
Kontor och förvaltning
BTA
m2
m2
Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel
Butiks- och lagerlokaler för övrig handel
Antal källarplan uppvärmda till >10°C
(exkl.garageplan)
Köpcentrum
0
Vård, dygnet runt
Avarmgarage
3 300
m2
Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Antal våningsplan ovan mark
5
Skolor (förskola-universitet)
4
Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)
Antal trapphus
21
Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler
Antal bostadslägenheter
Övrig verksamhet - ange vad
144
Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i
lokaler och specialbyggnader
l/s,m2
Summa
100
Energianvändning
Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)
0701
0712
-
Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange
mätt värde om möjligt)?
Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade
Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte
annat uppmätts:
10 000 kWh/m3
Eldningsolja
Mätt Fördelat
värde
värde Naturgas
Stadsgas
11 000 kWh/1 000 m3 (effektivt värmevärde)
4 600 kWh/1 000 m3
kWh
i
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Eldningsolja (2)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Naturgas, stadsgas (3)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Ved (4)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Flis/pellets/briketter (5)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Övrigt biobränsle (6)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
El (vattenburen) (7)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
El (direktverkande) (8)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
El (luftburen) (9)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Markvärmepump (el) (10)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Fastighetsel (15)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
kWh
j
k
l
m
n
kWh
j
k
l
m
n
1 337 000
Fjärrvärme (1)
Värmepump-frånluft (el)
(11)
Värmepump-luft/luft (el)
(12)
Värmepump-luft/
vatten (el) (13)
Summa 1-13
1 (Σ1)
1 337 000
Varav energi till
varmvattenberedning
465 642
Fjärrkyla (14)
Finns solvärme?
j
k
l
m
n
Ja
i
j
k
l
m
n
4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och
fukthalt
Källa: Energimyndigheten
För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av
sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna
bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.
Övrig el (ange mätt värde om möjligt)
Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade
Mätt Fördelat
värde
värde
kWh
i
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Hushållsel (16)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Verksamhetsel (17)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Komfortkyla (18)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
384 690
kWh
Summa 7-13,15-18 2 (Σ2)
384 690
kWh
kWh
i
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
3 (Σ3)
1 721 690
kWh
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Summa 7-13,15,18 4 (Σ4)
384 690
kWh
Summa 1-15,18
Nej
m2
Om ja, ange total solfångararea
Ort (graddagar)
Normalårskorrigerat värde
(graddagar)
Uddevalla
1 852 350
Energiprestanda
kWh
…varav el
113
Pellets
kWh/m2,år
1
Energi för uppvärmning och varmvatten
2
El totalt
3
Värme, kyla och fastighetsel
4
El exklusive hushållsel och verksamhetsel
5
Underlag för energiprestanda
(Energi-Index) 5
Uddevalla
1 841 596
Referensvärde 1
(enligt nybyggnadskrav)
24
kWh/m2,år
Normalårskorrigerat värde
Ort (Energi-Index)
110
kWh/m2,år
kWh
Referensvärde 2
(statistiskt intervall)
109
-
163
kWh/m2,år
Uppgifter om ventilationskontroll
i
j
k
l
m
n
Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden?
Typ av ventilationssystem
Ja
j
k
l
m
n
Nej
b
c
d
e
f
g
FTX
c
d
e
f
g
FT
c
d
e
f
g
F
c
d
e
f
g
Självdrag
Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för
energideklarationen?
6
c
d
e
f
g
i
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Ja
F med återvinning
j
k
l
m
n
Nej
Delvis 6
% godkänd
Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat
Uppgifter om luftkonditioneringssystem
Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW?
Nominell kyleffekt enligt standard
SS-EN 14 511-2:2007
j
k
l
m
n
Ja
i
j
k
l
m
n
Nej
Byggnadens nuvarande kyleffektbehov Area av Atemp som är luftkonditionerad
kW
m2
kW
Uppgifter om radon
j
k
l
m
n
Är radonhalten mätt?
i
j
k
l
m
n
Ja
Nej
Radonhalt
Typ av mätning
Datum för radonmätning
Bq/m 3
Utförda energieffektiviseringsåtgärder
Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder
Åtgärdsförslag
c
d
e
f
g
Styr- och reglerteknisk
b
c
d
e
f
g
Installationsteknisk
c
d
e
f
g
Byggnadsteknisk
Minskad
energianvändning
Besparingskostnad Minskat utsläpp av
4 637
0,07
kWh/år
CO2
kr/kWh
1,4
ton/år
Beskrivning av åtgärden
Isolering av ventiler, shuntar, samt pumpflänsar i värmecentralen. Denna åtgärd medför
att man inte behöver använda det vetilationsaggregat som är instalerat för kyla där. I
vår beräkning har vi inte tagit hänsyn till denna "extra besparing" för minskat kylbehov
eftersom drifttiden är inte känd. Energibesparingen blir därför större än den angivna.
Kostnadsbesparningen blir ännu större eftersom elpriset är ca två gånger högre än
fjärvärmepriset. Samt vi räknar bara för förluster under sommar halvåret. För hela året blir besparingen mycket
mer.
Åtgärdsförslag
c
d
e
f
g
Styr- och reglerteknisk
b
c
d
e
f
g
Installationsteknisk
c
d
e
f
g
Byggnadsteknisk
Minskad
energianvändning
Besparingskostnad Minskat utsläpp av
71 198
0,34
kWh/år
CO2
kr/kWh
21,4
ton/år
Beskrivning av åtgärden
Tillägsisolering av vind med 200 mm lösull.
Åtgärdsförslag
c
d
e
f
g
Styr- och reglerteknisk
b
c
d
e
f
g
Installationsteknisk
c
d
e
f
g
Byggnadsteknisk
Minskad
energianvändning
Besparingskostnad Minskat utsläpp av
16 640
0,46
kWh/år
CO2
kr/kWh
5
ton/år
Beskrivning av åtgärden
Tre ny tillkomna lägenheter har en gemensam ingång på tredje våningen, utan tak och väderskydd. Detta har
föranlätt att man har installerat värmeslingor för att förrebygga halka. El förbrukningen för detta beräknas i
underkant till ca 16 600 KWh/år.
Åtgärdsförslag
b
c
d
e
f
g
Styr- och reglerteknisk
c
d
e
f
g
Installationsteknisk
Beskrivning av åtgärden
Progonos styrning av värme.
c
d
e
f
g
Byggnadsteknisk
Minskad
energianvändning
Besparingskostnad Minskat utsläpp av
92 310
0,21
kWh/år
CO2
kr/kWh
27,6
ton/år
Åtgärdsförslag
c
d
e
f
g
Styr- och reglerteknisk
b
c
d
e
f
g
Installationsteknisk
c
d
e
f
g
Byggnadsteknisk
Minskad
energianvändning
Besparingskostnad Minskat utsläpp av
133 700
0,35
kWh/år
CO2
kr/kWh
40,1
Beskrivning av åtgärden
Individuell mätning av vatten och värme.
Övrigt
Har byggnaden
deklarerats tidigare?
j
k
l
m
n
Ja
i
j
k
l
m
n
Har experten
Detaljinformation går att
besiktigat byggnaden? finna hos
Nej
i
j
k
l
m
n
Ja
j
k
l
m
n
Nej
Byggnadsägare
Kontrollorgan och tekniskt ansvarig
Ackrediterat företag
Majornas Energi & Miljökonsult AB
Förnamn
Håkan
Abbas
Datum för godkännande
2008-11-18
Ackrediteringsnummer
556705-8937
7431:01
Efternamn
E-postadress
Alnebratt
[email protected]
Expert
Förnamn
Organisationsnummer
Efternamn
Zarrinpour
E-postadress
[email protected]
ton/år
Saker att tänka på …
att informera om energideklarationen
Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera
om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som
har en villa.
att sätta upp sammanfattningen i entrén
Sista sidan i energideklarationen, ”Husets energianvändning”, är en sammanfattning. Den
ska du sätta upp i husets entré eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan som
den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv,
men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats:
www.boverket.se/energideklaration. Den som inte sätter upp sammanfattningen av
energideklarationen riskerar att få betala vite.
att fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren också kan informera
Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra
miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera
husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa
till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till
exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för
hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess
syfte.
att åtgärderna görs på lämpligt sätt
Ju fler åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda
får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska
energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga
egenskaper hos huset. På Boverkets webbplats finns faktablad om olika åtgärder, som
kan vara bra att visa projektörer och entreprenörer när du gör upphandlingar.
att deklarera så ofta du vill
Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du
gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny
obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.
Id:40467
Husets energianvändning
Liten
Stor
Energideklaration för Ridhusgatan 10, Uddevalla.
Detta hus använder 113 kWh/m² och år, varav el 24 kWh/m².
Liknande hus 109–163 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-11-18 av:
Abbas Zarrinpour, Majornas Energi & Miljökonsult AB

Similar documents