Literatura za dodiplomski študij - Ekonomsko

Comments

Transcription

Literatura za dodiplomski študij - Ekonomsko
ŠTUDIJSKA LITERATURA ZA BV IN BU
2016/2017
ANALIZA ODLOČANJA / BU
dr. Vesna Čančer
V. Čančer: Zapiski predavanj pri predmetu Analiza odločanja. Maribor: Ekonomsko-poslovna
fakulteta, 2015.
ANALIZA POSLOVNEGA ODLOČANJA / BV
dr. Vesna Čančer
Čančer, V.: Analiza poslovnega odločanja: zapiski predavanj. s.n. Maribor:
2008.
Čančer, V: Gradivo za vaje pri predmetu Analiza poslovnega odločanja.
Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2009.
ANALIZA TRGA IN CEN / BU
dr. Jani Bekö, dr. Timotej Jagrič
Besanko, A. David in Ronald R. Braeutigam. 2002. Microeconomics. An
Integrated Approach. New York: John Wiley & Sons.
Greenaway, David in C. W. Morgan (ur.). 1999. The Economics of
Commodity Markets. Cheltenham: Edward Elgar.
Martin, Stephen. 1994. Industrial Economics. Economic Analysis and Public
Policy. New York: Macmillan Publishing Company.
Pindyck, S. Robert in Daniel L. Rubinfeld. 2001. Microeconomics. London:
Prentice Hall.
Tajnikar, Maks. 2006. Mikroekonomija s poglavji iz teorije cen. Ljubljana:
Ekonomska fakulteta.
ANALIZIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV / BU, BV
dr. Bojana Korošec
Koletnik F.: Proučevanje (analiziranje) računovodskih izkazov. EPF Maribor,
2006.
Koletnik F., Koţelj S.: Redni in posebni računovodski izkazi. Zveza
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana 2008.
Horvat, R., Kolar I., Korošec B., Koletnik F.: Gradivo za vaje pri predmetu
Analiziranje računovodskih izkazov . Maribor EPF, 2009
Dodatna literatura, predstavljena na predavanjih, vajah in v e-učilnici
predmeta
BANČNI MANAGEMENT I / BU
prof. dr. Tanja Markovič Hribernik
Dimovski, Vlado, Lucija Gregorič. 2000. Temelji bančništva. Univerza v Ljubljani. EF (izbrana
poglavja)
Casu, Barbara, Claudia Girardone, Philip Molyneux. 2015. Introduction to banking. Pearson
Education Limited (izbrana poglavja)
Heffernan, Shelag. 2005. Modern banking. Chichester: Wiley. (izbrana poglavja)
Rose, S. Peter. 2002. Commercial Bank Management. McGraw Hill. International
edition(izbrana poglavja)
5.Aktualni članki in analize s področja bančništva
BANČNIŠTVO / BV
dr. Tanja Markovič Hribernik, mag. Sabina Taškar Beloglavec
Dimovski, Vlado in Aleksandra Gregorič. 2000. Temelji bančništva. EF,
Ljubljana (izbrana poglavja)
Korošec Bojana in soavtorji. 2005. Računovodstvo finančnih inštitucij. EF,
Ljubljana (izbrana poglavja)
Casu, Barbara, Claudia Girardone in Philip Molyneux. 2006. Introduction to
Banking. Prentice Hall, Financial Times (izbrana poglavja)
Richard S. Grossman. 18 Dec 2012 , The Economic History of Banking from: Routledge
Handbook of Modern Economic History Routledge. Accessed on: 15 Mar 2016
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203075616.ch17
Hussain Rammal. 03 Dec 2014 , Islamic banking from: The Routledge Companion to Financial
Services Management Routledge. Accessed on: 15 Mar 2016
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203517390.ch26
Aktualni članki in drugi viri s področja bančništva
CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE / BU
Doc. dr. Simona Sternad Zabukovšek
Bobek Samo, Sternad Simona; Celovita informacijska rešitev Microsoft
Dynamics NAV – zapiski predavanj, EPF (e-učilnica)
Hans van der Hoeven: ERP and Business Processes (Illustrated with
Microsoft Dynamics NAV 2009), Llumina press, 2009
DAVČNO RAČUNOVODSTVO / BU
doc. dr. Lidija Hauptman
Kokotec-Novak M. in Hauptman L. Davčno računovodstvo. Univerzitetna zaloţba Univerze v
Mariboru, Maribor, 2012 (izbrana poglavja).
Hauptman L.Davčno računovodstvo. Skripta za predavanja. 2. letnik. Univerza v Mariboru,
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor, 2015.
Hauptman L. Davčno računovodstvo. Obdavčitev pravnih in fizičnih oseb (gradivo za vaje). 2.
letnik. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in
revizijo. Maribor, 2013
Hauptman Lidija. Davčno računovodstvo. Informacijska pismenost (vaje). Univerza v
Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor, 2013.
Sekolec Kocijančič, Ana. Obdavčitev samostojnega podjetnika posameznika. Univerza v
Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor, 2013.
Revija IKS 11 – 12/2010. Priročnik o DDV (izbrani primeri).
Drugo aktualno gradivo, posredovano na predavanjih
DAVŠČINE / BV
dr. Tanja Markovič Hribernik
Stanovnik, Tine. 2008. Javne finance. Univerza v Ljubljani. Ekonomska
fakulteta. Ljubljana (izbrana poglava)
Markovič Hribernik T., V. Jagrič. 2007. Sistem javnih financ v Sloveniji
(zapiski), Ekonomsko poslovna fakulteta. Maribor.
DENARNIŠTVO / BU
dr. Timotej Jagrič
Mishkin, F.S. (2009). The Economics of Money, Banking & Financial Markets (9 ali novejša
izdaja).
Ribnikar I. (2006). Monetarna ekonomija I, EF: Ljubljana. (izbrana poglavja)
Ribnikar I. (2003). Monetarna ekonomija II. Mednarodni denarni sistem. EF: Ljubljana.
(izbrana poglavja)
Ribnikar I. (2003). Monetarna ekonomija III. Denarna teorija. EF: Ljubljana. (izbrana poglavja)
DENARNO – FINANČNI SISTEM / BV
prof.dr. Timotej Jagrič, viš. pred. mag. Sabina Taškar Beloglavec
Scheller, H.K. 2006. Evropska centralna banka: Zgodovina, vloga in naloge. Druga pregledna
izdaja, Frankfurt: Evropska centralna banka.
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbhistoryrolefunctions2006sl.pdf
Baye, Micahel R. in Jansen, Dennis W.. 1995. Money, banking, and financial markets : an
economics approach / Michael R. Baye, Dennis W. Jansen (izbrana poglavja)
Glogovšek, Joţe. 1996. Denar, denarni sistemi z osnovami denarne teorije. Maribor, EPF
(izbrana poglavja)
Markovič Hribernik, Tanja. 2009. Osnove financ – zapiski predavanj. Maribor, EPF (poglavji 5
in 8)
Zdenko Prohaska: Finančni trgi (2. izdaja). 2004. Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta. (izbrana poglavja)
aktualni članki in drugi viri.
DINAMIČNO PODJETNIŠTVO / BU
doc. dr. Karin Širec
Tajnikar, M.: Tvegano poslovodenje: Knjiga o poslovanju rastočih poslov.
Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2006.
Širec, K. (2010): Obvladovanje rasti podjetja – študijsko gradivo,
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor.
Širec, K., Crnogaj K., (2010): Slovenske gazele in njihov druţbenoekonomski pomen. V: Širec, K., Rebernik, M. (ur.): Vrzeli slovenskega
podjetniškega okolja: Slovenski podjetniški observatorij 2009/10, Univerza v
Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, str. 45 – 60.
E-FINANCE IN E-BANČNIŠTVO / BU
dr. Samo Bobek
Bobek Samo, Sternad Simona: Računalniške rešitve v finančnih inštitucijah –
zapiski predavanj, EPF (e-učilnica)
Kovačič, A. in V. Bosilij-Vukšić: Management poslovnih procesov: prenova
in informatizacija poslovanja s praktičnimi primeri, GV, Ljubljana, 2009
E-POSLOVANJE / BV
mag. Simona Sternad
Bobek Samo, Sternad Simona: Osnove e-poslovanja – zapiski predavanj,
EPF (e-učilnica)
Hans van der Hoeven: ERP and Business Processes (Illustrated with
Microsoft Dynamics NAV 2009), Llumina press, 2009
EKOLOGIJA PROIZVODOV
/ BU
dr. Gregor Radonjič
Radonjič, Gregor (Ur.). 2008. Ekologija proizvodov – Zbrano gradivo.
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor.
EKONOMETRIJA I / BU
dr. Timotej Jagrič, dr. Darja Boršič
N. Gujarati (2003). Basic Econometrics – Fourth Edition. McGraw-Hill, New
York.
L. Pfajfar (2014).Osnovna ekonometrija. Ljubjana: Ekonomska fakulteta.
M, Verbič idr (2014). Ekonometrični obrazci in postopki. Ljubljana:
Ekonomska fakulteta.
D. Gujarati (2014). Econometrics by Example. 2nd Edition. Palgrave
Macmillan.
EKONOMIKA LOGISTIČNIH SISTEMOV / BV
dr. Klavdij Logoţar
Logoţar, Klavdij. 2004. Poslovna logistika: elementi in podsistemi.
Ljubljana: GV Izobraţevanje.
Ekonomika logističnih sistemov, zapiski predavanj – elektronsko gradivo.
Zunanje oskrbovanje (outsourcing) v logistiki – elektronsko gradivo.
EKONOMIKA PODJETJA
/ BU
dr. Miroslav Rebernik
Rebernik, M., Širec, K: Ekonomika podjetja. 5. dopolnjena izdaja, GV
Zaloţba, Ljubljana, 2016.
Širec K., Rebernik, M.: Ekonomika podjetja: študijski priročnik , 2. natis, GV
Zaloţba, Ljubljana, 2016.
EKONOMIKA TURIZMA / BV
doc. dr. Sonja Sibila Lebe
Lebe, Sonja Sibila. Ekonomika turizma. Študijsko gradivo za predavanja, BV
2. letnik. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za
mednarodno ekonomijo in poslovanje. Maribor, 2016
EKONOMSKA ANALIZA IN POLITIKA / BU
dr. Sebastjan Strašek
Strašek S. Ekonomska politika (2009)
EKONOMSKA POLITIKA / BV
prof. dr. Sebastjan Strašek
Strašek, S. (2009). Ekonomska politika. EPF, Maribor.
EMBALAŢA / BV
prof. dr. Gregor Radonjič
Gregor Radonjič. (2008). Embalaža in varstvo okolja – zahteve, smernice in
podjetniške priložnosti. Maribor: Zaloţba Pivec.
Gregor Radonjič (2006). Embalaža in pakiranje – Zbrano gradivo, 2.
dopolnjena izdaja. Maribor:EPF.
FINACIRANJE IN FINANČNO UPRAVLJANJE JAVNEGA
SEKTORJA / BV
prof. dr. Tanja Markovič Hribernik
Kranjec M. (2003). Davki in proračun. (izbrana poglavja)
Gradiva ministrstva za finance ter aktualni članki.
FINANČNA MATEMATIKA / BV
prof.dr. Miklavţ Mastinšek, doc.dr. Janko Marovt
Marovt J., Breznik K., Praktikum iz poslovno-finančne matematike, FNM,
Maribor 2014.
Indihar S., Kavkler I., Mastinšek M., Matematika za ekonomiste 1.del, EPF,
Maribor 2002.
Čibej J. A., Matematika za računovodje in finančnike, Ljubljana, 1993.
Marovt J., Gradivo pri predmetu Finančna matematika: naloge z rešitvami,
EPF, Maribor, 2009.
FINANČNI TRGI / BU
dr.Timotej Jagrič
Sebastjan Strašek, Timotej Jagrič; Borzni trgi. 2008. Ekonomsko poslovna fakulteta, Inštitut za
ekonomsko diagnozo in prognozo. Maribor (izbrana poglavja)
Zdenko Prohaska: Finančni trgi (2. izdaja). 2004. Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
(izbrana poglavja)
Madura: Financial Institutions and Markets (osma ali novejša izdaja).2008.
Thomson. (izbrana poglavja)
FINANČNO RAČUNOVODSTVO / BU
dr. Bojana Korošec
Korošec, B. in R. Horvat: Finančno računovodstvo, skripta, EPF Maribor 2016
Hauptman, L, Horvat.R.: Finančno računovodstvo, gradivo za vaje. EPF Maribor 2016.
FINANČNO UPRAVLJANJE IN VODENJE PODJETIJ I / BU
dr. Timotej Jagrič
Mramor, D.: Teorija poslovnih financ, 2002, Ekonomska fakulteta. (izbrana
poglavja)
Kuhelj Krajnović, E., Košak, M., Groznik, P.: Osnove poslovnih financ,
2004, Ekonomska fakulteta. (izbrana poglavja)
Berk, A., Lončarski, I., Zajc, P.: Poslovne finance, 2007, Ekonomska
fakulteta. (izbrana poglavja)
GOSPODARSKA MATEMATIKA / BV
prof.dr. Miklavţ Mastinšek, doc.dr. Janko Marovt
Indihar S., Kavkler I., Mastinšek M.,«Matematika za ekonomiste 1.del«, EPF,
Maribor (2002).
Arih L., Indihar S., Mastinšek M.,«Matematika za ekonomiste 2.del«, EPF,
Maribor (2005).
Marovt J., Gradivo pri predmetu Gospodarska matematika: zbirka rešenih
nalog, EPF, Maribor, 2010
GOSPODARSKO PRAVO / BV
mag. Andreja Primec
Bratina, Jovanovič, Podgorelec, Primec: Osnove gospodarskega
pogodbenega in statusnega prava, 2. Spremenjena in dopolnjena izdaja,
Maribor: DeVesta 2010
GOSPODARSKO PRAVO / BU
dr. Borut Bratina
Bratina, Jovanovič, Podgorelec, Primec: Osnove gospodarskega
pogodbenega in statusnega prava, Maribor: DeVesta 2008 ter ustrezna
zakonodaja ter članki iz tekoče pravne periodike
GOSTINSKI MANAGEMENT / BV
Dr. Sonja Sibila Lebe
Skripta, ki jih pripravi nosilka predmeta
Lebe, Sonja Sibila (2013/14): Gostinski management. Študijsko gradivo za
predavanja, BV 3. letnik. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna
fakulteta, Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje. Maribor, 2013
INFORMACIJSKI SISTEMI E-POSLOVANJA / BU
dr. Samo Bobek
Bobek Samo, Sternad Simona, Deţelak Zdenko: Računalniške rešitve eposlovanja – Micrososft Sharepoint – zapiski predavanj, EPF (e-učilnica)
Snell, C., Sahlin, D.: Building Web Sites All-in-One For Dummies, For
Dummies, 2009
Chaffey Dave: E-business and e-commerce management, Prentice Hall 2009
INFORMACIJSKI SISTEMI ZA MANAGEMENT
mag. Igor Perko
/ BV
Literatura na strani predmeta: www.epf.uni-mb.si
Perko Igor: Poslovni obveščevalni sistemi, GV 2011
W. H. Inmon: Building the Data Warehouse, Wiley, 2002
R. Kimball: The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to
Dimensional Modeling, Wiley,
http://www.information-management.com/
http://datawarehouse.ittoolbox.com/
INOVACIJSKI MANAGEMENT / BU
dr. Zdenka Ţenko
Mulej. M., Ţenko, Z. (2004) Dialektična teorija sistemov in invencijskoinovacijski management. Management Forum Maribor.
INOVACIJSKI MANAGEMENT / BV
prof. dr. Zdenka Ţenko
Mulej, M., Ţenko, Z. (2004): Dialektična teorija sistemov in invencijsko – inovacijski
management. Management forum Maribor. (CD).
IZVEDBENI MANAGEMENT / BV
prof. dr. Majda Bastič
Majda Bastič: Izvedbeni management: Optimizacijski modeli. Maribor, EPF,
2003.
Potočan V. (ur.): Izvedbeni management. Maribor, EPF, 2004.
IZVEDBENI MARKETING / BV
doc. dr. Borut Milfelner
Snoj, B. In Gabrijan, V, (2015). Marketing . Konceptualne in celostne
razseţnosti. Maribor: Zaloţba Pivec
10 poglavje (str. 273-428)
IZVOZNO TRŢENJE / BV
prof. dr. Milan Jurše
Jurše, Milan (1999), Mednarodni marketing. Maribor: EPF. (Izbrana
poglavja).
Jurše, Milan, Korez, Vide, Romana (2008). Priročnik za vaje pri predmetih
Mednarodni marketing (UN), Mednarodno trženje (BU), Izvozno trženje
(BV), Mednarodni marketing (UN), Management mednarodnega trženja
(BU). Maribor: EPF.
Šenk Ileršič, Ivanka, (2013), Mednarodno poslovanje, Ljubljana: GV Zaloţba (Izbrana
poglavja: P2: str. 67-88; P.3.: str. 101-116; P4: str. 122-138; P7: str. 221-268; P8: 269-296,
P13: str. 413-425; P15: str. 471-489.
JAVNE FINANCE I / BU
dr. Tanja Markovič Hribernik
Stanovnik T.. 2008. Javne finance. Univerza v Ljubljani. Ekonomska
fakulteta. Ljubljana (izbrana poglavja)
Markovič Hribernik T., Jagrič V.: 2008. Sistem javnih financ v Sloveniji
(zapiski predavanj). Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor
Aktualni članki in analize s področja javnih financ.
KORPORACIJSKO PODJETNIŠTVO / BU, BV
dr. Barbara Bradač Hojnik
Bradač Hojnik, B. Korporacijsko podjetništvo. Univerza v Mariboru,
Ekonomsko-poslovna fakulteta. (zapiski predavanj) (e-učilnica), 2012.
Bradač Hojnik, B. Notranji podjetniki v poslovni praksi = Intrapreneurs in business practice. V:
Štrukelj, T. (ur.). Izbrani vidiki družbenih in gospodarskih transformacij: strokovna
monografija, (Knjiţna zbirka Sodobna ekonomija in poslovanje - SEP, ISSN 2232-4593, 5).
Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2015, str. 52-64.
Auer, J., Antončič, B. Zadovoljstvo zaposlenih, notranje podjetništvo in rast
podjetja. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2009. (2. in
3. poglavje)
KULTURA IN ETIKA PODJETJA / BV
mag. Tjaša Štrukelj
Štrukelj, T. (2014): Kultura podjetja. Zapiski predavanj. Maribor: EPF.
Štrukelj, T. (2014): Etika podjetja. Zapiski predavanj. Maribor: EPF.
MAKROEKONOMIJA 1 / BU
dr. Davorin Kračun
Ekonomija (16. izdaja), Samuelson in Nordhaus, GV Zaloţba;Posušje: Mate, 2002
Ekonomija – naloge z rešitvami, P. Mikek, M. Šlebinger, M. Rihtarič,
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
MAKROEKONOMIJA ODPRTEGA GOSPODARSTVA / BU
dr. Darja Boršič
Ovin R. in A. Kajzer (1996) Posebna poglavja iz makroekonomije, Maribor
Ovin R. In H.D. Smeets (1999) Posebna poglavja iz makroekonomije
odprtega gospodarstva, Maribor
MAKROEKONOMSKO OKOLJE EU / BU
dr. Silvo Dajčman
Mencinger Joţe, Ahtik Meta 2012. Ekonomika evropskih integracij. Pravna fakulteta Univerze
v Ljubljani –.(izbrana poglavja)
Baldwin, R., in Wyplosz, C. 2006. The Economics of European Integration. McGrawHill.(izbrana poglavja)
Evropska komisija. 2012. Kako deluje EU. http://bookshop.europa.eu/sl/kakodeluje-evropska-unija-pbNA0113090/
MANAGEMENT BLAGOVNIH ZNAMK / BU
doc. dr. Aleksandra Pisnik
Pisnik (2011): E- zbrano gradivo za predmet Management blagovnih znamk (v e-učilnici)
De Chernatony, L. (2002): Blagovna znamka: od vizije do vrednotenja - strateško oblikovanje
in vzdrţevanje blagovnih znamk. Ljubljana : GV zaloţba, 2002
MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV / BU
dr. Sonja Treven
Treven S. (1998) Management človeških virov. Gospodarski vestnik,
Ljubljana.
Treven S., Šarotar Ţiţek S.: Management človeških virov
Byars L.L., Rue L.W. (2003) Human Resource Management. McGraw-Hill,
New York.
MANAGEMENT DOBAVNIH VERIG / BU
dr. Klavdij Logoţar
Logoţar, Klavdij. 2004. Poslovna logistika: elementi in podsistemi.
Ljubljana: GV Izobraţevanje.
Jonsson, Patrik. 2008. Logistics and Supply Chain Management. London:
McGraw-Hill.
MANAGEMENT INFORMATIKE / BU
prof.dr. Samo Bobek
Bobek Samo, Simona Sternad: Management informatike – zapiski predavanj,
EPF (e-učilnica)
McNurlin B., Spraque R., Bui T.: Information systems management in
practice, Prentice hall, 2008
MANAGEMENT KADROV / BV
prof. dr. Sonja Treven
Treven S. (1998) Management človeških virov. Gospodarski vestnik,
Ljubljana.
Beardwell J., Claydon T.: Human resource management, Prentice Hall, 2007.
MANAGEMENT KAKOVOSTI / BU
dr. Duško Uršič
Zapiski predavanj – skripta oz. spletno gradivo.
Evans J.R.: Total Quality – Management, Organization and Strategy. 4th Ed. Thomson
Publishing, 2005. (glej tudi: Quality Management, Organization and Strategy, 6th ed., cop.
2011 ali Quality and Performance Excellence, 7th ed., cop. 2014)
MANAGEMENT KAKOVOSTI / BV
mag. Smogavc Cestar
Zapiski predavanj – skripta oz. spletno gradivo.
Evans J.R.: Total Quality – Management, Organization and Strategy. 4th Ed. Thomson
Publishing, 2005. (glej tudi: Quality Management, Organization and Strategy, 6th ed., cop.
2011ali Quality and Performance Excellence, 7th ed., cop. 2014)
MANAGEMENT MEDNARODNEGA TRŢENJA / BU
dr. Milan Jurše
Jurše, Milan (1999). Mednarodni marketing. Maribor: EPF. (Izbrana poglavja)
Jurše, Milan, Romana Korez Vide (2008). Zbirka gradiv pri predmetih MM, MMM, MT, IT.
Maribor: EPF (gradivo je dosegljivo na spletni strani predmeta na portalu fakultete:
http://www.epf.uni-mb.si/).
Šenk Ileršič, Ivanka, (2013), Mednarodno poslovanje, Ljubljana: GV Zaloţba (Izbrana
poglavja: P.5.: str. 149-179; P-6: str. 187-220; P.8: str. 269-296.
Priporočeni nabor aktualnih člankov (Readings).
MANAGEMENT NABAVE IN OSKRBNIH VERIG / BU
prof.dr. Bruno Završnik
Bruno Završnik, 2008. Management nabave in oskrbnih verig,. EPF.
Maribor.
MANAGEMENT ODNOSOV S STRANKAMI (CRM) / BU
dr. Matjaţ IRŠIČ
Kotler, P. (2003). Management trženja (11. Izdaja); poglavja 1, 2, 3 in 13.
Ljubljana. GV Zaloţba.
Dyche, J. (2002). The CRM Handbook; A Business Guide to Customer
Relationship Management. Addison-Wesley
MANAGEMENT PRODAJE / BU
dr. Matjaţ IRŠIČ
Snoj, B., Iršič, M. 2014. Menedţment prodaje; delovno gradivo. Maribor: EPF. (e-učilnica)
MANAGEMENTSKI KONCEPTI / BU
dr. Duško Uršič, dr. Sonja Treven
Uršič, Duško, Nikl, Aljoša: Učeča se organizacija. Management Forum,
Maribor, 2004
Uršič, Duško, Treven, Sonja: Humani dejavnik managementskih konceptov.
UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, 2005
Treven, Sonja: Mednarodno organizacijsko vedenje. GV, Ljubljana, 2001
Hellriegel, M, Slokan, R.: Organizational behavior, Prentice Hall, 2004.
MANAGERSKI INFORMACIJSKI SISTEMI / BU
dr. Samo Bobek
Perko, Igor, Poslovni obveščevalni sistemi, GV, 2011
Rajiv Sabherwal: Business Inteligence, Wiley 2010
MARKETING ZA TURIZEM IN GOSTINSTVO / BV
dr. Sonja Sibila Lebe
Gradivo, ki ga pripravi nosilka predmeta
Lebe, Sonja Sibila. Marketing za turizem in gostinstvo. Študijsko gradivo za
predavanja, BV 2. letnik. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna
fakulteta, Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje. Maribor, 2017
MARKETINŠKE POTI / BU
prof.dr. Bruno Završnik
Bruno Završnik, Marketinške poti (2011). Maribor. EPF. (e-učilnica)
Bert, Rosenbloom. (2004): Marketing Channels, A Management View .
Thomson South-Western.
Berman, Barry. (1996). Marketing Channels. Singapore :John Willey & Sons.
Coughlan, Anne, Erin, Anderson, Louis W. Stern, Adel, El-Ansary,. (2001):
Marketing Channels, New Jersey. Prentice Hall.
MARKETINŠKI MANAGEMENT IZDELKOV / BU
doc. dr. Aleksandra Pisnik
Snoj, Boris in Aleksandra, Pisnik. 2006. Management izdelkov. Maribor:
Ekonomsko-poslovna fakulteta.
MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE / BU
dr. Bruno Završnik
Završnik, Bruno, (2009): Marketinško komuniciranje. Maribor. EPF. (eučilnica).
MATEMATIKA ZA EKONOMISTE / BU
dr. Miklavţ Mastinšek
Indihar S., Kavkler I., Mastinšek M.,«Matematika za ekonomiste 1.del«, EPF,
Maribor (2002).
Arih L., Indihar S., Mastinšek M.,«Matematika za ekonomiste 2.del«,
EPF, Maribor (2002).
Tietze J., »Einfuerung in die angewandte Wirtschaftsmathematik«, Vieweg
Verlag, Braunschweig-Wiesbaden, (1998).
Hoy M., Livernois J., McKenna C., Stengos T., »Mathematics for
economics«, Addison-Wesley, New York, (1996).
Marovt J., Zbirka rešenih nalog, EPF, Maribor, 2010
MEDNARODNA EKONOMIKA I
dr. Jani Bekö
/ BU
Kenen, B. Peter. 2000. The International Economy. Cambridge: Cambridge
University Press.
Krugman, R. Paul in Maurice Obstfeld. 2006. International Economics.
Theory and Policy. Massachusetts: Addison-Wesley. 2x(prosto)
Salvatore, Dominick. 2004. International Economics. New Jersey: Wiley.
Yarbrough, V. Beth in Robert M. Yarbrough. 2000. The World Economy.
Trade and Finance. Philadelphia: Harcourt Brace & Company.
MEDNARODNA POSLOVNA LOGISTIKA / BU
dr. Anton Ogorelc, dr. Klavdij Logoţar
Logoţar, Klavdij. 2004. Poslovna logistika: elementi in podsistemi. Ljubljana: GV
Izobraţevanje.
Ogorelc, Anton. 2004. Mednarodni transport in logistika. Maribor: EPF.
MEDNARODNE POSLOVNE FINANCE / BU
Prof. dr. Ţan Jan Oplotnik
Zbašnik, Dušan (2001): Mednarodne poslovne finance, EPF Maribor
Izbrana poglavja:
Levi, Maurice (1996 in novejše): International Finance, McGraw-Hill, New
York.
Eiteman, D. K., Stonehill, A. I., Moffet, M. H. (1998).: Multinational
Business Finance, Addison-Wesley, Reading, Massachusetss
Revije s strokovnega področja, svetovni splet.
MEDNARODNI EKONOMSKI ODNOSI / BU
dr. Vito Bobek, dr. Klavdij Logoţar
Kenda Vladimir in Bobek Vito: Osnove mednarodnih ekonomskih odnosov,
EPF, 2003;
MEDNARODNI FINANČNI INŠTRUMENTI / BV
dr. Dušan Zbašnik
Zbašnik, Dušan (2001): Mednarodne poslovne finance, EPF Maribor
MEDNARODNI GOSPODARSKI SISTEM / BV
dr. Romana Korez Vide
Korez Vide, Romana. 2010. Mednarodni gospodarski sistem (skripta).
Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta.
Prosojnice predavanj in vaj.
MEDNARODNI TURIZEM / BU
dr. Sonja Sibila Lebe
Skripta / študijsko gradivo, ki ga pripravi nosilka predmeta
Lebe, Sonja Sibila. Mednarodni turizem. Študijsko gradivo za predavanja,
BU 3. letnik. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra
za mednarodno ekonomijo in poslovanje. Maribor, 2014
MEDNARODNO PODJETNIŠKO POSLOVANJE / BV
dr. Romana Korez-Vide
Korez Vide, Romana. 2010. Mednarodno podjetniško poslovanje (skripta).
Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta.
Prosojnice predavanj in vaj.
MEDNARODNO TRŢENJE / BU
dr. Milan Jurše
Jurše, Milan (1999), Mednarodni marketing. Maribor: EPF
Jurše, Milan, Korez, Vide, Romana (2008). Priročnik za vaje pri predmetih
Mednarodni marketing (UN), Mednarodno trţenje (BU), Izvozno trţenje
(BV), Mednarodni marketing (UN) 1.
), Management mednarodnega
trţenja (BU). Maribor: EPF.
Czinkota, Michael R., Ronkainen, Ilkka A., and Zvobgo, Gilbert (2011),
International Marketing. 1 st edition. Andover: Cengage Learning EMEA.
Nabor aktualnih člankov
METODE RAZISKOVANJA TRŢIŠČA / BV
dr. Dušan Radonjič
Radonjič, D., Iršič, M. (2006). Raziskava marketinga (učbenik). Ljubljana.
GV Zaloţba.
METODE USTVARJALNEGA RAZMIŠLJANJA IN ODLOČANJA /
BU
dr. Zdenka Ţenko, dr. Vesna Čančer
Vesna Čančer (2009): Kvantitativne in računalniško podprte metode
ustvarjalnega razmišljanja in odločanja BU, Zapiski predavanj, EPF, Maribor.
Vid Pečjak (2001): Poti do novih idej. New Moment 17
Ţenko Zdenka (2015). Metode ustvarjalnega razmišljanja in odločanja,
Gradivo za predmet v Moodle. EPF, Maribor.
METODE USTVARJALNEGA REŠEVANJA PROBLEMOV / BV
dr. Vesna Čančer
Čančer, V., Mumel, D.: Metode ustvarjalnega reševanja problemov: zapiski
predavanj. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, 2008.
MULTIPROJEKTNO POSLOVANJE / BV
doc. dr. Igor Vrečko
Hauc, Anton: Projektni management, Ljubljana, GV Zaloţba, 2007.
Tobis, Michael, Tobis, Irene: Managing Multiple Projects, McGraw-Hill
Companies, Inc., New York, 2002
NABAVA / BV
prof. dr. Bruno Završnik
Bruno Završnik, 2008. Management nabave in oskrbnih verig. EPF. Maribor
NAČRTOVANJE IN USTANAVLJANJE PODJETJA / BV
mag. Matej Rus
Drnovšek, Stritar, R., Vahčič, A.: Osnove podjetništva. Priročnik za vaje, EF, Ljubljana, 2005.
Ash Maurya: Delaj vitko: Od načrta A do načrta, ki deluje. Pasadena, Ljubljana, 2014.
Dostopno tudi na www.delajvitko.si
Matija Goljar: Poslovno modeliranje. Ustvarjalnik. Ljubljana. 2012.
Matija Goljar: Sodobno podjetništvo. Ustvarjalnik. Ljubljana. 2012.
RUS, Matej, REBERNIK, Miroslav: Načrtno do uspeha : priročnik za izdelavo učinkovitega
poslovnega načrta. Maribor: IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva, 2005.
www.tovarnapodjemov.org.
Rus M., et al: Orodje za poslovno načrtovanje, IRP, www.tovarnapodjemov.org , 2007.
RUS, Matej, Gradiva za vaje: Praktični primer poslovnega načrta Prenosnik d.o.o. in navodila
za pripravo finančnega načrta s pomočjo orodja za poslovno načrtovanje (brezplačno dostopno
na www.poslovninacrt.org )
RUS, Matej, Gradiva za vaje: Obrazci in navodila za pripravo šestih poročil
Timmons, Jeffry A., New venture creation: entrepreneurship for the 21st century, 6th,
international ed., Boston.
OBLIKOVANJE ORGANIZACIJE / BV
prof.dr. DUŠKO URŠIČ
Uršič, Duško: Analiza in projektiranje organizacije. UM. Ekonomskoposlovna fakulteta Maribor, 2006
OBVLADOVANJE RASTI PODJETJA / BV
dr. Karin Širec
Tajnikar, M.: Tvegano poslovodenje: Knjiga o poslovanju rastočih poslov.
Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2006.
Širec, K. (2010): Obvladovanje rasti podjetja – študijsko gradivo,
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor
OBVLADOVANJE TVEGANJ / BU
dr. Tanja Markovič-Hribernik, dr. Timotej Jagrič
Jagrič, T., Jagrič, V., 2014, Praktikum za Obvladovanje tveganj
Petrlin, J., Obvladovanje finančnih tveganj, 2005 (izbrana poglavja)
Hull,J. C., Risk Management and Financial Institutions, 2010, Pearson (izbrana poglavja)
Izbrani aktualni članki
ODLOČITVENI MODELI / BU
prof. dr. Vesna Čančer
Bastič, M. Izvedbeni management – Optimizacijski modeli, 2003 EPF
Maribor.
Vonderembse, M. A, White, G. P. (1996). Operations Management:
Concepts, Methods and Strategies. Third Edition. West Publishing Company,
Minneapolis/St. Paul..
Barnet, H. Operations Management. Second Edition. MacMillan Business
Mastrs, London.
OKOLJSKA EKONOMIKA / BU
prof. dr. Miroslav Rebernik, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik
Knez-Riedl, J. (2010): Okoljska ekonomika podjetja (študijsko gradivo).
Rebernik, M., Močnik, D., Bradač Hojnik, B. (2015). Slovenska podjetja in okoljski vidiki
poslovanja: slovenski podjetniški observatorij 2014. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta.
(poglavje: Pregled okoljskega podjetništva in okoljskih inovacij v Sloveniji, str. 63-84).
OKOLJSKA EKONOMIKA IN OKOLJSKI MANAGEMENT / BV
doc. dr. Barbara Bradač Hojnik, doc. dr. Matjaţ Denac
Knez-Riedl, J. : Okoljska ekonomika podjetja, spletno učno gradivo – zapiski
izbranih predavanj, 2010
Denac M.: Zbrano gradivo pri predmetu Okoljska ekonomika in okoljski
management - Okoljski management, druga dopolnjena izdaja, 2011
OKOLJSKI MANAGEMENT / BU
dr. Matjaţ Denac
Denac M.: Zbrano gradivo pri predmetu Okoljski management, druga
dopolnjena izdaja, 2011
OPERACIJSKE RAZISKAVE / BV
dr. Alenka Kavkler
Meško, I. Optimizacija poslovanja. EPF, 1997
Bastič, M. in V. Čančer. Rešene naloge iz operacijskih raziskav. EPF
ORGANIZACIJA STROKOVNEGA DELA IN UPRAVLJANJA S
ČASOM / BV
doc. dr. Simona Šarotar Ţiţek
Hauc, A., Treven, S., Šarotar Ţiţek, S.: Organiziranje strokovnega dela in
upravljanja s časom.
Treven, S. (2005). Premagovanje stresa. Ljubljana: Gospodarski vestnik.
ORGANIZACIJSKO VEDENJE / BU
prof. dr. Sonja Treven
Treven S. (2001) Mednarodno organizacijsko vedenje. Gospodarski vestnik,
Ljubljana.
Robbins S.P., Judge T.A. (2010) Essentials of organizational behavior,
Pearson, New Jersey.
Hellriegel D., Slocum J.W.Jr. (2004). Organizational Behavior. Thomson
South-Western, Mason, Ohio.
Tosi H.L., Mero N.P. (2003). The Fundamentals of Organizational Behavior.
Blackwell Publishing, Oxford.
ORGANIZACIJSKO VEDENJE / BV
prof. dr. Sonja Treven
Treven S. (2001) Mednarodno organizacijsko vedenje. Gospodarski vestnik,
Ljubljana.
Greenberg J. (2011). Behavior in Organizations. Pearson Education Limited,
Harlow.
OSNOVE DAVČNEGA RAČUNOVODSTVA / BV
doc. dr. Lidija Hauptman
Hauptman Lidija. Osnove davčnega računovodstva. Skripta za predavanja. BVS - 2. letnik.
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo.
Maribor, 2015).
Kokotec-Novak Majda in Hauptman Lidija. Davčno računovodstvo. Univerzitetna zaloţba
Univerze v Mariboru, Maribor, 2012 (izbrana poglavja).
Hauptman Lidija. Osnove davčnega računovodstva (gradivo za vaje). BVS - 2.letnik. Univerza
v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor,
2013.
Sekolec Kocijančič, Ana. Obdavčitev samostojnega podjetnika posameznika. Univerza v
Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor, 2015.
Drugo aktualno gradivo, posredovano na predavanjih.
OSNOVE EKONOMIJE / BV
prof.dr.Davorin Kračun
Davorin Kračun: Uvod v ekonomijo z mikroekonomiko, GV zaloţba,
Ljubljana 2008.
OSNOVE EKONOMSKE TEORIJE II, MAKROEKONOMIJA, Peter Mikek in
Mira Rihtarič, Univerza v Mariboru, EPF
EKONOMIJA – naloge z rešitvami, Peter Mikek in drugi, Univerza v
Mariboru, EPF
OSNOVE EKONOMIKE PODJETJA / BV
doc.dr. Karin Širec
Rebernik, M. in Širec, K.: Ekonomika podjetja. 5. dopolnjena izdaja, GV, Lj 2016 (izbrana
poglavja)
Širec, K. in Rebernik, M.: Ekonomika podjetja, Študijski priročnik , GV, LJ 2016
OSNOVE FINANC / BU
dr. Tanja Markovič Hribernik
Tanja Markovič Hrtibernik: Osnove financ (zapiski predavanj). 2009.
Ekonomsko poslovna fakulteta. Maribor (e-učilnica)
Tanja Markovič Hribernik, Vita Jagrič, Sabina Taškar Beloglavec, Vita Jagrič
(ur.): Osnove finance: skripta za vaje: 2014, Maribor: Ekonomsko poslovna
fakulteta, Katedra za finance, 2014
OSNOVE FINANČNEGA POSLOVANJA / BV
prof. dr. Tanja Markovič Hribernik
Tanja Markovič Hribernik: Osnove financ -zapiski predavanj (izbrana poglavja).
2009.Ekonomsko poslovna fakulteta. Maribor (e-učilnica)
Tanja Markovič Hribernik, Vita Jagrič: Praktikum za vaje (izbrana poglavja). 2008.
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Marbor.
OSNOVE MARKETINGA / BU
doc. dr. Aleksandra Pisnik
IRŠIČ, Matjaţ, MILFELNER, Borut, PISNIK, Aleksandra. Marketing : temeljni koncepti in
njihova uporaba v praksi : [znanstvena monografija]. Harlow (England) [etc.]: Pearson
Education, cop. 2016. [XII], 181 str., ilustr. ISBN 978-1-78447-986-2
OSNOVE MARKETINGA / BV –
dr. Matjaţ Iršič
Iršič, M., Milfelner, B., Pisnik, A. (2015). Marketing – temeljni koncepti in njihova uporaba v
praksi. Pearson Education, Inc.
OSNOVE MEDNARODNEGA POSLOVANJA IN TURIZMA / BU
doc. dr. Romana Korez-Vide, doc. dr. Sonja Sibila Lebe
Korez-Vide, R. 2013. Osnove mednarodnega poslovanja in turizma. Zbrano gradivo za študij
predmeta – I. del. Študijsko leto 2013/2014. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta
Griffin W. Ricky in Pustay W. Michael. 2012. International Business (6th Edition). Upper
Saddle River, New Jersey: Pearson (izbrana poglavja)
Lebe, S. S. 2016. Zbrano gradivo za študij predmeta – Turizem, II. del. BU 2.
letnik. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta.
OSNOVE ORGANIZACIJE IN MANAGEMENTA / BU
dr. Duško Uršič
Uršič, Duško: Osnove organizacije in managementa. UM, Ekonomskoposlovna fakulteta Maribor, 2004
OSNOVE ORGANIZACIJE IN SPLOŠNEGA MANAGEMENTA / BV
prof. dr. Vojko Potočan
Schermerhorn, J. (2001): Management. Wiley, New York.
Daft, R. (2003): Management. Thomson, Mason.
McAuley, J., Duberley, J., Johnson, P. (2007): Organization Theory. Prentice
Hall, London.
Potočan, V. (2011): Management. EPF, Maribor. (e-učilnica)
Potočan, V. (2012). Poslovna organizacija v sodobnem okolju. EPF, Maribor.
OSNOVE POSLOVNE INFORMATIKE / BU
dr. Samo Bobek
Gradišar M.: Uvod v informatiko, Ekonomska fakulteta, 2003
Bobek Samo, Sternad Simona; Osnove poslovne informatike – zapiski predavanj, EPF
Literatura za uporabo pripomočkov pri laboratorijskih vajah
OSNOVE POSLOVNE INFORMATIKE / BV
prof.dr.Samo Bobek
Bobek Samo, Sternad Simona; Osnove poslovne informatike – zapiski
predavanj, EPF (e-učilnica)
Gradišar M.: Uvod v informatiko, Ekonomska fakulteta, 2003
Lliteratura za uporabo pripomočkov pri laboratorijskih vajah
OSNOVE POSLOVODNEGA RAČUNOVODSTVA / BU
prof. dr. Bojana Korošec
Korošec B., Horvat R.: Osnove stroškovnega in poslovodnega računovodstva (študijsko
gradivo). Maribor, 2015 (razen točk 2.3 in 2.4) ali
Korošec B., Horvat B., Vukovič D.: Osnove stroškovnega in poslovodnega računovodstva
(gradivo za vaje). Maribor, 2015. (razen točk 2.3 in 2.4) ali
OSNOVE RAČUNOVODSTVA / BU, BV
dr. Bojana Korošec, doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek
Kokotec-Novak M., Korošec B., Melavc D., Lutar Skerbinjek A., Hauptman
L., Kolar I., Vukovič D.: Gradivo za vaje iz Osnov računovodstva. Maribor,
2015
Kokotec-Novak M., Korošec B., Melavc D., Lutar Skerbinjek A., Kolar I.,
Horvat R.: Osnove računovodstva. Maribor, 2016 (e-učilnica)
OSNOVE STROŠKOVNEGA IN POSLOVODNEGA
RAČUNOVODSTVA /BV
prof.dr. Bojana Korošec, mag. Robert Horvat, viš.pred.
Korošec B., Horvat R.: Osnove stroškovnega in poslovodnega računovodstva (študijsko
gradivo). Maribor, 2015.
Korošec B., Horvat B., Vukovič D.: Osnove stroškovnega in poslovodnega računovodstva
(gradivo za vaje). Maribor, 2015.
OSNOVE STROŠKOVNEGA IN POSLOVODNEGA
RAČUNOVODSTVA I / BU
prof.dr. Bojana Korošec, mag. Robert Horvat, viš.pred.
Korošec B., Horvat R.: Osnove stroškovnega in poslovodnega računovodstva
(študijsko gradivo). Maribor, 2008.
Korošec B., Horvat B., Vukovič D.: Osnove stroškovnega in poslovodnega
računovodstva (gradivo za vaje). Maribor, 2009.
PODJETNIŠKE FINANCE I / BV
prof. dr. Timotej Jagrič, mag. Franjo Mlinarič
Filipič, D., Mlinarič, F. 1999. Temelji podjetniških financ.EPF. Maribor
Filipič, D., Mlinarič, F. 2002. Praktikum za finančnike (poglavje A). EPF.
Maribor.
ZRFR (2000). Slovenski poslovnofinančni standardi. Ljubljana.
Aktualni članki s področja poslovnih financ.
PODJETNIŠKO IN DAVČNO PRAVO / BU
prof. Dr. Borut Bratina, doc. dr. Peter Podgorelec
Bratina, Jovanovič, Podgorelec, Primec: Osnove gospodarskega
pogodbenega in statusnega prava, 2. Spremenjena in dopolnjena izdaja,
Maribor: DeVesta 2010
IVANJKO/KOCBEK: KORPORACIJSKO PRAVO
in pripadajoča zakonodaja (ZDDPO-2, ZDoh-2, ZDDV-2, ZDavP-2,…)
ter obstoječa pravna periodika
PODJETNIŠTVO / BU
dr. Miroslav Rebernik
Ash Maurya: Delaj vitko: Od načrta A do načrta, ki deluje. Pasadena, Ljubljana, 2014.
Dostopno tudi na www.delajvitko.si
Rebernik, M., Repovţ, L.: Podjetniški proces – Od ideje do denarja. GV, Ljubljana, 2000
(izbrana poglavja)
Ruzzier, Antončič, Bratkovič, Hisrich: Podjetništvo. Društvo za akademske in aplikativne
raziskave, Koper, 2008.
Rus, M., Rebernik, M.: Načrtno do uspeha. Priročnik za pripravo poslovnega načrta, IRP
Maribor, 2005. Dostopno na spletnih straneh Tovarne podjemov:
www.tovarnapodjemov.org
Rus, Matej, Rebernik, Miroslav: Pravila poslovanja. IRP Maribor, 2005. Dostopno na spletnih
straneh Tovarne podjemov: www.tovarnapodjemov.org
Rus M., et al: Orodje za poslovno načrtovanje, IRP, www.tovarnapodjemov.org , 2007.
Osterwalder, A., Pigneur, Y.: Business model generation. Available at
http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf
str. 14 – 44.
Izbrani članki in poslovni primeri
PODJETNIŠTVO / BV
mag. Matej Rus
Obvezna literatura za teoretični del:
Ruzzier, Antončič, Bratkovič, Hisrih: Podjetništvo. Društvo za akademske in aplikativne
raziskave, Koper, 2008. (ISBN 978-961-6709-03-3) (od strani 10 do 285).
Obvezna literatura za praktični del - vaje:
Rus, Matej, Rebernik, Miroslav: Pravila poslovanja. IRP Maribor, 2005. Dostopno na spletnih
straneh Tovarne podjemov: www.tovarnapodjemov.org
Vprašalnik za intervju s podjetnikom
Obrazec za opis lastne in tuje podjetniške ideje
Praktični primeri in aktualni članki
POLITIKA PODJETJA IN STRATEŠKI MANAGEMENT / BU
dr. Mojca Duh
Duh, M. (2015). Upravljanje podjetja in strateški management. Ljubljana: GV Zaloţba.
Duh, M. (2000). Posebnosti managementa druţinskega podjetja. MER Revija za management in
razvoj, 2 (4-5), strani: 38-55. Ali knjiga: Duh, M. (2003). Druţinsko podjetje: Razvoj in
razvojni management druţinskega podjetja. Maribor: Zaloţba MER, strani: 143-177.
Primeri in naloge posredovani na predavanjih in vajah
POLITIKA PODJETJA IN STRATEŠKI MANAGEMENT / BV
mag. Štrukelj Tjaša
Duh, M. (2015). Upravljanje podjetja in strateški management. Ljubljana: GV Zaloţba.
Duh, M. (2003). Druţinsko podjetje: Razvoj in razvojni management druţinskega podjetja
(strani 143–177). Maribor: MER Evrocenter, Zaloţba MER. Ali članek: Duh, M. (2000).
Posebnosti managementa druţinskega podjetja. MER Revija za management in razvoj, letnik 2,
št. 4–5, strani 38–55.
Štrukelj, T. (2012). Izbrani praktični vidiki politike podjetja in strateškega managementa. Zbirka
vaj. Maribor: EPF.
POSLOVNA ETIKA / BU
dr. Vojko Potočan
Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: Crane, A., Matten, D. (2004).
Business ethics: An European perspective. Oxford University, Oxford (UK).
Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: Singer, P. (1999): Practical Ethics.
Cambridge University Press, Cambridge.
Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: Buchanan, F., Huczynski, A.
(2010): Organizational Behaviour. Pearson, Harlow.
Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: Potočan, V. (2011). Poslovna etika.
EPF, Maribor. (e-učilnica)
POSLOVNA STATISTIKA I / BV
dr. Gabrijela Leskovar-Špacapan
Artenjak Janez, Poslovna statistika, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2003
POSLOVNA STATISTIKA II / BV
prof.dr. Polona Tominc
Izbrana poglavja iz učbenika / selected chapters in:
Groebner, Shannon, Fry in Smith: Business statistics – a decision-making
approach, Pearson Prentice Hall, 2001, 2005
Kalton, Vehovar: Vzorčenje v anketah, FDV LJ, 2001.
POSLOVNI PROCESI I / BU
dr. Vojko Potočan
Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: Daft, R. (2001): Organization
Theory and Design. South-Western College Publishing, Mason.
Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: Burlton, R. (2001): Business
Process Management: Profiting From Process. SAMS, New YorkSmith, H.,
Fingar, P. (2003): Business process Management: The Third Wave. MeghanKiffer Press, Tampa
Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: Potočan, V. (2011): Poslovni
procesi. EPF, Maribor. (e-učilnica)
POSLOVNO KOMUNICIRANJE / BV
prof. dr. Damijan Mumel
Mumel, D. (2008). Komuniciranje v poslovnem okolju. Maribor: De Vesta,
2008.
Lahiff J. M., Penrose J. M. 1997. Business Communication: Strategies and
Skills. Prentice Hall, New Jersey
Thill J.V., Bovee C.L., (2011) Excellence in Business Communication.
Pearson Educatuon, New Jersey Lahiff J.
Hargie D. W. 1997. The Handbook of Communication Skills. Routledge,
London and New York
POSLOVNO PRAVO / BU
doc. dr. Peter Podgorelec, doc. dr. Dušan Jovanovič
Bratina/Jovanovič/Primec/Podgorelec: Osnove gospodarskega pogodbenega in statusnega
prava, De Vesta, 2010.
M. Repas: Koncerni in varstvo konkurence (obj. V: Podgorelec & Hauptman: Koncerni, GV
Zaloţba 2014)
POSLOVNO-FINANČNA MATEMATIKA / BU
dr. Miklavţ Mastinšek, doc.dr. Janko Marovt
Marovt J., Breznik K., Praktikum iz poslovno-finančne matematike, FNM, Maribor, 2014.
Indihar S., Kavkler I., Mastinšek M., Matematika za ekonomiste 1.del, EPF, Maribor, 2002.
POSLOVNO OKOLJE PODJETJA / BV
mag. Matej Rus
Pušnik, Ksenja (2010): Analiza poslovnega okolja podjetja, 2. izdaja
(Skripta). Maribor: EPF.
Jaklič, Marko (2009): Poslovno okolje in gospodarski razvoj. Ljubljana:
Ekonomska fakulteta.
Craig, Tom and Campbell, David (2008): Organizations and the business
environment, 2ed. Amsterdam: Elsevier Butterworth-Heinemann (Izbrana
poglavja).
Palmer, Adrian and Hartley, Bob (2009): The Business Environment, 6th ed.
London: McGraw-Hill (Izbrana poglavja).
Rebernik, M., Pušnik, K. (2008): »Internationalization of Slovenian SMEs as
a learning and unlearning process«. V: Handbook of research on European
business and entrepreneurship / edited by Léo-Paul Dana ... [et al.].
Cheltenham (UK), Edward Elgar, str. 580-597.
Viri za izdelavo seminarskih nalog, ki jih poiščejo študenti sami glede na
konkretno izbrane probleme, ki jih v nalogah obravnavajo.
Članki v revijah (papers from reviews).
Izbrani poslovni primeri (selected business cases).
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO 2 / BU
prof. dr. Bojana Korošec
Turk I., Kavčič S., Kokotec-Novak M.: Poslovodno računovodstvo, dopolnjena izdaja.
Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana 2003 in kasnejše izdaje (4., 5. in 12. poglavje).
Korošec B., Horvat R., Vukovič D.: Poglobljeno stroškovno in poslovodno računovodstvo.
Gradivo za vaje. EPF Maribor, 2008. (izbrana poglavja)
Korošec, B.; R. Horvat: Poslovodno računvoodstvo 2. Gradivo za vaje. EPF Maribor, 2013.
POTOVANJA IN POČITNIŠKE DESTINACIJE / BV
mag. Sonja Sibila Lebe
Skripta, ki jih pripravi nosilka predmeta:
Lebe, Sonja Sibila. Potovanja in počitniške destinacije. Študijsko gradivo za
predavanja, BV 3. letnik. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna
fakulteta, Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje. Maribor, 2017
PRAVO EU / BU
dr. Borut Bratina
Ferčič, Hojnik, Tratnik: Uvod v pravo Evropske unije, GV, l. 2011
PRAVO EU / BV
dr. Andreja Primec
Ferčič, Hojnik, Tratnik: Uvod v pravo Evropske unije, GV, l. 2011
PRODAJA / BV
dr. Matjaţ Iršič
Radonjič, D., Iršič, M. 2013. Osnove prodaje. Velenje: Zaloţba Pozoj.
PROIZVODNJA IN RAZDELITEV DOHODKA / BU
dr. Darja Boršič
N.G. Mankiw, Macroeconomics, Worth Publishers, (od 3. izdaje naprej), 2002-2014
P. A. Samuelson, Ekonomija, Ljubljana, Gospodarski Vestnik, 2003
PROJEKTNI MANAGEMENT / BU
doc. dr. Igor Vrečko
HAUC, Anton: Projektni management, Ljubljana, GV Zaloţba, 2007.
Vrečko, Igor in Hauc, Anton: Odličnost priprave projektov, GV Zaloţba,
2009 (v pripravi).
Izbrani članki iz revij Projektna mreţa Slovenije , International Journal of
Project Management , International Journal of Managing Projects in Business
ter International Journal of Project Organization and Management
TURNER, J. Rodney: Handbook of Project Based Management: Improving
the Process for Achieving Strategic Objectives, 2002
PROJEKTNI MANAGEMENT / BV
doc. dr. Igor Vrečko
HAUC, Anton: Projektni management, Ljubljana, GV Zaloţba, 2007.
Vrečko, Igor in Hauc, Anton: Odličnost priprave projektov, GV Zaloţba,
2009 (v pripravi).
RAČUNALNIŠKI PRIPOMOČKI V POSLOVNEM OKOLJU / BV
doc. dr. Igor Perko
Literatura na strani predmeta: www.epf.uni-mb.si,
Microsoft Office Professional 2010 : step by step / Joyce Cox, Joan Lambert, Curtis Frye,
Vsebine na strani office.microsoft.com.
RAČUNALNIŠKO PODPRTO KNJIGOVODENJE / BV
mag. Robert Horvat
Horvat R., Korošec B.: Računalniško podprto knjigovodenje. Študijsko gradivo. EPF Maribor,
2015.
Horvat R.: Računalniško podprto knjigovodenje. Gradivo za vaje. EPF Maribor, 2015.
RAZISKOVANJE MARKETINGA / BU
prof.dr. Dušan Radonjič
Radonjič, D., Iršič, M. (2006). Raziskovanje marketinga. Učbenik. Maribor.
EPF.
RAZVOJ EKONOMSKE MISLI / BU
dr. Davorin Kračun, dr. Jani Bekö
Brue, L. Stanley. 2000. The Evolution of Economic Thought. New York: The
Dryden Press.
Blaug, Mark. 1999. Economic Theory in Retrospect. Cambridge: Cambridge
University Press.
Holt, P. F. Richard in Steven Pressman (ur.). 2001. A New Guide to Post
Keynesian Economics. London: Routledge.
Snowdon, Brian in Howard R. Vane. 1997. A Macroeconomics Reader.
London: Routledge.
Snowdon, Brian, Howard R. Vane in Peter Wynarczyk. 1998. A Modern
Guide to Macroeconomics, An Introduction to Competing Schools of
Thought. Cheltenham: Edward Elgar.
Sušjan, Andrej. 2006. Uvod v zgodovino ekonomske misli. Ljubljana:
Ekonomska fakulteta.
REVIDIRANJE / BU
doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek
Koletnik, F.: Zunanje revidiranje, EPF Maribor, 2009 (ali 2008).
Koletnik, F.: Notranje revidiranje, Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana,
2007 (samo I. del)
Mednarodni standardi revidiranja, Slovenski inštitut za revizijo
(htpp://www.si-revizija.si/revizorji/msr.php – izbrana vsebina)
Veljaven Zakon o revidiranju (dosegljiv na http://zakonodaja.gov.si)
REVIDIRANJE / BV
doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek
Koletnik, F.: Zunanje revidiranje, EPF Maribor, 2009 (ali 2008).
Koletnik, F.: Notranje revidiranje, Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 2007 (samo I. del)
Mednarodni standardi revidiranja, Slovenski inštitut za revizijo
(htpp://www.si-revizija.si/revizorji/msr.php – izbrana vsebina)
SOCIOLOGIJA / BV
dr. Vida Sruk
Sergej Flere (2000). Sociologija. PF. Maribor
Michael Haralambos, Martin Holborn (1999 ali 2000). Sociologija, teme in
pogledi. DZS. Ljubljan
SODELOVANJE JAVNEGA IN ZASEBNEGA SEKTORJA / BV
doc. dr. Darja Boršič
Pintar, J. 2009. Javno-zasebna partnerstva. Kaj? Kako? Zakaj?Nova Gorica: Educa.
Ferk, P., in B., Ferk. 2008. Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva (izbrana
poglavja). GVZaloţba
SODOBNI DRUŢBENI POJMI IN PROCESI / BV
dr. Vida Sruk
Rizman, Rudi (2008) Globalizacija in avtonomija. Prispevki za sociologijo globalizacije.
Ljubljana: Znanstvena zaloţba FF UL (izbrana poglavja)
Kneer, Georg, Nassehi, Armin in Marcus Schroer (Hrsg.) (2000) Soziologische
Gesellschaftsbegriffe Konzepte moderner Zeitdiagnosen, 2. Auflage. , München: Wilhelm Fink
Verlag München (izbrana poglavja)
Aktualni znanstveni in strokovni članki in drugo gradivo posredovano na predavanjih in vajah
STATISTIČNE POSLOVNE RAZISKAVE / BU
dr. Polona Tominc
Izbrana poglavja iz učbenikov:
Kalton, Vehovar: Vzorčenje v anketah, FDV LJ, 2001.
Groebner, Shannon, Fry in Smith: Business statistics – a decision-making
approach, Pearson Prentice Hall, 2001, 2005
STATISTIKA / BU
dr.Kavkler A. – 1.del (the first part), dr.Tominc P. – 2.del (the second
part)
del predmeta - The first part:
S. Indihar, I. Kavkler, M. Mastinšek, Matematika za ekonomiste, 1. del, EPF, Maribor, 2002.
A. Kavkler, I. Kavkler. Zapiski predavanj pri predmetu Statistika, 1. del. EPF, 2014
A. Kavkler. Gradivo za vaje pri predmetu Statistika, 1. del. EPF, 2014.
J. Marovt, Statistika (1. del predmeta), Učno gradivo pri predmetu Statistika (1. del predmeta),
interno gradivo, EPF, 2008.
G. Keller, B. Warrack, Statistics for Management and Economics, Thomson Learning, London,
2000. ( glej tudi: Keller: Managerial statistics, 2012)
J. Marovt, Gradivo pri predmetu Statistika: praktikum iz osnov verjetnostnega računa, EPF,
Maribor, 2010
del predmeta – The second part
Tominc Polona: Statistika (2. del predmeta), Učno gradivo pri predmetu
Statistika (2. del predmeta), interno gradivo, EPF, 2007/2008
Izbrana poglavja iz (Selected chapters)
Groebner, Shannon, Fry, Smith: Business statistics – a decision-making
approach, Pearson Prentice Hall, 2001, 2005.
STROŠKOVNO IN POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO 2
prof. dr. Bojana Korošec, mag. Robert Horvat, viš. pred.
/ BV
Turk I., Kavčič S., Kokotec-Novak M.: Poslovodno računovodstvo, dopolnjena izdaja.
Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana 2003 in kasnejše izdaje (4., 5. in 12. poglavje).
Turk I., Kavčič S., Koţelj S.: Stroškovno računovodstvo. Zveza računovodij, finančnikov in
revizorjev Slovenije, Ljubljana 2001. (poglavja 6., 7., 8. ter 14.3.5 do 14.3.8).
Koletnik F.: Računovodstvo za notranje uporabnike informacij, 2. – dopolnjena izdaja. Zveza
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana 2004 ali ponatis 2007; (3. in 6. del
knjige).
Korošec B., Horvat R., Vukovič D.: Poglobljeno stroškovno in poslovodno
računovodstvo. Gradivo za vaje. EPF Maribor, 2009. (e-učilnica)
STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO / BU
doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek, izr. prof. dr. Bojana Korošec
Turk I., Kavčič S., Koţelj S.: Stroškovno računovodstvo. Zveza računovodij, finančnikov in
revizorjev Slovenije, Ljubljana 2001. (poglavja 3.6 do 3.9, 4., 6., 7., 8. ter 14.3.5 do 14.3.8).
Koletnik: Računovodstvo za notranje uporabnike informacij, 2. – dopolnjena izdaja, Zveza
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana 2004 ali ponatis 2007; (1. – 4. del
str. 15-416).
Gradivo za vaje in dodatno gradivo za predavanja, dosegljivo na spletni strani, v e-učilnici
predmeta.
TEHNOLOGIJA IN PODJETNIŠKO VARSTVO OKOLJA / BV
prof.dr. Gregor Radonjič
Gregor Radonjič (2009). Tehnologija in podjetniško varstvo okolja. Zbrano
gradivo. Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor.
TEHNOLOŠKI MANAGEMENT IN VARSTVO OKOLJA / BU
dr. Gregor Radonjič
Radonjič, Gregor (ur.). 2010. Tehnološki menedžment in varstvo okolja –
Zbrano gradivo. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor.
TEORIJA SISTEMOV / BU
dr. Zdenka Ţenko
Matjaţ Mulej in soavtorji (2000): Dialektična in druge mehkosistemske teorije, podlaga za
celovitost in uspeh managementa. Maribor. UM EPF
UPRAVLJALNA EKONOMIKA / BU
prof.dr. Miroslav Rebernik, doc. dr. Karin Širec
Širec, K. (2010): Upravljalna ekonomika – zapiski predavanj, Maribor:
Ekonomsko-poslovna fakulteta.
Rebernik, M.: Upravljalna ekonomika - študijsko gradivo, Maribor:
Ekonomkso-poslovna fakulteta. (v pripravi)
UVAJANJE CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITEV / BU
prof.dr. Samo Bobek
Bobek Samo, Simona Sternad: Celovita informacijska rešitev SAP – zapiski
predavanj, EPF (e-učilnica)
Magal, Word: Integrated business processes with ERP systems, John Wiley
& Sons, 2011
Bancroft N., Seip H., Sprengel A.: Implementacija SAP, David Kuster, 2001
UVOD V EKONOMIJO IN MIKROEKONOMIKO / BU
dr. Davorin Kračun
Uvod v ekonomijo z mikroekonomiko, D. Kračun, GV Zaloţba, Ljubljana
2008
Ekonomija – naloge z rešitvami, P. Mikek, M. Šlebinger, M. Rihtarič,
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
UVOD V EKONOMIKO JAVNEGA SEKTORJA / BV
doc. dr. Silvo Dajčman
Zbirka aktualnih člankov s področja javnega sektorja.
Setnikar Cankar, S. et al.: Ekonomika javnega sektorja in proračunsko financiranje. Ljubljana:
Fakulteta za upravo, 2005. (izbrana polavja)
Kranjec, Marko. 2003. Davki in proračun. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo. (izbrana
poglavja)
Rosen, S. Harvey. 2002. Public Finance. Sixth Edition. New York: McGraw-Hill Irwin. (izbrna
poglavja)
VEDENJE ODJEMALCEV / BU
dr. Damijan Mumel
Mumel D. 2001. Vedenje porabnikov. EPF, Maribor
Mumel D., Gaber B., Milfelner B. 2004. Priročnik za praktični del
izobraževanja pr predmetu Vedenje porabnikov. EPF, Maribor
Vida I., Kos Koklič M., Bajde D., Kolar T., Čater B., Damjan J. (2010).
Vedenje porabnikov. Ekonomska fakulteta, Ljubljana
Solomon M.R. (2011). Consumer Behavior. Pearson Educatuon, New Jersey
Solomon M.R., Bamosy G., Askegaaard S., Hogg. (2010). Consumer
behaviour: A European percpective. Pearson Education limited.
Antonides G., Raaij W. F. 1998. Consumer Behaviour: A European
Perspective. Wiley, Chichester
VEŠČINE KOMUNICIRANJA / BU
dr. Damijan Mumel
Mumel, D. 2008. Komuniciranje v poslovnem okolju. Maribor: De Vesta,
2008.
Lahiff J. M., Penrose J. M. 1997. Business Communication: Strategies and
Skills. Prentice Hall, New Jersey
Hargie D. W. 1997. The Handbook of Communication Skills. Routledge,
London and New York
Thill J.V., Bovee C.L., (2011) Excellence in Business Communication.
Pearson Educatuon, New Jersey
Greene M., Ripley J. 1998. Communicating for Future Business
Professionals. Prentice Hall, New Jersey
Bovee C., Thill J. 1998. Business Communication Today. Prentice Hall, New
Jersey
VLOGA TEHNOLOGIJ V SVETOVNEM RAZVOJU / BU
dr. Gregor Radonjič
Radonjič, Gregor (Ur.). 2010. Vloga tehnologij v svetovnem razvoju – Zbrano
gradivo. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor
VODENJE DRUŢINSKEGA PODJETJA / BU
dr. Mojca Duh
Duh, M. (2003): Družinsko podjetje: Razvoj in razvojni management
druţinskega podjetja. Zaloţba MER v Mariboru. Strani: 11-42, 56-82, 89101, 117-141, 145-176.
Duh, M. (2011): Dinamični pogled na družinsko podjetje skozi razvojne
modele. V: Izzivi gospodarstva na začetku novega desetletja (Boršič, D.,
Štrukelj, T., ured.). SEP-Sodobna ekonomija in poslovanje, EPF, Maribor, 18
strani. (CDROM)
VODENJE MALEGA IN SREDNJE VELIKEGA PODJETJA / BV
mag. Štrukelj T.
Belak, J. in soavtorji: Razvoj podjetja in razvojni management: posebnosti
malih in srednje velikih podjetij. MER Evrocenter, 1998. Strani: 99-120, 131144, 155-170.
Duh, M.: Družinsko podjetje. MER Evrocenter, Zaloţba MER v Mariboru,
2003. Strani: do str. 141.
Duh, M. in Kajzer, Š.: Razvojni modeli podjetja in managementa. MER
Evrocenter, Zaloţba MER v Mariboru, 2002. Strani: 84-96.
Duh, M., Belak, ja. (1997). Politika malih in srednje velikih podjetij. v
Rebernik, M. in soavtorji, Podjetništvo in management malih podjetij (str.
81–91).Maribor: EPF.
Mugler, J. (1999): Dejavniki uspešnosti pri ustanavljanju podjetij. V: MER
Revija za management in razvoj, 1(2), Str. 64–71.
Mulej, M. (2016). Pravi ljudje na pravih mestih – podlaga za vizionarske
organizacije kot prihodnost ekonomije. V Mulej, M., Merhar, V., Ţakelj, V.
(UR.), Druţbeno-ekonomski okvir in osebne lastnosti druţbeno odgovornih
(v tisku). Knjiţna zbirka Nehajte sovraţiti svoje otroke in vnuke, Prvi
zvezek. Maribor: IRDO Inštitut za razvoj druţbene odgovornosti Maribor in
kulturni center Maribor.
VODENJE PODJETIJ / BV
dr. Vojko Potočan
Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: Potočan, V., Dabić, M. (2012). Managementska
orodja v poslovnem okolju. EPF, Maribor.
Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: Moţina, S. (idr.) (2002). Management: Nova znanja
za uspeh. Didakta, Radovljica.
ZAVAROVALNIŠTVO / BU
dr. Timotej Jagrič
Jagrič, T., Jagrič, V., 2014, Praktikum za Zavarovalništvo
Zbirka znanja za zavarovalništvo, 2010, Slovensko zavarovalno zdruţenje (izbrana poglavja)
Rejda, E. G., Principles of Risk Management and Insurance, 2011, Pearson. (izbrana poglavja)
Kraovec, H., Slovar zavarovalništva, 2006, Pegaz International.
Pavliha, M., Simoniti, S., Zavarovalno pravo, 2007, GV zaloţba. (izbrana poglavja)
Ţnidarič, B., Zavarovalništvo in varnost, 2004, FDV. (izbrana poglavja)
Zavarovalni pogoji in klavzule, zakon o zavarovalništvu, primeri
zavarovalnih pogodb in klavzule
TUJI POSLOVNI JEZIKI / BU
POSLOVNA ANGLEŠČINA I. / BU
mag.Tosja Kobler Jovanovič
Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. 2010. 3rd EDITION. Market LeaderIntermediate Business English (Course Book). Harlow: Pearson Education
POSLOVNA ANGLEŠČINA II. / BU
mag. Tosja Kobler Jovanovič
Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. 2010. 3rd EDITION. Market LeaderIntermediate Business English (Course Book). Harlow: Pearson Education.
POSLOVNA ANGLEŠČINA III. / BU
mag. Nataša Gajšt
MacKenzie, I. (2010). English for Business Studies (Student's Book). Third
edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Mascull, B. (2010). Business Vocabulary in Use Advanced. Second edition.
Cambridge: Cambridge University Press.
Armitage-Amato, R. (2005). PONS Jezikovni priročnik Poslovni stiki
ANGLEŠČINA. Ljubljana: Zaloţba Rokus d.o.o
POSLOVNA NEMŠČINA I.
1.letnik / BU
mag. Alenka Plos
A. Höffgen: Deutsch lernen für den Beruf, Ismaning, Max Hueber Verlag, 2009 (2. Izdaja)
(poglavja 1-5)
Izročki na predavanjih, povzeti iz aktualnih izdaj časopisov in strokovnih revij.
.
POSLOVNA NEMŠČINA– GING 1. in 2. letnik
mag.Alenka Plos
Adelheid Höffgen: Deutsch lernen für den Beruf. Hueber Verlag, 2009 (druga izdaja)(poglavja
od 1 do 3)
V. Eismann: Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz, Cornelsen, 2010. (izbrana
poglavja)
Gradiva, dana na predavanjih oz. vajah
POSLOVNA NEMŠČINA I – BUN- 2TJ
mag. Alenka Plos
A. Kline, M. Senčar, M. Ţidanik: Nemška slovnica z vajami, Maribor, Ekonomsko-poslovna
fakulteta, 2004,
Izročki na predavanjih, povzeti iz aktualnih izdaj časopisov in strokovnih revij
N. Becker, J. Braunert, W.Schlenker: Unternehmen Deutsch Grundkurs
Lehrbuch (izbrana poglavja), Klett, 2010
N. Becker, J. Braunert, W Schlenker: Unternehmen Deutsch Aufbaukurs
Lehrbuch (izbrana poglavja, Klett 2010
POSLOVNA NEMŠČINA II. 2. letnik / BU
mag. Alenka Plos
A. Höffgen: Deutsch lernen für den Beruf, Ismaning, Max Hueber Verlag, 2009 (druga izdaja)
(poglavja 6–10)
V. Eismann: Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz, Berlin, Cornelsen Verlag, 2010
(v celoti)
Izročki na predavanjih, povzeti iz aktualnih izdaj časopisov in strokovnih revij.
POSLOVNA NEMŠČINA III. 3. letnik / BU
mag. Alenka Plos
R. Buhlmann, A.Fearns, E. Leimbacher: Wirtschaftsdeutsch von A-Z,
Langenscheidt 2008, (izbrana poglavja)
Izročki na predavanjih, povzeti iz aktualnih izdaj časopisov in strokovnih
revij.
Študenti naj redno berejo časopise v nemškem jeziku, kot so Das
Handelsblatt, Die Wirtschaftswoche, Das Wirtschaftsblatt, Der Markt
(spletne izdaje) in drugo gradivo, ki je na voljo v fakultetni knjiţnici in
čitalnici.
Zbirke spletnih slovarjev so v e-učilnici.
TUJI POSLOVNI JEZIKI / BV
POSLOVNA ANGLEŠČINA I
1. letnik / VS
Tatjana Koropec, prof.
Cotton, D., D. Falvey, S. Kent. (2012). Market Leader – Pre- Intermediate
Business English – Course Book. 3rd Edition. Harlow: Pearson Education
Ltd.
Mascull, B. (2010)2011. Business Vocabulary in Use Intermediate, Second
edition, Cambridge: Cambridge University Press.
POSLOVNA ANGLEŠČINA I - 2TJ
2. in 3. letnik / VS
mag. Nataša Gajšt
Cotton, D., D. Falwey, S. Kent. (2012). Market Leader Pre-Intermediate
Business English Course Book. 3rd edition. Harlow: Pearson Education
Limited
Mascull, B. (2010)2011. Business Vocabulary in Use Intermediate, Second
edition. Cambridge: Cambridge University Press.
POSLOVNA ANGLEŠČINA II 2. letnik / VS
Tatjana Koropec, prof.
Cotton, D., D. Falvey, S. Kent. (2010). Market Leader – Intermediate
Business English – Course Book. Pearson Education Ltd., 3rd edition.
Armitage-Amato, R. (2005). PONS. Jezikovni priročnik Poslovni stiki
ANGLEŠČINA, PONS, Ljubljana: zaloţba Rokus d.o.o.
POSLOVNA ANGLEŠČINA II 2TJ 3. letnik / VS
mag. Nataša Gajšt
Cotton, D., D. Falvey, S. Kent. (2010). Market Leader Intermediate. Course
Book 3rd edition. Harlow: Pearson Education Limited.
Armitage-Amato, R. (2005). PONS Jezikovni priročnik Poslovni stiki
ANGLEŠČINA. Ljubljana: Zaloţba Rokus d.o.o.
POSLOVNA NEMŠČINA I 1. letnik /VS
mag. Alenka Plos
V. Eismann: Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz, Cornelsen,
2010. (izbrana poglavja)
Izročki na predavanjih, povzeti iz aktualnih izdaj časopisov in strokovnih
revij.
J. Braunert, W. Schlencker: Unternehmen Deutsch, Aufbaukurs, Lehrbuch.
Klett, 2010 (izbrana poglavja)
POSLOVNA NEMŠČINA I 2TJ
2. in 3. letnik /VS
mag. Alenka Plos
A. Kline, M. Senčar, M. Ţidanik: Nemška slovnica z vajami, Maribor,
Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2004
V. Eismann: Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz, Cornelsen, 2010. (izbrana
poglavja).
Izročki na predavanjih, povzeti iz aktualnih izdaj časopisov in strokovnih
revij
J. Braunert, W. Schlencker: Unternehmen Deutsch, Aufbaukurs, Lehrbuch.
Klett, 2010 (izbrana poglavja).
POSLOVNA NEMŠČINA II
2. letnik /VS
mag. Alenka Plos
V. Eismann: Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz, Cornelsen, 2010. (izbrana
poglavja: 9, 10, 11, 12 in 15)
J. Braunert, W. Schlencker: Unternehmen Deutsch, Aufbaukurs, Lehrbuch. Klett, 2010
(poglavja 7–10),
Izročki na predavanjih, povzeti iz aktualnih izdaj časopisov in strokovnih revij
Študenti naj redno berejo časopise v nemškem jeziku, kot so Das Handelsblatt, Die
Wirtschaftswoche, Das Wirtschaftsblatt, Der Markt (spletne izdaje) in drugo gradivo, ki je na
voljo v fakultetni knjiţnici in čitalnici.
Zbirke spletnih slovarjev so v e-učilnici
POSLOVNA NEMŠČINA II 2TJ /VS
A. Plos, Mag.phil.Nada Puklavec
N. Becker, J. Braunert, K.H. Eisfeld: Dialog Beruf 2 – /Kursbuch, Hueber, 2002 (poglavja 7do
10)
N. Becker, J. Braunert: Dialog Beruf 3 – /Kursbuch, Hueber, 2001(poglavja 1 do 3)
A. Kline, M. Senčar, M. Ţidanik: Nemška slovnica z vajami, Maribor,
Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2004,
Izročki na predavanjih, povzeti iz aktualnih izdaj časopisov in strokovnih revij

Similar documents