Spanien

Comments

Transcription

Spanien
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Spanien
Oktober 2016
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Spanien bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Spanske nøgletal
Spanien
Danmark
46,5
5,6
51
55
1.219
300
BNP pr. indbygger (US$)
26.300
53.300
BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret, US$)
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
33.393
74
45.054
25
Handel over grænsen - rangering i Doing Business1
30
7
14,6
-
51,4
20,4
24,2
20,4
-7,1
99,3
-0,8
44,8
78,6
4,9
0,4
0,3
-0,3
6,8
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Forsørgerbyrden
2
BNP (mia. US$)
Udenlandske investeringer og handel
Danske investeringer (beholdn.3 i mia.kr.)
Udenlandske investeringer (beholdn. i pct. af BNP)
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP. 4
4
Økonomiske forhold
Offentligt budgetoverskud (% af BNP)
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP1
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Inflation (%, forbrugerpriser).
5
Betalingsbalancen (% af BNP)
Ledighed (% af arbejdsstyrken).
6
Andel af arbejdstyrken med videregående uddannelse7, pct.
19,5
6,2
31,6
34,7
1: 2014, 2: Forsørgerbyrden er summen af de 0-14 årige og de over 65 årige delt med antallet af 15-64 årige,
2014-tal 3: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 2015, 4: 2015-tal, 5:
Sidste observation september 2016, 6: Sidste observation august 2016, 7: 2011-tal
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Spanien
2012
BNP
Husholdningens forbrug
Investeringer
Industriproduktion
Inflation
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Procent)
-1,6
-2,8
-7,0
-5,9
2,4
2013
2014
Historiske tal
-1,2
-2,1
-5,2
-1,7
1,4
1,4
1,2
3,5
1,5
-0,2
2015
3,2
3,1
6,4
3,3
-0,5
2016
Konsensusskøn
3,0
2,1
3,3
2,3
4,0
3,5
2,9
2,7
-0,4
1,2
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 19 aktuelle prognoser for engelsk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Spanien
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2016-2017
Pct.
3.4
Pct.
3.4
3.2
3.2
3.0
3.0
2.8
2.8
2.6
2.6
2.4
2.4
2.2
2.2
2.0
2.0
1.8
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2015
2016
BNP-vækst i 2015
BNP-vækst i 2016
BNP-vækst i 2017
Anm: 2016-observationen for BNP-væksten i 2015, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. sep. 2016
2017
1.8
Økonomiske tendenser
Figur 2: Eksport og import i Spanien
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
180
2000 = 100
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Import
80
Eksport
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2016
Figur 3: Forbrug og investeringer i Spanien
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
170
2000 = 100
170
160
160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Offentligt forbrug
Privat forbrug
Kilde: Macrobond, sidste obs. 2.kvt. 2016
Investeringer
90
Økonomiske tendenser
Figur 4: Industriproduktionen i Spanien
Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns.
2005=100
110
2005=100
110
100
100
90
90
80
80
70
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
70
Kilde: Macrobond, sidste obs. aug. 2016
Figur 5: Ledigheden i Spanien
Sæsonkorrigeret
Pct.
30
Pct.
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
04
05
06
07
08
09
Kilde: Macrobond, sidste obs. 2.kvt. 2016
10
11
12
13
14
15
16
5
Økonomiske tendenser
Figur 6: Forbruger- og erhvervstillid i Spanien
Sæsonkorrigeret indikator
Balance
10
Balance
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50
-60
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Erhvervstillid
-60
Forbrugertillid
Kilde: Macrobond, sidste obs. sep. 2016
Figur 7: Udviklingen i eurokursen
DKK pr. 100 euro
800
U.S. Dollars pr. 100 euro
160
780
140
760
120
740
100
720
700
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
DKK pr. 100 euro
U.S. Dollars pr. 100 euro
Kilde: Danmarks Nationalbank, sidste obs. sep. 2016
80
Økonomiske tendenser
Figur 8: Vareeksport til Spanien
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
200
Indeks, 2000=100
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
EU (15)
80
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. jun. 2016
Figur 9: Dansk eksport og import til Spanien
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
18
Mia. kr.
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
05
06
Eksport
07
08
09
10
11
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. aug. 2016
12
13
14
15
16
4
Økonomiske tendenser
Tabel 3: Dansk vareeksport til Spanien
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Seneste
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- heraf: Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2013
893
1
9.004
2.155
965
96
1.999
811
74
623
1.263
1.159
286
382
1.563
11.461
2014
1.036
2
10.265
2.208
1.180
99
2.762
928
128
584
1.261
1.297
336
409
1.927
13.229
2015
1.192
3
10.767
2.321
1.237
106
2.315
1.133
214
698
1.712
1.360
384
420
1.712
13.674
12 mdr.
1.317
3
10.818
2.463
1.241
113
2.053
964
221
758
1.770
1.373
388
437
1.765
13.904
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden september 2015 - august 2016.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 4: Top 10 over danske eksportvarer til Spanien
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2015
1 Lægemidler bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug,
800sat i doseret "inkl. De
2 Stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, fersk/kølet
427
3 Blød hvede og blandsæd af hvede og rug, undt til udsæd
354
4 Vinddrevne elektriske generatorer
249
5 Kød af hornkvæg, udbenet, fersk eller kølet
228
6 #N/A
199
7 Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf samt lipoproteinlipase
191 og aspergillus alka
8 Brændselsolie undt. til behandling ved en bestemt processer eller kemisk omdannelse, indhold af179
svovl over 0,1 vægtproc
9 Affald og skrot, af jern og stål, ikke fragmenteret, ikke i pakker (undtagen affald og skrot af primærelementer,
140
primærbatte
10 Glasfibre, inkl. glasuld, og varer deraf (undtagen stabelfibre, rovings, garn, afhuggede tråde, vævede
136stoffer, inkl. bånd, tyn
Ti største i alt
2.903
Samlet vareeksport
13.674
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Økonomiske tendenser
Tabel 5: Dansk og europæisk vareeksport til Spanien
Vareeksport fordelt på produkter
Danmark, mio. kr.
Seneste
2015
12 mdr.
2.812
2.943
2.050
1.985
1.349
1.348
1.048
1.051
951
908
945
879
930
910
772
913
550
680
468
493
398
418
352
361
307
341
267
315
185
59
172
179
116
121
13.674
13.904
Eksportvarer
Animalske og vegetabilske produkter
Farmaceutiske produkter
Tekstil og beklædning
Metalvarer mv.
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Elektriske motorer, generatorer mv.
Mekaniske apparater
Tilberedte fødevarer
Maskiner til industrielt brug mv.
Måle- og præcisionsinstrumenter
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Transportmidler
Plast- og gummiprodukter
Øvrige produkter
Mineralske produkter
Kommunikations- og informationselektronik
IT hardware
Samlet vareeksport
EU-15, mia.kr.
Seneste
2015
12 mdr.
71,6
74,5
65,5
61,9
74,8
77,2
113,9
111,4
101,2
100,1
49,7
50,2
84,2
87,3
55,9
57,3
42,8
44,9
45,0
47,3
50,1
51,5
182,2
189,9
72,7
73,8
21,7
23,4
40,9
35,3
43,1
43,0
20,9
20,1
1.136,1
1.149,0
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden september 2015 - august 2016.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 6: Dansk eksport til Spanien
Seneste
Mio. kr.
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
2013
2014
10.919
12.441
2015 12 måneder
12.892
13.231
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden sep. 2015 - aug. 2016. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk

Similar documents