Italien

Comments

Transcription

Italien
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Italien
Oktober 2016
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Italien bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Italienske nøgletal
Italien
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Danmark
60,8
5,6
55
55
1.853
300
BNP pr. indbygger (US$)
30.500
53.300
BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret, US$)
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
35.141
46
45.054
25
Handel over grænsen - rangering i Doing Business1
37
7
7,8
-
17,3
24,2
16,8
20,4
-3
132,5
-0,8
44,8
112,5
4,9
0,1
0,3
-0,4
6,8
Forsørgerbyrden
2
BNP (mia. US$)
Udenlandske investeringer og handel
Danske investeringer (beholdn.3 i mia.kr.)
Udenlandske investeringer (beholdn. i pct. af BNP)
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP.
4
4
Økonomiske forhold
Offentligt budgetoverskud (% af BNP)
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP1
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Inflation (%, forbrugerpriser).
5
Betalingsbalancen (% af BNP)
Ledighed (% af arbejdsstyrken).
6
Andel af arbejdstyrken med videregående uddannelse7, pct.
11,4
6,2
14,9
33,7
1: 2014, 2: Forsørgerbyrden er summen af de 0-14 årige og de over 65 årige delt med antallet af 15-64 årige,
2014-tal 3: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 2015, 4: 2013-tal, 5:
Sidste observation september 2016, 6: Sidste observation august 2016, 7: 2011-tal
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Italien
2012
BNP
Husholdningers forbrug
Investeringer
Industriproduktion
Inflation
Arbejdsløshed
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Procent)
(Procent)
-2,6
-4,2
-8,4
-6,5
3,0
10,7
2013
2014
2015
-0,4
0,4
-3,5
-0,6
0,2
12,7
0,8
0,9
0,8
1,2
0,1
11,9
Historiske tal
-1,9
-2,8
-5,4
-3,1
1,2
12,2
2016
Konsensusskøn
0,8
0,8
1,2
1,0
1,5
1,1
1,1
1,3
-0,1
0,8
11,5
11,2
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 19 aktuelle prognoser for italiensk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Italien
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2016-2017
Pct.
1.4
Pct.
1.4
1.2
1.2
1.0
1.0
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2015
2016
BNP-vækst i 2015
BNP-vækst i 2016
BNP-vækst i 2017
Anm: 2016-observationen for BNP-væksten i 2015, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. sep. 2016
2017
0.2
Økonomiske tendenser
Figur 2: Eksport og import i Italien
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
140
2000 = 100
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Import
90
Eksport
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2016
Figur 3: Forbrug og investeringer i Italien
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
120
2000 = 100
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Offentligt forbrug
Privat forbrug
Kilde: Macrobond, sidste obs. 2.kvt. 2016
Investeringer
70
Økonomiske tendenser
Figur 4: Industriproduktionen i Italien
Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns.
2005=100
110
2005=100
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85
85
80
80
75
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
75
Kilde: Macrobond, sidste obs. jul. 2016
Figur 5: Ledigheden i Italien
Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns
Pct.
13
Pct.
13
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
04
05
06
07
08
09
Kilde: Macrobond, sidste obs. aug. 2016
10
11
12
13
14
15
16
5
Økonomiske tendenser
Figur 6: Forbruger- og erhvervstillid i Italien
Sæsonkorrigeret indikator
Balance
20
Balance
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Erhvervstillid
-50
Forbrugertillid
Kilde: Macrobond, sidste obs. sep. 2016
Figur 7: Udviklingen i eurokursen
DKK pr. 100 euro
800
U.S. Dollars pr. 100 euro
160
780
140
760
120
740
100
720
700
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
DKK pr. 100 euro
U.S. Dollars pr. 100 euro
Kilde: Danmarks Nationalbank, sidste obs. sep. 2016
80
Økonomiske tendenser
Figur 8: Vareeksport til Italien
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
150
Indeks, 2000=100
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
EU (15)
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. jun. 2016
Figur 9: Dansk eksport og import til Italien
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
24
Mia. kr.
24
22
22
20
20
18
18
16
16
14
14
12
05
06
Eksport
07
08
09
10
11
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. aug. 2016
12
13
14
15
16
12
Økonomiske tendenser
Tabel 3: Dansk vareeksport til Italien
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Seneste
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- heraf: Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2013
1.066
0
12.503
4.806
940
119
1.992
983
111
443
1.748
1.588
332
423
1.630
15.199
2014
1.210
1
12.470
4.804
1.214
137
1.954
1.005
154
410
1.495
1.437
456
411
1.372
15.053
2015
1.218
1
13.398
4.978
1.339
153
2.171
1.190
161
478
1.818
1.398
495
405
1.543
16.161
12 mdr.
1.376
1
13.583
4.858
1.418
153
2.031
1.106
195
491
2.016
1.457
561
402
1.629
16.590
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden september 2015 - august 2016.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 4: Top 10 over danske eksportvarer til Italien
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2015
1 Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, fersk eller kølet
1.273
2 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner
480
3 Lægemidler bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug,
407sat i doseret "inkl. De
4 Stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, fersk/kølet
381
5 Øl, i flasker med indhold af <= 10 l
374
6 Tamsvin, levende, af vægt < 50 kg (undtagen racerene avlsdyr)
270
7 Pacific laks "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
251
tschawytscha, Oncorh
8 Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf samt lipoproteinlipase
230 og aspergillus alka
9 Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger
175
eller m
10 Dele til ikke elektriske kraftmaskiner og motorer, i.a.n.
165
Ti største i alt
4.006
Samlet vareeksport
16.161
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Økonomiske tendenser
Tabel 5: Dansk og europæisk vareeksport til Italien
Vareeksport fordelt på produkter
Danmark, mio. kr.
Seneste
2015
12 mdr.
4.499
4.508
2.117
2.095
1.759
1.831
1.467
1.510
1.199
1.240
862
806
718
768
633
614
596
818
569
575
439
510
372
395
277
260
265
275
226
216
151
160
11
9
16.161
16.590
Eksportvarer
Animalske og vegetabilske produkter
Farmaceutiske produkter
Tekstil og beklædning
Tilberedte fødevarer
Mekaniske apparater
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Metalvarer mv.
Måle- og præcisionsinstrumenter
Elektriske motorer, generatorer mv.
Maskiner til industrielt brug mv.
Transportmidler
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Plast- og gummiprodukter
Øvrige produkter
Kommunikations- og informationselektronik
IT hardware
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
EU-15, mia.kr.
Seneste
2015
12 mdr.
124,0
122,1
87,6
87,9
85,0
87,8
57,8
60,2
68,3
69,1
136,6
137,1
155,9
150,6
55,4
56,9
55,8
56,4
51,6
51,7
171,4
187,1
57,7
58,5
102,8
103,7
25,4
27,4
52,1
49,4
21,3
20,9
32,4
28,5
1.341,1
1.355,4
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden september 2015 - august 2016.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 6: Dansk eksport til Italien
Seneste
Mio. kr.
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
2013
2014
14.742
14.532
2015 12 måneder
15.727
16.606
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden sep. 2015 - aug. 2016. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk

Similar documents