HSLF-FS 2016:34 - Läkemedelsverket

Comments

Transcription

HSLF-FS 2016:34 - Läkemedelsverket
Datum: 2016-10-12
Dnr:
3.1-2016-044482
Frida Nylén
Rättsenheten
Enligt sändlista
Remiss angående förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets
föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av
läkemedel och teknisk sprit
Läkemedelsverket översänder härmed förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets
föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk
sprit.
Remissen skickas enbart per e-post.
Synpunkter på förslaget ska vara Läkemedelsverket tillhanda, gärna i wordformat och per epost till [email protected], senast den 11 november 2016.
Vid frågor gällande remissen, vänligen kontakta någon av de kontaktpersoner som anges
under avsnitt 10 i konsekvensutredningen.
På Läkemedelsverkets vägnar
Frida Nylén
Bilagor:
Sändlista
Föreskriftsförslag
Konsekvensutredning
2
Sändlista
Remissinstans
Apotekarsocieteten
Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning, CAN
Folkhälsomyndigheten
Adressuppgifter
Box 1136, 111 81 Stockholm
[email protected]
[email protected]
831 40 Östersund
[email protected]
E-hälsomyndigheten
Ringvägen 100, 118 60 Stockholm
[email protected]
Föräldraföreningen mot narkotika, FMN
[email protected]
Hälso- och sjukvårdens
Box 3539, 103 69 Stockholm
ansvarsnämnd
[email protected]
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184, 104 30 Stockholm
[email protected]
Jordbruksverket
Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
[email protected]
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
[email protected]
Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer, [email protected]
LOK
Pensionärernas Riksorganisation
Box 3274, 103 65 Stockholm
[email protected]
Praktikertjänst AB
103 55 Stockholm
[email protected]
Riksförbundet Attention, Neuropsykiatriska
[email protected]
funktionshinder
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS [email protected]
Sjöfartsverket
Box 344, 737 26 Fagersta
[email protected]
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
[email protected]
Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm
[email protected]
Svenska Barnmorskeförbundet
Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm
[email protected]
Svenska Läkaresällskapet
Box 738, 101 35 Stockholm
[email protected]
Sveriges Apoteksförening
Wallingatan 26 B, 111 24 Stockholm
[email protected]
Sveriges Farmaceuter
Box 3215, 103 64 Stockholm
[email protected]
Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm
[email protected]
Sveriges Läkarförbund
Box 5610, 114 86 Stockholm
[email protected] samt [email protected]
Sveriges Oberoende Apoteksförening, SOAF [email protected]
Sveriges Pensionärsförbund - Seniorerna
Torsgatan 37, 1 tr, 11362 Stockholm
[email protected]
Sveriges Tandhygienistförening
Box 1419, 111 84 Stockholm
3
Sveriges Tandläkarförbund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Transportstyrelsen
Unionen/Farmaci och hälsa
[email protected]
Box 1217, 111 82 Stockholm
[email protected]
Box 55, 171 11 Solna
[email protected]
601 73 Norrköping
[email protected]
Unionen, 105 32 Stockholm,
[email protected]
[email protected]
Veterinärer i Sverige (ViS)
c/o Leg. vet. Lars-Håkan Håkansson
Bangårdsgatan 8, 523 37 Ulricehamn
Ordf. Lars-Håkan Håkansson
[email protected]
Vårdförbundet
Box 3260, 103 65 Stockholm
[email protected]
[email protected]
Region Jämtland Härjedalen
Box 654
831 27 Östersund
[email protected]
Landstinget Blekinge
371 81 Karlskrona
[email protected]
Landstinget Dalarna
Box 712
791 29 Falun
[email protected]
Region Gävleborg
801 88 Gävle
[email protected]
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
[email protected]
Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
[email protected]
Region Kronoberg
351 88 Växjö
[email protected]
Landstinget Sörmland
611 88 Nyköping
[email protected]
Box 602
751 25 Uppsala
[email protected]
Landstinget i Värmland
651 82 Karlstad
[email protected]
Jämtlands läns landsting
Landstinget Blekinge
Landstinget i Dalarna
Landstinget i Gävleborg
Landstinget i Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kronoberg
Landstinget i Sörmland
Landstinget i Uppsala län
Landstinget Värmland
Landstinget Västmanland
4
Landstinget i Västernorrland
Landstinget Östergötland
Norrbottens läns landsting
Region Gotland
Region Skåne
Region Halland
Stockholm läns landsting
Västerbotten läns landsting
Västra Götalandsregion
Örebro läns landsting
För kännedom:
Socialdepartementet, 103 33 Stockholm
Landstinget Västmanland
721 89 Västerås
[email protected]
Landstinget Västernorrland
871 85 Härnösand
[email protected]
Region Östergötland
581 91 Linköping
[email protected]
Norrbottens läns landsting
971 89 Luleå
[email protected]
Region Gotland
621 81 Visby
[email protected]
Region Skåne
291 89 Kristianstad
044-309 30 00
[email protected]
Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad
[email protected]
Box 22550
104 22 Stockholm
[email protected]
Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå
[email protected]
Västra Götalandsregionen
462 80 Vänersborg
[email protected]
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro
5
Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om
förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;
beslutade den xx xxxx 2016.
Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 9 § 2 och 11 § läkemedelsförordningen
(2015:458) samt 11 § förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika i fråga om verkets
föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk
sprit att 1 kap. 2 och 7 §§, 5 kap. 10 och 16 §§, 7 kap. 3 §, 8 kap. 4 och 28 §§ samt bilaga 8
ska ha följande lydelse.
1 kap.
2 §1 Vad som föreskrivs om narkotiska läkemedel i följande bestämmelser i dessa föreskrifter
ska inte tillämpas för narkotiska läkemedel som omfattas av bilagan till Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika:
– 4 kap. 5 §, om telefonförskrivning,
– 6 kap. 2 §, om rekvisition via telefon,
– 6 kap. 5 § andra stycket, om rekvisition,
– 10 kap. 1 §, om arkivering.
7 § De termer och begrepp som används i läkemedelslagen (2015:315) och lagen
(2009:366) om handel med läkemedel har samma betydelse i dessa föreskrifter.
I dessa föreskrifter används dessutom följande termer och begrepp med nedan angiven
betydelse.
Bruksfärdigt läkemedel: läkemedel som är färdigt för användning.
Delexpedition: färdigställande och utlämnande av en del av den förordnade mängden
läkemedel och teknisk sprit.
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Elektroniskt recept: ett recept i elektronisk form som tillkommit antingen genom
elektronisk förskrivning eller genom att uppgifter från en receptblankett har förts över till ett
elektroniskt format.
Expedition: färdigställande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit som förordnats.
Farmaceut: den som är behörig att utöva yrke som apotekare eller receptarie enligt 4 kap. 4
§ patientsäkerhetslagen (2010:659).
Färdigställande: författningsmässig, farmakologisk samt teknisk kontroll av läkemedel
och teknisk sprit inför utlämnande från öppenvårdsapotek.
Förordna: utfärda recept eller rekvisition avseende läkemedel eller teknisk sprit.
Förordnande: recept eller rekvisition.
Förskrivning: utfärdande av recept.
Förskrivare: den som är behörig att förordna läkemedel eller teknisk sprit, med undantag
för den som får rekvirera läkemedel enligt 6 kap. 7 §.
Gängse benämning: det internationella generiska namnet på en aktiv substans som
rekommenderas av Världshälsoorganisationen eller, om sådant inte finns, den vanligtvis
använda benämningen.
Itererat recept: ett recept som är giltigt för flera expeditioner.
Jourdos: läkemedel som vid behandlingstillfället lämnas ut i mindre antal doser för att
täcka patientens eller djurets behov till dess läkemedlet kan expedieras från
öppenvårdsapotek.
Narkotiskt läkemedel: läkemedel som innehåller narkotika enligt Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.
1
Ändringen innebär att andra och femte strecksatsen tas bort.
6
Originalförpackning: den läkemedelsförpackning som förpackats av tillverkaren eller
innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet.
Recept: underlag för expediering av läkemedel eller teknisk sprit till enskild användare
eller djur.
Rekvisition: beställning av läkemedel eller teknisk sprit från öppenvårdsapotek.
Signum: personlig signatur som anges för hand eller i elektronisk form.
Startförpackning: den minsta förpackning som godkänts för visst läkemedel och som
avser högst en månads förbrukning. Med startförpackning avses inte insättningsförpackning
eller titreringsförpackning.
Teknisk sprit: sådan vara som avses i 1 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622).
5 kap.
10 § Om ett recept ska förvaras på öppenvårdsapotek ska detta anges. En sådan notering
behöver inte göras på recept avseende särskilda läkemedel eftersom ett sådant recept enligt 8
kap. 28 § inte får återlämnas eller lämnas ut.
16 § Om inte annat anges i dessa föreskrifter kan en förskrivare ange på ett recept att det får
itereras för samtliga förskrivna läkemedel eller för ett visst läkemedel. Förskrivare kan också
ange hur lång tid som ska ha förflutit innan receptet får expedieras på nytt.
Recept avseende teknisk sprit får inte itereras. Recept avseende särskilda läkemedel får
itereras endast om receptet är elektroniskt eller om receptet är i pappersformat och förvaras på
det öppenvårdsapotek som utfört den första expedieringen eller gjort en delexpediering. Av 5
kap. 18 § framgår att recept avseende vissa läkemedel till djur inte får itereras.
7 kap.
3 § Om en patient begär det ska ett öppenvårdsapotek genom utskrift föra över
receptuppgifterna från ett elektroniskt recept till en receptblankett, enligt bilaga 5. Tidigare
utlämnanden och vidtagna ändringar i förskrivningen ska framgå av det utskrivna receptet.
Den som skriver ut receptet ska kontrollera att utskriften stämmer överens med det
elektroniska receptet. Det utskrivna receptet utgör härefter det recept som kan expedieras på
apotek. Det elektroniska receptet ska makuleras så att ytterligare expeditioner inte kan
genomföras. I vilka fall ett recept får återlämnas eller lämnas ut till patienten eller
djurägaren framgår av 8 kap. 28 §.
Det som anges i första och andra stycket gäller inte förskrivning till patient med
dosdispenserade läkemedel.
8 kap.
4 § Om expeditionsintervall har angetts på receptet ska den angivna tiden ha förflutit innan
receptet kan expedieras på nytt.
Ett itererat recept avseende särskilda läkemedel är giltigt för flera expeditioner endast om
det är elektroniskt eller om det förvaras på öppenvårdsapotek efter den första expeditionen.
Detta gäller även för recept avseende särskilda läkemedel när receptet delexpedieras.
28 § Ett recept får efter expediering återlämnas till patienten eller djurägaren eller behållas
på öppenvårdsapoteket. Ett recept där förskrivaren i enlighet med 5 kap. 10 § angett att receptet
ska förvaras på öppenvårdsapotek får lämnas ut först när det är färdigexpedierat.
7
Ett recept avseende särskilda läkemedel får inte återlämnas eller lämnas ut från
öppenvårdsapotek. Detta gäller även färdigexpedierat recept avseende särskilda läkemedel.
_______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den xx xxxx 2017.
Läkemedelsverket
CATARINA ANDERSSON FORSMAN
Joakim Brandberg
8
Bilaga 82
Med särskilda läkemedel avses följande.
1. Läkemedel som innehåller narkotika, med undantag för de beredningar som anges i
bilagan till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika.
2. Läkemedel som innehåller kodein eller tramadol i enlighet med bilagan till LVFS
2011:9.
3. Läkemedel inom följande ATC-grupper:
A14A Anabola steroider
G03B Androgener
H01AC Somatropin, GH
B03XA01 Erytropoietin
B03XA02 Darbopoetin
4. Läkemedel som får lämnas ut enligt en beviljad licens enligt Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel
(licensföreskrifter) om licensen avser ett läkemedel enligt 1-3 ovan.
2
Ändringen innebär att bestämmelser om iterering av särskilda läkemedel tas bort.
9
Konsekvensutredning gällande förslag till ändring i Läkemedelsverkets
föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk
sprit
1.
Problemet och vad som ska uppnås
Läkemedelsverket föreslår ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34)
om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (de s.k. receptföreskrifterna).
Ändringarna innebär en begränsning av användningen av den särskilda receptblanketten på så
sätt att kravet på att recept måste vara elektroniskt eller förvaras på öppenvårdsapotek för att
kunna itereras eller delexpedieras kommer att utökas till att gälla för samtliga särskilda
läkemedel.
Bakgrund
Särskilda läkemedel är sådana läkemedel som Läkemedelsverket anser har behov av en
särskild hantering. Vad som avses med särskilda läkemedel framgår av bilaga 8 till
receptföreskrifterna, och exempel på särskilda läkemedel är narkotiska läkemedel och anabola
steroider. När särskilda läkemedel förskrivs till människa ska den särskilda receptblanketten
användas (se bilaga 7 till receptföreskrifterna), medan den vanliga receptblanketten för djur
ska användas vid förskrivning av särskilda läkemedel till djur.
Läkemedelsverket har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen utreda
möjligheterna att minska alternativt upphöra helt med förskrivningen av narkotiska läkemedel
på den särskilda receptblanketten. I rapporten Minskad användning av särskilda
receptblanketter som lämnades till regeringen i juni 2015 rekommenderar Läkemedelsverket
och Socialstyrelsen att fram till dess att samtliga förskrivare kan nyttja elektronisk
förskrivning kan vissa ändringar i receptföreskrifterna genomföras för att minska
användningen av den särskilda receptblanketten. Begränsning av användningen är avsedd att
motverka manipulering och förfalskning av den särskilda receptblanketten och därmed
motverka missbruk av särskilda läkemedel.
Även om Läkemedelsverket begränsade den utredning som föregick ovan nämnda rapport till
att enbart gälla förskrivning av narkotiska läkemedel till människa har Läkemedelsverket nu
valt att låta de föreslagna föreskriftsändringarna omfatta även särskilda läkemedel som
förskrivs till djur. Anledningarna till detta är flera. De regler som rör bl.a. iterering av
särskilda läkemedel är i dagsläget desamma oavsett om läkemedlen förskrivs till människa
eller till djur. Verket ser därför ingen anledning att nu införa olika regler för särskilda
läkemedel beroende på vem de förskrivs till. Vidare borde risken för förfalskning eller
manipulation av pappersrecept även föreligga vid förskrivning av särskilda läkemedel till
djur, särskilt som dessa förskrivningar inte sker på den särskilda receptblanketten utan på
receptblanketten avsedd för djur. Denna blankett innehåller inte de säkerhetsdetaljer som den
särskilda receptblanketten gör, vilket torde medföra att den är lättare att förfalska än den
särskilda receptblanketten.
Iterering och delexpediering av särskilda läkemedel
Enligt 5 kap. 10 § och bilaga 8 till receptföreskrifterna får iterering av recept avseende
narkotiska läkemedel i förteckning II och III i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS
2011:10) om förteckningar över narkotika, med undantag för de beredningar som anges i
bilagan till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika, ske
endast om receptet är i elektroniskt form eller förvaras på apoteket. Krav på att receptet ska
10
vara elektroniskt eller förvaras på apotek gäller således endast vissa särskilda läkemedel och
endast recept som ska itereras. Enligt nuvarande reglering får narkotika i förteckning IV och
V itereras utan något krav på elektroniskt recept eller förvaring av papperrecept på apotek.
De föreskriftsändringar som nu föreslås är att pappersrecept avseende samtliga särskilda
läkemedel som ska itereras eller som delexpedieras måste förvaras på öppenvårdsapotek för
att ytterligare expediering ska kunna ske. Med delexpediering avses färdigställande och
utlämnande av endast en del av det läkemedel som förordnats. Detta gäller oavsett om det
särskilda läkemedlet förskrivs till människa eller till djur. Patienten eller djurägaren måste
därför återkomma till det apotek som förvarar pappersreceptet för samtliga efterföljande
expeditioner. Liksom idag kan patienten eller djurägaren välja att apoteket omvandlar
pappersreceptet till ett elektroniskt recept (e-recept) och patienten eller djurägaren kan på så
sätt få sitt e-recept expedierat på alla apotek så länge det förblir elektroniskt. Nämnas kan
dock även det av 5 kap. 18 § HSLF-FS 2016:34 framgår recept för djur avseende läkemedel
med östrogen, androgen eller gestagen verkan och läkemedel för inblandning i foder aldrig får
itereras. De nu föreslagna föreskriftsändringarna avser inte att göra några förändringar
avseende denna bestämmelse.
Färdigexpedierade recept
Vidare föreslås att färdigexpedierade recept avseende särskilda läkemedel inte ska få
återlämnas till patient eller djurägare. Med färdigexpedierade recept avses recept där det inte
finns några fler uttag av förordnat läkemedel kvar. Enligt nuvarande reglering i
receptföreskrifterna finns inte något krav på att öppenvårdsapoteken ska behålla
färdigexpedierade recept. För att apoteken ska kunna uppfylla sin arkiveringsskyldighet recept
på narkotiska läkemedel kan apoteken välja att bevara receptet eller en kopia av receptet. En
ändring, som trädde i kraft den 1 juni 2016, i 11 § fjärde stycket förordningen (2002:687) om
läkemedelsförmåner m.m. innebär att kunder inte längre har rätt att begära att ett
öppenvårdsapotek ska lämna ett recept till kunden.
2.
Alternativa lösningar
De ändringar som föreslås för att minska användningen av pappersrecept avseende särskilda
läkemedel behöver utformas som bindande krav. Något alternativ till föreskrifter är därför inte
aktuellt.
3.
De som berörs av regleringen
De som berörs av föreskriftsändringen är öppenvårdsapotek, patienter och djurägare.
4.
Bemyndiganden
Bemyndigandet för beslutanderätten gällande den föreslagna föreskriftsändringen finns i
9 kap. 9 § 2 och 11 § läkemedelsförordningen (2015:458) och 11 § förordningen om kontroll
av narkotika.
11
5.
Kostnadsmässiga och andra konsekvenser
Öppenvårdsapotek
Det finns idag ca 1 400 öppenvårdsapotek. Under år 2015 expedierade öppenvårdsapoteken i
snitt 659 725 recept avseende särskilda läkemedel per månad. Endast 18 068 av dessa
expedieringar gjordes från pappersrecept. Detta innebär att ca 97 procent av expedieringarna
av särskilda läkemedel gjordes från elektroniska recept.
Befintliga regler i receptföreskrifterna om att ett itererat recept ska vara elektroniskt eller
förvaras på öppenvårdsapotek för att kunna expedieras gäller narkotiska läkemedel i
förteckning II och III i LVFS 2011:10 med undantag för de beredningar som upptas i bilagan
till LVFS 2011:9.
Av de 18 068 expedieringar av särskilda läkemedel som gjordes från pappersrecept per månad
under år 2015 avsåg 4 244 expedieringar narkotiska läkemedel i förteckning II. Vad gäller
narkotiska läkemedel i förteckning III så omfattas samtliga dessa idag godkända läkemedel av
bilagan till LVFS 2011:9 och har därmed varit undantagna kravet på att itererat recept ska
vara elektroniskt eller förvaras på öppenvårdsapotek för att kunna expedieras.
Den nu föreslagna ändringen kan således komma att påverka öppenvårdsapotekens hantering
av de resterande 13 824 expedieringar per månad av särskilda läkemedel som görs från
pappersrecept. Hur många av dessa 13 824 expedieringar som rör itererade recept har
Läkemedelsverket inte kunnat få fram siffror om. När man fördelar antalet expedieringar som
kan komma att påverkas av den föreslagna ändringen med antalet öppenvårdsapotek är det
fråga om max 10 (9,75) expedieringar per månad och apotek. Den föreslagna ändringen
medför större incitament att spara recept elektroniskt jämfört med idag, då patienter i de fallen
kan hämta sina läkemedel på vilket apotek som helst. Det är därför troligt att fler patienter
som får ett pappersrecept vill låta omvandla pappersrecept till e-recept. Detta kommer i denna
del att kräva visst merarbete och därmed innebära vissa kostnader för apoteken. Med hänsyn
till det antal expeditioner som apoteken kan komma att påverkas av så bedömer dock
Läkemedelsverket att de ökade kostnaderna är marginella och vägs upp av ändamålet med
föreskriftsändringen.
Apoteken har under år 2015 i snitt per månad gjort 4 655 expedieringar som avsett recept på
särskilda läkemedel som omvandlats från elektronisk form till pappersformat. Patienters
begäran om sådana omvandlingar kan komma att minska med föreslagen ändring då patienter
inte kommer kunna ta med sig receptblanketten från apoteket. Föreslagen ändring kan således
medföra en minskning av omvandlingar av elektroniska recept till pappersrecept, vilket i sin
tur kommer att innebära en minskning av öppenvårdsapotekens arbetsbörda i denna del.
Förslaget innebär vidare att öppenvårdsapotek inte ska lämna ut färdigexpedierade recept på
särskilda läkemedel till patient. Inledningsvis kan öppenvårdsapoteken komma att få frågor
från patienter om denna ändring men Läkemedelsverket bedömer att ändringen inte medför
några större kostnader för öppenvårdsapotek.
Patienter och djurägare
Läkemedelsverket har försökt utreda vilka konsekvenser förslaget innebär för berörda
patienter eller djurägare som inte har ett fullständigt personnummer eller har skyddade
personuppgifter eller som av någon annan anledning inte får elektroniska recept.
Läkemedelsverket har inte kunna få information om hur stort antal av dessa patienter eller
djurägare som inte skulle kunna få sina recept hanterade elektroniskt. Den föreslagna
ändringen innebär vidare en möjlighet för patient eller djurägare att ha sin förskrivning på
12
pappersrecept, under förutsättning att pappersreceptet förvaras på apotek. Den som av någon
anledning inte kan få elektroniska recept kan med andra ord lösa situationen på detta sätt.
Utifrån den information som finns tillgänglig bedömer Läkemedelsverket således att
föreskriftsförslaget inte borde föranleda några patientsäkerhetsrisker eller vara alltför
betungande varken för patienter eller för djurägare.
6.
Överensstämmelse med EU-lagstiftning
Läkemedelsverket bedömer att de föreslagna föreskriftsändringarna är förenliga med EUlagstiftningen.
7.
Tidpunkt för ikraftträdande och särskilda informationsinsatser
Läkemedelsverkets föreskriftsändringar föreslås träda i kraft i februari eller mars 2016. Enligt
uppgift från Sveriges Apoteksförening behövs ca två månader för att apoteken ska kunna
anpassa sina verksamheter till de föreslagna ändringarna.
Läkemedelsverket kommer även att uppdatera vägledningen till receptföreskrifterna.
8.
Effekter för företag
Förslaget bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon
beskrivning enligt 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
9.
Effekter för kommuner eller landsting eller förändringar av
kommunala befogenheter och skyldigheter
Föreskriftsändringen bedöms inte medföra sådana effekter och förändringar som anges i
8 § förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.
10. Kontaktpersoner
Nedanstående kontaktpersoner kan nås på telefonnumret 018-17 46 00 och på
e-postadressen [email protected]
Frida Nylén
Rättsenheten
Gustav Johansson
Enheten för apotek och receptfri detaljhandel