kr-s-kolesom - Mestna občina Kranj

Comments

Transcription

kr-s-kolesom - Mestna občina Kranj
Novinarska konferenca
Trajnostna mobilnost
Kranj, 19. oktober 2016
OPPN – „AVTOBUSNI TERMINAL“
• Varnost
• Trajnostna mobilnost in urejanje prometa
• Širitev zdravstvene dejavnosti
• Razvoj
NAJVEČJI RAZVOJNI PROJEKT KRANJA
ANKETA
(Vir: Ninamedia d.o.o., oktober 2016)
• 4.677 naključno izbranih
• 1.832 nedosegljivih v času anketiranja
• 1.807 jih ni želelo sodelovati
• 627 ni ustrezalo vzorčnim določilom
• 500 anketirancev
• 98% statistična verjetnost
Demografski podatki
Ali se strinjate, da Kranj potrebuje nov sodobni avtobusni terminal s sodobnim
trajnostno mobilnim centrom, da je sedanja postaja le začasna in ne sledi
potrebam časa, ne zadostuje več prometni varnosti uporabnikov, pešcev?
Ali podpirate gradnjo novega AT in prenovo širše okolice na območju Zlatega
polja oz. na lokaciji nekdanjega objekta toplarne ob Kidričevi cesti?
PODPORA MED KRAJANI KS ZLATO POLJE
LOKACIJA ŽELEZNIŠKA POSTAJA
• MOK le 5% lastnik
• Ne realno razmišljati o investiciji (vsaj do
2026)
• Višinska razlika (35 m)
• Širše območje urbanistično ni rešeno
• Izven urbanega centra (rob ruralnega
območja)
• Nepovezljivost dejavnosti in uporabnikov
• Izredno neugodno za pešce in kolesarje
TRENUTNA LOKACIJA
• AT ob vpadnico Bleiweisove ul. ne sodi.
• Bleiweisova ul. kot kvalitetno urejena mestna vpadnica
• Površina 0,41ha ne zadostuje umestitvi AT izven
območja ceste
• Zelo slaba prometna varnost
• Zaščiten objekt kulturne dediščine – bivši vrtec in park
• Stosičevo in Koroško kot obračališče za avtobuse (v
smeri vzhoda in severa Kranja) => 84 odvečnih
kilometrov dnevno
• Ne omogočamo širitve zdravstva
• Ni prostora za parkirno-garažno hiše => avtomobili
preblizu centra
PREDLAGANA LOKACIJA ZLATO POLJE
• Izboljšati varnost za vse
udeležence, šoloobvezne
otroke ter srednješolce
PREDLAGANA LOKACIJA ZLATO POLJE
REDOSLED
Urbanistični
načrt Kranja
OPN
OPPN
DIIP,
Program
opremljanja,
Poziv promotorjem
Urbanistični načrt določil
lokacijo potniškega centra
na območju Zlatega polja
– september 2009
Občinski prostorski načrt
določil mikrolokacijo
Potniškega centra (AT) –
november 2014
Občinski podrobni
prostorski načrt določil
prometne ureditve,
vsebine kapacitete,
gabarite objektov,
infrastruktura.
Dokument identifikacije
investicijskega projekta in
program opremljanja se
lahko pripravlja
vzporedno s pripravo
OPPNja
PIZ
Predinvesticijske zasnove
(PIZ) primerja možne
rešitve in izbere najbolj
optimalno (etažnosti,
materiali, druge
specifične potrebe
zdravstva,..)
IP
PGD
Gradbeno
dovoljenje
Investicijski program (IP)
je običajno podan na
osnovi izdelane podrobne
projektne dokumentacije
(PGD) in določa detajlno
finančno konstrukcijo
projekta
Pogoj za začetek gradnje
Gradnja
Gradnja objekta
VIRI FINANCIRANJA
• Objekt „Kranjska severna vrata“ (JZP)
• Javne garažne hiše (JZP)
• Rekonstrukcija Kidričeve ceste (Ministrstvo za infrastrukturo)
• Izgradnja krožnega križišča (MZI, MOK)
• Izgradnja sodobnega avtobusnega terminala (CTN/MOK/JZP)
KR-S-KOLESOM
KR-S-KOLESOM
• 5 postaj samopostrežnega sistema (vsaka postaja 10
ključavnic)
• 25 koles (vsaka postaja 5 koles)
• Vzpostavitev sistema: 80.000 EUR z DDV
• Letno upravljanje in vzdrževanje: 14.000 EUR z DDV
OBLIKA KOLESA IN SLOGAN
KR-S-KOLESOM
KR-S-KOLESOM - lokacije
Šorlijevo naselje
Globus
Center
Planina
Športni park
KR-S-KOLESOM
• Montaža do konca novembra 2016
• Krajše testno obdobje (predvidevamo 2 tedna)
• Sistem vzpostavljen za naslednjo sezono
• Izvajalec: Multimedijska hiša d.o.o.
Vprašanja