Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep dobrobit živali za

Comments

Transcription

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep dobrobit živali za
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 513 66 00, fax: (01) 513 66 50
E-pošta: [email protected]
Ljubljana, 19. oktober 2016
Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep
dobrobit živali za govedorejce in za prašičerejce
leto 2016
Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje
14-20 (ukrep DŽ), se mora za ta ukrep vsako leto udeležiti rednega 4 – urnega
usposabljanja.
V LETU 2016 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. 12. 2016!
Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z
dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami
izvajajo ukrep DŽ.
Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo v letu 2016 do 15. decembra, na območju celotne
Slovenije, za vključene v ukrep DŽ, izvedli 86 usposabljanj za govedorejce ter na KGZ Murska
Sobota, Novo Mesto in Ptuj 4 usposabljanja za prašičerejce. Podrobnejši seznam lokacij in
terminov izobraževanj na posameznem KGZ je prikazan v nadaljevanju.
Vsebina usposabljanj
Govedorejci:
1. pašništvo (ureditev pašnika, sistemi paše, ograjevanje in varovanje, pašna oprema,
rudnine, voda in senca na pašniku…);
2. ravnanje z govedom;
3. etologija (obnašanje govedi in govedu prilagojeni načini reje);
4. preventiva in zdravstveno varstvo govedi (zajedavci pašnih živali, znamenja
okuženosti, razmnoževanje zajedavcev, omejevanje širjenja zajedavcev ipd.).
Stran 1 od 7
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 513 66 00, fax: (01) 513 66 50
E-pošta: [email protected]
Prašičerejci:
1. ravnanje rejca s prašiči (ravnanje in postopki s prašiči, rejska opravila…);
2. etologija prašičev in živalim prilagojene reje (obnašanje in potrebe prašičev, živalim
prilagojena reja in sistemi vhlevitev, zoohigienski normativi…);
3. preventiva in zdravstveno varstvo prašičev (preprečevanje vnosa bolezni in pojava
zdravstvenih težav – biovarnostni ukrepi.
Vsebina usposabljanj za leto 2016 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep DŽ, bo s strani svojega KGZ prejel pisno
vabilo na usposabljanje. Pri tem bodite pozorni, saj se je potrebno na KGZ
Ljubljana obvezno telefonsko prijaviti na želeno usposabljanje, na KGZ Kranj
prijave niso potrebne, na območju ostalih KGZ pa boste prejeli vabilo na točno
določeno usposabljanje. Če vam v naprej določen termin ali lokacija ne bi
ustrezala, se lahko na vašem KGZ predhodno dogovorite za zamenjavo.
Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID in osebni dokument, ker
bo vaša udeležba na usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco
izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah
prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.
Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.
Izpolnitev ankete je pogoj, na podlagi katerega vam bo izdano potrdilo o udeležbi in
priznana udeležba na usposabljanju.
V skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016 (Uradni
list RS, št. 15/16) se vam v primeru, da ne opravite usposabljanja v obsegu najmanj štirih
pedagoških ur letno, znesek plačila za ukrep dobrobit živali zmanjša.
Stran 2 od 7
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 513 66 00, fax: (01) 513 66 50
E-pošta: [email protected]
Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za
upravičence, vključene v ukrep dobrobit živali za leto
2016
GOVEDOREJA
Usposabljanja bodo izvedena na vseh osmih Kmetijsko gozdarskih zavodih.
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)
Datum
Lokacija
Ura
18.11.2016
Maribor - KGZS - Zavod Maribor, Vinarska ul. 14, Predavalnica I., 2000 Maribor
Sv. Duh na Ostrem vrhu - Turistična kmetija Vališer, Sv. Duh na Ostrem vrhu 35,
2353 Sv. Duh na Ostrem vrhu
Pesnica pri Mariboru - Večnamenska dvorana KTP Pesnica, Pesnica pri Mariboru
41, 2211 Pesnica pri Mariboru
Maribor - KGZS- Zavod Maribor, Vinarska ul. 14, predavalnica I., 2000 Maribor
9.00
22.11.2016
24.11.2016
06.12.2016
9.00
9.00
9.00
Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 228 49 49
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)
Datum
Lokacija
Ura
27.10.2016
3.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
4.11.2016
7.11.2016
9.11.2016
9.11.2016
11.11.2016
11.11.2016
16.11.2016
Šoštanj - Sejna dvorana KZ Šaleška dolina, Metleče 7, 3325 Šoštanj
Gorenje pri Zrečah - Gostišče Smogavc, Gorenje pri Zrečah 27, 3214 Zreče
Slovenj Gradec - Spotur Hostl, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec
Šentjur - Velika sejna dvorana občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur
Petrovče - Dvorana KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče
Slovenj Gradec - Spotur Hostl, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec
Zibika - Gasilski dom Zibika, Zibika, 3253 Pristava pri Mestinju
Mislinja - Poslovni center LOPAN, Šolska cesta 55, 2382 Mislinja
Laško - Hotel HUM Laško, Trg svobode 1, 3270 Laško
Šoštanj - Sejna dvorana KZ Šaleška dolina, Metleče 7, 3325 Šoštanj
Bistrica ob Sotli - Kulturni dom Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica
ob Sotli
Luče - Gasilski dom Luče, Luče 1, Luče, 3334 Luče
Vitanje - Dvorana KSEVT, Na vasi 18, 3205 Vitanje
Dravograd - Sejna soba zadruge Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd
Gornji Grad - Gostišče Trobej, Attemsov trg 12, 3342 Gornji Grad
Prevalje - Sejna soba zadruge Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje
Prevalje - Sejna soba zadruge Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje
Petrovče - Dvorana KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
16.11.2016
17.11.2016
18.11.2016
23.11.2016
23.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
Stran 3 od 7
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 513 66 00, fax: (01) 513 66 50
E-pošta: [email protected]
Datum
Lokacija
Ura
28.11.2016
29.11.2016
30.11.2016
2.12.2016
2.12.2016
5.12.2016
Vojnik - Kulturni dom Vojnik, Celjska cesta 23 a, 3212 Vojnik
Slovenj Gradec - Spotur Hostl, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec
Dravograd - Sejna soba zadruge Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd
Šentjur - Velika sejna dvorana občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur
Slovenj Gradec - Spotur Hostl, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec
Šmarje pri Jelšah - Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20,
3240 Šmarje pri Jelšah
Draža vas - Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Loče
Mozirje - Kulturni dom Mozirje, Hribernikova ulica 1, 3330 Mozirje
Šentjur - Velika sejna dvorana občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur
Rogaška Slatina - Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250
Rogaška Slatina
Prevalje - Sejna soba zadruge Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje
Kozje - Kinodvorana Kozje, Kozje 34, 3260 Kozje
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
6.12.2016
7.12.2016
9.12.2016
12.12.2016
13.12.2016
14.12.2016
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
Dodatne informacije dobite pri svojih terenskih kmetijskih svetovalcih ali na tel: 03/734 08 74
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
(predhodna prijava ni potrebna)
Datum
Lokacija
03.11.2016
Gorenja vas – Poljane - Kulturni dom, Poljane nad Škofjo loko 77, 4223 Poljane
nad Škofjo Loko
Brezje - Dom krajanov, Brezje 80/c, 4243 Brezje
Zgornje Gorje - Gorjanski dom, Zgornje Gorje 46, 4247 Zgornje Gorje
Bohinj – Kulturni dom, Stara Fužina 538, 4265 Bohinjsko jezero
Naklo – Dom Janeza Filipiča, Kranjska cesta 1, 4202 Naklo
Jesenice – Dvorana Kolpern, Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice
10.11.2016
17.11.2016
24.11.2016
29.11.2016
13.12.2016
Ura
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
Dodatne informacije dobite na telefonu: 04/280 46 35
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
(OBVEZNO je naročanje na izbrano lokacijo in termin)
Datum
Lokacija
Ura
2.11.2016
3.11.2016
3.11.2016
4.11.2016
9.11.2016
16.11.2016
18.11.2016
Dobrova - Kulturni dom, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova
Kočevje - Restavracija Marof, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Cerknica - Gasilski dom, Notranjska cesta 42 b, 1380 Cerknica
Kamnik - Gasilska zveza Kamnik, Livarska ulica 1, 1241 Kamnik
Litija - sejna soba Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Bevke - Kulturni in gasilski dom, Bevke 17, 1358 Log pri Brezovici
Mlinše - Kulturni dom, Mlinše 12, 1411 Izlake
9.00
9.00
9.00
9.00
10.00
9.00
9.00
Stran 4 od 7
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 513 66 00, fax: (01) 513 66 50
E-pošta: [email protected]
Datum
Lokacija
22.11.2016
23.11.2016
Ribnica - Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica
Domžale - Območno obrtno-podjetniška zbornica Domžale, predavalnica 1 Vir,
Šaranovičeva cesta 21 c, 1230 Domžale
Kamnik - Gasilska zveza Kamnik, Livarska ulica 1, 1241 Kamnik
Velike Lašče - dvorana v Levstikovem domu, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
Zadvor – Dobrunje - Zadružni dom, Cesta II. Grupe odredov 43, 1261 LjDobrunje
7.12.2016
9.12.2016
13.12.2016
Ura
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
Dodatne informacije dobite na telefonu: 01/ 513 07 24
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)
Datum
Lokacija
Ura
22.11.2016
8.12.2016
Murska Sobota - Predavalnica KGZ MS, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Gornja Radgona - Gasilski dom, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona
9.00
9.00
Dodatne informacije dobite na telefonu: 031 703 609 (Sašo Sever)
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)
Datum Lokacija
27.10.2016
28.10.2016
7.11.2016
9.11.2016
10.11.2016
23.11.2016
29.11.2016
6.12.2016
7.12.2016
8.12.2016
Ura
Nova Gorica - Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Tolmin - Kinogledališče Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin
Kobarid - Dom Andreja Manfrede v Kobaridu, Gregorčičeva 20, 5222 Kobarid
Postojna - Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
Idrija - OŠ Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija
Ilirska Bistrica - OŠ Antona Žnideršiča, Rozmanova 25B, 6250 Ilirska Bistrica
Pivka - Krpanov dom Pivka, Prečna 1, 6257 Pivka
Sežana - Srednja šola Srečka Kosovela, Stjenkova ulica 3,6210 Sežana
Ajdovščina - Dvorana KS Ajdovščina, Prešernova 26. 5270 Ajdovščina
Nova Gorica - Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
10.00
10.00
15.00
16.00
14.30
16.00
16.00
14.00
9.00
10.00
Dodatne informacije dobite na telefonu: 05/335 12 12 ali 05/335 12 08
Stran 5 od 7
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 513 66 00, fax: (01) 513 66 50
E-pošta: [email protected]
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)
Datum Lokacija
17.11.2016
18.11.2016
23.11.2016
24.11.2016
25.11.2016
29.11.2016
30.11.2016
1.12.2016
6.12.2016
8.12.2016
Ura
Sevnica - Kulturna dvorana Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica
Trebnje - CIK Trebnje (velika predavalnica), Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Brežice - Knjižnica Brežice, dvorana Savice Zorko, Trg izgnancev 12 b, 8250
Brežice
Črnomelj - Obrtni dom Črnomelj, Sejna soba (sedež Območne obrtno podjetniške
zbornice Črnomelj), Ul. 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj
Sevnica - Kulturna dvorana Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica
Novo Mesto - KGZS-ZAVOD NM, Sejna soba, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
Krško - Občina Krško, Sejna soba A, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Trebnje - CIK Trebnje (velika predavalnica), Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Krško - Občina Krško, Sejna soba A, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Novo Mesto - KGZS-ZAVOD NM, Sejna soba, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
9.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Dodatne informacije dobite na telefonu: 07-373-05-74
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)
Datum
Lokacija
Ura
14.11.2016
15.11.2016
23.11.2016
24.11.2016
Ptuj - Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška 28, Ptuj
Slovenska Bistrica - Gasilski dom, Kolodvorska cesta 25, 2310 Slovenska Bistrica
Radlje ob Dravi - Gostišče Žohar, Št. Janž pri Radljah 87, 2360 Radlje ob Dravi
Lenart v Slo. goricah - Kulturni dom Lenart, Trg osvoboditve 1, 2230 Lenart v
Slo. goricah
Oplotnica - Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica
Lenart v Slo. goricah - Kulturni dom Lenart, Trg osvoboditve 1, 2230 Lenart v
Slo. goricah
Šmartno na Pohorju - Gasilski dom, Šmartno na Pohorju 24, 2315 Šmartno na
Pohorju
Slovenska Bistrica - Gasilski dom, Kolodvorska cesta 25, 2310 Slovenska Bistrica
Radlje ob Dravi - Gostišče Žohar, Št. Janž pri Radljah 87, 2360 Radlje ob Dravi
Ptuj - Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška 28, 2250 Ptuj
Radlje ob Dravi - Gostišče Žohar, Št. Janž pri Radljah 87, 2360 Radlje ob Dravi
Ormož - Lora. d. o. o., Ljutomerska cesta 30, 2270 Ormož
9.00
9.00
9.00
25.11.2016
1.12.2016
02.12.2016
05.12.2016
07.12.2016
08.12.2016
09.12.2016
12.12.2016
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 749 36 10
Stran 6 od 7
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 513 66 00, fax: (01) 513 66 50
E-pošta: [email protected]
Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za
upravičence, vključene v ukrep dobrobit živali za leto
2016
PRAŠIČEREJA
Usposabljanja bodo izvedena na 4 lokacijah na Kmetijsko gozdarskih zavodih
Murska Sobota, Novo Mesto in Ptuj.
Upravičenci boste prejeli osebno vabilo na določeno lokacijo in termin.
KGZ
Datum
Lokacija
Ura
PT
NM
MS
23.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
9.00
10.00
MS
09.12.2016
Ptuj - Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
Brežice - Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice
Murska Sobota - Predavalnica KGZ MS, Štefana Kovača 40, 9000
Murska Sobota
Križevci pri Ljutomeru - Kulturna dvorana, Križevci pri Ljutomeru
11, 9242 Križevci pri Ljutomeru
9.00
9.00
Dodatne informacije na KGZ Murska Sobota dobite na telefonu: 031 703 609
Dodatne informacije na KGZ Novo Mesto dobite na telefonu: 07-373-05-74
Dodatne informacije na KGZ Ptuj dobite na telefonu: 02 749 36 10
Stran 7 od 7