Debatseminar - Fra global plan til lokal handling

Comments

Transcription

Debatseminar - Fra global plan til lokal handling
Fraglobalplantillokalhandling
Resistens–samletstrategiforantibiotikaogforebyggelse
Debatseminard.23/112016kl.12-16.30
12.00 Velkomstv. JaneHeitmann,Sundhedsordfører(V)
Tovholder
AndersPermin,Seniorkonsulent,DTUAIS
Tema1–Resistensogbrugafantibiotika
12.15 Visionerforfremtiden
KåreMølbak,Overlæge,dr.Med,SSI
12.30 Fragenereludfordringtilkonkrethandling–ogfrahostetilresistens
Lægeforeningen(navnkommersenere)
12.45 Enberetningfrapraksisilandbruget
KristianViekilde,FormandforSvinesektionen,DenDanskeDyrlægeforening
13.00 Viskalgøredetlidtbedre,forhvorvilleviværeudenantibiotika?
JennyDahlKnudsen,Overlæge,HvidovreHospital
13.15 Hvordankanmanoptimereforbrugetifødevaresektoren–ogisamfundet?
AndersMikiBojesen,Professor,KULIFEVeterinærKliniskMikrobiologi
13.30 Debatrunde
Hvordanskalvibrugeantibiotikabedreidekommendeår?
Panelvedindlægsholderne
14.00 Pause
Tema2–Resistensogforebyggelseafinfektioner
14.30 Faktaogmyteromhygiejne
HanneIngmer,Professor,KUSUND
14.45 Bekæmpelseafresistentebakterier–mereinfektionsforebyggelse?
JensKjølsethMøller,Ledendeoverlæge,professordr.med.,SygehusLillebælt
15.00 Sygdommefrahusdyrogkæledyr-ennaturligdelafhverdagen?
MariaVangJohansen,Dyrlægeogprofessor,KUSUND
15.15 Lokalestrategierikommunerforborgere,ansatteogbeslutningstagere
NinaRasch,sundhedschefEgedalKommune
15.30 Behovforennationalstrategiforhygiejne?
SusanneKnøchel,Professor,FormandforRådetforBedreHygiejne
15.45 Debatrunde
Hvordanskalvibrugehygiejnebedreidekommendeår?
Panelvedindlægsholderne
16.15 Afrunding
Debatdag-Samletstrategi
Udfordringenmedresistenser
reelogmarkant.Globalthar
FNbesluttetenfornyetog
mereambitiøsindsats–men
hvadgørvilokaltoghænger
detsammen?
Servikunpåantibiotikaområdeterdebattenintenspå
ethøjtniveau,menikkeså
bredtkendt.Ogservikunpå
hygiejneområdeterdebatten
bredtkendt,menikkealtidpå
etsærligthøjtniveau.Hvordan
kanvigøredettebedre?
Oghvordankanogbørvi
skabebedresammenhængog
strategiforresistens,sådet
omfatterbådeantibiotikaog
forebyggelsenafinfektioner,
sådansomFNlæggeroptil?
Værmedtilenspændende
debatdagpåChristiansborg.
Tilmeldingogpris
Arrangementeterarrangeret
afLægeforeningen,Den
DanskeDyrlægeforeningog
RådetforBedreHygiejne–og
ergratisforallemedlemmeraf
disse.
Sted
Landstingssalen,
Christiansborg
Tilmelding
[email protected]
viawww.bedrehygiejne.dk

Similar documents