Internasjonal strategi

Comments

Transcription

Internasjonal strategi
Internasjonal strategi
INNLEDNING
Internasjonalt er det en økende interesse for nordområdene og Arktis, og Tromsø har tatt
posisjonen som arktisk hovedstad. Byens unike fortrinn ligger i spennvidden mellom det
urbane, kompetanse, arktisk natur og kultur, og nærhet til havet og dets ressurser. I tett
samarbeid med næringslivet, forskningsmiljøene, kulturlivet og frivillige organisasjoner
skal Tromsø styrke sin posisjon som hovedstaden i Arktis. Vi skal bygge vårt omdømme
som et ledende internasjonalt kompetansesenter i nordområdene, og ruste Tromsø til å
være et internasjonalt knutepunkt på mange områder.
Tromsø er i dag en aktiv internasjonal by med innbyggere fra cirka 140 nasjoner. Tromsø
kommunens visjon «Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø», og våre verdier: mot,
åpenhet, anerkjennelse, respekt og tillit, er et godt utgangspunkt for å bygge et samfunn
hvor det er godt å bo for alle. Samtidig skal disse verdiene være grunnlaget for vårt
internasjonale arbeid.
Tromsø har et mangfoldig næringsliv som kombinerer det tradisjonelle med det moderne.
Kommunen skal legge forholdene til rette for fortsatt nyskapning og næringsetablering
basert på forskning og teknologisk kompetanse. Spesielt viktig blir en videreutvikling av
det kunnskapsbaserte næringslivet med utgangspunkt i universitetet og
forskningsmiljøene. Tromsø skal være en attraktiv kommune for næringsetablering, der
bedrifter har gode vilkår for bærekraftig vekst som tar hensyn til de sårbare klimatiske
forholdene vi lever under. Tromsø kommunes rolle som initiativtaker til strategiske
prosjekter som bidrar til vekst og utvikling av regionen vil bli viktig i årene som kommer.
Tromsø kommune vil oppmuntre til folk-til-folk samarbeid, legge til rette for internasjonal
solidaritet og kulturell utveksling gjennom å støtte ildsjeler, organisasjoner og andre som
bringer verden til Tromsø og Tromsø til verden. Tromsø skal også i framtida være en
utadvendt og gjestfri kommune som bryr seg om andre folk og land.
Visjon
Tromsø – hovedstaden i Arktis.
Arktisk hovedstad
Tromsø er den arktiske hovedstaden. Hovedmålet med Tromsø kommunes internasjonale
strategi er å befeste og videreutvikle Tromsø kommune som hovedstaden i Arktis, ved å
sette fokus på de mulighetene denne statusen gir, samt å målrette innsatsen på
området.
Det er ikke nytt at Tromsø utropes til arktisk hovedstad. Dette ble slått fast da Arktisk Råd
la sitt sekretariat til Tromsø på permanent basis i 2013, men linjene kan trekkes mye
lengre tilbake i tid. Eksport av tørrfisk til Storbritannia under vikingtiden, pomorhandelen
med Russland på 1700-tallet, kjøpmannsstatus i 1794 og dermed mer utenrikshandel.
”Porten til Ishavet” knytter seg til Tromsø som utgangspunktet for utnyttelse av store
naturressurser nordover med fiske og fangst. Arbeidet med å befeste Tromsø som arktisk
hovedstad skal trekke veksler på byens historie, samtidig som blikket rettes mot
fremtiden og mulighetene som ligger i nord.
Kommunens internasjonale arbeid skal skje i samarbeid med aktører fra forskning,
nærings- og kulturliv, og frivillig sektor. I regionen finnes kompetanse og naturgitte
forutsetninger som gjør Tromsø til et tyngdepunktet i nord innen innovasjon,
næringslivsutvikling og bærekraftig vekst. Områdets spektakulære natur, med gode
friluftsmuligheter og særegne lysforhold – midnattssol, mørketid og nordlys – er sentrale
kjennetegn. Byens kulturliv spiller også en viktig rolle. Store og små internasjonale
festivaler, ulike arrangementer og idrettsaktiviteter er viktige møteplasser for mennesker
med ulik bakgrunn. Frivillige organisasjoner har også en naturlig plass i partnerskapet,
blant annet gjennom å fremme toleranse, integrering og dugnadsånd.
Det er folkene som lever i Arktis som skal definere vår fremtid og som har kompetansen
på hvordan vi skal utvikle våre ressurser og ta vare på vårt miljø på en bærekraftig måte.
Gjennom å satse på strategiske prosjekter ut fra felles behov, vil det internasjonale
arbeidet kunne bidra til å utvikle det arktiske området på våre egne premisser. Det
innebærer samtidig at perspektivet må utvides. Den arktiske hovedstaden er en by i
verden, for verden, tuftet på åpenhet, mangfold og solidaritet. Vi skal føre tradisjonen
med å være en raus, tolerant og inkluderende by for befolkningen, tilflyttere og
besøkende videre.
Tromsø kommune vil ta initiativ til å danne et arktisk nettverk sammen med andre byer i
Arktis, og ønsker å videreutvikle samarbeidet med UD for å profilere Tromsø som arktisk
hovedstad.
Tromsø kommunes internasjonale strategi er forankret i kommuneplanen og utdyper
denne når det gjelder internasjonalt arbeid. Den skal bidra til å støtte opp om
kommunens vedtatte planer, samt være førende for utformingen av fremtidige planer og
strategier som berører internasjonale områder. Eksisterende vennskapsavtaler vil ligge til
grunn for det videre arbeidet, samtidig vil vi være åpne for å inngå nye avtaler.
Prioriterte områder for strategien:
1. Klima og miljø
2. Næringsutvikling i et internasjonalt perspektiv
3. Forskning og utdanning
4. Infrastruktur - nasjonalt og internasjonalt
5. Kultur
6. Toleranse, mangfold og internasjonal solidaritet
7. Tromsø som vertskapskommune og internasjonal møteplass
1. Klima og miljø
Naturen på den nordlige halvkule er sårbart for klimaendringer, og det er her vi raskest
ser konsekvensene av måten vi lever på. Tromsøs posisjon som arktisk hovedstad gir oss
dermed et særlig ansvar i klima- og miljøarbeidet. Byen er i en særstilling ved at den har
den fremste ekspertisen på klimaendringene i Arktis og hvordan dette påvirker de globale
økosystemene. Tromsø kommune vil i samsvar med Arktisk Råds målsettinger fremme en
bærekraftig utvikling i nord.
Tromsø kommune støtter opp om FNs togradersmål og skal legge føre-var prinsippet til
grunn for all kommunal planlegging. Tromsø kommune skal legge klima- og miljøarbeidet
til grunn for sitt arbeid på alle nivåer og kommunens klimaplan vil her være
retningsgivende. Tromsø kommune skal også delta i EUs «Smart Cities»-initiativ, en
sammenslutning av byer og regioner som ønsker å utvikle ny teknologi for å redusere
miljøutslipp, og finne løsninger for å øke livskvaliteten.
Mål
Tromsø kommune vil arbeide for en bærekraftig utvikling med hensyn til miljø, sosiale
forhold og økonomi.
Tromsø skal være den ledende internasjonale arenaen for samhandling overfor
klimautfordringene i Arktis, og legge til rette for økt kunnskapsutvikling på området.
Tiltak

Tromsø kommune skal utøve sterkt eierskap i klima- og miljøarbeidet og bidra til lokal
forankring av målsettingene i Parisavtalen.

Tromsø kommune skal støtte opp om initiativ som bidrar til økt miljøbevissthet som
for eksempel Earth Hour, FNs Verdens Miljødag og lokale initiativ som elevsatsingen
til Remiks AS.

Bærekraftig næringsliv skal være førende i kommunens strategiske næringsarbeid.

Fortsette arbeidet med at Tromsø kommune og andre virksomheter skal
miljøsertifiseres.

Legge til rette for at nasjonale og internasjonale miljø- og klimakonferanser blir lagt til
Tromsø.

Delta i EU-initiativet Smart Cities for å utvikle miljø- og klimatiltak i samarbeid med
andre byer i Europa.

Tromsø kommune vil være åpen for å inngå nye samarbeidsavtaler om klima og miljø
med våre vennskapsbyer, slik vi har hatt med Quetzaltenango i Guatemala.
2. Næringsutvikling i et internasjonalt perspektiv
Statusen som arktisk hovedstad gir Tromsøs næringsliv en mulighet til å utarbeide en
sterk merkevare. Gjennom å bygge videre på den arktiske kompetansen og en
bærekraftig forvaltning av ressursene, skal vi øke verdiskapingen og sysselsetningen.
Spesielt er dette viktig i den eksportorienterte delen av næringslivet.
Sentrale deler av næringslivet i Tromsø inngår i et globalt marked. Det gjelder i
særdeleshet reiseliv og fiskeri- og havbruksnæringen. Tromsø skal profileres som
sjømatby og støtte opp om utviklingen av innovative sjømatprodukter. Tromsø kommune
har lagt til rette for egnede arealer til havbruk gjennom Kystsoneplanen. Vi har også gjort
tiltak som skal gjøre byen til et foretrukket sted for logistikkoperasjoner innenfor gass- og
oljesektoren. Det er en prioritert oppgave å se på muligheter knyttet til
kompetanseoverføring mellom petroleumssektoren og andre maritime næringer.
Næringsklynger er en anerkjent metode for innovasjon og utvikling. Det ligger et stort
potensiale for innovasjon ved å koble næring med kunnskapsmiljøer og forskning, for
eksempel gjennom samarbeidsavtalen kommunen har inngått med Innovasjon Norge.
Målet er å etablere og videreutvikle flere bedriftsnettverk og klynger i Tromsø.
Hvis man definerer nordområdene som arealet fra Nordpolen og til polarsirkelen,
kontrollerer Norge et område som er seks ganger så stort som det norske fastlandet. Her
ligger det store muligheter som enda ikke er utnyttet. Havrommet er et begrep som
poengterer at aktiviteter til havs også omfatter det som skjer over havoverflaten, samt
over og under havbunnen. Ressurser på havbunnen, produksjon og fangst av bioråvarer i
vannmassen, offshore havbruk, transport og andre aktiviteter på overflaten, produksjon
av ren energi er aktuelle nye næringer. For å kunne realisere disse mulighetene blir det
avgjørende å videreutvikle det kunnskapsbaserte næringslivet med utgangspunkt i UiT –
Norges arktiske universitet og andre forskningsmiljøer.
Det foregår en positiv utvikling i Tromsø og Nord-Norge i forhold til reiseliv og spesielt
vinterturisme. Vår fantastiske natur er et stort fortrinn for reiselivsbransjen. Tromsø
kommune ønsker helårs turisme og særlig vekst i antall turister som besøker byen på
sommeren. I tillegg ønsker Tromsø kommune som beskrevet i Strategisk næringsplan, å
satse på arrangementsturisme. Også idrettsarrangementer bruker i større grad enn
tidligere en vill og uberørt natur, mørketid og midnattssol som bakgrunn for aktiviteter
som løping, ski, randonee og sykling. Den store økningen av opplevelsesturister krever at
turismen foregår i ordnede former slik at slitasje og inngrep i sårbar arktisk natur
reduseres til et minimum. Derfor er det også startet et prosjekt for å gjøre Tromsø til
«Bærekraftig turistmål», i samarbeid med Innovasjon Norge og Visit Tromsø.
Mål
Øke antall næringsetableringer og skape flere arbeidsplasser, for å øke den
eksportrettede verdiskapningen.
Styrke næringsutviklingen gjennom å utvikle og etablere flere klynger, med fokus på
arktisk kompetanse.
Tiltak

Bidra til å skape flere eksportrettede arbeidsplasser i kunnskaps- og
forskningsbaserte næringer, gjennom å legge til rette for utvikling av klynger.

Arbeide med å styrke internasjonaliseringen av næringslivet, gjennom aktiv bruk av
avtalen med Innovasjon Norge, og North Norway European Office i Brussel.

Økt sirkumpolart samarbeid i Arktis og delta i prosjekter koblet til næringssamarbeid i
nord.

Styrke og profilere Tromsø som en maritim by og sjømatsby.

Lage en strategi for hvordan North Norway European Office i Brussel kan brukes mer
aktivt for å fremme synspunkter og interesser for Nord-Norge.

Løfte frem Tromsø som en internasjonal urfolksby i samarbeid med UiT- Norges
arktiske universitet og samiske kompetansemiljøer.

Støtte opp om relevant kompetanse og aktører innen arktisk reiseliv, med spesiell
fokus på helårsturisme og arrangementsturisme.

Sammen med Innovasjon Norge og UiT - Norges arktiske universitet legge til rette for
at Tromsøklynger skal kunne oppnå status som GCE - Global Centres of Expertise.
3. Forskning og utdanning
Tromsøs internasjonale posisjon fikk en ny dimensjon ved etableringer av UiT Norges
arktiske univeristet. Døråpner til det globale kunnskapssamfunnet er universitetenes
langsiktige grunnleggende forskning og utdanning innen natur, samfunn og humaniora.
Tromso kommune vil støtte arbiedet for å befeste og vidareutvikle kommunen som
kunnskaps senter og posisjonen som arktisk hovedstad. Samarbeid – både mellom
forskningsinstitusjoner og mellom forskningsinstitusjoner og nærings- og kulturliv – er
nøkkelen. UiT - Norges arktiske universitet har i dag samarbeid med forskningsmiljøer i
samtlige av de nordlige vennskapsbyene, og er videre involvert i en rekke sirkumpolare
samarbeidsprosjekter. Arktiske kompetansemiljøer som Framsenteret, Akvaplan-niva,
Norinnova, Nofima og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er andre eksempel på
miljøer med en sterk posisjon, og som tiltrekker seg forskere fra hele verden. Tromsø har
også en særstilling innen fredsstudier og urfolksstudier. Videre arrangeres viktige
konferanser innenfor arktisk forskning i Tromsø, som Arctic Frontiers.
Vi må synliggjøre og ta i bruk den arktiske kompetansen i regionen som grunnlag for å
fornye samfunnet og styrke bærekraftig utvikling som middel i den økende globale
konkurransen om oppmerksomhet, studenter og forskere, kultur- og næringsutvikling.
Tromsø kommune vil støtte arrangementer som bidrar til å befeste Tromsø som senter for
arktisk forskning.
Tromsø kommune skal bistå utdannings- og forskningsinstitusjonene i arbeidet med
internasjonalisering. Ambisjonen er at Tromsø skal være et naturlig førstevalg som
studiested for studenter og ansatte som har forskningsinteresser knyttet til
nordområdene. Dette innebærer at vi skal være en attraktiv vertsby for universitetets
ansatte og studenter ved å legge til rette for gode bo-, velferds- og kulturtilbud. Det betyr
også at Tromsø kommune aktivt markedsfører byen som et arktisk kunnskapssenter.
Mål:
Tromsø kommune skal samarbeide med forsknings- og fagmiljøer om å legge til rette for
kunnskapsutvikling, spesielt innenfor arktiske temaer.
Tiltak
 Arbeide for at Tromsø er en attraktiv by for studenter og forskere ved å ha en aktiv
politikk for boligbygging, tilstrekkelig med barnehageplasser, gode velferdstjenester
og et spennende fritids- og kulturtilbud.

Profilere Tromsø internasjonalt som et kompetansesenter i Arktis, sammen med
byens forskningsinstitusjoner.

Revidere Tromsø kommunes samarbeidsavtale med UiT – Norges arktiske universitet,
samt utvikle nye avtaler, for å styrke satsingen på arktisk kompetanse.

Bli en aktiv partner i Arctic Frontiers.

Tromsø skal bli den foretrukne vertskommunen for studenter og fagpersoner innen
arktisk forskning.
4. Infrastruktur - nasjonalt og internasjonalt
Økt aktivitet i de arktiske områdene skaper behov for bedre infrastruktur. Reiseliv,
maritime næringer, industri og olje og gass er alle næringer som er avhengig av gode
transportmuligheter for å kunne ekspandere og gi økt sysselsetting.
I Nordområdeutredningen slås det fast at infrastrukturen må forbedres for å møte
veksten i regionen og stimulere til økt næringsvirksomhet. Transport av varer fra og til
Tromsø-regionen krever gode og sikre transportårer. På vegområdet er det stadig behov
for investeringer for å bedre sikkerheten, sikre regulariteten og korte ned transporttiden,
og dermed redusere CO2-utslippene. Tog til Tromsø hører med i det framtidige
transportbildet som skal knytte Tromsø til resten av verden via jernbanenettet.
Tromsø er allerede det største transport- og logistikk-knutepunktet mellom sjø, land og
luft i arktiske strøk. Tromsø Lufthavn har hatt stor vekst de siste årene, og Avinor regner
med en ytterligere vekst i tiden som kommer. Tromsø er forholdsvis lett tilgjengelig, med
flere flyruter til for eksempel Oslo, London, Stavanger, Kirkenes, Luleå og Oulu– i tillegg til
chartertrafikk. Imidlertid har vi få internasjonale direkteruter sammenlignet med andre
norske regionsentre.
Tromsø er Norges største fiskerihavn målt i omsetning, og en av Norges største
cruisehavner målt i antall anløp og passasjerer. Målet med Grøtsund industrihavn er å
tilby en rekke tjenester tilknyttet petroleumsindustrien, og bli den foretrukne havnen for
logistikk- og vedlikeholdstjenester i Nord-Norge. Tromsø havn utvikler stadig
servicetilbudet. Den nye havneterminalen på Prostneset blir en ny møteplass for byens
befolkning i tillegg til alle som reiser sjøveien. Videre utvikling av fiskeri- og
logistikkfunksjonene i Breivika havn, i tillegg til havneutbygginger og utbedringer i
distrikts-Tromsø, vil styrke byens posisjon som fiskeri- og logistikkhub i nord.
Mål
Styrke infrastrukturen nasjonalt og internasjonalt.
Tiltak

Utvikle Tromsø flyplass til å bli logistikk-knutepunkt for nordområdene og som
arktiskhub, og revitalisere flyplassutvalget.

Arbeide for flere direkteruter til og fra Tromsø.

Arbeide for å realisere Tromsbanen.

Videreutvikle fiskeri- og logistikkfunksjonene i Tromsø-regionen.

Arbeide for å skape et sikkert veinett som bedrer fremkommeligheten i nord.
5. Kultur
Tromsø er en levende kulturby. Kunst og kultur bidrar til å tematisere og skape debatt
rundt viktige samfunnsforhold. Kulturlivet skal utfordre og utvikle hva det vil si å være en
arktisk hovedstad gjennom dialog og internasjonale impulser.
Tromsøs historie handler om møter mellom ulike folk og kulturer. Byen har opparbeidet
seg betydelig kompetanse, oppmerksomhet og internasjonalt nettverk gjennom festivaler
og arrangementer som Tromsø Internasjonale Filmfestival, Nordlysfestivalen, Nordisk
Ungdoms Filmfestival, Insomnia, Buktafestivalen, Rakettnatt, Midnight Sun Marathon og
Tromsø Skyrace. Samtidig er arrangementene forankret i lokal kultur, identitet og historie.
Det frivillige feltet er kjennetegnende for kultur- og idrettslivet i Tromsø. Dugnadsånden er
rådende, og den skal fortsatt ha vår fulle støtte. Det er en uttalt oppgave for kommunen å
dyrke frem lokale talenter innen kultur og idrett og bidra til at disse blir profilert utad. Vi
skal bruke kultur og idrett aktivt i arbeidet med å vise frem og utvikle den arktiske
hovedstaden, både hjemme og ute i verden. Det internasjonale miljøet og deres
organisasjoner bidrar også sterkt til et mer mangfoldig kulturliv og gjør Tromsø til en mer
tolerant by.
Samisk språk og kultur er en viktig del av Tromsøs historie og identitet. Tromsø
kommunes samiske språksenter Gáisi Giellaguovddáš skal fremme samisk språk og
kultur i kommunen. Tromsø kommune har inngått en samarbeidsavtale med Sametinget,
som også har en egen avdeling i byen. De samiske miljøene i Tromsø har et
internasjonalt perspektiv og samarbeider med urfolk over hele verden.
Tromsø kommune skal jobbe for internasjonal utveksling for barn og unge innen kultur og
idrett. Både Tvibit og Kulturskolen driver en rekke internasjonale samarbeidsprosjekter.
Dette danner grunnlaget for at innbyggerne i Tromsø får en bedre internasjonal forståelse
i en stadig mer globalisert verden.
Mål
Tromsø kommune skal gjennom kultur og idrett skape bevissthet og debatt rundt hva det
vil si å være hovedstaden i arktisk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Tiltak

Søke å få internasjonale kultur- og idrettsarrangement som tar i bruk den arktiske
rammen til Tromsø.

Initiere samarbeidsprosjekt for å støtte opp om lokale talenter og opprette et
internasjonal utvekslingsfond.

Arbeide for å styrke Tromsø som det innovative senteret for nyskapende kunst i
Barentsregionen.

Styrke Tromsø som urfolksby på tvers av grensene.

I samarbeid med det samiske miljøet jobbe for etablering av et Samisk Hus i
Tromsø.

Støtte opp om barn og ungdomsinitiativ som for eksempel Screen-prosjektet og
Nordisk Ungdoms Filmfestival.

Støtte opp om folk-til-folk initiativ innenfor kultur og idrett.

Etablere utvekslingsordninger og «artist in residence»-ordninger.

Støtte opp om eksisterende festivaler og arrangementer. Arrangementer med en
internasjonal profil prioriteres.

Styrke og videreutvikle Internasjonal uke.

Arbeide for å etablere et studie i Nord-Norge for historiefortelling for TV, film,
teater, spill m.m. for å kunne formidle de arktiske fortellingene.
6. Toleranse, mangfold og internasjonal solidaritet
Tromsø er en internasjonal by på bakgrunn av tromsøværingenes langvarige og sterke
solidaritetsengasjement og folk-til-folk arbeid. Kommunen har gode erfaringer med ulike
samarbeidsprosjekt, blant annet i Quetzaltenango og Gaza. Der det er naturlig og
interesse for det, vil Tromsø også i framtida bruke vennskapsbyavtalene aktivt for å
styrke samarbeidet mellom innbyggerne. Befolkningen må engasjeres i dette arbeidet og
i noen tilfeller kan det være riktig å overlate oppfølgingen av vennskapsbyarbeidet til
etablerte vennskapsorganisasjoner.
Tromsø kommune skal være en pådriver både lokalt og internasjonalt i arbeidet med å
fremme menneskerettigheter og likeverd. Brudd på grunnleggende menneskerettigheter
skal ikke tolereres, uansett hvor i verden det skjer.
Immigrasjon gir et viktig bidrag til befolkningsvekst og utvikling. Hvert år bosettes mange
flyktninger i kommunen. Tromsø kommune skal jobbe aktivt for å bruke den
kompetansen som innvandrerbefolkningen har. I en verden med ufattelig mange
mennesker på flukt, er det å ta imot de som kommer til Tromsø på en inkluderende måte,
en av de aller viktigste samfunnsoppgavene vi har. Arbeid er viktig for trivsel og
integrering, også for de som kommer hit som flyktninger.
De enslige mindreårige flyktningene er en spesielt sårbar gruppe som må tas godt vare
på. Inkluderingsarbeid må også omfatte de som kommer hit av andre grunner, for
eksempel som arbeidsinnvandrere.
Mål
Utvikle og forsterke Tromsøs posisjon som solidaritetsby, gjennom å være en raus,
tolerant og inkluderende kommune for alle.
Tiltak

Styrke Tromsø som solidaritetsby gjennom samarbeid med internasjonale,
nasjonale og lokale organisasjoner.

Videreutvikle vennskapsbysamarbeidet med Gaza og bidra aktivt i EuroGaza.

Tromsø kommune har som offentlig myndighet en plikt til å beskytte
menneskerettigheter.

Tromsø kommune vil ikke investere i selskaper som bidrar til folkeretts- og
menneskerettsbrudd.

Aktivt bygge opp nettverk av frivillig organisasjoner i Arktis.

Løfte fram Tromsø som urfolksby og videreutvikle samisk uke og Sámi
álbmotbeaivvi/samefolkets dag.

Bruke Internasjonal uke aktivt til å fremme internasjonalt arbeid i Tromsø, blant
frivillig organisasjoner, forskningsmiljøer og nærings- og kulturliv.

Arbeide målrettet med holdninger for å skape et samfunn for alle, sikre mangfold
og bekjempe rasisme, fordommer, religiøs radikalisering og diskriminering.

Markere kommunen aktivt mot dødsstraff gjennom nettverket Cities for life, støtte
Verdens AIDS-dag og FRIBY-forfatterordningen.

Styrke integrering av flyktninger og innvandre gjennom deltakelse i idrett, kultur og
andre aktiviteter, gjennom for eksempel Deltakerskolen, Idrettsrådet og
Sommerskole/Sommerleir.

Støtte opp om FN-sambandet Nord sitt arbeid med Internasjonalt seminar og
skolesatsingen på internasjonale spørsmål.
7. Internasjonal møteplass og vertskap
Den arktiske hovedstaden skal være et attraktivt sted både for turister, studenter,
møtedeltakere og byens befolkning. Det foregår store begivenheter i Tromsø hele året.
Tromsø kommune er stolt over aktivitetene og vil arbeide for at enda flere vil legge sine
kongresser, seminarer og festivaler til byen.
Arctic Frontiers er et eksempel på en internasjonal aktør som gjennom fokus på politikk,
forskning og næring i Arktis trekker hundrevis av deltakere fra hele verden til byen hvert
år. Det er helt i tråd med målsettingen om at Tromsø skal være knutepunkt for arktisk
virksomhet innen forskning og miljø. Kommunen skal også være en arena for det
internasjonale kulturfeltet. Tromsø skal være en støttespiller for næringsvirksomhet på
tvers av grenser. Det internasjonale engasjementet skal omfatte folk i alle aldre og skal
være sektorovergripende. Det internasjonale arbeidet skal være godt forankret i
lokalsamfunnet.
I fremtiden vil det være behov for møteplasser som er godt egnet for åpne diskusjoner og
internasjonale forhandlinger, og som er enkel å beskytte sikkerhetsmessig. Tromsø har
potensial til å bli en slik internasjonal møteplass.
Mål
Tromsø skal være en foretrukket møteplass for internasjonale arrangementer og
konferanser.
Tiltak

Tromsø skal være en profesjonell vertsby for internasjonale delegasjoner og
møter.

Bidra til å utvikle og promotere byens internasjonale festivaler og andre
arrangementer nasjonalt og internasjonalt.

Tromsø skal markedsføres som en internasjonal kongressby som et unikt, trygt og
internasjonalt møtested.

Similar documents