Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och

Comments

Transcription

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och
1 (5)
Kursplan för:
Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn,
teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp
Social Work Ma, Social work with families and children, theoretical perspectives on
intervention and change, 7,5 Credits
Allmänna data om kursen
Kurskod
SA037A
Ämne/huvudområde
Socialt arbete
Nivå
Avancerad
Inriktning (namn)
Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska
perspektiv på intervention och förändring
Högskolepoäng
7.5
Fördjupning vs. Examen
A1N , Kursen ligger på avancerad nivå och har endast
kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde
Samhällsvetenskap
Ansvarig avdelning
Avdelningen för socialt arbete
Inrättad
Fastställd
2014-03-07
Senast reviderad
2014-05-23
Giltig fr.o.m
2014-08-26
100%
2 (5)
Syfte
Syftet med kursen är att studenten skall kunna problematisera, kritiskt diskutera
och vidareutveckla begreppen familj, intervention, förändring och behandling i
förhållande till socialt arbete med barn, unga, familjer och deras nätverk i ett
glokalt och globalt perspektiv. Vidare är syftet att studenten ska förvärva
fördjupade teoretiska kunskaper i avsikt att öka förmågan att identifiera och
analysera riskfaktorer men även skyddsfaktorer och möjligheter till prevention
samt möjligheter till förändring i livsbetingelser för barn, unga, familjer och deras
nätverk. Fokus riktas mot genomförd handledd fältförlagd utbildning i syfte att
studenten skall fördjupa sin förmåga till förståelse av yrkesrollen och aspekter av
privilegier och maktutövande i denna.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenterna
- ha förvärvat fördjupade teoretiska kunskaper om interventioner, förändring och
behandling i socialt arbete med barn, unga, familjer och deras nätverk i ett glokalt
och globalt perspektiv
- ha förvärvat vidgade kunskaper i att identifiera och analysera riskfaktorer men
även skyddsfaktorer och möjligheter till prevention samt möjligheter till
förändring i livsbetingelser på individ-, familje- och nätverksnivå
- ha förvärvat fördjupade kunskaper om olika livsbetingelser, med fokus på
marginalisering och utsatthet, kring barn, unga och familjer
- kunna genomföra ett kritiskt och analyserande resonemang kring den
professionella yrkesrollen och dess privilegier och maktposition
- kunna föra ett kritisk och analyserande resonemang ur etisk synpunkt kring det
sociala arbetet med barn, unga familjer och deras nätverk.
- ha bearbetat sina erfarenheter av praktiskt socialt arbete på ett sådant sätt att
han/hon vunnit fördjupade insikter kring allmänna arbetssätt och metoder samt
sin egen roll och kompetens i det sociala arbetet.
Innehåll
Kursen är en teoretiskt inriktad kurs som innehåller ett personligt reflekterande
samt problematiserande av begreppen familj, intervention, förändring och
behandling samt en fördjupning av relevanta teorier kopplade till dessa begrepp
och till olika strukturella förutsättningar.
Vidare görs en analys av, och ett kritiskt granskande kring, problem, risker och
skyddsfaktorer inom denna kontext med fokus på möjligheterna till förändring i
livsbetingelser på individ-, familje- och nätverksnivå.
Kursen innehåller även ett reflekterande över yrkesrollen vid interventioner,
förändrings- och behandlingsarbete och de etiska frågor, privilegier och
maktförhållanden som kopplas till yrkesroller inom det sociala arbetets fält.
3 (5)
Behörighet
Socionomexamen
eller
Kandidatexamen i socialt arbete
eller
Kandidatexamen med 90 hp i annat beteende- eller samhällsvetenskapligt ämne
där kursinnehållet i examen möjliggör för studenter att tillgodogöra sig den
avancerade nivån i socialt arbete
eller
180 hp förvärvat inom socionomprogrammet på Mittuniversitetet, där 15 hp ska
vara självständigt arbete.
Urvalsregler
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala
antagningsordningen.
Undervisning
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshop
Examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.
För att uppnå godkänt betyg eller högre (E-A) krävs, förutom godkänt betyg på
den skriftliga tentamensuppgiften, deltagande i två seminarier och en workshop.
Innehållet i seminarier och workshop, med tillhörande redovisningar, specificeras
närmare i kursens studiehandledning.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier
Betygsskala
På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F
är underkänt.
Litteratur
Obligatorisk litteratur
Författare/red:
Broberg, A., Granqvist, P., Ivarsson, T. & Risholm-Mothander, P.
Titel:
Anknytningsteori: betydelsen av nära känslomässiga relationer
Upplaga:
(2006)
Förlag:
Stockholm, Natur och Kultur
Kommentar:
ISBN 91-27-10975-5, 362 sidor
4 (5)
Författare/red:
Bäck Wiklund, M. & Johansson, T. (red)
Titel:
Nätverksfamiljen
Upplaga:
(2012)
Förlag:
Stockholm, Natur och Kultur
Kommentar:
ISBN: 978-91-27-13304-4, 320 sidor.
Författare/red:
Henriksen, J-O. & Vetlesen, A.J.
Titel:
Etik i arbete med människor
Upplaga:
(2006)
Förlag:
Lund: Studentlitteratur
Kommentar:
ISBN: 91-44-01689-1, 289 sid.
Författare/red:
Killén, K. (2009)
Titel:
Barndomen varar i generationer. Om förebyggande arbete med utsatta familjer
Upplaga:
2 uppdaterade och bearbetade uppl
Förlag:
Lund: Studentlitteratur
Kommentar:
ISBN978-91-44-05154-3, 278 sid
Författare/red:
Kim Berg, I., Weine, B & Göthberg, U.
Titel:
Familjebehandling : lösningsfokuserat arbete med utsatta familjer
Upplaga:
2009 [Ny utg.]
Förlag:
Studentlitteratur
Kommentar:
ISBN978-91-86381-03-5;ISBN978-91-44-07848-9 223 s
Författare:
Malmqvist och Zetterqvist Nelson
Artikeltitel:
Diskursiv diskriminering av regnbågsfamiljer. En analys av argument mot
likställande av homo- och heterosexuellas föräldraskap
Socialvetenskaplig tidskrift
Tidskrift
År/Volym/nr/sidor: (2008), 15:3-4, 296-315
Författare/red:
Pease, B.
Titel:
Undoing privilege. Unearned advantages in a divided world
Upplaga:
(2010)
Förlag:
London and New York, Zed Books
Kommentar:
ISBN 1-84813-029-5, Kap 1 och 2 (32 sidor) samt ytterligare ett valfritt kapitel
(ca 20 sidor)
Författare/red:
Trevithick, P.
Titel:
Social work skills and knowledge: a practice handbook
Upplaga:
(2010) 3 ed. (finns även som e-bok, 2011)
Förlag:
Maidenhead, Open University Press
Kommentar:
ISBN 0-335-23807-6, Part 1 (150 sid) samt valfria kapitel i Appendicies
Författare:
Widerberg, K
Artikeltitel:
In the homes of others: exploring new sites and methods when investigating
the doings of gender, class and ethnicity
Sociology
Tidskrift
5 (5)
År/Volym/nr/sidor: (2010) Vol 44(6): 1181-1196
Övrig information
Kursen är en valbar kurs i programmet Socionomutbildning, 210 hp, termin 7

Similar documents