Kranjske novice, št. 10

Comments

Transcription

Kranjske novice, št. 10
Kranjske novice
so redna priloga časopisa Gorenjski glas
Odgovorna urednica: Marija Volčjak
Časopis izhaja mesečno
Naj izložbe
in pročelja
www.gorenjskiglas.si
www.kranj.si
Skrbijo za
učinkovito rabo
energije
Pri Turističnem društvu
Kranj so tudi letos ocenjevali
najlepše izložbe in pročelja v
starem delu mesta, komisijo
pa sta najbolj navdušila
izložba nove Štacune
Rokodelc in pročelje Mitnice.
Pri LEAG predvsem občinam
svetujejo pri pripravi energetskih
zasnov, strategiji uporabe obnovljivih
virov energije ter pri pripravi
zakonsko obveznih dokumentov.
stran 17
stran 8
Časopis Mestne občine Kranj, oktober 2016, številka 10
Razveselili so se
prenovljenega vrtca
Po mestu kar
s kolesom
Letos bo delovanje samopostrežnega sistema
koles zgolj testno, od pomladi pa si bo moč
kolesa izposojati na petih mestih.
Vilma Stanovnik
kar daje prostor dodatnemu
oddelku otrok, tako da ima
vrtec Čirče sedaj prostora za
tri oddelke, od tega za dve
skupini starejših otrok in
eno skupino otrok v jaslih.
Vrtec ima sedaj odlične po­
goje za varstvo in vzgojo 54
otrok.
Tako ni čudno, da so se na
priložnostni slovesnosti ob
odprtju vrtca zbrali številni
domačini. Zgodovino vrtca
in načrte prenove je opisal
predsednik krajevne sku­
pnosti Čirče Franc Fajfar, o
življenju v vrtcu je spregovo­
rila vodja Jana Teran.
»Stojimo pred čudovito stav­
bo, pred novim vrtcem, ki
smo si ga želeli in ga čakali
dolgih dvajset let. Vrtec v
Ravnateljica Kranjskih vrtcev Irena Pavc, župan Boštjan Trilar in predsednik Sveta Krajevne
skupnosti Čirče Franc Fajfar so simbolično prerezali trak nove pomembne pridobitve za
kranjsko občino in še posebej krajane Čirč. /Foto: Tina Dokl
Čirčah je bil do sedaj eden
najmanjših v Kranju, število
otrok pa je nihalo od 38 do
45. Pogoji za bivanje niso
bili najboljši, potrebe po var­
stvu so se povečevale, zato
so krajani skupaj z vod­
stvom krajevne skupnosti
začeli razmišljati, kako bi
vrtec povečali. Verjeli so, da
jim bo tudi uspelo. Z različ­
nimi akcijami so zbirali
sredstva in čakali na pravi
trenutek, da bi se gradnja
začela,« je poudarila ravna­
teljica Kranjskih vrtcev Ire­
na Pavec ter se zahvalila zla­
sti strokovnim delavkam v
vrtcu, ki so se kljub prostor­
ski stiski trudile za dobro
počutje otrok. Za vztrajnost
se je zahvalila tudi vodstvu
krajevne skupnosti in star­
šem, za veliko razumevanja
pa predstavnikom občinske
uprave. »V krajevni skupno­
sti Čirče je bila res velika
želja in potreba po novem
vrtcu in zato smo jim na
Mestni občini Kranj tudi
prisluhnili. Uspešno delo
želim vzgojiteljicam in nji­
hovim pomočnicam, otro­
kom pa seveda prijetno pre­
življanje vrt­čevskih dogodiv­
ščin,« je ob odprtju poudaril
župan Boštjan Trilar.
OBČINSKE NOVICE
KULTURA
ŠPORT
ZANIMIVOSTI
Ukrepi proti prevelikim
hitrostim
Uspeh na „borštniku“
Dober obet za novo
sezono
Stisko rešujejo s hrano
Obnova in nadgradnja vrtca
v Čirčah je stala okoli 220
tisoč evrov, saj je stavba do­
bila novo fasado, obnovljeni
so bili notranji prostori, do­
datno pa je bilo zgrajenih še
360 kvadratnih metrov v
dveh nadstropjih. To pome­
ni tri nove velike igralnice,
Prve statistične meritve hitrosti v bližini osnovne šole
na Cesti Staneta Žagarja so
pokazale, da vsak četrti voznik pelje prehitro.
stran 2
Prešernovo gledališče je na
nedavno končanem 51. Borštnikovem srečanju za
predstavo Pred upokojitvijo
prejelo kar tri festivalske
nagrade.
stran 18
Kolesar Save Kranj Jaka Primožič je na svetovnem prvenstvu znova dokazal, da
sodi med najbolj perspektivne mlade kolesarje na svetu.
stran 20
Tako imenovani projekt Viški hrane živi tudi v Kranju,
ob letošnjem svetovnem
dnevu brezdomstva pa so na
Vodopivčevi ulici odprli nove
prostore.
stran 22
Foto: Gorazd Kavčič
V Čirčah so si vrsto let želeli večjega in modernejšega vrtca, dočakali pa so ga na začetku tega
meseca, ko so pripravili tudi slovesno odprtje.
Župan Boštjan Trilar je predstavil nov sistem Kr-s-kolesom.
Vilma Stanovnik
Načrtovani sistem izposoje
koles naj bi se v Kranju začel
že septembra, ker pa se je
eden od neizbranih ponu­
dnikov pritožil, se je postavi­
tev zavlekla. »Ko smo objavi­
li javni razpis za izvajalca, se
nam je zdelo pomembno, da
tisti, ki nam proda kolesa,
zagotovi tudi montažo, vzdr­
ževanje in tudi upravljanje.
Postopek je bil kar naporen,
saj smo dobili pritožbo, nato
pa tudi državno revizijsko
komisijo. Ta je pritrdila na­
šemu izboru, podjet­ju Mul­
timedijska hiša, d. o. o. Si­
stem smo poimenovali Kr-s­
-kolesom. Živi tudi že sple­
tna stran,« je ob predstavitvi
nove pridobitve za Kranj
povedal župan Boštjan Tri­
lar. Sistem Kr-s-kolesom bo
predstavljalo pet samopo­
strežnih postaj, na vsaki bo
deset ključavnic in pet koles.
Skupaj bo tako na začetku
25 koles. Postaje s kolesi
bodo urejene v Šorlijevem
naselju, pri Globusu, v cen­
tru mesta, na Planini in pri
Športnem parku Kranj.
Vzpostavitev sistema stane
80 tisoč evrov, strošek letne­
ga upravljanja in vzdrževa­
nja pa bo 14 tisoč evrov.
Montaža bo izvedena do
konca novembra. Sledila bo­
sta dva tedna testnega delo­
vanja, sistem pa bo vzpostav­
ljen spomladi, pred novo
kolesarsko sezono.
Kranj, november 2016
NOVEMBER 2016
PRILOGA OD 9. DO VRHUNSKO
16. STRANI
V NOVEMBRU
Vrhunski dosežki so blizu. Ponos,
solze sreče in kolektivno navdušenje
spremljajo velike športne dogodke,
ki jih bomo novembra v Kranju čutili
in videli od blizu. Kranjski arhitekt,
smučarski demonstrator in avtor filma
7 DO USPEHA Sandi Murovec nam bo
25. novembra razkril zmagovalne
tehnike najboljše smučarke vseh
časov, Tine Maze. Dvorana Zlato polje
bo 26. in 27. novembra utripala z
najprestižnejšo tekmo športnega
plezanja – finalno tekmo svetovnega
pokala, ki že tradicionalno poteka v
gorenjski prestolnici.
Vrhunsko pa je v novembru tudi vino.
2
Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2016
Občinske novice
V starem Kranju petnajst
novih dejavnosti
Subvencioniranje najemnin
pritličnih prostorov v starem
Kranju je zagotovo ukrep, ki
je v mandatu župana Boštjana Trilarja v mesto priložnosti pripeljal petnajst novih
najemnikov različnih dejavnosti. Občina namreč sofinancira najemnino do 50
odstotkov oziroma do 5
evrov na kvadratni meter,
maksimalna najemnina pa
je 10 evrov na kvadratni
meter. Upravičen strošek je
neto najemnina, brez vključenih davčnih dajatev.
Kdo vidi poslovno priložnost
prav v okolju stare arhitekturne dediščine? V letu 2015
je najprej svoja vrata odprla
trgovina z nakitom, potem
pa sta sledili še trgovini z
obutvijo in lokalno hrano ter
atelje odprtega tipa z izdelavo unikatnih izdelkov, kulinarično ponudbo in kulturnim programom. V staro
mesto so prišle tudi psihoterapevtske storitve, fotografske storitve in vrtec Čarobni
svet. V letu 2016 je stari
Kranj bogatejši za ponudbo
delikatese, trgovino Rokodelc z razstavnim prostorom
in prikazom rokodelskih
veščin, salon ekoloških proizvodov, prostore za izobraževalne tečaje in umetniške
delavnice, cvetličarno, trgovino unikatnih izdelkov iz
lesa in razstavno-prodajni
salon navtike. Zanimiva
trgovska in gostinska ponudba daje pozitivni naboj z
vidika turizma, privlačnosti
gorenjske prestolnice in njenega živahnega utripa. Tako
še bolj velja povabilo župana
Boštjana Trilarja: »V Kranju
se vsak dan nekaj dogaja.
Pridite v star del mesta vsaj
trikrat na teden, obiščite
trgovine in gostinske lokale
ter prireditve.«
Po dvajsetih letih v Mavčičah končno varno v šolo
V polnem teku so dela za ureditev prehoda za pešce, kar
krajani Mavčič, še zlasti šolski otroci, čakajo že dve desetletji. »Vesel sem, da so se dela začela in da s tem v tem mandatu popravljamo, kar je bilo mnoga leta spregledano, in
sicer, da je na odseku ceste v bližini podružnične osnovne
šole nujno zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu,«
pravi župan Boštjan Trilar. Tako zavzetost župana kot občinske uprave, pri čemer je bilo največ napora potrebnega za
pridobitev vseh potrebnih zemljišč, sedaj prinaša bolj varno
pot v šolo. Dela bodo potekala v dveh fazah. Do konca letošnjega leta bo narejen prehod za pešce z javno razsvetljavo
in dodatno osvetlitvijo prehoda ter pločnik od picerije do
šole. V letu 2017 pa sledi še izvedba pločnika, nove avtobusne postaje, razširitev ceste na desni strani, gledano v smeri Kranja, in postavitev grbin za umiritev prometa. Vrednost
celotne investicije je 40.000 evrov. V času gradnje bo veljala delna zapora ceste z odstopom prednosti.
Kranjske novice so pri­lo­ga Go­renj­ske­ga gla­sa
IZ­DA­JA­TELJ
Go­renj­ski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
OD­GO­VOR­NA URED­NI­CA
Ma­ri­ja Volč­jak
UREDNICA
Vilma Stanovnik
NO­VI­NAR­JI
Danica Zavrl Žlebir, Igor Kavčič, Suzana P.
Kovačič, Vilma Stanovnik, Simon Šubic
OB­LI­KOV­NA ZA­SNO­VA
Jer­nej Stri­tar, IlovarStritar, d. o. o.
TEH­NIČ­NI URED­NIK
Gre­ga Flaj­nik
FO­TO­GRA­FI­JA
Tina Dokl, Go­razd Kav­čič,
Primož Pičulin, Matic Zorman
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
VOD­JA OGLAS­NE­GA TR­ŽE­NJA
Ma­te­ja Žvi­žaj
Kranj­ske novice (ISSN 2463-8099) št. 10/let­nik II so pri­lo­ga ča­so­pi­sa Go­renj­ski glas, št. 86, ki je iz­šel 28. oktobra 2016.
Kranjske novice so pri­lo­žene Go­renj­ske­mu gla­su in brez­plač­no po­slane v vsa go­spo­dinj­stva v mest­ni ob­či­ni Kranj. Iz­šle
so v na­kla­di 38.000 iz­vo­dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Poletni utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Di­stri­bu­ci­ja: Poš­ta Slo­ve­ni­je, d. o. o., Ma­ri­bor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: [email protected]; mali oglasi in osmrtnice:
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno,
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 /
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 36.
Čas za urejanje prometa
V Kranju primanjkuje okoli petnajst tisoč parkirnih mest, na občini pa so se odločili, da bodo pri
ukrepih za zmanjšanje prometa v mestu in spreminjanje režimov parkiranja sodelovali z domačini in
si za spremembe vzeli zadosti časa.
Vilma Stanovnik
Mestna občina Kranj je v
začetku tega meseca pripravila prvo javno delavnico na
temo spreminjanja prometnih režimov na javnih površinah za parkiranje v centru
Kranja. Na delovno srečanje
je prišlo več kot petdeset udeležencev, med katerimi je bilo
največ stanovalcev in podjetnikov iz mestnega jedra.
Župan Boštjan Trilar je
pojasnil, da se je kranjska
občina s Trajnostno urbano
strategijo odločila za prehod
v mehko mobilnost, zato
sedaj na različnih področjih
prometa pripravlja potrebne
izvedbene dokumente, projekte in ukrepe. Mednje sodi
tudi urejanje režimov parkiranja in zmanjševanje prometa v mestu. Pri tem pa je
poudaril, da si bo občina za
uvajanje sprememb in za
dialog z občani vzela potreben čas.
Miha Juvan, vodja Urada za
gospodarske javne službe, je
povedal, da je problematika
parkiranja v Kranju zahtevna, saj po študiji mirujočega
prometa primanjkuje kar 15
tisoč parkirnih mest. Občina nima denarja niti prostora, da bi lahko zgradila toliko novih parkirišč, zato je
nujno pristopiti k boljši izrabi obstoječih, pa tudi k jasnim pravilom parkirnih
režimov, doslednemu upoštevanju le-teh in zmanjševanju potreb po parkiranju.
Kot je poudarila Uršula Longar iz LUZ-a, gredo možne
Udeleženci posveta so opozarjali na problematiko parkiranja in pomen prometnega režima.
rešitve v smer določitve treh
con, tako na območju starega mestnega jedra kot tudi v
upravnem območju mesta
in na območju večstanovanjskih sosesk. Z odlokom bo
določeno, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko dostopa
in parkira na javnih parkirnih površinah znotraj posamezne cone. Poudarila je,
da je ob spremembi prometnih režimov treba uvesti
tudi spremljajoče ukrepe,
kot so posebna dostavna
mesta ter javna vozila za
dostavo in prevoz v pešcono,
možnost izposoje koles,
nadgradnja kolesarske mreže in varnih poti v mestu,
izboljšanje javnega potniškega prometa in gradnja
garaž.
V drugem delu so udeleženci v manjših skupinah raz-
pravljali o predlaganih rešitvah ter ugotovili, da se je
sprememb treba lotiti fazno,
in sicer najprej z doslednim
izvajanjem obstoječih pravil, nato pa s postopnim uvajanjem con in novih režimov.
Pri postavljanju pravil v starem mestnem jedru je treba
upoštevati posebne potrebe
posameznih poslovnih dejavnosti in ranljivih skupin, še
zlasti starejših in invalidov.
Predvsem pa je nujno, da se
omeji število dovolilnic za
dostop z avtomobili v pešcono in da se dostop v mestno
jedro prednostno omogoči
stanovalcem, dostavi in
nosilcem dejavnosti. Za
zaposlene v mestnem jedru
se predlaga parkiranje na
parkiriščih na obrobju mestnega jedra ali, če je možno,
Ukrepi proti
prevelikim hitrostim
Prve statistične meritve hitrosti v bližini osnovne šole na Cesti Staneta
Žagarja so pokazale, da vsak četrti voznik pelje prehitro. Na prvi šolski dan
je nekdo po tej mestni ulici drvel s 97 kilometri na uro.
Vilma Stanovnik
Pri Mestni občini Kranj so
se odločili, da bodo preverili
spoštovanje omejitev hitrosti v naseljih. Še zlasti so v
ospredju odseki cest v bližini šol, saj želijo zagotoviti
čim večjo varnost v prometu
najranljivejšim udeležencem, to so otroci.
Prvi ukrep so statistične
meritve hitrosti in prva lokacija, kjer se te meritve opravljajo, je na Cesti Staneta
Žagarja v bližini osnovne
šole. Cesto Staneta Žagarja
na njenem zahodnem delu
prečka šolska pot in tako so
na prehodu šolske poti preko Ceste Staneta Žagarja
namestili ohišje za stacionarni radar. Poleg tega so
letos poleti z namenom
povečanja varnosti hitrost
vožnje na navedenem delu
ceste omejili na 40 kilometrov na uro.
"Obdelali smo statistične
podatke izmerjenih hitrosti
za obdobje med 25. avgustom in 8. septembrom. V
petnajstih dneh je bila
zabeležena hitrost 84.542
vozil oziroma v povprečju
5635 vozil dnevno. Nad 40
kilometrov na uro je v tem
času vozilo kar 21.392 vozil
oziroma 1426 vozil dnevno.
Povprečno je dnevno prekoračilo dovoljeno hitrost kar
27 odstotkov vozil, oziroma
vsako četrto. Največja hitrost je bila kar 106 kilometrov na uro. Na prvi šolski
dan je bila najvišja hitrost
97 kilometrov na uro. Pri
prekoračitvah hitrosti se je
sprva nakazalo zmanjševanje števila kršiteljev, in
sicer je 25. avgusta kar 38
odstotkov vozil vozilo hitreje od predpisanih 40 kilometrov na uro, 8. septembra pa še 20 odstotkov. Prvi
trend zniževanja števila
prehitrih voznikov se je po
da za prihod na delo uporabljajo javni prevoz ali kolo.
Na problematiko parkiranja
na intervencijskih poteh,
tako v starem mestnem jedru kot v večstanovanjskih
naseljih, je opozoril predstavnik gasilske službe.
Tako občani kot načrtovalci
prometnih režimov morajo
imeti to ves čas v smislih,
saj je stalna dostopnost do
objektov ključna za zagotavljanje varnosti in življenj
prebivalcev in obiskovalcev
mesta.
Udeleženci so izrazili željo,
da se ponovno srečajo na
podobnem dogodku. V vmesnem času pa bo v okviru
Celostne prometne strategije Kranja potekalo še več
delavnic, na katerih se bodo
obravnavali še drugi vidiki
prometa.
Predvidoma do konca
tega meseca bodo
ohišje za stacionarni
radar namestili v
bližini šole v
Mavčičah, nato pa še v
bližini Osnovne šole
Žabnica in Osnovne
šole Franceta Prešerna
v Kranju.
podatkih, izmerjenih med
14. in 23. oktobrom, žal
ustavil. V povprečju še vedno vsak četrti mimo radarja
na Ulici Staneta Žagarja
pelje prehitro," pojasnjujejo odgovorni.
Radar je MO Kranj najela
in ga bodo premikali po
lokacijah.
Statistični podatki o meritvah hitrosti motornih vozil
bodo osnova za nadaljnji
program ukrepov proti prevelikim hitrostim v naseljih
in za spoštovanje omejitev,
kot narekuje prometna signalizacija.
3
Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2016
Občinske novice
Velika podpora
avtobusnemu terminalu
V Kranju je že štirideset let postavljena začasna avtobusna postaja, ob veliki podpori občanov pa je vedno bliže postavitev novega avtobusnega terminala,
ki bo hkrati razvojna priložnost občine. Predvsem o tem sva se pogovarjala z županom Boštjanom Trilarjem.
Vilma Stanovnik
Pri odločanju o tem, ali
Kranj potrebuje novo avtobusno postajo in katera lokacija je zanjo primerna, ste
se odločili tudi za anketiranje občanov. Zakaj?
»Ko so svetnice in svetniki v
prvem branju konec januar­
ja sprejeli odlok o občin­
skem podrobnem prostor­
skem načrtu Avtobusni ter­
minal v Kranju in ko je bilo
ob tem tudi nekaj pomisle­
kov, ali je načrtovana lokaci­
ja res prava, sem se odločil,
da pred drugo obravnavo
odloka preverimo, kakšno
podporo ima v javnosti. Od­
ločili smo se, da najprej pri­
pravimo brošuro, s katero
smo predstavili načrtovan
projekt, za katerega naj pou­
darim, da ne pomeni zgolj
nove avtobusne postaje, am­
pak veliko več. Pri tem se mi
zdita pomembna zlasti var­
nost udeležencev v prometu
in razvojni potencial, ki ga
projekt prinaša. To pa so
novi parkirni prostori, nova
delovna mesta, širitev zdra­
vstvene dejavnosti, nove
prometne ureditve in pove­
zave pa tudi novi posli za
gradbince in investitorje.
Vse to smo predstavili v bro­
šuri, nato pa smo se odločili,
da o projektu povprašamo z
anketo. To je tudi princip, ki
ga pri vseh večjih projektih
vedno znova zahteva tudi
Evropska unija.«
Kakšne odgovore ste dobili?
»Naš glavni cilj je bil, da iz­
vemo, ali res večina Kranj­
čank in Kranjčanov podpira
projekt in misli, da je pre­
dlagana lokacija primerna.
Anketo smo naročili pri
agenciji Ninamedia, nareje­
na pa je bila na vzorcu pet­
sto anketirancev, kar je za­
dosti zanesljiv statistični
vzorec, saj se za celo Slove­
nijo delajo ankete na vzorcu
sedemsto anketirancev. Ver­
jetnost tega vzorca je okoli
95-odstotna, anketa pa je
pokazala, da se več kot 91
odstotkov prebivalcev kranj­
ske občine strinja, da Kranj
potrebuje sodoben avtobu­
sni terminal. Skoraj osem­
deset odstotkov, natanko
79,6 odstotka, se strinja, da
je ustrezna predlagana loka­
cija na Zlatem polju, na lo­
kaciji nekdanjega objekta
toplarne ob Kiričevi cesti.
Narejena je bila tudi raziska­
va po krajevnih skupnostih
in še posebno nas je zani­
malo, kaj menijo krajani
Zlatega polja. Tam je anketa
pokazala, da se s predlagano
lokacijo strinja več kot 72
odstotkov krajanov.«
Domačini, zbrani v civilno
iniciativo, imajo ob načrtovani gradnji kar nekaj pomislekov, saj je lokacija blizu
porodnišnice in šole. Kakšen je vaš odgovor?
»Ko se porajajo pomisleki
glede bližine šole in poro­
dnišnice, se mi zdi najpo­
membnejše mnenje tistih,
ki se na to res spoznajo.
Tako ravnatelj Osnovne šole
Franceta Prešerna kot direk­
torica Bolnišnice za gineko­
logijo in porodništvo projekt
podpirata, saj je ocena, da se
bosta nivo hrupa in onesna­
ženost na tem območju
zmanjšala, varnost za osnov­
nošolce pa bistveno poveča­
la, saj bo z avtobusnega ter­
minala do osnovne šole na­
rejen podhod. Trenutno je
stanje tam res skrb vzbuja­
joče, saj avtobus tam ne le
ovira promet, ampak vzvra­
tno zapelje pred šolo, kar je
velika težava. Tudi v poro­
dnišnici se strinjajo, da bo
nova ureditev veliko varnej­
ša in primernejša, prav tako
bo rešeno pomanjkanje par­
kirnih mest. Je pa seveda v
načrtu tudi predvideno, ka­
teri objekti morajo biti doda­
tno zvočno izolirani in kje
bo potrebna zamenjava
oken. Naj pa znova pouda­
rim, da je bila narejena štu­
dija prometa obremenitve s
hrupom, ki jo je občina na­
ročila po dogovoru na se­
stanku s civilno pobudo z
Zlatega polja. Izvedlo jo je
podjetje Epi Spectrum, ki
strokovno deluje na podro­
čju varstva okolja in ima naj­
višje reference v svoji stroki
v državi. Prav tako je bila
recenzija izdelana na zahte­
vo Direkcije RS za infra­
strukturo. Dokument je iz­
delalo podjetje Lineal s svo­
jimi strokovnjaki za promet,
ki imajo prav tako najvišje
reference v svoji stroki. Zato
sem prepričan, da so vsi po­
datki res strokovni. Ob tem
je pomembno omeniti tudi,
da bo za dodatno zmanj­
šanje hrupa in onesnaženja
poskrbljeno še z nekaterimi
drugimi ukrepi trajnostne
mobilnosti, ki na koncu ne
bodo razbremenili le tega
dela mesta, ampak ves
Kranj.«
Večkrat poudarjate, da načrtovani projekt ni zgolj projekt avtobusnega terminala.
Kaj vse prinaša?
»Po mojem mnenju je to
eden največjih razvojnih
projektov Kranja v nasle­
dnjih letih. Najprej bo
prenov­ljena celotna Kidriče­
va cesta. To je pomembno
zato, ker je v tej cesti vsa za­
starela infrastruktura, ki bo
prenovljena, prav tako pa
bomo dobili krožišče, ki bo
poskrbelo za večjo varnost
in pretočnost na tem obmo­
čju. Dobili bomo po­slovnostanovanjski objekt Kranj­
ska severna vrata s tremi
stolpiči s skupno površino
več kot dva tisoč kvadratnih
metrov, kar ima izrazito ra­
zvojno komponento. Predvi­
doma bo v njem največ le­
karniške dejavnosti, kar po­
meni nova delovna mesta in
nove poslovne priložnosti.
Dobili bomo sodoben potni­
ški terminal s šestnajstimi
peroni in krožnim prome­
tom. To je še posebno po­
membno, saj je največja ne­
varnost za uporabnike, če
avtobusi vozijo vzvratno.
Pod avtobusnim termina­
lom bo garažna hiša s štiri­
sto parkirnimi mesti. Vse
skupaj pa bo za Kranj pome­
nilo velik napredek.«
Načrtovana investicija pomeni tudi veliko denarja, saj
je projekt vreden okoli 33
milijonov evrov. Kdo bo to
financiral in koliko bo to stalo občino, saj je znano, da
občini manjka denarja še za
nekatere nujne in že dolgo
načrtovane projekte?
»S sprejetjem prostorskega
akta stroka definira zgolj po­
goje za urejanje tega obmo­
čja. To za nas nima nobenih
finančnih posledic. Tudi
zato računamo, da bo inve­
sticija občine minimalna.
Objekt Kranjska severna
vrata naj bi se gradil preko
javno-zasebnega partner­
stva, kjer občina prispeva
zgolj zemljišče, ki pa je že v
njeni lasti. Vse drugo inve­
stira potencialni investitor.
Da bi vedeli, kakšen je inte­
res zasebnih investitorjev,
smo izvedli poziv promotor­
jem, ki se izteče 16. novem­
Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl
bra. Takrat bomo vedeli, kdo
in na kakšen način je pripra­
vljen investirati v te objekte.
Podobno je glede garažne
hiše, kjer občina da le ze­
mljišče. Pri rekonstrukciji
Kidričeve ceste gre za držav­
no cesto in ministrstvo za
infrastrukturo je pripravlje­
no financirati rekonstrukci­
jo v primeru, da bomo pro­
jekt izpeljali tako, kot je za­
stavljen v prostorskem načr­
tu. Strošek bo občina imela
pri izgradnji krožišča, saj bo
tega polovico plačala država,
polovico pa občina, saj je po­
lovico priklopa na lokalne
ceste. Prav tako bo občina z
deležem sodelovala pri iz­
gradnji terminala. Trenutno
je ta del ocenjen na tri mili­
jone evrov, pri čemer naj bi
bili trije viri financiranja:
poleg proračuna občine še
javno-zasebno partnerstvo
in evropska sredstva iz na­
slova celostnih trajnostnih
naložb.«
Kdaj je torej realno, da bi
imel Kranj nov avtobusni
terminal?
»Ko dobimo javno-zasebne­
ga partnerja, moramo izve­
sti razpis in podpisati po­
godbo. Da se pripravi pro­
jekt s pridobitvijo vseh dovo­
ljenj, bo, po moji oceni, tra­
jalo okoli dve leti. Nato bi se
gradnja lahko začela. Težko
je napovedati, koliko časa bo
trajala, najbrž pa okoli ene­
ga leta.«
Avtobusni terminal in širša prenova območja je največji razvojni projekt Kranja.
Izteka se prva polovica vašega mandata in avtobusi terminal je le eden od projektov, ki ste ga želeli izvesti.
Kaj pa ostali in napovedane
spremembe pri delu občine?
»Zame je zelo pomembno
učinkovito in transparen­
tno delovanje občinske
uprave in mestnega sveta.
V teh dveh letih nam je res
uspelo urediti finance. Ime­
li smo sedem milijonov
evrov dolga, ki smo ga, tudi
s pomočjo države, uspešno
sanirali. Od takrat naprej
smo vse finančne okvire po­
stavljali res transparentno.
Zelo pomembno ob tem se
mi zdi, da smo razpise in
javna naročila tako razširili,
da se sedaj nanje javlja bi­
stveno več ponudnikov ter
so po­sledično bistveno niž­
je cene. Prej je bil sistem
zaprt, vedno so bili eni in
isti izvajalci. Sedaj smo ga
razširili in cene izvedbe in­
vesticij nam je uspelo bi­
stveno zmanjšati. Tako
nam je pri investicijah osta­
lo nekaj denarja, ki smo ga
lahko namenili za krožišče
pri Aquasavi, prenovo no­
gometnega igrišča, do kon­
ca leta bomo imeli po vsej
občini brezplačen dostop
do interneta, prav tako se
obeta še nekaj drugih pri­
dobitev. Glede na to, da
nam država s povprečnino
ne daje zadosti sredstev,
smo začeli iskati javno-za­
sebna partnerstva, vendar
na način, ki znižuje tvega­
nje javnega partnerja, kar
se mi zdi pomembno. Na ta
način sedaj iščemo sredstva
za telovadnico Stražišče, za
športni center in trenutno
pripravljamo tudi poziv
promotorjem za telovadni­
co na OŠ Staneta Žagarja.
Ti pozivi promotorjem še
niso zaključeni, vendar je
zanje kar nekaj interesa in
verjamem, da bomo preko
javno-zasebnih partnerstev
lahko izpeljali projekte, na
katere Kranj čaka deset,
dvajset in še več let.«
4
Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2016
Občinske novice
Smo ogledalo občine
Ana Vizovišek je na Mestni občini Kranj vodja Kabineta župana, pri svojem delu pa s sodelavci skrbi
tudi za ugled občine, tako doma kot v tujini.
Vilma Stanovnik
Pred kratkim ste prevzeli
vodenje Kabineta župana.
Pri tem delu imate že nekaj
izkušenj, ki vam gotovo
koristijo.
»Izkušnje pri vodenju kabineta župana sem si nabirala
v letih 2007–2010, v času
mandata župana Damijana
Perneta. Sicer imam 19 let
delovnih izkušenj s področja komuniciranja, delovanja
javne uprave, notranjega
revidiranja, protokola, organiziranja dogodkov, strateškega načrtovanja poslovanja, vodenja in podobno, ki
sem jih pridobivala tudi pri
prejšnjih zaposlitvah, in
sicer v kranjskem podjetju
Iskraemeco, Gospodarski
zbornici Slovenije in pa
Mestni občini Kranj. Vodenje Kabineta župana je večkrat izredno dinamično in
včasih tudi nepredvidljivo,
tako da se še vedno kaj novega naučim, kar mi predstavlja vsakodnevni izziv."
Kakšno je delo vodje Kabi­
neta župana, za kaj skrbite
in katere naloge opravljate?
»Moji sodelavci me večkrat
slišijo reči, da je Kabinet
župana nekakšno ogledalo
občine. To pa zato, ker pokrivamo področja, katerih delovanje čuti direktno naša ključna ciljna javnost – občani.
Tako kot v podjetjih, ki skrbijo za ugled podjetja in blagovne znamke, tudi mi v
Kabinetu župana skrbimo za
ugled institucije ter predstavljanje delovanja občine v javnosti. Toda to je le ena izmed
nalog iz široke plete področij, ki jih kabinet pokriva.
Pripravljamo in organiziramo nastope župana in podžupana na najrazličnejših
dogodkih, vodimo tudi protokol drugih dogodkov. Skrbimo za odnosne z drugimi
ključnimi javnostmi, poleg
občanov tudi z mediji, krajevnimi skupnostmi, javnimi
zavodi, podjetji in drugimi.
Pomembno področje so operativne naloge za izvedbo sej
mestnega sveta in delovanje
svetniških skupin. Smo
koordinatorji med krajevnimi skupnostmi in uradi znotraj mestne uprave. Pod
kabinet sodijo tudi pisarne,
ki so v mandatu župana Boš-
tjana Trilarja na novo uvedene kot dobra praksa iz gospodarstva, in sicer: pisarna za
zadovoljstvo občanov, za EU
projekte in za podjetja. Ne
smem pa pozabiti tudi sodelavk v tajništvu župana in
podžupana, ki skrbita, da
naši urniki potekajo brez
prekrivanj in še mnogo več.
Veliko dela vložimo tudi v
mednarodno sodelovanje s
prijateljskimi in pobratenimi
občinami. Trenutno nas zelo
zaposlujejo projekti, ki jih bo
občina prijavila za sofinanciranje iz sredstev trajnostnih
celostnih naložb. Vodi jih
sodelavka v pisarni za
EU-projekte. Da, res pokrivamo zelo pestro paleto del.«
Koliko vas je zaposlenih in
kakšna je vaša izobrazba?
»V oddelku nas je deset
sodelavk in en sodelavec, v
kratkem se nam bo pridružila še ena sodelavka in nas
bo dvanajst. Po izobrazbi
sem univerzitetna organizatorka dala. V obdobju, ko
sem bila zaposlena v Skupni
službi notranje revizije, sem
pridobila tudi naziv državna
notranja revizorka.«
Vaše delo je tudi povezova­
nje in sodelovanje s krajev­
nimi skupnostmi. Kako to
poteka?
"Za sodelovanje in povezovanje s krajevnimi skupnostmi je zadolžena sodelavka,
ki dnevno komunicira s
predsedniki krajevnih skupnosti in jih povezuje z uradi
ter jim tudi sama pomaga
pri delovanju. Skrbimo za
redno financiranje krajevnih skupnosti, v zadnjem
času se veliko ukvarjamo
tudi s spremenjeno zakonodajo na področju javnega
naročanja, in tu bo potrebnega še veliko sodelovanja."
Ana Vizovišek, vodja Kabineta župana / Foto: Tina Dokl
jetjem ter drugimi zunanjimi akterji, ki se obračajo na
občino za sodelovanje. Ker
pa gredo sodobni trendi
komuniciranja naprej, si
želim, da bi na občini v svoje
poslovanje in komuniciranje
z javnostmi vključili čim več
pametnih e-rešitev, kot so na
primer sodobne aplikacije,
multimedijska središča, družbena omrežja in podobno.«
Kje vidite še možnosti za
izboljšanje dela Kabineta
župana?
»Zagotovo še pri povezovanju kabineta z ostalimi uradi
in obratno. Tu je nadgrajevanje prenosa informacij, sodelovanje pri promociji posameznih projektov in pri zahtevnejši komunikaciji večni
izziv, da delamo maksimalno dobro. Prav tako nas čaka
precej dela pri povezovanju
in delovanju med občino in
javnimi zavodi, javnim pod-
Vodenje Kabineta župana je
gotovo odgovorno, zato je
potrebno veliko dogovarjan­
ja. Kako se razumete s sode­
lavci?
»Delo je odgovorno, tako kot
vsako vodstveno delo. Drži,
veliko je dogovarjanja, prilagajanja, usklajevanja, zato se
s sodelavci veliko pogovarjamo, vedno smo odprti za
drugačne ideje, rešitve. Vse
pozorno pregledamo, obliku-
jemo stališča, priporočila,
damo predloge končnih rešitev, opozorimo tudi na
pomanjkljivosti in neželene
učinke. Ocenjujem, da se
dobro razumemo, tudi zato,
ker se poznamo že vrsto let,
poznamo svoje delo in vemo,
kaj se pričakuje od nas.«
Ob čem se ob delu največ­
krat sprostite?
»Prosti čas mi veliko pomeni. Trudim se čim več kakovostnega časa preživeti s svojimi tremi najpomembnejšimi moškimi – z možem in
dvema najstniškima sinovoma. Tudi brez športa si ne
predstavljam življenja – tek,
gorsko kolesarjenje, tenis,
hribolazenje, smučanje po
celem snegu in turno smučanje. In seveda druženje s
prijatelji, tudi to mi daje
posebno notranjo moč.«
Sem zagovornica
strpnega dialoga
Spodbuda podjetništvu
v starem Kranju
Damjana Piškur je v kranjskem mestnem svetu svetnica Stranke za
napredek krajevnih skupnosti.
To je ena od skrbi Natalije Polenec, ki je v kranjskem mestnem svetu
članica svetniške skupine Več za Kranj.
Vilma Stanovnik
Vilma Stanovnik
Kakšne so vaše izkušnje sve­
tnice in v kateri svetniški
skupini ste?
»Sem članica svetniške skupine Stranke za napredek
krajevnih skupnosti in to je
moj prvi mandat. Menim,
da je delo mestnega sveta
dobro in da nam kljub deljenim mnenjem uspeva zgladiti in potrditi večino predlogov.«
Damjana Piškur
Ali kot svetnica lahko prod­
rete s svojimi predlogi?
»S svojimi predlogi lahko prodrem vsaj do obravnave. Se pa
zavedam, da je Kranj veliko
mesto z več težavami in ga je
treba gledati kot celoto. Vse je
povezano z denarjem in želje
ter vizije je treba prilagoditi
realnim finančnim možnostim. Kot članica Stranke za
napredek krajevnih skupnosti
se zavzemam, da bi delovanje
krajevnih skupnosti potekalo
v največji možni sinergiji z
občino. Kot Zlatopoljčanka
mimo polemik okrog avtobusnega terminala tudi ne
Kaj bi bil za vas kot svetnico
uspeh ob koncu mandata?
»Zame bi bil uspeh, da do
konca mandata realiziramo
zastavljene projekte in da
Kranj postane bolj prepoznaven v Evropi, kot prestolnica Gorenjske pa tudi v
Sloveniji.«
Ali se lahko na kratko pred­
stavite?
»Sem diplomirana arhitektka, vendar se s projektiranjem nisem nikoli ukvarjala.
Služba me je peljala od letalstva preko dela v znanosti kot
organizatorke stikov z javnostmi do turizma. Prav kot nekdanjo direktorico Zavoda za
turizem me Kranjčani gotovo
še najbolj poznajo. Zadnji dve
leti sem direktorica Tehniškega muzeja Slovenije. Živim v
starem Kranju, imam že
odraslega sina in hčerko, ki
obiskuje šesti razred. Z družino precej časa preživimo v
Škofji Loki, kjer skrbimo za
Nacetovo hišo, ki je družinski
muzej in kulturni spomenik
državnega pomena. Rada
kolesarim, zlasti pod hribi,
prav tako imam rada morje.
Včasih sem precej jadrala na
deski, sedaj pa zaradi težav s
hrbtenico ne več.«
Kakšne so vaše izkušnje sve­
tnice in v kateri svetniški
skupini ste?
»Svetnica v kranjskem mestnem svetu sem prvič in sem
takrat, ko imamo predloge na
področjih, na katerih imamo
izkušnje. Moj cilj je bil, da se
izboljša življenje v mestnem
jedru Kranja in da pomagam
na področju turizma. Moram
reči, da me pri tem kakšen
župan pred leti ni najbolj slišal in s strani politike tudi
nisem imela vedno prave
podpore. Sedaj upam, da sem
pri delu na tem področju konstruktivna.«
Foto: Gorazd Kavčič
Ali se lahko na kratko pred­
stavite?
»Rojena sem v Zgornji Besnici. Od leta 1985 z družino
živimo na Zlatem polju. Po
35 letih zakona imava z
možem tri otroke. Zaposlena sem v Varstveno delovnem centru, kjer se srečujem z osebami, ki potrebujejo dnevno varstvo in socialnovarstveno vodenje. Delo z
njimi mi je v veliko veselje
in me izpolnjuje, saj mi vso
vloženo energijo s hvaležnostjo vračajo, za kar sem
jim tudi jaz hvaležna. V prostem času vrtnarim, rada
hodim na daljše sprehode in
v gledališče.«
morem. Menim, da je bilo na
začetku največ težav okrog
tega projekta prav zaradi
pomanjkanja informacij v javnosti, določanje krivca v
ožjem lokalnem območju z
neosnovanimi obtožbami pa
nečastno in nizkotno dejanje.
Mestna uprava je v zadnjem
času bolje poskrbela za informiranje javnosti in opažam,
da je med Kranjčani odobravanja vse več. Mogoče bi se
projekt moral imenovati celo
drugače, saj obsega precej več
kot samo ureditev avtobusnega terminala. Sem zagovornica strpnega dialoga in zato
sem prepričana, da je skrajni
čas, da na mestih, kjer sprejemamo pomembne odločitve,
presežemo politična nesoglasja ter z združeno energijo
pomagamo Kranju, da gre
naprej.«
Natalija Polenec
članica Več za Kranj. Delo
mestnega sveta sem sicer
malce od strani opazovala že
prej kot direktorica Zavoda za
turizem Kranj in moram reči,
da sem si marsikaj predstavljala drugače, kot se dogaja
sedaj. Dejstvo je, da sem del
skupine triintridesetih svetnikov in pri tem seveda ne gre
toliko za individualno kot za
skupinsko delo in odločanje.«
Ali kot svetnica lahko pro­
drete s svojimi predlogi?
»Mislim, da svetniki lahko
prodremo s svojimi predlogi,
posebno pomembno pa je
Kaj bi bil za vas kot svetnico
uspeh ob koncu mandata?
»Pomembno se mi zdi, da v
mestnem jedru in okolici
končno uredimo prometni
režim in problematiko parkiranja. Prav tako pomembno
se mi zdi spodbujanje podjetništva, pri čemer ima veliko
vlogo pomoč občine pri finančnih spodbudah, ki prepričajo podjetnike, da ostanejo v
mestu in da prihajajo na
novo. Rezultati se že kažejo
in če jih bo še več, bi bila zelo
zadovoljna. Prav tako mislim,
da bi turizem morali gledati
čim bolj široko, saj je Kranj z
okolico res lepo mesto in bi
že najmlajše morali vzgojiti,
da bi ga imeli res radi.«
5
Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2016
Občinske novice
Posvet o urbanih
prenovah
Forum o pametnih
mestih
Časnik Finance je pripravil Gorenjski forum, na
njem pa so govorili o uporabi sodobnih tehnologij.
V Kranju je prejšnji teden potekal dvodnevni strokovni posvet o urbanih prenovah stanovanjskih
sosesk.
Mestna občina Kranj, Pisarna prenove soseske Planina,
Mreža za prostor in KD prostoRož so bili organizatorji
strokovnega posveta, ki so
se ga udeležili predstavniki
nevladnih organizacij, lokalnih pobud in strokovne javnosti s področja prostora,
predstavniki Ministrstva za
okolje in prostor ter Mestnih občin Kranj, Jesenice
in Nova Gorica.
Lokalne pisarne prenove
stanovanjskih sosesk
Posebnost večine večjih slovenskih sosesk je, da so bile
zgrajene med 60. in 80. leti
prejšnjega stoletja, so dotrajane in zaradi svoje primarne namembnosti, kot je prebivanje delavcev okoliških
tovarn, so postale neprimerne za bivanje. Soseske je treba osvežiti, oživiti in prenoviti. Kot učinkovito orodje se
je v evropskih mestih izkazala praksa oblikovanja lo-
kalne pisarne prenove. Te
pisarne delujejo kot vezni
člen med odločevalci in stanovalci, koordinirajo pa jih
lokalne nevladne organizacije ali arhitekturne pisarne,
ki vodijo socialno in fizično
prenovo soseske. Pisarne lokalne prenove so prisotne
tudi v številnih dunajskih
okrožjih, kjer beležijo že 40
let od pionirskih poskusov
povezovanja s prebivalci.
Kot prva lokalna pisarna v
Sloveniji pa se je v sodelovanju z občinsko upravo letos
vzpostavila Pisarna prenove
soseske Planina.
Ključno sodelovanje med
akterji prenove
Prvega dneva posveta se je
udeležilo več kot 50 predstavnikov kranjske mestne
uprave, prostorskega ministrstva in nevladnih organizacij ter študentov arhitekture in geografije in gradbeništva, ki so želeli prido-
biti znanje in izkušnje ter
se poučiti o načinih in možnostih urbane prenove.
Kot najpogostejše dileme
so bila predstavljena vprašanja, kako začeti z organizacijo pisarne prenove in
postopki pridobivanja zaupanja prebivalcev, kako
prebivalce vključevati v aktivnosti in kako prisluhniti
njihovih pobudam. Prisotne je zanimalo tudi, kdo
naj bi bil dovolj usposobljen, da pisarno prenove
vodi, ter kakšne profile ljudi naj bi pisarna zaposlovala. In ne nazadnje, kdo zagotavlja sredstva za delovanje pisarne.
Ker se številne mestne občine trenutno ukvarjajo s Trajnostnimi urbanimi strategijami (TUS), je tako za občine kot za nevladne organizacije in aktivne prebivalce
sosesk postalo izjemnega
pomena, da prepoznajo pomembnost sodelovanja.
Na posvetu je Pisarna prenove soseske Planina predstavila svoje delovanje, sledil pa je
tudi pohod udeležencev po soseski. / Foto: Uroš Frelih
Planina bi lahko postala
referenčni model za
druge občine
Drugi dan posveta je bil namenjen oblikovanju akcijskega načrta, ki bi definiral
razmerja med odločevalci in
pisarno urbane prenove ter
drugimi občinami, ki bi jih
prenos dobrih praks, tako z
Dunaja kot s Planine, zadeval. Zaključki debate so bili,
da je treba določiti pristojnosti pisarne, vzpostaviti mehanizme komuniciranja
med pisarno in občino ter
določiti stabilno financiranje. Udeleženci posveta so
opozorili tudi na pomembnost uvida v socialni vidik
prenove in pomena, ki ga
lahko takšna prenova ima
na odnos do javnega prostora. Ugotovljeno je bilo, da je
ozaveščanje o pomenu javnega prostora obvezna naloga tako nevladnih organizacij kot občin in države.
Kranjska pisarna na Planini
se je predstavila kot referenčni primer, ki bi ga lahko povzemale ali spreminjale druge občine, se učile iz
njegovih napak ali ponavljale aktivnosti, ki prinesejo
želene rezultate, hkrati pa
dodajale v delovanje pisarne
lokalno dinamiko. Veliko
zanimanje strokovne javnosti za kranjski posvet je pokazalo tudi na pomembno
dejstvo, da so prenove urbanih in drugih prostorov bivanja postale tako pomembne, da zahtevajo pozornost
državne in mestne administracije, nevladnega sektorja ter prebivalcev sosesk, ki
se morajo začeti zavedati,
da lahko tudi sami s svojim
aktivnim sodelovanjem pripomorejo k spreminjanju
javnega prostora.
Državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Tanja
Bogataj in župan Boštjan Trilar
Sredi oktobra je časnik Finance v Kranju pripravil Gorenjski forum, na katerem
so govorili o uporabi sodobnih, predvsem komunikacijskih tehnologij v vsakodnevnem življenju. Tu so še zlasti na potezi občine, da prepoznajo uvajanje storitev, ki
ljudem olajšajo dostop do
servisnih informacij in storitev. Kranj na tem področju
zagotovo orje ledino v gorenjski regiji.
"Pametno mesto je pomemben del kranjske trajnostne
strategije v pomenu inovativnega in povezanega mesta.
To je ključno in nujno potrebno, da se izboljša kakovost življenja občanov. Na
kranjski občini s strokovnjaki tako pripravljamo tri zelo
obsežne in pomembne projekte. Prvi projekt bo nudil
brezplačni internet na javnih
območjih za celoten Kranj.
Drugi projekt bo enotna aplikacija oziroma kartica, ki jo
bo občan lahko uporabljal
tako za avtobusni promet kot
za bazen, knjižnico, parkirišče in podobno. Tretji, tako
imenovani multimedijski
portal bo združeval informacije vseh naših zavodov na
način in v obliki, kot si ga
bodo želeli občani," je v uvodu povedal župan Mestne
občine Kranj Boštjan Trilar.
Sogovorniki direktorja Financ Petra Frankla so se dotaknili tudi siceršnjih razmer za delovanje in razvoj
gospodarstva. Tako je Tomaž Lanišek, glavni direktor
podjetja Knauf Insulation iz
Škofje Loke, v ospredje postavil dolgotrajnost postopkov pri uvajanju novosti,
njegova splošna ocena o pogojih za delovanje podjetja
pa je pozitivna. Omenil je še
tako imenovani beg možganov najbolj obetavnih mladih kadrov.
Direktor Iskratela Željko
Puljić in Janez Bešter sta
opozorila predvsem na
spodbujanje mladih, da se
bodo nenehno izobraževali
in prilagajali razvoju novih
tehnologij. Prav na teh področjih kranjska občina že
daje podporo s programi v
okviru Pisarne za podjetja.
Že skoraj leto dni deluje Kovačnica oziroma sodelovni
prostor za mlade s prodornimi podjetniškimi idejami,
spodbuja se uvajanje podjetniških vsebin v osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje in razvoj e-storitev.
Kranj ima prvi v Sloveniji talni semafor
Kranj vabi investitorje za projekte
Mestna občina Kranj ima odprte tri javne pozive promotorjem za investicije v objekte na način
javno-zasebnega partnerstva.
Namen je preveriti interes
zasebnih investitorjev za sodelovanje s kranjsko občino
in vzbuditi zanimanje za res
kakovostne projekte.
Največja ter izvedbeno in investicijsko tudi najzahtevnejša je gradnja avtobusnega
termina s spremljajočimi
objekti in trajnostno ureditvijo širšega območja na Zlatem polju. Javni poziv je odprt do 16. novembra, investicijski projekt pa je obširno
predstavljen v posebni bro-
šuri, ki so jo prejela vsa gospodinjstva v kranjski občini,
objavljen pa je tudi na spletni
strani občine www.kranj.si.
Prav tako je še do 7. novembra odprt javni poziv promotorjem za gradnjo telovadnice pri OŠ Stražišče. Poleg
sedanjih premajhnih šolskih
telovadnic se želi pridobiti
nova, sodobna telovadnica,
ki bo zagotavljala ustrezne
prostorske pogoje tako za izvedbo šolske športne vzgoje
kot tudi za dejavnost večine
športnih klubov in društev,
za rekreacijo občanov ter
tudi za izvedbo kulturnih in
drugih prireditev.
S tretjim pozivom pa MO
Kranj vabi investitorje k sodelovanju pri gradnji Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj
(RVŠVC). Osnovni namen
investicije je gradnja pokritega objekta javne športne
infrastrukture, ki bo združeval funkcijo večnamenske
rekreativno-športne dvorane
in trenažnega objekta za
atletiko ter vadbo oz. kondicijske priprave drugih športov: nogometa, rokometa,
košarke, hokeja, odbojke,
badmintona, namiznega tenisa ter individualne športne panoge, ki se odvijajo na
tartanu. Ob tem nameravamo istočasno na strehi
objekta pridobiti nadomestno tribuno za obstoječi nogometni stadion. Javni poziv
promotorjem je odprt do 14.
decembra 2016.
Po vzoru evropskih mest je Kranj prvo mesto v Sloveniji, kjer
že deluje talni semafor. Talne semaforske luči so nameščene
na prehod v križišču med Oldhamsko in Cesto Staneta Žagarja. V času, ko pešci čakajo na prehod ceste, utripajo rdeče,
drugače svetijo zeleno. »Prehod smo izbrali, ker je to najbolj
obremenjen semaforiziran prehod za pešce, ki ga uporabljajo
mladi zaradi bližine šol,« izbiro lokacije prvega talnega semaforja pojasnjuje župan Boštjan Trilar. Talni semafor je kot
donacijo občini prispeval koncesionar, podjetje Vigred. Namen talnega semaforja je, da pritegne pozornost pešcev, ki
med hojo preverjajo svoje mobilne naprave ali so kako drugače manj pozorni na svetlobne signale običajnega semaforja.
Brezplačno počitniško drsanje
V času jesenskih šolskih počitnic Mestna občina Kranj v Ledeni dvorani na Zlatem polju omogoča brezplačno rekreativno drsanje. Obe soboti (29. oktobra in 5. novembra) je možno drsati od 16.30 do 18. ure. Obe nedelji (30. oktobra in 6.
novembra) in ponedeljek, 31. oktobra, je termin med 10. uro
in 11.30, v sredo, četrtek in petek (2. do 4. novembra) pa si
lahko drsanje privoščite med 11.30 in 13. uro. V torek, 1. novembra, bo dvorana zaprta. V Ledeni dvorani ponujajo tudi
izposojo drsalk, strošek je tri evre na posamezni termin.
6
Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2016
Občinske novice
PREDNOSTNI LISTI
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ
MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2016
Urad za splošne zadeve
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Oblikovani sta dve ločeni prednostni listi:
Številka: 352-7/2016-90-41/31
Datum: 3. 10. 2016
–
lista A (18 stanovanj) za udeležence, ki glede na dohodek gospodinjstva po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo varščine, in
–
lista B (2 stanovanji) za udeležence, ki so glede na dohodek gospodinjstva zavezani plačati varščino.
LISTA A
MESTO PRIIMEK IN IME/
NA LISTI ŠT. VLOGE
ŠTEVILO
TOČK
46.
Vilić Anita
503
93.
Demaj Edonjeta
422
140.
Frelih Igor
341
47.
Mehmetaj Sali
503
94.
Kranjec Sonja
419
141.
Černe Metka
341
1.
Maksimovič Svetlana
724
48.
Kožuh Antonija
502
95.
Karaula Mira
419
142.
Hoferle Anita
339
2.
Larissi Danaja
695
49.
Burzić Amela
502
96.
Škripić Ivana
418
143.
Tušek Helena
335
3.
Heldić Hilda
670
50.
Salkić Asmira
500
97.
Belić Zoran
417
144.
Pipan Andreja
334
4.
Krmelj Fajfar Petra
633
51.
Barić Dragan
499
98.
Bajrovič Elvis
412
145.
Kremenović Sašo
325
5.
Kranjec Pia
615
52.
Janežič Damijana
497
99.
Četić Gordana
412
146.
Potočnik Domen
324
6.
Kralj Beti
614
53.
Stoimenova Tina
496
100.
Hočevar Dijana
411
147.
Stojanova Slavica
322
7.
Pjanić Emira
614
54.
Libić Zarfa
496
101.
Štempihar Milena
411
148.
Jagodić Daniela
318
8.
Penezić Anita
612
55.
Florjančič Katja
494
102.
Kleindienst Nataša
409
149.
Kregar Ljudmila
315
9.
Mravlje Mojca
610
56.
Kukić Gordana
493
103.
Vuković Dragica
408
150.
Tasova Vesna
313
10.
Škofic Irena
606
57.
Zogović Maja
492
104.
Zorzut Ana
407
151.
Dule Đuro
313
11.
Mrkalj Armina
598
58.
Libić Admir
491
105.
Djaković Dušanka
407
152.
Gračnar Maja
310
Dragoljić Miro
308
12.
Miklavčič Katja
597
59.
Grašič Andrej
489
106.
Ninić Đorđe
394
153.
13.
Dolinar Petra
595
60.
Deljanin Sabina
489
107.
Bešlagić Izabela
394
154.
Plohl Križnar Hilda
307
14.
Bandjen Oliver
593
61.
Hadžić Vildana
488
108.
Demišoski Ejvas
392
155.
Nadižar Klavdija
306
15.
Omers Nina
585
62.
Noshaj Ramosh
487
109.
Puzin Goran
391
156.
Avdič Fata
304
157.
Petek Tjaša
296
158.
Panjan Brigita
292
159.
Bohinc Aleksander
288
160.
Koleski Danijela
285
161.
Schuster Edmund
284
162.
Iličić Mirjana
284
163.
Vojinova Kata
282
164.
Živković Jelena
278
165.
Stanković Ana
276
166.
Nikolić Milena
272
167.
Jalovec Emil
269
168.
Kozar Lilijana
261
169.
Maksimovič Marija
253
170.
Derlink Jakob
250
171.
Mrđenović Stojanka
236
172.
Sauer Robert
221
173.
Popović Božidar
205
PRIIMEK IN IME
ŠTEVILO
TOČK
16.
Varmaz Zana
585
63.
Lekše Marjeta
482
110.
Dedivanović Ljubica
390
17.
Kasami Senad
585
64.
Čolić Danijela
481
111.
Brumec Milena
389
18.
Gojan Božena
583
65.
Pirc Damjan
476
112.
Račič Majda
387
19.
Prodanović Vesna
577
66.
Dolinar Dejan
474
113.
Meserko Klemen
387
20.
Đurković Selvija
573
67.
Djaković Tatjana
470
114.
Vilić Sanela
380
21.
Mazreku Fatmir
570
68.
Berce Vesna
468
115.
Mivšek Marko
379
22.
Kurbegović Senad
568
69.
Durić Hilmija
467
116.
Trivić Požun Klemen
377
23.
Nenezić Ketty
567
70.
Hafnar Nataša
463
117.
Murko Irena
373
24.
Šušteršič Barbara
565
71.
Pavlović Mirko
461
118.
Pavlin Nataša
373
25.
Mihelič Mia
559
72.
Salihović Denis
460
119.
Ćatić Admira
373
26.
Noshaj Ajša
558
73.
Biškup Ljubica
456
120.
Hasanica Amela
370
27.
Jogić Azra
550
74.
Šabić Jasmin
455
121.
Gašperlin Zdenka
369
28.
Uković Simona
550
75.
Gracar Metka
453
122.
Filak Nataša
368
29.
Šabić Sanda
546
76.
Velušček Silvester
452
123.
Suhadolnik Urška
368
30.
Vasilić Jana
539
77.
Podjavoršek Andreja
448
124.
Čulafić Sanja
367
31.
Sokolov Julijana
538
78.
Sukur Danijel
448
125.
Šuštar Bojana
367
32.
Dacar Peter
535
79.
Beganović Admira
446
126.
Iliova Snežana
366
33.
Kajnih Ines
531
80.
Mrđenović Borjana
446
127.
Jovčič Slaviša
361
34.
Gale Maja
530
81.
Krajnik Suzana
445
128.
Kenda Drago
361
35.
Gorenc Robert
529
82.
Čevriz Danijela
441
129.
Lasica Budimir
360
36.
Kovačev Jelena
528
83.
Oblak Srečko
438
130.
Švraka Jovanka
360
MESTO
NA LISTI
37.
Feratovič Fahret
527
84.
Martey Špela
437
131.
Gajser Svitlana
354
1.
Šulc Vanja
594
Kerić Zlatka
494
LISTA B
38.
Bordonček Mark
525
85.
Čančarević Danijel
437
132.
Kovačević Jelena
352
2.
39.
Mlinar Irena
525
86.
Đorđević Zorica
435
133.
Mišanović Danica
352
3.
Vujinović Nedeljko
476
40.
Sejarić Sanela
521
87.
Lapanja Dragica
431
134.
Libić Muhamed
351
4.
Kokalj Metod
466
41.
Gril Sabina
520
88.
Šifrer Katarina
429
135.
Kološa Suzana
349
5.
Rešek Luka
432
42.
Slapnik Sergeja
520
89.
Lesjak Kaja
428
136.
Čubrlo Tina
346
6.
Mrđenović Slobodanka
416
43.
Stenovec Nataša
518
90.
Bajrović Mahija
423
137.
352-186/2016
346
7.
Penezić Vera
406
44.
Đorđevič Saša
510
91.
Čehić Azra
423
138.
Stojčovski Lupčo
345
8.
Možek Boris
398
45.
Vuk Marjanca
503
92.
Primc Brigita
422
139.
Marković Zoran
343
9.
Đuretić Radisav
325
Seznam upravičencev, ki so se uvrstili na prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem – 2016, je pripravljen na podlagi izvedenega javnega
razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem – 2016, ki je bil
objavljen v Kranjskih novicah dne 29. 3. 2016 in zaključen dne 3. 5. 2016, ko je potekel rok
za oddajo vlog.
Upravičenci so razvrščeni na prednostnih listah glede na število doseženih točk, in sicer
na podlagi opravljenega točkovanja stanovanjskih in socialnih razmer ter prednostnih
kategorij.
Vsak udeleženec razpisa prejme odločbo o uvrstitvi na prednostno listo oziroma sklep o
zavrnitvi ali zavrženju vloge ali sklep o ustavitvi postopka.
Zoper sklep je možno podati pritožbo županu Mestne občine Kranj v 15-ih dneh od vročitve.
Po rešitvi pritožb bo pripravljena dokončna prednostna lista, ki bo objavljena predvidoma v
decembru 2016 v Kranjskih novicah.
Mestna občina Kranj bo v najem oddala okvirno 20 stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v letih 2017 in 2018 postopoma glede na to, kako se bodo
sproščala. Stanovanja so na različnih lokacijah in niso opremljena.
Mag. Mateja Koprivec, univ. dipl. prav.,
vodja Urada za splošne zadeve
7
Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2016
Na obisku
Praznik na Primskovem
Razstava Rajka Bogataja
Suzana P. Kovačič
Slikar Rajko Bogataj s Primskovega je ob življenjskem
jubileju, osemdesetletnici,
na ogled postavil pregledno
razstavo slik v njegovem slikarskem ateljeju na Savski 8
v Kranju. Kot je povedal, je
bil izbor slik kar zahteven, iz
njegove zakladnice so na
ogled tako klasična platna
kot akvareli, kolaži, risbe,
grafike ... likovno govorico
piše tudi v polju abstraktnega slikanja, kar obiskovalčevo oko zazna v abstraktnih
Praznovanje v počastitev krajevnega praznika se je začelo s pohodom po poteh žitnih polj,
nadaljevalo pa z raznolikim dogajanjem v veliki dvorani Doma krajanov.
Suzana P. Kovačič
Kranj – Vreme v soboto, 15.
oktobra, ni bilo najlepše, kar
pa ni odvrnilo 87 pohodnikov, da ne bi šli na pohod po
poteh žitnih polj. Na pohod
je organizacijski odbor (Andreja Stare, Anita Peteh, Janko Zupan, Franc Čeh) povabil tudi družine z majhnimi
otroki, saj trasa v dolžini približno pet kilometrov ni bila
zahtevna. Potekala je od
Doma krajanov na Primskovem, mimo Ovčana do Predoselj in čez Ilovko nazaj na
Primskovo. Kontrolna točka
je bila pri Šmajdovem gradu, kjer se je predstavila
kmetija Pr' Šmajd s svojimi
izdelki iz industrijske konoplje. Med udeleženci pohoda
je bil predsednik Sveta Krajevne skupnosti Primskovo
Ignac Vidmar, ki je pohvalil
dobro vzdušje pohodnikov,
je pa omenil kot izvedljivo
tudi idejo pohodnice, da bi k
obstoječim označbam za kolesarske poti na poti pohoda
dodali označbe pešpoti. Po
zgledu podobnih prireditev
po vsej Sloveniji in na pobudo Anite Peteh so gospodinje s Primskovega spekle
domače dobrote.
Dogajanje se je po pohodu
preselilo v veliko dvorano
Doma krajanov na Primsko-
vem, v programu so sodelovala številna domača društva
oziroma blizu 80 nastopajočih. Zaplesali so in na ples
povabili obiskovalce člani
Akademske folklorne skupine Ozara, z lepo zapeto pesmijo se je predstavil Mešani pevski zbor Musica Viva.
Gasilci iz Prostovoljnega
gasilskega društva Kranj-Primskovo so povabili na
pečen kostanj, člani Krajevne organizacije Rdečega križa Primskovo pa so imeli
drugačno »nalogo«, pohodnikom so merili krvi tlak,
sladkor, holesterol, v humanitarni namen pa zbirali originalno pakirano hrano. Za
taborništvo so mlade obiskovalce poskušali navdušiti
taborniki roda Stane Žagar
ml. S predstavitvijo lastnih
izdelkov negovalne kozmetike – linija je prenovljena že
z zunanjim videzom – so
sodelovale tudi Gorenjske
lekarne s svojo poslovno
enoto Lekarno Primskovo,
ki se je pred kratkim preselila iz stavbe Območne obrtno-podjetniške zbornice
Kranj čez cesto v novo poslovno stavbo Hranilnice
Lon. Tudi turnir v balinčkanju se je odvil, dogajanje pa
so sklenili kot lani – izžrebali so pohodnico in ji podarili
zabojček jesenskih jabolk.
Pohoda se je udeležilo 87 pohodnikov. / Foto: Tina Dokl
Del ekipe (člani Sveta KS Primskovo, organizacijski odbor
za pripravo praznovanja, člani društev, predstavnica
Lekarne Primskovo), ki so pripomogli, da sta pohod in
prireditev uspela. / Foto: Tina Dokl
Rajku Bogataju je za razstavo v imenu Sveta KS Primskovo
čestitala članica Zvona Puhar. / Foto: Gorazd Kavčič
Martinovanje na Primskovem
Akademska folklorna skupina (AFS) Ozara vabi v Dom krajanov na Primskovo na tradicionalno martinovanje v soboto, 5. novembra, ob 19.30. Postregli bodo z martinovo večerjo, sledil bo krst vina, imeli bodo srečelov, za dobro
razpoloženje in ples bo poskrbel ansambel Dor ma cajt.
Organizator bo poskrbel tudi za brezplačni prevoz domov
– po Kranju in v bližnjo okolico. Prijave na martinovanje
sprejema Miha Kozjek na številki 031 860 295. Kot je še
dodal zastopnik društva Miha Kozjek, poteka tudi vpis novih članov v AFS Ozara do konca oktobra – vsak ponedeljek in sredo ob 19. uri. Več informacij dobite pri Manci
Rozman po tel. številki 031 730 726 in pri Gašperju Aljančiču po tel. številki 040 727 061. Sicer pa ima AFS Ozara
do konca leta še nekaj nastopov, predvsem pa se bodo
intenzivno pripravljali na praznovanje 65-letnice delovanja
folklore na Primskovem.
Petletna Naja je pogumno stopila na oder in zapela
pesmico Čebelica. Ob njej Andreja Stare, akademska
igralka, vodja igralske šole Potica in tudi članica Sveta KS
Primskovo. / Foto: Tina Dokl
Ozarini plesalci so povabili na ples. / Foto: Tina Dokl
trgovina z drobno galanterijo
za šivanje in ročna dela
Reševa 14, Kranj
T: 04 235 28 50
Drugi slikarski ex tempore
 sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
 volna, pletilke
 preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
 metraža z otroškimi motivi, podloge in blago
Šestindvajset učencev iz Podružnične šole Primskovo je sodelovalo na slikarskem ex temporu pod
mentorstvom akademskega slikarja Zmaga Puharja.
Zmago Puhar na razstavi z Manco Čadež, Vidom
Rozmanom in Evo Julijo Rozman (na sliki na sredini), ki je
ustvarila sliki z motiviko Kranja s cerkvama. / Foto: Tina Dokl
domu tudi uradno odprli.
Kot je povedal Zmago Puhar, je sodelovalo 26 učencev od drugega do četrtega
razreda, ki so se likovno izražali izključno s črto na beli
podlagi, kar je po njegovih
besedah zelo težko, da zapolnijo prostor na papirju. »Večini je to uspelo, ustvarjali so
tudi na velikem formatu, ki
ga niso vajeni,« je Zmago
Puhar pohvalil otroke. Motivika je bila različna, ni pa
izhajala iz risank, ampak so
se otroci lotili tihožitij, motivov iz morskega sveta, jesenskih pridelkov ...
za vezenje
Šiviljska popravila
elovni čas: od 8. do 19. ure
D
ob sobotah od 8. do 12. ure
ASTAR EXPORT IMPORT d.o.o., REŠEVA 14, KRANJ
Suzana P. Kovačič
Kranj – Lanskoletni prvi ex
tempore, ki je potekal tako
kot letos v času praznovanja
Krajevne skupnosti Primskovo, je bil namenjen ljubiteljskim slikarjem, letos pa
so dali priložnost otrokom iz
Osnovne šole Simona Jenka
Kranj, Podružnične šole
Primskovo, ki so v tamkajšnjem Domu krajanov
ustvarjali pod vodstvom akademskega slikarja Zmaga
Puharja, na dan praznovanja
krajevnega praznika, 15. oktobra, pa so razstavo slik v
motivih iz cikla Zemlja. Na
ogled so tudi izrazito realistične slike velikih formatov, preprosto Rajko Bogataj
rad slika tudi drevesa, gozd,
naravo nasploh. Doživetje
pregledne razstave je tudi
ogled njegovega ateljeja, v
katerem ustvarja, raziskuje,
kjer se rodijo nove ideje.
Razstava je še odprta, načeloma ob ponedeljkih, torkih
in petkih od 16. do 18. ure
oziroma še najbolje po predhodnem dogovoru z avtorjem razstave po telefonu
številka 031 678 791.
Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti
Naj izložbe in pročelja
Vsi izdelki so
unikatni
V nekdanjih prostorih Elite na Glavnem trgu je
svoja vrata tudi uradno odprla Štacuna Rokodelc.
Pri Turističnem društvu Kranj so tudi letos ocenjevali najlepše izložbe in pročelja v starem delu
mesta, komisijo pa sta najbolj navdušila izložba nove Štacune Rokodelc in pročelje Mitnice.
Štacuna Rokodelc je peta
trgovina v okviru dejavnosti
in programov Fundacije
Vincenca Drakslerja. Kot je
ob slovesnem odprtju poudarila predsednica Uprave
Fundacije Nada Bogataj
izključno v socialnovarstvenih programih.
Letos so ustanovili še Zaposlitveni center in ob odprtju
Štacune Rokodelc sta zaposlitveno pogodbo podpisala
v. d. direktorja Gregor Tomše in Orest Zagoričnik.
»Podpis zaposlitvene pogod-
S priložnostnim srečanjem
in podelitvijo priznanj se je
prejšnji četrtek v renesančni
dvorani Mestne hiše zaključila letošnja akcija Turističnega društva Kranj Naj izložbe in naj pročelja.
»Župan Boštjan Trilar je ob
začetku mandata obljubil,
da bo nadaljeval z oživljanjem starega mestnega jedra.
S subvencioniranjem najemnin, s sofinanciranjem
obnov pročelij in stavb, pa
tudi s povabilom podjetnikom, da pridejo v prazne
lokale, oživljanje dobro
uspeva,« je v nagovoru
nagrajencem poudaril predsednik Turističnega društva
Kranj Andrej Tavčar in
dodal, da s projektom Naj
izložbe in naj pročelja skušajo skrbeti za olepšanje
mestnega jedra.
Foto: Tina Dokl
Vilma Stanovnik
Vilma Stanovnik
Prvo mesto med izložbami si je zaslužila Štacuna Rokodelc Fundacije Vincenca Drakslerja.
»Obiskovalcem pa tudi
domačinom ni vseeno,
kakšno je središče mesta,
podeljevanje priznanj in
pohval za najlepše izložbe
in pročelja pa je akcija, ki
pripomore k še lepšem
videzu,« je še povedal
Andrej Tavčar in dodal, da
komisija približno pol leta,
od aprila do konca septembra, ocenjuje videz izložb
Ob uradnem odprtju Štacune Rokodelc sta zaposlitveno
pogodbo podpisala v. d. direktorja Gregor Tomše in Orest
Zagoričnik.
Kržan, imajo v okviru socialnega podjetja Fundacije štirinajst redno zaposlenih, od
tega devet iz ranljivih skupin, dvanajst invalidov na
zaposlitveni rehabilitaciji in
na delovnem usposabljanju
devet bivših odvisnikov. V
delavnicah izdelujejo nove
izdelke iz lesa in obnavljajo
odvržene predmete ter jim
dajejo novo vrednost. Tako
so od leta 2012 pred uničenjem rešili 120 ton še uporabnih predmetov in prispevali tudi k varovanju okolja.
Štacuna Rokodelc ima v
ponudbi izdelke enajstih
organizacij, ki so vsi nastali
be z Orestom Zagoričnikom, ki je prehodil težko pot
od nekdanjega odvisnika,
prek prostovoljca do zaposlenega, je točno zgodba,
zaradi katere je bila ustanovljena Fundacija. Za to je v
največji meri zaslužen gospod Vincenc Draksler, ki je
za socialne programe,
namenjene ranljivim skupinam ljudi, prispeval več kot
milijon evrov,« je na odprtju
dejal župan Boštjan Trilar,
nove pridobitve fundacije pa
se je razveselil tudi Vincenc
Draksler, ki si je z ženo Margit ogledal prijetne prostore
Štacune Rokodelc.
Najlepše pročelje v starem Kranju ima stavba Mitnice na Tavčarjevi ulici 35. / Foto: Tina Dokl
in pročelij, nato pa se odloči za dobitnike.
Med izložbami sta si pohvalo
letos zaslužili izložbi Trgovine E Stilo na Prešernovi ulici
9 in Trgovina dišav na Tavčarjevi ulici 7. Priznanja za
najlepšo izložbo pa so dobili:
za 3. mesto cvetličarna Moj
raj na Glavnem trgu 1, za 2.
mesto Ines tours na Prešernovi ulici 6 in za 1. mesto
Fundacija Vincenca Drakslerja za Štacuno Rokodelc
na Glavnem trgu 7.
Priznanje za lepo urejeno
pročelje so dobili: Marina
Nović za stavbo na Cankarjevi ulici 7 ter Majda in Ivan
Janežič za pročelje stavbe na
Koroški cesti 31. Priznanja za
naj pročelje pa so dobili: za 3.
mesto stavba na Glavnem
trgu 12 oziroma podjetje
Kalika, za 2. mesto stavba Na
Skalci 1 oziroma Unicredit
banka Slovenije, PE Kranj,
za 1. mesto pa stavba Mitnice
na Tavčarjevi ulici 35.
Soba za pobeg tudi v Kranju
Ptičja gnezda
že
ršne ste morda
jih gnezd, kak
pozimi, ko
eri različnih ptič
so najbolj opazna
Spodaj so prim
em vrtu. Gnezda
avanje tudi
kdaj videli na svoj ov ni olistana. Vendar prepozn
grm
e mladiče so
večina dreves in
i teh izbic za svoj
ta
o, kajti graditelj
u bi torej pripisali
takrat ni preprost
Kateremu ptič
knili drugam.
se že prej uma
gnezda?
vni velikosti
Vr tni ptiči v nara
a
Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2016
Stari Kranj
Strauß
tejše.
em
8
Če na vaše rolete
in okenske police
sedajo različni
ptički, ki iščejo
zavetje pred
Tako imenovana escape room ali soba za pobeg je v svetu že precej uveljavljena, tudi v Kranju pa
mrazom, boste skupolasto gnezdo, stržek
lahko malce drugače pobegnete od vsakdanjih skrbi.
do, severni
str. 23
kupolasto gnez
tem priročnikom
24
kovaček str.
lahko natančno
Vilma Stanovnik
določili, za
žbi prijateljev, sodelavcev,
šno sobo pobega imeli tudi li sobo,« pravi Lea Tufek.
katerega ptička
družini ali komu drugemu,
v
Kranju.
To
je
bilo
letos
»Ko
si
zaželiš,
da
bi
se
umado, dolgorepka
kroglasto gnez
gre. Pernati
dprti
gnezdo v polo
pomladi
in
hitro
smo
se
knil
stran
od
računalnika
in
se enostavno zatečeš v sobo
Soba
za
pobeg
je
interaktivstr. 50
skodeličasto
40
str.
ica
dilnici, tašč
gnez
obiskovalci
na zabavna izkušnja, kjer lotili dela ter maja že odpr- telefona ter se posvetil dru- za pobeg. V sobi je treba
so prikazani
delati v skupini, saj le na tak
ste vi in vaša ekipa zaklenjev naravni
način lahko pobegneš iz
ni
v
sobo,
v
kateri
morate
v
velikosti, zato pri
nje,« pravi Lea in pojasnjuomejenem
času
najti
skrite
sto gnezdo, kos
eliča
prepoznavanju
skod
o
grob
str. 70 / 71
je, da skupini, ki se prijavi
namige, razvozlati uganke,
skoraj ne more
gnezdo iz
o kroglasto dešifrirati
za pobeg, najprej razložijo
kode
in
si
tako
,
priti do pomot. velik
kom
treš
suhljadi in z nads
→
→
Daniela Strauß
Vrtnraivnpi tiči
v na
velikosti
→
→
→
94 / 95
sraka → str.
do iz suhljadi,
neobloženo gnez
84 / 85
griv ar → str.
Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: [email protected]
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po
ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si
1150
EUR
odkleniti vrata na prostost.
Največji pomen igre je v
sodelovanju igralcev in delovanju kot ekipa.
Tudi v Sloveniji je že nekaj
sob za pobeg, pobegniti pa
je moč tudi v starem Kranju,
pri slaščičarni Carniola nasproti nove knjižnice.
»S prijatelji smo si ogledali
nekaj sob za pobeg, ki jih
je v Sloveniji vedno več, in
bili smo tako navdušeni,
da smo sklenili, da bi tak-
njem zavihNa zunanjem zad
erov naravnih
ku je nekaj prim
zdilnih votlin.
in umetnih gne
Lea Tufek skrbi, da je v sobi za pobeg vedno kaj novega.
pravila obnašanja v sobi,
nato pa se igra lahko začne.
»Soba za pobeg je primerna
prav za vse generacije, od
otrok, za katere pripravljamo tudi praznovanja, do
odraslih. Pri nas se morajo
prijaviti, imamo pa tudi svojo spletno stran, kjer lahko
izvedo vse o naši ponudbi in
dogodkih,« pravi Lea Tufek,
ki ima te dni veliko dela tudi
s pripravo na noč čarovnic
tako za otroke kot odrase.
Kranj, november 2016
NOVEMBER 2016
VRHUNSKO
V NOVEMBRU
Vrhunski dosežki so blizu. Ponos,
solze sreče in kolektivno navdušenje
spremljajo velike športne dogodke,
ki jih bomo novembra v Kranju čutili
in videli od blizu. Kranjski arhitekt,
smučarski demonstrator in avtor filma
7 DO USPEHA Sandi Murovec nam bo
25. novembra razkril zmagovalne
tehnike najboljše smučarke vseh
časov, Tine Maze. Dvorana Zlato polje
bo 26. in 27. novembra utripala z
najprestižnejšo tekmo športnega
plezanja – finalno tekmo svetovnega
pokala, ki že tradicionalno poteka v
gorenjski prestolnici.
Vrhunsko pa je v novembru tudi vino.
Drugi in tretji konec tedna na obisk
prave atrakcije, Vinske poti v Rovih
pod starim Kranjem, vabijo opojni
labirinti našega podzemlja.
Vinska pot v Rovih
pod starim Kranjem
11., 12., 18. in 19. november,
več terminov
2
www.visitkranj.si
Rovi pod starim Kranjem so idealna scenografija za Vinsko pot, ki se vsako
leto znova dokazuje kot ena najbolj zanimivih prireditev ob praznovanju
martinovega v Sloveniji. Hkrati pa edinstvenost rovov in njihove uporabe
veča prepoznavnost Kranja.
Pa veste, da so bili rovi zgrajeni med drugo svetovno vojno kot mestno
zaklonišče? Veste, da so dolgi tisoč tristo metrov in imajo tri vhode? Ste
že občutili simulacijo letalskega napada, ki je pripravljena v rovih? Radi
pravimo, da najbolje poznamo svoje mesto. Pa ga res? Spoznajte kranjske
turistične vodnike, polne zgodb o zgodovini, humornih anekdot in razlag
drobnih posebnosti, ki vas in vaše družine popeljejo po Rovih pod starim
Kranjem tudi zunaj prireditvenih terminov.
Redna vodenja po rovih pod starim Kranjem vsak torek
in petek ob 17. uri in vsako soboto in nedeljo ob 10. uri.
Informacije o vodenih ogledih v Rovih pod starim
Kranjem dobite v vaši Kranjski hiši informacij - Turistično
informacijskem centru na Glavnem trgu 2.
Odprto vsak dan od 8. do 19. ure, ob nedeljah in
praznikih od 9. do 18. ure
Telefon: +386 (0)4/238 04 50
E-mail: [email protected]
Spletna stran: www.visitkranj.com
Facebook: @visitkranj
Instagam: @vistikranj
KRANJSKE TURISTIČNE ZGODBE
Mag. Tomaž Štefe,
direktor Zavoda
za turizem in kulturo
Kranj
Pred nami je že peta številka Turističnega utripa Kranja. Kakšni so
odzivi bralcev?
V zadnjem mesecu so me poleg prijateljev in znancev začeli ogovarjati tudi
drugi občani Kranja, ki pravijo, da z veseljem prebirajo Utrip in da se ne morejo načuditi, koliko zanimivih stvari se
dogaja v mestu. Podobne odzive sem
dobil tudi od kolegov z Gorenjske. Še
posebno pa sem se razveselil, ko sem
izvedel, da prebirajo Utrip tudi v drugih
delih Slovenije, ne le na Gorenjskem.
Še vedno pa si želimo pisnih odzivov
bralcev in toplo vabimo vse, ki prebirate Utrip, da nam napišete, kaj vam je v
Utripu všeč in česa bi si v časopisu želeli
še več.
Kaj je po vašem mnenju najbolj zaznamovalo turistični utrip Kranja v
oktobru?
Oktober je bil nedvomno v znamenju
Festivala likovnih umetnosti. Na dan
odprtja so v Kranj prišli številni ljubitelji kulture in skupaj z vodjo festivala,
g. Klavdijem Tutto, smo romali od galerije do galerije, občudovali izvrstna
likovna dela na temo Digitalna podoba
in klasična slika, se pogovarjali in uživali ob izbrani hrani in pijači. Oktober
se zaključuje z obletnico rojstva Simo-
na Jenka, vstopnice za obisk čarovnic v
kranjskih rovih pa že pohajajo. Vrata je
na stežaj odprlo tudi Prešernovo gledališče, ki uprizarja številne predstave; nabito polne so otroške sobotne matineje.
Je kdo še posebno pritegnil vašo pozornost v preteklem mesecu?
Navdihnil me je prof. Darko Slavec, ki
je tudi prejemnik priznanja ZDSLU za
življenjsko delo za leto 2016. Všeč mi je
bilo njegovo razmišljanje o povezovanju narave in kulture, ki je povsem v sozvočju z našim razmišljanjem o turistični ponudbi Kranja, kjer smo prav tako
našli rdečo nit v prepletanju narave in
kulture.
Kaj ste na Zavodu za turizem in kulturo zanimivega odkrivali v zadnjem
času?
Tokrat smo se za spremembo odpravili
na podeželje, odkrivali smo turistične
zanimivosti Poti pod Storžičem. Izhodišče je nad vasjo Povlje, nato pa nas pot
vodi skozi gozd proti Svetemu Lovrencu, od tam navzdol proti Babnemu vrtu
in nato nazaj proti izhodišču. Vse skupaj dobri dve uri sprehoda v gorenjski
naravi. Pot pod Storžičem je ena izmed
pohodniških poti v kranjski občini, na
odkritje čakajo še številne druge.
Kaj po vašem mnenju pritegne turista na tako pot?
Privlačen je že sam sprehod po gozdu,
ki človeka spočije in 'prizemlji'. Pot navkreber te prisili k vsaj minimalnemu
naporu, razgled na celotno kranjsko-ljubljansko kotlino pa ponuja občutek
svobode in oddaljenosti od mestnih težav. Mi smo se na poti spraševali o blagodejnih vplivih gozdnih vonjav, npr.
iglavcev, ki pomirjajo, vračajo energijo,
čistijo duha in pozitivno delujejo na
vztrajnost. Na sprehodu smo ob poti
lahko nabrali nekaj okusnih gozdnih jagod, videli pa smo tudi lisičke in druge
vrste gob. Cerkev na Svetem Lovrencu
ponuja zgodbo o turških vpadih, Dom
na Lovrencu pa domače okrepčilo po
napornem vzponu. Na poti je mogoče
splezati na lovsko opazovalnico, srečati čredo krav ali pa počivati na samotni
klopci pod drevesom in opazovati dogajanje v dolini.
Kaj pa bo najbolj zaznamovalo turistični Utrip Kranja v novembru?
Prva polovica novembra bo v znamenju
več kot štirideset slovenskih vinarjev, ki
bodo obiskovalcem predstavljali svoje
vino na vinski poti v Rovih. Turistični
utrip Kranja pa bo vsekakor v pričakovanju dveh velikih dogodkov, ki se bosta zgodila v drugi polovici novembra.
Kranj bo gostil premierno predstavitev
filma Kranjčana Sandija Murovca, ki
je svetovni smučarski šampionki Tine
Maze pomagal na poti do zvezd, nato
pa bodo v Kranj prišli najboljši svetovni
plezalci. Konec novembra bo tako Kranj
polno zaživel kot slovensko zimsko
športno, smučarsko, plezalno in alpinistično središče Slovenije.
Pripravljate na Zavodu za turizem in
kulturo v novembru kakšne posebne
promocijske aktivnosti?
Foto: Andraž Muljavec
Številne promocijske aktivnosti turistične destinacije Kranj so pripravljene,
da ugledajo luč sveta. Nova grafična podoba, ki jo že predstavljamo v Utripu,
se bo postopoma začela uporabljati. V
novembru bo zaživela prenovljena in
z novo podobo usklajena spletna stran
www.visitkranj.si. Tik pred izidom je
povsem nova turistična image brošura
Kranja. Ekipa Zavoda za turizem in kulturo se novembra odpravlja promovirat
Kranj na največjo evropsko turistično
borzo v London. Kranj gosti predstavnike avstrijskih turističnih agencij, v
pripravi je obširna predstavitev Kranja
v časopisih na Avstrijskem Koroškem.
V okviru RDO-ja Slovenske Alpe pripravljamo digitalno promocijsko kampanjo
za promocijo adventa, veselega decembra in zimskih športnih aktivnosti v
Slovenskih Alpah.
Za konec pa še vprašanje, kako
kranjski turizem ocenjuje strokovna
turistična javnost.
V oktobru smo se udeležili Dnevov slovenskega turizma v Radencih in z veseljem lahko povem, da so strokovnjaki
v slovenskem turizmu navdušeni nad
prebujajočo se naravo Kranja in številnimi dogodki, ki ustvarjajo kranjski kulturni utrip. Turistična zveza Slovenije
je Kranju podelila priznanje za tretje
najlepše urejeno in najbolj gostoljubno
večje slovensko turistično mesto; po
rezultatih spletnega glasovanja pa je bil
Kranj razglašen celo za najlepšega!
3
Kranj, november 2016
UTRIP JESENI 2016
VINSKA POT V ROVIH POD STARIM KRANJEM
Kranj morda ni del vinorodnega okoliša Slovenije, a vinska kapljica je vsekakor del našega vsakdana že stoletja. Že Valvasor
je znal povedati, da je v Kranju več vina kot vode, dandanes pa ga je največ, kot se za obeleževanje martinovega spodobi, v
mesecu novembru. Na gastronomski prireditvi Vinska pot v Rovih pod starim Kranjem se predstavijo vinarji iz vse Slovenije, pokušanje žlahtne kapljice pa popestrijo domače mesnine, krušni izdelki, siri in namazi. Vsako leto prireditev obišče
več kot tri tisoč obiskovalcev. Vabljeni, da ste med njimi tudi vi!
Petek, 11. in 18. novembra, od 16. do 19. ure in sobota, 12. in 19. novembra, od 14. do 19. ure.
VINSKA KRANSKA KUHNA
Tematska KRanska kuhna se bo v času Vinske poti z Glavnega trga prestavila pred vmesni izhod iz rovov v kanjon Kokre.
Naj vas presenetijo dobrote kranjskih gostincev! Kulinarična tržnica vabi, da se med pokušanjem vina ustavite na sproščeno druženje na svežem zraku. Zapečeno, pekoče, slano, začinjeno, kislo-sladko, sočno in slastno – okusite odtenke
KRanske kuhne!
Petek, 11. in 18. novembra, od 16. do 22. ure in sobota, 12. in 19. novembra, od 14. do 22. ure; Samo za udeležence vinske poti po rovih!
MARTINOVANJE NA PUNGERTU
Ko se boste vrnili iz kranjskega podzemlja, vas na Pungertu vsak dan Vinske poti pričakuje zabavni program s koncerti. V
petek, 11. novembra, bodo zagodli Rockomotiva, ki se kitijo z nazivom najboljši rokerski boy-band v deželi Kranjski. Dan
kasneje štafeto prevzema priljubljena kranjska zasedba Joške v'n. V petek, 19. novembra, za ples in glasbo v kantri, folk in
irskem slogu skrbijo Mali oglasi, 20. novembra pa koncertne večere na Pungertu zaključujejo Narisani.
Vsi koncerti se začnejo ob 20. uri in so brezplačni.
7 DO USPEHA, PREMIERA FILMA
Kot gostitelji in podporniki premiere filma 7 DO USPEHA vas z velikim ponosom vabimo na premierno projekcijo, ki bo
v dvorani Cineplexx Kranj. Kranjčan Sandi Murovec je ena izmed oseb, ki je pripeljala Tino Maze do naslova svetovne in
olimpijske prvakinje. Kako je to storil, bo prikazal v svojem novem filmu 7 DO USPEHA, ki predstavi 7 problemov vrhunske tehnike alpskega smučanja. V filmu bosta odkrila podrobnosti treningov, s katerimi je Tina svoje smučanje pripeljala
do neverjetne vrhunskosti. Velik premierni dogodek bo spremljalo druženje najboljših!
Petek, 25. november, ob 20. uri v dvorani Cineplexx Kranj. Vstopnice po 9,90 EUR so na voljo v vseh prodajnih
mestih Cineplexxa. Vstopnica velja tudi za vstop na zabavo po premieri, ki bo v Bowlingu Planeta TUŠ.
SVETOVNI POKAL V ŠPORTNEM PLEZANJU KRANJ
Na 21. finalni tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kranju v živo glasno podprite domače športnoplezalne
junakinje in junake, ki pišejo najuspešnejšo sezono slovenske reprezentance v športnem plezanju do zdaj, in spoznajte
najboljše športne plezalke in plezalce z vsega sveta. Zadnja, finalna tekma, ki se tradicionalno odvija v Kranju, velja za eno
najbolje organiziranih in med tekmovalci najbolj priljubljenih. Med sobotnimi kvalifikacijami bo organizirana tudi otroška
animacija, pester spremljevalni program pa pričakujte v nedeljo.
Sobota, 26. november, ob 9. uri (moške kvalifikacije), ob 14. uri (ženske kvalifikacije) in ob 20. uri (polfinale)
ter nedelja, 17. november, ob 16. uri (finale). Vstopnice za tekmo v Dvorani Zlato polje so na voljo na prodajnih
mestih Eventima in Kranjski hiši.
KONCERTNA JESEN
Klubska koncertna sezona je v polnem zamahu. V Trainstation SubArt 5. novembra prihaja energična domača zasedba
Koala Voice, 19. novembra lahko ujamete Kranjčane Attic Mist, elektroniko v živo BAGS in psihedelične Persons from
Polrock, 29. novembra pa bo Kranj obiskala legendarna ameriška ska zasedba The Toasters.
Primorska legenda Slavko Ivančič prihaja v Klubar kot gost prve novembrske sobote, za nostalgijo bodo poskrbeli v zasedbi Čudežna polja 19. novembra, 26. novembra pa Klubar vabi na hrvaške Urban & 4, ki v svojo glasbo vnašajo prvine
rocka, popa in trip hopa.
NEKEGA POPOLDNEVA V KRANJU
Kam bi se odpravili danes? Po mostu
čez Kokro jo mahnite, proti Glavnemu trgu. Pocrkljajte se v kavarni
Evropa, v mirnem salonu, v katerem
se še vedno čuti meščanski duh. Pregrešite se z dobrim starim indijančkom in odlično limonado, takšno
pravo, sladko. Pokusite še kakšno
tortico, če vas navduši, jo lahko tudi
naročite, saj jih v Evropi izdelujejo
sami. Prav tako izdelujejo svoj sladoled. Ste že pokusili sivkinega? Če ga
niste, bo morda potrebno počakati
do poletja. Širijo se govorice, da se ga
splača čakati!
Ko se posladkate, je čas za nakupovanje. Najprej se sprehodite po
Tavčarjevi proti tržnici, nato pa
zavijte k Prešernovemu kipu. Na
levi boste našli eno najnovejših pridobitev mestnega jedra, Štacuno
Rokodelc. Rokodelske izdelke za
trgovino izdelujejo udeleženci kar
enajstih socialnovarstvenih programov. Razstavljeni so izdelki iz gline,
usnja, lesa, stekla in blaga. Opremite si stanovanje z lepimi izdelki in
hkrati podprite delo socialno ranljivih skupin.
Iz nekdanje Elite naj vas pot ponese proti vodnjaku, tam pa zavijte v
Jenkovo ulico. V prvem nadstropju
Jenkove 4 je športna trgovina
Boardel, ki je specializirana za
deskarsko-adrenalinske športe. Že
18 let oblačijo in obuvajo rolkarje,
surfarje in deskarje vseh starosti
in spolov. Kot pravi njihov Fogy je
pomemben stil, tega pa njihovim
strankam nikakor ne manjka. Če v
krvi nosite freesyle, je skrajni čas,
da se spoznate z znamkami Burton, DC, Dakine, Electric, Etnies, GLobe in Independent.
Z Jenkove stopite nazaj na Prešernovo do številke 3, kjer vas pričakuje butik in galanterija La`Mans
ter vas vabi, da si izberete nov
potovalni kovček ali nahrbtnik.
Opremite se lahko še z lepo denarnico in obdarite svoje bližnje z
darilom. La`Mans nudi kar 70-odstotni popust na kolekcijo iz starejših sezon, 25-odstotkov pa so nižje
cene izbranih izdelkov. Popuste, ki
se ne seštevajo, lahko Kranjčani koristite v času od 2. do 30. novembra.
Popoldne se preveša v večer, zato
je čas, da si privoščite skodelico kuhanega vina. Predlagamo sprehod
do Slovenskega trga, kjer domuje KluBar – prizorišče, ki v enem
dnevu zamenja dva obraza. Dnevni
vrvež vabi na kavo in prigrizek,
zvečer pa klubska atmosfera na različne zabavne in kulturne večere,
od četrtkovih študentskih zabav,
petkovih videomixov in sobotnih
koncertov do nedeljskih potopisnih
predavanj.
4
www.visitkranj.si
KAM V MESECU NOVEMBRU?
TOREK, 1. NOVEMBER
20.00
Večer črnega humorja s KUD Kiks
Trainstation SubArt
ČETRTEK, 10. NOVEMBER
19.30
Branislav Nušić: Žalujoča družina
Prešernovo gledališče Kranj
Jennifer Haley: Podsvet
Prešernovo gledališče Kranj
Psihološka srhljivka o pedofiliji v virtualnem
svetu. Koprodukcija PG Kranj in SLG Celje.
19.30
21.00
PETEK, 11. NOVEMBER
21.00
GFP & GIM KR party, Klubar
ČETRTEK, 3. NOVEMBER
17.00
19.00
19.30
21.00
Kako odpustiti in biti za izkušnjo
iskreno hvaležen?
Medgeneracijski center
Vietnam: Dežela nasmehov in
klobučkov
Mestna knjižnica Kranj
Jennifer Haley: Podsvet
Prešernovo gledališče Kranj
Četrtkanje: Swing večer, Klubar
PETEK, 4. NOVEMBER
19.00
19.30
21.00
Blažka Križan: Rezljanke
Layerjeva hiša
Jennifer Haley: Podsvet
Prešernovo gledališče Kranj
Forestdelic Sailling, večer trance
glasbe, Trainstation SubArt
SOBOTA, 5. NOVEMBER
8.00
11.00
14.00 17.30
19.30
21.30
Ceert, Glavni trg Kranj
Brezplačno vodenje po Prešernovi
poti, Kranjska hiša
Ženski in moški turnir v kegljanju
Kegljišče Triglav, Savska cesta 34
Tekma 6. kroga državnega ligaškega
prvenstva.
Jennifer Haley: Podsvet
Prešernovo gledališče Kranj
Slavko Ivančič, Klubar
Koncert legendarnega primorskega pevca
slovenskih zimzelenih pesmi.
21.00
Koncert Koala Voice
Trainstation SubArt
16.00 19.00
19.30
20.00
Vinska pot v rovih pod starim
Kranjem, Rovi pod starim Kranjem
Branislav Nušić: Žalujoča družina
Prešernovo gledališče Kranj
Martinovanje 2016: Rockomotiva
Pungert
Z odprtjem razstave Janeza Cudermana se bo
začelo letošnje martinovanje, večer pa bo minil
ob veselem popevanju z bandom Rokomotiva.
21.00
Metal večer: Eruption,
Hellcrawler, Morbid Creation
Trainstation SubArt
SOBOTA, 12. NOVEMBER
Sobotni in Bolšji sejem
Glavni trg Kranj
10.00
Martinovanje 2016
Pungert
Pungert že zjutraj vabi na tekmovanje v kuhanju sočnega govejega golaža za laskavi naziv
najboljšega Martinovega kuharja. Vižam ljudskih godcev se bodo pridružili tudi primorska
jota, teran in pinela in pršut. Ko se bo slasten
golaž polegel, bo zvečer na čast novemu vinu
zaigrala skupina Joške v'n.
14.00 - Vinska pot v rovih pod starim
19.00
Kranjem, Rovi pod starim Kranjem
18.00
Tekma v odbojki - OK Triglav
Kranj : Fužinar Metal Ravne
Športna dvorana Planina
19.30
Branislav Nušić: Žalujoča družina
Prešernovo gledališče Kranj
20.00
Komedija Staro za novo: Boris
Kobal & Tin Vodopivec
Bazen Kranj
8.00
Veselo Martinovanje s skupino
Obvezna smer, Hotel Bellevue
Z najlepšim pogledom na mesto, zvoki plesne
glasbe, krstom vina in Martinovo večerjo vabi
Restavracija Bellevue, na Šmarjetni gori.
21.30
San Di Ego, Klubar
19.30
Kranj poje - tekmovalni nastopi
štirih kranjskih pevskih zasedb
Gimnazija Kranj
20.00
Ena najbolj priljubljenih rock zasedb mlajše generacije.
NEDELJA, 6. NOVEMBER
19.30
ZDA, potopisno predavanje
Manuele Mitrić, Klubar
PONEDELJEK, 7. NOVEMBER
19.30
Jennifer Haley: Podsvet
Prešernovo gledališče Kranj
SREDA, 9. NOVEMBER
Mednarodne razstava fotografij
MINIATURA 2016
Prešernovo gledališče Kranj
Slovesna podelitev priznanj najuspešnejšim avtorjem in odprtje razstave fotografij, ki so razstavljene v galerijah mestne hiše in Prešernove
hiše.
18.00
Petje ljudskih pesmi
Medgeneracijski center
Glasbena delavnica Pojemo z
Metko Štok, Gostišče Arvaj
ČETRTEK, 17. NOVEMBER
17.00
Strupena komedija o lovu na dediščino! Koprodukcija PG Kranj in SLG Celje.
21.00
Četrtkanje: Brucovanje, Klubar
NEDELJA, 13. NOVEMBER
19.30
Skandinavija, potopisno
predavanje Nike Ajdovec, Klubar
PONEDELJEK, 14. NOVEMBER
18.00
Branislav Nušić: Žalujoča družina
Prešernovo gledališče Kranj
14. - 17. NOVEMBER
19.00
Kinofobija – Art kino
Trainstation SubArt
21.00
Koncert domačih zasedb Attic
mist, BAGS in Persons from
Polrock, Trainstation SubArt
Help! A Beatles Tribute Band –
skočimo v preteklost, Bazen Kranj
SREDA, 16. NOVEMBER
18.00
20.00
SREDA, 2. NOVEMBER
21.00
Šahovski turnir na Primskovem
9/2016, Dom krajanov Primskovo
Četrtek by night, Klubar
PETEK, 18. NOVEMBER
Vinska pot v rovih pod starim
Kranjem, Rovi pod starim Kranjem
Odprtje razstave: Brigita Požegar
Mujej, Mala galerija Likovnega
društva Kranj
19.30
Branislav Nušić: Žalujoča družina
Prešernovo gledališče Kranj
20.00
Martinovanje 2016: Mali oglasi
Pungert
Drugi vikend Martinovanja bodo na Pungertu
gostovali energični glasbeniki z unikatno pozitivno energijo, ki delujejo pod imenom Mali
oglasi. Večer rock, folk, country in irske glasbe.
21.00
RecycleMan – Ali En Greatest
hits, Trainstation SubArt
Legendarni raper v celovečernem nastopu oživlja sam sebe in svojo večletno produkcijo, ki je
močno zaznamovala slovensko glasbeno sceno.
16.00 19.00
19.00
NEDELJA, 20. NOVEMBER
19.30
Južna Koreja, potopisno
predavanje Tine Kuhar, Klubar
PONEDELJEK, 21. NOVEMBER
18.00
19.30
Organiziran pohod: Jama Tular
Prijave na tel. 082 058 457 ali na
e-naslov [email protected]
Jonas Žnidaršič: Jonas.
(Špas teater, Mengeš)
Prešernovo gledališče Kranj
TOREK, 22. NOVEMBER
16.00
Multi - kulti - Albanska kultura
Škrlovec 2
SREDA, 23. NOVEMBER
18.00
18.00
19.00
SOBOTA, 19. NOVEMBER
Bolezen - zakaj pride, kako se ji
izogniti?, Medgeneracijski center
Medicinske in prehranske
zablode, predava Ivan Soče
Trainstation SubArt
Novinarska legenda o časopisu
Charlie Hebdo in stripu Katarza
Mestna knjižnica Kranj
Sobotni sejem, Glavni trg Kranj
Živa knjižnica,
Mestna knjižnica Kranj
Vabljeni, da izkusite drugačno knjižnico, kot ste
je vajeni.
11.00 - Layerjev rojstni dan!
21.00
Layerjeva hiša
8.00
9.00
Patron in zaščitnik Layerjeve hiše Leopold bi
bil praznoval, ko bi bil večen, 20. novembra
264 let. Dogodek bo obeležen v prepoznavnem
slogu Layerjeve hiše: 2 razstavi, celodnevna
umetniška delavnica za otroke, veliko kostanja,
veliko čaja in nekaj vina.
14.00 - Tekma 8. kroga državnega
17.30
ligaškega prvenstva
Kegljišče Triglav, Savska cesta 34
14.00 - Vinska pot v rovih pod starim
19.00
Kranjem, Rovi pod starim Kranjem
17.00
Večer ob krušni peči, Kulturni
dom Kokrica, Cesta na Brdo 30
Kulturno etnografska prireditev z druženjem
in prikazom kmečkih del v zimskem času ob
krušni peči.
18.00
Skupinska razstava: Veter
Stolp Škrlovec
19.00
25 let Komornega zbora De
profundis, celovečerni koncert
Župnijska cerkev sv. Siksta
v Predosljah pri Kranju
Rénald Luzier - Luz je francoski karikaturist,
ki je tistega usodnega 7. januarja 2015 zaradi
praznovanja svojega rojstnega dne zamudil na
uredniški sestanek satiričnega časopisa Charlie
Hebdo in zaradi tega preživel. O stripu, atentatu, satiri in njenih mejah, islamskem fundamentalizmu, razmerah v sodobnem svetu in še
marsičem se bomo pogovarjali z legendarnim
novinarjem Ervinom Hladnikom - Milharčičem.
Spoštljivo bo spraševal Zoran Smiljanić.
ČETRTEK, 24. NOVEMBER
Kulinarična delavnica madžarska kuhinja
Medgeneracijski center
Prijave na tel. 082 058 457 ali na e-naslov:
[email protected]
16.30
PETEK, 25. NOVEMBER
Barbara Drev:
Prehajanje prostorov
Layerjeva hiša
20.00
7 DO USPEHA, premiera
Cinemaplexx Kranj
20.00
Srce nam še vedno igra
Dvorana Primskovo Kranj
Tradicionalno srečanje generacije 80ih ob Dnevu
republike. Nastopajo: Ikos band, Joške v’n, Gino
in band, Full Gas, Obvezna Smer, Unimogs
21.00
Videomix, Klubar
19.00
SOBOTA, 26. NOVEMBER
Sobotni sejem, Glavni trg Kranj
XII. odprti mednarodni kegljaški
turnir za slepe in slabovidne
Kegljišče Triglav, Savska cesta 34
Vabljeni na enega največjih tekmovanj v Evropi
za slepe in slabovidne v steznem kegljanju.
9.00
Svetovni pokal v športnem
plezanju Kranj 2016
Športna dvorana Zlato polje
V soboto bodo ob 9.00 na sporedu moške kvalifikacije in ob 14.00 ženske kvalifikacije, polfinale v kranjski dvorani Zlato polje bo ob 20.00.
Med kvalifikacijami bo na prizorišču brezplačen
animacijski program za otroke.
18.00
Tekma v odbojki: 1.DOL - OK
Triglav Kranj : Fužinar
Metal Ravne
Športna dvorana Planina
8.00
8.00
Pevke in pevci Komornega zbora De profundis
Kranj z zborovodkinjo Branko Potočnik Krajnik
ob 25. obletnici delovanja zbora pripravljajo izbor čudovitih del iz zakladnice vokalne glasbe.
19.30
Alfred Jarry: KRALJ UBU
(Gledališče Virovitica, Hrvaška)
Prešernovo gledališče Kranj
20.00
Martinovanje 2016: Narisani
Pungert
21.30
Čudežna polja, Klubar
5
Kranj, november 2016
SOBOTA, 26. NOVEMBER
19.00
21.00
21.30
Goli oder v Kranju: Game of
Death – Jacob Banigan (AUT/CAN)
Prešernovo gledališče
Goli oder v Kranju: Festivalska
predstava z mednarodno zasedbo
Prešernovo gledališče
Urban & 4, Klubar
21. finalni tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju se nadaljuje v nedeljo s finalom ob 16.00 ter pestrim dogajanjem v Kranju,
vključno s športnoplezalnimi izzivi za navijače,
ogledom plezalnega filma in razgibano glasbeno
kuliso z DJ-em.
19.30
Bolivija in Peru, potopisno
predavanje Katje Kuhar, Klubar
PONEDELJEK, 28. NOVEMBER
20.00
Ingmar Villqist: Helverjeva noč
Stolp Škrlovec
TOREK, 29. NOVEMBER
Ingmar Villqist: Helverjeva noč
Stolp Škrlovec
21.00
Koncert Toasters
Trainstation, SubArt
Legende ska glasbe iz ZDA na kranjski železniški postaji obljubljajo energični večer!
20.00
Hrvaški pevec Damir Urban z zasedbo prihaja
na krilih lani izdanega albuma Mamut, obiskovalcem pa ne bodo ušle tudi njegove druge velike uspešnice.
NEDELJA, 27. NOVEMBER
16.00
Svetovni pokal v športnem
plezanju Kranj 2016: Finale
Športna dvorana Zlato polje
RAZSTAVE
SREDA, 30. NOVEMBER
18.00
19.00
Petje ljudskih pesmi
Medgeneracijski center
Kulturna ambasada Palestine:
Arhitektura izbrisa, Stolp Škrlovec
SOBOTA, 19. NOVEMBER
18.00
Skupinska razstava: Veter
Stolp Škrlovec, Layerjeva hiša
ODPRTJE
ČETRTEK, 3. NOVEMBER
18.00
Odprtje razstave video instalacij
Nataše Prosenc Stearns
z naslovom Črne vode
in druge zgodbe
Galerija Prešernovih nagrajencev
KRANČKOVE DOGODIVŠČINE
V MESECU NOVEMBRU
Pozdravil nas je lenobni mesec november. Prinesel nam je zvrhan koš jesenskih dobrot, pospremil čarovnice v svoje koče in poskrbel, da je zrak zdaj pa že zares mrzel.
Jaz zato zelo rad ostanem v zavetju svoje sobe, se ovijem v odejo ter si ob zanimivi in
poučni knjigi o ljudeh privoščim toplo skodelico krepčilnega škratjega čaja. V njej sem
prebral, da se tudi ljudje ob takšnih mračnih dnevih raje zadržujejo doma, kjer jim je
toplo. Vendar pa sem ugotovil, da to morda ni čisto res, saj je mesto še vedno živahno.
Medtem ko kukam skozi okna galerij, trkam na muzejska vrata in opazujem ljudi skozi okna kavarn, se mi prav nič ne zdi, da je november temačen.
Otroški smeh se sliši iz stolpa na Pungertu, kjer se vsak dan dogajajo strašansko
super zabave. Si že kdaj poslušal pravljice ob sobotah ali pa popeval ob živih ritmih na
glasbeni delavnici? Vse to in še več se dogaja – in to v čisto pravem grajskem stolpu, ki
je le eden od treh, ki še stojijo na kranjskih tleh. Včasih je bilo mesto Kranj zares dobro
varovano, saj je samo v starem mestnem jedru stalo kar devet takšnih stolpov. Danes
za Kranj skrbimo škratje, tako da stolpov ne potrebujemo več. Nad mojim domovanjem tako poleg Otroškega stolpa stojita še dva – eden na Vovkovem vrtu in drug ob
Layerjevi hiši, stolp Škrlovec. Oba si zlahka ogledaš kar peš, med sobotnim izletom
v mesto. Povabi svoje starše, da takrat pokramljajo z branjevkami, ki ponujajo zdrave
domače pridelke, ti pa se greš lahko najprej zabavat v stolp, nato pa skupaj odidete še
do drugih dveh in se naučite novo stvar ali dve o mestu.
To pa še ni vse! Tisti najvišji stolp, ki ga lahko obiščeš v Kranju, pa je vodovodni stolp,
ki je visok kar 34 metrov! Star je že več kot sto let, pa še vedno skrbi, da imajo meščani
v tistem delu Kranja tekočo čisto vodo, ki priteče z visokih pobočij Kamniško-Savinjskih Alp. Zdaj se mi je utrnila ideja!
Če želiš videti deročo vodo, ki prav tako priteče z gora, pojdite z družino na krajši
sprehod do slapa Šum, ki ga najdete v vasi Besnica pri Kranju. Tam sem zadnjič opazoval, kako buči voda in kakšno moč ima. No tako, pa sem ti povedal odlično idejo,
kam iti na sobotni izlet. V mesto in v naravo, na svež zrak, ki ga tudi ob tako mrzlih
in sivih dnevih še kako potrebujemo. Upam, da te ob tem pobožajo tudi nežni sončni
žarki. Morda pa se srečamo nekje vmes!
Projekt je nastal z željo po povezovanju in soustvarjanju “nežnejšega spola” znotraj različnih
umetniških področij, v katerih se udejstvujejo.
Tema projekta je veter, ki ponuja ogromno interpretacij od naravnega pojava samega, do metaforičnih izpeljav. Vsaka umetnica se prestavi z
enim delom.
PETEK, 25. NOVEMBER
Barbara Drev: Prehajanje
prostorov, Layerjeva hiša
Akademska slikarka Barbara Drev se predstavlja
z deli, ki prikazujejo, kako doživljamo naše izkušnje realnosti, posredovane skozi medije. Raziskuje konstrukcijo slikovnega polja z dvojnostjo
in kombiniranjem posameznih nasprotij.
19.00
Nataša Prosenc Stearns je video umetnica in režiserka, ki živi v Venice Kalifornija. S projektom
Gladiatorji je predstavljala Slovenijo na 48. beneškem Bienalu, za kar je prejela Nagrado Prešernovega sklada.
PETEK, 4. NOVEMBER
Odprtje razstave Blažke Križan z
naslovom Rezljanke.
Layerjeva hiša
Razstava mlade ptujske umetnice Blažke Križan, ki ustvarja v tehniki rezljanja papirja. Pisalo, čopič ali svinčnik je zamenjala za skalpel.
Njena dela predstavljajo abstraktne vzorce, ki
izhajajo iz geometrije v naravi.
OTROŠKE PRIREDITVE
SREDA, 2. NOVEMBER
10.00
19.00
SREDA, 9. NOVEMBER
19.00
Odprtje fotografske razstave FD
Janez Puhar Kranj v sodelovanju s
FK Maribor, Kranjska hiša
PETEK, 18. NOVEMBER
19.00
Odprtje razstave: Brigita Požegar
Mujej, Mala galerija Likovnega
društva Kranj
PETEK, 4. NOVEMBER
17.30
TRAJAJOČE RAZSTAVE
GRAD KHISLSTEIN
•
•
•
•
•
Stalna razstava Prelepa Gorenjska
Stalna razstava doniranih del Poldeta
Oblaka
Razstave Gorenjska 1991 - 2016; v luči
muzejskega gradiva (do 31.5.2017)
Razstava Generacija za generacijo - Predračunalniške knjižice (do konca oktobra
2016)
Razstava v blesku kovinske oprave - poznoantična lamelna oklepa iz Kranja (do
30.11.2016)
Odprtje razstave ZVKDS Kranj:
mednarodna razstava Avstrija –
Slovenija, veliki fotmati
Mala galerija Likovnega društva
Kranj
Organizatorji si pridružujejo
pravico do spremembe programa.
Organizatorje prosimo, da
informacije o dogodkih za december
oddajo do 10. novembra v aplikacijo
za vnos dogodkov na spletni strani:
www.tourism-kranj.si.
•
•
•
Stalna arheološka razstava Železna nit
Stalna etnološka razstava Ljudska umetnost na Gorenjskem
Stalna razstava del Lojzeta Dolinarja
Razstava Berko
Razstave 5. mednarodni festival likovnih
umetnosti Kranj (do 7.11.2016)
PREŠERNOVA HIŠA
•
•
Stalna razstava Dr. France Prešern - življenje in delo
Razstave 5. mednarodni festival likovnih
umetnosti Kranj (do 7.11.2016)
MALA GALERIJA
•
Razstava Brigite Po
Ostržek, Lutkovno gledališče Nebo
OKC Krice Krace
SOBOTA, 5. NOVEMBER
10.00
11.00
17.00
Pravljica o ljudskih godcih,
Kaličopkovo gledališče
Prešernovo gledališče Kranj
Eko pod zeleno smreko
OKC Krice Krace
Stolpove pripovedovalnice
Otroški stolp Pungert
PETEK, 11. NOVEMBER
17.30
Praznik luči ali Martinovo za
otroke, OKC Krice Krace
SOBOTA, 12. NOVEMBER
10.00
MESTNA HIŠA
•
•
19.00
Počitnice z DC Škrlovec
Škrlovec 2
11.00
17.00
Pikec Ježek in Gasilko jež,
Lutkovno gledališče Fru Fru
Prešernovo gledališče Kranj
Eko pod zeleno smreko
OKC Krice Krace
Stolpove pripovedovalnice
Otroški stolp Pungert
STALNI DOGODKI
Redna vodenja po rovih pod starim Kranjem
17.00
vsak torek in petek
10.00
vsako soboto in nedeljo
Ekološka tržnica
16.00
vsak četrtek med 16.00 in 18.00 uro
TOREK, 15. NOVEMBER
17.00
Stolpove pripovedovalnice
Otroški stolp Pungert
PETEK, 18. NOVEMBER
17.30
Debela repa, Lutkovna skupina
Bobek, OKC Krice Krace
SOBOTA, 19. NOVEMBER
10.00
11.00
17.00
O petelinu in pavu, Šentjakobsko
gledališče
Prešernovo gledališče Kranj
Eko pod zeleno smreko
OKC Krice Krace
Stolpove pripovedovalnice
Otroški stolp Pungert
PONEDELJEK, 21. NOVEMBER
16.00
Družabne igre na DC Škrlovec
Škrlovec 2
PETEK, 25. NOVEMBER
17.30
Žogica Marogica, Kranjski
komedianti, OKC Krice Krace
SOBOTA, 26. NOVEMBER
10.00
11.00
Dogodivščine izumitelja Kurame,
Mini Teater
Prešernovo gledališče Kranj
Eko pod zeleno smreko
OKC Krice Krace
Carniola Escape room
Celoten november s predhodno prijavo.
Kavarna Carniola je z letošnjo jesenjo ponudila vznemirljivo novost! Tudi Kranj ima Escape
room, interaktivno zabavno izkušnjo, kjer ste vi
in vaša ekipa zaklenjeni v sobo v kateri morate
v omejenem času najti skrite namige, razvozlati
uganke, dešifrirati kode in si tako odkleniti vrata na prostost.
6
www.visitkranj.si
Županov tek, oktober 2016, Brdo
OKTOBRSKI UTRIP
Odprtje Mednarodnega Festivala Likovnih umetnosti - ZDSLU, Stolp Škrlovec
Nagrajenci Mednarodnega Festivala Likovnih umetnosti - ZDSLU
Kostanov piknik, Besnica
Noč čarovnic v Rovih pod starim Kranjem
Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 30 degustacijskih točk
petek sobota petek sobota
11.in 12. 18.in 19.
november
www.visitkranj.si
Kostanov piknik, Besnica
7
Kranj, november 2016
V LONDON PO NOVE
POSLOVNE PRILOŽNOSTI
V začetku novembra v Londonu poteka vodilna borza turistične industrije World Travel Market. V lanskem letu se je na sejmu predstavljalo petdeset tisoč razstavljavcev iz 182 držav, obiskalo pa ga je več kot
sto tisoč strokovnjakov turističnega sektorja s celega sveta. Letos na
sejmu sodeluje tudi Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki bo v okviru
Slovenske stojnice v Londonu predstavil destinacijo Kranj.
KRANJ: TRETJE NAJ LEPŠE IN
NAJ GOSTOLJUBNEJŠE VEČJE
SLOVENSKO MESTO
“… Urejeno mesto, ki leži na skalnem
pomolu, okoli katerega tečeta reki Kokra in Sava. Bogata arhitekturna in
kulturna dediščina. Živahno mesto s
pestrim in sodobnim dogajanjem. S
poudarkom na turističnem razvoju in
z željo po dobrem sodelovanju med
mestnimi ponudniki …”
Tako so nas opisali v torek, 11. oktobra, na prireditvi Moja dežela lepa in
gostoljubna v Radencih, ko so nas nagradili s priznanjem za tretje naj lepše
in naj gostoljubnejše večje slovensko
mesto. Spletni glasovi so nas povzdignili celo na prvo mesto, tako smo
prehiteli Ljubljano in Koper, ki sta bila
skupaj z nami nominirana v kategoriji
večja mesta.
Kranj že več let sodeluje v tekmovanju
Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki
ga prireja Turistična zveza Slovenije.
Osrednje poslanstvo tekmovanja je
spodbujanje urejenosti in gostoljubnosti slovenskih mest in ostalih turističnih ponudnikov, kar je pogoj za uspešen razvoj turizma. Častni pokrovitelj
projekta je predsednik RS Borut Pahor.
Letošnje poslanstvo je bilo ohranjanje
okolja v okviru zelenega turizma in
trajnostnega razvoja, nominiranih pa
je bilo 33 mest, ki so tekmovali v 14
kategorijah.
V imenu Mestne občine Kranj sta nagrado v Radencih prevzela mag. Tomaž Štefe, direktor Zavoda za turizem
in kulturo Kranj, ter vodja trženjskih
aktivnosti zavoda, Manca Strugar. Dogodek je bil namenjen tudi druženju z
ostalimi nagrajenci ter izmenjavanju
dobrih praks.
World Travel Market, London
Nosilna tema predstavitve na Slovenski stojnici je Slovenija – športna destinacija. Tako se bo tudi Kranj predstavil kot stičišče narave in kulture,
kot destinacija, ki je odlično izhodišče
za zimske in poletne aktivnosti v naravi ter z infrastrukturo, ki vrhunskim
športnikom nudi možnost treniranja
in priprav.
saj se udeležencem zagotavlja odlične
priložnosti za poglobitev obstoječih
in pridobitev novih poslovnih stikov.
Z udeležbo na sejmu tako na Zavodu
za turizem in kulturo Kranj sledimo
smernicam Strateškega načrta zavoda
za obdobje 2016–2020, v katerem so
navedene aktivnosti za večanje prepoznavnosti destinacije na tujih trgih.
Sejem ponuja edinstveno priložnost za
srečanja, mreženje in sklepanje poslov,
KAJ PRIPOVEDUJE NOVA
PODOBA KRANJA?
Dobra destinacijska znamka vsebinsko in vizualno podpira zgodbo okolja,
ki ga predstavlja svetu. Kranj se kot prestolnica slovenskih Alp in središče
Gorenjske razgleduje na vse strani Slovenije. Je mesto, ki gnezdi pod alpskimi vrhovi in se napaja s 6000-letno zgodovino.
PODPIS S KARAKTERJEM NARAVE IN KULTURE
Celostna grafična podoba odraža srečanje narave in kulture v Kranju. Črkovni zapis je stabilna podstat logotipa, prav takšna, kot je konglomeratna
skala, na kateri je zraslo mesto. Simbolni del logotipa je njeno nasprotje mehka parafraza gora in nekdanjih obrambnih stolpov. Kranj je mesto, ki
se staplja z naravo.
KULTURNO SRCE SLOVENIJE
Kako v celostno podobo vnesti osebni pečat, ki so ga tu pustili velikani
slovenske misli na čelu s Prešernom? Kako orisati sidrišče ustvarjalnosti
in kreativnega duha, ki poganja Kranj? Simbolni del logotipa, ki nad črkovnim zapisom KRANJ posnema veduto mesta, smo omehčali s potezo
podpisa. Tistega od pesnika. Ali kakšnega drugega. Od slikarke. Morda od
kuharice ali smučarja? Kako ga preberete? Psst ali Visit? Zgodba mesta se
zmeraj piše skozi oči njegovih prebivalcev.
DOBER DAN, KRANJ
Pri Agenciji za razvoj in komunikacije v turizmu Nea Culpa smo ponosni,
da je ekipa pod vodstvom art direktorja Jana Viranta, direktorice projektov Petre Goneli in kreativne direktorice Neje Petek ustvarila zmagovalno
rešitev. Naj ta ponese v svet obljubo o pristnih izkušnjah in doživetjih v
Kranju.
Neja Petek, direktorica agencije Nea Culpa
Minister za gospodarstvo, Zdravko Počivalšek, predaja priznanje za najlepše in najbolj
gostoljubno mesto predstavnikoma Zavoda za turizem in kulturo Kranja: direktorju Tomažu
Štefetu in koordinatorki tržnega komuniciranja Manci Strugar
8
www.visitkranj.si
NOVEMBRSKI POGOVOR
7 DO USPEHA
Kranj je gostitelj in ponosni pokrovitelj premierne projekcije filma 7 DO USPEHA, avtorja Sandija Murovca, ki predstavlja,
kako je naša Tina Maze postala
tako uspešna.
Zakaj ste se odločili, da bo premiera
ravno v Kranju?
Naj povem, da je bila že premiera prvega filma (Na kanto!) organizirana v
Kranju in naše izkušnje so več kot fantastične. Kranj je središče regije, ki ima
največ smučarskih centrov in, kar je še
bolj pomembno, dolgoletno tradicijo
razvoja tega zimskega športa. Mislim,
da se Kranj te vloge premalo zaveda in
slednje bi v prihodnje veljalo izkoristiti bistveno bolj. Naj povem še, da je del
filma posnet prav na Krvavcu, torej v
neposredni bližini, kar je še dokaz več,
da bi Kranj v prihodnosti moral postati
slovenski zimsko-športni epicenter.
mu The Edge! (Na kanto!) prihaja njegovo nadaljevanje, tokrat z naslovom
Seven to Heaven (7 DO USPEHA). S
Tino, našo najboljšo smučarko vseh časov, izpostavljava 7 detajlov vrhunske
tehnike alpskega smučanja, ki po najinem prepričanju predstavljajo ključ do
uspeha. Odkrivava ozadje in poglede na
treninge tehnike oz. pristope, s katerimi je Tina svoje smučanje pripeljala do
neverjetne vrhunskosti.
Kako ti kot Kranjčan občutiš svoje
mesto?
Predvsem sem zelo ponosen na dej-
Kaj je ključna posebnost tvojega
filma?
Preprost odgovor: TINA MAZE. No, če
sem nekoliko daljši, potem se moram
dotakniti vsebine filma. Dve leti po fil-
stvo, da sem Kranjčan. Smučanje mi
je bilo namreč položeno v vsakdan in
lahko sem se učil od najboljših. Ob tem
je pomemben podatek, da ima Kranj
fenomenalno zemljepisno lokacijo. Ko
govorimo o smučanju, imamo v radiusu 45 min, dostopnih kar 5 velikih
slovenskih smučišč (Krvavec, Vogel,
Cerkno, Kranjska gora, Stari vrh). Ponavljam, Kranj zato v prihodnosti vidim kot pravi turistični zimsko-športni
center. Če temu dodamo še bližino Pokljuke in Planice, potem bi to lahko bil
nekakšen regijski Innsbruck.
NASVET ZA IZLET
Od tu se spustite proti Bašlju. Spotoma pridete do vzpetine Gradišče, kjer je
bila zgodnjesrednjeveška naselbina, kar
dokazujejo številne najdbe. Te si lahko
ogledate v narodnem muzeju v Ljubljani, vi pa le stopite proti vasi Babni Vrt.
Ekipa Zavoda za turizem in kulturo Kranj aktivna
v naravi na Poti pod Storžičem
Vas je ime dobila v začetku 13. stoletja,
ko je bil tu grofičin vrt, ki so ga skrbno obdelovale ženske, t. i. »babe«. Še
mimo kapelice na Povljah, pa ste nazaj
na parkirišču – s polno košaro gozdnih
dobrot.
Šmarjetne gore, preko kranjske ravnine
in Ljubljanske kotline do Krvavca. Tik
pod Lovrencem je koča, ki nudi hrano,
pijačo in toplo zavetje, predvsem pa je
znana po dišečih, mehkih krofih.
Dolžina poti: 6,4 km
Težavnostna stopnja: nezahtevna
Čas hoje: 2–3 ure
Dom na Lovrencu je v zimskem času odprt
med vikendi od 8. do 17. ure.
Cineplexx Kranj
Petek, 25. november,
ob 20. uri
Sandijevo vabilo Kranjčanom:
Na premieri bodo številni znani
športniki, posamezniki iz sveta zabave, posebni gosti in smučarji iz
tujine.
ALI RADI BERETE NAŠE
PRISPEVKE? KAJ VAM
JE V UTRIPU VŠEČ IN
KAJ NE? DELITE Z NAMI
SVOJE MNENJE.
POT POD STORŽIČEM
Že na poti do izhodišča se bo pred vami
odprl čudovit razgled na Kamniško-Savinjske Alpe. Parkirišče, ob katerem je
informativna tabla, boste našli približno šeststo metrov nad vasjo Povlje.
Nato vas bodo vodili smerokazi po gozdnih cestah, pešpoteh in vlakah – vse
do prvega počivališča ob Srečotovih
mlinčkih na potoku Milka. Nadaljujete do Sv. Lovrenca, kjer stoji majhna
cerkvica, ki datira daleč v leto 1157 in
je s svojimi arhitekturno-umetniškimi elementi prav prijetna za ogled. Na
Sv. Lovrencu se lahko z užitkom predate razgledom: za vami visoke gore
in pred vami razgled na dolino vse od
7 DO USPEHA
Vse Kranjčane s Tino vabiva na premiero, ki bo 25. novembra v kinu
Cineplexx (Planet TUŠ) ob 20.
uri. Vstopnice bo mogoče dobiti v
predprodaji, veljale pa bodo tudi za
zabavo po premieri, kjer se bomo
srečali in skupaj zabavali še v živo.
Vsekakor gre za edinstven dogodek,
kakršne Kranj ne gosti prav pogosto
in obljubljava, da bo to zelo poseben
večer.
Sandi Murovec in Tina Maze
Če ste sprehajalec, ki rad nabira gozdne
sadeže, je krožna Pot pod Storžičem
odlična ideja za vas. Sprehod vas bo dodatno nagradil še z majhnimi zanimivostmi, kulturno-zgodovinskimi biseri,
predvsem pa z dih jemajočimi razgledi.
Premiera filma
V tretjem Instagram
natečaju smo iskali
lepote Kranja in njegove
okolice, označene z značko
#KRlepo.
Pišite nam na [email protected]
ali pa se oglasite v TIC-u v Kranjski
hiši osebno in zaupajte svoje mnenje našim informatorkam.
Utrip Kranja prihaja brezplačno na vsa gospodinjstva v kranjski občini. Če k vam ne
prihaja, se obrnite na Gorenjski glas - pišite
na [email protected] ali pokličite na: +386 04
201 42 00.
Instagramerji so se po prejšnjih dveh
Instagram natečajih (#UtripKranja
in #UliceKranja) tokrat podali v lov
za svojimi najljubšimi in najlepšimi
motivi mesta. Za tistimi, ki so nam že
vsem poznani in tudi za tistimi, ki jih
je uzrlo le njihovo oko.
Če Utrip Kranja ne prihaja na vaš naslov
skupaj s Kranjskimi novicami, si svežo izdajo
lahko priskrbite v kavarnah in barih starega
mesta, v Kranjski hiši, v Mestni knjižnici Kranj
in na Petrolu.
Fotografije desetih
zmagovalcev natečaja
#KRlepo bomo razstavili v
petek, 11. novembra ob 18.
Uri v kavarni 12.56 v gradu
Khislstein. Vabljeni!
EKIPA JESENSKEGA UTRIPA KRANJA
Besedila: Zala Vidali, Manca Strugar, Kristina
15.7.2016 13:59:23
Sever, Tamara Maržič, Ana Lapanja in Tomaž
Štefe.
Kava_na_poti_2016_60x30mm_Kranjsko_obcinsko_glasilo.indd 2
Oblikovanje: Aljaž Primožič, Koordinacija dogodkov: Petra Žibert, Srečo Štagar Fotografije: arhiv ZTK Kranj Zahvala: Eva Pirnat, Kristina
Sever, Tamara Maržič kranjski ponudniki in prireditelji, Gorenjski Glas, Naklada: 38.000, Mesec: Oktober 2016, Izdaja: Zavod za turizem
in kulturo Kranj, zanj direktor mag. Tomaž Štefe
Urša Kalan
17
Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2016
Aktualno
Kranjske
prometne zagate
Skrbijo za učinkovito
rabo energije
Marjan Bajt
Mestni svetnik NSi
»Jaz sem za šparanje, saj
sem Gorenjc, zame bicikel
mercedes je benc …« poje
priljubljeni, žal pokojni
Avsenikov pevec Franc Košir. Pregovorno gorenjsko
»šparanje« in svetovna gospodarska kriza pa nista
edina razloga za novo
usmeritev v prometni politiki mnogih razvitih držav. Ta
usmeritev se imenuje trajna
mobilnost, ki pomeni več
poti opraviti peš, s kolesom
in javnim prevozom.
»… namest' bencina, na pivo
bo šlo …« še pravi Franc Ko­
ren. Po oceni obsega prevoza
z osebnimi avtomobili, ki jo
vsako leto pripravi Direkcija
RS za ceste, je bilo na sloven­
skih državnih cestah leta 2011
opravljenih skoraj 11 milijard
voznih kilometrov z osebnimi
avtomobili, kar je nekoliko več
kakor leto prej in za skoraj eno
tretjino (31 odstotkov) več ka­
kor leta 2000. Stanje je najbolj
skrb vzbujajoče v cestnem
Pri Lokalni energetski agenciji Gorenjske predvsem občinam svetujejo pri pripravi energetskih
zasnov, strategiji uporabe obnovljivih virov energije ter pri pripravi zakonsko obveznih dokumentov.
Kako so začeli z delom in o izzivih sva se pogovarjala z direktorjem mag. Antonom Pogačnikom.
Vilma Stanovnik
njem rabe energije, kot je na
primer kranjski plavalni bazen, občinska stavba in
Zdravstveni dom.«
Sodelujete tudi z ostalimi
gorenjskimi občinami?
»Seveda sodelujemo, vendar
so druge občine ob ustanavljanju LEAG podpisale pismo o nameri, kasneje pa
smo z določenimi občinami,
ki so z nami želele sodelovati na konkretnih nalogah,
podpisali pogodbe o izvajanju energetskega menedžmenta. Tako sedaj več kot
polovica gorenjskih občin
sodeluje z LEAG.«
V sedmih letih ste si gotovo
nabrali že kar nekaj izkušenj?
»Naj povem, da je LEAG
najmlajša energetska agencija v Sloveniji, ima pa najstarejšega direktorja. To pomeni, da je naša ekipa pestra in vedno bolj izkušena,
čeprav so sodelavci večinoma mladi. Trenutno nas je
šest, do konca leta nas bo
sedem. Ekipa je res dobra,
dela učinkovito. Izvajamo
pa vse več evropskih projektov, zato moramo za čas trajanja projektov dodatno zaposlovati nove sodelavce.
Naš namen ni zgolj sodelovanje v evropskih projektih,
ampak tudi zaposlovanje in
učenje novih kadrov.«
Na kakšen način poslujete?
»Poslujemo izključno na
osnovi pogodb, tudi s kranjsko občino imamo ustrezno
pogodbo o delu na področju
energetskega menedžmenta. To pomeni, da LEAG
nudi strokovno pomoč pri
vodenju in izvajanju lokalnih energetskih konceptov
(LEK) ter sodeluje v občinskih akcijskih skupinah za
uresničevanje zadanih ciljev
v posameznih občinah. Sicer pa agencija usmerja delovanje občin na področjih
učinkovite rabe energije in
Anton Pogačnik, direktor Lokalne energetske agencije
Gorenjske / Foto: Gorazd Kavčič
obnovljivih virov energije,
katerih cilji so zapisani v občinskih in državnih aktih.«
LEAG pomaga pri načrtovanju zmanjšanja porabe in
optimiziranju učinkovite
rabe energije. Kako?
»Znani so dolgoročni cilji
EU do leta 2020, tako imenovani 20-20-20. To pomeni 20-odstotno zmanjšanje
fosilnih goriv, 20-odstotno
povečanje energetske učinkovitosti in 20-odstotno
zmanjšanje CO2. Do leta
2030 pa je zdaj v EU oblikovan že nov cilj, in sicer, da
se zmanjša CO2 za vsaj 40
odstotkov. V skladu s tem
bomo skupaj z BSC pripravili skupni dokument gorenjske regije z akcijskim
načrtom za trajnostno energijo in klimatske spremembe SECAP, kjer bomo vsem
elementom SEAP (načrt za
trajnostno energijo) dodali
še klimatske spremembe.
Dokument bo nastal po pravilih Konvencije županov v
EU. Ob tem je treba najprej
poskrbeti za varčevanje z
energijo torej jo tudi učinkovito izrabljati. Pozornost
moramo posvečati tudi uvajanju obnovljivih virov energije, kar pomeni, da ne
bomo več uvažali toliko nafte in plina, ampak bomo vse
več uporabljali domače vire
(sonce, voda, les in geotermalno energijo). Občine na
Gorenjskem morajo težiti k
čim večji samooskrbi«.
Vaša zaveza je tudi varčna
raba energije ...
»Naša zelena nit je energetska učinkovitost in tudi var-
čevanje z energijo. Vendar
ne na način, da se kakovost
bivanja zmanjšuje, ampak
da se le-ta povečuje. Usmeritev LEAG je, da se izboljšajo energetske učinkovitosti
stavb, da se stavbe obnavljajo celovito. To pomeni zamenjavo energenta, zmanjšanje porabe energije in seveda, da se stavbe tudi sodobno prezračujejo. Pri večjih stavbah je pomembno,
da se uporabljen topel zrak
vrača nazaj in se znova uporabi za ogrevanje.«
Tu ima najbrž veliko vlogo
energetski menedžment?
»Izvajanje energetskega menedžmenta pomeni izvajanje ukrepov, zapisanih v občinskih lokalnih energetskih
konceptih. Vsaka občina
mora imeti akcijsko skupino
in koordinatorja za izvajanje
aktivnosti, LEAG pa ima vlogo, da usmerja in svetuje pri
izvajanju nalog skladno z
energetskim zakonom. Pripravljamo predloge programov, kaj se bo naredilo. Lahko sodelujemo tudi pri tem,
da se zagotovijo potrebna
sredstva iz razpisov in projektov in vse to se potrjuje
na mestnem svetu. Po novem pravilniku država zahteva poročanje, s katerim
bodo ugotavljali prihranke
pri posameznih objektih in
na ravni občine. Za to je treba imeti tako imenovano
energetsko knjigovodstvo,
kar pomeni ugotavljanje porabe energije. V svojem sistemu imamo trenutno več
kot 120 objektov, poleg tega
pa imamo še nekatere večje
objekte s ciljnim spremlja-
Varovanje okolja je pri vašem delu še kako pomembno?
»Poleg tega, da so ključne
smernice občin na Gorenjskem učinkovita raba energije in čim večja energetska
samooskrba, je nujna odločitev vseh za varčevanje z
energijo in varovanje okolja.
Dejstvo je, da vse, kar iz okolja za pridobivanje energije
vzameš, moraš tudi na
ustrezen način vrniti v okolje. Energetsko knjigovodstvo, ki ga izvaja LEAG, namreč vključuje spremljanje
porabe toplote oziroma
energije za ogrevanje, elektriko, porabo vode in odpadke. To pomeni, da naše delo
ni le energetika, ampak se
usmerjamo tudi v varovanje
okolja.«
Poleg že omenjenih dejavnosti jih LEAG izvaja še kar
nekaj ...
»Dejavnosti imamo res veliko, od izobraževanja po šolah do izvajanja energetskih
pregledov, prav tako izdajamo energetske izkaznice.
Pretežno jih pripravljamo za
javni sektor, saj je dejstvo,
da morajo imeti vsi javni
objekti nad velikostjo 250
kvadratnih metrov izdelane
energetske izkaznice (EI).
Če ta niso izobešene na javnem mestu, je zakonsko določena kazen. Tudi če gre za
najem stanovanja, hiše za
več kot za eno leto, je treba
najemniku predložiti EI.
Prav tako je treba imeti izdelano EI, če gre za prodajo
hiše ali stanovanja.«
Sodelujete tudi v mednarodnih projektih?
»Izjemno smo veseli, da
smo na razpisih uspeli s tremi projekti. To so CityEnGov, BUILD2LC in MODER. Gre za zelo zanimive
in pomembne projekte, kjer
sodelujemo z različnimi
partnerji iz tujine. Skupna
vrednost teh projektov je blizu pol milijona EUR. Dodatno bomo skušali dobiti še
kak projekt na področju pametnih mest in E-mobilnosti. Pri projektih vse več sodelujemo tudi z BSC. Prav
tako smo zelo zadovoljni s
sodelovanjem z Mestno občino Kranj. Odprti pa smo
tudi za sodelovanje z vsemi
občinami in drugimi partnerji na Gorenjskem, ki si
tega želijo.«
Zadnja pridobitev je urejen prehod za kolesarje čez
Kidričevo cesto v Kranju.
MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ, SVETNIŠKA SKUPINA NSI
Lokalno energetsko agencijo
Gorenjske (LEAG) je Mestna občina Kranj ustanovila
pred sedmimi leti kot javni
zavod. Zakaj?
»Lokalna energetska agencija Gorenjske je bila ustanovljena leta 2009. Pobuda za
ustanovitev je res prišla z
Mestne občine Kranj, projekt pa je bil takrat podprt s
strani programa Inteligentne Energije za Evropo
(IEE). To pomeni, da smo
bili prve tri leta v višini nekaj več kot šestdesetih odstotkov financirani s strani
tega programa. Sicer pa je
edini ustanovitelj Mestna
občina Kranj.«
sirano javnostjo, na kateri je
bila pozornost usmerjena zla­
sti na staro mestno jedro. V
imenu Komisije varno kolesa­
rim (KVK) sem v delavnici dal
pobudo za vzpostavitev kole­
sarskega koridorja skozi me­
sto. Predsednik KS Kranj Cen­
ter g. Pavšler je zato NSi in
mene razglasil za ekstremista,
ki želi za ves promet zapirati
staro mestno jedro, čeprav
pomeni predlog le poskus is­
kanja enakopravnega mesta
pod soncem za kolesarje v
Kranju. Daljinska kolesarska
povezava D2 od Rateč do Lju­
bljane, ki jo je v začetku okto­
bra slavnostno odprl prome­
tni minister, poteka tudi skozi
Kranj. Ta bo v mesto pripeljala
številne kolesarje, ki bodo s
kolesom spoznavali našo lepo
domovino. Nedavno sem na
nemškem Bavarskem kolesa­
ril po Romantični cesti, ki po­
vezuje več kot dvajset sre­
dnjeveških mest. Prav kolesar­
ji so med najštevilnejšimi obi­
skovalci te poti, ki so obenem
zelo hvaležni gostje. Kranj se
lahko s svojo bogato zgodovi­
no, številnimi kulturnimi in
javnem potniškem prevozu. Z
njim je bilo leta 2011 opravlje­
nih kar 89 odstotkov manj ki­
lometrov kot leta 1990 oziro­
ma 55 odstotkov manj kot
leta 2000.
V Mestni občini Kranj sta da­
nes na prometnem področju
zlasti aktualna dva projekta:
nov avtobusni terminal, za ka­
terega je predlagana lokacija
na sedanjem parkirišču ob
kranjski porodnišnici, in celos­
tna prometna strategija. V
stranki Nova Slovenija – kr­
ščanski demokrati smo bili
zelo previdni pri odločitvi, ali
na seji Mestnega sveta potrdi­
ti predlagano lokacijo avtobu­
snega terminala. Po opravlje­
ni primerjavi možnih lokacij in
dodatnih pojasnilih, ki smo jih
zahtevali od občinske uprave
in župana, smo se na podlagi
argumentov za in proti odlo­
čili predlagano rešitev pod­
preti. Alternativne lokacije so
namreč iz prometnih, prostor­
skih in lastniških razlogov ne­
primerne.
Celostna prometna strategija
(CPS) dobiva v Kranju šele
prve obrise. Občinska uprava
je v začetku oktobra organizi­
rala prvo delavnico z zaintere­
zgodovinskimi znamenitost­
mi, naseljensko kulturo Slova­
nov, sotočjem Save in Kokre,
Prešernom, gotsko lepotico
cerkvijo sv. Kancijana in še čim
postavi ob bok mestom, ki
sem jih obiskal na tej poti.
V vlogi mestnega svetnika in
podpredsednika KVK si bom
še naprej prizadeval za izbolj­
šanje prometne varnosti kole­
sarjev v Kranju. V letu in pol
dela se že lahko pohvalimo z
nekaj uspehi v tej smeri, veli­
ko dela pa nas še čaka. Spre­
memba potovalnih navad in
uvedba alternativnih načinov
prevoza na okolju bolj prija­
zen pogon bo vsem prebival­
cem Mestne občine Kranj pri­
nesla večjo kakovost življenja,
čistejše okolje in večjo eko­
nomsko uspešnost.
»Si lastnik avtomobila, ne pa
tudi ceste. Cesta pripada
vsem!« je bilo geslo predstavi­
tvene televizijske oddaje o
trendih trajne mobilnosti v
evropskih mestih. Tudi Kranj­
čani se moramo zavedati, da
so javne ceste in parkirna me­
sta na javnih površinah last
vseh občanov, ne samo ljudi,
ki živijo v njihovi neposredni
okolici.
18
Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2016
Kultura
Ozara nastopila
na „državnem“
Uspeh na „borštniku“
Pretekli konec tedna je mladinska skupina AFS
Ozara nastopila na drugem delu prireditve Le
plesat me pelji v Žalcu.
Prešernovo gledališče je na nedavno končanem 51. Borštnikovem srečanju za predstavo Pred
upokojitvijo prejelo kar tri festivalske nagrade.
Ozara ima tudi v mladih vrstah odlične folkloriste.
Igor Kavčič
Kranj – Po prvem delu osrednje letošnje folklorne prireditve v organizaciji Javnega
sklada Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti z
naslovom Le plesat me pelji
julija v Beltincih, je prejšnji
konec tedna v Žalcu potekal
še njen drugi del. Gre za
najboljše izbrane odrasle
folklorne skupine Slovenije,
ki so uspešno prešle tristopenjski sistem selekcije ter s
tem dokazale svojo inovativnost in kakovost v poustvarjanju izročila. Skupaj se je
letos na območnih srečanjih
predstavilo okrog 200 odraslih folklornih skupin, več
kot 60 pa jih je napredovalo
na sedem regijskih srečanj,
ki sta si jih ogledali državni
strokovni spremljevalki dr.
Urša Šivic in Klavdija Žabot.
Za 2. del državnega srečanja
sta izbrali le sedem najboljših skupin oziroma njihovih
programov. V Žalcu so tako
nastopile folklorne skupine:
FS Račna Kulturnega druš-
tva Franceta Prešerna, Mladinska FS 'Lintvar' – Kulturno društvo Skrinja Šentjur,
FS 'Koleda' Velenje, FS Leščeček Kulturnega društva
Slavko Osterc Veržej, FS
Marko iz Beltincev, AFS
KUD Študent iz Maribora,
Gorenjsko pa je zastopala
mladinska skupina AFS
Ozara iz Kranja.
Programe skupin je spremljala in ocenjevala strokovna
žirija v sestavi: Tanja Drašler, Petra Nograšek in mag.
Simona Moličnik, ki je ob
koncu prireditve dvema najboljšima podelila zlati priznanji s pohvalo. Za plesno
izvedbo in koreografijo je
zlato priznanje s pohvalo
prejela AFS KUD Študent
Maribor, za najbolj prepričljivo uprizoritev v celoti pa
FS Leščeček Kulturnega
društva Slavko Osterc Veržej. V nastopu so se izkazali
tudi mladi kranjski folkloristi iz AFS Ozara in tako
dokazali, da preraščajo v eno
najboljših folklornih skupin
na Gorenjskem.
Kranj – Festival Borštnikovo
srečanje z več kot polstoletno
tradicijo in vsakoletnim
izborom najboljših predstav
pretekle sezone na slovenskih odrih, ob kranjskem
Tednu slovenske drame, ki v
ospredje postavlja slovenska
besedila, velja za prestižnega
v državi. To bi lahko potrdili
tudi za nagrade, ki jih na
njem podelijo. Letošnji festival je bil za kranjsko gledališče uspešen, kot že dolgo ne,
saj so z dramo Thomasa Bernharda Pred upokojitvijo, ki
so jo v Prešernovem gledališču premierno uprizorili lansko jesen, v Kranj prišle kar
tri festivalske nagrade. Tako
je Borštnikovo nagrado za
najboljšo režijo prejela Mateja Koležnik. Eno od štirih
enakovrednih igralskih
nagrad je za vlogo Vere v tej
predstavi prejela Vesna Jevnikar, po mnenju strokovne
žirije pa je kranjska predstava imela tudi najboljšo celostno vizualno podobo, ki so
jo zasnovali: scenografka
Mojca Kocbek Vimos, oblikovalec videa Andrej Intihar,
oblikovalec svetlobe Bojan
Hudernik, oblikovalec maske Matej Pajntar in kostumograf Alan Hranitelj.
„Lepo je biti nagrajen in
pohvaljen za svoje delo. Zato
bi se zelo lepo zahvalila celot-
Foto: Tina Dokl
Foto: Janez Eržen
Igor Kavčič
Vesna Jevnikar je v Prešernovem gledališču odigrala številne odmevne gledališke vloge.
ni naši ekipi. Še posebej režiserki Mateji Koležnik, ljubemu Rudolfu (Borut Veselko),
ubogi Klari (Darja Reichman)
in našemu občinstvu. Brez
vas nas ne bi bilo. Dokler
vztrajate vi, lahko ustvarjamo
in vztrajamo mi,« je ob prejemu nagrade v zahvalo ekipi,
predvsem pa soigralcema v
drami Pred upokojitvijo, na
odru Borštnikovega srečanja
povedala Vesna Jevnikar, ki
je po številnih priznanjih in
nagradah, ki jih je prejela
doslej, stopila na oder tudi
kot Borštnikova nagrajenka.
Na uspeh na Borštnikovem
srečanju so seveda ponosni
tudi v Prešernovem gledališču, kjer so ob številnih
nagradah na festivalih v tujini letos tako zelo bogato
bero nagrad odnesli tudi iz
Maribora. Umetniška vodja
gledališča Marinka Poštrak
ob tem v svojih razmišljanjih ostaja angažirana: „Lep
je občutek, da je žirija Borštnikovega srečanja prepoznala in nagradila ustvarjalce
tako uprizoritveno zahtevne
in virtuozno izpeljane predstave. Lep je tudi občutek,
da je prepoznala srhljivo
aktualnost ponovnega vznika nacizma in fašizma v
vseh družbenih in političnih
porah, na katere smo želeli
opozoriti s predstavo. Manj
lep pa je občutek, da to, na
kar je Thomas Bernhard
opozarjal in kritiziral pred
štiridesetimi leti, danes postaja srhljiva realnost in
evropska mora. Gledališče
ob tem ne more in tudi ne
sme molčati!«
Usmeritev uprizarjanja družbeno angažiranih predstav
in vedno znova nastavljanja
ogledala aktualni družbi, ki
jo v Prešernovem gledališču
gojijo že desetletje in več, s
tokratnimi nagradami na
neki način dobiva tudi potrditev doma.
Podelitev Jenkove nagrade
Danes bodo v Kranju podelili letošnjo Jenkovo nagrado. Med nominiranimi trije pesniki in dve pesnici.
Igor Kavčič
www.gorenjskiglas.si
Po knjigi Špiclji udbe
je izšla še knjiga
Špiclji udbe 2 A – L.
V knjigi med drugim
najdemo rezervne in
opuščene sodelavce
SDV, zaposlene
v SDV in ostale
vire, registrirane
sodelavce SDV ter
sodelavce organov
varnosti JLA.
Cena knjige je
Če jo naročite po pošti, se poštnina
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na:
[email protected]
24
90
EUR
Kranj – Društvo slovenskih
pisateljev Jenkovo nagrado
podeljuje za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let.
Podelitev bo letos potekala
že tridesetič, celo dopoldne
pa bo v Mavčičah in Kranju
organiziran pester program.
Letos je o nominiranih pesniških zbirkah odločala žirija v sestavi: Goran Dekleva
(predsednik), dr. Igor Divjak, Ana Geršak, Majda Kne
in Veno Taufer. Nominirani
pesniki so: Anja Golob za
pesniško zbirko Didaskalije
k dihanju, Blaž Iršič za zbirko Poezija za avtomehanike,
Meta Kušar za zbirko Azur,
Uroš Prah za zbirko Tišima
in Tone Škrjanec, ki se predstavlja z zbirko Sladke pogačice. Danes, v petek, bo ob
9.30 na Podreči pred spomenikom Simonu Jenku najprej zbrane nagovoril Rudi
Zevnik, predsednik KD
Simona Jenka – Šmonca
Mavčiče, v programu pa
bodo nastopili otroci OŠ
Simona Jenka Smlednik in
Utrinek z lanskoletne podelitve Jenkove nagrade ob Jenkovem spomeniku / Foto: Primož Pičulin
OŠ Orehek – Mavčiče. Ob
10.45 bo pred pesnikovim
grobom v Prešernovem gaju
spregovoril direktor Zavoda
za turizem in kulturo Kranj
Tomaž Štefe, v programu pa
bodo nastopali otroci OŠ
Simona Jenka Smlednik. Ob
11.45 se bodo pesniku poklonili pred njegovo spominsko
ploščo v Tomšičevi ulici,
osrednji dogodek pa bo ob
12. uri v Galeriji Prešernovih
nagrajencev. Nagovorila nas
bosta Nada Bogataj Kržan v
imenu MO Kranj ter Niko
Grafenauer, prvi prejemnik
Jenkove nagrade leta 1986.
Predstavili se bodo letošnji
nominiranci za Jenkovo
nagrado, nagrado pa bo
podelil Ivo Svetina, predsednik Društva slovenskih pisateljev. Dogodek finančno
podpira Javna agencija za
knjigo RS, ob Društvu pisateljev pa dogodek soorganizirata še KD Simona Jenka
– Šmonca Mavčiče in Zavod
za turizem in kulturo Kranj.
19
Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2016
Druženje
G2 83x143_Layout 1 1/15/15 7:17 AM Page 1
T:
04 280 48 00
Medgeneracijski
center
E: [email protected]
Cesta
talcev 7, 4000 Kranj
S:
www.luniverza.si
Znanje je jamstvo
a uspeøno prihodnost
n osebno zadovoljstvo.
Kranj
T: 082 058 457 E: [email protected] S: www.luniverza.si
Vaš partner za znanje.
ISI v januarju 2015 »Medsebojno druženje bogati naše
medosebne odnose.«
• Varuh predøolskih otrok
TROKOVNA
• Maser
• Refleksoterapevt
SPOSABLJANJA
Brezplačne
aktivnosti v Medgeneracijskem centru Kranj
• Raœunovodja
• Socialni oskrbovalec
v novembru
2016:
eœje
• Pomoœnik kuharja
• Pomoœnik natakarja
aposlitvene  Sreda,
11. 2016
11.00–12.30
• Teœaji2.
raœunalniøtva
ožnosti
• Teœaj 10-prstnega slepega tipkanja
Medkulturno
v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo
N - NE - IT -
nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko
in drugo folkloro, raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo
ØP
- FR - RU - SL
ter predvsem zabavno in kakovostno preživljamo prosti čas.
EŒAJI TUJIH JEZIKOV
AKCIJA ZIMA 2015
Obœani Mestne obœine Kranj:
Z vpisom v teœaj tujega jezika
plaœate 100 EUR manj.
Obœani drugih obœin: Z vpisom
v teœaj tujega jezika ob predložitvi
kupona (oglasi)
prejmete 10% popust.
 Sreda, 2. 11. 2016
16.00–17.00
eœja kompetentnost,
Z dihanjem izboljšujem svoje zdravje. Pri izvajanju vaje se
amozavest,
razbremenimo stresov, se sprostimo in povežemo nazaj k sebi.
amostojnost
Vadbo vodi Brigitta Jevnikar.
 Sreda, 2. 11. 2016
ENTER ZA 3. ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE
Petje ljudskih
pesmi
18.00–20.00
ster izbor teœajev in delavnic na naslednjih podroœjih:
• Digitalna fotografija
z oblikovanjem
 Četrtek,
3. 11.
2016 slik
9.00–11.00
• Filozofija
Klasiœna glasba in njene skrivnosti
I••nfo
točka
za seniorje.
Osvežitev
cestno prometnih
predpisov Svetujemo vam, kam se obrniti po pomoč
• Zelišœa - vir sprostitve in zdravja
in
kje najti
prave informacije za vsakovrstne težave, ki se človeku
• Obrezovanje
dreves
4 280 48 22
• Masaža lasišœa
[email protected]
pojavijo
v tretjem
življenjskem
obdobju, kot so na primer osebne
• Spoznajmo Kranj
- zgodovina in
arheologija
stiske, težave in dvomi v zvezi s socialnovarstvenimi prejemki in
m oglasom ste deležni 10% popusta pri vpisu v teœaj tujega jezika.
še čim. Nudimo vam tudi pomoč pri iskanju in izpolnjevanju
Akcije in popusti se ne seøtevajo.
različnih obrazcev. Na razpolago smo vam vsak torek od 13.00
do 15.00 in vsak četrtek od 9.00 do 11.00. Skupaj bomo našli
www.luniverza.si
rešitev. Telefon: 082 058 457, e-pošta: [email protected]
kliœite in pravoœasno pridobite potrebne informacije zase.
akovostno
reživet œas
 Četrtek, 3. 11. 2016
13.00–14.30
Predavanje/čajanka CSD. Marko Ogris bo predstavil temo
Zgodovina Nobelove nagrade za literaturo.
 Sreda, 9. 11. 2016
18.00–19.30
Somatski gibi. To so najbolj lahkotni, zavestni in naravni gibi,
s pomočjo katerih si lahko pomagamo sami pri odpravljanju
kroničnih bolečin mišično-skeletnega sistema, plitkega dihanja,
čustvenih travm … Delavnico vodi Irena Jugovic.
 Sreda, 9. 11. 2016
18.00–19.30 Astrološka delavnica. O tej mejni vedi in astroloških svetovanjih
bo spregovoril Tadej Šink. Odgovarjal bo tudi na vprašanja.
Pohitite s prijavami, skupina vključuje do 15 oseb!
 Četrtek, 10. 11. 2016
17.00–19.00 E
go – naš navidezni prijatelj – 2. del. O entiteti, ki ima prevladujoč vpliv na naše notranje življenje, komajda kaj vemo. Na predavanju Zorana Železnikarja bo govora o njegovi naravi, o mehanizmih, ki jih uporablja, pasteh, ki nam jih nastavlja, in še marsičem.
 Petek, 11. 11. 2016
18.00–19.30
Potopisno predavanje: Armenija in Gruzija. Pripravila ga je
Olga Pavlin.
 Ponedeljek, 14. 11. 2016 18.00–19.30
Predavanje o bioterapiji. Primož Rappl bo predstavil zdravljenje
po metodi Zdenka Domančiča.
 Ponedeljek, 14. 11. 2016 18.00–19.30
Pripovedovanje življenjskih zgodb. S pisateljico in raziskovalko
Mileno Miklavčič se bomo pogovarjali o odnosih nekoč in danes,
kaj bi lahko bilo danes drugače, pa ni. Katerih predsodkov, navad
in podedovanih vzorcev se nismo znebili še dandanašnji?
 Ponedeljek, 14. 11. 2016 18.00–20.00
Delavnica za mlade. Namenjena mladostnikom nad 12 let. Vodi
Iris Šober.
 Torek, 15. 11. 2016
9.00–11.00
Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Tedenska prijateljska
srečanja za starejše, ki si želijo druženja, odkritega in spoštljivega
pogovora ter človeške bližine. Informacije in prijave na e-naslov
[email protected] ali 051 425 351 (Eva)
 Četrtek, 3. 11. 2016
17.00–19.30
Kako odpustiti in biti za izkušnjo iskreno hvaležen?
Predavanje s praktičnimi primeri. Proces odpuščanja zajema
osvoboditev čustvenih strupov, spremembo škodljivih misli ter
prevzem moči za osebnostno in duhovno rast. Predavanje
dr. Kristine Knific.
10.00–11.00
 Torek, 15. 11. 2016
Striček Zoran pripoveduje najmlajšim.
 Četrtek, 3. 11. 2016
19.30–21.00
Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi,
medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi – kako laže in hitreje do
boljših rešitev. Prijave in informacije za individualne pogovore
in svetovanje pri dr. Kristini Knific sprejemamo na:
reš[email protected]
 Torek, 15. 11. 2016
18.00–19.30
Kvačkanje. Delavnice vodi Tatjana Jerančič.
 Četrtek, 3. 11. 2016
18.00–19.30
Računalniška prva pomoč. Prostovoljec Peter Puklavec vam
nudi pomoč pri uporabi računalniških programov, spletne pošte
in reševanju različnih problemov ...
11.00–12.30
 Sreda, 16. 11. 2016
Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo
nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko
in drugo folkloro, raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo
ter predvsem zabavno in kakovostno preživljamo prosti čas.
 Četrtek, 3. 11. 2016
18.00–20.00
Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje
plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec maket v podanem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju pravega predmeta.
Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj.
17.00–19.30
 Petek, 4. 11. 2016
Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi,
medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi – kako laže in hitreje do
boljših rešitev. Prijave in informacije za individualne pogovore
in svetovanje pri dr. Kristini Knific sprejemamo na:
reš[email protected]
 Petek, 4. 11. 2016
18.00–20.00
Slikarska delavnica. Na srečanje prinesite svinčnike in risalne
liste.
17.00–19.00
 Torek, 15. 11. 2016
Priprava presnih sladic. Pripravili bomo okusne sladice ter
preživeli pozno popoldne v prijetni družbi. Delavnico vodi
Helena Črnič.
18.00–19.30
 Torek, 15. 11. 2016
Kitajščina I. Pripravljamo šest srečanj. Sprejemamo še prijave
do zapolnitve mest.
 Sreda, 16. 11. 2016
17.00–19.00
Ustvarjalna delavnica – izdelava zunanjih novoletnih okraskov
v sodelovanju s KS Bratov Smuk.
 Ponedeljek, 21. 11. 2016 18.00–20.00 Delavnica za mlade. Namenjena mladostnikom nad 12 let.
Vodi Iris Šober.
 Torek, 22. 11. 2016
9.00–11.00
Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Tedenska prijateljska
srečanja za starejše, ki si želijo druženja, odkritega in spoštljivega
pogovora ter človeške bližine. Dobrodošel vsak!
Informacije in prijava na e-naslov [email protected]
ali 051 425 351 (Eva).
 Torek, 22. 11. 2016
10.00–11.00
Druženje vrtcev z Gospodično Mično
 Torek, 22. 11. 2016
17.00–19.00
Koristne pravne informacije: Odškodninsko pravo – 2. del.
Odškodnina izhaja iz odgovornosti za škodo. Katere predpostavke
morajo biti izpolnjene za odškodninsko odgovornost, kakšna je
možnost povrnitve, denarna odškodnina in podobno, bo
razlagala univ. dipl. prav. Tanja Antonič.
 Torek, 22.11.2016
18.00–19.30
Kvačkanje. Delavnice vodi Tatjana Jerančič.
 Torek, 22.11.2016
18.00–19.30
Kitajščina II. Pripravljamo 6 srečanj. Prijave sprejemamo do
zapolnitve mest.
 Sreda, 23. 11. 2016
9.30–10.30
Z dihanjem izboljšujemo svoje zdravje. Pri izvajanju vaje se
razbremenimo stresov, se sprostimo in povežemo nazaj k sebi.
Vodi Brigita Jevnikar.
 Sreda, 23. 11. 2016
11.00–12.30
Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo
nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko
in drugo folkloro, raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo
ter predvsem zabavno in kakovostno preživljamo prosti čas.
 Sreda, 23. 11. 2016
17.00–19.00
Ustvarjalna delavnica – izdelava zunanjih novoletnih okraskov
v sodelovanju s KS Bratov Smuk.
 Sreda, 23. 11. 2016
18.00–19.30
Predavanje: Bolezen – zakaj pride, kako se ji izogniti?
Na predavanju Tatjane Miljavec bomo pogledali, kaj lahko sami
naredimo za svoje zdravje, srečo, kako odnosi vplivajo na naše
zdravje.
17.00–19.00
 Četrtek, 24. 11. 2016
Kulinarična delavnica – madžarska kuhinja. V madžarsko
kulinariko sodi marsikaj več kot le ogrska salama! Delavnico vodi
Ula Hribar Babinski.
 Četrtek, 24. 11. 2016
18.00–19.30 Berimo s srcem – bralna skupina. V sproščenem vzdušju bomo
ženske vseh generacij delile vtise o knjigah, ki jih je treba brati s
srcem, in ne z glavo. Delavnico vodi Sergeja Kovše. Vabljene!
 Petek, 25. 11. 2016
Tarok
18.00–20.00
 Ponedeljek, 28. 11. 2016 18.00–20.00
Ustvarjalna delavnica z mladimi – izdelava zunanjih novoletnih
okraskov v sodelovanju s KS Bratov Smuk
18.00–19.30
 Sreda, 16. 11. 2016
Predstavitev tehnike TRE. Gre za preprosto, a izjemno učinkovito
metodo, s pomočjo katere sproščamo napetosti, stres in travme.
Je odlično orodje, s katerim si lahko hipoma pomagamo.
Predavanje vodi Mateja Sintič.
 Torek, 29. 11. 2016
9.00–10.00
Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Tedenska prijateljska
srečanja za starejše, ki si želijo druženja, odkritega in spoštljivega
pogovora ter človeške bližine. Dobrodošel vsak!
Informacije in prijave na e-naslov [email protected]
ali 051 425 351 (Eva)
 Sreda, 16. 11. 2016
Petje ljudskih pesmi
 Torek, 29.11.2016
10.00–11.00
Striček Zoran pripoveduje najmlajšim.
18.00–20.00
 Četrtek, 17. 11. 2016
13.00–14.30 Predavanje/čajanka CSD. Marko Ogris bo predstavil temo
Privlačnost neumnih idej v zgodovini človeške vrste.
 Torek, 29. 11. 2016
17.00–19.00
Ustvarjalna delavnica – izdelava zunanjih novoletnih okraskov
v sodelovanju s KS Bratov Smuk
17.00–18.30
 Četrtek, 17. 11. 2016
Izdelava naravne kozmetike. Predstavila jo bo Helena Črnič.
18.00–19.30
 Torek, 29. 11. 2016
Kvačkanje. Delavnice vodi Tatjana Jerančič.
18.00–19.30  Četrtek, 17. 11. 2016
Računalniška prva pomoč. Opis kot dne 3. 11. 2016.
 Torek, 29. 11. 2016
18.00–19.30
Kitajščina III. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.
 Ponedeljek, 7. 11. 2016 18.00–20.00 Kulinarična delavnica z mladimi – priprava »sladkega greha«
18.00–20.00  Četrtek, 17. 11. 2016
Maketarska delavnica. Opis kot dne 3. 11. 2016.
 Torek, 8. 11. 2016
9.00–11.00
Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Tedenska prijateljska
srečanja za starejše, ki si želijo druženja, odkritega in spoštljivega
pogovora ter človeške bližine. Informacije in prijava na e-pošto:
[email protected] ali 051 425 351 (Eva)
 Petek, 18. 11. 2016
11.30–12.30
Uporaba pametnih telefonov. Te naprave so za marsikoga trd
oreh. Luka Bratina vam bo pomagal pri njihovem spoznavanju in
uporabi.
10.00–12.00
 Sreda, 30. 11. 2016
V
aje za spomin. Vredno se je potruditi, da bo naš spomin dobro
deloval tudi v kasnejših obdobjih našega življenja. Na delavnici,
ki jo vodi Lea Zlodej, bomo spoznali preproste vaje, s katerimi
spomin krepimo.
 Ponedeljek, 7. 11. 2016 17.00–18.30 E
terična olja doTERRA. Gre za certificirano čista terapevtska
eterična olja s certifikatom CPTG. Ima čiste, naravne in aromatične
sestavine, pazljivo pridobljene iz rastlin. Olja ne vsebujejo polnil
in sintetičnih dodatkov. Predstavila jih bo Ines Mravlja.
 Torek, 8. 11. 2016
10.00–11.00
Druženje vrtcev z Gospodično Mično
 Torek, 8. 11. 2016
17.00–19.00
Koristne pravne informacije: Odškodninsko pravo – 1. del
Odškodnina izhaja iz odgovornosti za škodo. Katere predpostavke
morajo biti izpolnjene za odškodninsko odgovornost, kakšna je
možnost povrnitve, denarna odškodnina in podobno, bo
razlagala univ. dipl. prav. Tanja Antonič.
 Torek, 8. 11. 2016
18.00–19.30
Kvačkanje. Delavnice vodi Tatjana Jerančič.
 Sreda, 9. 11. 2016
11.00–12.30
Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo
nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko
in drugo folkloro, raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo
ter predvsem zabavno in kakovostno preživljamo prosti čas.
 Petek, 18. 11. 2016
17.00–18.30
Predavanje o delovanju žlez z notranjim izločanjem. Izvedeli
bomo vse o endokrinem sistemu ter o sedmih žlezah znotraj
telesa, ki so energijska središča, odgovorna za uravnavanje
pretoka energije znotraj vseh organskih sistemov.
18.00–19.30
 Petek, 18. 11. 2016
Družabni večer – TOMBOLA. Preprosta igra, prijetno druženje in
možnost prejema nagrade.
 Ponedeljek 21. 11. 2016 17.00–19.00
Ustvarjalna delavnica – izdelava adventnega venčka za
praznično vzdušje v vašem domu. Svečke ter druge primerne
materiale prinesite s seboj. Delavnico vodi Katja Sušnik.
 Ponedeljek, 21. 11. 2016 18.00–19.30 Organiziran pohod: Jama Tular – laboratorij človeških ribic.
Zbor ob 17.00 na parkirišču ob železniški postaji Kranj. Največ 18
udeležencev! Obvezne prijave! Vodi turistični vodnik Janko Zupan.
 Sreda, 30. 11. 2016
11.00–12.30
Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo
nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko
in drugo folkloro, raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo
ter predvsem zabavno in kakovostno preživljamo prosti čas.
 Sreda, 30. 11. 2016
17.00–20.00
Proaktivna kavarna. Ustvarjalno in sproščeno druženje ljudi
v prijetnem okolju, ki žele povečati kakovost življenja v kraju.
Prijave na [email protected]
 Sreda, 30. 11. 2016
Petje ljudskih pesmi
18.00–20.00
* Prijave na vse dogodke (razen drugače označene) na
telefon 082 058 457 ali na e-naslov [email protected]
20
Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2016
Šport
Začeli so z zmagami
V Hokejskem klubu Triglav so se na začetku sezone izkazali zlasti člani in mladinci do 20 let, čeprav
imajo zlasti mladinci zelo naporen ritem tekmovanj.
Jože Marinček
Kolesar Save Kranj Jaka Primožič je na
svetovnem prvenstvu znova dokazal, da sodi
med najbolj perspektivne mlade kolesarje na
svetu.
Vilma Stanovnik
Hokejisti Triglava so dobro začeli novo sezono. / Foto: Gorazd Kavčič
premagali Zagreb (6:2),
nato na domačem ledu Playboy Slavijo (5:2), na gostovanju ECE Celje (3:2), nato na
domačem ledu Medveščak
(3:2) in prejšnji teden MK
Bled (5:1).
»To je bilo res nekoliko nepričakovano. V ekipi imamo
nekaj povratnikov, vendar je
čvrsta in homogena. Fantje
se med seboj zelo dobro ujamejo in se spogledujemo za
mesta, ki prinašajo medaljo.
To je tudi naš glavni cilj,«
pravi trener Drinovec.
»Dokler nam gre tako dobro,
je enostavno biti kapetan.
Ekipa je med seboj povezana, fantje se dobro poznamo
in mislim, da se bomo tudi
po porazu hitro pobrali. Starostna razlika se v garderobi
ne pozna. S vrnitvijo Terlikarja, Zupana in Grošlja
smo dobili nekaj starejših in
izkušenejših soigralcev, skupaj pa skrbimo za dobro
vzdušje. Tako se tudi mlajši
počutijo enakovreden del
ekipe,« pravi kapetan članskega moštva Miha Ahačič.
Na tekmovalni lestvici pa so
hokejisti Triglava blizu vrha
tudi v mednarodni mladinski ligi EBYSL do 20. leta starosti, saj so po enajstih odigranih tekmah trenutno na
tretjem mestu skupine C in
po točkah izenačeni s hokejisti beljaškega VSV. »V tem
tekmovanju bi bili lahko uvrščeni še višje, vendar smo
kar zadovoljni, saj so se tekme, ki smo jih izgubili, končale z golom razlike, kar
pove, da smo enakovredni
nasprotniki. Želim si le, da
bodo fantje zdravi in da
bomo v popolnih postavah
lahko tekmovali naprej,« pravi trener Drinovec, ki mu pri
vodenju moštva pomaga
Mitja Kern. "S soigralci se
odlično razumemo, saj smo
skupaj že od majhnega in se
res dobro poznamo,« dodaja
kapetan Miha Vilfan.
Dve zmagi in dva poraza so
v letošnji sezoni zabeležili
mladinci od 18. leta starosti,
ki nastopajo v državnem
prvenstvu. V klubu so se
namreč dogovorili, da bodo
v rednem delu tekmovanja v
ekipo vključevali tudi mlajše
igralce, saj se velikokrat
pokriva tekmovanje v državnem prvenstvu in ligi
EBYSL. V končnici bodo
nato tekmovanje nadaljevali
v popolni postavi.
Nekoliko slabše so sezono
začeli kadeti, ki sicer branijo
naslov prvakov. Trener moštva je Edo Hafner, ki ima
močno pomlajeno ekipo.
Pri Triglavu imajo tudi žensko ekipo, ki nastopa v članskem državnem prvenstvu.
"Ekipa se je močno pomladila. Z njo dela trener Gregor Kranjc, ki je tudi pomočnik v članski moški ekipi,«
še pravi Drinovec in dodaja,
da imajo v klubu veliko mladih hokejistov, njihovi trenerji pa so: Jure Kozjek,
Domen Jemec, Anže Pintar,
Miha Ahačič in Žan Zupan.
Letošnje kolesarsko svetovno prvenstvo v Dohi v Katarju naši reprezentanci ni prineslo nove kolajne, se je pa
dveh odličnih uvrstitev veselil mladi kolesarski up kranjske Save Jaka Primožič, ki je
v konkurenci mladincev v
kronometru osvojil deveto
mesto, na cestni dirki pa je
bil osmi. Prav tako med
mladinci je nastopil še en
Savčan, Nik Čemažar, ki je
na kronometru osvojil 19.
mesto, cestne dirke pa ni
končal.
Jaka, ki je imel smolo na septembrskem evropskem
prvenstvu v Franciji, ko je tik
pred prvenstvom zbolel, se je
na svetovno prvenstvo odpravil kmalu po bolezni in je
tako lahko opravljal le lažje
treninge. Toda v Dohi se je z
odlično predstavo izkazal že
v kronometru, tudi na cestni
dirki pa je dokazal, da sodi
med najboljše mlade kolesarje na svetu.
"Trasa tekmovanja mi ni
ravno ustrezala, saj je bila
celotna proga ravna in tehnično dokaj zahtevna. Kronometer sem odpeljal po
najboljših močeh in sem
zadovoljen z rezultatom.
Nekoliko sem bil razočaran
na cestni dirki, saj smo bili
kot ekipa zmožni doseči več
kot le 5. mesto Žige Horvata, 6. mesto Žige Jermana in
moje 8. mesto. Kljub temu
Foto: Gorazd Kavčič
Zadnja tekmovalna sezona
se je za hokejiste kranjskega
Triglava končala skoraj sanjsko, saj so bili državni prvaki v kategoriji mladincev do
19. leta starosti, kadetov do
16. leta starosti, ženska ekipa je bila druga in obenem
tudi zmagovalka mednarodne lige DEBEL.
V tej sezoni je tekmovanje v
primerjavi z lansko sezono
nekoliko drugačno. Lani so
člani nastopali v mednarodni
Internacionalni ligi INL,
mladinci do 18. leta starosti
pa v mednarodni ligi EBJL.
Letos obe ekipi nastopata v
državnem prvenstvu, v mednarodnem tekmovanju pa le
mladinci do 20. leta.
»V mednarodni ligi mladincev do 20. leta starosti sodeluje osemnajst ekip iz Avstrije,
Češke, Hrvaške, Madžarske
in Slovenije in v tem tekmovanju želimo čim višjo uvrstitev,« pravi Gorazd Drinovec,
ki vodi tako člansko kot tudi
mladinsko ekipo Triglava.
»Glavno pozornost dajemo
članski ekipi in ekipi, ki nastopa v ligi EBYSL. Zato se je
treba odločati, koga postaviti
v ekipo, kajti pri takšnem
ritmu tekem, kot je bil na
primer v tretjem koncu tedna oktobra, ko so imeli fantje v štirih dneh štiri tekme,
je igranje res naporno,« pravi Gorazd Drinovec.
V klubu so zadovoljni z uvodnimi nastopi članske ekipe, ki je s tekmami v državnem prvenstvu začela odlično, saj je na uvodnih petih
tekmah dosegla pet zmag.
Najprej so na gostovanju
Dober obet za novo
sezono
Jaka Primožič
pa tako lepe uvrstitve pomenijo dobro popotnico za
našo prihodnost," je ob vrnitvi domov povedal Jaka Primožič, ki ga huda vročina in
veter v Katarju nista preveč
motila.
"Kot se spodobi za mesto,
kot je Doha, je bilo prvenstvo zelo bogato organizirano. Mislim, da je bilo to najbolje organizirano svetovno
prvenstvo v zgodovini in
najbrž dolgo ne bo več takega. Seveda pa je imelo tudi
slabosti, saj zaradi skoraj
nečloveških vremenskih
razmer ob cesti ni bilo gledalcev, kolesarstvo pa v teh
krajih nikogar ne zanima,«
je še povedal Jaka Primožič,
ki je zadnjo sezono med
mladinci zaključil kot prvi
na svetovni lestvici Procyclingstats.
Tekli in pomagali
Na Brdu pri Kranju je zadnjo septembrsko soboto potekal
že 16. Županov tek, ki se ga je udeležilo 814 tekačev, tekačic
in pohodnikov. Najprej so se pomerili v teku na 1,4-kilometrski progi. V cilj je prvi pritekel Rok Markelj iz Hrastij. Absolutni zmagovalec teka na 10 kilometrov je bil znova Rok
Puhar iz Šenčurja, ki je slavil s časom 30:50. V ženski konkurenci je bila najhitrejša Laura Đorđevič Beteto s časom
44:17. Bolj kot rezultati je pomembno, da ob teku zbirajo
denar za pomoč ranljivim skupinam. Tudi zbrana sredstva
na 16. Županovem teku so namenjena Fundaciji Vincenca
Drakslerja za razvoj socialnega podjetja. Dobrotnik Vincenc
Draksler je doniral 20 tisoč evrov, skupaj s startninami in
drugimi donacijami pa je bilo na teku zbrano več kot 30
tisoč evrov. Ob tej priložnosti pa so za program kranjske
Fundacije Vincenca Drakslerja iz švicarske fundacije R&V
Draksler, ki se povezuje s kranjsko, prispevali kar 55 tisoč
švicarskih frankov.
30.11. 2016
AVTOHIŠA KRANJ, D.O.O. LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ, TEL.: 04 201 59 50
21
Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2016
Zanimivosti
Medgeneracijski
center je na Klancu
Medgeneracijski center Ljudske univerze Kranj je na Klancu, ne na Hujah. O tem in tudi to, do kam
vse seže Klanec, pripoveduje oz. pojasni domačin Janez Florjančič.
Suzana P. Kovačič
Kranj – Janez Florjančič že
od rojstva, več kot sedemdeset let živi na Klancu in
kot pravi, je vedno kar slabe volje, ko nekdo reče ali
napiše, da je doma na Hujah ali na Primskovem.
»Sem neposredni sosed
bivše Blažunove domačije,
kjer je sedaj medgeneracijski center, ki se se nahaja
na Klancu, in ne na Hujah!« pove, tudi prepričan,
da veliko ljudi ne pozna
pravih krajevnih imen v
Kranju. »Za boljše razumevanje, kako velik je Klanec, bom na hitro opisal
meje katastrske občine
(k.o.) Klanec, ki je osnova
za krajevno ime Klanec. Na
zahodu je meja reka Kokra,
na severu pa meji na k.o.
Primskovo in meja poteka
od gostilne Arvaj do nove
stavbe Hranilnice Lon, zavije levo do Luznarjeve ulice in po njej poteka do Bolteza in naprej do križišča
Ceste Staneta Žagarja in
Jubilej Kranjskih vrtcev
Slavnostna akademija z naslovom Včasih je
luštno blo, tud zdaj je tako bo v četrtek,
17. novembra, v Prešernovem gledališču.
Suzana P. Kovačič
Kranj – V Kranjskih vrtcih
letos praznujejo jubilej, 50
let združitve šestih samostojnih vrtcev v Vzgojno
varstveni zavod Kranj, ki se
je kasneje preimenoval v
Kranjske vrtce. Skozi celo
leto potekajo številni dogodki, največ pa jih bo novembra in decembra. Za
otroke pripravljajo obisk
pravljičarke Anje Štefan in
Čarodeja Grege ter baletne
šole Moj klobuk. Ob obletnici bodo v Prešernovem
gledališču v četrtek, 17. novembra, ob 17.30 pripravili
slavnostno akademijo z naslovom Včasih je luštno
blo, tud zdaj je tako. Na njej
bodo vse zbrane preko pesmi, plesa in skeča popeljali
skozi preteklost delovanja
Kranjskih vrtcev. V izložbah trgovin v mestnem jedru Kranja bodo imeli razstavo fotografij in predmetov skozi preteklost delovanja. Izdali bodo tudi zbornik z naslovom Otroške
roke tkejo vezi s preteklostjo.
Ceste Jaka Platiše, kjer zavije desno proti pokopališču in poteka do krožišča,
kjer zavije levo in približno
naravnost poteka vse do ceste v Hrastje, ki pelje mimo
Agromehanike. Ta cesta
proti Hrastju je tudi vzhodna meja k.o. Klanec. Na
jugu k.o. Klanec meji na
k.o. Huje in meja poteka
od novega mosta čez Kokro
po cesti proti cerkvi na Hujah do Ceste talcev in po
njej poteka do pokopališča
(stari del pokopališča je
k.o. Klanec!) in nato naprej
skoraj naravnost do ceste v
Hrastje.« Iz opisanega gre
razbrati, da je površina katastrske občine Klanec kar
velika, medgeneracijski
center pa je približno v sredini starega dela naselja Medgeneracijski center je približno v sredini starega dela
Klanec, pove Janez Florjan- naselja Klanec.
čič in še doda: »Po sredini
naselja Klanec poteka tudi Primskovo, Florjančiča ne »Na Klancu tudi nimamo
Cesta na Klanec, in sicer moti, ker, kot opaža, KS de- nekega primernega prostood novega mosta na Kokri luje normalno in kot je tre- ra, kjer bi bil lahko sedež
do Ručigajeve ceste.«
ba, tudi prostori KS so v za- morebitne krajevne skupnoda ostane7:17
GG2
83x143_Layout
1/15/15
Da so prebivalci Klanca v oglas
družnem
domu,
ki je kot sti, zato je1bolje,
Krajevni skupnosti (KS) nalašč za tako dejavnost. tako, kot je,« še meni.
Znanje je jamstvo
Z boljšimi spretnostmi
za uspeøno prihodnost
do boljšega življenja in osebno zadovoljstvo.
Zeleno okno na Kokrici
Suzana P. Kovačič
Kokrica – Turistična zveza
Slovenije je v sklopu svetovnega dne turističnih delavcev povabila vsa turistična
društva po Sloveniji k sodelovanju v skupni akciji pod
imenom Zeleno okno, ki naj
nakazuje neko posebnost
kraja. Lahko je to spomenik,
park, lep razgled ali znamenitost z namenom, da se je
zavemo in izpostavimo na
ogled obiskovalcem. »Na
Kokrici smo pogled skozi
okno usmerili na naše čudovite gore od Kriške preko
Storžiča do Krvavca. Postavili smo ga ob podružnični
šoli na Kokrici, organizacijo
in postavitev smo izvedli člani Turističnega društva Kokrica. Šola na Kokrici je sodelovala pri snovanju in s
kulturnim programom ob
odprtju 27. septembra,« je v
imenu Turističnega društva
Kokrica povedal Martin Leskovar.
T: 04 280 4
E: [email protected]
S: www.lu
04 280 48 00
www.luniverza.si
Pomemben cilj, ki si ga zastavljamo kot družba, je: Z boljšimi spretnostmi do boljšega življenja. Na Ljudski univerzi Kranj v okviru Centra za pridobivanje temeljnih
kompetenc Gorenjske z organiziranjem različnih tečajev, ki krepijo osnovne in poklicne kompetence zaposlenih, skrbijo za uresničevanje omenjenega cilja. V mesecu
septembru so uspešno začeli z izvajanjem brezplačnih
tečajev za zaposlene, ki želijo pridobiti nova znanja, dodatne spretnosti in s tem prispevati k osebni rasti in biti v
koraku z zahtevami na trgu dela oz. delovnega mesta.
AM
Vaš partn
Ljudska univerza Kranj v svoj Center za svetovanje in
vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske prijazno
vabi na pogovor vse, ki jim ni uspelo dokončati formalne
izobrazbe, se želijo prekvalificirati ali pa bi želeli dopolniti znanje za opravljanje svojega poklica. Svetujejo vam
tudi pri iskanju izobraževalnih programov za vaš osebni
• Varuh predøolsk
razvoj in s področja zdravega načina življenja.
• Maser
Osebno svetovanje zaposlenim prinaša številne prednosti:
• neRefleksoterapev
– pridobivanje informacij o možnostih formalnega in
• Raœunovodja
formalnega izobraževanja pred, med in po vključitvi
v
• Socialni oskrbov
izobraževanje,
• Pomoœnik kuhar
– pridobivanje mnenja in potrdil o razvitosti ključnih
• Pomoœnik nataka
kompetenc (znanja tujih jezikov, digitalne pismenosti,
• Teœaji raœunalniø
učenja učenja, načrtovanja kariere …),
• Teœaj 10-prstnega
– pomoč pri doseganju ciljev v izobraževanju ali pridobivanju certifikatov,
– spodbuda in spremljanje pri izobraževanju,
– pomoč pri izdelavi elektronskega portfolija.
Svetovanje opolnomoči posameznike, da se aktivno,
suvereno in avtonomno vključujejo v vseživljenjsko izobraževanje in s tem ostanejo konkurenčni na trgu dela.
AKCIJA ZIMA
VPISI v januarju 2015
STROKOVNA
USPOSABLJANJA
veœje
zaposlitvene
možnosti
AN - NE - IT - ØP - FR - R
TEŒAJI TUJIH JEZIKOV
veœja kompetentnost,
samozavest,
samostojnost
Izobraževalni program za zaposlene:
Jezikovno izobraževanje – pot do uspeha
Obœani Mestn
Z vpisom v te
plaœate 100 E
Obœani drugih
v teœaj tujega
kupona (oglas
prejmete 10%
Delodajalce in zaposlene že informirajo o tečajih, ki jih
bodo organizirali v letu 2017: Računalniška pismenost
za odrasle, Slovenščina kot drugi in tuji jezik, Komunikacija in tuji jezik v turizmu in gostinstvu, Motivacija za delo in načrtovanje kariere, Zdravje na delovnem mestu in Excel – urejeni podatki na enem mestu.
Dejstvo je, da vseživljenjsko izobraževanje viša konPester izbor teœajev in delavnic na naslednjih podr
kurenčnost ter zaposljivost in povečuje kompetence
• Digitalna fotografija z ob
Za osebno
svetovanje
delovne sile. Delovna doba
se podaljšuje
in samo izooglas
GG2 83x143_Layout
1 1/15/15
7:17 AM
Page 1 se lahko naročite pri • Filozofija
15 ali glasba in njene
braževanje nam bo pomagalo, da gremo v korak s hitrimi svetovalki Mojci Rozman na telefon 04 280 48
• Klasiœna
•
Osvežitev
cestno promet
elektronski naslov: [email protected]
tehnološkimi in demografskimi spremembami.
CENTER ZA 3. ŽIVLJENJSKO O
kakovostno
preživet œas
T:
04 280 48 22
T: 04 280 48 00
E:
[email protected]
E: [email protected]
Znanje je jamstvo
za uspeøno prihodnost
in osebno zadovoljstvo.
S: www.luniverza.si
Vaš partner za znanje.
VPISI v januarju 2015
STROKOVNA
USPOSABLJANJA
veœje
zaposlitvene
možnosti
• Zelišœa - vir sprostitve in
• Obrezovanje dreves
• Masaža lasišœa
• Spoznajmo Kranj - zgodo
S tem oglasom ste deležni 10% popusta pri vpisu v teœaj
Akcije in popusti se ne seøtevajo.
• Varuh predøolskih otrok
• Maser
• Refleksoterapevt
• Raœunovodja
• Socialni oskrbovalec
• Pomoœnik kuharja
• Pomoœnik natakarja
• Teœaji raœunalniøtva
• Teœaj 10-prstnega slepega tipkanja
www.luniverza.si
Pokliœite in pravoœasno pridobite potrebne infor
22
Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2016
Zanimivosti
Stisko rešujejo s hrano
Na sprehodu z belo
palico
Petnajstega oktobra so tudi v Kranju zaznamovali
mednarodni dan bele palice, ki jo kot glavni
pripomoček za orientacijo uporabljajo slepi in
slabovidni, predstavlja pa tudi simbol za njihovo
prepoznavnost v prometu.
Ob dnevu bele palice sprehod mimo različnih ovir na
Planini / Foto: Gorazd Kavčič
Danica Zavrl Žlebir
Kranj – Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih
Kranj je ob letošnjem dnevu bele palice, ko slepi in
slabovidni ozaveščajo javnost o svoji prisotnosti in
ovirah, ki jih doživljajo v
vsakdanjem življenju, pripravilo sprehod po Planini.
Pri tem so jih spremljali
Sonja Mašič, predsednica
KS Huje, Janez Kovačič,
predsednik, in Bojan Pirc,
član sveta KS Planina.
Odkar namreč na Planini
deluje skupina za prenovo
soseske, se v krajevnih
skupnostih na tem območju ukvarjajo tudi s tem,
kako bi ta naselja naredili
prijaznejša za ljudi različnih invalidnosti, tudi za
slepe in slabovidne.
»Prav je, da imajo v tej soseski razumevanje za vse invalide in da se trudijo odpraviti
ovire,« je dejal predsednik
medobčinskega društva Emil
Muri. Na Planini živi precej
ljudi s težavami vida, ocenjujejo, da kakih sto, to število
pa se zaradi posledic sladkorne bolezni še povečuje. Pri
trgovini Mercator so zanje v
semaforiziranem križišču že
uredili oznake za slepe, žal
pa na dan sprehoda z belo
palico ni deloval zvočni
semafor. Ob sodelovanju z
Gregorjem Habjanom, strokovnjakom za orientacijo slepih in slabovidnih, pa so
sprehajalci zaznali še več
ovir, ki jim povzročajo težave
pri vsakdanjem gibanju. O
njih bodo poročali pristojnim občinskim službam z
željo, da jih odpravijo.
www.gorenjskiglas.si
Ta knjiga
je lepo in
koristno darilo
hkrati.
Trda vezava,
72 strani.
Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.
Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige
je le 11,99 eur+poštnina.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04/201 42 41 ali na: [email protected]
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
11
99
EUR
+ po
št ni n a
Tako imenovani projekt Viški hrane živi tudi v Kranju, ob letošnjem svetovnem dnevu brezdomstva
pa so na Vodopivčevi ulici odprli nove prostore.
Vilma Stanovnik
V Sloveniji po ocenah letno
zavržemo 55 kilogramov
hrane na prebivalca, vsak
sedmi Slovenec pa živi pod
pragom revščine. Tudi to je
bila spodbuda za člane Lions
kluba Celje Mozaik, da so
začeli s projektom Viški hrane, k projektu pa so kmalu
pristopili tudi v Lions klubu
Brnik. V kranjski projekt sta
vključila programa Centra
za socialno delo Kranj Zavetišče za brezdomce in Razdelilnica hrane ter prostovoljci Karitasa Šmartin.
Hrano po zaprtju pripeljejo
iz največjih trgovin: Mercatorja, Tuša, Interspara, prav
tako jih redno vozijo iz BC
Naklo, Don Dona, Gorenjke, Lidla in še nekaterih drugih. Shranijo jo v skladišču,
nato pa naslednje jutro delijo med različne uporabnike,
od Varne hiše Gorenjske do
Karitasa, Zavetišča za brezdomce do posameznih uporabnikov iz materialno ogroženih skupin. Največ med
njimi je družin z nizkimi
dohodki in upokojencev.
Za namene programa je
Mestna občina Kranj pred
kratkim odstopila prostore
na Vodopivčevi ulici. »S
tem, ko je občina brezplačno odstopila prostore za projekt Viški hrane, nam je
olajšala stisko v razdelilnici,
kjer ni bilo zadostnega prostora za skladiščenje in razdeljevanje hrane. Vsekakor
pa bo v nadaljevanju treba
razmišljati tudi o vključevanju javnih delavcev ter o
dodatni delovni pomoči, da
bomo lahko program skupaj
z ostalimi partnerji ustrezno
izvajali,« je povedal direktor
Centra za socialno delo Marjan Podbevšek.
»Začeli smo junija 2014,
oktobra 2016 pa končno
dočakali tudi odprtje novih
prostorov. Gre za odlično
sodelovanje veliko ljudi, saj
nam pomagajo prostovoljci
tako iz našega Lions kluba
Brnik kot tudi Lions kluba
Kranj, Karitasa Šmartin in
Karitasa Sveti Modest ter
vsi, ki želijo pomagati.
Zadovoljna sem, da je želja
prostovoljstva še živa, kljub
težkim situacijam. Prav tako
pa je treba poudariti, da
nam pri delu vedno veliko
pomagajo tudi uporabniki
zavetišča, ne glede na to, ali
gre za pomoč pri nošenju
težkih bremen ali pri okraševanju prostorov,« je na
odprtju novih prostorov
dejala Irena Grmek Košnik
iz Lions kluba Brnik, kranjski župan Boštjan Trilar pa
je povedal, da Mestna občina Kranj socialnim programom letno namenja okoli
dva milijona evrov.
»S temi prostori bomo lahko še povečali število uporabnikov. Poleg tega smo
dobili nekaj prostora za
skladišča, tako da bomo laže
shranjevali hrano donatorjev. V prihodnje upam, da
Nove prostore sta simbolično odprla kranjski župan
Boštjan Trilar in direktor Centra za socialno delo Kranj
Marjan Podbevšek. / Foto: Tina Dokl
S programom Viški hrane pomagajo reševati predvsem
stiske družin. / Foto: Tina Dokl
bo tudi lep prostor za druženje,« je dodala Mateja Prosen iz Centra za socialno
delo Kranj in pojasnila, da
je med uporabniki programa Viški hrane trenutno
več kot petdeset družin, število pa hitro narašča. Poleg
družin je lačnih vedno več
upokojencev, ki prav tako
redno ali občasno prihajajo
po hrano.
Šent'k ima nove prostore
Ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja so v kranjski enoti Šent'k pripravili slovesnost, ob
njej pa so tudi uradno odprli prostore v obnovljeni hiši na Jenkovi ulici.
Vilma Stanovnik
Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, 10. oktobra,
je kranjska enota Šenta,
slovenskega združenja za
duševno zdravje, v starem
Kranju dobila nove prostore. Njihova vrata so odprta
v obnovljeni hiši na Jenkovi ulici 10, kjer je za različne dejavnosti od pritličja
prek prve etaže do podstrehe na voljo zadosti prostora.
»Z novimi prostori smo res
ogromno pridobili. Prej so
vsi programi potekali na
zgolj okoli devetdesetih kvadratnih metrih, sedaj jih
imamo več kot tristo. Tako
imamo sedaj lahko tri programe in v resnici lahko
delujemo kot center,« je ob
uradnem odprtju povedala
vodja in strokovna delavka
Centra gorenjske regije Petra Anžin.
Uporabniki Šent'ka so v prenovljeni stavbi na Jenkovi ulici dobili sodobno opremljene
prostore za druženje, delavnice in štiri stanovanjske enote za pet stanovalcev. / Foto: Tina Dokl
Šent'k izvaja program dnevnega centra, program socialne vključenosti, uporabnikom pa so na voljo tudi individualne stanovanjske enote. »Dnevno k nam prihaja
med dvajset in petindvajset
uporabnikov, mesečno med
petdeset in šestdeset, skozi
celo leto pa se pri nas zvrsti
več kot sto uporabnikov,« je
povedala Petra Anžin, ki
ima tudi tri sodelavce.
»Povezujemo se s Centrom
za socialno delo, psihiatrično
bolnišnico in še nekaterimi
drugimi, ki delujejo na tem
področju. To nam je pri reše-
vanju posameznih primerov
večkrat v veliko pomoč,« je
še povedala Anžinova, ob
novi pridobitvi pa so na terasi bližnje Layerjeve hiše nastopili uporabniki Šent'ka,
tako njih kot goste pa je še
posebno razveselil nastop
ansambla Pepel in kri.
23
Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2016
Aktualno
Donaciji ob odprtju
V novi poslovni stavbi Hranilnice Lon na Primskovem v Kranju že mesec dni obratujeta poslovalnici
hranilnice in Gorenjskih lekarn.
Simon Šubic
Kranj – Konec septembra je
Hranilnica Lon v novi poslovni stavbi na lokaciji nekdanje Gradbinke v Kranju
uradno odprla svojo drugo
poslovalnico v Kranju in
šestnajsto v državi, obenem
pa so Gorenjske lekarne odprle še nove prostore preseljene Lekarne Primskovo.
Član uprave Hranilnice Lon
Bojan Mandič je ob tem napovedal, da bodo celotno
stavbo, v katero so vložili
približno osem milijonov
evrov, slovesno odprli v začetku prihodnjega leta ob
25-letnici hranilnice.
»Vedno znova se potrjuje
dejstvo, da so poslovalnice
tudi danes potrebne, saj so
še vedno srce hranilnice in
drugih bank. Večina poslov
s prebivalstvom se namreč
opravi na okencih v poslovnih enotah in verjamem, da
bo še dolgo tako. Seveda
moramo iti v korak s časom
in zagotavljati nove storitve
oziroma druge moderne kanale in tudi na ta način pristopiti do strank. A le kombinacija modernih storitev
in dobrega opravljanja storitev na okencu zagotavlja
uspeh tudi v prihodnje,« je
povedal Mandič.
Direktorica Gorenjskih lekarn Romana Rakovec je pojasnila, da je preselitev Lekarne Primskovo z 250 tisoč
evri njihova največja letošnja naložba, ki so jo zagoto-
Direktorica Gorenjskih lekarn Romana Rakovec in Bojan Mandič iz uprave Hranilnice Lon
sta Tomažu Krišlju izročila donaciji za prvo pro bono ambulanto v Kranju. / Foto: Tina Dokl
vili z lastnimi sredstvi. »Za
selitev smo se odločili zaradi
prostorskih težav, za katere
smo že kar nekaj let intenzivno iskali rešitve,« je dejala.
Kranjski župan Boštjan Trilar je čestital upravi Hranilnice Lon, da je prepričala
lastnike v trenutno eno največjih poslovnih investicij v
Kranju in tudi širše v Sloveniji. »Gre za veliko pridobitev za Kranj. Hranilnica Lon
zaposluje 119 ljudi, od tega
60 iz Kranja in okolice. Uredili so stavbo in tako okolju
in mestu dodali veliko vrednost,« je razložil in poudaril, da Hranilnica Lon tudi
redno podpira različne športne in kulturne dejavnosti in
dogodke v Kranju.
Odprtje novih poslovalnic
sta član uprave Lona Bojan
Mandič in direktorica Gorenjskih lekarn izkoristila
tudi za izročitev donacij nastajajoči kranjski pro bono
zdrav­
stveni ambulanti za
osebe brez zdravstvenega
zavarovanja – Fajdigovi ambulanti. Lekarne so donirale
zdravila za začetno obratovanje ambulante, hranilnica
pa 1500 evrov. Donaciji je
prevzel idejni vodja pro
bono ambulante Tomaž Krišelj in napovedal njeno skorajšnje odprtje.
Zaključno srečanje v Kranju
Mestna občina Kranj je kot najbolj aktivna občina v lanskem letu minuli teden gostila lokalne in
nacionalnega koordinatorja Evropskega tedna mobilnosti 2016.
Vilma Stanovnik
Zaključka se je poleg članov
Ministrstva za infrastrukturo, ki vodi projekt, udeležilo
31 predstavnikov slovenskih
občin. Po uvodnem nagovoru nacionalne koordinatorke Polone Demšar Mitrovič
je prisotne pozdravil kranjski župan Boštjan Trilar.
»Ponosni smo, da smo bili
lani v evropskem tednu mo-
bilnosti najbolj aktivna občina. Zahvala gre predvsem
predsedniku in podpredsedniku komisije za varno kolesarjenje Andreju Zalokarju in Marjanu Bajtu, ki sta
zagotovo najbolj zaslužna za
ta naziv. Trajnostna mobilnost je zelo pomembna tudi
za kranjsko občino, sej je
potrebna za kakovostnejše
življenje občanov. V Trajnostni urbani strategiji mesta
Kranja smo zapisali zelo
konkretne cilje, med drugim, da bomo do leta 2023
zmanjšali emisije CO2 za 21
odstotkov ter da bo več ljudi
uporabljalo trajnostno mobilnost. Občina ima nalogo,
da poskrbi za ustrezno infrastrukturo za kolesarje in
pešce ter za infrastrukturo,
ki vključuje tudi nov avtobusni terminal,« je povedal župan Boštjan Trilar.
Udeleženci zaključnega srečanja evropskega tedna mobilnosti na srečanju v Kranju
Luka Mladenovič iz Urbanističnega inštituta RS je
predstavil zaključke projekta »Pripelji srečo v službo«
in izzive za prihodnost, v
odmoru med delom udeležencev v delavnicah pa so
dijaki Gimnazije Kranj
predstavili videofilm, ki so
ga posneli ob zaključku
ETM in govori o kolesarski
povezavi med Kranjem in
Škofjo Loko.
Letos je v Evropskem tednu
mobilnosti sodelovalo kar
74 slovenskih občin, srečanje pa se je zaključilo s podelitvijo priznanj. Najprej
občinam, ki v projektu sodelujejo vseh petnajst let, nato
pa so proglasili najbolj aktivno občino v letošnjem ETM.
To je bila Mestna občina
Slovenj Gradec.
Udeleženci zaključnega srečanja so si vzeli tudi čas za
sprehod po starem Kranju s
predstavitvijo glavnih kulturnih in arhitekturnih znamenitosti, pogled z razgledne
ploščadi na Pungertu ter postanek v Layerjevi hiši in v
kavarni Gradu Khislstein.
Na obisku v Doberdobu
Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar s sodelavci ter
predstavniki Rdečega križa Kranj so na povabilo župana Fabia Vizintina iz zamejskega mesta Doberdob pred kratkim
obiskali njihovo občino. Doberdob ima 1500 prebivalcev in
je pretežno slovenska občina s šolo s slovenskim učnim jezikom. Občini sta se že pred leti povezali na humanitarnem
področju, in sicer zgledno sodelujeta rdeča križa Kranja in
Doberdoba. Župan Boštjan Trilar je ob obisku dejal, da vidi
priložnosti v nadgradnji sodelovanja med občinama, in sicer na humanitarnem, šolskem in turističnem področju.
Obe občini pa bosta preučili tudi možnosti skupnega sodelovanja na čezmejnih evropskih razpisih. Ob obisku so si
ogledali še sprejemni center Gradina in spomenik padlim
slovenskim vojakom med prvo svetovno vojno.
V mesecu novembru bodo
začeli veljati novi urniki rednega
odvoza bioloških odpadkov
Kot vsako leto bomo tudi letos z novembrom zmanjšali pogostost odvoza bioloških odpadkov na 14 dni.
Zimski urnik bo veljal do konca
meseca marca, z aprilom pa ponovno uvedemo tedenski odvoz
bioloških odpadkov. V tem obdobju se bodo pri uporabnikih, ki
imate zabojnik za biološke odpadke, s tem povezani stroški
razpolovili. Izjema je območje
strogega mestnega jedra Kranja,
kjer bo odvoz bioloških odpadkov še vedno vsak četrtek. Odvozi mešanih odpadkov in odpadne embalaže ostajajo nespremenjeni.
Bodite pozorni na morebitne spremembe dneva odvoza
bioloških odpadkov:
V krajevnih skupnostih Stražišče, Gorenja Sava, Besnica,
Orehek-Drulovka, Mavčiče, Bitnje, Žabnica, Jošt bo odvoz
bioloških odpadkov vsak drugi četrtek. Prvi odvoz po
novem urniku bo 10. novembra 2016.
V krajevnih skupnostih Britof in Predoslje bo odvoz bioloških odpadkov vsako drugo sredo. Prvi odvoz po novem
urniku bo 2. novembra 2016.
V krajevnih skupnostih Golnik, Goriče, Struževo, Kokrica,
Tenetiše, Trstenik, Center, Vodovodni stolp, Zlato polje
bo odvoz bioloških odpadkov vsak drugi četrtek. Prvi odvoz
po novem urniku bo 3. novembra 2016.
V krajevnih skupnostih Bratov Smuk, Huje, Planina,
Primskovo bo odvoz bioloških odpadkov vsak drugi petek.
Prvi odvoz po novem urniku bo 11. novembra 2016.
V krajevnih skupnostih Čirče in Hrastje bo odvoz bioloških
odpadkov vsako drugo sredo. Prvi odvoz po novem urniku
bo 9. novembra 2016.
Primer urnika rednega odvoza odpadkov
November 2016
December 2016
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 28
22 29
23 30
24
25
26
27
Februar 2017
P
T
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 27
21 28
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Januar 2017
P
T
S
Č
P
S
N 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 30
24 31
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
odvoz mešanih odpadkov
odvoz mešanih odpadkov
in odpadne embalaže
odvoz odpadne embalaže
odvoz bioloških odpadkov
Nov urnik odvoza
odpadkov
za krajevne skupnosti Stražišče,
Gorenja Sava, Besnica
V tem obdobju bomo biološke
odpadke odvažali na 14 dni,
vsak drugi četrtek.
Marec 2017
P
T
S
Č
P
S
N
Shranite urnik!
Bodite
pozorni na
spremembo
dneva odvoza
bioloških
odpadkov!
Na dan odvoza pravočasno
pripravite samo zabojnik s
tistimi odpadki,
ki jih po urniku odvažamo.
Z odvozom odpadkov
začnemo ob 6. uri zjutraj.
Po novem bomo urnike objavili na hrbtni strani računov za
komunalne storitve v novembru. Pripravili smo tudi novo
obliko računa, ki jo boste prvič prejeli v novembru. Poleg
večje preglednosti bomo vsak mesec na računih objavljali
tudi datume odvozov za tekoči mesec.
Urnike rednega odvoza odpadkov lahko preverite na spletnih
straneh www.komunala-kranj.si in www.krlocuj.me.
Spremljajte nas tudi na Facebook strani (www.facebook.com/
KomunalaKranj/).
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
Čisto je lepo.
24
Kranjske novice, petek, 28. oktobra 2016
kranjske novice
Jesen v mestu in pod mestom
Topli jesenski dnevi marsikoga zvabijo v naravo, marsikaj pa se je v zadnjem mesecu dogajalo tudi v središču Kranja, kamor so različni dogodki privabili
tako najmlajše kot vse druge. Živahno je bilo na prvem mednarodnem dnevu motoristov in kulture pa tudi na drugih prireditvah v mestu in pod njim.
Na razstavi motorjev legendarne tovarne Tomos, ki je bila
v avli Mestne občine Kranj, so na svoj račun prišli ljubitelji
starodobnih motorjev. / Foto: V. S.
Fotograf Alex Štokelj je v galeriji Bala navdušil s
fotografijami, ki so nastajale ob njegovem dolgoletnem
sodelovanju s podjetjem Akrapovič. / Foto: V. S.
Na 5. Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti je bilo
živahno tudi v stolpu Škrlovec. I. K. / Foto: Tina Dokl
V Rovih pod starim Kranjem so te dni čarovnice pa tudi
živali, ki otroke najbolj zanimajo. V. S. / Foto: Primož Pičulin
Čarovnica Alja otroke v rovih na popoldanskih prireditvah
uči različnih čarovniških spretnosti. V. S. / Foto: Primož Pičulin
Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134b, SI-1000
Veliko zanimanja obiskovalcev je bilo za prototip motorja
Full Moon, ki je delo Tomaža Capudra, na ogled pa so ga
postavili pred galerijo Bala. / Foto: V. S.
Vsak dan je SENIOR dan
20%
POPUST
ZA VEDNO!
NA PAKETIH
ZAČETNI
IN SVOBODNI
Obiščite najbližje prodajno mesto Si.mobil
ali pokličite 040 40 40 45 in naši prijazni
svetovalci vam bodo pomagali pri izboru
najprimernejšega paketa in telefona za vas.
NOKIA
108
1
€
X 24 MESECEV
NA PAKETU ZAČETNI M
HTC
DESIRE 530
1
€
X 24 MESECEV
NA PAKETU SVOBODNI S
SENIOR ponudbo za 20% popust na mesečno naročnino na paketih ZAČETNI in SVOBODNI za vedno lahko izkoristijo upokojenci s predložitvijo upokojenske kartice, kjer je zapisana pokojninska številka. Navedeno ponudbo lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega
nakupa telefona obstoječi naročniki Si.mobila. Navedene cene telefonov veljajo do 30. 11. 2016 oz. do razprodaje zalog, ob vezavi za 24 mesecev na navedenem paketu. Cena telefona je razdeljena na enake zaporedne mesečne obroke, ki se mesečno prištevajo računu za
opravljene elektronske komunikacijske storitve družbe Si.mobil, d. d.. V primeru nakupa naprave na obroke se naročniku na prvem računu zaračuna Strošek odobritve obročnega nakupa naprave v višini 1,99 EUR. Vse cene vključujejo DDV. Za pakete ZAČETNI in SVOBODNI
veljajo splošna pravila, ki so skupaj s cenami ostalih storitev, storitev v tujini, cenami izven zakupljenih količin, pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike ter pogoji ponudbe ob 12-mesečni vezavi na voljo na 040404040, www.simobil.si in na Si.mobilovih prodajnih mestih.
Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134b, SI-1000.
simobil.si

Similar documents