Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU)

Comments

Transcription

Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU)
Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU)
Ny regional enhet för svår stressrelaterat psykisk ohälsa
Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
MISSIV
Nytt omhändertagande av svår stressrelaterad psykisk ohälsa i VGR
En ny regional enhet för Västra Götaland som tar emot personer med svår stressrelaterad psykisk
ohälsa startar 1 november i Göteborg. I och med uppstart av den nya specialistenheten har den
mottagningsverksamhet som Institutet för stressmedicin (ISM) http://www.vgregion.se/sv/VastraGotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Institutet-for-stressmedicin/ bedrivit för målgruppen upphört.
Primärvården kommer även fortsatt att utgöra första linjen för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa
och den specialiserade psykiatrins öppenvårdsmottagningar fortsatt vara den sekundära vårdnivån. Den nya
enheten blir den subspecialiserade nivån för svåra utmattningssyndrom med psykiatrisk samsjuklighet inom
specialistpsykiatrin. ISM har framdeles enbart den forskningsanknutna delen kring stressrelaterad psykisk
ohälsa.
Psykiatri Affektiva vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har fått uppdraget att starta den nya
enheten. I planeringen av enheten har ingått representanter för regionen, ISM, sektorsråden inom
allmänmedicin och psykiatri, företrädare för verksamheten och brukare i en gemensam styrgrupp. De förslag
till remisskriterier, remissvägar och RMR UMS som gruppen har diskuterat har underställts respektive
sektorsråds granskning.
Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU)
Besöksadress: Viktor Rydbergsgatan 12, 411 32 Göteborg
Kontakt: Enhetschef Gro Sundell, [email protected]
Målgrupp
Enheten är till för den patient som har UMS och samsjuklighet som är av sådan dignitet att man inte lyckas
med behandlingen i primärvården i enlighet med gällande RMR,
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/8368/Ansvarsf%c3%b6rdelning%20oc
h%20konsultationer%20prim%c3%a4rv%c3%a5rd%20och%20specialistpsykiatri.pdf?a=false&guest=true
och som därefter bedömts och/eller behandlats för den psykiatriska samsjukligheten inom specialistpsykiatri.
När behov finns av subspecialiserad psykiatrisk kompetens för behandling av UMS, skickas remiss till
Psykiatrimottagning utmattningssyndrom. Behandlingen för UMS kan pågå samtidigt som annan psykiatrisk
behandling.
Remisskriterier
1. Primärvården har behandlat UMS och den psykiatriska och/eller somatiska samsjukligheten utan
effekt, varefter remiss skickas till specialist i enlighet med gällande RMR. För remiss till
specialistpsykiatri:https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/8368/A
nsvarsf%c3%b6rdelning%20och%20konsultationer%20prim%c3%a4rv%c3%a5rd%20och%20speciali
stpsykiatri.pdf?a=false&guest=true
2. För psykiatrisk samsjuklighet inom specialistpsykiatrins ansvar och samtidig UMS erbjuds
bedömning och/eller behandling i psykiatrisk öppenvård.
3. När behov finns av subspecialiserad psykiatrisk kompetens för bedömning och/eller behandling av
UMS skickas remiss till Psykiatrimottagning utmattningssyndrom.
Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU)
Ny regional enhet för svår stressrelaterat psykisk ohälsa
Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
4. I svåra fall av UMS kan primärvården ta direktkontakt med enheten för konsultation och/eller
behandling i fall där patienten t ex har somatisk samsjuklighet, missbrukar eller är svagbegåvad.
Regional medicinsk riktlinje - RMR UMS
Utmattningssyndrom – UMS har tilldelats diagnoskriterierna F43.8A, enligt ICD 10. För diagnoskriterier och
behandling av UMS, se Riktlinjer för utmattningssyndrom - RMR UMS
http://intra.narhalsan.se/sv/Primarvarden/Vardrutiner/Samlingssida-for-riktlinjer/Utmattningssyndromregional-medicinsk-riktlinje/ De regionala riktlinjerna för utmattningssyndrom revideras under hösten 2016.
Remissportalen
Från och med den 1 november tar Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU) emot remisser som
skickas till Remissportalen.
Remissportalen är en centraliserad funktion som omvandlar remisser i pappersform till elektroniska
dokument/filer. Här blir varje remiss inskannad till ett ärendehanteringssystem som möjliggör
spårbarheten i varje enskilt remissärende.
Adress (på kuvertet):
Adress (på remissen):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Psykiatri Affektiva
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Svårt utmattningssyndrom är ett nytt uppdrag för specialistpsykiatrin, vilket innebär att de regionala
medicinska riktlinjerna skrivs om. De remissvägar och kriterier som beskrivs här har arbetats fram av en
styrgrupp för den nya mottagningen och kommer att följas upp under våren 2017 i de medicinska
sektorsråden för allmänmedicin och psykiatri i VGR.
Styrgruppen
Tobias Nordin, verksamhetschef Psykiatri Affektiva, ordförande
Lise-Lotte Risö Bergerlind, chef, Regionalt kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR, KPH
Ulf Svensson, chefläkare, Närhälsan, KPH
Ingibjörg Jonsdottir, professor, verksamhetschef och ställföreträdande förvaltningschef, ISM
Kristina Glise, med dr, överläkare, enhetschef behandling, ISM
Agneta Hamilton, verksamhetschef vårdcentralen Kusten, privata vårdgivare Sektorsrådet Allmänmedicin
Eva Blixt, verksamhetschef Vuxenpsykiatri, NU-sjukvården
Jane Johansson, verksamhetschef M 5, SKAS
Julia Walvenius, verksamhetssamordnare, Vuxenpsykiatrisk klinik, SÄS
Katarina Andersson, verksamhetschef Psykiatrisk klinik, Kungälvs sjukhus
Maria Sallin, regionutvecklare, Regionstyrelsen VGR
Annika Mårtensson, ekonom, koncernekonomi, VGR
Uno Billmark, brukarrepresentant FUSIG, NSPHiG
Charlotte Nilsson, ekonomichef Område 2, SU
Gro Sundell, enhetschef Psykiatrimottagning utmattningssyndrom, PMU
Eva Hellquist Lindström, verksamhetssamordnare, Psykiatri Affektiva, SU

Similar documents