Opr. št. : 1131 VL 19346/2015 ODREDBA O PRODAJI

Comments

Transcription

Opr. št. : 1131 VL 19346/2015 ODREDBA O PRODAJI
Opr. št. : 1131 VL 19346/2015
ODREDBA O PRODAJI POSLOVNEGA DELEŽA
n a 1. j a v n i d r a ž b i
V izvršilni zadevi upnika NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki ga zastopa Anja Radislav,
Titova cesta 2, Maribor, zoper dolžnika ŽAN RAŠKAJ, Cesta v Rogozo 17a , Miklavž na
Dravskem polju , zaradi izterjave 13.553,25 EUR spp:
odreja:
I.
Predmet prodaje je 100% poslovni delež v družbi ORIGO KAPPA, trgovina in storitve d.o.o.,
Cesta v Rogozo 9B, 2204 Miklavž na Dravskem polju, matična številka 6324827000, last dolžnika
Žana Raškaja.
II.
Poslovni delež se prodaja na 1. javni dražbi, ki bo:
v torek, dne 13. 12. 2016, ob 11.00 uri, v razpravni dvorani M1,
v medetaži Okrajnega sodišča v Mariboru,
Cafova 1, Maribor.
III.
Vrednost poslovnega deleža je bila ugotovljena s pravnomočnim sklepom sodišča z dne 11. 5. 2016
in znaša 46.357,00 EUR.
Na predlog stranke, ki mora biti vložen najpozneje osem dni pred prodajnim narokom, sodišče na
prodajnem naroku z odredbo ponovno ugotovi vrednost poslovnega deleža, če stranka s
predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti poslovnega deleža verjetno izkaže, da se je
vrednost poslovnega deleža od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej spremenila.
IV.
Na prvem prodajnem naroku poslovni delež ne sme biti prodan za manj kot 70% ugotovljene
-1-
vrednosti (prvi odstavek 188. člena v zvezi s četrtim odstavkom 165. člena Zakona o izvršbi in
zavarovanju - ZIZ).
Izklicna cena na prvem prodajnem naroku bo 32.450,00 EUR. Ponudbe na dražbi se lahko
zvišajo za najmanj 200,00 EUR.
Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču, pred katerim teče izvršilni postopek, ali pri kakšnem
drugem sodišču, se stranki in zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega dolga lahko sporazumejo,
da sme biti poslovni delež prodan na dražbi tudi za ceno, nižjo od 70 % ugotovljene vrednosti.
V.
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki imajo po veljavnih predpisih pravico
postati ustanovitelj oziroma družbenik družbe z omejeno odgovornostjo v Republiki Sloveniji in za
katere ne veljajo omejitve za pridobitev poslovnega deleža po 10.a členu Zakona o gospodarskih
družbah. Fizična oseba svojo identiteto izkaže z veljavnim osebnim dokumentom. Pooblaščenec
pravne ali fizične osebe mora na naroku predložiti tudi pisno pooblastilo.
VI.
Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki najpozneje tri delovne dni pred dražbo (do 8. 12.
2016) položijo varščino, ki znaša desetino ugotovljene vrednosti poslovnega deleža, to je 4.635,70
EUR.
Varščino je treba položiti na račun sodnih pologov, z navedbo naslednjih podatkov:
– koda namena plačila: GOVT
– namen plačila: varščina VL 19346/2015
– BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
– IBAN prejemnika: SI56 0110 0695 0421 931
– referenca prejemnika: SI00 02-04371934615-3
– ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.
Varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo in zastavni upnik, če
njihove terjatve dosegajo varščino in če se da glede na njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost
poslovnega deleža varščina poravnati iz kupnine.
Ponudniki, katerih ponudbe niso bile sprejete, dobijo varščino na njihov transakcijski račun
nakazano nazaj v roku 15 dni po koncu javne dražbe.
VII.
Kdor ima zakonito ali pogodbeno predkupno oziroma odkupno pravico na poslovnem deležu, ki je
predmet izvršbe, ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani dražbi izjavi,
da kupuje poslovni delež pod enakimi pogoji in če najpozneje tri delovne dni pred dražbo položi
varščino (prvi odstavek 182. člena ZIZ). Če predkupni oziroma odkupni upravičenec izkoristi svojo
pravico, ima najboljši ponudnik pravico takoj po končani dražbi ponuditi višjo ceno (četrti odstavek
182. čelna ZIZ).
-2-
VIII.
Kupec je dolžan položiti celotno kupnino v roku 30 dni od prejema sklepa o domiku, na račun
sodnih pologov z navedbo naslednjih podatkov:
– koda namena plačila: GOVT
– namen plačila: kupnina VL 19346/2015
– BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
– IBAN prejemnika: SI56 0110 0695 0421 931
– referenca prejemnika: SI00 02-04371934615-3
– ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.
IX.
Zainteresirani kupci lahko pri sodišču vpogledajo v cenitveno poročilo za poslovni delež v času
uradnih ur sodišča. Javno dostopni podatki o družbi so objavljeni na spletnih straneh AJPES-a.
X.
Odredbo o prodaji poslovnega deleža razglasi sodišče na sodni deski in na spletni strani sodišča.
Zoper odredbo ni pravnega sredstva (osmi odstavek 9. člena ZIZ).
Maribor, 10.11.2016
okrajna sodnica: Betka Kindermann
-3-

Similar documents