O D R E D B A O PRODAJI NEPREMIČNINE

Comments

Transcription

O D R E D B A O PRODAJI NEPREMIČNINE
I 25/2016
ODREDBA
O PRODAJI NEPREMIČNINE
Okrajno sodišče v Cerknici po sodnici Liljani Petkovšek
v izvršilni zadevi upnika: BANKA KOPER, d. d., Pristaniška 14, Koper,
zoper dolžnika: FRANČIŠKA ŠAJN, Videm 14, Cerknica,
ki ga zastopa Rihard Braniselj, odvetnik v Postojni,
zaradi izterjave 286.920,19 EUR s pripadki,
odreja
prvo prodajo
dolžnikove nepremičnine s parc. št. *535/0, k. o. 1676 - Cerknica (ID znak 1676535/0-1).
Prodaja nepremičnine bo potekala na javni dražbi na naroku pri Okrajnem sodišču v
Cerknici, Cesta 4. maja 23, Cerknica, v sobi št. 15,
v sredo, 14. decembra 2016 ob 10:00 uri.
1
POGOJI ZA PRODAJO NEPREMIČNINE:
1.
Predmet prodaje je dolžnikova nepremičnina s parc. št. *535/0, k. o. 1676 Cerknica (ID znak 1676-535/0-1).
Predmetna nepremična je stanovanjska hiša iz treh etaž (K + P + M) s
pripadajočim zemljiščem in komunalno opremo, ki se nahaja na naslovu Videm
14, 1380 Cerknica. Stanovanjska hiša je zgrajena je leta 1965, leta 2006 pa je bila
obnovljena streha. Uporabna površina stavbe po podatkih GURS znaša 212,10 m2,
pozidanega zemljišča pa 498,00 m2.
2.
Na nepremičnini, ki je predmet prodaje, ni vknjiženih služnosti, stavbnih pravic in
stvarnih bremen, ki bi jih moral prevzeti kupec.
3.
Vrednost nepremičnine je bila ugotovljena s pravnomočnim sklepom tega sodišča
I 25/2016 z dne 21. 10. 2016 in znaša 130.000,00 EUR.
Dolžnikova nepremičnina bo prodana najboljšemu ponudniku, vendar ne za manj
kot za 70 % ugotovljene vrednosti nepremičnine (prvi odstavek 188. člena ZIZ
po noveli ZIZ - J).
Sodišče lahko na prodajnem naroku glede na okoliščine primera določi najnižji
znesek, za katerega smejo ponudniki višati ponudbe za nakup nepremičnine.
Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču, pred katerim teče izvršilni postopek,
ali pri kakšnem drugem sodišču, se stranki in zastavni upniki oziroma upniki
zemljiškega dolga lahko sporazumejo, da sme biti nepremičnina prodana na dražbi
tudi za ceno, nižjo od 70 % ugotovljene vrednosti.
4.
Sodišče na predlog stranke, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim
narokom, na prodajnem naroku z odredbo ponovno ugotovi vrednost
nepremičnine, če stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti
nepremičnine verjetno izkaže, da se je vrednost nepremičnine od prejšnje
ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej spremenila.
5.
Javne dražbe se smejo udeležiti le tiste fizične in pravne osebe, ki najpozneje tri
delovne dni pred prodajnim narokom plačajo varščino v višini 10 % ugotovljene
vrednosti nepremičnine, to je 13.000,00 EUR.
Varščino je potrebno plačati na račun Okrožnega sodišča v Ljubljani številka:
SI56 01100-6960421855, referenca: SI00 500150002516, koda namena: ADVA.
2
Plačila varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo in
zastavni upnik oziroma upnik zemljiškega dolga, če njihove terjatve dosegajo
varščino in če se da glede na njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost
nepremičnine varščina poravnati iz kupnine.
6.
Na naroku morajo ponudniki predložiti dokazilo o plačilu varščine. Fizične osebe
morajo na vpogled predložiti tudi veljaven osebni dokument, pravne osebe pa
izpisek in sodnega registra. Pooblaščenec pravne osebe mora predložiti ustrezno
pooblastilo za zastopanje pravne osebe.
Kupec na javni dražbi ne more biti dolžnik, sodnik, izvršitelj, kdor uradno
sodeluje pri prodaji in kdor po zakonu ne more pridobiti nepremičnine, ki je
predmet prodaje.
7.
Vplačana varščina se bo uspelemu ponudniku vračunala v kupnino, ostalim
ponudnikom pa bo vrnjena v roku 15 dni od dneva javne dražbe.
8.
Kupec zemljišča, ki bo na javni dražbi uspel, bo moral plačati kupnino v roku 30
dni od dneva javne dražbe, sicer bo sodišče na predlog upnika in glede na
okoliščine prodaje pozvalo na plačilo kupnine drugega oziroma naslednje
najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo izjavo iz četrtega odstavka 189. člena
ZIZ, ali pa prodajo s sklepom razveljavilo in določilo novo prodajo.
9.
Zahtevo za ogled nepremičnine je potrebno vložiti pisno pri tem sodišču
najpozneje do 23. 11. 2016. V primeru zahteve za ogled, bo ogled nepremičnine v
navzočnosti izvršitelja. Stroški, ki bodo nastali v zvezi z ogledom nepremičnine,
bremenijo tistega, ki je predlagal ogled nepremičnine.
10. Upnik tega izvršilnega postopka sme odredbo o prodaji nepremičnine objaviti v
sredstvih javnega obveščanja. Stroški objave bremenijo upnika.
11. V primeru, da nepremičnine na prvem prodajnem naroku ne bo mogoče prodati,
bo sodišče razpisalo drugo javno dražbo samo na upnikov predlog, ki mora biti
vložen v šestih mesecih od prvega prodajnega naroka. Na drugi javni dražbi se
nepremičnina ne sme prodati za manj kot za polovico ugotovljene vrednosti. Če
upnik ne predlaga nove prodaje v šestih mesecih od prvega naroka, ali če
nepremičnine ni bilo mogoče prodati na drugem naroku niti za polovico
ugotovljene vrednosti, sodišče ustavi izvršbo (prvi in drugi odstavek 194. člena
ZIZ po noveli ZIZ - J).
3
PRAVNI POUK:
1. Zoper to odredbo ni pritožbe.
Cerknica, 10. november 2016
Sodnica:
Liljana Petkovšek
4

Similar documents