Budsjettforslag - Snillfjord kommune

Comments

Transcription

Budsjettforslag - Snillfjord kommune
Årsbudsjett
2017
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 1
Innholdsfortegnelse:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.
Innledning
Pris og lønnsvekst
Renteutvikling / utbytte
Rammetilskudd og skatt
Pensjonskostnad
Konsekvensjustert budsjett 2017
Brutto driftsresultat
Netto driftsresultat
Fondsutvikling
Overordnet mål budsjett 2017
Konsekvensjusteringer per rammeområde
Politikk og Sentraladministrasjon
Oppvekst og Kultur
Helse og Mestring
Teknisk, Landbruk og Miljø
Oversikt bruk / tilgang fonds
Investeringer
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side
3
3
3
3
4
5
7
7
8
9
10
11
13
17
21
33
34
Side 2
1. INNLEDNING
1.1 Pris og lønnsvekst
Statsbudsjettet for 2017 ble fremlagt 6. oktober 2016. Pris og lønnsvekst i kommunesektoren
(deflator) anslås til 2,5 %. Deflatoren er en vekting av pris- og lønnsvekst hvor lønnsveksten
utgjør 2/3-deler av resultatet. Statistisk sentralbyrås forventninger er tilsvarende.
I budsjettforutsetningene for 2017 er det lagt inn en lønnsvekst på 2,7%. Prisveksten er lagt
inn med et snitt tilsvarende 2,2%.
1.2 Renteutvikling/utbytte
Styringsrenten er redusert de siste år fra et nivå på 1,8% i 2013 til 0,9% i 2016. I 2017 og
2018 forventes en ytterligere reduksjon til 0,8% før den øker igjen i 2019 til 1,1%.
Rentereduksjonen er gjenspeilet i budsjettet for 2017.
Det er lagt inn uendret utbytte i forhold til budsjett 2017 fra Trønder-Energi med 629.000,-.
Renteinntekten på ansvarlig lån på 9 mnok til Trønder-Energi er lagt inn med 7,1 % og gir en
inntekt på kr 639.000. På dette lånet er vi sikret denne renten i 7 år fram til 2020.
1.3 Rammetilskudd og skatt
Beregninger er foretatt i henhold til fremlagt statsbudsjett.
Budsjett 2016
Rev. Prognose 2016
Statsbudsjettet 2017
Ordinært rammetilskudd
inklusiv skjønnsmidler
Kr. 47.241.000
Kr. 47.234.000
Kr. 47.933.000
Inntektsutjevning
Kr. 4.873.000
Kr. 4.596.000
Kr.
Skatteinngang
Kr. 20.688.000
Kr. 21.613.000
Kr. 21.909.000
SUM
Kr. 72.802.000
Kr. 73.443.000
Kr. 74.456.000
4.614.000
Tab. 1
Sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2016 tilsvarer dette en økning på kr 1.414.000 .
Dette tilsvarer en nominell økning tilsvarende 1,9%. Imidlertid ligger det inne et øremerket
tilskudd til Frivillighetssentralen på 365.000 inne i økningen, og om denne tas ut blir den
reelle økningen på 1.049.000 som gir en reell nominell økning på 1,4%. Sammenholdt med
økning i lønns- og prisvekst på 2,7% er økningen vesentlig lavere. Skatteinngangen er i
Formannskapets forslag til budsjett for 2017 økt med 240.000 i forhold til forslag til
statsbudsjettet forslag for 2017.
Eiendomsskatt på verk og bruk ble vedtatt innført fra 2009 i medhold av eiendomsskatteloven
§§ 2, 3 og 4. Det gjøres ikke endring i eiendomsskatten, 7 promille videreføres i 2017.
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 3
1.4 Pensjonskostnad
Anslag på pensjonspremier og prognose for premieavvik mottatt fra KLP og SPK viser
følgende anslag for 2017 er mottatt og følgende satser er lagt inn for dekning av arbeidsgivers
andel av brutto lønnskostnader
KLP:
SPK:
19,00 %
12,50 %
Satsene som er benyttet er konservative for å kunne dekke inn endringer.
Anslag premieavvik 2017:
Positivt premieavvik for KLP med kr 2.717.131 og positivt premieavvik i SPK med kr
173.896, inntektsføres netto med kr 2.891.027. Arbeidsgiveravgift av premieavviket
inntektsføres i tillegg med kr 173.896. Premieavviket for 2017 utgiftsføres fra 2018 med 1/7
hvert år.
For 2017 vil amortiseringskostnaden (avskrivningen) av tidligere års premieavvik tilsvare kr
603.321 inklusiv arbeidsgiveravgift.
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 4
1.5 Konsekvensjustert Budsjett 2017 – Snillfjord kommune
Økonomisk oversikt drift
Regnskap 2015
Budsjett 2016
Budsjett 2017
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
4 312,0
7 099,1
11 612,3
50 869,8
609,6
645,6
20 716,3
1 374,9
33,1
97 272,7
4 118,1
6 188,7
5 670,6
52 114,0
690,0
191,0
20 688,0
1 350,0
0,0
91 010,4
4 710,0
6 646,8
7 395,8
52 547,0
578,0
25,0
21 909,0
1 500,0
0,0
95 311,6
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
53 935,6
10 122,1
16 171,2
8 194,7
5 477,2
4 152,7
-484,4
97 569,1
51 010,4
11 800,2
15 077,6
8 407,0
4 097,5
3 685,5
-698,0
93 380,2
53 349,4
11 758,4
16 606,0
9 301,9
4 447,7
4 091,9
-1 384,0
98 171,3
-296,4
-2 369,8
-2 859,7
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
1 738,3
0,0
0,0
1 678,0
0,0
0,0
1 678,0
0,0
0,0
Sum eksterne finansinntekter
1 738,3
1 678,0
1 678,0
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
1 308,1
0,0
2 307,6
0,0
1 471,0
0,0
2 090,0
0,0
1 521,0
0,0
2 240,0
0,0
Sum eksterne finansutgifter
3 615,7
3 561,0
3 761,0
-1 877,4
-1 883,0
-2 083,0
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
4 152,7
1 978,9
3 685,5
-567,3
4 091,9
-850,8
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger
1 518,0
488,4
1 768,3
0,0
3 774,7
0,0
0,0
909,0
0,0
909,0
0,0
0,0
1 047,6
0,0
1 047,6
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger
0,0
0,0
1 368,0
3 683,9
0,0
5 051,9
0,0
0,0
287,3
54,4
0,0
341,7
0,0
0,0
162,4
34,4
0,0
196,8
701,7
0,0
0,0
Brutto driftsresultat
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 5
Budsjettskjema 1A - drift
Regnskap 2015
Budsjett 2016
Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
20 716,4
50 869,8
1 374,9
33,1
609,6
73 603,8
20 688,0
52 114,0
1 350,0
0,0
690,0
74 842,0
21 909,0
52 547,0
1 500,0
0,0
578,0
76 534,0
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
1 738,3
0,0
1 308,1
0,0
2 307,6
-1 877,4
1 678,0
0,0
1 471,0
0,0
2 090,0
-1 883,0
1 678,0
0,0
1 521,0
0,0
2 240,0
-2 083,0
0,0
1 368,0
3 683,9
1 518,0
488,4
1 768,3
1 277,2
0,0
287,3
54,3
0,0
0,0
909,0
-567,4
0,0
162,4
34,3
0,0
0,0
1 047,6
-850,8
0,0
0,0
0,0
70 449,2
69 747,5
701,7
73 526,4
73 526,4
0,0
75 301,8
75 301,8
0,0
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Mer/mindreforbruk
Budsjettskjema 1B til fordeling - driftsregnskap
Regnskap 2015
Budsjett 2016
Budsjett 2017
Til fordeling fra skjema 1A
70 449,2
73 526,4
75 301,8
HK 1.1 Politikk og Sentraladministrasjon
Netto driftsramme
13 285,8
10 405,2
10 618,0
HK 1.2 Oppvekst
Netto driftsramme
20 137,8
22 668,9
23 210,2
HK 1.3 Helse og Omsorg
Netto driftsramme
27 724,3
29 727,1
30 422,8
8 599,6
10 725,1
11 050,8
69 747,5
73 526,4
75 301,8
701,7
0,0
0,0
HK 1.4-1.6 Teknisk, Næring og Miljø
Netto driftsramme
Sum netto driftsrammer
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 6
1.6 Brutto driftsresultat
Brutto driftsresultat (brutto driftsinntekter – brutto driftsutgifter) viser hvor mye kommunen
har disponibelt til å dekke netto finanskostnader (renter og avdrag).
BRUTTO DRIFTSRESULTAT I KRONER OG PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER
2011
Kroner
Prosent
2012
2013
-3 304 000
1 384 000
10 000
-3,80 %
1,50 %
0,00 %
2014
2015
BUD 2016
-297 000 -296 000
-0,30 %
BUD 2017
-2 369 900
-2 859 700
-2,63 %
-3,00 %
-0,30 %
Brutto driftsresultat har i snitt i perioden 2011-2015 vært negativ for Snillfjord, og utgjør
akkumulert for femårsperioden -2.503.000 kr. Budsjettet for 2016 ble lagt inn med forventet
negativt resultat på 2,37 mill kroner. For 2017 er det det i forslag til budsjett lagt inn en
ytterligere svekkelse til -2,86 mill kroner.
Denne utviklingen medfører at summen av netto finanskostnader og motpost avskrivninger
må være større enn det negative driftsresultatet for at det netto driftsresultat skal bli positivt.
1.7 Netto driftsresultat
Netto driftsresultat er et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien. Netto
driftsresultat forteller hva en kommune har igjen av sine løpende driftsinntekter når løpende
driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Et negativt netto driftsresultat betyr at kommunen
tærer på kapital (må bruke fonds) for å dekke utgifter. Anbefalingen fra teknisk
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er at resultatet i prosent av
brutto driftsinntekter bør ligge på 2% for at formuesbevaringsprinsippet skal ivaretas.
NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER
2011
Kroner
Prosent
2012
2013
2014
2015
BUD 2016 BUD 2017
-1 512 000
2 839 000
2 269 000
994 000
1 978 900
-546 620
-850 800
-1,76 %
3,18 %
2,46 %
1,05 %
2,03 %
-0,60 %
-0,89 %
Snillfjord har i snitt de siste 5 regnskapsår totalt hatt et netto driftsresultat på 6,57 mill kroner
tilsvarende et snitt på 1,4 % av brutto driftsinntekter. Budsjettet for 2016 ble satt opp med et
forventet negativt netto driftsresultat på 546.000 kroner. For 2017 er forslaget til budsjett satt
opp med et negativt driftsresultat på 850.800 kroner, hvilket innebærer at det må brukes
tilsvarende av oppsparte fondsmidler for å få budsjettet i balanse.
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 7
Endringen som ble foretatt i budsjett 2015 med å betale minimumsavdrag på lån er videreført
også i budsjettet for 2017. Dette tilsvarer en bedring av netto driftsresultat i forhold til
opprinnelige avdrag på om lag 0,9 mnok, og uten denne posten ville netto driftsresultat vært
svekket tilsvarende.
1.8 Fondsutvikling
Utviklingen i fondsmidler har de siste årene vært positiv siden positive resultater på
driftsregnskapet i stor grad har blitt avsatt til fonds og ikke benyttet i så stor grad til å dekke
inn investeringer. Fra 2011 til 2015 har fondsmidlene økt fra 15,5 mill kroner ved utgangen
av 2011 til 21,0 mill kroner ved utgangen av 2015. En del av denne økningen skyldes salg av
boliger som er satt inn på ubundne investeringsfond, men det ble tilsvarende i 2014 benyttet
midler til dekning av underskudd på investeringsregnskapet, slik at netto oppbygning kommer
fra positive resultater de siste år.
Som det fremgår av tabellen nedenfor er det tæret på disposisjonsfond i perioden, men det har
vært en prioritet å heller benytte andre fond og bygge opp disposisjonsfondet de siste år slik at
dette har økt og nærmer seg anbefalt nivå på 5%.
I 2017 er det i budsjettforslaget lagt inn et netto bruk av fondsmidler på 830.000 kroner,
tilsvarende det negative netto driftsresultatet. Av dette er det lagt opp til et bruk tilsvarende
1.013.000 kroner av bundne driftsfond og en avsetning til disposisjonsfond tilsvarende
162.400 kroner.
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 8
2 OVERORDNET MÅL BUDSJETT 2017
Styringskort for Rådmannen Snillfjord kommune 2017 - 2020
VISJON:
Overordnet målsetting:
Satsingsområder:
SAMFUNN
Mål
Suksesskriterier
Kvalitetskriterier
S1. Snillfjord kommune skal være et
foretrukket samfunn å bo og leve i.
S2. Folkehelsearbeidet skal
forsterkes og frivilligheten skal vies
positiv oppmerksomhet.
S3. Oppvekstvilkår i Snillfjord
kommune skal preges av mangfold og
kvalitet med fokus på fysisk aktivitet
og styrking av foreldrerollen
Sammen i Snillfjord for et levende samfunn
Snillfjord kommune skal legge til rette for at
innbyggerne skal ta valg i eget liv for å kunne utnytte sine
ressurser til å leve et selvstendig og godt liv.
Livskvalitet, Attraktiv og Bo og Leve
TJENESTE
T1. Krav til normal god
kvalitet og brukertilpasning i
tjenesteproduksjonen.
T2. Kommunen skal yte en
moderne, kompetent og
effektiv tjenesteproduksjon i
samsvar med verdiplattformen
og gjeldende
tjenestestandarder.
T3. Finne gode
samarbeidsløsninger med
nabokommunene der dette
gavner innbyggerne.
S1. Snillfjordssamfunnet skal være
T1. Aktiv bruk av
preget av god livskvalitet og et
internkontroll- og HMSpositivt omdømme.
systemene.
S2. Tiltak som fremmer folkehelsen
T2. Digitale tjenester og
prioriteres, og politisk og
velferdsteknologiske løsninger
administrativ ledelse drøfter dette i all utvikles på alle
saksbehandling.
tjenesteområder for å fremme
S3. Gode fagfolk som kan observere, kvalitet, innovasjon og
fortolke, forstå og handle, herunder
effektivitet i
Utbygging av lekeområder
tjenesteproduksjonen.
T3. Samarbeidsløsningene må
Bruk av «Arbeidsløypa»
sikre bedre kvalitet og mer
effektivt ressursutnyttelse enn
egenproduksjon.
S1.Vekst i folketallet og økt
T1. Strukturert rapportering
næringsetablering.
som i tillegg til økonomi også
S2. Innbyggerne i Snillfjord bidrar til omfatter sykefravær, restanser
og opplever et inkluderende samfunn og avvik.
T2. Nye, moderne løsninger
preget av raushet og kreativitet.
tilbys. Disse kan erstatte
S3. Gode oppvekst- og læringsmiljø
tradisjonelle løsninger.
skaper gode resultater.
T3. Interkommunale og/eller
regionale løsninger i rammen
av eksisterende
samarbeidsavtaler.
T4. Brukerundersøkelser
gjennomføres
MEDARBEIDERE
ØKONOMI
M1. Ledere og medarbeidere
som handler i samsvar med
kommunens verdiplattform.
M2. Ledere og medarbeidere
skal ha HMS fokus i sin
arbeidsutøvelse.
M3. Tilstedeværelse(nærvær) i
samsvar med kravene i IAavtalen.
Ø1.Årlig krav til netto
driftsresultat.
Ø2. Netto
finansutgifter(konsern) skal
ikke overstige 5 % av frie
inntekter.
M1. Klar og tydelig ledelse
og myndiggjorte medarbeidere
M2. Planmessig
lederopplæring og
medarbeideropplæring med
sikte på å utvikle en helhetlig
arbeidsgiverpolitikk.
M3.Trepartsamarbeidet
videreutvikles.
Ø1. Aldri svakere enn 1%
Ø2. Balansert styring av
gjeldsbyrden og gode
sammenhenger mellom 1. og 4.
året
M1. Verdiplattformen er kjent
og blir etterlevd av alle
M2. Motiverte medarbeidere
som trives og føler seg
verdsatt.
M3. Arbeidsnærvær ikke
lavere enn foreskrevet i
IA*avtalen.
M4. Medarbeiderundersøkelse
gjennomføres
Ø1. Tertialrapporter til
formannskapet og
kommunestyret
Ø2. Forholdet mellom
driftsinntekter og lånegjeld skal
ivaretas på dagens nivå og
driften skal preges av
forutsigbarhet og kontinuitet.
Ø3. Månedlig økonomirapport i
enhetene
IA - Inkluderende arbeidsliv
HMS - Helse, miljø og sikkerhet
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 9
3 KONSEKVENSEJUSTERINGER PER
RAMMEOMRÅDE
Hovedoversikt drift:
Til fordeling på rammeområder
1 Politikk og sentraladministrasjon
101 Ordfører (politisk virksomhet
110 Rådmann
121 Leder fellestjenester
Sum rammeområde 1 - Politikk og sentraladm
Regnskap
2 015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
3 655 377
5 839 559
4 340 897
13 835 833
2 993 341
3 050 139
4 361 697
10 405 177
3 205 485
2 936 095
4 476 403
10 617 983
200
211
221
231
240
2 Oppvekst
K-sjef oppvekst - administrasjon
Leder Krokstadøra oppvekstsenter
Leder Hemnskjela oppvekstsenter
Leder Ven oppvekstsenter
K-sjef oppvekst - kultur, idrett og ungdomsarbeid
Sum rammeområde 2 - Oppvekst
3 025 542
10 191 360
2 967 232
3 444 493
509 140
20 137 768
3 727 311
10 894 167
3 815 212
3 533 021
699 212
22 668 923
3 347 342
11 094 094
3 762 001
3 835 913
930 880
22 970 228
300
310
320
330
340
3 Helse og omsorg
K-sjef H/O - administrasjon
K-sjef H/O - Snillfjord omsorgsenter
K-sjef H/O - åpen omsorg
K-sjef H/O - barnevern / NAV
K-sjef H/O - helsetjenester
Sum rammeområde 3 - Helse og omsorg
1 332 521
17 973 529
1 633 001
3 639 877
3 145 414
27 724 343
1 225 038
18 819 349
2 212 993
3 718 000
3 751 760
29 727 140
2 260 091
19 103 609
1 896 576
3 788 500
3 614 023
30 662 799
400
410
421
431
441
451
461
4 Teknisk, landbruk og miljø
K-sjef TLM - næring, naturforvaltning, administrajon
K-sjef TLM - oppmåling og kartverk, areal og byggesaker
Brannsjef - brannvern og brannberedskap
Avd.leder FDV - bygg og eiendomsforvaltning
Avd.leder FDV - vannforsyning
Avd.leder FDV - avløp og renovasjon
Avd.leder FDV - samferdsel
Sum rammeområde 4 - Teknisk, landbruk og miljø
512 953
1 085 138
1 428 293
5 011 924
-1 625 175
-202 278
1 838 736
8 049 590
1 455 490
1 586 530
1 625 005
6 067 400
-780 240
-154 120
925 050
10 725 115
1 406 105
1 817 948
1 637 163
6 357 874
-902 650
-398 000
1 132 360
11 050 800
Sum alle rammeområder
69 747 533
73 526 355
75 301 810
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 10
3.1 Politikk og Sentraladministrasjon
Status:
Bemanningen i rammeområdet har vært uendret i 2016 i forhold til 2015 med unntak av
økonomiområdet hvor stillingsandelen er økt til 100 % siden økonomisjef i perioder har hatt
andre oppgaver. I tillegg er det ansatt flyktningekoordinator som startet i mai 2016.
Personalsjef har også i 2016 fungert som Kommunalsjef helse og mestring. Sett i forhold til
arbeidsbyrden samt utfordringer i forbindelse med kommunereformen er det besluttet å gjøre
dette om til 2 stillinger fra januar 2017. Dette medfører en økning i bemanningen på 50 % for
rammeområdet.
Utfordringer 2017:
Rådmann:
Det forventes økt trykk på kommunereformen i 2017. Kommunen har blitt forespeilet å motta
skjønnsmidler til dekning av ekstra kostnader på grunn av forhandlinger i tre retninger på kr
800.000 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Dette er lagt inn som inntekt i budsjettet for delt
på Ordfører og Rådmann. Tilsvarende er det lagt inn økte kostnader i regnskapet som vi
forventer å få i forbindelse med reformen. Vi forventer at det vil bli utfordringer for hele
organisasjonen, men på grunn av usikkerhet omkring omfanget er kostnadene lagt inn på
ansvaret til ordfører og rådmann.
Fellestjenester:
Serverkapasiteten i kommunen er for lav, og det er i investeringsbudsjettet lagt inn midler for
utskifting av disse. I perioder har det spesielt vært problemer med fagsystemet Gerica som
sommeren 2016 har vært nede flere ganger. Nye moduler til dette systemet er innkjøpt, men
ikke tatt i bruk på grunn av den manglende serverkapasiteten.
Kommunen har et godt og funksjonelt arkiv. Det er gjort en god jobb for å rydde og arkivere
kommunens dokumenter etter utbedring av lokalitetene. I forbindelse med kommunereformen
må det vurderes hvordan arkivet skal periodiseres og avsluttes. Det er foretatt oppmåling av
dagens arkiv, og kostnadene for å avslutte arkivet kan påløpe seg til mer en 2 mill kroner. Det
er ikke avsatt midler til dette arbeidet i budsjett for 2017, men det må foretas en gjennomgang
av hva som må gjennomføres i løpet av året.
Flyktningmottak:
I løpet av november 2016 vil de første flykningene ankomme Snillfjord. For å stå best mulig
rustet til å ta i mot flyktningene ble det ansatt en flyktningekoordinator som startet i jobben i
mai 2016. Det er gjort gode forberedelser for å ta imot dem på en så god og verdig måte som
mulig. Det er i budsjettet for 2017 forutsatt at de midler som mottas fra IMDI for mottak av
flyktninger vil dekke inn de kostnader som vil oppstå, inkludert lønn til
flyktningekoordinator.
Kostnads økning/reduksjon
Lønn og godtgjørelse til formannskap, kommunestyre, utvalg, komiteer mv er lagt inn som
følger i budsjett 2017. Alle tall er eksklusiv sosiale kostnader.
• Ordfører
kr
539.662,• Varaordfører
kr
134.916,Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opposisjonsleder
Formannskap
Kommunestyre
Valgstyret
Skattetakstnemnder
Administrasjonsutvalg
Kontrollutvalg / revisjon
Eldreråd
Råd for funksjonshemmede
Trafikksikkerhetsutvalget
Sum lønn og godtgjørelse
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Støtte til lag og foreninger, revisjon og kontrollutvalg er lagt inn med:
• Reservert beløp for tilleggsbevilgninger
• Godtgjørelse KonSek IKS
• Godtgjørelse Revisjon Midt-Norge
• Godtgjørelse Snillfjord Menighetsråd
• Videreføring rammetilskudd Frivilligsentralen
• Tilskudd Frivilligsentralen
• Tilskudd andre religiøse formål
• Tilskudd til Krigsminnemuseet på Hemnskjela
• Tilskudd til kultur, idrett og friluftsliv
Ansvar
Navn
101
110
Ordfører
Rådmann
121
Fellestjenester
Totalt
Budsjettramme
3 205 485
2 936 095
Antall
ansatte
3
8
Årsverk
0,8
6,4
Mål
nærvær
100 %
97 %
4 476 431
5
4,0
97 %
10 617 983
10
11,2
97 %
62.961,75.000,140.000,10.000,4.000,5.000,26.500,14.000,1.500,10.000,1.025.359,-
kr 30.000,kr 122.000,kr 376.000,kr 857.597,kr 365.000,kr 69.000,kr 12.000,kr 20.000,kr 55.000,-
Merknad
Ordfører
Inkl 80 % stilling
frivillighetssentral
Inkl økn fra 50% til
100% for pers.sjef
I forbindelse med Formannskapets behandling av budsjett 8/11-2016 ble det gjort
følgende endringer på rammeområde 3.1 – Politikk og Sentraladministrasjon:
•
•
Avsatt tilskudd til Krigsminnemuseet Hemnskjela
Dekket inn ved redusert avsetning til disposisjonsfond
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Kr 20.000,Kr 20.000,-
Side 12
3.2 Oppvekst og kultur
Styringskort for oppvekst – budsjett 2017
Visjon:
Overordnet målsetting:
Satsingsområder:
Mål
Sammen i Snillfjord om et levende samfunn
Trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge
Individuell omsorg. Trygghet, trivsel og mestring.
SAMFUNN
TJENESTE
MEDARBEIDERE
ØKONOMI
S1: Barn og unge i Snillfjord
skal oppleve trygghet, trivsel
og mestring i skole og
barnehage.
T1: Gi barn og unge
meningsfull
tilbakemelding på
utvikling i forhold til
oppsatte mål gjennom bruk
av verktøy som sikrer
systematisk oppfølging.
T2: Barnehagen og skolen
i Snillfjord skal bruke
utemiljøet i kommunen for
å stimulere fysisk og faglig
læring og utvikling.
T 3: Tolkningsfellesskap
gjennom lærende nettverk,
innad i kommunen og
sammen med
nabokommuner, skal bidra
til å sikre kvaliteten på
opplæringen i barnehage
og skole.
M1: Medarbeidere som
er tydelige og bevisste i
arbeidet med barn og
unge og som legger
kommunens
verdiplattform til grunn
for arbeidet.
Ø1: Ha oversikt over
status budsjett og
kunne se og
begrunne endringer.
S.2: Fysisk aktivitet som
grunnlag for god helse skal
være en sentral del i
utviklingen av barn og unge i
Snillfjord.
S.3: Foreldre i Snillfjord skal
få god informasjon om barnas
utvikling og veiledning i
hvordan de kan støtte deres
utvikling.
Suksesskriterier
S1: Barn og unge skal sikres
innflytelse på de tilbud som
tilbys.
S2: Brukerne blir delaktige i
gjennomføringen av
oppveksttilbudet gjennom
medbestemmelsesorganene.
T1: Tilbakemelding skjer
planmessig.
T2: Felles systemer som
forplikter alle.
T3: Godt og gjensidig
samarbeid.
S3: Bruk av evidensbaserte
foreldreveiledningsprogramme
r.
T1: Det brukes kjente
Kvalitets- S1: Barn og unge som viser
trivsel
innenfor
kommunens
kriterier for måloppnåelse
kriterier
tilbud.
ved tilbakemeldinger.
S2: Fokus på forebygging på
alle nivå.
S3: Engasjerte og
samarbeidende
foreldregrupper.
M2: Ledere og
medarbeidere skal ha
sikkerhet for barna, seg
selv og medarbeiderne i
fokus gjennom
planverket som er
utviklet.
M3: Inkluderende
arbeidsmiljø krever
bevissthet om dette, i
samhandling med sine
medarbeidere.
M1: God dialog med
barn og unge.
M2: Opplæring av
ansatte i HMS. Jevnlig
drøfting av status på
HMS.
M3: Tilrettelegging for
å skape økt nærvær.
M1: Barn og unge blir
opptatt av sin egen
læring og utvikling.
T2: Oppvekstmiljøet i
M2: Opplevelse av
Snillfjord er dyktig og
trygghet og trivsel.
bevisst i forhold til bruk av Ingen ulykker.
IKT.
M3: Medarbeidere med
T3: Nettverk som blir
relevant kompetanse på
selvgående, og deltakelse alle områder.
oppleves meningsfylt.
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Ø2: Utnytte
handlingsrommet.
Ø1: Utarbeidelse av
realistiske mål og
tiltak i forhold til
økonomiske rammer.
Ø2: En bevissthet i
personalet om at
utnytting av
handlingsrommet
kan bidra til å løse
mange oppgaver.
Ø1: Målene for
tjenesten er oppnådd
med et budsjett i
balanse.
Ø2: God oversikt
over status budsjett.
Ser alternative
løsninger.
Side 13
Status:
Barnetallsutviklingen – antall barn født per år
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
1
1
3
5
2
2
0
4
3
4
5
12
2
4
1
7
3
3
4
10
4
4
5
13
Aa
Ven
Hemnskjela
*) Fødselstall pr. 25. okt.
Elevtallsutvikling for perioden 2010 – 2022
HELE SNILLFJORD
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
AA
8. trinn
9. trinn
10. trinn
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
AA
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
8
16
14
3
21
13
10
15
15
11
126
15
15
11
41
3
6
8
3
11
13
7
51
11
8
16
14
4
22
12
10
14
13
124
10
14
13
37
6
3
6
8
4
11
12
50
Aa samlet
11
11
8
16
14
4
22
12
10
14
122
12
10
14
36
4
6
3
6
11
4
11
45
81
8
11
11
8
16
14
4
22
12
10
116
22
12
10
44
2
4
6
3
9
11
4
39
83
3
8
11
11
8
16
14
4
22
12
109
4
22
12
38
2
2
4
6
7
9
11
41
79
5
2
6
13
11
8
17
12
5
22
101
12
5
22
39
0
0
1
5
8
7
9
30
69
14
5
2
6
13
11
8
17
12
5
93
17
12
5
34
7
0
0
1
10
8
7
33
67
5
14
5
2
6
13
11
8
17
12
93
8
17
12
37
1
7
0
0
4
10
8
30
67
VEN
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
HEMNSKJELA
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
1
7
3
0
10
0
3
24
4
3
3
0
10
3
1
7
3
0
11
0
25
2
4
3
3
12
3
3
1
8
3
1
11
30
4
2
4
3
13
2
3
3
1
8
3
1
21
4
4
2
4
14
0
2
3
3
1
8
3
20
1
4
4
2
11
2
1
2
3
3
1
8
20
3
1
3
5
12
2
2
1
2
3
3
1
14
5
3
1
3
12
1
2
2
1
2
3
3
14
3
5
3
1
12
2019/20
4
5
14
5
2
6
13
11
8
17
85
2020/21
12
4
5
14
5
2
6
13
11
8
80
2019/20
11
8
17
36
2020/21
13
11
8
32
2019/20
2
1
7
0
1
4
10
25
61
2019/20
2019/20
0
3
5
3
11
2021/22
2021/22
3
2
3
2
4
12
3
29
2021/22
4
4
2
1
2
2
1
16
2020/21
5
0
3
5
13
2
6
13
21
2
3
2
1
12
3
1
24
54
2020/21
4
2
1
2
2
1
2
14
10
7
12
4
5
14
5
2
6
13
78
6
13
11
30
2020/21
3
2
1
7
3
1
4
21
53
2
1
2
2
1
2
3
13
2021/22
7
12
4
5
14
5
2
6
13
11
79
3
4
4
2
1
2
2
18
2021/22
1
5
0
3
9
4
1
5
0
10
Det totale elevtallet i skolen holder seg konstant fra 2016/17 til skoleåret 2017/18. Noe
nedgang på barnetrinnet, mens det går opp på ungdomstrinnet. Det betyr at det fortsatt er
grunnlag for todeling på Ven og tredeling av barnetrinnet på Aa mens Hemnskjela med sine
12 elever forblir udelt. Ungdomstrinnet holder fremdeles til tredeling. Hemnskjela sin udelte
struktur er styrket ved at de i tillegg har assistenter.
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 14
Utviklingsarbeid
Skolen: Nettverksarbeidet i «Vurdering for læring» videreføres med deltakelse av alle lærerne
i kommunen. Dette gir et tolkningsfellesskap for å sikre kvaliteten i det lokale arbeidet med
læreplanene og vurderingsarbeidet.
Barnehagen: Gjennom ståstedsanalysen og brukerundersøkelse vil barnehagen ha grunnlag
for eget arbeid med kvalitetsutvikling.
Barnehage
Bare barnehagen ved Krokstadøra oppvekstsenter har lokaler som gjør det mulig å dele i
småbarnsavdeling og storbarnsavdeling. Innenfor rammen av budsjettet kan denne delingen
gjennomføres i 3-4 dager pr. uke. Budsjettet legger opp til en grunnbemanning på 3 småbarn
(under 3 år) pr. voksen og 6 storbarn (over 3 år) pr. voksen. Denne er dimensjonert etter barn
som har søkt om plass. I tillegg er det lagt inn noe økt ressurs for spesielle utfordringer som
går på spesialpedagogiske tiltak, språktrening, atferd. Viktig med tilstrekkelig bemanning for
å ivareta trygghet og god oppfølging av det enkelte barn sitt behov. I barnehagene er det flere
barn med tospråklig og fremmedspråklig bakgrunn. Utvidelsen av åpningstida til kl. 7.00
medfører mindre bemanning en lengre periode på ettermiddagen.
Spesielle utfordringer
Språk: Vi har barn ved oppvekstsentra med betydelige språklige utfordringer. Vi har
barn/elever i gruppene våre med ulik fremmedspråklig bakgrunn. Det er viktig å legge
grunnlag for god språkutvikling gjennom godt og målrettet arbeid i barnehage og skole.
Innenfor rammen av budsjettet dekker vi opp utgifter til denne opplæringen gjennom bruk av
fond.
Naturfag: Timetallet i naturfag er fra inneværende skoleår økt med 38 timer på 5.-7.trinn.
Denne økningen legges til 6. trinn i våre skoler slik at det totale uketimetallet blir 30, og
dermed likt med 7. trinn. Timetallsøkningen på barnetrinnet er tilgodesett med ekstra
overføring gjennom rammetilskuddet. Det forventes ingen vesentlig kostnadsøkning for oss
ved at elevene på 6. trinn vil gå i samme klasse som 7. trinn.
Det er viktig at de fysiske forutsetningene for god naturfagopplæring legges til rette både på
Ven og på Aa.
Tilpasset opplæring og tidlig innsats: Utviklingsarbeidet gjennom samarbeidskommunene om
PPT i Sør-Fosen fortsetter. Ved tidlig innsats kan det settes inn tiltak som unngår økning i
spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. VOKAL innføres som verktøy for å sikre
oversikt og sammenheng i tiltak overfor elevene.
Flyktninger: Se tiltak under språk.
Ny rammeplan i barnehagen: Høringsdokumentet for ny rammeplan gir klare signaler om at
barnehagen er en del av utdanningsløpet. Føringer for arbeidet med språk vil bli skjerpet.
Dette vil vi gjennom dette budsjettet ruste barnehagen til.
Kulturskole
Det er i dag fire lærere, alle med en stillingsandel på ca. 10 %. Det legges opp til en økning på
20 % for å gi rom for en utvidet etterspørsel. Arbeidet med tilrettelegging av tilbud på
Hemnskjela fortsetter, gjerne i samarbeid med Hitra kulturskole. Stillingen som
avdelingsleder videreføres.
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 15
Bibliotek
Prøveordningen ved at biblioteket betjenes fra servicekontoret videreføres i 2017. 20 % av
denne stillingen ligger på biblioteket. Bibliotektjenesten forventes også å bli viktig ved
bosetting av flyktninger.
Kultur
Stimulering til lokalt UKM i samarbeid med skole og kulturskole blir viktig. Arbeidet med
tilbud innenfor Den kulturelle spaserstokken fortsetter i samarbeid med Frivilligsentralen og
eldrerådet. Veiledning om spillemidler til lag og organisasjoner.
Trafikksikkerhet
Sikring av vegstrekninger på fylkesvegnettet. Sikring av skoleveg. Ferdighetstrening av unge
trafikanter i samarbeid med eksterne ressurser som politi, transportselskap og bruk av Eberg
trafikkgård. Kommunen vil arbeide for å bli sertifisert som «Trafikksikker
Ansvar
200
211
221
231
240
Totalt
Budsjettramme
Administrasjon
Aa oppvekstsenter
Hemnskjela oppv.sen
Ven oppvekstsenter
Kultur, idrett og
ungdomsarbeid
Antall
ansatte
Årsverk
Mål
nærvær
3 347 342
11 094 094
3 762 001
3 835 913
930 880
4
28
11
11
5
1,35
18,70
6,90
6,73
0,98
97 %
94 %
94 %
94 %
96 %
22 970 228
59
33,50
94 %
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Merknad
Side 16
3.3 Helse og mestring
Styringskort for helse- og mestringstjenestene – budsjett 2017
Visjon:
Overordnet målsetting:
Satsingsområder:
Mål
SAMFUNN
TJENESTE
S1: Snillfjord kommune skal
gi innbyggerne mulighet til å
mestre eget liv.
T1: Krav til normal og god
M1: Ledere og
kvalitet og brukertilpasning i medarbeidere som
tjenesteproduksjonen.
handler i samsvar
med kommunens
T2: Kommunen skal bruke It verdiplattform.
verktøy/program og faglig
kompetanse som sikrer gode M2: Ledere og
tjenester.
medarbeidere skal ha
HMS fokus sin
T 3: Styrke de gode
arbeidsutøvelse.
samarbeidsløsninger vi har
med nabokommuner
M3: Inkluderende
arbeidsmiljø
Ø1: Drift og
disponering etter
budsjett
S1: Innbyggerne bor i egen
bolig lengst mulig
T1: Fornøyde bruker av
tjenestene.
S2: Brukermedvirkning på
systemnivå
T2: Kompetente
medarbeidere og oppdaterte
verktøy /systemer.
Ø1: Utarbeidelse av
realistiske mål og
tiltak i forhold til
økonomiske rammer.
S.2: Snillfjord kommune skal
legge til rette for fysisk og
sosial aktivitet for alle aldre.
S.3: Snillfjord kommune har
fokus på foreldrerollen/
foreldreveiledning
Suksesskriterier
Kvalitetskriterier
Sammen i Snillfjord for et levende samfunn
Mestre eget liv
Barns oppvekstmiljø, skolehelsetjeneste, eldreomsorg og
god psykisk helse for alle
MEDARBEIDERE
M1: Trivsel for
ansatte og for
tjenestemottakere
M2: Opplæring av
ansatte i HMS
S3:Bruk av evidensbasert
foreldreveiledningsprogramm
er.
T3: Godt gjensidig
samarbeid
M3: Tilrettelegging
for å skape økt
nærvær
S1: Deltakende og fornøyde
brukere.
T1: Brukerundersøkelse i
samsvar med mål.
M1: Medarbeidere
som trives på jobb.
S2: Ingen venteliste
T2: Oppdatert IT
verktøy/program, internett
tilgang og
kompetanseheving.
M2: Ansatte er
opptatt av HMS, og
som bruker
kunnskapen bevist.
T3: De som samarbeider
føler gjensidig nyttelse av
samarbeidet. Bedre
effektivitet i tjenesteytelsen.
M3: Høyt nærvær
S3: Fokus på forebygging i
alle ledd.
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
ØKONOMI
Ø2: Skape
handlingsrom
Ø2:Utnytte faktisk
handlingsrom til å
redusere uønsket
deltid.
Ø1: Mål for tjenesten
er oppnådd med et
budsjett i balanse.
Ø2: Reduksjon av
uønsket deltid.
Side 17
Utfordringer i 2017
I 2016 ble kommunens helse- og mestringsplan vedtatt.
Planen beskriver en utvikling og nytenkning på hvordan tjenesten skal utøves.
Fra tung institusjonsomsorg til en mer hjemmebasert tjeneste.
Brukerne skal i større grad bli en ressurs i eget liv, lokalsamfunnets innbyggere må
mobiliseres på nye måter og bli en ressurs for hverandre.
Det er viktig at vi bygger opp en omsorgstjeneste som møter fremtiden på best mulig måte.
Hverdagsrehabilitering og rehabilitering er i så måte noe vi bør videreutvikle.
Velferdsteknologi må tas i bruk.
Kompetanse:
Grunnkompetansen i helsesektoren er god.
Utfordringen er å skaffe vikarer som har den faglige kompetansen vi har behov for.
Dette gjelder spesielt sykepleiere i ferieavviklingsperioden.
Det er behov for å øke kompetansen for spesialutdanning innen Demensomsorg,
kreftsykepleie, og i forhold til rehabilitering. Det søkes midler gjennom fylkeskommunen,
men kommunen må dekke noen utgifter over eget budsjett.
Lærlingeordningen har vist seg å være et godt rekrutteringstiltak. Lærlingen er en viktig
ressurs, og en rimelig arbeidskraft. Omsorgsektoren trenger lærling i helsefagarbeiderfag.
I budsjettet er det satt av kr. 300 000,- til innleie i forbindelse med sommerferie-avvikling.
I Formannskapets møte 8/11-16 ble det vedtatt å sette av kr 70 000,- til videreutdanning
i demensomsorg, kreftsykepleie og rehabilitering samt midler til lærling, kr 90.000,-.
Velferdsteknologi/fagmoduler:
For å kunne gi best mulig tjeneste, og utnytte ressursene best mulig innen hjemmebaser
tjeneste, bør vi ta i bruk velferdsteknologi. Et slikt tiltak er; Gerica Plan , Lifecare mobil plan.
Denne fagmodulen vil føre til at ansatte kan rapportere rett inn i fagsystemet. De sparer tid, og
journalene blir mer kvalifisertsikkert. De kan lese tiltaksplan og skrive rapporten på stedet
hvor den enkelte bor.
For å sikre at vi har oppdaterte sykepleie prosedyrer bør vi gå til innkjøp av
Sykepleieprosedyrer, PPS. Det krever store ressurser å oppdatere sykepleieprosedyrer til
enhver tid. De er i stadig endring. De gir sikkerhet for at rett pleie og behandling blir gitt.
Gerica modulen, Lifecare mobil plan inkl. håndholdte enheter, koster kr. 90 000,-.
Sykepleieprosedyrer, PPS, koster kr. 35 000,-. Begge tiltakene er lagt inn i budsjett 2017.
Varslingsutstyr ved Bolig Sunde:
Ved hjelp av varslingsutstyr kan vi bruke ressursen i personalgruppen ved Bolig Sunde i langt
større grad enn i dag. De kan yte tjeneste til andre tjenestemottakere i Sunde/ Hemnskjela
området.
De ansatte kan rykke ut til innbyggere som har trygghetsalarm i samme området.
I Formannskapets møte 8/11-16 ble det vedtatt å sette av kr 80.000,- varslingsutstyr ved
Bolig Sunde.
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 18
Velvære for beboere:
Våre beboere ved Snillfjord omsorgssenter som ikke kan dra nytte av dusj blir kun vasket i
sengen.
Det er et stort ønske fra beboere og ansatte at disse beboerne skal få badet seg i et godt, varmt
og deilig bad.
Det er lagt inn investeringsmidler til badekar med hev og senkemuligheter kr. 100 000,Legekontoret:
Ved legekontoret er det behov for å skifte ut Gynekologisk undersøkelsesstol (GU)
stolen. Det er uforsvarlig å bruke stolen som legekontoret har i dag.
Det er lagt inn investeringsmidler til å kjøpe inn en ny GU stol Kr. 100 000,Bygningsmassen:
Snillfjord omsorgssenter:
Vernerunden ved Snillfjord omsorgssenter viser at det er stort behov for å renovere enkelte
rom. De bærer preg av lite vedlikehold igjennom flere år.
Inngangspartiet må endres, slik det er nå er det vanskelig for ambulansepersonalet å få båre
med pasient inn og ut av bygget.
De som bruker rullator har store problemer med å komme seg inn og ut av bygget.
Skal vi kunne utnytte resursene innen helse best mulig bør bygget bli et Helsehus. Hvor det er
plass til helsestasjon, psykiskhelse, logoped og lege. Det vil være en stor styrke for Snillfjord
kommune ved kommunesammenslåing at Helsehuset står ferdig innen 2020.
Det vil kunne bli et meget godt rehabiliteringssenter.
Nedgangen fra bassengkanten og ut i bassenget må tilpasses brukerne. Det anbefales på det
sterkeste at det blir vurdert å tilrettelegge bassenget bedre for mennesker med nedsatt
funksjonsevne og/eller bevegelsesvansker, av både kortsiktige og langsiktig grunn.
Det er i investeringsbudsjettet for 2017 lagt inn midler til forprosjekt og prosjektering av
nødvendige tiltak for å modernisere og renovere omsorgssenter, helsetjenester og
omsorgsboliger for framtidens utfordringer. Tiltakene nevnt over vil da være en del av de
vurderinger som må gjøres.
Bolig Sunde:
Vernerunden viser lite vedlikehold og stor slitasje på bygget. Det er stort behov for å renovere
flere rom.
Det er i budsjettet for 2017 satt av kr 70.000,- til dette arbeidet.
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 19
Ansvar
300
310
320
330
340
Totalt
Budsjettramme
Antall
ansatte
Årsverk
2 260 091
2
2,00
Mål
nærværsprosent
92%
19 103 609
1 896 576
3 788 500
3 614 023
30 662 799
46
9
27,22
4,52
92%
92%
7,0
64
3,80
37,54
92%
92%
Merknad
Økning til 100% stilling
helsesjef
I forbindelse med Formannskapets behandling av budsjett 8/11-2016 ble det gjort
følgende endringer på rammeområde 3.3 – Helse og Mestring:
•
•
•
Varslingsutstyr Bolig Sunde
Videreutdanning demensomsorg, kreftsykepleie og rehabilitering
Midler til lærling
Økt ramme rammeområde 3.3 – Helse og Mestring
Kr 80.000,Kr 70.000,Kr 90.000,Kr 240.000,-
Dekket inn ved økning av skatteanslag 2017
Kr 240.000,-
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 20
3.4 Teknisk, Landbruk og Miljø
Styringskort for teknisk, landbruk og miljø – budsjett 2017
Visjon:
Overordnet målsetting:
Satsingsområder:
Sammen i Snillfjord om et levende samfunn
Effektiv plan-, bygging- og vedlikeholdsavdeling
Gjennom tilrettelegging bidra til økt bosetting, livskvalitet og rask
saksbehandling fra kommunen.
SAMFUNN
TJENESTE
MEDARBEIDERE
Mål
S1: Ha et overordnet planverk som er
vedtatt og gir en forutsigbar
forvaltning av arealene.
S2: Folkehelse skal vektlegges
S3: Tilrettelegging for bolig- og
næringsutvikling
S4: Miljø- og klima skal vektlegges
M1: Alle medarbeidere skal ha Ø1: Budsjett og økonomiske
kjennskap til kommunens
rammer for avdeling skal
visjon og verdiplattform.
overholdes.
M2: Ansatte i TLM skal ha
HMS-fokus i sin
arbeidsutøvelse.
M3: TLM skal ha et
sykefravær på < 3 %.
Suksesskriterier
S1: Planverk som gir rask
saksbehandling og igangsetting.
S2: Bedre målinger mht.
folkehelseprofil.
S3: Økt boligbygging
T1: TLM skal levere
tilfredsstillende kvalitet og
tjenester i hht. gjeldende
regelverk og egne beskrevne
standarder innenfor området.
T2: TLM skal gjennom
kommunens verdiplattform ta i
bruk teknologi for å
effektivisere
tjenesteproduksjon.
T1: Fornøyde brukere.
T1: Få klager på utførte
tjenester.
T2: Bedret omdømme.
Kvalitetskriterier
. S1: Kommuneplanens arealdel skal
være vurderes min. hvert 4 år.
S1: Hovedtrekk i kommunale
reguleringsplaner skal være realisert
innen 5 år.
S2: Omfang av omdisponering av
LNF-områder og strandsone skal
vurderes årlig
S3: Attraktive boligtomter tilgjengelig
i nærheten av oppvekstsentrene
T1: Saksbehandlingsfrister er
overholdt.
T2: Få klagesaker.
T2: Ansatte som etterlever
kommunens verdiplattform og
tilegner seg ny teknologi.
M1: At ansatte trives og blir i
jobbene sine over tid.
M2: Ansatte er bevist sin
arbeidsstilling og oppgaver,
samt bruk av tekniske
hjelpemidler som er
tilgjengelig.
M3: Lavt sykefravær
M1: Det er gjennomført
medarbeidersamtale innen
01.09. Event. behov er fulgt
opp.
M1: Over tid bør det i snitt
ikke være mer enn en fast
ansatt som slutter hvert 2 år.
M2: Lite sykefravær med
bakgrunn i manglende/feil
bruk av hjelpemidler.
M3 Kompetansehevingsplan
følges.
M4: Sykefravær er under 3 %
ØKONOMI
Ø1: Regnskap i balanse.
Ø1: Fortløpende kontroll på
budsjett mot regnskap.
Status:
Teknisk, Landbruk og miljø innbefatter følgende:
Skog-, vilt, landbruk- og miljøforvaltning, hvorav det er inngått avtale med Hemne kommune
om utøvelse av skogforvaltning i kommunen.
Teknisk plankontor, som består av, byggesak, oppmåling, kart og planbehandling.
Forvaltning-, drift– og vedlikeholdsavdeling, som ivaretar; tekniske anlegg som vann- og
avløp, kommunale veier, kommunal bygningsmasse og uteanlegg, vedlikehold av kirke og
kirkegårder.
Kommunen har inngått samarbeid med Orkdal kommune om ledelse av brann og utøvelse av
feiertjenesten.
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 21
Ansvar 400 og 410 Plan og forvaltning
Bemanning 2016
Ansvar
Budsjettramme
Antall
ansatte
Årsverk
1209 Administrasjon
3290 Landbruk/ næring
0,2
1,0
3291 Veterinærvakt
3600 Naturforvaltning
3601 Friområder
3602 Viltforvaltning
3010 Planlegging
3020 Byggesak.
3030 Kart- og oppm.
Vakant
1
0,25
0,25
0
0,60
1,5
1,2
0,75
Mål for IA
(syk fravær)
2%
2%
Merknad
Red. 0,25 fra
2016 (ihht avtale
med Hemne)
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Generell betraktning om utvikling på området:
• Forventes høy aktivitet innenfor plan, byggesak og deling – flere klagesaker og saker
som er krevende i forhold til forvaltningen.
• Endringer i plan- og bygningslov og matrikkellov har medført at kommunen har større
ansvar mht. ajourføring av kart, noe som er ressurskrevende uten at dette har medført
økt stillingshjemler.
• Store driftsprosjekter som krever bemanning – adresseringsprosjekt må prioriteres!
• Fv714 og eventuell utbygging av vindparker vil påvirke aktiviteten i området – viktig
at det avsettes ressurser til planlegging.
• Har de senere årene hatt store utskiftinger i arbeidsstokken, spesielt i administrative
stillinger – endringer i kompetanse og erfaring - gir muligheter og utfordringer.
Utfordringer 2017:
• Kommunereformen – samordning av arkiver, planverk og regelverket med 3
kommuner vil bli utfordrende.
• Forvaltningssaker som krever juridisk kompetanse.
• Utbygging av Fv714 og eventuelle vindparker vil kreve planmessige avklaringer og
utbygging av infrastruktur.
• Kommunedelplan for Krokstadøra – vindkraft – Fv714 – kommunereform.
• Virkemidler for å styrke bosetting og boligbygging -reguleringsplanlegging og
prosjektering.
• Ferdigstille adressering av eiendommer.
• Tilrettelegging for næringsutvikling
• Landbruksplan og skogbruksplan
• Endret befolkningssammensetning, færre unge – flere eldre.
• Etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og anlegg.
• Mange større investeringsmål i perioden som ikke kan gjennomføres innenfor dagens
stillingshjemler. Stilling som prosjektleder som hovedsakelig finansieres gjennom
påslag i kommunens investeringstiltak bør videreføres i 2017.
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 22
Driftsendringer og prosjekter 2017
Generelt for ansvarsområde 400 og 410
Lønn:
Lønnsfordeling fra budsjett 2016 videreføres, med følgende endring:
Landbruk og næring – stillingsandel redusert fra 125 % til 100 % som følge av at det er
inngått avtale med Hemne om skogforvaltning fra sommeren 2016. Lønnsmidler for 25
stilling overføres derfor til konto for kjøp fra kommuner.
Avdelingen er pr. i dag redusert med 0,75 stillinger i forholdt til driftsnivå i 2012 – 15. Uten
styrking av bemanningen kan det ikke forventes at alle driftsoppgaver som avdelingen blir
tilført kan gjennomføres. Lovpålagte oppgaver må prioriteres.
Tiltaksbeskrivelse
Landbruksforvaltning, red. lønn og sos.
avgifter
Kjøp fra kommuner
2017
- 180 000
2018
2019
180 000
Ansvarsområde 400 - Driftstiltak
Viltforvaltning - funksjon:
Det planlegges utarbeidet nye bestandsplaner for vilt i 2017, både regionalt og i kommunen.
Arbeidet vil bli finansiert med tilskudd og gjennom bruk av viltfond. Kostnad er ikke klarlagt.
I forhold til skadeviltforvaltningen er det behov for ny tilhenger for innhenting av vilt.
Tiltaksbeskrivelse
Tilhenger for innhenting i av vilt
2017
15 000
2018
2019
Naturforvaltning - funksjon 3600
Vannområdeforvaltning – Søndre Fosen vannområde
Det er lagt i 2016 lagt inn kr. 50 000,- for å dekke Snillfjord kommunes kostnader knyttet til
andel i prosjektstilling for Søndre Fosen vannområde. Vannområde er konstituert, og det er
besluttet at Hemne kommune skal stå for utlysning. Pr. i dag er ikke utlysning skjedd. Det gis
betydelige tilskudd for arbeidet. Dersom en ikke får etablert et samarbeid, vil en anta at en må
utvide stillingsandel for naturforvaltning til 50 %, (25 % økning) slik at en kan igangsette
arbeid med å kartlegge tilstand i vannforekomstene.
Tiltaksbeskrivelse
2017
2018
2019
Betaling til andre kommuner –
20 000
20 000
20 000
Søndre fosen vannområde, prosj.stilling (D)
Alternativt – 25 % stilling vannområde *
100 000 100 000
100 000
* statlige midler er i hovedsak øremerket kommuner som er organisert.
Ansettelse fra medio 2017.
Turstiprosjektet - funksjon 3601
Kommunen i samarbeid med idrettslagene har søkt og fått tilsagn om inntil kr. 230 000 fra
Gjensidigestilftelsen og Sør-Trøndelag fylkeskommune for gjennomføring av et
turkiltprosjekt. Frist for gjennomføring var innen 1 desember 2016. Det er krevende å få på
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 23
plass alle avtaler som må skal være på plass, og det er derfor søkt forlenget frist til 2017. Pr.
oktober 2016 er ca. 18 000 brukt i prosjektet.
Tiltaksbeskrivelse
Turstiprosjektet (D)
Refusjon turstiprosjektet (D)
2017
212 000
-230 000
2018
2019
Plan, byggesak og oppmåling, funksjon 3010, 3020. 3030
Digitaliseringsprosjekt bygg, deling, landbruk og teknisk arkiv
Byggesaksarkiv er påbegynt digitalisert som tiltaksarbeid gjennom NAV i 2015, og videreført
dels i 100 % i ca. 2 mnd. og videre i 20 % i 7 mnd i 2016. Ca. 50 % av bygningsarkiv
ferdigstilt. Resterende arkiver er ikke påbegynt.
Dagens ressursbruk bør derfor økes til 50 % slik at prosjekt kan ferdigstilles medio 2018.
Adresseringsprosjektet - funksjon 3020 og 3030
Kommunen har fattet vedtak om vegnavn i 2015. Arbeidet med adressering av eiendommene
er igangsatt, og det ble i 2015 foreslått å avsette 50 % stillingsandel for den
forvaltningsmessige delen av arbeidet. Pga andre lovpålagte oppgaver har en måttet prioritere
ned dette arbeidet. Medio oktober 2016 antas ca. 7 % av kommunens adresseverdige
bebyggelse å være adressert i «kladdebase». Uten tilførsel av ressurser kan det ikke forventes
at administrasjonen kan ferdig adresseringsprosjektet innen utgangen av planperioden.
Sammenlignbare kommuner anslår gjennomføring av prosjektet til ca. 1,5 årsverk.
Det foreslås derfor en at adresseringsprosjektet prioriteres med 60 % stilling i 2017.
Tiltaksbeskrivelse
Adresseringsprosjektet (D)
Digitaliseringsprosjekt, økning til 50 %
stilling
2017
250 000
200 000
2018
2019
200 000
Kostnader for innkjøp og montering av vegnavn skilt er medtatt under investeringstiltak
samferdsel.
Planlegging - funksjon 3010
Kommunal planstrategi skal utarbeides i løpet av det første året etter at nytt kommunestyre er
trådt i kraft. Pga kommunereformen har ikke arbeidet blitt prioritert i 2016, men er vedtatt
igangsatt.
Dersom det planlegges etablert boligbrakker for vindkraftutbygging ved Krokstadøra, må det
igangsettes arbeid mht. å få etablert et egnet område på Krokstadøra. Planlegging
/prosjektering av dette forutsettes bortsatt til eksternt firma og finansieres ved oppstart.
Tiltaksbeskrivelse
Kommunal planstrategi (D)
Kommunedelplan Kr.øra (D)
2017
Egne
Egen
2018
2019
Hovedplaner for vann- avløp, funksjon 3400 og 3530
Arbeid med dette prioriteres ikke i 2017, som følge av forestående kommunereform, hvor det
må lages nye planer i de nye kommunene. En prioriterer i perioden å drifte eksisterende
anlegg og bedre forsyningssikkerheten.
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 24
På Sunde kan det bli aktuelt å utarbeide et forprosjekt for framtidig vann- og avløpsløsninger
– tatt i betraktning utvidelse av Sundan boligfelt.
Ansvarsområde 421 - Brann og feievesen
Ansvar
Budsjettramme Antall Årsverk
ansatte
421
15
0,17
Mål for
IA
Merknad
Utfordringer i driften 2017:
• Rekruttering. Mangler fortsatt en mann på Krokstadøra og minst en mann på Sunde.
Har også bare en av to ønskelige i stilling som utrykningsleder på Sunde.
• Førerkort. Har kun tre av sju ansatte på Sunde med førerkort kl. C.
Det må arbeides med å få flere, evt. at vi anskaffer kjøretøy som mannskapet faktisk
kan kjøre.
• Kjøretøy. Alle brannbilene er av eldre modeller, og driftskostnader inkl. reparasjoner
blir ekstremt høy i forhold til antall driftstimer. Vi har fire storbiler,
gjennomsnittsalderen på disse er 23,5 år!
• Kompetanse mannskaper. Mange av mannskapene mangler utdanning etter forskriften.
Norges Brannskole har sviktet mht. å tildele lokale kurs, men vi prøve også for 2017.
• Personlig verneutstyr. Mannskapenes personlige verneutstyr bør oppgraderes for å
holde dagens standard.
• Leasingavtale røykdykkerutstyr. Det ble i budsjett for 2016 satt av midler for
innløsning av røykdykkerutstyr. Dette er pr. i dag ikke avklart, men kostnadene er tatt
ut av driftsbudsjett for 2017. Dersom innløsning ikke skjer, må midler for leasing tas
inn i budsjettet.
• Ny forskrift med krav om feiing av fritidsboliger – arbeid med registering og
kartlegging starter høsten 2016, pr. i dag er ikke budsjettmessige konsekvenser
avklart.
Ansvarsområde 431 - FDV, bygg- og eiendomsforvaltning
Ansvar
431 Bygg og
Eiendom
441
Vannforsyning
451 Avløp
461 Samferdsel
Budsjettramme Antall Årsverk
ansatte
2
3,7
Mål for
IA
2%
1
0,4
2%
1
0,2
2%
1
0,7
2%
Merknad
Antall stillinger i driftsavdelingen ble sommeren 2016 utvidet fra 3 til 4. Dette som en del av
kunnskapsoverføring fra arbeidstaker som har vært lenge i kommunen.
I 2017 planlegges det gjennomført flere drifts- og investeringstiltak som en antar å kunne
utføre i egen regi, forutsatt at en har arbeidskapasitet i organisasjonen.
Det foreslås derfor at en opprettholder 4 stillinger i avdelingen i 2017, hvorav 1 stilling
øremerkes for prosjekter.
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 25
Ansvarsområde 431 - Kommunale bygg og anlegg
Hemnskjela oppvekstsenter
Innkjøp av gulvvaskemaskin for bruk i barnehage og skole. Kostnad ca. kr. 25 000,- (fordelt
på driftsbudsjett for barnehage og skole).
Tiltaksbeskrivelse
Hemnskjela – innkjøp av
gulvvaskemaskin (D)
2017
25 000
2018
2019
Ansvarsområde 441 Vannforsyning og 451 Avløp
Ledningskartverk:
Kommunen har ikke digitalt ledningsarkiv. Det er påkrevd at en snarest får startet arbeid med
slik digitalisering både av offentlige og private vann- og avløpsanlegg. Med de store
utskiftingene som en har gjennomgått både i administrasjon og driftsavdeling, er kunnskapen
om ledningsnett mangelfull, og vanskelig tilgjengelig i den daglige driften.
Samtidig ser at dagens saksbehandlere ikke har nødvendig verktøy for å kunne finne
opplysninger om eksisterende ledningsnett når saker tas til behandling, noe som kan medføre
feil forutsetninger for vedtak.
I forhold til kommunereform, vil det være enda vanskeligere for framtidige saksbehandlere og
driftsmedarbeidere å finne kunnskapen om eksisterende anlegg uten at dette er
tilgjengeliggjort.
Det er ikke avsatt midler i budsjettforslaget for 2017 for gjennomføring av dette prosjektet.
Vannmålere næringsbebyggelse og forbrukere med antatt stort forbruk:
En har de senere årene opplevd stor økning mht. vannforbruk. En stor andel av økningen
skyldes lekkasjer, men også at en har forbrukere hvor vannforbruket har økt vesentlig. En har
derfor periodevis i 2016 produsert vann delvis over kilde/renseanlegg og pumpestasjonens
kapasitet. Det er derfor viktig at de som bruker mye vann, betaler mer i tråd med virkelig
forbruk i stede for stipulerte mengder. I hht. gebyrforskriften forslås derfor at kommunen fra
01.01.17 installerer vannmålere i alle bygg/anlegg hvor det er industri, forretning, offentlige
formålsbygg, driftsbygninger, småbåthavner o.l, og at kommunen beregner en årlig leie og
tilsyn av vannmålere som pålegges vannavgiften. Kostnad første år beregnet til kr. 75 000,-,
med årlig leieinntekt på kr. 15 000,-.
Driftsbudsjett for vannverk må derfor økes i 2017, slik at en har driftsmessige ressurser for å
utbedre anlegget.
Utvidelse av Sundan boligfelt vil også medføre behov for mer vann og større avløpskapasitet i
områder. Det bør derfor i 2017 utarbeides et forprosjekt for framtidige løsninger i området.
Tiltaksbeskrivelse
Ledningskartverk, engasjementstilling
Innkjøp og montering vannmålere, drift
- leieinntekter
2017
500 000
75 000
-15 000
2018
2019
10 000
-20 000
10 000
-20 000
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 26
Ansvarsområde 461 - Kommunale veger
Forsterkningstiltak kommunale veger videreføres med kr. 1 000 000 i 2017.
Tiltaksbeskrivelse
Forsterkningstiltak kommunale veger
2017
1 000 000
2018
2019
Renhold: utfordring:
Store utfordringer fremover for å skaffe vikarer. I tillegg er det viktig at en klarer og
kommunisere godt og tydelig med ansatte (flere av utenlands opprinnelse), slik at oppgavene
blir gjennomført i henhold til beskrivelsen.
Pr. i dag står er ca. 85,11 % vakant, som foreslås utlyst og ansatt i fra 2017.
Tiltak i driftsbudsjett 2017:
Innkjøp av gulvvaskemaskin ved Hemnskjela oppvekstsenter
Kr. 25.000,-
STATUS:
•
•
Ansvar
431
Lavt sykefravær.
Bra utstyr på de forskjellige avdelingene, har et bevist fokus på utstyr som
letter renholderne i sine daglige oppgaver. Som mopper, regulerbare
moppeskaft ol.
• Tre renholdere som har vært vikarer i flere år, har fått faste stillinger.
• En har fått 20 %, en 60 % og en 80 % fast stilling i Snillfjord kommune,
• Vi har fortsatt en del i vakanse, som vi håper å få på plass i løpet av 2017.
Budsjettramme Antall
Årsverk
Mål for Merknad
ansatte
IA (syk
fravær)
12
5,9
3%
12 fast ansatte
4 vikarer
INVESTERINGSPROSJEKTER:
Ansvar 400 og 410
Reguleringsplanlegging/prosjektering – utvidelse av Sundan boligområde
Kommunen er inne i forhandlinger om erverv av ca. 100 da. grunn for utvidelse av
boligområde på Sundan. Det må utarbeides reguleringsplan og vann- og avløpsløsninger må
prosjekteres. Reguleringsplan forutsettes utarbeidet i egen regi, men det vil kunne være
påkrevd med fagkyndig kompetanse for avklaring av mulige risiko og sårbarhetsområder.
En ser for seg å legge til rette 6 – 8 tomter umiddelbart i forlengelse av eks. felt, videre
prosjektering av VA og vei bør settes bort til konsulent.
Sannsynligvis vil det være hensiktsmessig å sette bort detaljprosjektering av vei, vann og
avløpsanlegg som grunnlag for entreprenørkonkurranse®.
Tiltaksbeskrivelse
Reguleringsplan Sundan (inkl. egeninns)
Prosjektering Sundan – VA/Vei
2017
300 000
2018
2019
300 000
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 27
Basestasjon mobil – Vuttudal
Sør-Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Telenor Mobil har planlagt en ny basestasjon
i Vuttudal for å bedre dekningen for områdene langs Fv305. Det er forutsatt at kommunen går
inn med en kommunal egenandel i prosjektet på ca kr. 480 000,-. Kommunen vil være eier av
bygget, og være ansvarlig for vedlikehold i framtiden.
Tiltaksbeskrivelse
2017
2018
2019
Mobilmast i Vuttudal
500 000
Ansvar 421
Det er framkommet behov for en fornying av bilparken, og det foreslås derfor kjøp av nye
biler i 2017, 2018 og 2019, jfr. økonomiplan 2016-19
Tiltaksbeskrivelse
2017
2018
2019
Kjøretøy, fremskutt enhet Sundan
1 500 000
Kjøretøy, mannskapsbil
2000000
Kjøretøy, branntankbil
1 500 000
Ansvar 431 Kommunale boligmasse
Boligbygging
Kommunen har i 2015 – 16 solgt 4 av sine utleieboliger/leiligheter. Det ble igangsatt
utbygging av ny utleiebolig med 4 boenheter i Hyllberget boligfelt, som forventes ferdigstilt
sommeren 2017.
Det er uttrykt ønske om bygging av tilsvarende bolig på Krokstadøra og Sundan, hvor det
foreslås igangsetting på Krokstadøra i 3 kv. 2017 og bolig på Sunde i 1 kv. 2018.
Sanering oljetanker:
Kommunen har 5 oljetanker som alle er fra 1970-tallet. Oljefyring er ikke i bruk ved noen av
boligene, og tankene har sannsynligvis ikke vært i bruk siden 1980-tallet, og en er ikke kjent
med innhold eller kvalitet på tankene. For å forhindre utslipp og forurensing av grunn bør
derfor tankene tømmes, rengjøres og fjernes.
Tiltaksbeskrivelse
4-mannsbolig Vennastrada (finansert)
4-mannsbolig Krokstadøra
4-mannsbolig Sundan
Tømming av oljetanker, 5 stk
2017
5 000 000
3 500 000
2018
2019
6 000 000
9 500000
100 000
Skole og barnehager:
Tilbud på prosjekterte tiltak på ungdomsskolen ved Krokstadøra oppvekstsenter ble avvist av
kommunestyre høsten 2016. Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav til
undervisningslokaler, og det må påregnes en betydelig oppgradering av bygningsmassen.
Inntil det foreligger avklaringer mht. hvordan skolestrukturen i nye Orkland kommune skal
organiseres, foreslås kun gjennomført oppgraderinger og vedlikehold slik at lovmessige krav
til lokaler ivaretas.
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 28
Tiltaksbeskrivelse
Oppgradering Kr.øra oppvekstsenter (I), hvor følgende
prioriteres:
- skifte av tak – ungdomsskolen
- toalett og garderobe for handicappede
- oppgradering av lærergarderobe og personalrom.
- sponavsug i smia
- Utvendig branntrapp barneskolen
Renovering av innredning mat og helsesrom
Skifte av vindu på sørveggen av B-fløya
Ven oppvekstsenter – skifte av vindu, panel og
etteriolering
2017
5 000 000
2018
2019
500 000
400 000
Rådhus:
Vindusskift og etter isolering av adm bygg II og mellombygg (ses i sammenheng med
brannteknisk oppgradering av formålsbygg).
Tiltaksbeskrivelse
Skifte av vindu, etter isolering
2017
500 000
2018
2019
Brannteknisk oppgradering av formålsbygg
Branntilsyn har avdekket en del mangler med de kommunale formålsbyggene. Tiltak er
igangsatt i 2016, men forutsettes videreført i 2017, herunder skole, barnehage og rådhus, samt
omsorgssenter. Det er mottatt tilsagn om tilskudd på kr.
Tiltaksbeskrivelse
Brannteknisk oppgradering formålsbygg
- Tilskudd fra Husbanken
2017
250 000
2018
2019
Oppgradering av lekeplassarealer
Det er behov for noe oppgradering av lekeplassapparater i barnehager og skoler. Foreslås
avsatt noen midler til slik utskifting i 2017.
Tiltaksbeskrivelse
Lekeplassapparater barnehage/skole
2017
50 000
2018
2019
Brannstasjoner (bygninger):
Behov for oppgradering av brannstasjoner, bl.a. garderobeforhold mht. skitten og ren sone.
Det mangler også egnede areal for vasking av kjøretøy og utstyr ved brannstasjonene, noe
som foreslås etablert i 2018.
Brannstasjonene mangler nødstrøm. Ved langvarig strømbrudd er det fare for at nødnett ikke
fungerer, frysing av vann på biler og utlading av batterier på biler (ca. 1 døgn). I forbindelse
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 29
med nødstrømsaggregat på Slåttavika vbh, kan det vurderes felles aggregat for vannverket og
brannstasjon.
Tiltaksbeskrivelse
Garderober
Vaskeplass kjøretøy
Nødstrøm, brannstasjoner
2017
2018
400 000
200 000
200 000
2019
Forprosjekt Helsetjenester/omsorgsboliger
Oppfølging av helse og mestringsplan kan medføre store strukturelle endringer, som krever
endringer i bygningsmassen. Det bør derfor gjennomføres et forprosjekt for å kartlegge
framtidige behov og lokaliseringsalternativer før en starter detaljprosjektering av tiltak.
Tiltaksbeskrivelse
Forprosjekt Helsetjenester
Detaljprosjektering
Utbygging/ombygging
2017
200 000
750 000
2018
2019
7 500 000
Drifts- og lagringsområde FDV
FDV-avdelingen mangler egnede lokaler for lagring av materialer, biler og utstyr, samtidig
har en et areal ved brannstasjon som bør sikres både mht. å ta vare på materialer og utstyr,
samtidig som det ikke er ønskelig at lagrede utstyr brukes av barn i lek
Tiltaksbeskrivelse
Drifts- og lagringsområde Kr.øra
2017
2018
2019
500 000,-
Ansvar 441 og 451 Vann og avløp
Utskifting av vannkummer – Krokstadøra og Sundan
kr. 1 050 000,Det er i 2016 igangsatt arbeid med utskifting av kummer basert på bevilgning fra 2016.
Behovet for utskifting/oppgradering er langt større, og det foreslås derfor en årlig avsetting til
slike formål i årene framover.
Beredskapsbygg - Krokstadøra vannverk:
kr. 300 000,Pumpe hus på Berg er i dårlig forfatning, og det mangler lagerkapasitet for bl.a.
nødstrømsaggregat og tilhenger med drikkevannstank. Det forslås derfor å bruke fondsmidler
for bygging et beredskapsbygg for vannforsyning ved vannanlegget ved Byrbekken og
rehabilitering av pumpe hus på stedet.
Oppgradering av Slåttavika RA, Sunde vannverk
kr. 250 000,Flere av anleggselementene i Slåttavika RA har nå vært i drift i 12 år, uten at det er foretatt
nødvendige oppgraderinger og større utskiftinger av anleggselementene. Det ble i 2016
avdekket behov for bl.a. utskifting av filterand og service/utskifting av mamut pumpen i
filteret mm. Dette er arbeid som må settes bort til eksternt firma.
Lagerrom og nødstrømsaggregat, Sundan vannverk
kr. 500 000,I Slåttavika RA mangler det plass for lagring av kjemikalier, noe som fører til at det er svært
trangt i prosessrom. Det mangler også nødstrømsforsyning i anlegget. Det foreslås derfor et
påbygg i 2017 til eksisterende renseanlegg med nødvendig plass for lagring og for plassering
av nødstrømsaggregat (2018).
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 30
Brann, tyveri og låssikring, Sundan og Krokstadøra vannverk
kr. 50 000,I forhold til å redusere fare for brann og tyveri eller sabotasje i vannverkene, er det påkrevd at
en få på plass nødvendig overvåkning og sikring av anleggselementene. Det foreslås derfor at
en i 2017 går til anskaffelse av et låssystem som kan administreres av FDV-leder, og at det
monteres brann- og innbruddsikring i vannverkenes bygningsmasser.
Vannledning Sunde gml brannstasjon – Bjørkly
kr. 500 000,Eldre 90 mm ledning med lav trykklasse på denne strekningen. Har hatt 3 ledningsbrudd som
sannsynligvis bl.a. er forårsaket av trykk i ledningsnettet. Ledningen ble delvis skiftet i
2010/11. Det forslås å skifte ledningen, og samtidig legge med kloakkledning, noe som på
sikt vil kunne muliggjøre en tilknytning av alle eiendommer mellom Sundan gård og Sunde til
et felles avløpsanlegg i området.
Tiltaksbeskrivelse
Utskifting av vannkummer Krokstadøra
Utskifting av vannkummer Sundan vv
Oppgradering Slåttavika RA, Sundan vv
Beredskapsbygg og oppgradering av PS Byrbekken,
Kr.øra
Lagerrom og nødstrømsaggregat Slåttavika
Brann, tyveri og låssikring, Kr.øra og Sundan
VA-Sunde brannst. Til Bjørkly
2017
500 000,250 000,250 000,300 000,-
2018
300 000
150 000
250 000
50 000,500 000,-
250 000,-
2019
300 000
150 000
Ansvarsområde 461 - Kommunale veger
Forsterkningstiltak kommunale veger foreslås videreført med kr. 1 000 000 i 2017.
I forbindelse med at kommunen har vedtatt å innføre offisielle adresser vil det være behov for
å skilte alle veger. Foreløpige beregninger viser en kostnad i størrelsesorden 650 000 –
850 000,-.
Det er i 2016 søkt trafikksikkerhetsmidler for 5 områder, bl.a rekkverk setting,
fartsregulerende tiltak og lyssetting. Totalsum på ca. kr. 1 300 000,- hvorav en har søkt om
tilskudd på halvparten av kostnadene
Tiltaksbeskrivelse
Forsterkningstiltak kommunale veger
Gang- og sykkelveg Kr.øra oppv.s – Moa
- ekstern finansiering
Skilting, vegnavn
Utbedring av veg Hyllberget – fra kryss
og opp.
Trafikksikkerhetstiltak
2017
1 000 000
5 400 000
5 400 000
650 000
2018
2019
700 000
650 000
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 31
Ansvar
400
1 406 105
5
2,70
Tilstedeværelsesgrad
97%
410
1 817 948
5
3,50
97%
421
1 637 163
14
0,16
98%
431
6 357 874
5
5,00
96%
12
5,90
95%
441
-902 650
451
-398 000
461
1 132 360
41
17,26
96%
Totalt
Budsjettramme
11 050 800
Antall
ansatte
Årsverk
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Merknad
Inkl veterinærer med 1
årsverk fordelt på 2
ansatte
FDV – årsverk utover
ansatte fram til 1/3
Renhold
Lønn & felleskost FDV
ikke fordelt ut
Lønn & felleskost FDV
ikke fordelt ut
Lønn & felleskost FDV
ikke fordelt ut
Side 32
4 OVERSIKT BRUK / TILGANG FONDS
Ansvar
110
Fond
Næringsfond
200
Voksenopplæring
200
211
Forebyggende tiltak barn
og unge
Tiltak for innvandrere
211
Tiltak for innvandrere
310
Framtidas
omsorgsutfordringer
Framtidas
omsorgsutfordringer
310
340
441
400
900
Framtidas
omsorgsutfordringer
Fond vannforsyning
Kr.øra
Viltfond
Disposisjonsfond
Fondsbruken dekker
Tilskudd Næringsforening,
kontingent vasskraft- og
vindkrafkommuner mv
Voksenopplæring – her vil også
midler komme inn i 2017
Styrket tilbud førskolebaren
Styrket språkopplæring
barnehage og skole
Styrket språkopplæring
barnehage og skole
Dagsenter – mottatt midler til
dette både i 2015 og 2016
Videreutdanning – mottatt 125’ i
2016, forventer noe inn også i
2017
Økt innsats frisklivstilbud folkehelse
1/20-del av mottatt tilskudd fra
Statens Vegvesen
Avsetning overskudd viltfond
Avsetning av regnskapsmessig
overskudd i budsjett
Netto bruk av fonds
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Beløp
113.000
276.441
79.095
35.000
63.575
279.688
125.000
30.794
45.000
-
34.340
162.438
850.815
Side 33
5 INVESTERINGER
Økonomisk oversikt investeringer
Regnskap 2015
Budsjett 2016
Budsjett 2017
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter
250 000
2 450 000
0
1 114 655
0
0
3 087
3 817 742
0
0
0
2 500 000
0
4 160 000
0
6 660 000
0
0
0
3 916 000
0
4 720 000
0
8 636 000
Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter
0
0
5 098 136
0
1 114 655
0
484 355
6 697 146
0
0
18 980 000
0
0
0
18 980 000
0
0
29 214 000
0
3 916 000
0
1 400 000
34 530 000
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond
Avsatt til likviditetsreserve
Sum finansieringstransaksjoner
47 298
0
227 901
0
2 657 676
0
0
2 932 875
0
0
250 000
0
0
0
0
250 000
0
0
250 000
0
0
0
0
250 000
Finansieringsbehov
5 812 279
12 570 000
26 144 000
Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Bruk av likviditetsreserve
5 664 633
0
137 446
0
0
0
0
10 200
0
0
9 890 000
0
0
0
0
0
230 000
0
2 450 000
0
24 494 000
0
0
0
0
0
150 000
1 500 000
0
0
Sum finansiering
5 812 279
12 570 000
26 144 000
0
0
0
Udekket/udisponert
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 34
Budsjettskjema 2A - investering
Budsjett 2016
Regnskap 2015
Budsjett 2017
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
6 697 146
0
227 901
47 298
0
2 657 676
9 630 022
18 980 000
0
250 000
0
0
0
19 230 000
34 530 000
0
250 000
0
0
0
34 780 000
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
5 664 633
250 000
0
1 114 655
137 446
2 453 087
9 619 822
9 890 000
0
4 160 000
2 500 000
0
0
16 550 000
24 494 000
0
4 720 000
3 916 000
0
0
33 130 000
0
0
10 200
10 200
0
0
2 680 000
2 680 000
0
0
1 650 000
1 650 000
0
0
0
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
Side 35
TEKNISK
HELSE
FELLES
Investeringstiltak
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
3 500 000
5 000 000
4-mannsbolig Sunde
Kr.øra ungd.skole: Tilbygg/ombygging/branntekn. Oppgrad. Tak/vinduer
Side 36
300 000
250 000
100 000
200 000
750 000
150 000
150 000
250 000
350 000
3 500 000
4-mannsbolig, Krokstadøra
- utarbeidelse av reguleringsplan
- bygging
Krokstadøra barneskole: Vindusskift / etterisolering
Oppgradering av uteområderoppvekstsentre:
- Aa skole - uteområder, balansestativ og husker
- Ven flerbrukshus
Brannteknisk oppgradering av formålsbygg (skole, barnehage, rådhus)
Brannstasjoner – etablering av skitten og ren sone
Brannstasjoner – vaskeplasser
Brannstasjoner - nødstrømsforsyning
Oppgradering lekearealer, barnehager/skoler
Forprosjekt helsetjenester/omsorgsbolig
- detaljprosjektering
- utbygging
Rådhus – vindusskift/etterisolering admbygg II og mellombygg –
Nytt lagerbygg FDV-avd
Sunde utleie/trygdebolig – vindu/kledning etterisolering
SOS – utomhusområde
5 000 000
1 500 000
Boligprosjekt Vennastrand
431 Kommunale bygg og anlegg:
421 Brannsjef – brannvern og brannberedskap
Kjøretøy - fremskutt enhet, Sunde
Kjøretøy – mannskapsbrannbil
Kjøretøy – branntankbil
100 000
500 000
500 000
300 000
1 000 000
100 000
100 000
Tilleggsmodul Gerica
410 Plan, byggesak og oppmåling
Kjøp av datautstyr
Reg.plan/prosj. Hyllberget
Utbygging
Reg.plan/prosj. Sunde
Utbygging
Reg. planl/prosj. Gang-/Sykkelvei Moa – Bjørkheim
Utbygging Gang- og Sykkelvei
Detaljprosjektering Serviceområde Fv714
Utbygging (1 år før Fv714)
Geovekstprosjekt, periodisk ajourhold FKB-B
Ladestasjon/miljøstasjon
Mobilmast – Vuttudalsmannen
350 000
250 000
180 000
2017
Utskifting og nyinnkjøp av diverse utstyr
300-340 Helse og Omsorg
121 Fellesområdet administrasjon
Økt serverkapasitet
Kjøp av datautstyr
Egenkapitalinnskudd KLP
Område Ansvar
7 500 000
400 000
200 000
200 000
500 000
6 000 000
6 000 000
2 000 000
2 500 000
300 000
100 000
350 000
2 500 000
125 000
250 000
2018
500 000
500 000
1 500 000
600 000
1 250 000
100 000
125 000
250 000
2019
100 000
Videreføring av prosjekt oppstartet i 2016
Forutsetter ekstern konsulentbistand
Forutsetter ekstern konsulentbistand
Oppstart 3. kv 2017 - Kan finansieres delv. fra Husbanken, men avhenger av
brukergruppe.
Se behovsliste pr. oktober 2016 for prioritering. Er denne presentert for
kommunestyret?
Oppstart 3. kv. 2017 – kan finansieres delv. fra Husbanken, men avhenger av
brukergruppe
Videreføreføring fra 2016. Kan finansieres delvis via tilskudd kr. 2 200 000 fra
Husbanken, men avhenger av brukergruppe
I hht. Geodataplan for S-T
Samarbeid med HAMOS?
Avhengig av at Kr.øra oppvekstsenter til Moa realiseres.
Tilrettelegging inntil 8 tomter
Gjelder kjøp av utstyr til SOS og legekontor for å bedre kvaliteten og forenkle
arbeidsoppgaver samt gi bedre trygghet og velvære for pasienter. Har inkl
badekar, GU-stol, medisin-dosetter, blærescanner og sterilisator
Videreføres fra budsjett 2016
Dagens servere er gamle og har ikke den kapasitet nye programmer krever
125 000
250 000 Fast innbetaling til KLP hvert år
2020 Beskrivelse
Forslag til investeringer budsjett 2017 (forts. neste side)
Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn
3 155 000
150 000
34 780 000 30 725 000
1 500 000
- INVESTERINGSFOND
3 916 000
24 494 000 27 570 000
4 720 000
- TILSKUDD VEGSKILTING
650 000
700 000
34 780 000 30 725 000
TILSKUDD FRA STATKRAFT
BRUK AV FONDS
TILSKUDD FRA HUSBANKEN
MOMSKOMPENSASJON
FINANSIERING:
LÅNEFINANSIERING
Sum
1 000 000
5 900 000
650 000
0
300 000
850 000
250 000
461 Samferdsel
Forsterkningstiltak veger
Gang- og sykkelvei Krokstadøra
Trafikksikkerhetstiltak
Skilting – vegnavn
Opprusting av veg Hyllberget
Mur ved rådhus/Aa
100 000
250 000
200 000
250 000
Utskifting av vannkummer/sluser Sundan/Hemnskela
Aggregat og påbygg Slåttavika RA
Nyanlegg/rehab. oppvekstsenter – kirke
Jfr. (GS-veg Kr.øra oppvekstsenter – kirke)
Bereskapsbygg aggregat – Byrbekken PST
Avløp Sunde – slamavskiller
Oppgradering Sunde RA
100 000
200 000
800 000
Forprosjekt vann og avløp Krokstadøra og Sundan
441/451 Vannforsyning/Avløp
Skifte alle eldre vannkummer Ålia – Snillfjord omsorgssenter
Øvrige strekninger
5 625 000
755 000
4 870 000
5 625 000
200 000
400 000
100 000
100 000
475 000
95 000
380 000
475 000
INVESTERINGSFOND AVSATT TIL KJØP AV BRANNUTSTYR MV. FORESLÅS
BENYTTET VED KJØP AV BRANNBILER
TILSKUDD MOTTATT I 2015 - NOE BENYTTET I 2016
HER ER DET IKKE TATT MED KOMPENSASJON FOR MVA PÅ BYGGING AV BOLIGER
SIDEN BRUKEN ER USIKKER. UTGJØR TOTALT 5,7 MILL KRONER
IKKE LAGT INN PGA USIKKER BRUK - KAN UTGJØRE OPPTIL 6,6 MILL DERSOM
KUN OMSORGSBOLIGER (INKL HELE TILSKUDDET FOR HYLLBERGET)
DEKNING GANG- OG SYKKELVEI, JUSTERT FOR MOMSKOMPENSASJON
Dekkes inn ved tilskudd fra Statkraft
Egenand. søknad til Stvv
Forutsetter bortsetting til priv. entrepr.
Veg/GS veg i forbindelse med boligprosjekt + reasfaltering av veg til RV.
Med grunnlag i forprosjekt - utbygging.
Utskifting av sand mm.
GS veg må avklares. Prosj. implementeres.
Oppstart 2 – 3 kv. 2017
Innleid bistand. Bruk av fond vegvesenet. Hvilket fond - det vi har fått skal dekke
økte driftsutgifter.
Videreføring prosjekt fra 2016
Forslag til investeringer budsjett 2017 (forts fra forrige side)
Side 37

Similar documents