prehrana, gibanje in zdravje food, exercise and health

Comments

Transcription

prehrana, gibanje in zdravje food, exercise and health
VII. MEDNARODNA
ZNANSTVENA
KONFERENCA
VII. INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE
PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE
FOOD, EXERCISE AND HEALTH
24. 11. - 25. 11. 2016
Svečana otvoritev 24. novembra ob 9.00
Official opening July 4th at 9 a.m.
Lendavska 28, Rakičan,
9000 Murska Sobota
Tel. št.: 02 535 18 96
Fax: 02 535 18 97
e-mail: [email protected]
http://www.ris-dr.si
PROGRAM
Četrtek, 24. november 2016 / Thursday, November 24th 2016
08.30 – 09.00 Registracija udeležencev / Registration
09.00 – 09.15 Otvoritev znanstvene konference in pozdravni nagovor / Official opening and introduction
09.15 -10.50 Predstavitve / Presentations (MODRI SALON)
Ura/time
09.15
09.40
10.05
10.30
Predstavitve / Presentations
dr. Vladimir Mihoković (HRV): Racinalnim razmišljanjem do zdravja / Rational thinking for health
dr. Miran Muhič: Razlike v motoričnih sposobnostih študentov glede na njihov status telesne teže /
Differences in motor abilities of students according of their body weight status
dr. Karmen Pažek, dr. Tadeja Kraner Šumenjak, dr. Črtomir Rozman in mag. Tanja Knez: Vključevanje lokalnih
proizvodov v prehrani javnih zavodov – študija primera blagovne znamke Ekodar / Local product introducing
by public institution nutrition – a case study of Ekodar brand
dr. Slavoljub Hilčenko (SRB): Attitides of citizens of Vojvodina about GMO human and animal nutrition
10.55 – 11.15 Odmor / Break
11.15 – 13.00 Predstavitve / Presentations (MODRI SALON)
Ura/time
11.15
11.40
12.05
12.30
Predstavitve / Presentation
dr. Alenka Lipovec in dr. Manja Podgoršek: Povezovanje gibanja in matematike v slovenskih vrtcih / Merging
mathematics and movement at kindergarten
dr. Samo Fošnarič: Odnos otrok do higiene v obdobju zgodnje adolescence / Childrens relation to the hygiene
in the early adolescence period
mag. Betina Podgajski: Vpliv oglaševanja na prehranjevalne navade mladostnikov / Impact of food advertising
on eating habits of young people
dr. Črtomir Matejek in dr. Jurij Planinšec: Povezanost življenjskega sloga študentk z gibalnimi sposobnostmi in
telesnimi razsežnostmi / Connections of female students life-style with physical fitness and anthropometric
characteristics
13.00 – 14.00 Kosilo / Lunch
14.00 – 15.30 Predstavitve / Presentations
MODRI SALON – tematski sklop: Vzgoja In izobraževanje
Belko Rosana: Igra med dvema ognjema na razredni
stopnji osnovne šole
Borko Bezjak Nina: Naš vrtec – zdrav vrtec
Cuderman Gabriela: Učne metode in oblike pri športni
vzgoji
Cvikl Marušič Petra: Različni načini poučevanja plesa…tudi
to je lahko ples…
Čuček Nina: Utrjevanje branja in pisanja z gibanjem v
drugem razredu osnovne šole
Danč Sabotin Valerija: ˝Odprti˝ v šoli 21. stoletja
Družinec Pilko Vesna: Kulinarični izziv – ljudska pripovedka
Ajda in Slovenci
Globočnik Branka: Konj kot medij v pedagoško psihološkem procesu
Gombač Tatjana: Branje s tačkami
Bajec Damjana: Zdrav razvoj otrok – naša skrb
Bedok Monika: Vpeljava gibalnih aktivnosti modela
FIT4KID pri vsebinah matematike v 4. razredu
15.30 – 15.45 Odmor / Break
SALON BATTHYANY - tematski sklop: Gibanje
Arzenšek Andrejka: Gibalne dejavnosti v prvem starostnem
obdobju
Belec Darja: Gremo v gozd
Kavčič Pečnik Marjanca: Preko gibanja do aktivne pozornosti
Fras Budna Katja: Hurling – ali ga poznamo?
Grögl Petra: Gibalne dejavnosti v sodelovanju s starši
Heric Martina: Kolesar sem – primer prakse na OŠ Križevci
Brvar Anica: Šport na razredni stopnji – postavljanje
temeljev za zdrav način življenja
Horvat Martina: Gibanje v oddelku podaljšanega bivanja
Karlo Alenka: Moč gibanja pri pouku tujega jezika angleščine
v osnovni šoli
15.45 - 17.15 Predstavitve / Presentations
MODRI SALON – tematski sklop: Vzgoja in izobraževanje
Pevec Košir Vesna: Aktivni v Evropi
Kuhar Marjeta: Prehrana in gibanje v oddelku
podaljšanega bivanja
Lah Nataša: Zmanjšanje koncentracije sladkorja v šolskih
pijačah
Lazarini Filo Veronika: Atraktivne in aktivne
medpredmetne ekskurzije, korak na poti k zdravemu
načinu življenja
Lenar Maja: Šolski vrt kot sestavni del učnega procesa
Maver Valentina: Timsko poučevanje v naravi – projekt
zdrava šola
Munda Petra: Vzgoja za zdravje
Murad Irma: Videz ali okus
Forjan Nada: Aktivno telo – Aktivni možgani
SALON BATTHYANY - tematski sklop: Gibanje
Cuderman Gabriela: Tenis na mivki
Kolarič Wolf Simona: Plesna dejavnost in klobučki
Kovič Špela: Pohodništvo kot interesna dejavnost v osnovni
šoli
Lazar Helena: Skrb za gibanje na Gimnaziji Litija – težnja po
zdravem in kakovostnejšem življenju
Mlekuž Nuška: Aktivno v središču
Munda Milanka: Gibanje učencev pri vzgojnoizobraževalnem delu v tretjem razredu
Sturza Milić Nataša: Physically (In)Actice adults – physically
(In)aktive children – how to break a vicious circle
Žitnik Marinka: Redna in zmerna telesna dejavnost otrok v
naravnem, zdravem in urejenem okolju v času šolanja
Vogrin Pivljakovič Mojca: Telovadba možganov in raztezanje
telesa med poukom
17.15 – 17.30 Odmor / Break
17.30 – 18.30 Predstavitve / Presentations
MODRI SALON – tematski sklop: Vzgoja In izobraževanje
Družinec Pilko Veronika: Kulinarični izziv – ljudska
pripovedka Ajda in Slovenci
Podlesek Tanja: Skrb za varno mobilnost učencev na POŠ
Krog
Sever Punčoh Simona: Sit dijak je zbran dijak
Gombač Tatjana: Terapevtski par v razredu
Mataič Šalamun Mihaela: Gibanje in učenje matematike
Mozgan Nina: Matematika in zdrava prehrana
18.30 Zaključki / Conclusions
18.45 Večerja / Dinner
SALON BATTHYANY - tematski sklop: Zdravje
Drolc Olga: Promocija zdravja na delovnem mestu
Ivančič Cvetka: Izvajanje projekta ˝Uživajmo v zdravju˝ na
naši šoli
Kuhar Nives: Promocija zdravja na delovnem mesu
Podgoršek Rek Marjeta: Pomen vzgojno izobraževalnega
procesa za zdravje učencev
Tomažič Vapello Mojca: Dan promocije zdravja na OŠ Pod
goro slovenske Konjice
Kovačević Tojnko Nuša: Zaznave korektivnih izkušenj
pacientov v individualni psihoanalitični psihoterapiji
Petek, 25. november 2016 / Friday, November 25th 2016
08.15 – 08.30 Registracija udeležencev / Registration
8.30 – 10.30 Predstavitve / Presentations (MODRI SALON)
Ura/time
8.30
8.55
9.20
9.45
10.10
Predstavitev/Presentation
dr. Darja Drešar Antolin: Povezovanje gibanja in matematike v slovenskih vrtcih / Integration of movement
and mathematics in Slovenian kindergartens
dr. Robert Repnik: Fizikalna analiza navpičnega skoka učencev osnovne šole / physical analyzis of teh vertical
jump of students in elementary school
dr. Alenka Lipovec, dr. Martina Rajšp in dr. Alja Lipavic Oštir : Prehrana – raba nekaterih neknjižnih
germanizmov pri predšolskih otrocih / Food – the preschool children's use of certain non-literary
germanicisms
mag. Betina Podgajski: Zdrava prehrana in mladostniki / Healthy food and the youth
dr. Muhamed Omerović (BIH): Uticaj sadržaja programa nastave predmeta Moja okolina na razvoj zdravih
stilova života djece u razrednoj nastavi / The effect of the program of teaching my environment on the
development of healthy lifestyles of children in primary school teaching
10.30 – 11.45 Odmor / Break
11.50 – 13.30 Predstavitve / Presentations
Ura/time
11.50
12.15
12.40
13.05
Predstavitve / Presentation
Bartos Adam (HUN): "Effect of mud treatment from Heviz Spa Lake on the joints and locomotion activities of
horses"
Rok Lipnik: Skrb za zdravje dijakov po mnenju učiteljev, dijakov in staršev / Caring about highschool student's
health per teachers, students and parents
Vesna Lavrinc: Razvijanje odnosa mladostnikov do zdravega načina prehranjevanja / Developing teenagers'
attitude to healthy eating
mag. Darija Peterec Kotar: Posebnosti psihoterapevtske obravnave vedenjsko motenih mladostnikov /
Specifics of psychotherapeutic treatment of adolescents with behavioral disorders
13.30 – 14.15 Kosilo / Lunch
14.15 – 16.05 Predstavitve / Presentations
MODRI SALON – tematski sklop: Vzgoja in izobraževanje
Juretič Renata: Zdrav duh v otroškem telesu
Sevčnikar Natalija: Pomen gibanja pri vzgoji in
izobraževanju v pedagogiki Montessori
Komar Marjanca: Prehrana kot element podaljšanega
bivanja
Lazar Helena: Geografski vidiki hrane v 1. letniku gimnazije
Podlesek Tanja: Uporaba družabne igre pri izvajanju
minute za zdravje v razredu
Štih Aleksandra: Dramska igra razgiba pouk
Šiplič Zdenka: Izboljšanje prehranskih navad otrok in
mladostnikov
Vidonja Martina: Skrb za zdrav, celostni razvoj
predšolskega otroka
Volf Grgič Erika: Učenje z gibanjem in igro
Žitnik Marinka: Pomen vzgojno-izobraževalnih procesov
na zdravje otrok in odraslih
Grah Nuša: Vpliv gibalnih aktivnosti na učenje angleškega
jezika na OŠ Bakovci
Primožič Maja: Telesna aktivnost za boljše pomnjenje
Primožič Maja: Zdrav življenjski slog pri pouku angleščine
v devetem razredu
Mesojedec Dominika: Dokazne reakcije organskih
hranilnih snovi v šolskem laboratoriju
Mesojedec Dominika: Poučevanje o pripravi varne hrane v
osnovni šoli
SALON BATTHYANY – tematski sklop: Gibanje
Kolarič Wolf Simona: Znam plavati
Ogrizek Saša: S kratkimi telesnimi dejavnostmi med učnimi
urami in aktivnimi metodami dela do uspešnejšega učenja
Ravnikar Silvija: Gibalne dejavnosti učencev na OŠ in učinki
gibalnih iger pri pouku
Volk Mateja: Športne stave
Zalar Drago: Team Olympiad – možnost za sodelovanje in
druženje različnih generacij na področju športa
Zadravec Jana: Tudi učitelji potrebujejo rekreativni odmor
Zaletel Karmen: Taborništvo – življenje v skladu z naravo,
družbo in samim seboj
Zlatar Cvetka: Primer izvedbe športnega dne v 5. razredu
osnovne šole s poudarkom na poučevanju vsebin gibanja za
zdravje - ples
Zver Dragica: Športne aktivnosti v podaljšanem bivanju
Žerak Andreja in Amon Kristina: Pomen gibanja pri
predšolskem otroku
Četina Andreja: Športne aktivnosti osebe z motnjami v
duševnem razvoju
16.05 – 16.15 Odmor / Break
16.15 – 17.15 Predstavitve / Presentations
MODRI SALON – tematski sklop: Zdravje
Volf Stariha Dragica: Javno, ne, zasebno?
Dr. Žibret Vasja: Mentalno zdravje in nekatere bolezni
sodobnega časa
Suhodolčan Homer Urška: Skrb za zdrav način življenja
otrok v vrtcu
Torkar Lea: Preventivne dejavnosti na OŠ in vloga šolskega
svetovalnega delavca
Vajngerl Suzana: Tudi otroci želimo živeti zdravo
SALON BATTHYANY- tematski sklop: Prehrana
Belušić Suzana: O pomenu zdrave prehrane v osnovni šoli ali
Kapitan Jakec Mango svetuje
Boltin Tanja: Motnje hranjenja – vas poznam?
Brecl Jožica: Prehrana dijakov na škofijski gimnaziji Antona
Martina Slomška
Djurašinović Medved Petra: Zaveze odgovornosti živilskopredelovalne industrije na področju prehrane
Grušovnik Danica: Aditivi v živilih
Žitnik Marinka: Ekološka prehrana – izdelava sira, priprava
bezgovega sirupa
17.15 – 18.15 Odmor / Break
MODRI SALON – tematski sklop: Zdravje
Volf Stariha Dragica: Zdravje in bolezen
Ogrizek Saša: Znanje dijakov o nanodelcih in njihova
stališča do nanobiologije
Dr. Žibret Vasja: Mentalno zdravje in nekatere bolezni
sodobnega časa
Torkar Lea: Kajenje – odvisnost o kateri premalo
govorimo?
Umek Helena: Uživajmo v zdravju
SALON BATTHYANY- tematski sklop: Prehrana
Kerčič Ružič Bojana: Sadje in zelenjava
Mikša Anita: Šolska kuhinja v sodelovanju s šolskih vrtom
POŠ Jevnica
Petovar Klavdija: Količina sladkorja v hrani
Mikša Anita: Šolske diete v porastu
Tomažič Vapello Mojca: Odnos do hrane
Vesel Tanja: Od ideje do šolskega EKO vrta
18.15 Zaključek s podelitvijo potrdil / Conclusion and handing out certificates
Vljudno vabljeni!
Pridržujemo si pravico do sprememb programa / We reserve the right to change the program.