Vabilo s prijavnico na seminar - Slovenski inštitut za standardizacijo

Comments

Transcription

Vabilo s prijavnico na seminar - Slovenski inštitut za standardizacijo
vabi na seminar
Slovenski prevod standarda SIST ISO 19600 o upravljanju skladnosti
poslovanja ter primeri iz prakse
Datum: 28.11.2016
Ura:
9:45 – 14:00
Kraj:
SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica 2. nadstropje)
Uvod
Sistemi upravljanja skladnosti, temelječi na enotnem mednarodnem okvirju, so za podjetja in druge
organizacije pomembni, ker jim pomagajo pri doseganju enega temeljnih ciljev in sicer, da v še tako
kompleksnem in izzivov polnem okolju poslujejo zakonito in pošteno. Slednje je namreč postalo
pomembna konkurenčna sposobnost, saj poslovni partnerji, stranke oziroma uporabniki, regulatorji ter
drugi deležniki pričakujejo, da so organizacije glede svoje skrbnosti pri upravljanju skladnosti sposobne
dati utemeljena zagotovila.
Upravljanje skladnosti v podjetjih in drugih organizacijah je do izdaje tega mednarodnega standarda
konec leta 2014 temeljilo na dobrih praksah ter standardih različnih držav (s prevladujočim vplivom ZDA),
kot tudi različnih dejavnosti. Medtem, ko je funkcija skladnosti na podlagi regulacije EU, zakonsko
obvezna za finančne institucije tudi pri nas, se v drugih dejavnostih pojavlja zaradi vpliva njihovih
mednarodnih poslovnih partnerjev ali lastnikov. Ta trend je v zadnjih letih posebej pospešen z
gospodarsko krizo ter s tem povezanimi razkritji posledic nezakonitih in nepoštenih poslovnih praks, kot
tudi zaradi splošne globalizacije pregona na nekaterih področjih kršitev, zlasti pranja denarja, korupcije,
kršitve varstva konkurence in v zadnjem času kršitve varovanja osebnih podatkov. Vse bolj se kaže
potreba po vzpostavitvi tovrstnih sistemov tudi v institucijah javnega sektorja, kot sta visoko šolstvo in
zdravstvo.
V stroki se je v svetu doslej že razvilo dokaj enotno razumevanje kaj so elementi programa zagotavljanja
skladnosti, v širšem še zlasti manj zrelem korporativnem okolju pa se pojavljajo različna razumevanja in
pričakovanja glede tega sistema, kot tudi glede funkcije, ki ta sistem upravlja (funkcija skladnosti).
Mednarodni standard ISO 19600 daje enovit okvir sistemom upravljanja skladnosti, vendar ne ruši
dosedanjega razvoja ali uveljavljenih konceptov, temveč iz njih črpa, jih na enem mestu združuje in
dodatno nadgrajuje. Sisteme upravljanja skladnosti tudi lepo umešča v širši kontekst upravljanja
organizacije in opredeljuje vlogo glavnih deležnikov tega sistema.
Ker gre pri upravljanju skladnosti za mlado funkcijo v sistemu notranjega upravljanja, hkrati pa čedalje
bolj uveljavljeno v svetu in vse bolj rastočo tudi v Sloveniji, je slovenski prevod tega standarda pomemben
za razvoj čim bolj enotnih, predvsem pa ustreznih in mednarodno primerljivih praks upravljanja skladnosti.
Pri vzponu tovrstnega sistematičnega pristopa k zagotavljanju skladnosti poslovanja je še posebej
pomembno, da je v praksi zagotovljena ustrezna raven profesionalnosti in kvalitete. Zato pa je
pomembno, da v slovenskem jeziku enotno razumemo pojme, termine in koncepte teh relativno novih
sistemov upravljanja skladnosti na način, ki je mednarodno uveljavljen.
Predstavitev je namenjena
- odgovornim osebam v podjetjih, drugih organizacijah in javnih institucijah, ki so odgovorni za
zakonitost in splošno skladnost delovanja te organizacije, katere poslovanje je kompleksnejše,
obsežnejše ali pa je izpostavljeno strogi regulativi in nadzoru;
- odgovornim osebam v podjetjih, drugih organizacijah in javnih institucijah, ki so dolžni vzpostaviti,
usmerjati ali pa nadzorovati sistem zagotavljanja skladnosti poslovanja;
- strokovnjakom s področja korporativnega in notranjega upravljanja, skladnosti in etike poslovanja,
upravljanja s tveganji, notranje revizorje;
- odvetnikom in svetovalcem, ki podjetjem in drugim organizacijam svetujejo glede izkazovanja dolžne
skrbnosti pri presoji njihove odgovornosti za prekrške in kazniva dejanja;
- inšpektoratom, prekrškovnim organom, organom pregona in pravosodja ter drugim inštitucijam, ki
nadzorujejo, preverjajo ali presojajo odgovornost pravnih oseb in njihovih odgovornih oseb za prekrške in
kazniva dejanja.
Kaj boste pridobili z udeležbo
- spoznali boste celovit mednarodni okvir sistematičnega pristopa k upravljanju skladnosti poslovanja
v katerekoli organizaciji, po standardu SIST ISO 19600;
- dobili vpogled v umeščenost sistemov upravljanja skladnosti v širši okvir upravljanja;
- razumeli boste posamezne elemente sistemov upravljanja skladnosti;
- spoznali boste kako se lahko spremlja in ocenjuje učinkovitost delovanja teh sistemov;
- spoznali vlogo in odgovornosti vodstva in funkcije skladnosti ter
- izvedeli kakšno naj bi bilo poročanje o skladnosti poslovanja, kdo so njegovi uporabniki in čemu naj
služi.
Vsak udeleženec bo prejel tudi original standard SIST ISO 19600:2016 - Sistemi za upravljanje skladnosti
– Smernice, v slovenskem jeziku.
Kako do nas
SIST se nahaja v nakupovalnem središču BTC, na
severnem delu hale A (bivši sedež uprave BTC).
Predavalnica SIST je v 2. nadstropju. Ob vseh stavbah
nakupovalnega središča BTC so po 9. uri na voljo
brezplačna parkirna mesta.
KOLOSEJ
CITY PARK
HALA A
OBVOZNICA
LJ - CENTER
Program
9:45 – 10:00
Registracija udeležencev
10:00 – 10:30
Predstavitev ogrodja sistema upravljanja skladnosti po SIST ISO 19600
10:30 – 11:00
Kontekst organizacije in umeščenost sistema upravljanja skladnosti, vključno z
upravljanjem s tem povezanih tveganj
11:00 – 11:45
Politika skladnosti, vloga vodstva ter funkcije skladnosti v tem sistemu
11:45 – 12:15
Odmor
12:15 – 12:45
Načrtovanje in ustrezna podpora pri upravljanju skladnosti poslovanja
Praktični prikaz načrtovanja.
Ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti delovanja sistemov upravljanja skladnosti,
zagotavljanje stalnega spremljanja in izboljšav.
12:45 – 13:30
Prikaz utemeljitve učinkovitosti delovanja sistema skladnosti, v bran pravni osebi in
njenemu vodstvu, za primere posameznih prekrškov ali kaznivih dejanj; ali pa v prid pri
izkazovanju profesionalnosti organizacije za primer pogojevanja poslovnega
sodelovanja, zahteve morebitnih investitorjev ali drugih deležnikov.
Prikaz ogrodja poročila o skladnosti.
13:30 – 14:00
Vprašanja in odgovori; razprava z udeleženci
Izvajalci
Mag. Andrej Šercer je univerzitetni diplomirani pravnik (1996), s pravniškim državnim izpitom (1999), ter
magisterijem iz civilnega in gospodarskega prava (2002). Specializiran je za korporativno in notranje
upravljanje javnih in finančnih družb, pri čemer se od 2008 sistematično ukvarja s širšim področjem
upravljanja, tveganj in skladnost (t.i. GRC).
Več kot 11 let je bil zaposlen na Ljubljanski borzi, opravljal različne naloge in funkcije, se izpopolnjeval in
sodeloval pri projektih v tujini, ter bil dve leti tudi član njenega nadzornega sveta. Od 2010 je zaposlen na
Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, sprva kot pomočnik uprave, kasneje kot direktor službe za tveganja
in skladnost, zadolžen za uvajanje standardov Solventnost II. Je predsednik odbora za skladnost pri
Slovenskem zavarovalnem združenju, ter član strokovnega odbora Evropskega inštituta za skladnost in
etiko poslovanja (EISEP. Kot imetnik certifikata (2004) in član sodeluje tudi z Združenjem nadzornikov
Slovenije. Od 2013 je član nadzornega sveta in kadrovske komisije javne družbe Luka Koper, d.d. Je
avtor člankov o trgu kapitala, korporativnem upravljanju in zavarovalništvu, predavatelj, član izpitnih
odborov, ter pogajalec, mediator in arbiter.
Andrijana Bergant, EMBA, CCEP-I, Predsednica Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja
(EISEP), je leta 2014 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in ima končan podiplomskim
študij iz managementa (Executive MBA, 2010). Na začetku svoje kariere diplomirane pravnice je delala
kot pravnica na davčni upravi Republike Slovenije, vključno s področjem nadzora večjih gospodarskih
družb pri Posebnem davčnem uradu, leta 2006 pa je pot nadaljevala v pravni službi Ilirike, BPH.
Konec leta 2007 se je podala na področje korporativne skladnosti in etike in sicer z zaposlitvijo v
Zavarovalnici Triglav, kjer je vzpostavila in skupaj sedem let vodila program skladnosti poslovanja.
Septembra 2014 se je pridružila NLB d.d., kjer vodi področje preventive in razvoja funkcije skladnosti, s
poudarkom na upravljanju regulatorne skladnosti, ozaveščanju, izobraževanju, obvladovanju tveganj s
tega področja ter harmonizaciji standardov za skladnost poslovanja in krepitev integritete na ravni NLB
Skupine. Ima mednarodni certifikat CCEP-I, tri leta (2012 – 2014) pa je bila tudi članica mednarodnega
strokovnega odbora za izpit tega certifikata pri organizaciji Society of Corporate Compliacne and Ethics
iz ZDA. Je soustvarjalka Deklaracije o poštenem poslovanju (slovenske UNGC) ter Slovenskih smernic
korporativne integritete. Že vrsto let piše in predava na strokovnem področju skladnosti in etike
poslovanja, konec leta 2014 pa je ustanovila EISEP.
PRIJAVNICA – 2016-29/1
Slovenski prevod standarda SIST ISO 19600 o upravljanju skladnosti poslovanja ter
primeri iz prakse
28.11.2016
Prosimo, vpišite svoje podatke.
Ime in priimek udeleženca
Naziv organizacije/podjetja
Naslov
Davčna številka
Telefon
Faks
E-pošta
Datum
Podpis in žig
Prijave na seminar: Prijavnice pošljite najkasneje do 25.11.2016, na Slovenski inštitut za standardizacijo, Šmartinska c. 152, SI1000 Ljubljana, po navadni pošti ali po elektronski pošti na [email protected] ali po faksu na številko 01/478 30 94.
Število mest je omejeno. Prijavnica velja kot naročilnica.
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo znaša 189,00 EUR + 22% DDV
-
člani SIST in SIST/TC imajo pri kotizaciji 20 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom je 184,46 EUR)
organizacije, ki prijavijo 2 ali več zaposlenih, imajo pri kotizaciji 5 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom za
posameznika je 219,05 EUR)
V kotizacijo so vključeni seminarsko gradivo, original standard SIST ISO 19600:2016 v slovenskem jeziku, postrežba med odmorom
in potrdilo o udeležbi.
Popusti se ne seštevajo. Vaša prijava na seminar je sprejeta, ko prejmete potrditev po elektronski pošti.
Prosimo, da kotizacijo za predstavitev poravnate najpozneje 3 delovne dni pred začetkom dogodka na račun pri Upravi za
javne prihodke 01100-6030348413, sklic na št. 00-53-61506-DŠ prijavitelja. Račun boste prejeli po seminarju.
Odpoved: Zadnji rok za odjavo udeleženca je 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri
odjavah po tem roku ali neudeležbi kotizacijo zadržimo v celoti.
V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano
kotizacijo vrnemo.

Similar documents