Sporočilo za javnost

Comments

Transcription

Sporočilo za javnost
Služba za odnose z javnostmi
Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana
E [email protected]
W www.kclj.si
Sporočilo za medije
Predaja ultrazvoka Porodnišnici Ljubljana
Ljubljana, 30. november 2016 – Predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, je skupaj z
ministrico za zdravje, Milojko Kolar Celarc, v uporabo Porodnišnici Ljubljana (KO za perinatologijo
Ginekološke klinike UKC Ljubljana) predal sodobni ultrazvok za 3D/4D preiskave v ginekologiji in
porodništvu. Vlada Republike Slovenije je za ultrazvok namenila 249.950 EUR.
Predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, je ob obisku Porodnišnice Ljubljana povedal: »Ţe meseca februarja
letos sva skupaj z ministrico za zdravje, Milojko Kolar Celarc, sprejela slovenske raziskovalce, ki so prvi na
svetu potrdili povezavo med virusom zika in mikrocefalijo. Takrat so raziskovalci izpostavili, da bi za svoje delo
potrebovali sodoben ultrazvok. Njihovi prošnji sva prisluhnila, Ministrstvo za zdravje RS je izvedlo javno
naročilo in danes sva najino obljubo izpolnila. Ultrazvok namenjamo vsem bodočim mamicam in očkom v
Sloveniji, to je investicija v nova ţivljenja. Vlada si prizadeva za moderno zdravstvo, ki bo omogočalo najboljše
pogoje za vsako mamico, ki se v Sloveniji odloči za otroka. Upam, da bo ta ultrazvok v pomoč slovenskim
raziskovalcem, zdravnicam in zdravnikom ter ostalim, da nadaljujejo z uspešnim delom na področju
raziskovanja in znanosti.«
Ministrica za zdravje RS, Milojka Kolar Celarc, je povedala: »Vesela sem, da smo uspeli javni razpis za ta
sodoben ultrazvok razmeroma hitro izpeljati, in to brez revizijskih zahtevkov. Veseli me, da smo uresničili
obljubo, ki smo jo dali konec februarja letos. Verjamem, da bo najsodobnejši ultrazvok z vrhunsko tehnologijo
3D/4D pripomogel, da boste zdravniki pri svojem delu še bolj uspešni.«
Prim. Tanja Blejec, dr. med., namestnica predstojnice KO za perinatologijo Ginekološke klinike UKC
Ljubljana je povedala, da gre za najnovejši ultrazvok za preiskave v ginekologiji in porodništvu, ki ga bodo
zaposleni v ljubljanski porodnišnici uporabljali pri diagnostiki in zdravljenju nepravilnosti v času nosečnosti,
predvsem pri nepravilnostih srca.
Prof. dr. Adolf Lukanovič, dr. med., strokovni direktor Ginekološke klinike UKC Ljubljana, se je v imenu
vseh zaposlenih predsedniku Vlade RS in ministrici za zdravje zahvalil z besedami: »Današnji dan je vsekakor
poseben dan, saj gostimo tako visoka gosta slovenske politike. Ljubljanska porodnišnica je bila ţe pred 60. leti
predstavljena kot vzorčna ustanova, kot model delovanja dobre porodniške prakse in vzor v mednarodnem
merilu. Z obiskom ste dokazali, da razumete in cenite znanstvene doseţke slovenske medicine, da sprejemate
dejstvo, da je pomembnost skrbi za nosečnice v naši druţbi bila, je in bo prioritetna. Kajti ni ga človeka, ki bi
ostal ob rojstvu otroka ravnodušen, ni ga človeka, ki se mu ne bi srce segrelo ob pogledu na majhno,
nebogljeno bitje in ga obdalo z občutkom topline in radosti.« Slovensko porodništvo ima dolgoletno tradicijo
dostojanstva in človečnosti v skrbi za nosečnice, porodnice in njihove otroke.
Ultrazvočni aparat v vrednosti 249.950 evrov bo podpora raziskavam v naši osrednji slovenski porodnišnici,
kjer na enem mestu obravnavamo največje število slovenskih nosečnic in zdravimo najbolj bolne nosečnice ter
njihove novorojenčke iz vse Slovenije. Podarjena oprema bo tudi pomembno prispevala k nadaljnjem razvoju
znanosti, diagnostike in zdravljenju nepravilnosti v času nosečnosti.
Vodja Službe za neonatologijo, dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med., je vladni delegaciji predstavila
Enoto intenzivne nege in terapije novorojenčkov in nedonošenčkov, ter povedala: »Letos se je rodilo ţe
pribliţno 60 otrok, teţkih kilogram ali manj. Število nedonošenčkov se ne povečuje, kot bi morda sklepali glede
na prepoln intenzivni oddelek ljubljanske porodnišnice, se pa prezgodaj rojeni otroci rojevajo vse bolj zgodaj.
Meja za moţnost preţivetja pri nas in po (razvitem) svetu je 22 tednov, pri čemer jih polna nosečnost šteje 40.
V Sloveniji je otrok, ki se rodijo 18 tednov prezgodaj in ki ob rojstvu tehtajo pribliţno 500 gramov, malo.«
Predsednik vlade in ministrica sta se zadržala tudi v daljšem pogovoru z mamicami in očeti na tem oddelku.
Sluţba za odnose z javnostmi