primar_engleza_III_cursant

Comments

Transcription

primar_engleza_III_cursant
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Proiect Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“
Programul „A doua ºansã“
Carmen Costina
Limba englezã
Passport to English
Ghidul cursantului
Nivel III
Aceastã primã ediþie (pilot) este finanþatã de Uniunea Europeanã.
Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaþie pentru
grupuri dezavantajate“ 2003 / 005 – 551.01.02 – au fost realizate de o echipã de
experþi ai Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, pentru a fi folosite în primul an de
aplicare experimentalã a programului educaþional revizuit „A doua ºansã –
Învãþãmânt primar“.
Membrii echipei care a elaborat materialele sunt:
Cristiana Boca, coordonatoarea componentei „Învãþãmânt primar“
Mihaela Bucinschi, autoare „Limba ºi literatura românã“
Carmen Costina, autoare „Limba englezã“
Aniþa Dulman, autoare „Matematicã“
Gabriela Dumitru, autoare „Cunoaºterea mediului“
Cristiana Ilie, autoare „Istorie/Geografie“
Iudit Sera, autoare „Limba englezã“
Dr. Doina-Olga ªtefãnescu, autoare „Educaþie civicã“
Paul Vermeulen, expert componenta „Elaborare curriculum
ºi materiale educaþionale“
Ghidul este realizat în conformitate cu programa analiticã „A doua ºansã –
Învãþãmânt primar“, aprobatã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii prin
Ordinul nr. 5160 din 6 octombrie 2005 ºi este distribuit gratuit cursanþilor
înscriºi în acest program educaþional.
Toate materialele din cadrul programului educaþional „A doua ºansã“ vor fi revizuite,
conform sugestiilor de îmbunãtãþire formulate în urma utilizãrii lor în ºcoalã.
În acest sens, trimiteþi comentariile ºi sugestiile dumneavoastrã pe adresa:
[email protected]
Coordonator editorial: Mihaela Marin
Design copertã: Dinu Dumbrãvician
Design ºi dtp: Gabi Iancu
Ilustraþii: Sorin Þârlea
Foto copertã: Central Audiovisual Library of the European Commision
© European Community, 2005
Acest material este publicat în scopuri educaþionale, non-profit, pentru a fi folosit în primul an de
aplicare experimentalã a programului educaþional „ A doua ºansã – Învãþãmânt primar“.
Autorii s-au strãduit sã intre în legaturã cu proprietarii imaginilor pentru a obþine permisiunea
de a le folosi în aceastã ediþie. Îi rugãm pe aceia pe care nu i-am putut contacta sã ia legãtura cu noi
la [email protected]
Aceastã publicaþie face parte din Programul PHARE 2003 / 005 – 551.01.02
„Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“, componenta „A doua ºansã“
Editorul materialului: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Data publicãrii: martie 2006
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã
a Uniunii Europene.
© Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Contents
Introduction ......................................................................................4
U n i t
1
Families ..............................................................................7
Lesson 1. Nice to meet you ..............................................................8
Lesson 2. Meet my family...............................................................10
Lesson 3. What do you like doing in your free time? ..................12
Lesson 4. A weekend with my family............................................14
Check your progress 1 ....................................................................16
U n i t
2
Towns .............................................................................17
Lesson 5. Around the town............................................................18
Lesson 6. Means of transport.........................................................20
Lesson 7. Shops ...............................................................................22
Lesson 8. How much is it? ..............................................................24
Check your progress 2 ....................................................................26
U n i t
3
Having fun.......................................................................27
Lesson 9. Help!................................................................................28
Lesson 10. Sports ............................................................................30
Lesson 11. Hobbies .........................................................................32
Lesson 12. Holiday plans ................................................................34
Check your progress 3 ....................................................................36
Get ready! .......................................................................................37
Vocabulary ......................................................................................38
Limba englezã III • Passport to English
3
Introduction
"English is the language of the future, the language of the computer.
You have the right to English. Make it your right!"
Benjamin Zephaniah,
(British poet, writer, actor)
Dragi tineri,
Felicitãri cã aþi ales sã urmaþi cursurile de limba englezã din
cadrul programului „A doua ºansã“.
Nevoia de miºcare ºi informaþie din lumea contemporanã, dar ºi
necesitatea comunicãrii eficiente cu cei din jur, fac ca studiul unei
limbi strãine sã devinã un element de care nu ne putem lipsi, dacã
dorim sã facem faþã cu succes provocãrilor profesionale, dar ºi
personale.
În orice domeniu am lucra, se face simþitã nevoia de a înþelege o
limbã strãinã. Atunci când cãlãtorim sau primim oaspeþi dintr-o þarã
strãinã ne descurcãm mult mai uºor dacã putem comunica într-o
limbã de largã rãspândire, cum este limba englezã. În plus, cunoaºterea unei limbi strãine ne ajutã sã înþelegem mai bine modul de
gândire al persoanelor de altã naþionalitate ºi chiar sã ne redescoperim pe noi înºine în raport cu celãlalt. Experienþa învãþãrii unei
limbi strãine vã va ajuta sã învãþaþi mai uºor ºi alte limbi strãine, în
funcþie de provocãrile cãrora va trebui sã le faceþi faþã.
Acest curs vã va sprijini în invãþarea limbii engleze prin exerciþii ºi
activitãþi de comunicare care se bazeazã pe cunoºtinþe anterioare
minime. Dacã nu aþi învãþat pânã acum niciodatã limba englezã, nu
trebuie sã vã îngrijoraþi, pentru cã profesorul vostru va adapta
lecþiile în funcþie de cunoºtinþele ºi nevoile voastre. Dacã dimpotrivã,
aveþi deja cunoºtinþe de bazã, vã va face plãcere sã vã sprijiniþi
colegii, descoperind lucruri noi împreunã cu ei.
Fiecare dintre noi avem stiluri de învãþare diferite. Vã sugerãm
sã analizaþi în permanenþã modul în care învãþaþi: observaþi care
sunt activitãþile pe care le consideraþi uºoare ºi care sunt cele care
presupun mai mult efort. Poate cã învãþaþi mai uºor atunci când
cineva vã prezintã ºi explicã clar niºte reguli, sau poate cã învãþaþi
mai uºor imitând un model. Unii vor prefera activitãþile scrise, alþii
pe cele orale, unii activitãþile individuale, alþii pe cele în pereche sau
echipã. Vã recomandãm sã faceþi însemnãri periodice într-un jurnal
de învãþare, în care sã notaþi activitãþile care v-au plãcut, cele pe
care le-aþi considerat uºoare sau grele, etc. Acest lucru vã va oferi
ocazia de vã înregistra succesele, dar ºi de a trece peste dificultãþi.
4
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
P
A S S P O R T T O
E
N G L I S H
INTRODUCTION
De asemenea, puteþi nota în jurnal cuvintele sau expresiile care
credeþi cã vã vor fi utile într-o anumitã situaþie.
Mai presus de toate, nu vã lãsaþi descurajaþi atunci când simþiþi cã
nu vã descurcaþi de la bun început aºa cum v-aþi dori. Pentru a învãþa
o limbã strãinã este nevoie de timp, dar ºi de foarte multã
perseverenþã. Folosiþi orice ocazie aveþi (în clasã sau în situaþii reale)
de a exersa cuvintele sau expresiile învãþate. Pentru a vã ajuta în
acest sens, fiecare lecþie se încheie cu sugestii de utilizare a noþiunilor
învãþate. Realizând ideile de la secþiunea „Try this!" puteþi sã vã
îmbogãþiþi portofoliul, care va fi evaluat la sfârºitul cursului.
De asemenea, pentru a vã sprijini în obþinerea de rezulate cât mai
bune, la finele fiecãrui capitol existã o fiºã de autoevaluare.
Rezolvarea acesteia vã va ajuta sã identificaþi ce anume trebuie sã
mai exersaþi.
La finalul acestui curs, veþi reuºi sã:
• Înþelegeþi un text simplu ascultat sau citit;
• Produceþi câteva mesaje simple în situaþii de comunicare
uzuale (oral sau în scris);
• Citiþi suficient de cursiv un text scurt cu glas tare.
Succes!
Limba englezã III • Passport to English
5
Passport to English
1 Did you know?
a. English is the official or semi-official
language in 60 countries.
d. 80% of computer information is in
English.
b. English has a very
large vocabulary
- maybe the
largest in the
world.
e. English is the main language used in science
and technology, international sports, pop
music, airports and control towers, etc.
c. 3/4 of the world's
mail is written in
English.
2 English around you:
a. Do you see signs in English?
b. Do you listen to English music?
c. Do you see/read newspapers written in
English?
d. Do you listen to English programmes on
TV/radio?
e. Do you have contact with people who
speak English?
6
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
3 There are many international words
that come from English:
internet,
radio,
exit,
enter,
mouse,
computer
Do you know any other words like these?
4 For your learning diary:
Start your learning diary with writing down
some of the reasons why you study English.
How many languages can you speak?
What helps you when learning a new
language?
U N I T
1
F A M I L I E S
In this unit, you will learn how to:
• Greet people;
• Give personal information (name, age, address, phone number);
• Introduce people;
• Describe people;
• Speak about your favorite activities.
Limba englezã III • Passport to English
7
L e s s o n
1
Nice to meet you
T HINK !
WHAT YOU WILL LEARN:
• How to greet people in English.
• How to introduce yourself.
• How to spell your name in English.
• Do we greet everybody in the same way?
How do you greet your parents?
Your friends? Your teachers?
A clerk at the bank?
• In what situations do you need to
introduce yourself?
W HAT YOU NEED TO KNOW :
The English Alphabet:
Listen and repeat:
Useful words
first name
family name
to greet
to shake hands
to spell
Expressions
Saying Hello
Hello! / Hi!
Good morning!
Good afternoon!
Good evening!
Saying Goodbye
Introductions
Good bye.
Bye. / See you.
See you later.
Good night.
What's your name?
My name is ...
I am ...
Where are you from?
Nice to meet you!
L ET ' S LEARN !
Listen to the following dialogues. Practise reading them with intonation.
“Hello, my name is Cosmin. What's your
name?”
“Oh, hello. My name is Anna. Nice to
meet you!”
“Nice to meet you, too. Where are you
from?”
“I'm from Great Britain. And you?”
“I'm Romanian.”
“Look, I think it's your turn.”
“That's right. OK, see you later!”
“See you!”
8
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
F
A M I L I E S
U N I T
1
“Good afternoon, sir!”
“Good afternoon.”
“What's your name?”
“My name is Cosmin Stoica.”
“How do you spell it?”
“It's C-O-S-M-I-N, S-T-O-I-C-A.”
“I see. What's your nationality, Mr Stoica?”
“I'm Romanian.”
“And what's your address?”
“I live at 5, Eminescu Street, Iasi.”
“Thank you sir, your interview is at 4 p.m. on
Monday.”
“Thank you. Good bye.”
“Good bye.”
Y OUR TURN !
1 Fill in this form. Then ask your partner for his/her details (use the dialogue above as
a model).
First name:_________________________
Family Name: ______________________
Nationality: ________________________
Address: ___________________________
2 Practise spelling:
UK
USA
GB
EU
NATO
First name:_________________________
Family Name: ______________________
Nationality: ________________________
Address: ___________________________
HIV
NYPD
JFK
3 In your learning diary, write the new words and expressions you want to remember.
C HECK THIS !
T RY THIS !
Tick what you can do now:
• I can understand and respond when people greet me;
• I can spell my name;
• I can understand when people say and spell their name.
Greet your English
teacher in English
from now on!
Limba englezã III • Passport to English
9
L e s s o n
Meet my family
2
T HINK !
WHAT YOU WILL LEARN:
• How to read numbers.
• How to describe people.
• How to introduce your family.
• Families are important
for all of us. Why?
W HAT YOU NEED TO KNOW :
Family relationships
Describing people
Expressions
Grandmother / grandfather
Mother / father
Wife / husband
Daughter / son
Sister / brother
He/she has got..
black/brown/blue/green eyes
black/brown/red/grey hair
This is my ........
His name is.......
He is .. years old.
Her name is ......
She is ... years old.
Reading numbers
1
one
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
two
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
3
three
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
4
four
5
five
twenty-one
twenty-two
twenty-three
twenty-four
twenty-five
twenty-six
twenty-seven
twenty-eight
twenty-nine
thirty
6
six
7
seven
8
eight
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
…………..
32
43
56
68
73
89
97
9
nine
10
ten
thirty-two
forty-three
fifty-six
sixty-eight
seventy-three
eighty-nine
ninety-seven
100 one hundred
L ET ' S LEARN !
Listen to the following dialogues. Practise reading them with intonation.
This is my father.
His name is Ion.
He is 46 years old.
He's got grey hair and
black eyes.
10
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
This is my mother.
Her name is Maria.
She is 44 years old.
She's got brown hair and
blue eyes.
F
A M I L I E S
This is my sister.
Her name is Simona.
She is 14 years old.
She's got brown hair and
green eyes.
This is my aunt, Emilia,
my mother's sister. She is
38 years old. She's got
blond hair and blue eyes.
U N I T
1
This is me. My name is
Cosmin. I am 19 years old.
I've got short black hair
and brown eyes.
This is my uncle, Paul.
He's aunt Emilia's husband.
He is 40. He's got brown
hair and brown eyes.
Y OUR TURN !
1 Who is it?
a. She's got blond hair and blue eyes.
b. He's got grey hair and black eyes.
c. She's got brown hair and green eyes.
d. He's got short black hair and brown eyes.
e. She's got brown hair and blue eyes.
f. He's got brown hair and brown eyes.
___________
___________
___________
___________
___________
___________
2 Fill in the blanks:
a. Maria is my __________. She ___ 44 years old.
b. Ion is my ___________ . ____ is 46 years old.
c. ______________ is my sister. ____ is 14.
d. Emilia is my ___________ . She's got blond __________ .
e. Paul is Ana's ______________. He is ____ years old.
3 Write a short description of yourself. Then write about your deskmate.
Hello! My name is ________ .
I am ___ years old. I've got _________
hair and ________ eyes.
This is my friend. ____ name is ______
____ is ____ years old. ____'s got
_________ hair and ________ eyes.
4 In your learning diary, write useful words and expressions from today's lesson.
C HECK THIS !
T RY THIS !
Tick what you can do now:
• I can read numbers.
• I can describe myself and my family members
(relationship, age, appearance).
• I can understand when people describe their family members.
Draw your family tree.
Write a short
description of each
family member.
Limba englezã III • Passport to English
11
L e s s o n
3
What do you like doing
in your free time?
T HINK !
WHAT YOU WILL LEARN:
• To speak about things you like doing.
• To ask people about things they like doing.
• How much free time do you get every
day / week?
What is your favourite activity?
W HAT YOU NEED TO KNOW :
Names of activities
Reading
Dancing
Swimming
Jogging
Travelling
Expressions
Listening to music
Chatting with friends
Surfing the Internet
Going out with friends
I like ........... .
He likes ........ .
She likes ....... .
What do you like doing in
your free time?
L ET ' S LEARN !
Listen to the following dialogues. Practise reading them with intonation.
I like reading.
My favourite
books are
detective stories.
I like going out with
my friends. I have
very many friends.
We like listening to
music and dancing.
I also like computers.
I like surfing the
Internet and chatting
with my friends.
My sister likes
jogging. She goes
jogging three
times a week.
12
I like playing
football.
I play football
every week.
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
This is my new
friend, Anna.
She likes
travelling.
F
A M I L I E S
U N I T
1
What do you notice about the word like when you speak about another person?
I like...
He / She likes...
s
Y OUR TURN !
1 How about you? What do you like doing in your free time? Choose the correct answer:
a. Do you like reading books?
Yes, I do.
No, I don't.
b. Do you like doing sports?
Yes, I do.
No, I don't.
c. Do you like cooking?
Yes, I do.
No, I don't.
d. Do you like visiting friends?
Yes, I do.
No, I don't.
e. Do you like listening to music?
Yes, I do.
No, I don't.
f. Do you like dancing?
Yes, I do.
No, I don't.
2 Ask four of your friends now. Fill in this information grid (put a tick ? or a cross ´
next to your friend's name):
Friend's name
reading
books
doing
sports
cooking
visiting
friends
travelling
3 What do your friends like doing? Report to the class.
e.g. Dan likes reading books and visiting his friends.
4 Fill in the blanks with like/likes:
a. I ________ watching TV.
b. She _______ reading magazines.
c. He ________ working on the computer.
d. I _________ doing sports.
e. Maria________ cooking.
f. John ________ swimming.
g. I _________ jogging.
5 For your learning diary:
i. Write new words and expressions you need to remember
ii. Write 3 sentences about what you like doing.
C HECK THIS !
Tick what you can do now:
• I can name my favourite free time
activities.
• I can ask people about their free time
activities.
T RY THIS !
Talk to your family about their
favourite free time activities.
Prepare a short presentation of what
they like doing for next class.
Limba englezã III • Passport to English
13
L e s s o n
A weekend with my family
4
WHAT YOU WILL LEARN:
• To describe ongoing activities.
• The names of different rooms in the house.
W HAT YOU NEED TO KNOW :
Rooms in the house
Activities
Expressions
Living room
Dining room
Bedroom
Bathroom
Kitchen
Cooking
Washing the dishes
Watching TV
Repairing
Doing homework
Where is ........... ?
What is he/she doing?
She/He is ....... in the
............... .
T HINK !
• What are your favourite weekend activities?
Living room
Dining room
Bedroom
Bathroom
Kitchen
L ET ' S LEARN !
It's Saturday morning. All my family are at home, doing different things:
Mother is in the
kitchen.
She is cooking.
Hmm, it smells
delicious!
My sister is in her
bedroom. She is
doing her homework.
She is in the 8th grade.
14
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Father is in the
bathroom.
He is repairing
the tap.
I am in the living
room.
I am reading a PC
magazine.
F
A M I L I E S
U N I T
1
Y OUR TURN !
1 Who is doing what? Where? Match (draw lines):
a. Mother
is repairing the tap
b. Father
is cooking
c. Simona
is reading a magazine
d. Cosmin
is doing her homework
in the bedroom.
in the living room.
in the kitchen.
in the bathroom.
2 Copy the correct sentences in the spaces provided.
a. Mother _____________________________________ .
b. Father _____________________________________ .
c. Simona_____________________________________ .
d. Cosmin_____________________________________ .
3 Look at these people. What are they doing?
Where is he?
__________________ .
Where is she?
___________________ .
What's he doing?
__________________ .
What's she doing?
___________________ .
Where is she?
__________________ .
Where is he?
___________________ .
What's she doing?
__________________ .
What's he doing?
___________________ .
4 For your learning diary:
Write new words and expressions you learned in this lesson.
C HECK THIS !
Tick what you can do now:
• I can name the rooms of a house.
• I can describe what people are doing.
T RY THIS !
Have you got a photo album? Attach
small labels to some of your photos,
describing what you are doing.
e.g. You can see me swimming.
Limba englezã III • Passport to English
15
Check your progress
UNIT
1
Before you do these exercises, review what you have learned in Unit 1(Families):
• I can introduce myself;
• I can speak about my family members;
• I can describe people and ongoing activities.
I Match the following questions with the suitable replies:
1. Hello!
a. I'm Romanian.
2. What's your name?
b. I live at 6, Primaverii street.
3. What nationality are you?
c. I like listening to music.
4. Where do you live?
d. Hello!
5. What do you like doing in your free time?
e. My name is Valentin Pop.
II Circle the correct picture:
1. He's got short black hair.
2. She's got two daughters.
3. He's got a brother and a sister.
4. She's got blond hair.
III Complete the sentences:
She is _____________
in the ____________.
He is _____________
in the ____________.
I am _____________
in my ___________.
He is ____________
in the ___________ .
IV Write (and speak) about yourself:
What's your name?________________________________________
What's your nationalty? ____________________________________
Where do you live? _______________________________________
What do you look like? _____________________________________
What about your family?___________________________________
What do you like doing? ___________________________________
16
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
U N I T
2
T O W N S
In this unit, you will learn about:
• Buildings in a town;
• Means of transport;
• Shops and goods.
Limba englezã III • Passport to English
17
L e s s o n
5
Around the town
T HINK !
WHAT YOU WILL LEARN:
• To recognize and use
names of different
buildings in a town.
• To describe and locate a
building.
• What important buildings are there in your
town / village? On your street?
What are the functions of each building?
• Have you ever shown visitors around your
town / village? How did you feel?
W HAT YOU NEED TO KNOW :
Useful words
Adjectives
Expressions
post office, police station,
bank, school, hospital,
restaurant, hotel, church,
houses, blocks of flats,
parking space
old / new / modern
small / big / tall
There is … / There are…
Is there a … near here?
Where's the post office?
It's over there.
It's near the …
It's next to the ….
Prepositions
Near / far
In front of / behind / next to
Round the corner
On the left / on the right
L ET ' S LEARN !
Cosmin is showing Anna around the town. They are in the main street.
18
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
T
Anna:
Cosmin:
Anna:
Cosmin:
Anna:
Cosmin:
Anna:
Cosmin:
Anna:
O W N S
U N I T
2
“How many people are there in your town?”
“There are about 50,000 people, it's not a very big town.”
“What is that tall modern building over there?”
“It's a bank. And next to it there's a restaurant.”
“Is there a post office near here?”
“Yes, there is. It's over there, near the police station.”
“How far is it from my hotel?”
“Oh, it's not very far. Maybe ten minutes away.”
“That's good. I would like to buy some postcards for my family.”
Y OUR TURN !
1 Can you unscramble these buildings names?
LOSOHC TELHO CRUHCH KANB LISHPOTA TRANTRESAU
________ _______________ ______ _________ _____________
2 Draw lines and match: where should
you go if you need to:
• buy some postcards?
restaurant
• see a doctor?
post office
• eat?
hotel
• sleep overnight?
bank
• get some money out?
hospital
3 Fill in the empty spaces with the following
words to describe the picture on the right:
church, tall, left, right, front, is
The police station is on the _____. Next to it, there ___ a small modern school. Behind
the school there is a ________. On the _______ there is a bank. It's a very ______
building. In _______ of the bank there is a parking space.
4 For your learning diary: Write as many building names as you remember. What other
building names do you need to know? Look them up in a dictionary (or ask your
teacher) and write them in your learning diary, too.
C HECK THIS !
Tick what you can do now:
• I can name different buildings in a town;
• I can use adjectives to describe a building;
• I can use prepositions to locate different
buildings in a town.
T RY THIS !
Draw a plan of your street/town/village.
Mark the most important buildings
and write a short presentation for
tourists who might visit your place.
Limba englezã III • Passport to English
19
L e s s o n
6
Means of transport
T HINK !
WHAT YOU WILL LEARN:
• To recognize different means of transport.
• To speak about the means of transport
you normally use.
• To inquire about means of transport
other people use.
How do you get to school/ work?
Which is your favourite means of
transport? Why?
Which means of transport do people use
where you live?
W HAT YOU NEED TO KNOW :
Means of transport:
car
bus
bicycle/bike
taxi
tram(way)
trolleybus
tube
on foot
L ET ' S LEARN !
Find out how Cosmin's family travel to work or school:
I travel to work by bus.
20
I travel to work by car.
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
I ride my bike to school.
T
I go to school by bus.
I go to work on foot.
O W N S
2
U N I T
I go to work by trolleybus.
Y OUR TURN !
1 Look at the pictures of means of transport. Practice asking questions with your partner,
like this:
"Is this a car?"
"Yes, it is."
or:
"No, it's not.
It's a bus!"
2 What means of transport can you use where you live?
In my town/village you can travel by ___________, _____________, ____________,
____________, or ___________.
C HECK THIS !
Tick what you can do now:
• I can name different means of transport;
• I can speak about the means of transport I
normally use;
• I can ask people about the means of
transport they use.
means of transport
on foot
car
bike
taxi
tube
tram
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
F
F
F
F
F
bus
Find out about your colleagues now.
Ask them questions, then draw a graph
(like the one in the example) to show
which means of transport people in your
class use:
number of students
4 How do you get to school/work?
Write your answer here:
____________________________________
____________________________________
T
T
T
T
T
trolleybus
3 True or false?
a. Cosmin's mother travels to work by taxi.
b. Cosmin rides his bike to school.
c. Simona goes to school by bus.
d. Uncle Paul travels to work by car.
e. Cosmin's father goes to work on foot.
T RY THIS !
Discuss the graph with your friends.
Which means of transport do most
people in your class use?
How many people walk to school?
Limba englezã III • Passport to English
21
L e s s o n
7
Shops
T HINK !
WHAT YOU WILL LEARN:
• To identify various shops/goods;
• To ask/answer about where you can buy
different things.
• What kind of shops are there near your
house? Small ones? Big supermarkets?
• Would you like to have your own shop?
Why? What kind of shop?
W HAT YOU NEED TO KNOW :
Names of shops
Goods
Expressions
baker's
butcher's
dairy
grocer's
greengrocer's
newsagent's
chemist's
supermarket
bread, rolls
meat, ham
milk, cheese, yoghurt
flour, sugar, coffee
fruits and vegetables
newspapers, magazines
medicines, cosmetics
Where can I buy ...?
You can buy ... at the ... .
What can you buy at the ... ?
L ET ' S LEARN !
Anna needs to do some shopping. She's got a long shopping list:
22
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
T
O W N S
U N I T
2
Cosmin offered to help:
Anna:
“Where can I buy some milk?”
Cosmin: “You can buy milk at the dairy.”
Anna:
“OK, I need some sugar and coffee. Where can I buy them?”
Cosmin: “You can buy sugar and coffee at the grocer's.”
Anna:
“Right. What else do I need? Let me see, some shampoo and a hairbrush.
Where can I buy them?”
Cosmin: “Let's go to the chemist's.”
Anna:
“Oh, good, I also need some medicines.”
Y OUR TURN !
1 Continue the dialogue between Anna and Cosmin to finish the shopping list.
Practise asking and answering questions, like this:
“Where can I buy…?”
“You can buy … at the …. .”
2 True or false?
Anna needs some coffee, but she doesn't need any milk.
She needs some medicines and a hairbrush.
Anna needs some rolls and butter.
She doesn't need any sugar.
Anna needs some apples, but she doesn't need any bananas.
She doesn't need any fresh meat.
T
T
T
T
T
T
F
F
F
F
F
F
3 Complete these dialogues with suitable answers and questions:
What can you buy at the greengrocer's?
_________________________________
Where can you buy medicines?
_________________________________
Can you buy cheese at the dairy?
_________________________________
Can you buy milk at the greengrocer's?
_________________________________
_________________________________ ?
You can buy cheese at the dairy.
_________________________________ ?
You can buy apples at the greengrocer's.
_________________________________ ?
No, you can't.
_________________________________ ?
Yes, you can.
4 For your learning diary: Write as many shops and goods as you remember.
What other words do you need to know? Look them up in a dictionary (or ask your
teacher) and write them in your learning diary, too.
T RY THIS !
C HECK THIS !
Make a short presentation (a poster)
about the shops in your street.
What kind of goods can you find in
each of them?
Use a dictionary to look up any
words you might need.
hint!
Tick what you can do now:
• I can identify various shops/goods;
• I can ask and answer questions about
where you can buy different things.
Limba englezã III • Passport to English
23
L e s s o n
8
How much is it?
T HINK !
WHAT YOU WILL LEARN:
• To ask for things in a shop.
• To ask/answer about prices.
What do tourists usually buy when they
visit Romania? Did you notice?
W HAT YOU NEED TO KNOW :
Useful expressions:
Customer
Can I see that...? / Can you show me that ... ?
I'd like to buy ...... for my .... .
I need ...
How much is it?
That's all.
Where is the cash desk?
Could I get a (plastic) bag, please?
Shop assistant
Can I help you?
What can I do for you?
Anything else?
Here you are. / Here you go.
You're welcome.
Pay at the cash desk, please.
That's 20 euros/euro altogether
Here's your change.
L ET ' S LEARN !
Anna is in a souvenir shop. She would like to buy gifts for her family and friends back home.
“Can I help you?”
TOWEL
FOLK
BLOUSE
NECKLACE
“Yes, please. I'd like to buy some gifts
for my family.”
“Certainly, we've got pots, towels, folk
blouses, necklaces, all sorts of things.”
“I like that folk blouse, how much is it?”
“That's 200 Lei.”
“OK, I'll buy that for my mother.”
“Anything else?”
POT
24
TABLE
CLOTH
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
“Yes, for my brother I'd like...”
T
O W N S
U N I T
2
Y OUR TURN !
1 Work in pairs. Continue the conversation between Anna and the shop assistant.
What do you think she would like to buy for her family or friends?
2 Match the questions with the suitable replies:
Can I help you?
It's £ 3.50.
How much is it?
That's all, thank you.
Where is the cash desk?
Yes, please. I'd like a T-shirt.
Could I get a plastic bag?
It's over there.
Anything else?
Certainly, here you are.
3 Circle the price you hear:
a. a. seven euros
d. eight lei fifty
b. thirty lei
e. three dollars seventy-five
c. two euros fifty
f. six pounds ten
£ 4.50
$ 3.75
2.50
£6.10
4 Write a suitable reply for these questions:
Can I help you?
_______________________________
How much is that pot?
________________________________
Where is the cash desk?
________________________________
Anything else?
________________________________
$ 10.25
7
remember
20 twenty
30 thirty
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
100 one hundred
200 two hundred
30 Lei
!
21 twenty-one
32 thirty-two
43 forty-three
54 fifty-four
65 sixty-five
76 seventy-six
87 eighty-seven
98 ninety-eight
105 one hundred and five
250 two hundred and fifty
T RY THIS !
C HECK THIS !
Search the Internet to find out what kind of
souvenirs people buy from different places (ex.
London, Paris, etc.) Make a poster about it.
hint!
Tick what you can do now:
• I can ask for things in a
shop;
• I can ask/answer about
prices.
8.50 Lei
g. ten dollars twenty-five
h. four pounds fifty
Attach price tags to each souvenir. You can find
information about prices on the Internet, too.
Limba englezã III • Passport to English
25
Check your progress
UNIT
2
Before you do these exercises, review what you have learned in Unit 2 (Towns):
• I can describe and locate buildings;
• I can speak about the means of transport I normally use;
• I can ask for things in a shop.
I
Write the letter of the correct picture
next to each sentence:
H
___ There is a parking place in front
of the hotel.
B
D
___ The restaurant is on the left.
E
___ There is a hospital behind the school.
C
___ My house is near the church.
___ There are some block of flats on
the rigth.
II Complete the sentences:
I go to school ______________________.
She goes to work ____________________.
He goes home _______________________.
I sometimes ride my ______________________ to work.
III This is Mara's shopping list:
1 kilo of fresh meat
a loaf of bread
a bottle of milk
2 kilos of potatoes
1 kilo of sugar
IV Finish these conversations:
Mara at the dairy:
“Can I help you?”
“Yes, please. I'd _________________ .”
“Here you are.”
“Thank you. How ________________.”
“That's 5 lei.”
26
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Tick the shops that she needs:
greengrocer's
butcher's
baker's
chemist's
grocer's dairy
newsagent's
Mara at the baker's:
“Can I help you?”
“Yes, ___________________________.”
“Here you are.”
“ ______________________________.”
“That's 2 lei.”
A
U N I T
3
H A V I N G F U N
In this unit, you will learn about:
• Helping people;
• Doing sports;
• Hobbies;
• Holiday plans.
Limba englezã III • Passport to English
27
L e s s o n
9
Help!
T HINK !
WHAT YOU WILL LEARN:
• To offer your help;
• To thank/reply to thanks;
• To accept/refuse politely.
Are you a helpful person? Talk to your
colleagues about situations when you
helped somebody or somebody helped
you and it really made a difference.
W HAT YOU NEED TO KNOW :
Useful expressions:
Personal pronouns:
Can you help me, please?
Certainly/Sure; – Sorry, but I can't.
Let me help you! / Do you need any help?
Thank you (very much). / Thanks!
You're welcome! / That's OK. / Not at all. / Any time.
I
you
he
she
it
we
they
me
you
him
her
it
us
them
L ET ' S LEARN !
Do you need any help?
“Here, Anna, let
me help you!”
Cosmin: “Here we
are!”
“Oh, thank you,
that's very nice.”
Anna: “Thank you
very much, Cosmin.”
“You're welcome.”
“Do you need any
help?”
“Yes, can you set
the table, please?”
“Certainly.”
28
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Mother: “Thank
you for your help,
dear.”
Father: “Not at all.”
H
A V I N G F U N
U N I T
3
“Cosmin, can you
help me with my
homework, please?”
Simona: “I did it.
Thanks a lot,
brother!”
“Sorry, but I can't
help you now.
I'm busy.”
Cosmin: “Yeah,
sure! Any time!”
Y OUR TURN !
1 Choose a suitable word to fill in the following sentences:
her
him
us
you
me
them
a. Anna needs some help with learning Romanian. Can you help ____?
b. I can't do this exercise. Can you help _____, please?
c. John is working in the garden. Let's help _____ .
d. We are trying to find a bank. Can you help _____ ?
e. Those bags look very heavy. Here, let me help _____.
f. They are very busy with the housework. Let's help _____ .
2 Fill in these sentences with only one suitable word:
very
me
not
need help any
welcome
can
a. Here, let _____ help you.
e. Thank you ______ much!
b. I _____ some help with this.
f. Oh, ____ at all.
c. _____ you help me, please?
g. “Thanks!” “You're ___________.”
d. Sorry, but I can't _____ you now.
h. _____ time!
3 Imagine conversations for the following situations:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
4 In pairs, practise offering/asking for help. Accept or refuse politely.
T RY THIS !
C HECK THIS !
Do you know these Beatles songs,
“Help!” and “With a little help from
my friends”? Why don't you find the
lyrics on the Internet and learn them?
hint!
Tick what you can do now:
• I can offer my help or ask for
somebody's help;
• I can say yes or no politely;
• I can thank somebody for helping me.
Type the name of the songs +
“Beatles” + “lyrics” in a search engine
Limba englezã III • Passport to English
29
Lesson
10
Sports
T HINK !
WHAT YOU WILL LEARN:
• To speak about your favourite sports;
• To speak about your abilities;
• To ask people about their abilities.
• What are your favourite sports?
Sportspeople? Why do you admire them?
• Do you think sportspeople are good
role models for young people? Why?
W HAT YOU NEED TO KNOW :
Names of sports
Expressions
How often?
swim / run / jog / ski / skate
play: football / basketball / volleyball /
tennis / hockey
do: gymnastics / judo / karate
I can .... .
Can you ...?
Yes, I can. / No, I can't
He /she can ... .
Every day / week / month
Once / twice a week
Three times a week
Sometimes / rarely
L ET ' S LEARN !
Cosmin:
Anna:
Cosmin.
Anna:
Cosmin:
Anna:
Cosmin:
Anna:
“Do you like sports, Anna?”
“Yes, I love sports. It's very healthy to do some kind of sports. How about you?”
“Me too. What sports do you do?”
“I go jogging three times a week, and I play tennis at weekends. How about you?”
“I play football with my friends every week. And I sometimes go swimming.
Can you swim?”
“Yes, I can. I like swimming, too.”
“Great, how about a swim on Saturday?”
“Sure!”
Y OUR TURN !
What sports can you do?
swim
jog
karate
judo
30
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
ski
skate
run
H
A V I N G F U N
U N I T
3
football
gymnastics
tennis
hockey
basketball
volleyball
1 Work in pairs. Practice asking and answering questions, like this:
Can you swim?
Yes, I can.
Can you play football?
Yes, I can.
Can you do gymnastics?
No, I can't.
2 Work in a group of four now. Write about yourself in the first row, then ask your
friends questions and fill in the rest of the table.
Name
What sports do you do?
How often do you..?
e.g. Cosmin
I play football
I go swimming
every week
sometimes
3 Report your findings to the class now.
e.g. Mihai plays tennis every week;
Georgiana does gymnastics every
day, etc.
4 For your learning diary: Write down
ber
m
e
m
e
r
u
o
do y
You learned this in lesson 3, unit 1:
I go swimming.
She goes jogging.
He does karate.
T RY THIS !
C HECK THIS !
Make a poster with pictures showing
different sports and write their names
in English.
hint!
Tick what you can do now:
• I can speak about my favourite sports;
• I can say what I can do;
• I can ask people about what they can do.
?
Why not add pictures of the kind of
equipment you need for each sport?
Limba englezã III • Passport to English
31
Lesson
11
Hobbies
T HINK !
WHAT YOU WILL LEARN:
• How to speak about your hobbies;
• How to ask people about things they
like doing.
• Have you got a hobby?
Tell your friends about it.
W HAT YOU NEED TO KNOW :
Names of activities
Reading
Travelling
Possessive
adjectives:
Listening to music
Collecting stamps
Dancing
Playing an instrument
Taking pictures
Riding horses
my
your
his
her
its
our
their
L ET ' S LEARN !
What are their hobbies?
My hobby is
reading.
Your hobby is
playing the piano.
Our hobby is
collecting stamps.
32
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Her hobby is taking
pictures.
Your hobby
is dancing.
His hobby is working
on the computer.
Their hobby is
riding horses.
H
A V I N G F U N
U N I T
3
Y OUR TURN !
1 Fill in the empty spaces:
My hobby is
_________________.
Ana's hobby is
_________________.
Ion's hobby is
_________________.
Maria's hobby is
_________________.
2 Correct the following sentences, as in the example:
Cosmin's hobby is dancing.
Anna's hobby is taking photos.
Ion's hobby is cooking.
Maria's hobby is driving.
No, it's not, his hobby is reading.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
3 Fill in with the right word, as in the example:
I like reading books. My hobby is reading.
She likes dancing. _____ hobby is dancing.
_____ likes singing. His hobby is singing.
They like playing the guitar. ______ hobby
is playing the guitar.
____ like driving. Our hobby is driving.
What's ____ hobby? Do ___ like travelling?
remember
Personal
pronoun
I
you
he
she
it
we
you
they
4 Find out about your classmates now.
Ask questions about their hobbies and
take notes. Report your findings to the class.
e.g. “Alina, what's your hobby?”
“I like taking photos.”
“Alina likes taking photos. Her hobby is taking photos.”
!
Possessive
adjectives:
my
your
his
her
its
our
your
their
5 Write about yourself and people you know.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
C HECK THIS !
T RY THIS !
• I can speak about hobbies;
Many people have hobbies that don't
have anything to do with their jobs.
For example, Bill Clinton's hobby is
playing the saxophone.
Use the Internet to find out about
some famous people's hobbies.
• I can use the words
my/your/his/her/our/their
correctly.
Limba englezã III • Passport to English
33
Lesson
12
Holiday plans
T HINK !
WHAT YOU WILL LEARN:
• To speak about your holiday plans;
• To express preferences;
• To ask people about their preferences.
Which has been your best holiday so far?
Why was it a great holiday?
W HAT YOU NEED TO KNOW :
Useful words
Expressions:
Expressing preferences:
holiday
journey
luggage
passport / visa
train/bus/plane tickets
foreign country
tourist information
to pack
to go on holiday
to book tickets
to apply for a visa
to go to the mountains /
seaside / country / on a
camp / abroad
in spring / summer /
autumn / winter
in July / August, etc.
I'd like to...
Where would you like to go?
What would you like to do?
Would you like to go with us?
L ET ' S LEARN !
in spring
in summer
in autumn
in winter
Cosmin and his family are making holiday plans.
I'd like to go to the
country in autumn.
I'd like to go to the
mountains in summer.
I can relax there.
I like climbing
mountains.
I'd like to go to the seaside in August.
I'd like to visit Paris.
I like swimming in the sea.
I like visiting cities.
There are so many
interesting things
you can see.
34
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
H
A V I N G F U N
U N I T
3
Y OUR TURN !
1 Write about your ideal holiday:
Where would you like to go?
When would you like to go there?
What would you like to do?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
2 Ask your classmates about their holiday preferences, then
report to the class, like this:
Alex would like to go to the country in autumn. He would
like to pick fruits.
3 What do you need to do in these situations? Choose from the
following to finish these sentences:
- pack your luggage;
- book your tickets;
- apply for a visa;
- show your passport;
a. If you want to go to a foreign country, you need to
_________________.
b. If you want to go by plane, you need to _______________ in
advance.
c. If you want to go on a camp, you need to ________________
wisely.
d. When you cross the border, you need to ________________ .
Months of
the year:
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
4 Read the following sentences:
a. Next autumn Maria will go to the country. She'll relax in the backyard.
b. In July Ion and Maria will go to the mountains. They'll climb mountains together.
c. Cosmin will go to the seaside in August. He'll go with his friends.
d. Simona will visit Paris next summer. She'll go on a trip with her classmates.
Now, answer the following sentences, as in the model:
a. Who will go to the seaside?
Cosmin will _____________ .
b. Who will go to the mountains?
________________________ .
c. Who will visit Paris?
________________________ .
d. Who will go to the country?
________________________ .
C HECK THIS !
• I can speak about my
holiday plans;
• I can express preferences;
T RY THIS !
Make a poster with pictures
of famous tourist attractions
in Romania or any country
of your choice.
• I can ask people about
their preferences.
Limba englezã III • Passport to English
35
Check your progress
UNIT
3
Before you do this, review what you have learned in Unit III (Having fun):
• I can offer my help or ask for somebody's help;
• I can speak about sports/abilities/hobbies;
• I can speak about my holiday plans.
I Match the pictures to the words:
Swimming
Jogging
Travelling
A
B
C
D
E
F
Taking pictures
Reading
Riding horses
II Choose the correct reply to complete the following conversations:
1. Can you help me, please?
a) You're welcome.
b) Sure.
c) Thank you.
4. Can you swim?
a) Yes, I can.
b) Yes, I do.
c) No, I don't.
2. What's your hobby?
a) He likes jogging.
b) I like swimming.
c) She collects stamps.
5. How often do you play football?
a) Next summer.
b) Every week.
c) In September.
3. Where would you like to go on holiday?
a) I'd like to go to the seaside.
b) I'd like to go in July.
c) I don't like the mountains.
6. These bags are very heavy.
a) That's OK.
b) Any time.
c) Here, let me help you.
III Read the text. Are sentences 1-5 true or false?
Cosmin and Anna will go to England together next summer. They will visit London and
Anna's hometown, Leeds. They are going to travel by plane. Anna will book the tickets
in February. Cosmin is not British, so he needs a visa for England. He will go to Bucharest
to apply for a visa next month. He is very happy he's going to see London.
1.
2.
3.
4.
5.
36
They will visit England in February.
Cosmin would like to visit London.
Anna needs a visa for England.
Cosmin will book the plane tickets.
Cosmin will apply for a visa next summer.
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
True
True
True
True
True
False
False
False
False
False
Get ready!
Aþi reuºit sã parcurgeþi cursul de limba englezã din cadrul
Programului “A doua ºansã.” Felicitãri!
Este momentul sã faceþi din nou însemnãri în jurnalul de
învãþare. Pentru a comunica bine într-o limbã strãinã, avem nevoie
de patru abilitãþi de bazã: înþelegerea dupã auz, cititul, vorbitul ºi
scrisul. În care dintre cele patru abilitãþi simþiþi cã aþi fãcut
progresele cele mai mari? De care dintre cele patru abilitãþi aveþi
nevoie cel mai mult în ceea ce faceþi (în muncã, vizite etc.)? Ce fel de
exerciþii sau activitãþi v-ar putea ajuta sã vã îmbunãtãþiþi abilitãþile
de care aveþi nevoie cel mai mult?
Înainte de evaluarea finalã, reluaþi fiecare lecþie ºi analizaþi în
special secþiunea introductivã "What you will learn" ºi cea finalã
"Check this!". Acest lucru vã va ajuta sã identificaþi ariile în care nu
vã simþiþi încã destul de bine pregãtit, permiþându-vã sã vã
canalizaþi eforturile într-acolo. Reluaþi apoi exerciþiile din fiºele de
auto-evaluare. Dacã aþi dat deja teste de parcurs, revedeþi
corecturile ºi explicaþiile profesorului dumneavoastrã. Asiguraþi-vã
cã le-aþi înþeles. Dacã e nevoie, cereþi explicaþii suplimentare.
Revedeþi cuvintele ºi expresiile folosite în fiecare lecþie. Folosiþi
vocabularul de la sfârºitul manualului dacã nu vã amintiþi înþelesul
unora dintre acestea.
În final, încercaþi sã compuneþi exerciþii asemãnãtoare cu cele din
fiºele de auto-evaluare. Fãcând acest lucru, veþi sesiza unde pot
apãrea probleme. Lucraþi împreunã cu unul din colegii de clasã ºi
faceþi schimb de exerciþii. Rezolvaþi fiecare exerciþiile compuse de
celãlalt ºi apoi discutaþi împreunã. Acolo unde nu sunteþi sigur care
este varianta corectã, consultaþi secþiunea respectivã din manual
sau solicitaþi sprijinul profesorului.
În final, adoptaþi o atitudine pozitivã faþã de evaluare: rostul
acesteia nu este sã sancþioneze nereuºita ci sã sprijine învãþarea.
Limba englezã III • Passport to English
37
Vocabulary
abroad = în strãinãtate
add (to) = a adãuga
address = adresã
afternoon = dupã-masã
answer (to) = a rãspunde
apply (to) for = a candida, a aplica
ask (to) = a întreba
bag = plasã, geantã
baker's = brutãrie
behind = în spatele
big = mare
blouse = bluzã
bracelet = brãþarã
bread = pâine
brother = frate
building = clãdire
butcher's = mãcelãrie
buy (to) = a cumpãra
camp = tabãrã
cash desk = casierie
certainly = desigur
chat (to) = a povesti
check (to) = a verifica
cheese = brânzã
chemist's = farmacie
choice = alegere
church = bisericã
city = oraº mare
classmate = coleg de clasã
clerk = funcþionar
climb (to) = a se cãþãra
coffee = cafea
collect (to) = a colecþiona
cook (to) = a gãti
cosmetics = produse cosmetice
country = þarã
dairy = magazin de lactate
daughter = fiicã
describe (to) = a descrie
detail = detaliu
diary = jurnal
draw (to) = a desena
drive (to) = a conduce maºina
equipment = echipament
evening = searã
everybody = toatã lumea
expression = expresie
family name= nume de familie
famous = celebru
far = departe
38
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
favourite = preferat
fill in (to) = a umple, a completa
find (to) = a gãsi
first name = prenume
flat = apartament
flour = fãinã
foreign = strãin
from = din, de la
front (in * of) = în faþa
fruits = fructe
gift = cadou, dar
goods = bunuri
greengrocer's = aprozar
greet (to) = a saluta
grocer's = bãcãnie
guess (to) =a ghici
ham = ºuncã
healthy = sãnãtos
heavy = greu
help (to) = a ajuta
help = ajutor
here = aici
hint = indiciu
holiday = vacanþã
homework = temã de casã
house = casã
how = cum
how many = câþi, câte
how much = cât, câtã
husband = soþ
inquire (to) = a investiga
introduce (to) = a prezenta
jog (to) = a alerga uºor
know (to) = a ºti
label = etichetã
later = mai târziu
left = stânga
listen (to) = a asculta
live (to) = a locui, a trãi
locate (to) = a localiza
luggage = bagaje
magazine = revistã
match (to) = a potrivi
maybe = poate, posibil
means = mijloc
meat = carne
medicines = medicamente
meet (to) = a întâlni
milk = lapte
money = bani
month = lunã
morning = dimineaþã
mountain = munte
nationality = naþionalitate
near = aproape
necklace = colier
need (to) = a avea nevoie
new = nou
newsagent's = chioºc de ziare
newspapers = ziare
next (the) = urmãtorul
nice = drãguþ
night = noapte
notice (to) = a observa
offer (to) = o oferi
old = în vârstã; vechi
once = o datã, odatã
pack (to) = a împacheta
parking space = parcare
passport = paºaport
pay (to) = a plãti
photo = fotografie
picture = imagine
play (to) the guitar = a cânta la chitarã
police station = poliþie
politely = politicos
post office = poºtã
postcard = ilustratã
preference = preferinþã
price = preþ
rarely = rareori
recognize (to) = a recunoaºte
remember (to) = a þine minte
repair (to) = a repara
reply (to) = a replica, a rãspunde
ride (to) = a cãlãri
right = corect, drept
roll = corn
row = rând
run (to) = a alerga
same (the) = la fel, acelaºi
seaside = (la) mare
see (to) = a vedea
set (to) the table = a pune masa
shake hands (to) = a da mâna
shop = magazin
shop assisstant = vânzãtor
short = scurt, scund
show (to) = a arãta
sister = sorã
skate (to) = a patina
sleep (to) = a dormi
small = mic
smell (to) = a mirosi
sometimes = uneori
son = fiu
speak (to) = a vorbi
spell (to) = a spune pe litere
stamp = timbru
street = stradã
sugar = zahãr
swim (to) = a înota
take (to) pictures = a face fotografii
tall = înalt
tap = robinet
then = apoi, atunci
there = acolo
thing = lucru
tick (to) = a bifa
ticket = bilet
towel = prosop, ºtergar
town = oraº
travel (to) = a cãlãtori
tree = copac, arbore
try (to) = a încerca
turn = rând
twice = de douã ori
useful = util, folositor
usually = de obicei
vegetables = legume
village = sat
visa = vizã
waiting room = salã de aºteptare
walk (to) = a merge pe jos
want (to) = a vrea, a dori
watch (to) = a privi
way = mod, fel
week = sãptãmânã
what = ce
where = unde
when = unde
which = care
why = de ce
wife = soþie
wisely = cu înþelepciune
with = cu
word = cuvânt
work (to) = a munci,a lucra
work = serviciu, slujbã
year = an
yoghurt = iaurt
Limba englezã III • Passport to English
39
NOTES • NOTES • NOTES • NOTES • NOTES • NOTES
40
Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar