Popis Like i Krbave 1712. godine

Comments

Transcription

Popis Like i Krbave 1712. godine
Karl Kaser
Karl Kaser
POPIS
LIKE I KRBAVE
1712. GODINE
biblioteka IZVORI
POPIS
LIKE
I
KRBAVE
1712.
GODINE
ISBN 953-6627-52-3
skd prosvjeta
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
1
2
Karl Kaser
SKD »PROSVJETA«
Zagreb
Biblioteka
IZVORI
Karl Kaser i suradnici
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Obitelj, zemljišni posjed i etniènost u jugozapadnoj Hrvatskoj
Urednici
DRAGO ROKSANDIÆ
ÈEDOMIR VIŠNJIÆ
Urednica CD-ROM
NATAŠA ŠTEFANEC
Rad je nastao u Meðunarodnom istraživaèkom projektu
‘TRIPLEX CONFINIUM – hrvatska višegranièja u euromediteranskom kontekstu’
Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu,
sufinanciranom iz Ministarstva znanosti i tehnologije
Vlade Republike Hrvatske
CIP - KATALOGIZACIJA U PUBLIKACIJI
NACIONALNA I SVEUÈILIŠNA KNJIŽNICA – ZAGREB
UDK 94 (497.5-3 Lika) "17"(093)
POPIS Like i Krbave 1712. godine : obitelj, zemljišni
posjed i etniènost u jugozapadnoj Hrvatskoj / Karl Kaser, Hannes
Grandits, Siegfried Gruber. - Zagreb : Srpsko kulturno društvo
Prosvjeta, 2003. - (Biblioteka Izvori ; 1)
ISBN 953-6627-52-3
1. Kaser, Karl 2. Grandits, Hannes 3. Gruber, Siegfried
I. Lika -- Povijest -- 16.-18. st.
430228200
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Karl Kaser
Hannes Grandits, Siegfried Gruber
POPIS LIKE I KRBAVE
1712. GODINE
Obitelj, zemljišni posjed i etniènost
u jugozapadnoj Hrvatskoj
Srpsko kulturno dru{tvo
PROSVJETA
Zagreb, 2003.
3
4
Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
5
SADRŽAJ
Predgovor – Karl Kaser
(prijevod s njemaèkog: Sanja Lazanin) .................................................................................................... 7
Uvod – Karl Kaser
(prijevod s njemaèkog: Sanja Lazanin) .................................................................................................... 9
CONSCRIPTIO TERRENORUM ET HOMINUM BEEDER
GRAFFSCHAFTEN LIKA VND CORBAVIA ..................................................................................... 45
Summari Extract ............................................................................................................................... 45
Conscriptio terrenorum in Correniza ............................................................................................. 51
Beschreibung deren terrenen in Punich ........................................................................................ 91
Popisani Zemglie Heruaton Podlopachi ....................................................................................... 133
Petsione zu der haubtmanschaft Podlopaz gehörig ..................................................................... 137
Conscriptio terrenorum et hominum in Jossani ........................................................................... 141
Pisuchani i Podlapazani Vlasi ........................................................................................................ 149
Popisana Zemglia po uxu od Mekinara ........................................................................................ 155
Conscriptio terrenorum et hominum in Udbina in Carbavia .................................................... 163
Conscriptio Terrenorum in Mutilich sub Capitaneubu Udbinensi ........................................... 177
Conscriptio hominum in Visutsch, sub Capitaniatu Udbinensi et sunt Walachi .................... 189
Consribtie hominum in Srinogora sub Capitaniatu Udbinensi.
Consistentu Walachos ..................................................................................................................... 201
Conscriptio terrenorum et hominum in Comik. Consiltit in puris Walachis .......................... 209
Popisana Zemlia u brunu i oruzie, i ostalo .................................................................................. 219
Massin der Hauptmannschafft Udbina gehörig ........................................................................... 227
Popisanan Zermanÿ zemlia ÿ Puskori ÿ ostala Celiad ................................................................ 231
Popisani Zemlia ij Puskari skupa sa ostolom Celiadom u Grachachu ..................................... 241
6
Karl Kaser
Popisani Louinchani Ki zemglie y koliko oni imaiu ..................................................................... 255
Popisani Plochani ÿ nihoue zemglie .............................................................................................. 265
Conscriptio terrenorum ex Paglo Raduz ....................................................................................... 273
Conscriptio terrenorum Pagi Belai ................................................................................................ 283
Conscription v. Belai Bareta vnt Osterviza .................................................................................... 287
Popisana Zemlia u Perusichiu i Puskari ...................................................................................... 293
Popisana Zemlia u Kaliuderouchu ................................................................................................ 307
Terrena Conscriptio ex Novi .......................................................................................................... 311
Popisana zemlia u Divosellu .......................................................................................................... 319
Conscriptio terrenorum et hominum in Ribnig ........................................................................... 327
Popisani Vlasi Pocitelgani pod Ribnikom ..................................................................................... 333
Conscriptio terrenorum et hominum in Medak der wallachen .................................................. 341
Popisana Zemlia y Puskari u Pazarischih ..................................................................................... 343
Popisana zemlia y Puskari u Mogorichiu ...................................................................................... 351
Popisani zemlia i Puskari u Musa Luku ..................................................................................... 359
Popisana zemlia y Puskari u Sirokoi kulj ..................................................................................... 363
Popisana zemlia y puskari uu Budeku .......................................................................................... 371
BILJEŠKA: ZAVRŠNO IZVJEŠÆE OVLAŠTENOG POVJERENSTVA IZ 1713.
I POPIS SMILJANA I BRUŠANA – Drago Roksandiæ, Sanja Lazanin ........................................... 376
ZAVRŠNO IZVJEŠÆE OVLAŠTENOG POVJERENSTVA IZ 1713.
(prijepis s njemaèkog: Sanja Lazanin) ......................................................................................... ............ 377
DODATNO PROVEDENI POPIS SMILJANA I BRUŠANA IZ GODINE 1714.
(prijepis s njemaèkog: Sanja Lazanin) ..................................................................................................... 391
Pogovor - Drago Roksandiæ
LJUDI I PROSTORI LIKE I KRBAVE 1712. GODINE:
"CONSCRIPTIO TERRENORUM ET HOMINUM BEEDER
GRAFFSCHAFFTEN LICA VND CORBAVIA" (1712.) ............................................................. 395
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
7
PREDGOVOR
Poèetkom osamdesetih godina zapoèeo sam s pripremama za svoju habilitacijsku radnju – socijalna
historija habsburške Vojne krajine u Hrvatskoj (1535.1881.). Bilo je to godine 1984., kada sam tijekom
svojih istraživanja u Štajerskom zemaljskom arhivu
naišao na svežanj spisa, èija mi stvarna vrijednost u
poèetku nije bila potpuno jasna. Taj je svežanj nosio
naslov "Conscriptio terrenorum et hominum beeder
graffschafften Lica vnd Corbavia" (Popis zemalja i
ljudi obje grofovije Like i Krbave). Zapoèeo sam s
ruènim prepisivanjem oko dvije tisuæe velikim dijelom teško èitljivih stranica. Tijekom toga u vremenskom pogledu veoma zahtjevnog posla, ušao sam u
mikrohistoriju pojedinih sela Like i Krbave, koja su
po svršetku habsburško-osmanskog rata bila u više
navrata ponovno naseljavana ili novoutemeljena. Tada
su mi osobito dragocjeni bili podaci o sastavu svakog
od oko 2.500 kuæanstava. Gledano s distance, ti su
podaci neizravno davali poticaj za cijeli niz istraživaèkih projekata, koji su u naèelu trebali dovesti do
ponovnog vrednovanja povijesti obitelji u Jugoistoènoj Europi.
Nakon dovršavanja habilitacijske radnje godine
1985., koja je 1997. izašla u hrvatskom prijevodu pod
naslovom "Slobodan seljak i vojnik", okrenuo sam se
drugim pitanjima i znanstvenim zadacima. Usmjerio
sam se na povijest rodovskih društava, poglavito u
Albaniji i Crnoj Gori, i tako sam došao u dodir s
historijsko-antropološkim pristupom. Dva su susreta
bila odluèujuæa za moj povratak na "Conscriptio".
Boraveæi kao gost-profesor godine 1991. na University
of Minnesota u Minneapolisu, upoznao sam kulturnog antropologa Joela M. Halperna, koji je u to vrijeme predavao na Istoku SAD-a, na University of
Amherst (Massachusetts). Taj mi je susret otvorio
jedno istraživaèko polje, koje doduše za mene nije
bilo potpuno novo, ali mi je, ipak, u svim svojim
dimenzijama i moguænostima bilo nepoznato – historijsko istraživanje obitelji u njezinim kako demografskim tako i antropološkim aspektima. Kao rezultat prvih istraživaèkih projekata na Odsjeku za povijest Jugoistoène Europe na Sveuèilištu u Grazu (KarlFranzens-Universität) nastala je u suradnji s Joelom
M. Halpernom, Hannesom Granditsem, Siegfriedom
Gruberom i Michaelom Mitterauerom (Beè) knjiga
"Familie und Verwandschaft auf dem Balkan. Analyse einer untergehenden Kultur" (Obitelj i srodstvo
na Balkanu. Analiza kulture u nestajanju), u kojoj
sam nastojao rekonstruirati povijest "balkanske obitelji", kako sam je nazvao u svojim istraživanjima.
Podaci "Conscriptio" pružali su mi u to vrijeme moguænost, da pratim oblike obitelji u kontinentalnoj
Jugoistoènoj Europi sve do poèetka 18. stoljeæa. Na
taj smo naèin u historijskom istraživanju obitelji Jugoistoène Europe dosegnuli do tada nepoznatu historijsku dubinu.
Unatoè tome, u sebi sam bio naèistu, da je bavljenje poviješæu Vojne krajine u Hrvatskoj odnosno
dublje istraživanje "Conscriptio" za mene završeno,
sve dok godine 1996. nije došao Drago Roksandiæ,
8
Karl Kaser
profesor Opæe povijesti novoga vijeka na Sveuèilištu
u Zagrebu i na Central European University u Budimpešti – takoðer struènjak za vojnokrajišku povijest – s planom da se poènemo zajedno baviti vojnokrajiškim temama. Moja poèetna suzdržanost kapitulirala je pred uvjerljivim Roksandiæevim zalaganjem. Preradio sam svoju habilitaciju za hrvatski prijevod i novo njemaèko izdanje u nakladi Böhlau.
Godine 1997. zapoèeo je na Central European University u Budimpešti niz znanstvenih konferencija u
okviru projekta pod nazivom "Triplex Confinium",
koji je nastojao oko ukljuèivanja i koordiniranja što
veæeg broja znanstvenika i znanstvenica, koji su se do
tada izolirano i bez koordinacije bavili istraživanjem
habsburško-osmansko-mletaèkog pograniènog podruèja od 16. do 19. stoljeæa. Na temelju te inicijative
i ponovno na Roksandiæev poticaj nastao je plan da
se po prvi put objavi cjelovit "Conscriptio", kako bi
postao dostupan širem krugu znanstvenika i znanstvenica.
To æe biti moguæe prije svega putem CD-a, koji
æe biti priložen publikaciji i koji æe sadržavati podatke
o sastavu obitelji iz "Conscriptio", obraðene u statistièkom raèunalnom programu SPSS-u. Time æe
akademska zajednica dobiti dobro ureðenu bazu podataka, uz èiju æe pomoæ biti moguæe dati odgovor na
razlièita, s demografskog stanovišta, postavljena pitanja. Unos podataka u kratkom periodu 1996./1997.
obavio je Hannes Grandits u suradnji sa Siegfriedom
Gruberom.
Na ovom im se mjestu zahvaljujem kao i Evamariji Schafzahl, koja je imala mukotrpan zadatak da
prijepis "Conscriptio", koji sam vlastoruèno prepisao
1984., prenese u oblik èitljiv stroju.
Dakle, postojao je cijeli niz okolnosti i sluèajnosti
koji su doveli do ove publikacije. Svima onima, koji
su uz veæ spomenute sudjelovali u tom kompleksnom
procesu i èija mi imena zbog proteklog vremena više
nisu dostupna, na ovom se mjestu srdaèno zahvaljujem.
Dubrovnik, u jesen 2000.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
9
UVOD
Ubrzo nakon neuspješne osmanske opsade Beèa
godine 1683. i s poèetkom habsburške protuofenzive
poèele su se uoèavati temeljite promjene u sandžaku
Lika, koji se nalazio u jugozapadnoj Hrvatskoj i koji
je u to vrijeme obuhvaæao veliki dio hrvatskih grofovija Like i Krbave1 zauzetih 1527. godine. Obje su
regije bile oko stoljeæe i pol u sastavu Osmanskog
Carstva, stoga su i u društvenom pogledu bile organizirane prema osmanskim predodžbama. Muslimani, koji su predstavljali vodeæi sloj, i Vlasi, koji su
tamo bili naseljeni iz južnijih balkanskih regija u
posljednjoj èetvrtini 16. stoljeæa, tvorili su dvije najveæe skupine stanovništva.
Žarišta naseljavanja nalazila su se iskljuèivo oko
dobro izgraðenih utvrda, izmeðu ostalih oko Udbine,
Graèaca, Ostrovice (Ostrvice), Ribnika, Novog, Bilaja, Budaka i Perušiæa.2 Najvažnije naselje na podruèju Like bila je tada svakako Udbina. U utvrdi je
bila stalno smještena jaka posada od otprilike 500
ljudi, koji su sa svojim èlanovima obitelji èinili veliki
dio stanovnika Gornjeg grada. Podgraðe Udbine imalo je u prvoj polovici 17. stoljeæa oko 300 kuæa i 1500
stanovnika. Udbina je bila sjedište kapetana, kadije i
veæeg broja viših upravnih službenika, koji su uz age
zemljoposjednike èinili gornji sloj grada. Dok je podgraðe bilo èisto muslimansko, sela u okolici grada
bila su miješana vlaško-muslimanska ili – što je èešæe
bio sluèaj – èisto vlaška. Slièni odnosi oko naseljenosti postojali su i u okolici drugih veæih utvrda.3
Osamdesetih godina 17. stoljeæa niz vojnih obraèuna izmeðu habsburških i osmanskih snaga tijekom
nekoliko godina doveo je do raspadanja regionalne
socijalne strukture. Ti ratovi, tijekom kojih je bilo
protjerano gotovo cjelokupno stanovništvo koje je do
tada živjelo u Lici, ostavili su iza sebe opustošenu
zemlju. Buduæi da su se u tim ratovima nalazili i
zaèetnici novoustrojenog društva, potrebno je pobliže
se pozabaviti razvojem ratnih zbivanja i skupinama
koje su u njima sudjelovale.
Manji pljaèkaški pohodi pojedinaènih bandi na
osmansku stranu u ranijim desetljeæima, kao i pohodi
s osmanskog podruèja na druge strane Triplex Confiniuma – osmansko-habsburško-mletaèki pogranièni
kompleks – nisu bili ništa neuobièajeno, a za dio
krajiškog stanovništva na sve tri strane predstavljali
su oni djelomièno izvor egzistencije. S obzirom na
relativnu ravnotežu snaga, jedva se moglo pomišljati
na temeljite promjene graniène crte. Meðutim, poraz
osmanske vojske pod Beèom i napredovanje snaga
"Svete lige" stvorili su posve novu situaciju. Tvrðavne
posade u sandžaku Lika i u susjednim sandžacima
bile su prepuštene same sebi, buduæi da u stvarnosti
Iviæ, Aleksa (1926): Migracije Srba u Hrvatsku tokom 16., 17.,
18. stoljeæa. Subotica, 7-8; Pavièiæ, Stjepan (1962): Seobe i naselja
u Lici. Zagreb (=Zbornik za narodni život i obièaje 41), 133;
Enciklopedija Hrvatske povijesti i kulture (1980). Zagreb, 846.
2
1
Pavièiæ: Seobe, 133.
Isto, 136 f.; Moaèanin, Nenad (1993): Naseljenost Like i izvori
feudalne rente poèetkom 17. stoljeæa pod turskom vlašæu. U:
Historijski zbornik. Sv. 46, 1, 61-65.
3
10
Karl Kaser
gotovo i nisu mogle oèekivati pojaèanje, i stoga su u
vojnom pogledu bile u veoma slabom položaju. To
su znale i dobrovoljaèke jedinice, koje su se u sve
veæem broju poèele spontano okupljati pod svojim
voðama na granicama osmanskog teritorija, i to na
habsburškom, mletaèkom ali i na osmanskom podruèju. Do prvih borbenih djelovanja u podruèju Triplex Confiniuma u dalmatinskom planinskom zaleðu
došlo je veæ nekoliko mjeseci nakon završetka opsade
Beèa. Brinjski pop Marko Mesiæ poveo je u tom smjeru dragovoljaèke jedinice krajiških seljaka iz podruèja
oko Brinja i dragovoljaèke jedinice iz Senja, dakle
jedinice s habsburške strane.4 Ovi su se ujedinili s
pobunjenim vlaškim skupinama iz Dalmacije i poèeli
napadati i osvajati osmanske utvrde. Redom su osvojili i opljaèkali Benkovac, Obrovac, Nadin, Ostrovicu,
Polesnik i Perušiæ.5 Tijekom tih ratnih sukoba pokrenuo se i prvi veliki val izbjeglica, u kojem su na
stotine vlaških obitelji migrirale na mletaèku stranu
(brojne su vlaške obitelji odselile iz Like na teritorij
pod habsburškim nadzorom). Kada je 1684. i Venecija ušla u rat protiv Osmanlija, mletaèke su se trupe
od tada borile zajedno s dobrovoljaèkim milicijama te
su narednih godina osvojene i druge utvrde, a 1688.
i Knin, glavna osmanska utvrda u jugozapadnoj Hrvatskoj.6
Prvi veliki osvajaèki pohod u Lici kao i u dalmatinskom podruèju izveli su dragovoljaèki odredi 1684.
godine. Predvoðeni knezovima – tradicionalni naziv
za vojne voðe meðu Vlasima i Bunjevcima – Jerkom
Rukavinom i Dujmom Kovaèeviæem napala je velika
skupina dragovoljaca – veæinom Bunjevaca iz dijela
Krajine zvanog "Primorska krajina" – više manjih
mjesta u blizini Velebita. Pošlo im je za rukom osvojiti i veæa naselja, kao primjerice Oštarije i Brušane. 7
Nakon vojnog pohoda Bunjevaca uslijedile su 1685.
i druge dragovoljaèke grupe iz habsburškog pograniènog podruèja kao i iz Dalmacije.8 Konaèno, pod
zapovjedništvom grofa Herbersteina, zapovijedajuæeg
generala Karlovaèke krajine, uspio je odred habsburške vojske prodrijeti u Liku. Vojska, uz pratnju
dragovoljaca, osvojila je i devastirala jednu za drugom
osmanske utvrde. Tako su bili redom zauzeti Buniæ,
Grebenar i Korenica, a samo je Budak uspio odoljeti
napadu.9 Taj je osvajaèki pohod bio popraæen pljaèkom, razaranjima i masovnim bijegom kako muslimanskog stanovništva, koje je do tada tamo živjelo,
tako i vlaškog.
Nakon tih ratnih pohoda situacija se u Lici stabilizirala – unatoè povremenim pljaèkaškim pohodima dobrovoljaèkih èeta – prije svega zbog slanja
habsburške krajiške vojske na druga ratna poprišta
duž novonastale crte bojišta. Doduše, to nije dugo
trajalo, jer je osmanska vlast u Lici okonèana godine
1689. Pred još uvijek osmanskom utvrdom Novi okupila se 15. lipnja znatna vojna sila, koja je ponovno
stajala pod vrhovnim zapovjedništvom grofa Herbersteina.10 Nakon što se posada Novog predala, padala je jedna utvrda za drugom. Najprije Ribnik, potom Vrebac, Bilaj, Budak i Perušiæ kao i Široka Kula
i Buniæ. U rujnu se predala i posada Udbine nakon
Lopašiæ, Radoslav (1888): Dva Hrvatska Junaka. Marko Mesiæ
i Luka Ibišimoviæ. Zagreb, 35 f.
5
Horvat, Rudolf (1941): Lika i Krbava. Zagreb. Sv. I, 36 f.
6
Bracewell, Catherine W. (1982): Uskoks in Venetian Dalmatia
before the Venetian-Ottoman War of 1714-1718. U: Rothenberg
G., Kiraly B., Sugar P. (ur.): East Central European Society and
War in the Pre-Revolutionary Eighteenth Century. New York,
431-437. Stanojeviæ, Gligor (1987): Dalmatinske krajine u XVIII
vijeku. Beograd, Zagreb, 7 f.
7
Fras, Julius (1835): Vollständige Topographie der Karlstädter
Militärgrenze. Agram, 124-144.; Pavlièeviæ, Dragutin (1989):
Seobe Vlaha Krmpoæana u XVII st. U: Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do karlovaèkog mira 1699.
(SANU knj. XLVIII, Odeljenje istorijskih nauka, knj. 12). Beograd, 155 f.
8
Roksandiæ, Drago (1991): Srbi u Hrvatskoj od 15. stoljeæa do
naših dana. Zagreb, 48 f. Horvat: Lika i Krbava. Sv. I, 36-40.
9
Vanièek, František (1875): Specialgeschichte der Militärgrenze.
Wien. Bd. 1, 307.
10
Isto, 316-317. Horvat: Lika i Krbava. Sv. I, 36-40.
4
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
11
kratkotrajne opsade, a padom Zvonigrada i Rakovnika pala su i posljednja osmanska uporišta u Lici.11
Vrijeme naseljavanja nakon ponovnog osvajanja
Like bilo je ispunjeno gotovo dvadesetogodišnjim natezanjem oko buduænosti Like izmeðu lièkog stanovništva, nadležnih komorskih vlasti – to jest financijskih vlasti – u Grazu i Beèu kao i vojnokrajiških
vlasti. Ponovno ukljuèivanje u Hrvatsko Kraljevstvo
bilo je doduše stavljeno na dnevni red, ali nije ni u
jednom trenutku imalo izgleda da bude ostvareno. O
restituciji predosmanskim hrvatskim vlasnicima nije
se takoðer raspravljalo, jer bi pravovaljane restitucijske zahtjeve mogli podnijeti samo Zrinski i Frankopani, a oni su dva desetljeæa ranije bili iskljuèeni
iz politièkih zbivanja.
Kralj Leopold i uprava beèke Dvorske komore od
samog su poèetka dali jasno do znanja da Liku smatraju "neoaquisatumom" i da je žele podrediti komorskoj upravi. Dvorska je komora opet nastojala, da bez
veæih upravnih troškova izvuèe iz novosteèenog podruèja što prije korist. Slièno kao što su podruèja Slavonije, koja su u to vrijeme osvojena, prodavana dio
po dio zainteresiranim kupcima, bila je prodana i
Lika i to grofu Adolfu von Sinzendorfu. On je godine
1692. kupio Liku zajedno s luèkim mjestom Karlobag za otprilike 80.000 guldena.12
Tom je prodajom otvoren niz razmirica, koje su
konaèno dovele do pripajanja Like Vojnoj krajini.13
Vojne su se vlasti žestoko protivile prodaji civilnim
vlasnicima, jer su u tome vidjeli nepotrebno izlaganje
opasnosti s obzirom da je Lika granièila s Osmanskim Carstvom i s mletaèkim posjedima. S druge
strane, Lièani su povodom prodaje po prvi puta jasno
pokazali, da ni pod kojim uvjetima nisu spremni postati podanicima, obveznim davati podavanja i robotu
Sinzendorfu ili Dvorskoj komori. Kada su 1693. Sinzendorfovi upravitelji od Lièana poèeli utjerivati desetinu, postojala je prijetnja od izbijanja ustanka.
Buduæi da se u tom isturenom pograniènom podruèju htjelo izbjeæi nemire, vojne i komorske vlasti su
nagovorile Sinzendorfa da odustane od kupovine.14
U administrativnom pogledu Lika ipak nije došla
pod nadležnost beèke Dvorske komore veæ je bila
predana na upravu Unutrašnjoaustrijskoj dvorskoj
komori u Grazu. Dvorska komora imenovala je godine 1694. grofa Antona Coroninija za upravitelja
Like – on je dobio naslov zapovjednika i velikog
kapetana Like i Karlobaga.15
Nakon sklapanja mira s Osmanskim Carstvom
godine 1699. i utvrðivanja definitivnog razgranièenja
postavio se ponovno problem buduænosti lièkog krajišta. Nakon podužih rasprava izmeðu Dvorskog ratnog vijeæa i Dvorske komore16 kralj Leopold je u kolovozu 1700. odobrio projekt, koji je od samog poèetka zbog svojih dalekosežnih posljedica bio osuðen na
neuspjeh. U svojoj osnovnoj namjeri taj je projekt
predvidio da jedan dio Like ostane pod upravom Dvorske komore, a dio uz granicu trebao je doæi pod vojnu
upravu. Štete, koje je pretrpjela Dvorska komora, trebale su joj biti nadomještene dijelovima Karlovaèkog
generalata koji su u to vrijeme postali zaleðe. 17
U studenom 1701. postignut je dogovor izmeðu
Dvorske komore i Dvorskog ratnog vijeæa o podruèjima, koja su meðusobno trebali ustupiti. Provedba
plana dovela bi gotovo do potpunog raspuštanja Karlovaèkog generalata, jer je kao krajiško podruèje bio
predviðen samo relativno uski pojas, koji je poèinjao
oko Slunja išao preko Plaškog, Jesenica, Vrhovina i
doline Brezovac do Krbave zatim preko Korenice i
Udbine ulazio u gornju Liku, gdje su krajevi oko
AH/Spisi Like i Krbave. Kut. 1. br. 11, br. 12.
Vidjeti o tome npr. Amstadt, Jakob (1696): Die k.k. Militärgrenze 1522-1881 (mit einer Gesamtbibliographie). Phil. Diss.
Würzburg, 129 f.
13
Usporediti o tome i: Roksandiæ, Drago (1982): Bune u Senju i
Primorskoj krajini (1719-1722). U: Radovi 15, 38 f.
14
Lopašiæ: Dva junaka, 70 f.
Isto, 71.
O tome vidjeti KA/IÖHKR/Croatica 1700-VIII-14.
17
Isto. Na èelu povjerenstva nalazili su se potpredsjednik Unutrašnjoaustrijskog dvorskog ratnog vijeæa, grof Johann Ferdinand
von Herberstein, i potpredsjednik Unutrašnjoaustrijske dvorske
komore, Ehrnreich von Trautmannstorff.
11
12
15
16
12
Karl Kaser
Popine, Zvonigrada i Graèaca trebali predstavljati
završetak tako projektiranog pograniènog pojasa.18
Od Karlovaèkog bi generalata preostali još samo dijelovi kapetanija Otoèac, Ogulin i Slunj.
Provedbom tog projekta trebala je Vojna krajina
biti prilagoðena novonastaloj situaciji. Pitanje o tome, kako bi reagirali krajišnici Karlovaèkog generalata da je plan u stvarnosti bio proveden, mora ostati otvorenim. Teško je ipak zamisliti, da bi oni bez
pružanja otpora pristali biti podložnicima Dvorske
komore.
Konaèno, ozbiljni dogaðaji u Lici utjecali su na
neuspjeh plana. Upravitelj Dvorske komore grof Anton Coronini, koji je od 1694. obnašao službu upravitelja u Lici, bio je poèetkom 1700., zbog sve veæih
pritužbi na njegovo obavljanje službe, opozvan u Graz
i zamijenjen turanjskim kapetanom Jakobom Rambschüsselom. Novi predstavnik Dvorske komore uspio
je veoma brzo na sebe navuæi srdžbu lièkog puèanstva. Na vrhuncu nezadovoljstva, koje je poprimilo
veæ prijeteæe oblike, vratio se u Liku bivši upravitelj
Coronini. U upraviteljevom sjedištu u Ribniku izbio
je u kolovozu 1702. otvoreni sukob izmeðu skupine
okupljenih Lièana, s jedne i obojice upravitelja, s
druge strane, koji je završio ubojstvom posljednje
dvojice. Preostali komorski službenici bili su prisiljeni na bijeg.19 Tako je provedba projekta bila privremeno onemoguæena.
Godinu dana kasnije za novog komorskog upravitelja u Lici bio je postavljen barun Andreas Oberburg.20 Godine 1709. zadesila ga je slièna sudbina kao
i njegove prethodnike. Naime, ogorèeno stanovništvo
zajedno s upravnim osobljem protjeralo ga je iz Like,
a veliki kapetan Senja morao je privremeno preuzeti
upravu.21 Jedinstven otpor Lièana pružen komorskoj
upravi konaèno je iznudio željeni dolazak cijele Like
pod vojnu upravu. Karlovaèki je generalat zadržao
18
19
20
21
SHK, III, 208-212.
Lopašiæ: Dva junaka, 73-79.
Isto, 82.
Isto, 98 f.
dotadašnji opseg, a cijela je Lika postala dijelom Vojne krajine.22
U kojoj je mjeri komorska uprava bila u nemilosti
Lièana svjedoèi i jedna molba Dvorske komore upravljena u studenom 1711. Dvorskom ratnom vijeæu.
Naime, tada je bilo utemeljeno Dvorsko vojno povjerenstvo, koje je trebalo izvršiti pripreme za preuzimanje Like od strane vojne uprave. Dvorska komora u molbi traži da se jedan od njezinih službenika imenuje za èlana toga vojnog povjerenstva, koji
bi prilikom preuzimanja Like trebao zastupati interese Dvorske komore. Naime, kao službeni predstavnik Dvorske komore taj službenik nije iz sigurnosnih
razloga mogao putovati u Liku. 23
U drugoj polovici 1712. godine Povjerenstvo je
poduzelo sve potrebne korake za prelazak Like pod
vojnu upravu. Lièki je distrikt unutar Karlovaèkog
generalata dobio poseban upravni status. Zapovjednik distrikta imao je položaj velikog kapetana, dakle,
bio je otprilike u istom rangu kao senjski i žumberaèko-slunjski veliki kapetani. Meðutim, njegova je
funkcija nadilazila one drugih velikih kapetana, utoliko, što je za Liku bio uspostavljen poseban vojni
sud, a on je trebao imati zapovjedništvo nad dvanaest
kapetanija.
Lièki vojni sud bio je u pitanjima kaznenog prava
podreðen Pukovnijskom sudu u Karlovcu, odnosno
presude lièkog suda morao je potvrditi Pukovnijski
sud. U civilnim parnicama sud u Lici mogao je postupati neovisno od Pukovnijskog suda. U takvim je
parnicama Unutrašnjoaustrijsko dvorsko ratno vijeæe
bilo druga i posljednja instanca. U kaznenim parnicama Dvorsko ratno vijeæe u Grazu predstavljalo je
treæu i posljednju instancu.24
U kolovozu 1712. dovršena je administrativna podjela Lièkog distrikta na kapetanije. U Krbavi su bile
22
23
24
SHK, III, 268 f.: Carski dekret od 19.3.1712.
SHK, III, 262 ff; KA/IÖHKR/Croatica, 1712-VIII-12.
KA/IÖHKR/Croatica, 1712-VIII-12.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
ureðene tri kapetanije i jedna porkulabija. Kapetanija
Buniæ obuhvaæala je sela Buniæ i Korenicu. Kapetanija Udbina sastojala se od šest sela: Udbina, Mutiliæ, Visuæ, Srednja Gora, Bruvno i Mazin. Kapetanija Podlapac obuhvaæala je sela Jošane, Mekinjar,
Pisaè, Peæane i Podlapac. Komiæ je bio jedina porkulabija u Krbavi. Ona je u upravnom pogledu bila
podreðena kapetaniji u Udbini.
Lika je bila podijeljena na devet kapetanija i tri
porkulabije. Kapetanija Zvonigrad u podruèju Zrmanje obuhvaæala je sela Zvonigrad i Popinu, a kapetanija Graèac samo istoimeno selo. Kapetanija Lovinac sastojala se od sela Lovinac, Ploèa i Raduè,
kapetanija Bilaj od Bilaja i Ostrovice. Kapetaniju Perušiæ èinila su èetiri sela: Perušiæ, Kaluðerovac, Mušaluk i Budak. Kapetanija Novi obuhvaæala je sela
Divoselo i Novi, kapetanija Ribnik sela Poèitelj i Ribnik, kapetanija Vrebac Mogoriæ i Vrebac a kapetaniju
Medak èinilo je samo selo Medak. Porkulabije Smiljan i Pazarište dodijeljene su kapetaniji Novi, a porkulabija Široka Kula kapetaniji Perušiæ.25 Sveukupno
je u Lièkom distriktu bilo ureðeno 12 kapetanija i 4
porkulabije.
KA/IÖHKR/Croatica, 1712-VIII-12; objavljeno u: SHK, III,
282. Navode samo 11 kapetanija, nedostaje kapetanija Medak. Za
usporedbu: AH/SLK, kut. 1 (stanje 1725.), KA/WrHKR VII-349
(stanje 1746.).
26
KA/IÖHKR/Croatica, 1714-IV-21; KA/IÖHKR/Croatica, 171325
13
Podruèje oko Smiljana bilo je, doduše, tek sredinom 1713. godine prikljuèeno Vojnoj krajini. Problem oko Smiljana i sela koja su mu pripadala, Brušana i Oštarija, bio je u tome, što je teritorij za naseljavanje pripadao luèkom mjestu Karlobagu, pa su
žitelji ova tri mjesta bili uglavnom identièni stanovnicima Karlobaga. Oni su tamo vodili stoku na ispašu pa su naizmjenièno stanovali u Karlobagu i Smiljanu. Sam je Karlobag trebao ostati pod upravom Dvorske komore. Problem je riješen tako da su oni, koji
su oko Smiljana imali privremeno boravište, došli
pod vojnu upravu. Oni koji su bili nastanjeni samo
u Karlobagu, potpali su pod upravu Dvorske komore.
Tako se, primjerice, godine 1746. od 631 stanovnika
Karlobaga njih 226 nalazilo pod komorskom jurisdikcijom, a 405 pod vojnom jurisdikcijom.26 Karlobag
i Senj – izdvojeni iz Vojne krajine 1717. godine – bili
su iz trgovaèkopolitièkih razloga stavljeni pod upravu
Dvorske komore. Godine 1746. oba su grada bila podreðena beèkom središnjem uredu za trgovaèke poslove, "Universal-Commercien-Direktorium" (od 1749.
"Commercien-Oberdirectorium"). Godine 1776. oba
su grada došla ponovno pod vojnu upravu.27
II-10; KA/WrHKR-KA VII-349, fol. 425.
O toj problematici detaljnije vidjeti u Faber, Eva (1995): Litorale Austriaco. Das österreichische und kroatische Küstenland
1700-1780. Trondheim-Graz.
27
14
Karl Kaser
1. CENZUS
Jedan od zadataka gore spomenutog Dvorskog
vojnog povjerenstva trebalo je biti provoðenje "Conscripcije" – to jest popisa ljudi i posjeda – u Lici, kako
bi se dobio uvid u broj veæ naseljenih obitelji, njihovih zemljišnih posjeda i broj raspoloživih vojnosposobnih muškaraca. Buduæi da to povjerenstvo, s
obzirom na raspoloživo vrijeme, nije bilo u moguænosti realizirati taj zadatak, bilo je izabrano takozvano "Ovlašteno povjerenstvo" pod vodstvom lièkog
velikog kapetana grofa Raimunda von Attemisa i povjerenika J. F. Edler zu Lebenegga, koje je bilo zaduženo za provoðenje popisa. To povjerenstvo – èiji
toèan sastav nije poznat – krenulo je 17. rujna iz
Karlobaga, zapoèelo s radom u Korenici 20. rujna i
završilo posao, vjerojatno, 30. listopada iste godine u
Novom. Rezultati toga popisa ostali su sreæom saèuvani. Bio je to prvi popis, koji je proveden u jednom
veæem, cjelovitom dijelu Vojne krajine, i jedini, koji
je gotovo u potpunosti saèuvan s detaljnim rezultatima na razini kuæanstava.
Detaljni rezultati svih narednih popisa bili su oèigledno škartirani, pa su ostali samo njihovi sumarni
iskazi. "Conscriptio" je, najverojatnije, saèuvan pukim sluèajem. On je oèito, kao i brojna druga arhivska graða unutrašnjoaustrijskih središnjih vlasti, godine 1846. bio odreðen za prenošenje iz Graza u Beè
(takozvani "Meiller-Akten"). "Conscriptio" je vjerojatno bio zaboravljen i na taj naèin izbjegao škartiranje u Beèu. Danas se nalazi pod signaturom 1712-X268 u fondu Miscelanea Unutrašnjoaustrijske dvor-
ske komore u Zemaljskom arhivu u Grazu. Dijelovi
popisa (sumarni iskazi) nalaze se u Hrvatskom državnom arhivu/Zagreb (SLK, kut. 4) i u beèkom Ratnom arhivu IÖHKR/Croatica, 1713-V-35; IÖHKR/
Croatica, 1714-IV-21: instrukcija, završni izvještaj,
naknadni popis Smiljana i Brušana. Sve u svemu
fond obuhvaæa oko 2.000 stranica. Fond Dvorske komore u Štajerskom zemaljskom arhivu nema numerirane folije.
Nažalost, odredbe o provoðenju tog popisa stanovništva nisu pronaðene. One su oèigledno postojale,
buduæi da se Ovlašteno povjerenstvo dijelilo u podgrupe, kako bi na taj naèin moglo djelotvornije i brže
raditi. To se može zakljuèiti samo posredno, na temelju podataka u "Conscriptio". Popisivaèi podijeljeni u manje grupe djelovali su sasvim sigurno prema odreðenom obrascu, jer su prvo zapisali ime sela
i njegov položaj u upravnoj strukturi Like-Krbave,
zatim su zabilježili religijski odnosno etnièki sastav
sela i tada su prešli na popisivanje stanovništva, pri
èemu su obièno zapoèinjali s kuæom zapovjednika
utvrde odnosno seoskog starješine/kneza i/ili pravoslavnog ili katolièkog sveæenika. Zatim su slijedili
drugi dostojanstvenici, ako ih je bilo, te preostala
kuæanstva u selu, pri èemu je redovito na prvom mjestu bilo zapisano ime kuænog starješine, zemljišni
posjed kuæe i njegov udio u pojedinim zemljišnim
cjelinama, potom su dolazila imena i dob muških
èlanova kuæanstva iznad 16 godina starosti – odnosno
broj vojnosposobnih muškaraca – i njihovo srodstvo
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
s kuænim starješinom, broj muških èlanova obitelji,
koji još nisu bili sposobni za službu, te broj ženskih
èlanova. Prilikom popisivanja kuæanstava, koja još
nisu posjedovala zemlju, nije se postupalo tako detaljno.
U ovom sluèaju imamo posla s cenzusom, koji se
pored popisnih lista Dubrovaèke Republike, koji za
neka sela donose podatke sliène kvalitete iz druge
polovice 17. stoljeæa, ubrajaju meðu najstarije baze
podataka u jugoistoènoj Europi i najstariju bazu podataka, koja s odreðenom toènošæu omoguæuje rekonstrukciju obitelji odnosno kuæanstava. U Vojnoj
krajini su stalno provoðeni popisi stanovništva, meðutim, ostali su samo njihovi sumarni rezultati; materijali s detaljnim podacima bili su ili škartirani ili
na drugi naèin izgubljeni. Tako je popis stanovništva
Like i Krbave iz 1712. godine jedini, koji je saèuvan
sa svim detaljnim podacima.
Naravno, cenzus iz ranog 18. stoljeæa krije u sebi
probleme razlièite prirode. Pri tome je važno razlikovati probleme formalne i sadržajne naravi. U pogledu formalnih problema potrebno je imati na umu,
da je popisivanje provedeno u relativno kratkom periodu i da se zapisivanje osobnih imena i naziva zemljišnih cjelina temeljilo prije na kazivanju nego na
veæ postojeæim zabilježbama. Nije jasno, jesu li podaci, koji se odnose na osobe i zemljište, preuzeti iz
prikupljenih materijala seoskih starješina ili iz popisivanja po kuæama. U svakom sluèaju zabilješke su
nastale u velikoj žurbi, a zapisane su izjave stoga
velikim dijelom teške za dešifriranje. Zabilješke su
napravljene na papiru razlièita formata, svakako ne
na temelju unaprijed napravljenih obrazaca. Zbog
brzine kojom je provedeno popisivanje, potkrale su se
pogreške i nedosljednosti, primjerice, u pisanju osobnih imena, a osobito u pogledu naziva zemljišnih
cjelina.
Èinjenica, da je povjerenstvo za popis stanovništva radilo u manjim grupama, ne dolazi do izražaja
samo u razlièitim rukopisima i razlièitom formalnom
stilu, kojim je zabilježeno popisano seosko stanovni-
15
štvo, nego i u jeziku. "Conscriptio" je zapisan na tri
jezika: na njemaèkom, hrvatskom (ikavskom) i talijanskom, pri èemu se udio u postocima pojedinih
jezika procjenjuje na oko 80 (njemaèki) prema 15
(hrvatski) i 5 (talijanski). Nije moguæe istražiti zašto
su se upotrebljavali razlièiti jezici. Može se pretpostaviti da je to bilo povezano s jeziènim kompetencijama pisara. Osim toga, bilježenje slavenskih glasova na njemaèkom jeziku nije dosljedno provedeno.
Format popisivaèkih listiæa pojedinih sela takoðer
je veoma heterogen. U konaènoj pisanoj verziji pokušalo se predoèiti te razlièite formate.
PROBLEMI I OGRANIÈENJA
Arhivski fond ima svoja ogranièenja kako u formalnom tako i u sadržajnom pogledu. Prvo o formalnim ogranièenjima. U njih prije svega ulaze problemi s brojnim teško èitljivim popisivaèkim listiæima
pojedinih sela. To što sam i najteže dokumente uspio
transkribirati u svoj rukopis, mogu zahvaliti èinjenici
što sam se transkribirajuæi èitljivije dokumente toliko
udubio u materiju pa sam na temelju èitljivih dijelova
teksta i onog što se moglo pretpostaviti uspio rekonstruirati stvarni tekst. Unatoè tome, nije bilo moguæe
identificirati sve rijeèi ili èak nizove rijeèi kao i pojedina slova. Pojedine neèitljive rijeèi oznaèene su [...],
grupe rijeèi [... ...], a pojedina neèitljiva slova [.].
Oèigledne pogreške pojedinog pisara popratio sam s
[!], a svoje nesigurne prijepise s [?]. Skraæenja koja
se ne mogu lako razriješiti napisao sam na sljedeæi
naèin: K[nes]. Sve kratice kao Prokh:, Porc:, Por: ili
Po: znaèe "Porkulab", èasnièki rang, koji su dobivali
zapovjednici utvrda koji su se nalazili pod glavnim
zapovjedništvom kapetana. Samo je u rijetkim sluèajevima ispunjeni popisivaèki listiæ tako ošteæen da su
pojedini reci ili više njih nestali. To sam takoðer naznaèio.
Pisari su upotrebljavali i kratice, koje su se uglavnom mogle razriješiti, samo u manjem broju to nije
bilo moguæe; to, meðutim, ne predstavlja kvalitativni
gubitak u razumijevanju izvora.
16
Karl Kaser
Sadržajnu kontrolu prikupljenih podataka s demografskog stajališta napravio je Siegfried Gruber.28
U daljnjem tekstu njegovi æe rezultati biti sažeto prikazani. Ukupno gledano ovaj je popis oèito potpuniji
i toèniji nego popis Slavonije (1698.), koji je s obzirom na vrijeme nastanka usporediv s ovim.29 Taj
slavonski popis uopæe ne navodi maloljetne osobe i
žene, a podaci o rodbinskim vezama neprecizniji su:
tako su pojmovi "sin" ili "brat" oèigledno ukljuèivali i
druge rodbinske odnose.
izostavljanje pojedinaca ili grupa stanovništva (žena
ili maloljetnih osoba); "Conscriptio" ne daje nikakve
naznake da je bilo tako. To se odnosi i na registriranje zemljišnog posjeda pojedinih kuæa. Ljudi su i
danas èesto suzdržani kada se radi o davanju podataka o posjedu i imetku organima vlasti. Tako su se
vjerojatno i onomad ponašali. S druge strane, izostavljanje zemljišnog posjeda ne bi imalo smisla dok
nije bilo uvedeno ubiranje poreza, do èega je došlo
tek pola stoljeæa kasnije.31
Potpunost izvora
Podruèje Like-Krbave sastojalo se u to vrijeme od
38 sela, od kojih za 30 sela raspolažemo s detaljnim
zabilješkama. Za pet sela (Medak, Pisaè, Podlapac,
Vrebac i Zvonigrad) postoje samo sumarni rezultati,
a detaljni su podaci izgubljeni. U sluèaju Zvonigrada
podaci su saèuvani u sklopu popisa Popine. Tri mjesta porkulabije Smiljan (Smiljan, Brušane i Oštarije)
prikljuèena su tek 1713. Vojnoj krajini i naknadno
popisana;30 o tom popisu postoje takoðer samo sumarni iskazi. Sve skupa popisom stanovništva u drugoj polovici 1712. bile su obuhvaæene 26.503 osobe,
kojima treba pridodati još 1.405 muških i ženskih
stanovnika porkulabije Smiljan; ukupno je dakle popisom bilo obuhvaæeno 27.908 osoba u 2.485 kuæanstava; postoje rezultati detaljnog popisivanja o 22.133
osobe ili 79,31% odnosno 2.178 kuæanstava ili 87,65
posto. To odgovara opsegu podataka koji su obraðeni
u SPSS-u i pohranjeni na priloženom CD-u.
Drugo je pitanje, jesu li stvarno sve osobe, koje su
živjele u to vrijeme, bile i obuhvaæene popisom. Ne
može se naravno iskljuèiti namjerno ili nenamjerno
Omjer spolova
Omjer spolova izražen u postocima izgleda 51,9%
muških i 48,1% ženskih stanovnika odnosno 1.080
muškaraca na 1.000 žena. Taj omjer odgovara nekim
kasnijim popisima stanovništva u 19. stoljeæu, primjerice u Srbiji ili u Vojnoj krajini. Najniži udio
žena zabilježen je u nekim selima i iznosi oko 45%;
uz to postojalo je i devet sela u kojima je žensko stanovništvo èinilo veæinu. Takoðer se ne mogu ustanoviti nikakve razlike u udjelu pojedinih spolova u
ukupnom stanovništvu izmeðu pojedinih etnièkih
skupina. Od prosjeka odstupaju samo "Novokršæani"
(Neochristiani) s gotovo izjednaèenim odnosom spolova kao i kuæanstva s višim udjelom muškaraca, a
koja nisu bila svrstana prema etnièkom kriteriju. Posebne skupine doseljenika, koji su još uvijek bili bez
zemlje (Preszemljaken), najviše odstupaju od prosjeka
s omjerom 1.160 muškaraca na 1.000 žena.
Razlozi za niži udio ženskog stanovništva mogli
bi biti u višoj smrtnosti žena (uvjetovanu omalovažavanjem žena) ili svjesno izostavljanje žena prilikom popisivanja. Naravno, moguæe je da je stvarni
udio ženskog stanovništva bio niži od muškog.
28
Gruber, Siegfried (1988!): Die Konskription in der Lika 1712.
Einige quellenkritische und demographische Überlegungen. U:
Roksandiæ, Drago (Ed.): Microhistory of the Triplex Confinium.
International Project Conference Papers (March 21-22. 1997).
Budapest. Central European University, 69-87.
29
Mažuran, Ive (1988): Popis naselja i stanovništva u Slavoniji
1698. godine. Osijek.
KA/IÖHKR/Croatica, 1714-IV-21.
Kaser, Karl (1997). Freier Bauer und Soldat. Die Militarisierung der bäuerlichen Gesellschaft an der kroatisch-slawonischen
Militärgrenze (1535-1881). Wien-Köln-Weimar, 457 ff.; Kaser,
Karl: Slobodan seljak i vojnik, knj. II: Povojaèeno društvo. Zagreb. 1997, 80-95.
30
31
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Popisivanje maloljetnih osoba
Maloljetne su osobe èesto izostavljane prilikom
takvih popisa. Udio muškog stanovništva (žene su
bile registrirane bez navoðenja godina) ukljuèujuæi i
šesnaestogodišnjake iznosio je 58,4%. U usporedbi s
tim godine 1857. iznosio je on u cijeloj Vojnoj krajini
34,0% (doduše samo do 14. godine života). Stanovništvo u Lici-Krbavi, unatoè malim odstupanjima
podataka dobivenih na terenu, bilo je mlaðe nego
ono sredinom 19. stoljeæa u cijeloj Vojnoj krajini.
Udio maloljetnih godine 1712. otprilike odgovara udjelu u pojedinim afrièkim državama krajem 20. stoljeæa
(Kenija 1991., s 48,8 postotnim udjelom u cjelokupnom stanovništvu).
Meðu pojedinim etnièkim skupinama jedva da
postoje odstupanja. Izmeðu najvišeg udjela od 60,3%
kod Bunjevaca i najnižeg s 56,8% kod skupine, èija
kuæanstva nisu svrstana prema etnièkom kriteriju,
postoji samo neznatna razlika.
Na temelju tih rezultata moramo pretpostaviti da
je popis relativno cjelovito obuhvatio maloljetne djeèake.
Podaci o starosti
"Conscriptio", uz neznatne iznimke, navodi dob
samo za muško stanovništvo iznad šesnaest godina.
Postoje potpuni podaci o starosnoj dobi muškaraca
kuænih starješina. Kod popisa stanovništva u pretežno nepismenim društvima uvijek je prisutna opasnost
od zaokruživanja broja godina, odnosno zaokruživa-
17
nja na više ili niže brojke koje završavaju na 0 ili 5.
To je oèigledno i ovdje sluèaj, jer 52,3% podataka o
starosnoj dobi završavaju na 0. A kod podataka o
starosnoj dobi kuænih starješina taj udio iznosi èak
68,4% (dok kod osoba koje nisu kuæne starješine samo 42,5%); kod katolièkog stanovništva udio od 41,6%
najniži je meðu svim etnièkim skupinama. Iznenaðuje netoènost podataka o starosti kuænih starješina,
buduæi da se pretpostavlja da su podaci o važnijim
osobama precizniji. Gruber smatra da odgovornost za
to snose dvije okolnosti: 1. podaci o starosnoj dobi
najtoèniji su za osobe u dobi od 16 do 19 godina;
kuæne starješine obièno nisu u toj dobnoj kategoriji.
2. kuæne su starješine starije od drugih ukuæana. Tendencija k zaokruživanju godina raste s poodmaklom
dobi, pa se na taj naèin dobivaju nepreciznije vrijednosti za kuæne starješine.
Unatoè svim nedostacima (puko sumarno nabrajanje više nego tri èetvrtine stanovništva, netoèni podaci o dobnoj strukturi i nemoguænost izraèunavanja
prosjeène ženidbene dobi), ostaje "Conscriptio" središnji izvor za rekonstrukciju društvenog života u
Vojnoj krajini poèetkom 18. stoljeæa. Za rekonstrukciju obiteljskih struktura na temelju strukture podataka nužne su dvije pretpostavke: 1) da su se muškarci, opæenito uzevši, nastojali oženiti (to znaèi u
gotovo 100 % sluèajeva), i 2) da su to èinili u mlaðoj
dobi, to jest najkasnije do 25. godine života. To su
naravno znaèajne pretpostavke koje reduciraju preciznost rezultata rekonstrukcije, no, takav se postupak èini ipak opravdanim.
18
Karl Kaser
2. NEKI OPÆENITI REZULTATI
"Conscriptio" uz lokalnospecifièna istraživanja zahtijeva prije svega opæenita prouèavanja stanovništva i
njegovog etnièkog sastava, obiteljskih struktura kao i
zemljovlasnièkih odnosa. Postoje veæ prvi opæeniti
rezultati i oni su publicirani na drugim mjestima.32
Kako bi se olakšao pristup detaljnim rezultatima potrebno je na ovom mjestu još jednom navesti rezultate
obrade.
STANOVNIŠTVO
Kao što je veæ spomenuto, ratna zbivanja, koja su
u Lièkom distriktu trajala od 1685. do 1689., prouzroèila su masovno bježanje stanovništva. Muslimansko se stanovništvo najveæim dijelom povuklo u,
za njih, sigurna podruèja i napustilo Liku. 33 Vlasi su
kao drugi veliki element stanovništva uglavnom pobjegli preko granice, u podruèje izmeðu Otoèca i Brinja. Samo od listopada 1685. do ožujka 1686. granicu
je prešlo oko 530 obitelji s 4.111 èlanova.34 Godine
1689. bila je Lika gotovo nenastanjena.
U naredna dva desetljeæa Lika je ponovno naseljena. Buduæi da su samo malobrojne obitelji ostale,
32
Kaser: Freier Bauer, 239-277, 551-579; Kaser: Slobodan seljak.
Sv. I: Rana krajiška društva. Zagreb, 163-199, Sv. II, 150-163.
Hannes Grandits und Karl Kaser (1988!): Familie und Gesellschaft in der Habsburgischen Militärgrenze: Lika und Krbava zu
Beginn des 18. Jahrhunderts. U: Roksandiæ, Drago (Ed.): Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (March 21-22, 1997). Budapest, 31-37, 45-60.
33
O tome vidjeti npr. Pavièiæ: Seobe, 188-275.
a izbjegle se obitelji samo dijelom ponovno vratile, u
tom se periodu dogodila gotovo potpuna zamjena
stanovništva.35
Muslimanske obitelji ostale su samo u sedam sela,
i to u Perušiæu, Novom, Širokoj Kuli, Budaku, Bilaju,
Ribniku i Buniæu. U Poèitelju, Vrepcu i Ostrovici
izgleda da su se Vlasi uspjeli održati cijelo vrijeme.36
Ponovno naseljavanje zapoèelo je djelomièno veæ
1685. i 1686. godine, kada se skupina dalmatinskih
Bunjevaca i skupina obitelji s podruèja gornje Kupe
naselila u Smiljan i okolicu.37 Veæina tih obitelji imala je kuæe i u Karlobagu.
Meðu prvim mjestima, koja su od godine 1690.
bila ponovno stalno naseljena, bili su Vrebac, Korenica i Pazarište.38 Mušaluk je od 1693. bio ponovno
naseljen. U ovoj su fazi bila ponovno naseljena i napuštena sela Podlapac, Kaluðerovac, Mogoriæ, Jošane,
Bruvno i Divoselo.39 Raduè i Medak su ponovno od
godine 1696. imali stanovnike, Pisaè od 1697., Udbina, Srednja Gora i Lovinac od 1698.40 Mekinjar,
Komiæ, Visuæ i Mazin bili su ponovno naseljeni 1700.
i 1701. godine.41
StLA/IÖHK, 1685-VI-29.
Pavièiæ: Seobe, 188-219.
36
Isto, 212-218.
37
Fras: Vollständige Topographie, 130-133; Pavièiæ: Seobe, 203-206.
38
Pavièiæ: Seobe, 221, 199 ff. i 197.
39
Isto, 197-228.
40
Isto, 213-227.
41
Isto, 222-228.
34
35
19
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Tablica 1: Naseljenost u selima Like/Krbave 1696., 1701. i 1712.
SELO
OBITELJI 1696.
OBITELJI 1701.
OBITELJI 1712.
N
H
B
V
N
H
B
V
N
H
B
V
Perušiæ i i Kaluðerovac
56
-
-
-
70
20
6
-
33
56
8
15
Novi i Divoselo
28
34
-
-
16
20
-
30
8
54
-
53
Široka Kula
12
-
-
40
12
-
-
50
-
-
-
59
Budak i Mušaluk
29
-
-
-
37
-
-
1
50
-
-
Bilaj i Ostrovica
23
-
-
30
19
12
-
34
3
12
-
31
Ribnik i Poèitelj
5
8
-
40
7
23
-
40
-
30
-
41
Vrebac
-
-
-
40
-
-
-
54
-
-
-
43
Mogoriæ
-
-
-
-
-
-
-
66
-
-
-
65
Raduè i Ploèa
-
-
-
50
-
-
-
120
-
-
-
113
Medak
-
-
-
70
-
-
-
111
-
1
-
111
Lovinac
-
-
-
-
-
-
94
21
-
-
95
26
Graèac
-
-
-
-
-
-
10
105
-
-
-
156
Zvonigrad i Popina
-
-
-
-
-
-
-
70
-
-
-
188
Bruvno
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
45
Komiæ
-
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
29
Srednja Gora
-
-
-
-
-
-
-
34
-
-
-
33
Udbina
-
-
-
-
-
-
14
1
-
44
6
20
Visuæ
-
-
-
-
-
-
-
42
-
-
-
58
Podlapac
-
-
-
-
-
40
-
-
-
52
-
-
Pisaè
-
-
-
-
-
-
-
32
-
-
-
49
-
-
-
-
-
-
180
1
-
-
96
-
-
119
Buniæ
Korenica
-
-
-
30
-
-
-
80
Jošane, Peæane i Mekinjar
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
115
Pazarište
-
-
50
-
-
-
105
-
-
-
95
-
-
-
-
96
46
299
204
1.561
Mutiliæ i Mazin43
UKUPNO
161
42
50
553
300
161
120
229
1.630
1.120
2.110
20
Karl Kaser
Broj Novokršæana (N) – muslimanskih obitelji
koje su prešle na katolièku vjeru – ostao je u razdoblju od 1696. i 1701. nepromijenjen, 1712. naglo je
opao i u toj je godini iznosio samo 46. Broj hrvatskih
obitelji (H) u razdoblju od 1696. do 1712. kontinuirano je rastao. Broj bunjevaèkih obitelji (B) rastao je
do godine 1701. ali je do godine 1712. ponovno opao.
Broj vlaških obitelji (V) naglo je porastao u godinama
izmeðu 1696. i 1712. (od 300 na 1.120), u godinama
izmeðu 1701. i 1712. porast je bio nešto slabiji. Vlaške
su obitelji godine 1712. sa 74,0% udjela u cjelokupnom broju obitelji uvjerljivo dominirale. Druga najbrojnija skupina bili su Hrvati s 14,2%. Bunjevaèke
su obitelji participirale s 9,6%, udio neokršæanskih
obitelji s 2,2% bio je veæ 1712. beznaèajan.
Slika stanovništva u pojedinim selima Like temeljito se promijenila u veoma kratkom periodu. Prije ponovnog osvajanja dominirale su muslimanske
obitelji. Brojna su sela prije toga bila èisto muslimanska, a godine 1712. u njima su živjeli iskljuèivo katolici i Vlasi.
Perušiæ je bio jedino selo u kojem su u znatnom
broju ostale muslimanske obitelji kao Novokršæani.
Prije napada na Liku živjelo je ovdje oko 110 muslimanskih i oko 50 vlaških obitelji. Godine 1685. vlaško se stanovništvo povuklo, a s njim otprilike i polovica muslimanskog stanovništva. Izmeðu 1685. i 1705.
u selu su živjele samo neokršæanske obitelji i nekoliko
bunjevaèkih. Godine 1705. nastanile su se u njemu
hrvatske i vlaške obitelji. U selu je 1726. živjelo 56
obitelji neokršæana, 53 obitelji katolika i 15 obitelji
Vlaha.44 Ostankom muslimanskih obitelji saèuvan je
odreðeni kontinuitet naselja.
Drukèije je primjerice bilo u Ribniku. Ovdje je još
1689. godine živjelo 120 muslimanskih obitelji. Do
godine 1696. odselile su sve obitelji, osim njih pet.
Godine 1701. spominju se još sedam muslimanskih
obitelji koje su prešle na katolièanstvo. No, i ove su
naposlijetku do 1712. odselile. Bivše muslimanske
obitelji zamijenile su hrvatske. Godine 1696. bilo ih
je naseljeno veæ osam. Njihov je broj do 1712. narastao na 30.45 Od muslimanskog sela postalo je hrvatsko.
Opæenito gledano, postojale su èetiri skupine stanovništva koje su živjele u Lici i koje su èinile novo
krajiško društvo Like: Novokršæani, Hrvati, Bunjevci
i Vlasi. Veæ kratko vrijeme nakon osvajanja Like bilo
je odluèeno da muslimanskom stanovništvu, koje je
ostalo u Lici, treba pružiti priliku da prijeðe na katolièku vjeru. Vjerska konverzija tim je obiteljima pružala moguænost da zadrže i da dalje obraðuju svoju
zemlju.46 Do poèetka 1696. bilo je pokršteno ukupno
882 osobe islamske vjere.47 Istodobno su èetiri džamije bile pretvorene u crkve.48 Novokršæani su bili
izloženi velikim neprijateljstvima i napadima, kako
od strane Hrvata tako i od strane Vlaha, pa je veliki
dio bivših muslimanskih obitelji koje su ostale –mijenjajuæi vjerojatno u više navrata vjeru – odselio u
Osmansko Carstvo.49
Takozvani Bunjevci ili "Valachi Catolici"50 kako
Ove se tvrdnje temelje na sljedeæim izvorima: vizitacijski izvještaj senjskog biskupa Glaviniæa iz godine 1696. (SHK, III, 4552), vizitacijski izvještaj senjskog biskupa Brajkoviæa iz 1700.
(SHK, III, 189 f.), relacija iz 1701. (AH/SLK, kut. 1) – podaci
zadnja dva izvora su zbrojeni – , popis iz 1712. i za usporedbu
podaci kod Pavièiæa: Seobe, 188-234.
43
Poznato je samo za 1712.
44
AH/GKV, kut. 2; Pavièiæ: Seobe, 139 f. i 192 ff.
45
Pavièiæ: Seobe, 127 i 211 f.
46
Prijedlog karlovaèkoga zapovijedajuæeg generala Herbersteina
od 26. 7. 1689., carska aprobacija od 30. 3. 1690.: SHK, II, 395 f.
47
SHK, III, 28.
48
U Perušiæu, Budaku, Bilaju i Ribniku: Lopašiæ: Dva junaka,
53 f.
49
O tome vidjet npr. StLA/IÖHK, 1707-VIII-3; StLA/IÖHK,
1711-VI-27.
50
Problem porijekla i etnièke pripadnosti Bunjevaca nije još uvijek objašnjen na zadovoljavajuæi naèin. Vojna uprava u Lici nazivala ih je katolièkim Vlasima: vidi Conscriptio i KA/WrHKR-KA
VII-183. O problemu Bunjevaca vidi npr. Pavièiæ: Seobe, 278-
Od 1696. do 1701. utrostruèio se broj doseljenih
obitelji od 553 (1696.) na 1.630 (1701.). U godinama
do 1712. broj obitelji je narastao na 2.110.42
42
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
21
ih se naziva u izvorima, došli su u Liku iz dva pravca.
Jedna je skupina stigla iz dalmatinskog podruèja i
ušla preko Zrmanje. Bunjevci, koji su došli iz tog
smjera, naselili su se veæinom u podruèju oko Graèaca i Lovinca. Druga skupina Bunjevaca došla je iz
obalnog podruèja Karlovaèkog generalata: iz Jablanca, Jurjeva, iz okolice Senja, iz Krmpota itd. Podruèje naseljavanja ovih skupina odvijalo se uglavnom
na podruèju Smiljan-Pazarište.51 Tako je primjerice
veliki dio Bunjevaca u Pazarištu došao iz Jablanca.
Prije nego su se naselili u Jablanac bili su oni nastanjeni u Krmpotama.52
Meðu hrvatskim doseljenicima razlikovale su se
dvije skupine: Hrvati i "Kranjci" ili "Cragnioli". Veliki
dio Hrvata došao je iz kraja Modruš-Stajnica-OtoèacBrinje-Senj. Kranjci/Cragnioli vjerojatno nisu bili
nikakvi Kranjci ili Slovenci, veæ takoðer Hrvati. Moguæe je da su nazvani Kranjci/Cragnioli jer su potjecali iz hrvatsko-kranjskog pograniènog podruèja, naime, iz podruèja Delnice-Brod-Moravice. Velik dio
njih naselio se u selima Kaluðerovac, Mušaluk i Brušane.53
Naziv "Vlasi" upotrebljava se u popisu iz 1712. u
dva znaèenja. Veæinom se koristio za oznaèavanje
pripadnosti grèko-pravoslavnoj vjerskoj zajednici. Tako se èesto primjenjivao opreèni par katolici-Vlasi ili
naziv "vlaške vjere". Rjeðe se susreæe naziv "šizmatici"
ili "šizmatièke vjeroispovijesti". Uporaba termina Vlah
ipak nije konstantna, jer se on ponekad upotrebljava
i za oznaèavanje Vlaha kao etnièke skupine, primjerice u opreci Hrvat-Vlah.
U Lici su se našli Vlasi porijeklom iz raznih, meðusobno udaljenih krajeva. Jedan dio Vlaha bio je
1685. i 1686. pobjegao u podruèje Otaèac-Brinje i
ponovno se vratio u Liku. Ovi su Vlasi primjerice
naselili sela Vrebac, Komiæ, Mutiliæ i Peæane. Jedan
je dio došao iz dalmatinskog podruèja u podruèje
Zrmanje i nastanio se u Popini i Graèacu. Znatan
broj Vlaha došao je iz osmanskog pograniènog podruèja. Tako su Široka Kula, Korenica, Mekinjar i
Vrebac bili naseljeni Vlasima iz Kupresa, Grahova i
Knezpolja. Vlasi iz Popine i Mazina potjecali su dijelom iz Plavnog kod Knina.54
Zanimljivo je da izvori naglašavaju jednu posebnu skupinu Vlaha. Ta skupina – radi se ukupno o
deset obitelji: jedna u Buniæu, jedna u Mogoriæu i
osam u Graèacu – naziva se "stari Vlasi". Oni su vjerojatno potjecali iz kadiluka Stari Vlah (podruèje jugoistoèno od Beograda, u podruèju gornjih tokova
rijeka Studenice, Moravice i Rzava).55 Ova se pretpostavka èini tim vjerojatnijom, jer su se brojne obitelji iz podruèja Stari Vlah pridružile takozvanoj velikoj seobi Srba u Ugarsku godine 1690.56 Dio tih "starih Vlaha" vjerojatno se nije pridružio iseljenicima u
Ugarsku veæ je otišao u Liku.
Gore spomenuta mjesta porijekla istražena su uglavnom na temelju analize prezimena.57 Popis iz 1712.
navodi za bezemljaše "preszemliaken" (doseljenici
koji još nisu posjedovali zemlju) samo mjesta porijekla. Ovi podaci velikim dijelom potvrðuju gore
navedena mjesta porijekla. Godine 1712. nalazilo se
u Lici 400 obitelji bezemljaša. Za 87 obitelji navodi
se mjesto porijekla. Za 20 obitelji navodi se Osmansko Carstvo kao podruèje iz kojega potjeèu, 17 obitelji
bile su porijeklom iz Kotara (podruèje u sjevernoj
Dalmaciji izmeðu Bukovice na sjeveroistoku, Krke i
Prokljanskog jezera na jugoistoku, Biogradskog i Zadarskog primorja na jugozapadu te Podgorskog ka-
283; Paveliæ, Rikard (1973): Bunjevci. Zagreb. Grof Marsigli,
predsjednik Povjerenstva, koje je zajedno s osmanskim vlastima
utvrðivalo granicu prema odredbama Karlovaèkog mira, nazvao
ih je "Primorskim Hrvatima" (Meerkroaten). Oni nisu ipak bili
istinski Hrvati, veæ prije Vlasi: AH/SLK, kut. 2.
51
Lopašiæ: Dva junaka, 59 ff.
52
Pavièiæ: Seobe, 199 ff.
Lopašiæ: Dva junaka, 55-59 i 61.
Isto, 61 ff.
55
Njihovi kuæni starješine bili su: Vukossv Bulaia, Marian Herendas, Paval Segoievich, Jovan Preradovicz, Todor Calicz, Stanoe Sacdych, Todor Styn.
56
Vidjeti Popoviæ, Dušan (1954): Velika seoba Srba. Beograd, 42.
57
Prije svega iz Lopašiæ: Dva junaka. i Pavièiæ: Seobe.
53
54
22
Karl Kaser
nala i Novigradskog mora na sjeverozapadu), èetiri iz
Knina, èetiri iz Broda, èetiri iz podruèja Kapele, èetiri
iz Brloga, dvije iz Kosinja, dvije iz Vrhovina, dvije iz
Senja, dvije iz Dubrovnika, tri iz Gerone, jedna iz
Krmpota, jedna iz Rijeke, a jedna je obitelj došla èak
iz okolice Bude itd.
U Lici se dakle našlo jedno višekulturno društvo.
To je vrijedilo i za novonastala naselja. Za Liku je
takoðer važilo ono što se može konstatirati i za druge
dijelove Vojne krajine: krajiška sela bila su razasuta
na širokom prostoru, èesto su to bila nepovezana raštrkana naselja. Samo se u rijetkim sluèajevima naseljavanje odvijalo planski i organizirano. U veæini je
sluèajeva bilo tako, da je onaj, tko je osvojio komad
zemlje, podigao kuæu prema vlastitom nahoðenju.
Popisno povjerenstvo, koje je bilo odgovorno za provoðenje popisa godine 1712., dobilo je izrièitu naredbu da raštrkane kuæe okupi u naselja zatvorenog
tipa. U tom pogledu povjerenstvo nije imalo uspjeha.58 O kasnijim okupljanjima naselja nije ništa poznato.
Popisno povjerenstvo imalo je nalog da miješana
katolièko-vlaška naselja razdvoji u èisto katolièka i
èisto vlaška. To je, po moguænosti, trebalo provesti uz
pomoæ dragovoljne zamjene zemljišnih posjeda. No
i po tom pitanju povjerenstvo nije ništa postiglo.59
Od 39 sela koja se spominju u Popisu jedan, ne
tako neznatan dio, nastanjivali su zajedno Vlasi i
katolici, naime, njih jedanaest.60 Veæina je sela imala
samo neznatnu manjinu one druge vjeroispovijesti:
Korenica (27 katolika, 1.786 Vlaha), Buniæ (18 katolika, 1.488 Vlaha), Ostrovica (57 katolika, 361 Vlah)
itd. Bilo je osam èisto katolièkih sela61 i 17 èisto vlaških.
Stihijsko naseljavanje Lièkog distrikta bilo je uglavnom završeno godine 1712. Do 1746. nije zabilježen
znatniji porast broja stanovnika. Porast broja stanovKA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35.
Isto.
60
Smiljan, Široka Kula, Medak, Perušiæ, Ostrovica, Lovinac, Komiæ, Mutiliæ, Udbina, Buniæ i Korenica.
58
59
Tablica 2: Porast stanovništva u Lièkom distriktu 1712.
do 1746.
STANOVNIKA
1712.
STANOVNIKA
1746.
536
1.296
+142,0
Buniæ
3.326
5.922
+78,0
Graèac
1.940
2.166
+11,6
Lovinac
2.907
4.301
+47,9
Medak
1.160
1.048
- 9,7
Novi
1.129
1.631
+44,5
Perušiæ
1.888
3.011
+59,5
Podlapac
2.412
3.077
+27,6
720
838
+16,4
Udbina
3.405
3.748
+10,1
Vrebac
1.570
2.023
+28,8
Zvonigrad
3.213
1.531
- 52,3
404
415
+2,7
1.188
1.976
+66,3
695
1.001
+44,0
1.405
2.149
+52,9
27.898
36.133
+29,5
KAPETANIJA
Bilaj
Ribnik
±%
Porkulabija
Komiæ
Pazarište
Široka Kula
Smiljan
UKUPNO
nika od 1712. do 1746. može se svesti gotovo iskljuèivo na prirodni priraštaj: 62
Broj stanovnika u te 34 godine porastao je ukupno
za 8.235 osoba (29,5%), što znaèi prosjeèan godišnji
prirast od 242,2 osobe. Èini se da su brojne obitelji iz
kapetanija Medak i Zvonigrad ponovno odselile. Porast stanovništva u porkulabiji Komiæ (porkulab: èasnièki rang zapovjednika utvrde, "Burggraf") i u kapetanijama Udbina i Graèac bio je znatno ispod proPodlapac, Bilaj, Kaluðerovac, Novi, Ribnik, Pazarište, Mušaluk, Budak.
62
Conscriptio i KA/WrHKR-KA VII-349.
61
23
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
sjeka. Silovit porast stanovništva od 142% zabilježila
je, u usporedbi s drugima, kapetanija Bilaj.
STRUKTURA OBITELJI
"Conscriptio"63 nudi izvrsne podatke o sastavu obitelji u Lici, koji omoguæuju stvaranje relativno zaokružene slike o njihovom stanju i strukturi. Istraživaèko je polazište najprije utvrditi prosjeènu velièinu obitelji u pojedinim selima, a potom iznaæi
razlike u velièini obitelji izmeðu hrvatskog, vlaškog i
bunjevaèkog stanovništva.
Odmah upada u oèi da je prosjeèna velièina obitelji u hrvatskim selima Podlapac, Udbina, Bilaj, Kaluðerovac, Novi, Ribnik, Mušaluk, Budak i Brušane
bila manja nego u vlaškim i bunjevaèkim selima. Broj
èlanova u svim tim obiteljima bio je znatno manji od
deset. Prosjeèna velièina obitelji u selima koja su bila
pretežno nastanjena Vlasima i Bunjevcima kao i u
Perušiæu, s pretežno novokršæanskim stanovništvom,
uz iznimku sela Mutiliæ i Smiljan, iznosila je znatno
iznad deset èlanova.
Prosjeèna velièina obitelji sela Mutiliæ zavarava.
Ovdje je u trenutku popisivanja živjelo 170 hrvatskih
i 327 vlaških stanovnika. Male hrvatske obitelji smanjile se prosjeènu velièinu obitelji znatno ispod deset
èlanova. U stvarnosti je prosjeèna velièina hrvatskih
obitelji iznosila 6,8 èlanova, a kod Vlaha oko 10,5
èlanova.
Iskaz za Smiljan stoga se može zanemariti, jer su
njegovi stanovnici velikim dijelom živjeli u Karlobagu. Vlaške i bunjevaèke obitelji bile su prema ovim
brojkama u prosjeku znatno veæe nego obitelji hrvatskog stanovništva.
Zatim su sve obitelji jednog sela prouèavane pojedinaèno prema broju èlanova. Podaci o broju obitelji
sa zemljišnim posjedom, kao i brojevi za prosjeènu
velièinu obitelji, odstupaju u nekim selima u ovoj i u
sljedeæoj tablici od brojeva navedenih u gornjoj tablici. Razlike su nastale zbog neujednaèenih podataka
63
Svi podaci i proraèuni u ovom poglavlju napravljeni su prema
Conscriptio.
Tablica 3: Prosjeèna velièina obitelji u pojedinim selima
Lièkog distrikta 1712.
S e lo
S ta n o v n ic i
O b i t e l ji s a
sa
z e m l ji š n i m
z e m l ji š n i m
p o s je d o m
p o s je d o m
P ro s je è n a
v e liè in a
o b i t e l ji
P re t e ž n o
B ila j
106
12
8 ,8
H rvati
B rušane
130
19
6 ,8
H rvati
B ruvno
658
45
1 4 ,6
V la s i
B ud ak
258
33
7 ,8
H rvati
1 .3 7 6
97
1 4 ,2
V la s i
591
53
1 1 ,1
V la s i
G raèac
1 .6 5 1
156
1 0 ,6
V la s i
J ošane
589
43
1 3 ,7
V la s i
K a lu ð e r o v a c
163
27
6 ,0
H rvati
K o m iæ
347
29
1 2 ,0
V la s i
K o r e n ic a
1 .6 9 1
119
1 4 ,2
V la s i
L o v in a c
1 .4 1 7
121
1 1 ,7
B u n je v c i
V la s i
B u n iæ
D iv o s e lo
M a zin
495
40
1 2 ,4
1 .1 6 0
112
1 0 ,4
V la s i
M e k in ja r
632
59
1 0 ,7
V la s i
M o g o r iæ
715
65
1 1 ,0
V la s i
M u š a lu k
136
18
7 ,6
H rvati
M u t iliæ
497
56
8 ,9
V la s i
N ovi
462
62
7 ,4
H rvati
M ed ak
O s t r o v ic a
P a za r iš t e
Pe æ a n e
408
34
1 2 ,0
V la s i
1 .0 4 7
95
1 1 ,0
B u n je v c i
142
13
1 0 ,9
V la s i
P e r u š iæ
961
85
1 1 ,3
N ovok rš æani
P is a è
602
49
1 2 ,3
V la s i
P lo è a
527
43
1 2 ,4
V la s i
P o d la p a c
409
52
7 ,9
H rvati
1 .2 1 2
93
1 3 ,0
V la s i
504
41
1 2 ,3
V la s i
P o p in a
P o è it e lj
R ad uè
775
70
1 1 ,1
V la s i
R ib n ik
202
30
6 ,7
H rvati
668
59
1 1 ,3
V la s i
S m ilja n
Š ir o k a K u la
1 .1 5 3
120
9 ,6
B u n je v c i
S r e d n ja
G ora
431
33
1 3 ,1
V la s i
U d b in a
527
70
7 ,5
H rvati
V is u æ
611
58
1 0 ,5
V la s i
Vreb ac
746
43
1 7 ,3
V la s i
1 .2 9 2
95
1 3 ,6
V la s i
2 5 .2 9 1
2 .2 4 9
1 1 ,2
Z v o n ig r a d
U kup no
24
Karl Kaser
Tablica 4: Usporedni prikaz velièine obitelji u pojedinim selima Lièkog distrikta 1712.
BROJ ÈLANOVA OBITELJI
SELO
Bilaj
Bruvno
Budak
Buniæ
Divoselo
Graèac
Kaluðerovac
Komiæ
Korenica
Lovinac
Mazin
Medak
Mekinjar
Mogoriæ
Mušaluk
Mutiliæ
Novi
Ostrovica
UKUPNO
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
VIŠE
24
9
11
2
1
-
-
1
-
-
100%
37,5
45,8
8,3
4,2
-
-
4,2
-
-
45
4
14
9
7
4
4
1
2
-
100%
8,9
31,1
20,0
15,6
8,9
8,9
2,2
4,4
-
33
9
17
4
3
-
-
-
-
-
100%
27,3
51,5
12,1
9,1
-
-
-
-
-
150
20
42
36
18
17
13
3
1
-
100%
13,3
28,0
24,0
12,0
11,3
8,7
2,0
0,7
-
53
5
25
14
7
1
-
1
-
-
100%
9,4
47,2
26,4
13,2
1,9
-
1,9
-
-
158
25
70
42
11
5
2
2
1
-
100%
15,8
44,3
26,6
7,0
3,1
1,3
1,3
0,6
-
27
8
17
2
-
-
-
-
-
-
100%
29,6
63,0
7,4
-
-
-
-
-
-
29
2
10
11
4
2
-
-
-
-
100%
6,9
34,5
37,9
13,8
6,9
-
-
-
-
109
10
32
22
22
15
7
1
-
-
100%
9,2
29,3
20,2
20,2
13,8
6,4
0,9
-
-
123
14
47
33
20
5
2
-
1
-
100%
11,4
38,2
26,8
16,3
4,1
2,4
-
0,8
-
40
5
13
12
5
3
2
-
-
-
100%
12,5
32,5
30,0
12,5
7,5
5,0
-
-
-
69
10
32
16
4
6
-
1
-
-
100%
14,5
46,4
23,2
5,8
8,7
-
1,4
-
-
59
7
30
14
3
3
-
2
-
-
100%
11,9
50,8
23,7
5,1
5,1
-
3,4
-
-
65
5
31
16
9
3
1
-
-
-
100%
7,7
47,7
24,6
13,8
4,6
1,6
-
-
-
18
5
7
5
-
1
-
-
-
-
100%
27,8
38,9
27,8
-
5,5
-
-
-
-
56
11
31
8
6
-
-
-
-
-
l00%
19,6
55,4
14,3
10,7
-
-
-
-
-
62
13
41
8
-
-
-
-
-
-
100%
21,0
66,1
12,9
-
-
-
-
-
-
35
4
14
9
4
2
2
-
-
-
100%
11,4
40,1
25,7
11,4
5,7
5,7
-
-
-
25
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
SELO
Pazarište
Peæane
Perušiæ
Ploèa
Popina
Poèitelj
Raduè
Ribnik
Široka Kula
Srednja Gora
Udbina
Visuæ
Ukupno
UKUPNO
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
VIŠE
102
5
56
25
10
4
-
-
-
2
100%
4,9
54,9
24,5
9,8
3,9
-
-
-
2,0
13
1
6
3
1
2
-
-
-
-
100%
7,7
46,1
23,1
7,7
15,4
-
-
-
-
80
10
31
24
9
4
1
1
-
-
100%
12,5
38,8
30,0
11,3
5,0
1,2
1,2
-
-
43
2
24
9
3
2
2
1
-
-
100%
4,7
55,8
20,9
6,9
4,7
4,7
2,3
-
-
89
19
26
17
7
9
6
3
1
-
100%
21,3
29,2
19,1
7,9
10,1
6,7
3,3
1,2
1,2
41
3
14
15
4
4
1
-
-
-
100%
7,3
34,1
36,6
9,8
9,8
2,4
-
-
-
70
5
33
18
8
3
2
1
-
-
100%
7,1
47,2
25,7
11,4
4,3
2,9
1,4
-
-
30
12
14
3
1
-
-
-
-
-
100%
40,0
46,7
10,0
3,3
-
-
-
-
-
59
11
18
16
10
2
2
-
-
-
100%
18,6
30,5
27,1
17,0
3,4
3,4
-
-
-
33
3
7
12
9
1
1
-
-
-
100%
9,1
21,2
36,4
27,3
3,0
3,0
-
-
-
69
18
39
10
2
-
-
-
-
100%
26,1
56,5
14,5
2,9
-
-
-
-
-
58
6
30
14
4
3
-
-
-
-
100%
10,3
51,7
24,1
6,9
5,2
1,7
-
-
-
1.842
261
782
429
192
101
49
19
6
3
100%
14,2
42,4
23,3
10,4
515
2,7
1,0
0,3
0,2
u izvodima i u pojedinaènim zabilješkama cenzusa.
Raznoliki se podaci ne daju svesti na jedinstvene. U
tablicama koje slijede nedostaju podaci za Podlapac
i Vrebac, upravo zato što nisu potpuni. Za Smiljan i
Brušane postoje samo izvodi.
Obitelji s više od 15 èlanova bile su u selima s
pretežno ili iskljuèivo hrvatskim stanovništvom prava
iznimka, èak su i obitelji s preko deset èlanova bile
rijetkost. U svim hrvatskim selima, osim u Budaku i
Mušaluku, živjelo je preko 80% obitelji koje su imale
samo do deset èlanova. U vlaškim i bunjevaèkim seli-
ma obitelji s preko 20 èlanova nisu bile tako rijetke.
Osamnaest obitelji Bunjevaca i Vlaha imale su barem
do 35, a tri obitelji èak preko 40 èlanova. Najveæa je
bila ona Antona Balenoviæa u Pazarištu s 54 èlana.
Svi ti brojevi predstavljaju samo u ogranièenoj
mjeri pokazatelje dominacije ili odsutnosti velikih
složenih kuæanstava (komplexe Haushalte).64 Najvažnije pitanje, koje se ovdje postavlja, bez sumnje glasi:
Pod "složenim kuæanstvom" podrazumijevaju se obitelji, koje
se sastoje od dvije ili više konjugalnih jedinica u meðusobnom
srodstvu i koje èine potrošaèku i gospodarsku zajednicu.
64
26
Karl Kaser
Tablica 5: Broj obitelji s jednom ili više obiteljskih grana koje su posjedovale zemlju u Lièkom distriktu 1712.
Prosjeèna
velièina
obitelji
BROJ OBITELJSKIH GRANA
SELO
Bilaj
Bruvno
Budak
Buniæ*
Divoselo
Graèac
Kaluðerovac
Komiæ
Korenica
Lovinac
Mazin
Mekinjar
Mogoriæ
Mušaluk
Ukupno
1
2
3
4
5
više
24
19
3
1
1
-
7,5
-
100%
79,2
12,4
4,2
-
4,2
-
-
45
10
18
6
9
2
-
14,8
100%
22,2
40,0
13,3
20,0
4,5
-
7,6
33
27
3
2
1
-
-
100%
81,8
g,i
6,1
3,0
-
-
-
149
60
34
33
12
7
3
13,9
100%
40,3
22,8
22,1
8,1
4,7
2,0
-
53
24
21
5
3
-
2
11,0
100%
45,3
39,6
9,4
5,7
-
1,3
-
158
92
46
15
2
1
-
10,5
100%
58,2
29,1
9,5
1,3
0,6
-
-
27
24
3
-
-
6,5
-
-
100%
88,9
11,1
-
-
-
-
-
29
8
14
5
2
2
12,0
-
100%
27,6
48,3
17,2
6,9
-
1,8
-
109
37
26
28
11
5
1
14,4
100%
33,9
23,9
25,7
10,1
4,6
0,8
-
123
60
34
21
5
2
1
11,7
100%
48,8
27,6
17,1
4,1
1,6
2,5
-
40
13
15
6
2
3
-
12,4
100%
32,5
37,5
15,0
5,0
7,5
-
-
59
32
12
13
1
1
-
10,6
100%
54,2
20,3
22,1
1,7
1,7
-
10,9
65
30
24
7
2
2
-
100%
46,1
36,9
10,8
3,1
3,1
-
-
18
14
3
-
1
-
-
8,3
100%
77,8
16,7
-
5,5
-
-
-
Mutiliæ
25
24
1
-
-
6,8
-
-
(Hrvati)
100%
96,0
4,0
-
-
-
-
-
Mutiliæ
31
18
7
4
2
10,5
-
-
(Vlasi)
100%
58,1
22,6
12,9
6,4
-
-
-
Novi*
Ostrovica
56
43
12
1
-
7,4
-
-
100%
76,8
21,4
1,8
-
-
-
-
35
15
14
4
2
12,1
-
-
100%
42,9
40,0
11,4
5,7
-
-
-
27
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Prosjeèna
velièina
obitelji
BROJ OBITELJSKIH GRANA
SELO
Pazarište
Peæane
Perušiæ
Ploèa*
Popina*
PoèiteIj
Raduè
Ribnik
Široka Kula
Srednja Gora
Udbina
Visuæ
Ukupno
Ukupno
1
2
3
4
5
više
102
66
22
11
2
1
11,3
-
100%
64,7
21,5
10,8
2,0
1,0
-
-
13
6
5
2
-
-
10,9
-
100%
46,1
38,5
15,4
-
-
-
-
80
41
29
8
-
2
11,2
-
100%
51,2
36,3
10,0
-
2,5
-
-
42
15
18
7
2
-
11,9
-
100%
35,7
42,8
16,7
4,8
-
-
-
38
41
19
13
7
6
2
13,2
100%
46,6
21,6
14,8
7,9
6,8
2,3
-
41
20
10
6
4
1
-
12,3
100%
48,9
24,4
14,4
9,7
2,4
-
11,2
69
30
26
6
5
2
-
100%
43,5
37,7
8,7
7,2
2,9
-
-
30
27
3
-
-
-
-
6,7
100%
90,0
10,0
-
-
-
-
-
59
31
14
9
3
1
1
11,3
100%
52,5
23,7
15,3
5,1
1,7
1,7
-
33
10
10
8
4
1
13,1
-
100%
30,3
30,3
24,2
12,1
3,1
-
-
69
55
12
2
-
-
-
7,5
100%
79,7
17,4
2,9
-
-
-
10,5
58
33
15
10
-
-
-
100%
56,9
25,9
17,2
-
-
-
-
1.763
925
473
233
82
37
13
10,7
100%
52,5
26,8
13,2
4,7
2,1
0,7
-
* Za jednu obitelj ne postoje podaci, u Novom za 6 obitelji nema podataka,
za Medak, Vrebac, Podlapac, Smiljan i Brušane nema podataka.
Žive li dvije ili više obitelji zajedno ili ne? Doduše,
"Conscriptio" u tom pogledu ne donosi stopostotno
pouzdane obavijesti, ali pruža dovoljno uporišnih
toèaka, na temelju kojih se može razriješiti pitanje o
dominiranju ili odsustvu velikih složenih kuæanstava.
Obitelji se u "Conscriptio" opisuju uvijek na sljedeæi
naèin:
1. Miho Hronich let 40, sin mali 1, xenske 3
2. Anton Balenovich od let 40, Bratia: Frane Stary brat
50, Pave 38, Marko 36, Miho 34, Nicola 32, Ivan 30,
Illia 28, Sinovacz Stoian 20, Franin sin Jure 16, Markov
sin Simun 16, mala 20, xenskoga 23
U prvom sluèaju kuæni starješina je Miho Hroniæ,
star 40 godina. On ima maloljetnog sina. U kuæi žive
28
Karl Kaser
još tri osobe ženskog roda, vjerojatno Mihina žena i
dvije kæerke. U ovom sluèaju radi se o nuklearnoj
obitelji.
U drugom sluèaju, kuæni starješina Anton Balenoviæ ima 40 godina. On ima starijeg brata, 50-godišnjeg Franu. Ostala braæa su Pave, Marko, Miho,
Nikola, Ivan i Ilija. Stojan je neæak kuænog starješine,
Jure je Franin sin, a Šimun Markov. Nadalje, u kuæi
živi još 20 osoba muškog spola mlaðih od 16 godina
i 23 ženske osobe. Obitelj broji 54 èlana i bez sumnje
ima kompleksnu strukturu.
Otkrivanje pojedinih obiteljskih grana u kuæanstvu nije uvijek jednostavno. U gornjem su sluèaju
obiteljske grane djelomièno jasno prepoznatljive: Anton je imao obitelj, Frane sasvim sigurno, jer se navodi njegov sin Jure, a to se može kazati i za Marka.
Prema godinama ostale braæe može se pretpostaviti
da su svi oni imali obitelj. Velik broj muške i ženske
djece dopušta takav zakljuèak. Dakle, kuæanstvo se
sastojalo od osam obiteljskih grana.
Na temelju raspoloživog materijala relativno je
lako zakljuèiti da li je neko kuæanstvo imalo kompleksnu strukturu – dakle, da li je imalo više od jednog oženjenog braènog para. Sljedeæa tablica pokušat
æe prikazati broj obiteljskih grana. Pritom se mora
raèunati na odreðeni faktor nesigurnosti kako je pokazao gornji sluèaj. Tablica polazi od pretpostavke,
da je muški èlan obitelji stariji od 25 godina bio oženjen i da èini zasebnu obiteljsku granu. Ženidbena
dob je pomaknuta nešto više, jer je sigurno bilo i
takvih sluèajeva, da jedan muški èlan obitelji nije bio
oženjen.
Podaci poput: Jure Lullich od let 32, bratia Nicola
30, Mihat 25, Vid 20, Jurin sin Mate 17, mala 4 xenskoga 12, dopuštaju pretpostavku da su postojale tri
obiteljske grane.
U hrvatskim su selima složena kuæanstva èinila
izrazitu manjinu. U Udbini samo 20,3% obitelji pokazuje kompleksnu strukturu, u Bilaju 20,1%, u Kaluðerovcu 11,1%, u Ribniku 10,0%, u Mušaluku 22,2%
i u Budaku 18,2%. U Novom su složene obitelji (kom-
plexe Familien) s udjelom od 23,2% bile još najraširenije, a najmanje ih je bilo u Mutiliæu 4%. Samo je
osam obitelji u èisto hrvatskim selima bilo sastavljeno
od više od dvije konjugalne obitelji.
U vlaškim i bunjevaèkim selima nisu posvuda
dominirale složene obitelji. U Mekinjaru je samo 45,8%
obitelji imalo kompleksnu strukturu, u Mutiliæu 41,9%,
u Visuæu 43,1%, u Graèacu 41,8%, u Širokoj Kuli
47,5%, a u Pazarištu samo 35,3%. U svim preostalim
selima bile su dominantne složene obitelji. Kompleksna struktura obitelji bila je najraširenija u Bruvnu (77,8%), Komiæu (72,4%) i Mazinu (67,5%).
Prikazano stanje stvari jasno pokazuje da je sklonost formiranju složenih obitelji, koje su usto bile
najèešæe i mnogoljudne, bila veoma naglašena kod
Vlaha i Bunjevaca, a znatno slabije kod Hrvata. Zanimljivo je to da, vjerojatno, ni vlaške ni bunjevaèke
obitelji, kao ni hrvatske, nisu u Liku došle u složenom obliku. Udio složenih obitelji u vlaškim i bunjevaèkim selima poèeo je ponovno rasti tek nakon
doseljavanja. Prouèavanje obitelji, koje su u Liku
doselile tijekom 1712. godine, odnosno kratko vrijeme prije toga, i koje u trenutku popisivanja još uvijek nisu mogle dobiti zemlju (takozvani bezemljaši),
pokazuje da su te obitelji bile veoma male i drugo da
su samo u iznimnim sluèajevima doselile u Liku kao
složene obitelji (tablica 6).
Bezemljaši, koji su se 1712. nastanili u Lici, imali
su malu prosjeènu velièinu od 6,2 èlana po obitelji.
Od 342 obitelji samo su njih 53 (15,5%) imale kompleksnu strukturu. Kod tih bezemljaških obitelji nije
moguæe ustanoviti nikakve znaèajne razlike u velièini
obitelji izmeðu Vlaha, Bunjevaca i Hrvata (osim vlaških bezemljaša u Popini i Ostrovici). S velikom se
vjerojatnošæu može pretpostaviti da su veæ doseljene
obitelji u Liku stizale približno jednako velike. U
sluèaju da je ova pretpostavka toèna, to bi znaèilo da
su obitelji, koje su prebjegle u Vojnu krajinu, samo u
rijetkim sluèajevima prelazile granicu u veæem i složenom sastavu, veæ su uglavnom dolazile pojedine
grane nekadašnjih velikih i složenih obitelji, odnosno, da su obitelji u Krajinu dolazile kao nuklearne
29
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Tablica 6: Broj bezemljaških obitelji s jednom ili više obiteljskih grana u pojedinim selima Lièkog distrikta 1712.
SELO
Bilaj
UKUPNO
1
2
3
4
5
6
VELIÈINA
OBITELJI
7
3
3
-
-
-
-
-
-
Bruvno
17
15
2
-
-
-
-
-
3,4
6,1
Buniæ
25
22
3
-
-
-
-
-
6,2
Divoselo
4
4
-
-
-
-
-
-
5,2
Graèac
38
28
9
1
-
-
-
-
7,6
Kaluðerovac
4
3
1
-
-
-
-
-
6,7
Komiæ
8
6
1
1
-
-
-
-
7,1
Korenica
27
24
3
-
-
-
-
-
5,6
Lovinac
27
23
4
-
-
-
-
-
6,1
Mazin
6
5
1
-
-
-
-
-
5,4
Mekinjar
3
3
-
-
-
-
-
-
5,0
Mogoriæ
2
2
-
-
-
-
-
-
4,5
Mušaluk
9
9
-
-
-
-
-
-
5,2
Novi
10
10
-
-
-
-
-
-
5,5
Ostrovica
3
3
-
-
-
-
-
-
9,4
Pazarište
26
23
2
1
-
-
-
-
6,3
Peæane
1
1
-
-
-
-
-
-
6,0
Perušiæ
68
63
4
1
-
-
-
-
5,7
Ploèa
4
4
-
-
-
-
-
-
7,0
Popina
38
22
8
6
1
-
-
1
10,0
Raduè
5
5
-
-
-
-
-
-
5,0
Ribnik
3
2
1
-
-
-
-
-
4,7
Široka Kula
3
3
-
-
-
-
-
-
9,0
Srednja Gora
4
3
1
-
-
-
-
-
7,2
Visuæ
4
3
1
-
-
-
-
-
5,5
Ukupno
342
289
41
10
1
-
-
-
6,2
100,0%
84,5
12,0
2,9
0,3
-
-
-
-
obitelji, jer su kao takve i ranije živjele. Prvo je vjerojatno bio sluèaj s obiteljima Bunjevaca i Vlaha: oni
su se doselili u užim obiteljima, jer su se ranije bili
razdvojili od svojih obitelji; a nakon doseljenja ponovno su formirali složene obitelji. Drugo je, uz odreðena ogranièenja, bio sluèaj s hrvatskim obiteljima.
Oni su doselili u užim obiteljima, jer su i ranije obièavali tako živjeti, stoga su nakon naseljavanja samo
u malom broju formirali složene obitelji poput Bunjevaca i Vlaha.
Što znaèi ova spoznaja? Sve dok je izolirano promatramo, ona æe nam veoma malo govoriti. Iako smo
se bavili porijeklom i doseljavanjem Vlaha, Bunjevaca i Hrvata u Vojnu krajinu, potrebno je uspostaviti
èvršæi kontekst. U osnovi moramo razlikovati dvije
migracijske struje s razlièitom kulturnom pozadi-
30
Karl Kaser
nom: hrvatski doseljenièki val dolazi u Vojnu krajinu
iz sjevernog zaleða, a Vlasi i Bunjevci s juga.
Cenzus nije sluèajno pravoslavne doseljenike zabilježio kao "Vlahe", a katolièke Bunjevce kao "katolièke Vlahe". U to su vrijeme Vlasi i Bunjevci bili
dvije analogne socijalne grupe, koje su živjele po kulturnom obrascu balkanskog patrijarhata. Ako slijedimo migracijske smjerove obje grupe odvest æe nas
oni u teško pristupaèna podruèja Dinarskih planina
– u središte balkanskog patrijarhata. Njegova je povijest dugaèka i komplicirana, a o tome je napisana i
knjiga.65 Od 13./14. stoljeæa poveæava se broj pisanih
svjedoèanstava o postojanju patrilinearnih društava u
središnjim dinarskim podruèjima. Takva su unilinearna društva predstavljala u Europi tog doba iznimku. Možemo pretpostaviti da su se od kasne antike
postojeæa unilinearna (patrilinearna) društva u ostaloj
Europi preobrazila u bilinearna. Bilinearnost nam je
veoma bliska, naš sustav srodstva temelji se na njoj:
srodstvo nastaje ženidbom kako u muškoj tako i u
ženskoj liniji. Neprihvatljiva je pretpostavka da se
patrilinearnost razvila u 13./14. stoljeæu. Ona potjeèe
iz vremena prije uspostavljanja bilinearnosti. Ovaj
ekstremno patrijarhalni kulturni obrazac mogao je
preživjeti samo u posebnim uvjetima – u uvjetima
nomadskoga i polunomadskoga pastoralnog društva
u Dinarskim planinama. Opæenito se može ustvrditi
da to nije ništa neobièno.
Pastoralna društva obièno prakticiraju unilinearni
sustav srodstva (matrilinearni ili patrilinearni). Nositelji balkanskog patrijarhata bile su uglavnom tri
socijalno-etnièke skupine: albanska, vlaška i slavenska. Od presudne važnosti za to nije bila etnièka pripadnost nego gospodarska djelatnost, poput uzgajanja koza i ovaca u središnjim predjelima Dinarskog
gorja.
Nakon što su osmanska osvajanja pokrenula migracije velikih razmjera, brojni su se stanovnici povukli iz ravnice u planine. To stanovništvo nije samo
pravilo društvo pastirima, koji su tamo napasali svoju
stoku, nego je preuzelo veæ prokušan obrazac balkanskog patrijarhata – tim više što su te patrilinearne
muškocentriène strukture bile idealne za izgradnju
obrambenih zajednica. Na patrilinearnoj osnovi stvoreni su društveni oblici organiziranja, koji su sve donedavno odolijevali svim "napadima": takva su društva na patrilinearnoj osnovi u sjevernoalbansko-crnogorskom podruèju kao i na podruèju od središnje
Albanije preko Makedonije i sjeverne Grèke. Središnji element u oba oblika predstavljala je složena obitelj.
Za naš kontekst od presudne je važnosti to, da su
te patrijarhalne strukture povratkom iz planina u ravnice, o èemu na ovom mjestu nije moguæe detaljnije
govoriti,66 prenijete na ratarsko stanovništvo u dolinama i ravnicama, daleko izvan dinarskih zona pastoralnog gospodarstva. Jedan dio tih migracija èinile
su vlaške i bunjevaèke obitelji koje su se konaèno
nastanile u Vojnoj krajini. Doduše, patrijarhat i složena patrilinearna obitelj izgubili su u Vojnoj krajini
okvirne ekonomske i ekološke uvjete za svoju reprodukciju; ali su ove obitelji zbog neke vrste cultural
lag-a još naraštajima reproducirale svoj tradicionalni
kulturni obrazac.
Iz tog se konteksta mogu bolje razumjeti razlike
u sastavu obitelji izmeðu pojedinih skupina doseljenika u Liku, Vlaha i Bunjevaca, s jedne strane i Hrvata, s druge strane. No, unatoè svim razlikama postojale su i snažno izražene zajednièke osobine svih
skupina naseljenika. Tu treba uvrstiti i èinjenicu da
je kod obitelji u hrvatskim selima postojala tendencija – iako nije bila tako snažno naglašena kao kod
Vlaha i Bunjevaca – ka kompleksnim strukturama
kuæanstva. To je rezultiralo time, da su hrvatske obitelji u Lici imale daleko veæu prosjeènu velièinu kuæanstva od stanovništva u veæini susjednih srednjoeuropskih regija, u pravcu sjevera.
To nas dovodi do oblika nasljednih obièaja koji su
Kaser, Karl (1992): Hirten, Kämpfer, Stammeshelden. Ursprünge und Gegenwart des balkanischen Patriarchats. Wien,
Köln, Weimar.
O tome vidjeti: Paveliæ: Bunjevci, 5, 8, 32 f; Pavièiæ: Seobe, 101-103,
245-254; Cvijiæ, Jovan (1922): Metanatazièka kretanja, njihovi
uzroci i posljedi. (=Srpski etnografski zbornik. Sv. 24) Beograd.
65
66
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
31
bili presudni za naèin obiteljskog povezivanja, a koji
se takoðer mora promatrati u širem kontekstu: u istoènoj kao i u jugoistoènoj Europi dominiralo je sve do
kasnog 19. i poèetka 20. stoljeæa nasljedno pravo, barem u seoskim podruèjima, prema kojemu su svi muškarci, iskljuèujuæi žene, bili ravnopravni u nasljeðivanju nepokretne imovine vezane za zemlju.67 Ovdje je više nasljednika bilo naèelno povezano u zajednicu zajednièkog privreðivanja (Gesamthandgemeinschaft). Oni su zajedno stjecali nasljedstvo i smatrani su zajednièkim nasljednicima ostavitelja. Naèelno, svaki pojedini nasljednik nije mogao slobodno
raspolagati svojim dijelom, no, ipak je imao pravo
zahtijevati podjelu ostavštine, iako takva želja zbog
višestrukog pritiska javnosti nije bila realizirana. 68
Nasljedni je sustav, doduše, predviðao kolektivno prenošenje, ali je istovremeno ostavljao moguænost podjele zemljišnog posjeda, ponajèešæe nakon oèeve smrti, obièno meðu sinovima. Dakle, transfer naslijeðivanog posjeda (der erbliche Besitztransfer) provodio
se u naèelu tako da je posjed naraštajima ostajao u
zajednièkom vlasništvu ili je bio ravnomjerno podijeljen izmeðu osoba s pravom nasljedstva.69
Što se tièe historijskih sustava formiranja kuæanstava, prakse nasljeðivanja – izvedene iz predodžbi o
kolektivnom nasljedstvu – kriju u sebi dvostruki potencijal: jedna je krajnost bio sustav koji je poèivao na
kuæanstvu nuklearne obitelji u kombinaciji s neolokalnim reguliranjem boravišta, i to u sluèaju kada
se slobodna dioba prakticirala sustavno i u svakoj
generaciji; drugi je sustav poèivao na složenim kuæanstvima, a pretpostavljao je patrilokalnost, u sluèaju kada je slobodna dioba bila spreèavana generacijama. Izmeðu te dvije ekstremne varijante moguæi
su brojni meðuoblici.70
No, koja je od spomenutih varijanti stoljeæima ili
samo u odreðenim razdobljima dominirala, ovisi o
cijelom nizu dodatnih faktora, kao primjerice o demografskom razvitku, raspoloživosti zemlje, kulturnoj pozadini ili o utjecaju vlasti.71
Ako se gore opisano primijeni na praksu nasljeðivanja u Lici, postaje jasno, da je obiteljski sustav
kod sve tri velike skupine stanovništva – kod Vlaha,
Bunjevaca i Hrvata – poèivao na predodžbama o kolektivnom nasljeðivanju i posjedovanju; dakle i kod
obitelji koje su došle iz Hrvatske. Uzrok razlika u
strukturi kuæanstva, prilikom opæenito jednakog prava raspolaganja nasljedstvom, ležao je tada prvenstveno u ciklusu u kojem je provedena dioba kuæanstava. Pokušajamo pobliže razmotriti stvarno stanje:
Temeljno naèelo formiranja kuæanstava kod svih ovdje prouèavanih grupa bio je strogi patrilokalni sustav
ženidbe. Tako su sinovi nakon ženidbe ostajali u
kuæi, a kæerke su nakon udaje odlazile. Ta se praksa
može u jednakoj mjeri uoèiti kako kod hrvatskih tako
i kod vlaških i bunjevaèkih obitelji. To potvrðuje i
èinjenica, da su izmeðu više od 22.000 ljudi, koji su
bili obuhvaæeni popisom, pronaðene samo tri osobe
koje su kao zetovi živjele u ženinoj obitelji (jedan u
hrvatskoj i dva u vlaškim obiteljima).72 S time je bio
povezan i ravnopravan zahtjev svih odraslih muškaraca za kolektivnim vlasništvom nad kuæom. To je
stupalo na snagu samo u sluèaju kada je dolazilo do
diobe posjeda. Samo u sluèaju smrti muškog starješine nuklearne obitelji mogla je udovica privremeno
preuzeti voðenje kuæanstva i na taj naèin ostvariti
pravo vlasništva. Ovakva je kombinacija, doduše, bila
veoma rijetka. U popisu iz 1712. od 2.178 kuæanstava
bilo ih je ukupno 13 (0,59%), na èijem se èelu nalazila žena (udovica) (šest hrvatskih, pet vlaških i jedno
O tome vidjeti Kaser, Karl (2000): Macht und Erbe. Männerherrschaft, Besitz und Familie im östlichen Europa (1500-1900).
Wien-Köln-Weimar.
68
Kaser, Karl (1996): Fortgesetzte Leibeigenschaft in Osteuropa.
U: History of the European Family. (Manu.) 20. Usp. o tome i:
Ogris, W. (1971): Erbengemeinschaft. Bd. 1/ 1971, 954.
69
Kaser, Karl (1997): Der Erbfall jenseits der "Hajnal-Mitterauer-
Linie". Historische Haushaltsformierungsmuster im Südosten
Europas. U: Wiener Wege der Sozialgeschichte. Themen, Perspektiven, Vermittlungen. Wien, Köln, Weimar, 169.
70
Isto, 168-169.
71
Isto.
72
Conscriptio.
67
32
Karl Kaser
bunjevaèko kuæanstvo; kod jednog je kuæanstva pripadnost skupini nejasna).73
Patrilokalni naèin ženidbe i ravnopravno nasljeðivanje muških èlanova odreðivali su sustav formiranja
kuæanstava kod sve tri skupine. Da li je u pojedinim
selima postojala težnja da u kraæim intervalima doðe
do diobe kuæanstva ili je bila uobièajenija praksa da
tijekom više generacija ne dolazi do diobe, moglo je
– opæenito govoreæi – ovisiti o kombinaciji više èimbenika. U sluèaju cenzusa iz 1712. bio je to veæ gore
podrobnije opisani èimbenik: kulturna tradicija. Ona
objašnjava kako je, u tada još uvijek sliènim uvjetima
naseljavanja i vlasništva, došlo do razvoja tako razlièitih tendencija u praksi diobe kuæanstava u hrvatskim, vlaškim i bunjevaèkim mjestima.
Veæ je pobliže opisano, da je ta tradicija bila ukorijenjena kod vlaškog i bunjevaèkog stanovništva. Ona
hrvatskog stanovništva bila je velikim dijelom vezana
za hrvatsko zaleðe u kojem su prevladavala feudalna
imanja. Zbog njihove daleko èvršæe ukljuèenosti u
vlastelinski i crkvenoorganizacijski sustav, kao i zbog
njihovog naèina egzistencije temeljenog na poljoprivredi, koji se znatno razlikovao od onoga Vlaha i
Bunjevaca, nije se gore opisani kulturni obrazac vlaškog i bunjevaèkog stanovništva dugo održao kod hrvatskih kolonista. Unatoè tome, kod hrvatskih doseljenièkih obitelji bila je takoðer zastupljena strogo održavana praksa agnatskog nasljeðivanja i sustav formiranja kuæanstva, koji je predviðao zajednièki život,
barem s vremena na vrijeme, više oženjenih parova
na temelju sustava nasljeðivanja i patrilokalne ženidbe unutar kuæanstva. To je takoðer imalo za posljedicu da su uskoro sva hrvatska sela imala veæi ili
manji udio velikih i složenih kuæanstava. Diobe su
tada najvjerojatnije predstavljale posve normalan dio
obnove kuæanstva. No, nemoguæe je utvrditi nekakav
posebni obrazac u tempiranju tih dioba. U skladu s
težnjama nastojao se ostvariti sustav formiranja kuæanstva, koji nije bio u skladu sa životnim ciklusom
(npr. oženjeni se sinovi dijele nakon smrti oca), nego
73
74
Isto.
Isto.
sustav koji se ravnao prema ciklusu obnove kuæanstva
(nasljeðivanje vlasništva, ako se kuæanstvo tijekom
naraštaja podijelilo na razlièite grane). Unatoè tome,
diobe su u to vrijeme bile veoma èeste, što je vjerojatno ovisilo i o zalihama zemljišta, kojega je tada
još uvijek bilo dovoljno na raspolaganju.74 Pokušajmo
na ovom mjestu razmotriti daljnji razvitak obitelji
kod sve tri etnije u Lici u prvoj polovici 18. stoljeæa:
Regeneracijska faza složene obitelji kod Vlaha i Bunjevaca, nakon ponovnog naseljavanja Like, bila je
sigurno uznapredovala, jer se u cenzusu jedva nalaze
pokazatelji veæ provedenih dioba obitelji. Popisno je
povjerenstvo zabilježilo kod tri obitelji da su se nalazile neposredno pred diobom. U godinama i desetljeæima nakon 1712. tempo dioba obitelji vjerojatno
se ubrzao, kao primjerice u Perušiæu.
Broj obitelji koje su u Perušiæu posjedovale zemljište narastao je izmeðu 1712. i 1726. godine s 85 na
127 obitelji,75 dakle za 42 obitelji. Uzrok ovog poveæanja može se tražiti velikim dijelom u diobama
obitelji i njihovih posjeda, a manjim dijelom u novim
naseljavanjima. U meðuvremenu je naseljeno devet
novih obitelji,76 a barem 23 nove obitelji koje su posjedovale zemlju nastale su diobama. Do godine 1712.
provedene su u Perušiæu, vjerojatno, samo dvije diobe
obitelji i zemljišnog posjeda. Porkulab Janko Jurišiæ
i knez Miko Jurišiæ (Novokršæani) podijelili su prvotno zajednièki zemljišni posjed na dva jednaka dijela:
Janko Jurissich
Pod kuchiom
15 Strikh
U Kulinoi glavichi
25
U Selischu
13
u dugopolchih
26
U Kapitanovchu
13
pod Gredani
13
u Stitaru
13
kod Kalderne
13
u Podshvih
72
Loncarski pod osmicha dol 35
veliki Duboki i Jurisima
poliana i Kosa
13
vise Guunista
49
Miko Jurissich
15 Strikh
25
13
26
13
13
13
13
72
35
13
-
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
vise konskoga berda
u uskih
300 Strikh
od let 40,
mala 2
xenskoga 2
13
4
300 Strikh
od let 34,
mala 3
xenskoga 5
Usporedba broja stanovnika i obitelji u kapetanijama i porkulabijama za 1712. i 1746. godinu pokazuje da dogaðaji u Perušiæu nisu bili sporadièni
sluèajevi, veæ opæenita tendencija. Porast stanovnika,
koji su posjedovali zemljište, bio je u postocima manji nego porast obitelji sa zemljišnim posjedom:
Tablica 7: Broj stanovnika i obitelji sa zemljišnim
posjedom u Lièkom distriktu 1712. i 1746.
Kapetanija
Bilaj
Stanovnika
Stanovnika
Obitelji
Obitelji
1712.
1746.
1712.
1846.
514
1.161
46
131
Buniæ
3.067
5.556
216
530
Graèac
1.651
2.083
156
234
Lovinac
2.719
4.083
234
410
Medak
1.160
1.048
112
124
Novi
1.053
1.576
115
199
Perušiæ
1.518
2.613
163
264
Podlapac
2.374
3.015
216
323
706
838
71
101
Udbina
3.219
3.580
302
375
Vrebac
1.461
1.987
108
201
Zvonigrad
2.504
1.464
188
168
347
415
29
47
1.047
1.945
95
247
668
932
59
98
Smiljan
1.283
2.144
139
290
Ukupno
25.291
34.410
2.249
3.742
Ribnik
Porkulabija
Komiæ
Pazarište
Široka
Kula
33
ZEMLJIŠNOPOSJEDOVNE PRILIKE
Zauzimanje zemlje
Zauzimanje zemlje u Lici dogaðalo se paralelno
s ponovnim naseljavanjem. Nakon stihijske faze naseljavanja u razdoblju izmeðu 1696. do 1701. veliki
dio obradive zemlje bio je ponovno kultiviran. Godine 1712. zemljište je bilo veæ u tolikoj mjeri razdijeljeno pa novi doseljenici više nisu mogli raèunati
na dobivanje zemlje koja bi bila dovoljna za uzdržavanje obitelji.77
Lièani su na tri naèina mogli doæi u posjed zemlje. Kupovanje zemlje bila je vjerojatno najmanje uobièajena moguænost. U "Conscriptio" se za to navode
neki primjeri u selima Budak, Pazarište i Perušiæ. U
Perušiæu su navodno Novokršæani prije svog odlaska
pokušali prodati zemljište. Tako je oko 1705. Vlah
Milašin Javorina kupio zemljište velièine jedanaest
jutara od harambaše Murgiæa (Harambaga Murgich).
U Pazarištu su zabilježene dvije prodaje zemljišta. U
oba sluèaja novopridošli su stanovnici u potrazi za
zemljom kupili male dijelove zemljišta od obitelji,
koje su veæ posjedovale zemlju. Grgo Hrvatin (Gergo
Hernatin) kupio je od Martina Butorca otprilike jedno jutro, Petar Štimac (Peter Stinach) od Gašpara
Èaèiæa jedva pola jutra a od Grge Pavletiæa (Grge
Paulatich) treæinu jutra. U Budaku se zemljište kupovalo od onih obitelji, koje su ponovno napustile Liku.
Druga moguænost stjecanja zemlje bilo je dodjeljivanje od strane uprave Dvorske komore. To se dogaðalo putem konfirmacijskog pisma. Popisno povjerenstvo iz 1712. godine imalo je zadatak utvrditi
vlasnike takvih pisama.78 Istraga je pokazala da ih je
samo mali broj obitelji posjedovao. U Perušiæu je,
primjerice, od 85 obitelji njih 21 imala takav dokuUsp. Conscriptio i AH/GKV, kut. 2, 1726.
Vidi Conscriptio. Tamo se još devet obitelji navodi kao bezemljaške, iako su veæ bile kupile zemljište.
77
KA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35.
78
KA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35.
75
76
34
Karl Kaser
ment, u Graèacu sedam obitelji od njih 156, u Ploèi
šest od 43, u Raduèu èetiri od 70 i u Bilaju jedna od
dvanaest obitelji.
Velika je veæina zemljišta, kako su smatrali Lièani, bila "osvojena sabljom", odnosno uzurpirana,
kako je držala vojna vlast.79 Lika je sasvim sigurno
Osmanlijama oteta "sabljom", a samo je mali dio Lièana, koji su posjedovali zemlju, sudjelovao i u njezinom ponovnom osvajanju. U njihovom je sluèaju
prisvajanje zemljišta bilo s moralne strane legitimno.
Veæina je zemljišta zaposjednuta bez sudjelovanja
komorskih vlasti koje bi to trebale regulirati. U skladu
s tim veæina naselja kao i raspodjela zemljišta bila je
nesreðena i neorganizirana.
Od obitelji, koje su do 1712. doselile u Liku, nije
svaka mogla doæi do zemljišta. Velik broj obitelji ostao je bez zemljišnog posjeda. One su dobile status
bezemljaša i nisu pozivane u vojnu službu. Kao što
pokazuje tablica 880 u veæini sela živjela je i poneka
bezemljaška obitelj. Broj bezemljaških obitelji opao
je sa 400 (1712.) na toèno 300 godine 1746.81
Neke od ovih obitelji nastojale su da im Popisno
povjerenstvo dodijeli zemljište. Meðutim, ono nije
moglo pronaæi slobodno zemljište.82
Tablica 8: Broj bezemljaških obitelji u pojedinim selima
Lièkog distrikta 1712.
SELO
Bilaj
Bruvno
Buniæ
Divoselo
Graèac
Jošane
Kaluðerovac
Komiæ
Korenica
Lovinac
Mazin
Mušaluk
Novi
OBITELJI
3
17
23
4
38
6
4
8
23
27
6
9
10
SELO
Ostrovica
Pazarište
Peæane
Perušiæ
Ploèa
Popina
Ribnik
Široka Kula
Smiljan
Srednja Gora
Visuæ
Vrebac
Zvonigrad
UKUPNO
OBITELJI
2
24
1
61
4
6
3
3
23
4
4
20
37
400
Bezemljaške obitelji Buniæa imale su kuæe u i oko
Buniæa. U "Conscriptio" se njihova djelatnost pobliže
ne specificira. Samo se navodi da su oni svoju egzistenciju osiguravali fizièkim radom.
Dodjeljivanje zemljišta i struktura naselja
Velik dio zemljišta u Lici bio je, dakle, uzurpiran.
U tim sluèajevima komorske vlasti nisu mogle utjecati na oblikovanje naseobina, kao ni na raspodjelu
zemljišta. Samo u deset sela mogu se nazrijeti tragovi
organiziranog djelovanja, naime, u Korenici, Buniæu,
Visuæu, Peæanima, Jošanima, Ploèi, Mekinjaru (svi u
Krbavi), Širokoj Kuli, Mušaluku i Kaluðerovcu.
Naèelno se mogu ustanoviti dvije vrste organiziranog djelovanja: u veæini sluèajeva zadiralo se samo u raspodjelu zemljišta, u dva sluèaja u raspodjelu
zemljišta kao i u oblikovanje naselja.
Prvo o onim sluèajevima u kojima je došlo do
intervencije kod raspodjele zemljišta. Ovdje je opet
potrebno razlikovati dva naèina postupanja: 1. Podjela seoskog zemljišta na takozvane skvadre i petine i
2. Dodjeljivanje zemljišta, koje je pripadalo jednom
selu, svim obiteljima prema odreðenom kljuèu.
Komorske su vlasti provele podjelu na skvadre i
petine samo u selima u Krbavi i to ne u svima. Taj
sustav podjele u osnovi je funkcionirao tako da su
zemljišni posjedi jednog sela, ukoliko su bili dovoljno
veliki, najprije podijeljeni na skvadre. Zatim su skvadre bile podijeljene u proizvoljan broj petina. Jednu
petinu mogla je posjedovati jedna ili više obitelji zajedno. Velièina jedne skvadre i jedne petine oèito nije
bila utvrðena, veæ je njezina velièina odreðena individualno od sela do sela.
Isto.
U "Conscriptio" se navode razlièite brojke bezemljaških obitelji.
Izvodi navode manje brojke nego pojedinaèni iskazi. Koji su
podaci toèni teško je odluèiti. Ovdje se navode brojke iz izvoda.
81
KA/WrHKR-KA VII-349.
82
U Korenici primjerice šest obitelji, Luke Jovetsicha, Ostoie
Miroevika, Jovana Basilenika, Bože Pankovicha, Mihata Milkovicha i Ivana Miletika.
79
80
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Sve te jedinice mjerile su se prema tada uobièajenoj mjernoj jedinici, takozvanom štriku (Strikh/
Strick, hrvatski: uže). Štrik je inaèe bio mjera za dužinu, a ne za površinu. Dužina jednog štrika definirana je u Popisu sa "40 welliche Ellen oder sogenandte Braza", dakle dužinom od 40 venecijanskih
lakata. Takav se štrik oznaèavao kao "großer Corbaver-strikh" (veliki krbavski štrik). Pored toga postojao je još jedan mali štrik, koji je bio dug samo 20
venecijanskih lakata. Taj mali štrik primijenio se samo kod razmjeravanja zemljišta u selu Ostrovica.
Problem preraèunavanja štrika u neku uobièajeniju mjernu jedinicu leži u tome, što su se u to vrijeme u tom podruèju primjenjivali mali i veliki venecijanski lakat, a u "Conscriptio" se nigdje eksplicitno
ne navodi kojim je laktom mjereno. Kratki venecijanski lakat iznosio je tada 639,59 mm, a dugi 685,77
mm.83 Raèunanje dugim laktom dalo bi štrik dužine
od 27,43 m, a kratkim laktom štrik dužine 25,58 m.
Štrik je pretvoren od mjere za dužinu u mjeru za
površinu, tako je bilo definirano, da štrik kao mjera
za površinu iznosi u dužinu devet, a u širinu jednu
desetinu štrika. U sluèaju dugog venecijanskog lakta
dobiva se na taj naèin površina od 677,164 m2. U
važnijim sluèajevima štrik (temeljen na izraèunu s
dugim venecijanskim laktom) æe se u daljnjem tekstu preraèunati u beèko jutro – jedinicu za površinu
(a 5.755 m2) koja se u to vrijeme obièno upotrebljavala.84
Samo je u Buniæu i u Korenici seoski zemljišni
posjed bio dovoljno velik da se mogao podijeliti na
skvadre. Poljoprivredno korisna površina sela Buniæ
iznosila je primjerice 23.780 štrikova. Ta je površina
u prvom valu raspodjele bila podijeljena u èetiri skvadre. Svaka skvadra bila je privremeno podijeljena na
Herkov, Zlatko (1971): Mjere hrvatskog Primorja. Rijeka, 103.
Podaci u izvorima koji se odnose na mjere proturjeèni su i
netoèni. Gruber interpretira mjere u izvorima drukèije i došao je
do rezultata, da 1štrik iznosi 7.524,49 m2 (dugi venecijanski lakat)
odnosno 6.545, 21 m2. Vidjeti Siegfried Gruber (2000): Good luck
for pioneers and bad luck for latecomers: different settlement
patterns in resettling Lika around 1700 (manu).
83
84
35
deset jednakih petina. Prva skvadra bila je primjerice
razdijeljena na deset petina a 582 štrika, dakle, cijela
je skvadra obuhvaæala 5.820 štrikova. Buduæi da velièine zemljišnog posjeda nisu uvijek ispale prema planu, dolazilo je do manjih odstupanja pa je u konaènici prva skvadra iznosila 5.953 štrika. Isto se ponavljalo i kod preostale tri skvadre, sve dok cijela površina nije bila razdijeljena. Ukupne površine pojedinih skvadri pokazale su samo neznatna odstupanja:
Tablica 9: Velièina pojedinih skvadri u selu Buniæ 1712.
1. skvadra
2. skvadra
3. skvadra
4. skvadra
UKUPNO
5.953 štrika
5.896 štrikova
5.922 štrika
6.009 štrikova
23.780 štrikova
Osim toga selo je posjedovalo još i zemljište, koje
je bilo udaljeno od sela, a ležalo je u podruèju Kozjan-Brezovo (sjeverno od Buniæa). Odmah nakon
protjerivanja Turaka oranice i livade u tom podruèju
dodijeljivane su doseljenim Vlasima. Gotovo svaka
obitelj, koja je posjedovala zemlju u Buniæu, imala je
i zemljišni posjed u podruèju Kozjan-Brezovo. Sukladno podjeli na skvadre u Buniæu bilo je i podruèje
Kozjan-Brezovo podijeljeno na èetiri skvadra a deset
petina. Skvadre su doduše ovdje bile znatno manje,
jer je podruèje obuhvaæalo ukupno samo 8.000 štrikova:
Tablica 10: Velièine pojedinih skvadri podruèja
Kozjan-Brezovo koje je pripadalo selu Buniæ 1712.
1. skvadra
2. skvadra
3. skvadra
4. skvadra
UKUPNO
2.044
1.922
1.992
2.042
8.000
štrika
štrika
štrika
štrika
štrikova
Svakom od èetiri skvadre upravljao je takozvani
"Teiler" ("djelitelj"), odnosno razmjeravao ju je. Zadatak tih djelitelja je vjerojatno bio da provedu de-
36
Karl Kaser
taljnu podjelu zemlje u svojoj skvadri, da posreduju
u spornim sluèajevima i da vode nužnu dokumentaciju. Djelitelj prve skvadre bio je primjerice kapetan
Buniæa, Dubrava Knezoviæ (Dobrava Knesovik), a
djelitelj druge skvadre bio je Vasilj Panjkoviæ (Vasil
Paincovik). Kada je Popisno povjerenstvo stiglo, djelitelji su prisegnuli i naloženo im je da objave velièinu, položaj i vlasnike zemljišta.
Podruèje Korenice bilo je takoðer podijeljeno na
èetiri skvdre. Ovdje su one bile veæe jer je ukupna
površina bila veæa (31.995,5 štrikova). Jedna je skvadra imala oko 8.000 štrikova, a prva je imala toèno
8.626 štrikova. Jedna skvadra u Korenici sastojala se
od 21 petine. U Buniæu je jedna skvadra imala deset
petina. Petine jedne skvadre nisu bile jednake velièine: One prve skvadre iznosile su izmeðu 555 štrikova i 657 štrikova, one druge skvadre izmeðu 572 i
600 štrikova. Velièina jedne petine mogla je ovisiti
izmeðu ostaloga i o kvaliteti tla.
Petinu je mogao posjedovati jedan vlasnik zemljišta ili više njih zajedno. Kapetan Buniæa, primjerice, sam je posjedovao cijelu petinu koja je imala 600
štrikova. Ako je na jednoj petini bilo više vlasnika
zemljišta, jednomu je meðu njima oèito bio povjeren
zadatak voðenja manjih upravnih poslova. Ostali suvlasnici na petini bili su takozvani "sudruzi" ili "suprežnici". Jedna je petina mogla imati šest sudruga,
kao primjerice treæa petina èetvrtog skvadra:
Treæa petina Milan Racavika ........................................ 155 štrikova
1. suprežnik Novak Brasich ...................................... 78 štrikova
2. suprežnik Radan Brasich .................................. 77 štrikova
3. suprežnik Radosaff Rakovich ........................... 51 štrik
4. sudrug Radosin Miritsch .................................. 80 štrikova
5. sudrug Radoiza Schirrongia ............................ 80 štrikova
6. suprežnik Phillip Ratcovik ............................... 70 štrikova
Iznos petine ........................................................ 591 štrik
Što je više sudrugova dijelilo petinu to je, naravno,
manji bio njihov individualni zemljišni posjed. Treæa
petina prve skvadre imala je primjerice samo jednog
sudruga:
Treæa petina Radosaff Rinich ................................. 354 štrika
Suprežnik Ivan Silarovich .................................... 220 štrikova
Iznos petine ............................................................ 574 štrika
Nije potpuno jasno kako je mogao nastati takav
nesrazmjer u dijeljenju jedne petine. Moguæe bi objašnjenje bilo da su odreðene obitelji na temelju posebnog položaja svoga starješine (knez, porkulab, kapetan) dobile veæe zemljište. Doseljenici koji su neprestano pristizali bili su raspodijeljeni na petine prosjeènih obitelji, tako da je jedna petina morala opskrbljivati pet ili šest sudrugova. Velièina zemljišta
bila je u svakom sluèaju neovisna o velièini obitelji.
Tako je primjerice obitelj Mihajla Batiniæa s 25 èlanova posjedovala zemljište od 160 štrikova, a obitelj
Petra Franiæa s takoðer 25 èlanova imala je posjed od
256 štrikova. Obitelj Radojice Dozetoviæa s 19 èlanova
posjedovala je zemljište velièine 274 štrika.
Zemljišni posjedi sela Peæane, Visuæ i Jošane bili
su takoðer podijeljeni na petine. Za podjelu u skvadre
bilo je zemljište ovih sela sve u svemu premalo. Zemljište sela Peæane velièine 2.561 štrik bilo je podijeljeno u èetiri petine, a ono sela Visuæ (7.490 štrikova) i Jošane (9.624 štrika) u 21 petinu.
Poseban oblik dijeljenja zemlje na petine bio je
primijenjen u selu Ploèa. Petina je ovdje oznaèena
kao buljuk (Bulliuk = turska vojna jedinica). Tako
je 11.788 štrikova seoskog zemljišta bilo podijeljeno
u tri buljuka. Buljuci, koje Popis izrièito izjednaèava
s petinom, ipak nisu imali sudruge. Buljuci su, osim
toga, bili znatno veæi nego petine u drugim selima i
veoma su varirali s obzirom na velièinu površine:
Tablica 11: Buljuci sela Ploèa 1712.
1. buljuk
2. buljuk
3. buljuk
UKUPNO
OBITELJ
9
12
22
43
ŠTRIK
2.577
3.852
5.359
11.788
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Prilikom podjele seoskog zemljišta na petine vjerojatno je bilo tako da je jedna petina ležala uz drugu
i da su zemljišni posjedi, koji su pripadali jednoj kuæi,
bili prilièno zbijeni. Prilikom primjene metode raspodjele svih zemljišnih cjelina koje su pripadale jednom selu na sve obitelji sa zemljom, zemljišni posjedi
jedne kuæe nisu ležali prema odreðenom kljuèu jedni
pored drugih. Svaka je kuæa naèelno imala udjela u
svakoj zemljišnoj cjelini.
Široka Kula imala je primjerice sedam zemljišnih
cjelina koje su nosile sljedeæe nazive: u poliu Dolike,
Kerchevine, Strichichiu, u Jagodni, u Podovich, u Planini Livade i Bare. Od 59 kuæa njih 53 imale su udjela
u svakoj od spomenutih zemljišnih cjelina. Preostalih
šest kuæa nije imalo udjela u cjelini Kerchevine. Svakoj je kuæi bila dodijeljena još i okuænica. Udio pojedinih kuæa u sedam zemljišnih cjelina nije bio jednak, veæ je postojalo 15 razlièitih velièina. Velièina
zemljišta protezala se od 40 do 597 štrikova:
Tablica 12: Raspodjela zemlje u selu Široka Kula 1712.
17 kuæa
12 kuæa
8 kuæa
5 kuæa
4 kuæe
2 kuæe
2 kuæe
2 kuæe
1 kuæa
1 kuæa
1 kuæa
1 kuæa
1 kuæa
1 kuæa
1 kuæa
Ukupno
a
a
a
a
a
a
a
a
255,0 štrikova
127,5 štrikova
40,0 štrikova
117,5 štrikova
510,0 štrikova
597,0 štrikova
188,0 štrikova
84,0 štrika
470,0 štrikova
373,0 štrika
327,0 štrikova
312,0 štrikova
251,0 štrik
235,0 štrikova
135,0 štrikova
4.335,0 štrikova
1.530,0 štrikova
320,0 štrikova
587,5 štrikova
2.040,0 štrikova
1.194,0 štrika
376,0 štrikova
168,0 štrikova
470,0 štrikova
373,0 štrika
327,0 štrikova
312,0 štrikova
251,0 štrik
235,0 štrikova
135,0 štrikova
12.653,5 štrikova
Zemljišni posjedi velièine 117,5 štrikova odgovarali su zemljišnim posjedima velièine 127,5 štrikova
bez zemljišne èestice "Kerchevine". Zemljištu velièine
235 štrikova nedostajala je jedinica "Kerchevine", ina-
37
èe bi bilo svrstano u kategoriju zemljišnih posjeda
velièine 255 štrikova.
Zemljište velièine 255 štrikova bilo je rasporeðeno na
sljedeæi naèin:
Kuæa Nr. 5: Radien Jovich ima zemlie pod kuchiom ................... 70
Item u poliu Dohke ................................................................. 70
Item Kerchevine ..................................................................... 20
Item Jagodnie ........................................................................ 15
Item u Stirchichu .................................................................... 15
Item u Podovich ..................................................................... 45
Item u Planini Livade ............................................................. 15
Item Bare ............................................................................... 5
255
Kuæa sa 127,5 štrikova zemljišnog posjeda imala
je toèno polovicu zemljišnog posjeda kuæe sa 255 štrikova:
Kuæa Nr. 12: Bozo Millevznich ima zemlie pod kuchiom ............ 35
Item u poliu Dohke ................................................................. 35
Item u Kerchevini ................................................................... 10
Item Jagodnie ....................................................................... 7,5
Item u Stirchichu ................................................................... 7,5
Item u Podovich ................................................................. 22,5
Item u Planini Livade ............................................................ 7,5
Item Bare .............................................................................. 2,5
127,5
Velièine zemljišnih posjeda, koje nisu mogle nastati dijeljenjem ili množenjem iz 255 štrikova, dobile
su odgovarajuæi proporcionalni dio u zemljišnim cjelinama:
Kuæa Nr. 15: Mihailo Marych ima zemlie pod kuchiom ............ 11,5
Item u poliu Dolike ..................................................................... 11,5
Item u Jagodniu ............................................................................ 2
Item u Stirchichiu .......................................................................... 2
Item u Podovich ........................................................................... 7
Item u Planini Livade .................................................................... 2
Item Kerchevine ............................................................................. 3
Item Bare ....................................................................................... 1
40
Kuæa Nr. 23: Stipan Zeech ima zemlie pod kuchiom ........... 175
Item u poliu Dolike ............................................................... 175
38
Karl Kaser
Item u Kerchevini ................................................................... 50
Item u Podovich .................................................................. 110
Item u Jagodniu .................................................................... 30
Item u Stirchichiu ................................................................... 30
Item Bare ............................................................................... 12
Item u Planini Livade ............................................................. 15
597
Zemljišne èestice svake kuæe imale su time jednak
procentualni udio u zemljišnim cjelinama sela:
Tablica 13: Udio u postocima èetiri velièine zemljišnog
posjeda u zemljišnim cjelinama sela Široka Kula 1712.
ZEMLJIŠNA
PARCELA
Okuænica
u poliu Dolike
u Jagodniu
u Stirchichiu
u Podovich
u Planini Livade
Kerchevine
Bare
255
štrikova
127,5
štrikova
40
štrikova
597
štrikova
27,5%
27,5%
5,9%
5,9%
17,6%
5,9%
7,8%
1,9%
100,0%
27,5%
27,5%
5,9%
5,9%
17,6%
5,9%
7,8%
1,9%
100,0%
28,75%
28,75%
5,0%
5,0%
17,5%
5,0%
7,5%
2,5%
100,0%
29,3%
29,3%
5,05%
5,05%
18,4%
2,5%
8,4%
2,0%
100,0%
Drugo selo u kojemu je zemljište bilo podijeljeno
na taj naèin bio je Mekinjar. Selo je imalo pet zemljišnih cjelina: zu Rosalie wismäder, in Bari wismäder,
zu Sitnik akher, zu Suchepolie akher, zwischen den weeg
akher. Svaka obitelj koja je posjedovala zemljište, uz
jednu jedinu iznimku, imala je proporcionalno jednak udio u svakoj zemljišnoj cjelini sela.
U Mekinjaru je postojala veæa raznolikost u pogledu velièine zemljišta nego u Širokoj Kuli. Velièina
deset zemljišnih posjeda iznosila je 85 štrikova, sedam je imalo velièinu 64 štrika, daljnjih sedam 119
štrikova, velièina pet posjeda bila je 243 štrika, pet 134
štrika i po tri su posjeda imala velièinu 151 štrik odnosno 68 štrikova. Pored toga postojalo je još 19 razlièitih velièina zemljišta. Anologni ustroj zemljišnih
cjelina može se, osim u navedenim selima, uoèiti još
u Kaluðerovcu i u Mušaluku.
Velièine zemljišnih posjeda
Prema podacima u "Conscriptio" prosjeèna velièina obiteljskih zemljišnih posjeda jednog sela veoma se razlikovala od sela do sela:
Tablica 14: Prosjeèna velièina zemljišnog posjeda jedne
obitelji u selima Lièkog distrikta 1712.
Obradiva površina
(jutara)
Bilaj
45,0
Bruvno
411,0
Budak
182,2
Buniæ
886,7
Divoselo
189,3
Graèac
894,5
Jošane
458,3
Kaluðerovac
65,2
Komiæ
117,7
Korenica
1.523,6
Lovinac
667,8
Mazin
291,7
Medak
1.380,2
Mekinjar
339,2
Mogoriæ
364,8
Mušaluk
94,9
Mutiliæ
308,3
Novi
281,7
Ostrovica
143,2
Pazarište
348,3
Peæane
197.0
Perušiæ
830,9
Pisaè
356,7
Ploèa
561,4
Podlapac
116,0
Popina
474,6
Poèitelj
446,1
Raduè
719,2
Ribnik
180,2
Široka Kula
606,4
Sredina Gora
160,9
Udbina
337,5
Visuæ
320,0
Vrebac
619,9
Zvonigrad
504,2
Ukupno
15.424,6
Obitelji
12
45
33
97
53
156
43
27
29
119
121
40
112
59
65
18
56
62
34
95
13
85
49
43
52
93
41
70
30
59
33
70
58
43
95
2.110
Velièina zemljišta
jedne obitelji
3,7
9,1
5,5
9,1
3,6
5,7
10,7
2,4
4,1
12,8
5,5
7,3
12,3
5,7
5,6
5,3
5,5
2,5
4,2
3,7
15,1
9,8
7,3
13,1
2,2
5,1
10,9
10,3
6,0
10,3
4,9
4,8
5,5
14,4
5,3
7,3
39
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Najmanje zemljišne posjede imale su obitelji u
Podlapcu i Kaluðerovcu, a najveæe obitelji Peæana,
Ploèe i Vrepca. Sama velièina zemljišnog posjeda ne
govori još uvijek mnogo, važni su prije svega kvaliteta
i osobine tla. Može se pretpostaviti da su zemljišni
posjedi u plodnim dolinama bili manji od onih neplodnih u brdovitim predjelima. Ta je okolnost vjerojatno utjecala na velièinu zemljišnog posjeda, meðutim, nije morala biti odluèujuæa. Naime, zemljište
u brdovitom podruèju Zrmanje (Popina, Zvonigrad)
spadalo je meðu najmanje u Lici.
Velièine zemljišnih posjeda nisu ovisile o velièini
obitelji na naèin, da su veæe obitelji posjedovale veæe
zemljište i obrnuto. Tako je prosjeèna velièina zemljišta u Srednjoj Gori (prosjeèna velièina obitelji 13,1
èlan) iznosila samo 4,9 jutara, u Komiæu (velièina
obitelji 12,0) samo 4,1 jutro. U Metku je prosjeèna
velièina zemljišta iznosila 12,3 jutra, a prosjeèna velièina obitelji 10,4 èlana.
Preciznija slika o velièini zemljišnog posjeda može se dobiti ako se velièine zemljišnog posjeda stave
u izravnu korelaciju s brojem stanovnika jednog sela.
Na temelju toga može se uoèiti da je selo Peæane za
prehranjivanje jednog stanovnika imalo na raspolaganju 1,4 jutra, obližnji Podlapac, meðutim, samo
0,28 jutara zemlje. Stanovnici Peæana imali su, dakle,
pet puta više zemlje na raspolaganju od stanovnika
Podlapca. To pokazuje i tablica 14.
Ako se razmatra broj jutara po obitelji i po stanovniku ispada da su zemljom najsiromašnija sela
bila Divoselo, Pazarište, Podlapac, Ostrovica i Srednja Gora. Velièina zemljišnog posjeda nije ovisila o
tome da li je zemlja pripadala Vlasima, Hrvatima i
Bunjevcima. Vlaško selo Peæane raspolagalo je prosjeènom velièinom zemljišnog posjeda od 15,1 jutro
po obitelji, selo Komiæ, pretežno naseljeno Vlasima,
imalo je prosjeènu velièinu zemljišnog posjeda od
samo 4,1 jutra. Može se uoèiti samo to da su obitelji
hrvatskih sela raspolagale ispodprosjeènom velièinom
zemljišnih posjeda: Podlapac (2,2 jutra), Bilaj (3,75
jutara), Kaluðerovac (2,4 jutra) i Budak (7,8 jutara).
Tablica 15: Prosjeèna velièina zemljišnog posjeda
po stanovniku u selima Lièkog distrikta 1712.
SELO
Bilaj
Brušane
Bruvno
Budak
Buniæ
Divoselo
Graèac
Jošane
Kaluðerovac
Komiæ
Korenica
Lovinac
Mazin
Medak
Mekinjar
Mogoriæ
Mušaluk
Mutiliæ
Novi
Ostrovica
Pazarište
Peæane
Perušiæ
Pisaè
Ploèa
Podlapac
Popina
Poèitelj
Raduè
Ribnik
Široka Kula
Smiljan
Srednja Gora
Udbina
Visuæ
Vrebac
Zvonigrad
Ukupno
STANOVNIKA
106
130
658
258
1.376
591
1.651
589
163
347
1.691
1.417
495
1.160
632
715
136
497
462
408
1.047
142
961
602
527
409
1.212
504
775
202
668
1.153
431
527
611
746
1.292
25.29 10,61
JUTARA PO
PRETEŽNO
STANOVNIKU
0,42
Hrvati
0,93
Hrvati
0,62
Vlasi
0,71
Hrvati
0,64
Vlasi
0,32
Vlasi
0,54
Vlasi
0,78
Vlasi
0,40
Hrvati
0,34
Vlasi
0,90
Vlasi
0,47
Bunjevci
0,59
Vlasi
1,20
Vlasi
0,54
Vlasi
0,51
Vlasi
0,70
Hrvati
0,62
Vlasi
0,61
Hrvati
0,35
Vlasi
0,33
Bunjevci
1,40
Vlasi
0,86
Novokršæani
0,59
Vlasi
1,10
Vlasi
0,28
Hrvati
0,39
Vlasi
0,88
Vlasi
0,93
Vlasi
0,89
Hrvati
0,91
Vlasi
1,33
Bunjevci
0,37
Vlasi
0,64
Hrvati
0,52
Vlasi
0,83
Vlasi
0,39
Vlasi
Postoji samo jedno objašnjenje za tako velike razlike u velièini zemljišnih posjeda: proces zauzimanja
zemljišta, koji se odvijao neorganizirano, mogao je
Karl Kaser
85
KA/IÖHKR/Croatica, 1713-V-35.
bila crkvena zemlja. U Pazarištu su doduše stanovali
katolièki Bunjevci, pa je župnik u Pazarištu nesumnjivo bio katolik, a katolièki sveæenici obièno nisu
dobivali crkvenu zemlju.
Èasnièko i sveæenièko zemljište nije bilo jedinstvene velièine. Opæenito se može ustvrditi da su se
zemljišni posjedi èasnika i pravoslavnih paroha ubrajali meðu veæe posjede u selu. Zemljišni posjedi
katolièkih župnika bili su opæenito manji od zemljišta njihovih pravoslavnih kolega. Velièina zemljišnog posjeda pojedinih èasnika ne odražava nikakav rang, to jest, zastavnik je mogao imati veæi
zemljišni posjed od porkulaba, porkulab veæi od kapetana, knez je takoðer mogao imati više zemlje od
kapetana itd. Neki primjeri velièine zemljišnog posjeda èasnika i župnika:
GRAÈAC
9,5
14,3
-
LOVINAC
21,4
27,6
-
25,5
-
23,4
18,0
27,7
28,6
KORENICA
BUNIÆ
PROSJEK OBITELJI
KATOL. ŽUPNIK
PRAVOS. PAROH
KNEZ
SELO
ZASTAVNIK
Tablica 16: Velièina zemljišnog posjeda èasnika i župnika
u selima Lièkog distrikta 1712.
PORKULAB
dovesti do toga da su neka sela bila relativno nenaseljena, a neka prenaseljena. Kvaliteta tla, velièina
obitelji i porijeklo naseljenika sigurno su igrali odreðenu ulogu, ali ipak nedovoljno objašnjavaju razlike u velièini zemljišnih posjeda.
Veæ je komorska uprava bila dodijelila èasnicima
zemljišne posjede osloboðene plaæanja poreza. Ti su
se posjedi nazivali "èasnièka zemlja" ili "Pocasbina" i
služili su kao naknada za troškove obavljanja èasnièke službe. Doduše nije svaki èasnik imao na raspolaganju poèasbinu.
Udio poèasbine u sveukupnom zemljišnom posjedu jednog èasnika bio je najèešæe veoma mali. Kapetan Graèaca posjedovao je 9,5 jutara zemljišta, od
toga je 0,95 jutara bila poèasbina. Porkulab Raduèa
imao je zemljišni posjed velièine 28 jutara, od èega je
1,4 jutro bila poèasbina. Zemljišni posjed bilajskog
kneza iznosio je 30,5 jutara, a od toga je samo jedno
jutro bila poèasbina.
Popisno povjerenstvo bilo je zaduženo da sve èasnike opskrbi utvrðenom kolièinom poèasbine. Tako
je kapetan trebao dobiti 15 jutara, porkulab 12, knez
10 jutara, a zastavnik 8 jutara. Ti zemljišni posjedi
trebali su biti osloboðeni plaæanja poreza i vojne službe,85 odnosno na njih se nije trebalo raèunati kad se
razmatrao broj vojnosposobnog ljudstva. Meðutim,
Popisno povjerenstvo nije provelo taj zadatak. To nije
igralo nikakvu ulogu, utoliko, što su zemljišni posjedi
ionako bili osloboðeni plaæanja poreza.
Neki pravoslavni parosi dobili su kao dodatak svom
osobnom zemljišnom posjedu i takozvano "popovsko
zemljište". Prinos od osobnog zemljšta bio je odreðen
za pokrivanje osobnih potreba, dok su se crkvene potrebe trebale pokriti prinosom od zemlje dobivene za
službu. Pravoslavni sveæenik u Raduèu posjedovao je
primjerice 36,3 jutra zemlje, a od toga je deset jutara
bilo zemljište dobiveno za službu. Paroh u Korenici
posjedovao je 14,3 jutara zemlje, polovica od toga bila
je crkvena zemlja. Župnik u Pazarištu, Juraj Smolèiæ,
posjedovao je 43,1 jutro zemlje, od koje je 29,4 jutra
KAPETAN
40
7,1 25,2
-
5,7
-
10,5
5,5
16,2
14,3
-
14,2
-
6,4
14,0
-
14,2
8,0 12,2-
14,1
-
13,7
3,7
PAZARIŠTE
-
MOGORIÆ
-
15,9
4,6
16,8
29,0
-
5,6
10,5
13,8
6,9
-
-
5,5
4,8
UDBINA
U individualni posjed lièkog zemljovlasnika ulazila je okuænica kao i jedna ili više oranica te livada.
Pašnjaci i šume bili su opæinski posjed i nisu ulazili
u individualni zemljišni posjed te stoga nisu ni bili
popisani.
Najvažnije zemljište bila je ustvari okuænica. Ona
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
je služila za zasaðivanje vrta, kao i za oranice i livade.
Prilikom procjenjivanja kakvoæe cjelokupnog zemljišnog posjeda jedne kuæe svakako se mora uzeti u
obzir i velièina okuænice. U Budaku su primjerice
okuænice bile veoma male. Ukupno zemljište sela
Budak iznosilo je 3.827 štrikova, samo 417, 5 štrikova
ili 10,9% od toga otpadalo je na površinu svih okuænica. Okuænica je predstavljala samo mali dio cijelog
posjeda, kao na primjeru zemljišnog posjeda Frane
Zlatara:
Frane Zlatar ima zemlie pod kuchiom usa ............................. 6
Sekat ....................................................................................... 3
Item na Kossi usa .................................................................. 12
Item vu Svizdi usa .................................................................. 25
Item na Dertiache usa ............................................................ 5
Item vu gorniem poliu usa ..................................................... 7
Item vu Svizdi usa .................................................................. 9
Item vu Svizdi usa .................................................................. 10
Item vu Kliskom poliu usa ...................................................... 22
Item vu Lanischce usa ........................................................... 6
Item vu Lanischce usa ........................................................... 3
Item vu Vuksichiu usa ........................................................... 39
Sekat ....................................................................................... 6
Item vu Vuksichiu .................................................................. 22
175
U Podlapcu su okuænice bile veæe. Od 1.698,5 štrikova seoskog zemljišta 641 štrik ili 37,7% bile su okuænice. Zemljišni posjed Mate Dasoviæa bio je podijeljen na sljedeæi naèin:
Mathe Dassovich, vnter den haus ..................................... 21 Strikh
zu Giagodno ................................................................. 16 Strikh
in Rossuglia ............................................................... 1,5 Strikh
in Polize ....................................................................... 11 Strikh
zu Brestane .................................................................... 5 Strikh
54,5 Strikh
Zemljišni posjedi sela Mazin i Bruvno imali su
najveæi udio okuænica. Prosjeèni udio okuænice u zemljištu sela Mazin iznosio je 72,1% (ukupno 6.126 štrikova, od toga 4.415,5 štrikova okuænice). Okuænice su
se sastojale od livada i oranica. Preostali zemljišni
41
posjed èinile su samo livade, kao primjerice na zemljištu Laze Zoriæa:
Lazo Zorich ima zemlie pod sobom ...................................... 237
kostanice u pogliu .................................................................. 60
u Chermernice kostanice ....................................................... 50
347
Zemljišni posjed Tome Vujatoviæa sastojao se samo
od okuænice:
Thome Vujatovich oranice y kostanice ....................... 40 Strikh
U selu Bruvno prosjeèni udio okuænice iznosio je
75% (ukupno 8.632 štrika, od toga 6.554 štrikova okuænice). I ovdje su preostali zemljišni posjedi bile livade:
Thadia Diviak ima zemlie pod kucziom uza .......................... 290
Item u Cremernich livade ....................................................... 30
Item u dubravi livade ............................................................. 20
Item u Klapanichah livade ...................................................... 10
Item u Paklariziu livade .......................................................... 10
360
Veæina okuænica imala je ogradu. Za Ribnik i Poèitelj "Conscriptio" izrièito navodi ograðene okuænice,
kao primjerice kod Vukašina Bobiæa u Poèitelju:
zemlie Vukasina Bobicha kod kuche u ogradi uxa ...................... 80
na kuchistu kod bukova glavice ................................................... 70
u Buxahu kod Bukovu glavice ...................................................... 80
kod Grebia na Luchi ...................................................................... 10
240
Najmanji udio u zemljišnom posjedu veæine sela
imale se oranice ("akher", "oranice") koje nisu bile
sastavni dio okuænice, a najveæi uglavnom livade ("wismähder", "fenilia", "kostanice", "livade"). Zemljište
sela Podlapac velièine 1.698,5 štrikova86 sastojalo se
od sljedeæih dijelova:
Bez èasnièke zemlje, bez zemljišta kapetana i bez zemlje Nikole Lovriæa, koji je imao zemlju na drugim mjestima.
86
42
Karl Kaser
Tablica 17: Udio okuænice, oranica i livada u postocima
u selu Podlapac 1712.
VRSTA ZEMLJIŠTA
okuænica
in Giagodni fenilia
in Policza fenilia
in Rossulie fenilia
in Brestane akher
Zajedno
ŠTRIKOVA
641,0
545,5
262,5
90,5
159,0
1.698,5
%
37,7
32,1
15,5
5,3
9,4
100,0
U Podlapcu odnos okuænica : livade : oranice iznosio je 37,7% : 52,9% : 9,4%.
U Mekinjaru je udio okuænice bio približan onom
u Podlapcu, udio oranica bio je veæi, a livada znatno
manji:
Tablica 18: Udio okuænica, oranica i livada
u selu Mekinjar 1712. izražen u postocima (u štrikovima)
Velièina
zemljišnog
posjeda
Okuænica
%
Oranice
%
Livade
%
243
95
39,1
50
20,6
98
40,3
119
45
37,8
25
21,0
49
41,2
151
68
45,0
27
17,9
56
37,1
134
47
35,1
30
22,4
57
42,5
85
38
44,7
9
10,6
38
44,7
64
27
42,2
10
15,6
27
42,2
Rezimirajuæi može se kazati: naseljavanje i zauzimanje zemlje u Lici odvijalo se u znatnoj mjeri
nekontrolirano. Vojna uprava nije ništa promijenila
u strukturi zemljišnog posjeda i strukturi naselja,
nakon što je 1712. Lika bila ukljuèena u vojnokrajiško podruèje. Velièine zemljišnih posjeda varirale su
od mjesta do mjesta. Uzroci toga ležali su u prilièno
neorganiziranom zauzimanju zemljišta. Sva hrvatska
sela pripadala su selima koja su raspolagala najmanjim zemljišnim posjedima. Vlaška i bunjevaèka sela
imala su opæenito veæe zemljišne posjede, ali su takoðer mogla imati isto tako male kao i hrvatska sela.
U sastav individualnog zemljišnog posjeda ulazili su
ograðena okuænica, oranice i livade, koje su se mogle,
ovisno o procesu zauzimanja zemlje, nalaziti u blizini okuænice ili biti veoma udaljene od nje. Šume i
pašnjaci nisu ulazili u individualni posjed jedne kuæe. Stanovnici sela uživali su u šumama samo pravo
korištenja, pašnjaci jednog sela bili su zajednièka imovina svih stanovnika. U Lici oèito nije bilo razvijeno
vinogradarstvo.
Toliko, dakle, o opæem historijskom i demografskom kontekstu, koji se mora uzeti u obzir prilikom
bavljenja pojedinaènim primjerima, odnosno, prilikom mikrohistorijskog bavljenja pojedinim mjestima.87 Popis stanovništva i zemljišta iz godine 1712.
pruža s jedne strane dobar temelj za daljnja istraživanja, a s druge strane omoguæuje opæenito usporeðivanje s povojaèenim pograniènim podruèjima kao
i sa strukturom stanovništva i zemljišta u Civilnoj
Hrvatskoj.
KRATICE:
AH – Arhiv Hrvatske
IÖHK – Steiermärkisches Landesarchiv/
Innerösterreichischer Hofkriegsrat
IÖHKR – Kriegsarchiv Wien/Innerösterreichischer
Hofkriegsrat
GKV – Generalkomanda Karlovac-Varaždin,
Arhiv Hrvatske
KA – Kriegsarchiv Wien
SHK – Lopašiæ, Radoslav (1884-1889): Spomenici
Hrvatske Krajine. Zagreb Bde II, III.
SLK – Arhiv Hrvatske/Spisi Like i Krbave
StLA – Steiermärkisches Landesarchiv
WrHKR – Wiener Hofkriegsrat
Za primjer vidjeti Grandits-Kaser: Familie und Gesellschaft,
60-67.
87
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
"HRVATSKA I ZADARSKO OKRUŽJE"
Giacomo Cantelli Da Vignola (Rim, 1690.)
43
44
"HRVATSKA I ZADARSKO OKRUŽJE"
Giacomo Cantelli Da Vignola (Rim, 1690.)
Detalj
Karl Kaser
45
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Conscriptio terrenorum et hominum beeder Grafschaften
Lica vnd Corbavia
CONSCRIPTIO
Terrenorum et hominum beeder Graffschafften Lika
vnd Corbavia, weliches alles von der Dellegirten Commission sovill, als möglich, vnd thuentlich were, genau beschriben worden, wobey dises zu vermerkhen
das in besagt, vnd nachvolgender beschreibung ieder
strikh 40 wellische Ellen, oder, sogenandte Braza constituirt, vnd dern 9 in der Lönge, der 10te in der bereithe
einen tag akherpau, was mit einen pflueg 4 par oxen
in einen tag vmbackhern khönen, nach dem Landtgebrauch ausmachen,1 dise ausmössung obverstandner
strikh ist gleichmössig in Corbavia vnd Lika gehalten,
vnd alle Grundstükh auf erst besagte mass von orth zu
orth beeder graffschafften durch die geschworene möGruntstukh
strikh dern
Haubt:
Coreniza
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
No. 4 ....
No. 5 ....
No. 6 ....
No. 7 ....
No. 8 ....
1387
2681 1/4
3428 1/2
4596 1/2
3398
4422
2333 1/2
1869
24115
3/4
Köpf zum
waffen
weiber
vnd Kinde
sser, vnd thailler ausgemessen, vnd solichen nach in
der Conscription ausgesezt worden, erstlichen von der
Graffschafft Corbavia anfanget, nach Vollendung soliche die Graffschafft Lika nachkhombet, alles von dorff
zu dorfschafften berittener vnd beschribener worbey
die Grunt gleichfolls benenet, vnd zugleich bey iedweder die Concessions brieff habungen besonders angemerkht seint verfolglichen.
SUMMARI EXTRACT
Was in beeden Graffschafften Lika, vnd Corbavia an
Gruntstükhen, vnd Seellen beederley geschlechts befindet, was zu tragung der waffen föchig, oder annach
vnmindig ist, wie volgt.
Seellen
in allem
Gruntstukh
strikh dern
16
62
62
74
55
78
56
37
51
190
183
178
175
235
155
84
67
252
245
252
230
313
211
121
440
1251
1691
1
Mit “wellische Ellen” sind venezianische Ellen (Braccio)
gemeint. Das Problem ist, daß damals sowohl die kurze
venezianische Elle (639,59 mm) als auch die lange
venezianische Elle (285,77 mm) in Gebrauch waren. Die
Berechnung mit der kurzen Elle würde für einen Strick 27,43 m,
für den kurzen Strick 25,58 m ergeben. Dementsprechend
würde also im Tagbau 677,164 m² (1,18 Joch) oder 589 m²
in dem
orth
Homogliaz
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
No. 4 ....
No. 5 ....
No. 6 ....
No. 7 ....
1170 1/2
1134
1558
1152
1652
888
325
31995
1/4
Köpf zum
waffen
weiber
vnd Kinde
Seellen
in allem
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
440
1251
1691
(1,02 Joch) ausmachen. Der Umrechnungsfaktor von Strick in
Joch beträgt also entweder 21 (lange Elle) oder 22,6 (kurze
Elle). Der Differenzbetrag zwischen langer und kurzer Elle
beträgt bei angenommen 400 Strick 1,3 Joch, bei 50 Strick 0,2
Joch. In Ostrovica ist in kleinen Strikh (á 20 Ellen) gemessen
worden. Der normale Strikh ist eigentlich der große CorbaverStrikh.
46
Karl Kaser
Gruntstukh Köpf zum
strikh dern waffen
Sine
terreno
No. 1 ....
No. 2 ....
31995
Haubt:
Bunich
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
No. 4 ....
No. 5 ....
No. 6 ....
Sine
terreno
No. 1 ....
Summa
weiber
vnd Kinde
Seellen
in allem
Gruntstukh Köpf zum
strikh dern waffen
–
–
36
4
65
17
101
21
1/4
480
1333
1813
85
59
52
70
71
33
227
209
129
179
184
78
312
268
181
249
255
111
7032
3191
2242
2414
2460
1281
–
–
18620
25
8
403
80
24
1110
105
32
1513
Haubt:
Potlopaz
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
1163
618
655
31
38
39
104
98
99
135
136
138
Summa
2436
108
301
409
Pechaine
No. 1 ....
Sine
terreno
2653
2631
1839
63
62
52
152
176
127
215
238
179
Summa
7123
177
455
632
Udbina
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
No. 4 ....
No. 5 ....
1540 7/8
1531 1/2
1605 1/4
1619 2/4
790
18
39
21
36
16
61
92
98
106
40
79
131
119
142
56
Summa
7087
1/8
130 (127)
397 (394)
527 (521)
Martilik
No. 1 ....
No. 2 ....
1474
1391
3/4
29
16
66
67
87
83
1/4
Summa
Catholicorum
2866
37
133
170
Wollachen
des dorfs
Martilik
No. 1 ....
No. 2 ....
2194
1414 2/4
48
44
120
115
168
159
3608
2/4
92
235
327
2866
37
133
170
2/4
129
368
497
1989
2147 2/4
2164
420
30
43
40
7
122
157
184
-28
152
200
224
-35
–
8
-14
-22
2/4
128
505
633
32
110
142
–
1
5
6
2561
33
115
148
vorige
Summa
5749
3875
82
61
270
176
352
237
tota
Summa
–
9
23
32
Summa
9624
152
469
621
Pisachie
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
3069
3065
1356
68
63
26
206
176
63
274
239
89
Visatsch
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
No. 4 ....
Sine
terreno
Summa
7490
157
445
602
Summa
Joussane
No. 1 ....
No. 2 ....
Carrent
terreno
Seellen
in allem
Mekinar
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
2561
Summa
weiber
vnd Kinde
6474
6720
47
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Gruntstukh Köpf zum
strikh dern waffen
Srinagora
No. 1 ....
No. 2 ....
Sine
terreno
Summa
weiber
vnd Kinde
Seellen
in allem
Gruntstukh Köpf zum
strikh dern waffen
16532/4
1726
50
54
159
168
209
222
–
-9
-20
-29
2/4 (3/4)
113
347
460
3379
Canik
No. 1 ....
No. 2 ....
Sine
terreno
1245
2168 1/4
–
22
56
-7
-89
180
-32
111
236
-39
Summa
3413
Brunno
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
Sine
terreno
Summa
268
188
273
170
78
367
244
358
224
99
–
–
55
30
154
117
209
147
Summa
10588
400
1248
1648
2517
3037
3062
2609
2195
3044
2187
134
–
48
50
64
53
56
47
45
6
41
166
199
219
177
180
168
157
16
132
214
249
283
230
236
215
202
22
173
–
29
87
116
18785
439
1501
1940
4462
2547
2333
1892
1697
1093
68
88
88
51
51
45
167
211
206
148
165
129
235
299
294
199
216
174
–
–
36
6
98
23
134
29
14024
433
1147
1580
6137
4874
777
67
59
8
205
167
21
272
226
29
–
-7
-11
-18
92
312
404
3612 2/4
4004 2/4
834
56
79
17
200
239
67
256
318
84
Summa
11
36
47
8508
124
163
15
542
41
705
56
178
583
761
3164
2232 2/4
729 2/4
61
39
15
178
150
52
239
189
67
–
8
24
32
6126
123
404
527
3796
1494
2784
1451
442
85
53
83
59
13
236
208
265
172
48
321
261
348
231
61
–
–
55
28
154
116
209
144
9967
376
1199
1575
8632
Popina
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
No. 4 ....
No. 5 ....
Sine
terreno
99
56
85
54
21
1/4
57
Seellen
in allem
4106
1465
2983
1527
507
Grazaz
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
No. 4 ....
No. 5 ....
No. 6 ....
No. 7 ....
No. 8 ....
Sine
terreno
Itnn
Messim
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
Sine
terreno
Svonigrad
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
No. 4 ....
No. 5 ....
Sine
terreno
weiber
vnd Kinde
Lovinaz
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
No. 4 ....
No. 5 ....
No. 6 ....
Sine
terreno
Summa
Ploza
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
Sine
terreno
Summa
Radaz
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
No. 4 ....
No. 5 ....
Summa
–
10
15
25
11788
144
408
552
4081
3705
2820
2787
1710
54
60
57
33
–
152
182
138
99
–
206
242
195
132
–
15103
204
571
775
48
Karl Kaser
Gruntstukh
strikh dern
Bellai
No. 1 ....
Sine
terreno
Köpf zum
waffen
weiber
vnd Kinde
Seellen
in allem
Gruntstukh
strikh dern
Ribnik
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
Sine
terreno
946
21
85
106
–
3
9
12
946
24
94
118
1017
1991
84
43
150
131
234
174
Catholicorum Summa
–
3
7
10
3008
130
288
418
Valacorum
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
5262
4950
4552
2538
148
72
56
56
44
7
214
175
176
143
18
286
231
232
187
25
–
–
–
26
30
19
82
89
51
108
119
70
17450
310
948
1258
Caludierovaz
No. 1 ....
No. 2 ....
Sine
terreno
1085
284
29
9
91
34
120
43
–
6
21
27
Summa
1369
44
146
190
1703
1542
2495
175
26
33
58
5
65
123
145
7
91
156
203
12
–
11
44
55
5915
133
384
517
1801
1176
998
61
45
39
187
136
123
248
181
162
–
8
13
21
3975
153
459
612
Summa
Ostroviza
No. 1 ....
No. 2 ....
Sine
terreno
Summa
Perussich
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
No. 4 ....
No. 5 ....
Sine
terreno
Summa
Novi
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
No. 4 ....
Sine
terreno
Summa
Divossello
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
Sine
terreno
Summa
Köpf zum
waffen
weiber
vnd Kinde
Seellen
in allem
2004 1/2
1629 1/2
150
21
28
–
58
95
–
79
123
–
–
4
10
14
3784
53
163
216
3355
3521
2492 1/2
39
60
32
116
158
99
155
218
131
131
373
504
53
163
216
1/2
184
536
720
Medak
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
No. 4 ....
No. 5 ....
No. 6 ....
6075
5205
4814
4695
5965
2230
50
62
48
45
46
27
141
195
161
132
159
94
191
257
209
177
205
121
Summa
28984
278
882
1160
1987
1624
1821
1388
494
67
61
50
48
13
181
227
197
140
63
248
288
247
188
76
–
–
28
6
83
24
111
30
7314
273
915
1188
7249
5770
85
92
286
283
371
375
–
37
72
109
13019
214
641
855
obige
Summa
Summa:
rum
Pazarischia
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
No. 4 ....
No. 5 ....
Sine
terreno
Summa
Rebaz
No. 1 ....
No. 2 ....
Sine
terreno
Summa
9368
1/2
3784
13152
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Gruntstukh
strikh dern
Köpf zum
waffen
weiber
vnd Kinde
Seellen
in allem
Mochorich
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
No. 4 ....
2595
2810
1839
417
70
64
49
6
178
176
157
15
248
240
206
21
Summa
7661
189
526
715
1993
37
99
136
–
14
32
46
1993
51
131
182
5283
4256
3196
92
61
29
215
166
105
307
227
134
–
7
20
27
Summa
12735
189
506
695
Budak
No. 1 ....
No. 2 ....
2365
1462
46
16
142
54
188
70
3827
62
196
258
323.285
6.633
19.870
26.503
Masseluk
No. 1 ....
Sine
terreno
Summa
Sirokokula
No. 1 ....
No. 2 ....
No. 3 ....
Sine
terreno
Summa:
rum
49
ITINERAR
Annotirte öhrter in der Lika vndt Corbavia in der
gesagten Delegirten Commission vndt zwar der anfang
1mo Corennicza von dannen auf Bunitsch. Von dannen
auf Pechion und Jouszani – von da auf Podlapach vndt
Pissach – hernach auf Mekiniar von dannen auf
widerumb Coreniza vndt durch Buzonacz vnd
Homogliaz durch Turianski Chanke vndt Kosian auf
Udbina von dannen auf Comitsch vndt dann Bruuno.
Massin dann durch beede Popina nach Zuonigradt
durch Tinou doll alias Revision gewesen Gratschaz auf
Vranik – von dann auf Verbacz hernach auf Barletto u.
dann auf Medak von da auf Ribnik. Hernach auf Siroka
kulla von da auf Perussitsch hernach auf Mussaluk von
dann auf Passarischie hernach Noui bis auf Carlopago.
50
Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
51
PROTOCHOL
Von der terrensrevisions Comission beeder Grafschaften
Lika vnd Corbavia anno 1712 zu Coreniza in Corbavia
ligend anfangend.
O:A:N:D:G:
CONSCRIPTIO TERRENORUM IN CORRENIZA
Terrenorum et hominum beeder grafschaften Lika et
Corbavia, welliches alles von der delegirten Commission
sovill als möglich, vnd thuenlich was genau beschriben
worden wobey dises anvermerkhen, das in besagt, vnd
nachvolgender beschreibung, jeder strikh 40 wellische
Ellen, oder sogenandte Braza constituirt, vnd dern 9 in
der Länge, vnd der 10te in der braite einen tag akher Pau,
was mit einem pflueg 4 Par oxen in einem tag
vmbakhern können, nach dem Landtgebrauch ausmachen, dise ausmessung obverstandner strikh ist
gleichmässig in Carbavia, vnd Lika gehalten, vnd alle
Gruntstükh auf erst besagte Mass von orth zu orth
beeder grafschaften durch die beschworen Mässer, vnd
theiller ausgemessen, vnd solichen nach in der
Conscription eingesezt worden, Erstlichen von der
Grafschaft Carbavia anfanget, nach Vollendung solicher
die Grafschaft Lika nachkhombet, alles von Dorff- zu
Dorfschaft britener, und beschribener, wobey die
officire grunt gleichfalls benennet, vnd zugleich bei
jedwede die Concessionsbrieff habungen bsonders
angemerkht mit verfolglichen mit welicher Conscription
den 20. September der anfanggemacht worden.
CONSCRIPTIO
terrenorum in Correniza, vnd bestehet dises territorium
in 3 Squadre halt 21 Petine machen in allen 63 Petine
alles auf die strikh außgemessen, vnd ieder strikh haelt
40 Zengger Braz.
Strikh
die erste Squadre des Proculabo Jelia Funduk
in Pergel Borovo hat
in ober Solvilenaz
gleich daran an Weeg
in den thall Aleaa genandt
bey Borosits
in Bonor
in Brispi
bey Jesera
vndter Schegonovaz
bey den Creiz
in Vedropola
zu Cervigniak
zu Rudonaffaz
bey Verpilie gegen Punitsch
bey sein des Funduk Haus
in Barchosich auf den Perg gegen Plisiviza
vndterhalb daran Wilopolin
bey einer Kalchgrueben Clasniza
bey Bukovaz
zu Verdasits
zu Grobusik
in dem thall tollovi
Von Wismad in der Correniza
18
17
7
9
13
10
6
11
20
10
8
10
25
17
57
10
25
13
25
10
25
22
378
12
390
52
Karl Kaser
NB: Item hat er Funduk einen gruntstükh hinter des
Kallenberg Haus ober Segonovaz, so ihm von H: Bón v’
Oberburg gegeben worden
50 strikh, oder 5 tag
50
Dan guette 4 tag officier Grunntstukh hinter dem Bonor
in der
Correniza hinab gegen Homolaz
50
100
vorige Summa 390
Summa 490
Vutsen Govert Sinevik abzutreten, so er auch ex metu
gethan, vnder Vutsen Govert Sinevik ihme H: Bón v’
Teifenbach 16 Phillysi, der Funduk aber 8 Phillysi
gegeben haben, weillen aber dermahlen von der Löbl
Militar Posten Commission alle Vice Commandanten
abgestellt worden, verlisten sye ihr gemeltes regale,
worüber ihnen von der Delegirten Commission
gemeldet worden, sye sollen gegebene Regale gleich
wollen von gemelten B. von Teifenbach repetiern.
hat khein Confermation brieff ÿber soliche terren ausser
ÿber die 50 strikh bey des Kallenberg Hauß, so ihm lauth
Concessionbrieff v’ H: Bón v’ Oberburg date: dem 24
Juny 1704, wo vor er ihm H: Bón im Kothe türkhische
erbhen vnd 2 Costraun gegeben habe, so alles 6B etwa
hath werth sein können.
Dise 490 strikh, haetet wider strikh 40 Zengger, oder
Venetianer Ellen, oder Braza 9 strikh in der länge, vnd
neue in der braitte, machen aller orthen hierumb in
tagpau, was 8 Par oxen in einen tag mit einen Pflug
vmbakhern khönnen, ertragen also dise 490 strikh, so
der Funduk Proculabo sambt seinen officirsgrunt hat 49
tagpau, das nicht mehr als 49 tagpau er Funduk habe,
contestirt H: Syndicus Johannes Kurosski, vnd der
Capitan Rokovina zu weliche soliche grunt ordentlich
abgemessen haben, der strikh ist auchante Commissionem Delegatam vorgebracht vnd gefunden worden,
das selber 40 Braza halte, vnd hat sowohl H: gräniz
oberhaubtman, ich, vnd H: erzbriester Messich die
abmessung oder Confrontierung wievill soliche 10
strikh so vor einen tagpau gehalten werden, den 22
September 712 bey der Knezen Trankolich Juan in
Correniza persöhnlich beygewohnt, so beschrieben ist
vmb 2 Uhr nachmittag.
Weiters stöllt er Funduk vor der Commission, das er,
vnd die Comunitet in Coreniza wegen des strittig orth zu
Bresovaz H: Petter Ronoza als gewesten Militarischen
interims Commandanten 50 Zighini gegeben haben,
orth Bresovaz, vnd Homogliaz vor pye Correnizaner V:
der Kriegs Stöll Gräz Confermiren zu lassen, 30 Zeghini
hat er H: Ronaza vor seine mühewaltung behalten, vnd
die ybrigen 20 aber quitt: selbe nacher Gräz schikhen zu
wollen, die Confermation aber peye darüber noch däto
nicht eingangen.
Item Contestatz er Funduk beschwerlich yber den
Bón v’ Teifenbach als gewesten interims Commandanten in der Lika, das selber von ihm were beredet, vnd
betrochet worden, im Vice Commandanten Stöll in der
Correniza anzunemben, vnd sein Proculabodienst dem
Köpf
Proculabo Illia Funduk ist bis 63 Jahre alt
1
Sein Sohn Todor 45 Jahr
1
Sein Sohn Vuzich 30 Jahr
1
Sohn Juan 22 Jahr
1
Sohn Milaztin 20 Jahr
1
1
Sohn Thoma 16 Jahr
tauglich zu waffen 6
yber dise sambt weib vnd Kind hat er
7 Personi, worunter 2 – oder mansbilder vnmindig 9
Köpf 15
Hierauf volgen die Köpf zum waffen tragen
Volgt die 2te Petina
Dise anderte Petina hat der Theiller Vucen Goversin, hat
auch ein ganze Petina in allen disen örthern, wie der
Proculabo, auch an eben disen orth als 390 strikh,
iedoch der 50 strikh so ihme von H. Bón Oberburg
exparte gegeben worden vnd ohne des officier grundt,
so er Funduk gewesset.
390 strikh
Ist also die 2te Petina auch aus
Köpf zum Waffen
Köpf
Vucen Govercin 40 Jahr alt
1
Nicola Govercin brueder 30 Jahr
1
Vuk Govercin brueder 22 Jahr
1
Mileta Govercin Sohn des Vuken 15 Jahr alt
1
zum waffen tragen 4
Vnmindiger Kinder Mansbilder
4
Weibsbilder
15
Köpf in allem 23
Die drite Petina
Michael Dotlich bey dem Haus
zu Varkosits
vnter der Plesiviza
bey der Clasniza
zu Vucova
bey Verdasitsch
strikh
57
10
11
13
23
10
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
bey Grabusik
bey Kallenberg
Vndter Prispa
zu Soilenaz
bey dem Weeg
bey dem gfasten thall
in Alexia Draga
in Vermilia
zwischen diesen wassern
zu Bonor
zu Vedropolie
bey Zervigniak
bey Brisetsiza
in Radunavaz
in Tergnia
bey Bari Wismäder
in Potok
in Toloni oder Graben
in Machalaize Wismader
Summa der 3ten
Köpf zum waffentragen
Michael Dotlich 80 Jahr
Vuk Sohn 60 Jahr
Milos Sohn 40 Jahr
Stoian figlio Vuk 25 Jahr
Tobrasan figlio Vuk 22 Jahr
Janko figlio Vuk 19 Jahr
Nicolo figlio Milos 19 Jahr
Relia figlio Milos 16 Jahr
Vnmindige Mansbilder
Weiber
25
15
-6
17
7
18
22
18
10
10
8
10
20
25
10
12
12
12
391
16
Petina 407
Köpf
1
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 8
4
13
in allen 25
Die 4te Petina
Radosav Gnatuk, vnd Gago bey dem Haus
bey dem Haus ihr Gago
in Rorous Berdo alle beede
bey Sovi Lenaz alle beede
bey dem Weeg alle beede
bey Bonor beede
bey Boriem beede
bey Debelo Lugh oder in Vedropoli
in Zeningniath beede
bey Rudoravaz beede
bey Machalarizze beede
strikh
40
17
18
17
7
10
10
8
10
25
16
53
bey Schegorovaz beede
Puri Wismadt
in Rescina Draga
bey Vuoresits
bey Jasuoff luch
bey Brispu
in Verpila
bey Rusiza
Vndter der Blisiziza
bey Verkusuh
in Luhsvize
bey Korsin
bey Vetasip
in Potozi
in Tolina oder Graben
zu Grabusik
bey Bubina gaia
20
12
9
13
10
6
18
17
10
10
13
8
10
12
12
25
15
Haetet also die 4te Petina 398
Haet also von diser Petina der Radosazz Gnatitsch 278
120
der Gago
Summa 398
NB Des Gago halber Gruntstukh ist dem Goldtschmidt
Petko Nankovich gegeben worden, aus recomendation
alhir ins gesambt weillen er Gago seinen Grunt
verlassen vnd entlassen ist.
Volgt der 5te Petina
Radossau Jandrich hat bey dem Haus
zu Varichasik
zu Vklasniza
in Konsia
zu Grabusik
in Buchovaz
Vnter dem Kallenberg
Vnter Prispa
bey dem Wasser Satvilenaz
bey der gfasten grueben
bey der Alexia Draga
in Verpiha
zu Bonor
zu Borie
zu Vedropoli
bey Zervignia
zu Seganovaz
in Rudovonaz
in Mochloviza
in Ternie
in Buri Wismader
strikh
20
10
5
6
4
9
3
3
8
9
11
9
5
5
5
4
10
13
8
5
6
54
Karl Kaser
zu Potok
zu Tolouv, oder Grueben
6
6
170
Köpf zum Waffen
Köpf
1
1
1
1
4
6
13
23
Radovan Jandrich 40 Jahr
Atanisav Jandrich brueder 28 Jahr
Ilia Jandrich brueder 26 Jahr
Milovan brueder 20 Jahr
Vnmindige Mans Persohnen
Weibs bilder
Der mitgespan in diser 5ten Petina ist Bogdan
Liutiza hat bey dem Haus
zu Beriasnich
zu Klosniza
in Kongia
zu Grabusik
zu Vetasik
bey den wasser Pilipovaz
zu Brispa
zu Sevilevaz
in gfaßten Grueben
in Alexa Draga
zu Verpilia
in Bonor
zu Borie
in Vedropoli
in Zernigniak
zu Seganovaz
in Mahlariza Wismader
zu Ternie
zu Bari Wismader
bey Rotok
in Tolono oder Grueben
Der 3te mitgespan in diser 5ten Petina Stuput
zu Borovo Berdo hat
strikh
28
5
5
6
4
12
7
3
9
9
9
5
5
5
4
5
12
8
5
6
6
6
164
strikh
20
170
164
Summa 354
Radosan Stuput ist 60 Jahr alt
Köpf
1
Janko brueder 40 Jahr
Milasin brueder 35 Jahr
Vasil Sohn des Rado Sohn ist 35 Jahr alt
Cosso Sohn des Radasan 30 Jahr
Zuio Sohn des Rada 20 Jahr
Luca Sohn des Rada 16 Jahr
1
1
1
1
1
1
zum Waffen 7
7
14
Seellen in allen 28
vnföhige Mans bilder
weibs bilder
Volgt die 6te Petina
Hat der Radovan Lieunnick bey dem Haus
bey Verkasik
bey der Blesiviza
bey dem Potozi
zu Bukovaz
bey den Kallenberg
in Verpilia
bey der Alexna Draga
bey Bonor grueben
in des gfußten grueben
bey Jasikovaz
zu Vedropolia
ober dem dikhen Waldt oder Debelluk
bey Bonovo Berdo
zu Bari Wismäder
strikh
28
10
11
13
7
10
18
13
8
10
10
8
10
10
6
172
Köpf zum Waffen
Radovan Lieunnich 50 Jahr alt
Radona Sohn 19 Jahr alt
Vntaugliche Mans bilder
Weibs bilder
Köpf
1
1
2
5
4
Seellen in allem 11
in diser 6ten Petina ist der erste mitgesel Vuk Dotlich
hat bey
strikh
dem Haus
14
zu Bukovaz
10
in Grabusik
10
in Ternie
10
zu Dolovi
5
bey Brispa
6
zu Sovilevaz
17
Von seinen Haus in Terograda
7
55
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
zu Bari Wismader
in Meloiza Wismader
bey Schegonovaz
in Rudenoviza
3
4
5
5
96
der anderte mitgesel diser Petina ist Stoiak Glumaz
hat bey dem Haus
24
bey Vedasik
10
zu Omegia
13
in Dolovai
7
in Grabusik
5
zu Popovo Dolo
18
bey Jessera stwarzan
10
zu Rudonovaz
25
zu Bari Wismader
3
zu Malahariza Wismader
4
127
erster atus 172
anderter 96
Summa: rum 395
Köpf zum Waffen
Stojak Glumaz 50 Jahr alt
Peter Sohn 25 Jahr
Kusman Sohn 20 Jahr
Todor Sohn 18 Jahr
Vntaugliche Mans Persohnen
weibs bilder
Köpf
1
1
1
1
zu Waffen 4
3
4
Seellen in allen 11
Volgt nun die 7te Petina
so der Juce Mariezich hat bey dem Haus
zu Berkosik
in Clasniza
Vndter der Plisiniza
bey Grobia
bey wasser Rusiza
bey Brispa
zu Vedasik
bey Dolova
bey Potok
in Grabusik
bey der Alexa Draga
in Verpilia
zu Rudorovaz
37
10
13
11
15
17
8
10
12
6
25
22
18
25
in Malahariza wismäder
in Bari wismader
16
9
278
die 7te Petina hat mitgespan dem Radoe Clasnik
bey Haus
in Brispa
bey Borie
Vnder der Plisiviza
bey Segoravaz
in Vedropoli
in Tervisniak
bey Ternia
zu Bari Wismader
14
6
10
11
20
8
10
10
3
92
der anderte mitgespan ist Janko Mikich
hat bey Haus
zwischen wasser
in der gfasten Grueben
bey Pottok
52/3
10
18
6
392/3
erstere Summa 278
anderte 92
4092/3
Volgt die 8te Petina
so der Dragoe Tsupurdia hat bey Haus
in Verkatnitz
Vndter der Plisiviza
in Rusiza wasser
in Konsia
zwischen denen Metales
zu Vetasik
bey Potok
zu Dolovo
bey Brispa
zu Kallenberg
zu Sovilenaz
in Alexina Draga
in Verpilia
zwischen denen wassern
zu Bunov
zu Bari
zu Bari Wismäder
in Ternie
in Malohoriza wismader
strikh
43
10
11
17
8
13
10
12
12
6
15
17
22
8
10
10
10
12
10
16
Summa 272
56
Karl Kaser
Köpf zum waffen
Radoe Tuburdia 50 Jahr alt
Niat Sohn 18 Jahr alt
Thoma Sohn 16 Jahr alt
Jurai Vätter 30 Jahr alt
Nicola Vätter 25 Jahr alt
Vntaugliche Mans Persohnen
Weiber
1
1
1
1
1
5
5
10
Summa 20
Dise 8te Petina hat mitgespan den Mikula Leka
hat bein Haus
zu Radovonaz
in Niholovaz, oder darunter
ober der Debela
in Popovo Dolo
bey Sovi Lenaz
in Verpilia
strikh
14
25
20
8
10
7
10
94
ybertrag 272
Summa 366
Köpf zum waffen
Mikula Leka 60 Jahr alt
Sohn Ilia Leka 23 Jahr alt
Sohn Vuk Leka 18 Jahr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
Volgt die 9te Petina
so der Vuk Hrastovaz hat bey Haus
zu Schegorovaz
in Vedrapolie
zu Borie
in Bonor
in Rusiza
bey Blesiviza
bey Brispa
zu Bari Wismader
in Popoffo Dolo
Köpf zum Waffen
Vuk Hrastovaz 45 Jahr alt
Vntaugliche Mans bilder
Waibs bilder
mitgespan diser Petina
Peter Zigich hat bey Haus
in Bukovaz
bey Grobusik
zu Vedasik
bey Potok
zu Rudovaz
zu Verpilie
in Alexina Draga
bey Sovilenaz
in Popoffo Dolo
in Bare Wismader
in Vedropolie
in Mulahariza Wismader
zwischenen denen wasser Coreniza
Sa ple 1
2
3
in allen 6
strikh
20
17
7 1/2
10
9
12 1/2
10
16
15
5
4 1/2
4
8
6
Summa 144 1/2
der anderte mit Gespan
Köpf
1
1
1
zum waffen 3
2
4
Summa 9
strikh
14
20
8
10
10
7
11
6
3
8
Summa 97
Köpf
1
strikh
Stonoe Plinovik hat bey Haus
22
bey Bukovaz
71/2
zu Berkosik
10
bey Grobusik
171/2
bey Dolovi
8
bey Grabovaz
81/2
in gfasten thal
5
in Alexina Draga
11
in Vedropolie
4
bey Tergnia
10
in Malahoriza wismader
8
bey Bari Wismader
41/2
in Rudorovaz
121/2
in Verpilia
8
zwischen den wasser Correniza
4
Vndter Kallenberg
1551/2 15
in 9te Petina hat in allen 397
Köpf zum waffen
Stanoe Plenovik 30 Jahr
Michailo Vätter 16 Jahr
Vnmindige Mans Persohnen
Weibs bilder
1
1
zum waffen 2
2
6
in allen 10
57
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Die 10te Petina hat
Peter Kesik bey Haus
zu Rudorovaz
in Malahariza wismader
in Zervigniak
in Vedropolie
bey Schegoronaz
in Ternia
bey Borie
bey Bonor
in Sovilevaz
zu Priza
in Alexina Draga
in Verpilia
zwischen den wasser Correniza
in Popofo Dolo
bey Korgia
in Rosiza
vndter Plisiviza
zu Vercasik
zu Grabusik
in Goleo Berdo
in Dolono
zu Potok
in Bari Wismäder
Köpf zum waffen
Peter Kergich 30 Jahr alt
Radosaz Kergich brueder 28 Jahr
Bogosaff Kergich brueder 20 Jahr
Vnfähige Mans Persohnen
Weibs bilder
48
25
16
10
8
20
10
10
10
17
6
22
18
10
18
8
17
11
10
25
15
12
12
12
Summa 370
1
1
1
zum waffen 3
7
13
in allen 23
dise 10te Petina hat mitgespan den Mali Boxo
bey Haus
bey der Claisniza
in Sovilenaz
zu Verdasik
51/2
13
7
10
351/2
Vorige Summa 370
Summa der 10ten Petina 4051/2
NB der obige Peter Kergich hat versprochen den Mali
Boxo von seinen gruntstukh noch 8 strikh zu geben
Volgt die 11te Petina
hat Damian Lieposechia bey Haus
vndter der Plisiviza
in Rusiza
zu Brispo
in Sovilenaz
in Grabovaz
in Popofo Dolo
in Baro wismäder
in Verdropoli
in Radorovaz
Vnter Schegarovaz
in Malohoriz wismader
221/2
11
6
6
7
17
8
4
8
25
20
16
Summa 1601/2
Köpf zum waffen tragen
Damian Lieposechia 56 Jahr
Janko sein Sohn 18 Jahr
Vntaugliche Mans bilder
weibs bilder
Köpf
1
1
zum waffen 2
3
5
Summa in allen 10
mitgespan in diser Petina
Vuk Borienovich bey Haus
34
zu Barkasik
10
in Konsia
8
in Rusiza
11
bey denen Mitallen
13
zu Vedosik
10
in Ternia
10
zu Grabusik
25
in Golo Berda
15
in popofo Dolo
10
in Alexina Draga
22
zwischen denen wassern Coreniza
10
in Verpilie
10
zu Bonor
10
in Zervigniak
10
zu Bari
8
in Dolovo
12
12
in Potok
3 [?]
240
vorige Summa 1601/2
Summa der 11ten Petina 4001/2
Die 12te Petina hat
Michailo Skorich bey Haus
zu Berkusik
strikh
27
10
58
Karl Kaser
in Grabusik
bey Bedosits
in Konsia
bey Clasniza
Vndter Blesiviza
in Rosiza
bey Gollo Berdo
in Brispa
bey Bonor
in Sovilenaz
in Popofo Dolo
zwischen wasser Coreniza
bey Gesero Therno
bey Zervigniak
zu Schabriak
in Potozi
in Bari wismader
20
10
8
13
11
17
15
6
10
81/2
9
10
10
10
16
12
6
Summa 2281/2
dise 12te Petina hat mit gespan
Simon Xigich bey Haus
in Alexina Draga
in Verpilia
in Popofo Dolo
bey Sovilevaz bey den weeg
Item ober den Sovilevaz
zu Schegoravaz
zu Rudonovok
zu Vedropoli
bey Grabusik
in Bari wismäder
in Tergnie
221/2
22
18
9
7
81/2
20
25
8
5
6
10
161
vorige Summa 2281/2
Summa der 12ten Petina 3891/2
Die 13 Petina hat Sava Juanissevich bey
dem Haus
in Konsia
in Rusiza
bey Blisiviza
bey Megio
zu Vedusik
in Grabusik
in Dolona
in Potozi
bey Gollo Berdo
in Brispa
zu Bilopaz
in popoffo Dolo
281/2
8
16
11
13
10
25
12
12
15
6
7
11
in Alexina Draga
in Malahariza Wismader
13
16
2091/2
Köpf zum waffen tragen
Köpf
1
1
2
1
8
Summa in allen 11
Sava Juanissevich 40 Jahr
Slatoe brueder 30 Jahr
Vntaugliche Mans Persohnen
Weibs bilder
Dise 13te Petina hat mitgespan den
Lazo Scholiak bey Haus
in Vervasits
zu Bonore
in Alexina Draga
zu Verpile
zwischen den Wasser Correniza
in Popofo Dolo
in Sovilenaz
in Borie
in Segonavaz
in Tergia
zu Vedropoli
in Zervigniak
in Rudonovak
in Bari Wismäder
281/2
10
10
9
18
10
8
17
10
20
10
8
10
25
6
Summa 1991/2
vorige Summa 2091/2
409
Die 14te Petina hat Marian Vukobrod bey Haus
zu Verkusik
bey Plisiniza
zu Blasniza
in Konsia
in Grabusik
zu Vedosik
zu Bukovaz
in Pilipovaz
in Gollo Berdo
bey Brispa
in Sovilenaz
in Popoffo Dolo
in Alexina Draga
in Verpilie
zwischen dem wasser Coreniza
in Bonor
57
10
11
13
8
25
10
17
7
15
6
17
18
22
18
10
10
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
in Borie
in Vedropolie
in Zervigniak
zu Segarovaz
in Rudorovaz
in Malahariza wismad
in Ternie
in Bari Wismader
in Potok
in Doloff vodo planina
10
8
10
20
25
16
10
17
12
12
Summa diser Petina 409
Köpf zum waffen tragen
Marian Vukobrod 60 Jahr alt
Sua Vukobrod bruder 50 Jahr
Radovie Vukobrod bruder 30 Jahr
Jovan fighel de primo 20 Jahr
Stepan Vukobrod Vötter 16 Jahr
1
1
1
1
1
zum waffen 5
Vnmindige Mans Persohnen 5
weibs bilder 11
Summa in allem 21
Die 15te Petina hat Radoss Szuput bey Haus
zu Verkasich
zu Blesiniza
in Clasniza
in Kongia
zu Grabusik
in Vedasik
zu Bukofaz
in Filipovaz
in Golo Berdo
zu Prispa
bey Lovilenaz
in popofo Dolo
in Alexina Draga
in Verpila
zwischen dem wasser Coreniza
zu Bonor
zu Borie
in Vedropolie
in Zervigniak
zu Schegoranaz
in Rudorovaz
in Mahelariza wismäder
zu Ternie
zu Borii wismäder
zu Potok
in Dolovi Vodoplina
Summa diser Petina
57
10
11
13
8
25
10
17
7
15
6
17
18
22
18
10
10
10
8
10
20
25
16
10
12
12
12
409
59
Köpf zum waffen tragen
–––––
Die 16te Petina hat der Dragiz Vukadinovik
bey Haus
zu Vukasik
in Blisiniza
in Clasniza vnd Plisiniza
in Konsia
zu Grabusik
zu Vedasik
vnter Vedasik
in Vukovaz
in Pilipovaz
in Golo Berdo
in Sovilenovaz
bey poffo Dolo
in Alexina Draga
in Verpila
zwischen wasser Coreniza
zu Bonor
in Borie
in Vedropoli
in Zervigniak
in Schegoraz
in Radonovaz
in Malohoriza wismader
in Tergnie
zu Borie wismäder
zu Potok
in Vodopolav Dolo
Dise 16te Petina hat einen mitgespan
Dragie Vukadinovich
bei dem Haus
zu Verkasik
in Plesiniza
in Clasniza
in Kongie
in Grabusik
in Vedasik
in Vukovaz
in Polipovaz
in Prispa
in Sovilenaz
in Popofo Dola
281/2
5
6
6
4
10
5
5
8
4
15
9
14
11
14
5
5
5
4
5
10
13
8
5
6
6
6
2221/2
281/2
5
5
7
4
15
5
9
3
6
8
14
60
Karl Kaser
in Alexia Draga
in Verpilia
zwischen dem wasser
zu Bonor
zu Borie
in Vedropoli
in Zervigniak
in Schegovaz
in Ridonovaz
zu Molahariza wismader
zu Tergnie
zu Borie Wismäder
zu Potok
in Vodo plavo Dolo
11
14
5
5
5
4
5
10
12
8
5
6
6
6
2111/2
2221/2
Summa diser Petina 434
Köpf zum Waffen
Köpf
1
1
1
1
1
zum waffen 5
Vntauglich Mans Persohnen 4
weiber 7
Summa in allen 16
Dragia Vukadinovich 60 Jahr
Sava Vukadinovich Sohn 30 Jahr
Radoiza Sohn 28 Jahr
Milos Sohn 25 Jahr
Rasoff Sohn 20 Jahr alt
Die 17te Petina hat Juanko Zigich bey Haus
in Grabusik
zu Blisiniza
bey Clasniza
in Verkasik
in Buchovaz
zu Golo Berdo
in Brispa
bey Souilenaz
in Popofo Dolo
in Alexina Draga
in Verpile
zu Bonor
in Zervigniak
zu Segoronaz
in Rudorovaz
in Malahariza wismäder
in Ternie
in Bari wismäder
strikh
30
10
11
13
10
17
15
6
10
9
12
12
10
10
11
25
9
5
6
in Dolone Potok
6
237
Köpf zum waffen tragen
Köpf
1
1
1
1
zum waffen 4
Vntauglich mans Persohnen weibs bilder
7
Summa in allem 11
Juanko Zigich 46 Jahr alt
Juanko Sohn 28 Jahr alt
Radaiz Sohn 16 Jahr alt
Millin Vätter 16 Jahr alt
Die 17te Petina hat mit Gespan den
Radoe Zigich bey Haus
in Grabusik
in Pilipovaz
zu Sunilenaz
in Alexina Draga
zwischen denen wassern Coreniza
in Vedropoli
zu Schegoravaz
bey Tergnie
in Bari Wismäder
bey Potok
zu Dolone Potok
Köpf zum waffen tragen
Radoe Zigich 35 Johr alt
Milovoi Vätter 25 Johr
Jouan brueder des Milovoi 16 Johr
Sana Radivoi Sohn 16 Johr
vntauglich Mans Persohnen
weiber
15
5
7
5
5
10
8
5
4
3
3
3
73
Köpf
1
1
1
1
zum waffen 4
4
10
in allem 18
Der anderte mitgespan ist Radoiza Funduk
hat bey dem Haus
in Konsie
in Grobusik
in Souilevaz
zu Popofo Dolo
bey der Alexina Draga
in Verpilie
in Borie
bey Schegorovaz
bey Tergnie
11
8
10
5
7
5
6
10
4
3
61
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
in Bari wismäder
zu Potok
in Dolovi
2
3
3
77
vorige Summa 237
die anderte 73
Summa diser Petina 387
Köpf zum waffen tragen
Radoiza Funduk 40 Johr
Stoian brueder 16 Johr
Vnföhige Mans Persohnen
weibs bilder
Köpf
1
1
zum waffen 2
3
2
in allem 7
Die 18te Petina hat Thoma Petrisich hat zu Varcasik 5
zu Claniza
61/2
bey der Rusiza
71/2
vnter Plesiviza
51/2
bey Potok
6
in Dolovo
6
zu Bukovaz
4
bey Kallenberg
7
in Grabusik
12
zu Vedasik
5
bey Brispa
3
in Alexina Draga
41/2
bey Verpilie
9
zu Souilenaz
12
in Popofo Dolo
10
zu Bonor
5
bey Ternia
5
bey Jesera
5
bey Sambruk
71/2
bey dem Haus
281/2
zwischen denen wassern Coreniza
5
bey der Bisika
10
zu Bari wismader
6
zu Zervigniak
5
121/2
zu Rudorovaz
Summa 200
Köpf zum waffen tragen
–––––
Köpf
Dise 18te Petina hat mitgespan den Rodaiza Vardich
hat bey Verkusich
5
zu Clasniza
vndter dem Kallenberg
zu Bunhouaz
bey Potok
vnter Dolovi
bey Petusik
zu Grabusik
in Prispa
zu Sovibnaz
in Bonor
in Ternie
in Verpilie
zu Popofo Dolo
bey Jesera
zu Bari Wismäder
in Zervigniak
in Vedropoli
zu Schabrak
zu Rudovaz
bey dem Haus
zu Rusiza
zu Borie
61/2
4
2
3
3
3
6
3
6
21/2
2
4
5
2
4
2
2
4
6
14
4
6
Summa 104
Köpf zum waffen tragen
Radoiza Vardich 40 Johr alt
Casso Verdich Vötter 19 Johr
Vntaugliche Mans Persohnen
weibs bilder
Köpf
1
1
2
4
4
Summa in allem 10
Der anderte mitgespan in diser Petina
ist Radosoff Vardich
bey Plisiviza
zu Clasniza
bey Kallenberg
bey Doloui
zu Vetasik
zu Grobusik
in Bunovaz
zu Rusniza
zu Brispa
zu Bonor
in Ternie
zu Bari Wismäder
bey Jesera
zu Vedropolie
5
3
3
3
2
6
2
4
3
2
3
3
2
2
62
Karl Kaser
zu Zervigniak
in Seobriak
zu Brisika
zwischen dem wasser Coreniza
bey dem Haus
3
3
5
3
9
70
erste Summa 200
anderte 104
Summa diser Petina 374
Volgt nun die 19te Petina wo der Radosau Clasnik hat
bey dem Haus
31
neben Ternie
10
in Schegoravaz
11
zu Varkasits
10
in Clasniza
7
in Bonor
10
in Grabusik
10
zu Vetasik
10
in Dolovi
7
in Volo Berdo
8
in Popof Dol
10
in Verpilie
18
in Bari wismäder
6
bey den wassern Coreniza
6
in Rudorovaz
8
in Potok
9
zu Plesiviza
5
in Rusiza
9
in Jesero
10
zu Bresik
6
in Malahariza wismäder
7
Summa 208
Köpf zum waffen tragen
Radossau Clasnik 50 Johr
Tragoe Clasnik brueder 30 Johr alt
Pauel Vötter 19 Johr
Peter Clasnik Vötter 29 Johr alt
Illia Clasnik Vötter 16 Johr alt
Vnmündige Mans Persohnen
weibs bilder
Köpf
1
1
1
1
1
5
3
7
in allem 15
Zu diser Petina ist der mitgespan Mirossav Clasnik
bey Haus
40
zu Segorovaz
9
zu Zervigniak
10
zu Bresik
in Malahariza wismäder
zu Bari wismader
zwischen wasser
in Popofo Dolo
in Rudorovnaz
zu Sovilenaz
zu Brispi
zu Rusiza
vndter der Plisiviza
in der Clasniza
zu Grabusik
in Kallenberg
zu Potok
2
6
6
4
8
7
24
6
8
4
6
16
7
6
Summa 169
Köpf zum waffen tragen
Mirossav Clasnik 50 Johr
Radovan Clasnik 40 Johr
Jovan Vätter 30 Johr
Nicolo Sohn des ersten 25 Johr
Vasil Sohn 17 Johr
Vntaugliche Mans Persohnen
weibs bilder
Köpf
1
1
1
1
1
zum waffen 5
8
9
Summa in allen 22
Volgt die 20te Petina wo der Vuk Keka
vnter dem Haus
zu Rudorovaz
zu Malahariza wismäder
zu Zervigniak
in Ternie
zu Bari wismader
zu Jesero
zu Bonor
zwischen wasser Coreniza
in Alexina Draga
bey Sovilevaz
zu Briespa
zu Verpie
zu Vorkusik
in Plesiviza
zu Covaziza
in Vetasik
zu Rosiza
Item bey Brispa
in Dolovi
50
25
13
10
10
12
10
10
10
22
17
6
18
10
11
13
10
16
7
12
63
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
in Potok
zu Golobrola oder Kallenberg
6
15
Summa 313
Milos Juanissevich 40 Johr
Milih brueder 34 Johr
Milisia brueder 25 Johr
Radissa brueder 20 Johr
Köpf zum waffen tragen
–––––
Dise Petina hat mitgespan den Dragia Vukadinovich
vnter dem Haus hat er
7
bey Popovo Dolo
18
in Vedropoli
8
6
in Potok
39
vorige Summa 313
Summa diser Petina 352
Köpf zum waffen tragen
–––––
Volgt nun die 21te Petina in dem ersten
Squadra Milich Jvanisevich
hat bey dem Haus
in Verkusits
zu Plisiviza
in Clasniza
zu Konsia
zu Grobusik
zu Vedasik
in Vukavaz
in Pilipovaz
zu Gollo Berdo
zu Brispa
in Souilenaz
zu Popovo Dolo
in Alexina Draga
zu Verpilie
zwischen wasser Coreniza
zu Bonor
in Borie
zu Vedropoli
zu Zervignak
zu Schegorovaz
zu Rudorovaz
in Miloriza
zu Ternie
in Bari wismäder
in Potok
zu Dolovi
Köpf zum waffen tragen
57
10
11
13
8
25
10
17
7
[?]
6
17
18
22
18
10
10
10
8
10
20
25
16
10
12
12
12
409
Vntaugliche Mans bilder
weibs Persohnen
Köpf
1
1
1
1
zum waffen 4
3
15
Summa in allem 22
Volgt nun die 2te Squadra
so auf 21 Petina heltet die erste Petina
hat Knes Gabrich
gazo Priza hat bey dem Haus
in Rudonofaz
bey Mihokuaz
in Zervignak
in Vedropolie
zu Ternie
in Malohoriza wismader
in Bari wismäder
zu Borie
zu Bonor
in Grabovaz
ober Grabovaz
zu Borosizie
ober Borosiz
zu Verpilie
zu Malepetine
zu Borovo Berdo
in Krusiza
zu Botsifalka
vnter Blesiviza
zu Varkasik
in Clasniza
in Ledine zu orlokuk
zu Vetasiza
in Dolova
zu Potok
in Schibera
zu Grabusik
ober Grabusik
bey Haus
in Beloplie
57
15
18
10
8
12
16
12
10
12
18
6
8
6
15
10
20
11
7
10
8
15
10
6
8
12
10
8
8
10
10
Summa 386
64
Karl Kaser
Köpf zum waffen tragen
Knes Gazo Priza 70 Johr alt
Marco Priza Sohn 36 Johr alt
Gregorio Priza Vätter 20 Johr
Ilia Priza Vötter 20 Johr
Vnmündige Mans Persohnen
weibs bilder
Volgt nun die anderte Petina
so der Simon Grubich hat zu Radovaz
in Micholevaz
zu Schabrok
zu Zervignak
zu Vedropolie
zu Borie
zu Borie Wismäder
zwischen wasser
zu Verpilia
zu Borosizie
zu Golovovaz
in Bonor
in Borovo Prigo
in Rusiza
zu Plesiviza
in Verkasik
zu Clasniza
in Bucovaz
zu Vedasik
in Potok
in Golio Prigo
zu Dolovo
zu Grabusik
in agrado
bey Haus
Köpf zum waffen tragen
Köpf
1
1
1
1
4
5
7
in allem 16
7
9
7
5
5
8
6
5
7
7
13
5
10
7
4
5
12
4
3
4
3
4
11
4
23
Summa 178
Köpf
Simon Grubich 40 Johr alt
1
Vassilio Sohn 25 Johr alt
1
Luca Sohn 20 Johr alt
1
Juan Grubich des Simon Vötter 18 Johr alt
1
Jouan Grubich Sohn des Simon ist 16 Johr alt
1
Köpf zum Waffen 5
Vnmindige Mans Persohnen
1
weibs bilder
5
Summa in allem 11
Dise anderte Petina hat mitgespan den Stipe Grubich
zu Rudonovaz
3
in Micholovaz
4
zu Schabnak
3
in Zervignak
2
in Vedropoli
2
in Bonor
3
zu Bara wismäder
2
in Borovo Berdo
8
zu Oronaz
2
zu Varaschisti
3
zu Verpilie
3
in Golouaz
9
zu Rusiza
3
vnter der Plisiviza
1
in Verkasiza
2
zu Clasniza
8
zu Bukovaz
1
in Vedasits
1
zu Grabusik
8
10
bey dem Haus
Summa 78
Köpf zum waffen tragen
Stipan Grubich 36 Johr alt
Mans Persohnen Kinder
weibs bilder
1
Summa phe 1
4
3
in allem 8
Der 2te mitgespan ist Misso Priza bey Micholoviz
zu Rudorovaz
zu Vsabrok
in Vedropoli
zu Borie
in Bari wismäder
bey Burovo Berdo
zu Orovaz
zu Vorosize
in Verpilie
zu Gololovaz
in Bonor
zu Rusiza
in Plesiniza
in Clasniza
zu Verkasik
in Vukofsehu
zu Vetasik
bey den Kallenberg
zu Grobovaz
bey dem Haus gartten
5
4
3
3
4
4
3
3
4
4
9
4
4
3
8
3
4
2
3
6
3
65
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
in Dolovi
bey dem Haus
3
17
Summa 106
Köpf zum waffen tragen
Misso Priza 30 Johr alt
Costatin Priza brueder 20 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
Köpf
1
1
zum waffen 2
3
3
in allem 8
Volgt nun die 3te Petina hat der Pop Stanoe Priza
bey dem Haus
zu Rudorovaz
in Miholevaz
zu Zervigniak
in Vedropoli
in Ternie
in Malahariza wismäder
zu Bari wismäder
in Borie
zu Bonor
in Grabovaz
ober Grabovaz
zu Barizitsie
in Verpilie
ober den Creuz
zu Rastoffa Poliane
zu Rusiza
vnter Schibalik
vnter Plisiniza
zu Varkasik
zu Clasniza
in Orlokuk
zu Vedasik
in Dolovai
in Potok
in Schibbera
zu Grabusits
ober Grabusih
bey dem Haus gartten
in Belopolie
dise Petina Summa
Köpf zum waffen tragen
Pfoff Stanoe Priza 50 Johr
Costadin brueder 40 Johr
57
15
18
10
8
12
16
12
10
12
18
6
6
15
10
20
11
7
10
8
15
10
6
8
12
10
8
8
10
10
386
Köpf
1
1
Thoma Sohn des pfaffen 20 Johr
Thodor Sohn 18 Johr
Saviza Sohn 16 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weiber
1
1
1
zum waffen 5
4
8
in allem 17
Die 4te Petina hat Thoma Priza
bey dem Haus
zu Rudorofaz
in Micholevaz
in Zervigniak
in Vedropoli
in Tergnie
in Molohoriza wismäder
in Bore wismäder
in Borie
zu Bonor
zu Grobovaz
ober Grobovaz
zu Barisitahia
ober Barisitahia
in Verpilie
ober dem Creuz in Mala Petina
zu Borofo Berdo
zu Rusiza
vndter Schibalik
vnter Plisiviza
zu Varkusik
zu Clasniza
in Orlokuk
in Vedusik
in Dolovai
in Potok
in Schibbera
in Grabusits
ober Grabusits
bey dem Haus gartten
in Belopolie
Summa diser Petina
Köpf zum waffen tragen
Thoma Priza 40 Johr alt
Micho Priza brueder 47 Johr
Saua Priza brueder 37 Johr
Paual Priza brueder 30 Johr
Jouan Priza Vötter 16 Johr
Thoma Priza Sohn des Thoma Priza 16 Johr alt
57
15
18
10
8
12
16
12
10
12
18
6
8
6
15
[.]
20
11
7
10
8
15
10
6
8
12
10
8
8
10
10
386
Köpf
1
1
1
1
1
1
66
Karl Kaser
6
7
12
Summa in allem 25
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
Die 5te Petina Milos Priza
bey dem Haus
zu Rudorofaz
in Micholevaz
in Zervigniak
in Vetropoli
zu Tergnie
in Milohariza wismäder
in Bore wismäder
in Borie
zu Bonor
zu Grabovaz
ober Grabovaz
zu Barasitahia
in Verpilie
im Male Petine
zu Borofo Berdo
zu Rusiza
vnter Schibalik
zu Plisiviza
zu Varcasik
zu Clasniza
in Orlokuk
in Vedasik
in Dolovai
in Potok
in Schibbera
zu Grabusik
ober Grabusik
bey dem Haus gartten
in Belopolie
57
15
18
10
8
12
16
12
10
12
18
6
6
15
10
20
11
7
10
8
15
10
6
8
12
10
8
8
10
10
Summa diser Petina 386
Köpf zum waffen tragen
–––––
Die 6te Petina hat Nicola Priza vndter dem Haus vnd
ÿbrigen orthen alda, vnd sovill als Milos Priza als im
ganze Petina, so machen
386
Saphe 386
Köpf zum waffen
Nicola Priza 30 Johr alt
Köpf
1
Peter brueder 25 Johr alt
Radoss brueder 20 Johr alt
Vntaugliche Mans Persohnen keine
weibs bilder
1
1
3
5
in allem 8
Die 7te Petina hat Radogina Nefaidich ein ganze petina
mit 386 strikh wie die obigen auf eben Jenem orth als
386
die obrecenssirte page 8
Saphe 386
Kopf zum waffen tragen
Radovan nefaidich 50 Johr
Sohn Stepan nefaidich 20 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
Die 8te Petina Zuio Priza
hat bey dem Haus
in Rudonovaz
in Micholevaz
in Zervigniak
in Vedropolie
in Tergnie
zu Malahoriza wismäder
in Bari wismader
zu Borie
zu Bonor
in Grabovaz
ober Grabovaz
in Barasitsihie
ober Barasitsihie
in Verpilie
in Mala Petina
in Boroffo Berdo
in Rusiza
zu Tsifalize
vnter der Plisiviza
zu Verlasik
in Clasnize
zu orlobuk
zu Vetasik
in Dolova
zu Potoka
in Schiber
zu Grabusik
ober Grabusik
1
1
zum waffen 2
2
3
in allem 7
281/2
71/2
9
5
4
6
8
6
5
6
9
3
4
3
71/2
[?]
10
51/2
31/2
5
4
71/2
5
3
4
6
5
4
4
67
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
bey dem Haus gartten
in Belopolie
5
5
Summa 193
Köpf zum waffen tragen
Zvio Priza 45 Johr alt
Sein Sohn Stoian 25 Johr alt
Ostoin Sohn des Zvio 29 Johr
Item sein Sohn Jossan 18 Johr
Vassil item Sohn 16 Johr
Item Paval Zvio Sohn 20 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
Köpf
1
1
1
1
1
5
1
6
1
3
Summa in allem 10
In diser Petina ist nur ein mitgesell, als der Vuk Trakolik,
so eben so vill, vnd an jenem urthen, als der Zvio Priza
sein Gruntstükh hat, nemblich
193
Sa ple 193
Haltet also diese 8te Petina in allem 386 strikh
Köpf zum waffen tragen
Vuk Drakolik 60 Johr
Jure Drakolik Sohn 30 J.
Thoma Drakolik 26 Johr
Jovan Drakolik 16 Johre
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
Köpf
1
1
1
1
Waffen 4
6
5
Summa in allem 15
Volgt nun die 9te Petina
so der Mirko Priza hat, vnd zwar bey dem Haus
in Rudonovaz
in Micholenaz
in Zervigniak
in Vuorosichie
in Vedropoli
in Borofo berdo
zu Grobovaz
in Mala Petina oder bey Creuz
in Malahariza wismäder
zu Bari wismäder
vnter Plesiviza
zu Variasik
in Clasniza
38
15
12
10
6
8
20
18
10
10
8
10
8
15
in Belopolie
in Verpilie
in Potok
in den Haus gartten
vnter Kallenberg
zu Orlokuk
in Bonor
10
15
12
8
6
10
12
Summa diser Petina 261
Köpf zum waffen tragen
Mirko Priza 50 Johr
Thodor Priza brueder 40 Johr
Miladin Priza brueder 25 Johr
Jovan Priza brueder 20 Johr
Basse Priza Vötter 17 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
Köpf
1
1
1
1
1
zum waffen 5
8
9
Summa in allem 22
Dise 9te Petina hat einen mitgespan als
Stanko Kudekich
bey Haus
in Micholevaz
zu Tsifalko
ober Debellugh
zu Vedasik
in Bari wismäder
zu Sobilevaz
in Vorosischie
zu Rusiza
in Dulova
zu Schibera
in Grabusik
ober Grabusik
vnter Kallenberg
221/2
18
7
10
6
4
6
8
11
8
10
8
8
2
1281/2
vorige Summa 261
Summa diser Petina 3891/2
Köpf zum waffen tragen
–––––
Die 10te Petina so der Vide Trakolik hat bey
dem Haus
zu Rudorovaz
in der Kleinen Priseka
ober der Klein Priseka
[?]
13
11
5
68
Karl Kaser
zu Micholevaz
in Vedropolie
in Bari wismäder
in Maleharize wismäder
in Barie
in Grabovaz
in Barositscha
ober Barositscha
Item darneben
zu Rusiza
zu Plesiviza
zu Verkusik
zu Clasniza
in Olokuk
zu Verdasik
zu Dolovo
in Grabusik
in Kallenberg
bey dem Haus gartten
zu Belopolie
Köpf zum waffen tragen
Vide Trakolik 50 Johr alt
Radossau Sohn 30 Johr
Todor Sohn 20 Johr
Stoian Sohn 16 Johr
Thoma Vötter 16 Johr alt
Vnmindige Mans Persohn
weibs bilder
Dise Petina hat mitgespan den Dragossan
Priza bey haus
bey Ossoua Bolione
bey Micholevaz
in Vedropoli
in Bari wismäder
zu Malahariza
in Belica Bari wismäder bey Haus
in Borofo Berdo
in Barasitschia
zu Grabovaz
bey dem Gemauerten Haus
in Rosiza
zu Schibera
ober Schiber
8
6
4
8
5
9
7
12
6
4
10
4
15
10
6
8
8
7
10
10
Summa 217
Köpf
1
1
1
1
1
zu waffen 5
1
5
in allem 11
28
15
9
8
6
16
41/2
20
7
9
6
11
10
7
zu Michalenaz auf ein andern orth
9
1651/2
vorige Summa 217
sagt 382 strikh 3821/2
Köpf zum waffen tragen
Dragossan Priza 50 Johr alt
Vätter, vnd bruder nichts
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
4
3
Summa in allem 8
Volgt nun die 11te Petina so der Peter Trakolik
bey Haus
281/2
in Rudorovaz
71/2
in Micholevaz
9
zu Zervigniak
5
in Vedropolie
4
in Tergnie
6
in Malachariza wismäder
8
zu Bari wismäder
6
in Borie
5
zu Bonor
6
in Grobovaz
9
zu ober Grabovaz
3
in Vorositechia
4
ober dem Vorositechia
3
in Verpilie
71/2
in male petina
5
zu Boroffo Berdo
10
in Rusie
51/2
zu Tsifalize
31/2
vnter der Plisiviza
5
zu Varcasik
4
in Clasnize
71/2
zu Orlokuk
5
zu Vetasik
3
in Dolova
4
zu Potoka
6
in Schiber
5
zu Grabusik
4
ober Grabusik
4
bey dem Haus Gartten
5
in Belopolie
5
Summa 193
69
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Köpf zum waffen tragen
zu Verpilie
bey dem Haus Gartten
in Belopolie
–––––
Dise 11te Petina hat der mitgespan Sava Drakulich so
eben sovill, vnd in solichen örthern hat, als der vorige
Peter Drakulich, pago also
193
traghero des erst gemelten Sava Drakulich Summa
193
mit
sagt 386 strikh 386
Köpf zum waffen tragen
–––––
Die 12te Petina hat Mirossav Vlaissovich,
hat bey Haus
in Rudonovaz
zu Micholevaz
in Zervignak
zu Vedropolie
in Tergnie
zu Malahariza wismäder
zu Bari wismader
zu Borie
in Bonor
in Grabovaz
ober Grabovaz
zu Vrasaitsch
ober Vrasitsch
in Male Petine
zu Borofo Berdo
in Rusiza
zu Tsifalize
vnter Plisiviza
zu Verkasik
in Clasniza
zu Orlokok
in Vetasik
in Dolova
zu Potoka
in Schiber
zu Grabusik
ober Grabusik
49
15
18
10
8
12
16
12
10
12
18
6
8
6
10
20
11
7
10
8
15
10
6
8
12
10
8
8
Summa 343
Köpf zum waffen tragen
–––––
Dise 12te Petina hat einem mitgespan als den Peter
Drakulich als der vorige beschribener hat auch in diser
Petina, vnd zwar zu dem Haus gehörige
8
15
10
10
Summa 43
Vorige Summa 343
Summarum 386
Köpf zum waffen tragen
–––––
Volgt die 13 Petina, vnd hat selbe Juka Petrizich
bey dem Haus
281/2
in Rudonovaz
71/2
in Micholevaz
9
zu Zervigniak
5
in Vedropolie
4
in Tergnie
6
zu Malohoriza wismäder
8
zu Bari wismäder
6
in Borie
5
zu Bonor
6
in Grabovaz
9
ober Grabovaz
3
zu Varasits
4
ober Varasits
3
in Verpilie
71/2
in Male Petine
5
in Bovofo Berdo
10
zu Rusiza
51/2
zu Tsifalize
31/2
vnter der Plisiniza
5
zu Verkasik
4
in Clasniza
71/2
zu Orlokuk
5
in Vetasik
3
zu Dolovo
4
in Potoka
6
zu Schiber
5
zu Grabusik
4
ober Grabusik
4
bey dem Haus gartten
5
in Belopolie
5
Summa 193
Köpf zum waffen tragen
Juka Petrizich 50 Johr
Miter Petrizich Sohn 30 Johr
Luka Petrizich Sohn 25 Johr
1
1
1
zum waffen 3
70
Karl Kaser
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
3
7
in allem 13
Die 13te Petina hat mitgespan Sava Petricich, ein
Vätter des Juka, hat eben sovill, vnd oben im jenen
orthen wie der Vorige als der Juka Petrizich hat
dachero er Sava
193
Sa ple 193
tragehero des Juka Summa 193
386
Köpf zum waffen tragen
Sava Petrizich 30 Johr alt
Jacob brueder 23 Johr
Marco brueder 20 Johr
Nicolo brueder 17 Johr
Vntaugliche Mans bilder
weibs Persohnen
1
1
1
1
zum waffen 4
2
8
Summa in allem 14
Volgt nun die 14te Petina
so der Vucen Grubich hat bey dem Haus
in Rudonovaz
bey Trenovaz
zu Zervigniak
in Vedropolie
Ober Debeloluk
zu Bari wismäder
in Grobovaz
zu Borovo Berdo
in Verpilie
zu Rusiza
zu Tsifalka
in Verkasits
zu Bunofaz
in Vultasik
zu Grabusik
ober Grabusik
in Potok
in Dolova
in Belopolie
in Golo Berdo
in Orlokuk
zwischen denen wässern
Köpf zum waffen tragen
Vucen Grubich 60 Johr alt
45
15
18
10
8
10
8
6
20
15
11
7
8
15
6
8
8
12
8
10
8
10
6
Summa 272
1
Lesse Sohn 30 Johr
Thoma Sohn 28 Johr
Rodesoff Sohn 23 Johr
Bosso Sohn 16 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
1
zum waffen 5
5
8
Summa in allem 18
Dise Petina hat mit gespan den Milos Nefaidich
bey Haus
12
zwischen dem wasser
10
in Vuorosispia
8
in Grobovaz
18
in Grabosizia
10
zu Bari wismäder
4
in Kleine Bare
6
bey der Cula
12
vnter Plesiviza
10
in Orlokuk
10
10
bey dem Gartten
Summa 110
Vorige 272
Summarum 382
Köpf zum waffen tragen
–––––
Die 15te Petina Sava Gerich
bey dem Haus hat er
zu Rudonovaz
zu Zervigniak
zu Vedropolie
in Tergnie
in Malohoriza
zu Bari wismäder
in Boria
zu Bonor
ober Gronovaz
in Vuoritspa
ober Vuoritspa
in Verpilie
in Male Petine
in Boroffo Berdo
in Ruseza
vnter Tsifalka
vnter der Plisiviza
zu Vercasiza
in Clasniza
51
15
10
8
12
16
12
10
12
6
8
6
15
10
20
11
7
10
8
15
71
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
zu Orlokuk
zu Vetasits
in Dolovo
in Potok
in Schiber
zu Grobusik
ober Grobusik
bey dem gartten
in Belopolie
10
6
8
12
10
8
8
10
10
Summa 344
Köpf zum waffen tragen
Sava Gerich 50 Johr
Rodota Vätter 45 Johr
Perat Gerich Vötter 30 Johr
Maxim brueder des Perrat 20 J.
Radossau brueder 18 Johr
Stipan Sohn 16 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
1
1
1
zum waffen 6
2
10
in allem 18
Dise 15te Petina hat mit gespan den Saua Vgrosak
bey Haus
in Miho Levaz
zu Grabovaz
6
18
18
42
Vorige Summa 344
Summarum 386
Köpf zum waffen tragen
–––––
Die 16te Petina hat Radivoi Zignich bey dem Haus
zu Rudonovaz
bey Micholenuaz
in Zervigniak
zu Vedropolie
in Tergnie
in Malahariza wismäder
zu Bari wismäder
in Borie
in Grabovaz
in Verpilie
in Male Petine
in Borovo Berdo
in Rusiza
zu Blesiviza
44
15
12
10
8
12
8
10
3
18
15
10
13
11
10
in Vercasik
zu Bukofaz
zu Vuetasik
zu Potok
zu Grabusik
in Gollo Berdo
in Belopolie
zu Vorositsa
8
15
6
12
8
8
5
8
Summa 269
Köpf zum waffen tragen
Radoe Zigich 40 Johr alt
Mitar Sohn 17 Johr alt
Michalo Sohn 16 Johr alt
Vntauglich Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
zum waffen 3
2
3
Summa in allem 8
Dise Petina hat mitgespan den Radovan Nefaidich
so bey den
Haus hat
13
in Micholenaz
6
in Malohoriza wismader
8
zu Bari wismäder
2
zu Borie
7
in Bonore
12
ober Grabovaz
6
in Borofo Berdo
7
zu Tsifalka
7
in Dolovi
8
in Schiber
10
bey dem Haus Gartten
10
zu Belopolie
5
ober Varitsa
6
10
zu Orlokuk
Summa 117
Vorige Summa 269
Summa diser Petina 386
Köpf zum waffen tragen
Radovan Nefaidich 50 Johr
Males Vätter 50 Johr alt
Juriza Vätter 50 Johr alt
Milos Sohn 20 Johr alt
Juinat Vötter 24 Johr alt
Nicolo Vötter 20 Johr alt
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
1
1
1
zum waffen 6
4
20
Summa in allem 30
72
Karl Kaser
Volgt die 17te Petina, Milin Grubich bey Haus
in Rudonovaz
in Micholenaz
in Zervigniak
zu Vedropolie
in Tergnie
zu Malahoriza wismäder
zu Bari wismäder
zu Borie
in Grabovaz
zu Vuorositschia
in Verpilie
in der Klein Petina
zu Borofo Berdo
in Rusiza
zu Tsifalik
in Barkusik
in Clasniza
in Orlokuk
zu Vnetasik
in Dolovo
zu Potok
Summa
47
15
18
10
8
12
16
8
10
18
8
15
10
20
11
7
8
15
10
6
8
8
288
Köpf zum waffen tragen
Milin Grubich 50 Johr alt
Mihail brueder 30 Johr alt
Sava brueder 28 Johr alt
Nicola brueder 25 Johr alt
Milivoi 20 Johr alt
Vnföhige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
1
1
zum waffen 5
3
7
Summa in allem 15
Die 17te Petina hat mitgespan dem Milatin Xigich
bey Haus
10
zu Bari wismäder
4
ober Grabovaz
6
ober Vnorositsia
6
vnter Plesiniza
10
in Dolovo
4
zu Schibber
10
in Grabusik
8
bey dem Haus gartten
10
in Belopolie
10
ober Grabusik
8
Summa 86
Vorige Summa 288
Summa diser Petina 374
Köpf zum waffen tragen
1
Miladin Xigich 60 Johr alt
zum waffen Sa ple 1
Vntaugliche Mans bilder
1
weibs Persohnen
3
Summa in allem 5
Die 18te Petina Stipan Priza
hat bey Haus
in Rudonovaz
in Micholenaz
zu Vedropolie
zu Malahariza wismäder
zu Bari wismäder
in Borie
zu Bonor
in Grabovaz
in Vuarosits
zu Verpilie
in Male Petina
in Borofo Berdo
in Rusiza
vnter der Plisiviza
zu Vercasik
in Clasnize
zu Orlokuk
in Vetasik
zu Potok
in Grabusik
bey dem Hausgartten
in Belopolie
35
3
10
8
10
8
8
10
13
9
9
6
12
11
5
4
9
6
6
12
8
10
4
Summa 216
Köpf zum waffen tragen
Stipan Priza 40 Johr alt
Sohn Stoian Priza 16 Johr
Vntaugliche Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
zum waffen 2
3
5
Summa in allem 10
Die 18te Petina hat mitgespan den Jurai Priza
ein Vätter des Stipan Priza
bey dem Haus
zu Rudonovaz
in Michalenaz
zu Ternie
in Malahariza wismader
11
12
8
12
3
73
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
zu Bari wismäder
zu Borie
zu Bonor
Ober Grabovaz
zu Vuarositsa
in Verpilie
zu Male Petine
zu Boroffo Berdo
in Brispa
vnter Plisiniza
zu Vuarcosik
in Clasniza
zu Orlokuk
in Dolovo
zu Golo Berdo
in Belopolie
2
2
2
6
2
3
2
4
8
5
2
3
2
4
8
3
Summa 104
Köpf zum waffen tragen
Jurai Priza 30 Johr alt
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
Sa phle 1
2
2
Summa in allem 5
Der anderte mitgespan diser Petina ist Male
Vuk bey Haus
in Zervigniak
in Malahariza wismäder
zu Bari
in Ober Grabovaz
in Vuorositsa
in Verpilie
in Male Petina
in Boroffo Berdo
zu Tsifalka
zu Vercasik
in Clasnize
zu Orlakuka
in Dolovo
in Schibber
in Belopolie
11
10
3
2
5
3
3
2
4
7
2
3
2
4
10
3
Summa 74
erstere Summa 216
anderte 104
Summa diser Petine 394
Köpf zum waffen tragen
Mal Vuk 40 Johr alt
1
Sa ple 1
Vnmindige Mans Persohnen nichts
weibs bilder
3
Summa in allem 4
Die 19te Petina hat Illia Gerich bey Haus
zu Rudonofaz
in Micholenaz
zu Vedropolie
in Tergnie
zu Malahariza wismäder
in Bari wismäder
zu Borie
in Bonor
zu Grabovaz
ober Grabovaz
ober Vuarasits
zu Verpilia
in Male [Petina]
in Boroffo Berdo
In Rusiza
vnter Plesiniza
zu Vercasik
in Orlokuk
in Dolovo
zu Potok
in Schibber
zu Grabusik
ober Grabusik
bey dem Haus gartten
in Belopolie
47
11
18
8
12
12
8
10
12
18
6
6
15
10
20
11
10
8
10
8
12
10
8
8
10
10
Summa 318
Köpf zum waffen tragen
Ilia Gerich 40 Johr alt
Novak Gerich brueder 38 Johr alt
Milin Gerich brueder 25 Johr
Trifun Gerich brueder 20 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
1
zum waffen 4
6
9
Summa in allem 19
Die Petina hat mitgespan den Peter Jandrievich
bey Haus
in Rudonovaz
zu Zervigniak
in Malahariza wismäder
in Bari wismäder
in Varositsa
10
4
10
4
4
8
74
bey Tsifalka
bey Clasniza
zu Vetasik
Karl Kaser
7
15
6
68
Vorige Summa 318
386
Köpf zum waffen tragen
Peter Jandrievich 60 Johr
Radoiza Sohn 20 Johr alt
Marko Sohn 16 Johr alt
Mans Persohnen vnmindige keine
weibs bilder
1
1
1
zum waffen 3
–
2
in allem 5
Die 20te Petina hat Bradoe Drakulich bey Haus
in Rudonovaz
zu Micholenaz
in Tergnie
in Malahariza wismäder
in Bari wismäder
zu Borie
in Bonor
zu Grabovaz
in Varasitahie
Ober Varasitakie
in Verpilie
zu Male Petine
in Boroffo Berdo
in Tsifalka
in Blesiviza
zu Vorositsa
in Clasniza
in Orlokuk
zu Vedasik
in Dolovi
zu Potok
in Schibber
zu Grobusik
in Gollo Berdo
bey dem Haus gartten
in Belopolie
Summa
Köpf zum waffen tragen
Pradoe Drakulich 45 Johr
Koi sein brueder 35 Johr
Peter des Pradoe Vätter 26 Johr alt
Todor des Pradoe Sohn 23 J.
46
10
18
12
16
10
10
12
18
8
6
15
10
20
7
10
8
15
10
6
8
12
10
8
8
10
10
333
1
1
1
1
Dimitar brueder des Peter 20 Johr alt
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
zum waffen 5
4
6
Summa in allem 15
Die 20te Petina hat mitgespan den Nicola Lallich
bey Haus
11
in Rudonofaz
5
in Zervigniak
10
zu Vedropolie
8
in Bari wismäder
2
in Ober Grabovaz
6
11
in Rusiza
Summa 53
Vorige Summa 333
Summa rum 386
Köpf zum waffen tragen
–––––
Die 21. Petina hat Nicola Delich bey Haus
361/2
in Bukovaz
15
zu Vedasik
6
in Orlokuk
10
zu Dolovo
8
in Schiber
10
bey dem Haus gartten
10
in Gollo Berdo
14
zu Grabusik
8
in Brispa
12
in Rostoffe Poliane
20
vnter Plesiviza
10
in Grabovaz
6
zu Malle Petine
10
in Vedropolie
8
zu Malachariza wismäder
16
in Bari wismäder
8
zu Micholenaz
18
in Vuarosista
6
in Borie
10
Summa 2411/2
Nicola Delÿch 60 Johr alt
Juan Vötter 46 Johr
Radossav Vötter 30 Johr
Bikan des Nicolo Sohn 20 Johr
Milossina ein Vöter des Juan ist 16 Johr alt
1
1
1
1
1
5
75
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Milos des Nicola Sohn 20 Johr alt
Vntaugliche Mans Persohnen
weibs Persohnen
1
zum waffen 6
5
12
Summa in allem 23
Die 21te Petina hat mitgespan den Save Dagulich hat
bey dem Haus
201/2
in Vercasik
8
zu Rusiza
11
in Bonor
12
zu Verpilie
15
in Varositsa
8
in Bari wismader
4
zu Zervigniak
10
in Rudonovaz
15
zu Potok
12
in Belopolie
10
in Dolovo
8
1331/2
Vorige Summa 2411/2
Summarum 375
9
11
15
8
21
10
sage 378
Köpf zum waffen tragen
Knes loci Juan Drakulich sein Persohn 40 Johr alt
1
des Knes brueder Sava Drakulich lebt
vnter der Comunela
mit seinem brueder ist alt 39 Johr
1
casse Drakulich brueder des Knes 27 Johr alt
1
Manulle Drakolich ein brueder ist 25 Johr alt
1
ein anderer brueder Gaicho 22 Johr
1
Item ein brueder Maxim 20 Johr
1
des Knes Sohn Mileta 17 Johr
1
zum waffen 7
Vnmindige Mans Persohnen
11
weibs bilder
14
Summa in allem 32
Die 2te Petina hat der Radovoi Drakolich fendrich, hat die
2te petina vollstendig, eben sovill, vnd auf jenen orthen,
wie der erst beschribene Knes Juan Drakolich, also
das selbes hier nicht mehr ausgesezt wird,
sage dahero
378
Sphe 378
Köpf zum waffen tragen
–––––
Volgt die 3te vnd lezte Squadra vnd in solicher
die erste Petina
hat der Knes Juan Drakulich
bey Haus
in Rudonofaz
in Miholenaz
in Zervigniak
in Tergnie
in Malahorize
zu Bari wismäder
zu Jukovatsa
in Trenovaza
in Borie
zu Bonor
in Kelevo Berdo
zu Vuorasits
in Verpilie
zu Boroffo Berdo
in Rusiza
vnter Blesiviza
bey Vorcasik
in Clasniza
in Orlokuk
in Bukovaz
in Vetasik
in Grabusik
in Schibber
zu Potok
zu Vagoraz
57
15
21
13
8
10
10
8
17
13
13
26
10
14
20
13
12
10
6
8
Köpf zum waffen tragen
fendrich Radovoi Drakulich ist 38 Johr alt
Theodorus sein brueder 25 Johr
sein Sohn 14 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs Persohnen
1
1
1
zum waffen 3
6
8
Summa in allem 17
Die drite Petina hat Dragich Varichiak der Theiller. Hat
auch ein ganze Petina, eben so vill, vnd auf jenen orthen
wie die vorigen 2 als der Knes Drakulich, vnd Radovoi
Drakulich, sage also
378
Saphe 378
Köpf zum waffen tragen
Dragich Varichiak 60 Johr
Jovan Varichiak Sohn 40 Johr
Radossa Sohn 29 Johr
1
1
1
76
Dragosa Varichiak 25 Johr
Juvan Varichiak 23 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
Karl Kaser
1
1
zum waffen tragen 5
5
10
Summa in allem 20
Die 4te Petina hat Jurassin Delÿch hat ein ganze Petina
eben sovill, vnd an jenen orthen wie die vorigen drey,
378
sezt also selbe aus mit
Saphe 378
Köpf zum waffen tragen
Jurassin Delÿch 50 Johr alt
Stanissav brueder 45 Johr alt
Berart brueder 35 Johr alt
Michalo Sohn des Jurassin 20 Johr
Rodaiza Vötter des Jurassin 20 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
Veibs bilder
1
1
1
1
1
zum waffen 5
5
15
Summa in allem 25
Die 5te Petina hat der Radoe Agrianovik hat auch ein
ganze Petina eben auf jenen orth, vnd sovill wie die
vorige sezt also selbe aus mit
378
Saphe 378
Köpf zum waffen tragen
Radoe Agrianovik 60 Johr alt
Vasel Vätter 40 Johr alt
Radosoff Sohn des Radoe 40 Johr alt
Dragosau Sohn Radoe 35 Johr
Mirosau Sohn Radova 30 Johr
Bogosa Sohn Radoe 28 Johr
Maxim Radova 25 Johr
Vntaugliche Mans Pers.
weibs bilder
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 7
6
17
in allem 30
Die 6te Petina hat Marco Orlÿch hat auch ein ganze
Petina, vnd eben auf denen obgemelten orthen, vnd
sovill als die obigen, sezt also
378
Saphe 378
Köpf zum waffen tragen
Marco Orlich 50 Johr alt
Janko brueder 35 Johr
Radoss brueder 30 Johr
1
1
1
Radiuoi brueder 25 Johr
Josen Sohn Marci 16 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
zum waffen 5
3
18
Summa in allem 26
Die 7te Petina hat fendrich Vuicich Orlich
bey dem Haus
in Rudonovaz
zu Michalenaz
in Zervigniak
in Tergnie
zu Bari
in Jucovassa
in Ternovaz
in Borie
zu Bonor
in Kelevo Berdo
zu Vuarasitsa
in Verpilie
in Boroffo Berdo
zu Rusiza
vnter Plesiviza
zu Vuarkasik
in Clasnize
in Orlokuk
zu Vuetasik
in Grabusik
in Potoko
zu Vagaraz
38
15
21
13
8
10
8
17
13
13
20
10
14
20
13
12
10
6
8
11
15
21
10
Summa 326
Köpf zum waffen tragen
fendrich Vuicich Orlich 32 Johr
1
hat einen Vöttern Milos Orlich 50
1
Radongia Orlich des fendrich brueder alt 30 Johr
1
Radoia Orlich brueder 26 Johr
1
Duio Orlich brueder 28 Johr
1
Mileta Orlich brueder 24 Johr
1
Maxim Orlich Clericus brueder 23 Johr
1
Thoma Orlich brueder 16 Johr
1
zum waffen 8
Vnmindige Mans Persohnen
4
13
weibs bilder
zusamben 25
Die 7te Petina hat mitgespan den Milos Hoidonich
bey Haus
in Malahariza wismäder
23
10
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
in Kelevo werdo
in Bukofsku
in Schibernak
6
9
8
56
Vorige Summa 326
sage 382 strikh
382
Die 8te Petina hat Nicola Drakulich,
hat bey den Haus
in Rudonovaz
zu Zervigniak
in Tergnie
in Malahariza wismäder
in Bari wismäder
zu Trenovaz
in Kelova Berda
zu Verpilie
in Boroffo Berdo
zu Rasiza
in Varcusik
zu Potok
Köpf zum waffen tragen
Nicolo Drakulich 40 Johr
Blaso Drakulich 38 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
20
15
13
8
10
5
6
12
14
7
6
5
5
Summa 131
1
1
zum waffen 2
3
7
in allem 12
Dise Petina hat mitgespan den Nicola Agrianovich
bey Haus
37
in Michalenaz
21
zu Bari wismäder
5
zu Jukovats
8
in Trenovatsa
11
in Borie
13
zu Bonor
13
in Kelevo Berdo
14
in Vorositso
5
zu Bonoffo Berdo
13
in Rusiza
7
vnter Plesiniza
12
in Vercasits
5
in Clasniza
6
zu Brlokuk
8
in Bukovaz
9
zu Vedasits
11
zu Grabusik
15
in Schibber
in Potok
zu Vogaraz
Sage 378
Köpf zum waffen tragen
Nicolo Agrianovich 60 Johr
Radoiza brueder 40 Johr
Trifun Sohn 16 Johr
Ostoia Sohn 16 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
Volgt die 9te Petina
Luka Vuizich bey dem Haus
in Rudonovaz
zu Micholenaz
in Zervigniak
zu Tergnie
in Malahariza wismäder
zu Bari wismäder
in Jukovak
zu Trenovaz
in Borie
in Kelevo Berdo
in Vuarasitse
zu Boroffo Berdo
in Rusiza
vnter Plesiviza
in Veruasik
in Clasniza
zu Orlokuk
in Lukovaz
zu Grabusik
in Schiber
in Potoka
in Vagaraz
Köpf zum waffen tragen
Luka Vuizich 40 Johr alt
Jovan Vuizich brueder 30 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
77
8
16
10
247
Vorige 131
378
1
1
1
1
zum waffen 4
5
6
in allen 15
27
7
9
6
3
5
5
3
8
6
10
5
8
3
5
4
2
3
9
7
3
9
4
163
1
1
zum waffen 2
2
6
in allen 10
78
Karl Kaser
Dise 9te Petina hat mitgespan den Marco Vuizich
bey Haus
in Rudonovaz
in Michalenaz
zu Zervigniak
in Tergnie
in Malahariza wismäder
zu Bari wismäder
in Jukovatsa
in Tronovaz
zu Borie
zu Bonor
in Kelova Berda
zu Vuarasitsa
in Verpilie
zu Boroffo Berdo
in Rusiza
zu Vuercasiza
vnter Plesiviza
in Clasniza
zu Orlokuka
in Vetasits
zu Grabusich
in Schibber
in Potoka
in Vagaraz
30
8
12
7
3
5
5
5
9
7
7
16
5
8
12
10
6
7
4
5
11
8
5
12
6
283
Voriger latus 163
Summa diser Petina 376
Köpf zum waffen tragen
–––––
Volgt die 10te Petina hat
Radossau Xegaraz in Rudonovaz
in Trenovaz
in Jukovaziza
in Malachariza wismäder
in Tergnie
in Bari wismäder
in Kelevo Berdo
in Kelevo Berdo der ander seiten
widerumben in Keleno Berdo auf ein anders orth
in Gollovizovo obria draga
in Verpilie
in Boroffo Berdo
in Vedropolie
in Borie
7
9
4
5
4
5
5
5
3
5
7
10
61/2
61/2
in Bonor
bey dem Haus, oder Hausgrunt
in Male Petine
zu Grabusiza
ober Grabusik
zu Vetasits
in Bukossen
auf einem andern orth zu Bukossen
wider auf einem andern orth zu Bucossen
in Clasniz
in Vercasats
in Vagaraz
vnter Plesiviza
in Rusiza
in Belo polie
Köpf zum waffen tragen
Radossau Xegaraz 60 Johr alt
Jovan Sohn 24 Johr alt
Joveta Sohn 20 Johr alt
Todor Sohn 18 Johr alt
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
61/2
281/2
101/2
71/2
4
51/2
21/2
2
21/2
3
5
5
6
61/2
101/2
Summa 189
1
1
1
1
zum waffen 4
2
2
in allen 8
Dise 10te Petina hat mitgespan den Luka Drakulich
in Rudonovaz
7
in Trenovaz
9
zu Jukovaziza
4
in Malaharize wismäder
9
in Tergnie
4
in Bari wismäder
5
zu Kelevo Berdo
5
Item auf einer aus peithen
5
Item ibidem
3
in Alexina Draga
5
zu Verpilie
7
in Boroffo Berdo
10
in Bonor
61/2
bey den Haus Grunt
281/2
zu Grabusiza
71/2
Item zu ober Grabusik
4
in Vetosits
51/2
zu Bukosseu
2
Item ibidem
21/2
Item ibidem
4
zu Vagaraz
5
in Clasniza
3
79
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
vndter Blesiviza
in Rusiza
in Belopolie
sage 160 strikh
6
61/2
101/2
Summa 1601/2
Köpf zum waffen tragen
–––––
Der anderte mitgespan ist Rudossa Vuizich
zu Vercasik
zu Bari
zu Vedropolie
5
61/2
61/2
Summa 8
Vorige Summa 189
die anderte 1601/2
lezte 18
Summarum 3671/2
Köpf zum waffen tragen
Radoss Vuizich 40 Johr alt
Marco brueder 38 Johr alt
Basso brueder 33 Johr alt
Nicola brueder 30 Johr alt
Todor brueder 25 Johr alt
Bogai Sohn des Rados 18 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
1
1
1
6
4
19
in allem 29
Die 11te Petina hat Luka Drakulich auch in diser
Petina krafft Concession brieff v. hl B n v Oberburg
in Rudonofaz
31/4
zu Trenovaz
41/4
in Jukovaz
2
in Tergnie
2
zu Vetropolie
31/4
in Borie
31/4
zu Ponor
31/4
in Kelevo Perdo
2 2/4
Item ibidem
2 2/4
Item darneben
1 2/4
zu Gollovaz oder Alexia Draga
2 2/4
bey Malachariza wismäder
2 2/4
zu Bari wismäder
2 2/4
zu Boroffo Berdo
5
zu Grabusika
2 2/4
ober Grabusika
423/4
in Vetasik
in Bukoffiza
Item ibidem
bey Clasniza
zu Vercasik
vnter Plesiviza
zu Rusiza
in Belopolie
zu Vaguraz
22/4
1
2
11/2
21/2
3
31/4
51/4
2 2/4
Summa 69 2/4
Köpf zum waffen tragen
–––––
Dise 11te Petina hat mitgespan Nicola Drakulich, hat
ebensovill, vnd an obbesagten örtern als wie der Luka
sagt also
69 2/4
Saphe 69 2/4
Köpf zum waffen tragen
Nicola Drakulich 40 Johr
1
zum waffen tragen 1
Vnmindige Mans Persohnen
3
weibs bilder
4
in allen 8
Der anderte mitgespan ist Stipan Drakulich
hat bey Haus
in Rudonovaz
in Trenovaz
in Jukovats
zu Malaharizu wismäder
in Borie
zu Bonor
in Boroffo Berdo
in Tergnie
in Bari wismäder
zu Kelevo Berdo
Item ibidem
zu Galovaz
in Verpilie
zu Grabusiz
Ober Grabusik
in Vetasik
in Clasniza
in Vercasich
in Gaia Plisiviza
in Rudiza
zu Vagoraz
28 1/2
7 1/2
9
4
5
6 1/2
6 1/2
10
4
5
5
3
5
7
7 1/2
4
5 1/2
3
5
6
6 1/2
5
80
Karl Kaser
in Belo polie
10 1/2
Summa 159
Köpf zum waffen tragen
Stipan Drakolich 22 Johr
Milevoi brueder 18 Johr
Vnmindige Mans Persohnen nicht
weibs bilder
1
1
zum waffen 2
4
in allen 6
Der dritte mitgespan Milos Orlich hat zu Bunovaz 2 1/2
Ibidem
2
Item ibidem
4
10
zu Kelevo Berdo
Summa 18 1/2
18 1/2
traghero 69 1/2
Item 69 1/2
dau 159sage 316 1/2
316 1/2
Köpf zum waffen tragen
Milos Orlich 60 Johr alt
Nicola Sohn 20 Johr alt
Joueta Sohn 18 Johr alt
Mans Persohnen vntauglich
weibs bilder
1
1
1
zum waffen 3
3
2
in allen 8
Die 12te Petina Vid Radxich hat zu Rudonovaz
zu Trenovaz
zu Jukovaz
in Malahariza wismäder
in Vedropolie
in Boro
in Bonor
zu Bari wismäder
in Tergnie
in Kelevo Berdo
Item ibidem
Item ibidem
zu Galovaz
in Verpilie
in Boroffo Berdo
in Grabusik
bey dem Haus male Petine
ober Grabusik
10
11 1/4
5 1/4
7
9
9
9
7
6
7
4
7
7
9 1/2
13 1/2
10
52
5 1/2
in Vetasits
zu Bunovaz
Item in Bukovaz
Item ibidem
in Clasniza
in Vercasiz
vnter Plesiviza
zu Rusiza
in Belopolie
7
4 2/4
3 1/2
5 2/4
4
7
8
8
14
Summa 250 1/2
Köpf zum waffen tragen
Vid Radxich 80 Johr alt
Vuka Radxich Vätter 70 Johr
Luka Vötter 40 Johr alt
Marian brueder des Luka 36 Johr
Basso Radxich brueder 28 Johr
Petter Radxich brueder des vor vndlezten 22 Johr alt
1
1
1
1
1
1
6
5
9
in allem 20
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
Dise Petina hat mitgespan dem Smolia Subonik
hat in allen
140
Saphe 140
traghero 250 1/2
390 1/2
Köpf zum waffen tragen
Smolian Sukovich 50 Johr
Radovan Sohn 24 Johr
Vuko Sohn 18 Johr
Ostaria Sohn 16 Johr alt
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
Die 13te Petina hat Pop Radissa Priza
bey dem Haus
in Rudonovaz
zu Mihalevaz
in Zervigniak
in Tergnie
zu Malahariza wismäder
zu Bari wismäder
zu Jukovatsa
in Trenovaz
1
1
1
1
zum waffen 4
1
3
Summa in allen 8
28 1/2
7 1/2
10 1/2
6 1/2
4
5
5
4
8 1/2
81
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
in Gorie
zu Bonor
in Kelova Berda
in Vuarasits
in Verpilie
zu Boroffo Berdo
in Rusiza
vnter Plesiviza
zu Varcasik
zu Clasniza
in Orlokuk
zu Bukovats
zu Vetasits
in Grabusik
zu Schibber
zu Potok
in Vagaraz
6 1/2
6 1/2
13
5
7
10
6 1/2
6
5
3
4
4 1/2
5 1/2
7 1/2
4
10 1/2
5
Summa 189
Köpf zum waffen tragen
Pop Radissa Priza 4 [?] Johr
Simon Sohn 16 Johr alt
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
zum waffen 2
4
2
in allen 8
Dise Petina hat einen mitgespan, Dragich Varitsa der
just sovill, und auf diesen orthen hat, als wie der vorige
Pop Radissa Priza sagt also
189
des pfaffen Summa 189
Summarum 378
NB Diser Dragich Varitsa gibt vor er habe ein
Concessionsbrieff den er aufweisen würde.
Köpf zum waffen tragen
–––––
Die 14. Petina hat Marco Radonovich
bey dem Haus
in Radonovaz
zu Michailevaz
zu Zervigniak
zu Malacharize fenilia
zu Bare fenilia
zu Gicovaza
zu Dolnovaze
41
13
21
13
10
8
8
17
zu Borie
zu Bonora
zu Keglievo Berdo
zu Varosichie
zu Verpiglie
zu Borovo Berdo
zu Rusiza
vnter Plesiviza
zu Clasniza
vndter Orlokuk
zu Bukovak
zu Grabusik
bey Potok
in Vagraz
13
13
26
10
14
20
13
12
6
8
9
15
21
10
Summa 321
Köpf zum waffen tragen
–––––
Compagno in questa Petina
Rados Vichesih vnter Haus
zu Radonovaz
zu Varlasich
in Vedasich
in Tergnie
Bare fenilia
in Siber
16
2
10
10
8
2
8
57
vi porto 321
Summarum 378
Die 15te Petina liene il Stipan Netiak bey Haus
in Mihalievaz
in Bedro Poglie
zu Tergnia
zu Malahariz fen:
zu Bare fen:
in Ponora
zu Verpiglie
zu Borovo Berdo
in Variasich
in Orlokuk
zu Grabusih
in Siberu
zu Potok
zu Vagoroz
Summa
23
9
13
8
10
4
5
14
20
4
8
6
8
6
10
148
82
Karl Kaser
Köpf zum waffen tragen
53
Latus 148
stem 90
dan 75 1/2
Summarum 366 1/2
–––––
Compagno Juro Sutich bey dem Haus
zu Rudonovaz
bey Mihailovaz
Bore fen:
in Giucovaza
zu Drenovaza
bey Ponora
in Vorosischia
zu Borovo Berdo
zu Plesiviza
in Orlokuk
zu Grabusich
bey Potok
14
6
5
2
8
7
8
10
5
12
5
3
5
Summa 90
Köpf zum waffen tragen
Juro Sutich 34 Johr alt
Stoian Sohn 20 Johr alt
Stipan 16 Johr alt
Vntaugliche Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
zum waffen 3
2
4
in allen 9
10
2do Compagnio Kostadin Drakulich vnter Haus
bey Rudonovaz
4 1/2
bey Michaelevaz
3
zu Borovo Berdo
20
in Vercasich
6
bey Clasnize
6
zu Bukovaz
4
zu Vedasich
11
in Grabusich
6
5
zu Potok
Summa 75 1/2
Köpf zum waffen tragen
–––––
3tio Compagno Milin Drakolich vndter Haus
zu Rudonovaz
in Michailevaz
in Malachariz fenilia
zu Drenovaz
in Baria
zu Rosiza
10
4 1/2
4
3 1/2
10
13
8
Die 16te Petina Thoma Hosich
vnter Haus
zu Michailevaz
in Malachariz fen:
zu Bare fen:
zu Drenovaz
in Barie
zu Bonora
in Keglievo Berdo
zu Porovo Berdo
in Rusiza
bey Plesiviza
zu Verkusich
in Clasniz
in Orlokuk
zu Bukovaz
in Vedasik
zu Grobusich
in Sibera
zu Potok
43
21
6
7
17
13
13
19
15
13
12
10
6
8
9
17
15
8
21
Summa 267
Köpf zum waffen tragen
–––––
Compagno Giovan Vuizich
vnter dem Haus
zu Rudonovaz
zu Zervigniak
zu Tergnie
in Malachariz fen:
zu Bare fen:
zu Giucovaza
in Keglieua Berda
in Barosizchia
in Verpigle
in Borovo Berdo
zu Vagaraz
14
15
13
8
4
3
8
7
10
14
5
10
111
sagt 111
in allen 378
83
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Köpf zum waffen tragen
in Siber
zu Potok
zu Vagaraz
–––––
Die 17te Petina Petar Milanovich
vnter dem Haus
zu Rudonovaz
in Zervigniak
in Tergnia
zu Mallahariza fenilia
zu Bare fenilia
zu Giukovaze
in Drenovaz
zu Boria
zu Ponora
zu Keglieva Berdo
zu Varosischia
zu Verpilia
in Borovo Berdo
in Rusiza
vnter Blesiaiza
zu Vercasischia
zu Potoku
Köpf zum waffen tragen
Petar Milanovich 48 Johr
Stipan brueder 35 Johr alt
Bogoie brueder 30 Johr alt
Dragosaff Vötter v. allen 30 Johr
Sava brueder des Peter 25 Johr
Miter des Peter brueder 20 Johr
Mans Persohnen vnfehig
weibs bilder
Compagno Milak Cordich
vnter dem Haus
zu Michailevaz
in Malahariz fenilia
zu Bare fenilia
zu Boria
in Ponora
in Borono Berdo
zu Rusiza
in Varcasich
zu Vlasnize
bey Orlokuk
in Bukovaz
in Vedasich
zu Grabusich
21
15
13
8
4
4
8
17
6
5
3
10
14
8
5
12
4
5
Summa 162
1
1
1
1
1
1
zum waffen 6
4
11
Summarum 21
36
21
6
6
7
13
12
8
6
6
8
9
11
13
8
16
10
198
Vorige Summa 162
Summarum 360
Die 18te Petina hat Blagoe Drakolich bey dem Haus 34
in Rudonovaz
10
in Malahariza
21
zu Zervignak
7
zu Tergnia
4
in Malahariz fenilia
5
in Bare fenilia
5
in Drenovaze
9
zu Borie
13
zu Keglieva Berda
13
zu Vorosischia
5
zu Verpiglia
14
zu Borovo Berdo
20
vnter Blesiviza
6
zu Varcasich
10
zu Orlokuk
4
zu Bukovaz
4
zu Grabusich
8
in Sibera
4
zu Potok
10
zu Vagaraz
6
212
Köpf zum waffen tragen
Blagoe Drakolich 30 Johr
Milos Drakolich brueder 29 Johr
Basso Drakolich brueder 20 Johr
Gabriel Drak: brueder 19 Johr
Thoma brueder 16 Johr
Dragossa Drs. brueder 15 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
Compagno Lozo Belich vnter dem Haus
zu Rudonovaz
in Zervignak
in Tergnie
zu Malachariz fenilia
in Bare
zu Drenovaze
1
1
1
1
1
1
zum waffen 6
4
8
in allen 18
11 1/2
5
6
2
3
2
4
84
Karl Kaser
zu Ponora
zu Keglievo Berdo
vnter Plesiviza
zu Clasniza
bey Orlokuk
zu Bukovaz
zu Varosischia
zu Sibera
zu Potok
in Vagaraz
6
16
3
3
2
3
5
4
5
4
84 1/2
Köpf zum waffen tragen
–––––
2 Compagno Milos Mirolovich vnter Haus
12
bey Rudonovaz
6
zu Ponor
2
zu Malachariz fenilia
2
zu Bare fenilia
3
zu Giucovaza
8
in Drenovaz
4
zu Ponor
7
zu Chegliena Berda
6
in Rusize
3
vnter Plesiviza
3
zu Clasnize
3
zu Orlokuk
2
zu Bunovaz
2
zu Vedasich
6
zu Grabusich
7
zu Potok
6
Summa diser Petina 386 Summa 89 1/2
ndo
Köpf zum waffen tragen
Milos Mirolovich 40 Johr
Milin Sohn 20 Johr alt
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1/2
1
1
zum waffen 2
1
1
in allen 4
Die 19te Petina hat Dozen Xigich vnter dem Haus
zu Michailevaz
zu Machalariz
zu Bare fenilia
zu Drenovaz
zu Bonor
zu Cheglievo Berdo
34
21
10
6
17
8
16
in Borovo Berdo
in Rusiza
vnter Plesiviza
zu Varosizchia
bey Orlokuk
zu Bukovaz
zu Vedasich
zu Grabusich
zu Potok
12
13
7
6
5
5
11
8
12
Summa 191
Köpf zum waffen tragen
Dozen Sigitsch 55 Johr
Milos Sohn 20 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
Radossau Xigich vnter Haus
zu Rudonovaz
zu Zervignak
zu Tergnia
zu Bare fenilia
zu Giucovaza
zu Borie
zu Bonor
zu Cheglieva Berda
bey Varosischie
zu Verpiglie
zu Borovo Berdo
vnter Plesiviza
zu Varcasich
zu Clasniza
bey Orlokuk
zu Bukovaz
zu Grabusich
zu Potok
zu Sibera
zu Vagaraz
13
15
13
8
4
8
13
5
10
10
14
8
5
4
6
3
4
7
8
9
10
177
in porto 191
Summarum 368
Köpf zum waffen tragen
Radossau Xigich 36 Johr alt
Radivoi Sigitsch Sohn 16 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
zum waffen 2
3
5
in allen 10
1
1
zum waffen 2
4
2
in allen 8
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Die 20te Petina Novaz Sigitich vnter Haus
zu Cheglieva Berda
zu Varosischia
zu Verpiglie
zu Borovo Berdo
zu Rusize
vnter Plesiviza
zu Varihasich
zu Plasniza
zu Bukovaz
zu Vedasich
zu Grubusich
zu Sibera
zu Potok
zu Vagaraz
37
26
10
14
20
13
12
10
6
9
11
15
8
21
10
Summa 230
Köpf zum waffen tragen
–––––
Stanissau Delÿch vnter Haus
zu Michoilevaz
in Zervigniak
in Tergnia
zu Malachariza fenilia
zu Bare
zu Giucovaz
zu Drenovaz
in Borie
zu Bonora
Die 21te vnd lezte Petina in diser Seiten,
vnd lezten Squadra hat der David Priza
hat vor dem Haus
zu Rudonovaz
zu Michailevaz
zu Zervigniak
zu Tergnia
zu Malachariz fenilia
zu Bare fenilia
zu Giucovaz
in Drenovaz
in Baria
zu Bonor
zu Cheglieva Berda
20
21
13
8
10
10
8
17
13
13
148
230
Summa 378
57
15
21
13
8
10
10
8
17
13
13
26
zu Varasischia
zu Verpigle
zu Rusize
vnter Plesiviza
bey Varcasich
zu Clasniza
zu Orlokuk
zu Bukovaz
zu Vedasich
zu Grabusich
in Sibera
zu Potok
in Vagaraz
zu Borovo Berdo
Köpf zum waffen tragen
David Priza 60 Johr
Basso brueder 40 Johr
Trifun Priza 44 Johr alt
Petar figliol David 20 Johr
Vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
85
10
14
13
12
10
6
8
9
11
15
8
21
10
20
378
1
1
1
1
5
3
10
18
Seguvo li terreni di Homogliaz hora Fenili pero aratini1
Illia Funduk
Vucen Govarzin
Miko Duatlich
Radosau Gnatich
Gago - “ Petko Stankovich
Radossau Giandrich
Bogdan Liutiza
Radovan Glieunaich
Vuk Dotlich
Stoiak Gleumaz
Guiro Mariuich
Radoia Clasnich
Janko Michich
Strikh
240
120
150
85
17 1/2
17 1/2
60
48
60
150
30
78
30
12
Postoje dva prijepisa s razlièitim uvodima. Druga (2.) verzija:
Conscriptio Terrenorum in dem quastionierten orth Homogliaz
qui pariter ab habitantibus Paghi Corenica possidentur, vnd
ihre in Haus habende Seellen schon in voriger Conscription in
Coreniza einkhomben.
1
86
Dragoia Zuperdia
Mikula Leka
Vuk Rastovaz
Petar Sigiz
Stanoi Painovich
Petar Kersich
Mali Boso
Damian Liposechia
Vuk Borianovich
Michailo Schorich
Simo Sigich
Sava Juanissevich
Lassa Salagia
Marian Vukobrat
Radossau Suput
Dragich Vukadinovich
Dragoie Vukadinovich
Juan Cosiga
Radiva Sigich
Radoiza Funduk
Thoma Petrizich
Radoiza Vardich
Radossau Vardich
Radossau Clasnich
Mirossau Clasnich
Vuk Keza
Millich Juasinovich
Petar Juanisevich
Gabriel Gaza Priza
Simon Grubich
Stipe Grubich
Misso Priza
Stanossau Priza
Thoma Priza
Milos Priza
Nicola Priza
Radognia Nefaidich
Zuio Priza
Vuk Drakulich
Mirko Priza
Stanko Radeuchich
Vid Drakulich
Dragossau Priza
Petar Zakula
Sava Zacula
Mirossau Vlaisaich
Gucha Petricich
Sava Petricich
Vucen Grubich
Sava Gerich
Sava Vgarak
Karl Kaser
90
30
30
42
48
102
12
60
60
72
48
60
60
120
132
60
78
66
30
24
60
36
24
66
54
112
78
48
138
60
24
36
120
126
120
114
156
60
60
78
48
54
66
78
54
108
60
48
84
102
12
Radivoi Xigich
Radovan Nefaidich
Millin Grubich
Milladin Xigich
Stipan Priza
Jurai Priza
Males Vuk
Illia Gerich
Petar Giandrievich
Predaie Zachulich
Nicola Lallich
Nicola Dellÿch
Save Drakulich
Juan Drakulich
Radinoi Drakulich
Dragich Varisach
Jurassin Deligich
Radoi Ognanovich
Marco Orlich
Vuich Orlich
Milos Hoidonich
Nicola Zacholich
Nicola Agnianovich
Luka Vuizich
Marco Vuizich
Radossau Segaraz
Luka Drakulich
Radossau Vuizich
Nicola Drakulich
Stipan Drakulich
Vid Hasigich
Smoglian Zubovich
Pop Radissa Priza
Marco Radanovich
Radoss Vuizich
Stipan Netiak
Giuro Sutich
Costadin Duavlich
Millin Drakulich
Thoma Hasigich
Giovan Vuizich
Petar Miglianovich
Milak Kordich
Blagoie Drakulich
Caso Belich
Milos Mirilovich
Dosan Xigich
Radossau Sigitsch
Novak Sigitsch
Stanisav Delÿch
David Priza
84
42
90
24
72
24
24
96
30
102
18
78
48
120
138
174
120
114
120
120
48
42
78
54
96
60
60
30
54
48
78
42
60
72
36
48
30
21
21
90
30
84
72
84
24
30
72
48
78
42
125
87
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Gianeo Petrivich so sonsten keinen orth hat zu Coreniza
zeigt ein ganzer Petina als 120 strikh zu haben, die
Corenizaner aber wollen selben allein 80 strikh gestatten,
sage
80
8050
NB: Vnter Coreniza gehörig Juriza Bogdanich hat bey
der Kula Delevina 150 strikh. Hat ein Concessionsbrieff
v’dem H: Baón v’ Oberburg vnter 12. [...] 1710. Er wohnt
zu Ototsaz, hat aber versprochen, wan er diser grunnt
confermirter bekhumbt, mit [...] zu wollen.
Sine terreno in Coreniza
Conscriptio Illorum qui sine terreno in Correniza
Luka Jovetsitsch ist 6 Johr in Coreniza,
ist aus Türkhai dahin
1
komben, alt 35 Johr
zum waffen Saphe 1
Vnmindige Mans Persohnen
2
weibs bilder
3
in allen 6
Ostoio Miroevik, ist gleich von anfang
zu Correniza komben auch
alda gebürtig alt 28 Johr
Zuio sein Vatter 70 Johr
Vnmindige Mans bilder
weibs Persohnen
1
1
zum waffen 2
2
5
Summa 9
Jovan Basilevik ist 6 Johr in Correniza alt 24 Johr
1
Radosaff Vatter 50 Johr
1
Cassu des ersten brueder 20 Johr
1
zum waffen 3
Vnmindige Mans Persohnen
3
weibs bilder
3
Summa 9
Boxo Pankovich ist in Corr: 8 Johr von Perluch
dahin khomben
alt 30 Johr
1
Jurat Vötter 70 Johr
1
Radoiza brueder des ersten 36 Johr alt
1
Casso item brueder 20 Johr
1
Jovan item brueder 18 Johr
1
zum waffen 5
Vnföchige Mans Persohnen
2
weibs bilder
4
in allen 11
Michat Milkovik ist 4 Johr in Correniza alt 38 Johr
1
zum waffen 1
Vntauglich Mans Persohnen
2
weibs bilder
1
in allen 4
Juan Miletik ist 5 Johr in Correniza, alt 28 Johr
1
1
Michat brueder 22 Johr
zum waffen 2
mansbilder nichts
–
weibs Persohnen
2
in allen 4
NB. Dise 6 sinnt dem 4ten 8ber nacher dem dorff
gekomben sich einschreiben zu lassen felas man ihnen
einen gruntstukh geben könnte. als sienen Interogat:
sye solten enen finger Zeig geben, wie ihnen geholffen
werden könndte, an im laherer gruntstukh weren resps.
könndten nichts zeigen.
Jurai Vellmironich hat sein grunntstukh zu Perloch vnter
dem generalatischen, so er verlassen, vnd ist nacher
Correniza khomben, wo er 7 Johr ist ein Wollach alt 60
Johr
1
Sa phle 1
Juan Simonevik ist 9 Johr alda in Correniza NB. ist ein
Catholisch alt 25 Johr
1
Phillip Vötter 60 Johr
1
Michat brueder des ersten 20 Johr
1
zum waffen 3
Vnmindige Mans Persohnen
2
weibs bilder
2
in allen 7
Milossau Sokolovik ist ein Wollach, alt 30 Johr
Mans Persohnen
weibs bilder
1
ple 1
2
2
Summa 5
Milovan Obratovik ist in Correniza 11 Johr, ein Wallach
alt 35 Johr
1
Summa 1
Vnmindige Mans Persohnen
3
weibs bilder
2
Summa 6
88
Karl Kaser
Mathe Gertsovik ist 5 Johr in Correniza ein Catholisch
alt 30 Johr
1
zum waffen 1
Mans Persohnen vnmindige
2
weibs Pilder
4
Summa 7
Radovan Vuinovik ist in Correniza 10 Johr, Murlauch
alt 50 Johr
1
1
Radotu Sohn 20 Johr
zum waffen 2
Mans Persohnen nichts
–
weibs bilder
1
in allen 3
Vucen Jandrievich stehet zuvor mit seinem brueder
Peter den grunnt, doch gibt er Vucen vor, das er keinen
grunnt habe, ist schon 8 Johr in Correniza ein Wallach
alt 40 Johr
1
vnmindige Mans Persohnen
3
weibs bilder
3
7
Janko Xegaraz ist 6 Johr in Correniza, ein Wallach
alt 30 Johr
1
zum waffen 1
Mans bilder nichts
–
weibs bild
1
in allen 2
Jurai Denits ist 10 Johr in Correniza ein Wallach,
alt 26
1
zum waffen 1
weibs Persohn
1
in allen 2
Anton Velasik ein Cath. ist 3 Johr in Correniza, von
Brotie aus Vinodol dahin khomben, alt 60 Johr
1
Juan Sohn Cath. 22 Johr alt
1
Borissa item Sohn Catho: alt 20 Johr
1
zum waffen 3
Vnmindige Mans bilder
1
Weibs Persohnen
1
in allen 5
Gergo Barissevik Cath: ist in Coreniza 11/2 Johr ist aus
der lika dahin komben ein [...] alt 50 Johr
1
Mikula Sohn Cath: 20 Johr
1
Petar Sohn 16 Johr
1
zum waffen 3
weibs bilder
2
in allen 5
Antonio Mikulevik ist 11 Johr zu Correniza ein Wallach
vorhin Cath: gewesen alt 35 Johr
1
zum waffen 1
Mans Pers. nicht
weibs bilder vnmindige
2
in allen 3
Radosaff Vasilevich ist 7 Johr in Correniza ein Wallach
alt 50 Johr
1
Jovan ein Vötter 20 Johr
1
Casso Vötter 19 Johr
1
zum waffen 3
Vnmindige Mans Persohnen
3
weibs bilder
3
in allen 9
Zvio Raibutovik ist 4 Johr in Correniza, Valacus,
Let 20
1
Sphe 1
Vnmindige Mans Pers: nichts
–
3
weibs bilder
in allen 4
Stipe Luketich ist in Correniza 11 Johr ein Wollach
1
ist vorhin ein Cath: gewesen, alt 40 Johr
Sa phe 1
Vnmindige Mans Persohnen
3
2
weibs bilder
in allen 6
Mathe Fekorik ein Cath: ist 10 Johre in der Cor:
alt 30
Mans Persohnen vnmindige nichts
weibsbilder
1
Sphe 1
–
2
in allen 3
beigelegter Zettel:2
Male [?]Vuik in Coreniza ist gestorben, dessen
grundtstukh will ein wittib an sich lost solliches hatt
strikh
74 strikh
9 dukati
Dragossan Den[.]schiz von Mogoriz hatt sein grundtstukh in 46 strikh, [...] sich der Radivoi Kosiza
anmeldet.
89
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Petar Brucich u medak:
strikh
Sava Canzar:
Thoma Conzar
Vuk Koichinouich
[nach Extrakt: Junan Kolanskich vor 4 Jahren 1/7/8]
Petar Stankonich hat
ist v. 10. Jahren
weibs bilder
Vnmindige Kinder
30 : 1
Janko Niksich hat
sein Vetter Nicola Niksits
30 : 1
16 : 1
2
2
3
7
weibsb:
Vnmindige Mansb:
Frane Lontsarevich
Vnmind. Mansb.
weibs bild.
1
4
6
35 : 1
1
4
1
6
Peter Lukovik ist 3 Johr zu Careniza v. Cartua daher
khomben ein Catholischer
30 : 1
1
Vnmindige Mans Persohnen
2
weibsbilder
4
7
Jakov Kulovsik ist schon zu Coreniza 4 Johr hot 20 : 1
1
Vnmünidge MansPers:
5
weibs bilder
2
8
EXTRACT
Was sich in den so genanten orth Coreniza in Corbavia
an Heÿschen vnd Inzwohnern in allen befindt, als so vill
zu Tragung dern Waffen tauglich, als was am Weibs
persohn unmindig khind alda ist; wobeÿ wohl dises zu
C.M.i [...] Inwohner alle wir gesamlt Schismatisch seind.
zu Tragung
der Waffen
tauglich
khöpf
Proculabo Slia Fundich
ein alter
man der Sohn hat
Knes Juan Tracolik
Fendrich Rade Traulik
Fendrich Vucich Orlik
Vuken Govortsin
Luka Kalenberg
Janko Bebersik
Knes Gazo Priza
Mate Vuk
Thoma Priza
Mikula Leka
Radovan Neffanich
Stipan Priza
Blagoe Tracolik
Nicola Tracolik
Tragiz Priza
Tragiz Vuaritsak
Juka Petrisich
Luca Vuisich
Mirko Priza
Ilia Gerich
Tragosa Priza
Jurai Priza
Tragosa Jatsoff
Misso Priza
Radoiza Vardik
Peter Kergik
Tragia Vukadinovich
Radosaff Sigitsch
Stanissa Sigitsch
Radivoi Jantrik
Radosaff Klasnik
Jovan Tracolik
Vid Hasÿck
Marian Vukoprach
Stanko Pleisavich
Vuk Tracolik
Nicola Ognonovitsch
Radosa Vartitsch
Radosaff Vukassovich
490
378
378
326
390
386
74
386
94
286
216
212
131
378
193
163
261
318
3821/2
104
106
104
370
177
170
208
2501/2
409
193
247
70
Weibs
personen
vnmindig
khins khöpf
zu
allen
Köpf
2
11
6
4
4
1
3
5
–
7
2
2
3
4
3
4
5
3
2
8
6
4
2
2
3
4
7
4
4
4
6
3
4
5
5
1
6
5
3
3
7
14
8
13
15
4
13
7
3
12
4
3
5
8
7
8
10
7
6
9
9
3
2
2
3
4
13
7
2
3
13
7
4
9
11
6
5
6
5
8
15
32
17
25
23
8
23
16
4
25
9
7
10
18
12
16
20
13
10
22
19
8
5
5
8
10
23
16
8
11
23
15
10
20
21
10
15
15
10
14
146 165
280
591
6
7
3
8
4
3
7
4
1
6
3
2
2
6
2
4
5
3
2
5
4
1
1
1
2
2
3
5
2
4
4
5
2
6
5
3
4
4
2
3
90
Karl Kaser
zu Tragung
der Waffen
tauglich
khöpf
Radognia Nafaititsch
Radosa Sigitsch
Stavoe Benovik
Save Geritsch
Smolian Subovik
Radoiza Funduk
Radovan Sigitsch
Janko Sgorik
Jure Maritsith
Vutchen Grubitch
Tragoe Tsupurdia
Miros Klasnik
Stipan Schorschonich
Dossen Sigits
Pop Stanisa Priza
Vosden Sigits
Rodoe Sigits
Juanko Sigits
Vide Trakolich
Peter Juanisevich
Marcho Orlich
Mihale Dotlich
Marko Sorkovich
Michalo Priza
Nicola Priza
Milos Janisevich
Radovoi Sigich
Jure Sutich
Millin Grubitsch
Grubisa Varditsch
Thomas Zakolich
Stipan Trakolik
Boso Hasÿts
Radon Sigits
Rados Vuicik
Sigits Miladin
117
155
344
140
77
278
272
272
169
191
386
289
237
217
378
407
386
409
73
90
288
159
18
86
6
5
2
6
4
2
4
2
5
5
5
5
1
2
5
1
3
4
5
3
5
8
2
6
3
4
4
3
5
1
4
2
6
3
6
1
Weibs
personen
vnmindig
khins khöpf
4
4
2
2
1
3
1
9
6
5
5
8
3
3
4
2
2
1
2
3
4
6
6
3
4
2
3
1
6
4
1
4
1
20
10
6
10
3
2
5
5
6
8
10
9
1
5
8
3
3
7
5
8
18
13
10
17
5
15
10
4
7
1
6
4
10
4
19
3
zu Tragung
der Waffen
tauglich
khöpf
zu
allen
Köpf
30
19
10
18
8
7
10
16
17
18
20
22
5
10
17
6
8
11
11
13
26
25
18
29
8
22
18
9
15
3
16
6
20
8
29
5
Tragits Vukadinovik
Rada Stuput
Vuk Rostovaz
Milosaff Sigits
Milos Orlik
Simon Grubich
Jurassim Delÿch
Milak Kordich
Radova Ognanovik
Radovan Liunaich
Bogdan Priza
Bosso Pisanovik
Peter Jantriavich
Sava Petrasich
Vuk Kesichk
Nicolo Delÿch
Bogdan Malich
Save Juanisevich
Radosa Schegaraz
Peter Milanovik
Stoian Glemaz
Radosa Niksik
Pop Radisa Prissa
David Priza
Stipan Grubih
Milos Mirilovik
Jovan Scholaia
Zuio Priza
Laso Delaz
Damian Lippotezia
Vukovoi Vlaisich
Nicola Zachocik
Bedoe Zacholik
2221/2
20
95
3161/2
178
378
198
378
172
193
241/2
2091/2
189
162
127
189
378
78
891/2
183
1601/2
69
333
4
7
1
3
3
5
5
5
7
2
4
1
3
4
10
6
4
2
4
6
4
3
2
5
1
2
5
6
1
2
4
1
5
266
412
Weibs
personen
vnmindig
khins khöpf
4
7
2
8
3
1
5
1
6
5
2
1
2
7
5
1
2
4
3
4
3
4
1
4
1
4
3
7
3
4
zu
allen
Köpf
4
14
3
8
2
5
15
7
17
4
7
3
2
8
12
12
1
8
2
11
4
4
2
10
3
1
11
3
3
5
12
4
6
12
28
6
19
8
11
25
13
30
11
13
5
5
14
29
23
5
11
8
21
11
7
8
18
8
4
20
10
8
10
23
8
15
720
986
1165 1577
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
91
Beschreibung deren terrenen in Punich
Dem 27ten 7ber 1712 ist die beschreibung deren terrenen
in Punich weiters Prosequirt worden, durch den theiller
Lasso Zorchan, vnd Radossau Rimich ad monenti de
dicendo Veritate wirbben, pögen aus, vnd legen ob bey
ihren gewissen in allen waren 4 Squadra, jede zu 10
Petina dere hueter.
Erstlichen das den Capitan Dobrava Knesovik Petina,
oder theill v. der porth 10 vnter seiner vnd zwar er
Dobraua ein ganze Petina oder porth wie nachvolget,
Erstlichen vnter, oder bey seinen haus zu Punitsch 240
ieder gerechent wie zu Coreniza in Kleiner Carbauiza 70
vnter der Klisa
16
bey tseira wismäder
16
ober tseier
16
vnter tseier
16
in thall hinter Tseier
8
bey den Tresh poden Persina genandt
5
in Vodo plana
6
in lipo Crast
7
bey des pfaffn Posina Petina oder porth
7
vnter den Kleinen Perg genant
5
vnter Cranz oder Pinaz
7
in den grossen Porilaz
20
Vedropoli
10
Vgrainia Vsa
40
Strane vsa oder strikh
30
bey Suenia luk
10
bey taboriscie vnter Punitsch nicht das Coritentöse
taboriscie
25
bey Eglense
10
vnter Grahot
8
10
bey Dinoselo
Summa 582
Köpf zum waffen tragen
Capitain Dobrouai Knesouik alt 51 Johr
1
luka Knesonik brueder 56 Johr
1
Basa Knesouik Vötter des Dobrouai Capitain 35 Johr 1
Vuk Knesouik des ersten Vötter 22 Johr
1
Peter Knesouik Vötter des ersten 17 Johr
1
Milin Knesouik Vötter des ersten 16 Johr
Vnmindige mans Persohnen
weibs bilder
1
6
4
11
in allem 21
2ndo Radoiza Rinich auch in des Capitain Dobrouai Petina
begreiffen hot eben sovill Gruntstukh in denen
benanten orthen, wie er Dobrouai auf ieden orth, vnd
sovill, weliche ich in Suma aufsage
582
Köpf zum waffen tragen
Radoiza Rinich 67 Johr alt
Radon Rinich brueder 70 Johr alt
des ersten Sohn Onichörl 24 Johr
Item Sohn Basso 18 Johr
Item Sohn Mitar 16 Johr
Radon Sohn Juan 20 Johr
Vötter des ersten Thodor 20 J.
Vötter Jurai 16 Johr alt
vnmindige mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 8
4
10
in allen 22
[Opaska: hat khein Concessions brieff von der terrenen]
3tio Radosaff Rinich der theiller hat gleichmässig sovill,
vnd an eben jenen orthen als der Dobrouai, daher
pago
582
Saphe 582
Köpf zum waffen tragen
Radosaff Rinich 51 Johr alt
brueder Jovan 37 Johr alt
Mares brueder 26 Johr alt
Sohn des ersten, thoma 22 Johr
Item Sohn Radota 17 Johr
Mitar Vötter des ersten 16 Johr
vnmindige mans Persohnen
1
1
1
1
1
1
zum waffen 6
9
92
Karl Kaser
weibs bilder
12
in allen 27
[Opaska: hat khein Concessions brieff]
4to Lasso Thordan hot in gleichen als wie die obigen
582
page
Saphe 582
Köpf zum waffen tragen
Lasso Tortan 30 Johr alt
Juri Tortan Vötter 30 Johr
Mitar des Lasso brueder 23 Johr
Janko des Lasso Vätter 25 Johr
vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
1
zum waffen 4
6
7
in allen 17
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
5to Jure Viakovich in simili als der Dobrouai page 582
Saphe 582
Köpf zum waffen tragen
Juro Vuiakovich 50 Johr alt
Sohn Radoiza 22 Johr
Sohn Vukomor 20 Johr
vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
zum waffen 3
5
5
in allen 13
6to Vuizich Obseniza Similiter et eo modo als der
582
Dobrouai page also
Saphe 582
Köpf zum waffen tragen
Vuizich Obseniza 30 Johr alt
Jouan Vötter 20 Johr
vnmindige mans Persohnen
weibs bilder
1
1
zum waffen 2
6
3
in allen 11
[Opaska: ohne Concessions brieff]
7mo Koio Sekesovich zu gleichen als der
Capitain page
582
Saphe 582
Koio Sekesovich 40/1/8/4/29
Köpf zum waffen tragen
Cuio Sekesovik 40 Johr
brueder Lasso 50/1
brueder Ive 36/1
Joviza brueder 30/1
Sohn des ersten Lucca 23/1
Bosso auch sein Sohn 174/1
des Lasso Sohn Mitar 23/1
Summa 7/8/14/29
1
[Rest fehlt oder überdeckt!]
[Opaska: ohne Concessions brieff]
8° Vuk Tsurzia item sovill, vnd auf soliche
weis page
Köpf zum waffen tragen
Vuk Tsurzia 40 Johr alt
Juro brueder 43 Johr
Milin Item brueder 25 Johr
Juvan Item brueder 20 Johr
vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
582
Saphe 582
1
1
1
1
zum waffen 4
5
17
in allen 26
9° Miladin Veselichich hot auf eben jenen orthen seine
582
Gruntstükh als wie der Dobrouai page dahero
Saphe 582
Köpf zum waffen tragen
Miladin Vesselichich 50 Johr
Nicola brueder 30 Johr
Sava brueder 25 Johr
Ristovoi brueder 20 Johr
Lasso des Miladin Sohn 20 Johr
Thodor Item Sohn 18 Johr
Jovan Item Sohn 17 Johr
vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 7
2
9
in allen 18
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
page
10mo Cusman Tschulum item sovill als die obigen
582
Saphe 582
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Köpf zum waffen tragen
Cusman Tschulum 30 Johr
Gaia brueder 25 Johr
Nicola brueder 22 Johr
Simon brueder 18 Joh
vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
1
zum waffen 4
3
4
in allen 11
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
Dise 10te Petina oder parth so vnter sein des Capitan
Piete somit ertragen strikh in der wir in Correniza [...]
strikh 232.800
Der anderte als Radoiza Rinich hat wie oben gemelt ein
ganze Petina in solicher aber ÿber sein noch einander
haus genant Vutsa Radossvich weliche beede
bestechen in 37 pers., Mans vnd weibs personen nach
der ersten theillung, dern in allen aber somit schon
meheres zu [...] weliches nach volgent wirt ausgemacht
vnd ad Capitain gegeben worden.
1
Radosaff Rinich theiller hot noch ein anders erben
seinen haus als den Johann Schilanevich in 37 Pers. wie
oben.
1
Lasso Thordan hat in seiner Petina noch ander 3
heusser, als Tamian Thordan, Juan Vuxanovich, Vucen
Kovatsch, dise bestehen in 37 Pers. wie oben.
3
In der Juro Vuiakovich Petina seint noch andere 2
heysser Mitar Markovich vnd Thoma Posniak von 37
Pers. wie oben.
2
In des Vuizich abseniza Petina seint noch andere 6
heysser Janiat abseniza, Antonium Schianovich, Mihat
Knesovich, Juan Knesuitsch, Rados Sartich, [.]ari
Serdia von 37 pers. wie oben.
6
Coio Sekisovich hat noch ein Hauss als den Rudossin
Rakitsch zusamben sambt seinen
2 heysser alles dises von 37 pers.
2
Vuk Tsurzia hot noch andere 4 heysser, als den Nicola
Knesovich, luca Merksa, Maxim Chiarich, Jovan
Nouakevich, alles nach der ersten theillung vor 37 Pers. 4
Miladin Veselichich hot ÿber sein haus noch andere 4
heusser, als Paul Vesselichich, Triffon Zrälik, Vuziz
Zialits, Marco abryts.
4
Cosman tsulum noch andere 2 heysser, als den Jurai
Serhu, Radiuoi Borats, mithin ist die erste Squadra, oder
die ersten 10 Petina oder Port: aus.
2
93
Die anderte Squadra
der theiller Jure Hernakovik vnd Vassil Bainkovik sagen
aus bey ihren gewissen, das erstgemelter Jure
Hernakovik als ieziger Knes seinen gruntstukh bey haus
habe als
221
zu Gneda
20
in Vedro polie
50
vnter dem shloss in Campo in Carbaniza
50
in Graine
9
zu Couatsiza
15
440
Köpf zum waffen tragen
Jure Hernakovik Knes vnd gewester
theiller hat 40 Johr
Simon brueder des Knes 30 Johr
Miladin Vötter 35 Johr
Juan Vötter des Knes 30 Johr
vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
1
zum waffen 4
8
16
in allen 28
[Opaska: ohne Concessions brieff]
in diser Petina hat er Jure Hernak den Pernia Petrovich
der vndter seinem haus habe
10
in Vedropole
10
vnter Gneda
17
in Carbaniza
9
in Couatsize
5
51
Köpf zum waffen tragen
Perina Petrovich 35 Johr
vnmindige mans Persohnen
weibs bilder
1
Sphe 1
4
3
in allen 8
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Item hab er Hernakovich nach den Vucen Giagnia der
zu Carbaniza habe
48
zu Vgragniach
3
zu Vedropoli
15
Summa 66
94
Karl Kaser
Köpf zum waffen tragen
Vucen Giagnia 60 Johr alt
Males Sohn 20 Johr alt
mans persohnen nichts
weibs bilder
1
1
zum waffen 2
–
3
in allen 5
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Item den Danissa Vlaisovich
so bey seinen haben
traghero vorige Sumen
dan
Item
30
440
51
66
in allen strikh 587
Köpf zum waffen tragen
Danisa Vlaisovich 35 Johr
Milisa brueder 30 Johr
vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
zum waffen 2
2
3
in allen 7
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
NB: erscheinet also das hera umb 5 strikh mehrers als in
der ersten Petina angesezt wirdt, weliches von
darumben herkhombet, weillen diser leztrer grund
etwos besser ist, vnd danenhero vmb 5 strikh mehrers
hier ausgerehnet, vnd angesezt worden seint.
Segnitur die 2te Squadra vnd anderte Petina
Vassil Paincovik der theiller bey seinem haus
vnter dem Gschloss in Campo
zu Vedropoli
bey Gaia Vode
Summa
Köpf zum waffen tragen
Vassil Painkovik 69 Johr
Mitar brueder 66 Johr alt
Radouan brueder 50 Johr alt
Jurisa brueder 40 Johr alt
Vuk Sohn des Vasil 30 Johr alt
Jacob Sohn dieti 21 Johr alt
Novak Sohn dieti 18 Johr alt
Vukassin Sohn Radouan 16 Johr
Vukosaf des Jurai Sohn 16 Johr
70
130
70
30
300
1
1
1
1
1
1
1
1
1
vnmindige Mans persohnen
weibs bilder
zum waffen 9
7
11
in allen 27
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
Die mitgesellen so in seiner Petina hat, ist der Radoiza
Pankovich
so zu Carbauiza hat
144
zu Vedropoli
10
in Campo Saboru Punitsch
33
Summa 187
Köpf zum waffen tragen
Radoiza Paincovith 40 Johr
Dragossa brueder 30 Johr
Nicola brueder 25 Johr
Radouan des Radoiza 18 Johr
Vnminidge Mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
1
zum waffen 4
3
11
in allen 18
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mitgesell ist Beli Petar hot
in Klein Corbauiza
bey dem haus
bey Graigna
zu Vedropoli
82
6
17
105
vorige Summa traghero 187
Item anderte Summa 292
strikh 300
592
Summa diser Petina sage 592
Köpf zum waffen tragen
Beli Petar 50 Johr alt
Ilia Postorak stieff Sohn 22 Johr
Marco Sohn des Beli 20 Johr
Secula Sohn 17 Johr
vnmindige mans persohnen
weibs bilder
[Opaska: ohne Concessions brieff]
1
1
1
1
zum waffen 4
2
3
in allem 9
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
die 3te Petina
Hat in des Hernacovich, vnd Bankovich seiner Squadra,
hat der Procvlabo Priedoe Zaclanovich, vnd zwar hot
grunt
vnter dem Gschloß
300
bey Gaie Wasser
120
in Vedropoli
140
bey Greda
30
bey Cauatsiza
5
5
zu Graigna
Summa 600
[Opaska: hat ein Concessionsbrieff von den tottgeschlagen graffen Corenini de amo 1697 den 15 9ber
confirmirt von Messich Marco den 12 May 1698.]
Köpf zum waffen tragen
Priedoe Saklanovich 56 Johr
Basso Sohn 30 Johr alt
Saua Sohn 21 Johr alt
vnmindige mans Persohnen
weibsbilder
vnmindige mans bilder
weibs bilder
100
20
20
15
30
185
1
1
1
1
zum waffen 4
4
4
in allen 12
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
Solicher hat in seiner Petina mitgespan
den Jovan Lucich
so bey den haus hot
bey Bragon
bey thmalariza
Köpf zum waffen tragen
Jovan lucich 50 Johr
Illia brueder 40 Johr
Radoff brueder 35 Johr
Radouan des Jouan Sohn 22 Johr
Milin Item Sohn 20 Johr
Radoiza Item Sohn 18 Johr
Basso Item Sohn 16 Johr
vnmindige mans Persohnen
weibs bilder
20
30
Summa 200
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 7
8
10
in allen 25
[Opaska: ohne Concessions brieff]
1
1
1
zum waffen 3
4
3
in allen 10
die 4te Petina hot Janko Mirik vnter seinem Haus
bey Machala priza
vnter den tsiherdak
ober Progon
in Vedropolie
Summa
Köpf zum waffen tragen
Janko Mirik 50 Johr alt
Simo Vötter 40 Johr alt
Milos Sohn des Janko 30 Johr
Nicola Sohn 16 Johr
bey Suchai
in Vedropoli
95
100
30
20
der anderte mitgespan Jovan Laxouiz
hat bey seinem haus
zu tseruisiza
zu Potpoka Cuscon[.]i
bey Suchaia
Köpf zum waffen tragen
Jovan Lasconik 35 Johr alt
Jovan brueder 28 Johr alt
vnmindige mans Persohnen nichts
weibs bilder
35
10
14
6
Summa 65
1
1
zum waffen 2
4
in allen 6
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der 3te Mitgespan Radoe Mirik
bey dem haus
bey Malachariza
in Vedropoli
Köpf zum waffen tragen
Radoe Miriths 55 Johr alt
Vid Sohn 26 Johr
Stanisa Sohn 24 Johr
Milin Sohn 17 Johr
mans Persohnen vnmindig nichts
weibs bilder
35
30
10
Summa 75
1
1
1
1
zum waffen 4
–
4
in allen 8
96
Karl Kaser
vnmindige mans Persohnen
weibs bilder
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der 4te mitgespan Radosaff Raka bey seinen haus
bey Malahariza
bey tscherdake
ober Broda
30
10
10
10
60
trag hero die Vorigen Summen 185
Item 200
ferner 65
Item 75
aber mahlen 60
Summa: rum 585
Köpf zum waffen tragen
Radosaff Raka 30 Johr alt
Michael brueder 20 Johr
vnmindige mans Persohnen nichts
weibs bilder
1
1
zum waffen 2
–
3
5
[Opaska: hot kein Concessions brieff]
Der anderte mitgespan Michaelo Vlisnauik bey dem
haus
90
in Vedropole
15
bey Greda
26
ober Greda in 2 orth
22
in Couatsiza
8
Summa 161
Köpf zum waffen tragen
Michaelo Vleisavik 36 Johr alt
Tragosaff brueder 43 Johr alt
Zuio Vötter des ersten 16 Johr alt
[...] Sohn des ersten 16 Johr alt
vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die 5te Petina hot Marko Tragots bey dem haus hat 140
bey Gragnia
22
bey dem gschloss
27
in Vedropoli
32
Summa 221
Köpf zum waffen tragen
Marco Tragots 60 Johr alt
Vukik Sohn 30 Johr
Radongie Sohn 25 Johr
Pilis Sohn 20 Johr
vnmindige mans Persohnen
weibs bilder
1
1
1
1
zum waffen 4
3
6
in allen 13
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Diser hat in gemelter Petina mitgespan Michael Tragots
so vnter dem Haus hat
50
Sphe 50
Köpf zum waffen tragen
Michael tragoss 35 Johr
1
Sphe 1
4
3
in allen 8
1
1
1
1
zum waffen 4
3
7
in allen 14
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der 3te mitgespan Vukosaz Vleisiavich bey haus
60
bey Greda
20
ober Greda
12
zu Couaziza
4
Summa 96
Köpf zum waffen tragen
Vukosaff Vleisiavich ist 50 Johr
1
zum waffen Sphe 1
vnmindige Mans Persohnen 2
weibs bilder 6
in allen 9
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der 4te mitgespan Sauisa Vlisanik bey haus
zu Vedropoli
30
20
50
traghero Vorige Summa 221
Item 50
Item 161
dan 96
Summa: rum 578
97
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Köpf zum waffen tragen
Sauisa Vlisanik 40 Johr
vnmindige Mans bilder
weibs Persohnen
weibs bilder
1
Sphe 1
2
3
in allen 6
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Di 6te Petina hat Males Grahouaz bey dem haus
in Carbauiza
in Vagosiaz
in Vedropoli
in Persina
Summarum
Köpf zum waffen tragen
Males Grahouaz 50 Johr
Vuk brueder 55 Johr
Radoss brueder 40 Johr
Milan brueder 35 Johr
Simon brueder 30 Johr
Mileta brueder 20 Johr
Nicola Vuk Sohn 20 Johr
Micola Vuk Sohn 17 Johr
Med Sohn des Vuk 16 Johr
Basso Males Sohn 18 Johr
Milosaff Rados Sohn 17 Johr
vnmindige Mans Persohnen
weibs bilder
120
80
70
60
60
390
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 11
10
8
in allen 29
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
Hat in diser Petina mitgespan den Basso Vlaiseuich
bey haus
hat
50
vnter dem gschloss
20
bey Potpokue
10
vnter des Daichena haus
30
Item bey Radoka auf einem andrem orth
20
Summa 130
Köpf zum waffen tragen
Basso Vleiseuik 60 Johr alt
Milin Sohn 16 Johr alt
vnmindige Mans Persohnen
1
1
zum waffen 2
1
1
in allen 4
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mit gespan Triffan Baulik bey haus
50
in Dol Voiuodik
20
Summa 70
Köpf zum waffen tragen
Triffon Baulik 30 Johr
Petko brueder 20 Johr
Janko brueder 18 Johr
1
1
1
zum waffen 3
vnmindige Mans Persohnen
5
weibs bilder
5
in allen 13
traghero vorige Summa 390
anderte 130
lezte 70
590
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
Di 7te Petina hat Budimir Saclanovik hot bey haus
in Graigna
in Vedropoli
Summa
Köpf zum waffen tragen
Budimir Saclanovik 50 Johr alt
Michalo Vötter 25 Johr
Stepan des ersten Sohn 20 Johr alt
Janko Item Sohn 18 Johr
vnmindige Mans Persohnen
weibsbilder
160
30
30
220
1
1
1
1
zum waffen 5
5
6
in allen 16
[Opaska: ohne Concessions brieff]
in diser Petina hat er mitgespan
den Mitre Milen Sinovich, hat
bey haus
bey Pot poza, oder bey dem flus
in Covaziza
in Zaira
neben Casikovaz
50
50
20
20
40
Summa 180
98
Karl Kaser
Köpf zum waffen tragen
Mitrev Milen Sinovich alt 35 Johr
Simon Vötter 20 Johr
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 1
weibsbilder 6
in allen 9
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
Basso Slobotoviz der anderte mitgespan
hot bey haus
neben der stainen Prukhen
in Covaziza
bey Persina bey Gragnina
120
50
20
10
Summa 200
traghero 220
item 180
Summa: arum 600
Köpf zum waffen tragen
Bosso Slobotoviz 70 Johr
Bosso Vötter 30 Johr alt
Juan Vötter 25 Johr alt
Radoiza Vötter 20 Johr
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige mans persohnen 4
weibsbilder 6
in allen 14
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
Die 8te Petina hat Damian Vlaisich bey dem haus
bey Podpoka, oder fluss
zu Vedropolie
in tserie
Summa
85
32
35
10
162
Köpf zum waffen tragen
Damian Vlaisich 70 Johr
Periza Sohn 30 Johr
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 3
weibsbilder 4
in allen 9
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Diser hat mitgespan den Stoian Vlaisevich bey
den haus
260
in Divoselo
bey den gschloss
in Vedropoli
9
15
30
Summa 314
Köpf zum waffen tragen
Stoian Vlaisevich 60 Johr alt
Milan brueder 40 Johr alt
Tokman des ersten Sohn 20 Johr
Ranisaff Sohn des ersten 18 Johr
Vukasin Item Sohn 16 Johr alt
Miladin Vötter 16 Johr alt
Milin des Milan Sohn 16 Johr
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 8
vnmindige Mans Persohnen 7
weibsbilder 8
in allen 23
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mitgespan ist der schmidt Radota Kovatsch
Saclanovich bey dem haus hat er grint
bey Cladro berdo
vnter Greda
42
29
25
Summa 96
traghero vorige Summa 162
Item 314
Summa diser Petina 572
Köpf zum waffen tragen
Radota Saclanovich 40 Johr
Illia Sohn 17 Johr alt
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 1
weibsbilder 1
in allen 4
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die 9te Petina hot Jovan Cuzaich, bey seinen haus 100
bey Brestovo Gaia
50
by Vedropoli
50
Summa 200
Köpf zum waffen tragen
Jovan Cuzaich 30 Johr alt
Juan sein Vatter 50 Johr
Sarvat des ersten brueder 40 Johr
Michalo des ersten brueder 16 Johr
1
1
1
1
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
zum waffen 4
vnmindige mans Persohnen 8
weibsbilder 8
in allen 20
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Dise 9te Petina hat mitgespan den Radovan Mitrosinovik
hat bey haus
veben Presto gaia
in Gragnia
40
40
20
Summa 100
Köpf zum waffen tragen
Radovan Mitrosinevich alt 30 Johr
Jure brueder 20 Johr
Mihat brueder 18 Johr
1
1
1
zum waffen 3
vmindige Mans Persohnen 3
weibs bilder 5
in allen 11
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mit gespan Dragosa Nincovik
bey haus
bey den hochen Pürn Paumb
Vedro polie
120
100
80
Summa 300
vorige 200
Item 100
600
Köpf zum waffen tragen
Dragossa Nincovik 30 Johr
Vukosaff Vatter dessen 60 Johr
Radovan des Vukosaff brueder 70
Jovan des ersten brueder 38 Johr
Milisaff des Radovan Sohn 20 Johr
Janko des Vukosaff Sohn 20 Johr
1
1
1
1
1
1
zum waffen 6
vnmindige mans Persohnen 3
weibsbilder 13
in allen 22
die lezte, vnd 10te Petina, hot der Simon Marincovik
bey seinen haus
75
zu Carbaviza
16
zu Gragnia
17
in seinen garten
in Cavatsiza
vnter dem gschloss
bey Gaia
zu Salamovik
vnter dem haus Marco traga
zu Berzina
bey den haus Smilon
in Cavaziza
99
20
30
15
30
20
10
5
3
7
Summa 301
Köpf zum waffen tragen
Simon Marinscovik 34 Johr
1
Illia brueder 53 Johr alt
1
Savat brueder 25 Johr alt
1
Milos Illia Sohn 20 Johr alt
1
Radosaff Illia Sohn 17 Johr
1
Vuk des ersten Vötter 16 Johr
1
Mileta des Illia Sohn 16 Johr
1
Triffon des verstorbenen Jovan Sohn 25 Johr alt
1
zum waffen 8
vnmindige Mans Persohnen nichts –
weibsbilder 15
in allen 23
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Dise 10te Petina hat mitgespan den
Save Mitrovinovich so
bey den haus hat
in Vedropol
in Gladno Berdo
vnter den gschloss
in Graigno
in Petsane
Köpf zum waffen tragen
Sava Mitrosinovich 40 Johr alt
Maxim Vötter 40 Johr
Phillipp brueder des Sava 25 Johr alt
Radovan Sava Sohn 17 Johr
Vmilim brueder des Sava 20
100
50
30
10
10
20
Summa 220
1
1
1
1
1
zum waffen 5
vnmindige Mans Persohnen 6
weibsbilder 15
in allen 26
[Opaska: ohne Concessions brieff]
100
Karl Kaser
der anderte mitgespan ist Jure Rapaik
hot in Carbaviza
zu Petsane
30
20
Summa 50
Köpf zum waffen tragen
Jure Rapaik 40 Johr alt
Luca Sohn 20 Johr alt
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 2
weibs bilder 3
in allen 7
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der 3te mitgespan Michalo Tsalÿtsch hot bey haus
in Cavaziza
15
6
21
traghero 301
Item 220
Item 50
Summa: rum 592
Köpf zum waffen tragen
Michalo Tsalÿtsch 50 Johr
Ostoia Sohn 25 Johr
1
1
zum waffen 2
Mans Persohnen keine –
weibs bilder 5
in allen 7
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Volgt die 3te Squadra vnd erste
Petina hat Vukadin Jellovaz
vnter dem haus
bey Kurtik Jesero
bey Vedropoli
bey Besrsinach
in Duboki
zu Rosuglie
bey Bresovluk
in Greigne
bey Vucauatsiza
Köpf zum waffen tragen
Vukadin Jellovaz 36 Johr alt
Miladin sein Vatter 70 Johr
Jovan des ersten brueder 40 Johr
196
10
7
18
6
10
10
13
17
Summa 287
1
1
1
Vukassin brueder des ersten 30
1
Radossin auch brueder des ersten 28 Jahr
1
Males Vötter des ersten 18 Johr
1
Jurai auch des erstern Vötter 18
1
Nicola des erstern Sohn 16 Johr
1
zum waffen 8
Vnmindige Mans Persohnen 9
weibsbilder 12
in allen 29
hat mitgespan den Triffon Holbina, so bey
den haus hot
in Gragnie
in Vedropolie
150
8
54
Summa 212
Köpf zum waffen tragen
Triffon Holbina 30 Johr
Bogdan Votter 80 Johr
Radota des ersten Sohn 40 Johr
Jovan brueder des ersten 35 Johr
Josip den er aufgenomben vor sein
Laibeigenen 20 Johr
1
1
1
1
1
5
vnmindige Mans Persohnen 5
weibsbilder 13
23
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der anderte mitgesell Jovan Ostovik bey haus
zu Cavatsiza
neben Jarugamb
in Scorinaz
bey Vstairi
in Besinavaguna
zu Losicovak
ober seinen haus
53
12
16
9
7
6
10
5
118
tragherumb 287
Item 212
Summa 617
auch dise Petina macht mehr, als des Capitain aus mit
25 Strikh, weliches wie schon gemeldet worden von
darumben herrühret, angesechen diser grunt schlechter,
als des Capitain Dobrovai Squadra oder Port: sey.
Köpf zum waffen tragen
Jovan Ostoviz 30 Johr alt
1
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Jovan brueder 20 Johr alt
Ostoia Vatter des erstern alt 90 Johr
1
1
zum waffen 3
vnmindige Mans Persohnen 7
weibsbilder 4
in allen 14
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Segnitur die 3te Squadra Jovan Herhor, vnd Vukadin
Jellovaz seint in einer Squadra.
Hat ein jeder ein Petina, dise ist also die 2te Petina, der
Heror
hat bey den Haus
140
bey Gaia
40
bey Inglerse
20
in Vuodo Chissene
10
bey Grebia
30
bey Bonorza
20
in Gredie
20
in Cavaziza
60
Summa 340
Köpf zum waffen tragen
Jovan Herhor 40 Johr alt
Niksa brueder 50 Johr
Milan brueder 45 Johr
Kosman Nixa Sohn 20 Johr
Dragoe des Milan Sohn 16
Jacob ersten Vötter 16 Johr
Isaila des ersten Sohn 16 Johr
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 7
vnmindige Mans Persohnen 4
weibs bilder 15
in allen 26
[Opaska: ohne Concessions brieff]
In diser Petina des Herhor ist mitgespan Milak Herhor
bey den haus hat er
34
bey Gaia Vode
9
bey Ternia
7
in lipoha hrasta
7
in Vedro polle
7
bey Greda
10
in Cavaziza
20
Summa 94
Köpf zum waffen tragen
Milak Herhor 35 Johr
1
Zvio brueder 30 Johr
101
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 4
weibs bilder 6
in allen 12
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mitgespan ist Radissa Milosevich
hot bey den haus
14
19
bey der Prukhen
Summa 33
Köpf zum waffen tragen
Radissa Milosevich 27
Janiat sein brueder 30 Johr
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 1
weibsbilder 4
7
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der 3te mitgespan Hazin Heror hot bey haus
bey der Prukhen
in Vedropole
14
13
6
in allen 33
Köpf zum waffen tragen
Hazin Heror 25 Johr alt
1
zum waffen Saphe 1
vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 1
in allen 4
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der 4te mitgespan Juka Herchor bey dem haus
40
bey Cruka
10
bey Bertheno guno
10
bey den schenen Apfelpaumb
7
in Vedropoli in 2 orth
19
bey Cosie vuntsch
10
Summa 96
traghero 340
Item 94
dan 33
Item 33
Summa diser Petina 596
102
Karl Kaser
Köpf zum waffen tragen
Juka Herchor 35 Johr alt
1
Saphe 1
vnmindige Mans Persohnen 2
weibs bilder 5
in allen 8
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die 3te Petina des Jellovaz vnd Herchor
hat Ragien Pupovaz
bey den haus
bey Bersine
in Vedro polie
bey Cavaziza
in tseier
bey dem schonen Apfelpaumb
bey der Prukhen
200
50
30
20
15
25
10
Summa 350
Köpf zum waffen tragen
Ragien Pupovaz 50 Johr
1
Koio brueder ist blint. wirt also vnter die Kinder gesezt
Nicolo brueder 46 Johr
1
Illia auch brueder 30 Johr alt
1
Nicollo Vötter des ersten 30
1
Maxim des blinten Sohn 20 Johr
1
Stoian Sohn Nicolo 18 Johr
1
1
Radosaff des ersten Sohn 17
zum waffen 7
vnmindige Mans persohnen 7
weibsbilder 18
in allen 32
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Dise Petina hat mitgespan den pfaffen
Simon Pupovaz
bey den haus
in Bersnie
Köpf zum waffen tragen
Pop Simon Pupovaz 30 Johr alt
Vukadin des pfaffen Votter 60 Johr alt
Marco des Simon brueder 20
Janko Item brueder 17 Johr
30
30
Summa 60
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 2
weibs bilder 4
in allen 10
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der anderte mitgespan Pavlo Pupovaz bey haus
neben gaia
in tseirie
bey schenen Apfelpaumb
in Vedropolie
zu Carbaviza
80
20
10
20
30
30
190
traghero 350
Item 60
600
Köpf zum waffen tragen
Pavlo Pupovaz 30 Johr alt
Radoe sein Vötter 60 Johr
Jovan brueder des ersten 30 Johr
Bogoe des Radoe Sohn 22
Dragoe des Radoe Sohn 17
1
1
1
1
1
zum waffen 5
vnmindige Mans Persohnen 5
weibsbilder 12
in allen 22
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die 4te Petina hat Radovan Mathievich
bey seinen haus
in Cavazize
in Vedropolie
in Bersnie
100
50
50
50
Summa 250
Köpf zum waffen tragen
Radovan Mathicevich 36 Johr alt
Milovan brueder 45 Johr
Marco brueder 28 Johr
Blagoe brueder 20 Johr
Phillip des Milovan Sohn 20 Johr alt
1
1
1
1
1
zum waffen 5
vnmindige Mans Persohnen 10
weibs bilder 10
25
[Opaska: ohne Concessions brieff]
In diser Petina ist der mitgespan Vukan Mathievich
bey den haus
60
in Vedropolie
30
103
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
bey der Stainen Prukhen
in Covazize
neben Englenssa
20
30
50
Summa 190
Köpf zum waffen tragen
Vukan Mathievik 50 Johr
Nicola Sohn 35 Johr
Juvan Sohn 30 Johr alt
Vukovo Sohn 25 Johr alt
Jovan Sohn 20 Johr alt
1
1
1
1
1
zum waffen 5
vnmindige Mans Persohnen 4
weibs bilder 8
in allen 17
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mitgespan Juro Zapitlach
bey seinen haus
vnter dem gschloss
bey Gaia Bresto
30
30
30
Summa 90
Köpf zum waffen tragen
Jurai Zapidlak 50 Johr
1
Sphe 1
vnmindige Mans Pers. keine –
weibs bilder 5
in allen 6
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der 3te mitgespan ist Ostoia Thomazetovich
bey seinem haus
50
Sphe 50
traghero 250
Item 190
Item 90
Summa diser Petina 580
Köpf zum waffen tragen
Ostoia Thomazetovich auch 17 Johr
1
zum waffen 1
vnmindige Mans Persohnen –
weibsbilder 1
in allen 2
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die 5te Petina Jovan Sets
bey haus
bey tseieri
in Vedropoli
in Persina
in Carbaviza
bey Greda
in Covazize
57
8
19
15
17
3
5
Summa 124
Köpf zum waffen tragen
Jovan Sets 30 Johr alt
Vutsits brueder 28 Johr
Radiva des ersten Sohn 17 Johr
Michalo Terbokrovich der sich bey ihm
aufhalt 40 Johr
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 5
weibs bilder 4
in allen 13
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der mitgespan in dieser Petina Michat Sez
bey dem haus
bey der Prukhen
in Carbaviza
bey dem Apfelpaumb
neben Casichatsch
in Greda
in Gragnia
40
12
10
6
7
6
4
Summa 85
Köpf zum waffen tragen
Michat Sez 31 Johr alt
Tadia sein brueder 25 Johr
Peter des ersten Sohn 17 Johr
1
1
1
zum waffen 3
vnmindige Mans Persohnen 3
weibs bilder 5
in allen 11
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der anderte mitgespan Vukonan Sets bey haus
zu Carbaviza
in Persina
in Vedropoli
in Greda
20
6
7
4
3
104
Karl Kaser
zu Kodluga
5
Summa 45
Köpf zum waffen tragen
Vukoman Sets 30 Johr alt
1
Saphe 1
vnmindige Mans Pers. 2
weibsbilder 1
in allen 4
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der 3te mitgespan Nicola Sets vnter den haus
bey Gaia
bey der Prukhen
zu Tseier
in Vedropoli
zu Greda
zu Graigna
zu Carbaviza
Summa
80
17
13
10
14
3
9
27
173
Köpf zum waffen tragen
Nicola Sets 30 Johr alt
Radovan brueder 40 Johr
Peter Item brueder 25 Johr alt
1
1
1
zum waffen 3
vnmindige Mans Persohnen 6
weibs bilder 6
in allen 15
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der 4. mit gespan Radosaff Sez bey den haus
35
vnter Greda
22
in Vedropoli
20
in tseire
10
bey den grab
5
zu Asaizza
5
Summa 97
latus
124
85
45
173
97
524
Köpf zum waffen tragen
Radosaff Sets 45 Johr alt
1
zum waffen 1
vnmindige Mans Persohnen 2
weibs bilder 8
in allen 11
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
Die 6te Petina hat Vuk Heror vnter seinen haus
160
in Taboriscie
50
in Corbaviza
56
zu Cavatsiza
11
in Vedropoli
55
in Greda
27
zu Thsereri
20
in Ober Greda
7
in Divo Selo
8
8
bey Persnia
Summa 402
Köpf zum waffen tragen
Vuk Heror 50 Johr alt
Vukovoi Vötter 50 Johr
Stanissa des Vukovoi Sohn 40 Johr alt
Illia ein Vötter des ersten 30 Johr alt
Stanoe des Vukovoi Sohn 20 Johr alt
1
1
1
1
1
zum waffen 5
vnmindige mans Persohnen 9
weibs bilder 18
in allen 32
in diser Petina ist der mitgespan Mergen Tserbetsiz
bey dem haus
100
in Carbaviza
24
in Cavaziza
18
zu Bersina
57
199
trag hero 402
Summa diser Petina 601
Köpf zum waffen tragen
Mergien Tserbetsiz 40 J:
Males brueder 30 Johr
Thomain brueder 25 Johr
Vasso Sohn des ersten 16 Johr
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 3
weibs bilder 7
in allen 14
[Opaska: ohne Concessions brieff]
105
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
die 7te Petina hot Jure Despotevich vnter sein haus 60
in Carbaviza
20
zu Gragnia
8
in Greda
10
bey der Prukhen
12
bey Scorinaz
15
zu Persina
25
150
Köpf zum waffen tragen
Jure Despotevik 40 Johr
Petko brueder 30 Johr
Maxim Vötter 26 Johr
Mathe Sohn des ersten 17 Johr
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 4
weibsbilder 7
in allen 15
[Opaska: ohne Concessions brieff]
die 7te Petina hat mitgespan
als dem Blagoe Scheveronitsch
bey dem haus
bey Klisse
in Vedropoli
30
30
40
Summa 100
1
1
1
zum waffen 3
vnmindige Mans Persohnen –
weibsbilder 1
in allen 4
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Köpf zum waffen tragen
Sava Zapidlak 30 Johr alt
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der dritte mitgespan Illia Traxich bey haus
bei Klitse
zu Gragnia
in Vedropoli
60
60
20
30
Saphe 170
Köpf zum waffen tragen
Illia Draxich 50 Johr alt
Basso brueder 30 Johr
Radoiza brueder 20 Johr alt
Bavo des ersten Sohn 17 Johr alt
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 9
weibsbilder 8
21
[Opaska: kein Concessions brieff]
Köpf zum waffen tragen
Blagoe Scheveronitsch 18 J:
Juan sein Vötter 40 Johr alt
Thoma des ersten Zwilling 18 Johr
der anderte mitgespan Sava Zapidlak
bey dem haus
bey Klitse
in Vedropole
bey losciovak
vnmindige Mans Persohnen keine –
weibsbilder 5
in allen 6
4
14
7
5
Summa 30
1
Sa phe 1
Der 4. mitgespan Jovan Slatik bey haus
zu Klitse
bey Tseier
bey Bersina
bey luk
50
40
8
10
12
Summa 120
Köpf zum waffen tragen
Jovan Slatich 30 Johr
Sladove sein Vatter 60 Johr
Ignatie des ersten brueder 34 Johr alt
Juro Item brueder 20 Johr
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 3
weibsbilder 4
in allen 11
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der 5te mitgespan Peter Slatich bey haus
bey Klitse
10
7
Summa 17
traghero 150
Item 100
Item 30
Item 170
106
Karl Kaser
Item 120
dan 17
587
Köpf zum waffen tragen
Peter Slatitsch 40 Johr
1
Sphe 1
vnmindige Mans Per. keine –
weibsbilder 3
in allen 4
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Volgt die 8te Petina der obgemelten, vnd hat selbe
der Sava Bleisavich bey dem haus
100
bey Gaia
10
zu Cavaziza
7
Summa 117
Köpf zum waffen tragen
Sava Bleisavich 50 Johr
1
Saphe 1
vnmindige Mans Personen 1
weibsbilder 6
in allen 8
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Dise 8te Petina hat auch mitgespan nachvolgend als
Jure Rastiz hot bey haus
90
bey Tsauta
21
zu Vedropoli
13
zu Tsernitsize
39
123
Köpf zum waffen tragen
Jure Rastiz 56 Johr alt
Basso Sohn 16 Johr alt
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 3
in allen 7
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der anderte mitgespan Radassin Jelovaz
bey den haus
Köpf zum waffen tragen
Radassin Jellovaz 30 Johr
1
Sphe 1
vnmindige Mans Pers. 1
weibsbilder 1
in allen 3
Der dritte mitgespan Bavo Obsenitschitsch
bey haus
bey Bersona
zu Klitse
zu tseier
Summa
100
22
50
30
202
Köpf zum waffen tragen
Bavo Obsenitschitsch 35 Johr
Lasso brueder 25 Johr
Radovan des ersten Sohn 18
1
1
1
zum waffen 3
vnmindige Mans Personen 3
weibsbilder 8
in allen 13
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der 4te mitgespan Savo Paikovich bey hauss
zu Graigna
zu Gredi
80
9
7
96
trag hero 117
Item 123
Item 60
dan 202
Summa diser Petina 598
Köpf zum waffen tragen
Save Pakovik 20 Johr
Joviza brueder 30 Johr alt
Jure des ersten Votter 70 Johr
Radoiza des ersten Vötter 60 Johr
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 4
weibsbilder 8
in allen 16
[Opaska: ohne Concessions brieff]
60
Sphe 60
Die 9te Petina hat Maxim Negovanovich
hat bey seinem haus
vndter dem gschloss
zu Carbaviza
84
51
26
107
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
bey Persina
in Cavaziza
in Tseier
bey Solomovitsch
31
7
5
10
Summa 214
Köpf zum waffen tragen
Maxim Nigovanovich 36 J.
Nicola sein Vatter 70 Johr
Juvan des ersten brueder 30
Triffon des ersten brueder 28 Johr
Illia Item des ersten brueder 20
Simo brueder 16 Johr alt
1
1
1
1
1
1
zum waffen 6
–“–2
–“–5
in allen 13
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Dise 9te Petina mitgespan den Ranisaff Negovanovich
vnter dem haus
62
in Persina
14
bey Scena Lag
10
in Tseira
17
bey Gragnia
7
Summa 110
Köpf zum waffen tragen
Ranisaff Negovanovich 40 Johr alt
Males Sohn 20 Johr alt
Milivoi Sohn 18 Johr alt
Radota des 3te Sohn 17 Johr
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 4
weibsbilder 2
in allen 10
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der anderte mitgespan ist Vukosaff Doligna
bey haus
zu Vedropoli
bey der Prukhen
zu Cavaziza
bey Klise
Summa
Köpf zum waffen tragen
Vukosaff Doligna 25 Johr
40
18
14
10
25
107
1
Budimir Vatter 60 Johr
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 1
weibs bilder 6
in allen 9
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der 3te mitgespan ist Vucen Sagiak bey dem haus
in Tseier
bey der Prukhen
in Vedropoli
Summa
37
20
24
20
101
Köpf zum waffen tragen
Vutsen Sagia 24 Johr
Michat Vötter 40 Johr alt
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 5
weibsbilder 5
in allen 12
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der 4te mitgespan Filip Tsvitanovich bey dem haus 20
bey Greda
20
bey Grebla
10
zu Tseier
18
68
traghero die erste Summa 214
Item 110
Item 107
Item 101
Summa diser Petina 600
Köpf zum waffen tragen
Phillip Tsvitanovich 30 Johr
1
Sphe 1
vnmindige Mans Pers. 2
weibsbilder 2
in allen 5
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die lezte vnd 10te Petina Marco Negovanovich hat
bey den haus
124
in Vedropoli
60
in Carbaviza
32
zu Cavaziza
14
vnter den gschloss
20
108
Karl Kaser
bey tseier
8
Summa 258
Köpf zum waffen tragen
Marco Negovanovich 45
Moral brueder 50 Johr alt
Dragia brueder 24 Johr alt
Thomior brueder 22 Johr alt
Nicola Moral Sohn 20 Johr alt
1
1
1
1
1
zum waffen 5
vnmindige Mans Persohnen 1
weibs bilder 14
in allen 20
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Dise 10. Petina hot mitgespan
als den Petko Negovanovich
bey dem haus
bey dem gschloss
zu Vedropoli
zu Carbaniza
zu Graigna
zu Tseier
bey Scegnia luk
zu Berschina
bey Gaia
82
10
20
27
10
6
10
7
11
Summa 181
Köpf zum waffen tragen
Petko Negovanovich 50
Vucen brueder 40 Johr alt
Janko brueder 30 Johr alt
Milatin Sohn des ersten 16 Johr
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Pers. 3
weibs bilder 9
in allen 16
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mitgespan ist Marian Priza
hat bey haus
Köpf zum waffen tragen
Marian Priza 50 Johr alt
Ivan sein Sohn 20 Johr alt
90
Summa 90
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen kein
weibsbilder 1
in allen 3
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der drite mitgespan Juan Negovanovich
90
traghero erste Summa 258
die anderte 181
die drite 90
Summa dieser Petina 619
Köpf zum waffen tragen
Jovan Negovanovich 40 Johr
1
Sphe 1
vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 5
in allen 8
[Opaska: ohne Concessions brieff]
In der ersten Squadra gehörig des Capitain Dobravoi
Kressovich weliche hier besser ausgesezt wirdt.
1te Petina
Radoiza Hinik vndter seinen haus hat
200
in Greda
100
vndter der Greda
50
bey Jesero
50
bey Vedropolie
100
Summa 500
Köpf zum waffen tragen
NB: seint alle schon vorn beschriben
Volgen seine mitgesellen Vutso Radosavich
vnter dem gschloss
50
bey Gaia
50
Summa 100
Köpf zum waffen tragen
Vutso Rasovich 50 Johr alt
1
Sphe 1
vnmindige Mans Persohnen keine –
weibsbilder 3
in allen 4
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Mithin ist des Radoiza Rinich Petrina, oder porth: aus
welicher nur ein haus nebst seinen hat, so in allem
ertrogen 600 strikh.
109
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Auch alhier ist ein Vngleich land in den grundstukh, als
600 strikh anstatt der 582, weliches aus obnerstandnen
Persöhnen herrühret.
3.tie Petina Radosaff Rinich hot in
des haubtman Squadra bey seinen garten
vnter den Venaz bey Greda in 2 orth
bey Jaruga
bey Jeglensa
Item bey Jaruge
250
80
14
5
5
Summa 354
Die Köpf seint vorn beschrieben
In diser Petina hot er mitgespan als
den Juvan Silaronich vnd hat bey Petchiane
220
vorige Summa 354
Summa diser Petina 574
ist auch ein Vngleichheit der strikh,
so aus obrecensierten Vrsachen herrüheret
Köpf zum waffen tragen
Jovan Silarovich 45 Johr alt
Illia brueder 40 Johr alt
brueder des ersten Maxim 25 Johr alt
brueder des ersten Juro 18
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 11
weibs bilder 13
in allen 28
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Des haubtman Dobrauai 4te Petina
hat Lasso Tsortan, vnd zwar
vnter seinen Haus
zu Cavaziza
bey Vedropolie
170
80
20
Summa 270
Die Köpf zum waffen seint vorn beschrieben
Des lasso tsortan hat einen mitgesellen in seiner Petina
Thoman tsortan vnd hat bey haus
50
bey Cavaziza
30
in Vedropolie
30
110
Köpf zum waffen tragen
Toman Tsertan 50 Johr alt
Nicola brueder 40 Johr
Juan Sohn des Toman 20 Johr
Males sein Vötter
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige mans Persohnen 5
weibsbilder 7
16
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mitgespan Juan Vukanovich vnter seinen
haus
70
bey Vedropolie
30
40
zu Cavaziza
Summa 140
Köpf zum waffen tragen
Jovan Vukanovich 40 Johr
Triffon brueder 36 Johr
Grabriel brueder 24 Johr
Lasso brueder 20 Johr
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 6
weibsbilder 10
in allen 20
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der dritte mitgesell Vutsen Covats hat bey haus
bey dem gschloss
40
40
80
traghero Summa 270
anderte 110
drite 140
Summa diser Petina 600
Köpf zum waffen tragen
Vutsen Covatsch 50 Johr alt
Radovan Sohn 23 Johr alt
1
1
2
vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 3
in allen 7
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die 5te Petina hot Jure Vuinakovich hat
vnter seinem haus
bey Petsiani
150
50
110
Karl Kaser
zu Vedropoli
50
Summa 250
Die Köpf seint vorn beschrieben
Mitgesell Mitar Markovik
bey dem haus
bey Petiane
in Vedropoli
Summa
100
50
10
160
Köpf zum waffen tragen
Mitar Markovik 26 Johr
1
Saphe 1
vnmindige Mans Persohnen 2
weibs bilder 4
in allen 7
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mitgesell Thome vnwissent
den Zuenamben
hat bey der Kirchen
bey Englensa
bey Malachariz
bey Persine
16
10
10
8
Summa 44
Köpf zum waffen tragen, Thome
vnwissend sein zuenamben
30 Johr 1
1
vnmindige mans Persohnen 1
weibsbilder 6
in allen 8
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der dritte mitgesell in diser Petina
Jovan Hinich bey Versaz
50
Sphe 50
NB. Jovan Hinich ist schon in der dritten Petina zum
waffen in des Radoss Hinich petina beschrieben
50
der 4te mitgesell Illia Schuiliarevich bey Petsione
Sphe 50
zugleichen die Köpf vorne beschrieben seint
der 5te mitgesell Radoiza Gasparovich
vnder dem haus
50
50
traghero erste Summa 250
Item 160
Item 44
Item 50
Item 50
Summa: rum 604
Köpf zum waffen tragen
Radoiza Gasparovik 26 Johr
Thodor brueder 20 Johr
1
1
2
vnmindige Mans Persohnen 1
weibsbilder 5
in allen 8
[Opaska: ohne Concessions brieff]
die 6te Petina hat Vuizich Obseniza, vnd zwar
vndter dem
haus
30
vndter den tseier
20
bey Persina
10
auf den Baladin
8
in Vedropoli
3
bey Godgugna bey den tresch poden
7
bey den grossen Pürrn Paumb
4
bey Jastierovaz
5
Summa 87
Köpf zu waffen seint vorn beschrieben
Diser hat noch 5 mitgesellen in seiner Petina, oder Port:
der erste Janiat Obseniza
so bey dem haus hat
bey Tscheier
bey Persina
in Grebia
bey Kemendi brotta
bey Klissa
in Jasecovaz
50
30
10
14
8
11
7
Summa 130
Köpf zum waffen tragen
Janiat Obseniza 30 Johr alt
Sava oder Rodosaff 28 Johr
1
1
2
Vnmindige Mans Persohn 7
weibsbilder 8
in allen 17
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mitgesell Stoia Serdia bey dem haus
70
in Geisgo berdu
8
vndter der Klisa
8
in Vedropoli
11
bey Persina
3
Summa 100
Köpf zum waffen tragen
Stoia Sedia 70 Johr alt
Bave des Radoss Sohn 24 Johr
Radissa Sohn 22 Johr alt
Stanoe Sohn 20 Johr alt
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mansbilder 2
weibs Persohnen 9
in allen 15
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der drite mitgesell Anton Schianevich ein Catholischer
vnd sein Vatter zugleichen, dessen 2 Kinder aber haben
den Wallachischen glauben angenomben
er hat bey seinem haus
56
bey Juraga Suai
5
bey Terniak
3
in Vedropoli
6
Summa 70
Köpf zum waffen tragen
Anton Schianevich 30 Johr alt
1
Luca des ersten Vatter 70 Johr
1
Juri des Anton brueder der vom
Cath. glauben abgefallen ist, 28
1
Juan des Anton brueder zugleich abgefallen 20 Johr 1
zum waffen 4
vnmindige mans Persohnen 2
weibs bilder 8
14
[Opaska: hat ein Concessionsbrieff, in ald. von Baron
Raimbschissl der ansidlung halber]
der 4te mitgesell Mitar Knesovich hat bey haus
bey Cameni bey der Prukhen
bey Paladina
bey ober Clisa
70
8
8
12
bey Kruska Eglense
bey Persina in 2 örther
bey Tseier
111
7
16
7
Summa 128
Köpf zum waffen tragen
Mitar Knessovich 25 Johr
sein Vater Juan 60 Johr alt
Peter brueder des Mitar 24
Radota brueder des Mitar 16 Johr alt
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Personen 2
weibs bilder 5
11
ihren Juan brueder Mitar 20 Johr 1
in allen 12
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der 5. mitgesell Michat Knesovich bey den haus
40
Sphe 40
traghero 87
item 130
item 100
item 70
item 128
Summa Summarum 555
Köpf zum waffen tragen
Michat Knesovich 30 Johr
1
Saphe 1
vnmindige Mans Persohnen 3
weibsbilder 4
in allen 8
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
die 7te Petina in des Capitain Dobronai Squadra
hat Koio Sekesovich,
vnd zwar bey dem haus
200
bey Eglense
50
in Vedropoli
40
Summa 340
Köpf zum waffen seint allschon vorn beschriben
hat mitgesellen in seiner Petina den Peter Racich, hat
Gruntstükh
–
bey dem haus
160
112
Karl Kaser
bey Glisga Berdo
zu Persinie
bey Tseier wismäder
30
30
20
Summa 240
traghero 340
Summa: rum 580
Köpf zum waffen tragen
Peter Rakik 30 Johr alt
Radassin brueder 40 Johr
Simon brueder 28 Johr alt
Nicolo brueder 25 Johr alt
1
1
1
1
4
vnmindige Mans Persohnen 4
weibsbilder 11
in allen 19
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die 8te Petina des haubtman Vuk Tsurzia
bey den haus
bey Vilipoaz, u. der Kirchen
zu Dobroriscie
bey dem Apfelpaumb
hinter Tseier
in Tseier darinen
in Vedropoli
zu Persina
vndter den haus auf den Pergl
in fremder Petina des Tsubun genandt
vnter Dumbok
Pogredem, oder felsen
80
9
5
30
8
5
3
5
20
17
14
7
Summa 203
Hat 4 mitgesellen, als den Radissa Covacovich hat vnter
Köpf zum waffen tragen
Radissa Kouatsoviz 40 Johr
Dragosaff Vatter 60 Johr
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mitgesell Maxim Zalik in Corbaviza
80
vnter den haus
Saphe 80
Köpf zum waffen tragen
Maxim Zalits 24 Johr alt
1
Sphe 1
vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 2
in allen 5
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der drite Mitgesell Merksa Luka vnter dem haus
30
bey Klisa
30
20
bey Tseiere
Summa 80
Köpf zum waffen tragen
Luka Meriksa 40 Johr alt
Vucen brueder 27 Johr alt
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 7
weibs bilder 2
in allen 11
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die zum waffen seint vorn beschriben
den haus
bey Rosulia
bey Persouina Gunio
in Vedropolie
bey luk
Item dorneben in luk
bey Graignach
1
zum waffen 3
vnmindige Mans Persohnen 3
weibs bilder 7
in allen 13
Jovan Radissa brueder 33 Johr
40
30
10
10
10
10
4
Summa 114
1
1
der 4te vnd lezte mitgespan Nicola Knesovich
bey haus
100
bey Persina hot an 2 örthern
40
40
bey Tseier
Summa 180
traghero 203
Item 114
Item 80
Item 80
Summa: rum diser Petina 657
Köpf zum waffen tragen
Nicola Knezovich 50 Johr alt
Mitar Sohn 20 Johr alt
1
1
113
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 4
weibsbilder 4
in allen 10
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
die 9te Petina in des Capitain Dobrouai
Squadra hat Milatin Veselevich vnter dem haus
bey Gaisgo Werdo
bey luk
in Vedropoli
Summa
100
20
30
30
180
weibs bilder 2
in allen 8
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der drite mitgespan Pave Vukomirovich bey haus
bey Kertsina aliter Graina
zu Suuchaia
zu Tseier
hinter Tseier
vnter des Perpavaz haus
90
10
10
8
8
8
134
traghero 180
Item 180
Item 100
Summa: rum 594
Köpf zum waffen seint vorn beschriben
hot 3 mitgespan in diser Petina.
der erste Triffun Tsalitsch vnter den
haus
bey Brobor
in Suhaia
bey Greda
100
40
20
20
180
Köpf zum waffen tragen
Triffun Tsalitsch 50 Johr
Zuio brueder 30 Johr alt
Nicola Tsalitsch Sohn 23 Johr
Milan Item Sohn 20 Johr
Item Sohn Milasin 18 Johr
1
1
1
1
1
zum waffen 5
vnmindige Mans Persohnen 7
weibsbilder 8
in allen 20
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
der anderte mitgesell Mirko Obrik bey dem haus
bey Tseier
bey Klisan
bey Englensa
Summa
Köpf zum waffen tragen
Mirko Obrik 50 Johr alt
Thanasia Sohn 20 Johr alt
David Sohn 18 Johr alt
30
30
20
20
100
1
1
1
3
vnmindige Mans Persohnen 3
Köpf zum waffen tragen
Paul Vukmirovich 40 Johr
Jovan Vötter 20 Johr
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 4
weibsbilder 7
in allen 13
[Opaska: ohne Concessions brieff]
die 10te Petina vnter der Squadra des Capitain Dobrovai
hat Kusman Tsuluum bey den haus
120
bey Grebia
50
bey Persina
50
bey Smerdelni
24
Item vor dem haus Pet.a
20
Summa 264
Köpf zum waffen seint vorn beschriben
hat 2 mitgespan der erste Stanko Pairaits vnter
den haus
bey Persina
bey schenen Apfelpaumb
Summa
Köpf zum waffen tragen
Stanko Pairaits 35 Johr alt
Radova brueder 40 Johr alt
Petar brueder 30 Johr alt
Jurai des Radavoi Sohn 20 Johr
Jovan des Radavoi Sohn 18 Johr
120
30
50
200
1
1
1
1
1
zum waffen 5
114
Karl Kaser
vnmindige Mans Persohnen 10
weibs bilder 8
23
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mitgespan Jure Suset bey haus
50
bey Debola Verdo
25
bey Gaisgo Verdo
20
bey Clapso Vuro
20
10
in tseier
Summa 125
traghero erste Summa 264
Item 200
Item 125
Summa Summarum 589
Köpf zum waffen tragen
Jure Suset 40 Johr alt
Michalo Sohn 17 Johr alt
1
1
2
vnmindige Mans Persohnen 5
weibsbilder 3
10
NB: der Jure Suset hat ein Concessionsbrieff von den
Capitain Dobrovai vnd Proculabo zu Punitsch bis zur
ankhunnft des Löbl: Militar Hoff Comission, dat: des
Concession a. 1704 ohne den tag, so nicht ausgesezt in
der Commission.
Volgt nun die 4te Squadra worinen die theiller Nicolo
Pribits mit Thoma Ropaia, vnd zwar diser leztrer an statt
des Milan Ratkovits, angesechen er Thoma dermahlen
der theiller, vorinen 10 Petina gleich in denen andern
Nicola Pribits hot bey den haus
bey Gragnia
in Vedropoli
bey Greda vnten
200
10
30
10
Summa 250
Köpf zum waffen tragen
Nicolo Pribits 40 Johr alt
1
Petko brueder 45 Johr alt
1
Vuksin des Nicolo Sohn 17 Johr
1
Todor sein Vötter des Petko Sohn 17 Johr
1
1
Radoe des Petko Sohn 16 Johr
zum waffen 5
vnmindige Mans Persohnen 8
weibs bilder 13
26
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der erste mitgespan Paval Stankovich
bey dem haus
in Vedropoli
210
40
Summa 250
Köpf zum waffen tragen
Paul Stankovich 40 Johr alt
Ostoia Vatter 90 Johr alt
Sava des ersten brueder 32 Johr alt
Sarol brueder des ersten 30 Johr alt
Jandre des ersten Sohn 20 Johr alt
Jovan des Paval Sohn 16 Johr
Juan des ersten Vötter 16 Johr alt
1
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 7
vnmindige Mans Persohnen 6
weibsbilder 12
in allen 25
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mitgesell Miloe Stankovich bey haus
25
in felt
25
Summa 50
Köpf zum waffen tragen
Miloe Stankovik 50 Johr
1
Sphe 1
vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 5
in allen 8
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der 3.te mitgespan Zuio Turos bey haus in Carbaviza 25
in felt
25
50
traghero 250
Item 250
Item 50
Summa diser Petina 600
Köpf zum waffen tragen
Zuio Turos 50 Johr alt
1
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Todor Sohn 20 Johr alt
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 3
in allen 7
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die 2.te Petina hat Thoma Rapaia, vnd Basso sein
brueder haben bey den haus, vnd stehen zwar
absonderlich, hatten aber das Gruntstukh zusamben,
bey den haus haben sy in Carbaviza worinnen der
Michael Tsalitsch 30 strikh hot, wie nochvolget, so hier
schon deualuirt worden
330
in Vedropoli 40
Summa 370
Köpf zum waffen tragen
Thoma Rapaia 30 Johr alt
Bosso brueder 58 Johr alt
Stanoe brueder 45 Johr alt
Vucassin des Basso Sohn 30 Johr
Milassin Basso Sohn 28 Johr
Thodor Basso Sohn 26 Johr
Vassil Basso Sohn 22 Johr
Sava Basso Sohn 20 Johr
Bondelia Basso Sohn 18 Johr
Radovan des Thoma Sohn 19 Johr
Simon des Stanoe Sohn 23 Johr
Triffon des Stanoe Sohn 19 Johr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 12
vnmindige Mans Persohnen 6
weibsbilder 17
in allen 35
[Opaska: ohne Concessions brieff]
in diser anderten Petina seint mitgespan Vulete Panir
Glanitsch
bey den haus
120
in Vedropoli
20
vnter den gschloss
20
bey Gragnia
40
200
vorige Summa 370
Summa diser Petina 570
Köpf zum waffen tragen
Vuleta Banir Glanitsch hot 60 Johr
1
115
Illia brueder 55 Johr
Milisaff Vötter des ersten 30 Johr
Basso des ersten Sohn 30 Johr
Peter item des ersten Sohn alt 25 Johr
Nicolo item des ersten Sohn 20 Johr
Jovan des Illia Sohn 25 Johr
Juro des Illia Sohn 20 Johr
1
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 8
vnmindige Mans Persohnen 4
weibsbilder 11
in allen 23
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die 3.te Petina holt der Milan Racavik
hat vnter dem haus
55
er hat zwar 70 strikh gehobt 153 in Carbaviza, darvon
den Michael Tsalik gegeben worden, Jdens
5
zu Graigna
10
zu Cavaziza
20
vnter den felt bey gschloss
20
bey den stoth
10
zu Greda
10
zu Vedropol
14
11
bey Suchaia
Summa 155
Köpf zum waffen tragen
Milan Racavik 55 Johr
Peter Sohn 20 Johr alt
Jaio Sohn 18 Johr alt
Joseph Sohn 16 Johr alt
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 4
in allen 10
[Opaska: hat ein Concessionsbrieff quod monstrabit]
der mitgespan in dieser 3ten Petina Novak Brasich
hat bey dem haus
vnter den gschloss
bey Persina
bey Vedropoli
in Persina Greba
Summa
38
16
12
10
2
78
116
Karl Kaser
Köpf zum waffen tragen
Novak Brasik 50 Johr
Radinoi Sohn 20 Johr alt
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 1
weibsbilder 4
in allen 7
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mitgespan Radan Brasitsch
vnter den haus
vnter den gschloss bey den feldt
bey Persina Gura
in Vedropoli
38
16
12
11
Summa 77
Köpf zum waffen tragen
Radov Brassitsch 40 Johr alt
1
Saphe 1
vnmindige Mans Persohnen 3
weibs bilder 4
in allen 8
[Opaska: hat kein Concessions brieff aufzuweisen]
der dritte mitgespan ist Radosaff Rakovich
hat bey dem haus
vntren gschloss bey den felt
bey Bressina Gura
bey Gaia wasser
in Carbaviza
in Vedropol
18
7
6
10
5
5
Summa 51
Köpf zum waffen tragen
Radosaff Ratkovich 20 Johr
Tragosaff brueder 30 Johr alt
Jovan des lezten Sohn 36
1
1
1
zum waffen 3
vnmindige Mans Persohnen 5
weibs bilder 3
in allen 11
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der 4te mitgesell Radosin Miritsch bey den haus
vntern gschloss bey den felt
in Suchaia
in Vedropoli
Summa
43
10
10
7
80
Köpf zum waffen tragen
Radosin Miritsch 35 Johr
Illia brueder 30 Johr alt
Dragia brueder 25 Johr alt
Tomiza Sohn des ersten 16 Johr
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 3
weibsbilder 8
in allem 15
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der 5.te mitgesell ist Radoiza Schirrongia
hat bey dem haus
bey Clapsa Berdu
in Vedropoli
in Carbaviza
38
12
25
5
Summa 80
Köpf zum waffen tragen
Radoiza Schirrongia hat 40 J:
Nicola sein Sohn 2 [?] Johr
Radon sein Sohn 16 Johr
1
1
1
zum waffen 3
vnmindige Mans Persohnen 2
weibs bilder 2
in allen 7
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der 6te mitgespan Phillip Ratcovik bey haus
in Vedropoli
vnter dem gschloss auf d. felt
in Carbaviza
bey Gaia Voda
30
10
10
10
10
Summa 70
traghero 155
Item 78
Item 77
Item 51
Item 80
abermohlen 80
Summa dieser Petina 591
Köpf zum waffen tragen
Pilipp Radcovik 30 Johr
1
Sphe 1
vnmindige Mans Persohnen 1
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
weibsbilder 2
in allen 4
[Opaska: ohne Concessions brieff]
die 4te Petina hot Pop Nicola Knesovik bey dem
haus
in Carbaviza hot er zwor 70 strikh, 30 aber
mues er den neukkomenden Micula Tsalits geben,
pago als nur
in Graigna
vnter dem gschloss, auf d. felt
bey Clopsova luzi
in Vedropoli
bey Greda
Summa
160
40
10
70
30
40
20
370
Köpf zum waffen tragen
Pop Nicola Knesovich hat 40 Johr
Basso brueder 50 Johr
Domian des Basso brueder 44
Tomisa brueder 30 Johr
Stanisa brueder 25 Johr
Radoiza des Bosso Sohn 30 J:
Vuk zugleichen Sohn 22 Johr
Joviza in simili 18 Johr
Jovan des Domian Sohn 22 Johr
Vassil des Domi Sohn 18 Johr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 10
vnmindige mans Persohnen 11
weibs bilder 15
in allen 36
Hot ein Concessionsbrieff von Hl: Gral Edling Von
Zengg, Vnter 21 Merzen 1702 das er sich zu Punitsch
ansidlen terff, disse Conc: ist ihm gegeben worden von
den Edling, weillen der Knes Savik zu Brindl vnter sein
Commando war, gilt also dise Conc. nichts.
Dise 4.te Petina hot mitgespan den Jure Suden,
hat vnter
den haus
vnter den gschloss in felt
in Vedropoli
bey Greda
Summa
Köpf zum waffen tragen
Jure Suden 50 Johr alt
Janko Sohn 25 Johr alt
50
30
20
10
110
1
1
117
Milanko Sohn 22 Johr alt
Stanisa Sohn 20 Johr alt
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 5
weibs bilder 7
in allen 16
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mitgespan Mitar Milenovich
bey dem haus
in Tserniziza
in Vedropoli
15
15
15
Summa 45
Köpf zum waffen tragen
Mitar Milenovich 60 Johr
Todor Sohn 17 Johr alt
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen keine –
weibsbilder 3
in allen 5
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der drite mitgesell Basso Milienovich bey den haus 15
auf der Terbisiza
15
in Vedropoli
30
Summa 60
Köpf zum waffen tragen
Basso Milienovich 20 Jöhr alt
1
Sphe 1
vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 2
in allen 5
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der 4.te mitgesell Michalo Tsalitsch so in des Pop
Kosovik gruntstukh stehet, weliches den pfaffen schon
defalcirt worden, vnd disen Tsalich zuegeschriben
worden, hat vnter seinen haus in Carbaviza von den
pfaffen Kosovich grunnt
30
in des Katcovik Milan Petina in des nachvolgenden
Marolevich Petina so schon abgezogen worden
15
in des Thoma Rapaia Petina bey den haus
30
Summa 90
traghero 370
118
Karl Kaser
Item 110
Item 40
Item 60
Summa diser Petina 675
NB die Köpf zum waffen des Michalo
Tsalitsch seint alschon vorn beschriben
die 5te Petina Vuk Merlevich bey den haus
bey dem gschloss auf den felt
in Vedropoli
in Greda
95
60
60
20
Summa 235
Köpf zum waffen tragen
Vuk Marlevich 50 Johr alt
Vukasin Vötter 70 Johr alt
Juvan brueder des ersten 40 Johr
Radoiza brueder des ersten 35
Stoia brueder 30 Johr alt
Simo Vuk Sohn 20 Johr
Stanisa auch des Vuk Sohn 16 J.
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 7
vnmindige Mans Persohnen 9
weibsbilder 9
in allen 25
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der erste mitgesell diser Petina Peter Wranits hat bey
dem haus
106
bey den gschloss auf den felt
90
in Vedropoli
60
Summa 256
Köpf zum waffen tragen
Peter Wranits 40 Johr alt
Jovan brueder 45 Johr
Jurisa brueder 35 Johr
Radiuoi brueder 30 Johr
Luca brueder 25 Johr
Illia brueder 20 Johr
1
1
1
1
1
1
zum waffen 6
vnmindige Mans Persohnen 9
weibsbilder 10
in allen 25
[Opaska: ohne Concessions brieff]
der anderte mitgespan Maxim Bosniak
bey den haus
in Vedropolie
in Petina Gora
60
10
10
80
traghero 235
Item 256
Summa diser Petina 571
Köpf zum waffen tragen
Maxim Bosniak 22 Johr alt
Vutsits Vatter 80 Johr alt
Veselin des ersten brueder 40
Ostoia auch brueder 30 Johr
Peter auch brueder 20 Johr
Radovan auch brueder 18 Johr alt
Michalo brueder 16 Johr alt
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 7
vnmindige Mans Personen 3
weibsbilder 3
in allen 13
[Opaska: ohne Concessions brieff]
volgt nun die 6.te Petina so der Radoiza Desetovik
hat vnter dem
haus
100
zu ober Greda
100
in Vedropoli
74
Summa 274
Köpf zum waffen tragen
Radoiza Desetovik 40 Johr
Joseph brueder 30 Johr alt
Radivoi brueder 25 Johr alt
Radivoi brueder Zwilling 25 Johr
Stipan des Radoiza Sohn 16 Johr
1
1
1
1
1
zum waffen 5
vnmindige Mans Persohnen 6
weibsbilder 8
in allen 19
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Dise Petina hat mitgespan den Michael Stella
so vnter den
haus hat
zu Greda
in Vedropoli
Summa
40
20
20
80
119
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Köpf zum waffen tragen
Michael Stellar 20 Johr alt
Juro brueder 17 Johr alt
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohn keine –
weibsbilder 3
in allem 5
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der anderte mitgespan Luka Terlanovik
vnter dem haus
in Greda
in Vedropoli
1
1
1
1
zum waffen 5
vnmindige Mans Persohnen 5
weibsbilder 9
in allen 19
[Opaska: Hat kein Concessions brieff]
30
5
13
Summa 48
Köpf zum waffen tragen
Luca Terlanovik 20 Johr alt
Radosal Vatter 70 Johr alt
Michat brueder des luca 17
1
1
1
zum waffen 3
vnmindige Mans Persohnen –
weibsbilder 3
in allen 6
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der drite mitgespan Rados Terlienovich vnter
den haus
in Greda
in Vedropoli
30
5
1 [?]
[?]
Köpf zum waffen tragen
Radoss Terlievich 30 Johr
1
Sphe 1
vnmindige Mans Persohnen 1
weibsbilder 3
in allen 5
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der 4te mitgespan Knes Todor Mirits hat bey haus in
Corbaviza
100
bey Bonora
35
135
Köpf zum waffen tragen
Knes Todor Mirits 50 Johr
Jacob brueder 30 Johr
Milan des ersten Sohn 20 Johr
Vukasin des ersten Sohn 17 Johr
Miladin Vötter des ersten 16
1
Der 5te mitgespan bey den haus Janiat Mirik
15
15
traghero 274
80
48
48
135
Diser Petina Summa 600
Köpf zum waffen tragen
Janiat Mirik 30 Johr alt
1
Saphe 1
vnmindige Mans Persohnen 2
weibs bilder 3
in allen 6
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die 7te Petina hot Vid, vnd Nicola
Stankovich miteinander stehen bey dem haus
vnter dem gschloss bey den felt
in Vedropoli
in Gragnia
60
50
50
10
170
Köpf zum waffen tragen
Vid Stankovich 50 Johr alt
Nicola brueder 5 Johr alt
Milivoi des Vid Sohn 20 Johr
Maxim des Vid Sohn 18 Johr
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 8
in allen 14
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die 7te Petina hat mitgesellen als dem
Knes Mirik bey Milariza
40
120
Karl Kaser
vnter dem gschloss bey den felt
in Vedropoli
15
10
Summa 65
Die Köpf seint schon vorn beschriben
Der anderte mitgesell ist Milak Malbosa hat
vndter dem haus zu
Corbaviza
in Vedropoli
1
zum waffen 3
vnmindige Mans Persohnen 8
weibsbilder 8
19
[Opaska: hat kein Concessions brieff]
50
15
Summa 65
Köpf zum waffen tragen
Milak Malbosa 50 Johr alt
Stoiansin Sohn 30 Johr alt
Milos des ersten Vötter 55
Perisa des ersten Sohn 20
1
1
1
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 1
weibs bilder 6
in allen 11
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der drite mitgesell Michalo Batrinits bey dem haus 150
in Vedropoli
10
Summa 160
Köpf zum waffen tragen
Michalo Batinits 40 Johr
Tragosli sein Vatter 60 Johr
Janko des ersten brueder 37
Vasin brueder des ersten 36 Johr
Baso brueder des ersten 36 Johr
Tomisa des ersten Sohn 23 Johr
1
1
1
1
1
1
zum waffen 6
vnmindige Mans Persohnen 7
weibsbilder 12
in allen 25
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der 4.te mitgesell Blagoe Bissko bey den haus
60
bey Graigna
10
in Vedropoli
10
Summa 80
Köpf zum waffen tragen
Blagoe Wissik 32 Johr
Dragoe brueder 27 Johr
Simo des ersten Vötter 30 Johr
1
1
Der 5.te mitgesell Thoma Muretits hat
bey den gschloss
in Vedropoli
in Clapsa Verda
40
10
10
60
traghero 170
Item 65
160
80
60
Summa diser Petina 600
Köpf zum waffen tragen
Thoma Muretits 50 Johr
1
1
vnmindige Mans Persohnen 2
weibs bilder 3
in allen 6
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die 8te Petina halt Nicolo Vranesevich
bey dem haus
in Cavaziza
bey Greda
in Vedropoli
in Suchaia
bey Persona Guno
154
70
30
70
30
30
Summa 384
Köpf zum waffen tragen
Nicola Vranesevich 40 Johr
1
Radoe sein brueder 50 Johr
1
Vukassin brueder 30 Johr
1
Peter des Radoe Sohn 22 Johr
1
Illia des Radoe Sohn 19
1
Vucen des Radoe Sohn 18 Johr
1
Radoiza ein Vötter des ersten ist alt 17 Johr
1
zum waffen 7
vnmindige Mans Persohnen 5
weibs bilder 11
in allen 23
121
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
bey Persina
in Cavaziza
vnter den gschloss in felt
[Opaska: kein Concessions brieff]
Dise 8te Petina hat migesellen dem
Radoiza Chasperoviz
hat bey den haus
bey Bersina Guno
in Vedropoli
30
10
40
Summa 80
NB: Diser ist in des Capitain ersten Squadra in der 5.ten
Petina zu waffen geschriben worden.
Der anderte mitgesell Vuicih Vukoivich bey haus
25
in Cavaziza
5
Summa 30
Köpf zum waffen tragen
Vuizich Vucoivich 50 Johr alt
Milos sein Sohn 20 Johr alt
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 4
weibs bilder 3
in allen 9
[Opaska: kein Concessions brieff]
der 3.te mitgesell Radovan Vucaienik bey haus
25
in Greda
13
vnter Greda
30
in Presena Gvuna
10
in Vedropoli
20
in Suchaia
10
Summa 108
traghero 384
80
Item 30
Summa diser Petina 602
Köpf zum waffen tragen
Radovan Vuicaievits 40 Johr
Ostoia sein Sohn 17 Johr
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 2
weibs bilder 1
in allen 5
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Volgt die 9te Petina Radossin Paripovik bey haus
60
60
120
20
260
Köpf zum waffen tragen
Radasin Paripovik 40 Johr
Millin sein Vatter 70 Johr alt
Radota des ersten brueder 45 J:
Vuk Sohn des ersten 20 Johr
Jovan Vötter des ersten 16 Johr alt
Sava des Radota Sohn 16 Johr
Leontia Sohn des Radota 17 J.
Nicola Sohn des Radasin 16 J.
1
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 8
vnmindige Mans Persohnen 10
weibs bilder 11
in allen 29
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Dise 9.te Petina hat mitgespan den Vukosaff Topnia,
vnd sein brueder Vutsits
vnter den haus
100
in Vedropoli
60
in Cavaziza
40
unter dem gschloss
20
Summa 220
Köpf zum waffen tragen
Vukosaff Topnia 40 Johr
Vuk brueder 30 Johr
Peter des ersten Sohn 19 J.
Domian des ersten Sohn 18 J.
Tomach des Vuk Sohn 17 J.
1
1
1
1
1
zum waffen 5
vnmindige Mans Pers. 2
weibsbilder 9
in allen 16
Item sein brueder Vutsik Topnia 45 Johr alt
1
Jovan sein Sohn 30 Johr alt
1
Simon auch sein Sohn 20 Johr alt
1
Radoiza Item sein Sohn 18
1
zum waffen 4
vnmindige Mans Persohnen 1
weibsbilder 7
in allen 12
[Opaska: ohne Concessions brieff]
122
Vuk Mirik zu Corbaviza
in Vedropoli
Karl Kaser
90
30
120
traghero 260
Item 220
Hetet als dise Petina 600
Köpf zum waffen tragen
Vuk Mirik 66 Johr alt
Stoian Sohn 35 Johr alt
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 1
weibs bilder 3
in allen 6
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Die 10te vnd lezte Petina
hat der Pop Basanitsch bey haus
in Vedropoli
bey der felsen
vnter dem haus auf dem felt
zu Carbaviza
in Persna
in Cavaziza
bey Gaia
120
30
30
10
30
40
30
3
Summa 293
Köpf zum waffen tragen
Pop Bosanitsch 40 Johr alt
Radoiza sein brueder 50 J.
Radoe brueder 30 Johr
Juvan des Radoiza sohn 25
Maxim auch dessen Sohn 20 J:
Marco des Radoiza Sohn 16
Peter Vötter des ersten 16 J.
1
1
1
1
1
1
1
7
vnmindige Mans Persohnen 10
weibsbilder 11
28
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Der mitgespan ist Zuio Turodema der pfaff Bosanitsch
bey Gaio gibet
7
Item geben ihm die nachvolgende gebrieder
Covacovich in der Carbavica bey den haus
25
bey Tseira
10
15
in Vedropoli
Summa 57
Köpf zum waffen tragen
NB: er khombt ein schon vorhin in der 4ten Squadra
Der anderte mitgespan ist Knese Kovasovich
sambt seinen briedern Luku, vnd Marco haben
bey dem haus
bey Vedropoli
bey Covaziza
bey Persina
in Corbaviza
120
30
30
40
30
250
traghero 293
Item 57
Summa diser Petina 600
Köpf zum waffen tragen
Knese Kovacovich 50 Johr
Radisa sein brueder 60 Johr
Toma des Radisa Sohn 30 Johr
Todor auch Radisa Sohn 27 Johr
Janko des Radisa sohn 25 Johr
Stoian des Radisa sohn 20 Johr
Sava Knesen Sohn 16 Johr
1
1
1
1
1
1
1
zum waffen 7
vnmindige Mans Persohnen 5
weibsbilder 6
in allen 18
[Opaska: ohne Concessions brieff]
Item Luka Kovakovich 25 Johr
1
Saphe 1
vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 2
in allen 5
Item Marko Kovakovich
ist alt 40 Johr
Milos Sohn 17 Johr
1
1
zum waffen 2
vnmindige Mans Persohnen 2
weibsbilder 2
in allen 6
[Opaska: kein Concessions brieff]
Volgen hernach die ybrige gruntstukh so vorbesagte
Possess gemessen yber die erst gemelte ihnen gleich
anfenglich nach eroberungszeit des ottomanischen
123
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Kriegs zuerkhenten, vnd zugeeigneten vor specificierten
4 Squadren vnd khombt hier ein die erste Squadra des
Capitain Dobrouai Knesovich, wie volget.
die erste Petina
der Capitain Dobrouai selbsten gemesset ferners zu
lubavo
sub Bonar
20
Sapru Bonar
10
50
auf der Obadina
80
Item in Cosian Wismäder
120
200
Item in Medio gorie so der Capitain von Punitsch vor
alters zeiten iederzeit gemessen
hat in star honorariy ein anders orth, auf einen orth 90
Item an einen andern orth alles fenilia
25
115
traghero obige 200
Summa 315
Radoiza Hinich in Lubuhovo grunt zum agkhern
Wismäder ibidem
zu Cosian
20
60
90
170
In eben diser anderten Petina ist sein adherens Vuko
Radacovich
in Cosian
30
Sphe 30
Die 3. Petina Radovan Hinich in Lubohovo
sub Bunar
Supra Bunar wismäder
in Cosian Wismäder
Summa
Vertius Socius in Eadem Petina Domian Tsartanovich
in eadem
40
Corido fenilia
Sphe 40
4tus Socius Vutse Kovatsch in Lubovo arabiles
10
fenilia
10
Summa 20
5ta Petina Jure Vuniakovich in lubovo fenilia
in Cosian feniles
30
50
Summa 80
In Eadem Petina Mitar Markovitsch
in Cosian feniles
Der anderte mitgespan Thoma in Lubovo fenilia
15
Saphe 15
Radoiza Gasparoviz in eadem Petina
in Lubovo fenilia
Jovan Hinich in Cosian fenilia
Der 5.te mitgespan ist Ilias Svilarevich
in Cosian fenilia
te
in Eadem Petina Jovan Nikar in lubovo
supra Bunar wismäder
in Cosian Wismäder
4te Petina Lasso Tserdan in Lubovo arabiles
in Corido Bresovo fenilia
in eadem Petina Juan Vucezanovich
in Lubovo fenilia
in Presovo Corido fenilia
20
40
60
120
20
40
Summa 60
30
50
Summa 80
20
30
Summa 50
50
Saphe 50
15
Saphe 15
15
Saphe 15
15
Saphe 15
Die 6te Petina Vuizich abseniza in lubovo arabiles
21/2
feniles ibidem
7
in Corido Bresovo feniles
20
Summa 291/2
in Eadem Petina Janet abseniza in lubovo arabiles
4
feniles ibidem
13
in Bresovo Corido feniles
20
Summa 37
2dus in eadem Petina Radas Serdys in lubovo arabiles 3
ibidem feniles
13
in Bresovo Corido feniles
20
Summa 36
3tius in hac Petina Anton Syanovik catholicus
in lubovo arabiles
31/2
124
Ibidem feniles
in Bresovo Corido feniles
4tus in eadem Petina Todor Knesovich
in Lubovo arabibes
ibidem fenilia
in Bresovo Corido feniles
Karl Kaser
10
20
Summa 331/2
4
20
30
Summa 54
11/2
5tus Socius Muhet Knesevich in lubovo arabiles
in Bresovo Corido feniles
10
Summa 111/2
Die 7te Petina Koio Sekesevich in lubovo arabiles
Ibidem feniles
in Bresovo Corido feniles
Summa
12
37
70
119
2dus in hoc Petina Peter Rakik in Bresovo Corido
feniles
in lubovo arabiles
ibidem feniles
Summa
50
8
15
73
Hierauf volget die 8te Petina
die 8te Petina Vuk Tsurzia in lubohovo arabiles
6
ibidem feniles
18
Item in alio loco in lubovo feniles
36
Item in des Tsubun als 10ten vnd lezten Petina der
51/2
Squadra des Capitain Dobrovai fenilia
Summa 651/2
In eadem Petina Rodissa Kovacovich
in lubovo fenilia
Ibidem arabiles
in Bresevo Corido feniles
2dus in eadem Petina Maxim Tsalitsch in
Bresevo Corido feniles
tertius in eadem Petina
Nicolo Knesovich in lubohovo arabiles
Novo ibidem fenile
in Corido Bresovo
4tus Luca Merksa in lubovo arabiles
24
4
15
Summa 43
25
Saphe 25
4
10
15
Summa 29
5
in Corido Bresovo
20
Summa 25
Die 9te Petina Miladin Veselvich in lubovo
ibidem fenile
6
54
Summa 60
in eadem Petina Triffun Chiolitsch in Corido Bresovo
feniles
54
6
in lubovo arabiles
Summa 60
2dus in eadem Petina Mirko Obrik in Corido Bresovo
30
feniles
Saphe 30
3tius in eadem Petina Paul Vukmirovich
in Corido Bresovo feniles
in lubovo aratina
feniles ibidem
die 10te vnd lezte Petina Kusman Tsulum
in Cosian feniles
in Lubovo aratina
ibidem feniles
mitgespan in eadem Petina
Stanko Boratsch in Cosian feniles
in Bresovo Corido feniles
in lubovo arabiles
30
10
10
Summa 50
60
10
10
Summa 80
40
20
8
68
2dus in eadem Petina Jure Sussa in Clenovaza aratine 5
Ibidem
35
Summa 40
Volgt die anderte Squadra vnd zwar die erste Petina
Jure Hernakovich in Ternovaz feniles
90
60
in lukovo feniles
Summa 150
der anderte in diser Petina Petrovich zu lubovo
feniles
8
10
inter Ternovaz
Summa 18
der drite Vutsen Jagnia zu Ternovaz feniles
in lubohovo feniles
20
12
Summa 32
125
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
2da Petina Vassil Painkovich in Ternovaz arat:
feniles ibi
in lubohovo feniles
Summa
10
50
40
100
der anderte in dise Petina Radoiza Painkovich in
Ternovaz feniles
35
in lubovo feniles
25
Summa 60
Der dritte in diser Petina Belia Peter in
Ternovaz feniles
in lubova
25
15
Summa 40
die 3te Petina Broculabo Bredoe Saklanovich
hat in Corido feniles
100
in Lubovo
80
Summa 180
die 4te Petina hat Janko Mirik in Ternovaz feniles
60
Saphe 60
der anderte mitgesell Juan Lucich in
Ternovaz arabiles
ibidem feniles
in Lubovo feniles
der drite mitgespan Jovan Lascovik
in Ternovaz fen:
in lubovo feniles
der 4te mitgespan Radoe Mirik in Ternovaz
in lubovo fenilia
der 5te mitgespan Radosaff Rokar in
Ternovaz feniles
in lubovo feniles
20
20
36
Summa 76
11
10
Summa 21
11
10
Summa 21
10
6
Summa 16
5ta Petina Marco Dragoss in Ternovaz feniles
60
in lubovo arabiles
10
Summa 70
der drite mitgespan ist Michael Dragoss in Lubovo
arabiles
Ibidem feniles
10
20
Summa 30
in eadem Petina der 4te Michael Blaisovich in
Meragina Baleonia feniles
52
Saphe 52
der 5te in eadem Petina Sanisa Vlaisiavich in Ternovaz
feniles
10
6
in lubohovo feniles
Summa 16
Vukosaff Vlaisiavich in Meragina Baleonia
30
Sphe 30
die 6te Petina Males Grahovaz in ternovaz feniles 110
Summa 110
in diser Petina der mitgespan Bosso Vlasevich
feniles in lubovo
50
Sphe
der 3te mitgespan Triffon Paulych feniles in lubovo 30
Sphe 30
Di 7te Petina Budimir Saklonovich in Ternovaz
feniles
in dieser 7ten ist mitgespan Mitre Sinovich
in Ternovaz feniles
50
Sphe 50
50
Sphe 50
die 2te mitgespan Bosso Schobatovich feniles
in lubovo
50
Sphe 50
die 8te Petina Damian Vulasavich in lubovo arabiles 10
feniles ibidem
40
Sphe 50
der mitgespan Stoian Vulaievich in
Ternovaz arabiles
feniles ibidem
20
100
Summa 120
der 2te mitgespan Radota Covats Saclanovik
in lubovo fen:
30
Sphe 30
126
Karl Kaser
Di 9te Petina Jovan Cuzaich in lubovo feniles 80
80
Saphe 80
der mitgespan Rudovan Mitrosinevich
in Ternovaz feniles
in lubovo feniles
der anderte mitgespan Tragosa Nineovich
in Ternovaz feniles
di lezte vnt 10te Petina Simon Marincovik
in Ternovaz feniles
in diser 10. Petina ist Sava Mitrosinevik
in lubovo arabiles
feniles ibidem
der anderte mitgespan ist Jure Rapoich
in Ternovaz feniles
20
10
Saphe 30
100
Saphe 100
100
Saphe 100
10
70
Sa 80
20
Saphe 20
Michaelo Tsalits hot hier nichts
Vollgt die 3te Squadra
Vukadin Jelovaz in Corido Jasenovo feniles
zu lubovo arabiles
feniles ibidem
zu Ternovaz
55
10
26
15
Sa 106
Trifun Holbina mitgespan diser Petina hot in Corido
Jasenovo feniles
67
Sa 67
der anderte mitgespan Jovan Ostroviz
in lubovo feniles
Jovan Heror in lubovo alhir grundt
in lubovo
feniles ibidem
in Corido feniles
in ternovaz feniles
45
Sa 45
10
50
42
40
Sa 142
in diser 2ten Petina ist der mitgespan Milak Heror hat zu
lubovo feniles
in Corido Jesenovo feniles
in Heroviza feniles
11
10
7
Sa 28
der 2te mitgespan Radisan Milosevik zu
lubovo feniles
in Corido Jesonovine feniles
in Cernoviza
3
4
3
Sa 10
der 3te mitgespan Hazin Heror in lubovo feniles
in Corodo Gerinovo
zu Terniza
3
4
3
Sa 10
der 4te mitgespan Juka Heror in Corido Jesenovo
feniles
12
18
in Ternoviza feniles
Sa 30
die 3te Petina
Ragien Bupovaz in Corido Jasenovo feniles
in Lubovo arabiles
ibidem feniles
der mitgespan Pop Simo Bupovaz
in Lubovo feniles
70
10
35
Sa 115
25
Saphe 25
der anderte mitgespan Pavo Bupovaz
in Corido Jesenova fen:
in Lubovo feniles
die 4te Petina Radovan Mathievich in lubovo alhir
Ibidem in feniles
in Corido Jesenovo
50
15
Sa 65
6
34
50
Sa 90
der Mitgespan Vukan Mathievich in lubovo äkher
5
Ibidem feniles
15
30
in Corid Jesenovo feniles
Sa 50
der anderte mitgespan Jure Jugidlak
in Corido Jesenovo fenil.
20
20
127
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Ostoia Thomasetovich in Corida Jasenovo feniles 30
Saphe 30
der 4te Jovan Slatits in lubovo akher
feniles
die 5te Petina Jovan Sets hat in lubovo feniles
in Corido Jesenovo feniles
17
30
Sa 47
der 5te Peter Slatitsch in lubovo feniles
der mitgespan Mihat Lets zu lubovo feniles
in Corido Jasenovo feniles
30
23
Sa 53
der anderte mitgespan Vukosav Sets
in Corido Jasenovo fen:
in lobova feniles
der 3te mitgespan Nicola Sets in Corido
Jesenovo fen:
der 4te Radosaff Sets in lubovo feniles hat
16
4
Sa 20
63
Saphe 63
33
Saphe 33
die 6te Petina Vuk Heror in Corido Jesenovo
in Lubovo alher
Ibidem feniles
60
10
30
Sa 100
der mitgespan Mecren Tserbetik in Corido fen.
in lubovo feniles
Die 7te Petina Jure Despotevich in
Corida Jesenova fen:
in lubovo
der mitgespan der 7ten Petina Blagoe
Schevenovich in Corida
Jesenova fen:
der 2te mitgespan Save Zapidluk in lubovo
der 3te mitgespan Ilia Trasits in Corido
Bresovo feniles
40
20
Sa 60
40
20
Sa 60
20
Saphe 20
20
Saphe 20
63
Saphe 63
die 8te Petina Sava Plaisavits in Corido
Jasenovo fen
4
31
Sa 35
5
Saphe 5
43
Saphe 43
der mitgesell Jure Rastiz in lubovo aratina
ibidem feniles
der anderte mitgespan Radosin Jelosach
in Corido Jesenovo feniles
10
22
Sa 32
21
Saphe 21
der 3te mitgespan Pave Pave [?] absenitsich
in lubovo akher
ibidem feniles
der 4te mitgespan Sava Bovasovich in Jesenovo
Corido fen:
die 9te Petina Maxim Negovonovich hat
in Vuinovo Glaba
fenilia
in lubovo akher
Ibidem fenilia
der erste mitgespan ist Savischa Negovonich
in lubovo akher
fenilia ibidem
in Glavono Vuinovia fenil:
der 2te mitgespan Vukosaff Dolina in
Vuinovo Glave fen:
in lubovo fenil:
Vutsen Sagiak in Ternovaz fenil:
in Suhaia Mala fen.
10
63
Sa 73
36
Saphe
30
20
16
Sa 60
8
7
16
Sa 31
22
15
37
20
16
Sa 36
128
Pilip Tretovonik in lubovo fenilia
Karl Kaser
20
Saphe 20
Die 10te Petina Marcko Niegovonits in Vuinove
glaue feniles
in lubovo feniles
45
30
Sa 75
der mitgespan Petko Niegovanovich in Vuicovo glave
fenilia
30
in lubovo äkher
10
ibidem fenilia
35
Sa 75
25
der 2te mitgespan Marco Priza in Clenovaz fenilia
Saphe 25
der 3te mitgespan Jovan Niegovainovik in Velico
25
lubovo fen:
Saphe 25
Volgt die 4te Squadra
Nicolo Pribits erstere Petina in Tsurivine Poliane
fenilia
in lubovo fenilia
der mitgesell Pavo Stankovich in Mietla fenilia
in lubovo fenilia
Miloe Stankovik der anderte mitgespan
zu lubovo fen:
der 3te mitgespan Zuio Turos in Metla fenilia
60
30
Sa 90
60
20
Sa 80
20
Sa 20
10
Saphe 10
die anderte Petina Thoma Kapraia vnt Boso
gebrider Ternovaz
fenilia 50: 10: seint als Michatsalik turosich noch
50
in Juankova Poliana fenilia
20
in lubovo fenil:
53
Sa 123
Mitgesell Borie Glavits in Ternovaz fenilia
in der Juanko Poliane fenilia
in lubovo fenilia
30
10
27
Sa 67
di 3te Petina Milan Ratcovik in Ternovaz fenilia
in lubovo fenilia
in Juanko Poliana [...] ist er Milan u.
den Toma Kapraia NB
Summa
10
33
14
57
25
der mitgespan Novak Prassich zu lubovo fenilia
Saphe 25
der anderte mitgespan Radon Prasitsch
in lubovo fen:
25
Saphe 25
Radosaff Kukovich zu lubovo fenilia
15
Saphe 15
Radosin Mirich in lubovo fenilia
27
Saphe 27
Radoisa Schinovgia in lubovo fenilia
25
Saphe 25
Philip Radcovik in lubovo fenilia
17
Saphe 17
die 4te Petina Pop Nicola Knesovik in lubovo fenilia 125
Saphe 125
der mitgespan Jure Sudan in lubovo akher
Ibidem fenilie
20
10
Sa 30
Miter Milenovik in lubovo fenilia
15
Saphe 15
Bosso Milenovik in lubovo
15
Saphe 15
mitgesell Michaelo Tsalik in Ternovaz so den
v. den Toma Ragaia gegeben hot seint fenilia
zu Corido Besovo fenilia
10
20
Saphe 30
Die 5te Petina Vuk Marelevik in Ternovaz fenilia
in lubovo fenilia
40
35
Sa 75
der mitgespan Peter Vuranik zu Ternovaz
NB: friher Catolisch nun aber hat er Wulachisch glauben
angenomben
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
fenilia
in lubovo fenilia
50
43
Sa 93
der anderte mitgespan Maxim Bosniak
in Ternovaz fenilia
in lubovo fenilia
20
6
26
die 6te Petina Radoiza Dosetovik in Ternovaz fenilia 60
in lubovo fenilia
30
Sa 90
27
der mitgespan Michael Stalar in lubovo fenilia
Saphe 27
der anderte mitgesell Lauca Terlanovik
in Ternovaz fenil
161/2
Saphe 161/2
der 3te mitgespan Radus Terlanevich in Ternovaz 161/2
fenilia
161/2
Saphe 161/2
der 4te mitgespan Knes Todor Mirik in
Ternovaz fenilia
45
Saphe 45
5
der 5te mitgespan Janat Mirik in Ternovaz fenilia
Saphe 5
Die 7te Petina Nicolo Stankovik in Ternovaz fen:
in lubovo feni:
der mitgespan Knes Mirik in Ternovaz fenilia
40
18
Sa 58
21
Saphe 21
der anderte mitgespan Milak Malbosa in lubovo fen: 6
in Ternovaz fenilia
15
21
Michael Putinits in lubovo fen:
53
Saphe 53
Blaso Wisits in Ternovaz fen:
26
Saphe 26
Thoma Muretich in Ternovaz fenilia
21
Saphe 21
129
Die 8te Petina Nicola Vuranestevich in Ternovaz fen: 125
Sa 125
Ein Chatolischer und über Walah hat in lubovo fen: 27
Saphe 27
der anderte mitgesell Vucich Vucouiunits
in lubovo fen:
24
Saphe 24
der 3te mitgesell Rodovan Vucoutsits in lubovo fen: 24
Saphe 24
die 9te Petina Radosin Paripovik in Ternovaz fenilia 60
in lubovo fenilia
20
akher ibidem
10
Sa 90
der mitgespan Vukosaff Topuia hebt seinen brieff [...]
in Ternovaz fenilia
42
in lubovo fenilia
20
Akher ibidem
10
Sa 72
der anderte mitgespan Vuk Mirik in ternovaz fenilia 39
Saphe 39
die 10te vnt lezte Petina Pop Bosanitsch
in Ternovaz fenilia
in omeragina Poliane fenil:
der mitgespan Zuio Duras in omeragina
Poliane fenilia
der anderte mitgespan Knesoe Luca
et Marko Kouacovik
in Ternovaz fenilia
in omeragine Poliane
Zuio Turos Iterum cum dicto Kovacovik in
Ternovaz fen:
finis der 10ten vnt lezten Petina in der 4ten
vnt lezten Squadra
50
47
97
21
Saphe 21
30
50
Summa 80
20
Saphe 20
130
Karl Kaser
Volgen die jenigen so in Punitsch
ohne grundtstukh stehen
1. Neo Xug: Juan Bilaits ist allererst noh Bunits
khomben wo seint di gruntstükh daselbst schon
ausgetheillt worden; ist 10: Johr alhir, hot sein haus bey
Bunitsch vnt u. der hot orbeith
40/1/4/3
Walach
2. Milin Obsenitsitk
9: Johr hir
Mihat brueder
Mileta brueder
het niht wollen stehen [...]
30/1/1/4
20/1/
19/1/
3/1/4/
hot sein haus bey Bunitsch erhalt sich mit der orbeith
3. Trugia Jelitsch Walah ist allererst 2: Johr alhir, hot
sein haus bey Punitsch
30/1/–/1
1/–/1
4. Stanoe Sacdÿch ist 6: Johr alhir, hot sein haus bey
Punitsch ist alt ein Balah
30/1/3/4
4. Juan Bach Walah ist alhir 7: bis 8: Johr hat sein haus
bey Punitsch vnt [...] hat orbeith
30/1/1/3/5
5.to Juan Pretuenik Walach ist alhir 8: Johr
30/1/1/3/5
[...] hot orbeith
6. Marcko Jukovich Woloh ist 10: Johr alhir [...]
40/1/[?]
Laso Sohn
18/1/[?]
2/[?]/
7. Sava Markovik Woloh, ist 7: Johr alhir hot
30/1/2/3
Gruiza brueder
26/1
2/2/3/7
8. Martin Stipanovich ist Chatolisch, ist alhir 12: Johr
hot
22/1/–/4/6
Juriza brueder
20/1
2/–/4/6
9. Sauissa Popeza Walach ist alhir 10: Johr
30/1/3/1/5
1/3/1/5
erhelt sich wie die andern mit d. hantorbeith
10. Nicola Vuasilevik ist 10: Johr alhir ein Waloh helt
sich vnter den Rudovan Schobat bey Wnitsch auf
23/1/–/3/4
1/–/3/4
lebt wie die andern mit seiner orbeith
11. Toman Niegouonovik bey Bunitsch ist 8: Johr alhir
ein Woloch
60/1/2/4/9
Ostoia sein Sohn
20/1/
Stoian sein Sohn
16/1
3/2/4/9
12. Milik Grubisits ein Walach ist 10: Johr alhir bey dem
gschloss
30//1/4/6/12
Monuch brueder
25//1
2/4/6/12
Erhelt sich wie die andern mit der hantorbeit
13. Stanisaff Grakovik ein Woloh ist 14: Johr alhir
40/1/4/3/8
1/4/3/8
erhelt sich wie die andern
14. Michat Steco ein Chatolischer [...] vor 10: Johr ist [...]
Wolohisch worden ist 10: Johr alhir
erhelt sich wie die andern
28/1/–/2/3
15. Mathias Belasits bey Bunitsch ist ein Catolischer 11
Johr alhir
42//1/5/2/8
16. Ilia Prodonovik ein Woloh ist 10: Johr alhir
26//1/–/3/4
17. Radosaff Borkovich Woloh ist 6: Johr alhir
36//1/1/3/5
18. Kusman Gelits Woloh ist ein Johr alhir
40/1/2/3/7
Tomian sein Sohn 20/1
2/2/3/7
erhelt sich wie die andern
131
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
19. Paval Dethits ein Sohn eines Catolischen, Walah, ist
6 Johr alhir
26//1/1/6/9
Jure brueder
20//1
2/1/6/9
erhelt sich wie die andern
20. Stoiak Terkÿts Woloh ist 7: Johr alhir 30//1/4/3/8
1/4/3/8
erhelt sich wie die andern
21. Peter Lais[?]its 6: Johr alhir ein Woloh hot
30//1/1/2/4
erhelt sich wie die andern
22. Martin Glavonovitsch ist ein Chatolicus ist schon 20:
Johr alhir, solte zu Berzevuluk geuond hoben
20//1/2/4
erhelt sich wie die andern
23. Jure Lenaz Catolicus ist 12: Johr alhir35//1/4/2/7
erhelt sich wie die andern
24. Lasso Juanevik Woloh ist 4: Johr alhier
50//1/2/3/7
Mirko Sohn
16//1
2/2/3/7
erhelt sich wie die andern
25. Vuk Juik Woloh ist 6: Johr alhir hot
Cusman sein Vatter
erhelt sich wie die andern
18//1/–/1/3
70/1/
2/–/1/3
26. Mikula ohne zunamen, dient bey den Radoiza Hinich
ist ein Catholische [...] ein Waloh ist alhir 11: Johr
alt
20/1
1
132
Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
133
Popisani Zemglie Heruaton Podlopachi
Popisani Zemglie Heruaton Podlopachi
Capitan Jure Holienaz vnter den haus
in draga do gubna
zu Ranisava
bey lorgo [...]
bey bare
od puta do Gmaine
Bare Fen:
In Prestane Ackher
zu Selischie
in Ledenize Fen:
od Staroga Drastua
zu Korita
Item Fen:
in Hersich Fen:
Knes Matko Novakovich vnter den haus
Item Vishe Knehie
in Policij Fen:
zu Brestane
ÿber die Zuesda
in Rossuliah
zu Gia godnom
Marko Plaxanin Dessetnik vnter den haus
zu Giagodni
Poliza
in Prestane
Thoma Plaxanin vnter den haus
zu Giagodni
vnter den haus
in Poliaze
zu Prestane
Paval Spoler
zu Giagodne
In Brestane
40
40
20
70
120
130
70
50
40
4
4
2
4
2
596
24
15
15
8
5
3
32
Sa 102
181/2
16
7
4
45
8
8
6
31/2
2
271/2
9
4
1
zu Poliaz
2
16
Vuce Korakass vnter den haus
Policza
Lipodnie
Rossulie
Brestane
13
7
18
11/2
41/2
Sa 43
Miko Skeobina vnter den haus
zu Giagodno
in Brestane
Policza
13
18
4
6
Sa 41
Gergo Rossandich vnter den haus
zu Giagodne
Brestane
in Rossuglie
Item zu Giagodni Pozasbina
17
16
4
2
7
Sa 53
Mikiza Fumych vnter den haus
zu Giagodni
Brestane
in Rossuliah
8
6
2
1
17
Gergo Palaran vnter den haus
zu Giagodno i rossulie
Policza
brestane
23
16
7
4
Sa 30
Stanisav Buncich vnter den haus
in Giagodne
zu Policza
Brestane
Rossulie
9
7
3
2
1
Sa 22
134
Vucina Roxich vnter den haus
zu Giagodni
Policza
Brestane
Rossulie
Gergo Pavnovich vnter den haus
Poliza
Rossuglia
Brestane
Stiphan Kouicza vnter den haus
in Policze
zu Giagodnich
in Rossulia
Jure Klemen vnter den haus
zu Polliza
in Brestane
zu Giagodne
in Rossulie
zu Lisine
Karl Kaser
11
8
3
2
1
25
8
3
9
2
Sa 22
16
10
24
21/2
521/2
20
7
4
16
11/2
7
Sa 551/2
Mikula Robinich vnter den haus
Polizia
Brestane
In giagodno i rossulie
10
4
2
3
Sa 19
Kusman Ciganin vnter den haus
zu Giagodne
in Rossulie
Policz
Brestane
15
20
4
10
6
Sa 55
Paval Janzich vnter den haus
zu Rossulie
in Policz
zu Brestane
6
1
3
2
Sa 12
Mihat Buncich vnter den haus
zu Giagodne
in Polize
zu Brestane
19
24
10
6
Item in Kupih
Miko Sertich vnter den haus
zu Giagodni
in Rossuglie
zu Brestane
in Poliaz
Males Maichich vnter den haus vnd zu
poglie in allen
10
Sa 69
17
24
21/2
6
10
591/2
9
Miho Petanovich vnter den haus
zu Giagodno vnd ross:
in Brestane
zu Pogliaz
5
7
2
4
Sa 18
Marko Hudurovich vnter den haus
in Poglie
6
7
Sa 13
Thoma Bobar vnter den haus
in Giagodne
zu Pogliaz
in Brestane
zu Rossulie
Miho Sterk vnter den haus
zu Giagodno
in Polizy
zu Rossulie
in Brestane
Paval Tonsich vnter den haus
zu Giagodno
in Brestane
Rossulia
Marco Petanich vnter den haus
zu Giagodni
in Rossaglie
zu Polizu
in Brestane
8
6
11/2
11/2
1/2
Sa 181/2
12
8
31/2
1
2
Sa 161/2
11
8
31/2
1
231/2
9
8
1
3
2
Sa 23
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Mathe Dassovich vnter den haus
zu Giagodno
in Rossuglie
in Polize
zu Brestane
21
16
11/2
11
5
Sa 541/2
Ivan Javor vnter den haus
in Policy
zu Brestani
in Rossuglie
zu Giagodno
Vuk Zetich vnter den haus
in Giagodna
Pollize
in Brastane
zu Rossuliah
Jovan Delaz vnter den haus
Stiphe Robinich vnter den haus
zu Giagodno
in Policij
zu Brestane
in Rossuliah
NB. la conprato dal popolo per Spese
135
Jure Tonssich vnter den haus
zu Giagodno
in Policij
zu Brestane
51/2
8
31/2
2
Sa 19
5
31/2
2
1
8
Sa 191/2
Joveta Mlinarich vnter den haus
in Policij
in Rossulie
zu Brestane
in Giagodne
18
13
2
8
24
Sa 65
20
16
7
3
21/2
Sa 481/2
Ivan Gergurich in allen
5
30
22
10
6
4
24
87
Miko Marcovich vnter den haus
in Policij
zu Brestane
in Rossuliah
zu Giagodno
12
4
7
2
2
Sa 27
Mihat Hundurovich vnter den haus
zu Pollicij
In Giagodno
zu Rusuliech
13
3
3
4
Sa 23
Vide Tonssich vnter den haus
zu Giagodno
in Rossuliah
zu Policij
in Brestane
51/2
8
1
31/2
2
Sa 20
Ive Matkovich vnd Mate Vicich vnter den haus
in Rossuglie
zu Giagodno
in Policij
Miho Suden in allen
Mate Berletich vnter den haus
zu Brestane
in Policij
zu Rossuliah
in Giagodna
Novak Opacich vnter den haus
zu Giagodna
in Rossuglie
zu Poliza
in brestano
zu Poglize
Martin Kolar vnter den haus
zu Giagodno
in Poliacij
zu Brestane
in Rossulie
Martin Beloberg vnter den haus
zu Giagodno
in policia
9
10
31/2
8
3
141/2
15
1
2
31/2
1
1/2
Sa 8
20
17
2
3 1/2
3 1/2
7
Sa 49
15
18
7
4
1 1/2
Sa 45 1/2
12
4
2
Sa 18
136
Vucen Sertich vnter den haus
zu Giagodno
in Rossuliah
zu Policij
in Brestane
ibidem
Ive Vukovich vnter den haus
zu Giagodno
in Rossuliah
in Brestane
zu Policij
Ivan Perkovich vnter den haus
zu Giagodno
in Rossuglie
Item zu Rossuglie
In Brestina
zu Policij
Pozastbina
Karl Kaser
20
30
15
21
13
6
Sa 105
21
24
11/2
6
10
621/2
271/2
26
21/2
71/2
6
101/2
101/2
Sa 901/2
Jure Spehan vnter den haus
zu Giagodno
In Rossulia
zu Brestani
in Policij
12
16
11/2
4
6
391/2
Juriza Serti wondt bey den Knes Sertich
hat in allen
5
Anton Sterk vnter den haus vnd in allen
8
Ivan Vidmich vnter den haus
zu Jagodno
In Rossulie
zu Brestani
in Policij
18
16
3
4
8
Sa 49
Nicola Lovrich vnter den haus
In Lipcich
20
30
Sa 50
137
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Petsione zu der haubtmanschaft Podlopaz gehörig
Petsione zu der haubtmanschaft Podlopaz gehörig
4ten 8ber 1712 umb 8 Uhr fruh in Bunich aufgebrohen, vnd
umb 10 Uhr in den so genanden dorff Petsione nach
Potlopaz gehörig vnd der Juristiction des hl Cpitan
Georgio Stolenaz [...] angelangt; deto umb 11:Uhr d.
beschreibung vor deren Terrenen daselbst vorgenomben; dise in 5:Petinen bestehn, d. Wunitsche teritorium
geht bishin des Ivan Salarevik, [...]
Petina Prima
1. Miter Sudisavlits Knes sagt, das dises [...] vorhin nach
Bunitsch geherig wor; es ist aber ex post noch vnter der
administraturi des verstorbenen hl. b. v. Rambschisl
solihes erstgemeltes [...] v. Buntsch ex: vnd naher
Potlopaz in corporirt worden.
1. Miter Studisavlits
Radomier sein brueder
Toma des ersten Vötter
Monculo des Toma Sohn
Janko des ersten Sohn
Vukota sohn des ersten
[...] Ivan
Sa
50//1
65//1/2/2/2
40//1
20//1
20//1
16//1
20//1
7/2/12/21
2. Radugnia Stilarenik
Luca sein Vötter
Zuio des ersten Sohn
Janko ersten sein Sohn
Milan des Luca Sohn
Sa
50//1/4/7/16
44/1
20//1
16//1
16//1
5/4/7/16
3. Stanoe Masnikosa
4. Marko Brasits
Nicola sein brueder
Millin Vötter des ersten
Milan auch sein Vetter
Sa
40//1/3/3/7
35//1/6/15//25
26//1/
26//1/
20//1
4/6/15/25
5. Toma Brasits
Radivoi brueder
Sa
26//1/4/8/14
30//1
2/4/8/14
6. Janko Brasits
30//1/2/4/7
7. Philip Grekovik
Vuasin brueder
35//1/3/7/12
50//1
2/3/7/12
8. Michalo Michovilonik
Kusman brueder
20//1/1/2/5
18//1/
2/1/2/5
9. Rudoigna Michovihnik
50//1/4/3/8
10. Juan Silarevits
36//1/5/1/7
11. Jovan Bisÿts
Lucas brueder
Nicola Votter d. ersten
25//1/1/8/12
30//1
60//1
3/1/8/12
12. v. allen 4: Petinen haben [...] vnd dem Maxim Bisits
gegeben:
20//1/1/3/5
Vukovan brueder
30//1/
Radosav
32//1/1
3/2/3/8
Vollgen hir di ohne Grundtstukh seind
Als der Radovan Bisupouk ist 4. Johr alhir vnd v. Blasko
vnter den [...] herkhomben, soll noch seinen grundstukh
in Blasko hoben.
hot
30//1/4/5
Sage 28 tauglich zum waffen tragen
32 vnmindige mans personen
71 weibs personen
138
Karl Kaser
in allen 132 seelen so sich in den dorff Petsione naher
Potlopaz gehörig in vorgemelten 12: heussern befinden.
Primus der Knes Miter Studisavlits hat nah [...] vnd
abmessung deren 5:theiler ihen d. Jurament de
dicendo a Veritate gegeben worden, als d. erste theiller
fendrich Radongia Rilarevik, der anderte toma
Budisavlits, der 3te Jovan Bilits; der 4te Toma Brasits, der
5te vnd lezte Juan Svilarevich contestig vnd sagen aus.
Er knes vill mehr noch wenige als nachvolgende
grundtstikh habe; nemblich ein [...] Petina nägsten nach
den Bunitsch [...], als 9: strikh in der lenge vnd einen in
d. bräth etc.
hat also Knes vnter seinen haus
bey den Krovgen
bey Kansger
in Gaia
bey den grueben
bey den Pirn Paumb
bey Petsina
bey Paselin
240
94
17
28
14
22
201/4
40
4751/4
iber dises hat er kheinen Concessionsbrieff
Item hat er Knes in Podulistie [...] vnd in d. Planina 150
ÿber dise 150: hat er einen Concessionsbrieff
v. Baron Rambschisl vnter 16. April 1701.
2. Petina
Radoignia Svilarevik ein Theiller
bey d. haus
bey Venza
bey Gauga
bey Gaia
bey d. Jama
bey den Pirn baumb
bey Petsina
auf der Saselia
160
60
11
19
10
14
14
27
315
[Randbemerkung: Item hat er zu Podalcie nah den
Concessionsbrieff d. b. Rambschisl so in des
obgedahten Kness Concessionsbrieff [...]]
150
Sa in allen 465
dise anderte Petina hat mitgespan
den Stanoe Masnikosa
so bey dem haus hat
80
bey Vuenaz
bey Gayga
bey Gaia
bey d. Jamb
bey den Pirn baumb
bey Petsina
in Satelia
30
5
9
4
7
6
13
Sa 154
traghero 315
469
di 3te Petina
Marko Brasits hot bey s. haus
bey Vumaz
bey Gaia
auf der Kanga
in Rosolia
zu Tergniak
bey Petsina
in d. Planina Sasel
in Sadolie
zu Mengorie
dise 3te Petina hat mitgespan Janko Brasits
bey s. haus
bey Vuenze
zu Terniak
zu Rosulia
zu Gaia
zu Kanga
bey Petsina
bey Sasale
zu Tergnie
zu Dolina
108
26
5
6
10
10
20
16
20
10
Sa 231
20
5
1
2
2
5
2
4
7
4
Sa 52
der anderte mitgespan Philip Kregovik bey haus
60
bey Vuenza
15
bey Kausa
5
bey Gaia
5
zu Rosalia
7
zu Ternie
7
[... ...]
6
bey Petsina
10
auf Sakelia
10
Sa 125
Thona Brasits 3te mitgespan hot bey haus
bey Vuenize
60
15
139
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
bey Kanga
bey Gaia
zu Rosulia
zu Ternie
bey Petsina
auf Sakelia
in Meugorie
bey Smerda lusa
5
5
7
7
10
10
10
10
Sa 139
traghero 231
52
125
547
Vollgt di 4te Petina
Mihalo Michovilovik bey d. haus
bey Vuenza
bey Ganga
bey Gaia
zu Jame
bey dem Pirn baumb
bey Petsina
zu Saseloue
60
23
41/2
71/4
31/4
51/2
10
10
Sa 1231/2
der 3te mitgespan Jovan Strisÿts hot by d. haus
bey Vuenza
bey Ganga
bey Gaia
zu Rosulie
zu Ternie
zu Petsina
in Saselie
der 4te vnd lezte Mitgespan ist Maxim Bisits
hot bey d. haus
bey Vuenaz
bey Ganga
bey Petsina in d. gmäu
4
20
2
21/2
281/2
Vukaman Bisits by haus
bey Vuinaz
bey Ganga
bey Petsina
8
40
4
71/2
Sa 591/2
Extrakt
dise 4te Petina hot nohvolgende mitgespän
Radoigna Michovilnik [...] bey s. haus
bey Vueniza
bey Kanga
bey Gaia
in Rosulia
in Ternie
by Petsina
zu Saselia
80
31
16
16
8
4
16
16
Sa 187
40
10
8
8
4
2
8
8
Sa 88
Ivan Silarenits hat sovill als Mihalo Mikovilenik
b. s. haus
60
bey Vuenza
23
bey Ganga
41/2
bey Gaia
71/2
zu Jame
31/4
bey den Pirn baumb
51/2
bey Petsina
10
zu Saselovo
10
Sa 123 1/2
7
5
1
4
1
2
2
2
1
1
3
2
4
3
6
2
3
4
1
4
5
1
12
7
3
15
4
7
8
2
3
1
8
21
16
7
25
7
12
14
5
8
7
12
3
1
2
1
3
4
8
6
mit Grund
32
37
73
142
ohn Grund
1
1
4
6
33
38
77
148
sine terreno
5251/4
465
469
231
52
125
139
1231/2
88
1231/2
187
281/2
591/2
140
Karl Kaser
141
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Conscriptio terrenorum et hominum in Jossani
Conscriptio terrenorum et hominum in Jossani [...]
ad Cpitatu: Podlopatsienssem
Proculabo Joueta Mondik bey s. haus
in Grisi Betto in 2: luogi
in Dumboki
Akher
zu Vserkiu
fenilia
zu Grisinom Berdu
Item zu Durutovo Berdo
bey Gaia
zu Vedra Cerbaua
zu Grahoti
in Potok akher
Fenilia
Proculabo Joueta Mondik
Peter Padre
Medak fratel del primo
Doricza fratelo
Vutsik filioll dell Joueta
Sa
36//1
60//1
30//1
26//1
17//1/6/8
5/6/8/19
K. Janiatz Radakovich vnter d. haus
zu Dumbokom ackher
Fenilia
zu Grahota
zu Vedra Cerbaua
zu xerxichin Ackher
Fenilia
bey der wecg von Odbina
zu Durutovo Berdo
bey Gaia
K. Ganiatz Radakovich
Marco Fratello
Gianco Fratello
Nicolo Fratello
Tuma
Miladin
40//1
50//1
48//1
38//1
36//1
20//1
79
101
98
22
30
90
24
13
15
20
20
30
30
572
Milin figlinol di Marco
Juro Figliol di Marco
Vuko Jancou sin
Dunitar figlinol del Ines
16//1
16//1
16//1/10/16
10/10/16/36
Zastaunik Sava Mandich vnter den haus
zu Grisino Berdo
bey Zaclopache
zu Dumboki
in Exich
zu barij Koszan
zu Durutovu Berdu
vnter d. weeg
zu Vedra Corbava
zu Grohot
in Gaia
zu Pokust Ackher
Fenilia
483
Zastupnik Sava Mandich
Nicola Fratello
Milin Figlinolom
180
48
22
20
20
30
90
24
13
15
462
18//1
38//1
30//1
16//1/8/6
3/8/6/17
4a Petina
Raien Radakovich vnter d. haus
zu Slatina
in Kraij
vnter den weeg
zu Durutov Berdu
zu Vedra Kerbava
in Grohot
zu Exxich
zu Bari Kosz
bey Gaia
Raien Radakovich
Gavrilo Fratello
Illie Fratello
107
60
13
70
30
90
13
24
20
20
15
9
12
36//1
28//1
28//1/1/5
3/1/5/9
178
60
12
24
13
20
20
30
90
15
462
142
Karl Kaser
5ta Petina
Radan Radakovich vnter den haus
zu Slatina
in miten der Slatina
Radan Radakovich
Radovan Fratello
Sekula Figliolo
Mihailo Figliolo
40//1
35//1
20//1/3/9
17//1
4/3/9/16
zu Dumboki Akher
Fenilia
in Grohot
bey d. wasser
in Gaia
bey Bunar Ogrossovich
bey Kruszak
in barij Fen:
in Erxich
zu Sridgno Berdo
bey wosser Zuirda
a parte dell aqua
zu Dumboki
in Planina
zu Barij
24
11
10
10
151/2
12
61/2
45
27
12
12
12
8
4
12
331
Compagno Sava Radakovich
zu Slatine
vnter d. haus
in Dumboki
zu Planina
zu Grohor
bey Kerbava
bey Ogrosovo berdo
zu Durutova Berda
in Xerchie
zu Bari
in Berdo
Sava Radakovich
Vukassin Fratello
80
24
6
110
16
54
14
12
6
6
8
4
10
28
12
180
36//1
25//1/5/5
2/5/5/12
2do Compagno Jure Vlakovich vnter den haus
bey Hlagina
20
10
zu Dumboki
in Planina ober Dumboki
zu Grohot
bey wasser Kerbaua
zu Ograczena Bunara
zu Durutou berdo
zu Bari Fen:
in Xerchiu
10
10
4
4
4
21/2
15
5
Sa 841/2
331
180
5951/2
6ta Petina
Joveta Marzich vnter d. haus
zu Dumboki
zu Planina
In Gohot
Apreso l’aqua Kerbava
zu Ogros fenilia Gaia
dietro la Strada d. Odbina
zu Durutovo berdo
zu Bary Fen:
In Erxich
zu Gersina Berda et Zaklopake
Joveta Marzich
Petar Fratello
Dimitar Fratello
Dobrovoi Fratello
Radoiza Fratello
Milos Figlio di Joveta
Manoe Figliolo
Malesz Figliolo
Marko Figliolo
180
48
22
20
20
15
24
13
90
30
10
472
40//1
39//1
27//1
25//1
20//1
23//1
17//1
20//1
18//1/8/15
9/8/15/32
7a Petina
Radoiza Kamencovich vnter den haus
zu Lucij
bey Knuzke
In Xercich
zu Barij Fen:
zu Rusuliah
In Dumboki
Apreso la strada di Komich
zu Sitniza
bey Gaia
51
9
–
20
30
12
24
71/2
71/2
5
143
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
zu Bukove drazi
Radoiza Kamencovich
1
Sa 157
30//1/3/2/6
Compagno Mitar Banianin
vnter d. haus
in Planina Fen:
zu bidem branzc
zu Sitnik
Apreso la Strada di Komich
in Gaia
zu Rosulich
in Bare liuade
zu Xernich
Mitar Banianin
Todor Fratello
Vuko Fratello
Mihailo Figliol di
Mitar
40//1
30//1
22//1
16//1/3/3/11
3/3/11/17
8: Petina
Jurai Vlatkovich vnter den haus
zu Berdich
in Dumboki
zu Xercich
in Durutovo berdo
zu Rusuliah
zu Crohot
in Vedra Carbava
bey Gaia
zu bare liuade
Soura Dumboki
Jurai Vlatconich
Milin Fratello
Jovan Fratello
Sava Nipote
Dimitar Figliol d. Giurai
Sa
120
20
26
15
15
71/2
24
60
20
3071/2
157
4641/2
40
80
32
20
7
13
13
13
10
60
16
Sa 304
37//1
50//1
38//1
18//1
16//1/7/13
5/7/13/25
Compagno Giovan Raienovich
vnter d. haus
zu Bendich
23
37
in Xersich
zu Bare liuade
dietro la Strada
zu Dumbova Berda
zu Grohotu
in Vedra Kerb:
zu Dumboki
Sopra Dumboki liuad
Giovan Rainovich
Mihailo Rainovich
Sa
10
30
10
6
7
7
16
8
zusammen 463
30//1/
36//1/2/8
2/2/8/12
9a Petina
Marco Diklich vnter den haus
zu Grisno Berdo
bey Kerza na berdu
zu Dumboki
in Xercich Fen:
zu Xercich Ackher
in Grohot
zu Vedra Kerb:
in Gaia
zu Rosuliah
zu Durutov berdo
Marco Diklich
Janiat Fratello
Janko
Sa
38//1
36//1
26//1/1/4
3/1/4/8
Compagno
Cuio Marnikossa vnter den haus
zu Dumboki
in Grohot
zu Potok
zu Bare liuade
zu Prosine Kerxichiu
in Rosuliah
zu Dumboku berdu
sopra dumboki liuade
Cuio Masnikossa
Toma
Giovan Nipote
72
42
13
43
56
19
14
13
10
15
8
Sa 305
Sa
66
171/2
6
9
33
11
9
5
7
zusammen 4681/2
45//1
50//1
16//1/5/5
3/5/5/13
144
Karl Kaser
10: Petina
Mede Radakovich vnter den haus
zu Sladina
zu Berdu Grisinu
in Dumboki
sopra Dumboke liuade
zu Grohot
in Vedra Kerb:
bey Gaia
zu Halagina greba
zu Suruno Berdu
in Bereliu
zu Xersich prossine
Mede Radakovich
Mihailo Fratello
Cuio Fratello
Dragich
Radiuoi Figliol di Mede
Jovan Figliol
Dragosau
Sa
55//1
45//1
35//1
30//1
25//1
20//1
18//1/ /10/15
7/10/15/32
11: Petina
Simo Cuianovich vnter den haus
zu Grix berdo
in Dumboki Ackher
Fen:
zu Prosina u Xerxi:
in Bari liu.:
zu Rosuli
zu Dunar berdo
in Grohot
zu Vedra Kerb:
bey Gaia
Simo Cugianovich
Mirko Fratello
Juro Fratello
Nicola
Sa
150
10
20
41
22
20
20
15
24
13
90
30
462
81
15
20
16
16
48
14
7
11
11
71/2
Sa 2461/2
30//1
24//1
22//1
20//1/5/9
4/5/9/18
Compagno German Sadxacovich vnter den haus
zu grisno berdo
in Dumboki
bey Jergniu
bey Potok
zu Rosuli
37
10
34
18
20
8
zu Duruta berda
in Xerxich pross.:
Item Bare
zu Grohot
in Vedra Kerb:
bey Gaia
5
14
42
9
9
71/2
Sa 2131/2
2461/2
Tiene in tutto la Petina 460
12. Petina
Toma Mandich Kovaz vnter d. haus
zu Grisno berdo
in Xerxich u prossine
Item bare u Xerxich
zu Rosuli
in Dumboko berdo
in Grohot
zu Vedra Kerb:
zu Dumboki Ackher
Fen:
zu Gaia
Compagno
Jovan Mandich vnter den haus
zu Slatine
zu Xersich
in bare liuade
zu Rosaliah
in Durutova berdo
zu Grohotu
in Vedra Kerb.
zu Dumboki Ackher
Item zu Dumboki Fen:
2do Compagno
Milos Maistrovich vnter den haus
zu Duruto berdo
in Rosolich
zu Berdo
in Grohot
zu Vedra Kerb:
in Dumboki Ackher
Item Fen:
54
39:30
15
45
12
61/2
10
10
24
–
71/2
231,301/4
40
8
8
24
7
5:30
6
16
12:30
6:30
Sa 1341/2
28
15
5 1/2
4
3
3
11
4
731/2
231:30
1341/2
439:30
145
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
13: Petina
Radko Diklich vnter den haus
zu Dumboki
Im Grixino berdo
zu Dumboki Ackher
in Xerxich
in Xerxich liuade
in Rosuliah
zu Durutoua berda
in Grohot
vnter den Potok
bey Gaia
Compagno Gaio Diklich
zu Dumboki Ackher
Item Fen:
zu Xerxich
in Bare liuade
zu Grohot
bey Potok
zu Rosoliah
in Durutovo berdo
14. Petina
Gaio Diklich vnter den haus
bey Kersta
hinter den weeg
zu Sridgnio berdo
in Bare
zu Xerxi pross.
in Bare liuade
zu Dumboki liuade
Item in Dumb: fen:
zu Grohot
in Vedra Cerb:
zu Rosali
in Duruta berda
Compagno Vlateovich vnter den haus
zu Dumboki Ackher
Item Fen:
in Crohot
zu Vera Cerbava
in Rosoliah
zu Durutova berda
in bare liuade
zu Xerni pross.
80
8
62
57
25
75
20
10
16
16
15
Sa 384
16
4
5
15
4
4
5
3
insgesamt 440
34
12
141/2
10
6
11
33
6
23
7
7
9
5
Sa 1771/2
42
111/8
4
5
5
6
3
21
Stanco Vlatcovich
Nicola Fratello
7
Sa 2811/8
Sa
30//1
20//1/–/–/1
2/–/1/3
2do Compagno
Todor Vukmanovich
zu Xersich
in Bare
zu Duruto berdo
in Rosuliah
zu Vedra Kerb:
in Grohot
zu Dumboki Ackher
Item Fen:
4
12
2
4
3
3
7
2
Sa 3181/8
Todor Vukmanovich
Dimitar Figliolo
35//1
17//1/2/2
2/2/2/6
3o Compagno Radoiza Vlatcovich
zu Xerxich pross:
in bare linade
zu Duruto berdo
in Rosoliah
zu Grohotu
in Vedra Cerb:
sopra Dumboki Kovats
Radoiza Vladcovich
Mirko suo Padre
Boso Fratello
Sa1
4o Compagno Radota
Merkobrata vnter d. haus
zu Berdo grix:
Dietro la Strada d’ Vdbina
latus
zu Slatina
in Xerxich pross
zu liuade Bare
in Durutovo berdo
zu Rosaliah
4
12
2
3
3
3
2
Sa 347
30//1
50//1
40//1/8/10
3/8/10/21
12
6
6
Sa 3711/2
3711/2
8
4
12
2
3
146
Karl Kaser
zu Vedra Cerb:
in Grohos
zu Dumboki Akher
Item Fen:
3
3
8
2
Sa 4161/2
15. Petina
Gavrilo Dragichieuich vnter den haus
Pod Kraiem
zu Dumboki
ybar Dumb:
in Grohotu
zu Vera Cerb:
bey Greba ograz
bey Gaia
zu Dumboki
in Xerxich pross:
zu bare lieu.
in Berdo Planina
Gavrilo Dragichevich
Sava Fratello
Miladin Figleolo
Sa
63
9
20
10
8
8
9
6
4 30
12
36
6
Sa 191 3o
38//1
30//1
16//1/5/9
3/5/9/17
Compagno Stanissa Radakovich vnter d. haus
zu Gria : berdo
Item meistom
zu Slatine
bey Gaia
bey Halagina groba
zu Durutovo berdo
bey weeg
zu bare lieu
in Xerxi pross.
zu Grohot
in Vedra cerb:
zu Dumboki Akher
Item Fen:
Stanisa Radakovich
Radovan Nepote
Vuko fratello
63
14
10
11
9
15
9
10
55
18
1212
12
28
12
Sa 4782
60//1
30//1
–“–
16. Todor Vukmanovich unter d. haus
zu Grisno Berdo
in Xersich
ibidum pross:
44
22
7
22
bey Gaia
zu Dumboki
In Rossuliah
zu Grohot
In Dumboki Akher
Ibidem fen:
Todor Vukmanovich
Dimitar figliol
5
31/2
31/2
9
9
8
Sa 130
35//1
17//1/2/2
2/2/2/6
Vucen Vukmanovich vnter den haus
zu Grisno Berdo
ibidem
Item in Berdo
in Xerxich
Fen: ibidem
zu Potok
Item ibidem Akher
bey Gaia
zu Rossugliah
in Dumboki
zu Vedra Cerbava
in Grohoto
Item Vishe Dumboki
Item Akher
Vucen Vukmanovich
Lazo figliol
40
11
7
18
13
40
6
6
5
9
8
9
9
18
8
206
47//1/1/5
16//1/
2/1/5/8
Compagno Lazo Stinaz vnter den haus
in grixno berdo
Item zu berdo
zu Grisichiu pross:
Fen:
in Duruto berdo
zu Rosuli
zu Gaia
in Vedra Cerb:
zu Potok
in Dumboki Akher
Item Fen:
17. Radoiza Vlatkovich vnter d. haus
in Grixno berdo
in sridgno berdo
18
20
22
10
30
5
5
5
9
9
17
7
157
44
30
20
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
bey d. weeg
in lucij kod bara
zu Dumboki Akher
ibidem Fen:
in Hersich
in barah Fen:
bey Gaia
in Vedra Cerb:
zu Grohot
in Rossuliah
Visku Dumbokoga
Compagno Derko Strigakovich
vnter den haus
zu Griano berdo
in Bara Fen.
in Xerxich
zu Dumboki Akher
ibidem Fen:
in Grohot
zu Vedra Cerb:
bey Gaia
in Rossuliah
Vishe Dumbokoga
Compagno Anton Staraxich
vnter d. haus
in Grixino berdo
zu Rossuliah
zu Dumboki
in barat Fen:
zu Xerxich
in Grohotu
zu Vedra Cerb:
in Dumboki Fen:
Item Akher
18. Nicola Radkovich vnter den haus
in Zakloplechie
zu Dumboki Akher
in Vuki pogliane
zu Grohot
in Vedroi Cerb:
bey Gaia
in Rossuliah
zu Durutovo berdo
in bare fen:
15
11
24
11
15
45
71/2
10
10
121/2
61/2
Sa 2611/2
24
24
25
18
11
6
5
51/2
71/2
7
41/2
1371/2
18
30
6
31/2
22
7
41/2
31/2
5
101/2
Sa 110
45
45
24
11
10
10
5
12
61/2
45
zu Prossine
Compagno Nicola Radulovich vnter d. haus
Vishe Dumbokoga
zu Grohot
in Rossoli
zu Durutov berdo
in Xerxich Fen:
Ibidem Akher
Item zu Dumboki Akher
Compagno Juriza Karinaz vnter d. haus
zu Dumboki Akher
ibidem Fen:
in Grohot
bey Gaia
zu Rossuli
in Durut berdo
zu Bari Fen:
in Xerxich
19. Vukosau Draxich vnter den haus
in Slatine
kod Udbinska putta
zu Sridgna berda
zu griseno berdo
in Rossuliah
za puta Udbinskoga
bare Fen:
bey Gaia
In Prossine
zu Grohoto
in Vedra Cerb:
in Dumboki
bey Matichia pogliane
Milos Draxich vnter den haus
zu Slatine
in Sridgno berdo
zu Dumboki Akher
in Matichia poglie
zu Grohor
zu Krai Vederli uedroi Cerb:
bey Gaia
bey weeg zu Udbina
in Durutova berda
147
55
Sa 2281/2
60
7
12
8
4
30
10
16
Sa 147
30
8
3
6
5
4
2
15
5
Sa 78
25
12
20
8
28
12
61/2
45
15
15
10
104
24
11
Sa 2411/2
60
20
10
24
11
10
10
71/2
12
61/2
148
Karl Kaser
zu barij
in Pross:
45
15
Sa 231
20. Pop Mirco Hegich vnter d. haus
zu Sridgnia Gora
in Dumboki
in Planina Fen:
zu Grohotu
in Vedra Cerb:
bey Gaia
bey Halagina Greba
in Durutovo berdo
zu bare Fen:
Prossine
60
120
48
22
20
20
15
24
13
90
30
Sa 462
Jovan Pancovich vnter dem haus
zu Dumboki Akher
ibidem
in Vedra Cerb:
bey Gaia
in Rossuliah
in Xerxichiu Fen:
ibidem Akher
66
22
8
13
15
13
33
11
Sa 181
Boxo Vattovaz vnter den haus
in Slatina
bey ograsi bunara
zu Dumboki
in Vedra Cerb:
zu Rossuliah
in bare liuade
in Xerxich
Todor Dogansich vnter den haus
in Xerxich
bare lieu.
zu Rossulie
in Grohot
zu Dumboki Akher
ibidem Fen:
21. Pavko Radossavich vnter den haus
bey Ved: Cerb:
in Grohor
bey Gaia
in Grixino berdo
58
15
11
32
171/2
17
42
14
Sa 2061/2
30
5
15
6
61/2
8
3
Sa 731/2
102
13
13
15
133/4
zu Durutovo berdo
in bare linade
zu Xerxich Akher
in Dumboki
Vishe Dumboki
7 1/2
51
17
27
12
2711/4
Todor Harambasich vnter den haus
in Xerxichiu
bare Fen:
in Rossulie
zu Grohot
in Dumboki Akher
ibidem Fen:
48
8
25
10
10
14
6
Sa 121
Radotta Merkobrata vnter den haus
in Xerxich
zu bare Fen:
in Duruto Berdo
bey Potok
in Dumboki Akher
ibidem Fen:
30
5
16
6
10
8
4
79
Vermög der Anno 713 in beyden graffschafften Lika vnd
Corbavia beschehenen Conscription ist zu ersehen, das
nach specificirten vnter die Capitain Podlopaz
gehörigen Inwohnern zu Jossan in [...] an grundtstukhen
zugeschriben worden wie volgt.
Erstlich dem Raien Radakovich in Slatina
Radan Radakovich pariter
Sava Radkovich
Jure Vlahovich
Mede Radakovich
Jovan Mandich
Radato Merkobrada
Stanissa Radakovich
Vukossau Drassich
Milos Drasich
Boto Grahovaz
60
30
16
10
10
8
8
11
12
20
15
200
Das obspecifirtermassen denen Jossanern vermög der
Concription die ausgew[.]stenen 200 strikh alhir in
Slatina zu geaignet: vnd von mir Ends benanten fideliter
auf dem wir von hhn v. Lebenegg hinterlossen protocoll
extrahirt worden bezeigt meine [.]fertigung. Carlobago
den 25. april 721.
Potpis
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
149
Pisuchani i Podlapazani Vlasi
Pisuchani i Podlopazani Vlasi
Popisana Zemglia Pisascka, podigliena od Dolaz
Porculab Juan Kosak vnter den haus
in podlopazko poglie
zu Durutovicy
in Lipchich
Item ibidem na pross.
ibidem
Item ibidem
in Gliubohou Fen:
zu Podkuchie Fen:
in Xerscich Fen:
Item hat in Petina des Gerbich
133
30
30
22
30
40
20
60
25
70
153
613
2. Petina
Knes Radoiza Stanich vnter haus hat in allen orthen
460
sovill als wie der Porculabo
3. Petina
Zastavnik Mihailo Smiglianich
vnter dem haus
in Podlopaz poglie
zu Durutovicij
in Lipcich
Item na pross.
in Gliuboh
zu bare liuade
in Xerscich Fen:
4. Petina
Vuk Smilicovich
zu podlopaz poglie
in Durutovicij
zu Lipcich
Itrem ibidem
ibidem
ibidem
in Gliubohovo Fen:
zu podkuchniza Fen:
in xerscichin Fen:
881/4
20
20
141/4
20
40
16
431/2
441/3
10
10
71/3
10
13
71/2
20
10
231/2
Sa 156
5te Petina
Ivan Lemaich
in Podlopaz poglie
zu Durutovicij
in Lipcich
zu Prossine
Item na Lipcichiu
ibidem
in Gliubohovo Fen:
pod Indgenize Fen:
zu Xerscich
6to
Filip Simglianich vnter den haus
in Podlopazko poglien
zu Durutovicy
in Rossuliah
zu Lipchi
ibidem
Item ibidem
zu Glibovoh
vnter haus
in Xerscich
Marco Barich vnter den haus
in Podlopaz: polie
zu Durutovo
in Rosuli
zu Lipcij
Item in Lipci
ibidem
zu Gliubiliu
bare
in Xerscich
7: Petina
Radosau Baraich vnter dem haus
in Podlopazko poglie
133
30
30
22
30
40
20
60
25
70
460[?]
133
20
20
121/2
20
26
20
40
161/2[?]
461/2[?]
2551/2
441/3
10
10
62/3
10
131/3
62/3
20
81/3
231/3
Sa 1522/3
441/3
10
150
Karl Kaser
in Durutovo
zu Lipazi
in Prossine
zu Lipazi
Item ibiden
na Gliubiliu
vnter haus Fen:
zu Xerxich
10
72/3
10
131/3
62/3
20
81/3
231/2
1531/3
Radoss Baraich vnter den haus
in Podlopaz poglie
zu Durutoviu
in Rossuliah
auf prossine
in Lipozi
ibidem
in Gliubiliu
pod kuchiu bare
in Xerxich
132/3
31/3
31/3
21/2
31/2
41/2
21/3
61/3
21/2
71/2
Sa 492/3
Marko Deslich vnter den haus
in Podlopazke poglie
zu Durutovia
in Rosuliah
zu Prossine
in Lipuz
ibiden
in Gliub liuade
vnter den haus liuade
zu xerxich
61/2:1/3
11/2
11/2
11/4
11/2
21/4
1
31/3
11/2
33/4
Sa 243/4
Nicola Baraich hat in denen selbigen örthern vnd auch
so vill als wie der Marco Beslich
ibidem
in Gliub Fen:
vnter dem haus Fen:
in Xerxich
10
30
121/2
35
Sa 230
Stanco Jariz hat sovill als wie der Marco Staniovich
10: Petina
Gavrilo Cvianovich vnter den haus
in Podlopazko poglien
in Durutovici
In Lipazi
zu prossine
in Lipizi
ibidem
zu Gliubutov Fen:
vnter den haus Fen:
in Xerxich Fen:
441/2
10
10
7
10
13
6
20
81/3
231/3
Sa 153
Philip Cuianovich hat als wie der Gaurilo
153
Paval Molouchich totidem
153
11 Petina
Vukovoi Vukmirovich vnter den haus
in Podlopazko poglie
zu Durutovica
in Rossulie
zu Prossine
in Lipaze
ibidem
Item ibidem
vnter den haus bare
in Xerxich
441/3
10
10
71/3
10
131/3
62/3
20
81/3
231/3
Sa 1531/3
8: Petina
Radossau Baraich vnter dem haus vnd in anderen
örthern als wie der Beslich.
Ivan Bogdanovich hat sovill als wie die andern.
Pop Popovaz, etiam ut supradicti
Blagoie Guoich totidem ut alij
1531/3
Vucen Bucich etiam
1531/3
9:te Petina
Marco Stainovich vnter d. haus
zu Podlopaz poglie
in Durutovici
zu Lipcich
in Prossine
Item zu Lipcich
12 Petina
Juan Sainovich vnter d. haus
in Podlopazco poglie
zu Durutovici
in Lipoziak
zu prossine
item in Lipoziach
661/2
15
15
11
15
20
661/2
15
15
11
15
20
151
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
ibidem
in Gliuboh Fen:
vnter d. haus bare
in Xerxich
10
30
131/2
35
230
13.
Luka Sainovich hat in allen orthen als wie der Ivan 230
Vukoman Gerbich hat ein dritten Thal u. Petina
als wie der Vukovoi Vukmirovich
1531/3
Porculab Juan Kosak ein drite Thal u. Petina
153
Males Kovaik totidem
1531/3
14.
Ivan Korak mit ein andern Ivan Korak totidem
1531/3
Petar Korak ein dritte Thal v. Petina
1531/3
Stiphan Korak totidem
1531/3
15.
Joviza Smilianich vnter dem haus
in podlopazko poglie
zu Durutoviza
in Lipociak
zu Prossine
Item in Lipcich
ibidem
zu Gliubahou Fen:
vnter den haus Fen:
in Xerxich
Mihat Stopich vnter dem haus
in podlopazko poglie
zu Durutovici
in Rossuli
zu Lipozich
ibidem
ibidem
zu Gliuboti Fen:
vnter d. haus Fen:
in Xerxich
16.
Nicola Smilianich vnter den haus
1/3
133
20
20
142/3
20
262/3
121/2
40
162/3
431/2
247
441/3
10
10
62/3
10
131/3
62/3
20
8 1/3
231/2
1522/3
331/4
in podlopazko poglie
zu Durutoviza
in Lipzich
zu Prossine
ibidem
ibidem
in Gliubohova
vnter den haus Fen:
zu Xerxich
71/2
71/2
51/2
71/2
10
63/4
5
15
17
Sa 1151/4
Radoiza Smlianich hat sovill als wie der Nicola
Vid Korak vnter dem haus
in Podlopazko poglie
zu Durutovcza
in Lipcich
zu Prossine
in Lipziku
ibidem
zu Gliuboh
vnter dem haus Fen:
zu Xerxich
Gianko Kovaz totidem
17.
Petar Stelich vnter den haus
in potlopazko polie
zu Durutoviza
in Lipzich
zu Prossine
Item in Lipzich
ibidem
in Gliubohou Fen:
vnter den haus Fen:
zu xerxich Fen:
Periza Xorichial vnter den haus
in Potlopazko poglie
zu Durutovizi
in Lipcich
zu Prossine
Item zu Lipcich
ibidem
in Gliubohou
vnter haus Fen:
in Xerxich
1151/4
221/4
5
5
32/4
5
62/3
31/3
10
4
112/3
Sa 761/4
762/3
661/2
15
15
11
15
20
10
30
121/2
35
230
112/3
21/3
21/3
12/3
21/3
32/3
11/3
52/3
22/3
52/3
Sa 382/3
152
Karl Kaser
Blagoe Goich hat in allen
951/2
Ivan Lemaich totidem
951/2
die ganze 17:te Petina hat
460 Strikh
18:
Luka Baraich hat 1/2 Petina als wie der Petar Stelich 230
Ivan Baraich vnter den haus
In Podlopazko poglie
zu Durutoviza
in Lipzich
zu Prossine
item in Lipzich
ibidem
zu Gliubohou Fen:
vnter dem haus Fen:
in Xerxich
ibidem
40
9
9
9
9
11
51/2
18
7
18
1
Sa 134
Marko Baraich vnter den haus
in podlopazko poglie
zu Durutovizi
in Lipcich
zu Prossine
in Lipzich
ibidem
zu Gliuboho
in Bare
zu Xerxich
17
4
4
4
3
6
3
8
31/2
91/2
Sa 62
Jovan Opacich vnter den haus
in poglie
zu Durutovici
in Lipziak
zu Prossine
in Linicich
ibidem
zu Gliubohou
in Bare
zu Xerxich
81/2
2
2
2
11/2
3
11/2
4
11/2
41/2
Sa 301/2
19.
Radivoi Vukassinovich vnter den haus
in podlopazko poglie
66
15
zu Durutovici
in Rossuliah
in Lipcich
zu Gliubohou Fen:
vnter d. haus Fen:
in Xerxich
Sava Konzar hat in allen
Radomir Gaiatovich vnter den haus
in Poglic
zu Durutovici
in Lipcich
in Rosuli
in Cimcich
ibidem
vnter den haus
zu Xerxich
die ganze Petina hat
20.
Nicola Liuboiovich vnter dem haus
in Poglie
zu Durutovici
in Rossuli
zu Prossine
in Gliuboi
vnter den haus Fen:
in Hersich Fen:
Nicola Liuboievich vnter den haus
in poglie
bey khirhen
zu Durutovizi
in Lipzich
zu Rossulie
in Prossine
bey lug
bey weeg
in glub lie
bare Fen:
zu Herscich
die ganze Petina hat
15
20
10
30
11
35
Sa 202
169
24
6
6
6
21/2
4
20
5
16
Sa 90
461 Strikh
30
30
15
10
4
30
4
31
Sa 154
70
50
10
15
20
10
4
12
8
30
5
30
Sa 264
418
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
21. Petar Sainovich vnter den haus
in poglie
zu Durutovici
in lipzich rossuliah
zu Prossine
zu Limzich
ibidem
in Gliuboch
vnter den haus
in Hersich
11
21/2
21/2
12/3
21/2
31/3
12/3
5
233/4
25 3/4[?]
Sa 39 [?]
Joviza Miliaczevich vnter den haus
in poglie
zu Durutovici
in Lipzich
zu Prossine
in Lizci
ibidem
zu gliub
vnter den haus Fen:
in Hersich
153
44
13
13
14
14
14
12
20
14
34
Sa 192
154
Karl Kaser
155
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Popisana Zemglia po uxu od Mekinara
Popisana Zemglia po vxu od Mekinara na 13.8bra 1712
12ter 8ber 1712 nohmitag vmb 3: Uhr v. Podlopaz
abgereist, vnd da gegen 5: Uhr Mechinar vnter
Podlopaz gehörig [...] angelangt; alhoch anderten Tag
doruf als den 13ten: d: beschreibumg deren terrenen
sowoll, als was deren zu tragung deren waffen tauget;
als was alda sich an seelben in allen befinden; die
grundstukh seint alhier [...] di Petine aufgetheillt [...]
1. Prokulab Milak Marincovik
pod kuchom
u Rosuliah Fen:
u bare Fen:
na Sitniku
u Suhom pogliu
meju puty
Item u bare Fen: Janioe za pochasbinu
Milak Marinkovik hot
Mihalo Sohn
60//1/1/4
16//1
Sa 2/1/4/7
2. Vuk Soretich ein Theiller bey d. haus
zu Rosolie wismader
zu Bari wismäder
zu Sitnik akher
zu Suho Polie
zwischen den weeg
Vuk Soretich
Grubisa
Peter Sohn d. Grubisa
Peusa Vötter
140
80
18
20
17
8
20
304
95
80
18
25
17
8
Sa 243
35//1/3/10/
55//1
20//1
20//1
4/3/10/17
3. Radoize Bunzich ein theiller bey haus
zu Rosalie wismäder
in Bari wismäder
zu Sitnik akher
zu Suhe polie akher
95
80
18
25
17
zwischen den weeg akher
Radoiza Bunzich
Nicola ein Vötter
Vuko ein Vötter
Marko des ersten Sohn
Milutin Vötter
Ivan des Ersten Sohn
8
Sa 243
50//1/2/14/22
35//1
30//1
20//1
18//1
18//1
Sa 6//2/14/22
4. Fendrich Vuk Potkugnak hot bey den haus
zu Rosolie wismäder
in Bari wismäder
zu Sitnik akher
zu Suche polie
zwischen den weeg
Fendrich Vuk Potkugnak
Lucca brueder zwilling
Johan des ersten Sohn
Janos Item Sohn
Radon Item Sohn
Tragosaff Sohn
50//1/3/9/18
50//1/
30//1/
20//1/
18//1/
19//1
Sa 6/3/9/18
5. Radoe Kulakovich bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Sitnik akher
zu Suche polie
zwischen den weeg
Radoe Kulakovik hot
Save brueder
Johan brueder
Johan Sohn des ersten
95
80
18
25
17
8
Sa 243
95
80
18
25
17
8
Sa 243
40//1/1/3/8
50//1/
30//1/
16//1/
Sa 4/1/3/8
6. Simo Tsankovik bey haus
55
156
Karl Kaser
zu Rosolie wismäder vnd akher
zu Sitnik akher
zu Bari wismäder
zwischen d. weeg akher
zu Suhe polie
Simo Tsankovik
Trifon brueder
Jovan brueder
Stipan brueder
20//1/3/16/23
40//1/
25//1/
16//1
Sa 4/3/16/23
7. Michat Mastilich b. haus
zu Rosalie wismäder
zu Bari wismäder
in Suhopolie akher
in Sitnik akher
zwischen den weg akher
Mihat Mastilick hot
Radiuoi brueder
Sava brueder
Jovan brueder
25//1/2/3/9
24//1/
20//1
18//1
Sa 4/2/3/9
Jovan Terkolik
Suisko Votter
Dragik Sohn des Suisko
30//1/3/4/10
40//1/
20//1/
Sa 3/3/4/10
47
45
5
10
12
Sa 134
35//1/3/9/16
78//1
40//1
10. Peter Borak bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
in Suhopolie akher
in Sitnik akher
zwischen den weeg akher
22
20
4
4
6
2
Sa 58
40//1/2/2/5
11: Vutseta Prisich by haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
in Suhopolie
in Sitnik
zwischen den weeg
Sa 119
Vutseta Prisich
Radusah Sohn
Vasil
45
40
9
9
12
4
Sa 119
9. Jovan Terkolik bey haus
zu Rosolie wismäder
zwischen weeg akher
zu Suhopolie
zu Bari wismäder
Tragosaff des Ersten Sohn 16//1
Sa 4/3/9/16
Peter Borak
45
40
9
9
12
4
Sa 119
8. Ilia Perich bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Suho Polie akher
in Sitnik akher
zwischen den weeg
Ilia Perich
Radosaf brueder
Pavle brueder
55
15
8
5
5
Sa 143
45
40
9
9
12
4
50//1/2/4/9
20//1/
16//1/
Sa 3//2/4/9
12. Vutseta Marinkovik bey den haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari
in Suhopolie
in Sitnik
zwischen den weeg
Vutseta Marinkovik
Vuk brueder
23//1/–/2/4
20//1/
Sa 2/–/2/4
13. Stanko Sukraik bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Berdon der unter den weg akher
zwischen den weeg
zu Bari wismäder
zu Suchopolie akher
Stanko Sukraik
Costadin Sohn
45
40
9
9
12
4
Sa 119
56//1/–/2/4
20//1/
Sa 2/–/2/4
27
24
5
2
3
3
Sa 64
157
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
14. Radasin Bobik bey haus
zu rosolie wismäder
zu Berdon akher
zwischen den weeg
zu Bari wismäder
zu Suhopolie akher
Radasin Bobik
Milasin brueder
Radosaff brueder
27
24
5
2
3
3
Sa 64
40//1/1/3/7
30//1
30//1
Sa 3/1/3/7
15. Lasso Podkognak bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Berdon akher
zwischen den weeg akher
zu Bari wismäder
zu Suho polie akher
Lasso Podkognak hot
27
24
5
2
3
3
Sa 64
50//1/–/4/5
16. Nicolo Bunessgovich bey haus
bey Berdon akher
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Suhopolie akher
zwischen d. weeg akher
Nicolo Bunessgovik hot
Marko brueder
16//1/–/4/6
20//1
17. Lasso Zuitnitsanin bey haus
bey Berdon akher
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Suhopolie akher
zwischen den weeg
Lasso Juitnitsovin hot
Saua sein Sohn
18. Milan Vselaz bey haus
bey Berdon akher
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
311/2
5
25
2
3
2
Sa 681/2
311/2
5
25
2
3
2
Sa 681/2
50//1/1/6/9
20//1
Sa 2/1/6/9
311/2
5
25
2
zu Suhopolie akher
zwischen den akher
3
2
Sa 681/2
Milan Vselaz
Vasil brueder
Radota brueder
33//1/1/5/9
20//1
16//1/
Sa 3/1/5/9
19. Vutsen Pokognak bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Sitnik akher
zu Suchopolie akher
zwischen den weeg akher
Vutsen Pokognak
Ivan Sohn
Radon Item Sohn
50//1/6/5/14
20//1
16//1
Sa 3/6/5/14
20. Stipan Ostoik bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Sitnik akher
zu Suhopolie akher
zwischen weeg akher
Stipan Ostoik
Sohn Jovan
Mihalo Item Sohn
38
30
8
3
3
3
Sa 85
40//1/2/4/9
20//1
18//1
Sa 3/2/4/9
21. Nicolo Romik bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Sitnik akher
zu Suhopolie
zwischen den weeg
Nicolo Romik
Sladoe brueder
Mitseta brueder
38
30
8
3
3
3
Sa 85
38
30
8
3
3
3
Sa 85
30//1/3/5/11
35//1/
20//1
Sa 3/3/5/11
22. Radota Zvitnitsanin bey dem haus
zu Rosolie wismäder
38
30
158
Karl Kaser
zu Bari wismäder
zu Sitnik akher
zu Suho polie
zwischen den weeg
8
3
3
3
Sa 85
Radota Zvitnitsanin hot
Ostoia Sohn
50//1/–/5/7
20//1/
Sa 2/–/5/7
23. Mihalo Bevik b. haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Sitnik akher
zu Suhepolie akher
zwischen den weeg
Mihalo Bevik hot
Simo Votter
38
30
8
3
3
3
Sa 85
40//1/1/1/4
60//1/
Sa 2/1/1/4
24. Michalo Vukouik bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Sitnik akher
zu Suhopolie akher
zwischen den weeg akher
Michalo Vukouik hot
Vassil brueder
30//1/4/5/11
40//1/
Sa 2/4/5/11
25. Vide Lantschor bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Sitnik akher
zu Sucho polie akher
zwischen den weeg
Vide Lantschor
Stoian sein Sohn
38
30
8
3
3
3
Sa 85
38
30
8
3
3
3
Sa 85
45//1/1/6/9
16//1
Sa 2/1/6/9
26. Radoize Terkolik bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Sitnik akher
38
30
8
3
zu Suhopolie akher
zwischen den weeg
Radoize Terkolik
Triffen Sohn
3
3
Sa 85
70//1/–/4/6
16//1/
Sa 2/–/4/6
27. Stanissa Soisiz bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Sitnik akher
in Suchopolie akher
zwischen den weeg akher
Stanissa Soisich
35//1/2/4/7
28. Sava Brisich bey haus
zu Rosolie wismader
zu Sitnik
zu Bari wismader
zu Suchopolie
zwischen den weeg
Sava Brisich
Radoiza Sohn
77
60
15
13
13
5
Sa 183
40//1/1/8/11
20//1
Sa 2/1/8/11
29. Radosin Sachich bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Sitnik akher
zu Bari wismäder
zu Suchopolie akher
zwischen den weeg
Radossin Sachich
Vutsetin Sohn
Jurai Item Sohn
38
30
8
3
3
3
85
77
60
15
13
13
5
Sa 183
60//1/2/9/14
20//1
16//1
Sa 3/2/9/14
30. Lasso Radechik bey haus
zu Suchopolie akher
zu Bari wismader
in Sitnik akher
zwischen den weeg akher
30
3
25
5
2
Sa 67
159
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Lasso Radechik
40//1/3/4/8
31. Ivan Marinkovich by haus
zu Suchopoli akher
zu Bari wismäder
zu Rosolie wismäder
zu Sitnik akher
zwischen den weeg akher
Ivan Marinkovik
30//1/1/4/6
32. Vukman Sieiuukh bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Berdon akher
zwischen den weeg akher
zu Bari wismader
zu Sucho poli akher
Vukman Sieiuvkh
Jandre brueder
27
24
5
2
3
3
Sa 64
40//1/4/2/8
16/1/
Sa 2/4/2/8
34. Stanoe Ergoraz bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
in Sitnik akher
zwischen den weeg akher
zu Sucho polie akher
Stanoe Ergoraz
35. Bogoe Repaz bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Sitnik akher
27
24
5
2
3
3
Sa 64
30//1/3/4/9
40//1/
Sa 2/3/4/9
33. Milan Ostoik bey haus
in Rosalie wismäder
zu Berdon
zwischen den weeg alhir
zu Bari wismäder
zu Suchopolie akher
Milan Ostoik
Milanke Sohn
30
3
2
25
5
2
Sa 67
52
52
10
15
6
9
Sa 144
60//1/3/3/7
90
80
20
20
in Sucho polie
zwischen den weeg
Bogoe Repaz
Schifgo brueder
Juan brueder
Peter brueder
Stoian brueder
20
8
Sa 238
40//1/1/14/31
30//1/
25//1/
20//1/
16//1/
Sa 5/12/14/31
36. Vutsko Klitsga bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Sucho polie akher
in sitnik akher
zwischen den weeg akher
Vutsko Klisga
Iviza Votter
Milos brueder des Iviza
Ifkgo Sohn des Iviza
26//1/–/3
80//1/
50//1/
20//1/
Sa 4/–/3/7
37. Radolo Sachich hot b. haus
zu rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Sitnik akher
zu Suhe polie akher
zwischen den weeg akher
Radolo Sachich
Jaksa Votter
Bosso brueder des Ersten
Milassin Sohn des Radolo
64
50
12
12
13
5
Sa 156
68
42
20
14
7
6
Sa 157
30//1/8/9/21
70//1/
40/1/
20//1/
Sa 4/8/9/21
war zuvor Chatolisch
38. Michat Barik bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Sitnik akher
zu Suchopolie akher
zwischen den weeg akher
Michat Barik
68
44
12
14
7
6
Sa 151
60//1/4/6/16
160
Radoiza Sohn
Johan Sohn
Nicolo item Sohn
Marko Sohn
Janko Sohn
Karl Kaser
40//1
30//1
25//1
20//1
16//1
Sa 6/4/6/16
39. Raduko Berkik bey haus
in Rosulie wismäder
zu Bari wismäder
in Sitnik akher
in Suhopole akher
zwischen den weeg
Radniko Berkik
Radolo brueder
Jacob brueder
Petko Sohn des Ersten
Jovan Item dessen Sohn
Janko Item dessen Sohn
Anton Item Sohn
68
44
14
12
7
6
Sa 151
60//1/–/3/6
23//1/
18//1
Sa 3/–/3/6
41. Radon Berlak bey haus
zu Rosolie wismäder
zwischen den weeg akher
in Sitnik akher
zu Suhopolie akher
zu Bari wismäder
Radon Berlak
Radota brueder
Ivan brueder
68
44
12
14
7
6
Sa 151
50//1/4/7/18
40//1/
30//1/
30//1/
20//1/
17//1/
16//1/
Sa 7/4/7/18
40. Knes Belisak Bosnik bey haus
in Rosolie wismäder
in Sitnik akher
in Bari wismäder
in Suho polie akher
zwischen den weeg akher
Knes Belisak Bosnik
Vmilien Sohn
Radosah Sohn
42. Radomir Sachich bey haus
zu Rosolie wismäder
zwischen den weeg akher
zu Sitnik akher
zu Suho polie akher
zu Bari wismäder
50//1/2/2/8
20//1
16//1
16//1
Sa 4/2/2/8
43. Nicolo Bosnonovik b. haus
zu rosolie wismäder
zwischen den weeg akher
in Sitnik akher
zu Suchopolie akher
zu Bari wismäder
47
45
5
15
10
12
Sa 134
Nicolo Bosnonovik
40//1/6/7/16
Zuio Vötter
40/1/
Radovan des Zuio brueder 30/1/
Sa 3/6/7/16
44. Ostoia Vuratsa bey d. haus
zu suchovo polie akher
zu Barÿ wismäder
zwischen den weeg akher
zu Rosolie wismäder
in Sitnik akher
Item zu Kovilatsa
47
45
5
15
10
12
Sa 134
40//1/4/6/13
30//1/
16//1
Sa 3/4/6/13
Radomir Sachich
Nicolo Sohn
Vuk Sohn
Iuizu Vötter des Ersten
47
45
5
15
10
12
Sa 134
Ostoia Vuratsa
Boso Vötter
Milen Vötter
Milan des ersten Sohn
Milik Item Sohn
Milatin Item Sohn
Ilia Item Sohn
Petko Item Sohn
Vukela des Boso brueder
120
18
18
8
80
25
Sa 269
8
Sa 277
70//1/6/19/34
40//1
30//1
30//1
25//1
20//1
19//1
17//1
20//1
Sa 9/6/19/34
45. Gruiza Radovantsovik hat bey den haus
zu Rosolie wismäder
45
40
161
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
zu Bari wismäder
zu Suhopolie akher
in Sitnik akher
zwischen den weeg akher
Gruiza Radovantsovik
Vukas Sohn
Radosaf Sohn
Milosaff Sohn
Radoffoi Sohn
9
9
12
4
Sa 119
Stanoe Bosnik
Nicoli Sohn
Miter Sohn
Lasso Sohn
49. Maxim Polovina bey haus
zu Rosalie wismäder
zu Berdon akher
zwischen den weeg akher
zu Suhopolie akher
zu Bari wismäder
50//1/2/4/11
25//1/
20//1/
19//1/
16//1/
5/2/4/11
46. Stanoe Bosnik bey haus
zu Rosolie wismäder
in Bari wismäder
in Suhopolie akher
in Sitnik akher
zwischen den weeg
45
40
9
9
12
4
Sa 119
50//1/1/4/9
20//1/
18//1/
16//1/
4/1/4/9
47. Stoiak Bosnik bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Suho polie akher
in Sitnik akher
zwischen den weeg
Stoiak Bosnik
Ivan brueder
45
40
9
9
12
4
Sa 119
40//1/1/6/9
30//1/
Sa 2/1/6/9
48. Mitar Opaksik bey haus
zu Rosolie wismäder
zwischen den weeg akher
in Sitnik akher
in Suchopolie akher
in Bari wismäder
Mitar Opaksiz
40//1/5/5/13
Matim brueder
30//1/
30//1/
Costadin brueder
Sa 3/5/5/13
NB: Dise 134 strikh seind auf 10 personen geben
worden vnd 2 personen hinweggezogen vor d. Mathim
Opacik d. wohnung [...]
47
45
5
15
10
12
Sa 134
Maxim Polovina hot
Todor Sohn
40//1/2/3/7
20//1/
Sa 2/2/3/7
50. Vukmer Koslize b. haus
zu Bari wismäder
zu Suhopolie akher
in Sitnik akher
zwischen den weeg akher
zu Rosolie wismäder
Vukmer Kosliza
Ivan brueder
Raion brueder
Radouai brueder
40
7
7
9
3
19
Sa 85
30//1/1/6/11
25//1/
20//1/
16//1/
4/1/6/11
51. Vule Adamovik
in Suhopolie akher
zu Bari wismäder
zwischen den weeg akher
in Rosolie wismäder
in Sitnik akher
Vule Adamovik hot
Sava brueder
Antona brueder
52. Vuiaz Terkolik bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Suhopolie akher
zwischen den weeg akher
in Sitnik akher
27
24
5
2
3
3
Sa 64
30
3
2
2
25
5
Sa 67
30//1/–/2/5
20//1/
18//1/
3/–/2/5
42 1/2
40
8
4
12
162
Karl Kaser
zu Bari akher
Vuiaz Terkolik hot
Vukosaff brueder
Males brueder
Jovan brueder
Sladoe brueder
9
Sa 1151/2
35//1/4/5/14
30//1
25//1
20//1
18//1
Sa 5/4/5/14
53. Vukosaff Schakik bey haus
in Suhopolo akher
in Mechinar akher
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
Vukosaff Schaklik hot
22
20
4
4
6
2
Sa 58
30//1/2/4/8
80//1/
Sa 2/2/4/8
55. Radogna Marinkovik b. haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
zu Suhopolie akher
in Sitnik akher
zwischen den weeg akher
Radogna Marinkovik
Gabrielo Sohn
1/4
Sa 163/4
24//1/–/3/4
54. Juko Schegiza bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
in Suho polie akher
in Sitnik akher
zwischen den weeg akher
Juko Schegiza
Radovan Votter
6
21/2
21/2
51/2
22
20
4
4
6
2
Sa 58
50//1/1/3/6
16//1/
Sa 2/1/3/6
56. Jure Merkobrada hot bey haus
zu Bari wismäder
zu Suchopolie akher
in Sitnik akher
zwischen den weeg akher
zu Rosolie wismäder
Jure Merkobrada hot
Vukassin Sohn
Nicolo Sohn
Thoma Sohn
Johan Sohn
50//1/1/7/13
25//1/
20//1/
18//1/
17//1/
Sa 5/1/7/13
57. Marko Bonik bey haus
in Rosolie wismäder
zu Berdon akher
zwischen den weeg akher
zu Bari wismäder
in Suho polie akher
Marko Bonik
27
24
5
2
3
3
Sa 64
22/1/1/4/6
58. Miter Schakik bey haus
zu Rosolie wismäder
zu Berdon akher
zwischen den weeg akher
zu Bari wismäder
in Suhopoli akher
Miter Schakik
131/2
12
21/2
1
11/2
11/2
Sa 32
30//1/1/4/6
NB. 1: Pop Radisa Bastala hot bey d. haus
zu Rosolie wismäder
zu Bari wismäder
in Sitnik akher
in Suhopolie akher
zwischen den weeg akher
Pop Radisa Bastala
95
80
18
25
17
8
Sa 243
30//1/2/3/6
Vollgen di Jenigen ohne grunt Stükh seint in den dorff
Mechinar vnter Podlapaz gehörig
40
7
7
9
9
19
Sa 91
Marko Kraignaz Ein Chatolischer vorhin vnd nun aber
Woloch
30//1/2/3/6
Luca Bolevak ein Wolloh
Ilia Komik ein Woloh
50//1/1/2/4
30//1/–/4/5
163
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Conscriptio terrenorum et hominum in Udbina in Carbavia
Conscribtio terrenorum et hominum in Udbina in
Carbavia
Alhoch hir delegirte Com. ist an den 18ten 8bris
nachmitag gegen 3: uhr v. Coreniza angelangt ist, alhir
ist die massn: Zu Bunitsch nemblich. Ein Strikh v. 40:
Ellen i dern 9 in die lenge lt 1: in der breithe. Ein tagbau
nach leut gebrauch, was 4: par oxen mit einen pflug in
einen tag allen [...] geackert [...]
1. Capitanus Loci ist Juan Stari Mesits.
hat bey den haus
in Hersik
officier grunt gegeben
Capitanus loci Johr 78
Sg erse
1/–/1/2
1/–/1/2
Juan Rofikh bey haus
in der bräthe
in Velika Stoluki
in der bräthe
in Suchany
in Rosolie
in der bräthe
in Hrelik
in der bräthe
zu Mala Rulikum
in der bräthe
in Mala Roluk
in der bräthe
Juan Rofik 33
Sgerse
200
20
Sa 220
20
5
20
1
10
10
2/4
5
3/4
8
3/4
4
1/4
Sa 86
1/1/2/4
1/1/2/4
2. Drug Bonchus Vicentiy Marinssik hat
bey Haus
bey Berdu
in Rebik
in grosn Buliku
in Suchaia
zu Slachitank
15
6
9
21
103/4
8
in Rosolie
zu Male Rosolie
in Bare
zu Hresik liuade
51/4
9
6
11
Sa 101
Item im gschloss
11
Item bey dem gschloss wo d: Bolonken gewest 291/2
Sa 1151/2
Drug Bonchus Vicentiy
56/1/–/–
Morinssik hat
30/1
einen [...]
in allen 2
3. Porculabo Mathe Nowakik bey
der traga des Mefik Haubthon
in Velika Buliku in Corbavia
zu Molom Buliku Corbavia
in Suchovo Cerbava
zu Rusolio liuada
in Malom Rebik
in Hersik Bari
zu tossak Udbina
in Schlatinach
in Schersich officiergrunt
Mathe Novakik
11
22
8
103/4
6
41/4
6
200
8
9
Sa 285
40/1/1/2/4
4. Fendrich Mathe Besel bey s. haus
hat er
ober s. haus
Item auf ein ander orth by s. haus
In Corbavia h. der Mufik Haubtmann [...]
in Male Boluk in Corbavia
in Velika Boliuk
in Suchai in Cerbavia
in Rosolie liuada fer.
zu Sladina liuade
zu Rosolie in Mala Boluk
in Hersik bey saklagak fenilia
in Rebich
151/2
4
10
11
83/4
21
103/4
53/4
8
41/4
53/4
5
164
Karl Kaser
in Draga leter Rebich
in Draga bey Juackuhe
Item bey Cara Vula
lter der schanz
6
7
4
7
Sa 144 2/4
Item officirs grunt zu Rebich
Fendrich Mathe
Besel hat
Stipe Sohn
5
Sa 149 2/4
34/1/1/5
16/1
Sa 2/1/5
[Opaska: hat kheinen Concession brieff]
5. Desetnik Miko Sertik
bey haus
in Male Bulukiu Corbavia
in Velika Boluk
zu Suchaia in Corbavia
in Rosoliah fenilia
zu Slatina fenilia
in Rosoliak Male Boluk
zu Rosolie bey Gaia
in Hersik fenilia
in Hersik Bara
zu Rebik
by Garaula
zu Bausnik ibe osten hat
Item alda ober fenilia
Miko Sertik
Miho brueder
Sa in allen
15
9 1/5
213/4
111/4
61/4
8
43/4
43/4
101/4
11
4
5
8
4
Sa 123 2/4
34/1/5/5/12
28/1
2/5/5/12
[Opaska: B. v. teuffenbach ein Patent geben. d. er bis zur
alt [...] d. lob. Commission det.ch 3: 8ber 1711.]
6. Desetnik Pere Rusik by s. haus
zu tersnie lte s. haus
in Male Boluk in Corbavia
zu Velika Buluk
in Suchaia in Corbavia
zu Slatina
Item alda
zu Rosolie wismäder
in Rosolie Male Buliku
in Hersik fenilia
15
11
9
21
103/4
8
5
53/4
41/4
103/4
in Hersik zu Bari
bey Garaule
zu Werdu h. Garaule
Item alda
Pere Rusik
Paue brueder
Micho brueder
53/4
3
5
4
Sa 1181/4
34/1/5/4/12
25/1
20/1
in allen 3/5/4/12
7. Nicolo Novalsik bey s. haus
bey Karasula zu Berdu
in Drasa Le. Karasula
auf d. schanz
in Bole Schaternize
in Male Buluk
zu Velika Wuluk
zu Suhaia
in Rosolie fenilia
zu Sladine fenilia
zu Rosolie in Male Wuluk
Item zu Rosolie fenilia
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
in Suchaia
bey dem Gsch. Corbavia
Nicola Novalsik
15
4
6
4
11
81/8
21 4/8
11 2/8
6 2/8
8
4 2/8
5 6/8
10 6/8
6 2/8
3
4
Sa 129 6/8
30//1/3/5/9
1/3/5/9
[Opaska: hat ein Concessionsbrieff v. hln B. teuffenbach
[...]]
8. Juan Kulgion bey haus
in Bolie h. denen häussern
in Cerbavia Le. Rebik
zu Veliku Bulu in Corbavia
zu Suchaia
in Rosulie wismäder
zu Slatina livade
in Rosolie Male Boluk
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
Juan Kulgeon
15
11
9
21
103/4
53/4
8
41/4
103/4
53/4
Sa 1011/4
50//1/4/3/8
1/4/3/8
165
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
9. Vid Messik bey s. haus
zu Werdu Geraula
lte den ther Vdbina
lte den haus in Boljie
Item [...] den von Geraula
In Corbava zu Mali Wohek
Vid Melik
Iviza brueder
Mathe brueder
11
8
5
11
5
9
30//1/2/6
27/1
26/1
Sa 3/2/6/11
10. Pere Trasenovnik bey haus
bey den haus in polie
in Corbava Mala Woluk
in Veliku Wulu Cerbavia
in Suchaia
zu Rosolie wismäder
in Slatina fenilia
in Rosolie Mala Wuluku
zu Hersik
in Hersik Bari
Pere Trasenovik
30//1/4/2/7
11. Juan Kersnaryk bey haus
bey d. Drasa der Onesik
zu Male Wuluk Corbavia
in Velika Wuluk Corbavia
zu Suchaia
in Slatina
zu Rosolie wismäder
In Male Wuluku Rosolie
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
Juan Kersaryk
hat
Ilia brueder
Micho
Berek
13
101/2
81/2
201/2
101/2
101/4
61/2
4
101/2
151/4
Sa 1091/2
14
103/4
83/4
203/4
103/4
73/4
53/4
4
103/4
53/4
Sa 99
30//1/1/5/
20//1
17//1
16//1
Sa 4/1/5/10
12. Stipan Glabusar bey haus
bey den Mesik Draga
zu Male Wuluk
in Suchaia
zu Slatina
13
101/2
81/2
101/2
61/2
in Rosolie Wismäder
in Male Wuluku Rosolie
zu Hersik fenilia
in Hersik Bare
Stipan Glabusar
Köpf
51/2
4
101/2
51/2
Sa 741/2
30//1/2/1/4
1/2/1/4
13. Desetnik Lore Raikovik bey
s. haus
gegeniber des felt
bey Garaul
in Berdu
bey d. schanz
Item lte d. schanz
zu polie lte den haus
lte Rebik
in Velika Wuluk
zu Suchaia
in Rosolie fenilia
in Slatina
zu Male Wuluk Rosilie
zu Hersik Wismäder
zu Hersik Bare
Desetnik Lore Raikovik hat
Jahr
Jure Sohn
Ivan Sohn
Matia Sohn
Marko
Paue
60//1/4/8/18
36//1/
24//1/
23//1/
22//1/
20//1/
Sa 6/4/8/18
14. Jure Fumych bey s. haus
in Coren. bey Laternik
in Beli Wuluk
in Suchaia
zu Rosolie
zu Slatina Wismäder
in Rosolie zu Male Wuluk
Jure Fumych
Leua filiol
Vide filiol
15
15
7
4
4
3
121/2
9
22
111/2
11
9
41/2
111/2
7
Sa 146
50//1/2/6/11
26//1
16//1
Sa 3/2/6/11
15. Mileta Todenik Walah hat bey s.
141/2
103/4
203/4
101/2
53/4
73/4
4
166
Karl Kaser
haus
in Cerbava zu Mala Wuluk
zu Velika Wuluk
in Suchaia
zu Rosolia fenilia
in Rosolia mala fenilia
in Hersich fenilia
in Hersich Bare
14
83/4
203/4
101/2
73/4
4
101/2
53/4
Sa 82
Mileta Todenik
[...] Sohn
Ilia [...]
50//1/2/2/6
16//1
18//1
Sa 3/1/2/6
Miche Surahnich
Vide Sohn
[Opaska: hat khein brieff]
16. Marko Trauiza Balach hat bey den
haus
bey Rebich
in Cerbava zu Velika Woluk
in Suhaia
zu Rosolie fenilia
Item in Boluk Rosalie
in Hersik Bare
Marko Trauiza
Boso Sohn
Mile Item Sohn
Mathe Steden
12
83/4
203/4
10 2/4
53/4
4
111/4
Sa 79
50//1/2/3/8
30//1
20//1
Sa 3/2/3/8
17. Mathe Steden bey haus
bey d. schanz
ltn Rebik
in Male Wuluk in Corbavia
zu Veliku Wuluk
zu Suhai
In Rosolie fenilia
Item in Suchaia
in Male Wuluku Rosolie
zu Hersik fenilia
in Hersik Bare
in Boluk
[Opaska: hat kheine Concesion brieff]
9
83/4
203/4
102/4
101/4
53/4
103/4
5 2/4
Sa 851/4
47//1/2/4/8
17//1
Sa 2/2/4/8
20. Michal Jantsik Walah bey haus
in Mala Wuluk Corbavia
in Veluka Wulu Corbava
zu Suchaia
in Rosolie fenilia
zu Rosolie Male
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
ltr haus auf ein [...] alh yber [...]
Michal Jantsik
Milos Sohn
Dragosa
15
11
9
21
103/4
10 2/4
8
41/4
103/4
6
4
Sa 1101/4
40//1/3/2
16//1
Sa 2/3/2/7
19. Juan Suton Walach bey haus
in Male Wuluk Cerbavia
in Velika Wuluch
zu Suchaia
in Rosolie wismäder
zu Rosolie Male
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
Ivan Suton
Mihal Sohn
12
6
101/2
81/2
201/2
101/4
101/4
7 2/4
4
101/4
5 2/4
7
Sa 1121/4
23//1/2/2/5
18. Miche Suralevich hat bey den
haus
Item [...] den haus zu tergine
in Male Wuluk Corbavia
zu Velika Wuluku i Corbavia
in Suchaia
zu Rosolie fenilia
in Slatina fenilia
in Rosolie Male Wuluka
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
ltn d. schanz
15
9
21
103/4
6
6
11
6
11
Sa 953/4
50//1/1/2/6
20//1/
16//1
Sa 3/1/2/6
21. Boso Bosanovik bey haus
in Malo Wuluku
15
9
167
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
zu Velika Wuluk in Corbava
zu Suchaia
in Rosolie fenilia
zu Rosaliah bey Gaia
in Malo Wuluku wismäder
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
Boso Bosanovik
hot Johr
Sauo brueder
21
103/4
6
6
4
11
6
Sa 883/4
40//1/3/4/9
20//1
Sa 2/3/4/9
22. Desetnik Jure Gaier bey haus
lte den haus bey den Rön
in Drasga
bey Carasol
bey d. schanz
in Rohik bey Schaterniz
Item Ibidem
in Veliku Wuluk Corbavia
zu Suchaia
in Rosolie wismäder
zu Slatine fenilia
zu Rosolie bey Gaia
in Hersik fenilia
in Hersik Bari
Desetnik Jure Gaier
hot
30//1/3/4/8
Sa 1/3/4/8
23. Stipan Kernpotich bey haus
Item ibidem
ober den haus v. d. Draga
bey Schaterniz
lete. Schaterniz
zu Belina Wulu in Corvania
zu Suchaia
in Rosolia fenelia
in Slatina
Item in ober Rosolie
in Hersik wismäder
in Hersik Bare
Stipan Kernpotik
hat
10
4
2
51/2
3
83/4
103/4
203/4
102/4
101/4
73/4
5
10 2/4
53/4
Sa 114 2/4
60//1/1/3/6
151/2
10
4
11
11
21
103/4
101/2
7
41/4
103/4
6
Sa 1213/4
Males Sohn
30//1
Sa 2/1/3/6
24. Simon Jantsits Walah bey haus
in Cerbava Mala Boluku
in Belim Wulukin Corbavia
in Suchaia
zu Rosolie
in Suchaia ober wosser
in Male Rosolie fenilia
in Hersik wismader
zu Hersik Bare
Simon Jantsits
15
81/2
21
103/4
103/4
6
51/4
11
8
Sa 961/4
30//1/3/8/12
[Opaska: hat khein brieff]
25. Miko Lenkik Walah hat
bey haus
in Rebik
zu Wuluk Bolicu in Corbavia
zu Suchaia
in Rosolie wismäder
zu Rosolie in Male Wuluku
in Hersik wismäder
in Hersik Bare
Miko Lenkik
Saua Sohn
Stipan Sohn
9
81/2
203/4
101/4
101/2
51/4
73/4
73/4
Sa 793/4
48//1/1/1/5
17//1/
16//1
Sa 3/1/1/5
[Opaska: hat khein brieff]
26. Anton Kouatsch ist vorhin ein Chatolisch gebesn
nun aber Walah
hat bey s. haus
14
Gude Rebik
81/4
in Belica Wuluk Corbavia
203/4
zu Suchaia
101/2
zu Rosolie wismäder
101/4
in Male Boluku Rosolie
71/4
in Hersik wismäder
8
zu Hersik Bare
73/4
zu Cerbava bey Woluz
11
Sa 973/4
Anton Kovacs
25//1/–/2/4
168
Juriza bruder
Karl Kaser
20//1
Sa 2/–/2/4
27. Todor Todorich Walah bey haus
bey Rebik
in Velika Wulu in Corbavia
zu Suchaia
in Rosolie wismäder
in Male Rosolie
in Hersik wismäder
zu Hersik Bare
Todor Todorik
14
81/2
203/4
101/4
101/2
7
103/4
73/4
Sa 891/2
26//1/2/2/5
[Opaska: hat khein brieff]
28. Jure Kaps bey haus
bey Rebik
in Veliku Wuluk
in Suchaia
in Rosolie wismäder
Item in Suchaia
in Male Rosolie
in Hersik wismäder
in Hersik Bare
Jure Kaps
Marko Sohn
14
83/4
203/4
101/2
101/4
73/4
7
103/4
73/4
Sa 971/2
46//1/1/2/5
20//1
Sa 2/1/2/5
29. Jacob Bissarovik bey s. haus
in Rebik
zu Wuluk Beliku Corbavia
in Suchaia
zu Rosolie fenilia
zu Klein Rosolie
in Hersik Rosolie
zu Hersik Bare
13
81/4
201/2
101/4
101/4
7
101/2
71/2
Sa 741/4
Jacob Bisarovik
40//1/4/4/9
Pere Raikovik
101/4
7
101/2
71/2
Sa 741/4
25//1/1/2/4
[Opaska: hat khein brieff]
31. Miko Novatsits der andere Sohn
bey haus
bey Schaterniza
Item Ibidem
zu Beliku Wulu Corbavia
in Suchaia
zu Rosolie Wismäder
zu Slatina fenilia
in Mala Boluku Rosolie
in Hersik fenilia
zu Hersik Bare
Miko Novatsits
15
11
9
21
103/4
101/2
8
4
43/4
6
Sa 100
30//1/3/3/7
[Opaska: hat kheine Concesion]
32. Pave Rosantik
in Voluk
bey d. schanz
gegen yber der schanz
bey der Cpitan Mesik Draga
Item ibidem
in Male Wuluku in Schaterniza
in Velika Wuluku Corbavia
in Suchaia
in Slatina fenilia
in Rosolie fenilia
in Male Rosolie fenilia
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
Pave Rosantik
[Opaska: hat khein brieff]
30. Pere Raikovik in
Rebik
in Woluk Velika Corbavia
zu Suchaia
in Rosolie fenilia
zu Khleine Rosolie
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
8
4
4
7
11
101/2
41/2
201/2
101/2
71/2
101/4
4
51/2
51/2
Sa 1123/4
24//1/2/2/5
[Opaska: hat khein brieff]
81/4
20 2/4
33. Saue Sakula ein Balah bey den haus
in Male Wuluk
15
83/4
169
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
in Weliku Wuluk in Corbavia
zu Suchaia
bey Gai Rosolie
In Rosolie wismäder
zu Male Wuluku Rosolie
in Hersik fenilia
in Hersik bare
Saua Sakula
Radivoi brueder
Peter der beyden Sohn
21
103/4
8
103/4
4
103/4
6
Sa 95
50//1/4/6/13
38/1
16//1
Sa 3/4/6/13
Michat Koloranin
Mathe Kosignat
19
83/4
203/4
10 2/4
53/4
73/4
4
61/2
Sa 83
50//1/1/5/7
35. Mathe Kosignat bey haus
Item ibidem
Item ibidem
in Rebik
in Beli Wuluk Corbavia
in Suchaia
zu Roslie fenilia
zu Slatina fenilia
in Male Wuluk bey Gaia
in Hersik wismäder
in Hersik Bare
5
7
103/4
83/4
203/4
10 2/4
53/4
73/4
4
10 2/4
6
Sa 963/4
30//1/3/8/12
[Opaska: hat khein brieff]
36. Peter Todorik Waloh bey haus
bey Beusniz
in Male Wuluk*
in Veliku Wuluk Corbavia
Peter Todorik
Radosa Sohn
103/4
6
8
41/4
103/4
6
Sa 1143/4
50//1/1/4/7
20//1
Sa 2/1/4/7
[Opaska: *Hiriber hat er eine Concesionsbrieff v. hl.
Misik [... ...]]
[Opaska: hat khein brieff]
34. Mihat Koloranin Woloh hot
bey haus
in Rebik
in Beli Wuluk Corbavia
in Suchaia
in Rosolie Wismäder
bey Gaia Rosolie
in Mala Wuluk bey Gaia
in Hersik Bare
zu Suchaia
in Rosolie fenilia
zu Slatina
bey Gaia
in Hersik Wismäder
zu Hersik Bare
15
24
9
21
37. Zanke Schudia bey s. haus
lte Rebik
zu Male Wuluku
in Beliku Wuluk Corbavia
zu Suchaia
in Rosolie Wismäder
zu Male Wuluku bey Gaia
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
Zanke Schudia
13
103/4
81/2
20 1/5
101/4
5 2/4
4
101/2
51/2
Sa 88 2/4
24//1/1/4/6
[Opaska: hat khein Concession]
38. Juriza Maichar bey haus
in Suchaia
bey Gaia Rosolie
in Hersik Bare
Juriza Maicher
8
11
61/2
6
311/2
28//1/2/1/4
39. Frane Babich [...] bey haus
in Corbava Beliku Wuluk
in Slatina
zu Suchaia
in Rosolie bey Gaia
in Rosolie fenilia
zu Hersik Bare
bey Schaterniza in Corbavia
in Werdo Schanz
ober Tsoluk
12
20 3/4
8
11
6
53/4
61/2
7
9
8
Sa 94
170
Frane Babich
Karl Kaser
36//1/3/4/8
Gergo Galion
[Opaska: hat kheinen brieff d. Concession]
40. Mathe Korokas bey haus
bey d. schanz
bey Schaterniza
Item ibidem
in Beliku Wuluk Corbavia
in Suchaia
zu Slatina
in Rosolie fenilia
in Mali Wuluk bey Gaia
zu Hersik Bare fenilia
zu Hersik Bare alhir
Mathe Korokas
24/1/–/5/6
41. Lore Tikiak bey haus
bey Garagula
bey d. schanz
Item Ibidem
zu Tsoluk
in Schaterniza
Item ibidem
in Beliku Wuluku Corbavia
zu Suchaia
zu Rosalia Wismäder
in Slatina fenilia
in Male Wuluk bey Gaia
in Hersik fenilia
in Hersik Bari
Lore Tikiak
42. Gergo Galion bey haus
bey den [...]
in Schaternize
Item ibidem
in Veliku Wuluk
zu Suchaia
in Slatina
in Rosalie wismäder
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
in Garaule
14
5
103/4
83/4
203/4
101/2
73/4
101/4
4
10 1/5
53/4
Sa 108
[Opaska: hat kheinen Concesionsbrieff]
43. Pave Stankovik lte s. haus
in Tergnie
in Schaterniza
in Beliku Wuluk Corbavia
zu Suchaia
in Slatina
in Rosolie fenilia
in Roslie bey Gaia
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
Pave Stankovik
15 1/5
4
5
3
10
11
11
21
11
101/4
8
41/4
103/4
7 2/4
1321/4
18//1/2/3/6
40//1/5/2/8
1/5/2/8
40//1/1/5/7
Sa 1/1/5/7
44. Milos Tsuitrozanin Walah
bey haus
in Schaterniz
in Velika Wuluk
in Suchaia
in Schaterniza
in Hersik fen.
in Hersik Bare
Milos Tsuitrozanin
hat
Juan
14
103/4
81/4
203/4
8 2/4
73/4
71/4
4
101/4
6
Sa 97 2/4
19
11
21
8
11
11
5
Sa 95
40//1/4/9/15
38//1
Sa 2/4/9/15
[Opaska: hat kheine Concesion]
81/2
11
101/2
81/2
201/2
101/2
71/2
71/4
101/2
5
3
1023/4
45. Vuio Terdon bey haus
bey Schaternitz
Item ibidem
in Beli Wuluk
in Suchaia
zu Slatina
in Rosolie fenilia
Rosolie bey Gaia
in Hersik wismäder
in Hersik Bare
Vuio Terdon
91/4
10 2/4
8 2/4
201/2
81/4
71/2
101/4
4
10 2/4
4 2/4
Sa 933/4
24//1/1/3/5
171
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
46. Micho Terdon bey haus
bey Schaterniz
in Beliku Wulku
in Suchaia
in Slatina
zu Rosolie fenilia
12
101/2
201/2
81/4
71/2
10 1/2
in Rosolie bey Gaia
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
Micho Terdon
4
101/4
41/2
Sa 873/4
30//1/2/2/5
47. Mathe Santik bey haus
bey der schanz [...] bey der Cula
Item ibidem
Item ibidem
bey Garaule
bey Schaterniza
in Mala Wuluku lter Schaterniza
bey Velika Wuluk Corbavia
in Suchaia
in Rosolie fenilie
in Slatina
in Rosolie bey Gaia
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
Mathe Santik
28//1/2/3/6
49 [!] Marko Bosik bey haus
Item ibidem
in Schaernizu
in Veliku Wuluku Corbavia
zu Suchaia
in Slatina
in Rosolie fen.
in Rosolie bey Gaia
in Hersik fen.
in Hersik bare
Marko Rosik
Juriza Sohn
113/4
31/4
4
4
51/4
10 2/4
8 2/4
201/2
81/2
51/4
71/4
4
101/2
51/2
Sa 1083/4
40//1/2/3/7
16//1
Sa 2/2/3/7
[Opaska: hat khein Concessionsbrieff]
13
10 2/4
81/4
20 2/4
81/4
7 2/4
5 2/4
4
101/4
5 2/4
931/4
50. Jacob Monze bey haus
lter dem gschlos h. d. [...]
zu Schaterniza
Item ibidem
in Velika Wuluku
in Suchaia
in Slatina
zu Rosolie fen.
Rosolie bey Gaia
in Hersik fen.
in Hersik Bare
Jacob Monze
13
2
101/2
81/4
20 2/4
8 2/4
7 2/4
51/4
4
101/4
5 2/4
Sa 951/4
30//1/2/4/7
[Opaska: hat khein Concesionbrieff]
51. Lore Fumik bey haus
bey Garaule lt bey d. schanz
Item bey Garagule
lter d. gschlos
zu Schaterniza
Item ibidem
in Veliku Wuluku Corbavia
zu Slatina
in Rosolie fenilia
in Rosolie bey Gaia
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
in Suho polie
Lore Fumik
Mathe brueder
25//1/2/4/8
20//1/
2/2/4/8
52. Stefan Tserenkovik hat bey haus
in Male Wuluku
in Veli Wuluk Corbavia
in Suhaia
zu Slatina
in Rosalie fen.
in Rosalie bey Gaia
in Hersik Bare
in Hersik fenilia
Stefan Tserenkovik
Jacob Sohn
15
7
6
31/2
11
83/4
21
8
53/4
4
103/4
6
53/4
Sa 112 2/4
55//1/1/3/6
25//1
14
81/2
203/4
81/4
73/4
5 2/4
4
10 2/4
53/4
Sa 85
172
Karl Kaser
2/1/3/6
53. Zuio Mirik Walah bey haus
in Male Wuluku bey Schaterniz
in Beliku Wuluk Corbavia
in Slatina
Item Ibidem
in Rosalie fenilia
in Rosolie bey Gaia
in Hersik fen.
in Hersik Bare
Zuio Mirik
14
71/2
203/4
81/2
73/4
51/2
4
101/2
53/4
Sa 841/4
30//1/2/2/5
[Opaska: khein brieff]
54. Milan Kiosik Walah bey haus
bey Schaterniz Male Wuluk
in Weliku Wuluk Corbavia
in Slatina
zu Suchaia
in Rosolie fenilia
in Rosolie bey Gaia
in Hersik wismäder
in Hersik Bare
Milan Kiosik
Laso brueder
Janko brueder
15
83/4
21
8
93/4
53/4
4
103/4
6
Sa 89
36//1/4/10/17
33//1/
30//1
Sa 3/4/10/17
[Opaska: khein brieff]
55. Radoiza Kiosik Walah bey haus
in Male Woluku bey Schaternizu
in Veliku Wuluku Corbavia
in Suchaia
zu Slatina
in Rosolie fen.
in Rosolie bey Gaia
in Hersik fenilia
in Hersik Bari
Radoiza Kiosik
30//1/2/1/4
[Opaska: hat kheine Concession]
15
83/4
21
93/4
8
53/4
4
103/4
6
Sa 89
56. Mathe Perkovik by haus
in Male Wuluku bey Schaternizu
in Veliku Wuluku Corbavia
in Suchaia
Item in tergnie
zu Tsoluk
in Rosolie bey Gaia
in Rosolie Wismäder
in Hersik fenilia
in Hersik Bara
Mathe Perkovik
hat
Micho Sohn
Cuia Item Sohn
50//1/2/1/6
19/1
16/1
3/2/1/6
57. Martin Saffik et Juan Saffik stehen
bey einander bey haus
zu Karaula
Item ibidem
bey der schanz
in Mala Boluk
in Veliku Wuluk Corbavia
in Suchaia
in Slatina
in Rosolie fen.
in Rosolie bey Gaia
in Hersik fenilia
in Hersik Bara
Martin Saffik
Juan Saffik
5
81/2
201/2
91/4
91/2
7
4
101/4
10 2/4
7 2/4
Sa 92
111/2
41/4
2 2/4
2 2/4
91/4
203/4
83/4
73/4
101/4
4
103/4
53/4
Sa 98
28//1/4/5/11
24//1
Sa 2/4/5/11
[Opaska: hat kheine Concession]
58. Juan Plasanin bey haus
lter s. haus
in Rebik
in Breg bey Silaz
in schanz bey d. Kula
in Slatina
bey der Mesik Drasa
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
15
12
5
5
6
5
81/4
53/4
6
Sa 68
173
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Juan Blasanin
Vid Sohn
Mathe Sohn
51//1/3/4/10
22//1
16//1
Sa 3/3/4/10
Juriza Sohn
[Opaska: kheine Concesion]
[Opaska: khein Concession brieff]
59. Vuk Ifkovik bey haus
zu Tergnie
bey Schatterniza
in Veliku Wuluku
in Suchaia
in Slatine
in Rosolie Wismäder
Rosolie bey Gaia
in Hersik Wismäder
zu Hersik Bara
Vule Ifkovik
13
91/2
101/4
20 2/4
8 2/4
4
51/2
41/4
101/4
51/2
Sa 911/4
Jue Fronich
Jure Sohn
Vide Sohn
Stipe Sohn
62. Vuk Montsilovik Balah bey haus
bey Rebik
in Velika Wuluku Corbavia
in Suchaia
zu Rosolie fenilia
in Slatina fenilia
in Malo Wuluku bey Gaia
in Hersik wismäder
In Hersik Barik
Vuk Montsilovik hat
Johr
Michal filiol
36//1/1/5/7
60. Jue Fronich bey haus
in Hersik wismäder
in Hersik Bara
14//1
Sa 4/1/5/10
18
9 2/4
6
Sa 29 2/4
40//1/–/4
20//1
19//1
16//1
Sa 4/–/4
40//1/–/3/5
16//1
2/–/3/5
[Opaska: hat kheine Concession brieff]
63. Petko Schuti Walah bey haus
bey Rebik
in Velika Woluk Corbavia
in Suchaia
in Slatina
zu Khleine Rosolie
in Male Wuluk
in Hersik Bare
in Hersik fen.
[Opaska: hat khein brieff]
61. Miko Furnik bey haus
zu Tergnie
in Male Wuluku bey Rebnik
in Velika Wuluk in Corbava
in Suchaia
zu Rosolie fen
in Slatina fenilia
in Rosolie bey Gaia
in Hersik Wismäder
in Hersik Bara
14
103/4
83/4
203/4
10 2/4
51/2
71/2
4
101/2
51/2
Sa 973/4
Miko Furnyck
Vide Sohn
Bare Sohn
50//1/1/5/10
23//1
20//1
22
83/4
203/4
10
101/4
71/4
4
103/4
6
Sa 1101/4
Petko Schuti
Vutsen brueder
24
83/4
103/4
101/2
73/4
101/4
4
101/4
51/2
Sa 913/4
45//1/3/4/9
40//1
Sa 2/3/4/9
[Opaska: hat khein brieff]
64. Radovan Vukiden Walah hat bey
s. haus
in Schaterniza bey Rebik
in Velicu Wuluk in Corbavia
zu Suchaia
in Rosolie fen.
in Slatina fen.
zu Male Wuluk bey Gaia
in Hersik fen.
in Hersik Bare
11
81/4
101/4
101/4
101/4
71/4
4
101/4
61/2
Sa 78
174
Radovan Vukaden
Karl Kaser
30//1/2/3/6
[Opaska: khein Concessionbrieff]
65. Mihata Tukulia Walah bey haus
in Schaternize
in Veliku Buluk Corbave
zu Suchaia
in Rosolia wismäder
zu Slatina
Rosolia prima Gaia
in Hersik wismäder
in Hersik Bare
Mihata Tukulia
Nenko Sohn
Vuk
Periza
16
11
21
103/4
101/4
8
4
11
7
Sa 99
48//1/4/3/11
30//1
20//1
18//1
Sa 4/4/3/11
[Opaska: khein brieff]
66. Mathe Bukovich bey haus
bey der Mesik Cpt. Draga
bey den müllen zu Buluk
in Veli Buluk Cerbava
in Suchaia
in Rosolie wismäder
in Slatina
in Mala Woluk
in Hersik fenilia
in Hersik Bare
Mathe Bukovik
Micho figlio
Vuk figliol
13
101/4
81/4
201/2
101/4
101/4
71/4
4
101/2
61/2
Sa 1003/4
40//1/2/1/6
20//1
16//1
Sa 3/2/1/6
67. Martin Kresnarik bey haus
bey denen müllen
in Male Wuluk
in
in
in
in
in
in
Veliku Wuluku Corbavia
Rosolie Wismäder
Slatina
Rosolie bey Gaia
Hersik Wismäder
Hersik Bare
Martin Kresnarik
35//1/3/2/6
[Opaska: hat kheine Concesion]
68. Miko Stankovich bey haus
bey denen millen lter den haus
in Male Wuluk
in Velika Wuluku in Corbava
in Suchaia
in Rosolie Wismäder
in Slatina Wismäder
in Rosolie bey Gaia
in Hersik
in Hersik Bare
Miko Stankovik
Jurisa brueder
13
101/4
81/2
201/4
101/4
101/4
103/4
4
101/4
61/2
Sa 104
30/1/3/4/9
20/1
Sa 2/3/4/9
69. Miter Merkovik Walah bey haus
in Male Wuluku zu Rebik
in Veliku Wuluku Corbavia
in Suchaia Dola
in Rosolie bey Gaia
in Hersik wismäder
in Hersik Bare
Miter Merkovik
Pere brueder
13
12
81/4
201/2
10
71/4
4
101/4
61/4
Sa 911/4
4
81/4
201/2
101/4
4
101/4
71/2
Sa 75
45//1/3/2/7
30//1
Sa 2/3/2/7
NB der Smalziz vndter den Gralat Carlstatt hat mit Cilicia
vndter Vdbina 15 tagpau
175
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Conscriptio terrenorum et hominum in Udbina, welche Haubtmanschaft in Corbavia ligend ist
Köpf zu
waffen tragen
Strikh
Capitaniy Loci ist der Juan Messich hat in alleinigen
2: orth ohne Concessionbrieff
in allen Seellen
oder khöpf
220
1
1
2
86
1
3
4
-
-
-
-
285
1
3
4
Juan Rofikh hat in 9: orth
Rendg: Donug: Borochus Vicentius Momitsik hat in
12: örther 115 1/2 Strikh
Proculab Mathe Novakik hat in 10: orth
Weibs-bilder
fendrich Mathe Besel hat in 17 orth so in d.
Conscription alle benenet grundt
149
1/2
2
6
8
Desetnik Miko Sertik hat in 14: örther
123
1/2
2
10
12
Desetnik Pere Rusik hat in 14: örther
118
1/8
3
9
12
Nicola Novatsik hat in 16: örther
129
1/8
1
8
9
Juan Kolgion hat in 10: örthern
101
1/4
1
7
8
Vid Messik hat in 13: örthern
121
1/4
3
8
11
Pere Tresenucich hat in 10 örther
1091/2
1
6
7
Juan Kersnavich hat in 10 örther
99
4
6
10
Stipan Glabusar hat in 9: örther
741/2
1
3
4
Desetnik Lore Raikovik in 15 örther
146
6
12
18
Jure Fumych hat in 10 örthern
99
3
8
11
Marko Trauiza Wallah hat in 8 örther
79
3
5
8
Diser hat einen Concession brieff v. hl: Jl. Ronaza
ltn 30 April 1711: Jedoch nur al bis Jur
auflieggt der Commission
Mathe Studen hat in 12 örthern
112
1/4
1
4
5
Mihe Surelevich hat in 11: örthern
110
1/4
2
5
7
Juan Sutan Wallah hat in 9: örthern
85
1/4
2
6
8
Michat Jantsik Wallah hat in 9: örthern
95
3/4
3
3
6
Bosso Bosanovik hat in 9: örthern
88
3/4
2
7
9
Desetnik Jure Gaier hat in 14: örthern
114
2/4
1
7
8
Stipan Kernpotich hat in 12: örthern
121
2/4
2
4
6
Janke Schudia hat in 9: örthern
88
2/4
1
5
6
Juriza Maichar hat in 4: örthern
31
2/4
1
3
4
94
1
7
8
Frane Babich hat in 10: örthern
176
Karl Kaser
Köpf zu
Weibs-bilder
waffen tragen
Strikh
Mathe Korokos hat in 11: örthern
108
in allen Seellen
oder khöpf
1
5
6
Lore Tikuk hat in 14: örthern
132
1/4
1
5
6
Gergo Gation hat in 11: örthern
102
3/4
1
7
8
97
2/4
1
6
7
Pave Stankovik hat in 10: örthern
2
13
15
3/4
1
4
5
3/4
1
4
5
108
1
5
6
2
5
7
Milos Tsuitrozanin hat in 8: örthern
95
Vizo Tudon hat in 10: örthern
93
Micha Tudon hat in 9: örthern
87
Mathe Sautztik hat in 14: örthern
Marko Bosik hat in 10: örthern
93
1/4
Jacob Manze hat in 11: örthern
95
1/4
1
6
7
Loure Fumik hat in 13: örthern
112
2/4
2
6
8
85
2
4
6
1
4
5
Stefan Tserenkovik hat in 9: örthern
Zuio Mirik Wallah hat in 9: örthern
84
1/4
Milan Kiosik hat in 9: örthern
89
3
14
17
Radoiza Kiosik Wallah hat in 9: örthern
89
1
3
4
Mathe Berkovik hat in 10: örthern
92
3
3
6
Martin Saffik et Juan Saffik hat in 12: örthern
98
2
9
11
Juan Blasanin hat in 9: örthern
68
3
7
10
Vule Ifkovik hat in 10: örthern
91
1/4
1
6
7
Jue Franich hat in 3: örthern
29
2/4
4
4
8
Miko Fumÿck hat in 10: örther
97
3/4
4
6
10
110
1/4
2
3
5
91
3/4
2
7
9
Vuk Montsihovik Balah hat in 9: örthern
Petko Schuti Wallah hat in 9: örthern
Radonan Vukaden Wallach hat in 9: örthern
78
1
5
6
Mihatu Tukulia Wallah hat in 9: örthern
99
4
7
11
3
3
6
1
5
6
Mathe Berkovik hat in 10: örthern
100
3/4
Martin Kresnarik hat in 9: örthern
91
2/4
Miko Stankovik hat in 10: örthern
104
2
7
9
Mitar Merkovik hat in 8: örthern
75
2
5
7
150
-
-
-
119
402
496
der Smalzih vnter den Generalat Carlstatt hat
mit Cilicia vnter Udbina 15: tagbau
7135
3/4
177
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Conscriptio Terrenorum in Mutilich
sub Capitaneubu Udbinensi
Conscriptio Terrenorum in Mutilich sub Capitaneubu
Udbinensi one e la Misura come in Udbina prine Sano li
Chatolici dppo li Baluhi.
1. Dnus Parochus Vicentius Mariuchich Jun.
sotto Casa
in luchi
in Zagere
in Mechuglie
in Zorluk
in alio locco
più ini
in Hondich
ibidem
ibidem
in Klapanize
in Meregeno poglie
in Krazane
in Rosuglie in altro loco
Sopra Rudka
13
111/2
10
5
41/2
7
71/2
31/4
41/2
4
4
51/4
31/4
21/4
6
Sa 91
Per liarme e com preso in Udbina
2. Porkulab Dubraucih sotto Casa
in Otoz
in Smerdeglia
in Scoz Vragnie
u Pozasbine ides loco
Item ibidem Scozo Vrancu [?]
In Hertesaue
in Clapouiza
in Ondich
in Suchai
totto Cula
Apreso Cula
in Chioluk
Apreso Plotniza
Proculab Dubrovaz
52//1/4/3/8
Sa 1/4/3/8
19
17
8
19
10
12
12
11
14
14
19
16
13
6
Sa 190
3. Knes Miho Zuitovich sotto Casa
in berdo Ros
in luchi
Apreso Begouiza
Item apreso Begouiza
in Chioluch
in Chioluch deto
in deto locco
Item in deto Chioluch
Item in deto Chioluch
Apreso Vdbina Dola
piu in deto locco
piu in 3.° loco
in Dol
in Scuzeurane
na Kariazkog Mege
in Scuzeurane
piu in deto locco
ibidem
in Zaieniza Mula Fenu
in Zaieue Veli Feni
in Tereno dell Offizio
in Suchai
in Ondich
in Ondich
in Umeragin Poglie
in Clapauiza Feni
in Crazagnie
in Berdo Chioluch
in Otoz
Knez Zuitovich
Miho figliol
Jure figliol
16
4
9
8
5
51/4
21/2
5
31/4
6
51/4
4
5
3
3
51/2
21/2
51/4
8
8
101/2
91/2
6
4
51/2
61/2
11
21/4
5
61/2
Sa 182
40//1
18//1
16//1/4/4
Sa 3/4/4
4. Alfiere Miho Simatouich sotto la Casa
in Candich
in Ondich
31
221/2
71/4
178
Karl Kaser
in Suchai
in Zaire
in Scozeuran
Soura Zaierou in berdo
Soura Male Zaierize
in Chioluch
Luku u Hruschu
in Otaz
Apreso Duhutovaz
in Otaz
in Clapauiza
Terra Offizio
Miho Simatouich
Coganto Carlo
101/2
111/4
11
10
101/2
22
5
51/4
103/4
11
10
6
Sa 184
26//1
30//1/1/4
2/1/4/7
5. Stipo Zuitcouich sotto Casa
in berdo
in Otaz
in Zaien
in Draga apreso Koziu[.]an
Vishe Smereglia
in Chioluch
Apreso logua
in Chioluzk
in Chioluk
in Bos:
Apreso Vedenu dola
in Suhai
in Ondich
piu deto locco
in Omeragne Poglie
Stipe Zuitcouich
Filiph Figliolo
17
61/2
61/2
101/4
6
61/2
41/2
71/2
41/2
91/2
21/2
11/4
5
31/2
41/2
71/4
Sa 1053/4
40//1
16//1/1/5
2/1/5/8
6. Jure Janderlouich sotto Casa
in Berdo
in luche
in Zaiere
dietro Zaieri
in Scozeurane
Sopra Mala Zaieru
Apreso Basarina Casu
in Chioluch
in altro loco Chioluch
in Suhai
23
3
71/2
101/4
6
21/2
61/2
6
4
51/4
5
in Ondich
ibidem
in Omeragino poglio
Janderlouich
Miho Figliol
31/2
41/4
71/4
Sa 94
45//1
20//1/–/5
Sa 2/–/5/7
7. Miho Agustin in sotto Casa
in Otaz
in Zagare
Soura Zaieriza
in Chioluk
in altro locco ibidem
in Zaiere
in Suhai
in Ondich
in altro luogo Ondich
in Omeraga poglie
Apreso Vodeni Dol
Miho Agustin
Ive Figliol
Gergo Figliol
Marco
40//1/
22//1/
19//1/
16//1/1/2
4/1/2/7
8. Mate Naifufor sotto Casa
in luchi
in Zagere
in Scozeurane
Ibidem
in Berdo soura Scozeu:
in Chioluch
in Chioluch
Apreso la Sepoloura del. Cap.
in Suhai
in Clapauiza
Mate Naifufor
221/2
71/2
6
5
6
5
61/4
5
31/2
41/4
51/4
21/4
Sa 771/2
111/2
61/2
7
81/4
31/4
31/4
51/4
71/4
71/4
41/4
71/4
Sa 71
30//1/2/2
1/2/2/5
9. Gergo Naifufor sotto Casa
in luchi
in Zagere
in Scozi Vrane
in Rosugliah
in berdo apreso Meia Koriarsche
in Chialuch
33
7
71/4
81/4
31/4
31/2
51/2
179
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
item in deto locco
sotto la Sepoltura del Cap.
in Suhai
in Clapauiza
Gergo Naifufor
71/2
71/4
4 1/2
71/4
Sa 941/2
20//1/–/4
1/–/4/5
10. Miho Gerich sotto Casa
Scoziurane
ibidem
Mala Juriza
Chioluk
Apreso Greb
Suhai
Ondich
Omerago Poglie
Veli Zagere
Miho Gerich
191/2
61/4
51/2
41/2
6
61/2
31/2
6
61/4
101/4
Sa 741/4
30//1/2/5
1/2/5/8
11. Jure Munich sotto Casa
In Zaiere
In Zaiere Fen
in Scozerane
in Chioluch
ibidem
Apreso Dol
in Berdo
in Clupauiza
in Ondich
in Suhai
Jure Munich
26
11
51/4
8
8
8
31/2
3
81/4
81/2
21/2
92
35//1/3/4
Sa 1/3/4/8
12. Miho Munich sotto Casa
in luchi
in Berdo
in Chioluk
Apreso Verba
Apreso Vodenu Dolu
in Suhaie
in Ondich
in Clapaviza
in Zaiere
31
5
3
6
8
5
4
41/2
81/4
71/4
82
17//1/–/3
1/–/3/4
Miho Munich
13. Mathe Schelko bey haus
in luchi
Ibidem
zu Berdu
in Rosulie
unter Luka
unter Tsheir
in Suchaia
zu Ontits
in Omeragopolie
zu Klapouiza
Mathe Schelko
weibs bilder
Johr
35//1
4
5
in allen
14. Miko Gerits bey haus
in Luchi
ibidem
in tsheir
in Scoffiterane
Ibidem
in Suchaia
in Klapauiza
Miko Gerits
weibspersonen
Johr
121/2
7
6
31/2
71/4
6
51/4
81/4
553/4
30//1
3
Sa 4
15. Mathe Dubrautsik bey haus
in luki zu hersna [?]
zu Rosulie
in Luka Zu tsheir
in Kotsifane
in Kioluk
ibidem
zu Schermia
bey Ondik
in Suchaia
zu Klapaniza
zu tseier
Mathe Dubrautsik
Stipe bruder
16
71/2
6
31/2
51/2
71/4
101/4
2
81/4
6
8
Sa 801/4
Johr
25//1
20//1
2
201/2
71/2
41/2
2
61/2
4
4
3
41/2
21/4
81/4
111/4
781/4
180
unmindige
weibsbilder
Karl Kaser
in allen
2
4
8
16. Mathe Bakarik bey haus
in Luka
zu tsheir
in hotsifane
Ibidem
Ibidem
zu Chioluk
zu Ondik
zu Klapaniza
Mathe Bakarik
vnmindige
weibsbilder
24
71/2
113/4
71/2
51/4
6 2/4
11
5
8 2/4
87 2/4
Johr
35//1
3
3
7
in allen
[Randbemerkung: Hat eine Concession [... ...]]
17. Mathe Bakarik brueder des ersten
hat bey haus
zu tsheir
bey Degouatsa Voda
Mathe Bakarik
Jöhr
vnmindige khinder
weibsbilder
3
17
14
Sa 34
18
71/2
7
9
6
8
71/2
6
8
7
31/2
51/2
Sa 93
Jure Tseronkouik Johr 40//1
vnmindige khinder
4
2
Weibsbilder
7
in allen
19. Jondre Staitacher bey haus
50//1
5
3
Sa 9
20. Martin Valentin bey haus
zu Berdo
in Luki
zu tsheir
ibidem
in Skottifrane
in Vise Male tsaicite
zu Baserene Kukie oder Chioluk
in Chioloku
Ibidem in Chioluku
in Suchaia
in Ondikiu
Ibidem
in omergnia polie
unmindige khinder
23
3
71/2
101/4
6
21/2
61/2
6
4
51/4
5
3 2/4
4 2/4
71/4
Sa 941/4
Johr
60//1
2
5
8
in allen
21. Caspar Tedinont bei haus
in Berdu
in Luku
in tsheirsa
unter tsheir
in Skatinfrane
in Vise Male tseierze
in Kioluku
Ibidem
Ibidem
in Suchaia
in Ondikiu
Ibidem
in omeragia Polie
Caspar Tedinont
Janko Sohn
36
71/2
6
61/4
41/4
71/4
Sa 671/4
Jondre Staitacher Johr
vnmindig mans bilder
Weibsbilder
Martin Valentin
brider kheine
weibsbilder
33//1
5
2
Sa 8
18. Jure Tseronkouik bey hauss
In Luka
bey Bregouats
in Chieluk
zu Berda
in Skatsi frane
zu tsheir
in Suchaia
zu Ondik
Opergana Polie
in Vodina Dola
in Male tsheir
in Kioluku
in Gotti frane
zu tsheir
in Suchaia
in Clogauiza
Jöhr
80//1
20//1
Sa 2
1
23
3
41/2
101/4
6
21/2
61/2
6
4
51/4
5
31/2
41/4
71/4
Sa 94
181
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
weibspersonen
in allen
5
8
22. Stanko Verbaraz bey haus
In Luka
zu tsheir
unter tsheir
in Skatsi frane
in Vise Male tsaierize
in Kioluk
Ibidem
Ibidem
in Suchaia
in Ondikiu
Ibidem
in omergia Polie
Ibidem
in omeragnie polie
23
71/4
101/4
6
22/4
62/4
6
4
51/4
5
3 2/4
41/4
71/4
Sa 903/4
Stanko Verbonaz
Johr 40//1
unmindige manspersonen
2
3
weibspersonen
5
in allen
23. Jarne Pinter bey haus
in tuku
in tsheir
in klein Rebik
in Skotsifrane
zu Ibidem
bey Vodine Dole
Ibidem
In Suchaia
in Ondich
zu omeragnia polie
17
61/2
121/2
61/4
63/4
32/4
4
7
32/4
42/4
101/4
Sa 81 1/2
Jarne Pinter
30//1
unmindige manspersonen
2
5
weibspersonen
in allen Sa 8
24. Jacob Jureta bey haus
in Berdo
zu Luku
in tsheir
unter tsheir
zu Skotsifrane
in Vitse Male tsarize
in Chioluk
Ibidem
Ibidem
in Suchaia
in onedikiu
Jacob Jureta
Miho Sohn
Giosipp
41/4
71/4
911/4
Johr
weibspersonen
58//1
23//1
16//1
3
5
8
25. Lucha Saga bey haus
in Luku
in vise Skotsifrane
Ibidem
Ibidem
in tsheir
in Chioluku
Ibidem
Ibidem
zu Klopauiza
in ondik
zu Suchaia
Lucha Saga
Juan Sohn
weibsbilder
10
5
71/4
4 2/4
7
10
7
71/4
4
61/4
9
21/4
Sa 79 2/4
Johr
40//1
20//1
in allen
2
4
in allen Sa 6
dise 25: beschriben guet leuthen Murlaken oder
Chatolische, wurte nur der Jenige vorgemelte vorgibt
einen brieff zu haben, di ÿbrigen haben kheinen
Concessionbrieff.
Folgen nun die Walahen
201/4
3
71/4
101/4
6
21/2
61/2
6
4
51/4
5
32/4
1. Knes Vuk Galouik bey haus
in Ondik
in tsheir
in Chioluk
in Perdi
potmer dolie
in Klogouiza
officiergrunt zu tsheir
Knes Vuk Galouik
Milisan brueder
Todor Sohn des ersten
40//1
36//1
20//1
110
20
20
18
8
8
25
209
10
Sa 219
182
Karl Kaser
In capaces od orma
frem.
Kusman Item Sohn
19//1
Jovan Item Sohn
18//1
Peter Vötter
18//1
16//1
Males Sohn des Milisa
zum waffen
7
vnminidige manspersonen
8
4
weibsbilder
in allen 19
2. Zuio Galeuik bey haus, diser brueder des vorgemelten
Knes
Vuk Galouik gegeben hat
70
in Gandik
10
in tsolok
10
in tseierza
14
unter tseierza
5
in Berdu
5
20
in Klopaniz
134
Zuio Galeuik [... ...]
3. Jouan Krecouik apud dom
in Gondÿch
in omoragine Polie
bey Potrosichie
in Vkapiza
in Ondich
zu tsheir
in Chioluk
in Werdo
Jouan Krepouik
Radoe brueder
Jure brueder
98
10
30
10
20
8
12
15
15
Sa 218
Johr
30//1
36//1
33/1
3
in Capaces ad orma Gen. Mas. 4
9
Gen. frem.
16
Sa
4. Jure Perich apud dom
za uodom
in Corluk
[.] sudedel
in Berdo
tsaer
in Hondich
in Klopouiz
Patrasiz
Suhai
Jure Perich
49
13
9
4
6
10
3
10
2
6
112
40//1
4
4
9
5. Jouan Radocheuich apud dom
Jezero
tsaer
sudedel
Morluk
Charez
Homeraga
Klopouiz
Suai
Berdo
apud dom Ratko
Jouan Radoheuich
frater Borko
Juan frater
in capaces
frem
30//1
24//1
20//1
3
1
4
8
6. Jouan Popouich apud dom
Ondich
Klogouiz
Hondich
Grede
Berdo
tsurluk
tsariz
ibidem
Stublich
Jouan Popouich
filius
filius radota
filius Gerpson
filius Lazo
filius Milouan
in capaces
frem
47
5
4
4
12
5
10
15
6
5
5
118
90
30
34
4
10
8
16
10
10
7
219
56//1
28//1
26//1
24//1
20//1
17//1
6
1
5
12
7. Petar Ostrokaga apud dom
Berdo
Tsaeriz
Stublich
Tsurluk
Hondich
110
18
12
10
3
10
183
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Gerlo
Klapouiz
Homeraga
10
20
12
205
Petar Ostrokaga
filius Jouan
filius Mihail
filius Lazo
nepos Stanisau
nepos Janko
70//1
40//1
37//1
30//1
18//1
16//1
6
1
9
10
in capaces
frem.
in capaces
frem.
62
13
8
24
3
20
130
40//1
3
5
8
9. Vuk Conchor apud dom
Kondich
Poliu Hondeg
Corluk
Berdo
Tsaer
Klapouiz
item
Vuk Conchor
filius Petar
filius Jacou
filius Dragoilo
In capaces
frem.
100
10
6
15
15
3
20
50
219
60//1
40//1
30//1
Summa
9. Mihailo Hropaich dom
Bodink
Corluk
Suer dol
Item
Item
4
7
7
18
3
3
3
9
6
6
3
209
Mihailo Hropaich
frater Simo
frater Radoiza
8. Miliuoi Gallouich domin
Berdo
Kondich
Corluk
Hondich
Klapouiz
Miliuoi Gallouich
incapaces
frem.
Osinuz
Dragi
Stublich
Hondich
Kiachan
Klapouiz
Polie Hondeg
25//1
84
12
4
6
10
50
40//1
20//1
Summa
3
6
9
18
30//1
[Opaska: Hat ein Concessionbrieff]
11. Mikula Komadina dom
Homerag Polie
Stublich
Berdo
Corluk
Platiz
Klapouiz
Mikula Komadina
filius
filius
60
10
10
5
5
12
6
108
40//1
20//1
16//1
3
3
frem.
6
Summa
12. Stanoe Basarich dom
item
Tsaer
item
item
Stochiurana
item
Tsorluk
item
item
item
Klapouiz
Stanoe Besarich
frater
In capaces
40
7
16
12
3
6
12
11
5
2
9
17
149
49//1
36//1
2
2
184
frem.
Karl Kaser
Summa
9
13
13. Batko Stanich dom
Klapoiz
Batko hat anos
filius
frater
35
15
50
40//1
20//1
17//1
3
3
3
9
in capaces
frem.
14. Nouak Topuiza dom.
Tsierluk
Skouana
Hantouaz
Tser
Hondich
Klapouiz
Nouak
filius Radota
Marko
Radoiza
Vasil
in capaces
frem.
40
5
18
16
7
5
17
108
40//1
30//1
20//1
20//1
16
5
3
6
Summa 14
unmindige mansbilder
Weibsbilder
70//1
22//1
17//1
17//1
5
1
4
Sa 10
Prodan Krignaik
Johr
Stoian Sohn
vnmindige mans bilder
Weibsbilder
Johr
vnmindige manspers.
weibsbilder
90
12
2
4
10
2
9
6
16
Sa 151
26//1
40
8
4
6
Sa 58
30//1
18//1
16//1
3
2
2
Sa 7
18. Milossau Stanik bey haus
in Tsoluk
in Tandossgka
zu Klopauiza
bey des Radkoue hauss
Milosau Stanik
Incapaces Ger.
fremi.
Johr
21
5
5
3
1
Sa 35
40//1
3
4
Sa 8
19. Saua Haiduk bey haus
habet Annos
infantes Mas.
frem.
40
10
10
6
5
5
10
2
6
4
Sa 98
60//1
20//1
2
1
2
Sa 5
17. Saua Luben bey haus
zu Tsheir
in Kotsifran
in Klopauiza
Saue Luben hat
Radosaff Vötter
Trososaff
15. Vatsik Maiestrofik bey haus
bey Radinku
bey Verbasu
in Tserluk
Ibidem
under Radcoue Kukie
zu ondik
in Omeragin polie
in Vklapiuiza
Vatsik Maiestroffik Johr
Milanko Sohn
Petar Sohn
Vucatin Sohn
Stipan Veter des ersten
16. Prodan Krignaik bey haus
in Tsoluk
in Verdi
bey des Milouan haus
in omeragine polie
zu Gerli
in Klopinice
bey Rado Koprus haus
zu Werda
in Luku
50
50
37//1
1
3
5
20. Radouan Haiduk apud dom
Tsorluk
31
12
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Skativrana
Tsaeriz
Krachian
Suhai
Skativran
frenile
habet annos
frater Jouiza
frater Radissa
filius Milisan
filius Milassin
in capaces
freme
13
12
7
6
7
11
99
50//1
25//1
23//1
18//1
5
6
8
Summa 19
21. Stipan Haiduk apud dom
ad Mlin
Tsoiluk
item
Skochiuran
Suhai
Krachon
frenilia
habet annos
frem.
habet annos
filius Radouan
filius Janko
in capaces
frem.
30
22
12
6
7
3
5
51/2
901/2
30
22
6
5
111/2
741/2
80//1
30//1
26//1
3
4
3
Summa 10
23. Hadon Kernoich apud dom
Klapouiz
Zanosi
Berdo
Corluk
ite
Cad.
Stubail
habet annos
filius Vuk
filius Boxo
item Vuchen
Item Ilia
in capaces
frem.
35//1
30//1
1
Summa 2
22. Stoian Bastah apud dom
Tsoiluk
Klapouiz
Suai
Tsaer
Rosulia
in capaces
frem.
56//1
25//1
20//1
17//1
16//1
5
3
5
Summa 13
habet annos
filius Iuiza
31
13
12
7
6
11
80
60//1
30//1
16//1
3
3
5
Summa 11
25. Danilo Vzelaz apud dom
Caier
Handich
Klapouiza
frenile
in capaces
frem.
14
11
7
7
12
7
7
51/2
5
751/2
24. Marco Kosouaz apud dom
Skachiuran
Coiluk
item
Suhai
frenile
habet annos
filius Koio
nepos Pero
185
12
11
12
16
51/2
461/2
50//1
16//1
2
2
2
Summa 6
26. Janko Uzelaz apud dom.
Tsaer
Handich
Coiluk
Homeraga polie
Suchai
Klapauiza
frenile
131/2
281/2
12
12
2
51/2
9
11
981/2
186
Karl Kaser
habet annos
nepos Thodor
in capaces
frem.
Sma
30//1
17//1
2
4
9
15
27. Vuk Uzelaz dom.
Suhai
Homerag polie
Rosedi
Coiluk
Hondich
Klapouiza
Item
321/2
111/2
13
13
111/2
111/2
11
51/2
1091/2
het annos
filij
Dragich
filij
Vukomir
in capaces
frem.
Sma
60//1
30//1
24//1
2 [!]
6
6
14
28. Radon Vzelaz dom
Item
Item
Homerag polie
Hondich
Skochiuran
Suhai
Hondich
Klapouiz
het annos
frater Radiuoi
frater Janko
in capaces
frem.
ibidem
Berdo
Skalidon
Suhai
Polie Homerag
Klapauiz
30//1
24//1
20//1
3
3
3
Summa 9
29. Boxo Uzelaz dom
ibidem
Caier
het annos
filius Mitar
in capaces
frem.
Sma
frem.
33
12
12
11
11
79
23//1
30//1
2
4
Summa 6
31. Dragoie Basan dom
Rasboina
Buluk
Kod Dola
[...] Kuhe
Klapouiza
Suhai
Grobouzu
het annos
filius
in capaces
frem.
12
12
11
40//1
16//1
2
2
6
10
30. Vasil Barta dom
Coiluk
Skochivran
Suhai
Klapouiz
het annos
frater
12
22
12
11
12
111/2
6
4
101/2
101
101/2
11
11
101/2
101/2
51/2
94
Sma
30
21/2
51/2
51/2
6
10
5
5
741/2
40//1
16//1
2
3
4
9
Di frau Postreni hot gruntstukh in Glumatsa 500: Cula lt.
zu Kailoinza Draga.
187
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Concsriptio terrenorum et hominum beydes Mutilik vnter d. Haubtmanschaft Udbina gehörig. erstlich di
Catholischen.
Dominus Parochus Vincentius Marincich hat in 15: örthern
912/4
-
-
-
-
190
1
4
3
8
1821/4
3
4
4
11
184
2
1
4
7
1053/4
2
1
5
8
94
2
-
5
7
4
1
2
7
Viuill seellen in haus habe, ist alschon in
Conscription zu Udbina alh [... ...]
Porkulab Dubrauich hot in 15: örthern
Knes Micho Zuitiouich hot in 30: örthern
Alfiere Micho Zuiteouich hot in 15: örthern
Stipe Zuiteouich hot in 16: örthern
Jure Janderlouich hot in 14: örthern
Micho Agustin hot in 12: örthern
77
2/4
Mate Naifusor hot in 11: örthern
71
1
2
2
5
Gergo Naifusor hot in 11: örthern
942/4
1
-
4
5
Micho Gerich hot in 10: örthern
74
1/4
1
2
5
8
Jure Munich hot in 11: örthern
92
1
3
4
8
Micho Munich hot in 10: örthern
82
1
-
3
4
Mathe Schelko hot in 11: örthern
80
1/4
1
-
4
5
Micho Geritsch hot in 8: örthern
552/4
1
-
3
4
Mathe Dubrautsik hot in 12: örthern
78
2
2
4
8
34
1
5
2
8
872/4
1
3
3
7
93
1
4
2
7
Jandre Steitacher hot in 6: örthern
671/4
1
5
3
9
Martin Valentin hot in 14: örthern
941/4
1
2
5
8
94
2
1
5
8
Stanko Verbonaz hot in 13: örthern
903/4
1
2
2
5
Jarne Binter hot in 11: örthern
812/4
1
2
5
8
Jacob Jurita hot in 14: örthern
91
1/4
3
-
5
8
Lucca Sagor hot in 12: örthern
di frau Postreuin hot in Glumatsa Cula, hot zu Kailainiza
792/4
2
-
4
6
500
-
1
1
89
170
Mathe Bakarich hot in 9: örthern
Ein ander Mathe Bakarich hot in 3: örthern
Jure Tseronkouich hot in 12: örthern
Capra Tedinaz hot in 14: örthern
1/4
37
44
188
Karl Kaser
So dern 26: Croatisch: od. Catholischen
Volgen nun di Walahen des dorffs Mutilik
Knes Vuk Galouik hot in 7: erthern
219
7
Zuio Galenik hot in 7: örthern
134
1
Jouan Knesouik hot in 9: örthern
218
3
Jure Perich hot in 10: örthern
112
Jouan Radacheutik hot in 11: örthern
Jouan Popouich hot in 10: örthern
8
4
19
-
1
4
9
16
1
4
4
9
118
3
1
4
8
219
6
1
5
12
Petar Ostrokgea hot in 9: örthern
205
6
1
9
16
Miluoi Gallouich hot in 6: örthern
130
1
3
5
9
Wuk Lonchar hot in 8: örthern
219
4
7
7
18
Michailo Hropaich hot in 14: örthern
209
3
6
9
18
Nikola Komadina hot in 17: örthern
108
3
-
3
6
Stanse Pasarich hot in 12: örthern
145
2
2
9
13
Ratko Stonik hot in 2: örthern
50
3
3
3
9
Nouak Dopuia hot in 7: örthern
108
5
3
6
14
Vutsik Maiestrofik hot in 9: örthern
151
5
1
4
10
Prodan Krignaik hot in 10: örthern
98
2
1
2
5
Saua Luben hot in 4: örthern
58
3
2
2
7
Milossau Stanik hot in 5: örthern
35
13
3
4
8
Saua Haiduk hot allein in einen orth
50
1
1
3
5
Radouan Haiduk hot in 8: örthern
99
5
6
8
19
Stipan Haiduk hot in 8: örthern
902/4
1
-
1
2
Stoian Pastach hot in 5: örthern
74
2/4
3
4
3
10
Hadon Kernaich hot in 9: örthern
75
2/4
5
3
5
13
80
11
Marco Kosouaz hot in 6: örthern
3
3
5
Danilo Uzelaz hot in 5: örthern
46
2/4
2
2
2
6
Janko Uzelaz hot in 8: örthern
982/4
2
4
9
15
1092/4
2
6
6
14
101
3
3
3
9
Boro Uzelaz hot in 9: örthern
94
2
2
6
10
Vasil Barta hot in 5: örthern
79
2
-
4
6
2
3
4
9
92
87
148
327
Vuk Uzelaz der hot in 8: örthern
Radau Uzelaz hot in 9: örthern
Dragoie Pasaradon hot in 8: örthern
74
2/4
189
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Conscriptio hominum in Visutsch,
sub Capitaniatu Udbinensi et sunt Walachi
Conscribtio hominum in Visutsch, sub Capitaniatu
Udbinensi et sunt [...] Walachi
Milos Sohn
Stipan Sohn
1. Proculabo Mikula Jetnotsason
bey haus
zu Vseliskiu
zu trenouo
in Smerdelu
zu Duk
bey Gaia
bey Brigh
in Kartasiza
in Tsasbina
in ternoua
in Sareovo
vnmindig
Weiber
70
50
17
10
30
20
50
10
30
30
40
357
Proculabo Mikula Ksiutnicha [...] hot Johr
30//1
Milan brueder
26//1
Stoian brueder
18//1
zum waffen
Sa
3
vnmindige
4
Weibsbilder
8
Sa
15
2. Knes Marko Kouatkovik bey s. haus
zu Vseliskiu
bey Lokue
in Smedeliu
in ternouo Dolu
bey Gaia
bey Brigam
zu Potsbasnische
in Jesero Wismäder
in Mengorie
in Sareno
Knes Marko Kouatkovik hot Johr
70
30
20
10
17
30
30
15
40
20
40
322
65//1
20//1
18//1
Sa 3
1
2
Sa 6
3. Milos Tseuitkomu fendrih bey haus
in ternouo Dellu
zu Smerdeliu
unter Kuk
bey Brigu
bey Bari
in Begoua Klonze
bey Snisuiza
zu Vtsbasniza
Milos Tseuitskomu Johr
Juan brueder
Sa
vnmindige khinder
weibsbilder
Sa
20
10
10
20
20
20
40
20
20
180
40//1
50//1
2
4
9
15
Latus unter Udbina bey des Chatilsch grunt.
4. Jure Kunik bey haus
zu Lokue
zu Kuk
in Dolinu Polgni
in Suisniza fer.
in Klinku
Jure Kunik hot
Johr
mansbilder khleine
weibsbilder
20
20
20
20
20
20
Sa 120
20//1
7
3
3
190
Karl Kaser
5. Milos Milosevik bey haus
bey Kraian
bey Brigu
in Vseliskiu
bey Stara fen.
in Patuzi
in trenou Delu
zu tuku
bey tsatuna fen.
bey Vserlak
Milos Milosevik
Johr
Milanie brueder
Petko Item brueder
zum waffen
vnmindige khinder
Weibsbilder
Sa
40//1
30//1
15//1
3
6
4
13
6. Mikula Miloseuik bey haus
bey Prisan
zu Pula
in Vedropoli
in Polize
unter Gaia
zu trenoue Drasa
zu Petofi
fenilia sub Kuk
Mikula Miloseuik
Vukela brueder
Radisa Vätter
Johr
Sa
vnmindige mans bilder
weibsbilder
Sa
30
10
10
10
10
10
10
10
10
50
Sa 160
30
10
10
10
10
10
10
10
50
Sa 150
30//1
25//1
20//1
3
3
10
16
8. Marko Ponouik bey haus
bey Kertasiza
zu Vseliskiu
bey Gaia
zu Dumboku fenilia
in Suisniza
Marko Bonovik
Johr
vnmindige mansbilder
weibsbilder
30//1
50//1
30//1
3
4
8
15
7. Marko Tsuetnichanin by haus
zu Vselikiu
in Ternouo Delu
bey Kuku
zu Ponor
in Kikva d. thuh
in ternoue Polane fe
zu tsirnizu
Marko Tuetnichanin Johr
Mathia brueder
Dragisa brueder
Sa
vnmindige mans bilder
weibsbilder
Sa
10
10
10
10
10
10
Sa 60
40//1
1
3
Sa 5
9. Michat Jarich hot
zu Vselisk
bey Kokum
bey Kartisizu
in Madiku Dolu
in Mlingorie fenilia
zu Meminiza Draga
Michat Jarich hot
Nicola Jarich
vnmindige khinder
weibsbilder
5
5
5
5
10
10
Sa 40
Johr
Sa
50//1
30//1
2
8
4
14
Nicola Jariz grunt bei d. lt. stehen in den grunt bey
brueder lupethelter.
20
20
10
20
10
10
30
20
Sa 140
10. Rados Ponunovik bey haus
bey Briza
in ternouo Delu
bey Kuku fen
in Mlingorie
zu Menimie Drasu
Rados Ponunovik hot
Stoiko brueder
Johr 30//1
20//1
5
10
10
5
10
10
Sa 50
191
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
2
vnmindige mansbilder
4
weibsbilder
3
Sa in allen 9
weibsbilder
11. Bosso Panunovik bey haus
in Vselikiu
bey Kuku
in Dolignie Poliu
bey Gaia
in Mlingorie fen.
in Memine Drasa
Bosso Panunouik
Radosaff
Johr
vnmindige mansbilder
weibsbilder
in allen Sa
30
20
20
20
15
25
25
Sa 155
60//1
30//1
Sa 2
4
8
14
Johr
vnmindige khinder
weibsbilder
30
20
20
20
10
30
30
160
20//1
2
6
7
13. Vmilien Mileÿch bey haus
in Vselisk
in Doligneu Dolu
bey Koku
in ternouo Delu
zu Dusu Dolu fen.
in Novuitsih Berdu
Vmilien Milÿk hot
Michat Sohn
Milik Item Sohn
Johr
vnmindig mansbilder
20//1
30//1
20//1
Sa 3
3
14. Jure Velÿk bey haus
zu Beigouie
zu tuk
in tsertornie
in trenouo delu
zu dolignie Polu
in Stasbinze fen.
Jure Velÿk hot
Nicolo Sohn
Johr
vnmindige mansbilder
weibsbilder
12. Radiuoi Korak bey haus
in Vselikiu
in Doligniu Polu
bey Koku
in Trenouo Delu
in Dragu Dolu fen.
in Novuitso berdu
Radiuoi Korak
Radovan brueder
2
Sa 8
40//1
10
10
10
20
10
6
35
Sa 151
50//1
17//1
Sa 2
2
5
Sa 9
15. Bogoe Velÿk bey haus
in tuku
zu Dolignie Polu
in Vselik
zu Brigoe
bey Gaia
in trenouo Delu
zu Jeseri wismäder
Brogoe Velÿk Johr
Radovan Sohn
10
10
10
10
10
10
61/2
35
Sa 1011/2
60//1
30//1
Sa 2
vnmindige mansbilder
3
weibsbilder
4
in allen Sa 9
20
10
20
10
5
20
20
Sa 95
16. Danielo Parakovich bey haus
in Vselisku
in tuku
zu tseterne
unter Katatsme
in Strasbenize
Danilo Parakouik
Radoiza Sohn
Johr
60//1
Sa 2
vnmindige Manspersonen
1
weibsbilder
3
in allen Sa 6
7
10
10
10
10
17
64
30//1
192
Karl Kaser
17. Stanisa Vuranesevik bey haus
bey Kukum
in Dolignu Polu
zu Vseliskiu
in Kuku oben auf fenilia
bey tsulak
Stanisa Vuranesevik Johr
Stavre brueder
Rados [...]
Sa
mans bilder vnmindig
weibsbilder
in allen Sa
35
20
20
20
30
20
Sa 145
50//1
40//1
20//1
3
6
4
13
18. Saue Tsakolik in Vselisk
in trenouo Delu
vnter Kuku
in Dolinu Polu
zu Mlingorie fen.
zu tserlak
Saue Tsakolik
Radivoi brueder
Males
Jöhr
mansbilder vnmindig
weibsbilder
Sa
10
10
20
20
30
20
Sa 110
60//1
40//1
30//1
3
8
8
19
19. Ludoui Tsvitsniachovin bey haus
in Vselikie
bey Kukum
in Dolignie Polu
in Kuku obenauf wismäder
in Megiak
Ludoui Tsvitsnichovin
Vutsin Sohn
Vukutsin brueder
mans bilder
weibsbilder
Jöhr
10
10
10
20
20
5
Sa 75
70//1
30//1
20//1
3
2
4
Sa 9
20. Nicola Tsuitsnichovin bey haus
zu Vselikiu
bey Kuku
zu Dolignie Polu
in Kuku ober wismäder
in Megiak
Nicola Tsuitsnichovin
vnmindige mansbilder
weibsbilder
10
10
10
10
10
Sa 60
Jöhr
40//1
3
3
in allen Sa 7
21. Gabrilo Bosnonouik bey haus
in Vseliskiu
bey Kokum
in Polignie Polu
in Kuku bey d. wismäder oben
in Muhiak
Diser hot auch in Udbina unter den Chatolischen grünt,
so der ein [... ...]
Gabrielo Bossonouik
Jöhr 30//1
Bosso brueder
50//1
Vassil brueder
17//1
3
vnmindige manspersonen
3
weibsbilder
7
13
in allen Sa
22. Rados Radouanovik bey haus
in Vselikiu
in Kukum
in Kubasiza
in Tsaternia
bey Joure wismäder
in Megio gorin
Rados Radouanovik hot Jöhr
vnmindige mans bilder
weibsbilder
in allen Sa
10
4
20
20
20
20
10
Sa 97
23. Ristofai Tsuitsnionin bey haus
in Vselikhiu
in Drenouo Delu
bey Kakum
zu Rasboiskiu
11
10
10
10
10
11
10
Sa 72
50//1
1
1
4
6
11
10
11
11
11
193
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
bey Ponor
in Mlio gorni wismäder
bey Joura
11
10
10
Sa 85
Ristofai Tsuitsnionin Johr
Maxim Sohn
50//1
17//1
Sa 2
vnmindige manspersonen
4
weibsbilder
3
Sa 9
24. Vid Tsuetnionin bey haus
in Vselikiu
in Ternovu Delu
bey Kukum
in Dolignie Polu
in Doliu fen.
in lisaz
bey tnesnize
Vid Tsuetnionin
Milosaff Sohn
Marko Sohn
25
15
10
10
20
30
20
10
Sa 140
80//1
18//1
16//1
Sa 3
vnmindige manspersonen
4
weibsbilder
2
Sa 9
Juku Tontsol
20//1
1
infarus gent Masulini
4
weibsbilder
4
in allen Sa 9
Johr
26. Lasso Korak bey haus
in Cosie Drage
zu Tsaternie
zu Kuku
bey Vola
bey Bari
in obriku Poliana
in Snesnize
in Lisniza
Lasso Korak hot
Radoe brueder
Dragoe brueder
Vutsen Vötter
10
10
10
10
20
20
Sa 80
Jöhr
25//1
1
vnmindige mansbilder
1
weibsbilder
2
in allen Sa 4
25. Ilia Jantsik bey haus
in Vseliskiu
in Trenouo Delu
zu Kukum
in Dolignie Polu
bey Brisu wismäder
Ilia Jantsik hot
20
150
hot auch [...] grunt in Udbina
Johr
Juko Tontsol bey haus
zu Vseliskie
bey Kukum
in Dolignie Polu
in Dolu wismäder
in Litzu
in Snesnize
17//1
vnmindige mansbilder
weibsbilder
Sa
60//1
40//1
30//1
4
9
10
23
27. Kosdin Preca bey haus
in Vselikiu
in Smerdeliu
bey Kuku
bey Brigum
zu Poliane wismäder
in Snesniza
Kosdin Breco hot
35
15
10
20
20
30
Jöhr
55
30
15
15
15
15
30
30
15
Sa 220
30
10
10
10
20
20
20
Sa 120
Johr
70//1
1
vnmindige manspersonen
1
weibsbilder
4
in allen Sa 6
28. Toma Korak bey haus
in Vseliskiu
bey Kukum
in Dolegniu Polu
40
30
20
25
194
Karl Kaser
in Poliane fen.
in Strasbinize
in litfier
Toma Korak hot
Jacou brueder
Stanisa brueder
Peter Vötter
20
20
20
175
Johr
Sa
vnmindige mansbilder
weibsbilder
Sa
70//1
40//1
30//1
20//1
4
10
9
23
29. Vuk Mergik bey haus
in Vselikiu
in trenouo Delu
bey Kokum
in Dolegniu Polu
in Dombukum fen.
in Jurtina Poliu
Vuk Mergik
Radiuoi brueder
Vukouoi Sohn
Johr
Sa
mansbilder vnmindig
weibsbilder
Sa
Saua Sauaia
Juan brueder
vnmindige khinder
weibsbilder
Johr
Sa
31. Zuio Lossich bey haus
in Vselikie
in trenouo Delu
Zuio Lassik
Tragossau Sohn
weibsbilder
40
30
10
30
30
30
30
Sa 200
70//1
50//1
20//1
3
4
4
11
30. Saua Sauaia bey haus
in Vseliskiu
in trenoue Delu
zu Kukum
in Male Poliu
in Dumbukom wismäder
in Snesnize
bey Kokum
in Jeura
in Meiogorie
20
15
5
15
7
10
20
92
50//1
30//1
2
6
4
12
10
10
10
60
Johr
50//1
17//1
2
1
in allen
3
32. Vuk Malik bey haus
in Vselisku
in trenoue delu
bey Kokum
in Dolignie Polu
in Kroskum Delu
in litzu wismäder
zu lontsarizu
in Sardigu
Vuk Malik
Vukasin brueder
Stanisa brueder
Johr
60//1
30//1
30//1
3
vnmindige mansbilder
7
weibsbilder
19
in allen 29
33. Juko Kouatsouik bey haus
in Vseliskiu
in Deligniu Polu
in Svoni Polu
in Poliane wismäder
zu Voitsika berda
Juko Kouatsouik hotJohr
Vkela brueder
Jukina Sohn des ersten
vnmindige mansbilder
weibsbilder
Sa
10
10
10
50
20
20
30
25
25
25
25
30
Sa 250
40
30
30
15
30
20
Sa 165
60//1
40//1
30//1
3
5
8
16
34. Jouan Bosnanouik bey haus
in Vselisku
in Dolignen Poliu
zu Goriem Poliu
15
15
5
5
195
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
bey Bechouni Glonben fen.
zu Mehiak
Jouan Bosnonouik Jöhr
Miliuoi brueder
vnmindige mansbilder
Weibsbilder
20
5
Sa 65
30//1
25//1
2
5
2
Sa 9
Jöhr
vnmindige mansbilder
weibsbilder
Sa
35
25
20
20
20
20
30
20
Sa 170
80//1
30//1
25//1
20//1
4
3
6
13
vnmindige mansbilder
weibsbilder
37. Jouan Jamer bey haus
in Vseliskiu
in trenouo delu
in Tolegnie Polu
in Kuku fen.
Jöhr
40//1
30//1
2
1
3
6
38. Vuleta Marinouik bey haus
in Vselisk
zu Dolignie Polu
in Gorimsie Polu
in Vuitsa Berdu fen.
Vuleta Marinouik
Johr
vnmindige mansbilder
Weiber
12
10
10
10
20
Sa 62
50//1
3
2
Sa 6
39. Janko Kauatsouik bey haus
in Vseliskiu
in Goriem polu
in doligiem polu
in Dubokum fen.
in Poliane
36. Dobrosaff Tsuetniontsin bey haus
in trenouo Delu
in Gorniem polu
zu Dolignem Polu
bey Strasbenizam fen.
bey Nouosinsku Putu
Dobrosaff Tsuetnikionin
Doitsin Sohn
Jouan Jamer
Svio Vötter
2
Sa 38
vnmindige mansbilder
weibsbilder
in allen Sa
35. Radon Varitchiak bey haus
in Vseliskiu
in Tuku
bey Brigom
in Osviem
in Vsnilia gaia fen.
in Moio Gorie
Radon Vuaritkiak
Dragosaff Sohn
Peter Vötter
Michalo vötter
zu lisite
Johr
Sa
Sa
16
17
18
7
20
17
Sa 95
50//1
20//1
2
4
6
12
10
7
7
2
10
20
20
20
10
20
10
100
Janko Kouatsouik hot Johr 50//1
Bosso Sohn
17//1
2
vnmindige mansbilder
2
4
weibsbilder
in allen
8
40. Bosso Tepouaz bey haus
in Vseliskie
trenovo Delu
in Poliogorie wismäder
Bosso Tepauaz
Vuk Sohn
Johr
Sa
vnmindige khinder mansbilder
Weibsbilder
Sa
28
50
2
40
Sa 120
80//1
20//1
2
3
5
10
196
Karl Kaser
41. Milin Korak bey haus
22
bey Brigom
zu Bulione wismäder
Milin Korak hat
Johr
Weibsbilder allein
40
30
Sa 92
30//1
Sa 1
3
Sa 4
42. Maxim Teopouaz bey haus
in Tuku
zu Kertasiza
in Kuku Wismäder
in Smerdelia
Maxim Tepouaz hot Jöhr
Lasse brueder
vnmindige mansbilder
weibsbilder
in allen
43. Vuk Kouatsouik bey haus
in Vselitsie
in ternouo delu
unter Strase wismäder
Vuk Kouatsouik hot Jöhr
Mikula brueder
Zuio brueder
vnmindige mansbilder
weibsbilder
Sa
20
20
15
30
3
Sa 88
Peter Kouakouik hot Jöhr 50//1
1
vnmindige mansbilder
2
4
Weibsbilder
Sa 7
46. Radin Juinouich hot Johr
Juka brueder
vnmindige mansbilder
weibsbilder
47. Milouan Trakolik bey haus
in Vseliskie
bey Brigu
bey Kukum
in Vedropoli
in Mechiak wismäder
30//1
20//1
2
4
8
14
28
50
2
40
Sa 120
50//1
40//1
30//1
3
6
7
16
44. Peter Kouakouich bey haus
bey Brigu
in Kertatlizu
in Matichu Dolu
in Jasika fenil.
45. Radin Zuianouich bey haus
in Vseliskiu
zu Dolignie Polu
bey Kukum
in Vetropoli
zu Vpolie wismäder
in Strasbinize
20
40
15
5
30
Sa 110
Milouan Tsakolik Jöhr
vnmindige mansbilder
weibsbilder
40//1
17//1
Sa 2
5
2
Sa 9
15
10
5
5
5
15
Sa 55
30//1
1
4
4
Sa 9
48. Janko Pausonik bey haus
zu Vselikiu
zu Vise logo
zu Trenouo Delu
zu Dognie Pole
bey Kukum
in Tsaternize
zu Dumbokum fen.
in Metle
bey Schnesniza
in Meingerie
Janko Pauronik hot Johr
vnmindige mansbilder
weibsbilder
in allen Sa
10
3
3
2
3
10
5
Sa 36
40//1
6
3
10
15
10
5
10
15
10
10
5
15
5
10
Sa 110
197
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
49. Vutsen Paurouik bey haus
in Vseliskiu
zu logu
in Trenouo delu
zu Kukum
in Doglnie Polu
zu Dumbokum wismäder
zu Metli
in Mliogorie
Vutsen Baurouik Johr
vnmindige mansbilder
weibsbilder
in allen Sa
40//1
1
3
4
8
50. Ratko Tsakolik bey haus
in Vseliskie
bey Kukum
in Dolignie polu
in Megik wismäder
in Suisnize
Ratko Tsakolik Jöhr hot
vnmindige mansbilder
weibsbilder
10
10
10
10
10
20
70
40//1
1
1
4
6
51. Stanoe Milkouik bey haus
in Vseliskie
zu Ternou Delu
bey Kukum
zu Dolgnie Polu
in Poliza
in Mechiak wismäder
bey Strasak
Stanoe Milkouik
Staniza brueder
17
17
10
15
17
10
10
17
10
123
10
5
5
[?]
[?]
[?]
10
20
70
Jöhr
30//1
20//1
Sa 2
vnmindige mansbilder
2
Weibsbilder
4
in allen
8
52. Pop Vukatsin Kosonouik bey dem haus
in Vseliskiu
35
20
zu Ternouo delu
bey Kukum
in Dolgnie Polu
in Megiak wismäder
in Jasikak
in Meio gorni
zu Pottsasuine oder [...] grund
in Saraiuo wismäder
5
20
20
10
20
20
60
15
225
Pop Vukatsin Kosonouik
Johr
Milanko brueder
Daco brueder
Juo Vötter
50//1
40//1
30//1
20//1
4
vnmindige mansbilder
11
weibsbilder
9
in allen Sa 24
53. Peter Kusanouik bey haus
in Vselisku
zu Ternouo Delu
in Snerdeliu
bey Tsatergnie
in Kukum
zu Dolgnie Polu
In Megiak wismäder
in Schnesnize fen.
zu Jasiku fen.
Peter Kusanouik
Milasin Sohn
35
15
10
10
10
10
10
10
20
20
150
Johr
70:1
20//1
Sa
2
vnmindige manspersonen
5
weibsbilder
3
10
Sa
54. Micha Frukinik bey haus
in Vselikiu
zu Ternouo Delu
bey Kukum
in Dolnie Polu
in Liszie wismäder
in Schnesnize fen.
Michalo Frukinik Johr
20//1
1
20
7
5
10
10
10
20
Sa 82
198
Karl Kaser
vnmindige mansbilder
weibsbilder
1
1
Sa 3
55. Vukom Bruua bey haus
in Vseliskiu
zu ternou Delu
bey Kukum
in dognie Polu
zu Potozi
in Lisize wismäder
in Snesnize wismäder
Vukom BruuaJohr
50//1
vnmindige mansbilder
weibsbilder
in allen
in Dolgnie Polu
in Schnegnize wismäder
in Lisziu wismäder
13
7
5
15
10
10
10
10
80
1
4
2
7
56. Damian Bukoriza bey haus
in Vseliskiu
bey Kukum
in Dolgnie Polu
in Dolu wismäder
in Lisizu wismäder
5
3
3
7
5
5
Sa 28
20//1
1
2
in allen
3
Damian Buchoriza Johr
weibsbilder
57. Juko Borakouik bey haus
in Vseliskiu
bey Kukum
in Dolgnie Polu
bey Gesera wismäder
bey Metli fen.
Juko Barakouik
7
6
6
8
6
6
Sa 39
Jöhr
30//1
1
vnmindige manspersonen
[?]
3
weibsbilder
Sa 6
58. Thoma Jarne alias Briza bey haus
in Vseliskiu
bey Kukum
10
7
7
Thoma Jarne a. Briza
vnmindige mansbilder
weibsbilder
in allen
5
10
2
Sa 41
1
2
3
6
40//1
volgen nun hinauf die Jenigen so ohne gruntstükh seind
in dem dorff Visuk vnter die haubtmanschafft Udbina
gehörig dern noch aussag des Proculabo 4: sein sollen.
Vuk Jusik ist 6: Johr zu Visuts, voher zuvor zu
Gratsaz sub
Johr 60//1
Boson sein Sohn
20//1
2
weibsbilder
3
Sa 5
Stanko Tiuitnitsanin ist alda ú ogbeg
hot Jöhr
40//1
Nicola Sohn
16//1
Sa 2
khleine mansbilder
3
weibsbilder
2
Sa 7
diser hat bey den haus einen grunt [...] der grunt ist gar
khlein.
Marko Brodanouik ist vor 2: Johr alda ú. Chator
dahin khomben hot Jöhr 45//1
Mihits Sohn
20//1
2
weibsbilder
2
4
Sergien Grauarik ist vor ein Johr aus türkhey khomben
hot Jöhr
50//1
Jacob Sohn
25//1
2
khleine mansbilder
1
weibsbilder
3
6
199
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Conscriptio terrenorum et hominum des orths Visutsch vnter der Haubtmanschafft Udbina gehörig, wo leuthe
Schismatischm glaubensgenossen seint.
Proculabo Michich fetnotsasan hot in 11:örthern
Knes Marko Kouatsouik hot in 11: örthern
Milos Tseuitshnin fendrih in 9: örthern
Jure Kunik hot in 6: örthern
Milos Miloseuik hot in 10: örthern
Mikula Miloseuik hot in 9: örthern
Marko Tsuitnichauin hot in 8: örthern
Marko Bonouik hot in 6: örthern
Mihat vnt Nicola Zaizschich [... ...] vnd hoben in 6: örthern
Rados Pauunouik hot in 6: örthern
Bosso Pauunouik hot in 7: örthern
Radiuoi Korak hot in 7: örthern
Vmilien Mileych hot in 7: örthern
Jure Velÿk hot in 7: örthern
Bogoe Velÿk hot in 8: örthern
Danielo Borakouik hot in 6: örthern
Stanisa Vuraneseuik hot in 6: örthern
Saue Tsakulik hot in 6: örthern
Ludoui Tsitsnachamin hot in 6: örthern
Nicola Tsuitsanin hot in 6: örthern
Gabrilo Bosnanouik hot in 6: örthern
Rados Radauanouik hot in 7: örthern
Ristofai Tsuitsnianin hot in 8: örthern
Vid Tsuetsnianin hot in 8: örthern
Juko Tantsol hot in 6: örthern
Ilia Jantsik hot in 7: örthern
Lasso Koratsch hot in 9: örthern
Kosdin Brua hot in 7: örthern
Toma Korak hot in 7: örthern
Vuk Mersik hot in 7: örthern
Saua vnt Jouan Sauaia gebrider hoben ein grunt vngethaillt in 7:
örthern
Zuio Lussich hot in 6: örthern
Vuk Matik hot in 9: örthern
357
322
180
120
160
150
140
60
40
50
155
160
95
101
1012/4
64
145
110
75
60
97
72
85
140
80
150
220
120
175
200
3
3
2
1
3
3
3
1
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
1
3
1
2
3
1
1
4
1
4
3
4
1
4
3
6
4
3
1
8
4
4
6
3
2
3
1
6
8
2
3
3
1
4
4
1
4
9
1
10
4
8
2
9
3
4
8
10
3
4
3
8
7
2
5
4
3
4
8
4
3
7
4
3
2
2
4
10
4
9
4
15
6
15
7
13
15
16
5
14
9
14
15
8
9
9
6
13
19
9
7
13
6
9
9
4
9
23
6
23
11
92
60
250
2
2
3
6
-
4
1
19
12
3
29
200
Juko Kouatsouik hot in 6: örthern
Juan Bosnonouik hot in 6: örthern
Radan Vuaritseliak hot in 7: örthern
Dobrosath Tsnetnikianin hot in 6: örthern
Jouan Jamer hot in 6: örthern
Vuleta Marinkouik hot in 5: örthern
Janko Kouatsouik hot in 6: örthern
Bosso Tegouaz hot in 4: örthern
Milin Korats hot in 3: örthern
Maxim Tegouaz hot in 5: örthern
Vuk Kouatsouik hot in 4: örthern
Peter Kouakouik hot in 5: örthern
Radin Zuianouich hot in 7: örthern
Milouan Tsakolik hot in 6: örthern
Janko Paunouich hot in 11: örthern
Vutsen Paunouich hot in 9: örthern
Ratko Tsakolik hot in 6: örthern
Stanoe Milkouik hot in 8: örthern
Pop Vukatin Kosanonik hot in 10: örthern
Peter Kusanouich hot in 10: örthern
Micha Frukinik hot in 7: örthern
Vukan Bruua hot in 8: örthern
Damian Bukariza hot in 6: örthern
Juka Barakouik hot in 6: örthern
Thoma Jamer alias Briza in 6: örthern
Seellen dern so ohne grunt stukh seint
Vuk Tutik
Stanko Tsuitnitsanin
Marko Brodonouik
Sergien Graurik
Karl Kaser
165
65
170
95
38
62
100
120
92
88
120
110
36
55
110
123
70
70
225
150
82
80
28
39
41
3
2
4
2
2
1
2
2
1
2
3
1
2
1
1
1
1
2
4
2
1
1
1
1
1
5
5
3
4
1
3
2
3
4
6
2
5
4
6
3
1
2
11
5
1
4
2
2
8
2
6
6
3
2
4
5
3
8
7
4
2
4
3
4
4
4
9
3
1
2
2
3
3
16
9
13
12
6
6
8
10
4
14
16
7
9
9
10
8
6
8
24
10
3
7
3
6
6
120
214
277
611
2
2
2
2
3
1
3
2
2
3
5
7
4
6
8
4
10
22
128
218
201
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Consribtie hominum in Srinogora sub Capitaniatu Udbinensi.
Consistentu Walachos
Conscribtie hominum in Srinogora sub Capitaniatu
Udbinensi, et quod terrena ille habent; Consistentu
Walachos.
Knes Todor Klaich vnter dem haus assieme
con Radoiza Klaich
in Buriakh
in Glaniza
bey haus vnter berdo
in Ciscouaz
ibidem
Ibidem
ibidem
in Giauuse
ibidem
bey Skorodoll
In Sridgnia gora
bey Grebie
in Susagn
in Sridgna Gora
in Garuse mali ploz
in Tuhouia fen.
vnter Troueroh
Todor Klaich
Milin Figliol
Mitar
Petar
Miloie
Trifun
Radoiza Klaich
Stanisau fratello
16
131/4
23
13
101/2
81/2
81/2
41/2
51/2
51/2
17
101/2
91/2
101/2
11
101/2
13
10 1/2
Sa 2003/4
42//1
18//1
50//1
36//1
34//1
32//1/3/9
46//1
23//1/1/3
Sa 2/1/3/6 [!]
Miladin Duehich vnter den haus
bey haus vnter Logna
vnter d. Schirhen
bey haus in berdo
Skoro dol
in Tauagn
yber Skorodol
in Tuuan
bey Poglia
in Bariza
in Dolina
vnter Trouerk
In Giarusa
bey Schrupscha
Mitrou Greb
in Susagn
vnter Chiadin
vnter Karaula Fen.
bey Gercoucuh
Miladin Duchich
Vukadin fratel
38//1
25//1/5//4
2/5//4//11
3. Todor Juchich vnter d. haus
ibidem
in Laginaz
in Giarusa
in Tuhouia Fen.
in Sussagn
in Poliza Fen.
Todor Juchich
Milich fratello
Saua
Petar
14
11
13
111/2
12
8 1/2
41/4
10
101/2
41/4
4
6
5
5
5
61/2
4
16
4 1/2
Sa 1521/4
12
101/2
11
10
111/2
111/2
6
Sa 721/2
27//1
38//1
35//1
30//1//6//8
4//6//8//18
4. Sauan Juchich vnter d. haus
in Kumenihe gniue
vnter Raune berdo
vnter berdo in Doline
vnter Camenize glauize
in Srigna Gora
31
21
6
6
6
6
202
Karl Kaser
in Vueiach
in Tuhouia
vnter trouerk
in Giaruse
Sauan Juchich
Giouiza fratel
Juan
6
18
6
6
Sa 102
50//1
40//1
30//1//5//5//13
3//5//5//13
5. Jucho Juchich vnter d. haus
in Skorodol
Vodene Berdo
Giebuku
vnter d. haus
in Sridna gora
in Dolouska Petina
in Juhouia
in Giaruge Fen.
in Skora dol
Juko Juchich
Simo fratello
40//1
35//1//5//5
2//5//5//12
6. Radouan Matich vnter den haus
in Jurcouich berdo
zu Berda bey greda
in Gaia
in Petina berska
zu Leskouaz
in [...]
in Giarusa
bey Klanaz
in Sridgnia gora
in Suragn
ibidem
bey Karaula
in Tuhouia
Radouan Matich
Vuk figlio
Boso
Ostaia
Dragia
4
6
8
6
6
[?]
[?]
[?]
6
6
Sa 78
68//1
30//1
25//1
28//1
16//1/7/7
4/7/7/18
7. Radan Basta vnter den haus
ÿber d. haus bey Greda
in Leskouaz
in Giaruse
bey haus
vnter d. kirhen
vnter haus
zu Sridgna Gora
in Suragn
Radouan Basta
14
15
5
5
6
6
81/2
5
5
41/2
16
11
111/2
111/2
Sa 124
45//1/1/5
1/1/5/7
8. Vuisan Basta vnter d. haus
zu poglie
ibidem
in luchi
zu Suraga
zu Selischie
bey Schreiz
bey pechina
Vuisan Basta
Vuk fratello
10. Medo Basta vnter haus
vnter Skuriak
bey Kruscha
vnter Gora
in palo
bey alte khirhen
in Selischie
in Susagen bey logna
111/2
12
31/2
5
6
6
6
3
Sa 53
30//1
25//1/2/5
2/2/5/9
9. Juro Basta vnter d. haus
bey Greda
yber d. haus
in Halaginz
ibidem
in Skorodol
vnter Kuriak
in Susagn
in Tuhouia
Juro Basta
131/2
81/2
6
6
111/2
23/4
6
31/2
6
633/4
13
6
6
8
6
11
61/2
31/2
111/2
Sa 711/2
50//1/1/3
Sa 1/1/3/5
111/2
111/2
8
6
6
8
8
8
Sa 67
203
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Medo Basta
11. Stoyak Gerkouich in Suragn
in Sridgna gora
in Vuziak
Stoyak Gercouich
13
111/2
11
111/2
11
8
11
6
4
6
12
8
8
3
6
Sa 130
70//1
50//1
34//1/5/8
3/5/8
13. Michat Juchich unter d. haus
ibidem
in Bariza
zu Vodeni Dol
in Berdo
in Halaginaz
in Doloni
zu Sridgna gora
in Ledenize
in Tuhouie
ibidem
ibidem
Michat Juchich
111/2
11
6
Sa 28
40//1//1//
1//1//
12. Filiph Juchich vnter d. haus
bey Bunar
vnter haus in Dol
vnter Clauiza Gerco
zu Vodeni Dol
in Fralaginaz
yber Halaginaz
Ibidem
In Sridgnia gora
zu Skorodol
in Suragn
in Pogliz
in Tuhouia
ibidem
in Skuriak
Filip Juchich
Tadia figliol
Mitar
Mitar fratello
Illia
30//1/3/4
1/3/4//8
34//1
121/2
11
6
6
16
3
3
6
3
8
3
8
Sa 85
30//1
24//1/3/6
3/3/6/12
14. Lucha Gercouich unter haus
bey Kuriah
zu berdo
in Skorodol
in Skorodol ibidem
zu Sridgnia gora
bey alte khirhen
zu Sridna gora
ibidem
in Suragn
ibidem
ibidem
in Poglize
zu Buhouia
Lucha Gercouich
Juan figliol
Boso
Kusman
Manoilo
60//1
30//1
25//1
20//1
18//1/2/5
5/2/5//12
15. Simo Gercouich unter den haus
In Sridgnia gora
zu Pogliza
in Susagn
zu Vazal
in Tuhouia
unter Glonaz
unter Mali Skuriak
in Garuge
zu Skorodol
vnter Kuriak
zu Laginaz
bey Gaia
Simo Gercouich
Petar figliol
13
13
7
8
8
8
6
8
6
6
6
6
7
111/2
Sa 1131/2
11
8
3
6
6
6
6
6
6
3
121/2
6
13
Sa 83
50//1
20//1//1//5
2//1//5//8
16. Trifum Jancouich unter haus
in Dol
zu Veziak
bey d. haus
12
12
13
6
204
Karl Kaser
zu Pogliz
in Suragn
unter Rudegnaz
ibidem
Mutin Korizo
zu Vuziak
in Tuhouie
in Skorodol
bey Matich
vnter Chiadin
Trifun Jancouich
Giouan fratello
Simo
Stiphan
6
11
11
11
6
6
11
61/2
51/2
6
Sa 123
34//1
30//1
28//1
22//1//2/14
4//2/14//20
17. Prodan Basta unter d. haus
bey Vodeni dol
bey thrusthe
ibidem
bey Pechina
unter di alte khirhn
in Caginaz
zu Tuhouia
unter Karaula
zu Giaruga
Brodan Basta
Saual figliol
Petar
nipote Boso
Mitar Gercouich
Milan fratello
Nicola Basta
Vukadin fratel
Giouan
13
121/2
8
8
131/2
13
12
12
111/2
3
Sa 1061/2
90//1
46//1
30//1
20//1/3/7
4/3/7/14
18. Mitar Gercouich unter d. haus
ibidem
unter Rudegnaz
zu Pogliza
in Rastaglie
ibidem
bey Stasa
unter Kuriak
in Skorodol
ibidem
50//1
40//1//3/7
2//3/7/12
19. Nicola Basta unter d. haus
unter di alte khirhen
in Sredgnia Gora
zu Surgnia
ibidem
bey Klanaz
bey Orlonich
bey Pechina
in Garuze
bey Chiudina kuchia
8
8
7
41/2
111/2
8
5
6
3
111/2
Sa 751/2
40//1
30//1
25//1/5/8
3/5/8/16
20. Ostoia Orlouich unter den haus
ibidem
zu Sridgnia gora
bey Karaula
zu Pogliza
In Susagn
bey Sridgnia gora
in Sabasen Dol
bey thrupath
bey haus
bey thrupthon
unter Mali Kuriak
in giaruga
bey Bunau
in Skordol
bey Kuriak
in Halaginaz
Vishe Skorodola
Tuhouia
bey Saikoua Kerchisebuia
Ostoia Orlouich
Illia fratelo
Ristiuoi fratelo
13
11 1/2
111/2
121/2
8
8
81/2
6
11
5
Sa 95
16
171/2
121/2
12
111/2
8
8
8
8
8
15
15
6
6
111/2
111/2
11
8
111/2
6
Sa 211
30//1
25//1
20/1/1/7
3/1/7/11
21. Dragich Basta unter d. haus
Pod Grad
bey Grad
unter Kuriak
14
13
121/2
8
205
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
in giurose
zu Vuziak
in Vuziak
zu sridgnia gora
bey mala pechina
bey Giouanon greb
bey Chiudinoua kucha
zu Pogliz
in Susaga
Dragich Basta
Radoiza figliol
Radouan
Giouan
Koio
6
6
11
8
6
6
8
8
111/2
Sa 118
56//1
34//1
Vuk Radehich
Radoie fratel
14
13
111/2
6
111/2
8
8
8
6
111/2
Sa 971/2
40//1
30//1/5/9
2/5/9/16
23. Nicola Chaglian unter d. haus
bey Grebie
bey d. thrson
in berdo
Tuhouia
bey logna
bey haus
in Rosuglia
in Skorodol
in Pogliz
Nicola Chaglian
Illia fio.
Biskup Basta
Vide suo fio.
Milan
Marco Nipote
Ristiuoi
29//1
20//1
18//1/3/[?]
5/3/4/12
22. Vuk Radechich unter d. haus
zu Sridgnia gora
in Tuhouia
Tuhouia
zu Skorodol
vnter Kuriak
in dol bey Pechina
bey [...]
unter Chiudin
In Susgne
40//1
38//1/4/6
2/4/6/12
24. Biskup Basta unter d. haus
bey thrupath
in greda bey gora
zu ledeniza
bey haus
in Halaginaz
bey Juriouaz
ibidem
in Skorodol
Tuhouia
15
6
6
16
11
5
6
15
11
6
Sa 97
18
15
15
13
16
20
12
6
16
12
Sa 143
50//1
60//1
24//1
30//1
20/1/10/17
5/10/17/32
in tutto 32
25. Prokulab Medak Rudokouich unter haus
bey threiz
in Suraga
in Pogliz
ibidem
in Suragn
in Vuziak
zu Kuriak
bey grebie
in Skorodol
bey Jaterne wasser
bey gognila
bey Klaich
in giarugi
zu Tuhouia
Proculabo
Nouak fratello
Milak fratello
Vuk nipote
Miliuoi
Ostoia
20
8
12
111/2
11
11
6
16
12
111/2
6
111/2
6
11
12
Sa 1651/2
50//1
60//1
54//1
30//1
19//1
18//1/2/12
6/2/12/20
26. Stoyan Basta unter d. haus
unter den haus des durin
bey haus
in berdo
16
111/2
9
9
206
Karl Kaser
zu Giarugo
bey Mlin
bey Klanaz
in Dol
in Suragn
zu Jusich fen.
ibidem
Stoyan Basta
Ristiuoi
81/2
11
6
131/2
16
16
16
Sa 1321/2
35//1
20//1/3/5
2/3/5/10
27. Marco Jukich vnter den haus
in Dol
zu Halaginaz
in Berdo
Jusich
in Sridgnia gora
Marco Juchich
figliol
50//1
16//1/2/4
Sa 2/2/4/8
28. Toma Knechich vnter den haus
in Pogliz
zu Susaga
in Vuciak
zu sridgnia gora
bey [...]
vnter d. [...]
bey Buskgua
bey Pechine
bey Klanaz
in glusinom Selischiu
zu Skorodol
ibidem
bey der khirhen
bey Klaichia kuchie
Toma Kugich
Paual fratello
Giouan
13
111/2
11
6
6
8
Sa 551/2
16
81/2
12
6
6
111/2
8
6
6
6
11
111/2
8
6
6
Sa 1281/2
30//1
20//1
16//1/5/9
3/5/9/17
29. Milan Basta unter den haus
bey Klanaz
bey Vodeni dol
16
8
8
bey Pechine
in Jusich
in Rosuglie
zu Suragn
Milan Basta
Miladin fratello
8
6
8
8
Sa 62
30//1
35//1/7/5
2/7/5/14
30. Zudo Basta unter d. haus
ibidem
ibidem
in Susagn
zu Vuziak
in ledenize
in Dolouska petina
ibidem
in Klanaz
zu Skorodol
bey Saclanoua kuchia
zu sridgna gora
Zudo Basta
Jelco fratello
Vid figliolo
laso
Nipote Vuk
60//1
50//1
25//1
20//1
30//1/4/7
5/4/7/16
31. Boso Glusiza unter d. haus
in Susaga
zu Vuzniak
bey Klanaz
bey Kuriak
zu Halaginaz
in Garuga
Boso Glusich
Paual figliol
16
13
8
12
11
11
11
41/2
12
11
8
111/2
Sa 129
111/2
11
11
11
111/2
8
6
Sa 70
50//1
16//1/1/2
2/1/2/5
32. Petar Kouazich unter haus
bey Kuriak
ibidem
zu pechina
bey d. [...]
zu Pogliaz
13
13
81/2
6
81/2
111/2
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
in Suragn
bey d. haus
zu Vuziak
Petar Kouazich
Dragosau figliastro
11
51/2
11
Sa 88
40//1
30//1/2/4
2/2/4/8
33. Jacou Dragaseuich Pop unter d. haus
bey d. khirhen
ibidem
zu Halaginaz
in Suragn
Jacou Dragaseuich
12
13
11
11
11
Sa 58
39//1
Seellen ohne terren seint
Maxim Boilak ist vor 7: Johr aus Perloh unter den
dohir khonben hot
30//1
Juan brueder
20//1
Miter brueder
18//1
Sa 3
vnmindige mans bilder
1
weibsbilder
3
7
in allen
207
Mitar Mitrouits ist von Cotor vor 6: bis 7: Johr dahir
noch Srinagora khomben hot
50//1
Vuasin Vötter
27//1
Peter Sohn des ersten
20//1
3
vnmindige
1
Weibsbilder
5
9
in allen
Mileta Kresouits ist v. Verchouine unter Ototsaz gehörig
vor 12: Johr dahirkhomben
hot Jöhr
22//1
Radoiza brueder
18//1
2
vnmindige mansbilder
2
Weibsbilder
4
Sa 8
Todor Vuianouits ist vor 6: Johr von Cotar dahir
khomben
hot Jöhr
20//1
1
mansbild vnmind.
1
weibsbilder
3
5
208
Karl Kaser
Conscriptio terrenorum et hominum zu Srinagora, vnter die haubtmannschafft Udbina gehörig
Knes Todor Klaich hot samt seinen brueder Radoiza in 18: örthern
Miladin Duchich hot in 19: örthern
Todor Juchich hot in 7: örthern
Sauan Juchich hot in 10: örthern
Jucho Juchich hot in 10: örthern
Radouan Matich hot in 14: örthern
Radouan Baasta hot in 9: örthern
Vusan Basta hot in 8: örthern
Juro Basta hot in 9: örthern
Medo Basta hot in 8: örthern
Stoiak Gerkouich hot in 3: örthern
Filiph Juchich hot in 15: örthern
Michat Juchich hot in 12: örthern
Luca Gercouich hot in 14: örthern
Simo Gercouich hot in 13: örthern
Trifun Joncouich hot in 14: örthern
Prodan Basta hot in 10: örthern
Mita Gercouich hot in 11: örthern
Nicola Basta hot in 10: örthern
Ostoica Orlouich hot in 20: örthern
Dragich Basta hot in 13: örthern
Vuk Rudechich hot in 10: örthern
Nicola Chaslion hot in 10: örthern
Binkup Basta
Prokulab Medach Radakouik hot in 15: örthern
Stoian Basta hot in 11: örthern
Marko Jukik hot in 6: örthern
Toma Kuchich hot in 15: örthern
Milan Basta hot in 7: örthern
Zudo Basta hot in 12: örthern
Boso Glusiza hot in 7: örthern
Petar Kouazich hot in 9: örthern
Jacou Dragoseuich Wallachischer pastor hot in 5: örthern
2003/4
1511/4
722/4
102
78
124
633/4
53
712/4
67
282/4
130
852/4
1132/4
83
123
1062/4
752/4
95
211
118
972/4
97
143
1652/4
1322/4
552/4
1282/4
62
129
70
88
58
8
2
4
3
2
4
1
2
1
1
1
3
3
5
2
4
4
2
3
3
5
2
2
5
6
2
2
3
2
5
2
2
3
4
5
6
5
5
7
1
2
1
3
5
3
2
1
2
3
3
5
1
3
5
4
10
2
3
2
5
7
4
1
2
5
12
4
8
5
5
7
5
5
3
4
1
8
6
5
5
14
7
7
8
7
4
9
6
17
12
5
4
9
5
7
2
4
5
99
Volgen Jene so ohne grund stukh seindt
Maxim Beillak
Mitar Mitrovitsch
Mileta Kresouitsch
Todor Vicianouits
-
3
3
2
1
431
1
1
2
1
3
5
4
3
9
108
24
11
18
13
12
18
7
9
5
8
2
16
12
12
8
20
14
12
16
11
12
16
12
32
20
10
8
17
14
16
5
8
13
7
9
8
5
29
122
230
460
209
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Conscriptio terrenorum et hominum in Comik.
Consiltit in puris Walachis
Conscriptio terrenorum et hominum in Comik, qui locus
pudentit u dependenca Capitanatu Udbinense et
consiltit in puris Walachis, omnes sine literis
concessiones.
1. Pop Juan Paulitsik bey haus
in Polihu
by Lastotik
in Kriuodol
in Rouinidol
in Padrasik
in Suchaiu
Ibidem
in lastotik
zu Prazniku
in Viselastotika
bey den haus ober Gradina
Pop Juan Paulitsik
Jacob brueder
Jöhr
vnmindige mansbilder
Weibsbilder
Sa
33/1
36/1
2
4
7
13
2. Proculabo Matahia bey haus
Ibidem
in Bulizu
bey Grede
in Podklark
in Peskuliar
zu Prasniku
Proculabo Mathaia Jöhr
13
60
25
7
7
12
7
7
7
35
6
9
Sa 195
120
60
7
6
11
12
21
237
60:1
diser hot auch in d. Lika grünt [...]
3. Knes Radosa Luzÿk bey haus
in Polizu
9
1 [?]
Ibidem
in Konskuu dolu
by Peskulak
Ibidem
in Podklark
in Suchaiu
zu vosulink
Item ibidem
in Kriuan dolu
zu Koridu
7
8
7
7
12
5
7
6
7
8
185
Knes Radosa Luzÿk hot Johr
Nicola brueder
Saua Vötter
vnmindige mansbilder
weibsbilder
Sa
42//1
40//1
20//1
3
6
9
18
4. Jouan Luzÿk bey haus
in Kanskiua dolu
bey Grebia
in Rosolie
zu Suchaia
in Hrasniku auf 2: orth
Jouan Luzÿk
Johr
vnmindige mansbilder
weibsbilder
in allen Sa
13
7
7
5
5
7
Sa 44
37:1
1
3
4
8
5. fendrih Mihat Vukmanouik hot by haus
in Hrasnik
zu Paulasza
in leskoltsk
in Suchaia
in Klepalistu
zu Primalastolik
18
9
6
6
7
7
7
210
in Polizu
zu Rosolie
in Haloginzu
in Zulenoga Greda
zu Paputkie
Policzu
in Rusiski
Karl Kaser
7
9
7
6
6
6
6
107
fendrich Michat Vukmanouik
hot Johr
30//1
Michalo Vötter
25//1
Ivucta Vötter
23//1
20//1
Rade Vötter
Sa
4
vnmindige mansbilder
6
Weibsbilder
5
15
Sa
6. Desetnik Mako Sunaikouik bey haus
bey Kraske
in Vaganu
zu Rosolie
in Visse Karske
zu Prima Kuku dolu
ibidem
in Luzi
zu Suchaia
ibidem
vilustotik
ibidem
in Dolu Prima Komiku
bey [...] vode
bey Vube Hrasnik
in Leskouaz dolu
16
14
11
8
14
6
8
8
6
7
7
12
7
6
6
6
Sa 147
Desetnik Mirko Sunaikouik
hot Johr
44:1
1
vnmindige mansbilder
4
weibsbilder
2
Sa 7
7. Milos Hrelik bey haus
in Polizu
bey Konska
bey lestotik
13
4
4
6
ibidem
Item ibidem
bey Grebiu
zu Sitnik
in Leskouazna Berda
zu Luzi
Milos Hrelik
Jöhr
vnmindige mansbilder
weibsbilder
6
5
7
4
6
4
Sa 59
50//1
2
2
Sa 5
8. Jongiat Pokosniak bey haus
in Rosolie vn. Kraia
in Saliskiu
zu Korosebu
bey Pustuhania
bey Kanske
zu Sitniku
in Suchaiu
Item bey Pustuhana
in lastotik
bey Zrisnie
6
9
3
7
7
7
6
6
6
6
6
79
Jongiat Potkongiak Johr 35//1
Jouan Vötter
30//1
Michal brueder des ersten 28//1
3
vnmindige mansbilder
3
Weibsbilder
8
14
Sa
9. Petar Vukovik bey s. haus
in Polizu
bey Ranika
in tseilene grede
na berdu bey Grede
in Kriuo Dolu
in Leskouizu
in Tserlene grede
Sgora Dolu
ibidem
in besiziz
zu Pauluszu
bey Pod rouenhan
Item bey den haus
Ibidem
18
7
7
7
7
8
6
6
7
6
4
6
6
9
9
Sa 113
211
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Petar Vukouik hot
Marko brueder
Nicola
Radota
Jöhr
40//1
30//1
28//1
24//1
4
vnmindige mansbilder
6
weibsbilder
in allen 18
10. Milin Patinik bey haus
Ibidem
in Zigonsgo taborischie
zu Rosolie bey berda
in Polizu
in lastotik
Item bey s. haus
in Malahina Kukeschia
in Kriuan Dolu
bey Rosinika
Milin Patinik
Johr
Todor brueder
Gaco item brueder
Sa
vnmindige mans bilder
weibsbilder
Sa
16
7
6
6
9
7
6
6
6
10
Sa 79
70//1
30//1
25//1
3
3
7
13
11. Vuasin Mischanik by haus
bey Kroske
in Sitnik
zu Luzu
in lastotik
bey Grede
bey traga Vsukan
bey haus Item
Vuasin Mischanik Johr
vnmindige mansbilder
weibsbilder
12. Radoize Cenik bey haus
bey Glabazu Rosulu
in Hrasnik
zu Sitnik bey lastotnik
in Hrasnik bey lusnizi
14
8
7
7
5
6
6
6
Sa 59
35//1
3
2
Sa 6
17
9
7
7
7
in lostotiku
zu Banloszu
in Sgora Dolu
bey d. mühl
in Suchaia
in Berdu Rosolie
Ibidem
in [...]
in Berdok bey Ponau
bey mlina opatsikia
bey den haus opatsikia
Radoize Cenik
[...] Sohn
Saua Vötter
Jöhr
vnmindige mansbilder
weibsbilder
7
6
6
31/4
6
6
6
6
6
6
6
Sa 111 2/4
80//1
28//1
17//1
Sa 3
3
2
Sa 8
13. Saue Teklik bey haus
in Hrasniku
in Corlouiza Vode
zu Sitnik
in Suchaia
ibidem
bey tsulina greda
in Kruskuso Dolu
zu Poliza
in tsulene grede Item
Saue Teklik Johr
Tragossau Sohn
vnmindige
weibsbilder
14. Ilia Teklik bey haus
Ibidem
bey ein wasser Carlouaz
in Kasniku
in Suchaia
Ibidem
zu Sitnik
in Pod [...]
in Kerskof dol
in Rodieszu
50
7
7
8
6
6
6
6
6
6
Sa 108
50//1
25//1
Sa 2
3
1
Sa 6
60
8
7
7
6
6
6
11
14
8
212
Karl Kaser
zu lastotik
Ilia Teklik
Marko Sohn
Jacob Sohn
Milos Sohn
6
Sa 132
Jöhr
Sa
vnmindig mansbilder
Weibsbilder
in allen Sa
60//1
30//1
25//1
16//1
4
2
5
11
15. Simon Montsilouik bey haus
in Hrasnik
zu Rosolie
in Tsalerin
bey Gritsigiu
zu lognize
bey den haus zu opatsika
zu Kriuatsi
in lestotik
zu Sitnik
in Dolenezu Konsku dol
ibidem
ibidem in lestotik
in Polnizu
ibidem
in Suchaia
unter dem Haus
70
30
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
6
6
54
Sa 250
Simon Montsilouik Johr 48//1
Tragik brueder
40//1
Janko brueder
38//1
Vukoe vötter des ersten
26//1
Peter Kusik vötter des Simon
somit [...]
hot Johr
30//1
Malniza brueder des Peter 25//1
6
vnmindige mansbilder
3
weibsbilder
16
Sa
25
16. Abracham Opatsik bey haus
in Krasnize bey Verbe
bey tserlenu Grede
bey des haus des Opatsik
bey Rosolie
bey Ponara
bey den haus obruth
bey Carlaze Vode
in Belu Berdu
in Polizu
zu Lebonara
bey Verda Muchain
in Suchaia
Item by tsulene grede
bey Hrasnikon
zu leskouuza
in Vise grade bey tsaernise
in Hrasnik Item
in Suchaia
Abracham opatsik hot Jöhr
50//1
Vutsen Vötter
30//1
Vutseta Vötter
27//1
17//1
Milan Item Vötter
Sa
4
vnmindige mansbilder
4
9
weibsbilder
17
Sa
17. Luca Litsenik bey haus
in Hrasniku
in Peskulia
Item in Hrasnik
Ibidem in Peskulie
Luca Litsenik hot
Johr
vnmindige mansbilder
Weibsbilder
19
7
7
7
7
6
8
6
5
6
6
6
3
6
6
6
6
6
6
135
13
7
7
7
7
Sa 41
40//1
1
2
1
4
18. Dragik Harambasik bey haus
in Hrasnik
zu Peskulie
in Tserlene grede
bey Punara
bey bastotika
ibidem
in Koroseb
bey lize
bey Potsasbine
Dragik Harambasik Jöhr
Mainola
Sa
50//1
30//1
2
26
7
6
7
6
6
6
6
9
6
85
213
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
vnmindige manspersonen
weibsbilder
Sa
19. Radosaff Posigh bey haus
ibidem
bey Ponara
Kimon Dolu
Vin tola na berdu
in Suchaia
bey opelikaia Kuku
in Sgoro Dol
in Suchaia Item
in Panlofzu
in Petkulia
in lastotik
Radosaff Posigh
Jöhr
Milin Sohn
Mileta Item Sohn
Radouan Vötter des ersten
Sa
vnmindige mansbilder
weibsbilder
Sa
Jöhr
vnmindige mansbilder
weibsbilder
16
7
6
7
7
12
6
6
8
6
6
6
Sa 93
50//1
25//1
20//1
20//1
4
4
4
12
20. Juriza Puchasits bey haus
Ibidem
bey Dolu
bey Suchaia
bey Grede
in Hrasnik
in Peskulia
in Polizu
zu Visetola
ibidem bey Peskulia
bey Grede
in Leskouaz
Juriza Bucharits
gegen erlegung 5 Ducati verlighen worden. NB die erste
helfte geniest der Mihail Buchasich.
4
5
11
16
7
7
6
6
18
7
6
6
6
6
6
97
30//1
1
5
2
Sa 8
NB dieses grundstukh ist mit seines brueders kinder
vertheilt vnd di andere helfte aber dem Milin Bossich
21. Peter Vukouik bey haus
in Polize
zu lastotik
in Leskovaz
zu Suchaia
bey Vode Carlouuza
in Kustasiza
bey Tsaterne
bey d. haus Item
in Suchaia luka
na Berdu Visu Suchaiu
bey opalinen Kukiome
bey Verbe
Ibidem
in Paulouaz
Peter Vukouik
Jöhr
Milos Sohn
Marko brueder des Peter
Mihalo item brueder
des ersten
Sa
vnmindige mansbilder
weibsbilder
Sa
16
7
7
6
6
7
7
6
6
6
6
7
6
7
6
Sa 106
50//1
28//1
38//1
30//1
4
5
9
18
22. Radisa Mirkouik bey haus
in Vagau
zu Polizu
in Koroseb
in lastotik
bey Meie Mutilik
in Podlorik
in Suchaia
bey Krusgofsga
in lestotik Item
in leskouiz
Radisa Mirkouik hot Johr
Radosaf Sohn
Boscho Sohn
vnmindige mansbilder
Weibsbilder
Sa
Sa
15
15
6
6
7
7
11
6
6
6
6
91
70//1
25//1
20//1
3
3
4
10
214
23. Saua Tsurtsyk bey haus
bey Suchaia
in Hrasnik
in Luka
Item in Hrasnik Berdi
in Paulouzu
in Peskulia Rasnitsghi
by Lontsikyia
bey tebru
in Rosolie
in Suchaia Naberdi
zu Lastotik
in Peskalia
in Krusofsku
bey Polizu
in Koroseb
Karl Kaser
16
7
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
105
Saua Tsurtsyk hot Johr
Ristifoi Sohn
Nicola
Milin
60//1
20//1
18//1
16//1
Sa 4
vnmindige manspersonen
1
3
weibspersonen
Sa 8
24. Simo Luzyk bey haus
bey Rasnikum
in Kriuo Dragi
zu Sitnik
in Lustsiza by Suchaia
zu Pulifizu
zu Kruskunin Berdu
in Lisskofozu
13
9
9
6
6
8
6
6
Sa 63
Simon Luzuk
Jöhr 30//1
Glia Vötter
25//1
Marko brueder v. d. ersten 40//1
3
vnmindige mansbilder
6
6
weibsbilder
Sa
15
25. Tragosaf Grostanik by haus
bey Vode Karlouaz
in Hrasnik
zu Suchaiu
in lastotik
15
7
7
9
6
zu Peskulia
in Konsgu Berdum
zu Klepalistu
bey Lemina Mlina
in Hrasnik Item
bey Tserbine grede
in Sgoro dol
in Halaginzu
zu lisgouaz
in Polize
bey Potkukie
bey Rudinach bey Pengora
Tragosaff Grostanik Johr
Nicola brueder
Marko brueder
Sa
vnmindige mansbilder
weibsbilder
Sa
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
118
45//1
25//1
22/1
3
6
3
12
26. Radosan Lemik bey haus
Ibidem
in Polizu
Ibidem
Item ibidem
in lastotik
zu listofsku
in Hrasniku
zu Luzi
bey Hrasnikum
bey den Udbina weg
Item in luzi
bey Buriara
bey der Khirh
in Kriuo Dolu
Ibidem
bey Vusikiem
in Peskulia
vt Taku Kresuun
in Scheliskiu
Radosau Lenik
Radosaff vötter
Jouan vötter
Jöhr
Sa
vnmindige mansbilder
weibsbilder
Sa
40//1
30//1
20//1
3
6
12
21
18
6
7
7
7
9
6
6
6
6
6
4
6
6
6
6
6
7
6
5
Sa 136
215
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
27. Radosaff Osmokruh by haus
in Polizu
bey Konske
vnter Hrasnikum
bey tserbine grede
Item in Hrasnika
Ibidem
bey den Carl [...] wasser
Item bey haus
bey Kriuosa dolu
Radosaff Osmokruh Jöhr
Simo Sohn
Luca Sohn
vnmindige mansbilder
Weibsbilder
60//1
38//1
23//1
Sa 3
2
4
Sa 9
28. Milinko Skokik bey haus
in Polize
bey Kruske
bey Suchaia
in Polu Rosulie
vnter des haus des Nontsileuik
bey vode Carleuaz
bey den haus des opatsika
bey Konsga Berdu
unter Hrasta Lipoga
in Hrasniku
Miliu Skokik
Vid brueder
Jöhr
Sa
vnmindige mansbilder
Weibsbilder
Sa
48
5
5
8
6
5
7
6
6
6
Sa 102
7
7
6
6
1111/4
31/4
6
6
6
6
6
6
6
uza
Extractum ex prothocolla Cesareo per me Casarnne
Commissarium.
17
7
7
7
8
7
6
6
6
6
7
Sa 84
50//1
45//1
2
5
6
13
29. Wiskup Raiadsik bey haus
bey d. haus des Wossinom
in Tsaterne
zu lutsiza
in Vise paulofza
zu Verdi Prima Paulouzu
bey Gredum Vsahaiu
in Suchau Lukouaz
bey Kruske
in Polizu
in Berdu Tserlene Grede
vnter d. haus
Witskup Raidsik
Sohn Janko
Mali
Weiber
Naknadni upis:
Radoiza Lenik iz Komich ima po Casarske prothocol
zemlia
kod Kontgo
kod glabozu Rosulu
u Rasnik
u Sitnik lastotich
u Hrasnik Cusizi
u Kas Kofzu
u paulofzu
u Sgoro Dolu
kod mlina
u Suhani
u Berdu Rossolu
u Zbudini
u lestotiku
u Budak kod bumara
kod mlina opalicha
kod kutga opalicha
17
9
7
7
Sa
100//1
40//1
2
5
5
12
30. Saua Marianouich unter d. haus
in Hrasnich
in Suchai
in lastotich
Saua Marianouich
80
5
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
Sa 146
70//1/4/5
1/4/5/10
All in Comik seint ohne Concessionbrieff.
80
9
6
11
Sa 106
216
Karl Kaser
Seellen Jener so ohne gruntstukh in Comik seint alle
Wolochen
Marko Opatsik ist dises Johr v. Türgey khomben
hot
20 Johr/1
Vuk brueder
30/1
Vutsen brueder
25/1
3
mansbilder
5
weibsbilder
6
Sa
14
Thome Montsileuik ist alhir 5: Johr ist v. Cosin khomben
30//1
1
vnmindige mansbilder
3
weibsbilder
3
in allen Sa
7
Vuk Juinouik ist 8: Johr alhir v. Cosin khomben
hot Johr
30//1
1
vnmindige mansbilder
5
weibsbilder
3
Sa 9
Radisa Osoraz ist ein Johr alhir vnt aus tirkkey khomben
hot
30/1
brueder
1
2
vnmindige mansbilder
2
Weibsbilder
4
Sa 8
Volgen hinach vnten ohne gruntstukh Catolisch.
Luka Wukouats ist v. d. Capellen hiher vor 10. Johrn
khomben
35
hot Jöhr
1
vnmindige manspersonen 2
weibsbilder
2
5
Sa
Mathe Delaz ist v. Louinaz
hot Johr
Ive Sohn
Terne Sohn
Georgiy filiy
vnmind. weibsbilder
khomben
50//1
30//1
20//1
16//1
4
3
Sa 7
Mathe Lestrik ist v. d. Capellen vor 8 Johrn hiher
khomben
Catolisch hot
35/1
1
vnmind. mansbilder
2
weibsbilder
1
Sa 4
Juan Kerponeuik ist v. Zeng vor ein Johr hiher khomben
im Catholisch25//1
Sa 1
Weibsbilder
1
in allen
2
217
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Conscriptio terrenorum et hominum in Comik welhes dorff v. der Haubtmanschafft Udbina [...] dahin incorporirt
worden ist, vnt besteht dise dorffschafft in leuth Bolachen.
Pop oder pfaff Juan Paulitsik hot in 12 örthern
Proculabo Matahaia ein Catholisch –7–
besitzt seinen Grund in Novi - ist ein Katholik
Knes Radosa Luzyk –13–
Jouan Luzÿk –6–
fendrih Mihat Vukmanouik –14–
Dessetnik Mirko Sunikouik –17–
Milos Hrelik –10–
Jungiat Pokogniak –11–
Peter Vukouik –15–
Milin Patinik –10–
Vucasin Mischauik –8–
Radoie Lenik hot in –16–
Saue Teklik –10–
Ilia Teklik –10–
Simon Montshilouik –17–
Abracham Gratsik –20–
Luca Litsenik –5–
Dragik Harambasik –10–
Radosaff Bosigh –12–
Juriza Bucharits –12–
Peter Vukouik –15–
Radisa Mirkouik –11–
Saua Tsurtsy –16–
Simo luzyk –8–
Tragosaf Grostanik –17–
Radosau Lemik –20–
Radosaff Osmokruk –10–
Milin Skosik –11–
Wiskupp Raidasik –12–
Saua Marianouich –4–
Seellen Jener so ohne grunt stukh seint
Marko Opatsik
Thome Montsileuik
Vuk Zuionouik
Radisa Osorat
Seellen der Catolisch so ohne gruntstukh, vnd sich auf des
Proculaho Methaia pocht befinden sollen gegen Irer bewerlich
Luka Wukouats
Mathe Delaz
Mathe Sestik
Juan Kerpaneuik
195
2
4
7
13
237
185
44
107
147
59
79
113
79
59
1111/4
108
132
250
135
41
85
93
97
106
91
105
63
118
136
102
84
146
106
3
1
4
1
1
3
4
3
1
3
2
4
6
4
1
2
4
1
4
3
4
3
3
3
3
2
2
1
6
3
6
4
2
3
6
3
2
3
1
2
3
4
2
4
4
2
5
3
1
6
6
6
2
5
5
4
9
4
5
2
2
8
8
7
3
2
3
5
16
9
1
5
4
5
9
4
3
6
3
12
4
6
5
5
18
8
15
7
5
14
18
13
6
8
6
11
25
17
4
11
12
8
18
10
8
15
12
21
9
13
12
10
78
107
162
347
3
1
1
2
5
3
3
2
6
4
5
4
14
8
9
8
7
13
19
39
1
4
1
1
2
3
-
2
3
1
1
5
7
4
2
7
4
7
18
-
-
218
Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
219
Popisana Zemlia u brunu i oruzie, i ostalo
Popisana Zemlia u brunu i oruzie, i ostalo kako Jdda
1712.
1. Pork: Marko Kraina ima zemlie
pod kuchiom sue skupa siroka i duga 200 i sesdeset
Item u dubraui
20
u Tuchom poliu
100 trideset
u Camernichi liuade
30
u Dubraui liuade
10
od let 48, sin Ilia 20, Thoma 17, mala 3 xenskoga
7
2. Dragosau Radakouicz ima zemlie
pod kuchiom uza
400
Item u Guosdu liuade
30
u Gluhoi Dubraui liuade
20
u Klapauichah liuade
20
od let 60. sin. 1. Vuk 30, 2. brata, Dragoia 45,
Radoja 36, Sinouacz Manoilo 20 malih 7 xenskog: 18
3. Todor Milias, ima zemlie pod kuchiom,
u sue uza
od let 36, ima brata Radiuoi 40 mala 4 xensko:
4. Saua Cubrilouich ima zemlie uze
Item u Cemernichi liuade uza
u dubraui liuade uza
od let 30 ima brata Stariega Thrifun 40:
Trifunoui sini Saua 18, Simo 16, 3 mala,
xenskoga
120
7
180
10
5
11
5. Mitar Cubrilouicz ima zemlie
120
Item u Cemernichi
10
u dubraui
5
od let 40. ima brata Stariega Millos, 46 mala, 2 xens: 7
6. Vujasin Cubrilouicz ima zemlie pod ze
Item u Cemernichi
u Dubraui
Item kod Pork: Pocasbine
u dubraui liuade
od let 56. sina 3. Stanisa 30. Petar 20. Nicola 16
mali 1 xenskoga
150
10
5
5
3
6
7. Bogdan Plechaz ima zemlie ze
Item u Cemernizi liuade
u dubraui liuade
od let 70. ima 2. sina, Radosau 25 Radoiza 22
mala 2 xenskoga
200
20
10
8. Thadia Diuiak ima zemlie pod kucziom uza
Item u Cremernich liuade
u dubraui liuade
u Klapauichah liuade
u Paklariziu liuade
od let 70. ima brata 1. Vuka 60. Sinoucheu 4.
Vuche 30, uuchich, 28 Gaio 26.
Radosan 20. Vukou sin Milouan 20 Jurai.
18 malih 8 xenskoga
290
30
20
10
10
4
16
9. Juan Karanouich ima zemlie pod kuchiom uza
Item u Cemernichi liuade
u dubraui liuade
u Klapanichah liuade
u Planichiu liuade
od let 50. iedan mala xenskoga
80
5
5
5
5
3
10. Petar Klaich ima zemlie
Item u dubraui liuade
u Cerouchu liuade
od let 40 ima brata 1: Paula 25 mala 1 xenskoga
110
61/2
6
8
11. Thoma Sanader ima zemlie
Item Pod Groschom liuade
u Dubraui liuade
od let 50 ima brata 1. Radisa 30 sin: Radouan 17
mala 5 xenskoga
150
10
10
12. Radulo Drachich ima zemlie pod kuchiom uza
Item u Cemernichi liuade
u Patelaricziu
od let 30 brata Radosaua 26 mala 4 xenskoga
75
5
4
5
12
13. Vuchen Bulianich ima zemlie pod kuchiom uza 100
Item u Gluhoi Dubraui liuade
3
220
Karl Kaser
u Gaui liuade
2
od let 60 ima sina 2. Radiuoi 25 Nenko 20 xenskoga 3
zemlia skupa Vuchich 55 ima Sinou 5 Filip 23,
Sekula 20, Guosden 16 malih 4 xenskoga
14. Nicola Kertina ima zemlie pod kuchiom
od let 80. sin Milan 30 mala 2 xenskoga
20. Millasin Radmanouich ima zemlie
Item u Plaklarichiu
u klopauicza liuade
u Guosdu liuade
od let 60 sina Ilia 20, Jouo 18 Marko 16
brat Vucen 40 Sinouci Mahat, 30 Stoian 16 mala
3 xenskoga
260
10
10
6
21. Vasil Popouich ima pod kuciom
Item u Cemerniczi
Item u dubraui liuade
u Zitniku
u Klapauiczah
u Kremenu
od let 40 ima 4 brata Saua 30 Petar 28 Radisa 24
Radiuoi 23 mala 3 xenskoga
120
12
12
5
5
6
40
3
15. Nicola Kuysich ima zemlie pod kuchiom
Item u Cemernichi liuade
u Dubraui liuade
od let 60 ima 6 sinoui Radouan 30, Dokman 26
Marko 23, Thoma 20 Trifun 18 Mitar 16.
mala 2 xenskoga
148
10
10
16. Rados Popouicz ima zemlie
Item u Cemernichi liuade
u Gluhoi Dubraui liuade
u Sitniku liuade
u Cerouchu liuade
u klapanichah liuade
u Paklariczu liuade
od let 40 ima brat 3. Vuk 30 Radiuoi 28 Juro 25
malih 9 xenskoga
270
30
10
5
10
5
10
17. Mitar Cubrilouicz ima zemlie
Item kod puta Jesenarskoga
kod lipoue Glauicze
na brunu pod vrlaiem
u Cemerniczi liude
u Paklaricza kod graba
kod lakue u Paklaricziu
pod Suhouerhom
Draziczia Poliani
mali Paklaricz
od let 51, brata 1 Marko 20 sin Todor
20 malih 5 xenskoga
260
15
20
15
10
5
2
4
3
3
18. Radoicha Olierouich ima zemlie pod kuchiom
Item u Gluzoi dubraui liuade
od let 28. mali 2 xenskog.
19. Juicha Popouich ima zemlie pod kucziom
Item u Gluhoi Dubraui liuade
u Cemerniczi liuade
u Guosdu liuade
u Klapauiczah
u liutochu
u Caterni
u Cokui
od let 60. ima 5. sinoui, Radoicza 30 Nicola 25
Vuk 2 Mihalio 16 brat oui posebi stoi a
7
15
9
10
30
6
360
6
20
4
2
4
6
2
8
8
11
22. Radosau Radmanouicz ima zemlie
pod kuchiom
190
Item u Cemernichi liuade
15
u Zitniku liuade
2
u Paklaricziu liuade
7
15
u klapauikah
od let 40 ima brata 2 Thoma 30 Juan 20 mala 3 xeni 5
23. Jouan Cubrilouich ima zemlie pod kuchiom
Item u uelikom Paklaricziu liuade
u Jeliouom klanicziu liuade
u Zitniku liuade
u Gluhoi Dubraui liuade
u Cemerniczi liuade
od let 45. ima 2 brata, Ilia 40. Boxo 30
Sinouacz Stoian 17 malih 6 xenskoga
24. Vukosau Paskas ima zemlie pod kuchiom
aliti u vodom poliu
Item kod Mlina u Gaiu
iz Liponoga klanca kadi je iz hodi
na bruna kod Kerstasicza ima belom berdu
u Gluhih Dubrauah
u Zitniku liuade
u klapauichah pod gradinom
u verh kremena liuade
u Poliani u violah
u Kriuo dolu
od let 70. sina ima 2. Dragosan 30. Nicola 28
Sinouacz Mirko 40 i Sinouacz Vuchen 27.
malih 5 xensko:
200
2
3
2
2
2
6
190
10
10
10
4
1
4
4
4
3
11
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
25. Stanisa Gachesicz ima zemlie
pod kuchiom aliti u vodom poliu
Item okol kuchie
u vodenoi Glaui
izpod vrlaia
u Zitniku
u Dubraui
u Cermerniczi
u Klapauichah
u Jancharichi
u Paklarichiu
u verh Dubraue
od let 40 brata 1 Radisa 30. mala 2. xenskoga
26. Saua Plochar ima zemlie pod kuchiom
Item kod kuchie Radosine
pod urlaiem
kod Cernoga Cuga
u Dubraui
ibidem u Dubraui liuade
u Cerouchih dolchih
od let 60. ima 2 Sina Luka 30 Predoie 20.
mala 2 xen:
27. Ninko Kussulicz ima zemlie pod sobom
aliti kuchiom a to u vodom Poliu
Item u Cemernizi liuade
u Zitniku liuade
Pod liutocem
u Suhouerku pod Planinom
u Paklarich kod bunara
od let 46. ima brata 3. Nicola 40. Myrko 30.
Mircheta 26. malih 5 xenskoga
30
15
10
10
2
3
4
6
3
2
3
3
40
30
15
5
15
10
3
3
250
10
5
5
6
3
15
221
u Cernouczu
u Rudom poliu
u Klapauiczah
ibidem
pod vodenom glauom
od let 70. ima brata 1. Radoiza 60. Radosau
ima Sinou 4. Radomir 4 [!] Pop Marko 35,
Achim, 30. Mitar 20 Radoiza ima Sinou 4.
Andria 18. Petar 16 malih 12 xenskoga
30
11
5
10
33
30. Stipan Telaÿch ima sue zemlie uza
od let 30 mala 3 xenskog.
50
2
31. Todor Polouinich sue zemlie ima uza
od let 30 ima 2 brata Jouan 25. Milan 20, xens:
20
7
32. Petar Kertinich ima zemlie pod sobom
aliti pod kuchiom u sue
Item u Gluhoi Dubraui liuade
u Cemernichi liu.
u Paklaricziu liu.
u Klapauiczah
u Zitniku
od let 90. ima sina 3: Mihalio 50, Cusman 38.
Jouan 30. Mihaliou sin Luka 20. Cusmanou
sin. ostaia 17 malih 8, xenskoga
33. Radoie Kouacz ima zemlie
opet u suem poliu casima
Item u Cemerniczi
u Cerouchih
Klapauiczah
od let 30 ima brata 1. Radiuoi 28 mala 4 xenskog.
18
250
20
20
5
5
5
16
50
80
30
20
10
4
28. Mirosau Pauicz ima zemlie pod kuchiom uza
Item u vodom poliu
ibidem
u Cemerniczi liuade
u Gluhoi Dubraui
u Zitniku liuade
za urlaiem liuade
od let 70 ima sina 1. Todor 20, xenskoga
40
6
4
5
5
5
4
2
29. Radosau Kernetich ima zemlie
pod kucziom siroka ÿ duga
Item u Gluhih Dubrauah
u kossi Berguchkoi
u Zitniku
ibidem u gluchih Dubrauah pod Gradinom
34. Radota Klaich ima zemlie pod pod [!] sobom
aliti pod kuchiom
167
Item u Cemernichi
10
u Paklanichah
5
u Paklanichiu
1
kod pochasbine
11
u Zitniku
6
u Ceriu
6
od let 70 ima sina 3 Nicola 30 Marko 25 Janko 23
mali 1. xenskoga
6
50
20
20
20
10
35. Jouan Obradouich ima sue zemlie
Item u Cemernihi
u Dubrauah
u Klapauiczah
u Paklarichiu
220
15
10
2
15
222
u Zitniku
od let 80 ima dua sina, Cuio 48 Jurai 30
mali 1 xenskoga
Karl Kaser
10
8
36. Millisa Olerouich ima zemlie sue pod kuchiom 70
Item u Gluhoi Dubraui
20
od let, 30. ima brata 1, Mitina 25. mala 4, xenskoga 4
37. Vkouoi Radakouich ima zemlie sua skupa
mala i velika siroka i duga
od let 80. ima 3: sina Stoian 40. Grubisa 30.
Tomica 20. Stoianoui Sini Janko 19 Jouan
17. Grubisin sin Mihat 17, mala 4 zenskoga
38. Juka Dracha, ima zemlie pod kuchiom aliti
u vodom poliu
Item u Paklaricziu
Zitniku
pod gradinom
u Cemerniczi
od let 50. ima 4 sina Marko 17 mala 4 xenskogi
39. Knes Saua Obradoienicz,
ima zemlie pod sobom
Item u Cemerniczi
u Gluhoi Dubraui
u Zitniku
u Zitniku
u Klapauicziu
od let 100. ima sina kneza Vkadina 50.
Sinouacz 20. Nicola 36. Gaurilo 30 Radan 21
Simo 20. Baio 18. malih 15 xenskoga
400
16
42
5
10
6
12
4
350
30
14
20
20
6
17
40. Vuk Pauicz ima zemlie
Item u Zitniku
u dubraui Gluhoi
u Cemerniczi
u Klapauiczi
od let 40. mala 3 xenskoga
70
6
5
5
10
3
41. Stanko Cichia ima zemlie
od let 60. sinu Ostoia 25 xenskoga
40
3
42. Plouan Pop Marko Kernet ima zemlie pod sobom
Cerkoune uza
27
43. Vukasin Kosutÿch ima zemlie
Item pod lipoue Glauicz
u Cemernichi
u Gluhoi dubraui
u Zitniku
pod Suhoui [...]
u Klapauiczah
u Paklaricziu
od let 35. ima brata 3 Gruicha 30. Tatomir 28
Kresoie 25 malih 8 xenskoga
100
15
10
3
4
4
3
4
9
44. Nouak Cubrilouich ima zemlie pod kuchiom
Item u Paklaricziu
od let 50 mala 2 xenskoga
45
10
3
45. Juan Cugal ima zemlie sue mala: velika uza
od let, 38. ima brata 1 Milan 36 malo 1 xens:
60
3
223
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Conscriptio terrenorum et hominum des dorffs Bruno, velhes gleihfalls vnter die Haubtmanschafft Udbina gehörig
sein [...]
Wolahen
Proculabo Marco Kraina hot in 5: örthern
Dragosau Radakouiz hot in 4: örthern
Thodor Milias hot in einen örth
Saua Jubrilouich hot in 3: örthern
Mitar Jubrilouich hot in 3: örthern
Vuiasin Jubrilouich hot in 5: örthern
Bogdan Blizaz hot in 3: örthern
Thadia Diuiak hot in 5: örthern
Juan Karanouich hot in 5: örthern
Peter Klaich hot in 3: örthern
Thoma Sanuder hot in 3: örthern
Radulo Drachich hot in 3: örthern
Vucen Balienich hot in 3: örthern
Nicola Kertina hot in einem orth
Nicola Kuÿkich hot in 3: örthern
Rados Popouiz hot in 7: örthern
Mitar Jubrilouich hot in 10: örthern
Radoiza Olierouich hot in 2: örthern
Juriza Popouich hot in 8: örthern
Milasin Radmanouich hot in 4: örthern
Vassil Popouich hot in 6: örthern
Radosau Radmauouich hot in 5: örthern
Jouan Jubrilouich hot in 6: örthern
Vukosau Potkas hot in 10: örthern
Stanisa Gachesiz hot in 11: örthern
Saua Placha hot in 7: örthern
Ninko Kussulits
Mirosau Pauicz
Radosau Kernetich hot in 10: örthern
Stiphan Klaÿch hot in einen orth allein
450
470
120
195
135
173
230
360
100
1222/4
170
84
113
40
168
340
342
130
418
286
160
229
211
240
88
69
279
69
209
50
2
5
2
4
2
4
3
7
1
2
3
2
3
2
7
4
3
1
9
4
5
3
4
5
2
3
7
4
3
2
1
2
8
1
1
5
4
2
2
9
5
1
4
3
3
3
6
5
2
7
18
7
11
7
6
4
16
3
8
12
5
3
3
7
15
9
6
8
8
11
5
6
11
3
12
30
13
18
11
11
9
31
5
11
20
11
6
7
16
28
17
8
21
15
19
11
16
21
7
89
86
199
347
3
4
2
8
1
2
5
12
3
3
15
23
18
2
8
24
4
38
6
224
Karl Kaser
Wolahen
Thodor Pobunich hot in einem orth
Petar Kertinich hot in 6: örthern
Radoie Kouaz hot in 5: örthern
Radota Klaÿch hot in 7: örthern
Jouan Obradouich hot in 6: örthern
Milisa Olenouich hot in 2: örthern
Vukouoi Radakouik hot in allen
Juko Draka hot in 5: örthern
Knes Saua Obradouich hot in 6: örthern
Vuk Plauiz hot in 5: örthern
Stanko Cichia hot in einen orth allein
Pop Marko Kerneti hot in einem orth allein
Vukasin Kosatijch hot in 8: örthern
Nouak Cubrilouich hot in 2: örthern
Juan Jugal hot in einen orth
Seellen Jener so zu Bruno fast ohne grunt Stukh seind
Bogdan Segrits
Ilia Vitouik
Petko Dobrouich
Deon Tompalik hot in Rud polie
Marian Saboniza in Rudo polie
Juko Nembkonik
Milin Senetsia
Milouan Garanouits
Jouan Malbassa
Saue Trakolik
Vosco Tenedits hot in Belopolie
Marko Martes
Jure Tanteuich
Rados Milieuich
Vutsen Tsobrilenik hot in 3 orthern
Vukoui Smerlich
dan der Pere u. Kator
20
305
190
206
272
90
400
742/4
440
96
43
27
143
55
30
3
6
2
4
3
2
6
2
6
1
2
1
4
1
2
8
4
1
1
4
4
4
17
3
8
2
1
7
16
5
6
8
4
16
4
15
3
3
9
3
3
10
30
11
11
12
100
26
100
38
7
5
1
21
6
6
3
20
20
10
4
30
10
16
3
65
-
2
2
2
1
1
1
1
1
4
1
3
1
1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
2
2
1
1
1
3
4
2
3
1
4
7
2
1
1
5
2
3
5
3
5
2
3
2
2
1
4
8
13
4
3
4
6
5
7
7
6
7
4
7
8
5
5
726
225
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Preszemliaki
mit Grundstück
Item.
16/ 11/ 31/ 58
159/166/341/666
10/ 17/ 19/ 46
185/194/391/770
1
3
Weibsbilder
Juko Nemkouik
[Slijedi poduži odlomak o izbjeglicama i naseljavanju, ali
je neèitak]
kleine
weibsbilder
Johr 25:1
od Banie dostal
2
1
Sa 4
Milin Senetsia b. haus 4
pre zemliaki u brunu
1. Milouan Koranouicz
od let 30 mala 2 xenskoga
2
5
2. Jouan Malbasa ima zemlie, 30.
uza ima let 50, ima 3 sina, Milouan 25,
Ilia 20, Paual 16 xenskoga
3
7
3. Saua Drakulich ima zemlie
od let 30, mala 1 xenskoga
5
10
7
4. Boxo Dereticz ima zemlie uza
od let 60 Sina, 2 Nicola, 20,
Jurai 14, xenskoga
3
6
5. Marko Martess, ima zemlie uza
od let 32 mali 1 xensko
3
5
7
6. Bogdan Coprich ima zemlie uza
od let 50 2 Sina Petar 18 mali 1 xensk.
1
3
4
7. Ilia Vidouicz ima zemlie uza
od let 30 brat 1, Jouan 25, mala 2,
xenskoga
8. Petko Dobrienich ima zemlia
od let 25, brata 1 Ratko 23,
mala 4 xenskoga
Dean Tompulik in Rudopolie 20:
hot Johr
kheine Mansbilder
weibsbilder
Marian Saboniza in Rudopolie 10
hot Johr
kheine Mansbilder
Johr 48:1
5
6
weibsbilder
16
20
5
7
9
13
50:1
1
2
4
20:1
1
Jure Tantenich uenato do Perletott auanti 16 auni
a 30 anni
un picolo
Femine 2
in tutto 4
Radas Milieuich auenuto l anno passota da Turchia
a 30 anni
3 picoli
et tre femine
in tutto 7
Vutsen Tsobrilouik bey s. haus 55
etc.
Sa 65
Peter Sohn
hot Johr
kheine Mansbilder
Weibsbilder
Vukmir Smerlich ist u. d. Capellen
khomben vor
ist ohne grunt alt
vnmindige Mansbilder
weibsbilder
Pere [...] ist vor 14: Johr v. Kator
khomben hot Jöhr
vnmindige Mansbilder
weibsbilder
Jöhr
40:1
16:1
2
4
2
Sa 8
20: Johr
35:1
2
2
Sa 5
[?]:1
3
1
5
226
Karl Kaser
227
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Massin der Hauptmannschafft Udbina gehörig
8. 9ber 1712: frueh gegen 8 Uhr u. Bruno nohe Massin
obgereist, alda gegen halber 10: angelangt lt. d.
beschreibung auf gerecht vorgen auch wie volgt: auch
diser orth ist [...] der Haubtmanschafft Udbina gehörig.
1. Pfaf Simo Mitrouich vnter den haus
Item zu Begouaz
bey Stubliz
in Vaganz
ibidem
bey Kula
zu Zemergniza
bey Preuie
40
31
64
60
30
10
10
10
255
dises grundstukh ist der Comunitet den Marko Kernetik
als [... ...]
Pop Masinski
Achim Pruader
35//1
30//1/2/2
2/2/2/6
Porkulab Stosa Zorich hot in poglie
in Zemergniza Fen.
bey Lubardenik Fen.
Procul. Stosa Johr
Jouan Prueder
Mitar Prueder
Radoiza Vetter
Milan
Cuian
Simo
Petar
60//1
70//1
64//1
30//1
28//1
25//1
24//1
20//1/11/8
8/11/8
3. Bile Harezina vnter den haus
Item Fen: vische kuchie
Bile Harezina
80//1
420
50
20
Sa 494 [?]
in allen 27
140
45
185
Mitar Sohn
Barisan
Vuica
Vuk doga
Milos Prueder
30//1
28//1
27//1
20//1
70//1/8/10
6/8/10/24
4. Cuio Baich ima zemlie pod sobom
Item u Cemernichi
od let 40 ima brata 3 Bogdan 36. Radouan 30,
Jurai 25 mala 2 xenskoga
160
80
14
5. Stipan Medich ima sue zemlie pod sobom
60
Item kod Cu[?]dmika liuade
38
od let 60 ima brata 1 Jure 54 Sini Ilia, 26. Lacka 20,
Boxo 18 mala 3 xenskoga
7
6. Vuchich Voinouicz ima zemlie u poglie
Item u cemernichi
od let 30 mala 4 xenskoga
70
10
1
7. Simo Rasetich ima zemlie pod sobom
130
Item u Cemernichi liuade
50
od let 30 ima brata 1 Abrame 23, mala 5, xensko:
4
8. Milich Medich ima zemlie sue skupa uza
Item upoliu liuade
u Cemerniczi liuade
od let 43, ima brata 1 Stoian 30 xenskoga
9. Milanko Japunzich ima zemlie pod kuchniche
Item kod gradine liuade
u bukouchu
kod naslona Pauloua
u Poliu kod Ponora
kod bieloga usila
u Cemernicz
od let 32 ima 3 brata, Nicola 29. Marko 20,
Paual 16. xenksoga
110
30
21
9
30
40
20
10
20
5
25
6
10. Zast. Grube Voinouich ima zemlie u sue upoliu 380
Item u cemernichi liuade
52
228
Karl Kaser
od let 50, brat iedan Juan 30, Stricz 1 Stanko, 60. sini
Mitar 25. Voin, 16 Milich 17
malih 6, xenskoga
12
11. Radiuoi Medich ima Sue zemlie uza
Item u Cemernichi liuade
od let 60 ima sinou 2, Ilia 30 Peter 20
malih 6 xenskoga
30
20
12. Paual Voiuodich ima zemlie pod kuchiom uza
Item u poliu uza
Ibidem
Item u Cemerniczi liuade
Item u vaganie liuade
od let 58 ima brata 1 Radoie 40. Sin Paulou
Ostoia 25, Sinouaczi Stipan 20, mala 6
xenskoga
10
80
80
60
20
13. Vuchich Zorich ima zemlie pod kuchiom uza
Item u Cemernichi liuada
pod gradinom liuade
kod Cardaka
od let 80, sin 1, Milan 50, bratued Petko 40 brat
Petkou Vukadin 30, Miladin 28, Mitar 20
malih 5 xensko:
260
20
50
40
14. Mihalicha Netiakouicz ima zemlie sue
od let 60 ima 3 sina maxim 30 Boxo 25.
Jurai 20 mali 1 xenskoga
4
16
12
30
3
15. Miliuoi Guosdenchenicz ima sue zemlie
Item u Cemernichi liuade
u Poliu liuade
od let 70 ima tri Sina Jouan 30, Stoian 28,
Ilia 16 Sinouacz Thoma 16 malih 4 xenskoga
130
40
30
16. Juka Zorich ima zemlie sue skupa
od let 40. ima Sinou 6 Mitar 16 ima dua brata
Jouan 30. Janko 25 malih 5 xenskoga
227
17. Koio Medich ima sue zemlie pod sobom
od let. 30 ima brata 1 Jouan 25 mala 3 xens:
120
6
18. Boxo Bunchich ima zemlie sue
od let 40 mali 6 xenskoga
133
3
5
6
19. Medo Zorich ima zemlie sue skupa uza liuade 300
od let 40. ima brata 2 Radosau 38 Ostoio 23
malih 8 xenskoga
7
20. Radoiza Lakich ima zemlie pod kuchiom u sue
od let 40, ima brata 2. Maxim 28 Stipan 24
malih 2, xenskoga
93
4
21. Vlaisau Voinouich ima zemlie pod sobom
120
25
Item u Cemernichi liuade
od let 80 ima Sina 4 Marko 40, Jouan 35, Trifum 32,
Juan 25 mala 3 xenskoga
12
22. Vuk Kechilouicz sue zemlie mala i uelika uza
od let 60 ima Sinoucza 1 Saua 40 mala 3, xensko
80
2
23. Cuio Torbicha ima zemlie sue skupa
od let 30 xenskoga
40
1
24. Knez Petar Kouacheuicz ima zemlie
Item u Poliu liuade a to Pocasbine
u pogliu liuade uxe
u Cemernichi liuade
od let 50 ima brata 1 Vuiasin 40, sinouacz Simo 30
mala 4 xenskoga
100
50
30
21
25. Juan Kouacheuicz ima zemlie
Item u Cemernichi liuade
Item liuade upogliu
od let 30 ima brata 1 Paual 28 mala 5 xenskoga
100
21
30
4
26. Luka Juanouich ima zemlie oranice
Item u pogliu liuade
opet kod kuchie
na Stazi Visuchka
od let 35 malih 1 xensko:
70
7 1/2
10
10
1
27. Mihalio Paulouiz ima zemlie
od let 35, brata 1, Cusman 30 malih 5 xensko
4
82
7
28. Marko Skorich im zemlie sue
od let 25 mala 5 xenskoga
170
3
29. Obrad Skorich ima sue zemlie
Item u Cemernicza liuade
od let 30 xenskoga
25
10
1
30. Stanko u Vrachalo ima zemlie
Item u poliu liuade
u planini liuade
od let 6 nedjak Marko 30 mala 2 xensko:
8
22
50
5
135 ipol
31. Vuk Xiukouicz ima zemlie
od let 76 brata 1 Stoicate 44 malih 6 xenskog.
7
32. Stipan Mandich ima zemlie
od let 30 brata 2 Jouan 25 Vucheta 23 mala
5 xenskoga
80
11
229
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
33. Maxim Torbicha ima zemlie
od let 33 mala 4 xenskoga
60
4
34. Trifun Torbicha ima zemlie pod sobom
od let 27 xenskoga
50
3
35. Lazo Zorich ima zemlie pod sobom
237
kostanice upoglie
60
50
u Chemernice kostanice
od let 48 brata 3 Nouak 60 Starij brat
Vuchen 30 Sinouacz Radosau 24 mala 7 xenskoga
9
36. Thoma Balach ima zemlie pod sobom
Item upoglia liuade
od let 52 ima Sina 4 Petar 19, Jouan 16
mala 2 xenskoga
37. Mikula Balach ima sue zemlie
od let 26 nihil amplias
38. Nicola Tezakouich ima zemlie uza
Item u poliu liuade
od let 30 ima Stariega brata, Juan 58 xensk:
521/2
32
4
20
321/2
321/2
8
39. Simo Sauich ima zemlie
od let 60 brat Miladin, 50 mala 3 xenskoga
40
2
40. Thome Vujatouich oranice y kostanice
Thome 32, malih 3 xens:
40
3
Popisani pres zemliachi od mazina
Millos Deraticz od let, 28 Sina 3, dragicz 18,
mala 2 xenskoga
1
Janko Diuiceuicz od let 60 maloga 1, xenskoga
2
Kuzman Radoich od let 60 sin Ilia 25 mali 1,
xenskoga
4
Miko Mandich od let 30 mala 2 xenskoga
4
Janko Jouanouich od let 38, mali 1, xenskoga
4
Petar Mudrinich 60, Sina maloga 1, xenskoga
2
Conscriptio terrenorum et hominum des dorffs Messin in leuthe Schismatisch glaubens gewesten [...]
Pop oder Schismatische pastor Simon Mitrouich hot in 8 örthern
Proculabo Stosa Zorich –”– – 3 –
Bile Storchina – 2 –
Cuio Baich – 2 –
Stipan Medich – 2 –
Vuzich Voinouiz – 2 –
Simo Kosetich – 2 –
Michich Medich – 3 –
Milanko Dopunzich – 7 –
Sastaunik Grube Voinouich – 2 –
Radiuoi Medich – 2 –
Basil Voiuodoich – 5 –
Vucich Zorich – 4 –
Michailiza Hetiacouich hot in allen
Juka Zorich –”–
Miliuoi Guosdenouich – 3 –
Koio Medich hot in allen
Boxo Puncich –”–
Medo Zorich –”–
Radoiza Lokich –”–
Vlaisau Voinouich – 2 –
Vuk Kekilouiz –”–
Cuio Zorbiza –”–
Knes Petar Kouazenich – 4 –
Juan Kouazenich – 3 –
255
494
185
240
98
80
180
161
150
432
50
257
370
130
227
200
120
133
300
93
145
80
40
201
151
2
8
6
4
5
1
2
2
4
6
3
4
6
4
4
5
2
1
3
3
5
2
1
3
2
88
2
11
8
2
3
4
5
6
6
6
5
1
5
4
3
6
8
2
3
3
4
5
2
8
10
14
7
1
4
9
6
12
4
16
12
3
6
5
6
3
7
7
12
2
1
4
4
6
27
24
20
15
6
11
11
10
24
13
26
23
8
15
14
11
10
18
12
20
7
2
11
11
230
Luka Jouaneuich – 4 –
Michailo Paulouiz –
Marco Skorich –
Obrad Skorich – 2 –
Stanko Vurakula – 3 –
Vuk Hiukouich –
Stipan Mondich –
Maxim Zorbiza –
Trifun Zorbiza –
Lazo Zorich
Lazo Balach – 2 –
Mikula Balach –
Nicola Tezerkouich – 2 –
Simo Sauiz –
Thoma Vuaikouich
Seellen jener ohne Grunt stukh in den dorff Messin
Milos Deratits
Janko Diuietuits
Kusman Radouik
Miko Mandik
Janko Jouanouik
Peter Mudrenik
Karl Kaser
1171/4
82
170
35
150
135
80
60
50
842/4
20
85
40
40
-
1
3
1
1
2
2
3
1
1
4
3
1
2
2
1
1
1
5
2
6
5
4
7
2
3
3
1
7
9
1
5
7
11
4
3
9
4
8
2
3
3
10
15
2
9
15
19
9
4
20
9
1
10
7
7
115
141
239
495
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
4
4
4
2
5
3
7
7
6
4
8
8
16
32
115
141
239
495
123
149
255
527
231
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Popisanan Zermanÿ zemlia ÿ Puskori ÿ ostala Celiad
Popisanan Zermanÿ zemlia ÿ Puskori ÿ ostala Celiad Leta
1712 Suonigrad
zu Maglaui
in Barichi
1. Zasta: Vuk Pupauach ima zemlie pod sekom
Item na Popini velikoga
na Popini velikoi liude
na Maloi Popini liuade
u Hrustieuu
na Parlieuu
u luki u Zermani
kod kusscha
vise Klancza u Zermani
od let 40, ima brata 6. Radoiza Starÿ brat 50,
Rados 30, Nicola 28, Petar 20, bratucedi
3: Marko 30, Janko 20, Vuin 24, Stoiak, 20
mala 10 xenskoga 22
od let 30, ima brata Stariega Mihalio 36,
mala 6 xenskoga 8
2. Des: Vuk Marchetich ima zemlia pod sobom
Item u Velikoi Popini uza
ibidem liuade
kod Verbe
liuade na maloi Popini
ibidem
ibidem na Magarecem poliu liuade
u Rasticheuu liuade
u Bribuchichiu
u Perlieuu
kod Rakounika
kod Zuonigrada
od let 50, sin Petar 20, Sinouacz Andria 16,
mala 1, xenskoga 10.
20
30
11
10
10
20
33
33
10
176
20
701/2
20
15
20
30
15
10
30
20
20
20
Sa 270
3. Dest: Rachiuoi Chuk ima zemlie pod kuchiom uza 30
ibidem
30
in Dogliane
50
zu Otrich
30
in Mala Popina
20
bey Zermagnia
10
zu Barouko
20
in Ruistuo
10
zu Otrich Fen.
10
in Cerno dol:
10
10
5
Sa 235
4. Stoian Milinkouich ima zemlie
Item u Vilinu Klanczu livad.
kod Bunara Starca
od let 36. Sinouacz Vuczich 20, mala 2, xenskoga 8
5. Gruicha Millinkouich ima zemlie sueskupa
na iednom mestu
Item u Hrastieu liuade
od let 26, brat Radoicza Starij 30,
Sinouacz Strain 20, mala 4, xenskoga 2
6. Sekula Lapcheuich ima zemlie
Item u Hrastibuu
u Popini maloi
u Velikoi Popini
u Magarecem Poliu
od let 30, brat Starÿ Nouak 40 mala 5, xenskoga 5
7. Desetniak Knes Vuczen Bachimouich
ima zemlie
Item u Popini Velikoi
u Maloi Popini
u Magarecem Poliu
u Zermani
u Zermani pod Stranom
u Perlieuu
u Pribuchichiu
od let 50, ima 2 brata Lazo 40, Maxim 34,
Sinouacza 12 Petko 25, Nicola 23,
Mitar 20, Juraj 17, Jouan 16, Lazin sin Ilia 16,
mala 6 xenskoga 11
40
9
5
54
30
4
34
20
20
4
20
10
110
40
160
50
20
70
30
100
20
490
232
Karl Kaser
8. Jouan Dobrichich ima zemlie
Item u Pribuchichiu
u Hrasticeuu
u Pribuchichiu i u Hrasticeu liuade
od let 38, ima brata 3, Vuleta 25, Vuicha 20,
Maxim 19, Sinouacz Juan 16 mala 10, xenskoga 12
9. Nicola Millinkouich ima zemlie
Item u Hrasticeuu
40
20
60
od let 40, Sin Vuk 20, Sinouacz Diuka 20,
Vasil 18 mala 4 xenskoga 3
10. Pantelia Voinouich ima zemlie
Item na velikoi Popini
u Zermani
50
100
40
50
150
50
200
60
Sa 310
od let 60, brat Millan 40, Sinouacz Jouan 32,
Pantelyni Sin Mitar 30, Stoian 20,
Todor 18, bratuced Bogdan 20, mala 6 xenskoga 7
11. Sudacz Radiuoi Jouanich ima zemlie
Item u Zermani
na velikoi Popini
od let 55, sin Stoian 16, mali 1 xenskoga 5
12. Radosau Starcheuich ima zemlie
od let 30 xenskoga 6
15
70
85
140
225
40
13. Kostadin Budimirouich ima zemlie pod sobom 30
Item u velikoi Popini
190
u maloi Popini
35
u Magarcem Poliu
15
u Hrasticeuu
10
u Zermani
60
u Zermani ustranah
30
u Pribudicziu
30
u Perlieuu
30
u Mrachaiu
50
290
od let 50, brata 3: Janko 40, Stipan 34,
Stoian 30, Kostadina sin Radomir 20,
Sinouach Jouan 20, Vukadin 18 Vuicha 17
mala 9 xenskoga 9
14. Desetniak Dekich ima zemlie
50
Item u Souichiu
u Bribuchicziu
u Perlicuu
u Hrasticheuu
u Hrasticheuu liuade
od let 60, brati Petar 50 Lazo 40 Sinouacz Vuk 30,
Vuezen 26 Boxo 23 Petko 20
Thoma 16, mala 5 xens: 12
15. Todor Lapcheuicz ima zemlie suega
mala i velika
Item u Hrasticheuu
na velikoi Popini
na maloi Popini
u Zermani
od let 40, mala 2 xenskoga 2
16. Ognan Skundrich ima zemlie
ibidem
Item u Pribuchich
u Zermani
na velikoi Popini
u maloi Popini
od let 60, brat Damnian 55, Sinouachi Ilia 40,
Jouan 25, Ognanoui sini Saua 40,
Jouan 30, Radosau 26 mala 7, xenskoga 9
Radosau Voinouich ima zemlie na Pribuchichiu
Item u Popini velikoi
od let 30, bratu Jouan 20, mali 1 xenskoga 2
50
50
10
40
50
250
27
70
10
10
10
127
30
30
30
30
140
20
280
15
20
35
18. Vdoua Poko: Jouana Berkichia koja ima zemlie 10
Item u Cerou Dolu liuade
10
u Maloi Popini Siroko i duga vze
1
Sa 21
od let Sina ima Nicola 16, male 1 zenskoga 1
19. Jurai Skakauacz ima zemlie
u Maloi Popini
u Ruistu liuade
od let 40 mala 4 xenskoga 2
20. Vuk Starcheuich ima zemlie
Item na velikoi Popini
15
10
3
Sa 28
30
25
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
na maloi Popini
od let 50, Sini Negomir 20 mala 5 xenskoga 3
21. Janko Toiaga ima zemlie
Item u Verbich
u Zermani
od let 56, mala 3 xenskoga 5
22. Sauan Gorbicz ima zemlie
Item u Zermani
u Otrichiu
u Maloi Popini
u Smes Iliuchu
u Ruistu liuade
od let 30, brat baio 20 bratuced Radosau 18,
mala 3, xenskoga 8
23. Miladin Gerbich ima zemlie
Item u Otrichiu
u Maloi Popini
u Ruistu
od let 40 xenskoga 2
24. Petar Prodanouicz ima zemlie
Item u Zermani
u Popini maloi
u Bosouczu
u Ruistu
u Smerdliachu
od let 37, ima brate 2, Radosau 30, Radoiza 26,
mala 8, xenskoga 11
25. Vuk Rakich ima zemlie pod [...]
Item u Zermani
u Popini Maloi
u Ruistu
od let 40, Sinouczi Todor 20, mala 2 xenskoga 4
26. Pantelia Merdich ima zemlie
Item u Dolani
u Cerouom Dolu
u Ruistih
od let 50, mala 3, xenskoga 5
5
60
71/2
10
20
371/2
10
30
10
10
4
20
120
16
10
10
5
41
10
3
20
20
20
4
77
5
30
10
10
Sa 55
20
5
5
5
Sa 35
27. Radoicha Lukachich ima zemlie
Item u Popini maloi
u Borouczu
od let 28, mala 3, xenskoga 1
28. Jouan Puchachik ima zemlie
Item u Otrichiu
od let 30, brat 1 Jouicza 20, mala 3, xenskoga 8
29. Nicola Marichich ima zemlie
Item u maloi Popini
u Taborichiu
u Velikoi Popini
od let 30, brat Starij Patnelia 40, Rachoicza 28,
Radiuoi 25, Pantelin sin Paual 16.
Nicolin Sin Petar 16, mala 4, xenskoga 15
30. Pere Marÿch ima zemlie
Item na uelikoi Popini
na Maloi Popini
od let 20, ima Stricza Heriega Marko 40
mala 2, xenskoga 6
31. Stanisa Mitrouich ima zemlie
Item na Popini Maloi
u Cernouom Dolu
u Ruistu
od let 50, bratisa Radosau naistraij 70,
Marko 60, Kostandin 30, Raduo 20, Jouan 16,
mala 4, xens: 8
32. Mihalio Mandicz ima zemlie
Item u uelikoi Popini
u Maloi Popini
od let 30, mali 1, xenskoga 3
33. Vuk Mandich ima zemlie
Item u Velikoi Popini
u maloi Popini
u Cernouom dolu
u Ruistu liuade
u Javorniku liuade
233
20
10
10
40
13
13
Sa 26
70
20
10
130
230
30
20
10
60
30
10
30
10
80
10
10
5
Sa 25
60
50
10
10
10
10
Sa 150
234
Karl Kaser
od let 60, brata 2, Nicola 50, Ilia 40, Vuka sin
Maxim 20, malih 9 xenskoga 7
34. Vuk Oljer ima zemlie suega mala i velika
od let 40, mali 1 xenskoga 3
30
35. Vukan Bogunouicz ima zemlie Suega Comuniter
120
od let 60, brati Ostoia 50, Bogdan 40, Sinouczi
Jouan 20, bogdanou sin Mihailo 16
Ostoin sin, Stoian 16, mali 1 xenskoga 7
36. Luka Jarich ima zemlie
Item na Ruistih
u Velikoi Popini
u Ostrichiu
u maloi Popini
u Cerouom dolu
od let 100, ima 3 sina Mitar 50, Vucheta 40,
Paual 30, Strich Radosau 60,
brat Radosaulieu Jouan 50, u Radosaua Sini
Miladin 23, mala 11, xensko: 20
37. Marian Jurich ima zemlie
i Item na Popini velikoi
na maloi Popini
u Brouom dolu i na Ruistik
od let 60 ima brata 1 Gnato 40 Marianou
sin Juan 20, malih 6 xenskoga 3
38. Nicola Canakzia ima zemlie
Item u Popini velikoi
u Popini maloi
od let 50, Starij brat Radonia 60, mala 1 xens: 2
60
20
30
20
20
10
150
20
20
20
10
70
10
15
5
30
39. Millan Bogunouich ima zemlie Communiter
od let 30 mala 3 xenskoga 3
50
40. Saua Gaÿch ima zemlie Comuniter
od let 70, Sina 1, Marko 20 xenskoga 1
20
41. Jakou Millanouicz ima zemlie
Item u Taborischiu
u Maloi Popini
u velikoi Popini
od let 50, bratie 6 Pero 40, Milin 35, Saua 30,
60
20
20
200
300
Todor 26, Milos 20 Milak 18
Sin Perin Vuczan 16, Jakoua Sin Paval 16
mali 9 xenskoga 13
42. Luka Nouakouich ima zemlie
Item u Hrasticheuom
u velikoi Popini
od let 70 Sini Radiuoi 30, Stoiak 27, Miladin 25,
Nicola 20, Petar 17 mala 7
xenskoga 12
43. Petar Berklacz ima zemlie
ibidem
Item u uelikoi Popini
u Maloi Popini
od let 80, brat Cuzman 70, Sinouaczi Achim 50,
Radiuoi 40, Marko Sinouacz 30 Petrou sin Saua
16 mala 7, xenskoga 18
60
10
190
260
30
20
170
20
Sa 240
44. Petar Starcheuicz ima zemlie Comuniter
od let 60, brat 1 Tadia 50, Petroui sini Nouack,
30 Radiuoi 20, Tadyn sin Gergoria 20
mala 4 xens: 12
180
45. Kap: Vukelia Nouakouicz ima zemlia
Item u Lukah
u uelikoi Popini
u maloi Popini
50
50
190
20
310
od let 70, brata 2, Vukman 60, Nenko 40,
Sinouchi Stoiak 30, Ilia Vukelini Sini 30
Pantelia 20, Vuchko 18, Vukmanoui sini,
Mitar 20 malih 9, xenskoga 16
46. Filip Berkich ima zemlie
Item na Popini maloi
u Cerouom dolu
od let 40 mala 3 xenskoga 2
47. Millos Dimich ima zemlie
Item na Popini velikoi
u maloi Popini
od let 40, brat Starÿ Luka 50. brat Miladin 25,
Sinouacz Mitar 20, bratuced Jouan 20
mali 8, xenskoga 10
16
2
2
Sa 20
60
100
20
180
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
48. Thoma Dÿmich ima zemlie
Item u maloi Popini i Hrasticeuo
u velikoi Popini
u Zermani
od let 30, brata 2, Voin 20 blizanci Juan 20,
bratuced Saua 30, Sinouacz Damian 30,
Filip 20, Ilia 18 mala 9 xenskoga 10
49. Ilia Katlibaba ima zemlia Communiter
od let 40, sin Toma, 20. Sinouacz Jakou 16,
xenskoga
50. Juraÿ Gerbich ima zemlie
Item u Hrasticheuci
od 50 brat 1 Vuchen 40, Sinoucza 2, Thoma 30,
Radoicza 16, Jurceu sin Boxo 20,
Vuczenou sin Jouan 16 mala 8, xenskoga 7
51. Petar Terzina ima zemlie Communiter
od let 60 mala 2 xenskoga 3
52. Juan Mahatouich ima zemlie
Ibidem okolo kuchie
Item u maloi Popini
u uelikoi Popini
u Hrasticu liuade
od let 40, mala 3, xenskoga 3
53. Vukmir Nouakouich im zemlie
Item u uelikoi Popini
u maloi Popini
od let 40 ima brata 4. Petar 30, Miliuoi 28,
Maxim 26 Dosen 20 malih 13 xenskoga 10
54. Bogoie Zecch ima pod sobom
Item u Popstuaku suega skupa
ibidem okolo kuchije
od let 40 brata 2, Millan 30, Toma 25,
Sinouacz Radouicha 20 mala 6 xenskoga 9
55. Radoie Csuitkouicz ima zemlie
Item u Magarcem Poliu
kod Begoucha
u Otrichiu
u Popini uelikoi
50
50
200
20
320
60
6
60
60
120
15
20
50
10
18
10
108
80
230
20
330
100
80
7
187
12
3
5
5
27
52
235
od let 50, brata 1 Mihailo 40, mala 2 xenskoga 4
56. Radoicha Gunieuich ima zemlie
Item u Zermani
u borouczu kod male Popine
Item u Ruistu
od let 40 brat Starij Millosau 50, Vuin 30,
mala 6, xenskoga 13
57. Vuk Budimirouicz ima zemlie
Item u Popini uelikoi
od let 60, sina 2 Jouan 20, Vukelia 16, xensko: 4
58. Mihailo Dukich ima zemlia
Item u Postaku
u Popini uelikoi
od let 30, ima Stariega Stricza Czuijo 60.
Cuÿn sin Radoicza 20, Nicola 16 mala 1,
xenskoga 6
59. Jouan Lukach ima zemlie
Item u maloi Popini kod boroucza
u Ruistih liuade
od let 30 ima 2 brata Stariega Vuicza 38, Vuin 25,
mala 2 xenkoga 4
60. Milan Munimagarach ima zemlie
od let 70 ima 2 sina Radoicza 30 Janko 25
malih 5 xenskoga 5
61. Cuijo Nouakouijch ima zemlie
Item u Zermani
u Popini uelikoi
u Ciubouu
od let 35 ima 2 brata Pop Mihalio 30, Vukasau 23,
mala 5, xenskoga 7.
Radosau Dragisich ima zemlie
i u Popini uelikoi
Item u Postaku i Hrasticeuu
u liubinoi Poliani
u Postagu kmedÿ
u Dumanu kod bunara
od let 30, ima brata 1 Saua 26 Sinouczi Cuiÿo 20,
6
40
10
5
61
30
20
50
70
10
20
100
10
5
5
20
21
30
40
40
10
120
120
5
5
2
3
1
136
236
Karl Kaser
Petar 19, Stoian 18 Vuleta 16, mala 4
xens: 10
63. Stanko Gladusich ima zemlie
Item u Popini maloi i uelikoi
35
5
40
od let 40 brat Ostoia 25 mala 3, xenskoga 6
64. Janko Voinouicz ima zemlie pod sobom
Item u Popini velikoi
u Zermani
8
40
40
88
od let 60 mali 1 xenskoga 4
65. Merden Jokich ima zemlie
Item u uelikoi Popini
130
50
Sa 180
od let 50 brata 2 Ilia 40 Prodan 30,
Merdienou sin Radoicza 20 malih 6 xenskoga 11
66. Radosau Berkicz ima zemlie
Item u Cerni dolu
od let 30 mala 2 xenskoga 3
67. Petko Marchetich ima zemlie
Item u maloi Popini
kod Verbe
u uelikoi Popini liuade
u Perlieuu
u Hrasticheuu
u Magarcem poliu liuade
od let 40 Sina 4, Jouan 16 mala 3 xenskoga 4
68. Simo Munimagarach ima zemlie
pod Vilinem klanzu
od let 44 mala 5 xenskoga 3
69. Marko Skumdrich ima zemlie
Item u Pribudiziu
ibidem
Item u Perlieuu naduih mestih
u Slaukouoi glanichi
u Dunieuchu
u luchi kod graba
u Oslanik
u uelikoi Popini
ibidem
15
1
16
50
20
10
10
20
10
10
130
18
10
28
22
17
5
17
4
7
7
10
22
10
ibidem
ibidem
u Popini pod kuchiom
od let 62 Sina 2 Jouan 22 Radosau 20 Sinouacz
Radouan 40 mali 1 xenskoga 11
70. Illia Bogunouich ima zemlie
Item u uelikoi Popini
od let 30, brata 3, Radomir 25, Radossau 16,
mala 3, xenskoga 4
20
10
5
136
33
50
83
71. Nicola Marijch ima zemlie
od let 30 brat Starij Stanoie 40, Nicolin sin Saua
16 mala 4 xenskoga 7
25
72. Vukadin Vuich ima zemlie Communiter
od let 40, brat Lazo 30 mala 3, xenskoga 7
30
73. Malles Suÿcha ima zemlie
Item u Popini velikoi
Item u maloi Popini
ibidem liuade
20
15
15
15
65
od let 38, brat Miladin 32, mala 3, xenskoga 3
74. Radoiza Deuich ima zemlie
Item u Popini uelikoi
u Popini maloi
u Zermani
u Popini nelikoi liuade
kod kuchie liuade
od let 23, brata 2, Radiuoi 21, Vuicha 18,
mala 2, xenskoga 4
20
10
10
20
10
10
80
75. Paual Borouchich ima zemlie Communiter
od let 30 xenskoga 1
10
76. Vucheta Ratkouich ima zemlie
od let 34 xenskoga 2
24
77. Jouan Bogunouich ima zemlie
Item u Hrasticeu
u Zermani
u Popini uelikoi
10
20
20
100
150
od let 30, brata 3, Miladin 20, Nenko 16,
Stricz Millin 60, Milinoui sini Pave 30,
Saua 20, mala 3, xenskoga 5
237
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
78. Millin Mitrouich ima zemlie
Item u Hrasticeu
u Popini
od let 50, Sina 2 Milossau 20, Jouan 16, Starij
sin Miletta 26, mala 3, xenskoga 5
79. Baio Beskich ima zemlie
Item u Ruistu
ibidem
od let 28, xenskoga 7
30
30
20
80
10
10
10
30
81. Nenko Drakulich ima zemlie
od let 38, xenskoga 4
10
80. Radien Dimich ima zemlie
Item uise klaucha
20
15
35
od let 50, xenskoga 2
od let 60, Sina 4 Radisa 30, Jouan 16, mala 4,
xens: 4
87. Raduo Berkich ima zemlie
od let 30, mala 2, xenskoga 2
88. Pork. Petar Kernpotich ima zemlie
Item opet kod kuchie
u Ruistu u babinu dolu
oui stoi sa suom kuchiom u bilaiu oudi
uzesmani derfi zemliu ouu osgor imenouana
i Porkulabia
Pfof Jouo Osmokruh pod kuchiom uxa
v Suppe
v Berdo
v Zermagnie Bare liuade
Jouo Osmokruh let 40, muske glaue malec,
xenskoga 3
Christianus Mihat Millosseuich od let 35 xenskoga 1 od
zemlie nima nistar
Petar Chiuchcouich in allen Akher vnd Fen.: 64
Petar
55//1/3/4/8
82. Radoua Brekich ima sue zemlie
od let 38, mala 2, xenskoga 2
Illia Labus in allen
Illia
Brat Jovan
70
25//
7//1/
2/1/5/8
Lazo Seppa in Vaganz
Lazo
24
55//1/4/1/6
83. Janko [?] Droniak ima zemlie
Item u uelikoi Popini
od let 35, brata 3, Vladeta 30, Milin 27,
Milun 18, bratucedi Ostoia 25, Jurai 16,
Stricz naistarij 70 malih 6, xenskoga 13
84. Stoian Pernÿa ima zemlie
Item u Popini maloi
od let 50 mala 3 xenskoga 1
85. Milanko Vujanich ima zemlie Communiter
od let 63, mala 2 xenskoga 2
86. Sauan Tojaga ima zemlie
ibidem
Item u Zermani
u Verbichi
u Cerouom Dolu
u Ruistu
20
51/2
30
351/2
24
10
34
50
20
3
10
30
51/2
4
Sa 39
10
40
50
30
120
10
15
16
32
73
Stanisa Bolobaua in Vaganz
45
Stanisa
27//1
Stanko brueder
25//1/2/3
2/2/3/7
Popisani Preszemliachi u Zermani i na Popinah
1. Mihalio Mirchetich od let 55, Sinoua 5, Todor 30, Boxo
2, Ilia 25 mala 3, xenskoga 3
2. Janus Stoisaulich od let 50 brat 1 Milos 45, Sinouacz
[...] 20, mala 3 xenskoga 11
3. Stanisau Stoisaulich od let 70 ima 2 Obrad 50, Vuin
35, Sinouacz Vuk 20, mala 3, xenskoga 7
238
Karl Kaser
4. Matias Mirkouich od let 26, mali 1, xenskoga 1
23. Todor Labus od let 35, Mala 1 xenskoga 2
5. Stoich Stoisaulich od let 70, brat 1 Vuicha 60 Sin
Pantelia 40, Petko 30, Juro 29, Jouan 26, Boxo 24, Nouak
23, Radiuoi 22, Sinouchi Janko 27, Marko 20, Vuchen 19,
malih 5, xenskoga 9
24. Marko Konieuich od let 38, brat Ilia 23, Mala 6,
xenskoga 6
6. Marko Vlaÿch od let 38, mala 2, xenskoga 2
26. Stipan Malleseuicz od let 40 mali 1 xenskoga 4
7. Jouan Jouanich od let 35, brata Millich 40, Miladin 26,
malih 7, xenskoga 8
27. Jouan Jaglich od let 30, mala 3, xenskoga 4
–
9. Vuin Munimagaraz od let 60, brat Marko 50, Mali 1,
xenskoga 9
25. Juro Noukouicz od let 38, Mala 2, xenskoga 3
28. Mitar Liubichich od let 40, Sinouci Marko 30, Matias
25, mali 5 xenskoga 8
29. Ilia Tarbug od let 35 mala 2, xenskoga 3
–
30. Radisa Germus od let 30, brat Starij Stanko 36, mala
4, xenskoga 5
11. Lazo Seppa od let 55, mala 4, xenskoga 1
31. Radoicha Gaich od let 30, mala 2, xenskoga 3
12. Stanisau Bolobana od let 27, brat Stanko 25 mala 2,
xenskoga 3
32. Maleuuk Gerbich od let 30, brata Radiuoi 20, Lazo 18,
mala 4, xenskoga 12
13. Rados Cucko od let 40 mala 2 xenskoga 2
33. Dragosau Gerbich od let 50, brat Radouan 30,
Sinouchi Juan 20. Niegouan 16, mala 4, xenskoga 18
14. Jouan Juaniseuicz od let 60. Sinouchi Miloie 30,
Nicola, Sin Jouan 20, mala 5, xenskoga 3
34. Gergo Kraniach od 60, mala 2, xenskoga 3
15. Radouan Milleuich od let 35, xenskoga 2
35. Gergo Rudanouicz od let 35, mala 1, xenskoga 2
16. Petar Cuchko od let 60, mala 3, xenskoga 3
36. Stoian Otass od let 20, xenskoga 1
17. Vukadin Marijch od let 40, Starij brat Costadin 50,
Sinoucha 2, Vasil 35, Todor 30, Sin Costadina Jouan 18,
mala 4, xenskoga 11
37. Dragissich Vukouoi od let 40, brat Maxim 30,
Vukouoia sin Radota 16, xenskoga 6
18. Damnian Oppachicz od let 80 ima 2 sina Vuk 30,
Radosau 20, bratueed Jouan 30 mala 5, xenskoga 6
19. Radiuoi Busouich od let 27, bratucedi Ilia 30, Marko
25, mala 4, xenskoga 4
20. Thoma Bujonicz od let 30 mala 5, xenskoga 2
21. Trifun Voiuodich od let 70, mala 3, xenskoga 5
22. Jouan Gerlich od let 55, bratia Juko 40, Cuio 30, Mala
7, xenskoga 10.
38. Jurai Adamouich od let 40, mala 1, xenskoga 2
39. Marko Dragisich od let 25, mala 2, xenskoga 2
Stoian Omoich od let 12
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Svonigrad
Pribrojeno Popini!
239
240
Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
241
Popisani Zemlia ij Puskari skupa sa ostolom Celiadom
u Grachachu
Popisani u Grachachu Pres Zemliachi 1712
principoue zemlie od let, 50
mala 1, zenskoga
6
15. Stanko Mihokouicz ima cetiri godiscza daie
dosal od Klina od Principoue zemlie,
od, 40 brat, Todor, 30 mali 1, zenskoga
5
3. Radosau Stancheuicz od let, 30, mala 3 zenskoga 3
16. Paual Segoieuich Stari Vlasi od let 60. zetu
Juan, 30 zenskoga
6
4. Mitar Grubacheuich od let, 30, brat Starij
Thoma 40 mala 3 zenskoga
7
17. Vuchich Popouich ima deset let daie dosal
od Principoue zemlie od let, 60 mala, 3 zenskoga
3
5. Mihalio Ostoijch od let 30, brat Vid, 20 Mali
1 zenskoga
5
6. Stanisau Komlienouich od let 50, sini
Staniuute 26 Minuoi 17, mala, 2. zenskoga
2
7. Nicola Vujanouicz od let, 30 mala 2. zenskoga
2
8. Stipan Sekulicz od let 35 mala 2 zenskoga
9. Millosau Vukouich, od let, 40 brat Velisau 20,
mali 1 zenskga
1. Voin. Brekich od let, 66. brat Starij Petar, 30 mala,
zenskoga
4
2. Marko Kouacz od let 30 otacz Guosden let 100
brat Mitar 20 zenskoga
3
18. Kusman Zegaracz ouie halil u turke i opet dosal
iz turak od let, 40, Sin Jouan 20.
Vuchen, 18 mala 3 zensko:
4
19. Vuk Mislienouicz oui ie dosal prolito iz turak,
od let 40 Sin Stoian, 16 zenskoga
3
7
20. Vasil Jouanouicz oui ie dosal iz turak uir ima
tri leta daie dosal iz Serba, od 40, mala 2 xenskoga
2
6
21. Jouan Preradouicz Stari Vlah od let 50,
mala 1, zensko:
1
10. Millich Chakich od let, 50. brat Marko 24,
Sinouaczi Jouan 19, Nicola 16 mali i
zenskoga
6
22. Vdoua Cuita Pokoi Nicole Juaniseuicza dosla
ie iz Kotara ima Sinou, 5. Simun 20,
Nicola 16 mala 3 zensko:
3
11. Vukosau Bulaia Stari Vlah od let 48. brati
Nicola 40, Petar 30, mala 7 zenskoga
5
23. Mikula Olierouicz Stari Vlah od let 20 nistar drugo
[?]
12. Marian Herendas Stari Vlah od let, 40
Sinouacz Stanko 30. mala 7 zenskoga
6
24. Vuiasin Gredal dosal iz turak prolitos od let 60,
Sini Rachosau 20, Radouan 18 mala 3 zenskoga
2
25. Vucheta Gerbich bil oudi pak prosal u turke pak
dosal opet oudi od let, 28 mala 4 zenskoga
4
13. Negomir Vodogas ono leto dosli iz turak
od polia bilaiskoga od let 30. bratia,
Paual 24. Vuchen, 20 Marko, 16, mala 1, zenskoga
5
14. Antona Bulich ima tri leta daie dosal od Klina od
26. Marko Blagojeuicz bio oudi i stal pak prosal
u turke i opet dosal Simo, od let, 28 mali i zenskoga 4
242
Karl Kaser
27. Radosau Pupauacz dosal iz Kotara ouo Prolitie
od let 30, mala 3 xenskog.
3
28. Guosden Pupauacz dosal iz Kotara ima 7. let
od let 30, mala 2 xenskoga
3
29. Juan Vostarenicz Starij Vlah od let, 20 zenskoga 2
30. Mitar Kriuokuchia dosalie iz Kotara uir ima 4 leta,
od let 28. oue Milisau, 50 bratia
Mitroua Juan 16 mala 3 zenskoga
4
31. Marko Volareuicz dosalie iz Kotara od Benkouiza
od let 28 mala 3, zenskoga
3
32. Stoich Popuchich. dosalie iz turak prolitos
od let 30 bratia Bogich, 2. Vasil 16
mala 4 zenskoga
5
33. Milloie Popuchicz dosalie iz turak ima 15 dan
od let 22, brat Stoiak, 16 mala 2 xenskoga
3
34. Vujasin Macut dosalie iz Lapcha prolitos od turake
od let 20, brat Jurica, 18 mala 2 zenskoga
3
35. Simun Pauelicz Vlah Stari od let 14, brat
Starij Marko 31, Duam 16, mala 1 zenskoga
2
36. Millicz Dukicz dosalie ouo uir ima leto
i pol iz principoue zemlie od let 30 brat
Vuica, 20 mala 2, zens:
4
37. Stoich Guokich ima tri leta daie dosal iz Kotara
od let 38, mala 3 zenskoga
4
38. Todor Calicz Vlah Starij od let 20 zenskog.
1
2. Pork: Jouan Dosenonich ima zemlie pod kuchiom 80
Item u Tupolik
110
u Gubaucha poliu i Klanichu
30
u Glogouom
5
u barahi Liuade
30
u Palizu
8
pod Gachesinom kuchiom
9
u bari liuade
5
kod Mlina
5
u Resniku
3
u Kokirinoi
10
Pochasbine
20
20
u Gubaucha Poliu
300
od let 51, ocu Petar 78, Sina 3, Duam 20 Nicola,
17 mala 2 zensko
6
3. Duet: Mirko Milluiseuich ima zemlie pod sobom 94
Item pod uodenom glauom
44
u Gubaucha poliu
110
u bari
9
u Polichu pod Kossom
90
328
od let 60 Dua brata, Vujak, 50. Milosau 46 Mirkoua,
2 sina Todor 36, Guosden 36
Vujakoui Sini, Dragicz, 20 Milosaulien sin
Maxim 23. Stipan 19. mala, 10 zenskoga
20
4. Vukadin Ingijch ima zemlie pod sobom
Item u Glubauca poliu
ibidem
bare
kod Kersta
u glogouom
u Gubaucza
od let 68, Sini Illia, 25, Vukosau 24, mala, 5 zens:
Popisana Zemlia ij Puskari skupa sa ostolom Celiadom u
Grachachu
1. Kap: Miho Boxiche ima zemlie je
Item pod gradom
ibidem iza gradom
u Sarampoiui
u Polizu
pod Casbine
40
70
20
20
20
20
200
od let 40 sinaz. mala zenskoga 1 ima ugouornika Paula
od let, 26 nihil amplius
5. Gnatia Hrastouich ima zemlie
Item u poliu na Kuchiscu
u Lukah
ibidem
u Kokirinoi
u glogouom
bare liuade
od let 34, otacz Radoie, 70 brat Zelko,
20 mali 5, zenskoga
15
20
6
2
4
4
6
57
7
10
30
6
9
60
15
10
221
5
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
6. Sudacz Mislien Dragosauacz ima zemlie
Item u Smiceuu
u vodenoi glaui
u Resniku
u Tupalih
u liubouiczu
ibidem
u bari liuade
od let 36 bratuced Vasif, 25 malih, 6 zenskoga
7. Millasin Dessich ima zemlie ze
u Tupulih
Item u barah
u Gubaucza poliu
od let, 43 mala 4 zenskoga
8. Radoiza Merdal ima zemlie
Item kod Cankouichia kuchie
u Susniu
u vodenoi glaui
u Tupalih
u Gubaucha poliu
ibidem
pod glauichami
u Rasniku
u Lukah
u barah
od let 36 brat Trifun, 26 mala 6 zenskoga
9. Nicola Calich im zemlie z
Item u Tupolih
u lipouoi glauichi
od let, 20 mala 2. zenskoga
10. Stanko Radakouicz ima zemlie Comunitei
Item u Smiceiui
od let, 28 otacz Jouan, 60 bratia Stankoua,
Janko 25, Luka 20 Paual 18, bratuced Vuk
20 mala 6 zensko.
11. Lazo Tomaz ima zemlie Comunitei
Item bare
od let, 60 brat Jurai 28 mala 3 zenskoga
15
5
50
5
5
6
7
8
146
3
40
20
9
30
99
2
75
20
12
6
35
23
5
4
9
3
12
191
6
10
20
5
35
4
90
100
9
90
9
99
8
12. Vukasin Cuijch ima zemlie pod kuciom
u Gubaucza Poliu
243
od let 40 mala 1 zenskoga
20
20
40
5
13. Stanisa Terticha ima zemlie Comuniter
od let 60 sin Pericha 18 zenskog
70
3
14. Damnian Terticha zemlie Comuniter
od let 50 xenskoga nima
30
15. Milouan Hrelich ima zemlie
Item u Gubacha Poliu
od let 60 Sina 3 Marko 26 Radiuoi 20 dragas 18,
mala 1 zenskoga
16. Ilia Stanichich ima zemlie
Item pod glauom vodenom
pod gradom
u varicha Poliani
u kruskouom Selischu
u Gerchaly
od let 30 mala 3 zenskoga
17. Stoiak Vuchkouich ima zemlie Comuniter
od let, 70 Sina 3 Radouan, 30 Radoicza 26
malih 4 zenskoga
18. Manoilio osmokruh im zemlie
Item u Prauij
na osimchi
u Gubacha poliu
u Drenachchu
od let 46. sina Jeptenie, 20 mala 2 zenskoga
50
55
105
7
50
17
8
10
17
10
112
1
100
7
16
10
10
30
12
84
6
19. Vuchen Vuchkouich ima zemlie Comuniter
100
Item bare liade
10
od let, 80. Sina 2. Milak, 30, Nicola 28 mala 2 xensko 4
20. Radisau Dukih ima zemlie Comuniter
Item u barak liuade
u Planini
u Gubacza poliu
od let, 50 bratie Mirko 48. Radosau 38 Toma 30,
bratuud Stipan 30 Vucko 25 malih 9 zenskoga
140
30
20
80
450
19
244
21. Ratko Grubisich ima zemlie ze
Item u Lukah pod velebitom
u Gubaucha poliu
kod otuca
bare liuade
od let, 48. brat Jouicza, 30 mala, 3 zenskoga
Karl Kaser
40
10
10
5
10
75
8
22. Radoicha Cankouich ima zemlie Comuniter
80
Item bare liuade
8
od let, 45 brata 2 Nouak 40, Boxo 28 mala 3 xenskog:11
23. Vid Milliuseuicz ima zemlie Comuniter
Item u bare liuade
u gubauca poliu
od let 30, mala 2 xenskoga
24. Janiat Ostoich ima zemlie Comuniter
Item u Smiceuu
u Hrasniku liuade
od let 30, brata 2 Starij Leonitia, 38 Vuchkotin
20 mala 3 zenskoga
25. Costadin Korach ima zemlie Comuniter
Item u Smeceui
od let, 80 Sina, 2 Stoian 16 mala 1 zenskog
26. Dragosau Korach ima zemlie
Item u Smeceu
od let 30, mala 1 zenskoga
27. Vujasin Manchich ima zemlie suega
Item u bari liuade
od let 50. Sini Kuie 28, Mihat. 25. Trifun 20
Vukosau 16 Sinouchi Nicola, 20 Dragosau
19 mala 7 zenskoga
70
7
2
79
1
50
10
30
90
6
50
2
73
3
40
2
42
4
130
13
133
7
29. Stanisau Zutich ima zemlie Comuniter
Item u Smecuu
od let, 30 mali. 1. zenskoga
10
10
3
30. Mihalio Marichicz ima zemlie
Item u bari
u Gerchalih
40
30
10
vise Sborisiche
pod Kokirinom
u Cipcu
pod lachinom gradom
u Omsichij
ibidem liuade
niza bunara
bare liuade
u ogradinah
od let 60, brata 2, Stepan 50 Simo 49,
Michaliou Sin Achim, 30, Stepanou Sin Mitar 19
mala 4 zenskoga
30
30
10
10
10
10
10
15
30
265
11
31. Ilia Buliaich ima zemlie
Item bare liuade
od let 30, mala 2 zenskoga
60
4
1
32. Jouan Damianouicz ima zemlie
Item na omsichi i ostaloga suega
u Sabaucza poliu
od let, 36. mala 4 zenskoga
15
15
10
5
33. Lazo Vukouich ima zemlie Comuniter
od let, 30 brat Sauan 29 mala 4 zenskoga
70
4
34. Janko Kesich ima zemlie pod kuchiom
Item bare liuade
u Gubaucha poliu
u Gerchalih
u Omsichi
u Kokirini
u Lukauchih pod velebitom
u Smacheuu
60
4
30
50
10
30
20
30
234
od let, 30. brati Petar 29 Boxo 26 mala, 8 zenskoga 4
35. Jure Gutlaui ima zemlie Comuniter
Item Kercheuine
od let, 60. Sini Dobre 18, Todor, 16 zenskoga
30
30
4
36. Gerga Starcheuicz ima zemlie
Item u barah
od let, 30 mali 1 xenskoga
200
2
4
37. Nouak Selanouich ima zemlie
Item Gubaucha poliu
u Glogouom
u bari
bara liuade
30
20
10
9
10
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
kod Otuice
od let 36 brat Radan 25, mala 3 zenskoga
38. Vukosau Kesich ima zemlie pod ze
Item na omsichi
u Gubaucha poliu
pod Kokirinom liuade
u Gubacza poliu liuade
u Gubaucza
od let, 36 mala 2 xenskoga
39. Millos Zezel ima zemlie pod kuchiom
Item u Lukah pod velebitom
u vodenoi glaui
u poliu Smecheuu
u barij liuade
u Kokirinoi
od let 50 malih 5 xenskoga
40. Radouan Indijch ima zemlie
Item u Gubaca poliu
u Lukauchik
u Smecauu
u bari liuade
bare kod kuche
od let 20, mala 6 skupa i Sinouchi xenskoga
41. Nixa Dukich ima zemlie pod kuchiom
Item pod velebitom
u Glogouom
liuade uplanini
u Smechiu
u barah liuade
od. 40 brat Bile, 36 mala 3 xenskoga
42. Jouica Cuchkouich ima zemlie pod kuchiom
Item u Gubaucheu poliu
u omsichi
u Sabaucheu poliu
upolia izpod kuchie
u Planini liuade
u bari liuade
u Gerchalih
od let 26, mala, 2. xenskoga
10
170
4
20
20
25
30
10
14
119
3
10
12
9
100
30
5
166
3
40
40
30
50
15
10
195
2
55
33
60
30
50
10
138
8
40
50
20
10
30
10
20
20
200
3
43. Todor Tucakouich ima zemlie pod ze
pod velebichem
u Smeceuu
u Glogouu
od let, 30 mala 2 xenskoga
44. Bogdan Banianin ima ze
Item u Tupalih
u Stikachi
u Smicheui
u Gubaucha poliu
od let 36. brat Lazo 30. mala 4 xenskoga
245
10
27
20
2
64
5
80
50
20
20
20
190
7
45. Radouan Popouich ima zemlie z
Item u Gubaucha poliu liuade
u barah
u Smicheuu
u Planini
u Tomichicha gaiu
od let 25. mala 4 xenskoga
i ios ova kuchia na ovoj zemlij Starii brat od
let Daan Popovich, 40, brat Simo 20,
mala 5, xenskoga 4
14
30
15
140
3
70
6
46. Thoma Popouicz ima zemlie ze
Item u Gubaucha poliu
u Saram pouci
za uodom
pod bukarichinom glauichom
20
10
30
7
40
107
4
od let 60 Sini Jouan, 20. Radouan 16 zenskoga
47. Vuchich Vuchkouich ima zemlie
Item u Smicheuu
u Kokirinoi
u bari
od let 50, Sini Petar, 20 Toma 16 mala 4 zensko:
40
30
10
3
83
1
[Opaska: Habet scripta de tera.]
48. Nicola Lanusich ima zemlie
Item u Strazistu
upolu iz pod Kuchie
bare liuade
u Resniku
na medi Bruanskoi
60
30
60
10
10
10
246
od let 40 mala 5 zenskoga
49. Juan Bruicza ima zemlie
ibidem
u Gubauczu Poliu
u Tupali
u Smecauu
u Basichinichi
u barah liuade
od let, 30 brat Vuchko, 28. mala, 3 zenskoga
50. Radiuoi Zutich – ima zemlie pod sobom
Comuniter
Item u Resniku
Vise Caternie
u bari Liuade
od let, 40, brat Zauisa, 30 mala 4 zenskoga
51. Jouan Seganouicz ima zemlie
u uodenoi glaui
u Smichauu
u bari liuade
od let 30 mala 3 xenskoga
52. Zastaunik Stipan Souill ima zemlie
Item u Gardachischu
u Gubaucha Poliu
u Kianih kod Potoga
u barÿ Liuade
u Kokorini
od let 46, mala, 4 xenskoga
Karl Kaser
180
2
10
4
30
40
30
4
10
120
8
140
3
8
8
159
8
10
20
10
5
45
2
30
5
10
6
30
2
83
5
53. Vukouoi Jellachich ima zemlia pod kuchiom ze 30
Item u Gubacha Poliu
10
Item u Barach liuade
10
upoliu
20
70
od let, 30. malih 6 xenskoga
5
54. Jouan Dessich ima zemlie ze
Item u Smeceuu
u poliu
u bari liuade
od let, 30. mala 3 xenskoga
70
30
10
7
117
4
55. Ostoia Dragisicz ima zemlie ze
Item u tupalih
u Osmecheuu
od let 40, brat Vuchen, 20. mala 5 xenkoga
56. Radiuoi Desicz ima zemlie ze
Item u Smechauu
u bari liuade
od let, 30 mala 3 zenskoga
57. Dauid Petrouicz ima zemlie ze
Item u Gubaucha Polia
u Kokirinoi
u barij
od let, 30 bratuudi Radouan, 26 Nicola,
18 mala 2 zenskoga
20
20
20
60
1
50
20
5
75
2
70
120
5
30
270
8
[Opaska: Habet scripta de terra]
58. Vuk Kouach ima zemlie ze
Item u Gubaucha poliu
u Tupalih
u Liubauichia
u Smecheuu
u glauichi Bukarichinom
u Tupelik
od let, 60 mala 3 zenskoga
59. Andre Kokotouicz ima zemlie ze
Item pod glauichom bukarichinom
u Gubaucha poliu
u Smicheuu
kod Debeloga liuade
u barah liuade
u liubouichiu
u Resniku
od let 70 ima Sini 3, Petar. 35, Gajo, 28 Vuk, 21.
malih 5 xenskoga
60. Vujasin Merdal ima zemlie ze
Item u Tomichica Gaiu
u Gubaucha poliu
u Tupalih
u Resniku
4
20
15
10
10
5
8
72
2
30
10
17
25
7
7
6
10
92
8
40
50
40
60
6
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
u
u
u
u
Jasenaru
barah
Tarsou doliu
Poleuine Gmaini
od let 70 Sini Radien 40 Robman 36, Radouan 30
Jairo 23, Stipan 18, Radienou sin
Todar 19 mali 7, xenskoga
61. Marko Zubouicz ima zemlie pod ze
Item iza vodine glaui
u Gubaucha poliu
upoliu Senecheuu
bare liuade
u Resniku liuade
od let 50. brata 2 Starÿ Janko 53 Vuchen 47
Sinouachi Radoie, 30 Milasin 28 Radan 25,
Juro, 20 Jouan 18, malih 5 zenskoga
62. Stoiak Dragisisz ima zemlie ze
Item u vodenoi glaui
u Tupalih
u Gubaucza poliu
u Tomichicha gaia
u Smecheuu
od let 40. brat Saue, 35. Stoiakou Sin Jouan,
16 mala 1 zenskoga
63. Petko Radienouicz ima zemlie ze
Item u bari liuade
u Otochi
u verbichi
od let 30. brat Pericha, 20 Sinouzi Toma,
20 bratuedi Radulko 20, Mileta 18, Blagoie 16
mala 5 zenskoga
64. Jouan Callih ima zemlie ze
Item u tupali
u Smecheuu
15
20
30
100
361
15
70
70
50
150
30
30
260
20
10
10
13
10
10
20
78
2
70
12
10
15
107
8
od let 80, Sine 2, [...] 20, Ilia 17 zenskoga
10
5
10
25
7
65. Vujo Callich ima zemlie
Item u Tupali
u dubaucha poliu
u vodenom dolu
3
30
10
3
u [...]
u bari liuade
od let 50, Sini Jouan 18 Paual 16 mali 1 zenskoga
66. Marko Vruchinich ima zemlie ze
Item u Tupalih
u Gubacu poliu
u Lipouoi glaniczi
u Silienachi
u Smecheuu
u baraz
od let, 30 brat Janko 26. Saua 20 mala 3 zensk.
67. Bogdan Segan ima zemlie pod sobom
Item za runiauom glauiczom
kod Basini
u Jesenaru
u Gubaucha poliu
u Baraz liuade
u Smecheuu
od let 30, Sini Nicola, 20 mala 2 zenskoga
68. Illia Oragisicz ima zemlie u tupalih
Item u Vodenoi glaui
u turouom dolu
od let 30 mali 1 zenskoga
69. Juan Stoisaulich ima zemlie ze
Item vise Kuchie
u dolu [...] bare kozagine
u uerhu omsihe
u Zrenouchu
u preuÿ
u poliu
bare liuade
od let 46. sini Milie 17, mali 1, zenskoga
70. Jouan Vzelacz ima zemlie ze
Item u Lukauczu
u barah luke
u polani kod Vernicheua
u stikadi
bare liuade
kod kuchie Kercheuine
247
2
7
55
2
10
5
3
4
4
10
7
43
5
10
30
10
5
3
8
20
86
42
13
7
15
35
2
20
6
7
20
11
14
[?]
5
88
1
30
26
14
17
2
8
2
167
248
Karl Kaser
od let 48. sini Marko, 23 Jakou, 18 mala 2 zenskoga 6
71. Bogoie Jelachicz ima zemlie z
Item u Gubaucza poliu
u Richichah
u Pereui
u Liuade u barah
u Kokirinoi liuade
od let 30, brata 4, Starÿ brat Cuio, 50, Sauan,
28 Millos, 23 Rados 20, malih,
13 zenskoga
70
50
30
4
15
10
179
10
72. Boxmestar Juan Juezich ima zemlie Communiter
160
Item u bari liuade
15
od let 58 sini Miho. 30, Petar 26 Filip, 20 Juan 16
mala 4 zenskoga
6
[Opaska: habet scripta]
73. Mihalio Vuchinich ima zemlie Communiter
kod kuchie
Item u barah liuade
od 30 brati Stanko 20 zenskoga
50
3
53
3
74. Damian Cuitkouicz, Comuniter
od let, 40 Sin Mihalio, 16 mali 1 zenskoga
150
6
75. Milich Poplasen ima pod kuchiom
Item u Glogouu
ua labusouom Kuchischiu
bara u Kauerchi
120
20
20
3
163
5
od let 56, mala 2, zenskoga
76. Radonja Kouchareuicz, ima zemlie u poliu
Item u barah liuade
od let 36. mala 1 zenskoga
77. Millojin Bulaia ima zemlia pod kuchiom
Item ubarah u luhi
pod kuchiom
u Glogouom
u bari liuade
od let 50 zenskoga
50
3
53
6
50
40
140
20
4
254
2
78. Deset: Vuk Gacheja ima zemlie ze
Item Staro Kuchische
u Lukah bare
pod gradom
u grabu
u Subaucza poliu
u Slogoiui
u Vrachih
u mihi [...]
u bari liuade
bare [...] vrahe
od let 38. bratÿ Sauan Starij 40. Vukosau 30,
Sinoui Vuka, Stoian 24, Stoiak, 22,
Sauanoui sini Ostoia, 20 mala 5 zenskoga
79. Guosden Gachesa ima zemlie
Item u Smeceuu
u Lukah pod Vrachich
u Jououu
u uerbici
od let 50, mala 3, zenskoga
80. Pantelia Adamouicz ima zemlie pod sobom
Item u Vrachih
u Lukah
iza Kuchie uiola
kod Mlina
u Prisichi kerceuine
u Glogouom
u bari liuade
od let, 70. brat Ranisau, 60. Pantelin Sini, Mitar,
20, mala 4 zenskoga
8
50
93
20
12
12
15
10
40
10
20
170
7
8
10
60
5
8
91
4
10
6
4
2
5
4
5
2
38
6
81. Ostoia Dragoracach ima zemlie Comuniter
Item bare liuade
60
10
70
od let, 30. Sinouci Stanko 17, Filip 16 mala 4, zens: 4
82. Simo Utisanouich ima zemlie Communiter
Item u Kokirinoi
liuade u bari
od let, 30. brat Radoicza, 18. mali 1 zenskoga
83. Janko Sanader ima zemlie ze
Item u Lakah
u glogouom
120
15
10
145
6
3
30
20
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
u bari liuade
u Milinoi liuade
u Kokirinoi
od let 50. Sinouci Voin 17 mali 6 zenskoga
84. Vuchen Dragosauacz ima zemlie
Item u vodenoi glaui
u liubosuriu
Pod bukarichinom glauichom
u liubouichiu
u Smeceuu
u bari liuade
od let, 28. mala 4 zenskoga
85. Stanko Jaksich ima zemlie
Item pod Stazom
kod Ponora
pod Kekirinom
u Srichoricku
u Glogouom
u bari liuade
u glogouom
od let 30, mala, 2 zenskoga
86. Petar Ceranich ima zemlie Communiter
Item u bari liuade
u Planini Kercheuine
na Gmanij
od let 30, brat Starij Mihat 40 malih 5 zenskoga
87. Stanko Stanisaulich ima zemlie
Item u luki
u Poliu iz pod kokirine
u Glagouom
u barach liuade
od let 60 Sin Petar, 20 mala 1 zenskoga
88. Stanoie Dekicz ima zemlie
Item u lukah
u Glogouom
u Vrachih
u bari liuade
od let 40, brat Bile 30, mala 3 zenskoga
5
20
3
81
[?]
89. Grubisa Kesich ima Zemlie Communiter
od let, 36 brat Raduo, 30 mali 5 zenskoga
20
20
3
5
4
3
5
60
5
91. Nicola Mamuzich ima zemlie ze
Item u Gubaucza poliu
opet pod kuchiom
u bari liuade
15
13
13
30
20
15
5
4
109
2
130
5
10
10
260
5
10
7
20
5
8
50
5
25
50
10
15
13
113
4
90. Juan Bobich ima Communiter
od let 30 Strich Starij Radoicza 50 mala 2, zensko.
od let, 20 brat Petar, 19 mala 2 xenskoga
92. Radouan Cuetkouich ima zemlie ze
Item ulukah
u Glogouom
u Kokirini
pod Kokirinom
u bari liuade
od let, 60. brati Marcheta, 30, Radiuoi,
26 mala 8 zenskoga
249
150
8
10
5
60
20
20
2
102
3
60
60
20
5
10
13
168
8
93. Vuchko Miluss ima zemlie Communiter
100
Item u barah liuade
13
od let 36, brati Saua 30, Radosau 23, mala 3, zensko: 6
94. Radak Terbuhouich ima zemlie
Item u luchi
u Planini
u bari liuade
od 30, bratj Stanoie 23. Pasanchi Juan 30
mala 5 zenskoga
40
40
20
13
113
7
95. Milin Dukicz ima zemlie umrecheuu Comuniter 50
Item u glogouom
20
70
od let, 30 brati Radouan, 25. Nicola 20. mala 3, xens: 1
96. Mihat Djekich ima zemlie
Item u bari liuade
80
2
82
od let 30, bratia, Milin 20 Mitar 16 mala 2 zenskoga 7
Dessen brueder einer ist gestorben, der aber ist in die
türkhey [... ...]
97. Blagoie Komlianich ima zemlie
Item u Lukah
6
16
250
u Kokirinoi
u Glugouom Liuade
Vise bukoia
u bari
od let 25 mali, 1. zenskoga
98. Petar Gerbich ima zemlie ze
Item kod Kruskoue Lokue
Item u uuchi poliu
u Cerouih Dolchih
u poliu urie
u barah liuade
od let 60 Sin Stoian, 30 mala 5 zenskog.
99. Vuchen Burnouich ima zemlie ze
Item u Lucki
u Glogouom
vise tochaka
u Poliu
od let 26 zenskoga
100. Guosden Sanader ima zemlie pod sobom
Item u uchai poliu
iza kuchie
u barah suih
od let 60, Sini Gruicha. 30. Jerko 19. zenskoga
101. Ilia Mihokouich ima zemlie
Item u Lukah
u Kokirinoi
u Dolonih
Vise tocaka
u bari liuade
od let 30. Sinouaczi Jouan, 26. Jouica 20.
malih 5, zenskoga
Karl Kaser
5
5
5
pol uza
37
1
9
60
60
6
2
4
141
8
15
20
10
4
15
64
3
60
4
7
3
74
5
40
25
6
8
20
8
102
8
102. Zauisa Dukich ima zemlie Communiter
Item u Resniku
u Smezeuu
u barah liuade
u Cernouczu
90
7
10
6
5
118
od let 30 brata 2, Stanoie 26, Vuk 19 mala 7, zensko 9
103. Radosau Kobilanin ima Zemlie ze
20
Item kod gruba voda
kod uucie Jame
u Glogouom
u Ogredinah
u ucoi
nize Terzine kuchie
u cerdecu kuchie
ubari liuade
od let 60, bratu 4, Vukosau, 30, Radouan 26
Milouan 18 mala 4 zenskoga
104. Nicola Honchar ima zemlie
Item u lukah i u Vrachih
iza bare
u burah liuade
od let 25, brat Marko 18 zenskoga
105. Jouan Sanader ima zemlie ze communiter
Item u milinoi gori
ubari liuade
u Glogouom
od let 36 brat Starij Marian 60 Sinouacz Jurai,
20 Jouanou Sin, Janiat, 18 mala 1 zenskoga
37
70
40
30
10
30
15
20
267
6
30
30
10
3
73
4
60
10
4
10
84
5
106. Blagoie Sladoieuicz ima zemlie communiter
Item u bari liuade
u Glogouom
u liscu
110
5
5
4
124
od let, 40. sini Stoian, 18, Mihouilo, 16. mala 4, zen: 4
107. Saua Stanisaulich ima zemlie
Item u luki
u Glagouom
u bari liuade
iz pod Kokirine
25
80
5
13
15
138
od let 40, bratia Tadia, 30, Vuczen 20, mala 5 zensko: 7
108. Stoian Prisika ima zemlie
Item iza Porkulaboue kuchie
iz pod Velebita
ibidem
u Kokirinoi
vise Popine
od let 30, Sin Mitar, 18. mala 3 xenskoga
50
8
2
8
6
5
79
4
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
109. Paual Ketmanouicz ima zemlie
Item na Starom kuchiscu
u lukij pod uelebitom
u Glagouom
u Smoceu
pod Kokirinom
Item u barah liuade
od let 25, brat Starij Milloj, 30, mala 3 zenskoga
110. Marko Jaksich ima zemlie ze
Item pod Velebitom
na glogouom
kod Jezera
u bari Liuade
pod Kokirinom
od let, 33 brat Vuiasin, 28 mala 3 zenskoga
30
30
15
10
30
2
1
118
4
25
40
20
10
4
15
114
6
111. Stanisa Vuchkouich ima zemlie Communiter
Item u barah liuade
od let, 43 Mali 4 zenskoga
60
6
3
112. Todor Bukanichich ima zemlie ze
Item u Gubaucza Poliu
Item za uodom
50
30
2
82
od let 30. brat Trifun. 29. Millin, 20 Radosau 18
zenskoga
113. Janko Bossich ima zemlie ze
Item u Kokirinoi
u Kokirinoi
od let 58. brat Marko 50 mala 2. zenskoga
114. Pop Trifun Kouacheuich ima ze.
Item bare cerkoune
Cerkoune
u bare liuade
od let 46. mala 4 zenskoga
115. Jure Sikich ima zemlie ze.
Item u bara liuade
od let, 50 sini Stipan 30 Miho 20, mala 3 zenskoga
116. Juicha Vuchkouich ima zemlie
7
50
15
8
63
5
100
30
300
100
530
4
70
7
77
4
110
Item u barah liuade
od let 30, mali 2 zenskoga
251
10
120
4
[Opaska: habet Scripta]
117. Knes Radosau Surlich ima zemlie ze.
Item u barah liuade ato Pocasbine
liuade u barah
od let, 50 Sin Petar, 20 Sinouacz Prodan, 20
Millos 19 zenskoga
118. Mihalio Bukaricza ima zemlie ze
Item u barah liuade
od let 30. brat Jouicza 29 mala 4 zenskoga
90
30
30
150
6
50
4
7
[Opaska: habet Drecreto de terra]
119. Petko Bastaa ime zemlie pod sobom
Item u barah liuade
Item u vodenom poliu
od let 24. brat Stanko, 18. Sinouacza Miladin,
16 mala 3 zenskoga
120
12
pol uza
6
[Opaska: habet Scripta]
120. Radoicza Rusnouoi ima zemlie ze
Item u Subaucza polia
u bari liuade
od let 40 mala 3, zen.
121. Vuchich Susa ima zemlie
Item u Verbici
u barah liuade
u liubouichiu
od let 30, brat Starÿ Vuk 40, Vuiasin 28 mala
8 zenskoga
122. Koio Paukouicz ima zemlie ze
Item u barah liuade
od let, 30 mala 3. zenskoga
123. Milin Cuianouich ima zemlie
Item Kercheuine
u barah liuade
40
100
4
144
4
150
3
16
6
125
11
50
5
55
3
110
6
10
126
252
od let 30 mala 2 zenskoga
124. Maxim Kriuokuchia ima zemlie
Item u barah liuade
u Lukauchih
od let, 36. mali 1 zenskoga
125. Marko Juaniseuich ima zemlie
Item u Verbichi planina
u ubarah liuade
od let, 40 brat Anton, 30. mala 4 zenskoga
126. Juan Jukouicza ima zemlie
Item ubarah liuade
od let 40, mala 2 zenskoga
127. Jouan Callich ima zemlie pod sobom
Item u barah liuade
u Resniku
od let 40 mali 1. zenskoga
128. Radosau Banianin ima zemlie
Item u barah liuade
u Subaue Zapolie
od let, 45 sin Radoie 17 mala 1 zenskoga
Karl Kaser
2
80
8
6
94
5
15
30
101/2
55
3
50
5
55
2
70
5
5
80
5
60
6
15
81
4
129. Mihalio Dukich ima zemlie pod sobom
Item u barah liuade
u Smecouu
110
13
100
223
od let 30, otacz Stoian, 60. Sin Stoianoui sini Mitar 28
Juan 23. Radosau, 18 Simo,
16. malih 6, zenskoga
6
130. Mihalio Olierouicz ima zemlie
Item u bari liuade
u liubouicziu
kod cerkue u Stikadi
od let 54 Sini Saua, 20. mala 3, zenskoga
132. Jouan Zuttich ima zemlie
Item u barah liuade
ugrabouom klanczu
u Liubouichiu
od let 58. Sin Vuk 26. mala, 2 zenskoga
133. Juro Lonchareuich ima zemlie
Item u bari liuade
u Stikadi
u Kercheuini pod vodom
od let, 38. brat Simo, 40. Starÿ – mala 7 zensko:
134. Mirosau Aggbabicz ima zemlie
Item u bari liuade
u Turouom dolu
u Gubaucha Poliu
u Smeceuu
u Smeceuu kod Dola loga luga
od let 28, brati Mitar, 24. Ilia, 20 Radota 18,
Boxo 16 mali 1 zenskoga
135. Deset: Juan Duperouicz ima zemlie
Item [...]
u lukauchich za uodom
u Resniku
okolo kuchie
u bari liuade
od let 40. bratia Luka Starij 50, Vukdrag
30 mala 11 zenskoga
136. Petar Dosenouicz ima zemlie ze
Item ubari liuade
od let 50, mala 4, zenskoga
od let 30, brat Toma, 20 male, 2 zenskoga
50
8
20
9
87
5
131. Luka Kosanouicz ima zemlie ze
Item u barah liuade
90
7
od let 30, bratie, 6 Miholio 20, Baio 19 Jouan 16.
mala 12, xenskoga
137. Milos Zubouicz ima zemlie
Item u bari liuade
u Resniku
Kerceuine
97
2
70
7
2
6
85
5
130
12
13
10
165
5
130
10
20
10
30
20
220
6
90
10
30
4
7
20
171
11
100
3
103
3
50
11
2
40
93
9
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
138. Ilia Matieuicz ima zemlie pod sobom
Item u barah liuade
u Stikacz
kod Planine tremzÿne
u Lukauchik
u Luibouiczui
u vodenoi glaui
u Turouom Dolu
u Tunieuom Selischiu
kod grebia u Stikadi
ibidem
od let 30, brati Petar Straij, 40. Milisa, 25. Nicola,
20 malih 7 xenskoga
139. Toma Radasouicz ima zemlie pod sobom
od let, 50 Sinouacz Juan, 20 mala 1 xenskoga
140. Udoua Cuita Pokoinoga Stanoia Vruchinicza
ima zemlie
Item Pod lipouom glauichom
u gubaucza poliu
u barah liuade
u Smeceuu
ime Sina Luku od let 10 zenskoga
141. Vuk Vruchinich ima zemlie pod Sobom
Item u Smeceuu
od let 28 mala, 2 xenskoga
142. Juan Momchilouicz ima zemlie
Item u polia prima kuchi
u Glogouom
ibidem
u lukah iz poduelebita
ibidem
ibidem
vise mlina Porkulaba
u barah liuade
pod velebitom
u Kokirinom
u poliu iz pod kokirine
od let 40 Sin Andria, 16 mala 4 xenskoga
30
10
30
8
10
6
34
30
14
7
5
256
8
20
4
20
3
20
5
5
34
1
1
5
6
3
30
28
22
10
10
20
20
10
15
10
5
30
200
6
143. Ilia Nanich ima zemlie pod sobom aliti kuciom 3
30
Item u omsichi
33
od let 60, brat Radoie, 40 Sinouacz Cuio,
20 mala 2, xenskoga
253
5
Soll hatt 80 strickh
144. Millin Mihokouicz ima zemlie pod kuchiom
Item u lukeh izpod velebita
u Glogouom
vise Tocka
ibidem liuade
u Kokirinoi
u poliu iz pod kokirine
kercheuine u grabu
upoliu bare
od let 40 mala 2 zenskoga
50
40
10
20
20
10
20
10
18
188
5
145. Alexa Dragisich ima zemlie pod kuchiom
Item na starom kuchiscu
u lukah pod velebitom
u Gubaucha Poliu
u Planini liuade
kod otuce luka
u omsichi
5
30
29
20
2
4
6
76
od let 40 bratia Koio 29 Vuchen, 23 mala 2, zenskoga 1
Radosau Dobacz ima zemlie pod kuchiom
Item u lukah pod velebitom
ibidem
u Smeceuu
u Planini liuade
u liscu
od let 30. brat Radoicza, 26 xenskoga
147. Dauid Hrelich ima zemlie pod kuchiom
Item u lukah pod velebitom
ubarah liuade
od let, 50 mali 1 zenskoga
30
20
20
30
20
10
130
4
30
30
2
62
1
[Opaska: Habetum decretum de terra]
148. Jure Panieuicz ima zemlie
pod kuchiom Communiter
od let 23 zensko
30
3
149. Millos Konta ima zemlie pod sobom aliti pod
kuciom
60
254
Item u Smeceuu
u barah liuade
Karl Kaser
od let, 36 sin Gergo 17 mala 3 xenskog
30
6
96
4
150. Vuk Zezel ima zemlie pod sobom
aliti pod kuciom
od let 20 mala, 2 xenskoga
10
1
151. Sauan Balianin im zemlie
Item u Glogouom
u lukas
u Kokirinoi
u barah liuade
od let 20 brat Ilia 17 mala 3 xenskoga
152. Rade Medakouicz ima zemlie pod kuchiom
Item u lukah pod velebitom
u vrachih
u Kokirinoi
u Glogouom
bere
iza Zapnisike
od let 17 brat Petar 16 mala 2 –
10
5
10
2
12
34
3
60
26
6
10
10
10
10
132
153. Jouan Bulaicz ima zemlie pod Gubaucza poliu 30
Item ubarah liuade
2
32
od let 30 mali 1 zenskoga 3
3
154. Jurisa Dobacz ima zemlie Z.
Item u lukah
u Polia
u Kokirinoi
u dolouich
u Milinoi gori
vise tocaka
30
50
20
10
10
10
20
150
od let 30 brat Radiuoi 28. mala 5 zenskog:
155. Milos Jerkouich ima zemlie pod ze
Item u luchi
u Kokirinoi
Kercheuine
u barah liuade
u Turouom dolu
od let, 30 mala 3 xenskoga
156. Rade Kullunzia ima zemlie z.
Item u Kokirinoi
od let 30 brat Jouan 20 mali 1 zenskoga
156. [!] Vasil Rusnou ima zemlie pod sobom
Item Kercheuine
od let, 50 Sini Ilia 17 mala 3 xenskoga
157. Lazo Radicz ima zemlie pod kuchiom
Item Kercheuine
od let 20 xenskoga
158. Vukosau Souil ima zemlie pod kuchiom
Item u richicah liuade
u Kokirinoi liuade
barah liuade
od let 30 Sinouacz Todor 16 bratuced Marko 43
mala 3, zenskoga
9
40
20
6
8
3
10
87
4
50
2
52
2
50
10
60
3
6
3
9
2
200
200
10
15
225
5
Guosden Berlinich grundstuckh ist die helstten [?]
vacant. Saua Liubouich et Illia Liubouich sinnd in die
türkheÿ gangen: [...] die helstten [?] die terren vacant
worden.
Mil Gickich ist auch auf die helstten [?] Vacant.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
255
Popisani Louinchani Ki zemglie y koliko oni imaiu
Popisani Louinchani Ki zemglie y koliko oni imaiu ki [...]
1. Capitan Kouacheuich Stoian,
zemglie pod kuchiom ima
Item u Pauchichih
Item u Bari pod kuchiom Blanouichia
Item u Planini
Item u Piraginu Pogliu
Item u Gaiu Lipouachinu
Item Pochazbine in Vraniku
Item u Pirapinu Pogliu pochasbine
od let 42, brata 2, Zastaunik Juan 37, Duia 22,
Sinoucza 2, Nikola litt 17, Marko 16,
mala 5, xenskoga 11, Puskara 5.
2. Prokulab Petar Verklian ima zemglie
pod kuchiom uxa
Item u Pilauu
pod Vodom ÿ u porovi
pod Gradom
kod Glauiczi Cuiteske
u Ratoich
u Richicza
Pochasbine
od litt 50, Sina 3, Nikola 25, Paual 22, Jure 20,
Mala 3, xenskoga Spola 9, Puskara 4
280
30
20
30
20
10
30
30
450
110
40
100
200
40
20
20
50
580
3. Knez Marko Aneuich ima zemglie pod kuchiom
u Portichi uxa
190
Item u Vuseniku
90
u Doleze Juankouu
90
pod Cuitesticz.
90
u Pogliu pod Gaia Lipouchinin
30
kod Grada
25
u Dolczu Peinouichia Liuade
20
535
od litt 45, Bratia Matti 42, Nikola 39, Medi 26,
Juan 23, Martin Sinouacz 16,
Mallih 5, xenskoga 10, Puskara 6
4. Parochus Pv Damianus Zduna habet de terra sub
domo et in Duoby alijs locis in toto
220
od lett 35
5. Nikola Pauelich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Glauicze Cuiteske
u Bonorczi
Liuadi u Panini
od lett 38, brat Mihat lett 34, Jurissa 25,
Sin Mate 16 malla momka 5 xenskoga 9
Puskari 4
6. Radiuoi Jampunna ima zemglie pod kuchiom
Item u Parchichi
kod [...]
kod kuchie Millouane
u Poglia Liuade
ibidem
ibidem
od lett 50, Sin Stipan 25, Juan Pastorak 25,
Juicze sin 16, Malla 2, xenskoga 6,
Puskara 4
60
30
10
10
110
140
40
40
40
40
10
40
350
7. Paual Kouacheuich ima zemglie pod kuchiom
Item u Parchichi
kod Glauiczi Cuiteske
u Planini
140
15
15
15
185
od lett 35, brat Jure 20, mali 1, xenskoga 4, Puskara 2
8. Millos Chauchich Valacus ima zemglie
pod kuchiom
Item u Pireginu Pogliu
u Richiza
50
10
15
75
od lett 51, Sin Stoian 26. mall 2 xenskoga 5, Puskara 2
9. Radouan Rubreuich Valacus ima zemglie
pod kuchiom
Item ibidem
80
30
256
u Richicze
u Parchichih
na Krimenu
u Piragina Pogliu liuade
u Smokichiu
od lett 40. Otacz Milos lett 60, sin Staniuuk 17,
Gaio 16 xenskoga 5, Puskara 4
10. Stanisau Milÿch Valacus ima zemglie
pod kuchiom
Item kod Krimena
kod Bogoucza
u Smokuichiu liuade
u Resniku liuade
u Piraginu Pogliu
od lett 30, brat Wicza 40, Koio 20,
Malli 5 xenskoga 11 Puskara 3
11. Jua Kerpan ima zemglie pod kuchiom
Item u Richicza
u Volaricha
u Locichie
u Vrasniku
u Resniku Liuade
kod Obueniczi
od litta 50, Sin Bori 23, Matti 20, Mala 3,
xenskoga 7 Puskara 3
12. Sima Stumotich ima zemglie
pod kuchiom ÿ po sund
od litt 26, mala sina 2, xenskoga 4, Puskari 1
13. Jerko Stumotich ima zemglie
pod kuchiom ÿ u Richicza
od litt 60, Sin Paue litt 20, Marko 19, Machim 18,
Juan 17, Malli 1, xenskoga 6,
Puskara 5
14. Juricza Kerpan ima zemglie pod kuchiom
Item u Piraginu Pogliu
u Vraniku
u Pauchichi
od litt 60, sin Matti 30, Antona 20, Osip 18,
Jadrÿ 17, Sinoucza Marko 20, Pilip 16,
Malla 4, xensko 8, Puskara 7
Karl Kaser
30
30
30
10
10
220
15. Osip Vidakouich ima zemglie pod kuchiom
Item u Pauchichi
u Richiczah
u Piraginu Pogliu
u Smokriuichiu Liuade
u Loczichi
od litt 25, Juri lit 40, mali 1, xenskoga 4, Puskara 2
120
50
10
10
10
51/2
2351/2
50
20
10
10
10
10
20
130
50
150
16. Illia Katallinich ime zemglie pod kuchiom
Item kod Cerne Rike ÿ liuade ÿ oranicza
od lett 56, brat Matti 40, Petar 30, Simun 16,
malli 5, xenskoga 8, Puskara 4
17. Juan Berogrich ima zemglie pod
kuchiom sue pod kuchiom
od lett 40, Brat Mihat 30, Illia 25, Sin Simun 16,
malli 1, xenskoga 5, puskara 4
18. Jua Perpich ima zemglie pod kuchiom
Item u Piraginu Pogliu
u Pibaru
od lett 54, Sin Simun 25, Martin 25, Jure 20,
Juan 17, Marko 16, Malli 1, xenskoga 5,
Puskari 6
50
200
250
65
40
30
10
180
19. Matissa Perpich ima zemglie pod kuchiom ÿ
u Pogliu
70
od lett 60, Sin Illia 20, Malli 1, xenskoga 4, Puskara 2
20. Petar Smalchich ima pod kuchiom zemglie
od lett 35, sini Malli 7, zenskoga 3, Puskar 1
21. Mattouina Kerpan ima zemglie pod kuchiom
Item kod Cmitessiczi
od lett 66, Sin Nikola 40, Juan 35, Simun 25,
Paual 20 Malla 2 xenskoga 7, Puskara 5
100
170
130
130
530
120
20
20
5
2
10
177
22. Miho Budisalich ima zemglie pod kuchiom
Item dalie kuchie
u Piragina Pogliu
kod Cerne Rike
u Riczicza
od litt 50, Brat Nikola 40, Simun 30, Matti 24,
Sin Juri 16, Malla 2, Puskara 5,
xenskoga 8
62
150
6
156
70
30
10
20
20
150
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
23. Juri Sillouich ima zemglie pod kuchiom
Item u Luczichi
kod Cerni Riki
u Piraginu Poglia liuadi
od litt 36, Brat Miho 50, Sin Matti 18,
Peri 20 Sin Mihin, Malli 5, xenskoga 10,
Puskara 4
24. Nikola Sullentich ima zemglie
pod kuchiom posuud
od litt 50, Sin Jura 23, Stipan 16, xenskoga 10,
Puskara
25. Toma Babich ima pod kuchiom zemglie
Item u Piraginu pogliu ÿ kod Cmitussiczi liuadi
u Richiczu
od lett 50, Brat Jure 36, Mito 23, Matti 20,
Marko 18, Malla 3, xenskoga 11, Puskara 5
26. Juacz Jerkouich ima zemglie pod kuchiom
Item kod Zmillouache
od litt 60, Sin Nikola 27, Jura 25, Medi 16,
Malla 3, xenskoga 5, Puskara 4
27. Simun Duich ima zemglie pod kuchiom
Item u Loczichi
kod Cmitessicz
u Parchichi
od litt 80, Sin Stipan 40, Nikola 38, Malla 4,
xenskoga 7, Puskara 3
28. Duia Mattieuich ima zemglie pod kuchiom
Item kod Cmitessicz Li.
od litt 60, Sin Jura 30, Petar 19, Medi 16,
xenskoga 6, Puskara 4
29. Marko Meduid ima zemglie pod kuchiom
Item u Parchichi
u Piraginu Pogliu
od litt 80, Sin Mikula 25, Mihat 24, Vid 18,
Malli 1, xenskoga 3, Puskara 4
30. Matti Ballien ima zemglie pod kuchiom
Item u Piraginu pogliu
40
15
30
7
112
10 [?]
3
140
10
10
160
50
30
80
80
10
10
10
110
100
30
130
40
20
5
85
10
10
257
u Loczichi
2
22
od lit 30, Mallÿ 1, xenskoga 4, Puskara 1
31. Mihat Pauichich ima pod kuchiom
Item u Volauicza
u Piraginu Pogliu ÿ u Cmidessiczi
u Vraiku ÿ u Smokaichiu Liuadi
80
40
20
20
160
od litt 43, Brat Petar 41, Simunu 37, Boui 32,
Sin Juan 16, Juri 16, Malli 6, xenskoga 15, Puskara 6
32. Pericza Smiatouich Valacus ima zemglia
pod kuchiom
Item u Smokrichiu liuad.
od litt 80, Sin Dispot 25, Saua 20, Malli 1,
xenskoga 2, Puskara 3
33. Radiuoij Smiatouich Valacus ima zemglie
pod kuchiom
Item u Smokrichiu liuadi
od litt 60, Brat Marko 30, sin Petar 20, Janko 19,
Malla 2, xenskoga 7, Puskara 4
34. Juricza Mattatia ima zemglie pod kuchiom
Item u Muntag[.]i
u Planini liuadi
od litt 80, Sin Juan 60, Marko 50, Stipan 40,
Paual 32, Martin 28, Vnuk Mihat 18,
Malli 5, xenskoga 25, Puskari 7
35. Mihailo Mirkobrada Valacus ima zemglie pod
kuchiom ÿ suega
od lett 40, Brat Stoian 17, Mihat 16, Malla 3,
xenskoga 6, Puskara 3
36. Ninko Mirkobrada Valacus ima zemglie ÿ
kod kuchie ÿ u Piraginu Pogliu
od litt 40, Brat Stanko 30, Janko 22, Mattis 20,
Malla 4, xenskoga 8, Puskara 4
37. Pilip Pastrouich ima zemglia pod kuchiom
od litt 60, Sin Mihat 20, Jure 16, Malli 1,
xensko 2, Puskari 3
38. Vule Jarich ima zemglie pod kuchiom
Item u Piragiuu Pogliu
60
5
65
80
10
90
230
10
5
245
50
30
110
40
10
258
Karl Kaser
pod Vrarikom
10
60
od litt 40, Sin Mito 20, Malla 4, xenskoga 5, Puskara 2
39. Dragosau Dragichieuich Valacus
ima zemglie pod kuchiom
Item kod Cmitessiczi
u Piraginu Pogliu
od let 70, Sin Marko 20, Nicola 16, Malli 1,
xenskoga 2, Puskara 3
30
5
20
55
40. Paual Serdar ima zemglie pod kuchiom
Item u Loczichi
u Richicza
u Volaricza
ibidem
kod emitupliczi
u Parchichi
ibidem
250
30
30
20
60
10
80
15
495
od litt 60, Sinoucza Matti 30, Nikoli 27, alter Nikola 23,
Paui 17, Marko 16, Malli 3, xenskoga 5, Puskara 6
41. Martin Dorich ima zemglie pod kuchiom
Item u Piraginu Pogliu
u Pauchichi
u Vraniku
u Richiczu
od litt 30, Sinouacz Juan 16, Malla 4,
xenskoga 4, Puskara 2
42. Nikola Serdarouich ima zemglia pod kuchiom
Item u Smokrichiu liuadi
10
5
5
5
5
30
95
15
100
od litt 60, Sin Toma 36, Marko 33, Juan 30,
Nikola 27, Antona 20, Malla 3, xenskoga 9, Puskara 6
43. Marko Sarich ima zemglie pd kuchiom
Item u Smokriuchiu liuadi
od litt 42, Brat Nikolo 37, Antuna 35, Malli 6,
xenskoga 9, Puskara 3
170
30
44. Stoian Metina ima zemglie pod kuchiom
Item u Smokrichiu liuadi
80
10
90
od litt 38, Malla 2, xenskoga 4
45. Gergo Viobanouich ima zemglie pod kuchiom
20
Item u Richicza
Item kod Cmitupliczi liuade
od let 40, Verban Ochuh 60, Malli 5, xenskoga 3,
Puskara 2
46. Mihat Bupchich ima zemglie pod kuchiom
Item u Richicza
u Piraginu Pogliu liuadi
kod Cmitepiczi
u Lucichi
u Vraniku
od let 30, Brat Juan 24, Antun 20, Nikola 16,
Malli 2, xenskoga 4, Puskara 4
47. Juan Despot ima zemglie pod kuchiom
Item u Richicza
Cmituski ÿ Volaritike
u Parchichi ÿ u Vraniku
u Lucichi
u Blaninu Dolcze
u Starom Luniuczu
u Piraginu Pogliu
pod Cmitessiczom
kod Cmitessiczi
od litt 60, Sin Duia 19, Brat Nikola 40,
Sinoucza Vule 22, Luka 19, Illia 16,
Malla 4 xenskoga 6, Puskara 6
48. Mati Blaneuich ima zemglie pod kuchiom
Item pod Gostessom
pod Gorniom Kuchiom
pod Gredom Vranikom
kod Cerni Reki
od litt 39, Otacz Simun 85, Viczoko Brat 45,
Paual brat 33, Jakou Brat 27, Petar Brat 23,
Juan Sinouacz 18, Mihat Sinouacz 16, Franko
Sin 16 Mallih 9, xenski 12, Puskara 9
49. Juan Skarich ima zemglie pod kuchiom
Item u Vraniku
u Grabouczu
u Planini
u Golichiu Liuadi
kod Cuitessiczi
u Piraginu Pogliu
kod Grada Louincza
20
5
45
100
25
15
5
10
15
170
190
20
20
70
10
15
20
10
40
50
400
20
10
10
40
20
100
90
35
45
20
5
10
20
10
135
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
od lett 66. Mati sin 40, Mihat sin 35, Juri sin 30, Duiad
sin 24, Marko sin 21. Damian sin 19, Nikola sin 17.
Vnuk Lourin 17, Malla 4, xenskoga 8, Puskara 9
od litt 51, Brat Nikola 45, Sinouacz Paual 22,
Sinouacz Matti 20, Vranko 16 Sinouacz,
Malla 4 xenskoga 15, Puskara 5
50. Petar Sulentich ima zemglie
pod kuchiom y suega
od litt 27, xenskoga 3, Puskar 1
25
51. Jure Rachich ima zemglie pod kuchiom
Item u Vraniku
u Planini
60
110
20
190
od litt 60, Sin Gergo 27, Mali 3, xenskoga 4, Puskara 2
52. Marko Rachich ima zemgli pod kuchiom
Item u Piraginu pogliu
kod Obremiczi
kod Cuitessiczi
od let 57, Malla 3, xenskoga 4, Puskar 1
140
20
20
20
200
53. Marko Banik ima zemglie pod kuchiom
Item u Bernichuu
od litt 40, Brat Juricza 37, brat Illia 39, Malla 2,
xenskoga 6, Puskara 3
54. Jakou Banik ima zemglie pod kuchiom
Item u Bernichui
od litt 45 Sin Juan 17 Malla 4 xinskoga 3, Puskara 2
20
10
30
20
10
30
55. Juan Sekula ima zemlie pod kuchiom ÿ po suud 100
od lett 86, Sin Nikola 50, Sin Marko 40, Sin Jure 37,
Juan Sin Nikolin 20, Jakou 18 im Nikolin, Tadia
17 sin Nikolin, Martin lit 17, sin Markou, Petar
16 sin Jurin, Malli 8, xenskoga 10, Puskara 9
56. Vid Smokrouich ima zemglie pod kuchiom
Item u Bernicheuu
polske zemglie u Richicza
od let 26. Petar brat 30. Juan brat 23, Antona
brat 23, Bori brat 19, Malla 3, xenskoga 6, Puskara 5
57. Illia Krixeuich ima zemglie pod kuchiom
Item u Bernichiuu
u Razbina
259
10
30
20
60
20
30
10
60
58. Illia Peinouich Valacus ima zemglie
pod kuchiom
Item u Smokrichiu liuade
u Pogliu
od lett 50, Radogria sin 20, Stoian sin 18,
Ostoia sin 16 Mala 2, xenskoga 5 Puskara 4
59. Stipan Pauchich ima zemglie pod kuchiom
Item u Pogliu piraginu
u Smokrichiu
u Planini liuadi
od lett 42, brat Juan 33, Mati brat 32,
Antona brat 22, Osip brat 20. Juanko brat 19,
Paue Sin 17, Malli 8, xenskoga 10 Puskara 9
60. Jure Chuliat ima zemglie pod kuchiom
Item u Richiza
od lett 65, Marko sin 30, Paual sin 25, Filip Sin 17,
Petar sin 16, male 5, xenskoga 4,
Puskara 5
61. Stipan Krusich ima zemglie pod kuchiom
Item u Piraginu Poliu Liuade
u Parchichi
od litt 47, Martin sin 19, Duid sin 17, Mali 1,
xenskoga 4, Puskara 3
62. Dommian Kergan ima zemglie pod kuchiom
Item u Vraniku
u Parchichi
od lett 40, mala 3, xenskoga 3, Puskar 1.
63. Nikola Skovup ima zemglie
pod kuchiom ÿ po suud
od litt 40, Mala 2 xenskoga 5, Puskar 1
30
20
10
60
60
60
60
10
190
20
30
50
20
20
20
60
10
10
8
28
55
64. Millasin Romcheuich Valacus ima zemglie pod
kuchiom
5
25
Item u Pogliu ÿ po suud
30
od let 43, brat Saua 30, Juan sin 16, mala 5,
xenskoga 6, Puskara 3
260
65. Zauissa Krichkouich Valacus
ima zemglie pod kuchiom
od lett 40, Malli 5, xenskoga 3, Puskar 1
66. Saua Griatouich Valacus ima zemglie
pod kuchiom
Item u Ratoih
u Polizu
u Pogliu ÿ u Smokrichiu liuade
od let 29, Mala 2, xenskoga 4, Puskar 1
Karl Kaser
15
10
10
10
20
50
67. Illia Griatovich Valacus ima zemglie po suud
od lett 56, xensko 1, Puskar 1
20
68. Trifun Griatovich Valacus ima zemglie svega
od lett 26, xenskoga 4, Puskar 1
20
69. Radan Dukich Valacus
ima zemglie pod kuchiom
Item u Smokrichiu liude
od lett 50, brat Radasin 30, Malli 5, xenskoga
10 Puskara 2
70. Paual Tombrouich ima zemglie
pod kuchiom ÿ po suud
od lett 50, Sin Illia 20, Sin Stipan 18, Nikola sin
od lett 16, Mala 3, xenskoga 7.
Puskari 4
80
20
100
75
71. Vuli Jigotich ima zemglie pod kuchiom
Item kod Obrenicze
u Piraginu pogliu
kod glauicze
u Vraniku
u Planini liuade
70
130
30
20
25
25
300
od lett 60, brat Nikola 40, Juan sin 26, Stipan sin 20,
Mati sin 16, Marko sin Nikolin 20, Jakou sin
Nikolin 16, xenskoga glau 11, Puskaron 7
72. Nikola Pussut ima zemglie pod kuchiom
Item u Vraniku
u Planini liuade
u Pogliu ÿ u Muntagni [?] u sue posuud
od let 60, sin Nikola 22, Sin Gerga 20, Mala 2
xenskoga 5, Puskara 3
80
30
20
180
310
73. Matte Berogrich ima zemglie pod kuchiom ÿ
po suud
od lett 40 Mala 4, xenskoga 6, Puskar 1
74. Juan Wichich ima zemglie pod kuchiom
Item kod Cuitenicze
u Vraniku
u Piraginu poglia liuade
kod Ciuni Reki
od let 50, Sin Antona 21, Sin Juan 19, Sin Martin 17,
Sin Matÿl 16, Mali 2, xenskoga 4,
Puskara 5
90
24
5
10
10
15
55
75. Barich Skarich ima zemglie pod kuchiom sua 120
od lett 62, Juan sin 25, Paual sin 21, Jandri Siu 20,
Anton sin 18, Petar sin 16, Malli 1,
xenskoga 2, Puskari 6
76. Berisau Mirkobrada Valacus ima
zemglie pod kuchiom
Item u pogliu
liuade
30
10
10
50
od lett 50, Sin Luka 18, Mali 1, xenskoga 6, Puskara 2
77. Vuk Mirkobrada Valacus ima
zemglie pod kuchiom
Item u Pogliu
kod Debreuicze
od let 30, brat Marko 20, brat Saua 18, mala 3,
xenskoga 5, Puskara 3
78. Vid Jubetich ime zemlie pod kuchiom
Item u Piraginu Pogliu
od lett 100, Sin Miko 40, Sin Illia 37, Vnuk Mato 16,
Mala 4 xenskoga 7, Puskara 4
79. Vuchko Romchiuich Valacus ima
zemglie pod kuchiom
Item u pogliu
od lett 28, brat Jakou 30, Male 2, xenskoga 6,
Puskara 2
80. Sime Mikizouich ima zemglie pod kuchiom
Item pod obrmiczom
30
30
20
80
20
5
25
5
25
30
35
65
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
u Piraginu Pogliu
kod Crne Reke
pod Gaia Lipouechimin
od lett 34, Mala 2, xenskoga 2, Puskar 1
81. Gergo Mikizouich ima zemglia pod kuchiom
Item pod obrimiczom
u piragine bogliu
kod Cerni Riki
pod Gaia Lipouoczinin
od litt 28, mali 1 xensko 2 Puskar 1
82. Vule Chuliat ima zemglie pod kuchiom
Item u Richicza
pod Vranika
u Piraginu Pogliu ÿ Planini Liuadi
u Volariaza
od let 40, brat Dommian 35, Juan brat 25,
Malli 5, xenskoga 8, Puskara 3
83. Toma Rupchich ima zemglie pod kuchiom
Item u Richiczah
u Vraniku
u Piraginu Pogliu ÿ u Vraniku liuade
u Volaricza
od let 50, brat Juan 40, Sin Paue 18,
Antona sin lett 16, Miko Juanu sin 16, Mala 2,
xenskoga 10, Puskara 5
15
20
30
170
25
35
5
16
20
101
120
70
10
10
16
216
120
70
10
10
6
216
84. Vule [...] ima zemglie pod kuchiom
Item u Richicza
u Pireginu Pogliu
40
35
5
80
od let 40, brat Marko 35, Malli 5, xenskoga 9, Puskara 2
85. Vuchko Milletich ima zemglie pod kuchiom
Item kod kuchie
od lett 70, Gergo sin 40 Marko sin 38, Pilip sin 28,
Mala 5, xenskoga 11, Puskara 4
86. Petar Kerpan ima zemglie pod kuchiom
Item u Richiczah
od let 70, Jandri Sin 30, Mati sin 26, mala 3,
xenskoga 7 Puskara 3
220
120
340
20
60
80
261
87. Matte Matahia ima zemglie pod kuchiom
sue u skupa
50
od lett 35, sin Nikola 18 mali 1 xenskoga 5, Puskara 2
88. Paua Tomichich ima zemglie pod kuchiom
Item u Louichich
u Smokricziu
od let 35, Marko 30, Brat Pop Marko, lett 29,
Juri Sin 16. Mali 1, xenskoga 8, Puskara 4
89. Jure Birkliacza ima zemglie pod kuchiom
Item u Podraga
od let 70, Vid lett 20 Sin, Tomissa sin 17,
Mala 2, xenskoga 3, Puskara 3
100
10
10
120
50
40
90
90. Juan Mirkobrada Valacus ima zemglie pod kuchiom
ÿ u Piraginu pogliu
50
Item u Piraginu Pogliu liuade
5
55
od lett 40, brat Illia 30, Matessbrat 23,
Jouan brat 20, Mala Sine 3, xenskoga 7, Puskara 4
91. Illia Karan ima zemglia pod kuchiom tri mista
70
od let 90, Sin Vuk 40, Sin Paua 35, Mala 3, xenskoga 7,
Puskara 3
92. Paua Krunich ima zemglie pod kuchiom ÿ sue
od lett 36, Mala sine 3, xenskoga 4, Puskar 1
47
93. Radoiza Vukassipouich Valacu ima zemglie pod 25
kuchiom ÿ posund
od let 50, Stoian sin 17, mala 2, xenskoga 3, Puskara 2
94. Miho Klarich ima zemglie u sue
20
od let 60, sin Loura 18, Juri sin 16, mala 2 xenskoga 3
95. Berisau Vukassinouich Valacu ima zemglie pod
kuchiom ÿ suega
50
od lett 40, Jouan brat 30, Sin Nicola 17, Mala 7,
xenskoga 6 Puskara 4
96. Juricza Vukassinouich Valacu
ima zemglie ÿ sund
od lett 35, Mala 3 xenskoga 3
125
97. Marko Kerpan ima zemglie pod kuchiom ÿ sund 125
od lett 30 Mala sina 5, xenskoga 3, Puskar 1
262
98. Simich Kerpan ima zemglie suega
Item u Pauchichih
od lett 47, Luka sin 16, Malli sinoua 5,
xenskoga 2 Puskara 2
Karl Kaser
150
9
153
99. Rade Cuitich ima zemglie suega uno
10
od lett 80, Sin Nikola 35, mala 3, xenskoga 7, Puskara 2
100. Vid Pagnich od G[?]oga ima zemglie suega
20
Item Kercheuine
10
10
Kercheuine [...]
od let 50, Sin Mihal 20, Mali 1, xenskoga 1, Puskara 2
101. Mitat Jellich ima zemglie pod kuchiom
Item u Pauchichih
u Mantagni
pod ostrom glauicza
od litt 40, Mala sina 4, xenskoga 3, Puskar 1
102. Juan Illich ima zemglie pod kuchiom
Item u Parchichih
u Planini liuadi
kercheuine liuadi
od lit 37, Mali sin 1 xenskoga 3 Puskar 1
15
5
20
10
50
30
5
5
5
45
103. Juan Stinarich ima zemglie suega
od let 90, Liarstiponu 40, mala 3,
xenskoga 4, Puskara 2
65
104. Vid Stinanich ima zemglie suega
od lett 46, sin Mate 20, mali 5,
xenskoga 4 Puskara 2
65
105. Stanko Pillipouich Valacus ima zemglie suega 30
od lett 50, sin malli 1, xenskoga 6, puskar 1
106. Radoe Pillipouich Valacus ima zemglie
od lett 25, mali sin 1, xenskoga 2 Puskar 1
107. Marko Tomlenouich ima zemglie
suega okolo kuchie
od lett 60, Male sin 24, Jure sin 22, Juan sin 18,
sin mali 1, xenskoga 4, Puskara 4
20
10
108. Milllich Peinouich Valacus ima zemglie pod
kuchiom
60
Item u Smokrichiu liuade
u Pogliu
od let 36, brat Toma 40, Saua Sin Tomin 16,
Mali Sinou ÿ Sinouaez 7, xenskoga 6,
Puskara 3
109. Millos Peinouich Valacus ima
zemglie pod kuchiom
Item u Smokrichiu
u Pogliu
od let 50, Sin Janko 18, sina mala 2,
xenskoga 5 Puskara 2
40
20
130
30
20
10
60
110. Vule Balen ima zemglie pod kuchiom
Item u Piraginu Pogliu liuade
u Louichih
10
10
2
22
111. Marko Ballen ima zemglie pod kuchiom
Item u piraginu pogliu
u Louichih
30
20
6
56
od let 17, brat mali 1, xenskoga 2 Puskar 1
112. Miko Sulentich ima zemglie pod kuchiom
Item kod Cuileski glauiczi
u Piraginu pogliu liuade
od lett 40, brat Paual 15, Sin Jure 16,
Malli sinou 6, xenskoga 5, Puskari 3
55
10
10
75
113. Vule Suhentich ima zemglie suega
od lett 30, Sina mala 2, xenskoga 4, Puskar 1
25
114. Stipan Kerpan ima zemglie suego
Item Kercheuine
10
5
15
od lett 60, Sina mala 2, xenskoga 3, Puskar 1
115. Juo Rupchich ima zemglie pod kuchiom
Item u pogliu piraginu
ostali sue
od lett 40, Neput Tome 30, Netiak Martin 16,
malla sina ÿ neputa 4, xenskoga 10,
Puskara 3
116. Jura Kerpan ima zemglie pod kuchiom
35
10
35
80
60
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Item kod Glauize Cuitoske
u Bernicheuu ÿ u Razboina
u Risniku liuade
od lett 40, sin Antono 16, mali Sinou 3,
xenskoga 7, Puskara 2
10
20
10
100
117. Malte Mersich ima zemglia suega
od lett 50, sin Paua 20, Petar sin 18, xenskoga 4,
Puskara 3
60
118. Janko Pauichich ima zemglie pod kuchiom
Item u Pauchichi
30
30
60
od let 63, sin Miko 27, Sin Damnian 25, sin
Marko 23 sin Jura 21, Sin Paual 17,
Mali unuki 2, xenskoga 5, Puskara 6
119. Juan Klepes ima zemglie pod kuchiom
Item pod Cmitussicze
u Parchichi
od lett 40, sin mali 1, xenskoga 3 Puskar 1
120. Juan Xugan ima zemglie pod kuchom
Item u Toczichi
sue ostali
od let 50, Sin Mihat 27, Sin Nikola 24,
Sin Paual 16, xenskoga 5, Puskara 4
od lett 55, Sinouacz Stoian od lett 26,
Sin Malli 1, xenskoga 2, Puskara 2
20
Ouo su pre zemliazi u Louinczu
1. Sladoie Popouich Valacus od lett 30, dossal iz Kotara
let 7 daie oude iz Kotara mala 2 xenskoga 3 Puskar 1
3. Anton Perichich od lett 40 od Dubrounika daie oudi litt
10, xenskoga 3, Puskar 1
4. Marko Jandriasseuich od litt 50 od Budima d’ Ongar
daie oudi litt 11: Mala 3 xenskoga 1 Puskar 1
50
30
20
100
10
10
10
30
10
20
30
123. Gerga Bauichienich ima zemglie pod kuchiom 10
Item u Pouchichi
10
u Planini liuade
10
30
od let 25, xenskoga 2, Puskar 1
NB: in sequenti folio in [.]era parte ueste
Jouan Brainouich ima zemglie ispod Komichia
na planine uxa
2. Mate Kualich od lett 45. Mala 2, xenskoga 3. dossal iz
Dubrounika na onoÿ zemgli litt 13, Puskar 1
121. Martin Tomlinouich ima zemglie pod kuchiom 20
Item u Piraginu pogliu
10
30
od lett 27, Sin mali 1, xenskoga 2, Puskar 1
122. Blagoe Kuissich Valacus ima zemglie
pod kuchiom
Item u Pogliu ÿ po suud
263
5. Vuchich Mirkobrada Valacus litt 60, iz Dabra, sin Vuk
20, Mali 1, xenskoga 1 Puskara 2
6. Juri Zorchich od Karloucza dossal ima litt 15, od litt
30, xenskoga 2, Puskar 1
7. Vid Maliner od Hocheuia, daie oude litt 14, od litt 40,
Mali 1 xenskoga 5 Puskar 1
8. Mati Vgarkouich od Lipi Vissi Rike s. Viti. daie oudi litt
13, od litt 27. mala 2 xenskoga 1 Puskar 1
9. Paual Krulich od Hocheuia daie dossal litt 14, od litt
60, sin Osip litt 16, xenskoga 4, Puskara 2
10. Marko Lonchareuich iz Moravicz daie dossal lett[?]
od lett 27, Mali 1, xenskoga 2 Puskar 1
11. Gaspar Tkalchich iz Lipa vissi Rike s. Vida daie dossal
lett 3, od let 30. mala 3, xenskoga 1 Puskara 2
12. Paual Vauricza od Knina daie dossal letta 4, od lett
20, Tacz Dmitar od lett 60, mala 2 xenskoga 3 Puskara 2
13. Petar V[.]vderbar od Polian daie dossal let 8, od lett
26, mali 1 xenskoga 1, Puskar 1
14. Radomir Ziraich Valacus iz Turske zemglie dossal im
lett 15/ od lett 60 Milanko lett 30 Sin, Janko sin litt 20,
xenskoga 4 Puskara 3
15. Jure Mlinarouich od Hochenia daie dosal litt 17,
od litt 25, mala 2 zenskoga 3 puskar 1
264
Karl Kaser
16. Jouan Braienouich od Kotara daie oudi dosal litt 8
od lett 38, Nikola Sin lett 17, Mali 1, xenskoga 3, Puskara
2
17. Maksin Duobriak Valacus od Kostainiczi daie dossal
let 16. od lett 30, brat Staniuuk litt 40 Radoie brat 20 Malli
10, xenskoga 6 Puskara 3
18. Juan Paulouich Valacus iz Turak daie dossal litt 17
od lett 30, Mala sina 3, xenskoga 3 Puskar 1
19. Juan Merkognia od Segnia. daie dossal litt 10
od litt 40, brat Vule 50 Mala 4, zenskoga 3 Puskara 2
20. Matko Ssarich iz Vinodola daie dossal litt 9
od litt 20 xena 1 Puskar 1
21. Jandri Skendir iz Broda vissi Vinodola daie dossal 8
od lett 35 Mala sina 5, xenskoga 3 Puskar 1
22. Mikula Karlouich od Ozlia ispod Karloucza daie
dossal 12 od litt 40 Mala xenskoga 3 Puskar 1
23. Jandri Jakoucheuich od Broda vissi Vinodola daie
dossal litt 17. od litt 50 xenskoga 4 Puskar 1
24. Gergo Jurieuich [...] Rike od Kastna daio dossal litta 3
od lett 20. Mali 3 xenskoga 2 Puskar 1
25. Vid Modrich Bunieuacz dossal od Sugria iz Kernpota
daie dossal lett 13. od lett 62 sin Paual 20, mala sina 3
xenskoga 3
26. Juricza Duimouich od Gerona daie dossal 12. let
od litt 50 mala sina 4 xenskoga 2 Puskar 1
27. Juan Duimouich od Gerona daie dossal litt 12
od lett 46, Sina Mala 4 xenskoga 1 Puskar 1
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
265
Popisani Plochani ÿ nihoue zemglie
Popisani Plochani ÿ nihoue zemglie
der erste bulliuk
1. Knes Orlouitsch
beÿm haus strikh
zu Mar[.]uscha
zu Manduscha
in dem gaieskom bulliuk
in dem kammeritschen bulliuk
in dem weissen feldt
in östesth
bey Vrannite
vuter des Vuukobratowitsch sein haus
in Tagschiunisch doll
zu brezow gaÿ
bey d. plocicze
bey dem grossen weeg
hinter d. graborom
zu Pollicz
105
25
35
120
118
20
24
231/2
10
5
40
30
20
16
20
Sa 6111/2
NB. darunter ist etwas grundstuckh worauf er Kness die
Concessionsbrieff aufzuweisen habe.
Item hat Er Kness ein officiergrundt bey gleichen 6. tag
akhern.
der Kness hat 63. jahr. Milak brueder 30, Jouan sein
Sohn 25, Mihat Sohn 23. Stoian Sohn 17, kleine
mansbilder 2, weibsbilder 11
fürs gewöhr
5
die and. aber
13
2. Janko Banieglau vnter d. haus
Item zu Claussi
in der grossen bulliuk
Item ibidem
zu Östesth
auch in dem andern bulliuk
In dem Treschin doll
zu Plochizu
zu [...]
in dem weissen feldt
105
73
126
80
40
200
7
40
35
30
bey des Chiotschina sein haus
in dem Buzou gaÿ
hinter d. graben
bey den grossen weeg
bey d. Dotlicze
auf des Radnan seiner vorherig wohnung ohrt
vnter diesen grundtstukh hat Er auf ein theill
im Concessionsbrieff von hl. baron
v. Oberburg.
Item von d. theillung bekomm. strikh
16
65
25
35
25
10
30
692
Janko Banieglau von 43 johr. Paule 40, Luka 35, [...] 21,
sein Vötter 19. der Paule sein sohn 16. kleine 15,
weibsbilder 14.
für gewöhr taught
6
mahnsbildt kleine
15
14
weibsbilder
Sa
29
3. Janissa Kouatsch
vnter d. haus
zu gaieskom bulliuk
zu Östeth
in dem grossen bulliuk [...]
bey d. tegschinu drage
zu Vrannik strikh
zu Billopoglie
vnter des Wukobratowitsch sein haus
zu Plochicze
in des Radmanowitsch sein behausung
vnter graboro
zu Pollitsch
zu Bresou gaÿ
bey dem gratschauer weeg
31
40
61/2
39
11/2
5
5
3
10
3
4
8
10
5
200
Janissa 50 jahr, Stipan Sohn 20.
Damian Sohn 17, kheine Mansbild 1, weibsbilder 5.
4. Radossau Klaich
beym haus
31
266
in dem gaiskom bulliuk
zu Östesth
in den andern bulliuk
in den Tegschiu doll
zu Plocija
zu Vrannicsh
zu billo polie
bey Tschotschith sein haus
bey bresou gaj
bey d. weeg
hinter d. graben
zu Polliza
Radossau hat 37 johr, d. Vatter Radossau 100,
kheine mansbilder 4, weibsbilder 2
fürs gewöhr
1
andere
6
5. Thome Xinitsch
beym haus
vndt das übrige überall wie d. obige Radossau
KlaichThoma Xinitsch 66, Mathe brueder 50,
weibsbilder 6.
fürs gewöhr
2
andere
6
6. Thodor Klaich
beym haus
zu Östesth
in dem grossen bulliuk
in dem Kamenit bulliuk
zu Plochize
zu bresou gay
zu graborou
hinter grabero
zu billo polie
zu Vrannik
zu Tepschin Doll
zu Polliz
bey der tschotsche sein haus
Karl Kaser
40
5
[?]
11/2
10
8
5
3
10
5
5
6
154
31
25
5
35
25
5
10
5
5
5
6
1
5
2
134
Todor Klaitsch 28. Stipan Klaitsch brueder
20 Kostadin brueder 17
fürs gewöhr
3
weibsbilder
2
7. Stoiak Tschurunia
vnter d. haus
in d. grossen bulliuk
52
50
zu Kamenit bulliuk
zu Jöstedh
zu Plotschicze
zu Treschin doll
zu Vranitsch
zu bello poglie
zu bresou gay
bey des tschotschits sein haus
bey dem grossen weeg
hinter grabaro
zu Polliza
Stoiak hat 30. brueder Luke 50, Thodor brueder 20
3
kleine mansbilder
7
weibsbilder
14
8. Petar Woinow
bey haus
zu gros bulliuk
zu Jostedh
in dem ander bulliuk
zu treschin doll
zu plotscha
zu Vranik
zu billo poglie
bey Tschotschin haus
bey bresou gay
bey d. weeg
hinter d. groborow
zu Poliza
50
10
10
21/2
10
10
20
2
10
8
10
244
30
40
5
38
11/2
10
8
5
3
10
5
5
6
166
Petar hat 18 jahr, Milouan brueder 16,
fürs gewöhr
2
weibsbilder
1
9. Miloie Chinturilo
beym haus
zu gros bulliuk oder gaieskom bulliuk
zu Jöstedh
in dem andern bulliuk
zu Treschin doll
zu Plotscha
zu Vrannikh
zu billo polie
bey Tschotschitsch sein haus
bey Breson gaÿ
bey d. grossen weeg
hinter d. graborow
36
40
5
38
1 1/2
10
8
5
3
10
5
5
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
zu Policza
6
162
Miloie hat 30 johr, Jouan brueder 25.
für gewöhr
2
kleine
4
weibsbilder
4
2. Bulliuk
1. Fendrich Marko Stulitsch
neben d. haus
in d. gaÿska bulliukh
zu Jöstidh
in den andern bulliukh bey d. gaiske bulliuk
zu brosow gay
zu billo polie
zu Vrannich
bey Plociza
bey d. weeg gegen gratschatschacz
beym grabaro
bey den bresowagisch bulliuk
zu Treschen doll
zu Polliza
bey des Vuukobratowitsch sein haus
v Skerlaczÿ
vnter der behausung feldtera
105
1261/2
24
118
39
211/2
33
32
20
16
161/2
5
22
10
20
161/2
zu Vrannit
bey Plocize
bey d. gratscharisch weeg
vnter graboro
bey d. bulliukh zwischen andern bulliukh
zu Telschin doll
bey polliza
bey des Vukobratowitsch sein haus
bey Skerlagi
vnter den haus grundt
267
11
16
10
8
8
2
11
5
10
8
289
des Illia sein Vötter Vukossau 70. johr Jue
brueder 40. Illia 30, Hreglia brueder 20
fürs gewöhr
4
kleine
5
weibsbilder
6
NB. folgt d. grundstukh worauf er die Concessionsbrieff
von d. hl. seel. Rambschissel
hat, auch krafft der [...] von d. oberburg confirmion. 207
macht in allen hin und her
20
Item officier grundtstukh
30
Item ein special grundtstukh von dem Theill strikh 868
3. Nikola Gaitsch
bey haus
in den bulliukh beym gaÿ
zu Jöstidh
zu bulliukh an d. andern zu gaÿ
zu Bresou gaÿ
in d. weissen feldt
zu Vraunith
in d. Plociza
bey d. gratschazer weeg
vnter d. graboro
bey bulliukh zwischen den andern bulliukh
bey Treschin Doll
bey Polliza
bey der Vukobratowitsch sein haus
bey Skerlazi
vnter dem haus grundt
dem Marco sein Vatter Nikola 76. Marko Sohn 37, Jouan
brueder 30, Costadin brueder 25, Milassin brueder 20,
Juan brueder 18, Stoian Vetter 18
fürs gewöhr
8
kleine
4
weibsbilder
15
Nikola hat 40 johr, Radoe brueder 25, Stoian des Nikola
sein Sohn 16.
Summa fürs gewöhr
3
kleine
6
weibsbilder
7
2. Illia Gaitsch
beym haus
in dem bulliukh beym d. gay
zu Jöstith
zu Bulliukh [...] d. andern bulliukh zu gay
zu Bresou gay
in d. weissen feldt
4. Vukan Kialich
beyn haus
in dem wuglitsch beÿn gay
zu Jöstitch
zu bulliukh an den andern zu gaÿ
zu brösau gay
in den weisen Veldt
471/2
63
12
59
19 24 [?]
10
42
63
12
59
19
10
11
16
10
8
8
2
11
5
10
8
284
45
56
101/2
521/2
17
10
268
Karl Kaser
zu Vranik
10
in der Ploziza
141/2
bey d. grazazer weeg
9
vnter den grabaro
71/4
bey den boliutsch zwischen denen andern bogluth 71/4
by Tegschin doll
2
bey der Poliza
10
bey Vuk Obradonich sein haus
41/2
bey Skerlazi
9
vnter den haus grundt
41/2
Sa 279
vnter d. haus des Boxo Vukobratouich
zu griz
vnter den haus grundt
Vukan hat 30 Johr, khlane 4 weibsbilder 2
Cuio hat 40, Kostadin 35, Marko Prueder 30,
khlane 5 weibsbilder 7
5. Achim Popouich
beyn haus
in bogliutsch, bey d. gaÿ
zu Jostoz
bey den gaÿtschen bogliukh
in bresou gaÿ
in weissen Veldt
zu Vranik
bey Ploziza
bey grazazer weeg
vnter d. grabaro
zwischen den boliutschen bey gaÿ
zu treschin doll
in Pogliz
vnter den haus des Boxo Vukobratovich
bey Scherlazi
vnter d. haus grundt
77 1/2
70
16
90
30
15
19
21
15
11 [?]
11
31/2
161/2
7
15
9
Sa 426
Achim hat 45 Johr, Thoma brueder 30,
Philip Suhn 20, khlane 3 weibsbilder 6
6. Gniate Zouich
beyn haus
in bogliukh bey gay
zu Jostez
in bogliukh zwischen d. boglukh bey gay
in Bresou gay
in weisen Veldt
zu Vranik
in Ploziza
bey grazazer weeg
vnter d. graber
in bogliukh zwischen brosouar Bogliukh
zu Treschin doll
in Pogliza
42
80
9
80
16
8
9
12
8
7
7
2
81/2
4
8
8
Sa 3081/2
Gnieto hat 50 Jahr, Cuio Suhn 20, khlane 3,
weibsbilder 2
7. Cuio Petkouich
beym haus hat in allen orthen, vnd souill
als der Gniato Zouich
8. Vuiassin totidem uti Cuio
3081/2
3081/2
Vniassin hat 54 Johr, Radosau Suhn 20,
Petar 18, Milouan 16, khlane 1, weibsbilder 4
[Opaska: a parte als ein theiller hat strikh 30]
9. Nikola Rugtitsch
neben d. haus
in dem gaiski bulliukh
zu Jöstuth
in dem andern bulliukh oder bey d. gay
zu Bresow gay
zu Bello poglie
zu Vranickh
bey Plouiza
bey d. weeg gegen gratschatz
bey graboro
bey d. Bresoua [...] bulliukh
bey Treschin doll
zu Poliza
bey des Wukobratuitsch seinen haus
zu polerazi
vnter dem haus veltern
311/2
42
8
37 1/2
13
7
8
101/2
7
51/2
5
11/2
71/2
31/2
7
5
Sa 991/2
Nikhola hat 36 jahr, Markho stieff sohn 22,
Martin stieff sohn 18, kleine 3, weibsbildter 3
10. Juan Kokitsch
bey dem haus
21
Er Kokitsch hat überall soviel wie d. obere. Juan 25 jahr,
kleine 4, weibsbilder 5.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
11. Nouak Prainanowitsch
beym haus
zu gaÿ
zu Jostukh
zwischen den bulliukh
zu Bresow gay
zu bello poglie
zu Vranikh
zu Plociza
bey dem gratsch. weeg
bey graboro
bey bulliukh bresow
bey Treschin doll
zu Poliza
vnder des Vukobratowatsch sein haus
zu Skerlegi
vnter d. haus feldern
42
63
12
39
20
11
11
16
10
8
8
21/2
11
5
10
8
296
Petar hat 30 Johr, Juan Vatter 70: khlane 2,
weibsbilder 4
311/2
Mirossau Radekitsch hat 60 Jahr, Rados
Sohn 30, Vuujassin Vetter 30, Stanoe 26, Vassil
des Mirossau sein Sohn 16. kheine 9, weibsbilder 13
Nouak hat 18 jahr, Millosau Vetter 16,
kleine 2, weibsbilder 3
12. Vuk Draganitsch
beym haus
sonsten hat er uberall souiel wie der Nouak.
Vuk 50, Dragossau brueder 26. [...] Sohn 16,
kleine 3 weibsbilder 7
30
10
10
5
10
5
10
5
5
Sa 90
Mihailo hat 40 Jahr Vuk Suhn 17, khlane 2,
weibsbilder 5.
2. Petar Zuruuia
totidem et in iisdem locis uti Mihailo
Malinouich femes
3. Stanoe Radekitsch
beym haus
zu billo poglie
zu Vranikh
zu Debelliatscha
zu Treschin doll
in dem kleinen bulliukh
in dem grossen bulliukh
bey dem gratzatschischen weeg
bey dem grossen felsen
bey Bresow gay
hinter grabero
bey der Tschotschisch seyn haus
zu Jöstekh
hinter den wasser Jadanoe
zu Polize
neben des Draganitsch sein haus
4. Lazo Stulitsch
beym haus
3.te Bogliukh
1. Mihailo Malinouich
bey den haus
zu gay
ibidem
zu Bresau gay
in Ploziza
ibidem
zu Jestiz
bey garug
zu Pogliz
269
42
Sonsten hat der Lazo überall so viel vndt in allen
öhrtern gleich wie der Stanoe Radekitsch,
absonderlich aber vermög der Concessionsbrieff
von dem hl. baron Oberburg hat er vndter
der Ploze noch
52 strikh
Marko Stulich 35 johr, Lazo 30, Peter des
Lazo sein Vetter 16, kleine 7, weibsbilder 5.
5. Praisiainowitsch Nouak
beym haus
521/2
NB. diser hat sein grundstukh in dem andern bulliukh
sub No. 11, vndt diese 521/2 strikh hat er kraft
concessionsbrieff mit dem Lazo Stulisch
6. Pfaff Illia Pawlicza
beym haus
90
105
20
20
30
5
100
100
20
20
40
16
10
20
16
20
14
456
70
Selbe pfaff Illia hat eben so viel haus grundtstukh wie
270
Karl Kaser
der Lazo vndt Radetitsch überall. a parte aber pfaff
grundtstukh wie folgt.
laut Concessionsbrieff
Juan Paulitschisch 70 jahr, Saue Sohn 40. Illia 30,
Marko 24, 2 kleine, weibsbilder 9
bey der vntern kürch
30
bey des Manditsch sein haus
30
zu grossen bulliukh
40
zu Vrannickh
7
zu Brosou gaÿ
13
in dem Kameniti bulliuckh
20
zu Treschin doll
21/2
vnter des Tschotschitsch sein haus
3
zu Polliza
7
zu billo poglie
12
zu Plociza
17
zwischen den wegs von gratschaz her
19
Sa 200
7. Jurai Budimlia
bey dem haus
zu billo pogle
zu Vranitsch
zu Debelliatscha
zu Treschin doll
in den kleinen bulliukh
bey den gratschatz weeg
neben den grossen feldt
bey Bresow gaÿ
hinter graboro
bey des tschotschitsch sein haus
zu Jösteth
hinter d. wasser Judana genant
zu Poliza
neben der Draganitsch sein haus
25
5
5
8
11/2
25
5
5
10
4
21/2
5
4
4
31/2
1121/2
Saua 80 johr, Jura bruder 40, kleine, weibsbilder 3
8. Mathe Dukitsch
vnter d. haus
zu billapoglie
zu gaisli gross. bulliukh
in dem kleinen bulliukh
zu Jöstickh
vnter der Debelliatsche
bey der Treshiner draga
bey des Radmanowitsch seiner behausung
bey der Jadawa
zu Vrannith
35
16
40
35
6
8
31/2
3
5
6
zu Polliza
bey dem gratschatschisch weeg
10
6
Sa 1631/2
Vuchen Dukitsch Vatter 60, Mathe Sohn 30,
Marko Sohn 20, kleine 4 weibsbilder 3
9. Juse Vstschiuberascha
bey dem haus
zu billopole
in dem grossen gaitsch Pulliukh
in dem kleinen bulliukh
zu Jöstikh
vnder der Debelliatscha
bey der Teschiner draga
bey des Radmanowitsch sein haus
bey den wasser Jadaua
zu Vranuitsch
zu Pollicza
bey d. gratschatschisch weeg
65
12
80
70
12
16
7
5
10
12
20
12
Sa 322
Jure hat 30. jahr, Illia brueder 25, kleine
Mansbilder 2 weibsb. 2.
10. Jouan Saratsch
bey dem haus
zu billopoglie
zu Vraunitsch
zu Debelliatscha
zu Treschin doll
in dem kleinen bulliukh
in dem grossen bulliukh
neben d. gratschatscher weeg
neben d. grossen felsen
bey Bresow gay
hinter grabouo
bey des Tschotschitz sein haus
zu Jöstikh
hinter d. wasser Jadawe
zu Polize
neben des Draganitsch sein haus
37
10
10
3
2
26
30
10
7
131/2
15
3
7
5
7
41/2
Sa 134
Jouan hat 50. Johr, Stoian Vetter 30,
kheine 4, weibsbilder 4.
11. Radouan Manditsch
beÿm haus
37
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Er hat eben soviel wie der Jouan voriger
vndt auf allen diesen öhrtern.
Radouan 60 johr, Kusman Sohn 30,
Radossau Sohn 20, weibsbilder 6
Sa 134
12. Radienko Milkowitsch
beym haus
sonsten hat der Radienko überall sofiel
wie der Mathe Dukitsch sub No 8
311/2
Sa 31/2
Radienko hat 30 jahr. Peter brueder 20, Dragie
brueder 18, Vid brueder 16, kleine 1, weibsbilder 3
13. Vgrin Millkowitsch
beym haus
in dem grossen gaiskom bulliukh
zu bresou waldt
bey dem gratschazer weeg
in dem grossen bulliukh
in Treschin doll
zu Plotschize
zu Vranikh
zu billo pogle
bey Tschatschitsch sein haus
zu Poliza
71
126
30
20
20
5
20
20
20
15
20
Sa 467
Vgrin hat 40, Juan brueder 30, Manoilo
brueder 25, Nikola Sohn 20, Mihat Vetter 20,
Malles Sohn 16, kleine 5, weibsbilder 10
14. Illia Skarich
vnter dem haus
zu Göstekh
in dem grossen bulliukh
in dem kleinen bulliukh
zu Plociza
zu Breson gaÿ
neben den gratschazer weeg
beym graborouo
zu Vranikh
zu billopoglie
vnder des Tschatschiz sein haus
vnter der Plotscha
in der Polize
271
15. Marchinko Chialitsch hat auch so viel beym haus
vndt uberall in benannten öhrtern wie der obere.
Marchinko hat 45 jahr. Jouan Sohn 25. Juan Sohn 16,
weibsbilder 4.
16. Modo Batinitsch
vnter d. haus
zu Jöstikh
in dem grossen bulliukh
zu Graboro
bey dem gratschaner weeg
zu Plotschiza
in dem Treschin doll
zu Vrannikh
zu billo pogli
bey Tschotscha sein haus
zu Bresou gaÿ
zu Poliza
35
8
45
7
7
7
11/2
9
7
11/2
13
10
Sa 151
Modo hat 80 jahr, Gajo Sohn 30, des Gajo
kheine Söhn 4, weibsbilder 3
17. Simo Battinitsch
Er hat auch so viel überall vndt vnter d.
haus wie der Modo
Sa 151
Simo hat 40. jahr 2 kheine weibsbilder 4
31
6
30
28
8
12
6
4
7
5
2
2
10
Sa 151
Illia hat 40 jahr. Petko brueder 30, Rade brueder 20,
Miloss Sohn 17, Marko Sohn 16, kheine 2, weibsbilder 5.
18. Mihat Draganitsch
Er hat auf diese 7. Theill überall auch beym haus wie die 2.
Mihat hat 28, 2 kleine, weibsbilder dreÿ
19. Miliuoi Jukich
vnter d. haus
311/2
zu Jöstekh
8
in dem grossen bulliukh
45
etc etc hat überall in dem Veldt durch v. durch [!]
wie der Modo Bakinitsch sub No. 16
151
Miliuoi hat 30 johr, 4 kleine, weibsbilder 3
20. Milassin Mirilouich
vnter dem haus
sonstern hat er auch in dem Veldt überall so
viel wie der obere vndt wie d. Modo
Battinitsch
311/2
151
272
Karl Kaser
2. Radoicza Vuchotitsch ist aus Türkhey aus der Bosnia
alhero angelangt, ist 15 jahr alhir er hat 46 johr, kheine
ohnmindige mansbilder 4, weibsbild nur eins.
Milassin 50, Nikola Sohn 30, Jouan Sohn 16,
1 kleiner, weibsbilder 2
21. Boxo Vukobratowitsch
vnter d. haus
zu Jöstukh
in dem grossen gaÿ
zu Grabaro
zu Bresov gaÿ
vnter d. gratschazer weeg
zu Plotschicza
zu Treschin doll
zu billo pogle
zu Vranikh
haus grundstukh
zu Poliza
50
12
45
4
20
10
15
11/2
71/2
81/2
71/2
7
188
Boxo hat 30 jahr, Mihailo brueder 50,
Radossau 26, kleine 5, weibsbilder 8
22. Stanko Rablenowitsch
dieser hat beÿm haus vndt überall im feldt
so viel wie der vorige Boxo
Sa 188
Stanko hat 40 johr, Jouan Sohn 16, Vgrien
brueder 39, kleine 3, weibsbilder 9
NB. Radossau Klaich ist schon oben geschrieben in des
Knessen Orlowitsch seiner petine oder bulliukh alwo er
sub No 4to seine grundstükh benant hat. Er hat aber
annach in des Vuiassin Pettkowitsch petine 6. theill,
eben soviel im selben wie der Gniato Chonid scripten
sub No. 6to in der fendrich Marko Stulid seiner petine
bey [...] nemblich strikh
64
Vollgen nun so in Plotsa ohne Grundt Stukh
1. Radosz Vuitschitsch er ist aus Berlog von der
Ottotschauer Haubtmanschafft her khomben vor 14.
jähr hero. er behilft sich neben denen andern wallachen.
Er hat 48. jahr, Mihat Sohn von 16 jahr kheine
mansbilder 6, weibsbilder 3.
3. Mathe Jandriewitsch sonsten Catholisch gebohren
ist von den generalath her komen noch in Kriegszeith
hat alhir gedienth diese zeith hernach wallachisch
worden vndt sich alhir in der Plocha mit einer wallachin
hat lassen zusammen geben.
Er hat 26 johr, hat brueder d. Thoma vndt Marko beÿ
sich, so auch wallachisch worden Thoma hat 20 johr,
Marko 16 johr, kleine mansbilder 1, weibsbilder 2.
4. Vuk Vukassowitsch ist aus Dalmaciy herkommen
wallach er hat 5 jähr. zweÿ kleine mansbilder, weibsbilder
2. s. nichts mehr.
NB. Jouan Banieglau hat ein Concessionsbrieff auf ein
grundstukh des Millin Battinitsch, welcher auf die Biennicza
abgangen Dato von dem hl. baron d. Oberburg vnd
schreiben er hat sowoll von der Millin sein grundstukh
als auch von den so ihn zum theill gegeben worden er
hat mit dem Radotitschen grundtstukh auch halben
theill.
beym haus strikh
zu billo poglie
zu Vranikh
zu Debelliatsch
zu Treschin Doll
in dem kleinen bulliukh
in dem grossen bulliukh
bey den gratschatschischen weeg
bey d. grossen Velsen
bey Bresow gaÿ
zu graboro
bey der Tschotschitsch sein haus
zu Jöstikh
hinter dem wasser Jadawe
zu Poliza
neben des Draganitsch sein haus
100
10
10
15
21/2
50
50
18
10
20
8
5
10
8
10
7
325
Jouan hat 36 jähr, Nouak brueder 30, Cuio brueder 20,
Thodor brueder 16, 1 kleine, weibsbilder 7.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
273
Conscriptio terrenorum ex Paglo Raduz
Conscriptio Terrenorum ex Pagho Raduz
Radoiza hat 50 Johr, Milisau Suhn 30,
khlane 1, weibsbilder 5
ds erste bogliukh
Dean Dukouich terra offizij
[... ...]
[... ...]
[... ...]
[... ...]
[... ...]
[... ...]
[... ...]
[... ...]
vnter Bukoua glauiza
bey Medazka megia
in Rika ÿber den Mlin
30
250
40
68
26
36
20
20
24
24
30
20
Sa 588
Dean hat 50 Jahr, Voin Prueder 52, Radiuoi 30, Vucen
Suhn des Dean 20, Jandria 21, Nicola 16, Jure 16, khlane
4 weibsbilder 11
2. Mirkailo Radas
vnter d. haus
bey den wasser
bey lipach
bey Reka
zu blatie
zu Drenouez
in papratno berdo
zu blatie
Mirkailo hat 50 Jahr, Petko Suhn 25, Jouan 17,
khlane 3 weibsbilder 5
3. Radoiza Mirkaile
bey den haus
beym wasser
zu Velika petina bey Reka
bey Oglaiz
zu Drenouaz
vnter lipach
bey Bukoua glaniza
521/2
71/2
20
20
15
15
13
17
Sa 160
37
71/2
20
15
15
20
12
4. Janko Zegliu
bey d. haus
ibidem
vnter lipach
bey pechina
bey Reka
vnter Bukua
vnter Bukua glaniza
Janko hat 60 Johr, Radoiza Suhn 30,
khlane 1 weibsbilder 3
Sa 1261/2
42
90
20
10
12
15
12
Sa 111
[Opaska: hat ein schrifft v. B. de Oberburg]
5. Juro Zegliuh
bey den haus
zu Vamizienaz
bey Thamen
in papratno berdo
bey Reka
Juro hat 50 Jahr weibsbild 4
6. Juro Kneseuich
bey den haus
zu Osgliak
vnter lipach
bey Megia Louinazka
vnter den gschloss Raduz
bey Cerna Rika
bey Bukau
ibidem
ibidem
zu berdo bey glata
in Luchach
Juro hat 36 Johr, Jouan Prueder 19, Petar 25,
Dmitar 23, Lazo 21, khlane 2, weibsbilder 17
30
20
15
13
13
Sa 90
105
10
211/2
25
8
1161/2
30
25
3
7
20
Sa 371
274
Karl Kaser
7. Erzpriester Juan Knesseuich totidem et
in iydem locis, uti Juro
Erzpriester hat 40 Johr, Saua Prueder 26
371
8. Stoÿan Leunaich
bey den haus
vnter Bukoua glaniza
zu Drenouaz
25
30
25
Sa 80
Stoyan hat 40 Johr khlaner 3 weibsbilder 3
9. Milanko Zegliuh
bey d. haus
bey Mizinse
in Veliko berdo
bey Pechina
bey Reka
by Vrelima
zu Trudbeniza
70
45
30
10
40
15
30
Sa 240
Milanko hat 50 Johr, Stanisa Prueder 40, Radouan
Suhn 16, Boxo Vetter 16, khlane 3 weibsbilder 9
10. Radisa Koraich
bey den haus
bey Douaz
bey Rika
42
40
40
Sa 122
Radisa hat 30 Johr, Saua Votter 62, Juro
Vetter 40, Radosan Vetter 28, Vukich Prueder 27,
khlane 5, weibsbild 4
11. Jouan Plouich
bey d. haus
vnter Lipach
zu Veliko berdo
in Cerna Rika
vnter Bukoua Clauiza
zu Drenouaz
Jouan hat 35 Jahr, Radoie Prueder 20,
khlane 4 weibsbild 5
12. Illia Zageraz
bey d. haus
vnter Bukua
bey Rich
zu Osgliak
vnter lipach
37
20
13
12
12
15
Sa 109
49
25
25
10
211/2
vnter d. gschloss
bey Bukue
ibidem
bey glintih
zu berdo bey gliath
bey Vrelina
zu Drenouaz
bey Obseniza
bey Reka
bey Bukau
8
6
25
20
7
35
15
271/2
50
16
Sa 340
Illia hat 35 Johr Dragosau Votter 80, Lazo
Prueder 30, Paual Prueder 20, khlane 3 weibsbilder 16
13. Janko Painouich
bey den haus
bey Obgliara
bey d. gschloss
in pogliana
zu Trudbeniza
in Kriuo doll
zu Slo Jutrenze
bey Oglaia
vnter den gschloss
zu Osgliak
zu Vrelina
bey Bukoue glanize
zu Rakitiza
Janko hat 50 Jahr, Radosau Prueder 34, Vuk 30,
khlane 3, weibsbilder 11.
95
16
30
5
30
50
72
70
16
20
46
90
49
Sa 589
[Opaska: hat ein schrifft auf disen Terren vom graff
Coronini, vnd Convermato u. d. B. Oberburg.]
14. Dauid Deanouich
bey d. haus
bey Bukau
bey Obliaia
vnter d. Bukau
bey Bukoua glauiza
bey Rakitiza
zu Vaszi
Dauid hat 50 Johr Vuk Suhn 18, weibsbild 2
15. Paual Deanouich
bey den haus
zu Drenouaz
ÿber Bukoua glauiza
42
32
50
12
24
13
4
Sa 137
74
100
16
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
bey Bukau
zu Osgliak
bey Megia
Paual hat 30 Johr, Vuk Prueder 40, Milouan 20,
Thadia 20, Simo 16, khlane 4. weibsbilder 8
14
8
27
Sa 239
von diesen grund ist d. 5te theill vacant worden.
16. Jouan Dobrich
bey d. haus
zu Osgliak
bey d. gschloss
berda
bey Bukau
vnter d. khirhen
zu gliutikh
vnter Oblacu
zu Drenouaz
in Megia
bey Vrelia
bey Raketiza
bey Terna
671/2
71/2
6
16
41/2
41/2
15
181/2
181/2
20
17
25
45
Sa 265
Jouan Dobrich hat 30, Radosau Prueder 34,
Mitar 27, Petar 20, Juan 18, khlane 2, weibsbilder 7
17. Thodor Rabatta
by d. haus
vnter d. gschloss
bey Reka
bey den großen bergg
zu papratno berdo
Thodor hat 20 Johr, Marko Prueder 30, Petar 16,
khlane 3, weibsbilder 5
45
60
40
15
13
Sa 173
18. Radosau Chreseuich
bey d. haus
bey Reka
vnter d. gschloss
zu gliubik
Radosau hat 56 Johr Jouan Suhn 25, Thodor 20,
khlane 1, brueder 2
19. Stoÿak Cernobrelich
bey den haus
bey Dremaua glauiza
bey khirhen
25
25
15
10
Sa 75
25
15
10
zu Zlogiutrouzi
ibidem
bey Jouaz
Stoÿak hat 40 Jahr, Jouan Suhn 17,
khlane 3, weibsbilder 1
20. Milin Gluczouich
bey d. haus
zu Zlogiutrouaz
bey Bukoua glaniza
Milin hat 30 Johr, Jure Prueder 25, khlane 3,
weibsbilder 5
21. Stiphan Deanouich
bey den haus
zu Drenouaz
in Bukoua glauiza
zu napoischie
zu Vapaz
vnter den Bukau
zu Veliko berdo
bey Megia
zu Pratouaz
zu Trubeniza
275
10
14
9
Sa 83
37
35
49
Sa 121
126
104
59
27
30
14
26
27
15
30
Sa 458
Stiphan hat 50 Johr, Mirzeta Prueder 40,
Mirosau Suhn 20, Berisau 16, khlane 3 weibsbilder 5
22. Knes Mihailo Pokraiaz
bey d. haus
zu Drenouaz
Item bey d. haus
zu Praprouaz
bey Pechina
vnter der glauiza
zu luchi
vnter den khirhen
zu thriui doll
bey der khirhen
vnter buthur
bey Cerna Rika
in Veliko berdo
zu Megia
Terra offizij in Praprouaz
Mihailo hat 40 Johr, Vuk Prueder 56, Radisa 50,
Radosau 48, Milan 19, Marko 18, Stanisa 18,
Thoma Suhn 16, khlane 8, weibsbilder 15
126
32
38
200
15
12
24
20
20
20
28
16
16
54
20
Sa 641
276
Karl Kaser
bey Bunar
23. Saua Gaich
bey d. haus
zu Kriuo doll
zu papratno berdo
zu Veliki bugliuk
bey blati
zu Drenouaz
341/2
8
15
30
17
17
Sa 1211/2
Saua hat 60 Johr, Radan Suhn 30, Radosau 27,
Marko 25, khlane 5, weibsbilder 10
24. Vuiza Painkouich
bey den haus
zu Velika petina
in papratno berdo
zu berkliazina pogliana
in Kerzeuina
Vuiza hat 35 Johr, khlane 1, weibsbilder 6.
311/2
55
13
20
10
Sa 1291/2
25. Jouan Cernobregnia
beg den haus
vnter Denoua glauiza
bey der khirhen
vnter Bukue
zu Osgliak
bey Cerna Rika
vnter den schloss
bey Bukue
12
100
10
40
10
112
5
14
Sa 303
Jouan hat 40 Johr, Luka Prueder 37, Kusman 33,
Milouan 30, khlane 8, weibsbilder 16
26. Nicola Vutich
bey den haus
zu Drenouaz
vnter den haus
ibidem
Nicola hat 25, Radosau Prueder 20,
Stanko 18, weibsbilder 4
27. Marko Kogneuich
bey den haus
zu Drenouaz
zu Osgliak
bey Mizienaz
bey Prukhen
beÿ haus des Khnes
20
27
14
14
Sa 75
521/2
42
4
13
11
14
Marko hat 40 Jahr, Nicola Prueder 30,
Jouan 20, Simo 16, khlane 2, weibsbilder 11
28. Thoma Cernobregnia
bey d. haus
zu Vasiz
bey Misizienaz
bey Gliutich
zu Drenouaz
in dollouie bey den großen weeg
Thoma hat 32 Johr, khlane 1, weibsbilder 4
29. Nicola Danouich
bey den haus
bey Rika
vnter d. schloss
bey Jesero
Nicola hat 40, Jouan Prueder 30, khlan 1,
weibsbilder 4
12
Sa 1481/2
12 1/2
12 1/2
13
13
16
27
Sa 94
25
25
15
5
Sa 70
30. Marko Julaza
bey d. haus
zu Praprouaz
bey Veselinouo berdo
vnter Bukoua glauiza
vnter Oblaiu
bey khirhen
bey Vreline
bey Jesserina
zu gliutik
bey Bukaua
bey Megia
zu Osgliak
105
15
12
32
10
20
4[?]
6[?]
2[?]
14
2[?]
[?]
Sa 36[?]
Marko hat 50 Johr, Petar Prueder 60, Thoma 40,
Mirko 4 [!], Vukan 35, Jouanu 20, khlane 10, weibsbilder 10
31. Cuio Segauaz
bey d. haus
bey Rika
ibidem
bey wasser
vnter d. schloss
zu Osgliak
yber Bukoua
vnter Bukau
50
12
11
12
12
5
8
10
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
zu gliutik
bey khirchen
bey Obliuiu
vnter Oblaiz
zu Veselino berdo
zu praprouaz
in Drenouaz
vnter Bukoua glaniza
Cuio hat 45 Jahr, Illia Suhn 19, Paual 17,
khlane 7, weibsbilder 3
32. Juan Cernobragnia
bey d. haus
bey Miziaz
zu Vasez
bey Bukaua
bey Cerna Rika
bey Bukaua
Juan hat 50 Jahr, Doxen Prueder 40, Milosau
Suhn 19, khlane 4, weibsbilder 7
33. Mihailo Pokraiaz
bey d. haus
bey Mera
vnter d. gschloss
vnter Bukua
in berdo
in Rika
bey khirhen
zu Prossina
zu Drenouaz
vnter Bukoua glauiza
zu Miziruaz
5
6
10[?]
7
6
6
7
7
Sa 1751/2
12
25
22
60
17
25
Sa 161
145
27
27
14
14
8
20
10
14
14
14
Sa 303
Mihailo hat 50 Johr, Bogoie brueder 45,
Radich 30, Radosa Suhn des Mihailo 20, Vuk 20,
khlane 3, weibsbilder 9
34. Radosau Milkich
Vnter d. haus
in Veliki bogliuk
bey ogredak
zu Blati
bey Pechina
zu Praprouaz
in Luku
bey Miziruaz
in Lukah vnter d. gschloss
671/2
40
12
12
10
10
15
15
20
bey Trudba Dilaska
Radosau hat 25 Johr, Smoglian Votter 50,
Stiphan Prueder 20, Nicola 17, weisbilder 5
277
30
Sa 231
[Opaska: hat ein Concession v. herren Portner v. 13.
8ber 1704]
35. Milich Milikich
bey den haus
vnter Lipach
zu Prapratno berdo
vnter Bukue
zu blatie
in Praprat
zu Srenouaz
Milich hat Johr 40, Jouan Prueder 30,
khlane 4, weibsbilder 7
36. Jouan Chapeglia
bey den haus
vnter Lipach
in Rika
Jouan hat 40 Johr, khlane 2, weibsbilder 5
50
20
13
15
27
10
15
Sa 150
20
20
40
Sa 80
37. Vmilin Zubrila
bey den haus
vnter Lipach
bey Mizinz
bey Reka
74
90
15
20
Sa 199
Milin hat 30 Johr, Vuk Votter 60, Illia Prueder 20,
Simo 18, Juan 16, khlane 1, weibsbilder 4
38. Milanko Miszenich
bey d. haus
zu Osgliak
bey Koraich sein haus
vnter den gschloss
in Cerna Reka
Milanko hat 65, Janiath Suhn 30, Mihat 27,
Milich 24, Illia 21, khlane 3, weibsbilder 8
39. Rudien Zodanouich
bey d. haus
bey Bukuu
zu sloiutrouizi
40
43
7
40
55
Sa 185
25
36
10
278
Karl Kaser
bey blatie
item zu Sloiutrouiza
bey Strianske glauize
zu Veliki bog liukh
11
3
10
15
Sa 104
Radie hat 60 Johr, Vuiosin Suhn 19, weibsbilder 3
40. Radouan Prodanouich
totidem et in ÿsdem locis uti Radien Zodanouich
Radouan hat 60 Johr, Milich Suhn khlane 3,
weibsbilder 3
41. Radosau Zuianouich
bey d. haus
bey berkliazine pogliane
vnter Lipaz
vnter d. gschloss
Radosau hat 40 Johr, luka Suhn 16,
khlane 2, weibsbilder 4
42. Lazo Chiurunia
bey d. haus
zu Drenonaz
vnter Bukoua glaniza
zu Slogiutrouze
bey Cerna Rika
Lazo hat 40 Johr, khlane 3, weibsbilder 2
43. Dragosau Bastada
bey haus
zu Osgliak
In Megia
zu gliutik
vnter Oblaia
bey Vrelie
vnter Bukoua glauiza
zu Drenouaz
yber Bukoua glaniza
Dragosau hat 40 Jahr, Saua Vetter 20,
khlane 3, weibsbilder 7
44. Stoijan Grubisa
bey haus
in Megia
bey Krusiza
zu glintisch
bey Jesero
104
45
10
20
20
Sa 95
30
20
10
10
10
Sa 80
60
10
16
20
25
13
30
15
19
Sa 228
35
11
6
20
8
zu Slogiutrouzi
zu Drenouaz
bey Bukoua glauiza
vnter Oblaia
zu Rosuglie
Stoijan hat 40 Johr Vukadin Prueder 30,
Laxo Vetter 17, khlane 7, weibsbilder 2
45. Stanko Teslich
bey den haus
ibidem
zu Jeserino
zu Thnesaui ogradi
vnter Bukoua glauiza
ÿber Vrelina
ÿber Cerno Vrelia
zu Therino doll
vnter Oblaia
zu liutich
Vnter Bukue
in Cerna Rika
bey Occo
zu Trudbeniza
Stanko hat 30 Johr, Boxo Votter 50 Johr,
khlane 2, weibsbilder 5
46. Milasin Teslich
bey d. haus
vnter Oblaia
zu Veselino berdo
zu gliutik
bey Terna
bey d. khirhen
Milasin hat 35 Johr, khlane 1, weibsbilder 5
47. Radouan Chreseuich
bey d. haus
zu Luzizi
bey gliutitsch
zu papratno berdo
Radiuan hat 40 Johr, Stiphan Prueder 30,
khlane 5, weibsbilder 4
48. Radouan Cernobregiu
bey d. haus
Radouan hat 40 Johr, khlane 4, weibsbilder 2
8
10
20
10
10
Sa 138
42
10
11
7
7
7
16
10
10
4
7
13
5
30
Sa 179
26
15
12
8
15
10
Sa 86
25
5
23
15
Sa 68
8
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
49. Nicola Skorich
bey den haus
bey Bukauaz
vnter d. khirhen
vnter Oblaia
bey Bukoue glauize
zu Drenouaz
36
14
10
7
20
24
Sa 111
Nicola hot 32 Jahr, Juro Votter 60.
khlane 3 weibsbilder 3
50. Lasco Lizina
bey d. haus
unter Lipach
in berdo
in Papratino berdo
bey Jouan Cernobayn sein haus
bey Oblach
zu Drenouaz
zu blatir
in Dolloui
63
20
20
20
12
30
12
40
10
Sa 227
Lasco hat 30 Jahr, Stnisa Votter 70, Vukadin
Prueder 27, Radosau 26, Thodor 20, Simo 16,
khlane 3, weibsbilder 8
51. Petar Zagaraz
bey d. haus
bey Cerna Rika
bey Occa
vnter den gschloss
zu Osgliak
unter Oblaia
vnter der khirhen
zu Veselinouo berdo
vnter Bukoua glauiza
zu Drenouaz
vnter Bukue
Petar hat 30 Johr, khlane 5, weibsbilder 1
311/2
12
6
12
4
12
6
6
6
6
10
Sa 1111/2
52. Simo Bukoriza
bey Vrila Johouza
bey Miziruaz
Simo hat 30 Johr, Stiphan Votter 70, Gaurilo
Prueder 20, Mihailo 16, khlane 1, weibsbilder 4
53. Ostoia Kulunzia
18
16
Sa 34
bey haus
zu Vasiz
bey d. gschloss
bey Oblaia
bey Bukoua glauiza
Ostoija hat 35, khlane 2, weibsbilder 4
54. Vuk Draskouich
bey d. haus
vnter Lipach
vnter Bukue
bey Reka
zu Velika petina
zu praprouaz
zu Drenouaz
Vuk hat 25 Jahr, Luka Votter 50, Lasco
Prueder 20, khlane 5, weibsbilder 3
55. Petar Sobath
bey d. haus
vnter Lipach
zu berdo
bey Mizeuaz
bey Bukauu
zu Slogiutreuzi
zu Veliki bogliukh
in papratno berdo
vnter Bukoua glauiza
Petar hat 55 Johr, Radoiza Vetter 30, Luka 25,
Simo 20, Triffun 26, khlane 3, weibsbilder 8
56. Radouan Duancich
bey d. haus
bey bosser Occa
zu Dollonir
zu Slogiutrouza
zu blatir
bey Napoische
vnter Bakoua glauiza
vnter Oblaie
Radan hat 70 Jahr, Vucen Vetter 30, Mihaelo
Suhn 16, khlane 1, weibsbilder 4
57. Stoijak Teslich
bey d. haus
vnter Oblie
279
6
36
16
24
56
Sa 138
40
20
15
40
40
20
20
Sa 167
103
20
100
16
20
12
40
14
12
Sa 339
40
20
17
12
13
10
12
15
Sa 139
15
20
280
Karl Kaser
ibidem
5
Sa 40
Stoijak hat 30 Johr, khlane 2 weibsbilder 4
58. Vucko Zegaraz
bey den haus
vnter Chik
in Velika Petina
vnter Bugue
vnter den gschloss
bey Cerna Rika
zu Papratniza
Vucko hat 60 Johr, Stanko 24 Johr, Suhu
Radouan 20, khlane 1, weibsbilder 4
14
30
25
6
23
40
7
Sa 144
59. Paual Begaraz
bey d. haus
zu Slogiutrouzi
zu Drenouaz
in Osgliak
bey der khirhen
in Papratno berdo
vnter Oblaia
zu Drenouaz
in Glutith
zu Vregline
521/2
42
15
10
10
6
23
28
8
35
Sa 2291/2
Paual hat 40 Johr, Thodor Prueder 30, Mitar 25,
Juan 20, Juassin 18, khlane 2, weibsbilder 7
60. Nicola Platisich
bey d. haus
zu Glutitsch
in Papratno berdo
Nicola hat 30 Johr, Jouan Votter 60,
Radiuoi Prueder, khlane 3, weibsbilder 9.
61. Vuiassin Lumaz
bey d. haus
zu Drenouaz
vnter Bukoua glauiza
zu Napoistuo
zu Pratrouaz
Vnter der khirhen
zu Vaszi
in Papratno berdo
Vnter den Bukue
in Cerna Rika
110
12
15
137
90
14
14
12
15
30
10
14
14
8
in Veliki Bogliuk
zu Debelo berdo
in Dernouizie
bey Bugliuk in Megia
Vuiassin hat 50 Johr, Jouan Prueder 40,
Rudogna Vetter 20, Radoiza 18, Saua 16,
Vuk 16, khlane 3, weibsbilder 4.
62. Milouan Lumaz
bey d. haus
zu Drenouaz
bey Obliaiaz
bey d. khirhen
bey stubglia
Milouan hat 32. Nicola Vetter 18, khlane 3,
weibsbilder 4
63. Milich Cernobrenich
bey den haus
zu Osgliak
bey Istrianska glauinza
bey berdo
vnter den gschloss
bey Cerna Rika
zu Bukau
in Teshan doll
in Slogiutrouiza
bey Cerna Rika
zu Giutritsch
36
36
23
27
Sa 302
35
28
20
8
24
Sa 115
56
10
20
20
18
60
30
45
50
50
6
Sa 355
Milich hat 18 Jahr, khlane 1, weibsbilder 4,
Vukosau Vetter 50, mikailo 20, khlane 4, weibsbilder 4
64. Illia Belobabich
bey den haus
bey gliutritsch
Illia hat 60 Johr, khlane 3, weibsbilder 4
65. Radoiza Dobrich
bey den haus
in Cerna Rika
bey Bukaua
bey d. gschloss
bey Istrianska glauiza
bey gliutitsch
25
25
Sa 50
50
50
15
10
10
10
Sa 145
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Radoiza hat 25 Johr Dobrouoi Prueder 24, weibsbilder 9
66. Thodor Korkut
bey den haus
25
in berdo bey Jessero
10
Thodor hat 20 Johr, Saua Prueder 18, weibsbilder 3
67. Radouan Baich
bey den haus
in Cerna Rika
zu Istrianska glauiza
bey gliutitsch
bey Bukoue
Radouan hat 40, Kusman Suhn Luka 16,
khlane 1, weibsbilder 4
68. Bogdan Baich
bey den haus
in Cerna Rika
bey Istrianskha glaniza
bey berdo vnter den gschloss
Bogdan hat 35 Jahr, khlane 3, weibsbilder 2
69. Mihat Skorich
bey den haus
vnter den khirhen
bey Drenouaz
vnter glauiza
zu Osgliatsch
Mihat Skorich hat 20 Johr Saua Prueder 20,
khlane 2, weibsbilder 4
30
50
10
10
10
Sa 110
Nicola Buncich
bey den haus
bey Obgliaiz
zu Drenouaz
zu Osgliatsch
vnter d. gschloss
bey berdo
vnter berdo
vnter Bugue
vnter d. khirhen
zu glubik
bey Vrelina
bey [...]
bey Terna
Nicola hat 35 Johr, weibsbilder 5
281
26
61/2
61/2
21/2
2
2
7
11/2
11/2
5
5
7
15
Sa 851/2
20
30
10
10
Sa 70
Conscriptio [.]uum qui sunt sine Terreno
36
10
14
20
10
Sa 90
Radoiza Kogneuich gekhomben v. Khotar vor 8 Johren,
hat 40: Petko Suhn 20, weibsbilder 3.
Nouak Deanouich ist kohmen vor 16 Johr, hat 30 Johr,
khlane 1, weibsbilder 3
Giouan Pokraiaz gekhomen u. Khotar vor 8 Johren hat
30 Johr, khlane 2, weibsbilder 3
Petar Niksich gekhomben v. Tirkkey vor ein Johr hat 25
Johr, khlane 1, weibsbilder 1
Jure Buncich, gekhomben v. Fiume vor 10 Johren hat 35
Johr khlane 2, weibsbilder 3
282
Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
283
Conscriptio terrenorum Pagi Belai
Ju:mi, Sig:i Sig:i Proni Gratio:mi
Il terreno resosi uacuo, per le fuge intraprese de Jurchi,
epistente sotto il Castello di Belai habbiamo sin ad hora
sdoi humilis:mi Supplichanti goduto, abbenche confusamente senzaueruna egualita, ne sappiamo come
consriuerlo prima che le Sig:ie Vre Ju:me ci
compartischano licenza poter egualmente diuider il
medemo, mentre se in auenire non douessimo
possederlo ci giona pocco anco tal conscrittione, per il
ehe humilmente instiamo acio le Sig:ie Vre Ju:me si dey
nino (: con le dibite riflessioni della sdra pauperta et
misseria et la seruitu dalla situatione, sin à questhora
prestata:) decidere, et determinare, se libero ci restara il
nominato Terreno, ò pune (: il che non speriamo
conoscendo la benignita delle Sig:ie Vre Ju:me:) insinuarci
il sbrato à fine altroue per dro et delle nre famiglie
sostentamento potiamo prouedersi il che sperando d’
Ottmere humilis:mi inchiniamo.
Delle Sig:ne Vre Ju:me
Humilis:mi Ld:
Le 20 Case postatesi sopra
[...] li Terreni abbandone dé
Specifichatione del Terreno abbando nato, da Turchi
che uiene dalli Seguenti posseduto
Il Sig. Giorgio Portner in Tabor
90
Giadre Lustich
Apresso Tabor
ibidem
in Doll
Apreso Ribnik
in berdo
51/2
61/2
5
3
3
Sa 23
D’ Anni 35 picboli 2, Vn Fratello Gianko 25 femine 2
Anton Skender
Appresso la Casa
in Tabor
11
6
Apersso il ponte di Belai
in Vidich
sotto glauiza
in deto locco
in doll
Apresso Ribnik
d’ Anni 36: picoli 3: femine 4
Anton Zop
Apresso la Casa
in Tabor
d’ Anni 30: femine quatro
4
5
4
6
5
7
Sa 48
8
7
Sa 15
Anton Busio
sotto la Casa
sotto sridgna glauiza
in Dugzan
191/2
91/2
5
Sa 34
d’ anni 22: Luka 30: Fratello Giandre 16 picoli 3, femine 5
La una scritura del Sig: franz Portner
Anton Rosich
sotto la Casa
Apreso il Tabor
in berdo
Apreso la Strada
dietro la sridgnia glauiza
ibidem
d’ Anni 30: picoli uno, femine 3
Miho Sarenich
sotto Cleny
Apreso il ponte
sotto Craina glauiza
in Bidich
in Duuzan
d’ anni 35. femine una
11
31/2
7
5
6
3
Sa 35
7
14
4
5
13
Sa 43
284
Karl Kaser
Jure Illich
sotto la Casa
In Bidich
sotto Craina glauiza
in detto locco
Apreso Sridgna glauiza
in detto locco
in Duuzan
11
10
4
4
4
31/2
8
Sa 441/2
d’ Anni 73: Mate Fratello 20: picoli due, femine 2
Martin Starzeuich
In Ograda
in berdo
in Dubzani
d’ Anni 34 picoli 1, femine due
9
14
7
Sa 20
Thoma Serych
sotto il Castell di Belai
la altro Terreno
d’ anni 20, Miho Fratel 50 picoli sei femine 8
20
Jure Fink
in Duge gniue
la altro Terreno
d’Anni 50 femine 1
Marco Michelcich
in Duuzan
ibidem
sotto glauiza
in deto locco
in liske
apresso il ponte
sotto Craina glauiza
sotto la Casa
apreso la Strada
apresso il Tabor
d’ Anni 30 piccoli 3 femine 3
10
41/2
41/2
2
9
6
111/2
61/2
7
5
8
Sa 74
Miho Budkouich sotto la Casa
d’ anni 40 // Mate fratello 22 // picoli uno femine 4
Jure Valentich
dietro la Craina glauiza
sotto sidgna glauiza
Apreso rastinik
78
21
16
3
del Campo
apreso il ponte
in Duge gniue
d’ anni 34: picoli uno femine 5
Luka Sagar pod gradom
Juan Popraukouich
Appresso la Casa
Apreso il ponte
Apresso il Tabor
in detto locco
Juan hat 36, weibsbilder 3
Marco Sagar
Apresso Ograd
in Douzane
Apresso il Castell
Apreso il ponte
Paual Skender
in Ograda
Appreso il Tabor
in Klegn
sotto Craina glauiza
in Duuzan
Mikula Budkouich
In Duuzan
Apresso il Tabor
in Zagora
Juan Resman
zu Duuzan
sotto la glauiza
71/2
7
9
Sa 631/2
8
13
8
8
3
Sa 40
10
12
3
4
Sa 29
18
41/2
4
6
5
Sa 371/2
6
4
7
Sa 17
2
3
5
Jure Medunich
bey den gschloss
33
Jure d’ anni 42 // Luka Figliol 16 picoli due femina 1
Andrÿ Budkouich
in Meduedouaz
Petar Domglianouich
5
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Apresso Klis
sopra Meduedouaze
Stiphan Michelich nel Campo
20
9
Sa 29
6
Conscriptio Terrenoruun Pagi Belai
Cap.us Georigius Portner
U Tuhouiak
pod Ograda
izpod potoka
izpod Barlette do potoka iedne i druge
strane d’ Ograde
na cerkouomu kneischu
V Velikom seleschiu
V drugom seleschiu
V Tugneuzu
V Giagmah
V Skadrichu Selischu
kot [.]illaria moie semlie ÿ ondi kot kule sone
strane vode
Item u Pechikuiak sone strane iosmaka [?]
u Drugi Pechikuiak Molih [?]
Item kot stare kuche moie ograde ÿ medan
skupa uski imo
Stari Sakamenom ÿ[.]a dugi niui
Item Potkrainio Glauichi
Item u ogradi Bilipoi [?]
Sakamenom
[... ...]
na Dugi micah [?] u Dolu
u Bilicik
u Potgorinicha
u Josisichu
u kot udouichinu kule niua
na rosuliach kot petine
y Drugra niua Katnie
u Dubcanu na luki
66
24
30
158
30
14
25
12
20
329 [?]
15
20
21
22
71
10
15
159 [?]
10
10
10
8
90
30
60
20
30
15
10
Sa 352
Jure hat 50 // weibsbild 1
Luka Sagar vnter den gschloss
Luka hat 22 Johr picoli 2 femine 3
Thoma Serÿch
vnter den haus
bey Ribnikh
Thoma hat 20 Johr Miho Prueder 50 //
khlane 6 // weibsbild 8
4
47
33
Sa 80
[Opaska: Hat ein die Patent v. denen
Vorigen Comandanten]
Marco Sagur
bey den haus
Marco hat 40 Johr khlane 3 // weibsbild: 1
Paual Skender
zu Zeiri
bey Craina glauiza in doll
zu breg
in bidich
zu Duuzan
Paual hat 32 Johr, Jure Votter 60:
Marco Prueder 25 khlane 3 weibsbilder 7
Mikula Budkouich
bey den haus
zu Bidich
in Duzan
Vnter den gschloss belai
Mikula hat 27 Johr, khlane 3 weibsbilder 2
Jure Praskogna
Vnter den haus
in den Veldt
zu khlen
bey berdo
bey denen staner
vnter den gschloss
zu Duuzan
Conscriptio Terrenorum Pagi Belai
che ditonto tengeogia possedono
Jure hat 40 Johr, khlane 4 weibsbilder 2
Jure Fink
vnter den haus
Juan Resman
bey den haus
Juan hat 36 Johr khlane 1 weibsbilder 1
25
285
3
7
10
4
9
15
Sa 45
12
6
6
5
Sa 29
81/2
9
13
14
4
41/2
6
Sa 59
4
286
Andry Budkouich
vnter den haus
Andry hat 54 Johr, Nicola Suhn 20. Marco 18,
khlane 3 weibsbilder 1
Petar Domglianouich
Vnter den haus
zu Pezikuia
in Duuzan
in den Veldt
Petar hat 65 Johr Stiphan Suhn 40 Jadre 30
Nicola 35 Mate 25 khlane 13 weibsbilder 14
Stiphan Mihelich
Karl Kaser
88
vnter den haus
in den Veldt
Stiphan hat 30 Johr khlane 3 weibsbilder 1
150
20
30
20
Sa 220
12
25
37
Prezemgliazi
Juan Jurissich gekhomen v. Capella vor 14 Johren
hat 24 Johr weibsbilder 1
Juan Pasderaz gekhomben v. boli rischir vor 9. Johren
hat 40 Johr weibsbilder 1
Petar Clemenich hot 46 khlane 4 weibsbilder 3
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
287
Conscription v. Belai Bareta vnt Osterviza
Popissana Zemglia
3tem 7ber 1712 in Barleta angekhomben, vnt den 4: 7bris
darauf die Conscritpion v. Belai Bareta vnt Osterviza
vorgenomben, vnt ihrer erstlich Osterbiza. noh dem
Strikh einen Corbauia zu 40: Bras einen Strikh
Porkulab Vukadin Stankouitsch
hat in der ograda bey den [...]
strikh
15
bey seinen haus
15
zu Wolanize
10
bey der Klupa
10
bey den Zobemath
10
zwischen denen wassern
10
neben den lug
10
zu Zittnith
10
neben des Regaz seinen bergl offir grundt
10
neben der strassen
10
auf den witterno berdo auch zu buzak
10
in Schladritsch [?] auch in [...]
ibidem wismath
10
auch in dem Razbogische wismath
10
officier grundt stukh bey der tschaternia
10
strikh wismath
Summa sambt d. chargen 150
grundtstukh in allen
Vukadin het johr 56 Radotta Sohn 30 Vassil
Sohn 20 khleine 6 weibsbilder 7
2. Kness Dragossau Petkowitsch
bey den haus
in d. Barlette
bey d. lug
zu Sittnith auch in d. grosina
neben des Regatz bergl
bey d. Schuliza
zu Tschewanuscha wismath
ober d. berg wismath
zu Schadenitsch zu Rasbegischtsche
offir grundtstukh wismath
auch akher grundt offir grundt
20
40
20
10
10
10
10
10
10
4
Sa in allen 135
Kness 60 Dragitsch brueder 40. Radissa
Sohn 30, Maxim auch des Knesen sein Sohn 20,
kleine 6, weibsbilder 7
3. fendrich Marko Sauatowitsch
bey den haus
13
in d. ograda
5
neben d. glauize
2
vnter d. kluga
4 1/2
bey d. lug
5 1/2
vnter d. lug
5
in do thal neben d. bergl
4 1/2
in d. buppag
5
zu barletta
6 1/2
neben ogliaiaz wismath
7
in d. buppag wismath
3
zu Rasbogischtsche wismath
3
offir grund wismath hinter d. glauiza
1
grosse strikh Sa strikh 65
Jouiza Vatter 60, Marko 36, Nicola brueder 20,
Janko brueder 16. kleine 2, weibsbilder 6
4. Thoma Sudarowitsch
neben d. haus
in d. barletha
Item ibidem
auf d. bergl neben d. weg
auf d. Calderma
vnter des Regaz bergl
neben des Porkhulab sein haus
in d. rossulia
Item neben des fendrich ograda
zu Skadritsch bey oblaitschitsch wismath
zu chiwalvuscha wismath
zu Rasbogischtsche wismath
hat grosse strikh
Thoma 55 jahr. Jowiza brueder 40. des
Thoma sein brueders sohn Vuk 35,
Mihailo auch bru: sohn 32. khleine
Mans: 11. weibsbilder 15.
14
5
3
6
5
5
8
6
5
7
2
4
97
288
5. Mihailo Chiuturilo
neben den haus
in d. barletha
bey d. lug
neben d. bergl
auf d. berg rossulia
zu Skadritsch wismath
Mihailo 70 johr. Boxo Sohn 20. kleine 2,
weibsbilder 3
Karl Kaser
101/2
1
1
1
1/2
11/2
strikh 171/2
6. Tadia Seolunxid
neben d. haus
zu wollaritza
zu rossulia
bey d. lug
bey der gross stein
auf d. gross gtarr
neben d. Calderma
neben d. strass
zu Skadritsch wismath
bey d. gelben gerlina
neben d. weeg
Tadia 40. Stoian Sohn 20. Luka Sohn 16,
kleine 2 weibsbilder 2
2
11/2
11/2
2
11/2
2
1
1
4
2
1
19 1/2
NB: in d. rasboisch. wismath 4 strikh
Item 10 strikh
7. Filip Radmanowitsch
neben d. haus
in d. barleta
neben d. bergl auf 2 orth
bey d. kulliza
neben der strass
bey d. lug
neben d. maslar weeg
zu glazar
bey wutschiath
zu Skadriz hinter d. berg wismath
zu Rasbogischtsche
filip 60. Radoiza brueder 70, Vuk des Filip sein
Sohn 20 Petar des Radoiza Sohn 20,
Luka Filips Sohn 16, auch des Radoiza and.
Sohn Dragitsch 16, kleine 4, weibsbilder 8
8. Vukman Stankowitsch
beym haus in d. ograda
10
10
10
10
5
6
7
7
2
10
2
79
zu barletha
bey d. lug
in der lang petina
auf d. Khalen berg
bey d. khuliza
Item ibidem auch bey d. Kreuz
neben d. aichelbaum
neben des Sudarowits haus
auf d. Tschera [...] bergl
auf d. planina wismath
zu Tschewanusch wismath
neben d. Tschulianer grundt
Item auch in d. barletha zu psopla[?]
Vukman 50, Cuio Sohn 30, Janiath brueder
20 Boxo Sohn 20 Marko Vetter 20,
kleine 3 weibsbilder 16
9. Cuio Liuliaitsch
vnter d. haus
zu barleta
bey d. lug
bey d. lang petina
auf d. khalen berg
bey d. khuliza
Item ibidem bey d. kreuz
neben d. aichelbaum
neben [?] owitsch sein haus
auf des Cho[?]atschs bergl
auf d. planina wismath
zu Tschowanuscha
neben d. Kullianer grundt
Cuio 60 jahr Boxo Sohn 20 Maxim Sohn 20,
Thodor 17 Sohn 2 kleine weibsbilder 4
10. Juosz Bassaritsch
beym haus in d. barleta
hinter d. barletta
bey d. Trophnie
neben d. bachel
hinter d. Tumi was.
by Miloiow. haus
in d. planina wismath
Juosz – 70. Simo Sohn 40. Jankho Sohn 36.
Marko 30. Petar Sohn 26. Radossan Sohn 22.
kleine 9, weibsbilder 12.
13
11. Guosden Sassitsch
8
8
8
10
8
10
6
4
4
5
5
5
15
Sa 109
8
21/2
21/2
21/2
31/4
2
31/4
2
11/4
11/4
2
2
22/4
35
15
15
1
1
1
1
15
49
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
neben d. haus
vnter d. glauize
vnter d. kluga
ober des Regatz glauiza
zu [...]
zwischen den wässer
auf d. rossiula zu barleta
hinter Tuniowaz
in der planina wismath
2
2
2
2
2
2
2
2
4
Sa 20
Guosden 26 johr, Thome brueder 20.
kleine 4, weibsbilder 3
12. Vassil Dimitsch
neben den haus
vnter d. lug
bey d. haubtweeg
vnter d. bergl
neben maslar
zu glaza
Item bey d. strass
In der planina wismath
Dimitsch Vassil hat 30 jahr. Masian brueder 28,
Radoe brueder 20, Thoma Sohn des
Vassil 18, Simo Sohn 16, kleine 6, weibsbilder 2
13. Millosz Badisch
vnter d. haus
vnter d. lug
bey d. bergl
zu khuliza
Item neben der Porkulab haus
zu barletha
In d. planina wismath
15
8
4
4
2
4
2
15
Sa 54
5
5
3
1/2
1
5
6
Sa 251/2
Miloss 40, Jatomir Sohn 25, Rade Sohn 20,
Janko Sohn 16 Weibsbilder 2
14. Radoiza Bogdanowitsch
vnter d. haus
beym. bergl
neben Porkulab haus
zu Skadritsch
Radoiza 34. kleine 1 weibsbilder 2
11/2
11/2
11/2
3
Sa 71/2
NB.
Von der Osterwiza vndt neben Barletta etliche
289
wallachen in grundtstukh beschrieben wir inen von der
Osteruiza oder Barletta
Juka Raitschitsch
neben den haus auch vndter barletta
Juka 50. Baio brueder 35. Laso brueder 32.
Vetter Radossan johr 18. Maxim Sohn
des Juka 16. johr. 6 kleine weibsbilder.
Milloss Raissich
bey d. haus strikh
sonst nichts
Milloss 30: johr Radoss brueder 20, Triffun
brueder 19, 1 kleine Mansbilder weibsbilder 3
Milloie Raischitsch auf d. lang Petina
vor kuche
Item g. barletta
Milloie 36, Jouan brueder 29 3 kleine
Mansbilder 4 weibsbilder.
Sekula Ciganouitsch
neben d. haus
weither nichts
Sekula 30. Janicze brueder 20, 1 kleine
mansbildt, weibsbilder 5.
90
25
5
13
7
Sa 25
38
Illia Cherkouich in 9 örther 90/3/6/9
Ohne grundtstukh wallachen neben
d. Barletta stehende.
Sauan Ciganouitsch
hot 30 Johr. Marcheta brueder 20 johr, Mihat
brueder 17 johr, Jouan brueder 16 johr.
Mansbilder 7 weibsbilder 7.
15. wallachischer Pfoff Radoicza Dolouinitsch
neben d. haus
zu Tschitluk
zu Rossulia
zu Radouanusch
zu Tschenir was. in d. barlette
In den Thall
bey der Klupa
wismath zu Skadritsch in Tschedelisch
neben Seltische auf d. Zobeniate
Item neben ohneben thal
131/2
12
40
12
11
11
7
10
5
5
Sa 1261/2
290
Karl Kaser
der pfaff 40 johr, sein Vatter 70 jahr, Thoman des pfaff
sein bruder 20. kleine 8,
weibsbilder 2.
16. Vukan Pettkowitsch
In d. ograda bey haus
bey lug
bey d. strass vnder d. weeg
ober d. weeg
vnter d. morast
auf d. khalen berg
wismath zu Skadritsch
Vukan hat 60 johr: klein. 12 weibsbilder 2
17: Marko Kraintschowitsch
vnter d. haus
zu berlethe
bey d. lug
bey d. glauichiza
auf d. Calderna
neben des Lenitsch seÿn graab
zu Khulliza
zu Skadritsch wismath
zu Rasboisete
bey d. kullianern grundt
Marko 60, Stoian Sohn 18 kleine 1, weiber 2
18. Nikola Kraintschowitsch
vnder d. haus
zu barletta
bey d. lug
bey d. bergl
auf d. Calderma
neben des Lenitsch sein graab
zu khulliza
zu Skadritsch wismath auf rasboisch
bey d. Kullianer grundt
11
1
1
11/2
11/2
1
6
strikh 23
6
1
10
1
2
1
1
1
1/2
1
241/2
6
1
10
1
2
1
11/2
1
241/2
Nikola – 50. Rade Sohn 20. kleine 9, weibsbilder zwey
Thoma Panzitsch
vnter d. haus
vnter d. lug
bey d. glauichza
auf der Calderna
zu khulliza
in d. barletta
in d. planina wismath
11/2
2
2
2
2
2
3
Sa 141/2
Thoma 28, Radoiza brueder 30, kleine 1 weibsbilder 5
20. Gavrilo Vruchinitsch
Neben d. haus
vnter d. lug
auf d. Calderna
vnter d. bergl
zu khulliza
in d. barletta
bey der strass.
In d. planina Skadritsch
vnter der modene strana
auch bey d. strane in dumbok dol
zu Rasboischtsche
Gavrilo jöhr 40. Millin Sohn 18 jöhr kleine 2,
weibsbilder 6
21. Paul Tschortschowitsch
vnder d. haus in d. grada
in d. Calderna
in d. Ploga
in d. thall
vnter d. glauitschize
vnter d. kluga
auf der mustesau sein behausung
in d. khullize
bey d. bruckh
in d. Barlette
in d. ander petine zu barletta
in der Planina
Paul 26 johr Petar Vetter 40. weibsbilder 6
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1/2
Sa 161/2
7
10
10
15
20
10
20
10
10
40
20
10
151
751/2
das seynd kleine strikh von 20. Ellen
macht grosse Corbauer strikh 75 1/2
22. Kussman Thomitschitsch
bey d. haus
bey d. lug
hart dabey
zwischen den wassern
zu Wutschitsch
neben den weeg gg. budakh
neben den bergl
bey d. khulliza
zu den Thall
in der barletha
12
10
15
10
20
10
10
10
15
20
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
zwischen d. weeg gegen d. bergl
auf d. Calderna
zu Skadritsch in d. Sellische wismath
zu rasboischtsche wismath
zu Rudina wismath
Kusman hat 38 jahr Radivan bruder 30. Damian
20 kleine 5 weibsbilder 6
23. Boxo Tscherkhowitsch
beym haus
neben d. bergl
neben d. Plotscha
auf d. Thal
auf d. Calderna
zwischen den wässern
bey d. aichel baum
bey d. lug
bey barlette
zu Skadritsch wismath
Boxo 18 jahr, Nikola Vatter 50 filip bruder
des Boxo 30 Marko brueder 16 2 kleine,
weibsbilder 5
24. Vukossau Petkowitsch
vnter d. haus
Item ibidem
In d. ograda
bey d. tschitluk
bey d. glauiza
bey lug
In des Knes seiner behausung
ober des Purg graffen sein pacht
zu Skadritsch
zu rasboische
Vukossau 48, milloss Sohn 22, Rade Sohn 20,
Stoian Sohn 18, Nikola Sohn 17,
kleine 2 weibsbilder 3
25. Marko Tesslich
neben d. haus
bey d. lug
zu Rossulia
bey d. platiza
auf d. bergl
auf d. haubtweeg
zu wutschiakh
bey d. Plaza
10
10
20
15
10
Sa 197
13
20
10
20
10
10
10
10
20
20
Sa 143
bey d. khullize
in der Radmanowitsch sein bergl
zu barletta
Item ibidem
In d. Planina bey dem wasser
zu rasboische 1: wagen hei
bey obtaiatz
Marko hat 30 johr, Dmitar 40. hot bruder
Janko brueder 28, Radota Vetter 16,
kleine 4 weibsbilder 8
26. Cuio Radmanowitsch
beym haus
auf d. Lukha
zwischen den weeg
auf d. berg neben der strassn
auf d. Calderna
zu barlette
neben Purggraf. sein haus
in d. geburg Skadritsch
Item bey wasser Tschewams [?]
Cuio 30 johr. Medak brueder 18. kleine
Mansbilder 1, weibsbilder 5
12
11
10
12
10
11
7
6
25
25
124
13
20
20
20
20
10
20
10
27. Radan Radmanowitsch
neben haus
auf d. Lukha
bey d. lug
auf d. bergl
auf d. Calderma
auf d. andern Calderma
bey d. khulliza
neben d. Purg wass.
vnder des Panxitsch sein haus
bey des filipus sein haus
zu barletta
zu Thunirwatz
In d. planina bey obliaiaz
zu d. Sellische
zu rasboyisch
Radan 40 jahr, Radoie 30. Radoss brueder 20
kleine 7, weibsbilder 7
28. Radossan Kekitsch
vnter d. haus
auf d. Calderma
auf d. ander Calderma
291
10
20
2
15
15
10
10
129
12
20
30
20
30
20
10
7
5
Sa 154
40
10
40
30
40
50
30
20
10
10
50
10
10
8
6
164
101/2
15
10
292
auf d. bergl
vnter d. haus bey Sudarowitsch
zu barlette
in planine wismath
Radossan Kerkich 22 johr 1 kleiner
mansbild, 2 weibsbilder
29. Stoian Rassetisch
vnter d. haus
zu Plotscha
bey lug
bey d. glauitschize
auf d. prossihe
auf d. [...] zu Skadritsch
zu rasbogische
Stoian 30, kleine 2, weibsbilder 6
30. Radouan Xikssitsch
bey d. haus kleine strikh
bey d. glauize
Item ibidem
Item ibidem
Item ibidem
Karl Kaser
10
10
15
5
Sa 751/2
auf d. maslawer weeg
zu barletta
zu obliajaz wismath
zu Sellische
zu rasboissce
Radouan 30 johr. Miliuoi Vetter 16 kleine 3
weibsbilder 6
50
15
15
20
20
10
6
Sa 85
50
33
30
15
10
31. Radiuoi Kekich
vnder d. haus kleine strikh
vnder des filip sein haus
vnter d. lug
zu barletta
wismath neben d. kullianer ihrer gründtstükh
Radiuoi 28. Stephan Vatter 80, 3 weibsbilder
20
50
10
10
5
Sa 233
20
20
20
10
5
Sa 75
die ohne grundstukh
Vuleta Lassitsch 40 johr 2 kleine Mansbilder,
3 weibsbilder
Stoiak Tolitsch 30 jahr 1 klein Mansbild, 2 weibsbilder
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
293
Popisana Zemlia u Perusichiu i Puskari
Popisani pres zemliachi ÿ Puskari od Perusicha
14. Paue Pautich od let, 20 xenskoga
1
1. Stipan Gauran kupilie od Pokoinoga Gerge
Bogeticha zemlie pod kuchiom uza
14
Item u Kouachichah kupil od Kasumouicha uza
24
Item Kercheuine u tuerdoi glauichi kupil od obuchine 6
od let, 70 brat Miko, 50. Stipanou sin Jakou, 28.
Mihin sin, Mihouil, 20. mala, 3. xenskoga
8
15. Miho Gergurich od, 20. xenskoga
2
16. Matÿ Sandrouach od let, 23. mala 2. xenskoga
1
17. Mate Barina od let, 46. mala, 3. xenskoga
3
18. Luka Papich od let, 20 xenskoga
2
19. Martin Bachah od let 40 mali 1. zenskoga
1
20. Stipan Simeon od let, 43. sin Juan, 16.
mala 4. xensko:
2
2. Pauko Lilieuacz ima zemlie u malom poliu
Haidukoue i ta stoi i sada u praudati, ca ima uza
od let, 30. mala, 2. xenskoga
10
5
3. Filip Lalich kupilie od Haidukouicza Pokoinoga
zemlie u tuerdoi glauichi uza
od let, 30. mali 1 xenskoga
6
3
4. Loura Paulouich, od let, 40. mala, 3. Pastorak
Tome 18 xenskoga
6
21. Luka Papes kupilie zemlie od Kreka
i Kurkseuicza uza,
Item Mihata Rukauine kupilie zemlie uza
od let, 35, 35. mali, 1. xenskoga
5. Jure Amizich od let, 70. Sin Juan, 23. xenskoga
2
22. Stipan Stimacz od let, 20 mali. 1. xenskoga
6. Gaspar Binichki, od let, 35. male 4 xenskoga
1
7. Martin Cernkouich od let, 30. brat Andre,
28. xenskoga
3
23. Loure Peterlicz kupilie od Kreka zemlie uza
Item od Malesa Domazetouicza kupilie zemlie uza
od let, 60. sin Mate, 26. xenskoga
8. Mate Suilokos od let, 30 mala 3. xenskoga
3
9. Miho Harahor od let, 35. mala 2 xenskoga
2
10. Juricza Louas od let, 50. mala, 3. xenskoga
2
11. Mate Jurkouicz od let, 25. brat Gergo 22. xenskoga
3
12. Martin Papich od let 36. mala, 3, xenskoga
3
13. Petar Duich pod kuchiom zemlie kupilie od
Baylicha Juana uza suega
od let, 36. mala, 2. xenskoga
211/2
3
15
5
3
2
10
10
2
24. Paue Gergurich od let, 30. xenskoga
4
25. Juan Babich od let, 40. mali 1. zenskoga
2
26. Andre Hunich od let, 43. mala, 3. xenskoga
3
27. Pokerschenik Juan Hajicz od let, 68. mala, 2. xens:
2
28. Jure Pirsich od let, 40. xenskoga
1
29. Juan Kercmar od let, 68. sin Juan, 19. xenskoga 2
30. Marko Bukouacz od let, 20. xenskoga
1
31. Voloua Jelka Poikonoga Petra Letuke sin. 1. xensk: 5
294
Karl Kaser
57. Milanko Jellachich kupilie od Juana
Griuichica zemlie uza
Item kupilie od Kurtesa martina liuade uza
od let, 80 Sin, Petar, 20. xenskoga
10
20
3
58. Jure Lisacz od let, 16. mali. 1. xenskoga
2
3
59. Juan Sandrouacz od let 30. mala 3. xenskoga
1
36. Gergo Delacz od let, 26, mali. 1. zenskoga
2
37. Mate Markouchik od let, 23. mali. xenskoga
3
60. Vlah Simo Opachih od let, 60. sin Lazo,
16. mala, 2. xenskoga
2
38. Osip Pozareuich od let, 50 Sin Paue, 18. Jue 16.
mali 1 xenskoga
3
61. Vlah Stipan Martacicz od let, 20. brat Paual
16. mali 1 zenskoga
1
39. Jure Cernkouicz od let, 26. malo 1. xenskoga
4
40. Mate Kriznik od let, 28. mala 2. xenskoga
2
45. Mate Marchan od let. 40 mali 1 xenskoga
3
46. Martin Sute od let, 38. mala. 3. xenskoga
3
47. Thoma Suegal od let 46. Sin Martin, 16.
mala 3. xenskoga
1
32. Jure Caculouich od let. 30. mala, 3. xenskoga
2
33. Mate Piskulich od let 30. xenskoga
5
34. Miho Delauich od let, 26. mali, 1. xenskoga
3
35. Jure Gobbo od let 36, Pastorki Mate, 20.
Tome, 18. xenskoga
48. Vucke Dessich kupilie zemlie od Cuie Rogica
uza od let, 25. mala, 2. xenskoga
10
3
62. Vlah Grubija Peinouicz kupilie zemlie
od Mihata Rukauine u sue uza
Item od Kasumouicheu uza
Item od Baie Opachicza uza
od let 30. brat Janus 20. Sinouacz Marko,
16. malih 5 xenskoga
80
20
10
5
63. Vicko Musilieuicz od let 40. mala, 2. zenskog
4
Vlah Vuk Markouicz kupilie zemlie od Smerdelia uza 16
od let, 50. mala 4 xenskoga
2
64. Mate Bakranin od let 40 Sin Mate. 19. xenskoga
1
65. Mikouil Sokolich od let, 20. mala 2. xenskoga
2
49. Jakou Certa od let 70 mala 4 xenskoga
1
50. Miho Suaglicz od let 20, zet Gergo,
30 mali 1 xenskoga
66. Mate Oriskouicz od let 30 brat Starij Pere 35.
Jure, 20 mala 4 xenskoga
4
7
67. Jue Simatouicz od let, 28. zenskoga
2
51. Martin Mihelchicz od let, 30. mali, 1. xenskoga
1
68. Andre Sute od let, 50 mali. xensko:
1
52. Stepan Krizmanicz od let, 30. mala, 2. xenskoga
4
53. Jure Jakouach od let, 28 mala, 2. zenskoga
4
54. Martin Kostelacz od let, 30. Pastorchi Tome,
20 Jurica, 16. mala, 2. xenskoga
69. Vlah Vuk Miskouicz kupil zemlie
od Nicole Hasanciaicza uza
od let, 60 Sin Juraj 20. Sinovach Radouan,
30. xenskoga
2
55. Miho Glamoczanin kupil zemlie od
Druze Kasumouicza uza
od let, 30. Sinisnik Juan. 18. malih, 3. xenskoga
15
3
56. Martin Sachich, od let, 30 mala, 2. xenskoga
2
22 1/2
2
70. Stipan Canderlich od let 40. mala, 3. zens:
1
71. Bogoie Opachich od let 28. mala. 3. xenskog.
3
72. Stanko Bukouacz od let, 23. xenskoga
1
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Popisana Zemlia u Perusichiu i Puskari
1. Kapitan Juan Messich ima zemlie pod sobom
8
Item u ogradi i iza klancha
66
– " – u ogradi kod Nouoga grebia
311/2
– " – u ogradi kod Kalderme
53
– " – u Ponorchicz
531/2
– " – u Kapitanouczu
37
– " – u Stitaru
18
– " – vodenom dolu
12
– " – u Varojisti
30
– " – pod Sredami
8
– " – Kilieru
15
– " – kod Jasikoua jezera i krateli
18
– " – u Selischu
20
– " – u stanschich
30
– " – u Rasboistu
15
11
– " – u Kermachi
Sa 245
od let 45, Sin Vuche 18. mala 4, zenskoga
5
[Opaska: hat ein Patent u. den
ger. Rambschissel]
2. Pork: Janko Jurisich ima zemlie pod kuchiom
Item u Kulinoi glauichi
u Selischu
u dugopolchih i tverdem glauichom
u Kapitarouchu
pod gredami
Stitau i Kriue siue
kod Kalderme
vise guunista
u Podsuih
Loucarski pod i osmicha dol
veliki Dubok jurisina poliaua i Kosa
od let 40 mala, 2. xenskoga
3. Knez Miko Jurissich ima zemlie pod kuchiom
Item u Kulinoi glauichi
Item u Selischu
u dugopolchih i vodenim dolom
u kapitanouczu
pod Drinouoi bulmi
u Stitaru
kod Kalderme
vise Konskoga berda
u Podouih
Loucarski pod i osmica dol
15
25
13
26
13
13
13
13
49
72
35
13
299
2
15
25
13
26
13
13
13
45
13
72
35
veliki duboki jurisina poliana i kosa
u uksich
od let, 34. mala, 3. xenskoga
295
13
4
292
5
4. Zastau: Janko Krekouich ima zemlie pod kuchiom
80
Item Pod Konskim berdom
36
ibidem
10
Pod Stitarom
10
u lipouoi glauichi
30
u dolouih
30
20
u Letischu
216
od let 36. otacz Boxo, 70. Sin Jankou, Juan,
20. Tomica, 16. Sinouacz, Ilia,
25 xenskoga
6
5. Gergo Pochiernich ima zemlie pod kuchiom
i upoliu haliloucza
Item u bukouczu i Guunistik
okolo konskoga berda
u Caternichi i bliznichah
Item malom poliu i Vutesicziu
Zakerzem i u Kosi
u kriuik Niuah pod ugom glauicom i doloui
od let 50 Sini Andria, 31. Matan, 30. mala.
6. xenskoga
30
24
20
20
13
30
23
130
3
[Opaska: hot ein schrifft v. den Oberburg]
6. Jakou Lulich ima zemlie pod kuchiom i Kouacicah 47
Item u Loncarskom pod u kupouine
40
Item u vodenom dolu
10
u Kriuih Niuah
20
u dugom Dolu
5
Pod Kilierom
5
u Jasikouom Jezeru
7
u Kratelih
9
u Gunistih
30
u Konskom berdu
11 1/2
u Dubokom malom
15
u Selschiu
40
u Dolouich
18
u lipouoi glauichi
17
iza konskoga berda
4 1/2
kod bunera iza konskoga berda
18
u Kapitanouczu i Rasboistu
36
Staro Kuchische
25
296
kod veizoua mosta
od let, 40 bratie Nicola Stary 50. Marko, 36. Vid,
30. mali 11. xenskoga –
Karl Kaser
14
321
13
[Opaska: hot ein schrifft v. d. Oberburg]
7. Thoma Aliuoiuodich ima zemlie pod kuchiom
Item pol gorniom Klisom
u dubokom malom
Dubraui
u Caternichi
u Kouskom berdu
okolo Stitara
Kapitanouacz i varosiste
u Ponorchih i raboistu
od let 70. Sini Jure 30 Juan, 25. Mate, 20. mala,
2. xenskoga
12
8
10
10
10
20
10
18
10
100
5
8. Serdar Panga Rukauina ima zemlie pod kuchiom 83
Item u Ponorchik i tuerda glauicha
50
u Kapitanouczu
21
u konskom berdu i iza berda
52
u Jurisinoi Poliani
22
u Magarichah liuade
150
pod Dolnom Klisom
90
u Knezeuoi Poliani
15
u kriuih Niuah
16
u Dugom Dolu
17
u Jasikouom Jezeru
22
u Halilouchu
18
u Halilouu Dolu
46
u Klacnichi
8
602
od let, 29 bratia Paue, 25. Marko, 19. mala 4 zens:
6
[Opaska: hot ein schrifft v. d. Strathan]
9. Jure Hechimouich ima zemlie pod kuchiom uza 180
Item u bukouczu
110
iz pod konskoga berda
60
u Gunistih
15
u Halilouczu
80
u Lipouoi glauichi
56
u Ponorchih
20
u Podouih oramiche i liuade
20
iz nad lipoue glauicze
4
Sa 545
od let, 70. Sini, Juacz. 30, Males, 20. bratia, Pere, 50.
Miho, 45, Juan, 40. Mikin sin, Mate,
16 malih, 12. xenskoga
15
10. Janko Hechimouich ima zemlie pod kucziom uza 46
Item u bukouczu
38
u lipouoi glauichi
14
u Konskom berdu
14
izpod Guunista
4
u Halilouchu
20
u Ponorchi
2
u Podouih oranicze i Kosanicze
4
5
u Halilouczu Caira
137
od let, 20. bratia Tomicza, 19. Paue, 16. xenskoga
5
11. Jakou Markouich ima zemlie pod kuchiom uza
Item pod Milankouom kuchiom
za tuerdom glauichom
u dugo Polchih
ibidem
u Varosistu
Item u dugom Dolu
u Klenouchu
u Konskom berdu
u lipouoi glauichi
u Padouih oranice i Kosanicze
u Lilieuoi Poliani i u Kosi
Halilouach oraniche i Caira
od let, 70. Sini, Luka, 30. Jurisa, 25. Simun, 18.
brat Filip, 50. Sinouacz. Juan. 25.
Filipou Sin Miho, 16 malih 9, xenskoga
9
9
20
15
15
15
15
10
25
10
60
40
80
307
9
[Opaska: Hot ein schrifft v. d. Oberburg]
12. Juan Tomich ima zemlie pod kuchiom u sue uza 50
od let, 30. mala, 2. xenskoga
3
13. Fabe Kollak ima zemlie pod kuchiom uza
Item u lipouoi glauichi
u Klenouchu
izpod tuerde glauicze
u Kapitanouczu
pod Stitarom
pod Kuartami
u Konskom berdu
u Knezeuih polianiah
u Padouih sue
Jurisinoi Poliani
Kosaniche upodouih
50
10
10
15
20
20
10
8
6
50
20
10
Sa 229
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
od let. 67, Sini Martin, 30, Jue 20, Janko,
18. mala i zenskoga.
5
[Opaska: Hot ein schrifft v.d. Teüffenbach]
14. Druze Kasumouich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Pechine
u Klenouczu
Varosisti
u Kapitanouczu
Pod Stitarom
u Konskom berdu
u Guunistik
u Podouih suega
bara osichena
Jauorin Polianah
od let 30. bratia. Mille, 26. Mileta, 23. Frane, 20.
Janko, 18
malih, 5. xenskoga
40
50
20
35
40
25
55
3
60
7
12
Sa 340
10
15. Vlah Milasin Jauorina ima zemlie pod kuchiom uza
60
Item u Runiauoi glauiczi
29
Item u Rasboistu
6
Item Pod Gredami
5
Item u Glachom berdu
6
Item Loncarskom Podu
10
Item u Stanistu
12
kod Suhe Jezerine
7
u Lanistik
51/2
u Kapitanouczu
25
u Klenouczu
19
u Tuerdoi glauiczi
11
pod glauiczom diklicza
31/2
u Dugo polchih
24
Selischu
10
u Studenchih
30
Sa 212
od let, 40. brat Starij Ninko, 50. Sinouaczi Juro.
23. Stipan, 20. Milasinou Sin
Mihalio, 18. mala 5. zens:
6
[Opaska: Kupilie zemlia od Harambase
Murgica i ima Patent v. Oberberg.]
16. Vlah Stipan Staka ima zemlie pod kuchiom
Item pod Stitarom na troie
pod dugom glauiczom
10
30
110
u dugom dolu. i pod tuerdom glauiczom
ublisnichah
u dolouih
u Caterniczi oranicze y Kosanicze
Jauorina Poliani
pod Diklica glauiczom
u Jurisinoi poliani i Kosi liuade
od let, 50 Sini Vukman, 20. Petko, 16 bratia
Todor 30. mala, 2. xenskoga.
297
60
10
5
30
30
20
6
311
7
[Opaska: Hot ein schrifft v. d. Oberburg]
17. Stipan Murgicz ima zemlie pod kuchiom uza
Item u Guunisti
konskom berdu ato udolu
kod Suhe Jezerine
ustitaru u glaui
pod gredami
u Rasboistu
u Cauistih
ibidem
iz pod Kiliera
u Runiauoi glauiczi
pod tuerdom glauiczom
u Klenauchu
u Dugo polchih
u Podouih u sue
u uelikom Dubokom
od let 60, brat Dane souom zemliom u dilu,
Sini Luka, 18. Males. 17. Ilia, 16. malih 6 xenskoga
18. Vlah Luka Lemich ima zemlie pod kuchiom
Item u Guunistik
u Konskom berdu u dolu
kod Suhe Jezerine
u Stitaru glaui
pod gredami
u Rasboistu
u Canistik
Pod Kilierom
u Runiauoi glauiczi
u tuerdoi glauichi
u Klenouczu
u dugo polchich
u Dugo polchih u Juemu
uelikom Dubokom
od let, 40. Sin, Stoian. 20 mala 3. xenskoga
40
121/2
121/2
10
71/2
5
10
6
6
71/2
10
6
14
25
42
5
223
4
30
7
71/2
6
21/2
31/2
6
9
2
6
4
10
16
31
3
142
3
298
Karl Kaser
[Opaska: hat ein schrifft v. d. Teüffenbach]
19. Petar Kulas ima zemlie pod sobom uza
Item iza Klise
Item u Klenauchu i dugom Dolu
Item Pod Kuastami i u Kapitanoucu
Item Pod Gredami
okolo Stitara
kod Haidaroucza
Podolnom Klisom
u Padouih u suih
iza Kersa
izpod Konskoga berda
Rasboistu
od let, 80. Sini Mate, 30, Jure 25. Janko 20
mala 5 xenskoga
20. Mate Simatouich ima zemlie pod kuchiom
Item vodenom dolu
u Kriuih Niuah
u dugom dolu
pod Kilierom
u Jasikouom Jezeru
u Kratelich
u Guunistih
u konskom berdu
u Dubokom malom
u Selischa
u dolouich
u lipouoi Glauichi
iza konskoga berda
kapitanouczu i Rasboistu
Staro Kuchische
kod Veizoua Mosta
iza Kersa buluk
od let, 20. brat Starij Miho, 23. mala 3 zenskog:
21. Ilia Pasich ime zemlie pod kuchiom
Item Caira
izpod Klisine kod Jezera
u Halilovii Dolu
u Dubrouah
u Malom Dubokom
u Kermaci
u Stanischih
u Poliani
u Kriuih Niuah
40
10
20
15
10
15
20
30
10
10
10
10
200
8
40
5
5
2
2
11/2
21/2
71/2
3
31/2
10
41/2
4
5
8
61/2
3
15
115
5
23
10
5
5
40
10
10
20
40
30
Pod gredami
iza Lonchara bare
u Guunistih
22
25
71/2
2471/2
4
od let, 40. mala. 3. xenskoga
22. Janko Passich ima zemlie pod kuchiom
Item Caira
izpod Klisine kod Jezera
u Halilou Dolu
u Dubrauah
u Malom Dubokom
u Kermachi
u Stanischih
u poliani
u Kriuich Niuah
Pod Gredami
iza Lonchara bare
u Guunistih
uelikom buliuku
kod Kilieoa i Jasikoua Jezera
kod Konskoga berda
od let, 30. brat Juan 28. Sinouacz. Vuk 20.
mala 2, zens:
40
20
10
10
80
20
20
40
80
60
44
5
15
10
40
15
429
6 [od. 8]
23. Martin Kurteseuich ima zemlie pod kuchiom
Item u dugo polchih
Klauouacz Rasboiste i dugi dol
izpod Kuarat
u Stitaru
u Kriuich Niuah
u konskom berdu
u Haidorouchu
Halilou Dol
u Selischu
Kercheuine i Bare
od let, 50 Sin Stoian, 18. mala 3 zenskoga
24. Rade Raibud ima zemlie pod kuchiom
Item u Kriuih Niuah i vodenom dolu
konsko berdo: Runiauoi glauici
u Caternichi
u kerceuinih polianah
od let, 30. otacz Juan, 80. mali 1, xenskoga
4
21
8
21
55
15
60
34
5
70
20
302
2
40
10
10
10
15
Sa 45
5
24. [!] Juan Griuichich ima zemlie pod kuchiom uza 10
Item Haidarouacz
10
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
iza konskoga berda
u konskom berdu
iza iaruge
Stitar
u Kuartah
Kapitanouach
u Dugo polchih
u Klenouczu
Selischiu
Caternicha
od let 60. mala 3 zenskoga
26. Jakou Rukauina ima zemlie pod kuchiom
Item u Bukouchu
u Jeuschu
ibidem
u dolouich
u mochilih
u Cardachiscu
iza konskoga berda
u Kriuih Niuah
Pod gredami
Pod Kilierom i Krateli
u Guunistih
u Mogarichah
od let, 60. sini, Mate 30, Luka, 19. Nicola, 18,
mala 4 xenskoga
27. Juan Rukauina Kap: Rebacki ima zemlie
Item u Mochilich Bare
Vise puta iz pod Klise
u u uezouoi poliani
u Kuartah
Pod Konskim berdom
Magarichah
od let 36, brat Marko, 30, Mala, 5 xenskoga
35
35
10
20
15
15
45
5
10
20
170
3
83
25
[...]
20
17
15
25
431/2
45
22
42
85
65
460
5
50
30
22
30
30
20
50
202
7
[Opaska: Hot ein schrifft v. d. strathan]
28. Petar Krunich ima zemlie pod kuchiom
Item konsko berdo lipoua glauicza
Selisce i dolnia Klisa
na Lucarskom podu
Janiacka Kosa
kod Kule Mandicza
u Koritu
60
40
70
12
50
3
40
275
od let 35, brat Michat, 25. otacz Jure, 70.
mala 5. zenskoga
299
5
[Opaska: ein schrifft d. Rabatta et Crisanich]
29. Petar Milkouicz ima zemlie pod kuchiom uza
Item udugom Dolu
Kapitanouczu
Diklicza glauicza
Stitar
Pod Kuartami i Rasboiszu
Lipoua glauicza
u podouih Suih
od let 35, mal. 1. xenskoga
30. Mihat Zuatich ima zemlie pod kuchiom uza
Itemau Dugom Dolu
Kapitanouczu
Diklicza glauicza
u Stitaru
pod Kuartami i Rasboischu
Lipoua Glauicza
u Pod ouich Suih
od let, 60. Sin Vuk, 17. mali. 1 xenskoga
i na ouoi zemli ie Paual Starcheuicz od let 50
sin Stipan, 16. mala, 2. xenskoga
25
15
20
5
5
15
10
55
150
6
5
15
20
5
5
15
10
55
130
2
3
31. Juan Turich ima zemlie pod kuchiom uza
Item iza benta ograda
u Malom Poliu
u dugo Polchih
dugi dol i Klenouacz
Pod tuerdom glauichom
izpod Kuarat
Rasboischu Stitar i pod gredami
Konskom berdu u suem
u Guunistu
Caternicza
pod Dolnom Klisom
u velikom Dubokom
u Cailuku izpod Kraia
50
20
10
10
15
7
16
14
22
20
12
20
3
20
239
od let, 60. Sini Stoian, 20 Vid, 19. Nicola 16. xenskoga 5
32. Miko Izdrizagicz ima zemlie pod kuchiom uza
Item u Halilouczu u suem
od let 26. mali. 1. xenskoga
10
200
210
3
300
Karl Kaser
33. Hrela Seferagich ima zemlie pod kuchiom
Item u Haliloucziu u suem
od let, 26. mala, 3. xenskoga
34. Cuio Rogich ima zemlie pod Kuchiom uza
Item upoliani Zerpicha
u Kapitanouczu
u Ponorchih Kercheuine
uselischu
u Murtinoi poliani
u uuksichiu kod Miedie budacke
ibidem
u Budkoucziu iza verha
iznad grabouiza
Kercheuine do dolniega Mlina iza potoka
u Samagradu iza grada
od let, 36 mala, 5. xenskoga
35. Dane Aleskouich ima zemlie pod kuchiom uza
Item u Bukoucziu
Do Haliloucza
Kercheuine do Haliloucza
izpod Stitara
Kapitanouacz
Selischiu
u Ponorcih
iznad grabouicza
kod Like vode
u velikom Dubokom
od let 30 bratuced Vukas, 20. mala 3. xenskoga
36. Jure Dasouich ima zemlie pod kuchiom
u Halilou Dol
u Dubokom uelikom i malom
u Selischu
kod Obuchina Dola
Pod Mikinom glauichinom
u Cardaciscu i lipouoi glauichi
okolo Konskoga berda
ogradi Marinoi i Bukouchu
u staniszu
u Kriuih Niuah
izpod Kuarat
Kapitanouczu
pod Diklicza glauichom
u Dugom Dolu i u Miazinoucu
10
207
217
3
od let 45. brat Pere 40, Sinouacz Paue, 16.
Jurini Sini Paue, 18. Stipe, 16. Perini Sini
Vide, 19. Paue, 16. mala 4. xenskoga
[Opaska: Ein schrifft v. d. Endtres]
24
22
22
171/2
7
22
8
141/2
4
21/2
3
2
148
4
37. Jure Nurgich ima zemlie pod kuchiom uza
Item kod Bunera ubari
Rasboiste
dugi Dol i Klenouacz
iza Drenoue Glauicze
kod Miazina Mosta
pod Kuartami
pod gredami i Kriuich Niuah
vodeni Dol
iza bare Halilouach Lipoua glauicza i u Kersu
Halilou Dol
Kosa i mali Duboki
Jauorine poliane i Keurine
Selische
22
20
20
20
10
10
6
20
3
3
3
137
8
od let, 60. Sin Juan, 35 mala 5. xenskoga
42
12
4
108
17
17
24
40
80
40
30
30
35
16
10
415
12
38. Ante Pemen ima pod kuchiom uza
Item u Kapitanouczu
pod Gredami
izpod Kersa
u Konskom Berdu
u Kriuih Niuah
iza Batina Caira
Halilouczu
Pod tuerdom glauniczom
Rasboicze
u Selischu
Loncarski pod
za Knezeuom polianom
Lipoua glauicza
od let, 40. xenskoga
10
3
10
30
10
20
20
20
10
20
30
30
20
110
370
4
50
5
8
8
4
7
121/2
5
5
5
13
8
5
5
75
1
[Opaska: Ein schrifft v. d. Rambsel.]
39. Anton Miloseuich ima zemlie pod kuchiom uza
Item Runiauoi glauiczi
izpod Kuarat
kod Suhe Jezerine
u Konskom berdu
u Guunistu
knezenoi Poliani
Lipouoi glauichi
30
10
5
5
71/2
71/2
5
5
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Halilouczu
Bliznichah
udubraui
u Podouih
Bare
5
5
10
10
10
114
od let, 60. Sini Jure, 27. Pere, 22. mala, 2. xenskoga 4
[Opaska: Ein schrifft v. d. Oberburg]
40. Martin Culumouicz ima zemlie pod kuchiom uza
Item na Poliani Zerpiozia
u Bukouchu
Halilouczu
ibidem
Pod Guunistih
u Lipouoi glauichi
udolouih i ugostouachi
udubokom uelikom
pod Gredami
pod Dugom glauichom
kod velina Mlinista
u Ponorchih
za Klanchem
od let, 30 brat Bile, 28. Simun, 23, mala, 3. xens:
41. Jure Braikouich ima zemlie pod kuchiom uza
Item u Caternichi
u Dolouih
u Bliznichah
Lipoua glauicza
u Kermachi i Guunistih
u Konskom berdu
u Kriuih Niuah
okolo Stitara
u malom Rasboistu
Dugom glauiczom i Klisinom
u Klenouchu i tuerdom glauichom
kod Ramicha Carternie
od let 48. Sini, Miho, 24. Tomicha 16. mala,
4. xenskoga
50
10
7
30
7
30
40
40
5
20
40
5
20
10
314
9
24
15
12
25
8
20
14
20
21
9
45
20
10
223
4
42. Filip Kouachich ima zemlie pod kuciom kupouine 4
Item u Rasboischu
10
Item u Gostouacj
12
u polichichah
5
u Knezenoi Poliani
4
vise Haidaroucza
sue Guunistih
od let, 33. brat, Martin, 26. mala, 1. xenskoga
43. Juan Jurkouich ima zemlie pod kuchiom
ibidem kupouine
Item u u malom poliu
Knezeuoi Poliani
u Dolouik oraniche i Kosaniche
Gostauachi oranice i Liuade
mali Duboki i kosa
u Kermachi
konskom berdu
u Klenouchu
u dugo polchih
Item okolo Stitara vodeni dol i Kriue Niue
od let 44, brat Simun, 30. Juanoui Sini, Marko. 18.
Mate, 16. mala, 4. xenskoga
301
11
20
67
4
48
30
30
7
50
53
65
7
8
9
13
48
368
8
[Opaska: Ein schrifft v. den strathan]
44. Mihat Rukauina ima zemlie pod kuchiom uza
Item udolchichih
Caternichi
u Selischu
pod Konskim berdom
ibidem
u dugopolchih
pod Diklicza glauiczom
Varosistu
Studenchih
Vukouoi Stazi i Samogradu
ibidem
Rasboistu
Kriuih Niuah
u Lanistu
od let 67, Sini Sureta, 30. Began, 16.
mala 4, xenskoga
50
100
10
40
10
10
10
40
15
30
50
50
10
10
20
355
5
[Opaska: Ein schrifft v. den strathan]
45. Miko Baÿlijch ima zemlie pod kuchiom uza
Item u Kapitanouczu
u Varosisti
okolo Stitara
u Dugo polchik
podiklicha glauichom
60
20
10
40
10
10
302
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Karl Kaser
Halilouchu
Studenchih
Klenouczu
Rasboiscu
malom Dubokom
Kosi Liuade
Gostouachi
dolnoi Klisi
Selischu
dolouih
15
20
17
10
15
10
15
10
20
5
207
od let, 30. brat Vuk, 20. Paual, 16. mala, 2. xenskoga 5
46. Juan Baÿlÿch ima pod kuchiom zemlie uza
ibidem
u dugo polchih
u Dugom Dolu
Rasboischu
kod mosta obuchina
okolo Stitara
kod Haidoroucza i Lipoua glauicza
kod grada dui ograde
u Podouih u sue
od let, 28. mala, 2. xenskoga
47. Mihat Baÿlÿch ima zemlie pod kuchiom
Item u dugo polchih i Varosistu
u Klenouczu
u Studenchih
u Kapitanouchu
u Stitaru
Lipoua glauicza i Haidarouacz
u Halilouczu
u Duih ogadah kod grada
u Podouich Suega
od let, 50. malo, 1. xenskoga
48. Marko Diurouicz ima zemlie pod kuchiom uza
Item pod Dikliczah glaniczi
Varosistih
pod tuerdom glauichom
Bare Varosistih
Pod dugom glauiczom
Pod gredami
okolo Stitara
u konskom berdu
u suih Podouih i Selischu
221/2
5
20
10
10
10
35
10
15
50
182
3
46
40
10
20
10
15
10
20
15
50
231
6
60
10
7
3
7
4
24
32
15
60
222
od let, 45. bratia Luka, 30. Petar 24, Mihat, 20.
mala, 5. xenskoga
14
[Opaska: Ein schrifft v. d. Messich]
49. Marko Diotich ima zemlie pod kuchiom uza
Item vodenom dolu
konskom berdu
Klenouczu i Varosiste
pod gredami
u Kotlu-Kercheuine
kod Jasikoua Jezera
Selistu
u Rasboistu
u dubraui
malom poliu ogradah
Simino Rasboische
zakersom
pod tuerdom glauizom
u Kosi
kod grada kod grabaucza
kod Grebouza u Ograde
od let, 50. brat Janko 40. Markou Sin, Vuk, 19.
Jankou sin 19. mala 10, xenskoga
50
60
60
114
12
40
12
30
70
30
40
20
15
30
15
10
8
636 [!]
5
50. Krizan Tomaseuicz ima zemlie pod kuchiom uza 15
Item dugi Dol
Kapitanouacz
pod Kuartami i gredami
kod Bunara i kod Hrastia
u konskom berdu
Lipouoi glauichi
Kriuih Niuah i vodenom Dolu
u Bukouczu
u Ponorchih
Caternichi i u kosi
kriuyh Nivah
u Dolchichih
od let, 60. Sin Stoian 16, mala 2 xenskoga
5
15
10
15
5
10
15
10
10
25
13
6
164
2
La comprato da Mate Orikouich et sa Mihat Rukavina
51. Mitar Nenadich ima zemlie pod kuchiom uza
Item Dugi dol i Kapitanouach
pod gradami pod Kuartami
kod Bunara i kod Hrastia
20
20
10
15
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
u Lipouoi glanichi i konskom berdu
u Bukouchu
v Kose za Kosem
od let, 40. brat Zelko oni ie Vlah od let,
30 mala 3 xenskoga
15
10
20
125
4
La comprato da Mate Orikouich
52. Thoma Jurkouicz ima zemlie pod kuchiom
Item u ogradi umalom poliu
pod tuerdom glauiczom
u dolouich
u Kermachi i Knezeuoi poliani
Liuade u Kosi
Konskom berdu Suega
okolo Stitara
u Kriuih Niuah
bare u Klenoucu
od let 55. Sin., Boxo. 20. Mihat, 17. Petar,
16. mala, 3. xenskoga
11
25
12
9
9
18
13
10
11
7
125
4
[Opaska: Ein schrifft v. d. strathan]
53. Vlah Radosau Kokotouich ima zemlie pod kuciom
75
Item ibidem
5
u Kriuih Niuah
14
u Konskom berdu
13
u Gostouoi poliani
66
u Kosi Liuade i Dubokom liuade
15
Rasboischu
6
uratnichah
20
od let, 50 bratia Juro. 40. Radien 30. Radosaulieuj sini
Paual 20. Lazo, 19. Petar,
16. mala, 4. zensko:
6
[Opaska: Ein schrifft v. den Oberburg]
54. Paual Lonchareuich ima zemlie pod kuchiom uza
140
Item u Dugopolichih
80
u Lanistih i bare asicena
40
u bari Mandicza
27
okolo Stitara i Kriuih Niuah
25
izpod Kuarat
15
uselischu dolchichih i bliznichah
80
u Koritu
40
u velikom Dubokom i u Kosi
60
u Karaulichi Noukouicza
Tribleuine i ukoua Staza
Studenchih
pod kuchiom blagoieuom
od let, 26. brat Uid, 20. bratuad Marko, 23.
Zet Blagoie 30 mala 6. xenskoga
303
40
10
15
66
638
7
[Opaska: Ein schrifft v. den Rabatta
et Crisanich]
55. Janko Hasanchiaich ima
zemlie pod kuchiom uza
Item u Caternichi
u Dolouih
u Bliznichah
u Lipouoi glauichi
u Guunistih
velikom Dubokom
u konskom berdu
okolo Stitara
Kriuih Niuah
Podgredami
Pod dugom Glauichom
za Drenouom glauichom
pod Kraiem ogradi
vuksicz
od let 40. brat, Nicola, 36. malih 6 xenskoga
56. Baio opachih ima zemlie suega skupa
od let, 30. mala 2 xenskoga
15
35
14
20
8
7
15
4
20
10
10
72
4
20
10
174
5
25
2
57. Vlah Vuk Glemichicz ima zemlie pod Kuchiom
2
Item u runianoi glauichi
29
u Rasboistu
6
pod Gredami
5
u gladnom berdu
6
Kod Jezerine i u Lanistu
121/2
Klenouacz i Kapitanouach
44
u tuerdi glauichi i pod Diklica glauicom
14 1/2
u dugo polchih
24
142
od let, 40 bratia, Vukman, 36 Jouan, 30.
mala 7 xenskoga
13
La Comprato questo terreno da Dane Muruich
58. Miko Kolar ime zemlie pod Kucami uza
Item Runiauoi glauichi
7
23
304
Podgredachi i Konskim berdom
kod Suhe Jezerine i ubarj
Cardaschiscu
Knezenoi Poliani i Dolchichih
Loncharch pod
od let 50 Sin, Jura, 26. mali 1 zenskoga
Karl Kaser
20
25
25
10
2
112
2
La comprato da Rade Oriskouich
59. Stipan Bogunouich ima zemlie upoliu
Item u Rasboistu i Pod Kuartami
za Mandica barem
u Dolchichih i Knezeuoi poliani
u Podu Riszuinu
u Loucarskom Poda
uelikom Dubokom
od let 46. mala 3. xenskoga
10
10
15
10
7
2
5
59
3
La comprato da Rade Oriskouich
60. Jurisa Tomich ima zemlie pod kuchiom uza
Item Konskom berdu
okolo Stitara i Kriuih Niuah
na Kuertah
u Klenouczu i pod tuerdom glauiczom
od let, 26. brat Juan, 19. xenskoga
61. R. Dane Murgich ima zemlie pod kuchiom
Item u studencih
u Selischu
u Boistu
u Cardausu
iza Kouachih
35
20
23
20
13
111
4
od let, 50. Sin Vuijo, 16. malih 1 xenskoga
29
15
10
15
2
4
75
3
62. Thoma Kostelach ima zemlie pod kuchiom
Item Podolnom klisom
ibidem
u Kriuih Niuah
okolo Stitara
u dugo polchich rosulie
Klenouchu
u Varosistih
u dugom dolu
pod klisinom Kratelj
Lipouoi glauichi
12
74
7
21
25
15
12
4
10
6
12
u kosi Liuade
od let, 70. Sin, Mate 26. Tomica, 23. Gaspar,
20. mala 4 xenskoga
2
Sa 86
8
[Opaska: Ein schrifft v. den per. Coronini]
63. Vujo Stimach ima zemlie pod Kuchiom uza
Item u malom poliu iz nad vrila
Podgradom u uertlu
Mochilih
u Dugih Dilih u suih
pod gredami
u vodenom Dolu i Kriuih Niuah
bare u Klenouczu
u stitaru
u konskom berdu suega
u Guunistih
u Kermacj i Lipoua glauicza
ibidem Liuade
kod Dolnie Crikue oranice i kosanice
Dubraui oraniche Kosaniche
Gostouachi i malom Dubokom
Kosi Liuade
od let, 35. otacz Jurica, 70. Sini Vuini, Juan,
20 Paue, 16. mala 4 xenskoga
115
10
4
3
18
15
40
7
31
35
20
29
5
41
35
311/2
30
452
4
[Opaska: Ein schrifft v. dem Messich]
64. Males Domazetouich ima zemlie pod Kuchiom uz
25
Item u Kriuih Niuah i vodenom Dolu
21
pod Dugom glauiczom
20
Varosistih
38
Klenouczu i bare uponorchih
24
kod osichenicze Rosulie
12
pod Klisom u Loucarskom podom
50
Jurisina Poliania i Kosi Liuade
12
u Kermachi
25
kod Ponora u malom police
15
222
od let, 20. xenskoga
2
65. Boxmestar Luka Jurisicz ima zemlie pod kuchiom 40
Item kod Graboucza
12
u malom poliu
20
kod Ramica Caternie
13
pod tuerdom glauiczom i Klenouchu
13
kod Obuchina mosta
13
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
u Stitaru
u Kriuih Niuah kod jezera ternoua
u Kulienoi glauichi
kod kod [!] Kolderme kod Kriza
u Ksichiu
u Siminu Rasboista
u Mikinoi glauichi
u dolouih
u Caternichi
u Kosi i Jurisinoi poliani
u Podouih suih
Locanski pod i osmicza dol
kosa i Jurisina poliana, i veliki Duboki
u Selischu i malom poliu
za Jarugom i polichah
od let, 29. mala, 1. xenskoga
66. Thome Jurissicz ima pod Kucziom
Item u malom poliu i grabouczu
kod Ramicza Caternicze
pod tuerdom glauichem i Klenouczu
kod mosta obuchina i stitara kod bulme Drinoue
u Rasboischu
u Rasboischu Siminu
u Kriuih niuah i vodenom dolu
u Kulienoi glauiczi
kod Kalderme kod Kriza
u Mikinoi glauiczih
u dolouih
u Caternichi
u Kosi i Jurisinoi poliani
u Podouich suih
u Loncharskom pod i Dolu osmica
u Kosi Dubokom i poliana Jurisina
od let 50 sini Stoian, 20. Jurisa 16. mali 1, xen:
13
13
25
13
4
8
5
21/2
15
3
14
30
13
10
26
295
3
35
10
10
10
30
7
7
20
20
10
5
21/2
15
3
53
21
10
491
5
68. Mihat Jurkouicz ima zemlie pod Kuchiom uza
Kupouina od basichia suega
Item u podouih
od let 40 brat Juanko, 30 Mihatou Sin Marko
16. malih 4 xenskoga
La comprato da Illia Pasich
69. Vlah Stipan Brucho ima zemlie pod Kuchiom uza
55
Item u blizniczah
50
u dugom Dolu
15
120
od let, 30. brat, Mitisau Straij 34. mala, 2 xenskoga 8
[Opaska: ein schrifft v. den Oberburg]
70. Vdoua Cate pokoinoga Sarkouicza Jure
sue zemlie ima uza
Sina iednog od let. 9 xenskoga
71. Bartol Jurseuicz ima zemlie sue skupa
od let, 20 xenskoga 2
30
3
65
[Opaska: la comprato da Mate Orisskouich]
72. Mate Kanich ima zemlie pod kuchiom uza
Item u Dubokom velikom
kod bliznicza
pod Konskim berdom
u Stitara
pod Kuartami
u Varosisth
u Rasboischu
bara Miazinoucza
u Kratelih
u ogradah malom poliu
od let 60, Sin Stipan 30 Miho, 22, Pane, 18,
Miko 16 xenskoga
82
10
92
73. Vlah Joke Kokotouicz ima pod
Kuchiom zemlie uza
Item u Rasboischu
konskom berdu
u Lipouoi glauiczi
u Suih Podouih
pod oblaicem
kod Stitara
u Lanistih
u Runauoi glauiczi
izmed dugih glauich
kod Suhe Jeserina
11
od let 50, mala 4. xenskoga
67. Mihat Diotich ima zemlie pod kuchiom, uza
71/2
Item Marko Diotich ie uergat ostala zemlia u Rauhun
iaie bilo Kakose nahodi u numeru
49. ona ie skupa ne podiliena
od let 50. Sini Juan, 20. Males, 16, mali. 1. zenskog: 3
305
10
20
10
8
10
30
71/2
10
15
5
22
147
8
28
8
12
6
30
10
8
10
6
10
13
141
2
306
74. Vlah Vuchen Borchich ima zemlie
sue skupa po suem
Komfinu Perusichkom uza
od let, 60. sin Vuchenou Laxo 30, Todor 28.
mala 1. xenskoga
Karl Kaser
u dugih Dilih
u ukliui
1151/2
4
La comprato da Mihat et Juan Rukzauina
75. Jouan Vzelach Vlah, ima zemlie usem
Perusickom poliu in komfinu uza
od let 60. brat, Radoiche, 50 Jouanou sin Gaio,
16 Sinouach Ilia 18. malih, 10 xenskoga
90
4
La comprato da Illia Basich
76. Pork: Kaliuderouacki Mate Oriskouicz
pod kuciom
Item u Kapitanouczu
iza Klise
u ogradi Rahmaniceuoi
u selischu
od let, 30. brat Hrelia 25 mala 5 zenskoga
77. Pisach Juica Srtossich ima zemlie
Item u Haidarouiha
u Lanista
u ponorchich i osicenoi bari
u Rasboiscu
u Selischu
u Keurinih polianah
u Dugo potchih
u vodenom dolu
u silieuoi poliani i u Kosi
pod gornom Crikuom
u prisoinicah
20
60
8
8
50
146
5
12
70
20
13
7
40
15
15
10
10
18
10
20
10
273
3
od let 36 mala 3 xenskoga
78. Vdoue Pokoiga Vide Baridza Mande pod kuciom
Item u Mochilih
u Haidoroucha
u Lipouoi glauiczi
u Suih podouih
u Stitara
pod dugo glauicom
u Dugom Dolu
Varosistih
bare u dugo polchih
xenskoga
79. Petar Obuchina ima zemlie pod kucom
Item pod gredami i pod Kilierom
u Kratelich i velina Mlinista
u vodenom Dolu
kod Klisine
iza Konskoga berda
u dolu vise Guunisca
u Cardauscu
u Kapitanouczu
u Dugo polih
u Dugom Dolu
Halilou Dol
u Halilouu
u Seliscu
Duboki i kosa
Podgradom vertal
od let 50. brat Mate 36 mala 5. xenskoga
2
20
10
5
15
10
10
5
20
5
90
3
60
15
20
30
16
9
25
30
17
36
36
30
26
200
40
10
Sa 391
6
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
307
Popisana Zemlia u Kaliuderouchu
Popisana Zemlia u Kaliuderouchu
1. Porkulab Mate Oriskouicz ouchi nima zemlie
u Kaliuderouchu od let, 30. mala, 3. zenskoga
2. Sudacz Martin Knizmanich ima zemlie
pod kuchiom uza
Item u upoliu Kaliuderouackom usue
Item Kercheuine iznete iz gore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominili
od let, 46. mali, 1. zenskoga
3. Mihal Holieuich ima zmelie pod kuchom
Item upoliu Kal. usue
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominili
od let, 30. mala, 2. zenskoga
4. Gergo Abramouich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Kal. usue
Item Kerchevine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominili
od let, 37. malo, 1. zenskoga
5. Petar Abramouich ima zemlie pod Kuchiom
Item upoliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznate izgore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominili
od let, 50. mala 2. zenskoga
4
od let, 50. Sini Marko, 20. Mate, 16. zenskoga
10
45
4
1
Sa 60
2
8. Simun Jurkouich ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominilj
10
45
4
1
60
2
9. Petar Krulach ima zemlie pod kuchiom uza
Item u poliu Kal. usuem
Item Kerceuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominili
10
45
4
1
60
5
10. Jurica Arbanas ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominili
10
45
4
1
60
3
6. Juricha Gergurich ima zemlie pod kuchiom uza 10
Item u poliu Kal. usuem
45
Item Kercheuine iznete izgore
4
Item u Paulouoi Poliani casmo prominili
1
Sa 60
od let, 38. malo. 1. zenskoga
5
7. Juricha Gergurich Starij ima zemlie
pod kuchiom uza
Item u poliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominilj
od let, 25. brat Blas. 17. zenskoga
od let, 36. mala, 3. zenskoga
od let 70 Sini Mate, 30. Andre, 20 Juan,
16. mala 3, zenskoga
11. Mate Gauran ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Poliani casmo prominilj
od let 40 Sin Jure, 16. mali. 1. zenskoga
12. Stipan Czoph ima zemlie pod sobom
ali kuchiom
Item upoliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominili
od let, 38. mala 3. zenskoga
5
221/2
2
2/1
Sa 30
2
10
45
4
1
60
2
5
45
4
1
55
2
20
90
8
2
120
6
10
45
4
1
60
3
5
221/2
2
1/2
30
2
308
13. Gergo Czoph ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominili
od let, 25. zenskoga
14. Jure Ozannich ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Kal. u suem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominilj
od let, 55. mala. 1. zenskoga
15. Paual Persse ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominilj
od let. 30. brat Jakou, 20. mali 1 zenskog:
16. Juricha Krulach ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Kal. u. suem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani Casmo prominilj
od let, 70 Sini Andre, 25. mala, 2. zenskoga
Karl Kaser
5
221/2
2
1/2
30
4
20. Martin Clemenchich ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznete
Item Paulouoi Poliani Casmo prominilj
od let, 16. brat. 1. zenskoga
10
45
4
1
60
5
21. Mate Cernkouich ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominilj
10
45
4
1
60
3
22. Mihol Podnar ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani Casmo prominili
10
45
4
1
Sa 60
3
17. Jakou Persse ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani Casmo prominilj
od let, 30 brat Tome, 20. mali. 2. zenskoga
od let, 40. Sin Juan, 16. mala, 2. zenskoga
23. Martin Jurkouich ima zemlie pod sobom
Item upoliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani Casmo prominili
od let, 26. mali 1. zenskoga
20
45
4
1
Sa 70
od let, 30 brat Matko 25. Martin 20 mala 4, zenskoga 4
24. Miho Pauian ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominili
18. Mikulaz Staulich ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Kal. u suem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominilj
25. Mate Jurkouich ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Kal. usuem
Item Kercheuine izgore iznete
Item u Paulouoi Poliani casmo prominilj
od let, 30. mali 1. zenskoga
19. Jakou Krulach ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Kal.
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani Casmo prominilj
od let, 35. mala. 2. zenskoga
10
45
4
1
60
4
5
221/2
2
1/2
30
4
od let 40. mali. 1. zenskoga
od let, 50. mala. 3. zenskoga
26. Mate Abramouich ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani Casmo prominili
od let, 32. mali. 1. zenskoga
10
45
4
1
60
1
10
45
4
1
60
3
5
221/2
4
1
32
5
5
221/2
2
1/2
30
2
10
45
4
1
60
3
10
45
4
1
60
4
5
11
1
1/2
17
1
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
27. Loure Gerbach ima poliu Kal. usuem
Item Kercheuine iznete izgore
Item u Paulouoi Poliani casmo prominili
od let, 20 mala 2 zenskoga
Popisani Prez zemliachi od Kaliuderoucha
221/2
2
1/2
25
4
1. Paual Grichnik od let, 28 mala 2. zenskoga
2. Stepan Sepach od let, 40 Sin Mate 18.
mala, 2. zens:
3. [...] Gargusich od let, 80. set Simun, 34.
Simunoui sini, 3. zenskoga
4. Mate Zemich od let, 40. mali, 3. zenskoga
Huala bogu.
309
1
4
4
2
310
Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
311
Terrena Conscriptio ex Novi
Terrena Conscriptio ex Novi
Parochus Petrus Butkouich
Pod kuchiom uxa
v Tokatih
Cirichia Berdu
Pod Ostru
Velikom poglia
Pod kullom liuade
kod Cabanouichia Kuch
Zemlia Popa Simun Zdunichia
Pod kuchiom
Pod Ostrom
kod Marka Terkouichia
Na Lucij
Na Helixianouichia kuch seli
u lipah
30
30
20
20
20
30
20
160
80
30
20
15
20
20
185
Popisana zemlia Juana Sensofskoga Syndika
nad vlasi Diuoselliani
Kod zenkouichia kull oranicze
20
Item kod ladischia
15
Item kod Kouachiuo zemlie
10
Item Liuade kod Zenkouicha kull
30
Item Liuade na Cadaginoi bare
10
Item Liuade priko Jazmatia
6
Item oranuicze na uzumlia berdu ÿ kod mlina kod puta 60
Item u Buxaku priko berdo
6
Item na Radakouichia kuchuschiu
20
10
Item u vedrom pogliu na 2 moste
Sa 187
Popisana zemlia Gerge Buneta
pod kuchom uza
kod chouia za liuade
v Tokoti uza
na Luci vza
v Kraievich Livade uza
Puskara 2 meri Gorgi leta 30, Hardviga 28,
muske glaue 2 zenskih glau 7
60
10
70
10
20
Popisana zemlia [...] Matte Zdunicha
pod kuchom vza
v Raichichu vza
v Lipach vza
v Codoruanu vza
Puskara 3 meni lita 31 Sori lita 27 Jouan 22 muska
glaua 1 mala zenskih gaua 5
120
15
40
10
187
Popisana zemlia Jure Vbirilanovicha pod kuchom vza
v Raichichu vza
v Braloue vza
v Ledericone vza
25
Puskara 2 meni Juri hat 33 bratu [...] leet 28 muske
glaue 3 male zenskih 5
20
15
20
[?]
Gergo Markouich pod kuchom vza
15
Puskar 1 meni Gergi lita 25, muska glava 1, zenske 2
Anton Stilinouich pod kuchiu vza
priko Tasmacka vza
kod Masla vza
na Sedruuanu vza
Puschkara 4 NB NB
Popisana zemlia V.[oivoda] Juana Zunichna
Pod kuchiom vza
Pod Ostrom vza
v Pagniu vza
Pod Klisom vza
Pod Busiom vza
v Lipah vza
v Raicichiu vza
Medi Voiuodi Juanu litah ceterdeset manie iedan
Puskara dua Bartulu litah 16, muske 1,
zenska glaua iedna
Popisana zemlia Petra Zdunia
Pod Luchiom uza
kod Guada uza
Pod Guadomna drugom mista vza
80
20
10
50
90
10
20
20
40
20
10
210
80
10
10
312
Karl Kaser
v Lipah uza
v Raicichiu uza
Meni litah trideset i sedom, Puskara dua Gergi litah
16 muske 1 zenske glaue tri
Popisana zemlia Giuana Malaize
pod kuchiom uza
v Tokati uza
v Raicichiu uza
kod Gabuke uza
v Sademanu uza
Medi Giuanu litah pedeset i dua, Sina medi litah
ceternadeset Drugomu Sina Simi litah
cetiri zenski glaua pet
Popisana zemlia Save Gatcha
pod kuchiom uza
kod Kieblia uza
u Raieichiu uza
u Saclevuana uza
Puskara 4 Savici litah 60 Sinu Sandriu litah 25
Mikuli 22, Sinu Antonu litah 18,
Sine Sandriev Savi[?], 2 zenski glaua 3
Popisana zemlia Save Tomkovichia
Pod kuchiom uza
Pod Busian uza
v Tokali uza
v Sadervanu uza
Pod Guadom uza
Puskara iedan Meni Savi litah trideset i sedam
a Sinu Paulu [?] a zenski glaua osam
Popisana zemlia Tomice Zdonichu
pod kuchom vza sesdeset
v Tokotih vza
v Ladovuonu vza
v Lipah uza
u Raicichu vza
Puskara 2 meni Tomici 32 a bratu Stipanu 21
zenskih glaua pet
Popisana zemlia Mattia Sueticha
pod kuchiom vza
v chaievo vza liuade
v Raicichu vza
Puskara 3, muska glaua 1,
meni Mattigu litta 50, Savi Sinu lita 30, Stipanu 22
xenskih glaua 7
20
10
100
20
60
4
25
10
5
10
50
5
10
4
30
10
60
10
10
40
15
60
65
5
Popisana zemlia Marka Stilinovicha
Pod kuchom vza
v Saderueonu vza
Puskara 3, meni Marku let 40, Savi Sinu lit 17,
Gergoru 16, muske glaue dua male zenske
glaue 3
Popisana zemlia Petra Berklace
pod kuchom vza
v Sibu vza
v Roicichiu vza
meni Petru lita 40 Puskara 2 Martinu Sinu
lita 16 zenske glaue 3
35
15
150
40
10
Popisana zemlia Gerga Berklace
pod kuchom vza dvisto
200
v Sibu vza
40
v Raichichu vza
10
Puskara 3, meni Gergovu lita 46, Savi Sinu lita 20
Doima Sinu lita 18, muske glaue 3,
male zenske glaue 4
Popisana zemlia Stipana Magassicha
pod kuchom vza
v Lederceonu vza
Puskara 4, meni Stipanu lit 40, Sordri Sime lit 23,
Mikali 18, Savi Sinu 16 muske
glaue 2, xenske 4
Popisana zemlia Juana Jungicza
pod kuchom vza
v Raicichu vza
na Kucischih vza
pod Ostrom vza
v Saderceonu vza
kod Busie vza
puskara 4, meni Juane lita 45, Sinu Malesu lita 18,
Vuginu lita 30, Paui lita 16, muske
glaue mala 3, xenske 4
15
5
40
15
15
10
40
20
Ivan Gengich pod kuchiom uza
na [...] Berdu
v Raicichiu
Puskara 2, Muscha glaua mala 1, zenske 2
Juan let 18, Juancho 17
30
35
10
Martin Stancich Pod kuciom vza
v Sibu
v Siplanu
za gradom
40
20
15
20
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Puscari 3, Malle musche glaue 4 zensche glaue 4,
Martin lete 38, Anton let 18, Juan let 15
Juan Kos pod kuchiom vza
na Serichia Berdu
na seperouoi ogradi
u Tocatin vza
v Cadernanu
Puskari 3 Juan let 80, Andre 26, Simun 22,
Male muske glaue 3, sensche 3
Anton Vmiglonovich pod kuchiom vza
v Raicichiu vza
Puscara 2, Anton let 50, Andria 17, Malle
Musche glaue 3, zenscha 1
60
30
10
15
[?]
100
15
Simon Tussich pod kuchiom vza
na [...] Berdu
na teninou Kneiu
v Jasmachu
v Raicichiu
Simun let 80, Puscar 1 Juan let 30, Musche
glaue Malle 2, zenscheg 6
60
40
30
30
20
Petar Stimaz pod kuciom vza
kod Jasnachea vza
v Paprachianem
v Sadernanu
Puscar 1 Petar let 26, Malle Musche glaue 2,
zensche 3
Petar Mataia pod kuchiom vza
v Sdralouzu vza
v Sederuanu
Puschari 3, Musche glaue Malle 3, Petar let 26,
Mate 23, Jure 16 zensche glaue 3
313
Michola Jerchouich pod kuchiom vza
v Lederuanu vza
Puscari 1, Malle Musche glaue 4, zensche 4,
Michula let 42
10
5
Petar Stanetich pod kuchiom vza
v Jasmachu vza
Puschar 1, Musche glaue Malle 1, zenskog 5,
Petar let 30
10
10
Juan Zindrich pod kuchiom vza
Puscara 2 Mala muscha glaua 1, zensche 4,
Juan let 20, Ilia 18
10
Stipan Jurich pod grada vza
pod kuchiom vza
v Blazeh
5
5
15
Puskar 1, Malle Musche glaue 2, zensche 4,
Stipan let 25
15
10
15
20
Illia Musich pod kuchiom vza
na Muibia Cuekistro
pod ostrom
v Sdralouza
Puskara 2, Musche glaue Male 2, zensche 3,
Illia let 50, Duimu 21
30
30
15
10
5
10
10
Giancho Hasich pod kuchiom vza
na Nosulom
kod Cadernanu na 3 mista vza
Puschari 2, Mallo Muscho 3, zenscho 3,
Giancho 48, Jure let 16
30
20
50
Jure Vmilenouich pod kuchiom vza
v Cadernanu
Puskara 1 Malle Musche glaue 3, zenske 2,
Jure let 32
10
5
Petar Sabanouich pod kuchiom vza
100
na Rosuli
10
10
v Raicichiu
Puscara 2, Musche glaue Male 6, zensche 3, Petar
[Rest ist abgerissen]
Juan Francetich pod kuchiom vza
50
pod Busiom
10
u Cageru liuade
50
v nou Selu
10
Caderneonu
10
Puschari 2, Musche glaue malle 3, zensche 2, Juan let
40, Martin 20
Petar Matieuich pod kuchiom vza
pod Ostrom 10, Puschara 2, Male Musche glaue 1,
zensche 2, Petar lit 50, Mate 16
Popisana zemlia Juana Ferichia
pod kuchiom uza
na Herninu Berdu uza
kod Alencichia kuchischia uza
v Kikoucu uza [Rest abgerissen]
5
25
25
25
314
Karl Kaser
Popisana zemlia Giuana Chanichia
pod kuchiom uza
v Raicichiu uza
v Siba uza
Pod Ostrom uza
Pod Guadom uza
Kod [...]
kod Babine
Na Zdraloucu usa
Puskar iedan, mucka glaua, mala iedna,
zensko glaue dui, meni Giuanu litach 30
Popisana zemlia Giuana Dessichia
pod kuchiom usa
pod Ostrom usa
v Raicichiu usa
v Bari uza liuade
Puskar iedan, muske glaue male tri a zenske
tri meni Giuici 16
Popisana zemlia Jakoua Mestrouichia
Pod kuchiom usa
v Raicichiu usa
Puskara dua muska mala glaua iedna, zenske tri,
meni Jakou litach 40 a Sinu Jakou 20
Popisana zemlia Luke Stincha
Pod kuchiom usa
v Saderuane usa
v Raicichiu usa
Puskara muske glaue male dui, zenske 6,
Meni Luki godin 30, Mikuli 16
Popisana zemlia Mikata Bubasa
Pod kuchiom usa
Puskara duo muski glaua mali 5 a zenski 5 meni
Mihatu godin 35 a Giuanu 30
10
30
10
25
15
5
30
10
30
30
20
50
15
5
40
20
1
10
Popisana zemlia Vka Tonkouichia
Pod kuchiom usa
20
v Saderuanu usa
10
v Raicichiu usa
5
muske glaue male 2, Vku litah 40 [Rest abgerissen]
NB Anton Stilinouich lit 25 Miletta lit 23 Toma lit 18
Paual lit 16 zensche Glaue 4
Marcko Ferchouich pod kuchiu vza
v Zdralouzu vza
Nad Jevda Giaia Kuchschian vza
60
30
60
Na Kukinliu Duckikia vza
v Gudaginoi bari liuade vza
a Pricko vode Vbari vza
Puschari 5 Marcko lit 50, Juan 25, Andre 30,
Lucha 18 Mate 16 zenskeg Glau 8
20
10
10
Tome Ferkouich pod Busiom vza
Kot Lipoga broda vza
v Sadevranu vza
Puskara 5 Tomas lit 52, Mate 25, Andre lit 18,
Anton lit 15 Juan 23 zenche Glau 7
10
10
5
Mate Ferchouich Pod Kuchiu vza
v Tocazin vza
v Lederuanu vza
limse nad grobia vza
Puschara 3 Mate let 40 Tome 17, Juri 16, zensche 4
25
40
40
10
Tome Ferckouich Pod kuchiu vza
40
na Herminu Berdu vza
10
Pusara 1 Mate, Musche Glau 2 zenche 3, Tome lit 25
Vide Ferkouich pod kuchiom
40
a na Herninu Berdu vza
10
u Kanize vza
10
Puscara 1 vde lit 30 Malle Musche glaue 3, zensche 3
Mischo Stilinouich pod kuchiom vza
v Jasmachu vza
Kod Busie vza
v Raicichiu uza
v Pricho vza
v Sadernanu vza
Puschara 2, Mischo let 50, Juanu 22, Musche
Glaue Male 3 zensche 3
30
10
[?]
10
5
50
Popisana zemlia Matia Buslete nad glichin
pod kuchiom uza
Puskar iedan mucki glaua mali 5 zenske 3,
meni mali litah 30
5
15
Popisana zemlia Paula Buslete
Pod kuchiom vsa
Pod Ostrom vsa pet Liuade
v Raicichiu uza
Puskara dua muska glaua mala 1, zenske 2
meni Paulu litah 25 a Stipanu litah 16
Popisana zemlia Marka Paiena
Pod kuchiom usa
15
5
5
10
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
v Sacleruanu usa
kod Bucleline kuchie usa
v Rosulia usa
Puskara dua muska glaua mala 1, zenski glaua 6,
meni Marku litah 40 medi litah 17
Popisana zemlia Giandre Perisichia
Pod kuchiom usa
v Lugu usa
Pos Ostrom usa
Puskara dua, meni gandri litah 50, Sandri 25
muske glaue male 2, zenske 3
Popisana zemlia Vka Gelacichia
Pod kuchiom usa
v Sacleruanu liuade usa
Pos Gvadom usa liuade
Puskara dua meni Vuchiu litah 60, Mali litah 20,
muska glaua mala 1, zenski glaua 7
Popisana zemlia Giuana Beloberka
liuade usa
Puskar Gelan meni Giuanu litah[?], muska glaua
mala iedua zenski pet
Popisana zemlia Giuana Gurcichia
Pod kuchiom usa
V Soderuanu usa
v Lugu usa
Puskar iedan, muske glaue male 2, zenske 2,
meni Giuanu lit 30
Popisana zemlia Vdoue illie Stinsa
Pod Kuchiom uza
V Saderuanu uza
Muske glaue male tri á zenske 2
Popisana zemlia Vranka Canichia
Pod kuchiom uza
Kod kule uza
Raicichiu
Sibu uza
Pod Ostrom uza
V Tokali uza
Na Zinichiu Berdu usa
Kod Baline uza
u Zdraloucu uza
kod iayinsa uza
15
5
5
30
10
5
10
5
60
5
10
5
5
30
20
25
20
30
10
20
10
10
30
[?]
[?]
175
315
Puskara 2 muski glaua 6 zenska 1 Vranku litah [?]
Stoianu 15
Popisana zemlia Juana Hallichia
Pod kuchiom usa sto i pedeset
150
20
u Sibu uza
Puskar iedan mali momake iedan zenske glaue 3,
meni Giuanu godina 20
Popisana zemlia Martina Snaidara
pod kuchiom uza
[?]
v Raicihiu uza
[?]
v Zdraloucu uza
[?]
Puskar iedan muske male Glaue dui, zenska iedna,
meni Martinu litah 30
Popisana zemlia Guana Paienu
Pod kuchiom uza
kod Buslete uza
v Rosulia uza
v Saderuanu uza
Puskara 2, Muske male glaue tri, zenske tri,
Giuanu litah 35, Mikuli 30
Zemglia Juana Senotskoga sÿndiku
na Konfinu Nouskomu
nad Grada
u Tokati
kod puta te Gospichiu
u Raichichiu
u Saderuanu liuade
[?]
[?]
[?]
[?]
10
5
2
10
10
Sa 37
NB in atera Cedula stat Terrenu inter Diuosellensos
Pezemliazi od Nouoga
Matte Maragouich Puschar
Mala Muscka glaua Marka
zenscha Mate let 25
1
1
1
Juan Zubinouich Puscar
Matte Musche glaue
zensche
Ima let
1
4
2
30
Andre Krischouich Puscar
Matte Musche glaue
zensche
Ima let
1
2
2
30
316
Jure Segouaz Puschara
Mille Musche glaue
zensche
let Juroueg
Miculla let
Karl Kaser
2
2
4
67
18
meni Giuan godina
35
Mate Odorich puskar iedan
muska glaua iedna
zenske
meni Mati godina
2
27
2
3
28
2
3
29
Juan Vindulin Presemliak
Muske glaue dui
zenske
Giuanu litah
3
35
Juan Matan puskar iedan
Mala muska glaua
zenske glaue
meni Giuanu litah
Mate Alaroenich puskar iedan
muska glaua mala
zenska
meni Mati godina
1
1
25
Jure Krizasich puskar iedan
muske glaue male
zenske glaue
meni Juri godina
Giuan Beg puskar jedan
muske glaue male
zenske
4
2
1712 – 30. October
317
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Conscriptio Terrenorum et Hominum in Lika Noui, Diuosello, Ribnik Pochitegl, et Medak ut intuh.
Conscriptio terrenorum et hominum ex Noui in Lika
Köpf zum
waffen
strickh
Voiuoda Juan Zduna Cairalda hat in 7 öhrter
mit einem Concessbrieff von dem kosig Hl. Cont.
Juan Seusoffstei hormeg der von dem vorig.
Hl. Comissar ihm ertheilten Concessionsbrieff
hat in 15. öhrter
Petrus Zduna hat in 5. öhrter
Juan Matahia hat ein Concessionsbrieff auf sein
grundstukh zu Noui von dem Hl. seel:
graffen Coronin vndt Hl. Coms. hat in 5. öhrter
Jun Gatacz hat in 4 öhrter
Anton Tankouich hat in 5 ohrter
Thoma Zdunitsch hat in 5. öhrter
Mathias Suetich hat in 3 öhrter
Marko Stilonouich hat in 2. öhrter
Marko Paien hat in 4 öhrtern
Juan Juochÿch hat in 2. ohrter
Jandre Perissich hat in 3. öhrter
Petrus Buttkouitsch Parochus hat in 7 öhrtern
Simon Zduna pfarr zu Smilian hat in 7. öhrtern
Vuk Jellatschitsch hat in 3. öhrter
Johann Ballobeska wismather einen ohrt
Vdoua Illia Stinach hat in 2. ohrth
Vranko Chanitsch hat in 10 öhrt
Juan Hallitsch hat in 2. ohrt
Martin Schnaider hat in 3. öhrt
Juan Paien hat in 4 öhrtern
Mathias Buslota hat in 2. öhrt
Paul Baslota hat in 3. öhrt
Juan Francotich hat in 5. öhrter
Mikola Jerkouich
Petar Stanetich hat in 2 ohrt
Juan Zindrich hat in ein ohrt
Stephanus Juritsch hat in 3. ohrt
Illia Mussitsch hat in 4 öhrtern
Janko Hassitsch hat in 3 ohrt
Jure Vmiglenowitsch hat in 2 ohrt
Petar Mathieuich hat in Zwaÿohrt
Vnminde Kind.
u weib
Sellen in allen
210
2
1
1
4
224
160
3
2
2
1
5
2
10
5
209
75
59
135
136
50
35
20
45
160
185
82
5
1
4
1
2
3
3
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
5
3
7
5
7
3
6
2
3
7
5
8
8
9
7
11
8
9
5
7
10
7
29
18
61
108
2
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
3
6
1
2
3
5
1
3
4
1
1
2
2
3
3
1
2
1
3
1
3
3
2
2
4
5
4
4
3
3
2
2
5
9
5
4
8
9
5
7
9
7
7
7
7
8
6
5
50
175
170
40
101
20
25
130
14
20
10
25
85
100
15
15
318
Juan Ferich hat in 4 ohrt
Juan Chanitsch hat in 8. öhrtern
Juan Sessitsch hat in 4. öhrtern
Jacou Mestrowitsch hat in 2. ohrt
Luka Stimacz hat in 3. öhrtern
Mihat Bubass hat nur beym haus
Wolff Jankowitsch hat in 3. ohrt
Marko Ferkowitsch hat in 6. ohrtern
Tomas Ferkowitsch hat in 3. öhrtern
Mathias Ferkowitsch hat in 4 ohrt
Thome Ferkowitsch hat in 2 ohrt
Vide Ferkowitsch hat in 3. ohrt
Missko Stilinowitsch hat in 6. öhrter
Juan Jengitsch hat in 3. ohrt
Martin Stanchich hat in 4. öhrtern
Juan Koss hat in 5. öhrter
Anton Viniglonowitsch hat in 2. ohrt strikh
Simon Tuwitsch hat in 5. öhrtern
Petar Stimacz hat in 4. öhrtern
Petrus Matahia hat in 3. ohrt
Petrus Sabanowitsch hat in 3. ohrt
Petrus Berklacha hat in 3. ohrt
Gregorius Berklacha hat auch in 3. ohrt
Stephanus Magassitsch hat in 2 ohrt
Item ein anderer Juan Jongitsch hat in 6. öhrt
Gregorius Buneta hat in 5. öhrtern
fendrich Mathias Zdunitsch hat in 4 ohrt
Paul vndt Georg Umiglanowitsch hat in 4. öhrtern
Gergo Markowitsch hat an sein ohrt
Antonius Stilinowitsch hat in 4 ohrt
Conscriptio eorum in do loco Noui qui sunt
absqs terreno uti Sequitur.
Mathias Maragonich
Juan Zubinowitsch
Andreas Krischowitsch
Jure Szigauacz
Juan Uindulin
Mathias Alaroenich
Juan Beg
Mathias Odorchich
Juan Matan
Jure Krixanitsch
Karl Kaser
1
1
1
2
2
2
2
5
5
3
1
1
2
1
1
3
1
2
5
2
2
3
3
2
2
3
3
6
5
2
8
7
4
3
3
3
4
4
7
6
10
12
6
13
12
7
6
7
8
51
64
95
210
2
3
3
2
1
1
3
2
2
3
4
4
2
3
2
1
4
1
4
3
3
2
2
3
6
3
2
3
2
1
3
1
-
2
4
3
1
6
3
3
3
5
4
4
4
7
5
5
2
4
5
11
9
6
9
6
9
11
5
10
10
11
11
9
10
4
8
42
29
51
39
18
64
63
61
95
144
108
210
122
121
219
462
-
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
4
2
2
2
1
4
4
2
1
2
2
4
3
1
2
2
3
3
3
7
5
8
6
3
7
4
6
6
11
122
21
121
23
219
55
462
133
142
242
517
100
135
130
20
71
10
35
190
25
115
80
60
120
75
95
145
115
180
60
25
120
200
250
20
140
170
185
80
15
160
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
319
Popisana zemlia u Divosellu
Popisana zemlia Janka Paichia
Pod kuchiom uza
v Kosiaci liuade uza
Puskar 2 muske glaue male 4, zenski glaua 4
meni Janku godina 40 a Sinu Simi 17
Popisana zemlia Lase Ostreue
Liuade usa
kod Visanija usa
Puskara dua muski glaua mali 3, zenski glaua 2,
meni Lasi godina 60 Dmitru godina 65
Popisana zemlia Bogoia Jouichia
Pod kuchiom usa
kod Kosie Berui liuade usa
Puskar iedan muski glaua mali 2 zenski glaua
4 meni Bogoiu litah 30
15
15
15
15
15
4
Popisana zemlia Dragisze Kouaca
Pod kuchiom usa
20
v Blatim liuade usa
15
v Boliu usa
20
Puskara 3 muska glaua mala iedna, zenski glaua 3,
meni Drazi godine 50, Sinu Vcenu
godina 27 [?] à Sina Kusmanu godina 18
Biao Griah
pod kucho
u pogliu
u blatik liuade
u Oslicah
u Vissniah
Baio 90 let Vuchina Sÿn 40, Vuchid sÿn 30.
5 malih, zenskih 3
Koio Matich
pod kuchiom
liuade u Kraiu
Koio ima let 36, muszkih malih 4, xenskih 2
Zloio Vukouoi
Pod kuchiom
20
40
15
10
10
20
5
30
Liuade ublati
u pogliu
Zloio ima let 60. Radosau sÿn 16 xenskih 1
Illia Voiuodich
Pod kuchiom
u pogliu
liuade ublati
Item idem Voivodich hat auf des hl.
Portner sein grundstukh in Diuosello
kod kuche
u Kercheuine
Liuade ublati
Ima Ilia 36 brat Mirossau 30. malih muskih 2 xens. 4
Popisana zemlia Laze Raicouiha
Pod kuchiom uza
v Buliuci ina
Puskara 2, muske glaue male 4, zenski glaua
5 meni Lazi litah 40, Stipana 30
Popisana zemlia Marka Pocusichia
Pod kuchiom usa
v Gaiu
v Hada usa
Puskara 3 muske glaue 2 à zenski glaua 5,
meni Marku litah 30 Giuici 50 20 [!]
Popisana zemlia Radise Motkichia
Pod kuchiom usa
Puskara 2, muski mali glaua 4, zenski glaua
4 meni Radisi godina 30 à Petku 26
Popisana zemlia Marka Radukouichia
Pod kuchiom usa
v Hada liuade usa
v zenkouchia Citkulia usa
Puskara 2 mali muski glaua 4 zenski glaua
4 meni Marku godina 48 Sinu Mikoli 19
Popisana zemlia Petra Obradouichia
Pod kuchiom usa
20
40
40
30
15
30
30
15
15
15
15
10
15
90
40
15
20
20
320
Karl Kaser
v Vechrom poliu usa
Na Usumlia usa
v Kosiaci usa
Puskara 2 muske male glaue 3 zenski glaua 6
meni Petra godina 40 a Jouanu 32
Popisana zemlia Illie Lukichia
Pod kuchiom usa
v Boliu usa
v Blatim Liuade usa
Puskara 2, zenski glaua 3 meni Illij godina 50
Sinu Marku godina 19
Popisana zemlia Vkadina Matichia
Pod kuchiom usa
Liuade usa
Puskara 3 mali muski glaua 7, zenski glaua
4 meni Vkadinu godinu 60 Radosu 40, Saui 20
10
10
15
Popisana zemlia Save Obadouichia
Pod kuchiom usa trista
kod Banouca usa
Meni Savi litah Ceterdeset i pet Sinu Janku
litah deset Marku osam a Bosi sest zenske
glaue cetiri
15
15
5
Popisana zemlia Rade Obradouichia
kod kuchiom usa
Pod Klisom usa
v Vedrom Poliu usa
v Savinoi Hadi usa
Na Kuchischiu Zabouichia usa
Na Halaginu Kuchischiu usa
Puskara 4 Radi godin 40, Stoiku 50 Vuksanu 20,
Vkjanu 16, Bosi godin 12, Radina
Sina triolino [?] i zenski glaua trinagest
10
15
Popisana zemlia Porkulaba Ogniania Obradouichia
Pod kuchiom usa
30
Pod Klisom usa
30
Na Halaginu Kuchischiu usa
15
v Votniaku usa
50
Na Zubouichia kuchischiu usa
20
145
Meni Porkulabu litah sesdeset manie
dua Sinu Vasiliu litah trideset Sinu Tomi 25,
duadeset i tri a sinu Illij duadeset i iedno a Milouanu
Sinu trideset, Sinu Vasilieu
Marku Godischia dua zenski glaua deset.
Popisana zemlia Vkadina Plechiasa
Pod kuchiom usa
Pod Klisom usa
v Vetrom Poliu usa
Na Velichia dollu usa
Na Poroblieniku usa
v Kuni Bari usa
v Dulibi usa
Meni Vkadinu litah sesdeset Puskara 86,
Radinoiu Sina trideset Godischia Sinu Saui
duadeset i pet Sina Marku duadeset i dua
Sinu Simi duadeset Sinu Milosu osamnazest
Sinu Goui litah sesnaest Sinu Diurgia
dvanaest, Radiuoieu Sinu Illij Godischia deuet
i Dmitru sedam Sauina Sinu tri iaio Godin osam,
Bogich godin 6, Stipanu 4 v Marka
Sina dua Gardri godin 5 a Trifun 3 zenski glaua 16.
25
20
10
20
15
25
10
Popisana zemlia K[nes] Revaine
pod kuchiom usa
v Gasikouaci usa
v Blabim usa
v Buliusi usa
Na Klaichia kuchischiu usa
kod Visania usa
kod Crigne usa
Meni Knesu Godina 100, Puskara 4, Sinu
Dragoiu pedeset Dmitru 20 Radosau osamnaest
tri muske glaue male zenske glaue cetiri
Popisana zemlia Stanise Podkolniaka
Pod kuchiom usa
kod Visania usa
Na Poliani usa
Puskara 3 Meni Stanisi godina 40, Radosau 35,
Vkouanu 25 Miaitu 17 Mali muski
glaua 6 zenski glaua osam
Popisana zemlia Radouana Bigoeuichia
Pod kuchiom usa
v Vedrom Poliu usa
u Couinoi Bari usa
Puskara tri, Radouanu godin 40 Milouanu 35,
Radanu 30 Muske glaue male 4 zenski
glaua osam
Popisana zemlia Vkosaua Vuicichia
Pod kuchiom usa
v Buliuku usa
kod Cergue usa
30
10
30
10
15
10
5
10
100
45
30
40
20
10
15
30
30
20
8
10
55
20
10
15
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
v Blatim usa
Meni Vkosau godin Sedandeset Sinu Marku
godin 21 mali iedan zenski glaua 4
Popisana zemlia Dmitra Kugichia
Pod kuchiom usa
v Buliuci usa
kod Cergue usa
kod Visania usa
v Baram usa
Puskara 3, Dmitru litah trideset, Radouanu
litah 17, Radiuoiu 5, mali iedan zenske glaue 3
Popisana zemlia Radose Matichia
Pod kuchiom usa
Na Halaginu usa
kod Geouca usa
u Kerceuini usa
Pod Giuicinom kuchiom usa
10
20
25
10
10
5
25
10
10
10
5
Puskara 3 Starsu medaku litah deuedeset
Radosi litah 50 Radoici litah 20, Paulu litah 16
muska glaua iedna zenske glaue cetiri
Popisana zemlia Giuala Lukichia
Pod kuchiom usa
v Baram usa
Puskar iedan ia illia meni godina pedeset i pet,
male tri muske glaue i zenski glaua pet
Popisana zemlia Vka Fuinouichia
Pod kuchiom usa
Pod Klisom usa
v Vedrom Poliu usa
v Buskarici usa
Meni Vku godina trideset Puskara dua a Petru
duadeset Male muske glaue cetiri zenski
glaua 5
Popisana zemlia Sime Lukichia
Pod Kuchiom usa
kod Rainoue kuchie usa
v Sugalim usa
Puskara cetiri Dmitru godina sesdeset Simi
Cetrideset popu Saui duadeset á Petru Godin
20 mala muska glaua iedna zenski glaua sedam
Popisana zemlia Milina Gouichia
Pod kuchiom usa
v Buliuci sa
20
10
15
15
5
12
15
10
25
15
kod cergue usa
v Blatim usa
Puskara dua meni Milinu godina 40 a Stoinu
godina 20, muske glaue male 4 zenske
glaue 3
Popisana zemlia Mihata Popucichia
Pod kuchiom usa
v Kobiliaci usa
Puskara dua miatu godin 20, Dmitru 15,
muske glaue male tri zenske glaue tri
Popisana zemlia Bogoia Piuaca
Pod kuchiom usa
v Buliuci usa
kod Visaria usa
v Ornica usa
Pod Velebitom usa
Puskara tri, Bogoiu godina 40, Giuanu 30,
Sergi 16 mali muski glaua 7 zenski
glaua 10
Popisana zemlia Kusmana Basarichia
Pod kuchiom usa
Na Vsumlia
Pod Klisom usa
v Zugalu usa
kod Oka usa
Puskara 4 Kusmanu godina 45, Vlaisau 23,
Marku 20, Gouanu litah 16 muski glaue, male
tri zenski glaua pet
Popisana zemli Basarichia Stanoia
Pod kuchiom ua
Pod Klisom usa
Na Vsumlia usa
kod oka usa
v Zugali usa
v Bukoucu usa
Puskara 3 Stanoiu litah 50, Todoru 30 Illij
20 muske glaue malle 2 zenski glaua sedam
Popisana zemlia Vka Podkolniaka
Pod kuchiom usa
Na Kuchischiu usa
Na Burouaci usa
kod Baichia kuchie usa
kod kuchie Koine usa
kod ianiatoue kuchie usa
v Hadam Kolaki usa
321
15
35
15
20
25
25
15
20
20
15
15
10
10
10
10
10
10
5
15
10
30
20
10
10
5
3
40
322
Karl Kaser
Puskara tri Vku godina 40 Diuri 25 Marku 16
mali muski glaua 3 zenski glaua 5
Popisana zemlia Petra Bukarice
Pod kuchiom usa
v Buliuci usa
v Blatim usa
Puskara 3, meni Petru godinu 40, Savi 30,
Bogoiu 20, mali muski glaua 3 zenski glaua 9
50
15
20
v vodrom poliu uza
v [...] dah vza
puskara 2 meni Saui lit 35 bratu Dragosauu
lita 25, muskih glaua malih 6 xenska 3
Popisana zemlia Koie Cuianouicha
pod kuchom uza
v vedrom poliu uza
v Kercevina uza
Popisana zemlia Nikole Cubrilouichia
Pod kuchiom usa
10
v Buliuci usa
5
Kod Visnie usa
5
v Blatin usa
10
Puskara pet, Nikoli godina 90 Marku godina
40 Dimitru godina 30 Gnaio godina 25
Petru godina 20 mali pet muski glaua zenski glaua 7
puskara 3 meni Koi lita 60, Nikoli lita 30 Vidu
lita 25 mala muska i xenskih 5
Popisana zemlia Miaila Bocichia
Pod kuchiom usa
v sugali usa
Puskara dua Miailu duadeset i pet Tomi 20
muska glaua iedna zenske glaue dui
Popisana zemlia Bose Kekicha
pod kuchom uza
olipah uza
puskara 2 muske glaue m. 3 xenske glaue 3
meni Bosi lita 38
a Sinu Tomi lita 19
Popisana zemlia Lase Niksichia
Pod kuchiom usa
kod Kosie Klade usa
v Drainci usa
Puskara iedan Meni Lazi godina 30 muska
glaua mala iedna zenski glaua 5
Popisana zemlia mene Radiuoia Jerkouicha
pod kuchom uza
v Vodrom polia uza
v Lipouu uza
v Abranusi uza
v Kercevina uza
Puskara 6 meni Radiuoia 55 [?] Xadosu lita 52,
Milolinu 48, Dragosau lita 30 Mirosauu
18, muskih glaua malih 9 xenskih 10
Popisana zemlia Maxima Paicha
pod kuchom vza
v Radonuti uza
puskara 3, Achimu lita 30 Maximu 26, Stipanu
22 muske glaue m. 3 Axenske 3
Popisana zemlia Saue Dukicha
pod kuchom uza
10
25
40
40
5
50
10
30
35
20
20
15
30
Popisana zemlia Nikole Kekicha
pod kuchom uza
olipah uza
puskara 2 meni Nikoli lita 40 Ostoi lita 25
muske glaue 4 xenske glaue 3
30
15
20
20
25
30
5
30
5
Vzeto Basauich pod kuciom vza
Vedrouom Pogliu uza
Vbariu uza
Puskara 4 Vzet lit 50 Stareviza lit 30, Stoian
lit 22 Jouan lit 18 zensche glaue 4
2
30
35
Jure Popouich pod kuchiom uza
v Lipan uza
v [...] liuade
Vedrom pogliu
kod Vuinouoi grade
Puschara 2 Male muske glaua 2 zenskeg glau 6,
Jure let 38 Sime let 16
10
15
20
20
20
Juan Matich pod kuchiom uza
Puschar 1, Musche glaue Male 2, zensche
2 Juan let 55
80
Vzeto Bigegouich pod kuchiom uza
Vedrom Pogliu
v Kuroi
pod Klise
Puschari 3 Male musche glaue 5 zenscheg
12 Vzto let 17 Radiuoi 30 Raduta 25
20
10
25
10
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Radan Plechias Pod kuchiom uza
Pod Klise
v Kuroi
v Dubili
Puschari 6 Male musche glaue 4 zenscheg:
10 Dragich let 50, Radan 40 Boze 20 Paue 18
Bogoi 17 Sime 16
Popisana zemlia Milaka Marinkouichia
Pod kuchiom usa
Na Imbrisi usa
Puskara dua muske glaue male 2 zenske glaue
dui Meni Milaku litah 40 Sinu Milouan 16
Popisana zemlia Veichia Tepsichia
Pod kuchiom usa
v Blalachieusu usa
v Zamerschienu usa
Puskara dua Muske male glaue dui Meni Veichiu
litah 50 Ognenu litah
Popisana zemlia Stoiaka Rabatichia
Pod kuchiom usa
Kod Mramora usa
kod Motke usa
v zamerschienu
v Blalachieusu
10
10
15
15
30
10
30
15
5
15
5
15
5
10
323
Puskara dua muski glaua mali 5 zenski
glaua 7 meni Stoiaku 32 litah Stoisi 18
Popisana zemlia Dragosaua Pocucichia
Pod kuchiom usa
v Vedrom Poliu usa
kod Ninkoue kuchie usa
v Kiuom Potoku usa
Puskara tri muske glaue male 4 zenske glaue dui,
meni Dragosau litach 50 Sinu Milinu
litah [?] Tomi Sinu litah 15
10
40
5
60
Presemliaci
Raien Dugancia puskara 2 muska glaua 1 zenska 1, meni
Raieni Godina 40 Sinu Vku 16
Simun Buiancich puskar 1 muska glaua 1 zenska 1 meni
Simunu litah 20
Jouan Neuaida puskara 2 muske glaue male 2 zenske 3
meni Jouanu litah 30, Radiuoiu Sinu 17
Conscriptio terrenorum et hominum in Diuosello,
welcher ohrt vnder der Haubtmanschafft oder
Commando zu obbenanten Noui gehörig ist
[Izvor: Arhiv Hrvatske, Spisi Like i Krbave, kut. 4]
324
Karl Kaser
Purgraff Ognian Obradowitsch hat in 5 öhrtern
145
5
3
9
170
Vukadin Plechass hat in 7. öhrtern
125
7
10
16
33
Jure [Save[?] Obradowitsch hat in 2. öhrtern
310
1
1
6
8
Rade Obradowitsch hat in 6. öhrtern
110
4
3
13
200
Kness Seragina hat in 7. ohrtern
268
4
3
4
11
80
3
6
8
17
Radouan Biegoiewitsch hat in 3 ohrt
73
3
4
8
15
Vukossan Vuicich hat in 4. öhrtern
55
2
1
4
7
Dmitar Hugritsch hat in 5. öhrtern
70
3
1
3
7
Lazo Raitschowitsch hat in 2. öhrtern
30
2
4
5
11
Marko Pochucich hat in 4. öhrtern
40
3
2
5
10
Nikola Chubrilowitsch hat in 4. ohrt
30
5
5
7
17
Mihailo Bocich hat in 2 ohrt
35
2
1
2
5
Lazo Nikssitsch hat in 3 öhrtern
85
1
1
5
7
135
6
9
10
25
Maxim Paitsch hat in zwaÿ öhrtern
35
3
3
3
9
Saua Dukitsch hat in 3. öhrtern
75
2
6
3
11
Koio Cuijanowitsch hat in 3. ohrtern
65
3
1
5
9
Nikola Kekitsch hat in 2 öhrtern
35
2
4
3
9
Boxo Kekitsch hat auch in 2 öhrt.
35
2
3
3
8
Vuchina Bassaritsch hat in 3. öhrtern
67
4
-
4
8
Jure Popowitsch hat in 5. öhrtern
85
2
2
6
10
Koio Matitsch hat in 2 öhrtern
25
1
4
2
7
Zloio Vukouoi hat in 3. öhrtern
90
2
-
1
3
Illia Voiuditsch hat in 3 öhrtern
85
2
2
4
8
74
79
139
292
Stanissa Podkoniate hat in 3. öhrtern
Radiuoi Jerkowitsch hat in 5 öhrtern
Eben besagter Illia Voiuoditsch halt auch des
Hl. Portner, so ihm ein Concessionsbrieff ertheilt
worden [...] er in 3. öhrthern
75
-
-
-
-
Radissa Motkitsch hat in allen
90
2
4
4
10
Marko Radukowitsch hat in 3. öhrtern
85
2
4
4
10
Petar Obradowitsch hat in 4. öhrtern
55
2
3
6
11
Illia Lukitsch hat in 3. öhrtern
35
2
-
3
5
Vukadin Matich hat in 2. ohrt
25
3
7
4
14
Janko Paitsch hat in 2. ohrt
30
2
4
4
10
325
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
2
3
2
7
19
1
2
4
7
55
3
1
3
7
Baio Griak hat in 5. öhrtern
95
3
5
3
11
Juan Matitsch hat in allen
80
1
2
2
5
Vruchko Biegoiewitsch hat in 4 öhrtern
65
3
5
12
20
Radan Plechass hat in 4 öhrtern
50
6
4
10
20
Milak Marinkowitsch hat in 2 ohrt
40
2
2
2
6
Vutschitsch Tepssitsch hat in 3. öhrtern
50
2
2
-
4
Stoiak Rabatitsch hat in 5. öhrtern
50
2
5
7
14
115
3
4
2
9
Radosa Matitsch hat in 4 öhrtern
60
3
1
4
8
Juan Lukitsch hat in 2 öhrtern
30
1
3
5
9
Lazo Ostreua hat in 2 ohrt
30
Bogoie Jowitsch hat in 2. öhrtern
Dragissa Kouach hat in 3. öhrtern
Dragossau Pochutschutsch hat in 4 ohrt
Vuk Vuinowitsch hat in 4 öhrtern
55
2
4
5
11
Simo Lukitsch hat in 3. öhrtern
45
4
1
7
12
Milin Jowitsch hat in 4. öhrtern
90
2
4
3
9
35
2
1
3
7
105
3
7
10
20
Kussman Bassaritsch hat in 5 öhrtern
60
4
3
5
12
Stoian Bassaritsch hat in 6. öhrtern
60
3
2
7
12
66
84
112
262
118
3
3
5
11
85
3
5
9
17
6
8
14
28
74
79
139
292
66
84
112
262
146
171
265
582
2
1
1
4
Mihat Pochuchich hat in 2 öhrtern
Bogoie Pienach hat in 5 öhrtern
fendrich Vuk Podkoniak hat in 7. öhrtern
Petar Bukaricza hat in 3. öhrtern
Die folgenden haben kein grundstukh als nemblichen
Raien Doganxia
-
Simon Buiancich
-
1
1
1
3
Jouan Kefaida
-
2
2
3
7
Janiah Podkoniak
-
3
2
2
7
8
6
7
21
146
171
265
582
153
176
283
612
NB: Vucadin Merkobrada ist in der Conscription nicht eingetragen, hatt aber grundstukh in Diuosello, solle haben
in circa 13 tag bau ackher, Weid ans. 3 Jud. heuwisen.
326
Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
327
Conscriptio terrenorum et hominum in Ribnig
Conscriptio terrenorum et hominum in Ribnig
zemlie Kapitana Paue Mudroucicha
kod kucha na ogradi uxa
u Perhosu kod kuche Mate Ogulina
u Perhosu kod begoue glauice
med selom na bara ktoueueoÿ ogradi
za nadom u Rustisu
u baxiu
u Janu
za vodom u Buxahom
na berdu kod Stale
na vosuli kod Tauna
iza plocana Ciuchista
[...] na bardy
u dragina bombulu
na dragom mestu na bembulu
kod Dubuke
kod Hlacnice
Paue Mudroucich let 48, bratu Gurliacu 30,
Sinu Juanu 18 let, mali 1 xenskoga 4.
zemlie Jouana Kuruckom
kod kuche na ogradi uxa
na ogradi mjeuanoue
kod Sehendie i ferenco
u Perhosu na berda
na Dragi
na Houegenom
u Perhosu ispod Cuihuina
u Hliku y Dua dolca
isa Cuibuine kod vode
na hrixim u pocitelu
u vu[...] Draga
u Buxahu i priko na Dua mesta
u Bemluka
kod Dokmanoua in lipa [?]
Velika Draga u Suhom Dolu
kod Stipicne Luke
na Plocana hrachista
na suiti Draga na dua mesta
55
20
20
15
20
35
15
35
90
70
33
28
10
5
10
5
Suma 343
50
20
35
25
10
10
12
15
3
10
10
10
3
20
15
15
20
12
kod Tarna i priko kod Crichme
kod Item zemlie
na Luci Liuade
na [...] berdu
25
18
2 [?]
20
Suma 392 [?]
Iuanu Kuruckom let 44, Anton sin 16 mali 5,
xenske 3
Item kod Saibute uxe
15
[Opaska: von hl. baron u. Oberberg
Concessions brieff darauff]
zemlie Luke Lukeucha
kod kuche na ogradi uxa
u Perkosu na Drazi
kod Vidine kuche na ogradi
na Razharsinca
na Rosulij za vodom
u Bemluhu na Hauateli
kod Banara
u Bemluhu kod Jabuse
u Bemluhu kod Japnenice
kod Suhoga dola
kod vode na Halischu
u Bunaku kod puta
Luka Luketich let 50 miho sin 19 mali 3
muski glau, xenskih 4
100
10
10
15
20
20
12
20
11
10
10
6
Summa 249
[Opaska: er hat ein decretum von d. löbl. Camer auf
des völligend strikh]
Zemlie Ferenca Juancichu
u Buxahu pod kuchu uxa
u Mumina Potoku
u Baxiu na drugem mestu
u Rustini
u Begluku
za [.] ustinom
Verenc Juanceuich let 40, sin Pere let 16,
mali 1, xenske 3
21
5
20
50
5
20
121 [?]
328
Zemlie Mihe Hronicha
kod kuche u ogradi uxa
Rosulie i Perhosu
na bardu i Perhosu
vise Bexia na barda
u Starmacina bardu
kod Veline Glauice
na Velikoy liuadi
u Sanu
u Buxahu
u Baxya
u Rustina
na Benluhu pod Bunauicha
na Berluhu na bardu
u Perhosu na lucij
kod Nichkose kuche ograde
u Suhodolu
kod Raunicz u drage
kod osmanagisa berda
Miho Hronich let 40, sin mali 1 xenske 3
Karl Kaser
20
10
10
10
71/2
5
20
31/2
10
5
20
7
11
5
10
10
5
71/2
1711/2
[Opaska: hat von dem hl. b. Teiffenbach
Concessionsbrieff]
Zemlie Mihouila Franicha
kod kuche na ogradi uxa
kod begoue Glauice na Rosuli
u Perhosu
kod Cvihoe u Perhosu
na velikoi liuadi za vodom
u Stanoe
u Sanu
kod veline glauice uxe
u berdu u [...]
u begluku u due meste
kod Grebia
Milouil Franich let 35, Sina 2 [... ...] 3 weiber
Zemlie Mikul Sekulicha
kod kuche u ograde uxa
u Buxahu
u Baxiju
u Rastine na dua mesta
u Perluhu
kod bare za vodom
u Prehosu
u Gradine [...]
Mikula Sekulich let 60, Sinu Mati 30, Mihi 18,
Filip 37, Jue 22 male muski glau 4, xenske 10
Zemlie Nikole Stinca
kod kuchuche u ogradi uxa
u Prehosu
kod vode pocitelice
kod luga na dua mesta
kod Crihouine
kod Varbe na plocena Hrusticha
kod Varbe na druga mesta
u Berluhu na bardu
u Bemluhu na dragom mestu
u Bemluhu vina iedna
kod Potoku Hupreschu
kod Grebine
Vise Potoka
Vise Rasti
na dragom mestu
vise Buxia
u Perhosu
kod [...]
Nikola Stinac let 33, Sina mala 2, xenska 6
20
10
5
10
20
10
5
5
71/2
5
10
1071/2
9
8
20
20
5
110
10
219
Zemlie Juaua Paliana
kod kuch u ogradij uxa
u Bemluku
u Rustini
Juan Palian let 60, sin Mate 20, xenske 3
Zemlie Stipana Stimca
kod kuche na ogradi uxa
u Perhosu u velikoÿ dragi
kod veline Glauice
za vodom u Buxiu
u Suhom dolu
u Bemluku
kod Blacinice
bare i barda na plocanu [...]
na lipom berda kod Sabnetaroue zemlie
Rosulie kod Darÿcuih
Stipici Stimcu let 60, Zelu Stipanou Mati let 35 sina
Matieou mala 2 xenska glaua 5
Zemlie Mihe Vuleucicla
kod kuche na ogradi uxa
25
20
30
40
4
3
8
35
9
5
30
10
10
20
10
20
15
15
386
5
15
26
41
70
50
20
4
15
10
3
20
12
10
169
10
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Priko puta [...]
kod Petra Gurievicha
u Berhosu u Suhom Dolu
kod Verbe luha
na bardu u Bemluhu
za vodom kod Buxenbu
u uerh begluke
Miho 38, Sÿn Pere 16, xenske 4 [?]
Zemlie Mate Alesicha
kod kuche na ogradi uxa
u Perhosu kod pocitelice
u Suhom Dolu i perhosu
kod Basicha berda
kod begoue glauice
u Sanu Zuodom
za vodom u Baxiu
u Rustini
kod Grebia na Bemluku
na Farnouituj Dragi
na dugom berdu kod [...]
u Suhom Dolu
na Bemluku na broda kod putu
na Plocana Ceuhistu
u Rustiri kod Potoka
Mate Alesich let 40, Suriat niegou Vide let 22,
Sina mala 2, xenska 9
Zemlie Petra Gurievicha
kod kuche na ogradi uxa
u Perhosa u draga
kod Louretine kuche
na Mutincu
u Rustini
u Besuluhu u Suagi
na Klacniu
na bardu kod [...] zemlie
u dragi kod Potoka
na drugom mestu kod one zemlie
na bardu prama Vuslini
na Plocana Cuchista
kod Cuihaine
Petru Gureuicha let 27, bratu Matiu 24,
Jure brat 16, let mali 2, xenska 6.
Zemlie Vide Sekulichu
kod kuche na ogradi uxa
12
8
5
12
15
25
12
247
na osmaginu berdu
kod Gradine
na velikom [...]
u Beruluhe
u Buxiu
kod Cnihue
kod Vosonticha [...]
isa Ploca kuchista
45
30
10
10
10
10
5
15
5
20
5
10
7
60
5
247
Zemlie Janke Tutekouicha
kod kuche na ogradi uxa
u Buxahu
u Bemluhu
u Starmau
kod Veline Glauice
60
30
10
5
10
25
15
20
30
7
5
15
1
239
28
329
27
18
28
11
9
3
8
9
143
Vide Sekulich let 40 Sina Mihilet 16, mali 5, xenska 3
10
5
5
10
20
50
Janko Tutakouich let 25, xenska 3
Zemlie Gerge Cindricha
kod kuche na ogradi uxa
u Rustini
u Bemluhu
20
5
5
30
Gerga Cindrich let 31, Sina 2 mala, xenska 2
Zemlia Petra Strila
u Starmaci
kod veline glauice
za uodusa
u Perhosu
na Drugom mestu u Perhosu
Petar Strile let 34, Sin Jure 16, mala sina 2, xenske 5
Mihailo Mihailouich
kod kuche
u Begluku
u Stermacz
u Buxi
u Peskossu
Mihalo 35, khleine mansbilder 3, weibsbilder 3
Mathe Ogulinacz
kod kuche
kod veline glauicze
Mathe 35, muske 2, xenskih 3
12
12
20
12
10
66
20
10
30
20
2
Sa 82
8
30
38
330
Petar Dukouich
Petar 35, muszkih 3, xens: 3
Mathias Jex
u ograde kod kuche
za vodom
Mathias 36, 3 xenskih
Ribaricza Jele
u ograde
u Baxe
u Kermachi
u Hrustine i Luke
Ribaricze 60 lett
Juricza Golik
Pod kuchiom
u Gradine
u Hrustine
na Luchiczi
u Pekossu kod lugoue gl.
Juricza 45, Malih 2, xens. 1
Viczko Hromich
kod kuche u ograde
kod Begoue glauice
u Peskosu
kod [...]
u Hrustine
kod Jesna rohich
na plochana [...]
kod Cocheuine
kod veline glauice
na Begluku
Viczko 22, Jure brat 20, xens: 2
Karl Kaser
3
3
40
10
50
43
40
20
30
133
15
10
10
5
10
50
u Starusaczi
kod potoka
na Plochine Kuchische
kod Terne
u Prkossn
Martin Murat
Gima zemglie
Martin let 20
30
Juan Faniak
Gima zemglie
Juan gime let 28, 2 xenskih
30
Jureta Rogich
kod kuche
u Pestossin
od let 40, mus. 2, xens. 3
Plouanska zemglie [= Parochus M. Tomitschitsch]
na ograde uxa
30
u Hrustini
10
1
10
11
Miheta Cindricz 25, muskih 1, xenske 2
19
Mathe Vranessich
od let 30, muskih 3, xenskih 3,
15
Shebail Mate
od let 26, 2 xenske
10
20
15
15
15
10
7
7
20
31/2
1291/2
30
10
30
30
10
Sa 150
2
Jandre Gergerutsch der Ribarkh. oder Fischerin ihr
Aidem hat nach ihrem todt das grundstukh als ein erb
zu possediren
Jandre hat 36, 2 kleine mansbilder 2 weibsbilder
Ohne Grundtstukh
30 [?]
1) Loure Smole
Loure 60 let, Thoma let 35, muskhih 2, xenska 3
2) Jure Kouachich 26, xens. 1
3) Jure Rogich 36, 2 mala syne, xenska 2
331
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Conscriptio terrenorum et hominum Catholicorum in Ribnik
Capitain Paue Mudroutschitsch hat in 16 öhrtern
343
3
1
4
8
Sindicus Johann Kurojttskÿ krafft eines Jhme v. dem Hl baron v.
Oberburg ertheilten Concessionsbrief hat in 24. öhrtern
357
3
5
3
11
Lucas Luketich hat ein Decretu von d. löbl. Camer: Com’on auf das
völlige grundstukh so in 12. öhrtern bestehet in strikh
249
2
3
4
9
Franciscus Juretschitsch hat in 6. öhrtern
131
2
1
3
6
1711/2
1
1
3
5
107
219
386
41
169
102
2
5
1
2
2
2
2
4
2
2
-
3
10
6
3
5
4
7
19
9
5
9
6
247
239
143
50
30
66
2
3
2
1
1
2
2
3
2
1
1
2
9
6
3
3
2
5
13
11
10
4
5
9
36
34
76
146
82
38
3
50
133
10
15
1
1
1
1
1
1
3
2
3
3
3
3
3
3
1
2
3
7
6
7
4
1
3
7
2
30
30
11
50
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
1
3
1
Miho Hromitsch hat auf ein theil des inbegriffenen grundstukhs eine
Patente oder Concessions brieff von dem intenn geweste Comt. Hl v.
Teiffenbach vndt das völlige grundstukh bestehet in strikh
Miho Franitsch hat in 11 öhrtern
Mikola Sekulitsch hat in 8 öhrtern
Nikolaus Stimacz hat in 18 öhrtern
Juan Paglian hat in 3. öhrtern
Stipan Stimacz hat in 10. öhrtern
Miko Rossanditsch hat in 8 öhrtern
obiges posses ist der fendrich Vid Jureich ohne patent
Mathias Allessitsch hat in 15. öhrtern
Petrus Jurieuitsch hat in 13. öhrtern
fendrich Vidus Sekulitsch hat in 9 öhrtern
Janko Tutekowitsch hat in 5. öhrtern
Gregoriich Zindritsch hat in 3. öhrtern
Peter Strille hat in 5 öhrtern*
Michel Mihailowitsch hat in 5 öhrtern
Mathias Ogullinacz hat in 2 öhrtern
Peter Suhowtsitsch hat in allem
Mathias Jeph hat in 2. öhrtern
Holena Fischerin wittfrau hat in 4 öh.
Miheta Zindritsch hat in allen
Mathias Vranessitsch hat in allen
Mathias Sebail in allem, ist dem Zindrich ohne bezahlung
u. kln graffn. geben worden
Martinus Murath in allen
Juan Paniak in allen ist v. hln graffen dem Murath
geben worden: zahlt d. 9 ten Junij 723
Jureta Rogitsch in allen
* Hatt sein terren 2 Johr verlassen gehabt, vnd [... ...]
3
6
332
Karl Kaser
Georg Golik hat in 5. öhrtern
1291/2
Viczko Hromitsch hat in 11 öhrtern
1
-
2
2
4
4
Andre Gerguritsch hat sonsten kein grundtstukh, wird aber nach
dem todt der obbesagten wittib selbes grundstukh mit
der Tochter zu Erben haben
Parochus Maceus Tomitschitsch hat in 7. öhrtern als Pfarr grundstuckh
-
(1)
(2
2)
(5)
13
15
28
56
36
34
76
146
49
49
104
202
2
3
7
150
Crobath Catholische ohne grundstuckh alda zu Ribnik.
Lorenz Smolle
-
2
Georg Kowatschitsch
-
1
-
1
2
Jure Rogitsch
-
1
2
2
5
4
4
6
14
49
49
104
202
53
53
110
216
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
333
Popisani Vlasi Pocitelgani pod Ribnikom
Popisani Vlasi Pocitelgani pod Ribnikom
Zemlie Knesa Radoseuicha
u Kriuom dolu uxa
kod kuche ograde
u Gaÿu
u Sitniku
u Bemluku
kod Benta
Na vili Sarudene kuchistu
u Suho doloni
kod Paulouu Glanice
na Sidom dolu
na vuletinoi bari
kod Rogichia kuche
na Rogicha bare
Jure Radoseuich let 40, brata 4 Jouanu 35 let,
Gaurilu 25, Malesu 21, Todoru 19, muski
glau mali 5, xenska 11
50
50
90
15
15
20
10
50
90
50
460
20
30
10
zemlie Boxe Bobicha
kod kuche u ogradi uxa
u Buxahu kod Potoka
Na luki u ohrugliczi
u Citluhu
u Sitniku
u Rogicha bari kod Mostista [...]
100
10
5
5
5
6
131
Boxo Bobich let 41, sin Miladin 16, mala 4 sina, xena 1
Vukasin Bobich let 51, Sinu Vuchu 35, Sinu [...] 16,
xene 6, muski glaua mali 3
Vuchich Vitas let 32, brata 2, Radas 45, Vuceta 28,
sina mala 4 xensko 8
Zemlie Vulu bunta Radasouich
kod kuche u ogradi uxa
u Sitniku
u Citluhu
za [...]
kod vlaskoga Grebia
Vulobunta Radasouichu let 31, bratu Mihailu 28,
sina mala 3, xena 5
darauf hat er von d. Comman. Desite confirmation
Zemlie Vukasina Bobicha
kod kuche u ogradi uxa
Na kuchistu kod bukoua glauice
u Buxahu kod Buhau Glauice
kod Grebia na Luchi
zemlie Porculaba Vucicha Vitasa
kod kuche u ogradi uxa
u Sitniku
u Citluhu
Pod Goÿcem brisouim
u brisihu
za bihom
kod ulnskoga grebia
80
70
80
10
240
Zemlie Jouice Vitasouicha
kod kuche u gradi uxa
kod J[.]sicha
Jouica Vitasouich let 60, Sinom Vuchu 30, xenska 3
Zemlie Ilie Serdicha
kod kuche u ogradi uxa
u Sitniku
na kuchistu u pocitelu
u Perkosu na [...]
u Perkosu kod Radosaue luke [?]
u Citluhu
pod buhouom glauicom
kod musuisovca
kod Josicha
Ilia Siardich let 50, Sin Jouanu 30, 2 mala sina,
xenska 5
160
40
30
25
50
50
51
407
100
25
10
10
30
185
100
10
110
80
30
10
20
10
20
10
10
20
210
334
Karl Kaser
Zemlie Milina Cuboieuicha
kod kuche u ogradi uxa
u kriai Doloui
kod benta u buxahu
u greiachova Gaÿa
u Sitniku
Item kod Suhodola
110
145
30
130
25
15
460
Milin Ciuboieuichu let 35, brata Milisauu 32, Todoru
28, [...] 25, Michaylu 17, male muxki 6, xenski 4
Zemlie Bogdaua Ciuboieuicha
kod kuche u ogradi uxa
u Levini Doloui
u Buxahu kod benta
u Pociteliu
u Chitluku
Bogdan Ciuboienich let 40, bratu Saui 35, Toma 33,
Dmitru 23, Dva male muska 6,
xenska 8
Zemlie Vukasin Tarkulia
kod kuche u ogradi uxa
u Gaya Avriahouu
u Sitniku
u Kriu Doloui
Vukasin Tarkulij let 50, Saui 22, Radouan 18,
mali 2, xenska 3
Zemlie Petra Paulice
kod kuche u ogradiusca
na kuchistu varcelia
kod vainoue kuche
kod Ptocuna Potoka
Petar Pauliea let 40, musche glaue mala 3,
xensche 2
Zemlie Vukosaua Bucha
kod kuche u ogradÿ uxa
u citluku
u Brisichu
u Citluhu na Kriuoÿ Doliani
u Sitniku
kod lihe na [...]
Vukosau Bucha let 40, sin Jouan 10, xenska 5
80
140
70
110
30
400
Zemlie Nikole Vitasouicha
kod kuche na ogradi uxa
za vodom kod mesta
na plocane kuchistu
u Buisovom gaÿa
u Sitsuhu
u poliu u perbsa
Nikole Vitasouicha let 55, brata Jouanu 45,
Mihailu 40, Jetua 30, sin Dragiche 20,
Drugemu sini 25, Dÿaku 17, mala 4, xena 12
Zemlie Zauise Mischeuicha
pod popom kuche
kod kuche na ogradi uxa
u Perhosu
na chouicha kuchista
na [...]
u Sitniku
Zauisa Mischeuich let 50, Sinu Mihinu 20,
Truunu 18, Mihatu 16, tri mala xenska
40
60
30
102
232
50
25
30
15
120
20
10
10
20
20
20
100
Zemlie Mihalia Juacheuich
kod kuche na ogradi uxa
na dolu kod Irniapoua uxa
na Rosulia
na begluku
u Suodolu
u Irniakouu Gaiu
u Sitniku
kod Lise
u Parkasu
Mihalu lita 30, Radoichi lata 20, Radouan lata 16,
3 mali muski glaua, zenski 4
Zemlia Jouana Juaucheuicha uxa
kod kuche na ogradi
kod Sarapoua uxa
kod Varbe
na begluku kod Dokmanoua mlina
u Juodolu
u edefichu
na uedromu poliu
pod bukouom Glauichom
u Irniakouu Gaiu
Marku let 60, Radosu let 50, Jouanu let 40,
90
60
40
40
50
20
300
20
44
55
10
20
10
169
70
14
6
40
11
60
20
6
14
240
80
13
5
35
40
[?]
40
30
10
370
335
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Bosi sinu Radaseuu 15, Mali muski glaua 6,
xenski 10
Zemlie Saue Cuturilo
kod kuche na ogradi
u Perhosu liuade
u Sitniku
bare u glibay
Saua Cuturilo let 30, brata Juriu 23, Maksim 20,
mali 6, muski Juria brata 2 Sina mala 6 xensko 4
Zemlie Dokmana Juanceuicha
kod kuchu na ogradi uxa
za vodom
u Sitniku
u Poliu liuade u buxahu
kod Plocana kuchista
u bemluhu
za maminoucem
u bunluhu
u bunluhu na Dragom mestu
kod Gosicha
kod na poista Vise luga
na Drugom mestu Vise luga
Item bare liuade
Dokman 80, sin Dokmana 40, Paulu 38,
Dosenu 36, Jouana 34, Dimitru 20, Nikoli 18,
mali muski gla. 8, xenska 7
Zemlie Maksima Paulice
kod kuche na ogradi uxa
u Citluhu
u Perbasu
Maksimu Pauliei let 35, Sinova Dua, iedan
od 15 let, á drugi od 16 let male 3 muske
glaue, xensk. 6
Zemlie Cuie Basicha sasuom suaiom
kod kuche na ogradi
u Sitniku
u breziku
na berdu kod Josicha
kod Jasikoua Gaia
na ueliki nini kod na [...]
u dolu kod maha Doue Glauiche
Jenoucha potaka
u dolu kod lokaua
na berdu kod mlina
i bare kod mlina
u buzaku
206
60
10
3
333
100
70
10
70
80
10
40
10
8
10
12
4
9
453
80
50
70
200
6 [?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
12
10
6
13
Summa 150
Cuij godina let 60
Kuzmanu beratu let 40
Daki bratu let 40
Stipanu Sinu Cujnu let 30
Marku bratu Stipanom let 23
Todoru sinouachu Cuijnu 19
Sinu Dakinu Jouanu let 15
mali muski glaua 9
zenski glaue 13
Zemlie Maksima Bobicha
kod kuche na ogradi
u b[...]
za pochitelichom
kod klise
kod Deberloga luga
u Gaiem
Pod kucham Radoium
za barom
Marku Botichu lata 80, Sinu Markouu
Masimu leta 31, Sinu Masimouu Jouanu 18,
Sinu uoinu 16, Mnitru Sinu 14, xenski 4
Zemlie Jouaua Bobicha
kod kuche na ogradi
na Sitniku
kod kusicha [...]
na [...] romu Kachigetu
Vise Dragicheue kuche
kod Stanisina kuchischu
u parkosu
u bare pod kuisicha kuchom
Jouanu babichu leta 28, xenski glaua 4
Zemlie Petra Uzeocha
kod kuche na ogradi
na kuchistu pod Velebitom
u poliani Jasikouoi
na Nouakom kuchischu
u Parkahu
Nikoli Kouachu lata
Sinu Kouacheuu Petru
10
30
20
80
20
10
10
15
20
10
185
60
10
13
20
10
11
40
9
164
90
30
10
10
60
200
336
Milahu lata
mali muski glaua
zenski
Karl Kaser
20
3
7
Zemlie Stoiana Kirisicha
kod kuche na ogradi
kod Debeloga luga
kod Pocitelche
Stoianu Kirisichu lata
Ostoi bratu leta
Kuzman bratu leta
Damnauu bratu leta
Juri brata
Mali muski glaua
zenski
32
20
18
16
14
7
6
Zemlia Radosaua Kirisicha
kod Debeloga luga
Radosauu Kirisichu lata
Sinu Jouanu
16
mala muska glaua
1
zenski
3
Zemlie Gruiche Pauliche
kod kuche na ogradi
Grnichi Paulichi leta
Sinu Guuichinu Petru lata
Simi Sinu Guichinu lata
Sinu Radasu lata
mali muski
zenski
50
23
18
16
3
3
Zemlie Jure Dosenouicha
kod kuche na ogradi uxa
kod hauaceue kuche
u Sitniku
u Buxahu kod Jubuke
vise luga
Prasna kuchie na bari
u Doloui vise Vucihaua na stonu
u besaluku
u Derhosu
u Pocitelÿu bare
kod Radouanoe kucha bare
u otoki, vbare
Jure Dosenouich let 40 brat Stipan 30, luku 20,
mali muski 5 [...] 15 bratu Vissouoin 30
let xenska 5
90
40
6
136
Zemlie Radouana Desenouicha
kod kuche na ogradu uxa
na Sitniku
na medu sichu
na [...]
bare liuade
zaudem u Buxaku
pod planinom u glibay
za begouom glaliauom
kod munieusue potoka
kod Gruiciue kuche
Radouanu Dosenouich let 50, Simu Jouanu let 20,
Lazi 17, mali 2 xenska 6
13
35
130
30
15
20
15
12
14
12
10
15
9
6
9
167
200
20
20
20
6
10
3
2
2
6
290
Radouan Dosenouitsch hat von den hl. baron
Rambschissel auf all grundstukh Concessionsbrieff
auch von d. hl. Pater Messich
Zemlie Radosaua Vuksanouicha
kod kuche na ogradi uxa
u Drasina [...] kuchisuhe uxe
na selistu uxu
kod kipila uxa
u Drenohi Glauicha uxa
kod Vrilacha pod kraiem uxa
med Potochi uxa
na sitniku uxa
kod Debeloga bega uxa
na sitnoi bari uxa
Radoiu Star let
Sinu Radouanu let
muski glaua
xenski
50
30
4
5
Zemlie Janka Cialicha
kod kuche na ogradi uxa
pod bare suhom uxa
kod potroka u dolu uxa
na kriuoi luki uxa
u Tarnoui luku uxa
pod bukouom glauichom uxa
u Citluku uxa
u Sitniku uxa
Janka Calich star let
Petku let
bratu Jouanu
xenski
25
22
16
3
80
30
10
3
3
12
40
2
20
10
210
30
15
10
3
10
3
20
20
111
337
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Zemlie Radoie Rogicha
kod kuche na ogradi uxa
za likom uxa
let Star Radoie Rogich
Vukmanu brata latu
mali muski
xenski
200 [?]
10
210
35
34
1
5
Marko Rogich ÿ Milassin
kod kuche
u Peskossu
u Sitniku
Item po peskosu
Marko 60, Milassin brat 36, Syn Markom Ilie 16,
2 mala, xens. 7.
Zemlie Nikole Lasskouich
kod kuche na ogradi uxa
pod Cukouinu bardom uxa
u citluku kod furinu [...] uxa
kod Debeloga luga uxa
na Staromu kuchischu uxa
na Carnisnia uxa
na [...] luka uxa
Nikole Laskouichu lat
Junu Sinu Nikole let
Simi sinu Nikolinu leta
Xenki
70
40
60
15
10
30
30
255
70
22
20
8
Zemlie Dragicha
kod kuche na ogradi uxa
u chitluku uxa
Dragichu Laskouich lat
Miska sinu Dragichevu lat
Kostadinu sinu Dragichem lat
Malinu muski
xenski
Zemlie Mihata Cuturila
kod kuche na ogradi uxa
u Parkosu uxa
u Sitniku uxa
Star Mihat let
Sina Dua mala
xenske
40
2
3
711/2
60
40
200
3711/2
50
30
16
2
5
100
40
140
60
25
5
90
Zemlie Sime Kuisicha
kod kuche na ogradi uxa
u duai uxa
na berdu uxa
u Sitniku uxa
u citluku uxa
kod gaia [...] uxa
Star Simo Kuisich lat
Sinovi mali
xenski
5
6
40
Zemlia Vitora Pauliche
kod kuchie ua ogradi uxa
pod brezikom uxa
u cipoi bari uxa
u tauniu uxa
u Taunoui polianu uxa
u Sitniku uxa
u Ponkasu u suomu dolu uxa
na Pirouistu uxa
Velisau Paulichu Star let
sin Vitor star let
Ostoia star let
Sinouac luka Star latu
Muski glaua
xenski
70
30
26
4
6
Zemlie Tadie Nÿgouana
kod kuche na ogradi uxa
u Buxahu
kod Cnihuine
Tadia Nÿgouan let
bratu Juan
Toma brat
malÿ muski glau
xen.
Zemlie Ilie Nigouanu
kod kuche na ogradi uxa
u Buxaku kod luga
kod Plocu na Proloba
na bemluhu
kod Melinca
kod Potoka
bare liuade u Buxaku
za glauicom kod justa
30
35
27
4
4
80
30
20
10
50
10
200
40
52
6
3
3
13
6
10
261
20
30
100
50
180
95
57
15
15
26
15
10
6
338
na brodu kod Kulischa
kod Micline kuche u Selu
Ilia Nigouan let 60 bratiu Mihouilu let 40, Juan
Iliÿn sÿn 25, Nikole sÿn 20 Radiuoi sÿn
16 mala 1 xensko 14
Jouan Lubenouich
kod kuche
u Sitniku
na kuchischiu Vuksenina
za vodom
kod Simine kuche liuade
Jouan 25, xenskih 4
Vukadin Vitass
kod kuche na ograde
kod pochitelische uxe
pod pochiteliom u bare
Karl Kaser
5
25
309
20
20
6
3
3
Sa 62
70
10
6
u Chitluku
kod mlina na kuchi
u Sitniku uxe
u gaiu brezouu
u uedossicheu
u Breziku
u Gaiu Orniakouu
za vodom
kod Carke bare
xute bare u uedossichiu
u Poskossu uxa
Vukadin let
Milak
Radiuoi
Milin
Luka
Stipan
malik
xenskih
70
65
30
28
18
16
7
9
5
10
60
10
30
30
80
40
8
15
40
414
339
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Conscriptio Terrenorum et hominum der wallachen aus Pochitegl, welche der Haubtmanschafft Ribnik gehörig
vndt alda incorporirt seyn.
Porkulab Vuchich Vitassowitsch hat in 7. öhrtern
407
3
5
7
15
Kness Juan Radoschewitsch aliter Torteullia hat von dern
vorig löbl. Commission die Confirmations-decreta, vndt
bestehet sein grundstuckh in 12. öhrtern mit strikh
460
5
5
11
21
Boxo Bobitsch hat in 6 öhrtern
131
2
4
1
7
Vukassin Bobitsch hat in 4 öhrtern
240
3
6
3
12
Vule Radassowitsch hat in 5. öhrtern
185
2
3
5
10
Jouicza Vitassowitsch hat in 2. öhrtern
110
2
-
3
5
Illia Serdijch hat in 9 öhrtern
210
2
2
5
9
Millin Gliuboiewitsch hat ein Concessionsbrieff mit seinen
gebrüdern auf sein grundstuckh von damahls gewesten Com. Seel. Hl.
Pater Messich vndt bestehet sein grundstuckh in 6 öhrtern
460
5
6
4
15
Bogdan Gliuboiewitsch hat in 5. öhrtern
400
4
6
8
18
Vukassin Terkullia hat in 4. ohrtern
232
2
3
2
7
Peter Paulicza hat in 4. öhrtern
120
1
3
2
6
Vukossau Butschia hat in 6. öhrtern
100
1
1
5
7
Nikola Vitasowitsch hat in 6. öhrtern
300
7
4
12
23
Zauisza Mischewitsch hat in 7. öhrtern
169
4
-
3
7
Mihailo Juantschewitsch hat in 9. öhrtern
240
3
3
4
10
Jouan Iwantschewitsch in 9 öhrtern
370
4
6
10
20
Saua Chiuturilo in 4 öhrtern
333
3
6
4
13
Dokman Juantschewitsch in 13. öhrtern
453
7
8
7
22
Maxim Paulicza in 3 öhrtern
200
3
3
6
12
Cuio Bassitsch mit allen seinen gebrüdern hat in 12. öhrtern
150
7
9
13
29
Maxim Bobitsch hat in 8. öhrtern
185
4
4
4
12
Jouan Bobitsch hat in 8 öhrtern
164
1
-
4
5
340
Karl Kaser
Petar Vzelacz in 5. öhrtern
200
3
3
7
13
Stoian Kuglssitsch in 3. öhrtern
136
4
8
6
18
13
2
1
3
6
Grnicza Paulicza hat in allen
130
4
3
3
10
Georg Doszenowitsch in 12 öhrtern
167
3
5
5
13
Radouan Dosenowitsch hat von dem Hl. baron Rämbschissl auf alle
grundstückh ein Concessionsbrieff auch v. dem Hl. Pu. Messitsch seel.
vndt bestehet es im 10. ohrtern mit strikh
290
3
2
6
11
Radossau Vuukssanowitsch in 19. öhrtern
210
2
4
5
11
Janko Chiatitsch oder Mertich hat in 8. öhrtern
111
3
-
3
6
Radoe Rogitsch in 2. öhrtern
210
2
1
5
8
3711/2
3
2
7
12
Nicola Laskowitsch hat in 7. öhrtern
255
3
-
8
11
Dragitsch Laskowitsch hat in 2 öhrtern
140
3
2
5
10
Mihat Chiuturilo in 3 öhrtern
90
1
2
3
6
Simo Kuglssitsch in 6 öhrtern
200
1
5
6
12
Victor Paulicza in 8 öhrtern
261
4
4
6
14
Tadia Ciegouan wallach hat aber sein grundstuckh vnder
den Croathen zu Ribnik krafft Conces: brief v. d. lobl. Con.
180
3
4
4
11
Illia Ciegouan auch sein grundstuckh zu Ribnik betreffend
in 12 öhrtern mit vndt krafft Conces: brieff wie obige
309
5
1
14
20
62
1
-
4
5
414
6
7
9
22
7
60
64
7
71
63
13
96
123
27
227
250
131
141
232
504
Radossau Kuglssitsch
Marko Rogitsch mit seinem brueder Milassin haben in 4. öhrtern
Jouan Lubenowitsch in 5. öhrtern
Vukadin Vitass in 14. öhrtern
341
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Conscriptio terrenorum et hominum in Medak der wallachen
Conscriptio terrenorum et hominum in Medak der wallachen
[Izvor: Arhiv Hrvatske, Spisi Like i Krbave, kut. 4]
Haubtmann Catholisch von Ottotschatz gebürtig
Philipus Bogdanitsch in allen
Portculab Vukadin Liustina hat ein patent vndt Conces:
brieff v. Hl. baron u. Oberburg hat in allen
fendrich Radassin Suhnieitsch hat in 8. öhrtern
Mergien Chialitsch in 12. öhrtern
Mitar Panowitsch in 11. öhrtern
Mihat Mucfail hat in 3. öhrtern
Vuk Zagoracz in 4 öhrtern
Marko Lesskouacz hat in 3. öhrtern
Jouan Skoritsch in 11 öhrtern
Kusman Glumacz in 7 öhrtern
Vasigl Vgarak in 8 öhrtern
Vrosz Maudusz hat in 24 öhrtern
Er hat auf ein früheres vnd diesen grundtstuckh ein
Concessionsbrief. v. hl. bn v. Oberburg
Dragossau Lepossanin auf 15 öhrtern
Nihola Vlaissuitsch hat in 9 öhrtern
Paul Raditsch in 14 öhrtern
Todor Terbuhowitsch in 9 öhrtern
Mitar Soberchina in 10. öhrtern
Saua Raditsch in 15 öhrtern
Stoian Jouitschitsch hat in 13. öhrtern
Nikola Terbuchowitsch in 11 öhrtern
Antona Medtschanin in 13 öhrtern
Vujassin Zernokrak in 13 öhrtern
Radota Furlitsch in 9 öhrtern
Radouan Medtschanin in 3 ohrtern
Boxo Kouatschewitsch in 10 öhrtern
Lazo Vzelacz hat in 12 öhrtern
Vukadin Vuletich in 7. öhrtern
Jouan Vuletich in 5. öhrtern
Juanko Kalinitsch in 12 öhrtern
Vule Prakitschitsch in 10 öhrtern
520
1
1
2
700
755
230
215
285
230
150
295
220
295
475
3
5
2
2
1
1
2
5
2
1
6
7
19
6
3
9
8
8
8
3
6
6
10
24
8
5
10
9
10
13
5
7
12
585
370
595
315
170
335
306
260
350
260
185
30
170
550
130
100
280
265
10
5
6
3
2
3
5
3
7
2
4
1
2
4
2
1
1
1
24
15
19
5
11
7
13
13
17
13
8
4
4
7
7
5
7
5
34
20
25
8
13
10
18
16
24
15
12
5
6
11
9
6
8
6
342
Karl Kaser
Vugin Koraitsch in 11 öhrtern
Radoie Samotok in 4 öhrtern
Nikolau Guosditsch in 6 öhrtern
Mihailo Vzelacz in 11 öhrtern
Mia Startschewitsch in 5 öhrtern
Boxo Didulicza hat in 14. öhrtern
Vassigl Terbuh in 4 öhrtern
Nikolla Klentowitsch in 5 öhrtern
Guozden Zagoracz in 5 öhrtern
Radoicza Dragitschiwitsch in 2 öhrtern
Illia Bruitsch in 13 öhrtern
Juro Tarbuk in 7 öhrtern
Marin Vlahinitsch in 8 öhrtern
Mitar Glumacz in 12 öhrtern
Pericza Dossenowitsch in 10 öhrtern
Vuchen Raditsch in 9. öhrtern
Radiuoi Vzelacz in 7 öhrtern
Radoicza Zernokrak in 11 öhrtern
Luka Sukniaitsch in 7. öhrtern
Mileta Bruitsch in 5. öhrtern
Marko Marunitsch in 13. öhrtern
Vuchko Vukotin in 8 öhrtern
Radass Chokessa in 11 örthern
Marko Jurassowitschin 8 öhrtern
Sekula Lontscharewitsch in 11 öhrtern
Thoma Lontscharewitsch in 5 öhrtern
Radossau Marunitsch in 11 öhrtern
Cuijo Radinowitsch hat in 9. öhrtern
Lazo Kalinitsch in 14. öhrtern
Stanissa Dragnitsch in 2 öhrtern
Kness Petar Acketisch in 13. öhrtern
Suue Acketitsch in 15 öhrtern
Paul Vzelacz in allen
Illia Possernia hat in 4. öhrtern ist vacant
Radoicza Vratschar hat in 3 öhrtern
Vallachisch bischoff neben d. gemauerten Haus zu medackh,
sonsten kulla Kosliczina genant aber beÿsammen das
grundstuckh bestehet in grossen strikh
Radass Stranina in 2 öhrtern
Jakssa Hrubitsch in 9 öhrten
Marko Liustina in 5 öhrtern
Dobrossau Zagoracz in 5 öhrtern
180
64
160
320
140
180
90
280
110
200
495
215
330
330
385
360
450
435
145
250
530
240
200
110
195
90
375
190
425
100
320
250
40
45
250
3
2
1
5
2
1
2
5
1
2
4
1
3
2
2
3
1
3
2
1
3
2
1
1
3
1
2
4
2
1
2
5
1
1
4
6
8
6
16
7
6
5
18
3
10
13
4
10
2
10
9
7
10
5
5
4
8
7
6
7
5
5
11
12
4
12
6
1
3
18
9
10
7
21
9
7
7
23
4
12
17
5
13
4
12
12
8
13
7
6
7
10
8
7
10
6
7
15
14
5
14
11
2
4
22
70
-
-
-
90
100
170
180
1
3
1
2
6
11
6
4
7
14
7
6
743
sind aber
1160[!]
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
343
Popisana Zemlia y Puskari u Pazarischih
Popis na Zemlia y Puskari u Pazarischih Leta 1712
Plouan Pazariski Gdin: Pop Jurai Smolchik, ima zemlie
Pouanske uza
18
Item u Pazarischih
12
Item u Vagancu i Metli
5
Item u Zitniku
5
Item u Brizah
12
Ao Glusbe pod kuciom
6
12
u Brizah
70
od let 56 Sinouacz Jurai 17 mali 7 zenskoga
2
1. Pork: Millos Starcheuich ima zemlie
pod kuchiom uza
Item u Vagancu i pod metlom
Item u Zitniku
Item u Brizah
Item u Pocasbine Sue
od let 56. Sini Jakou, 20 mali i zenskoga
2. Luka Rukavina ima zemlie pod kuchiom
Item ibidem
ibidem
Item u Pazarischah
Item Pocasbine
Item u Vagancch i pod metlom
Item u Zitniku
Item u Brizah
od let 86. Sini Anton 30, Jura 28. Mihomil 26,
Marko 24 Nikola 23, Mate 21, Juan 20,
Sin Antonou Luka 16 malik 12, zenskoga
3. Zasta: Mede Tecklanovich ima zemlie
pod kuchiom uza
Item Pazarishah Doli
Item u Brizah
Item u Zitnik
Item Vagancu i Metla
od let, 40 Sinovaz Juan 17, mala 6 zenskoga
541/2
50
50
11
31/2
168
5
73
73
146
48
15
20
20
44
296
22
154
36
36
15
15
u 256
3
4. Sudacz Martin Butoracz ima zemlie
pod kuchiom uza
Item Pod glauicom Alexinom
Item u Brizah
Item u Pazarischah
Item u Brizah opet
Item u Zitniku
Item trud bana
od let 70 Sini Pauol, 26, Petar 25. Nicola,
20. Stipan 16, mala, 4. zenskoga
5. Juan Bacit ima zemlie pod kuciom uza
Item u Katinouacu
Item u Pazariscih
Item u Zitniku
od let, 43. Otach Juan, 90. Brat Juanou Duam,
30. Juanov Sin Nicola, 19. Duimou Sin
Simun, 16. mala 9, zenskoga
6. Nicola Rukavina ima zemlie pod kuchiom uza
Item u Pazariscih
Item kod Otesa
Item u Kalinouachi
od let 22 brat Jure 20, Petar 19. zenskoga
7. Jure Gabrich ima zemlie pod kuchiom uza
Item u Dunieuchu
Item u Malom zitniku
Item umetlikom zitniku
Item u Brizah
Item u Vaganczu i kod metle
od let 60 Sini Jakou, 30. Gerga i Marko
blizanchi, 17. mala, 2. zenskoga
8. Mate Ticak ima zemlie pod kuziom uza
Item u Zitniku
od let 40 Sini, Jure, 17. Juan 16. mala 4. zen:
181/2
37
271/2
18
17
5
18
110
4
70
18
18
7
113
6
18
12
18
18
66
4
9
18
9
5
6
5
52
5
26
21/2
28
6
344
9. Juan Starzeuich ima zemlie pod kuchiom uza
Item kod Kossom
Item u Pazarischih
Item u Brizah
Item u Zitniku
Item u Vaganchih
od let, 25. Bratia Mate 23. Vid, 16. zenskoga
Karl Kaser
37
18
12
12
5
5
89
3
10. Nicola Liubicz ima zemlie pod kuchiom uza
Item u Vranouinah
Item iza otesa
Item Pod glauicom Alexinom
Item u Dubrani
Item u Zitniku
Item u klancu kod Brikue
Item u Vaganczu
Item u poliu kod klostra
12
18
22
9
20
15
9
8
41/2
97
od let. 78. Sin, Duam, 30 Martio, 28. malih 7. zens: 6
11. Petar Zupan ima zemlie pod kuchiom uza
od let, 48. brat Starÿ Jakou 50; Sin Jakoulien
Stipan 20 mala, 2. zenskoga
90
5
12. Marko Abramouicz ima zemlie pod kuchiom uza 18
Item kod uedroga Polia
5
27
od let 30 mala 3 zenskoga
4
13. Jakou Basiceuich ima zemlie pod kuchiom uza 1121/2
od let, 65. Sini Simun, 22. Mihouil, 20. Osip,
16. mala. 4. zenskoga
6
i ostala Sve
od let 50 Sin Mito 18 zenskoga
19. Marko Balanouich ima zemlie i uza pod kuchiom 45
Item u Pazarischih
8
Item u Vaganczu
5
Item u Brizah
12
Item u Zitniku
5
75
od let, 45. brat Juan 40 Sin Markou Illia 16,
mala 5 zenskoga
6
20 Juan Kuchan ima zemlie pod kuchiom
Item u Pazarischih
Item u Klanchu
Item u Zitniku
od let, 70. Sin Nicola, 26. mala 3. zenskog:
21. Nicola Millinkouich ima zemlie pod z.
Item upoliu na Kladi
Item u Pazarisyh
Item u Brizah
Item u Vagancu
od let, 30 brat Andria, 18. mala, 4. zenskog.
22. Juan Millinkouicz ima zemlie pod kucziom
Item upoliu na kladi
Item u Pazarischih
Item u Brizah
Item u Vaganczu
od let, 70. Sini Dura 27. Petar 23. mala, 2. zens:
14. Matesa Gobcheuich ima zemlie pod kuchiom
uza Suega Skupa
od let, 70. Sini Luka, 26. Jure 20. mala 3. zen:
45
3
15. Gergo Gobcheuich ima Sue zemlie uza
od let, 68. Sini Paual, 20 Petar, 16. mala 2. zens:
45
5
23. Juras Duich ima zemlie pod kuchiom uza
Item kod otesa
Item u Pazarisca
Item u Prizah
Item u Zitnik
Item u Vaganczu
16. Vid Gobchenich ima Sue zemlie uza
od let, 40. Sini Mate, 18. Tome 16 mali 1 zens:
45
4
od let, 60. Sini Paue 23, Bozo 20 Marko 16,
Sinovacz Juan 35, malo 1 zenskoga
17. Franko Blessich imo zemlie pod kuchiom uza
22
ibidem
18
od let 30, otasz Juan 70, Suriak Andre 18 mala 4 zens: 4
24. Petar Suknaich ima zemlie pod kuciom
Item u Dunieucu
Item u Pazarischih
Item u Vagancu
Item pod Metlom
18. Tome Beuisich ima zemlie pod kuchiom
45
6
50
12
50
8
120
4
27 1/2
55
18
18
71/2
125
4
27 1/2
55
18
18
71/2
125
5
18
18
10
10
4
5
57
10
36
36
10
5
5
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Item u Zitniku
Item u Brizah
10
10
152
od let, 30. brat Stary Jurisa, 40. Sinouacz Sime 16,
mali 9. zenskoga
13
25. Mate Magdich ima zemlie pod kuchiom uza
Item kod otesnice vode
Item upoliu
Item u Pazariscah doli
Item u Vagancu i Metli
Item u Zitniku
Item u Brizah
8
6
52 1/2
12
5
5
12
100
od let 50 Sini Nicola 20. Marko 16, Suriak Vulle 30,
mala 7, zensk:
7
26. Anton Balenouich ima zemlie pod kuchiom
Item u Pazarischah
Item u Zitniku
Item u Brizah
Item u Vaganczu i Metli
180
12
10
24
10
Sa 236
od let, 40. Bratia Frane Starÿ brat 50. Paue 38.
Marko 36. Miho 34. Nicola, 32. Juan, 30. Illia, 28.
Sinovacz Stoian, 20. Franin sin Jure, 16. Markou
Sin Simun 16. mala 20, zenskoga
23
27. Gergo Ziukouich ima suie zemlie skupa uza
od let, 30. malo, 3. zenskoga
23
3
28. Gergo Jerbich ima sve zemlie skupa uza
od let, 30 malo 5 zenskoga
23
3
29. Jure Filkouicz ima zemlie pod kuciom uza
Item kod vode otesine
Item u poliu
Item u pazariscah
Item u vagancu i Metli
Item u Zitniku
Item u Brizah
4
3
od let, 36. Sinovacz Marko, 16. mala 4, zens:
30. Nicola Balenouicz ima zemlie pod kuciom
Item u Zitniku
211/2
6
21/2
21/2
6
44
5
od let 50 Sini Gergo 25. Marko, 20. mala 6. zens:
45
45
–
6
31. Marko Stoiauich ima zemlie pod kuchiom uza
45
345
Item u poliu
Item u Zitniku
45
5
95
od let, 80. Sini Miho, 30. Juan 28. malih 6, zenskoga 8
32. Petar Mikes, ima sue zemlie skupa uza
od let 70, Sini Duam 30 Juan 20 mala 3 zenskoga
33. Jakou Snarich ima zemlie pod kuciom
Item u poliu
Item u Zitniku
Item u Brizah
Item u Vagancu i Metli
Item u Pazariscah
od let, 38. Bratia Marko, 30. Luka, 28. mala 9,
zenskoga
34. Juan Butorach ima zemlie pod kuciom z.
Item u poliu
Item u Zitniku
Item u Vaganczu
od let, 30. bratia Matÿ, 20. mali, 5. zenskog.
35. Jure Lutich ima zemlie pod kuciom
Item u poliu
Item u Pazarischah
Item pod Metlom vagancu
Item u Zitniku
Item u Brizah
od let, 32 bratia Nicola, 30. Mihat, 25. Vid 20,
Jurin Sin Mate, 17. mala, 4. zenskoga
36. Marko Butoracz ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu
Item u Zitniku
Item u Brizah
od let 43. Sini, Bozo, 20. mala. 2. zenskog:
45
4
8
221/2
5
12
5
12
64
13
18
18
18
18
72
5
36
36
24
10
10
24
140
12
9
9
41/2
9
31
6
37. Miho Pauletich ima zemlie pod kuchiom uza
Item upoliu
Item u Brizah i Zitniku
Item kod Mlina otascice
45
18
27
10
100
od let, 40 Sin Nicola, 20. Jure 18. mala, 6. zenskoga 4
38. Jure Fomach ima zemlie pod Kuchiom z.
221/2
346
od let. 36, mala, 3. zenskoga
39. Marko Vlakouicz ima zemlie pod kuciom
Item u Vranouinah
Item Bare
od let 50. Sini Matko, 20. Sinovacz Antona,
malih 1, zenskoga
40. Andriach Fuksich ima zemlie pod kuchiom
Item u Dubraui
od let 40, mala 4, zenskoga
41. Rade Suknaich ima zemlie pod kuchiom uza
Item u poliu
od let, 40. mali. 1. zenskoga
42. Martin Sikich ima zemlie pod kuciom uza
Item u Vaganczu
Item kod vode otiscice
Item kod otesa
Item u Brizah
od let, 30 Bratia Juan, 26. Marko, 20. Stipan 16
mala 4 zenskoga
43. Loure Sikich ima zemlie pod kuchiom z.
Item u Vaganczu
Item kod vode oteschice
Item kod otesa
Item u Brizah
Karl Kaser
5
18
24
3
45
5
60
15
75
2
30
20
50
3
15
21/2
18
9
16
60
4
od let 40. otach Matÿ, 80. mala 3. zenskog.
15
21/2
18
9
6
50
4
44. Stipan Duich ima zemlie pod kuciom u sue
od let 50 Sin Mate 20 mala 3. zenskoga
64
4
128
45. Nicola Duich ima sue zemlie pod sobom
od let 40., Sinovi, Mitat, 23. Olip, 20. mala 4 zenskoga 9
46. Nicola Kerbauacz ima zemlie pod kuciom
Item Pod otesom
Item Pod Vranovinom
Item Vaganach i Zitnik
od let, 40. Sin, 17. mali. 1. zenskoga
20
10
20
5
55
4
47. Juan Kerbauach ima zemlie pod kuchiom
20
Item Pod Vagancem
Item u Poliu
Item u Brizah
od let 25. Brat Jakou, 16. mala, 4. zenskog:
48. Paue Pauletich ima zemlie pod kuciom
Item u poliu
Item Vaganczu
od let, 36. mala, 5. zenskoga
49. Juan Pauletich ima zemlie pod kucziom
Item u poliu
Item zitnik i Brizah
od let, 35. mala 2. zenskoga
50. Blas Illÿch ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu
Item Vaganczu
od let, 36. zenskoga
51. Luka Marinach ima zemlie pod kuchiom
Item ibidem
ibidem
Item u Pazarischak
Item u Brizah
Item Vaganacz i Zitnik
od let 53. Sini Ilia 20. Simun 17. mala 3, zenskoga
10
20
4
u 54
4
10
20
10
40
4
15
20
10
45
3
71/2
10
4
21
3
9
9
9
6
6
5
44
4
52. Marko Starcheuich ima zemlie pod kuciom
Item u poliu Pazariskom
Item Kalinouachi
Item u Brizah
Item Zitnik
6
40
27
12
10
Zu 95
od let 50 Sini Antona 20. Stipan 18. mala 2. zenskoga 6
53. Vichko Leuar ima zemlie pod kuciom
Item kod otesa
Item u Brizah
Item u gori kercza
Item opet u brizah
Item u zitniku
Item Pod metlom i Vaganczu
u Kerzu kod Tisouza
12
18
18
181/2
12
5
15
10
103
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
od let 50 Sini Bule 26. Petar 20. Netiak Andrij 30. mala,
3 zenskoga
13
54. Millos Butoracz ima zemlie Z.
Item Pazarischah Doli
Item u Brigu
Item Vaganacz i Metla
Item u Brijah
item u Zitniku
18
27
9
5
16
15
90
3
od let 30. mala 5, zenskoga
Nr. 55 fehlt
beigelegter Zettel:
Popisani Pres zemliaki iz Mogorichia
1. Janko Konchar [: dosalie iz kotara ivr ima let 12:]
od let 50 malo. 2. zenskoga
2. Todor Stÿn [: Starÿ Vlah od Pochetka:] od let,
60 mali. 1. zenskoga
56. Mate Bachich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Alexine glauice
Item na Rudinah
Item u Duoraui
Item u Brizah
Item u Vranouinah
Item Vaganach
Item u Zitniku
od let, 25. brat Juka 20 mala, 3. zenskoga
3
1
18
27
18
19
18
18
71/2
71/2
132
6
57. Juan Vuckouich ima sue zemlie uza
od let, 40. mala, 2. zenskoga
23
4
58. Stipan Kermpotich ima zemlie pod kuchiom
Item kod otesa
Item u Brizah
Item Vaganacz i Metla
Item Zitnik
Item u Kalinoncu
Item u Pariu
od let 50. Sin Jure, 30. malih, 5. zenskoga
30
9
12
5
5
19
16
87
3
59. Stipan Samolcich ima zemlie pod kuchiom
Item u Zitniku
Item Pazariscah
Item Vagancu i Metli
Item u Brizah
9
5
6
10
6
Item u Poliu
od let 31. brat Jure 17 zenskoga
60. Mate Ruzich ima zemlie pod kuchiom
Item u Polu
Item Vaganczu
od let, 36. mali 1. zenskoga
61. Marko zupan, ima zemlie pod kuchiom uza
Item u poliu Pazariskom
Item u Brizah
Item u Zitniku
Item Vaganacz i Metla
Item u gori Cernoi
od let, 60. Sini Luka, 30. Juan, 25. Duam, 20.
mala 9 zenskoga
62. Mata Jouanouich ima zemlie pod ze.
Item kod otesa okolo
Item u poliu
Item Zitnik
Item u Brizah
Item Metla i Vaganecz
Item Vranouinah
Item ugori
od let, 58. Sini Mihat, 28. Martin, 26. Gergo,
23. Illij, 17. mala, 4, zenskoga
63. Martin Kerpan ima zemlie pod kuchiom
Item u Zitnik i Metla
Item ubrizah
od let, 18. mala 2. zenskoga
64. Petar Hodak ima zemlie u sue skupa uza
od let, 50. mala, 3. zenskoga
347
9
45
5
20
20
5
45
6
6
80
18
71/2
71/2
27
145
5
18
18
18
71/2
16
5
18
18
118
10
68
10
12
90
3
571/2
5
65. Matÿ Kalÿan ima zemlie pod kuciom ze
Item u skuadri
47
10
57
od let, 60. Sini Jura, 30. Nicola 18 mala 3. zenskoga 5
66. Andrij Voinich ima zemlie pod kuciom
Item u Zitniku
od let, 30. mala, 4. zenskoga
40
5
45
4
348
67. Paual Starceuich ima zemlie ze
Item u Luchi
Item u Kalinouaci
Item u poliu
Item u brizah
Item Vaganacz i Metla
Item Zitnik
od let, 30. brat Miho, 26. mali 6. zenskoga
68. Nicola Lulich ima zemlie pod kuciom
Item u Dunieuczu
Item u Zitniku
Item okolo Vaganicza
od let, 50. bratia Ilia, 36. Juan, 30. Martin 26.
Barija, 20, Juanu, 16. malih. 6. zenskoga
69. Juan Smolchich ima zemlie ze
Item okolo Vaganicza
Item u poliu
Item Dunieucu
Item u brizah
Karl Kaser
18
18
40
30
25
50
15
196
6
70
80
10
45
205
10
od let, 45. mala, 5. zenskoga
18
20
12
12
4
66
5
70. Paue Pechina ima sue zemlie skupa uza
od let, 15. mala 3. zenskoga
23
3
71. Mihat Brusich ima zemlie pod ze
Item Pazarischih
Item u Brizah
Item u Zitniku
od let, 50. mala 3. zenskoga
72. Martin Duich ima zemlie ze
Item u Brizah
Item u Zitniku
Item Vagancu
od let 60. sini Marko, 30. Paulu, 25. Duiam,
20. malih, 5. zensko.
73. Matÿ Hodak ima zemlie pod kuciom
Item u Brizah
od let, 60. sini Paual, 30. Marko. 20 Petar 18.
Toma 16 mali, 1. zensko
22 1/2
6
6
5
39
4
18
39
15
5
77
8
15
30
45
5
74. Juan Simich ima zemlie ze
Item u Kercu
od let, 30. mala 3. zenskoga
75. Petar Muhar ima zemlie pod kuchiom
Item u Kerchu
ibidem
od let, 36, mala 3. zensk.
76. Luka Kalajeuich ima zemlie pod kuciom
Item u poliu Pazariskom
Item kod Kucia
Item Vaganach i u Metlj
Item ugori Kerceuine
od let, 36. mala, 2. zenskoga
77. Vuchen Smolchih ima zemlie ze
Item u Zitniku i Metli
Item u Dunieuchu
Item u Poliu Pazariskom
Item Vaganczu
od let, 50. Sini Stipan 25. Antona, 20. Mate,
18. zenskoga
78. Mate Komadina ima zemlie pod ku: ze
Item u Poliu
Item pod Vranouinom
Item u Prizah
Item Vaganacz
Item u Zitniku
od let, 50. sin Juan 20. mala, 2. zensk
79. Mate Pauletich ima zemlie pod sobom ze
Item u Dunieuczu
Item u Poliu
Item u Zitniku
Item ubrizah
Item u polia primaku
7
16
23
3
10
10
3
23
2
9
6
9
14
9
47
5
9
6
9
16
6
46
1
9
9
6
6
5
5
40 u
3
9
9
9
od let 30 brat Filip, 16. mali. 1. zensk.
21/2
10
19
58
7
80. Juan Duich ima zemlie pod kuciom uza
Item pod otejom
item u Brizah
20
27
12
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Item Vaganacz i Metla
Item Zitnik
Item opet u Brizah
od let. 36 mala 1. zenskog.
81. Stipan Herhor ima zemlie pod sobom
Item ibidem
od let, 30 brat Starÿ Simun, 40. mala 6, zenskoga
82. Marko Voinich ima zemlie sue skupa
od let, 60. Sini Jure 25, Juan 20. Paue 16.
mala 2, zenskoga
83. Nicola Kermpotich ima zemlie pod kuciom
Item u planah u Tisoucu
Item u Zitniku
Item u Brizah
od let, 20. zenskoga
84. Nicola Starceuich ima zemlie pod kuciom uza
Item u Poliu Pazariskom
Item u zitniku
od let, 40 Sini Andria, 20. Duam 18 mala 1. zen:
85. Stipan Lulich ima zemlie pod kuciom
Item kod obroucica
Item u Dunieuczu
od let, 36. mala 2 zenskoga
86. Vuce Biskupouich ima zemlie z
Item u Zitniku
od let, 50, Sini Matÿ 28, Nicola 24, Duam 16,
mali 1 xenskoga
87. Grubisa Miletich ima zemlie z.
Item u Zitniku
od let 49. Sini Miho 23 Otip 20. mala, 5. zens:
88. Marko Kuppchih ima zemlie pod kuciom
Item u Brizah
Item u Zitnik
Item u Planah
15
5
9
88
5
20
25
45
6
90
4
100
20
7
8
135
2
12
73
5
–
4
15
15
15
45
5
od let, 36. sin Boxo 18, malih 6 zenskoga
349
3
89. Nicola Jurichih ima zemlie pod kuciom
od let, 30 mala 3. zenskoga
23
3
90. Stisan Jurchih ima zemlie pod kuchiom
Item u planah
od let, 46. mala, 4. zenskoga
30
15
4
91. Matesa Jurchih ima zemlie pod kuchiom uza
Item u plani
30
15
45
5
od let, 80. Sin Jura, 30. mali, 1. zens:
92. Duam Milinkouich ima zemlie pod kuchiom
Item u brizah
Item u Zitniku
Item barah
Item Vaganczu
od let, 80. Sini Mate, 21. Andria 16. zens.:
93. Nicola Milinkouich ima zemlie pod kuchiom
Item u Brzah
Item upoliu Pazariskome
30
12
14
19
15
80
3
od let, 45. mala, 3. zenskoga
23
9
15
38
3
94. Frane Vlahouich ima zemlie s bratom Markom
Vlahouichem kako sgora
od let 38, sin Jure 17, Matÿ, 16. mala 3 zens.
38
4
95. Miho Vlahouich ima sue zemlie uza
od let 40 mala 1 zenskoga
221/2
5
85
48
133
96. Janko Hudunuich ima sue zemlie uza
od let 26 mala 2, zenskoga
221/2
3
9
97. Vid Pechinich ima zemlie pod ze
od let 26 brat starÿ Petar 30, mali 1 zens.
75
6
98. Mate Balenouicz ima pod kuchiom uza
Item u Pazarischah
Item uzitnik
45
25
25
95
57
3
–
4
93
18
5
18
134
od let, 32. bratia Miho, 29. Stipe, 28. mala, 6.
zenskoga
6
100
99. Mate Rogich ima sue zemlie uza
od let 70, sin Antona, 32. Blagoie 16 mala 5, zenskoga
4
350
Karl Kaser
100. Vdbua Popoinoga Marko Peunex ima Stanax sue
zemlie u sue skupa uza pod kuchiom
45
mala, 3. zenskoga ios
2
101. Jure Muhar ima sue zemlie pod kuchiom
od let, 46. sini Jakou, 16. mali 7 zens:
45
2
102. Ilia Tomich ima zemlie pod kuchiom uza
Item kod otesa
Item pod vranouinom
Item vagancu i metla
Item brizah
Item zitnik
30
5
25
5
18
7
90
7
od let 21. mala 3 zenskoga
Popisani Peszemliachi u Pazarisca.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stipan Buitkouich od let, 30. mali, 1. zens: 2
Juan Dragsich od let, 20. malo, 1. zens: 5
Jura Lenar od let, 70. mala, 2. zens: 2
Simun Marinchiz od 25. male, 2. zen: 2
Javna Jarnichich od let 25. mala, 2. zens: 2
Ferenach Potahar od let 20. brat stary Juan 25,
male 2 zenskoga 4
7. Petar Brencik od let, 20. mala, 5. zen: 2
8. Nicola Zagar od let, 46. mala 2. zens: 1
9. Blas Zagar od let, 30. mali, 1. zens: 2
10. Matiach Malinar od let, 21. nihil amptuel
11. Gergo Hernatin od let, 60. sini Mate, 27. Luka 25.
Gergo, 20. Miho, 17. mali, 1. zenskoga 6. i oni su
kupili zemlie od Martina Butorca uza – 9 i od
Suega
[...]gora uza – 23
12. Anton Juasouich od let, 20 zens: 1
13. Mate Vidulin od let, 40. sini Luka, 20. Gergo 18.
Jure 16. zenskoga [...] 5
14. Petar Stimach kupitce zemlie od Gaspara Cacica
uza – 9 i kupilie od Gerge Paulaticha uza – 7 od let,
50. sin Petar 18 zenskoga [...] 8
15. Frane Cekich, od let 20. zenskoga [...] 2
16. Juan Franich od let 28. mala 3 zens: 4
17. Paual Kerpanouich od let, 30. mala 3. zens: 2
18. Mate Malieuach od let, 33. mali. 1. zens: 4
19. Stepan Naglich od let 40 sin Mate, 20 Petar, 17.
malo, 2. zensko [...] 4
20. Gerga Gerbach od let, 30. mala, 3. zensko: 1
21. Stipan Kocian od let, 30. mala, 2. zens 1
22. Mate Golich od let 50. sini Petar, 24. Martin 18.
mala, 1. zens. .. 3
23. Petar Radetich od let, 30 zenskoga .. 4
24. Gergo Busia od let 30. mala 4 zenskoga [...] 3
25. Jura Stauflin od let, 36 brat starÿ Petar, 50. mala 2
zenskoga [...] 6
26. Juan Marincich od let, 50. Sin Vichko, 16. mali 1.
zenksoga [...] 4
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
351
Popisana zemlia y Puskari u Mogorichiu
Popisana zemlia y Puskari u Mogorichiu
1. Por. R. Stipan Koricha ima zemlie pod kuchiom 130
Item u Gaiu Ilijcha
70
Item u Buliu Celina
50
Item kod gaia Jasikoua
25
Item kod Broda Cipoga
25
Item u planini Liuade
22
Item Pocasbeina hact a bullu tog riu d un lattulo
12
334
od let 40. brat starÿ Radiuoi, 80. Stipanoui
Sini Nicola, 16. malih, 5. zenskoga
8
2. Knes Bogdan Radakouich ima zemlie pod kuchiom 130
Item kod Biliga Ilijna
50
Item u Buluku
50
Item kod Biliega Vukachinoua
50
Item kod Kemeniche Ilijne
20
Item Pocasbina
20
Item u planini Liuade
20
340
od let, 60. sini Dragoie, 40. Pop Jouan, 25.
Nicola, 20. sin Dragoieu Stoian, 16. mala,
2. zenskoga
8
3. Jouan Ferkich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Strasbeniche
Item u Buliuku
Item kod Miedie Medachke
Item kod Jadosta
Item kod Medie Orloue
Item u planini Liuade
Item u planini u Bainouchu
od let, 40. stari brati Radivoi, 60. Radan, 50.
Radosau, 48. Rada, 43. mala, 5. zenskoga
4. Millin Zoden ime zemlie pod kuchiom
Item kod Roinoucha
Item u Buliuku
Item kod Miedie Meduchke
Item u Jadochu
30
30
10
30
10
10
7
12
139
10
30
30
10
30
10
Item kod Orloue Miedie
Item u planine Liuade
od let, 60. bratia Juan, 40. Rade, 30, Milinou Sin,
Mirosa 25. mali 3 zenskoga
5. Stanisau Guoich ima zemlie pod kuchiom
item kod Roinoucha
Item u Buliuku
Item kod Miede Medachke
Item kod Gaia Orloua
Item kod Jadocha
Item Planini Liuade
od let, 30. Brat, Saua, 25. Jouan, 20. mala 3. zens:
6. Vuk Koricha ima zemlie pod kuchiom
Item kod Kersta
Item kod Humchicha
Item u Buliuku
Item kod Miedie Medachke
Item kod Gaia
Item u Planini
od let, 60, sin Thoma, 30. mali 1, zenskoga
7. Jouan Koricha ima zemlie pod kuchiom
Item kod Kersta
Item kod Humchicha
Item u Buliuku
Item kod Miedie Medachke
Item kod Gaia
Item u planini
10
7
127
4
15
7
5
15
6
6
4
58
5
20
10
10
10
20
10
7
87
5
od let, 50. Sini Simo, 20. Mihat, 16. mala 2, zens:
20
10
10
10
20
10
7
87
3
8. Stanoie Radakouich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Mostichia
Item u Buliuku
Item kod Miadie Medachke
Item kod Gaia Orloua
Item kod Karaula
130
30
50
50
30
10
352
Karl Kaser
Item u Planini Liuade
20
320
od let, 60. Sini, Marko, 38. Petko, 30. mala, 6. zensko: 10
9. Vochich Illijch ima zemlie pod kuchiom
Item na Poberdiechiu
Item u Buliuku
Item kod Miedie Medachke
Item kod Orloua Gaia
Item kod Karaule
Item u Planini Liuade
od let, 40. bratia Malles, 38. Petar, 36. Vuchiceu
sin Jouan 16. malih, 5. zenskoga
10. Radasin Illich ima zemlie pod kuchiom
Item na Poberdechiu
Item u Buliu
Item kod Miedie Medacke
Item kod Orloua Gaia
Item kod Karaule
Item u Planini Liuade
20
10
10
20
10
3
6
79
12
20
10
10
20
10
3
6
79
od let, 50. bratia Vukasin, 40. Rados, 30. Mihalio Pop,
28. Dragosau, 26. Budisau, 20. mala, 6. zenskoga
14
11. Nicola Millanouich ima zemlie pod kuchiom
Item ibidem
Item u Buliuku
Item kod Miedie Medacke
Item kod Medie Orloue
Item kod Priboia
Item u Jadochu
Item u Planini Liuade
od let, 40. bratia, Vuchich, 34. Dragosau,
16. mala 2, zenskoga
12. Vlaisau Stoisalieuich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Grebia
Item u Buliuku
Item kod Illÿne Kameniche
Item u Planini Liuade
20
20
10
20
10
10
10
7
107
3
od let, 30. sin Simo, 16. mala, 2. zenskoga
10
10
5
5
5
35
3
13. Nicola Cankouich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Jadaue
Item u Buliuku
Item kod Medie Medacke
50
50
10
30
Item kod Gaia Orloua
Item Planini Liuade
od let, 40. brat stari Filis, 45. sini Nicolini, Juan 20.
Martin, 17. Filipoui Sini, Nicola, 23.
Juan, 18. Petar, 16. mala, 2. zenskoga
10
10
170
5
14. Saua Lazich ima zemlie pod kuchiom
Item na Blatu
Item kod Karaule
Item u Buliuku
Item kod Caternie
Item kod Miedie Medachke
Item kod Orloua Gaia
Item Planine Liuade
od let, 50. brat Vuchen. 40. sini Sauini Jouan, 20.
Juan 17. Vuchenoui sini, Vasil, 17,
Vucko, 16. mala 3. zenskoga
30
15
5
10
10
10
10
10
15. Vukobrat Margaretich ima zemlie pod kuchiom
Item u Blatu
Item kod Jadave
Item kod Karaule
Item u Buliuku
Item kod puta zupskoga
Item u Planini Liuade
40
20
5
5
20
10
7
107
4
od let, 60. mali zenskoga
16. Vukouoi Margaretich ima zemlie z
Item na Blatu
item u Buliuku
Item kod Karaule
Item u Planini Liuade
od let, 40. Sin, Grubisa, 16. mala, 2. zenskoga
17. Vukman Margaretich ima zemlie pod kuchiom
Item na Blatu
Item u Buliuku
Item kod Ternaue
Item kod Karaule
Item kod Orloua Gaia
Item u Planini Liuade
8
8
5
5
2
3
23
3
od let, 30. Sinouacz Filip 16, zenskoga
20
10
10
10
5
5
5
65
4
18. Raduan Margaretich ima zemlie pod kuchiom
Item na Blatu
Item kod Karaule
8
10
5
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Item
Item
Item
Item
u Buliuku
u Ternaui
kod Orloua Gaia
u Planini Liuade
5
10
4
4
46
od let, 60. sini Koio, 20. Marko, 18. mala. 1, zenskoga 2
19. Juan Cankouich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Jadaue
Item u Buliuku
Item kod Medie Medachie
Item kod Orloua Gaia
Item kod Karaule
Item Planini Liuade
od let, 60. sini Rade, 30. Luka, 25. Damnian,
19. Marko, 18. Simo, 17. mala 3. zenskoga
20. Simo Margaretich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Broda
Item u Buliuku
Item kod Medie Medachke
Item kod Orloua Gaia
Item kod Strasbeniche
Item u Planini Liuade
od let, 60. brat starÿ Vukadin 65. sini Lazo,
20. Bozo 18, mala, 2 zenskoga
21. Millin Margaretich ima zemlie pod kuciom
Item kod Strasbeniche
Item u Buliuku
Item kod Medie Medachke
Item kod Gaia Orloua
Item kod Radochu
Item u Planini Liuade
od let, 80. sini Osip 30, Millisaua 25. Simo 17.
mala. 4. zenskoga
22. Stanisa Margaretich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Broda
Item kod Karaule
Item u Buliuku
Item kod Medie Medacke
Item kod Gaia Orloua
Item u planini Liuade
od let, 60. sini Mihalio, 23. Juro, 18. mali, 1. zens:
50
50
10
20
10
10
10
160
7
20
20
10
15
5
10
6
86
5
20
10
10
20
10
10
6
86
7
20
15
5
10
10
10
3
73
3
23. Boroie Verlinich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Humchicha
Item u Buliuku
Item kod Puta
Item u Planini Liuade
od let, 50, sini, Marko, 30. Mali, 2. zenskoga
24. Radan Krauich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Humcica
Item u Buliuku
Item kod Medie Medachke
Item Planini Liuade
od let 50, sin Juan, 25. Sinouacz, Marko,
16. mala 2. zenskoga
25. Koio Jastich ima zemlie ima zemlie (!)
pod kuchiom
Item Pod Humchicem
Item u Buliuku
Item Miedie Medachke
Item kod Orloua Gaia
Item u Planini Liuade
od let, 27. brat Petar, 20. mala 2. zenskoga
26. Radota Borkouich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Karaule
Item u Buliuku
Item kod Miedie Medacke
Item kod Gaia Orloua
Item u Planini Liuade
od let, 60. sini, Mitar 30, Jouan, 20. Juro 18
mala 3 zenskoga
27. Juan Borkouich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Karaule
Item kod Humchica
Item u Buliuku
Item kod Medie Medacke
Item kod Orloua Gaia
Item Planinj Liuade
353
40
20
20
20
6
106
4
40
20
20
20
7
107
2
20
20
20
30
10
7
107
3
30
10
10
20
10
6
86
4
od let, 40. sin Filip, 20 mali. 1. zenskoga
20
10
5
5
10
10
6
66
3
28. Radota Radakouich ima zemlie pod kuchiom
Item u Kercheuinah
Item kod Potoka
90
30
10
354
Item
Item
Item
Item
Item
Karl Kaser
u Buliaku
iza puta u Liuadi
u Papratnom Buliuku
kod Gaia Ilÿa
u Planini Liuade
od let, 35. brat Miliuoi, 20. malo, 6. zenskoga
29. Filip Radakouicz ima zemlie pod kuchiom
Item kod Grebia
Item na urdi
Item u Ciuadah
Item kod Grebia Ciganskoga
Item kod Ternaue
Item Planini Liuade
od let, 60. bratia Filip, 46. Radan, 30. Saudia [?]
brat, 26. mala, 4 zens:
30. Radosau Matkouich ima zemlie pod kuchiom
40
50
30
40
20
310
12
70
10
10
10
10
10
10
130
7
170
[4 Zeilen durchgestrichen]
od let, 50 sin Jurai, 16. sinouaz, Petar 20. zens:
32. Dragich Radakouich ima zemlie pod kuchiom
Item u Klenu
Item u Buliu
Item kod Miedie Medachke
Item kod Biliega Vukachinoua
Item kod Gaia Liuade
od let, 50 mali. 1. zenskog
33. Nicola Kernaich ima zemlie pod kuciom
Item u Buliuku
Item u Planini
Item na Papratnichah
Item kod Ternaue
Item kod usebacke Medie
od let, 50. Bratia Radoicha, 25. Vuk, 20,
mala 2, zenskoga
34. Vujasin Koricza ima zemlie pod kuchiom
Item u Buliuku
Item kod Lipoga Broda
Item kod Jaduue
Item u Planini Liuade
od let, 50. sini Todor 20. Dragosau, 16. mala 4 zens:
35. Radoj Bassanich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu kod Crisnie
Item u Papratnichi
Item u Buliuku
Item u poliu za Jadavom
Item u Planini Liuade
od let, 50. sin Jouan, 30. mala, 2. zenskoga
od let, 70. Sini Jouan, 20, Nicola, 18 mala 7, zenskoga 10
31. Zastaunik Radiuoi Vuchkouicz ima zemlie ze
Item iza vode
Item u Liuadah
Item u Buliuku
Item u Papratnichi
Item kod Puta velikoga
Item u Planini Liuade
Item kod Pechine
Item u Traunih Buluchih
Item kod Ciganaschu Grebia
40
10
10
10
10
10
7
97
5
130
100
50
30
20
20
370
5
30
5
5
5
15
5
36. Vuchko Basarich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Gaia
Item kod Jadava
Item kod Buliachih
Item kod miadie medacke
Item u Planine livade
od let, 50, sin Radosau 20, mali 1, xenskoga
37. Nouak Bassarich ima zemlie pod kuchiom
Item u Papratnichah
Item u Planini Liuade
Item iza Jadaue
Item kod Miedie Medacke
Item kod Jabachiche
Item kod Gaia Ilijcha
od let, 20. zenskoga
38. Milanko Radakouich ima zemlie pod kuciom
Item u Marinkouchich
Item u Buliuku
Item kod Medacke Medie
Item kod Karaule
Item kod Gaia Orloua
Item u Planini Liuade
5
5
20
95
8
20
10
10
10
3
53
3
30
10
10
10
10
6
75
5
25
5
20
10
10
10
80
3
2
4
4
4
4
10
10
47
3
130
50
50
30
20
20
20
320
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
od let, 40. bratia Stipan, 26. Radoichca 20 sin
Milankou Janko 20, Jauus, 16. Stipanou sin
Nicola, 16. mali 6, zenskoga
39. Milosau Kuduzouich ima zemlie pod sobom z
Item u Buliuchih
Item u Papratnichah
Item kod Crasnie
Item kod Medacke miede
Item kod Medie Urebacke
Item u Planini Liuade
od let, 50 sini, Juan, 20. Andria, 16. zenskoga
40. Jouan Bobanouich ima zemlie pod kuciom
Item u Buliuchih
Item kod Stupe
Item kod Ternaue
Item u Planini Liuade
od let, 30. brat Cuio, 20. Stoian, 16. mali, 1. zens:
41. Nicola Zaklanouicz ima zemlie pod kuchiom
Item u Buliuchich
Item kod Stupe
Item kod Ternaue
Item u planini Liuade
od let, 30. brat, Rachoicha, 20. Mala, 4. zenskoga
42. Radonia Banieglau ima zemlie pod kuchiom
Item kod mlina
Item u Buluchih
Item Pod Gaiem
Item kod Medie Medacke
Item u Planini Liuade
Item u Suhodolu
od let, 70. Sini Jouan, 40. Radoie 30. Vukajin, 25.
Manoilio, 20. Sinouaczi Ilia, 20.
Milosau, 16. mali, 1. zen:
43. Milos Bassarich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Grebia
Item pod Gaiem
Item kod Medie Urebaczke
Item kod Medie Medacke
Item u Papratnichah
Item u Suhodolu
Item u Planini Liuade
10
30
10
10
10
10
10
6
86
2
40
10
20
20
10
100
5
40
10
20
20
10
100
4
60
10
20
20
20
10
10
150
14
60
20
20
20
20
10
10
od let, 50. brat. Dragich, 30 Milojeu sin, Rade,
20. mala, 3. zenskoga
44. Vukoman Koricha ima zemlie pod kuchiom
Item u Buliuchih
Item u Papratnichah
Item kod Medie Medacke
Item kod Jabuchice
Item kod Medie Vrebacke
Item kod Grebia
Item u Planini Liuade
od let, 60. brat Nouak, 30, Vukmanou sin,
Milachin, 20, Jurai, 16 Sinouacz Nicola, 18.
mala, 4. zensko:
355
10
170
5
80
20
20
20
20
20
30
10
220
3
45. Stanisa Teoricha ima zemlie pod kuchiom
Item u Buliuchih
Item u Papratnichah
Item kod Jabuke
Item kod Ternaue
Item kod Suhodolu
Item kod medie Urebacke
Item kod Grebia
Item u Planini Liuade
30
10
10
10
10
10
10
10
7
107
od let, 58. sin Jouan, 30. Ristouoi, 20. mali, 1. zen:
4
46. Vukosau Diakonich ima zemlie pod kuchiom
Item u Planini Liuade
Item u Buliuchih
Item kod Gaia
Item u Papratnichah
Item u Traunich Buliuchih
Item kod Medie Medacke
Item kod miedie Vrebacke
od let, 30. brat Vijd, 25. Stoiak, 20. Ostoia,
16. mala 4. zensko:
32
5
10
10
5
10
10
10
47. Vuleta Miloieuich ima zemlie pod kuciom
Item u Germich
Item kod Broda
Item u Buliuku
Item kod Medie Medacke
Item u Planini
10
5
15
10
10
6
56
10
od let, 30. bratia Rade, 25. Stoian 20 mali. 1. zens:
4
356
Karl Kaser
48. Petar Diakouicz ima zemlie pod kuchiom
Item u Marinkochich
Item u Buliuku
Item kod Ternaue
Item kod Gaia Orlouicha
Item Planini Liuade
od let, 30. brat Milasin, 25. mala 4. zenskoga
49. Juan Diakouicz ima zemlie pod kuchiom
Item u Marinkouchih
Item u Buliuku
Item kod Ternaue
Item Nise Mosta
Item u Planini Liuade
od let, 40. brat starÿ Gaurilo, 45. sin Juanou,
Marko, 20. mala 3. zenskoga
50. Janko Miloieuich ima zemlie pod kuchiom
Item kod Mosticha
Item kod buliuka
Item kod vode Ternaue
Item u Planini Liuade
od let, 40. sin, Janiah, 16. mala. 3. zenskoga
51. Radoicza Radakouick, ima zemlie pod kuchiom
Item u Buliuku
Item kod Mosta
Item kod Ternaue
Item u Marinkouchih
Item u Planini Liuade
od let, 30. brat, Simo 20. mali. 1. zenskoga
52. Milouan Liubichih ima zemlie pod kuchiom
Item u Planini
Item kod Gaia Ilijcha
Item u Buliuchih
Item kod Medie Medachko
Item kod Medie Rebachke
Item u Papratnichah
Item kod Cresnie
Item kod Grebia
od let, 60. sini Mitar, 26. Radiuoi, 22. Juan,
20. mala, 4. zenskoga
53. Jouan Liubichih ima zemlie pod kuchiom
40
20
10
20
10
7
107
10
Item u Planini Liuade
Item kod Gaia
Item u Buliuchih
Item kod Ternaue
Item u Papratnichah
Item kod Cresnie
50
30
20
30
20
10
160
54. Todor Diakonicz ima zemlie pod kuciom
Item u Buliuchih
Item kod Gaia
Item kod Cresnie
Item kod Jabuke
Item kod Medachke Medie
Item kod Nebuche Medie
10
od let, 30. brat, Preran, 20. mala, 3. zenskoga
5
5
5
5
5
25
3
55. Toma Kuaijch ima zemlie pod kuchiom
Item u Planini Liuade
Item u Buliuchih
Item kod Gaia
Item kod Cresnie
Item kod Medie Medacke
Item kod Rebacke
20
5
5
10
10
5
55
6
od let, 20. Mala. 3. zenskoga
32
5
10
10
10
10
5
5
10
97
9
32
od let, 20. brat Toma 16. zenskoga
56. Maroie Koricha ima zemlie pod kuchiom
Item u Planini Liuade
Item u Buliuchih
Item kod Gaia Ilija
Item kod Medie Medacke
Item u poliu kod Gutesina Rusta
Item u Papratnichah
od let, 50, brat, Radiha, 40. Sinouchi
Radosan 17, Mitisau, 16 mala 6, zenskoga
57. Ostoia Koricha ima zemlie pod kuchiom
Item u Planini Liuade
Item u Buliuchih
Item kod Gaiu ilijcha
Item kod Ternaue
Item kod Medie Rebachie
Item u Papratnichah
od let, 40. brat, Radiuoi, 30. mala. 1. zenskoga
5
10
10
10
5
5
87
4
15
10
10
10
10
10
10
75
5
15
21/2
5
5
5
5
5
42
4
20
15
15
20
20
10
10
110
4
20
15
10
15
10
10
10
90
4
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
58. Dragosau Tepsich ima zemlie pod kuchiom
Item u Planini Liuade
Item u Buliuchih
Item kod Gaia
Item kod Ternaue
Item na puchini
Item kod rebachke medie
od let, 25. mali 1 zenskoga
59. Vukosau Milkouich ima zemlie pod kuchiom
Item u traunih Buliuchih
Item kod Gaiem u Liuadah
Item na Babinu Berdu
Item kod Grebia
Item kod Rebacke miedie
Item u Planini Liuade
od let, 60. sin Milak 30 mala 2. zenskoga
60. Veselin Koricha ima zemlie pod kuchiom
Item kod Suhodola
Item kod Jabuchicke
Item Prid Gaiem
Item u Buliuchik
Item u Papratnichah
Item u Planini Liuale
od let, 30. mali. 1. zenskoga
4
4
5
10
7
5
5
40
1
30
5
5
20
40
5
5
70
5
20
10
10
10
5
5
5
65
4
61. Udoua Bare Pokoi: Paula Poliancha (: Cristiana:)
ima zemlie
pod kuchiom
30
Ima sina od let, Mikula 13. i sestre male
2
62. Marko Cankouich ima zemlie pod kuchiom
od let 17, zenskoga
30
1
63. Ognan Bolieuerkouicz ima zemlie pod kuciom
Item u Buliuchih
Item u Papratnichah
Item kod Grebia
Item kod miedie Rebacke
Item kod Jabuchie
od let, 30. mala 3. zenskoga
5
5
10
10
10
10
3
357
64. Janko Radakouich ima zemlie pod kuchiom
Item u Buliuchih
Item za uodom
Item kod Puta zupskoga
Item vise Ternaue
Item kod Puta Zupskoga
6
10
10
10
15
10
61
3
od let, 38 mala 4. zenskoga
65. Toma Teorichia ima zemlie pod kuchiom
Item nise Jadaue
Item u Buliuchih
Item nise Puta
Item u Planini Liuade
Item kod Ternaue
20
20
15
15
5
10
85
6
od let, 30. mala. 1. zenskoga
66. Pop Radiuoi Radakouicz ima zemlie pod kuchiom 50
Item Pod vodom
20
Item do puta zupskoga
20
Item pod Gaiem Ilijlijcha i buliuchih traunich
20
Item kod Cresnie
20
Item Planini Liuade
20
Item Pocasbine aliti Cerkoune zemlie
150
300
od let, 30. otacz Juan, 60 brat Straij popa Vuk,
40. Sinouacz Stoian, 16. mala 3. zenskoga
5
67. Jouan Guosdenouicz ima zemlie pod kuciom
Item u Planini Liuade
Item u Buliuchi
Item u Traunih Buliuchih
Item kod miedie Rebucke
od let 20. nihil amplius
15
2 1/2
5
5
5
32
Popisani Preszemliaki iz Mogorichia
1. Janko Kouchar (dosalie iz kotara i ime let 12:) od
let 50 malo 2, zenskoga 3
2. Todor Stijn (Starÿ Vlah od Pochetka:) od let 60,
mali 1 zenskoga 1
358
Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
359
Popisani zemlia i Puskari u Musa Luku
Popisani pres zemliachi u Musaluku
1. Paval Gergunich od let,
28. mala 2. zenskoga
4
1
2. Miko Abramovich od let,
20, zenskoga
3
2
3. Lovre Pokraiach od let, 30 brat Ivan,
20, mala 2 zenskoga
6
2
4. Martin Jerbich od let 30 zenskoga
3
2
5. Martin Vidmanich od 25. mala 2: zenskoga
5
2
6. Miho Jamich od let 40 mala, 2. zenskoga
8
5
7. Mate Safar od let, 60 Sini Pere 20
Gerga 16 mala, 2. zenskoga
9
4
8. Mate Volar od let, 50 Sin Jure,
20 zenskoga
3
1
9. Vdova Jelle Bublichka mala 3.
zenskoga ios
5
2
Popisana zemlia i Puskari u Musa Luku
1. Sudach Mate Punchich ima zemlie
pod kuchiom uza
Item kod Grubisine glaviche
Item u Hrastiu
Item u Sastanchih
Item Pod Karaulom
item kod Basce
Item u Haidinouchu
Item u Rosulichah
od let 50, Sin Jure 16, mala 2 zenskoga
2. Pero Znepergar ima zemlie pod kuchiom uza
Item kod Grubisine Glavidze
45
12
81/2
51/2
17
61/2
31/2
21/2
100
7
45
12
Item
Item
Item
Item
Item
Item
u Hrastiu
u Sastauchih
Pod Karaulom
kod Basche
u Haidinouchu
u Rosulidak
od let 40, Sini Jure 16, mala 2 zenskoga
3. Andre Jurianich ima zemlie pod kuchiom uza
Item kod Grubisine Glauiche
Item u Hrastiu
Item u Sastaucih
Item pod Karaulom
Item kod Basche
Item u Haidinouchu
Item u Rosulichah
od let, 50 mala, 2 zenskoga
4. Miho Vukovich ima zemlie pod kuchiom uza
Item kod Grubisine glauiche
Item u Hrastiu
Item u Sastauchih
Item pod Karaulom
Item kod Basche
Item kod Haidinoucha
Item u Rosulichah
od let, 30, mala, 3 zenskoga
5. Juan Gergusich ima zemlie pod kuchiom uza
Item kod Grubisine Glauice
Item u Hrastiu
Item u Sastauchih
Item Pod Karaulom
Item kod Basce
Item kod Haidinoucha
Item u Rosulichah
od let, 34. Bratia Maty 26 Blas, 20 malo 3, zens
81/2
51/2
17
61/2
31/2
21/2
100
4
45
12
81/2
51/2
17
61/2
31/2
21/2
Sa 90
4
45
12
81/2
51/2
17
61/2
31/2
21/2
230
4
45
12
81/2
51/2
17
61/2
31/2
21/2
90
7
360
Karl Kaser
6. Iuica Antonovich ima zemlie pod kuciom uza
Item kod Grubisine glauiche
Item u Hrastiu
Item u Sastauchih
Item pod Karaulom
Item kod Basce
Item kod Haidinoucha
Item u Rosulichah
45
12
81/2
51/2
17
61/2
31/2
21/2
1001/2
5
od let, 20 malo 1 zenskoga
7. Marko Seitanovich ima zemlie pod kuchiom uza
Item kod Grubisine glavice
Item u Hrastiu
Item u Sastanchih
Item Pod Karaulom
Item kod Basce
Item u Rosulichah
od let 16 brat 1 zenskoga
8. Ivan Basso ima zemlie pod kuciom uza
Item kod Grubisine glavice
Item u Hrastiu
Item u Sastauchih
Item Pod Karaulom
Item Kod Basce
Item Rosulichah
od let, 50 mali. 1. zenskoga
9. Vuk Verbanacz ima zemlie pod kuciom uza
Item kod Grubisine glauice
Item u Hrastiu
Item u Sastauchih
Item Pod Karaulom
Item kod Basce
Item u Rosulicza
od let, 50 ugouornik Nicola iy
10. Vicko Robinich ima zemlie pod kuchiom uza
Item kod Grubisine Glauice
Item u Hrastiu
Item u Sastauchih
Item pod Karaulom
Item kod Basca
Item kod Haidinouca
Item u Rosulichah
od let 45. Sinouacz Gergo, 16. mala 2. zenskoga
45
12
81/2
51/2
17
61/2
21/2
97
1
45
12
81/2
51/2
17
61/2
21/2
Sa 97
2
45
12
81/2
51/2
17
61/2
21/2
85
2
90
24
17
11
34
13
7
5
191
7
11. Iue Kouachevich ima zemlie pod kuciom
Item kod Grubisine Glauiche
Item u Hrastiu
Item u Sastauchih
Item pod Karaulom
Item kod Basce
Item kod Haidinouca
Item u Rosulichah
od let 48 Sin Marko, 16. mala 1 zenskog.
12. Blas Kaifes ima zemlie pod kuciom uza
Item kod Grubisine Glaviche
Item u Hrastiu
Item u Sastauchih
Item Pod Karaulom
Item kod Basce
Item kod Haidinouca
Item u Rosulichah
od let, 50 Sin Iuan 18. zenskoga
13. Loure Stimach ima zemlie pod kuchiom uza
Item kod Grubisine glauice
Item u Hrastiu
Item u sastauchih
Item pod Karaulom
Item kod Basce
Item u Haidinoucza
Item u Rosulichah
od let 50 Sin Filip. 18. Simun 16, mala 3 zens.
14. Marko Stimach ima zemlie pod kuciom uza
Item kod grubisine glauice
Item u Hrastiu
Item u Sastanchih
Item pod Karaulom
Item kod Basce
Item kod Haidinoucza
Item u Rosulicah
45
12
81/2
51/2
17
61/2
31/2
21/2
100
6
45
12
81/2
51/2
17
61/2
31/2
21/2
100
1
45
12
81/2
51/2
17
61/2
31/2
21/2
100
2
od let 40. mala 2. zenskoga
90
24
17
11
34
13
7
5
201
4
15. Anton nefaidich ima zemlie pod kuciom uza
Item kod grubisina glauice
Item u Hrastiu
Item u Sastauchih
Item pod Karaulom
Item kod Basce
45
12
81/2
51/2
17
61/2
361
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Item u Haidinoucza
Item u Rosulicah
od let. 40 brat Jakou 30. zenskoga
16. Ilia Franich ima zemlie pod kuchiom uza
Item kod Grbisine glauice
Item u Hrastiu
Item u Sastaucih
Item pod Karaulom
Item kod Basce
Item kod Haidinoucza
Item u Rosulinczah
od let, 35. mala 3 zenskoga
17. Gergo Gollich ima zemlie pod kuchiom uza
Item kod Grubisene glauice
Item u Hrastiu
Item u Sastauchik
Item pod Karaulom
Item kod Basca
Item kod Haidinoucha
Item u Rosulichah
od let, 40 bratia Jakou, 30. Miko 26.
Verban 25 Mate, 18. malo 1, zenskoga
18. Gergo Bublich ima zemlie pod kuchiom uza
Item kod grubisine glauice
Item u Hrastiu
Item u Sastaucih
Item pod Karaulom
Item kod Basce
Item kod Haidinoucza
Item u Rosulicah
od let, 40. brat Mihat, 30. malih, 4 zenskoga
31/2
21/2
Za 100
2
45
12
81/2
51/2
17
61/2
31/2
21/2
100
2
45
12
81/2
51/2
17
61/2
31/2
21/2
Sa 100
5
45
12
81/2
51/2
17
61/2
31/2
21/2
Sa 100
5
Strickh
Waffenfähig
männl.
unmünd.
Weibl.
insgesamt
100
100
90
100
90
100
97
97
85
191
100
100
100
201
100
100
100
100
2
2
1
1
3
1
1
1
2
2
1
2
3
1
2
1
5
2
2
2
2
3
3
1
1
1
3
2
3
2
3
1
4
7
4
4
4
7
5
1
2
2
7
6
1
2
4
2
2
5
5
11
8
7
8
13
7
3
4
4
12
22
3
8
7
4
6
11
11
2051
Flüchtlinge
37
14
35
11
64
21
136
46
51
46
85
182
362
Karl Kaser
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
363
Popisana zemlia ÿ Puskari u Sirokoi kulj
Popisana zemlia ÿ Puskari u Sirokoi kulj
Caffuj Pork: Mate Nixich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Dolike
Item kercheuine
Item Jagodniu
Item u Stirchiczu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Bare
Item Pochasbine rauno toliko koliko ie oue sgora
zemlie upisate ÿ szue na iednom mestu.
od let, 40 Sini Tomicza 16. mala, 5. zenskoga
70
70
20
15
15
45
15
5
255
3
[Opaska: Hat 1: theill d. Cosliza grunt. [...] 255 [...] 1:
des : post [.] 225/2 Strikh]
2. Knes Bogdan Milleusnicz ima
zemlie pod kuchiom
Item u poliu Do Like
Item Kercheuine
Item u Stirchichiu
Item u Jagodni
Item u Podouich
Item Planini Liuade
Item Bare
od let, 50. Sini Stoian, 27. Stipan, 22. Mitar.
20 mala 2. zenskoga
140
140
40
30
30
90
30
10
510
10
[Opaska: Hat Kotlitch grunt Z: theill.
ein theill ist 255 Strikh.]
3. Zastau: Mitar Mileusnih ima Zemlie pod kuchiom
Item upoliu Dolike
Item Kercheuine
Item u Jagodni
Item u Stirchichiu
Item u Podouich
Item u Planiai Liuade
Item Bare
70
70
20
15
15
41
15
5
251
od let, 33. Sin, Achim 16. Strich Mihalis. 23. Brat
Mitrou Milajin, 27. Bratucedi Vukadin, 17. Bogich
16. Mihalou Sin Jouan, 16. mala, 4. zenskoga
10
[Opaska: Hat auch 2: theill
des Cosliha grunt.]
4. Saua Reppach ima zemlie pod kuchiom
Item u Poliu
Item u Stirchichu
Item Jagodinu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Bare
Item Kercheuine
od let, 43. Sin Jurai, 16. Bratia, Bozo, 33. Radouan,
26. mala, 2. zenskoga
100
105
24
25
572
25
72
30
373
11
[Opaska: [... ...]
5. Radien Jouich im Zemlie pod kuchiom
Item u poliu Do Like
Item Kercheuine
Item Jagodnie
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Bare
70
70
20
15
15
45
15
5
255
od let, 60. Sini Nicola, 30. Todor, 18. Brat Radiuoi 50.
Sin Radiuoiu Michalio, 18. malo 1. zensko:
8
6. Millisau Milleuznich ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Dolike
Item u Kercheuine
Item Jagodniu
Item u Stirchichu
Item u Bodouih
Item u Planini Liuade
Item Bare
140
140
40
30
30
50
30
10
470
364
Karl Kaser
od let, 80. Sini Saua 40. Trifun, 39. Vukasin, 37. Ilia,
30. Mihalio, 29. Milinko, 27.
Tachia, 26. Sauin Sin Ostoica 16., mala, 6. zenskoga 15
[Opaska: ... ...]
od let, 50. Sini, Rade, 19. Jouan, 16. Brat Mitur 47.
Mitroui Sini, Vasil, 19. Stoian, 17. mala, 4. zenskoga
9. Radoicha Jouich ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu do Like
Item Kercheuine
Item u Jagodni
Item u Stirchiczu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Bare
od let, 70. Sini Petar, 30. Paual, 18. Brat, Nouak, 40.
mala 3. zenskoga
10. Tomicka Rakich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Dolike
Item u Kercheuine
Item Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Palouih
Item u Planini Liuade
8 i pol
327
od let, 60. Sini, Ristouoi, 28. Pericha, 26. Dobrouoi 18.
Sinouchi Despot, 36. Duka, 30. mala 6. zensko:
14
[Opaska: Meza parte di terreno del Coslizu]
7. Serdar Vukosau Milleuznih ima zemlie pod sobom 175
Item u poliu Do Like
175
Item u Kercheuini
50
Item u podouih
110
Item u Jagodnÿ
30
Item u Stirchicu
30
Item Bare
122
Item u Planini Liuade
15
597
od let, 70. Sini Radas, 30. Radman, 26. Brat Janko,
60. Jankou sin Millin, 20. Sinouach
Marko, 30. mala. 4. zenskoga.
14
8. Petar Milleuznich ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu do Like
Item u Kercheuini
Item Jagodniu
Item u Stirchichiu
Item upodouih
Item u Planini Liuade
Item Bare
Item u Bari
70
70
20
15
15
45
15
5
255
7
70
70
20
15
15
45
15
5
245
6
92
92
25
20
20
50
20
11. Janiah Milleuznich ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Dolike
Item u Jagodniu
Item u Stirchichu
Item u Bodouih
Item u Planini Liuade
Item u Kercheuine
Item Bare
35
35
72/1
72/1
222/1
72/1
10
22/1
115
od let, 30. brat Starij Rachiuoi, 40. mala, 3. zenskoga
4
12. Bozo Milleuznich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Dolike
Item u Stirchickiu
Item Jagodniu
Item u Kercheuini
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Bare
35
35
72/1
72/1
10
222/1
72/1
22/1
107
od let, 50. Sini Millien, 30. Milin, 25. Juan, 20. Jouan,
17. Strich Mihat, 40. Sini Jouan 16. mala. 7. zenskoga
5
13. Jerman Gallouich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Dolike
Item u Stirchicu
Item u Jagodniu
Item u Kercheuini
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Bare
35
35
72/1
72/1
10
222/1
72/1
22/1
127
od let, 50. Sini Nicola, 20. Jouan, 16. mali. 1. zenskoga 6
14. Allexa Zigericha ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Dolike
Item u Kercheuini
Item u Jagodni
Item u Stirchichiu
Item u Podouich
Item u Planini Liuade
Item Bare
od let, 50. Sini, Vid, 23. Juraj 20. Sekula, 17. zens:
70
70
20
15
15
45
15
5
255
7
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
15. Mihalio Marijch ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Dolike
Item u Jagodniu
Item u Stirchichiu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Kercheuine
Item Bare
od let, 20. zenskoga
16. Jouan Paskas im[a] zemlie pod kuchiom
Item u poliu Do Like
Item u Kercheuini
Item u Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouich
Item u Planini Liuade
Item u Bari
od let, 30. Sinouchi Vuk, 20. Mihat, 19. Janko,
16. mala, 6 zenskoga
17. Janko Milleuznich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Dolike
Item u Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Kercheuine
Item Bare
od let, 30. zenskoga
18. Toma Jellich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Dolike
Item Kercheuine
Item u Jagodinu
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Plamini Liuade
Item u Bari
od let 26. Otacz Jouan, 80. Sinouahi Damnian,
19. Luka, 16. mala, 2. zenskoga
19. Rados Mitrouich ima zemlie zemlie ze:
Item u poliu Do Like
Item u Kercheuini
112/1
112/1
2
2
7
2
3
1
40
3
70
70
20
15
15
45
15
5
255
8
112/1
112/1
2
2
7
2
3
1
40
2
70
70
20
15
15
45
15
5
255
7
53
53
15
365
Item u Jagodini
Item u Stirchichu
Item u Poduich
Item u Planini Liuade
Item u Bare
11
11
31
11
3
188
od let, 60. Sini Vukosau, 30. Guosden, 25. mala, 2. zens: 9
[Opaska: Retto questo i del Cosliza et non ultro.]
20. Obren Korach ima zemlie. Koslichinu u sue uza135 2/1
od let, 60. Sini Vukouoi, 30. Milos, 20. Nicola,
19. Juan, 16. mali 1. zenskoga
4
21. Bozo Gagula ima zemlie pod kuchiom
Item u Poliu Do Like
Item Kercheuini
Item u Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Poduih
Item u Planini Liuade
Item Bare
od let 50. Sin Jouan, 20. mala 1. zenskoga
70
70
20
15
15
45
15
5
255
2
22. Radosau Milienouich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Dolike
Item Kercheuine
Item u Stirchichu
Item u Jagodni
item u Poduih
Item u Planini Liuade
Item u Bari
140
140
40
30
30
90
30
10
510
od let, 38. Bratia Maxim 20 Petar, 18. mala, 4. zens.
7
23. Stipan Zllch ima zemlie pod kuchiom
Item u polie Dolike
Item u Kercheuini
Item u Podouih
Item u Jagodni
Item u Stirchichu
Item Bare
Item u Planini Liuade
175
175
50
110
30
30
122/1
15
597
od let, 36, Brat Starij Boroie, 50, Sinouaczi Vuk, 20.
Todor, 18. Radus, 16. mala, 4.
zenskoga
8
24. Stoian Mitrouich ima zemlie pod kuchiom
35
366
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Karl Kaser
u poliu Dolike
u Stirchichiu
u Jagodni
u Kercheuini
u Podouih
u Planini Liuade
Bare
od let 30. mala 2. zenskoga
25. Janilo Marijch ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Do Like
Item Kercheuine
Item u Jagodni
item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item ubari
od let, 50. mali. 1. zenskoga
26. Mileta Nozinich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Dolike
Item u Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item u Kercheuini
Item Bare
od let, 30. mala, 2. zenskoga
27. Nicola Taritauich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Do Like
Item Kercheuine
Item u Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini
Item u Bari
od let, 20. brat Petar 18, mali 1. zenskoga
28. Marko Marijch ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Dolike
Item u Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Palouih
Item u Planini Liuade
Item Kercheuine
35
72/1
72/1
10
222/1
72/1
22/1
Sa 127
3
23
23
71/2
5
5
15
5
1
84
6
35
35
71/2
71/2
221/2
71/2
10
21/2
127,5
1
23
23
71/2
5
5
15
5
1
84
3
111/2
111/2
2
2
7
2
3
Item Bare
1
40
od let 50, Sini Jouan 20. Radosau, 18. Male 3 zenskoga 4
29. Radoicha Vukelich ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Do Like
Item u Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Kercheuine
Item Bare
35
35
71/2
71/2
221/2
71/2
10
21/2
127,5
od let, 50. Sini Mitar, 20. Trifun, 18. Dragoie 16.
brat Mihalio 45. Sinouacz, Petar, 30, mala 2. zens:
9
30. Koio Reppach ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Do Like
Item u Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Bare
35
35
71/2
71/2
221/2
71/2
21/2
102
od let 60. brat Mihalio, 30. Mihalou brat 26; Sinouacz
Radoicha 40. Sin Radas 18, mala, 2. zenskoga
7
31. Pop Simo Gallouicz ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Do like
Item Kercheuine
Item u Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouich
Item u Planini Liuade
Item Bare
od let, 30. brat. Allexa, 20 Tadia 16. zenskoga
32. Bozo Gallouicz ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Do Like
Item Kercheuine
Item Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item u Bari
od let, 36. brat Mates, 30. Malih 7, zenskoga
33. Lazo Jellich ima zemlie pod kuchiom
70
70
20
15
15
45
15
5
235
4
70
70
20
15
15
45
15
5
335
8
35
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
upolia Do Like
u Jagodni
u Stirchichu
u Podouih
u Planini Liuade
u Kercheuini
Bare
35
71/2
71/2
221/2
71/2
10
21/2
Sa 97
3
od let, 40. Mala 2. zenskoga
34. Hodan Millensnich ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Do Like
Item Kercheuine
Item Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Bare
od let, 70. Sini. Luku, 30. Vuk, 23, Marko, 20.
Mala 4 zenskoga
70
70
20
15
15
45
15
5
Sa 255
6
35. Radosau Deanouich ima zemlie pod kuchiom
35
Item u poliu
35
Item u Jagodni
71/2
Item u Stirchichu
71/2
Item u Podouih
221/2
Item u Planini Liuade
71/2
Item Bare
1
116
od let, 30. Brat Dragosau, 20. Koio, 18. Mihalio 17,
Milich 16 mala 4 zenskoga
5
36. Milien Vzelacz ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Do Like
Item u Jogodni
Item u Stirchichu
Item u Poduih
Item u Planini Liuade
Item u Kercheuine
Item u Bari
od let, 40. Sin Saua, 22. Jouan, 20. Stipan,
16. mala 1 zenskoga
37. Vukosau Voinouich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu
Item u Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Planini
35
35
71/2
71/2
221/2
71/2
10
21/2
127,5
4
35
35
71/2
71/2
71/2
Item u Podouih
Item Kercheuine
Item Bare
od let 50. Sini Vuchich, 28. Dragosau,
25. Vÿd, 20. Nicola, 16 mala, 2. zenskoga
38. Vchisa Cankouich ima zemlie
Item u Poliu Do Like
Item u Jagodni
Item u Stirchich
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item u Kercheuine
Item Bare
od let, 45. brat Stipan, 26. Valisaulieu sin
Mihalio 17 mala 1 zenskoga
39. Jouan Cankouich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Dolike
Item Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item u Kercheuine
Item u Bari
od let, 48. mali. 1. zenskoga
40. Milanko Uzelacz ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu
Item Kercheuine
Item Jagodniu
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Bare
od let, 30. otacz Radien, 80. sin Milich,
31. mala. 3. zenskoga
41. Janko Milleusnich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Do Like
Item Jagodniu
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Bare
367
221/2
10
21/2
127,5
6
35
35
71/2
71/2
221/2
71/2
10
21/2
120
7
35
35
71/2
71/2
221/2
71/2
10
21/2
127,5
3
70
70
20
15
15
45
15
5
255
8
70
70
15
15
45
15
5
368
od let 40, brat Vuchich. 30. Jankoui sini Ostoia,
17. Juro, 16. Mala 6. zenskoga
42. Nicola Milleuznich ima zemlie Z.
Item u poliu Do Like
Item Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item u Kercheuini
Item Bare
od let, 35. mala 3. zenskoga
43. Pop Anton Cuitnichanin ima zemlie
pod kuchiom i toie sua
zemlia Cerkouna uza
Item u poliu Do Like
Item Kercheuine
Item u Jagodniu
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Bare
od let, 40. malo 1. zenskoga
Karl Kaser
235
4
11 1/2
111/2
2
2
71/2
2
3
1
40
1
70
70
20
15
15
45
15
5
255
7
44. Radiuoi Cuitnichanin C: Skupa s bratom Popom
imaui on pola zemliu popisanin od
zela Koslichina Juza
140
Item u poliu Dolike
140
Item. Kercheuine
40
Item u Stirchichu
30
Item u Jagodni
30
Item u Padouih
90
Item u planini Liuade
30
Item Bare
10
510
od let, 50. mala 4. zenskoga
7
45. Radouan Marijch ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Dolike
Item Kercheuine
Item u Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item u Bare
90
901/2
22
17
17
521/2
17
6
312
od let, 60. brat Millos, 36. Sinouacz Jouan,
20. Toma otach 100. mala 1 zenskoga
46. Vuchich Kupiro ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Do Like
Item Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item u Kercheuini
Item Bare
od let 70 Sinouaz Juan 30, mala, 2. zenskoga
47. Millanko Mitrouicz ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu kod like
Item Kercheuine
item u Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Bare
od let, 50. sini Radoiza, 30. Jouan, 25. zenskoga
48. Guosden Mileuznich ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Do Like
Item Kercheuine
Item Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item u Bari
od let, 28. zenskoga
49. Millanko Milleuznich ima zemlie pod kuchiom
Item upoliu Do Like
Item Kercheuine
Item u Jagodniu
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item u Bari
od let, 46. Sini Mihalio, 23. Stipe, 16.
Sinouacz Vukasin, 28. Mala, 2. zenskoga
50. Jouan Rippach ima zemlie pod kuchiom
Item u polie Do Like
8
111/2
111/2
2
2
71/2
2
3
1
40
1
53
53
15
11
11
31
11
3
188
8
70
70
20
15
15
45
15
5
255
4
70
70
20
15
15
45
15
5
255
7
35
35
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Item
Item
Item
Item
Item
u Jagodni
u Stirchichu
u Podouih
u Planini Liuade
Bare
od let, 36. brat Ziuko Starij, 38. mala, 4. zensk.
51. Miho Bukouacz Kerschanin ima zemlie Ze
Item u poliu do Like
Item u Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Bare
od let, 40. Mali. 1. zenskoga
52. Petar Rakich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Do Like
Item Jagodni
Item u Stirchichu
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Kercheuine
Item Bare
od let, 38. Sin Stoian, 16. mala 1. zenskoga
53. Matja Vdoua Nixichka ima zemlie Z
Item u poliu Do Like
Item Kercheuine
Item u Jagodniu
Item u Stirchichu
Item u Podouich
Item u Planini Liuade
Item Bare
Jos ima onoliko zemlie Koslichine koie Intersana
ima sina od let, 10 i ios zensko:
54. Stipan Reppach ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Do Like
Item u Stirchichu
Item u Jagodni
Item u Podouich
Item u Planini Liuade
Item Kercheuine
Item Bare
21/2
71/2
221/2
71/2
21/2
117
8
35
35
71/2
71/2
221/2
71/2
21/2
117
3
111/2
111/2
2
2
71/2
2
3
1
40
3
70
70
20
15
15
45
15
5
255
1
35
35
71/2
71/2
221/2
71/2
10
21/2
127
od let, 40. mala, 2. zenkoga
55. Nicola Klatnich ima zemlie pod kuchiom
Item u poliu Do Like
Item u Stirchicu
Item u Jagodni
Item u Podouih
Item u Planini Liuade
Item Kercheuine
Item Bare
od let 40. mala 2. zenskoga
56. Paual Noukouich pod kuchiom
u pogliu
Kerzeuine
Jagodni
V Strizichiu
Podouich
Planini
Bare
od let 60. Siouun Sin 20 Mala 2 zenskoga
Stanko Marijch pod kuchiom
V pogliu do like
V Jugodni
Strizichiu
Padouich
Planine Liuade
Kerzeuine
Bare
od let 30 Vukasin brat 25 Mala 1 zenskoga
Vmiglen Vzelaz pod Kuchiom
u Logliu
Strizichiu
u Padouich
Planini Liuade
Kerzeuine
Bare
od let 40. Boxo sin 20. Mala 3 xenskoga
Anne Oriskouich ima zemlie pod kuchiom
V pogliu
Kerzeuine
Strizichiu
Jagodni
369
3
11 1/2
111/2
2
2
71/2
2
3
1
40
5
70
70
20
15
15
45
15
5
255
3
11
11
2
2
7
2
3
1
Sa 39
2
35
35
7
22
7
10
2
Sa 118
5
140
140
40
30
30
370
Padouich
v planini Liuade
Karl Kaser
90
10
510
Sin Hreglia od lett 20. Matthias 18 mala 4 xenskoga
3
Bogoie Peraskouich dosal od Kotara prid 6 lit,
ima let 40, Thodor sin 20. Mala 3 xenskoga
2
Periza Repaz iz Sirokekule, od let 50. Cuio Sin
16 Mali 4, xenskoga
3
Prezemyliazi
Gianco Repaz od Verkouen prisal prid 4 leta,
od let 40, Gaurilo sin 20. Paual 17 Mala 2 xenskoga
6
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
371
Popisana zemlia ÿ puskari uu Budeku
Popisana zemlia ÿ puskari uu Budeku
1. Pork Kuchina Mi[.]vich ima zemlie
pod kuchu usa
Item na Kosci usa
Item kod Kutina usa
Item kod Bainize Kucha usa
Item nu Suizdi uusa
Item nu Razuati uusa
Item nu Vuksichiu uusa
Item uu drugan Misbu usa
Item kod g[.]ada usa
Item uu Musaluku usa
Item pochozbine uusa
Item uu Kliskom poliu usa
od liet 60 Juriza 20 mali 2 zenskoga 2
2. Zeftaunite Gergo Sukizich ima zemlie
pod kuchu usa
Item kod Kuchina uusa
Item uu Kliskom poliu uusa
Item uu Vuksichiu uusa
od liet 40 mali 2 senskoga 3
13
33
11
33
41
22
38
11
32
11
38
11
294
4
16
12
41
69
[Opaska: Er hat ein Decretum auf sein
grundstukh von d. Löb. Com. Cameralisch]
3. Janko Mestrouich ima zemlie pod kuchium usa
Item nu Vuksichiu uusa
Item nu Kliskom poliu usa
Item uu gorniem poliu usa
Item na Kosci usa
od liet 40 mali 2 senskoga 3
4. Frane Zlatar ima zemlie pod kuchium usa
Sekat
Item na Kossi usa
Item uu Suizdi usa
Item na Dertiache usa
5
38
11
17
9
75
6
3
12
25
5
Item uu gorniem poliu usa
Item uu Suizdi usa
Item uu Suizdi usa
Item uu Kliskom poliu usa
Item uu Lanischce usa
Item uu Lanischce usa
Item uu Vuksichiu usa
Sekat 6
Item uu Vuksichiu
od let 40 Gergo brat 35 Siijn Marko 16
mali 3 senskoga 11
7
9
10
22
6
3
99
22
171
[Opaska: Er hat ein Concossiant brieff
von d. hl. b. von Oberburg drrauf]
5.to Thome Markouich ima zemlie pod kuchium usa 14
Item uu drugim komadu usa
10
Item uu tretem usa
3
Item uu Klosniu usa
8
Item Sakat
11
Item uu Kliskom poliu usa
7
Item uu drugoi Kerpi usa
3
38
Item uu Vuksichiu usa
Sa 94
od liet 40 Juan brat 20 mali 3 sensko 6.
[Opaska: Er hat sein grundstukh gekaufft
von dem Paul Cassio cum [... ...] der hl. b. v. Oberburg]
6.to Thome Susich ima zemlie pod kuchiu usa
Item uu drugom komadu usa
Item uu Vuksichiu usa
Item uu Kliskom poliu usa
Item uu drugom komadu usa
Item uu Suizdi usa
Item na Kosci usa
Item uu drugom komadu usa
od liet stari 80 siijn Marko 35 Thome 40 Jure 25
Ante 20 mali 1 Senskoga 10
12
9
37
2 [?]
3
25
10
3
114
372
Karl Kaser
7mo Luka Tholian ima zemlie pod kuchum usa
Item na Kosci usa
Sakat 6.
Item uu drugom komadu usa
Item na Kizirouczu usa
Item uu Suizdi usa
Item uu gorniem poliu usa
Item na Kosce usa
Item uu Luga usa
Item uu Kliskom poliu usa
Item uu Vuksichu usa
5
12
32
12
25
8
10
12
181/2
91/2
124
od liet 30 brat Martin 19 Gergo 16 mali 1 sene 3
8. Mathi Miscer ima zemlie pod kuchum usa
Item kod grada usa
Item nu Suizdi usa
Item uu Raznati usa
18
4
10
4
36
od liete 60, Scijn Gergo 16 mali 1 Seskoga 4
[Opaska: Er hat das grundstukh kaufft von dem Jastouitsch aus Ottossatz]
9. Luka Adamouich ima zemlie pod kuchum usa
Item kod [.]tina tina uusa
Item uu Razuati usa
Item uu glauich usa
Item uu Kliskom poliu usa
Item uu Vuksichiu usa
od lieta 35 mali 1 sesko 6
18
20
7
10
2
7
Sa 66
10. Mathe Viniza ima zemli na Suakom
misctu koliko ÿ Luka Ramouich
od liete 40 mali 3 sensko 4
11. Mihal Antonchich ima zemie pod kuchum uza
Item uu Kliskom poliu usa
Item uu gorniem poliu usa
Item uu Suizdi usa
Item uu Vuksichu usa
od liet 40 mali 2 sene 3
12. Juan Antonchich ima zemle kuliko ij
Mihal brat nie [...]
od lieta 45 Scijn [...] od 20 mali 1 senskoga 5
66
5
62
57
6
37
162
162
[Opaska: Es hat der Juan [.]essitzch angesezt vndt hat
von ein. wallach gekaufft.]
13. Miho Spatianich ima zemlie pod kuchum usa
10
Item kod Zairine kuche usa
6
Item kod Gergine kuche usa
2
Item un Canische usa
111/2
Item uu Suizdi usa
6
Item uu Vuksichu uusa
26
Item uu Kliskom poliu usa
61/2
47
od lieta 45 Scijn Jue 17 Jandri 16 mali 5 senskoga
2 suie zemlia kupit od Luki Jurisichia
[Opaska: Er hat von d. Drne Huglianowitsch u. Jablanaz [...] gekaufft]
14. Jue Rukavina ima zemlie pod kuchum usa
Item uu Canische usa
Item uu Suizdi usa
Item uu Vuksichia usa
od lita 60 Scijn Mathi 30 Juan 22 Nicola 20
Mede 18 zekam 16 mali 3 sensko 7
15. Mathe Paulitich ima zemlie pod kuchia usa
Item uu Canische uusa
Item uu Suizdi usa
Item uu Kliskom poliu usa
Item uu Vuksichu uusa
od let 6[.] Scijn Marko 30 Nicola 28 Petar 20
Jure 18 mali 3 sensko 6
13
21/2
4
39
Sa 58
1 [?]
21/2
42
2
38
115
[Opaska: Er hat von d. Cmodozitsch
gekaufft.]
16. Petar Jeidich ima zemlie pod kuchio usa
Item uu gorniem poliu usa
Item uu Kliskom poliu usa
Item drugom komadu usa
Item uu Vuksichiu usa
od let 35 mali 3 sensko 2
17. Anton Jurkouich ima zemle kuliko ÿ Peza –
nego uu
Kliskom poliu [...] usa
od let 35 mali 1 sini 5
18. Jure Butkouich ima zemlie pod kuchu usa
Item uu Suizdi usa
10
33
11
19
37
110
19
211/2
22
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Item uu Vuksichu usa
Item uu drugom komadu usa
Item uu Vuksichu usa
Item uu Kliskom poliu usa
od let 30 Mikicza brat 35 mali 2 sensko 6
14
18
37
7
159
[Opaska: Er hat ein Canussionsbrieff
von d. hl. b. Oberburg.]
19. Stipan Borchich pod kuchum usa
Item uu Kesirouizu usa ÿ razuati
Item uu gorniem poliu usa
Item uu Derliachi usa
Item uu Kliskom poliu usa
Item uu Vuksichu usa
od let 50 Scÿn Bartol 24 mali 1 sene 4
od let 40 brat Luka 33 Jure 25 mali 6 sene 6
21
11
21
16
27
38
134
[Opaska: Er hat von ein. ottotschaner mit nahmen
Ostoich gekaufft cum licentia des hl. b. u. Oberburg]
20. Anton Stimacz pod kuchum usa
Item uu Suizdi usa
Item uu Sugu usa
Item na drugom komadu usa
Item kod G. Duha usa
Item uu Razvali usa
Item uu Kliskom poliu usa
Item uu Vuksichu usa
od let 34 mali 3 senskoga 3
21. Mihat Tonkouich pod kuchum usa
Item kod Bairine kuchi usa
Item na Derlinche usa
Item na drugom komadu usa
Item uu Suizde usa
Item Kliskom poliu usa
Sakat 4
Item uu Vuksichu usa
od let 40 mali i sensko 3
10
31
9
10
10
14
22
37
Sa 145
4
8
10
17
4
8
15
66
22. Marko Bosich ima zemlie kuliko ÿ Stipan Borchich
na Suakom mistu
od let 60 mali 1 sene 2
23. Bartol Pauechich pod kuchum usa
Item uu Suizde usa
Item pod Glauiczum usa
Item uu razvali usa
Item Kliskom poliu usa
Sakat 20
Item uu Vuksichu usa
Sakat 6.
Item na drugom komadu usa
20
211/2
24. Pere Tecerdinich pod kuchum usa
Item uu Kliskom poliu usa
Item uu Vuksichu usa
Item Suizde usa
Item uu Vuksichu usa
od let 30 mali 1 sena 1
25. Jure Czernkouich pod kuchum usa
Sakat 10
Item uu Suizde usa
Item uu Kliskom poliu usa
Item uu Vuksichu usa
Sakta 3.
Item u drugom komadu usa
od let 50 Scijn Ilia 20 mali 3. sensko 6
26. Mikula Kouach pod kuchum usa
Item uu drugom komadu usa
Item na Kosu usa
Item uu Vuksichu usa
Item na drugom komadu usa
od let 34 mali 3 sensko 3
373
4
16
101/2
39
6
116
12
4
8
21
37
82
14
36
6
38
30
174
7
5
7
16
16
50
27. Scirote pukoinoga Jure Paulinicha pod kuchum
imaiu zemlie usa
6
Item kod grada usa
5
Item uu Kliskom poliu usa
8
Item na drugom komadu usa
4
Item uu Vuksichu usa
38
61
od let mali 2 sensko 2
28. Gerko Czuzak pod Kuchum usa
Item na Kosce usa
Item uu Sarische usa
Sakat 30
Item uu Kliskom poliu usa
10
13
3
5
374
Item uu Vuksichu usa
od let 50 Scijn Stipe od 16 mali 3 Sene 3
29. Mathe Kerbauacz pod kuchum usa
Item kod Ramichia kuche usa
Item na Derliachi – usa
Item na Suizdi – usa
Item uu drugom komadu usa
Item kod grada – usa
Item uu Vuksichu – usa
od let 35, mali 4 senskoga 2
30. G. Plouan pod kuchum usa
Item uu Canischi usa
Item kliskom poliu usa
Item uu Vuksichu usa
Sakat 6.
od let 50
Karl Kaser
37
129 [?]
12
13
9
7
9
3
38
291
6
13
19
39
Sa 77
anderer Bogen
Jurai Ceuar
V. Vksichiu usca
V. Kliskom pogliu
Pod kuchiom
Kod Kulena
Kod grada
V. Zuisdi
V. Kerzeuine
od let 27 xenskoga 2
35 1
12 1
7
2
1
2
Sa 60
3
63
Blas Kouazich
V. Vuksichiu
V. Kliskom pogliu
Pod Kuchiom
kod Kulena
kod grada
V Zuisdi
Kerzeuine
od let 25, xenskoga 2. questi ambi hano compruto
da Luka Jurissichua
Mate Vidouich
Pod kuchiom usca
na Kose
V. Vksichia
V. Vksichia na drugom mista
V. Kliskom pogliu
od let 40. Loure Sin 16 xenskoga 1
Luka Jurissich
kod grada
kod kuchie
V Suizdi
V. Vksichiu
V. Kosi
Kod S. Duha
V. Keser ouzu
V. Bari Liuade
35 1
12 1
7
2
1
2
3
Sa 63
3
3
37
37
1
Sa 81
81
40
16
94
35
4
10
10
Sa 212
habita in Perussich et questo, é il Jeuueno del suo
Louro Lessich adgiudicato
con Ces:a resolutione.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
375
ZAVRŠNO IZVJEŠÆE
OVLAŠTENOG POVJERENSTVA IZ 1713.
I POPIS SMILJANA I BRUŠANA
Ovaj važni izvor – bez kojega je teško istraživaèki koristiti podatke iz Conscriptio terrenorum et hominum
beeder Graffschaften Lika vnd Corbavia iz 1712.
godine – objavio je Radoslav Lopašiæ 1889. godine u
Spomenicima Hrvatske krajine, sv. III, str. 283-301.
Meðutim, u Lopašiæevu prijepisu izostavljeni su dijelovi
teksta tog izvještaja, a prijepis sadrži i brojne pogreške,
stoga se èinilo opravdanim ponovno prepisati i objaviti
taj izvještaj zajedno s Popisom Smiljana i Brušana iz
1714. kao dodatak uz Conscriptio. Unatoè razmjerno
dobroj èitljivosti rukopis obiluje, prije svega, pravopisnim nedosljednostima. Kako je to tada ponajèešæe bio
sluèaj i s drugim rukopisima kancelarijskih provenijencija, danas je uobièajeno èitav niz takvih nedosljednosti
razrješavati na ujednaèen naèin. Arhivistièka pravila s
time u vezi ipak nisu dovoljno dosljedna te je tim veæa
obveza prilikom objavljivanja nekog arhivskog izvora
precizno objasniti kako su koje nedosljednosti razriješene.
Tako æemo i mi ovdje uèiniti. Dakle:
1. Velika i mala slova najèešæe su nedosljedno korištena pa je prilikom transkripcije bilo nužno u nekim sluèajevima ujednaèiti naèin njihova pisanja.
Primjerice grafemi /l/, /u/, /ü/, /z/ pisani su na po-
èetku rijeèi, bez obzira na njezinu vrstu, tako da je
teško odluèiti jesu li pisani kao velika ili mala slova,
u tim sluèajevima postupali smo prema današnjim
pravilima; imenice smo transkribirali velikim poèetnim slovom, a druge vrste rijeèi malim (npr. Landt i
lassen, Volkh i vorhero, Überlegung i übrig, Zeit i zu).
U ostalim sluèajevima pisanje velikih i malih slova
ostavljali smo kao u izvorniku.
2. Imena mjesta, koja u izvorniku takoðer nisu
dosljedno pisana velikim poèetnim slovom, ujednaèili smo u transkripciji (npr. gospitsch, Gospitsch, attotschaz transkribirali smo kao Gospitsch, Attotschaz).
3. Kratice smo razriješavali stavljanjem u uglate
zagrade izostavljenih dijelova rijeèi.
4. Uèestalu kraticu dß i v za veznik i prijedlog
transkribirali smo bez naznaèavanja skraæenja kao
daß i von.
5. Rijeèi latinskog porijekla pisane su u izvorniku
latinskom humanistikom, meðutim to nije u prijepisu posebno naznaèeno.
6. Složenice kao i druge rijeèi koje se prema današnjem pravopisu pišu zajedno ostavljali smo kao u
izvorniku, dakle rastavljeno.
dr. sc. Drago Roksandiæ, mr. sc. Sanja Lazanin
376
Karl Kaser
ZAVRŠNO IZVJEŠÆE OVLAŠTENOG
POVJERENSTVA IZ 1713.
Karlobag, 7. svibnja 1713.
Ovlašteno povjerenstvo izvješæuje Unutrašnjoaustrijsko Dvorsko ratno vijeæe u Grazu o obavljenom poslu – popisu stanovnika, njihovim posjedima i obvezama
prema središnjim vlastima kao i o rješavanju zemljišnih
sporova izmeðu pojedinih sela – tijekom vizitacije Like
i Krbave u jesen 1712. godine. Izvještaj sadrži i dvanaest toèaka uputa Dvorskog ratnog povjerenstva o
kojima je Ovlašteno povjerenstvo prilikom vizitacije
trebalo voditi raèuna.
Hochlöb[licher] I[nner] Ö[sterreichischer] Hoff Kriegs
Rath etc. etc.
1713 Maii 35
Hoch und Wollgebohrner Reichss Graff, vnd Herr
Herr Hoff Kriegss Rathss Vice Praesident, Auch andere
Hoch vnd Wollgebohrne, Wollgebohrne, gnedig, vnnd
Hochgebietunde Herrn Herrn.
Auß beyligunden Copial anschluß A, Ersichet ein
hochlöb[licher] I[nner] Ö[sterreichischer] hoff Kriegs
Rath, welichergestalten ein löb[liche] abgeordnet geweste Militar hoff Commission den g[nä]digen befelh
an vnß Ergechen lassen, des Inhalts Inmassen sich in
decursu Commissionis geeissert habe, das man ratione der terrenen in beeden graffschafften Lika, vnd
Carbauia, weliche von denen Landts Inwohnern dermahlen possidirt, vnnd genossen wurden, niht leichter
auß der Sach khomben möge, alß wan der ganze Landts bezürkh beritten, vnd daruon der augenschein ein-
gezogen werde, dises aber, das es ain löb[liche] Militar
hoff Commission selbsten verrichten solle, liesse die
Zeit nicht mehr zue, vnd also vmb den Zwekh gleichwohl zuerraichen, kändt es niht anderst, alß durch
eine delegierende Commission beschechen, weliche
man dan mir Gräniz Oberhaubtman graffen von Attemis, mir Commissario von Lebenegg, dan Ihro hochwürden h[errn] Erzbriestern beeder graffschafften Lika,
vnd Carbauia Marco Mesich, so aber nach vollender
Commission von welicher er sich zwar etliche wochen
vorhero Vnpäslichkheit halber Separiert hat, zwiffelsohne auß vnwankhelbahren Willen Gottes das Zeitliche mit dem Ewigen vermenget hat, vnd danenhero
dise delegierte Commissions relation nothwendiger
weiß allein von vnß beeden Comissarien vndterschriben werden kan, mit einen abermähligen beygeschlossenen Pattent, Crafft welichen denen Landts Inwohnern auf das Neue soliche hoff Commissions intention,
vnd befelh kundt gemacht werden, würkhlichen aufgetragen hat.
Damit wür Delegierte Commissarien annebens aber
wissen mögen, was in ein, vnd andern bey sothaner
Vissitation, vnd Augenscheins Commission in Substantialibus zu obseruiern seye, seint vnß zugleich nachuolgende puncta pro norma mitangefüeget worden
vnd zwar
1mo sey haubtsächlich erforderlich, alle titulos possesorios, Khauffbrieff, Conferier- vnd Confirmations
decreten de praeterito abzufordern, zu welichen Ende
dan alle die Memorialien, weliche quo ad terrena der
löb[lichen] Militar hoff Commission Eingereicht worden, mit herüber gegeben, vnd soliche von darumb
Vndecretierter weren gelassen worden, damit zuuor
alles woll examiniert, vnd Endlichen Stabiliert werde,
was ein Jeder rechtmässig zu possediern, vnnd zugeniessen habe.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
2do Solte gleichfahls abgesechen werden, wie alle
die angebaute terrenen von denen Inwohnern quo ad
Seruitia publica Bedienet werden, dieweillen sehr uill
sich beschwärten, das einer der weniger terren possidiere, eben souill, alß der mehrers besizet praestiern
mieste, auch nach darneben gegen ein ander ansprüch
macheten, das man nicht wuste, wer darzue am besten
befuegt seye, dachero die benachbahrte Attotschaner,
vnd Perloger, oder die sonsten aus dem Carllstetterischen G[ene]ralat mit anzufordern vermainten, ad Delagationem berueffet werden möchten.
377
möglich die Schismatische Wallachen allein, vnd die
Catholische, oder neo Christiani auch widerumben
allein, vnd von einander Separierter wohnen möchten,
wegen welicher Zusamben ziechung aber, vnd zuforderist wegen verwex[lung] oder austauschung deren
Grundtstükhen die possessores selbsten vndtereinander sich güettlich zuuergleichen haben wurden, in dem
ihnen an durch nichts Derogirt, sondern alles nur zu
ihrer selbst aignen könfftigen sicherheit, vnnd bessern
Ruhe angesechen seye.
3 Wurde Guett sein, wan die Insassen sich bequemben thetten, alle terren nach denen Jahrn, oder
Tagwerchen abmessen zu lassen, vmb desto richtiger
den Calculum ziehen zu khönen, wieuill einen ieden zu
stellung eines dienstmans zu pferdt, vnd zu fueß erfordert wurde, ob man zwar nicht verlange Jemandt
seiner rechtmässig gezaigten possessior etwas zubenemben, so wolt es Jedoch billich sein, das keiner vor
dem andern in praestierung dern herrn diensten, et ad
portanda onera publica mehr, oder weniger grauirt,
sondern durchgehendts eine proportionierte gleichheit
introducirt werde. Volglich wurde auch nöthig sein,
nicht allein in generali alle die Insassen, vnd Seellen
bederley Geschlechts, sondern zuforderist die Mans
Persohnen, weliche die waffen zu tragen, vnd zu herrn
dienst tauglich sein könen, nochmahlig zu conscribiern, darüber ein ordentliches register zu formiern,
dabey aber die sach Caute zu menegiern, damit das
Volkh nicht etwo in dem wahn geratte, alß ob man gedenkhen wolte, selbe zu bauern zumachen, gestalten
dan auch an sich selbsten die Kay[serliche] Intention
keines weegs dachin gienge; Wann nun
5to Gedenkhete man auch nebst sogedachter Zusamben ziechung in der Coreniza zu Uduina, vnd Ribnik, an welichen leztern orth der wohnsüz vor mih Oberhaubtman sein solte, wie Ingleichen zu Grätschaz, vnd
Suonigrad defensions werkher anzulegen, vnd erforderte danenhero, das eben aldorthen, oder zum wenigsten negst darbey die Zahlreichisten Communiteten
Stabiliert werden möchten, vnd sollen die Inwohner
obligiert sein aller orthen, wo die Zusamben ziechung
deren dorffschafften beschehen wirdt, nicht allein die
Pallankhen mit brustwöhren zuumbfangen, vnd zubewöhren, auch tschardakhen, woselbst es vnumbgenlich aufzurichten, sondern ingleichen mit denen laboribus gratuitis, vnd beyschaffung deren Pau Materialien, weliche auß den Landt zuerzaigen sein wurden, zu oberwehnten fortifications werkhen zu Concuriern, gleichwie es Ihnen Landts Inwohnern bereiths
intimiert, in denen puncten mit mehrern eungefühert,
vnd darüber der gesambten Inwohner ihre erclärungen, vnd versprechen des gehorschambs durch ihre
deputierte zu handten offt gedachter löb[licher] Militar
hoff Commission gleichermassen schon eingeschikht
worden seye.
4to dises einigermassen geschechen, vnd wie zuuerhoffen stundte, von ihnen Insassen selbsten fridlich,
vnd freywillig an die handt wurdt gegangen worden
sein, so meisten hernach die Landts Situationen woll
beobachtet, vnd ausgesechen werden, welicher orthen
vnd in waß für gegenden, alwo wasser, vnd holz an der
Stöll sich befinde, vnd wo auch die passagen von denen benachbahrten zwey Potenzen des türkhisch[en]
vnd Venetianischen gebüeths dem Kay[serlichen] territorio am nögsten gelegen seint, die Communiteten
zusamben gezogen werden köndten, massen soliches
S[einer] Kay[serlichen] vnd König[lichen] May[estät]
etc. etc. Erenstliche allerg[nä]digste Mainung seye, das
die biß däto da, vnd dorten zerstreyet stechende Inwohner in dorffschafften sich zusamben ziechen, vnd
dabey in obacht genomben werden solle, damit wo
6to Seye vndter vnß Delegierten Commissarien der
h[err] Erzbriester Marco Messich nunmehro aber see[lig] am besten informiert, was in p[unc]to Bresovaz,
Homogliaz, auch der Grosß[en] vnd Kleinen Popina für
strittigkheiten, vnd gegen ein ander schwewende Differentien abwalteten, alß das auch darinfahls sich zubemühen sein wurde, wie der sach abgehollffen werden köndte, vnd vermainte ein löb[lich] Militar hoff
Commission, es wurde zum vorträglichsten sein (wan
anderst die Corenitschaner nit vnumbgenlichen ein mehrers terren vonnethen hetten) das man trachten möchte, alda zu Bresouaz, vnd Homogliaz Catholische Christen auf das Neue anzusidlen, dern sich in den Landt,
vnd in sonderheit auf der erst genandten Popina genueg Einfindeten, so noch De facto da, vnd dorthen
ohne grundtstükh wören, vnd gleich wie übrigens
tio
378
Karl Kaser
7mo die Catholische geistlichkheit von sothanen beeden graffschafften vor ihro löb[lichen] Militar hoff
Commission wehemüettig vorgebracht habe, das selbe
niht einmahl zu ihres Lebens Vndterhalt die höchst
bedürfftige hillff, vnd Subsistenz mitl geniessete, wochingegen die Schischmatischen pastores von ihren
glaubensgenossen niht nur mit der behärigen nothwendigkheit, sondern sogar mit Überfluß besorget wurden, dises aber an sich selbsten eine gewissens sach
seye, vnd noch benebens in Conspectu Schischmaticorum zur ärgernuß, vnd Spott geraichete, auch der
sellen heyl darunter Versierte, wan bedeüte Catholische geistlichkheit auß noth, vnd abgang des Lebens
vndterhalt sich aus dem dem Landt zubegeben bezwungen sein mieste, wo hernach vnser Christ-Catholischer Glauben selbiger orthen nothwendig in abfahl
geratten, vnd völlig zu Grundt gehen derffte, dachingegen Ihrer Kay[serlichen] May[estät] allerchristmildeste Intention villmehr dachin abzihlete, wie so thaner
allein selligmachender glauben in allen dero Landten,
vnd Pottmössigkheit, volglich auch in disen graffschafften nach eisseristen Cröfften vndterstüzet, augiert,
vnd forthgepflanzet werden köndte, hierzue aber sogleich dermahlen die mitl niht vorhanden wören, vmb
die geistlichkheit ex aerario Stipendiern zukhönen, so
wolte gleichwohlen die höchste schuldigkheit erfordern, sich zubeeifern, wie darinfahls ausgehollffen werden möchte, also solten wür Delegierte Commissarien
alle sorg, vnd fleiß ankheren, vnd trachten wiewoll berüherter Catholischen geistlichkheit Entweder durch
Zuetheillung genuegsamber Grundtstükhen, durch Zechendt, oder sonst durch einigerley ersinliches mittl
der Competente Vndterhalt zu wegen gebracht, vnd
verschafft werden möchte, in weitherer Considerierung, wo man die vorgemelte haubt Posten anzulegen
vermaine, auch des vorhabens seye, vnd allerdings
haben wolle, die Catholischen pfarn, vnd Kürchen dabey zu sechen
8o Verbleibete noch übrig respectu oeconomici etwas zumelden, vnd weillen noch villfältiger Reiffer
Überlegung sye löb[liche] Militar hoff Commission für
so wenig rathsamb, alß villmehr für allzugefährlich zu
sein erachtete, derzeit gegen solichen vngezaumbten
vollkh von Contribution, Kopf Steyer, oder einig anderer formalen anlaag die geringeste anregung zumachen, worauß Neüer aufstandt, vnd gräniz Vnruhe leichtlich Entstechen derffte, ein soliches aber moderno
rerum Statu bey ihro Kay[serlichen] May[estät] niht
zuuerandtworten wöre, mithin man es auf alle weiß
zwar zuuerhietten, hingegen gleichwollen sich zubewerben schuldig seye, ob niht per indirectum einiger
nuzen pro Cassa Militari erzaigt werden köndte, alß
findete sye löb[liche] Militar hoff Commission pro nunc
nur volgende mittl für thuenlich zu sein, Nemblich das
vor allen die gelt straffen noch den genombenen Concert, vnd mit der â parte vorgeschriebenen modalitet
ad praedictam Cassam Militarem geleget, so dan usum
publicum diser villberüherten beeden graffschafften
nach aller g[nä]digsten Kay[serlichen] befelh indes mahl
emploiiret werden sollen, Item das man sueche von
denen Confirmationen dern iezt in den Landt schon
würkhlich in Pau befindlichen grundtstükhen per modum eines regals eine taxam zubeheben, niht weniger
vor die gleichmössige Confirmationes, vnd respectiue
Neue bestellung dern gräniz Chargen (von welichen
fürohin niht mehr alß die 4 gradus, benandlich von
Capitainen, Proculaben, Knesen vnd fendrichen sein
sollen) Eben fahls eine taxam vnd zwar etwo von einen
Capitain 30 f. von einen Proculaben 24 f. von einen
Knesen 20 f. vnd von einen fendrich 16 f. so offt dergleichen Charge Vacand wirdt, gleichmössig ad Cassam bezahlen zu lassen, wobey aber noch dises anzumerkhen khombete, daß gleich wie sogemelte officier kein Stipendium, noch sonsten was anders geniessen, als was vor die Vorstecher von gelt straffen
Stipuliert, auch deren etweliche qua gräniz gerichts
assessores von denen Sportulen zu participiern haben,
so erachtete sye löb[liche] Commission niht vnbillich
zu sein Ihnen darneben ein gewisses Spatium von terren beyzulegen, weliches sowohl von der tax, vnd
praestierenden herrn diensten befreyet, alß fürohin bey
der Charge verbleiben, vnnd dem Successori bey Eraigender apertur wider zuegewidmet sollen, so erwehntes Spatium des terrens aber wurde in quanto genug
sein, wan einen Capitain 15 einen Porculabo 12 einen
Knesen 10 vnd einen fendrich 8 Joch, oder souill zuuerstechen, was 8 oxen mit einen pflueg in einen tag
agkhern mögen, zuegetheilt wurde, glaubte auch darinfahls desto weniger difficultet anzutreffen, als den
vernemben noch die maiste von Ernenten officiern ohne deme schon dergleichen Charge terrenen, ia woll
auch zum Überfluß bereiths possediern, vnd dachero
zu examiniern sein wurde, in quali titulo dise possession gegrindet seye, vmb allen fahls das nimium anderen die etwo noch nichts haben assigniern zu khönen, belangent aber diser in Chargen bestelten officier
andere particular grundtstükh hab es damit nicht den
Verstandt das soliche von der obangeregten abzihlenden Confirmations tax, vnd herrn diensten eximiert
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
sein, sondern gleich denen andern Insassen â proportione des mehr, oder wenigen zubezahlen, vnd darauf die dienst Leüth zuhalten, oder das Surplus andern
zuüberlassen haben solten, ob aber so angeregte intendierende taxa dern Confirmations terrenen aus ieden particularn absonderlich zuschlagen, oder es uill
mehr von denen sambentlichen Communiteten, wie
selbe ein- vnd abgetheillet, zubewerkhen, auch wieuill
für iedes Joch, oder pflueg zu taxiern sein möchte, das
wurde der Delegierten Commisssion ihren guett bedunkhen anheimb gestellet, mit dem beysaz, das die
Insassen nur Capace gemacht werden miesten, wie
das soliches petitum auf kheinen tribut, oder formliche
anlaag gemeinet seye, sondern weillen selbige vormahls denen Commendanten sowoll vor die Chargen,
als terrenen weith gressere regalien, oder discretionen
(wie man es Nenen möchte) zugeben kein bedenkhen
Getragen hetten, sye es auch aniezo vmb soweniger
difficultiern köndten, dieweillen das gelt niht einen particulari zu khombete, sondern wie vorgemeldet, ad
Cassam Militarem geleget vnd widerumb zu des Landts, vnd ihrer selbst aignen wollfahrt wurdt emploiiret
werden; concernierend
9no die hin khönfftige Neüe Ansidlung seye Eines
theils haubtsachlich dachin zu reflectiern, damit soliche
wan anderst möglich, in lauter Römisch[e] Catholische
Christen bestechen, vnd anderseits getrachtet werden
köndte, auf dergleichen Neue Ansidlungen per modum
arendae, oder Jahrlichen bestandts etwas gewisses
zubedingen, wobey doch die ansidler einen Weeg qua
gräniz Soldathen, vnd niht gleich denen bauern zuhalten sein, auch mit billicher limitation â misura des
bestandts gleichwohlen die herrn dienst zu praestiern
haben wurden, weillen auch
10mo biß anhero der District Gospitsch sambt dem
theill, der vmb Bellai gelegen, für die vohrmhälige Cammeral Commendanten zu ihren genuß gewidmet gewesen seye, man aber vor das könfftige mit selbigen
eine andere disposition zumachen vorhabe, als Nemblichen zumahlen sich eisserte, das die teutsche Manschafft sambt officiern, vnd gemainen mit der außgeworffenen Monathlichen geltlähnung allein nicht bestechen köndte, vnd dachero für selbige das brodtportion mässig nothwendig wurde beyzutragen sein, auch
das mir oberhaubtman sowoll, alß den h[errn] Oberleüdtenandt, vnd den Kriegs Commissario Etwaß von
sothanen terrenen zur beihillff zuegetheillet wurde, so
gienge der Militar hoff Commission disfältige Intention
dachin, das man eines theils von obermelten districten
379
souill absendern möge, alß ich Oberhaubtman vor 6
pferdt, vnd souill horn Vüch, der h[err] Oberleüdtenandt, vnd Kriegs Commissariens aber Jeder vor 3 pferdt,
vnd souill horn Vüch zu erzaigung Rauch, vnd glatten
Fuetters, wie auch etwas zur Kuchel an Krauth, vnd
Gartten Speiß vonethen haben derffte, daß Übrige aber
köndte ebenfahlß in bestandt ausgelassen werden, vmb
dauon die abzihlende brodt portiones, wie soliche in
einen â parte Entwurff weren angesezt worden, Jahrlichen beheben vnd bestreitten zu khönen, seye auch
niht zu zweifflen, es wurden zu solichen Vorhaben,
vmb so leichter bestandt Leüth sich finden, alß dise
districten so dan von weithern praestierungen dern
herrn diensten, vnd von der obigen tax forderung befreit zu sein hetten.
11mo Wurdt auch mit der gleich iezt berüherten taxnembung noch solicher Vndterschaidt zu obseruiern
sein, das alle die Jenige Grundtstükh, weliche die besizer durch Khauffbrieff an sich gebracht hetten, keine
iezige Confirmations bezahlung leisten derfften, Ingleichen wurden bey eraigenden Tottfahl die Erbuolger
nur etwas pro regale zu antrettung der Erbschafft zubezahlen haben, gleichwie dan alles dises eben sowohl, alß wie das obige, auch vnß Delegierten Commissarien überlassen wurde, was wür noch weithern
Überlegung für möglich, vnd practicabl Ermössen wurden, massen ohne deme ich Kriegs Commissarius von
Lebenegg mich Eingefunden habe, wie man hieruon
Commissionaliter gehandlet hette, alß solte hingegen
Niemandten erlaubet sein, die grundtstükh zuuerkhauffen, oder sonst zuueralieniern, vmb andurch die Caduciteten zu Saluiern, weliche ihrer Kay[serlichen] May[estät] etc. etc. alß dem gresten Grundt herrn vorbehalten, wiewohlen soliche nach augenschein deren
zahlreichen freindtschafften in uillen Jahren fäst niht
zugehoffen sein wurden. Wan nun Hierauff
12mo ein, vnd das andere, was derzeit möglich, wirt
fürgekhert, vnd mit denen Landts Insasßen entweder
durch güettliche vergleich, oder sonsten mit glimpflicher Dexteritet geschlichtet, vnnd abgehandlet worden
sein, so köndten hernach von mir Oberhaubtman vndter meiner alleinigen Vndterschrifft gegen erleg- vnd
hinübergebung ad Cassam Militarem der Stipulierenden tax, oder sogenandten regals die Confirmations
expeditiones sowoll über die terrenen, alß Chargen
schon hinauß gefertiget werden, massen ich Oberhaubtman bereiths auch â parte instruiert wöre, wessen ich mih ratione dern leztern bey känfftigen ferrern
ersezung nich zuuerhalten habe, dise wören also in
380
Karl Kaser
Substantialibus die haubt puncten, weliche man van
Commissions wegen, vns Delegierten Commissarien
zur etwelichen richtschnur habe anzeigen wollen. Übrigens das vesste Vertrauen in vnß sezendt, wür wurden alle ins gesambt, vnd ein ieder besonders vnsern
fleiß, sorg, vnd Embsigkheit also Rüemblich daran strekhen, wordurch einer seiths der allerhöchste Kay[serliche] dienst, vnd Interesße zu dero fromb, vnd nuzen
zwar beobachtet, dabey aber auch das werkh dermassen fürsichtig tractiert werde, vmb daß alles in dem
Landt ohne aufruhr ablauffen möge, wo zugleich man
der zuuersichtlichen hoffnung lebete, die Inwohner
wurden, als gethreye Vasallen gehorsamb, vnd willig
sich erzaigen, mithin niht Vrsach geben wollen, das
allerhöchst Erwöhnte S[eine] Kay[serliche] May[estät]
etc. etc. gezwungen sein miessten, wider selbige mit
schörffe, vnd Vngnadt zuuerfahren, disen allen dan sye
Leztlich nihts mehrers vor iezo beyzurukhen, alß das
Ingleichen erwogen wurde, ob niht alda in dem Landt
durchgehendts gleiches gewicht, masß, vnd Ellen auch
köndte eingefühert werden, gleichwie dem vernemben
nach sye Inwohner selbsten darumben, bittlich anlangeten, was aber von Zeith zu Zeith durante hac Delegatione vorfahlen derffte, das wurde Jederzeit an die
löb[liche] offt berüherte hoff Commission zuberichten
sein, absonderlich so lang sich dise annoch In denen
I[nner] Ö[sterreichischen] Landen befinden, vnd aufhalten wurde.
Zur gehorsamber Volge abrecapituliertes an vnß
Delegierten Commissarien heriber gelassenen Militar
hoff Commissions decret haben wür sogleich zugedachter Delegierten Commission handt angelegt, vnd
seint von hier 12 [Septem]bris J[ü]ngst Entwichenen
Jahrs von hier nacher Lika, vnd Carbauia aufgebrochen, volgbahr dise Commission an denen eisersten
gräniz, alß vornemblich in Carbauia, vnd Erstlichen in
der sogenandten Correniza vndter die haubtmanschafft
Punitsch gehörig, eröffnet, nach dem daselbst das vnß
in vorgemerkhten decret beygeschlossene Pattent ordentlich publicirt, weliches auch nachgehendts in allen
übrigen dorfschafften, vnd orthen ist beabsorget worden, nach vollführten Commissions verrichtungen alda,
seint wür von hinen nacher Punitsch, vnd so forth durch ganz Carbauia, vnd Lika von dorff- zu dorffschafft
abgangen, all das Jenige gehor[samst] zuuollziechen,
was von wolluermelter löb[licher] Militar hoff Commission vnß in gnaden Committirt worden ist, vnd moderno rerum Statu Immer thuentlich ware, Erstatten
danenhero hiemit nachuolgendt Vnser gehor[samste]
relation punctatim vnd zwar ad punctum
1mum wasmassen wür alle titulos possessorios, Khauffbrieff, Conferier- vnd Confirmations Decreten de praeterito von Jeden Grundt Inhabern, oder besizern niht
allein abgefordert, wie dan alle dise, so mit einen dergleichen priuilegio ad praerogatium versechen waren,
ante Commissionem alß weliche Jeden besonders darumb befragt, vnd ad producendum Angehalten vorgewissen, in der beyligunden ganz ausführlichen Conscription annotiert vnd angemerkht seindt, darauf wür
vnß auch gehor[samst] bewerffen, sondern die bey
einer löb[lichen] Militar hoff Commission quo ad terrena eingeraicht, vnd vnß vndecretierter herüber gegebene Memorialien noch woll, vnd Reiffer examinier
auch Überlegung was einen Jedwedern rechtmässig
zuestendig seye Jeder Parthey mit ihrer Verbschaidung
obschon Hinauß gegeben, vnd selbe mithin genzlichen
zufriden gestellet haben, niht weniger ad
2dum Ist die Einrichtung allschon beschechen daß
hinkhänfftig durchauß zwischen denen Insassen quod
ad Seruitia Publica ein soliche Gleichheit abhangen
wirdet, das Jederman â proportione dern besizenden
terrenen ad portanda onera angehalten, mithin also
keiner mehrers alß seine geniessente Grunt mit sich
bringen, grauirt sein solle, wie zumahlen dan die benachbahrte Attotsaner, vnd waß dachin gehörig, vnnd
incorporirt, verschidene praetensiones an gewissen zu
der Graffschafft Lika gehörigen Districten formirn, seint
gleichfahls selbe ad Dellegationem berueffen worden,
alda ihre habende fundamenta, oder titulos Possessiones vorzubringen, in deme, das die Perusianer, vnd
zwar neo Christiani albereiths von souill Jahren hero
sich sowoll bey denen von Zeit zu Zeit in beede Graffschafften Lika vnd Carbauia abgeordnete gewesten
löb[lichen] Commiss[io]nen alß auch bey den Kay[serlichen] hoff selbsten wehemüetigst erclaget haben,
waßmassen die benachbarten Attotschaner einen zimblichen bezirkh von den Perusianer territorio so in der
zeit, vnd auch tempore des türkhen, alß beede Graffschafften vndter dessen Joch noch gestanden, dachin
nacher Perussich were gehörig, auch selben von den
verstorbenen herrn G[ene]ral obristen von Carllstatt
graffen von Hörberstain, da er gemelte graffschafften
den Erbeindt glikhlichen abgenomben habe, gemelten
neo Christianis mit Handt vnd Mundt versprochen, vnd
zuegesaget habe, dasselbe wan Jenne bey ihren terrenen vndter vnß verbleiben alle die Jenige Confin
Inenhaben, vnd genuzen sollen, wie ihnen selbe in
Zeiten des türkhen zuestentig gewest weren, Vsurpirt
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
vnd entzogen hetten, benantlichen Jantsche, Jessen,
Klein- vnd Grosß Rauniane, vnd Silena Poliona biß auf
den benandten Skok, weliches lezte orth die Metales
zwischen Perusik, vnd Wunitsch von vhralten gewesen
sein sollen, vnd biß an däto annoch die Punitschaner
sogestalten geniessen; Hüerüber haben die Attotschaner ihr Verandtwortung bey vnß schrifft- vnd Mundlichen eingelegt, vnd mithin vorgetragen, gemelte
örther weren Niemahlens in die graffschafft Lika gehörig, oder dachin incorporirt, sondern das selbe tempore belli nur loca praedae gewesen, vnd weillen dan
sye Attotschaner beede Graffschafften Lika, vnnd Carbauia hatten mit Einnemben gehollffen, vnd noch dahmahlens occupirt, wurden selbe hoffen, man wierd es
ihnen weder zu däto absprechen, vnd umbsouill mehrers selbe einmahl in pacifico possessu lassen, alß
ihre familien, vnd Descendentien sich sogestalten vermehret hetten, das selbe mit den territorio von Ottotschaz schon Niemahlens wurden bestechen könen.
Über dises hetten sye Jederzeit bey allen fahl beeden
Graffschafften Lika, vnd Carbauia vnd Insonderheit denen Perusianer neo Christianis, wan selbe von denen
Wallachen haben verfolget, oder gar angriffen werden
wollen, alle assistenz, alß nächste angelegene Gränizer
gebürdet, vnd der Vrsachen willen auch von den vorgewesenen h[errn] Cammeral Commendanten graffen
Corenini see[lig] einen Concession brieff von Koren biß
Skok erhalten, die Perusianer Nembeten disen lezten
Vortrag gar vor bekhant an, vnd wollen dardurch probiern, angesechen sye Attotsaner einen Concessions
brieff von gemelten h[errn] Graffen Corenini angesuecht hetten, diser aber Cammeralische Commendanten
über beede Graffschafften wehre; hetten also andurch
sye Attotsaner von selben bekhenet, das gemelte orth
zu der Graffschafft Lika, vnd Carbauia gehörig weren,
zu deme aber hetten gemelte Attotsaner woll schrifftliche anregung gemacht, solichen concessions brieff
von obgemelten h[errn] graffen Correnini see[lig] erhalten zu haben, Jenen aber Niemahlens producirt, das
also zu glauben seye, das sye weder mit solichen vorgebenden Concessions brieff versechen weren, es hat
ein- vnd anderer theill dise ihre behellffe pro et contra
per longum et latum ante Commissionem Delegatam
vorgebracht, so wür breuitatis Gratia hier vmbgehen,
vnd allein Substantiam mithin Euer Hochgraff[liche]
Exc[ellenz] g[na]den, vnd g[na]den vndterth[änig] gehor[samst] vorstellen, vnd zwar kan von seiten dern
Perisianer ihnen Attotsaner keiner Dingen in abredt
gestelt werden, das die leztern nicht allschon gegen 17
Jahr Crafft eines der allererstens in die Lika gekho-
381
mbenen Cammeral Commission auf ihre noch damahls
eingereichten Supp[lik] erhaltenen Decrets de däto 27
[Septem]ber 1696 in possessorio iedoch niht in pacifico possessu gestanden, massen gemelte Perusianer von Zeit zu Zeit bey allen herinen gewesenen
Militar, vnd Cammeralischen Commissionen auch bey
den Kay[serlichen] hoff selbsten ihre beschwerde wider sye Attotschaner der Vsurpirung halber Cläglich
eingelegt, vnd angelangt haben, das gemelte Attotschaner das ihnen usurpirte abtreten, vnd zurukh geben
sollen, warüber die Commissions Decreta iederzeit ergangen, biß zur ankhunfft der Haubt, oder einrichtungs
Commission in Statu quo zuuerbleiben, vnd sich von
allen weitern eingriff zuenthalten; von hoff auß aber
haben gemelte Perusianer neo Christiani beyligundes
schuz Patent auf ihr dachin eingereichte vndterthste
Supp[lik] überkhomben, in Crafft welichen allerg[nä]digst demandirt worden ist, sye Perusianer bey ihren
alten Confinen zu manuteniern, vnd handt haben zu
lassen, wie zumahlen aber in solichen die Metales niht
außgesezt, sondern nur generaliter laudent ist, haben
wolluermelte Perusianer noch beykhombende auß einer alten türkhischen schrifft in daß Wellische vbersezte beylag producirt, worinnen zwar die Rain Stainer
nominetenus ausgesezt, sonsten aber in Jenen kein
datum angemerkht wirdt, weliches vmb souill weniger
so starkh anzuziechen, alß wissentlich auf den gränizen, vnd zu forderist der orthen in vorigen Jahren
man sich mehrers die auf uninteressierten aussagen
dern alten Gränizern, dan auf ein schrifft, so wunderselten gewöhnlich ware, gepunden, vnd darüber allein
geschlossen hat, welichen alten gräniz gebrauch man
auch dermahlen moderno rerum Statu noch allerdings
auß ermanglung dern ordentlichen Instrumenten, auch
in ansechung zu däto einige schrifftliche instrumenta
deraro contingenti in der ganzen Gräniz zufinden sein,
vnd nur alles an denen aussagen dern alten uninteressierten gränizern abhanget, necessitatis gratia nachzufuessen billich anlasß nemben mueß, zu solichen
Ende dan haben wür allen möglichsten fleiß angekhert,
den wahren beweistumb darüber wo von alters hero
die metales Confinii zwischen Berusik vnd Attotschaz
wohren; nach arth des Gräniz gebrauch durch die alten
uninteresierten gränizern genau zu wissen, weliche
einhöllig contestiern, vnd bestöttigen, daß solicher alte
Confin per lineam rectam von den wasser Koren auf
das schlosß Deruegniak so hart an Rounione anligendt,
von danen auf Werpilo Radoff Clanaz neben den feldt
Turionsghi, vnd Miletina Corida weliche 2 örther dermahlen die Wallachen von Villitsch vndter der hau-
382
Karl Kaser
bt[mannschaft] Attotachaz gehörig possediern, von
hinen durch den Waldt Babina gora, durch Babina gora
auf Broschie alwo ein grosser See in der gresße eines
dorffs woselbst ein gemeines orth in eissersten Confin,
vnd alda öffters sowoll die Türkhen alß die vnsrigen
zufüschen pflegen, von dar auf den vornembsten Perg
Blisiuiza welicher die Likam von der Türkhai, oder Bosnien vndterscheidt, wan man danenhero angemerkhten metalem per lineam rectam nachgehet, so fahlet
zu der graffschafft Lika niht allein die quaestionierten
örther Jantsche, Klein vnd grosß Rauniane, Jessen,
vnndt Sileua Polione sambt den schlosß Deruegniak,
sondern auch Turiansghi, Miletina Corida, vnd Bressouaz, dachero mehr alß wahr, das offt gemelte attotschaner vnd die zu solicher haubt[mannschaft] gewidmete Perlogianer vnd Vilitschaner alle soliche orth
nur vsurpirt durch daß faust recht von der graffschafft
Lika abgesendert, vnd zu sich gezogen, darüber auch
keinen andern titulum possessionis zu zeigen haben,
aldieweillen dan die Ehedessen von denen benachbahrten Attotschaner vnd vbrigen Wallachen Perlogianer vnd Vilitschaner sehr betrangte neo Chrisitani
Perusianer wenig Grintstükh besizen auch andere biß
60 des wahren Röm[isch] Cath[olischen] Glaubens genossene Perusianer ohne Gruntstükh leben miessen,
massen ihnen von ihre alten Confinen souill usurpirt,
vnd entzogen worden in der graffschafft Lika auch gar
wenig des Röm[isch] Cath[olischen] glaubens seint,
Jezt vmb desto mehrer vnser gehor[sam]ste vnmasßuorschreibliche Mainung das niht allein von einen
hochlöb[lichen] I[nner] Ö[sterreichischen] hoff Kriegs
Rath durch gemössene Verordnung h[err] haubtman zu
Attotschaz graffen Jacob Strasoldo aufgetragen werden
möchte, seinen vndtergebenen Attotschanern, Pelogian- vnd Vilitschanern alles Ernnst zugebietten, das
selbe angeregte questionirte örther Jantsche weliches
orth gleich nach abzug einer löb[lichen] Militar hoff
Commission h[err] haubtman von Attotschaz mit denen der graffschafft Lika souill alß zuerkhent massen
selber gleich denen Attotsanern verbotten alda niht zu
agkhern, oder einige handt anzulegen, Jesen Sileua
Poliona hinkhönfftig vnangefochten sein zu lassen wissen, sondern auch Klein - vnd grosß Rouniane woselbst den vergwisten vernemben nach ein grosße unthohirt vhralte Khalhgrueben von welicher nicht ein
mahl die Türkhen einige wissenschafft getragen haben,
vnd geglaubt werden will das noch von denen Cath[olischen] solicher Kalh dachin gelegt worden seye,
in der Mainung daselbst eine Cath[olische] Kürchen zu
erpauen, sambt Turiansghi, Miletira Corida, vnd Bre-
ssouaz, vnd deme was dachin gehörig abtretten sollen,
sogestaltig wirt einer seits denen neo Christianis gehollffen, anderer seits auch auf denen zurukh bekhombenden örthern ein ganze Haubt[mannschafft] von
denen Röm[isch] Cath[olischen] glaubens genossenen
angesezt werden könen, weliches umb souill mehrers
erforderlich sein will, alß uill ohne deme die Eyserster
gräniz gegen der ottomanischen Portten in lauther von
dem Schischmatischen ab Ecclessia damnirten glauben, oder Sect constituirt ist, vnd damit auch dise einwendung theilß gehoben werde, das die Attotsaner,
Perlogianer, vnd Vilitsaner vorgehen wollen, Jene köndten weegen angewaxener zallreichen familien sich
nun mehro mit den attotsaner District oder bezirkh
keines weegs vndterhalten massen alda vor souill dern
Insassen die terren was dachin nacher Attotschaz gehörig bey weithen niht zuelenglich weren, fünten wür
nach dises expediens, das sowoll gemelten Perusianern, alß theilß denen Attotschaner vnd Perlogianer,
waß vnsers glaubens genossene seint, mit deme vndter die arm gegriffen, vnd gehollffen werden köndte,
wan obrecenssierte nacher der Graffschafft Lika gehörige orth respectiue vnangefochten, vnd abgetretten
sein werden, das man mit solichen ein sogestältige
auß theillung vorhandt nemben köndte, das erstlichen
offt gemelten Perusianern, vnd zuforderist denen neochristianis souill terren zueerkhent werde, von wahnen
selbe Ehrlichen zu leben haben wurden, nachgehents
gleichwohlen auf denen benachbarten Attotsanern,
vnd Perlogianern, so vnsers glaubens nicht aber denen
Vilitschaner so die Schischmatische Sect aufhoben,
von gemelten orthen souill terren alß möglich sein
wirdt zuegethaillet werden möchte, Jedoch mit disen
expressa reseruata das selbe alle denen man einige
terren zuerkhenen, vnnd zueeignen wirdet, Jene mit
strikhen besizen khonten, deme sye auch niht zugegen
sein werden, vnd allein von hiessiger Likanischen Oberhaubt[manschaft] Dependent, alda also die onera publica praestiern vnd tragen sollen, auf soliche weiß wirt
niht allein ein so anderer theill gehollffen, sondern
andurch auch der wahre Röm[isch] Cath[olische] glauben in beeden graffschafften Lika, vnd Carbauia einen
merkhlichen vorschub in effectu überkhomben, vnd
mithin also auch hierinfahls die allerg[nä]digste Intention des Landts Fürsten in vndterthenigkheit befolget
sein, vnd wie zumahlen sich offt gemelte neo christiani
von Perusik offters bey denen löb[lichen] Stöllen woll,
alß dermahlen bey vnß Delegirten Commissarien wehemüetig erclaget haben, waßmassen ihnen auch von
denen Attotsanern vor Jahren in solichen quaestioni-
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
rten örthern, alß vor nemblich zu Jantsche, vnd Rauignona 40 schöber hey so sye Perusianer Propriis Sumptibus zusamben gebracht mit ihren vüch von Attotsaz absumirt worden, vnd alda vmb die refusion gehor[samst] angelangt haben, dachero were vnsern doch vnmasß vorschreiblichen gehor[samst] erwehnen
nach gleichfahls billich, das sye usurpatores Attotsaner
gemelten Perusianer den betrag angeregt, vnd consumirten 40 schöber Rauch fuetter in aequivalenti widerumben refundiern, vnd guett machen sollen, weliches ihnen neo-christianis woll vmb souill mehrers
zugönnen were alß selbe Ehedessen niht allein von
denen benachbarten Wallachen; sondern von denen
Attotsanern selbsten souillualtig verfolget, vndterdrukhet, sich aber Jedoch niht gar verstossen zu lassen
veranlasset worden sein, offters ihre beschwörde bey
denen Gräniz Gerichten löb[lichen] Dycasterien, ia so
gahr bey den kay[serlichen] hoff selbsten beweglichsten vorzustellen, dergleichen vorzunemben nötig gewesene litigiae aber haben ihnen merlkhlichen in den
Peitl gegriffen, vnd uill gelt annebens gekost, so sye
annoch Empfinden, vnd sich widrumben Empor zu bringen niht sobalt des vermögens sein werden; wür Stellen aber soliche vormainte refussion gleichwie alles
anderes ainen hochlöb[lichen] I[nner] Ö[sterreichischen] hoff Kriegs Rath hiemit zu dero g[nä]digen weithern resolution gehor[samst] anhaimb.
3tio Kan von selbsten in g[na]den erwogen werden,
wie beschwör, auch gefährlich dise biß anhero in genzlicher disolution, vnd freuel gelebte Gränizer, zubewegen waren; biß sich selbe insgesambt, vnd ieder
besonders beschlossen hat, seine habende entweder
mit den Sabel erworbene, oder wenigist mit solichen
biß an däto erhaldene Grindt, nach denen Johen, oder
Tagwerchen abmessen, vnd darneben niht allein in generali alle die Inssassen, vnd Seellen beederbey geschlechts, sondern zu forderist die Manß Persohnen,
weliche zutragen deren waffen tauglich anzugeben,vnd
beschreiben zulassen; man hat aber die sachmitels göttlichen Göttlichen beystandt dergestalten Caute Menagiret, das man quo ad hoc den zwekh Erraichet, vnd
mit angeregten vnß in g[na]den aufgetragenen Conscription tenerorum, et animarum utriusque Sexus in
Commitatibus Likae, et Corbauiae existentibus fürgegangen, vnd auch dits orths den beuelh, vnd intention
Einer löb[lichen] Militar hoff Commission, ob zwar niht
mit Geringen beschwörnus, vnd sich öffters heruor
gebrochenen zimblichen difficulteten vollzogen hat,
wie wür dan angeregte Conscription hiemit originaliter
383
gehor[samst] beyschliessen, worauß ein hochlöb[licher] I[nner] Ö[sterreichischer] hoff Kriegs Rath alles
gar außführlichen auß denen noch benebens bey ieden
dorff, vnd volgbahr graffschafften in fine formierten
extract in g[na]den zuermessen haben werden, vnd
solicher beschreibung nach ist gleichfahls alle proportionierte gleichheit mit deme introduciert worden, dass
hinkhönfftigung zu praestierung dern herrn diensten et
ad portanda onera publicae keiner mehr, oder weniger
agrauirt, sondern ieder durchgehents gleich â propartione wirdt gehalten sein, nach dem auch soliches vollführet worden, ist man
4to gleichfahlß beabsorget gewesen, vnd hat nachgechents die Landts Situationen von haubt- zu haubt- auch dorff- zu dorffschafft woll beobachtet, vnd
ausgesechen, welicher orthen, in was für gegenden,
wo selbst wasser, vnd holz an der stelle, auch wo die
passagen von denen benachbahrten zweyen Potenzen
dem Kay[serlichen] territorio am nägsten gelegen seint, verfolglichen denen Insassen alles erenst von seithen der delegierten Commission iniungiret, daß sye
biß däto da, vnd dorth herumb zerstreiet gelebte Inwohner sich sogewiß an daß ausgezeichnete orth in
die Communiteten zusamben ziechen sollen, alß bey
widrigen fahl S[eine] Kay[serliche] vnd König[liche]
May[estät] soliches ohne widerredt allerg[nä]digst haben wolten, bezwungen sein wurden, wider ihre vngehorschambe Vassalen, vnd Vndterthanen mit der allschon betrochender schörffe ohne einziger ferrer Zurukhsechung, in effectu zuuerfahren; respectu Separationis der Schischmathischen Wallachen von denen
Catholischen, oder neo Christianis auf das sowoll die
leztern hinkhönfftig abgesondert, vnd besonders ihre
Wohnung, vnd Zusamben ziechungen haben sollen, ist
zwar ebenermassen auch hierinfahls gebüherendt reflectiert, vnd souill alß derzeit möglich ware, in sachen
alle gutte Vorsechung gemacht worden; Es beruechet
aber der würkhliche effect darüber erst damahls, wan
man würkhlichen zu denen ausgezeihneten föste orth
zuerpauen handt angelegt haben wirdt, anerwogen
vorhero schwörlich, oder gar niht die gesambten Inwohner sich resoluiern werden, in die Communiteten
zusamben zu ziechen, beuor selbe niht würkhlichen
absehen werden, das man mit erstuermelten defensions werkher fürgehet; qua occassione sodan allererst
die Verwex[lung] oder außtauschung deren grundtstükhen zwischen denen Catholischen et neo christianos
mit denen Schischmathischen wirt vorgenomben werden khönen; an welicher Verwexlung die iezigen po-
384
Karl Kaser
ssessores vnsern Erwöhnens keine sonderliche difficulteten zu formiern Vrsach nemben werden, anerwogen soliche permutation wo ieder widerumben sein
aequivalens hat, nur zu ihrer selbstaignen hinkhönfftigen sicherheit, vnd bessern Ruhestandt angesechen
ist, wie zumahlen man dan auch des Vorhabens ist
5to nebst erstgedachter Zusamben ziechung, in der
Coreniza, Udbina, Ribnik, Grätschäz, vnd Suonigrad defensions werkher anzulegen, haben wür allschon soliche Veranstaltungen bey denen Inwohnern ergriffen,
das wie es ratio Belli allerdings erfordert, theils aldorthen, theilß aber gleich daran die zahlreichisten Communiteten eingesezt werden, wie niht weniger aller
orthen, wo die Zusamben ziechung dern dorffschafften
beschechen wirt, die Inwohner verobligiert, vnd verpunden sein sollen, lauth an ihnen mit denen von einer
löb[lichen] Militar hoff Commission zugeschikhten Puncten mithin also ergangenen intimato, [(]worüber sye
auch ihre erclörungen, vnd Versprechen des gehorsambs durch ihre deputierte zu handen wolluermelter
löb[licher] Militar hoff Commission bereiths eingeschikht, vnd dachin angelobet haben) niht allein die Pallanken mit brustwöhren zubewahren, auch tschardakhen wo es vonnethen aufzurichten, sondern Ingleichen mit denen laboribus gratuitis, vnd beyschaffung
deren Pau Materialien, weliche auß dem Landt erzeigt
werden können, zu oberwehnten Fortifications werkhen zu Concuriern, worüber sye gesambte Insassen
ihr nochmahlige erclörung etiam ante Commiss[io]nem
delegatam Mindlich eingelegt haben, von disen Leztern
oblige auch vmb desto weniger mit befuegnus sich
Entschitten, könen alß uill es wissentlich, daß solicher
der Gräniz brauch durchgehents der orthen seye, ob
sye aber Ihren widerholten versprechen, vnd gräniz
schuldigkheit würkhlichen güettlich werden nacheben
wollen, wirt sich damahls eissern, vnd von selbsten an
tag legen, wan man einesmahls an erwehnte defensions werkher handt anzulegen anfangen lassen wirdt,
weliches alle damahls mehr alß erforderlich, wan man
anderst ein guttes gouerno, vnd standthafftige ruhe in
den Landt selbsten abzusechen, des rechten meinens
ist, vnd were allschon die Zeit verhanden hierzue auf
die praeliminaria, alß machung dern kalch grüeben etc.
vnmäßgeblichen zugedenkhen, auch hüerüber die g[nä]dige Verordnungen ergechen zu lassen, zum fahl man
disen erst könfftigen frühling, oder somber an solichen
Defensions werkhen, oder gebeyen wenigist einigen
anfang machen will, anerwogen es mit denen Landt
Insassen mehrer Zeit gebrauchen wirt, biß selbe die
versprochene Pau Materialien, so in den Landt zuerzaigen sein werden, ihren obligen nach Successiue
beybringen, vnd beyschaffen werden.
6to Die wegen Bresouaz, Homogliaz, auch der grosß[en] vnd kleinen Popina obwaltenden differenzien
anbelangent, bestechen einerseiths in deme, daß die
Corenitschaner das orth Bresouaz (so die Perloganer
vndter die haubtmanschafft Attotsaz gehörig, von beyleiffig 20 Jahren in possessario haben, nicht zwar pacifice besizen) gleichfahls ansprüchig machen, vnd soliches zu ihren Confin gehörig zu sein allerdings behaubten wollen. Homogliaz hingegen wirdt von ihnen
Corenitschaner noch zu däto Possediret, das aber auch
Bresouaz in die Graffschafft Lika gehörig seye, wan
man die lineam rectam nach denen vhralten Metalen
Ziechen will, weliches von denen uninteressierten alten
gränizern abgelegt, vnd contestirt wirdet, auch soliches
Juramentaliter ablegen zu wollen sich anerbotten haben, da seint wie allschon respectu dessen in vorgemerkhten puncto oder §o 2do Mehrern Inhalts in g[na]den verstendiget worden, weliches man weiters hier
recapitulirt, sondern allein nur nach souill beyzurukhen
vor nötig zu sein erachtet, das wan gleich die Perlogianer von mehr Jahren hero das questionirte orth
Bressauaz genossen, vnd Possedirt haben, so seint selbe Jedoch Niemahlens in pacifico possessu gestanden, vnd nur alle sowoll I[nner] Ö[sterreichischer] hoff
Kriegs Räthliche g[nä]dige befelh, alß die Commissions
Decreta dachin ergangen, das angemerkhtes Bressauaz
die Perloganer, die Correnitsaner aber Homogliaz biß
zur ankhunfft der haubt, oder einrichtungs Commission
geniessen, vnd Inen haben sollen, vnd bestechen dern
Perlogianer Fundamenta allein in deme, das selbe so
geraumbe Zeit in possesario Stunten, dan das die Corenitschaner biß zu dato ohne besezten orth Bressauaz
gelebet, vnd sich vndterhalten hetten, dise zwey Fundamenta aber Suffragiern keines weegs gemelte Perlogianer vnd seint bey weithen nicht zuelenglich ihr
Vorhaben zubehaubten, dan wan gleich gemelte Corenitschaner souill Jahr hero ohne den orth Bressauaz
gelebt, vnd sich durchgewikhlet haben, so volgt doch
darauß niht, das es deswegen denen Perloganeren verbleiben sollen; ex ratione das für eins selbe Niemahlens in pacifico possessu waren für das anderte haben sich auch der Corenitschaner Familien zahlreich
vermeret, daß selbe auch dermahlen mehrers grunt
gebrauchen; für das 3te das alß die Corenitschaner von
Perlog auß Correniza angesidlet, ihnen Perloganern
ihre alda Gehabte gruntstükh von darumb verlassen
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
haben, angesechen selbe die h[errn] dienst nicht auf 2
orth haben aufnemben könen; des weithern Versechens, selbe wurden hingegen Coreniza mit ihrem alten
Confinen, wochin auch gedachtes Bressauaz fahlet,
vnnd gehörig ist, zugeniessen haben, eben dise causales propter onera partanda ist dermahlen respectu
Bresouaz so die Perloganer geniessen, vnd gleich wollen keiner alda in Bressouaz, sondern alle in Perlog demnach von 2 seithen die onera publica auch tragen
miesten, wohnent ist, massen selber bezirkh in Bresouaz in kheinen agkher Pau sondern in Pur lauter wißmader bestechet, alda auch wegen allzugrosser Kälte
nihts geakhert, sondern nur in souill wißmader erhalten, vnd genuzet werden kan, weiters ist wissentlich
das Berlog von Bressouaz gegen 6 stundt, von Coreniza aber nur ein kleine Stundt entlegent seye, Mit
waß befuegnus also wollen sye Perlogianer gemeltes
Bressauaz behaubten, in ansechung dessen allen also
seint wür nochmahlig vorgemelter vnser gehor[samst]
vnmaßuorschreiblichen Mainung inhaesiue, was wür
disseitig §o 2do mit mehrern berüheret haben, das, wan
ein Hochlöb[licher] I[nner] Ö[sterreichischer] hoff Kriegs Rath gemeltes Bressauaz, vnd übrige der graffschafft Lika usurpirten örther selber widerumben incorporirn wirdet, wie wür es niht anderst hoffen wollen,
das man volgbahr ein Neye ansidlung von einer ganzen haubt[mannschaft] mit lauther Christ Cath[olischen] glaubens genossenen gegen 200 heyser, wan
man auch gleich einem guetten antheill von Bressouaz
denen Corenitschaner sowenig gruntstükh haben, zuewidmete, oder mehr alda ansidlete, einsezen köndte,
Nebst deme weiters ist in g[na]den zuerwögen, das das
orth Correniza respectu der haubtstatt Bichatsch der
eiserste posto seye, vnd selber in lauther Schischmatischen glaubens genossenen bestechet, dachero auch
hierwillen mehr alß erforderlich ratio Status gibet, das
man wenigist in den eisersten gränizen die Catholischen einsezen zu khönen allen möglichsten fleiß anwenden solle, weliches dermahlen auf soliche weiß
bewerkhet, mithin also auch die Ehre des höchsten
befördert, vnd zugleich auch ein Nambhafftes von denen Ney ansidleten ad Cassam Militarem geschafft,
vnd gebracht werden köndte.
7mo Haben wür zwar alle sorg, vnd fleiß angekheret
vnd getrachtet der Catholischen geistlichkheit Entweder durch Zuetheillung genuegsamber Gründtstükhen,
oder durch einrichtung des sonst den Clero zugeben
gebreüchlichen Zechent vndter die armb zu greiffen, es
hat sich aber moderno rerum Statu weder eines nach
385
des andere von disen vorgeschribenen Formaliteten zu
däto noch keines weegs bewerkhen lassen, Erstlichen
wahren keine Vacante grundtstükh, anderseiths ist die
einführung des Zechent pro hic, et nunc allzugefährlich
zu sein, billichermassen ermössen, vnd erachtet worden, damit man aber gleichwohlen Ihro Catholischen
Geistlichkheit souill, als derzeit möglich ware, doch in
etwas, vnd mit deme mehrere hillf, vnd Subsistenz mitl
verschafft, hat man die Schischmatische Wallachen,
weliche dermahlen soliche grundtstükh besizen, so
vorhero von denen Catholischen, oder neo Christianis
possediert worden seint, zu reichung der Jenigen gebüher obligiert, vnd angehalten, was Ehebeuorn von
denen Catholischen besizern vnser geistlichkheit ist
gereicht, vnd abgefühert worden. Übrigens haben wür
niht gefunden, das gemelte Catholische Geistlichkheit
sogar ohne der höchst bedürfftigen hillfe, vnd Subsistenz stundte, in deme noch Endlichen alle (ausser
etwo ein oder zwey) deren souill Einkhauffen haben,
das selbe sich darmit ihnen geistlichen Standt gemäß
ohne prostituierung ihres Carrecteris vndterhalten könen, vnd ob es gleich niht in abredt gestellet werden
kan, das die Schischmathischen pastores sowoll mit
weithmehrers grundtstükhen, alß von ihren glaubensgenossen mit der behörigen nothwendigkheit in Überfluß besorget werden, so ist Jedoch darbey dises zuerwögen, das die Schischmathischen glaubens Vorstecher vndter zwey Specialiteten die gruntstükh geniessen, einen qua Pastor, den andern vor sein weib,
vnnd Kinder, welicher Leztere iederzeit seinen Erbuolgern zuuerbleiben, der erstere aber an seinen Successori zufahlen, von den andern auch die h[errn] dienst
praestierung, et onera publica zutragen hat, vnd sonsten auch gar nathierlich sein will, daß wer mehrers
seellen in seinen hauß hat, souill gruntstükh geniesse,
das er selbe abzuspeissen, vnd zu vndterhalten, darmit
auslangen köne, vnd were freylich zu wintschen, das
S[einer] Kay[serlichen] May[estät] aller Christmildeste
Intention, so allein dachin abzihlet, wider allein, seligmachende Röm[isch] Cath][olische] glauben in allen
dero Landten, Pottmössigkheit vnuolglichen also auch
in disen beeden graffschafften nacheiseristen Cröfften,
vndterstüzet, augiert, vnd forthgepflanzt, oder abtringente Schischmathische von der Röm[isch] Cath[olischen] Kirchen domnierte vntichtige glauben hingegen
zurukhgesezt, vnd gar mitler zeit Sradihiert werden
köndte, in aller Vndterthenigkheit beuolget werde, wan
man aber in gegenstandt die Vorseyende weithers aussechene Coniuncturn vnd Vmbstende anderst reiffig
überlegen will, wirdt dises Leztere aller erst tractu tem-
386
Karl Kaser
poris mit bester politica, vnd nur Successiue vorgenomben werden, miessen, weliche genzliche ausrottung nach, vnd nach mehrrers Zeit gebrauchen wirt,
worüber die weithere obsorg, vnd Vertilgung uill mehrers denen frequenten heilligen Missionen obligen
will, denen man ex parte Dominii iederzeit alle hillffliche handtbiettung laisten wirt, zu denen anligenden
haubt Posten aber, alß Udbina, vnd Ribnik allein, könen
zwar die Catholischen nacher Coreniza, Gratsaz, vnd
Suonigrad, hingegen miessen nur die Schischmathischen Wallachen massen selber orthen lauter vntichtige
Glaubens genossene zusamben gezogen werden.
8o Ist es einen hochlöb[lichen] I[nner] Ö[sterreichischen] hoff Kriegs Rath von selbsten bestens beywohnent, was die beschreibung deren terren, vnd Seellen,
beederley geschlechts, vnd zu forderist wer zu praestierung der herrn dienst, vnd tragung der waffen
fähig seye, in diser gräniz vor verschidene yble imprensiones nach sich gezogen, ia sogar theils Insasßen
veranlasset habe, einen gräniz sbor, oder Zusambenkunfft zu halten, vnd hierzue die Convocations brieff
auszuschreiben, von orth zu orth zu schikhen niht weniger Locum Comitii bey der Belleier Pruggen in der
Lika zubenenen, worzue sich auch etliche dern allschon versamblet haben, weliches aber volglichen durch
vorgenombene guette Vorsechung dannach zurukhgetriben hat, alles dises nur aus voreillender beysorg vorgenomben worden, man gedenkhe sye gränizer durch
die abgeordnete Delegierte Commission, vnd von solicher vorgenobener Conscription zu bauern, oder tributarien zumachen, wessentwegen wür allerdings vor
rathsamb, vnd vorträglicher zu sein ermessen haben,
vmb mit der angeordnet[en] auch angefangenen, vnd
dermahlen mitelß göttlichen Beystandt geendigten obgemelten beschreibung, an welicher das meiste anrichtungswerckh abhanget, wan man einmahl den wahren stand in grundtstükhen, vnd Seellen beeder graffschafften zuuerlässlichen erhalten hat, biß auf den
lezten puzen forthfahren, zu khönen, vmb niht etwo vor
der Zeit selbe vnterbrochener sechen zu miessen, weliches vnfelbahr, vnd nur gar zu gewiß eruolget were,
wan wür wehrender solicher delegierten Commission
in der Carbauia, oder Lika Einige taxa oder regale pro
Confirmatione terrenorum angesezte vnd Collectiert
hetten, mit solichen abforderungen biß zur genzlichen
terminierung der Conscription, auch ex eo zu Supersediern, vnd soliche allererst alhier, alwo man etwaaß
besser, alß in denen graffschafften gesichert, vorzunemben; massen wür annach wenigst 3 Monath vns
lenger in gedachten graffschafften hetten aufhalten,
vnd verbleiben miessen, wan aldar auch die Confirmations Decreten auf die terren, vnd Chargen, von welichen leztern zwar biß zu däto die wenigsten ia fast
kheiner die Confirmation ansuechet auß Vrsach weillen
ihnen der 3te theill von denen vorhin iederzeit gehabten
straffen entnomben, vnd auf ein gar geringes quantum
von einer löb[lichen] Militar hoff Commission herabgesezt worden ist, weliches souill fructificieret hat, das
dise 7 Monath hero sowenig straffen eingangen, in
dem sich kein officier, angesechen selber darbey wenig proffit zuerwarten hat, ob es zwar Vi officii schuldig
were, bemiehet, die malifactores ad manum Justitiae
zugeben, oder der herrschafft anzuzeigen, vnd danenhero den Kay[serlichen] aerario vill vorträglicher sein
wurde, wie ich oberhaubtman nach vorlengst dise Meine füherende gethreye Mainung offtgedachter löb[licher] Militar hoff Commission vmbstendlichen gehor[samst] relationiert, vnd Endtdekhet habe, wan man
denen officiern ihr vorhin iederzeit gehabtes 3tl von
denen eingehenden Straffen zuekhomben liesse, weren
außgetheilt worden, also das von hier auß vorgemelte
Confirmations brieff werden ausgefertiget worden, vnd
wür möglichst beflissen sein souill ad Cassam Militarem zubringen, alß immer thuentlich sein wirdt, zu
welichen Ende allschon der Gräniz kundt gemacht worden ist, das von ieden orth die officier, vnd beuelhshaber ohne Zeitverspliterung sich hiechero Sistiern
sollen, mit welichen man das pro Confirmationibus ad
Cassam Militarem zuerlegen habende regale Concertiern, vnd Ehaistens ein zu Cassiern trachten, den weithern eruolg aber allererstens einen hochlöb[lichen]
I[nner] Ö[sterreichischen] hoff Kriegs Rath gehor[samst] relationiern werden, vnd ist übrigens all das Jenige
bereiths gehor[samst] Voluieret, was in disen 8ten punct
respectu residui vns in gnaden ist aufgetragen worden.
Gleichförmig
9o haben wür vnß zwar aller nachtrukhsambst beeiffert neye anidlungen zumachen, selbe in lauter Römischen Catholischen Christen zu Constituiern, anderseits zu trachten, durch dergleichen neye ansidlungen
per modum arendae, oder Jährlich Bestandts etwas
gewises zubedingen, darbey das auch, vnd Jedoch die
ansidler einen weeg qua Gräniz Soldathen, vnd niht alß
bauern zu halten sein, auch mit billicher limitation â
misura des bestandts die herrn dienst zu praestiern
haben wurden, es ware aber dises vmb souill weniger
zubewerkhen möglich, alß uill his Stantibus von einiger
arenda oder bestandts Lechnung die geringeste anre-
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
gung zu machen war, ohne würkhlichen zubesorgen
gehabten Gräniz aufstandt, vnd Vnruhe, weliche volglich bey S[einer] Kay[serlichen] vnd König[lichen] May[estät] etc. etc. niht so leicht zuuerandtwortten wöre,
dan primo seint in der ganzen Lika, vnd Carbauia kein
oedt stehende Grindt Sine possessoribus, in dem sobaldt ein Grundt in vorigen Jahren Vacand worden ist,
solicher gleich von disem oder Jenen Benachbarten
auch theils insico Dominio zu sich gezogen worden
vnd dermahlen schon vorgeben werden will wann er
gleich ilegitimus possessor genendt werden kan, das
er besagten grundt entweder mit den Sabel erobert,
oder wenigstens mit selben biß anhero erhalten hette,
wan man also moderno rerum Statu einige ansidlung
selber orthen hatte vornemben, vnd benebens per modum arendae einen Jahrlichen bestandt Statuiern wollen, were sogleich der schall in die Gräniz durchgechendts ergangen, alß ob man Vorhabens seye, die alten,
vnd vorigen possessores von ihren Grindten zuuerstossen, vnd an dern Stath dachin tributorios einzusezen,
vnd Successiue auch auß denen übrigen alten gränizern Pauern, vnd Robather zumachen, man hat aber
auch hierinfahls, Jedoch all das Jenige möglichst beabsorget, was zu S[einer] Kay[serlichen] vnd König[lichen] May[estät] immer gedeylich sein kan, vnd durante
hoc Commissione delegata zwey ansidlungen Eingesezt, eine in den sogenandten Waldt, vnd thall Tschonkhi, ober Punitsch zwischen Rogriane, Miletira Corida
Cassion gegen Jantsche vnd nacher Punitsch gehörig
gewesenen orth, woselbst 20 heyser vnsers allein seelligmachenden wahren Römischen Catholischen glaubensgenossene gegen Erlag ad Cassam Militarem 50
Zighini, weliche aber zu däto, daran nihts erleget haben, vnd aller erst zugewartten stechet, ob selbe noch
alda, alß alwo nur lauter Wälder vnd gar keine Wismather seint, demnach denen armen leithen sehr beschwörlich fahlen mueß, wan selbe khein fuetter vot ihr
S. V. Vüch zubeheben haben, werden ansidlen, oder
von ihren Vorhaben widerumben resilliern wollen, Situiern, vnd nach benebens ein Cath[olische] Küerchen,
so eben vor mehren Jahren daselbst, vnd annoch die
Vestigia solicher zu sechen waren, sambt ihren seell
sorgen daselbst einsezen sollen.
Die andere ansidlung ist angeordnet worden in der
klein vnd grosß Popina, mit denen auß der Tirkhey
herüber gesezten Wallachen, so bey Einer löb[lichen]
Militar hoff Commission ratione diser ansidlung noch
damahlß Supplicando gehor[samst] angelangt haben,
zusamben biß 15 heyser, wie zumahlen wür aber die
387
Concessions oder Confirmations brieff über erst Erwehnte ansidlungen auß mehr bewegnus Vrsachen so
lang ihnen niht zu extradiern vor rathsamber erachtet
haben, biß wür auß der Lika hinhero niht zurukhgekhert sein wurden, dachero haben wür ihnen neyen
ansidlern nach zu däto kheine taxam ansezen khönen,
vnd miessen nothwendiger weiß so lang darmit Supersediern, biß man ihnen obangeregte Concessions, vnd
confirmations brieff außgehendiget haben wirt, zu welicher Erhöbung gemelte ansidler allschon hiechero
citiert seindt, auch erster tagen erwartet werden. Ad
10mum hat man auch dits orths allen fleiß angekhert,
der district Gospitsch sambt den theill, der vmb Bellai
ligendt, für die vormählige Cammeral Commendanten
zu ihren genuß gewidmet gewesenen grundtstükh in
bestandt außzulassen, vnd von solichen Grindten souill
abzusondern, das darmit der teutschen Manschafft sambt officiern, vnd Gemainen, alß weliche leztere zuforderist mit der ausgeworffenen Monäthlichen gelt löhnung allein niht bestechen könen, das tägliche brodt
portion mässig beytragen werden möchte, vnd obgleich soliche bestandtauslassung angeregtes orth Gospitsch aller orthen Kundtgemacht werden, so hat sich
Jedoch vndter andern mehr Vrsachen, auch ex eo kheiner heruor gemacht, der sich vmb soliche bestandt
Übernembung angenomben, oder nur gezeigt hette,
darzue die Mindeste Intention zu haben, aldieweillen in
J[ü]ngst verflossenen 1712 auch selber orthen in Lica,
vnd Carbauia, vnd beforderist zu Noui in der gegendt
Gospitsch der S. V. Vüch vmbfahl zweiffelsohne auß
vnwankhelbahren willen gottes dergestalten eingerissen hat, das selben das horn Vüch fast totaliter wekhgenomben, nur etwas weniges, vnd fast zu sagen
nihts daruon übrig gelassen, weliches verfolglichen die
Vnmöglichkheit selbsten mit deme an tag gelegt hat,
das keiner mehr fächig ware, sich vmb solichen bestandt anzunemelden, massen ihme aus ermanglung
des horn Vüch, vnd mithin auch abgehenden thüen
oder gällung Jene vor nihtig gewesen, denen grindten
selbsten, weliche Ehedessen von darumben in einen
schlechtesten standt, weillen h[err] Baron von Oberburg in gemelten district Gospitsch nur etweliches weniges horn vnd anders khleines Vüch gehalten, demnach etliche Jahr hero wenig oder gar nihts gedienet
hat, nur schödlich, vnd zum gresten ruin angekhomben
wer, selbe widerumben einen solichen in Bestandt zuüberlassen, der niht bastanz sein köndte Jene mit den
gehörigen zuuersechen, wie zumahlen dan offt vermelte löb[liche] Militar hoff Commission vor allen sich
388
Karl Kaser
dachin beschlossen hat, von erstgemelten terren vor
mih Oberhaubtman den h[errn] Oberleüdenandt, vnd
Kriegs Commissario etwas zur beyhillff zuezutheillen,
vnd zwar vor den ersten vor 6 pferdt, vnd souill horn
Vüch, vor die andern beede aber Jeden vor 3 pferdt,
vnd wider souill horn Vüch zu erzaigung rauch, vnd
glatten fuetters, wie auch etwas zur Kuchel, an Krauth
vnd gartten speiß, so ist weiters zu Consideriern, das
gemelter district Gospitsch, welicher zwar in allen 195
tagpau ausmachet, in mehrern theils vntröchtig, vnd
schlechten grindten auß obangemerkhten Vrsachen
bestechet, vnd woll mehr Jahr erfordert werden biß
selbe in einen gutten, vnd Erträglichen standt, wan
man auch allen möglichsten fleiß darauf anwendet,
werden gebracht, vnnd gesezt werden könen, kaumb
souill geben, vnd dachin auslangen kan, das darmit die
mir Oberhaubtman, den h[errn] Oberleütenant vnd Kriegs Commissario von einer löb[lichen] Militar hoff Commission zue etwelicher beyhillff zuerkhente grindt zu
Vndterhaltung obgemelter pferdt, vnd andern horn Vüchs, werden khönen behebt, vnd erzeigt werden, aldiewaillen der orthen die Grindt bey weithen niht so
Guett, oder sogestalten fructificiert, vnd genossen werden, wie in den Teutschlandt, vnd andern orthen.
Ratione dern aber vmb Bellai ligenden herrschaffts
grindt, seint selbe allschon mit lauter vnsers glauben
genossen angesezt, vnd ob zwar soliche ihnen dermahligen besizern allein Entzwischen biß zur ankhunfft
der souill Jahren hero Erwahrten haubt Commission
verlichen worden seint so hat es vnß Jedoch ein alzuschwere sach zu sein gedunkhet, Jene zu Dispossessioniern vnd mit solichen Grindt so selbe schon mehr
Jahr Inengehabt, genossen, meliorirt, vnd sich darauf
mit weib, vnd khindern angesidlet haben, ein andere
dispossition zumachen, weliches auch vnsers Erwehnens ohne besorgenden gräniz aufstandt schon Niemahlens hette bewerkhet werden mögen, das aber die
herein Commandierte teutsche Manschafft mit der ihnen ausgeworffenen so geringen Monathlichen geltlöhnung dern 4 f. pro partione woruon noch die Mondur abgezogen wirdet, in disen Landten Insonderheit,
woselbst selbe alles vmb das Pare gelt zu ihrer Subsistenz ihnen beyschaffen miessen, fast keines weegs
oder woll höchst beschwörlichen, vnd allzukhümerlich
auslangen khönen, ist ein sohnen Clare sach, vnd danenhero ein vnumbgengliche noth das ein hochlöb[licher] I[nner] Ö[sterreichischen] hoff kriegs Rath, gemelten teutschen Manschafft auf ein so andere weis
die einsmahls ihro teutschen Manschafft von offtge-
dachter löb[licher] Militar hoff Commission zuerkhent,
vnd ausgeworffene brodt portiones zur beyhillff in effectu geniessen zu lassen, die gnedige Veranstaltung
mache, wan man anderst dise arme teutsche der orthen behalten, vnd ihnen bey widrigen fahl niht die Gelegenheit auß nothstandt gestatten will, so andere gestalt fast niht woll möglich zu reprimiern, vnd zuuerhindern were, ihr glikh mit der fürnembender desertierung weithers zusueche. Der
11te, 12te vnd lezte punct respectu erst berüherten
tax nembung der Jenigen grundtstükh so die besizer
durch Khauff brieff an sich gebracht haben, weliche
dermahlen exempt zuhalten, was bey eraigenden tott
fahl auf die Erbuolger fahlet, warüber gleichfahls nur
etwas pro regale zu antrettung der Erbschafft abzufordern sein, vnd dises sowoll, alß wie das obige vnß
delegierten Commissarien überlassen wurde, was wür
nach weiterer Überlegung für möglich, vnd practicabl
erachten werden, sowoll alß das keine possessori die
Grundtstükh zuuerkhauffen, oder sonsten zuueralieniern vmb an durch die caduciteten, weliche zwar bey
einer so zahlreichen freindtschafft in uillen Jahren fast
nicht zugehoffen, zu Saluiern vnd den Landtsfürsten
vorzubehalten gestattet sein solle, vnd nach dem alles
dises, was vnß mitels der in g[na]den anuerthrauten
Delegierungs Comm[i]ss[i]on füergekhert, auch mit denen Landts Insassen entweder durch güettliche vergleich wirdt geschlichtet vnd abgehandlet worden sein,
das sodan von mir Oberhaubtman vndter meiner alleinigen Vndterschrifft gegen Erleg[ung] vnd hinibergebung ad Cassam Militarem der Stipulierenden tax, oder
sogenanten regals die Confirmations expeditiones, sowohl über die terrenen, als Chargen hinauß geförtiget,
dan leztlichen wasmassen getrachtet werden solte, ob
niht in den Landt durchgehents gleiches gewicht, Maasß, vnd Ellen auch könte Eingefühert werden, warumben den vernemben noch die Inwohner selbsten,
bittlich anlangeten, da wirt soliches alles nach masß
mehr gedachter löb[licher] Militar hoff Commission geführten g[nä]digen intention ad ammissim gehor[samst] vollzogen, vnd deme allen pflicht schuldigist nachgelebet werden, vnd gleich wie man von seithen mehr berüherten löb[lichen] hoff Commission dise obzwar
woll sehr beschwörlich gewesene Delegierungs Commission, niht allein in g[na]den vnß anuerthraut, woruor wie hiemit alß vor das in vns gesezte vöste Verthrauen, den gehor[samen] dankh erstatten, sondern
keinen Zweiffel getragen hat, wür alle insgesambt, vnd
ein ieder besonders, wurden vnsern fleiß, sorg, vnd
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Embsigkheit also Rüemblich daran sterkhen, wordurch
Einer seiths der allerhöchste Kay[serliche] dienst, vnd
Interesse zu dero fromb vnd nuzen zwar beobachtet,
dabey aber auch das werkh dermassen fürsichtig tractiert werde, auf das alles in dem Landt fridlich, vnd
ohne aufruhr ablauffen möge.
Alß könen wür Euer Ex[cellenz] g[na]den vnd g[na]den woll in Vndterthenigkheit versichern, das vnserer
seits niht das mindeste ausser acht gelassen worden
seye, was wür anderst vorträglich zu des Landtsfürsten
allerhöchst vnd gnedigsten diensten, vnd nach Vmbstant deren von Zeit zu Zeit sich heruor gemachten
Coniuncturn practicabl zu sein gehor[samst] abgesechen haben, vnd wan etwo mit diser vnß in g[na]den
Committierten Commission niht alles nach vollstendiger Zufridenheit, eines hochlöb[lichen] I[nner] Ö[sterreichischen] hoff Kriegs Rath wider verhoffen were,
geschlichtet oder ausgefühert worden, weder Euer Exc[ellenz] g[na]den, vnd g[na]den ein so andere etwo
Subversierend oder daruor haltende Vnuolkombenheit
keinesweegs vnserm Vnfleiß oder laulikheit sondern
nur allein denen beuor Gestandenen gefährlich ausgesechenen Vmbstenden, vnd deme annoch vndisciplinierten gräniz Vollkh (mit welichen man alle circumspection, Vorsechung vnd behuethsambkheit damit
selbes niht etwo mouiter, wochin Jenes Durante hoc
Commissione delegata gehor[samst] berichtermassen,
das zweytemahl gesinet ware, in einen wahn gerathe)
weliches volgbahr mehr Zeit, vnd Kosten erfordert hette, das Vnheyll zu stillen, allerdings hat gebrauchen
miessen, zuezulegen das g[na]dige auch billiche belieben tragen, vnd von selbsten in g[na]den erwögen
könen, das ein weiß niht waß für ein authorisierte löb[liche] Commission (wan selbe auch ein würkhliche
ergibige bedekhung) deren wir priuatiue gestanten,
vnd danach den bezirkh beeder graffschafften von dorff zu dorff auch von haubt zu haubt Manschafften beritten, alle terrenen sowoll als die Seellen Beederley
geschlechts in solichen beschriben, die quaestioniert
389
vnd strittige Confinen was zwischen denen Insassen
beeder Graffschafften were beygelegt, auch gar kein
Reü oder anstandt genomben haben, dise Delegierungs Commission in der Rauchesten wintters Zeit biß
auf den lezten puzen fortzutreiben, vnd von Jener kheines weegs re infecta auszusezen, ob es zwar mehr alß
Strapacierlich in solichen wintters Zeit zu Commissien,
wo selbst fast kein Vndterkhombung ist, bey sich gehabt hette, an solichen, vnd dergleichen orthen bey
weithen das werkh niht sogestalten vollkhombentlich,
alß in einen andern Ruechigen Landt, vnd orth, alwo
man alles gehorschamb vnd parition sich zuuersichern
hat, auß zuführen, vnd außzuarbeithen des Vermögens
Gewest wäre, in ansechung dessen also werden Euer
Exc[ellenz] g[na]den vnd g[na]den sich mit disen in
g[na]den befridigen, vnd Contentiern, waß moderno
rerum Statu möglich gewesen wahre, zuuolfüheren,
weliches von vnß versicherlich mit ankherung aller
gethrey, vnd Eiffers auf kheinerley weiß vndterbrochen, vndterwegs gelassen, sondern mit aller erforderlihkheit gehor[samst] ist attendiert, vnndt bewerckhet worden. Die wür vnß anmit zu G[nä]digen Gewehr Gehor[samst] Empfelhen.
Euer Exc[ellenz] gnaden vnd gnaden.
vnsterthenig Gehorsambe[r]
Carl Raimund graff von Attimis
J. F. Edler uon Lebenegg, Commissarius
Carlobago den 7 May 1713
KA, IÖ HKR, Croatica, 171- V-35 (F. 1-56)
Prijepis: mr. sc. Sanja Lazanin
390
Karl Kaser
Dodatno provedeni popis Smiljana i Brušana iz godine 1714.
Gospiæ, 25. srpnja 1714.
Hoch Löb[liche] Kay[serliche] I[nner] Ö[sterreichische]
Hoff Kriegs Stölle etc. etc.
Gnädig vndt Hochgebiettendeste herrn herrn
Ewer Excell[enz] gnaden, vndt gnaden, an vns gnädig
erlassene Verordnung von 19ten Junii in stehenden
Jahrs haben wür mit unterthänigsten Respect erhalten,
vndt daraus mit mehrern vernomben, was vns gnädig
aufgetragen worden, nemblich die Conscription der
Terrains in denen dreyen von Ihro May[estä]t untern
13ten gedachten Monaths Junii undt Jahrs unter die
Militar Jurisdiction gleich den anderen landt, ausser
Carlobago, allergnädigst resoluierte dorffschafften Smigliane, Bruschane vnndt Osterie zu prosequiern, zu
ende zu bringen, vndt die übrige Commisions Dispositiones zu bewerckhen. Deme zur unterthänigsten folge, haben wür erstens in Smigliane hernach Bruschane
vndt Osterie vns begeben, undt daselbst die hiebey
ligende Conscription deren Terrains sambt beschreibung deren Persohnen, undt zum gewöhr tauglichen
Leüthen in der gütte, undt Verhinderung aller besorgten unruhe gemacht. Zu Osterie ist keine dorffschafft
auch keine haüser. Das daselbst stehende Feldt wirdt
von denen auf Carlobago undt zurukh gehenden Inwohnern vndt samern maistens gewaidet. Etwas weniges dauon vndt einige in Podgorie sich befindende,
undt zur Osterie gehörige grundtstücke seindt unter die
Smiglianer Conscription begriffen, in deme die Smiglianer solche als ein Teritorium undt Confin geniessen, welches ganze Teritorium der dreyen orth die Inwohner zu Carlobago als ein zuuor dahin gehöriges
Teritorium innen haben, undt Smigliane keine andere
Leüthe als eben die Carlobaganer seye, welche so wohl
heroben als darunten Ihre haüser haben. Die übrige
Commissions Dispositiones haben wür dato nicht bewerckhen können, weillen wür keine instruction vorhanden haben, so der delegirten Commission von der
löb[lichen] Militar Hoff Comm[issi]on vormahls hinderlassen worden ist, wür auch nicht wissen, was ge-
dachte delegirte Commission bis dato bewercket, undt
annoch zu bewerckhen seye. Daher haben wür vnsere
Commission pro dato bies zu dero ferern gnädigen
Disposition schlissen, undt vns zu hohen gnaden undt
hulden unterthönigst Empfehlen sollen.
Ewer Excell[enz], gnaden vndt gnaden
Gospi[tsch] den 25ten Julii 1714
Vnterth[änigst] gehorsamste
Joseph de Quintana oberleith[enant]
F[ranz] G[abriel] v[on] Aichelburg
Conscription der dreyen orth Smigliane, Bruschane,
vndt Osterie.
Conscription deren grundtstuckhen zu Smigliane, Brussane, undt Osterie, sambt der Specification der sich
aldaselbst befündenden Manschafft
Smigliane
Zum gewöhr taugliche Mannschaft andere Personen
Joch oder ein tag akher
Knes Nikhola Bewanditsch
5 16 56
Jurischa Pawitschitsch
5 25 40
Mathias Pawitschitsch
2 12 20
Vidt Pawitschitsch
6
7 20
Jure Marassowitsch
2
8 10
Lovre Lowritsch
2
6 20
Martin Lowritsch
2
2 10
Vule Kudelitsch
3
8 10
Miloss Marassowitsch
1
6 10
Pere Zoritsch
4
6 10
Summa
32 86 206
Stipan Daschitsch
2
2 10
Andre Pezel
3
4 10
Dujam Kowatschewitsch
4 11 50
Miho Dokozitsch
3
7 10
Boxo Dokozitsch
5
4 10
Anthon Dokozitsch
3
5 10
Johann Werban
3
6 10
Losso Lokatelli
2
6 10
Mathe Mazuran
3 10 15
391
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Anthon Tomlienowitsch
Jure Thomlienowitsch
Jure Thomlienowitsch
Paul Zubtschitsch
Dujam Schikhitsch
Johan Schikhitsch
Dujam Zubtschitsch
Vule Schikhitsch
Martin Schikhitsch
Iuan Drutschitsch [?]
Miho Schebail
Gergo Pezehl
Thoma Lukhtschewitsch
Gaspar Thschatschitsch
Rade Zubtschitsch
Iuan Schmoiber
Miho Schmoiber
Mathias Jotitsch
Anthon Tschiatschitsch
Markho Baburitsch
Lowre Baburitsch
Mathe Berkliatschitsch
Nikholo Berkhliatschitsch
Illia Berkhliatschitsch
Dujam Blaxewitsch
Petar Serdar
Petar Perpitsch
Iuan Miskulinowitasch
Illia Miskulinowitsch
Filip Perpitsch
Marckho Perpitsch
Jure Perpitsch
Jacob Perpitsch
Marthin Milinowitsch
Stipan Milinowitsch
Stipan Khrunitsch
Markho Khrunitsch
Iuan Khrunitsch
Vizkho Scharitsch
Mathe Scharitsch
Miho Thomlienowitsch
Mikhola Thomlienowitsch
Paul Thomlienowitsch
Gergo Rubtschitsch
Nikholo Rubtschitsch
Lukha Spagliewitsch
Mathe Billianitsch
Jure Scharitsch
Summa
Summa
5 11 30
2
6 10
3
6 10
2
8 20
3 11 20
2
7 10
2
5 10
2
7 20
2
3
8
10 13 46
2
7 16
63 139 395
4
4 10
4
7 10
3
6 10
2
5 10
5 10 15
2
6
8
5
8 20
4
7 10
3
5
4
3
7 10
4
6 10
2
6 10
9 20 30
3
8 15
4 15 40
4
6 10
3
4 10
1
2
2
3
5 10
3
8 20
1
5 10
1
3
5
73 153 279
3
7 15
1
5
6
1
8 10
2
8 10
2
4 10
3
7 15
2
8 10
2
6
4
2
6
3
3
7
5
3
8 10
4
7 10
2
6 10
5
6
5
3 17 20
Paul Scharitsch
Iuan Duitsch
Nikholo Kerpan
Iuan Khleman
Lazo Khleman
Iuan Schikhitsch
Nikholo Schopitsch
Mihowil Schopitsch
Peter Pekhassowitsch
Simon Pekhasowitsch
Markho Batschitsch
Simon Batschitsch
Juriza Babitsch
Milassin Doschenowitsch
Paul Doschenowitsch
Nikholo Doschenowitsch
Mathias Budissawlisch
Anthon Muzitsch
Jurischa Pezehl
Marckho Pawelitsch
Mihath Pawelisch
Nikholo Pawelisch
Dajo Berkhliatschitsch
Jure Berkhliatschitsch
Vule Berkhliatsitsch
Stipan Samanitsch
[I]uan Jellinitsch
Jure Jellinitsch
Gergo Jellinitsch
Peter Jellinitsch
Markho Sussikrußka
[N]owakh Uzelacz
Jurischa Vranitsch
Mihat Uzelaz
Jure Mlaien
Mihat Lemaitsch
[D]ragitsch Uzelaz
Vutschen Vuinowitsch
Rade Pejenowitsch
Radowan Vraneschewitsch
Radiwoi Khatisch
[V]ukh Gritsch
[A]lekßa Lukhitsch
[J]ossa Pejenowitsch
Markho Raitschewitsch
[Si]me Radanow
Dujam Pejenowitsch
Summa
Summa
Summa
1
7 10
1
6
6
2
3 10
2
6 10
1
3
1
2
3
6
47 133 181
4
7 10
2
8 10
2
9 10
1
3
6
4 16 20
3
7 10
3
7 10
3
8 10
3
8 10
3
7 10
3
8
6
1
5
4
2
7 10
1
3 10
1
7 10
3
6 15
1
9 16
1
5
4
1
5
6
2
4
6
44 139 193
2
8 10
1
5
6
3
6 10
2
3
2
3
5
6
3
5 20
3
8 10
1
6
7
3
6
8
5 15 40
2 11
9
4
6 10
2
5
5
3
6
8
2 13
8
4
8 12
3
7 10
3
5
6
1
4
8
2 10 10
52 142 205
1
4
6
392
Pawe Vranitsch
Nikhola Vranitsch
Janckho Raitschewitsch
Jowan Raitschewitsch
Gawrilo Raitschewitsch
Milanckho Pejenowitsch
Karl Kaser
Summa
1
3
1
1
1
4
12
6
3
2
3
4
16
38
Brussane
Kneß Jure Naglisch
Nikhola Ubanowitsch
Jacow Peterlisch
Siman Peterlisch
Miho Horgitsch
Jure Hankowitsch
Gaspar Naglisch
Jure Peterlitsch
Martin Naglitsch
Mathe Iwantschitsch
Iuan Pigliar
7
7
6
6
5
40
77
3
6 10
2
4
8
4
9
5
2
6
5
4
6
4
1
3 10
1
4
4
2
7 10
1
5 10
1
5
7
1
5
4
Summa
22 60 74
[V]ukh Sterckh
2
4
8
Gergo Sudar
2
4
5
Gaspar Tschop
2
5
7
[P]eter Iwanuschitsch
2
7
4
Pawe Iwanuschitsch
1
5 10
Jure Iwanuschitsch
1
5
4
[T]homiza Khlobuschar
1
3
2
Iuan Khowasch
1
3
4
Summa
12 36 44
Specification dere die kheine grundtstükhen haben
Stipan Stimaz
Mathe Serwar
[Ba]rischa Buthina
Peter Buthina
Lowre Tkalaz
3
2
1
2
1
4
3
4
4
2
Iwe Zdellar
Anthon Khomatar
Jure Stipkhowitsch
Jacob Tkalacz
Summa
Sime Jebibaba
Gergo Rogullia
Mathias Rogullia
Petar Magaracz
Andre Zdelliar
Peter Rogullia
Jankho Bukhowacz
Jure Bukhowatsch
Jure Dimitrowitsch
Anton Jontar
Thome Buttina
Iwan Maxar
Andre Mugoritsch
Paul M[..]arakh
Summa
Suma Aller Smiglianern
Summa aller Brussaner
Summa deren, so keine
grundtstükhe haben
Summa Summarum
1
2
1
3
16
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
4
4
4
5
33
4
5
3
1
5
3
5
4
4
1
8
5
3
5
17
323
34
56
8301536
96 121
33
390
89
10151657
alle dise grundtstükhe in Smigliane, Brussane vndt
Osterie geniessen die Inwonner in Carlobago, dann Sie
Ihre heüsser sowoll in Carlobago als auff denen grundtstükhen halten, vnndt haben.
KA, IÖ HKR, Croatica, 1714-IV-21
Prijepis: mr. sc. Sanja Lazanin
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
393
Drago Roksandiæ
LJUDI I PROSTORI LIKE I KRBAVE 1712.
GODINE: "CONSCRIPTIO TERRENORUM
ET HOMINUM BEEDER GRAFFSCHAFFTEN
LICA VND CORBAVIA" (1712.)
PROTOSTATISTIÈKI CENZUS
U POVJESNIÈAREVOJ RADIONICI:
O PRISTUPU I KONTEKSTIMA
U nas se još uvijek rijetko dogaða da neki važan
historiografski izvor bude objavljen u obliku knjige i
CD-ROM i to suradnjom skupine povjesnièara-èlanova meðunarodnoga istraživaèkog projekta i nakladnika. Sada je to sluèaj s djelom "Ljudi i prostori
Like i Krbave 1712. godine" – popisom ljudi i dobara
te godine u ove dvije pokrajine – gradaèkoga sveuèilišnog profesora Karla Kasera te njegovih suradnika dr. sc. Hannesa Granditsa i dr. sc. Siegfrieda
Grubera.1
Ovakvo kakvo se pojavljuje pred èitateljima, u
izdanju SKD "Prosvjete" iz Zagreba, oblikovano je u
Meðunarodnom istraživaèkom projektu "Triplex Confinium" Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sa zagrebaèke strane tome su najviše doprinijele mr. sc. Nataša Štefanec, mr. sc. Sanja
Lazanin te dr. sc. Mirela Altiæ Slukan uz suradnju
potpisanog voditelja Projekata i suurednika knjige,
zajedno s Èedomirom Višnjiæem iz SKD "Prosvjete".
Èitav projektni tim mu duguje zahvalnost za iskazanu spremnost objaviti ovako zahtjevan rukopis na
u nas optimalan naèin. Naroèito æe CD-ROM istog
naslova omoguæiti mnogostruko uveæano korištenje
obavijesti, ukljuèujuæi pretraživanja baze podataka
stvorene iz popisnih sadržaja.
Ponajprije, zašto bi taj izvor bio toliko važan da
zavreðuje biti objelodanjen na ovaj naèin?2
1
Opravdano se može reæi da nije najprimjerenije izraz terrenorum
prevoditi s izrazom 'dobara'. Najbliže istini u ovom sluèaju bilo
bi napisati 'posjeda', ali bi i taj pojam iziskivao pojašnjenja. Pojam
'dobro' je toliko 'neutralan' da ne bi morao izazivati nesporazume.
Uostalom, zato se u podnaslovu i nalazi izvorni naziv.
2
Prostor nam ne dozvoljava ulaziti u vrlo složenu problematiku
povijesti popisa stanovništva i katastara u hrvatskom prostoru
ranoga novog vijeka. Jedan je od 'klasiènih' uvoda: Alfred Sauvy.
La population. Sa mesure, ses mouvements, ses lois. Paris, 1992. Iako
ovaj popis nije katastar u strogom smislu, iznimno je važan za
394
Karl Kaser
To nije jedini – a nije niti prvi – popis ljudi i dobara u dijelu hrvatskog prostora poslije Beèkog rata
(1683.-1699.) u kojem je s tim ratom prestala osmanska vlast. S tim u vezi, historijskodemografski je najviše uèinjeno na slavonske teme i prije i poslije Beèkog rata.3
Ipak, suglasit æu se s Karlom Kaserom da je "Conscriptio terrenorum et hominum beeder graffschafften Lica vnd Corbavia" (1712.) rijetko izdašno vrelo
s poèetka 18. stoljeæa u èitavoj Jugoistoènoj Europi za
ona povijesna istraživanja kojima su najveæi izazov
istovremeno historijskodemografska, socioekonomska
i historijskoantropologijska problematika.4
Izvor æe biti jednako poticajan i sljedbenicima
tradicionalnije i inovativnije usmjerenih škola povijesnog mišljenja. Njegova je draž ponajviše u tome
što nam nudi mnoštvo obavijesti do kojih u sluèaju
brojnih drugih pred ili protostatistièkih izvora uopæe
ne bi bilo moguæe doæi.5
povijest katastara u nas. Otuda i sljedeæa sugestija. Za povijest
katastara u upravnom, dokumentarnom, fiskalnom, pravnom i
tehnièkom pogledu, vidjeti 'case-study': Stéphane Lavigne. Le
cadastre de la France. Paris, 1996. U sluèaju "Popisa ljudi i dobara
Like i Krbave 1712. godine", u srednjoevropskom kontekstu korisne mogu biti obavijesti iz jednoga od najboljih uvoda u studij
povijesti ranoga novog vijeka: Ernst Opgenoorth. Einführung in
das Studium der neueren Geschichte. Ferdinand Schöning UTB
Wissenschaft. 1997. U jugoistoènoevropskom kontekstu u istom
bih smislu preporuèio: Suraiya Faroqhi. Approaching Ottoman
History. An Introduction to the Sources. Cambridge University
Press. Cambridge, 1999. Velika je šteta što ne postoji knjiga koja
bi na isti naèin olakšavala pristup povijesti Mletaèke Republike u
ranom novom vijeku. Uvijek se treba vraæati, po mome skromnom mišljenju, Fernandu Braudelu. U ovom sluèaju vidjeti:
Fernand Braudel. Strukture svakidašnjice. Materijalna civilizacija,
ekonomija i kapitalizam od XV. do XVIII. stoljeæa. Zagreb, 1992,
19-100. Na kraju, kada je o katastarskim vidovima ovog popisa
rijeè, vrijedi upozoriti na nedavno objavljeni godišnjak koji sadržava cijeli niz radova u vezi sa situacijama 18. stoljeæa, koji bi i u
nas mogao biti vrlo poticajan. Imajuæi na umu njegovu važnost,
dat æu na ovom mjestu iscrpniju obavijest o njegovu sadržaju:
Kataster und moderner Staat in Italien, Spanien und Frankreich (18.
Jh.) / Cadastre and Modern State in Italy, Spain and France (18th
c.) / Cadastre et Etat moderne en Italie, Espagne et France (18e s.).
Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte 13/2001. Sadržaj zbornika: Antonella Alimento. Between Distributive Justice
and Economic Development; the Fight for the Creation of General Cadastres in the 18th Century (str. 1-27); Luca Mannori.
"Aestima sive Cadastra"; Land Register and Legal Thought in
Roman-Law Europe (14th-18th Centuries) (str. 29-53); Carlo
Capra – Giancarlo Galli. The 18th-Century Land Register in the
State of Milan (str. 55-81); Alfredo Viggiano, Estimates and Cadastres in the 18th-Century Venetian State (str. 83-100); Alessandra Contini – Francesco Martelli. Land Register, Taxation
System and Political Conflict in 18th-Century Tuscany (str. 101119); Stefano Tabacchi. Land Registers and Cadastral Policy in
the Papal State (17th-18th Century) (str. 121-143); Alessandra
Bulgarelli Lukacs. Genesis of the Cadastre in the Kingdom of
Naples in the Early 18th Century (str. 145-166); Concepción
Camarero Bullón. The Cadastre of the Crown of Castile in the
Mid-18th Century (str. 167-191); Pilar García Trobat. A Forgotten Result of the Spanish War of Succession; the Cadastre and
its Fiscal Effects on the Crown of Aragón (str. 193-216); Mireille
Touzery. Between "taille réelle" and "taille personnelle"; the
French Monarchy and the Cadastre in the 18thCentury(str.217246); Alain Blanchard. The Cadastre in Limousin in the Century
of the Enlightenment; an Unfinished Experiment (str. 247-262);
Antoine-Marie Graziani. The Corsican "Plan Terrier", 1770-1795
(str. 263-284); Claude de Moreau de Gerbehaye, The Realisation
of the Luxembourg Cadastre, its Aims and Consequences (17th18th Century) (str. 285-315); Toomas Anepaio – Marju Luts.
Estonian Administrative Historiography (str. 319-343); Christof
Distrer, "Storia, Amministrazione, Costituzione"; a Periodical's
Portrait (str. 345-357).
U Hrvatskoj se poviješæu katastra ponajviše bavi dr. sc. Mirela
Slukan Altiæ.
3
Ne zaboravljajuæi rane doprinose Tadije Smièiklasa i Radoslava
Lopašiæa, daleko najviše uèinio je Ive Mažuran. Vidi npr. Popis
zapadne i srednje Slavonije. Osijek, 1966.; Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. Osijek, 1988.; Izvještaj Caraffine komisije o ureðenju Slavonije i Srijema nakon osmanske vladavine
1698. i 1702. godine. Osijek, 1989. Kada se ima na umu sve što je
u novije vrijeme uèinjeno na teme iz povijesti Slavonije i Srijema
u osmansko doba, prije svega sustavnim istraživanjima Nenada
Moaèanina – ukljuèujuæi i objavljivanje izvora – uopæe nije teško
zamisliti što bi se sve moglo uèiniti daljnjim inovativnim pomacima u shvaæanju predmeta, pristupa i metoda istraživanja
rastereæenim 'fatalizama' periodizacija s imperijalnim konotacijama. Vidi: Nenad Moaèanin. Slavonija i Srijem u razdoblju
osmanske vladavine. Slavonski Brod, 2001. Dodao bih još nešto
na ovom mjestu. Kada bi isto tako neumorni Stjepan Pavièiæ
mogao raditi na drugom izdanju svoje monografije (Stjepan Pavièiæ. Podrijetlo hrvatskih i srpskih naselja i govora u Slavoniji.
Zagreb, 1953.), bila bi to nesumnjivo mnogo sadržajnija i pouzdanija knjiga.
Za razliku od Slavonije pod osmanskom vlašæu i u desetljeæima
nakon njezina sloma, èitav prostor od Save do Jadranskog mora
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
395
U najboljem sluèaju bilo bi nužno uložiti silne
dodatne istraživaèke napore – kreæuæi od pretpostavki
i konstruirajuæi teorijske modele – da bi se na temelju
tako stvorenih uporišta s manje ili više sigurnosti
moglo nastaviti raditi s obavijestima razlièitih provenijencija.6
Korištenjem "Conscriptio" iz 1712. godine moguæe je stvoriti vrlo zornu predodžbu o ljudima u Lici
i Krbavi tog doba te naroèito o lièkom i krbavskom
okolišu.7 O muškom se dijelu tog žiteljstva, sve do
razine personalizacije, može štošta pouzdano istraživaèki kazati, naroèito s istovremenim korištenjem
drugih raspoloživih dokumentarnih obavijesti. To
nije sluèaj navedenih slavonskih popisa. Žene, do-
duše, nisu poimenièno popisane te su svedene skoro
iskljuèivo na brojke. Ipak, raspoložive su obavijesti i
o njima mnogo bogatije nego što je to redovito sluèaj
s drugim sliènim izvorima iz istog vremena.
Èini se najvažnijim uoèiti da je nerijetko moguæe
bolje se obavijestiti o posjedima nego o ljudima koji
ih koriste. Najveæim su to dijelom oèigledno bili zadružni posjedi, neovisno o tome što je popis redovito
identificirao samo kuænog starješinu. Popis nam daje
opis pojedinaènih posjeda, s obiljem topografskog
nazivlja, kao i podatke o velièini njegovih dijelova. I
s tog je stajališta ovaj popis bolji od istovremenih
slavonskih.8
Iako u njemu nema obavijesti o šumama i paš-
– koji je isto tako bio do Beèkog rata znatnim dijelom u Osmanskom Carstvu – mnogo je slabije istražen, naroèito do 1683.1699. godine. Lika i Krbava su donekle iznimka, ponajviše zahvaljujuæi istraživanjima nažalost pokojnog Mehmeda Spahe i u
novije vrijeme pojedinaènim doprinosima Snježane Buzov. Meðutim, nijedan popis nastao poslije Beèkog rata nije objavljen
slièno slavonskima.
4
Kao što to nerijetko biva u arhivskim istraživanjima, Karl Kaser
ga je neoèekivano pronašao. Mnoštvo dragocjene vojnokrajiške
arhivske graðe je nestalo, posebno kada je rijeè o mnogobrojnim
vojnokrajiškim popisima, birokratskim škartiranjem u prvoj polovici 19. stoljeæa. "Conscriptio" je najvjerojatnije sluèajno pošteðen i saèuvan time što je ostao u Grazu, gdje je i izvorno bio
pohranjen, a nije bio prenijet u Beè – što se inaèe trebalo dogoditi
– s pravom pretpostavlja Kaser. (Kao i brojna druga arhivska
graða unutrašnjoaustrijskih središnjih vlasti, bio je odreðen za
prijenos iz Graza u Beè godine 1846. godine – tzv., "MeillerAkten"). Njegova je današnja signatura 1712-X-268 u zbirci Miscellanea fonda Unutrašnjoaustrijske dvorske komore u Zemaljskom arhivu u Grazu. U Grazu saèuvani popis obuhvaæa oko
2.000 folija bez numeracije.
Vrlo važni spisi s ovim popisom u vezi nalaze se i u Hrvatskom
državnom arhivu (dalje: HDA) u Zagrebu u zbirci Spisi Like i
Krbave (dalje: SLK), kut. 4 te u beèkom Ratnom arhivu (IÖHKR/
Croatica, 1713-V-35; IÖHKR/Croatica, 1714-IV-21: naputci,
završni izvještaj, naknadni popis Smiljana i Brušana). Xeroxkopije navedene beèke graðe takoðer su dostupne u HDA u Zagrebu. Zahvaljujuæi ljubaznoj susretljivosti i odobrenju prof. dr.
sc. Josipa Kolanoviæa, ravnatelja HDA te gospoðe prof. Mirjane
Hurem iz istog Arhiva, Naputci i Izvještaj te naknadni popis
Smiljana i Brušana su kao izvori pripremljeni za ovo izdanje.
Prijepise je napravila mr. sc. Sanja Lazanin.
5
Problemima istraživanja demografskih promjena u Hrvatskoj
u 'statistièkom' razdoblju najviše se u nas bavio Jakov Gelo. Vidi:
Jakov Gelo. Demografske promjene u Hrvatskoj od 1780. do 1981.
godine. Zagreb, 1987.
6
Takav rad, inaèe, nikako ne treba podcjenjivati. Veæ i mukotrpno prikupljanje obavijesti iz najrazlièitijih izvora, poduzeto sa
ciljem da se "stvori mozaik", uvijek æe biti dragocjeno svakom
ozbiljnom istraživaèu, neovisno o tome koliko prihvaæa ili ne
prihvaæa pišèeve pretpostavke i/ili tvrdnje. Nitko se ni danas ne
može baviti historijskom demografijom Like i Krbave u Novom
vijeku ako ne posegne za nekim od tih djela. Kaser naroèito
koristi dva meðu njima: Aleksa Iviæ. Migracije Srba u Hrvatsku
tokom 16., 17., 18. stoljeæa. Subotica, 1926.; Stjepan Pavièiæ. Seobe
i naselja u Lici. Zagreb, 1962. = Zbornik za narodni život i obièaje 41.
7
Kada je rijeè o lièko-krbavskom okolišu, mnogo je više uèinjeno
nego što bi to neupuæeniji mogli pomisliti. Inaèe, èitav prostor
izmeðu Pokuplja i Pounja te od Posavine do Hrvatskog primorja
predmet je još uvijek vrlo poticajne monografije André Blanca
(La Croatie occidentale. Étude de géographie humaine. Paris, 1957.),
koja æe uskoro biti tiskana i u prijevodu na naš jezik. Problemima
povijesti okoliša, vrlo važnima za èitavu našu temu, bavi se nedavno tiskana "Povijest europskog okoliša". Robert Delort – François Walter. Povijest europskog okoliša. Zagreb, 2002.
8
Citirat æu samog Kasera: Podruèje Like-Krbave sastojalo se u to
vrijeme od 38 sela, od kojih za 30 sela raspolažemo s detaljnim zabilješkama. Za pet sela (Medak, Pisaæ, Podlapac, Vrebac i Zvonigrad)
postoje samo sumarni rezultati, a detaljni su podaci izgubljeni. U
sluèaju Zvonigrada podaci su saèuvani u sklopu popisa Popine. Tri
mjesta porkulabije Smiljan (Smiljan, Brušane i Oštarije) prikljuèena
su tek 1713. Vojnoj krajini i naknadno popisana; o tom popisu postoje
takoðer samo sumarni iskazi. Sve skupa popisom stanovništva u drugoj polovici 1712. bile su obuhvaæene 26.503 osobe, kojima treba
pridodati još 1.405 muških i ženskih stanovnika porkulabije Smiljan;
ukupno je dakle popisom bilo obuhvaæeno 27.908 osoba u 2.485
kuæanstava; postoje rezultati detaljnog popisivanja o 22.133 osobe ili
396
Karl Kaser
njacima, sve ono što sadrži dovoljno je za mnogovrsne struène rekonstrukcije. Ukratko, korištenjem
razlièitih drugih dostupnih izvora, èitava bi ranonovovjekovna povijest Like i Krbave mogla postati
drugaèija nego što je sada, a po razini historiografske
istraženosti taj bi prostor mogao prijeæi sa svoje sadašnje – u biti marginalne – pozicije u Hrvatskoj na
jednu od središnjih.
Sigurno je da bi ovaj popis imao donekle drugaèiju 'specifiènu težinu' da se za Beèkog rata (1683.1699.) žiteljstvo Like i Krbave nije silno izmijenilo.
Ovu formulaciju treba prihvatiti uvjetno. Kada se
danas pažljivo sravnjuje sve raspoložive obavijesti iz
recentne literature, ukljuèujuæi i objavljene izvore,
nemoguæe je ne uoèiti velike razlike u interpretacijama demografske 'slike' lièkog i krbavskog prostora
poslije 1689. godine. Dovoljno je usporediti Kaserovu
ocjenu, koju je ponavljao u posljednje vrijeme. Citirat
æu je prema djelu "Slobodan seljak i vojnik":
Godine 1689. bila je Lika gotovo potpuno nenaseljena.
U sljedeæa dva desetljeæa Lika je ponovo naseljena.
Buduæi da je vrlo malo obitelji ostalo, a i one koje su
pobjegle samo su se djelomice vraæale, puèanstvo Like u
ta se dva desetljeæa gotovo posve promijenilo.9
Kaser se pritom poziva na djelo Stjepana Pavièiæa
"Seobe i naselja u Lici", nesumnjivo odliènog poznavatelja lièke historijske demografije.
U djelu Vojina S. Dabiæa "Vojna krajina. Karlovaèki generalat (1530-1746)", moguæe je proèitati
formulaciju s kojom bi se možda i Pavièiæ i Kaser
mogli suglasiti, ali koja ipak implicira vrlo razlièit
zakljuèak: Znatan deo srpskog, pravoslavnog stanovništva, koje je 1685. bilo raseljeno, vratio se posle izgona
Turaka 1689. godine na svoja stara staništa i obnovio
svoja naselja u Lici i Krbavi skoro bez ikakvog podsticaja i uticaja vojnih i komorskih vlasti. Njima su se
pridružili i novi srpski doseljenici, koji su tokom Beèkog
rata, svojom voljom ili nevoljno, napustili svoja staništa
na turskoj i preselili se na austrijsku teritoriju. Na svojim
starim staništima u nekoliko lièkih i krbavskih naselja
nastavio je da živi i deo nekadašnjeg muslimanskog stanovništva, ali mu je nasilno nametnuta nova, katolièka
vera. Jedino je naseljavanje katolièkog stanovništva, koje
u Lici i Krbavi nije postojalo za vreme turske vlasti,
delimièno ostvareno planski, pod uticajem novih vlasti
i Rimokatolièke crkve.10
Možemo samo žaliti što u hrvatskoj historiografiji
do danas nije bilo moguæe utemeljiti seriozniji projekt sustavnih historijskodemografskih istraživanja u
ranom novom vijeku. U ovom sluèaju, kada se sravnjuje izvore mletaèke i habsburške provenijencije koji
se odnose na ratna zbivanja u Lici i Krbavi 1683.1699., reklo bi se da je malo tko u njoj mogao preživjeti veæ 1685. godinu. Broj izbjeglih, protjeranih,
nasilno preseljenih, ali i poginulih i pobijenih, do
kojega bismo mogli doæi zbrajanjem i oduzimanjem
brojèanih obavijesti iz suvremenih izvora, daleko bi
premašio ukupan broj stanovnika Like i Krbave uoèi
rata.11
Nešto kasnije æemo raspravljati promjene u razdoblju od 1689. do 1712. godine. Ovog je trenutka
79,31% odnosno 2.178 kuæanstava ili 87,65 %. Kaser, predgovor
ove knjige.
9
Karl Kaser. Slobodan seljak i vojnik. Svezak 1.Rana krajiška društva (1545.-1754.). 1. Zagreb, 1997, 171.
10
Vojin S. Dabiæ. Vojna krajina. Karlovaèki generalat (1530-1746).
Beograd, 2000, 122.
11
Najupeèatljiviji su s tim u vezi mletaèki izvori objavljeni u
dvosvešèanoj zbirci arhivske graðe "Istorija kotarskih uskoka"
Boška Desnice (Beograd, 1950, 1951.). "Sveska I" obuhvaæa razdoblje 1646.-1684., a "Sveska II" razdoblje 1684.-1749. Samo njih
dvije, kada i ne bi bilo druge graðe, omoguæuju potresnu, upravo
zastrašujuæu rekonstrukciju tragedije koju je proživljavalo stanovništvo Like i Krbave u to doba, neovisno o etnokonfesionalnoj
pripadnosti. Izloženo napadima iz smjera Zadra, Senja i Karlovca, ali i svojim unutrašnjim obraèunima i to ne samo u odnosima muslimani – pravoslavni – katolici, nego i unutar svake
od tih zajednica itd., ono je doživljavalo svoj 'smak svijeta'. Dakle,
prije nego što bismo mogli bilo što sigurnije napisati, morali
bismo više znati o stanovništvu Like i Krbave prije 1683., o promjenama u ratu 1683.-1699., istražujuæi 'iznutra' sam rat u tom
prostoru, a ne samo iz habsburške i mletaèke perspektive. Velika
je šteta što su u tri zbirke Radoslava Lopašiæa. (Spomenici Hr-
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
397
važno istaæi da se do 1712. godine stanje naseljenosti
i zaposjednutosti iskoristivog tla u Lici i Krbavi veæ
vidno bilo ustalilo, iako svih tih godina nisu prestajali
sporovi u vezi sa razdiobom zemalja meðu lièkokrbavskim žiteljima. Nisu prestajale ni rasprave o
‘konaènom’ statusu èitava tog prostora, u kojima su
na razlièite naèine sudjelovali svi oni koji su na bilo
koji naèin bili interesno tangirani – od žitelja ove
dvije pokrajine do unutrašnjoaustrijskih staleža te na
koncu, do vladara. U njima su najmanje bili ukljuèeni hrvatski staleži, ne svojom voljom.12 Vjerojatno
je okonèanje zaposijedanja iskoristivog tla – sve do
granice razmjerne agrarne prenaseljenosti – u vrijeme
uoèi ovog popisa takoðer bilo jednim od važnih razloga što su rasprave o pravnom statusu i ustrojstvu
Like i Krbave, koje nisu prestajale od 1689. godine, u
osnovi izgubile praktièan smisao, bar u tadašnjoj zbilji tromeðe.13 Rješenje je moralo biti prilagoðeno novostvorenom naselbenom i posjedovnom stanju, tim
više što je veæ tada bilo moguæe predvidjeti nove sukobe s Osmanlijama.14
Tromeða jednostavno nije mogla biti slaba habsburška toèka. Vlasti to sebi nisu smjele dozvoliti u
prostoru gdje je uvijek postojala bar naèelna moguænost izbjegavanja èak preko dvije granice. Nakon što
je osmanska vojska hametice potukla rusku na rijeci
Prutu 1711. godine, teško je bilo predvidjeti kako æe
se Osmanlije ponašati u svojim odnosima s Habsburškom Monarhijom i Mletaèkom Republikom.15
Uostalom, uskoro potom se i zaratilo – osmansko-
vatske krajine. Knj I., Knj. II., Knj. III. Zagreb, 1884., 1885., 1889.)
objavljeni tako malobrojni izvori za zbivanja u Beèkom ratu do
1689. godine. To èak mora i èuditi jer je istovremeno jasno da je
Lopašiæ svoj rad o Marku Mesiæu (Radoslav Lopašiæ. Dva hrvatska
junaka. Marko Mesiæ i Luka Ibrišimoviæ. Zagreb, 1888.) objavio na
temelju vrlo bogate graðe upravo o tom razdoblju i to bez signatura, k tome u Zagrebu 1888. godine! Za žaljenje je da meðu
bosanskohercegovaèkim povjesnièarima-orijentalistima sada nema nikoga tko bi se htio baviti poviješæu Like i Krbave u osmanskom razdoblju, sve do sloma osmanske vlasti. Nadajmo se da
tome uskoro neæe biti tako.
12
Razmjerno je brojna historiografska literatura koja se bavi tim
pitanjem, ali je ono još uvijek daleko od relativno apsolviranog
jer nije dovoljno iskorištena raspoloživa izvorna graða. Noviji su
doprinosi, pored ostalih veæ spomenuta Kaserova knjiga "Slobodan seljak i vojnik. Rana krajiška društva (1545.-1754.)"; Eva
Faber. "Lika and Krbava under the administration of the Inner
Austrian Court Chamber." u Drago Roksandiæ – Nataša Štefanec
(ur.). Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. Budimpešta, 2000, 157-185. Oba rada sadrže iscrpnu bibliografiju.
Kada je rijeè o hrvatskim staležima u raspravama o statusu Like
i Krbave još je uvijek u biti neprevladan rad Vjekoslava Klaiæa
"Život i djela Pavla Rittera Vitezoviæa" (Zagreb, 1914.). Vidjeti i
Drago Roksandiæ. "Bune u Senju i Primorskoj krajini (17191722)." u Radovi Instituta za hrvatsku povijest. Br. 15. Zagreb,
1982, 33-106.
13
Izravnih potvrda za takvu pretpostavku izgleda da nema u
raspoloživim izvorima. Kaser o tome ne govori, a niti Eva Faber,
koja je posljednja iscrpno radila na arhivskim dokumentima o
tome ne piše. Vidjeti prethodno citirane radove. Dvije njezine
spoznaje su ipak vrlo važne: The correspondence of the Court Chamber in Graz shows that it was often annoyed that information about
local people and conditions was coming in so slowly from their representatives, and that many of their questions were not answered in
sufficient detail to be taken as a base for informed decisions. (…) But
the correspondence also reflects that the Court Chamber in Graz knew
the situation in Lika. Faber, 2000, 182-183.
Meðutim, iz brojnih izvora poznato je da je glad stalna u Lici i
Krbavi u 18. i 19. stoljeæu: Stalna oskudica a poèešæe i glad glavni
su uzrok iseljavanja iz Gornje krajine u tzv. 'Donje krajeve' – Slavoniju, Baranju, Srem, Baèku i Banat. (...) Najjaèe i najmasovnije
bilo je iz najpasivnijeg dela Gornje krajine – iz Like i Krbave."
Slavko Gavriloviæ. "Migracije iz Gornje krajine u Slavoniju i
Srem od poèetka XVIII do sredine XIX veka." u Zbornik o Srbima u Hrvatskoj 2. Beograd, 1991, 7. O tome sam i sam pisao
(vidi: Drago Roksandiæ. Vojna Hrvatska – La Croatie militaire.
Krajiško društvo u Francuskom Carstvu /1809-1813. Knj. I-II. Zagreb, 1988, ovdje Knj. I, 74-95. Poglavlje "Društvo trajne agrarne
krize"). Glad i razmjerna agrarna prenaseljenost èesto su nerazluèivi jedno od drugog. Izuzetno je pouzdano istraživaèko
uporište studija Frana Vrbaniæa "Prilozi gospodarskom razvoju
hrv.-slav. Krajine u 19. vijeku" (Rad Jugoslavenske akademija
znanosti i umjetnosti. Knjiga 144. Zagreb, 1900, 40-131.) jer
može biti upotrijebljena komparatistièki sa èitava niza stajališta
za studije vojnokrajiške povijesti u 18. stoljeæu.
14
Vidi: Enes Pelidija. Bosanski ejalet od Karlovaèkog do Požarevaèkog mira 1699-1718. Veselin Masleša. Sarajevo, 1989.; Mustafa
Imamoviæ. Historija Bošnjaka. Bošnjaèka zajednica kulture. Sarajevo, 1997.; Daniel Goffman. The Ottoman Empire and Early
Modern Europe. Cambridge University Press. Cambridge, 2002.
15
Vidi: Gunther Erich Rothenberg. The Austrian Military Border
in Croatia, 1522-1747. The University of Illinois Press, 1960.;
Jozef Matuz. Osmansko Carstvo. Školska knjiga. Zagreb, 1992,
120-122.
398
Karl Kaser
mletaèki rat poèeo je 1714. godine, a 1716. i habsburško-osmanski. Ne treba isto tako smetnuti s uma
da je habsburški dvor, ratujuæi za španjolsko naslijeðe
(1701.-1714.), imao najveæih muka s pokretom Franje II. Rákoczyja u Ugarskoj, dakle – u nedalekom
susjedstvu – sve do 1711. godine. Mirovni je ugovor
bio takav da su Habsburgovci još više bili usmjereni
prema kontinentalnom Jugoistoku.16 Habsburškomletaèki odnosi na Jadranskom moru su svih tih godina silno optereæeni izravnom opreènošæu interesa.
Napetosti nisu prestajale niti duž granice na tromeði
od Lukova do Zvonigrada. Habsburško osporavanje
mletaèke premoæi na Jadranskom moru nikada nije
bilo toliko otvoreno, a podanici s obje strane Velebita
teško su prihvaæali granice koje su dovodile u pitanje
njihov arhaièni naèin života i gospodarenja.17
Sve su to bili moguæi poticaji da se pitanje statusa
Like i Krbave riješi prije svega na naèin koji æe geostrategijski biti najusklaðeniji s dinastièkim imperijalnim interesima na granicama Osmanskog Carstva i
Mletaèke Republike. Tada je to znaèilo u biti samo
jedno – ukljuèenje Like i Krbave u vojnokrajiški sistem. Rješenje nije bilo neupitno jer je bila iskljuèena
moguænost da bi i te dvije pokrajine bile financirane
na isti naèin kao ‘stare krajine’ još od Bruèke libele
(1578.). Praktièno je to znaèilo da su Lika i Krbava
naèelno bile ukljuèene u Vojnu krajinu prije nego što
je bilo odluèeno kako æe biti financirane. Otuda su i
rješenja bila takva da su u osnovi morala poæi od
prihvaæanja stvorenog stanja, ponajprije kada je u
pitanju bila naseobena i gospodarski iskoristiva zemlja, neovisno o tome što je to stanje bilo vrlo daleko
od onoga što su vlasti htjele. Što sadržajniji popis
ljudi i zemalja bio je nužan za bilo kakve daljnje
promjene. Bio je tim nužniji što su Lika i Krbava
kolonizirane na naèin razlièit od onoga u Slavoniji u
isto to doba. Aristokratska elita se nije trudila namiriti
svoja klijentelistièka potraživanja posjedima u Lici i
Krbavi, kao što je to radila u Slavoniji. Malo je tko
od onih kojima se ukazivala moguænost unosne zarade u 'novim steèevinama' pokušavao namiriti se na
tromeði. To jednostavno nije bilo isplativo. Unutrašnjoaustrijska Dvorska komora, kojoj se nudila moguænost srediti stanje u Lici i Krbavi, nije imala imaginacije, ali ni volje pa ni snage, uvesti ustroj koji æe
istovremeno biti proraèunski isplativ i prihvaæen meðu stanovništvom. Vojne vlasti, sa svoje strane, nikoga nisu ni htjele imati na tromeði, svjesne da je
vrijeme radilo za njih, odnosno, da æe svaki neuspjeh
drugih sve više njih legitimirati da naðu rješenje koje
æe biti i vojno i financijski isplativo.18 U kroniènoj
novèanoj oskudici, habsburški se dvor – u potrazi za
'formulom' koja æe ga osloboditi obveza financiranja
Like i Krbave, a koja æe jamèiti uèinkovitost vojno-
16
Erich Zöllner – Therese Schüssel. Povijest Austrije. Barbat.
Zagreb, 1997, 185-186; U Povijesti Maðarske urednika Pétera
Hanáka (Barbat. Zagreb, 1995, 100.) napisat æe se: Mir u Utrechtu
(1713.) ogranièio je Habsburgovce na njihove dunavske zemlje.
17
Bunjevci i Vlasi s obje strane habsburško-mletaèke granice, za
koje teško da bi se sve moglo reæi kako su se bili meðusobno
isprepleteni i koji su u proteklom ratu toliko puta zajedno ratovali
– mnogi meðu njima u oba, da ne kažem i sva tri podaništva –
suoèili su se nakon 1699. godine s implikacijama modernog razgranièenja. S njima nisu bile sposobne izlaziti na kraj ni vlasti
na svim hijerarhijskim razinama, a podanici, nerijetko dojuèerašnji suborci, bili su na rubu još jednoga beskrajnog 'malog
rata'. Na ovom æe mjestu biti umjesno navesti sluèaj dvoboja
izmeðu popa Marka Mesiæa i jednoga od serdara Jankoviæa. Boško Desnica o tome piše: Zadar, 20 aprila 1706. U sporu sa æesarovcima o granicama Velebitskog Podgorja, Mleèiæi su tvrdili da njihov
posed dopire do Lukova i da je Lukovo prava granica. Meðu dokazima za tu tvrdnju generalni providur Justino da Riva u depeši
upuæenoj senatu povodom tog spora, istièe da su svi megdani meðu
mletaèkim i æesarskim podanicima deljeni uvek u Lukovu kao zajednièkoj meði. Lukovo je bilo poprište i megdana meðu (serdarom
Zavišom – vjerojatno – nap. D.R.) i popom Mesiæem. Boško Desnica. Istorija kotarskih uskoka 1684-1749. Sveska II. Beograd, 1951,
395-396.
18
Više je nego pouèan, s tim u vezi, sluèaj prodaje Like i Krbave
grofu Adolfu von Sinzendorfu 1692. godine za 80.000 guldena.
Svi su ga na razlièite naèine izigravali, a i on je svoja 'prava'
nastojao ostvariti na naèin koji bi možda mogao uspjeti u Slavoniji i Srijemu. Ovdje je doživio fijasko. Lopašiæ, 1888, 70-71;
Kaser, I, 1997, 164. Lopašiæ piše: Valja ipak priznati, da je otpor
proti njemu poèeo i rastao ponajviše huškanjem vojnièkih èastnika.
Lopašiæ, 1888, 71.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
399
ZAŠTO JE OVAJ POPIS TOLIKO VAŽAN
ZA "TRIPLEX CONFINIUM"?
Sada veæ u davnim danima sedamdesetih godina
proteklog stoljeæa, kada sam se poèeo profesionalno
baviti poviješæu Vojne krajine, brzo sam bio postao
svjestan svojevrsnog paradoksa vojnokrajiške historiografije. Kada je rijeè o izvorima za hrvatsku i srpsku
povijest Novog vijeka u Habsburškoj Monarhiji, malo je fondova i zbirki koji su toliko bogati kao vojnokrajiški, a ipak je vojnokrajiška povijest u obje nacionalne historiografije bila i tada, a u biti ostala do
danas, razmjerno nerazvijenija, optereæenija mito-
vima i profesionalno kontroverznija nego ‘matrièna’
istraživanja u podruèjima bitnima za nastanak moderne hrvatske i srpske historiografije.20
Dijelom mi je bilo jednostavno shvatiti zašto je
tome tako. Prvo, nacionalna modernost u bilo kojem
od ova dva sluèaja nije mogla imati svoje vitalno uporište u iskustvu vojnokrajiškog sustava, jedne od ponajvažnijih ustanova habsburške imperijalne moæi.
Drugo, nukleusi hrvatske i srpske nacionalne modernosti vrlo usporeno su se oblikovali, pomicali prostorno/vremenski i ustaljivali prije svega u gradskim
sredinama civilnih podruèja, neovisno o staleškim
atributima nositelja modernizacijskih inicijativa. Treæe, iako se nikako ne bi moglo reæi da je povijest Vojne krajine ikada bila inkompatibilna s izazovima modernosti, inovativno istraživaèko ‘prepoznavanje’ tema modernosti uvijek je od povjesnièara iziskivalo
složenije postavljena pitanja, rašèlanjenije pristupe i
zahtjevnije metode i tehnike rada nego što je to obièno bivalo u obje nacionalne historiografije. Iziskivalo je multi i interdisciplinarnu te internacionalnu
suradnju, kojih nikada nije bilo dovoljno, sve do najnovijih vremena. Èetvrto, osnovni ton vojnokrajiškoj
historiografiji dali su tradicionalni austrijski povjesnièari 19. stoljeæa, prije svega Franz Vanièek, koji su
uz sve svoje profesionalne vrline u biti pisali apologije
dinastièkom i vojnokrajiškom iskustvu kao iskustvu
imperijalne institucije. Peto, iako su i hrvatski (npr.,
Radoslav Lopašiæ) i srpski povjesnièari (npr., Aleksa
Iviæ) zarana bili poèeli objavljivati izvorno arhivsko
gradivo, nitko nije imao dovoljno snage, sve do najnovijih dana, ponuditi sintezu vojnokrajiške povijesti
koja bi bila funkcionalna ili u jednoj ili u drugoj
nacionalnoj historiografiji i dakako, povijesti Habsburške Monarhije.21
Lopašiæ, 1888, 69-70.
Dovoljno je uzeti bilo koju sintezu bilo hrvatske, bilo srpske
povijesti da bi se u to uvjerilo. Dakako da su meðu piscima velike
razlike u poimanju vojnokrajiških vidova jedne ili druge povijesti.
One su još veæe kada se ima na umu da su vojnokrajiški sustavi
na razlièite naèine postojali sa sve tri imperijalne strane, t.j., na
habsburškoj, mletaèkoj i osmanskoj. Jedini realizirani pokušaj da
se o svima njima raspravlja objavljen je u: Vasa Èubriloviæ (ur.).
Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u Novom veku do karlovaèkog mira 1699. Zbornik radova sa nauènog skupa održanog
24. i 25. aprila 1986. Beograd, 1989.
21
U meðuvremenu je tiskan uistinu veliki broj radova na vojno-
krajiškog ustroja u ovim pokrajinama na imperijalnoj
tromeði, u biti sam ogranièio prije nego što je i poèeo
voditi bilo kakvu osmišljeniju reformsku politiku.
Najoštrije ocjene uèinaka kontradiktornih mehanizama dvorske vlasti u Lici i Krbavi dao je veæ Radoslav
Lopašiæ. Èak i ako bismo ih smatrali pojednostavljenima, zavreðuju biti razmotrene:
Njemaèka ili austrijska uprava u Krajini bila je veæ
od davna na rdjavu glasu. Malo joj je kada bio pravac
izviestan, a u provadjanju nije bilo gotovo nikada stalnosti i uztrajnosti. Jedva da se štogodj ovako ili onako
odluèilo ili prihvatilo, eto se u skori èas pomoliše novi
predlozi, koji ponajviše sve na novo pomiešaše. Na pravu
potrebu zemlje i naroda nije se gotovo nikad mislilo, veæ
se radilo prema probitku ili vojne uprave ili komore, ili
pak austrijskih pokrajina.
Zloglasne su bile osobito komisije, što su èesto na
Krajinu izašiljane; mnogo su one novaca stajale a bogme
i mnoge smutnje prouzroèile.19
Moralo se tražiti što brže rješenje èiju æe cijenu
prije svega snositi samo stanovništvo. Popis ljudi i
dobara je bio i zbog toga potreban.
19
20
400
Karl Kaser
"Freier Bauer und Soldat. Die Militarisierung der
agrarischen Gesellschaft in der kroatisch-slawonischen Militärgrenze 1535.-1881.", habilitacijsku radnju gradaèkog profesora Karla Kasera – objavljenu
najprije u broširanu izdanju u Grazu 1986. godine –
dobio sam ubrzo nakon što se pojavila i to u vrijeme
kada sam praktièno veæ bio završio rad na svojoj doktorskoj disertaciji, koja æe pod naslovom "Vojna Hrvatska – La Croatie militaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu /1809-1813/" uskoro i sama biti obranjena i objavljena.22 Iako sam odmah uoèio neke
temeljne razlike u našim pristupima vojnokrajiškoj
povijesti, Kaserovo djelo me je obradovalo i novinom
pristupa i ozbiljnošæu istraživaèkog napora. Zato sam
nekoliko godina kasnije, 1993., inicirao u suradnji s
pokojnim profesorom Igorom Karamanon – s njime
sam, naime, u zagrebaèkom “Naprijedu” ureðivao
biblioteku “Povijest i historija” – hrvatski prijevod
ovog djela. Bio sam duboko uvjeren da æe hrvatsko
izdanje biti važan poticaj inovacijski usmjerenim pristupima vojnokrajiškoj povijesti.23 Išèitavajuæi knjigu
s velikom pozornošæu, u poglavlju “Lika” (I, 163-199,
263-265 hrvatskog izdanja) proèitao sam da su saèuvani popisi stanovništva, njihovih zemljišnih posjeda i vojnosposobnih muškaraca Like i Krbave iz
1712. godine: Ona (konskripcija – D.R.) je bila prva što
je provedena na širem podruèju krajine i jedina je koja
nam je do u pojedinosti ostala saèuvana.24 Silno me je
bila inspirirala ta spoznaja. Poèetkom 1990-ih najveæi
sam dio radnog vremena proveo izmeðu svoga radnog mjesta na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Instituta za znanosti o èovjeku
("Institut für die Wissenschaften vom Menschen") u
Beèu kao njegov gostujuæi, a potom i dopisni èlan.
Beèko iskustvo mi je omoguæilo suoèiti se u izvanredno poticajnim radnim uvjetima s temeljnom problematikom, uvjetno reèeno, ‘povratka èovjeku’ u društvenim i humanistièkim znanostima.25
U to se vrijeme od Tonyja Judta, profesora s New
York University i mene te više drugih povjesnièara iz
niza zemalja oèekivalo razviti istraživanja u podruèju
"Modern History of Central Europe: Society and Politics". Mi smo to radili poèinjuæi s interdisciplinarnim projektom iz povijesti otpora i kolaboracije u
drugom svjetskom ratu te povijesti sjeæanja i pamæenja iskustva Drugoga svjetskog rata u Europi.26
Istovremeno sam sudjelovao u nizu mirovnih inicijativa za okonèanje rata i nasilja u Hrvatskoj i èitavu
bivšem jugoslavenskom prostoru, redovito u njima
sudjelujuæi i kao povjesnièar koji kritièki reflektira
iskustvo rata.27
Moje kritièko promišljanje iskustava Drugoga svjet-
krajiške teme, objavljene su i monografije, sada je dostupno i
dosta tiskanih izvora, a ipak se ne bi moglo reæi da je vojnokrajiška historiografija predmetno, pristupima i metodama ono
što bi mogla i trebala biti. U posljednjih se petnaestak godina u
štoèemu stanje nesumnjivo pogoršalo, imajuæi na umu razmjere
ratnih manipulacija vojnokrajiškim temama.
S jednim uvjetnim izuzetkom, Jovan Savkoviæ. Pregled postanka,
razvitka i razvojaèenja Vojne granice (od XVI veka do 1873. godine.
Novi Sad, 1964., ako ne raèunamo vrlo sažete preglede i u novije
vrijeme zbornike, sve su sinteze dolazile prije svega s njemaèkoga
govornog podruèja, odnosno, iz svijeta (npr., E. G. Rothenberg).
Tako je bilo i sa sintezama koje su se javljale kao alternative
ustaljenim obrascima interpretiranja vojnokrajiške povijesti.
22
Roksandiæ, 1988.
23
Rad na “Naprijedovu” izdanju završen je 1997. godine, tiskanjem dva sveska knjige "Slobodan seljak i vojnik", prvog s
podnaslovom "Rana krajiška društva (1545 – 1754.)" i drugog s
podnaslovom "Povojaèeno društvo (1754 – 1881)". (Vidjeti i Dra-
go Roksandiæ. "Predgovor. Dijaloški o povijesti Vojne krajine u
Hrvatskoj." u Kaser, 1997, 7-13). Iste se godine pojavilo i novo
njemaèko izdanje Kaserove knjige (Böhlau Verlag. Wien – Köln
– Weimar, 1997.).
24
Kaser, I, 1997, 169.
25
Teško bi mi bilo i poèeti navoditi naslove iz odliène institutske
knjižnice, u kojoj je nerijetko u rekordnom roku bilo moguæe
èitati najrecentniju literaturu iz èitava niza ne samo društvenih i
humanistièkih èasopisa te što je nerijetko moglo biti i važnije,
imati moguænost raspravljati sa èitavim nizom vrhunskih eksperata o pitanjima koja su me toliko zaokupljala.
26
Vidjeti, npr., Lonnie Johnson – Klaus Nellen (ur.). Institute
for Human Sciences – Institut für die Wissenschaften vom Menschen.
Wien – Vienna, 1993, 9-10.
27
Manji dio zagrebaèkih i beèkih tekstova iz toga doba objavio
sam u knjizi "Protiv rata" (Prosvjeta. Zagreb, 1996.), a veæi njihov
beèki dio trebao bih tek objaviti u veæ dogovorenom izdanju jednog zagrebaèkog nakladnika.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
401
skog rata te još više rata u Hrvatskoj i èitavu bivšem
jugoslavenskom prostoru 1991.-1995. godine još je
više pojaèalo moj interes za temeljna specijalistièka
istraživanja vojnokrajiške povijesti. Predmetno mi se
ta potreba nametnula kao izraz otpora tada tako tragiènim manipulacijama vojnokrajiškom baštinom na
prvom mjestu na srpskoj strani (‘Republika Srpska
Krajina’), ali i na hrvatskoj (obnovljeni, Huntingtonovski intonirani ‘antemurale Christianitatis’). Taj
je moj otpor bio izraz kontinuiteta profesionalnog
poimanja predmeta vlastitih vojnokrajiških istraživanja. Iskazao sam ga možda ponajjasnije 1988. godine
u "Predgovoru" svojoj veæ spomenutoj monografiji
"Vojna Hrvatska: La Croatie militaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809-1813)":
Od tih dana u 1971. godini povijest Vojne krajine
doživljavam kao povijest sistema represivnog obešèovjeèenja, kao povijest uzaludnog žrtvovanja, kao povijest
služništva, laži i mržnje, ali i u kontrapunktu kao povijest traganja za smislom ljudskog života, otpora uvjerenju da ‘More zala ov’je svet!’ (Sava Mrkalj). Možda
je najvažnije da je od tada doživljavam kao povijest bilo
koje druge ljudske zajednice, a to znaèi s legitimnim
pravom da bude istražena, objašnjena i razumljena kao
i bilo koja druga, nasuprot i tada i sada još uvijek raširenu uvjerenju da je povijest krajiškog ‘barbarstva’ contradictio in adjecto.28
Takva moja vlastita istraživaèka usmjerenja podudarala su se s razvojnim trendovima u svjetskoj historiografiji u onom smislu koji je tada ponajbolje iskazivao Peter Burke.29 Za razliku od postmodernistièke
teorijske iskljuèivosti, povjesnièari poput Burkea i Levyja bili su spremni prihvatiti svaki teorijski i istraživaèki izazov, ali nikada nisu bili spremni prestati
podsjeæati na “složenost i razlièitost ljudskih iskustava i ustanova koje teorije neizbježno pojednostavnjuju”.30
S dubokim uvjerenjem sam mogao prihvatiti Levyjevu potrebu za mikrohistorijom kao praksom u
biti temeljenom na sužavanju ‘skale opserviranja’, na
mikroskopskoj analizi i produbljenom istraživanju
dokumentarnog materijala.31 Mogao sam prihvatiti i
njegovo odbijanje “relativizma, iracionalizma i redukcije povjesnièareva rada na puku retorièku aktivnost koja interpretira tekstove, a ne same dogaðaje”.32
Takvo “sužavanje” predmeta istraživanja za mene je
uvijek znaèilo obvezu suoèavanja s iskustvom ljudskih praksi, ponašanja, vjerovanja itd., što je s druge
strane znaèilo interdisciplinarno razgranjavanje povijesnih istraživanja u svim onim smjerovima koji bi
u pojedinom istraživaèkom sluèaju bili nužna pretpostavka traženju moguæih odgovora. U vojnokrajiškom sluèaju, neovisno da li je rijeè o seoskim ili
gradskim (preciznije: obièno protourbanim) zajednicama, to je uvijek znaèilo ‘povratak’ prije svega
historijskoj demografiji, ekohistoriji, povijesti obitelji,
kulturnoj i ekonomskoj antropologiji, kvantitativnoj
historiji itd., rad s izvorima koji bi trebao osigurati
pretpostavke za postavljanje mnogo složenijih pitanja
u vezi s iskustvima ljudske opstojnosti u vojnokrajiškoj zbilji i preko granica njezinih represivnih ‘neupitnosti’.
Baveæi se tih godina ponajviše stoljeæe kasnijim
zbivanjima u Vojnoj krajini, krajem 18. i poèetkom
19. stoljeæa, dobom iz kojega se isto tako nisu saèuvale brojne popisne dokumentacije, lièko-krbavski
popis iz 1712. godine uèinio mi se moguæim uporištem jedne ‘obnove’ vojnokrajiške historiografije.
Roksandiæ, I, 1988, 6.
Imam prije svega na umu dvije njegove knjige. U jednoj, u
kojoj se javlja kao urednik (Peter Burke (ur.). New Perspectives on
Historical Writing. The Pennsylvania University Press. University
Park, Pennsylvania, 1991.), Burke je na problematiziranju novih
podruèja istraživanja te pristupa i metoda uspio okupiti suradnike
poput Jima Sharpea, Joan Scott, Henka Wesselinga, Giovannija
Levija, Gwyna Prinsa, Roberta Darntona, Ivana Gaskella, Richarda Tucka i Roya Portera. Pored samog Burka, za mene je naj-
poticajniji bio Giovanni Levi s èlankom o mikrohistoriji (“On
Microhistory”, Burke, 1991, 93-113). Druga knjiga je bila Burkeovo autorsko djelo. Peter Burke. History and Social Theory.
Cornell University Press. Ithaca-New York, 1993.
30
Izvorno: In return, historians, like ethnographers, offer reminders
of the complexity and variety of human experience and institutions
which theories inevitably simplify. Burke, 1993, 164.
31
Burke, 1991, 95
32
Burke, 1991, 95
28
29
402
Karl Kaser
Meðutim, u to doba nitko u Hrvatskoj ne bi mogao
biti sposoban izvesti takav poduhvat, poduhvat koji
bi ukljuèivao i kritièko objavljivanje tako zahtjevnog
izvora i njegovu raèunalnu obradu u kvantitativnohistorijskom programu. Znajuæi da se kolega Kaser
sve više poèinje baviti poviješæu obitelji, nastojao sam
ga uvjeriti da bi lièko-krbavski popis trebalo pripremiti za tisak i više od toga – raèunalno obraditi u
jednom od programa za procesiranje brojèanih obavijesti.33
S Karlom Kaserom te s njegovim suradnicima Hannesom Granditsem i Christianom Promitzerom od
proljeæa 1994. godine sam raspravljao o razlièitim
moguænostima istraživaèke suradnje s težištem na
mikrohistoriji, historijskoj demografiji i povijesti obitelji. Lièko-krbavski popis je od poèetka bio na popisu
moguæih projekata. Kraæe je vrijeme Gomirje figuriralo kao realistièniji posao. Dosta je govora bilo i o
Kosinju, Perušiæu itd. Ipak je prevagnula izazovnost
cjelovite obrade lièko-krbavskog popisa iz 1712. godine u mikrohistorijskom kontekstu. U to mi je vrijeme u Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu bio odobren komparatistièki projekt "Habsburške, mletaèke i osmanske zemlje u europskoj povijesti", što mi je omoguæilo da svoje interese za mikrohistorijske studije stavim u šire kontekste. U to je doba Kaser vodio svoj projekt "Patriarchale Sozialstrukturen auf dem Balkan",34 što
nam je dodatno olakšalo poduzetniju suradnju. Kako
sam u to doba veæ uveliko držao nastavu i na Srednjoeuropskom sveuèilištu (CEU) u Budimpešti, gdje
je tada profesor Ivo Banac poèeo utemeljivati OSI
Institute on Southeastern Europe i CEU Southeastern Program, uz njegovo smo razumijevanje i inicijalnu podršku Karl Kaser i ja dogovorili u rujnu
1996. godine održavanje meðunarodnoga znanstvenog kolokvija "'Triplex Confinium' poslije Beèkog
rata. Problemi mikrohistorijskog istraživanja" u Budimpešti 1997. godine.35 Za taj kolokvij trebala je biti
pripremljena raèunalna obrada podataka o stanovništvu Like i Krbave 1712. godine.
Kaser je ranijih godina veæ bio napravio prijepis
popisnih listova. Bio je to doista velik posao. Radilo
se o nešto manje od tridesetak tisuæa ljudi u tridesetak
sela – zaokruženo reèeno i dakako, njihovim podrobno popisanim posjedima! Vjerojatno ništa manji
napor nije bila ni raèunalna obrada. Nju su najveæim
dijelom u spomenutom SPSS-u izveli Hannes Grandits i Siegfried Gruber.36
Kolokvij je održan 21. i 22. ožujka 1997. na Srednjoeuropskom institutu u Budimpešti. Iako su za taj
kolokvij bili pripremljeni i drugi vrijedni istraživaèki
radovi, koji su i sami bili jezgrom dugoroènijih istraživanja, raèunalna obrada lièko-krbavskog popisa iz
1712. godine omoguæila je iznimno sadržajnu raspravu.37
Brzo se pokazalo da je za takve potrebe bio najprikladniji
SPSS.
34
1. rujna 1995.-31. kolovoza 1997.
35
Koliko sam i danas zbog toga zahvalan Ivi Bancu, nikako ne
bih mogao zaboraviti ni uistinu iznimnu praktiènu podršku koju
nam je, onda kada je bila najpotrebnija, danomice davao dr. sc.
Vladimir Bilandžiæ, pomoænik profesora Banca.
36
Konaèno, 21. veljaèe 1997. godine dobio sam e-mail poruku od
kolege Granditsa: ... Ich habe den ganzen Census (ca. 1.000 Seiten)
ausgedruckt und moechte ihn als ganzes nach Budapest uebermitteln.
Dazu lege ich auch noch eine Diskette mit den Files bei, die vielleicht
kopiert an alle Teilnehmer geschickt werden koennten (das erspart das
Kopieren aller 1.000 Seiten). Ausserdem habe ich auch noch ein
Hand-out bereitgestellt, das alle wichtigen Informationen zur 1712Censusquelle, zur Transkription und Kodierung beinhaltet und an
einem Beispeil moegliche Auswertungsprozeduren veranschaulicht.
Diesem Handout sind zur Illustration auch beispielhaft Kopien des
Originaldokuments und Transkripts beigefuegt.
37
Vidi: Drago Roksandiæ (ur.). Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Paper (Budapest, March
21-22, 1997). Budimpešta, 1998. Ona je na svojevrstan naèin i
otvorila širok prostor utemeljenju Meðunarodnoga istraživaèkog
projekta ‘Triplex Confinium’ u suradnji Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odjela za jugoistoènoeuropsku povijest Sveuèilišta u Grazu te Odsjeka za povijest i
Jugoistoènoeuropskog programa Srednjoeuropskog sveuèilišta u
Budimpešti. Iako je èvrsta namjera postojala, iako su postojale i
brojne druge pretpostavke, nikako se ne bi smjelo previdjeti uèinak rada obavljena s ovim popisom u vezi te mnoštva pitanja koje
su njegovi uèinci potakli. U tom sam smislu gradaèkim kolegama
i prijateljima uistinu vrlo zahvalan.
33
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
403
Popis Like i Krbave 1712. godine nastao je sa ciljem da omoguæi uvoðenje vojnokrajiškog ureðenja u
ove dvije pokrajine na novim ustrojbenim pretpostavkama. Kako je bila iskljuèena moguænost da bi
troškovi njihova financiranja mogli biti pokriveni na
isti onaj naèin kako su 1578. godine bili ugovoreni
izmeðu unutrašnjoaustrijskih staleža i Nadvojvode
za Hrvatsku i Slavonsku krajinu, dvorske su vlasti
nastojale osigurati autofinanciranje Vojne krajine u
Lici i Krbavi. Seljaci su trebali dobiti zemlju na korištenje pod uvjetom obavljanja vojnokrajiških službi.
Plaæene krajiške službe za ‘domaæe’ stanovništvo nisu
praktièno uopæe bile predviðene, èak niti za njihove
starješine. Ambicija je dvorskih vlasti bila naplatama
razlièitih taksa i kazni osigurati najveæi dio novca i
za plaæanje nekolicine onih koje se moralo platiti.38
Dakle, vlasti su morale osigurati najpouzdaniji moguæi uvid u stanovništvo i posjede kojima je ono raspolagalo.
Ovlašteno je povjerenstvo tada prikupilo obavijesti
o ljudima i prostorima kakve nikada ranije na taj
naèin u Lici i Krbavi nisu bile zapisane. Kada danas
o tome razmišljamo, ne možemo previdjeti da su nam
popisivaèi baštinili dobro bez kojega danas ne bismo
mogli govoriti o historiografskom 'povratku èovjeku'
i 'povratku prirodi', neovisno da li u mikrohistorijskom, historijskoantropološkom, ekohistorijskom ili
nekom drugom pristupu. Baštinili su nam dobro koje
nam bitno olakšava korištenje i sve druge raspoložive
dokumentacije prije svega za lièko-krbavsko podruèje
u to doba. Meðutim, kada je rijeè o istraživaèkom
projektu "Triplex Confinium", potakli su nas na istraživanja mletaèkih katastara za susjedna podruèja sje-
verne Dalmacije u to doba, kao i osmanskih deftera
za susjedna bosanska podruèja.39
Nakon Karlovaèkog mira 1699. godine, sve su tri
strane nastojale steæi što je moguæe pouzdaniji uvid
u naselbenu i društevnogospodarsku zbilju prostora
u kojem se svaka od njih morala suoèavati s druge
dvije u najširem rasponu izazova – od svakodnevnih
potreba ljudi tog prostora do imperijalnih geostrateških kalkulacija, prièem su stalno morali imati u
vidu ljude s tromeðe, takve kakvi su bili.
Najveæi je istraživaèki izazov u tome što su tada
sa sve tri strane novostvorene tromeðe bili ljudi koji
su na razlièite naèine nerijetko dijelili iskustvo cijele
tromeðe. Beèki i Morejski rat su ispremiješali ljude na
tromeði, nerijetko u svim smjerovima, na naèin na
koji to nikada ranije nije bio sluèaj. Iako je tromeða
povijesno stvorena veæ u prvoj polovici 16. stoljeæa, sa
svime što je u ljudskoj svakodnevnici mogla biti, ovo
dugotrajno, iscrpljujuæe i nerijetko vrlo surovo ratovanje – s tako velikim mirovnim promjenama granica
– više nego ikada ranije poslije ranoga 16. stoljeæa
usmjerilo je mnogobrojne ljudske živote k novim 'poèecima'. Dakako, rijeè je o preživjelima jer su i ljudski
gubici, o kojima malo što pouzdanijeg znamo, bili
nesumnjivo vrlo veliki. Rat na tromeði razdvojio je
brojne srodnike, nerijetko i najbliže, usmjerio ljude
u nove zajednice, od obiteljskih nadalje, izmjestio ih
u nove prostore, suoèio s novim iskustvima, osuðujuæi ih istovremeno na sjeæanja i pamæenja starih, iz
napuštenih prostora itd., itd. Doveo ih je nerijetko u
nova, ponekad željena, a ponekad neželjena podaništva, možda i u vjere u kojima se nikada ranije ne
bi bili htjeli naæi. Promijenio im je stubokom živote.
Kaser, I, 1997, 170-171.
Kako se u meðuvremenu Projektu pridružio i CEU History
Department, njegov proèelnik profesor Alfred J. Rieber je bio
podržao moju inicijativu javno distribuirati poziv (CEU History
Department, Budapest, 28. svibnja 1999.) istraživaèima-osmanistima koji bi htjeli raditi na kritièkom izdanju dva izvora iz
1702. godine (Tapu Tahrir 861 i Maliyeden Müdevver 10310,
pohranjena u Basbakanlik Osmanli Arsivi, Istanbul), koji bi nam
omoguæili na susjednoj bosanskoj strani one uvide koje nam je
na habsburškoj omoguæio lièko-krbavski popis. Slièan poziv upu-
æen je istraživaèima-venecijanistima, s pozivom sudjelovati u
istraživanjima mletaèkih katastara u sjevernoj Dalmaciji poèetkom 18. stoljeæa (12. studenog 1999.). Unatoè dosta velikim naporima, s osmanistima do danas nije ništa ozbiljno dogovoreno.
Zalaganjem dr. sc. Borne Fürst-Bjeliš, s Prirodoslovno-matematièkog fakulteta u Zagrebu te njezinih suradnika prof. Olge
Dikliæ i mr. sc. Giovanni d'Alessio zapoèeo je rad na izabranim
mletaèkim katastrima. Ambicija je slijediti sliènu metodologiju
kao i u Grazu, dakako, vodeæi raèuna da je rijeè o uveliko razlièitim izvorima.
38
39
404
Karl Kaser
Dakako da u popisima s poèetka 18. stoljeæa, èak i
kada su za svoje vrijeme najbolji – poput lièko-krbavskog iz 1712. godine, nema ovakovih povijesti svakodnevnog života ili mikrohistorijskih studija. Njih
æe tek trebati napisati, dakako, crpeæi iz svega dostupnog što nam je ostavilo samo to doba ili što je
nastalo tradicijom, kulturnom i znanstvenom u najširem smislu.
KARLOBAŠKI IZVJEŠTAJ OVLAŠTENOG
POVJERENSTVA (7. SVIBNJA 1713.):
ISPUNJENI ILI NEISPUNJENI NALOZI?
Sam je popis izgleda doista obavljen od 17. rujna
do (vjerojatno) 30. listopada 1712. godine, kao što
redovito istièe i Kaser. Buduæi da je Ovlašteno povjerenstvo poslalo svoj izvještaj Unutrašnjoaustrijskom
Dvorskom ratnom vijeæu tek 7. svibnja 1713. godine,
postavlja se pitanje što je sve mogao biti razlog takvu
'kašnjenju'. Odgovor æe vjerojatno biti da je izrada
popisa bila samo jedna od njegovih zadaæa.40
Doista, u spomenutoj Lopašiæevoj zbirci regesta
istièe da je rijeè o izvješæu povjerenika grofa Attemsa
i Libenega gradaèkome Dvorskom ratnom vijeæu o
razdiobi zemalja u Lici i Krbavi.41
40
Ovaj je izvještaj, inaèe, objavljen u treæoj knjizi Lopašiæevih
"Spomenika Hrvatske krajine" (Lopašiæ, 1889, 283-301), što se u
historiografiji previða. Meðutim, takav kakav je tiskan sadrži
dosta raznovrsnih grešaka pa su urednici odluèili uvrstiti u ovu
knjigu nov prijepis. S druge strane, taj dokument – Izvještaj Ovlaštenog povjerenstva od 7. svibnja 1713. godine je toliko važan,
naroèito u ovoj knjizi, da nam se kvalitetnije negovo objavljivanje
nametalo kao imperativna potreba. To je bilo moguæe izvesti
razmjerno brzo jer je u Hrvatskom državnom arhivu u xeroxkopijama dostupna èitava Croatica Unutrašnjoaustrijskog Dvorskog ratnog vijeæa. Zahvaljujuæi ljubaznosti prof. dr. sc. Josipa
Kolanoviæa, ravnatelja Arhiva, dobili smo moguænost napraviti
novi prijepis. Najljepše mu se i na ovom mjestu na tome zahvaljujemo. Realizirala ga je mr. sc. Sanja Lazanin u suradnji sa
mnom. Ona je na isti naèin napravila i hrvatske prijevode ulomaka Izvještaja uvrštenih u ovaj dio teksta.
Kaser je u svojim radovima koristio ovaj izvještaj. Koristio ga je
mjestimice, u dijelovima, ali ga nije istražio i vrednovao u cijelosti. Taj æe posao tek trebati obaviti, tim prije što je vrlo važan
za projektne potrebe. Izvještaj sadržava, kao što æemo vidjeti,
sustavno izložene popisne naputke, vjerojatno doslovno prepi-
Pitanje je ipak mnogo složenije. Prijenos vlasti u
Lici i Krbavi s Unutrašnjoaustrijske Dvorske komore
na Unutrašnjoaustrijsko Dvorsko ratno vijeæe – koji
uostalom nije znaèio i potpuno iskljuèenje Komore
iz pokrajinske uprave – uopæe nije bio jednostavan.
E. Faber bilježi sukobe meðu vojnim i komorskim
vlastima na svim razinama od Like i Krbave do Graza i Beèa u vremenu koje je prethodilo vladarskoj
odluci o prijenosu vlasti. Tada su Buniæani i Udbinjani bili tražili ukljuèenje u Karlovaèki generalat,
tužeæi se pritom na komorskog lièkog kapetana Oberburga.42 Vojne su vlasti to iskoristile da bi bez dozvole s viših razina odluèivanja intervenirale u uzbunjenom podruèju. Time su izazvale bijes u beèkoj
Dvorskoj komori. Ova je od Dvorskoga ratnog vijeæa
smjesta zatražila imenovanje – kako E. Faber piše –
te dodaje: The commission consisted of councilors of the
Court Chamber, a 'Viennese military commission' and
Father Marko Mesiæ. (...) The latter had been asked
repeatedly by the Court Chamber to act as a mediator
between the authority and the inhabitants and had been
paid out of the cameral treasury.43
sane te stavove Povjerenstva o svakome od njih, isto tako sustavno
izložene.
41
Lopašiæ, 1889, 283. Sliènu æe tvrdnju Lopašiæ iscrpnije iznijeti
u svome radu o Marku Mesiæu: Napokon stiže god. 1712. kraljevsko
rješenje, kojim je Lika i Krbava konaèno oduzeta komorskoj upravi
i podèinjena karlovaèkomu generalu; umjesto komorskoga upravitelja
postavljen bude na èelo pokrajini posebni veliki kapetan, grof Karlo
Attems. Poradi buduæe uprave Like i Krbave odobri kralj posebne
ustanove, kojimi bude uredjena vojska, mjestna uprava i sudstvo.
Zemlje je valjalo razdieliti meðu žitelje s obzirom na njihove vojne
službe i broj obiteljskih èlanova. Taj težki zadatak imao je glasom
naputka od 23. srpnja god. 1712. izvesti uz kapetana grofa Attemsa
Marko Mesiæ i komesar Lebeneg. Kako je to bio muèan posao, a težko
je bilo oduzimati zemlje, što ih veæ pojedina sela i obitelji u vlasti
držahu, nije se to moglo za života Mesiæeva konaèno niti izvesti, a
poslije je naputak u kojeèem prilagodjen postojalim prilikam, pa je
ponajviše svakomu ono ostalo, što je držao. Lopašiæ, 1888, 99.
42
Lopašiæ objavljuje dokumente s time u vezi u Lopašiæ, 1889,
247-252.
43
Roksandiæ – Štefanec, 2000, 176.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
405
Meðutim, to nije bilo povjerenstvo o kojem je u
ovom radu rijeè. Pripremajuæi se za prelazak Like i
Krbave pod vojnu vlast, vladar je svojim naputkom
(instruction) od 12. prosinca 1711. godine imenovao
Militar hoff Commission, u sastavu Carl Leopold graff
von Herberstein, Johann Christoph freyherr von Waidtmanstorff i Raimund Franz edler herr von Pozzo auf
Hartenegg, sve beèki i gradaèki vojni dužnosnici.44
Oni su u Udbini, 19. ožujka 1712., pred velikim
mnoštvom Lièana i Krbavljana proèitali vladarev patent o prijenosu vlasti na Dvorsko ratno vijeæe, što su
ovi doèekali s oduševljenjem.45
U Karlovac su se vratili 17. rujna, a svoj su izvještaj zakljuèili 19. studenog i.g. S tim u vezi je važno
i pitanje tko je i zašto imenovao delegierende Commission i to baš u sastavu Gräniz Oberhaubtman graff von
Attemis, Commissarius von Lebenegg, Erzbriester beeder graffschafften Lika, vnd Carbauia Marco Mesich?
To æe oèigledno trebati istražiti, ali se veæ sada kao
vrlo vjerojatna nameæe pretpostavka da je delegierende
Commission djelovala kao svojevrsno radno tijelo Militar hoff Commission, sa sasvim jasno odreðenim naputkom, kojim æemo se podrobnije baviti. Za razliku
od grofa Attemsa i von Lebenegga, koji izgleda nisu
bili ljudi veæeg iskustva u Lici i Krbavi, èovjek koji je
'inkarnirao' povijest Like i Krbave od 1683. do te,
1712., godine bio je nesumnjivo arkiðakon Marko
Mesiæ. Bila je to paradoksalna situacija. Vojne su vlasti bile nezadovoljne i time kako su Lika i Krbava
naseljavane i kako su dijeljeni posjedi i kako su žite-
ljima utvrðivane obveze itd., a ako je netko u svemu
tome na razlièite naèine uvijek imao udjela, onda je
to bio Marko Mesiæ. Lopašiæ o tome sam kaže: Doseljenikom podjeljivali su naselbene listove ponajviše
krajiški generali, komisari i kapitani senjski i otoèki, ali
na zemlje ih je namještao i selišta medju njih razdjeljivao vazda i svuda samo Marko Mesiæ, pa zato je on
jedini, kako dokazuju mnogi saèuvani spisi i zapisnici,
poznavao pravo i taèno pojedine kotare, imajuæi mnogo
puta pri nastalih pravdah sgode i prilike, da izkaže i
naznaèi kotare i medjaše obæinam i pojedinim stanovnikom.46
Mesiæev je status bio mnogo više stvoren na temelju povjerenja koje je vremenom stekao kod vojnih
i komorskih vlasti nego što bi ga dobio kao sveæenik
Senjske biskupije, u koju su unutrašnjoaustrijske vojne i komorske vlasti samo donekle mogle imati povjerenja. Ta je biskupija najpouzdanije mogla štititi
hrvatske staleške interese, kada je veæ samim staležima takvo pravo bilo uskraæeno. Izgleda da je Mesiæ
za sve sudionike, èak i kada su se meðusobno vrlo
teško sporazumijevali, bio èovjek bez kojega se u Lici
i Krbavi ne može.47
Nije jasno tko je sve radio za potrebe Ovlaštenog
povjerenstva, t.j., delegierende Commission. Posao je
bio vrlo velik, još više naporan i na kraju, birokratski
vrlo zahtjevan – njime je bilo obuhvaæeno 30 sela,
2.178 domaæinstava te 22.133 osobe. Povjerenstvo se
moralo suoèiti najmanje s 2.178 kuænih domaæina.
Rukopis popisa ima nekih 2.000 stranica, dakle, u
Vidjeti njihov izvještaj od 1. prosinca 1712. godine kod Lopašiæa. Lopašiæ, 1889, 266-278. Njihovu povratku u Beè u istom
je mjesecu uslijedio "Naputak za uredjenje Like i Krbave", koji
je Lopašiæ takoðer objavio u istoj zbirci. Lopašiæ, 1889, 278-281.
45
U izvještaju s tim u vezi piše: ...welches sye auch mit allervnterthänigster veneration angehöret vnd sich bedankhet, dass euer
kaysl. vnd königl. Mayst. allergnädigst geruhet haben, sie von der
cameral-jurisdiction abzusondern vnd dem militari zu untergeben.
Lopašiæ, 1889, 268-269.
46
Lopašiæ, 1888, 62-63.
47
Nijedan iscrpniji istraživaèki rad još uvijek nije napisan o
Senjskoj biskupiji u sporovima o buduænosti Like i Krbave do
1712. godine. Jedino je jasno da ga se ne bi moglo svesti na pro-
matraèku ulogu. Znajuæi koliko su hrvatski staleži službeno bili
iskljuèeni iz rasprava, moglo bi se postaviti pitanje nije li Senjska
biskupija makar i posredno zastupala i staleške interese. Još je
uvijek vrlo korisna prva objavljena knjiga s tim u vezi: Manojlo
Sladoviæ. Povest biskupiah senjske i modruške ili krbavske. Trst,
1856. U novije vrijeme rimokatolièkom crkvenom poviješæu tog
doba ponajviše se bavi dr. sc. Mile Bogoviæ. Meðu njegovim recentnijim radovima izdvojio bih sljedeæe: Mile Bogoviæ. "Takozvani Glaviniæev opis Like i Krbave iz 1696. godine". u Croatica Christiana Periodica. Br. 27/XV. Zagreb, 1991, 117-128.; Mile
Bogoviæ. Restauracija Katolièke Crkve u Lici i Krbavi nakon
osloboðenja od Turaka godine 1689." u Senjski zbornik. Br. 20.
Senj, 1993, 103-118.
44
406
Karl Kaser
prosjeku stranicu po domaæinstvu. Što je sve Povjerenstvo uèinilo, može se istražiti ponajprije na temelju njegova izvještaja od 7. svibnja 1713. godine,
dakle, nastala nekih pola godine nakon obavljena
posla popisivanja Like i Krbave. Izvještaj je bio upuæen Unutrašnjoaustrijskom Dvorskom ratnom vijeæu,
dakle, svojim je sastavom više bio akt potvrde kontinuiteta interesa unutrašnjoaustrijskih staleža u tom
dijelu Hrvatske, nego akt beèke dvorskoapsolutistièke
volje. U tom je trenutku to bilo od velike važnosti
kada su bili u pitanju moguæi uèinci rada tog povjerenstva. Izvještaj se sastoji od dvanaest dijelova, a
svaki je dalje podijeljen na dva dijela. Prvi redovito
sadržava naputak Ovlaštenom povjerenstvu, možda
èak i u doslovnim izrièajima, a drugi sam izvještaj i,
ako je to bilo potrebno, stav ovog Povjerenstva.
Dakle, prvi je zadatak bio zahtijevati od svih titulos possesorios njihove Khauffbrieff, Conferier- vnd Confirmations decreten, s tim što je nadreðena Militar hoff
Commission trebala u konaènici u provjeri i potvrdi
tih dokumenata imati punog, odluèujuæeg udjela.
Krajnji je cilj bio da svatko u Lici i Krbavi pravomoæno bude potvrðen u svom posjedu (Endlichen
Stabiliert werde, was ein Jeder rechtmässig zu possediern, vnnd zugeniessen habe). Bilo je to jednostavno
zahtijevati, a vrlo, vrlo teško ostvariti jer je velika
veæina ljudi dolazila do posjeda na naèin koji je u to
vrijeme bilo (skoro) nemoguæe provjeriti. Ipak je Povjerenstvo obavilo taj posao. U izvještaju stoji da je
svatko tko je po bilo kom naslovu posjedovao neku
zemlju bio ispitan pred Povjerenstvom (ante Commissionem ... befragt). Sve su izjave zapisane, prema
Izvještaju, sadržane u priloženom popisu (in der beyligunden ganz ausführlichen Conscription annotiert vnd
angemerkht seindt).
Suglasio bih se s Kaserom da je Povjerenstvo ovim
popisom dalo prednost potvrdi stanja stvorena promjenama nakon 1689. godine – sve do popisa samog.
Ostaje otvoreno pitanje što je sve praktièno podrazumijevao stav ... vnß vndecretierter herüber gegebene
Memorialien nach woll, vnd Reiffer examinier auch
Überlegung was einen Jedwedern rechtmässig zuestendig
seye Jeder Parthey mit ihrer Verbschaidung obschon Hinauß gegeben, vnd selbe mithin genzlichen zufriden
gestellet haben ... ?48 Mogli bismo pretpostaviti da se
to prije svega odnosilo na otvorene zemljišne sporove,
ali su moguæi i drugaèiji pristupi.
Drugo, od Povjerenstva se ipak oèekivalo mnogo
više nego što bi bila tek puka potvrda postojeæeg posjedovnog stanja. Dijelom su tome bili razlog brojni
sporovi meðu samim stanovništvom, koji su na razlièite naèine dopirali do vlasti (... wie alle die angebaute terrenen von denen Inwohnern quo ad Seruitia
publica Bedienet werden, dieweillen sehr uill sich beschwärten, das einer der weniger terren possidiere, eben
souill, alß der mehrers besizet praestiern mieste, auch
nach darneben gegen ein ander ansprüch macheten...).49
Dalje, dijelom su tome razlog bili sporovi u vezi sa
zaposjedanjem zemlje u koje su se upuštali Otoèani
i Brložani pa i drugi krajišnici Karlovaèkog generalata na lièkom i krbavskom prostoru, odnosno, njihova nastojanja da poveæaju svoje posjede. Kada se
èita drugi naputak, stjeèe se dojam da je gradaèkim
vlastima bila muka od same pomisli na posjedovni
kaos u Lici i Krbavi. Pritom, dakako, nije moglo biti
rijeèi o tome kako je do kaosa došlo. Postojala je potreba da se posjedovni odnosi racionalno urede. Ovaj
naputak ne sadrži ništa više od naèelnog stava. Povjerenstvu to nije moglo nešto naroèito koristiti.
Dugaèki izvještaj u vezi s naputkom br. 2, prepun
obavijesti o posjedovnim sporovima, od kojih su neki
potjecali iz vremena osmanske vlasti u Lici i Krbavi,
48
... nama su predani neriješeni memorijali – nakon dublje i zrelije
provjere i razmatranja o tome što bi svakom pojedincu po pravu
pripadalo – odluke Povjerenstva date su svakoj stranci i prema tome
iste u potpunosti zadovoljili...
49
... buduæi da bi stanovnici quo ad Seruitia publica za sve obra-
ðene zemlje plaæali porez, mnogi su se izmeðu ostalog žalili da je onaj
koji posjeduje malo zemlje morao davati jednaka podavanja kao i
onaj s više zemlje, a osim toga imali su jedni prema drugima odreðena zahtjevanja.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
SANDŽAK LIKA-KRKA 1606. GODINE
(Izvor: Hazim Šabanoviæ. Bosanski pašaluk – postanak i upravna podjela. Sarajevo, 1982.)
407
408
Karl Kaser
odnosno, bili povezani sa sukobima zbog zemlje na
nekoæ imperijalnoj granici u podruèju izmeðu Otoèca i Perušiæa, Vrhovina i Buniæa itd., te, dakako,
naroèito iz razdoblja poslije 1689. godine – sve do
vremena samog popisa. Naroèito je bio složen sluèaj
Perušiæana jer su mnogi meðu njima konvertirali,
postavši od muslimana rimokatolici, kao što je toga
bilo i drugdje u Lici i Krbavi i to oèigledno s velikim
zalaganjem zapovijedajuæeg generala Karlovaèkog
generalata u vrijeme rata za Liku i Krbavu, koji je
svima onima koji konvertiraju obeæao posjede koje su
starinom uživali.50
To je dijelom ugrozilo ranije steèena 'prava' primorskih krajišnika iz 'malog rata' na granici. Doista,
...gemelten neo Christianis mit Handt vnd Mundt versprochen, vnd zuegesaget habe, dasselbe wan Jenne bey
ihren terrenen vndter vnß verbleiben alle die Jenige
Confin Inenhaben, vnd genuzen sollen, wie ihnen selbe
in Zeiten des türkhen zuestentig gewest weren, Vsurpirt
vnd entzogen hetten, benantlichen Jantsche, Jessen, Kleinvnd Grosß Rauniane, vnd Silena Poliona biß auf den
benandten Skok, weliches lezte orth die Metales zwischen Perusik, vnd Wunitsch von vhralten gewesen sein
sollen, vnd biß an däto annoch die Punitschaner sogestalten geniessen (...).51
Ovim dolazimo do pitanja pokrštavanja lièko-krbavskih muslimana, t.j. do pitanja koje je u svakom
pogledu imalo veliku težinu u zbivanjima u Lici i
Krbavi u to doba. Iako se u popisu malo ljudi bilo
izjasnilo novopokrštenima, Izvještaj nam otkriva da
je mnoštvo sporova bilo upravo s njima u vezi i dva
desetljeæa poslije njihove konverzije. Otuda bih se na
ovom mjestu zadržao na tom pitanju. Odmah bih
htio reæi da pitanje u osnovi smatram historiografski
krajnje otvorenim, a i jednom od iznimno važnih u
hrvatskoj ranonovovjekovnoj povijesti. Neovisno o
tome kako je do pokrštavanja došlo, bio je to skoro
sluèaj bez presedana da jedna oveæa skupina muslimana, oèigledno autohtonog porijekla, ushtjedne
prijeæi na rimokatolièanstvo pod uvjetom da joj bude
dozvoljeno zadržati posjede. Ne treba sumnjati da je
to ponajviše bila najbolja zemlja. Raspoloživa je graða krajnje nedovoljna za bilo kakve dalekosežnije
zakljuèke.
U Lopašiæevoj se zbirci nalaze tri dokumenta koji
to potvrðuju. Prvi je pismo brinjskog popa Marka
Mesiæa vikaru Senjske biskupije, kanoniku Stjepanu
Božiæu od 25. srpnja 1689., kojim mu je ovaj javio da
æe u utorak poiti kerstiti Turke u Liku. S tim u vezi ga
je zamolio licencziu y auctoritet, pravdajuæi svoju molbu zapoviješæu zapovijedajuæeg generala grofa Herbersteina da pokrsti lièke muslimane. Buduæi da æe
mu biti teško samu pokrstiti sve one koji bi to htjeli,
molio je da se s njime pošalje jednoga dobra redovnika,
a ako to ovaj ne bi htio dopustiti, Mesiæ bi htio potribouati jednoga fratra, sto bi szuim nam popom szuprot
reputaczij bilo, y u napridak morebiti kvar.
Mesiæu je bilo najvažnije da netko s njime krene
50
Marko Mesiæ je znatno kasnije, 26. ožujka 1709. godine, oèigledno zbog mnogih razloga, javno posvjedoèio kako su pokršteni
perušiæki muslimani: Ja pop Marko Mesiæ, arkižakan Like i Krbave,
svidoèim s ovim mojim otvorenim pismom toliko gospodinu komandantu, koliko cesarskoj pravdi i svake vrste èasti gospodi, i poglavitim i vitežkim ljudem, kako u ono doba, kad se je vazela Lika i
Krbava, je došal pred grad Perušiæ pokojni dobroga spomenuæa gospodin Ivan Josef grof od Herbersteina, general Karlovaèki i z manom
skupa stojeæi na vratih Perušiækih gori spomenuti gospodin, a Turci,
ki su ostali u Perušiæu, da æe se krstiti, svi su izašli pred grad, i poèel
je meni govoriti, da im povim, da ki godar se hoæe krstiti i veran biti
g. Bogu, veri katolièanskoj i njih cesarovoj svitlosti, da je svakomu
sve ono, što je užival za Turèina, mužkomu i ženskomu, a on, ki je
prošal, da sve njegovo ostaje pod cesara, i da u napridak nimadu živiti
onim naèinom niti pravicom, kako su pod Turèinom, po nijedan
naèin, nego kakovom pravicom kršæani živu, tako oni i njihova dica
da živu u svakom dugovanju. To svidoèim polag moje konšciencie i
to zna svaki, ki je ondi bil, ki æe prav reæi, kako i ja. Pisano u Mušaluku, na 26. marca 1709. Idem qui supra. Lopašiæ, 1889, 246-247.
51
... spomenutim je novim kršæanima (zapovjedajuæi general – op.
prev.) prisegnuo i obeæao ostaviti, ako ostanu na svom zemljištu pod
našom vlašæu, sve one konfine u vlasništvo i na uživanje koje su im
pripadale u tursko vrijeme, (a koje su Otoèani – op. prev.) uzurpirali
i oduzeli – spomenute Janèe, Jessen, Male i Velike Ravnjane te
Zelenu Poljanu sve do spomenutog Skoka, koje je zadnje mjesto bilo
od davnine meðaš (Metales) izmeðu Perušiæa i Buniæa, a sve do sada
uživaju ga Buniæani ...
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
409
(Izvor: Drago Roksandiæ. Bune u Senju i Primorskoj krajini, 1719.-1722. godine. Magistarski rad, 1980.)
410
Karl Kaser
te da ponese sa sobom vina, za sto tamo nitti chie naiti
uina, ni mesza, a kruha nechie ochie bitti. Pored toga
molio je Božiæa da mu naðe doktrinu heruaczku, zach
ie ja nimam, y kakouih drugih heruaczkih knixich itd.
Dalje: Szuetoga ulia posalite mi, sto sze veche more,
zach ie tih liudi dosta.52
Sljedeæeg je dana, 26. srpnja, grof Herberstein iz
Karlovca molio vladara da dozvoli pokrštavanje lièkokrbavskih muslimana, što je ovaj 30. ožujka 1690.
godine i dozvolio. O tome je ostao saèuvan samo fragmentaran trag:
Relation von der gewesten herrn generallen zu Carlstatt, graffen I.I. von Herberstein wegen eroberung Licae
vnd Corbaue, vnd dessen vorschlag, dass denen Türkhen,
so alda verbleiben vnd getaufft worden, ihre guetter vnd
grundt, wie sie es vorhero gewessen, gelassen werden
möcht. Datirt Carlstatt, 26. Jullij 1689.
Hierüber von ihro kays. Mayestet die aprobation vnderm 30. martij 1690. nicht allein eingelangt, sondern
anbey aller gnedigst anbeuolchen worden, guette Khristliche dahin zu stöllen, auf dass dieselbe alda verbleibende neue Christen in glauben vnterweisen sollen.53 U
nastavku Lopašiæ dodaje da samo izvješæe nije žalibože mogao naæi ni u arhivu ni u registraturi ratnoga
ministarstva.54 Skoro je sigurno da bi podrobnije istraživanje pomoglo pronaæi više drugih dokumenata u
vezi s ovom vrlo važnom epizodom lièke i krbavske
povijesti tog doba. Istraživanja Stjepana Pavièiæa s
tim u vezi ostaju još uvijek neprevladana.
Mesiæeva misionarska djelatnost u Lici i Krbavi
nije bila s 'oduševljenjem' podržavana u Senjskoj biskupiji. Ostaje otvoreno pitanje koji su tome sve bili
uzroci. U Lopašiæevoj je zbirci objavljen koncept pisma kanonika Božiæa generalu Herbersteinu od 16.
listopada 1689. godine, koje otvara više pitanja. Ponajprije, kanonik je odgovorio na pismo koje mu je
general bio uputio 12. t.m., oèigledno ga prekorije52
53
54
Lopašiæ, 1885, 395, Izvornik u arhivu kaptola Segnskoga.
Lopašiæ, 1885, 395-396, Croatica, 1724, juli, fasc. 2.
Lopašiæ 1885, 395-396, Croatica, 1724, juli, fasc. 2.
vajuæi zbog njegova odnosa spram Mesiæa. Drugo,
kanoniku nije sporan Mesiæev misionarski rad u naèelu: …al uzrok mandata ucigniena gistomu pouanu
Mesichu bisse, da on ne samo u Liku y Karbauu, paçe
po razliçnih mistih y darxauah nepristanom prohodechi
prez suakoga moga znania, a plouaina gniegoua u neredu nahodechi se, kako da ie sam suoi praelat, y mene
licet immeritum zada vicara capitulara spoznati nechie.
Treæe, izgleda da je Božiæa najviše smetalo pretpostavljanje Mesiæeva misionarskog rada radu drugih, koji su imali ovlaštenje biskupa Glaviniæa. Bili
su to kanonici Raèiæ i Domazetoviæ, …koy po dua
miseczadel del uechi onoga naroda karstechi y u ueri
catholiçanskoi izuçeuaiuchi s vlastouitim ne malim troskom …55
Oèigledno je u pitanju bila bitka za vlast u Lici i
Krbavi, u kojoj je Mesiæ, sudeæi prema ovim izvorima,
bio èovjek ‘generalske stranke’. Ipak, bilo bi to silno
pojednostavljivanje. Mesiæ je nesumnjivo bio isuviše
jaka osobnost, spremna ulaziti u sve moguæe vrste
aranžmana, ako su oni, po njegovu mišljenju, vodili
do nekoga od njegovih ciljeva. (Ipak, ostaje potreba
za monografijom o Mesiæu.)
Koliko je lièko-krbavskih muslimana bilo pokršteno, neovisno o tome da li ostali katolici ili se vratili
u islam odlazeæi u Bosnu, doista je teško reæi. Prema
jednom izvješæu senjsko-modruškog ili krbavskog biskupa Benedikta Bedekoviæa Svetoj Stolici od 23. sijeènja 1708. godine, taj broj nije bio mali: In Comitatu Likensi, et Corbaviensi exstunt Animae circiter 13.000
ex Jugo Mahometico in Catholicam fidem Assumptae,
quibus praesunt decem Sacerdotes, eosdemque in fide
Ortodoxa incessanter instruere satagunt.56
Znajuæi koliko je u to doba u Lici i Krbavi inaèe
bilo žitelja, teško da bismo mogli prihvatiti ovaj podatak kao pouzdan. Ipak je sigurno da je broj pokrštenih bio velik, kao što je sigurno da se dosta njih
Lopašiæ, 1885, 395, Koncept u arhivu kaptola Senjskoga.
Marko Jaèov. Spisi tajnog vatikanskog arhiva XVI-XVIII veka.
Beograd, 1983, 186.
55
56
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
411
iselilo u Bosnu, a nije mali broj onih kojima se statistièki brzo izgubio trag kao “novim kršæanima”.
Da bi stvorili pretpostavke za unošenje kakvatakva reda u posjedovne odnose na nekadašnjim graniènim podruèjima Primorske krajine, odnosno, Karlovaèkog generalata i Like i Krbave, trebalo je najprije
što jasnije utvrditi graniènu crtu do 1683. godine.
Povjerenstvo je to i pokušalo uèiniti, iako to uopæe
nije bilo jednostavno. U državnopravnom smislu takva granica nikada nije postojala.
Radilo se o sljedeæoj graniènoj crti. Danas bi je
vrijedilo što je moguæe preciznije rekonstruirati: ... zu
solichen Ende dan haben wür allen möglichsten fleiß
angekhert, den wahren beweistumb darüber wo von
alters hero die metales Confinii zwischen Berusik vnd
Attotschaz wohren; nach arth des Gräniz gebrauch durch die alten uninteresierten gränizern genau zu wissen,
weliche einhöllig contestiern, vnd bestöttigen, daß solicher alte Confin per lineam rectam von den wasser Koren auf das schlosß Deruegniak so hart an Rounione
anligendt, von danen auf Werpilo Radoff Clanaz neben
den feldt Turionsghi, vnd Miletina Corida weliche 2
örther dermahlen die Wallachen von Villitsch vndter der
haubt[mannschaft] Attotachaz gehörig possediern, von
hinen durch den Waldt Babina gora, durch Babina gora
auf Broschie alwo ein grosser See in der gresße eines
dorffs woselbst ein gemeines orth in eissersten Confin,
vnd alda öffters sowoll die Türkhen alß die vnsrigen
zufüschen pflegen, von dar auf den vornembsten Perg
Blisiuiza welicher die Likam von der Türkhai, oder
Bosnien vndterscheidt, wan man danenhero angemerkhten metalem per lineam rectam nachgehet, so fahlet
zu der graffschafft Lika niht allein die quaestionierten
örther Jantsche, Klein vnd grosß Rauniane, Jessen, vnndt
Sileua Polione sambt den schlosß Deruegniak, sondern
auch Turiansghi, Miletina Corida, vnd Bressouaz... .57
Doduše, u Lopašiæevu radu o Mesiæu navodi se drugi
jedan opis granice izmeðu osmanske Like i Krbave
te habsburške Primorske krajine. U nekom nedatiranom trenutku u to doba napravio ga je Durak-aga
Kozlièiæ, dizdar Široke kule.58
Primorski su krajišnici – u tom dijelu više njihov
vlaški (Viliæani i Brložani), a manje bunjevaèki dio –
nerijetko bili obiteljski razdijeljeni imperijalnom granicom, a još su èešæe na razlièite naèine koristili
zemlju s druge strane granice daleko prije poèetka
rata. Naroèito su oni slom osmanske vlasti iskoristili
da 'legaliziraju' svoja 'prava', onako kako su ih oni
poimali. Vjerojatno to ne bi nikada ni bilo sporno da
se zapovijedajuæi general Herberstein nije odluèio za
pokrštavanje lièkih i krbavskih muslimana, koji su ne
malim svojim dijelom u vrijeme posvemašnjeg sloma
osmanske moæi na mnoštvu strana bili spremni na taj
naèin saèuvati svoje živote i ništa manje – posjede.
Meðutim, nisu bila u pitanju samo imovinska prava
novopokrštenih. Do zemlje su teško dolazili i "pravi
rimokatolici" (...auch andere biß 60 des wahren Röm[isch] Cath[olischen] Glaubens genossene Perusianer
ohne Gruntstükh leben miessen...). Pored toga, vlastima
nikako nije odgovaralo da se pravoslavni posjedovno
uèvršæuju sve do nove granice Osmanskog Carstva.
Bilo im je stalo da se u tom prostoru stvori jasna rimokatolièka veæina.
O tome svjedoèi i ovaj ulomak navedenog dijela
Izvještaja: ... anderer seits auch auf denen zurukh bekhombenden örthern ein ganze Haubt[mannschafft] von
57
...u tu svrhu uložili smo sav moguæi trud kako bismo uz pomoæ
starih, nepristranih krajišnika došli do pouzdanog dokaza o tome gdje
je od davnine bila granica izmeðu Perušiæa i Otoèca, kako su je
obièavali koristiti te koji jednodušno kontestiraju i potvrðuju da je ta
stara granica išla ravnom crtom od vode Koren do tvrdog grada
Deruegniak, vrlo blizu Rounione, a odatle na Werpilo Radoff Clanaz pored Turionsghi polja i Miletina Corida – ta dva mjesta trenutno posjeduju Vlasi iz Viliæa, koje pripada kapetaniji Otoèac – od
tamo kroz šumu Babina gora preko Babine gore na Broschie, gdje se
nalazi veliko jezero velièine jednog sela – zajednièko mjesto na
krajnjoj granici konfina na kojem i Turci i naši èesto znaju pecati
ribe – od tamo na najvažniju planinu Plješivicu (Perg Blisiuiza),
koja razdvaja Liku od Turske odnosno Bosne. Ako se od tamo po
ravnoj crti prati naznaèeni meðaš, grofoviji Lici bi pripali ne samo
sporni Janèe, Veliko i Malo Ravnjane, Jesen i Zelena Poljana zajedno
s tvrdim gradom Drvenjakom nego i Turionsghi, Miletina Corida i
Bressouaz ...
58
Lopašiæ, 1888, 54-55.
412
Karl Kaser
denen Röm[isch] Cath[olischen] glaubens genossenen
angesezt werden könen, weliches umb souill mehrers
erforderlich sein will, alß uill ohne deme die Eyserster
gräniz gegen der ottomanischen Portten in lauther von
dem Schischmatischen ab Ecclessia damnirten glauben,
oder Sect constituirt ist... .59 Dakle, neovisno o vladarskim povlastima pravoslavnima u to doba, koje su
veæ bile protegnute i na Liku i Krbavu, unutrašnjoaustrijski plemiæi nisu smatrali da su njima na bilo
koji naèin obvezani.60
Da bi se u uspjelo u smirivanju napetosti na staroj
granici, Povjerenstvo je smatralo potrebnim obvezati
otoèaèkog kapetana grofa Jacoba Strassoldo da sprijeèi svoje podreðene Otoèane, Brložane i Viliæane
zaposijedati zemlju u novim steèevinama. Iznoseæi
dijeliæ sporova u vezi s posjedovnim odnosima na
granici Primorske krajine s Likom i Krbavom, htio
bih upozoriti da je takvih sporova bilo na svim stranama granica ove dvije pokrajine i prema velebitskom podruèju i dakako, još više prema novoj habsburško-mletaèkoj granici od Triplex Confiniuma prema morskoj obali. U razlièitim dijelovima Izvještaja
o tome ima dosta vrlo korisnih obavijesti.
Treæe, od Povjerenstva se bilo oèekivalo da æe meðu Lièanima i Krbavljanima stvoriti pretpostavke za
preraspodjelu zemljišnih posjeda usklaðenu sa stvarnim potrebama njihovih domaæinstava i dakako, voj-
ne službe u pješaštvu ili konjaništvu, imajuæi na umu
da bi morali uvažavati èinjenicu da su uspjeli osigurati ukljuèenje u Vojnu krajinu: ... so wolt es Jedoch
billich sein, das keiner vor dem andern in praestierung
dern herrn diensten, et ad portanda onera publica mehr,
oder weniger grauirt, sondern durchgehendts eine proportionierte gleichheit introducirt werde... ."61
Da bi procjene mogle biti što pouzdanije, Povjerenstvo je bilo zaduženo popisati i ukupno žiteljstvo
oba spola i posebno one koji su bili sposobni za vojnu
službu. Cilj je bio uvesti stalni popis (ein ordentliches
register), koji bi omoguæio isto tako stalno praæenje
potreba.
Povjerenstvo se doista moglo pohvaliti da je popisalo ljude i posjede u Lici i Krbavi. Oèigledno sa
zadovoljstvom je u njemaèki pisanom izvještaju upotrijebilo latinski naslov saèinjenog popisa Conscriptio
tenerorum, et animarum utriusque Sexus in Commitatibus Likae, et Corbauiae existentibus. Dakako da
ono nije moglo iskazati isto zadovoljstvo izvještavajuæi o prvom dijelu treæeg naputka. Moglo se jedino
reæi da bi bilo jako opasno (gefährlich) pokretati bilo
kakva pitanja u vezi s posjedima kada je rijeè o ljudima koji su te posjede stekli sabljom itd. Drugo ništa
nisu mogli ni napisati jer je bilo potpuno neutemeljeno oèekivati od takva jednog povjerenstva da u
jedva mjesec dana obavi posao popisa žitelja i dobara
... s druge strane, u iznova steèenim mjestima mogla bi se namjestiti
cijela jedna kapetanija od rimokatolièkih vjernika, što æe biti tim
potrebnije jer se i bez toga na najisturenijoj granici prema osmanskoj
Porti nalaze samo (pripadnici) šizmatièke, od Crkve izopæene vjere
ili sekte ...
60
Mesiæev bi odnos prema pravoslavnima i pravoslavlju isto tako
trebalo podrobnije istražiti. Sadašnje, bipolarno strukturirane
predodžbe, teško da bi izdržale ozbiljnija istraživanja. Lopašiæ,
iako idealizirajuæi, indicira što bi sve trebalo biti predmet istraživanja: I pop Marko Mesiæ je, osobito dok je bio odsutan vladika
Ljuboviæ, upravljao donekle i poslovi pravoslavne crkve; on je smetao,
kako Emanuel Sladoviæ u poviestih biskupije senjsko-modruške kaže,
sebièno i simeonsko prodavanje parohija i protopopija, pa je dielio
parohije, nevaljale popove karao, ali se takodjer brinuo, da mogu
sveæenici živjeti medju narodom, nadielivši i pravoslavne crkve i
popove zemljami. Zbog takove skrbi ima više priznanica ondašnjega
pravoslavnoga sveæenstva brižljivu Marku Mesiæu. God. 1702. dao je
Mesiæ protopopu lièkom u Raduèu zemlje, proste od svake daæe,
toliko, koliko je pripadalo na 23 duše, a popu Pavlici u gornjem selu
Raduèu zemlje za dvadeset duša. Isto tako dao je Mesiæ popu u Ploèi
zemlje, ... , a te zemlje da budu za uviek proste od svake službe i da
ostanu popovske. I pop Nikola Popoviæ u Poèitelju dobio je od Mesiæa
dovoljno zemlje i pismo na nju, pa je bio još mnogo godina kasnije
(g. 1725.) kapetanu Pavlu Mudrovèiæu zahvalan, što mu je izhodio
kod Mesiæa zemlje kod vode Poèiteljice. Lopašiæ, 1888, 67-68. S time
u vezi, kada je rijeè o Mesiæu, ništa se ne može naæi kod Grbiæa
i Radeke. Vidi: Manojlo Grbiæ. Karlovaèko vladièanstvo. Knj. IIII. Topusko, 1990.; Milan Radeka. Gornja krajina ili Karlovaèko
vladièanstvo. Lika, Krbava, Gacka, Kapelsko, Kordun i Banija.
Zagreb, 1975.
61
... tako bi ipak pravedno bilo da nitko prilikom obavljanja službe
vladaru et ad portanda onera publica nije više ili manje optereæen
od drugih, nego da se bez razlike uvede razmjerna jednakost (optereæenja – op. prev.).
59
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
413
i istovremeno riješi sva moguæa otvorena posjedovna
pitanja stvarana najmanje èetvrt stoljeæa i to na naèin
koji æe biti primjeren potrebama uspješnog funkcioniranja vojnokrajiškog sustava na tromeði!
Èetvrto, naseljavanje Like i Krbave te posjedovne
sporove Povjerenstvo je trebalo rješavati ravnajuæi se
prema još jednom važnom naèelu izgradnje ureðenih
naselja, tj. napuštanjem tada posvuda rasutih obitavališta. Nova su naselja trebala nastajati na prometnicama te na pogodnim mjestima i to na mjestima s
dosta vode i drva. Važno je bilo, prema naputku, graditi nova naselja vodeæi raèuna o prijelazima u Osmansko Carstvo i Mletaèku Republiku. Na kraju,
zbog veæe sigurnosti i mira, naselja je trebalo graditi
tako da rimokatolici te rimokatolièki obraæenici i pravoslavni budu meðusobno odvojeni! Dakako da je to
ukljuèivalo razmjene posjeda, ali i druge mjere potrebne da bi se ostvarilo meðusobno razdvajanje inovjernika! O tome se izrijekom kaže: ... dabey in obacht
genomben werden solle, damit wo möglich die Schismatische Wallachen allein, vnd die Catholische, oder
neo Christiani auch widerumben allein, vnd von einander Separierter wohnen möchten, wegen welicher Zusamben ziechung aber, vnd zuforderist wegen verwex[lung] oder austauschung deren Grundtstükhen die possessores selbsten vndtereinander sich güettlich zuuergleichen haben wurden, in dem ihnen an durch nichts
Derogirt, sondern alles nur zu ihrer selbst aignen könfftigen sicherheit, vnnd bessern Ruhe angesechen seye.62
Povjerenstvo je jedino moglo zakljuèiti da je to
izazov s kojim se ne bi moglo suoèiti bez odluènih i
oštrih mjera i to poduzetih na najvišim razinama
vlasti i moæi. Isto bi se moglo zakljuèiti iz naèina
kako je Povjerenstvo izvijestilo o etnokonfesionalnim
razdvajanjima naselja. Izrièaj je takav da se mora zapitati da li su njegovi èlanovi išta poduzeli da bi takav
jedan cilj bio ostvaren. Oèigledno je da je zemlja po-
godna za gospodarstvo bila najvažniji motiv posjedovnih sporova meðu Lièanima i Krbavljanima, a da
su etnokonfesionalni kriteriji imali veæu težinu samo
onda kada su mogli biti uspješno primijenjeni da bi
se došlo do što više što bolje zemlje. U sluèajevima
kada bi se neke obitelji negdje naselile pod uvjetima
i na naèin koji su zadovoljavali njihova oèekivanja,
jako ih je teško u to doba bilo uvjeriti da bi trebali iæi
negdje drugdje da bi mogli živjeti u etnokonfesionalno homogenom naselju. Meðutim, iz popisnih je
podataka jasno, što uoèava i Kaser, da je veæina naselja veæ i u to doba bila monoetnokonfesionalna.
Peto, u to doba više nije imala smisla gradnja utvrda koje æe nastajati razdvojeno od naselja. Fortifikacijske su funkcije postajale samo jedne, nesumnjivo vrlo važne, ali ne i jedine u razvitku naselja koja
su trebala udovoljavati nizu novih potreba. Po naèinu
kako se pisalo naputke moguæe je prepoznati komorske interese, ali je za vjerovati da su i vojne vlasti u
Grazu bar donekle dijelile takvu potrebu. Naime,
Lika i Krbava su bile isuviše prostrane i smještene na
isuviše važnom razmeðu, a da ne bi imale i jaèih
naselja gradskog tipa, odnosno, èak i manja ureðenija
naselja koja æe moæi udovoljiti raznovrsnijim potrebama. U petom naputku se u tom smislu spomenulo, s razlièitim motivacijama, Korenicu, Udbinu i
Ribnik te Graèac i Zvonigrad itd. U tom se èlanku
isto tako moralo naglasiti da æe mnogobrojne graditeljske potrebe morati biti zadovoljavane besplatnom rabotom, doduše koristeæi se pojmom koji se
moglo razlièito prevoditi (laboribus gratuitis).
Povjerenstvo je moglo podsjetiti da su brojne mjere sa cijelim tim pitanjem u vezi veæ bile poduzimane
te da su i naselja i utvrde u nizu sluèajeva bili graðeni
kako bi se to i dalje htjelo i to na naèin koji se preporuèa – korištenjem neplaæenog rada stanovništva.
Dakako da je mnoštvo teškoæa ostajalo i dalje, kada
62
...pritom je trebalo paziti na to da, gdje god je to moguæe, šizmatièki Vlasi – kao i katolici ili novopokršteni – stanuju sami, razdvojeno jedni od drugih. Meðutim, zbog takvog bi se okupljanja
(istovjernika – op. prev.) i prije svega zbog zamjene ili razmjene
zemljišta, sami vlasnici trebali meðusobno sporazumno nagoditi,
buduæi da im time ništa ne bi bilo derogirano veæ bi sve služilo samo
za njihovu buduæu sigurnost i bolji mir.
414
Karl Kaser
je rijeè o zahtjevnijim poslovima. Bili su to poslovi
koji su iziskivali prikupljanje veæih kolièina drvne
graðe itd., a što æe nametati, prema mišljenju Povjerenstva, primjerena nareðenja veæ za sljedeæe proljeæe ili ljeto.
Šesto, arkiðakon Marko Mesiæ je prema mišljenju
druge dvojice èlanova Povjerenstva najbolje znao u
èemu su se sve sastojali sporovi u vezi s posjedima u
Brezovcu, Homoljcu te Velikoj i Maloj Popini, a najjasnije mu je bilo kako bi te sporove valjalo riješiti.
Njegovo je rješenje ukljuèivalo i naseljavanje Catholische Christen u Homoljcu i Brezovcu, kojih je tada
još uvijek bilo dosta bez zemlje. S Mesiæevom smræu
postalo je oèigledno teže tražiti rješenja koja bi Povjerenstvo zadovoljila.
U Brezovcu i Homoljcu sukobljavali su se primorski Brložani s krbavskim Korenièanima, s tim što
su argumenti jednih i drugih, kao i situacije jednih i
drugih nerijetko bili toliko isprepleteni ili teško razriješivi, da rješenje nikako ne bi moglo biti jednostavno. Pored toga, bili su to posjedi veæim dijelom
mnogo bliži Korenièanima, koji su uz to i mnogo
brže brojèano jaèali, tako da i u sluèajevima kada
argumenti nisu išli njima u prilog, rješenja su nametala sama stanja. Ipak, imajuæi na umu blizinu
Bihaæa, geostrategijsku važnost kraja itd., Povjerenstvo je bilo mišljenja da bi u spornom prostoru trebalo naseliti nekih 200 kuæa katolika. U šestoj toèki
Izvještaja izrijekom se kaže: ... wie wür es niht anderst
hoffen wollen, das man volgbahr ein Neye ansidlung
von einer ganzen haubt[mannschaft] mit lauther Christ
Cath[olischen] glaubens genossenen gegen 200 heyser,
wan man auch gleich einem guetten antheill von Bressouaz denen Corenitschaner sowenig gruntstükh haben,
zuewidmete, oder mehr alda ansidlete, einsezen köndte,
Nebst deme weiters ist in g[na]den zuerwögen, das das
orth Correniza respectu der haubtstatt Bichatsch der
eiserste posto seye, vnd selber in lauther Schischmatischen glaubens genossenen bestechet, dachero auch hierwillen mehr alß erforderlich ratio Status gibet, das man
wenigist in den eisersten gränizen die Catholischen einsezen zu khönen allen möglichsten fleiß anwenden solle,
weliches dermahlen auf soliche weiß bewerkhet, mithin
also auch die Ehre des höchsten befördert, vnd zugleich
auch ein Nambhafftes von denen Ney ansidleten ad Cassam Militarem geschafft, vnd gebracht werden köndte.63
Sedmo, Naputak je Povjerenstvo naroèito obvezivao voditi raèuna o interesima Rimokatolièke crkve
u Lici i Krbavi, koja je u to vrijeme, prema tvrdnjama
katolièkih sveæenika, svojim statusom i utjecajem bila
mnogo slabija od Pravoslavne crkve i njezinih Schischmatischen pastores, koji imaju i mnogo jaèi utjecaj
na narod. Dakako, sve su to tvrdnje iz Naputka. Imajuæi na umu interese Rimokatolièke crkve u Monarhiji, od Povjerenstva se traži da predloži sredstva i
naèine kojima bi se ti interesi zaštitili i unaprijedili u
Lici i Krbavi. U tom se smislu u sedmoj toèki Naputka na kraju kaže: ...also solten wür Delegierte Commissarien alle sorg, vnd fleiß ankheren, vnd trachten
wiewoll berüherter Catholischen geistlichkheit Entweder durch Zuetheillung genuegsamber Grundtstükhen,
durch Zechendt, oder sonst durch einigerley ersinliches
mittl der Competente Vndterhalt zu wegen gebracht,
vnd verschafft werden möchte, in weitherer Considerierung, wo man die vorgemelte haubt Posten anzulegen
vermaine, auch des vorhabens seye, vnd allerdings haben
wolle, die Catholischen pfarn, vnd Kürchen dabey zu
sechen.64
... kako se ne želimo drugaèije nadati, moglo bi se prema tome
zapoèeti s novim naseljavanjem cijele jedne kapetanije s oko dvjesto
kuæa samo katolièkih vjernika, ako bi se jedan dobar dio Brezovca
odmah ustupio Korenièanima, koji imaju malo zemlje ili bi ih se
tamo više naselilo. Uz to bi nadalje trebalo milostivo uzeti u obzir
da je mjesto Korenica najistureniji položaj prema Bihaæu i da je
nastanjeno samim šizmatièkim vjernicima. Stoga ovdje ratio Status
nadasve zahtijeva da se uloži sav moguæi napor kako bi se barem na
krajnjoj granici mogli postaviti katolici, što bi se sada moglo postiæi
na taj naèin te time takoðer pridonijeti najvišoj èasti a istodobno bi
se od novonaseljenih mogla namaknuti znatna sredstva za vojnu
blagajnu.
64
...dakle trebali bi mi, ovlašteni povjerenici, uložiti sve napore i
nastojati – iako se spomenutim katolièkim sveæenicima želi pribaviti
i osigurati doliènu egzistenciju dodjelom dovoljne kolièine zemljišta,
desetinom ili nekim drugim moguæim sredstvima – da se dalje razmo-
63
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
415
Povjerenstvo je ispitalo što bi se moglo uèiniti u
vezi s dodjeljivanjem zemljišnih posjeda katolièkim
sveæenicima, a što eventualno uvoðenjem crkvene
desetine i zakljuèilo da nijedno od tih rješenja ne bi
poluèilo željene uèinke. Raspoložive zemlje više nema, a uvoðenje desetine bi bilo isuviše opasno. Toliko
se katolièkim sveæenicima ipak nije smjelo iæi u susret: Erstlichen wahren keine Vacante grundtstükh, anderseiths ist die einführung des Zechent pro hic, et nunc
allzugefährlich zu sein, billichermassen ermössen, vnd
erachtet worden.
Po njegovu bi mišljenju najbolje rješenje bilo poveæanje pomoæi, ukljuèujuæi Subsistenz mitl sveæenicima. Sve bi se to dijelom podmirivalo i obvezivanjem Schischmatische Wallachen, koji uživaju zemlje
koje su nekoæ pripadale katolicima. Povjerenstvo se
nije suglasilo da ima katolièkih sveæenika koji su u
krajnjoj oskudici. Ono je takoðer prikazalo i složeni
položaj pravoslavnih paroha, koji žive u svojim domaæinstvima. Najviše je pažnje ono posvetilo mjerama koje bi trebalo poduzeti da se ojaèa položaj Rimokatolièke crkve u Lici i Krbavi u odnsou spram
Schischmathische u skladu s imperijalnim imperativima. Po njihovu se mišljenju sve svodilo na postupnu misionarsku djelatnost, usporedno s primjerenom politikom. S tim u vezi, zakljuèak sedme toèke
Izvještaja je bio sljedeæi: ...wirdt dises Leztere aller erst
tractu temporis mit bester politica, vnd nur Successiue
vorgenomben werden, miessen, weliche genzliche ausrottung nach, vnd nach mehrrers Zeit gebrauchen wirt,
worüber die weithere obsorg, vnd Vertilgung uill mehrers denen frequenten heilligen Missionen obligen will,
denen man ex parte Dominii iederzeit alle hillffliche
handtbiettung laisten wirt, zu denen anligenden haubt
Posten aber, alß Udbina, vnd Ribnik allein, könen zwar
die Catholischen nacher Coreniza, Gratsaz, vnd Suonigrad, hingegen miessen nur die Schischmathischen
Wallachen massen selber orthen lauter vntichtige Glaubens genossene zusamben gezogen werden.65
Osmo, u dijelu respectu oeconomici od Povjerenstva se oèekivalo doprinijeti rješavanju pitanja ubiranja prihoda. Poslije svega što se zbilo u Lici i Krbavi od 1689. nadalje, nitko više nije imao iluzija
kakve bi bile posljedice uvoðenja Contribution, Kopf
Steyer. Ipak se nije moglo odustati od ubiranja prihoda, makar ubiranjem kazni, razlièitih taksa, kao
što su takse za potvrdu postavljenja kapetana, porkulaba, knezova i zastavnika itd. Bilo je to oèigledno
nedovoljno domišljeno rješenje jer se gornjem sloju
lièkih i krbavskih patrijarhalnih zajednica uskraæivalo
moguænost da i sami profitiraju ubiranjem kazni i sl.,
a što je još gore, oèekivalo se da æe optereæivanjem
njihovih prihoda biti omoguæeno ubiranje državnih
prihoda. Taj je sloj ipak bio presudan za uspješno
ostvarivanje dalekosežnijih ciljeva habsburške politike! Povjerenstvo je moglo iz vlastitog iskustva osjetiti kakve bi sve posljedice moglo imati uvoðenje državno poželjnih optereæenja. Ponajprije, uopæe nije
bilo jednostavno privoljeti ljude da se popišu i dadu
iskaze o svojim posjedima. Glasine su išle tako daleko da se u popisu vidjelo namjeru sye gränizer durch
die abgeordnete Delegierte Commission, vnd von solicher vorgenobener Conscription zu bauern, oder tributarien zumachen.66 Povjerenstvo se naroèito žalilo na
kratkoæu vremena u kojem je tako brojne poslove
trebalo obaviti te ukazalo na ogranièene ili èak i štetne uèinke predviðenih mjera, iako, dakako, uopæe
nije dovodilo u pitanje potrebu da se i u Lici i Krbavi
tri gdje se mislilo, namjeravalo i htjelo podiæi spomenuta glavna
uporišta da se tamo predvide katolièke župe i crkve.
65
... morat æe se ovo posljednje prije svega tractu temporis obaviti s
najboljom politica i samo Successiue, èime æe potpuno iskorjenjivanje zahtijevati prilièno vremena, pri èemu æe daljnja briga i zatiranje (pravoslavlja – op. prev.) biti puno više u nadležnosti uèestalih svetih misija, kojima æe se ex parte Dominii u svako doba
pružiti svu moguæu pomoæ. U susjednim utvrdama, kao što su Udbina i sam Ribnik, mogu se okupiti katolici, a u Korenici, Graèacu
i Zvonigradu, naprotiv, moraju se okupiti samo šizmatièki Vlasi jer
su u istim mjestima samo loši (vntichtige) vjernici.
66
... [da] izaslano Ovlašteno povjerenstvo poduzetom konskripcijom
njih krajišnike pretvori u seljake ili tributare.
416
Karl Kaser
poène voditi drugaèiju politiku, primjereniju potrebama.
Deveto, Povjerenstvu je reèeno da bi buduæi naseljenici u Lici i Krbavi najveæim dijelom trebali biti
rimokatolici (damit soliche wan anderst möglich, in
lauter Römisch[e] Catholische Christen bestechen), koji
bi svoja imanja dobivali u arendu, koji bi godišnje bili
optereæeni davanjima te istovremeno bili i krajišnici,
s tim što njihove obveze ne bi bile seljaèke. Sve je to
Povjerenstvu bilo neprovedivo. Prvo, nigdje u pokrajinama više nije bilo raspoloživih zemalja (primo
seint in der ganzen Lika, vnd Carbauia kein oedt stehende Grindt Sine possessoribus, in dem sobaldt ein Grundt
in vorigen Jahren Vacand worden ist), a bilo kakvi pokušaji da se uvedu predložena rješenja, kojih je bilo i
još ih uvijek mjestimice ima, pokazuju se neuspješnima.
Deseto, gospiæko podruèje, zajedno s dijelom bilajskoga (der District Gospitsch sambt dem theill, der
vmb Bellai gelegen), bilo je namijenjeno komorskom
zapovjedniku, a ubuduæe bi njegov status drugaèije
trebalo riješiti. Njemaèka se posada s mjeseènim plaæama u njemu ne bi mogla održati, a i svakovrsne
potrebe zapovjedništva se ne bi mogle jednostavno
podmirivati iz prihoda "distrikta" sa svim ogranièenjima u optereæivanju stanovništva. Povjerenstvo je u
Gospiæu zateklo teško stanje. U njemu jedva da je
ièega bilo ostalo što bi omoguæavalo udovoljavanje
novim potrebama, od krupne stoke nadalje. Doista,
njemaèku bi posadu tamo bilo vrlo teško naseliti i to
ne samo zbog posjedovnih pitanja veæ i zbog ogranièenih moguænosti održanja s malim prihodima koje
ima. Povjerenstvo ne bi èudilo kada bi poèela dezertirati.
Jedanaesto i dvanaesto, Naputak se iznova vraæao
pitanju taksi za potvrdu posjedovnih lista i svih promjena u vlasništvu, ustrajuæi na stavu da se ništa s
time u vezi više ne bi moglo raditi bez odgovarajuæeg
postupka. Povjerenstvu je isto tako bilo propisano
kako æe obaviti svoj posao, od smjera kretanja – nadalje.
Na kraju je Povjerenstvo sa svoje strane, s dužnim
iskazima podanièkog uvažavanja, izvijestilo o teškim
uvjetima u kojima je obavilo svoj posao, kreæuæi se
Likom i Krbavom u svim smjerovima, oèigledno i po
vrlo lošem vremenu, u uvjetima koji nisu bili svakidašnji – ukljuèujuæi smještaj koji nerijetko nije bio
nikakav. Ono je naroèito istaklo teškoæe rada s ljudima u Lici i Krbavi te ako u nekim svojim zadaæama
nije uspjelo, uzroke treba tražiti na drugoj strani, t.j.,
u deme annoch vndisciplinierten gräniz Vollkh.
Izvještaj je datiran sa 7. svibnjem 1713. u Karlobagu, što znaèi, a za to ima dovoljno potvrda, da su
èlanovi Povjerenstva ostali u Lici i Krbavi èitavu zimu, sve do proljeæa. Ostaje pitanje što su sve radili
nakon što su završili popis. To æe svakako trebati
istražiti.
Carl Raimund graff von Attimis i J. F. Edler uon
Lebenegg su, zajedno s preminulim Markom Mesiæem, za razliku od brojnih drugih povjerenstava, obavili posao koji æe u dugoroènijoj perspektivi ostati kao
jedno od najtrajnijih uporišta habsburške vojne vlasti
u Lici i Krbavi. Možda je tome bilo tako što su mnogobrojne ambicije u Grazu i Beèu umjeli svesti na
mjere lièkih i krbavskih stvarnosti, takvih kakve su
bile, a da istovremeno nisu zatvarali moguænosti sve
neizbježnijim promjenama u mnogom pogledu.
UMJESTO ZAKLJUÈKA
Imajuæi na umu duže vremensko trajanje od kasnoga 15. stoljeæa do ranoga 18. stoljeæa u prostoru
tromeðe s historijskodemografskog te šire, s društvenopovijesnog stajališta, najveæi se 'rez' dogodio ranije
i to od kasnoga 15. do kasnoga 16. stoljeæa. S postupnim nestankom kasnosrednjovjekovnog hrvatskog
društva, odnosno, s njegovim distinktivnim vojnokrajiškim preobrazbama u tri imperijalna podaništva
– što je na sve tri strane ukljuèivalo vojnokrajišku
integraciju razlièitih socioprofesionalnih i etnokonfesionalnih skupina vrlo razlièita porijekla – na svakoj od tri strane tromeðe bila su stvorena tri tipa po-
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
graniènih vojnokrajiških društava. Svako od njih bilo
je u razlièitu odnosu prema 'civilnim' jezgrama iz
kojih je generirano (hrvatsko-slavonski provincijal u
habsburškom podaništvu, dalmatinske komune u mletaèkom te posebni sluèaj Bosanskog pašaluka kao
serhata).
Kako je najveæi dio prostora tromeðe bio prostor
dinarskih planina, u sva tri vojnokrajiška društva važan je bio i udio bunjevaèkih/morlaèkih/vlaških zajednica. Njihov naèin života i privreðivanja, njihov
pravni položaj kao i njihove vojnokrajiške obaveze
mogli su se vremenom donekle mijenjati èak i na
istim stranama, a još više voljnim ili nevoljnim prelascima u druga imperijalna podaništva, a da se u
osnovi ništa bitno ne bi mijenjalo. S deteriorizacijom
ekosistema tromeðe do kraja 17. i poèetka 18. stoljeæa
vlaške zajednice su one koje se u njemu egzistencijalno najbolje mogu održati. To je glavni razlog što
se sve tri strane u ratovima tog doba natjeèu koja æe
ih više dobiti u svoje podaništvo, odnosno, koja æe
drugim dvjema smanjiti udio vlaških podanika. Kako
su se te zajednice na tromeði primarno bavile transhumanim stoèarstvom, a sekundarno poljodjelstvom,
njihovi su se vlastiti interesi na najosebujnije naèine
ispreplitali s imperijalnim interesima jedne ili više
sila.
U tom bi smislu bilo teško prihvatiti da je kolonizacija lièkog i krbavskog prostora poslije 1689. godine bila na prvom mjestu 'anarhièni' proces u svijetu
patrijarhalnih zajednica. Kao što pokazuje iskustvo
ovog popisa, naroèito obavijesti iz Izvještaja Ovlaštenog povjerenstva, uvijek su vlasti – koje tamo nikada nisu bile samo jedne provenijencije – imale velikog, ako ne i odluèujuæeg utjecaja na svakovrsne
promjene. Drugo je pitanje kako su vlasti djelovale.
Bilo je to nerijetko po obrascima ponašanja i vrijednostima tih zajednica, ali uvijek i s motivacijama koje
su od tog svijeta bile vrlo, vrlo daleko. To je jedna od
tema istraživanja koja tek slijedi nakon objavljivanja
"Ljudi i dobara u Lici i Krbavi 1712. godine" Karla
Kasera i suradnika.
417
IZVORI I LITERATURA
•Neobjavljeni izvori
Beè. Kriegsarchiv. IÖHKR/Croatica, 1713-V-35; IÖHKR/Croatica, 1714-IV-21: naputci, završni izvještaj, naknadni popis Smiljana i Brušana.
Kartensammlung.
Graz. Steiermärkisches Landesarchiv. IÖ Hofkammer.
Miscellanea, 1712-X-268. Conscriptio terrenorum
et hominum beeder graffschafften Lica vnd Corbavia (1712.);
Militaria.
Zagreb. Hrvatski državni arhiv. Spisi Like i Krbave.
Kutija 4.
Xerox-kopije IÖHKR/Croatica.
•Objavljeni izvori
Desnica, Boško. Istorija kotarskih uskoka 1684-1749.
Svezak I. (1646-1684) Svezak II. (1684-1749). Beograd, 1950-1951.
Jaèov, Marko. Spisi tajnog vatikanskog arhiva XVIXVIII veka. Beograd, 1983, 186.
Lopašiæ, Radoslav. Spomenici Hrvatske krajine. Knj.
II. Zagreb, 1885.
Lopašiæ, Radoslav. Spomenici Hrvatske krajine. Knj.
III. Zagreb, 1889.
•Literatura
Amstadt, Jakob. Die k.k. Militärgrenze 1552-1881 (mit
einer Gesamtbibliographie). Phil. Diss. Würzburg,
1969.
Altiæ Slukan, Mirela. Povijest mletaèkog katastra Dalmacije (Morlaci u mletaèkim katastarskim izvorima).
u Arhivski vjesnik. Br. 43. Zagreb, 2001, 139-155.
Altiæ Slukan, Mirela. Katastarsko blago u arhivima
Hrvatske, zbornik radova Prvog hrvatskog kongresa
o katastru. Zagreb, 1997., 95-100.
Altiæ Slukan, Mirela. Državna geodetska uprava (18471963). Edicija Povijest hrvatskog katastra: I Hrvatska
i Slavonija. Zagreb, 2000.
418
Karl Kaser
Blanc, André. La Croatie occidentale. Étude de géographie humaine. Paris, 1957.
Bogoviæ, Mile. "Restauracija Katolièke Crkve u Lici i
Krbavi nakon osloboðenja od Turaka godine 1689."
u Senjski zbornik. Br. 20. Senj, 1993, 103-118.
Bogoviæ, Mile. "Takozvani Glaviniæev opis Like i Krbave iz 1696. godine." u Croatica Christiana Periodica. Br. 27/XV. Zagreb, 1991, 117-128.
Braudel, Fernand. Strukture svakidašnjice. Materijalna
civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV. do XVIII.
stoljeæa. Zagreb, 1992.
Burke, Peter (ur.). New Perspectives on Historical Writing. The Pennsylvania University Press. University
Park, Pennsylvania, 1991.
Burke, Peter. History and Social Theory. Cornell University Press. Ithaca-New York, 1993.
Cvijiæ, Jovan. Metanastazièka kretanja, njihovi uzroci
i posledice. Srpski etnografski zbornik 24. Beograd,
1922.
Èubriloviæ, Vasa (ur.). Vojne krajine u jugoslovenskim
zemljama u Novom veku do karlovaèkog mira 1699.
Zbornik radova sa nauènog skupa održanog 24. i
25. aprila 1986. Beograd, 1989.
Dabiæ, Vojin S. Vojna krajina. Karlovaèki generalat
(1530-1746). Beograd, 2000.
Delort, Robert – Walter, François. Povijest europskog
okoliša. Zagreb, 2002.
Faber, Eva. "Lika and Krbava under the administration of the Inner Austrian Court Chamber." u Drago Roksandiæ – Nataša Štefanec (ur.). Constructing
Border Societies on the Triplex Confinium. Budimpešta, 2000., 157-185.
Faber, Eva. Litorale Austriaco. Das österreichische und
kroatische Küstenland 1700-1780. Trondheim-Graz,
1995.
Faroqhi, Suraiya. Approaching Ottoman History. An
Introduction to the Sources. Cambridge University
Press. Cambridge, 1999.
Gavriloviæ, Slavko. "Migracije iz Gornje krajine u
Slavoniju i Srem od poèetka XVIII do sredine XIX
veka." u Zbornik o Srbima u Hrvatskoj 2. Beograd,
1991.
Gelo, Jakov. Demografske promjene u Hrvatskoj od
1780. do 1981. godine. Zagreb, 1987.
Goffman, Daniel. The Ottoman Empire and Early
Modern Europe. Cambridge University Press. Cambridge, 2002.
Grbiæ, Manojlo. Karlovaèko vladièanstvo. Knj. I-III.
Topusko, 1990.
Grgiæ, Ivan. "Opis lièkog sandžaka s ove strane Velebita i Dinare iz godine 1572." u Zadarska revija.
Br. V. Zadar, 1956, 257-261.
Hanák, Péter. Povijest Maðarske. Barbat. Zagreb,
1995.
Holjevac, Željko. Gospiæ u Vojnoj krajini. Zagreb, 2002.
Imamoviæ, Mustafa. Historija Bošnjaka. Bošnjaèka
zajednica kulture. Sarajevo, 1997.
Iviæ, Aleksa. Migracije Srba u Hrvatsku tokom 16.,
17., 18. stoljeæa. Subotica, 1926.
Johnson, Lonnie – Nellen, Klaus (ur.). Institute for
Human Sciences – Institut für die Wissenschaften vom
Menschen. Wien – Vienna, 1993.
Kaser, Karl. Hirten, Kämpfer, Stammeshelden. Urspünge und Gegenwart des balkanischen Patriarchats.
Wien-Köln-Weimar, 1992.
Kaser, Karl. Slobodan seljak i vojnik: Knjiga 1. Rana
krajiška društva (1545 – 1754.), Knjiga 2. Povojaèeno
društvo (1754 – 1881). Naprijed. Zagreb, 1997.
Kataster und moderner Staat in Italien, Spanien und
Frankreich (18. Jh.) / Cadastre and Modern State in
Italy, Spain and France (18th c.) / Cadastre et Etat
moderne en Italie, Espagne et France (18e s.). Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte 13/
2001. (Sadržaj zbornika vidi u bilješci 3).
Klaiæ, Vjekoslav. Život i djela Pavla Rittera Vitezoviæa.
Zagreb, 1914.
Krbavska bitka i njezine posljedice. Zagreb, 1997.
Lavigne, Stéphane. Le cadastre de la France. Paris,
1996.
Lopašiæ, Radoslav. Dva hrvatska junaka. Marko Mesiæ
i Luka Ibrišimoviæ. Zagreb, 1888.
Matuz, Jozef. Osmansko Carstvo. Školska knjiga. Zagreb, 1992.
POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE
Mažuran, Ive. Izvještaj Caraffine komisije o ureðenju
Slavonije i Srijema nakon osmanske vladavine 1698.
i 1702. godine. Osijek, 1989.
Mažuran, Ive. Popis naselja i stanovništva u Slavoniji
1698. Osijek, 1988.
Mažuran, Ive. Popis zapadne i srednje Slavonije. Osijek, 1966.
Moaèanin, Nenad. "Naseljenost Like i izvori feudalne rente poèetkom 17. stoljeæa pod turskom vlašæu."
u Historijski zbornik. Br. 46. Zagreb, 1993, 61-65.
Moaèanin, Nenad. "Upravna podjela hrvatskih zemalja u sklopu Osmanskog Carstva." u Hrvatske
županije kroz stoljeæa. Zagreb, 1996.
Moaèanin, Nenad. Slavonija i Srijem u razdoblju
osmanske vladavine. Slavonski Brod, 2001.
Opgenoorth, Ernst. Einführung in das Studium der
neueren Geschichte. Ferdinand Schöning UTB Wissenschaft. 1997.
Pavièiæ, Stjepan. Podrijetlo hrvatskih i srpskih naselja i
govora u Slavoniji. Zagreb, 1953.
Pavièiæ, Stjepan. Seobe i naselja u Lici. Zagreb, 1962.
= Zbornik za narodni život i obièaje 41.
Pelidija, Enes. Bosanski ejalet od Karlovaèkog do Požarevaèkog mira 1699-1718. Veselin Masleša. Sarajevo, 1989.
Radeka, Milan. Gornja krajina ili Karlovaèko vladièanstvo. Lika, Krbava, Gacka, Kapelsko, Kordun i
Banija. Zagreb, 1975.
Roksandiæ, Drago. "Bune u Senju i Primorskoj krajini (1719-1722)." u Radovi Instituta za hrvatsku
povijest. Br. 15. Zagreb, 1982, 33-106.
Roksandiæ, Drago – Štefanec, Nataša (ur.). Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. Budimpešta, 2000.
Roksandiæ, Drago (ur.). Microhistory of the Triplex
419
Confinium. International Project Conference Paper
(Budapest, March 21-22, 1997). Budimpešta, 1998.
Roksandiæ, Drago. "Predgovor. Dijaloški o povijesti
Vojne krajine u Hrvatskoj." u Kaser, Karl. Slobodan
seljak i vojnik. Knj. 1-2. Naprijed. Zagreb, 1997.
Roksandiæ, Drago. Vojna Hrvatska – La Croatie militaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu /18091813. Knj. I-II. Zagreb, 1988.
Rothenberg, Gunther Erich. The Austrian Military
Border in Croatia, 1522-1747. The University of
Illinois Press, 1960.
Sauvy, Alfred. La population. Sa mesure, ses mouvements, ses lois. Paris, 1992.
Savkoviæ, Jovan. Pregled postanka, razvitka i razvojaèenja Vojne granice (od XVI veka do 1873. godine.
Novi Sad, 1964.
Sladoviæ, Manojlo. Povest biskupiah senjske i modruške
ili krbavske. Trst, 1856.
Šabanoviæ, Hazim. Bosanski pašaluk – postanak i
upravna podjela. Sarajevo, 1982.
Šariæ, Marko. "Društveni odnosi i previranja u sandžaku Lika-Krka u 16. i poèetkom 17. stoljeæa." u
Roksandiæ, Drago – Štefanec, Nataša (ur.). Diplomska radionica 1 prof. dr. Drage Roksandiæa. Zagreb, 1999, 67-130.
Traljiæ, Seid. "Vrana i njezini gospodari u doba turske vladavine." u Povijest Vrane. Zadar, 1971, 347351.
Vinaver, Vuk. "Dogaðaji u Lici 1609/10." u Istorijski
glasnik. Sv. ¾. Beograd, 1951.
Vrbaniæ, Fran. "Prilozi gospodarskom razvoju hrv.slav. Krajine u 19. vijeku." u Rad Jugoslavenske akademija znanosti i umjetnosti. Knjiga 144. Zagreb,
1900, 40-131.
Zöllner, Erich – Schüssel, Therese. Povijest Austrije.
Barbat. Zagreb, 1997.
420
Karl Kaser
Izdavaè
SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO
»PROSVJETA«
Zagreb, Berislaviæeva 10
Za izdavaèa
ÈEDOMIR VIŠNJIÆ
Likovni urednik
BORIVOJ DOVNIKOVIÆ BORDO
Grafièka obrada
BRANKO NOVAKOVIÆ
Korektor
JOVAN ÈORAK
Tiraž
500 primjeraka
Zagreb, 2003.
Karl Kaser
Karl Kaser
POPIS
LIKE I KRBAVE
1712. GODINE
biblioteka IZVORI
POPIS
LIKE
I
KRBAVE
1712.
GODINE
ISBN 953-6627-52-3
skd prosvjeta

Similar documents