plik w formacie pdf

Comments

Transcription

plik w formacie pdf
NR 2/2011
Rozbudowa Oœrodka Zdrowia
PION REHABILITACJI
NA UKOÑCZENIU
Nowy prezes GOTiS
- str. 2
Rozwojowy bud¿et
Gminy przyjêty
- str. 2
str. 4
czyt. str. 3
(czyt. str. 2)
SUKCES WOKALISTEK
Zespó³ LENTO z SZS w Kostkowie zdoby³ I nagrodê w VI Pomorskim Konkursie
Kaszubskiej Pieœni Bo¿onarodzeniowej w Szemudzie.
Najlepsze Ko³o
PZERiI na Pomorzu
- str. 4
Nowy projekt GOPS
- str. 5
Bursztynowy Pasa¿
- str. 5
Nagroda dla Julii
- str. 6
Oni znaj¹ gminê
- str. 7
Z
gniewiñskich
szkó³
- str. 8 -10
czyt.
str.str.
6 2
cd na
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 2/2011
Juniorzy STOLEMA
- str. 11
Dobre miejsce
W GOTiS
Uchwalono bud¿et gminy na 2011 r.
NOWY PREZES
ROZWÓJ
KONTYNUOWANY
Od 3 lutego nowym
prezesem Gminnego
Oœrodka Turystyki i
Sportu w Gniewinie jest
Wojciech
Biernat,
uprzednio bêd¹cy pe³nomocnikiem wójta ds.
EURO 2012.
Do tej pory prezesem
GOTiS by³ Dariusz Rytczak, pe³ni¹c jednoczeœnie
obowi¹zki wiceprezesa
spó³ki HOTEL GNIEWINO. Zakwalifikowanie
Gniewina do katalogu Centrów Pobytowych EURO 2012
postawi³o przed obiema spó³kami liczne nowe wyzwania,
którym trzeba sprostaæ, by móc goœciæ któr¹œ z dru¿yn uczestnicz¹cych w pi³karskich Mistrzostwach Europy. Z tego te¿
powodu zdecydowano siê na rozdzielenie tych dwóch funkcji, by jak najlepiej przygotowaæ wszystkie obiekty przed 2012
rokiem. Dariusz Rytczak bêdzie koncentrowa³ siê na kierowaniu Hotelem Gniewino, co jest szczególnie wa¿ne w koñcowej fazie budowy i wyposa¿enia obiektu, a potem jego
„rozruchu”, zaœ obowi¹zki prezesa GOTiS przej¹³ z dniem 3
lutego br. Wojciech Biernat, który od 1 listopada ub. roku
pe³ni³ obowi¹zki pe³nomocnika wójta ds. EURO 2012.
- Pochodzê z £odzi – mówi nowy prezes – ale obecnie
mieszkm w Gdyni. Mam doœwiadczenie w biznesie, bo od
szeœciu lat prowadzi³em jako wspó³w³aœciciel dwie du¿e firmy dzia³aj¹ce na terenie Polski - Agencjê Pracy Tymczasowej „Trenkwalder Patron” oraz portal spo³ecznoœciowy
nowej generacji www.give5.pl. Dodam, ¿e obie firmy osi¹gnê³y spory sukces, nie tylko finansowy. Gniewino znam od
kilkunastu lat, bo co roku przyje¿d¿a³em tu na wypoczynek.
To, co ostatnio dostrzega³em, dynamiczny rozwój gminy i
perspektywiczne cele, jakie przed sob¹ stawia, a chodzi nie
tylko o EURO 2012, sk³oni³o mnie, bym spróbowa³ nowego
wyzwania: zaanga¿owania siê w to, co tu siê dzieje. Po wstêpnych rozmowach i przeanalizowaniu mo¿liwoœci jakie stoj¹
przed Gniewinem oraz mojej roli w tym wszystkim, sprzeda³em swoje udzia³y w firmie i podj¹³em wyzwanie tu, w
Gniewinie. W ¿yciu liczy siê przecie¿ nie tylko kasa.
- Pan Wojciech Biernat jest jednym z takich ludzi, jakich
nam potrzeba – twierdzi wójt Zbigniew Walczak. – Jest
cz³owiekiem m³odym, pe³nym zapa³u do dzia³ania i ciekawych, niebanalnych pomys³ów, a poza tym jest cz³owiekiem
z zewn¹trz, maj¹cym nowe i co wa¿ne, obiektywne spojrzenie na to, co u nas chcemy zrobiæ. Poza tym, mimo m³odego
wieku, wykaza³ siê ju¿ niema³ym talentem w prowadzeniu
dzia³alnoœci gospodarczej.
Dodajmy, ¿e Wojciech Biernat ukoñczy³ w £odzi marketing
i zarz¹dzanie, ma 31 lat, jest kawalerem.
Miroslaw Odyniecki
2
Podczas lutowej sesji Rady Gminy Gniewino radni
przyjêli bud¿et na 2011 rok w wysokoœci 44.707.223
z³ po stronie dochodów i 44.056.483 z³ po stronie wydatków.
Podczas pracowitej sesji Rady Gminy, która odby³a siê 25
lutego br. w Kostkowie, najwa¿niejszym punktem programu obrad by³o przyjêcie bud¿etu gminy na bie¿¹cy rok.
Oprócz tego radni przyjêli jeszcze 24 uchwa³y w bardziej
szczegó³owych sprawach.
Zaczê³o siê jednak od wizyty radnych i goœci sesji na budowie hotelu w Gniewinie. Radni zaznajomili siê z postêpem
prac na obiekcie, który ju¿ prawdopodobnie w czerwcu
przyjmie zagranicznych goœci. Wszystko wskazuje na to,
¿e bêdzie nimi pi³karska reprezentacja Francji, która ma
rozegraæ mecz na nowej arenie sportowej w Gdañsku z
reprezentacj¹ Polski.
- Tegoroczny bud¿et – powiedzia³ podczas przedstawiania
projektu uchwa³y bud¿etowej wójt Zbigniew Walczak –
ukierunkowany jest na kontynuowanie rozwoju naszej gminy, co przyniesie realne korzyœci gminie jako takiej, ale przede
wszystkim jej mieszkañcom, przy czym nie zapominamy o
innych sprawach, w tym o tych z naszych mieszkañców,
którzy najbardziej potrzebuj¹ wsparcia. W tym roku bêdziemy realizowali 48 zadañ inwestycyjnych, przy czym dla 19
z nich pozyskaliœmy œrodki z zewn¹trz. Takimi „lokomotywami” naszego rozwoju bêdzie realizacja trzech zadañ: przebudowa dróg powiatowych, rozbudowa oczyszczalni œcieków i kanalizacji oraz dokoñczenie budowy kompleksu sportowo - wypoczynkowego.
Przed sesj¹ projekt uchwa³y bud¿etowej przez wiele godzin
by³ rozpatrywany przez 4 komisje Rady Gminy. Na sesji
wszyscy jej przewodnicz¹cy jednomyœlnie poparli projekt
uchwa³y wnosz¹c o przyjêcie proponowanego bud¿etu. W
g³osowaniu radni jednomyœlnie projekt bud¿etu przyjêli.Równie jednomyœlnieprzyjêto pozosta³e projekty uchwa³.
Wiêcej o szczegó³ach przyjêtego bud¿etu gminy w kolejnych wydaniach Biuletynu.
M. Odyniecki
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 2/2011
Dobre miejsce
Rozbudowa Oœrodka Zdrowia
REHABILITACJA NA UKOÑCZENIU
Byæ mo¿e wczeœniej ni¿ planowano, uruchomione bêdzie Centrum Rehabilitacji przy Oœrodku Zdrowia w
Gniewinie.
Plan rozbudowy Oœrodka Zdrowia w Gniewinie zak³ada³, pisane brajlem.
¿e budowa Centrum Rehabilitacji potrwa do 20 maja 2011 r. Poszczególne gabinety oraz sale wyposa¿one zostan¹ w
Okaza³o siê jednak, ¿e prace budowlane prowadzone by³y sprzêt medyczny (39szt.): suchy basen, kabina UGUL z
w dobrym tempie i byæ mo¿e zakoñczone zostan¹ wcze- osprzêtem, stó³ rehabilitacyjny z osprzêtem, atlas, materac
œniej, ni¿ planowano.
rehabilitacyjny, tor do nauki chodzenia, bie¿nia treningowa,
- Zak³adaliœmy zgodnie z planem, ¿e odbiór obiektu zostanie orbitek, lampy bakteriobójcze, aquavibron, ekopompa, poddokonany do 20 maja tego roku – mówi Miros³aw Mar- noœnik wannowy, mata do hydromasa¿u, le¿ak do magnetocinkiewicz, kierownik referatu inwestycji, œrodowiska i terapii, lampa bitron compact, autoklaw.
gospodarki przestrzennej w Urzêdzie Gminy Gniewino. – Zakupiona zostanie te¿ specjalistyczna aparatura medyczWszystko wskazuje jednak na to, ¿e prace budowlane, a w na, w tym aparaty do: elektroterapii podciœnieniowej vacum,
obecnym etapie ju¿ wykoñczeniowe, zostan¹ zrealizowane elektroterapii, elektroterapii BOA, magnetoterapii oraz diado koñca marca, wiêc odbioru bêdzie mo¿na dokonaæ wcze- metria krótkofalowa. Wiêkszoœæ pomieszczeñ w budynku
œniej, a tym samym wczeœniej zacz¹æ przyjmowaæ w nim wyposa¿ona zostanie tak¿e w podstawowy sprzêt biurowy
pacjentów.
i sanitarny. Na wyposa¿eniu pionu rehabilitacji znajdzie siê
równie¿ sprzêt i aparatura medyczna s³u¿¹ce obecnie do
wykonywania œwiadczeñ rehabilitacyjnych.
Przyjête w projekcie rozwi¹zania technologiczne promuj¹
sprawdzone technologie, s¹ optymalne w stosunku do planowanych prac i bezpieczne dla œrodowiska naturalnego.
Rozwi¹zania i materia³y oraz wyposa¿enie zastosowane w
ramach realizacji inwestycji dobrane zosta³y tak, aby zapewniæ przysz³ym u¿ytkownikom pe³ne bezpieczeñstwo,
przede wszystkim sanitarne i po¿arowe. Ca³oœæ prac zostanie wykonana w odpowiednim standardzie oraz w sposób
pozwalaj¹cy na bezawaryjne, sprawne i komfortowe korzystanie z obiektów przez wszystkich zainteresowanych
odbiorców.
- Ten nowoczesny i nowoczeœnie wyposa¿ony obiekt zosta³
zbudowany kosztem 2 mln 960 tys. z³ – dodaje Mariola
Kwaœniewska, kierownik referatu funduszy strukturalnych,
analiz i promocji UG Gniewino. – Dziêki dobrze opracowanemu wnioskowi, uda³o nam siê pozyskaæ na te inwestycjê
ponad jedn¹ trzeci¹ wydanych pieniêdzy, a dok³adnie 1 mln.
61 tys. z³, z funduszy europejskich w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.
Budynek planowanego pionu rehabilitacji sk³ada siê z jednej
kondygnacji nadziemnej z czêœciowym podpiwniczeniem
oraz poddaszem nieu¿ytkowym i jest po³¹czony z Oœrodkiem ³¹cznikiem o d³ugoœci 7 m. W budynku zaprojektowano: zespó³ sal æwiczeñ, gabinety zabiegowe – hydroterapii,
masa¿u, laseroterapii, leczenia ultradŸwiêkami, krioterapii i
fizykoterapii (z boksami: œwiat³oterapii, magnetoterapii, elektroterapii, elektroterapii z masa¿em podciœnieniowym, elektroterapii z masa¿em uciskowym, leczenie mikrofalami),
gabinet lekarski oraz pomieszczenia pomocnicze.
Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepe³nosprawnych, szczególnie poprzez budowê pochylni zewnêtrznej,
odpowiednio dostosowanych wêz³ów sanitarnych i pomieszczeñ higieniczno - sanitarnych oraz tabliczki informacyjne
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 2/2011
W zwi¹zku z upowszechnianiem profilaktyki zdrowotnej
przeprowadzona zostanie ju¿ w maju br. akcja promocyjna
dotycz¹ca nowego sprzêtu i zachêcaj¹ca do korzystania z
niego (spotkania informacyjne w 4 kolejne soboty, pogadanki w szko³ach, ulotki informacyjne).
Centrum Rehabilitacji przy Oœrodku Zdrowia w Gniewinie
to jedna z wielu inwestycji, które s¹ obecnie, lub bêd¹ wkrótce realizowane, maj¹cych s³u¿yæ mieszkañcom gminy Gniewino. O pozosta³ych bêdziemy informowaæ w kolejnych wydaniach Biuletynu.
(MOD)
3
Dobre miejsce
W najlepszym na Pomorzu Kole PZERiI nr 4 w Gniewinie
BOGATY I CIEKAWY ROK
Podczas Walnego Zebrania Ko³a nr 4 Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Gniewinie miniony rok uznano za niezwykle ciekawy i bogaty w wydarzenia, a jego dzia³alnoœæ za najlepsz¹ na Pomorzu.
Min¹³ rok od ostatniego Zebrania Sprawozdawczego, które Po przedstawieniu sprawozdania finansowego przez skarbodby³o siê 6 lutego 2010 r. Rok, w ocenie Zarz¹du Ko³a nr 4 nika ko³a Stanis³awa Œwi¹tkowskiego, g³os zabra³ MaPolskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w rian Bia³kowski, cz³onek Zarz¹du G³ównego PZERiI a
Gniewinie, niezwykle pracowity dla Zarz¹du, ale przez to zarazem przewodnicz¹cy Zarz¹du Okrêgu Gdañskiego.
bogaty w ciekawe wydarzenia, w których mogli uczestni- - Gratulujê pañstwu tak bogatej dzia³alnoœci - powiedzia³
czyæ cz³onkowie ko³a.
m.in. w swoim wyst¹pieniu. – Jesteœcie najlepszym koWalne Zebranie Sprawozdawcze Ko³a nr 4 w Gniewinie, ³em w ca³ym województwie pomorskim. A jest to mo¿liktóre odby³o siê 19 lutego w SZS w Gniewinie, rozpoczêto we dziêki wsparciu wójta i samorz¹du gminy, z którym, na
minut¹ ciszy poœwiêcon¹ pamiêci cz³onków, którzy w mi- tak¹ skalê, jeszcze siê w kraju nie spotka³em.
nionym okresie odeszli z tego œwiata. Potem sprawozdanie Gratulacje Zarz¹dowi Ko³a i w³adzom gminy z³o¿y³ równie¿
z ubieg³orocznej dzia³alnoœci przedstawi³a przewodnicz¹ca Wac³aw Potrykus, przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Ko³a Teresa Kaczmarek.
zwi¹zku w Wejherowie.
By³y, oczywiœcie podziêkowania i kwiaty m.in. dla przewodnicz¹cej Teresy Kaczmarek, skarbnika, wójta Zbigniewa
Walczaka, kierownik GOPS Renaty £uszczak, a poza tym
kwiaty i ¿yczenia dla Ewy i Józefa Woskowiczów, którzy
akurat obchodzili 40-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego. Dla nich
te¿ by³o gromkie „100 lat” i okolicznoœciowy wiersz.
Cz³onkowie Ko³a mieli okazjê uczestniczyæ w kilkunastu
ciekawych imprezach i wycieczkach, z których, wed³ug przewodnicz¹cej, najbardziej utkwi³a im w pamiêci 4-dniowa
wycieczka do Czêstochowy, Oœwiêcimia, Wadowic i Zakopanego, w której uczestniczy³o 50 osób, a niezapomnianych
wra¿eñ dostarczy³a m.in. k¹piel w termalnych wodach Bukowiny Tatrzañskiej.
- W sumie we wszystkich imprezach i wycieczkach organizowanych przez nas w minionym roku wziê³o udzia³ 1425
naszych cz³onków – powiedzia³a Teresa Kaczmarek. – Tak
bogaty program mo¿liwy by³ do realizacji dziêki finansowemu wsparciu przez wójta i radê gminy w wysokoœci 90 tys.
z³. Dziêki tym funduszom mogliœmy te¿ refundowaæ faktury
za leki zakupione przez naszych cz³onków. Jesteœmy za to
panu wójtowi i naszym radnym niezmiernie wdziêczni. Dziêkujemy za tak wspania³¹ wspó³pracê w³adzom samorz¹dowym, Gminnemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej, dyrekcji
szko³y, w której siê spotykamy, a tak¿e ludziom dobrej woli,
w tym panu Mariuszowi Brudniewiczowi, w³aœcicielowi
dworku w Lisewie i panu Krzysztofowi Walczakowi za
wsparcie materialne i finansowe.
4
- Jestem nieco, aleprzyznam, ¿e mile zaskoczony tak wieloma piêknymi s³owami skierowanymi pod moim adresem –
podsumowa³ oficjaln¹ czêœæ zebrania Zbigniew Walczak
– ale to wszystko przez to, ¿e to wy sami chcecie dzia³aæ.
Jak wiêc my, którzy dziêki wam tworz¹cym kiedyœ to wszystko, czym nasza gmina teraz mo¿e siê pochwaliæ, moglibyœmy nie chcieæ siê wam odwdziêczyæ? Wspomagaj¹c wasz¹
dzia³alnoœæ choæ w ten sposób staramy siê nasz¹ wdziêcznoœæ okazaæ.
Na bie¿¹cy rok planowane s¹ te¿ ciekawe imprezy i wycieczki, wœród których szczególnie ciekawie zapowiada siê
wypad w Bieszczady i pielgrzymka do Czêstochowy. A to
wszystko dziêki temu, ¿e i na ten rok Rada Gminy przyzna³a
cz³onkom ko³a kolejne 90 tys. z³otych.
Na koniec ub. roku gniewiñskie ko³o liczy³o 270 cz³onków.
W ci¹gu roku przyjêto 33 nowych cz³onków, 9 osób zmar³o
a 20 cz³onków skreœlono z ewidencji.
Po czêœci oficjalnej odby³ siê wieczorek taneczny, na którym wszyscy obecni, a by³o ich ponad 140 osób, œwietnie
siê bawili.
Miros³aw Odyniecki
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 2/2011
Dobre miejsce
Projekt realizowany przez GOPS w Gniewinie
EDUKACJA, PRACA,
INTEGRACJA SPO£ECZNA
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Gniewinie w roku 2011 bêdzie realizowa³, wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spo³ecznego projekt, pod nazw¹ „Edukacja Praca i Integracja
Spo³eczna”.
Program adresowany jest do osób korzystaj¹cych ze œwiad- pracy oraz spe³niaj¹ wymogi dotycz¹ce grup docelowych
czeñ pomocy spo³ecznej, o niskich lub zdezaktualizowa- Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. 11 rodzin zostanie
objêtych Programem Aktywnoœci Lokalnej .
nych kwalifikacjach zawodowych.
Celem projektu jest zwiêkszenie dostêpu do zatrudnienia Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Euroosobom zagro¿onym wykluczeniem spo³ecznym oraz dys- pejskiej w ramach Funduszu Spo³ecznego:
kryminowanym na rynku pracy, podwy¿szenie ich statusu PRIORYTET VII - Promocja integracji spo³ecznej, DZIAzawodowego i spo³ecznego przez przygotowanie ich do £ANIE 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integrawejœcia i integracji na rynku pracy. W ramach projektu in- cji, PODDZIA£ANIE 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie
dywidualnymi kontraktami socjalnymi objêtych zostanie 6 aktywnej integracji przez Oœrodki Pomocy Spo³ecznej.
Opr. (MOD)
osób, które s¹ gotowe na dokonanie zmian i chêtne do wspó³-
Gniewino w stowarzyszeniach
BURSZTYNOWY PASA¯
Jednym ze stowarzyszeñ, do których nale¿y Gmina Gniewino, jest BURSZTYNOWY PASA¯. Przybli¿amy
zatem cele, zadania i korzyœci wynikaj¹ce z przynale¿noœci do tego Stowarzyszenia.
W sk³ad zawi¹zanego w 2006 r. Stowarzyszenia Burszty- noœci nierolniczej dla szenowy Pasa¿ wchodzi obecnie 6 gmin: Choczewo, Gnie- rokiej gamy beneficjentów.
wino, Krokowa, Nowa Wieœ Lêborska, Wicko i £eba Pula œrodków dostêpnych
– jest to obszar o powierzchni 1.072,98 km² i liczbie lud- na powy¿sze dzia³ania to blinoúci 44.439 mieszkañców.
sko 6 milionów z³.
W 2010 r. Stowarzyszenie
przeprowadzi³o dwa nabory
wniosków – w ramach dzia³ania Odnowa i Rozwój Wsi
oraz tzw. Ma³ych Projektów. Z ciekawszych projektów, które bêd¹ realizowane choæby na terenie naszej Gminy to odrestaurowanie skansenu w
Nadolu czy zakup instrumentów i strojów reprezentacyjnych dla Gminnej Orkiestry Dêtej.
W 2011 r. Stowarzyszenie przeprowadzi 4 nabory wniosków
w ramach wszystkich dzia³añ objêtych Lokaln¹ Strategi¹
Rozwoju – informuje Micha³ S³owik koordynator dzia³añ
Stowarzyszenia z ramienia UG Gniewino. - Najbli¿sze naStowarzyszenie Bursztynowy Pasa¿ pe³ni rolê Lokalnej bory wniosków bêd¹ trwa³y od 1 do 19 kwietnia w ramach
Grupy Dzia³ania i funkcjonuje w ramach Programu Roz- dzia³añ tzw. Ma³e Projekty oraz Tworzenie i Rozwój Miwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Obec- kroprzedsiêbiorstw. Przed naborami przeprowadzimy szkonie w sk³ad Stowarzyszenia wchodzi 35 cz³onków z sektora lenia dla zainteresowanych aplikowaniem i realizowaniem
publicznego, spo³ecznego i gospodarczego. Funkcjê preze- powy¿szych zadañ. Szczegó³owe informacje dostêpne s¹:
sa Stowarzyszenia pe³ni Miko³aj Orze³ Pe³nomocnik Wój- - w siedzibie Stowarzyszenia (Krokowa, ul. Wejherowska
3),
ta Gminy Gniewino.
Zadaniem Stowarzyszenia jest aktywizacja mieszkañców - na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl
poprzez rozdysponowanie do 2015 r. œrodków na dofinan- - drog¹ e –mail [email protected]
sowanie projektów w ramach 4 bloków tematycznych: ma³e - telefonicznie, tel. 58 673 20 57.
projekty, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mi- Zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem.
(MOD)
kroprzedsiêbiorstw, ró¿nicowanie w kierunku dzia³alBiuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 2/2011
5
Dobre miejsce
Wokalistki z Kostkowa odnios³y
MUZYCZNY SUKCES
Sukcesem dla zespo³u wokalnego LENTO z Kostkowa
szubskiej Pieœni Bo¿onarodzeniowej.
W tegorocznej imprezie, która odby³a siê w Gimnazjum w
Szemudzie, udzia³ wziê³a rekordowa liczba wykonawców ponad 300 w 10 kategoriach konkursowych. I to nie tylko z
powiatu wejherowskiego. Aby sprostaæ zadaniu, jury pracowa³o w dwóch zespo³ach.
M³odszych uczestników (przedszkole, klasy I – III szkó³
podstawowych) ocenia³o jury w sk³adzie: Witos³awa Frankowska, Bo¿ena Ugowska – Szymañska oraz Dorota
Mu¿a – Szlas. Uczniów z klas IV – VI szko³y podstawowej, gimnazjalistów oraz uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych,
jury: Weronika Korthals - Tartas, Waldemar Górski,
Tomasz Fopke i Tadeusz Formela.
Gminê Gniewino reprezentowa³, przygotowany przez Grzegorza Puksztê, zespó³ LENTO z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Kostkowie w sk³adzie: Ewelina Andrzejak,
Weronika Gacek, Weronika Klebba, Wiktoria Zalewska, Daria Partyka, Monika Leyk, Natalia Caruk,
Karolina Dominik i Patrycja Budnik.
Zespó³ zaœpiewa³ dwie piosenki w jêzyku kaszubskim.
Pierwsz¹, a’cappella pt. „W tr¹be graj¹”, drug¹, przy
akompaniamencie fletu (Weronika Gacek) i akordeonu
(Weronika Klebba) pt. „Zegnaj swiat ca³y” autorstwa T.
Fopke i E. Pryczkowskiego.
By³y to pierwsze zmagania konkursowe m³odych wokali-
zakoñczy³ siê udzia³ w VI Pomorskim Konkursie Ka-
stek z Kostkowa. Nikt wiêc nie przypuszcza³, ¿e debiut zakoñczy siê wielkim sukcesem. Pierwsze miejsce dla LENTO w kategorii gimnazja – zespo³y, to prawdziwa niespodzianka i ogromne wyró¿nienie.
Dodaæ nale¿y, ¿e patronat honorowy nad imprez¹ sprawowali: Mieczys³aw Struk - Marsza³ek Województwa Pomorskiego, Jan Kleinszmidt - Przewodnicz¹cy Sejmiku
Województwa Pomorskiego, Akademia Muzyczna im. Stanis³awa Moniuszki w Gdañsku oraz Kuratorium Oœwiaty w
Gdañsku.
(dms)
W konkursie plastycznym KBS
JULIA NAGRODZONA
W organizowanym przez Kaszubski Bank Spó³dzielczy konkursie plastycznym propaguj¹cym ideê oszczêdzania zwyciê¿y³a Julia Pendowska z SZS w Gniewinie.
Julia Pendowska z klasy II a Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej im. Gabriela Narutowicza w Gniewinie zajê³a pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Kaszubski
Bank Spó³dzielczy w ramach akcji SKO. Praca Julii zosta³a
wy³oniona spoœród 187 prac plastycznych z 10 szkó³ podstawowych nie tylko z powiatu wejherowskiego, w których to
uczniowie mieli za zadanie przedstawiæ ideê oszczêdzania.
W zwi¹zku z du¿¹ iloœci¹ zg³oszonych prac oraz wysokim i
wyrównanym ich poziomem, Zarz¹d Banku postanowi³ ufundowaæ 10 dodatkowych nagród w postaci wyró¿nieñ. Wœród
wyró¿nionych znaleŸli siê Grzegorz Pendowski z klasy
IIa i Adrian Styn z klasy IIa z Samorz¹dowego Zespo³u
Szkó³ w Gniewinie, a tak¿e Agata Hinz z klasy Ia i Barbara Wróblewska z klasy IIa z SZS w Kostkowie.Wrêczenie nagrody g³ównej – roweru – i wyró¿nieñ odby³o siê w
15 lutego br. w SZS w Gniewinie
(MOD)
6
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 2/2011
Dobre miejsce
„Laur Samorz¹dnoœci 2011”
POPISALI SIÊ WIEDZ¥
Sporym zasobem wiedzy o swojej gminie popisali siê finaliœci zorganizowanego po raz drugi dla uczniów gimnazjów w gminie Gniewino konkursu „Laur samorz¹dnoœci”.
W œrodê 9 lutego odby³a siê druga edycja gminnego konkursu wiedzy o samorz¹dzie terytorialnym pn. „Laur Samorz¹dnoœci”. Zmagania finalistów mo¿na by³o zobaczyæ w
sali widowiskowo-kinowej Gminnego Oœrodka Turystyki i
Sportu w Gniewinie. Uczestnikami byli uczniowie gimnazjów z Kostkowa i Gniewina, którzy zostali wy³onieni w trakcie szkolnych eliminacji.
Oœmioro finalistów – Monika Blizna, Pawe³ Blizna,
Agnieszka Rogala i Klaudia Wyrzykowska z Gimnazjum
w Gniewinie oraz Klaudia G¹ciarz, Ma³gorzata Ko³odizk,
Patrycja Matczuk i Marta Ta³ajko z Gimnazjum w Kostkowie - odpowiada³o na zadawane w konwencji teleturnieju
„Jeden z dziesiêciu” pytania przez prowadz¹cego konkurs
Waldemara Szczypiora. Punkty za poprawne odpowiedzi
przyznawa³a komisja konkursowa w sk³adzie: Krzysztof Kochan, Genowefa Rutz i Miros³awa P³aczek.
Po bardzo zaciêtej rywalizacji zwyciê¿y³a Monika Blizna z
Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Gniewinie, nie pope³niaj¹c ¿adnego b³êdu. Drugie miejsce zajê³a Klaudia Wyrzykowska, równie¿ z Gniewina, a trzecie Patrycja Matczuk
z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Kostkowie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc cenne nagrody rzeczowe.
Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele: Ewa Nowotarska (Kostkowo) i £ukasz Krefta (Gniewino).
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 2/2011
Licznie zgromadzeni widzowie – a wœród nich tak¿e radni
gminy Gniewino - z uznaniem przyjmowali odpowiedzi gimnazjalistów na nie³atwe, a wrêcz czasami trudne i bardzo
szczegó³owe pytania na tematy zwi¹zane z gmin¹.
- Jestem pe³en uznania dla waszej wiedzy – powiedzia³ na
zakoñczenie konkursu Krzysztof Kochan, sekretarz Gminy Gniewino – i widzê tu po³owê przysz³ej Rady Gminy!
Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim osobom
zaanga¿owanym w organizacjê konkursu bardzo dziêkujemy. Jednoczeœnie ju¿ dziœ zachêcamy uczniów samorz¹dowych gimnazjów Gminy Gniewino do uczestnictwa w przysz³orocznej edycji konkursu. Chodzi nie tylko o zdobycie
cennych nagród, ale tak¿e o lepsze poznanie swojej ma³ej
ojczyzny.
opr. (MOD)
7
Dobre miejsce
W SZS w Gniewinie
ATRAKCYJNE FERIE
Dziêki realizacji projektu „EDUKACJA – ATRAKCJA” 135 uczniów Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Gniewinie mog³o atrakcyjnie spêdziæ zimowe ferie.
Uczniom, którzy nie mieli planów na zimowe ferie szko³a w
Gniewinie poœpieszy³a z pomoc¹. W ramach projektu „Edukacja-atrakcja – wzmocnienie szans edukacyjnych
uczniów” wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w
pierwszym tygodniu zimowego wypoczynku nauczyciele –
opiekunowie przygotowali ró¿norodny program, aby dzieci
mog³y mi³o i ciekawie spêdziæ wolny od lekcji czas.
Wœród propozycji znalaz³y siê zajêcia artystyczne, plastyczne, matematyczne, przyrodnicze, dyskoteka, bajki i filmy w
kinie w Gminnym Oœrodku Turystyki i Sportu. Kolejnymi
atrakcjami by³y nauka gry na instrumentach prowadzona
przez kapelmistrza gminnej orkiestry, warsztaty dziennikarskie i teatralne, spotkania z psychologiem, zajêcia z bezpiecznego poruszania siê w sieci czy w ruchu drogowym.
Rozœpiewane dzieci wziê³y udzia³ w Karaoke. Mi³oœnicy
gotowania spêdzili czas na zajêciach w kó³ku kulinarnym a
technologii informatycznych przy komputerze. Zwolennicy
aktywnego wypoczynku uczestniczyli w zajêciach sporto-
wych w nowej hali sportowej.
Zajêcia zorganizowane by³y tak, aby spe³nia³y swoje rozrywkowe i jednoczeœnie edukacyjne zadanie, przygotowane zosta³y zarówno dla dzieci z klas m³odszych, szko³y podstawowej jak i gimnazjum. Z wypoczynku zimowego korzysta³o oko³o 135 uczniów dziennie a wspólne zajêcia i zabawy koñczy³y siê mo¿liwoœci¹ nocowania w szkole.
D. Zadroga
ZAPRASZAMY NA AEROBIK
Wszystkie osoby zainteresowane zajêciami aerobiku w sali tanecznej
Gminnego Oœrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie
prosimy o zg³aszanie siê w recepcji p³ywalni krytej.
Tel. (58) 676-79-09.
8
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 2/2011
Dobre miejsce
W trosce o rozwój talentów
GRUPA INICJATYW KULTURALNYCH
W grudniu ub. roku zawi¹za³a siê przy Towarzystwie Oœwiatowym w Gniewinie nieformalna Grupa Inicjatyw Kulturalnych, w której sk³ad wchodz¹ animatorzy kultury mieszkaj¹cy lub pracuj¹cy na terenie Gminy Gniewino.
G³ównym celem Grupy jest przedstawienie ofert oraz stworzenie dla dzieci i m³odzie¿y warunków, w których ka¿dy
znajdzie coœ dla siebie i bêdzie mia³ okazjê do rozwijania
swojego talentu.
Po przeprowadzonej w naszych szko³ach - poœród uczniów
jak i rodziców – ankiecie, grupa obra³a trzy g³ówne kierunki: „Spotkanie z Plastyk¹” (malarstwo, rzeŸba, fotografia,
modelarstwo), „Spotkanie z Muzyk¹” (gitara, instrumenty
dête, klawiszowe, perkusyjne, œpiew), „Spotkanie z Teatrem” (teatr, kabaret, film).
Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ w szko³ach, pomieszczeniach
GOTiS i œwietlicach wiejskich. Pilota¿owo od kwietnia do
czerwca, a nastêpnie od wrzeœnia.
- Obecnie skoñczy³y siê zapisy chêtnych na zajêcia – informuje Waldemar Szczypior z GOTiS w Gniewinie. - Teraz
z ka¿dym z potencjalnych uczniów spotkaj¹ siê specjaliœci i
zweryfikuj¹ ich wybór, stworz¹ podstawowe grupy i grupy
rezerwowe, ewentualnie doradz¹ inny kierunek. Ka¿dy cykl
zajêæ bêdzie koñczy³ siê „egzaminem” i uczestnik otrzyma
certyfikat uczestnictwa w danych zajêciach wraz z ocen¹.
Jak dowiedzieliœmy siê, zainteresowanie akcj¹ GIK jest spore.
Wstêpnie zapisa³o siê 122 dzieci i m³odzie¿y, z czego najwiêcej na „Spotkania z Muzyk¹” – 61, zajêcia plastyczne –
26 i teatralne – 34. W tym 80. dzieci jest z SZS w Gniewnie
a 42. z SZS w Kostkowie.
- Zwracamy siê z proœb¹, g³ównie do mieszkañców gminy
– apeluje Waldemar Szczypior - jeœli posiadaj¹ jakiekolwiek
zbêdne instrumenty, czy pomoce np. plastyczne, o przekazanie ich Grupie (do biblioteki w godz. urzêdowania), mo¿e
ktoœ inny skorzysta z tej pomocy... Czekamy te¿ na inne
ciekawe pomys³y.
(MOD)
Pe³ne atrakcji
FERIE W KOSTKOWIE
Podczas ferii zimowych uczniowie Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Kostkowie mogli wzi¹æ udzia³ w ró¿norodnych zajêciach, które odbywa³y siê nie tylko w szkole. Przygotowano dla nich szreg atrakcyjnych propozycji
spêdzenia wolnego od nauki czasu.
Trzydzieœcioro uczniów klas drugich i trzecich szko³y pod- Mia³y okazjê bawiæ siê w Centrum Nauki Experyment, by³y
stawowej pod opiek¹: Iwony Adrian, Joanny Kowalew- w Akwarium w Gdyni, w domku do góry nogami oraz w
skiej i Aleksandry Potrykus-Boyke uczestniczy³o w fokarium i wielu innych ciekawych miejscach.
tygodniowych warsztatach „Z naukami matematyczno- Podczas warsztatów drugo- i trzecioklasiœci uczestniczyli
przyrodniczymi za pan brat”. Warsztaty te zorganizowa- te¿ w ró¿norodnych zajêciach matematycznych, przyrodnino w ramach projektu „Kultura, ludzie, obyczaje - wy- czych, artystycznych i sportowych w szkole, która podczas
równywanie szans edukacyjnych uczniów Samorz¹do- tego pe³nego atrakcji feryjnego tygodnia by³a ich baz¹ noclegow¹.
wego Zespo³u Szkó³ w Kostkowie” ju¿ po raz trzeci.
Dzieci zwiedzi³y Gdañsk, Gdyniê, Sopot, Hel, Szymbark i Tutaj spali, jedli, bawili i uczyli siê.
Wejherowo.
Dla starszych uczniów nauczyciele zorganizowali podczas
ferii ró¿ne gry i zabawy sportowe, w tym turniej pi³ki no¿nej
a tak¿e zajêcia plastyczne i fotograficzne.
(apb)
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 2/2011
9
Dobre miejsce
Egzamin w SZS Gniewino
Skutki szalej¹cej wichury
RODZICE W ROLI STRA¯ACY W AKCJI
UCZNIÓW
Rodzice uczniów Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w
Gniewinie spotkali siê w sobotê, 19 lutego, aby pod
okiem szkolnej komisji egzaminacyjnej napisaæ egzamin gimnazjalny b¹dŸ sprawdzian.
To ju¿ trzecia edycja imprezy pod has³em „Rodzicu, poczuj siê uczniem”, w tym roku nieco zmieniona - uczniowie mogli wspieraæ uczestników w egzaminowych zmaganiach. I najczêœciej pomagali swoim rodzicom. Atmosfera
by³a wyj¹tkowa, wszyscy pracowali w du¿ym w skupieniu.
Zwyciêzców wy³oniono w piêciu kategoriach:
Omnibusik (sprawdzian trzecioklasisty): Dorota Bukowska i Jakub Bukowski
Omnibus Roku (sprawdzian szóstoklasisty): Aleksandra
Kimak i Ma³gorzata Pendowska
Najlepszy umys³ œcis³y (egzamin gimnazjalny czêœæ matem.-przyr.): Tomasz Turulski i Dariusz Derkowski
Najlepszy humanista (egzamin gimnazjalny czêœæ humanistyczna): Iwona Wroñska i Pawe³ Wroñski
Najlepszy jêzykowiec (egzamin z j. angielskiego): Sylwia
Ko¿yczkowska i Jakub Ko¿yczkowski
Sporo pracy mieli stra¿acy – ochotnicy usuwaj¹c skutki wichury i ulewy w pierwszy lutowy weekend.
Pamiêtamy, co dzia³o siê w pierwszy lutowy weekend, a
szczególnie w sobotê. Nawa³nica, która przesz³a nad terenem gminy Gniewino, wyrz¹dzi³a sporo szkód. Przy usuwaniu jej skutków pracowali m.in. druhowie z OSP w Nadolu.
- Zaczê³o siê w sobotê oko³o 7.00 – relacjonuje Rafa³ Kamiñski, naczelnik OSP w Nadolu. - Powalone zosta³o drzewo na trasie Nadole-Czymanowo. Ko³o 8.00 wróciliœmy do
remizy, a o 9.15 zostaliœmy zadysponowani do uszkodzonego opierzenia dachu bloku nr 18 na Osiedlu XXX-lecia PRL
w Gniewinie. Bezpoœrednio po usuniêciu zwisaj¹cych elementów opierzenia (dzia³ania bardzo utrudnione - na dachu
przy bardzo porywistym wietrze) udaliœmy siê do Perlina,
aby wypompowaæ wodê z zalanego placu przy œwietlicy.
Pompowanie wody trwa³o trzy godziny. Bezpoœrednio po
zakoñczeniu tego zadania, oko³o 13.15 udaliœmy siê na posesjê prywatn¹ w Perlinie w celu wypompowania wody z
zalanej piwnicy. Kolejne zdarzenie mia³o miejsce w Bychowie i polega³o na zabezpieczeniu zerwanej linii energetycznej do czasu przyjazdu pogotowia energetycznego. Dzia³ania tego dnia zakoñczyliœmy o godzinie 16.45.
Jak widaæ, wolna sobota by³a dla stra¿aków z Nadola bardzo pracowita.
(MOD)
Uwaga rolnicy!!
Taki wspólny egzamin to nie tylko zabawa, ale tak¿e œwietny pomys³, aby uœwiadomiæ rodzicom, jak wa¿ny dla ich
pociech jest egzamin i ile musz¹ w³o¿yæ pracy, aby siê do
niego przygotowaæ. Rodzice czy dziadkowie mog¹ tak¿e
przez chwilê znowu poczuæ siê uczniami. Inicjatorami imprezy s¹ dyrekcja i Rada Rodziców, która ufundowa³a nagrody. Wszystkim zwyciêzcom gratulujemy.
D. Zadroga
10
W zwi¹zku ze zmian¹ stanowiska pracy i co siê z tym wi¹¿e, zwiêkszeniem obszaru dzia³ania, informujê, i¿ zmianie
uleg³y dni przyjmowania rolników.
Obecnie dy¿ur w biurze w Gniewinie pe³niæ bêdê w œrody
i pi¹tki. W pozosta³e dni proszê kontaktowaæ siê telefonicznie lub w biurze w Wejherowie ul. Sobieskiego 241.
Przypominam o zbli¿aj¹cym siê kolejnym terminie sk³adania wniosków na dop³aty bezpoœrednie i rolnoœrodowiskowe (od 15.03-15.05 ), proszê umawiaæ siê telefonicznie
lub w dni dy¿urów (œrody i pi¹tki).
Tel. 600-779-139, 797-010-604 lub
Biuro w Gniewinie 670-66-24
Biuro w Wejherowie 672-13-09
Hanna Roc³awska
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 2/2011
Dobre miejsce
Juniorskie dru¿yny „Stolema”
STAWIAMY
NA M£ODYCH
Oprócz dru¿yny seniorów KS STOLEM Gniewino prowadzi trzy dru¿yny juniorów, w których, pod okiem
Tadeusza Semmerlinga, pi³karskie umiejêtnoœci szlifuje 70. m³odych pi³karzy.
KS Stolem Gniewino to nie tylko nieŸle radz¹ca sobie w A
Klasie dru¿yna seniorów. To tak¿e spora grupa m³odych
pi³karzy, którzy pi³karskie umiejêtnoœci zdobywaj¹ pod trenerskim okiem Tadeusza Semmerlinga. W Stolemie s¹
trzy dru¿yny juniorskie: graj¹ca w lidze Junior B (r. 1994/
95) licz¹ca 24 ch³opców, w Junior D1 dru¿yna sk³adaj¹ca
siê z ch³opców rocznika 1998/99, licz¹ca 20 zawodników i
graj¹ca w pomorskiej ekstralidze grupuj¹cej 12 najlepszych
zespo³ów Pomorza oraz tzw. dru¿yna „naborowa”, do której zapisa³o siê 22 ch³opców rocznika 2000/01. Dodajmy, ¿e
dru¿yna wystêpuj¹ca w ekstralidze jest jedyn¹ dru¿yn¹ z
obszaru wiejskiego wystêpuj¹c¹ w tych rozgrywkach.
Semmerling. – Ostatnio, dziêki inicjatywie Mariusza D¹brownego, którego syn Dawid jest w kadrze Pomorza, wyposa¿yliœmy dwie dru¿yny w komplety dresów. Z³o¿y³o siê
na ten zakup sporo ludzi: Dariusz Majtacz, Leszek Ko¿yczkowski, El¿bieta Chojnacka, Janusz Patok, Ryszard Loewnau, Izabela Synowiecka, Bogdan Szymikowski, Jan Przepióra, Mariusz D¹browny a tak¿e prezes GOTiS Wojciech Biernat, który wy³o¿y³ 1.500 z³. Pozosta³¹ czêœæ do³o¿y³ klub.
tekst. M. Odyniecki, fot. M. D¹browny
PODZIÊKOWANIA
KS „Stolem” Gniewino dziêkuje Kaszubskiemu Bankowi
Spó³dzielczemu Oddzia³ w Gniewinie za wsparcie w postaci zakupu pi³ek i sprzêtu specjalistycznego dla bramkarzy.
Dru¿yny te, to naturalne zaplecze dla seniorów. Ju¿ dziœ
niektórzy pi³karze rocznika 94/95 graj¹ razem z seniorami
w A-klasowych rozgrywkach. I nieŸle sobie radz¹.
Tak¿e w zawodach dla juniorów m³odzi adepci futbolu odnosz¹ sukcesy. Ostatnio w zorganizowanym 30 stycznia
halowym turnieju w Rumi, w którym wyst¹pi³o 12 dru¿yn,
juniorzy Stolema rocznika 94/95 odnieœli sukces zdobywaj¹c, po zaciêtej rywalizacji, II miejsce. W finale przegrali w
rzutach karnych z rówieœnikami wejherowskiego Gryfa (w
regulaminowym czasie by³ remis 1:1).
W pokonanym polu pozostawili m.in. juniorów Ba³tyku Gdynia, Salos Rumia, Korony Zelistrzewo czy Orkana Rumia.
Dodajmy, ¿e „królem strzelców” turnieju zosta³ Grzegorz
Maschota ze Stolema.
Nasi juniorzy wyst¹pili w sk³adzie: Miron Weltrowski i David Wehowski (bramkarze), Arkadiusz Klarecki (kapitan)
oraz Arkadiusz Gnaœ, Bart³omiej Go³da, Grzegorz Maschota, £ukasz Ko¿yczkowski, Maciej Basiñski, Maciej Siniecki, Pawe³ Styn i Robert Zieliñski.
- Cieszy mnie, ¿e mieszkañcy naszej gminy interesuj¹ siê
m³odymi pi³karzami i chc¹ ich wspomagaæ – mówi Tadeusz
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 2/2011
11
SPONSORZY „STOLEMA”
KRZY¯ÓWKA nr 2
Poziomo:
1- nibygwiazda o du¿ej mocy promieniowania
6 – trzecie co do wielkoœci miasto Japonii, port
7 – planeta z pierœcieniami
8 – kocha³ Klarê w „Œlubach panieñskich”
10 – delfin jak wiosenna praca na roli
12 – inaczej mêstwo
14 – popularny lek nasercowy
15 – element architektoniczny oparty na wspornikach
16 – najwy¿sze góry w Polsce
17 – utwór spod pióra Jana Kochanowskiego
Pionowo:
1 – Gagarin, Titow lub Hermaszewski
2 – omam, iluzja
3 – imiê by³ego prezydenta USA Reagana
4 – naciêcie, np. na kolbie
5 – staroitalski bóg p³odnoœci, opiekun pasterzy
9 – lud z pó³nocnego Kaukazu
11 – jednostka objêtoœci jak czêœæ meczu koszykówki
12 – popularna nazwa terapii dla narkomanów, alkoholików
13 – wolne stanowisko
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
KONTAKT
z Redakcj¹ „BIULETYNU”:
Miros³aw Odyniecki tel. 0602-132-061
materia³y i informacje mo¿na te¿ nadsy³aæ na pocztê
e-mail:
[email protected] lub [email protected]
TELEFONY STRA¯Y GMINNEJ
W KOSTKOWIE:
058 670 69 98, 058 670 66 21
POLICJA - 997,
STRA¯ PO¯ARNA - 998,
POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
ALARMOWY KOMÓRKOWY - 112
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 2/2011

Similar documents