Catalog noutati iarna 2015-2016

Comments

Transcription

Catalog noutati iarna 2015-2016
nout\]i editoriale
iarna 2015-2016
n
PLURAL M
n BIBLIOTECA “IOAN PETRU
CULIANU” uuu
uuu
Colec]ie coordonat\ de Tereza Culianu-Petrescu
Gabriel Andreescu
Existen]a prin cultur\
Represiune, colabora]ionism
[i rezisten]\ intelectual\
sub regimul comunist
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5822-0,
145x225 mm
eBook
Gabriel Andreescu abordeaz\ `n volumul s\u
tema rezisten]ei prin cultur\, a colabora]ionismului [i a represiunii din vremea regimului
totalitar din România. Pornind de la observa]ia
lui Nietzsche c\ o societate poate fi paralizat\
prin promovarea excesiv\ a trecutului, av`nd
printre consecin]e uciderea spontaneit\]ii,
inhibi]ia social\ [i reprimarea voca]iei critice,
autorul caut\ o modalitate de „eliberare” de
termenii [i ideile care ]in `nc\ societatea româneasc\ legat\ de trecut. Explor`nd cazuri reprezentative ({tefan Augustin Doina[, Mircea
Iorgulescu [.a.), Existen]a prin cultur\ ajunge
s\ fie [i o pledoarie `n „procesul” f\cut ast\zi
unor personalit\]i ale culturii române, deconstruind manipul\rile [i interpret\rile vulgarizate care le stigmatizeaz\ biografiile.
P\reri, opinii, idei despre rezisten]a prin cultur\ [i colabora]ionism • Ni[ele culturale ale
existen]ei • Dimensiunea comunitar\ a existen]ei prin cultur\
GABRIEL ANDREESCU este profesor la Facultatea de {tiin]e Politice a {colii Na]ionale
de Studii Politice [i Administrative din Bucure[ti. De acela[i autor, la Editura Polirom: Solidaritatea alerg\torilor de curs\ lung\ (1998),
Ruleta. Români [i maghiari, 1990-2000
(2001), Na]iuni [i minorit\]i (2004), Reprimarea mi[c\rii yoga `n anii ’80 (2008), L-am
ur`t pe Ceau[escu. Ani, oameni, disiden]\
(2009), C\rturari, opozan]i [i documente.
Manipularea Arhivei Securit\]ii (2013),
MISA. Radiografia unei represiuni (2013).
Marsilio Ficino (1433-1499)
[i problemele platonismului
`n Rena[tere
Traducere din limba italian\ de Dan Petrescu
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ eBook
ISBN print: 978-973-46-3288-6,
130x200 mm, 248 p.
ISBN ePub: 978-973-46-5688-2
ISBN PDF: 978-973-46-5689-9
Sus]inut\ la Universitatea din Bucure[ti `n
1972, Marsilio Ficino (1433-1499) [i problemele platonismului `n Rena[tere este lucrarea de licen]\ a lui Ioan Petru Culianu [i
inaugureaz\ cercetarea sa asupra Rena[terii
[i a imaginarului ei, continuat\ p`n\ la cartea
lui din 1984, Eros [i magie `n Rena[tere.
1484. „Lucrarea de fa]\”, scrie Culianu `ntr-o
„Scurt\ l\murire” introductiv\, „este o tentativ\ de a descrie filosofia lui Marsilio Ficino,
influen]a sa asupra artelor plastice din secolele al XV-lea [i al XVI-lea [i asupra literaturii
din secolul al XV-lea, ca [i o scurt\ descriere
a Academiei platoniciene de la Careggi [i a
principalilor ei reprezentan]i sau urma[i.
Studiind [coala lui Ficino, am `ncercat s\
atingem pe departe dou\ scopuri: s\ cunoa[tem problematica unei filosofii `n]elese
ca soteria [i `ndreptate c\tre om [i c\tre rela]iile lui cu sine `nsu[i [i cu cosmosul; s\ cunoa[tem formele con[tiin]ei imaginative din
Rena[tere [i rata de schimb dintre filosofie [i
art\. Lucrarea de fa]\ r\m`ne nucleul unor
preocup\ri pe care sper\m s\ le putem dezvolta, prospera fortuna, `n viitor”.
IOAN PETRU CULIANU (1950-1991) a fost
profesor de istoria religiilor la University of
Chicago. Autorul unor studii consacrate privind gnosticismul [i magia renascentist\.
Dintre volumele publicate la Editura Polirom: Eros [i magie `n Rena[tere. 1484 (2003,
2012), Jocul de smarald (2005, 2008,
2011), Dic]ionar al religiilor (`mpreun\ cu
Mircea Eliade, 2007), Iter in silvis (vol. I,
2012; vol. II, 2013).
n
HORS COLLECTION
uuu
Umberto Eco
Scrieri despre g`ndirea
medieval\
Traduceri de Drago[ Cojocaru,
Corina-Gabriela B\deli]\, Cezar Radu
[i {tefania Mincu
Edi]ie cartonat\
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ eBook
ISBN print: 978-973-46-5620-2,
160x235 mm
Volumul reune[te toate scrierile lui Umberto Eco despre Evul Mediu, o perioad\ care
l-a preocupat pe autor `nc\ din timpul studiilor sale universitare. Se reg\sesc aici, `ntr-o
prim\ sec]iune, studii aplicate despre estetica medieval\ [i despre evolu]ia medieval\ a
no]iunii aristotelice de metafor\, studii dedicate limbajului animal, literaturii apocaliptice, lui Dante, lui Raimundus Lullus sau
interpret\rilor moderne ale esteticii lui Toma de Aquino (incluz`nd scrierile de tinere]e ale lui Joyce). A doua sec]iune cuprinde texte mai pu]in academice, care le ofer\
cititorilor nespeciali[ti informa]ii despre
g`ndirea medieval\ [i despre ecourile acesteia `n epoca modern\, despre estetica luminii `n paradisul lui Dante, despre Milionul
lui Marco Polo, despre miniaturile irlandeze
[i cele din Evul Mediu t`rziu, pe care le ilustreaz\ cu un bogat material iconografic.
UMBERTO ECO (n. 1932), unul dintre reprezentan]ii de frunte ai avangardei culturale italiene `n anii ’60. A predat la cele mai
faimoase universit\]i din lume, devenind
Doctor Honoris Causa a peste cincizeci dintre ele. A scris romane devenite `n scurt
timp celebre, studii de semiotic\, estetic\ [i
teorie literar\, articole cu teme dintre cele
mai diverse. La Editura Polirom au ap\rut,
`ntre altele: Numele trandafirului, Pendulul
lui Foucault, Cum se face o tez\ de licen]\,
Cum ne construim du[manul, Confesiunile
unui t`n\r romancier, Cimitirul din Praga,
Num\rul zero.
De acela[i autor:
C\rturari, opozan]i [i documente.
Manipularea Arhivei Securit\]ii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
3
n
HORS COLLECTION
uuu
n
Robert Graves
Miturile Greciei antice
Edi]ie cartonat\
Traducere de Ciprian {iulea
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-3946-5,
160x235 mm
eBook
Miturile cosmogonice [i zeii panteonului
elin, cutia Pandorei, amazoanele, muncile
lui Hercule, c\l\toria argonau]ilor `n c\utarea L`nii de Aur, Tezeu [i Minotaurul, regele Midas [i atingerea sa care transforma
totul `n aur, R\zboiul Troian, Calul Troian,
Ahile [i c\l\toria spre cas\ a lui Ulise –
acestea s`nt doar c`teva dintre miturile recurente, celebre `n istoria cultural\, pe care Robert Graves le repoveste[te. Cu un
con]inut [i o structur\ similare unei enciclopedii, Miturile Greciei antice con]ine [i
comentarii, interpret\ri, variante [i explica]ii suplimentare, provenite din numeroase surse externe, deosebit de pre]ioase
pentru to]i cei interesa]i de o prezentare
argumentat\ [i detaliat\ a zeilor, eroilor [i
evenimentelor care au inspirat o bun\ parte a literaturii occidentale.
„Unul dintre cei mai genero[i, consecven]i,
neobi[nui]i [i str\luci]i scriitori ai secolului XX.”
(The New York Times)
ROBERT GRAVES (1895-1985) a fost un
poet, traduc\tor [i romancier englez prolific. A luptat `n Primul R\zboi Mondial, iar
`n 1929 volumul s\u de memorii de r\zboi, Good-bye to All That, l-a f\cut celebru
la nivel interna]ional. Dup\ r\zboi, a `nceput
s\ predea la Oxford [i a fost primul profesor de limba englez\ de la Universitatea
din Cairo. Dintre c\r]ile publicate men]ion\m: I, Claudius (1934), King Jesus (1946),
The Anger of Achilles (1959) [i The White
Goddess: A Historical Grammar of Poetic
Myth (1966).
TRADI}IA CRE{TIN| uuu
Colec]ie coordonat\ de Adrian Muraru
[i ini]iat\ de Ioan-Florin Florescu
n
BIBLIOTECA MEDIEVAL| uuu
Colec]ie coordonat\
de Alexander Baumgarten
P\rin]ii Apostolici
Cassiodor
Scrieri II
Institu]iile
Seria „P\rin]ii Apostolici” este coordonat\
de Dan Batovici
Traduceri de Cristina Ciubotaru, Isabela
Stoian, Adriana Mois\, Ana-Maria R\ducan,
Mihai Grigora[, Adrian Munteanu
Edi]ie `ngrijit\ de Adrian Muraru
ISBN: 978-973-46-5771-1, 130x200 mm
Edi]ie bilingv\
Traducere, studiu introductiv
[i note de Vichi Eugenia Ciocani
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5875-6,
130x200 mm
Prezentul volum, care `ncheie seria „P\rin]ii Apostolici”, cuprinde scrieri ale cre[tinismului de `nceput, fundamentale pentru
modul `n care se va constitui doctrina cre[tin\ (unele dintre aceste tratate se vor constitui `n „Scriptur\” pentru autorii cre[tini
timpurii). Policarp, Ignatie, precum [i scrisorile atribuite lui Diognet [i lui Barnaba se
adreseaz\ unor comunit\]i `n formare,
r\spunz`nd unor dileme congenere cre[tinismului. ~n acela[i registru poate fi citit\
Didahia, iar Martiriul lui Policarp ne `ncredin]eaz\ despre m\rturia dat\ de acest autor apostolic. ~n fine, Papias [i Quadratus
ne parvin exclusiv `n fragmente citate sau
parafrazate de autori cre[tini, suger`nd o
fragmentaritate care este asumat\, practic,
de `ntregul corp al „scrierilor p\rin]ilor
apostolici”.
Fundamentale pentru teologi [i istorici ai
religiilor, scrierile secundului volum al seriei „P\rin]ii Apostolici” se adreseaz\ totodat\ unui public larg, care dore[te s\ afle,
`n formatul academic al colec]iei „Tradi]ia
cre[tin\”, mai multe despre cre[tinismul
`nceputurilor.
eBook
Cassiodor este cunoscut at`t ca magister
officiorum (cea mai `nalt\ func]ie administrativ\) al lui Teodoric cel Mare [i personaj
politic important `n regatul ostrogot din
secolul al VI-lea, c`t [i ca scriitor cre[tin [i
fondator al unei comunit\]i monastice, Vivarium, `n sudul Italiei. Situat la multiplele intersec]ii dintre Antichitate [i Evul Mediu, cultura cre[tin\ [i cultura p\g`n\,
greci [i latini, Cassiodor este o figur\-cheie
pentru emergen]a culturii medievale cre[tine apusene. Tratatul s\u de maturitate,
Institu]iile, adun\ laolalt\ titluri de texte
cre[tine [i precre[tine pe care Cassiodor le
recomand\ pentru educa]ia monahilor,
precum [i principiile de abordare [i studiere a acestor lecturi fundamentale. Institu]iile
lui Cassiodor reprezint\ o piatr\ de temelie pentru ceea ce va `nsemna sistemul
educa]iei medievale [i tradi]ia manuscris\
apusean\, dar [i un document pre]ios pentru circula]ia ideilor dinspre [colile cre[tine r\s\ritene c\tre cele occidentale la
sf`r[itul Antichit\]ii.
CASSIODOR (Flavius Magnus Aurelius
Cassiodorus) (cca 485-578), om politic, istoric [i erudit roman, a fost demnitar la
curtea regelui ostrogot Teodoric cel Mare,
`n perioada de domina]ie ostrogot\ a Imperiului Roman. A fost discipol al lui
Boethius [i a scris mai multe lucr\ri, dintre
care cele mai importante s`nt: Institu]iile,
Despre arte, Calculul pascaliilor, Istoria
go]ilor, Cronica, Variae (culegere de legi).
~n aceea[i colec]ie:
~n aceea[i colec]ie:
Fotie al Constantinopolului, Mistagogia
Duhului Sf`nt • Exegeze la Evanghelii
Raimundus Lullus, Ars brevis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
n BIBLIOTECA
MEMORIA. JURNALE, AUTOBIOGRAFII, AMINTIRI
uuu
Irina Procopiu
Dimitrie Ghica-Com\ne[ti
Nicolae Iorga
Pagini de jurnal (1891-1950)
O espedi]ie român\ `n Africa
O via]\ de om, a[a cum a fost
Traducere, introducere, note [i comentarii
de Georgeta Filitti
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ eBook
ISBN print: 978-973-46-5362-1,
130x200 mm, 768 p.
Prefa]\ de Mircea Anghelescu
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ eBook
ISBN print: 978-973-46-4291-5, 130x200 mm
Edi]ie integral\
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5578-6,
130x200 mm
Fiica generalului Anton Berindei [i a Mariei Br\iloiu, Irina [i-a dorit de mic\ s\ aib\
o via]\ extraordinar\. Iar dorin]a i s-a
`mplinit: a tr\it evenimente istorice cruciale, a cunoscut figuri marcante ale culturii [i
politicii române[ti [i a fost doamn\ de
onoare a Reginei Maria. Jurnalul s\u ofer\
o privire peste vremuri cu lumini [i umbre
din istoria României: la belle époque, anii
interbelici, al Doilea R\zboi Mondial, cu
dramatice r\sturn\ri ce aveau s\ provoace
dispari]ia unor `ntregi clase sociale [i
na[terea unei societ\]i noi. Via]a cotidian\
[i intrigile de curte, saloanele literare [i artistice ale timpului, precum [i personalit\]i
culturale ori prietenele autoarei din `nalta
societate s`nt zugr\vite `n acest amplu jurnal scris `ntr-un ritm alert, asemenea unui
scenariu de film.
„La prima vedere s-ar putea crede c\ Jurnalul e consacrat precump\nitor slujbei pe
l`ng\ Regina Maria, deoarece Irina Procopiu i-a fost al\turi p`n\ c`nd aceasta a
`nchis ochii (`n iulie 1938). Educat\ `n cultul discre]iei, al m\surii [i al exterioriz\rii
cump\nite a sentimentelor, doamna de
onoare las\ `ns\ arareori s\ r\zbat\ informa]ii din sfera Palatului, altele dec`t cele
pozitive, optimiste, pline de gra]ie.” (Georgeta Filitti)
IRINA PROCOPIU (1873-1954) a fost
doamn\ de onoare a Reginei Maria. A fost
apropiat\ de personalit\]i culturale, protej`nd anumi]i arti[ti, [i le-a avut ca prietene pe Cella Delavrancea sau Veturia Goga.
La sf`r[itul secolului al XIX-lea, doi ilu[tri
boieri moldoveni, Dimitrie [i Nicolae Ghica-Com\ne[ti, tat\ [i fiu, hot\r\sc s\ plece
`n Africa `ntr-o expedi]ie de v`n\toare, dar
[i `n interes [tiin]ific. Expedi]ia a durat
aproape [ase luni, cei doi pornind din Berbera la 22 octombrie 1895 cu o caravan\
format\ din 59 de oameni, 72 de c\mile,
patru cai, doi cat`ri abisinieni [i 15 oi.
~ntreaga c\l\torie a fost pl\nuit\ [i
finan]at\ de cei doi boieri, care `n prealabil
au petrecut o perioad\ la Londra, unde au
luat lec]ii de botanic\, zoologie [i cartografie.
Odat\ ajun[i la destina]ie, ei inventariaz\
fauna [i flora, fac observa]ii meteorologice
[i cartografiaz\ terenul, iar la `ntoarcere
prezint\ rezultatele expedi]iei la importante societ\]i [tiin]ifice din Europa, `ntre care
[i Societatea Regal\ Britanic\ de Geografie.
O hart\ [i mai multe fotografii apar]in`nd
autorilor ilustreaz\ textul, care s-a bucurat
de o larg\ apreciere `n epoc\, at`t pe teritoriul românesc, c`t [i `n str\in\tate.
C`teva noti]e etnografice asupra somalilor
• Primii rinoceri `mpu[ca]i de mine • Savanele cele mari numite „Ban” sau „Marar”
• O v`n\toare de elefan]i • O panter\ „Orgob” m`nc\toare de oameni • Observa]ii
politice [i istorice asupra somalilor `n contact cu alte popoare
DIMITRIE GHICA-COM|NE{TI (18391923), boier moldovean descins dintr-o familie ilustr\ – unul dintre str\mo[ii s\i este Grigore Ghica, domn al Moldovei `n
dou\ r`nduri –, politician la r`ndul lui,
doctor `n drept, pasionat de [tiin]\.
eBook
Bine-cunoscuta autobiografie a lui Nicolae
Iorga apare acum integral, dup\ ce, `n anii
’70 [i ulterior, au circulat mai multe edi]ii
cenzurate ale textului. Iorga `[i `ncepe relatarea cu perioada copil\riei [i se opre[te `n
1933, acoperind anii de [coal\, de studen]ie
[i, mai t`rziu, de studiu `n str\in\tate (`n
Fran]a, Germania, Italia), angrenarea treptat\ `n politic\, epoca S\m\n\torului, perioada Primului R\zboi Mondial, ce culmineaz\ cu Marea Unire, degradarea progresiv\ a climatului politic [i social postbelic [i,
`n sf`r[it, anii `n care a fost prim-ministru.
Pe l`ng\ descrierea evenimentelor politice,
c\rora le este dedicat cel mai amplu spa]iu,
Iorga face [i o trecere `n revist\ a activit\]ii
sale [tiin]ifice [i numeroase referiri la personalit\]i ale lumii culturale.
Primii ani de [coal\ • Idei [i lecturi • Multe
drumuri str\ine • Osteneli de istoric • Ad\postul din V\lenii de Munte • Catastrofa
r\zboiului • Vremuri politice tulburi • Supt
dictatura mascat\ a lui Ion I. Br\tianu
NICOLAE IORGA (1871-1940), istoric [i
om politic, fost pre[edinte al Senatului [i al
Camerei Deputa]ilor [i prim-ministru. A avut
o bogat\ activitate [tiin]ific\, cel mai cunoscut dintre cele peste 1.000 de titluri publicate fiind Istoria României (10 vol.). A fost profesor la universit\]ile din Bucure[ti [i Paris [i
a fondat Institutul de Studii Sud-Est-Europene. Oponent al G\rzii de Fier, a fost implicat
`ntr-o disput\ cu liderul acesteia, Corneliu
Zelea Codreanu, fiind `n cele din urm\ asasinat de membri ai mi[c\rii legionare.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
5
n OPERE uuu
n FICTION
Colec]ie coordonat\
de Daniel Cristea-Enache
Emil Brumaru
Opere V
Crepusculul civil de diminea]\
Edi]ie cartonat\
Cu desene ale autorului
Prefa]\ de Lumini]a Corneanu
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN vol. I-V: 978-973-46-1246-8
ISBN print: 978-973-46-5667-7,
130x200 mm, 640 p.
ISBN ePub: 978-973-46-5808-4
ISBN PDF: 978-973-46-5809-1
eBook
„Volumul e o sum\ a poeziei brumariene de
toate felurile [i `nt`lnim tonuri diferite din
cele `ncercate de poet de-a lungul timpului.
Una peste alta `ns\, Crepusculul civil de diminea]\ e opera aceluia[i `ndr\gostit de lume
[i de via]\, dar mai ales de femeie, pe care-l
[tim din volumele anterioare. E clar c\ sentimentul sf`r[itului nu-l poate face pe poetul
Emil Brumaru nici grav, nici depresiv. E o
adev\rat\ fervoare de a tr\i `n aceste versuri,
c\ci aici, cum am v\zut, [i `ngerii tr\iesc
printre ciuperci [i libelule, se desfat\ `n
a[ternuturi moi [i `mbietoare, [tiu tainele
amorului [i se dedau la tot felul de n\zb`tii,
de obicei erotice. Cititorul `ndr\gostit de
Brumaru va g\si toate sonorit\]ile lui [i toate temele. Va g\si sonetul, poezia cu vers
scurt, ritm iambic [i rim\ `mperecheat\, va
g\si cuvintele tari [i imaginile diafane. E pur
[i simplu Brumaru, pour les enfants et pour
les raffinés.” (Lumini]a Corneanu)
EMIL BRUMARU este unul dintre cei mai
importan]i poe]i români contemporani. La
Editura Polirom a mai publicat: Cer[etorul
de cafea. Scrisori c\tre Lucian Raicu (2004),
Basmul Prin]esei Repede-Repede (`n colab.
cu Veronica D. Niculescu, 2009), Opere I.
Julien Ospitalierul (2009), Opere II. Submarinul erotic (2009), Opere III. Cer[etorul
de cafea (2012; 2014, colec]ia „Eseuri &
confesiuni”), Opere IV. Dumnezeu se uit\ la
noi cu binoclul (2014) [i Cad castane din
castani. Amintiri de ieri [i azi (`n colab. cu
Veronica D. Niculescu, 2014).
LTD
uuu
Doina Jela
Filip Florian
Villa Margareta
Degete mici
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5765-0,
130x200 mm, 536 p.
eBook
C`nd Doina Jela se hot\r\[te s\ scrie un
„jurnal de l\sare la vatr\”, `n haosul [i agita]ia din redac]ia editurii unde lucreaz\ `[i
face apari]ia Rafael, o veche cuno[tin]\ a ei,
[i `i las\ un manuscris misterios `n vederea
public\rii. Din acest moment, pe m\sur\
ce `l cite[te pentru a-i face un referat, paginile din jurnalul ei se `mpletesc cu cele din
manuscrisul lui Relu-Rafaelu, iar ceea ce
era ini]ial o obliga]ie, personal\ [i de serviciu
deopotriv\, devine o veritabil\ provocare
pe m\sur\ ce descoper\ c\ personajele s`nt
reale [i, mai mult, c\ le cunoa[te. Vlad
Cernescu, Leti]ia, Ioana, Valeria [i Rafael
s`nt adu[i laolalt\ de reparti]ia ca profesori
la o [coal\ dintr-o comun\ dobrogean\, nu
cu mult timp `nainte de revolu]ie. Pove[tile lor se `ntretaie, leg\turi neb\nuite ies la
iveal\, iar micile istorii personale se prelungesc p`n\ `n prezent [i compun istoria
mare a ultimului sfert de veac, av`nd `n
centru Villa Margareta, un loc al pasiunii
`nfl\c\rate, dar [i al marilor dezam\giri. ~n
romanul Doinei Jela fic]iunea [i realitatea
se contopesc `ntr-o poveste emo]ionant\ [i
tulbur\toare.
DOINA JELA, prozatoare, publicist\, eseist\,
traduc\toare. Dintre volumele publicate
men]ion\m: Cazul Nichita Dumitru (1995,
Premiul de onoare din partea Asocia]iei Interna]ionale a Scriitorilor [i Oamenilor de
Art\ Români, Washington, 1996), Aceast\
dragoste care ne leag\ (1998), Drumul Damascului (1999, 2002) [i Lexiconul negru,
unelte ale represiunii comuniste (2001).
La Editura Polirom a mai publicat Telejurnalul de noapte (1997).
Edi]ia a V-a
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5768-1,
130x200 mm, 232 p.
ISBN ePub: 978-973-46-2104-0
ISBN PDF: 978-973-46-2985-5
eBook
~ntr-un or\[el din România este descoperit\ o
groap\ comun\ l`ng\ ruinele unui castru roman. S`nt oare mor]ii `ngropa]i aici victimele
unei epidemii medievale sau, poate, ale unui
pluton de execu]ie comunist? {i de ce dispar
`n fiecare noapte din groap\ oase ale degetelor
mici? Petru[, un t`n\r arheolog, se hot\r\[te s\
`nceap\ o investiga]ie pe cont propriu. ~ntre
timp, un c\lug\r din mun]ii din apropiere d\
piept cu istoria atunci c`nd devine duhovnicul
unui partizan care [i-a pus `n cap s\ r\stoarne
guvernul cu o grenad\ artizanal\ [i un tren deraiat. Ca s\ nu mai vorbim de echipa de antropologi argentinieni care ajung `n ora[ `ntr-un
iure[ de muzic\ rock, blugi jerpeli]i [i tequila.
Cartea lui Florian combin\ `n 200 de pagini
remarcabile elemente de istorie real\, un pelerinaj religios, o anchet\ penal\, o re]et\ de porumbel fript [i o poveste de dragoste.
„~n romanul s\u, Florian pune laolalt\ mai
multe fire narative, pove[ti de r\zboi, moarte,
alienare [i politic\, dar [i miracole bizare, totul
`ntr-o proz\ magnific\.” (Publishers Weekly)
FILIP FLORIAN, autor ale c\rui c\r]i se bucur\ de succes at`t `n ]ar\, c`t [i `n str\in\tate, fiind traduse `n 12 limbi. Degete mici a
fost recompensat cu Premiul pentru debut al
României literare, Premiul de excelen]\ pentru debut `n literatur\ al Uniunii Na]ionale a
Patronatului Român [i Premiul Uniunii Scriitorilor pentru cel mai bun debut `n proz\. La
Editura Polirom a mai publicat: B\iu]eii (`mpreun\ cu Matei Florian, 2006, 2007, 2010,
2012), Zilele regelui (2008, 2012, 2013) [i
Toate bufni]ele (2012, 2015).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
n
FICTION LTD
EGO. PROZ| uuu
Colec]ie coordonat\
de Lucian Dan Teodorovici
uuu
n
Nora Iuga
Vartan Arachelian
Leb\da cu dou\ intr\ri
La cap\tul nop]ii
Prefa]\ de Alexandru Matei
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5826-8,
130x200 mm
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5766-7,
130x200 mm, 256 p.
ISBN ePub: 978-973-46-5812-1
ISBN PDF: 978-973-46-5813-8
Marin M\laicu-Hondrari
R\zboiul Mondial al Fum\torilor
eBook
Nora Iuga ne ofer\ jurnalul `nc\rcat de poezie [i
emo]ie al unei femei care demonstreaz\ c\ dragostea [i erotismul nu s`nt [i nici nu trebuie
condi]ionate de v`rst\ sau de vreun obstacol pus
`n cale de via]\.
„Cu siguran]\ c\ p`n\ la Nora Iuga nimeni nu a
avut (cel pu]in `n context romanesc) curajul de
a vorbi cu at`ta franche]e despre spasmele erotice ale v`rstei septuagenare, de a scormoni cu
at`ta cruzime `n profunzimea ]esutului feminin
atins de stigmatele timpului, dar care nu [i-a
pierdut capacitatea s\ frisoneze erotic. Iar
Leb\da cu dou\ intr\ri reprezint\, `ntr-o literatur\ unde «dramele sexualit\]ii» au fost insuficient sau superficial explorate, f\r\ doar [i poate, un unicat, e o «apocalips\» a feminit\]ii crepusculare ce ne propune imaginea absolut insolit\ a unei `ndr\gostite de [aptezeci de ani, care
`[i scruteaz\ cu luciditate ad`ncimile viscerale
unde continu\ s\ pulseze mecanismul dorin]ei.”
(Octavian Soviany)
„La Nora Iuga totul pare s\-[i g\seasc\ locul `n
nelocul lui, f\r\ s\ ne duc\ cu g`ndul la o écriture automatique suprarealist\, `n sensul clasic
al cuv`ntului. De aceea, Nora Iuga se prezint\
aici, `n Germania, ca o mare scriitoare european\.” (Frankfurter Rundschau)
NORA IUGA, poet\, prozatoare [i traduc\toare,
membr\ a Uniunii Scriitorilor din România. ~n
2007 a primit Premiul Friedrich-Gundolf, oferit
de Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, o recompens\ care se acord\ tuturor celor
care contribuie la r\sp`ndirea culturii germane `n
lume. De aceea[i autoare, la Editura Polirom au
ap\rut: Sexagenara [i t`n\rul (2004, 2012), S\punul lui Leopold Bloom (2007), Hai s\ fur\m pepeni (2009, 2015), Harald [i luna verde (2014).
eBook
Valeriu Timi[ana este un jurnalist care s-a
s\turat de meseria sa [i dore[te s\ schimbe
macazul, `mbr\]i[`nd cariera de scriitor. Provocat de un vechi maestru al jurnalisticii interbelice, pe nume Pillat, omul de pres\ bucure[tean pleac\ spre Constan]a, ora[ul s\u
natal, `n scopul document\rii pentru un roman. Iar locul, mustind de istorie [i lume
pitoreasc\, `n ultimul deceniu comunist, pare
plin de posibilit\]i. Scriitorul aspirant `ncearc\ s\ re`nnoade leg\tura cu vechi cuno[tin]e,
merge pe firul istoriei locale, p`n\ `n timpul
exilatului Ovidiu, [i analizeaz\ ca poten]iale
personaje doi ciobani veni]i s\-[i desfac\ produsele deficitare pe litoral, un campion la
table, un oberchelner [i chiar un iluzionist.
Cu toate acestea, ceva pare s\ nu se lege... La
cap\tul nop]ii este un roman reu[it despre
`ncercarea nereu[it\ de a scrie un roman, o
poveste `nc\rcat\ de umor [i ironie fin\.
VARTAN ARACHELIAN este jurnalist [i
scriitor, realizator de programe pentru radio
[i televiziune, autor de anchete [i reportaje,
bine-cunoscut prin emisiunile de la TVR `nc\
de dinainte de 1990. Dintre c\r]ile publicate
men]ion\m: Toamna p\timirii noastre (1980,
2006), Duminica dup\ Infern (1983, 2006),
Edi]ie special\ (1990), M\rturisiri. Corneliu
Coposu `n dialog cu Vartan Arachelian
(1992, 1996, 2014), Fa]\ `n fa]\ cu Petre Roman (1996), ~n fa]a dumneavoastr\. Revolu]ia [i personajele sale (1998), Noaptea bastarzilor (2000, 2003), Siruni – Odiseea unui
proscris (2012), Numele [i Umbra (2012), Istoria [i fantomele sale. „Chestiunea armean\”
`n arhivele diplomatice române[ti (2014). La
Editura Polirom a mai publicat Tranzi]ia.
Primii 25 de ani (`n colab. cu Alina MungiuPippidi, 2014).
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-4489-6,
130x200 mm, 200 p.
ISBN ePub: 978-973-46-5800-8
ISBN PDF: 978-973-46-5801-5
eBook
Constantin, „orfan cu p\rin]i”, cum se prezint\ singur, renun]\ la via]a lui confortabil\ din România [i pleac\ s\ tr\iasc\ `n Camarile, un soi de Cuba a fum\torilor, unde
ace[tia – mai ales cei persecuta]i `n ]\rile lor
de ba[tin\ – primesc azil politic. De aici `[i
rememoreaz\ via]a, de-a lungul c\reia marca ]ig\rilor fumate se tot schimb\ odat\ cu
femeile pe care le iube[te. Dar ironia sor]ii
face ca el s\ se `ndr\gosteasc\ nebune[te de
o nefum\toare...
Nu e un roman de dragoste.
Nu e despre „orfanii cu p\rin]i”.
Nu e istoria unei prietenii.
Nu e despre Loja Mondial\ a Fum\torilor.
Nu e o distopie politic\.
Nu e despre escapade tabagice.
Este toate acestea la un loc.
O poveste pentru fiecare dintre noi:
YOU’LL NEVER SMOKE ALONE
MARIN M|LAICU-HONDRARI s-a n\scut
la 29 ianuarie 1971, `n S`ngeorz-B\i. A publicat Zborul femeii pe deasupra b\rbatului (2004; Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj), Cartea tuturor inten]iilor
(2006, 2008), Apropierea (2010, 2014,
tradus `n polonez\ [i `n spaniol\), La dou\
zile distan]\ (2011; premiul revistelor Poesis Interna]ional [i Transilvania) [i Lunetistul (2013). A scris `n colaborare cu regizorul Tudor Giurgiu scenariul dup\ romanul
Apropierea.
De aceea[i autoare:
Harald [i luna verde
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
7
n BIBLIOTECA POLIROM. SERIA
DE AUTOR “SALMAN RUSHDIE” uuu
Colec]ie coordonat\
de Bogdan-Alexandru St\nescu
Doi ani, opt luni [i dou\zeci
[i opt de nop]i
Traducere din limba englez\ [i note
de Dana Cr\ciun
Edi]ie cartonat\
ISBN: 978-973-46-5723-0, 130x200 mm, 320 p.
~ntr-o diminea]\, gr\dinarul newyorkez Geronimo descoper\ uluit c\ nu mai poate atinge
p\m`ntul, c\ a `nceput s\ leviteze. Jimmy
Kapoor, un t`n\r contabil ce-[i dore[te s\ devin\ autor de romane grafice, e vizitat `n miez
de noapte de figura fantastic\ a unui supererou
imaginat chiar de el. T`n\ra monden\ Teresa
Saca dob`nde[te puterea de a lansa fulgere ucig\toare [i o folose[te din plin. Toate acestea se
`nt`mpl\ dup\ o furtun\ devastatoare, care m\tur\ Coasta de Est a Americii [i deschide por]ile
ce leag\ lumea oamenilor de cea a basmelor, de
T\r`mul Fermecat. Astfel se prefigureaz\ un nemaiv\zut R\zboi al Lumilor, o lupt\ `ntre jinnii
`ntuneca]i din lumea de sus [i fiin]ele umane,
aparent neputincioase, de pe p\m`nt.
„Rushdie este {eherezada noastr\. Cartea
aceasta e o fantezie, un basm str\lucitor.”
(Ursula K. Le Guin)
SALMAN RUSHDIE s-a n\scut la Bombay (azi
Mumbai) `n 1947. A debutat `n literatur\ `n
1975, cu Grimus, dar romanul care l-a impus
definitiv a fost Copiii din miez de noapte (1981),
distins cu Booker Prize `n 1981 [i The Booker
of Bookers `n 1993. Au urmat volumele Ru[inea (1983), Versetele satanice (1988), pentru
care a fost condamnat la moarte de ayatollahul
Khomeini `n 1989, Harun [i Marea de Pove[ti
(1990), Ultimul suspin al Maurului (1995),
P\m`ntul de sub t\lpile ei (1999), Furie
(2001), Shalimar clovnul (2005), Seduc\toarea
din Floren]a (2008), Luka [i Focul Vie]ii (2010).
~n 2012 a publicat Joseph Anton. Memorii, un
volum de amintiri `n care dezv\luie cu o sinceritate t\ioas\ evenimentele din perioada cea
mai grea a vie]ii sale, c`nd, `n urma condamn\rii la moarte de c\tre ayatollahul Khomeini
printr-un edict religios, a fost silit s\ se ascund\
13 ani sub un nume fals.
n BIBLIOTECA POLIROM. SERIA
DE AUTOR “ORHAN PAMUK” uuu
n BIBLIOTECA POLIROM. SERIA DE
AUTOR “ERNEST HEMINGWAY” uuu
O ciud\]enie a min]ii mele
Insulele lui Thomas Hudson
Traducere din limba turc\
de Lumini]a Munteanu
ISBN: 978-973-46-5879-4,
130x200 mm
Traducere din limba englez\ de Ona Frantz
ISBN: 978-973-46-3095-0,
130x200 mm
Premiul Nobel pentru Literatur\ 2006
~nc\ din copil\ria petrecut\ `ntr-un s\tuc
s\rac din Anatolia, Mevlut Karata[ s-a g`ndit
`n nenum\rate seri la via]a minunat\ ce-l
a[teapt\. Cu [coala n-a prea mers cum ar fi
vrut, a[a c\ la doisprezece ani pleac\ la Istanbul, „centrul universului”, iar vederea acestui
loc minunat, a ora[ului vechi, dar [i a celui
nou, ce se construie[te sub ochii lui, `l farmec\ din prima clip\. Dorindu-[i succesul
ne`nt`rziat, Mevlut o ia pe urmele p\rintelui
s\u [i vinde brag\ pe str\zile ora[ului. Dar norocul `l ocole[te. ~n vreme ce al]ii din jurul lui
fac avere, t`n\rul `[i pierde trei ani scriind scrisori unei fete pe care-a v\zut-o doar o dat\, ca
apoi s\ se c\s\toreasc\, f\r\ s\ [tie limpede
cum, cu sora ei. {i, de[i `[i iube[te so]ia [i
familia, se `mpotmole[te la mijlocul vie]ii
`ntr-un [ir de slujbe care-i `ntunec\ viitorul.
Cu toate acestea, `n fiecare sear\, f\r\ gre[,
Mevlut hoin\re[te pe str\zile Istanbulului,
v`nz`nd brag\ [i minun`ndu-se de „ciud\]enia” care `i r\sare `n minte de c`te ori prive[te
`n jur, p`n\ c`nd soarta `l face s\ `n]eleag\, `n
sf`r[it, adev\ratul sens al existen]ei lui.
Insulele lui Thomas Hudson este marele
roman (postum) al m\rii, din care s-a desprins, c`[tig`ndu-[i independen]a [i nemurirea, dar l\s`nd teribile ecouri `n corpul
romanului, povestirea B\tr`nul [i marea.
Thomas Hudson `nsu[i este un personaj de
sub contururile c\ruia transpare Hemingway, un nou alter ego – ca mul]i al]ii din
proza lui, `ns\ diferit de ceilal]i. Pentru c\
pictorul destoinic care ajunge v`n\tor de
nazi[ti prin insulele coraliere de la marginea paradisului s\u pierdut are cea mai
grea misiune dintre toate alter egourile lui
Hemingway: s\ afle despre iubire [i `n]elegere dup\ ce din via]a lui a disp\rut tot ce
iubea – f\r\ ca el s\ fi `n]eles cum. Cititorii
prozei antume a lui Hemingway vor avea
parte de bucuria unei lecturi familiare prin
for]a [i culoarea frazei [i `n acela[i timp de
surpriza de-a reg\si perfect coagulate cioburi de realitate istoric\, fr`nturi din via]a
personal\ a scriitorului [i un `ntreg curent
subteran de personaje anterioare pe care se
sprijin\ substan]a acestui roman, cu nimic
diferit de Gulfstreamul din care cre[te carnea insulelor lui Thomas Hudson.
ORHAN PAMUK s-a n\scut `n 1952, la Istanbul, [i a crescut `ntr-o familie numeroas\,
asem\n\toare acelora pe care le descrie `n romanele Cartea neagr\ [i Cevdet Bey [i fiii s\i,
`ntr-un cartier `nst\rit din Ni[anta[ı. La
dou\zeci [i trei de ani, se hot\r\[te s\ devin\
romancier; se retrage `n apartament [i `ncepe
s\ scrie. Cu excep]ia unei perioade de trei ani
petrecute la New York, el a locuit numai la Istanbul. Scrie romane de 30 de ani [i nu a avut
niciodat\ alt\ meserie. C\r]ile i-au fost traduse
`n peste 50 de limbi, iar unul dintre cele mai
apreciate romane ale sale, M\ numesc Ro[u, a
c`[tigat `n anul 2003 IMPAC Dublin Literary
Award. ~n 2006, Orhan Pamuk a primit Premiul Nobel pentru Literatur\.
ERNEST HEMINGWAY (1899-1961) este
unul dintre marii prozatori americani ai secolului XX [i un clasic al literaturii universale, distins `n 1954 cu Premiul Nobel
pentru Literatur\. ~n seria de autor „Ernest
Hemingway” a Editurii Polirom au mai
ap\rut: B\tr`nul [i marea, Z\pezile de pe
Kilimanjaro [i alte povestiri, Fiesta, Noaptea
dinaintea b\t\liei [i alte povestiri, Pentru
cine bat clopotele, S\rb\toarea continu\,
Adio, arme, Gr\dina Raiului, A avea [i a nu
avea, Moarte dup\-amiaza, Dealurile verzi
ale Africii [i Puhoaiele prim\verii.
~n aceea[i serie:
Casa t\cerii
~n aceea[i serie:
Fiesta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
n BIBLIOTECA POLIROM. SERIA
DE AUTOR “JOSE SARAMAGO” uuu
n BIBLIOTECA POLIROM. SERIA
DE AUTOR “MIKA WALTARI” uuu
Ridicat de la p\m`nt
Mika Waltari
Traducere din limba portughez\ de Simina
Popa
ISBN: 978-973-46-3953-3, 130x200 mm
Romanul
Mihail Lermontov
Traducere din limba finlandez\
[i note de Andreea Ni]\ [i Szász Pólika
ISBN: 978-973-46-5722-3,
130x200 mm
Un erou al zilelor noastre
Publicat pentru prima dat\ `n 1980, Ridicat de la p\m`nt urm\re[te destinul mai
multor genera]ii ale familiei Mau-Tempo
(Vreme-Rea), ]\rani s\raci, f\r\ p\m`nt,
cum fuseser\ [i bunicii lui Saramago – cartea este, de altfel, una dintre cele profund
personale ale celebrului scriitor. Desf\[urat
`n Alentejo, o provincie din sudul Portugaliei, romanul schi]eaz\ via]a grea dus\ de
]\rani pe fundalul mai multor evenimente
sau fenomene politice – trecerea Portugaliei la statutul de Republic\, dou\ r\zboaie
mondiale, un atentat la via]a dictatorului
Salazar –, care `ns\ nu au nici un efect benefic asupra p\turii de jos. Realitatea sumbr\ `n care tr\iesc ace[ti oameni asupri]i de
mo[ieri ajunge s\ cunoasc\ schimbarea abia
odat\ cu insinuarea comunismului [i a marilor lui promisiuni, niciodat\ `mplinite.
Dincolo de tema p\m`ntului [i a conflictelor generate de ve[nicele nedrept\]i sociale
ori de comentariile politice, interpret\ri ce
confer\ pove[tii o dimensiune actual\, cuceritoare `n lectura romanului s`nt mai ales
umorul lui Saramago [i stilul s\u bine-cunoscut.
JOSÉ SARAMAGO (1922-2010) a avut un
destin literar uluitor, pentru care st\ m\rturie decernarea unor prestigioase distinc]ii,
culmin`nd cu Premiul Nobel pentru Literatur\ (1998). La Editura Polirom au ap\rut:
Manual de pictur\ [i caligrafie, Memorialul
m`n\stirii, Anul mor]ii lui Ricardo Reis, Istoria asediului Lisabonei, Evanghelia dup\
Isus Cristos, Pluta de piatr\, Eseu despre
orbire, Toate numele, Pe[tera, Omul duplicat, Eseu despre luciditate, Intermiten]ele
mor]ii, C\l\toria elefantului, Lucarna,
F\r`me de memorii, C\l\torie prin Portugalia, Halebarde, halebarde [i Cain.
Publicat `n anul 1964, Romanul este cel din
urm\ volum din seria marilor opere istorice
ale lui Mika Waltari, `ncheind trilogia din care mai fac parte Egipteanul (1945) [i Etruscul
(1955). Cartea zugr\ve[te destinul lui Minutus Lausus Manilianus, fiul lui Marcus Mezentius din Secretul `mp\r\]iei. Ajuns la v`rsta
maturit\]ii, Minutus `[i scrie memoriile pentru a-i fi de folos fiului s\u, reconstituind astfel universul Romei antice din perioada `mp\ra]ilor Claudius [i Nero. Minutus `[i `ncepe
c\l\toria la v`rsta de cincisprezece ani [i
str\bate Imperiul Roman plec`nd din ora[ul
natal, Antiohia, p`n\ `n Roma, Britania, Corint
[i Ierusalim, trec`nd prin numeroase aventuri.
Alearg\ dup\ faim\, avere, rela]ii [i statut social, `ns\ ajunge s\ pl\teasc\ un pre] foarte
mare pentru l\comia lui. Pe l`ng\ personajele
faimoase din istoria Romei, povestea aduce `n
prim-plan [i `nceputurile cre[tinismului, urm\rind soarta apostolilor Petru [i Pavel, dar [i
persecu]iile `mpotriva adep]ilor noii „supersti]ii”.
Fiu de pastor luteran, n\scut `n anul 1908,
absolvent al Universit\]ii din Helsinki `n
1929, MIKA WALTARI se bucur\ de un imens
succes la apari]ia primului s\u roman, Marea
iluzie, `n 1928. Romanul Femeia [i str\inul,
publicat `n 1937, este tradus `n 16 limbi. Notorietatea interna]ional\ i-o aduce `ns\ Egipteanul (1945), tradus `n peste 30 de ]\ri, care-l
propulseaz\ printre cei mai citi]i autori. ~n
1955 apare Etruscul, un incitant roman de
aventuri [i totodat\ o adev\rat\ enciclopedie
roman]at\ a civiliza]iei mediteraneene din secolul al V-lea `.Hr. ~n 1957 devine membru al
Academiei Finlandeze, iar `n 1970 prime[te
titlul de Doctor Honoris Causa al Universit\]ii
din Turku, Finlanda. Mika Waltari a murit `n
1979, la Helsinki.
n BIBLIOTECA POLIROM.
ESEN}IAL uuu
Colec]ie coordonat\
de Bogdan-Alexandru St\nescu
Traducere din limba rus\ de Leonte Ivanov
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ eBook
ISBN print: 978-973-46-5816-9,
130x200 mm
Un erou al zilelor noastre, primul roman
psihologic din literatura rus\ [i singurul pe
care Lermontov l-a terminat, urm\re[te tribula]iile lui Grigori Peciorin, un ofi]er de
gard\ dintr-un regiment `ncartiruit `n Caucaz. Erou byronian prin excelen]\, Peciorin,
de[i `nzestrat cu o minte p\trunz\toare, o
sensibilitate ie[it\ din comun [i un farmec
ce l-ar putea duce departe, `[i irose[te talentele cu nechibzuin]\, arunc`ndu-se `n cele
mai nebune[ti [i mai primejdioase aventuri,
din care nu lipsesc femeile, rivalii, briganzii,
contrabandi[tii sau duelurile. Plictisit de via]\, orbit de vanitate, m\cinat de o pustietate a sufletului pe care nimic nu pare s\ fie `n
stare s-o umple, Peciorin alunec\ `ntr-un soi
de fatalism, d`ndu-[i seama c\ setea sa nedomolit\ de noi experien]e [i pl\ceri duce
nu numai la distrugerea celor apropia]i, ci [i
la propriul declin.
MIHAIL LERMONTOV (1814-1841) [i-a
pus amprenta asupra literaturii ruse moderne nu doar prin intermediul operei poetice,
ci [i al celei `n proz\, fiind considerat fondatorul romanului psihologic rus. De[i a avut
o carier\ literar\ extrem de scurt\, fiind ucis
`ntr-un duel la doar dou\zeci [i [ase de ani,
a scris numeroase poeme de mare `ntindere –
Cerchezii (1828), Corsarul (1828), ~ngerul
mor]ii (1831), Borodin (1837), Demonul
(1838), M]`ri (1839) – [i a publicat mai multe volume de poezii, piese de teatru – Bal
mascat (1835), Un om ciudat (1831) –, nuvele [i c`teva romane.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
9
n
BIBLIOTECA POLIROM. ESEN}IAL
uuu
Anna de Noailles
Paul Bowles
Ida Simons
O nou\ speran]\
Ceai `n Sahara
O fecioar\ nes\buit\
Traducere din limba francez\
de Ana Antonescu
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5819-0,
130x200 mm
Traducere din limba englez\
[i note de Alex. Leo {erban
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5824-4,
130x200 mm
Traducere din limba neerlandez\ [i note
de Gheorghe Nicolaescu
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ eBook
ISBN print: 978-973-46-5817-6,
130x200 mm
eBook
O nou\ speran]\ este povestea fascinant\ a
unei tinere aristocrate pariziene de la `nceputul secolului XX, a c\rei via]\ pare guvernat\ `n `ntregime de dorin]a de a fi iubit\. Avatar al Emmei Bovary, Sabine de
Fontenay viseaz\ cu ochii deschi[i, caut\
necontenit iubirea, se las\ purtat\ de pasiune, oric`t de distrug\toare s-ar dovedi
ea, `mp\rt\[indu-ne elanurile [i deziluziile
sale. Roman sentimental scris cu fine]e [i
sensibilitate, av`nd `n centrul s\u contradic]iile condi]iei femeii, O nou\ speran]\
schi]eaz\ o fresc\ admirabil\ a societ\]ii
pariziene de la `nceputul secolului XX, pe
care Proust – apropiat al Annei de Noailles,
care a fost de altfel modelul pentru personajul contesei Gaspard de Reveillon din
romanul Jean Santeuil – o va descrie ceva
mai t`rziu.
ANNA DE NOAILLES (n\scut\ Br`ncoveanu; 1867-1933), scriitoare [i poet\ francez\
de origine român\ [i vedet\ a saloanelor
mondene pariziene de la `nceputul secolului XX, a devenit cunoscut\ odat\ cu apari]ia volumului antologic Le Cœur innombrable (1901). A publicat mai multe volume de poezii – L’Ombre des jours (1902),
Les Éblouissements (1907), Poème de
l’amour (1924), L’Honneur de souffrir
(1927) –, romanul Le Visage émerveillé
(1904) [i volume de coresponden]\. Numit\ de Marcel Proust „un geniu novator [i
violent”, a devenit membr\ a prestigioasei
Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises din Belgia [i a exclusivistei
Academii franceze, care i-a acordat marele
premiu pentru literatur\.
eBook
Romanul Ceai `n Sahara a fost ecranizat `n
anul 1990, cu Debra Winger, John Malkovich [i Campbell Scott `n rolurile principale, `n regia lui Bernardo Bertolucci.
Port [i Kit Moresby, doi so]i americani foarte sofistica]i, `[i dau seama c\ le vine din ce
`n ce mai greu s\ convie]uiasc\. ~n `ncercarea de a dep\[i acest impas, pornesc `mpreun\ cu prietenul lor Tunner `ntr-o c\l\torie care-i va purta prin ora[ele [i de[erturile din nordul Africii de dup\ al Doilea
R\zboi Mondial. De[i nu [tiu foarte bine
`ncotro se `ndreapt\, s`nt hot\r`]i s\ descopere secretele continentului [i s\ tr\iasc\ o
via]\ eliberat\ de conven]iile civiliza]iei [i
de barierele morale. Un roman clasic al secolului XX, `n care Paul Bowles examineaz\
`n chip magistral felul cum americanii descoper\ o alt\ cultur\ [i efectele devastatoare
pe care pericolele [i pustietatea ne`ndur\toare din de[ert le au asupra personajelor.
N\scut la New York `n 1910, PAUL BOWLES
a fost idolul genera]iei Beat, unul dintre cei
mai remarcabili scriitori ai secolului XX. A
studiat muzica cu Aaron Copland, dup\ care s-a mutat la Paris, a c\l\torit `n Africa,
apoi a tr\it p`n\ la moarte, timp de 55 de
ani, `n Tanger, Maroc. A scris romane
(Ceai `n Sahara, 1949; Let It All Come
Down, 1952; Up Above the World, 1955;
The Spider’s House, 1992), volume de
poezii, proz\ scurt\ [i c\r]i de c\l\torii. A
murit `n 1999.
Bogat `n elemente autobiografice, romanul O
fecioar\ nes\buit\ evoc\ scene din via]a unei
familii de evrei ce se perind\ prin Haga, Anvers [i Berlin `n perioada interbelic\. Eul povestitor este Gittel, o fat\ de doisprezece ani,
a c\rei pasiune pentru muzic\ o apropie de
oameni, dar `i ofer\ [i refugiu atunci c`nd lumea din jur devine amenin]\toare. Conflictele dintre p\rin]ii ei s`nt frecvente [i, dup\ fiecare ceart\ mai serioas\, mama `[i ia fiica [i se
mut\ pentru c`teva s\pt\m`ni la rudele din
Anvers. Aici, Gittel e invitat\ de un fost prieten al tat\lui ei, bancherul Mardell, s\ c`nte la
pianul Steinway pentru Lucie, fiica lui de dou\zeci [i nou\ de ani. ~ntre cele dou\ tinere
pare s\ se lege o prietenie str`ns\, `ns\ la un
moment dat Gittel `[i vede `n[elat\ `ncrederea
`n cel mai crud mod cu putin]\. Scris cu verv\
ironic\ [i umor, romanul Idei Simons este povestea unei adolescente aflate `n c\utarea unui
loc sigur `n vremuri nesigure [i `ntr-o lume
haotic\.
IDA SIMONS (1911-1960) a debutat ca pianist\ la nou\sprezece ani. Dup\ ce a f\cut studii la Londra [i la Paris, a concertat cu orchestre
renumite `n `ntreaga Europ\. Cariera i-a fost
`ntrerupt\ de vicisitudinile celui de-al Doilea
R\zboi Mondial. A fost `n mai multe lag\re de
concentrare (Barneveld, Westerbork, Theresienstadt), c\rora le-a supravie]uit, `ns\ suferin]ele `ndurate i-au [ubrezit s\n\tatea, a[a c\
a renun]at la cariera muzical\. Descoperindu-[i
voca]ia literar\ relativ t`rziu, a publicat pu]in:
un volum de poezii `n 1946, o culegere de
nuvele `n 1956 [i romanul O fecioar\ nes\buit\ `n 1959, cu doar un an `nainte de
moarte. Postum, `n 1961, a ap\rut romanul
neterminat Ca apa `n de[ert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
n BIBLIOTECA POLIROM.
ESEN}IAL uuu
n
Patrick Modiano
Harper Lee
Elif Shafak
Ca s\ nu te pierzi prin cartier
Du-te [i pune un str\jer
Ucenicul arhitectului
Traducere din limba francez\
de M\d\lina Vatcu
ISBN: 978-973-46-5878-7,
130x200 mm
Traducere din limba englez\
[i note de Ariadna Ponta
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5724-7,
130x200 mm, 304 p.
Traducere din limba englez\
[i note de Ada Tanas\
ISBN: 978-973-46-5721-6,
130x200 mm, 520 p.
BIBLIOTECA POLIROM. ACTUAL uuu
Colec]ie coordonat\ de Bogdan-Alexandru St\nescu
eBook
Premiul Nobel pentru Literatur\ 2014
Ca s\ nu te pierzi prin cartier este un concentrat
Modiano, un roman `n care caracterul difuz al
impresiilor, analiza psihologic\, deziluzia [i poezia se `mpletesc `ntr-o poveste-anchet\ asupra
lumii l\untrice [i memoriei. Jean Daragane este
un scriitor trecut de [aizeci de ani care tr\ie[te
`ntr-un prezent f\r\ bucurii; numai lectura din
Buffon [i contemplarea copacilor [i a florilor mai
`nseamn\ via]\ pentru el. ~ns\ pierde `nt`mpl\tor
o agend\ veche, f\r\ `nsemn\tate. Un individ
straniu o g\se[te, `l sun\ s\ i-o `napoieze [i a[a
`ncepe povestea `n care Daragane, odat\ cu nume de locuri [i numere de telefon ie[ite din uz,
`[i aminte[te cr`mpeie de o bl`nde]e dureroas\,
pe care at`t de mult se str\duise s\ le uite. Pasajele albe din copil\rie [i tinere]e se completeaz\
`ncetul cu `ncetul, detaliile se `mpletesc treptat `n
jurul unor personaje [i dau la iveal\ destine [i
oameni importan]i din via]a lui. Trezite, amintirile r\m`n evanescente [i contururile imprecise,
romanul fiind o reu[it\ a revel\rii melancolice, o
proz\ fluid\, condus\ cu m\iestrie.
PATRICK MODIANO s-a n\scut la BoulogneBillancourt, `n 1945. ~n copil\rie a fost foarte
apropiat de fratele s\u mai mic, care s-a stins din
via]\ la doar zece ani. {ocul mor]ii lui a marcat
pentru totdeauna opera viitorului scriitor. Dup\
absolvirea liceului, Patrick nu s-a `nscris la universitate, aleg`nd s\ se consacre scrisului. Succesul a venit `ndat\ dup\ prima carte ap\rut\, La
Place de l’étoile (1968), dublu premiat\. A publicat p`n\ acum peste dou\zeci de volume, romane [i culegeri de nuvele. Printre distinc]iile
importante primite se num\r\: Prix Goncourt
(1978, pentru Rue des boutiques obscures) [i
Premiul Nobel pentru Literatur\ (2014).
Cel mai a[teptat roman al momentului, Du-te
[i pune un str\jer a fost publicat `n vara
anului 2015, stabilind deja cifre de v`nz\ri
record [i fiind tradus `n peste 30 de limbi.
La dou\ decenii dup\ evenimentele din …S\
ucizi o pas\re c`nt\toare, Jean Louise Finch –
mai cunoscut\ dup\ porecla ei, Scout – se
`ntoarce `n Maycomb, Alabama, s\-[i viziteze
tat\l, acum atins de b\tr`ne]e [i de boal\. Pe
fondul luptei pentru drepturile [i libert\]ile
civile care zguduie sudul Statelor Unite, Jean
Louise descoper\ adev\ruri tulbur\toare despre familia sa, despre ora[ul `n care a copil\rit [i despre oamenii care `i s`nt dragi.
Amintirile revin `n valuri, iar valorile [i opiniile ei s`nt serios zdruncinate. Du-te [i pune
un str\jer readuce `n scen\ multe dintre personajele romanului …S\ ucizi o pas\re c`nt\toare, surprinz`nd magistral zbuciumul unei
tinere [i al unei lumi care trebuie s\ dep\[easc\ iluziile trecutului – un parcurs c\l\uzit
doar de propria con[tiin]\.
HARPER LEE s-a n\scut `n Monroeville, Alabama, `n 1926. A studiat dreptul, apoi s-a
stabilit la New York, dedic`ndu-se scrisului.
~n 1960 a publicat ...S\ ucizi o pas\re c`nt\toare, distins cu Premiul Pulitzer `n 1961 [i
ecranizat `n 1962, film care a ob]inut trei premii Oscar, trei Globuri de Aur [i Premiul
Gary Cooper la Cannes. ~n 2007 i s-a decernat Medalia Libert\]ii de c\tre pre[edintele
Statelor Unite. ~n 2014, avocata autoarei,
Tonja Carter, a descoperit manuscrisul unui
roman intitulat Du-te [i pune un str\jer.
Ucenicul arhitectului cuprinde un m\nunchi de istorii misterioase [i fascinante
ce se petrec pe fundalul exotic al Imperiului Otoman. La doisprezece ani, un b\iat
pl\p`nd din Hindustan sose[te la Istanbul
`mpreun\ cu elefantul s\u alb, un dar f\r\
seam\n din partea [ahului Humayun pentru sultanul Soliman Magnificul. Curios
din fire, Jahan reu[e[te s\ descopere cele
mai ascunse taine ale seraiului, jocurile de
putere dintre dreg\tori [i intrigile cad`nelor. Inventiv [i `ndr\zne], `nzestrat cu un
talent remarcabil pentru construc]ii, `n
scurt\ vreme b\iatul ajunge dintr-un umil
`mbl`nzitor de elefan]i ucenicul lui Mimar
Sinan, unul dintre cei mai faimo[i arhitec]i
din Imperiul Otoman, ajut`nd la ridicarea
multor moschei care `nc`nt\ [i ast\zi privirile. Romanul a fost nominalizat chiar `n
anul apari]iei la Walter Scott Historical
Novel Prize.
ELIF SHAFAK (n. 1971), una dintre marile revela]ii ale literaturii turce contemporane, a studiat rela]iile interna]ionale la
Middle East Technical University din Ankara. Are un masterat `n studii feminine [i
un doctorat `n [tiin]e politice [i a predat la
mai multe universit\]i din Turcia, Marea
Britanie [i Statele Unite. Scrise `n turc\ sau
`n englez\ [i traduse deja `n peste 40 de
]\ri, romanele sale se bucur\ de aprecierea
criticii [i de un succes de public considerabil. La Editura Polirom au ap\rut romanele: Bastarda Istanbulului (2007, 2012), Sf`ntul nebuniilor incipiente (2009), Cele patruzeci de legi ale iubirii (2011, 2014),
Lapte negru (2012, 2015), Onoare (2013)
[i Palatul Puricilor (2014).
De acela[i autor:
Iarba nop]ilor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
11
n BIBLIOTECA
POLIROM. ACTUAL uuu
Ali Eskandarian
Anchee Min
Jón Kalman Stefánsson
Anii de aur
S\m`n]a `ncol]it\
Triste]ea `ngerilor
Traducere din limba englez\ de Dan Sociu
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ eBook
ISBN print: 978-973-46-5566-3,
130x200 mm, 208 p.
Traducere din limba englez\ de Ionu] Sociu
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ eBook
ISBN print: 978-973-46-4690-6,
130x200 mm
Traducere din limba francez\
[i note de Magda R\du]\
ISBN: 978-973-46-5877-0,
130x200 mm
Anii de aur a ap\rut `n Statele Unite dup\
moartea tragic\ a autorului [i a cunoscut
un succes instantaneu. Considerat „un roman cu adev\rat unic, fabulos [i acid”, volumul este o relatare `n ritm alert [i captivant a unui fragment din via]a unui muzician rock’n’roll din Iran care a crescut `n
America. Personajul central, chitaristul Ali,
duce un trai boem, mereu la limita supravie]uirii, mereu `ntre turnee, concerte [i
petreceri cu foarte mult alcool, droguri,
sex [i iubiri pasagere. Imigrant perfect integrat `n societatea american\, Ali prive[te
cu ochi critic ambele sale culturi. Amintirile decupate din trecutul s\u iraniano-american [i comentariile `nc\rcate de cinism
construiesc o imagine realist\ a vie]ii contemporane, c\reia artistul fr\m`ntat `i simte efemeritatea. Un roman insurgent [i rebel, `n care sexul, drogurile [i promiscuitatea `ncearc\ s\ umple un gol existen]ial,
Anii de aur este `n primul r`nd o carte despre tulburata lume modern\.
La 20 de ani dup\ apari]ia primei c\r]i de
memorii, `n care zugr\vea `n culori sumbre
tribula]iile ei `n timpul Revolu]iei Culturale
chineze, Anchee Min hot\r\[te s\-[i `ntregeasc\ povestea vie]ii `n S\m`n]a `ncol]it\. Cu
o sinceritate uneori [ocant\, scriitoarea relateaz\ dificult\]ile cu care s-a confruntat ca
imigrant\ p`n\ c`nd a ajuns s\ se adapteze la
ritmurile ]\rii de adop]ie [i s\-[i construiasc\
o carier\ literar\ de succes. Munca epuizant\,
efortul de a `nv\]a singur\ engleza st`nd `ntr-o
c\m\ru]\ ne`nc\lzit\ [i urm\rind la televizor
serialul Sesame Street, trauma unui viol, c\s\toria e[uat\ [i apoi divor]ul deprimant,
na[terea fiicei sale, Lauryann, [i a doua c\s\torie – fericit\ – s`nt numai c`teva dintre
experien]ele `n care se reg\sesc, `ntr-un fel
sau altul, at`]ia dintre imigran]ii ce au venit `n
America, „]ara f\g\duin]ei”, cu inima plin\ de
speran]\ `ntr-un viitor mai bun.
C`nd pleci s\ `nfrun]i viscolul [i noaptea
de smoal\, e bine s\ mai fie cineva cu tine.
B\iatul, singurul nume pe care `l are eroul
din Triste]ea `ngerilor, a `nv\]at asta pe
pielea lui: pustiit dup\ moartea celui mai
bun prieten, nu plecase el peste mun]ii
`nz\pezi]i, s\ duc\ `napoi o carte din care
bl`ndului pescar i se tr\sese moartea? Acum,
`n volumul al doilea al trilogiei islandeze,
porne[te din nou la drum, `ntr-un aprilie
`ntunecat, pe care iarna nu vrea s\-l p\r\seasc\. De data asta nu e singur: `l `nso]e[te pe Jens, po[ta[ul ]inutului, abia
`nzdr\venit dup\ ce fusese dezlipit, `nghe]at bocn\, din [a: `l prinsese o furtun\
de z\pad\ pe drum. C\l\toria celor doi e,
ca orice c\l\torie, prilej de a afla mai multe
despre tine `nsu]i dec`t despre cel cu care
mergi al\turi, e `nv\]\tur\ [i descoperire.
{i, c`nd moartea p`nde[te la fiecare pas
printre troienele de z\pad\, c\l\toria e [i
mijloc de a pre]ui [i mai mult via]a.
ALI ESKANDARIAN (1978-2013), talentat
muzician de origine iraniano-american\, s-a
n\scut `n Pensacola, Florida. ~ntors `n Iran,
a copil\rit `n Teheran, `ns\, dup\ Revolu]ia
Iranian\, familia sa a primit azil politic `n
Germania, iar ulterior s-a stabilit `n Statele
Unite, `n Dallas. Din 2003, Ali Eskandarian
a tr\it `n New York, unde [i-a cl\dit o carier\ de muzician. A c`ntat `mpreun\ cu o
forma]ie de tineri imigran]i iranieni, The Yellow
Dogs, [i a f\cut mai multe turnee prin Statele Unite. ~n 2013, Eskandarian a fost `mpu[cat mortal `n New York, `mpreun\ cu
al]i doi membri ai forma]iei The Yellow
Dogs, de c\tre un fost membru al altei forma]ii de muzicieni iranieni.
ANCHEE MIN s-a n\scut `n 1957 la Shanghai,
`n timpul regimului comunist condus de
Mao Zedong. La numai nou\ ani f\cea parte
din Micile G\rzi Ro[ii (organiza]ie de tineret
ini]iat\ la `nceputul Revolu]iei Culturale, menit\ s\ sus]in\ regimul maoist), iar la [aptesprezece ani, `n timp ce se afla `ntr-o tab\r\
de munc\, a fost aleas\ s\ joace `n unul dintre filmele realizate de celebrul studio cinematografic al doamnei Mao. ~n 1984 a emigrat `n America, ajutat\ de actri]a Joan Chen.
Aici [i-a scris cartea de memorii Azaleea
Ro[ie (1994; Polirom, 2009), care a devenit
bestseller interna]ional, tradus `n peste 20 de
limbi. I-au urmat Cum am devenit doamna
Mao (2001; Polirom, 2009), ~mp\r\teasa
Orhidee (2004; Polirom, 2008), Ultima `mp\r\teas\ (2008; Polirom, 2008) [i Perla Chinei (2010; Polirom, 2010).
JÓN KALMAN STEFÁNSSON, unul dintre
cei mai importan]i scriitori contemporani
islandezi, s-a n\scut la Reykjavík, `n 1963.
A debutat `n 1988 cu un volum de poeme;
unul dintre romanele sale, Lumin\ de var\,
apoi se las\ noaptea, a fost distins cu Premiul Literar Islandez pentru fic]iune. Opera
sa a fost de trei ori nominalizat\ la Premiul
pentru Literatur\ acordat de Consiliul
Nordic, printre ai c\rui laurea]i se num\r\
Tomas Tranströmer, Sofi Oksanen [i Kim
Leine. Triste]ea `ngerilor este al doilea volum al unei trilogii `ncepute str\lucit cu romanul ~ntre cer [i p\m`nt, ap\rut `n traducere la Editura Polirom `n 2014.
De acela[i autor:
~ntre cer [i p\m`nt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
n
BIBLIOTECA POLIROM. ACTUAL
uuu
Zeruya Shalev
Viktor Remizov
María Dueñas
Durere. R\ni [i minuni
Cenu[\ [i ]\r`n\
Cump\tarea
Traducere din limba ebraic\
de Gheorghe Miletineanu
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5720-9,
130x200 mm
Traducere din limba rus\ [i note
de Justina Bandol
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5823-7,
130x200 mm
Traducere din limba spaniol\
de Ileana Scipione
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5818-3,
130x200 mm
eBook
Eroina romanului Durere. R\ni [i minuni
s-a num\rat, ca [i Zeruya Shalev, printre
victimele unui atentat terorist. A traversat
trei opera]ii grele, dar [i-a continuat existen]a ca apreciat\ directoare de [coal\.
Mult mai t`rziu, durerile `i revin [i, la un
cabinet de algiatrie, se re`nt`lne[te cu b\rbatul pe care, cu aproape 30 de ani `n
urm\, licean\ fiind, l-a iubit cu pasiune [i
care a p\r\sit-o. Ajuns\ acum la o r\scruce
a vie]ii, femeia are de ales `ntre marea ei iubire, ren\scut\ pe nea[teptate, [i `ndatoririle fa]\ de b\rbatul cu care s-a m\ritat [i
de copiii ei, mai ales fa]\ de fiica ei, care
s-a `nstr\inat de mam\ [i a c\zut sub influen]a unui guru primejdios. Romanul este
povestea acestei chinuitoare alegeri.
ZERUYA SHALEV s-a n\scut `n Kinneret,
Israel. A absolvit un masterat `n studii biblice [i a lucrat ca redactor la Editura Keshet.
A publicat p`n\ `n prezent mai multe romane,
un volum de poezii [i o carte pentru copii.
C\r]ile sale s`nt foarte apreciate de critica literar\ [i traduse `n `ntreaga Europ\. Dintre
acestea men]ion\m: Via]a amoroas\ (1997),
bestsellerul So] [i so]ie (2000; Polirom,
2008, 2012),Thera (2005; Polirom, 2010)
[i F\r`me de via]\ (2011; Polirom, 2012),
pentru care i-a fost decernat premiul Femina étranger `n 2014. Zeruya Shalev este, de
asemenea, c`[tig\toare a Book Publishers’
Association’s Gold and Platinum Prizes, Corine Prize (2001), Amphi Award (2003),
ACUM Prize (ob]inut de trei ori, `n 1997,
2003 [i 2005), Wizo Prize (2007) [i Welt
Literaturpreis (2012).
eBook
Siberia r\s\ritean\, un cap\t de lume unde
oamenii, cei mai mul]i v`n\tori sau pescari,
s`nt deprin[i p`n\ `n ziua de azi s\-[i duc\
traiul `n armonie cu ritmurile naturii vaste
[i prea pu]in `mbl`nzite din preajm\. Un
incident minor, supralicitat de un mili]ian
zelos, ajunge s\ scoat\ la iveal\ corup]ia [i
samavolnicia care amenin]\ nu numai libertatea de ac]iune, ci [i libertatea interioar\ a localnicilor. ~n timp ce al]ii discut\,
filosofeaz\ sau fac planuri revolu]ionare,
unul dintre localnici, `n semn de revolt\,
fuge [i se ascunde `n taiga. Desf\[urarea
violent\ de for]e care urmeaz\ va zgudui
pentru totdeauna via]a pa[nic\ a satului siberian. Un roman angajat social, definit de
„ve[nicele `ntreb\ri” cu care ne-a obi[nuit
literatura rus\ de calitate, cu o galerie de
personaje vii [i complexe `n buna tradi]ie a
romanului realist, dar [i cu pagini profund
lirice despre leg\tura dintre oameni [i natur\. Cenu[\ [i ]\r`n\ creioneaz\ cu subtilitate, cu c\ldur\ [i cu un ochi atent un
portret veridic al Rusiei de azi.
VIKTOR REMIZOV (n\scut `n 1958) a lucrat, `nainte de a deveni jurnalist [i prozator, ca geodez, hamal, dar [i profesor de
limba [i literatura rus\. Este autorul a numeroase povestiri, multe despre via]a `n
taiga, publicate `n prestigioasa revist\ literar\ Nov`i mir, dintre care o parte au fost
reunite, `n 2008, `n volumul Ketanda. Primul s\u roman, Cenu[\ [i ]\r`n\ (2014),
s-a aflat anul trecut pe lista scurt\ a Premiului Bol[aia Kniga, una dintre cele mai
importante distinc]ii literare ruse[ti.
eBook
Nimic nu l-ar fi putut face pe Mauro Larrea
s\ presupun\ c\ averea pe care o str`nsese `n
ani `ntregi de eforturi `ncr`ncenate [i de riscuri asumate avea s\ i se n\ruie dintr-o lovitur\ n\prasnic\ a sor]ii. Sufocat de datorii [i
de incertitudine, `[i pariaz\ ultimele resurse
pe o afacere primejdioas\, dar care `i d\ speran]a c\ s-ar putea repune pe picioare. Asta
p`n\ ce tulbur\toarea Soledad Montalvo,
so]ia unui negustor londonez de vinuri, intr\
`n via]a lui `nv\luit\ `n lumini [i umbre, pentru a-l t`r` `ntr-o aventur\ pe care nici n-ar fi
putut-o b\nui. Din t`n\ra republic\ mexican\ `n splendida Havan\ colonial\, din Antile p`n\ `n Jerezul celei de-a doua jum\t\]i a
secolului al XIX-lea, c`nd exportul de vinuri
c\tre Anglia a transformat ora[ul andaluz
`ntr-o enclav\ cosmopolit\ [i legendar\ –
prin toate aceste decoruri ne poart\ Cump\tarea, un roman care vorbe[te despre victorii
[i `nfr`ngeri, mine de argint, intrigi de familie, podgorii, crame [i ora[e magnifice, a c\ror splendoare a fost m\cinat\ de trecerea
timpului. O poveste despre curaj `n fa]a `ncerc\rilor vie]ii [i despre un destin schimbat
pentru totdeauna de for]a unei pasiuni.
MARÍA DUEÑAS (n. 1964), doctor `n limba
[i literatura englez\, este profesor la Universitatea din Murcia. Familia mamei a locuit `n
Protectoratul spaniol al Marocului, la Tetuan,
locul unde se desf\[oar\ cea mai mare parte
a evenimentelor descrise `n Iubirile croitoresei (Polirom, 2011, 2013), cartea sa de debut, care a atins cifra record de v`nz\ri de un
milion de exemplare. ~n traducere, la Editura Polirom i-a mai ap\rut `n anul 2013 romanul Ce avem [i ce uit\m.
De aceea[i autoare:
De aceea[i autoare:
F\r`me de via]\
Ce avem [i ce uit\m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
13
n
BIBLIOTECA POLIROM. ACTUAL
uuu
David Cronenberg
Chuck Palahniuk
Saud al-Sanousi
Mistui]i
Inventeaz\ ceva
Tulpina de bambus
Traducere din limba englez\ [i note
de Iulia Gorzo
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ eBook
ISBN print: 978-973-46-5658-5,
130x200 mm, 304 p.
Traducere din limba englez\ de Dan Sociu
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ eBook
ISBN print: 978-973-46-5764-3,
130x200 mm
Traducere din limba arab\ [i note
de Nicolae Dobri[an
ISBN: 978-973-46-5876-3,
130x200 mm
Inventeaz\ ceva reune[te pentru prima oar\
`n volum 23 de povestiri, scrise de-a lungul
mai multor ani [i publicate `n diverse reviste literare sau cu totul inedite, ce au drept
tem\ central\ absurditatea vie]ii [i a mor]ii.
Sumbre sau amuzante, provocatoare, excentrice [i tulbur\toare, povestirile lui Chuck
Palahniuk s`nt fiecare `n parte un exerci]iu
de m\iestrie stilistic\ de o originalitate [i o
inventivitate cuceritoare. C\ e vorba de un
adolescent eminent lobotomizat dup\ o sesiune de electro[ocuri cu defibrilatorul cardiac din cabinetul medical al [colii, ca `n
„Zombi”, sau de un fiu `ncrez\tor `n terapia
prin r`s care `ncearc\ s\-[i salveze tat\l bolnav de cancer `n faz\ terminal\ cu o colec]ie
de glume nes\rate, ca `n „Cioc-cioc”, sau de
primele apari]ii ale faimosului Tyler Durden
din Fight Club, ca `n „Expedi]ia”, povestirile
sale `nfioar\, uluiesc sau `nc`nt\, `ns\ nu te
las\ nici o clip\ indiferent.
Tulpina de bambus este o saga epic\ ce-l are
`n centru pe José, fiul unei filipineze [i al unui
kuwaitian, urm\rit toat\ via]a de blamul de a
avea s`nge amestecat. Tat\l s\u, kuwaitianul
Rashid Al-Tarouf, se `ndr\goste[te de Josephine,
servitoarea filipinez\ a familiei, cu care se [i
c\s\tore[te `n secret. Nu trece mult `ns\ [i taina lor iese la iveal\. Constr`ns de presiuni sociale [i de familie, Rashid `[i trimite so]ia [i fiul
`n Filipine, continu`nd s\-i ajute cu bani.
Dup\ ce el este luat prizonier `n Irak, Ghassan,
cel mai bun prieten, are grij\ de José [i `l aduce iar\[i `n Kuwait, st`rnind astfel o criz\ `n familia Al-Tarouf. F\r\ s\ fie iubit, doar pl\tit cu
o sum\ de bani ca s\ nu-[i dezv\luie identitatea, José locuie[te singur [i via]a pare s\-i intre
pe un f\ga[ bun p`n\ c`nd, identitatea fiindu-i
descoperit\, e nevoit s\ se `ntoarc\ `n Filipine.
Tulpinile de bambus cresc oriunde le-ai planta, dau la iveal\ r\d\cini noi, f\r\ o memorie a
trecutului. Dup\ ce trece prin experien]e dureroase, José descoper\ c\ `n cazul oamenilor
situa]ia este alta. El `[i caut\ numele adev\rat,
unul singur, religia [i locul c\ruia `i apar]ine.
~ns\ `[i d\ seama c\ este deopotriv\ José Mendoza [i Isa Al-Tarouf, un kuwaitian-filipinez,
un cre[tin-musulman-budist.
Mistui]i `i aduce `n prim-plan pe Naomi [i
Nathan, un cuplu modern de jurnali[ti, a c\ror via]\ este at`t de haotic\, `nc`t se `nt`lnesc
doar `n hoteluri, c`nd drumurile li se intersecteaz\. Ea scrie despre cazuri de crim\, el –
despre cazuri medicale speciale. Via]a de cuplu le este mediat\ de internet, telefoane inteligente, laptopuri [i camere video. Cei doi au,
de asemenea, `n comun gustul pentru aventuri sexuale, `n special cu subiec]ii articolelor
la care lucreaz\. ~n timp ce Naomi intervieveaz\ un celebru filosof francez suspectat c\
[i-ar fi ucis so]ia [i ar fi m`ncat p\r]i din corpul ei, Nathan face un reportaj despre un tratament medical obscur pentru cancerul de
s`n, aplicat unei paciente superbe `ntr-un spital din Budapesta. Acolo descoper\ `ngrozit c\
a contractat o boal\ veneric\, Morbul lui
Roiphe, [i g`ndul c\ trebuie s\-i explice totul
lui Naomi `l terorizeaz\. C\ut`nd un tratament, `n minte i se ive[te ne`ncetat `ntrebarea
„Ce s-o fi `nt`mplat cu Roiphe?”, care deschide, aidoma unei chei, poarta spre o lume halucinant\, impregnat\ de erotism, ce va
schimba radical rela]ia dintre cei doi.
DAVID CRONENBERG (n. 1943, Toronto)
este unul dintre cei mai cunoscu]i regizori
contemporani, mai ales pentru inventarea genului numit horror visceral, ce exploreaz\ temerile [i obsesiile legate de transformarea
propriului corp sau de infectare. ~n filmele sale, psihologicul se `mplete[te str`ns cu fiziologicul. ~n primii ani ai carierei, Cronenberg a
explorat aceste teme mai ales prin filme horror [i SF. Printre cele mai cunoscute filme ale
sale se num\r\ Videodrome, The Fly, Naked
Lunch, Crash, Spider, A History of Violence,
Cosmopolis, Maps to the Stars.
CHARLES MICHAEL „CHUCK” PALAHNIUK
(n. 1962, Pasco, Washington), unul dintre
cei mai originali [i mai inventivi scriitori
americani contemporani, a scris p`n\ `n prezent peste 20 de romane [i c\r]i de nonfic]iune, traduse deja `n numeroase limbi. La
Editura Polirom au ap\rut: Fight Club (2004,
2012), roman distins cu mai multe premii [i
ecranizat `n 1999, `ntr-o produc]ie cu
Edward Norton, Brad Pitt [i Helena Bonham
Carter `n rolurile principale, Jurnal (2006),
B`ntui]ii (2007), C`ntec de leag\n (2007),
Mon[tri invizibili (2008), Sufocare (2009),
Rant (2009), Supravie]uitor (2009), Pygmy
(2011), Snuff (2012), Blestema]i (2012) [i
Apocalipsa (2013).
De acela[i autor:
Beautiful You
SAUD AL-SANOUSI (n. 1981) este un romancier [i jurnalist din Kuwait. ~n 2010 a publicat
primul roman, Sijeen al-Maraya (Prizonierul
oglinzilor), recompensat `n acela[i an cu Premiul Laila al-Othman, prestigioas\ distinc]ie
acordat\ tinerilor scriitori arabi. Cel de-al doilea
roman publicat, Saq al-Bamboo (Tulpina de
bambus), a fost distins `n 2013 cu International Prize for Arabic Fiction. Ultima carte,
Mama Hissa’s Mice, i-a ap\rut `n 2015.
~n aceea[i serie:
Milena Busquets, P`n\ [i asta o s\ treac\
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
n BIBLIOTECA POLIROM. ACTUAL uuu
n CHIC uuu
Colec]ie coordonat\ de
Bogdan-Alexandru St\nescu
Susan Abulhawa
Mitchell Kriegman
Albastrul dintre cer [i ape
Cum am devenit
Audrey Hepburn
Traducere din limba englez\ de Ioana Filat
ISBN: 978-973-46-5654-7,
130x200 mm
V\ mai recomand\m:
Traducere din limba englez\ de Ines Hristea
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ eBook
ISBN print: 978-973-46-5820-6,
106x180 mm
~n micul sat palestinian Beit Daras, toat\ lumea
le cunoa[te pe femeile din familia Baraka: pe
`ndr\znea]a Nazmiyeh, pe surioara ei clarv\z\toare Mariam, precum [i pe mama lor, Um
Mahmoud, cea posedat\ de djinni `nsp\im`nt\tori. Atunci c`nd familia este silit\ de nou-`nfiin]atul stat Israel s\-[i p\r\seasc\ str\vechiul
c\min, doar Nazmiyeh [i fratele ei supravie]uiesc c\l\toriei p`n\ `n Gaza. Duc`ndu-[i cu
greu traiul `ntr-o tab\r\ de refugia]i, Nazmiyeh,
matriarha familiei, reu[e[te s\ treac\ cu bine de
greut\]i. Ea se va `ngriji de soarta micii comunit\]i de surori, fiice [i nepoate adunate `n Beit
Daras, `n timp ce fratele ei emigreaz\ `n America, unde r\m`ne p`n\ la moarte. Acestuia din
urm\ `i va supravie]ui doar o nepoat\, Nur, care t`nje[te s\-[i caute originile `napoi `n Gaza.
Susan Abulhawa exploreaz\ `n aceast\ saga de
familie consecin]ele unei politici brutale de evacuare `n mas\ de-a lungul mai multor continente [i genera]ii, urm\rind totodat\ pove[tile unor
femei curajoase, care reu[esc, cu incredibile sacrificii, s\ insufle magie prezentului vitreg.
Lisbeth, cel de-al doilea copil al unei familii
destr\mate din Jersey, [tie un singur lucru:
nu vrea s\ ajung\ asistent\ medical\, a[a cum
[i-ar fi dorit mama ei. Vizit`ndu-[i cea mai
bun\ prieten\, custode la Muzeul Metropolitan de Art\, are ocazia s\ probeze rochia purtat\ de Audrey Hepburn `n Mic dejun la
Tiffany, celebra ecranizare a romanului lui
Truman Capote. Ajunge astfel `n preajma
prin]eselor [i mogulilor din Manhattan, care
o iau drept una de-a lor [i o invit\ la o petrecere. Este doar `nceputul unei aventuroase
c\l\torii `ntr-o lume pe care p`n\ atunci o cunoscuse doar din reviste [i de pe site-urile unor
fan cluburi [i `n care, luat\ de val, intr\ `n
pielea lui Audrey Hepburn. Contrastul dintre
via]a de noapte petrecut\ `n cluburi [i la evenimente mondene [i munca de chelneri]\
`ntr-un mic restaurant din timpul zilei d\
na[tere unei spumoase [i interesante intrigi.
Scriitoarea [i activista pentru drepturile omului
SUSAN ABULHAWA s-a n\scut `n Palestina, `n
1970. Este fondatoarea [i pre[edinta asocia]iei
Playgrounds for Palestine, o organiza]ie dedicat\
protec]iei drepturilor copiilor palestinieni. A publicat proz\ scurt\ `n antologiile colective Shattered Illusions [i Searching Jenin, iar eseurile [i
comentariile ei politice s`nt cunoscute `n `ntreaga lume. ~n 2010 a publicat Mornings in Jenin,
roman inspirat de r\zboiul israeliano-palestinian. Albastrul dintre cer [i ape este cel de-al
doilea roman al ei. ~n prezent, Susan Abulhawa
are cet\]enie american\ [i tr\ie[te al\turi de familie `n Pennsylvania.
MITCHELL KRIEGMAN este regizor, scenarist [i produc\tor, om de televiziune. A scris
Being Audrey Hepburn (Cum am devenit
Audrey Hepburn), care va fi urmat, la sf`r[itul anului 2015, de un al doilea roman,
Things I Can’t Explain. De-a lungul carierei
cinematografice, a c`[tigat patru premii Emmy
pentru colaborarea la seriile de spectacole
pentru copii Bear in the Big Blue House, The
Book of Pooh [i It’s a Big Big World. A mai
scris scenarii pentru Rogue, Universal Disney, Columbia Pictures [i a publicat proz\
scurt\ `n The New Yorker, National Lampoon, Glamour, New York Press [i Harper’s
Bazaar. Mitchell Kriegman este [i creatorul
sitcomului Nickelodeon Clarissa Explains It All.
Marian Keyes,
Femeia care mi-a furat via]a
Sophie Kinsella,
La cump\r\turi pentru vedete
~n aceea[i serie:
Jean Mattern, Septembrie
Holly Peterson,
Ideea de iubit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
15
Titluri care vor ap\rea `n aceast\ iarn\ `n colec]ia Top 10+
I.S. Turgheniev, Prima iubire • Anna Gavalda, Cea care alin\ •
John Steinbeck, La r\s\rit de Eden • Honoré de Balzac, Colonelul Chabert •
Friedrich Dürrenmatt, Vizita b\tr`nei doamne • O. Nimigean,
R\d\cina de bucsau • Heinrich Böll, Opiniile unui clovn •
Graham Greene, Puterea [i gloria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
n HORS
COLLECTION
uuu
Georges Simenon
Integrala Maigret
Volumul al VI-lea
Traducere de Nicolae Constantinescu
ISBN vol. I-VI: 978-973-46-3537-5
ISBN vol. VI: 978-973-46-5827-5,
130x200 mm
O serie integral\ `n 10 volume care con]ine nu
mai pu]in de 75 de romane [i 28 de povestiri
ce `l au ca protagonist pe unul dintre cei mai
celebri detectivi [i totodat\ unul dintre cele
mai memorabile personaje ale literaturii franceze din secolul trecut, comisarul Maigret.
Volumul al VI-lea: C`inele galben • Vacan]a
lui Maigret • Prietenul meu Maigret • Maigret
se amuz\ • Maigret c\l\tore[te • Maigret ezit\
• Maigret [i femeia nebun\ • Maigret [i domnul Charles
Au mai ap\rut:
Volumul I: Cazul Saint-Fiacre • Domnul Gallet
a decedat • Dansatoarea de la Gai-Moulin •
Sp`nzuratul de la Saint-Pholien • Liberty Bar
• Asta-i Félicie! • Maigret la Picratt’s • Maigret
[i uciga[ul • Memoriile lui Maigret
Volumul al II-lea: Prima anchet\ a lui Maigret
• R\sp`ntia mor]ii • Cine a ucis-o pe Cécile?
• Inspectorul Cadavre • Maigret [i gangsterii
• Maigret se teme • Maigret [i prietenul din
copil\rie • Maigret la New York
Volumul al III-lea: Nebunul din Bergerac •
Cazul Louise Laboine • Maigret [i mortul •
Maigret [i [coala crimei • Careul de a[i • Maigret se `n[al\ • Maigret [i omul dublu • Prietena doamnei Maigret
Volumul al IV-lea: Picpus • Maigret [i b\tr`na
doamn\ • Maigret intr\ `n ring • Revolverul
lui Maigret • Maigret `n Arizona • Capcana
lui Maigret • Maigret la Vichy • Maigret se
`nfurie
Volumul al V-lea: O crim\ `n Olanda • Umbra chinezeasc\ • Maigret [i flamanzii • Maigret • Maigret la ministru • Maigret [i cadavrul f\r\ cap • E[ecul lui Maigret • Maigret se
ap\r\ • Maigret [i cazul Nahour
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
17
n ESEURI
& CONFESIUNI
uuu
Umberto Eco
Małgorzata Rejmer
Paul Valéry
Confesiunile unui t`n\r
romancier
Bucure[ti
Criza spiritului [i alte eseuri
Traducere de Ioana Gagea
ISBN: 978-973-46-5773-5,
106x180 mm, 264 p.
Umberto Eco [i-a publicat primul roman,
Numele trandafirului, c`nd avea aproape cincizeci de ani. Dup\ trei decenii, Confesiunile
ofer\ o retrospectiv\ a activit\]ii sale de romancier [i prezint\ modul `n care `[i construie[te operele, de la alegerea perioadei [i a
locului unde plaseaz\ ac]iunea p`n\ la „asamblarea” imaginilor [i a episoadelor. ~n `mbinarea de real [i imaginar s`nt prin[i [i cei afla]i `n
afara acestor lumi inventate. De ce ne impresioneaz\ lacrimile unui personaj? ~n ce m\sur\ Anna Karenina, Gregor Samsa [i Leopold
Bloom „exist\”? Eco face o subtil\ analiz\ a
operei literare, surprinz`ndu-ne din nou cu
teoriile sale despre arta fic]iunii, pl\cerea lecturii [i puterea cuvintelor.
Scrierea de la st`nga la dreapta • Ce este scrierea creativ\ • Dubla codificare • Ontologie vs
semiotic\ • Autor, text [i interpre]i • C`teva
remarci despre personajele de fic]iune • Liste
personale • Definirea prin lista de propriet\]i
versus definirea prin esen]\
UMBERTO ECO (n. 1932) este unul dintre
reprezentan]ii de frunte ai avangardei culturale italiene. A scris romane, studii de semiotic\,
estetic\ [i teorie literar\ [i numeroase articole
cu teme dintre cele mai diverse. Dintre volumele ap\rute la Editura Polirom men]ion\m:
Limitele interpret\rii (2007), A spune cam
acela[i lucru. Experien]e de traducere (2008),
De la arbore spre labirint. Studii istorice despre semn [i interpretare (2009), Kant [i ornitorincul (2011), Cum ne construim du[manul (2013), Cimitirul din Praga (2013), Baudolino (2013), Pendulul lui Foucault (2013),
Numele trandafirului (2014), Num\rul zero
(2015).
Praf [i s`nge
Traducere de Luiza S\vescu
Edi]ia a II-a
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5027-9,
106x180 mm
Traducere de Maria Iv\nescu
ISBN: 978-973-46-3630-3, 106x180 mm
eBook
Fascinat\ de România, Małgorzata Rejmer a
realizat „o suit\ de reportaje sau un mare reportaj” despre Bucure[ti [i despre istoria recent\ [i societatea româneasc\. ~mpletind
trei planuri temporale – România contemporan\, cea a epocii comuniste [i cea interbelic\ –, volumul descrie un prezent aspru [i
un trecut dramatic, reamintindu-ne lucruri
pe care nu avem voie s\ le uit\m – reeducarea prin tortur\, sistemul totalitar, interzicerea avorturilor [i tragediile care au urmat de
aici. De la prigoana comunist\ la ascensiunea lui Ceau[escu, de la Casa Poporului, perioada decre]eilor sau colectivizare la corup]ie, c`ini vagabonzi ori cartiere ca Militari
sau Ghencea, toate `[i g\sesc un loc `n
aceast\ carte, ce are prospe]imea [i obiectivitatea perspectivei unui str\in.
„Cu c`t citeam mai multe c\r]i despre România, cu at`t mai mult voiam s\ scriu despre
ea. Am vrut s\ ascult aceast\ poveste [i s\ o
`n]eleg.” (Małgorzata Rejmer)
MAŁGORZATA REJMER este absolvent\ a
studiilor interdisciplinare umaniste [i sociale din cadrul Universit\]ii din Var[ovia [i
doctorand\ a Institutului de Cultur\ Polonez\
al aceleia[i universit\]i. ~n 2009 a debutat cu
romanul Toksymia (Toxemie), nominalizat
la Premiul Literar Gdynia [i la Premiul Asocia]iei Editorilor de Carte din Polonia. Volumul Bukareszt. Kurz i krew (Bucure[ti. Praf
[i s`nge) este bestseller `n Polonia [i a fost
nominalizat la premiul pentru cea mai bun\
carte de reportaj a anului 2013.
Na]iune, istorie, libertate, influen]a Americii
asupra Europei `n perioada interbelic\, Academia Francez\ – iat\ doar c`teva dintre
temele abordate `n aceast\ selec]ie de studii,
articole [i eseuri direct sau indirect legate de
vasta problematic\ a spiritului. De[i textele
au fost scrise acum o sut\ de ani, sensurile
date de Valéry sintagmei criz\ a spiritului `[i
p\streaz\ intact\ valabilitatea. At`t doar c\, `n
prezent, aceast\ criz\ pare s\ se fi ad`ncit, iar
manifest\rile ei s`nt cu mult mai variate dec`t
la `nceputul secolului XX.
„Criza militar\ poate a luat sf`r[it. Criza economic\ e `n plin\ [i vizibil\ desf\[urare a
for]ei sale; dar criza intelectual\, mai subtil\,
care, prin `ns\[i natura ei, cap\t\ aparen]ele
cele mai `n[el\toare (de vreme ce ea se petrece chiar `n regatul disimul\rii), ne permite cu
greu s\ sesiz\m adev\ratul punct, faza `n care se afl\.” (Paul Valéry)
Reflec]ii despre m\re]ia [i decaden]a Europei
• Ideea de dictatur\ • Imagini ale Fran]ei •
Prezen]a Parisului • Orient [i Occident •
Economia de r\zboi a spiritului • Func]ia [i
misterul Academiei • Libertatea spiritului •
Varia]iuni • Voltaire • Discurs `n onoarea lui
Goethe • Studii [i fragmente despre vis •
Omul [i cochilia • O cucerire metodic\ •
Discurs despre istorie • Descartes
PAUL VALÉRY (1871-1945), celebru poet [i
estetician francez. Erudit cu spirit critic [i rafinament al judec\]ilor, este recunoscut ca un
exponent de marc\ al intelectualit\]ii franceze. S-a remarcat prin diversitatea tematicilor
abordate, av`nd un interes deosebit pentru
ceea ce ]ine de cultur\ [i civiliza]ie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
n HISTORIA uuu
Colec]ie coordonat\
de Mihai-R\zvan Ungureanu
Jonathan Haslam
Gail Kligman,
Katherine Verdery
O nou\ istorie a serviciilor
secrete sovietice
}\ranii sub asediu
Traducere de Ioana Aneci
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5874-9,
160x235 mm
Colectivizarea agriculturii
`n România (1949-1962)
Traducere de Justina Bandol
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5671-4,
160x235 mm, 488 p.
eBook
~n 1949, regimul comunist român, aflat la
`nceputurile sale, a dezl\n]uit o intens\ [i
brutal\ campanie de colectivizare a agriculturii, dup\ modelul sovietic, `ntr-o ]ar\ cu un
pronun]at profil agrar. Volumul prezint\
modul `n care colectivizarea a zdruncinat temelia vie]ii rurale, transform`nd comunit\]ile
s\te[ti tradi]ionale `n organiza]ii birocratice
fundamentate pe „lupta de clas\”. Gail Kligman [i Katherine Verdery analizeaz\ felul `n
care cadre slab preg\tite, nici ele convinse de
promisiunile colectiviz\rii, implementau pedagogii [i tehnologii importate din Uniunea
Sovietic\, aceasta conduc`nd adesea la acte
de violen]\ greu de controlat chiar [i de liderii partidului. Av`nd ca surse documente de
arhiv\, istorii orale [i date etnografice, }\ranii sub asediu arunc\ o nou\ lumin\ asupra
colectiviz\rii din România `n epoca sovietic\.
GAIL KLIGMAN este profesor de sociologie
la University of California. La Editura Polirom a mai publicat: Nunta mortului. Ritual,
poetic\ [i cultur\ popular\ `n Transilvania
(1997, 2005) [i Politicile de gen `n perioada
postsocialist\. Un eseu istoric comparativ (`n
colab., 2003).
KATHERINE VERDERY este profesor de antropologie la City University of New York
Graduate Center. Dintre volumele publicate
men]ion\m: The Vanishing Hectare: Property and Value in Postsocialist Transylvania (2003), Secrets and Truths: Ethnography in the Archive of the Romanian Secret
Police (2014).
~n aceea[i colec]ie:
eBook
P`n\ acum, istoriile serviciilor secrete sovietice s-au axat exclusiv pe KGB, l\s`nd serviciile speciale [i cele militare `nv\luite `n mister.
Baz`ndu-se pe surse anterior neglijate, Haslam arat\ cum acestea au fost de fapt cruciale pentru supravie]uirea statului sovietic, mai
ales dup\ moartea lui Stalin, c`nd R\zboiul
Rece a devenit mai `ncr`ncenat [i unii agen]i
comuni[ti pe care se bazase regimul – Klaus
Fuchs, so]ii Rosenberg, Donald Maclean – au
fost demasca]i. Dup\ aceste e[ecuri, Nikita
Hru[ciov [i succesorii s\i au renun]at la recrutarea ideologic\, recurg`nd la [antaj [i
mit\. Noua tactic\ a fost at`t de eficient\, `nc`t
nu putem trage dec`t o singur\ concluzie: `n
final, Occidentul a c`[tigat `n ciuda r\zboiului spionilor, [i nu datorit\ acestuia.
Miranda Carter, Cei trei `mp\ra]i.
Trei veri, trei imperii [i drumul
c\tre Primul R\zboi Mondial
Pornind de la zero • Cine era `ns\ principalul
du[man? • Care amenin]are german\? • Testul r\zboiului • Avantajul postbelic • Teatrul
german • Pierderea `ncrederii
JONATHAN HASLAM este profesor de istoria
rela]iilor interna]ionale la School of Historical
Studies din cadrul Institute for Advanced
Study din Princeton. Lucr\rile sale reprezint\
o punte `ntre studiile istorice [i `n]elegerea fenomenelor contemporane prin analize critice
ale rolului ideologiei. Dintre volumele publicate, men]ion\m: Soviet Foreign Policy,
1930-1933: The Impact of the Depression (1983), The Soviet Union and the Struggle for Collective Security in Europe, 19331939 (1984), The Soviet Union and the Politics of Nuclear Weapons in Europe, 19691987 (1990) [i The Soviet Union and the
Threat from the East, 1933-1941 (1992).
Brendan Simms, Europa. Lupta pentru
suprema]ie de la 1453 p`n\ `n prezent
~n aceea[i colec]ie:
Simon Sebag Montefiore, T`n\rul Stalin
Charles King, Marea Neagr\. O istorie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
19
n
HISTORIA
uuu
Yuval Noah Harari
Orlando Figes
Sam van Schaik
Sapiens
Crimeea
O istorie a Tibetului
Scurt\ istorie a omenirii
Traducere de Adrian {erban
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-4888-7,
160x235 mm
eBook
O sintez\ captivant\ inclusiv pentru publicul
larg, care reface parcursul lui homo sapiens de
la apari]ia sa [i p`n\ ast\zi `n `ncercarea de a
r\spunde unor chestiuni `nc\ controversate:
cum a `nvins homo sapiens `n lupta cu celelalte
specii pentru suprema]ie? De ce oamenii [i-au
unit for]ele pentru a crea ora[e [i imperii? Cum
am ajuns la lumea globalizat\ de ast\zi [i cum
ar putea ar\ta lumea noastr\ `n viitor? Spre deosebire de o istorie a lumii clasic\, aceasta e mai
cur`nd o istorie a speciei umane, `n care preistoria joac\ un rol la fel de important ca alte
epoci [i care e construit\ pornind de la trei momente-cheie: ceea ce autorul nume[te revolu]ie
cognitiv\ [i care asigur\ expansiunea [i suprema]ia lui homo sapiens, revolu]ia agricol\ [i numeroasele sale implica]ii, precum [i revolu]ia
[tiin]ific\, cu ascensiunea Occidentului [i
crearea lumii actuale.
Revolu]ia cognitiv\: O zi din via]a lui Adam [i a
Evei • Potopul • Revolu]ia agricol\: cea mai
mare fraud\ din istorie • Construirea piramidelor • Unificarea omenirii: s\geata istoriei •
Legea religiei • Secretul succesului • Revolu]ia
[tiin]ific\: descoperirea ignoran]ei • Crezul capitalist • O revolu]ie permanent\ • Sf`r[itul lui
homo sapiens
YUVAL NOAH HARARI a ob]inut doctoratul
`n istorie la University of Oxford [i este `n
prezent profesor de istorie universal\ `n cadrul
Departamentului de Istorie al Universit\]ii
Ebraice din Ierusalim. ~n 2012 Harari a primit
Premiul anual Polonsky pentru creativitate [i
originalitate `n [tiin]ele umaniste. Bestseller `n
Israel [i nu numai, Sapiens este `n curs de traducere [i publicare `n peste 20 de ]\ri.
~n aceea[i colec]ie:
Lincoln Paine, Marea [i civiliza]ia.
O istorie maritim\ a lumii
Traducere de Irina Vainovski-Mihai
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5873-2,
160x235 mm
eBook
R\zboiul Crimeii a dominat mijlocul secolului
al XIX-lea [i a redesenat complet harta Europei. Opun`nd Rusia ]arist\ unei coali]ii formate din Imperiul Otoman, Fran]a, Marea Britanie [i regatul Sardiniei, a fost primul conflict
armat prezentat cu promptitudine opiniei publice prin intermediul telegrafului, al presei
scrise [i al imaginilor fotografice. A fost un
r\zboi pentru teritorii, dar [i unul religios [i
este considerat primul „r\zboi total”, `n care
popula]ia civil\ a devenit ]inta purific\rilor
etnice [i a abuzurilor de tot felul. Volumul istoricului Orlando Figes constituie o reinterpretare impresionant\ a acestui conflict modern [i
totodat\ tradi]ional, pe baza unui mare num\r
de surse ruse[ti, franceze, otomane [i britanice. Re`nviind solda]i [i ofi]eri din tran[eele
`nz\pezite, chirurgi ce opereaz\ pe c`mpul de
b\t\lie [i figura fanatic\ a ]arului Nicolae I,
Crimeea spune povestea unui r\zboi tragic.
„Aceasta este singura carte despre R\zboiul
Crimeii de care avem nevoie. E obiectiv\, bine
scris\, plin\ de via]\ [i sensibil\. Mai presus de
toate, ne spune de ce acest conflict ignorat [i
victimele lui uitate merit\ s\ r\m`n\ `n memoria noastr\.” (The Independent)
ORLANDO FIGES este profesor de istorie la
Birkbeck College, University of London. Este
autorul a numeroase lucr\ri despre istoria Rusiei, printre care A People’s Tragedy: The Russian Revolution, 1891-1924 (1996), The
Whisperers: Private Life in Stalin’s Russia
(2007) [i Just Send Me Word: A True Story of
Love and Survival in the Gulag (2012). C\r]ile
sale au fost traduse `n peste 20 de limbi.
~n aceea[i colec]ie:
Bernard Lewis, Istoria Orientului
Mijlociu. De la apari]ia cre[tinismului
p`n\ `n prezent
Traducere de Ovidiu-Gheorghe Ru]a
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ eBook
ISBN print: 978-973-46-5872-5,
160x235 mm
Tibetul, celebru pentru cultura unic\ [i pentru
conflictul declan[at `n urma asimil\rii sale de
c\tre China modern\, r\m`ne pentru publicul
larg un t\r`m misterios. Pornind de la perioada
de glorie din secolul al VII-lea, Sam van Schaik
trece prin toate straturile istoriei [i mitologiei
pentru a oferi cititorilor o mai bun\ `n]elegere a
importan]ei pe care o are regiunea. Pentru aceasta, analizeaz\ momente semnificative pentru Tibet, precum rela]iile cu Mongolia lui KubilaiHan din secolele XIII-XIV, comer]ul cu pa[ii europeni [i, bine`n]eles, evenimentele tulburi din
ultimele decenii. Totodat\ aduce lumin\ asupra
rela]iei complexe a Tibetului cu China, dar [i explica]ii `n privin]a aspectelor mai pu]in cunoscute ale culturii tibetane, precum rena[terea liderilor, m\n\stirile, pustnicii, rolul lui Dalai Lama
sau Cartea tibetan\ a mor]ilor. O istorie a Tibetului ofer\ o perspectiv\ nep\rtinitoare asupra
acestui col] controversat al lumii.
„O istorie a Tibetului poveste[te `ntr-o manier\ remarcabil\ istoria de 1.400 de ani a
Tibetului, de la apari]ia pe scena mondial\ la
edificarea sa ca imperiu [i perioada de glorie [i
p`n\ la lupta pentru identitate `n prezent. Sam
van Schaik scrie asemenea unui povestitor,
]in`ndu-[i cititorii `n suspans.” (Buddhadharma)
SAM VAN SCHAIK este un tibetolog englez.
Din 1999 lucreaz\ la British Library `n Londra.
Este manager de proiect pentru International
Dunhuang Project, specializat `n studiul manuscriselor budiste tibetane din Dunhuang. A
mai publicat Manuscripts and Travellers: The
Sino-Tibetan Documents of a Tenth-century
Buddhist Pilgrim (2012).
~n aceea[i colec]ie:
Albert Hourani,
Istoria popoarelor arabe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
n
FILOSOFIE CONTEMPORAN| uuu
Colec]ie coordonat\ de Mircea Dumitru
n
COLEC}IA DE ART|
uuu
Colin McGinn
Constantin Prut
M.J. Bartos
O introducere
`n filosofia min]ii
Dic]ionar de art\ modern\
[i contemporan\
Compozi]ia `n pictur\
Traducere de Marius Dumitru
ISBN: 978-973-46-3539-9, 130x200 mm
Edi]ia a III-a rev\zut\ [i ad\ugit\
Edi]ie cartonat\
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-2270-2,
160x235 mm, 572 p.
ISBN ePub: 978-973-46-5780-3
ISBN PDF: 978-973-46-5781-0
Pornind de la o `ntrebare ce jaloneaz\ `ntreaga carte, [i anume care este natura
min]ii, Colin McGinn face o introducere
general\ `n filosofia min]ii, unul dintre curentele cele mai bine reprezentate `n filosofia analitic\ contemporan\. Autorul discut\ toate temele relevante pentru acest
curent de g`ndire: problema raportului
dintre minte [i corp, natura cunoa[terii,
rela]ia dintre g`ndire [i limbaj, sinele [i
ac]iunea, insist`nd cu prec\dere asupra temei con[tiin]ei [i a dificult\]ilor ce apar
atunci c`nd `ncerc\m s\ combin\m cele
dou\ perspective diferite asupra min]ii pe
care le ofer\ introspec]ia [i observarea celorlal]i oameni. Lucrarea are meritul nu
doar de a sintetiza cu claritate problemele
domeniului, ci [i de a sugera multiplele
abord\ri posibile ale acestora [i solu]iile
corespondente.
Fenomenele mentale • Mintea [i corpul •
Con[tiin]a • ~nt`lnirea cu lucrurile • Con]inutul • G`ndirea [i limbajul • {tiin]ele
cognitive • Ac]iunea • Sinele • Locul filosofiei min]ii
COLIN McGINN, cunoscut mai ales pentru cercet\rile de filosofia min]ii, a predat
`n cadrul universit\]ilor Oxford [i Rutgers,
`n prezent fiind profesor la Departamentul
de Filosofie al University of Miami. De acela[i autor: The Problem of Consciousness
(1991), The Mysterious Flame: Conscious
Minds in a Material World (1999), Basic
Structures of Reality: Essays in Meta-Physics (2011).
eBook
Singurul de acest fel din bibliografia autohton\, dic]ionarul con]ine un amplu material informativ referitor la principalele
curente, tendin]e, grup\ri [i personalit\]i
din cadrul artei moderne, `ncep`nd cu momentul apari]iei impresionismului, `n anii
1870, [i p`n\ `n prezent. O aten]ie special\
este acordat\ manifest\rilor cu declarat
program novator, dic]ionarul fiind de altfel
remarcabil prin varietatea operelor [i numelor invocate. ~ntruc`t arta contemporan\
reconsider\ raportul dintre expansiunea
universalist-globalist\ [i specificul zonelor
culturale, marginalizate de multe ori de
sintezele domeniului, autorul extinde comentariul critic asupra fenomenului artistic
din aceste spa]ii culturale. Bogat ilustrat,
Dic]ionarul de art\ modern\ [i contemporan\ se adreseaz\ deopotriv\ profesioni[tilor din domeniu [i publicului iubitor de art\.
„Arta modern\ este un fenomen viu, extrem de dinamic, [i urm\rirea evolu]iei sale este, `n ceea ce ne prive[te, un izvor de
satisfac]ii [i `n acela[i timp o fireasc\ datorie profesional\.” (Constantin Prut)
CONSTANTIN PRUT este critic de art\, absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucure[ti, sec]ia istoria [i teoria artei. Dintre volumele publicate,
amintim: Fantasticul `n arta popular\ româneasc\ (1972), Calea r\t\cit\. O privire asupra artei populare române[ti (1991).
Edi]ia a II-a rev\zut\ [i ad\ugit\
Prefa]\ de Pavel {u[ar\
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5522-9,
160x235 mm
eBook
Noile tendin]e estetice, precum [i globalizarea cultural\ s`nt factori ce dinamizeaz\
perpetua schimbare a peisajului artistic
contemporan. Mihály Jenő Bartos reanalizeaz\ formal [i conceptual compozi]ia [i
for]ele fundamentale ce definesc tipurile
compozi]ionale, pornind de la nivelul originar al crea]iei artistice `n spa]iul bidimensional, cu accent pe rela]iile interdisciplinare [i pe unele echivalen]e ale artei vizuale [i [tiin]ei. Studiul structurilor geometrice [i plastice relevante pentru geneza
crea]iei artistice vizuale este completat de o
descriere a tipurilor compozi]ionale `nt`lnite `n pictur\ [i de observa]ii referitoare la
fenomenul vizual-artistic contemporan.
Comentariile teoretice pe marginea problemelor fundamentale ale compozi]iei picturale s`nt `nso]ite de desene [i de o selec]ie
de imagini din istoria picturii. Compozi]ia
`n pictur\ se adreseaz\ studen]ilor la arte
plastice, iubitorilor de art\ [i celor dornici
s\ cunoasc\ mai `ndeaproape modalit\]ile
subtile de elaborare a unei opere picturale.
M.J. BARTOS este directorul {colii doctorale a Facult\]ii de Arte Vizuale [i Design
din cadrul Universit\]ii de Arte „George
Enescu” din Ia[i. Este autorul a numeroase
expozi]ii personale de pictur\ [i grafic\ de
[evalet [i a dou\ lucr\ri de art\ monumental\. Crea]iile sale se reg\sesc `n muzee din
]ar\ [i `n diverse colec]ii particulare. Dintre
volumele publicate men]ion\m: Structuri
compozi]ionale (2005), Arta mural\, interferen]e vizual-artistice (2006) [i Bartos
(Lumi paralele) (2009).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Editura POLIROM
Nout\]i editoriale
iarna 2015-2016
www.polirom.ro
21
n
ECONOMIE {I SOCIETATE
uuu
Daniel D\ianu, Giorgio
Basevi, Carlo D’Adda,
Rajeesh Kumar (coord.)
Criza zonei euro
[i viitorul Europei
Traducere de C\t\lin Dr\c[ineanu
ISBN: 978-973-46-5718-6,
160x235 mm
Soarta zonei euro determin\ viitorul Uniunii
Europene, `ntruc`t orice dezechilibru din nucleul UE declan[eaz\ for]e destabilizatoare.
Criza euro este efectul interac]iunii mai multor
factori, cum ar fi bulele imobiliare, deficitele
guvernamentale excesive [i datoriile unor ]\ri.
Autorii analizeaz\ cauzele acestei situa]ii,
ar\t`nd felul `n care criza financiar\ complic\
reforma institu]ional\ [i politic\ [i refacerea
economic\ durabil\. O solu]ie pentru buna
func]ionare a UE ar putea fi schimbarea aranjamentelor politice, dincolo de crearea unei
uniuni bancare. Criza zonei euro [i viitorul
Europei ofer\ o perspectiv\ unic\ asupra problemelor economice [i sociale cu care se confrunt\ Uniunea European\ [i o contribu]ie
pentru `mbun\t\]irea gestion\rii acestora.
COLLEGIUM. {TIIN}ELE EDUCA}IEI uuu
Colec]ie coordonat\ de Constantin Cuco[
n
Liliana Stan (coord.)
Alois Ghergu]
Educa]ia timpurie
Psihopedagogia persoanelor
cu cerin]e speciale
Probleme [i solu]ii
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5669-1,
160x235 mm
eBook
Primii ani s`nt o perioad\ esen]ial\ `n via]a
unui copil, `n care acesta acumuleaz\ cele
mai multe cuno[tin]e [i care `i influen]eaz\
decisiv `ntreaga existen]\. Educa]ia timpurie urm\re[te dezvoltarea fizic\, psihic\ [i
intelectual\ de la na[tere p`n\ la `mplinirea
v`rstei de 7 ani, f\r\ s\ se limiteze strict la
anii de gr\dini]\. Autorii analizeaz\ toate
elementele curriculumului actual pentru
`nv\]\m`ntul pre[colar [i primar. S`nt
incluse consilierea curricular\, preven]ia
tulbur\rilor de limbaj sau revalorizarea jocului [i modelarea personalit\]ii copilului
`n condi]iile problemelor specifice lumii
contemporane. Educa]ia timpurie este un
excelent instrument de lucru at`t pentru
studen]ii [i profesorii facult\]ilor de pedagogie [i [tiin]ele educa]iei, c`t [i pentru cei
care profeseaz\ `n `nv\]\m`ntul pre[colar.
Educa]ia incluziv\
[i pedagogia diversit\]ii
Edi]ia a III-a rev\zut\ [i ad\ugit\
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5664-6,
160x235 mm
eBook
Lucrul cu persoanele cu cerin]e speciale este
un domeniu `n continu\ schimbare, motiv
pentru care Alois Ghergu] completeaz\ [i ajusteaz\ `n aceast\ nou\ edi]ie analizele precedente privind politicile [i practicile educa]ionale
destinate acestei categorii sociale. Problemele
fundamentale din acest domeniu, precum asisten]a, educa]ia [i integrarea socioprofesional\,
proiectarea [i implementarea unor programe
didactice adecvate, s`nt discutate `n contexte
pluridisciplinare, `n acord cu ultimele tendin]e
globale. Printre nout\]i se num\r\ unele clarific\ri `n privin]a fondului teoretic al incluziunii [colare, modul de implementare a tehnologiilor de ultim\ genera]ie `n curriculumul special [i ultimele solu]ii pentru aplicarea noilor
programe desf\[urate `n [colile incluzive. Psihopedagogia persoanelor cu cerin]e speciale
este un excelent instrument de lucru pentru
educatori [i pentru speciali[tii care lucreaz\ cu
persoane cu cerin]e educa]ionale speciale sau
aflate `n situa]ii de risc.
DANIEL D|IANU este profesor de economie
la {coala Na]ional\ de Studii Politice [i Administrative din Bucure[ti. La Editura Polirom a
mai publicat România [i Uniunea European\:
infla]ie, balan]\ de pl\]i, cre[tere economic\,
Ce vom fi `n Uniune. Pariul moderniz\rii României, Frontiere etice ale capitalismului (`n colab.), Capitalismul `ncotro?, C`nd finan]a submineaz\ economia [i corodeaz\ democra]ia.
GIORGIO BASEVI este profesor de economie
interna]ional\ la Universitatea din Bologna.
CARLO D’ADDA este profesor de economie la
Universitatea din Bologna.
RAJEESH KUMAR este cercet\tor la {coala de
Studii Interna]ionale din cadrul Universit\]ii
Jawaharlal Nehru, India.
LILIANA STAN este profesor universitar
doctor la Facultatea de Psihologie [i {tiin]e
ale Educa]iei, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i. La Editura Polirom a mai
publicat: Elemente de didactica geografiei
(`n colab., 2003), Psihopedagogie pentru
examenele de definitivare [i grade didactice
(`n colab., 2008, 2009), Psihosociologie
[colar\ (`n colab., 2013), Pedagogia pre[colarit\]ii [i [colarit\]ii mici (2014).
~n aceea[i colec]ie:
~n aceea[i serie:
ALOIS GHERGU} este profesor universitar
doctor la Facultatea de Psihologie [i {tiin]e ale
Educa]iei din cadrul Universit\]ii „Al.I. Cuza”
din Ia[i. Dintre lucr\rile publicate la Editura
Polirom: Sinteze de psihopedagogie special\.
Ghid pentru concursuri [i examene de ob]inere a gradelor didactice (2013), Introducere
`n managementul clasei de elevi (`n colab.,
2010), Evaluare [i interven]ie psihoeduca]ional\. Terapii educa]ionale, recuperatorii [i compensatorii (2011).
~n aceea[i serie:
Daniel D\ianu, Marele impas
`n Europa. Ce poate face România?
Constantin Cuco[, Pedagogie
(edi]ia a III-a, rev\zut\ [i ad\ugit\)
Ion-Ovidiu Pâni[oar\, Comunicarea
eficient\ (edi]ia a IV-a, rev\zut\ [i ad\ugit\)
Dezvoltarea cognitiv\ `n copil\ria mic\ [i
pre[colaritate • Trauma `n copil\ria timpurie • Comunicarea verbal\, nonverbal\ [i
paraverbal\ la v`rsta pre[colar\ • Educa]ia
muzical\ `n {coala Yamaha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
COLLEGIUM. PSIHOLOGIE uuu
Serie ini]iat\ de Adrian Neculau
n
Serie coordonat\ de Laz\r Vl\sceanu
[i Liviu Chelcea [i ini]iat\
de Elisabeta St\nciulescu
Ion-Ovidiu Pâni[oar\,
Georgeta Pâni[oar\
Managementul
resurselor umane
Edi]ia a III-a, rev\zut\ [i ad\ugit\
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5821-3,
135x200 mm
n COLLEGIUM. SOCIOLOGIE.
ANTROPOLOGIE uuu
Mihai Dinu Gheorghiu,
Frédéric Moatty
eBook
Cartea, ajuns\ la a treia edi]ie, r\spunde `n
mod concret numeroaselor probleme cu care se confrunt\ un manager `n resurse umane: construc]ia [i aplicarea fi[elor de post,
modalit\]ile de evaluare sau recompensare,
politicile salariale de motivare, analiza de nevoi, programele de instruire organiza]ional\,
aspectele de etic\ [i nondiscriminare. Autorii analizeaz\ `ntregul parcurs al activit\]ii de
recrutare [i selec]ie [i prezint\ modele, fi[etip [i studii de caz, oferindu-le un ghid practic tuturor celor interesa]i: recrutori sau
manageri de resurse umane [i de personal,
studen]i [i tineri cercet\tori `n psihologie,
psihologie organiza]ional\ [i resurse umane.
ION-OVIDIU PÂNI{OAR| este profesor
doctor [i director al Departamentului de
Formare a Profesorilor, Universitatea din
Bucure[ti De acela[i autor la Editura Polirom: Prelegeri pedagogice (`n colab., 2001),
Comunicarea eficient\ (2003, 2004, 2006,
2008, 2015), Motivarea eficient\ (`n colab.,
2005), {tiin]a `nv\]\rii (`n colab., 2005),
Profesorul de succes (2009), Cele [apte medalii ale succesului (`n colab., 2013), Medaliile
succesului 2 (`n colab., 2013) [i Medaliile
succesului 3 (`n colab., 2014).
GEORGETA PÂNI{OAR| este conferen]iar
doctor la Universitatea din Bucure[ti. De
aceea[i autoare la Editura Polirom: Motivarea eficient\ (`n colab., 2005), Integrarea `n
organiza]ii (2006), Psihologia copilului
modern (coord., 2011), Cele 7 medalii ale
succesului (`n colab., 2013), Medaliile succesului 2 (`n colab., 2013) [i Medaliile succesului 3 (`n colab., 2014).
~n aceea[i serie:
n COLLEGIUM.
ASISTEN}| SOCIAL|
uuu
Serie coordonat\ de Doru Buzducea
[i {tefan Cojocaru
George Neam]u (coord.)
Enciclopedia
asisten]ei sociale
Spitalul `n mi[care
Schimb\ri organiza]ionale
[i condi]ii de munc\
Traducere de Dinu Adam
ISBN: 978-973-46-5623-3,
160x235 mm
Rezultat al unor cercet\ri `ntreprinse `n ultimii
zece ani `n unit\]i sanitare din Fran]a, volumul
analizeaz\ situa]ia sistemului de s\n\tate francez prin prisma recentelor reforme de ordin
economic, organiza]ional [i profesional. Acestea schimb\ fundamental modalitatea de finan]are a spitalelor [i raporturile dintre sectoarele public [i privat [i au intrat `n vigoare
`ntr-un context social complicat, caracterizat
de un num\r insuficient de medici [i asistente
[i de dificult\]i legate de recrutarea personalului. Datele statistice prezentate [i numeroasele
interviuri ofer\ nu doar o perspectiv\ inedit\
asupra problemelor sistemului sanitar dintr-o
]ar\ dezvoltat\, ci [i eventuale solu]ii, aplicabile `n orice stat. Spitalul `n mi[care este o extraordinar\ resurs\ pentru sociologi, dar [i pentru
managerii de spitale [i persoanele aflate `n
func]ii de decizie `n sistemul medical.
MIHAI DINU GHEORGHIU este profesor universitar la Facultatea de Psihologie [i {tiin]e ale
Educa]iei, Universitatea „Al.I. Cuza” din Ia[i.
La Editura Polirom a mai publicat: Intelectualii
`n c`mpul puterii. Morfologii [i traiectorii sociale (2007) [i Educa]ie [i frontiere sociale. Fran]a,
România, Brazilia, Suedia (`n colab., 2011).
FRÉDÉRIC MOATTY este specialist `n sociologia muncii, statistician [i cercet\tor la Centre
d’Études de l’Emploi, director adjunct al unit\]ii de cercetare privind „Dinamicile organiza]iilor [i ale muncii” din cadrul centrului.
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-4439-1,
160x235 mm
eBook
Elaborat\ de un colectiv de autori din `ntreaga
]ar\, cadre universitare, speciali[ti din sistemul
de asisten]\ social\ sau din domenii complementare, Enciclopedia asisten]ei sociale este
prima lucrare de acest gen care apare `n România. Cei peste 250 de termeni analiza]i variaz\
de la concepte, organiza]ii [i valori care definesc profesia de asistent social p`n\ la teorii
din sectorul asisten]ei sociale [i metode utilizate. S`nt acoperite toate aspectele care ]in de activitatea de asisten]\ social\, de la tipurile de
interven]ii, mediile [i condi]iile sociale din România, dar [i provoc\rile pe care le implic\
acestea, la politici sociale [i chiar la istoricul
profesiei la nivel na]ional [i interna]ional. Tematica diversificat\ [i calitatea datelor furnizate recomand\ Enciclopedia asisten]ei sociale
ca un instrument de lucru indispensabil pentru studen]ii [i profesorii de la facult\]ile de
profil, dar [i pentru angaja]ii din cadrul institu]iilor de asisten]\ social\, organiza]iilor filantropice sau organiza]iilor nonguvernamentale.
Abandon • Anchet\ social\ • Boal\ psihic\ •
Centre de `ngrijire • Ecohart\ • E[antion •
Evaluare postadop]ie • Grup vulnerabil • Imigra]ie • Mediere juridic\ • Natalitate • Pia]a
muncii • Reabilitare • Rezilien]\ • Socializare
• {omaj • Terapie familial\ • Traum\
GEORGE NEAM}U, conferen]iar universitar
doctor, a publicat numeroase lucr\ri `n domeniu, dintre care men]ion\m: Elemente de asisten]\ social\ (`n colab., Editura Polirom,
1999) [i Tratat de asisten]\ social\ (coord.,
Editura Polirom, ed. I, 2004; ed. a II-a, 2011).
Drago[ Iliescu, Coralia Sulea (coord.),
Tratat de psihodiagnostic al personalit\]ii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
23
n
STUDII DE GEN
uuu
Colec]ie coordonat\ de Mihaela Miroiu
n
LIMBI STR|INE
uuu
Colec]ie coordonat\ de Emanuela Stoleriu
Alina Alak
Ileana Baird
Statutul femeilor `n islam
Dic]ionar de dificult\]i
ale limbii engleze
Perspective actuale
ISBN: 978-973-46-5871-8, 130x200 mm
S-a afirmat c\ centralitatea politic\ [i istoric\, de altfel fabricat\, acordat\ tematicii
de gen `n spa]iul musulman, departe de a fi
flatant\, reprezint\, paradoxal, o consecin]\
a retoricii care a transformat „femeia” musulman\ `n simbolul prin excelen]\ al unei
religii, culturi [i civiliza]ii aparte, v\z`nd `n
problema statutului ei testul suprem al incompatibilit\]ii islamului cu modernitatea.
Consider`nd c\ instrumentele [i tezele islamului progresist merit\ s\ fie cunoscute [i
promovate `ntruc`t pot rezolva clivajul
conflictual dintre islam [i Occident, volumul urm\re[te `n prima sa parte evolu]ia
exegezelor coranice precolonialiste [i
contemporane [i egalitarianismul, cu un
accent special acordat modalit\]ii `n care a
fost afirmat\ egalitatea radical\ dintre femei
[i b\rba]i la nivelul textului coranic. Contrastul dintre aceste principii coranice emancipatoare [i experien]ele concrete ale musulmanelor aflate `n anumite contexte sociale
este explicat `n partea a doua a lucr\rii, care
prive[te rela]iile ierarhice de gen. Analiza
versetelor coranice problematice din
aceast\ sec]iune func]ioneaz\ ca justificare
a necesit\]ii asum\rii unei reforme `n domeniul jurispruden]ei [i exegezei islamice.
ALINA ALAK este doctor `n filosofie al Universit\]ii Bucure[ti, asistent universitar `n
cadrul Facult\]ii de Jurnalism [i {tiin]ele
Comunic\rii a aceleia[i universit\]i. A lucrat ca redactor `n cadrul Centrului Cultural Islamul Azi, Bucure[ti, [i a publicat studii `n volume colective [i articole `n reviste
prestigioase din ]ar\ [i din str\in\tate.
~n aceea[i colec]ie:
Mihaela Miroiu (coord.),
Andreea Molocea, Ioana Vlad,
Cristian Ionu] Branea, Mi[c\ri feministe
[i ecologiste `n România (1990-2014)
Common errors • False friends •
Phrasal verbs • Collocations •
Tests
ISBN: 978-973-46-4295-3, 160x235 mm
Este [tiut faptul c\ we all do mistakes, din
grab\ sau din neb\gare de seam\. Dac\ nu
a]i observat gre[eala din acest enun] – utilizarea incorect\ a verbului do `n locul lui
make –, acest dic]ionar v\ este cu siguran]\
util. Dac\ a]i observat-o, v\ invit\m s\ v\
verifica]i cuno[tin]ele consult`nd [i ceilal]i
4.000 de termeni ai dic]ionarului. Termenii s`nt prezenta]i `n ordine alfabetic\, iar
`n cazul fiec\ruia se precizeaz\ utilizarea sa
eronat\, varianta corect\ [i explica]ii menite s\ l\mureasc\ natura gre[elii ap\rute.
Ve]i `nv\]a astfel s\ ocoli]i confuziile pe care le pot provoca a[a-numi]ii false friends,
s\ ortografia]i corect unii termeni, s\ v\
`nsu[i]i anumite reguli privitoare la num\rul substantivelor, verbele modale ori subjonctiv [i s\ folosi]i termenii sau formele
gramaticale adecvate `n exprimarea colocvial\. Dic]ionarul v\ propune de asemenea
un set de exerci]ii axate pe termenii cel mai
frecvent plasa]i `n contexte incorecte, cu
r\spunsurile corespunz\toare.
ILEANA BAIRD, absolvent\ a Facult\]ii de
Litere din Bucure[ti, sec]ia englez\-român\, are un doctorat `n limba englez\ la
University of Virginia [i pred\ engleza la
King Faisal University (Arabia Saudit\). A
publicat articole despre diverse aspecte ale
gramaticii limbii engleze, `n special `n reviste din SUA.
Constantin Paidos
English Grammar
Theory and Practice
3 vol.
Edi]ia a IV-a rev\zut\ [i ad\ugit\
ISBN vol. I-III: 978-973-46-5462-8,
160x235 mm
ISBN vol. I: 978-973-46-5459-8
ISBN vol. II: 978-973-46-5460-8
ISBN vol. III: 978-973-46-5461-1
Trei volume care sintetizeaz\ gramatica limbii engleze [i con]in numeroase exerci]ii,
precum [i solu]iile acestora:
Volumul 1. The Verb
Volumul 2. The Noun, The Article, The Adjective, The Pronoun, The Numeral, The
Adverb, The Preposition, The Conjunction,
The Interjection
Volumul 3. Key to Exercises
~n primele dou\ volume, cei interesa]i
g\sesc, pe l`ng\ no]iuni fundamentale de
morfologie [i sintax\, exerci]ii cu diferite
grade de dificultate. Pentru verificarea
r\spunsurilor la teste, volumul al treilea v\
ofer\ cheia celor mai dificile exerci]ii. English Grammar poate fi folosit\ de to]i cei
care doresc s\-[i perfec]ioneze sau s\-[i
aprofundeze cuno[tin]ele de limba englez\,
dar [i de cei interesa]i de subtilit\]ile ei la un
nivel avansat.
CONSTANTIN PAIDOS a fost profesor,
gradul I, cu o experien]\ de peste treizeci de
ani `n `nv\]\m`ntul preuniversitar, profesor
metodist, coordonator de practic\ pedagogic\ a studen]ilor din 1972. La Editura Polirom a mai publicat, `ntre altele: Limba englez\. Prima ta gramatic\ (2005), Practical
Course of English (`n colab., 2007), New
Proficiency in English (`n colab., 2008) [i
Improve Your English (`n colab., 2014).
V\ mai recomand\m:
Constantin Paidos, Cristina Dana Paidos,
Improve Your English:
Vocabulary Practice
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
n
HORS COLLECTION
uuu
Yeonmi Park
Suki Kim
Drumul c\tre libertate
F\r\ tine, noi nu exist\m
Autobiografia unei refugiate
din Coreea de Nord
Via]a mea secret\ ca profesoar\
a copiilor elitei nord-coreene
Traducere de Ioana Aneci
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5670-7,
130x200 mm, 304 p.
ISBN ePub: 978-973-46-5806-0
ISBN PDF: 978-973-46-5807-7
Traducere de Ciprian {iulea
Prefa]\ de Adelin Petri[or
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5626-4,
130x200 mm, 272 p.
eBook
Yeonmi Park a crescut crez`nd c\ e normal s\
vad\ cadavre `n drum spre [coal\ [i s\ fie at`t
de fl\m`nd\, `nc`t s\ m\n`nce plante s\lbatice. A fost `nv\]at\ s\ nu-[i exprime niciodat\
p\rerile [i i s-a spus c\ „Iubitul Conduc\tor”
poate s\-i citeasc\ g`ndurile [i s-o pedepseasc\ pentru ele. La v`rsta de 13 ani, dup\ ce
tat\l ei a fost condamnat la munc\ silnic\,
Yeonmi [i familia ei au luat decizia disperat\
de a fugi din Coreea de Nord travers`nd fluviul `nghe]at Yalu `n China, unde au c\zut
`ns\ `n m`inile trafican]ilor de persoane. Dup\ aproape doi ani de captivitate `ntr-o lume
la fel de brutal\ [i de periculoas\ ca aceea pe
care o p\r\siser\, Yeonmi [i mama ei [i-au
riscat din nou via]a, str\b\t`nd de[ertul Gobi
[i orient`ndu-se dup\ stele `n drumul lor spre
libertate. Yeonmi Park `[i spune pentru prima oar\ povestea uluitoare, cu demnitate,
curaj [i uneori cu umor. Drumul c\tre libertate e o m\rturie despre for]a spiritului uman
[i despre riscurile pe care s`ntem dispu[i s\ ni
le asum\m ca s\ fim liberi.
„Una dintre cele mai cumplite pove[ti pe care le-am citit vreodat\. O carte ce te face s\ fii
recunosc\tor pentru libertatea pe care nu ai
ob]inut-o niciodat\ prin lupt\.” (The Bookseller)
„O carte elocvent\, dureros de sincer\, ce
`nf\]i[eaz\ dificult\]ile multor nord-coreeni.”
(Kirkus Reviews)
YEONMI PARK s-a n\scut `n Hyesan, `n Coreea de Nord, `n 1993, iar `n prezent locuie[te
la Seul, `n Coreea de Sud. C\l\tore[te `n lume ca activist\ pentru drepturile omului.
V\ mai recomand\m:
eBook
~n fiecare zi, studen]ii nord-coreeni defileaz\ de trei ori, alinia]i pe dou\ r`nduri,
inton`nd c`ntece `n onoarea lui Kim Jong-il
[i a ]\rii lor: „F\r\ tine, noi nu exist\m”.
S`ntem `n 2011. Toate universit\]ile din
Coreea de Nord au fost `nchise pentru un
an, iar studen]ii au fost trimi[i pe [antiere
de construc]ii – mai pu]in cei 270 de studen]i de la Universitatea de {tiin]\ [i Tehnologie Phenian. Ace[tia nu s`nt ni[te tineri oarecare, ci apar]in familiilor elitei
nord-coreene. F\r\ s\-[i divulge identitatea de scriitoare [i jurnalist\, Suki Kim s-a
al\turat corpului profesoral al universit\]ii
privilegiate, alc\tuit `n principal din misionari cre[tini occidentali. ~n urm\toarele
[ase luni ea va tr\i al\turi de studen]ii ei,
supravegheat\ atent de regimul comunist,
[i va avea o imagine complet\ a vie]ii cotidiene din ]ara cu cel mai tiranic regim `n
prezent.
Anna Erelle, ~n pielea unei jihadiste.
O m\rturie despre filierele
de recrutare ale Statului Islamic
„O imagine tulbur\toare a vie]ii de zi cu zi
sub un regim opresiv. O poveste impresionant\.” (Publishers Weekly)
SUKI KIM s-a n\scut la Seul [i s-a stabilit
cu familia `n SUA la v`rsta de 13 ani. Jurnalist\ [i scriitoare, este autoarea unui roman premiat, The Interpreter. A c\l\torit
`n Coreea de Nord `n mai multe r`nduri
din 2002 p`n\ `n 2011, scriind eseuri [i articole pentru The New York Times, Harper’s [i The New York Review of Books.
Asma Abdelkarim,
Poveste[te-mi despre Beirut
Adelin Petri[or,
Coreea de Nord, un lag\r c`t o ]ar\
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
25
n
HEXAGON
uuu
n
HEXAGON. ISTORIE
uuu
Ramita Navai
Naveed Jamali, Ellis Henican
Jonathan Clements
Ora[ul minciunilor
Cum s\ prinzi un spion rus
Scurt\ istorie a samurailor
Dragoste, sex [i moarte
la Teheran
Povestea adev\rat\ a unui
american devenit agent dublu
Traducere de Ciprian {iulea
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5769-8,
135x200 mm
eBook
Bogat, acaparator [i exotic, Ora[ul minciunilor
te poart\ de-a lungul bulevardului Vali Asr,
principala arter\ a Teheranului, pornind dinspre mallurile generoase din Tajrish, prin smogul care persist\ peste aleile [i bazarurile din
cartierele sudice ale ora[ului. Ramita Navai d\
glas iranienilor obi[nui]i obliga]i s\ duc\ o via]\
ie[it\ din comun: vedeta porno, persoana monden\, asasinul [i du[manul statului care ajunge
`n cele din urm\ s\ se pun\ `n slujba Republicii, gospodina devotat\ care depune actele pentru divor] [i mardeia[ul de alt\dat\ care se
ocup\ de jocuri de noroc. Teheranul de ast\zi
este sufocat de intrigi, iar supravie]uirea depinde de o re]ea complex\ de minciuni: mullahi ce
frecventeaz\ prostituate, moschei ce antreneaz\
adolescen]i `n tactici de manipulare a mul]imii
[i speciali[ti `n chirurgie estetic\ ce garanteaz\
c\ le pot reda fetelor virginitatea. Navai `nf\]i[eaz\ fa]a ascuns\ a unui ora[ `n care diferen]a
dintre modestie [i vulgaritate, loialitate [i tr\dare, onoare [i ru[ine este dat\ de multe ori de
credibilitatea unei minciuni.
RAMITA NAVAI este jurnalist\ britanic\ de
origine iranian\ specializat\ pe probleme de
afaceri externe. A realizat dou\zeci de documentare pentru Channel 4, seria „Unreported
World”, [i a primit un premiu Emmy pentru
reportajul f\cut sub acoperire din Siria pentru
emisiunea de la PBS „Frontline”. A lucrat [i ca
jurnalist pentru Organiza]ia Na]iunilor Unite
`n Pakistan, Kurdistanul irakian [i Iran, iar
`ntre 2003 [i 2006 a fost corespondent `n Teheran pentru The Times.
Traducere de Bogdan Co[a
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5774-2,
135x200 mm
eBook
Nu avea nici un fel de preg\tire `n contraspionaj. Tot ce [tia despre misiunile sub acoperire
aflase din Miami Vice [i din filme ca Ronin,
Spioni de elit\ [i orice avea Bond sau Bourne `n
titlu. {i totu[i, sper`nd s\ mai c`[tige ceva experien]\ ca s\ devin\ ofi]er al serviciilor de informa]ii `n cadrul marinei militare, i-a convins pe
cei de la FBI [i pe ru[i c\ pot avea `ncredere `n
el. Cu [arm, iste]ime [i foarte mult\ naivitate, a
reu[it s\ prind\ `n plas\ un ofi]er din serviciile
secrete militare ruse[ti ce recruta spioni pe teritoriul american. Impresionant\, revelatoare [i
absolut captivant\, Cum s\ prinzi un spion rus
este o poveste cu spioni din lumea real\, care
urmeaz\ s\ fie ecranizat\ de 20th Century Fox,
`n regia lui Marc Webb.
Noii americani • O afacere de familie • Atacul
`mpotriva Americii • Comandantul Lino • Agen]ii
speciali • El Dorado • Hooters • Falsa arestare
Dup\ ce a lucrat ca agent dublu civil, NAVEED
JAMALI a devenit ofi]er `n rezerv\ `n cadrul
marinei militare americane. A lucrat peste un
deceniu `n domeniul managementului tehnologiei informa]iei. }ine frecvent prelegeri despre securitate, contrainforma]ii [i `n]elegerea
motiva]iei de a face spionaj.
ELLIS HENICAN este un popular comentator
radio [i TV, editorialist [i coautor a cinci bestselleruri, dintre care men]ion\m: Home Team
(2010), In the Blink of an Eye (2011), Damn
Few (2013) [i The Party’s Over (2014).
V\ mai recomand\m:
V\ mai recomand\m:
Delphine Minoui,
V\ scriu din Teheran
Traducere de Iuliana Dumitru
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5465-9,
135x200 mm
eBook
Prezent\ direct sau prin avatarurile sale
`ntr-o multitudine de produc]ii literare [i
cinematografice, desene animate, benzi
desenate sau jocuri pentru calculator, figura samuraiului continu\ s\ exercite o
adev\rat\ fascina]ie. Codul samurailor, ispr\vile lor, faimoasa lor sabie – katana –
au intrat `n legend\. Cartea lui Jonathan
Clements este una dintre primele istorii
complete ale artei [i culturii r\zboinice a
samurailor. Ap\rut\ `n epoca medieval\,
casta acestora exercit\ o puternic\ influen]\ asupra istoriei [i culturii nipone vreme de cinci sute de ani. ~n secolele al XVII-lea
[i al XVIII-lea, r\zboaiele dintre samurai
sf`[ie Japonia, apoi casta este desfiin]at\
odat\ cu reformele din era Meiji. Al\turi de
istoria acestei elite r\zboinice, Clements
zugr\ve[te portretele unor samurai celebri,
se apleac\ asupra politicii seniorilor feudali
japonezi [i prezint\ impactul tradi]iei samurailor asupra Japoniei moderne.
JONATHAN CLEMENTS (n. 1971) este
scriitor, traduc\tor [i autor de scenarii de
televiziune. A scris un mare num\r de c\r]i
despre istoria Asiei de Sud-Est, printre care biografii de `mp\ra]i [i `mp\r\tese, oameni de stat, r\zboinici sau r\zvr\ti]i. Dintre volumele publicate men]ion\m: Admiral Togo: Nelson of the East (2010), Mannerheim: President, Soldier, Spy (2012),
Anime: A History (2013), Modern Japan:
All That Matters (2014), Wu: The Chinese
Empress Who Schemed, Seduced and
Murdered Her Way to Become a Living
God (2014).
William Stevenson, Vera Atkins.
Povestea celei mai importante agente
secrete originare din România din
al Doilea R\zboi Mondial
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
n
HEXAGON. PRACTIC
n HEXAGON. SERIA DE AUTOR
“ALEXANDRA DAVID-NEEL” uuu
uuu
Will Gompertz
Nemurire [i re`ncarnare
G`nde[te ca un artist
Traducere de Nicolae Constantinescu
ISBN: 978-973-46-4632-6, 135x200 mm
~nva]\ cu Van Gogh, Picasso
sau Andy Warhol cum s\ fii
creativ `n orice domeniu
Traducere de Lucia Popovici
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5825-1,
135x200 mm
eBook
De ce unora le este at`t de u[or s\ vin\ cu idei
noi [i geniale? {i cum le transform\ `n ceva cu
adev\rat valoros? Dup\ ani de zile petrecu]i `n
preajma unora dintre cei mai originali creatori
ai lumii, Will Gompertz ne `nva]\ s\ g`ndim
creativ pornind de la ideile, sursele de inspira]ie [i modul `n care au lucrat mari arti[ti mai vechi sau mai noi, de la Johannes
Vermeer sau Vincent Van Gogh la Andy Warhol [i mul]i al]ii. O carte inteligent\, nu lipsit\
de umor, cu multe sfaturi [i idei care te ajut\
s\-]i valorifici talentul [i s\-]i dezvol]i creativitatea `n orice domeniu.
„Will Gompertz este cel mai bun profesor pe
care nu l-a]i avut niciodat\.” (The Guardian)
Arti[tii nu dau gre[ (David Ogilvy) • Arti[tii s`nt
serios de curio[i (Caravaggio) • Arti[tii fur\ (Picasso) • Arti[tii s`nt sceptici (Piero della Francesca) • Arti[tii au un punct de vedere (Rembrandt) • Arti[tii s`nt curajo[i (Michelangelo) •
Arti[tii fac pauz\ de g`ndire (Marcel Duchamp)
WILL GOMPERTZ, istoric de art\ [i fost director al Tate Gallery din Londra. Ca arts editor la
BBC, a intervievat [i a urm\rit mul]i dintre marii arti[ti, regizori, scriitori, muzicieni, actori [i
designeri. Creativity Magazine din New York l-a
plasat `ntre cei mai originali 50 de g`nditori ai
lumii. De acela[i autor la Editura Polirom: O istorie a artei moderne (2014), bestseller interna]ional tradus [i publicat `n peste 15 limbi.
Cine nu a visat s\ fie nemuritor? ~n Orient,
aceast\ dorin]\ profund\ [i-a g\sit expresia
`n numeroase filosofii, fiecare dintre ele
oferind un r\spuns elaborat la c\utarea
acestui ideal. Pentru tibetanii budi[ti,
moartea nu este dec`t `nceputul unei lungi
c\l\torii p`n\ la o nou\ re`ncarnare. Taoismul `l face pe omul care t`nje[te dup\ nemurire s\ [i-o „fabrice” singur prin exerci]ii de respira]ie [i medita]ie. ~n sf`r[it, la
hindu[i, setea de perpetuitate este ast`mp\rat\ de ciclul mor]ilor [i rena[terilor.
Studiind miturile, credin]ele [i legendele
legate de nemurire din culturile chinez\,
tibetan\ [i indian\, Alexandra David-Néel
ne propune o c\l\torie pe t\r`mul spiritului, o ini]iere `n `n]elepciunea oriental\ `n
toat\ profunzimea sa. O carte captivant\,
ap\rut\ pentru prima dat\ `n 1961, dar care continu\ s\ fie un titlu de referin]\.
ALEXANDRA DAVID-NÉEL (1868-1969)
a fost o exploratoare franco-belgian\. Dup\
o prim\ c\l\torie `n India la v`rsta de 23 de
ani [i dup\ o scurt\ carier\ de solist\ de
oper\ [i jurnalist\, se dedic\ studiului religiilor orientale. ~ntre 1911 [i 1946 face
mai multe c\l\torii `n Asia. Este renumit\
pentru vizita sa `n Lhasa `n 1924, c`nd
ora[ul le era interzis str\inilor. A scris
peste 30 de c\r]i despre religia oriental\ [i
jurnale de c\l\torie. De aceea[i autoare la
Editura Polirom: ~n inima mun]ilor Himalaya (2014), Mistici [i magicieni `n Tibet
(2014), India `n care am tr\it (2014),
C\l\toria unei parizience `n Lhasa (2014),
Lampa `n]elepciunii (2014), Itinerariul
unui lama [i cele cinci `n]elepciuni (2015),
Vraja misterului. Fapte neobi[nuite [i personaje ciudate pe care le-am `nt`lnit `n
c\l\toriile mele prin Orient [i Occident (2015).
~n aceea[i serie:
Vraja misterului. Fapte neobi[nuite [i
personaje ciudate pe care le-am `nt`lnit
`n c\l\toriile mele prin Orient [i Occident
Itinerariul unui lama
[i cele cinci `n]elepciuni
V\ mai recomand\m:
Noah J. Goldstein, Steve J. Martin, Robert B.
Cialdini, 50 de secrete ale artei persuasiunii.
Cum `i convingem pe ceilal]i c\ avem dreptate
Lampa `n]elepciunii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
27
an
HEXAGON. CARTEA DE C|L|TORIE
uuu
Jan Morris
Heinrich Harrer
Ed Stafford
Vene]ia
~ntoarcerea `n Tibet
Singur pe o insul\ pustie
Traducere de Laura Ciochin\
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5870-1,
135x200 mm
eBook
Considerat\ cea mai bun\ carte de c\l\torie
scris\ vreodat\, Vene]ia nu este un ghid turistic [i nici un volum istoric, ci povestea fermec\toare a unei incursiuni `n via]a [i obiceiurile vene]iene. Ora[ul, `nc\rcat de istorie [i
cultur\, ne este prezentat `n toat\ splendoarea
lui. Temperamentul vene]ienilor, canalele navigabile, arhitectura, podurile, turi[tii, curiozit\]ile, mirosurile, sunetele, luminile [i culorile – toate acestea s`nt explorate [i atent analizate. Jan Morris nu omite nici un col]i[or al
maiestuoasei citadele `n investiga]ia sa [i readuce la via]\ chiar [i cele mai pu]in cunoscute locuri ale sale. O carte minunat\, care va
trezi dulci amintiri celor care au vizitat Vene]ia, iar celor care `nc\ nu au ajuns acolo,
dorin]a arz\toare de a o explora.
„Pentru cei care p\streaz\ Vene]ia doar `n
amintire, pentru cei care se preg\tesc s\ o viziteze [i chiar pentru cei care o v\d doar ca pe
un vis frumos, tabloul complet oferit de
aceast\ carte, acoperind mii de ani din via]a
celei mai complexe, originale [i active comunit\]i care a existat vreodat\, este de mare interes.” (The Guardian)
„Cea mai bun\ carte despre Vene]ia scris\
vreodat\.” (Sunday Times)
JAN MORRIS (n. 1926) este scriitoare, eseist\
[i jurnalist\. A fost corespondent pentru numeroase publica]ii [i a c\l\torit prin toat\ lumea. Dintre c\r]ile publicate men]ion\m: trilogia Pax Britannica (1968-1978), Spain
(1988), Hong Kong (1988), Sydney (1992),
Trieste and the Meaning of Nowhere (2001),
The World: Life and Travel 1950-2000
(2003), Contact! A Book of Encounters (2010).
V\ mai recomand\m:
Bill Bryson, C\l\torii prin Europa
Traducere de Orlando Bala[
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5358-4,
135x200 mm
eBook
~n bestsellerul {apte ani `n Tibet, Heinrich Harrer descria c\l\toria lung\ [i epuizant\ `n
urma c\reia, `n 1946, ajunsese la Lhasa, capitala Tibetului, [i `nf\]i[a via]a idilic\ pe „acoperi[ul lumii” `nainte de a fi distrus de armata
chinez\ invadatoare. ~n ~ntoarcerea `n Tibet,
aventurierul austriac poveste[te cum a ajuns (la
`nceputul anilor 1980) s\ re`nt`lneasc\ oamenii
[i s\ revad\ locurile pe care le p\r\sise `n 1952.
Un amestec fascinant de informa]ii istorice, religie [i note de c\l\torie, cartea este o m\rturie a
suferin]ei [i st\ruin]ei acestei vechi civiliza]ii sub
conducerea chinez\. ~n decorul unor m\n\stiri
ruinate [i al frumo[ilor [i misterio[ilor mun]i
Himalaya, Harrer evoc\ cu mult\ `nsufle]ire Tibetul liber de odinioar\, `n care religia [i credin]a erau elemente centrale ale vie]ii de zi cu
zi, precum [i na]iunea ocupat\ de ast\zi, amenin]at\ s\-[i piard\ cultura profund spiritual\.
Plecarea [i `ntoarcerea acas\ • Lhasa atunci [i
acum • Shangri-La, un vis al omenirii • Tronul
zeilor • Reflec]ii despre viitorul Tibetului • Enigma re`ncarn\rilor • Copiii pierdu]i ai Tibetului
HEINRICH HARRER (1912-2006) a studiat
la Universitatea din Graz. ~n 1938 a f\cut
parte din echipa de alpini[ti care a escaladat
pentru prima dat\ fa]a nordic\ a muntelui
Eiger. A scris mai multe c\r]i despre Tibet [i
a transcris autobiografia lui Thubten Jigme
Norbu, fratele lui Dalai Lama. E probabil mai
cunoscut ca autor al clasicei {apte ani `n
Tibet (Polirom, 2013), ecranizat\ `n 1997 de
Jean-Jacques Annaud.
De acela[i autor:
P\ianjenul alb. Povestea
fe]ei nordice a Eigerului
Traducere de Andra Hâncu
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5665-3,
135x200 mm, 304 p.
eBook
Ed Stafford, care a intrat `n 2012 `n Guinness
Book of Records dup\ ce a str\b\tut de la un
cap\t la cel\lalt `ntregul continent sud-american, p`n\ la gurile Amazonului, porne[te `ntr-o
nou\ aventur\, izol`ndu-se pe Olorua, o insul\ nelocuit\ din sudul Pacificului. ~[i propune s\ supravie]uiasc\ timp de 60 de zile
f\r\ provizii de alimente sau ap\, f\r\ haine,
f\r\ unelte moderne [i f\r\ m\car s\ aib\ cu
ce s\-[i aprind\ focul. Pe `ntreaga durat\ a experimentului documenteaz\ toate activit\]ile
sale cu ajutorul unor camere video. ~ncepe
prin a-[i face un ad\post, apoi, treptat, descoper\ calit\]ile plantelor locale [i `[i perfec]ioneaz\ tehnicile de pescuit [i de v`n\toare. ~n
Singur pe o insul\ pustie descrie experien]ele
pe care le-a tr\it zilnic [i logica fiec\rei decizii,
felul `n care [i-a testat capacit\]ile practice [i
rezisten]a psihic\. Aceasta este povestea impresionant\ a unui om care `ncearc\ s\-[i
dep\[easc\ limitele pentru a tr\i asemenea oamenilor primitivi, f\r\ nici unul dintre avantajele oferite de lumea modern\.
„Una dintre cele mai temerare c\l\torii `n
jungl\ `ntreprinse vreodat\.” (Bear Grylls)
ED STAFFORD a fost c\pitan `n armata britanic\ p`n\ `n 2002, dup\ care a condus expedi]ii peste tot `n lume. A lucrat al\turi de
ONU `n Afghanistan, unde a participat la organizarea primelor alegeri preziden]iale. ~n
august 2010 a devenit primul om care a
str\b\tut pe jos `ntreaga lungime a fluviului
Amazon, `nso]it de un muncitor forestier pe
nume Gadiel „Cho” Sánchez Rivera, c\l\torie
care a durat mai bine de doi ani.
De acela[i autor:
860 de zile pe Amazon.
O c\l\torie incredibil\
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
n
HEXAGON. CARTEA DE C|L|TORIE
uuu
n HEXAGON. MEDICIN|
NATURIST| {I TRADI}IONAL|
Ranulph Fiennes
Robert Birkby
Daniel Reid
Nebun, r\u [i periculos
O via]\ tr\it\ pe `n\l]imi
Ghid de Qi Gong
Autobiografia
Scott Fischer [i Everestul
Exerci]ii de baz\
pentru practica zilnic\
Traducere de Pavel Cazacu
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5661-5,
135x200 mm
eBook
Ranulph Fiennes a c\l\torit `n cele mai periculoase [i mai inaccesibile locuri de pe P\m`nt, a
fost la un pas de moarte de nenum\rate ori,
[i-a pierdut aproape jum\tate dintre degete
din cauza deger\turilor [i a str`ns milioane de
lire `n ac]iuni umanitare. A fost soldat, atlet, alpinist [i explorator. ~n autobiografia lui poveste[te despre uimitoarele sale aventuri ca lider
al unor expedi]ii considerate aproape imposibile [i cum a devenit primul om care a ajuns
at`t la Polul Nord, c`t [i la Polul Sud pe jos. Tot
el a fost cel care a descoperit ora[ul pierdut
Ubar din Oman, una dintre ultimele lui `ncerc\ri fiind cucerirea fe]ei nordice a Eigerului –
iar acestea s`nt doar o mic\ parte din realiz\rile lui. Nebun, r\u [i periculos este o carte pe
c`t de tulbur\toare, pe at`t de antrenant\ despre via]a unui aventurier autentic, care a acceptat orice provocare i-a ie[it `n cale.
„Cartea lui nu este doar despre aventuri – el
poveste[te totodat\ despre dragostea nem\rginit\ pe care i-a purtat-o primei so]ii... Curajul,
determinarea, rezisten]a – [i nebunia – de care a dat dovad\ s`nt fantastice.” (Daily Express)
RANULPH FIENNES, explorator, filantrop,
scriitor. A dobor`t numeroase recorduri [i a fost
desemnat „cel mai mare explorator `n via]\” de
Guinness Book of World Records `n 1984.
Dintre c\r]ile publicate men]ion\m: Beyond the
Limits: The Lessons Learned from a Lifetime’s
Adventures (2003), My Heroes: Extraordinary
Courage, Exceptional People (2012), To the
Ends of the Earth (2014), Cold: Extreme Adventures at the Lowest Temperatures on Earth
(2014), Heat: Extreme Adventures at the Highest Temperatures on Earth (2015).
V\ mai recomand\m:
Dave Metz, Alaska. Singur `n s\lb\ticie
Traducere de Marius-Adrian Hazaparu
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ eBook
ISBN print: 978-973-46-5869-5,
135x200 mm
Cartea este povestea lui Scott Fischer
(1955-1996) [i a numeroaselor sale ascensiuni, prima fiind cea de pe Muntele Olimp
din 1982, c`nd autorul era un t`n\r `ncep\tor. Birkby, care l-a `ntov\r\[it pe Fischer
`n mai multe expedi]ii, vorbe[te despre copil\ria [i cariera lui `n alpinism, de c`nd era
cunoscut drept „alpinistul cu cele mai multe c\z\turi” p`n\ `n momentul `n care a devenit un ghid renumit [i fondatorul unei
companii ce organizeaz\ expedi]ii montane.
Din Olimpul grecesc p`n\ `n Alaska [i din
Africa, pe Kilimanjaro, p`n\ `n Asia, pe K2
[i Annapurna, aventurile se ]in lan], `ns\
Everestul a fost `nc\ de la `nceput marea aspira]ie a lui Scott [i totodat\ locul `n care [ia g\sit sf`r[itul, `n timpul expedi]iei din
1996, c`nd to]i au sc\pat cu via]\ `n afar\ de
el. Aceast\ expedi]ie a inspirat [i recentul
film Everest, cu Jake Gyllenhaal `n rolul lui
Scott Fischer.
„Birkby reu[e[te s\ dezv\luie fascina]ia pe
care mun]ii o pot exercita asupra sufletului
omenesc.” (Publishers Weekly)
Olimp • Factorul Alaska • Kilimanjaro •
Annapurna • Fa]a nordic\ a Everestului •
Muntele gre[it • K2 `n 1992 • Ultima escaladare • Dup\ furtun\
ROBERT BIRKBY, ghid alpin [i fotograf, l-a
cunoscut pe Scott Fischer `n 1982. L-a
`nso]it `n mai multe expedi]ii [i a lucrat apoi
pentru compania fondat\ de acesta, Mountain Madness. Este autorul mai multor c\r]i
despre aventurile `n aer liber.
Traducere de Miruna Andriescu
Cuv`nt `nainte de Zhong-Xian Wu
Ilustra]ii de Dexter Jou
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5772-8,
135x200 mm, 168 p.
uuu
eBook
~n medicina chinez\, s\n\tatea este men]inut\ de circula]ia qi-ului, energia vital\ cu
care ne na[tem cu to]ii. Exerci]iile de Qi
Gong presupun respira]ia ritmic\, lent\, `n
sincron cu mi[c\rile corpului, pentru `mbun\t\]irea sistemului nervos [i a imunit\]ii.
Aceste exerci]ii, ale c\ror beneficii s`nt cunoscute `n China de mii de ani, devin tot
mai populare [i `n restul lumii, fiind recomandat\ folosirea lor `n paralel cu tratamentele medicale conven]ionale. Daniel Reid
ne ofer\ un program zilnic simplu [i sigur
ce poate fi adaptat pentru persoane de toate
v`rstele, indiferent de condi]ia lor fizic\.
Aplic`nd principiile fundamentale din Ghid
de Qi Gong, un manual u[or de utilizat,
`nso]it de ilustra]ii detaliate ale exerci]iilor,
ve]i face primii pa[i spre o via]\ lung\ [i
s\n\toas\.
DANIEL REID este autorul mai multor c\r]i
despre medicina tradi]ional\ chinez\. A studiat mai bine de 20 de ani bioterapia, acupunctura, masajul, Qi Gong-ul, medita]ia [i
artele mar]iale sub `ndrumarea mae[trilor
chinezi din Taiwan. La Editura Polirom au
mai ap\rut: Qi gong. Manual de ini]iere
(2005), Tao pentru s\n\tate, sex [i longevitate. O abordare practic\ a C\ii str\vechi
(2006), Ghid complet de medicin\ chinez\.
De la un regim de via]\ s\n\tos la prevenirea [i tratarea bolilor (2014) [i Tao pentru
detoxifiere. Metode naturale pentru a-]i purifica organismul (2015).
V\ mai recomand\m:
Joe Simpson, C\z`nd `n gol
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
29
n HEXAGON. MEDICIN|
NATURIST| {I TRADI}IONAL|
n
Mantak Chia
Tao. Lumina care vindec\
Practici fundamentale
pentru activarea energiei Qi
Traducere de Cornelia Dumitru
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
ISBN print: 978-973-46-5663-9,
160x235 mm
REVISTE {I PUBLICA}II
uuu
uuu
eBook
Scopul fundamental al practicii taoiste este
transcenderea limitelor fizice prin dezvoltarea sufletului [i a spiritului. Acesta este
principiul c\l\uzitor `n Tao Universal, un
sistem practic de autodezvoltare, care permite o evolu]ie armonioas\ a organismului
din punct de vedere fizic, mental [i spiritual. Secretul const\ `n deschiderea Orbitei
Microcosmice, cel mai important traseu
energetic din corp, pentru a avea acces la
lumina vindec\toare a Tao. Blocarea acestui traseu `mpiedic\ circularea liber\ a
energiei Qi, for]a bioelectromagnetic\ a
vie]ii, [i poate avea consecin]e grave. Mantak Chia prezint\ numeroase tehnici, bogat
ilustrate, care variaz\ de la cele mai simple
p`n\ la cele mai complexe exerci]ii. Acestea, aplicate cu regularitate, permit schimb\ri benefice importante la nivel energetic.
Tao. Lumina care vindec\ este un excelent
ghid pentru redob`ndirea [i men]inerea
s\n\t\]ii [i vitalit\]ii.
MANTAK CHIA (n. 1944) a studiat viziunea taoist\ asupra vie]ii `nc\ din copil\rie.
St\p`nirea acestor cuno[tin]e str\vechi [i
studierea altor discipline au dus la elaborarea sistemului Tao Universal, `nv\]at acum
pretutindeni `n lume. A mai publicat: Chi
Self-Massage: The Taoist Way of Rejuvenation (2006), Fusion of the Five Elements:
Meditations for Transforming Negative
Emotions (2007), Sealing of the Five Senses: Advanced Practices for Becoming a
Taoist Immortal (2014).
Clara Mare[, Constantin
Vasilescu (coord.)
Nesupunere [i contestare
`n România comunist\
Anuarul Institutului
de Investigare a Crimelor
Comunismului [i Memoria
Exilului Rom=nesc, vol. X, 2015
Χώρα
Revist\ de studii antice
[i medievale: filosofie,
teologie, [tiin]e
Num\r special: Dualismes. Doctrines
religieuses et traditions philosophiques
ISSN: 1583-8617, 155x235 mm
Director: Anca Vasiliu
Num\r coordonat de Fabienne Jourdan
[i Anca Vasiliu
ISSN: 2344-6285, 160x235 mm
Revoltele ]\r\ne[ti din jude]ul Bihor `n vara anului 1949 • P\rintele Gherasim Iscu
(1912-1951) – ultimul stare] al Tismanei,
martirul atipic `ntru Hristos • Rezisten]\,
contestare, nesupunere. Cazul lui Vlad
Dr\goescu, un „pite[tean” uitat • La limita
r\bd\rii [i dincolo de ea. Grupul Ninei
Dombrovschi [i explozia de la magazinul
„Textila” • Spre adev\rata libertate. Grupul
Mihai Roth [i deturnarea vasului „Cernavod\” • R\zvr\tire `n parohia Titan: povestea preotului Costic\ Maftei • Grup Canal ’77:
`ntre revendicarea drepturilor [i „parazitism social” • Forme de opozi]ie politic\ `n
anii ’80: scrisori, inscrip]ii [i manifeste anticeau[iste • Formele de manifestare a nemul]umirii popula]iei din jude]ul Alba `n
anii ’80 • Reac]ii la cenzura comunist\ •
Rebeli cu o cauz\: elemente ale contraculturii americane `n literatura genera]iei optzeciste • Ac]iuni de protest ale ]\rilor socialiste `mpotriva planului de sistematizare
rural\ din România (1988-1989). Tensiuni
`ntre Ungaria [i România • Istoria v\zut\
prin Google: memoria gulagului pe internet
V\ mai recomand\m:
Marginalit\]i, periferii [i frontiere
simbolice. Societatea comunist\
[i dilemele sale identitare
Revist\ de studii antice [i medievale, consacrat\ istoriei filosofiei, teologiei [i [tiin]elor
`n Antichitatea clasic\ [i Evul Mediu, fondat\ `n 2003 de Anca Vasiliu, Alexander
Baumgarten [i Bogdan T\taru-Cazaban
Les origines du dualiste mazdéen • Enuma
elish, le récit babylonien de la création • Du
dualisme et de l’ambivalence séthienne dans
la pensée religieuse de l’Egypte ancienne • Le
dualisme de l’Esprit et de la Nature du
Sāmkhya • Dualités présocratiques • Platon
et l’invention aristotélicienne du dualisme
platonicien • Les Stoïciens et le dualisme •
Plutarque développe-t-il réellement une pensée dualiste? • Numenio, il platonismo e le
tradizioni orientali • Calcidius on Matter; a
Minimalist Dualism • Le dualisme en question dans le Commentaire au Timée de Calcidius • Dualism in the Hermetic Writings •
Au sujet du dualisme dans les Oracles Chaldaïques • Matière „issue du Père” ou matière
„primordiale”? • Une substance, deux natures
• Les dualismes dans les manuscrits de Qumran • Gnose, dualisme et les textes de Nag
Hammadi • L’éthique gnostique au-delà du
dualisme hérésiologique • Le corps, lieu de
conflit entre l’esprit et la chair • Hermogène:
fragments d’une pensée dualiste • Dualism in
Mani and Manichaeism • La monarchia dans
les Homélies clémentines et l’origine du Mauvais • „Heteros theos” comme approche du
dualisme dans la pensée d’Origène • Augustin: d’un dualisme à un autre • Dépasser le
dualisme: le concept augustinien de natura •
Les enjeux du dualisme chez Hans Jonas.
V\ mai recomand\m:
Χώρα, Nr. 12/2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
n
REVISTE {I PUBLICA}II
uuu
Revista de Asisten]\ Social\
Psihologia Social\
Anul XIV, Nr. 4/2015
Nr. 36 (II)/2015
Redactor-[ef: Doru Buzducea
ISSN: 1583-0608, 160x235 mm
Redactor-[ef: Mihai Dinu Gheorghiu
ISSN: 1454-5667, 160x235
Revist\ editat\ de Universitatea
„Al.I. Cuza”, Ia[i
Editat\ de Facultatea de Sociologie [i Asisten]\ Social\ a Universit\]ii din Bucure[ti
Editorial • Restorative Practices and the
Life-World Implications of a New Social
Science • From Restorative Justice to Restorative Culture • Accessibility of Restorative Justice: Attitudes as Barriers to
Greater Referrals • Restorative Justice, Social Capital and Desistance from Offending
• Percep]ii ale infractorilor din proba]iune
cu privire la victim\, prejudiciu [i pedeaps\: posibile abord\ri de justi]ie restaurativ\ • Harmonizing or Restoring Justice? A Study of Victims’ Experiences
Meeting with their Young Offenders in
China • Restorative Justice in Aotearoa/
New Zealand: Improving our Response to
Sexual Violence • Is Restorative Justice Appropriate for Domestic Violence Cases? •
Non-violent Conflict Resolution in Peer
Interactions: Croatian Experience of Peer
Mediation in Schools
V\ mai recomand\m:
O revist\ deja cunoscut\ studen]ilor [i speciali[tilor `n domeniu, preocupat\ de
aducerea la zi a cercet\rilor [i cuno[tin]elor de psihologie social\, `n vederea form\rii unei perspective asupra realit\]ilor
contemporane.
Évocation de l’esprit et de l’œuvre de Serge
Moscovici • Apport du rêve éveillé dirigé à
la compréhension du sens de l’image et de
son importance dans l’approche typologique de la personnalité normale et pathologique • The causal deviation bias
testing the efficiency of two strategies
aimed at reducing it • Cognitive features of
morality • Bullying-ul la locul de munc\.
O nou\ form\ de agresiune psihologic\ •
The impact of pet-ownership on every-day
self-reported emotions, lay and scientific
categorization of emotions • Emotion regulation and moral judgment: relevant
theoretical models and future avenues of
research
Revista de Asisten]\ Social\.
Anul XIV, Nr. 3/2015
Psihologia Social\.
Nr. 35 (I)/2015
Revista de Asisten]\ Social\.
Anul XIV, Nr. 1/2015
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
31
eBook
e-BOOK-uri POLIROM
[i CARTEA ROMÂNEASC|
• 1.200 de titluri prezente `n oferta noastr\
• 1.250 de titluri disponibile p`n\ la finalul anului 2015
Proiect realizat `n colaborare cu
C\r]i semnate de prestigio[i autori români, dar [i opere ale clasicilor literaturii
universale, `n cele mai noi [i mai valoroase traduceri. De asemenea, colec]ia de
c\r]i digitale a editurii include [i titluri de interes pentru lumea universitar\.
C\r]ile noastre pot fi desc\rcate [i de pe Google Play, Amazon, Apple iBookstore,
Barnes & Noble (Nook Books), Sony Reader Store, Kobo [i Libr\riile Humanitas,
`n format ePub [i PDF, [i pot fi citite pe urm\toarele tipuri de dispozitive:
• Computer, prin programul Adobe Digital Editions
• iPad [i iPhone, prin aplica]ia Elefant eBooks Reader
• Dispozitive Android, prin aplica]iile Aldiko sau Bluefire
• toate eReaderele compatibile Adobe DRM (Kobo, Nook, Sony etc.)
„Nu cred c\ mijloacele electronice de comunicare
pot ucide lectura [i cartea. Va cre[te `ns\ colaborarea
dintre ele.” (David Lodge)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
n
INDEX TITLURI
uuu
Albastrul dintre cer [i ape ................................... 15
Anii de aur ......................................................... 12
Anuarul IICCMER, Vol. X/2015 ......................... 30
Bucure[ti. Praf [i s`nge ........................................ 18
Ca s\ nu te pierzi prin cartier .............................. 11
Ceai `n Sahara .................................................... 10
Cenu[\ [i ]\r`n\ .................................................. 13
Chôra, Num\r special: Dualismes ...................... 30
Compozi]ia `n pictur\ ........................................ 21
Confesiunile unui t`n\r romancier ...................... 18
Crimeea ............................................................. 20
Criza spiritului [i alte eseuri ............................... 18
Criza zonei euro [i viitorul Europei .................... 22
Cum am devenit Audrey Hepburn ...................... 15
Cum s\ prinzi un spion rus ................................ 26
Cump\tarea ....................................................... 13
Degete mici .......................................................... 6
Dic]ionar de art\ modern\ [i contemporan\ ....... 21
Dic]ionar de dificult\]i ale limbii engleze ................ 24
Doi ani, opt luni [i dou\zeci [i opt de nop]i ......... 8
Drumul c\tre libertate ........................................ 25
Durere. R\ni [i minuni ....................................... 13
Du-te [i pune un str\jer ...................................... 11
Educa]ia timpurie .............................................. 22
Enciclopedia asisten]ei sociale ............................ 23
English Grammar ............................................... 24
Existen]a prin cultur\ ........................................... 3
F\r\ tine, noi nu exist\m .................................... 25
G`nde[te ca un artist ........................................... 27
Ghid de Qi Gong ................................................ 29
Institu]iile ............................................................ 4
Insulele lui Thomas Hudson ................................. 8
Integrala Maigret, vol. VI .................................... 17
Inventeaz\ ceva .................................................. 14
~ntoarcerea `n Tibet ............................................ 28
La cap\tul nop]ii .................................................. 7
Leb\da cu dou\ intr\ri ......................................... 7
Managementul resurselor umane ........................ 23
Marsilio Ficino (1433-1499) [i problemele
platonismului `n Rena[tere ...................... 3
Mistui]i .............................................................. 14
Miturile Greciei antice .......................................... 4
Nebun, r\u [i periculos ...................................... 29
Nemurire [i re`ncarnare ..................................... 27
O ciud\]enie a min]ii mele ................................... 8
O espedi]ie român\ `n Africa ................................ 5
O fecioar\ nes\buit\ ........................................... 10
O introducere `n filosofia min]ii ......................... 21
O istorie a Tibetului ........................................... 20
O nou\ istorie a serviciilor secrete sovietice ........ 19
O nou\ speran]\ ................................................. 10
O via]\ de om, a[a cum a fost ............................... 5
O via]\ tr\it\ pe `n\l]imi ..................................... 29
Opere V. Crepusculul civil de diminea]\ .............. 6
Ora[ul minciunilor ............................................. 26
Pagini de jurnal .................................................... 5
Psihologia Social\, Nr. 36 (II)/2015 .................... 31
Psihopedagogia persoanelor
cu cerin]e speciale .................................. 22
R\zboiul Mondial al Fum\torilor .......................... 7
Revista de Asisten]\ Social\, Nr. 4/2015 ............. 31
Ridicat de la p\m`nt ............................................. 9
Romanul .............................................................. 9
Sapiens. Scurt\ istorie a omenirii ........................ 20
S\m`n]a `ncol]it\ ................................................ 12
Scrieri despre g`ndirea medieval\ ......................... 3
Scrieri II ............................................................... 4
Scurt\ istorie a samurailor .................................. 26
Singur pe o insul\ pustie .................................... 28
Spitalul `n mi[care .............................................. 23
Statutul femeilor in islam ................................... 24
Tao. Lumina care vindec\ ................................... 30
Triste]ea `ngerilor ............................................... 12
Tulpina de bambus ............................................ 14
}\ranii sub asediu .............................................. 19
Ucenicul arhitectului .......................................... 11
Un erou al zilelor noastre ..................................... 9
Vene]ia .............................................................. 28
Villa Margareta ..................................................... 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
33
n
INDEX AUTORI
uuu
Abulhawa, Susan ................................................ 15
Alak, Alina ......................................................... 24
al-Sanousi, Saud ................................................. 14
Andreescu, Gabriel ............................................... 3
Arachelian, Vartan ............................................... 7
Baird, Ileana ....................................................... 24
Bartos, M.J. ........................................................ 21
Basevi, Giorgio ................................................... 22
Birkby, Robert .................................................... 29
Bowles, Paul ....................................................... 10
Brumaru, Emil ..................................................... 6
Cassiodor ............................................................. 4
Chia, Mantak ..................................................... 30
Clements, Jonathan ............................................ 26
Cronenberg, David ............................................. 14
Culianu, Ioan Petru .............................................. 3
D’Adda, Carlo .................................................... 22
David-Néel, Alexandra ....................................... 27
D\ianu, Daniel ................................................... 22
Dueñas, María .................................................... 13
Eco, Umberto ................................................. 3, 18
Eskandarian, Ali ................................................. 12
Fiennes, Ranulph ............................................... 29
Figes, Orlando ................................................... 20
Florian, Filip ........................................................ 6
Gheorghiu, Mihai Dinu ...................................... 23
Ghergu], Alois .................................................... 22
Ghica-Com\ne[ti, Dimitrie ................................... 5
Gompertz, Will .................................................. 27
Graves, Robert ..................................................... 4
Harari, Yuval Noah ............................................ 20
Harrer, Heinrich ................................................ 28
Haslam, Jonathan ............................................... 19
Hemingway, Ernest .............................................. 8
Henican, Ellis ..................................................... 26
Iorga, Nicolae ....................................................... 5
Iuga, Nora ............................................................ 7
Jamali, Naveed ................................................... 26
Jela, Doina ........................................................... 6
Jourdan, Fabienne .............................................. 30
Kim, Suki ........................................................... 25
Kligman, Gail ..................................................... 19
Kriegman, Mitchell ............................................ 15
Kumar, Rajeesh .................................................. 22
Lee, Harper ........................................................ 11
Lermontov, Mihail ............................................... 9
Mare[, Clara ....................................................... 30
M\laicu-Hondrari, Marin ..................................... 7
McGinn, Colin ................................................... 21
Min, Anchee ...................................................... 12
Moatty, Frédéric ................................................. 23
Modiano, Patrick ................................................ 11
Morris, Jan ......................................................... 28
Navai, Ramita ..................................................... 26
Neam]u, George ................................................. 23
Noailles, Anna de ............................................... 10
Paidos, Constantin ............................................. 24
Palahniuk, Chuck .............................................. 14
Pamuk, Orhan ..................................................... 8
Park, Yeonmi ..................................................... 25
P\rin]ii Apostolici ................................................ 4
Pâni[oar\, Georgeta ............................................ 23
Pâni[oar\, Ion-Ovidiu ........................................ 23
Procopiu, Irina ..................................................... 5
Prut, Constantin ................................................. 21
Reid, Daniel ....................................................... 29
Rejmer, Małgorzata ............................................ 18
Remizov, Viktor ................................................. 13
Rushdie, Salman .................................................. 8
Saramago, José ..................................................... 9
Shafak, Elif ......................................................... 11
Shalev, Zeruya ................................................... 13
Simenon, Georges .............................................. 17
Simons, Ida ........................................................ 10
Stafford, Ed ........................................................ 28
Stan, Liliana ....................................................... 22
Stefánsson, Jón Kalman ...................................... 12
Valéry, Paul ........................................................ 18
van Schaik, Sam ................................................. 20
Vasilescu, Constantin ......................................... 30
Vasiliu, Anca ...................................................... 30
Verdery, Katherine ............................................. 19
Waltari, Mika ....................................................... 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
n
ECHIPA uuu
Editura POLIROM S.A.
Ia[i, B-dul Carol I nr. 4;
P.O. Box 266, 700506, ROMÂNIA
Tel.: 0232-21.41.00; 0232-21.41.11;
0724574355
Distribu]ie: 0232-21.74.40;
0232-21.83.63
Fax: 0232-21.41.11
e-mail: [email protected]
DIRECTOR GENERAL: Silviu Lupescu
Secretariat & rela]ii cu publicul:
Mihaela Vieru
e-mail: [email protected]
DIREC}IA PRODUC}IE EDITORIAL|
Director produc]ie: Paul P\duraru
e-mail: [email protected]
Director editorial: Adrian {erban
e-mail: [email protected]
Redactor-[ef: Emanuela Stoleriu
e-mail: [email protected]
Secretar general de redac]ie: Lucia Popovici
e-mail: [email protected]
Redactori-[efi adjunc]i: Ioana Aneci
e-mail: [email protected]
Adrian Botez
e-mail: [email protected]
Redactori coordonatori:
Tereza Culianu-Petrescu
(Biblioteca „Ioan Petru Culianu”),
Octavian Nicolae
(limb\ [i cultur\ german\)
Consilieri editoriali:
Dan Petrescu, Adrian Muraru,
Lucian Dan Teodorovici
e-mail: [email protected]
Redactori:
Romana-Anca R\dulescu (copyright)
e-mail: [email protected],
Ramona Elena Lupu, Cezar Petril\,
Giuliano Sfichi, Ines Simionescu
Corector: Valentin Piftor
Secretariat: Monica Morcov
e-mail: [email protected]
DIRECTOR ARTISTIC: Radu R\ileanu
e-mail: [email protected]
GRAFIC|
Radu Diaconu
e-mail: [email protected]
Carmen Parii
e-mail: [email protected]
DTP
Director editorial:
Bogdan-Alexandru St\nescu
e-mail: [email protected]
Redactor-[ef: Alin Croitoru
e-mail: [email protected]
Redactor-[ef adjunct: Dan Croitoru
e-mail: [email protected]
{ef DTP – Daniel Scurtu
Gabriela Ghe]\u (secretariat),
Radu C\praru, Irina L\c\tu[u,
Constantin Mih\escu, Lumini]a P\un
(tehnoredactori), Bogdan Enache
(grafician)
e-mail: [email protected];
[email protected]
Asistent director editorial:
Valentina Chiri]\
e-mail: [email protected]
PROMOVARE & RELA}II CU PRESA
Secretariat: Simona Toanchin\
e-mail: [email protected]
Director de promovare [i PR:
Claudia Fitcoschi
e-mail: [email protected]
Redactori: Any Ramona Hariga
e-mail: [email protected]
Ana-Maria T\bârc\
e-mail: [email protected]
Redactori: Ada Gabriela Tanas\,
M\d\lina Vatcu
Director v`nz\ri: Cristian
Petrescu-Omocea
V`nz\ri: Viorica Tocari,
Valentin Dumitrache
TIMI{OARA
Tel.: 0721364722
Redactor: Radu Pavel Gheo
V`nz\ri: Sorin V\caru
e-mail: [email protected]
Tel.: 0722548785
DIREC}IA COMERCIAL|
Director comercial: Viorel Cordun
e-mail: [email protected]
Director v`nz\ri: Vlad V`n\toru
e-mail: [email protected]
V`nz\ri: Bogdan Condurache,
Lucian Ferariu, Emanuel Guralivu,
Eduard Oloiniuc
Cartea prin po[t\: Alina Roman,
Anamaria Ionu]a Topor
e-mail: [email protected]
Secretariat: Maria Bunduc
e-mail: [email protected]
CHI{IN|U
B-dul {tefan cel Mare 200
Tel.: 00373-22-224849
Fax: 00373-22-295425
Distribu]ie: Alexandru Solcan
e-mail: [email protected]
DIREC}IA ECONOMIC|
Director economic: Cristian Calancea
e-mail: [email protected]
Contabilitate, eviden]e: Liviu Vasile Ichim,
Oana-M\d\lina G`fei, Cristina Ladan,
Adelina Olaru, Raluca Suchar
BUCURE{TI
Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A,
sc. 1, et. 1, sector 4, 040031,
O.P. 53
Tel.: 021-313.89.78
e-mail: [email protected]
www.suplimentuldecultura.ro
Proiect realizat de Editura Polirom
`n colaborare cu Ziarul de Ia[i.
Suplimentul se distribuie gratuit
`mpreun\ cu Ziarul de Ia[i.
COLEGIUL DE REDAC}IE:
George Onofrei (redactor-[ef),
Lucian Dan Teodorovici (senior editor)
Anca Baraboi (editor)
Andra Petrariu (redactor)
Adina Ciocoiu (DTP)
e-mail: [email protected]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.polirom.ro
iarna 2015-2016
Nout\]i editoriale
Editura POLIROM
35

Similar documents

Statutul de organizare si functionare a Cultului Crestin Baptist

Statutul de organizare si functionare a Cultului Crestin Baptist Anglia, muli baptiti au emigrat în America, unde au înfiinat biserici baptiste începând cu anul 1639. Astzi, baptitii reprezint cea mai rspândit confesiune cretin de tradiie protestant ...

More information