fr,f\l - PPD Johor Bahru

Comments

Transcription

fr,f\l - PPD Johor Bahru
JA}:{TAN !NI!DtDIKAN,}OHOR
i:iltrt1tiri.i:tit.ir_i:
J1t1\'lii\ ..\iJr)1,1i_ ii.^.2i1(
x{)t111
J0Ha}lt 8,1}t(!:l
Jotiott l:]At{rt. 'l^ zr\l
lnjr jn.i.!o!.I;,.'l|lrii:.:
Karni : JPi\iJ-SPsKl22)l5AO-1413t,3 '
Taikh : 3/ Oklob€r 2013
Ruj
)
llama sepellimana senarai lampiran
Melelli:
Pega!,rEi Pendidlkar Dasraa/p€ngetus/Guru 8€sar yang berlenaan
TLran.
JEMPUTAN KE MAJLIS PENTAULIAHAN RAKAN PEMBII,B'NG PERKHIOII,IATAN
AWAM (AKRAE)TAHUN 2013
Dengar segqla hornalnya. sural Cari Bahagian Psikologi Dan Kaunseiing. Jabatan
Pe*hidmalan Awam i\4al3ysia lJPA) bil. iPA(ps)i 75/2512"14 Kli5120) bertarikh 18 Oklober
2013 edalah berkailan.
2.
ilu
f"4allis pentauliahan Rakan
Penlblmblng Perkhidr.atan Awan (AKRAB) seperlimana keieiapsn berikli :,
Sehublngan dengan
Tt.ikh
:
l\llasa
r
:
Tempat
tl.ian djempui hadir
ke
14 November 20{3 {Khamis)
7.30
pag;-
12.30 tergahari (Sidang Pagi)
'1.30
pelang
-
5.00 pelang (Sidang Feiang)
gerjaya Walertront Haiel,
iBerjaya Hotel-thezone)
88, Jelan lbrahim Sultar, StolanC Last,
80300 Johor 8ah.u, Johor.
3
Sehubungar dengan iiu, dlpohon kerjasama
luar mengaGh
aran membenarkan
pegawai luan sepedimana ampiran menghadii majlis
tesebul Bersama in diseftakan srlai
dari Jabalan Ps*hidmalan Awam [4alaysia (JpA) Lampran A B Caf C untlk undakar
segera iuan/puan.
4.
Segala tunluian yang berkaltan adelah heng:kLrt Pekellling Perbendaha:aan yarg
sedang berkuaiklas? Can dilanggung oieh PTJ masln!-masing. Bagi lljuan dasar penjimaian
kerajaan, iuan digalakkan berkongsi kendera?n i.ifilk sebarang penanyaan slla hubungi
Puan Haliza Binii i\4ohamed Salleh dilalian 07 2310025.
Sekiar.ledrie
kes;h.
"BERKHIIMAT UNTUK NEGARA"
Saya yang men
pe
n',rh
lABDULAZ!Z BIN
REDWAN)
Ketua Sekior,
Sektor Pe.giirusan Sekolah.
b p. Pengarah Pend;drkan Johor
1
2.
Pengarah Pendidlk6n ,iohor
Tiribalan Peoga.ah
F
fr,f\l
'!a
wl
SENARAI NAMA RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM (AKRAB)
DAERAH JOHOR BHARU
Btt
NO. K/P
TEMPAT BERTUGAS
7
ASYAKIRIN BIN ASRA(
790803-01-5185
SKTAMAN ]MPIAN EMAS
2
AZIZUL AQMAR BIN IV]OHD RAZALI
770905-08-6795
SK PERUMAHAN TAI\IPOI 2
3
FAEZAH BT ISMA L
7
4
HALIMAH BINTJ MOHD ASPAR
580101-01-7488
SKTAMAN PERLING
5
HAM]DAH BINTIHAMZAH
711020-01-5930
SMK TAMAN PELANGI
6
HASNAH BINTIABU BAKAR
750701-01-6658
SK ST. IOSEPH
7
NOR]TA BINTISARMANI
800218-01-5316
SMK KOMPLEKS SULTAN ABU BAKAR
I
IAMJLAH BINTI BANIR
s90130-01-5466
SI!1K KEMPAS
9
LEE LAY LENG
684222-Oa-5344
S]KC PU SZE
10 MALARVILI A/P BATASUBRAMANIAM
781025 08 6848
5JK (T) TUN AMINAH
11 MARDIANA BINTI IDR
77 A403-O7-7
S
6101D-O1-7 424
028
SKTAMPOIUTAMA
3
SIV]K TASEK UTARA
12 MARFUAH BINTI MOHAMMAD
650115-01-6518
SK MORN] POK
13 MARZUKI B N HI MD HUSSAIN
580818 01-5481
SMK DESA SKUDAI
T4 I\4OHAI\IAD NAZ]R BIN AIV]AN
810404-01-5853
SK
15 NOR AZAH BINTI AB MANAN
730q06-01-6186
SMK MUTIARA RINI 2
76 NOR FAHMI BIN IBRAHIM
761009-01-7631
SK
17 NORA BINTIA, KAHAR
690919-01-6384
SKTAMAN SELESA IAYA
1S NORITA BINTIHAM D
670528-0',1-5562
SKTAMAN UNIVERSITI
19 NORSIMAH BINTI HASHIM
77
20 NURSIHAZANA BINT] MD HASIF
6108t9-07-5642
SMK SULTANAH ENGKU TUN AM NAH
)1 PANG POH NAH
621126-4T57 70
srK (c) FooN YEW 3
22 PUANG S]EW SAN
530628-01-5264
SJK
23 SHARIFFAH MAHANI BINTI SYED ABD AZIZ
500801-01-5202
SMK DATO'I]SMAN AWANG
74 ZALEHA BINTI LEHAN
611101-01-6064
SMK SERI PERL]NG
23 ZALEHA BINTIMASIMAN
680624-01-5334
SIV]K
7416-47-6070
SK
SE
RI lllELATI
TAMAN PELANGI
TAMAN DE5ASKUDAI
(C) P NG M NG
SULTAN SMAIL
LAMPIRAN A
ATUR CARA MAJLIS PENTAULIAHAN RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN
AWAM (AKRAB) KALI KE- 9 TAHUN 2013
14 NOVEMBER 2013 (KHAMTS)
SIDANG PAGI
MASA
8.00 pagi
9.00 pagi
9.'1 5 pag i
AKTIVITI
Pendaftaran Peserta
Takljmat Majlis Pentauliahan
AKMB Pelengkap Agenda Transformasi Perkhidmatan Awam
Oleh ; Tn. Hj. Ab. Laiif bin lbrahim (Presiden [,4ajlis AKMB Kebangsaan)
& Encik Mohd Afendi blnYa @ Zakatla (Setiausaha Majlis AKRAB
Kebangsaan)
pagi
'10.15 pagi
10 00
Ketibaan Tetamu Jemputan
Ketibaan YBhg Dato' Dr. lsmail bin Allas
Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi)
- Koir
- Bacaan Doa
- Ucapan Aluan
Oleh : Pengarah Bahagian Pengurusan Psikologi
- Ucaptama oleh TKPPA(O)
- Persernbahan l\4ultimedia
pagi
12 30 tergal" hari
1
1.45
Penyampaian Tauliah
l\,4aka1
Telgal" Har
SIDANG PETANG
MASA
2.00 petang
2.30 petang
3.00 petang
3.15 petang
AKTIVITI
Pendaftaran Peserta
Taklinrat l\.4ajlis Peniauliahan
Ketibaan Tetamu Jer.putan
Ketlbaan YB. Dato' Haji Obet bin Tawil
Setiausaha Kerajaan Negeri Johor
- Koir
- Bacaan Doa
- Ucapan Aluan
Oleh : Pengarah Bahagian Pengurusan Psikologi
- Ucaptama oleh YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor
- Persembahan l\ilultlmedia
petang
5.00 petang
3.45
Penyampaian Tauliah
Bersurai
LAMPIRAN B
BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN KE
MAJLIS PENTAULIAHAN RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM (AKRAB)
I'AHUN 2013
Sila faks borang ini sebelum atau pada 4 November 2013 (lsnin) kepadai
Ketua Pengarah Perkhjdmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam l\y'alaysia
Bahagian Pengurusan Psikologi
Bangunan IVIKN-Embassy Techzone
Aras 4, BlokA, No 3200
Ja an Teknokrat 2
63000 Cyberjaya, Sepang
SELANGOR DARUL EHSAN
Faks: 03-8320 1976i 1972
(u.p. : Encik lvlohd FathulAdni bin Jasni)
Tuan,
Pengesahan kehadlran Ahli AKRAB dari Kem/jab/agensi
Bit
Nama
Hadir
Tidak Hadir
Vegeterian
Bukan
Veqeterian
Seklan dimaklumkan. Terima Kasih.
( Tandatangan )
Nama
Telefon/ HP
I
:
Penqesahan Ketua Jabatan
(Tandatangan )
Nama
Jawatan
:
.
Cop Kementerian/Jabatan
LAMPIRAN C
MAKLUMAN TAMBAHAN
,I.
PANDUAN BERPAKAIAN
Peserta Lelaki
.
.
.
.
:
Seragam uniform ATAU
Baju Korporat AKRAB kemenierian/jabatan/agensi ATAU
Baju baiik (kemeja) dan seluar s/ack
Kasut kulit (kasut sukan/selipar/sandal tidak dibenarkan)
Peserta Perempuan
.
.
.
.
.
2.
Seragam uniform ATAU
Baju Korporat AKRAB kementerian/jabatan/agensi ATAU
Baju batik (kurung)
Kasut sarung beMarna gelap (kasut sukan/selipar/kasut yang
terbuka di belakang tidak dibenarkan)
Tudung/ skarf bersesuaian (ika bertudung)
BAYARAN GAMBAR PENTAULIAHAN AKRAB (INDIVIDU)
.
3,
:
Dipohon menjelaskan bayaran sebanyak RM 30.00 bagi tujuan
gambar pentauliahan AKRAB (individu) di kaunter pendaftaran
pada 14 November 2013 (Khamis).
PENGINAPAN
.
Penyelaras perlu selaraskan penginapan pegawai/peserta ahli
AKRAB yang akan ditauliahkan dengan mengisi Borang Tempahan
Penginapan dan dihantar kepada pihak hotel. 1 salinan borang
tempahan tersebut perlu dihantar kepada urus setia induk JpA,
BPPS melalui faks
03-83201972t76173 atau e-mel;
[email protected]
.
r.!\ Pf RKrit)!4 qt { \ ^.r\t \H -ltAtAf
BAI]AGlA\ P:N{iIRUSAN !SIItSLOi]
gANCUNA}i I'1(N,31,'BASSY T'CHZONI
JA B \
5l{
Alltrls 4. EI,OK A, N0. 32t0 J.!L.{N TIIKNOKR{T
6.10ar0 cYtsl:lriAYA. SEPA)ic
SELANOORDARUL E}iSAN
'4e1. : al-g31a 4n0C
t
.}
FA.
Fzlt: : l3-832it ltil l i3 t.a
W.b : itt!ii,q*./tnd go!,m,!
Ruj. Kami : J PA(PS)1 7512512-14 Kt1.5
Tarikh I l8
(b)
oktober 2013,
Pengarah
Jabatan Pendidikan Negeri Johor
Wisma Pendidikan
Jalan Tun Abdul Razak
80604 Johor Bharu
JOHOR DARUL TAKZIM
(u.p: Encik Muhamad Mohklar bln Hall Daud)
YBrs. Dr./Tuan/Puan,
JEMPUTAN
KE
MAJLIS PENTAULIAHAN RAKAN
PEMBIMBING
PERKHIDMATAi{ AWAM (AKRAB) TAHUN 20.I3
Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.
2.
Sukacita dirnaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Psikologi, Jabatan
Perkhidmatan Awam l\4alaysia dengan kerjasama Setiausaha Kerajaan Negeri
Johor akan mengadakan lvlajlis Pentauliahan Rakan Pembimbing
Perkhidmatan Awam (AKRAB) pada tarikh, masa dan tempat sepedi berikut :-
Tarlkh i Hari
Masa
: 14 November 2013 ( Kharnis )
: 7.30 pagi - 12.30 tengah hari (S:dang Pagi)
l.3g petang 5,00 petanE (Sideng Petahg)
Tempat
: Beria:ra Watertront Holel
(Berjaya Hotel The Zone)
Johor Bahru 88 Jalan lbrahim Sultan
Stulang Laut
80300 Johor gahru, JOHOR
3.
Majlls ini bertujuan memberi pengildirafan kopada pegawai yang telah
tarnat mengikuti semua tahap 1 dan 2 Program Pra AKRAB. Pihak urus setia
merakamkan ucapan tahniah kerana YBrs. Dr./tuan/puan terpilih untuk
ditauliahkan sebagai ahli AKRAB bagi tahun 2013. Sehubungan itu, YBrs.
Dr./tuanlpuan bersama wakil penyelaras AKRAB kementerian/jabatan/agensi
(Pegawai Psikologi) adalah dijemput untuk menghadiri majlis ini.
21...
{siltr cate-'r'.
"l!:\ l!)lllRAili
ruj*?r Jabalrr;!! ip3b:ia b.rhi:blagl
tBAgA\ PElll{ HtJlr,AlA\ 41tA
PERI
rf'
4.
Bagi lujuan pengesahan, pihak urus setia lngin memshon kerjasama
YBrs. Dr./tuan/puan untuk mengesahkan kehadiran kepada Penyelaras
Penyelaras akan mengisi Borang Pengesahan Kehadiran seperti di Lampiran
A dan mengernbalikannya kepada urus setia sebelum atau pada 4 November
2013 (lsnin). Sekkanya gagal bertJuat demikian, YBrs. Dr./tuan/puan dianggap
tidak berminal untuk hadir.
5,
Untuk makluman YBrs. Dr./tuan/puan, segala perbelanjaan pengangkutan
dan penginapan peserta adalah ditanggung oleh kementerian atau jabatan
masing-masing. Penyelaras dan pegawai/pesena adalah disarankan' agal
menginap di hctel (Berjaya Watertront Hotel) majlis ini be.langsung bagi
memudahkan urusan logistik dan pendaftaran pegawai. Tempahan bilik
penginapan hendaklah diisi oleh penyelaras dan dihantar kepada pihak hotel
Tema pakaian majlis adalah seragam uniform atau korporat AKFAB
kementerian/jabalanlagensi atau batik. Eayaran sebanyak RM30.00 hendaklah
disediakan untuk gambar penlauliahan pegawai/peseria.
6.
Bersama-sama inijuga diseitakan atur cara majlls seperli di Lampltan B
dan maklumat tambahan berkaitan (pecahan mengikut sidang pagi/petang dan
Borang Tempahan Peng,napan) majlis pentauliahan seperli di Lampiran C
untuk makluman dan tindakan YBrs. Dr,/tuan/puan selanjutnya. Sekiranya
YBrs. Dr,ltuan/puan mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan majlis
ini, bolehlah menghubungi pegawaipegawai berikut :-
i.
Encik Nordin bin Yusoft
Te,efon
E-mel
il.
; 03-8316 4431
[email protected]"gov.my
Encik Mohd FatbulAdri bin Jasni
Telefon
E-mel
: 03-8315 4440
:
[email protected]
Segala kerjasama dan perhatian pihak YBrs. Dr.Auan/puan dalam perkara ini
didahului dengan ucapan terirna kasih.
Sekian.
"BERKHITMAT I^'NTUK'{FGARA"
Saya yang menurut perintah,
{
sArti
osnraN
)
Pengurusan Psikologi
b.p. Ketua Pengarah Perkhidmalan Awam
Malaysia
Tel
:03-83'16 4049
E-mel :[email protected]

Similar documents

Output file

Output file BIN MOHD. HASHIM, SPMP.,PMN. ,PJK.,JP. PE RKHIDMATAN KERAJAAN Mula berkhidmat scbagai Pegawai Rendah di Ped is, kemudian menjadi Pegawai Penradbir

More information