Area Guide - Pleasant Acres Motel

Comments

Transcription

Area Guide - Pleasant Acres Motel
[VTHO^PZJVUZPUJVT
WISCONSIN’S
CRANBERRY COUNTRY
(YLH.\PKL
+PZJV]LY(K]LU[\YL5H[\YHSS`
>LSJVTL;V;VTHO
*YVZZYVHKZMVY>LZ[*LU[YHS>PZJVUZPU
VMMLYPUN9LJYLH[PVU*VU]LUPLUJL
;VTHO»ZSVJH[PVUPZTPK^H`IL[^LLU[OL
;^PU*P[PLZHUK4PS^H\RLL^OLYL[OLZ[H[L»Z
PU[LYZ[H[LZ`Z[LT0 0 KP]PKLZ;VTHO Minneapolis
IVHZ[ZZTHSS[V^UJOHYT^P[OWSLU[`VMZOVWWPUN
PUJS\KPUNHU[PX\LZ(TPZOJYHUILYY`NVVKZHUK
X\HPU[YLZ[H\YHU[Z[VL_WSVYL
Eau Claire
La Crosse
;VTHOPZ[Y\S`>PZJVUZPU»Z*YHUILYY`*V\U[Y`
HUKHNYLH[WSHJL[VWSHU`V\YUL_[[YPWPU
>LZ[*LU[YHS>PZJVUZPU
Green Bay
TOMAH
Wis. Dells
Des Moines
Chicago
WISCONSIN’S
CRANBERRY COUNTRY
;VTHO(YLH*OHTILYVM*VTTLYJL
*VU]LU[PVU=PZP[VYZ)\YLH\
2PSIV\YU(]LU\L‹76)V_‹;VTHO‹>0
7OVUL!‹-H_!‹PUMV'[VTHO^PZJVUZPUJVT
*SPTH[L
;OL;VTHOHYLHPU>LZ[*LU[YHS>PZJVUZPULUQV`ZHJVU[PULU[HSJSPTH[L
JOHYHJ[LYPaLKI`MV\YKPZ[PUJ[ZLHZVUZVMMLYPUNYLZPKLU[ZHUK]PZP[VYZH^PKL
HYYH`VMV\[KVVYHJ[P]P[PLZHUKSP]PUNJVUKP[PVUZ,SL]H[PVUVM;VTHO MLL[
(]LYHNLOPNO[LTWLYH[\YLZHUKWYLJPWP[H[PVUSL]LSZ!
:WYPUN4HYJO(WYPS4H`
:\TTLY1\UL1\S`(\N\Z[
(\[\TU:LW[LTILY6J[VILY5V]LTILY
>PU[LY+LJLTILY1HU\HY`-LIY\HY`
(]LYHNL^PU[LYZUV^MHSS!¹
‡-¶¹
‡-¶¹
‡-¶¹
‡-¶¹
>PZJVUZPU»Z*YHUILYY`*V\U[Y`
>OLYL;OL¸0¹+P]PKLZ
-VYHYLH^LH[OLYPUMVYTH[PVUHUKMVYLJHZ[ZJVU[HJ[[OL5H[PVUHS
>LH[OLY:LY]PJLH[ -VY;VTHOHYLH^LH[OLYJHSS
OV\YZHKH`VYJOLJRV\[[OL^LH[OLYSPURVU
V\Y^LIZP[LH[^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT
;HISLVM*VU[LU[Z
@V\Y.\PKL
;V-HTPS`-\U([email protected]\UK5H[\YHSS`
-VYPTTLKPH[LHJJLZZ[VV\Y
^LIZP[LWSLHZLZJHU[OPZJVKL
^P[O`V\YZTHY[WOVUL
(SSJVU[LU[PZ*VW`YPNO[LK[V[OL
;VTHO*VU]LU[PVU=PZP[VYZ)\YLH\
HUKTH`UV[ILYLWYVK\JLKPUHU`
MHZOPVU^P[OV\[[OLJVUZLU[VM[OL
;VTHO*VU]LU[PVU=PZP[VYZ)\YLH\
*VTT\UP[`
([[YHJ[PVUZ
5LJLKHO5H[PVUHS
>PSKSPML9LM\NL
*HSLUKHYVM,]LU[Z
9LJYLH[PVU
9LJYLH[PVU;YHPS4HW
*HTWPUN
+YP]PUN;V\YZ
;VTHO/PZ[VY`
*P[`7HYRZ
*P[`VM;VTHO4HW
:OVWWPUN;V\Y
3VKNPUN
;HZ[LVM;VTHO
(YLH:LY]PJLZ
*O\YJOLZ
.HZ*VU]LUPLUJL
:[VYLZ
;YHUZWVY[H[PVU
9LSVJH[PVU4LKPH
<[PSP[PLZ
*S\IZ6YNHUPaH[PVUZ
-PUHUJPHS(;4Z
/LHS[OJHYL
,K\JH[PVU
0UK\Z[Y`
2L`!)\ZPULZZ5HTL
*OHTILYVM*VTTLYJL
YLJVTTLUKLKTLTILY
I\ZPULZZLZHYLOPNOSPNO[LK
PUYLK
6\Y;VTHO*VTT\UP[`
(WWYV_PTH[LS`ZX\HYLTPSLZ
PUZPaL;VTHOPZOVTL[VTVYL[OHU
WLVWSL.V]LYULKI`HULSLJ[LK
TH`VYHUKJV\UJPSHM\SS[PTLJP[`
HKTPUPZ[YH[VYZ\WLY]PZLZ[OLKHPS`
T\UPJPWHSZLY]PJLZVMMLYLK[VYLZPKLU[Z
7YV[LJ[LKI`HUPUL[LLUTLTILYWVSPJL
MVYJLWYVNYHTZZ\JOHZ+(9,*YPTL
:[VWWLYZ5LPNOIVYOVVK>H[JOHUK
*P[PaLUZ7VSPJL(JHKLT`ZLJ\YLH
OVTL[V^UZL[[PUN[OH[YLZPKLU[Z
JOLYPZO
;OL;VTHO4\UPJPWHS*LU[LY
*P[`/HSSPZSVJH[LKH[ :\WLYPVY
(]LU\L;OL4\UPJPWHS*LU[LY
OV\ZLZ[OL*P[`*SLYR»Z6MÄJL*P[`
(KTPUPZ[YH[VY»Z6MÄJLLJVUVTPJ
KL]LSVWTLU[*P[`;YLHZ\YLY»Z6MÄJL
*P[`)\PSKPUN-PYL0UZWLJ[VY»Z6MÄJL
*P[`7\ISPJ>VYRZ+LW[6MÄJL*P[`
7HYRZ9LJYLH[PVU+LW[6MÄJLHUK
[OL*P[`4H`VY»Z6MÄ[email protected]\TH`
JVU[HJ[[OL4\UPJPWHS*LU[LYH[
;OL;VTHO7VSPJL
:[H[PVUPZSVJH[LKUL_[[V[OL4\UPJPWHS
*LU[LYH[:\WLYPVY(]LU\L/V\YZ
MVYIV[OI\PSKPUNZHYL4VUKH`¶-YPKH`
!HT[[email protected]\JHUYLHJO[OL
*P[`7VSPJL+LW[H[
;OL;VTHO7\ISPJ/V\ZPUN
(\[OVYP[`*VTT\UP[`)SVJR.YHU[
6MÄJLPZSVJH[LKH[,4PS^H\RLL
:[YLL[
;VTHO7\ISPJ3PIYHY`
:\WLYPVY(]LU\L
6WLU4VUKH`>LKULZKH` !HT
[V!WT;O\YZKH`:H[\YKH`
!HT[V!WT:\UKH`!WT
[V!WT:[VY`[PTLZHYLVU4VUKH`Z
!WTHUK;\LZKH`Z!HTHUK
!HT^^^[VTHOW\ISPJSPIYHY`VYN
www.freshcranberries.com
• Fresh Cranberries
• Public Cranberry
Harvest Day
1st Saturday in October
9:00 am - 11:00 am
• Cranberry Harvest
Bus Tour Groups
• Shipping of Cranberries
in Season
• Located 6 miles from 1-94
Warrens, Exit 135
608-378-4813
3365 Auger Rd
Warrens • WI 54666
[email protected]
*P[`7\ISPJ7HYRPUNHYLHZHYLSVJH[LKVU
[OLJVYULYZVM>4VUV^H\4J3LHU(]L
2PSIV\YU(]L,4PS^H\RLL:[4J3LHU
(]LU\L>3H*YVZZL:[YLL[6]LYUPNO[
7HYRPUNPZWYVOPIP[LKPU*P[`3V[Z
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
([[YHJ[PVUZ
(TPZO
6\Y(TPZOULPNOIVYZSP]LTVZ[S`ZV\[OHUK^LZ[VM;[email protected]\JHUKPZJV]LY
[OL(TPZOI`[HRPUNV\Y¸(TPZO*V\U[Y`¹:LSM.\PKLK+YP]PUN;V\YILNPUUPUN
VUWHNL-VYHULK\JH[PVUHS[V\YVM[OL(TPZOJVTT\UP[`]PZP[+V^U(
*V\U[Y`9VHK(TPZO;V\Y:LY]PJL.PM[:OVWWNSVJH[LKTPSLZLHZ[
VM*HZO[VUVU:[H[L/PNO^H`*HSSMVYYLZLY]H[PVUZ;OLU
[HRLHILH\[PM\SKYP]LIHJRPU[PTLHUKJH[JO[OLZJLU[VMUHYYV^^HPZ[LK
I\UKSLZVMOH`HUKSPZ[LU[V[OLJSPWJSVWVMOVYZLKYH^UI\NNPLZHZ[OL`WHZZ
VU[OLYVHK=PZP[[OLHYLH»ZÄYZ[(TPZOZOVWMV\UKPUZPKL)\YUZ[HK»Z,\YVWLHU
=PSSHNL:OVWZWNSVJH[LKH[,*SPM[VU:[YLL[@V\»SS
KPZJV]LYHNYLH[ZLSLJ[PVUVMSVJHSS`THKL(TPZOM\YUP[\YLJHUK`HUKOVTL
[email protected]\JHUHSZVL_WLYPLUJL[OL^HYTHUKOVTL`MLLSPUNVMOHUKJYHM[LK
(TPZOVHRHUKWPULM\YUP[\YLPUHU\U\Z\HSHUK\UPX\LJV\U[Y`JYHM[ZL[[PUNI`
]PZP[PUN(TPZO*V\U[Y`*VYULYWNSVJH[LKH[:\WLYPVY(]LU\L*HSS
>OPSLPU[OL>HYYLUZHYLHZ[VWPUH[)LYY`(TPZOWN
4HPU:[YLL[MLH[\YPUN(TPZOTHKLX\PS[ZY\NZ[HISLJV]LYZY\UULYZ
WSHJLTH[ZVHRHUKWPULM\YUP[\YL-VYTVYLPUMVYTH[PVUJHSS *YHUILYY`*V\U[Y`
;OL;VTHO>HYYLUZHYLHPZPUKLLK¸*YHUILYY`*V\U[Y`¹^P[OTVYL[OHU
HJYLZVMJYHUILYY`THYZOLZKV[[PUN[OLHYLH,_WSVYLV\Y*YHUILYY`
*V\U[Y`I`[HRPUNV\YZLSMN\PKLKKYP]PUN[V\YZ[HY[PUNVUWHNL/HY]LZ[
ZLHZVUUVYTHSS`[HRLZWSHJL[OLÄYZ[[OYLL^LLRZPU6J[VILY-YLZOJYHUILYYPLZ
HYLH]HPSHISLK\YPUNHUKMVSSV^PUNOHY]LZ[ZLHZVU*YHUILYYPLZWSH`HU
PTWVY[HU[YVSLPUV\YHYLHLJVUVT`3VJHSS`V\YILYYPLZHJJV\U[MVYTVYL
[OHUVM>PZJVUZPU»ZJYHUILYY`THYRL[>PZJVUZPUPZHUH[PVUHSSLHKLY
PUJYHUILYY`MHYTPUNHUKWYVK\JLZTVYL[OHUTPSSPVUWV\UKZVMMY\P[
HUU\HSS`¶TVYL[OHUVM[OLJYHUILYYPLZ[OH[(TLYPJHUZJVUZ\TLLHJO
`LHY;OLPUK\Z[Y`JVU[YPI\[LZ^LSSV]LYTPSSPVU[V[OLZ[H[L»ZLJVUVT`
HUKWYV]PKLZLTWSV`TLU[MVYTVYL[OHUWLVWSL0[»ZUV^VUKLY^O`[OL
JYHUILYY`PZ>PZJVUZPU»ZU\TILYVULMY\P[JYVWHUKPU^HZKLZPNUH[LK[OL
VMÄJPHSZ[H[LMY\P[;VTHO>HYYLUZHYLHI\ZPULZZLZOH]LJHW[\YLK[OLLZZLUJL
VM[OLPUK\Z[Y`[OLYLI`WYVTV[PUNP[HJYVZZ[OLZ[H[LHUKJV\U[Y`
www.discovercranber r ies.com
Exhibit Hall • Gift Shop
Ice Cream Parlor • Bakery
Open Daily Memorial Day through Oct. 31
Seasonal Hours Rest of the Year
204 Main St. • Warrens, WI • 608-378-4878
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
([[YHJ[PVUZ
>PZJVUZPU*YHUILYY`
+PZJV]LY`*LU[LY
;OL>PZJVUZPU*YHUILYY`+PZJV]LY`
*LU[LYWNPZKLKPJH[LK[V
WYLZLY]PUN[OLZ[H[L»ZJYHUILYY`
NYV^PUNOLYP[HNLHUKLK\JH[PUN[OL
W\ISPJHIV\[
>PZJVUZPU»Z5V
MY\P[JYVW/V\ZLK
PUHOPZ[VYPJ
JYHUILYY`
^HYLOV\ZL[OL
*LU[LYMLH[\YLZHU
L_OPIP[OHSS^P[O
OHUKZVUKPZWSH`Z
HNPM[ZOVW
VMMLYPUNWYPTHYPS`
>PZJVUZPUTHKL
JYHUILYY`WYVK\J[Z
HUKPUOV\ZL
IHRLY`ZWLJPHSPaPUN
PUJYHUILYY`[YLH[Z;OLYLPZHSZVH
JYHUILYY`YLZV\YJLSPIYHY`3VJH[LKH[
4HPU:[YLL[PUKV^U[V^U
>HYYLUZ6WLUKHPS`4LTVYPHS+H`
[OYV\NO6J[VILY:LHZVUHSOV\YZ
YLZ[VM[OL`LHY*HSS
MVYTVYLPUMVYTH[PVU*YHUILYYPLZ
JHUHSZVILW\YJOHZLKMYVT[OL
>L[OLYI`*YHUILYY`*VTWHU`
WNH[(\NLY9VHK
>HYYLUZ>PZJVUZPU*HSS
MVYTVYLPUMVYTH[PVU
7HNL
>LPU]P[L`V\[VL_WLYPLUJL[OL
ZPNO[ZZV\UKZHUK[HZ[LVMJYHUILYY`
JV\U[Y`+\YPUNLHYS`Z\TTLY
[OLJYHUILYY`]PULZISVZZVT^P[O
KLSPJH[LSP[[SLÅV^LYZPU[OLZOHWL
VMHJYHULOLHK
[OLJYHUILYY`^HZ
VYPNPUHSS`JHSSLK[OL
JYHULILYY`
I`LHYS`ZL[[SLYZ
:LLOVUL`ILLZ
WVSSPUH[L[OL
ISVZZVTZ[OH[MVYT
PU[V[OLKLLW
JYPTZVUILYYPLZ
;OPZWYVJLZZNP]LZ
ILLRLLWLYZ[OL
VULVMHRPUK
JYHUILYY`OVUL`
0UKP]PK\HS[V\YZHYLH]HPSHISLH[
(YWPU*YHUILYY`*VTWHU`5 4J2LUUH9VHK>HYYLUZ
YLZLY]H[PVUZYLX\PYLK
.YV\WTV[VYJVHJOTHYZO[V\YZ
HYLH]HPSHISLH[[OL>L[OLYI`
*YHUILYY`*VTWHU`
(\NLY9VHK>HYYLUZ
YLZLY]H[PVUZYLX\PYLK
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
-VY[4J*V`
-V\UKLKPU [OPZ<:
(YT`PUZ[HSSH[PVUPZSVJH[LK
Q\Z[TPU\[LZ^LZ[VM[OLJP[`
VM;VTHO-VY[4J*V`PZ[OL
VUS`<:(YT`
PUZ[HSSH[PVUPU>PZJVUZPU
HZ^LSSHZ[OLVUS`(YT`
MHJPSP[`PU[OL\WWLY4PK^LZ[
[OH[PZJHWHISLVMWYV]PKPUN
[OLM\SSZWLJ[Y\TVM
PUKP]PK\HSHUKJVSSLJ[P]L
[YHPUPUNMVYJVTIH[ZLY]PJL
HUKJVTIH[ZLY]PJLZ\WWVY[WLYZVUULS;OLPUZ[HSSH[PVUZLY]LZHZH;V[HS-VYJL
>HYÄNO[PUN;YHPUPUN*LU[LY[OH[HUU\HSS`Z\WWVY[Z[OL`LHYYV\UK[YHPUPUNVM
ULHYS`HJ[P]LHUKYLZLY]L<:TPSP[HY`WLYZVUULSMYVTHSSIYHUJOLZVM
[OLHYTLKZLY]PJLZ(UV[OLYOPNOSPNO[PZ[OL/PZ[VYPJHS*LU[LY^OPJOMLH[\YLZ
HJVSSLJ[PVUVMTLTVYHIPSPH^OPJOYLÅLJ[Z-VY[4J*V`»ZYVSLPU>VYSK>HY0
>VYSK>HY00[OL2VYLHU*VUÅPJ[[OL*\IHU9LM\NLL9LZL[[SLTLU[*LU[LY
6WLYH[PVU+LZLY[:[VYTHUKTHU`V[OLYKPZWSH`Z
-VYTVYLPUMVYTH[PVUJVU[HJ[[OL7VZ[7\ISPJ(MMHPYZ6MÄJLH[
;VTHO(YLH/PZ[VYPJHS:VJPL[`4\ZL\T
3VJH[LKH[::\WLYPVY(]LU\LPU[OLOLHY[VMKV^U[V^U;VTHO[OL
/PZ[VY`4\ZL\TJH[HSVNZ[OLOPZ[VY`VM;VTHOPUJS\KPUNKPZWSH`ZMYVT
;VTHOUH[P]LZVU-YHUR2PUNJYLH[VYVM[OLUH[PVUHSS`Z`UKPJH[LKJVTPJZ[YPW
¸.HZVSPUL(SSL`¹=PZP[VYZ^PSSHSZVÄUKKPZWSH`ZVULHYS`;VTHOPUK\Z[YPLZ
HUKI\ZPULZZLZPUJS\KPUNYHPSYVHKHUKS\TILY`LHYZHNYPJ\S[\YLHUK
JYHUILYY`VWLYH[PVUZ(KTPZZPVUPZMYLL;OLT\ZL\TPZVWLU;\LZKH`[OY\
-YPKH`!WT!WT:H[\YKH`!WT!WT4PK4H`[V
4PK6J[VILY*SVZLK:\UKH`HUK4VUKH`
www.atasteofwisconsin.com
Come In and Browse Our Selection
of Authentic Wisconsin Products!
608-372-4339
924 West Veterans Street • Tomah
email: [email protected]
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
([[YHJ[PVUZ
/\TIPYK*OLLZL
:[LWPUZPKL>PZJVUZPU»ZVUS`IHYUZOHWLKJOLLZLOV\ZLHUKL_WLYPLUJLV]LY
KPMMLYLU[]HYPL[PLZVM>PZJVUZPUJOLLZL:HTWSL[OLÅH]VYZVM>PZJVUZPU
JOLLZLW\YJOHZLKMYVTKPMMLYLU[JOLLZLMHJ[VYPLZSVJH[LK[OYV\NOV\[
>PZJVUZPU:OVWMVY\UPX\LP[LTZZ\JOHZJYHUILYY`NSHZZ>PZJVUZPU
ZV\]LUPYZ>PZJVUZPU[ZOPY[ZHUKZ^LH[ZOPY[ZHUK^PSKSPMLÄN\YPULZ;PJRSL
`V\Y[HZ[LI\KZI`W\YJOHZPUNZVTLOVTLTHKLJHUK`HUKM\KNLQHTQLSS`
T\Z[HYKOVUL`THWSLZ`Y\WZV\WTP_YPJLHUKJYHJRLYZ/\TIPYK*OLLZL
HSZVJHYYPLZ]HYPL[PLZVMPJLJYLHTHUK 9VV[)LLYHUKÅVH[[email protected]\Y
[HZ[L[LZ[PUNL_WLYPLUJLH[/\TIPYK*OLLZLILSV^^PSSSLH]L`V\`LHYUPUN
MVYTVYL-VYTVYLPUMVYTH[PVUJHSS 3P[[SL9LK:JOVVSOV\ZL
4\ZL\T
0U;VTHO»Z.PSSL[[7HYRVU:\WLYPVY(]L
[OPZVULYVVTZJOVVSOV\ZLPZVWLU
4LTVYPHS+H`[OY\3HIVY+H`
6WLU!>LKULZKH`Z!WT!WT
:H[\YKH`Z!HTUVVU
:\UKH`Z!WT!WT
◆ Large Selection of Cheese
◆ Cranberry Products
◆ Homade Fudge & Candies
◆ Wisconsin Souvenirs
◆ Wisconsin Gifts
◆ Unique Gifts
◆ Ice Cream
◆ Much
More!!!
Open Seven Days A Week 354 Days A Year
Humbird Cheese
1-94 & Hwy 21 • Exit 143 • Tomah,Wisconsin
608-372-6069 • 888-684-5353 • www.humbirdcheese.com
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
4V[VYJVHJO.YV\W;V\YZ
*VUZPKLYPUNH[V\Y[V;VTHO&@V\YÄYZ[Z[LW¯JHSS\Z>L»SSZ[HY[I`OLSWPUN
`V\ZLSLJ[`V\YKLZPYLK[V\YZ[VWZHUKKLÄUL[OLZWLJPHSULLKZVM`V\YNYV\W
VMVYTVYL(YL`V\PU[LYLZ[LKPUHT\S[PKH`L_J\YZPVU&(UHNYPJ\S[\YHSVY
LK\JH[PVUHS[V\Y&>L»SSTHRL`V\YZ[H`PU;VTHOHTLTVYHISLVUL¯
^OL[OLYP[»ZHX\PJRS\UJOZ[VW^P[OHIP[VMZOVWWPUNPUVULVMV\YX\HPU[
ZWLJPHS[`ZOVWZVYHUL_[LUKLKT\S[PKH`[V\YVMV\Y\UPX\L(TPZO
*YHUILYY`*V\U[Y`6\YNYV\WZWLJPHSPZ[^PSSOLSW`V\ZL[`V\YKH[LZJOVVZL
VULVMV\YZHTWSLP[PULYHYPLZVYJYLH[LHJ\Z[VTPaLKP[PULYHY`[OH[»ZQ\Z[YPNO[
MVY`V\YNYV\W6\YRUV^SLKNLHUKL_[LUZP]LNYV\W[YH]LSL_WLYPLUJL^PSS
OLSW\ZWSHUH[V\Y[OH[»ZZ\YL[VKLSPNO[LU[LY[HPULK\JH[LHUKLULYNPaL
`V\YNYV\W-VYHJVW`VMV\Y4V[VYJVHJO7SHUULYIYVJO\YLJVU[HJ[\Z
H[ >OP[L[HPS*YVZZPUN*HZPUV
@V\YWSHJL[VWSH`0M`V\OH]LU»[]PZP[LK[OL>OP[L[HPS*YVZZPUN*HZPUVPU
;VTHOJOLJRP[V\[[VKH`*VU]LUPLU[S`JVUULJ[LK[V>OP[L[HPS*YVZZPUN
:TVRLZOVW[OPZMHJPSP[`VMMLYZULHYS`VM`V\YMH]VYP[LJVPUSLZZZSV[
THJOPULZ6WLUKH`ZH^LLR!HT[VTPKUPNO[3VJH[LKH[
:[H[L/^`[OYLLTPSLZLHZ[VM;VTHOVY Join our VIP
text club and
receive a onetime
free cart fee with
a paid green fee.
• Golf Shop
• Bar & Grille
• Practice Range
• Memberships Available
• In-season Friday Fish Fry
Golf Instruction with
PGA Professional, Jeff Penkwitz
www.golfhiawatha.com
10229 Ellsworth Road
Tomah, WI 54660
(608) 372-5589
[email protected]
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
5LJLKHO5H[PVUHS>PSKSPML9LM\NL
5LZ[SLKPUJLU[YHS>PZJVUZPUPZH
SHUKZJHWL[OH[^HZLWP[VTPaLKI`
LHYS`OVTLZ[LHKLYZHZ[OL.YLH[
>PZJVUZPU:^HTW(TVZHPJ
OHIP[H[VMZLKNLTLHKV^ZH]HUUH
HUKWPULVHRMVYLZ[LZ[HISPZOLKPU
[OLHYLHPZHUPZSHUKVM
YLM\NL·OVTL[VYPUNLKIVNO\U[LY
KYHNVUÅPLZ^OVVWPUNJYHULZ
[Y\TWL[LYZ^HUZ^VS]LZ2HYULY
IS\LI\[[LYÅPLZIHKNLYZHUK
YLKOLHKLK^VVKWLJRLYZ,HJO
ZWLJPLZHUKOHIP[H[PZTVUP[VYLKHUK
THPU[HPULKI`[OL<:-PZOHUK
>PSKSPML:LY]PJL[VLUZ\YLV]LYHSS
]PNVY^P[OPU[OLHJYL
LJVZ`Z[LT
3VJH[LKMV\YTPSLZ^LZ[VM[OL
=PSSHNLVM5LJLKHOVMMVM/^`
[OL5LJLKHO5H[PVUHS>PSKSPML9LM\NLWYV]PKLZHYHUNLVM\UPX\L
VWWVY[\UP[PLZMVYWLVWSL[VLUQV`HUKSLHYUHIV\[[OLUH[\YHS^VYSK[OYV\NO
OPRPUN^PSKSPML^H[JOPUNJYVZZJV\U[Y`ZRPPUNOVYZLIHJRHUK(;=YPKPUN
O\U[PUNÄZOPUNWOV[VNYHWO`ILYY`WPJRPUNIPYKPUNHUK]HYPV\ZLK\JH[PVUHS
L]LU[Z-P]LLZ[HISPZOLK[YHPSZ^PUK[OYV\NO
]HYPV\ZOHIP[H[[`WLZVU[OLYLM\NLZL]LYHS
VIZLY]H[PVUKLJRZHUKYLM\NLYVHKZHYL
VWLUMVY\ZLMYVTZ\UYPZL[VZ\UKV^U
[VHSSV^]PZP[VYZHUVWWVY[\UP[`[VZLL
^PSKSPML)LH]LYZWVYJ\WPULZ^OP[L[HPSLK
KLLYMV_LZVY[OLVJJHZPVUHSISHJRILHY
HUK[PTILY^VSMHYLZVTL[PTLZZWV[[LK
;OL9LM\NLHSZVIVVZ[ZVULVM[OL^VYSK»Z
SHYNLZ[WVW\SH[PVUZVMLUKHUNLYLK2HYULY
IS\LI\[[LYÅPLZ
;OL9LM\NL=PZP[VY*LU[LYPZ[OLUL^LZ[
H[[YHJ[PVU6WLULKPU(WYPS[OL
*LU[LYPUJS\KLZL_OPIP[ZHUKHIVVRZ[VYL
=PZP[VYZHYLLUJV\YHNLK[V]PZP[\ZH[[OL
=PZP[VY*LU[LYMVY[OLSH[LZ[PU^PSKSPML
ZPNO[PUNZ\WJVTPUNWYVNYHTZVY
OPRPUNVWWVY[\UP[PLZ
;OLYLPZUVHKTPZZPVUMLL
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
;OL=PZP[VY*LU[LYPZSVJH[LKPU[OLZV\[OLYUWVY[PVUVM[OLYLM\NLHSVUN
.YHUK+PRLHUK/LHKX\HY[LYZ9VHKHUKVWLUKHPS`MYVT!HT[V!WT
4HYJO[OYV\NO5V]LTILYHUK4VUKH`[OYV\NO:H[\YKH`+LJLTILY[OYV\NO
-LIY\HY`5LJLKHO5H[PVUHS>PSKSPML9LM\NLPZVWLUZ\UYPZL[VZ\UZL[
6[OLYHJ[P]P[PLZH[[OLYLM\NLPUJS\KL!
‹@V\[O-PZOPUN+H`:H[\YKH`1\UL3LHYU[VÄZO
HJ[P]P[PLZHUKÄZOPUNKLYI`WYVTV[PUN[OLZWVY[VM
ÄZOPUNMYLL[VHSS`V\[O
‹(>VYSKVM>VUKLY+H`*HTW!4VUKH`[OYV\NO-YPKH`1\S`
6WLUMYLL[VHSSRPKZHNLZ[V`LHYZVSK9LNPZ[YH[PVUYLX\PYLK
‹5H[PVUHS>PSKSPML9LM\NL>LLR4VUKH`[OYV\NO:\UKH`6J[VILY
;HRLWHY[PUMYLLHJ[P]P[PLZ[OYV\NO[OL^LLRPUJS\KPUNH^LLRLUKHY[ZOV^
7SLHZLJHSSMVYKL[HPSZ
‹5PNO[/PRL-YPKH`5V]LTILY
;HRLHOPRLH[UPNO[\ZPUNVUS``V\YZLUZLZ
.V[(-YPLUK&)LJVTLHTLTILYHUK]VS\U[LLY
VM[OL-YPLUKZVM5LJLKHO5H[PVUHS>PSKSPMLHUK
ILHMV\UKH[PVU[V[OLYLM\NL»ZUL^]PZP[VY
JLU[LY=PZP[[OLTH[^^^MYPLUKZVMUU^YVYN
-VYHKKP[PVUHSPUMVYTH[PVUHIV\[[OLZLL]LU[Z
HUKTVYLWSLHZL]PZP[\ZVUSPULH[^^^M^ZNV]
TPK^LZ[ULJLKHOLTHPS\ZH[5LJLKHO'M^ZNV]
VYJHSS
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
*HSLUKHYVM,]LU[Z
UK(UU\HS-YLLaL-LZ[
-LIY\HY`
9V[HY`4LKHSSPVU/\U[*P[`^PKL
-YPKH`-LIY\HY`YK;VYJOSPNO[
9\U>HSRHUK-HTPS`5PNO[H[
>PUULIHNV7HYR+HUJLH[[OL
;LLU*LU[LY,\JOYL;V\YUHTLU[
*V,K2PJRIHSS*V,K=VSSL`IHSS
2PKZ*HYUP]HS-HTPS`:UV^
:J\SW[\YL*VU[LZ[¸4PU\[L[V>PU
P[¹*VU[LZ[)LHU)HN;V\YUHTLU[
(WWYLJPH[PVU7HY[`
YK(UU\HS*HIPU-L]LY*OPSP
>PUL*OVJVSH[L;HZ[PUN
-LIY\HY`
7YVJLLKZMYVT
[OPZL]LU[^PSS
ILKVUH[LK[V
¸5LPNOIVY[V
5LPNOIVY¹-VVK
7HU[Y`:[HY[PUN
H[!HT
LHJOWHY[PJPWH[PUN
I\ZPULZZ^PSSVMMLYHZWLJPHS
JOPSPZV\WVYZ[L^H[[OLPYWSHJL
VMI\ZPULZZ;OL`TH`JOVVZL[V
THRLH¸[OLTLK¹JOPSPHUKJHYY`
V\[[OH[[OLTLPU[OLPYZ[VYLHUK
PU[OLZWLJPHSZ[OL`VMMLY[OH[KH`
*\Z[VTLYZ^PSSW\YJOHZLH[PJRL[MVY
WLYWLYZVU;OL[PJRL[LU[P[SLZ
[OLT[V]PZP[LHJOWHY[PJPWH[PUNZ[VYL
HUK[HZ[LHZTHSSIV^SVM[OLPYJOPSP
¸-YLLaPU¹PU-LIY\HY`(U[PX\L:OV^
-LIY\HY`
6]LYKLHSLYZMYVT[OL[YPZ[H[L
HYLH:H[\YKH` !HT[V!WT
:\UKH`!HT[V!WTH[
;VTHO9LJYLH[PVU7HYR)\[[Z
(]LU\L;VTHO
(U[PX\L;V`-HYT:OV^
4HYJO
:JHSLYLWSPJHZVMMHYT[V`Z[Y\JRZJHYZ
HU[PX\LYLWSPJHZVMJVTIPULZ[OYLZOLYZ
;VTHO9LJYLH[PVU7HYR)\[[Z
(]LU\L;VTHO !HT[V!WT
^P[OH\J[PVUVM[V`ZH[!WT
4\[[:[Y\[-\U-LZ[
4H`
/LSKHUU\HSS`M\UKYHPZLYMVY[OL
*OHZPUN+H`SPNO[(UPTHS:OLS[LY
:WYPUN*P[`>PKL.HYHNL:HSLZ
>LLRLUKVM4H`[O
/LSKHUU\HSS`[OLÄYZ[^LLRLUKPU
4H`*P[`YLZPKLU[ZOVSKNHYHNLZHSLZ
H[[OLPYOVTLZ/V\YZKH[LZZL[I`
YLZPKLU[
-VY[4J*V`»Z(YTLK-VYJLZ+H`
6WLU/V\ZL
4H` 4PSP[HY`LX\PWTLU[HUK
KLTVUZ[YH[PVUZJHTV\ÅHNLMHJL
WHPU[PUNPU[LYHJ[P]LTHYRZTHUZOPW
NHSSLY`WLYZVUHSPaLKKVN[HNZUHYYH[LK
PUZ[HSSH[PVUI\Z[V\YZHUKYLMYLZOTLU[Z
MVYW\YJOHZL !HT[V!WTH[
-VY[4J*V`»Z*VTTLTVYH[P]L(YLH
4LJJH:OYPUL[O(UU\HS
:WVY[PUN*SH`Z:OVV[
4H`
:WVY[PUN*SH`ZV\[PUNMVY;VTHO
4LJJH:OYPUL*S\I!HT[V
!WTH[>VVKZ4LHKV^
:WVY[PUN*SH`/\U[PUN9LZLY]L
>HYYLUZ
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
:\WLY5H[PVUHS;Y\JR;YHJ[VY
7\SSWN
1\UL¶
;VWW\SSLYZMYVT[OL<:*HUHKH
JVTWL[LMVY[OL:\WLY5H[PVUHS
[P[SLZ=PZP[^^^[VTHO[YHJ[VYW\SS
JVTMVYH\WKH[LKZJOLK\SL;VTHO
9LJYLH[PVU7HYR)\[[Z
(]LU\L;VTHO
*YHUILYY`)SVZZVT+H`
1\UL
*VTLZLL[OLKLSPJH[LMYHNYHU[
JYHUILYY`]PULISVZZVTPU[OLZOHWL
VMHJYHULOLHK^OPSLOVUL`ILLZ
WVSSPUH[L[OLISVZZVTZ4HYZO
[V\YZ !HT[V!HT:HTWSL
JYHUILYY`^PULNV\YTL[MVVK
WYVK\J[ZH[[OL>0*YHUILYY`
+PZJV]LY`*LU[LYHUK>L[OLYI`
*YHUILYY`*V
;VTHO»Z[OVM1\S`*LSLIYH[PVU
1\S`[O¶WHYHKLH[!HTVU
:\WLYPVY(]LU\L-PYL^VYRZH[
!WT
4VUYVL*V\U[`-HPY
1\S` *HSSVY]PZP[
^^^TVUYVLJV\U[`MHPY^PJVT
MVYZJOLK\SLVML]LU[Z;VTHO
9LJYLH[PVU7HYR)\[[Z(]LU\L
;VTHO
-HSS*P[`>PKL.HYHNL:HSLZ
>LLRLUKVM:LW[LTILY[O
/LSKHUU\HSS`[OLZLJVUK^LLRLUK
PU:LW[LTILY*P[`YLZPKLU[ZOVSK
NHYHNLZHSLZH[[OLPYOVTLZ/V\YZ
KH[LZZL[I`YLZPKLU[
>HYYLUZ*YHUILYY`-LZ[P]HS
:LW[LTILY¶
6]LYMVVKHY[ZJYHM[Z
HU[PX\LÅLHTHYRL[MHYTLYZ
THYRL[IVV[OZPU[OL=PSSHNLVM
>HYYLUZ,_P[
VMM0 >L[OLYI`*YHUILYY`*VTWHU`
7\ISPJ/HY]LZ[+H`
6J[VILY
*VTLHUKL_WLYPLUJLHUHJ[\HS
JYHUILYY`OHY]LZ[H[>L[OLYI`
*YHUILYY`4HYZO(\NLY9VHK
>HYYLUZ
)\YUZ[HK»Z,\YVWLHU9LZ[H\YHU[
>PUL;HZ[PUN,]LU[
5V]LTILY
>PUL[HZ[PUNL]LU[MLH[\YPUNZLSLJ[
^PULYPLZHUKWHPYLK^P[OJOLLZL
ZHTWSLZH[)\YUZ[HK»Z,\YVWLHU
9LZ[H\YHU[,*SPM[VU:[YLL[
;VTHO
/VSPKH`7HYHKL
5V]LTILY¶HS^H`Z
OLSKVU-YPKH`[OLKH`HM[LY
;OHURZNP]PUN+H`
3PNO[LK*OYPZ[THZ[OLTLKWHYHKL
KV^U:\WLYPVY(]LU\LH[!WT
Z[HY[PUNH[>-VZ[LY:[LUKPUNVU
>/VS[VU:[YLL[
/VSPKH`6WLU/V\ZLH[>PZJVUZPU
*YHUILYY`+PZJV]LY`*LU[LY
+LJLTILY
/LSKHUU\HSS`
[OLZ[:H[\YKH`
PU+LJLTILY
!HT[V
!WT
:WLJPHSZ
[OYV\NOV\[
[OL*LU[LY
JYHUILYY`^PUL[HZ[PUNNV\YTL[MVVK
ZHTWSLZKVVYWYPaLZHUKTVYL
4HPU:[YLL[>HYYLUZ
,]LU[ZHYLZ\IQLJ[[VJOHUNL
7SLHZLJVU[HJ[[OL;VTHO
(YLH*OHTILYVM*VTTLYJL
*=)H[ VY
SVJHSS`[V]LYPM`
PUMVYTH[PVU
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
9LJYLH[PVU
-HTPS`-\U-VY(SS:LHZVUZ
5VTH[[LY[OLZLHZVU[OLYLPZHS^H`ZZVTL[OPUN[VKVPUV\YHYLH!
)PRPUNOPRPUNÄZOPUNIVH[PUNJHTWPUNJHUVLPUNZRPPUNNVSÄUN
ZUV^TVIPSPUNIV^SPUNYVSSLYZRH[PUNVYZPTWS`JH[JOPUNHTV]PL
)PRPUN
;OLPU[LYUH[PVUHSS`YLUV^ULK,SYV`:WHY[H:[H[L)PRL
;YHPSPZVUS`TPU\[LZMYVT[OL;VTHOHYLH,UQV`
[OPZÄYZ[PU[OLUH[PVU¸YHPSZ[V[YHPSZ¹TPSLIPRL
[YHPS^P[OYHPSYVHK[\UULSZ7HZZLZHUKIPRLYLU[HSZ
HYLH]HPSHISLH[[OL2LUKHSS,SYV`HUK:WHY[HKLWV[Z
HUKPU[OL[V^UZVM>PS[VUHUK5VY^HSR-VYTVYL
PUMVYTH[PVUJVU[HJ[[OL[YHPSOLHKX\HY[LYZH[
)LZ\YL[VIYPUN`V\YÅHZOSPNO[
-PZOPUN)VH[PUN
3HRL;VTHOPZ[OLWLYMLJ[ZWV[MVYIVH[PUN^H[LYZRPPUNHUKÄZOPUN;^VJP[`
WHYRZ¶3HRL>PUULIHNV¶SPUL[OLZOVYLZVM[OLHJYLIVK`VM^H[LY
^P[OW\ISPJKVJRPUNMHJPSP[PLZPULHJOWHYR:\UZL[ZV]LY3HRL;VTHOHYLH
ZPNO[[VILOVSK:VTLVM[OLÄZO`V\^PSSÄUKPU3HRL;VTHOHYL5VY[OLYU
)S\L.PSSZ7LYJO*YHWWPLZ:\U-PZO)HZZHUK)\SSOLHKZ-VYTVYL
PUMVYTH[PVUVUSVJHSÄZOPUNILZ\YL[VZ[VWI`9VZJV»Z)HP[:OVWH[(Y[O\Y
:[YLL[JHSSVYLTHPSH[KIYVZJV]P\Z'HVSJVT
9VSSLY:RH[PUN
>OLLSZHYLZWPUUPUNH[-S`PUN>OLLSZ9VSSLY9PUR3VJH[LKQ\Z[TPSLZLHZ[
VM;VTHOVU:[H[L/^`H[/VII`9VHK7SHU`V\YWYP]H[L
WHY[`VYM\UKYHPZLYUV^-VYPUMVYTH[PVUHUKOV\YZJHSS
7L[[PUNAVV
.YHUKWH5PJR»Z7L[[PUNAVV7L[[PUNaVVWSH`NYV\UKMHTPS`HJ[P]P[PLZ
WPJUPJHYLHMHTPS`LU[LY[HPUTLU[6WLU !HT!WTK\YPUN[OL
Z\TTLYTVU[OZ*VUJVYK(]LU\L>HYYLUZ
)V^SPUN
;OL:[YPRLAVUL
(J[P]P[PLZMVY[OL^OVSLMHTPS`(NLZ JHULUQV`IV^SPUNPUV\YSHUL
IV^SPUNJLU[LY^P[ONHTLYVVTIHUX\L[YVVT7PaVULZ0[HSPHUYLZ[H\YHU[
WYVZOVWHUKSV\UNLHYLH3VJH[LKH[:\WLYPVY(]LU\L-VYTVYL
PUMVYTH[PVUJVU[HJ[
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
/\U[PUN
;VTHOPZSVJH[LKPU4VUYVL*V\U[`^OPJOVMMLYZW\ISPJHJJLZZSHUKZMVY
[OLO\U[PUNLU[O\ZPHZ[-VYJVTWSL[LPUMVYTH[PVUVUO\U[PUNYLN\SH[PVUZ
ZLHZVUKH[LZZLHZVUMVYLJHZ[ZO\U[PUNHWWSPJH[PVUKLHKSPULZZPaL^LPNO[
HUKU\TILYSPTP[ZVUÄZONHTLJOLJR[OL>PZJVUZPU+LWHY[TLU[VM5H[\YHS
9LZV\YJLZ+59^LIZP[LH[^^^KUYZ[H[L^P\ZVYJHSS ;VYLJLP]LHJVW`VM[OL4VUYVL*V\U[`9LJYLH[PVU4HW[VSVJH[LW\ISPJ
HJJLZZSHUKJVU[HJ[[OL;VTHO*OHTILYVM*VTTLYJL
*HUVLPUN
6US`HTPU\[LKYP]LMYVT;VTHO`V\^PSSÄUK[OL2PJRHWVV9P]LY=HSSL`
9LNPVU;OL2PJRHWVV9P]LYRUV^UHZ[OL¸JYVVRLKLZ[YP]LY¹PU>PZJVUZPU
aPNaHNZTPSLZKV^UP[ZTPSLSVUN]HSSL`3VJHSJHUVLZ\WWSPLYZHYL
OHWW`[VVISPNL`V\HUKJHUVL[YPWZJHUILHUOV\YSVUNVYHM\SSKH`
L_J\YZPVU;OLYP]LYPZSPULK^P[OZHUKZ[VULJSPMMZHUK^PSKSPMLPZHI\UKHU[;V
ÄUKV\[TVYLPUMVYTH[PVUVUJHUVLZ\WWSPLYZJVU[HJ[[OL;VTHO*OHTILYVM
*VTTLYJL[VYLX\LZ[H4VUYVL*V\U[`9LJYLH[PVU4HW
.VSÄUN
>L»]LNV[[OYLLJV\YZLZ[OH[HYLHIV]LWHY/PH^H[OH.VSM*S\IWN
OVSLZ ,SSZ^VY[O9VHKTPSL^LZ[VM;VTHOVMM/^`
/VSPKH`3VKNL.VSM9LZVY[OVSLZ-YLLKVT9VHK
TPSLZLHZ[VM;VTHOVU/^` =L[LYHU»Z.VSM*V\YZL
OVSLZ,=L[LYHUZ:[YLL[SVJH[LKVU[OL=(4LKPJHS*LU[LYNYV\UKZ
/PRPUN
4PSS)S\MM:[H[L7HYRV\[ZPKLVM6HRKHSLVU:[H[L/^`,HZ[VMMLYZ[^V
ZLSMN\PKLKOPRPUN[YHPSZHUKP[ZZPZ[LYWHYR>PSKJH[4V\U[HPU:[H[L7HYRSVJH[LK
V\[ZPKLVM6U[HYPVVU:[H[L/^`VMMLYZ[OYLLZLSMN\PKLKOPRPUN[YHPSZHUK
HSZVHTPSLOVYZL[YHPS)V[OWHYRZVMMLYJHTWPUN
including:
AYCE Friday Night Fish Fry $9.99
Saturday Prime Rib $14.99
Open Everyday at 6:00 a.m.
608-372-2711
1123 Superior Avenue (Downtown) • Tomah • WI
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
9LJYLH[PVU
;VTHO9LJYLH[PVU;YHPS
N
DR
.
D
A
WILLIAM ST.
M
BENTON ST.
McLEAN AVE.
PEARL ST.
PACKARD
LAGOON
ELM ST.
AVE.
JUNEAU ST.
COUNCIL ST.
LINCOLN
BUTTS AVE.
RECREATION
PARK
HOLTON
CLIFTON
D
GHR.
HUE D
KI
C
I
HOLLISTER AVE.
FAIR
C.T.H. “CM”
TON
ST.
FOSTER ST.
MONROE ST.
TRAIL ENTRANCE
WINNEBAGO
PARK
DA
LE
LEN
TOWN LINE ROAD
WA
SHI
NG
JACKSON ST.
Lake Tomah
NO
RT
HG
PARKVIEW DRIVE
LAKE
PARK
ARTHUR ST.
GILLETT
PARK
Council Creek
LAKEVIEW
SUPERIOR AVE.
JONES CT.
BOW
BUTTS
PARK
m
Le
GLENDALE AVE.
S
ver
Ri
BROWNELL ST.
FIREMAN’S
PARK
EAST AVE.
ir
we
on
KILBOURN AVE.
NOTH ST.
E
W
AV
E.
VETERANS
PARK
NATURE
TRAIL
MONOWAU ST.
BUCKLEY
PARK
STATE HIGHWAYS
12 & 16
;OL;VTHO9LJYLH[PVU;YHPSOHZZL]LYHSWVPU[Z^OLYL`V\TH`ILNPU`V\Y
^HSRPUNIPRPUNYVSSLYISHKPUNVYJYVZZJV\U[Y`ZRPPUNV\[KVVYHK]LU[\YL
0M`V\^V\SKSPRL[V[HRL[OLLU[PYLKPZ[HUJLVM[OL[YHPS\ZL[OPZZ\NNLZ[LK
TPSLSVUNYV\[L,U[LY[OL[YHPSI`[OLSHNVVUVM3HRL;VTHOPU>PUULIHNV
7HYR;YH]LS5VY[O[V^HYKZ;VTHO4LTVYPHS/VZWP[HS*VU[PU\L5VY[O[V^HYKZ
[OL+HT*YVZZV]LY)\[[Z(]LU\LOLHKPUN,HZ[HUKJVU[PU\LVU[OL[YHPS0U
[OPZWYHPYPLHYLH`V\^PSSÄUKUH[P]LWSHU[Z^PSKSPMLHUKZL]LYHSZWLJPLZVM
5VY[O(TLYPJHUIPYKZ)LZ\YL[VZ[VWH[[OLSVVRV\[KLJRMVYHZJLUPJ]PL^VM
[OLHYLH*VU[PU\LOLHKPUN,HZ[@V\^PSSULLK[VJYVZZV]LY:\WLYPVY(]LU\L
7SLHZLILJHYLM\SH[[OPZJYVZZV]LYHZ[YHMÄJJHUILOLH]`H[[PTLZ;OL[YHPS
^PSSUV^J\Y]LHSVUN[OL3LTVU^LPY9P]LY>OLU`V\JVTL[V[OLLUKVM[OPZ
ZLJ[PVU[YH]LS5VY[O[V^HYKZ=L[LYHUZ7HYRHUK^HSR[OLUH[\YL[YHPSSVJH[LKH[
[OL>LZ[LUKVM[OLWHYR;OLUH[\YL[YHPSPZUV[WH]LKHUKPZUV[Z\NNLZ[LKMVY
IPRPUNVYYVSSLYISHKPUN(M[LY`V\Y[YPWHSVUN[OLUH[\YL[YHPSOLHKIHJRVU[V
5VY[O.SLUKHSL(]LU\L;YH]LS:V\[OHSVUN5VY[O.SLUKHSL(]LU\L[V
>HZOPUN[VU:[YLL[-VYZHML[`YLTHPUVU[OLZPKL^HSR^OPSL[YH]LSPUNHSVUN
5VY[O.SLUKHSL(]LU\L([>HZOPUN[VU:[YLL[OLHK:V\[O,HZ[[VJVU[PU\L
VU[OL[YHPS;OL[YHPS^PSSUV^JVU[PU\L:V\[O^OLYLZLJ[PVUZVM[OL[YHPS^PSS
Y\UHSVUN*V\UJPS*[email protected]\^PSSLUK`V\Y[YPWI`)\JRSL`7HYR^OLYL[OL
(X\H[PJ*LU[LYPZSVJH[LK
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
:RPPUN
-VY[4J*V`»Z>OP[L[HPS9PKNL9LJYLH[PVU(YLHPZVUS` TPSLZ>LZ[
VM;VTHO;OL9LJYLH[PVU(YLHVMMLYZKV^UOPSSZRPPUNZUV^[\IPUN
ZUV^IVHYKPUNHUKÄ]LTPSLZVMJYVZZJV\U[Y`ZRPPUN,X\PWTLU[YLU[HSZ
HYLH]HPSHISL,UQV`HJ\WVMOV[JOVJVSH[LVY`V\YMH]VYP[LHSJVOVSPJ
IL]LYHNL^OPSL^HYTPUN\WPU[OLJOHSL[-VYTVYLPUMVYTH[PVUJHSS
VY]PZP[^^^TJJV`T^YJVT
:UV^TVIPSPUN
;VTHOPZSVJH[LKPU4VUYVL*V\U[`6\YJV\U[`VMMLYZTPSLZVMNYVVTLK
^LSSTHYRLKZUV^TVIPSPUN[YHPSZ-VYHJVW`VM[OL4VUYVL*V\U[`9LJYLH[PVU
4HWJVU[HJ[V\YVMÄJLH[ VYPUMV'[VTHO^PZJVUZPUJVT
;VTHO(X\H[PJ*LU[LY
;OL(X\H[PJ*LU[LYJVUZPZ[ZVMHZX\HYLMVV[WVVSHYLH^P[OaLYVKLW[O
WVVSHZOHSSV^aVULKLLWaVULKP]PUNIVHYKZRPK»ZILHYZSPKLKV\ISL
Å\TL^H[LYZSPKLKYVWZSPKLWPJUPJZOLS[LYSHYNLZOHKL\TIYLSSHZHUK
SHULJVTWL[P[PVUSHWZ^PTTPUNWVVS;OL(X\H[PJ*LU[LYPZSVJH[LKH[
[OLLUKVM,HZ[/VS[VU:[YLL[;OL*LU[LY»ZVWLUOV\YZHYLZLHZVUHSKH`Z
H^LLR!WT[V!WTHK\S[Z^PTVUS`!WT[V!WTHUKVWLU
ZLZZPVU!WT[V !WT-VYPUMVYTH[PVUVU[OL(X\H[PJ*LU[LY»ZVWLU
ZLHZVUKH[LZZ^PTTPUNSLZZVUZL[JJVU[HJ[[OL*P[`VM;VTHO7HYRZ
9LJYLH[PVU+LW[H[
4V]PL;OLH[LY
,UQV`VULVM[OLSH[LZ[TV]PLZVU[OLZP_ZJYLLU/V*O\UR*PULTH
H[>P[[PN9VHK-VYTV]PL[P[SLZHUK[PTLZ]PZP[^^^THYJ\Z[OLH[YLZJVT
VYJHSS
(YLH*VTT\UP[`;OLH[LY
(*;PZ[OLSHYNLZ[HUKVSKLZ[VYNHUPaH[PVUPU4VUYVL*V\U[`[VVMMLYSP]L
[OLH[YLWLYMVYTLKI`[HSLU[LKSVJHSYLZPKLU[Z(ULZ[PTH[LKWH[YVUZLUQV`
Z\JJLZZM\S(*;WYVK\J[PVUZLHJO`LHY^P[OV]LYSVJHSWLVWSLPU]VS]LKHZ
JHZ[JYL^HUK]VS\U[LLYZ-VYV]LY`LHYZ(*;OHZILLULU[LY[HPUPUN[OLH[YL
WH[YVUZMYVTHYV\UK[OLHYLH*VU[HJ[[OL)V_6MÄJLH[ MVY
J\YYLU[HUKM\[\YLZOV^[PTLZHUKKH[LZ
*HTWPUN
(YWPU*YHUILYY`*HTWNYV\UK*HIPU[LU[[YHPSLY9=ZP[LZ-P]LVWLU
ZOHK`ZP[LZ^P[OHTWLSLJ[YPJHSOVVR\WZH]HPSHISL`LHYYV\UK:^PTTPUN
ILHJOOVYZLZOVLWP[ZWHKKSLIVH[HUKJHUVLH]HPSHISLMVYÄZOPUNVY[V\YPUN
WVUKZ-PYL^VVKH]HPSHISLMVYZHSL`LHYYV\UK3VJH[LKVUHHJYL^VYRPUN
JYHUILYY`THYZO(YWPU*YHUILYY`4HYZO3VJH[LKH[5 4J2LUUH9VHK
>HYYLUZ
*HTWPUNJVU[PU\LKVUUL_[WHNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
.YHUNLY»Z*HTWNYV\UK[LU[[YHPSLY9=ZP[LZ56HR^VVKPU6HRKHSL
/VSPKH`3VKNL9LZVY[9=7HYROHZZP[LZ[LU[[YHPSLY9=K\TWZ[H[PVU
M\SSOVVR\WZOVSLNVSMJV\YZLYLZLY]H[PVUZHJJLW[LK-YLLKVT9K
;VTHO 1LSS`Z[VUL*HTWNYV\UK>HYYLUZOHZ 9=ZP[LZ[LU[ZP[LZHUK
JHIPUZK\TWZ[H[PVUM\SSOVVR\[email protected]»Z>H[LYAVUL^H[LYWHYR
JHTWPUNZ[VYLNVSMJHY[YLU[[email protected]»Z7SHJLZUHJRIHY)VHYK^HSR*HMLILHJO
HYLHZRH[LIVHYKWHYRHUKTVYL9LZLY]H[PVUZYLX\PYLK,_P[
>HYYLUZ
VMM0 VY 4J4\SSLU4LTVYPHS7HYR4VUYVL*V\U[`7HYRZP[LZ[LU[[YHPSLY9=
K\TWZ[H[PVUSHRLLSLJ[YPJOVVR\WWSH`NYV\UK5VYLZLY]H[PVUZ
-PYZ[JVTL¶ÄYZ[ZLY]LZP[LZ>HYYLUZ
4PSS)S\MM:[H[L7HYRZP[LZ[LU[[YHPSLY9=^H[LYOVVR\WWSH`NYV\UK
YLZLY]H[PVUZHJJLW[LK6HRKHSL 6HRKHSL26(ZP[LZ[LU[[YHPSLY9=K\TWZ[H[PVUM\SSOVVR\WZ
WVVSWSH`NYV\UKYLZLY]H[PVUZHJJLW[LK1H`:[YLL[6HRKHSL>00 ,_P[6HRKHSL26(VY
7PUL=PL^9LJYLH[PVU(YLHWNZP[LZ[LU[[YHPSLY9=JHIPUZ
K\TWZ[H[PVU^H[LYLSLJ[YPJOVVR\WZSHRLÄZOPUNWSH`NYV\UKYLZLY]H[PVUZ
HJJLW[LK6WLU`LHYYV\UK-VY[4J*V`
>OPZWLYPUN7PULZ*HTWNYV\UKOHZZP[LZ[LU[[YHPSLY9=WYV]PKPUN
^H[LYLSLJ[YPJHUKYLSH_H[PVU:THSSX\PL[MHTPS`VYPLU[LK9LZLY]H[PVUZ
HJJLW[LK /^`;VTHO>0
*HTWPUNPZH]HPSHISLH[;VTHO
9LJYLH[PVU7HYRMVYSHYNLVY
TVYL\UP[ZJHTWPUNNYV\WZ-VYTVYL
PUMVYTH[PVUJVU[HJ[*P[`VM;VTHO
7HYRZ9LJYLH[PVU+LWHY[TLU[H[
>H[LYLSLJ[YPJHUK
K\TWZ[H[PVUH]HPSHISLMVY
SHYNLNYV\WZ
*HTWLY;YHPSLY9=:HSLZ:LY]PJLZ
)\IUPJO4V[VYZ9=»Z33*
5:\WLYPVY(]LU\L
7HNL
;VTHO*VVWLYH[P]L:LY]PJLZ
-HPY:[YLL[
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
:LSM.\PKLK+YP]PUN;V\YZ
(TPZO+YP]PUN;V\Y
HWWYV_PTH[LS`TPSLZ
-VY[OPZ[V\YHZ^LSSHZHU`VM[OLV[OLYZIYPUN`V\YJHTLYHHSVUN;OL
ZJLULY`PZ]LY`WPJ[\YLZX\L(^VYKVMHK]PJLOV^L]LY[OL(TPZOKVUV[SPRL
[OLPYWPJ[\YLZ[HRLUILJH\ZL[V[OLTWOV[VNYHWOZHYL¸NYH]LUPTHNLZ¹HUK
[O\ZHNHPUZ[[OLPYYLSPNPVU7SLHZLYLZWLJ[[OLPYILSPLMZ;OYV\NOV\[[OL[YPW
^H[JOV\[MVY(TPZO]LOPJSLZOVYZLKYH^UI\NNPLZOVYZLKYH^U^HNVUZ
HUKWLKLZ[YPHUZ;OL`[YH]LSZSV^S`HUKZOV\SKILHWWYVHJOLK^P[OJHYL
:\UKH`Z[LUK[VOH]LOLH]PLY[YHMÄJZPUJL[OL(TPZOHYL[YH]LSPUN[V]PZP[
YLSH[P]LZVYHYLH[[LUKPUNYLSPNPV\ZZLY]PJLZPUHULPNOIVY»ZOVTL(TPZO
OVTLZHYLLHZ`[VPKLU[PM`ZPUJL[OL`OH]LUVTVKLYUTHJOPULY`PU[OLPY`HYKZ
HUKHYLUVYTHSS`WHPU[LK^OP[L;OLTHQVYP[`VM(TPZOMHYTZOH]L^PUKTPSSZ
THRPUNP[LHZPLYMVY`V\[VPKLU[PM`5V[L[OL¸HKKVUZ¹[V[OLPYOV\ZLZ;OPZ
\Z\HSS`[LSSZ[OLVIZLY]LY[OH[HZVUOHZTHYYPLKHUK[OLMHTPS`UV^ULLKZHU
HKKP[PVUHSYVVTMVY[OLUL^JV\WSL
)LNPU[OL[V\YVU:\WLYPVY(]LU\LI`[HRPUNP[ZV\[OHUKSLH]PUN;VTHOI`^H`
VM/PNO^H`;OLV\[ZRPY[ZVM;VTHOSLHK`V\[VWPJ[\YLZX\LMHYTSHUKHUK
^[email protected]\^PSSRUV^`V\HYLLU[LYPUN(TPZO*V\U[Y`^OLU`V\ZLL
[OL`LSSV^JH\[PVUZPNUZOV^PUN(TPZOI\NNPLZVU[OLYPNO[OHUKZPKLVM[OL
YVHKHIV\[TPSLHM[LYWHZZPUNV]LY0 *VU[PU\LVU/PNO^H`HIV\[TPSLZ\W[OLOPSS([[OL[VWVM[OLOPSS`V\
^PSSIL[\YUPUNYPNO[VU[V*V\U[`/PNO^H`(6UJLVU*V\U[`/PNO^H`(`V\
^PSSZLLHU(TPZOMHYTVU[OLYPNO[
(TPZO;V\Y4HW
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
:LSM.\PKLK+YP]PUN;V\YZ
(TPZO+YP]PUN;V\Y
JVU[PU\LK
7YVJLLKHIV\[TPSLZVU*V\U[`/PNO^H`([V*V\U[`/PNO^H`<@V\
^PSSIL[\YUPUNSLM[VU[V*V\U[`/PNO^H`<@V\^PSSIL[YH]LSPUN[V^HYKZ[OL
=PSSHNLVM5VY^HSRMVYHIV\[TPSLZ*V\U[`/PNO^H`<[YH]LSZHSVUN[OL
YPKNL[VWVMMLYPUNWHUVYHTPJ]PL^ZHSVUN[OL^H`2LLWPUNIV[OOHUKZVU[OL
^OLLSPZYLJVTTLUKLK
(Z`V\HYYP]LPU[OL=PSSHNLVM5VY^HSR[\YUSLM[[VWYVJLLKVU*V\U[`/PNO^H`
<@V\^PSSWHZZ[OL<UP[LK4L[OVKPZ[*O\YJO^OPJO^PSSILVU`V\YSLM[
;OLYVHKJ\Y]LZ[V[OLYPNO[M\Y[OLY\W[OLYVHK[HRPUN`V\WHZ[:[(\N\Z[PUL»Z
*H[OVSPJ*O\YJO^OPJO^PSSILVU`V\YYPNO[5V[L[OLJO\YJO»ZILH\[PM\S
[V^LY
*VU[PU\LVU*V\U[`/PNO^H`<TPSLZ[V*HZO[[email protected]\^PSSZLLHU(TPZO
MHYTVU[OLSLM[HIV\[TPSLZV\[VM5VY^HSR;YH]LSHUV[OLYTPSLHUK`V\
^PSSJVTL[V:[4HY`»Z9PKNL:[4HY`»Z*H[OVSPJ*O\YJOPZVWLUTVZ[KH`Z
;OLJYHM[ZTLUZ»HWWYLJPH[PVUMVY^VVKPZL]PKLU[I`P[Z\ZL[OYV\NOV\[[OL
JO\YJOHUK[OL^VVKX\PL[S`OPNOSPNO[Z[OLZ[HPULKNSHZZ^PUKV^Z(IV\[
TPSLZM\Y[OLY`V\^PSSZLLHU(TPZOZJOVVSOV\ZLVU[OLSLM[(TPZO
JOPSKYLUNV[VZJOVVS[OYV\NO[OLLPNO[ONYHKL)LZPKLZ[OLYLN\SHYJ\YYPJ\S\T
VMTH[OLTH[PJZZJPLUJLHUKNLVNYHWO`[OL`HYL[H\NO[,UNSPZOZPUJL.LYTHU
PZ[OLPYÄYZ[SHUN\HNL
+LWLUKPUNVU[OLZLHZVU`V\JHUZLLMHYTPUNTL[OVKZVM[OL [OJLU[\Y`
L]LY`[OPUNMYVTOVYZLKYH^UWSV^PUN[VJVYUZOVJRZ[HJRPUNHZVMVSK+YP]L
ZSV^S`HUKJOHUJLZHYL`V\^PSSHSZVZLLZVTL^PSKSPMLSPRL^PSK[\YRL`ZHUK
KLLY
(Z`V\LU[LYPU[V[OLJVTT\UP[`VM*HZO[VU*V\U[`/PNO^H`<[\YUZPU[V
-YVU[:[YLL[;OL)HKNLY*YVZZPUN9LZ[H\YHU[SVJH[LKQ\Z[\W[OLZ[YLL[H[ -YVU[:[YLL[PZHSZVHNYLH[WSHJL[VZ[VWMVYHIP[L[VLH[;YH]LSVU-YVU[:[YLL[
HSP[[SLV]LYTPSLHUK[\YUSLM[VU[V:[H[L/PNO^H`
;YH]LSVU:[H[L/PNO^H`MVYHIV\[HTPSLVYZVHUK[\YUYPNO[VU[V*V\U[`
/PNO^H`+^OPJOJSPTIZ[V[OL[VWVM[OLYPKNLHUKY\UZHSS[OL^H`[V[OL
4PZZPZZPWWP9P]LY;OPZYVHK^PSS[HRL`V\WHZ[ZL]LYHS(TPZOMHYTZ:L]LYHSVM
[OLMHYTZVU[OPZYVHKHUKZPKLYVHKZHSVUN[OL^H`ZLSS]HYPV\ZP[LTZHUKWVZ[
ZPNUZHK]LY[PZPUN[OLPY^HYLZ;OLZPNUZHYL\Z\HSS`ZTHSSZV^H[JOJHYLM\SS`
;OL`ZLSSP[LTZZ\JOHZY\NZIHRLY`NVVKZM\YUP[\YL^VVKLU[V`ZHUKTHWSL
Z`Y\W;OL(TPZOHYLUV[VWLUMVYI\ZPULZZVU:\UKH`Z;OLYVHKOHZTHU`
ZOHYW[\YUZZVKYP]LJH\[PV\ZS`0M`V\KLJPKL[V^HUKLYVMM[OPZ[V\YMVYHTVYL
PU[PTH[L]PL^VM(TPZOIHJRYVHKZ[HRL`V\YILHYPUNZJHYLM\SS`VY`V\JV\SK
LHZPS`ILJVTLSVZ[
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
*VU[PU\L[YH]LSPUNVU/PNO^H`+MVYHIV\[TPSLZ[V6SK*V\U[Y`
*OLLZL-HJ[VY`6\[SL[:[VYLHUK.PM[:OVW0[PZVULVM[OLML^MHJ[VYPLZSLM[PU
[OL<UP[LK:[H[LZ[OH[OHUKSLZVUS`MYLZOJHUTPSRMYVT(TPZOMHYTZ>H[JO
JOLLZLILPUNTHKLMYVT[OLSHYNL]PL^PUN^PUKV^^OPSL[OL^VYRLYZ[LSS`V\
HIV\[[OLPY(TPZOJVUZ[P[\LU[Z;OLJOLLZLZ[VYLJHYYPLZV]LY]HYPL[PLZVM
JOLLZLTHKLYPNO[[OLYLHZ^LSSHZTHU`(TPZOTHKLJYHM[ZJHUK`QHTZHUK
THWSLZ`Y\W:*V\U[`/^`+VY ^^^
VSKJV\U[Y`JOLLZLJVT6WLU4VUKH`:H[\YKH`!HT!WT
(M[LY6SK*V\U[Y`*OLLZL[\YUYPNO[VU[V/^`+[VYL[\YU[V/^`;\YU
YPNO[VU/^`;OLOPNO^H`JHUILI\Z`H[[PTLZZVILH^HYLVM[YHMÄJ
ILOPUK`V\;YH]LSTPSLZ[V+V^U(*V\U[Y`9VHKILSV^^OPJO^PSS
ILVU`V\YYPNO[;OPZ\UPX\L(TPZOI\PS[NPM[ZOVWVMMLYZOHUKJYHM[LK(TPZO
[YLHZ\YLZHSVUN^P[OHJVTWSL[LN\PKLK[V\YZLY]PJL7SLHZLJHSSHOLHKMVY
YLZLY]H[PVUZHUKMLLZH[
(M[LY]PZP[PUN+V^U(*V\U[Y`9VHK[\YUYPNO[IHJRVU[V/PNO^H`
[YH]LSPUN[V^HYKZ[OL=PSSHNLVM6U[HYPV;OPZWVY[PVUVM[OLOPNO^H`HSZVOHZ
ZL]LYHS(TPZOMHYTZHSVUN[OL^H`;YH]LSHIV\[TPSLZHUK`V\^PSSZLL
HUV[OLY(TPZOZJOVVSOV\ZLVU[OLYPNO[4P_LKHTVUN[OL(TPZOZL[[SLTLU[Z
HYLV[OLYYLSPNPV\ZKLUVTPUH[PVUZHUKUV^HUK[OLU`V\JHUZLL[OLSP[[SL
^OP[LZ[LLWSLJV\U[Y`JO\YJOLZTHU`VM[OLT3\[OLYHU*VU[PU\LHUV[OLY
TPSLZ[V6U[HYPV;\YUSLM[VU[V/PNO^H`/PNO^H`^HZKLZPNULK
[VI`WHZZ6U[HYPVI\[`V\TPNO[^HU[[V[HRL[OL[PTL[VNVPU[V[OL[V^U
3VVRH[[OLVSKLYOVTLZ^P[O[OLPYNPUNLYIYLHK[V\JOLZ*HUVLZJHUILYLU[LK
PU6U[HYPVZVVULJHULUQV`[OL2PJRHWVV[OL¸JYVVRLKYP]LY¹^P[OP[Z
ZHUKZ[VULJSPMMZHUK^PSKSPML3VJHSZ\WWSPLYZHYLOHWW`[VVISPNL`V\HUK
JHUVL[YPWZJHUILHUOV\YVYHM\SSKH`L_J\YZPVU(Z`V\SLH]L`V\TPNO[
SPRL[VJV\U[[OLU\TLYV\[email protected]\HYLPU[OL2PJRHWVV9P]LY
=HSSL`^OPJOPZYPTTLKI`[OLOPNOOPSSZVM[OLKYPM[SLZZHYLH;OL]HSSL`^OPJO
Y\UZTPSLZ[OYV\NO[OLZV\[O^LZ[WHY[VM[OLZ[H[L^P[O[OL2PJRHWVV9P]LY
TLHUKLYPUN[OYV\NOP[ZÅVVYOHZHWPJ[\YLWVZ[JHYKILH\[`;OLOPNO^H`
JYVZZLZV]LY[OL2PJRHWVV9P]LY[PTLZ;OPZPZZHUKZ[VULIS\MMHUK/VSZ[LPU
ISHJRHUK^OP[LJV^JV\U[Y`,UQV`IV[O[OLJV\U[Y`ZPKLHUKMHYTHUPTHSZ
HZ`V\^PUK[OYV\NO[OL]HSSL`
Open May - October
""
""
""
""
""
""
""
608-654-5318
""
""""
""
""
2mi E of Cashton on Hwy 33
""
Gift Shops
! Amish Shop ! Little Red Shed
! Emma’s Kitchen
! Memories from Amish Country
! Country Corner Ice Cream Shop
www.downacountryroad.com
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
:LSM.\PKLK+YP]PUN;V\YZ
(TPZO+YP]PUN;V\Y
JVU[PU\LK
*VU[PU\L[YH]LSPUNVU/PNO^H`HIV\[TPSLZ[V6PS*P[`WVW\SH[PVU
+\YPUN[OLSH[L»ZZL]LYHSO\UKYLKWLVWSLSP]LKOLYLHUK[OLJP[`»Z
NYV^[OSVVRLKWYVTPZPUN0UUVHJ[\HS]PSSHNLL_PZ[LKI\[H¸OVUL`
[VUN\LK¹NLU[SLTHUUHTLK;PJOUVY^OVJSHPTLKOL^HZHUVPSL_WLY[SL[
[OLSVJHSYLZPKLU[ZRUV^[OH[[OL[VWVNYHWO`VM[OLHYLHSVVRLKNVVKMVYVPS
>P[OPUKH`ZOLKPZJV]LYLKVPSHUKMV\UKLK[OL.LT7L[YVSL\T*VTWHU`
;OLJVTWHU`SLHZLKSHUKMYVTMHYTLYZH[L_VYIP[HU[WYPJLZHUKJVTWHU`
Z[VJR^HZPUNYLH[KLTHUKHZ[OLSVJHSZ^HU[LK[VILWHY[VM[OL¸VPSIVVT¹
;PJOUVY¸YLS\J[HU[S`¹ZVSKT\JOVMOPZJVTWHU`Z[VJR6PS^LSSZ^LYLK\N
I\[VUS`^H[LY^HZMV\UK"VULN\ZOLYH[MLL[^HZMV\UK[VILVULVM[OL
W\YLZ[HY[LZPHU^H[LY^LSSZ0[^HZ[OLUKPZJV]LYLK[OH[HIHYYLS^OPJOOHK
ILLUK\NPU[V[OLNYV\UKULHY[OLZWYPUNOHKSLU[H\[OLU[PJP[`[V;PJOUVY»Z
WYVUV\UJLTLU[Z)`[OPZ[PTLOV^L]LY;PJOUVY^HZSVUNNVUL/V^L]LY
^OLU[OL*OPJHNVHUK5VY[O^LZ[LYUYHPSYVHKKLJPKLK[VNV[OYV\NO>PS[VU
6PS*P[`SVZ[P[ZHWWLHS(ZULPNOIVYPUN]PSSHNLZVM>PS[VU6U[HYPVHUK
5VY^HSRNYL^6PS*P[`KLJSPULK6UL^VUKLYZ[OH[Z\JOHWSHJLL]LUL_PZ[LK
HZVULSVVRZH[[OLTHYRLYZVM^OH[^HZVUJLH[OYP]PUNJVTT\UP[`,]LU
^P[OV\[ZVTLRUV^SLKNLVM[OLOPZ[VY`VM6PS*P[`VULJHUZTPSLH[[OLULHYI`
MHYT[OH[WVZ[ZP[ZZPNU¸6PS*P[`º*Y\KL»9HUJO¹
[O(UU\HS
>HYYLUZ*YHUILYY`
-LZ[P]HS
>HYYLUZ>0‹:LW[
PLOHVRIERRWKIURQWDJH
+RXUVDPWRGXVNGDLO\
$UWV&UDIWV‡$QWLTXH)OHD0DUNHW
)DUPHUҋV0DUNHW‡)RRG0XVLF
&UDQEHUU\0DUVK7RXUV
)UL6DWDPWRSP
*LJDQWLF3DUDGH6XQGD\SP
PLOHVQRUWKRI7RPDK‡:,
WDNH,WR:DUUHQV([LW
-VYZJOLK\SLVML]LU[Z!
76)V_>HYYLUZ>0
7OVUL!
-H_!
^^^JYHUMLZ[JVT
,THPS!JYHUMLZ['JYHUMLZ[JVT
-YVT6PS*P[`[YH]LSTPSLZ[V>PS[VU
<WVULU[LYPUN>PS[VU[HRL[PTL[V
JY\PZL[OLZPKLZ[YLL[Z>PS[VUPZ[OL
OVTLVM/LYILY[7YVJOUV^UV[LK
H\[OVYHUKÄUHUJPLY7YVJOUV^^YV[L
TVYL[OHU IVVRZVUW\ISPJZWLHRPUN
HUKÄUHUJLHUKLZ[HISPZOLK[OL/LYI
7YVJOUV^:JOVVSMVY)HURPUN-VYOPZ
JVTT\UP[`OLNH]LLHJOMHTPS`\WVU
YLX\LZ[MV\YÅV^LYPUNJYHIHWWSL[YLLZ
HUKHZPKLZ[YLL[[V\Y^PSSJVUÄYT[OPZ
*VU[PU\PUNVU/PNO^H`[YH]LSHIV\[
TPSLZHUK`V\^PSSWHZZVULVM[OL
,SYV`:WHY[H)PRL;YHPSV]LYWHZZLZ;YH]LS
HSP[[SLM\Y[OLYHUK[\YUSLM[[VJVU[PU\L
VU/PNO^H`5VY[O[V;VTHO>OLU
`V\NL[[V[OL[VWVM[OLOPSSVU/PNO^H`
`V\^PSSZLLHUL_JLSSLU[HLYPHS]PL^
VM[OL*P[`VM;VTHO
*VU[PU\LVU/PNO^H`[VYL[\YU[V
;VTHO
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
*YHUILYY`*V\U[Y`+YP]PUN;V\Y
HWWYV_PTH[LS`TPSLZ
6ULVMVUS`[OYLLUH[P]L5VY[O(TLYPJHUMY\P[Z[OLV[OLY[^VHYLIS\LILYYPLZ
HUKJVUJVYKNYHWLZ[OLJYHUILYY`PZNYV^UPUWLH[Z^HTWZVYTHYZOLZ^OLYL
[OLZVPSOHZHUHJPKPJUH[\YLHUK[OLYLPZHUHI\UKHU[Z\WWS`VM^H[LYHUKZHUK
(S[OV\NOP[TH`[HRL[OYLL[VÄ]L`LHYZMVYHUL^JYHUILYY`ILK[VWYVK\JLH
SHYNLLUV\NOJYVWMVYOHY]LZ[PUN[OL]PULZ^PSSJVU[PU\L[VWYVK\JLHJYVWMVY
ZL]LYHSKLJHKLZ
;OLSV^NYV^PUN]PULZISVZZVTPUSH[L1\ULVYLHYS`1\S`/VUL`ILLZHZZPZ[PU
WVSSPUH[PVUHUKZTHSSNYLLUILYYPLZHYLL]PKLU[I`LHYS`(\N\Z[;OLJYHUILYY`
TH[\YLZ\U[PSMHSSOHY]LZ[^OLU[OLJYPTZVUILYYPLZHYLÅVH[LK[V[OLZ\YMHJL
HUKKPZSVKNLKI`HTLJOHUPJHSOHY]LZ[LY/HY]LZ[\Z\HSS`[HRLZWSHJLLHYS`
6J[VILYHUKSHZ[Z[OYV\NOTPK6J[VILY7SLHZLYLTLTILY[OLWYVWLY[``V\
^PSSIL[YH]LSPUNWHZ[PZWYP]H[LWYVWLY[`HUKUVVULZOV\SK[YLZWHZZ
-YVT:\WLYPVY(]LU\L[YH]LSUVY[O[V/PNO^H`HUK[\YUYPNO[;YH]LSTPSLZ
,HZ[VU/PNO^H`HUK`V\^PSSZLL[OL6JLHU:WYH`9LJLP]PUN:[H[PVU6UZP[L
WSHU[[V\YZUVSVUNLYH]HPSHISL*VU[PU\L[YH]LSPUNLHZ[VU/PNO^H`[\YUSLM[
VU[V/PNO^H`[V=HSSL`1\UJ[PVU/PNO^H`VYPNPUHSS`HYHPSYVHKNYHKL
^OPJOJVUULJ[LK>PZJVUZPU9HWPKZHUK;VTHOPZ[OLSVUNLZ[Z[YHPNO[Z[YL[JOVM
YVHKPU>PZJVUZPU4HU`[YHPUSVHKZVMSVNZHUKS\TILY^LU[[V;VTHOMYVT
[[email protected]\TILY*VTWHU`\ZLK[OLUHTL¸=HSSL`1\UJ[PVU¹[VNL[
P[ZS\TILYV\[I`YHPS
*YHUILYY`;V\Y4HW
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
:LSM.\PKLK+YP]PUN;V\YZ
*YHUILYY`*V\U[Y`+YP]PUN;V\Y
JVU[PU\LK
0U=HSSL`1\UJ[PVU[\YUSLM[VU[V*V\U[`/PNO^H`[email protected]\^PSSIL[YH]LSPUN
TPSLZVU*V\U[`/PNO^H`5WHZZPUNMV\YJYHUILYY`THYZOLZ(ZOVY[KPZ[HUJL
\W[OLYVHK`V\^PSSZLL`V\YÄYZ[JYHUILYY`THYZOVU[OLSLM[;OL5H[P]L
(TLYPJHUZH[LJYHUILYYPLZMYLZONYV\UKVYTHZOLK^P[OJVYUTLHSHUKIHRLK
PU[VIYLHK;OL`TP_LKKYPLKILYYPLZ^P[O^PSKNHTL[VMVYTWLTTPJHUH
Z\Y]P]HSYH[PVUMVY[OL^PU[LYTVU[OZHUKSVUN[YPWZ4HWSLZ`Y\WVYOVUL`
^HZ\ZLK[VZ^LL[LU[OLILYY`»Z[HUN`ÅH]VY;OL5H[P]L(TLYPJHUZIYL^LK
JYHUILYY`WV\S[PJLZ[VKYH^WVPZVUMYVTHYYV^^V\UKZ;OL`\ZLKJYHUILYY`
Q\PJL[VK`L[OLPYY\NZHUKISHURL[ZHJVSVYM\SYLK0UHKKP[PVU[OL`ILSPL]LK
[OLJYHUILYY`OHKZWLJPHSWV^LYZ[VJHST[OLULY]LZ(S[OV\NO]HYPV\Z
5H[P]L(TLYPJHU[YPILZOHKKPMMLYLU[UHTLZMVY[OLJYHUILYY`[OL7PSNYPTZ»
UHTLV\[SHZ[LK[OLTHSS;OL`JHSSLK[OLMY\P[¸JYHULILYY`¹ILJH\ZL[OL
JYHUILYY`WSHU[»Z[PU`Z[LTHUKWPURISVZZVTZYLZLTISLK[OLULJROLHKHUK
ILHRVMJYHULZ6]LY[PTL[OL^VYK^HZZOVY[LULK[V¸JYHUILYY`¹
;YH]LSPUNHWWYV_PTH[LS`TPSLZ`V\^PSSZLL[OLZLJVUKTHYZOSVJH[LK[V`V\Y
YPNO[VMM)\JRSL`(]LU\L;YH]LSHUV[OLYTPSLZHUK`V\^PSSZLL[OL[OPYK
THYZOVU`V\YSLM[HUK[OLMV\Y[OTHYZOTPSLM\Y[OLYVU`V\YYPNO[0ULHYS`
KH`ZMHTPSPLZ^V\SKILIYV\NO[V\[[VSP]LH[[OLTHYZOLZ*OPSKYLU[VV^LYL
IYV\NO[HSVUN[VOLSW^P[O[OLOHY]LZ[PUNHUKJYHUILYYPLZ^V\SKILWPJRLK
SPRLZ[YH^ILYYPLZ.YV^LYZ^OVZLSS[OLPYILYYPLZMVYMYLZOMY\P[ÅVVK[OLILKZ
^P[O^H[LYHUK\ZLHTLJOHUPJHSYHRL[VNLU[S`SVVZLU[OLILYYPLZMYVT[OL
]PULZJH\ZPUN[OLT[VÅVH[[V[OLZ\YMHJLVM[OL^H[LY;OLILYYPLZHYL[OLU
[YHUZWVY[LK[V^HYLOV\ZLZ^OLYL[OL`HYLZVY[LKHUKZ[VYLKMVY\ZLK\YPUN[OL
OVSPKH`ZLHZVU)LYYPLZ\ZLKMVYWYVJLZZLKWYVK\J[ZHYLILH[LUVMM[OL]PULZ
HM[LY[OLILKPZÅVVKLKHUK[OLUYLTV]LK[VIL[HRLU[VWSHU[Z^OLYL[OL`HYL
JSLHULKHUKMYVaLUMVYWYVJLZZPUN
>OLU`V\JVTL[V[OLZ[VWZPNUVU*V\U[`/PNO^H`5SVVRMVY^HYKHUK[V
`V\YSLM[[VZLLHTHYZO;\YUYPNO[VU[V*V\U[`/PNO^H`,>
(ZOVY[KPZ[HUJL\W[OLYVHK`V\^PSSJVTL[V[OL9\ZZLSS9LaPUJYHUILYY`
[email protected]\^PSSILJYVZZPUNHUHYLH^OLYL^H[LYSPULZIV[OZPKLZVM[OLYVHK
;OL^H[LYPUTVZ[VM[OLWVUKZVYYLZLY]VPYZPU[OPZHYLHPZ\ZLKMVY[OL
J\S[P]H[PVUVM[OLJYHUILYYPLZ;OL^H[LY»ZKHYRHWWLHYHUJLPZHYLZ\S[VMHJPK
MYVT[HTHYHJR[YLLZ4HYZOV^ULYZMYLX\LU[S`RLLWPUJVU[HJ[^P[OLHJOV[OLY
ZV^H[LYSL]LSZJHUILHKQ\Z[LK[VLHJONYV^LY»ZULLKZ(M[LY[OL^H[LY^H`
SVVRMVYZL]LYHSJYHUILYY`ILKZVU`V\YSLM[-\Y[OLY\W[OLYVHK`V\^PSSJVTL
[V[OL1PT7V[[LYJYHUILYY`THYZO0M`V\SVVR[V[OLYPNO[`V\^PSSZLLHOLYVU
YVVRLY`ULZ[PUNHYLH/LYVUZULZ[OPNOPU[OL[YLLZULHY^L[SHUKZZVSVVR
[V^HYK[OL[VWVM[OL[YLLZ*VU[PU\PUNM\Y[OLY`V\^PSSZLLILKZSVJH[LKUL_[
[V[OLYVHKVU[OLYPNO[
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
*VU[PU\PUN`V\^PSSZLL[OL>L[OLYI`*YHUILYY`*VTWHU`WN[V[OL
YPNO[VU(\NLY9VHK;OLTHYZOPZV^ULKI`[OL=HU>`JOLUMHTPS`^OV
WYVK\JL[OLPYV^UHWWSLJYHUILYY`^PULHUKZLSSJYHUILYYPLZHZMYLZOMY\P[;OL
=HU>`JOLUMHTPS`OVZ[ZH7\ISPJ/HY]LZ[+H`VU[OLPYTHYZOHUU\HSS`[OL
ÄYZ[:H[\YKH`PU6J[VILY;OLL]LU[PZOLSKYHPUVYZOPULMYVT !HT[V
!HT([[OL7\ISPJ/HY]LZ[+H`]PZP[VYZHYL^LSJVTL[VZ[HUKHSVUN[OL
IHURVMVULVM[OLILKZ^OPSLMHTPS`TLTILYZL_WSHPUOV^[OLILYYPLZHYLOHY
]LZ[[email protected]\TH`W\YJOHZLJYHUILYYPLZZLHZVUHSHUK^PULH[[OLPYZVY[PUNZOLK
^OPJO`V\^PSSÄUK[V[OLYPNO[VU(\NLY9VHK6UJLSLH]PUN[OL>L[OLYI`
THYZO[\YUYPNO[IHJRVU[V*V\U[`/PNO^H`,>
(ZOVY[KPZ[HUJLKV^U[OLYVHK`V\^PSSZLL[OL1HJR7V[[LYJYHUILYY`THYZO[V
`V\YSLM[0M`V\[\YUSLM[VU[V(\N\Z[H9VHK`V\^PSSNL[HUL_JLSSLU[JSVZL\W
]PL^VM[OLILKZHSVUNIV[OZPKLZVM[OLYVHK;OL7V[[LYZHYL[OLVSKLZ[MHTPS`
VMJYHUILYY`THYZOV^ULYZPU[OLHYLH7SLHZLYLTLTILYUV[[V[YLZWHZZ
9L[\YU[V*V\U[`/PNO^H`,>HUK[\YUSLM[*VU[PU\L[YH]LSPUN,HZ[VU
*V\U[`/PNO^H`,>MVYHIV\[TPSLZ\U[PS`V\JVTL[V*V\U[`/PNO^H`,,
;\YUSLM[VU[V*V\U[`/PNO^H`,,HUK[YH]LSTPSLJVU[PU\PUNZ[YHPNO[VU[V
*V\U[`/PNO^H`//@V\^PSSIL[YH]LSPUNTPSLZVU/PNO^H`//HUK
WHZZPUNLPNO[JYHUILYY`THYZOLZ0U[OLÄYZ[TPSLZVM/PNO^H`//`V\^PSS
WHZZ[OLÄYZ[[OYLLTHYZOLZ
(M[LY[OL[OPYKTHYZO`V\^PSSJVTL[VHSHYNLVWLUHYLH^OLYLZWOHNU\T
TVZZPZNYV^U;OLTVZZPZRUV^UHZ>PZJVUZPU»Z¸PU]PZPISLPUK\Z[Y`¹ZPUJLP[
PZHTHQVYI\[SP[[SLRUV^UZ[H[LYLZV\YJL;OLTVZZPZHUH[P]LWSHU[[V[OPZ
HYLHHUKJHUILOHY]LZ[LKMYVTHUHYLHVUJLL]LY`[OYLL`LHYZ0[PZSHPKV\[
VU[OLNYV\UK[VKY`SPRLOH`HUKW\[PU[VIHSLZ;OLTVZZPZZOPWWLKHSSV]LY
[OL^VYSK:WOHNU\TTVZZPZZ[LYPSLHUKHISL[VOVSK[^LU[`[PTLZP[Z^LPNO[
PU^H[LY)LZPKLZILPUN\ZLKPUNHYKLUPUNP[PZ\ZLKPUZ\YNPJHSKYLZZPUNZHUK
PUZLLKNLYTPUH[PVU[VWYL]LU[M\UN\ZH[[HJRPUZLLKZ/HY]LZ[ZLHZVUY\UZ
MYVTZWYPUN[VSH[LMHSS
0TTLKPH[LS`MVSSV^PUN[OLTVZZHYLH`V\^PSSZ[HY[[VZLLZL]LYHS[HTHYHJR[YLLZ
VUIV[OZPKLZVM[OLYVHK(I\UKHU[PU[OLZLZ^HTW`HYLHZ[HTHYHJR[YLLZ
OH]LHNVSKLU`LSSV^SHJ`SVVRPU[OLMHSS*VU[YHY`[VWVW\SHYILSPLM[HTHYHJR
[YLLZHYLUV[WPUL[YLLZHUKKVSVZL[OLPYULLKSLZPU[OL^PU[LY
;OLMV\Y[OÄM[OTHYZO[OL=HU,[[HTHYZO5VY[OSHUKTHYZOHYLSVJH[LK
VMM[OLTHPUWHY[VM[OLYVHK*VU[PU\L[YH]LSPUNHUK^H[JOMVY[OLILKZVM[OL
ZP_[OTHYZO*YHPN:JV[[THYZO[V[OLYPNO[6ULTPSLM\Y[OLYPZ[OLZL]LU[O
THYZO5LTP[aTHYZO^OPJOOHZILKZSVJH[LKVUIV[OZPKLZVM[OLYVHK;YH]LS
HUV[OLYTPSLZ[V[OLLPNO[OTHYZO[OL>HS^VY[OTHYZOVU`V\YYPNO[
;\YUSLM[VU[V*V\U[`/PNO^H`[email protected]\^PSS[YH]LSTPSLZVU/PNO^H`6[V[OL
=PSSHNLVM>HYYLUZ([[OLZ[VWZPNU[\YUYPNO[VU[V*V\U[`/PNO^H`,>
-VSSV^,>PU[V[OL=PSSHNLJYVZZPUN[OLYHPSYVHK[YHJRZ
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
:LSM.\PKLK+YP]PUN;V\YZ
*YHUILYY`*V\U[Y`+YP]PUN;V\Y
JVU[PU\LK
6YPNPUHSS`UHTLK>HYYLU4PSSZHM[LYS\TILYIHYVU.LVYNL>HYYLU^OVZL[[SLK
PU[OPZHYLHPU[OLUHTL^HZJOHUNLK[V>HYYLUZPU (ZH[OYP]PUN
TPSS[V^U>HYYLUZZ\WWVY[LKMV\YNYVJLY`Z[VYLZ6M[OLTHU`S\TILYPUN
ZL[[SLTLU[ZPU[OPZHYLH>HYYLUZPZVULVM[OLML^[OH[OHZILLUHISL[VHKHW[
[VJOHUNPUNJPYJ\TZ[HUJLZ>OLU[OLS\TILYYHUV\[PU P[ILJHTL
HZTHSSMHYTPUNJVTT\UP[`+\YPUN[OLK\Z[IV^SKH`ZTVZ[MHYTPUN^HZ
HIHUKVULKK\L[V[OLPUMLYPVYZVPSPU[OLHYLH;OPZWYVTW[LKHIVVR¸;OL
:[YPW¹^YP[[LUI`4PRL*VUUVYL_WSHPUPUN[OLOHYKZOPWZVMMHYTPUN[OPZHYLH
K\YPUN[OLKLWYLZZPVU5LZ[SLKPU[OL^L[SHUKZVMJLU[YHS>PZJVUZPUTHU`
VM[OVZL^OVZ[H`LKPU>HYYLUZOH]LKLWLUKLKVU[OLUH[\YHSWYVK\J[ZVM
[OLHYLHZ\JOHZZWOHNU\TTVZZHUKJYHUILYYPLZ;OL*YHUILYY`*HWP[HSVM
>PZJVUZPU>HYYLUZOHZ[OLSHYNLZ[JVUJLU[YH[PVUVMJYHUILYY`THYZOLZPU[OL
Z[H[L0U[OLHYLHV]LYJYHUILYY`HJYLZ^P[OPUHTPSLYHKP\ZVM
>HYYLUZWYVK\JLHUH]LYHNLVMWV\UKZVMJYHUILYYPLZHUU\HSS`
6UJLPU[OL=PSSHNLVM>HYYLUZTHRLZ\YL[VZ[VWH[[OL>PZJVUZPU*YHUILYY`
+PZJV]LY`*LU[LYWN;OL+PZJV]LY`*LU[LYPZKLKPJH[LK[V
WYLZLY]PUN[OLOLYP[HNLVM[OLJYHUILYY`PUK\Z[Y`;OL*LU[LYVMMLYZN\PKLK
[V\YZVM[OLKPZWSH`ZHUKHYLHTHYZOLZH]PKLVH[LZ[RP[JOLUMLH[\YPUN[OL
SH[LZ[PUJYHUILYY`WYVK\J[ZHSPIYHY`YLMLYLUJLJLU[LYHUKH\UPX\LNPM[
ZOVWMLH[\YPUNJYHUILYY`NSHZZ
(M[LY]PZP[PUN[OL+PZJV]LY`*LU[LY[\YUSLM[VU[V*V\U[`/^`6*VU[PU\LVU
/PNO^H`6MVYTPSLZHUK[\YUSLM[VU[V:[H[L/PNO^H`;YH]LSTPSLZVU
/PNO^H`YL[\YUPUN[V;VTHO
*VTTLYJPHSJYHUILYY`WYVK\J[PVUPU
>PZJVUZPUILNHUPU,K^HYK:HJRL[
VM:HJRL[/HYIVY5L^@VYRJHTL[V
)LYSPU>PZJVUZPU[VPUZWLJ[ZVTLSHUK
^OPJOOLOHKW\YJOHZLK[OYV\NOHNLU[Z
>OH[OLMV\UK^HZHJYLZVM¸ZOHR
PUNIVN¹JVU[HPUPUNSHYNLX\HU[P[PLZVM
^PSKJYHUILYY`]PULZ/H]PUNOHKZVTL
L_WVZ\YL[VJYHUILYYPLZNYV^PUNV\[,HZ[
:HJRL[KLJPKLK[VJ\S[P]H[LOPZIVNZ
+HTZ^LYLI\PS[HUKKP[JOLZK\NZV[OL
JYHUILYYPLZJV\SKILÅVVKLK\U[PS[OL
KHUNLYVMLHYS`MYVZ[^HZWHZ[)Y\ZO^HZ
YLTV]LKH^HYLOV\ZL^HZI\PS[HUKJYHUILYY`J\S[P]H[PVUILNHUPULHYULZ[
,HJO`LHY:HJRL[»ZWYVK\J[PVUPUJYLHZLK0U[OLTHYZOWYVK\JLK IHYYLSZVMJYHUILYYPLZ^OPJO^LYLZVSKPU*OPJHNVMVYHIV\[HIHYYLS
)` :HJRL[»ZTHYZOOHKWYVK\JLKHJYVW
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
;VTHO/PZ[VY`
0UJVYWVYH[LKHZHJP[`PU;VTHO
YLZPKLU[ZIVHZ[VMHWYV\KOPZ[VY`
0U[OLZWYPUNVM[^V
TLUJSPTILK[VHRUVSSPU
[OL3LTVU^LPY=HSSL`HUK
SVVRLKV\[V]LY[OLHYLH
HYV\UK[OLT9VILY[,
.PSSL[[HUKOPZZVU9VILY[(
.PSSL[[JVUZPKLYLKHUHTL
MVY[OL[V^U[OL`]PZ\HSPaLK
:PUJL[OLYL^HZUVSVJHS
OPZ[VY`[VJVUZPKLYMVYHUHTL[OL
[^VTLUWVUKLYLKH5H[P]L(TLYPJHU
SLNLUK"HSLNLUK[OH[`LHYZILMVYL
HNYLH[0UKPHUJOPLMUHTLK;VTHO
I\PS[HJV\UJPSOV\ZL^OLYL[OL
4LUVTVULLHUK>PUULIHNVTL[
;OL[^VTLUOLHYKVM*OPLM;VTHO»Z
Z[YVUNJOHYHJ[LYHUKOPNOPKLHSZ
^OPJOHWWLHSLK[V[OLT
HUKJVU]PUJLK[OLT[V
UHTLHJP[`PUOPZOVUVY
:L[[SLYZHUK]PZP[VYZ[V;VTHO
ZVVUMV\UKV\[[OH[[OLUHTL
Z\P[LK[OLHYLHHUKWSHU[LK
[OLZLLKZMVYHJVTT\UP[`
[OH[JVU[PU\LZ[V\WOVSK[OL
OPNOPKLHSZVM*OPLM;VTHO
[VKH`
(KKP[PVUHSOPZ[VYPJHSHJJV\U[ZVM
;VTHOHYLH]HPSHISLH[[OL;VTHO
/PZ[VYPJHS:VJPL[`»Z4\ZL\T
:\WLYPVY(]LU\LVY[OL;VTHO7\ISPJ
3PIYHY`:\WLYPVY(]LU\L
;VTHO(YLH=L[LYHUZ4LTVYPHS
4LTVYPHS7HYRVU:\WLYPVY(]LU\L
<:/PNO^H`Q\Z[UVY[OVM
KV^U[V^U;VTHOPZ[OLOVTLVM
[OL;VTHO(YLH=L[LYHUZ4LTVYPHS
;OL;VTHO(YLH=L[LYHUZ4LTVYPHS
*HTWHPNU^HZMVYTLKI`SVJHS]L[LYHUZ
^OV^HU[LK[VOVUVYV\YTPSP[HY`
OLYVLZHUK[OLJVTT\UP[`»ZZ[YVUN
TPSP[HY`OLYP[HNL
;OL4LTVYPHS^HZLYLJ[LKPU^P[OHYPIIVUJ\[[PUNHUK+LKPJH[PVU
*LYLTVU`VU:LW[LTILY;OL4LTVYPHSJVUZPZ[ZVMHSHYNLNYH`NYHUP[L
TVU\TLU[HZ[OLMVJHSJLU[LYWPLJL;OLYLHYL[OYLL^HSSZIL[^LLUMV\YWPSSHYZ
[OH[Z\YYV\UK[OLIHJRHUKZPKLZVM[OLTVU\TLU[LHJOJV]LYLKI`NYHUP[L[PSLZ
VYTHZVUIYPJRZJHYY`PUNTLZZHNLZMYVT[OLWYVQLJ[ZKVUVYZ;OLYLHYL[^VISHJR
NYHUP[LTVUVSP[OZPUMYVU[VM[OL4LTVYPHSVULPZ[OLKLKPJH[PVUTHYRLYHUK[OL
ZLJVUKYLWYLZLU[Z;VTHO»Z2PSSLKPU(J[PVUYVSSJHSS
*\YYLU[S`JVU[PU\LKKL]LSVWTLU[PZ[HRPUNWSHJLMVYZ[HNLVM[OLWYVQLJ[
-VYTVYLPUMVYTH[PVU]PZP[^^^[VTHO]L[LYHUZTLTVYPHSJVTVYSVVR\W;VTHO
=L[LYHUZ4LTVYPHSVU-HJLIVVR
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
*P[`7HYRZ
)\JRSL`7HYR
3VJH[LKH[,HZ[/VS[VU:[YLL[)\JRSL`
7HYRPZOVTL[V;OL;VTHO(X\H[PJ*LU[LY
9LHKHIV\[[OL(X\H[PJ*LU[LYVUWHNL
4LTVYPHS7HYR
3VJH[LKH[5:\WLYPVY(]LU\LHUK
(Y[O\Y:[YLL[6WLUHPYWPJUPJWH]PSPVU
W\ISPJYLZ[YVVTZWSH`NYV\UKLX\PWTLU[
HUKWPJUPJHYLH
/VTLVM[OL;VTHO=L[LYHU»Z4LTVYPHS
-YHUR:(UKYLZ-PYLTLU»Z7HYR
3VJH[LKH[,4VUYVL:[YLL[6WLUHPY
WPJUPJWH]PSPVULUJSVZLKZOLS[LYW\ISPJ
YLZ[YVVTZOVYZLZOVLWP[Z]VSSL`IHSSJV\Y[
HUKWSH`NYV\UKHYLHZ
.PSSL[[7HYR
3VJH[LKH[:\WLYPVY(]LU\L
7SH`NYV\UKHYLHWPJUPJHYLHHUKNHaLIV
;OL3P[[SL9LK:JOVVS/V\ZL4\ZL\TPZHSZV
SVJH[LKPU.PSSL[[7HYR;OL4\ZL\TPZVWLU
4LTVYPHS+H`[V3HIVY+H`>LKULZKH`
!WT!WT:H[\YKH`!HT5VVU
HUK:\UKH`!!WT-YLLHKTPZZPVU
3HRL7HYR
7HNL
3VJH[LKH[7HYR]PL^+YP]L6WLUHPY
WPJUPJWH]PSPVUW\ISPJYLZ[YVVTZWSH`NYV\UK
HYLHWPJUPJHYLHHUKIVH[SHUKPUN
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
5VY[O.SLUKHSL(]LU\L)HSS7HYR*VTWSL_
3VJH[LKH[5.SLUKHSL(]LU\L:VM[IHSS
IHZLIHSSKPHTVUKZJVUJLZZPVUZ[HUKZHUK
W\ISPJYLZ[YVVTZ
=L[LYHU»Z7HYR
3VJH[LKH[5VY[O.SLUKHSL(]LU\L
6WLUHPYWPJUPJWH]PSPVUW\ISPJYLZ[YVVTZ
WSH`NYV\UKHYLHUH[\YL[YHPSZVJJLYÄLSKZ
HUKWPJUPJHYLH
>PUULIHNV7HYR
3VJH[LKH[ )YHUKVU:[YLL[;^VVWLUHPY
WPJUPJWH]PSPVUZLUJSVZLKWHYRZOLS[LYW\ISPJ
YLZ[YVVTZSP[[SLSLHN\LIHZLIHSSKPHTVUK
OHUKPJHWWLKÄZOPUNWPLY[^VIVH[YHTWZ
MVYHJJLZZ[V3HRL;VTHO]VSSL`IHSSJV\Y[Z
OVYZLZOVLWP[ZWPJUPJHYLHHUK>PUULIHNV
>VUKLYSHUKWSH`NYV\UK¶ZX\HYL
MVV[WSH`NYV\UKHYLH
3VVRPUNMVYHNYLH[WSHJL[VOVSKHMHTPS`YL\UPVUJSHZZ
YL\UPVUVYQ\Z[HM\UMHTPS`NL[[VNL[OLY&
;VTHO»ZSVJH[PVUVMMLYZV]LYHJYLZVMNYLLUZWHJLHTVUNV\Y*P[`WHYRZ
>PUULIHNV7HYRHUK-PYLTLU»Z7HYRIV[OVMMLYLUJSVZLKZOLS[LYZ
9LZLY]H[PVUZMVY[OLLUJSVZLKZOLS[LYZHUKVWLUHPYWH]PSPVUZJHUILTHKL
H[[OLVMÄJLVM[OL*P[`*SLYR :\WLYPVY(]LU\LIL[^LLU[OLOV\YZVM
!HT[V!WT4VUKH`¶-YPKH`VYI`JHSSPUN
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
*YLH[VYVM[OL¸.HZVSPUL
(SSL`¹*VTPJ:[YPW
.YL^<WPU;VTHO
>OLU`V\HYLKYP]PUN
KV^U;VTHO»Z*P[`
*LU[LYVU
:\WLYPVY
(]LU\L`V\
HYLKYP]PUNVU
¸.HZVSPUL
(SSL`¹H
JVUZ[HU[
YLTPUKLYVM
*VTPJ:[YPW
VYPNPUH[VY-YHUR
2PUN
HJOPSKOVVKYLZPKLU[VM;VTHO
L_OPIP[LKHZ¸+PZ[PUJ[P]L(TLYPJHU
(Y[¹PUTHU`WSHJLZ/LOHKHVUL
THUZOV^PU:WYPUNÄLSK0SSPUVPZHUK
)\MMHSV5L^@VYR0U [OL
5H[PVUHS*HY[VVUPZ[:VJPL[`UHTLK
OPTJHY[VVUPZ[VM[OL`LHYHUK[OL
ZHTLNYV\WQ\KNLK¸.HZVSPUL
(SSL`¹ILZ[VM[OL`LHY2PUN
ZH^[OLWSV[VM[OLMLH[\YLHZ
KL]LSVWPUNWYVNYLZZP]LS`M\Y
[OLY:RLLaP_HZ+HK>HS[
^PSSJOHUNLMYVTMH[OLY[V
NYHUKMH[OLY
-YHUR2PUN+PLKPU H[
[OLHNLVM `LHYZHUK^HZ
I\YPLKILZPKLOPZ^PMLPU6HR
.YV]L*LTL[LY`PU;VTHO-YHUR
2PUN^HZHUKJVU[PU\LZ[VILVULVM
;VTHO>PZJVUZPU»Z[Y\LRLLWZHRLZ
2PUNOHZILLUWYHPZLK^PKLS`MVY
OPZUH[\YHS^OVSLZVTLJYLKPISL
JOHYHJ[LYZ/PZKYH^PUNZOH]LILLU
Your Classic Country Home
in Western Wisconsin
WWIS FM 99.7
Black River Falls
Wisconsin
Also your home for the
Badgers ★ Brewers ★ the Buyline
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
www.cow97.com
www.stbroadcasting.com
(608)372-3300
World leaders
in the manufacturing
of insulating glass units.
www.espnlacrosse.com
1620 Town Line Rd.
Tomah, WI 54660
Employment opportunities may be available.
Call today.
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
1
TO: MADISON - 98 MILES
MILWAUKEE - 162 MILES
CHICAGO - 236 MILES
22
24
7
22
8
3
MARK AVE.
27
JULIE ST.
HWY 12
LaGRANGE AVE.
WARREN ST.
28
TO: EAU CLAIRE - 80 MILES
MINNEAPOLIS/ST. PAUL
162 MILES
11
STRAW ST.
W. VETERANS ST.
15 16 17
VETERANS AFFAIRS
MEDICAL CENTER
14
5
7
PACKARD
11
AVE.
AV
E.
5
5 4
LINCOLN
CLIFTON
FAIR
. 16
STH
E.
E
OS
AV
GO
SSE
O
LACR
TA &
GOPHER AVE.
DA
LE
ON
LEN
ST.
BROWNELL ST.
3
MONOWAU ST.
SEE INSET
STATE HIGHWAYS
12 & 16
9
5
13
GH .
HUE DR
KI
C
DI
1
25
HOLLISTER AVE.
C.T.H. “CM”
7HNL
HG
MONROE ST.
8
BRANDON ST. JUNEAU ST.
COUNCIL ST.
RECREATION
PARK
21
TOWN LINE ROAD
RUSCH ST
SIME AVE.
6
ELM ST.
BUTTS AVE.
8
PEARL ST.
NG
T
EAST AVE.
26 29
GLENDALE AVE.
BENTON ST.
WA
S HI
RT
6
WILLIAM ST.
.
DR
LAKE TOMAH
20
8
5
JACKSON ST.
AR
O SP
. 16 T
HWY
ARTHUR ST.
KILBOURN AVE.
LAKEVIEW
2
Amtrak Stop
McLEAN AVE.
BOW
4
EXIT
43
11
6 6
7
E&
SS
SP
TA
7
2
AR
RO
CENTER
STH. 131
JONES CT.
NOTH
SUPERIOR AVE.
10
NO
C.T.H. “ET”
LARKIN ST.
PARKVIEW DRIVE
”
. “ET
C.T.H
E. VETERANS ST.
29
16
4
3
23 26
26
T
2
20
EXIT
143
15
6
7
HWY. 21
1
INDUSTRIAL AVE.
M
TO: WARRENS - 8 MILES
CARDINAL AVE.
FT.
A&
RT
PA
OS
2
Y
cCO
9
14
17
17
14
(STH21) McCOY BLVD
20
10 12
11 13
21
S
19
18
Greyhound
Bus Station
23
E
16
EXIT
143
24
25
W
15
TO
EXIT
41
C
La
TO OAK
TO CASHTON
N
3B
27
13 27
3
18
30
31
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
*OHTILY4LTILYZHYLU\TILYLK
VU[OLTHW[VHZZPZ[`V\PUÄUKPUN
[OLPYSVJH[PVU
10 21
TO NECEDAH
MAP KEY
FORBES RD.
!
EXIT
145
KDALE
LODGING/ACCOMMODATIONS
POLICE
CHAMBER/VISITORS CENTER
RESTAURANTS
TAVERNS
HOSPITAL
SCHOOLS
SHOPPING
PARKS
LIBRARY
POST OFFICE
PUBLIC PARKING
ENLARGED DOWNTOWN AREA
NOTT ST.
CLARK ST.
JACKSON ST.
FOSTER ST.
12
BROWNELL ST.
SARATOGA ST.
18
13
SUPERIOR AVE.
LA CROSSE ST.
MILWAUKEE ST.
19
MONOWAU ST.
1
22
19
JUNEAU ST.
COUNCIL ST.
HOLTON ST.
CAMERON ST.
2
3
12
12
KILBOURN AVE.
McLEAN AVE.
MONROE ST.
!
11
10
9
8
28
4
5
4
1
6
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
:OVWWPUN;V\Y
(TPZO*V\U[Y`*VYULY¶ILSV^<UPX\L^VVKM\YUP[\YLJYLH[PVUZ
OHUKJYHM[LKOLPYSVVTZHUKJV\U[Y`JYHM[Z:\WLYPVY(]LU\L
-YVT(TPZO*V\U[Y`*VYULYWYVJLLK:V\[OKVVYZKV^U[V!
;VTHO4LTVYPHS(\_PSPHY`)HYNHPU*VYULY¶WYVJLLKZMYVTZHSLZNVKPYLJ[S`
[V[OL;VTHO4LTVYPHS/VZWP[HS:LYLUP[`/V\ZL:\WLYPVY(]LU\L
-YVT[OL(\_PSPHY`)HYNHPU*VYULYWYVJLLKUL_[KVVY[V!
-\UR`4VURL`;OL-\UR`4VURL`PZHJVTW\[LYZ[VYLHUKZVT\JOTVYL
6U[OLZWV[KPHNUVZ[PJZHUKZHTLKH`JVTW\[LYYLWHPYTHRL[OPZZWV[HT\Z[
MVY[YH]LSLYZHUKSVJHSZHSPRL;OPZPZ`V\YZ[VWMVYHU`JVTW\[LYULLKHZ^LSSHZ
WYVZV\UKHUKSPNO[PUNKLHSZ:LLV\YHTHaPUNNPM[ZOVWVMTLKPL]HS,N`W[PHU
HUKT`Z[PJHSNPM[ZHUK`VNHZ\WWSPLZ;OL,ULYN`;[email protected][\KPVPZSVJH[LK
\WZ[HPYZ=PZP[^^^LULYN`[YLL`VNHJVTVYJHSS *VU[HJ[[OL-\UR`4VURL`H[ :\WLYPVY(]LU\L
5L_[WYVJLLKISVJRZ[V!
;OL7YPTP[P]L:[HY¶/VTLKtJVYHUKNPM[Z[VYL7YPTP[P]LJV\U[Y`JYHM[Z
JHUKSLZÅVYHS^YLH[OZHY[^VYRJ\Z[VTILKKPUNZLHZVUKtJVYHUKTVYL
HSSKPZWSH`LKPUH[\YUVM[OLJLU[\Y`[^VZ[VY`OV\ZL:\WLYPVY(]LU\L
1101 Superior Avenue
Tomah, WI 54660
608-372-3222
❖ Amish Made Furniture
❖ Country Crafts & Gifts
❖ Candles
❖ Pictures & Signs
❖ Quilts & Rugs
❖ Floral & Wreaths
Visit Our 2nd Store
205 Main St. • Warrens, WI
608-378-3409
Phillips Tomah Pharmacy
• Complete Prescription Services
• Insurance Claims Processing
• Medical Equipment and Supplies
• Hallmark Cards and Gifts
Hours: Monday - Friday 8:30 am - 6:00 pm • Saturday 8:30 am - 3:00 pm
1004 Superior Ave. • Tomah, WI 54660 • (608) 372-4115 • www.phillipsRX.com
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
5L_[WYVJLLKISVJR[V;OL4HYRL[7SHJL!
;OL4HYRL[7SHJL¶>LSJVTL[VV\Y\UPX\LHUKPU]P[PUN[^VZ[VY`
[\YUVM[OLJLU[\Y`OVTLÄSSLK^P[O[YLHZ\YLZMYVT[OLWHZ[[V[OLWYLZLU[
7YPTP[P]LJ\WIVHYKZTHRLKVJOHPYZOHUKZL^UVULVMHRPUKKVSSZJHUKSLZ
WPJ[\YLZZPNUZY\NZSPULUZVSKLJLU[\Y`JVSVYWHPU[ZHUKT\JOTVYL
:\WLYPVY(]LU\L
)HYY`*SHYR4\ZPJ¶@V\YWSHJLMVYT\ZPJHSPUZ[Y\TLU[ZHSLZ
HUKZLY]PJL.\P[HYZKY\TZWYVZV\UK+1LX\PWTLU[HUK
SPNO[ZJHYH\KPVHUKPUZ[HSSH[PVU:\WLYPVY(]LU\L
-YVT)HYY`*SHYR4\ZPJZ[VYLWYVJLLKISVJRHUK[\YUSLM[H[[OL[YHMÄJ
SPNO[ZVU[V,HZ[*SPM[VU:[YLL[7YVJLLKTPSL[V!
)\YUZ[HK»Z,\YVWLHU9LZ[H\YHU[7\I=PSSHNL:OVWZ¶ILSV^(4\Z[:LL
9LSH_LKKPUPUNH[[OL9LZ[H\YHU[VY7\I=PSSHNLZOVWZPUJS\KL-SV^LYZOVW
/HSSTHYRSHKPLZIV\[PX\LHUK(TPZO*V\U[Y`.PM[Z(SZVOV\ZLZ;VTHO»Z
SHYNLZ[M\SSZLY]PJLZ\WLYTHYRL[ÄULZ[TLH[ZHUKMYLZOLZ[WYVK\JLSPX\VY
KLWHY[TLU[HUKTHKLMYVTZJYH[JOIHRLY`KLSPHUKHOV[IHY^P[OZV\WHUK
LU[YtLJOVPJLZMVY[HRLV\[3VJH[LKH[,*SPM[VU:[YLL[
701 E. Clifton St. • Hwys 12 & 16 • Tomah, WI
608-372-5355 • www.burnstadseuropeanrestaurant.com
Enjoy relaxed dining!
Great Steaks & Seafood • Fabulous Desserts
Delicious European Specialties & Homemade Soups
Happy Hour Daily 4 pm - 6 pm • Beer, Wine & Spirits
Full-Service Supermarket • Hootch Hut Wine & Spirits
Floral & Gifts • Amish Country Store • Ladies Boutique
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
:OVWWPUN;V\Y
-YVT)\YUZ[HK»ZWHYRPUNSV[[\YUSLM[IHJRVU[V*SPM[VU:[YLL[7YVJLLK[V[OL
Z[VWZPNUHUK[\YUYPNO[IHJRVU[V:\WLYPVY(]LU\L7YVJLLK:V\[OTPSLZ[V!
3P[[SL:[HYZ*OPSKYLU»Z)V\[PX\L¶PZ[OLVUS`ZOVWVMP[ZRPUKPU[OLHYLH
4HU`VM[OLIYHUKZ^LJHYY`HYLTHKLL_JS\ZP]LS`MVYZWLJPHS[`ZOVWZVUL
VMHRPUKHUKTHKLPU[OL<:(0M`V\»YLSVVRPUNMVYZVTL[OPUN\UPX\LHUK
KPMMLYLU[Z[VWPUH[3P[[SL:[HYZ(ZOVW[OH[ZPTWS`T\Z[ILL_WLYPLUJLK
:PaLZMYVTNPYS»ZWYLLTPL[VZPaLIV`ZWYLLTPL[VZPaL:\WLYPVY
(]LU\L
(M[LY3P[[SL:[HYZ*OPSKYLU»Z)V\[PX\LWYVJLLKUVY[OUL_[KVVY[V!
.HSSLY`¶PZHUHY[NHSSLY`ZOV^JHZPUNHY[PZ[ZMVYT[OLHYLHHUKWVPU[Z
IL`VUK5L^ZOV^ZX\HY[LYS`,HJOUL^ZOV^PUJS\KLZHUVWLUPUNYLJLW[PVU
^OPJOPZVWLU[VHSSHY[SV]LYZ:\WLYPVY(]LU\L 7YVJLLKUL_[KVVY[V!
19=HYPL[`¶ILSV^0U+V^U[V^U;VTHO;VVSZRP[JOLUP[LTZNPM[
^HYLOVTLHUKNHYKLUKtJVYZPSRÅV^LYZHUK]PULZ*OYPZ[THZ*VYULY^VYK
ÄUKIVVRZVMÄJLZJOVVSZ\WWSPLZJLU[NYLL[PUNJHYKZ[V`ZQL^LSY`^PUK
JOPTLZJVSSLJ[PISLWYPU[ZWVYJLSHPUKVSSZSHTWZNYLH[ZLSLJ[PVUVMM\YUP[\YL
HUKTH[[YLZZZL[Z9LHZVUHISL7YPJLZ:\WLYPVY(]LU\L
7YVJLLK[VUL_[ISVJR[V!
;VTHO*HZO4LYJHU[PSL*V¶WN6ULVM>PZJVUZPU»ZVSKLZ[
KLWHY[TLU[Z[VYLZ-HTPS`JSV[OPUNZOVLZNPM[ZM\YUP[\YLHUKS\NNHNL
:\WLYPVY(]LU\L
1006 Superior Ave. • Tomah, WI 54660 • 608-374-3404
OPEN 7 DAYS A WEEK
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7YVJLLKUL_[KVVY[V!
3PML»Z(7HY[`¶3PML»Z(7HY[`OHZHJVTWSL[LSPULVMWHY[`
Z\WWSPLZMVYL]LY`VJJHZPVU;OPZZ[VYLOHZIPY[OKH`[OLTLZ6]LY[OL/PSSP[LTZ
IHI`^LKKPUNZOV^LY)HW[PZTIHJOLSVYL[[LHUK^LKKPUNKLJVYH[PVUZ
;OL`HSZVOH]LZLHZVUHSKLJVYH[PVUZHSVUN^P[ONPM[ZMVYL]LY`L]LU[7P|H[HZ
OLSP\TIHSSVVUZHYLHSZVH]HPSHISL :\WLYPVY(]LU\L
7YVJLLK[^VISVJRZ[V!
*V\U[Y`:WPYP[¶(^HYTHUKPU]P[PUN`LHYVSKOVTL^PSSNYLL[`V\
^OLU`V\]PZP[*V\U[Y`:WPYP[VMMLYZX\HSP[`WYPTP[P]LZHU[PX\LZHUK
M\YUP[\YLWS\ZTHU`ZWLJPHS[`HUK\UPX\LP[LTZ:\WLYPVY(]LU\L
7YVJLLKKV^U:\WLYPVY(]LU\L[YH]LSPUNTPSLZHUK[\YUYPNO[VU[V
,=L[LYHUZ:[YLL[0TTLKPH[LS`[\YUSLM[PU[V[OLZLJVUKKYP]L^H`7YVJLLK[V
[OLIHJRVM[OLWHYRPUNSV[[VLU[LY!
7PVULLY7H^U:OVW¶>LI\`ZLSSVY[YHKLUL^VY\ZLKP[LTZPUJS\KPUN
HU[PX\LZLSLJ[YVUPJZO\U[PUNÄZOPUNLX\PWTLU[MYVTN\UZ[VIVH[ZT\ZPJHS
PUZ[Y\TLU[ZSLH[OLYQHJRL[ZHUKT\JOTVYL,HZ[=L[LYHUZ:[YLL[
;YH]LSIHJR[V:\WLYPVY(]LU\L[\YUPUNYPNO[7YVJLLKTPSLZ;\YUYPNO[
VU[V:[H[L/^`HUKWYVJLLKTPSL[V,H[VU(]LU\L-VSSV^,H[VU(]LU\L
HYV\UK[OLJ\Y]L[V!
/\TIPYK*OLLZL¶WN+L[HPSLKKLZJYPW[PVUVUWN*OLLZLNPM[Z
JYHUILYY`NSHZZZV\]LUPYZHUKTVYL,H[VU(]LU\LVMM:[H[L/^`
,HZ[0 .VUL_[KVVY[V!
(U[PX\L4HSSVM;VTHO¶ILSV^<UPX\LZOVWWPUNL_WLYPLUJL^P[O
ZVTL[OPUNMVYL]LY`VUL,H[VU(]LU\LVMM:[H[L/^`,HZ[0 3 Shops - 1 Stop All Under One Roof.......
! Antique Mall of Tomah
Over 68 dealers of quality antiques featuring
primitives, coins, vintage clothing, funiture,
glassware, militia, diecast & more!
www.antiquemalloftomah.com
Attached Gift Shop & Art Gallery
OPEN 7 DAYS
1510 Eaton Avenue • Tomah Exit 143 • 1-888-757-0044 •
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
Email: [email protected]
7HNL
:OVWWPUN;V\Y
7YVJLLKHJYVZZ,H[VU(]LU\L[V!
:OVV[PUN:[HYZ-PYL^VYRZ¶:WLJPHS[`ÄYL^VYRZZ[VYL,H[VU(]LU\L
7YVJLLKIHJRV\[[V:[H[L/^`;\YUSLM[VU[V:[H[L/^`>LZ[HUK[YH]LS
[V[OLZLJVUKZL[VM[YHMÄJSPNO[Z;\YUYPNO[VU[V:[H[L/^`5VY[OHUK
[YH]LSTPSLZ[V*V\U[`/^`¸6¹;\YUYPNO[VU[V*V\U[`/^`6HUK[YH]LS
TPSLZ[V[OL=PSSHNLVM>HYYLUZ([[OLZ[VWZPNU[\YUYPNO[VU[V4HPU:[YLL[
0TTLKPH[LS`VU`V\YYPNO[PZ[OL!
>PZJVUZPU*YHUILYY`+PZJV]LY`*LU[LY¶WN;OLSHYNLZ[ZLSLJ[PVUVM
JYHUILYY`NSHZZPU[OLHYLHNPM[PKLHZJYHUILYYPLZ^OLUPUZLHZVUJYHUILYY`
^PULJYHUILYY`T\Z[HYKQHTZZ`Y\WHUKTHU`V[OLYJYHUILYY`MVVKWYVK\J[Z
,UQV`ZVTLJYHUILYY`WPLHUKPJLJYLHTHZ`V\IYV^ZL4HPU:[YLL[
>HYYLUZ
-YVT[OL*YHUILYY`+PZJV]LY`*LU[LY[YH]LSHJYVZZ[OLZ[YLL[[V[OL
>HYYLUZ4HSS!
;OL>HYYLUZ4HSS¶
*VU]LUPLUJLZ[VYLHUKNHZZ[H[PVU7H`H[W\TWZVWLUOV\YZHKH`
.YVJLYPLZPJLILLYSPX\VYÄZOPUNJHTWPUNHUKO\U[PUNZ\WWSPLZTV]PLHUK
+=+YLU[HSZJYHUILYY`^PULHUKWYVK\J[Z37[HURHUKL_JOHUNL
>HYYLUZ4HSS[ZOPY[ZHUKZ^LH[ZOPY[Z
6WLU\U[PS WTKH`Z^LLR
4HPU:[YLL[>HYYLUZ 7YVJLLKUL_[KVVY[V!
)LYY`(TPZO¶WN*YHUILYY`
JVSSLJ[PISLZHUK(TPZOTHKLOLPYSVVTZ
(\UPX\LHK]LU[\YLH^HP[Z`V\^P[O[OL
^HYT[OVMZ[H[LS`VHRHUKY\Z[PJWPUL
M\YUP[\YLILH\[PM\SS`KLJVYH[LK^P[OH
SHYNLHYYH`VMJYHM[ZJYHUILYY`JYLH[PVUZ
HUKOVTLHJJLZZVYPLZ4HPU:[YLL[>HYYLUZ )LZ\YL[VWPJR\WHJVW`VM[OL>HYYLUZ(YLH)\ZPULZZ(ZZVJPH[PVUN\PKL
MVYHJVTWSL[LSPZ[PUNVM>HYYLUZI\ZPULZZLZVYYLX\LZ[[VOH]LP[THPSLK[V
`V\MYVT[OL;VTHO*OHTILY*=)6MÄJLH[ VY
PUMV'[VTHO^PZJVUZPUJVT
-YVT)LYY`(TPZO¶[YH]LSIHJR[V[OL;VTHOHYLH([[OLPU[LYZLJ[PVUVM
:[H[L/^`HUK:[H[L/^`[\YUYPNO[H[[OL[YHMÄJSPNO[Z7YVJLLKH
ZOVY[KPZ[HUJLHUK[\YUPU[V[OL2^PR;YPWNHZZ[H[PVUHYLH;YH]LSZ[YHPNO[HUK
[\YUSLM[PU[V[OL/LHY[SHUK*YHUILYY`4HSS7YVJLLK[V[OLYPNO[ZPKL
VM[OLI\PSKPUN
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
.H[OLYPUNZI`*YHUILYYPLZ5»:\JO¶/VTLKtJVYPUJS\KPUNY\NZSHTWZ
HUKWYPU[Z7YPTP[P]L^VVKLUZLHZVUHSP[LTZMVY[OLOVTLHUKNHYKLU-SVYHS
KLZPNUZPU^YLH[OZZ^HNZHUKJLU[LYWPLJLZ*HUKSLZWV[WV\YYPVPSZHUK
HJJLZZVYPLZSPULUZILYY`NHYSHUKZZ[LTZHUKSV[ZTVYL/LSLU>HS[VU
+YP]L:\P[L
;OL)VVR)VN¶6MMLYZUL^HUK\ZLKIVVRZ\UPX\LNPM[ZILH\[PM\S
WOV[VNYHWOZHUKT\ZPJHSPKLHZ0UHKKP[PVU^L^V\SKILOHWW`[VVMMLY`V\H
NYLH[J\WVMNV\YTL[JVMMLL>LOH]L[LHTLK\W^P[O(S[LYYH*VMMLL9VHZ[LYZ
;OL)VVR)VNJHUVMMLY`V\HJ\WVMJVMMLLSH[[LJHWW\JJPUVVYILHUZMVY
`V\Y\ZLH[OVTL/LSLU>HS[VU+YP]L:\P[L 1\Z[H2PKa:[VYL¶WN:LSSZUL^HUKZSPNO[S`\ZLKJSV[OPUNMVYJOPSKYLU
MYVTZPaLZUL^IVYU[VZSPNO[S`\ZLKTH[LYUP[`^LHYHUKUL^NPM[P[LTZHUK
HJJLZZVYPLZMVYJOPSKYLU/LSLU>HS[VU+YP]L:\P[L 5L_[WYVJLLK[V>HSTHY[:\WLY*LU[LYSVJH[LKILOPUK/LHY[SHUK*YHUILYY`4HSS!
>HS4HY[:\WLYJLU[LY¶:\WLYJLU[LYPUJS\KLZHM\SSZLY]PJLNYVJLY`
M\SSZLY]PJL]PZPVUJLU[LYWOHYTHJ`VULOV\YWOV[VJLU[LYMHTPS`JSV[OPUN
QL^LSY`KLWHY[TLU[OV\ZL^HYLZV\[KVVYHWWHYLSHUKNLHYNHYKLUJLU[LYHUK
H\[VTV[P]LJLU[LYHUK:\I^H`YLZ[H\YHU[4J*V`)S]K One of Wisconsin’s Oldest Department Stores
Est.
1900
Men’s, Women’s & Kid’s Clothes • Shoes • Gifts • Furniture
Four Floors of Shopping
608-372-2171
Hwy. 12 • 914 Superior Ave. • Tomah 54660
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
www.tomahcashstore.com
7HNL
:OVWWPUN;V\Y
4H\YPJLZ¶>VTLU»ZJSV[OPUNZ[VYL*HYY`PUNJSV[OPUNPUZPaLZ\W[V
?:[V??3MVY^VTLU>LHSZVJHYY`L]LY`[OPUN[VJVTWSL[L`V\YV\[Ä[
MYVTZOVLZ[VZVJRZ[VQL^LSY`[VOHUKIHNZL[J>4J*V`)S]K
-YVT4H\YPJLZ[\YUSLM[IHJRVU[V:[H[L/^`,HZ[;YH]LS[V[OLUL_[ZL[VM
[YHMÄJSPNO[Z;OPZPZ[OLPU[LYZLJ[PVUVM/^`/^`;\YUYPNO[VU[V/^`
;YH]LSTPSLHUK[\YUYPNO[VU[V[OL-YVU[HNL9VHKHUKMVSSV^YVHK[V!
.VVK^PSS9L[HPS:[VYL¶-HTPS`JSV[OPUNHUKOV\ZL^HYLZ
5:\WLYPVY(]LU\L
-YVTWHYRPUNSV[[\YUYPNO[IHJRVU[V-YVU[HNL9VHKHUKWYVJLLKZV\[O
TPSL[\YUYPNO[VU>HYYLU:[!
:PTWS`)YPKHS¶(M\SSZLY]PJLIYPKHSMVYTHS^LHYIV\[PX\L>LWYV]PKL
ZLY]PJLZPUJS\KPUNIYPKHS[\_YLU[HSZIYPKLZTHPKZTV[OLYVM[OLIYPKL
PU]P[H[PVUZWYVTÅV^LYNPYSZSPUNLYPLHJJLZZVYPLZ:PTWS`)YPKHSZ[YP]LZ
[VWYV]PKL`V\^P[OWYVMLZZPVUHSJ\Z[VTLYZLY]PJLPUHULSLNHU[ZL[[PUN
>>HYYLU:[YLL[
-YVT[OLWHYRPUNSV[VM:PTWS`)YPKHS[\YUYPNO[VU[V>>HYYLU:[YLL[HUK[\YU
YPNO[IHJRVU[V>=L[LYHUZ:[YLL[7YVJLLKTPSLZ[V(;HZ[LVM>PZJVUZPUVU
`V\YYPNO[
(;HZ[LVM>PZJVUZPU¶WN¶6MMLYZSVJHSS`WYVK\JLKHUKTHU\MHJ[\YLK
JOLLZLZTLH[ZHUKNPM[P[LTZZ\JOHZOVUL`QHTZQLSSPLZ))8ZH\JLZZHSZH
OVYZLYHKPZOLZT\Z[HYKZHUKTHU`V[OLYWYVK\J[Z >=L[LYHUZ:[YLL[
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
-YVT;HZ[LVM>PZJVUZPU[\YUSLM[IHJRVU[V>=L[LYHUZ:[YLL[HUK[YH]LS
TPSLZ[V)LYY`:[YLL[;YH]LSTPSLZVU)LYY`:[YLL[[V4VJRSLY1L^SLYZ
VUSLM[JVYULY
4VJRSLY1L^LSLYZ¶-PULQL^LSY`NPM[ZJSVJRZHUKYLWHPYZ3HYRPU
:[YLL[ 9L[\YU[V:\WLYPVY(]LU\L;\YUYPNO[HUKJVU[PU\LVU:\WLYPVY(]LU\L[OYV\NO
[OL*P[`VM;VTHO:\WLYPVY(]LU\L^PSS[\YUPU[V:[H[L/^`VUJL`V\
JYVZZV]LY[OL0 V]LYWHZZ*VU[PU\LVU:[H[L/^`MVYTPSLZ([[OL
Z[VWZPNU[\YUYPNO[[VJVU[PU\LVU:[H[L/^`HUK[YH]LSTPSLZPU[V[OL
JVTT\UP[`VM>PS[VU
6UJL[OYV\NO[OLJVTT\UP[`VM>PS[VUJVU[PU\LVU/^`MVYTPSLZ[V
[OL=PSSHNLVM6U[HYPV([[OLZ[VWZPNU[\YUYPNO[VU[V:[H[L/^`HUK[YH]LS
MVY TPSLZ[V*V\U[`/^`+;\YUSLM[VU[V*V\U[`/^`+HUK[YH]LS
TPSLZ[V!
6SK*V\U[Y`*OLLZL¶>H[JOJOLLZLILPUNTHKLMYVT[OLSHYNL
]PL^PUN^PUKV^^OPSL[OL^VYRLYZ[LSS`V\HIV\[[OLPY(TPZOJVUZ[P[\LU[Z
;OLJOLLZLZ[VYLJHYYPLZV]LY]HYPL[PLZVMJOLLZLTHKLYPNO[[OLYLHZ
^LSSHZTHU`(TPZOTHKLJYHM[ZJHUK`QHTZHUKTHWSLZ`Y\W:*V\U[`
/^`+ ^^^VSKJV\U[Y`JOLLZLJVT
6WLU4VUKH`[OYV\NO:H[\YKH`!HT!WT
+V^U(*V\U[Y`9VHK(TPZO;V\Y:LY]PJL.PM[:OVW¶WN
.\PKLK(TPZO[V\YZOHUKJYHM[LK(TPZO[YLHZ\YLYZQHTZZ`Y\WPJLJYLHT
ZOVWJV\U[Y`JYHM[ZHUKTVYL:[H[L/^`*HZO[VU
-YVT[OLKYP]L^H`VM+V^U(*V\U[Y`9VHK[\YUYPNO[IHJRVU[V:[H[L/^`
HUK[YH]LS[V[OLJVTT\UP[`VM6U[HYPV;\YUSLM[VU[V/^`[V[YH]LSIHJR
[V;VTHO
6[OLY9L[HPS)\ZPULZZLZPU[OL;VTHOHYLH
(JL/HYK^HYL5:\WLYPVY(]LU\L
(SS(TLYPJHU+V0[*LU[LY5:\WLYPVY(]LU\L
/PSSPRLY;YLL-HYT*OYPZ[THZ*V[[HNL:LHZVUHS -SH[PYVU(]LU\L
3LIHRRLUZ9LU[;V6^U5:\WLYPVY(]LU\L
3LPZ\YL;PTL:WVY[Z>PUULIHNV(]LU\L :LHYZ5:\WLYPVY(]LU\L
;VTHO*VVWLYH[P]L-HPY:[YLL[
;YHJ[VY:\WWS`5:\WLYPVY(]LU\L
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
3VKNPUN
Rated for Excellence
800-447-LARK
Historic Log Cabins
Charming Rooms
Extended Stay Condos
www.larkinn.com
Experience Our
Virtual Tours!
25 mb Free WI-FI
Free 1000+ DVD
Library with in-room
players
Every Visit Leaves
A Fond Memory!
229 N. Superior Avenue • Hwy 12 • Tomah, WI 54660 • 608-372-5981
stay with us. go to town.
You’ve got exciting plans ahead. So go out and explore - knowing you
have a nice, comfy room to relax in afterward, with amemities to make
your whole trip more enjoyable. You’ll be a 100% satisfied. Guaranteed.
we love having
you here. ©
clean and fresh
Hampton bed®
refreshing
swimming pool
®
FREE
hot breakfast
Hampton Inn Tomah, WI • 219 Buan Street
Tomah, WI • www.tomah.hamptoninn.com
608-374-3800
7HNL
© 2011 Hilton Worldwide
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
:(/&20(72
*(18,1(&20)257
$6285*8(67(1-2<
)UHHKRWKRPHVW\OHEUHDNIDVW
)UHHKLJKVSHHG,QWHUQHW
,QGRRUSRROZKLUOSRROVDXQD
2XWGRRUSDWLRDUHDZLWKDJULOO
0HHWLQJKRVSLWDOLW\URRP
$QGPRUH
®
C H O I C E H O T E L S I N T E R N AT I O N A L
We’ll See You There.
FREE Continental Breakfast
24-hr Indoor Pool & Whirlpool
Free Wireless Internet
Business Center and Meeting Room
608-372-9100
800-4CHOICE
2005 N. Superior Ave. • Tomah, WI 54660
$0(5,&,11/2'*(68,7(6720$+
9$1'(59257675((7720$+:,
>@_720$+:,#$0(5,&,11&20
$0(5,&,11&20>@
Wireless high-speed internet
Long distance calls
(within the continental U.S.)
Local calls
608.374.2050
800.771.7171
Conveniently Located at I-94 & Hwy 12
115 W. Andres • Tomah, WI 54660
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
7HJRHNLZ
‹ ‹
4LL[PUN9VVTZ
‹
2P[JOLU2P[JOLUL[[LZ
‹ ‹
7L[Z(SSV^LK
‹
‹
-H_:LY]PJL*VWPLZ
‹
‹
*VMMLL
‹
:H\UHVY>OPYSWVVS
0UKVVY7VVS
‹
*VU[»S)YLHRMHZ[
*HISL:H[LSSP[L;=
0UYVVT4V]PLZ
*OPSKYLU-YLL
:\P[LZ
5VVM.\LZ[9VVTZ
*OHTILY4LTILYZ
3VKNPUN
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
(TLYPJ0UU3VKNL:\P[LZ
WN
=HUKLY]VY[:[‹;VTHO
‹
)LZ[>LZ[LYU
,4J*V`)S]K‹;VTHO
‹
*VTMVY[0UU
>P[[PN9VHK‹;VTHO
‹
_ ‹ ‹
_ ‹
‹
_ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
*YHUILYY`*V\U[Y`3VKNL
)HJR7HNL
>P[[PN9VHK‹;VTHO
‹
+H`IYLHR0UU
,*SPM[VU‹;VTHO
‹ ,JVUV3VKNLWN
5:\WLYPVY‹;VTHO
‹ /HTW[VU0UUWN )H\U:[YLL[‹;VTHO
3HYR0UUWN 5:\WLYPVY‹;VTHO
‹ 7HNL
_
‹
‹
‹
_ ‹ ‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹ ‹
‹
‹ ‹ ‹
‹
_ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹
_ ‹
‹
‹
_ ‹ ‹ ‹ ‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹ ‹ ‹
‹
‹
‹
‹
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
‹
<:/^`‹;VTHO
_ ‹
‹
:\WLY4V[LS
,4J*V`)S]K‹;VTHO
‹ _ ‹ ‹
‹
;OYLL)LHYZ3VKNLIHJRJV]LY
@VNP*PYJSL‹>HYYLUZ
_
‹
7L[Z(SSV^LK
-H_:LY]PJL*VWPLZ
*VMMLL
*VU[»S)YLHRMHZ[
:H\UHVY>OPYSWVVS
‹ ‹ ‹
7HJRHNLZ
_ ‹ ‹
‹
4LL[PUN9VVTZ
‹
2P[JOLU2P[JOLUL[[LZ
_ ‹ ‹
0UKVVY7VVS
*HISL:H[LSSP[L;=
0UYVVT4V]PLZ
*OPSKYLU-YLL
:\P[LZ
5VVM.\LZ[9VVTZ
*OHTILY4LTILYZ
4PJYV[LS0UU:\P[LZWN
>(UKYLZ:[YLL[‹;VTHO
‹
‹
‹
‹
‹
‹
7SLHZHU[(JYLZ4V[LS
5:\WLYPVY‹;VTHO
‹
9LZ[>LSS4V[LS ‹
‹
‹
‹
‹
‹ ‹ ‹
‹
‹
>P[OV]LYHYLHTV[LS
YVVTZHUKHYLHWYVWLY[PLZ
VMMLYPUNTVYL[OHUZX
M[VMJVU]LU[PVUZWHJL
;VTHOPZ[OLYPNO[JOVPJLMVY
`V\YUL_[TLL[PUNVYL]LU[
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
)LK)YLHRMHZ[*HIPUZ
.\LZ[/V\ZLZ:OVY[;LYT
9LU[HS7YVWLY[PLZ
(YWPU*YHUILYY`*VTWHU`*HIPU¶
5 4J2LUUH9VHK‹>HYYLUZ
)HSK,HNSL3VKNL¶*YHUMLZ[
+YP]L>HYYLUZ‹
3HYNLSVNJHIPU[OH[JHUHJJVTTVKH[L
\W[VWLVWSL
)H`>H[LYZ9LZPKLU[PHS:\P[LZ¶
3HRL]PL^+YP]L
;VTHO
‹TVU[OS`YLU[HS
H]HPSHISL
/PSS[VW3VKNL33*¶ILKYVVT
JHIPU[OH[ZSLLWZ(]HPSHISLMVY
YLU[I`[OLKH`^LLRVYTVU[O
3VJH[LKPU;OYLL)LHYZ3VKNL
JVTWSL_H[/PSS[VW*PYJSL
>HYYLUZ4HPSPUNHKKYLZZ!
>*V\UJPS:[YLL[‹;VTHO
+VSS`»Z7LKHSLY»Z9LZ[¶.\LZ[
/V\ZLVU[OL,SYV`:WHY[H:[H[L)PRL
;YHPS /^`2LUKHSS
-V\U[HPU*OH[LH\)LK
)YLHRMHZ[33*¶
,4HPU:[‹/\Z[SLY
-YHURSPU=PJ[VYPHU)LK
)YLHRMHZ[¶,-YHURSPU
:[YLL[‹:WHY[H
/VSPKH`3VKNL¶-YLLKVT
9VHK‹;VTHO :\UU`ÄLSK-HYT)LK
)YLHRMHZ[¶5 )H[RV
9VHK‹*HTW+V\NSHZ
VY 7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
(;HZ[LVM;VTHO
(>9LZ[H\YHU[¶-HZ[-VVK
>(UKYLZ:[‹
(YI`»Z9LZ[H\YHU[¶-HZ[-VVK
)\HU:[
)HKNLY*YVZZPUN¶
-HTPS`9LZ[H\YHU[
-YVU[:[‹*HZO[VU>0
);OL)VN9LZ[H\YHU[¶
-HTPS`9LZ[H\YHU[)SHYUL`9VHK
*V\U[`/^`,>>HYYLUZ
)YLHRYVVT)HY.YPSS¶WN
:WVY[)HY¶-\SS:LY]PJL
:\WLYPVY(]L
)\YNLY2PUN¶-HZ[-VVK
1\SPL:[‹
)\YUZ[HK»Z,\YVWLHU9LZ[H\YHU[
WN¶-\SS:LY]PJL
9LZ[H\YHU[7\I
,*SPM[VU:[‹
*OPUH)\MML[¶
-\SS:LY]PJL‹>4J*V`)S]K
*\S]LY»Z-YVaLU*\Z[HYK¶
-HZ[-VVK
>P[[PN9K‹
+HPY`8\LLU¶-HZ[-VVK
,*SPM[VU:[
;OL-V\Y:[HY-HTPS`
9LZ[H\YHU[¶-HTPS`9LZ[H\YHU[
,4J*V`)S]K
.YV\UK9V\UKWN¶
-\SS:LY]PJL
/LSLU>HS[VU+Y‹:\P[L
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
(;HZ[LVM;VTHO
7LRPUN*OPULZL9LZ[H\YHU[
ILSV^¶-\SS:LY]PJL
:\WLYPVY(]L
.YLLU^VVK*HMt¶-\SS:LY]PJL :\WLYPVY(]L
1\Z[H7PaaH7SHJLWN¶
7PaaH
/LSLU>HS[VU+YP]L:\P[L
7LYRPUZ-HTPS`9LZ[H\YHU[¶
-\SS:LY]PJL
,4J*V`)S]K
7PaVULZ¶-\SS:LY]PJL
:\WLYPVY(]L
7PaaH/\[¶-\SS:LY]PJL
5:\WLYPVY(]L
2LU[\JR`-YPLK*OPJRLU¶
-HZ[-VVK
>4J*V`)S]K
:\I^H`¶-HZ[-VVK
5:\WLYPVY(]L
2^PR;YPW7SHaH/LHY[`7SH[[LY¶
-\SS:LY]PJL
,4J*V`)S]K
3VUN1VOU:PS]LYZ¶
-HZ[-VVK
>(UKYLZ:[‹
4J+VUHSK»Z¶-HZ[-VVK
5:\WLYPVY(]L
4Y,K»Z;LL7LL:\WWLY*S\I¶
-\SS:LY]PJL
:\WLYPVY(]L‹
:\I^H`>HS4HY[¶-HZ[-VVK
4J*V`)S]K
:\WLYPVY-HTPS`9LZ[H\YHU[¶
-\SS:LY]PJL
:\WLYPVY(]L
;HJV)LSS¶-HZ[-VVK
>P[[PN9VHK
>L[SHUKZ9LZ[H\YHU[7\I
*H[LYPUN¶-\SS:LY]PJL
SVJH[LKPUZPKL;OYLL)LHYZ3VKNL
@VNP*PYJSL
Authentic Chinese Cuisine
608-372-2960
Dine In & Carry Out
Hours: Tues - Sun: 11:00 am -10:00 pm • Closed on Mondays
1013 Superior Ave. • Tomah, WI 54660 • Fax: 608-372-3830
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
*H[LYPUN:LY]PJLZ
;H]LYUZ7\IZ
)\YUZ[HK»Z9LZ[H\YHU[WN¶
,*SPM[VU:[‹
)\YUZ[HK»Z7\IWN¶
,*SPM[VU:[‹
;OL.YV\UK9V\UKWN
/LSLU>HS[VU+Y
;OL,SIV^9VVT¶
>)LU[VU:[‹
2LSZL`»Z*SHZZ(J[¶
:\WLYPVY(]L‹
2LU[\JR`-YPLK*OPJRLU
>4J*V`)S]K
4Y,K»Z;LL7LL
:\WLYPVY(]L‹
>L[SHUKZ9LZ[H\YHU[7\I
*H[LYPUN¶-\SS:LY]PJL
SVJH[LKPUZPKL;OYLL)LHYZ3VKNL
@VNP*PYJSL
7HNL
:WVY[ZTHU»Z)HYVM;VTHO¶
:\WLYPVY(]L‹ )YLHR9VVT)HY.YPSSWN¶
:\WLYPVY(]L
>L[SHUKZ9LZ[H\YHU[7\I
*H[LYPUN¶-\SS:LY]PJL
SVJH[LKPUZPKL;OYLL)LHYZ3VKNL
@VNP*PYJSL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
(YLH:LY]PJLZ
,TLYNLUJPLZ
7OHYTHJPLZ
-VYHSS,TLYNLUJPLZ+PHS ;OL4LKPJPUL:OVWWL
:\WLYPVY(]L;VTHO
(M[LYOV\YZLTLYNLUJ`
VY
;VTHO7VSPJL
:\WLYPVY(]L;VTHO
4VUYVL*V\U[`7VSPJL
4VUYVL*V\U[`4\UPJPWHS)SKN
>6HR:[:WHY[H>0
>PZJVUZPU:[H[L7H[YVS+PZ[YPJ[
3LZ[LY4J4\SSLU+YP]L
0U[LYZLJ[PVUVM:[H[L/^`
HUK0U[LYZ[H[L ;VTHO>0
7OPSSPWZ;VTHO7OHYTHJ`WN
:\WLYPVY(]L;VTHO
>HS4HY[
>4J*V`)S]K;VTHO
;VTHO4LTVYPHS/VZWP[HS(pg. 55)
)\[[Z(]LU\L;VTHO
*O\YJOLZ
(::,4)[email protected]+
3PNO[OV\ZL(ZZLTIS`VM.VK
>*SPM[VU
(76:;630*
7,5;,*6:;(3
;OL/V\ZLVM-HP[O<UP[LK
7LU[LJVZ[HS*O\YJO
<:/^`5VY[O
)(7;0:;
;OL6WLU+VVY)HW[PZ[*O\YJO
(TLYPJHU)HW[PZ[
*[`/^`6
;VTHO)HW[PZ[*O\YJO
/VSSPZ[LY(]L
*(;/630*
:[4HY`»Z*H[OVSPJ*O\YJO
>4VUYVL:[
*/<9*/6-*/90:;
*O\YJOVM*OYPZ[
=PL^:[
*/<9*/6-;/,5(A(9,5,
;VTHO*O\YJOVM[OL5HaHYLUL
*V\U[`/^`,;
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
*O\YJOLZ
,70:*67(3
:[4HY`»Z,WPZJVWHS
4J3LHU(]L
4,;/6+0:;
-PYZ[<UP[LK4L[OVKPZ[
)\[[Z(]L
,=(5.,30*(3-9,,
)PISL,]HUNLSPJHS-YLL*O\YJO
>=L[LYHUZ:[
4<3;0+,56405(;065(3
=(4LKPJHS*LU[LY*OHWLS
,=L[LYHUZ:[
1,/6=(/»:>0;5,::,:
2PUNKVT/HSS
:[H[L/^`:V\[O
[O+(@(+=,5;0:;
;VTHO[O+H`(K]LU[PZ[
4J3LHU(]L
3<;/,9(5
.SVYPH+LP
>,SPaHIL[O:[
*65.9,.(;065(3<**
-PYZ[*VUNYLNH[PVUHS<UP[LK*O\YJO
VM*OYPZ[
>3H*YVZZL:[
.VVK:OLWOLYK4PZZV\YP:`UVK
3H.YHUNL(]L
7LHJL3\[OLYHU*O\YJO,3*(
>>HYYLU:[
*O\YJO>VYZOPWZJOLK\SLZH]HPSHISL
H[[OL.YLH[LY;VTHO(YLH*OHTILY
VM*VTTLYJL*VU[HJ[\ZH[
:[7H\S,]HUNLSPJHS>0:`UVK
::\WLYPVY(]L
1021 N. Superior Avenue, Suite 5
Tomah, WI 54660
Phone: (608) 372-9600 • FAX: (608) 374-5550
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
(YLH:LY]PJLZ
.HZ*VU]LUPLUJL:[VYLZ
*HZL`»Z.LULYHS:[VYL
5:\WLYPVY(]L
2^PR;YPW:V\[O‹:\WLYPVY(]L
3HYR0UU‹ 5:\WLYPVY(]L
;OL>HYYLUZ4HSS‹4HPU:[
>HYYLUZ
;VTHO4PUP4HY[‹>*SPM[VU:[
>OP[L[HPS*YVZZPUN‹/^`
.LULYHS;YHUZWVY[H[PVU
(PYWVY[!
)SV`LY-PLSK
9\U^H` MLL[‹/^`,HZ[
6WLYH[PVUZ
-\LSPUN7YVJLK\YLZ
)\Z+LWV[!
.YL`OV\UK)\Z:LY]PJL
5VY[O:\WLYPVY(]L
7HZZLUNLY;YHPU!
;OL(T[YHR[YHPUZ[VWZPU;VTHOH[[OL
PU[LYZLJ[PVUVM>PSSPHTZ:[:\WLYPVY
(]L-VY4VYLPUMVJVU[HJ[(T[YHRH[
;H_P!
(JL*HI*VTWHU`‹
;VTHO;YHUZP[‹
(\[V:LY]PJL
)YLULUNLU-VYK4LYJ\Y`
3PUJVSU*OY`ZSLY+VKNL1LLW
WN
5:\WLYPVY(]L‹;VTHO
)YPKNLZ[VUL-PYLZ[VUL
5:\WLYPVY(]L‹;VTHO
+PY[`9PJR»Z*HY>HZO
1LYY`»Z8\PJR3\IL33*
>=L[LYHUZ:[‹;VTHO
3HYRPU»Z.4*
5:\WLYPVY(]L‹;VTHO
9PJR»Z*LY[PÄLK(\[V
(\[VYLWHPYZ
:\WLYPVY(]L‹;VTHO
:\WLYPVY(\[VTV[P]L
:\WLYPVY(]L‹;VTHO
=HUKLY4LLY4V[VY*VTWHU`
5:\WLYPVY(]L‹;VTHO
9LSVJH[PVU
,TWSV`TLU[:LY]PJLZ
()9,TWSV`LL:LY]PJLZ
0UK\Z[YPHS+Y‹:\P[L‹:WHY[H
(\[V,_WV
<ZLKJHYZHSLZ
>*SPM[VU:[‹ ^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
4HUWV^LY
5:\WLYPVY(]L
;LSL]PZPVU
>2);5L^Z*OHUULS
>VYRMVYJL*VUULJ[PVUZ
,4PS^H\RLL:[
9LHS,Z[H[L/V\ZPUN
(SKLYTHU7YVWLY[`4HUHNLTLU[
6MÄJL:WHJL9LU[HS
5:\WLYPVY(]L
7YPU[4LKPH
;VTHO1V\YUHS5L^ZWHWLYZ
;YP*V\U[`-V__`:OVWWLY
)P^LLRS`W\ISPJH[PVUZ
:\WLYPVY(]L‹:\P[L
;VTHO
)H`>H[LYZ9LZPKLU[PHS:\P[LZ
(WHY[TLU[9LU[HS
3HRL]PL^+Y
)4>7YVWLY[PLZ33*WN
(WHY[TLU[9LU[HS
9HKPV
>)6.(4WN 6SKPLZ‹¡ >*6>-4*V^ WN
*V\U[Y`‹
>>0:(4
(K\S[*VU[LTWVYHY`4\ZPJ»Z
[OYV\NO[VKH`WN
>>0:-4 *SHZZPJ*V\U[Y`WN
>231(4;HSR9HKPV 5L^Z;HSR‹
>;4)-4 WN *SHZZPJ9VJR‹ >[email protected]_ WN /V[(K\S[*VU[LTWVYHY`
*LU[\Y`.VSK(^HYK/VTLZ
5:\WLYPVY(]L
*VSK^LSS)HURLY»Z9LHS[`
:\WLYPVY(]L‹
*YHUILYY`*VYULYZ9LU[HS
4HUHNLTLU[33*
(WHY[TLU[9LU[HS
:\WLYPVY(]LU\L
-PYZ[*OVPJL9LHS[`¶
:\WLYPVY(]L‹
-PYZ[>LILY9LHS[`
5:\WLYPVY(]L
/PUPUNLY9LU[HS4HUHNLTLU[33*
,=L[LYHUZ:[
-VYTVYLOLSWVUYLSVJH[PVUPUMVYTH[PVUJVU[HJ[[OL
;VTHO*OHTILY6MÄJLH[ 7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
(YLH:LY]PJLZ
9LSVJH[PVUJVU[PU\LK
9,4(?/VTL[V^U9LHS,Z[H[L
:\WLYPVY(]LU\L
;VTHO/VTLZ
(WHY[TLU[9LU[HS
:[H[L/^`,HZ[
;VTHO7\ISPJ/V\ZPUN(\[OVYP[`
0UJVTL)HZLK/V\ZPUN
,4PS^H\RLL:[
=079LHS[`
:\WLYPVY(]L‹ ;VTHO3\TILY
/VTL*VUZ[Y\J[PVU
(WHY[TLU[9LU[HS
5:\WLYPVY(]L
<[PSP[`*VTWHUPLZ
(SSPHU[,ULYN`LSLJ[YPJ
*LU[\Y`3PURWN¶[LSLWOVULPU[LYUL[
*OHY[LY*VTT\UPJH[PVU¶JHISL;=PU[LYUL[
*P[`VM;VTHO7\ISPJ>VYRZ¶JP[`^H[LYZL^LY
+LHU»Z:H[LSSP[L+PZOVY+PYLJ[¶;= 3LTVU^LPY=HSSL`;LSLJVT¶[LSLWOVULJHISL;=PU[LYUL[
6HRKHSL,SLJ[YPJ¶LSLJ[YPJPU[LYUL[
<:*LSS\SHY¶
>,,ULYNPLZ¶UH[\YHSNHZ
We Service All Brands
608-372-4219 • 608-269-6994
•Plumbing
•HVAC
•Electric
•Appliance
•Water Care
1003 E. Clifton St. • Tomah, WI 54660 • email: [email protected] • fax: 608-372-2303
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
(YLH:LY]PJLZ
JVU[PU\LK
*S\IZ6YNHUPaH[PVUZ
(TLYPJHU3LNPVU7VZ[
(YLH*VTT\UP[`;OLH[YL
)V`*\I:JV\[Z
)V`Z.PYSZ*S\IVM;VTHO
+PZHISLK(TLYPJHU=L[LYHUZ
*OHW[LY
-HP[O0U(J[PVUVM4VUYVL*V\U[`
-HTPSPLZ-PYZ[
-YPLUKZVM5LJLKHO5H[PVUHS
>PSKSPML9LM\NL
/HIP[H[MVY/\THUP[`
/LSWPUN/HUK:VJPL[`
2UPNO[ZVM*VS\TI\Z
4LJJH:OYPUL*S\I
-PUHUJPHS(;4Z
)\YUZ[HK»Z4HYRL[WN(;4
,*SPM[VU:[
-HYTLYZ4LYJOHU[Z)HUR
WN
(;4:\WLYPVY(]L
5:\WLYPVY(]L
-PYZ[)HURWN(;4
:\WLYPVY(]L
>4J*V`)S]K
7HNL
4VUYVL*V\U[`(NYPJ\S[\YL:VJPL[`
5LPNOIVYMVY5LPNOIVY-VVK7HU[Y`
7HYR^H`.HYKLU*S\I
:WHY[H-LZ[P]HSZ0UJ
;OL7HYLU[PUN7SHJL
;VTHO(YLH*HUJLY:\WWVY[
;VTHO(YLH7YVMLZZPVUHS
)\ZPULZZ>VTLU»Z6YNHUPaH[PVU
;VTHO*VUJLY[(ZZVJPH[PVU
;VTHO0+P]PKLYZ:UV^TVIPSL*S\I
;VTHO4HZVUPJ3VKNL
;VTHO.YPKPYVU*S\I
;VTHO/VZWP[HS(\_PSPHY`
;VTHO3PVUZ*S\I
;VTHO3PVULZZ*S\I
;VTHO9V[HY`
;VTHO:VM[IHSS(ZZVJPH[PVU
;[email protected]\[O/VJRL`(ZZVJPH[PVU
;[email protected]\[O:VJJLY
;VTHO;VHZ[THZ[LYZ*S\I
;VTHO=L[LYHUZ(ZZVJPH[PVU
=L[LYHU»Z(ZZPZ[HUJL-V\UKH[PVU
=->7VZ[
>HYYLUZ*YHUILYY`-LZ[P]HS
2^PR;YPW:V\[O(;4
::\WLYPVY(]L
6HRKHSL*YLKP[<UPVU(;4
/^`,HZ[6HRKHSL
90(-LKLYHS*YLKP[<UPVU(;4
5:\WLYPVY(]L :LJ\YP[`-PUHUJL
5:\WLYPVY(]L:\P[L
;PTILY^VVK)HUR(;4WN
>=L[LYHUZ:[
;VTHO(YLH*YLKP[<UPVU(;4
5:\WLYPVY(]L
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
O]d[ge]lg;jYfZ]jjq;gmfljq
)0%DQNLV3URXGWREH7KLV$UHD¶V
3UHPLHU&RPPXQLW\%DQN
:HSURYLGH326,7,9(/<',))(5(17ILQDQFLDOVROXWLRQV
WKDWLQGLYLGXDOVDQGEXVLQHVVHVQHHGDQGZDQWDQG
WKH3(5621$/,=('VHUYLFHWKH\GHVHUYH
&RQYHQLHQW/RFDWLRQV
7RPDKa1RUWK7RPDKa:DUUHQV
+RXU$70
DYDLODEOHLQWKH'ULYH7KUXV
ĆZZZIPQHWEDQN FRP
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
/LHS[OJHYL
/VZWP[HSZ*SPUPJZ
/LHS[O:LY]PJLZ
;VTHO4LTVYPHS/VZWP[HS
ILSV^
)\[[Z(]L
^^^[VTHOOVZWP[HSVYN
(U`[PTL-P[ULZZ
:\WLYPVY(]LU\L
*SVZL[V/VTL0UJ
(ZZPZ[LK3P]PUN-HJPSP[`
4HYR(]L
;VTHO=(4LKPJHS*LU[LY
,=L[LYHUZ:[
4H`V*SPUPJ/LHS[O:`Z[LTWN
)\[[Z(]L
.\UKLYZLU3\[OLYHU
;VTHO*SPUPJWN
5:\WLYPVY(]L
*\Y]LZMVY>VTLU-P[ULZZ
(Y[O\Y:[
0UKVVY)LHJO;HUUPUN:HSVU
5:\WLYPVY(]LU\L
;VTHO5HPS:WH
/LSLU>HS[VU+YP]L:\P[L
-HTPS`=PZPVU*LU[LYVM;VTHO
6W[VTL[YPZ[
5:\WLYPVY(]L
Choose care
you can trust.
While you’re visiting,
or if you call the Tomah
area home, we’re here
to take care of your
injuries or illnesses.
Main Hospital
321 Butts Avenue, Tomah
608-372-2181
Warrens Walk Clinic
Cty Hwy EW (off I-94), Warrens
608-374-6671
TomahHospital.org
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
3PILY[`=PSSHNL
3PILY[`7SHJL
;OL>LSSULZZ*LU[LY
5:\WLYPVY(]L
9P]LYMYVU[‹0UJ
,SKLYS`*HYL
2PSIV\YU(]L
;VTHO/LHS[O*HYL*LU[LY
,SKLYS`*HYL
)\[[Z(]L
;VTHO;OLYHW`*LU[LY
1\SPL:[
*OPYVWYHJ[VYZ
(J[P]L/LHS[O
*OPYVWYHJ[PJ*LU[LY
:\WLYPVY(]L
-HTPS`*OPYVWYHJ[PJ
/LHS[O*LU[LY
2PSIV\YU(]L
4J5HSS`:WPUHS*HYL33*
5:\WLYPVY(]L
6SZVU*OPYVWYHJ[PJ*SPUPJ
:\WLYPVY(]L
;VTHO*OPYVWYHJ[PJ*SPUPJ
5:\WLYPVY(]L
Caring for families
in the Tomah area
Life is busy enough without
having to be concerned about
your family’s healthcare. At
Gundersen Lutheran, we take
pride in developing a personal
and caring relationship with
every member of your family,
treating you as a partner in
your care.
1330 N. Superior Avenue
Medical Clinic 372-4111
Eye Clinic 372-4458
gundluth.org/tomah
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
+LU[PZ[Z
*OP[^VVK5PJVS4H[[OL^Z++:
3HYRPU:[
+LLY*YLLR+LU[HS*SPUPJ
5:\WLYPVY(]L
.LU[SL-HTPS`+LU[HS*HYL
4HYR(]L
>PUUPUN:TPSLZ+LU[PZ[Y`
:\WLYPVY(]L
Exceptional
Health Care,
Close to Home
7RPDK
mayoclinichealthsystem.org
• Residential and Commercial Properties for Rent
• Lakeview and Lagoon Properties
• Updated Kitchens and Baths
• Energy Efficient & Super Clean
• Short Term & Long Term Leases Available
7HNL
%XWWV$YH
TOMAH • WISCONSIN
715-829-0176
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
,K\JH[PVU
:LLZJOVVSSVJH[PVUZVU[OL;VTHO
*P[`4HWWHNLZ 7\ISPJ:JOVVSZ
7HYVJOPHS:JOVVSZ
:[4HY`»Z*H[OVSPJ:JOVVS
>4VUYVL
:[7H\S3\[OLYHU:JOVVS
:\WLYPVY‹
;VTHO(YLH7\ISPJ:JOVVSZ
+PZ[YPJ[6MÄJL
>*SPM[VU:[‹
*HTW+V\NSHZ,SLTLU[HY`
1\UJ[PVU:[
*HTW+V\NSHZ‹ 3H.YHUNL,SLTLU[HY`
:[YH^:[‹
3LTVU^LPY,SLTLU[HY`
5.SLUKHSL‹
4PSSLY,SLTLU[HY`
6HR:[‹
2PKZ2V\U[Y`3LHYUPUN*LU[LY
4HYR(]L
;VTHO(YLH4PKKSL:JOVVS
/VSSPZ[LY(]L
3LHYUPUN3HKKLY
:[H[L/^`
6HRKHSL,SLTLU[HY`
:6HR^VVK:[
6HRKHSL‹
;VTHO/PNO:JOVVS
3PUJVSU‹
>HYYLUZ,SLTLU[HY`
4HPU:[YLL[
>HYYLUZ‹
>`L]PSSL,SLTLU[HY`
>;VTHO9VHK>`L]PSSL
;VTHO)HW[PZ[(JHKLT`
/VSSPZ[LY(]L
7YLZJOVVSZ*OPSKJHYL
(3P[[SL3LHYULYZ7YLZJOVVS
,U[LYWYPZL9VHK
;VTHO:JOVVSVM*OPSKOVVK
>3H*YVZZL:[
(K]HUJLK,K\JH[PVU
>LZ[LYU;LJOUPJHS*VSSLNL
,4PS^H\RLL:[YLL[;VTHO
=P[LYIV<UP]LYZP[`WN
=P[LYIV+YP]L3H*YVZZL
+HUJL:[\KPV
4HYPS`UU:JOVVSVM+HUJL
:\WLYPVY(]L
4VUYVL1HJRZVU+HUJL;OLH[YL
:\WLYPVY(]L
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
7HNL
0UK\Z[Y`
;VTHO»ZSVJH[PVU¶TPK^H`IL[^LLU4PUULHWVSPZHUK4PS^H\RLLHUK
^OLYL>PZJVUZPU»Z0U[LYZ[H[LZ KP]PKL¶WYV]PKLZHWYVZWLYV\Z
PUK\Z[YPHSHUKLJVUVTPJKL]LSVWTLU[LU]PYVUTLU[;VTHOPZ[OLOVTLVM
Z\JOKP]LYZLPUK\Z[YPLZHZ;VYV*HYKPUHS0UZ\SH[LK.SHZZWN
,_VWHJR33*ZLLYPNO[Q\Z[[VTLU[PVUHML^5H[PVUHSHUKZ[H[L^PKL
[Y\JRPUNÄYTZHUKKPZ[YPI\[PVUMHJPSP[PLZSPRL>HS4HY[OH]LHSZVKPZJV]LYLK
[OLHK]HU[HNLZVMILPUNPU;VTHO
;OLT\UPJPWHSP[`»Z[OYLL0UK\Z[YPHS7HYRZ¶^P[OWYPTLKL]LSVWLKHJYLHNL
JV\WSLK^P[OH]HPSHISL^VYRMVYJLHUKHJ[P]LT\UPJPWHSHUKUV[MVYWYVÄ[
KL]LSVWTLU[NYV\WZ¶WSHJL[OL;VTHOJVTT\UP[`VU[YHJRMVYJVU[PU\LK
LJVUVTPJHUKPUK\Z[YPHSNYV^[O
(YLHLJVUVTPJKL]LSVWTLU[Z[H[PZ[PJZ
HUKPUMVYTH[PVUJHUILVI[HPULK
I`JVU[HJ[PUN!
*P[`VM;VTHO*VTT\UP[`+L]LSVWTLU[
:\WLYPVY(]L
;VTHO>0
LTHPS![VTHOKL]'JP[VTHO^P\Z
.YLH[LY;VTHO(YLH*OHTILY
VM*VTTLYJL
76)V_‹;VTHO>0
LTHPS!PUMV'[VTHO^PZJVUZPUJVT
7HNL
^^^[VTHO^PZJVUZPUJVT‹;VTHO(YLH.\PKL
WISCONSIN’S
CRANBERRY COUNTRY
>OPSLJYLH[PUN[OPZN\PKLHSS
H[[LTW[Z^LYLTHKL[VLUZ\YL
PUMVYTH[PVUSPZ[LKPZHJJ\YH[L
>LHWVSVNPaLHUKPU]P[L`V\[V
JVU[HJ[\ZH[ZOV\SK
`V\ÄUKHULYYVY;[email protected]\
www.cranberrycountrylodge.com
• 93 Suites • Convention space for
meetings & weddings that can
accommodate up to 400
• Meeting Rooms • “The Shop”
Bar • Lounge with fireplace
• Aquatic Center • Arcade
Fitness Center
319 Witting Rd. • Tomah, WI
608-374-2801 • 800-243-9874
Something for Everyone!
• 93 Guestrooms • Convention Center
• Wetlands Restaurant, Pub & Catering
• Pizzaria • Starbucks Coffee Shop
• Waterpark • Fitness Center • Nature Trails
701 Yogi Circle • Warrens, WI
608-378-2500 • 888-482-5634
www.Go3B.com

Similar documents

Untitled - Dedece Blog

Untitled - Dedece Blog >P[OP[ZISHJRJLYHTPJIVKPLZLTILSSPZOLK^P[OKLSPJH[LWPURILHKPUN)LHKZ 7PLJLZ WVZP[PVUVMLSLTLU[Z)LHKZ 7PLJLZ»OHUKJYHM[LKHUKZVJPHSS`YLZWVUZPISLVYPNPUZ HYLHWWHYLU[PUP[ZKLZPNU...

More information

ANY - Andrew Page

ANY - Andrew Page :HMLHUKLMÄJPLU[MVYWYVMLZZPVUHSHUKJVZ[LMMLJ[P]LHPYJVUZLY]PJL/PNO Z[HUKHYKZVMYLSPHIPSP[`WYLJPZPVUHUKLU]PYVUTLU[HSJVTWH[PIPSP[`T\Z[ ILTL[^OLUL]LY^VYRPZKVULVUH\[VTV[P]LHPY...

More information

20% Off - Bob`s Sporting Goods

20% Off - Bob`s Sporting Goods ‹(I\.HYJPH‹(LYV1PN‹(UJOVY*HKK`‹(UNSLY0UUV]H[PVUZ‹(5:WVY[PUN:H[ ‹([SHZ4PRL»Z‹)LH\4HJ:H[‹)LYRSL`‹)L[[3HYY‹)PN(S»Z‹):-PZO;HSLZ ‹*HKKPZ‹*V\ZPUZ;HJRSL*VYW‹...

More information