T.C. Resmi Gazete

Comments

Transcription

T.C. Resmi Gazete
T.C.
Resmi Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
17 Ekim 1996
PERŞEMBE
Sayı: 22790
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Cezanın Kaldırılması Kararı
Cumhurbaşkanlığından :
Karar No:
96/41
Gasp suçundan, Bursa 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 16.11.1994
gün, Esas : 1994/244, Karar : 1994/255 sayılı ilâmı ile, Türk Ceza Kanunu'nun 495/1,
497/1, 522, 59, 36 ncı maddeleri gereğince, neticeten 13 sene 9 ay ağır hapis cezası ile mah­
kumiyetine, Türk Ceza Kanunu'nun 31 inci maddesi uyarınca müebbeden kamu hizmetle­
rinden yasaklanmasına, aynı Kanunun 33 üncü maddesine istinaden ceza müddeti süresince
kanuni mahcuriyet altında bulundurulmasına karar verilen ve Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesin­
ce onaylanmak suretiyle cezası kesinleşen, Ardahan İl'ı, Merkez İlçesi, Köprücük Köyü,
Hane : 24, C i l t : 056/01, Sahife : 76'da nüfusa kayıtlı Fahri ve Sisi'den olma, 1.1.1960 do­
ğumlu, Cengiz ŞEREFOĞLU'nun Adli Tıp Kurumunun 23.9.1996 gün ve 18952-96092335-6535 sayılı raporuna göre, tesbit olunan sürekli hastalığı sebebiyle, Türkiye Cumhuriye­
ti Anayasasının 104 üncu maddesinin 2 ncı fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca, bakiye ce­
zası kaldırılmıştır.
16 Ekim 1996
Süleyman D E M İ R E L
CUMHURBAŞKANI
Yürütme ve idare Bolumu Sayfa 1
Resmi Gazete Kodu • 171096
içindekiler 96. Sayfadadır
Sayfa : 2
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Yönetmelikler
Devlet Bakanlığından :
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarımsal Hidroloji Araştırma ve
Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Görevleri, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — B u Yönetmeliğin amacı 22/12/1994 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan
22/11/1994 tarih ve 94/6291 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile İzmir-Menemen'de kurulmuş
bulunan, Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görevleri, yetkile­
ri, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Tarım­
sal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünün eğitim ve bu eğitimin gerektirdiği
araştırma hizmetlerini kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkında 3202 sayılı Kanunun 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte adı geçen;
Bakanlık
: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığı,
Genel Müdürlük
: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
Daire Başkanlığı
Yoğunlaşma Merkezi
: Araştırma hizmetlerinden sorumlu Daire Başkanlığını,
: Köy Hizmetleri Araştırma Master Planı Çerçevesinde Hav­
za, Su, Toprak ve Yatırım Yönetimi konularında oluşturulan
merkezleri,
: 30/6/1995 gün ve 22329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Yönetmeliğinin
3 üncü Bölümünde belirtilen Araştırma Grup Başkanlarını,
: 30/6/1995 gün ve 22329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Yönetmeliğinin
3 üncü Bölüm 12 nci maddede belirtilen Bölüm Başkanlarını,
: Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkez Müdürlüğünü,
Grup Başkanı
Bölüm Başkanı
Merkez
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaç, Görev ve Teşkilat Yapısı
Merkezin Amacı
Madde 5 — Toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda ulu­
sal ve uluslararası düzeyde eğitim ve bu eğitimin gerektirdiği araştırmaları yapmaktır. Bura­
da kastedilen araştırmalar, kurslara katılan kursiyerlerin eğitim süresince yapacakları çalış­
malardır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 3
Merkezin Görevleri
Madde 6 — Bu amaçlar çerçevesinde merkezin görevleri şunlardır:
a) Ulusal kalkınma hedefleri ve dünyadaki bilimsel ve teknik gelişmeler gözönünde
bulundurularak toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması, etkin ve ekonomik ola­
rak kullanılması ve sürdürülebilir tarımın uygulanması konularında ulusal ve uluslararası eği­
tim ve bu eğitimin gerektirdiği araştırma çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
b) Uluslararası kuruluşlar ve ikili ilişkiler çerçevesinde diğer ülke kuruluşları ile müş­
terek projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamaya koymak,
c) Çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası seminer, konferans ve ben­
zeri toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, katılımı sağlamak, görev almak,
ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör araştırma ve eğitim kuruluşla­
rı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Üniversiteler ile çalışma alanı ile ilgili
gönüllü kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek,
d) Çalışma alanına giren konularda her türlü danışmanlık hizmeti yapmak ve yaptır­
maktır.
Merkezin Teşkilat Yapısı
Madde 7 — Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin Teşkilat Yapısı; istişari mahiyet de çalışan Merkez Araştırma ve Eğitim Kurulu ile Merkez Müdürü, Müdür
Yardımcısı, Ana Hizmet Birimleri ve Yardımcı Hizmet Birimlerinden oluşur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Merkez Araştırma ve Eğitim Kurulu
Madde 8 — Merkez Araştırma ve Eğitim Kurulunun başkanı, Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün araştırma hizmetlerinden sorumlu Daire Başkanıdır. Kurul, Merkez Müdürü,
Yoğunlaşma Merkezleri Müdürleri, Menemen Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Müdürü,
Merkezin Bölüm Başkanları, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Toprak ve Su Kaynak­
lan ile ilgili araştırma ve yatırımcı daire başkanlıkları temsilcileri ve Araştırma Grup Başkan­
larından oluşur.
Araştırma ve Eğitim Kurulu Başkanı toplantının gündemindeki konuların nitelik ve
özelliklerine göre Üniversite, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türkiye İşbir­
liği ve Kalkınma Ajansı, Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili yerli ve yabancı kurum ve kuru­
luş temsilcilerini de davet edebilir.
Araştırma ve Eğitim Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Kurul Başkanı ge­
rekli hallerde ve sıklıkta Kurulu olağan üstü toplantıya çağırabilir. Kurul alacağı kararları Ge­
nel Müdürlüğe sunar.
Merkez Araştırma ve Eğitim Kurulunun Görevleri
Madde 9 — Araştırma ve Eğitim Kurulu'nun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma ve eğitim politikalarını tesbit ederek, toprak ve su kaynakları­
nın geliştirilmesi ve ekonomik olarak sürdürülebilirliğinin temini için kısa, orta ve uzun va­
deli eğitim ve buna bağlı araştırma ihtiyaç ve önceliklerini belirlemek,
b) Devam eden programların sonuçlandırılmasına veya uzatılmasına karar vermek,
c) Eğitimde kullanılacak materyalleri inceleyip uygunluğuna karar vermek,
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı kamu, özel ve gönüllü ku­
ruluşlar arasındaki işbirliği olanaklarını araştırmak ve sağlamaktır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Merkez Müdürü, Nitelikleri ve Atanması
Madde 10 —Merkez Müdürü, merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda ulusal ve
uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim yapmış, teşkilatta en az on yıl çalışmış, yeterli dü­
zeyde yabancı dil bilen doktora yapmış araştırmacılar arasından, ilgili daire başkanının uy­
gun görüşü, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile atanır.
Merkez Müdürünün Görevleri
Madde 11 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma ve eğitim politikaları doğrultusundaki çalışmalarının düzenli
olarak yürütülmesini sağlamak ve merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetimini yap­
mak,
b) Orta ve uzun vadeli çalışma hedefleri ve planları ile yıllık çalışma programlarını
hazırlamak, bunları süresi içinde Araştırma ve Eğitim Kuruluna sunmak,
c) Merkezin bütçe taslağını yapmak ve personel ihtiyacını belirlemek,
ç) Yıllık çalışma programlarını Merkez Araştırma ve Eğitim Kurulunun aldığı karar­
lara uygun olarak düzenlemek ve yürütmek,
d) Merkezin eğitim ve idari faaliyetlerini planlamak, düzenlemek ve yürütmek; bu
maksatla her türlü tedbiri almak,
e) Genel Müdürlükçe verilecek konusu ile ilgili görevleri yapmaktır.
Merkez Müdürünün Yetki ve Sorumlulukları
Madde 12 — Merkezin araştırma, eğitim ve idari hizmetlerinin yürütülmesiyle görev­
li olan Merkez Müdürü görevleri çerçevesinde yetkili olup, yapmakla yükümlü bulunduğu
hizmet ve görevleri, Genel Müdürün emir ve direktifleri yönünde; mevzuata, plan ve prog­
ramlara Merkez Araştırma ve Eğitim Kurulu'nun kararlarına uygun olarak düzenlemek ve
yürütmekten Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.
Merkez Müdür Yardımcısı, Nitelikleri ve Atanması
Madde 13 — Merkez Müdür Yardımcısı, merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda
ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim yapmış, teşkilatta en az beş yıl çalışmış,
yeterli düzeyde yabancı dil bilen doktora yapmış araştırmacılar arasından, Merkez Müdürü­
nün önerisi ve ilgili Daire Başkanının uygun görüşü, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın ona­
yı ile atanır.
Merkez Müdür Yardımcısının Görevleri
Madde 14 — Merkez Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Müdür adına Merkezin teknik, idari ve mali hizmetlerini düzenlemek, takip ve
kontrol etmek,
b) Merkez için gerekli personel, araç, gereç ve malzemenin temin ve tedarikini sağla­
mak,
c) Merkezin yazışma evrak ve arşiv işlerini düzenlemek ve denetlemek,
ç) Merkez Müdürüne görevini ifasında yardımcı olmak,
d) Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürlüğe vekalet etmek,
e) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Merkez Müdür Yardımcısının Yetki ve Sorumlulukları
Madde 15 — Merkez Müdür Yardımcısı görevleri çerçevesinde yetkili olup, verilen
görevleri, bilim teknik ve mevzuat esaslarına göre yürütmekten Merkez Müdürüne karşı so­
rumludur.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Sayfa: 5
RESMİ GAZETE
Ana Hizmet Birimleri
Madde 16 — Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi ana hizmet birimleri
şunlardır:
a) Havza Yönetimi Bölüm Başkanlığı,
b) Su Yönetimi Bölüm Başkanlığı,
c) Toprak Yönetimi Bölüm Başkanlığı,
ç) Yatırım Yönetimi Bölüm Başkanlığı.
Bölüm Başkanları, Nitelik ve Görevlendirilmesi
Madde 17 —Bölümler, Merkezin çalışmalarını yürütebilmesi amacı ile kurulan ana
hizmet birimleridir. Bölüm başkanları bölümün teknik elemanları arasından konusunda kari­
yeri, ulusal ve uluslararası tecrübesi olan yöneticilik niteliklerine sahip kişiler arasından se­
çilerek Merkez Müdürünün önerisi ve Daire Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda Ge­
nel Müdür tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir.
Bölüm Başkanının Görevleri
Madde 18 — Bölüm Başkanının görevleri şunlardır:
a) Bölümün çalışma planı ve programına ilişkin önerileri hazırlamak ve
Araştırma ve Eğitim Kuruluna sunmak,
Merkez
b) Kesinleşen çalışma programında yer alan bölümü ile ilgili eğitim ve buna bağlı
araştırma hizmetlerini yürütmek,
c) Merkez Müdürünce kendisine verilecek diğer görevleri yapmaktır.
Yardımcı Hizmet Birimleri
Madde 19 — Merkezin yardımcı hizmet birimleri şunlardır:
a) İdari ve Mali İşler Şefliği,
b) Makina ve İkmal Mühendisliği.
İdari ve Mali İşler Şefliği
Madde 20 — İdari ve Mali İşler şefliğinin görevleri şunlardır:
a) Merkez personelinin özlük, emeklilik ve sağlık hizmetleri ile ilgili işlemleri yürüt­
mek,
b) Merkezce düzenlenecek olan yurtiçi ve yurtdışı eğitim programları ile ulusal ve
uluslararası seminer, simpozyum ve toplantılarla ilgili hizmetleri yürütmek,
c) Merkezin idari ve sosyal tesislerinin bakım, onarımı, temizlik, aydınlatma, ısıtma,
iletişim, ulaşım ve benzeri hizmetleri yürütmek,
ç) Merkezin mali işleri ile evrak ve arşiv hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
d) Merkezin yapacağı ve yaptıracağı yurtiçi ve yurtdışı protokollu ve ihaleli işlere ait
idari ve mali hizmetleri yapmak,
e) Merkezin tanıtım, yayın ve baskı hizmetlerini yapmak ve yaptırmaktır.
Makina ve İkmal Mühendisliği
Madde 21 — Makina ve İkmal Mühendisliğinin görevleri şunlardır:
a) Merkezin ihtiyaç duyduğu alet, makina ve araçlar ile bunların yedek parçalarının
özellik ve miktarlarını tesbit etmek ve gerektiğinde satın alınması işlemlerini yürütmek,
b) Merkezin alet, araç ve makinalarının bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak,
c) Merkezin ambar ve ayniyat hizmetlerini yürütmektir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Merkeze Atanacak Teknik ve Yardımcı Personel
Madde 22 — Genel Müdürlük, Merkeze 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu esas­
larına ve ihtiyaca göre personel atar. Ancak uluslararası nitelikte hizmet vermesi nedeni ile
Merkez personelinin seçiminde hizmetin gerektirdiği nitelikler ve yabancı dil bilme hususu
esas alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kurum Dışına Verilecek Hizmetler
Madde 23 — Merkez Müdürlüğünün kurum dışına vereceği hizmetlerle ilgili husus­
lar "Merkez Döner Sermaye Yönetmeliği" usul ve esaslarına göre yapılır.
Yürürlük
Madde 24 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağ­
lı olduğu Bakan yürütür.
•
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :
Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak
Atama ve Nakil Yönetmeliği'ne Ekli, Bölgeleri Gösteren
Listeye, Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine
Dair Yönetmelik
M A D D E 1 — Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve
Nakil Yönetmeliği'ne ekli, bölgeleri gösteren listeye, aşağıda yeni kurulan ilçeler eklenmiş­
tir.
Bağlı Olduğu
Mahalli
Nevi
Bölgesi Ağır Ceza
Bağlı Olduğu İl
Karakeçili
Tek Hakimli
4
Kırıkkale
Kırıkkale
Kocaköy
Tek Hakimli
5
Diyarbakır
Diyarbakır
Evciler
Tek Hakimli
4
Dinar
Afyon
Karaçoban
Tek Hakimli
5
Hınıs
Erzurum
Süloğlu
Tek Hakimli
4
Edirne
Edirne
Güroymak
Tek Hakimli
4
Bitlis
Bitlis
Bahçesaray
Tek Hakimli
5
Van
Van
Yürürlük
M A D D E 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakam yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Sayfa : 7
RESMİ GAZETE
Tebliğler
Maliye Bakanlığından :
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No : 57
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 49. maddesine 3986 sayılı
Kanunla eklenen ikinci fıkra hükmü uyarınca, kalkınma planları ve yıllık
programlara göre Maliye Bakanlığı i l e Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
tarafından müştereken belirlenen
sektörlere a i t olup, yatırım teşvik
belgelerinde yer alan yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken katma değer
vergisi, bu verginin f i i l e n indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar
ertelenmektedir. Madde hükmü çerçevesinde Maliye Bakanlığı i l e Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı tarafından yapılan müşterek belirlemeye göre, 3986 sayılı
Kanunun yayım tarihi olan 7.5.1994 tarihinden sonra alınan teşvik belgelerinde
yer alan mallardan ithalde katma değer vergisi ertelemesinden yararlanamayacak
olanlar, 42 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış
bulunmaktadır.
Konunun
Bakanlığımız
ve Hazine
Müsteşarlığı
tarafından yemden
değerlendirilmesi sonucunda, ithalde katma değer vergisi
ertelemesinden
yararlanamayacak teşvikli yatırım malları kapsamından "Şehiriçi yolcu taşıma
hizmetlerinde kullanılan otobüs" lerin çıkarılması uygun görülmüştür. Bu
belirlemeye göre söz konusu taşıtların; Hazine Müsteşarlığınca verilen yatırım
teşvik belgesi kapsamındaki global listede yer alması, henüz f i i l i ithali
yapılmamış veya katma değer vergisi ödenmemiş olması şartıyla, bu Tebliğin yayım
tarihinden
itibaren
ithali,
katma
değer
vergisi
ertelemesinden
yararlanabilecektir. Teşvik belgesinin bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce
veya daha sonra alınmış olması durumu değiştirmeyecektir
Ayrıca bu Tebliğin yayım tarihine kadar söz konusu araçlar için ithalde
ödenen katma değer vergisinin iadesi söz konusu olmayacaktır.
Diğer taraftan yatırım teşvik belgesi kapsamında olup. İthalat Rejimine
istinaden ithalatı gerçekleştirilen yatırım mallarına ilişkin olarak verilen
teminatların çözümü işleminde, vergi dairelerince çeki listesinin bulunmadığı
hallerde global l i s t e esas alınacaktır.
Tebliğ olunur.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :
Ev Hayvanları Yemlerinin İthalat, İhracat, Üretim ve Satışıyla
İlgili Tebliğ
Tebliğ No : 1996/8
AMAÇ , KAPSAM VE TANIMLAR
Amaç
Madde 1- 1734 sayılı Yem Kanunu ve Yem Yönetmeliği gereğince ; Karma yemler
grubunda yer alan ve
doğrudan hayvanlara yedirilen ev hayvanları
yemlerinin,üretim,ithalat,ihracat ve satışında uyulması gerekli hususları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Ev hayvanları olarak anılan hayvan grubu yemlerini kapsar.
Tanımlar
Madde 3- Bu Tebliğde yer alan deyimlerden
Ev Hayvanları
: Kürkü için beslenen hayvanlar hariç,insanlar tarafından
normal olarak bakılan , beslenen ancak tüketilmeyen türlere alt hayvanlardır.Bu hayvan
grubu özellikle kedileri,köpekleri,kuşlan,kemirgenleri,sürüngenleri,süs balıklarını ve
atlarını ve benzer hayvanları kapsar.
Yem
:
Madde ve enerji bakımından hayvanın yasama ve verim
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve belli sınır ve şartlarda yedirildiği zaman hayvan
sağlığına zararlı olmayan organik ve inorganik maddeler veya bunların karışımlarıdır.
Ev hayvanı yemleri
: Ev hayvanları için üretilen yemlerdir.
Tam yemler: Bileşimleri itibariyle,hayvanların günlük beslenme ihtiyaçlarını tek başına
karşılayan yemlerdir.
Tamamlayıcı yemler
:Belli maddeleri yüksek miktarlarda ihtiva etmekle
beraber,bileşimlerinden dolayı,ancak diğer yemlerle kullanıldıklarında hayvanların
günlük beslenmeleri için yeterli olan yemlerin oluşturduğu karışımlardır.
Özel amaçlı yemler
: Diğer yemlerden veya ürün tiplerinden ayırd edici özellikte
özel besleme amaçları güden yemlerdir.
RUHSAT,KONTROL, BEYAN V E AMBALAJ - ETİKET İŞLERİ
Ruhsat
Madde 4 - Bu yemleri üretmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler Yem Kanunu ve Yem
Yönetmeliği gereğince Bakanlıktan "Fabrika Kurma İzni" ve "Yem İmal Belgesi
(Ruhsat)" bu tür yemlerin satıcılarıda yem depolama ve satışa arz etme yeri ruhsatı
almak zorundadırlar.
a) Ev hayvanı yemi üreticilerinin ruhsat almalarına esas teşkil edecek asgari teknik ve
sağlık şartlan ek-1'de verilmiştir.
b) Ev hayvanı yemi depolama ve satışa arz etme yerlerinin ruhsat alma bakımından
tabi olacağı şartlar ek-2'de verilmiştir.
Kontrol
Madde 5- Üretim ve kontrol işlemleri 1734 sayılı Yem Kanunu ve Yem yönetmeliğine
göre yapılır.Kontrollerde Bakanlıktan ruhsat alan üretici firmalar Bakanlığımız
ekiplerince yılda en az iki defa asgari teknik ve sağlık şartlar ile beyan edilen üretim
metoduna göre üretim yapılıp yapılmadığı konusunda kontrole tabi tutulurlar.Gerek
üretim yerlerinde gerekse yem depolama ve satışa arz etme yerlerinde üzerinde
Bakanlığın ruhsat ve beyan numaralarının yer aldığı
bandrolsüz ambalajlı yem
bulunamaz.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 9
Beyan
Madde 6-Ev hayvanı yemlerinin üretici ve ithalatçıları ; üretim ve ithalat yoluyla satışa
arz edilen ev hayvanları yemlerinin üretim ve satışına başlamadan önce ek-3' de verilen
beyan formunu usulüne göre tanzim ederek Bakanlığa vermek zorundadırlar.İhracatta
Yem Yönetmeliği hükümleri uygulanır.Ev hayvanları yemlerinin beyanlarında bulunması
gerekli bilgiler ve bunların tanziminde dikkat edilmesi gerekli hususlar şunlardır;
a) İmalatçı veya satıcının; adı,açık adresi,telefon numarası ve varsa amblemi,
b) Yemin ticari adı,
c) Beyan edilen temel besin maddelerinin oranlan ile kullanılan hammaddelerin ayrı
ayrı isim, miktar veya oranlan,
1. Ev hayvanı yemlerinin beyanlarında,kalsiyum , fosfor ve sodyumun en az ve en
çok oranlarını , hayvan besleme bilimince kabul edilmiş diğer bütün besin
elementlerinin de en az içerikleri,yine kabul edilmiş ölçü birimleri halinde beyan
edilecektir.
2. Ev hayvanı yemlerinin beyanlarında, yemde eğer vitamin ilavesi varsa ; o yemdeki
vitaminin
"en uygun
kullanım tarihinde"garantili
miktarı
belirtiImelidir.Bu
garanti,hayvan besleme bilimi temel ilkelerine uygun ölçü birimi halinde
belirtilecektir.A,D ve E vitaminlerinin miktarları beyanda mutlak surette belirtilir.
d) Yemin tipi ; "komple" , "tamamlayıcı" "özel amaçlı(amacın ne olduğu belirtilip,
açıklanacaktır.)" vs. yazılmalıdır,
e) Yemi tüketecek hayvanın cinsi/ türü / kategorisi; "kediler" , "köpekler" , "kuşlar"
/ "hayvanın yaş dönemi" vs.( köpek/ av köpeği/ genç yaş grubu , kuş/muhabbet/ her
yaş grubu) yer almalıdır.
f) Ürünün raf ömrü ve tavsiye edilen bir tüketim süresi var ise bu da belirtilmelidir.
g) Net ağırlık ; katı ürünlerde "Net ağırlık
g." veya "
kg" olarak,sıvı
ürünlerde; "Net hacim
mi" veya "
İt" olarak ifade edilmelidir,
ı) Kullanma talimatı; ev hayvanı maması ve diğer çeşit yemlerinin yemleme amacının
belirtildiği uygun kullanım talimatı yer almalıdır. Bu talimat yemleme miktarını, örneğin ;
kuru ev hayvanı maması söz konusu olduğunda , yeterli suyun verilmesi ve yemin
hangi besinlerle yedirilebileceği vb. bilgiler yer almalıdır,
i) Karmadaki yem hammaddeleri;
1.Ev hayvanı yemlerinin içine giren her hammadde,beyan formunda liste halinde
verilmeli,ticari isim veya marka kullanılmamalıdır,
2.Sun'l kurutulmuş olan hammaddeler için, " sun'i kurutulmuş" ibaresi
hammaddenin önünde yazılmalıdır,
3. Bir hammmaddenin kalitesi,doğası ve formu hakkında, ima veya diğer
atıflar,böyle bir mananın doğru olmaması durumunda kullanılmamalıdır,
4. Renk maddeleri ancak zararsız oldukları takdirde kullanılmalıdır,
5. Antioksidan madde kullanılmış ise adı ve miktarı belirtilmelidir.
6. Özel amaçlı veya besleyici olmayan bir katkı maddesi kullanılmış mamalarla
ilgili olarak kullanım tarifnamesine uygun olarak kullanıldığında,mamanın emniyetli ve
etkin olduğunu kanıtlayacak bir belge beyan edilmesi gerekir.
k) Üretici firmanın sahibinin ve teknik sorumlusunun adı soyadı ve görevi
bulunmalıdır,
I) Mamaların içerdikleri nem miktarına göre , sulu,yarı-sulu ve kuru olduğu şeklinde
açıklama yapılmalıdır.
Ambalaj ve Etiket
Madde7. Ev hayvanı yemlerinin etiket veya ambalajında bulunması gerekli bilgiler ve
bunların tanziminde uyulması gerekli hususlar şunlardır;
a)Etiket veya ambalajların üzerinde beyan formunda bulunan bilgiler ve aşağıda
açıklaması yapılan bilgilerden farklı bilgiler bulunamaz.Etiket veya ambalajda
bulunması gerekli bilgiler şunlardır;
1 .Üreticinin ve/veya ithalatçının adı
2.Yemin adı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:9
Sayfa : 10
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
3. Yemin tipi (özel amaçlı ise amacı)
4. Yemleme, kullanma v e saklama talimatları
5. Üretim tarihi veya parti numarası ile s o n kullanma tarihi( ....gün/....ay/...yıl),varsa
önerilen tüketim tarihi (...gün/...ay/...yıl)
6. Temel besin maddelerinin oranlan
7. A,D v e E vitaminleri dışında (kedi-köpek mamaları için) vitamin ilavesi varsa en
uygun kullanım tarihinde garantili muhtevaları.
8. Yemin ağırlığı.
9. Enerji,mineral madde v s . ile ilgili beyan formu v e aşağıda açıklanan özelliklere
aykırı olmayacak ekstra bilgiler.
b) Ambalaj veya etiketin düzenlenmesinde uyulması gerekli h u s u s l a r ;
1. Yem etiket veya ambalajı üzerindeki bir süs,grafik veya ürünü temsil eden
resim,ambalajın içindeki yemi yanlış olarak temsil edemez,
2. Etiket veya ambalaj üzerindeki "Denenmiştir" gibi bir ifade kullanılabilmesi için,
denenmiş olduğunun bilimsel olarak kanıtlanmış olması gerekir,
3. Diğer bir yemle arasında hatalı veya yanlış yola sevkedebilecek karşılaştırmalar
yer alamaz,
4. Etiket veya ambalaj üzerinde kişisel veya ticari imzalar,gerçeği gösteriyor ise
kullanılabilir,
5. Kedi Maması" , "Köpek Maması" , "Kanarya Yemi" , "Muhabbet Yemi" adı veya
benzeri ünvanlar belirgin bir biçimde yer almalıdır,
6. Sadece belirli bir amaç için (örneğin : köpek yavruları için ) hazırlanmış olan
yemlerin etiketlerinde ;bilimsel yada dengeli bir rasyon olduğu veya hayvanların besin
maddeleri ihtiyaçlarını karşıladığı şeklindeki ibareler aşağıdaki durumlarda geçerlidir,
(iddia edilen nitelikler yemin adı ile aynı punto,sitil v e renkte yazılmak şartıyla);
6.1. Hayvan besleme bilimince kabul edilmiş ve hayvanların temel besin maddeleri
ihtiyaçlarını karşılayacak miktarlarda yeterli ve tatmin edici besin maddelerini
içeriyorsa,
6.2. Yem hayvanın besin maddeleri gereksinimlerini tatmin edecek bir hammaddeler
kombinasyonu içeriyor v e bu açıdan yeteneğini yeterli bir test ile ispat edebiliyorsa,
7. Etiket veya ambalaj üzerinde,yemin adı dışındaki herhangi bir öge yem içerisinde
gerçekte bulunandan daha fazla miktarda bulunuyormuş etkisi yaratacak şekilde
verilmemeli v e ögeler yem içinde ağırlık bakımından üstünlük derecelerine göre sıraya
konarak gösterilmelidir.
8. Kabul edilmiş olan bir test metodu ile bulunamaması veya ev hayvanı tarafından
mevcudiyeti belirgin bir biçimde farkedilemeyen tad,lezzet beyan veya işareti
kullanılamaz.Yemlerin etiketinde herhangi bir tad-lezzet verici maddenin işareti ya yem
öğelerinin beyan edildiği gibi onun kaynağına uymalı ya da öğe beyanı bu maddenin
kaynağını göstermelidir.Tad-lezzet sözcüğü,onun kaynaklandığı öge terim veya terimleri
derecesinde dikkati çekecek eşitlikte v e aynı tip v e büyüklükte puntolarla basılmalıdır.
9..Ev hayvanları yemlerinin etiket v e ambalajlarında yemle ilgili olarak kullanıcıyı
aydınlatıcı beslenme ilkeleri ve özellikleri açık ifadelerle yazılmalıdır.
10. Kedi-köpek mamalarının etiket v e ambalajlarında mamanın sulu,yarı-sulu ve kuru
olduğuna dair açıklama yer almalıdır.
11.Soğutulmuş mamalarda ; etiket ve ambalaj üzerindeki depolama koşullan hakkında
yeterli bilgi yer almalıdır.
12. İthalat yolu ile getirilen yemlerin yurt içindeki satışında ;Türkçe açıklama ,etiket
veya ambalajın üzerindeki orijinal açıklama ve yazılardan küçük olamaz.
Madde 8. B u tebliğ yayımından itibaren 3 ay içinde yürürlüğe girer.
Madde 9. Bu tebliğ hükümlerini Tarım v e Köyişleri Bakanı yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :10
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Sayfa : 11
RESMİ GAZETE
EK-1
Kus ve akvaryum balık yemleri imal eden isletme veya fabrikaların asgari teknik
şartları:
1- Ham ve mamul maddelerin uygun şartlarda depolanması için yeterli alanlar olmalıdır
2- Hammaddelerin temizlenmesi , tozlarının alınması ve yabancı maddelerden arındırılması
için uygun eleme ve toz alma sistemleri , yem formülasyonlarına uygun yem karışımları
yapılabilmesi için karıştırıcı olmalıdır.
3- Kraker, gaga t a ş ı , plaka vb kalıpla yem imalini gerektiren ürünler için hijyenik ve teknik
yönden uygun boyama , kalıplama ve kurutma üniteleri olmalıdır.
4 - Üretilecek yemlerin yem yönetmeliğinin gerektirdiği ambalajlama şartları ve malzemeleri
kullanılmak suretiyle paketlenebileceği torbalama , ağız kapatma , ve paketleme sistemleri
olmalıdır
5- Her türlü üretimde ; "iyi üretim uygulaması" gerçekleştirilebilecek makına , alet ve
ekipmanların bulunması , bunların hijyenik ve teknik olarak yem imaline olanak
vermesi, üretim yerlerinin gerek çevresel gerekse hayvan sahiplerinin beklentilerine uygun
olarak yem üretimi imkanı sağlaması gereklidir
Kus ve akvaryum balık
koşulları:
yemleri imal eden isletme veya fabrikaların
asgari sağlık
1- Yem imalatının yapılacağı tesisler kapasitesine göre uygun büyüklükte , dış tesirlerden
muhafazalı, ham ve mamul madde depolarının tabanları tahta ızgaralı , duvarlar ise kır ve
yabancı maddelerden kolayca temizlenebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır
2- Yem imalatını yapacak işçilerin iş elbiseleri, soyunma ve giyinme yerlerı.duş ve tuvaletleri
olmalıdır
3- İşletme içinde tozlanmayı önleyici tertibat alınmalıdır
4 - lşletmenin butun bölümleri kolayca dezenfekte edilecek şekilde olmalı ve gerektiğinde sık
sık dezenfeksıyon yapılmalıdır
5- Kullanılmış ambalaj maddeleri ikinci defa kullanılmayacaktır.
Mama , sosis vb. ev hayvanı yemleri üreten İşletme veya fabrikaların asgari teknik
koşulları:
1- Elde edilen nihai ürünlerin , niyetlenilen amaca uygunluğunu
yasal gereklilikleri
karşılamasını ve çevresel etkilerin mevcut en iyi tekniklere uygun olmasını sağlayacak
sistemler mevcut olmalıdır.
2- İmalatın tüm seviyelerinde eğitimli personel çalıştırılmalıdır
3- Üretilecek ürünlerin özelliklerine göre yeterli tesis ve donanım bulunmalıdır.
4- Gerek soğutulmuş durumda bekletilmesi gereken hammaddeler için gerekse nihai ürünler
için uygun saklama koşullarını yerine getirebilecek depolar ve "depolama düzenleri
bulunmalıdır
5- Üretim şekli açıkça beyan edilmeli ve beyana uygun işletme prosedürleri olmalı üretim
metodu ve teknolijısıde bunlara uyum sağlamalıdır
Mama , sosis vb. ev hayvanı yemleri üreten isletme veya fabrikaların asgari sağlık
koşulları:
1- İmalat kapasitesine yeter büyüklükte ve hacimde, üstü kapalı dış tesislerden muhafazalı,
çevre kirliliğine yol açmayacak bir şekilde planlanmış olmalıdır Bu işletmelerin etrafı tel veya
duvarla çevrili olmalı, giriş ve çıkışlarda dezenfeksıyon için tertibat alınmalıdır.
2- Bu işletmelerde işçilerin
giyinme ve temizlenmeleri , hammaddenin depolanıp
hazırlanması , üretim ve mamul madde depolanması için gerekli bölümler bulunmalı
işyerlerinin zemini ve duvarları fayans , mermer, mozaik vb tür kolayca temizlenebilir türde
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa • 11
Sayfa :12
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
olmalı , çalışan personelin gerekli hallerde kullanması için antiseptik ihtiva eden kaplar
bulundurulmalıdır.
3 - İşletmelerde yeterli ısıtma , aydınlatma, havalandırma , basınçlı sıcak ve soğuk su tesisatı
bulunmalıdır.
4- Isıl işlemlerin yapıldığı tüm kazanlar haftada en az bir defa , diğer bütün mamul madde
hazırlama ekipmanları her gün yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir
5- Hammadde hazırlama ve depolama bölümleri ile diğer bölümler ve özellikle mamul
madde depolan arasında mikroorganizmaların taşınmasının önlenmesi için her türlü tedbirler
alınmalıdır
6- İmalathanelerde kullanılan her türlü madeni araç , gereç ve makinaların paslanmaz
çelikten veya galvanizli saçtan imal edilmiş olması gereklidir.Her bölümde kullanılan araç ve
gereçlerin üzerlerinde hangi bölümde kullanıldığı yazılmalıdır.
7- İşyerlerinde çalışacak personelin iş disiplinine layık iş kıyafetleri bulunmalı , 6 ayda bir
düzenli sağlık kontrolünden geçirilmeli, işyerlerinde ilk yardım malzemesi bulundurulmalıdır.
EK-2
E v hayvanı yemi depolama v e satışa arz etme yerlerinin ruhsat alma bakımından tabi
olacağı koşullar şunlardır :
1 . Yem satış yerlerinin; zemini sert,nemsiz,aydınlık,havalandınlablllr,gerektlğinde
kolayca dezenfekte edilebilir.çatısı,kapısı ve pencereleri sağlam olmalıdır.
2. Satış yerlerinde,yemlerle temas etseler dahi hayvan sağlığına zararlı olmayacak
diğer maddelerin satışına izin verilir,kokulu olan yemlerin kokularının birbirine sirayet
etmemesi için gerekli tertibat alınmış olmalıdır.
3 . Yemle temas edecek olan donanım yüzeylerinin ; s u geçirmez,sıhhi v e minimal
ölçüde reaktif olması gereklidir.
4. Soğukta muhafaza edilecek yemlerin korunmasına olanak sağlayacak,kontrollü
depolama şartlan olmalıdır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 13
EK-3
FORM : 1 - P
BEYANA TABİ YEMLER İÇİN BEYANNAME
(Kuşlar için)
Firma veya İşletme adı
Firma veya işletmenin Adresi
ve Telefon No.su
Firma veya İşletme
Yetkilisinin Adı ve Soyadı
Beyan edilen yemin adı
Beyan edilen yemin tipi
(özel amaçlı ise amacı)
Beyan edilen yemi tüketecek
hayvanın cinsi
Beyan edilen yemin raf
ömrü
Beyan edilen yemin net
ağırlığı ve ambalaj türü
Beyan edilen yemin
kullanma tarifnamesi
I.No.lu listeye bağlı olarak beyan edilecek temel besin maddeleri ve diğer özellikler :
Su ( % en çok)
Ham Protein ( % en az )
Ham Yağ (% en az-en çok)
Ham sellüloz (% en çok)
Ham kül (% en çok)
HCL'de çözünmeyen kül
( % en çok)
Nacl(% en çok)
Metaboük Enerji(en az Kcal/kg) :
Makro(%) ve Mikro(mg/kg) Elementler
Vitaminler (lU/kg , Mg/kg)
Kalsiyum(en az-en çok)
A Vrt.(en az)IU7kg
Fosforken az-en çok)
D3 Vrt.(en az)IU/kg
Sodyumken az-en çok)
E Vıt.(en az)mgfl<g
B 2 Vıt(en az) mg/kg
Mangan (en az)
B12 Vıt.(en az) mg/kg
Çinko (en az)
K 3 Vıt.(en az) mg/kg
Karmadaki hammaddelerin ayn ayrı ısım ve miktarları :Açıklama arka sayfadadır.
Firma veya İşletme Yetkilisi
Adı Soyadı
Görevi
İmzası
Firma kaşesi:
Firma veya İşletme Teknik Sorumlusu/Danışmanı
Adı Soyadı
Mesleği/Görevi:
İmzası
Damga Pulu
Yürütme ve idare Bolumu Sayfa 13
Sayfa : 14
RESMİ GAZETE
KARMADAKİ YEM HAMMADDELERİ
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 14
17 Ekim 1996-Sayı: 22790
EN AZ
%
EN ÇOK %
Sayfa: 15
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
EK-3
FORM : 1 - P
B E Y A N A TABİ Y E M L E R İÇİN B E Y A N N A M E
(Kedi-Köpekler için)
Firma veya işletme adı
Firma veya İşletmenin Adresi
ve Telefon No.su
Firma veya İşletme
Yetkilisinin Adı ve Soyadı
Beyan edilen yemin adı
Beyan edilen yemin tipi
(özel amaçlı ise amacı)
Beyan edilen yemi tüketecek
hayvanın cinsi/kategorisi
Beyan edilen yemin raf
ömrü
Beyan edilen yemin net
ağırlığı ve ambalaj türü
Beyan edilen yemin menşei
Beyan edilen yemin
kullanma tarifnamesi
I.No.lu listeye bağlı olarak beyan edilecek temel besin maddeleri ve diğer özellikler:
Su (% en çok)
Ham Protein (% en az)
Ham Yağ (% en az-en çok)
Ham selKHoz ( % en çok)
Ham kül (% en çok)
HCL'de çözünmeyen kül
(% en çok)
Ekstra bilgiler
Makro(%) ve Mkro(mg/kg) Elementler
Vitaminler (lU/kg, Mgftg)
Kalsiyum(en az-en çok)
A Vrt.(en az)IUfkg
Fosforken az-en çok)
D3 Vrt.(en az)IU/kg
Sodyumfen az-en çok)
E Vrt.fen az)mg/kg
** Taunn (mgikg)
Karmadaki hammaddelerin ayn ayrı ısım ve miktarları :Açıklama arka sayfadadır.
Taunn**(Kediler için)
Firma veya İşletme Yetkilisi
Adı Soyadı
Görevi
İmzası
Firma kaşesi:
Firma veya İşletme Teknik Sorumlusu/Danışmanı
Adı Soyadı
Meslegi/Gdrevi:
İmzası
Damga
Pulu
Yürütme ve idare Bolumu Sayfa • 15
Sayfa : 16
RESMİ GAZETE
KARMADAKİ YEM HAMMADDELERİ
Yürütme ve idare Bolümü Sayfa 16
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
EN AZ
%
EN COK %
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 17
EK-3
FORM : 1 - P
B E Y A N A TABİ Y E M L E R İÇİN B E Y A N N A M E
(Diğer E v Hayvanları için)
Firma veya isletme adı
Firma veya İşletmenin Adresi
ve Telefon Muu
Firma veya İsletme
Yetkilisinin Adı ve Soyadı
Beyan edilen yemin adı
Beyan edilen yemin tipi
(Özel amaçlı İse amacı)
Beyan edilen yemi tüketecek
hayvanın türü
Beyan edilen yemin raf
ömrü
Beyan edilen yemin net
ağırlığı ve ambalaj türü
Beyan edilen yemin
kullanma tarif namesi
1.No.lu listeye bağlı olarak beyan edilecek temel besin maddeleri ve diğer özellikler:
Su ('/.en çok)
Ham Protein (% en az )
Ham Yağ ('/.en az-en çok)
Ham selItHoz ('/. en çok)
Ham kül ('/.an çok)
HCL'de çözünmeyen kül
(%en çok)
MaClf/. en çok)
Metabollk Enerden az Kcat/kg):
Makro('/.) ve Mtkro(mg/kg) Elementler
Vitaminler (lU/kg, Mg/kg)
Kalsiyumfen az-en çok)
A Vit(en az)IU/kg
Fosforfen az-en çok)
03 VIL(en az)IWkg
Sodyum(en az-en çok)
B2 Vlt(en az)mg/kg
B 12 Vlt(en az)Ucg/kg
Uanganfen az)
E Vltfen az)mg/kg
Çinko (en az)
K3 Vltfen az)mg/kg
Karmadaki hammaddelerin ayn ayrı İsim ve mlktarlan .Açıktama arka sayfadadır.
Firma veva İsletme Yetkilisi
Adı Soyadı :
Görevi
İmzası
Firma kasesi:
Firma veva İsletme Teknik Sonmlımıtoanısmanı
Adı Soyadı
Mesleği/Görevi:
İmzası
Damaa Pulu
Yunıtme ve idare Bolumu Sayfa 17
Sayfa : 18
RESMİ GAZETE
KARMADAKİ YEM HAMMADDELERİ
Yürütme ve idare Bolümü Sayfa. 18
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
EN AZ
%
ENCOK%
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 19
EK-3
FORM : 1 - P
B E Y A N A TABİ Y E M L E R İÇİN B E Y A N N A M E
(Süs Balıklan için)
Firma veya İsletme adı
Firma veya İşletmenin Adresi
ve Telefon Ato.su
Firma veya İsletme
Yetkilisinin Adı ve Soyadı
Beyan edilen yemin adı
Beyan edilen yemin tipi
(özel amaçlı İse amacı)
Beyan edilen yemi tüketecek
hayvanın türü
Beyan edilen yemin raf
Ömrü
Beyan edilen yemin net
ağırlığı ve ambalaj türü
Beyan edilen yemin
kullanma tarlfnamesl
LHo.lu listeye bağlı olarak beyan edilecek temel besin maddeleri ve diğer Özellikler :
Su ('A en çok)
Ham Protein ('A en az)
Ham Yağ (V, en az-en çok)
Ham sellOloz ('A en çok)
Ham kül (Y, en çok)
HCL'de çözünmeyen kül
fY.ençok)
NaC/fy. en çok)
Metabollk Enerjifen az Kcal/kg):
Makrofti) ve Mlkro(mg/kg) Elementler
Vitaminler (lU/kg, Mg/kg)
Katsiyumien az'en çok)
A Vltfen az)IWkg
Fosforfen az-en çok)
03 Vltfen az)IU/kg
Sodyumfen az-en çok)
B7 Vltfen az)mg/kg
B12 Vltfen aı)Mcgikg
Manganken az)
E Vltfen az)mgfkg
çinko fen az)
K3 Vltfen az)mg/kg
Karmadaki hammaddelerin ayrı ayn İsim ve miktarları-.Açıklamaarka sayfadadır, "fBalıklar İçin kurutulmuş
veya canlı kurt vb. ürünler hariç)
Firma veva İsletme Yetkilisi
Adı Soyadı :
Görevi
İmzası
:
Firma kasesi:
Firma veva İsletme Teknik Sorumlusu/Danışmanı
Adı Soyadı
Mesleği/Görevi:
İmzası
Damca Pulu
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 19
Sayfa : 20
RESMİ GAZETE
KARMADAKİ YEM HAMMADDELERİ
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa 20
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
EN AZ
%
EN COK %
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 21
Gaziantep Valiliğinden :
İçişleri Bakanlığının 19/9/1996 gün ve 1200.001/180 sayılı emirlerine göre Turizm
Bakanlığınca talih oyunları salonlarının yurt dışında örnekleri olduğu gibi belirli bir merkez­
de toplanmasına çalışılmaktadır. Bu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar 5442 sayılı İl İdaresi
Kanununun 1 l / C maddesi gereğince Gaziantep İli sınırları dahilinde bulunan kumarhanelere
Türk vatandaşlarının girmeleri yasaklanmıştır.
Alınan bu Karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etme­
diği takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi doğrultusunda 765 sayılı Türk
Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca işlem yapılacaktır.
Tebliğ olunur.
•
İzmir Valiliğinden :
Madde 1 — Son zamanlarda gerek intikal eden olaylardan, gerekse basında intişar
eden haberlerden anlaşıldığı üzere, kumarhanelerdeki Türk Vatandaşlarının durumu, kamu
düzeninin ve esenliğinin sağlanması ile genel ahlakın korunması açısından önemli sakıncalar
doğurmaktadır.
Turizm Bakanlığınca, yurt dışında örnekleri olduğu gibi bu tür yerlerin belirli bir mer­
kezde toplanmasına çalışılmaktadır. Bu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar 5442 sayılı İl İdare­
si Kanununun 1 l / C maddesi gereğince İlimizde bu tür yerlere Türk Vatandaşlarının girmele­
ri yasaklanmıştır.
Madde 2 — Bu yasaklama kararına muhalefet edenler hakkında 5442 sayılı İl İda­
resi Kanununun 66 ncı maddesince 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hük­
mü gereğince işlem yapılacaktır.
Madde 3 — Bu Karar Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gi­
rer. Resmi Gazete'deki yayım İzmir İlinde bulunanlara ilan ve tebliğ yerine geçer.
Madde 4 — Bu Kararı İzmir Valisi yürütür.
•
Karaman Valiliğinden :
Karaman İl Emniyet Komisyonu Vali Hakkı T E K E Başkanlığında 26/9/1996 tarihin­
de toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Sigara ve alkol kullanımı gerek bireyin gerekse neden olduğu çevresel, ekonomik ve
sosyal yıkımlar nedeniyle toplumun genel sağlığını ve sosyo-ekonomik yapısını bozan ciddi
bir halk sağlığı problemidir.
Hem sigara hem de alkol bağımlılığı için en önemli risk grubunun çocuk ve gençler
olduğu Sağlık Bakanlığının 1995 yılında yaptığı geniş kapsamlı araştırma sonucunda ortaya
çıkmıştır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Bu nedenle; Valiliğimizce aşağıda belirtilen kararın alınması zorunlu görülmüştür.
Madde 1 — Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi sigara ve alkol ve bu maddelerin
yol açtığı zararlardan korumak sağlıklı, dengeli ve bilinçli olarak yetişmelerini sağlamak üze­
re, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 uncu maddesinin (Ç) bendi, 11 inci maddesinin (C)
bendi, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 7 ve 12 nci maddeleri ve 1593 sayı­
lı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 166 ncı maddesi gereğince Karaman İl sınırları dahilinde
gerek ruhsatlı içkili lokanta ve tesis sahiplerinin gerekse tekel bayii, büfe, dükkan ve diğer ti­
carethane sahiplerinin 18 yaşından küçüklere kapalı ve açık hertürlü alkollü içki ve sigara sa­
tışları yasaklanmıştır.
Madde 2 — Alınan bu Karar ve tedbire uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç
teşkil etmediği takdirde; "Yetkili Mercilerin Emrine İtaatsizlikten Ötürü" 5442 sayılı İl İda­
resi Kanunu'nun 66 ncı maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 526 ncı mad­
desi gereğince işlem yapılacaktır.
Madde 3 — İşbu Karar Karaman il sınırlan dahilinde geçerli olup, ilan edildiği ta­
rihte yürürlüğe girer.
Madde 4 — Bu Karan Karaman Valisi yürütür.
Tebliğ olunur.
•
Kırıkkale Valiliğinden :
Sigara ve alkol kullanımı gerek bireyin gerekse neden olduğu çevresel, ekonomik ve
sosyal yıkımlar nedeniyle toplumun genel sağlığını ve sosyo-ekonomik yapısını bozan ciddi
bir halk sağlığı problemidir.
Hem sigara hem de alkol bağımlılığı için en önemli risk grubunun çocuk ve gençler
olduğu Sağlık Bakanlığının 1995 yılında yaptığı geniş kapsamlı araştırma sonucunda ortaya
çıkmıştır.
Bu nedenle Valiliğimizce aşağıda belirtilen kararın alınması zorunlu görülmüştür.
1 — Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin sigara, alkol ve bu maddelerin yol açtığı
zararlardan korumak ve sağlıklı, dengeli ve bilinçli olarak yetişmelerini sağlamak üzere,
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 uncu maddesinin (Ç) bendi, 11 inci maddesinin (C) ben­
di, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 7 ve 12 nci maddelerin ve 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 166 ncı maddeleri gereğince Kırıkkale İl sınırları dahilinde
gerek ruhsatlı içkili lokanta ve tesis sahiplerinin, gerekse Tekel bayii, büfe, dükkan ve diğer
ticarethane sahiplerinin, 18 yaşından küçüklere kapalı ve açık her türlü alkollü içki ve sigara
satışları yasaklanmıştır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 23
2 — Alınan bu karar ve tedbire uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil et­
mediği takdirde; "Selahiyattar mercilerin emrine itaatsizlikten ötürü" 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu'nun 66 ncı maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 526 ncı maddesi
gereğince işlem yapılacaktır.
3 — İşbu Karar Kırıkkale İl düzeyinde alınmış olup, ilân edildiği tarihte yürürlüğe gi­
rer.
4 — Bu Kararı Kırıkkale Valisi yürütür.
5 — İlgililere ve vatandaşlara tebliğ olunur.
•
Niğde Valiliğinden :
Mahalli Çevre Kurulu Kararı
Karar No
:6
Karar Tarihi: 9/8/1996
Mahalli Çevre Kurulu gündemdeki hususları görüşmek üzere Vali Adil YAZAR'ın
Başkanlığında 9/8/1996 günü Vilâyet toplantı salonunda toplanarak aşağıda belirtilen kararları almıştır.
1 — Niğde İli trafiğine kayıtlı motorlu taşıtların 1996 yılı egzoz gazı emisyon ölçüm
programı 30 Ekim 1996 günü biteceği göz önünde bulundurularak ilimizde tarımsal faaliyet­
lerin yoğun olarak devam etmesi sebebiyle motorlu taşıt sahibi halkımızın mağdur duruma
düşmemesi için 1996 yılı egzoz gazı emisyon ölçüm programının 31 Aralık 1996 gününe ka­
dar uzatılmasına,
2 — 1995 yılında ölçüm yaptırmayan ve 31 Aralık 1996 gününe kadar ölçümlerini
yenilemeye kendiliğinden gelen araçlardan 400.000 - TL. cezalı olarak ücret alınmasına,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
Tebliğ olunur.
•
Niğde Valiliğinden :
Mahalli Çevre Kurulu Kararı
Karar No
:7
Karar Tarihi: 12/8/1996
Mahalli Çevre Kurulu gündemdeki hususları görüşmek üzere Vali Adil YAZAR'ın
Başkanlığında toplanarak aşağıda belirtilen karan almıştır.
İlimizde meskûn alanlarda toplantı, düğün ve benzeri kutlama günlerinde gaz, kurusıkı, ses tabancası olarak tabir edilen tabanca ve tüfekler ile ateş edilmesi, maytap, torpil, haYürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 23
Sayfa : 24
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
vai fişek gibi maddelerin patlatılması çevrede korku ve paniğe yol açmakta, küçük çocuklar,
hasta ve yaşlılar ile anne adaylarını menfi yönde etkilemektedir.
Açıklanan bu durumların önlenmesi, kamu esenliğinin korunması amacıyla ilimiz hu­
dutları içinde tüm meskûn mahallerde gaz, kurusıkı, ses tabancası ile maytap, torpil, havai fi­
şek gibi benzeri silah ve maddelerin satışı ve kullanılmasının, 5442 sayılı İl İdare Kanunu­
nun 9/Ç, 11/C ve 66 maddeleri ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış
Gürültü Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre yasaklanmasına,
Bu yasaklara uymayanlar hakkında, eylemleri ayrı bir suç teşkil etmemesi halinde
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanu­
na göre çıkarılan Gürültü Kontrol Yönetmeliği uyarınca cezalandırılmalarına,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
Tebliğ olunur.
•
Siirt Valiliğinden :
Madde 1 — Asayişi bozucu olayların çoğunlukla izinsiz içki satışı yapılan yerler ve
çevresinde meydana geldiği, bunun sonucunda kamu düzeninin bozulduğu ve toplumun cid­
di zarar gördüğü dikkate alınarak;
Valilik İl Sınırları dahilinde;
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 1 l / C maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Tekel
bayii, büfe ve dükkanlarda açıkta içki satışı yapılması, 18 yaşından küçüklere içki satışı ya­
pılması ve 15 yaşından küçüklere sigara satışı yapılması yasaklanmıştır.
Alınan bu karar ve önlemlere uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etme­
diği takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi ve 765 sayılı Türk Ceza Ka­
nununun 526 ncı maddesi gereğince işlem yapılacaktır.
Madde 2 — Bu Karar Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gi­
rer. Resmi Gazete'de yayım tüm ilgililere ve Siirt İlinde bulunanlara ilan ve tebliğ yerine ge­
çer.
Madde 3 — Bu Kararı Siirt Valisi yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24
T.C.
Resmi Gazete
ilânlarla ilgili butun müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
17 Ekim 1996
PERŞEMBE
Sayı: 22790
İLÂN BÖLÜMÜ
Yargı İlânları
Ankara 8. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No. : 1994/1179
K. No. : 1995/466
Sanık : Azız Koçak - Kadir oğlu Azıme'den olma, 1968 D.lu, Vezirköprü ilçesi, Göl Ko­
yu nüfusuna kayıtlı olup, Yenimahalle Şentepe Çığdemtepe Mahallesi Selim Caddesi No: 384 de
oturur. Bekar okur, yazar, sabıkalı inşaatçılık yapar, Turk, islam.
Suç : Hırsızlık
Suç Tarihi: 30/6/1994
Kanun Maddesi: TCY: 493/1, 522/1, 59.
Aldığı Ceza : 10 ay hapis.
Yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizden verilen 17/5/1995 gun ve ay­
nı sayılı gıyabı karar sanığın adresi PTT ve kollukça meçhulde kaldığından işbu karar özetinin
Resmi Gazete'de ilanına, ilan tarihinden 15 gun sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, karardan
bir örneğinin Mahkeme panosuna asılmasına karar verildi.
22127
E. No. : 1994/1715
K. No. : 1996/81
Sanık : Beytul Bozkurt - Gazı ve Yaman'dan olma, 1955 D.lu, Göksün ilçesi, Fındık Ko­
yu Hane 16 da nüfusa kayıtlı olup, Kavaklıdere Mesnevi Sokak 20/4 de oturur. Evli 2 çocuklu,
okur yazar, sabıkasız, inşaatçı, Turk, İslam.
Suç : 3167 sayılı Kanuna muhalefet
Suç Tarihi: 25/7/1994
Kanun Maddesi: 3167 Sa: 16/1. TCY: 59.
Aldığı Ceza : 10 ay hapis 1 yıl çek yasağı.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizden verilen 29/3/1996 gün ve ay­
nı sayılı gıyabı karar sanığın adresi PTT ve kollukça meçhulde kaldığından işbu karar özetinin
Resmi Gazete'de ilanına, ilan tarihinden 15 gun sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, karar­
dan bir örneğinin Mahkeme panosuna asılmasına karar verildi.
22128
•
İzmir 4. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No. : 1994/1487
K. No. : 1995/1147
Hırsızlık suçundan sanık Cemal Nergız hakkında verilen gıyabi karar, tüm aramalara rağ­
men sanık bulunup kendisine tebliğ edilememiş olmakla:
GEREĞİ D. : Hacı ve Zehra'dan olma 1967 D.lu Sanık Cemal Nergız'ın TCK 491/4,
TCK. 522/1, TCK 523/1, 647 SK.nun 4/1. maddeleri gereğince 360.000 - TL. ağır para cezası ile
mahkumiyetine karar verildiği ancak gıyapta verilen bu kararın tum aramalara rağmen sanık bu­
lunup usulüne uygun tebligat yapılamamış olmakla, Resmi Gazete'de tebliğine,
Tebliğinden 15 gun sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilan olunur.
23155
Sayfa : 26
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Bakırköy 2 . Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No. : 1994/1359
K. No. : 1995/1263
Basın ve Matbaalar Kanununa muhalefet suçundan sanık Fiyrı oğlu, Feriha'dan doğma
1960 D.lu Hendek Kazası, Uzuncaorman Köyun'de nüfusa kayıtlı İrfan Keskin hakkında Mahke­
memizde yapılan duruşmaları sonunda:
Mahkememizden verilen 5680 sayılı Kanunun 4/1, Del. 20/1, TCK. 119, 5681 SYK. 6.
Mad. Del. 533, TCK. 119,72.402.300 lrra hafif para cezası ile tecziyesine dair karar özetinin 7201
sayılı Tebligat Kanunun 27,28,29. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan ta­
rihinden itibaren 15 gun içinde itiraz edilmediği takdirde kararın sanığa tebliğ edilmiş ve de kesin­
leşmiş sayılacağı ilan olunur.
E. No.: 1995/14
K. No. : 1995/1164
Müstehcen neşriyat yapmak suçundan yukarda açık kimliği yazılı bulunan sanık İrfan Kes­
kin hakkında Mahkememizde yapılan duruşmaları sonunda :
Sanık hakkında TCK. 426/2. maddesi gereğince 30.000.000 lira ağır para cezasının sanık­
tan tahsiline dair karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 27,28,29. maddeleri gereğince Res­
mi Gazete'de ilan edilmesine, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanık tarafından bir itiraz va­
ki olmadığı takdirde kararın sanığa tebliğ edilmiş ve de kesinleşmiş sayılacağı hususu ilan olunur.
E. No. : 1994/1913
K. No. : 1995/1160
Müstehcen neşriyat yapmak suçundan sanık İrfan Keskin hakkında Mahkememizde yapı­
lan duruşmaları sonunda :
Yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında TCK. 426/2. (5 defa) tatbiki suretiyle neticeten 150.000.000 lira ağır para cezasına dair karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 27, 28,
29. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gun içinde
sanık tarafından bir itiraz vaki olmadığı takdirde kararın sanığa tebliğ edilmiş vede kesinleşmiş sa­
yılacağı hususun ilan olunur.
E. No. : 1994/1279
K. No. : 1996/365
Müstehcen^ neşriyat yapmak suçundan sanıklar irfan Keskin ve Cengiz Aynaz haklarında
Mahkememizde yapılan duruşmaları sonunda :
Fiyn oğlu, Feriha'dan doğma 1960 D.lu irfan Keskin ile, Mustafa oğlu Sebahat'tan doğ­
ma 1957 doğumlu, Cengiz Aynaz hakkında Mahkememizden venlen TCK. 426/Son. (8 defa tat­
biki suretiyle) irfan Keskin hakkında 2.820.540.000 Tl. sanık Cengiz Aynaz hakkında.
1.410.270.000 lira ağır para cezasına ait karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 27, 28, 29.
maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilan edilmesine, ilan edilen Resmi Gazete'nm ilan tarihin­
den itibaren 15 gun içinde sanıklar tarafından itiraz edilmediği takdirde kararın sanıklara tebliğ
edilmiş ve de kesinleşmiş sayılacağı hususu ilan olunur.
E. No.: 1993/318
K. No. : 1995/1013
Hırsızlık suçundan sanıklar Ramazan Altunkalem ve arkadaşları hakkında Mahkememiz­
de yapılan duruşmaları sonunda:
Mehmet oğlu, Naile'den doğma 7/9/1974 doğumlu, Silvan Kazası, Kozandağı Köyünde
nüfusa kayıtlı, Ramazan Altunkalem ile, Mustafa oğlu, Şahhamm'dan doğma 1/4/1973 doğumlu,
Zara Kazası, Bektaş Köyünde nüfusa kayıtlı Hasan Bektaş haklannda Mahkememizde yapılan du­
ruşmaları sonunda:
Sanıklar hakkında Mahkememizden venlen TCK. 491/2, 522, 59/2. maddeleri gereğince 2
şer yıl, 11 er ay müddetle hapis cezası ile tecziyelerine dair karar özetinin sanıklar bulunmadığın­
dan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 27, 28, 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilan edilme­
sine, ilan tarihinden itibaren 15 gun içinde sanıklar tarafından itiraz vaki olmadığı takdirde kara­
rın sanıklara tebliğ edilmiş ve de kesinleşmiş sayılacağı hususu ilan olunur.
22668
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa: 27
Bodrum Asliye Ceza Hakimliğinden
E. No. : 1990/293
K. No. : 1993/319
Sanık : Ali Aybar - Yakup oğlu, 1955 doğumlu Hamıde'den olma Rize Merkez Ortaköy
nüfusuna kayıtlı.
Suç : Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek.
Suç Tarihi: 24/7/1990
Yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında müsnet suçtan dolayı açılan Kamu Davasının
yapılan açık yargılamasında sabit olan eylemine uyan TCK.nun 455/1, 455/son, 647 sayılı Yasa­
nın 4. maddesi gereğince 910.000 Tl. ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair Mahkememizde
verilen 11/10/1993 günlü gıyabi hükmün sanığa tebliği ve yapılan tahkikat neticesinde adresinin
tesbıti de mümkün olmadığından hükmün 7201 sayılı Yasanın 28. ve mütakıp maddeleri uyarınca
Resmi Gazete'de ılanen tebliğine ilan tarihinden itibaren 7 gun sonra tebliği yapılmış sayılmasına
karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.
22686/4
E. No.: 1991/169
K. No. : 1992/447
Sanık : Bülent Tuğemer - ismail oğlu, Şahamut'ten olma 1959 İçel doğumlu İçel Merkez
Camişenf Mahallesi nüfusuna kayıtlı.
Suç : Yedıemınliği Suistımal
Suç Tarihi: 2/12/1992
Yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında musnet suçtandolayı açılan Kamu Davasının
yapılan açık yargılamasında sabit olan eylemine uyan TCK. 276/1,647 S. Yasanın 4,72. Mad. 647
S.Y. 6. maddesi gereğince ertelemelı (490.000 Tl. ağır para) cezasına dair Mahkememizden veri­
len 2/12/1992 tarihli gıyabi hükmün sanığa tebliğ edilememesi ve yapılan zabıta marifeti ılede ad­
resinin tesbıti mümkün olmadığından hükmün 7201 sayılı Yasanın 28 ve mutakip maddeleri uya­
rınca Resmi Gazete'de ılanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gun sonra tebliğin yapılmış sa­
yılmasına karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.
22686/5
Gebze Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No.: 1995/1734
K. No. : 1996/201
Davacı: K.H.
Müşteki : Osman Demırel - Şükrü ve Fatma'dan olma. 1948 D.lu. Tokat-Merkez-Mülk
Koyu Nuf. kayıtlı. Gebze, Atatürk Haykelı Karşısı, Park Otelinde kalır.
Sanık : Salıha Mürsel - Hasan ve Guler'den olma. 1958 D.lu. Tokat-Niksar İlçesi, Kuzu
Mah. Nuf. kayıtlı olup Kuruçeşme Mevkii Yeni Mezarlık, Kıvırcık Lakaplı, İbrahımin Mandıra­
sında kalır.
Suç : Hırsızlık.
Suç Tanhı: 25/9/1995
Karar Tarihi: 7/3/1996
Musnet suçtan sanığın beraatıne karar verilmiş olup,
Sanığın yokluğunda verilen kararın tum aramalara rağmen tebligat yapılamadığından do­
layı,
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29, 31. maddeleri gereğince hükmün ilanına, ilan edil­
dikten 15 gun sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.
22670
Sayfa: 28
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996-Sayı: 22790
Bodrum Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No.: 1992/259
K. No. : 1993/288
Sanık : Gani Kartal, İbrahim oğlu 1940 Milas doğumlu Münevver'den olma, Milas Gazi
Paşa Nüfusuna kayıtlı.
Suç : Dikkatsizlik, tedbirsizlik sonucu hayatı tehlike doğurur şekilde yaralamaya sebebi­
yet vermek.
Suç Tarihi: 29/3/1992
Yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında musnet suçtan dolayı açılan Kamu Davasının
yapılan açık yargılaması sonunda sabit olan eylemine uyan TCK. nun 459/2 sayılı Yasanın 459/2.
maddesi, 459/son maddesi gereğince takdiren 3 ay hapis ve 100.000 lira ağır para cezası ve 2918
sayılı Yasanın 119/2. maddesi gereğince 1 ay ehliyetin geri alınması cezalandırılmasına dair Mah­
kememizde verilen 20/9/1993 gunlu gıyabı hükmün sanığa tebliği ile yapılan tahkikat neticesinde
adresinin tesbıtı de mümkün olmadığından hukmun 7201 sayılı Yasanın 28. ve mütakip maddele­
ri uyannca Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliği yapılmış
sayılmasına karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.
22686/1
E. No.: 1988/224
K. No. : 1994/407
Sanık : Ramazan Karataş - Mehmet Alı oğlu Eşe'den olma 1945 Uşak doğumlu olup Banaz Kovacık Köyü nüfusuna kayıtlı.
Suç : 4922 sayılr Yasaya Muhalefet.
Suç Tarihi: 6/8/1988
Yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında müsnet suçtan dolayı açılan Kamu Davasının
yapılan açık yargılamasında sabit olan eylemine uyan 4922 sayılı Yasanın 20. maddesi, 647 S.Y.
4. maddesi, TCK. 72. maddesi ve 647 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince ertelemeh (47.000 Tl.
ağır para cezası) cezasına dair Mahkememizden verilen 30/11/1994 tarihli gıyabi hükmün sanığa
tebliğ edilememesi ve yapılan zabıta marifeti ilede adresinin tesbitı mümkün olmadığından hük­
mün 7201 sayılı Yasanın 28 ve mütakip maddeleri uyannca Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.
22686/2
E. No. : 1993/23
K. No. : 1994/158
Sanık : Nıdaı Haydaroğlu - Mehmet Sabrı oğlu Fatma'dan olma 1951 Görele doğumlu
Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi nüfusuna kayıtlı.
Suç : 3167 sayılı Yasaya Muhalefet
Suç Tarihi: 11/1/1991
Yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında müsnet suçtan dolayı açılan Kamu Davasının
yapılan açık yargılarnası sonunda eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 16/1 maddesi uyannca 1 yıl
hapis cezası ile cezalandınlmasına dair Mahkememizden venlen 13/7/1994 tarihli gıyabı hükmün
sanığa tebliğ edilememesi ve yapılan zabıta marifeti ilede adresinin tesbıti mümkün olmadığından
hükmün 7201 sayılı Yasanın 28 ve mütakip maddelen uyannca Resmi Gazete'de ilanen tebliğine,
ilan tarihinden itibaren tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.
22686/3
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa: 29
Konya 4. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No. : 1994/139
K. No. : 1995/1146
Görevi Kötüye kullanmak suçundan sanık, Meram İlçesi, Hatunsaray nüfusuna kayıtlı
Mehmet Alı oğlu, Sanıye'den olma, 1966 D.lu ismail Işık hakkında eylemine uyan TCK.nun 240.
maddesi uyarınca bir sene hapis, 100.000 TL. Ağpr. ve uç ay müddetle memuriyetten yoksun kı­
lınmasına karar verildiği, gıyabi hükmün sanığın adreslerini terk etmesi nedeniyle tebliği mümkün
olmamış ve yapılan araştırmadada adresi meçhul kalmakla Resmi Gazete'de ve ilan yoluyla tebli­
gat yapılmasına karar verildiği, işbu ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayı­
lacağına ve ilan masraflarının sanığa yuktetılmesıne karar verildiği ilan olunur.
22219
E. No.: 1991/1003
K. No. : 1992/242
Hırsızlık suçundan sanık Ergani İlçesi Devletkuşu Köyü nüfusuna kayıtlı Arif oğlu, Zahıde'den olma, 1948 D.lu Mehmet Alı Tekdemir Mahkememizce verilen mahkûmiyet kararından
meşruten tahliye olduktan sonra deneme süresi içerisinde yeniden suç işlediği anlaşılmakla
2/2/1995 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 10/6/1997 tarihleri arasındaki sürenin 3506 sayılı
Kanunla değişik 17. maddesi uyarınca Aynen Çektınlmesine karar verildiği, gıyabi kararın sanığa
adreslerini terk etmesi nedeniyle tebliği mümkün olmadığı ve yapılan araştırmadada adresi meç­
hul kalmakla Resmi Gazete ve ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verildiği ve işbu ilan tari­
hinden itibaren 15 gıin sonra tebligatın yapılmış sayılacağına ve ilan masraflarının sanığa yükletılmesine karar verildiği ilan olunur.
22221
Çanakkale Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No. : 1994/173
K. No. : 1995/536
Firar suçundan sanık Bekir ve Hatice'den olma, 1973 D.lu, Sakarya İli, Karasu İlçesi, Kurudere Koyu nüfusuna kayıtlı, Talatpaşa Caddesi Canan Sokak No: 24 Gültepe adresinde mukim,
Murat Dinç hakkında TCK.nun 299/2. maddesi uyarınca ıkı sene onay onüç gün hapis cezası ile
cezalandırılmasına karar verilmiş; hüküm sanığın yokluğunda verilmiş olup, sanığın 7201 sayılı
Tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adTesin tesbit edilemediği ve
meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ıla­
nen tebliğine,
İlanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir sureti­
nin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir.
İlanen tebliğ olunur.
22225
Akçaabat Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No.: 1995/24
K, No.: 1996/163
K. Tarihi: 9/5/1996
Hırsızlık suçundan sanıklar Mustafa Bıyıklıoğlu - Hasan Çakmakçı Timuçin Girgiç - Meh­
met Ali Değirmenci - Mehmet Kuruoğlu - ismet Kuruçelik Yılmaz Seyis - Ali Osman Yılmaz ve
Ali Rıza Yalçınkaya hakkında mahkemeye açılan Kamu Davasının yapılan açık duruşmaları so­
nunda adı geçenlerin Beraatlerine karar verilmiştir.
Karar sanıklardan Ali Riza Yalçınkaya'ya tebliği edilemediğinden ilan yoluyla kendisine
tebliğ edilerek ilan tarihinden itibaren kararın 15 gün içersinde kesinleşeceği hususu ilanen duyrulur.
22222
Sayfa : 30
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Bursa 4. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No.: 995/1121
K. No.: 996/778
İLANEN TEBLİGAT
Sanık : Mesut Sansümbül - Mehmet ve Ayşe'den olma 1963 D.lu, Sırameşeler Kale Sok.
No. 29-1'de oturur.
Suç : Rahim ve Şevkatle Uzlaşmayacak Fena Muamele.
Müsnet suçtan, TCK. 482-2, 80,72, 647-4, 6. maddeleri gereğince 520.000,- TL. ağır pa­
ra cezası ile cezalandırılmasına.
E. No.: 995/870
K. No.: 996/651
Sanık : Erdoğan Koçak - Mehmet ve Mümine'den olma 1957 D.lu, Konya Bozkır Nüfu­
suna kayıtlı 2928. Sok. No. 17 İzmir'de oturur.
Suç : 3167 sayılı Yasaya Muhalefet.
Müsnet suçtan suçu sabit görüldüğünden, 3167-16-1, TCK. 40 ve 647-4. maddeleri gere­
ğince 3.650.000 Tl. ağır para cezası ve 1 yıl bankalarda çek keşide etmekten men ile cezalandırıl­
masına.
E. No.: 994/892
K. No.: 995/1253
Sanık: Arif Akkaya - Ahmet ve Sevik'den olma 1961 D.lu Rize Fındıklı nüfusuna kayıt­
lı, Fındıklı Sümer Köyünde oturur.
Suç : Karşılıksız çek keşide etmek.
Müsnet suçu sabit görüldüğünden, 3167-16-1, 647-4. maddeleri gereğince 3.650.000TL. ağır para cezası ve 1 yıl bankalarda çek keşide etmekten men ile cezalandırılmasına.
E. No.: 995/375
K. No. : 996/516
Sanık: Hüseyin Kılıcı - ATap ve Ayişe'den olma 1948 D.lu K. Maraş Pazarcık D.lu Gazi­
antep Aydıntepe Katip Hoca Cad. No. 51 de oturur.
Suç : Ted. Dik. Yaralama ve Tehlikeli Vasıta Kullanmak.
Müsnet suçtan TCK. 459-2, son, 119-7. maddelere gereğince 247.500 Tl. ağır para cezası
ile cezalandırılmasına.
E. No.: 995/260
K. No. -.996/313
Sanık : Nurten Altıntaş - Ali Galip ve Emetü Kızı 1942 D.lu Çankırı, İlgaz nüfusuna ka­
yıtlı Ankara Hasköy Gülpınar Mah. Celal Esat Erseven Cad. 30. Sok. No. 2 de oturur.
Suç : Karşılıksız çek keşide etmek.
Müsnet suçtan 3167-16-1, 647-4. maddeleri gereğince 3.650.000 Tl. ağır para cezası ve 1
yıl bankalarda çek keşide etmekten men cezası ile cezalandırılmasına.
Suçlan sabit görüldüğünden yukanda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında Mahkememiz­
den venlen karar tüm aramalara rağmen kendilerine tebliğ edilemediğinden,
7201 S.K.nun 29. ve Mütakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verildiğinden, iş­
bu ilanen yayımından itibaren 15 gün içerisinde kanun yollanna başvurmadıkları takdirde verilen
kararın gıyaplannda kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
22216
17 Ekim 1996 - Sayı : 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa: 31
Konya 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No. : 1996/63
K. No. : 1996/433
Sanık : Salih Karayılan, Hüseyin oğlu, Keziban'dan doğma, 1977 doğumlu, Karaman
Merfez Larende Mahallesi nüfusuna kayıtlı.
Suç : 6136 sayılı Kanuna muhalefet
Suç Tarihi: 15/1/1996
Yukarıda kimliği açıklanan sanık hakkında açılan Kamu Davasının yapılan yargılaması so­
nunda, subut bulan eylemine uyan 6136 sayılı K.nun 15/1, TCK.nun 55/3. ve 647 Sa. K.nun 4/1.
maddeleri gereğince 1.386.666 - Tl. ağır para cezasiyle cezalandırılmasına, suç konusu bıçağın
müsaderesine, Karaman Asliye Ceza Mahkemesinden verilen tecilli cezasının TCK.nun 95/2.
maddesi uyarınca aynen infazına ilişkin Mahkememizden verilen 9/5/1996 günlü gıyabi hükmün
sanığa tebliği ve adresinin tesbiti de mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 28. ve daha son­
raki maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanına, ilan tarihinden itibaren takdıren 7 gün sonra
tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.
22513
Konya 3. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No.: 1995/547
K. No. : 1996/370
Sanık : Erol Koçak, Tevfik ve Ayşe'den olma 1968 D.lu, Konya Bozkır İlçesi, Sazlı Köyü
nüfusunda kayıtlı.
Suç : Karşılıksız çek keşide edip vermek.
Suç Tarihi: 3/3/1995-25/3/1995
Uy. K. Maddesi ve Verilen Ceza Mık. : 3167 SK. 16/1. maddesi gereğince bir sene hapis
ve bir sene bankalardan çek hesabı açmaktan ve çek keşide etmekten yasaklama.
Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabı hükümle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş ve tüm
aramalara rağmen kararın tebliği ve zabıta marifetiyle yapılan tahkikatta adresinin tesbiti de müm­
kün olmadığından hükmün 7201 sayılı Yasanın 28. ve daha sonraki maddeleri uyarınca ilanen teb­
liğine, ilan tarihinden itibaren yedi gun sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.
22514
Kırıkhan Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No.: 1995/89
K. No. : 1996/40
Sanık : Mehmet Salar Ömer ve Nazo'dan olma 20/11/1969. D.lu Kırıkhan Karamağara
Ky.de Nf. kayıtlı olup, halen Dörtyol ilçesi Payas Belediyesi Garbiyaz Altı Güzel Sokak No: 47
de oturur.
Suç : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olmak.
Suç Tarihi : 8/3/1995
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu olumu neden olmak suçundan sanık yukarda açık kim­
liği yazılı sanık hakkında mahkememizin 7/2/1996 tarih ve 1995/89-1996/40 sayılı ilamı ile sanı­
ğın eylemine uyan TCK-455/1 ve 3679 sayılı Yasa ile değişik TCK-29,455/son, 647. SK.nun 4/1,
TCK-72, 647 SK. 6, TCK-94. maddesi gereğince verilen 970.000,- Tl. ağır para cezasına ilişkin
gıyabı hukum sanık adına çıkartılan tebligata, zabıtaca yapılan tum aramalara rağmen bulunupda
tebliğ edilmediğinden 7201 SK.nun 28, 29 ve mutakıp maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ila­
nen tebliğine ilan tarihinden itibaren 15 gun sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ilan masrafının
sanıkdan tahsiline karar verilmesi ılanen tebliği ricası ile müzekkeredir.
22515
Sayfa: 32
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Kadıköy 3. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No. : 1990/37
K. No. : 1995/948
İLANEN TEBLİĞ KARARI
29/6/1989 tarihinde işlediği çek yasasına muhalefet suçundan sanık Ali ve Ayşe'den olma
İspir 1964 D.lu Erzurum İspir Yedigöze Köyü nüfusuna kayıtlı Avni Güner hakkında Mahkeme­
mizce verilen 17/10/1995 tarih ve 1990/37 esas 1995/948 sayüı Kararla 3167 sayılı Kanunun 16/1.
maddesi uyannca bir yıl hapis cezası ve bir yıl sure ile bankalarda çek hesabı açmasının ve çek ke­
şide etmesinin yasaklanmasına ve 103.500 - lira mahkeme giderinin sanıktan tahsiline dair karar
sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle tebliği mümkün olamamıştır.
Bu sebeple 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 29 ve 31. maddeleri uyannca karar örne­
ğinin İlanen Tebliğine.
ilan ücretinin sanıktan tahsiline.
Neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına karar ve­
rilerek keyfiyet ilanen tebliğ olunur.
22592
E. No.: 1994/1048
K. No.: 1995/1449
İLANEN TEBLİĞ KARARI
Sahte ruhsat tanzimi çalıntı plaka kullanmak suçundan sanık Muzaffer ve Binnaz'dan ol­
ma İstanbul 1944 D.lu İstanbul Eyüp, Düğmeciler Mahallesi nüfusuna kayıtlı Erol Ergen hakkın­
da 26/10/1994 tarihinde işlediği suçtan öturu TCK 512/1. 522.647 SK. 4. TCK. 350/1-3. 647. SK.
4. maddesi uyannca 2.265.000 - lira ağır para cezası ile 20.000 - lira mahkeme masrafının sanık­
tan tahsiline dair karar sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle tebliği mümkün
olamamıştır.
Bu sebeple 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 29 ve 31. maddelen uyannca karar örne­
ğinin İlanen Tebliğine.
ilan ücretinin sanıktan tahsiline.
Neşir tar ünden itibaren 15 gun sonra hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına karar ve­
rilerek keyfiyet ilanen tebliğ olunur.
22593
Kadıköy 4. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No. : 1995/935
K. No. : 1996/263
Davacı : K.H.
Sanık : Alı Karataş : Hasan oğlu, 1961 doğumlu, Tunceli, Mazgirt, Ortahamam nüfusuna
kayıtlı, Topselvi Mah. Kubılay Cad. Hurma Sk. No. 6 Kartal adresinde mukim.
Suç : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek.
Suç Tarihi: 24/9/1995
Yukanda açık hüviyeti yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda
sanığın tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçundan TCK. 459/2 ve
2918 S.K. 119/2. maddesi gereğince 8 ay hapis ve 300.000 - lira ağır para cezası ile ehliyetname­
sinin 4 ay süre ile gen alınmasına ilişkin 3/5/1996 tarih ve 1995/935 esas, 1996/263 karar sayılı
karanmız bütün aramalara rağmen sanık bulunamadığından tebliğ edilememiştir.
72Q1 .ş.ajfflijKanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince karanmızın üanen tebliğine,
ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı üan olunur. 22596
(
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa: 33
Aksaray 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No.: 1993/645
K. No. : 1995/369
HÜKÜM FIKRASI
Davacı: K.H.
Sanık : Cafer Sevdi, Hasan Hüseyin ve Ayşe'den olma, 1969 D.lu Aksaray İli, Helvadere
Kasabasından.
Suç : Hırsızlık
Suç Tarihi: 27/10/1992
Karar Tarihi: 26/10/1995
Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı bulunan sanığa Mahkememizin 26/10/1995 tarih ve
yukarıda esas ve karar numarası yazılı bulunan karar ile T.C.K.nun 493/1, 522, 647 SK. 6. mad­
deleri gereğince bir sene hapis cezası ile mahkumiyetine ve cezasının teciline karar verilmiş olup,
Mahkememizce verilen karar sanığın gıyabında verilmiş olup, Mahkemece verilen karar bunca
aramalara rağmen kendisine tebliği yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.
maddeleri gereğince hukum özetinin Resmi Gazete'de ılanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren
onbeş gun sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve bir hafta sonra kanuni yollara baş vurulmadı­
ğı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağına dair hüküm fıkrasıdır.
22672
Akyazı Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No.: 1991/55
K. No. : 1995/171
3167 SK. Muh. suçundan Mahkememizin 9/11/1995 tarihli karan ile beraat eden sanık
Mehmet ile Hatice'den olma, 2/8/1949 D.lu Salim Kahraman tüm aramalara rağmen bulunamadı­
ğı ve kendisine karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince
adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine, hüküm fıkrasından neşir tarihinden itibaren 15 gün
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.
22684
Bakırköy 3. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No.: 1989/173
K. No.: 1994/796
2/2/1989 suç tarihi itibariyle Emniyeti suistımal suçundan sanık Mahmut oğlu, Fatma'dan
olma 4/2/1968 D.lu Artvin İli, Borçka Marel Köyü nüfusunda kayıtlı Osman Nas hakkında Mah­
kememizde yapılan yargılama sonunda eylemine uyan TCK. 508/1, 522, 647 S.K.nun 6 ve TCK.
89. maddeleri gereğince 3 ay hapis ve 30.000 TL. ağır para cezası ile ve bu cezanın ertelenmesi­
ne dair verilen 28/9/1994 tarih, 1989/173 Esas ve 1994/796 Karar sayılı hukum bulunup sanığa
tebliğ edilemediğinden gıyabi hukum 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve ilgili maddeleri gereğin­
ce Resmi Gazete'de ilanen tebliğine ilan tarihinden 15 gun sonra hükmün kesinleşmiş sayılması­
na ilan masrafınm sanıktan tahsiline karar verildiği ılanen tebliğ olunur.
22695
E. No. : 1989/47
K. No. : 1994/794
26/8/1988 suç tarihi itibariyle Karşılıksız çek vermek suçundan sanık Mehmet oğlu Emıne'den olma 1953 D.lu Çankırı İli, Orta İlçesi, Kalfat Ky. C. 013/01, S. 89, K. 16 da nüfusa kayıt­
lı Burhan Çelik hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda eylemine uyan 3167 S.K.
16/1, 647 S.Y. 4/1. maddeleri gereğince 109.500 Tl. ağır para cezası verildiğine dair 28/9/1994 ta­
rihli gıyabi hüküm bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden gıyabı hüküm 7201 sayılı Tebligat Ka­
nunun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebilğine ilan tarihinden 15 gün
sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen teb­
liğ olunur.
22694
Sayfa : 34
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
B a k ı r k ö y 3. Asliye Ceza H a k i m l i ğ i n d e n :
E. No.: 1994/1069
K. No. : 1995/865
20/7/1995 suç tarihi itibariyle müessir ful suçundan sanık ibrahim oğlu Sacide'den olma
1969 D.lu Çanakkale Ilı, Lapseki İlçesi, Çardak Ky. C: 011/06, S. 51, K. 441 de nüfusa kayıtlı Yu­
suf Karalar hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda eylemine uyan TCK. 456/1,
51/1, 647 sayılı Kanunun 4/1. Mad. gereğince 675.000 Tl. ağır para cezasıyla cezalandırılmasına
dair verilen 12/10/1995 tarihli gıyabi hukum sanığa tebliğ edilemediğinden gıyabı hukum 7201 sa­
yılı Tebligat Kanunun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine ilan tari­
hinden 15 gun sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına ilan masrafının sanıktan tahsiline karar ve­
rildiği ilanen tebliğ olunur.
22687
E. No. : 1994/404
K. No. : 1995/904
1993 yılı suç tanhi itibariyle hırsızlık suçundan sanık Metin ve Kadriye'den olma
16/3/1974 D.lu Siirt İh, Merkez ilçesi C. 008/05, S. 18, K. 170 de nüfusa kayıtlı Oktay Utsukarcı
hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda eylemine uyan TCK. 491/ük, 522, 523.
maddeleri gereğmce hırsızlık suçunu uç kez işlediği ve ayn ayn ceza aldığı ve bu cezaların içtima
edilerek neticeden 3 ay, 30 gun hapis cezasıyla mahkum edildiğine dair verilen 16/10/1995 tarih­
li gıyabi hukum bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden gıyabı hüküm 7201 sayılı Tebligat Kanu­
nun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine ilan tarihinden 15 gün son­
ra hükmün kesinleşmiş sayılmasına ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ
olunur.
22688
E. No.: 1994/515
K. No.: 1995/303
15/2/1994 suç tarihi itibariyle hırsızlık suçundan sanık Mehmet Zeki ve Fadime'den olma
24/1/1962 D.lu Ankara İli, Yenimahalle ilçesi, Esentepe Man. C. 018/03, S. 9, K. 179 da nüfusa
kayıtlı Kenan Kayacan hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda eylemine uyan TCK.
493/1, 522, 59, 81/2. maddeleri gereğince verilen cezanın 3 sene, 10 ay, 20 gün hapis cezasıyla
mahkum edildiğine dair verilen 1/5/1995 tarihli gıyabi hüküm bulunup sanığa tebliğ edilemediğin­
den gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmi Gaze­
te'de ilanen tebliğine ilan tarihinden 15 gun sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına ilan masrafı­
nın sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.
22689
E. No.: 1994/618
K. No.: 1995/973
7/3/1994 suç tarihi itibariyle oto çalmak ve sahte plaka kullanmak suçundan sanık Tuncer
ve Mine'den olma 9/9/1969 D.lu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kariye Mah. C. 038/10, S. 28, K. 704
de nüfusa kayıtlı Murat Alpay Altıok hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda eyle­
mine uyan TCK. 493/1, 522,59, TCK. 333, 59. maddeleri gereğince aldığı cezalar içtima edilerek
neticeden 2 sene 21 ay hapis ve 183.333 - TL. ağır para cezasıyla mahkumiyetine dair verilen
30/10/1995 tarihli gıyabi hüküm bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden gıyabi hükmün 7201 sa­
yılı Tebligat Kanunun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine ilan tari­
hinden 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına ilan masrafının sanıktan tahsiline karar ve­
rildiği ilanen tebliğ olunur.
22690
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa: 35
Bakırköy 3. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No. : 1993/1349
K. No. : 1995/766
21/12/1993 suç tarihli itibariyle müessir fiil suçundan sanık İsmet ve Şükriye'den olma
5/4/1967 D.lu Şanlıurfa İli, Bozova ilçesi, Ankök Ky. C. 007/02, S. 10, K. 25 de nüfusa kayıtlı
Şükran Yıldırım hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda eylemine uyan TCK.
456/1, 51/1, 647 S.Y. 4/1, 6 ve TCK. 89. maddeleri gereğince 675.000 Tl. ağır para cezası ile ve
bu cezanın ertelenmesine dair verilen 25/9/1995 tarihli gıyabı hüküm bulunup sanığa tebliğ edile­
mediğinden gıyabı hukmun 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmi
Gazete'de ılanen tebliğine ilan tarihinden 15 gun sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına ilan mas­
rafının sanıktan tahsiline karar verildiği ılanen tebliğ olunur.
22691
E. No. : 1995/185
K. No. : 1995/1079
18/1/1995 suç tarihi itibariye hırsızlık suçundan sanık Yahya oğlu Sevım'den olma
9/6/1971 D.lu Antalya İli, Akseki İlçesi, Fevziçakmak Mah. C. 019/03, S. 29, K. 14 de nüfusu ka­
yıtlı Kamil Arslan hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda eylemine uyan TCK.
493/1, 522. maddeleri gereğince 1 sene hapis cezasıyla mahkumiyetine dair verilen 13/11/1995 ta­
rihli gıyabı hukum bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden gıyabı hükmün 7201 sayılı Tebligat Ka­
nunun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine ilan tarihinden 15 gün
sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen teb­
liğ olunur.
22692
E. No. : 1989/238
K. No. : 1992/766
21/7/1987 suç tarihi itibariyle Dolandırıcılık suçundan sanık İhsan oğlu Semahat'tan olma
1/7/1959 D.lu Afyon İli, Merkız ilçesi, Kubelı Mh. nüfusunda kayıtlı Mustafa Noyan hakkında
Mahkememizde yapılan yargılama sonunda eylemine uyan TCK. 503/1, 522. maddeleri gereğin­
ce 1 ay, 15 gun hapis, 2.250 Tl. ağır para cezası verildiğine dair verilen 6/11/1992 tarihli hüküm
bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden gıyabı hukum 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve ilgili
maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ılanen tebliğine ilan tarihinden 15 gün sonra hükmün kesin­
leşmiş sayılmasına ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.
22693
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No. : 1994/1390
K. No. : 1996/532
Davacı: K.H.
Sanık : Sezgin Koç - Mustafa ve Hava oğlu 6/1/1978 D.lu Fatsa D.lu, Ordu Fatsa İlç., Ev­
kaf Mah., C: 002/03, S: 7, K: 115 de Nuf. Kyt.h Halen: Yenıdoğan Mahallesi Doğan Sokak No:
29 Gaziosmanpaşa adresinde mukim, bekar işçi TC.
Suç : Hırsızlık
Suç Tarihleri: 19/4/1994 - 16/4/1994.
Kanun Maddesi: TCK: 64/1, 493/1, 62, 522/1, 523/1, 55/3, 647/4.
TCK: 64/1, 493/1, 522/1, 55/3, 647/4, 40.
Verilen Ceza : 2.930.000 - TL. A.P.C.
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında Mahkememizce verilen 17/6/1996 tarih 1994/1390
Esas, 1996/532 Karar sayılı gıyabı karar sanıkların adresi yapılan araştırmada meçhul kaldığından
tebliğ olunamamıştır.
Yukarıda özeti yazılı gıyabı kararın Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğin­
ce Resmi Gazete'de ilanına, ilan tarihinden 15 gun sonra tebligat yapılmış sayılacağı ılanen tebliğ
olunur.
22669
Sayfa : 36
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı : 22790
Kartal 3. Sulh Ceza Hakimliğinden :
Sıra
No.
Esas
No
Karar
No
Karar
Tarihi
Sanık
Baba
Adı
Doğ.
Tar.
1 -1994/238 95/526 3/10/1995 Hıdir Akyuz
Kamer
1962
2-1994/1055 95/324 14/6/1995 Alı Uzun
Ahmet
1978
3 -1994/1079 96/77
8/2/1996 Mustafa Alı
Karadana
Mehmet 1955
4-1995/215 96/22
18/1/1996 Turan Alkan
Hasan
1951
5 -1995/240 95/589 24/10/1995 Ufuk Azız Özkan Celal
1963
6 - 1995/304 96/55
6/2/1996 Murat Kamil
Topuk
Remzi
1971
7 - 1995/723 95/721 28/11/1995 ismet Gözde
Ah
1945
8 -1996/17
96/30
22/1/1996 Mustafa Aydoğan Sadık
1955
9-1996/33
96/16 25/10/1995 Abdullah Gultekın Ramazan 1957
10-1996/305 96/287 17/4/1996 Hacı Demir
Turan
1962
11 -1996/512 96/435
2/7/1996 Emin Yıldızhan
Nazım
1966
12-1996/523 96/448
8/7/1996 Kemalettın
Gezmışoğlu
Selahattınl953
Doğ.
Yer
Suç
Pulumur Mues. Ful.
Kartal
Hırsızlık
Venlen
Ceza
Düşme
Mahkumiyet
Bayındır Bıçak Yar. Mahkumiyet
Artvin
2908 Say.K. Mahkumiyet
D.Bakır Hırsızlık
Mahkumiyet
Üsküdar
Uşak
Kayadıbı
Yalvaç
İspir
Kunıgol
Hırsızlık
3167 S.K.na
3167 S.K.na
3167 S.K.na
Teh. Sevk.
Kumar Oy.
Tecil
Mahkumiyet
Mahkumiyet
Mahkumiyet
Mahkumiyet
Mahkumiyet
Erzurum 3167 S.K.na Mahkumiyet
Yukarıda kimlikleri yazılı bulunan hükümlülerin yapılan tebligatta bulunmadıkları gibi za­
bıtaca yapılan tahkikatta yeni adresleri tesbıt edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 2930. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, aynıK.nun 31. maddesi uyannca ilan ya­
pılan Resmi Gazete'nın neşir tarihinden itibaren 15 gun sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı
ilan masraflarının hükümlüden alınacağı ilan olunur.
21986
Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No. : 1994/117
K. No. : 1995/528
DUYURU
Sanık : Nevzat Yalçınkaya, Mehmet ve Barika'dan olma 1977 Dm.lu Ağn Merkez Kayabey Koyu nüfusuna kayıtlı halen Erzurum A. Mumcu Mahallesi Yüzbaşı Sokak No: 5 Kat: 2 Er­
zurum adresinde oturur.
HUKUM : Saldırgan sarhoşluk suçundan sanık Nevzat Yalçınkaya hakkında Mahkeme­
mizde açılan Kamu Davasının yapılan yargılaması sonunda, sanığın TCK.nun 572/1, 647 SY.mn
4-6. maddeleri gereğince 180.000 lvra hafif para cezası ile cezalandınlmasına karar verilmiş olup,
gıyabı karar yapılan tum aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden adresi meçhul kalmış­
tır.
Yukanda hukum fıkrası yazılı karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve müteakip
maddelen gereğince ilan olunur.
22012
Silivri Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No.: 1994/210
K. No. : 1995/98
Sanık : Selahattın Karadeniz - Hüseyin oğlu, 1962 D.lu, Malatya, Kale, Uyanık K. nüfu­
suna kayıtlı olup aynı yerde oturur.
Suç : Hırsızlık
Suç Ta. : 7/7/1994
Karar Ta.: 5/5/1995
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında gösterilen suçtan Mahkememizin 5/5/1995 ta­
rih ve 98 sayılı kararı ile sanığın eylemine uyan TCK. nun 491/Ilk, 522,491/İlk, 61.522, 647. SK.
4/1. maddesi gereğince 400.000 lira ağır para ceza ile cezalandınlmasına karar verilmiştir.
Keyfiyet ilan olunur.
21756
17 Ekim 1996 - Sayı • 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 37
Bursa 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :
Hükümlülerin Adreslen Tesbit Edilmeyip Resmi Gazete'de İlan Edilmeleri Gereken Lıstesıdır
Sıra
No.
Esas
No.
Karar
No.
Karar
Tanhı
Hükümlünün Adı,
Soyadı, Nu Kay. yeri
1 - 992/2073 995/2698
6/10/1995 MESUT TUTUNCU
Mehmet-1971 -Alacura
2 - 994/3137 994/3123
21/10/994
3 - 995/1737 995/3340
30/11/995
4 - 995/2029 995/3668
21/12/995
5 - 995/2396 995/2328
6/9/1995
6 - 995/2406 995/3460
7/12/995
7 - 995/2592 995/2467
8/9/1995
8 - 995/2737 995/2666
29/9/995
9 - 995/2825 995/2741
13/10/995
10 - 995/2952 995/3802
25/12/995
11 - 995/3015 995/3678
21/12/995
12- 995/3023 995/3805
20/12/995
13 - 995/3254 995/3809
28/12/995
14 - 995/3345 996/1337
29/6/996
15 - 995/3481 995/3416
1/12/995
16- 995/3788 995/3845
29/12/995
17- 995/3796 995/3853
29/12/995
18 - 996/328
996/283
9/2/996
19- 996/395
996/351
1/3/996
20- 996/478
996/417
8/3/996
Suçun Nevi ve Miktarlan
Gor.Mer.Muk.M Fıil.Mut. Sarhoşluk TCK.260, 482/3, 456/4,
19, 72, maddeleri 375.000 TL
ağır para cezası.
SUNNU YÜKSEL
3167 S.Y. Mh. aynı Md. 13/1.
Hasan-1971-Yıldınm
780.000 TL. Ağ. Pr. Cz.
BÜLENT BİLGE
3167 S.Y. Mh. aynı Md. 13/1.
M Yaşar-953-Bursa
900.000 TL. Ağ. Pr. Cz.
NECMETTİN IŞÇİOĞLU 3167 S.Y. Mh. aynı Md. 13/1.
Kadır-960-Yusufeli
900.000 TL. Ağ. Pr. Cz.
MUSTAFA POLAT
TCK. 565/1, 647 SA. 4. Md.
Celal-1957-Viranşehir
99.000 TL. Hf. para Cz.
İBRAHİM HALİL VAROL 3167 Sy. Mhf. aynı Md. 13/1
Şıhmuslum- 1968-Urfa
900.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
M. MEHDİ UNSAL
TCK. 565/1,119,647 S A. 4 Md.
Mehmet-1957-Hani
106.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
MAHMUT YILDIZ
3167 SY. 13. Mhr. 13/1.
Faık-1960-Çaykara
900.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
MEVLÜT SAYKI
3167 SY. 13/1. Md.
Recep- 1953-M.K.Paşa
900 000 TL. Ağ. Pr. Cz.
TUNCAY ÇERİKAN
3167 SY. 13/1. Md.
Nusret-957-Şahmbey
900.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
İbrahim HAKKI BUDAM 3167 SY. 13/1. Md.
Celal-965-Kars
900.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
İBRAHİM ZERENOĞLU 3167 SY. 13/1. Md.
Rahım-948-D.lu İnegöl
900.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
Kemalpaşa Mh.si Niif. Kay.
KEMAL ZORLU-Kazım 3167 SY. 13/1. Md.
953-Samsun-Unkapanı Nf. 900.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
ERDAL TERIM-Şukru
TCK. 482/3. 19. 72. TCK. 572/1,
966-Sergen Durakdayalı Nf 647 SK. 4. Md. 450.000 Tl. Ağ.
Pr Cz. 180.000 Tl. Hf. Pr. Cz.
MEHMET ÇALIŞKAN
TCK 565/1, 647 SA. 4. Md.
Ahmet-929-Bursa Yenice- 106.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
abat Koyu Nuf. Kay.
AHMET KAFAOĞLU
3167 SY. 13/1. Md.
Nazmı-1951-Osmangazi II- 900.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
çesı Çinşhane Mh.sı Nü. Kay.
CENGİZ TUTER-Muam- 3167 SY. 13/1. TCK. 119. Md.
mer-1972 D.lu Çankın Mrk. 1.350.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
alıca Köyü Nuf. Kay.
EROL ERSIN-A. Kerim- 3167 SY. 13/1 Md.
955-Sakarya Mrk. Tuzla
900.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
Mh.sı Nu. Kay.
HASAN EROL-Tursun
TCK. 565/1, 647 SY. 4. TCK. 24
1938-Izmır Selçuk Zeytin- Md. 99.000 Tl. Hf. Para
koy Nuf. Kay. olan
AHMET TATAR-M. Emin 3167 SY.13/l.Md.TCK.li9.Md.
1954-Inegol Halhalca Koyu 1.350.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
Nü. Kay. olduğu
RESMİ GAZETE
Sayfa : 38
Sıra
No.
Esas
No.
21 - 996/479
Karar
No.
Karar
Tarihi
996/418
8/3/996
Hükümlünün Adı,
Soyadı, Nu. Kay. yen
ŞEVKET ERSOYLU
Ramazan-1959-Bakırkoy
22 - 996/498
996/432
23 - 996/500 996/434
24 - 996/502 996/436
25 - 996/517
996/447
26 - 996/631
996/574
27 - 996/652
996/593
28- 996/693
996/619
29 - 996/1067 996/992
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Suçun Nevi ve Miktarlan
3167 SY. 3/1, Md.
900.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
Bahçelıevler Mh. Nüf. Kay.
AHMET ATAR-M. Emin 3167 SY. 13/1. TCK. 119. Md.
Oğ 1954 D.lu inegöl İlçesi 1.350.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
Halhalca Koyu Nuf. Kay.
8/3/996
BÜLENT CENGIZ-Seba- 3167 SY. 13/1. TCK. 119 Md.
hattın 1962 D lu Osman- 1.350.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
gazı Elmasbahçeler Mh.
Nuf. Kay.
BÜLENT CENGİZ-Seba- 3167 SY. 13/1. TCK. 119 Md.
8/3/996
hattın 1962 D.lu Osman- 1.350.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
gazı ilçesi Elmasbah­
çeler Mh. Nuf. Kay.
ARIFINAN-Asım-1961- TCK.456/4, 457/1, 572/1, TCK.
8/3/996
Osmangazi ilçesi Çukur­ 72, 647, SY. 4. Md. 2.100.000 Tl.
ca Koyu Nuf. Kay.
Ağ. Pr. Cz. 180.000 Tl.Hf.Pr.Cz.
TCK.571. Md. 75.000 Tl. Hf.
15/3/996 BİLAL DURMEZER
Yılmaz-1968-Osmangazi Par. Cz.
Kızyakup Mh.sı Nuf. Kay
3167 SY. 13/1. Md.
22/3/1996 ALI GUNERİ-Nurettin1967-Keşan Aşağı Zafirıye 900.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
Mh. Nüf. Kay.
22/3/996 AHMET ASLAN-İbrahım TCK.456/4, 457/1, Md.
1964-Harmancık ilçesi Ge 400.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
dıkören Koyu Nüf. Kay.
8/3/996
26/4/996
TULIN KILIÇ-Mehmet- TCK. 456/4, 19, 457/1 Md.
1959-Kulu ilçesi Cumhu­ 400.000 Tl. Ağ.Pr. Cz.
riyet Mh.si Nuf. Kay.
30- 996/1088 996/1001 26/4/1996 AYNUR TANRIOVER
3167 SY. 13/1. Md.
900.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
Mahmut-1952-Bursa
31 - 996/1136 996/1048 3/5/996
ALİ AVARBEK-Ali-1967 3167 SY. 13/1. Md.
D.lu Nazimiye ilçesi Aşa- 900.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
ğıdoluca Koyu Nuf. Kay.
3 2 - 996/1142 996/1053 3/5/1996 ZULFIENGIZ-Ali-1957 3167 SY. 13/1. TCK. 119. Md.
Eskişehir Mrk. Derekoy
1.350.000 Tl. Ağ.Pr. Cz.
Nüf. Kay.
3167 SY. 13/1. TCK. 119 Md
3 3 - 996/1451 1996/1359 31/5/996 RUHAN GÜNGÖR
Hüseyin-1963-Kestel İlçesi 1.350.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
Babasultan Köyü Nuf. Kay.
34- 996/1593 1996/1501 7/6/1996 RUHAN GUNGOR-Hüse- 3167 SY. 13/1. Md.
yın-1963 D.lu Kestel Baba­ 900.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
sultan Köyü Nuf. Kay.
35 - 996/1607 1996/1593 7/6/1996 SEDAT ONELMAN-Ah- 3167 SY. 13/1. Md.
metNecati-1958 D.lu Bur­ 1.260.000 Tl. Ağ. Pr. Cz.
sa Mrk. 47 Daire Nuf. Kay.
Yukanda açık kimlikleri ve adreslen ile birlikte hukum özeti yazılı sanıklann zabıta manfetıyle aramalara rağmen adreslen tesbit edilip hukum sanıklara tebliğ edilemediğinden 7201 sa­
yılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanının tebilğıne kara­
rın bir örneğinin mahkeme divanhanesine yapıştınlmasına ve aynı yasanın 31 ncı maddesi gere­
ğince ilan tarihinden itibaren 15 gun sonra tebligatın yapılmış sayılmasına işbu hüküm özetinin
Resmi Gazete'de yayınlanmasına ilan masraflarının sanıklardan alınmak üzere Bursa C. Başsav­
cılığı suç ustu tahsisatından ödenmesine karar verildi.
22016
17 Ekim 1996 - Sayı : 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 39
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No. : 1996/526
K. No. : 1996/529
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık (Muzaffer-Naciye'den olma, 1966 D.lu
Eskışehır-Sıvrıhisar ilçesi, Gedik Köyü Nüf. kayıtlı) Oğuz Bilici hakkında 3167 SK-13/1,
TCK'nun 119/5. Md. gereğince 1.350.000,- lira ağır para cezası venliği, Mahkememizden veri­
len 7/6/1996 gün ve 1996/526-529 E/K sayılı karar butun aramalara rağmen kendisine tebliğ edi­
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ılanen tebli­
ğine, ilan tarihinden itibaren onbeş gun sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan giderinin kendisin­
den alınacağı ilan olunur.
22112
E. No. : 1996/468
K. No. : 1996/530
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık (Muzaffer-Naciye'den olma, 1966 D.lu, Eskişehır-Sivrıhısar İlçesi, Gedik Koyu Nüf. kayıtlı) Oğuz Bilici hakkında 3167 SK-13/1, TCK'nun
119/5. Md. gereğince 1.350.000 - lira ağır para cezası verildiği, Mahkememizden verilen 7/6/1996
gün ve 1996/526-529 E/K sayılı karar bütün aramalara rağmen kendisine tebliğ edilemediğinden
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen tebliğine, ilan tari­
hinden itibaren onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan giderinin kendisinden alınacağı
ilan olunur.
22113
E. No. : 1996/456
K. No.: 1996/532
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık (Mehmet-Şefika'dan olma, 1960 D.lu, Ankara-Çankaya İlçesi, Ilkadım Mah. nüfusuna kayıtlı) Mehmet Çilsalar hakkında 3167 SK-13/1,
TCK'nun 119/5. Md. gereğince 1.350.000 - lira ağır para cezası verildiği, Mahkememizden veri­
len 7/6/1996 gün ve 1996/456-532 E/K sayılı karar bütün aramalara rağmen kendisine tebliğ edi­
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen tebli­
ğine, ilan tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan giderinin kendisin­
den alınacağı ilan olunur.
22114
E. No.: 1996/322
K. No. : 1996/360
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık (Mehmet Ali-Makbule'den olma, 1971
D.lu Konya-Bozkır İlçesi, Hacılar Köyü Nüf. kayıtlı) Alı Biçer hakkında 3167 SK-13/1, TCK'nun
119/5. Md. gereğince 1.350.000- lira ağır para cezası verildiği, Mahkememizden verilen
24/4/1996 gun ve 1996/322 360 E/K sayılı karar bütün aramalara rağmen kendisine tebliğ edile­
mediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen tebliği­
ne, ilan tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan giderinin kendisinden
alınacağı ilan olunur.
22115
:
E. No. : 1996/444
K. No. : 1996/536
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık (Yurtarslan-Şenel'den olma, 1968 D.lu, İs­
parta-Yalvaç, Kaşhacıbey Mah. Köyü Nuf. kayıtlı) Durmuş Özek hakkında 3167 SK-13/1,
TCK'nun 119/5. Md. gereğince 1.350.000 - lira ağır para cezası verildiği, Mahkememizden veri­
len 7/6/1996 gun ve 1996/444-536 E/K sayılı karar bütün aramalara rağmen kendisine tebliğ edi­
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen tebli­
ğine, ilan tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan giderinin kendisin­
den alınacağı ilan olunur.
22116
Sayfa: 40
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No. : 1996/492
K. No.: 1996/470
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık (Arif Hikmet-Şefika'dan olma, 1963 D.lu,
Adana-Ceyhan İlçesi, Konakoğlu Köyü Nüf. kayıtlı) Murat Dinçel hakkında 3167 SK-13/1,
TCK'nun 119/5. Md. gereğince 1.350.000 - lira ağır para cezası verildiği, Mahkememizden veri­
len 28/5/1996 gün ve 1996/492-470 E/K sayılı karar bütün aramalara rağmen kendisine tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen tebliği­
ne, ilan tarihinden itibaren onbeş gun sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan giderinin kendisin­
den alınacağı ilan olunur.
22117
E. No. : 1996/400
K. No. : 1996/533
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık (Hasan-Necmiye'den olma, 1967 D.lu, Erzurum-Merkez İlçesi, Vamefendı Man. nüfusuna kayıtlı) Vecihı Çınar hakkında 3167 SK-13/1,
TCK'nun 119/5. Md. gereğince 1.350.000 - lira ağır para cezası verildiği, Mahkememizden veri­
len 7/6/1996 gün ve 1996/400-533 E/K sayılı karar bütün aramalara rağmen kendisine tebliğ edi­
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen tebilğıne, ilan tarihinden itibaren onbeş gun sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan giderinin kendisin­
den alınacağı ilan olunur.
22118
E. No.: 1996/456
K. No.: 1996/532
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık (Ali-Nahide'den olma, 1961 D.lu, AnkaraÇankaya İlçesi, Kızılay Man. nüfusuna kayıtlı) Hüseyin Ökten hakkında 3167 SK-13/1, TCK'­
NUN 119/5. Md. gereğince 1.350.000 - lira ağır para cezası verildiği, Mahkememizden verilen
7/6/1996 gün ve 1996/456-532 E/K sayılı karar bütün aramalara rağmen kendisine tebliğ edileme­
diğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen tebliğine,
ilan tarihinden itibaren onbeş gun sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan giderinin kendisinden alı­
nacağı ilan olunur.
22119
Ankara 13. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No. : 1996/456
K. No.: 1996/562
Sanık : Ali Menevşe, Baba Adı: Hüseyin, Doğum Yen : Ankara, Doğum Tar.: 1968, Nü­
fus Kayıt Yen : Sivas Dıvnğı.
Suç : 3167 sayılı Kan. Muh.
Verilen Ceza : 1.350.000 - TL. ağır para cez.
Mahkememizin 9/7/1996 tanhlı karan uyannca yukanda kimliği yazılı bulunan Hüküm­
lüye yapılan tebligatta bulunamamış, zabıtacada yapılan tahkikatta son adreside tespit edilemedi­
ğinden gıyabı ilam kendisine tebliğ ettınlememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddelen uyannca Resmi Gazete'de ila­
nen tebliğine ilan tanhinden itibaren 1 hafta sonra karann tebliğ edilmiş sayılacağı ve masrafın sa­
nıktan alınacağı, ilanen tebliğ olunur.
22108
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Sayfa: 41
RESMİ GAZETE
Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliğinden :
İSMET BÜTÜNER - Mevlut ve Siyaset oğlu, 1966 Oltu Doğ. Erzurum Çanakpmar Köyyü Nüf. kayıtlı, Bursa Emek Köyünde oturur. Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Bursa 2. Sulh
Ceza Mahkemesinin 30/11/1995 tarih 1995/587 Es. 1995/3264 sayılı Karan ile TCK.565/1. 119.
647 S.K. 4. maddesi gereğince 106.000 Tl. hafif para cezası ile tecziyesine,
NECMETTİN İŞÇİOĞLU - Kadir ve Gülpen oğlu, 1960 Yusufeli Doğ. Yusufeli İlçesi
Erenköy Nüf. kayıtlı, Bursa Maltepe Mah. Ark Sok. No: l'de oturur. 3167 S.K.Muh. suçundan
Bursa 2. Sulh Ceza Mah. 21/12/1995 tarih ve 1995/590 Es. 1995/3565 sayılı Karan ile 3167 S.K.
13/1. maddesi gereğince 840.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
VALENT1N ANGELOF - Angef ve Uyana Razgart 1963 Doğ. Bulgaristan Safya Nüf.
Kay. Bursa Başaran Mah. Hakanbey Sok. No: 8'de oturur. Pasaport Kanununa Muhalefet suçun­
dan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 13/3/1995 tarih 1995/820 Es. 1995/678 sayılı Karan ile
5682 S.K. 34/1. maddesi gereğince 1.050.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
KADİR DÜZGÜN - Recep ve Kadriye'den 1979 Terme doğumlu, Terme Şeyhli Köyü
Nuf. kayıtlı, Bursa Yeşilova Mah. Dik. Sok. No: 28 de oturur. Hırsızlık suçundan Bursa 2. Sulh
Ceza Mahkemesinin 9/5/1995 tarih ve 1995/1823 Es. 1995/1113 sayılı Karan ile TCK. 491/3,
65/3, 55/3, 647 S.K. 4. maddesi gereğince 600.000 Tl. ağır para cezasî ile tecziyesine,
İSMAİL SÖKMEN - Hasan ve Hayriye'den 1948 M . Kemalpaşa Doğ. M . K. Paşa Orta
Mahallesi Nüf. Kay. Çekirge Cad. Osman Efe Apt. No: 122'de oturur. 3167 S.K.Muh. suçundan
Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 1/11/1995 tarih 1995/2226 Es. 1996/2924 sayılı karan ile 3167
S.K. 13/1. maddesi gereğince 900.000 - Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
HÜSEYİN K U Ç U K K E R E M Î T Ç İ - Mehmet ve Kadriye'den 1943 M. Kemalpaşa Doğ. M .
Kemalpaşa Ilç. Hamıdıye Mah. Nüf. kayıtlı, Bursa Mecidiye Mah. Osman Sok. No: 6'da mukim.
3167 S.K. Muh. suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 6/6/1995 tarih ve 1995/2417 Es.
1995/1413 sayılı Kararı ile 3167 S.K. 13/1. maddesi gereğince 900.000 Tl. ağır para cezası ile tec­
ziyesine,
DOĞAN ERGIER - Selahattin ve Hazlı oğlu, 1968 Adana Doğ. Seyhan İlç. Sucuzade
Mah. nuf. kayıtlı, Bursa istiklal Mah. Kıbrıs Sok. No: 34'de oturur. Izrar sardırgan sorhuşluk su­
çundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 7/3/1995 tarih 1995/2729 Es. 1996/485 sayılı Karan ile
TCK. 572/1. 647 S.K. 4.450.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
SETTAR GÜRSOY - Ahmet ve Şahınder oğlu, 1970 Oltu Doğ. Oltu Büyükorcuk Köyü
Nuf. kayıtlı, Bursa Yavuzselım Mah. Tepeli Sok. No: 2'de oturur. Tehlikeli Vasıta Kullanmak su­
çundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin T C K . 565/1. 647 SK. 4. maddesi gereğince 99.000 Tl.
hafif para cezası ile tecziyesine,
GÜLAY ÇOBANOĞLU - Mehmet ve Fırdevs kızı 1968 Doğ. Bursa Doğ. Havran İlçesi
Inonu Koyu Nuf. kayıt Bursa Eğitim Mah. Eser Sok. No: 201'de oturur. 3167 S.K. Muh. suçun­
dan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 30/11/1995 tarih 1995/2823 Es. 1995/3272 sayılı Karan ile
3167 S.K. 13/1. maddesi gereğince 900.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
VEYSEL BOYLU - Hacıdurmuş ve Dondu oğlu. 1939 Doğ. Yozgat Doğ. Akdağmadeni
Ilç. Çalışkan Koyu Nuf. kayıtlı..Bursa Bahar Mah. Elvun Sok. No: 12'de oturur. Etkili Eylem su­
çundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 30/10/1995 tarih 1995/2948 Es. 1995/2881 sayılı kara­
rı ile TCK. 456/4, 62. Mad. 457/1. maddesi gereğince 2.500.000 TL. ağır para cezası ile tecziyesine,
AHMET YILMAZ - Hüseyin ve Salıhadan 1965 Akçaabat Doğ. Akçaabat Ilç. Sertkaya
Koyu Nuf. kayıtlı. Akçaabat Akpınar Köyünde oturur. Tehlikeli Vasıta Kullanmak suçundan Bur­
sa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 23/1/1996 tanh 1995/3001 Es. 1996/99 sayılı karan ile TCK.
565/1.* 647 S.K. 4. maddesi gereğince 99.000 Tl. hafif para cezası ile tecziyesine,
ŞENNUR TOPÇU - Sait ve Hikmet oğlu. 1966 Doğ. Vakfıkebir Doğ. Rize İslampaşa
Mah. Nuf. Kay. Hocahasan Mah. İçli Sok. Alp Apt. No: 13/8. Gıda Maddeleri Tüzüğüne Muhale­
fet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 25/4/1996 tarih 1995/3013 Es. lÇ^s'ayilı kara­
rı ile TCK. 396 maddesi 647 S.K. 6. maddesi gereğince 710.000 Tl. ağır para cezası ile teciline,
J
Sayfa: 42
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
GÜLAY ÇOBANOĞLU - Mehmet ve Firdevs kızı 1968 Doğ. Bursa Doğ. Havran İlçe.
İnönü Köyü Nüf. kayıtlı. Eğitim Mah. Eser Sok. No: l'de oturur. 3167 S.K. Muh. suçundan Bur­
sa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 21/12/1995 tarih 1995/3045 Es. 1995/3570 sayılı karan ile 900.000
Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
NESRİN AKSOZ - Ahmet ve Haşineden 1974 Kırcali Doğ. Osmangazi İl. Hamiller Mah.
Nuf. kayıtlı olup, Siteler Mah. Selçukbey Cad. Yolken Sitesi D. Blok No: 17/1 *de oturur. 3167
S.K. muhalefet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 18/12/1995 tarih ve 1995/3063 Es.
1995/3543 sayılı karan ile 3167 S.Y. 13/1. maddesi gereğince 840.000 Tl. ağır para cezası ile tec­
ziyesine,
ŞEFİK AYDOĞDU - İdris ve Turcu oğlu, Yenişehir 1945 Doğ. Yenişehir Ilç. Çeltikçi Kö­
yü Nf. kayıtlı olup, Tufan Dış Tic. Ablaj San. Bul. 3167 S.K.Muh. suçundan Bursa 2. Sulh Ceza
Mahkemesinin 25/12/1995 tarih ve 1995/3286 Es. 1995/3624 sayılı karan ile 3167 S.K. 13/1.
maddesi gereğince 800.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
SİNAN BEŞÇOCUKLU - Ökkeş ve Seherden 1965 yılında Kahramanmaraş Doğ. Kahra­
manmaraş Divanlı Mah. Nuf. kayıtlı Ziya Gökalp Mah. 39/A. Sok. No: 7'de Zeytinburnunda otu­
rur. Hırsızlık suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 29/2/1996 tarih ve 1995/3500 Es.
1996/397 sayılı karan ile TCK. 491/3. 647 S.K. 4. maddesi gereğince 1.825.000 Tl. ağır para ce­
zası ile tecziyesine,
EKREM ORAL - Salih ve Emıne'den 1956 yılında Bursa Doğ. Bursa 5. Daire Nüf. kayıt­
lı olup, Okçular Çarşısı No: 17'de ış yen işletir. 3167 S.K. Muh. suçundan Bursa 2. Sulh Ceza
Mahkemesinin 29/2/1996 tanh ve 1995/3505 Es. 1996/423 sayılı karan ile 900.000 Tt. ağır para
cezası ile tecziyesine,
ALİ GÜNERİ - Nureddin ve Sabahat oğlu, 1967 Keşan Doğ. Keşan İlç. Aşağızaferiye
Köy. Nüf. kayıtlı. Bursa Şukraniye Mah. Sanayii Sitesi E. 1. Blok No: 1 'de oturur. 3167 S.K.Muh.
suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 29/2/1996 tarih ve 1995/3508 Es. 1996/425 Karan
ile 3167 S.K. 13/1. maddesi gereğince 900.000 TL. ağır para cezası ile tecziyesine,
CENGİZ TÜTER - Muammer ve Fadime'den 1972 yılında olma, Çankın Mar. Alıca Köy.
Nuf. kayıtlı. Muradiye Mah. Ünlugöçen Apt. Hamzabey Cad. No: 23/5'de oturur. 3167 S.K.Muh.
Suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 29/2/1996 tarih 1995/3509 Es. 1996/426 sayılı Ka­
ran ile 3167 S.K. 13/1. Maddesi gereğince 900.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
RAHMİ YILMAZ - Adil ve Sıdıka oğlu, 1952 Doğ. İskece doğumlu, Bursa Mer. 5. Da­
ire Nüf. kayıtlı. Bursa Arababayağı Mah. Menderes Cad. No: 4'de oturur. Tehlikeli Vasıta Kullan­
mak Suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 3/4/1996 tarih 1995/3792 Es. 1996/776 sayüı
Karan ile TCK. 565/1. 647 S.K. 4. maddesi gereğince 99.000 Tl. hafif para cezası ile tecziyesine,
MEHMET KARSEL - Hamza ve Meryem'den 1962 İnegöl Doğ. Bursa İnegöl İlç. Gülbahçe Köyü Nüf. kayıtlı. Bursa Reno Ofset A.Ş. Çalışır 3167 S.K. Muhalefet suçundan Bursa 2.
Sulh Ceza Mahkemesinin 29/12/1995 tanh 1995/3819 Es. 1996/3854 sayılı Karan ile 3167 S.K.
13/1. maddesi gereğince 900.000 Tl. ağır cezası ile tecziyesine,
ALI GÜNERİ - Nurettin ve Sabahat oğlu. 1967 Keşan Doğ. Edirne Keşan İlç. Aşağı Zafenye Mah. Nüf. kayıtlı, Bursa Şukraniye Mah. Sanayii Sitesi E. 1. Blok No: l'de oturur. 3167
S.K.Muh. suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 5/3/1996 tanh 1995/3821 Es. 1996/481 sa­
yılı Kararı ile 3167 S.K. 13/1. maddesi gereğince 900.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
MUZAFFER SENOCAK - Hüseyin ve Hacer'den 1968 Çaykara Doğ. Çaykara İlç. Akkose Koy. Nuf. kayıtlı, Bursa Hurnyet Mah. Sögutlu Sok. No: 4'de oturur. 3167 S.K. muhalefet
suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 31/1/1996 tarih 1995/3827 Es. 1996/143 sayılı Ka­
ran ile 3167 S.K. 13/1. maddesi gereğince 900.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
NAFİF DEMIR1Ğ - ismet ve Fevzıye'den 1973 Yoğuslavya Doğ. Yoğuslavya Üskup Ko­
yu Nuf. kayıtlı Bursa Fatıl Mah. Papazçeşme Lalle Sok. No: 14'de oturur. Karşılıklı Muesır ful,
mütecaviz sarhoşluk, kavgada silah çekmek suçundan dolayı Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin
1/6/1995 tarih 1994/2969 Es. 1995/1416 sayılı Kararı ile 750.000 Tl. hafif para cezası ile tecziyesine,
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 43
VAHİP DÜLGER - Ramıs ve Gülseren'den 1970 Doğ. Bursa Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mah. Nüf. kayıtlı, Derhursabaşı Mah. Şehit Mehmetçik Sok. Özdem Apt. Kat 1 No: 2. Gemlik
adresinde oturur. Hırsızlığa teşebbüs suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 31/1/1996 ta­
rih ve 1994/3437 Es. 1995/141 sayılı Karan ile TCK. 522/1. 18/1. 647 S.K. 4. 522/1. 81/1. TCK.
72. maddesi gereğince 580.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
MEHMET KOCAMAZ - Niyazi ve Adevıye oğlu, 1961 Doğ. Kayseri Doğ. Çayseri Ce­
bir Köyü Nüf. kayıtlı, Bursa Şıble Emir Cad. Durmuş Sitesi No: 27/A'da mukim. 3167 S.K.Muh.
suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 8/3/1996 tarih ve 1994/3932 Es. 1996/489 sayılı Ka­
ran ile 3167 S.K. 13/1. maddesi TCK. 119. maddesi gereğince 1.170.000 Tl. ağır para cezası ile
tecziyesine,
HÜSEYİN IŞIK - Recep ve Hatice'den 1955 Doğ. İnegöl Doğ. İnegöl Çayyaka Köyü
Nüf. Kay. Bursa Mollafeneri Mah. Türbe Sok. No: 31'de oturur. Kaçak Orman Emvalini satın al­
mak. Bulundurmak suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 11/10/1995 tarih 1992/55 Es.
1995/2649 sayılı Karan ile Orman Yas. 108/1. 647 S.K. 4. 72. maddesi gereğince 210.000 Tl. ağır
para cezası ile tecziyesine,
AYŞE KAYA (NİHAL AKGÜL) - Ali Rıza ve Hanife kızı 1972 Doğ. Erzurum Mer. Ka­
vak Mah. Nüf. Kay. Gaziler Mah. Gazi-Sok. No: 32 Erzurum adresinde oturur. Hırsızlığa tam te­
şebbüs suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 20/12/1995 tarih ve 1989/1487 Es. 1995/3554
sayılı karan ile TCK. 491/ilk, 522/1. 55/3. 59. 647 S.K. 6. maddesi gereğince 135.000 Tl. ağır pa­
ra cezası ile teciline,
ORHAN YILDIZHAN - Hasan ve Rahime'den 1956 yılında Bursa Doğ. Bursa 16. Daire
Nüf. kayıtlı Bursa Tuzpazan Cad. Alan Sok. Hakverdi İşhanı No: 7 Serkan Elektronik Pazarlama
A.Ş. çalışır. 3167 S.K. Muhalefet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 10/4/1996 tarih ve
1996/458 Es. 1996/920 sayılı Karan ile 3167 S.K. 13/1. maddesi gereğince 900.000 Tl. ağır para
cezası ile tecziyesine,
EKREM O R A L - Salih ve Emineden 1956 yılında Bursa Doğ. Bursa Merkez 5. Daire Nüf.
kayıtlı. Bursa Okçular Çarşısı No: 17'de oturur. 3167 S.K. Muh. suçundan Bursa 2. Sulh Ceza
Mahkemesinin 3/5/1996 tarih 1996/491 Es. 1996/1063 sayılı Karan ile 3167 S.K. 13/1. maddesi
gereğince 900.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
EKREM ORAL - Salih ve Emineden 1956 yılında Bursa Doğ. Bursa Merkez 5. Daire Nüf.
kayıtlı. Bursa Okçular.Çarşısı No: 17'de oturur. 3167 S.K. Muh." suçundan Bursa 2. Sulh Ceza
Mahkemesinin 3/5/1996 tanh 1996/505 Es. 1996/1064 sayılı Karan ile 3167 S.K. 13/1. maddesi
gereğince 900.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
DURSUNALİ DEMIRTAŞ - Cemal ve Ayşe'den oğlu, Tirebolu Doğ. 1950 doğumlu, Bur­
sa Osmangazi Ilç. Başaran Mah. nuf. kayıtlı. Bursa Başaran Mah. Hakan Cad. No: 77'de mukim.
3167 S.K. muhalefet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 16/5/1996 tarih 1996/525 Es.
1996/1163 sayılı karan ile 3167 S.K. 13/1. maddesi gereğince 900.000 TL. ağır para cezası ile tec­
ziyesine,
EKREM ORAL - Salih ve Emine'den 1956 yılında Bursa Doğ. Bursa Merkez 5. Daire
Nuf. kayıtlı. Bursa Okçular Çarşısı No: 17'de oturur. 3167 S.K. Muh. suçundan Bursa 2. Sulh Ce­
za Mahkemesinin 3/5/1996 tanh ve 1996/526 Es. 1996/1065 sayılı Karan ile 3167 S.K. 13/1. mad­
desi gereğince 900.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
BÜLENT CENGİZ - Sebahattin ve Bahtınurdan 1962 Doğ. Bursa doğ. Bursa Elmasbahçeler Mah. Nüf. kayıtlı. Bursa Atatürk Cad. Buluş İş Hanı Kat 5'de ikamet eder. 3167 S.K. Muh.
Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 11/3/1996 tarih 1996/537 Es. 1996/529 sayılı Karan ile 3167
S.K. 13/1. maddesi gereğince 900.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
MURAT SEZGİN - Mehmet ve Muzaffer'den 1958 Doğ. Bursa Doğ. Bursa Osmangazi
İlç. Bahar Mah. Nuf. kayıtlı. Bursa Nalbantoğlu Mah. Taşkapı Sok. Acar İşhanı No: 14/20 İş Ye­
ri işletir. 3167 S.K. Muh. Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 3/5/1996 tarih 1996/541 Es.
Sayfa : 44
RESMİ GAZETE
17Ekim 1996-Sayı: 22790
1996/1067 sayılı Karan ile 3167 S.K. 13/1. maddesi gereğince 900.000 Tl. ağır para cezası ile tec­
ziyesine,
CAVİT KIDIŞ - Yusuf ve Ayşe oğlu, 1964 Kütahya Doğ. Kütahya Merkez Dağarslan Ko­
yu Nüf. Kay. olup halen Bursa Gulluk Mah. Karanfil Sok. No: 39 da mukim, 3167 sayılı Kanuna
Muhalefet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesı'nın 3/5/1996 tanh ve 1996/543 Esas ve
1996/1069 sayılı Kararı ile 3167 sayılı Karan ile 3167 S.K. 13/1. maddesi gereğince 900.000 Tl.
ağır para cezası ile tecziyesine,
ASIM TURUĞSAN ERYILMAZ - Osman ve Şehri oğlu, 1975 Sındrrgı Doğ. Sındırgı İlç.
Dedeler Köyü Nf, Ky. olup halen Bursa Ulu Cad. Ulu Çarşısı, No: 19/1 de mukim, 3167 sayılı Ka­
nuna muhalefet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 22/5/1996 tarih ve 1996/750 Esas ve
1996/1261 sayılı Karan ile 3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesi uyannca 900.000 Tl. ağır para ce­
zası ile tecziyesine,
MAHSUR HOŞSEVEN - Nahıt ve Nermın oğlu, 1971 Bursa Doğ. Bursa İli Osmangazi
İlç. Bahar Mh. Nuf. Ky. olup M. Kemalpaşa Cad. No: 665/9 Köpriı-İzmir adresinde mukim, Teh­
likeli Vasıta Kullanmak suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 6/6/1996 tarih ve 1996/801
Esas, 1996/1417 sayılı Kararı ile TCK.nun 565/1, 647 S.K. 4. maddesi uyannca 99.000 Tl. hafif
para cezası ile cezalandınlmasına,
R A M A Z A N ÖZGER - Alı ve Ülfet oğlu, 1971 Doğ. Kemalpaşa Doğ. Bursa İli M . K. Pa­
şa İlç. Koşuboğazı Koyu Nf, Ky. olup halen Bursa İli Çırpan Mah. Fınn Sok. No: 3 l/B sayılı yer­
de mukim, 3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 20/6/1996
tarih ve 1996/840 Esas ve 1996/1604 sayılı Karan ile 3167 sayılı Kanunun 13/1. madde gereğin­
ce 900.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
AYHAN GÜNER - Ali Rıza ve Fatma oğlu, 1963 Ankara Dğ. Niğde Merkez Yukankoyunlu Mah. Nf. Kay. olup halen Bursa T.M.Alı Cad. No: 146'da mukim, 3167 sayılı Kanuna Mu­
halefet suçundan Bursa İkinci Sulh Ceza Mahkemesinin 20/6/1996 tarih 1996/767 Esas ve
1996/1606 sayılı Karan ile 3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesi gereğince 900.000 Tl. ağır para ce­
zası ile tecziyesine,
OSMAN CEBE - Hüseyin ve Hanıfe oğlu, 1966 Gürsu Dğ. Bursa Merkez Derekızık Kö­
yü Nf, Kay. olup halen Bursa İh Namazgah Babazakır Mah. Dereboyu Sok. Ege Apt. A Blok, D:
4 de mukim, 3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin
20/6/1996 tanh ve 1996/873 Esas ve 1996/1608 sayılı Karar ile sanığı 3167 sayılı Kanunun 13/1.
maddesi uyannca 900.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
ATAK A N DARENDERELİOĞLU - Mustafa ve Fadima oğlu, 1978 Bursa Dğ. Kahraman­
maraş, Kayabaşı Mah. nf. Kay. olup halen Bursa Duaçman Mah. Saygı Sok. No: 1 'de mukim, Bı­
çakla Yaralama suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 2/5/1996 tarih ve 1996/1057 Esas ve
1996/1019 sayılı karan ile TCK.nun 457/1, 55/3. maddeleri uyannca 1.800.000 Tl. ağır para ce­
zası ile tecziyesine,
İSMAİL ÇELİK - Mehmet ve Havva 1930 Domaniç Doğ. Domaniç İlç. Karahanlar Kö­
yü Nf, Kay. olup halen Altınova Mah. Sakın Sok. No: 1 Bursa'da mukim, 3167 sayılı Kanuna mu­
halefet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 28/5/1996 tanh ve 1996/1149 Esas ve
1996/1337 sayılı karan ile 3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesi uyannca 900.000 Tl. ağır para ce­
zası ile tecziyesine,
TURHAN ÖZLAV - ilhan ve Selime Sevim oğlu, 1968 Ceyhan Doğ. Ceyhan İlç. Mura­
diye Mah. Nf. Ky. olup halen Bursa Altıparmak Cad. Altın Sok. İlikler Apt. No: 11/1 sayılı yerde
mukim, 3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 6/6/1996 ta­
nh ve 1996/1151 Esas ve 1996/1424 sayılı Kararı ile 3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesi uyann­
ca 900.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
MEHMET HÜNER - Cemil ve Maksude oğlu, 1961 Doğanşehir Doğ. Bursa İli Yıldmm
İlç. Karaağaç Mah. Nüf. Kay. olup Bursa Sönmez İş Sarayı Kat: 2 No: 192 de çalışır, 3167 sayılı
17 Ekim 1996-Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa: 45
Kanuna Muhalefet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 6/6/1996 tarih ve 1996/1199 Esas
ve 1996/1426 sayılı Karan ile 3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesi uyannca 900.000 Tl. ağır para
cezası ile tecziyesine,
MEHMET KORKMAZ - Adem ve Ayşe oğlu, 1963 Orhaneli Doğ. Harmancık İlç. Gedikören Koyu Nf, Kay. olup halen Bursa İntizam Mah. Yatık Sok. No: 3'de mukim, 3167 sayılı Ka­
nuna Muhalefet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 4/7/1996 tarih ve 1996/1248 Esas ve
1996/1771 sayılı Karan ile 3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesi uyannca 900.000 Tl. ağır para ce­
zası ile tecziyesine,
YALÇIN YILDIRIM - Cemal ve Salıha oğlu, 1964 Bursa Doğ. Osmangazi İlç. Maksem
Mah. Nüf. Kay. olup halen Reyhan Mah. İsmail Hakkı Cad. No: 8/3 de mukim, 3167 sayılı Kanu­
na Muhalefet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 4/7/1996 tarih ve 1996/1269 Esas ve
1996/1773 sayılı Karan ile 3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesi uyannca 900.000 Tl. ağır para ce­
zası ile tecziyesine,
METİN EMANET - Enver ve Zeynep oğlu, 1968 Üsküdar Doğ. İstanbul İli Beykoz İlç.
Paşabahçe Mah. Nf. Kay. olup halen Bursa Fevziçakmak Cad. No: 33 Bilgitaş Bürosunda çalışır,
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 19/7/1996 tarih ve
1996/1482 Esas ve 1996/1928 sayılı Kararı ile 3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesi uyannca
900.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
İBRAHİM KUT - Şakır ve Hazne oğlu, Torafa 1966 Doğ. Nusaybin İlç. Günebakan Kö­
yü Nf, Kay. olup halen Ankara Demirciler Sitesi 2. Cad. No: 40/B de mukim, 3167 sayılı Kanuna
Muhalefet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 19/7/1996 tarih ve 1996/1486 Esas ve
1996/1930 sayılı Kararı ile 3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesi uyannca 900.000 Tl. ağır para ce­
zası ile tecziyesine,
OSMAN IMANOĞLU - Süleyman ve Pakize oğlu, Hendek 1949 Doğ. Hendek İlç. So­
ğuksu Köyü Nf, Ky. olup halen Bursa Haşimışcan Cd. Tuğtaş 2. İşhanı No: 14/34 İmamoğlu Tu­
rizm'de çalışır, 3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesini
19/7/1996 tanh ve 1996/1652 Esas ve 1996/1936 sayılı kararı ile 3167 sayılı Kanunun 13/1. mad­
desi uyannca 900.000 Tl. ağır para cezası ile tecziyesine,
Yukanda açık kimliği ve hukum özeti yazılı sanıklann tum aramalanna rağmen bulunma­
dığından kararlar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddesi uyann­
ca Resmi Gazete'de ılanen tebliğine kararın birer örneğinin Mahkeme Divanhanesine asılmasına
ve Yasanın 31. maddesi gereğince ilan tanhinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayıl­
masına karar verildi. Keyfiyeti ilanen tebliğ olunur.
22217
Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinden :
Adıyen Sarhoşluk suçundan sanık Vedat Çıtak ve Fatih Avşar hakkında açılan Kamu Da­
vasının Mahkememizce yapılan incelemesi sonucunda sanıklar 28/12/1995 tarih ve 1995/804 Esas
ve 1995/931 Karar sayılı Ceza Kararnamesiyle TCK. 571,3506, TCK. Ek-Madde-2,647 sayılı Ya­
sanın 6. maddesi ve CMUK. 386 ve sonra gelen maddeleri uyannca sonuç olarak sanıklara ayn
ayrı 75.000'er lira hafif para cezası ile cezalandınlmasına karar verilmiş sanıklar Vedat Çıtak ve
Fatih Avşar tüm aramalara rağmen bulunamadığı adresinin bilinmediği ve kendisine tebligatın ya­
pılamadığından tebligatın Resmi Gazete'de ılanen tebliğine karar verilip Sanıklar Abdullah ve Ne­
zaket oğlu 2/2/1973 D.lu Kırşehir Merkez Kuşdilli Mahallesi nüfusuna kayıtlı halen Sanatoryum
Cadddesi Barut Sokak Gul Apt. 21/8 Keçiören/Ankara adresinde ikamet eden sanık Vedat Çıtak
ile Zihni ve Penhan oğlu 1969 D.lu Ankara D.lu Kars İli Kağızman İlçesi Çilehane Köyü Nüf. ka­
yıtlı halen Sanatoryum Caddesi Çelenk Sokak Mücadele Apt. 6/1 Keçiören adresinde ikamet eden
sanık Fatih Avşar'a ılanen yapılmasına Resmi Gazete'nın Neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra
ilan yapılmış sayılmasına ilan masrafları sanıklar Vedat Çıtak ve Fatih Avşar'dan alınmasına ka­
rar verildi.
22223
Sayfa : 46
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996-Sayı: 22790
Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
ABONE ELEKTRİK AÇMA-KESME V E 2. BORÇ BİLDİRİMİ
IŞI YAPTIRILACAKTIR
KEP AŞ Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
1 - Genel Müdürlüğümüz, Bartın Elektrik Dağıtım işletme Müdürlüğü görev alanı içersin­
de yer alan (Merkez ve bağlı işletmeler), AG abonelennın elektrik açma-kesme ve 2. borç bildiri­
mi ışı, şartnamesi esasları doğrultusunda, kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.
Grup No
96-74-44
Tahmini Iş Mıktan
21.000 Adet/Yıl Açma-Kesme
30.000 Adet/2, borç bildirimi
Geç. Tem.
(TL.)
174.500.000
Dosya Bedeli
(TL.)
1.000.000
2 - ihaleye katılmak isteyen firmalar teklif mektupları ile birlikte teklif isteme şartname­
si, Madde 5'de yazılı olan ve istenen belge ve bilgilen tam ve eksiksiz olarak vereceklerdir.
3 - ihaleye katılmak için şartname almak mecbun olup, yukanda belirtilen bedel karşılı­
ğında KEDAŞ Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Uzunmehmet Caddesi No: 5
ZONGULDAK adresindeki Ticari işler Müdürlüğünden temin edilebilir.
4 - Teklif dosyalan en geç 5/11/1996 gunu saat 14.00'e kadar yukandakı adresteki Genel
Muhaberat Servisine venlecektır. Teklifler aynı gun ve saat 15.00'de alenen açılacaktır.
5 - Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tabı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine
kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
24424/2-1
150 ADET SOLENOID VANA SATIN ALINACAKTIR
PETKIM Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Aliağa Petrokimya Kompleksinden :
1 - Aliağa Petrokimya Kompleksinde bulunan PVC Fabrikası ihtiyacı 96-C2-0312-0 dos­
ya no'lu 150 adet Solenoıd Vana kapalı zarf usulüyle yurt dışından satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartname Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve Ankara-İstanbul-lzmır Buro Mudurluklenmizden bedelsiz olarak temin edilecektir.
3 -Teklifler şartnamesine uygun olarak en geç 6/11/1996 tarih saat 12.00'ye kadar Aliağa
Muhaberat Servisine ulaşmış olacaktır. Teklifler aynı gün huzurda açılacaktır.
4 - Şirketimiz 2886 sayılı kanuna tabı değildir.
24682/2-1
3 ADET 13 YD3 KEPÇE KAPASİTELİ LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ
SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Komur İsletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Kurumumuz'a bağlı GLI ve SLI Bölge Müdürlüklerimiz ihtiyacı "3 adet 13 yd3 kepçe ka­
pasiteli lastik tekerlekli yükleyici" ihale yoluyla satın alınacaktır.
Konu ile ilgili 115-GLI/SLI/3679-16 referanslı ıdan ve teknik şartname 5.000.000 - TL.
karşılığında, dilekçe ile müracaat edilmek suretiyle Genel Müdürlüğümüz, Satmalma Daire Baş­
kanlığı Kat: 10 (1009 No.lu oda) Yenimahalle-ANKARA adresinden temin edilebilir.
İhalemize ait şartname, bizzat Kurumumuz'dan temin edilecek olup şartname aslı okunup
kabul edildiğine dair imzalanarak teklif evrakı ile birlikte verilecektir.
Teklifler, 27 Kasım 1996 tanh, saat 12.00'ye kadar Kurumumuz, Genel Muhaberat Servi­
sine teslim edilecektir. Aynı gun ıdan şartnamesinde belirtilen saatte Satınalma Komisyonu Baş­
kanlığı 'nda teklif sahiplerinin huzurunda açılacaktır.
Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır.
Kurumumuz, Devlet ihale Kanunu'na tabı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs­
men yada tamamen vermekte serbesttir.
24851/2-1
17 Ekim 1996 - Sayı : 22790
Sayfa: 47
RESMİ GAZETE
BİNA TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR
TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 - Kurumumuzun Ankara Oran Yolu üzerinde bulunan Sitesinde mevcut 16 ayrı binanın
günlük, haftalık ve aylık temizliği ile yeşil alanların bakımı, çevre temizliği ve site dahilinde ha­
şere mücadelesi ışı kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartname TRT Kurumu Genel Müdürlüğü, Alım ikmal Dairesi Başkanlığı,
Oran-ANKARA adresinden 73.000.000,- TL. bedel karşılığında temin edılebüir. Şartnameler pos­
ta ile gondenlmez.
3 - Teklifler en geç 24/10/1996 günü saat 14.00'e kadar TRT Oran Sitesi/ANKARA ad­
reste bulunan Genel Evrak Müdürlüğüne verilecektir.
4 - Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen surede verilmeyen
teklifler dikkate alınmaz.
5 — Kurumumuz Devlet İhale Kanununa tabı olmadığından alımı yapıp yapmamakta kıs­
men, bölerek, miktar arttırarak veya azaltarak yapmakta ve uygun bedeli tesbıtte serbesttir.
24220/2-2
1500 AD. AHŞAP PALET SATIN ALINACAKTIR
PETKIM Petrokimya Holding A.Ş. Yarımca Petrokimya Kompleksinden :
1 - Yarımca Petrokimya Kompleksi ihtiyacı 1500 Ad. ahşap palet kapalı zarf usulü ile sa­
tın alınacaktır.
2 - ihaleye katılmak isteyen firma yetkililerinin bu işe ait şartname ve resimlen almak için
kompleksimiz İç Alım Mudurluğu'ne şahsen müracaat etmelen gerekmektedir.
3 - Teklifler 24/10/1996 Perşembe gunu saat 12.00'ye kadar Yanmca Muhaberat Servisi­
mize ulaşmış olmalıdır. Teklifler aynı gun saat 14.00'den itibaren Komisyon huzurunda açılacak
olup, isteyen teklif sahipleri teklif açmada hazır bulunabilirler.
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
24221/2-2
MUHTELİF ARAÇ SATILACAKTIR
TED AŞ Erzurum Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
1 - Müessesemiz bünyesinde bulunan aşağıda özelliklen yazılı araçlar 96-25-AS-3 Dosya
adı altında kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satışlan yapılacaktır.
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Plaka No
25 AT 162
25 AP 383
25 DF 438
25 DZ 133
25 DF 442
25 DF 441
25 DF 435
25 DF 434
25 DA 741
25 A L 946
25 DF 435
25 DF 445
25 DF 440
25 DF 437
Markası
Dodge
Dodge
Inter
Inter
Inter
Inter
Dodge
Dodge
Dodge
Dodge
Inter
Inter
inter
Dodge
Cinsi
Kamyon
Kamyonet
Kamyonet
Kamyonet
Kamyonet
Kamyonet
Kamyonet
Kamyonet
Kamyonet
Kamyonet
Kamyonet
Kamyonet
Kamyonet
Kamyonet
Modeli
1973
1975
1976
1976
1976
1972
1973
1977
1973
1973
1976
1976
1976
1976
Tah. Bed.
(TL.)
400.000.000
250.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
250.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
Durumu
Faal
Faal
Faal
Faal
Anzalı
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Faal
Anzalı
Faal
Anzalı
2 - Bu ihale için geçici teminat 9.000.000,-TL./Araçtır.
3 - ihaleye katılmak için şartname almak mecbundır. Şartnameler TED AŞ Erzurum Elekt­
rik Dağıtım Müessesesi Makma İkmal ve Satınalma Müdürlüğünden 400.000,-TL. karşılığında te­
min edilebilir. (Postayla gondenlmez)
4 - Teklifler en geç 24/10/1996 Perşembe saat 14.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat ser­
visine verilmiş olacak ve aynı gun saat 15.00'de Müessesemiz ihale Komisyonumuzca alenen açı­
lacaktır.
5 - Satışı yapılacak olan araçlar Müessesemiz Şıh Koyu yolu uzenndeki Tesıslen ıçensınde makma parkında olup istenildiği anda gezilip görülebilir.
6 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabı olmayıp ihaleyi yapıp yapma­
makta veya kısmen yapmakta serbesttir.
23921/2-2
Sayfa : 48
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı; 22790
HABIBLER V E SULTANÇIFTLIĞl E.N.H. (PROJE + TESİS) İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Gaziosmanpaşa İşletme Müdürlüğü hizmet alanında bu­
lunan Habıpler ve Sultarıçıftlığı Bölgesinde 12 Km. (3x1/0 AWG) Demir direkli E.N.H. ile 2 km.
(3xl/OAWG+3X70+16/95 mm ) Müşterek Demir Direkli E.N. Hatlarının (Proje+tesis) işlen bınm fiyat esasına gore kapalı zarfla teklif alınarak ihale edilecektir.
Keşif Bedeli : 16.285.762.140,-TL , Geçici Teminat: 814.288.107- TL., Şartname Be­
deli : 3.000.000 - TL.
2 - Keşifler TEDAŞ 1996 yılı DİE uygulamalı Elektnk Proje Tesisi bınm fıyatlan iledir.
3 - ihaleye katılabilmek ıçm yeterlik belgesi aranacaktır. Yeterlilik belgesi almak isteyen­
ler en son 25/10/1996 gunu saat 17.00'ye kadar aşağıdaki adrese ilgili belgelerle yazılı müracaat
etmelidir.
4 - Yeterlik Belgesi 1/11/1996 gunu saat 15.00'den sonra elden venlecektır.
5 - ihaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir.
Şartnameler;
Boğaziçi Elektnk Dağıtım A.Ş. Genel Mudurluğu
Abdülhakhamıt Cad. No : 79/A. Kat: 3 Oda No : 304
Tel: 237 23 50/561 Taksımflstanbul adresinden temin edilebilir.
6 - Teklifler en geç 6/11/1996 gunu saat 10.00'a kadar aynı adreste 1. Kat 102 no.lu oda­
daki Muhaberat Servisine verilmelidir.
7 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak­
ta veya dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.
24207/2-2
2
5 ADET SORTER MAKINASI SATİN ALINACAKTIR
T.C. Ziraat Bankası Genel Mudurluğu Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğünden :
1 - Bankamız ihtiyacı için 5 adet Sorter (Banknot Kontrol Sayım ve Ayırma) Makınası sa­
tın alınacaktır.
2 - ihale kapalı teklif mektubu alınmak suretiyle Genel Müdürlük Satın Alma Komisyo­
nu 'nca yapılacaktır.
3 - Konu ile ılgıh şartname Ankara'da; Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğümüzün Varlık
Mahallesi Trafo durağı karşısındaki hizmet binasından, 3.000.000 - TL. bedel karşılığında (Ban­
ka Muameleleri Vergisi hariç) temin edilebilir.
4 - Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektuplan en geç
2/12/1996 gunu saat 15.30'a kadar Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğünün Varlık Mahallesi Tra­
fo Durağı karşısındaki hizmet binasına getınlerek makbuz karşılığında teslim edilecektir.
5 - Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir.
24404/2-2
PARA SAYMA MAKINASI SATIN ALINACAKTIR
1 - Bankamız ihtiyacı için 350 adet Para Sayma Makınası satın alınacaktır
2 - ihale kapalı teklif mektubu alınmak suretiyle Genel Müdürlük Satın Alma Komısyonu'nca yapılacaktır.
3 - Konu ile ılgıh şartname Ankara'da; Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğümüzün Varlık
Mahallesi Trafo durağı karşısındaki hizmet binasından, 2.000.000 - TL. bedel karşılığında (Ban­
ka Muamelelen Vergisi hanç) temin edilebilir.
4 - Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç
4/11/1996 gunu saat 15.30'a kadar Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğünün Varlık Mahallesi Tra­
fo durağı karşısındaki hizmet binasına getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir.
5 - Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir.
24405/2-2
17 Ekim 1996-Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 49
ÇATI ÖRTUSU YENİLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TCDD İşletmesi 4. Bölge Başmüdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığından :
Kuruluşumuzca yapımı planlanan Demırdağ Vagon Bakım Onarım Atelyesı çatı örtüsünün
yemlenmesi inşaatı ışı, <» Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 1996 yılı birim fiyatları ve m 88/13181
sayılı Yıllık Fiyat Farkı Kararnamesi üzerinden m birim fiyat esasına göre Kapalı Teklif Alma yön­
temi ile yüklenici seçimi yapılmak suretiyle eksiltmeye çıkarılarak yaptırılacaktır.
(« 1 - Adı geçen işin takribi keşif bedeli 1996 yılıBırım Fiyatları ile 2.384.416.185-TL.'dir.
m 2 - Geçici Teminat miktarı 71.550.000 - TL.'dir. (İhale safhasında istenilecek olan temi­
nat, Banka Mektubu olduğu takdirde suresiz olacaktır.)
3 - ihaleye iştirak için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki hususlara uyacak­
lardır.
a) istekliler gerçek kışı veya tüzel kışı olacaklardır. (Özel veya Tescil edilmemiş ortaklık­
lar kabul edilmeyecektir.)
b) Başvuru dilekçesinde kanuni ikametgah adresi belirtilerek, aşağıdaki belgeler eklene­
cektir.
I - iştirakçi gerçek kışı ise Noter tasdikli imza sirkülerini; şirket ise Noter tasdikli şirket
sirküleri ile teklif mektubu ve belgelerdeki imzalara ait yine Noter tasdikli imza sirkülerini,
II - Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret veya Sana­
yi Odası Kayıt Belgesinin aslını veya aynı odadan alınmış 1996 yılı vizesini içeren kimlik kartını,
III - Yapı Araçları Bildirisini,
«i - Bu ışın yapımı sırasında kullanılmasında zaruret görülen yeterli kapasitede aşağıda cin­
si ve adedi yazılı makınalan bulundurması.
-
adet
adet
adet
adet
adet
-
Yukarıda istenilen araçların kendi malı olduğunu kanıtlayan faturalarının aslını ayrıca bu
araçları da içeren - yılı envanter kayıtlarının noterden tasdikli suretlenni söz konusu bu araçlan
kiralayacak ise temin edeceği yerden alacağı Noterden tasdikli taahhütnameyi (Taahhütnamede
araçların bu ış için kullanılacağı ve taahhütnamenin işin bitimine kadar geçerli olacağı belirtilerek
bu durumda yukarıda istenilen faturalar ve envanter kayıtları kiraya verenin adına olacaktır) yuka­
rıda istenilen araçlara ve bu ışın yapımı sırasında ayrıca gerekli görülen diğer araçların temin edi­
leceğine dair yükümlülük belgesi, yapı araçları bildirisine eklenecektir.
IV - Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Malı Durum Bildirisi ile işin adına ve ilan tari­
hinden sonra alınmış, keşif bedelinin en az kullanılmamış % 10'u oranında nakit ve % 10'u ora­
nında teminat mektubu kredisi tutarında banka referans mektubunun aslını (Banka referans mek­
tupları tanh, sayı ve imza sahiplerinin ısım ve kaşelerini içerecektir.)
V - Teknik Personel bildirisi,
o) Bu ış için en az — yıl bilfiil
— inşaatı işinde çalıştığını tevsik eden Resmi Da­
irelerden alınmış Şantiye Şefi Belgeli bir inşaat Mühendisi ve
1 Adet Inş.Yuk. Mühendisi veya Y.Mımar veya Muh. veya Mimar
- Mühendisi
1 Adet inşaat Tekniker
1 Adet İnşaat Teknisyen
lennın işin adına taahhütnameleri ile dıplomalan Teknik Personel Bildınsıne eklenecektir.
Yukanda istenilen teknik elemanlara ve bu işin yapımı sırasında aynca gerekli görülecek
olan diğer elemanlara ait Yükümlülük Belgesi Teknik Personel Bildirisine eklenecektir.
Sayfa : 50
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
VI - Taahhüdü altında bulunan işlen belgeleyen ve açıklayan Taahhüt Bildirisini (Taahhüt
bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.)
VII - İsteklilenn; Yüklenici olarak Kamu Kurum ve kuruluşlanna taahhüt ettiklen benzer
karakter ve önemdeki bir ışı bitirdıklenne dair Geçici Kabul veya İş Bitirme Belgelenmn aslını,
VIII - Vergi durum bildirisi ile belgelennı,
IX - Bayındırlık ve iskân Bakanlığından alınmış ve geçerlilik suresi dolmamış (B) gru­
bundan en az keşif bedeli kadar Yüklenici karnesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini ve­
receklerdir. Yeterlik Belgesi ancak kapasite ve Malı İmkanlan ile tecrübeleri bakımından Kuruluşumuzca yeterli görülenlere venlecektır.
4 - İhale ile ilgili diğer hususlar şartnamelerde belirtilmiş olup, bu şartnameler TCDD iş­
letmesi 4. Bölge Başmüdürlüğü Komisyon Bürosunda görülebilir.
5 - Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 24/10/1996 günü saat 17.00'ye kadar
TCDD İşletmesi 4. Bölge Başmüdürlüğünde bulunan Belge Komisyon Başkanlığına yazı ekinde
verilmiş olacaktır.
6 - TCDD'ce yeterli görülenler 28/10/1996 ve 31/10/1996 tarihler arasında şahsen müra­
caat ederek İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki belgelen alacaklardır.
a) Yeterlik Belgesi,
b) Teklif Mektubu Örneği,
c) Idan Şartname, Sözleşme ve eklennın görülüp incelendiğine dair Dosya Tetkik Belgesi,
(«i d) İşyen Görme Belgesi,
7 - İhale 7/11/1996 gunu saat 15.00'de 4. Bölge Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır, ihale­
ye iştirak edecekler Teklif Mektupları ile birlikte aşağıdaki belgelen engeç 7/11/1996 tarihi saat
14.00'de kadar 4. Bölge Başmüdürlüğü İnşaat ihale Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır.
a) Yeterlik Belgesi,
b) Noter tasdikli imza sırkulen,
c) Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa)
d) 71.550.000- TL.'lık Geçici Teminat (Teminat Banka Mektubu olduğu takdirde süre­
siz olacaktır.)
e) ihale dosya tetkik belgesi
f) işyeri Görme Belgesi ve/veya Taahhütnamesi
8 - Suresi içinde yapılmayan, eksik belge ile ve telgrafla yapılan müracaatlar ve postada
olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabı olmayıp Yeterlik Belgesi verip vermemekte ve­
ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak­
ta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir.
ilgililere duyurulur.
Açıklamalar
(1) Keşifler hangi binm fiyatlarla yapıldısya o belirtilecek
(2) Aynı yıl içinde bitmeyecek işler için yazılacaktır.
(3) ihale Yönetmeliği 29. madde de belirtilen yöntemlerden hangisi uygulanacaksa o ya­
zılacaktır.
(4) Bedel tahmini yapılmadıysa yazılmıyacaktır.
(5) Bedel tahmini yapılmadıysa iştirakçiler tarafından teklif edilen bedelin % 3'u kadar
teminat alınacağı belirtilecektir.
(6) İşın özelliğine gore istenilecek olan makınalar yazılacaktır. Makına istenmiyorsa bırşey yazılmayıp, yapı araçları taahhüt bildirisi istenecektir.
(7) Işın önemine gore Şantiye Şefi tecrübesi aranacaktır.
(8) işyeri Görme Belgesi istenmez ise ihale sırasında istekliler tarafından işyeri Görme
Taahhütnamesi verilecektir.
24124/2-2
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa: 51
K A N A L ÜSTU KAPATMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TCDD İşletmesi 4. Bölge Başmüdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığından ;
Kuruluşumuzca yapımı planlanan Demırdağ Vagon Bakım Onarım Atelyesi kanallarının
üzerinin kapatılması inşaatı işi, «> Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1996 yılı birim fiyatları ve <A
88/13181 sayılı Yıllık Fiyat Farkı Kararnamesi üzerinden Oı birim fiyat esasına göre Kapalı Teklif
Alma yöntemi ile yüklenici seçimi yapılmak suretiyle eksiltmeye çıkarılarak yaptırılacaktır.
w 1 - Adı geçen ışın takribi keşif bedeli 1996 yılı Birim Fiyatları ile 3.375.592.710 - TL.'dir.
(5) 2 - Geçici Teminat miktarı 101.300.000 - TL. 'dır. (ihale safhasında istenilecek olan temi­
nat, Banka Mektubu olduğu takdirde suresiz olacaktır.)
3 - ihaleye iştirak için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki hususlara uyacak­
lardır.
a) istekliler gerçek kişi veya tüzel kışı olacaklardır. (Özel veya Tescil edilmemiş ortaklık­
lar kabul edilmeyecektir.)
b) Başvuru dilekçesinde kanuni ikametgah adresi belirtilerek, aşağıdaki belgeler eklene­
cektir.
I - iştirakçi gerçek kışı ise Noter tasdikli imza sirkülerini; şirket ise Noter tasdikli şirket
sirküleri ile teklif mektubu ve belgelerdeki imzalara ait yine Noter tasdikli imza sirkülerini,
II - Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret veya Sana­
yi Odası Kayıt Belgesinin aslını veya aynı odadan alınmış 1996 yılı vizesini içeren kimlik kartını,
III - Yapı Araçları Bildirisini,
m - Bu ışın yapımı sırasında kullanılmasında zaruret görülen yeterli kapasitede aşağıda cin­
si ve adedi yazılı makınaları bulundurması.
-
adet
adet
adet
adet
adet
-
Yukarıda istenilen araçların kendi malı olduğunu kanıtlayan faturalarının aslını ayrıca bu
araçları da içeren - yılı envanter kayıtlarının noterden tasdikli suretlerini soz konusu bu araçları
kiralayacak ise temin edeceği yerden alacağı Noterden tasdikli taahhütnameyi (Taahhütnamede
araçların bu ış için kullanılacağı ve taahhütnamenin işin bitimine kadar geçerli olacağı belirtilerek
bu durumda yukarıda istenilen faturalar ve envanter kayıtlan kiraya verenin adına olacaktır) yukanda istenilen araçlara ve bu ışın yapımı sırasında aynca gerekli görülen diğer araçlann temin edi­
leceğine dair yükümlülük belgesi, yapı araçları bıldmsine eklenecektir.
IV - Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Malı Durum Bildirisi ile ışın adına ve ilan tari­
hinden sonra alınmış, keşif bedelinin en az kullanılmamış % 10'u oranında nakit ve % 10'u ora­
nında teminat mektubu kredisi tutannda banka referans mektubunun aslını (Banka referans mek­
tupları tanh, sayı ve imza sahıplennın isim ve kaşelennı içerecektir.)
V - Teknik Personel bildirisi,
m Bu iş için en az — yıl bilfiil
inşaatı işinde çalıştığını tevsik eden Resmi Da­
irelerden alınmış Şantiye Şefi Belgeli bir inşaat Mühendisi ve
1 Adet İnş.Yuk. Mühendisi veya Y.Mimar veya Muh. veya Mimar
- Mühendisi
1 Adet inşaat Tekniker
1 Adet inşaat Teknisyen
lerının ışın adına taahhütnameleri ile diplomaları Teknik Personel Bildirisine eklenecektir.
Yukarıda istenilen teknik elemanlara ve bu ışın yapımı sırasında ayrıca gerekli görülecek
olan diğer elemanlara ait Yükümlülük Belgesi Teknik Personel Bildirisine eklenecektir.
Sayfa : 52
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
VI - Taahhüdü altında bulunan işleri belgeleyen ve açıklayan Taahhüt Bildirisini (Taahhüt
bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.)
VII - İsteklilerin; Yüklenici olarak Kamu Kurum ve kuruluşlarına taahhüt ettikleri benzer
karakter ve önemdeki bir işi bitirdiklerine dair Geçici Kabul veya İş Bitirme Belgelerinin aslını,
VIII - Vergi durum bildirisi ile belgelerini,
IX - Bayındırlık ve iskân Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) gru­
bundan en az keşif bedeli kadar Yüklenici karnesinin asimi veya noterden tasdikli fotokopisini ve­
receklerdir. Yeterlik Belgesi ancak kapasite ve Malı imkanları ile tecrübeleri bakımından Kuruluşumuzea yeterli görülenlere verilecektir.
4 - İhale ile ilgili diğer hususlar şartnamelerde belirtilmiş olup, bu şartnameler TCDD İş­
letmesi 4. Bölge Başmüdürlüğü Komisyon Bürosunda görülebilir.
5 - Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 24/10/1996 günü saat 17.00'ye kadar
TCDD işletmesi 4. Bölge Başmüdürlüğünde bulunan Belge Komisyon Başkanlığına yazı ekinde
verilmiş olacaktır.
6 - TCDD'ce yeterli görülenler 28/10/1996 ve 31/10/1996 tarihler arasında şahsen müra­
caat ederek ihale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki belgeleri alacaklardır.
a) Yeterlik Belgesi,
b) Teklif Mektubu Örneği,
c) Idan Şartname, Sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair Dosya Tetkik Belgesi,
<») d) işyeri Görme Belgesi,
7 - ihale 7/11/1996 günü saat 14.00'de 4. Bölge Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. İhale­
ye iştirak edecekler Teklif Mektupları ile birlikte aşağıdaki belgeleri engeç 7/11/1996 tarihi saat
14.00'de kadar 4. Bölge Başmüdürlüğü inşaat İhale Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır.
a) Yeterlik Belgesi,
b) Noter tasdikli imza sirküleri,
c) Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa)
d) 101.300.000 - TL.'lık Geçici Teminat (Teminat Banka Mektubu olduğu takdirde süre­
siz olacaktır.)
e) ihale dosya tetkik belgesi
f) işyeri Görme Belgesi ve/veya Taahhütnamesi
8 - Suresi içinde yapılmayan, eksik belge ile ve telgrafla yapılan müracaatlar ve postada
olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabı olmayıp Yeterlik Belgesi verip vermemekte ve­
ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak­
ta serbest olup, nedenlennı açıklamak zorunluluğunda da değildir.
İlgililere duyurulur.
Açıklamalar
(1) Keşifler hangi bınm fiyatlarla yapıldısya o belirtilecek
(2) Aynı yıl içinde bitmeyecek işler ıçm yazılacaktır.
(3) İhale Yönetmeliği 29. madde de belirtilen yöntemlerden hangisi uygulanacaksa o ya­
zılacaktır.
(4) Bedel tahmini yapılmadıysa yazılmıyacaktır.
(5) Bedel tahmini yapılmadıysa iştirakçiler tarafından teklif edilen bedelin % 3'ü kadar
teminat alınacağı belirtilecektir.
(6) İşın özelliğine göre istenilecek olan makınalar yazılacaktır. Makina istenmiyorsa bırşey yazılmayıp, yapı araçları taahhüt bildirisi istenecektir.
(7) Işın önemine gore Şantiye Şefi tecrübesi aranacaktır.
(8) İşyeri Görme Belgesi istenmez ise ihale sırasında istekliler tarafından İşyeri Görme
Taahhütnamesi verilecektir.
24125/2-2
17 Ekim 1996 - S a y ı : 22790
RESMİ G A Z E T E
Sayfa: 53
ELEKTRİK ŞEBEKELERİ TESİS V E TEVSİİ İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R
T E D AŞ Kırşehir E D M Müdürlüğünden :
1 - Aşağıda belirtilen yerleşim birimlerinin E N H , KÖK ve A G + O G Yenileme ve tevsii iş­
leri Teşekkülümüz 1996 yılı DİE Uygulamalı Baz Birim Fiyatlarıyla (YET'ler kısmı malzemeli
olank) kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale yoluyla yapılacaktır.
Keşif
Geç.Teminat Karne
Dosya Bedeli
Grup No S.No
İşin Adı
(TL)
TL.
Grubu K D V Dahil (TL.)
40TES96/1
1-
Tosunburnu-T.İlyas
Kışla E N H .
8.500.000.000 425.000.000
G
1.600.000
40TES96/2 1 - Kargınmeşe (YET)
7.456.418.401 373.000.000
G
1.600.000
2 - Uzunaliuşağı (YET)
3 - Kortulu (YET)
4 - Kızılcaköy (YET)
5 - Kurugöl (YET)
6 - Zalimali hatbaşı KÖK
7ÜçkuyuKÖK
8 - Hacıselimli-Karaova İrt. E N H .
2 - Katılma belgesi için müracaatlar 31/10/1996 günü saat: 17.30'a kadar TEDAŞ KIR­
ŞEHİR E D M Kırşehir-Kayseri Karayolu 5. K m . KIRŞEHİR adresindeki Muhaberat Servisine
(Evraklar mühürlenmiş kapalı zarf içinde olacak şekilde) dilekçe ile yapılacak olup katılma belge­
leri 4/11/1996 gününden itibaren verilmeye başlanacaktır.
3 - İhaleye katılmak isteyen firmalar Teklif İsteme Şartnamesi'nde yazılı bilgi ve belgele­
ri mutlaka ÖRNEK F O R M L A R ' a göre doldurarak tam ve eksiksiz olarak vereceklerdir. Bu neden­
le formlara uygun olmayan değerlendirme için gerek duyulmayan fazla belge verilmeyecektir. Ör­
nek İhale dosyası yukarıda belirtilen adresteki 205 nolu odada görülebilecektir.
4 - Firmalar Katılma Belgesi aldıkları tüm işlere teklif verebileceklerdir.
5 - İstekliler her i k i grubada teklif vermeleri halinde asıl ve noter Onaylı belgeler 1 'nci
grup ihale dosyasına konacaktır. Diğer ihale dosyasına bu belgelerin kopyalan konacaktır. Kopya
verilen belgelerin asıllarının 1 'nci grup dosyası içerisinde olduğu kopyalar üzerine yazılacaktır.
6 - İhaleye katılmak için ihale evraklarının satmalmması zorunlu olup, İhale evrakı satış­
larına katılma belgesi verildikten sonra başlanacaktır.
7 - İhale dosyası yukarıda 2. maddede belirtilen adresteki 205 nolu odadan bedeli karşılı­
ğında alınacaktır.
8 - Teklifler en geç 6/11/1996 tarihine Saat: 14.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Ser­
visine verilecektir. Teklifler aynı gün Saat: 15.00'de Satınalma ve İhale Komisyonunca alenen açı­
lacaktır.
9 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapma­
makta ve dilediğine verip vermemekte serbesttir.
24804/2-1
BİNA, BAHÇE TEMİZLİĞİ İLE İLAÇLAMA İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R
Ankara Radyosu Müdürlüğünden :
1 - Ankara Radyosu MUdürlüğü'nün Atatürk Bulvarı 39 numaralı binası ile ek binalarının
ve bahçesinin günlük, haftalık aylık temizlik ve ilaçlama işleri kapalı teklif almak sureti ile ihale
edilecektir.
2 - B u işin şartnamesi Ankara Radyosu Müdürlüğü Alım ve İkmal Şubesi Müdürlüğün­
den 10.000.000 - (Onmilyon) lira karşılığında temin edilir.
Şartnameler posta ile gönderilemez.
3 - İşin tahmini tutan 10.000.000.000,- (Onmilyar) lira, geçici teminat oramda % 3'tür.
4 - Teklifler engeç 23/10/1996 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Ankara Radyosu Ge­
nel Evrak Şefliği'ne teslim edilmiş olacaktır.
5 - Süresi içinde verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
6 - Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp
yapmamakta, kısmen veya bölerek yapmakta ve uygun fiyatı tesbitte serbesttir.
24053/2-2
Sayfa: 54
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
BRANDA SATIN ALINACAKTIR
Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Numaralı İhale Ko­
misyon Başkanlığından:
SİRKECİ/İSTANBUL
1 - MSB.(KKK.) lığı ihtiyacı için aşağıda yazılı malzemenin ihalesi hizasında yazılı gün
ve saatte 2886 sayılı Kanunun 5l/B maddesi gereğince Sirkeci/istanbul İç Tedarik Bölge Başkan­
lığı 2 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığında yapılacaktır.
2 - Aranacak belgeler Şartnamenin 1. d maddesinde yazılıdır.
3 - Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şart­
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
4 - Malın tamamı bir istekliye ihale edilecektir.
5 - Evsaf ve Şartnamesi İstanbul-İzmir ve Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlıklarında gö­
rülebilir.
Cinsi
Miktarı
Tutan TL.
G.Teminatı TL. İhale Gün ve Saati
Branda Beyaz 150 Cm.En.
30 Ekim 1996
(Dış Tabaka)
147.200 MT. 73.600.000.000 2.208.000.000
Saat: 10.30
24670/1-1
BRANDA SATIN ALINACAKTIR
1 - MSB.(KKK.)lığı ihtiyacı için aşağıda yazılı malzemenin ihalesi hizasında yazılı gün
ve saatte 2886 sayılı Kanunun 5 l/B maddesi gereğince Sirkeci/İstanbul İç Tedarik Bölge Başkan­
lığı 2 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığında yapılacaktır.
2 - Aranacak belgeler Şartnamenin 1. d maddesinde yazılıdır.
3 - Teklif mektuplanmn ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şart­
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
4 - Malın tamamı bir istekliye ihale edilecektir.
5 - Evsaf ve Şartnamesi İstanbul-İzmir ve Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlıklannda gö­
rülebilir.
Cinsi
Miktan
Tutan TL.
G.Teminatı TL. ihale Gün ve Saati
Branda Portakal 150 Cm.En.
30 Ekim 1996
(Dış Tabaka)
140.500 MT. 42.150.000.000 1.264.500.000
Saat: 13.30
24672/1-1
HABERLEŞME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
MEDAŞ Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
1 - Genel Müdürlüğümüzce aşağıda cins ve miktan yazılı olan malzemeler, kapalı zarf
usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
Şartname Bedeli
Dosya No
Malzemenin Cinsi
Miktan
(TL.)
96-42-MA-15
Haberleşme özellikli mikro işlemci sekonder
30 Adet
2.500.000
aşın akım ölçme-koruma ve kumanda rölesi.
96-SAT-128
Robot operatör ve sesli mesaj sistemi.
2 Adet
1.000.000
2 - İhaleye katılmak ıçm şartname almak mecbundir.
Şartnameler; "MEDAŞ Meram Elektnk Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, İstanbul Yolu
Üzeri 12. Km. Kat: 4 Oda No: 418 (TEL : 2487460/1199) KONYA" adresinden bedeli mukabilin­
de temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 31/10/1996 günü saat 14.00'de kadar aynı adresteki Muhaberat
Servisine verilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.30'da Genel Müdürlüğümüz İhale ve Satınalma
Komisyonunca hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak­
ta yada dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
24549/2-1
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Sayfa: 55
RESMİ GAZETE
İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILMIŞ) MALZEMELER SATILACAKTIR
TEDAŞ Balıkesir Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
1 - Müessesemızce, ilişikte grup nosu, malzeme kodu, cinsi, takribi miktarı yazılı ihtiyaç
dışı malzemeler 2 Grup halinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2 - ihaleye katılacak olan istekliler vermiş oldukları toplam bedelm % 5'i nispetinde Ge­
çici Teminat vereceklerdir.
3 - İhaleye katılabilmek için şartname dosyası almak mecburidir.
Şartnameler;
TEDÂ'Ş BALIKESİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ
Akıncılar Mah. Şehit Pamır Cad. No: 4
Tel : 2459600-132
BALIKESİR
Adresinden 1.000.000.-TL ücret karşılığı temin edilebilir.
4 - ihale ile ilgili teklifler, ısteklılerce en geç 1/11/1996 günü saat 14.00'e kadar Müesse­
semiz Muhaberat Servisine teslim edilecektir. Teklifler aynı gun saat 14.30'da alanen açılacaktır.
5 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabı olmayıp ihaleyi yapıp yapma­
makta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
1. GRUP
Takribi Kıymet Bedeli
Miktarı
Birim Fiyat (TL.)
;.No KodNo
Malzemenin Cinsi
234567891011 121314151 234567891011 12131415161718192021 2223242526272829-
990901002
991101002
991102002
990101002
—
280104401
280106601
281003501
281003701
281003901
281004301
281004501
281004701
281004901
281006301
281007801
281008301
281008601
281406501
281406701
281406801
281407001
281603301
282001001
337000801
337001801
337002401
337003101
337004201
337005401
391210101
391210201
391520001
391520201
Hurda Bakır
Hurda Alımınyum çelikli
Hurda Aliminyum çeliksız
Hurda Demir
Hurda Armatür
Hurda Kablo (Bakır özlu)
Hurda Ayırıcı (İzalatorlü)
Hurda Lastik
Hurda Alpek Kablo
Hurda araç parçası
Hurda ağaç direk
Hurda Beton Travers
Hurda Galveniz demir
Hurda Sayaç
Hurda beton direk
2. GRUP
1,5 KL.0-500V.144 mm.V.MET
1,5 KL.0-250V.144 mm.V.MET
200/5A.144X144 2Sİ.AMP.M.
250/5A. 144X144 2SI.AMP.M.
•300/5A. 144X144 2Sİ.AMP.M.
400/5A. 144X144 2Sİ.AMP.M.
600/5A.144X144 2SI.AMP.M.
800/5A. 144X144 2Sİ.AMP.M.
1000/5A.144X144 2Sİ.AMP.M.
1500/5A.144X144 2SI.AMP.M.
75-150/5-5A AMPERMETRE
150-300/5-5A AMPERMETRE
300-600/5-5A AMPERMETRE
34,5/0,lkV.10/5A.MW.METR.
34,5/0,lkV.50/5A.MW.METR.
34,5/0,lkV. 100/5A.MW.METR.
34,5/0,lkV.200/5A.MW.METR.
34,5/0,lkV.600/5A.MW.METR.
100V.5A.COSO METRE
6 AMPPRIMER ROLE
20 AMPPRIMER ROLE
30 AMPPRIMER ROLE
60 AMPPRIMER ROLE
100 AMPPRIMER ROLE
300 AMPPRIMER ROLE
6-10 kV.l 0-20/5-5 1-3
6-10 kV. 15-30/5-5 1-3
15 kV.5-10/5-5A. 1-3S.
15 kV. 15-30/5-5A. 1-3S
16.000
2.500
4.500
70.000
800
2.000
13.000
2.000
2.500
1.000
80.000
80.000
20.000
15.000
850
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Ad.
178.000
85.000
120.000
12.000
50.000
80.000
12.000
17.000
60.000
13.000
5.000
15.000
15.000
15.000
400.000
8 Ad.
9 Ad.
1 Ad.
4 Ad.
13 Ad.
27 Ad.
33 Ad.
39 Ad.
34 Ad.
12 Ad.
6 Ad.
2 Ad.
9 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
3 Ad.
2 Ad.
2 Ad.
6 Ad.
32 Ad.
8 Ad.
11 Ad.
2 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
18 Ad.
17 Ad.
3 Ad.
1 Ad.
500.000
500.000
550.000
550.000
550.000
550.000
550.000
650.000
650.000
650.000
276.300
276.300
276.000
1.017.450
1.017.450
1.017.450
1.017.450
1.107.450
459.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
24547/1-1
Sayfa : 56
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR
Balıkesir İli Dursunbev İlçesi Devlet Orman İsletmesi Dursunbev Müdürlüğünden :
İhale Tarihi: 31/10/1996 Perşembe gunu saat 13.30'da
Emvalin
Muh. Bed.
% 3 Tem.
Deposu
Cins ve Nev'ı
(TL.)
Miktan
P.Adet Açıklama
(TL.)
Tarlabaşı
Tarlabaşı
I.S.NB.Çk.Tomruk
I.S.KB.Çk.Tomruk
28.330 M3.
17.768 M3.
3
2
7
Tarlabaşı
2.S.NB.Çk.Tomruk
150.754 M3.
Tarlabaşı
2.S.KB.Çk.Tomruk
Tarlabaşı
Tarlabaşı
Tarlabaşı
3.S.NB.Çk.Tomruk
68.543 M3.
1080.176 M3.
Tarlabaşı
Tarlabaşı
Tarlabaşı
3.S.KB.Çk.Tom.Dv.
3.S.NB.Çz.Tomruk
3.S.KB.Çz.Tomruk
3.S.NB.Kyn.Tom.Paç.
Tarlabaşı
Tarlabaşı
Hıdırhk
Hıdırlık
Hıdırhk
3.S.KB.Çk.Tomruk
3.S.NB.Çk.Tom.Dv.
16.404 M3.
3.S.KB.Kyn.Tom.
2.S.NB.Çk.Tomruk
35.007 M3.
11.974 M3.
2.S.KB.Çk.Tomruk
21.603 M3.
67.120 M3.
3.S.KB.Çk.Tomruk
Hıdırhk
Hıdırhk
Hıdırhk
3.S.KB.Çk.Tom.DV.
I.S.Çk.Tel.Dır. 7 B.
I.S.Çk.Tel.Dır. 8 B.
T.başı-HID. Çk.Sanayı Odunu
G.dağ A.D. ibreli Talaş Odunu
G.dağ A.D. ibreli Lif-Yonga
TOPLAM
258.169 M3.
37.833 M3.
96.471 M3.
18.733 M3.
12.494 M3.
24.840 M3.
44.582 M3.
49.147 M3.
41.143 M3.
389 Str.
142 Str.
1996 Ürt. 18.400.000
17.600.000
3
36
11
"
1
"
1
"
1
1
"
1
1
"
"
1
1
1
2
3
2
87 Parti, 2081.091 M3., 531 Str.
"
"
15.750.000
9.250.000
15.000.000 67.750.000
14.300.000 29.500.000
9.900.000 321.000.000
9.000.000 69.500.000
5.801.000 6.500.000
4.721.000 13.750.000
6.300.000 3.500.000
5.400.000 2.000.000
8.000.000 4.000.000
7.000.000
12.000.000
7.300.000
4.300.000
11.250.000
7.300.000
6.300.000
14.500.000
4.721.000 3.500.000
6.000.000 8.000.000
6.500.000 9.500.000
4.000.000 5.000.000
2.400.000 28.000.000
1.800.000 7.750.000
637.650.000
1 - işletmemiz Satış Depolannda mevcut yukanda cins ve miktan yazılı 87 parti orman
emvali satışa çıkarılmış olup, tum emvallerin mal bedelinin % 50'sı ile vergilen peşin kalan baki­
ye için;
a) ibreli yapacak emvallerde 3 ay vadeli vade faizsiz, istenildiğinde, 4 ay vadeli % 5, 5 ay
vadeli % 6, 6 ay vadeli % 7 faizli,
b) Yapraklı yapacak emvallerde aylık % % 5 uzennden 6 ay vade faizli,
c) Lif-Yonga ve Talaş odunları 2 ay vade faizsiz, istenildiğinde 3 ay vadeli % 5, 4 ay va­
deli % 7 vade faizi alınmak şartıyla suresiz Banka Teminat Mektubu karşılığı satışı yapılacaktır.
2 - Bu satışa ait bilgiler Orman Genel Mudurluğu, Balıkesir Orman Bölge Mudurluğu, ci­
var işletme Müdürlükleri ile İşletme Müdürlüğümüzde görülebilir.
3 - ihaleye iştirak edecek müşterilerimizin en son tasdikli Ticaret Sicil kayıtlan, şirket ve­
ya Kooperatif adına gireceklerin vekaletnamelen ile birlikte belirtilen gun saat 12'ye kadar geçici
teminatlarını işletmemiz veznesine yatırarak ihale saatinde satış salonunda hazır bulunmalan ilan
olunur.
24677/1-1
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa: 57
GÖLET İNŞAATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koy Hizmetleri 3. Bölge Müdürlüğünden :
Aşağıdaki iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapa­
lı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
Sıra No : 1, İşın Adı ve Yen : Adana-Yüreğır-Çamlıca Göletı II. Kısım Projesi inşaatı,
Tahmin Edilen Bedeli: 43.770.963.000 - TL., Geçici Teminat: 1.313.129.000- TL., ihaleye Ka­
tılabilmek için Son Müracaat Tarihi: 31/10/1996, ihale Tarihi ve Saati : 12/11/1996 - 10.00, Yılı
Içınde/San : Sarı.
1 - Bu ihalede 9 Şubat 1996 tanh ve 22549 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bayındır­
lık ve Iskan Bakanlığının "Uygun Bedel'e ait Tebliğ Hukümlen" uygulanacaktır.
2 - İhale Köy Hizmetlen 3. Bölge Mudurluğu İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır.
3 - ihale Şartnamesi ile diğer evraklar ücretsiz olarak Köy Hizmetlen 3. Bölge Müdürlü­
ğünde mesai saatlen içinde görülebilir.
4 - istekliler Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü, ihale Şartnamesine ve ek özel Şartna­
meye, Yapı, Tesis ve Onarım işlen, Ihalelenne Katılma Yönetmeliğine ve "Uygun Bedel" tebliği­
ne uygun olarak;
A - "İhaleye katılmaya yeterli olup, olmadıklannın tesbıti" için örneğine uygun başvuru
dilekçesi ile birlikte;
a) Başvuruda bulunanlann noter tasdikli; yetki belgesi, imza sirkülerini ve Ticaret ve/ve­
ya Sanayi Odası Belgesini,
b) Yukarıda belirtilen ış için Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınan en az ışın keşif be­
deli kadar, (C) grubundan müteahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek suretiyle noter tasdikli örne­
ğini),
c) istekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,
d) Malı durum Bildirisi ve belgelerini, kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu
kredisi ışın keşif bedelinin % 10'undan az olmaması, GEREKMEKTEDİR.
e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını,
f) 1990-1994 (5 yıl) yıllanna ait Gelir veya Kurumlar vergileri borcu olmadığına dair Ver­
gi Dairesinden" 1996 yılında temin edecekleri belgeyi,
g) isteklilerin ortak girişim olması halinde Yapım işleri için Kapalı Teklif Usulü ihale Şartnamesındeki örneğe uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalan­
mış ortaklık sözleşmesini,
h) Işyennı görduklennı belirten muhtarlıktan alınmış ış yen görme belgesi aslı ile İdare­
den alınmış tasdikli belgeyi verecektir.
i) Yapı araçlan taahhütnamesi ve bıldınsımn şartlan ihale şartnamesine ek özel şartname­
de belirtilmiştir. Yukandakı iş için miktar ve çeşitlen ihale işlem dosyasında belirtilen ve yapı
araçlan taahhütnamesinde beyan edilen Kamyon ve Traktörler için trafik ruhsatnamesinin aslı ve
ya noter tasdikli sureti diğer iş makınaları (Dozer, Eskavatör, Vibrasyonlu keçi ayağı, Silindir) ile
alet ve ekipmanlar için fatura aslı ve noter tasdikli suretini, beyan edilen makına ve ekipmanlann
halen bulunduklan yerlenn adreslen açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir. (Proforma fatu­
ra kabul edilmez.)
j) Teknik personel taahhütnamesi ve bıldınsınin şartlan ihale şartnamesine ek özel şartna­
mede belirtilmiştir.
k) Halen taahhüdündekı işler bildirisi ve bunlarla ilgili belgelerini,
1) Firmanın faaliyet suresi ile ilgili beyanı ve belgelennı,
m) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini,
n) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgelenni,
o) Iş durum ve tutumu ile ilgili yazılı beyanını (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilme­
si istendiği takdirde (m) ve (n) fıkralarındaki bilgi ve belgeler aranmaz.
ö) ihale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgele­
ri, VERMESİ.
B - İhaleye katılabilmek için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte:
v
Sayfa : 58
RESMI
GAZETE
17 Ekim 1996-Sayı: 22790
a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,
b) Noter tasdikli imza sirkülerini,
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
d) Yukarıda yazılı ışın adı belirtilmek suretiyle Koy Hizmetleri 3. Bölge Müdürlüğüne hi­
taben alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubunu verecektir.
e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesındekı örneğine uygun noter tasdikli Or­
tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan ortakık sözleşmesini verecektir.
5 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3 ncu maddesi gereğince, isteklilere ihale tarihinden once
ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılma belgesi almaya hak kazananlar, hazır bulu­
nan istekliler onunde, ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak ka­
zanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.
6 - a) Kriter puanı ve benzer işler (Benzer işler Ek Özel Şartnamede belirtilmiştir.)
- inşaatı suresinde bitirebilme durumu
25 Puan
- Iş deneyimi
60 Puan
- Çekirdek Teknik Personel
- Puan
- Ekipman
15 Puan
Toplam : 100 (Yuz) Puan
b) Alt sınır puanı 80 (seksen) alınacaktır.
7 - İstekliler teklif mektuplarını yukarıda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar kar­
şılığında, ihale Komisyonu Başkanlığına, Verecektir.
8 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme­
ler kabul edilmeyecektir.
9 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (Son müracaat tarihinden önce bile olsa)
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Başvuru dosyalan son müracaat gunu sa­
at 17.00'ye kadar idareye teslim edilecektir.)
10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
24420/1-1
BİNA ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TEKEL Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessese Mudurluğu Yatırım Şube
Müdürlüğünden :
1 - Muğla Yaprak Tutun İşletme Müdürlüğü Hizmet binası onanm ışı kapalı zarf usulü ile
ihale edilecektir.
2 - Işın 1. Keşif bedeli KDV hariç 5.500.000.000- TL. (Beşmilyarbeşyuztmlyon) lira.
3 - ihale 1/11/1996 günü saat 15.00'de TEKEL Cevizli Kampüsundekı Yaprak Tütün İş­
letmeleri ve Ticareti Müessese Müdürlüğü binasında İhale Komisyonunca yapılacaktır.
4 - isteklilerin ihale dosyalannı en geç 25/10/1996 Cuma günü mesai saati bitimine kadar
Yeterlik Komisyonuna vermelen ve ihaleye iştirak belgeleri almalan gerekmektedir. Bu tarihten
sonra venlecek ihale giriş belgelen geçerli sayılmayacaktır.
5 - Geçici teminatı 275.000.000 - TL. (Ikıyuzyetmışbeşmılyon) liradır.
6 - işe ait şartnamesi ile evraklara ait dosya TEKEL Yaprak Tütün İşletmelen ve Ticareti
Müessesesi Müdürlüğü Ticaret Şubesi Mudurluğu ile Yapıtım Şubesi Müdürlüğünde görülebilir.
7 - TEKEL 2886 sayılı Yasaya bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine ve­
rip vermemekte serbesttir.
8 - Posta ve telgraf, telek, fax'la yapılacak müracaatlar geçerli sayılmayacaktır.
Hanen Duyurulur.
23987/1-1
17 Ekim 1996 -
Sayı : 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 59
KONTİNU KÜTÜK HADDEHANESİ KAPİTAL BAKIMI YAPTIRILACAKTIR
iskenderun Demir ve Çelik A.S. Genel Müdürlüğünden :
1 - "Kontınu Kutuk Haddehanesi Kapital Bakımı" ışı, Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye ko­
nulmuştur.
2 - Bu ışın ihalesinde 9 Şubat 1996 tanh ve 22549 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
"1996 Yılında Gınşılecek Yapım ihalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - işin tahmin edilen bedeli (6.738.900.000,-) TL.'dir.
4 - ihale 4/11/1996 Pazartesi gunu saat 14.30'da ışın Emanet Komisyonunca Proje ve Ya­
pım Mudurluğu ihale Komisyonu Toplantı Odasında Yapılacaktır.
5 - ihale şartnamesi ile diğer evraklar Isdemır Tedank ve İkmal Müdürlüğünde mesai sa­
atleri içinde görülebilir, ihale Şartnamesi ve diğer evraklar talep eden istekliye 675.000 - TL.
(KDV dahil) karşılığında verilecektir.
6 - İSTEKLİLERİN; "Yapım işlen için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İha­
le Şartnamesine Ek Özel Şartname'ye "Yapı Tesis ve Onanm İşlen İhalelerine Katılma Yönetmelığı"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hukümlenne uygun olarak;
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklannın tespiti için 25/10/1996 Cuma günü saat
16.00'ya kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C veya H) grubundan en az bu işin keşif
bedeli kadar müteahhitlik karnesi (aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini),
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgelen,
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Gınşim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,
e) 2886 sayılı Kanun'a gore cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
f) 1990-1994 (5 yıl) yıllanna ait Gelir veya Kurumlar vergileri borcu olmadığına dair Ver­
gi Dairesinden 1996 yılında temin edecekleri belgeyi,
g) Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi,
h) Yapı Araçları Taahhütnamesini,
ı) Teknik Personel Taahhütnamesini,
j) Halen Taahhüdundekı işler bildirisi ve belgelerini,
k) Firmanın faaliyet suresi ile ilgili beyanı ve belgelennı,
1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bıldınsıni,
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
n) Iş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı,
o) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine Ek Özel şartnamede öngörülen diğer belge­
len vermesi,
p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden her ikisinin de keşif bede­
linin % 10'undan az olmaması Gerekmektedir.
B - İhaleye katılabilmek için ise; ihale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacaklan
teklıflennı, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 4/11/1996 Pazartesi günü saat 14.00'e ka­
dar sıra numaralı alındılar karşılığında "Emanet Komisyonu Başkanlığına verilmek üzere" ibaresi
ile Haberleşme Arşiv Şefliğine vermeleri gerekmektedir.
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa dos­
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya­
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3 üncu maddesi gereğince, isteklilere daha önceden İhale­
ye Katılma Belgesi verilmeyecek, ihaleye katılma belgesi almaya hak kazananlar, hazır bulunan
istekliler önünde Emanet komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kazanamayanlann teklif zarfları açılmadan gen verilecektir.
9 - Telgrafla veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
10 - Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya tabu olmayıp Yeterlik Belgesi verip vermemekte ve­
ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ıhaleyıde yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta
serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir.
ilan olunur.
24130/1-1
Sayfa : 60
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı : 22790
ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR
Bilecik Orman işletme Müdürlüğünden :
Bölge Mudurluğu : Bursa
Satış Tarihi : 28/10/1996
işletme Mudurluğu : Bilecik
Deposu
Cinsi ve Kalitesi
Par.
Ad.
Miktarı
Adet M3. DM3.
Muhtelif
3.S.NB.Çz.Tom.
3.S.KB.Çz.Tom.
3.S.KB.Gok.Tom.
Çz.Yuv.San.
Gok.Yuv.San.
Gok.Ince.San.
Çk.Ince San.
ibreli Lıf-Yon. Odun
Yapraklı Lıf-Yon. Odun
1
3
1
3
1
1
23
15
7
125
568
120
1385
309
55
2507
—
-
-
Muh. Bed. % 3 Geç. Tem.
(TL.)
(TL.)
21.530
85.461
22.345
76.028
23.256
168 Ster
3052 Ster
2032 Ster
822 Ster
7.000.000
5.500.000
5.400.000
4.500.000
4.500.000
2.100.000
2.500.000
1.700.000
2.200.000
228.620 M3
6074 Ster
5.000.000
15.000.000
4.000.000
11.000.000
4.000.000
11.000.000
229.000.000
104.000.000
55.000.000
438.000.000
1 - işletme Müdürlüğümüzün muhtelif depolarında bulunan yukanda müfredatı yazılı em­
valler 28/10/1996 tarihinde Saat 14.00'te BOZÜYÜK BELEDİYESİ Satış salonunda toplanacak
komisyon huzurunda Açık Arttırma suretiyle satılacaktır.
2 - Emvallerin tamamı peşin olarak satılabileceği gibi, ibreli Yapacak emvaller emval be­
delinin % 50'sı ile vergiler peşin, bakiyesi altı ay vadeli olarak, ilk uç ayda bakiye bedelinin tama­
mı yatırılırsa faizsiz, vade suresi dört ay talep edilirse aylık % 5, beş ay talep edilirse aylık % 6,
altı ay talep edilirse aylık % 7, vade faizi uygulanır. İbreli sterli emvaller ise % 50'si ile vergiler
peşin, bakiyesine aylık % 5 faizle uç ay vade uygulanır. Yapraklı emvaller emval bedelinin % 50'si
ile vergileri peşin, % 50'sı altı ay vadeli olarak ve aylı % 5 vade faizi uygulanarak satılacaktır. Ge­
cikme faizi aylık % 10'dur.
3 - Bedeli yatırılan parti depodan kaldırılmadıkça teminat iade ve mal bedeline mahsup edilemez.
4 - Taliplilerin bu işle iştigal ettiklerine dair belgelerini komisyona ibraz ederek almak is­
tedikleri partilerin teminatlarını MURATDERE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ MUTEMETLİĞİ­
NE makbuz karşılığı yatırıp makbuzları ile birlikte komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
5 - Lif-Yonga ve Talaş odunları % 50'sı ile vergilen peşin % 50'sı 4 ay vadeli, 2 ay talep
edilirse faizsiz, 3 ay vade için aylık % 5, 4 ay vade için aylık % 7 vade faizi alınacaktır.
Tel No : 0/228/2121137
Banka Hesap No : BİLECİK ZİRAAT BANKASI
Fax No : 0/228/2121291
304230/352-6
Han olunur.
24674/1-1
KAVAK AĞACI SATILACAKTIR
Samsun Orman işletme Müdürlüğünden :
Bölge Mudurluğu : Amasya
ihale Tanhı : 30/10/1996
işletmesi
: Samsun
Mevkıısı
Terme-Gölardı
Terme-Gölardı
Terme-Gölardı
Emvalin
Cinsi
Parti
Adedi
Dikili Kavak
Dikili Kavak
Dikili Kavak
8
12
16
Adet
Miktarı
Muh. Bed.
(TL.)
% 3 Geç. Tem.
(TL.)
4320
5236
4480
735.419
1547.060
1775.195
3.000.000
3.500.000
4.200.000
66.400.000
163.000.000
224.200.000
TOPLAM
36
14036 4057.674
453.600.000
işletme Müdürlüğümüz Terme işletme Şefliği Gölardı serisindeki 36 parti halindeki Ka­
vak Ağaçlan dikili olarak 30/10/1996 Çarşamba gunu saat 14.00'de işletmemiz satış komisyonu
huzurunda açık artırmalı vadeli olarak satılacaktır.
1 - Satış bedelinin % 50'sı ile vergi ve resimlen peşin, bakiyesi % 50 muddetsiz limit da­
hili Banka Teminat Mektubu karşılığında 6 ay vadelidir.
2 - Mektup faizi aylık % 5, gecikme faizi aylık % 15'dir. Peşinat alındıktan sonra bakiye
alacak ve b*una tekabül eden faiz teminata bağlanacak, faiz bakiye alacak ile beraber vade sonun­
da tahsil edilecektir.
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı : 22790
Sayfa : 61
3 - ihaleye iştirak edeceklerin teminat yatırmadan önce aşağıdaki belgelen satış komisyo­
nuna ibraz etmelen zorunludur.
a) ikametgah belgesi (Noterden tasdikli)
b) Nüfus cüzdan sureti (Noterden tasdikli)
c) Ticaret erbabı olduklarına dair Ticaret Odası kayıt belgesi 1996 yılı tasdikli.
d) Şirket adına katılacak olanların vekaletname ile yetki belgesi ve imza sirküleri.
Satışa ait ilan, şartname ve müfredat listelen Orman Genel Müdürlüğünde, Amasya Or­
man Bölge Müdürlüğünde ve bağlı Işletmelennde, Samsun Orman işletme Müdürlüğü ve bağlı
Şefliklerinde görülebilir.
Taliplilerin en geç 30/10/1996 Çarşamba gunu saat 14.00'e kadar ilgili evraklann komis­
yona ibrazından sonra % 3 geçici teminatlarını yatırmaları ilan olunur.
Telefon Numaraları
Mudur . 0362-2382509
Sayman : 0362-2382506
Fax
: 0362-2383819
Santral : 0362-2382033
Banka Hesap Nosu
T.C. Ziraat Bankası Samsun
Merkez Şube 83 Nolu Hesap.
24543/1-1
ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR
Kozan Orman İşletme Müdürlüğünden :
Muh. Bed.
Deposu Cins ve Nev'ı
(TL.)
P.Ad. Adedi M3.DM3.
Oruçlu
"
"
"
"
"
ÇZ.2.S.N.B.Tom.
ÇZ.2.S.N.B.Tom.
ÇZ.2.S.N.B.Tom.
ÇZ.2.S.N.B.Tom.
ÇZ.2.S.N.B.Tom.
ÇZ.2.S.N.B.Tom.
ÇK.3.S.NB.Tom.
Çam Tel Direk
29
6
8
1
1
1
1
3
1092
169
330
30
44
33
27
559
493.884
88.348
142.917
9.016
17.219
15.429
4.978
128.501
TOPLAM
50
2284
900.292
10.500.000
10.800.000
10.000.000
9.000.000
10.000.000
8.000.000
8.300.000
7.500.000
Geç. Tem.
(TL.)
155.575.000
28.625.000
42.875.000
2.435.000
5.165.000
3.705.000
1.240.000
28.915.000
Not
% 29 Ind.
% 27 İnd.
% 33 İnd.
% 39 Ind.
İh.Feshed.
İh.Feshed.
Paz.
Paz.
268.535.000
1 - işletmemiz Oruçlu deposunda bulunan yukanda müfredatı yazılı 50 parti orman em­
vali peşin ve vadeli olarak (% 50'sı ve vergileri peşin kalanı 3 ay vadeli faizsiz, 4 ay vadeli aylık
% 5, 5 ay vadeli aylık % 6, 6 ay vadeli aylık % 7 vade faizli) suresiz limit dahili banka teminat
mektubu kullanılmak kaydıyla E K . l model şartname esaslan dahilinde açık artırmalı satışa çıka­
rılmıştır.
2 - Açık artırma 31 EKİM 1996 PERŞEMBE günü saat 13.30'da İşletmemiz satış salo­
nunda yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ikametgahlarını gösterir belgeyi, ihaleye gi­
riş belgesini (ihaleye giriş belgesinin son yıl vizesini yapmış olması gerekir) ve kapasite belgele­
rini beraberlerinde getirmeleri şarttır.
3 - Bu satışa ait ilan O.G.Müdürlüğünde, Adana Orman Bölge Müdürlüğünde, Bölge Mü­
dürlüğüne bağlı işletme Mudurluklennde, Antakya, Mersin ve K.Maraş işletme Müdürlüklerinde
ve işletmemizin ilan tahtasında görülebilir.
4 - Alıcılann belirtilen gun ve saatte İşletmemiz satış salonunda hazır bulunmalan, ihale
saatinden 1 saat öncesine kadar işletmemiz veznesine temınatlannı yatrrmalan, Banka Teminat
mektubu verecek olanlann teminat mektubuna İşletme adını yazdırmalan, pay sürerken teminat
makbuzlannı yanlarında bulundurmaları şarttır, ilan olunur.
24541/1-1
Sayfa: 62
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik ve ticari şartname esaslarına gore kapalı
zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
Malzemenin Cinsi
Normal Ampul 60 W./240 V.
Normal Ampul 75 W./240 V.
Fluoresan Ampul 20 W.(Gun Işığı)
Fluoresan Ampul 40 W.(Gün Işığı)
Cıva Buharlı Ampul 250 W.Balasth
Plastik Çop Bidonu
Miktan
50.000 Ad.
50.000 Ad.
150.000 Ad.
150.000 Ad.
25.000 Ad.
10.000 Ad.
Neye Gore
Alınacağı
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Şartname
Şartname
Şartname
Şartname
Şartname
Şartname
Son Teklif
Verme Gunu
31/10/1996
31/10/1996
31/10/1996
31/10/1996
31/10/1996
31/10/1996
1 -a) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİL­
MİŞTİR.
b) İstekliler, ihale evrakını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile istan­
bul ve İzmir Bölge Mudürlüklenmızden, incelenmek üzere bedelsiz temin edebilirler.
c) Ancak, ihaleye teklif verecek fırmalann, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini
Ofis veznelerinden bınne yatırmalan gerekmektedir.
d) Yatınlan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir.
2 - Teklif mektuplan ıç içe konulmuş ıkı zarf halinde olacaktır. Iç Zarfta Yalnızca Teklif
Edilen Fiyatın Yazılı Olduğu Teklif Mektubu dış zarfta ise ıç zarfla birlikte teknik ve tican şartna­
me ile eklerinin aynen kabul edilip, edilmediğini belirten yazı ve tican şartnamenin 2. maddesin­
de yazılı belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler yukanda gostenlen günde, engeç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz
I Numaralı Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile
postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplannın, son teklif verme gunu, saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak,
dış zarf muhteviyatına göre tekliflennde noksanlık bulunmayan fırmalann ıç zarflan da açılacak­
tır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında malı ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptınlacaktır.
5 - Teknik ve Tican Şartnamesine gore çıkılan ihalelerde, Ticari Şartnamenin 12. madde­
sine uygun ara teklif venlebılecektir.
6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı ıçm teklifte bulunabilecekleri gibi kısmı
teklifte de bulunabilirler.
7 - Ofis satınalma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya di­
lediği istekliye vermekte serbesttir.
24223/1-1
TEMİZLİK YAPTIRILACAKTIR
Turk Telekom İzmir Başmüdürlüğünden :
1 - Başmüdürlüğümüze bağlı Pasaport hizmet binamızın 1 yıl sure ile temizliği yaptınlacaktır.
2 - Geçici teminatı şartnamesinde belirtilmiş olup, şartnamesi 1.000.000,-TL. (KDV ha­
riç) bedelle Başmüdürlüğümüz Malzeme Mudurluğu'nden temin edilebilir.
3 - ihaleye katılacak firmalar gerekli olan Yeterlilik Belgelenni alabilmeleri ıçm engeç
30/10/1996 gunu saat 11.00'e kadar Başmüdürlüğümüz Malzeme Mudürlüğu'ne bizzat müracaat
etmelen gerekmektedir.
4 - ihalesi 6/11/1996 gunu saat 16.00'da Komisyon huzurunda yapılacaktır.
5 - Teşekkülümüz 2886 sayılı ihale Kanununa tabı olmadığından, ihaleyi yapıp yapma­
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
6 - Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Tamamlayıcı bilgi (İZMİR) 4849586 numaralı telefondan alınabilir.
24675/1-1
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 63
İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Kuçükcekmece Belediye Başkanlığından :
1 - K.Çekmece Belediyesi Başkanlık Katı Tadilat Onarım ve Çevre Düzenleme İnşaatı İş
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine gore kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesine 9 Şubat ve 22549 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "1996 yılında
Girişilecek Yapım İhalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında tebliğ"
hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşin Tahmin edilen bedeli 18.139.250.000 - TL. + KDV.
4 - İhale 5/11/1996 Salı günü saat 14.00'da Kuçükcekmece Belediye Başkanlığı Encümen
Odasında yapılacaktır.
5 - ihale Şartnamesi ile diğer evraklar Fen işleri Müdürlüğü 'nde mesai saatleri içmde gö­
rülebilecektir.
6 - İSTEKLİLERİN :
"Yapı işleri ıçuı Kapalı teklif usulü ile ihale Şartnamesi'ne," ihale Şartnamesine Ek Özel
Şartname'ye "Yapı Tesis ve Onanm işlen Ihalelenne Katılma Yonetmelığı'ne ve 2. madde de adı
geçen "Uygun Bedel" Tebliğ hükümlerine uygun olarak.
A - ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklannın tespiti için 28/10/1996 Pazartesi günü
mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından Alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif Bedeli
kadar Müteahhitlik Karnesini (Aslını ibraz etmek suretiyle örneğini)
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini (1996 yılı)
c) istekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,
d) Mali durum bildirisi ve belgelerini,
e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanın,
0 1990-1994 (5 yıl) yıllanna ait Gelir veya Kurumlar Vergileri Borcu olmadığına dair Ver­
gi dairesinden 1996 yılında temin edecekleri belgeyi (Aslını İbraz etmek suretiyle noter tasdikli
örneğini)
g) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Gınşim Beyannamesi ile Ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
h) Yapı Araçlan taahhütnamesini,
i) Teknik Personel taahhütnamesini,
j) Halen taahhüdündekı işler bildınsı ve belgelerini,
k) Firmanın Faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,
1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildınsinı,
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
n) ihale Şartnamesinde ve İhale Şartnarnçsıne ek özel şartname'de öngörülen diğer belge­
leri vermesi (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; 1, m fıkralanndaki bil­
gi ve belgeler aranmaz.)
o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be­
delinin % 10'undan az olmaması, gerekmektedir.
p) Alt sınır puanı 80
B - ihaleye katılabilmek için isej İhale Şartnamesinin 7 nci maddesine göre hazırlayacak­
tan teklıflenn, aynı şartnamenin 8 nci maddesi doğrultusunda 5/11/1996 Salı gunu saat 14.00'da
kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermelen gerekmektedir.
Dış Zarf Aşağıdaki Belgelen içerecektir.
a) İç Zarf,
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, (1996 yılı)
Sayfa: 64
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996-Sayı: 22790
c) Noter Tasdikli İmza sirküleri,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri.
f) Küçukçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış 544.177.500 - TL. tutarında geçici
teminata ait alındı veya banka teminat mektubu.
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dos­
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya­
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3 uncu maddesi gereğince; isteklilere ihale tarihinden önce
ihaleye katılma belgesi venlmeyecek yeterlik, sonucu İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihale­
ye katılma belgesi almaya hak kazanmayanların teklif zarflan açılmadan iade edilecektir.
9 - Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme­
ler kabul edilmeyecektir.
10 - Şartname bedeli 17.000.000 - TL.'dır.
İlan olunur.
24681/1-1
MUHTELİF CİHAZ V E MAKİNA SATIN ALINACAKTIR
Gazi üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemiz, Fakülte, Yüksekokul ve Enstıtülenn sağlık ve eğitim hızmetlennde kulla­
nılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 inci maddesi (a) fıkrasına (kapalı teklif usu­
lüne) göre satın alınacaktır.
Malzemenin Cinsi: Cihaz ve Mak., Miktan : 64kalem, Toplam Tutan : 15.648.500.000TL., Toplam Muh. Bedeli: 15.648.500.000 - TL.
1 - Usulüne uygun hazırlanacak teklif ekinde:
a) Tebligata esas olacak ikametgah ilmühaberi,
b) 1996 yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
c) İmza sirküleri ve yetki belgesi (Noter tasdikli),
d) Tahmini bedel tutarının % 3 (Yüzde uç) oranında geçici teminat (Banka teminat mektuplan limit içi olacak, nakiller ise Üniversitemiz Bütçe Dairesi Başkanlığı veznesine yatmlacak,
alınan alındı belgesi zarfın içinde) venlecektır.
2 - Her Fakülte, Enstitü veya Yüksekokullann cihazlan için ayn ayn teklif hazırlanacak
ve kalem kalem fıyatlandınlacaktır.
3 - İhale ile ilgili İdare ve Teknik Şartnameler Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı'nda görülebilir, ihaleye katılmak isteyenler ücretsiz alabilirler,
4 - Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullann ıhtiyaçlann tamamına teklif venlebileceğı gibi,
kalem kalem de teklif verilebilir,
5 - Teklifler en geç 30 Ekim 1996 Cuma günü saat 12.00'ye kadar alındı karşılığı İdari ve
Malı İşler Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şube Mudurlüğü'ne teslim edilecektir. Bu saate kadar
teslim edilmeyen teklif mektuplan değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6 - Teklifler aynı gün (30 Ekim 1996 Cuma günü) saat 14.00'de hazır bulunan firmalar
huzurunda Rektörlük Toplantı Salonunda açılacaktır,
7 - Satın Alma Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, muhammen bedeli açmamak şartı
ile uygun bedel tesbitinde ve ödenek durumuna göre cihaz sayısını eksiltmeye ve çoğaltmaya ta­
mamen yetkilidir.
Duyurulur.
24665/1-1
17 Ekim 1996-Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 65
ÖLÇME V E AYAR CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR
HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
1 - Hamitabat Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğümüzde 23-HDS-96/82 nolu
dosyada işlem gören ölçme ve ayar cihazları kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
Dosya muhteviyatı malzemeler
a) Çok kanallı yazıcı seti
1 Set
b) Vibrasyon ölçme kalemi
2 Adet
c) Lazer kaplın ayar cihazı
1 Adet
d) Otomatik test ve arıza bulma sistemi.... 1 Set
2 - İhaleye katılabilmek ıçm şartname alınması mecburidir. Şartnameler;
HEAŞ
HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM V E TİC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
P.K. 17 39750-LÜLEBURGAZ
Tlf ; 0-288-417 41 28, 417 46 57, 417 46 63
Fax : 417 46 64
adresindeki Ticaret servisinden 3.000.000 - TL. (KDV dahil) temin edilir.
3 - Teklif mektupları 31/10/1996 Perşembe günü saat 14.00'e kadar aynı adresteki şirke­
timiz muhaberat servisine elden imza karşılığı olarak veya en hızlı ulaşım aracı ile verilmiş ola­
caktır.
Bu gun ve saatten sonra verilecek teklifler ile postada vaki olacak gecikmeler dikkate alın­
maz.
4 - Teklif mektupları aynı gün saat 15.00'te şirketimiz Satın Alma Komisyon Odasmda
alenen açılacaktır.
5 - Şirketimiz, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma­
makta ya da dilediği istekliye kısmen veya tamamen ihale etmekte serbesttir.
24544/1/1-1
ATELYE ALETLERİ ALINACAKTIR
1 - Genel Müdürlüğümüzde 25-HDS-96/81 nolu dosyada işlem gören atelye alet ve ede­
vatları kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
2 - İhaleye katılabilmek için şartname alınması mecburidir. Şartnameler;
HEAŞ
HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
P.K. 17 39750-LULEBURGAZ
Tlf : 0-288-417 41 28, 417 46 57, 417 46 63
Fax : 0-288-417 46 64
adresindeki Ticaret servisinden 1.500.000 - TL. (KDV dahil) temin edilir.
3 - Teklif mektupları 31/10/1996 Perşembe günü saat 14.00'e kadar aynı adresteki şirke­
timiz muhaberat servisine elden imza karşılığı olarak veya en hızlı ulaşım aracı ile verilmiş ola­
caktır.
Bu gun ve saatten sonra verilecek teklifler ile postada vaki olacak gecikmeler dikkate alın­
maz.
4 - Teklif mektupları aynı gun saat 15.00'te şirketimiz Satın Alma Komisyon Odasmda
alenen açılacaktır.
5 - Şirketimiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma­
makta ya da dilediği istekliye kısmen veya tamamen ihale etmekte serbesttir.
.
24544/2/1-1
45 TON POTA SÜRGÜ SİSTEMİ HİDROLİK SIVISI SATIN ALINACAKTIR
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 - İSDEMIR A.Ş. Genel Mudurluğu iskenderun Tedarik İkmal Müdürlüğünden.
2 - ANKARA'da Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş'dakı Türkiye Demir ve Çelik İşlet­
meleri Genel Müdürlüğünden temin edilebilir.
isteklilerin şartnamemiz esaslarına gore hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını engeç
26/11/1996 gunu saat 14.00'e kadar Isdemır A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Müdürlüğü
Haberleşme ve Arşiv Biriminde bulundurmaları ilan olunur.
24550/2-1
Sayfa : 66
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
PARK SAHASI RAY TOLU ISLAH VE BAKIMI YAPTIRILACAKTIR
TEAŞ Tunçbilek İşletme Müdürlüğünden :
- Şartname esasları dahilinde park sahası ray yolunun ıslah ve bakımı yaptırılacaktır.
- ihaleye katılabilmek içm şartname alınması mecburi olup, şartnameler 800.000,-TL. be­
delle TEAŞ Tunçbilek İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir.
- İşın tahmini tutan 1.500.000.000,-TL.'dır.
- ihaleye iştirak edecek Firmalar kapalı zarf usulü ile verecekten tekliflerinin engeç
5/11/1996 günü saat 14.00'e kadar aynı adresteki Muhaberat Servisine vermiş olmalan şarttır. Pos­
ta veya herhangi bir nedenle meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Teklifler aynı gün
Satınalma Komisyonunca değerlendirmeye alınacaktır.
- TEAŞ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta
yada dilediğine vermekte serbesttir.
24658/1-1
K A Y N A K HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR
- Şartname esaslan dahilinde 1 yıl sure ile kaynak hizmetleri hizmet alımı işi yaptınlacaktır.
- ihaleye katılabilmek için şartname alınması mecbun olup, şartnameler 1.300.000,-TL.
bedelle TEAŞ Tunçbilek işletme Müdürlüğünden temin edilebilir.
- Işın tahmini tutan 6.500.000.000,-TL.'dır.
- ihaleye iştirak edecek Firmalar kapalı zarf usulü ile vereceklen teklıflenni en geç
31/10/1996 gunu saat 14.00'e kadar aynı adresteki Muhaberat Servisine vermiş olmalan şarttır.
Posta veya herhangi bir nedenle meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
Teklifler aynı gün Satınalma Komisyonunca değerlendirilmeye alınacaktır.
- TEAŞ 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabı olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakla
yada dilediğine vermekte serbesttir.
24659/1-1
. ISI MERKEZİ İŞLETİM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
- Şartname esaslan dahilinde 1 yıl müddetli Sosyal Site Isı Merkezinin işletim işi yaptmlacaktır.
- ihaleye katılabilmek için şartname alınması mecburi olup, şartnameler 1.000.000,-TL.
bedelle TEAŞ Tunçbilek İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir.
- İşın tahmini tutan 4.000.000.000,-TL.'dır.
- ihaleye iştirak edecek Firmalar kapalı zarf usulü ile vereceklen tekliflerini engeç
31/10/1996 günü saat 14.00'e kadar aynı adresteki Muhaberat Servisine vermiş olmalan şarttır.
Posta veya herhangi bir nedenle meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
Teklifler aynı gun Satınalma Komisyonunca değerlendirmeye alınacaktır.
- TEAŞ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakla
yada dilediğine vermekte serbesttir.
24660/1-1
KONVEYOR BANDLARIN TAMİR V E BAKIMI YAPTIRILACAKTIR
- Şartname esasları dahilinde işletmemiz kul-curuf nakil sisteminde kullanılan çelik kordlu bandların ek yenileme, yeni band girme ve tamır-bakım işlen yaptırılacaktır.
- ihaleye katılabilmek için şartname alınması mecburi olup, şartnameler 1.000.000,-TL.
bedelle TEAŞ Tunçbilek işletme Müdürlüğünden temin edilebilir.
- İşın tahmini tutan 3.000 000.000-TL.'dır
- ihaleye iştirak edecek Firmalar kapalı zarf usulü ile verecekleri teklıflenni engeç
5/11/1996 gunu saat 14.00'e kadar aynı adresteki Muhaberat Servisine vermiş olmalan şarttır. Pos­
ta veya herhangi bir nedenle meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Teklifler aynı gün
Satınalma Komisyonunca değerlendirmeye alınacaktır.
- TEAŞ 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununa tabı olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakla
yada dilediğine vermekte serbesttir.
24661/1-1
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa: 67
MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR
İstanbul Bakırköy Belediye Başkanlığından :
2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi Uyannca Kapalı Zarf Usulü Eksiltme İlanı
12/11/1996 Tarihine Tesadüf eden Salı günü Saat (12.00) da Bakırköy Belediyesi Encü­
men Toplantı Odasında Toplanacak Belediye Encümenin'ce 20.079.263.045 - TL. Keşif Bedelli
Bakırköy, Florya, Basınköy, Yeşilyurt, Yeşilköy, Mah.lelen Yağmur Suyu Pissu Kanalı ve Mütüferrık işler İnşaatı ışı Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltmeye konmuştur, ihaleye İştirak etmek için İha­
le dosyası ve eki Evraklar Fen İşleri Müdürlüğünden incelenerek dosyadaki tüm koşullar yenne
getirilecektir.
Bu işe ait geçici teminat 602.377.891- TL.dir. İsteklilerin Bayındırlık Bakanlığı Yapı Te­
sis ve Onanm işleri eksiltmelerine girme Yönetmeliği gereğince;
I - Son Müracaat 7/11/1996 günü mesai saati sonuna kadardır.
Eksiltmeye iştirak için aşağıda liste halinde istenen evraklann, dilekçeye ekli olarak veril­
mesi gerekir.
a) (B) grubundan, en az ışın keşif bedeli kadar geçerli Müteahhitlik karnesi vermesi;
b) Yapı araçlan Taahhütnamesi belgelerin venlmesi,
c) Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi,
d) Mali durum bildinsı ve belgeleri vermesi,
e) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden, her hangi birinin keşif be­
delinin % 10'undan az olmaması.
Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih başı ve Banka kaşesini ihtiva eden, çift
imzalı ve Genel Md.lükten teyitli 2.007.926.305- TL.lik kullanılmamış nakit kredisi
2.007.926.305 - TL.lik kullanılmamış teminat mektubu kredisi 1.405.548.413- TL.lik serbest
mevduatlı gösteren Banka Referans mektubu vermesi.
f) Taahhüt durumu bildirisi ve belgelennı vermesi,
g) İş bitirme belgesi ve bu işlerin geçici ve kesin kabul tutanaklan,
h) Eksiltme şartnamesinin 3. madde 9. bendinde gösterilen makına, techızatm, iş başında
bulundurulmasına ait, pullu imzalı taahhütname;
j) Eksiltme şartnamesinin 3.f, maddesinin h bendinde gösterilen teknik elemanlann iş ba­
şında bulundurulacağına ait pullu imzalı taahhütname;
k) 1990/1994 yıllanna ait vergi dairesinden, temin edeceklen borcunun olmadığına dair
belge,
1) Demirbaş defteri tasdikli sureti,
m) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı durumda olmaması,
n) Noter tasdikli imza sirküleri,
0) Şartname bedelinin yatınldığını gösteren makbuz,
p) Bu ihale dosyası muhteviyatı içinde aşağıda yazılı kanun genelge ve tebliğ hukümlenne göre işlem yapılacaktır.
1) 2886/2990 sayılı Kanunlar;
2) 2886 Sayılı Kanunun uygulama esaslannı belirten devlet ihale genelgesi ve ekleri;
3) 9/2/1996 tanh ve 22549 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kriterlerle ilgili tebliğ.
II - 1996 yılma ait ticaret odası vesikası, geçici teminat mektubu veya makbuzu, teklif
mektubuna havı kapalı zarflan,
12/11/1996 tarihine tesadüf eden Salı gunu 12.00 saat'e kadar Bakırköy Belediye Encü­
meni Başkanlığı'na vermeleri gerekmektedir.
III - Şartname bedeli 24.000.000 - TL. + KDV'dır.
IV - Puanlamada alt sınır 75 puandır.
24545/1-1
Sayfa : 68
17 Ekim, 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
TED AŞ Malatya Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden :
1 - Aşağıda karakteristikleri ve miktarları belirtilen malzemeler kapalı teklif usulü ile sa­
tılacaktır.
GRUP NO.M.44.96.31
Kodu
395602001
395605001
395704001
395804001
434604001
440130701
471502001
471504001
535107001
535306001
990101002
990901002
993701002
Malzemenin Adı
10/1.KV.60V.A.OG Trafo
34,5/1 KV.120 VA.OL GER.T.
33/V3/1/V3 K V 60 VA OG T.
33/VG/1VG.1 3 KV.3+30 V.
A L - U Klemens
3(200-400) A.MAG.OTO.SAL.
17,5 K V 12,5 KA.400 A.HTA
17,5 K V 12,5 KA.400 A.HSTA
Armatür Lamba Contası
Dokum Sigorta Altlığı
Hurda Demir
Hurda Bakır
Hurda Plastıklı Kablo
Miktarı
6 Ad.
25 Ad.
14 Ad.
4 Ad.
1838 Ad.
3 Ad.
19 Ad.
5 Ad.
5000 Ad.
1468 Ad.
20.000 Kg.
12.000 Kg.
13.000 Kg.
Geç. Tem.
(TL.)
Dosya Bedeli
(TL.)
115.000.000
1.000.000
2 - ihaleye iştirak etmek için şartname almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ Malatya
Elektnk Dağıtım Müessese Mudurluğu No: 9 adresindeki 401/02 Nolu odadan ücreti mukabilin­
de temin edilebilir
3 - Teklifler en geç 31/10/1996 gunu saat 14.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Servisi­
ne venlmiş olacaktır. Teklif mektupları aynı gun 14.30 ihale Komisyonunca alenen açılacaktır.
4 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabı olmayıp ihaleyi yapıp yapma­
makta yada dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
24676/1-1
10.000 MT. SİYAH BORU SATIN ALINACAKTIR
Etibank Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müdürlüğunden :
1 - Işletmemızce 0 51x1,5 mm.lık 10.000 metre dişsiz dikişli siyah boru satın alınacaktır.
2 - İhalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 31/10/1996 Perşembe gunu saat 15.00'de İşlet­
memizde yapılacaktır.
r
3 - Şartnamesi işletmemiz Satınalma Müdürlüğünden ücretsiz olarak temm edilebilir.
4 - Teklifler en geç ihale gunu saat 14.30'a kadar İşletmemiz Muhaberat Servisine venl­
miş olacaktır. Postada geciken teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmıyacaktır.
5 - Bu ışın geçici teminatı 25.000.000,-TL. (Y.Yirmıbeşmılyon) dır.
6 - Teklifler firma yetkilileri huzurunda açılacaktır.
7 - işletmemiz 2886 sayılı kanuna tabı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine
kısmen veya tamamen venp vermemekte serbesttir.
23781/1-1
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 69
MUHTELİF MAKİNA SATIN ALINACAKTIR
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğünden:
1 - Bankamız Matbaa Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Sürekli Form Baskı Makınası ile 1 adet Shrınk Ambalaj Makınası satın alınacaktır.
2 - İhale kapalı teklif mektubu alınmak suretiyle Genel Müdürlük Satın Alma Komisyonu'nca yapılacaktır.
3 - Konu ile ilgili şartname Ankara'da; Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğümüzün Var­
lık Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet binasından, 3.000.000 - TL. bedel karşılığında
(Banka Muameleleri Vergisi hariç) temin edilebilir.
4 - Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç
11/11/1996 günü saat 15.30'a kadar Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğünün Varlık Mahallesi Tra­
fo Durağı karşısındaki hizmet binasına getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir.
5 - Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir.
24403/2-2
FORKLİFT SATIN ALINACAKTIR
1 - Bankamız ihtiyacı için en az 1.5 ton ağırlığı kaldırabilen 1 adet dizel forklift satın alı­
nacaktır.
2 - İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Satın Alma Ko­
misyonunca yapılacaktır.
3 - Konu ile ilgili şartname Ankara'da; Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğümüzün Var­
lık Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki Hizmet Binasından, 1.000.000- TL. (Banka Mua. Vergi­
si hariç) lira karşılığında alınabilir.
4 - Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç
11/11/1996 günü saat 15.30'a kadar Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğümüzün yukarıdaki adresi­
ne getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir.
5 - Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir.
24522/2-2
H.PAŞA GAR'DA MEVCUT ANAHAT YOLCU VAGONLARININ 1997 YILI
(1 YIL SÜRE İLE) TEMİZLETTİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Demiryolları işletmesi 1. Bölge Başmüdürlüğünden:
1 - Bölgemize bağlı H.Paşa Gar'da bulunan anahat yolcu vagonlarının yıllık 16.425 A'det
(günlük ortalama 45 Adet) vagonun 1997 yılı (1 yıl sure ile) temızlettirilmesi işi kapalı zarf yön­
temi ile eksiltmeye konulmuştur.
2 - Eksiltme 8/11/1996 tarih, saat: 14.00 de H.Paşa'daki 1. Bölge Başmüdürlüğü binasın­
da bulunan Alım Satım ve ihale Komisyon Başkanlığında yapılacaktır.
3 - Geçici teminat teklif edilen 1 yıllık toplam bedelin % 3'ü olup, şartnameler H.Paşa
ve Sirkeci veznelerinde KDV dahil 2.500.000 - TL. bedelle temin edilebilir.
4 - Firmalar yeterlik belgesi (Katılım Belgesi) almaları için, belgeleri 15/10/1996 tarihin­
den enson müracaat tarihi olan 30/10/1996 tarihine kadar H.Paşa Alım Satım ve İhale Komisyon
Başkanlığına teslim edeceklerdir. Katılım Belgesi 7/11/1996 tarihinde verilecektir.
5 - Tekliflerin yukarıda belirtilen ihale günü olan 8/11/1996 tarihinde saat 12.00'ye ka­
dar geçici teminatın yatmış ve tekliflerin Komisyona verilmiş olması şarttır. Postadaki vaki gecik­
meler kabul edilmez.
6 - TCDD 2886 sayılı Kanuna tabii olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen
yapmakta ve tercih ettiği talibe ihale yapmakta tamamen serbesttir.
23779/2-2
Sayfa: 70
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
PAZAR YERİ YAPTIRILACAKTIR
Edirne Belediye Başkanlığından :
1 - 1 . Murat Mah. Modern Pazar Yeri Yapımı İkmal işi. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu­
nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 9 Şubat 1996 tarih ve 22549 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
"1996 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hak­
kında tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşın tahmini bedeli (17.650.000.000,-) TL.dir.
4 - İhale 31/10/1996 Perşembe günü saat 15.00'da Belediye Encümeni Huzurunda Mec­
lis Salonunda yapılacaktır.
5 - ihale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saati içinde 5.000.000 - TL. karşılığında Fen
İşlen Müdürlüğünden temin edilebilir.
6 - Isteklılenn "Yapım İşlen için Kapalı Teklif Usulü ile ihale Şartnamesı"ne "İhale Şart­
namesine Ek Özel Şartname"ye "Yapı Tesis ve Onarım işlen Ihalelenne Katılma Yönetmelığı"ne
ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliğ hukumlenne uygun olarak;
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklannı tespiti için 23/10/1996 Çarşamba günü
mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından (B) grubundan en az bu ışın keşif bedeli kadar mü­
teahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek şartıyla tasdikli suretini)
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgelerini,
d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesıyle ortaklarca im­
zalanmış ortaklık sozleşmelenni,
e) 2886 sayılı Kanuna gore cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
f) 1990-1994 (5 yıl) yıllanna ait gelir ve kurumlar vergilen borcu olmadığına dair vergi
dairesinden 1996 yılında temin edeceklen belgeyi,
g) Mahalli durum bildirisi ve belgelerini,
h) Yapı araçlan taahhütnamesini,
ı) Teknik personel taahhütnamesini,
j) Halen Taahhudundeki işler bıldinsı ve belgelennı,
k) Firmanın faaliyet suresi üe ilgili beyan ve belgelennı,
1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini,
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
n) Iş durumu ve tutumu ile ılgıh yazılı beyanı,
o) ihale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgele­
ri vermesi,
(Müteahhitlik karnesinin değerlendınlmesi istendiği takdirde L ve M fıkralanndakı bilgi
ve belgeler aranmaz.
p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be­
delinin % 10 undan az olmaması gerekmektedir.
B - ihaleye katılabilmek için ise; ihale Şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacaktan
teklıflenni aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 31/10/1996 Perşembe gunu saat 12.00 a
kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale Komisyon Başkanlığına vermelen gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgelen içerecektir.
a) Iç zarf,
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
c) Noter tasdikli imza sırkulen,
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa: 71
d) istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnamelerıyle vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Ortak girişim olması halinde, İhale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak
girişim beyannamesıyle ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,
Edirne Belediye Başkanlığınca alınmış 529.500.000 - TL. tutarındaki geçici teminata ait
alındı veya banka teminat mektubu,
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa dos­
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya­
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince isteklilere daha önceden ihaleye ka­
tılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılma belgesi almaya hak kazananlar hazır bulunan istekli­
lerin onunde ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kazanmayanlann teklif zarflan açılmadan geri verilecektir.
9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
ilan olunur.
23988/1-1
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
İçel İli Mezitli Belediye Başkanlığından :
1 - Mülkiyeti Mezıtlı Belediyesine Ait Menderes Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Cad­
desi üzerindeki, Gınt Mevkiinde kam ve tapunun 29.L Ib pafta, (16 pafta) 3752 parsel numarasın­
da kayıtlı arsa üzerinde bulunan Otel ve müştemilatı, yapılar tamamen yıkılmak sureti ile arsa üzenne kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.
2 - Özel Idan ve Teknik Şartname ve ekleri Mezitli Belediyesi Fen İşlen Müdürlüğü'nden
10.000.000 - TL. (Onmılyon) bedelle temin edilebilir, ihaleye girenler Özel İdari ve Teknik Şart­
nameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.
3 - ihale 5/11/1996 gunu saat 10.00'da Belediye Başkanlık Makamında yapılacaktır. İş
2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ka­
tılacaklar tekliflerinde yapacaklan inşaatın % 38 den başlaması kaydı ile arttırarak % kaçının Be­
lediye ye ait olacağını belirteceklerdir.
4 - işin tahmini bedeli 760.000.000.000- TL. (Yedıyüzaltmışmilyar) olup, teminatı
22.800.000.000- TL. Geçici Teminatın
10.000.000.000- TL. (Onmılyar)'sı
nakit,
12.800.000.000- TL. (Onıkımılyarsekızyuzmılyon)'sı Banka Teminatı mektubu veya devlet tah­
vili olacaktır.
5 - Isteklılenn yapım işlen için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesinin 4. maddesinde­
ki belgeler ile ihale Kanununa uygun olarak hazırlayacakları teklif zarflannı 5/11/1996 gunu saat
10.00'a kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.
6 - Han ve Reklam gıderlen ile noter masrafları ihale üzerinde kalan tarafından karşılana­
caktır.
7 - idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Han olunur.
24546/1-1
Sayfa : 72
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
TEMİZLİK V E ÇOP TOPLAMA TAŞIMI IŞI YAPTIRILACAKTIR
Burdur Belediye Başkanlığından :
Belediyemiz imar Planı Dahilinde Bulunan tum mahalle, sokak, cadde ve kaldırımların te­
mizliği, çöplerin 1 (Bir) yıl sureyle toplanması ve taşınması ışı 2886 sayılı Kanunun 35/a madde­
si gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.
ihale 31 Ekim 1996 Perşembe gunu saat 15.30 da Belediye Encümeninin huzurunda yapı­
lacaktır
1 - Işın muhammen bedeli KDV hariç 41.000.000.000- TL. olup geçici teminatı
1.230.000.000-TL.dır.
2 - ihaleye katılacak olanlardan istenen belgeler:
a) Vergi dairesi, SSK ve icra dairelerinden borcu olmadığına dair belge,
b) ihale tarihindeki yıla ait Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf sanatlarlar odası belgesi,
c) Kanuni ikametgahlarını veya tebligat adresi göstermeleri,
d) Noter tasdikli imza sirküleri,
e) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,
T) Bu ışı yapabilmek için en az 2000 m2 otoparkının olduğuna dair belge, telefonlu işyeri
merkezi, ış için gerekli olan her turlu araç ve gereçlerin listesi.
g) Kontrol için 1 adet binek aracı, çop toplama ışı ile ılgıh 6 adet arkadan sıkıştırmalı bü­
yük araç, 2 adet arkadan sıkıştırmak 50 NC, 4 adet damperli kamyon, 4 adet kuçuk bedford mar­
ka damperli kamyon olmak üzere toplam 17 adet aracı kiralamayı taahhütname ile ibraz edecek­
lerdir.
3 - Sözleşmenin onay tarihinden itibaren çöp dokum yerinin düzenlenmesi ıçm en geç 1
ay içerisinde Encümenin uygun göreceği paletli ış makınasını kiralayacağını yüklenici firmanın ta­
ahhütname ile ibraz etmesi.
4 - ihale ıçm istenilen belgeler bir dilekçe ile 25 Ekim 1996 Cuma gunu mesai bitimine
kadar Belediyemiz Temizlik işleri Müdürlüğüne imza karşılğı teslim edilecektir. Yeterlilik alanla­
ra belgelen 28 Ekim 1996 Pazartesi gunu venlecektır.
5 - ihaleye iştirak edecek şahıslar kapalı zarflannı 31 Ekim 1996 Perşembe gunu en geç
saat 14.00 de kadar Belediyemiz Encümenine vereceklerdir.
6 - ihale ıie ılgıh mukavele, ilan ve benzen her turlu masraflar yüklenici firmaya aittir.
7 - Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar geçersizdir.
8 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Daha fazla bilgi almak ve şartnameleri görmek isteyenlenn mesai saatlennde Burdur Be­
lediyesi Temizlik işlen Müdürlüğüne muracaatlan ilan olunur.
23986/1-1
KOPOLIMET POLYPROPILEN MADDESİ KİMYASALI
SATIN ALINACAKTIR
M.S.B. Ankara İç Ted. Böl. Bşk. (4) No.lu Sat. Al. Kom. Bşk.lığından :
Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve geçici temmatlan yazılı (Bir) Kalem Mlz.nın iha­
lesi (2886/36) Kapalı Teklif Usulü ile hizalarındaki gun ve saatlerde Komisyon İhale Salonunda
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlennde Komisyonda ve İstanbul Bölge Başkanlığın­
da görülebilir, isteklilerin Yasal belgelerle hazırlayacaklan teklif mektuplannı İhale saatına kadar
Makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir. Postada geciken teklifler dikkate alınmıyacaktır.
Cinsi : Kopolımer Polypropılen Maddesi Kimyasalı, Miktan : 100.000 Kğ., Tahmini Tu­
tan : 17.000.000.000- TL., Geçici Teminatı : 510.000.000- TL., ihale Gun ve Saati : 30 Ekim
1996, Saat: 14.00.
24422/1-1
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa: 73
MUHTELİF HİZMET İŞÇİLİĞİ TEMİN EDİLECEKTİR
Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş. GenekMudurlüğunden :
Şirketimızdeki Tahmil/Tahliye, Lokal, Misafirhane, Temizlik ve Bahçe işlen 1 Aralık
1996 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl sureli Kapalı Zarf suretiyle ihale edilecektir.
1 - Bu konudaki tekliflerin en geç 7 Kasım 1996 tarihi saat 12.00'ye kadarYapraklı Yolu
4. Km. ÇANKIRI adresindeki Şirketimiz Haberleşme Servisine verilmiş olması gerekmektedir.
İhale aynı gun saat 14.00'de aynı adreste yapılacak olup, iştirakçi firmalar ihalede hazır bulunabi­
lecektir.
2 - Bu konudaki Koşullan içeren Şartnameler yukarıda belirtilen adres'dekı Genel Müdür­
lüğümüz Ticaret Müdürlüğü Alım Şefliğinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir.
3 - Şirketimiz 2886 sayılı kanuna tabı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği­
ne yapmakta, alternatif teklıflen değerlendirip, değerlendirmemekte serbest bulunmaktadır.
4 - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5 - Konu ile ilgili olarak 500.000.000,-TL. lık Nakit veya vadesiz limit ıçı Geçici Temi­
nat alınacaktır.
24667/1-1
BUĞDAY KEPEĞİ SATIN ALINACAKTIR
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden :
1 - 350 ton Pamuk Tohumu Küspesi ve 100 ton Buğday Kepeği Kapalı Zarf Teklif Alma
Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Teklif mektuplan en geç 31/10/1996 tarihinde saat 14.00'e kadar işletmemize ulaştı­
rılmış olacaktır. Teklifler bu saatte komisyon huzurunda açılacaktır, postada olan gecikmeler ka-.
bul edilmez.
3 - Muhammen bedel belirlenmemiş olup teklif sahiplen KDV hariç net satış fiyatlarını
belirteceklerdir.
4 - Teklif sahiplen tekliflerinin % 3 tutanndakı Geçici Teminatı İşletme Veznesine veya
işletmemizin T.C. Ziraat Bankası Karacabey Şb. nezdındekı 30426/14-3 nolu hesabına yatırarak
makbuzlannı ibraz edeceklerdıı.
5 - Şartname Tarım Işletmelen Genel Mudurluğu ve İşletmemizde ücretsiz görülebilir.
Geniş Bilgi 0-224 689 6475 (4 Hat) nolu telefonumuzdan veya 689 64 79 nolu Faksımızdan alı­
nabilir.
6 - TİGEM 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununa tabı olmayıp işletmemiz ihaleyi yapıp yap- •
mamakta dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tesbıt etmekte serbesttir.
ilan olunur.
24668/1-1
1 ADET 4X4 DİZEL PİKAP SATIN ALINACAKTIR
TCDD 6. Bölge Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından :
Bölgemiz işyerlerinin ihtiyacı olan 1 Adet 4X4 Dizel Pikap'ın Şartname esaslanna göre
kapalı zarf yöntemi ile kısa süreli 24/10/1996 Tanh saat 14.00'de ihale yöntemi ile alınacaktır.
Bu ihalemize iştirak edeceklerden;
1 - Kimlik Belgesi
2 - Yasal oturma yeri belgesi.
3 - Ticaret ve Sanayi veya Meslek odasından alacağı faaliyet belgesi.
4 - İmza sirküleri veya vekaletname.
5 - Geçici teminat teklif edecekleri bedelin % 3 nispetinde olup, Banka teminat mektublan süresiz olacaktır. (Geçici teminat mektupları ihale dosyasının onayına müteakip iade edilecek­
tir.)
6 - Bu işe ait şartname 2.500.000,-TL. karşılığında Bölgemiz Alım Satım ve İhale Komis­
yonu bürosundan temin edilebilir.
7 - ihaleye girecek firma şartname aldığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadır.
Kuruluşumuz 2886 sayılı yasaya tabı olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen
yapmakta yada dilediğine ihale etmekte tamamen serbesttir.
24679/1-1
Sayfa : 74
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
YUMURTA SATIN ALINACAKTIR
Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu Satınalma Komisyon
Başkanlığından :
SİRKECİ/İSTANBUL
1 - İSTANBUL İç Tedarik Bölge Başkanlığınca ikmalleri sağlanan birlik ve kurumlar ih­
tiyacı için aşağıda miktan yazılı olan yiyecek maddesinin ihalesi hizasında yazılı gün ve saatte
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36'ncı maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile SİRKE­
Cİ/İSTANBUL İç Tedank Bölge Başkanlığı I Numaralı Satınalma Komisyon Başkanlığınca yapı­
lacaktır.
2 - Aranacak belgeler şartnamenin 3 ve 6'ncı maddelerinde belirtilmiştir.
3 - Teklif mektuplannın ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şart­
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
4 - Taahhüt konusu malın tamamı bir istekliye ihale edilecektir.
5 - Evsaf ve Şartnamesi İSTANBUL-İZMİR-ANKARA İç Tedank Bölge Başkanlıklannda görülebilir.
Cinsi: Yumurta (55-60 Gr.'lık), Miktan : 1.500.000 Ad., Tahmini Tutan : 15.000.000.000,-TL.,
Geçici Teminatı: 450.000.000,-TL.
İhale Tanhı: 30 EKİM 1996
ihale Saati: 10.00
24673/1-1
20 ADET RULMAN SATIN ALINACAKTIR
Sümer Holding A.Ş. Pazarlama İşletmesi Müdürlüğünden :
Sümer Holding A.Ş. İzmir Basma Sanayii İşletmesinin ihtiyacı için 20 adet JU 065 CVO
Rulman kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
1 - Teklif verme son günü 31/10/1996 saat 15.00'dir. Teklif kapalı zarf içinde belirtilen
gun ve saatte İşletmemiz Haberleşme Şefliğinde olacak şekilde posta ile gönderilecek yada elden
teslim edilecektir. İşletmemize zamanında teslim edilmeyen teklif ve postada vaki teklif gecikme­
leri dikkate alınmayacaktır.
2 - Teklif zarflannın üzerine 26494/İZMİR dosya numarası ile teklif verme son günü
31/10/1996 mutlaka belirtilecektir. İştirak teminatı 15.000.000,-TL.'dir. Firmalar teklifleri üe bir­
likte belirtilen iştirak teminatını vereceklerdir. Teminat yatırmayan firmaların teklifleri de değerlendınlmeye alınmayacaktır.
3 - Bu işe ait şartname SÜMER HOLDİNG A.Ş. PAZARLAMA İŞLETMESİ BAHÇE"KAPI/İSTANBUL adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
4 - İşletmemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen
veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.
24680/1-1
TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satınalma Sigorta Müdürlüğünden :
Dosya No : 8105-4
1 - Kurumumuz Sağlık Tesisleri Röntgen Laboratuvanmn ihtiyacı olan 4 kalem Tıbbi
Malzeme Fiyat ve teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır.
2 - Isteklılenn İdan şartnamelenmız esaslan dahilinde hazırlayacaklan teklif mektuplan
en geç 28/10/1996 Pazartesi gunu çalışma saati sonuna kadar Fındıklı Mebusan Yokuşu S.S.K. İş
Hanındaki Müdürlüğümüz evrak servisine vermelen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
3 - Bu işe ait İdari şartnameler Müdürlüğümüz 2 Nolu Satınalma Komisyon Başkanlığın­
dan ücreti karşılığında çalışma saatlen içerisinde temin edilebilir.
4 - Geçici teminat miktan isteklilerin KDV Dahil olarak teklif ettikleri bedelin yüzde üçü­
dür.
5 - Şirketler Kuruculannın İsim Listelerini teklıflenyle birlikte vereceklerdir.
6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap­
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
24666/1-1
17 Ekim 1996-Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa: 75
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Satın Alma Sigorta Müdürlüğünden :
Kurumumuz Mersin Hastanesinin ihtiyacı bulunan 6 adet hastabaşı monitörü ile 3 adet Volum Respirator, Alım-Satım işlemleri Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme, bu mümkün ol­
madığı takdirde Pazarlık ve ithal Usulü ile satın alınacaktır.
Sözkonusu ihale, Müdürlüğümüz 3 Nolu Satın Alma Komisyonunda yapılacak olup, bu işe
ait dosya adıgeçen Komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 2.500.000 - TL. karşı­
lığında temin edilecektir.
İstekliler KDV dahil olarak hazırlayacakları tekliflerini, teklif zarfının üzerine isim ve un­
vanları, ihale makamının adı, ihalenin konusu, ihalenin tarihi ve dosya numarasını da yazmak su­
retiyle 31/10/1996 tarihi Perşembe günü en geç saat 16.00'ya kadar SSK Etlik Tesisleri Halil Se­
zai Erkut Cad. 06170 Yenimahalle-ANKARA adresindeki Müdürlüğümüz Evrak Servisine vere­
cekler veya aynı gun ve saatte bulundurulacak şekilde posta ile göndereceklerdir. Postada meyda­
na gelecek gecikmelerden Kurumumuzca sorumluluk kabul edilmeyecektir.
İstekliler teklif zarfının içine,
1 - Teklif Mektubu, (Dış alımlarda 5 adet orjınal 5 adet Türkçe çevirisi),
2 - Şartname ücreti makbuzu (Şartname ücreti yatırmayan firmalar ihale dışı bırakılacak­
tır.)
3 - Toplam teklif bedellerinin % 3 oranında Geçici Teminat (İçalımlarda KDV li fiyat üze­
rinden ve banka teminat mektupları suresiz olarak, dış alımlarda FOB bedel üzerinden ve teklifte
yer alin döviz cinsinden banka teminat mektuplan suresiz veya temditli olarak),
4 - Mümessillik Belgesi ve Türkçe çevirisi (Dış alımlarda)
5 - Garanti Sertifikası ve Türkçe çevirisi (Dış alımlarda orjinal ve mahalli Türk Konsolos­
luğundan tasdikli),
6 - 1996 Yılı Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi,
7 - imza Sirküleri,
8 - ikametgah Belgesi,
9 - Vekaletname,
10 - Katalog, Prospektus, Servis Klavuzu, Kullanma Talimatı, Devre Şeması vb. belgele­
ri,
Koyacaklar ve teklif ettikleri cihazlardan birer adet numuneyi hazır bulunduracaklardır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta,
dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
23439/1-1
NAKLİYE IŞI YAPTIRILACAKTIR
TKİ Seyitomer Linyitleri İşletmesi Bölge Müdürlüğünden :
Sıra : 1, İhalenin Konusu : Kömür nakli işi 600.000 ton + 100.000 ton., Süresi: 6 ± 1 ay,
İhalenin gun ve Saati: 5/11/1996 - 13.30.
Şartnameler aşağıda yazılı adresten 1.000.000 - TL. (Birmilyon TL.) bedel (KDV dahil)
karşılığı temin edilebilir.
Seyıtömer'de : S.L.İ. Bölge Müdürlüğü
Seyıtömer/KÜTAHYA
TKİ Seyitomer Linyitleri İşletmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmadığından,
ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.
24663/1-1
MUHTELİF ÇELİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR
M.S.B. Ankara İç Ted. Bol. Bşk.lığı (4) Nolu Sat. Al. Kom. Bşk.lığıridan :
Aşağıda emsi, miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı (12) kalem Malzeme ihale­
si (2886/45) Md. Açık Teklif Usulü ile hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyon ihale Salonunda
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerine Ank. ist. Iç. Ted. Blg. Bşk. görülebilir, istek­
lilerin yasal belgeleriyle birlikte belirtilen gün ve saatte gelmeleri.
Cinsi: 1. Muhtelif Çelik Malzemesi, Mıktan : 12 Kim., Tahmini Tutan : 12.278.300.000TL., Geçici Teminatı: 368.350.000 - TL., ihale Gun ve Saati: 30 Ekim 1996, Saati: 10.30.
24423/1-1
Sayfa : 76
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı : 22790
UNIVERSAL SURGICAL MOTOR SATIN ALINACAKTIR
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Satın Alma Sigorta Müdürlüğünden :
Kurumumuz Gaziantep Hastanesi Ortopedi Servisi ihtiyacı bulunan 1 adet Ünıversal Surgıcal Motor (Aesc. GA-24 Benz) Alım-Satım işlemleri Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İste­
me, bu mumkun olmadığı takdirde Pazarlık Usulü ile satın alınacaktır.
Sozkonusu ihale, Müdürlüğümüz 2 Nolu Satın Alma Komisyonunda yapılacak olup, bu işe
ait dosya adıgeçen komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 1.000.000,- TL. karşılı­
ğında temm edilecektir.
istekliler KDV. dahil olarak hazırlayacakları tekliflerini, teklif zarfının üzerine ısım ve un­
vanları, ihale makamının adı, ihalenin konusu, ihalenin tarihi ve dosya numarasını da yazmak su­
retiyle 30/10/1996 tarihi Çarşamba gunu en geç saat 16.00'ya kadar SSK Etlik Tesisleri Halil Se­
zai Erkut Cad. 06170 Yenımahalle-ANKARA adresindeki Müdürlüğümüz Evrak Servisine vere­
cekler veya aynı gun ve saatte bulundurulacak şekilde posta ile göndereceklerdir. Postada meyda­
na gelecek gecikmelerden Kurumumuzca sorumluluk kabul edilmeyecektir.
istekliler teklif zarfının içine,
1 - Teklif mektubu,
2 - KDV dahil toplam teklif bedellerinin % 3'u nısbetmde Geçici Teminat (Banka Temi­
nat Mektuplan suresiz olacaktır.)
3 - Şartname ücreti makbuzu (Şartname ücreti yatırmayan firmalar ihale dışı bırakılacaktır.)
4 - Garanti Sertifikası,
51996 Yılı Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi,
6 - imza Sirküleri,
7 - ikametgah Belgesi,
8 - Vekaletname.
Koyacaklar ve teklif ettikleri mallardan birer adet numuneyi hazır bulunduracaklardır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta,
dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
23440/1-1
ELEKTRİK TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TED AŞ Hatay Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
1 - Aşağıda ilçesi, tesis adı, ihale keşif bedeli ve geçici teminatı belirtilen AG+OG elekt­
nk tesis işlen 1996 yılı D.I.E. uygulamalı TEDAŞ baz bınm fıyatlan ile kapalı zarf usulü teklif al­
mak sureti ile ihale edilerek yaptırılacaktır.
Grup No : 96.31.TES.28, Tesis Adı : Muh. Köy AG+OG Elk. Tes. (4 Adet), Keşif Bede­
li: 5.950.000.000 - TL., Geçici Teminat : 297.500.000 - TL., Şartname Dosya Bed. (KDV dahil)
: 1.300.000-TL.,
2 - Teklif verebilmek için "İhaleye Katlime Belgesi" aranacaktır, ihaleye katılma belgesi
isteyenler en son 4/11/1996 gunu saat 17.30'ye kadar aşağıdaki adreste bulunan muhaberat servi­
sine Teklif Şartnamesinde belirtilen ilgili belgelenn aslı veya noter tasdikli suretiyle birlikte yazı­
lı olarak murecaat edeceklerdir. Yanlış, eksik, yanıltıcı beyanda bulunan, belgelen istenilen özel­
lik ve şartları kapsamayan ve suresi içinde murecaat etmeyen isteklilerin talepleri dikkate alınma­
yacaktır.
İhaleye Katılma Belgesi 6/11/1996 tarihinden itibaren elden verilebileceği gibi adreslerede gönderilecektir. Postadaki gecikmelerden Şirketimiz sorumlu değildir.
3 - ihaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. Şartname dosyalan TEDAŞ Ha­
tay Elektrik Dağıtım Müessesesi Cumhuriyet Caddesi 2. Hasandere Sokak 2. Kat Özel Bürodan
bedeli mukabili temin edilebilir.
4 - Teklifler engeç 12/11/1996 gunu saat 14.00'e kadar aynı adresteki 2. kat Evrak Kayıt
servisine verilecektir. Postadaki gecikmelerden Şirketimiz sorumlu değildir.
5 - ihale aynı gun saat 14.30'da iştirakçiler huzurunda yapılacaktır.
6 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabı olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak­
ta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
24678/1-1
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Sayfa: 77
RESMİ GAZETE
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Ankara Buyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi
Genel Müdürlüğünden :
1 - Kuruluşumuzca, aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzemeler Fiyat ve Teklif Alma Yolu
ile satın alınacaktır.
2 - Bu alımlara ait İdan ve Teknik Şartnameler ücretli olarak Toros Sok. No: 12
Sıhhiye/ANKARA
adresindeki ikmal inşaat ve Tesis Dairesi Başkanlğı İç Ticaret
Müdürlüğünden Temin edilebilir.
3 - ihaleye iştirak edeceklerin şartnameye göre hazırlıyacakları tekliflerini en geç
30/10/1996 günü saat 14.00'de aynı adresteki Personel Daire Başkanlığı Genel Evrak Şefliğine
getirmeleri veya anılan saatte olacak şekilde göndermeleri şarttır.
4 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir.
5 - Teklif edilen fiyatlar hem yazı, hem rakamla açık olarak yazılacaktır.
6 - ihaleye girebilmek için;
a) İsteklilerin yasal ikametgahını göstermesi (İdare dilerse yetkili yerlerden onaylı belge
isteyebilir.
b) Gerçek kışı olması halinde, ilgisine göre, Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar
sicilini yılı içinde kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri.
c) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
d) İdan Şartnameler imzalancak, Teklif mektublanna mutlaka eklenecektir.
e) Malzemeye ait teknik özellikler, marka ve manşeı teklif mektubunda belirtüecektir.
f) Fiyatlara KDV. Dahil edilmeyecektir.
g) TSE. veya eş değerli belgeler teklif mektubuna eklenecektir.
h) İhaleye giren firmalar teklif mektublanna İdan ve Teknik Şartnameye ait alındı makbuzlannın fotokopilennı ekleyeceklerdir.
ı) Her dosya için ayn ayn zarfla teklif verilecektir.
ı) ihaleye ait zarflar saat 14.00'de Genel Evrak Şefliğine venlecek ve verilen teklif zarflan
Saat 15.00'de Komisyon üyelen ile ihaleye katılan firmalar huzurunda açılacaktır.
Dosya No
Malzemenin Cinsi
533-96/MH 1979-82 Model 590 HO Man
otobüsler için Motor bloku
51.01101.6459
554-96/MH Muhtelif Elektrik malzemesi
553-96/FK Muhtelif civata ve saç vidası
ihtiyacı
534-96/ZE 1979-82 Model 590 HO Man
oto. için Motor bloku
51.01101.6459.
İhale
Şekli
Miktan
Şartname Bedeli
TL.
F.Tekhf 30/10/1996
F.Tekhf 30/10/1996
5 Adet
57 Kalem
1.150.000
345.000
F.Teklif 30/10/1996
105 Kalem
345.000
F.Teklif 30/10/1996
5 Adet
1.150.000
İhale Günü
24800/1-1
1 ADET TELESKOBİK EKSKAVATÖR DÜZENEĞİ İMAL ETTİRİLECEKTİR
MAKSAM Mak.San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
Şirketimiz ihtiyacı "1 adet Teleskobık Ekskavatör Düzeneği" imal ettirilecektir.
1 - Bu işe ait idan ve Teknik şartnameler bedeli mukabilinde Şirketimizden temin edüecektir.
2 - İhaleye katılacak firmalar teklıflenni 31/10/1996 tarih-saat 12.00'ye kadar Şirke­
timize göndereceklerdir.
3 - Geçici teminat %3'tur. Teklifler 60 gün opsıyonlu olacaktır.
4 - Postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5 - Şirketimizden şartname almayan firmalar ihaleye katılamazlar.
6 - Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir.
Teknik Bilgi İçin : 223 57 54
Ticari Bilgi için : 213 44 44
24850/1-1
Sayfa: 78
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
66 A D E T MUHTELİF T A K A T T A JENERATÖR
Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığından :
1 - 3833 sayılı Kanun ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 2990 sayılı Kanun ile değişik
89 ncu maddesi uyannca Milli Savunma Bakanlığı tarafından onanan usul ve esaslara göre 1 Adet
650 KVA.hk Manuel Kızağa Monte Kabinlı, 3 Adet 500 KVA.lık Manuel Kızağa Kabinli, 1 Adet
500 KVA.'lık Otomatik Jeneratör Kabınsız ve Kızağa Monteli, 8 Adet 250 KVA.'lık Manuel Kı­
zağa Monteli Kabinlı Jeneratar, 8 Adet 200 KVA.lık Manuel Kızağa Monteli, 16 Adet 130
KVA.'lık Manuel Kızağa Monte Kabinlı Jeneratör, 15 Adet 70 KVA.'lık Manuel Kızağa Monte
Kabinlı Jeneratör ve 14 Adet 60 KVA.lık Manuel Kızağa Monte Kabinli Jenaratör Milli Savunma
Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığınca yurtiçinden satın alınacaktır.
2 - Şartnameler, Milli Savunma Bakanlığı Iç Tedank Dairesi Başkanlığı Satınalma Sekre­
terliğinden bir dilekçe ile elden temin edilebilir. Telgraf ve mektupla yapılan isteklere cevap veril­
mez.
3 - Şartnamelenn isteklenne uygun olarak hazırlanacak teklifler en geç 25 Ekim 1996 gü­
nü saat 16.00 (Onaltı)'ya kadar Milli Savunma Bakanlığı Iç Tedarik Dairesi Başkanlığı Satınalma
Sekreterliğinde bulunacak şekilde postalanacak veya elden teslim edilecektir. Belirtilen gun ve sa­
atten sonra gelen teklifler dikkate alınmıyacaktır.
24797/1-1
10 ADET 10 KVA'LIK STATİK KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
1 - 3833 sayılı Kanun ile 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 2990 Sayılı Kanun ile değişik
89 ncu maddesi uyannca Milli Savunma Bakanlığı tarafından onanan usul ve esaslara göre 10
Adet 10 KVA.'lık Statik Kesintisiz Güç Kaynağı Milli Savunma Bakanlığı Iç Tedarik Dairesi Baş­
kanlığınca yurtiçinden satın alınacaktır.
2 - Şartnameler, Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığı Satınalma Sekre­
terliğinden bir dilekçe ile elden temin edilebilir. Telgraf ve mektupla yapılan isteklere cevap veril­
mez.
3 - Şartnamelerin isteklerine uygun olarak hazırlanacak teklifler eng eç 24 Ekim 1996 gu­
nu saat 16.00 (onaltı)'ya kadar Milli Savunma Bakanlığı İç Tedank Dairesi Başkanlığı Satınalma
Sekreterliğinde bulunacak şekilde postalanacak veya elden teslim edilecektir. Belirtilen gun ve sa­
atten sonra gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.
24796/1-1
PİLOT KASKI SATIN ALINACAKTIR
Jandarma Genel Komutanlığından :
1 - Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı olan 50 (Elli) Adet Pilot Kaskı (SPH-4B) 285
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uçuncu maddesi gereğince yurt dışından satın alınacaktır.
2 - ihale 4 Kasım 1996 tanhmde saat 10.00'da Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Baş­
kanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3 - Bedel tahmini yapılmamış olup, teklif edilen bedelin % 3'u oranında suresiz veya oto­
matik temdıtlı, kontrgarantilı veya Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bankalar tarafından doğru­
dan "İSTEKLİ" lehine venlen limit dahilinde teminat mektubu alınacaktır.
4 - Şartnameler 500.000 - TL. bedel karşılığında Jandarma Genel Komutanlığı Tedarik
Daire Başkanlığı Dış Tedank Şube Müdürlüğünden alınabilir veya aynı yerde bedelsiz olarak gö­
rülebilir.
5 - İstekliler genel şartnamede belirtilen 1996 yılına ait belgeleri ve tekliflerini ihale sa­
atine kadar Özel İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edecek veya taahhütlü posta ile göndere­
cektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
24803/1-1
17 Ekim 1996-Sayı : 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa : 79
HAVA FİLİTRE ELEMANI SATIN ALINACAKTIR
Kayseri Askeri Satın Alma Komisyon Başkanlığından:
Aşağıdaki (Bir) kalem ihtiyacın Kapalı teklifle ihalesi 2886 sayılı Kanunun (36) ncı mad­
desine gore hizasında yazılı gun ve saatte komisyonumuzda yapılacaktır. İsteklilerin 2886 sayılı
Kanun ve bu işlerle ilgili şartname ve eklerinin öngördüğü belgelerle birlikte hazırlayacakları tek­
lif mektuplarını ihale saatine kadar Satın Alma Komisyonuna teslim etmeleri. Postadaki gecikme­
ler kabul edilmez, isteklilerde aranacak belgeler şartnamenin (3) ncu maddesindeki belgeler olup
asıl veya noter tasdikli olacaktır. Bu işle ilgili şartnamemiz ihale öncesi çalışma saatleri dahilinde
komisyonumuzda ve Istanbul-Ankara Iç Tedarik Bölge Başkanlığında görülebilir.
Cmsı: Hava Filıtre Elemanı., Miktarı: 13000 Adet. Tahmini Bedeli: 22.750.000.000., TL.
Geçici Teminat: 682.500.000.- TL., ihale Tanhı Saati: 31/10/1996 - 10.00.,
1009 Ordudonatım Ana Tamir Fabrika Mudurhığu ihtiyacıdır.
24798/1-1
İHALE TARİHİ DEĞIŞKLIĞİ
TEAŞ Türkiye Elektrik Uritim ve İletim A.Ş. den:
96-TSE/18-B referanslı dosya konusu 2 adet Elektrik Motoru ihalemizin son teklif verme
tarihi, teklif zarflarının veriliş ve açılış saatleri aynı kalmak kaydıyla 19/11/1996 tarihine ertelen­
miştir.
24799/1-1
WEB-OFSET BASKI MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR
Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığından:
Bir adet Web-Ofset Baskı makinesinin dış alım yoluyla satınalınması 2886 sayılı Deh/etihale Kanunun 51. maddesinin (p) fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
1 - İhale Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı (Teknikokullar/Ankara) bi­
nasında 5/11/1996 tanhınde saat 10.30'da yapılacaktır.
2 - İhale ile ilgili idari ve Teknik Şartname Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Baş­
kanlığı Plan-Butçe Şubesi Müdürlüğünden (Teknıkokullar-Ankara) ücretsiz temm edilebilir.
3 - Şartnameye göre hazırlanacak teklif ve belgelerin ihale günü saat 10.30'a kadar Mil­
li Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
4 - Şartnamede istenilen belgeler 1996 yılına ait olacak ve şartnamenin tamamının oku­
nup kabul edildiği belirtilecektir. Bu duruma uymayanların teklifi değerlendirmeye alınmayacak­
tır.
5 - ihale için verilen teklifler yukarıda belirtilen gun ve saatte ihale komisyonunca aym
adreste açılacaktır.
6 - Bedel tahmini yapılmadığından ihaleye katılacak firmalar teklif edilen bedelin en az
% 3 (Yüzdeüç)'ü oranında suresiz veya otomatik temdıtli kontrgarantılı veya Hazme Müsteşarlı­
ğınca belirlenen Bankalar tarafından doğrudan istekli lehine düzenlenen limit dahilinda teminat
maktupu vereceklerdir.
7 - Postadaki gecikmeler ile fax ve teleksle yapılan müracaatlar ve şartnameye göre eksik
belge verenlenn teklifleri kabul edilmeyecektir.
8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbıt etmekte serbesttir.
24802/ 1-1
LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş'den :
1 - işletmemiz ihtiyacı olan aşağıda miktarları yazılı malzemeler satınalınacaktır. (Dosya
No: 96/281
a) Muffle fırın
1 Ad.
b) Serbest veya atık klor kompresörü
2 Ad.
c) Orstat cihazı
1 Ad.
d) Vizkozite tayin cıyazı
1 Ad.
e) Paralama noktası tayin cihazı
1 Ad.
2 - İhaleye katılabilmek için şartname almak zorunludur. Bu işle ilgili İdare ve Teknik
şartname TEAŞ Ambarlı Fuel oil - Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Av­
cılar/İstanbul adresindeki Ticaret Servısi'nden 1.000.000.-TL bedelle alınabilir
3 - İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde 6/11/1996 günü saat 14.00'e kadar söz konu­
su adresteki Muhaberat Servisi'ne vereceklerdir.
Teklifler aynı gün saat 14.00'de İşletme Müdürlüğümüz Satınalma Komisyonunca açıla­
caktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma­
makta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
24801/1-1
Sayfa : 80
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996-Sayı: 22790
TIBBİ ALET SATIN ALINACAKTIR
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Satın Alma Sigorta Müdürlüğünden :
Kurumumuz Antalya Hastanesi Beyin Cerrahı Servisi ihtiyacı 28 kalem Tıbbi Alet, AlımSatım işlemleri Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme, bu mümkün olmadığı takdirde Pazar­
lık ve İthal Usulü ile satın alınacaktır.
Sozkonusu ihale, Müdürlüğümüz 2 Nolu Satın Alma Komisyonunda yapılacak olup, bu işe
ait dosya adıgeçen Komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 1.000.000 - TL. karşı­
lığında temin edilecektir.
İstekliler KDV dahil olarak hazırlayacakları tekliflerini, teklif zarfının üzerine isim ve un­
vanları, ihale makamının adı, ihalenin konusu, ihalenin tarihi ve dosya numarasını da yazmak su­
retiyle 30/10/1996 tarihi Çarşamba günü en geç saat 16.00'ya kadar SSK Etlik Tesisleri Halil Se­
zai Erkut Cad. 06170 Yenimahalle-ANKARA adresindeki Müdürlüğümüz Evrak Servisine vere­
cekler veya aynı gun ve saatte bulundurulacak şekilde posta ile göndereceklerdir. Postada meyda­
na gelecek gecikmelerden Kurumumuzca sorumluluk kabul edilmeyecektir.
istekliler teklif zarfının içine,
1 - Teklif Mektubu (Dış alımlarda 5 adet orjınal 5 adet Türkçe Çevirisi),
2 - Şartname ücreti makbuzu (Şartname ücreti yatırmayanfirmalarüıale dışı bıraküacaktır.),
3 - Toplam teklif bedellerinin % 3 oranında Geçici Teminat (Iç alımlarda KDV'lı fiyat
üzerinden ve banka teminat mektupları suresiz olarak, dış alımlarda FOB bedel üzerinden ve tek­
lifte yer alan döviz cinsinden banka teminat mektupları suresiz veya temdıtlı olarak),
4 - Mümessillik Belgesi ve Türkçe Çevirisi (Dış alımlarda),
5 - Garanti Sertifikası ve Türkçe Çevirisi (Dış alımlarda orjinali ve mahalli Turk Konso­
losluğundan tasdikli),
6 - 1996^VUı Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi,
7 - İmza Sirküleri,
8 - İkametgah Belgesi,
9 - Vekaletname,
Koyacaklar ve teklif ettikleri aletlere ait birer adet numuneyi hazır bulunduracaklardır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta,
dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
23645/1-1
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
M.K.E.K. MAKSAM A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
A) M 113 Zırhlı PeTsonel taşıyıcılarında kullanılacak "200 Adet Radyatör Soğutma Fanı"
satın alınacaktır.
B) M 113 Zırhlı Personel taşıyıcılarında kullanılacak "200 Adet Alternatör" satın alınacaktır.
~C) M 113 Zırhlı Personel taşıyıcılarında kullanılacak "200 Takım Personel Isıtıcısı ve ısı­
tıcı kıti (Aku, yakıt ve egzost kıtı)" satın alınacaktır.
D) M 113 Zırhlı Personel taşıyıcılarında kullanılacak "400 Takım Lastik Fitil Seti" imal
ettirilecektir.
E) M 113 Zırhlı Personel taşıyıcüannda kullanılacak "500 Adet Jikle Teli" imal ettinlecektir.
F) M 113 Zırhlı Personel taşıyıcüannda kullanılacak "500 Adet Devir Saati ve adaptör"
imal ettinlecektir.
G) M 113 Zırhlı Personel taşıyıcüannda kullanılacak "500 Takım Sis Havanı komplesi"
imal ettirilecektir.
1 - Yukarıda belirtilen 7 ayn işe ait Idan ve Teknik Şartnameler ile Teknik Resimler bedellen mukabilinde Şirketimizin;
Emniyet Mahallesi
Celal Bayar Bulvan No: 59
Tandoğan/ANKARA
adresinden temin edilebilir.
TEL : 213 44 44
2 - Teklifler 60 gun opsıyonlu olacaktır. Geçici Teminat teklif tutannın % 3'u kadardır.
3 - Teklifler en geç 31/10/1996 gunu Saat 14.00'e kadar 1. maddede belirtilen Şirketimiz
adresine gönderilecektir.
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabı olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine ver­
mekte veya siparişi bölmekte serbesttir.
24849/1-1
17 Ekim 1996-Sayı : 22790
RESMI G A Z E T E
Sayfa : 81
ET SATIN ALINACAKTIR
Kırıkkale Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığından :
Hastanemiz mutfağının ihtiyacı olan. aşağıda cins ve miktarları, muhammen bedelleri ve
geçici teminatları yazılı 3 kalem Et (yiyecek) malzemeleri alımı; 84/8213 sayılı Döner Sermayeli
Kuruluşlar İhale Yasasının 29. maddesinin (a) fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen gün ve saatte Ka­
palı zarf Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
Cinsi: Et Alımı. Miktarı: 3 Kalem, Muhammen Bedeli: 4.170.000.000,-TL., Geçici Te­
minatı : 125,100.000,-TL., ihale Tarihi: 28/10/1996, ihale Saati : 10.00'da
1 - İhale Kırıkkale Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı Satınalma Komisyonu
huzurunda yapılacaktır.
2 -İsteklilerin Kanuni ikametgah sahibi olmaları, Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduk­
larına dair belgelen (1996 malı yılı vizeli ihale tanhine yakın olmalı) ile geçici teminat mektuplannı, bu işle iştigal ettıklenne dair belgelerini ve teklif mektuplannı (Idan Şartnamenin 3. ve 16.
Mad. belgelere göre) ihale saatine kadar komisyona vermelen gerekir.
3 - İsteklilerin tekliflennı % (Yüzde) esasına gore yapabilecekleri gibi kalem kalem de ya­
pabileceklerdir.
4 - Bu işe ait şartnameler mesai saatinde 08.00-16.00 saatleri arasında Döner Sermaye
Saymanlığından ücretsiz görebilecekleri gibi, isteyen talipliye 1.500.000,-TL.'lık vezne alındı
makbuzu karşılığı da venlebilecektır.
5 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Teklif edilen kapalı zarflar iade edilmeyecektir.
7 - Komisyonumuz ihaleyi yapıp veya yapmamakta serbesttir.
ilan olunur.
24542/1-1
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
1 - Kemerköy Elektnk Üretim ve Tic.A.Ş.'nın ihtiyacı olan aşağıda yazılı malzemeler ka­
palı zarf usulü ile satın alınacaktır.
1 - Labaratuvar tıpı etanol monometre
2 - Labaratuvar tıpı cıvalı termometre
3 - Infrared termometre (Digital)
4 - Kollu Mager.
5 - H2 Gaz kaçak dedektöru
6 - Elektnklı kronometre (Timer)
7 - RLC ojçme köprüsü
8 - Portatırbaca gazı analızöru
9 - Motor sarımında kullanılacak numaratorlu çıkrık
10 -.Saatçi torna takımı
>
2 - ihaleye katılmak için Şartname almak mecbundır. Şartnameler Kemerköy Elektnk
Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin Ticaret Şefliğinden KDV dahil 2.000.000,-(Yalnız Ikımilyon) TL. kar­
şılığında temin edilebilir.
Tel: 0.252.5322655-56-57 Ören-Milas-Muğla
Fax : 0.252.53262660
3 - Teklifler engeç 31/10/1996 gumı saat 12.00'ye kadar tekliflerin uzenne "OLCU
KONTROL ALETLERİ ihalesine ait tekliftir ibaresi yazılıp kapalı olarak Kemerköy Elektnk
Üretim ve Tıc. A.Ş.'nin Muhaberat Şefliğine elden veya posta ile gönderilebilir. Postada meyda­
na gelecek gecikmeler kabul edilmez.
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabı olmadığından ihaleyi yapıp yap­
mamakta serbesttir.
ilan olunur.
24664/1-1
SİVİL VASITA KİRALANACAKTIR
Turk Telekom Ankara Başmüdürlüğünden :
1 - Başmüdürlüğümüz Telekom Müdürlüklerinin ihtiyacı için 34 Adet St Wagon sivil va­
sıta kapalı yazılı teklif mektubu almak suretiyle kiralanacaktır.
2 - ihale 7/11/1996 gunu saat 15.00'de Ünitemizde yapılacaktır.
3 - Bu işe ait şartname Turk Telekom Ankara Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü (ABlok 1. Kat 06104 Ulus/ANKARA) adresinden bedeli mukabili temin edilebilir.
4 - Geciken teklifler kabul edilmez.
5 - Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbesttir.
24551/2-1
DÜZELTME İLANI
Burdur - Bucak Belediye Başkanlığının 14/10/1996 tarih ve 22787 sayılı Resmi Gazete'nın 45. sayfasında yayımlanan ilanın ihale tarihi ılgıh kurum tarafından "25/10/1996 Salı" ye­
rine "25/10/1996 Cuma" olarak düzeltilmiştir.
ilgililere duyrulur.
24852/1-1
İPTAL İLANI
Trakya Elektnk Dağıtım A.Ş. Genel Mudurluğu'nun 14/10/1996 tanh ve 22787 sayılı Res­
mi Gazete'nın 68. sayfasında 23977 ilan numarası ile yayınlanan ihale ilanı ilgili kurum tarafın­
dan iptal edilmiştir.
İlgililere duyrulur.
24853/1-1
Sayfa : 82
ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Azdavay Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
Muhammen
Bedel
(TL.)
8.000.000
5.000.000
6.300.000
3.600.000
5.000.000
8.600.000
5.450.000
7.200.000
7.500.000
6.200.000
6.000.000
5.000.000
6.000.000
5.000.000
5.000.000
4.500.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
1.600.000
%3
Teminatı
(TL.)
122.800.000
2.600.000
134.700.000
18.000.000
13.600.000
24.400.000
6.800.000
53.200.000
28.900.000
81.700.000
30.000.000
28.100.000
16.300.000
26.800.000
66.000.000
1.700.000
10.400.000
19.000.000
2.300.000
6.200.000
2.400.000
655.600.000
40.300.000
izahat
1996 istihsali
»
% 28 indirimli
1996 istihsali
% 28 İndirimli
1996 istihsali
"
"
"
"
„
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Cins ve Nev'ı
3.SNB.Çam Tomruk
S.Harıci NB.Çam Tomruk
3.SNB.Göknar Tomruk
S.Harıci Göknar Tomruk
S.Harici Göknar Tomruk
3.SNB.Kalın Kayın Tomruk
3.SNB.İnce Kayın Tomruk
3.SNB.Ince Kayın Tomruk
3.SNB.Kalm Meşe Tomruk
3.SNB.Ince Meşe Tomruk
2.S.Kalın Çam Maden Direk
2.S.Çam Maden Direk
2.S.Kahn Göknar Md.Dırek
2.S.Göknar Maden Direk
2.S.Meşe Maden Direk
Meşe Yuvarlak San.Odunu
Kayın ince Yuv.San.Odunu
Meşe ince Yuv.San.Odunu
Kavak Lif - Yonga Odunu
İbreli Lif - Yonga Odunu
Yapraklı Lif - Yonga Odunu
T O P L A M
Miktan
M3.Dm3.
508.979
16.899
708.701
164.201
89.029
94.246
41.587
244.090
127.065
435.613
165.695
185.369
90.488
177.882
409.673
11.944
113 Ster
249 Ster
37 Ster
102 Ster
50 Ster
3471.461
574 Ster
RESMİ GAZETE
Deposu
Merkez
Merkez
Merkez
Sabuncular - Merkez
Merkez
Sabuncular - Merkez
Sabuncular
Sabuncular - Merkez
Sabuncular
Sabuncular
Sabuncular
Sabuncular
Sabuncular
Sabuncular
Sabuncular
Soku
Sabuncular
Sabuncular
Soku
Soku - Merkez
Irna Rampası
Parti
Adeti
15
1
19
4
4
5
1
9
6
16
5
5
2
5
14
1
5
7
1
2
1
112
16
—
RESMİ GAZETE
Sayfa: 83
TAŞINMAZ M A L L A R SATILACAKTIR
Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından Anıt Emlak Müdürlüğünden :
SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZMALLAR
Dosya
Yuzölçum
Haz.His
Geçici Tem.
İmar Durumu
Tah.Bedeli
Mahalle
ilçe
Ada
Parsel
(M2)
Arsa Payı
(TL.)
Vasfı
No
Koy
(TL.)
1025
41-6555
Gölbaşı
Çayırlı
140400
Tam
10.000.000.000 1.500.000.000 Eski Maden Alanı
"
Sincan
Merkez
2205
3
06-29151
5000
26.000.000.000 3.900.000.000 Benzinlik yen - Arsa
"
Sincan
Merkez
2205
1
06-29149
4046
21.000.000.000 3.150.000.000 Benzinlik yeri - Arsa
"
Ivedık
19491
1
13.250.000.000 1.987.500.000 Arsa - Iş Merkezi
06-30398
Yenimahalle
6617
19488
1
06-30397
Yenimahalle
İvedık
7875
16.000.000.000 2.400.000.000 Arsa - Iş Merkezi
Alacaatlı
718
25750
06-11007
Yenimahalle
15.000.000.000 2.250.000.000 T.Rekreasyon Alanı
1 - Yukanda belirtilen taşınmaz mallardan ilk Altı (6) sıradaki 2886 sayılı Yasanın 36.Maddesi uyannca Kapalı Teklif Usulü ile 28/10/1996 Tanhinde saat 9.30'dan itibaren sırasıyla Anıt Emlak Müdürlüğünce satılacaktır.
2 - İhaleye katılacak isteklilerin; ikametgah İlmuhaberlennın (Düzenleme tanhı 6 aydan fazla olmayacak) Tüzel Kişiler ise imza sirküleri ile yetki
belgelenni, satın alınmak istenilen taşınmaz mala ait yatınlmış Geçici Teminat Makbuzu ile birlikte 2886 sayılı Yasanın 37.Maddesi uyannca düzenleyecek­
leri teklif mektuplarını ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekir.
3 - ihale dosyalan ve şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü İhale Servisinde görülebilir.
4 - Geçici teminat tutarı, 4070 sayılı Yasanın 14. Maddesine istinaden İta Amin oluru ile tahmini bedel üzerinden % 15 oranında alınmaktadır.
5 - İhale bedeli üzerinden ödenecek K.D.V. alıcıya aittir.
6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
24129/1-1
17Ekim 1996-Sayı: 22790
1 - Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri hizalarında gösterilen fiyatlarla vadeli açık arttırmalı olarak 31/10/1996 Perşembe gunu saat 14.00'de
işletmemiz satış salonunda yapılacaktır.
2 - Çam, Göknar emvalleri % 50 peşin % 50 muddetsiz limitli banka teminat mektubu karşılığı 3 ay vadeli faizsiz, 4 ay vadeli % 20, 5 ay vadeli %
30, 6 ay vadeli % 42'dir. Kayın, Meşe emvallen % 50 peşin % 50 muddetsiz lımiüı banka mektubu karnşılığı % 30 faizli 6 ay vadelidir.
3 - Tüm vergi resimler alıcıya aittir.
4 - Pazarlığa kalan emvalleri pazarlık suresinin dolmasını beklemeksizin ORÜS Kurumuna tahsisen verilecektir.
5 - İhaleye iştirak edeceklerin 1, 2 nolu model şartnameleri a, b, c, d, e bendlermde belirtilen belgelen teminat yatırmadan önce ibraz edeceklerdir.
6 - ihaleye iştirak edeceklerin aynı gün ve saatte % 3 teminatlarını işletmemiz veznesine yatırması şarttır.
7 - Satışa ait ilan , müfredatlı bilgi Orman Genel Müdürlüğü Kastamonu Orman Bölge Mudurluğu ile mücavir İşletmelerde görülebilir.
İlan olunur.
24418/1-1
Cins ve Nev'ı
Boy ve Sınıfı
3.S.N.B.Ld.Tomruk
3.S.K.B.Ld.Tomruk
3.S.K.B.Kz.Ağç.Tom.
2.S.Ld.Maden Direk
l.S.Ld.Maden Direk
Ld.Kağıthk Odun
TOPLAM
Parti
Adedi
41
13
1
4
4
3
66
Miktarı
Adet
M3.DM3.
3822
1057.592
674
215.284
5
1.518
2367
102.872
1158
88.513
116
39.092
8.142
1.504.871
Muh. Bed.
(TL.)
7.700.000
6.300.000
5.500.000
5.300.000
5.800.000
3.700.000
: 5 Kasım 1996
: Salı
: 14.00
: Işl.Satış Salonu
% 3 Geç. Tem.
(TL.)
245.300.000
41.150.000
250.000
' 16.450.000
15.500.000
4.400.000
323.050.000
Düşünceler
24.9 indirimli
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
1 - İşletmemiz Teraziler Deposunda mevcut yukarıda cins ve miktan yazılı 66 parti orman emvali 5 Kasım 1996 tarihi SALI gunu saat 14.00'de iş­
letmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda açık artırma suretiyle satılacaktır.
2 - Satışa çıkanlan ibreli ve yapraklı emvalin % 50'sı ve vergileri peşin bakiyesi 6 ay vadeli olmak üzere limit dahili suresiz kat'ı banka teminat mek­
tubu karşılığı satılacaktır.
3 - ibreli emvalin satışı ilk uç ay için vade faizsiz, vadenin 4 ay talep edilmesi halinde satış tarihinden itibaren aylık % 5, 5 ay talep edilmesi halin­
de aylık % 6, 6 ay talep edilmesi halinde aylık % 7 vade faizi uygulanır. Yapraklı emvalde aylık % 5 faiz satış tarihinden itibaren uygulanacaktır.
4 - İhaleye iştirak edecekler Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile şartnamelerde belirtilen diğer belgelen teminat yatırmadan once satış memuruna ibraz
edecek ve ihaleye vekaleten katılacaklar vekaletnamelerini ve temsil belgelerim satış memuruna vereceklerdir.
5 - İhtiyaç sayıbi şahıslar, Şirketler, Yapı Kooparatiflen, Hayır Cemıyetlen ve Dernekler yapacaktan inşaata lüzumlu kereste mıktannı gösterir IIBayındırlık ve İskan Müdürlüğünden veya Belediyelerden onaylı metra cetvellennı teminat yatırmadan önce satış memuruna vereceklerdir.
6 - Satışa ait ilan ve şartnameler Orman Genel Müdürlüğü, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Erzincan, Torul, Gümüşhane, Bayburt, Pazar, Sürmene,
Ankara İşletmeleriyle işletmemiz Şefliklerinde görülebilir.
7 - İhaleye iştirak edecekler ihale saatinden bir saat öncesme kadar teminatlannı işletmemiz veznesine yatırmalan Banka teminat mektubu verecek
olanlar mektuplannda işletme adını ve ihale tarihini belirtmeleri şarttır.
8 - İhaleye iştirak edecekler alacaklan teminat makbuzlan ile birlikte komisyona müracaatları gerekir.
İlanen duyurulur.
Telefon ve Faks Nolan
(0462)512 1022 Santral
(0462) 512 2422 Muhasebe
(0462) 512 1090 Faks
24419/1-1
RESMİ GAZETE
Deposunun Adı
ve Yol Durumu
Teraziler
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Satış Tarihi
Satış Gumı
Satış Saati
Satış Yen
Sayfa : 84
ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR
Maçka Orman İşletme Müdürlüğünden
Bölge Müdürlüğü : Trabzon
işletmesi
: Maçka
Emvalin Cmsi
P.No
3.S.N.B.ÇK.Tomruk
30
3.S.N.B.ÇZ.Tomruk
8
23
3.S.K.B.ÇK.Tomruk
3.S.K.B.ÇZ.Tomruk
28
ÇK.Sanayi Odun
16
ÇZ.Sanayi Odun
12
l.S.ÇK.Maden Direk
2
2.S.ÇZ.Maden Direk
7
İnce Kab. Sanayi Od.
15
Lif Yonga Odun
47
ibreli Yakacak Od.
11
4
Yapraklı Yakacak Od.
Adet
7386
1080
4574
4913
4474
4771
996
1726
M3Dm3
1590.386
208.321
742.121
772.694
340.703
215.632
66.053
100.392
Ster
1557
3354
1136
230
Muh.Bedeh
TL.
7.800.000
7.000.000
6.500.000
5.800.000
5.000.000
5.000.000
6.000.000
5.600.000
2.200.000-2.500.000
1.500.000-1.800.000
1.100.000
1.300.000-1.800.000
% 3 Tem.
TL.
384.200.000
46.800.000
154.100.000
145.500.000
58.700.000
38.700.000
12.600.000
18.700.000
108.900.000
208.300.000
48.500.000
11.400.000
Sayfa: 85
859.300.000
29920 4036.302
YAPACAK EMVAL TOPLAMİ
126
377.100.000
6277
STERLİ EMVAL TOPLAMI
77
1.236.400.000
TOPLAM
203
İşletmemiz muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı yapacak orman emvallerinin % 50'si ile % 84 faizine karşılık 6 ay vade­
li Banka teminat mektubu, sterli emvallerin % 50'sı ile % 60 faizine karşılık 3 ay vadeli banka teminat mektubu, % 50'si ile vergiler peşin olarak satışa çı­
karılmıştır. Model 1-3 nolu şartnameler gereğince her zaman paraya çevrilebilen Devlet tahvili veya limit dahili banka temmat mektubu kabul edilir. Satışa
kereste ticareti yapanlar, kereste imalathanesi olsalar, orman urunu kullananlar, küçük sanat erbabı lif yonga ve yonga levha sanayicileri kapasite belgelen,
vekil olanlar vekaletnameleri ile birlikte 28 Ekim 1996 Pazartesi günü saat 14.00'de Bayındır Düğün Salonu'nda kurulacak komisyona başvurmalan gerek­
mektedir.
28 Ekim 1996 Pazartesi gunu saat 14.00'den önce teminat yatırmalan gerekmektedir. Satışa ait şartname satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Mü­
dürlüğü Orman Bölge Müdürlüğü, izmir, Aydın, Manisa, Bergama, Gördes, Demirci, Muğla ve Akhisar İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir.
Alıcüann belirtilen gun ve saatte satış salonunda hazır bulunmaları banka teminat mektubu verecek olanlann banka teminat mektubu ile komisyona
başvurmaları ilan olunur.
24662/1-1
RESMİ GAZETE
Y.Dur.
Deposunun Adı
K.Alan-Ovacık-Mursallı
Asf.Stb.
K.Alan-Ovacık-Mursallı-Canlı
Asf.Stb.
K.Alan-Mursallı
Asfalt
Ovacık-K.Alan-Canlı-Mursallı
Asf.Stb.
Ovacık-Mursallı
Asf.Stb.
Asfalt
Kavakalan-Canlı-Mursallı
Asfalt
Mursallı
Asfalt
K.Alan-Canlı
Mursallı-Canlı-Ovacık-Asmah-Horzum-Ç.Deresı
Ovacık-Mursallı-Canlı-Golcuk
Asf.Stb.
Oğulcak-Oyukdağ
Asf.Stb.
Oyukdağ-Horzum-Asmalı-Ovacık
Asf.Stb.
17 Ekim 1996 - Savı: 22790
ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Bayındır Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Sayfa: 86
RESMİ GAZETE
17Ekim 1996-Sayı: 22790
MUHTELİF CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Tedavi Hizmetlerinde kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktan yazılı
cihazlar, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 5l/p maddesine göre kapalı teklif almak üzere pazarlık usulü ile FOB. bedeli üzerinden akreditif açılarak alı­
nacaktır.
A - Satın alınacak cihazlara ait şartnameler Üniversitemiz İdari ve Malı İşler Daire Başkanlığından 2.500.000 - TL. bedel karşılığında temin edile­
bilir.
B - İhale 31 Ekim 1996 Perşembe gunu saat 14.00'de Üniversitemiz İdan ve işler Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
1 - a) istekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleri ekinde teklif ettikleri değerin % 3'ü oranında döviz cinsinden limit ıçı ve süresiz ge­
çici teminat mektubu vereceklerdir.
b) Kanuni ikametgah ve Türkiye'de tebligat için adres belgesi
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. (1996 yılma ait olacaktır.)
d) İmza Sirküleri, Yetki Belgesi ve gerekiyorsa vekaletname
e) Şartname bedeli makbuzu.
2 - Yurt dışı firmaların Türkiye Kanuni Temsılcılennın mümessillik belgelerinin orjınalını ve Türkçe tercümesi, üretici firma garantisi, katalog ve
idaremizden temin edilen idarece tasdıklenmış her sayfası teklif (veya temsilcileri) tarafından imzalanmış idari ve teknik şartname.
a) Referans listesi, teknik servis imkanları ile ılgıh belgeler, yedek parça listesi (Cihazın asgari ekonomik ömrü süresince yedek parça temim garan­
tisi.)
b) Teklif edilen cihazın menşei, teslim suresi, yükleme yen (ülke ve şehir) FOB. bedel tutar ile sigorta ve navlun bedelleri ayrı ayrı gösterilecektir.
3 - Üç'er (3'er) adet asgari 6 ay sureli orjmal proforma ve tercümesi.
4 - Teklif edilen cihazlar teknik yönden incelenmeye alınacağından ihale aynı gun karara bağlanmayacaktır.
5 - Üniversitemiz ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedel tesbıtınde serbesttir.
6 - Tekliflerin en geç 31 Ekim 1996 Perşembe gunu saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında Satın Alma Komisyon Başkanlığına veya yetkili komis­
yon üyelerine verilecektir.
7 - Telgrafla ve telefonla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Malzemenin Cinsi
Miktarı
Malzemenin Cinsi
Miktan
9-Operatıf douple puncture
1- Ekokardıyoğrafı Cihazı
1 Adet
laparoskopi seti
1 Set
2- Contınuous flow Rotating
1 Set
10-KBB Muayene masası ve aspırasyon
Rezektoskopı seti
1 Adet
rrrıgasyon ünitesi
3- Mınıskop ve Aksesuarları
1 Ünite
1 Adet
11 -Defıbnlatör /monitör
3 Adet
4- Elektrokoter
1 Adet
12-Koledoko-fıberskop seti ve Aksesuarları
1 Adet
5-Klınık digital odyometrı
1 Adet
1 Adet
6- Otomatik empedansometre
13- Lıneer Ultrasonografı Probu (7,5 mHz)
1 Adet
5 Adet
14- Pulse oksimetre monitörü
7- Urolojık amaçlı ultrasonogram cihazı
1 Adet
15- Trinoküler başlıklı CCTV ataçmanlı
8- Mikroskop için eğitim başlığı
araştırma mikroskobu
1 Adet
16- Taşınabıhr spiromètre
2 Adet
17- Mikrofotoğrafı ataçmanı
1 Adet
24421/1-1
İlan olunur.
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa: 87
Çeşitli İlânlar
Milli Savunma Bakanlığından :
Aşağıda unvanı yazılı firma, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 84 ncu Maddesine göre
Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl sureyle Devlet ihalelerine katılmaktan ya­
saklanmıştır.
BİR YIL SÜREYLE YASAKLANAN FİRMA :
11 GRACE AVE # 408, GREAT NECK, NY 11021 USA adresinde yerleşik
POLYTUFF USA, INC Firması.
24669/1 -1
Çankaya Belediye Başkanlığından :
İLANEN TEBLİGAT
Muhatabı: Yapıtur Yapı Sanayii ve Turizm San. Ltd. Şti.
Adresi: Bilinmiyor.
İmarın 5514 Ada 14 Parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı husus­
lar nedeniyle düzenlenen 17/5/1996 günlü rapor'a istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. mad­
desi gereğince anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi, aynı Kanunun 42. maddesi gereğin­
ce de adınıza 50.000.000 - (Elli milyon) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye
Encümeninin 11/7/1996 gün ve 2696-15 sayılı karan ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu
karar tebliğ edilmek üzere adresinize gondenlmış ise de mevcut adresinizde bulunamamamz ve
tebligata elverişli başka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle, anılan karamı tarafınıza teb­
liği mumkun olamamıştır.
Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 11/7/1996 gün ve 2696-15 sayılı karar,
7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddelen gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafını­
za ılanen tebliğ olunur.
24222/1 -1
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Vakfın adı : Hacı Osman Nuri Kepenekoğlu Vakfı
Vakfedenler : Mehmet Çöker, Hüseyin Avm Dalyanoğlu, Recep Coşkun, Baki Can, Recep
Çöker, Emin Aslan Gezici, Musa Önder, Mehmet Merpez, Mehmet Alı Gürsoy, Ahmet Deniz, Yu­
suf Emerce, Bekir Merpez, Adem Salih Deniz, Abdullah Merpez, Saim Serter,
Vakfın ikametgahı: Denizli
Vakfın Tescil Karannı Veren Mahkemenin Adı Karar Tanhi Ve Nosu : Denizli 2. Asliye
Hukuk Mahkemesinin 4/7/1996 gün, E:1996/151, K: 1996/591 sayüı kararı,
Vakfın Amacı: İlk, orta ve yüksek öğrenimim sürdüren öğrencılenn, tahsil bakım ve iaşelennı karşılamayı, korunmaları için yasalanmıza uygun her turlu yardımı sağlamayı, kültür ve eği­
timde, Teknik ve tercubede, toplumsal hayat ve ekonomide, ahlak ve manevi düşüncede, bilgi eği­
tim, çalışma vs. pratik alanlarda milletimizin manen ve madden gelişmesini, kalkınmasını, ilerle­
mesini sağlamayı, korumaya muhtaç çocuklar ile yetim, aciz ve muhtaç kişilerin bakım, giyim,
eğitim iaşe yakacak gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılamayı tabii afetlerde afede uğrayan felaketze­
delere yardım etmeyi, özellikle vakfın ismini taşıyan Hacı Osman Nuri Kepenekoğlu'nun şahsının
ve eserlerinin tanıtılmasını milletimizin ve bütün insanlık camiasının bu eserlerden istifade etme­
sini sağlamaktır.
Vakfın Mal Varlığı: 500.000.000.- TL. Nakit ile Denizli İli, Merkez, Kiremitçi Mahallesi
491 Sokakta bulunan 17 K - l pafta 2 parselde kayıtlı 121 m2 yüzölçümlü bahçeli ev,
Vakfın Organlan : Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu, Vakıf Genel Mudurluğu, Denetim
Kurulu,
Turk Medeni Kanunu hükümlenne gore kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi
gereğince ilan olunur.
24955/1-1
Sayfa : 88
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
11 Ekim 1996 Vaziyeti
(Milyon TL.)
Türk Lirası
Hesaplar Tutan
TL.
AKTİF
Yabana Para
Hesaplar Tutan
TL.
Türk Lirası
Yabana Para
Hesaplar Toplamı Hesaplar Toplamı - Gene! Toplam
TU
TL.
TL.
1 Altın Mevcudu
128.424.546
A-UL St OL (S Gr) 116.526 174
B-UL SL OM». (S. Cr.)
n Döviz Boclulan
A-Koovertibl
a) Elektlf Deposu
b) Muhabir Hesaplar
B * KouvertiM Olmayan
a) Efektif Deposu
3.603.042
3.268025
25J52J03
1.602£36.638
1 S28289 141
1.628.302.562
1233
12.188
b) Muhabir Hesaplar
13.421
397.603
_
m Madeni Para
IV Dahildeki Muhabirler
V Menkul Değerler Cüzdanı
A - Devlet le Borçlanma Senetteri
a) Kuponlu
b) Kupansuz
B-Dttar
V ı 1« Krediler
A . K a m Sektem
a) Hazine :
|. Hasitte'ye Kısa Vadeli Avans
H. Diter (Net)
b) Kamu İktisadi Kuru tastan :
L Ticari . .
••
e) İktisadi Devlet Teşekkülleri :
L Hazine Keral«tlnl Haiz Bono
İt Ticari
. •• .
UL Diter
.. . .
B-Bankacılık Sekteni ;
a) Ticari :
L İhracat
İL Dl{er
b) Taran :
1. Tarım Kredi Kooperatifleri
ö. Taran Satış Kooperatifleri
Birlikleri
.. .
ttl. Diter
. .
c) Sınai .
. . .
d) Talrrlı üzerine Avans . .
e) Diter
vn Açık Piyaza telemleri
A - Rfipor Borçluları
a) Nakit:
I DOvlz
II. Menkul Deter
1>) Menkul
.
B-Diter
xo*rısa
. ..
202.413283
268.807.328
317.603
6.871.862
488220.611
25.000
M71M2
4*9248.611
210.078.824
1.679.138
211 758.062
7.654.380
20.831
_
86814 48»
86.811.838
218.433-373
7.675.311
153 728.127
13.553.600
1(7279.727
106.072.829
106.072.829
vm Dil Krediler
497.412
497.412
DC İştirakler
X Gayrimenkuller ve Demirbaşlar
XI Takipteki Alacaklar
XH İtfayı Tabi He*. ve Akı Al.
A-283« S. Tah. K. Uy. Akt AL
B . U l l S. K. Sİ M i Ger. De*. Farkı t
a) Madde Kapsamına Alınanlar .
b) Madde Kapsamına Alınmayanlar
4586.407
4J86J07
4.824
4J8H
39.738
19.71*
39.738
xai Muvakkat Borçlular
XIV Digej Aktiner
TOPLAM
3 744.331
339.342
4-MMT3
16219.068
1.770.033
17J89.191
S84J53.724
2.7MJ32J19
Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan lıkonto ve faiz oranlan :
Vadelerine en çak 3 ay kalan senetler karşılısında yapılacak ;
— Reeskont lflemlertnde
% 30.00
— Avam işlemlerinde
% 87 00
Sayfa : 88
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
11 Ekim 1996 Vaziyeti
(Milyon TL.)
Türk Lirası
Hesaplar Tutan
TL.
AKTİF
Yabana Para
Hesaplar Tutan
TL.
Türk Lirası
Yabana Para
Hesaplar Toplamı Hesaplar Toplamı - Gene! Toplam
TU
TL.
TL.
1 Altın Mevcudu
128.424.546
A-UL St OL (S Gr) 116.526 174
B-UL SL OM». (S. Cr.)
n Döviz Boclulan
A-Koovertibl
a) Elektlf Deposu
b) Muhabir Hesaplar
B * KouvertiM Olmayan
a) Efektif Deposu
3.603.042
3.268025
25J52J03
1.602£36.638
1 S28289 141
1.628.302.562
1233
12.188
b) Muhabir Hesaplar
13.421
397.603
_
m Madeni Para
IV Dahildeki Muhabirler
V Menkul Değerler Cüzdanı
A - Devlet le Borçlanma Senetteri
a) Kuponlu
b) Kupansuz
B-Dttar
V ı 1« Krediler
A . K a m Sektem
a) Hazine :
|. Hasitte'ye Kısa Vadeli Avans
H. Diter (Net)
b) Kamu İktisadi Kuru tastan :
L Ticari . .
••
e) İktisadi Devlet Teşekkülleri :
L Hazine Keral«tlnl Haiz Bono
İt Ticari
. •• .
UL Diter
.. . .
B-Bankacılık Sekteni ;
a) Ticari :
L İhracat
İL Dl{er
b) Taran :
1. Tarım Kredi Kooperatifleri
ö. Taran Satış Kooperatifleri
Birlikleri
.. .
ttl. Diter
. .
c) Sınai .
. . .
d) Talrrlı üzerine Avans . .
e) Diter
vn Açık Piyaza telemleri
A - Rfipor Borçluları
a) Nakit:
I DOvlz
II. Menkul Deter
1>) Menkul
.
B-Diter
xo*rısa
. ..
202.413283
268.807.328
317.603
6.871.862
488220.611
25.000
M71M2
4*9248.611
210.078.824
1.679.138
211 758.062
7.654.380
20.831
_
86814 48»
86.811.838
218.433-373
7.675.311
153 728.127
13.553.600
1(7279.727
106.072.829
106.072.829
vm Dil Krediler
497.412
497.412
DC İştirakler
X Gayrimenkuller ve Demirbaşlar
XI Takipteki Alacaklar
XH İtfayı Tabi He*. ve Akı Al.
A-283« S. Tah. K. Uy. Akt AL
B . U l l S. K. Sİ M i Ger. De*. Farkı t
a) Madde Kapsamına Alınanlar .
b) Madde Kapsamına Alınmayanlar
4586.407
4J86J07
4.824
4J8H
39.738
19.71*
39.738
xai Muvakkat Borçlular
XIV Digej Aktiner
TOPLAM
3 744.331
339.342
4-MMT3
16219.068
1.770.033
17J89.191
S84J53.724
2.7MJ32J19
Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan lıkonto ve faiz oranlan :
Vadelerine en çak 3 ay kalan senetler karşılısında yapılacak ;
— Reeskont lflemlertnde
% 30.00
— Avam işlemlerinde
% 87 00
Sayfa : 90
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
Habur Gümrükleri Başmüdürlüğü Mardin Gümrük Müdürlüğünden :
ILANEN TEBLIGAT
Hasan ve Rahim'den olan 951 Sürt D.lu, Eruh İlçesi, Yağızoymak Köyü nüfusuna kayıtlı
olup, halen Alan Mahallesi No: 21/Sürt'de ikamet ettiği sanılan Mehmet Görhan'a Tebligat Kanunu'nun ilgili maddeleri yerme getirilerek Tebliğ yapılamamıştır.
1918 sayılı Yasaya muhalefetten hükümlü sanığa Midyat Asliye Ceza Mahkemesinin
Esas: 991/189 ve Karar: 994/35 sayılı 6/5/1996 tarihinde kesinleşen ilamı gereği 8.413.000 - TL.
para cezası ile ılgıh Müdürlüğümüzce düzenlenen 3393/7/6/1996 sayılı tarihli.Ödeme Emrini teb­
liğ edilememiştir.
İlanen tebliğ olunur.
24548/1/1 -1
İLANEN TEBLİGAT
Süleyman ve Şemsi'den olma 966 Şırnak D.lu, İdil İlçesi, Topraklı Köyü nüfusuna kayıt­
lı olup.halen Nusaybin İlçesi Abdulkadirpaşa Mah. Hayli Sok. Bila sayılı hanede oturduğu sanı­
lan Şerif Uzer'e Tebligat Kanunu'nun ilgili maddeleri yerine getirilerek tebliğ yapılamamıştır.
1918 sayılı Yasaya muhalefetten hükümlü sanığa Mardin Asliye Ceza Mahkemesinin
Esas: 993/348 ve Karar: 995/390 sayüı 18/7/1996 tarihinde kesinleşen İlamı gereği 40.379.000TL. para cezası ile ilgili Müdürlüğümüzce düzenlenen 4373/31/7/1996 sayılı tarihli Ödeme Emri
tebliğ edilememiştir.
İlanen tebliğ olunur.
24548/2/1-1
İLANEN TEBLİGAT
Derviş ve Rinan'dan olma 936 Mardin D.lu, Mazıdağı İlçesi Evciler nüfusuna kayıtlı olup,
halen aynı yerin Ansu Köyünde ikamet ettiği sanılan Davut Kaya'ya Tebligat Kanunu'nun ilgili
maddeleri yerine getirilerek tebliğ yapılamamıştır.
1918 sayılı Yasaya muhalefetten hükümlü sanığı Mazıdağı Asliye Ceza Mahkemesinin
Esas: 995/27 ve Karar: 995/28 sayılı 6/5/1996 tarihinde kesinleşen ilamı gereği 13.269.000 - TL.
para cezası ile ilgili Müdürlüğümüzce düzenlenen 3514/2/7/1996 sayılı tarihli Ödeme emri tebliğ
edilememiştir.
İlanen tebliğ olunur.
24548/3/1 -1
Mamak Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünden :
Belediyemizin Turkozü Mahallesi sınırları içinde bulunan imarın, 8574 Ada 1, 2, 3, 4, 5,
6,7, 8 ve 9 parsellere ait imar planı değişikliği teklifi, Mamar Belediye Meclisince 24/3/1996 ta­
rih ve 136 sayılı kararı ile uygun görülerek Büyukşehir Belediye Başkanlığının 20/9/1996 gün ve
İP. 1842 - 4832/96(8574/9) - 4108 sayılı yazısı ile onanmıştır.
İlgililere duyurulur.
24656/1-1
İlçemiz Ekin-Bostancık Mahallesinde yaptırılan ıslah imar planı kapsamında kalan ve aşa­
ğıda ada-parsel numaralan belirtilen taşınmazlarda yapılan dağıtım değişiklikleri Müdürlüğümüz
İlan Tahtasında askıya çıkarılmıştır.
İlgililere duyurulur.
Ada
Parsel
37105
37107
36866
36858
Tüm Parseller
Tüm Parseller
3
5
24657/1-1
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
Sayfa: 91
16 EKİM 1996 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 1996/198
DÖVİZ
DÖVİZ
EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ
ALIŞ
SATIŞ
ALIŞ
94,214
94,487
93,931
1 ABD DOLARI
«1,122
«1,429
«0,939
1 ALMAN MARKI
1 AVUSTRALYA DOLARI
74,570
74,945
73,451
8,*97
8,741
8,454
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ
2.966
1 BELÇİKA FRANGI
2,983
2,953
15,9**
14,04«
15,884
1 DANİMARKA KRONU
1 FİN MARKKASI
20,508
20,« 11
20,303
1 FRANSIZ FRANGI
18,079
18,170
18,025
1 HOLLANDA FLORİNİ
54,512
54,78«
53,9«7
731
702
720
1 İSPANYOL PEZETASI
1 İSVEÇ KRONU
14,248
14,320
14.177
1 İSVİÇRE FRANGI
74,2«)
74,«43
74,0*7
100 İTALYAN LİRETİ
*,149
«,180
«,088
1 JAPON YENİ
83«
844
017
1 KANADA DOLARİ
«9,551
«9,900
«8,855
1 KUVEYT DİNARI
314402
315,781
307,918
1 NORVEÇ KRONU
14,430
14,503
14,358
149,329
150,079
148.881
1 İNGİLİZ STERLİNİ
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
25,124
25,250
24,747
1 AVRUPA PARA BİRİMİ (ECU)
117,381
117,971
2,852
1 LÜKSEMBURG FRANGI
144,7«8
1 İRLANDA LİRASI
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU
573
372
1 YUNAN DRAHMİSİ
714
1 BULGAR LEVASI
7
1 İRAN RİYALİ
1,407
1 SURİYE LİRASI
9
1 ROMEN LEYİ
109,989
1 ÜRDÜN DİNARI
25,998
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ
ÇAPRAZ KURLAR
1.5414 ALMAN MARKI
1 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI
1.2*34 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARİ
10.8330 AVUSTURYA ŞİLİNİ
1 ABD DOLARI
31.7400 BELÇİKA FRANGI
1 ABD DOLARI
5.901O DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI
4.5939 FİN MARKKASI
1 ABD DOLARİ
5.2112 FRANSİZ FRANGI
1 ABD DOLARI
1.7283 HOLLANDA FLORİNİ
1 ABD DOLARI
129.48 İSPANYOL PEZETASI
1 ABD DOLARI
«.«124 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARİ
1.2*82 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI
1532.25 İTALYAN LİRETİ
1 ABD DOLARİ
112.17 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI
1.354« KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI
«.5288 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI
3.7500 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI
3.3350 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ
1.5850 ABD DOLARİ
1 AVRUPA PARA BİRİMİ (ECU)
1.2459 ABD DOLARİ
BİLGİ İÇİN:
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
1.4343 ABD DOLARI
135,999 TÜRK LİRASI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
EFEKTİF
SATIŞ
94,971
«1,«13
75,170
8,7*7
2,992
1*,094
20,«73
18,225
54,950
743
14,3«3
74,887
«,1*9
70,110
314,728
14,547
150.52»
25,326
2.987
151,889
404
388
7*7
12
1,511
13
127,099
30.042
Sayfa : 92
TÜRKİYE
LERİNİN
ĞİNDEKİ
1-
17 Ekim 1996-Sayı: 22790
RESMİ GAZETE
C U M H U R İ Y E T M E R K E Z B A N K A S I ' N C A B E L İ R L E N E N D E V L E T İ Ç BORÇLANMA S E N E T ­
T İ P V E V A D E L E R İ T İ B A R I Y L A 1 7 - 1 0 - 1 9 9 6 T A R İ H İ N D E K İ GÖSTERGE N İ T E L İ ­
GÜNLÜK D E Ğ E R L E R İ :
ÜZERİNDE
ALINAN
FAİZ
DEVLET
(T:DEVLET
VADE
KUPONU
BULUNMAYIP
İ Ç BORÇLANMA
TARİHİ
İSKONTOLU
İ Ç BORÇLANMA S E N E T L E R İ N İ N
TAHVİLİ,
B:HAZİNE
OLARAK
İHALESİ
BUGÜNKÜ D E Ğ E R
( 1 0 0 ,. O O O . - T L ÜZERİNDEN)
06-11-1996
6B
20
96.157
12-03-1997
6B
146
72.550
04-12-1996
4BKV
48
90.727
25-12-1996
4BKV
69
20-11-1996
5BKV
5BKV
34
86.677
93.445
18-12-1996
08-01-1997
22-01-1997
12-02-1997
05-03-1997
26-03-1997
30-10-1996
88.021
84.012
62
83
97
118
6BKV
6BKV
6BKV
6BKV
81.383
77.523
73.773
70.143
139
160
6BKV
7BKV
13-11-1996
7BKV
27
05-02-1997
7BKV
111
97.503
94.803
78.798
26-02-1997
7BKV
132
75.010
19-03-1997
7BKV
153
71.339
09-04-1997
7BKV
174
07-05-1997
7BKV
202
67.792
63.261
04-06-1997
8BKV
230
58.963
H A L K A A R Z YÖNTEMİ
YUKARIDAKİ
ARASINDA
GELEN,
TARİHLERLE
ÜZERİNDE
ESAS
BUGÜNKÜ D E Ğ E R
( 1 0 0 . 0 0 0 . - T L ÜZERİNDEN)
78.798
AYNI
OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ
F A İ Z KUPONU
İ Ç BORÇLANMA S E N E T L E R İ N D E
TARİH
KALAN
SAYISI
111
7H
VADELERİ
SONRAKİ
GÜN
TANIM
05-02-1997
DEVLET
BONO V E TAHVİLLER
VADEYE
VADE
TARİHİ
2-
13
İLE SATILAN
ALINIR.
İLE
AŞAĞIDADIR.
BONOSU)
VADEYE KALAN
GÜN S A Y I S I
TANIM
HAZİNE
DEĞERLERİ
VADE
BULUNMAYIP
TARİHİ
İSKONTOLU
OLARAK
TARİHLER
OLARAK
LİSTEDE
ALINAN
YER ALAN
BİR
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
TÜRKIYE
CUMHURIYET
LERININ
TIP
ĞINDEKI
GÜNLÜK
3-
VE
TEDAVÜLDE
MERKEZ
VADELER
DEĞIŞKEN
(BU KıYMETLER,
MELERDE
VE
NOMINAL
DEĞERLERI
HAZINE'CE
BELIRLENEN
17-10-1996
DEVLET
BORÇLANMA
iç
TARIHINDEKI
FAIZLI
DEVLET
GÖSTERGE
SATıLAN
MILLI
EMLAK
SENET­
NITELI­
FAIZ
DEĞERLERI
YAPACAKLARI
BEDELLERININ
IHALE
VE
SÖZLEŞ­
ÖDENMESINDE
EDILIR.)
KUPON
TANıM
TAHVILLERININ
KAMU K U R U M L A R ı N ı N
ÜZERINDEN KABUL
VADE
TARIHI
BANKASıNCA
ITIBARıYLA
Sayfa : 93
DEĞERLERI:
BULUNAN
AŞAĞıDADıR.
RESMİ GAZETE
ORANı
KUPON
DAHIL
BUGÜNKÜ
(100.000.-TL
DEĞER
ÜZERINDEN)
25-03-1997
12T-0Z
57.00
132.170
25-04-1997
12T-0Z
57.00
127.329
31-12-1996
60T-D
107.77
185.686
01-01-1997
60T-D
107.77
185.392
11-07-1997
60T-D
102.48
127.515
01-01-1998
60T-D
107.77
185.392
11-01-1998
60T-D
107.77
182.447
01-07-1999
60T12-D
7.67
103.959
27-10-1996
12T-0Z
TEFE+6
190.409
25-12-1996
12T-0Z
T E F E 4-6
174.144
29-12-1996
12T-0Z
TEFE+6
173.119
30-12-1996
12T-0Z
TEFE+6
172.863
01-01-1997
12T-0
TEFE+6
172.087
01-01-1997
12T-0Z
TEFE
164.492
02-01-1997
24T-0Z
TEFE+6
171.567
12-02-1997
12T-0Z
TEFE+6
152.651
15-02-1997
12T-0Z
TEFE
145.983
31-03-1997
12T-0Z
TEFE+6
136.943
01-05-1997
24T-0Z
TEFE+6
125.920
03-05-1997
12T-0Z
TEFE
122.304
06-05-1997
36T-0Z
TEFE+6
125.026
18-05-1997
36T-OZ
TEFE+6
122.879
26-05-1997
36T-OZ
TEFE+6
121.448
31-05-1997
12T-0Z
TEFE
117.937
05-06-1997
12T-0Z
TEFE
117.420
15-06-1997
36T-OZ
TEFE+6
118.684
21-06-1997
36T-OZ
TEFE+6
117.937
24-06-1997
36T-OZ
TEFE+6
117.563
03-07-1997
12T-0Z
TEFE
114.576
09-07-1997
12T-0Z
TEFE+6
115.860
14-07-1997
24T-0Z
TEFE+6
115.329
15-07-1997
12T-0Z
TEFE+6
115.222
28-07-1997
36T-0Z
TEFE+6
113.842
07-08-1997
12T-0Z
TEFE
111.218
20-08-1997
12T-0Z
TEFE
109.496
04-09-1997
12T-0Z
TEFE
107.340
25-09-1997
12T-0Z
TEFE
103.671
02-10-1997
12T-0Z
TEFE
102.468
09-10-1997
12T-0Z
TEFE
101.316
25-12-1997
24T-0Z
TEFE+6
174.144
01-01-1998
60T-OZ
TEFE+6
172.087
12-02-1998
24T-0Z
TEFE+6
152.651
16-02-1998
24T-0Z
TEFE+6
151.372
11-06-1998
24T-OZ
TEFE+6
119.183
09-07-1998
24T-0Z
TEFE+6
115.860
11-07-1999
60T-0Z
TEFE+6
115.647
Sayfa : 94
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T M E R K E Z B A N K A S I ' N C A B E L İ R L E N E N D E V L E T İ Ç BORÇLANMA S E N E T ­
L E R İ N İ N T İ P V E V A D E L E R İ T İ B A R I Y L A 1 7 - 1 0 - 1 9 9 6 T A R İ H İ N D E K İ GÖSTERGE N İ T E L İ ­
Ğ İ N D E K İ GÜNLÜK D E Ğ E R L E R İ :
VADE
TARİHİ
TANIM
KUPON
FAİZ ORANI
K U P O N D A H İ L BUGÜNKÜ D E Ğ E R
( 1 0 0 . 0 0 0 . - T L ÜZERİNDEN)
31-12-1999
60T-OZ
TEFE+6
177.822
01-01-2000
TEFE+6
172.087
11-01-2000
60T-OZ
60T-0Z
TEFE+6
166.888
07-04-2000
60T-OZ
TEFE*1.15
135.565
11-07-2000
60T-OZ
TEFE
113.881
31-12-2000
01-01-2001
60T-OZ
TEFE
164.967
60T-OZ
60T-OZ
TEFE+6
TEFE+6
TEFE
TEFE*!.15
172.087
166.888
11-01-2001
11-07-2001
07-04-2005
60T-OZ
120T-OZ
T . C . BAŞBAKANLIK» HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA
E D İ L E N D E V L E T İ Ç BORÇLANMA S E N E T L E R İ
113.881
135.565
İHRAÇ
BUGÜNKÜ
VADE
TARİHİ
(1
TANIM
DEĞER
ABD DOLARI
96.317
19- 12-1996
6B01
02-03-1998
36T01
95.952
25-09-1999
36T201
94.701
BUGÜNKÜ
VADE
TARİHİ
20- 12-1996
25-12-1996
31-01-1997
17-02-1997
T.C.
(1
TANIM
21-02-1997
21-03-1997
19-09-1997
VADE
TARİHİ
20-12- 1996
05-05- 1997
0 9 - 05- 1997
10- 05- 1997
12-05- 1997
16-05- 1997
18-05- 1997
03-06- 1997
61.523
61.387
KAMU ORTAKLIĞI
ORTAKLIĞI
İDARESİ
BAŞKANLIĞINCA
İHRAÇ
SENETLERİ
BUGÜNKÜ
(1
TANIM
TANIM
36G
36G
36G
36G
DEĞER
ABD DOLARI
KARŞILIĞI)
98.582
36G012
36G012
36G012
31.5G
36G
36G
36G
KARŞILIĞI)
61.815
VADE
TARİHİ
DEĞER
ALMAN MARKI
61.857
6B16
6B16
6B16
6B16
BAŞBAKANLIK>
EDİLEN GELİR
KARŞILIĞI)
98.219
94.512
KUPON
FAİZ ORANI
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
K U P O N D A H İ L BUGÜNKÜ D E Ğ E R
( 1 0 0 . 0 0 0 . - T L ÜZERİNDEN)
125.026
125.204
124.489
124.310
123.952
123.237
122.879
120.160
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
TÜRKİYE
LERİNİN
ĞİNDEKİ
Sayfa : 95
RESMİ GAZETE
C U M H U R İ Y E T M E R K E Z B A N K A S I ' N C A B E L İ R L E N E N D E V L E T İ Ç BORÇLANMA S E N E T ­
T İ P V E V A D E L E R İ T İ B A R I Y L A 1 7 - 1 0 - 1 9 9 6 T A R İ H İ N D E K İ GÖSTERGE N İ T E L İ ­
GÜNLÜK D E Ğ E R L E R İ :
OTOYOL
SENETLERİ
VADE
BUGÜNKÜ
TARİHİ
TANIM
(1
DEĞER
KARŞILIĞI i
ABD DOLARI
18-10-1996
OG
94.196
01-11-1996
OG
93.946
31-12-1996
OG
92.890
31-01-1997
OG
92.353
01-03-1997
OG
91.857
31-03-1997
18-04-1997
OG
OG
91.349
91.047
01-05-1997
OG
30-06-1997
31-07-1997
01-09-1997
OG
OG
90.830
89.842
89.341
88.828
30-09-1997
18-10-1997
01-11-1997
31-12-1997
31-01-1998
01-03-1998
01-05-1998
31-07-1998
01-09-1998
01-11-1998
31-01-1999
01-03-1999
30-09-1999
31-03-2000
T.C.
OG
OG
OG
88.369
88.086
87.859
OG
OG
OG
86.896
86.402
OG
85.943
84.985
OG
83.576
OG
OG
83.086
OG
82.160
80.797
OG
OG
OG
80.368
77.283
OG
74.727
BAŞBAKANLIK,
İHRAÇ
EDİLEN
VADE
TARİHİ
ÖZELLEŞTİRME
ÖZELLEŞTİRME
İDARESİ
BAŞKANLIĞINCA
TAHVİLLERİ
KUPON
TANIM
FAİZ
ORANI
KUPON
DAHİL
BUGÜNKÜ
(100.000.-TL
02-02-1998
360
TEFE+6
155.849
17-02-1998
360
TEFE+6
151.052
16- 12-1998
360
TEFE+6
176.449
17- 02-1999
360
TEFE+6
151.052
7-
T . C . BAŞBAKANLIK
GELİR ORTAKLIĞI
HAZİNE
24-05-1997
8-
İHRAÇ
EDİLEN
SENETLERİ
KUPON
VADE
TARİHİ
MÜSTEŞARLIĞI'NCA
DEĞER
ÜZERİNDEN)
TANIM
24G2D
FAİZ
ORANI
91.08
KUPON
DAHİL
BUGÜNKÜ
(100.000.-TL
DEĞER
ÜZERİNDEN)
136.135
YUKARIDAKİ MADDELERDE B E L İ R T İ L E N L E R D I Ş I N D A K A L A N D E V L E T İ Ç
S E N E T L E R İ NOMİNAL D E Ğ E R L E R İ Ü Z E R İ N D E N D E Ğ E R L E N D İ R İ L E C E K T İ R .
BORÇLANMA
Sayfa : 96
RESMİ GAZETE
17 Ekim 1996 - Sayı: 22790
İÇİNDEKİLER
Yürütme ve İdare Bölümü :
Sayfa
Cezanın Kaldırılması Kararı
— Hukumlu Cengiz ŞEREFOĞLU'nun Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No : 96/41)
1
Yönetmelikler
— Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Mer­
kezi Müdürlüğünün Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik
— Hakimler ve Cumhunyet Savcılan Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yö
netmelığıne Ekli Bölgeleri Gösteren Listeye Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesi­
ne Dair Yönetmelik
2
6
Tebliğler
— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Sen No : 57)
— Ev Hayvanları Yemlerinin ithalat, ihracat, Üretim ve Satışıyla Ilgıh Tebliğ
(No : 1996/8)
— Gaziantep İlinde Talih Oyunlan Salonlanna Turk Vatandaşlannın Girmelerinin
Yasaklanması Hakkında Tebliğ
— izmir ilinde Talih Oyunlan Salonlanna Turk Vatandaşlarının Girmelerinin Ya­
saklanması Hakkında Tebliğ
— Karaman ilinde 18 Yaşından Küçüklere içki ve Sigara Satışı Yapılmasının Ya­
saklanması Hakkında Tebliğ
— Kırıkkale ilinde 18 Yaşından Küçüklere içki ve Sigara Satışı Yapılmasının Ya­
saklanması Hakkında Tebliğ
— Niğde Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Karan (No : 6)
— Niğde Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Karan (No : 7)
— Siirt ilinde Açıkta içki Satışı ile 18 Yaşından Küçüklere içki ve Sigara Satışı
Yapılmasının Yasaklanması Hakkında Tebliğ
İlânlar
a - Yargı Hânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c • Çeşitli Hânlar
- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Gunluk Değerleri
7
8
21
21
21
22
23
23
24
25
46
87
91
DUYURU
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Arşiv Belgeleri­
ne Gore Balkanlar' da ve Anadolu'da Yunan Mezâlimi - //" adlı eser, KDV dahil 450 000,— TL.
fiyatla, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (İvedık Cad. No 59 Yenimahalle/ANKA­
RA) ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı (Ticarethane Sok
No 12 Sultanahmet!İSTANBUL) adreslerinde satışa sunulmuştur.
Posta ile yapılacak taleplerde beher kitap bedeline 150 000.- TL. posta ücreti ilave ed
lerek, yukarıdaki adreslere havale edilmek suretiyle temin edilebilir
Ödemeli olarak gönderilmemektedir
ilgililere duyurulur
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
Perakende Satış Fiyatı : (KDV. dahil) 30.000,-TL.

Similar documents

TC Resmî Gazete

TC Resmî Gazete ği de İl Jandarma A l a y Komutanlığına ve il Emniyet M ü d ü r l ü ğ ü n e verilmek üzere, ilgili Vali­ liğe gönderilir. Bir örneği ise uygulanmak üzere kuruluşun kendisinde muhafaza edilir. c) İl...

More information

E. 2004/5 K. 2006/2

E. 2004/5 K. 2006/2 leştirilen  %16,80  ile  %20,30  arasında  değişen  ihale  indirim  oranları  ile  yukarıda  belirtilen indirim oranları arasındaki fark kadar fazla ödemelere sebep olduğu,  Bu  fazla  ödemelerin  ...

More information