27 Mayıs ve Yön Hareketinin Sınıfsal Eleştirisi

Comments

Transcription

27 Mayıs ve Yön Hareketinin Sınıfsal Eleştirisi
Dr. Hikmet
Kıvılcımlı
27 Mayıs
ve
Yön Hareketinin
Sınıfsal Eleştirisi
Yaynlar
27 Mayıs ve Yön Hareketinin
Sınıfsal Eleştirisi
Dr. Hikmet Kıvılcımlı
DijitalYaynlar
Yayınlar
İndir - Oku - Okut - Çoğalt - Dağıt
Bu kitap ilk defa: 1970 yılında Ant Yayınlarında yayınlanmıştır.
Bu kitap KöXüz sitesinin dijital yayınıdır.
Kar amacı olmadan, okumak ve okutmak için, indirmek, dijital olarak
basmak ve dağıtmak serbesttir.
Alıntılarda kaynak gösterilmesi dilenir.
Yayınları
Yaynlar
İÇİNDEKİLER
1. Bölüm:
S o s y a l i z m i m i z ve
2.
Bir
(Kapitalizm
Küçük Burjuva
Fideliği)
Kuruntu
Üzerine
Fikri
33
Bölüm:
Devrimciliğin
(Birinci
4.
9
Bölüm:
Devletçilik
3.
Devletçiliğimiz
Birinci
Kurtuluş ve
Sorunu
27
Sınıf
İktidarı
Mayıs A ç ı s ı n d a n )
91
Bölüm:
27
M a y ı s ve İ k t i d a r
127
5. Bölüm:
27
Mayıs'ın
Sentetik Açıdan
İncelenmesi
199
27 MAYIS VE
YÖN
HAREKETİ'NİN
SINIFSAL
ELEŞTİRİSİ
BİRİNCİ
Sosyalizmimiz
ve
BÖLÜM
Devletçiliğimiz
SOSYALİZMİMİZ
DEVLETÇİLİĞİMİZ'*1
VE
(Dayanabilirsek:
tenkit
şı
Bugün,
dünyanın
alınmış
bir t e d b i r d i r ;
bir
eski
Milli
önleyecek son
kötünün
lizm
Birlik
bent"tir;
anlayışımızla,
yerek-
Ortaçağın
Boyuna
çin
müşavirliği
"Komünizme
görülen
arasındaki
tartısız,
unuturuz:
Batı'da
derebeyi
düzeni
keyfiliğini
sosyalizm
en
dağlar
işverenin
Sosyalizm" -bilerek,
darasız
şer:
sosya-
arasında,
kadar karlı
sosyalist devletçilik,
bizde " D e v l e t ç i
taşmayı
kardırılan
yapılışları
farklar
kar-
yapan
bir " e h v e n i
devletçiliğe
sosyalizm
çağ
Batı'da
dayanır;
hoş
bizim
Batı'daki
kendimizi
Komünizme
Elçi
deyimiyle:
herkesçe
Ama
Modern
uçurumlar vardır.
saplılığına
Sosyalizm:
doğrusu,
üyemizin
y e ğ n iğ i" d i r.
az O r t a ç a ğ l a
ve
her y e r i n d e ,
daha
Kendi
edelim.)
he-
bilme-
okşar.
ne z a m a n ,
nasıl ve
ni-
doğdu?
Batı'da,
antika
ayak
ağaları
lenmiş
sınıfı,
halk ve
toplum
inceliklerini
işçi
sahiplerine
ların
ekonomi
(,)
insanın
"sahnede"
miştir. O z a m a n , bir adsız s e n d i k a
yazıcığı,
sözcüklerine
27
olan
bu
Mayıs
densiz
yayınları
yeni
Dereişveren
sömürmesinin
tek
"irat:
başına
İrat
-
ertesi
(1961)
bir devletçilik
arasına
kuşağa
diz-
büyük
Rant" adlı
bulamadı.
"as-
Üst sınıf-
Kâr
üleştikleri İş - bölümü
ve
dokunmaksızın
ürken
ve
uğurda,
başka yol
yaptıkları
"Yönsüz"
pazarına
geçti.
kaybetmektense,
hakkı"
görünmediği
hayli
ansızın
işletme
Bu
herşeyi
uzlaşmaktan
temelinde
okunan,
önünde
ortak aradı.
Ortaçağın
cihan
arkadaşlığı yapılırken alev-
insanı
"kılıçlarının
yolundu.
açtığı
emlak sahipleri
içinde silah
siyaset alanlarında
TİP'in
Aydınlar"a
modern
sarsıntılarla
payı"nı t a n ı y ı p
d e v l e t ve
sanayinin
hareketleri
içinde
denemiş
ginleyemediği
arazi
ihtilalleri
köklerinden
yeni
uydurup yontulmuş
beyliğin yıkılış
lan
yerine,
paylaşımı,
ile
günleri
mavalı
perçin"Sorumlu
patlak ver-
eksik g e d i k sıkışık yiten
s u n m a y ı yersiz
bulmadık.
Dr. H i k m e t Kıvılcımlı
bu
lendi.
Modern
lamento" d ü z e n i
kalan,
ekonomide
durumuna
tı.
"serbest rekabet"
sağlandı.
giren
Ortaçağ
işçi
sınıfı,
toplumundan
göre
mek,
bir sürü
Batı'da
Devletçiliğe
Doğru
hatta
işvereni
Bir de
Devlet
ile
Demek,
bizim
karşısında
basamakta
Kur'an'dır.
nurken,
rüşvetçi
yönetici
sınıflarımız
Devletçiliğimize
Bir y a n d a T a n r ı c ı l
kanunlarımızı
"kitabına
boğuyor.
talkıncılar,
laf bitiğidir.
ilkel
bütün
ileri
le,
Siyaset,
geri
soysuzlaştırılıyor.
kapitülasyon
inanılmaz, yarışlara
öldü,
"Yaşasın
ve
acı
hayran
güçlüyü
hazır i n s a n l a -
İç
gelenek
kalkışıyor.
devletçiliğimiz!"
Padişahım
çok yaşa!"
modern
bakalım.
İslam
Kur'an
gözü
Uzun
anayasamız
ayetleri,
kapalı
kör ha-
hoş sesle o k u -
aykırı
en
keyfi
salta-
m ü n a s e b e t l e r i m i z , geri-
ekonomi
insan
idare,
tepmede
ve
görüşlü
ahlak,
En
hukuk,
her şeyi
bağıntılarımız,
ve
toplumumuzu
bir e c n e b i
bize
o da y a z ı l ı " d e m e k için,
k e n d i l i ğ i n d e n ve ö n ü n e g e ç i l e m e z m i ş ç e ,
mizde
D ü n y a y a ge-
henüz v a t a n d a ş ,
Kur'ana
hiçe s a y a n en
uydurarak",
münasebetlerimiz,
kılıklarla
gibi
hepsi
kenedir-
nüfuzuna
bu y ö n d e n
" ş u n u y a p ı n " dediği vakit, " K i t a b ı m ı z d a
sanat
yarı
o alışkanlığımızla, tercüme anaya-
M e v z u a t ı m ı z , yalnız
göstermelik,
bakalım:
saymaya
kesinlikte
dediği a n l a ş ı l m a k s ı z ı n ,
Ö t e d e sarıklı
liğimizi
kanunu,
Hemen
müteahhit
her çiğ
üst ağa)
ve
kullanır.
ajan v e y a b a n c ı
Bu,
dişleri
Devletin
bezirganlarımıza
natlara fetva verirlerdi. T ı p k ı
sa ve
doğdu.
Örnek alalım:
dünyada:
- s ö m ü r g e gibi
(Süzeren:
De-
bulunurlar?
bütün
karanlık Şark t a r i h i m i z ö r n e k l e r l e d o l u d u r .
fız e z b e r i y l e ,
[eğilimlergirdi.
" V a s a l " (Kul t a i f e s i ) denir.
yurttaş o l m a m ı ş t ı r l a r .
ve
ve
anayurdunda:
düşmezler.
bak-
ısındırılamadı.
olarak yaşarlar.
teb'a,
yalnız
ödeyici kul
çaresine
bu y ö n d e a n l a r ve s a v u n u r l a r .
hiç t e d i r g i n
Ortaçağda
kolay
kıpırdattırmaz;
mallarına
kendisine "Metbu"
ra
Lordu,
şakşakçı
onlar e c n e b i
olmaktan
oy
çevresine düşmüş
kalıntılarımız,
işlemiş
ağalarımızla
koltuğunda
dışında
kavrayışlar hangi
s ö m ü r g e ve yarı
bizim
ve
ve t e m a y ü l l e r i n e
kolay
Derebeyi
kılını
"yurtseverlik"i
lince,
insan
ve
"Hür Par-
altında
başının
saflarına
devletin
iliklerimize
yeryüzünü,
ler;
gidiş ve
örf d ı ş ı n d a
vergi
Devlet dışında
kendi
bir t ü r l ü ,
konuşalım.
bir İngiliz
politikada
çeşitli
sosyalizm,
tırnaklarıyla
uygun
"Sosyalizm"lere s a r ı l m a k y o l l a r ı n a
halâ,
Türkiye'de
kanunlarına
esnek sıkıyönetim
işleyici kol,
zümre ve t a b a k a l a r ı n
ine]
Bu
dağların
dış
göreneklerini
bilim ve
mubah
sayan
kayması
münasebetleridiriltmek
üzere
rahatsız o l m u ş g ö r ü n e n l e r bi-
biçiminde,
"Padişahımız,
gülbankını
çekiyorlar...
efendimiz
İşte tam
o sırada,
bir s o s y a l i z m
sı
ne?
Kalkınmamızı
le y a p m a k !
Ne
kalbini
bizim
özel
"Aman
kopar!
de
Çünkü
in
Çevremize
hepimizden
larımızın
sıkı
azıcık
göz
güvenilir
Konsorsiyum
başka
sermaye
birlikte
pazarlığını
hazır
linde
sosyalizm
niçin
Birincisi:
yerde
sokuluyor.
de,
piyasaya
Makineyi
lizmi"
de
en
hayran
nın en
Avrupa'dan
Bugün
artık
yapılıyor.
İkincisi:
Yalnız
Ortaçağ
azmanı
bu
Kongresi
bekliyor.
türlü
bir
lonca
es-
Hacıağa
ve
alabilirler.
şerefine
kadeh
için,
görmesinler?
milletle-
sosyalizm
Onun
"Avrupa
Ecnekaldıra-
sınıflarımız,
etmek
be-
çeşit " D e v l e t ç i l iğ i -
için,
malı" y a b a n c ı
nes-
konusu
edilemez
"düsturlar"
Her pahalı
satılmak
istenen
kaldığımız
Batı
menşe'li
gibi
sosyaha-
şey gi-
"İthal malı"
makinenin
Demek,
olmaktan
başka
iyisi
"Sosya-
Avrupa'dan
daha
Avrupa
çıkmıştır.
iyisi
ve
doğru,
düşünceyi
büyük.
koyvermiyor!
başka
Amerika'da,
üstünlüğü,
Bugün,
birçok y e r l e r i n d e d a h a
M a k s a t sırf iyi,
kabahatimizden
d ü ş ü n m e y e ve y a p m a y a
en
Avrupa'dan
sebebi
tekniği
s o k u y o r u z da,
almayalım?
Hatta
bulunabilir.
Niçin
göstererek:
başka
kokusu
makbul
yapılıyor.
ummadığımız
ruz? Ö z r ü m ü z
saltanatı,
mal
bezirgan-
sürülüyor.
hayranlığımızın
düşünceler
hiçbir
"dev-
sermaye
ve
devlet planları
iyi y a p ı l d ı ğ ı A v r u p a ' d a n
yahut Japonya'da
pa
bütün
ecnebi
hacıağa
düşmüş güdücü
tartışma
is-
pençe-
bizim
yaramadıklarını
Ortaçağ
hoş
kararıp
Yapacağını
Bugün,
Paşalarımız,
Sivas
eşeklik,
bir şeyi
Öyleyse
artığı
"komünizm"
neden
değerleri
ülkemize
olarak
işe
yığınlarımıza
elbisesi,
neler gibi,
değildir.
sağlayamaz.
sevdasına
kalabalıklarını
lizm
bi,
ile
kaynaşma
mideni ye
Bu
neye y a r a r ?
Umumiye
Lala
iddia-
pençesine
ısır,
Gözü
bağlanacağımız
Düyunu
kurban
bütün
mümkün
danışmaz.
Ortaçağ
m i z d e "sosyalizm" veya
rarası
hayvan
"devletçilerimizde,
zirganlarımıza
pençeni
daha
gezdirelim.
kıskıvrak
indirilmiş
kafalı
bir
devletçi!
Tahttan
laf
kendi
eşeklikleri
Yassıada'dan
de
D e v l e t ç i l i ğ i m i z eliy-
benziyor? Aslan
bir h a y v a n d ı r .
eşeklere
sosyal
Hem
lezzetlidir... " d e m e s i n e .
da
Devlet
daha
sıkıya,
rak
neye
aslanım,
aslan
pençesindeki
letçilerimiz"
bi
Bu
O daha
ısırabilir.
zaman
nafı
gidiyor.
sermaye yerine,
" s o s y a l i s t d e v l e t ç i l i ğ i m i z " den
temektir.
sini
s ı n ı f ı m ı z d ı ş ı n d a n ve ta y u k a r ı l a r d a n
b ü y ü k laf!
düşmüş eşeğin:
ve
işçi
g ü r ü l t ü s ü d ü r gırla
Avrudünya-
iyi t e k n i k ve
güzelse...
Avrupa'dan
Geriliğimiz
Geriliğimiz
getirtiyo-
bizi
bu
daha
iyi
dizginle-
meyi
nasıl
oturup,
mi?
başarıyor?
o
"Devletçiliğimiz"
devletçiliğimizi
Buna
lüzum
y ü z e m r i m i z de,
da
"evamir'i
yok.
Avrupa'dan
etmeden
alalım.
başlamadı.
boynu
de " 0 " n d a n ,
kaldı.
dürülmesiyle
ile
emrimiz)
de,
bin yıllık
hınk d e y i c i l i k et-
her
sosyalizmin,
başını
için
Avrupalı,
kendisi
işine
derebeyi
"sosyalizm"i
Bütün
yedi...
kendisi
"devletçi"
Yani,
dahi,
yüzünden
bizzat Lassal'in
Blankizm,
kendi
tah-
devletçilikle
devletçilik
Lassalizm,
Fransa'da
keşfetmedikçe eskilerini
bizim
namusumuzla,
sosyalizm
devletçilik,
bütün
öl-
"İş Atölıs-
ü t o p y a l a r gibi
getirir.
Dördüncüsü:
yan
ona
lütfen
hiçbir
Almanya'da
hareketinin
değilse,
uğursuzluk
bi,
(On
kırk yıllık,
Bizim
alıyorsak,
kapandı.
halk
marlama
neyi
iner.
Avrupa'da
Tersine,
altında
yeleri"
gerekir
hacet y o k k i . . .
Üçüncüsü:
rif
Şimdi,
yapmamız
"Evamir'i aşere"miz
her e m r i m i z
"Devletçiliğimiz"den tepemize
memize
sayesinde...
aşere"
bu
sırlı
daha
k ü p ü m ü z de,
içerisine
elverişli
bize t e v e k k e l i
bir
maki-
yere v e r m e d i ğ i
kalıbına
en
uygun
gi-
olma-
sızdırmaz vs.vs.
sebepler y ü z ü n d e n
şöyle
bir p a r a d o k s l a
karşılaşı-
yoruz:
AVRUPA'DA:
sayılıyor.
O
Sosyal yapı
gelişimi
değişiklikleri
ö n l e m e k ve
-söz
e t m e k için fizik k a n u n l a r u y g u l u y o r .
mamak
vaya
için
(iktisadi
uçurtmamak
sübabı" a r ı y o r l a r .
sosyalizmde
için)
Sosyal
TÜRKİYE'de:
kadim
siyasi
Bütün
tersine
sosyal
rekleriyle ve
mizle
kişicil
getireceği
sınıfları
bir
en
her ne
pahasına
"aydın"
patlatha-
"Emniyet
elverişlisini
ve
olursa
o
maske
köprü
su
çıkarıyor.
değişikliği
o
sansüre
bulunuyor...
kurmaya
taşıyor.
ise:
ge-
sosyal
uğratmak
kilit
d o k u n u l m a z t u t m a k için
Devletçiliğimizle
ne
bütün
gidişin
bi-
Tıraş
münasebetlerimizin
olsun
tam
"devrim"leri
gidişini
değişiklikleri
buruntuları
değirmene
isyan
Modernleşme
Ortaçağ
sonucu,
sakal
bir t o p l u m c u l y a p ı
gevezeliklerinde
arasında
kuruntu
ve e m e k l e r bu
Ve
saç
gelmiyorsa,
her türlü
aranıyor.
politik ç a b a l a r ı n
Kılık ve
benimseyeceğimize,
kaçırılıyor.
sosyalizm
iç
ufak
sonuçlarıyla
uykularımız
maske
dünyasını
ve
dönüyor.
en
bir
istimle
Batı
sübaplarının
sayılıyor.
(Komünizm)
yalizmtrak
aşırı
emniyet
Ölüm
mevkiini
Kazanı
güdücü
"inkılapları" dışında
için
bir g e l i ş i m
"amortize"
buhranlarla
Batı'nın
devletçiliğimizden
yapımıza
ise-
buluyorlar.
Batı'dakinin
le,
ve
kaçınılmaz
yerinde
olursa
karışık
Sos-
Devletçiliği-
çalışan
şövalyelerin
olsun,
o b j e k t i f etki
Avrupa'da
nın
yığın
adıyla
Büyük Sanayi'nin
savunulan
sokup, vergi
tutum,
ile
geriliğini
bilerek,
parçaya
bölünüyor.
"Özel sermaye"nin
mek bile
ler
için
içine
bu
istemedi.
sokmayı
o
bile
durdurduğunu,
sanki
Tahtakale
Demokrat
özel
Devlet
için
mayeci,
kirası
Parti
için
devletçilideğil,
milli
arttırdığını,
sanki
makineleşmeyi
birikişinin
oranla,
olamayaSümerbank
mı?
tabii
ayakta
devletçiliğimiz
durması
için
bazı
ge-
teşeb-
15
da
Ancak,
ödenirse,
almaya
edeceğini
olmasa
katlanan
şart
fiyat
her yıl
300
bir tek
bedavaya
verilir
utandır-
bir özel
personelin
yapılmış
kötek)
durmuş
zaman,
Devletçiliğimizi
işletmelerdeki
dışarı
(zor
çıkardığı
çıkmadı.
milyar y a t ı r ı m
"drakonyen"
bir tek s ö z ü n d e
satılığa
işletmelerini
kapı
imtiyazları
rahmetlik,
müşteri
para
devlet
Üçüncüsü:
tekel
korumak
ilk iş o l a r a k bu
dört kişisini
bunca
olan
sömürmenin
sermaye
işçi-
kanunları
birikişini
derebeyice
gör-
bütün
kendi
sokmuş
işletmeler olmadı
işletmelerini
sermayeci
üstelik diş
ya
için,
geçti.
olunamazdı.
o l m a k için
mamak
Kanunu
dükkancıklarına
modern
devletçiliğimizin
İkincisi:
ciddi
çok
Geriliğimizi
Tabii
büslersiz
ve
makineleşmesiz
az
Birincisi:
rekti.
mirasyedi
yüzyıl
devletçiliğimiz
İş
sermaye
domuzuna
1000
girmemek
Teb'asını
haline
ile,
çıkaran
kışkırtıyor.
çeyrek
oyununu,
yer altına
göremedi.
Canım,
fabrikaları
beri
sınıfı-
göklere
sınırına
kanundur,
imtiyaz
en
İşçiyi
bilmeyerek
diyemedi...
uykusu
israflarını
kavrayamadı.
-
bir
tavşan
zenginlik
cağını
girdi"
hareketlerini
Kanunu
köstebek
işçi
"devletçiliğimiz"
adaletsizliği
1936'dan
"Mademki
yürürlüğe
ğimiz,
İş
açan
bizde
işçi
sosyal
ç a l ı ş t ı r a c a k bir işletme,
101
yol
yaratırken,
pratikte,
kaçakçılığı
bir s a n a y i l e ş m e
kişi
kuruluşuna
hareketi s o s y a l i z m i
beşte
ser-
üç v e -
koştu.
devlet
işletmelerinde,
ayarlamalarına
rağmen,
m i l y o n T ü r k lirası
zararına
çalışılıyor.
Dördüncüsü:
Hiçbir
pervasızca
yapan
nun
işleyiş ve
ve
üstü
işsizliğin
Beşincisi:
ti.
rekabetle
sermayenin
ihale
1923
bırakalım
en
karşı
yapamayacağı
Meclis
mekanizması,
z a p t e d i l e m e z ve
En fecii,
Dünyanın
Japonya'sı,
özel
devletçiliğimizin,
karşı
ile
başka
kontrolü
memlekette
konulamaz öncüsü
1963
a r a s ı n d a tam
yerlerini
modem
Avrupa
koydu.
Devletçiliğimizin
40
kapitalist
yılda
ka-
pahalılığın
oluyor.
kırk yıl
geç-
aşiret ç a ğ ı n ı n
üretimine
en
zamları,
dışında,
büyük
öldürücü
anıtı
olan
Karabük
için
"Beyinsizliğin
Bu
Amerikalı
şaheseri!"
çapta
"yağma
bir
böreği",
d e m e k daha
şünülürse,
olduğumuz
yan
bir
ramadı.
gibi:
leri
pahasına,
birkaç
boruyla
larını
çaldırtmayı,
aç
olan
anlamınadır"
de
kendi
Hayatta
mişse?
olmaz
Avrupa'da
ile
(hayalci,
şünce
kuruntucu)
aydının,
miktarı
okur y a z a r d a
lenmeye
kafa
en
düşünce
anayasalar
harıl
hürriyetine sahiptir"
da,
planı
ecnebi
yapan
bir
az
"Ruh"
omuz
Ovın
alemi
ilhamı
efendi
sos-
başka.
Belki
yahut vahyi
için,
kolay
kısa
göz
omuza
olsa,
sayılmıştır.
gel-
işçilerle
satış
güreşmemiş
Şarl
Bizde
Furye
devletçi
yapmaya
çığırtkan
süre]
İşçi
"aydın":
"Ütopist"
sosyalizm,
memur
afişler
birkaç
asmaya,
verilmiş
dergicikte
bırakmayan,
camiyle
kilise
beri,
kaldığı
harıl
KÜLTÜR
çok
bağımsız
ölçüde
yasak
yazarlar:
20).
arası
yatebeş
lanet-
yardım
hürriyeti-
edememiştir.
düşünce
Millet
"komünist"
bakımından,
bir düşünce
"Herkes
Sonra
konsorsiyumdan
savunanlar
üç
dü-
avuntusu"dur.
kopardığımız
az
bir-
katma
olsa
izin
(Madde
ve
birkaç
atlatıvererek
çok işçi yığınları
çok g ü r ü l t ü
olarak
olmaları
düşünelim!
benimsendikçe güçlenmiştir.
"münevver
yüzyıldan
olmaksızın,
kul-
gerçekleş-
efendi
sayıldığını
kandırıp
Ama,
resimlerinde
[çok
yarar
Üzerinde
Avrupa,
ni
geçit
bile
bir s o s y a l i z m
Robert
çoraklığımızda
şehhüt
şey.
gerçekten
olsa,
bile
"kulların
öncü
şarkısını
Şimdi,
Pes.
sosyalizm,
işçi
ay-
edilme-
dönelim.
işçiler t a r a f ı n d a n
Sen-Simon
rım
öyle
olur.
esnaf,
yaratmanın
diye ö v d ü .
demokrasiyi
kendilerini
"gaipten"
Olaylarımıza
inmemiş
havası
haberleri
uygulayıversinler!
lehine
kurban
kutarif
birkaç ş e h i r d e , tek parti ç a ğ ı n -
sosyalizme
hiç
beri
köylü,
adaletsizliğe
devletçiliğimizin,
kendi
yıldan
(işçi,
dü-
sağlama-
"Demokrasi"yi
150
"milyoner"
demokrasi
bir
kulların
"ruh"larımıza,
likte,
çağında
birkaç
denilen
aralarında
yalizmi
sosyal
b ı r a k m a m a k d e m e k olan
tirememiş
Hem
çok parti
mahallede
rahatça
züğürt yurttaşların"
çoğunluğumuzun
memur yığınlarımızın)
da
en
nüfusumuz
istemez
Avrupa'da
kalabalık,
ise,
yoksa
işkembe-
d ü ş ü n ü l e c e k şeydir.
bile
ister
mi,
"modern
artan
kalmamızı
Demokrasi,
"En
Devletçiliğimiz
dın,
yerde
işletmecilik"
derince
karşı:
vs.
besleyen
boyuna
devletçiliğimiz,
Çünkü
edildiği
olur,
dursun,
yüzümüze
Vs.
"modern
fodlacılığı
doğru
"Kalkınmamız" şöyle
böyle
Thornburg,
damgaladı.
sanayiciliğe,
Hasanın
cilik" mi
uzman
sıfatını
Meclisi
görmek
üzere
damgasıyla
Bizde,
ve
kanaat
katlarındüzülen
resmen
suçlandırılırlar.
Çünkü
numda
adla
bile
o
Musolini'den
benzer veya
benzemez
yasak etmek
için
rur.
Kanunun
damgasını
Çünkü
miz'^
yemiş yurttaşı
egemendirler.
madı
dünyaya
diye
yerinde
mişiz
laf
de,
gibi,
kendi
yutturmaya
Maddi
biz
o
şız.
kuşu"
alanda
dere
tepe
mızda
yüzyıl
yarım
kaldığımızla
alanda
uygun
me
düz
keşfet-
olarak
millete
Cennet
sağ
saydırmaya
olsunlar.
teknik medeniyeti
dünyalara
dolaşıp
Bir
de
afallayıp
Ortaçağ
gömüp,
modern
bırakıp,
tercüme
yeni
gelmişiz.
çok d a h a
Avrupa,
kör göze
sosyalizm
uzun
süreli
hürriyetini,
istikrar
Türkiye'de
rupa'dan
modası
kurmuş,
bedel
sanmıilerleme
arkamıza
büyük
dönüp
bırak-
ile
ara-
bir m e s a f e
ile
kalmışız!
skolastiğini
düşünceyi
Frenkçe'den,
ve
Avrupa
bir d a h a
Biz,
Almanca'dan,
taklitler y a p m a k l a ,
skolastik ş a p k a s ı n ı
geri
sağlamış.
medrese
başımıza
dahi
batan
en
ka-
geçirdiği-
biricik g e r ç e k o r t a d a
büyük sanayinin
güreşlerle
modern toplum
yarattığı
savunduğu
sağlamak
geliyorsa,
geçmiş, tekniğin
ve
çerçevesini çatlatmaksızın,
iyi
işçi
düşünkötü
kısbîr
çabasıdır.
neler o l u y o r ?
hazırca
duru-
modern
yaşama
mi t a t m i n l e r l e a m o r t i z e e t m e , g i d e r m e y o l l a n a ç a n
sosyal
her
biz
bir kıyafet inkılabı
gitmişiz.
öncekinden
bir
en
Batı'da
sınıfına,
hep
anlamamışızdır.
Bugün,
yor:
mucize,
dolapla
Acemceyi
İngilizce'den
bile
yüksek
karşılaşınca,
getirmemecesine
mizi
fikirleri,
doğ-
boyu yol a l m a m ı ş ı z . Y a r ı m y ü z y ı l önce
dönme
famıza
kalıp
Kültür
dünyanın
buluşlarımız
kabuğunda
harika,
tığımız yere,
son
ş a r t l a r altın-
şaheserimiz
tersine,
karantinayı
en
siyasi
b a k m ı ş ı z ki, arpa
ve
özü,
geçemez.
bir orijinal
Yahut
sosyalistlerimiz
Avrupa
yüzyıl,
türküleriyle
Arapça
Bu
"in
imtiyazlaştırılmış
öteye
bayağı
kurduğu
"devlet
medeniyeti,
Manevi
Neden?
kalkışırız.
Yarım
geri
durdu-
bir s u ç u n
kadar...
saymaktır.
örneksiz"
suları
öyle
"Devletçiliğimiz
ebeliklerinden
dururuz.
k ö t ü l e m e k ve
derebeyiler "Devletçiliği-
tekellerde
o l m u ş en
Devletçiliğimizin
çabalayan
üstünde
"eşsiz
çıkar,
Kanu-
"düşünce"ye
bütün
çıkarıncaya
s u n u l a c a k tek
alem
karış
doğrusu
belli
ağlaşıp
harc-ı
bir
o
fikri
akan
şahıslar,
Daha
patenti
ısmarlama
alanında,
dili
halde,
gitmeyen
temize
kanunların
düşüncemiz,
fikirlerle
hoşa
k a n u n l a r değil,
"Devletlu"ları
da,
her
"komünist" demek,
ve A d l i y e n i n
bizde
adapte edilmiş Ceza
bir suç y a z ı l m a d ı ğ ı
son
Büyük sanayi
ülkemizde
sözü
mamulleri
nasıl
olmaktan
nasıl
Av-
ancak Avrupa'da
çıkmış,
az çok ıs-
karta
makineler getirilerek
nayi" d o ğ d u
nayinin
taya
sanılıyorsa,
tabii ürünü
çoktan
lerinden
aktarılırsa,
niyor.
Ham
sabah
taj
fikir"
ister
ışığı
yalizm"
zim
ne
kışan
zümre,
cakarı
aklına
sınıf v e y a
geleni,
bir " y e n i l i k "
ve
şairinin veya
tatlı
gaazi, fantazi
Ne
sağ,
ciddiye almıyor.
her t ü r l ü
anarşi
gözde
taşları,
taklit
metiyle,
tılmış
çıkarmaya
Düşünceyi
sırtlarını
kabadayıların
anladığı
ağzında
yönde
"sosyalizmi-
Diktatör t a s l a k l a r ı zümrüt,
zebercet
ancak oynayabiliyor.
sinsi
her z a m a n
sinsi,
gâh
dipdiri
"Devletçiliğimiz"
uyusun"
eden
bir
rezil
Y ı l l a r yılıdır d i n l e d i ğ i m i z
artan,
en
kazığa",
"Komünizme taşmayı
sahte e l m a s ,
gâh
iştihası
palavraların
"sağlam
bile ç ı k ı y o r .
rolünü
fakat
ört
O
mille-
çeviren
dökülüyor.
çığırtkanlarınız o
bağıntılarımızı,
kırk yıldır şiştikçe
panayır
h i k m e t " y e r i n e geanlamda
yönelişini
palavralara
süsleyen
yarıyorlar.
kabadayı
her
karnında" gurulda-
"sosyal
insanlık
Türkiye'de
büyüsün,
kolay
ko-
savur-
şaşkına
mücevherat
derebeyi
"besle
ağzına,
ortaya
gıdaklama,
Modern
gi-
Her sı-
ve
bent" o l m a k t a n
debdebesiyle,
Her
bisoy-
dediği
halkın v e
Batı'nın
"sosyalistlerimiz",
gibi
"manası
kimse
sosyalizm"
demagoji taçlarını
Hatta
sosyal yaygaralarımız,
dayamış
hatta
ö n l e y e c e k son
lar,
sol,
kahramanlarındandırlar.
miz" dahi,
da,
ne
sosyalimsi
devletçiliğimize
git
fikir k ı r ı n t ı c ı k l a r ı
Bütün
"devletçi
sanılıyor.
geğirdiği
sos-
O yüzden
kahvesi
uyduğu
romancısının
hürriyet
unsuru
Bizim
nın
su
mahalle
hele
"milli
bile y u m u r t l a y a m ı y o r .
keyfine
"ilerilik"
"mon-
halkımıza
uydurma
moda oluyor.
sözcünün
paşa
kursağında
çiriliyor.
Basmakalıp,
-Ahmet Agayefin
bir s i s t e m
çeviren
zihniyetimizle
"sosyalizmlerimiz"
soysuzlaştırılmışı
çocukları-
"fikir"ler,
Ortaçağ
kopuyorlar.
bili-
getirti-
k a d a r milli
bu
bir s ü r ü y a p m a ve
tutar"
oluverir,
İsrail'den
o
Fakat
mı,
döküntü-
balmumuna
ise,
sa-
işpor-
biçiminde
kız-oğlan
dek
kaynaştırıldılar
kalemşorun
tin
makinesi
kapılıyoruz.
düşüncelerimiz ve
sonu
düşünce
parçalar
sosyalizmimiz
kılıklı " i d e o l o j i " u k a l a l ı k l a r ı
"önü
sosyal
yatsıya
hayattan
suzlaştırılmışın
yan
bir
"milli sa-
büyük
ancak Avrupa'da
yedek
kadar " m i l l i "
göstermeyen
"sosyal"
ması
veya
bir
Avrupa'da
sekiz on y a ş ı n d a k i
özentilerine
istemez
gün
de,
Amerika'dan,
namazından
"devletçiliğimizde
gibi,
parçalar,
"yerli malı"
maddesi
"plastik s a n a y i i m i z "
bi-
sosyalizm
çıfıt ç a r ş ı l a r ı m ı z d a
mızı
onun
sosyalizm
çatma
yurda
lip,
olan
düşmüş
derme
"monte" edilir e d i l m e z
tıpkı
Bu
çeşit
bütün
haş-
yaşamış,
yaşa-
maskesi
altın-
çemberi
"sosyal"
iştahlandıkça
haklı
maval-
şişen
Or-
taçağ
artığı
dış y a r d ı m
huzur".
yan,
dı,
bürokrasimiz,
sadakasıyla
Biçare
hem
palaspare
avlayan
geldi,
Konya
mamı
içinde
mizi,
gökten
bir m u c i z e
altı
halk
ilerleyiş
dünya
güzelini
pıştıran,
yahut
hokkabaz
ne
geriliği
mi
şında
en tipik, daha
aranacak?..
kimsenin
perdesi;
"ne
idükleri"
ye
çorbacı
alınan
lak s ö z l e r i
ne
landıkları
yerde,
poğaçasına
alır böyle
En
gömen
manda
haklı
belirli
"sosSun-
kesip y a -
t a v ş a n l a r hoplamarifet",
kavuklu
ecnebi
ağlanacak
çağının,
çorbacı
"komünizm"
parti
çağının,
nüfu-
bir
çorbacı
ilk
olsun,
en
t a r i k a t ehli
skolastiğinin
süprüntüsü
hemen
perdesi:
kötüleme anlamında
gibi
"Kadrociddi-
idükleri
belir-
ne
iyi,
hoş,
sağlam
çürük
dıson
herkesçe
değil,
" d o ğ r u " ve
tezeğinden
de çekici
par-
diye y a s -
tahtaya
"ütopik
hince)
sınıfların
iri
gerçek
basmış
karın
gölgesi
bakılınca,
iki
bahşişini
ezberleyememiş
alaturka
(kuru
parlak
kalabalığı
sezmeksizin,
m e t o t ve
tek
demagoji"
"demagojik
akıntı
fark
idi.
ve
eğilimlerini
demagoji
boş
güvencini
lafla
idi.
altında
kuşkuya
(birbir(yol ve
Kadroculuk
daha
sinikçe
uydurmaya
üzere
köy
yaranmak
softası
Yönizm:
üzere
daha
tasavvufi
(hi-
kalkıştığı
istediği
kadarcık
Demagojiye
temelde yanıltmaya)
edinmek
Kül
satın
mantık sonucu
Kadrizm,
tahriflerle
kim
arasındaki
şudur:
kazanmak
Yöncü-
doyuracak somun
Yöncülük
ütopi"dir.
de,
efendim!
yerde
bile
gelen)
oluşum
başka
lafları,
bilerek y a p ı l m ı ş
sırf
imiş
Haydi,
olayları
iddialarında
biçimde
devletçilik"
miymiş?
memleketimizden
fikirlerine
köy)
yana
devletçilik"
görünen
biçimde
"ütopya" da,
nı
almadığı
"İşverenden
hasret
bugün
(mistik)
noğlu
o
ibret a l ı n a c a k " t r a j i k " ör-
parti
"devletçiliğimiz"
yana
temel
varılacak
kelbi
Bütün
"Yöncülük"tür.
"Halktan
lerine
en
tek
skolastiğinin
olursa
Kadroculuk:
diye?
rahmeti
p r o f e s ö r Zati
silindir ş a p k a l ı
çok
Var-
geriliği-
hak
özeniyor.
çabukluğu
doğrusu
çok
( k ü ç ü m s e m e ve
lük:
bayıltan
resulullah",
içinde tılsımlı
el
dolaş
Dünkü
ciddiye
Bugünkü
olan)
terletip
tavla-
işsizlik ha-
ortasından testereyle
gülünmekten
culuk" idi.
siz,
hem
geçiyor.
sarhoşluğudur.
Bunun
neği
da
külahı
sarmaş
putlaştırmış,
skolastiğinin
belinin
halka v e r d i
pahası ve
çalımlarımız,
keramet,
ile
hayat
"Mehdi
"Devletçilik"
ortamında,
ne
saltanatımızı
yaldızlamaya
gurların
zunu
derken,
kurtarıcı
gibi
rahat,
"Yem borusu" y e r i n e
kadar m e m u r u
kasketli
derebeyi
eyledi
memurlar
saat,
inmiş
"ne sihirdir,
kırtasiyeciliğimiz
kendi
meşhur:
yalizm"
tan,
Şark
"Ne
yaranmak
kaydığıistediği
zümrelerin tarihcil
"tarihi
istikbal"ci
silme
"alafranga
di
bunların
larını,
Nuri
ütopizm"dir.
üzülmüş,
Traji-komik
zenle,
medreseci
lonca
yal" sözler veya
her ihanetini
kurda
koyun
nasılsa
-diplomalarına
ucunu
görmez,
kazan
nıklarımız
atı
"atom
şifa" v e r e c e k
Çeşitleri
Kadrizm
başa
doktor"
perukalı
la
büyük t a r i h c i l
kamak,
den
o
çok
kokulu
lığındaki
ricik
ekin
m e v ' u t " gibi
her fikri
fatası
"eşsiz
ruh
en
tek
seraplaştıra-
kusan
pek
iyi
başındaki
umut
en
vicdan
Ankara
kurnazı"
a n l a y a r a k d i n l e y e n var mı?
karan-
bereketli,
pahalı
tek
çağırmaktır.
yasak
kelepçeleyen
ağını,
diye,
geri
bulunmaz
bi-
"arz'ı
Yuredip,
kaHint
kültürümüzün
maldan
anlama-
satmaktır.
madrabazlıkları,
Belki,
Hacıağa
ahır
kurallarını
caddelerinde,
ucuz,
silktiği
o
kaynağı,
sokamazsa
en
z e m z e m l e yı-
-sosyalistlerimiz-
yaka
güneşli,
kalsa
"devrimci
"ideolog"luklarıy-
gübreliği,
düşünce
K e ş m i r şalı
on y u k a r ı
"sadrine
bönizmile
milletinin
y a ğ m u r duasına
itaatına
yapıldık-
m a n t a r gibi
kehif"in
kaçık
Türk
elverişli
şebekesini,
"Şark
"Eshab'ı
tanımladığı,
halkı
kışla
yokuşu
o
kan
bile
sunacaklar?
işverenin
millete
örneksiz"
beş a ş a ğ ı ,
Geçtim,
başka
bu
toplumcul
kör k ö r ü n e
Mahmutpaşa
yanlara,
diye
basit
ölçüsünü,
kumaşı,
mi
"mantaryaslas/"nı,
gösterip,
en
"seçim"
benzeyişlerini
gerilikten
burnunun
kalabalığı,
İsrafil" " u y a -
lüks d e v l e t ç i l i ğ i m i z i )
tanıdığı,
tapınç-
tem-posuyla,
O "Sur'u
üstadlarının,
başında
kötü
kadarcığına
sonra,
"beceri":
yetiştirmeye
tarlası
dumuzda
olan
(pahalı,
iyi-
nemli
O
kadrilizmile veya Y ö n i z m
derdi
Levanten
havası"
kulislerde
" r e ç e t e " l e r mi
bütün
her aklı
"İzmir
kapıkulu
boyladıktan
halkının
"Kıtmir"
daha
zavallı
Bezirgan
konulacak
gösterdikleri
katmış
mi g i y d i r i l e c e k ? K e n d i l e r i n e
kaldırılacak?...
bombasına
kağıttan
öpülüp
peşrevli
Üsküdar'ı
Türkiye
ne
y a d i g a r dü-
softalığı
Mayıs "aktı geçti"!
hacıağa
caklar? Y o k s a ,
yalımları
g ö r d ü k ç e sevgili y o s m a y a
mı
neredeydiler?
fışkırmakla
bu.
curcuna
solcu
koçgör-
balta o l u r l a r ? Ikıntılı, sıkıntılı "sos-
beğenmiş
kaldırma
bir
der-
ağılda
bakıp- " A y d ı n " etiketi t a k ı l m ı ş ,
İşte 27
alan
aynı
İmparatorluğu'ndan
pöstekisi
kendini
"zinde" zeybek oyununa
tan,
kurtlarıyla
mantığına,
hangi sapa
me'murin"
Gönül genç "Yön"
melo-dramatik
Osmanlı
esnaf ukalalıkları
yaramıyorlar.
"sınıf-i
neye y a r a r ? A c ı k l ı y a n l a r ı
çökmüş
lı s i t e m l e r l e ,
Murat bey, v e y a
kadarcık olsun g ö r e m e m i ş
kuşa!
kadro
çalımları,
olsun,
sıra
bey
Osmanlı,
dökülmüş
olursa
ara
bir " t a r i h ç i "
İleri
"Devletçilik" dedikleri
dişleri
mekten
durumlarım
Celal
koltuklu
kendilerinden
masa
başında
"salla
başı, al
maaşı" geçinmekten
başka
çe yat
borusuyla
zıbarıp, y u m u ş a k ç a
talime
kalkmayı
bütün
gireceğini
"Sadaka'i
uman
kaval
s e s l e r i n e alışık ezeli
gittikçe
ğı
de,
Önlerine
pek
görünmez
mı?
şekeri"
"Kalkınma"
Çünkü
halk
dedikleri
gün,
yüzleri
gibi
istenmeyecektir.
sıcak
"serler"inde
tıkız
Tersine,
harçlıklarla
" ş e r i a t ç ı - ı r k ç ı " l a r ı m ı z yok
mu?
sığındıkları
"devletçiliğimiz"e
zu
Han'ın
Hülagü
leri
okla
torlu
ağızlarıyla
kalkar k a l k m a z ,
ken-
yuhalanacaklarını
N e y a z ı k ki,
ni
sözüm
yay çağına
yi, y a p t ı k l a r ı
riciliğe"
ması
ve
denemeleriyle
Yok, sosyal
letçiliğimizi
mekle
"Demagog"luk
büyütülmüş
görünüp,
toplumumu-
sosyal
- devletçiler, tara-
cennet
köşkleri"ni
tapşır-
süngüsü
yok-
sezmektedirler.
görecekleri
dökerek,
ilgisizliği
ektikleri-
ve t i k s i n t i -
değil, " t o p l u m s a l
cahilce
sövüp
Türkiye
halkının
her
olduğu
sanısına
bir yol
türlü
da
ilesay-
sosyal
kendi
batıcı
"Sosyalizm"
"İdeolog"luğu,
hiç
kaftanını
değilse
giydir-
yeni
bir
sayılamaz.
o
"Sosyalizm"
gibi
inelim.
Doğu'nun
ulema
aşılayıp, T ü r k i y e
tüy
"Arabın
B a t ı ' d a n en az y ü z elli yıl geri " d e v -
ileri
kalkınma
(Kadro)
tasına
bile,
açacaklardır.
baylarımız:
sözde
yapılan
Bırakalım
düşman
indi -
"devletçiliğimizin
çatarak,
"sokak adamı"nın
böylece,
yol
şeriflerini
d ö n d ü r e c e k l e r i n i v a a t ettik-
beriki
sofu v a i z l e r i n i n s o n u c u
ileriliğe
hal-
"devletçiliğimiz"e
haktan"
mahrum" gözyaşları
anlayışsız
bilecekler;
adalete
ona
buca-
Paşalar ka-
sun'ice
"suret'i
enkonsiyanlarıyla
biçerlerken,
ham
karşı,
Pala
-yanıbaşlarında jandarma
"Fasık'ı
yuhalanmakla
şu
ucu
duymuş
kızarmasa
sulanıp
sırf " d e v l e t ç i l i ğ i m i z i n
maya
"hat'mi
hani
Onlar,
milletçe a l k ı ş l a n a c a k l a r da,
Ne d e s e n ,
kaldırmazlar.
kemiğinde
önünde
böyle
Maaşlar tıkırında
görmedikçe
Hayır.
yüzü
ödeneceğini)
bitmez t ü k e n m e z ,
etinde,
yo-
Avrupa'dan
git
salak ve solak h a f ı z l a r ı m ı z ,
çıkabiliyorlar,
rebiliyorlar
"Şanım
bizim
her işin
kuzucuklarıdır.
boş
bizim
ile
"me'murin
"Sağcıyan"...
kanıverirler.
Kazanı
kırtasiyeciliğimizi
kımız ö n ü n e ,
darcık o l s u n
düşse
karakoluyla
sür
"Solcıyan",
d e v l e t süt
kim
uysaldırlar.
v e r g i s i ve
sanan
gelmese,
fodlaların
"Aydınyan" veya
inanıverirler.
Ama
gelmese
buğday
sert-
borusu
beş c ü m l e t e k e r l e n i n c e
(Amerika'dan
Fıtır"
ulufeci
üç
bilmeyen;
hamam
bir d e ğ i ş m e z y a ş a m a
taifesi" yahut usturuplu
luna
ülkü
lahuti
pozlu
softa
halkında
dikmeyelim.
(Yön)
veya
kuruntuları.
kafasını
kalmış
Batı
iki
"Nasyonal
Önce
kendi
maymunluğu
Sosyalizm"
gerçeğimize
gövdesine
paralık akl'ı s e l i m i n de or-
Sosyalizm:
için
bise
kaçırmak,
nimizi
o
Batı
kiye
"Hak dini
rozetini
sosyalizm:
desi A v r u p a ' d a n
yerli
malı
kopmayı
haklı
türlü
rütbesi
keyif veren
diyen
kurnaz Y a h u d i
usulüyle,
pınan
insanlarımızın
ne d ü n ü ,
karşı
kadarcık
türlü
baş çevirirler.
ilgilen-
kabadayıları,
Babıa-
"tarikatlarına
uygun
" b ü y ü k kapılı"
kokain t e k k e l e r i n d e " s o s y a l i z m "
ü s t ü n d e , geceli
dervişlerdir.
gündüzlü virdü tespihle,
lerini y e r i n e g e t i r e n
yanın
acaip su
hiçbir y e r i n d e
Çünkü
doğrusu
miştir.
az
kanlı,
girmişti?
bütün
siyasi
tezleri:
olanların canlarına
partiler bile o
Kırk
luş"
üç yıl
problemini,
rimizle
ledikleri
Lala
Paşalarımızın
gibi,
bir tek
" S o s y a l i z m " değil,
ve
saltanatla,
giren
açıkça
veya
-Mustafa
kalın
ve
geliş-
Kimse
milli
kalkışamıyor.
Hat-
affa
tartışılan
kadar
Kolay değil.
"milli
bütün
kısa
mahkum
u ğ r a t m a l ı , di-
"AF"la
"SOSYALİZM"
deyimiyle,-
kurtu-
Führerleçözüm-
lafıyla
Kuvayimilliyecilik
Kemal'in
kapitalizm
karşı
mıydı?
henüz v a r a m a d ı l a r .
Alican'a
son
Daha
hiç s e b e p s i z ,
vurgunculuktan
mallarını
sanmayalım.
en
kuvayimilliye-
mücadele"ye
bir tek uzun v e y a
ince
Dün-
zıttır.
hükümetlere
Kongresinde
Bölükbaşı'dan
zümleyebileceğimizi
lafet
Sivas
Bizim
savaşa
Yassıada'da
kadarına
önce,
değildir.
yanılmış
bile,
benzerler.
tabana
iddiasına
dokumuşa
d ü n y a v e ahiret v e b a l -
taban
"Milli
Girmekle
mücadelenin yanlış olduğu
yen
ateşli
çe-
postları
sosyalizm" görülmemiştir.
çok " s o s y a l i s t "
Kuvayimilliyeciliğimiz,
mi
ile
kabağı
peygamber
ermişlerine
Türkiye
Avrupa
karşı
Batı'daki
tesadüfen
ta,
kuşu
kadar "ucuz
hiçbir yeri
gerçeğimiz,
Batı'ya
ciliğimiz,
bu
dünyanın
toplumcul
Oturdukları
Çır-
ile
li'nin
esrarkeş
Hepsi
söyledim!"
ne y a r ı n ı
Bu
bir
pratikten
ü z e r i n d e çok
meyi
kiştiren
karşı
Hammad-
sabahtan
bugünü,
bulmazlar.
afyon
Nedeni
"Ben
kı-
oturuveriyor.
dikkat e d e l i m :
lahavle çekip
ne
için,
dursun,
sancılara
Her
"Solciyan" tayfamıza
her h a r e k e t i n e
sayıp
sokulan
ç ı k a r a c a k bir a f y o n k e ş l i k t i r .
memleketin
göğsüne
Bizde s o s y a l i z m :
zehirdir.
bey-
katılaş-
Birisi
dindirilemeyen
dır.
kaçak o l a r a k y u r d a
Bütün
hazır el-
meselelerimiz
y o r m a k şöyle
son
şırıngası
olmayan,
durmayalım.
de
Başka
bir morfin
oluyor.
millet
kafa
erdemliğin
mal,
çalıştırmak,
düşünce tembelliğiyle
bütün
bendedir!" gibilerden,
kullanılmış
apayrı
molozlaştırmak
mı,
bir z a r u r e t s e , T ü r -
konfeksiyon
gövdemizden
taktı
kıpırdatmamayı
Batıda
kadar k a ç ı n ı l m a z
bulunduğumuz
taşlaştırmak,
"Sosyalizm"
lını
ne
kafamızı
çok alışkın
tırmak,
için
kadar fikir g ü m r ü ğ ü n d e n
çönasıl
" M ü s t e b i t hi-
emperyalizmden
kurtuluş"
idiyse,
bugün
keleri
d e aynı
altında
Komitesi
üyeleri,
boncuğu
ile
ezanla
problemleri
apokarya
"manası
kaplı
lamasalardı,
belki
de
hem
taşlanmazlar,
hem
rece
hasret d ü ş m e z
idi.
Neden
da,
27
rarsızlık" oldu.
yır.
1960
tabana
san
kansız
transferleri,
ihtilallerdeki
insan
1923
alanında
kırımları
geçim
lu'nun
lim"lerin
yerli
ve
iş
zenginlik
yılındaki
Cihan
ve
yüzünden
alanları
unsurlara
geniş fırsatlar,
Trablus,
Balkan,
gerilerinde su
"münhal"
bol
kapıları
ajanı
ekonomik
gayri
açtı.
yeni
usulü
çözülüş
devlet
lasyonu ile
tahsil
özel
gel
kimi
bayındır A n a d o -
tutan
"gayri
geç de
olsa,
karşılaşıldı.
ilkokuldan
Tersine,
ve yabancı
müsansızın
halinde
c e p h e l e r d e ve c e p h e
iki
beri
15,
ve
kadrolara
harplerince
Bugün
beş altı yılda
gelmiş
Mayıs'ın
zenginliklerin
sermayeyi
çoktu
çarpan
yeni
bitirilemeyen yüksek
2 yıl
her iki y ö n d e
ürkütmemek
münevki,
memur defiçinde zincir
öğrencilerden
mübadelesi
bir
Sekiz on
tırpanlanmış
Hukuku,
her y a ş t a
nispi
kavuşturdu.
115 yıllık) İ m p a -
öylesine
sıralar göze
Ankara
için
paylaşıldı.
beri
bol
beri
sökülüp atılma-
bir an
istikrara
değiştirip
1809'dan
kurulduğu
27
ve
açık y e r l e r i
üç yıldı.
bile
halkımızı
kurtulmaya
ihtilal
kadroları
o zaman
boşluk:
Müslüman açıkgözlere
Savaşlarının
kadar olsun,
kapısındaki
d i p l o m a l ı l a r yetiştirdi.
madı.
Bütün
ihtilallerden sonra, seri
z e n g i n l i k l e r el
1908'den
devlet
in-
savaşlarıyla
açılmış
müslimlerin topraklarımızdan
Elle t u t u l u r ö n e m l i
ratorluğun
taban
Mübadele sayesinde, yüzyıllardan
sömürülmeden
yıllık (en aza
Ha-
harcadığı y ü z b i n l e r c e " m ü n e v v e r m e m u r " d a n
ları, yerleri d o l u n c a y a
verlerin
Cihan
"istik-
mı?
yığınla
İstiklal
kalmış y e r l e r , terhis edilen ordu ve sivil
hizmet
ecnebi
hatta
Sıra sıra
Birinci
gibi
edilişi,
de-
menfi, eksi y o l d a n da
tekellerinde
sınır dışı
y a ğ m a l a r alanı açmıştı.
gelen
durumla
ortaya
sağlamıştı.
kaynaklarını
t a s f i y e yollu
bu
gelen şey "istik-
sonra
"Mübadele" d e n i l e n
1920''den s o n r a k i açlara ve işsizlere, ters,
olsa,
eğitim"
"ilke" t a r t ı ş m a l a r ı n d a n
alanında
politika
önce
kadar ç a b u k m e y d a n -
zaferinden
durumumuz,
Ekonomi
Türkçe
biçiminde y o r u m -
kanlı z a f e r i n d e n sonra
Mayıs'ın
yılındaki
bu
Birlik
"sosyalizm"
m e m l e k e t pek çok ilkelere
"Sosyalizm" veya
zıttır.
bir
vergisi
mas-
Milli
i l ke l e ri "n i,
yahut "herşeyden
kendileri
de
30 A ğ u s t o s ' u n
rar" oldu
karnında"
"Atatürk
fakir k ö y l ü y e dek arazi
larda
"sosyalizm"
çevirmeyelim.
şairin
oyalanacaklarına,
karışık t a s a r r u f b o n o s u ,
atlasıyla
firenkkari
maskarasına
yoktu
akın
hiçbir şansı
ve
korkusu,
akın
ol-
olamazdı;
vurguncula-
rın
bile s i y a s e t dışında
çılığını
ispat e d e n
sözde
Partilerin
mur enflasyonu
ve
akılları
27
Mayıs,
politika
İstiklal
mi,
sanayileşmeyi
Ne
anlaşılmaz
mi
yaptı?
imdada
parsanız siz y a p a r s ı n ı z .
Göreyim,
darılttınız,
yetişti:
diyerek,
BONOSU
kesip, zorla
nafakalarından
altına
köylülerin
üzere
ekonomi
altta
hoşlarına
akıl
işçiye,
gitti?
aslanlar,
hocalığını
bulması,
iki t e d b i r c i k , 27
çalışan
şunları
tam
ya-
yaptı,
ç a b u k özel
memura,
TASARRUF
rızkun c e d i t l e -
Beş on a ğ a n ı n e m lafları,
baldırı
çıplak
kırdaki t e m e !
sarsılmasın;
köylüden
işçi,
sermayeye
esnafa
aktarın.
Reformu
temelleri"!)
makla olur.
üstadı
mı alkışladı? Bak
Devletçiliğimizin
"rasin
yenir
güreşmenin
"Aman,
ile T o p r a k
mı
beyanlar"
Sosyalizm
Partiler g e l m e d e n ç a b u k karar
parababalarına
(Kadroculuğun
ko-
ile ç a r ç a b u k ger-
Mayıs'ı çılgınca
d e v l e t " i n yerini
ları
Bu
samimi
ö d ü n ç parayı y e v m i n cedit,
alınması
Bu
"gayri
işletmeler k a p a n ı y o r ,
ödenmek
rekleri
Me-
milleti
oyalandı.
arasında,
Seçim ve
sizi!"
sermaye
niyet
bütün
hürriyet ve ş u u r u
Sonradan
m ü s t a h d e m , m e m u r , esnaf, 27
rin
oldu.
aşmıştı.
s e f e r b e r l i k halinde, A n a d o -
"sosyalizm"lerle
işkilleri
"Devletçiliğimiz"
işvereni
kabusu
tavanı
ihtilal a ç a m a y a c a ğ ı n a gö-
inip,
bir milli
Savaşının feragat,
yenmez
verin.
ne
halka
kaçakövünen
alanlarında teşkilatlandırarak, toprak reformunu,
çekleştirebilirdi.
sayılan
bir n u m a r a l ı
ne harp,
vergi
doktrinsizlikle
d u r d u r a c a k çapta
ne y a p a b i l i r d i ? Y ü z d e y ü z
operatifçiliği,
lu
beyannamesi"
ortak kaygısı ve
ise,
şartlar altında
re,
rahatsız e d i l m e l e r i n i önledi;
"servet
di-
"sosyal
de arazi v e r g i s i
alın-
Mayıs'ı geniş köy ve şehir y ı ğ ı n -
içinde o saat tecrit e d i v e r m i ş t i .
Halkla arası açtırılan
27
Ma-
yıs için geriye ne kalmıştı? S o k a ğ a d ö k ü l ü p el ele v e r e n
Üniver-
site ile Ordu.
kurtar-
"Devrim"in
sa
kurtarsa
ğü
Beyazıt M e y d a n ı ' n a
sini
cezaen yanardağ
künden
be
27
kazı.
etsin.
bu
iki
Mayıs yiğitleri
Bir daha
Meydanlara
motorunu "tıkanıklık"tan
kurtarabilir.
çevir,
yapılan
bu
Eminsu'lar,
pekala
"zinde
bur
k a m b u r l a r çıkarabilir!...
ve
Üniversitede
kuvvetler"i
" K a l p l e r e v u r bir zımba!
"Gelmiş
geçmiş
belki
davranışlara
de
iktidarların
sahi
neden
üç yıl
sembolik
kolay.
yen
tam
kendi-
greyderlerle
kö-
hürriyet g ö s t e r i l e r i n e s a h n e o l m a y a
daha
üstüne
kan d ö k t ü -
" H ü r r i y e t M e y d a n ı " adını t a k a r a k ,
ağzına
uygulamak
çim"...
Devrimin
en
öyle olan
kapıldı?
en
işkenceyi
insanlara
147'ler,
Orduda
7000
az
bölerek,
kam-
ikiye
Ondan
Rumba
töv-
da
sonra
iyi
niyetlisi"
Milli
Birlik
Özetlenirse:
yap
Rumba,
bir "se-
Rumba!"
olduğunu
Komitesi
"Sınıfsız,
söyle-
bütün
bu
imtiyazsız"
bir
toplum
şından.
olduğumuzu
Sınıflara
lir"
sanısı,
En
parlak s o s y a l
kolayca:
uygulanınca
Tasarruf
şarkılaştıran
bakmadan:
"Her şey
sözlerse,
öz
Söz
mız" içindi.
Uygulanınca,
geçimlilerin
kuşaklarını
söz
olarak
nınca,
sizliğini
Batıcı
vardır,
riz.
Kimse
kanununa
lı
bu
Önce,
denildi
KÖLELİĞİMİZİ
açıkça,
alçak g ö n ü l l ü
lileri,
li,
Bizantizmdir.
"kırmızı
lahmacunlar?
ve
Kimin
biberli"
mevrutlar?
derdi
Ve
Osmanlı.)
kediliğine
Devlet
kavuşuncaya
çelik ç o m a k
oynayan
hesap
mi
gibi
için o
laf
karnını
altında:
hürri-
"Devlet-
çanak yalayıcılarıdırlar.
bir s o s y a l i z m
beri a h t a p o t gimaddi y ü k ü n ü :
manevi
KANUNLARI
Toplum
bi-
değildir.
yükünü:
-
MUTLAK
sami-
sınıflarımız arasın-
yasak etmeyen
veya
ucuz v e
dışında,
Libera-
alafranga tartışma tahtravalinceden
pideleri?
inceye
kıyılmış,
Avrupacıl
doyurur o yarım
kabul
("Tahtında
maaşa,
şu v e y a
"Halkçı"
Bu
ve giderme yollarına
-Allah
kapısında
dek,
görülmeye-
istenir.
Diktatörlüktür.
üstünde
kardırılmış
hepsinin
ihale
Sınıf-
bin y ı l d a n
ilk şartı:
sosyalist
Kaç kişinin
şiir d ü z m e c i l i ğ i n e
bu
-YOKSULLUĞU,
Sınıflar
Sosyalizm
yapmabelirti-
olay ö z e t l e r .
Devletçiliğimizin
hesaplaşmayı
devlettir.
mi, y o k s a
açık
önleyecek"
açıklamalı
Bunun
namusluca
yapıp
g ö r ü l ü y o r ki, T ü r k i y e ' m i z i n
ANTİDEMOKRATİK
miyetle g i r m e l i y i z .
lizm
mi,
ne
Kanunu"
ilanlarıyla
bu
diktatörlüğün
kalkalım,
İŞSİZLİĞİ
-
dilediğine
gazete
iliklerimizi, d a m a r l a r ı m ı z ı y e d i
DÜŞÜNCE
adalet-
"İhale
dilediğimize y a p a c a k s a k ,
"Komünizmi
ADALETSİZLİĞİ
Uygula-
her sınıfa
Bizde
yapacağız" demek
bakımdan
-
dar
vergisi:
içindi.
alındığını,
"İhaleyi
bi s a r m ı ş Şark kalem e f e n d i l i ğ i
da
ne
D e m o k r a s i değil:
kalkarsak
PAHALILIĞI
üzere
Arazi
aktaracak vergi
Devletçiliğimizi
ihaleyi
çilerimiz"
meselesi:
eşitlik"
günkü
İhaleyi
"sınıf y o k "
istibdattır.
Nereden
"sosyal kalkınma-
beslemek
çıkarmaktır.
her
hacet v a r ?
yet değil,
rinci
Her s ı n ı f t a n
sormaz:
"dilediğimize
eliyle
s ı k m a k oldu...
taşımakta,
pazarlığa
kaydını
bir t o p l u m d a
cek,
devlet
"Devletlu"larımız
ne
bakımından
a r t ı r m a k oldu.
açıkça
serbesttir"
oluvermişti.
sınıfları
sermayeyi
büyük a r a z i l e r e
demokrasi:
ama
özel
yükünü
için"
kanı-
yapabi-
açıklayabilirler.
olarak
büsbütün
mülkleri
büsbütün
verildiğini
makta
"devlet
küçük
her şeyi
devletçiliğimiz
ancak toplum
anlamlarını
bonosu:
"Devletçiliğimiz"e
"Devletçiliğimiz
bu
buutlu
etsin-
nane-
"Devletçi"
roman
"Devrimci"
müstetir
hüvesi!"
şöhret çatısında
partinin
panayır tellallıkları?
kazıkları
mart
ile
Bari y a r a n a b i l s e l e r ? A ğ ı z l a r ı y l a
KOMONİZ
damgası
vuruluyor.
kuş t u t s a l a r :
Çünkü
Devletçilerimize
Devletçiliğimize
İsrail o ğ u l l a r ı n ı n g ü n a h ç ı k a r t m a tekesi gerek.
doğumundan
sağlanmış
sabına
rıcı
iki
bin
geliyor.
Belki
Sanayi
K a n u n u " sayılıyor.
dır,
bin yıldır boza
ebe g ö m e c i
şamar oğlanına
Bismark'ın
döndükleri
ettiği
buçuk
den
hiç
Çok parti
mı
iş-çiler
nizm:
kiye
hesaba
devletçilik
oldu.
yoktu, varsa
sanırsın?"
"MEVKİE
Hepsi
bir
arı
yerine,
rinci şartıdır"
"Mevki
sahipleri
"Kurtlu
acı
azınlık"
Demek,
birleşiniz!"Ana felsefe
olaylar,
tatlı
felsefesine
Seçimişçi
veya
"İmtiidi.
güdeceği
imtiyazlı
vazife
geri
dayanmaktadır!
etrafında
var"
şi-
"Kurtulmanın
bi-
kapıkulları
mutlu
mi
"Bildi-
devletlular
"Felsefesi
parolası)
bu:
inYö-
"sınıf g ü r e ş i
Kadrocu"
umutlar,
dasınıfı
kör, a l e m i s e r s e m
Ünlü
bütün
efendi-
bulunduğu Tür-
"Hak yok,
var"
yok!"
gittikçe
kuvvetlerin
sınıfı"
Bimi?
mütefekkir
edilmiş
zinde
(acaba
Devlet
"köylü
Kadrizm:
mevkisahibi
Gökalp'in
mişçi
sayılırdı.
ve
bir
çorbası-
dalkavukluğu
herkesi
olama-
atılmış
kitle" o l a r a k
Yönizm:
"sosyete"de
buyuruyor.
parlaksözler,
"işçi
"Sen
GELMİŞ"lerin
"Sınıf yok,
ama
olarak
ilan
için,
başvekil
düştüler
işçi,
Nitekim
ve
bulanmadı.
Ziya
olsun
"münevver
şef"çe
Kadrizm
birleşme" ( " F e l s e f e " :
kara
şehir sürülerinin
"Aydın
yedikçe
karıştırılabilmişti.
işçi v a r d ı ,
bir d e v l e t s o f r a s ı
önlenmeliydi!
diyen
tuzu
katılabilirdi.
üstü
her d e r d e deva
sosyalizmi"
kazara
e k o n o m i k "atıl
artık "milli
sınıflar
baştan
DAVARI"
Türkiye'de,
Sınıfların
ri"sinde
tutan
atıştırdıkları
'de,
mı?
ancak"OY
çiftlik
bir çeşit "Teş-
demirden
kesti:"Türkiye'de
"SAYIM" yapılırken,
yazsız,sınıfsız"
san"ların
kısa
devletçiliğiiçin:
sırf v e
çoğunluğu
değil,
sınıfının
"ekonove
"devletçiliği"bile
"Kürsü
"hata"ya,
he-
"dir.
Prusyalı
onun
işçi
öyle
devletçiliği
seçime
Lui
için,
modern
parti
mevki
sille t o k a d ı n ı
Devletçiliğimiz
sanayileşme yarışına
yaşadığı
gibi,
"
kimin
s a y ı l s a l a r bile,
her fırsatta
Napolyon
Tek
miz"
ve
beri
milletin e n s e s i n d e kırk yıl-
taklit
Çorbacılar
kılıcı
"Solciyanimızın
hatta
zim
ha
sattıkları
Bismarkizm,
dedi.
Lakin,
pişiren şey:
bir
kimisine ağız s u l a n d ı -
görmedikleri
Şark d e v l e t ç i l i ğ i ,
Almanya'da
acem
çağından
k a y r ı l m a l a r , " d e v l e t ç i l e r i m i z " için
diye
Bizdeki
parya
rüyalarında
viki
az
yüzlü
öyle
aleyhisselam
Hammurabi
örneği
Siyasette d o k u n u l m a z
kese d o l d u r m a ,
gibi
na,
iki
Kadristlerin
sahibi olma
dı.
önceki
müstebit devletçiliğin
bileniyor?
mice
küsur yıl
İsa
bile
kalan
değil,
pek çok
y a p ı n m a l a r bu
Bakış ve g ö r ü ş
ri
bütün
likleri"nin
rını
kabahati
tutarken,
Şimdi
bu
olunca,
sıra
neydi?
tepeleme"nin
giysin,
"Biz
Siz
eski
tek
liğimizden
mü,
inkılap v e y a
geldi.
mizi
bakılırsa,
sosyalizm
bir
rımız,
dır.
ci,
çok
olmaya
İsmet
İnönü
yıllık
ondan
olacak,
ni
tutup
na,
(Vatan
kül
mak ve
sokağa
Cephesi
Onun
li
mü
"Söz
İnönü
"Batakçı
ortada-
Abacı,
kebe-
O
ayağa
ilamaşaallah:
olsa
dahi,
birinci
"Halk
"Hikmet'i
"Ayağa", ya-
yüz verdiği
gün,
En
kendilerini
nikahlı
Devlet"
elinden
"ayak" takımı-
Devletçilik!
halk d ı ş ı n d a ,
karı
gibi
bildi.
halktan
el
"manalkışlaizinsiz
Herşey
-
habersiz ola-
için" d e n e c e k t i .
" A k l ı m ı z eriyor,
ç o c u k h a l k ı m ı z , yedi
halkı
mideleri-
Devletçiliğimizin
proletaryaya)
bin
düşürttü;
parababalarının
kadar ki,
gün
düşürülmeyecek!"
B a y a r - M e n d e r e s çetesi,
tersine-
buna
başlanacağı
müstenit [dayanan]"
ağaların" ç a m u r u n a
bir avuç
paçavra
için
tarifinin
için,
devletçimiz
hazretleri? Sözü yedi
bırakmayan" "devrimciliklerimiz,
sonra
bilmek
Salaza-
tekelindedir.
Her " d e v l e t l u " ölür, y a ş a s ı n
çıkartmamayı
Ve
Artık,
Salazar veya
kiyasetli
"Sınıf esasına
ne y a p t ı y a p t ı ,
çıkarttığı
kutlamak
demokrasi
caktı.
ZİNDE"
zinhar:
yabancı
Fakat,
e n s e edildi.
galda
ama,
söz d ü ş ü r t m e d i .
iktidara
bizim
demokrasicik oyununa
bildirdi:
hiç d ü ş ü r t t ü
beter yerli
halka
gelecek.
bulamayacağımızı
Paşacığımızım
deyimiyle)
ne d ü ş ü r t t ü .
sözde,
"Sosyalistleri-
ararsak,
Oysa,
her z a m a n
Paşamız,
(kendi
yerde
devletçi-
Devrim"
duran
Tek
s o s y a l i s t l e r neci?
hadlerimizi
Ve sözü a y a ğ a
susta
Batı'da
gerek yoktur.
taze,
devletçi
parti
bili-
devletten
başımıza
Kanun,
de devletçiliğimizden
başka
bizlere
birbirimizi
"demokrasi"?
Ne g e l d i y s e
Bugün
düzenlerinden
patent,
Ve
kaldı.
mutlaka
"Her dem
O
kanun
ister c ü b b e ,
gelmiş yani
veya
"Hürriyet,
"sosyalizm"i
öteki
Kırk kişiyiz,
halktan
ihtilal?
öyle
evliya
devletçiliğidir,
"kanun"
O yüzden
işde
için
bizde
bir " h ü r r i y e t " ,
Devletçiliğimiz
Franko
Şark
Ve gir-
k a n u n diye,
benzeriz!"
hiç g ö r d ü n ü z
bir r e f o r m ,
girecektir.
" K a n u n diye,
üstadı
bağla-
asilzadelikti.
demokrasiyi önle-
kılığına
ister s m o k i n , firak...
bize
gelmemiş
ile:
halk "kan
gelme
Sahici
be-
şaşmaz"devletçi-
önce,
D e m o k r a s i y e geldi.
en
Nemrutlardan
toptan,
bir " k a n " d a n
Devletçiliğimiz " d e m o k r a t "
di. T e v f i k Fikret'in d e y i m i
riz.
hep,
Binlerce yıl
Devletçilik de
savma
mek için,
kaftan
Firavunlardan,
Şark m ü s t e b i t l i k l e r i n i n
g ü c ü m ü z y e t m i y o r " diyen
bin yıllık ağız y a n m ı ş l ı ğ ı
ile
sevgi-
Devletçiliği-
mizden
ürker.
Devletçiliğimize
le t u t a r .
DP ve AP z a f e r l e r i
de,
devletçiliğimizin
gene
yüzlüsüne
"-
Sonra
kullandığı
asıldılar"
Hoca
sözü
temizlemek!"
ile
"İlmiye"
parası)
kötülemeyelim.
hemen
Padişah
mı
bakmayın.
değiştirdik?
Devletçiliğimize.
Ecnebi
donanmasının
bütün
milletler
miz"
top
durumuna
raftan
indirilmesi
meydanı
koca
madı.
Devletçiliğimiz
konulması
bir
boş
yiye y ü k s e l t e n
19.
Müslüman
biz dört
nala
39 yıl tepe te-
"Hilafetçiliğimiz" veya
Birinci
kesilip a y r ı l d ı k t a n ve aynı
o
Anayasa-
aynı A n a y a s a n ı n
kılına
modern
böyle
geri
12
yıl
Kos-
dokunul-
büyük sana-
aşıldı.
Batı
gidip yarı
-
ilerle-
sömürge-
Yalnız, o zamanki
"Saltanatımız"
Cihan
Umu-
daha yaşattı.
Devletçiliğimizin
yüzyıl, Türkiye'de
milletler de,
Düyun'u
Kahramanlarına
45 yıl
Hep o d e v l e t ç i l i ğ i m i z s a y e s i n d e !
letçiliğimize
ile
ve
başka
müstebit A b d u l h a -
33 yıl,
esnaf dükkancıklarından
mekte şahikalaşırken,
leştik:
Han
gibi
çıkardı:
iki A b d ü l c a n b a z ' l a r
devletçiliğimizi
Devletçiliğimizi
i m p a r a t o r l u k yıkıldı,
Avrupa'yı,
batıp
(Kızıl
cibe-
"müttefikleri-
"Kanun'u Esasi" çıkarttı,
Meşrutiyet
Bek-
g e n ç l i k aşısı
Müslümandan
O sayede
üçüncü A b d ü l h a n a
bırakıp,
Hacı
Sani'den
Türkiye,
dek borca
girdi.
bir
sö-
başarılır.
"TANZİMAT"
altında,
Hanlar)
ile
bir
sıyrıldı;
Abdülcanbaz
rafa
oturması
Ne d e m e k !
ihtilalleri,
pe
nın
Devletçiliğimiz
Mahmud'u
( A b d ü l m e c i t ve A b d ü l a z i z
mit)
birkaç
Gerekir-
keçe " B ö r k " l e d ö r t y ü z yıl
Kostüm
ateşi
uçurulur.
haklanması"
Devletçiliğimiz
Üçüncü
akça"
ayaklanmala-
Y e t e r ki
midir?
Sultan
Batı d e v l e t l e r i n e g ı r t l a ğ ı n a
kullandılar.
Yeniçeri
başkalarının
"Halkın
Osmanlılıktan
miye S ö m ü r g e s i
Silah-
"züyuf
(maaşları) geçimlerine
kelleleri
boğulur...
ensemizde sıvazladığı
külah
İlimciler),
kalkıp, y e r l e r i n e
d ü ş ü r t m e d e n yapılır.
hangirlik e t t i ğ i m i z e
arada
Sadrazamlar (Başvekiller)le
bakan)ın
D e v l e t ç i l i ğ i m i z " D e v r i m c i " değil
az
iki
namusunu
" S e y f i y e " (Kılıçlılar:
kazanlar kaldırılır.
(uygunsuz
Birilerinin
taş'ı V e l i ' n i n
"Hamamın
(Sarıklılar:
saray zindanında
kurtulsun.
Başsavcısı'nın
adama:
ile ö d e n e n "alüfe"leri''
rını
"nabekar vezir"
ri
en
mi?
birleşerek
gelir
tenkidi
demagojinin
Yassıada
hatırlatmayın
yetmedikçe,
ayağa
dört el-
mı?
her s a y f a s ı n d a o k u r u z :
Kuvvetler)
(enflasyon
zü
s a h t e çıkışları
Devletçiliğimizin
buyrultusuyla,
ülkemizde,
yeter
Tarihimizin
se
en
bırakılmıştı.
Nasrettin
lı
karşı
ondandır.
Dev-
denirdi.
Harbi'nde
Batılılar A n a d o l u m u z u
Batılı
dilim
bıçağı
dilim
ayırıp y u t m a y a
kalktıktan
muştu.
Millet
Büyük
kotardı.
Devletçiliğimiz,
ra"ya.
bıraktı.
"Sınıf'ı
Laik
Zafer,
me'murin"
lendi.
-
Halkçı
3-5
-
20
-
Bağdat
da
Batıcı)
sonrası
elimizde
yok
işsizlik,
dönmüş
etiyle
beslenen
halkımıza,
na
okur,
döner döner yine
kıp
önde,
Asi
elini
dım
hür
bando
mızıkalı
özel
yenilmemiş
de,
Fransız
kaşığı, A l m a n
mizin.
Dalavere,
karşı
tanımaz
bellidir
o.
Herkesin
ufak a ç ı k l a m a y a
dir.
En
gözü
değmez,
basit i ş ç i m i z e ,
dönüm
peyniri,
200
suçlandırı-
doyuran
hiç
kı-
maskot
Alabanda
sancak
ablasından
sonra,
madamanın
eğile
öperek yar-
k u r u l a r a k beş
İngiliz
Kebap
par-
çatalı,
Devletçiliği-
nöbete.
Devletçiliğimizi,
tarif g e r e k t i r m e y e c e k
bilinen
ya-
itten
iskemlesinde,
önünde,
için
ecöte-
devletçiliğimize.
bağdaş
Mehmet
metre
şan
ak
biHar-
kakma yollu
karısı
eğile
ile a t ı ş t ı r ı l m ı ş .
aşırıca
tavu-
oğlum
Kırım
ağacı
uğuru
nazik d a v r a n a n
Arife
oradan
d ö n e r keba-
"Benim
resimleri:
Amerikan
o denli
yağı,
hastanedeki
sofrasında
bıçağı
mısınız?
hesap"larımızı
ovasında
sayfasında
malavere Türk
ne çıkar?
"komonist"likle
holivut
teşebbüsü
Osmanlı
Sanayileşme
karşısında
yardımcısının
birinci
-
Ondan sonrası?
olsun,
S u l t a n sarısı
geçit
paşam,
Cumhurbaşkanı
"Ecanip"e
5
-
üçün-
milyar T ü r k lirası d e v l e t ç i
Bandırma
pantolon,
basınımızın
sağlayacak,
ride
15
bir
(Anayasacı
Devletçiliğimizi.
y a d i g â r olup
İnönü
Döner kebap
makla
okur"
Harbiyelilere,
ıııavi
Devletçiliğimiz!
Amerikan
Natocu
Büyük
buğdayı,
"Marmara" füzemiz
zırhlı
gelsin
19.
"sosyalizmci",
5 yılda
borç a t e ş i n e d e v a m !
ceket,
-
Neden
-
yıllık
dünyanın20'nci Atom Yüz-
"yanlış
Amerikan
Harbi'ne
kül etti ya!
zıl
ki,
toraman
lan " P L A N " g e r e ğ i n c e ,
ye d ü ş ü r ü l e n
20
"Devletçiliğimiz" o l m a s ı n ?
pahalılık ateşi
ba
nebi
gibi,
(Milliyetçi
İkinci
temeli
isterse T U F A N
ğu,
Kore
Batı'nın
oldu.
bine dek b e r e k e t -
Milletlerci
bir d a h a
son-
zaferi
temeli
pekala t o s u n gibi atlatılabilir!..
döndürelim,
bi'nden
300
"Devletçiliğimiz"dir.
p e r e n d e attığı
ü s t ü n d e n de
bine,
"Devletçiliğimiz"di.
Devletçiliğimiz,
üstünden
Devletçiliğimizden
geri
30
tutul-
"Zaferden
devletçiliğimizin
Cumhuriyetçiliğimizin
-
nefesi
"Halkçılık Programı"
uygulanmasını
(Birleşik
gene
"Sosyal
bir
"İnkılapçılığımızın
temeli
Plancı
Böylelikle
Yüzyılı
yılı
binden
Seatocu)
yıllık
Senatocu
zaman
onun
Cumhuriyetçi)
"De-mokrasi"ciliğimizin
Devletçiliğimizin
o
çarçabuk
20 yıllık tek parti
Centocu
cü
sonra,
Meclisi,
kadar
kimsemize
ayrıca
bir k a r ı ş ı k ç a
köylümüze, esnafımıza
sorun:
içebesen
makine"Karako-
la
mı
düşmek
istersin,
Cehenneme
illaki yerli
malı
"sosyalist"
misafirimiz A m e r i k a n
tün
ömrünüzce
altı
lı
olmamasını
ayda
bile,
vatandaşları
mos
ise,
mor,
bi,
olur bizde de
kanısıyla
de
söz
karakola
mü?)
Kanuna,
kıstırdığını,
Bu
Devletçiliğimizin
vah!
Bu
"o
bistan'ın
bütün
işini
devgönül
("gö-
izini,
bakmayıp,
belli
etmeksizin
tanrıcıl
burnumuzu
bin
koca
siz ağza
deryayı
kendi
şirinlik
bile
ustalıkla
yıllık
"Ve
savunmak
bütün
muskası
kırması
bin yıllık d e n e m e -
takmak
için yol
sos-
en
en
de-
gelenekcil
yaşıyoruz.
milyarları
hesaplarla
keklik mi
in-
gösteriyorsanız,
dekadansının
her yıl
küçük
a l a b i l d i n i z diye, t o r b a d a
üzere,
Nemrutlukların
konmuş anayurtta
için
Ara-
lamalarını
k u l l a n ı y o r s a n ı z y a h u t daha
Osmanlı
devletçiliğimizi,
pekiyi al-
umuyorsanız,
b a ş l a n g ı ç t a fiil var idi!"
Firavunluklarla
mirasına
"yansıtabilmezler",
kendinizi
aldatacağınızı
bile
derleyen
devletçiliği
Egemenliğini
sosyalizmi
içredir,
D e v l e t ç i l i ğ i m i z yedi
hazinelerini
öğüten
binip
derya
B i l m e d e n yapar, o.
afsun, tafsununu
antika
sırtına
kendinize.
hacet? Y e d i
çatır
bugün
çutur
abdest-
s a n d ı n ı z ? Şaşılır ke-
çamaşır yıkayışına!
Sakın
man,
Çele-
yana
halkı
ile G ü n e y A m e r i k a ' n ı n
bilir.
ce y o l d a n
dinin
Gene
her y e r l e r i
Baba-tasaya
gezip
Türk
devletçiliğimiz,
develeri
Devletçiliğimize
yalizm
mi
mahiler ki,
Devletçiliğimizi
güldürürsünüz
ğerli
karda
sabah,
demokrasi;
ol-
olan
tükürülüyorlar.
"sosyal"
kerte s a m i m i t o y l a r d a n s a n ı z ,
databilirsiniz.
ne
hem
durumda
sosyalizmden
Anayasa,
o
karakolda
vatandaşı
saklanılıyorlar.
sokağa
bildiği
Bizim
bü-
çevirmektir.
caksınız? Vah,
siyle
Amerikalının
kandırmaktır.
yakalanıp,
ertesi
işçiden y a n a ,
kadar
Siz
topraklar üstünde,
Aynı
hürmetine
pişman,
sorun.
kucak a ç ı l a n A m e r i k a -
bodrumunda
suyu
karşılığın
bitmiş sizin
sırf Amerikan
bırakılıyor.
karakol
yüzü
letçilik d e d i ğ i n . . .
muma
getirilerek,
doğduklarına
böyle
nül"
Gangsterine
özür dilemeyle
Amerikalının
bu
ayağa" düşürür düşürmez,
"gözdağı"na
için
taze
sendikacısına
kalmışsınız
yerlimiz olmuş...
"sözü
alaturka
duğu
"TURİST"
mi?" Alacağınız
dilerseniz,
beni
size,
"Devlet düşmanı"
Ceza
Mahkemesi'nde yapılan
dıyla
dinleyen,
Ceza
Kanunu'nun
ülül'emrinin
bir a n a r ş i s t s a n m a y ı n .
hiçbir şey a n l a t a m a m ı ş
iddianamesi
bütün
çoktan
Musolini'den
Ferman'ı
olurum.
zaman
savunmaları
yazılmış
devletçi
Şahaneleriyle
O
kulağının
savcı
etmişe
zaar-
olursunuz.
maddelerini,
kokteyl
O
siz, A ğ ı r
Mecelle
dönersiniz.
Sahici
demokrat devletin
yamıza
yedi
taran
simidi
man,
Islahat,
olmadığım
ğince "Şeytan
Devrim
da
Nice
yan"
mahut elmacı
bin
ve t u t k a l s a l
Ona
çare.
Batıcı
için
nıyor.
lat
demokrasi
Halkın
yetsiz
"soyut
temcit
aydın,
ebedi,
İşçi
Fergere-
kırtasiyeciliğimiz yok
götürüp
daha
ezeli,
"Suyu
ara-
götürüp,
sultan,
ölmez,
katılmayan
değil:
somut"
ulu,
içir-
bütün
me-
ulusal,
kut-
işçi
dayanmayan
aydın,
korkaktır.
her
k a r ı n c a l a r gibi
emrinde,
lafla,
gibi
halk,
v a t a n ve
pra-
yaşamak
köle
parlak
söz,
kaynaşıp
kalabasosyal
teşkilatla-
m ü t e f e k k i r i n s a n " değil,
iktisadi,
yaş
tekerlemelerini,
Düşündüğü
Teşkilatsız
" m ü n e v v e r ve
kuru
T e ş k i l a t l ı ve ş u u r l u
sosyalizm
pilavlarını.
uşaktır.
sınıfımız
saflarında,
veya
-
teşkilatına
Demek öncü
İşçi
işine
bir s a l t a n a t t a n
daha
bunca
insan"larımızı
çeşmeye
lafla, o k u n m u ş lafla
Bırakın
şarlatanlıktır.
çidir.
gibi
Hani,
dün-
cankur-
giderilememiş,
gösterebiliyor musunuz? Ama,
güreşmeyen
lığıdır.
mütefekkir
Doğu
halkamızın
azrailimizdir.
bir çare
lafla, y a z ı l ı
tik
rağmen
Bolşevik de o l a n "
eşeği
getiren,
lanet
belirtmek istiyorum.
" m ü n e v v e r ve
deniyet putlarından
sal
savunucusuyum.
çabalarına
olan,
mu?
meksizin
candan
bin yıldır göz a ç t ı r m a m ı ş
siyasi
iş-
pratik t e ş k i -
millet s e v g i s i n d e s a m i m i -
İKİNCİ
Devletçilik:
BÖLÜM
Kapitalizm
- Üzerine Bir K ü ç ü k b u r j u v a
Fideliği
Kuruntu
Fikri -
1
- YÖN
VE
Bugün
"YÖN" adlı
düşüncelerini
lar.
Yön
TEZİNİN
PAROLALARI
dergi
yayanlar,
niçin
ölmüş
şimdi
ö l d ü ? Devrim
Devrim'de
sürüp
"Yön"ün
"Bildiri"sini
ilk
okur
kanlığımız
Hazırlık
ne
yaymıştı.
men
bütün
olduğu
tuk.
Sabırlılığa alışmışız.
rine
bağışlamamalı
ğildi.
O
tık.
sıra
hiç
Her ikisi-
bu
ilk
bir
Kadro
taban
etmişti!
de dört
ki
kimi
de!" d e d i l e r .
çıkar-
kapıkullarının
dergi için
var
alış-
döndük"diyebilirdik.
beş yıl
Gençlerin deneysizliklerini
Ne
sayısının
öyle
kuşak s o s y a l i s t l e r i n i n
kendisine
mıydı?
sen
Daha
söyleyelim,
önceki
kımıldamayan
"Hadi canım
izledikti.
genç
gibi,
konu.
battı. A m a ana d ü ş ü n -
vurulmuşa
otuz yıl
kuruntularını
Bir örgüt için
onun
çıkarıyor-
benziyor.
"Beynimizden
Bildiri,
Yön
yalan
propagandası, Yön'ü
dığını
Sağlığında
bir d e r g i
doğdu? Ayrı
sevinerek
okumaz,
olsa:
bulunuyor.
Olmadı,
gideceğe
çıkışını
ÖNSÖZ
"Devrim" adlı
niçin
nin de y a ş a m a s ı g e r e k i r d i .
ce
DOKTRİNLERİ
ÜZERİNE
İyi
Teorik y a n l ı ş
hesus-
dilekle-
küçük
de-
eskice sosyalistlere anlat-
Demek
kimi
sosyalistler
de
aldanıyorlardı.
"Deneysiz
di?
iyi
"Sosyalizm"
dilek",
iddialı
çarçabuk yankı
çıkmasa,
metodunu
karıştırmasa,
Sosyalizme
dayanınca,
lirdi.
Bunu
En
bir s i n y a l
Avcıoğlu
ne
lizmin
kitaplarından
el
Sonra
sayfalarını
aşağıdaki
tif
demek
bilgiçlik
dilekli"
kaleme
veya
şu
incelemeydi.
Avcıoğullarının
battı.
vardı,
beyinleri
iyi" miy-
Sosyalizm
iş
Bilimcil
karıştırabi-
"Atma Avcıoğlu,
anlamamış
satmak
bütün
Din
kardeşiyiz!"
göründü.
istediğimize
Sol'lara
açtı.
"Sosyadokundu.
O
zaman,
aldık.
Maksadımız,
Derken Yön
taze
"Hiçten
Bilimcil
hakkımız yoktu.
çektik:
bu
muzu y u m u ş a t a m a m ı ş t ı k .
tık.
kuşağın
istediğimizi
"İyi
yazıları
işe
kutlanacak yanları
son
hoş g ö r m e y e
sonra
yaptı.
hatta
kişiyi
"kandırmak" değildi.
pek t e d i r g i n
İncelemeyi,
"Yönizm" de
o gün
battı
mı?
oldukları
için
Objeküslûbu-
bir kıyıya
at-
Hiç batar mı? O,
den
biri
olan
"Kategori"nin
gelirdi.
nine
baktım.
olduğu
Yüz
tane
"Devrim"i
k e r t e d e en v e r i m l i l e r i n -
kişiliklerinden
Avcıoğlu
görmedim.
Saygıdeğer emek.
Ne
üstün
gitse,
bir
bin
tanesi
"Türkiye'nin
var
ki
"Yön"
sosyal
Düze-
havalı.
At-
çevremizdir.
Sağdan
dan-
sevimli
eğilimiydi.
Nitekim
mosfer
en
Avcıoğullarının
soldan,
-biz
ş i k a y e t l e r geldi.
"Kadronun
yakasını
Kadrosu"
sağa
Biz
bakmadığımız
nereden
eleştirimiz,
kurtaramamış.
Kayıp.
için
başlayalım?
bereket
"Yönün
daha
çok sol-
Otuz yıl
"sıçanlarin
Yönü" y a z ı s ı
önceki
elinden
ise
kıyıda
duruyor.
Onu,
Genç
hiç d e ğ i l s e
arkadaşlara
ödemeye
çalışalım.
olduğu
karşı
gibi
vermek,
boynumuzun
yeni
çaba
borcudur.
istemiyor.
Borcumuzu
2
Her
küçükburjuva
nal Doktrin"ler
miş
ortaya
-
DOKTRİNLER
düşüncesinin
atmaktır.
en
Atar
hoşlandığı
atmaz
şey:
"dünya
"Oriji-
izah"
edil-
olacaktır.
Yönizm'in
I
-
3
doktrini var:
Batılılaşma
II -
İktisat
Doktrini,
Doktrini,
III -
Devletçilik
Belki
de
onun
alınmadıkça,
ana
Doktrini...
hiç
-
böyle
şeyleri
yok.
fikirleri a n l a m a k
PROBLEMİ
Yönizm,
orisidir.
nusu
bir
Bu
küçükburjuva
"bitmeyen
kavga"
Ama,
varmış
gibi
ele
güçleşir.
KOYUfi
devrimciliğinin
bilince
"Vicdan
çıkarılırken,
azabı" te-
sınıfı
ve
Ko-
konulmalıdır.
YÖNÜN
Yön
SINIF YAPISI
Dergisi
Bildiri y a y d ı .
daha
Altına
SORUMLULAR
1
ilk s a y ı s ı n d a
imza
atanların
(20 A r a l ı k
Sosyal
1961)
kategorileri
17
İktisatçı
General
3
Ressam
2
Profesör
3
Rejisör
4
Milletvekili
3
Evkadını
5
Senatör
1
Futbolcu
9
Subay
80
Yazar
10
Doçent
48
Öğretmen
35
Asistan
59
Memur
37
Mühendis
4
Eski
23
Avukat
19
Doktor
363
Memur
bir
Ortak
şöyledir:
SORUMSUZLAR
(Öğrenci)
72
Hukuk Öğrencisi
28
Siyasal
27
iktisat Ö ğ r e n c i s i
23
Lise Ö ğ r e n c i s i
Bilgiler Ö ğ r e n c i s i
150
SOSYAL
1
SINIFLAR
Ağa
2
Çiftçi
6
Tüccar
9
İşçi
18
İmza
de
atanlara
doğduğu
Bu
ka
ve
bakınca,
bir
Yön'ün
kapıkulu
Yalnız yukarıki
Yönizm,
rür.
Bunun
işçidir.
%
serbest
ci
(gelecek memur)
Varmak
konusu
için-
açık t a r t ı ş m a
beşinci
özünü
genç
konu
su
aydınları Yön
açık
%28.25'i
memur,
öğren-
kapıkuludur.
veya
Nitekim,
bu
noktası
tartışma
maksat
da
"(4/e)
"tartışma
veya
şöyle y a z ı y o r d u :
yayınlanmasındaki
konusu",
bu noktası"d\r.
Yöncülere
Din
Kardeşiyiz!"
pas geçti, yalnız
derece takılma
-Bir
öz
gö-
açık sınıf
Yön'ün
Yani,
karşı
bütün
bizi
te-
yapılan
iki
oldu:
"Atma Avcıoğlu
Söylenenlerin
34.8'i
açabiilgi
YORDAMI
açmaktır.
"şu
uğraştıracak.
sınıf o l m a y a n
bağlantısında
istediği:
onların
ancak
S o s y a l i z m e en
hepsi
bildirinin
yol
karakteristiğini
%
baş-
kanısını v e r e c e k t i r .
(örtülü memur),
amaçların
Bu
Yön'ün
ferruatla
1 -
GÜREŞ
tartışmalara
Yani,
2
atmosferi
anlaşılıyordu.
oranında
Bunların
üzere
bir ö n c e k i
istediğimiz
"amaçları" değil,
Yön,
olmak
edilebilir.
çeşit
bir s o s y a l
meslekli
KAÇAK
sondan
3.5
işçidir.
96.5'durlar.
37.05'i
Bildiri,
%
(%1.75)
Modern toplumda
%
"
Sınıflardan
da y a r ı s ı
YÖN'ÜN
bulunmadığı
r a k a m l a r bile, Y Ö N ' ü n
Sosyal
sosyalizminde
bu
kapıkulu
olacağı
rakam ve orantıları, Y ö n ' e , T ü r k i y e ' d e k a p ı k u l l a r ı n d a n
kimsenin s o s y a l i z m e elverişli
lir.
bir
dergisi
(teferruat ve
avukat,
üzerinde
işçi
karşılığı:
kendi
ile
üslup)
sınıfının
konuşmayı
denildi.Avcıoğlu
biyografisi
üzerine
önemi
sonraya
ilgili
bildiri yaptı.
üzerinde
durdu.
bıraktı y a l n ı z
ken-
disine
yakıştırılmış
kanlıca
Bu
lere
"kaçak güreş",
yolu
kapadı.
"müsaade"
"Yönizm",
atılıyor.
3
1 -
ANA
1 -
İstismarı
2 -
Sosyal
Planlı
altı
değildir.
"Yön"
Bunun
için
vermek
3
gibi
doktrin
ağır
parola
ve
ortaya
Doktrini,
Doktrini.
o 3 d o k t r i n d e n çıkar:
istihsal
nokta,
kaldırmak,
[üretim]
"Yönizm" de
durumdalar.
de
göze
kaşık a t m a m ı z ı
kaynak
kendisinin
almak zorunda
olağanüstü
Gene
alarak,
birbirine
kimi
onları
ayrı
ayrı
y ı l l a r d ı r aynı
bizim
karışık,
yerlerini
içi-
tekrarla-
bölümlerde
temayı
öyle-
o " T e m c i t Pilavı"na
faz-
pek y a d ı r g a m a s a l a r olur.
"Yönizm"in
üç
doktrini
rahat g i r e b i l m e k için,
aldığına
de,
Kendileri
ısıtıp öne s ü r d ü l e r ki,
Yalnız,
eleştirme-
FİKİRLERİ
geçirmek gerekir.
ö n c e ve
dokunacak
kimse Y ö n i z m i
Adalet,
tehlikesini
ısıtıp
ele
[sömürüyü]
ayrılmaz
gözden
la
afa-
Doktrini
Devletçilik
3 -
"dogma"ya
toplumuna
içindedir.
p a r o l a l a r ı da
mak
dokundurmayı
doktrin şunlardır:
İktisat
3 -
ce ve
bir
birlikte,
yönde
Batılılaşmak
2 -
Bu
Yöncü
Türkiye
n a n k ö r bir çaba
3
derece
Bununla
edeceği
YÖNİZM'İN
sine
onuncu
yalanladı.
ve
hangi
ile
bu
üç
parolasına
eğilimin
yordamla
hangi
işlediğine
girmeden
sosyal
iki
üç
kökten
sözcükle
değmelidir.
I
Yöncülerin
laşma"
en
nedir?
-
tartışılamaz
Kısaca
BATILILAŞMAK
Yönizm,
hızla
Bu
fıkrası
"Atatürk
Atatürk
Devrimler:
"Hakikat"
gibi
koydukları
"Batılı-
MI,
BATIDAN
1
hızla
sayılı
KURTULUŞ
paragrafında
kalkınmak.
Yâni,
MU?
şöyle d i y o r :
milli
istihsal
seviye-
yükseltmek."
"hızlı" gidiş
yolu
DOKTRİNİ
görelim.
Bildiri'sinin
"İktisadî alanda
sini
BATICILIK
şöyle
hangi y o l d a n y ü r ü y e c e k ?
1.
paragrafın
(a)
çiziyor:
Devrimlerinin
Devrimleri
amacı
Milli
"Batılılaşmak"
olan
Kurtuluş
mıdır,
Batılılaşmak."
ateşi
içinde
"Batılılaşmamak"
başladı.
mıdır?
Bu
Onu,
42
yıl
sonra
rine,
ki
yazı
Mustafa
alanına
Kemal
ilk açış s ö y l e v i n d e n
Mustafa
Kemal
o k u m a k daha
Paşa,
Kurtuluş Savaşı o l d u ğ u n u
cı
bulunduğunu
1 -
"Hızla
Kemal
ve
yakıcı
asıl
bile
en
kolayca
dahi...
Veremezdi
Yönizm,
çıkmış
bulunan
gelmesi,
nasıl
kalkınma"
o
bir
yahut
önem
ve
bugünün
verdiği
"BATI-
PEÇESİDİR?
kitabı"nda,
bir
de
en
anlıyabileceği
ülkede
şimdiye
toy
İlkokul
şeydir,
KAPİTALİZMİ
dek y a p ı l m ı ş
başka
kurmak-
bütün
sonuç
ço-
artık, T ü r "Batılı-
vermemiş-
de.
ağabeyileri
olan
"Kadrizm
-
Kadrilizm"
sorabilir.
Kapitalizm
anlamsız
tarihcil
şu
gelmek.
dururken
bırakıp
Kapitalistleşmekten
düpedüz
epey
bizdeki
karşı
"Hızla
ortada
"El
Batılılaşmak,
inanmazsa,
"üstad"larına
Yalnız
gelmek.
ağzından
onu
okuyup
Türkiye'de
işlemleri,
Niçin
karşı
yahut
Milli Kurtuluş
NEYİN
dan
bir
ama-
nedir?
Nitekim
tir.
kendi
olmuşken,
bayağı
laşmak"
iki
Anlaşılmıyor.
"Batılılaşmak"\
kiye'de
tır.
Devrimin
Kurtuluş'un
derebeyligine)
"Solculuk",
BATILILAŞMAK
cuğunun
giriştiği
Milli
atlayarak görmezlikten
olur?
konusu
LILAŞMAK"
önünde
Kapitalizme
Paşa'nın
yahut
yükselme"
Yönizm'in,
en
Meclisi'nde-
y e r i n d e olur.
Bu
(Osmanlı
amacı, Yönizm'in
"Sosyalizm",
ö ğ r e n m e k ye-
Büyük Millet
belirtti:
Müstebitliğe
Mustafa
iki
dünya
söyledi.
Emperyalizme
2 -
girecek "Yöncü"lerden
Paşa'nın T ü r k i y e
ve
ve
Sosyal
kadarcığını
demek
lastikli
dururken,
dolambaçlı
"Batılılaşmak" d e n m i ş t i r ?
karakteristiği
söyleyelim:
üzerinde
yolOnun
durmayalım.
Batılılaşmak,
"Utangaç kapi-
talistleşmek"tir.
Kapitalist
nıftır.
sınıfı
mayenin
ajanları
Türkiye'deki
idi.
Kontuar'larma
çağında
kapitalist sınıfına
kertede
Kapital ile
Millete
göbek
O yüzden,
-
ve
Savaşı
bir milli
bağlı
Kapitalizme
"kökü
bağlı
Finans
karşı
dışarıda"
idi.
ser-
doğruya
Kapital oldu.
açık y ü z l e
karşı,
bir sı-
Yabancı
doğrudan
-
bile
Vatana
Yani,
görüneme-
Uluslararası
Finans
-
idi.
toprağımızda
aliyet g ö s t e r m e k z o r u n d a
luş
her z a m a n
Komprador k a p i t a l i z m
Cumhuriyet
Türkiye'deki
yecek
Türkiye'de
Saltanat çağında
Maskeli
kaldı.
ve
amaç olarak tüm
Haydut
Hele
Emperyalizme
insanlığa
biçiminde
1920 yılları,
ilan
Milli
gizli
fa-
Kurtu-
karşı
olmayı
kutsal
ettikten
sonra,
kalkıp,
"Türkiye'de
kapitalizmi
bayiğidin
harcı
Ancak,
yoktan
var
Amerika
gelip
on
"Üs" y a p t ı k t a n
mak
kahramanlık
bir
min
ağababalarına
mak"
gevelemeleri
Arap:
demek,
binlerce y a b a n c ı
riyle T ü r k i y e ' y i
büyük
edeceğiz!"
"Hain
sonra,
artık
olmaktan
dayanmıştı.
o
korkak olur" d e m i ş .
"zararsız"
Yöncülerin
yalizm
lar,
ve
Kapitalizme
Millete,
nı
başka
olduğu
için,
somut açıklamalarla
sürmek
almış
yı
Emperyalizhalâ
"Batılılaş-
Vatana
bile,
ihakı-
"Batı-
kullanmaları,
mı
gösterir?
halâ
Emper-
Hayır.
Emperyalizm
Ama
Kapitalizmin
düşmanı
On-
başka,
dostu
ol-
oldukları-
belirtirler.
Kadrizm
birinci
açıkça
g ö s t e r i l m e k için,
Emperyalizmin
geçmiyor.
bulunmalarına
Bildirilerine
toy
askesavun-
sınanmışlarındandır.
gibi,
düşmanlıklarında
aklımızdan
tiksinişlerini
en
şeydir sanırlar.
ispatlamak
Emperyalizme
ve
kullanılacaktır.
sözcüğünü
aşık o l d u k l a r ı n ı
1920 T ü r k i y e ' s i n d e
Kapitalizm
Sırt,
neden
uydurulup
sözcüklerin
"Batılılaşmak"
madıklarını
ba-
yapılır?
"zararsız" s ö z c ü k l e r
lılaşmak",
uzman
Kapitalizmi
çıktı.
Öyleyse
net e t m e k kolay iş değildir. Y a p ı l a n l a r şirin
yıcığından
her
değildi.
içtenlik t a ş ı m a d ı k l a r ı n ı
"Eski
Sosyalistler"den
kapıkullarını
gereğinden
bağlamak olağandır.
madde yapışları
mudurlar? Yanılgılarına
Onların,
bile,
öne
öylesine
çok c i d d i y e
Batılılaşma-
bilmiyoruz
o
denli
verilebilir.
BATILILAŞMA:
ŞEHİR Onlar
olamaz.
min
KÖY İ K İ L İ Ğ İ N İ
yanılıyor
diye,
Hele
çabayı
ülküsü
kiye'nin
Milli
olur?
KALDIRIR
herkesi
MI?
yanıltmaya
kimsenin
K a p i t a l i z m e y ö n e l t m e k kimin
H e r h a l d e solların
Batılılaşmasından
ne
değil.
bekliyor?
hakkı
işi?
Ki-
Öyleyse Yönizm, TürBir d e ğ i ş i k l i k
bekliyor.
Batılılaşırsak:
"Türkiye'deki,
sosyal yapısı
da.
Ama
hangi
1-
"Şehir
2-
"Batı
yılacaktır.
istihsal
değişecek."
"Yönde"? Y ö n
-
Köy
ikiliği
Uygarlığının
iki
Tabii
olan
memleketin
değişip
değişik sonuç
ortadan
temeli
yükseldikçe,
diyor.
duruyor
muştuluyor:
kalkacak",
akılcı
düşünce
kitlelere
ya-
"
Doğru
mu?
Batı'da
15.
beri
seviyesi
(Bildiri)
yüzyıldan
kaplumbağa
değişiklikler
beri
çabukluğu
nelerdir?
hızla, T ü r k i y e ' d e
ile de olsa
30
- 40 y ı l d a n
değişiklikler oluyor.
Bu
Şehirle
köy ikiliği
de,
Kapitalizm,
hınç
dolmuş,
büyük
büsbütün
"istihsal
köyler
şehirlerimizi
bir şey en
lılaşma"
II.
sermaye
Gecekondu
1960 yılları
arasında
na ç ı k m ı ş , artış %
milyona
Demek,
buçuk
gan
daha
olmadığına
insanlarımıza
getirmek
artış
%43
olduğu
çok
gibi
göre,
istiyor? Y a l a n
konuyor.
ye
Batılı
soğana
Emperyalizm
de
bunu
nın
akılla
geçindiği
ilgisi
üzerinde
19.
Ekonomi
temeli"nde
"kitlelere
yayılmış"
Sosyalizm,
yatan
o
kapılınır
bal
Tarihcil Materyalizm
Her bezirgan
ise,
Toplum
Talep" t e m e l i n e
tersine
kötü
almaz
değerlendirmelerle
ter-
olmalıdır.
Onlardan
Hitler d a h a
hiç Öyle değil.
15
Batıcı A k / l ' ı n
her 20
en
30 y ı l d a
"Batı
midir?
çatma
küçük
Kadrizm
yeni
yutturulmaktan
Uygarlığı" da,
yok
bu
buresin-
kuşaklara
kurtulamaz.
akıl değil,
madde temeli,
edilemez.
Uy-
Yoksa
derme
kalpazanı
sul-
bir patlak
-
hep:
dinamitler
idealizmi,
ile
canavarlıkları-
midir?
Ve
Yö-
serma-
eseri
burjuva
gibi,"Bat/
da
ve y a b a n -
düşünce"
Marksizm
dayanır.
aşka
sermayesini
Savaşları;
"Akılcı
O
biz T ü r k l e r i n
birlikte
Evren
diye
Yönizm'in
her 5 - 1 0 yılda
yakıştırması,
çevrilir v e
4
dönmez.
biriken
Şu,
birlikte,
akıl
köyün
Türkleri
kapitalizminin
yüzyılla
yaman
kapıkulu
bilgiçliğine
20.
lemesine
hatta
ista-
kadar d o ğ u r -
korsanlıkla
ile
ayağı
Batı
ile
şehir,
temeli"dir?
söylüyor.
kazın
Emperyalist
garlığının
ve
milyondan
"Türkiye
neden?
Batı'nın,
durmayalım.
yüzyıl
Krizleri,
patlak v e r e n
"Arz
ile
milyo-
MIDIR?
Dolayısı
Ne y a z ı k ki
tan
gibi
akın
1955
kaçmıştırlar.
akılsızlığımızdan
uncu y ü z y ı l l a r a r a s ı n d a k i
juva
"Batı-
18.8
köylü
değirmen
çevirmekle
19
bir
hiç-
o
Son
de
Şehirli
Uygarlığının
"Akılcılık" s a y ı y o r .
de g i d i y o r .
veren
sonra
etmiş,
(1963
Türkiye'de
AKIL
"Batı
biriktiremeyişimiz
ileri
akın
nüfus 3.1
olmuştur.
söylemesi
"Akıl" h a n g i s i d i r ?
soyup
belki
şehirde
yanlışla
TEMELİ
düşünce"
ülkeleri
kadar
milyondan
köylüler şehirlere
tersini
mi
nizm
17.1
büyümüştür.
"Akılcı
cı
Savaşı'ndan
alıp y ü r ü m ü ş t ü r .
nüfusu
BATILILAŞMA
sine
Evren
10 o l m u ş t u r ;
bunun
mi
hınca-
"Batılılaşan"
58)
Batı'da
katı
bumu
ordugahları
başkanlığında)
faciası
Köy
çıkmış,
tistik Y ı l l ı ğ ı , s.
Türkiye'de
batıramaz.
hızlandıkça
4.5
da
şehirler
Bunu,
Gecekondu
Emperyalist
(yabancı
Batı'da
yükseldikçe",
ıssızlaşmıştır.
sarmış
kör g ö z e
Türkiye'ye,
artmıştır.
seviyesi
kör
yanlış,
TÜRKİYE'DE
Yönizm:
ğilse
Batı
onu
İlkin,
tam
kanunlarını
yoksa
500
onun
Ondan
yıllık
ki,
en
riyet ç a ğ ı m ı z ı n
önünde,
doğmuş
sında
bile
Ya
ile
o
namaza
"Şeyh
en
götürme
yalnız
köyde
değil,
Gerçeklik
ile
geri, A r a b i s t a n
dışı" Babil
hut
"sosyalist"
zi ve
En
mı?
ile t e p k i
halkta
20.
"Batı
Ne y a z ı k
denemek"te
ki,
kimseye
Finans
Bizim
7
"Akıl
"sol" y a kendimi-
dönülse
"kürsü" g e ç i r e n i n
kendi t a l k ı n l a r ı n d a n
söz v e r d i r t m e m e k o l m u ş t u r .
da
tutmamış.
Zarar,
neresinden
bir
"Batıcı-
bin yıllık en
yapınmalarımız
eline
Babil
Osmanlılıktan
"ilerici" v e y a
ne?
mi?..
Kapital
hemen
Türkiye'ye
yarar
Pilav-
-
ortasında
Zararın
bizde,
Nurcu,
getirmiştir.
işi, Y e n i C a m i İ m a m ı gibi o r a y a çıkıp,
ka
uğra-
iktidara
kalmış s a n d ı ğ ı m ı z
aldatmaktır.
yapan
"Akılcıl düşünce"de
çağında,
Uygarlığı" taklidi
bir daha
tören
Kabahat,
getirmiyor.
getiriyor.
ça-
her g ü n ,
gösteriyorlar.
mı?
yüzyılın
sopa
insanlar,
Uygarlık" g a z v e s i ,
düşüncesini"
Osmanlı
köylüleri
y a r ı m y ü z y ı l l ı k "Akılcıl dü-
ölüm
"Çağdaş
Açın
gizli
çarşaflı
dileklerle
sayanlar var.
hükümet
göbeğinde,
hacıağalarını
çöllerinde
başkalarını
sayılmaz
iyi
yıl
ara-
Laik C u m h u r i y e t
estikçe,
Sakallı,
gözler
20
gençleri
Peygamber
doludur.
Aklına
yabalıyor.
geldiği
öğretim
sonuç v e r m i ş .
yapılan
büyücülüğünü
"Denenmişi
nereye
alemde?
Kapitalizmin
"Akılcıl
çı-
başımız du-
Milliyetçi" C u m h u -
köyünde,
tersi
demek.
Batı'nın
-
ne
basıyor.
Tefeci Bezirgan
Olmuyor,
değil,
"akıldan"
Devrimlerinden
yüksek
düşünce"si
Takunyacı
ortada:
kılavuzluğu
çağının
lık",
nerden
işleme d e h ş e t ve tiksinti
Süleymancı,
Devletçi
"Atatürk
İstanbul'un
D e m e k ne o l m u ş ?
cı,
-
uyanık A n a d o l u
oluyor.
tam
unutmamalıyız.
Metropollerde)
Uygarlığı" y ö n ü n d e
Laik
buyrukları
bir T a r i k a t t o p l a n t ı s ı
şünce" ç a b a l a r ı ,
Batı
doğduğunu,
k e s i l m e s i n ve
Said'i Nursi"yi
"Akılcıl
tersi
sonra
yaşadığımızı
"Batı
-
acısıdır.
bunun
dıkları
beri
Halkçı
ğında
onun
düşünmeyelim.
"kitlelerde" değil,
sayfalarını,
istiyorsak,
doğurmadığını
çeşit ç a b a l a r l a
halâ
hiç de-
istiyoruz.
çevirmenleriyiz.
(Emperyalist
Topluluklarda)
-
kitlelerin
Fetva
gelişimini
yürekler
sonra
tersine
gelişiminden
Batı'da
yıldan
"Devrimci
düşünce'
düşünce"yi
ayaklarımız yerden
250
Biz T ü r k i y e ' d e ,
'Akılcıl
diyecek.
akılcıl
Burjuva
ayaklarımızla
Türkiye
bir
şartlarını
burjuva
karmamalıyız
Şu
ve
(Sömürge
rurken
"Batıcı
sonra,
Doğu'da
demiyoruz.
ölçüsünde
gerçekleştireceğiz"
eğer
Aklının,
AKIL
biz onu
Uygarlığı
Türkiye'de
doğuş
BATICI
"Hayır,
kâr
ilk
baş-
19. Y Ü Z Y I L D A
Yönizm'in
bilmiyorlar mı?
"1
li
-
kat
gücünü
rilmiştir.
sinin
di
sömürgeciliğe
genel
Ancak
yükselmesi
sistem
Bu
az
sefer
ne
bulan
Dikta
("gücünü
genel
onu,
"Kalkınma" diye
lıyor.
Böyledir
Oysa,
yoktur.
ladıkları
"ilerleme"
sonra
pitalizm"
ve
"şartları"
ki,
Finans -
tanın" yağma
"Terakki")
ve
Ve
Formüle
bağ-
bir e s n a f y a d i l l e r i n e do-
ülküsü,
"kalkınması"
beyinlere
adlarını
artışı
"kalkın-
gerçekleş-
yankılamıştır.
açık
"Ka-
koymadan
yüzyılda...
edici"
idareler":
mis-
"çok
elverişli
Kapitalizmi
Yok.
Yalnız
sömürge
ve
diktası
Sermaye
bi-
şehir n ü f u s u n u n
köy
üstyapı
%1'i
düzenini
kapitalistçe
mı
bile,
görünen
ile
"gücü"elverişli
ilan ettiği:
yüzyılın
boyu
Batı
olmadı.
"gücünü
Öylesi-
"vur, v u r a n ı n , tut, tusaydılar.
Halâ
"oylar":
iğneli fıçısına akıyor.
ikinci y a r ı s ı n d a . . .
PAROLASI
görülmeyen
doğdu? Yönizm
olmuş.
idare,
altında y ı p r a n a n y ı ğ ı n -
Finans - Kapital
20.
Yani
"Kalkınma"
ekonomi
hak rahmeti
"TATMİN"
yüzyıl
boyunca
zor g e ç m i ş t i r .
Kapitalin ansızın
"Batılılaşmaktır.
yüzyılda
için:
Türkiye'nin
"sömürgeciliği?"
kırk yıllık d u r g u n
pozunda
19.
Hani
ilk ç e y r e k y ü z y ı l ı
20. Y Ü Z Y I L D A
tatmin
ve
almayan
almadı" ve
ne o l m a d ı
ci
"israf"
seziyor.
mi?
oranla
genel oydan
20.
-
mutlak
"Kapitalizm"
bulunmadan,
yapabilir
Yoksa
bir T o t e m
s o y u t ve
Şeylerin
değil,
Cumhuriyetin
Ve bu
temelinde",
sığmaz
düzeni
kapitalizm
olmuş.
temeli
kurtarıcı
gelmiştir."
Uygarlığının
akla
Fransız f i l o z o f l a r ı n ı n
yıllık
"Kalkınma"
oydan
nüfusuna
lar,
500
iktisa-
hale
"sağduyusu".
(Osmanlıda:
sömürgecilik"
genel
rikimi
yüzyıl
memleketlerindeki
"kalkınmayalım."
geliştirecek
şartlar"
burjuva
bir g e r ç e k l i k t i r .
Batı'da
nü
mistikleştirdiği
fa-
gerçekleştiseviye-
"Batı
almayan")
elveriş-
israflı,
istihsal
işleyecek
şimdi
"İlerleme" f e l s e f e s i n i
tifikasyona
şartlar
önce
oydan
18.
yapmamış,
tikten
Az
"Kalkınma" diye
kıştırması
ma"y\
Batı
çok
altında
itibarıyla
şekilde
Yönizm,
küçük
Batı'da
ki,
edici
oluyor?
düşünce"
esas
belirtiyorlar:
yavaş,
idareler
yüzyılda,
tatmin
"Akılcıl
bulunduğumuzu
sırasında,
gelişme
almayan
sayesindedir
çok
yüzyılda
kalkınmaları
rağmen,
oydan
yirminci
20.
Bildiklerini de şu satırlarla
memleketlerinin
ve
PAROLASI
düşünürieri
Biliyorlar.
Batı
şartlara
KALKINMA
"Akılcıl
memleketlerindeki
onu
"Batılılaşma"
söylüyor:
iktisadi
sistem
mucizesi
"Ancak yirminaz
çok
çok
İşte
küçük
burjuva
miş
Tabu-Sözcük
ler?
Nasıl
ölçülür?
sınıf o b j e k t i f l i ğ i
kınma"
değil
"Esas
İşçi
dika
açısından
içinde
Finans bu
konuya
istihsal
dümen
gidiş d ü n y a n ı n
önce
dan
sonra
kaçta
Kapitalizm
kaçında
sonra
liyor.
Demek,
için
bile
kapitalizmin
1918'den
Geri
1948'e değin
kalan
kuruyor.
O
2/3
"Batılılaşmak":
üçte
Bunu Y ö n i z m
nı
"Bildiri" de
"Bununla
birlikte,
temin
israflı
olduğunu,
bir
gelişmeyi
Öyleyse?
ki
ve
kaldığını
sosyal
Sonra
(Anayurdunda)
kırk yıl
sıl
iler
sakalımızı
"sağlam
Artık,
açar
tutar
yeri
1945 yılı
dün-
şükrediyor.
Daha eğlencelisi,
bildiğini ay-
kalmaz:
düşünürleri
ve
memleketlerindeki
ihmal
hatta
li-
iktisadi
sis-
ettiğini,
bakımından
hızlı
da
yeter-
değil,
bu
kendi
kalmamış
perhiz
öz
ne,
öte-
Metropolunda
"Batılılaşma",
hele
sonra, Türkiye'nin Türklerine
ondan
Adalet"e,
mahalle
okuduğu
Öyle ezbere Tanrı
te-
s i s t e m i " olan
sonra
sırayla
"Sömürüyü
na-
sayılacak:
kaldırtma"ya,
"Denasıl
edilir?
her A . P . l i
açmaz
ikisinde,
geri
sosyalizmi
Emperyalizmi
"iktisadi
konuştu" derler:
yaktıktan
"Sosyal
temel"
üçte
alan,
kez d a r a l m ı ş t ı r .
isçi sınıfı
ülkeler
dünya
uşakları
"işleyebileceği"
buçuk)
sağlamak
Dünyada
salık v e r i l e b i l i r ? H e l e ,
mokrasiye
(iki
tutabi-
Emperyalist
belirtmektedir."
"kaba
ne?
onSa-
ihtiyaçlarını
adaleli
Savaşın-
ancak %30'unu
Partileri,
zaruri
delilleriyle
lahana turşusu
Bilir.
kendi
Ve
iken,
kalabildiğine
Sosyalist
siyasetçiler,
Gi-
mi?
E m p e r y a l i s t Evren
bir y a r ı s ı n d a
açıklamaktan
eğilimli
Senişçileri
"kapitalizmi"
edilerek
2.5
dünyanın
bilmez mi?
şöyle
II.
geri kalmış
a n c a k sağ
bürünüp,
E m p e r y a l i s t Evren
dangalak
1900 yılı
beral
siz
en
dünyanın
1917 yılı
birinde
sayesinde":
alındı.
%100'üne egemen,
"tatmin"
mizlemek çabasındalar.
yanın
I.
30 yılda
bir y a r ı s ı n d a
satın
s ü r ü k l e m e y e çalışıyor...
dünyamızın
iyimser ve
"kal-
gerçekleşti?
yeryüzünün
Kapitalizm
en
etkisosyal
yüzyılda
yükselmesi
"tatmin" e d i y o r ,
% 7 0 ' i n e zor e g e m e n oldu.
vaşı'ndan
20.
postlarına
suyunda
mi
Kimi
bırakıp,
"Tatmin" e d i c i d i r ?
kuzu
G e r ç e k l e ş t i ğ i y e r e göz atalım.
dan
bakalım.
mı
seviyesinin
"Sosyalist"
işçileri
m i sti kleşti ri l -
nedir?
bir A r i s t o k r a t a m e l e z ü m r e s i
Kapitalin
sınıf o l a r a k
bir
"Tatmin"
Esnaf d u y g u s a l l ı ğ ı n ı
" k a p i t a l i z m " daha
gangsterliği,
diş,
"Tatmin!"
Belirsiz.
itibarıyla
Sınıfı
"akılcıl düşüncesi" için
daha:
gibi
gibi:
imamının
"Çağdaş
Kaad ir'i
gözlerini
uygarlık"
Mutlak
bir tek
kapayıp
duası
ağzını
bitmiştir.
Uygarlık y o k :
1
-
Çağdaş
yahut
Kapitalizm,
sosyalizm
Arafat'ta
lizm
2
dinde
bile
kalmak,
keskin
güvenerek,
Determinizme
"Türk
Bu
alınmazsa
Ama
onların
üzerine
1-
ustaları
o
dü-
uzman-
gibi,
Ekono-
yılı
karıştırmak
hoşumuza
20 A r a l ı k g ü n ü ,
"Yön",
bütünü
ansızın
ile
ele
kaldıkça
epey
Doktrinini
olumlu
bu
değil.
en
iyi
açıklamalı
"Dokt"turlar.
özetleyen
Bildiri'de
hemen
yaptıDoktrin
belge, y ü z l e r her şey iki
ana
oturtuluyor:
İktisat,
Devletçilik.
Önce
"Yön"ün
HERŞEY
Yön
için
tisadiden
İktisat
Doktrini
"İKTİSADİ"
hangi t o p l u m
çıkar.
a)
ve
anlayışı
üzerinde duralım.
MİDİR?
konusu
Sırasıyla
ele alınırsa
(usanmaksızın)
alınsın,
hepsi
"ik-
okuyalım:
Buhran
BUHRAN
(Bunalım):
Türkiye'nin
bir
İddia:
"Türkiye
içindedir."
Bu
"Akılcı
Ve
olur.
ambisyonları
2-
Siyasi
yutmuş,
imişler.
Kadrizm
1961
imza t o p l a y a n " B i l d i r i " s i d i r .
tema
bilimini
Uzmanı"
istedikleri
edilmiş
k u r m a k isterler. Y ö n
ce
Batı
tam
vermek
"Ajitasyon" a l a n ı n d a
lar.
Kapita-
yapılır.
kart " K a d r o " c u l a r l a
haksızlık
kalmıştır.
çıkartırlarmış.
gençlerin,
Toplumu"na
Kapitalizm
"üretim"
DOKTRİNİ
neredeyse
Genç "Yön"cüleri
gitmiyor.
işçilerle
"İktisat
taş
vardır.
ne
"hayvanlara" y a k ı ş t ı r ı l ı r .
İKTİSAT
gelenleri",
tiryakisi
lıklarına
mik
ileri
-
Sosyalizm
"iktisat",
Sosyalizm
II
Yönizm'in
Çağdaş
ne
kapitalistlerle;
şünce"
-
dışında
(2/a)
Mayıs
içinde"
bugün
diyor.
"Lapalis'in
buhranın
27
"buhran
ciddi
bir
iki yıl
"keşf"
iktisadi
sonra Yön
ediyor!
ve
siyasi
buhran
Doğru.
hakikatı"na
sebebi
ihtilalinden
olduğunu
i n a n m a m a k için
nedir? Y ö n
hemen
hiçbir s e b e p y o k .
karşılığı y a p ı ş t ı r ı y o r :
İktisadidir.
İspat:
dur."
"Sosyal
Böylece Y ö n :
b)
buhran
iktisadi
buhranın
tabii
bir
sonucu-
Yön
(Atatürk'ün
(2/a)
sanki
dersin,
Marksist'tir.
Batıcılık
BATICILIK:
ölümünden
rimlerinin
Yahut
2 2 yıl
"Çağdaş
sonra)
amacıdır.
uygarlık"
nedir?
haber v e r i y o r :
Batıcılık A t a t ü r k d e v -
İddia:
"Atatürk
lık",
"Atatürk
mu?
"1-
Batılılaşmak"
Batılılaşma
daha
"En
garlık)
(Atatürk
"İstihsal" (üretim)e
Batının
devrimlerinin
Yön:
sanki
dersin
kalmıyor,
sal)
söylüyor.
olduğunu
Bundan
c)
istihsal
amacı
"ik-
çeviriyor.
seviyesine
olan
yak-
çağdaş
uy-
daha
alâ
keskin
iktisadın
Marksizm
Marksist'tir.
temelinin
de
İktisadı,
te-
üretim
(istih-
olur mu?
Demokrasi
DEMOKRASİ
nin
nedir?
"Değişmez
tröstünden
urg'a
Milli
verdiği
ettiydi.
Paşa:
O paşaca
tasyonları
danda
rejimini
kurulmuştu.
sağlam
temellere
istihsalle.
istihsal
"Ancak
seviyesini
alanda
hızla
idi.
hızla
yükseltmek"
bütün
Bayi
iki
sonra,
yıl
iszin-
bir g e c e -
çıktı.
yaşatmak...
oturtmak"
iktisadi
Petrol
Partisi'ni
Üç yıl
ilan
istemiş-
D e m o k r a t Parti,
bulunan
Vatan
Demokrasisini
iktisatla,
"sınıf esasına
kurulabileceğini
İşte o sıra Y ö n o r t a y a
"Türk
1- İspatı:
noktalamış
Akıl
Thornbo-
düşürmeyecek" d e m o k r a s i
Ses e d e n ç ı k m a m ı ş t ı .
batmıştı,
düzeni-
sahip)
Türkiye'de
"Çift parti"
ayağa
Parti
Amerikan
adasına
16 yıl s o n r a d a y ı z .
sayesinde
İddia:
petrol
Paşa,
getirerek,
Rumeli y o l l a r ı n ı
D.P.
1-
Türkiye'de Tek
İnönü
yahut
"Sözü
boğmuştu.
yarısı
yerine
parti,
istekten
A n a d o l u ve
İsmet
körfezinde
sözü
çifteli
Biliyoruz.
Şefi
(Basra
müstenit"
li
Hatta
kokuyor. Y ö n
gerçekleşebilir."
Böylece
Hep
ile
anlamıyla
uygarDoğru
gördük.
yuvarlak "Marksizm"
"Marksizm"
mel y a p m a k l a
ti.
çağdaş
batılılaşmak"t\r.
nasıl v a r ı l a c a k ? G e n e iktisatla.
geniş
laştığımız ölçüde
edinilen
olan
sırasında
biraz ve ç o k ç a
keskin
İspatı:
amaç
amacı
doktrini
amacına
tisat" s ö z c ü ğ ü
onu
devrimleriyle
devrimlerinin
ve
Nasıl
Demokrasi
oturtulacak?
kalkınmak,
Türk
yani
mil-
demokrasisini
oturtur"!
2-
İddia:
"Demokrasi
d a y a n a n ve
"haysiyeti"
2bir
insanı
ne
ile
İspati:
istihsal
yükselme
lık,
soğuk
dan
daha
üstün
korunacak?
"Ne
seviyesiyle,
sağlamak
ve
ağır
ŞEYTANIN
herşeyden
kadar
çok
sağlamak
sefaletten
basacaktır."
insan
haysiyetine
bir r e j i m d i r . " ( 1 / c )
İnsan
İstihsalle.
gayret sarf edilirse
kütlelerin
DÜRTÜSÜ
önce
değer sayan
kültür
hayaldir.
yaşama
(1/2)
edilsin,
seviyesinde
İşsizlik,
içgüdüsü,
düşük
esaslı
açlık,
öğrenme
bir
çıplak-
merakın-
Konu
'İstihsal
buraya
gelince,
Seviyesi'
Amerika'da
ne
insanı
alemde?"
kültür v a r mı?
kültürsüz
Kara
binmekten
bürünüp,
lar.
Vietnam'da
siyah
dürtüyor:
bulaşmamak
ve
"Amerika'da
yüksek
kültürlü
için
geceyarısı
insanları
"insan
en
Ö y l e s i n e v a r ki,
derililere
kaçınıyorlar;
lere
şeytan
Dünyanın
aynı
beyaz
otobüse
kukuleteli
füzelerle,
napalm
larıyla ve zehirli g a z l a r l a s a v u n u y o r l a r .
Bu ç a b a l a r ,
yüksek
"İstihsal s e v i y e s i " n i n
g e l i y o r ve
Yöncüler:
ler...
Biz
"istihsal
mı?
aşırıca
onu
biz T ü r k i y e
demek
seviyesi"
için
istiyoruz.
için
yükseldikçe,
için
İKTİSADİ
Yön'ün
de
ölçüde
dirir.
pı
Buna
gücü
sizm"
adını
(tek y a n l ı
zü
iktisadi
Onun
için,
"keskin
Bu
bi
siyasi
latır
Batıcılığı,
bağlayan
siyasi
yüzünden
gü-
demokra-
Demokrasiyi,
Bildiri'nin,
şimdi
Sosyal
bütün
o
mu?
ve
Üstyapı'yı
tarihin
ışığı",
Ekonomi
denir.
sınıflı
tabanı
Ama
top-
belirlen-
bu,
Üstya-
- t e p k i s i n i yok e t m e z . T a m t e r s i n e ,
güce
bütün
tabi
ve
tutar.
yukarıki
olmakla
(istihsale)
tek y a n l ı
tabi
Yön'ün.
"keskin
iddiaları
ve
ispatları
siyasi
gücümü-
birlikte),
kılmak
skolastik
hep
uğruna
Mark-
harcanmıştı.
"iktisat determinizmine"
biz
demiştik.
birden
gücü
başımıza
durursun?
kılması
iktisadi g ü c ü siyasi güce tabi t u t t u ğ u gibi, si-
güce
o
tabi
Determinizm
üstünkörü
s e f e r Yön
"iktisadi"yi
kalkınma...
"İktisat ilminin
iktisadi
Marksizm"
olan
şudur:
bir
düşürmüyor
verdiğimiz
ve
çık-
Demek
kandıramıyor.
söz
karşılıklı etki
de
insanı
mu?
dayanan)
Buhranı,
Ekonomik
Determinizm,
yasi
olur
anlaşılmaz
duruşmada
ile T a b a n ı n
bu
beri:
şüpheye
son
seviyesi"
güce
"istihsale"
bildiğimiz,
en
garanti
oturacak
bir Hitler'in
(3/a)
boyuna
Bizim
lumda
en
iktisadi
değildir."
söylediklerini
kesilse,
buyurur?
teşebbüse
Bu, y u k a r ı d a n
Adaleti
ne
kör t o p a l
Demokrasisi"
ANTİDEMOKRATİK!
(özel
geniş
tik
=
"istihsal
buna
Bildiri'sinde
"Böyle
cü
sırf
"Marksizm"
Türkiye'de
"Türk
"istihsal seviyesi" y e t e r l i
demokrasi
Yöncül
ne y a z ı k ki
bulunmasından
konuşuyoruz!" diyecek-
Yarın
Örneğin, T ü r k i y e ansızın A l m a n y a
maması
bomba-
cür'et alıyor.
"-Canım,
de
dahi
kefen-
linç e t m e k üzere tek tek a v l ı y o r -
haysiyeti"ni
Amerikan
ileri
seviyesi!
Ak derililer
bire t e r s i n e d ö n ü y o r :
antidemokratik s a y ı y o r .
d i k m e n i n alemi
Ya
İktisadi
g ü c e ta-
deminden
neydi? Y ü r e ğ i m i z i
ne
beri
hop-
Maksadı
"özel
doğru
söylemekle
melsiz
ve
teşebbüs"ü
"kötü"dür.
tıkla
zıtlıklara
olur.
Böyle
düşmek,
"Yönizm"in
-
"Batılılaşmak"
nice
bin
da,
eylem
dergisi
iddiası
"İktisat
lı
idareciler
iddialar da
Ona
liği
idi.
yesine
çilerin
alara)
Devletçilikti.
girişi
Firavun
bile
Onun
bir
"bizim
açıklama
kur-
ve
daha
çıktı,
Bütün
değil.
Devletçi
birisi
Cumhuriyet
olduklarını
Devletçiliktir.
kurulup
Türk
Cumhuriyetten
Vagon
ticareti
Kadroculuk adalmışlardı.
önce
ile
kuruldu
söylediler.
O y ü z d e n , otuz
dağılan
"ideolojileştirme" g ö r e v i n i
de
Türkiye
"Mutemet"
ihaleci-
Hatta A b d ü l h a m i t v e Ö n c e s i T ü r k i -
sonra
yapılmıştı.
Dirlikleri
İmparatorluğu
ilk S ü m e r
"Devletçi" den
bize
verilecekti?
DEVLETÇİLİK
birşey
Devletçilik eliyle
bile,
ilk çeşit
için,
Plan
da
alana
yön
eşit çiftçiler a r a s ı n d a
işleten,
çeviren Osmanlı
İshakku
Kime
emriyle
Birinci
toprakları
Nemrut'la
kısa
6 oktan
Devletçiliği
kontrolünde
hiç
Devletçilikle.
yeni
Paşa'nın
Şirketlerin
Fethettiği
Doktrini"
da,
kaldırmak
bir a j i t a s y o n l a
YÖN...
İttihatçıların
domuzuna
İstihsal" y a p m a k
kendilerinin
bakarsanız,
Devletçi
de
da,
"Devletçilik
İstismarı
BERİ
Devletçilik T ü r k i y e ' d e
önce,
ve
yoldan?
"KALUBELA"DAN
küsur yıl
Ama
Doktrini"
Saçmalasa
Devletçiliğimizle olacaktır.
topluydu.
Anayasa'ya sokulan
"İktisat
olur.
iştir.
hazırlanmış
Hangi
kurulalı,
som
indirmek,
hep
iyi
adında
milletine.
verilebilir.
DEVLET,
saçma
çürütülemez,
DOKTRİNİ
da
Sosyal Adalet
Yön
kesmek değildir.
DEVLETÇİLİK
te-
Kuru man-
dalı
bindiği
de,
gelmez.
yapılıyor?
dilek
yapı,
"abes" olur y a n i
Doktrini"
kemiksizliğine
İyi
teşebbüs
bakılmasa
dilin
mı?
kurulan
özel
Kusuruna
Söylenir.
mak,
mı
"Batılılaşmak
laftır.
şakaya
üzerine
D i y a l e k t i k değil
saçmalarla
Diyalektik
III
çıkarmak
Bir y a n l ı ş
Diyalektik tezat
acemice
kuvvetlendirilir.
haksız
"iyi"dir.
benzeyen"
yapmadan,
paylaştırıp,
Kesimlere
sapına
kadar Devletçi
Kentindeki
başka
tapınak
birşey
idi.
ulusu
değildirler.
Devletçiliğimiz
konuyu
Dirlik-
(Mukata-
üzerinde
aydınlatamayacağımız
ortadadır.
OSMANLI
Her
ülke
ürünüdür.
TOPLUMUNDA:
insanı,
beden
ve
SOSYAL
kafa
yapısı
BÖLÜNÜŞ
ile
kendi
Tarihinin
Türkiye
be geldi.
nin
insanının
mayası veya
Osmanoğulları, Antika
kalıntılarından
İlk O s m a n l ı ,
deği
tü.
bir Rönesans
Sürülerle
Osmanlı
idaresi
Medeniyet
2- G ü d ü l e n
Arapça
İlb'ler,
barışçıl
"Raiy"
Köylüler,
gelir.
1- Çobanlar
2- Sürüler
di.
Savaşçı
güdücüleri,
Toplum
diler.
Yendikleri
miş
bir ö r g ü t
Bu
te)
ayrı
Çobanlık
egemen
düzeni
ele
idiler.
bir
yığınların
Yalnız
kaynağından
ekonomisinin,
gelişmiş
Toplumdaki
GÖRÜNÜŞÜ
değildir.
insanları
a y ı r t l a n ı ş ve y a d l a ş ı k l ı k ,
Osmanlılık
türlü
üretim
ekonomisinin
içinde
DOĞAL
başka
-
Bezirgan
zamanla
sınıfın
bir ö r g ü t g e t i r m e s i
için
aynı
gelme-
başına
geçiril-
dıştan
Devletleşti.
yavaş,
süreç çok ç a b u k ,
uzun,
güç
üstün
kolay geçti.
politik
nasıl
niyet
da
na
dek
14.
çebe
iyi
sürüsü
Bu
üstyapısı
İlkel
iyi ç o b a n d ı l a r .
"idare"
banı
tabii
gel-
memur,
ba-
DÜZENİ
her T a r i h ö n c e s i n i n
yalnız
insanları
bir g ü ç t ü .
Osmanlılığın
karşı
inmiş,
(Si-
bölmesi,
bir s ü r e ç t i .
k e s t i r m e ve
üstünlükleri
gökten
Kent
doğması, toplumu
gütmeye
Devlet s a n k i
na
Osmanlı
üst sınıf o l a r a k
di.
DİRLİK
geçirilen
İlk
O y ü z d e n , y e n i k alt g ü d ü l e n l e r e y a b a n c ı
ğımsız,
Osgel-
oldular.
içinde T e f e c i
ona
iki
iş
güdücüler:
Tarım
pren-
olur:
YADLANIŞIN
ayrılış
güdülenleri,
"Yaymak",
sistemindeki
güdücüler),
B ü t ü n sınıflı t o p l u m l a r d a
bu
otlatmak",
Devlet
güdülenler).
AYIRTLANIŞ VE
manlılıkta
katıp güt-
k ü m e gelir:
Reaya...
ürünü
(Savaşçıl
(Barışçıl
önüne
iki
"Sürüyü
Osmanlı
sipler Ç o b a n l ı k d ü z e n i n i n
bu
Gaazi'ler;
sözcüğü:
"Gütmek" a n l a m ı n a
göçe-
medeniyetleri-
eşit g ö ç e b e çelik ç e k i r -
kalabalıklarını
d e y i n c e göz ö n ü n e
savaşçıl
Orta A s y a ' d a n
İslam
yarattılar.
bir a v u ç d o ğ r u , yiğit ve
oldu.
1- Güden
tohumu
Bizans -
değil,
Otlakla
devletini
karışabilir
yüzyılda
durmadı.
gibi,
İyi
bakımlı sürü
çoban
dokunur
güdümünü
Reaya'sına
Osmanlı
Çobanın
dişe
havada
Sosyalisti
iyi
besi
sağlarsa,
saydıkları-
getirir.
bulmaktır.
düzenlenmiş
daha
Osmanlılar,
kendinden
Osmanlı
Bakım
Koyun
da
ço-
Mede-
topraklar sağladılar.
başlangıçta
uyruklarının
rızkı-
kıldı.
Osmanlı
Devlet'i,
Medeniyet sürülerini
Memleketi böyle y ü r ü t t ü .
doğru
toprak
ilişkileri
Göiçin-
de
g ü d ü s ü n e Dirlik Düzeni denildi.
iyisi
bulunamamıştı.
çağına,
çoban
göre
ülkücül
bir g ü d ü m
güdücülüğünün
dücülerine yalnız
ven
geleneği
KESİM
altın
ü s t ü n l ü k değil,
yüzyılların
sermaye
Topraklar
sızdı.
Reaya'nın
uzaklaştırıldı.
işleri),
leri)
ile 4
da
zın,
ta
kesin
idi.
kaldı.
bütün
Kesim
Dirlik
-
tersine
"Nüfuz"
ekonomi
attı.
gittikçe
çekildi.
Orada
ilmiye
ar-
(bilim,
(ekonomi,
Düzeninde
hiç
Tefeci el
peşkeş
ekonomisini
Düzeninde
(yetki,
Devlet
hu-
maliye
de,
bu
iş-
politika-
Devlet y a p ı -
kimse f a r k ı n a v a r m a k s ı sorumluluk)
"Nüfus"u
Devletin
dört
denileni
"Nüfuz"u
ile
Devlet
çiftçi
"Nüfus"u
halkarası-
B e z i r g a n sınıfı girdi.
Devlet
bir
içine
Devlete
döndü.
gelirleri
toplarlar,
yarattığı
Bezirgan
gü-
ayrıldı.
idare),
kayıtsız
roller,
geçimlerine yarayan
fusunun
ile
tasarrufundan
Kalemiye
Kesim
Yalnız
Düzeninde,
leriyle
Devlet,
Devlet gü-
bir ö ğ ü n t ü l ü
Düzeni
sınıflara
(politik
(askerler),
Düzeninde,
na T e f e c i
Dirlikçi
Düzeni y e r l e ş t i .
sosyal
Devlet Sınıfı şartsız
gibi
Dirlik
dolayısı
Kesim
Mülkiye
Seyfiye
yavaş yavaş
Dirlik
haklı
(Mukataacı'lara)
elinde t u t a r g ü d e r d i .
Sınıfında,
az çok
çiftçilerin)
sistemle,
Düzeninde,
kuk
olduğu
gerçeklik,
gelişimi,
(eşit
tık O s m a n l ı T o p l u m u
sı
oldu.
idi.
Bu
düzenden
ilk y ü z y ı l l a r ı n d a ,
sistemi
Üretime,
Kesimcilere
"Malikane" d e n i l e n
sını
çağı
5 0 0 yıldır o
bıraktı.
uzun
Dirlik
bin
hiç d e ğ i l s e
DÜZENİ
Sonra,
Bezirgan
6
Dirlik Düzeni,
Sınıfları,
Devletin
(öşürleri,
haraçları, vb.)
paylaşırlardı.
bütün
sınıf t o p l a d ı .
Kesim
değerleri
kendilerinin
Düzeninde:
ve
Onlardan
ve
artan
kendi
el-
"Devlet Nü-
değerleri Tefeci
"Devlet Nüfuzu"nun
-
"s/n/f'ına
pay ayırdı.
İKTİDAR
Bu
nünde
"Siz
peşin
zahmet
yerde
para
KARAKTERİNİN
veriyora
Ben
getiririm."
Nüfusunu
eline ve
ki, T e f e c i
etmeyin.
ayağınıza
Devletin
layıp
SINIF
öylesine yapıldı
(Çiftçileri)
insafına
metçisi,
angaryacısı
idi.
GİZLENİŞİ
B e z i r g a n l ı k D e v l e t e sıkı
benzerdi.
toplar,
Sanki
de,
Tefeci
Nüfuzunu
Ama,
idi; T e f e c i
oturduğunuz
-Bezirganlar:
(4 sınıfı)
görünüşte
-
gü-
Devlet S ı n ı f l a r ı n a :
gelirlerinizi
deniyordu.
geçirdi.
s o y s a l sınıf dört Devlet Sınıfı
-
da tırtık-
sanki
egemen
Bezirganlık onun
hiz-
Tefeci
Devlet
-
Bezirganlık,
Sınıflarının,
görünmelerine
ürünler
Halk
ses
azaldığı
Sınıfları,
2 Tuğlu
nelerine
Kesim
raman
Bütün
mi
Toprak
hepsinden
Kim
"Haşa
min
huzur!"
önünde
Devlet
şiştiler,
rı
gibi,
Anka
Devlet"i
Vatan
hep
ve
kuruldu.
lete
yıl
rın
maktan
öte,
(Seyfiye)
hoca
kah-
O
Kadir'i
çizen
bir
"Nüfuz'ü
Ortak
Mül-
gelenlerin,
piş-
unutuluverir.
17.
yukarı
bizdeki
İngiltere'sinde,
Karaavrupasında
güçlü
bütün
dedikleri
Devyüz-
emrine
geçti.
d r a m a t i k birer Trajedi oldu.
Devleti
geçiş,
gelişti.
18.
kapitalist sınıfla-
Burjuvazinin
Burjuva
aynı
mekanizma
birlikte Kapitalist sınıfı
yüzyıl
şartlarla
yüzden,
fars
gö-
"essiz örneksiz"
başına
gelmediği
bu
Mutlak T a n -
hep o O s m a n l ı
(Müslüman
biçiminde
Devlet
kuruntuyla
d e d i k ? ? olan
Devletin
Devleti
elinde
takımı,
Kamucu
belirli
Bilim
mangır etmez
İlk
Devlet,
eline
-
Devletin
yattılar.
dediği
alınyazısını
yüzyıl
(Memleket),
İnanç
ciğeri
"Devletçiliğimiz",
başladı.
O
ulu
DEVLET
üstüne
Devletçilik,
Türkiye'de
çıkmadı.
dünya
fethetmiş
denetçisi)
19.
kırması"
bir Komediden
kulak
aşağı
karakterli
kanlar d ö k ü l d ü .
Burjuva
MODERN
o
yüzyılla
o geçişler,
kutsal
"başıbozuk"
da
Devrimleriyle,
Derebeyi
gibi
16.
Fransa'sında,
hazi-
ve
diyebilsin?
daha
kafa t u t m a y a
Batıda
kılıç
Batıda
Ama
Din
(Kalemiye),
ile g ö k l e r e ç ı k a r ı l s a ,
başına
1 Tuğlu
Devlet
Mütegallibe'nin)
paralık t e f e c i ,
kamaştırır.
"Devlet Nüfuzu"
ile
baba
zaman
kiyetli T o p r a k l a r ı n ı n
miş t a v u ğ u n
silah,
Tefeci-Bezirgan
kaynakları
Ayan,
Hazine
Milletin
çalımı
gibi
hakkına
zenginlik,
bezirgan
Ne
kılıcı
(Eşraf,
iki
DOĞUDA
gözleri
ve
Müslümanım
gelir.
Kuşu
korkunç
onlar g e n e :
almayan
üstün
işte T ü r k i y e ' d e
renekten
ve
ezdikleri)
idiler...
demiş
Sınıfları
bal
kimse-den
(Mülkiye),
miydi?
BATIDA -
tek
(Kalemiye);
bucağı
gelirleri
değil
nüfuzu
alıkoyacak
oldu.
kestik
verim
soyup
Defterdar
sınıfların
İdare
(İlmiye),
çok
3 T u ğ l u V e z i r (Mülkiye);
dört
(Seyfiye)
Bezirgan
geçti?
pehlivan
kestikleri
gelişmediği,
daha
Düzeninde
başka
iklim,
Gaazi
Tefeci
gün
Kendilerine sorulsa,
Nişancı,
bilimlerini A l l a h t a n
yedi
Üretim
(her
Beylerbeyi,
karışan
(İlmiye);
astık,
idi.
uşaklığı y a p ı y o r l a r d ı .
Bey,
kurnaz
astıkları
ayaklanmaktan
Devlet Sınıfları
Devlet
güreşen
gibi,
çıkarmadı.
halde,
yığınlarını
altta
eskisi
kılığına
hep
"Karma
Hiçbir
zaman
ciddiliğini
Ortaoyunu
soktu.
-
"Kansız" ol-
yitirmiş
denli
Çok
Derebeyi
"anemik"
gülünçleşti.
Batıda
Devletçilik
Bismarck'la)
nayileşme
tan
Ama
doruğuna
az
Bizim
huriyet
zamanı
da" kaldığı
Finans
sürüp
çalımlarına
Egemen
kullarının
Kapital
sağlı
-
"Kadroculuk"
Bezirgan
ün
Devletçi
ile
O l a c a k t ı r da.
ortaklaşa
yarı
Derebeyi
çeşnisi
parsa
MİLLETÇİLİK
"Yön" g e n ç l e r i n i
lekesiyle
Kadroculuk
nilmeyecek şeydir.
Ama
kadroculukla
"Yön" g e n ç l e r i
Devletçiliği
değil,
Devletçilik"
rimi
var.
Milletçiliği
terimi
böyle
etklemiş
bir e ğ i l i m i n
UZAK
TARİHİMİZİN
Uzak
Tarihimizden
kalmadır.
tardığı
Kayı
sosyal
Osmanlı
Bu
Orta
sosyal
Bektaşilik
ve Aydın
fedakâr
ve
ünü
te-
Milletçilik v a r d ı r .
şimdiki
gerçek
karşılığıdır.
geleneği
ilkel
Osmanlılıktan
Komünizminden
sürdürmüştür.
biçimine
göreneğimiz Türk
başlıca
Devlet
iki
akve
k ö y ü n d e imece v e -
t u t m u ş t u r ve
ölçüsünde
sokmuş
Sınıflarımızdan
ilk T ü r k İ l b ' l e r i n i n
ayakta
vardır:
dillerde
hatırlamıyoruz.
dek
insanlık
sayılacak
kendileri-
Milliyetçilik"
Toprak
yaşıyor.
ülkücülüğünü
biz
Miri
özellikle
Türkiye'nin
tekelinde)
karakteri
g e l e n e k ve
gençliğimiz,
Bugün,
Milletçilik
sonuna
biçiminde
isteillüzyo-
Başka
gelip,
yanlış
Asya'nın
geleneklerini
Saltanatının
az
en
GELENEĞİ
gelen
Boyu,
gereklidir.
en
umutlanan-
görünüyorlar.
iseler,
deyimini
Tarihinden
Bir za-
meddahlığı
"Devletçilik"
görürüz.
Nationisme"
uzak
sürdürdü.
"Nasyonalizm:
bir d e y i m
Türkiye'nin
gibi
layık
var.
"Milletçilik:
Türkiye'de
yapısını
istedikleri
kapımaaş
damgalamak,
kendileri,
paylaşmak eğiliminde
görünmek
"Etatizm:
Milletçilik:
onların
Kimi
dolgun
Bundan
DEVLETÇİLİK YERİNE:
bir melez
kattı.
ortaoyunu
topladı.
Cumdışarı-
karakteri,
gitti.
illüzyonu
çıkan"
değildir.
"kökü
"ideolog"luklarını,
"cılk
nezdinde epey
Anka
ve
hoşlarına
ödülleyerek,
adıyla
lar çok oldu.
Ama
sınıfın
Komprador,
cılız
sınıflarla
Devletin
"kapıkulları"
de
olmak-
sosyal
Zümrüt
zamanı
biçimiyle,
o kamuflaj pek
sollu
kazançlı
di
bir
sınıf mınıf d i n l e m e z m i ş
man
ne
B ü y ü k Sa-
Nüfuzu
dayandığı
Saltanat
gitti.
sınıfların
yahut
na
Derebeyi
Devlet,
sınıf dışı
sınıfımız
için, T e f e c i
olarak
nunu
Almanya'da
kapitalizmini
çıkarmaz,
çıkabildi.
Devletçiliğimiz,
kapitalist
ya
Napoleon'la,
yerli
idi.
Ancak,
Devlet
Louis
Vatanın
çıkarır
çok kesinlikle
avadanlığı
keyfi
(Fransa'da
oldu.
toplum
Silahlı
uğru-
tutuyor.
orijinal
sosyal d ü ş ü n c e
(kişiliği
ve
ken-
davranış
1-
Genç Türkler:
Her
milletin
devrimci
birisinin d e v r i m c i g e n ç l e r i d ü n y a d a
maz.
Hangi
gençlere
2-
Kurtuluş
peryalizme
ilk
olursa
Türkler
Savaşçılığı:
ve
aydın
Her
rihimizin
İlkel
gençleri,
Komuna
bir
Genç
kavrama
şayışından
doğar.
len
bir
gelgeç
lir g e ç e r .
geçtiği
Yakın
Bu
gerçeklik,
nün
olumlu
kalmış Genç
Onun
Savaşı
için,
anılır.
Kurtuluş
ve
Savaşı
ve
sosyal
gibi
kabuklaşmış
anlamlı
Milletçi-
binlerce yıllık d o ğ u ş ve y a -
milletçe
her z a m a n
tarihinde
tarihinde
yok edilebi-
birçok Devlet ge-
birçok
daha
ilk
Devlet
adını
iniş
milletlerin
gelip
daha
saldırısını,
O
Gençlik
gel-
ürünüdür.
ülkücülüğü-
Sosyalizm
metodu
başarı
Sultan
Tanrılaştırmanın T a r i h c i l
yakın
ile,
O
bir bir gösterip
zaman
ile
rahatlık
ik-
bin
maskeli
yıllık
Finans - Ka-
özlemine
oturtmak
yağlı
kaleyi
girişti.
maskeli
Tefeci
"Safa
en
için,
uygulamaya
Yunan
Emperyaliz-bezirganlığın
sahipti.
Elbet bir Bi-
Zaferi göklere çıkarıp
kahramanla-
aydınlatması
Kurtuluş
diyen
O acıyla,
7
aşkın
pezevenkliği"ni
Lozan'da:
Milli
yalatacağız"
nilir, y u t u l u r değildi.
o
hafızasına
anlamını
denemesiyle,
Türkiye'nin
mailine)
önden
Devlet Sınıflarimn,
"vur patlasın, çal o y n a -
70 yılı
"Safa
(sathı
dün,
arkadan
ile
Sınıflarının
u n u t a m a y a c a k kertede
geleceksiniz.
-
beri
kaydığı
efendiliği
fethetme şeytanlığını
Ama
tarihimizden
kaçınılmaz
Ordu
gününden
vermişti.
yüzüne
Devlet Sınıfları,
hançerini
Uzak
denemeler sınamıştı.
Hacıağa
Beyefendiliği,
içinden
kuran
bağlar b a ğ l a m a z ,
eski
Pezevenkliği"
kaypaklıklar
Gerçeklik,
göreneklerimizin
Cumhuriyeti
Tefeci - Bezirgan
size
savaşaUzak T a -
yanıdır.
sın" eğilimini
rı
ise,
gelen
gelenek ve
sağlama
limcil
Kurtuluş
ikiyüzlü
Her milletin
bir d e v l e t i n
Cumhuriyetin
min
ile
Bunda,
oynamıştır.
muzaffer
kadar
Çok d e r i n
Devlet
Tarihimizden
Sosyal
pital
Em-
işitilmemiştir.
miş
tidarı
rol
y ü z l e r c e ve
biçimdir.
Ama,
ülkelerde
GELENEĞİ
gerek
sığdırılamaz.
bir milletin
geri
kazandı.
özü
"Devletçilik"
lik e ğ i l i m i ,
hele
Türkiye'nin
Türkler,
olaylarımız,
atılan
bizden çok önce savaştı. A m a
g e l e n e k ve g ö r e n e k l e r i n d e n
TARİHİMİZİN
Gerek
Hiç
ile anıl-
Savaşına
"Genç Türk" g e l e n e ğ i
davranışının
antiemperyalist savaşlarda
YAKIN
Devrim
millet,
Kimileri
büyük antiemperyalist zaferi
Türkler d ü ş ü n c e ve
özel
olsun,
yetişir.
m i l l e t i n i n adı
deniyor.
karşı s a v a ş t ı .
T ü r k silahlı
rak,
milletten
Genç
gençleri
kendi
"Bir gün
Savaşı
Lord
yukarıdan
ile
beklenemezdi.
para
istemeye
tükürdüklerinizi
sözü
ye-
Finans-Kapitalin,
Curzon'un
aşa-
ğıdan T e f e c i
ve
-
B e z i r g a n l ı ğ ı n sinsice
Ekonomide
"Musul
Davası"
konusunda,
rini
direnmezse
kovalayan
sıkıştırmaz
üzerine
Komprador
patlayan
verilen
"Serbest Fırka"
Hadisesi" ve
benzerleri...
rimi'nden
sonraki
törlerin
ve
cadele"
kahramanlarını
Bu
faizsiz,
kuran
Proletarya
mağan
etmişti.
Bezirgan
gün
Böylece
Devrimi,
rak altı
le
oktan
bir
rinden
prador
Finans
ışığına
ilk
antika,
ile
Dolayısı
Antifeodal
modern
bir
Nitekim,
huriyetin
minin
gan)
ittifakı
İkinci
vunma
Sanayii,
D.P.'nin
mokrasi"
ar-
Devletleş-
sinmiş Tefeci
nötralize
-
edile-
yerine
parsalı
yoldan
korkunç:
Bir
Sosyal
şartlanmış
işaretle
köçekliği
yapılan
Proleter
ve
Saltanatın
tıpkı
konu-
şeydir.
zamanki
(Finans
Anti-
yarattı.
gerçekten
bambaşka
çarçabuk "Kapitalist
Kom-
getiren
kalıplanıp
içgüdüsü:
Devletçilik
o
böy-
içgüdüle-
AYIRMA
servislerde
hatta
gördüğü
kaynaşaolay,
savunma
işletmelerinin
"Devletçiliği",
bugünkü
Kombinalarını
bir Milletçi Ekonomi t a b a n ı
maymun
meddahlığı,
önceden
yardıgetirip
Milli Kurtuluş Savafl/'nın
misyonunu
gizli
sustuğu
Modern
"Devletçiliği" gibi,
delikten,
başka,
terbiyeli
işaretle
sosyal
eliyle
Devletçiliğimiz
kendilerini
Devlet
şup
ve
Şirketleri
askerlerinin
MİLLETÇİLİĞİ
Kadroculuğun,
"Milli Mü-
Büyük Sanayi
karşılığı,
yuvalarına
DEVLETÇİLİKLE
kazanması,
DevSena-
birşeyler s e z i n l e n -
Menemen
Ancak,
güç
Önce
ekonomik
bile,
Modern
Birinci
temizleme
Milletçi
Mayıs
T ü r k i y e ' d e Devletçilik d e n i l e n
fışkırdı.
bu
daha
Yabancı
-Kapital
kendi
ve
27
O r d u n u n ve Tabii
mal
Nazilli,
"Devlet Sınıflari'nm,
emperyalist
sıçrayan
hangi
v e aylıklı
oldu.
burjuvaziyi
birlikte
ile
birbi-
çıkmıştı.
yeni,
biri
sıkıştırır
konulmasa
Devlet Sanayii ve
eski,
Borçları
gelenler,
Türkiye'ye
suikastçılarının
meyeceği
Osmanlı
ortadaydı.
"komisyonsuz",
tirme y a p ı l m a z s a ,
Şirketler
kovalıyordu.
duruca
hele
Sait İsyanı,
dokunmaz
tavizi
"Sinir Savaşı" a l t ı n d a
yattığı
Yeryüzünde
mını,
hasına
Politika
sezdi.
dokunur
iniş y ü z ü n d e n
Anayasanın
politik
mişti.
Şeyh
burjuvaziye
"Gaazi'ye s u i k a s t " l e r ,
yağlı
bakarak,
silinip s ü p ü r ü l e c e ğ i n i
"Menemen
nedenlerin
baskılarına
hemen
Fideliği"
oldu.
-
+
Kapital
Cum-
SosyalizVe
Antika
bu
fi-
Tefeci - Bezir-
k a y n a k aldı.
Emperyalist
olanağı
Evren
henüz
egemen
Amerikan
bayrağında
Savaşından
bir türlü
sınıflarca
bir
uzmanlarınca
yazılmış
en
sonra,
giderilememiş
numaralı
kotarılmış
önemli
Milletçi
bulunan
düşman
"Hürriyet
parola:
bir saDevlet
sayıldı.
ve
De-
Milli Kurtuluş
geleneğinin
son
kalıntısı
olan
Devlet Sanayiini
Sektörü"
doğmuştu,
"Özel
Sektör"e
aktarmaktı.
Oysa
"Devlet
Yarım
milyona
törden
geçiniyor;
rinde
yakın
tümüyle
yaşıyordu;
mizin
ve
kaymağını,
ediyordu.
Devlet İşçisi
Sıkıştırma
ni
"Yönizm"
kullanıyor.
çilik"
mi
anlaşılırsa
Milletin
Herkesten
"Devletçilik"
değmeyebilir.
dişinden,
tabanının,
mesine
karşı,
edilmesine
Bunu
sosyal
kalıntısının
Bu
likle
soysuzlaştırılıp
nü
Milletçi y a p m a k l a
Bu
ve
nasıl
bilince
rı
İşçi Sınıfı
ve
Bunların
kezi
"zinciri
Özgüçlerin
vuşturulmasıdır.
veriyor?
Kime:
1)
sayıyor.
Devlet
nın
işsiz
4
Özel
kişiden
aç
kendiliğinden
bir
edil-
çarçur
savaşta
son
savunma
ekonomik
müdafaadan
Millet ve
Kamu
Taarruza
"DevletçiSektörü-
konunun
aydınlık
Millet
halka"
içinde
1)
aydınlığa
bilincine
çıka-
elbet Devlet Sınıfla-
küçük burjuva
yığınla-
birlikte, ağırlık mer-
hangisidir?
stratejisi
tutulması,
kendisini
kimlerin
yani
Kimlere,
2)
ve
bilince
Hangi
taktiği,
ve
önce
örgüte
şeyi,
3)
kaNasıl
özetleyelim:
D.P.'ye s ö y l e d i ğ i
ve
sürükleyecek
Yönizm,
Sektörü
bu
tarihimizin
hepsine d a y a n m a k l a
ve
"Bildiri" sinin
rindeki
olan
ilkin
Bu
Ama,
Yönizm:
Kısaca
kurulu
kurban
Millete v e r m e k l e :
Demokratik savaşın
seçilmesi
özde
denilen,
yuvalarında
Ama
Köylü-Esnaf-Aydın
rı da v a r d ı r .
olan
değerlerle
savaşında
Elbet
olur.
Milletin.
Türkiye'deki
Sektörü
gerçekleşir.
yapılacak?
Bütün
"Millet-
tartışması,
mi?
malını
aşındırılmış
çıkarmakla
rılacak?
gibi,
dirim
Milletin
terimi-
mihrabında
Uzak ve Y a k ı n
ölüm
da
GEREĞİ
beklenemez.
örümcek
gerekir
gün
patladı.
"Devletçilik"
Devlet
Kapital
sek-
Devletçiliği-
Mayıs
sözcük
g ü l ü n ç olur.
geçmiştir.
geçilmelidir.
gibi
arttırılmış
-
savaşmak
bile
icadı
o
dehlizle-
gününü
GEÇİŞ
Türkiye'de
Finans
tartışmak
çoktan
mi
Tefeci-Bezirgan
karşı
27
çıkıyor.
terim
tırnağından
ekonomi
çağı
yeni
de
kırışarak
birikince
sahneye
sektörün
kendisi
MİLLETÇİLİĞE
burada
demeli,
Kapitaiin
Sınıflarımızla
ve e r i t m e
DEVLETÇİLİKTEN
İşte
-
gelmez"di.
Devlet Hizmetlisi
Vahşi Kapital o
Finans
Devlet
"boğmaya
ve
3
"Aydınlar"
altına
S e k t ö r eline
gibi:
ünü
kapı
Kapıkulları'm.
imzalardan
geçerse,
bedava
kalmaktansa,
anlaşılır.
dediği
topladığı
verseler,
dışarı
Devlet
bir
belli.
kapitalist
özgüç
Elbet,
alıcı-
Devlet işletmele-
edecektir.
Sektörünü
Kapıkullarının
savunacakları
Nasıl:
2)
Diyelim
rakıyor.
O
Kapıkulu " u z m a n ı " d ı r .
nimsetecek? Aynı
le.
Yönizm
Küçük
3)
alıyor.
yon
-
diye
ki
durumu
Örgüt salık v e r m e k -
kolay,
Yönizm,
letçilikten T a r i h
mi
"Elimden
Bilinç
içten
sözle
reddetti,
Kefen s o y u c u l u ğ u n a
bu
kadarı
"YENİ",
"ŞUURLU
Önyargıya
YERİNE:
iş'de
Kadroculuk
ise,
"Devletçiliğimiz"in
hem
since ve açıkça o r t a y a
pıkulluğundan
Yönizm
başka
öyle
Kadrocuların
lavrasını,
rini
girişiyor.
İlkin
Yönizm
da
onu
kasıla
denli
için
bu
ile
Oysa
bütün
ele ala-
olumsuz yanlarını
Devletçiliği
ke-
Kadro
ka-
belirtmelidir.
"Akılcı
anlamı
parolası
ve
pa-
düşünce"
ile
per-
bildik? " K a d r o c u l u ğ u n " " c i ğ e "Akıl" hangi
sosyal
kümenin
aydınlatmak gerekir.
Devletçiliğimizin
biçimi
Şöyle
uygun
ve
ne
bir
eski
ağzın-
"Yeni" etiket
Devletçilikte
diyor:
bir
(Bildiri,
bir tek s a y f a d a
Kadrocu
üzerine
başkalaşacağını
umuyor.
sayıyoruz."
Devletçilik
anlayışını,
3/c)
denli
çok t e k r a r l a r s a ,
o
sanıyor.
istediğimiz
erişebileceğimize
bir daha
"Devletçilik"
biliriz.
gerçeklerine
zaruri
aydınlattığını
toplanır.
mi
sandı.
başlayacağına,
"Köklü" ve
Nereden
herşeyin
deyimi,
"Varmak
ile
soysuzlaştırılmış
"Günümüzün
Ve
kalmış
oradan
"Devrim" y a p a c a ğ ı n ı
Türkiye
işe
kası-
bir "Emek-
bin yıllık Doğu gele-
türde anladığını
ne yapıyor? Antika
büsbütün
yapıştırmakla
bir
deyimi
7
kendisinin
yaparak
kursağında
o k u m u ş u z " da
aklıdır?
ayırt
Dev-
TEMELİ
"Bildiri"sini
hem
illüz-
Kadrocu
giriverdiğini
"SINIF"
olumlu,
koymalı,
hangi
bir
kendi
dahlamaya
yoluna
çalıştığımız gibi, Y ö n i z m ,
üstüne
"Devletçi-
olur mu?
"terfi" edenleri,
herşeyin
k a p ı l m a m a k için Y ö n
lım. A ç ı k l a m a y a
nekli
katılınca
gelir" di-
sırf
la gençliğe ö r n e k gibi s u n d u . Ve " D e v l e t ç i l i ğ i n " y a n ı n a
ten yana" s ö z c ü ğ ü
Çalışma
görevini
Yönizm,
doğru
bulunmadı.
desek,
pazarlıklı
c i d d i y e alırsa,
be-
kestiremedi.
verme
Burada
ısmarlama,
nasıl
örgüt teklifinde
İşçi Partisi
yalnız
Kadroculuğu
hem
yoncayı yiyeceğini
"bilinci" v e r i y o r ?
atraksiyonunu
Yönizm,
Kapıkuluna
Bilinç,
bir ciddi
hangi
Kapıkuluna,
Hangi
lik" d e n i l e n
yıllardır
Diyelim
yalnız
hem
ikirciklilikleriyle:
kursak,
Hangi:
yerek,
zamanda
aylar,
burjuva
Partisi mi
ki Y ö n i z m İşçi-Köylü güçlerini başkalarına bı-
amaçlara
inanıyoruz."
mesele,
asıl
YENİ
(Keza,
o " Y e n i " olan
bir
Devletçilik
anlayışı
3.)
şeyin
ne o l d u ğ u n d a
İster
duğu
ven
istemez
sorusu
"Gerçeklere
karşımıza
olur mu? Y ö n i z m
"YENİ
için
şeklinde
Bu
rine
yol
için
bir
"Şuur"
lumda
yuvarlak
Onuncu
zamanki
göre
göre
zaman,
kuruntu
akıl ve
gönül
mi
sanırsın?" sözünü
uygun"
çok mu:
DEĞİL,
Devletçilik
olmaz.
keskin
bütün
Devlet
madde
Olayları,
nin
gücü
"kültürlü"
ve
herkes
yetmez,
bilim
"akıl"
dışı
yanında
akılcıl v e . b i l i m insanı
ister is-
(Öyle o l m a alemi
sersem
yan
o
oynamasına
bir
OtomaSilah-
benzemez.
kanının
Gerçekler:
ve
oluruz.
Devlet "silah"tır.
Herhangi
bir
"ger-
toplumda
çizmiş
etiket y a p ı ş t ı r m a k l a ,
sokulamaz.
o
üzeri-
kanı
ger-
Olanlar,
bi-
Olay'lardır.
yorumlayabilir,
ama
y e t e m e m e l i d i r de.
birbirleri
demeyelim)
ise,
büyük
küçümsenemez.
"Hürriyefle
gelince:
mi
tek
atladık mı,
alnından vurur.
anlamca,
aydınlarımızın
(tahrif e t t i k l e r i
Tarihin
gerçekliği
"Gerçek" y a z ı l ı
gerçek durumuna
tenlerdir,
bulun-
ARACIDIR
denildi
"gerçekliklerden
Abdülhamid'in
"Gerçeklik" s ö z c ü ğ ü n e
çekten
ve
Öyleyse,
üzerinde y a n ı l m a
tikçe geri teper. A d a m ı
birkaç t a n e
düşmeyen,
"SINIF"
en
ne
O
getirmiş
kör,
Bu
oynamak,
buluyor.
"Herkesi
çeklikti
la
bir
yeterli
saftır?
"sosyal sınıf arac/"dır.
Devlet problemi
olu-
imtiyazsız
çok m u
bir
başka
bir soru
unutuyor?
"İNANÇ"
budur.
böyle
ötesine sıçramak,
"inanç" değil,
Politikada
Han-
"Sınıfsız
zeka
öneriyor.
bilim
istiyor.) Y o k s a
Devletsiz
top-
biçimlendirecek?
nerelere
Çünkü
Acep Yönizm
sını
ka-
Sınıflı
yapıyor.
kalmıyor.
temez düşündürüyor.
DEVLET
Türkiye'yi
bile v e r d i ğ i n i
görünürken,
tekerlemeyi
"Gerçeklere
yapmakla
herkese "Yön"
cil
bunu
yalnız
Osmanlı
kuşak.
Marşı'nın
ye-
geçince,
Sosyal Sınıf Bilinci vardır.
yılı
sonra
Yeni'nin
Etiler köylüsü,
k o p a r t a n şey ise, y a l n ı z
yıl
müdahalesi
mistisizmi
"Devlet müdahalesini"
"Sınıf" a l l e r j i s i n i n
duğunu
O
"bilinç" y o k ,
30
erişmek
Devlet
"Şuurlu" o t u r d u .
esnafı,
Cumhuriyet
kitleyiz" s ö z l e r i n i
amaçlara
"Bilinç" diyor y e n i
Bilinci
Yönizm'in ödünü
yor.
Babil
bir
olgü-
şuurlu
"Şuurlu" s ö z c ü ğ ü n ü n
nedir?
sınıfın
ne
mistisizmine
4)
"Yeni" kalktı, y e r i n e
sular d u r u r mu?
sosyal
gereken
(Keza,
büyülü
pıkulu
gi
belirttiğimiz
başvurulması
da,
daha
akan
yukarıda
anlıyoruz."
Devletçiliğin
Sözcüklerin
tekrarlıyor:
Devletçiliği
mutlaka
uygun-Yeni"
dikiliyor.
olaylar
değiştirmeye
Bırakalım
için
süsleyip
ortadadır.
yarım
kimsebuçuk
püsledikleri
Şu
kırk yıllık C u m h u r i y e t i n
runu
görmesek,
öncesinden
daha
Uçak Birinci
vacılarımız,
mışlardı.
memleketi,
geri
bırakmış
Cihan
o
Fransız
k a l k m ı ş değiliz.
50
kısalmamış,
yılda
Bu
ğını
hiç d e ğ i l s e
gösterir.
sittir.
matbuat
ile
Yön
mızda
aramak
ce
devlet
inandığımız
inanıyoruz."
şey
ne
sanmak
Sömürü
burjuva
(Buyrultusunu
bereket
"Çivi
çiviyle
sökülür"
daha
der.
çok d e v l e t ç i
nedir?
Bu,
Sosyal Adalet de,
açık
Sömürü
nasıl
alanı-
Ancak,
Sonra
elinde
bulunduğu
"Yön"de
ön-
o
şeye
sormak
saklanmak
bile,
Sosyal
bir
küçük
istediğini
"Mistifikasyon"
Plan
koyma
da
bilinme-
kullanabile-
lakırdılar ardında
yerine
de,
"İnançlar"
bilmeliyiz.
soruyu
iri
Frenklerin
aptal
3/c)
çıkıp
istediği
bu
iri
olmayışı-
uygulamayışımızda
kapılmamalıyız.
kimin
Yalnız
"Blöf'çülüğünün
yeter.
şekilde
çıkıp
hayale
gibi
sebeplerini-
küçümsemiyoruz.
Onu
ve
kalış
Devletçi
(Bildiri,
Kapıkulunun
- Plan
verimsiz
bir
"İnanç"\
olduğu
karşısındakileri
DAR
ba-
hürriyeti
derecede
alanından
nedir?
bir a y d ı n
ceğini
de,
yeter
inandıracağımızda
Adalet -
kaldı-
gene
kötülüğü
sistemli
bulunuyoruz.
onu
mesafe
mesele
mahzurları
işletmelerinin
girmiş
meye
matbuatın
aksine
"Gerçekler"
den,
aramızdaki
v e r i m s i z ve y e t e r s i z
Atasözü:
Devletçiliği
''Devlet"in
yarış-
bir t e c r ü -
der.
gerektiğine
kimleri
şehir ha-
kırarca
Biz öyle
ile
buyurmuştu.
Böylece
na
gidiliyor.
Devletçiliğin
değil,
ve
Bizim
rekor
ne y a p m a l ı ? Y ö n ' e göre
başka).
takım
Devletçilikte
göster-
dedikleri
eğilimidir.
yalnız
ve
biçimÇünkü,
ancak
İKTİ-
problemidir.
KABA
Kaba
len
kızı
SÖZ
dan
TEMSİLİ:
ve
kadını
başka
nasıl
kimsenin
30
ciddiye
30
gelmiş
bulunan
önce,
Hem
27
de
edip
buçuk
kapıkulun-
"Kalkınma
ne z a m a n ?
kapıkulu
Mayıs
üç
Ö n ü n e ge-
mutlu
gebe
"Kadroculuk" adlı
sonra
İktidar p r o b l e m i n d e k i
eğiliminden
yıl
aşklarla"
almadığı
yıl
ile ö n ü m ü z e ç ı k a r ı l ı y o r .
rısızlıkları
Herifin e r k e k l i ğ i y o k .
"parlak ilanı
anlatıyor!..
iktidarlılar Felsefesi",
tarisi
DEVLETÇİLİK
bir b e n z e t i ş y a p a l ı m :
bırakabileceğini
mi
karşı
düzeltilir."
giderilir,
"Bir
icat e d i l m i ş t i .
havacılarıyla
Devletçiliğimizin
de önce söyler:
olarak
40 yıl
midir?...
D e m e k Batı
"Hürriyeti
uygulamamıştı,
Hiçbir kusu-
kıyaslanınca,
uzamıştır.
Buna
Atatürk:
değil
tepkili f ü z e y l e aya
beye dahi
ortada.
ülkelerle
Savaşında
günkü
Şimdi
Devletçiliği
ileri
"Ade-
Felsefesi"
Bütün
enbaşa-
ikircikliliklerinden
devriminden
sonra.
ve
O
zaman
30
yıl
yonu
bu
önceki
gibi
eğilimi
"Kalkınma
Felsefesi"
ağababası
basit
bir
küçükburjuva
savunanların
kişi
olarak
dökelim?
yara
tertemizdir,
karacahil
kar?
ğa
Eğer y a r a y ı
ilaç
olması
Adama,
sefe"
ne
hangi
ses
Devrim'e
çıkarma.
zim
vereceğimiz
27
Mayıs'tan
Yalnız
O
"Oldu
düğünleriyle
düğünlerinde
bir
böyle
değil,
da
köklerinden
da
bitti,
teselli
bir döl
iğdişleştirme
felsefesi!
Bi-
sunacaktır."
neye
yarar?
ve
tohum
gören
kalır:
durum
iğdiş edil-
düğünüdür.
gücü
kamışının
bir a n l a m ı
mı,
"Sen
"Fenni Sünnetçilik"
kesildiğini
O çeşit "Fel-
yapıldı
"fennisünnet"
bütün
so-
"Şarlatanlı-
kesilir.
m a ş a l l a h ! " alkışlı, t ö r e n l i ,
etmenin
Devrim'i
ceza
adına
şanlı
sırf
bebecik d u r u m u n a
hekimliğe",
"Akıl" v e r i l i y o r :
şerefli
"Hayır
yayılırsa,
açık seçik a n l a t ı l a m ı y o r .
r e ç e t e l e r sana
sonra
kanısı
masum
"Devrim"
O
kötü o l u ş -
oportadaydaken,
yeter"
"Sahte
bir
çıkıyor.
Mayıs'ın y a r a s ı n a tuz biber
kanunda yazılı
şöyle
prepüs'ünün
murtalarının
ğu"nu,
Ve
"ideologluk"lar
oluyor?
üfürük
suçluyu
konuşulmadıkça
veya
mene
değil
27
tıpkı
mistifikas-
ütopisi o l m a k t a n
mikrop
"Mütetabbipliğe",
kalkma" derler.
Kaba
açan
mistifikasyon,
ideologluğu"
n i y e t l e r i n d e iyi v e y a
ları da ö n e m l i o l m a k t a n ç ı k ı y o r .
mi
adlı
"Kadroculuk
"Sünnet
yu-
Çocu-
şölenli s ü n n e t
Gelecek sünnet
3
Her
"Doktrin
"Parolalar"
miş"
ortaya
biçiminde
3
1- Sosyal
İstismarı
3-
Plan
Belki
parolası
de o n u n
pratik
sonuçları
"Dünya
değiş-
Üç Y ö n
-
doktrininin
de
parolası
BİLİM
var.
Bunlara
değerken
gerekiyor.
Mİ?
kendisine
"az"
bulur.
Bir de
"Felsefe" y a r a -
girişir.
Neden?
Belki
"Bilim"
"bilim"e
Yahut,
y a c a k olan
ve
öne
sürdüğü
uymadığını
"Doktrin"ler
üçüzünün
"Hak din" o l d u ğ u n a
Zeus'un
"Felsefe"
nedir?
ler alanı
da
"Felsefe" gibi
de
üç
se-
inanma-
bir y ı l l a n m ı ş
göndereceği
Bilimin
teyellemelerine
soyut "Bilim"in
gerçek tabanı
Varlık
gerçeklik
doldurma
yıldırımlarla
bilimi
Felsefeyi
o
nerede
heybetli
en
vardı.
eksiklerle
oturdu.
Felsefe'ye
arıyor?
"Kalkınma
19.
geçirilmek
ihtiyaç
üzerine
dışında
alanında
çabasıdır.
olay e k s i k l i k l e r i y e r i n e
sisteminin
sonra,
sakallı
bulutlar a r a s ı n d a n
boşlukları
dek öyle,
gels'ten
saçlı
kendisi
için.
dolduramadığı
Yönizm
adına
"gerçek"e
"müşrik"leri,
"Yönizm",
"Gerçek"
ve
getirmek
ji d e n i l e n
üç
konulusu
Mİ,
"Bilim"i
"Doktrin"in,
Oysa
A m a , v a r m ı ş gibi ele
anlamak güçleşir.
KOYUfİ
"FELSEFE"
Babahan
birşeyleri yok.
davranışları
bir d a h a
Yönizm,
tıcılığına
pek " s a n s a s y o n e l " dir:
hiç böyle
ana
problemin
Daha
çıkacak
Atar atmaz
kaldırmak,
PROBLEMİ
sefe
ondan
atar.
indirmek.
almadıkça,
larına
atan,
ortaya
Adalet,
2-
yola
PAROLALAR
olacaktır.
Yönizm'in
zer.
-
yer
olaylarla
yüzyıl
Marks
dolu
orta-
istenen
-
FelEn-
Sosyal Bilim-
Mantık ile
Gnozeolo-
kalmadı.
"Kalkınma"
Felsefesi"ni
alanında!...
ararken
yaka-
lanıyor.
ve
Kalkınma
olağanüstü
a n c a k y ü z d e y ü z Bilim
minde varlık, yokluk,
den gelir.
Orada
Kalkınma
kınmak
tans"ları,
Bir
Marks'a
Felsefe
tanrıcıl
nokta
şında
felsefeye
sayılamaz
ze ve
"zinde"
Yön
da,
için
ihtiyacı
bir
bir
Ayrıca,
yıl
geçmiş
gibi
Bunu
"Eleştirinin
ters
hep
de,
Yönizm'in
"Yeni" ve
"Şuurlu"
Bu
aranmakta
PROBLEM
Yön
O
değin
fesini.
Nedir o
fesi"?
Şudur:
benzemi-
Felsefeden
Felsefesi"
"Zinde"
Eko-
Kalkınma
insanlaşması
benzetilebilir.
dediği
olur.
şeye
Çünkü
görüntülü
konular
Yenilik ve
Şuur
bak-
Yönizm,
ile
ortaya
ilişki
y a r a r olabilir.
MI
"Yeni" o l a r a k ,
defa
felsefemizin
imkanlarımızı
hızla
yakındığı
hareket
harekete
arttırmak;
?
amaç olarak
Yön'cülerce
"Kalkınma
Yatırımları
sonra
keşfedil-
Her g e n ç
Eleştirisi"ne
maymunun
düşüncelerin
1- Bütün
2-
Bir şartla:
Ondan
yeniden
geçirmeye
"yok"luğundan
ilk
kitabına
"Yön"den,
sormayalım.
aydınlatıcı
D Ö R T MÜ, A L T I
Doktrinleri:
zamana
gibi
"Zinde"
için
gidiyor:
gidiş,
"Kalkınma
daha
olan
"Uzman"lığından
maymunlaşmasını
yargılardan
atmaktadır.
kertesi
Bu
başlığını
vermeli.
Eleştirisinin
tersine yoldan
gidiyor.
genel
d o ğ a c a k ta-
olağandır.
Filozofluğuna
Gene
yaptı,
çıkarır-
bilime d ö n e c e k
görünebilir.
ondan
Ekonomi
mak,
keşifleri
çağı
kurulduğu
gideceğine,
insanın
dı-
deneyince,
olarak Yön'ü
görüp
Onu
ekonomi
Ve T ü r k i y e ' d e
kefaretini
önce
mıdır?
Marks'ın
gerekir.
az
sosyal
cahillik
nomi-Politiğe
yerine,
cahillikle,
makalenin
gibi
bir keşifler a ş a m a l a r ı
Yönizm,
yor.
Kal"san-
bekledik.
günahlarının
var
tepişirler.
Sonra,
eksiklerini
düşündük.
Marks
yüz
bilim-
Avcıoğlu'dur.
bilinen
sonra
proble-
sisteminin
araştırma
bir a y d ı n
bilginlik ç a ğ ı n a
böyle
ciddi
"Başbuğ"u
kapılmıştı.
Düzeni" a d ı y l a
Marksizmin
meye
değil,
toy ve cahil
Marks'ları
"Yön"deki
Felsefe
politiğe v e r e r e k
Başbuğu,
"Devrim"in,
önce
gelir g e l m e z
uyduruk
da
öyle
kategorisidir
Kalkınma
Mantık da y a l n ı z
Marks g e n ç l i ğ i n d e ,
Hep
"Türkiye'nin
alan
bir
kapılmış,
mı?
ekonomi
ne?
bir a r a y a
eğilimine
ekonomi
gibi,
işi
Yönizm'in
benzetelim.
bir f e l s e f e
kendini
ruh
buyrultuları
var.
örneğin Avcıoğlu
ken
madde,
herhangi
bir
çözümlenebilir.
"Felsefe"nin
ile
için,
somut
ile
bulunmuş
neyi
bir
gösteriyor?
"Kalkınma
"kalkınma
noktaları:
getirmek;
Felsefelse-
3- İstihsal
hayatımızı
4- Kütleleri
bütünüyle
sosyal
5- İstismarı
adalete
kaldırmak;
6- Demokrasiyi
kütlelere
Altı
aynen
maddede
bir f i l o z o f
kaçacak
hız",
yağlı
laf
"Kitleye
Bu
altı
t a n e gibi
ve
şey
üç
planla
başka
yal
mek"
Buna
sözcüklerle
başka
anlaşılır şeydir,
Adalet"ten
ancak
Öyleyse,
bir
ayrı
kaldıralım.
(türü
ne
kaldı
0
Biz
aynı a n l a m ı n
4-
"Kitleleri sos-
kitlelere
mal
adaletsiz"
bir sınıflı
toplum-
bir T o p l u m d a
"Demokrasi",
bir
sahneye
yalan
çıkabilir.
eski
O
"kitle-
klişe
"Kitlelerin" karnı
için,
et-
"sosyal
''Demok-
ağızlara
biri
demokrasiye
iki
"ye-
görmeyi
kısaca
"Sosyal
1 - Planlı
burada
besmelesi
parolası
bu
Yeni
kuşak
kullanılan
5-
"İstismarı
kaldır-
Felsefesi"nin
en
''orijinal''
görünüyor.
ona
anlamına
''İstismar"
"sömürü" diyor.
daha
uygun
bir
Felsefesi"
şu
üç
parolada
toplanıyor:
üretim.
Adalet.
3- Sömürünün
üç belli
Felsefesinden?
"Kalkınma
"sömürü" d i y e l i m .
"Kalkınma
2- Sosyal
çilik
"Yön
ki
sözcüğüdür.
Ve
de
zaman
Bu
da
Ne
Sınıflı
gerekmiştir.
edilecek"
tekelinde)
yüzyıl
Temiz Türkçe.
sözcük.
mal
edelim
kişiliğinin
19.
sunmak
bir tek
yararlanarak
diyebiliriz.
"demokrasisiz",
tok o l d u ğ u
3-
verelim.
Kabul
artık
gerçekte
Çünkü:
kılığında
2-
yapılır?
olanaklardan
hacet y o k .
pek aşırıca
"Kitleye
adını
Geriye
mak!"
lafa
ba-
...
öneri,
değildirler.
ne
demek,
nasıl
"Demokrasiyi
benimseyeceği
"yeysi" ( t a a m )
Adalet"
söylendiğine
iş
"Plan"
söz edilebilir.
"SosyalAdalet"
iki
rasi" s ö z c ü ğ ü n e
ni"
6-
nesneler
ve
iki
bütün
sözcükle
ile
Demokrasi
değilse,
Her
çeşnileştirilmesidir.
da
lerin" a n l a y a c a ğ ı
"Yatırıma
m a d d e d e n 4 ve 6'ncıları
başka
"Sosyal
hareket",
ne
planlamakla"
yatırımı
kavuşturmak"
tam
elinizden
getirmek"
gösterilen
tek
kalabalık 6
adalete
olur.
gibi
"Üretime
yapmak".
Gene o
şey
ile
harekete
bütünüyle
ayrı
oluyor:
madde
imkanları
hayatımızı
Demek
"İmkana
sahiden
kayıp
"demokrasi"!..
sıralanmış
"Bütün
"Felsefe",
tutarsanız
yuvarlakları:
"Yatırımları hızla arttırmak" için
"İstihsal
etmek."
Neresinden
adalet"
1-
mal
derlediğimiz:
nargilesidir.
kalım:
planlamak;
kavuşturmak;
kaldırılması.
başlı
konuda
çekilip,
ne y a p ı l ı y o r ?
Sosyal Adalet
Her d e f a s ı n d a Devlet-
indiriliyor,
Sömürü
kaldı-
rılıyor ve
ye'de
Plan
hiç ele
lerek"
kuruluyor.
Ve
alınmamış
SOSYAL
Sosyal
Adalet,
en
sansasyonel
VE
SOSYAL
Kapitalist ç ı k m a z ı n
cılığın,
konular Türkigezi-
paroladır.
ADALET
farkına
Demokrasinin
"Sosyal
varan Y Ö N İ Z M :
yanıbaşına
yeni
Buhranın,
bir tılsımlı
söz
Batı-
koyuyor:
Adalet!"
İddia:
Türkiye'yi
çekleştirmek"
Nedir
kurtaracak
bu
"Sosyal Adalet?"
Hemen
1- "Sosyal olmayan" a d a l e t
uydurma
2—
Bir
şey
"Sosyal Adaleti ger-
söyleyelim:
Lafların
en
adalet,
me-
Çünkü:
tafizik a d a l e t y o k t u r .
kadar
olan
olabilir.
yuvarlağıdır.
bir
yerde
zaten
Daha
yoktur.
doğrusu
prensip
(Tabii
onlar d a
"Sosyal
Adalet"
dilekçesidir).
"Adalet"
bulunmasından
sözcüğünün
ileri
gelir.
bulunması,
Bırakalım.
"Adaletsiz-
Teorik
tartışmalar
konudur.
Yön,
rı
bu
köyde d e ğ n e k s i z
ADALET
DEMOKRASİ
ayrı
sanki
"köpeksiz
yapılıyor.
I-
liksin
üstelik,
gibi,
"Sosyal
nerede,
Adalet"
nasıl
dediği
bulacaktır?
her kilidi
a ç a c a k sihirli
Herşeyi, daima
anahta-
bulduğu yerde:
"İs-
tihsalde".
İspatı:
yal
"Milli gelirin
adalet
politikası,
meyecektir.
kalkınma
adalet
Buna
karşılık,
politikası
başlıca
PROBLEMİN
İKİ
da,
herşey
me
kardırılmış
mene
atıyor.
talizmle
Onu
gibi
"Milli
sözde
olmuştur.
adalete
yer
mahkumdur."
sözde
"O
biri
de
bir sos-
öteye
geç-
vermeyen
halde
İSTİHSAL
bir
sosyal
SE-
l/a)
hep
niyetine
Gelir" ve
"materyalist",
"Kalkınma"dır.
"Yönizm"
"Bilimcil Sosyalizm" taslar.
bağlı
kokuda
"İstihsal Seviyesi" gibi
işde
"mekanist"
Modern
bakımından
bir
muzu
dogmatizbir
değir-
"kalkınma":
Kapi-
"kapitalizm" s a v u n u c u s u
k o y m u y o r bile.
kınma" tekerlemesi
vermeyen
KONULUfİU
yiyenin
Mesele
dürüstçe
sosyal
(Bildiri,
"Yönizm",
"Sosyal Adalet" dediği
önem
bölüşülmesinden
araçlarından
yükselmesidir."
Görüyoruz.
artmasına
başarısızlığa
politikasının
VİYESİ'nin
hızla
yoksulluğun
20.
yüzyıl
ortasında,
en
büyük
hızı
mudur?
sırf "kal-
g ö s t e r m i ş Sos-
yalizm v a r d ı r .
pitalizm,
yor?
"Batı",
tarihinde
lizm
gi
Yönizm
ne
sosyalist savunma
sosyalizm
Avrupa
Daha
iyi
de,
söz
göz
dilekle,
önünde
ç ı n m a k istiyor.
ve
denemeleri.
eski
"Her türlü
diyelim
Ona
izm"leri
ve
larını
"Susuş
örtbas
tartışma
ayrı
Yalnız,
yal
yahut
edilip,
havada
"Vatanımız" diye
maz.
toyca
anarşist
bal
daha
gibi
kim-
biliyoruz.
O
ile
tekerlemeleri
ilgisi
yahut
İKİ
"Herkesi
enayi
hokkabaz
yuvarbütünü,
Yönizm
istemez t a b a n
-
konur.
ne sosyalist" gibi
sahnede
göbek
bir p a r ç a s ı d ı r .
"eşsiz
Öyle
kör,
örneksiz"
atılOna,
bir
kılık
bir y a k ı ş t ı r m a ,
alemi
sersem"
ya
sanan
BİÇİMİ
koyarken:
kaçar.
ortaya
avlamaktır.
GELİŞİM
problemi
ile
çı-
toplumunun
kapitalist
ile
"Sos-
karşı
olayları
biçiminde
yoktur.
"Milli Ge-
edilip,
toplum
birkaçı,
Türkiye
palavrası
apaçıktır.
bir tanesine
metodu
"Ne
sayfası
içinden y a l n ı z
kapitalist d ü n y a n ı n
gerçekçiliği t u t a r ;
ister
olay-
yoluyla
Kumkumasinm
tanesi t e c r i t
yalnız
olacak?
gerçeklikle
mistifikasyona
işlenişi,
de
alan
düşün-
silence)
birinci
başka
burjuva
ne
KAPİTALİZMİN
hince
ele
Türkiye
kullanıldığını
bir
oynatılmaz.
mistifikasyondur,
dürüstçe
Bırakalım
çelişik
azından
de
ilişkileri
objektif somut
kapıkulu
Demek,
ka-
geçmiş
Partisi
gerçekliğini
"Susuş
nasıl
gibi
onlardan
en
soytarılıktır,
aylıklı
En
Programının
vatanı
Türkiye,
ısmarlama
ve
burjuva
yakıştırmanın
gelmemelidir.
toplumda
niçin
metafizik
lakları
küçük
tarihinde
benzer veya
g e n e tecrit e d i l m i ş
Yani,
Türkiye
dökülüşü-
kurulan V a t a n
(Conspiration
Seviyesi"
paramparça
bir
politika
taşır?
gibi, T o p l u m
"Üretim
gibi
anlam
Partisi
A d a l e t " gibi
karılmaz.
özelliğinde
konudur.
Vatan
Yönizm'in yaptığı
lir",
tezlerine
Modern
karşı,
han-
dövüşmüştür.
onun
ne
Türkiye
Bizantizme
atıp, T ü r k i y e
Kumkuması"
kimlere
sosya-
adam
"izm" t a r t ı ş m a l a r ı n d a n
1954 yılı
davranışla
etmek.
lerce,
ve
bilmezlikten
bir y a n a
atmak
kakalı-
insanlık
sonra
reddeden
Yönizm:
Skolastik
Daha
değmeden,
celer o r t a y a
ki
tehlikelerini
davranışları
bir d ü ş ü n c e
de
O zaman, Türkiye'nin
en
Ne
nerede
kapitalizmden
sosyalizmi
tutarak,
düşünce
yapmıyor.
edebilir?
"Doktrin" t a r t ı ş m a l a r ı n ı n
nü
da
"Batılılaşma"
bir semt d e ğ i l d i r ;
O aşamaca
Kapitalizmi
Batılılaşma'dan
mi,
Coğrafyası'nda
bir a ş a m a d ı r .
gelir.
denildi
Ondan
tabana
ya
Vatan
toyca,
sonra,
Partisi
yahut
konulmuş
zıt " Y ö n " l e r d e
Programı
hinoğluKonu'nun
gelişir.
Yönizm,
sözde
"Sosyal Adalet"
birbirleriyle
en
kötü
rini
"Orijinallik"
gibi
tecrit
tokuşturur.
anlamış
saçma
Sözde
mıdır?
Bilinmez.
çorbasına
karakteri
inkar e d i l m i ş t i r .
ne
kurulamaz.
de
yer
"Kalkınma
pozda
kor.
lü,
pis
kalkınması
metten
biri
Türkiye'de
rapları
yüzyıllardan
beri
rüyeceğidir.
Kapitalizme
çe yoktur.
beri
Onun
boşa
ne
-
olur.
Çarlık
veya
yön
rah-
veremez.
"Üretim
Seviyesi"
öylece
Prob-
Felsefesi"
Türkiye'nin,
düzende,
seiçine
hangi y o l d a n y ü -
gelmiş
iki
Japonya
apayrı
bir ö r n e k t i r .
yolunu
mu
ona
ne
Rusyası
Problem
gidişine
"Kalkınma
geçiş
daha
iki
veya
klasik
ülke
örneği:
İlkel
şartları T ü r k i y e
Sos-
için T a r i h -
özentilerimiz A b d ü l h a m i t çağın-
budur.
şimdiki
mu,
tuttuğudur.
uygun
hacet?
modeline
gidişi
içinde
yoksa
Amerikan
değil
Bu t a r t ı ş ı l a b i l i r .
kendisi)
düzendeyiz.
uyacağız,
ne
Amerikan
Sosya-
çıkarılacak
Prusya
(Asker
-
(Demokratik
hangisi t u t u l u r -
"Sosyal Adalet" ve
Kapitalist
mi
yolu,
Bilince
Bu yollardan
bir:
(Felsefesi
gelişim
başkasıdır.
Kapitalist g e l i ş i m
"Kalkınma"
Yalana
çok
bu
kılkuyruk kapıkulu-
geç
için J a p o n y a
Yunker)
Türkiye'de
viyesi" ve
için
kalpazanlığı)dır.
bulunduğu
doğru
namusluca
az
(bilim
Nasılsa
Kapitalizmden
Burjuva) yolunu
sa,
Adalet"
Türkiye'nin
de
Türkiye'nin
Banker
usulü,
usubir ka-
çıkmıştır.
Özetleyelim:
lizmdir,
şey:
değildir.
ile A m e r i k a ' d ı r .
yalizmden
dan
"Sosyal
zorba
düzenli,
bu
hakikat
Prusya
dikta d ü z e n l i ,
Şu v e y a
yolundan
birinci
olur? Ya
olur. T ü r k i y e
- siyantifizm
girmiş
bir
dramatik
sosyalizm
gerçeğini
demokratik
kalkınması
Kapitalizme
problemi-
konu,
y a h u t Amerikan
"Sosyal Adalet"
yaratmak
Prusya
olur;
kuruntu
bir psödo
elbet s o s y a -
bilinmeyen
Ciddi
mistifikasyonu, T o p l u m u n
Böylece,
tartışması
olduğu
kaç türlü
kaçınılmaz yoldur.
uyduruk
üstüne,
bir s o s y a l i z m
girişir.
yürüdüğü
dayanan
bir k a p i t a l i z m
lem,
kapitalist
küpü
Türkiye'nin,
yolundan
olumlu
nun
kafalarını
döner.
Programı:
rekabete
birbi-
ne y a p t ı ğ ı n ı
okurlarının
düzende
Kapitalizmde kalkınma
pitalizm
yaparak,
kategoriyi
Türkiye'nin
Hacıağalar h e g e m o n y a s ı n d a
serbest
uzmanlığı"
Kendisi
ile
kategoriyi
bütün
namusluca
edebiyatına
Seviyesi"
iki
Açıkça
yalan
Hangi
komik o r t a o y u n u n a
kapitalizm
gibi
Bu
O zaman,
Partisi
boğar.
Ama,
çevirmiştir.
bırakılmaz.
Felsefesi"
Vatan
değil,
"Ekonomi
ile, s o y u t iki
ilişkiler içinde
skolastik
"Üretim
transandantal
b u r j u v a t e k n o k r a t kafası
çürüten
lizm
taslayarak,
edilmiş
ve
"Üretim
"Milli
Prusya,
SeGelir"
yahut
modeline
mi?
TÜRKİYE'NİN
Yönizm,
öyle
avucunda
si
iki
ÜÇ
kategori taş:
mi?" diye "Çift
Türkiye'de
"İki
hiç
boynuzlu
bütün
Adaletsiz
olmaz"
sözü,
Vatan
"iyi
d i l e k" l e r i
Kalkınma
diyalektik
kar.
Şöyle der:
"Vatanımızın
kaldırmak
yani
keskin
yapan
Hürriyet
2-
3
-
nik
yaratıcılığı)."
Dikkat
Sanayi
gelişim
ve
"Tam
bunun
tam
yor.
Yani,
çizmeye
Vatan
gibi
konuluyor.
için
başlıca
B ü r o k r a t i k ve
Devletçiliği,
ne
dediğini
(Tek-
gibi
soyut
Kapitalist
koyuşta
için
Yönizm
olduğunu
tek
birinci
gelişim
yolu
ise,
her gün
diye
öneri-
bir T o p l u m a
"Yön"
kalkışıyor.
Partisi
Programı,
3
şartını
çözümlemeye
(Köylü
Ondan
Milletine
BÜTÜNLÜĞÜ
kilerine
bağlıyor.
yoluna
deRefor-
sayılıyor.
bilmezken,
olarak
mizi
bu
Militarist
"Kalkınma"n\n
ge-
(Tam
olması
Kapitalist
engel
nedenle
bellibaşlı
Ve
köle-
(Toprak
Seviyesi
lemleri
mez.
3
edilişi
Üç
Militarist Devlet",
önce
olmayışı
Üretim
oynanmıyor.
( H ü r r i y e t - Ucuz D e v l e t ) ,
ayrılmaz
yok
mede-
alabilmeleriyle,
-
narak a y r ı n t ı l a r ı n d a
"Bu
yıl
Ve
askerci
çı-
unutuluyor:
göze
başlamıştır.
artıklarının
şey
90
kor.
yola
teknikli
bir
Sosyal Adalet
ve
kendisi
yüksek
üstün
tersini:
bir
3 şart o r t a y a
ötekilerden
Demokrasi"
ispatladığı
değil
Harbini
ve
gerçeğe
değişikliğinden
Lakin
ile
Ve,
Adalet
değil,
sermayesinin
olduğu
"Bürokrat
2
Sosyal
açar.
Amerikalıların
kırtasiyeci
ip c a m b a z l ı ğ ı
nedeni
madde:
hız,
kavgası
edelim.
kavramlarla
koymak
düzen
Vatandaş
Derebeği
mu);
öyle
ediliyor.
uğruna
1-Devletin
mokrasi);
da
kesen
Adalet
dönüyor.
Kalkınmasız
kapı
bakın?
Sosyal
üstünde yazıya
iki
Seviye-
bir v u r u ş t a
için,
derecesinde
söz
Amerika
liği
lişmiştir:
su
olmaz,
sosyal
'Amerika'
kurmasından
Amerika'yı
Onun
momentleri
Programı
bunlar T ü r k i y e ' n i n
kaçıyor,
Bir de p o z u n a
problemleri,
kesilmiştir.
Ama
niyet
görmüşçe
tek mi?" o y n u y o r .
tekerleme saçmalarına
Partisi
illeti
" S o s y a l A d a l e t mi? İstihsal
alınmamış
İskender"
üzerine
bakan
mi
ele
"Sosyal
yan
ŞARTI
bir a ç ı k l ı k t a n , V e b a
üç
inceliyor.
şart,
BÜTÜN'dür.
Hürriyetsiz
aldatmak
olur.
girmeden,
ile
Ve
sunmak
şöyle
Toprak
3
- Toprak),
sonra
için"
olaylara
illete
3
dayaalanda:
(Sanayi-İşçi)
"O
üç ana
diyalektik
prob-
davayı
ilişki
ve
Türk
çeliş-
özetliyor:
MODERN
Biri
sistemlice
çalışıyor.
MEDENİYET yükselişi
eksik
oldu
Reformu,
Aksine,
ziraatimizi
büyük
mu,
yahut
için,
birbirinden
hiçbirisi
gerçekleşe-
Sanayileşme,
sanayiimiz
modernleştirmek,
ve
kendi-
işçi
davamız
yahut
hürriye-
timizi
sağlamak
laşıldığı
tatlı
Yönizmin
taravallisi
ri
-şimdiye
gibi,-
(Sosyal
arasındaki
Kumkuması"na
anlaşılmaz
-
AÇLIK -
yarar?
teri
MİLLET -
kaç
temel
o
sosyal
"Uzman"\n,
geri
men
lar çıksın,
araya
yolları
en
olaylar
neye
sahte
gös-
haklı
mi?
para
götürür?
veya
bu
Partisi
ve
mı?
Mesele
bir
yıl
malı
edebiyat
istihsal
yolları
yapmalarına.
gün
günden
gidiş
be-
önünde,
ne yapacağını
doğrusu,
mi?
İki
bisübege-
Dergiler,
Kafalar karışsın.
insana
açlığı,
bir
Kitapkişi
bir
gözyaş-
birisi:
işsizliği
istihsal
tıkamak
ve
seviyesine
Meclis
evsizligötüren
ile
Vatan
bulmak"ta.
-
maskele.
Sonra
Mehdi'yi
bekle.
erteye!"...
düşünüyor,
elkitaplarından"
başladı.
için
denilen
kaldı
türlü
"
"Krokodil
ayrıntılarından
"Sosyologluğu"
ne y a p ı l ı y o r ?
ideolojik a t r a k -
Daha
o değil
seviyesi"
Çün
başka
Evsizlik"
bir-
(Bildiri)
yolları
değildir.
-
götüren
gelince
yüksek
önceki
Ka-
Ve
objektif o l a r a k d e s t e k l e n e n
da
yaşatılması,
Roosevelt
120
Finans -
ün
"fatal"
var?
a ğ l a n t ı l a r bile,
bütün
mi
sizmin
İşsizlik
önemi
İşte Y ö n i z m
dostlar öteye,
"Adalet"
Bu
acemice
anlamasınlar.
mümkün."
"Yüksek
viyesine
ve
ayrıntılı
insanları
olsun,
kaldıracak
gökten
"Çekilin
"Susuş
geçindiği
yampiri
Kitaplar batsın.
Demokrasisinin
görünen
ra
olursa
bulmakla
-
Yalvacı"
kültürsüz yığınlara
Ne
birbirlerini
Sen
lık
"Ahir zaman
ekonomik ve sosyal yapısı
Dergiler,
ortadan
ilh.
ülkede
eğilimi ve a m a c ı
gelmez
"Türk
Türkiye'yi
"sosyal illüzyon" d e ğ i r m e n i n e .
Türkiye
ne
O azman,
ği
Yönizmin
öncekileri
d e ğ i r m e n i n e su
düşermiş.
gelirse,
ları" gibi
tah-
momentle-
kendinden
abur c u b u r " i d e o l o g l u k l a r " y ü z ü n d e n
duruma
düzenin
lakırdı
yapılan
"illüzyoncu" o l a r a k
gidiyormuş.
j e k t i f iddialar
adlı
ŞART"
"Demokrasi" g ö s t e r i s i n e .
istediği
Ama Türkiye'nin
lemez
"ÜÇ
öylesine
dökümü
sınıfın
yaratmak
değme
an-
EVSİZLİK
gerçekleri
sözde
siyonlar yapan
tere
yüz
SAKARYA YERİNE
açıdan
Sadece
pitalin
Seviyesi)
besbellidir.
için,
neden
İŞSİZLİK -
mu,
hangi
ayrılığı
yüzde
olur."
midir?
Türkiye'nin
konuldu
tecrübelerden
hayal
Programının
saymak
sokup,
şey
VATAN
Partisi
"Felsefe"
diyarı
acı
Adalet-İstihsal
ile V a t a n
"Felsefesizler"
kadarki
veya
yoksa
karıştırılmış,
yarım
yamalak
Millet -
Sakarya"
Mesele,
"Yüksek
Asıl
Sosyal
CHP,
yolu
GP
"Markaktar-
bitti,
istihsal
göstermeye
"Açsesı-
"DÜŞÜNCE" YERİNE:
Yönizm,
mıyor.
Ve
"İktisat
Adaletle
İlle
yıl
ve
her
uçurtmadığı
ve
ye
gerekçe
sesle
atılmak
bırak-
ki,
Özel
Te-
israflıdır,
gelişmiş
bir
ve...
ülkede
im-
ve
nasıl?
"zafer"
ve
SON
Peygamber
olacak!
b e n z e r bir kanı, Y ö n i z m ' d e n
Ama
Finans
-
Kapital
günlerinde
Davranış
bir T a l m u t
ve
için
içinde
10
terörünün
bir Siyasi Parti T ü -
Örgütlenişine
ve
o
nedenlerle,
hareketlerimiz
pındı.
Gene
hemen
o
başta
ekli
GE-
nedenlerle
ve
imkan
da-
"Vazife-
ve
şeraitini
(Bağım-
gereklendirilmiştir.
Ardından
dek gelmiş
geçmiş
kanadı
ve
Türkiye'mizde
o
makamdan
Kemal'in
"İSTİKLAL"
işverenlerin
kanadın
Fıstıki
Mustafa
vaziyetin
en
bugüne
hep
aynı
hepsi,
lerine
ile,
C U M H U R İ Y E T savuncası
"Bütün
gibi
Önce,
bulunduğun
öğüdü
denilmiştir:
Devrim
mezmuru
okumamıştır.
şöyle
ruhun
ana
Reform
ruhu
ve
ile
varolan
çır-
Partilerin
düşünce
ve
eğilim-
dayandılar.
"İşverenler
isteyen
kanadı
ile,
Partilerin,
samimi
MIYOR."
o
(Kuvayimilliyeciliğimiz,
bir Nass'lı
kuru
kuru
bir
son
tecrübeler
Böylece
da
yarım
"Genel
bağlanmıştır.
"inanç"
Ve
şöyle
"Bugün,
bağlı
bu
özetle
amaçlarınAncak
Orası
hemen
değildir.
s.
konulmakla
politik,
iyice
dolu
açıklamaların
A n c a k bu
belirtilir:
döneminin
denemelerine
dek
da
İNAN-
7)
Saltanat
hak
Va-
çevireceğine
baskısı,
demokrasi
Durum"
alabildiğine
Cennete
durmadan
bütün e k o n o m i k , s o s y a l ,
yönleri,
istemiyoruz.
1957
iddia
kanımıza
(kalkındırmak)
ilerletmek
bir " İ N A N Ç " belirtiliyor.
inanç değildir.
kanı,
formlarından,
uzun
birşey
Türkiye'yi
burada
ilerletmek
gerçekten
başka
kanadın
Dikkat edilirse,
"Bu
Türkiye'yi
memleketi
olmalarından
Partisi,
mun
inanıyoruz
az
İLK
karşı,
DP'ci
sızlık)
tan
kimseye
ıztıraplıdır,
ve
nass
düşünmeyeceksin!"
da
ışığim
biçiminde.
Bu
vudi
ışığında
çıkan
Programına
REKÇE
ŞÖHRET
3/a)
Özel T e ş e b b ü s e
kuş
-
"Tarih
yavaştır,
bağdaşamaz...
(Bildiri,
önce söylenmiştir.
zük
urla
Tarih'in
kalkınma
sahneye
Oysa,
ne
şöyle d i y o r :
dayanan
kansızdır."
APOLET
"İktisat İlmi"ni,
ilminin
şebbüse
Sosyal
ne
vermiştir."
Regeçmiş
(Keza)
kalmamıştır.
Duru-
kültürel ve ilh. y a n l a r ı
40
ile
sayfalık açıklamalara
"ışığında",
bir yol
daha
aynı
Milletine
şu-
sonuçlandırılmıştır:
Türkiye'de
olan
herkes,
Vatanını
bizim
anlayarak
artık
niçin
seven,
işverenler
kanadı
ile
yükselmeye
dan
ve
epey
ilerlemeye
"Neden
Vatanımızı
çirmek istiyoruz?"
Bu
soruya
karşılık
Vatan
yükseltmek
(Keza,
da
11
Partisi'nin
sonra
hiçbir şey
s.
sıkı
ranışın
o
İNANÇ
o l m a m ı ş ve
Türkiye'de
bir
için,
en
başa
ge-
içine s ı ğ d ı r ı l a b i l e c e k denli
özet
kanadını
"ideologluğu"nun
değil,
"ANLAMI
Yön'ün
çabada,
kalınmaz.
en
"Kalkınma
Özel
teşebbüs
ama
"az gelişmiş bir ülkede"
Atatürk'ten
kılınmıştır:
her
Demirel'e
Izdırabına,
"bağdaşmadığı"
ise,
bir
bile
"İnanç"
sosyal
Çünkü
her
adaleti
çağın
K o n f i ç y ü s ' ü n de,
berlerin
de
yal A d a l e t " i
bir
yerine
konulmak
is-
ızdıraplıdır,
imkansız"
mıdır?
"imkanlı"
Sosyal
Adaletle
değildir.
43
özge
bir
Musa,
İsa,
adalet
var,
"Sosyal Adalet",
Adalet"
"Sosyal
yaşatılma
ülküsüdür.
mi,
Peygam-
çağın
ne o l d u ğ u n u t a n ı m l a m a l ı d ı r .
bir
de
Sosyalizm
kapitalizmin
var.
özel
"SosBir Ka-
Bilinebildiği
sosyalizme
"Özel teşebbüs"ün
Yönizm,
yoksa
Adalet"iolur.
Muhammed
savunması)[paratoneri]dır.
sadakası,
yıllık T ü r -
ile
"bağdaşamadı"?
kendine
denince, onun
israflıdır",
teşebbüs"
sosyal Adaleti
B u d a ' n ı n da,
saikas/"(Yıldırım
"Sosyal
dramatik
"Özel
konusu
mi
zaman
Böyle
bakılmamıştır.
ile
O
prensipleşir.
birer " S o s y a l A d a l e t " l e r i v a r d ı r . M o d e r n
pitalist s o s y a l
kadarıyla
?
hep
kiye "özel t e ş e b b ü s ü " , A t a t ü r k ' ü n
Demirel'in
yerli
olsa
israfına
Prati-
yaptığını,
başgösterir.
"yavaştır,
dek,
dav-
Düşünce
KAVRAM
ve
vakit:
Öyle
Politikada
Felsefesi".
ufak s ö z c ü k l e r d o ğ r u
ter.
uzar.
bırakır.
"Şöhret"
KARNINDA"
tezi:
mi?
davranılamaz.
a n l a ş ı l ı r ve t u t a r l ı
"liderliği"nin
yahut
savaşından
"Sol" eğilim,
davranabilir
gereği
köksüz
her t ü r l ü
TIP
bu
Nedenleri
Teoriyi
"Apolet"
ŞAİRİN
bütün
gibi
Teorileştirmesi
ya
çıkan
objektiflik
azından,
baltalar.
boğazlanırca
ışığında
söylenmemiş
mahşerleştirerek,
kökünden
"Düşünce"
lü
İŞÇİ
uğrunda
Mayıs
ülkede
davranmakla
sonucu,
dünyamızı
ri
izahlar-
29)
sayfa
s a h n e y e 27
"Batılılaşmış"
YÖN
yukarıki
verilmiştir.
10 yıl
ği
inanmadığımızı,
çıkarmıştır."
karşı
Bu
bakımdan
dengeli
teşebbüsle
"Sipe-
ve
ömür-
kalkınmaya
"inanmıyor".
Sosyalist " s o s y a l
olmamalıdır. Ancak,
relere
göre
çeşitli
adalet"
mi?
Sosyalizm
bir dilencilik
düzeni
m o d e r n t o p l u m d a , s o s y a l sınıflara v e z ü m Sosyalizmler
Adaletler de türemiştir.
Derebeyi
bulunduğu
sosyalizmi,
için,
çeşitli
Burjuva
Sosyal
sosyaliz-
mi,
Küçük b u r j u v a
rat işçi ve
let"
ilh.
sosyalizmi...
sadakacıkları
lardan
de
allerji
duyduğu
için,
şeyden
önce
açık
lü
Aydın
Bir lastik t o r b a d ı r ;
reye ç e k e r s e n
Yönizm'in
oraya
Sosyal
şairin
karnında",
bir
şişirmek"ten
II.
İstismarı
başka
YÖNİZM'İN
da
gene
çiliğin
alanında
yuman
ve
bu
bilim
adamından
min,
20.
(Bildiri,
Kur'an
malar,
20.
ve
Roman,
alanında
"ka-
gerektir.
ürünü
olacaktır.
Nasıl?
KALDIRIŞI"
yüksek
yaptırdığı
gibi
istismarı
değeri
yüksek
Kol
ve
"istismarı"
nasıl
kaldı-
gücünü
fazla
getirmek,
çıkarmak
saç
haksız
geçinen-
ve
ticaret
kazançlarına
Devlet
memurundan,
ses
çıkarmayan
sürüp
çaDevlet-
tarak
spekülatörlerinin
kazanmasına
daha
haline
seviyeye
kafa
arsa
bir yüksek
fazla,
üze"Anlamı
KALDIRMA
Adaletin
kalan,
gibilerin
ileŞiir,
davranış
ne-
demez.
her şeyi
deyimi
kof s ö z c ü k t ü r .
mutavassıtların
yüzyılda
ütopyası-
gitmesine
göz
fikir
ve
bir siste-
imkan
yoktur."
4/d)
(inananlar)
gamber
en
seyirci
istismarcı
çok iki y ü z -
ayetler okur:
kazançları
hedefidir.
ezilmesine
bir
bile,
Devletçiliğimiz
güzel
Toplumun
temel
lerin
gelse
"Devlete"
kaldırtır.
dayanan
tarif e d i l m e y e ,
bir şeye y a r a m a s a
Adaleti
burada
"Çalışmayı
lışmaya
pek
"İSTİSMARI
Devlete
giher
kapalı,
-eskilerin
(SÖMÜRÜYÜ)
Sosyal
racak? Y ö n
hoş
Düşünce
kaldırmak Sosyal
Yönizm,
kriteryum
"SosyalAdalet",
bir küçük b u r j u v a
şişirme,
yarar.
İSTİSMARI
"Yönizm"in
ne d o l d u r u r s a n a l m a m
Adalet'i,
hayli
Edebiyat şişirmeye
fa
içine
"Akılcıl düşünce"sine
oturttuğu
ispatlayıcı
çok üstü
uyduruğu
"inanmıyor".
Böylece
koyduğu
bunönün-
nereye ü f ü r ü r s e n o r a y a d o ğ r u şişer,
uzar,
rine
"Sosyal Ada-
Sosyalizmi"
sosyalizmine
ispat e d i l m e y e ,
muhtaç,
içinde A r i s t o k -
ayrı
"Sınıf" s ö z c ü ğ ü
"inanalım"?
olarak
kendisi, varlığı
bir k a v r a m d ı r .
ise,
kadar her şeyi
prensip
mihenk taşına v u r u l m a y a
dır.
Yönizm
kime
sınıfı
"Proletarya
Proletarya
biz
(mütearife)
tartışmasız
işçi
hep ayrı
etmişlerdir.
inanmıyor.
şartlar altında,
bir a k s i u m
bi
icat
hiçbirisine
Bu
hatta
zümre sosyalizmleri,
okumaya
ve
için, y u k a r ı
Destan
nasslar gibi g ö r ü n ü r .
olduğunu
yüzyıl
bilenler,
sonrasında
yazmaya
ki sözler,
gözü
Biz
zırıl
zırıl
Hazreti
öyle
kapalı
Tevrat
alışkan
"müminler"
"sosyalizm" sızan d o g -
M u h a m m e d ' i n son
ve
"Amin!"le
İncil
Pey-
"mezamirlerini
karşılayamayız.
Çünkü
"Yönizm"
konuşmak
karınca
ne
hep:
"Çalışmayı
demektir?
Birer birer
Çeşitli
en
içine
alır:
insan
harcamak anlamına
Ancak çalışmak,
her biri
neğin
Kapitalist
dendi.
Tuttu.
lışmasına
ca:
"Şu
hangi
çe,
de
"çalışır".
NASIL
Yönizm
lemez.
Toplumda
ri
bilgi
ve
ise,
dönmesi
ilim
mı
daha
konuyor,
Ör-
çok
"iş"
işçinin
ça-
sıkışın-
bir d e y i m d i r .
olduğu
Kimin,
belirtilmedik-
Geçelim.
yüksek" o l s u n ,
bütün
insan
ne denli
"en
basit o l a r a k
tekniği
bütün
çalışmayı
son
yüksek değer" elde
edi-
başlar.
"yüksek
yok
k a t m e r l i olu-
Toplumda
Yoksa
diliyorsa,
uzatmakla
alçak"
Değe-
belirebilir.
Anadan
bunun tersini
ileri
basit v e y a
kastediyor?
türlü
ister "en
emeği yaratır.
göre
çıkaracak?
katmerlenir.
süresini
şaka
değil.
açısından
iki
acaba
şey akla
Gerile
gerile
ölçülmedikçe,
bir a t m a s y o n
Yönizm
olabilir?
zümrele-
kullanılır.
"iş a d a m ı " da
yuvarlak
sürdüğüne
her e m e k
bileceğini a n l a t m a k t ı r .
dışı
sınıf v e
edip
Gittikçe
doğma
bece-
katmerli
boşuna
kuruntu
değer"
peşinde
Eski
Taş
Çağma
gerekir.
Maksadımız
lim
ayrı
çalışması
"en
Başka
kazanarak
Emeğin
İş
yararlı
savunuyor.
hangisini
uzatacak?
Toplumda
lerin,
Ne var ki,
emeğin
emek olamaz. Yönizm
yapıyor.
ister
olmaktan
mi
iki
da,
toplumca
çalışmasına
harcanan yararlı
"yüksek"le
derece
Başlıca
harcamak
de
"İş adamı" etiketi
kadar z a m a n
basit
ne
YÜKSELTİLİR?
Toplumda
ne
çı-
gelir.
Onun
kümenin
rin y ü k s e k l i ğ i , y a r a r l ı
emekleri
iş
Toplumun
olağanüstü
sınıf v e
her d e ğ e r i
ve
ışığında"
ışığına
getirmek"
anlamlıdır.
Emek
bir söz e d i l m i ş s a y ı l a m a z .
DEĞER
haline
için a p a y r ı y ö n l e r d e a n l a ş ı l ı r ve
çalışma
Bezirgan
şuna
iş:
kadar e m e k " v e r d i ğ i n i
bilimcil
olsun,
emek,
Kapitaliste
sosyal
geniş
Elbet e m e k de,
"emek" adı v e r i l i y o r .
Demek,
değeri
Emek - İş...
çalışmaktır.
ri v a r s a ,
Tarihin
arayalım:
Türkçede
y a p m a k da
gücü
ve
ve T a r i h
izleyelim.
yüksek
açılardan
sözcüğü
sözcüğü
Bilim
NEDİR?
Toplumun
"Çalışma"
"İktisat ilminin
Söylenenleri
görüyoruz?
"ÇALIŞMA"
ayrı
de
pozundadır.
ne
atılan
gelişigüzel
söz-
gülünç anlamlar taşıya-
Bu a ç ı d a n , Y ö n i z m ' i n o
kallavi sözü,
bi-
olur.
"emeğin
gelir:
değerini"
derken
neyi
düşünmüş
1- Değersiz emek g ö r m ü ş t ü r .
Değer
deyince,
daha
olunur.
değeri
Bir
gelen
zaman
boşuna
bu
emek
Emeğin
ve
hor g ö r ü l ü r .
Onun
"1-
sabah
lidir!"...
Yönizm
bu
iki
Sonra,
mak
bilim
ile
DEĞER:
Asıl
madır.
BEZİRGAN
her t o p l u m
her
ve
gün
çok
mey-
çalışmak,
masa
üstün
şeref-
daha
yalandır!"
ve
köy
haykıracaklar:
havada
(Leyse
için
lil
insane
her
ile
Modern
veya
İlkel
haline"
biliyor da
Biz Y ö n i z m ' i
"Bilim
daha
O
masum
zaman
z ü n d e Bezirgan
ekonomili
ninden
düzenli
başka
Demek
kapitalizm
Yönizm,
dışında
küçük b u r j u v a
"bilimcil" ilişki
"İktisat
eğilimidir.
iddiasına
veya
Modern)
çalışma
önce
mu?
Bil-
öğrensin.
"ekonomi
Yönizm,
sermaye
yeryüdüze-
görmek istememektedir.
Uzmanlığı"
yüzünden,
tasavvur edemeyen
Sosyalizmle
kalkamaz.
Modern
hiçbir
dar g ö r ü ş l ü
varırız:
bir T o p l u m u
getirilir."
ve
bilmiyor
sonuca
(Antika
Toplum
gibi,
-
Ekono-
aldatacak?
bir B u r j u v a
şu
olduğu
bunu
Bezirgan
Tefeci
Kapitalist
konuşuyor?
kimi
Yalnız
"değer haline
olacağı
Yönizm
öyle s ö y l ü y o r s a ,
uzmanı" sayalım.
değildir.
emek
sapıtsandığı
Medeniyetlerin
Komunada
ışığı" adına
acıklı
Yönizm'in
Medeniyetin
aşamasında
GETİRİLEMEZ.
niçin
getirmek",
Antika
çalışma
miyorsa,
koyatla-
bilmelidir.
bir olay
vardır:
yüksek
böyle
üzerinden
"Değer" a n l a y ı ş ı n d a k i
Tarihöncesindeki
Sosyalizmin
onu
YARATIĞIDIR
geçerli
için
önce
konulanların
"değer haline
ekonomisi
içinde
Ama,
Önce
Yönizm'in
Çalışmayı
Bezirgan
li
radyoları
şehir
konuşuyorsa,
yapılamayacağını
Ekonomili T o p l u m
Yok,
anlamda
kendisinden
problem,
"Değer
gayrisi
kö-
hastalığımız-
sea!)"
malıdır.
misi
hakikati
işten
dö-
diyor?
Türkiye'de
memleket
oturmaktan
için,
iş,
sonra,
denizde,
sarayda
"İnsan
ma
gibi,
milli
karada,
Emek
su
şöyle der:
Bütün
büyük
mı,
yoktur.
Havanda
kadar milli
Programı
ilanı:
ezanlarından
salonda,
harcandı
"değeri yoktur".
emek ve
israfı
akşam
fabrikada,
başında,
illa
Partisi
Cihad
şu
"Tarlada,
yani
kullanım
karşılaması
Devlet ö n l e m e l i d i r mi
emeğin
murat
için,
yaramadan
bir ihtiyacı
harcansın,
değeri,
için V a t a n
danlarında
işe
kıymeti)
dönmesi
böyle e m e k l e r ç o k t u r .
O da
Mukaddes
bekçileri,
bir
israfını
manevi
(mübadele
değerine
emeği
Bizde
2da.
Emek
dünyanın
Yön,
değeri
değişim
şeyin yararlığı,
gitmiştir.
vülür.
tü
değişim
bulunmalıdır.
meydana
O
çok
emeğin
Çünkü
kabalama
bir y a r ı m
bilgi-
uzaktan yakından
"İktisat
bilimi
bir.
ve T a -
rih
ışığında" Sosyalizm,
temel
olan
"emeği
KAZANÇ
YÜKSELTME
Yönizm'in
marı"
nasıl
"Bilim
"Çalışmaya
Burada
artık
deva
kümenin)
çalışmasıdır?
O
hiç
değil.
sebiylullah
Olmaz
ya
Hele
rılacak?
O
Gürsel
temel
da
sos-
elindedir?
çıkarmak"
1 Yön
olmaz.
pa-
"Çalışma-
Devlet
ya-
"çalışması" k a z a n d ı -
Paşayı
ışığında",
ondan
arattı."
Buldurttu.
gerçeklik
seviyeye
bulunmadığına
göre...
m e m u r da,
yükselecek
çalışmaz,
çalıştırır"
bulunduğu
yükseltme:
hangisinin
Metafizik
"Felsefe"
"Devletçiliği"Devletçiliğin
çıkacak?"
Orta-
Kuruntuya
kaçırırca
ge-
çalıştı-
işçi de, aydın da
değil
miyiz?
Ka-
değildir.
DEVLET VE
KAZANÇ
kazanç y ü k s e l m e
olur.
De-
çalışanlarla
mıyız,
her y e r i n d e
göre
Şimdi
yükseltecek?
Dünyanın
Devletine
"Siyasi
CİA ge-
Peki,
İKİ T İ P :
ve
En
kazancını
denecek.
bir t o p l u m d a
Bu
mi?
köylü de, esnaf da,
bunlardan
bu.
değil.
Kapitalist de çalıştığını, gece uykularını
Devletçilik
ettiği
"çalıştı".
bütün
Derken,
yüksek
kazancı
-Kapital
ardından
hiçbir şey
"Kazançları
mahkum
Çalışınız!" d e m i ş t i .
Finans
"çalıştırdı".
som
başka
"Devletçilik"
bir ö l ü m e
"Çalışınız!
"bir Başbakan
her ç a l ı ş m a n ı n
çalıştıranların
lumuna
kimin
bunu
hangi
Servislerini,
İnönü
mi
"Kapitalist
zanç
her der-
(hangi
(yahut
Bakın,
üstünden
Tarih
iddia eder,
çalışır...
da:
"Loca"
"çalıştırıyor."
hedefi"
rek yok.
"İstisçıkarmak
yüksek seviyeye
"Bedava"
kimin,
harıl
ve
başka
ğını
başta
ortada,
İmdi,
Paşa
Ankara'da
"Bilim
kimin
Devlet
"Kazançları
çok " z a h m e t l i "
Entelijans
en
harıl
miz" de
değil.
buyursun.
Y e t e r ki,
altından,
bütün
Partileri",
neraline
seviyeye
Çalışma
yükseltmek"...
Kapitalin
saman
mirel'i
yüksek
Hiç d e ğ i l s e " B i l i m " a d ı n a
bizde.
-
"Rahmetli"
Önce
olunca,
anlaşılır.
bilinsin.
Finans
çok,
bu
kolay
dağıtıyoruz!
kazançları
pabilir.
Belli
Ama,
böyle şey.
dayanan
hukukuna
verir.
Bir p a n a y ı r e s n a f ı n ı n ,
başlıyor.
yal
rasına)
son
diyor.
"Bilim" d u r u y o r .
cebimizdedir. Arzu eden
burjuva
işine
karakteri
daha
kazançları
hedefidir"
"Abıhayat" satışı
belli
asıl
hikayesi
dayanan
temel
önce, o
getirme"
METAFİZİĞİ
ışığında"
kaldıracağı
Devletçiliğin
de
her ş e y d e n
değer haline
ve
alçalması,
Top-
Önce T o p l u m u n a
için
bakalım.
ilkin v a r o l m a s ı ,
yoktur.
zanç,
Kimse
de
zenginlik,
kazancını
mez.
Devletçilik
Ve
insanlar,
zanç" d e n i l e n
1-
Kapitalist
bu
Devlet:
Bezirganlarla
ne
Finans
Kakona-
ile,
bu-
etkileye-
"çalıştıkları
ölçüde ka-
unuturlar.
sağlayan
iki
hacıağa,
Dolayısı
çalışmamayı
bir
düşünürüdür.
yeryüzü
Devlet
Yüksek Sosyalizm
nedenle
hukukunu
toplumun
uğraşması
bekleyemez.
Devlet de o l a m a z .
çalışmayı,
kazanç
bir T o p l u m d a
Tefeci
rını
sınıflı
olamaz.
veya
çalışmaya
için,
mediği
şu
Bezirgan
Yönizm,
düğü
ne
kazançlarla
gerekir. T a r i h ö n c e s i n d e
Devletçilikten
sınıf a y ı r t l a r ı
ğında da, s o s y a l sınıflar gibi
lunmayan
Devletin
bulunması
Devletçilik
Sosyal
tip " D e v l e t ç i l i k "
-
Kapitalist
eşraf ve
düşün-
sınıfların
eri-
biliyor:
hegemonyasında,
benzerlerinin
kazançla-
yükseltir.
2- Sosyalist Devlet:
naf,
aydın
Bu
küçük
iki
muru
tip d ı ş ı n d a
kadar
ristiğini
bile
ve Tarih
ışığina
kaldıracak
GÜCÜ,
1yirci
"Kol
"Kol
ve
sine seyirci"
çiliği
ağrı
sterleri
ile
zerlerini
karaktebir
başka
"yeni"
nerede
Yön'ün
daha
üç
sonraki
Yönizm'in
lekeden
sözleri"İstismarı"
veya
illetten
gücünü
gücü
MEZESİ
satarak
geçinenlerin
ezilmesine
se-
olmayacak.
satımı"
devam
Allah
kalıyor?
edecek.
için,
bugün
Yalnız
"ezilme-
Demirel
Devlet-
Ö r g ü t s ü z ve sessiz
aydıncıkların
macunları
grevlerini
yaralarına
sıvanıyor.
"iptal"
patronlar arasında
ediyor,
kırışma
biçare
esnafçık-
geceli
gündüzlü
Başı
kimi
yaptıran
bağlanmış
sendika
iş-
gang-
B a k a n ve
ben-
ulaştırıyor.
Hem
"Ezilmek"
me.
"Kol
lizm,
ne
lacak?
kafa
mi
kimi
ömürlü
tekerliyor.
"EZMEME"
kesici a f y o n l u
ise,
daha
başlıca
Devletçilik
kafa
çöl y a ğ -
Nedir o n l a r ?
köylücüklerin,
çilerin
güzel
kalınmayacak.
"seyirci"
ların,
en
ve
Bir
es-
kavuşturabilir?
Ne
SATANI
kalan"
kızgın
Devletin
(hayalhanesinden)
yemeyelim.
"Yeni Devletçiliği"
uzak d u r a c a k t ı r .
Yönizm,
saymakla,
köylü,
yükseltir.
Devletçilik,
olamıyor.
evinden
büsbütün
unutmuyoruz.
hegemonyasında,
kazançlarını
bir Devlet ve
ömürlü
kuruntu
Hakkını
ni
Sınıfı
"kazanç yükseltici"
Devletçiliği,
"Bilim
İşçi
burjuvaların
ve
zaman
Bir
nedir?
kafa
insan,
Bir şiir ve
gücünü
satın"
emekçileri
başka
ezmiş,
birçok
roman
alanlar
ne
insanı
bezirganlığına
düzeni,
zaman
yani
"ezmemiş"
"ezmeden"
nasıl
meKapitasayı-
işletip,
onun
yarattığı
dükkanı
meze
artı
-
olabilir,
değeri e l i n d e n
ama
dükkancığından
"Bir
hiç
için,
başka
birçok
SPEKÜLASYONA
2/a-
"Arsa
lik
GÖZ
haksız
o
"arsa
mış
satılır?"
YUMMAMA
ve
kazançlarına
SALÇASI
ticaret
göz
alanında
yuman"
"Emlakçı" ö r ü m c e k c e ğ i z l e r i
sivil
bürokrat"ıktan
üzere,
son t a s a r r u f u n u
k a p ı k u l u , yarı
başka
istismarcı
bir
Devletçi-
onlara
Emlakçıların
yahut
dışarılarında,
tarlacığı
kalmış
işsizler akın
Bu
yuvalan-
zavallıların
atılınca
aç
"emlakçılıkta" eritmeyi
Arsa
çoğu,
kalmamak
d e n e y e n ya-
spekülasyonundan
en
kapitalizm
"arsa
100
kağıt
spekülatörü"
Devletçiliğimiz
c)
En
kondurmayan
Toprak Ağa
salarını
mesken
ve
yok
etmek"
kredi
elektrikler,
Devletçiliğimiz
"Hadi
canım
sen
lira v e r i y o r l a r .
100
1
milyon
sahibi-
bir katkı y a p m a m ı ş k e n , ço-
önündeyiz.
en
bunamadıkça,
başkasına
mı
"Arsa
-
bayındıracağını
planlar k o t a r d ı ğ ı n ı ,
spekülatörü"
izleyelim.
Devlete
mı
bir
sıfatını
Şehrin
göz
en
"Evsizleri
Hazineler,
Devlet o n u n y e r l e r i n i
Milyonların
dansı
ve
büyük ar-
hizmet",
kırpar.
üstüne
Şirket
göz
as-
karartır.
göz y u m m a y a c a k ?
Onlar
ve
Yö-
milyonluk
De-lirmedikçe,
(Banka,
"Halka
B e l e d i y e l e r ve
onlara
mı?
Kapitalistleri
kapatırlar.
telefonlar.
de"
sunar
geçinen
kalacaktır.
Efendileri)
olur.
ülkücü
göz y u m m a y a c a k ?
hiçbirisi
için,
şehire
arsa
giderken,
liraya
veya
pankono-
Çocuk
Çünkü,
komünist,
durumunda
semtinde,
köyden
sürüp
Finans
Bey
geliştikçe,
keskin
pahasına
sahibi
kasalar ona
faltlar,
asıl
bu
bir a r s a c ı ğ ı
O y e r i , atası
basit z e k a s ı
onlara
geride,
veya
spekülasyonudur.
milyonerolması
ideologu veya
şu
dedesinden
Kapitalizm
100 bin
a p a ç ı k arsa
ufak e m e ğ i ,
arsasını
şehrin
babasından,
kimseler.
kör t e s a d ü f l e
Ülkede
göz y u m m a y a c a k ?
etti. Y o l l a r a s f a l t l a n d ı .
Bu,
nin en
mı
arkasında,
almışken, çocuğuna
istiyor.
remizi
inelim.
başında
birşey y a p m ı y o r l a r .
b)
nizm
dizilirler.
emekliye
da
içe
her köşe
Devletçilik işsizleridir.
Devletçiliğimiz
ğu
Yüzeyden
her büyük ş e h r i n
"asker
bi
"alınıp
lokanta
Yönizm'in
(Şekspir)
spekülatörleri"?
a) En y ü z e y d e ,
ta
düzeni",
olmayacak.
Kimdir
rı
"Ezmesiz"
"sömürü
nerede
gürültü"
spekülatörlerinin
mutavassıtların
alabilir?
"ezmesiz"
hangi
hangi
ahbapları
Yabancı
Sermaye'nin,
"Devlet teşebbüsü"nün
Bakanın
masası
ne-
ne
gi-
üstünde
"te-
sadüf o k u m u ş t u r l a r .
Ve
Yönizm'in
Seviyesini" y ü k s e l t m e k t e n
Tek
tek
kişiler
başka
şöyle
öylesine
amaç
dursunlar.
Beş
altı
Yüksek Olağanüstü
İhtilal
Mahkemelerine
cımbız
başka
"Kanuna
parasından
spekülasyonunu
bulabildik
özlediği
"İstihsal
gütmemiştirler
yüzünü
verdik.
aykırı"
ki!
Yassıada
Menderes'in
bir yer v e y a
para
mi?
Bulamazdık.
SÖMÜRÜSÜZ
TİCARET
2/b-
Çünkü,
biz
ile
"Haksız
mutavassıt"
arayacaktır.
haksız
mı
rü" var,
tin
kaç
beş on
Hem
istismarcı
teleskopla
onun
"Haklı
göre " İ s t i s m a r ı
Evet,
nasıl
Yönizm
tarif e t m e d i ğ i
için,
keyfi
let"tense,
mı,
Sömü-
bin
kez
hem
alırken
bir m i l y o n
Her
kapitalismutfa-
masasına,
yatak
"zehir hafiye" s o k m a l ı y ı z
mı? Y a p t ı y s a
"istismar"
satıcısını,
ne de-
yapmayacak?...
satarken
alıcısını
ka-
edecek?
"Ticarette
istismarcı
Timurlenk'ten
daha
olmayan
haklı
korkunç
bir s o s y a l
K a p i t a l i s t l e r öyle
Komünizme
en
ila
otomobiline,
poker
mı, y a p m a d ı
idare o l a c a k t ı r .
Kapitalizmi
kapısına,
kaçar t a n e
"Ticaret"
yarım
çıkaracağız?
salonuna,
olacak,
malı
şimdiki
evinin
"istismar" y a p t ı
Bir i ş g ü c ü n ü v e y a
ler ise,
veya
Biz
Ona
için,
altına
kapitalist
zıklamadan
kenceli
duracak.
milyona
başına,
karyolanın
anlayalım:
on
tane,
telefonlarının
odasına,
ki
yerinde
"Ticaret alanında
mikroskop
yoklayacağız.
teker teker y a p m a k
kapıkulunu
mek?
kazançları"
"Ticaret"
olduğunu
işyerine
ğına,
Yönizm):
yok diyeceğiz.
Bunu
Devlet
MASALI
(yani
kazancı"
iş-
bir " S o s y a l A d a -
kucak a ç a c a k l a r d ı r .
hinoğluhince sürdürdüğü
için
Komünistonu
affet-
meyeceklerdir.
Yönizm,
o
prensiplerini
yacağız.
İnsanlık tarihinde
Ne
zaman?
gan
sınıfı"
İlk S ü m e r
doğmadan,
Her küçük
(Site)
"istismarsız
kimi
üretmenlerin
Kent'in
şey
buğdayını
"haklı
kazanç"
Hiç s ö y l e m i y o r .
veya
Biz ara-
olmuş
ürününü
denir.
ekonomi
haksız
iki
Olmuştur.
henüz
"Bezir-
sayılabilir.
bin
nüfuslu
Kent
tek tek saf ü r e t m e n l e r
ilişkilerini
a y d ı n l a t m a k için
üretmen,
kendi
ürünlerini
kazanç d ü ş ü n m e m i ş sayılırlar.
kendileri.
alıp
olmuş
birkaç
Öyle
Karşılıklı
mudur?
Ur K e n t i n d e ,
alışverişler
kendi
çıkarmıştır,
- tokuş ederlerken,
Bunlar
öyle
öyle
ipotez o l a ğ a n s a y ı l m ı ş t ı r .
adına
bulmuş?
Uygarlığının
üretmen,
pazarına
pek g e r ç e k değilse de,
değiş
mutavassıt"
hangi T o p l u m d a
uzak
Ya
"mutavassıflar
illerdeki
Tapınak
madenlerle
değiş
eden
bir aracı
Tamkara
"İstismarsız
adına
Ona
kaldığı
mutavassıt"
bugün
zamanlar
nereden
lizm
udhon
bu
çıkarıyor?
gibi,
Kendi
bizim
Sosyalizm"i
ZİLLER
Aracı
alışverişte
Çünkü
Kamu
ses
rundan"
primler,
sındaki
parsın
tüm
gibi,
"Bugün
mevkilere
aracıların)
yüzyılda
daha
4/d)
onu
s e ç m e k bile
Yönizm
da
o
kesimini
neden
bir
fazla
fikir a d a m ı
bir
burju-
kümeleri,
değil,
"Yüksek
dünya
uğrunda
çapul
kazancı
"Bildiri"nin
içinde
gelmiş
ile
en
Cennete
toplumunun
MİLLET
bulunanların,
yarak,
bir
temel
rinde
görüyoruz."
Ayeti
bulunduğumuz
ve
aydın
birbirini
yarışan
(Türkiye
son
Türk
olanların
Mayıs'tan
edilmedikçe,
Türkiye'de
dünyayı
başkası
27
vurguncularla
kaldırma
ŞARTI'nı,
almış
Ama,
burjuvadır.
vurguncununkiyle
adamı"
pıkullarından
BİRİNCİ
umuyor!
adamından
20.
(Bildiri,
"Alçak memur"
Vurguncu,
zamlar,
Beride Y ö n i z m ,
parlak
bilim
m e m u r da,
bir küçük
bile
sömüren
sistemin
bunu a n l a d ı , CIA da.
uçurumu
Bilim
güve-
"Hayal-
"Yük-
Devlet
memu-
kazansın?
de
ki,
bir
yoktur."
Yüksek
Onların
yapılan
kalıları"
öldüğüne
yıllanmış
yutturacağını
ve
bir ö r n e k v e r i l i y o r .
ölçüde,
fazla
Pro-
"Kalkınmanın
ÇALIYOR
fikir
imkan
öneriyor.
Demirel
de
çoktan
yığınlarına,
spekülatörleriyle
gösteriyor.
sek"lerini
Emperya-
e s n a f kafalı
Yönizm'imiz
İÇİN
çıkarmayan
burada
tahrik ediyor.
eğiliminden.
kaçırıyor.
memurundan,
gitmesine
valaşmadığı
haline
alışverişi Y ö n i z m
o l a r a k d i y o r ki:
fazla
Gerçi
Bezirganlar
yazan
"Yeni Devletçilik" diye
kazanmasına
sürüp
aracı
Marks'ın
burjuva
de a ğ z ı n d a n
(arsa
Devlet
içgüdüyü
kafalı
Karl
küçük
3.
u z a k t a y ı z . T a m k a r a ' l a r , ta
Felsefesi"ni
KAPIKULLARI
"Bu gibilerin
yüksek
bin yıl
sömüren,
kapıkulu
bir
kendisi
3- Y ö n i z m
REV
denilebilir.
küçük b u r j u v a
"Sefaletin
nerek, T ü r k i y e ' n i n
Pek
Kervanlı
gün türü y i t m i ş A n t i k a
Felsefesi" diye t u t t u r u y o r .
Bunu
7
kazançla
O gün
çağında,
ya
"Tamkara" d e n i y o r .
güttüğü
olmuştur,
Ur ç a ğ ı n d a n
haksız
gelmişlerdir.
ci
Sümerce
sürece,
aracıdır.
Ama
o
vardır.
namuslu
KALKINMA
kolay
sonra verilen
Kapıkulları
Ne ya-
Amerika'nın
"Ak y a -
bir
"Yüksek memur ve-
sağlanamaz.
dünyasını)
o
"Yüksek" ka-
çeviremeyeceğine
şerif'i
çeşitli
kurtulmanın
kesimlerinde
KADERİNE
FELSEFESİ
inanmış.
şudur:
buhranlardan
düşüncelerini
ara-
kovalıyor.
HAKİM
açıkça
etrafında
GÖ-
olabilecek
ortaya
ko-
birleşmele-
Anlaşıldı
mı?
"Kalkınmayı
bir
hızlandırmak",
kısmını
tasarrufa
"Sendikaların
mış
"Küçük
ve
ilh., ve
becerecek?
"Millet
"Görevli"
FELSEFE:
"YEM
bin
Bezirgan
Kapıkulu
Ancak,
sidir.
o
görünüş:
"Olsa
gün
"hop
dan
kuzu
da,
eski
gibi,
de
büyük
o
-
ben
let e g e m e n
kamptır:
sosyal
ma
kim?
temel
oyununa
gel-
27
hop
-
5000
500
kim?
g e l s e " felsefedek
"güt-
kaldırıp,
Mayıs'ta,
Finans
kaldırttıktan"
haraca
ile
neden
nereye
burjuvaziyi
Milleti
Maden i has
sonra,
kesen
ye-
-
Kapiyalnız
"Tasarruf
kim?
"Yüksek memur
Kimseyi
ve
Fikir ada-
suçlamak
aklımız-
"Alçak memur ve Fikir adamı"
Ne y a p s ı n
Delkitemas"
biçare? O
üçüzünün
yaratığı-
ne denli çalarsa o
- şerefli" sayılıp " y ü k s e l m e y e " eğitilmiş-
kasıp
kavuran,
Suyuiistimal
-
"Gizli Kayırma
Suyu Arama",
"suç ortaklığı" k o m p l e k s i n e
(il-
Sömürü-
düşmenin
ezeli,
midir?
"Kapıkulundan
demekim"
bir a r a y a
usulü: Y a k a l a n m a m a k şartıyla
değil
atmalı
yığını
"güden"
"Yüksekler"e u y u v e r m i ş t i r .
hırsızlarla
Bununla,
çöplüğe
bulsa,
olaylardır.
Rüşvet - İrtikap
s ı n a n m ı ş yolu
iki
ile
kalkındıran"
Olaylar,
-Kapitalist
görünüşte
"Gizli işsizlik" gibi, T o p l u m u
-
mevkilere
"Devlet Sı-
söyleyelim:
denli "becerili - s o r u m l u
timas)
kimler
kaldırabi-
Komprador
"Hızla
"İltimas
dır. Ve Ispartalı
tir.
atıl-
"istismarı"
Finans
"Yüksek Kapıkulları"d\r.
geçmesin..
da,
hale
ortaya
yıllık O s m a n l ı l ı ğ ı
sömürebildiği
oturtup,
doğru
mı" d e d i ğ i m i z
500
bırakıp,
yolundan
oturup
500
İmparatorluğunu
Kapitali o t u r t a n
kaldırmak"la
Eğri
olabilecek
Devletçilikle
Zati,
Osmanlı
-
Bonosu"
reform
hakim
Hacıağanın
rine
birkaç
önerilerini
etmişler.
Cumhuriyette,
"yüreğini
burjuva
var:
tüklerini".
tali
yaygın
solda
"Yeni
güdemesin?
Bırakalım,
Finans
kooperatiflerinin
kooperatifçiliğin
BORUSU"
isteseler
Bir g e l e n e k l e r i
-
"İstihsal
sağlamak",
100 yıldır s a ğ d a
kaderine
nıfları" o l a r a k " İ d a r e "
Tefeci
önemli
adaletini
Kapıkulları!
Kapıkulları
lirler mi?
bütün
artışların
"Vergi
sanatlarda
ilh...
-işçi sınıfı dışında-
miş",
gelirdeki
kuvvetlendirilmesi,
geliştirilmesi",
getirilmesi",
"Milli
yöneltmek",
demek
kuruntusu
sınıfındır.
hayır
yok!",
istemiyoruz.
uyarılmalıdır.
Modern
toplumda
Burjuvalar - Ağalar kampı;
açık
döner.
onu,
Onun,
konmadıkça
her
O
"Potansiyelini,
"Devlet
demek
kapıkuludur.
Modern
Proletarya
Sosyal
kampı.
"Devletçilik" a d a m
DevSınıf
Bu
kandır-
Onun
lan
için,
sömürü
teşebbüs
kâra
cebine
girerse
Özel t e ş e b b ü s
bir
"Sosyal
ona
En
"Hasbi
istedi
le göz
"Belli
başlı
bugün
diyor.
en
Ve
Böylece,
Ha-
modern
konforunu
"Kalkınmayı
güvencesi
hızlandır-
"Vergi"ye
şöy-
o
ütopisine
falt yol
Bilim
yoktur.
Bilimi,
ekonominin
Toplum
toplanıyor.
eğnimi
Marksizm'in
olduk"
örneği
de
gi-
bu
vur-
milyoner olunduğu
gibi,
kestirmeden
aşkıdır.
gibi, ş a h i k a d ı r .
uçurumlu
açmış
patikaları
iyi
Oraya
as-
aşmak var-
sonra,
çiçeklerle
ekonomi
olsun
yok,
burju-
kavranamaz.
bilimi
kalmamıştır.
kavranmadıkça,
hiçbir
anlaşılamaz.
Her g e n ç Y ö n ' c ü ,
"Artık alim
hem
bakmaksızın,
olma
dediği
ciddi
alfabesi
konusu
lo-
Kapıkulu-
Kuşku
Antika
KAPİTAL" şahikasından
dışında
sosyal
nedeni,
Marks'ın
geliyor?
kalması,
ardına
bataklığında
Marksist
söylemek
şey,
oluyor.
burjuvanım
ansızın
önüne
"Das
ekonomi
maz:
küçük
Bir ö m ü r boyu
vulger ekonomi
Yönizm'in
inandırmaya
,her şeyi
nereden
biynamaz"
Bilim" t e p e s i
ise,
Marksist
teknik
karşı
azalma-
BİLGİNLİK
bir gece
üç çıkışla,
İktisat
yatırımları
dediği
borusu
kuruntular
modern
Fikir ve
Fikir ve
(Bildiri,
vergilere
gelir"lileri
Felsefesi"
Yem
OLMADAN
"Yüksek"
ülkesinde,
iki
"Yüksek...
temelli
=
"iki cami arasında
keskin
VERGİLERDE
alınan
bunların
"Yüksek
"Kalkınma
Felsefesi"
"Aydın" d e d i ğ i m i z
guncular
gelirlerden
itiraz,
olan
mümkündür."
hiçbir şey y a p a m a y a n l a r ı n
"Avunma
hem
"Yüksek
önemli
tutuluyor.
Bütün
biri
çabalıyor.
ÖĞRENCİ
va
dahi,
Konfor"
Devletçilikle
Ve
yöneltilen
goresine
dır.
-
sanmıştır.
ve
Uz-
kapıkul-
Kapıkulu
maaşını
tasarruf kaynaklarından
(kandırmaya!)
bi
sınıf
"Kâr"
olur,
dayanır.
sanı-
"İktisat
bu!
Yönizm
"maaş
ARTTIRILMASI,
buyuruyor.
na
Hangi
Devletçi"
o
güneş
yoktur"
toy
sanmıştır.
Sınıfa
Realite
imkan
Çünkü,
kırpıyor:
VERİMİN
sıdır."
"Devletçilik"
bir S o s y a l
"Kul" olur.
mi,
gitmesine
gitmiş"tir.
dayanır"
Sınıf değildir.
sağlarsa,
4/a)
"Sürüp
"Özel
yır:
mak"
yılı
"sürüp
manı":
larının
1961
sistemi
bir y a n a
bırakılırsa,
alfabesini
azıcık
kompleksine
sizm'in
alfabesi
aydınlanmadan,
fetvalar
ortalığı
çınlatıyor.
hava
satış
uğruyor.
"Cebr'i
yanılmalarının
"tenezzül"
ala"
saymasında
yaptırır yaptırBu
sı
yol
üzerine
Markdokt
Marksizm'in Alfabesi,
en
sağlam
kavramını
nasıl
ve
pusulanın
ibresi,
bütünüyle
incelemeden
hiçbir
politik
İşçi
Sınıfı
problem
bütünü
de
Örneğin,
DEĞER sözcüğünü
emekten
ve
eserlerin, T o p r a ğ ı n
dır.
başka
hatırlatmak
re d ö n m e s i n i
içinde
Bezirgan
göre
bir
ne
Ama,
emek
elde
emeği
Görüyoruz.
sa,
daha
lu'nu
Hele
şer.
YENİDEN
İnönü
Paşa'dan
Demirel
aynı
nır?
Biliyoruz.
Az
Fikir
hap
-
-
sakızını
Yalnız
bu
sonra,
Beye
"Plan"
anlamlarını
karşısında
mahcup
S.
ve
tanı-
söyleniyorDivitçioğ-
"Marksizmin
Menderes'ten
dek
bütün
elifbası
üzgün"
dü-
hap
Bölükbaşı'ya,
politika
slogan...
kalkınma"
için
"üstad"
Dikkati
laçe-
"Plan" o t u r t m a s ı -
ağızlarında
değil,
hangi
adı
kimden
çıktı?
b a ğ l a m a k istedi.
verdi.
oluştan
iki
bilim
saçtıkları
"Hızla
sözü
zına
O
ne
11)
Kapital T ü r k i y e ' y i
bir Plan'a
Plan
Üre-
Devletin
cevheri
nasıl
yaldızla-
içindeki
cevher-
(özü)
taşıyor?
inceleyelim.
Plan
mürüsünü
kel'dir.
toplumcu
yapmak!
insan:
için
metoduna
alçak olur.
ürünü olan
hapın y a l d ı z ı n d a
ağzında
Finans
ve
Avcıoğlu'nun,
üstadlarımızın
Mesele
ayrıntısıyla
Türkiye'de
ne
YARATILIŞI
ve
hap:
politika
Yönün
lararası
D.
gibi,
kampanyalarında
Bu
bir malın
Devlet
ortalama
alçak d e ğ e r l i
1966, s.
önce
ken
(yani
hiçbir
yüksek veya
kaldığı
Mayıs'tan
dır.
fiyatı var-
İNDİRMEK
DÜNYANIN
dedir.
daha
söylediği
27
seçim
hatırAntika
Emeğin değe-
tekniğine
gereken
sözler S o s y a l i z m
(Yön, 8 T e m m u z
rının
değerini
üretim
için
tetik d a v r a n m a l ı d ı r .
PLANI
beliren
ise,
dünyada
sözler h a r c a n ı r k e n ,
tartışmak zorunda
III.
Bunu
gitmemelidir.
taleple
(sınıf ilişkilerinin)
bu
sıkıştırırken
üzerinde
alıyoruz?
Devletçiliği
emeğin
yüksek yahut
Kimi
mak g e r e k i r .
arz ve
ulaştığı
edilmesi
münasebetlerinin
haddine,
ağzımıza
miktarını)
emek miktarı, yahut değer,
tim
hiçbir
alçaltabilir.
Toplumun
malın
Emek
problemi
ile a r a ş t ı r ı l m a d ı k ç a
gücüne
Bezirgan
savunur.
yükseltebilir,
mü
değeri y o k ,
buharlaşan
ekonomi
d e ğ e r kaynağı y o k t u r .
kimsenin
D e v l e t ç i l i k de öyle.
koruyacak
Emek -İşçidir.
çözülemez.
Toplumda
lamak
kolay s a p ı t m a l a r d a n
O
çözülemezse,
sosyal
insanı
pusuladır.
Emperyalizmden.
torbada
Ve
Emperyalizmin
"Tekelci"
kullanmaz.
anlamına
Ulus-
keklik e d i n c e ,
sö-
politikacılarımızın
ağ-
"Plan" dediği
gelen
şey
Te-
"Devletçi"dir
de.
Yön
Devletçi
ğenmez.
-
"Türkiye'nin
siyasi
Plancıdır.
kalkınmasını
iktidarın
emrinde
belli
yetkisini
aşan
di
istenen
amaçlara
hayatı
imkan
dir...
verecek
Bunu
de
bulundurulmasıdır.
geçilmez
kesimlerine
unsuru
Yani:
na
Üç
ağırlık
izahları
na
almıyor.
"YENİ"
Nasıl
lira
merkezi
bir
haya-
Devlet
elin-
planlamanın
ise
vaz-
Devletçiliğe
üretimin
"hakim"
karakteristiğidir.
ürünü
idi.
planlamaktır.
uygulayacak
"Sınıf"
Bilimcil
Böyle
Sosyal
bir
Sınıf
mı? A l l a h
maaş v e r e n
özel
ve
gösterme-
Sendikadan
teşebbüs
Türkiye'nin
olan
bir
ve
sosyal
hızla
seviyesine
30
(doğru
başkası-
iktisadi
siste-
adalet
erişebileceğini
Mİ,
Öyle
deyimiyle
önceki
için-
sanmıyoruz."
gerek?
bütünleme
ise
edasıyla)
"Türkiye'nin
teşebbüsünü
Yön
-
sonra
a d a m l a r tedbirli.
Yön
Yalnız
kehanette
3/a) diyor.
Oysa
ise a ğ z ı -
"sosyalist" d e m e z .
sosyalizmden
(Saklı
var.
başka
yahut
"hür
sosyalist)...
Yön
Bu
bir.
bir (hep
Deyerde
basınin
Saklanmaya
Diyelim
ki
gene Yahudi
bulunuyor:
hayatında
yaşayan
bu
yalyapıl-
başlayacak!
hacet var mı?
ikincisi
iktisadi
birlikte
Sosyalizmi
"ürkek sosyalisftir,
denli
önce
MU?
açıkça
plan
sosyalist"
o
Yahudi
Kendisinden
- Yönizm'le
"KRİPTOCULUK"
"Kripto
Mayıs'tan
"Kadroculuk" gibi
veriyor.
her şey Y e n i
Söylediği
olamaz.
yıl
- yanlış) yok sayıyor.
bir d ü z e n
mesin.
(Bildiri,
bin
T a l m u t talkını
Yeryüzünde
let
Onu
uygarlık
pozunda,
yalvaç
iktisadi
3/a)
mış
27
biri,
plansızlığın
ne yapıyor?
yapısıyla
Nedenleri? Yön,
vaç
getirmeli-
Y a l n ı z şöyle y a z ı l ı r :
çağdaş
(Bildiri,
Plancılık
bütünüyle"
ister?
Yön
T e ş k i l a t mı?
de
beraberinde
4/b)
Kapitalist
hayatı
ne
Partisi.
bugünkü
yöneltme-
sanayilerin
ciddi
(Bildiri,
her ş e y e ,
"iktisadi
"Fakat,
kilit
iktisa-
bütünüyle
şartlardan
olan
klasik b u h r a n l a r ı , o
girilemez.
min
başlı
da
Planlama
"Plan,
tersine dönecek!
"ekonomik plan"
Sosyalist
belli
plansızlık:
yüzyılın
sosyalizm
sin!
be-
yöneltmek,
Devlet
2/c)
ve
araçları
sayıyoruz."
Dünya
Biliyoruz,
zamanında
hakim
amaca
olan
(Bildiri,
Devletçiliği,
Devletçilik
olacak;
siyasi
organ
bir iştir."
sağlayacak
çeşitli
bir
bir
yetkilerle
tın
19.
Devlet P l a n l a m a T e ş k i l a t ı n ı
teknik
Teşkilatının
ye
Ve
Der ki:
özel
karma
teşebbüsü
bir sistem
ve
Dev-
kalacaktır."
kanı g e l e c e ğ e ait bir ihtimal d e ğ i l -
dir.
Koalisyon
hükümetlerinin
can
vb.
lerinin)
kın
önünde,
rini
söylemekten
her g ü n k ü
bir avuç
ran v a r mı?
veriyor.
Kalmış,
Görüyoruz:
ma
Bezirganı
ürkmekte
lacaktır" g a r a n t i s i n i
olan
şey,
"Özel
söz
Devlet eliyle
haklıdırlar.
27
kalabalığı
hal-
edecekle-
"Karma sistem
sonra
bunu
ona
kaso-
karış!
teşebbüse
inanmıyorum"
buyurmak
Onlar,
zengin
Yön
Mayıs'tan
gidiyor karma
ekonomi kalacaktır"
ni
(Demirel-İnönü-Bölükbaşı-Ali-
Ürkek Kapitalizmleridir.
da
"Yeni"
arasına
demek
bir
karışan
şey
de,"Kar-
değil.
bindiği
dalı
Ye-
kesme
saçmalığıdır.
Yön
yor.
bir
Öte
nü
yandan,
yanda,
baltalıyor.
lumda
dan
olur.
Toplum
Özel
"hür",
satın
yor.
yahut
"Biz
mi?
200 aile de 8
bir yıllık
feller f i r m a s ı
la"
istihsal
lirası.
tors'un
oynarca
Bu
den
it
Devlet
net
krizleri
garantiye
ayakta
Planlı
sektörleri
veren
bütün
bağ-
tutamı-
Ekonomi'ye
da-
kârı
14.5
giden
(700
bütçesi!
milyar
hükmeder.
13'de
ailenin,
Türk
Yalnız
resmi
Senin
Türk
"cari fiyatlar-
gelirin
Yalnız
DevleRocke-
kurla
Senin
milli
1'i).
milyar.
(Bir A m e r i k a n
bir planla-
200
milyar lira:
bakımından
146
"ciddi
ekonomi
kontrolünde. Yalnız General
huya
sermayesine
nice
bütçe-
Amerika,
54
milyar
General
Mo-
"gayrı safi sermaye
firmasının:
8 de
"Bağımsız Devlet" d e d i k l e r i n l e ,
1'i).
kedi
Onun
fareyle
oynayabiliyor.
Amerikan
daha
geniş
özel
sermayesi,
sürüsü
kadar
kalabalık
Yön,
Amerikan
öne
Amerika'da
"Kilit sanayii" senin
ölçüde t e k e l i n d e t u t u y o r .
"planlıyor".
girdiğini
eline"
milyar d o l a r l ı k
milyar.
plan-
devletinin
tekelden
kapitalizminin
gelip
sermayesi
Amerika
için,
Emperyalizmini
(Rockefeller'in:
1962
teşekkülü" 8
için
70
bir t o p -
bağımsız,
Asla.
1962
Amerikan
1962
Türk
Onun
Amerika'da
haydan
sözü-
demektir.
merkezin tekelci
Motors f i r m a s ı n ı n
bulu-
kendi
ancak sosyalist
birbirinden
alacaklarını
kilit sanayii
ma" istiyoruz d i y e c e k .
yetersiz
derken,
birkaç Y a k ı n d o ğ u
Amerikan
gösterir
Yön:
lirası)
üretim
büyüklüktedir.
durum
yandığını
tinin
plan
"planlar" y a p m a k s ı z ı n
Bu
bu
ölçüsünde
her t r ö s t ü ,
"amortize" e d e c e k ,
layacak
kalacak
anarşik
alacak
Teşkilatı'm
Ekonomi
teşebbüs demek,
yani
Amerika'nın
sini
Devlet Planlama
Karma
sürebilir
iktidar (yani
Amerika
"menecerler" aracılığı
mi?
ekonomisinin
Bilmiyoruz,
Devlet):
Özel
Özel t e ş e b b ü s ü n tekelciliği, T o p l u m
ile
"ciddi
ama
kontrol
edip
bir planlamaya"
zannetmiyoruz.
teşebbüsün
bütününe
Devletin-
ekonomisini
emrindedir.
plan y a p m a z , kâr
için
rasyonalizasyon
yapar
ve
A m e r i k a n t e k e l l e r i n i n sağ
tekel
2)
dışı
bırakılmış
Dünyada,
linçsiz
olarak
için
Elbette.
biz
Ama
Amerikan
başkası
sabit
konut,
2
330
Yarış,
mayeyi
nispetinde
halde,
teşebbüsün
leti
artışı
Kamu
böyle
sahte
Türkiye'de
siyasi
mizi,
mak
Finans
birinci
o
Bu
budur.
Teşkilat
Özel
kat artar.
gerçekte
kesime
kazandıÖzel
ser-
Bu
iş,
halkın
-
vereDevlet
kaldıkça,
Yön
yersiz
çuvalla
dağıtacaktır.
altında
ekonomi
ile T e f e c i
Devlete
torba
varılamaz.
planlı
zaman:
-basta
aşağıdan
-
3.1
uygulanışı,
Millet
inanç y a r a t m a s ı
Kapital
şehirli...
tamimle
ser-
içinde,
kesimi,
özel
Türkiye'de
duaya
"İkinci
mübarek
ruhunu,
köylü,
Fakat
Asıl
"varılır"
amin
başka
derse
dedirtir.
Mil-
Yön'ün
olur.
isteniyorsa,
Bezirgan
gerçekten
Devletçiliği-
tekelinden
siyasette
kurtar-
söz
sahibi
seferberliği
gerek-
başarılır.
Ancak
cü
Kamu
bakımından
hegemonyası
sahiden
-
artar.
yıl
kesiminde
Olmayacak
iştir.
olmasıyla
tir...
olur.
bir
beş
%47.1
içindir.
sırf Devletçilikle
aldatmış
2
Kamu
yılı
gerilemiştir.
Devletçiliğimiz
sonuca
içinde
1962
binde
teçhizat o
Devlet de özel t e ş e b b ü s e t o r b a
Özel
iken,
görünen
mi,
teşkilatindan
inşaat büyük y e r tutar.
ve
mıyız?
dedik
ortada.
sermayesi
gibi
planlamalı
kalacak"
toplamı
%46.9
ekonominin
geliştirmek
Bugünkü
durabilir.
"planlama
Rakamlar
yılı
Makine
ilerlemiş
Karma
bi-
tekelcili-
kendisine sö-
ayakta
ekonomi
teşekkülü
bina ve
sırf s e r m a y e
rılmıştır.
larda
1956
kat arttığı
binde
binde
uymaz.
teknik yanı,
k e s i m d e 4.1
Yani,
plansızlığın
gelecek
Devletçiliğimizin
içinde
Amerikan
ekonomisini
işine
sermaye
payı
5 yılda
mayenin
bir
bağlıdır.
"karma
tekellerinin
safi
artış
bağlıdır;
GERÇEKLİĞİ
bugünkü
sektörümüzün
olur.
yaşar.
ülkesinde geniş bir
plansızlığına
"vahfli"ler z a r a r ı n a
küçük T ü r k i y e
gerçeklerimize
Gayrı
cek,
sektörün
kalmalarına
"ufak"larla
TÜRKİYE'NİN
Onun
sayesinde
Kendi
Devleti, A m e r i k a ' d a ve d ü n y a d a
m ü r g e ettiği
bu
"vahşi" özel
1)
dağınık özel t e ş e b b ü s t o p l u l u k l a r ı n ı n a n a r ş i k ve
sömürge
ği ve
a n c a k plansızlık
kalması:
iktisadi
işçi
bütün
gelme
Kontrol)larında
bilfiil
müstahsiller
bir
Kuvayımilliye
kuvayımilliye
sınıfımız
değer
ve
gelmek
yaratan
(eylemcil
ve
üzere,iyi
tamamıyla
bulunur;
seferberliğimizin
bu
güdü-
cahil,
niyetli
alim,
vatandaşların,
serbest
(Teşebbüs
emelle,
bütün
üretmenler)
çoğunlukta
-
organgö-
rülür,
yarımız
inanılır."
Bu
re
olan
(Vatan
siyasi
çaba
çıkarılsın,
yerli
Buna
göstereceği
O
"Sosyalizm"
olacak.
Sosyalizm
halkçı,
amacına
halkın
Yön
Dünyanın
darların
ya'da
da,
meyi
den?
Çünkü
yüzü
ha
kara,
Çok
27
diye
"orijinal".
kiye
-Teşkilat
emrinde"
ekonomi
-
teknik bir
tasavvur
planları,
de,
de
ediyor!
siyasi
(ki
istiyor,
Devlet
hale
Hem
hem
yönelt-
demektir)
"Devlet
sokmak
iktidar, A P ' n i n
ikti-
Faşist A l m a n umuyor.
yöneltmek
Kon-
olmalıdır.
emrinde
teşkilatı"
değ-
gerçekten
istiyor.
Ne-
elindedir.
siyasi
iktidardan
besbelli)
karşı
27
Bu
(İsteyenin
iktidara
Devlet.
kafa
Yön'ün
keşif ve
icat
tutan
bir
"Felsefesi"
olmasına
nereden
Demek Yön'ün
dabu
daya-
geliyor?
nereden geliyor? Osmanlı
Ala.
Devlet
vermeyenin
bir Devlet,
bütün
etmiş
orijinallik Y ö n ' e
Mayıs'a
bağımsız
bir y ü z ü ,
icadı
İmparabüsbütün
değil.
Osmanlılıkta
kazan
atak)
böyledir.
siyasi
geleneklerinden,
temelsiz
yönelt-
bu
iktidar"\
prensibini
Mayıs'tan.
torluğu
amaca
tersine çevirebileceğini
istiyor Y ö n .
Devlete
"Yeni Devletçilik"
nıyor.
Teşebbüs
"Siyasi iktidarın
emir v e r e m e z
halde,
gibi)
doğrusu
ne d ü ş ü n ü y o r ? )
ÜTOPYASI
bildiği
(olabilirmiş
Görüyor.
gerekir? Yukarıda
iktidarın
"Planlama
bunu
bugünkü
MAYIS
Bunu
iki
istiyor.
"siyasi
ve
bir Y ö n
(ürkek v e y a
Demokratik İngiltere'de
Teşkilatina,
27
ne
Serbest
"siyasi
"siyasi bir amaç"a
yapacak
mu?
D e v l e t ç i l i ğ i m i z de,
K o m ü n i s t S o v y e t l e r Birliği'nde
kalkınmayı
böyle
bir siyasi
Besbelli
için
bütün
her y e r i n d e , T e k n i k v e
Yön, Türkiye'de
YÖN
görmüyor
belli
nedir?
ve
bir
emrindedir.
Planlama
gibi
bir
tersini
yürür.
tekellerinin
ÇEVİRME
(Aşağıdan
olmayacak
sonsuz
kadar g ö k l e -
Amerikan
Gerçeği
varmak
dayanmış
tam
organ"
"Yön"de
amaç
Devlet p l a n l a m a s ı
trol)una.
plancılık istediği
kalkınmasını
siyasi
gençliğe
( Y a p m a k şöyle d u r s u n ,
TERSİNE
"Türkiye'nin
bulunur,
s.l)
planlar:
olmamalı.
mek" istiyor.
dik.
bütün
ne y a p ı y o r ?
DÜNYAYI
Yön,
safta
başarılmadıkça,
Herhalde
karşı
ön
Anatüzüğü,
yapılacak
Demirellerin
müdür?
kadın
Partisi
kaldırması
Silahlı
Devlete
idi.
Kuvvetlerinin
mek T a r i h t e , Y ö n ' ü n
karşı
Devlet,
Cumhuriyette
DP
Padişaha
Devlete
hükümetini
kuruntuda
kurduğu
karşı
karşı
devirmesi
gibi
Yeniçeri
Devlet, T ü r oldu.
De-
p a r a d o k s l a r olur-
muş.
Yeniçeri'lerin
Yön
27
Mayıs'ın
Ancak,
o gibi
o geliş onları
lerinden
Bu
tuları
aldığı
değişiklikler,
amaçla
ortada
"Yön
"SINIF"
toplumuna
bir
Yön
kalkınma
caktır."
Bildiri'sini
de
önünde
tekrar
yarak,
bi
yazar,
"Söyle
ancak
Türk
çevrelerin
açık
mümkün
ola-
çeşitli
onların
(Bildi ri,
Türk
ve
kesimlerinfikirleri
göz
Başlangıç)
bu!
felsefesi
Adı,
belli
yön
bir
sanı
Planların
İstibdatta
adı
hakim
bile
yerde
belirli
olacak
ortaya
birleşmeli..
olmayan
İMTİYAZLI
bakla
ko"
"Çevreler"
da
.
KAPIKULU
ağızdan
çıkarılıyor:
durumunda
bulunan:
sendikacı,
müteşebbis
ve
zaruri
felsefesinin
ana
sayıyoruz."
(Bildiri,
dayanağı,
değildir.
O
mevkilere
Öğ-
idareci
hatları
gi-
üzerin-
2)
tümüyle
Küçük
burjuva-
yığınlar
içinden
bir a v u ç
Meşrutiyette
verilen Türkiye'deki
ağası?"
açıkça
etrafında
kesim-
hakim
verebilmek
KAPIKULU,
olacak
çeşitli
kaderine
midir?
kalkınma
varmalarını
bütün
Tatar
Bu
toplumunun
millet
düşüncelerini
burjuvazi
politikacı,
riyette A Y D I N
kaderine
şartı,
kalkınma
büyük y ı ğ ı n l a r ı
insan.
üs-
yazıyor:
hayatının
getirildi."
bulunanlar,
toplumuna
Demek
derlediğini
danışılarak,
olanlar
"çevreler"?
anlaşmaya
zinin
sosyal
sınıflar
ulaşması
bulunan
toplum
BURJUVA YERİNE
kimselerin
de
Türk
birinci
Küçük
Kimdir o
retmen,
sosyal
bu
savunuyor.
anlaşmalarıyla
"çevreler"den
"Felsefe"
Bunlar t ü m
"Türk
sosyal
başarıya
üzerinde
meydana
temel
KÜÇÜK
ise
"KİŞİLER"
kimselere
gelmiş
son
belirli
etkiler
bulunduğunu
durumda
almış
bir
En
sahibi,
o
kurun-
ediliyor:
görev
mevkilere
"Devletçilik"
bir t o p l u m a
ve
almış
"...Kurtulmanın
lerinde
ise,
verebilecek
o
tutularak
Ve
Devletin
kazanması
bildiri
görev
G e l s e de,
2/c)
"Hazırlanan
de
gelmez.
politik S I N I F e ğ i l i m -
ütopik
saydığı
insanlar
felsefesi
(Bildiri,
hiçe
Yön
YERİNE
yön
gerçek
tüm
verebilecek"
"Planların
göre,
yönelir.
duran
sınıf d e t e r m i n i z m i d i r .
tünde
başında
e k o n o m i k ve
uyduracağımız
Yön'ün
karıştığına
Pek b e n z i y o r .
adım
sosyal,
bizim
sınıflar etkiler.
kaldırmaları Tarihe
ideologudur?
getiren
amacı,
değil,
kazan
mı
MÜNEVVER,
azınlık
gelmiş"
bile
Cumhu-
değil.
"Millet
hüdavendigarlar.
Bütün
sinde"
o
cennetlik
birleştirmek
çek o l m a s ı
durmak
için,
leyin:
belli:
yapan
da
sefemizi"
kimdir?
çevreleri
Ger-
üzerinde
FELSEFESİ
Yöncülük
kızacak a m a ,
görevlilerden
Polistir,
yapan
soralım:
midir?
Elbette
hoca e f e n d i y i din-
jandarmadır.
köylüyü
cezaevine
bu
vermez.
Görevli
olmalıdır.
Yön
Hayır.
O
- Meyve,
kirleri)
karakola,
"yönelten" odur.
epeyce
küçük
gösteri
Ona
yürüyüşü
"Kalkınma
"imkansızlık"
insanların
yüksek
bu
değilse
bütün
Sebze ihracı" (yani
"Toplum
felbile,
-
çözülebileceğine
görevlilere"
başkasına
Sen
Onlar
sağlam.
kalkınma
olsa
YÜCE
madığı
Felsefesi:
Şimdi,
"Felsefe"den
Felsefe
(Mantık
gedikleri
bilim
Yöncülere
savunmanın
karşı
sırası
karşı
da
"hazin"
kaderine
hakim
karşıya
bulun-
varılmamış
olmasıolan
bir
MİDİRLER?
Söylemiyorlar.
bırakılırsa),
molozları
o
düşünce"leri
uygulanabilecek
molozuyla
kuruntu
"yüce
2/b)
anlarlar?
kuruntu
dışı
o
Yöncüle-
"Akılcıl
henüz
ve
FELSEFESİZ
bir y a n a
inancım
yardım-Turizmden
Türkiye'nin
şuuruna
ne
(sebze
davası-
sokranmaktan
çevrelerde,
(Bildiri,
kimse
kalkınma
intihar e d e b i l i r .
şöyle
benimsenen
yoktur."
Dış
Yalnız
diyorlar,
meselelerin
GÖREVLİLER
Yöncüler
lemiştik:
tarafı,
bulunan
çevrelerce
felsefesi
fi-
2/b)
umudunu,
Başkası
kendilerine
hazin
çetin
Bu
-Turizm
bezirganların
ile)
(Bildiri,
Dayanıyorlar.
alıkoyamıyorlar:
duğumuz
bari?
birçok
yolu
habire
kendi
durumda
sahibi
da
"üsluplarını"
en
önem
hakim"
"Dış yardım
acente
yardım
bütün
depreştikçe,
"İşin
söz
Dış
inanmasınlar.
olabilecek
bizim
inanmaktadır."
mi?
bağla..
sinirleri
hep
hep
de
kaderine
g ü v e n i y o r mu
benlikleri
gidişinde
Turizm
Ne y a z ı k değil
"Millet
Yön yazıyor:
hayatının
ihracı
görevliliklerine
tabakadan:
yüce görevlilere
gibilerin
ile d o l u d u r .
meyve
lileri
ve
felsefe-
olsun.
çekeriz.
Ancak Yön
dır.
"Kalkınma
gerçek
C a m i d e vaiz ünlü
beğendirmezsek
güçlük
kimlikleri
bu
Şaka e t m i y o r u z .
şehirliyi
tek
ki
İNTİHAR
"Görevliler".
"Ülülemr"
bir
Yeter
mi?
Toprak gösterisi
rin
insanların
"görevlisi jandarma"
olmalıdır.
şey!
GÖREVLİLER:
Kimlikler
nın
centilmenleri
güzel
bu
gerekmez
YÜKSEK
polis
ne
özet-
doldura-
doldurmaktır.
Kalkınma
d e m e k olur.
"Millet kaderine
bize g e l m e d i
Biz
bilimin
mi
hakim" y ü c e
dersiniz?
görev-
Maksat
"Fel-
sefe"
rını
ise,
(Yön
söylemek
nans -
öyle diyor),
iftira
Kapital
"Felsefe"siz
fe"lerini
ler),
Günahlarına
ilan
yüce
kalkınma
kendi
işçi
ellerinde
Şu
Yöncüler,
sınıfına
dört elle
teselli
mu?
sefesini
henüz
köyde
Ancak
işçi
hayattan
leceğini
biliyoruz.
"Marksist"
deyiveren
sınıfımız
da,
içinde
ne
bugünkü
Sınıf
Adalet
varsa
realitesi
bugün
bile,
İşçi
de,
hatta
işçi
sınıfımıza
ve
bu
anlatılabi-
kendilerine
kolayca
"felsefe"lerini
bir
ikinci
da,
yarın
başka
ağaların
istihsal de,
konul-
Kalkınma
İ s t i s m a r da,
Yatırım
K o o p e r a t i f de...
da,
toplum
konulmadıkça
kavuşturulamaz.
değildir.
Dünyada
bulunamaz.
Toplumun
Proletarya
potasında
olmadığı
de
inkara
gören
güvenine
çağrılı
için,
değen
İşçi
Sınıfı
bütün
erir.
aş-
İşgü-
için,
Proletar-
En
sonunda
ne e z m e y e g i d e m e z .
her g e r ç e ğ i
bile
çözümlenir.
T a s a r r u f da,
şeyde gözü
kendisini
Sınıfının yoludur.
de,
de,
Kültür de,
"bölücülük"
bir güç
da
ne
sosyal sınıflar a ç ı s ı n d a n
ne s ö m ü r m e y e ,
kendi
sosyal sınıflar a ç ı s ı n d a n
Güvenlik
aydınlığa
karşılığından
sınıf o l a r a k
bile,
üzülmüyoruz,
aydınlarının
anlaşılır,
Demokrasi
hepsi
dünyada
kimseyi
felsefesini
SINIFI
göre:
man sınık t a b a k a ve z ü m r e l e r i
cünün
bırakıl-
bulunduğunu
korktuğumuz,
ne
de,
Doğrultum
kadar derleyici
ya
"felsefesiz"
Burjuva
için T ü r k i y e
İŞÇİ
Devlet de,
da,
de,
asıl
işçi s ı n ı f ı m ı z O r t a ç a ğ fel-
f e l s e f e s i z d i r diye
küçükburjuva
metoduna
Plan da,
Eğitim
tutundukları
"Bildir"elim.
başta gelmesini i s t e d i ğ i m i z
Çünkü
sınıfı
Bütün
hiçbir m e s e l e
Reform
diye,
verelim.
içine y a y m a l a r ı d ı r .
sınıfı
madıkça
,
bir Diyalektik metodu
geldiği
TEK G Ü V E N C E :
İşçi
işçi
evrencil
metodun
işçi
olsun
bulamamıştır.
biz, T ü r k i y e
sınıfının
üzere
bırakmış, fakat modern
şehirde
bizden"
Ve Y ö n c ü l e r i
Bugün
mış, tek s o s y a l y ı ğ ı n ı m ı z o d u r .
(görevli-
METOTSUZLUK
bir
etmek
sarılınmasını
yok
onlar
on-
"Felse-
haşa!
felsefesizler ö r n e ğ i
inanıyoruz.
için
işçi sınıfımız
bir
Fi-
pekala en
kendi
Yoksa
DİYALEKTİK
"Bir s i z d e n ,
yönümüzden
kaldığı
bizim
Türkiye
molozlar,
besbelli
bulamıyorlar.
FELSEFESİZLİK:
Biz T ü r k i y e
dal
vb.
felsefesiz değillerdir,
Yön'cüler üzülmesinler;
Yöncülere
felsefesiz o l d u k l a -
giriyor y ü c e g ö r e v l i l e r i n Y ö n ,
ederken.
görevlilerde
burjuvaca
ASIL
yüce görevlilerin
Dış y a r d ı m , T u r i z m
başlıklı T e f e c i - B e z i r g a n sınıflarımız için
parlak Felsefe'dir.
ları
olur.
bulunduğu
hatta
için,
işverenlerin
tek s e l a m e t
körfezi
DEVLETLULAR:
BİR
Oysa
güvendiği
lar:
Yönizm'in
SINIFA
Öğretmenle Yazar,
KAPILANIRLAR
Devletlular
İdareci
ile
kimlerdir?
Politikacı,
Sayıyor-
Müteşebbis
ile
Sendikacı...
Bunların
hiçbirisi
tipler d e ğ i l d i r l e r .
öğretmendir,
Yalman
da
İdareci,
öyle
o
karlı
çi sınıfına
basit ve
kolay
gösterme
"Öztürkçeci"lerimizin,
kıp,
kendi
"yeni"
bir
aralarında
medrese
malarını
dili
sıkma
Bu
İlla
kulağımızı
niçin
kalkmalı?
gibi
mı, İş-
aşırı d e r e c e
metodudur.
karışık
sol
ayak
Bu,
bizim
konuşmayı
uydurma
yaratmayı
m i h e n k taşı,
sınıfına
sağ
insanlarımız
herkes
kuşdili,
"ilericilik",
bıra-
kast
dili,
"devrimcilik"
say-
andırır.
DEVLETLULAR:
"Şu
diye,
de...
için
tanır...
İşveren
davranış
hevesine
ıkına
ilh.
de
Emin
muhabiri
ve
göre d e ğ e r l e n i r .
edeceğiz
proto-
Başgil
Ahmet
vurulacakları
Türkiye'sinde:
bir d ü ş ü n c e ve
icat
gazete
tipleri
kişiliklerin
Fuat
de...
Sendikacı,
dağlar bulunan
ve
insanüstü,
Ali
öğretmeni
olmayan
mı y ö n a l a c a k l a r ı n a
başparmağımızla
solcu
köy
imzası
1966 yılı
güç f e l s e f e l e r
bağımsız
hatırlayalım:
Müteşebbis,
kişilerin
içinde
başına
Enstitülü
yazardır,
aralarında
Toplum
ve
Köy
Politikacı,
Bütün
kendi
Üşenmezsek
felsefesiz
ceksiniz.
Kimse
kanmak
için
KANMAZLAR,
Devletluları
kimseyi
KÖTÜLERLER
kandırırsak fena
kandıramaz;
bir g e l i ş m e
bulunsun.
mı
olur?",
diye-
meğerki,
kananın
içinde,
Baksanıza,
kendiniz
bildiri-
yorsunuz:
"Köklü
cağı
reformlara
ve
insan
Hem
kalkınma
konulmakta
dir."
(Bildiri,
Devletçi
hem
geleceği
de
davranışlar
köklü
düzenine,
unutulmakta-
reformlara
yeni
kazın
a y a ğ ı n ı ? İ s t e r s e n i z en s u n t u r l u
ala,
şey,
"köklü" o l a c a k s a ,
görevlilerin
şakaları
kurarsanız
mevkilere
yadırganıp
kar-
kötülenmekte-
gelmiş
sinek
hemen
Plancı
traş
-
devri-
"kötülenmek"
nasi-
yoktur.
kurunuz,
bulunanlar"la.
palavracılığı
kaydı
olur.
sırf
"Millet kaderine
yola
Kadrizm
ha-
çıkılmca
ne
ve Y ö n i z m
gi-
katastrof!
Palavracılığa
önünde
değişikliklerin
istenmekte,
başarıla-maya-
Toplum
ve
hiçbir ş e y i n
Yahut
bazı
sonucunda
"Reform" d e d i ğ i n i z
"Planı"
olacak
olur? Ya
bi.
ne
Yüce
Hangi
kim
mü
olun.
olursa
binizdir.
kalkınmanın
kalkınma
2/b)
Gördünüz
mi
girişmeden
karşılık
davranışlarına
dır...
şı
buna
geçti.
sözümüz
Nasıl
yok.
u n u t u l a b i l i r ve
Katastroflar
nasıl
herkesin
hiçbir ders
gözü
çıkarılma-
dan
hatırlanır?
Menderes
hakim" g ö r ü n m e d i ?
şırır ş a ş ı r m a z ,
Önce
aynı
pazarlara
bir
istiklalimizi
bu
içli,
rak,
sun
mahrum
tazyiklere
Türk
ve
dolayısı
üyesi
ağzıyla,
-
radyolarda
"ihtilaller yalnız
dığı
oylar y ı ğ ı n l a
çef'i
Ankara'ya
gün
geçmedi;
landı.
ya
ilan
parası
şadan
sayılır?
Menderes
Zahmetli
bir
rum.
Ama
hafta
Ve
son
(komada)
Gürsel
geçti.
bir
Komünist
geçmedi,
sistem
halâ
Amerikan
Manzara
ka-
"Türkiummuyo-
demişti.
"...
14'ler
insanı gay-
ediyorlardı"
zamanda
ansızın
hastanesine
ertesi:
Paşam:
kurulmalıdır"
uçakla
ancak A m e -
açıktır.
Mayıs
aynı
kaç
edenler
kazanacağını
mecbur
ile
Pa-
arasında
mal,
lazım"
sehpa-
Gürsel
bağlıyanlar,
On
kova-
ödenekten
kelepçeli
muydu?
delilere
muhakkak
Partisi
örtülü
"Devletlular"
afiyet v e r s i n
Kruş-
gidecekti.
haydut gibi
ile,
27
ihti-
alama-
Başvekili
ardında
başarı
Ürgüplü
Paşam
Sovyetler
Paşa,
bulunmaya
yıl
yukarıdan
AP'nin
Moskova'ya
olabilirler.
partisinin
beyanda
"Türkiye'de
Bir
Plancı
Biz
bugünkü
tesadüfe
bir sosyalist parti
üç
olmaz.
Devletlu
katliamını
iletilince, A l l a h
samimi
Aradan
-
kur-
elleri
"Devrimci"si
ol-
İnebolu)
Plan
bebek d a v a s ı
ölümünü
komünist
sınır dışına
Bu
Onun
Devletçi
ye'de
Bugün
hele
-
Vatan
saptıra-
kısmen
1957
Eskişehir'den
"Gerici"
istikame-
yolundan
Cephesi'ni
de
açıklanarak,
"Cumhurbaşkanı"
dar " S a f "
düştü,
köpek -
aldığı
"İlerici"si,
rika'da
bineceği
siya-
k a t ı l m a m ı ş bir D e v l e t ç i -
Ardında,
Kendisi
dış
ve
bırakmak
itila
edilen
onu
etmek
(Ağustos
-su
şa-
bağırmıştı;
siyasi istiklalinden
destekliyordu.
uçağa
götürüldü.
tane
onu
teslim
maruz
de
şöyle
suretiyle,
milletini
aşağıdan
bastı.
çağırdı.
Yassıada'da
cımbız
rı
ile
Kendisini tehdit edenlere,
lal yapacağız!" zılgıdını
nutkunda
halinde
yoldan
"Millet kaderine
gürlediler.
önlemek
etmek istemektedirler."
Milyonla
du.
İnebahtı
inkişafını
mi
Sosyal Sınıf p u s u l a s ı n ı
katastrofla
çalışanlar...
iktisadi
Gürsel
kutup,
istismar sahası
dışlı
onu
yoksa
zıt
kişicil
iktisadi
açık
tinde
mi,
iki
M e n d e r e s zavallısı,
"Memleketin
si
Bu
deyiverdi.
gazetelere:
bildirisini
yaptı...
Amerika'ya
taşındı.
girer
girmez,
komaya
kalkamıyor.
satırlar b i t e r k e n
Rahmetli oldu.
Gürsel
Şaka
Paşa
gibi
uzun z a h m e t l i
geliyor ama,
komada
böyle...
idi.
ÜÇÜNCÜ
Devrimciliğin
-Birinci
Birinci
BÖLÜM
Problemi: S ı n ı f İktidarı
Kurtuluş ve 27 M a y ı s A ç ı s ı n d a n -
DEVRİMCİLİĞİN
BİRİNCİ
SINIF
T ü r k i y e geri
ka
ülke o l d u ğ u
kültüründe
en
geri
için,
kültürü
Devletçilik
çok
günler yaşandı
ise,
sahneye
Bu
men
fa
akımların
zaman
dayanmayan
re:
dönük
ki,
bir
Bağımsız
Devletin
"Kadroculuk"
şu
oldu:
Ne
bir
Politi-
ithal
zaman
et-
kritik
Devletçilik akımı
Hepsi
kopuk g ö s t e r d i l e r .
Devlet
de y a l n ı z
"İdeoloji" y a p a n
ğa.
Moskova'dan
döndürdü.
başı
ortak y a n l a r ı
Sınıf i l i ş k i s i n d e n
layıp
1920 yılı
başını
Sosyal
ve İktidar n o k t a l a r ı n d a
çıkarıldı.
Öylesine
Devleti
bulunabileceğini
"Yöncü"
Sını-
yaydılar.
parmağına
do-
zamanına
gö-
Bunlar,
Nazi'likten,
Ege-
bir S o s y a l
Kadro e l e m a n ı n ı
Devletçiler türedi.
denen
de
Belirli
denilen
Solcu'lu-
dek ç e ş i t l e r g ö s t e r d i l e r .
Hepsinin
cak
illüzyonu,
duruluk
Bunu
problemi
lemidir,
şaşı
bir şeyi
iktidar kişi
ise,
her an,
bu
önem
kapı
iktidardaki
kişi
affedilmez
karmanyolalara
doğruyu
belirtmek
için
tahtası
sabık
ana
rekse
K a d r o c u l u k ile
fikirleri
ikinciye
boşuna
27
uzanan
emek yitirmek
Mayıs
eleştirisi
sırtında,
[şimdiki]
Devrim'in
hangi s o s y a l sınıo
sosyal
bir an
Devrimi
sınıfın
bile unut-
açar.
yerli
malı
tecrübe
Yöncülüktür.
g e r e k Birinci Milli Kurtuluş
Mayıs
birin-
olaylarını
Onla-
Savaşı
ge-
denemek
olmaz.
olayının
ilginçtir.
aşağıdaki
27
lahık
yol
en
ikti-
değil, İktidar prob-
kat d o ğ r u y u
elimizde
Geriliği-
açıyor.
parola
politikada
Bu
ala-
dayandı.
taşımıyor.
Devletçilik de t ü m
Bu çok yalın
can
c i d d i y e alan ve
anmak gerekiyor:
doktrin veya
Devlet de,
denli
prensibine
Devletçiliği
eğilimlere
işi değildir,
e g e m e n l i k aracı olur.
olsa
bile
bakan
şu v e y a
eğiliminde
mak,
Devlet İktidarı
karartmak
bilmeyerek yapmaları
O gibilere,
rın
konuyu
Sosyalistler arasında
dar p r o b l e m i n e
fın
Politikada
isteyen
bilerek,
miz,
ci
kişinin
o
de geri.
kalmışlık Devlet
t o p l a n ı y o r . T e v k i f Rüştü A r a s ' ı n
tiği
PROBLEMİ:
İKTİDARI
Ona
araştırma
Sınıf -
İktidar
problemi
bir Giriş
olarak,
özetini
gerekli
açısından
polemik
bulduk.
biçiminde
ayrı
de
YÖNİZM
Yöncüler
-
KADRİZM
kendilerini
KADRİLİ
Kadroculara
benzettiğimiz
için
gocunu-
yorlar.
Biz
iddiaları
kendi
boyutlarına
yapmıyoruz.
Y ı l l a r yılıdır a n l a t m a y a
lamaktadır:
Bütün
ma
indirmekten
çalıştığımız
"Devletçiliklerimiz
az
başka
şey
bir şey
şunu
çok g e ç m i ş i
açık-
hortlat-
eğilimleridir.
Kadroculuk,
cülük,
de
aynı
o
hortlayışın
iskelete
"yeni" bir s o y h a y ı
telleyip
Osmanlı
riltilen
[hayırsız,serseri
ve
Firavun
İmparatorluğu
iskeleti
Kadroculuk,
ölüye
lüzumsuz
Osmanlı
o
kefen
ölünün
sosyalizm
komedyasını
ölünce,
ölüsü
kulunun
da
Maskaralığın,
kızı
koca
Ardına
Başkent
ölü
kaftan
trajedisinin,
diye,
giydirilip
saklanan
kapıkulu,
kaldırıp İndirdi.
dolaylarına
kolunu
dek y e d i l d i .
oynattıran
"fasıkı
zavallı
"Niyet"in
testereyle
başka.
sıra
temizdi,
bulmak,
rolü
en
ve
de
sütçü
kapı-
al-
ister s a h n e s i n i
oy-
son
duruşmada,
bir şeyler
ilh." d e n e c e k .
edebiyatı
olduğu
değer.
biçer.
kızın
ilgiye
söylemek
gibi sağı
so-
Bütün
bu
Osmanlıca'da
denir.
gösterilerine,
anlayışlarını
Biz
Maksat
ciddiye
beygiri
seyredenlerin
ilciye
eksik.
kırk yıldır d i n l e r i z .
oynayanların
ne
ne
maskaralığı
Yöncüler
Ara
mahrumluk"
Oyunu
bir
içindeki
mırınkırınlarını
sahnede
Ne fazla,
için
da,
iyiydi.
yürecikleri
burjuva
O
bir
bir şey d e ğ i l d i r .
Kadrocular
Niyetçikleri
ısırsalar bile,
nırlar.
Süleyman
bir s e l a m v e r i r gibi
ister "fikir"ini
Tarih
başka
Canım,
yarız.
sinip,
kurtarmak
olsun,
maskaralıktan
bakmayız.
Yöncülük
bezinden
bozulmasın
"önemi" odur.
maktır.
Biz,
yaptı.
Di-
KUKLA
Devlet"i
buna
Sultan
"Devletçiliğimiz"
Gömülmeliydi.
nedir?
"Nüfuz'u
küçük
kalmış
Amerikan
ordu
dağılmadan
Kadroculuğun
istediler.
arta
oturtuldu.
ikide
ardına
önemi
ÖNEMLİ
lu
söz-
pusatını
oynuyor.
cephedeki
kolunu
ordusu
Padişah
"-
Yön-
donattığı
bir ölü
soyuculuğunu
adlı
Kanuni
Tahtırevanına
padişahın
namak
iskeletidir.
kimse],
birlikte ö l m ü ş t ü .
çıkardı.
ne yapıyor?
Kanuni
kuşatıldı;
çağından
ile
mezardan
ucuz
giydirmekle
ölü
önceki
yana" y a m a l a r ı y l a
giydirmektir.
Nemrut
aynı
20-30 yıl
"Emekten
Zati
Seyirciler dehşet
biçilmediğini
kişi
ise,
niyetlerine
eğlence
Sungur,
içinde
bilmeliyiz.
sa-
sahnede
heyecanla-
Zati
nı
Sungur'un
para
unutmamalıyız,
belgelerini
dı,
hesaba
üstelik başına
"Niyet"i
Olayların
katmalıyız.
ÇIKIŞ:
sahneye
fiilen
işgali
Partisi,
ZAMANI
bir
pılıp
insanı
dıkça
yenemez.
Kadro
de,
İlmiye'nin
sıra?
Mayıs
Devletçiliğimizin
Kimin,
ye'mizin
rolü,
nasıl
Sadrazamla
kelleleri
zi'lerin
Dirlik
Devlet"
kesilip,
(Başvekil
bunu
Türkiye'de,
Kanuni
Karşı
Sultan
gelen
tahrikat
atması
öylesi
iki
idi.
Bakanın)
ne t e r e y a ğ d a n
kendilerini
örneksiz
Süleyman
diller ve
"Orhanga-
bir
"Nüfuz'u
eşiklerine
çağından
dinleyen
çivilenmişti.
27
beri
kulaklar
Mayıs
Şö-
unutmuşlardı.
1908
Meşrutiyet
domuz topu
Devrimi'nden
Şirketleriyle
rımız
egemendi.
Paşa
hazretleri denli y a v u z kişi olsa,
bası
içinde
Onların
tavşan
gibi
toz
avlanıp
konduran,
-
ser-
Bezirganla-
Mahmut
Şevket
Beyazıt m e y d a n ı n d a k i ara-
kanlar
bunu
yabancı
içinde
"Hürriyet şehidi"
düşünmemişlerdi.
DEHŞETİ
biziz" d i y o r l a r d ı ,
Millet besbelli
beri,
o l m u ş yerli T e f e c i
kılına
Mayıs Ş ö v a l y e l e r i
HİYERARŞİ
zı,
g e l e n e k ç i l İlmi-
Menderes'le
eşsiz
Mayıs g e n e
gidimcil
ortaya
başarı
maye
"Ordu
ve
Ne o l m u ş t u
27
Mayıs,
kılıcını
oynadılar.
yılı.
geçmişti.
27
uğratmaDevletin-
sandılar.
Türkiye'de,
27
1961
"Devlet Sınıflarımız"
Beyazıt C a m i i ' n i n
edilirdi.
edenleridir.
"Nüfuz'u
Tanrı adına
bilimcil
içindeymişçe
Düzeni g e l m i ş t i .
valyeleri
bir y a n a .
koparıldı,
ki,
Düzeni
içinde
Oysa
Kesim
idi.
(Ordu'nun)
kolay
oldu
Devlet -
yaptığı
hoşnutsuzluğa
müsellah"
Osmanlı
kalkışı
Vüzera'nın
öylesine
çekerce
gayrı
yeni
ittiği
Seyfiye'mizin
ve gençlerin"
silahsızlandırmaca
devrimi
(Üniversite'nin)
üzerine,
kıl
27
K a d r o c u l u k ne za-
"İşçilerin
yaman
s a h n e y e çıktılar?
bir ş a h a
niçin,
"kafadan
kapıkulları,
oynadığı
1960
Kişi
başarılısı ö n d e gider gibi y a -
"Düşüncede
Y ö n c ü l e r ne z a m a n
o
hafta
yarattığı
Ç e l m e l e r i n en
insanı
kalkar midi?
zaman.
Devletçiliğimizin
ve
objektif
kazanmasay-
- ANLAMI
İzmir,
kaldığı
sistem,
oyuna
ne g ö r ü y o r u z ?
ç e l m e t a k m a k istedi.
takılanları
S u n g u r para
alsaydı,
bakınca
Hiçbir
oynattığı-
aramalıyız.
çıkarıldı?
altında
hayal
k a v r a m a k için T a r i h i n
Zati
satın
orasını
oluşuna
man
Halk
içyüzünü
belayı
babında
SAHNEYE
kazanmak maksadıyla
işin
" D e v l e t d e m e k biz d e m e k i z .
razı o l d u k t a n
kelli,
ne
halt e d e r m i ş bu
Biz
ra-
işe Fi-
nans -
Kapital
rüşvetçi
Ne
halt mı
kadar saf ve
şanlı
Türk
İşte,
Ordusunun
candan
en
iki
üstündeki
çatırdayıp,
şeyi
adım
bütün
yıl
HİYERARŞİ
Başka
ları
mavi
kalın
Dört
2 yıllığına
yeminle
Orhan
sezmiş.
sürgün
millete
idiler,
"Ne d e m e k y a n i ,
katılmış
görmez
rarşide
"Ne
"Yukarıdan
Ordu
dostu
bir
diyalektiğinden.
mü?
14'ler...
gibi
üs-
demekiz"
Devlet sınırelçinin
birer " a k i b e t - i
göz
meçhul"
bir elle t u t u l m a z ,
27
bilmeyerek
gözle
niyetlenip
Mayıs
"14'ler"
Hem
"14'ler"
hiyerarşi
de
niyetlenip,
beter o l s u n l a r d ı .
yapa-
vuruşu
görür
düşmüştüler.
Hiye-
niye
düşmüşlerdi?
inanıyorlar,
onlara
Devrimi-
katılanlar yahut
Hiyerarşik t e p e d e n
ra a c ı y a m a z d ı . "Su testisi su y o l u n d a
görsünlerdi
kendilerini
Haşa".
bilerek,
Hiyerarşi
yenilmişlerdi,
"Hiyerarşi"
tabanca
biz
m e m u r olan
başına,
olmaz"dı.
çiğniyorlardı.
o
getirildiler.
demek
uğradılar.
Hiyerarşi
sa,
her
değer-
ülkeler elçilikle-
"Devlet
Menderes'in
yerarşiyi
Mademki
ve
yapmıştı.
öldü
İhtilal"i,
paniğe
"düşenin
başına
kendilerini
belirsiz"
tek
istemeyerek,
büyük
ba-
k u b b e l e r gibi
hepsi
kerte
ilkeciği
görünenler,
o
Ge-
"14'ler" kolipostal
maaşla, yabancı
idüğü
mucizeyi
"Hiyerarşi"
Yalnız
bir saat s o n r a
ikinci
oluverdiler...
madığı
bir sıra
bir s u b a y ,
kabus g ö r m ü ş
"müsteşar" durumuna
memurcuk
inanılmaz
lira
adamıştı.
buldular,
isteyerek
küçük s u b a -
camdan
öyle
kalmaz.
bir saat önce
girdiler.
ne
gören
Bir gece y a r ı s ı ,
bin
hapsi altına
görülmez
Birlik
benzeri)
üzerine yıkıldığını
D.S.,
pek
okuyoruz.
anılarında?
lüzum
beş
Gazi
dışında
Bu
göklerin,
dünya-
pek s e v i m l i ,
GÜCÜ
Gece yarısından
sanan
Bir Milli
Bunu
prensip yetti.
derlendiler.
tüne
bir g ü n d ü r .
misiniz?
ihtilalciliği
anılarında
önde y ü r ü m ü ş .
hiçbir şeye
kutsal
Siz
zin-
bırakmayan
sonraki
İlbleri
(mertebeler
küçük s u b a y l a r değil
Allah
s ö y l e t m i y o r mu
çağının
Kabibay'lar...
Hiyerarşisine
şangır şungur Türkiye'nin
li t a n ı k l a r ı
rinde
Orhan
( G a r n i z o n u teftiş v e y a
ezip y o k ettiğini
adlı
içeride a l ç a k
ey O r h a n g a z i
"Tehlikeli Şövalye" olarak
öldüm
"GölgedekiAdam." Altı
neralinden
siz,
inanmış
kimseciklere
bir iş s ı r a s ı n d a
şı
- dalbudağı
Erkanlı'lar,
sınangılı
"İhtilal" günlerinden
yı,
dışarıda
Önce
Orhan
içimizde
hiç
zeki
kökü
edermiş?
yiğit
cirlemesine)
da
denilen
Kadı?"
hem
hi-
göstermişti.
Artık "Ordu"
kırılmıştı".
onla-
Ne halleri v a r -
ORDU
KUŞKUSU
Ancaak!
Ortada
ram"
ile
şöyle
yazılıyordu:;
"Bu
gün
benâ
Bakî kalan
İşin
ram
bir " a n c a k "
gömüldükleri
ise
bu
değil,
bir
"gölgedeki
adamlar"
Aman,
henüz
başımızın
bir
ler, ordu
gün
birlikleri
KOMEDYA:
adam"
Kurucu
topraklarına
uygun
olsun
O
Koskoca
İnönü
Milli
için
hazır
evet
Siz
RESMİ
muz,
başta.
Ondan
son-
Bütün v u r u c u g ü ç -
İÇİNDE
içtenlikle
Pala
Kim
GİZLİ
kıpırda-
DEVLET
açıklıyor.
DP'nin
elde
Kanunu
Bir y a n d a
yerine.
salmıştır.
AP'yi
Anayasaya
ile t o p l a n m ı ş
duran
ölmez
"Karma
Ordu
var.
içinde
bakın:
GİZLİ
Okulunda,
altında
gizli
Hükümetten
Genel
Kurmay
vetler Birliği'nin,
bekçisi
gibi
Hükümefleri
Büyük
Mil-
Ekonomi"yi
"Silahlı
"Silahlı
kita-
resimleri y a y g ı n
geçit
g e r e k e n , ve
içinde
Kuvvetler Birliği"
bir
kurulmuş.
Kuvvetler Birliği",
Genel
hü-
boğmak
adıyla
gizli" teşkilat
Jandarma
is-
yapıyor.
kan ve ateş
"Hükümetten
kim
Her ilkokul
emrinde o l m a s ı
Ankara'nın
Komutanının
toplantılar yapıyor.
saklı
gizli
Başkanımız
Hiyerarşi
"Karma
kahramanı.
üzerine d ü n y a y ı
Hükümet
işe
bu,
İlerici-Plancı
Mücadele
hükümetlerin
Jandarma
başkanlığı
Ve
o
bir işareti
gizli,
uygunca
karşısında?
toplamıştır,
Seçim
Paşa'nın
Öte y a n d a ,
kümetin
Ya
vardır.
bında A t a t ü r k ilkelerinin
met
bir
Gümüş
olmasın,
öp-
değilse.
hiyerarşiye
hep birlikte.
DEVLET
büyük
Meclis " s i n e s i n d e n " ,
güdecek?
hiç
Orduyu
çekilirlerse?
Başkanımız,
Meclisi
Vatan
Meclisi
"Bay-
neden
Ne yapalım?
gücün
"Gölgedeki
"Hiyerarşi"
kuşkudaydı.
kendi a d a m l a r ı m ı z c a t u t u l m u ş .
silahlı
ik-
taşta
imiş."
Ordu
elimizdeyken,
Genelkurmay
TANRICIL
let
siygaya
bakalım.
muazzam
"izzet'i
dikilen
bırakmışlardı,
Kuvvet Kumandanları
yabilir o
seda
Hiyerarşi enişte
sadâ"
Hiyerarşi
çaresine
Başbuğumuz
hoş
hoş
beraber,
seyran değilken,
14'ler "bir
14'lerin
başına
Senâdür!..
bilmemekle
müştü?"
ra g e l e n
yarın
kubbede
içyüzünü
kalıyordu.
sefarethanelerin
prensibi
Kongrelere,
gelecek.
elbet
Çünkü
gereğince
Başbuğu-
o Silahlı Kuv-
zaten
her
şeyin
karşı
kurulduğu
başkanıdır.
Asıl
bilinen
şa'dır.
Silahlı
Kuvvetler
Hükümetin
İ.İ.
de
Birliği'nin
başı,
Paşa, g ö r ü n m e z
yani
kendisine
zamanın
Başbakanı
Hiyerarşinin doruğunda
da
Pa-
gedikli
bu-
lunduğu
için,
şölenlerde
Jandarma
Okulunda
(Briyfinglerde)
verilen
fink a t m a k t a ,
"gizli" A m e r i k a n k â r i
"ihtilalciler"den
aşağı
kalmamaktadır.
SİLAHLI
Silahlı
luk
GÜÇLER:
TAM
Kuvvetler Birliği
"Müdahalecilerdedir.
Millet Meclisini
Devede
Bunlara
virsin.
göre:
Bırakılsın
gördüğü
Yani
Ordunun
Her ne
duya
yön
verecek.
olursa
verir;
dadır:
gizli
-
KADRO
Geldik
mi
bir eti
Ne
ki
var
Yön'ün
Yön,
"Yön"ün
da
her y e r i n d e
başıbozuk
"Yön" d e r g i s i
midir,
kendisi
de
hükü-
sorumlu
sa-
H ü k ü m e t OrHükümete
yön
[herkesin
gö-
bu
karar-
büyük
düşünceleri,
çıkanı
mi? Y ö n ,
bakar?
kulağı
"becerisi"
zavallı
"Başka
güçleri
"Havay'i nesimi"
onun ağzına
"ağzından
en
oluyordu.
gizli
bu
Güdücülerden
Kim
de
Belki
dolu
"tercüman"
ölçüde yayın
ve
K u v v e t l e r Birliği" t ü m ü y l e
Evet.
göründü.
Yöncülüğü
çe-
verilecek.
ancak T ü r k i y e ' n i n
diği
yetkili
"alameleinnas"
başıbozuk"tur.
çelişmelerle
çoğuna
Ordu
yöne
ÇORBALARI
otlu
kılığında
yalnız
"Güdümcüsü"
Ordu,
Müdahalecilerden
"alt y a n ı
de,
Kuvvetleri
tersine
"Yön"e...
kuşudur.
"Güdümcü"dür.
dürterek dilediği
Dünyanın
"Silahlı
kararlıdırlar.
azınlık:
Müdahale!
göbeğinde,
Hükümete Yön
YÖN
maz"
bizde
Büyük
b a ş ı b o z u k l a r idarede;
zaman
olsun,
çoğun-
gelmiş
bir
Hükümeti
Silahlı
Ankara'nın
önünde]
olan
"Müdahale"cisi
"Yön" vermekte
yar.
nin
o
kaahir
iktidara
h ü k ü m e t i ele a l m a y a
şu
yerde
çoğunluk,
seçimle
kabilinden
Çeviremezse,
mete
zü
Bunlar
h e m e n dağıtıp,
kulak
her y a n l ı ş
YÖNETİCİ
Kongresinde
bu
Türk
türlü
okurlarının
nasıl
tarafından
duyoldu.
söylesin?"
"müsaade" edil-
yaptı.
Kadroculuktan
ayrı
tutan
ö z e l l i k l e r şu
iki
nokta-
toplandı:
1 -
Yön,
27
Mayıs d e v r i m c i l e r i n i n o m e z b u h a n e
ca]direndikleri
karşı
direnen
Kadroculuk,
dığı
2
silahlı
mevcut
günlerde
-
zamanda
çıktı.
kuvvetlerin
iktidarın
Yön,
iktidara
günlerde
doğdu.
tebellenişini
bastır-
bulunduğu
Serbest
Fırka
[boğazlaşır-
mevcut
doğdu.
"Kadro",
Hükümetin
Hükümet
Başkanının
kapatıldı.
"Yön" öyle
Başkanının
ortaya
özel
ve
Polisin
açıkça
emir b i ç i m i n d e
direktifi
açık
destek
emri ile
bir
resmi
yayınlanıp,
para
ve
desteği,
ile y a y ı n l a n d ı ,
görmedi,
kapatılmadı.
ve
Hükümet
CHP'nin
gibi.
kanadı
Şaşkına
mete
karşı"
rafından
altından
çevirttiği
iktidarın
karşı
atılan
içinde
Burada
"çorba
HANGİ
çorbasına
çorbanın
Örfiye
"hükü-
(Sıkı Y ö n e t i m )
ta-
yaptılar;
ÇORBACININ
her t u z u ,
boğulmak
biberi
olur.
KEŞFİ
ayrı
Çorbanın
k a r ı ş t ı r m a m a k için
olmaktan
çıkaramadık.
sonra,
"Hacı Hacıyı Arafatta"
lafatta
bulacaktır.
Denilecek
ki:
bareği.
Onsuz
Sofrada
çorba
"Sen
gibi,
Bu
Yön
yemez misin?"
oturmayanlara
a c a y i p çor-
Pek
İkisini
de
nüshasından
de
da
almak,
Devletçiliktir.
iki
ilk Y ö n
gibi,
ele
harcadık.
Netekim
düşünceye
ayrı
kendisi
çok çaba
bulduğu
çorba
yemeğe
Yöncüler;
fikirler" s u n d u l a r .
K a d r o c u l u k ile Y ö n c ü l ü k o r t a k t ı r .
birbirine
hiç
İdarei
"Büyük A d a m " l a r ı m ı z
"fikir çorbacılığını"
olanlara
DEVLETÇİLİK:
çorba
Bütün
adamların yaptıkları
hareket sırasında,
Kadrocular,
bayı
çıktı.
silahlı
kapatıldı.
iktidara
Yön
kimi
Kadroyu
ka-
sevmem
bir
şey
"Çorba-Fikir"le
mü-
demem.
başlayanları
kınamam.
Yön
çorbasının
suyu soğanı
nan
maddesi,
onun
sıcak s u y u , tatlı
ya
pirinci
kara
biberleri
Yön'ün
tanesi
soğanı,
insafsız
konuştuğum
olanı
olduğu
gibi
çiliği
tip
sade
suya
hele
çorbacıları
VE
Kemalizmin
rıldı.
kendim
ile
de
içenler
kırmızı v e -
besleneceklerdir.
Belki
üzgünüm.
hiç
Devletçidirler derken,
bayağı
TAŞRA
adam
bu
Ne var ki
bütün
yerine
olduğu
reform
Bunu
de
sakın
Böyle
Devlet-
bir sanı
o
k o y m a k olur.
BURJUVAZİSİ
cumhuriyet
S o n u ç ne o l d u ?
CHP'ye
ile, y a ğ ı
icat ettiler s a n ı l m a s ı n .
Devletçilik Türkiye
sında,
veya
naneleri,
söylemek şanımızdandır.
DEVLETÇİLİK
landı.
yiyen
açıcı
Devletçilik yağcılığıdır.
için
kapıkulları
o n l a r keşif,
iştiha
yağı
o l s u n , asıl dişe d o k u -
Yönü
ile değil, t a n e s i
Devlet,
denli
Kadroculuk
ne olursa
Devletçiliktir.
günden
ilkeleri
beri
Devletçiliğe
biz s ö y l e m e y e l i m . Y ö n ' ü n
düşman
olmayan
Turan
uygu-
dayandı1.
Güneş
sayı-
şunları
yazıyor:
"CHP'nin
lar'Batılılaşma
laplarını
rafı
tı?"
kurulduğu
ameliyesine
yaymak
kullanmıştır." (T.
Yön,
için,
senelerde
en
20.12.1961,
mahalli
yakın
Devlet
Güneş:
1
s.14).
zümrelerdi.
teşkilatı
"CHP
eşraf'
olarak
Halktan
1
ve
memur-
Atatürk,
da
Nas>l
1
mahalli
İnkıeş-
Uzaklaş-
Bu
satırlardan
Bir g a z e t e n i n
"Gerçekten,
yet
dört yıl
o
zaman
Komünizminin)
çekinmemiz
fabrikalar
larını
bütün
mistisizmine
talistleşme)
a y d ı n l a r ı m ı z gibi,
ameliyesine" elbet
Ve
sebep
-
Bay
Devletle
teması
olan
makinesinin
dılar.
lonun
bir
üst
ferler
ile
de,
uzmanların
konudur."
ya,
Batıya
yani
bağlıy-
birlikte,
zaman
tarihe
dikkatle
sa-
(Keza)
zaman
gelinceye
Vali
şöyle
olacaklardır."
birleştir-
kadar,
oldukça
Parti
sıkı
durması
trans-
gereken
bir
İdeologluk
kapıkullarının
buydu.
açmaya
Bay
"ideoloj/"leştirmek
Turan
yarayan
Güneş
başlangıç"
istedikleri
bile
(keza)
bunu:
ilk
"Türki-
sayıyor.
Batı-
Kapitalizme...
bile
bile
lades
oynadılar.
35
yıl
önce
"eşsiz
idealine y ö n e l i ş
gibi
virmenin
biberi
tuzu,
zaman
sınıfsız,
rattığını
icraatına
en
Devlet
hatırlayanlar,
eşleriyle
Kadrocular
0
bu
ay-
Memurlar
Devlet
Devletçiliğini,
siz,
Yoksa
"nispeten
bulunanlarla
arasındaki
üzerinde
Burjuvazisine
Kadro
"Devletçiliğimiz"
ye'yi
kadroları
-
(Keza)
Taşra
İşte
Devlet
gibi
balolarını
bir
burjuva
tutulmamıştır.
teşkilatını
yakın
kapi-
yolu
unutmamış
Parti
bir yana,
ma-
(yani
zümreler memle-
ediyordu;
da,
iliştiğini
teşkilatıyla
kadroları
o,
iktidarda
tabiatıyla
Cumhuriyet
gerçekleri
etkilemişlerdir.
teşkil
eşrafının
duru
yazdığı
Batıcılık
zümre
ki
belde
temayülü
aranıyorsa
"Batılılaşma
cihaz ve
binaenaleyh
olarak,
kenarına
"Devlet
me
bir
çarkları
yanında,
için
ve
Vilayetlerde
Beyin
belirttim."
burjuvalarımızla,
o
Güneş'in
zümreler bunlar" o l d u ğ u
"Eşraf da
sıkı
bizim
bütün
gidişine yön v e r m e k t e A t a t ü r k ' ü
"ameliye"ye,
dın
en
bular ve t e r s i n e çevirir.
aydınlarımız yakındırlar.
ketin
fayda-
da
bir s a ğ d ı ç
de
barajlar
yürütmesinin
taraflarını
Devletçiliğe
(Sov-
nelerinden
bulunur.
Bay G ü n e ş ,
sal
rejimin
yollar,
Devletin
alamayacağımız
Türkiye'de
yıllarında
o
Mesela,
yatırımları
gibi,
Görülüyor.
1920
Atatürk'e
faydalanmamız,
anlatmıştım.
büyük
anlattığım
büyük şefim
nelerinden
gerektiğini
gibi
sonra:
açık o t u r u m u n d a T e v f i k Rüştü A r a s şöyle diyor:
çok
süslediler.
Gençliğin
bir
başlangıç
"sınıfsız
kafasını
toplum"
çorbaya
çe-
oldular.
annelerinden
doğan
imtiyazsız" t o p l u m u ,
iyi
Kapitalizme
örneksiz"
gördüler.
çocuklar,
Batıcı
şimdi
"eşsiz,
Devletçiliğin
nasıl
örnekya-
KAPIKULU'NUN
Bugün,
"eşsiz,
aldılar
HALKI
ellerine
örneksiz" s a y m a k t a l a r .
tırlar.
Y a l n ı z onlar,
lerine
benzemez
ginlerden
Türk
psikolojisinden.
ettiler.
Ana
Her şey
- "Devlet
Kentin
değer
kapıkulu
Bir yol
memle-
kanun
varlığında,
işaret etti-
da
O s m a n l ı , edip a d a m d ı r .
ile
olsa,
prensiplerini
hep,
çok,
şöyle
gemi
nüfuzu
devlet
kesin
konuşur,
sere
üslupları,
bir
koyar.
şöyle
alacak.
ne
hale
saf t u t m a z .
"Aman,
güzel
sempatik
derdi:
Ayak
gelür!
"Nüfus"
maymun
"Aman
sulta-
takımının
Ve
gözü
ilh."
sözcüğünün
gözünü
açıyor,
ye-
dikkat!"
bildirir:
başka
hayat
kolay ve
dolaylı
Kadim
Kur'an dili d i y e b i -
Kafiyeli ve V e z i n l i söyler.
Gelişi
azıya
böyle
memleketlerdeki
standardının
standarda
varlığını
erişmenin
veya
başka
Öğrenmekte
mümkün
tabakalardaki
ve
olduğunu
asıl
önem-
görmektedir."
2/a).
KİTLE
TEHLİKESİ
"Kitleler"
sosyal
amorf
sınıf,
"kitle"dir,
ağalarla
Bu
Millet de...
gelir:
devlet
"Kitleler,
olojiyi,
akla
Onların
"Kitle"yi geçirir.
(Bildiri,
Devlettir,
mu, T ü r k i y e ' n i n
bölümü
konuşurken
mazallah
bu
da
Devletlusu
Yöncülük,
lisi,
Vatan
geleneği
koymaktan
nüfusu
yüksek
"kalkındırmaktır."
nasıl şeydir?
laik " f ü t ü r i s t l e r " d i r l e r .
Osmanlı
gibilerden
ile.
anası:
psikolojisi
nesir y a z a r l a r .
rine
ya-
yahut fikirlerinin
Nüfusu"...
Yöncüler,
açılırsa,
bil-
Kapıkulu
leceğimiz s e r b e s t nazım
nım,
Batılı
"Emekten
Çok d i k k a t e
deyimler Osmanlınındır.
açık
adı
ülke-
Nüfuzu"
kutsal
serpe
Bu
ortak-
Batı
çıkarıyor?
Devlet
- "Devlet
Gerçi
ileri
farklarını
fikirleri,
Türkiye'yi
noktada
nereden
Devlet oldu
iki
gene
bu
karşılığını,
Kadro'dan
her şeyi Devlet s a y a r :
ğimiz gibi,
re
örneksiz"
"yeni bir Devletçilik"
"ilke"sini
kette
Yöncüler,
Kadrocularla
"Geri kalmış ülke" s a y ı y o r l a r .
özetliyorlar.
milletini
Bu
"eşsiz,
tercüme
na" o l m a k l a
şeyi
GORUŞU
kalemi.
zümre,
köylü
de
Bezirganlar
ÇANLARI
(biçimsiz)
tabaka
"kitle",
da)
bir
kara
kalabalıktır.
billurlaşmaları
esnaf,
kitledir.
yoktur.
İçinde
İşçi
aydın,
(hatta
Tefeci
Kütlet
kütletebildiğin
de
hacıide-
korkma...
kitleler K a d i m i
boyun
eğmiyorlar.
[eskiden]
"Başka
oldukları
gibi t e v e k k ü l l e
memleketlerde" ve
yerli
kade-
burjuva
"tabaka"larında
ğini
ve
dün
zengin
kap,
yaşama
punduna
olabildiğini,
bunun
için
lunmadığını
üslupla
çelebice
kibar
"Kitle"
üslup
akan
mektedir.
önümüzdeki
gelerek,
Bu
Onun
asını
nüfusu
iş
ve
Köklü
tedbirler
şehirlere
çıkan
doğru
koy-
mümkün
iki
büyük
millet
itmekte,
sağlanmasında
alınmazsa,
tehlikeli
yol
bir
şehir-
güçlük
çekil-
ve
işsizlik
gecekondu
hayatının
yarası
haline
açabilir."
2/a).
dört
yüz
dirhem
tehlikede
bütün
oturaklı
gördüğü
kapıkullarını
Osmanlı
zaman
kolayca
görünüş"
kapıkulunun,
kullandığı
üsluptur.
"mest e d e r . "
üslubu
aldanmak felsefesidir.
ele
bu-
çimçiy
erişmenin
karşısına
mesken
bozulmasına
"sureti haktan
görünüşe
nüfuzunun
artan
devlet"i
bu
hakikatleri
..
irti-
ihtiyaç
haber v e r i r :
yıllarda
için
nun
(rüşvet,
Kibardır.)
nüfusa
okka
"nüfuzu
böyle
yükseldi-
bir v u r g u n l a
hiçbir m e z i y e t e
"Hayat standardına.
Devlet
düzenin
(Bildiri,
boyu
düşürülmüş
namussuzluktan
başka
(Yön
yazar.
tehlikesini
"Topraksızlık,
lere
tağşiş'ten)
görmektedir.
Edepli
olduğunu"
O
apartman
olanın,
hile, y a l a n ,
maz.
seviyesinin
zibidi
altında
Kapıkulu-
yatan
mantık,
Örnek olarak Y ö n ' ü n
iki
iddi-
alalım.
MALTÜZYANİZM
1.
örnek:
Şehirlere
"Topraksızlıktan";
itmekte,
da
şehirlere
güçlük
şehire
rapor
hazretleri
jurnal
de a n c a k bu
iş
ve
şehirlere
mesken
göre
doğru
sağlanmasın-
2/a).
akışını,
Proleterleşmeyi
düşünce"
denli
Kapıkuluna
nüfusu
ise
(Bildiri,
"Akılcı
nedendir?
artan
sahibi
parlak "idarei
İçişleri
bir Vali
Bakan-
Beyefendi
maslahat"
ruhu
ile
verebilir.
neden?
malı,
Yön
okulda
bulunan
"Devlet
Çare?
prosesi
neden?
Nüfus a r t ı ş ı n d a n .
ardında,
letilmiş
azlığı,
akışı
nüfusa
nüfus
eden
Proleterleşme
fesi"
akan
çekilmektedir."
Köyden
lığına
nüfus
"Topraksızlık
nüfusu"
Nüfusu
yahut
Papaz
artıyor.
insanları
"Düzenin
nüfus ç o k l u ğ u
o
mantığı
gibi
ama
için
Topraksızlık
"Kalkınma
silahı
kulakları
bozulması"
bel-
gözüküverir.
tehlikesi
var.
harp a ç a r a k kır-
kısırlaştırmalı!
sebeplere
ile
Felse-
okutulurken
Proleterleşme sebebini
yüzeydeki
kendi
ilmi"
nüfus f a z l a s ı n ı
semizletmek
teklif e t m i y o r ,
Beyin
"İktisat
Malthus'un
a z a l t m a k için, ya
bunu
Hitler çıkıp,
Böylece Vali
kendisine
ünlü
Topraksızlıktan.
bağladı
toprak
mı,
pek kolay v u r a b i l i r . . .
bir
KÖYÜ
ISSIZLAŞTIRAN
Oysa
gerçek
arttığını
belirtir.
ninin
azınlık
açıkta
kalır.
Bu
ğil,
o
bilim,
Ekonomik
çıkarcıları
göre
izafi
nüfus f a z l a l ı ğ ı n ı
Eğer
ortada
Kapitalizm,
yarayacak
Tapu
ve
bir
köy
bir
nüfus
derin
"Tehlike" v a r s a ,
ağaları
ile
anlaşır.
oyunlarıyla
ürününden
çıkartılır.
Tarıma
d a r a l m ı ş olur.
Bütün
mat'tan
den
Tarım
birkaç
kandı.
40
gibi,
Çünkü
bin
ortak
oy
geniş
fazla
ve
olarak,
dolayısı
çeile
kalır.
kapitalizmin
girişi,
büyük t o p r a k l a r ı Kamu
mülkiyeti
girişinden
otlakları,
işine
toprakları
ağa iradı da
kârsız
küçük k ö y l ü l e r i n
köy
tehlikesidir.
geçirirler.
yatırımı
traktörün
çağda
avcılığında
yanında,
eşraf ve a ğ a n ı n
üretmen
Modern
Kapitalizmdir.
bulunmayan
tarıma
gibi,
mütegallibe,
DP ç a ğ ı n d a
hızlandığı
rağmen
görüldüğü
düzenüfusu
m u t l a k de-
Kapitalizm
kârı
geri ve v e r i m s i z
geriliğine
beri
sermaye
olur.
için,
tekellerine
e k o n o m i k hiç bir g ö r e v i ve g e r e ğ i
kilip
Ortada
Kır a ğ a l a r ı
Kapitalist
oranlıca
çoğunluk
sebep,
o
yürütmek
ile
bir s ö m ü r m e
birikirse,
"fazlalığı"
temelli
zılgıdını
benzeri
Toprak
imkanları
yüzyıllar geçmiştir.
yapan
kendi
ekonomi
i m k a n l a r belirli
tekelinde
hakikat a n l a t ı l a l ı
düzene
KAPİTALİZM
nüfusun
köy
Tanzi-
mülkiyetin-
altına
beri
aşırtır.
Proleterleşme
nefes
boruları
burjuvaları
da
tı-
tarafından
gaspedildi.
Bu
yağma
biraz d a h a
ca,
şehirde
dular
orta
iş
aramaya
olur.
raca
miktarı
Ucuz
İşsiz
köylü
ekonomisi
İflas e d e n
akın
eder.
Şehir v a r o ş l a r ı n ı
artsa
işeli
çoğaldıkça,
bile,
kârı
geliştikçe
Yöncü
samuraylar:
yıllık e l k i t a p l a r ı n d a
bahatinizden
yorsunuz?
köyden
her gün
köylü
büyük.
Niçin
GENÇLİK
örnek:
için
"tü
aç
kalın-
gecekon-
şehire
akın
biz
mi
diyecekler.
o
yanı
MI
zamanlarda
Kapıkulu,
Batı
değerleri
ek-
ve
saklıyorsunuz?
ne
nazenin
büyür.
ilh...
bilmiyoruz?
Biliyorsanız
hatırlatanları,
işpa-
kapitalizm
artar,
için
ücretlerin
bakımından
Kâr ç o ğ a l d ı k ç a
kaka" saymaya
SAYISIYLA
Son
pahalılık artar,
güçleri
"Bunları
yazılı!"
Bilmiyorsanız,
lanmadıkları
Neden?
alım
çoğaltır.
Kapitalizm
dı.
küçük
eder.
gidiş en çok şehir k a p i t a l i s t l e r i ve e m l a k s a h i p l e r i
açıcı
silir.
2.
ve
iflas
kaplar.
Bu
tiha
altında
verimsizleşip
Bunlar 40
özrünüz
Kimi
ka-
aldatı-
"üslup"
kul-
hakkınız var?
YAMANDIR?
gençlik azıttı,
"elkitaplarından"
"asi gençlik" çoğalyapılmış
çeviri
olursa,
di
onu T ü r k o k u y u c u l a r ı n a
ülkesindeki
yefendi
felsefesini
Gençlik
göre.
sağlam
haline
bir
(Bildiri,
de
gelen
gelecek
kusur e t m e z .
gelince,
gene
aynı
Ken-
Vali
Be-
geveleyiverir.
:
"Hızlı
bu
gençlerin
nüfus artısı yüzünden"dir,
büyük bir kısmına
sağlamamak
mümkün
Yön'e
okul
ve
olamamaktadır."
2/a).
Nüfus a r t m a s a
problemi
balık
rahatça
meselesi
"Çığ
aktarmakta
Gençlik m e s e l e s i n e
g e n ç l i k de o
a n c a k bu
denli
denli
yaman
olamazdı.
mekanik konulabilir.
O
Gençlik
bir kuru
kala-
mıdır?
"Biliyoruz,
şeylerde
mağa,
ama
söyleyemeyiz"mi
pek c e s u r g ö r ü n ü y o r l a r .
enkonsiyana,
hafif a n l a m ı y l a
altbilince
kandırmak
diyecekler?
Korkuyu,
bırakalım.
olabilir.
Neden?
biz de
Maksatları
Burada
Başka
ikinci
basa-
ne?..
mesele
En
büsbütün
çatallaşıyor.
KİM
ALDATILABİLİR?
Önce:
Niye
her şeyi
en
yüktür.
işine
kandırmalı? Türkiye'nin
kanunluca
"Bilmemek,
hiçbir z a m a n ,
A n c a k küçük b u r j u v a
Sosyal
danışıyla
durumu
hem
Modern
Ağaları,
yıldan
değilse,
kandırmak
kimi
kandırmaya
kimsenin
öteden
döner!
belirli
işçi
a r a s ı " du-
olan
gericilikte
karartabilir.
En
kopartmamayı
hocaları
"felsefe"
ufak al-
omuzdaşı
k u r u n t u d u r bu.
kıl
sınıflar
sınıfı, en
ülke alınyazısını
onun
akıl
mıh
olan
az
iki
bütün
beslerler.
isteyebilir Y ö n c ü l ü k ?
üzerine
beri,
"sınıf denildi
Sınıfları"
Şimdi
hem
gelince,
usta
kandırmak
ancak,
"nalla
gibi ç e k i ş t i r m e k l e avu-
içinde
burunlarından
dibini
mi,
batıl
kurduğu
Kendi
kendi-
kapıkul-luğunu
onun
her şeyi
bilgisizliğine,
Kırk
itikat d e r e c e s i n d e
onu
yıldır
da gene
herkesten
birden
Yavaş yavaş,
eleştirmek zahmetine
bir z a m a n
sayardı.
parolasını tek ciddiye alan
raklı
toplum
ile
kimi y u v a r l a k lafları
Hele
"Devlet
-
hiç
bü-
isteyebilir.
Kapıkulu,
tir.
sınıfı
onlar
sosyal
Hele m o d e r n
kaderini,
ile ö ğ r e n m i ş ,
Öyleyse
madığı
modern
kendi
beri
incelikleri
ni
değil,
ihtiyacı
hiçbir y e r d e ,
esrar kabağı
ederler.
kapitalist
Beyleri
mistisizmi,
bilmemeyi
ayık g e z m e ğ i tercih
yüz
aldanmaya
yaramamıştır."
rumu y ü z ü n d e n ,
nur.
bugün
açık s e ç i k o l a r a k anlamaya
iyi
alıştıra
alıştıra
yalnız A n t i k a
"Türkiye'de
hep o
kalk-
Osmanlı
sınıf yok!"
emir
kapıkuludur.
bildiğine
"Sınıf" d e r s e k ,
hiç
benimsemiş-
inanmış t u m t u -
yıldırımla
söyleyeceğiz...
vurulmuşa
Belki
bunu
demek
y o ğ u r t yiyişi
PAŞA
de
Paşa
bir g ü n
diye
parmağı
olan
Demokrat
nı
ile
"Bu
ile
Söylenen
Millet M e c l i s i n -
göstererek:
1945 yılı
göndermiş
bugün
ç ı k m a t ö r e n i ve t a k -
olarak,
Paşayı
eğer
bir polis
Partinin
doğruydu.
memlekete
muş
DP O c a k ,
ları
yerlerinden
"toplu
DP
yeller
"Bu adam!"
merkezine
olsaydı,
yerinde
koşarlar.
ocağına
şimdi
eser,
2
gö-
iktidarda
namı
nişa-
sığındıklarını
bozguna
mişler.
Bunun
"kraldan
cep,
dırılmış.
En
rını
maz,
hatta
bilinçli
edelim.
en
Paşanın
san,
en
ayakları
PAŞAYI
gevşemiş.
dikilen,
nın son yılı
yerine,
biraz
Karşısında
o
bütün
büyük
üzerindeki
iyi
kazanıp
Peker'e:
niyetle Y ö n c ü l e r i n
Paşanın
müsaadesi
yanından
nasıl
şöhretin
O
olur?
zaman
her ş e y i n
doruğuna
iyi
bir
idare
kal-
böyle d a v r a n d ı k l a hiçbir şey ol-
olduracağız
değer ölçüleri
çıkmış
gibi
ipotek
"nötralize" e d i l m i ş
olduğuna
deyip
gelmişler.
olmadan
Biz
belirt-
"Nuh
"Ne dersin Re-
belki
iktidara
oyuncude
kapıkulları
da
Demokramı
diyor-
yanlış.
i n a n m a k için,
bir k a p ı k u l u
Bir
in-
kadar
bulunmalıdır.
OLAYLAR
o l a n l a r çok
idi.
Demokrasi
düşeceğini
Parti
kesilmiş
AŞAN
karşı"
"ayıp"
onlar
sırf isteyişiyle
Unutmamış
huzuruna
Paşanın
baksana,
benzerleri?
yerden
ile
Demokrat
Sosyalizm
azından,
DP'den
DP t e ş k i l a -
Paşanın
Recep
zararsız
olmaz.
kurultabela-
ve
belirttiler.
taraftarı"
şunları
lar Y ö n c ü l e r ve
yol
Paşa
durumda
üzerine
bilgiç ve
dahi
çok
Menderesler seçimi
kabul
bir olayı
M e n d e r e s ekibi
[yabancılara]
kralcı
bırakalım
ederler!" O n u n
bütün
astıkları
gönderilirdi
baban y a h ş i " taktiği
üzerine
ziyade
teşkilatlarının,
ilginç
uğramasının
Peygamber demez"
Demir kıratı isteme-
üzerine,
belirtirler.
"ecanibe
ğunun
"Paşa,
haber
Ankara'ya
Bayar -
yahşi,
sıra,
görülmüştü.
daha
gören
Herhalde
11
sökülerek
"Anan
o
bir
ilçe,
başladığı
Paşanın yakınları
paniğini
Tam
yayılan
Bucak,
istifaların"
tının
ti
İsmet
adam
huzuruna
diktatörü
kalmazdı!"
miş" diye
si
bir çeşit y i ğ i t l i ğ i n
TAKTİĞİ
çoğunluğun
bağırmıştı,
revli jandarma
ÇIKMA
Hazretlerinin
Menderes,
O da
mı?
HUZURUNA
Bu g ö r ü ş ,
tiğidir.
istiyor Y ö n c ü l ü k .
olamaz
iyi
hatırlarlar.
Bilinmez hangi a ğ ı z d a n
daha
esnekçe
bir
İkinci
kimin
Cihan
Savaşı-
k u l a ğ ı n a , tek par-
"Demokrasi" d e n e n e m e z
mi,
gibilerden
ansızın
bir fısıltı
top
gibi
"Savaş
nanları
kaçmış.
bitince,
işittim.
şimdikinden
gidişimizde
Şunu
çok
iyi
daha
Cümle a y n e n
bütün
Türkiye'ye
na
Büyük
ki,
gafillere,
Paşa
savaş
mırılda-
sonrası
tutumumuz
olacaktır!"
Çok daha
ilk s a y f a l a r ı n ı
Büyük A m e r i k a n
Türkiye
sıkı
yanılmıyorsak
Thornburg
ağır s a n a n
yumuşamayacağımızı
bilsinler
böyle değildi.
Gazetelerin
üzerinden
Kulağını
gürledi:
6
ay
geldi,
sertti.
Hatırlayanlar bilir.
kaplayan
geçti,
bu
keskin
geçmedi.
ihtarın
Savaş
bitti.
baharda"
Paşa,
gitti.
basınında
okuduk.
M e c l i s i n d e çifte
partili
O
"son
bir P a r l a m e n t o
kuracağı-
söz v e r m i ş t i .
Amerikan
ye'de
uzmanı
yardımının
Amerikalının
partili
rasi
buzların
panayırına
Bu
Paşa
mak
zorunda
dört
elle
Kişi,
ilk
kıl
kalmıştır.
içinde,
En
sosyal
kilatlandırmış
ilan
ettiği
Kılına
dönmüş
Bu
kişiyi,
çok
basit
MODERN
çinenlerin
Marks'ın
kendi
bütün
sınıfının
dehrisi
solcuların
tarihcil
alfabesini
görmüş,
az
tıkır tıkır ma-
toptan
peşinde teş-
önce
batan
"Değişmez Şef"
ciddiye
d ü ş ü n c e ve
geminin
arkadan
davranışta
siyaset
değil,
Don
bizde
Kişot!
SÜYÜ
kendilerine
[üstadı]
farelerine
hançerlenir.
almayanın
" S o s y a l i s t " ve " K r i p t o
düşerler.
eğilimin-
"değişirleştirir".
partisi,
üzerine y e m i n s i z
münafıklığına
tersini yap-
g ü m b ü r g ü m b ü r yıkılır.
terkedilir ve
SOSYALİZM
başı
mutlak" geçinen
tam
edebiyat göklerinde yüceltilebilir:
ile
bir
Demok-
budur.
bile,
CHP'si
iktidar
koşturması,
sayı
sosyalizmin
cuk
hali
kapıkullarım
zaman
politika
bakımdan
yaydın
bir
kadar y ü r e k l i "
Sosyal
görsün,
üyelerince
kolay gelen
Bu
"kadir'i
"mangal
maymun
dokunulmaz
sadık
Türki-
Amerikan
sınıfın ve e ğ i l i m i n y ö n ü n d e tıpış tıpış
bulunduğu
s a h n e s i n d e at
en
En
500 yıllık g e l e n e k l e r i y l e talim
terbiyeli
örneksiz"
söylediğinin
Paşa-kişi'lerin
kadar a y r ı l m a y a
alan
çok d a h a
"eşsiz
hisse çıkar?
bir yıl
yapıştıkları
Hatta,
aşını
ve
müjdeliyordu.
müjdeleyişinden
y ü r ü d ü k ç e "harikalar" yaratır.
den
icabederse,
atacağını
oldu.
hangi
dâhi,
bağlandığı
inanmak
adımı
ç ö z ü m ü n e ve
alan
kıssadan
Tarihcil
hayatın
düşünülebileceğini
Türkiye,
çok
kulaklarına
"Demokratik"
gelmeleri
-
K o m ü n i s t " ge-
gerektir.
Bizde
k o n u ş m a y a n l a r ı m ı z da,
bilimcil
olduklarını
afişlerken
masum
ço-
Bunun s e b e p l e r i ç o k t u r .
Belli
Sosyalist
sosyalizmi
allamelerimiz,
renmezler.
"Eşsiz
İkinci e l d e n
Kapital
Binde
biri
mez, e t ü d
O
aslanlarımızın
çoğu
tavşanın
olur.
suyu
SOSYALİZM
olmaz.
ne
denli
cebri
öğ-
okudun
Kapital'i
mu?...
okumak yet-
"bilgin"
..
şuradan
iddialarına
buradan
dayanır.
Bu
bir S o s y a l i z m .
Kapital,
O
eserlerini
kuru
kuruya
bir k ü t ü p h a n e f a r e l i ğ i
olur,
Sosya-
"tavşanın
bilgin
bütün
ise,
suyunun
bilimcil
suyu"
sosyalist olunacağına
yeryüzünde,
alasına
insana
dek ö ğ r e t e n
Bilimcil
sosyalizm
nu
kesilir bilinemez ya!),
üze-
içmişlerse,
o
güvenirler.
Sosyalizmi
en y ü k s e k üniversite
ü n i v e r s i t e d e ö ğ r e n c i değil,
(nasıl
dilinden
hiçbirisi y a p m a m ı ş t ı r .
"Sosyal" allamelerimiz
büyük
insan o
silse
başta
kadar çok
Örneğin,
den,
Sudan
e t m e k de y e t m e z .
rine
Kapital'i
Oysa
"Sosyalizm"leri,
yakıştırma
cahilliğimizdir.
kurucuların
SOFTALIĞI
Marks'ın
lizm
Bunu
ilk s e b e b i
Hepsine s o r u n : " M a r k s k i m d i r ? "
okuyamamıştır.
etmek gerektir.
zaman,
etüd
bellerler.
eserinin yazıcısıdır."
dahi
derme çatma,
Oysa
başlı
Profesörlerin
gerçekten
alfabesinbulunsa ve
başı
üstad
ke-
S o s y a l i s t olur mu?
Hayır.
Biraz
kurnazca
ise
allamelik taslayabilir;
"hafız'ı
kütüp"lük,
yahut
"Hafızı
bönse,
yeryüzünün
gelmiş
geçmiş
rek ders v e r e c e ğ i n i
Ama
o
Başımızın
kişi,
yutturmaya
ağzıyla
bütün
kuş
belaları,
o
biraz
Kapitaldik
ezberci
edebilir.
Marksistlerine
ise
Biraz
elini
öptüre-
Sosyalist
olamaz.
kalkabilir.
tutsa,
çeşit
gerçek
medrese
kaçkını
sosyalizm
softalarıdır.
SOSYALİZMİN
Bunlar,
dan
(sosyalistçe
bir bilim ve
madan
pratik
memiş
ve
mihenk
olmaya
eğer
bir
Ne d e d i ğ i n i ,
bütün
bütün
güreşinde,
Belki
bir
a n c a k Pratiğin
taşına
bu
kriteryumun-
vurularak)
geçirilirse
a l f a b e t i k hakikati
kavra-
kalkışmışlardır.
Sosyalizmin
sosyalist
doldurulmuş
PRATİKSİZLİK
yalnız
güreşin
yut...
isen,
bilgi
bilinç y a r a t a b i l e c e ğ i n i ,
üstad
Tümüyle
hatmet,
SEFALETİ:
Sosyalist
o
birinci
elden
yazılanları,
derinle,
etinle,
sosyalist tilkisin,
ama
usta
hayat
eserlerini
savaşında,
kemiğinle
postu
dene-
samanla
tilkisin!..
ne y a p t ı ğ ı n
bir müzelik a n t i k a s ı n .
ile ö l ç m e m i ş s i n d i r .
S o s y a l i s t değilsin.
Öyle
Bir arşiv
Üniversite
papazı,
diplo-
ması,
ünlü
bilgin
olunsaydı,
veya
dünya
güzel
sanat
Marks'larla
P r o f e s ö r l ü ğ ü n ü t e p t i k t e n sonra
Alman
Devrimine
cilt e s e r l e r l e
Alman
bilim
Profesörü
Hakikatin
kaçan
rite
konu
Sosyalizmi
sağlam
pratik
temelinden,
moral
bilgin
ulemamızın,
ne z a m a n
Elde silah
1848
sayılı
Cilt
sosyalist
kurardı.
illeti
gör-
sosyalizmden
veba
oto-
k a l k ı ş s a l a r içine d ü ş t ü k l e r i fi-
bozgunculuğu
Millet t a r l a s ı n a
Üniversite
yazamazdı.
sanan
Bilimcil
açmaya
kir s e f a l e t i ,
altüst ettiğini
sosyalist
ancak
Antidühring'i
Dühring,
yazar ve
sekliklerinden
kesilmekle
Marks,
Marks o l a m a z d ı .
Engels,
dünyasını
bu
müşçe
ile
katılan
üstadı
dolardı.
şundandır:
Hep
inciler y a ğ d ı r m a
kürsü
yük-
sevdalarından
kurtulamazlar.
Demiyoruz
özenilmiş
ki
Hint
onların
kumaşı
bilir d ö k t ü r d ü k l e r i .
rahmet,
Ne
Ne
yazık
inci y a ğ m u r u
teorik
bilgisini
kıyasıya
ölesiye
insanlarımızın
ve
birinci
suyunun
doğruya,
ne
ne
kikati
yapı
bulmuştur.
bulunmak
yükselen
önde
başlıca
tutmak
SOSYAL
Sosyal
ması,
temeline
sosyal
her
tavşanın
yaşayan
üretim
sözde
kakasıdır.
bir politika
sosyal
haüst-
ç ö z ü m ü ve
temeli
sınıf m ü n a s e b e t l e r i n i
-
Doğrudan
bir p r o b l e m i n
çağın
pratik
savaşını
koydukları
değildir.
şaşmaz
sudur.
ne
alamayanların
dayanmayan
Siyasette temelli
pusula
üzerinde
gibi
elde
ilk şarttır.
SINIF
PÜSÜLASI
sınıf p u s u l a s ı n ı
dilinin
pratiği
en
ola-
beklediği
geliştirmek)
bile
bulaşır d e d i k l e r i
istenirse,
göklerden
sofrasına
suyu
teori ve
Üretim
dayanaksızdır.
yönü
ve
kokar,
Sosyalizmin
belki
incileri
etüd e t m e k ) ,
göze
gençliğimizin
tavşanın
o
uygulayarak
öldüresiye
hatta
ç ö l ü m ü z e azıcık d u r u
elden
hayata
-
incidir;
saf U m m a n
halkın
bilim
sosyalizm,
Bilimcil
dizilen
ki,
değil,
(sosyalizmi
(sosyalizm
ve
incileri y a l a n c ı
üzerine
altında
şaşıran
kimsenin siyasetten
birşey s a k l a m ı y o r s a ,
iflah
konu
aç-
olmaz toyluğun
sırıtmasıdır.
Modern T o p l u m u n
sosyal
Kapitalist
üretim
temeli
üzerinde
başlıca
sınıflar:
- Kapitalist
sınıfı,
- İşçi sınıfı..
Batıda da,
dır.
Batıcı T ü r k i y e ' d e de
pitalist sınıfının
denizine
kapitalist
açılınır.
üretim
p u s u l a s ı y l a , ya
İkisi
ortası
yordamı
başka
pusula y o k t u r . Ya
işçi s ı n ı f ı n ı n
bir
başka
içinde başlıca
pusulasıyla
pusula
sosyal
yoktur.
Ka-
siyaset
Çünkü
sınıflar o n l a r d ı r .
Türkiye'de
Hem
de en
kapitalistle
işçiden
çok onlar v a r d ı r .
kapitalisttir,
ne
işçidir.
yığınlarımız
hiç
midirler?
Hayır.
için, T o p l u m u n
hiçbir
Onlar
rol
başlıca
rol
çekiçle
len
için,
şarttır.
Kapitalizm
Modern
re
gidişimizde)
ve
çıkarında
münasebetlerinde
doğruya
çekiç"
demiş.
ne
sınıfının)
önce
Ama,
en
sonunda
demirhanede,
ve
ba-
İşçi
sınıfı
çekiç.
Onlar
arasında
dövü-
ve
örs v e y a
sonra
çekiç
su verilip çelikleş-
orta ve
ise,
kadim
döverek
ilh.
çekiç
örsle
S e r m a y e çekiç
sokup
Faşizm
demirin
tavlanması,
ateşe
istediği
düzenlerinde
İşçi
çağ
sı-
artığı
biçime
küçük
bur-
kullanırsa,
aynı
alet o l m a z ) .
çekiç olur da,
Sermayeyi
biçimleri
verebilir.
kalkıp kendi
ne
kapitalizmde
pusulanın
açıkça
laflar o r t a y a
o
geniş demir yığını,
kendisini, yahut başkasını
ve
lüzumuna
inkar e t m e k l e
koysa,
örs gibi
Ama
ne örs ha-
çekiç edebilir.
kullanmak deyince
Türkiye'de
bunu
işe
için
Okuyucu
sınıf
Yön
pusulasını
dergisi
olacak,
o
böyle;
pusulanın
başlıyor.
Meseleleri
koyusu
kolaylaşacak.
atıyor ki,
sosyal
anlıyoruz.
inanmadığı
yapmıyor.
tartışma
nizmle ele alıyor.
li
işçi
d e m i r gibi
dilediği
başına
Bunu
ile
öteki
line s o k a b i l i r ,
Açıkça
ya
bütün
buz
sınıfı
varlığını
olur,
kullanarak,
ham
az
bilinçle
durumunda
teşkilatlı
ne örs o l a b i l i r l e r ,
dövülmesi,
(Emperyalizm,
yığınlara
bir
daha
denilen
örs gibi
kendi
örs
çekiç de d e m i r d e n d i r .
tirilmesi
İşçi
ne
kalabalık
olmadıkları
(ekonomi
hiçbir d o ğ r u d a n
( k a p i t a l i s t sınıfı
metotluca
juvazi
insanları
Var.
demir gibidirler.
arasında
sokar.
de
yığınlarımız
gelmesi
yığınları
70-80'i
b ü y ü k olan
üretimin
sınıflarımız
"Bir millet ya
örsün
Örs de,
nıfını
derece
Politikamızın
gidişinde)
sosyal
ham
haline
mu?
%
oynayamazlar.
Kayzer:
dışındaki
yok
oynayamazlar.
için,
(partilerimizin
insan
nüfusunun
münasebetlerinde
sosyal
bulunmadıkları
bu
modern
temel
dolaysız
ğımsız
Varlığı
Onlar yalnız
başka
Türkiye
İşi
ile
ne d i y e c e ğ i n i ş a ş ı r ı y o r .
kendisi de,
belli
ediyor.
mistik d e n e c e k bir siÖyle
bir b a ş k a s ı da
lastik-
istediği y e -
çekebilir.
Meseleleri
öyle
koyan
toplumcul
zümre
hangisidir?
Küçük
burjuvazi.
O
Çünkü
hiçbir m e s e l e y i
kendisi
belirli
modern
bir s o s y a l
bir s o s y a l
sınıf a ç ı s ı n d a n
sınıf d e ğ i l d i r .
koyamaz.
PUSULASIZ
Gelişigüzel
"Şayet
değilse,
ter;
iki
gerçek
bu
olmuştur).
Rejim
rejim
Krizi
Bu
Ya
yıkılır.
1
deyişiyle
sahip
uzun
da
bu
Nedenleri",
imiş!
"27
veti
Mayıs,
bir yüzü
yıl
ile
sonra
Bu
rejim
Duverger'nin
Taslı:
"Türkiye'de
1966).
seçimi
kazanan
ne g ö r ü y o r u z ?
iktidara
bi-
1950'de
takdirde
Prof.
Taner
sahip
DP " g e r ç e k
Şunu:
olanların,
unutmalarından
DP g e r ç e k
Mayıs
değil,
Temmuz
1950 yılı
taşıdığını
(14
tıkanmıştır...
8
iktidarda
içindeki bir krizle
gelir
(Ahmet
Yön,
temsilcileri
rejim
içerisinde
Fakat az a ş a ğ ı d a
kimlerin
10
yol
Kriz rejim
kocaman fetvada,
kuvvet"
Ya
olanlar iktidara
üzerinde'olur."
ve
olanların
sürmez.
asıl kuvvetli
yaşayamaz,
FİKRİ
örnek alalım:
kuvvete
durum
yani...
böyle
YELKENLİ
bir
gerçek
doğmuştur."
kuvvet değildir:
kuv-
(Keza)
Ordudur!
Neden?
Bilinmez.
1950'de O r d u
medi
mi?
devamı)
yok m u y d u ?
1961
alıştıra
Getirildi.
alıştıra
Öyleyse
Yahudi'nin
lır?
"Nüfusun
bir
baskı
durum
yeteri
tır."
(Keza)
ye
bir kuvvet
kadar
kuvvetli
kaldı? Aydınlar:
asıl
kuvvet,
dergisinin
çiğneye
posaya
sosyal
Bir bakıma,
Ama
bu
işte,
bu
Ordu)
hayli
idare
neden
ve
(Keza,
değin
bir bütün
s.
ağzında
kademeleri
DP'yi
16)
çiğne-
Dünyada Türhep a y d ı n l a r .
"gerçek
kuvvet"
iktidara getirdi de,
kendi s a f l a r ı n a a k t a r d ı ğ ı z a m a n
nasip almış)
de
he-
eder.
1950 yılı
u ğ r a m ı ş DP'yi
ise,
yaratamamış-
"Teori" dir.
idare
topluluğu
için
sınıfı
elindedir."
bu
aydınlar
çiftçi
İşçiler
deneyi
üniversitesi
1966'ya
sakız
görünüşte doğru,
DP sürüyle aydını
çek k u v v e t " t e n
topluluğun
çevirdiği
iken, okur y a z a r kıtlığına
yılı aynı
ordusu,
sınıflar değil,
a y d ı n l a r (hele
köylü,
sermayedar
1961'den
atılafını
olunca:
gelememiştir.
bir
ne
kademeleri ile
bir " A z g e l i ş m i ş "
Kapitalist gelişme
"Şimdilik
kiye'yi
mi?
hafif fikirler o r t a y a
eden
haline
aynıdır...
İşte Y ö n
kadar
teşkil
Geriye
olarak idare
gel-
açık seçik
kim?
Batıdan
azgelişmiş
kısmını
yukarı
bu
gene
Türkiye
grubu,
nüz
kuvvet"
gelirse o...
cümlelerle
büyük
aşağı
getirilmedi
Kim
aydınlarımız
öğrenmişlerdir.
iktidara
BEYİN
ağırbaşlı
Çünkü,
iktidara
rağmen
r a ğ m e n AP (DP'nin
"gerçek
hesabı:
AZGELİŞMİŞ
Niçin
DP Orduya
de g e n e O r d u y a
alaşağı
etti?
1960
("ger-
Hikmetinden
sual
receğini şaşırır.
rile
olunmaz!
Bu
kafa
Okuyucu
nereye
bakıp
kargaşalığını y a r a t m a y a
kimi
gö-
ise, gerile ge-
"Yön" denir.
YAZ
BOZ
"Gerçek,
SOSYALİZMİ
kuvvetlerimizin
Profesörümüz,
isterce,
sanki
yeni
ülkelerde,
güç"
fı...
vardır:
halkın
dan
henüz bir güç
ce planında
teori"
Yazısı
Avcıoğlu
"Kapıkulu
ları
esnaf gibi
değildir" gibi
(Yön,
8
Temmuz
Üzerine,
sevinmeli
s.
değil
Can
değil,
ve
ayrı
o
Tam
kadar
1966.
"gayrı
Halk.
İşçi
sını-
ayrılmadığınYön'ün
ide-
"Marks'gil düşün-
S.
Divitçioğlu:
D.
11).
mi?
alacak yere
Mısır v e
tane
döker.
varsa,
Bir
çıkarmak
ki:
üç
diğer zümrelerinden
inciler
Doçentimiz
olmalı.
yalancı
Diyor
Kapitalistler
Kendisine,
Sosyalisti" denildiğine
lar v e r i y o r .
Yön'de
Kapıkulu,
kaç
Avcıoğlu'nun
atıyor.
sınıf açısından,
köylü,
ologlarından
Üniversite
kuvvet t e o r i s i n i
bir "Teori" o r t a y a
"Azgelişmiş
meçhul
öncüsü,
Yön'ün
içerliyor.
geliyor.
Cezayir'de
pek
haklı
Epey d o ğ r u
Kapıkulu
aranmasını
olarak
karşılık-
sosyalizminin
öne
sürerek şun-
yazıyor:
"Doğan
list
Avcıoğlu
bu
çabaya
olmayan"kalkınmaya),
Türkiye
için
de
olmadığını,
lizmin,
bugünkü
fakat
Keza, s.
teşkil
de,
ramim,
ya"
ve
hayati
birçok
sosyalizm
olduğunu,
başarısına
kere
"Kapita-
verilemeyeceğini,
meselenin
mücadele
DEĞNEKÇİLİĞİ
sosyalizmi
Birinci
Cezayir'deki
ısrarla
sosya-
bağlı
yarının
yazmıştır."
(Yön,
notu).
SOSYALİZMİN
mal
ve
etiketi
mücadelenin
ettiğini
12, A . ' n ı n
Avcıoğlu
temel
antiemperyalist
antiemperyalist
meselesini
(Mısır
sosyalizm
Büyük
antiemperyalist
"yarının
Millet
Mİ?
meselesi" s a y ı y o r .
Meclisine
mücadele
Mustafa
sunulan
sırasında,
Ke-
"Halkçılık Prog-
"zaferden
sonra-
bıraktırmıştı.
Arada
milliye"
Çünkü
yakın
yıl
geçti.
Sivas
Bu
duruma
Millet
işleseydi,
unutabilir
az
Bugün
üsleri
Meclisi,
Halkçılık
zaferden
sonra
miydi?
tartışılan,
hiç d e ğ i l s e
oynamadığını
iddia
"ikinci Kuvayı-
kadar
"Amerikan
sermayesi
bugün,
o
Mandasina
altındayız.
ilk e r t e l e m e
e d e b i l i r miyiz? T ü r k i y e
Programını
o
herkes
Neden?
ve A m e r i k a n
düşmemizde,
rol
Türkiye'de
düşünüyor.
Kongresi'nde
bir A m e r i k a n
kararının
yük
44
seferberliğini
zaferden
kolayca
ve
önce
ele
Büalıp
mutlak surette
Halkçılık
gün
Programı
Türkiye
karşıya
bu
kalır
geri
KEMALİZMLE
Mustafa
Avcıoğlu'nun
Kemal'in
sosyalizmi
Mustafa
Ruyi
lu'da
ve
Kemal
bir
altında
en
Kemal'in
rinde
gölgede
bırakan
O
ce,
kıyaslamak
durumda
sözünü
Daha
yerine
içinde
bir d e n e m e
olaylar
çıkar.
ye'nin
merkezleri:
bölgeleri
En
işgal
bilinçli
kanadı
kuvveti
Karabekir
olarak,
Paşa
Türkiye
üze-
Kumandan
antiemperyalist
güce
ön-
sahipti.
bırakmanın
öyle
müca-
derken,
memleketi
gibi
40
yıllık
midirler?
KIYASLAMA
bakımından
Büyük
tırnağa
silahlı
sürükleyeceği
Avcıoğulları
KÜRTÜLÜfiLA
Başkumandan
tepeden
bırakalım"
sonraya
duruma
BİRİNCİ
aleyhine
mülkiye
Kazım
"Şimdi
sonraya
Halkçılığı
Zaman
şanlı
için
öyle y ü k s e k yetkili
Kemal:
bulunduğu
ve
Anado-
yetkisiyle Ana-
emrine girmişti.
getirecek eylemcil
de y o k t u .
Halife-
idi.
g ü l ü n ç olur.
Programını
insaflıcası,
bugün
bile
Mustafa
Halkçılık
bir
Hiç k u l l a n ı l m a m ı ş , y ı p -
büyük
Mustafa
dele v a r .
üstün
saklanıyordu.
kumandasında
ile Y ö n c ü l e r i
yapmış,
k u v v e t l e r e ve
zaptetmek
bir ordu v a r d ı .
Yakındoğu'nun
Padişahı
silahlı
ile
ufak
değildir.
Şehriyarisi
e m i r v e r m e yazılı
Padişahtan
muazzam
"Kolordu" etiketi
Kumandanlığı
Hazret'i
Enver P a ş a n ı n T u r a n ' ı
ranmamıştı.
Kemal
en
kumandandı.
Meşrutiyet'in
silahlandırdığı
ertelemesi
aracında
Mustafa
bütün
doğruya
gönderilmiş
"Vekili"
Has'ı
mevcut
doğrudan
İkinci
bukarşı
Mİ?
Programını
uğratması
Ordular Grup
Rumeli'de
dolu'ya
idi,
tehlikesiyle
KIYASLANABİLİR
Halkçılık
Avcıoğlu
Zemin'in Yaver'i
amirlerine
gerçekleşse
emperyalizm
tecile
kıyaslanabilirlik yoktur.
i
edilmeyip
ve
mıydı?
YÖNİZM,
Gerçi
hasıraltı
denli
Millet
mesele
Meclisi
İstanbul,
büsbütün
toplandığı
Marmara,
Ege,
Yöncülerin
zaman
Türki-
Antalya,
Adana
altındaydı.
olması
İttihatçılar
gereken
bile,
Almancı
işgalcilerle
komprador
hemen
kapitalistler
uzlaşma
yolları
araştırıyordu.
İşçi
değildi.
sınıfı
Anadolu'yla,
Bugün T ü r k i y e
silah
kaçırmaktan
bir b ü t ü n d ü r .
başka
O zammı
yolla
modern
bağlı
işçi y ü z
binlerde idi.
Ş i m d i en az 2 m i l y o n şehir işçisinin d ö r t t e biri t e ş -
kilatlanmış
insanımızdır.
O
le,
zaman, Tefeci
kendilerini
listlerle
açıktan
-
Bezirganlarla
Müslüman
açığa
bir
biliyorlar;
kaba
eşraf ve
ağalar,
beyler bi-
"gavur" d e d i k l e r i
emperya-
giremiyorlardı.
A n c a k tek tük
casuslarıyla,
den
ayıp
Şimdi
Nurcu
O
İşveren
dersi
laikesi,
lonu
sınıfı
film
Silah
gibi
mak için
ne y e m
bir
ülkü,
yapmasına
de,
daima
Bugün
tarihcil
olan
karşılanı-
geziyor.
ölecek,
Y a l n ı z silahlar k o n u ş u Programı,
savaşanları
kumandanlara
fikirdir.
de,
hakikati
verilebilir.
daha
bilinçle
üzerlerine
çözüm
kıskıvrak bağlaemperyalizmi-
kapılar kapatılabilir.
düşen
telinden
kurtuluşun
bile,
T ü r k milleti
elle t u t u l u r , açık, du-
balık a v l a m a s ı n a ve ecnebi
dünyamızda
bulunan"
savaştır.
için
konağı
savaştan
Mustafa
ilk
ile
en
değin
geçmiş
ürünlerini,
47
Milli
yıl,
birinci
Fakat arada
hakikati
başlıca
gö-
yakalamaktır.
tek y o l u ,
kesin
onun
m e z a r kazıcısı
"Kagelmiş
Sosyalizm
Kurtuluş s a v a ş ı g ü n l e r i n d e ,
iş böylesi-
Nitekim arada
47
yıl
boşuna
Türkiye'yi
çıkarmıştır.
1919'-dan
savaşının
olarak ele a l m a y ı
ispatlamıştır:
savaşı,
sonuna
savaşın,
geçen
kapitalizme
karşı
Kapitalizm-Sosyalizm
konu
muharebesi:
arasında
kalmamıştır.
daha
antikapitalist"
meydan
Emperyalizme
ayrılacak yanı
Kemal'in
büyük
Sosyalizm
ne y a l ı n l a ş m a m ı ş sayılabilirdi.
ve
kol
kadroyla
Emperyalizmden
son
dan
uzmanları,
mızıka
BİLİNÇ
Halka
biricik o l m a s a
pitalizmin
maz
panto-
çok b a s i t t i : Ya
T o p t ü f e k değil,
a n c a k Sosyalist
olan
ve
kız
Sosyalizm' dir.
1966 yılı
ce
işi
geçerek
"Barış" me-
turist s e r b e s t l i -
kavrayamayan
a n c a k sosyalist
yeryüzünde
antitezi
imtiyazlı
edilmiştir.
benzerlerinin
basit
ırza
planları,
bando
- Kapitalistin T ü r k i y e ' y i
bulanık suda
Yön'ün
rev,
mis-
görünebilirdi.
müsellah
Bir avuç Finans
fonları,
Halkçılık
onu
b ü y ü k silah:
gayrı
getiren
keskindi.
arasında
Ama,
döküp
çiklet sakızı,
KADRO
C e p h e l e r açık,
bir t e l k i n
kan
alkışlarla,
M ü c a d e l e yılları
sesleri
en
gibi
SOSYALİST
bilinçlendirebilirdi.
gerçek
laiktirler.
Gönüllüleri"nden
emperyalizm,
para
karalarımızda
Milli
öldürecekti.
ru,
silah
Şimdi
Türkiye'ye Kalkınma
KURTULUŞ:
kafadan
kendilerin-
h a c ı a ğ a l a r hep
kovboy sempatisi,
bir kurtarıcı
Türkiye'nin,
Bugün
kendi
buluşuyorlardı.
"Barış
c a m i l e r i m i z e dek
S u l a r ı m ı z d a ve
platonik
elde
yıkıyordu.
yıldızı,
ile g e l m i ş .
yordu.
hatta
b e z i r g a n ve
Amerikan
Emperyalizm,
biçiminde,
yor.
ile
bile,
yakıyor,
yağdırarak
herkesten
ihanet y o l l a r ı n d a
alıyorlar.
zaman
memleketi
ği
gizli
geçinenler
yonerlik
ya
ettiklerini
saklayarak,
1966'ya
ikinci
dere-
gerektirmiştir.
geçmemiştir.
Bir kaçınıl-
Türkiye'nin
"antiemperyalist
"Batıcılaşmak"
sapa
yolun-
Bugün,
getirilip
dostun
da
d ü ş m a n ı n da
sokulmuşuzdur.
kiye'de v a r l ı ğ ı n ı
öne
Yön'ün
sürdüğü
laki, fikri, e d e b i , f e l s e f i ;
Hangi
Türkiye
maye
türlüsünü
Milli
peryalizmin
la
MİLLİ
hepimizi
Milli
Kurtuluş
Çok
ders
50 yıl
ra
vardığını
başına
47
nedir?
yabancı
ser-
düşürülmüştür.
Em-
düşmanlığıy-
ittifak o l m u ş t u r .
sancılarımız:
düşmüş
hiç
Geriliği-
savaşır göründü-
olmamızdan
ileri
önce T ü r k i y e ' n i n
mi
gel-
geçirdiği
bir ders ç ı k m a d ı ?
hareketine
kalkışan
en
geri A f r i -
i n a n m a y a n ve y ö n e l m e y e n
dönüp dolaşıp
kendi
kendisini
bir
inkâ-
bulunuyorlar.
koca
geçenlerden
Çin'in
başından
imparatorluk:
Emperyalizmin
önce
Antikapital ist
Anadolu
Buhran'lar
Sosyalizm
ile
47 yıl
ilk büyük ö l ü m
adına
Sosyalist
Paşa,
ah-
Çin
daha
iyi
Fağfurluğu
Birinci C i h a n S a v a ş ı
buhranı
anlata-
geçenlerdir.
üzerine
iki
ile Osile ken-
imparator-
bullak oldu.
değillerdi.
BARÜT
Kurtuluş
kadim
idi.
Sun-Yat-Sen, Türkiye'de
açılan
birer
Milli
Kurtuluş
savaş
olmakta
Ancak Türkiye,
yük s ö m ü r g e l e r e
yet
olmaya
bağırtan
yıldır b a ş ı n d a n
açtığı
allak
Kemal
farklı
türlü
kapitalizme,
e v s i z l i ğ i m i z 4 0 yıl
kucağına
bir ö r n e k de,
Çin'de d a h a
list ve
Milli
büyük kâr'ı
luk da
ciyak
ö n c e Çin'in,
anlamış
manlı S a l t a n a t ı
tafa
ciyak
hareketinin,
Türkiye'nin
di
bir T ü r -
içtimai,
- AN Tİ E M P E RY A L İ ZM
bile artık S o s y a l i z m e
Kurtuluş
İki
iktisadi,
180 d e r e c e l i k bir d ö n ü ş l e , A n t i e m -
hareketlerinden
sonra
cak ikinci
türlü
üs
bir ç ı k m a z a
ikide
çıktı.
ülkeleri
Milli
de
dır.
sokulması
açlığımız,
50 yıl
o
Emperyalizm
Emperyalizmin
mektedir.
ka
iken,
İşsizliğimiz,
ğümüz
yabancı
KÜRTÜLÜfi
Şimdi
siyasi,
vardırldığı
47 yıllık s a v a ş ,
peryalist s a v a ş
miz,
isterseniz
topraklarımıza
olmuştur.
Kriz,
ettiği
herkesin
dini, ve ilh.
Kurtuluştan
egemenliğine,
sözbirliği
de,
bağlayan
Devriminin
FIÇISI
-
de
oturuyoruz.
ya
uçururuz!" diye
ve
bar
Mus-
zerrece
karnı"
altına
idi.
büSov-
yakındı.
PANİĞİ
sözcüsü
bar
birbirlerinden
stratejik y o l l a r üzerinde
olarak
meydanlarda:
Dokunurlarsa,
sonra
Emperyalist anavatanlarım
"yumuşak
EfİRAF
hareketinin
caddelerde
en
daha
hareketleri, Antiemperya-
kendimizi
İstanbul'a
"Biz
de,
bağırabilmişti.
gelen
Refet
bir barut fıçısı
üstün-
dünyayı
da
hava-
"Barut fıçısı" s o s y a l i z m
rum
Kongresi
Anadolu'ya
çen
12
paşa
lar
Cemiyeti
olmakla
Merkezi
(10)
aynı
zamanda
tinden
muhterem
insanlara
silah
istenilen
çatılarını
den
ö
bile
öldürmeye
bırakıp
kadar
başka
kimseyi
tiklal
ŞARK
bu
idi.
RaifEfendi"
ye
Kars'ta
raktığı
çekilmeleri
eşrafa
kaçma
bir
nefer
Ermeni'den
bos-
Karabekir:
"İs-
kişi)
eşra-
"Müdafaa-i Hukuk Reisi Hoca
oraya
herkes
şimdiden
göndersinler"
hazırlığındadır.
uğramıştır.
s.
Çünkü
Enver P a ş a ' n ı n
görmemektedir.
nere-
der.
Eşİngiliz'i
Şarkta
K.
bı-
Karabe-
K.
Arzu
kaçmaya
ne
tecellisi
için
mızı
ettim."
(Keza,
eşraf,
K.
için
bu
fakat
Erzurum
s.
Gerçek
acep
kuvvet,
Halk-
Orduydu.
e ş r a f a şöyle d i y o r d u :
her
Kongresinin
işin
milli
bir
himmetine
karar
İhtiyacı-
23).
Padişahına
dek T r a b z o n ' d a
bir sulh
hazır olan eşraf,
yapardı?
vermeyeceğiz,
şeklinde
ettiğimiz
23)
bırakıp
önünde
"Silahlarımızı
izah
diye
Umumî-
İtilaf kuvvetleri
(K.
ailelerini
ise
alacağım.
(Keza,
Eşraf, g ö s t e r m e l i k t i .
Kitlesiyle
tek
Rum,
(her v i l a y e t t e 21
Erzurum
"Bari
paniğe
Yerini yurdunu
Nisan'a
Bezirgan
münasip
rehin
Programı
Harbi
şöyle der:
"Ermenistan'ı
bir anahtardır."
memleketimigitmeyiz
memleketimizde
hazır, y ı p r a n m a m ı ş o r d u y u
kir Paşa
çılık
-
günü
bırakıp
görmüş,
kabili
yalvaracak
ORDUSU
Mayıs
memleketi
gayri
19-20)
Karabekir'e:
kadar
raf,
4
biz
İstanbul'da
efendi
dehşe-
İtilaf kuvvetlerin-
Karşımızda
bir şey değildir."
İşte, A n a d o l u T e f e c i
fı
ki:
İtilaf milletleri
ki,
görmeyeceğiz.
başka
ve
Londra'dan
anlayınca,
değillerdir.
H a r b i m i z " , s.
HAZIR
işi
çıktılar
razı
korkuluğundan
dedim
hafta
merke-
Ahmet
vaziyetin
müthiş
muHukuk
heyeti
Barutçu
Heyet
savuştular.
yorgun
kuvvette
ümitleri Avrupa'ya
geçen
alaylar
ile ilk ge-
Muhafaza i
(11)i
Reisi
değil,
Bu
getirilmek
tan
gibi
Bütün
Daha
ve
İmiş.
reisi.
görüyorlar.
korkmayınız.
ze
kişi
Hukuk
Erzu-
anlatmıştı.
dehşetli İttihatçı-
ilerlemiş
Belediye
olduğu
bey...
Trabzon
felaketli
heyette.
den
Ahvali
Galip
yaşı
(21)
Müdafaa-i
yılgın.
izale
Vali
idare.
daha
anlatıyor:
insandı...
eşraftan
bunu
paşalarımıza
Gülcemal vapuru
Paşa
beraber,
bir
heyeti
ve
1919 g ü n ü
vardık.
edemeyecek
ziye,
Emperyalizm
anlamış
Karabekir'di.
Trabzon'a
aleyhinde
halefet
Nisan
Kazım
"19'da
idi.
açılmadan
kalan
bağlı,
K.K.
Emperyalizme
şöyle d i y o r :
kuldu.
30
"İngilizler
sili,
her
dehşetli
miyeti)
diye
nüfuzunda.
faza-i
Hukuk)
s.
HALK -
bir
olarak
de
bunlara
silahla
İtilaf memurları
bunu
ler.
geldiler.
maktule
nü
merasim
(400)
tiyle
rını
atıp
şeviklerin,
tefik
Bu
Fransa'da
sekiz
1)
gibi
AL -
mantık
vapuru
öldürür.
valiye
gitmiş-
yapılmasını,
Ertesi
geldi.
Bolşevikler
şimendifer
güVak-
den
kıtaatı
ka-
gönderildi-
raylarına
mallarını,
kaç
ister,
birini
bilmisil
Efzun
mu-
bir
bağ-
hatta
çocukla-
Erzuruma
ziyade
idi.
mutlak
muvaffak
yüz
lazımı
katliam
istifade
bize
düşmanı
(Keza,
düştüğünü,
kişi
gibi
ve
neşrettim.
iyi
olduğundan
İtilaf
barış
ve
Bolşesağlan-
tabii
ordusunun
Kıtaatta
s.
ettim.
bir
Bol-
ettiklerini
mütdenize
halkta
ma-
21).
sarılmasıydı:
da
geldim.
Halk
olurduk
Kabinesi
sekiz
EfİRAFA V E R
orduya
ve
teftişten
Halkın
kıtaatın
olur).
ve
etrafına
ve
Rum
sonucu:
kıtaatımızı
sevgili
Paşa
nüfuz-
almak
ve
Şimdi
havalisinde
havadisleri
Halkın
"Ermeni
bir
vermedim...
Rum
bazı
yürüdüğünü
tesirler yaptı."
"Aşkale'deki
muvaffak
Yüz
Klemanso
Sohum
Bunun
silahını
addiyle
güya
bin
düşmanlarımızın
iyi
mesele
muhacirler
havadislerden
HALKTAN
2)
Bu
bizim
neviyata
hiç
Bir gece
eder
gitmişler.
olacağımızı,
döküldüğü
(Muha-
Gelecek
neferimizin
havi
tuttuklarını
Kafkasya'ya
mazsa,
geldi.
mukabele-i
mıntıkasına
Rifada,
viklerin
ve
kaçmışlarmış.
da
öğrendim.
bir
Sohuma
Bolşevikler
bile
mümes-
ve
getirmiş.
istediler.
çiğnetiyorlarmış.
"Ajanstan
Ce-
Fransız
Cemiyeti)
mukabele
muhacirini
Odesa
ğinden,
bir
Neferin
Rum
Trabzon'dan
heyet
mühim
icrasını
kişilik
çıyorlarmış.
layıp
bir
sarhoş
Bana
ve
insanlar
torpidosu
için
neferi
neferimiz
var
mümes-
Merkeziyet
SOSYALİZM
Yunan
yerleştirmek
Yunan
namuskâr
Fransız
(Ademi
20)
MEHMETÇİK hacirlerini
almışlar.
Trabzon'da
(İhtiyat Zabitleri
mensupları
Nisan'da
altına
kişilik zayıf bir şey
Fakat
değil." (Keza,
"27
kontrol
aleyhtarı.
birkaç
silinin
da
şeyi
Türk
Bu
olacağız
derlerdi
kadar
da."
ve e ş r a f a
Rumlarla
sonra
ve
ki
hep o
Mayısta
itimat
s.
öğleyin
memnuniyeti
(Bismillah
büyük
(Keza,
hesabımızı
3
kıtaatın
dedi
varken
22).
iyimserliği y a y m ı ş t ı :
nasıl
olsa
görürüz.
pek
mi
o
elbet
Hususiyle
ya'ya
İtilafla
hareketini
tum'da
İngiliz
dur:
Kongre
kalbetmek...
den
olursa,
bir
nistan
olacağını
pamayacaklarını
anlattım.
ricacı
hareket
emirlerini
"Ertesi
rit
günü
etmeye
ziyaretimde
pek
Kafkaslar
olduklarından
var.
lik
sirayet
ve
(Keza,
almıştı
Onun
unutmuştu.
"Ravlinson
al haberi"
Sosyalizm.
için
Paşa
ne
cak.
Elviyei
selasede
dan
silahlardan
vermemek
Bolşevikler
yaptırmaya
kuvvet
müteaddit
celbi
ordula-
memleketlere
Bolşevikgönde-
Ona
Paşamız,
karşısında
karşı
Emperyabir tek d ü ş -
paşadan
medet
silahsızlandırmak
umar
konusunu
diyor ki:
Halit
de
karış-
propagandacılarını
deriz.
Türk ordusunu
Halit Beyden
İngilizler
Çar
da
24)
Emperyalizm,
Yarbay
ne
başka
olduğunu
Kazakların
Yeniden
müthiş
"Çocuktan
danı
ettiğinden
Ve
getirdi.
müşkül
Bolşeviklerin
yapılacak şey
s.
Bolşeviklere
çünkü
Gayrimümkün!
başka
tec-
Ravlinson'u)
"Maateessüf onlar
haberi...
görüyordu:
gibiydi.
23)
silahlarından
ahvalin
korkulmayacağını,
etmemesidir.
Türkçe'de:
şuraya
vereceğimiz
miralayı
Bahsi
için
bahsettim.
Bundan
Yapılan
riyorlar." d e d i . "
man
için
"Gayrimümkün!
rı
artık
s.
ordusunu
İngiliz
davrandı.
başladığı
taraftarı
listten
Türk
bulunan
samimi
mümkün!
ve
bizim
(Keza,
ya-
korkuluğu
ANTİSOSYALİZM
intizam
dedi;
(Trabzon
birşey
bostan
değil,
verdiler."
(Erzurum'da
söyledi.
tı"
söz
gönderilmiş
İdarelerinde
gayrı
ayrılmamaya
en
Erme-
hallolur.
Kararımızdan
göndermekle
taarruz
edeceğimiz
İtilaf kuvvetlerinin
kuvvetlerin
yapmaya
EMPERYALİST
kolay
ve
girenler-
taraftan
Kürdistanın
İstanbul'daki
heyetler
şuhaline
nüfuzuna
Dikkat
mesele
Ba-
tensik
arzusu
bir
cereyanıdır...
görüştüm.
ve
dairei
Kafkasne
kararım
esaslı
Mıntıkamıza
Kürtlük
ile
ve
milletin
yüklenmek.
anlatmakla
Hukuk)u
olduğunu
İngilizlerin
de
da
Kars'ta
Benim
kararları
vermemek.
mesele
Rusya
ne
Cemiyetlerini)
fiili
Ermenistana
mühim
buraya
ile
bir şey
derhal
Müdafaai
Hukuk
Trabzon'da
maada
Bolşevik
Yakında
kalamayacaktır.
(Müdafaa-i
bir
olan
etmiştir.
kuvvetleri
Şimdiden
Erzurumda
muharip
tevcih
Bey
Gürcülere
kendisini
bugün
için
Kafkasya'ya
çalıştığını
(az
önce
muhafaza
mesul
hiç
atlatma
geldi
karşı
planları
hissettim.
Fırka
Trabzon'a
halkı
ediyor"du:
bahsetmedi.
diye,
"Üçüncü
altında
Ben
yaparken,
vaktinden
Kumansevkoluna-
mukabeleye
Keza,
silah
onun
evvel
s.
ve
sevk
23),
kuman-
da
bir
beni
hareket
"İlk
mühim
bunu
iş
doğru
tasyonunu
Moskova
telsizlerini
muhaberatını
ve
almaya
malumat
almak
aldığım
haberlerle
tir." (Keza,
s.
KÜRT "8
ERMENİ
May ıs'ta
kalan
dukları."
(Keza,
"Aynı
ile
ledim.
Fakat,
hayli
4
fırka
trenle
naklolun-
hak
para
(tümen)
idi.
için
için
söypropa-
yazarmış,
oynadığını,
fakat
Aşiret
Harekatında
üzerine
elbir-
mühim
Dördüncü
Ermeni
bunlara
mahvetti-
kazanacaklarını
Kürtlük
namussuzca
etmesi
Umumide
açıkça
Ermenilere
Bilhassa
ve
Harbi
ile;
kurtarılması
lanete
ikaz
tüfenk
nizamiye
muhtelifesi,
ordu
silah
vardı.
24-25)
ile
işe
şehit
Alay
oldu)
fakat
şahsımın
fikri
kalmadı-
ayrılık
binbaşı,
köy
milisleri
subay,
Ahali
dahi
oldu.
(1914) y a r b a y ,
"Şarktaki
50
dahi
verdirdim."
kurmay çıkmış,
bastırmış,
36 yaşında
Ordunun
bin
elinde
silah
23 y a ş ı n d a
860
edebilirdim.
icabında
idim.
bekçilerine
17 bin
seferber
28 y a ş ı n d a A r n a v u t i s y a n l a r ı n ı
32 yaşında
(tümgeneral)
zaman
aşiretleri,
Ayrıca,
irtica,
Genel kuvvetim,
her
başlayabilecek
K a r a b e k i r 20 y a ş ı n d a
yaşında
gel-
İngilizlerin
SİLAHLI
(Keza, s.
K.
tezkere
anlattı."
sunufu
27 y a ş ı n d a
bir
yaptım.
ettiler.
(1336
ve
bin
bir
da
zaman
görülecek-
ettikleri,
cihetine
celb
gazetesi
propaganda
"Kolordum
30
de
Kürtleri
cihanda
yemin
Bey
gelmesi
yeminle
Erivan
memleketimizin
Berlin
Haydar
BİN
Kars'tan
Zaman
yaptığım
işgal
tensikatını
gütmeyeceklerdir.
müthiş
50
de
neticesini,
iki
Erzuruma
Batum'u
kumandanlarını
verdiler,
fikri
bana
kişilik
Aşiret
çalışılmazsa,
Kumandanı
idi.
kişileri
alay
varmış.
ayrılık
neşriyat
ve
gemilerin
25)
Ve
gandalar
ve
yaptım.
Münir Beyden
ve
anlattım.
Söz
ğını
bin
s.
meselelerinin
receklerini
liği
2
aşiret
valisi
Tiflis
zamanda
Kürtlük
nasıl
Berlin
ÇELİfİKİSİ
Erzurum
"Bolşeviklerin
bulunan,
göre
da
ve
başlat-
24)
Kars'ta
liva
hale
tedbirleri
işe
Karadeniz'de
Kafkasya'dan
icabeden
tebliğ
gibi
sıra
ve
oluyor,
telgraf is-
Fransızca
ara
İstanbul
neler
Telsiz
olduğu
muntazaman,
başladım.
için
ve
Tebriz'de
bazen
Rusya'da
öğrenmekti.
Rusça
insanları
ajansı
Bilhassa
vaktinde
koydum.
alabilecek
Paris'ten
di:
ve
faaliyete
ajansları
tım.
haber almak.
olarak
mütarekeye
30
(1918)
zafer-
le
girmiş
olması,
lunması
maddi
dolayısıyla...
ordunun
başına
Bu
çocuk
peryalizme
geçmek
(37)
eşrafına
eden
halka
temek"
elde
kim
kalb
bütün
(Keza,
isteseler,
başka
şeye
iki
aklı
vereceklerine,
bu-
şarktaki
Hayatı)
vilayetin
Em-
yatmayan
heyecanla
desteklemezler
yirmi
hareket
miydi?
"İs-
Olmadı.
Savaşı
Programinm
gibi
anacık
babacık
uygulanmaması,
mevkilere
gelmiş
duru,
net
bulunanların"
bir
kanı
gününde
"Millet
o
bile
kaderine
ha-
program
üze-
besleyememiş olmalarından
gelmiştir.
O
yüzden
ye'de
önce
Antiemperyalist
Kapitalizmi,
yükseltmiştir.
tiemperyalist
Bugün
savaş
bağlılık
görebilir.
vermek
şöyle
ğini
Birinci
nulan
Programın
lalini
idarei
yalnız
Meclisi'nin
Meclise
maddesi
Büyük
yegane
bile
Milli
Türkiduruma
M ü c a d e l e d e An-
arasında
hayati
Halkçılığın
çelikten
bir
birbirine
güce
zarar
eriştirece-
Kemal
idi?
18
imzasıyla
ne
su-
şudur:
Millet
Meclisi
Hükümeti,
gaye
tehakküm
hakiki
Halkçılık Programı
Mustafa
maksad'u
kapitalizm
hakimiyetinin
cağı
kör göz
birbirini
günü
2.
Türkiye
ve
bugünkü
halkçılık programı
Millet
(1337)
kurtarmayı
yalizm
mücadele,
Antiemperyalizmle
Büyük
-
artık en
Antikapitalist
Emperyalizmi,
güçlük çekemez.
1921
"2
-
sonra
ile
dursun,
anlamakla
Eylül
ve
sahibi
hayat
bildiği
zulmünden
kılmakla
ve
istik-
halkı,
emper-
tahlis
gayesine
ederek,
vasıl
ola-
iddiasındadır. -"
"3
-
teden
T.B.M.M.
ve
meyi
Hükümeti,
emperyalist
müdafaa
fal
ve
ifsada
ve
der." (S.
ve
harici
çalışan
onu
millet
Ağaoğlu:
ilk g ü n l e r d e
amaç mı
tuluş
tehakkümünden
düşmanlarla
tevhidi
hainleri
istiklalinin
İnsan
kendi
biricik
ve
ve
sonraki
istiklaline
suikas-
tecavüzatına
mesai
için
edip
orduyu
bilmeyi
R u h u , s.
sonradan
Halkı
tarsin
vecibe
iğet-
adde-
72)
öztürkçe
modasıyla
kuşaklarca
emperyalizm
kurtarmaktır.
kar-
milleti
Bu
acep
anlaşılmaması
kendine s o r m a d a n edemiyor.
gaye:
zulmünden
tedip
müttekası
Kuvay>milliye
güdüldüğünü
hayat
düşmanların
söylenenlerin
Savaşında
milletin
kapitalist
dahili
Sözler O s m a n l ı c a .
o
bulmuştur."
Programı"n\
bozulmamış
PROGRAMI
Kurtuluş
rinde y e t e r i n c e
şı
kuvvetinin
ortalarında
Paşalar,
kuvveti
olsaydı...
olabilecek
ileri
imkanını
yaşında
"Halkçılık
HALKÇILIK
"Halkçılık
manevi
Nisan
"yalvarmak"tan
otuz
Demek
ve
1919
ve
nasıl
Kur-
kapitalizm
olacak?
MÜBAREK SABAN
Yeni Anayasa
busu
Mahmut
"Bu
Esat:
zaman
Çünkü
memleketi
daima
esaret
ve
o
sefalet içinde
za
etmiştir...
diyatı
o
mübarek
çekici
eline
Anayasalara
mesi
imkanı
Yine
inlemektedir.
zaman
fakat
unsurlar
zaman
o
bir
edemez
tonsuz,
mübarek
çiftçi
efendiler...
belki
ve
çekiciyle
buraya
gelen
gözümüzün
herhalde
bizim
burada
nakaşalarımızdan
memleket
ziyade
siyaset
hayır
(Kuvay>milliye Ruhu, s.
KÖYLÜ
MEMLEKETİN
Kapitalizmi,
lim
dilinde
burjuva
ütopik v e y a
ve
şu
98 -
ve
esirdir.
buraya
nutuklar
demirci
irad
demir-
ayakkabıcılar
vücuda
getiren
olacaktır.
çiftçi
Hiç
kadar
elbisesiz,
ayağında
baselinde
çiftçilerini,
görürüz...
ve
fırıldaklardan
yani
Bunlardan
ve
siyasi
mü-
mübahaselerimizden,
görür
bir
takdir
belki
çizmeleriyle,
demircilerini,
istifade
yürüburaya
memleketi
belki
yoktur.
tabaka
büyük
menfaatini
reis-
tabakayı
o
düşünmüş
önünde
siyasi
bildiğimiz
ve
doğ-
rağmen
düşünecek,
suretle
fakat
tabaka
rağmen
düşünecek,
memleketin
burada
eder
imkanı
O
içinde
çiftçinin
memleketi
elinde
doğrudan
şekline
geçeceğiz
hakikaten
yakalıksız,
o
yürümenin
dabaklığını
bu
olmayan,
poli-
ile,
temsil
Ve
yoksuldur.
cümleler
dabak
memleketi
iktisa-
yanlış
sapanı
halk Anayasalara
çiftçiliğini
düşünecek,
çıkistih-
memleketin
çiftçisi
meşrutiyet
önüne
çiftçi
önüne
önünde
yalan
mukadderatını
doğru
ve
kibar
düşünecek,
ayakkabılarını
aç
açlığın
kibar
edemeyecek,
memleketi,
mündemiçtir.
Zavallı
Yine
o
o
bütün
yoktur.
biz
demek
o,
olamamıştır,
eder.
felaha
ve
onun
tabakanın
memleketin
var-
vardır ki,
tabakası
o
esasi-
tabaka
nail
zavallı
memleketin
almadıkça
tabaka
demircisi,
onlarda
bu
Bütün
ciliğini
çalışan
terekküp
manası
ruya
geldiği
Fakat
ile
gelmedikçe,
koymakladır ki
o
memleket
değildir.
onlardan
"Memleket
kare
ile
za-
meydan
kanunu
bir
Efendiliğine
Burjuva
esasi
Hiçbir zaman
demek
memleket
inlerken,
ve
bir
ve
ihtilallere
rağmen,
taşıyan
İzmir me-
şiddetle yerdi:
edememiştir
büyük
kabulüne
tasdikine
Efendiler,
demektir.
tikacıları
memnun
inlemiştir.
kanunu
1920-1336)
usulünü
büyük
omuzlarında
altında
elindeki
halkı
sarsan
alkışlarla
dır ki,
Kasım
Parlamentoların
(Anayasanın)
mış,
(18
Parlamento
usulü
dünyayı
vermiştir.
nin
ÇEKİÇ
Batıcı
Parlamento
man
VE
tartışılırken
hiç
ibaret
bir
vakit
değildir."
100)
EFENDİSİ
parlamentosunu
bilimcil
kaldıran
bir idareye
SOSYALİZM d e n i l m e z s e
ne
bide-
nir? 45
di.
yıl
önce T ü r k i y e
Büyük
Millet
Kabul edilen A n a y a s a n ı n 4 ve 5
"B.M.Meclisi,
edilmek
keptir...
O
Vilayetler
üzere
İntihabı
2
kikisi
ve
"O
halde
hakiki
elyak
sedaları).
köylüdür.
sahibi
ha-
(Şiddetli
ve
çok refah,
Meclisi
istihsale
Hilmi
bey
saadet
(Sürekli
ve
servete
alkışlar)
Hükümetinin
müs-
Binaenaleyh
siyaseti
iktisadiyesi
matuftur.
(Bolu):
- Allaha
çok hamd ederim
ki bu
işitiyorum.
"Mustafa
beri
Kemal
cihanın
mız,
emeklerini
daima
bugün
ve
karşı
indirmek
kemali
hicap
israf
ve
Keza, s.
HERKES
Şimdi
Yarım
ihtiramla
beylerden
önce
be-
buna
mukabil
ve
bunca
fedakar-
sahibi
vazzi
asırdan
ve
küstahlık,
bu
asırdan
akıttığı-
cebbarlıkla
aslinin
hakikimizi
18, s. 4, 3.
uşak
huzurunda
alalım."
(Bü-
İçtima s e n e s i açış
218 - 219)
BİRİNCİ
bir an
yüzyıl
yedi
ettiğimiz
nankörlük,
istediğimiz
yedi
kanlarını
ve
ettiğimiz
mukabele
y ü k Millet Meclisi zab>tlar>, C.
nutku,
ederek
bıraktığımız
alıp
tezlil ile
Filhakika
sevk
topraklarında
ihsanlarına
menzilesine
(devamla).-
aktarına
ellerinden
tahkir
ve
Paşa
muhtelif
kemiklerini
ne
(Köylüler
Türkiye'nin
olan
köylüdür.
Millet
asliyeyi
"Tunalı
sözleri
daha
olan
Büyük
gayei
den
"
kimdir?
verelim:
müstahsil
temsil
mürek-
haykırıyordu:
efendisi
birlikte
herkesten
ve
Türkiye
lık
olunur...
şöyle
erbabı
azadan
alkışlar).
tehak
ri
ve
derhal
efendisi,
sürekli
bu
sahibi
cevabını
müntehap
bir icra
Kemal
bunlar s ö y l e n -
maddeleri şunu yazdı:
meslekler
doğruya
senede
Mustafa
"Türkiye'nin
Bunun
halkınca
doğrudan
Mecliste
Meclisinde
inci
SOSYALİST
başımızı
sonra
eğip
TİP adına
başkasını
meddahlığını
utançla
düşünmeli
sahneye
değil
miyiz?
Millet
Meclisi-
seçmediklerine gerekçe olarak:
seçim-
yaptıkları
"eli
çıkanlar,
nasırlıları" " y e t e r s i z "
bu-
labiliyorlar.
Yön
ları
dergisinin
bir k u r u c u s u T İ P ' i
"TİP
yöneticileri,
sosyalizm
çınırlarken,
"Türkiye'nin
çıkan
Yön'e
fena
diye
çürütmeye
mi
beleşten
eleştirirken
şun-
yazıyor:
Soysal:
listlerin,
Türk
halde
(Yön,
Oturalım,
kamuoyuna
mal
telaffuzdan
kurtuluş
bozulmuşlar
kalkışmışlardır."
Eğri
sözünü
tek
yolu
ve
29
Doğru
ettikleri
onu
1
dikkatle
ka-
sosyalizmdir"
diye
İnönü'nün
oyunu'
Temmuz
1966,
İlha-
Konuşalım).
"Bugün
sosya-
ne
fikir
varsa,
ilk
kez
Yön'de
ciddi
lizmin
en
tuluş
Savaşı
araştırmalara
büyük
sloganı
Hangisine
cenin
ve
da,
D.
kiye'nin
A n c a k aynı Y ö n ,
"YÖN"
İşte
"Marksizmi"
hayati
karşı
çi
sınıfının
o
ni]
teorinin
burjuva
nereden
O n l a r 30 yıllık
yoktur"
hiç
gibi
BAfİKA - S I N I F
işçilerimizi
baştan
sinmiş
Yedi
teklerle
bin
nasıl
bin yıllık
sivriltilen
aşağı
ele
söylendiğini
elde
ve
unuturlar.
silah
Emperyaliz-
olacak
bir iş-
gerekçeler bulunabilir.
öne
bir çıkarcı
sürülebilir,
atlatması
gibi
ihtira
olduğu
en
azgın
kalpazanlarla
zorbaca
bir işçi
işkencele-
sınıfı
vardır.
etmişler.
yetersizdir
diyemiyorlar.
sağlayamaz
[patenti-
bir m u a z z e r e t l e r i
elbirliği
Bilinçsizdir,
öne
tecrü-
vardır.
beratını
öyle
O
belki.
genç,
muazzeretleri
önlenememiş
karşıyız"
bizde
Küçük
Sosyalizmi
"orijinal" gö-
yahut
Kuvayımilliyecilerin,
diyemiyorlar.
"Sosyalizme
başka
ad
s o s y a l i z m i n te-
değilse
cayıldığı
oluşları
Kadrocu
savaşı
ğımıza
"Türne
alıyor?
sosyalizme temel
kaldığı)
rağmen
peryalizmle
tında
dergiye
için
bilmezler,
Kuvayımilliyeciliğin"
okuyorlar.
"Biçaredir,
hayati mese-
Soysal:
Ötede
bile T ü r k i y e
Türkiye'de teşkilatlanması
Kİfİİ
o
gerçekten
Birinci
aydınları
"İkinci,
T e k tek
ve
İ.
bırakamazlar.
bilinçsiz
de,
re ve t e h a k k ü m l e r e
çi sınıfı
temel
cesaret
sahtelikle ellerinde tutan Y ö n c ü l e r i n
yoktur.
bilmeyerek
b u r j u v a l a r bir y a n d a n
(modem
yolundan
Gene
Bugün
her d ü ş ü n -
mü?
olduğunun
altında
sosyalizm
Bugün
atış
küçük
önce T ü r k i y e
işgal
sürülebilir.
gelen
bilerek
sayısında,
savunulduğunu
savaşırken,
nedenle
besiz
bu
mesele
yüzyıl
me
bugünkü
"YÖNSÜZLÜK"
ile, 45 yıl ö n c e
Meclisinde
Yarım
Kur-
(Keza)
1966 yılı 8 T e m m u z s a y ı s ı n -
için
kimseciklere
rünme sevdası
ve
her ö n ü n e
aynı
Milli
bir fikirdir."
Sosyalizmdir" d e r s e ,
nişangahsız
burjuvalıktan.
Millet
attığı
Sosya-
İkinci
İNANÇSIZLIK
Böylesine
mel
yolu
atılmıştır.
ve
başladığını
29 T e m m u z
mü,
İKİYÜZLÜ
ve
"Türkiye
tek kurtuluş
takılır:
ortaya
kendisiyle
değil" der,
ortaya
görüşü
inanmalı? Türkiye'de
Avcıoğlu:
le sosyalizm
olduğu
YÖN'ün
hareketin
söyleyebilir.
dayanarak
milliyetçilik
"İş-
mavalını
Sosyalizm,
em-
diyorlar.
BAfİKA
alırsak,
yaredir"ler.
elbet
Babil
bir n e m r u t l u ğ u n
hepsi
de
çağından
Yunus
beri
ve f i r a v u n l u ğ u n
gibi:
topra-
baskısı
al-
olabilirlerdi?
imtiyazlara
sahip,
kapitalistlerimizi
iki
y ü z yıldır içli
görmüyor
muyuz?
dışlı
des-
T e k tek
ele a l ı n ı r l a r s a ,
bi
hepsi
D e v l e t koltuğu
altında
uyuz
böceği, e c n e -
s e r m a y e ajanı.
Ama,
gi
sosyal
bir sınıf o l a r a k
memleketindeki
ha
işverenlerimiz y e r y ü z ü n ü n
işveren s ı n ı f ı n d a n
daha
han-
az e g e m e n d i r ?
Da-
az s ö m ü r ü c ü d ü r ?
Demek,
ğımız
bir s o s y a l
kişileri,
retmez.
rihcil
hatta
Önemli
birleşik olan
sosyal
bulundukları
egemen
yorlar?
olduğunu
ve
Başka
İŞÇİ
mı?
için.
veya
hiçbir şey
ülke
öğ-
içinde
oynamaya
Var.
Hem
en
ta-
çağrılı
okka-
için!...
KOYMAK
çoğunlukta.
De
sını-
inkar edi-
bir h a m l e d e
"mutlu
gerinerek
azınlığımızdan"d\rlar.
Almanya'da,
anacakları
Yani
Batı
İtalya'da,
bir
işçi
ülkeleri
sınıfı
nüfusu
işçilerdedir.
oralarda?
Kieslingler'in,
ayıbıyla
İşçi
dayanarak
Kendilerini
Fransa'da,
kalabalığı
küllü
Hayır.
A P ' y e oy v e r d i ğ i
görmüş"
de
sınıfının
neye
METAFİZİKÇE
İngiltere'de,
görüyoruz
hardt,
alaca-
kişi ve z ü m r e l e r d e n
veya
işveren
değil.
çıkarmadığı
"Proletarya" diye
oyların
Ne
rın
bir t o p l u m
oldukları
misyonunu
"Avrupa
Amerika'da,
içinde
sosyal
SINIFINI
Yöncülerin
zümreleri
değersiz
inkar e d e b i l i r l e r mi?
hiçbir şeye
iktidara
Yöncüler
var
sınıfların,
oynamakta
ve
tek tek k a r ş ı m ı z a
rolleridir.
varlığını
layıp
kasılan
o yetersiz,
Samurayları, Türkiye'de
var ve
fının
sapık
olan,
bakımdan
Yön
sınıf i n s a n l a r ı n ı n
Oy çoğunlukları
A d e n a u e r veya
Gaulle'lerin,
Fanfani'lerin,
Batı
işçilerini y e t e r s i z ,
Er-
Conson'la-
emrindedir.
Y ö n c ü l e r neden
siz
bulmuyorlar
Sosyalizm
yoksa
için
bizdeki
o
da,
De
ileri
ülkeleri
Türkiye
Gaulle
işçi
mu,
Menderes'ler,
sınıfına
Conson
Palapaşalar,
dudak
mu
bilinç-
büküyorlar?
daha
tehlikelidir,
D e m i r e l ' l e r mi?
Elbet
birinciler.
O
rını
Batı
burjuva
alarak
iktidara
Dahası
ikide
de
bir
"İşçi Partisi"
Ötede
le onun
Demek
olmaktan
Kuli'ler ülkesi
kapitalist
gider.
sınıfını
işçilerin
geri
ülkesi
oyla-
kalmaz.
kimsenin
Çin'de,
şüphe
idealistçe
İngiltere'de
İngiltere
o
kadar ol-
aklından
geçmez.
"yetersiz" işçi
kurar. Y ö n
etmek cesaretini
koymamalıdır.
yeryüzün-
İsveç
işitilmiş s o s y a l i z m l e r i n en çetinini
"sosyalizm"inden
işçi
ileri
gelir,
"sosyalist" d e m e k
bakarsınız
başa g e ç i p ,
en
iktidara
kalesi
İngiltere'ye
"Demokratik" y o l d a n ,
gelmişlerdir.
Dünyanın
kapitalizmin
sun
fı
var.
liderleri
sınıbi-
gösteremez.
SOSYALİZM
Yalnız
bu
lak v e r d i
olarak
PRATİĞİ
sosyalizm
mi, Y ö n
kendi
kapıkulu
Berkes,
edildiğini
Bir
mak
görünce,
başka
(8
dan
kısırlık
getirir...
tutacağı
usul
Selçuk:
Kendi
fasında
bütün
gerçekliğini
"zengin
oturmayışı"
şundan
okumakla
doğru
içinde
yal
kum
o
ileri
yolun
oradan
Burjuvazi
üzerine
etmiş,
lanetlileri
"Bu
değil"
ve
(İlhan
5)
devrimci
gökten
hareket
işi
ola-
önce
inme
çıkagelir.
İnsan,
ka-
değildir.
Diyalektik
"işlediğini düşünür,
geliyor.
Yazarlarımız,
hiçe
lanetliyorlar:
açanı
Şimdi,
sırf y a z m a k
Pratiği,
ve
işi,
sapıtma:
Kendilerinden
savaşmış olanları
güzel
hiçe sayı-
bir yol t u t m u ş ,
engizisyon
bütün
dün sos-
cenderesinde
sosyalistçe
mah-
düşünenlere
gösteriyor:
sakın
Taze sosyalistlerimiz
buluyorlar.
sa-
gerçeklerine
sanıyorlar.
İkinci
uğruna
kendi ç ı k a r ı n a
parmakla
bütün
"memleketin
sayıyorlar.
başlıyor.
ağzını
yapılan
kalışı,
bulunabileceğini
lanetlemiş.
mel'unlara
ÖDLEKLİĞİ
uğruna
züğürt
ülkede sosyalizm
konu
VE
"Sosyalist Düşünce"
çalışmayı
İlk s a p ı t m a
yorlar.
1966, s.
işlerden
bulur.
ZÜĞÜRTLÜĞÜ
bugün
bu
değildir."
işler."
vaşların
yığınlar
yönünyol
gelir.
hiçbir tasarı,
Bizde
eylem
farkı, y a p a c a ğ ı
geçen
yüce
yapıya
durma-
yürüyeceği
zengin
olmaksızın
hayvanlardan
ileri
bir
için
olmasın
başından
SOSYALİZM
önce
teori
sıhhatli
sosyalizmin
kafasında
en
konuş-
zorundadır.
şüpheniz
insan
burada
sistemli
oturmak
yeryüzünde
düşündüğünü
etiketi
yazar.
daha
yazılarımız
tasarlamasından
Ancak,
etmek
Türkiye'de
"Devrimci
yasak
sosyalizm
daha
kendimize, Yön, 8 T e m m u z
Doğrudur.
maz." İ n s a n ı n
gittikçe
hiç
konusunda
Yön)
gerçeklerine
sarf
kısırlık,
p r o f e s ö r Niadına
yazıyor:
akım
çabası
yönünden
çabaya
köşesinden
memleketin
düşünce
"Fikir
kendi
antiemperya-
"yeterli"
sosyalizm
bu
1966,
şunları
sosyalist
ve
Avcıoğlu:
pat-
sosyalist devrimler
Devletçi
Sonra
sofrasının
Temmuz
gazeteci
"Türkiye'de
Hep
D.
isteyince Y ö n ' d e
kavuşmak,
den
"Devrimciliğine,
içki
sömürgelerde
Proletaryasız
k o y m a k ister.
Cezayir'de
"verilemeyeceğini"
TEORİSİ
ö n c e onları
lizmine ö r n e k y e r i n e
yazi
VE
Mısır ve C e z a y i r gibi
Burjuvazinin
yaklaşmayın.
bu
öğüdü
"akılcı
lanetlediklerini
Yoksa!"
düşünceleri"ne
bir yol
Dilleriyle d e ğ i l s e , d a v r a n ı ş l a r ı y l a .
da
..
uygun
sosyalistler
Sosyalistçe adam
re:
"Sizi
ruz"
diyemezler.
leyse
ne
lanetlemenin
burjuvazi
lanetlediği
Bu
onların
diyecekler?
nılmışsınızdır",
geçmiş
ların
özeti
"Siz
de
"Siz
"Siz
şüpheli
Lanetlile-
lanetlemeye
mecbu-
dokunur.
komplekslerine
düşüncesizsiniz",
molozsunuz",
Hiçbir v a k i t
biçimi v a r d ı r .
biz
"sosyalistliklerine"
içlerindeki
"Siz
vakti
özel
için
göre:
Öy-
"Siz ya-
yetersizsiniz",
adamlarsınız"
"Siz
ve
bun-
yenilmişsiniz"dir.
"Biz korkuyoruz" d i y e m e z l e r .
bir c e s a r e t l e o r t a y a
atıldıklarına
Çünkü
inanmıştırlar.
hepsi
Bu
yeni
inançlarında
samimidirler.
EMPERYALİZME
0
zaman
taya
Sosyalizm
gizli
2
bi
YARAR
olur?
polisin
- Yeni
bir
"Sosyalist düşünce
ortamı"
"Sosyalizm
kendi
Hareketin
olan
yeni
mü?"
derler,
işinde az çok d e n e m e s i ve d ü ş ü n c e s i
gösteremediği
bir sosyalizm
çok
ğinden
kendilerini
tarihinden,
"sosyalizm
lisanı
kurmaya
or-
tecrübesinden,
halleriyle,
yayınlarda
dücüleri,
lar s a ğ l a d ı ğ ı
"sosyalizm
için,
nunda
artık iyice
T ü r k i y e ' d e yeni
kınıyoruz.
kolayca
göze
düklerimizi
duyulan
"Biz
yalnız
pratiğinden
bilen
gibi
ile
boşluk ve
çok
kendimizi
"Gördünüz
fosil
be-
değiliz"
kopmuş olmanın
günün
hatırı
egemen
sayılır
gü-
kolaylık-
görünür.
s o s y a l i s t y a z a r l ı k l a r so-
eksiklik
bundan
yaratıcılarını
alışığız.
yaptıklarımızı
kopmuş
enayi değiliz,
gibi
müstehase,
pratikten
faaliyeti
Lanetlemelere
açıklamaktan
gi-
prati-
sizin
yaratıcıları"na
bir s o s y a l i z m
olarak,
türlü
dönüp,
moloz,
her şey y o l u n d a
Dört yıllık T İ P ve Y Ö N
yaratıcılar"
her
eskilere
ne derece yozlaştıracağını
yeni
"Allah
Türkiye'nin
yaratıcıları",
derler.
Teşkilatta,
çıkan
bulunan-
tecrit edilirler.
tecrit e d e r l e r .
düşüncesiz,
sosyalizmi
bir "başarı" ile
yaratıcıları",
ceriksiz, yetersiz,
ne
YOZLAŞMA
Bugünkü
çıkar.
1 lar,
ne
değil,
Gene
hiç
ileri
gelir.
ne y a d ı r g ı y o r u z ,
lanetlenmeyi
değilse
alıkoymayacağız.
düşün-
DÖRDÜNCÜ
27
BÖLÜM
Mayıs ve İktidar
27
27 Mayıs,
9
denildi
S u b a y olayı,
mi,
27
göz
Mayıs'ın
rimini
yapanlar,
ihtilal
hazırladıklarını
lı, tam V a t a n
MAYIS VE
6 yıldan
1957 yılı,
ihtilalci
önüne
9 Subay olayı
bir p r o v a s ı d ı r .
nasıl
söylerler.
9
hemen
başarısız
beri
Partisi'nin
İKTİDAR
canlarını
Subay
ile V a t a n
zaman,
birbirlerinden
tüm
9
mı
işkence
mez.
Vatan
Partililerden,
görmeyen,
dişlerinin
9
karanlık
Bu
paralellik,
başka
9
gündüzlü
Vatan
Vatan
Kestirilegün
hücrelerinde,
Vatan
afokonunu
S u b a y olayı,
çıkmadı.
9
birçok b a k ı m l a r d a n V a t a n
uzar gider.
Partisi
27
ki,
oldu.
sonra
de ö y l e ;
kaldırdı,
ışığı
sağlam
Partisi
de,
Partisi
ile 9
paralel,
hiçbir
Değmemekle
gelen
de
h a r e k e t l e r c e afo-
kendisinden
sonra
gelen
ha-
durdu.
Mayıs'ın
S u b a y olayı
Ne var
çizgiler
kendilerinden
reketlerin
9
çektiler?
g ö r e n l e r oldu.
değmeyen
Subay,
roz edildi.
tan
ay g e c e l i
darlığında
kırıldığını
arasında
birbirlerine
kalmadı.
8
habersizdiler.
beraat ettiler.
Subay olayları
yerde
-
mezar
peynir gibi
s u b a y da
7
çok
1954 yı-
Partililer H a r b i y e ' d e tu-
Partililer mi,
daha
hazırlığı
başlamış.
tuklandıkları
Subay
Dev-
dişlerine takarak
D e m e k ihtilal
k u r u l d u ğ u yıl
gelir.
1960
alabildiğine
denildi
mi,
küçük m o d e l i
göz ö n ü n e şu
olmak-
manzara
gelir:
Genç
Subaylar,
içlerinden
göndererek
toplanırlar.
Başkanının
evi
lanan
iki eski
seçerler.
lerler.
konaktan
nasıl
gece y a r ı s ı n d a n
Vatan
sonra,
ihtilalin
hemen
namus,
gezmeye
Partisi
aynı
Genel
kıyıda
durum
bütün
muhasebeleri
her p r o b l e m i
ş e r e f ve
geç s a a t l e r e
görüşürler.
T u t u l a c a k Stratejik ve Taktik
sadakat,
ev,
evden
sal-
biridir.
devireceklerini
Kuvvet hesapları,
tartışılır,
lıklı
Toplandıkları
hanımını
ile ş a ş ı l a c a k kertede y a n y a n a ,
Genç Subaylar,
Hükümetini
birinin
ihtilale
karara
İçlerinden
dek
davranışları
ince-
ayrıntılarına
bağlanır.
bağlılık y e m i n l e r i
DP
başkan
dek
Karşıedilir.
Daha
düşünülecek
uygulamaktan
zalim,
gerici,
mek
üzere
doğru
kem
kalkılır.
mı?
Hayır.
Düşünülenleri
kalmamıştır.
uçuruma
herkes
olmadan,
kaldı
hiçbir eksik
memleketi
virmek yolunda
Sabah
bir şey
başka
sözbirliği
götüren
DP
etmiştir.
Allah,
Hükümetini
İşbirliği
göze g ö r ü n m e k s i z i n ,
Sarmaşılarak
Evel
işlerin
helalleşilir.
şu
de-
tamamdır.
başına
Ayrılınır.
gidilKapıya
yürünür.
Eşikten
dışarı
sızın
aklına
-
Pekiy,
atılacağı anda,
arkadaşlar.
Silah g ü c ü
kacağız.
adım
ihtilalcilerden
birinin
an-
gelip s o r u v e r i r :
bizde.
Yalnız
Bu
Ordu
ihtilal
alçak
Hükümeti
devirdik demektir.
iktidardakileri sevmiyor.
başarı
Bir v u r u ş t a yı-
ile s o n u ç l a n ı r s o n u ç l a n m a z
ne y a -
pacağız?
Herkes
şaşırarak
Öyle ya,
birbirlerinin
ce y e r i n e y e n i , d a h a
ya
yüzlerine
iyi
bir d ü z e n
kötü, y ı k ı l a c a k d ü z e n i n y e r i n e
Genç subaylar,
nun a k ı l l a r ı n a
lerinden
Ama
Bu
durumu
derin
geçen
den
şey,
da,
Vatan
daldığı
daha
önce
Partililerden
Hükümeti
devrilenin
iç-
iki
köylünün
üç s a n i y e
köyüne
akla
esen
o
anlaşılıyor.
Başkanının
Genel
eski
yalının,
o azmürezm
kapısı
belki
önünden
ile gittiler.
Harbiye
gitmü-
İçlerin-
zindanına
atılmış
tutuklandılar.
yaptılar.
hangi
Yaptıktan
kolayı
sonra
yokmuş.
hükümetin,
hangi
Asıl
farkettigüç
düzenin
olan
geçe-
bilmektir.
"Hükümet",
"Düzen"
"İktidar"
büyülü,
değildir.
Doğrudan
demek
mistik
bir
doğruya,
İKTİDAR
küçük
demektir.
burjuva
şartsız
demektir.
değildir.
nesnel ve s o m u t verisi
Bilimin
Sınıf egemenliği
Bunu
çok
kez
ö z e l l i k l e en
Özünde
Sınıf Diktası
söven
ondan
Politikada
"bilim
kayıtsız ve
SINIF e g e m e n l i ğ i
rıştırılır.
Bu-
yıkacaktık.
kendiliğinden
devirmekten
yerine
ayaküstü
dakikada
tutuklanılıp
Mayıs'ı
dünya
Partisi
yıkkın
habersiz
Bir
subay,
o son
açılmadığı
uykulara
bileceğini
konulacaktır?
getirmemişlerdi!
düşünmemiştik.
evine ve
genç subaylar, yollarına
ki,
bir d ü z e n
farketmişti!
İhtilalci
Bir d a h a
T u t u l m a y a n l a r 27
ler
nasıl
hiç a k ı l l a r ı n a
her evlinin
karşısında,
kimileri,
Vatan
Devrilin-
k u r m a k g e r e k m e z mi? İyi v e -
yapılacağını
anlatan
sorunun
Kızkulesi
onu
kişicik
sonra
söylüyor.
nasebetsiz
de
bir
bir d ü n y a
bakışıldıktan
tiğini
işte
kolayı yok.
g e l m e d i ğ i n i de a n c a k , son ayrılık d a k i k a s ı n d a
yalnız
nasıl
bakar.
iktidardaki d ü z e n i d e v i r m e k t e n
kategorisi"
y a l n ı z SOSYAL
başka
hiçbir
şey
budur.
(Tehakkümü)
diktacı
olan
Finans
ile
-
ka-
Kapital
karıştırır.
mek için
Kapital
nü
M a k s a d ı açıktır.
bütün
de,
kendi
ne
çoğunluğu
man
-
kimi
açıklayanları
İktidar
Dikta
aldatma
Kapital
veya
Modern T o p l u m d a
lıktır.
Ama
ile
de
için,
için,
daha
bütün
avuç
Mayıs
tidarı
Sosyalizmidir.
bir sınıf d e ğ i l d i r ve
altında
insanlığı
hiç
şileri" d e v i r d i k l e r i n e
o
za-
Finans
cayamaz.
Finans
karşı
Fi-
-
çıkan tek İK-
Proletarya
kendisinin
kimsenin
kalmaması
sömürü
gerektiğine
Kapital
da
azın-
sömürüden
ve
dolayısı
inanır.
Onun
tehakkümüne
hatta
karşı
burjuva
liberalle-
basit g e r ç e k l i ğ i
akıllarına
çağırır.
bu
çok aşırı
bir İktidarı d e v i r d i l e r .
mıydı? A ç ı k ç a
azınlık,
getirirse,
sömürmekten
burjuva t e h a k k ü m ü n e
Devrimcileri
getirmeden
-
her z a m a n t e h a k k ü m d ü r .
ilk a d ı m ı n d a ,
bütün
27
sömürücü
Demokrat olsun,
köylü, e s n a f , a y d ı n t a b a k a l a r ı n ı ,
rini ve
gösterFirans
sınıf d i k t a t ö r l ü ğ ü -
oyununa
ister
çoğunluğu
yeryüzünde
tehakküm
Bir
kendi
Faşist,
Proletarya
sömürücü
kurtulması
zorla
İster
iktidarı
T İ D A R alternatifi,
namuslu
olağandır.
ile s u ç l a r .
Tehakkümdür?
hiçbir v a k i t
Kapital
kendisini
suçlayışı
" D e m o k r a t i k " maskeli
zaman
tehakkümdür.
nans -
Fahişenin
mahalleyi fuhuşla
oydu.
27
inandılar.
Devrilen
Finans
-
Kapital
M a y ı s ç ı l a r öyle s a n m a d ı l a r .
O
kişi
kuklaları
oynatan
ik"Ki-
Sınıfları
görmediler.
Ö y l e s i n e g ö r m e d i l e r ki,
ların
halkı
iş
başa
düşünce,
kandırıp s ö m ü r m e a y g ı t l a r ı n ı
devirdikleri
den " k a l d ı r ı p , y a p m a s o l u n u m l a dirilttiler. V e iktidarı
-
Kapital
dünyanın
Geri
dikta
en
araçlarına
akılcıl
kalan
Kapital
şaşakaldı.
lar.
veya
boğuldu.
ekibinden
Genç
27
elceğizleriyle
doğrultu
İktidarı
teslim
Mayısçılar
bu
kafası
değişikliği"
Aşağıki
karşı
Feyzioğlu'nu
olabileceğini
satırlar,
biraz
Halâ, s a ğ d a
solda
Kimi
eksik g e d i k l e r i ,
ilgiye
kapı
Mayıs
yedek
Fi-
ayıplanamaz-
D e m i r e l ' e karşı
sahneye çıkarmakla
Bayar'ı, y a bir " d ü z e n
5 yıl
önce
kaleme
alınır-
somut örneklerle v e r m e y e çalışmış-
İKTİDAR konusunun
karıştırıldığı g ö r ü -
bir işe y a r a m a s ı d ü ş ü n ü l d ü .
ne d o k u n m a k s ı z ı n ç ı r p ı n a n y e n i
tiricil
27
öteki,
içinde 40 tilki y a t a n C H P bi-
acele olarak
bu
lünce, " e s k i " satırların
ettiği
sanıyor.
ken, yalnız o t e m e l y a n ı l t ı y ı
tı.
ayrıntıdadır.
aldanışlarında
le o ince işin f a r k ı n d a g ö r ü n m ü y o r .
Ecevit'e
Finans
etmeyi,
u m m a d ı ğ ı t e p k i ve t e k m e l e r i y e d i k ç e
40 yıllık iktidar tilkisi ve
hut
bu
teslim
saydılar.
her eğrilti
a y r ı n t ı l a r içinde
nans -
işi
kendi
adam-
ve avadanlıklarını yer-
sıcağı
kuşağa
sıcağına
açabilir kanısındayız.
bir daha
Bir s ö z c ü ğ ü sunulur.
bağışlansın.
Daha
eleş-
AMERİKA'NIN
27
Mayıs
la
dinledik.
sı
olaylarını
27
En
"...arada,
lanmıştı.
resmi
yere
heyecan-
Mayıs ve
sonra-
gelen
tam
bahis
DP
hükümetinden
korkuyorlardı:
sığınarak
çağırması
Türkiye'de
27
iktidardaki
aldırmadan
bir
olarak
Gölgedeki Adam,
Demek
gayrı
dahi
ağzından
acıklı
karışmasından
veya
İktidarın
UŞAKLARI
aydınlattı.
ihtilalciler
nefes
yardımcı
han:
açıdan
araya
resmi
iktidara
VE
yapanların
Gölgedeki Adam,
sabahı,
Amerika'nın
tilal:
lıları
son
anılarını,
bir başka
Mayıs
değil,
KUKLALARI
ihtilalinin
haberlere
bir
kendisine
konusu
göre
başarı
ile
artık
değildi."
ih-
sonuçAmerika-
(D.
Sey-
31.5.1966)
DP
iktidarı
değil,
Amerikan
karışması
mühimdi...
O
atlatılınca,
riydiler.
ihtilalciler T ü r k i y e ' n i n
Herkesin
lunuyorlardı.
istediğinden
Şimdi
Ellerinde
Her
sosyal
sınıf pusulası
Net,
dine d ü ş t ü .
geçici
hiç
ilk
gün
15
kinişe
Ulu
doğma,
idi.
bütün
sosyal
Dev-
İstediklerini
meseleleri
Ortaya
sınıf a ç ı s ı n d a n
çözüm
bulmaca
ilk a d ı m ı
olduğu
atarken
Onlar
D.P.'yi
D.P.'ye
ipotezine
ihtilalcileri
adeta
herkes
pani-
başının
der-
yazıyor:
Anayasası
yapılıp
yarınından
Komitece
emniyet
ihtilalciler
kendi
kabul
duymadığı
gelecek
edilinceye
için,
bilhassa
stratejilerinin
der-
(Keza)
gibi
gibi
milletini
önlerinde
g ö r m e y i p de,
oradaki
yuvarlak
sosyal
bir
kavrayabilselerdi, tutacakları yanı
bilirler ve o y a n a
"meşru
yoldan
oy v e r e n l e r i n
bil-
sınıf m ü n a daha
yönelirlerdi.
iktidara
gelmiş"
ne y a p t ı k l a r ı n ı
sayıyorlardı:
bilerek oy v e r d i k l e -
inanmışlardı.
Menderes
sonradan
alaşağı
den tıkırına
iktidar
bir d a v r a n ı ş y e r i n e ,
görevliler eğer Türk
-
sebetlerini
na
yüzünden,
zarfında
düşmüşlerdir"
deres'i
Anadan
ellerinde
doladığı
meselelerin
belirli
D.S.
"İhtilalin
kadar,
ri
bu-
PANİK
pusulasızlığı
uğrattı.
yani,
görevlilehakim"
açık d e ğ i l d i .
Sınıf
mece
yoktu.
bütünüyle
kalemine
Ancak o
İLK A D I M D A
dine
ulu
miydi?
atabilirlerdi.
ğe
Devlet
Devletçinin
yolları
yetkili
"Millet kaderine
ne y a p a c a k l a r d ı ?
letçi y e t i ş m i ş l e r d i .
yapabilirler
en
ala
edince
girecekti.
kalıyordu.
"meşruiyetini yitirmişti".
mesele
Bütün
kalmamıştı.
mesele
Onlar
Her şey
ihtilalcilerin
da
Men-
kendiliğin-
ne o l a c a k l a r ı -
FİNANS Oysa
-
DP
Kapital
nans
adlı
-
sosyal
Kapitalin
Sembolün
onu
K A P İ T A L VE
kalkması,
kolu
-
bir İşçi
Kapital
ile
duran
en
halk
Ezilen,
çimini
tutulup
telaşına
Öyle
en
az
onun
eşraf ve
geniş
milletinin
o
hallerde
Kapitalin
ve
tehakkü-
çıkarı
Finans
yerli
Finans
ve
en
-
çabuk
kabiliyeti
ortada
zaman
sömürmenin
hazır
ulu
"Kendi
görevlilerin
İşçi
sınıflar
nitelikleri
yani
stratejisine"
en
biSı-
tereddüt
gelecek stratejilerine",
"Sosyal
kurmay
her
bulunan
iyi
bel
stratejici
sağlayabilirdi.
olmadı.
İhtilal
başarı
ama
yuvarlak
hangi
İlk
akıllarına
gelen
mak oldu.
ile
sonuçlanır sonuçlanmaz,
"reform,
görevle
kendilerinden
gayriye
genç
daha
"muhtacı
ede!"
üniversiteliyi,
ayaklanmaları" ö r n e ğ i n e
kılıçlarını
Uzakdoğu
kimin
için
ve
simidine
himmet bir dede"
şoke
sözcük-
şaşırıyorlardı.
adadılar.
İhtilalle
sarıl-
Üniversite
idi;
"ner-
olmuştu.
Kore'sindeki
nasıl
dev-
ulu g ö r e v -
kültür" gibi
iteceğinde
cankurtaran
Önüne
himmet
İşte en
demokrasi,
nereye
Üniversite
"Bilim" t a n r ı s ı
kalmış
avuç
ne T ü r k i y e ' d e
bulunan
önüne,
gidermeye
düşmezlerdi.
Böyle
-
teşkilatlanma
kalmazdı.
kendilerini
ise,
Fiidi.
Sınıfımızdı.
kesince
lerin,
de
DP
ajanlar t o p l u l u ğ u -
durumu
rimciler iğneli fıçıya d ü ş m ü ş ç o c u ğ a d ö n d ü l e r .
liydiler,
bir Finans
sembolü
u z l a ş a m y a c a k olan,
İşçi
Türk
yer
Finans
aldanabilecek
en
ve
kaygısına
olmalarını
vardı.
bulunmayan,
geçirilebilseydi,
bağlarlardı.
sarmış
emperyalizmi,
Bezirgan
Sınıfı
kolay,
soyulan
nıfı
-
yığınımız
kökünden
ve
cihanı
t e h a k k ü m ü vardı.
Menderes
cihanda
hiçbir n o k t a d a
yalanlarına
uyarılabilen,
ve
bırakamazdı.
hiçbir y a r a r l ı ğ ı
Kapital
can
ne
Tefeci
bağlı
Türkiye'de
münden
SINIFI
sınıf b ö l ü m ü n ü n
teşkilatıydı;
destekleyen
nu eli
İŞÇİ
iktidarında, T ü r k i y e ' y i
Bir
"Öğrenci
sığdıracaklarını
bil-
miyorlardı.
Her
"battı
şey
oluruna
balık y a n
bırakıldı.
SİYASET YASAKLISI:
"Muzaffer
Özdağ,
rür." (Bir " g ö r e v l i " ,
ni
lir
pek ö f k e l i c e
gelmez
nerallerle
gaşalığa
BAŞ
ampirik
"Akıl
ve
Sağduyu",
Paşayı
çevrili
bulur.
Gürsel'i
Özdağ'ın
bir y a l a n l a m a d a
etrafını,
YÖN
SİYASETÇİ
İzmir'den
de
bir
En
g i d e r " oldu.
açıkladı.
ihtilalin
alarak
çalışan
dolaşan
gerçek
Ankara'yı
kendisinin
Hepsi
tevkif ederek
Çevresinde
vermeye
değil
bir.)
içeri
ve
götü-
getirdiğiGürsel ge-
atmadığı
ge-
ortalıktaki
kar-
ihtilalciler
de
vardır
ama,
Gürsel
bunların
kim
(Böyle e c i n n i l e r a r a s ı n d a
masında,
dim.
bu
işi
yalnız
Haksızlığı
verir.
sus
gidecektir.
vazifelerinizin
Yani,
emekli
beklemediği
İKİ
DUDAK
"Bu
emir karşısında
tilalci
grubu
tilali
kendilerinin
BİR
katar
kimseye
bir askeri
olursa
"Gel-
"Nihayet
emir
kalemi
mah-
"Siz
kısım-
ben
sizi
ça-
keza)
14'lerle
aldılar.
olaylarda
külah
Başbakanlığın
olur,
tutar.
neticeyi
almadan
olmadığını
açıkça
Kabibay,
Ankara'ya
kişiliklerini
Arkasına
ih-
Gürsel'e,
ih-
yetkiyi
de
beyan
Erkanlı,
ulaşırlar.
gene
Esin
Bu
et-
ve
esnada
Gürsel'e
Paşa'ya
olsun,
kısmetleri
Çünkü
(9)
kapmasını
"38
teşkil
diSezai
kabul
etti-
kişilik
kişilik
Cemal
Gürsel'in
lında,
ihtilale,
yıllarca
ama,
Cemal
Gürsel,
kurarak,
iki
"netice"yi
bir
kadar
pekala
yetki
ve
komite
Ordu'nun
bir
anda
"olağanüstü
eder"
oynamasına
bir
"Ni-
adımda
düşkünü...
tayin
bütün
çalışmış
ilk
komisyon
fırsat
komiteyi
dudağının
duruma
bırakmışlardır.
olan
becerebilen...
edilinceye
akıbeti,
olabilirdi."
Okan
yolunu
niyetleri
basbayağı
redileri tasfiye" e d e r ,
konsey
ÜSTÜN
Sezai
ve
o yü-
güdecek!...
Keza)
olursa
"Komite
ayı lan
arkadaşlarla
yetkiyi
ne
ilk
ansızın getirildiği
siyasetini tek başına
arkadaşlar:
(D.S.,
Ama,
bir g e c e y a r ı s ı ,
uçakla
Ankara'daki
rebilmiştir."
yüksek
de:
ihtilalcilerin
bağlıdır.
önayak
istediği
tü-
ise
As-
olmuştur
rütbelilerinden
şekilde
hakim
(Keza)
FİNANS
Dikkat
-
KAPİTAL
edelim.
gelmiş" o l a n l a r
lık!"
döner:
bütün
bırakmaya
İstanbul'daki
dünüz
de
Lazım
yaptıklarını
miştir.
bir
dedi).
Diğerlerine
dönün.
konuş-
konuşmuştu:
Baykal
İHTİLALDEN
ve
ğerleri,
yetleri
aldım"
tanımaz."
ilk radyo
bütün ö m r ü n c e " S i y a s e t l e u ğ r a ş m a y a s a ğ ı n a " u y m u ş bir
Paşa,
Okan
y a p m ı ş gibi
Gölgedeki Adam,
ce g ö r e v d e , T ü r k i y e ' n i n
hiç
çünkü
Paşa,
müsteşarlığına,
başına
(D.S:
bilmez,
dönen
İktidarı
başbakanlık
müdürlüğüne
ğırırım" der."
başına
gördüm.
Türkeş
larınıza,
olduklarını
kalmışa
mü,
kim?
işte
GÖZBAGI
İhtilal
Bir
kalkınma
iktidara
küçük
çıkıyor.
burjuva
felsefeleri
yok
"Hakim"
ellerini
da
"mevkilere
çırpacak:
ondan
bu
"gör-
kargaşa -
diyecek.
Nasıl y o k ?
Sonradan
hemen
bütün y a z ı l a n l a r ı ,
önce C u m h u r i y e t g a z e t e s i n d e o k u d u k .
lerinden
rinin
her biriyle ayrı
ağızlarından
ayrı y a p ı l a n
çok şey d i n l e m i ş t i k .
Milli
biz çok d a h a
Birlik K o m i t e s i
röportajlarda,
Burada
üye-
Birlik Ü y e l e -
saymayalım.
Milli
yıldır
Birlikçilerin
göz
Onlar
göre
tek
göre
halâ,
milleti
burjuva
kara
kalabalığı
içindeki
sosyal
ile
ve
ile sarılı
ekonomik
Bu
ŞOK
Bu
olduğu
MU,
OLTA
ihtilalciler;
(yüce
büyük rütbeli
görevlinin)
yüzeceklerine,
kaldılar.
Finans -
torbasına
hesapları
Mademki
dolsunlar.
yapmakta
başka
ilk g ü n d e n
kadar
kolaylıkla
emniyetlerinin
görmektedirler."
Cemal
hakim" y ü c e
çok
yapmadı.
bıraktı
kalitede
için,
hep
onları,
rahatça
balıklar o l d u k l a r ı -
15 gün
(bir ihtilal
konmasından
hukuki
"çevreler"
mi
bir
şoke
böyle
kısmi
evvela,
ol-
bir anda,
şaşkınlık
kendi şahsi
statüye
Bu
veriyorlar.
manzaradan
kuşunun
içeri-
yetki
bağlanmasını
ve
ön-
Keza)
KARAGÖZCÜLÜK
kişicil
olsunlar"m
Felsefesi"ni,
de
için
kaldı.
geçirdiğine
devlet
olsun,
izah!
"görevliler" v a r ;
"Kalkınma
şok
Gürsel
ve
olursa
esasa,
DEVRİMCİLİK
saatte
Paşa'nın
(D.S.,
gene
kendi s e l a m e t
durumlarda,
ne z a m a n ç e k e r s e , ağı o za-
bilmedikleri
başına
ne
bir
denizinde
içine girdiler.
kıstırıp,
olduğundan
Canı
gölgesine
"Cemal Gürsel'in iki dudağı" a r a s ı n d a
uğradığından
Fakat,
onun
muazzam
çok t e h l i k e l i
ve
akıllarına
bir otoritenin
idi.
diyorlar,
Neye
dikip,
görmüyorlardı,
"oynamayışını"
"Gerçekte,
muştur.
"iyi
sos-
münase-
inmeyi
sınanmış
heykelini
ne s a y ı d a
balıklar bunu
akıbetleri
geçerli,
usta
balıklar ağı
dudakların
ne
millet
şaşırtıyordu,
tabana, temele
atmadıysa,
ç e k m e k elinde
Yani,
Kapital
Kapital ağları ve oltaları
Ne çeşit ve
İhtilalci
bu
-
Halk y ı ğ ı n l a r ı n ı n
nı z e v k l e ve bilimle a y ı r d e t t i .
sindedir.
"köklü"
K a p i t a l i n en g ö z e
koca T ü r k m i l l e t i n i n
Finans
pusulayı
önünde
Bu olta ve ağ, onları d a h a
sahilindeki
yıl)
küçük
MI?
durumlarıyla
sığınmak zorunda
15
bir
kalabalıklar
karıştırıyorlardı.
en
Finans -
için,
kendilerine
Millet
man
Bu
değil.
getiremiyorlardı.
ince
kaynaşan
birbirine
Çevreleri
4
sayıyorlardı.
"sınıfgözbağı",
hiçbir şey
gibi
Kapitalisti
münasebetlerini,
ibaret
burjuvaların
pusuladır.
görüyorlardı.
Finans -
karıştırıyorlardı.
betlerinden
yuvası
olarak
dışarıda
g ö r ü n m e z ağları
yal
karınca
küçük
geldiği
sınıf b i l l u r l a ş m a l a r ı n ı
Bir a v u ç kökü
temeli
bilmedikleri şey,
bilmezlikten
bileceği
bu
yüce
uygulayacak?
MÜDÜR?
Sosyal
ve
sınıf y o k .
kimin
"Devlet
"görevli"
başına
kuşu"
"Millet kaderikonacağını
var...
"hakim"
Yön'ün
kişiler
veya
Küçük
el
burjuvaların
kitapsız
Marksizm"
gösterem
çıları
zıl'lü
bile
Yanlış
topa
gibi
bunu
rışmak
ülkede
vat,
kendi
Karagöz,
çilerin)
işçilerin
O
hayatı,
icat
Hacivat
İkinci
Neden?
"Emek"
ve
bir
olma-
bile
ka-
başka
hakikat
dememelidir.
davranış
bu
ülkede
Haciyapıl-
TAHRİFLERİ
Onun
zaruretini
Türkiye'de
değil,
Gerekçesi,
Kuvayımilliye
seferberliği"
sıradan
Partisi
Kuvayımilliyeciliği
"Mü"Yeni
idi.
Savaşı"
teorisini
Karagöz!" denir.
Gerekçesinin
maddelerini
tahrif ederse,
yahut
Tüzüğü),
Kurtuluş
yapma
uğur-
kusturuldu).
(Gerekçe)
"Karagöz,
programının
kan
seferberliği"
bir İkinci
iş-
P r o g r a m ı ve T ü -
(V.P.
hamle"
ona
Vatan
ruhunu
kavra-
sulandırıp
bozar-
ona,
"Hacivat,
de-
Hacivat!"
En
basit bilim
savunuculuğu
rücülüğünü yaptıkları
bulandırdıkları
dürüstlüğünü
yapılırken
için
mi?
Hayır.
27
MAYIS Y I P R A T I L I Y O R
Mayıs,
olabilir.
Bu
ciddi
varsın
o
sahneyi
çiğnemeleri
başkasının
ayrı
emeğinin,
konu,
sömü-
D ü ş ü n c e l e r i ve d a v r a n ı ş -
için.
27
olarak
karşılarına,
kaçıncı defa. o r t a y a attı ve bu
"Yeni
derse,
kalkar,
tüzük
başka
mukaddes
kalkar:
etti
etme
söylenemez,
(Üyelerine o yolda
"İkinci
Kuvayımilliyeci
madan,
da
karşı
e ğ i t m e k ve
"ehli irfan
tekerlemelerinden
Partinin
Kuvayımilliye
Karagöz
iştir.
sille t o k a t
parlak s e n d i k a c ı l a r ı n
bir Siyasi
zaruret:
vermiş
anlamda
böbürlenmelerine
bir a t ı l g a n l ı k t ı .
savaşı verdi.
iktisadi
ları
Felsefesi"dir.
sanmamalıdır.
(ama
kurduğu
kanlı
nir,
Mayıs-
oyunlarına
karagözlerinin
PRENSİPLER VE
ciddi
z ü ğ ü ve ü y e l e r i n i n
ken,
27
"Kalkınma
kimi
alıp,
diye
kendi
yapılamaz,
Mayıs
yılı
Yön
da
yıllık
yaktım,
Senatörlük mev-
perdesi
yön
da
davranışlarından
KONULMUŞ
27
bir
götüren.
Hatta
hacıvatları
"40
şema
bir şey değildir.
Karagöz
s ö y l e n m e m i ş t i r ve
mamıştır ve
barek
kurdum,
istemedik.
Bir ş a r t l a :
da
Biz,
bilmek pek muhal!"
bu
1954
"ılımlı sosyalizm" ve
tutundukları Tabii
tutulmaya
lazımdır.
liderliği
yana
son
Elbet ç o l u k ç o c u ğ u m u z u
eğlendirmek
TİP
en
anlaşılmasın.
değiliz.
yıldır
"Perde
hayal!" deyişi, yeni
tasfiye eden,
zilerinde
dört
adına,
Karagözle
27
iş g e ç i p
ciddi
Hacivata
Mayıs
işin
çok
ilham,
çok
karagözcülük değildir,
gitmiş olsaydı,
"Bu
kaplasınlardı.
kubbede
kabadayılık
oyun
Karagözlerle
baki kalan
hoş
değildir,
Hacivatlar
bir sada"s\
27
lar.
Mayıs y a ş ı y o r .
Bu
kötü
kasti
layabildikleri
için
Karagöz
sidir
Hacivat
Dergi
üyeyi
lete
inatla
pusulayı
şaşırtmak
Mayısı
bilinci
ile
felsefe-
bu
sınıf "yüce gö-
oynamamalıdır.
sosyaliste selam
doldurursa...
şüphesi
veren
bunların
uyanır.
mil-
Yaptıkları
getiriverir.
çömezi
müdahale
savaş veriyorlar.
27
eski
istedikleri
hatıra
Dünyanın
dramını
kitap o k u y a n ,
Mayıs'ın
yısçılar,
"Kalkınma
sınıftır a m a ,
e t m e k ile s a h n e y i
takınırlarsa,
istiyor-
pusulasız y a k a -
güveniyorlar.
kekliktir
bunlar 27
pozunu
Mayıs'ı
sosyal sınıf değil,
sosyal
ve t a h r i f l e r i
Hele
luları
pusula
dışarı
yaralayanlar öldürmek
sırf 27
oynamamalıdır.
torbasında
kapatmak,
kapı
intihal
pusula
kalkıp,
avukat
Mayıs'ı
metodlarına
kalkıp
komedisini
revli"
27
besleyenler,
bile
olamazken,
gerekli
akıl-hocası
bir g ö r e v olur.
Roller t e r s i n e
döndü:
27
Ma-
Yassıada
suç-
suçluyor.
böyle
tersine
davranış
dönüşü,
yerine,
neden?
yüce
"görevli
Hep
kişi"
sosyal
ve
sınıf
"çevre"yi
geçirmekten.
GÜVENCE
KİŞİYE
Mİ,
Bakın
Gölgedeki Adam
"Aslına
bakarsanız,
sonucudur.
Kimsenin
emek
gayretle
ve
eden
son
kete
katılan
paylaşmada
ti
almayı
1
mazdı...
şında
çok
esasları
ci
İhtilalci
dağılır
ele
olsalardı,
İhtilalci
polis
ve
bir a r a d a
de...
Hasan
Ama
kendi
Sabbah'ın
halk
ve
tabii
bu
garan-
sağ
sevgisinden
elverişli
Keski
ve
ihtilalhiç
ay-
Keza)
bir e g o i s t s a y d ı ğ ı sağ
kalırsa
kaim
çevresini
kalır;
örülmüş
sosyal
nefsini
dı-
hedefi
prensipten
sağ
kurup,
ola-
Bunun
ana
ihtilalci
kalmak var,
içinde
şahıslarını
bir davranış
(D.S.,
kötü
Elbet
s a r a r a k da
Kalesi
hareiktidarı
olur.
olurdu."
ihtilalciyi
saraylar
yüzünden
ihtilalci,
malı
Yıllarca
takaddüm
geçirdikleri
adamdır.'
her konuda
sağ
sırça
yetki
kadar
veren
ülküsüne en
Kan
ele
kurtarılmış
adamlarla
yaşayarak,
makam
düşünen
doğal bir
Mayıs'a
ve
ayrıntıların
burada
kendisine
Ancak,
ve
27
birlikte
kendi
a n l a y ı ş s ı z l ı k olur.
olur.
silahlı
yer
etmeleri
aldıkları
Adamın
küsüne yararlı
yoktur.
yer
çok şey
öne s ü r m e k ,
hakkı
kendini
düşünceye
arkadaşlarımız,
Gölgedeki
nı
evvela
fazla
ihtilalin
darılmaya
kimselerin
kabul
meseleyi:
tutum,
ihtilalcilerle,
evvel,
esas
halâ
günkü
bulundukları
kaybeder,
rılmamış
çalışan
her şeyden
altına
o
kimseye
takım
Mİ?
görüyor
bizce
aylarda,
bir
DEVRİME
nasıl
ül-
acık var.
yedi
kat
çarıksızlarla
zırhlar
sınıfı
içinde
seçmek,
e m n i y e t altına
al-
maktan
dava
çok d a h a
için
27
Mayıs
lük değil,
de
Kişi
için
garantili
olmasa
bile,
noktada
yanılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı
gibi
Onun
bile,
için,
kişi
tabii
için
de,
senatördava
için
kimseyi
so-
"emniyetli" olamamıştır.
YAPILABİLİRDİ?
27
Mayıs
kağa
nün
bu
sayılı
gereği
NE
garantilidir.
garantilidir.
ihtilalcileri,
sabah
çıkartmayacaklarına,
yanma
Hırpani
sendika
gitmenin
işçinin
manivelası
Rızkını
27
yollarını
yetiştirmesi
ırzına
dil
şimdiki
memuru,
kuvvetli
milyon
İktisadi
aydını,
ile
sağlayan
kurtuluş
sa-
sermayeye
ha-
yaralamayabilirdi.
olduğu
sadakat
köpekbalığı
uzattı.
"İşçi
köylü-
kullanabilirdi.
vurgunculara
sendika
çarıklı
açabilirdi.
Amerika'dan
kurtarabilirdi.
küçük
daha
karşı
sonra
güvenebilirdi,
üzere T a s a r r u f B o n o s u
Mayıs'ın
gençlere
bayların
gibi
zor ç ı k a r a n
raç v e r m e k
gibi
bütün
teşkilatlarını
gangsterlerinden
vaşının
namazından
halka
günlerde,
telgrafı
ne y a p t ı ?
Hapishaneden
mümessilleri"
Üniversiteli
çekmiş
İçki
bir
polis
sofrasında
Su-
bir m u z a f f e r k a h r a m a n
tarafından
şölenli
törenlerle
ka rşılandı.
Bu
kadar acı
s u l a s ı z l ı ğ ı , ve
rının
doruğuna
Küçücük
görülen
"Kalkınma
pusulasızlık,
Felsefesi"
seçimsel"
le ö l ç ü l e r e k
alan
27
"Bir
Mayıs
Karşı
siyasi
niden
için
aşıverir.
sonuna
dek
taraf öyle
mi
sınıf pu-
kadar başa-
Olmasa
Pratikte
pratikte
olur dikhele
batırmaya yeter.
yahut
iş
da
siyaset e n g i n i n e ,
söylenenler
Ve y a v u z
"biçimsel
kişicil
işten
demok-
gerekçeler-
geçtikten
hırsız ev s a h i b i n i
sonra,
bastırır.
Eski
haline
ihtilalci
üniversiteyi,
alan
ihtilal
"Kansız
siyasi
yapmak
istenmiştir."
ihtilal"
ülküsünde
kusur
et-
davrandı? Gölgedeki Adam:
organizasyon
diyor.
içine
gösterilmek
bu
ÜRKÜTÜLDÜLER?
Şubatçıları,
şilerini
nedir?
karagözlüğü;
küçümsenebilir.
ler gösterdik,
22
sosyal
uşağını
dalgalı
açılan g e m i y i
hacivatlığı
Üsküdar'ı
NASIL
medi.
uğratır a d a m ı
Kapital
çıkarır.
Mayıs gibi fırtınalara
rasinin
atı
kırıklığına
bir teorik söz yanlışlığı
katsizlik gibi
27
hayal
bir avuç F i n a n s -
bir
için
(D.S.,
gelebilmek
grupları,
basını
ve
örgütlenmeye
sarf
edilen
Keza,
için
ciddi
gayret-
(14)
leri,
(11)
partilerin
ileri
görüşlü
gitme
gayretlerin
41)
leri,
ki-
teşebbüsü,
ye-
mahsulü
gibi
Bir
küçük
burjuva
arada,
Rakamlı
sörler,
Yazarlar,
kim" o l m a k
caksınız?"
diye
sist" gibi
va
ancak,
diyorlar.
daha
garlıkçı"
idiler:
o
bir
kün
değildi;
Yön
kadar,
"Mark-
sosyal
ve
ekonomik
barajlanabilir."
diyemeyiz.
muazzam
el
27
göre,
Mayısçıların
demokrasinin
hiç-
"Çağdaş
Türkiye'yi
bir
(D.S.,
uy-
"Muasır me-
şartları
bir eserdi."
(D. S.,
küçük b u r j u -
Hepsi
bütün
sürülmemiş
sistem
bocalaması,
güçlükle,
içerisinde
yahut
çok
hamlede
Keza,
6)
milleti taş d e v r i n d e
yüzyıllar
bıra-
şeyi
mutlak
bence
Türklerin,
ızdırap
için
belki,
de,
kurtulamadığı
edilecekti."
demok-
kalkılması
sonunda,
Bunun
boyunca
mahkum
problemlerinin,
zaman
kıvranması
gerçekleştirilebilirdi.
savaşmaya
Türkiye
çözülmeye
uzun
yokluk içinde
kuşakları,
o
taş
eğitiminde,
ikmalinde,
çok
birçok
devri
Keza,
yöneltmek
içinde
da
geleceğin
(D.S.,
Devletçilikle
müm-
koşulla-
7)
istiyorlardı.
Ordu
dediniz:
"Silahlı
sinde,
hayet
kuvvetlerin,
personelinin
memleket
kendine
sosyal
yeter
Sivil
idare
"Sivil
önemli
sektör
ve
kadrolarda
Doktor
mi
de
ilçe,
tensik
çalıştırılması
ve
imkanlara
getirilmesinde
idareve
göre
tam
nikendi
bir zihniyet
vardı."
edilecekti.
ihtisas
kendi
tensikte
vazedilen
elemanların
idari
ihtisaslarının
okul
bürolarda
ehil
"Devletçiliğimiz"in
gerektirdiği
(D.S.,
Öğretmen
Mühendis
bucak
Bu
sahibi
düşüncesidir."
başhekimlikte,
Bu
sevk
alınmasında
dediniz:
uzaklaştırılarak
binlerce
ele
sağladığı
bir hale
yetişmiş
fesör dekanlıkta,
mayacak!
güçlü
ihtiyaç
prensip,
kilerden
güvenliğinin
kaynaklarının
modernizasyonuna
ce
yok.
konuşuyorlar?
görüşüme
biçimcil
"Yüzyıllarca
Her
ha-
"İhtilal mi yapa-
açıklıyorlardı:
ratik
rında
"Millet kaderine
"Teori" döktüren
ulaştırabilecek
getirebilmiş
kacağını
kasıla
felsefesiz"
günlerdeki
Devrimciler,
mu
Kasıla
seviyesine"
bir araya
bir
Profe-
artık.
takdirde
mı " a k ı l c ı "
"Kalkınma
"İhtilal,
Subaylar,
gelseler:
doğuran
edilebildiği
birisine
deniyet
hazır.
hiçbir ş e y l e r i
kendilerini
bertaraf
doktları
"Sorumlular"ı
konuşuyorlar:
"İhtilaller
Keza, 4 1 )
hepsi
bir a r a y a
kovuşturuluyorlar
öğrenecek
de
sebepler
dursun,
bütün
" m e r k u m " derdi)
Siyasiler...
şöyle
"Yön"den
Devletçiğinin
(Osmanlıca:
Keza,
en
son
yer
müdürlüğünde,
müdürsüz
perdesi
idi.
ve
10)
harcanmayacak,
kaymakamsız,
en
mev-
Pro-
yüzlerbırakıl-
DALGA
MI
Üstelik
GEÇİYORLARDI?
ihtilalciler,
gereken)
Hükümetin,
kazanmaktan
başka
"Program
meydana
(emirlerinde
amaçlarını
temenniler
sahifelik
gayretinden
ve
bir
da
farkında
yuvarlak
yasak
başka
bulunması
b a l t a l a m a k ve zaman
bir şey y a p m a d ı ğ ı n ı n
altı
getirme
HAYIR
kurdukları
Devrim
umumi
gelen
yerine
kendi
savma,
hemen
idiler.
tekerlemelerden
bir
hiçbir
formalite
şeyi
ihtiva
etmiyordu.
"Buna
mukabil,
başta
Kadri
arkadaşların
birlikte
çalışmaları
len
direktifi
ve
Komite
yıl
geçtiği
KINMA
halde,
problemlerini
rek görüşleri
ifade
Demek,
için
küçük
Kuvayımilliye
İhtilalciler de
cünü
FİNANS
isterseniz:
"Felsefe"
maktaydı.
talman
mekten
27
Mayıs,
içinde
Bu
kökü
getirmek
"O
tus,
ve
gece
Cemal
Osman
müşte-
ihtilalciler
Vatan
Partisinin
nutuklarda
geçti.
tekmil
gü-
ulaşmanın
tek
Rabbim
şu
bir tek
alemde
ni-
hakikat v e y a
ve
bir
felsefeleri
Finans -
"Çağdaş
uygarlık"
sosyal sınıf m a n i v e l a s ı
Kapital
idi.
Yoksa,
ağlarının
bul-
her şey fa-
kucağına
düş-
kurtaramazdı.
bu
küçük
bilmek,
felsefesi",
gizli
Türkiye işçi sınıfı
ileri
burjuva
hatta
(2
kadar
6
Temmuz
Köksal'ın
gevelediği
kayıtsız
sahifelik
yaramıştır?
Gürsel
saygı
olsun
uyanispatla-
gelir.
ukalanın
M.B.K.
k u v v e t ç e yazılı
neye
b ü y ü k s e v g i ve
m e s e l e y i ters ve eksi y ö n d e n
olmasından
ne hakim" bir
line
hakikatleri
M a y ı s ' ı n T ü r k m i l l e t i n d e en
Sürüyle
tüm
7)
bırakmamıştı.
o
dışarıda
deneme
değerli
başarıya
şu T ü r k i y e ' d e
manivela
dırması, yalnız
mış
çok
Keza,
beş
KAL-
BALTACILARI
dayandıracak
yakayı
YÖN'den
memleketin
"Bir hakikat kalmasın
mesele,
toplumu
yönünde
edebilmek
KAPİTAL
27
veri-
üzerinden
her
Hatta
sözcüğü
kısım
10)
şairi:
han" d e m i ş .
Bütün
Keza,
-
Osmanlı
"Kalkınma
değildi.
hamleler
seferber
(D.S.,
(D.S.,
bir
inanmışlardı:
büyük
topyekun
şartıydı."
ihtilalin
kavrayan
seferberliği"
buna
"Yapılacak
halinde
bir eserdir."
kumaşı
üzere
hükümete
Türkiye'nin
burjuvaların
Hint
olmak
hazırlanıp
görüşleri,
dahi,
kül
eden
bilinmeyen
"İkinci
temel
bugün
Kaplan
ile
Program
"Millet kaderidirektifi
ha-
Okuyalım:
Pazartesi
Hükümetinin
"hakikatleri"
şartsız
günü
Devlet
programını
başkanlığındaki)
Bakanı
komiteye
toplantıda
bu
Amil Argetirmiş
hususta
yaptığım
teklif üzerine
tif ve
teye
görüşlere
göre
getirilmiş
değildir."
(D.S.,
Yani,
lik
hazırlanarak
temel
"Millet kaderine
Komitesi,
daha
35'nci
kendi
günü
bile
"Bilahare
meydana
yüzünden
"13
Kasım
te
için
açıkta
ana
ettiği
zaman
Aynı
Hatta
yalım.
geri
Ancak
bu
Dayanırsa
felsefe:
ne
DEVRİMİ
Mayıs
bulmadı.
27
gereğince,
Millet
verdi.
1
"küp
küp
uydurma
varlığı
olmuyor
ağzıyla
"Fayda
canlı
üstüne"
27
mu?
ballandır-
mülahaza
bir d a h a
olunur."
tekrarla-
ispatlamaktan
kurulmamalıdır.
temellere
havada
Mayısçılar:
Anayasayı
Milletin
başka
denemez.
hiç
Hele
dayandırılmamalıdır...
kalır.
Küpler birbiri
üstüne
işe y a r a m a z .
soru
bir türlü
"Meşruiyetini yitirmiş
için,
hakkını
"Meşruiyet",
kullandık"
Anayasa
millet
açıkça
Tüzük
seçimlerde
kar-
madde-
dediler.
çerçevesi
kim
karşılığını
bir Hükümete
konulmuş
o ç e r ç e v e y i aştığını
Nitekim
millet:
- Aldatılmıştır,
Bu
savunması
direnme
Bir h ü k ü m e t i n
Demek
bu
7)
beratını" k i m s e y e
değil,
Yön
orta-
temelini,
YAPTI?
f o r m ü l e göre:
maktır.
Sonradan,
Keza,
bir d a h a ,
canlı
edilkalıp
bir iştir. Y a p ı l s ı n .
kırmaktan
KİM
de
o felsefeyi
kime d a y a n d ı ?
Ordunun
Bu
bir
realize
birbirlerini
götürmüş
söyleyelim):
olur? T e m e l
birbirlerini
27
si
O da
sınıf d ı ş ı n d a
yıkılıp
şı.
gibi
yokluğu
silmeye"
g ü n l ü k o l a y l a r içinde
kalmayalım.
sosyal
ortadan
bir a ğ ı z d a n ,
Hele
"İhtira
felsefesi"nin
(Paşalar
hep
kapıkulunun:
felsefesi"nin
"birbirlerini
"Kalkınma
masında
kimi
Komi-
iktidarda
esas
(D.S.,
sürül-
bu
çıkmıştır.
ihtilalcileri
etmiştir."
şahsi
dışına
sorunlarının
anlaşmazlıkların
teşkil
yurt
hazırlanan
Komitenin
ve
ve
ettirilmiştir.
üyesinin
ortaya
hiziplerin
"Kalkınma
altı
ayrılığı,
memleket
götüren
Bu anlatışa göre,
Mayısçıları
Bir-
ihtilalin
Ne olmuştur?
ayrılıkları
hasır
süresince,
anlaşmazlığı
bırakmadığı
Milli
Mİ?
Komite
fikir
yüzünden
gelen
kadar
prensip
14
ihtiva
meselesi
silmeye
görevli
Hükümetine,
prensip
direktif de
büyük
meydana
dan
bu
gerekli
kalmayacağı
çıkan
uzanan
direktifinin
mesi
siviller
FELSEFESİ
1960'da,
kadar
direkKomi-
Mİ?
KAPİTAL
mesine
o
yapılıp
deniyor.
yüce
hükmünü geçirtememiştir.
FİNANS
meseleler
7)
en
olan
verilen
bir program
Keza,
hakim" olan
yaratığı
FELSEFESİZLİK
Hükümete
yeniden
içinde
kal-
belirlendirecek?
oyunu
D.P.'ye
2
-
Kendi
direnme
direnemeyeceği
dan
bellidir.
Aldandığı
iyimser t a r a f s ı z
Millet
organı
ğu
için
için
bir baskınla
met
İhtilali
da,
27
Mayıs
ihtilali
hoşnutsuzdu.
Bunu
27
patlak v e r d i ğ i
Mayıs o
karşı
o l a n l a r var.
Millet g e n e
Bu
göründü.
demeç
şeyi y a p s a y d ı ,
istese
teşkilatsızlığın-
deyimlendirecek
ne t e ş k i l a t ı ) y o k t u .
verdiği
Milletin
mutlak
gün
bellidir.
tutmuş durumda
vunuyorlar.
ve
üstün ç ı k a r ı n c a , T ü r k milleti
İnönü'nün
Buna
kullanamamıştır.
oylarından
kalmasından
(ne y a y ı n ı ,
medi.
hakkını
dağınık
böyle
karşı t e p k i
Yabancı
göster-
yazarlara
İs-
söylemişti.
Menderes
"Yukarıdan
i y i m s e r seyirci
savunmayı
hiçbir
hoşnutsuzlu-
ihtilal"
kalacaktı
Türkiye'nin
dediği
kanısını
gericileri
ve
sa-
sağcıları
yapıyorlar.
Fakat
çültücü
ilerici ve
olan
altından,
LER
gene
yaptı
solcu
bu
o
fikri
toplumun
tüldüğünü
"Millet"
direnme hakkı
rici
solcularımıza
Arapçadan
(Yaşa!)
nun
çözümünü
Halkın
bir rol
arasında
bir
oynamadılavaş y ü r ü -
Gerici
soruyorlar.
klişe
terimi
Acemistan
bir
altüstlükte,
sağcılarımız,
Solcularımız,
öne
ve
benzemekle
-
sürüyorlar:
Zinde
Pakistan'daki,
kalıyor.
Ama,
ile-
Acemce"Zinde-
asıl
soru-
oy v e r d i ğ i
keklik s a y a n
gerici
-
gerici
-
için,
kendi
arka-
sağcıları
sağcılar tarafından
iddia e d e n s o l c u
bir y a n a
aldatıldığını,
-
öy-
ilericileri de
bırakalım.
reisinin
öldürdü?"
kimdir
onlar?
27
de
saman
ZİNDE KUVVET-
getirmiyor.
torbada
vardı.
teliler
aynı
pek de
oynamadığı
DP ve A P ' y e ç o ğ u n l u k l a
A ğ ı r ceza
kim
rol
iğrapta yeri o l m a y a c a ğ ı n ı
bir y a n a
Mayıs'ı
NEDİR?
bunu
çığlığına
veya
bırakalım.
leyse
"milleti" kü-
halde, zımnen,
itiraf e t m e k o l u y o r .
demektir?
sesleniş,
bad!"
işlerde
olarak
ne
gelme
Bu
Milleti,
görünüşte
27
tabakaları
ikrar ve
Milletin
larında,
bu
idareci
KUVVETLER"
"Millet"in
kuvvetler!
da,
çıktıkları
yürütüyorlar;
milletin
üst
dolaylıca
"ZİNDE
-
karşı
diyorlar.
Bütün d e y i ş l e r ,
ğını,
olanlarımız
iddiaya
sorduğu
gibi:
kim
devirdi?
DP'yi
Meşrutiyetin:
Mayıs'ın
da
bulunduğu
vetler" denildi..
versitelilerle
Silahlı
liseliler,
"Ortada
"Zinde
"Hareket
Ordusu,
Silahlı Kuvvetleri işi
için,
yalnız
yaptı.
Bereket
Ölen
"Silahlilar y e r i n e ,
kuvvetler arkadan
Kore'deki
bir c e s e t var,
Kuvvetler".
kadar bile
bunu
Anladık,
Ordusu"
üniversi-
"Zinde
Kuv-
yetişmeseydiler,
üni-
başarı
gösterip,
Hü-
kümeti
ğını
devirememiştiler.
inkar
(Daha
edemez.
geniş
lar,
NİYE
Devletçiler
olarak
(Basın)
zannetmek
Siyasetçiler
sistemin
lerin
Hiç
kişi
doktrin
bir
27
partisi
bütün
yapılan
halka
yapılacak
olan
işlerin
yeterli
(D.S.,
ola-
Keza,
meydana
zorlamasından
haklı
Yazarlar
"Türkiye'de
beri
doku-
bozukları
veya
dediniz?
doktrin
başı
saymıyor.
duyurulmasının
günden
Sendikacı-
tabusuna
şey
mi
olmuştur."
8.)
demokratik
çıkan
çok,
parti-
his
ve
çı-
(Keza)
mülakilerinden
düşünüyor.
adına
o
bir
büyüğüdür."
Mayıs
böyle
yaptı-
ordudur.
Politikacılar,
en
istendiği
etmek
değilse
özü
Kuvvetler
başka
(Partiler)
tatmin
yapan
ise,
"Yeni
hataların
teşekkül sebebi
karları
Yazarlar,
organlarıyla
kurulmak
ordunun
Kuvvetlerdir.)
Silahlı
Kuvvetler
yayın
Mayısı
İNANIRLAR?
dediniz?
ve
cağını
Silahlı
laf kalabalığından
mı
basın
Kuvvetler"in
katılıyor.
Silahlı
boş
27
"Zinde
arasına
Müteşebbisler
nulamıyor.
kimse
anlamıyla
ZİNDELER
"Yeni
Hiç
Demek
Gerçi
M.B.K.'ne
o
en
çok
zaman
gönderilen
"Gölgede" fikir
Türkiye'de
açık
mektupta
tek
şöy-
le d e n m i ş t i :
"Halkın
işlemez
bereketli
irtica
şartlar
altında,
"Bu
lerin
Hürriyet
yan
Atatürk'ün
racağı
bir
ü
İkinci
bul, s.
Bu
şuurlu
(gericilik)
Mili
İtilaf
Halk
ve
İttihad
Partisi
gibi),
İkinci
teklifi y a p a n
Devletçilerin,
yalım.
bir İşçi partisi
Sendikacı
ile
toptan
Paşadır.
BAŞI
Kuvvetler
Onun
27
27
27
çağı-
(Kuvay>mil1965,
İstan-
(V.P.).
27
Mayıs d e v r i m -
Mayıs
sırası, y a l n ı z
sorusu:
bile
durma-
dayanamadı.
Devlet tırtıklayıcılarıdırlar.
günleri
Mayıs'ın
Mayısçılara
manevra
üzerinde
Avcıoğlu'na
SIVIŞIR
senatörü" yaptığı
selin
ilk
idi
Müteşebbis"leri
hemen
"kontenjan
bakma-
prejüjesiz
kurmalıdır."
n
Müteşebbislerimiz
kokar" deriz.
Fırkalarına
milleti
mı?
Meşrutiyetçi-
Hayır.
Doğan
baştan
basmaz
6.7.1960)
Yön'cü
DEVRİMİN
aktif işbirliği
ağır
(İkinci
Terakki
bütün
Partisi
Sendikacı:
Silahlı
Komitesi
ü
ve
istemez
Kuvay>milliyeciliğimiz,
17. G ö n d e r i l i ş tarihi:
işittiler mi?
teşkilatı
ister
Birlik
Kuvayımilliye
liyeciliğimiz ve
cileri
hareketi,
olunca,
başı
nasıl
Sayın
kaldıkları
ne
idi?
"Balık
Cemal
Gürsel
katıldığını, G ü r s e l ' i n
en son
Koçaş anlatır.
Paşa'ya
"Kuvvetli misiniz?"
durumda
Orgeneral
işi
oluyor.
çıtlatır.
Koçaş
Almanya'da
Sayın G ü r o
günlerde
üç
kişicik
miş
kaldıklarını
gibi
Paşa
bu
bildiği
halde,
Paşaya,
bütün
ordu
birlik-
konuşur.
inanır.
yol
Katılır.
sahiden
Kara
"Bütün
Bir ihtilal t e ş k i l a t ı n a
ni gösterir.
Ama
Kuvvetleri
bu giriş,
ihtilalin
Gürsel,
erkekçe
Silâhlı
tavırları
Paşanın
sosyal
mi? O z a m a n G ö l g e d e k i ' n i n
"Cemal
Kumandanı olduğu
Ordu" ihtilalcilerle
şu
kavradığını
anlattıkları
için,
olur!..
her şeyi-
ispat eder
kaçınılmaz olur:
çok sevdiği
kendisine
gibi
babacanlığını,
anlamını
Kuvvetlerin
yüzünden
birlikmiş
"Aga"
ve
saydığı
ismini
verdiği
ve
bir
generaldi.
"İhtilal
ama,
evvelisinde,
kimlerin
latının
ne
nereye
kadar
nu pek bilmezdi."
Bir ihtilal
"Ayrıca,
(D.S.,
almakta
cağı
yerde
Bu,
direnmiş,
müştü.
Madanoğlu'nu
lenmişti."
Buna
vetler,
rak!
"Ordu
üste
ordu
HASTALIĞI
ilk
"-
"Alkoç,
lışıyordu
bir
ile
Ordu
duğumuz
hali,
ile
te-
aldırmayarak
teşkilata
müşkül
sahip
ola-
duruma
ihtilalciler
büyük
bir
bir şartla.
de
düşür-
bu
yüzden
talihsizliğe
sürük-
Silahlı
Üstlerinden
3.
tekrar
koskoca
çocuk
gibi
ki,
omuzlarında
etmeyi
askerliğin
itaatlidir!
baştakinin
Paşalardan
inerken
hareket
kalarak
Hatta,
ederken
dedi,
anlıyordum
ama,
kendisi
koymalarına
hastalığı" d i y e b i l i r s i n i z .
Kumandanını, ansızın
Sen,
götürülen
limatı
adımda
zafer k a z a n ı n c a ,
"Merdivenleri
günlerde,
karşı altın a y a k l a n m a s ı değil
Daha
Ordu
Sonrası
demekti.
gibi
ama
isyan
PAŞA
İhtilal
2.
Bizim
bilmez!
6)
edecekler,
Siz, "İhtilal
eve"
bulmak
Keza,
isterseniz,
meyin.
başında
gecikmişti.
arayıp
isyan
eden
hazırlıklarını
bir süre
(D. S.,
teşki-
bulunduğu-
idi."
biz
ihtilal
İhtilal
edilmişti
ihtilal
etmekte
ne y a p a c a ğ ı n ı
karşı
iş
gitmiş
"Dostlar sefere,
"Ayrılmasıyla
kontrol
ve
mi?
ihtilalcilerin
İzmir'e
haberdar
olduğunu
6)
lideri
takaddüm
bulunan
izin
neyi
Keza,
ki,
gelmez
ihtilale
hazırlığından
çalışmakta
uzanıp
düşünün
kendiliğinden
masta
ihtilal
şekilde
elinden
yarbay
normal
D.S.,
yakaladı:
Kumandanını
ilk
mektebe
götürüyorsun.
icraatına
rütbesi
gördü.
kalmadı.
aktarıyordu.
tutmuş
ihtilalin
asla
Orduya
Ordu
Paşaya.
"müşküi'lüğünü
kolumu
bir
m i d i r ? " de-
Kime?
çekmedikleri
Kuv-
e m i r ala-
boyun
olan
hazmedemiyordu.
anlayışıyla
eğmeye
bir subayın
İçinde
elbette
çatabulun-
bağdaştır-
maya
imkan
görünmeye
daha
ilk
rülmemesi
"Alkoç
gözlerimle
anormallik
sapına
daha
tur.
Orduda
her
karma
yoluna
1
Biz
inkılaptı.
günün
İşte,
kaderine
halleri
bu
Bunları,
ma
şünce"
gibi
püsküren
hatasını"
eskisi
mirasçısı
bilgili
ve
Hu
içinde
kafalar
bir
bulunduk-
hedeflerine
gücün,Silahlı
ve
bel
ulaş-
bağladı-
Kuvvetlerin
yüce
Devletçinin
sökemezdi
"Görevliler"in
üfürükten
"Kalkın-
yerlerinden.
yapan
enerji,
can
taraf:
edildikten
genç,
günün
yukarıki
sonra
dinç,
ağzını
gereğini göre
"Orduda
olsun,
nasıl
dü-
general
davrandı-
şişirilip
sonra,
D.P.'nin
doğrudan
doğru-
millete
empoze
edilen
seçimi
"kendi
hükm-i
elleriyle
AP
kesip
idamlarını" yazması
yare
gibi
verduyu-
kaygısındalar.
Kırk ellisine
yardımından
AP,
Paşanın
de
CHP'si
öteki
bilgi...
askerler,
"İhtilalciler" ş i m d i
Amerikan
okuya,
bir mütenekkiren
yararlanmış
CKMP, YTP,
geriden
Y u r d u n dört köşesini
ezan
çı-
anla-
bekliyordu
r e f o r m l a r için
gördükten
elele v e r m i ş l e r .
ça
yürütülen
icraat
etken
başıbozuk
kalemin" "kendi
toptan
Öte
geçirdikleacısını
çakar almazlardı.
sosyal
mütalaası"n\
olarak
kazanmıştır.
lık,
olmuş-
gibi.
14'ler sınır dışı
larla
ve
"sorumlu"
"ihtilalci"
lar?
dikleri
en
"inanç,
bırakmanın
ya
ellerine
demekle
düşünebilen
tek
top
"Durum
ateş
Gene
veren
emekli
KARAR ANI
bu
açınca
müddet
patlak
12)
çapı
iken'
enerjik,
bütün
buçuk
değil,
KRİTİK
Ya,
uzun
bir
Başka türlü de o l a m a z d ı .
iki
Felsefesi"
gö-
10)
hakim"
idi.
hallerin
kompleksin
Keza
inanç
göre
Kuvvetler'den
"Millet
asker yaşamış
yüzünden
1919
inanan,
Devletçiliğin
Zinde
(D.S.,
çoğu
Keza,
ve
generaller ise,
Harbinde
gereğine
(D.S.,
gibi
Haziran'ında
duydukları
bambaşka
İnkılapları,
tırabilirdi."
ğı
diğer bazı
İstiklal
gün
hatasını
Bu
reaksiyonu
6
direnmeleri
ihtilalcilerden
çerçevesinden
ları
duyduğu
kumandanların
"...İşler
doğmuş
yılının
sapmışlardır."
ilk
olurdu.
1961
kalan
daha
bırakmanın
görüyordum.
günde
askerce
fırsatta,
Yüce
yış
ilk
reaksiyonlar
general
kadar asker
saklayamamış,
ihtilalde
ettiğimiz
Orduda
zaten
sessiz
ri
Tahmin
adımda
gibi
general,
içinde
yoktu.
başlamıştı.
para
gezi
taze
yaptırılan
şirket
MP sözbirliğinde.
ağır a k s a k
İsmet İnönü
uzun
menzilli
davul
zurna
rahatça
kesip,
dağıta,
memleket
ağa-
beyleriyle
topçu.
çala, A r a p -
fukarasını
dinsizler
baskısından
kurtarma
rak
beyinden
lar.
Allah
halkının
vergi
ne verdiyse,
oylarını
Berikiler,
vermiye
dern
Siyasi
olduğunu
seven
bütün
top-
yayıyormemleket
artırmışlardır.
adamış
okul
"çağdaş
ihtilalci
u y g a r l ı k " ve
askerler,
her şey
dünyanın
en
mo-
cihazlanmış.
partiler s a n d ı k l a r d a n
silahlı
Reformunun,
aykırı
Muhammed'ini
köylüye toprak,
kendilerini
Toprak
Kur-an'a
sandıklara
silahlarıyla
de;
törenindeler.
almanın
kuvvetler tank,
çıkmış
uçak,
kağıt
top,
füze
tomarları
üstünde.
üstün-
Göz göze
bakıyorlar.
Şu
Yön
can
dayanmaz
dergisinin
hakim
olabilecek"
Öteki,
ne,
kendi
Babil
bildikleri
bir a r a y a
Partilere
liği" kurarlar.
"Ordu
pılan
ler.
ben
boyu
ve
Kuvvetler
önderliğini
Deniz
bir
da
Jandarma
karşı
"Silahlı
tez
Onun
KADERİ
içindir
ki,
Kuvvetler
haberdar
etmişlerdi."
Birliği
teşkilatının
kritik
Bu
hizmetlere
ileri
olduğunu
Kuvvetler Bir-
hepsinin
olmuştum...
ettikleri
silahlı
çağırırlar:
hemen
amil
Silahlı
-
amacına
karşı
Türkiye'nin
yapan
Selçuk Atakan,
Birlik,
bir siyasi
bütün
Öyle
lar",
alabildiği-
arkadaş-
yenilerini
kat-
bakımından
Roma'da
Birliği'nin
(D.S.,
bübulun-
kurulma-
Keza,
20).
tamam.
Hazer'dir."
katılan
dayananlar:
yapılırken,
bakmaksızın,
ve
vermiş
ler,
yıllar
beni zamanında
-
İhtilalin
hesabetmiştim...
"Silahlı
Nuri
de,
ÖRGÜTÜ
Adam"ları
basta
ihtilalin
maklığıma
Aydemir,
hepsi
"Millet kaderine
kuvvetler...
Hava
Hükümete
"Gölgedeki
ihtilale
faydalar
olan
-
gelirler.
ve
getirilmesine
şey
köhne
"GİZLİ"
reorganizasyonu
malarında,
Her
kadar
kuvvetler.
4 kuvvet (Kara
kuvvetleri)
sından
dayananların
oy pusulalarına
kalma
KUVVETİN
Hemen
larımın,
silahlara
göremeyeceği
ne o l a c a k ?
DÖRT
yük
zinde
attıkları
çağından
Şimdi
yerlere
modern
rüyasında
Emin
sözde
m e m u r l a r gibi,
Genel
Kurmay
devrin
Çünkü
İnönü
bildiri
uğraşmaktan
Okulu'nda
Sunay
Başbakanı
İnönü,
de
bizim
Talat
Alpakın,
Asker-
Subay
gizli)
Orhan
hükümete
siyasetle
Birlik
kasttan
Yani
kurucuları
Ünsalan,
Z a t e n Öyle şey v e r e m e z .
Başkanı
"illegal" ( k a n u n s u z ,
Necati
Feyzi Arsın,
"gizli"dir.
"Jandarma
Ankara'daki
Menteş,
Arat,
örgüt değildir.
iken,
hatta,
Halim
ve
yasaklıdırlar.
yapılan
yüksek
brifinglere
rütbeli
subay-
fotoğraflar çektirerek,
kongrelerini
Paşadır.
ya-
şereflendirir-
B a ş ı b o z u k olsa
ği'nin
yaptığı
resmi
maz...
Ve
ise,
şefi,
silsilei
BAŞTA
iktidara
hiyerarşik
olarak
olaylara
Kuvvetlerin
birlik
-
rastlamak
başkumandanın
"26
Necati
ve
olduğuna
bütünlüğünün
değildi.
da
ettirdiler.
"Orduda
İstiklal
her
çıkarma
adım
Çünkü
ediyorlardı.
şaya
bel
Gürsel,
en
ufak
lihsizliğe
İlkin
başı
neden
lardan çok d a h a
geçir-
kompleksin
başa
acısını
geçirip
uy-
görmüyorlardı.
mevziyi
Cemal
şiddetle"
Gürsel
Pa-
bırakıp g i d i n c e ,
son-
bulmak gibi
ihtilalcilerin
modern
büyük bir
içlerine girip, onların
BİLE
BİLE
iken"den
bilgili
düşmüş
hiyerarşik g i d i ş i n d e n
öğrenmişlerdi.
yapmakta
böyle o l d u ?
bilgisizlikten
ihti-
"ellerine
bozulmamasını
arayıp
yapabildiklerini
"İstiklal Savaşında
lalık v e y a
bir ç e l i ş m e
ya-
"anlayış
ta-
ondandı.
olarak dilediklerini
bu
olduğunu
mi,
duydukları
tuttuğu
paşalar,
SFENKS ÖNÜNDE:
Peki,
el
sığdıramayan
geldiler
o l d u k l a r ı n ı ve sırf o r d u n u n
rarlanarak baskın
hata"
konuşanların
generalleri
"Madanoğlu'nu
"şoke" olan
ve
üstüne
ondandı.
sürüklenmeleri"
avuç a d a m
Menteş
Türbanca
müessiriyetinin
kritik a n d a
ihtilalcilerin
mü-
şeref salonunda
"Teşkilata sahip" ç ı k m a y a n
bağlamaları
kumanda
Halim
bilgisini
haline
bildikleri
"Kumanda
arzu
enerji,
hareket
en
tek
mutlak
Okulu
diye
ihtilalcilerden
atmakta
ge-
düşünceli
görünüyorlardı.
bırakmanın
iken"
inanç,
sapmış"
Silahlı
22)
general
ve
fırsatta
yoluna
yemin
Harbinde
inkılâp,
teşkilat
ve
grup
ve
taraftarı
Jandarma
bana
içinde,
bir
düşünenler
emir
şiddetle
Ünsalan
"biz
gizli
Türkiye'nin
kısır
Böyle
bulunmanın,
Keza,
kişiye
inanmayan
yine
olanları
müstakil
tek
girmedim.
lalciler,
rında
olan
toplantısına
çerçevesi"ne,
nin
ve
kurul
(D.S.,
uçurul-
olarak
başıdır.
taraftarı
genel
Böylece,
dikleri
koyma
beraberlik
günü,
kuş
Başkanımız
münferit
bozulmamasının
konarak... "
zan,
el
mümkün
Ağustos
yapılacak
Birli-
Kongreler!)
salonlarına
uygun
fikrinde
emrinde
essiriyetinin
Okulu
Kurmay
dışında
teminat
Kuvvetler
"DEMİR ADIMLARLA"
bizzat
müdahale
Silahlı
k o n g r e l e r (evet
meratibe
nizamı
tek
subaya
Subay
Genel
BAŞKOMUTAN:
Ordu
leceğine
girmek?
brifingler,
Jandarma
"Teşkilatın
ra
haddine
Sunay
birliğin tabii
gun
ne
"gizli" t o p l a n t ı l a r ,
serbest
Aynı
bir
ya-
hiyerarşi-
kalabiliyorlardı.
LADES
Hepsi
cin gibi
başka
şey
ihtilalciler, o
olamazlardı.
zeki,
dağarcıkla-
kalmamış
basit o y u n a
Paşabuda-
A n k a r a ve İ s t a n b u l ' d a k i 30 - 40'ı
te T ü r k i y e ' y i
dıkları
kansızca
müessiriyeti,
Daha
böyle
giriyordu.
kurmay
ihtilalciler bu
Hayır.
türlü
tı
Bu
hepsi tuz
Baskın
müthiş
sonra
elini
Her şey,
İşte
Ordu
Millet
oraya
vetler),
cevap,
gibilerden
ne
Anayasayı
da,
sol
elini
onaylamıştı;
"Siyaset cambazlaköklü
sola,
sonra
sağa
Mesele
Ah,
şu
köksüz
Re-
yalpalıyordu.
dönüp
Zinde
dolaşıp
Kuvvetle-
bir bilinseyd i?..
İhtilalciler " Ü n i v e r s i t e "
düşünüp
geleneğine
(Büyük
için
de
davrandılar.
birkaç ünlü v e " S o r u m l u " Ord.
Osmanlı
Allahü
önce
Adam'ın
Kuvvetlere"...
göre
FETVA
"Millet" d e n i l e n
Sfenks,
dayanmalı?
oldu.
Üniversite
çık-
oy atmıştı.
Önce
Neye
çok
İlmiye'den
olduğuna
karşı
böyleydi.
miydi?
hiyerarşisine
tepeden
seçim
s u b a y l a r başka
ÜNİVERSİTE
diyenler
Ordu
Gölgedeki
"Zinde
her türlü
Zehir gibi
öbürüne
karşılarına
güvendikleri
değil
böyleydi.
ZİNDE:
mi,
İhtilal de, A n a y a s a
ne o l d u ğ u
Üniversite
Ta
da,
geliyordu.
SİVİL
İhtilalci
dikiliyordu.
sandıklarına
inanmalı?
kim ve
Bu
pek
Millet için
Hangisine
demesi,
a n l a m a z olurlar mıydı?
bir parçası
geçti
kaldırıp,
partilerin
f o r m l a r da
gene
Şok
Sfenks
Silahlı
durumuna
kaldırıyordu.
buz o l u r d u . Y a p ı s ı g e r e ğ i O r d u
İhtilalcilerin
sağ
Ordunun
bozma-
muazzam
Konseyi
"veto!"
ortadan
kadarcık şeyi
basanındı.
rı" dediği
girerken,
birisinin
2 - 3 saat-
ihtilalde
sağlayamıyorlardı?
Güvenlik
bir "bile bile lades"ti.
muammalı
kaldırıp
rin
tam
davranamazlardı.
mı,
altına
ve y e t k i s i n i
koca
kendileri
Milletlerin
başlardan
imkan
bir araya g e l i n c e ,
subaylar,
neden
hiyerarşi
Birleşik
Katılan
karar alma
şimdi
bir
Kuvvetler Birliği,
fetheden
uygundu.
Hocalardan)
Prof.'u
Seyfiye
seçmişti.
(Silahlı
Kuv-
davranışlarının
haklı
istemişlerdi.
hocaları
a'lem
da
tam
bissavap!"
kuvvetin
bir Ş e y h ü l i s l a m
(Daha
istediğini
ağzıyla,
doğrusunu
onaylamakla
"El -
tanrı
yetinmiş,
bilir)
köşesi-
çekilmişti.
Orada
rusu
lışıyordu.
Bunu
elinden
geldiğince
"Talebe'i ülumü"
(Masalda
Anayasa
"Yeni
revlendirilmişti.
Meduz:
hazırlayışında
bir Anayasa
İşe
de
Ortada
yoktu.
bu
gençliğini)
Bakınca,
açıkça
yapılacaktı.
görünüyorlardı.
Yalnız
hiçbir şey y a p m a m a y a ,
(Üniversite
Bu
hemen
ciddi
konuda
bir
çalışır
daha
doğ-
meduzlamaya
ça-
k a r ş ı s ı n d a k i taş kesilirdi.)
göstermişti.
iş
için
bilim
başlamışlardı.
çalışma
görünmek,
otoriteleri
Veya
düzenine
gö-
başlamış
giren
çalışmaları
pek
hakkın-
da
fikir
birlikte
pek
almak
resim
hoşlarına
alanların
bildiği:
en
(bu
çektirme,
ondan
hayır
Birlik
na
genç,
sahip
sahip
olacak
cek
manevi
görmek
zafer
ten
Devlet
AŞİLİN
"Milli
da
tiğini
hep
bir
Artık
kendisi
bir
içine
devirebilen
halline
girmeyi
geçmiş,
yapılacak
bir
me-
kabullenebelki
bolca
Cemal
Kumandan
ilan
tan
Devletin
Başkumandanı,
çoedi-
tabii
laf etmekişlerin
ne
edilmemişti."
büyük
Tanzimat
imkâ-
devam
olmalarını
hatta
dahi
dertle-
"Komitecilerin
içerisinde
ay
lideri
yetkilerle
M.B.K.
Gürsel'e...
olarak
aranmış,
edilmişti.
evvelki
Padişahlara
dahi
başına
getirilmişti.
Si-
Başkanı,
Başbakan
ve
idi."
TOPUĞU:
3
da-
türlü
problemlerin
düzeni
tespit
M.B.K.'NIN
Sakarya
edecek
Başkumandanlığı,
o
saat
kavuşamamış
hareketinin
kumanda
rak,
başka
her
y e t k i l e r bir kişiye v e r i l m i ş t i ;
Mücadelede,
türk'ün
"Zinde
memleket
için
sersemliği
çokça
haşlanmamış,
tarihinde
Başkanı
lerine
işe
sonsuz
Kuvvetler
birkaç
liradan
sabahı,
"Osmanlı
lahlı
şu
zindesinden
namuslu,
ağdalı
planlama
önceliği
ihtilal
verilmemiş
en
kaldırmak
ayrıntısı
Ama
bütün
getirilerek
için,
KOMİTESİ
kurulmuştu." Ancak,
olgunluğa
hiçbir
Mayıs
sunul-
"görevli"lerinden,
Kuvvetlerin
ortadan
iktidarı
bir
bir
ne
Çünkü
"27
bir
lazımdı.
başka
defa
gülerek seyretmişlerdi.
sarhoşluğunun
ciddi
envanteri,
iki
bilmişlerdi.
gördükleri
yurtsever,
dertleri
olanların,
dar
Düşüciddiye
Öyleydi:
insanlardan
Koca
güce
ve
isteği
Partisi'nin
BİRLİK
dinç,
bu
ise,
yordu.
Parti
bu
işgüzarlıklarından
"Zinde
miydi?
ve
ğunda
MİLLİ
Komitesi,
"Komite:
bilen
verme"
vermek
bekleyemezlerdi.
ha zinde" değil
rini
ve
Üniversite
bıyık a l t ı n d a n
ASKER ZİNDE:
Milli
yakından
demeç
bütün
etmeği
görülen
üyeleriyle
demeç
6)
istemişler
hasıraltı
komite
basına
Keza,
arada V a t a n
olanları
zindesi"
çıkmayacağını
eden
hususta
(D.S.,
projesini)
İhtilalciler de
ziyaret
bu
Projeleri
projelerini
Kuvvetlerin
"resim
ve
"Görevli otoriteler",
Anayasa
muş A n a y a s a
şey
kendilerini
gidiyordu."
Herkesin
nürlerden
üzere
çektirmek
ay süreyle,
bilirdik.
sorumlu
Meclisin
elde
BAŞI
doğusuna
bir
baş
bu
çekilen
arandığı
husustaki
edebilmek için
Türk
kuvvet-
zaman,
Ata-
yetkilerini
ala-
nasıl mücadele
et-
"Gürsel'inki
öyle
olmuştu.
Bu
mı
edilişinde
ren
de
değildi.
sonsuz
alın
Bir hamlede
yetkileri
terinin
tek damlası
Milli Birlik Komitesi idi.
nin
elinde
olduğunu
kimde
olduğu
yasaya
göre,
derece
önemli
Komiteyi
istikbal
gelmiş
Türkiye
sorunlarını
özelliklerinde
muktedir
"Bir
mesini
"-
kabul
sizi
liderlik
Seni
de
ve
(D.S.,
Keza,
Komite
'38
kişiden
disiplin
sağlayıcı,
kavramış,
Devlet
hareketleri
gerektiğinde
o
idaresinin
kimsenin
vardır.
hizala-
dili
varmı-
'İyidir,
diyorlardı.
şefkatli-
Ama
güne
kadar
onu
kendisine
Komitecilerden
Komitenin
üyelerden
li-
olarak
Allah
liderlik
etmiş,
ilan
edil-
kalkmış:
çok seviyorum
şeydir.
verilen
şikâyet
lideri
biri
kadar
başka
severim,
gün
LİDER
-bizde
ne
ve
hürmet
vergisidir.
vasıflarını
doğru
sözlü
bir
kahve
Gürsel'e
O,
sizde
ediböyle
göremiyorum,
çocuksun,
dahi
diye
cevap
ısmarlanmamıştır."
kelle
NİTELİĞİ
pek
olduğunu
çokları
değil,
modern
gibi-
bilmiyordu.
Teorik düşünce
toplumda
"başsız
"Baş",
ve
deve"
idi.
Çünkü
her ş e y d e n
önce
hey-
Pratik davranış
idi.
Teo-
ancak sosyal
sınıflar a ç ı s ı n d a n
kavrayıştı.
Komitecilerin
aradıkları
Devlet idaresi..."
hareket",
kavrayışı
bu
adam
6)
rik d ü ş ü n c e ,
"Aşırı
vermiyordu.
ağadır,
açıkça
Ben
çok
o
ARANAN
siplin" ise:
ve
bir
Gürsel:
vermiş
runları...
çok
yoktu.
gibi,
babam
alınmaz.
dünyayı
kudretin
geçici Ana-
y a p m ı ş t ı r da.)
otoriter,
demeye
gelmiş,
Genç
Ancak
bir
ümit
bir adam
eden
ve
Paşam,
"Baş"ın
iyi
yetmiyormuş
deyivermişti.
betli
vardır'
yeniden
istemekle
-
lider
başında
istemişti.
yorum.
pek
aşırı
Komiteye
sanki
kendisinin
kadar
ve-
Komite-
tam
kullanacak
1960'ta
başında
merhametlidir,
pek
gün
için
sahibi,
bir
Komitenin
yetkiler
kudretin
numaralı
bu
elde
mevkileri
Aslında
anda
Kasım
derinliğine
bilgi
olarak
13
bir
bu
ve
1
Ama
başına
Komitenin
babacandır,
der
lazımdı.
Gürsel,
ada-
DEVRİM
meydana
dir,
tek
(Nitekim
durum
yordu.
etmek
kuvvetli
mevkilerin
Ona
iktidar
feshedemezdi.
yetkileri
LİDERSİZ
maya
kabul
veren
yoktu.
halde,
da pek belli değildi.
her şeyi yapabilirdi.
"Bu
O
Türkiye'nin
kendisine
işte
için
öyle
gibi
ihtilalciler
için
bir
şey
yuvarlak,
ne
idi?
koca,
babacan
ağa
ondan
başarılı
"Disiplin
değil,
"Türkiye'nin
lastikli
Bilinmez.
paşa...
so-
meziyetlerdi.
"Otorite",
"Di-
Bir m ü c e r r e t ordu
otoritesi"
mi
bulunurdu?
Nitekim
hep
o
yüzden,
aranmamış
mıydı?..
Lider a n c a k
nasıl
kim
en
da,
Allah
İfl'in
ki...
Bu
bir
duğu
idi.
pek
KÜÇÜK
38'inin
kim
güç
işi
ille-
göre
üstünde
bir "Allah
vergisi" idi.
olamazdı.
kimi
"Memleket
nasıl
gibi
lider C.
"Dertleri
belli
sınavdan
insanların
sorunla-
geçirebiliralnı
Gürsel'den
lider,
üstüne
b a ş k a s ı ola-
ortadan
ama
için
Mektup"
kaldırmak için
"Aslında,
küçük
burjuva
kayanın
tam
"Baş-
her türlü
kudretin
grubu
(genel
gibi,
Vatan'ın
birbirine d e ğ m i y o r d u . "
20.
yüzyılda
yargıya
kendilerine,
işçi
vardı.
Orada,
da
kapılmaksızınj
si kurulmalıdır."
"Birinci
(Açık
yapıimkâna
kimde
ol-
ihtilalciler de
üstünde
idiler;
Her K o m i t e c i
Halkı
idare
sınıfı
açısından
da
geçirmelidir.
duğu
gibi,
I,
s.
için,
"genç,
halkın
içine
dar,
demir
.
.
çarık,
Reformu
çıkmalıyız.
Böyle
Birinci
demir asa.
uğruna,
bir
çağrıya,
(Keza)
oldu?
"Bir
Milli
Kuvayimilliye
savunma
Programını
Devlet
-
ge-
kitaptan
seferberliğinde
ol-
mareşaline
ka-
çobanından
Ucuz
Parti-
durumlarıyla
Halkçılık
İkinci
iki
(ön-
deniliyordu.
Kuvayimilliye
yetmişine,
millet koşar"
Ne
ilk
yollanmış
milleti prejüjesiz
bir İkinci
17)
acil
unuttukları
yedisinden
"Bütün
çağıracak
Mektup
Kuvayimilliyecilerin,
sonra
bütün
istemez
kuvvet"lerin
kararlaştırdılardı.
Bunun
Toprak
ister
"Zinde
YAPI
her
bir
yurtsever" di.
ciktirip
böylece
değildi."...
kuyruğu
de
zindesi,
vardı,
hep
de
inmeyi
arasına
da
de
en
Komiteye
nazar b o n c u ğ u
en
Çünkü
tilki,
tasvip
Lider
BURJUVA
Neden?
re
kritik a n d a ,
kişidir.
bir kör t e s a d ü f d e ğ i l d i .
kudret
da
hayata
en
Bu ş a r t l a r a l t ı n d a
gereği
"Açık
ne ihtilal e l b e t o l a m a z . A m a
beceren
Başarı'nm
kuvvetlerin
sız" kaldı.
dinç,
Paşa
Baş -
O oldu.
"Zinde
"38
de,
"vergi"sini
aşmazdı
sı
bildiği lider,
"Devlet idaresinde"
di? A l l a h
sahip"
ne parti,
başarıyla
vermemişse,
rında",
mazdı.
lidersiz,
dünyanın
alıp
An'ın
Madanoğlu
bulunmayan
olabilir?
Bütün
rine
sıvışınca
sistemi
olurdu?...
Ondan sonra,
lider
Gürsel
Teorik düşünce
Şuurlu
Ticaret
-
Kuvayimilliye
Seferberliği'ne
gençlik
gelmek
bütün
başta
üze-
deniliyordu...
Gölgede yazılıyor:
Birlik
görmüştü.
karışarak
Partisinin
kurulması...
Karar
çıkmıştı.
Partiyi
kuracak
Ama,
tek
o
geceki
Komiteden
adam
ortaya
toplantıda...
ayrılıp
halk
çıkmamıştı.
"Hiç
kimse,
üzerinde
ayrılarak parti
kurma
cak partinin
sağlayacağı
"Fakat
du
ki
her
biri
1/38
elbette
çekilip
bu
ki,
mümkün
Samimiyet
derece
mi?
yazan
miyetsizlik"
"samimiyetliliği",
Onlar,
aslına
olduğu
gibi
geldikleri
Herkes,
"kendi"
ama
geniş
benim
girişmek
anlatılan
"sami-
aydınının
en
idi.
kalabalık
küçük
burjuva
yı-
aydınlarımızın)
en
tarlacığını,
"kendi"
sayacaktı.
"Vatan"
"rakip"
benim
tarlam,
benim
maa-
onu.
gerek.
burjuva
"kendi"
dükkânım,
dokunmamak
Küçük
Bu
burjuva
köylülerimizin,
"Öteki"leri
görürdüm
"Feragat" mı? T a b i i ,
tıyla.
küçük
dükkâncığını,
elbet v a r d ı ,
aşçığıma
taşınırsa,
tertiplere
"samimi" ö r n e k l e r i y d i l e r .
düşünecekti.
açısından
fikir
arta
planda,
mi?
görünüşü
(esnaflarımızın,
en
art
ilk
8).
tersine,
maaşçığını
şım
Keza,
Bakıyor-
çıkandan
Daha
Dündar Seyhan'dır.
tam
uygun,
dışarı
ve
edip
kurula-
eriyordu.
beher
feragatli
Samimiyetsizlik
içinden
ğınlarımızın
aklı
şu
bakıyordu.
samimiyetsizlik
S.
feragat
içine
bölüşsünler.
hayrına
ihtilalci
değil,
gibi
de,
aralarında
(D.
1/38'inden
Çoğunun,
mis
gözünün
gitsin
memleket
olmazdı."
Bunu
faydalara
iktidarı
düşüncelerde
iktidarın
yanaşmıyordu.
diğerinin
karşısındaki
kalacak
taşıdığı
işine
Dükkancığıma,
şartıyla.
açısından
köylü de, a y d ı n da, " z i n d e
tarlacığıma,
ma-
atlatmam
şar-
"Rakip"lerimi
dünyaya
bakıldıkça
k u v v e t l e r " de)
(esnaf da,
başka türlü d ü ş ü n ü p
davranamazdı.
Asıl
başka
türlü
davranıldığı
zaman
olurlardı.
Muazzam
halk y ı ğ ı n l a r ı m ı z ı n
ulu
onun
daimdi
deve,
lerden
atlatılıp
TEFECİ
O,
beri
bir
-
idiler.
şunları
yıl,
gericilik
boğuşma
gericilik
bir
derecede
dan
için
başlığı
ettikleri
en
mitolojik
korkunç hendek-
SİNSİLİĞİ
kim
gösterirdi?
Tefeci-Bezirganlıktı.
Onun
otla
M.B.
Onlar
Bizde,
bu
"Kaalu
işin
K.'sine I'inci A ç ı k
altında,
daha
üstte,
Devrim
27
Bela!"dan
eski
ustası,
Mektup,
"Siyasi
4'üncü
günü
Mayısın
yazdı:
"150
muş
otu
bir t u t a m
kırıyordu.
BEZİRGAN
tutam
Gerçeklerimiz"
te,
boynunu
gösteren:
kurdu
sonra
için
"samimiyetsizlik" e t m i ş
teşkil
beri
bitmedi.
altta
Yalnız
güreşiyor...
avuç
azınlık
uysal
ve
topraklarımıza
yolda
Gericiliğin
oluşudur.
esnek
altta
bu
salmış
Bizans;
bulunan
Meşrutiyetten
yıldır Devrim
zaafı,
...Gericiliğin
oluşudur.
kök
güreşti.
50
Milletten
kuvveti,
hatta
üstkop-
korkunç
Etiler
çağın-
derebeğilik
ruhu,
ne
vakit zor gördüyse,
dip
kum
anasına
Öyle
kalınca,
söğsen
tınmaz.
suretihaktan
için,
gerekirse
yun
başını
çatlatır."
ELİNİ
Açık
çıktı.
ki,
"Başsız
nevralarının
kesilir.
geçirdi
Mektup,
eski
kurttur.
fethetmek
Bir yol
mi,
s.
gi-
siner,
da
su-
dönekliğinin
7).
BAĞLAYIŞ
haber v e r i l e n l e r f a z l a s ı y l a
Deve"ye daha
ise,
mi
içinden
eline
KOLUNU
Gürsel
yedi
bürünmüş
kaleyi
devrimci
(Açık
Mektup'la
başladığını
bekler.
Tokadı
ki,
dizginleri
Ne y a z ı k
eğilir,
postuna
bilir
aşırı
mi,
M.B.K.'NIN
ya
Kuzu
devrimciden
idrakleri
için
başkaldırır.
görünmeyi
kesti
utanmazlığı
kırılmamak
yeniden
o zaman
hendeği
Gölgedeki Adam
orta-
atlatma
Parti
ma-
dolayısı
ile
açıklıyor:
"Bu
partinin
Partisi'nin
bazıları
Halk
ler.
Bu
hesabına
hesabına
muhalefet
çalışanlar
bir başkasını
Buradaki
"Halkçı
Evren,
antika Tefeci
çiliğimizi
Yani,
Partisi
yalnız
yapan
KARŞI,
25
general
Abdurrahman
nel Kurul" t o p l a n t ı s ı n ı
yapmış
"Bugün,
kontrol
mekle,
delege
bir subay
Silahlı
etme
olarak
yakın
Mayıs
Keza,
8)
kazanılmaz,
burjuvazisi
agavata)
ile
Devlet-
doğarken,
O varken
14'leri
onun
başkalarına
temizleyinceye
değin.
İKİRCİLİĞİ
kündeye geldiklerini
Genel
idaresinde
Oturum
sezen
ihti-
Kumandanı Tuğ-
"Silahlı
Kuvvetler
Ge-
sonunda,
14'lerle
te-
konuşlu:
katılmakla
Birliğinin
durumuna
Halk
şiddetle
alarak, Türkiye'nin
modern
27
Jandarma
Doruk
Kuvvetler
memleketin
ta
yaptılar.
şöyle
S.
kazanılır
sokmuştur.
sonra,
Ağustos akşamı
kendi
sınıf ö r g ü t ü d ü r .
"GÖREVLİ"
kazandıktan
idi-
olarak
anlaşmazlıklar-
(D.
(Eşraf ve
daha
lamiselerini
lalciler,
ğum
sosyal
muhalefet" e d e c e k t i r ;
O yarışı
mas
kanlanmış
halinde
kadar temcit pi-
birçok
Zafer
Halk
içinde
Kasım'a
etmiştir."
sınıflarına
da
üyelerinden
kurulmasına
"Halk" sözünü
biti
bir sosyal sınıf,
"SINIF"A
haklı
Komite
13
devam
destek
ellerini,
temas
getirilmiş,
kimdir?
Bezirgan
fıkı
Parti
konu,
örgütlü
içine gizli
"şiddetle
bu
bir
ortaya
Savaşında
-
sıkı
istiyorlardı...
teşkil etmeye
Halk
başkası
Komite
boşluğundan
yeni
Ve
zaman
Program"dan,
Birinci
gelenleriyle
faydalanmak
zaman
bir
gayretleridir.
meydanın
etmişlerdir.
gibi
dan
ileri
gelenler,
Partisi
sebeplerinden
istikametteki
Partisi
ileri
partileri
lavı
kurulamayış
aksi
gelmiş
geleceği
benim
Türkiye'nin
de
bulunduğunu
için
gurur
duydu-
iktidarını
hepimizin
müşahade
inandığı
re'sen
etve
sahibi
bulunduğumuz
imkanına
yeniden
Bu,
"Zinde
hayal
"Her
defasında,
dirmeleri
meydanda
ihmal
şu
elimizde
altında
yetinmenin
anlaşılacaktır."
Bu
şişe,
iktidarı
Albay
içki
dolu
dolu
Kuvvetler",
arabasıyla
toz
da.
tutmak
ve
tertiplere
yapmak
çıkmıştır.
imkânımız
ne
gi-
cambazlarına
zararlı
cazip
gelecekte
kıymetlen-
satımları
çok
etme
tutanların,
büyük
alım
çatının
vardır
emniyetine
büyük
di-
sığın-
gaflet
olduğu
23).
tefrikasının
Doruk
Ünsalan"\n
sofranın
ortasında
dudaklarına
bütün
"Jandar-
Jandarma
iki
Subay
var:
Mey-
Komutan
koyu
götürmüşler...
devletlular gibi,
istiyorlardı.
kötü
ortasında
ve
fotoğrafları
kondurmayacak
o l a r a k hiç kimse, d a h a
bir
edinilmiş
konfor-
"ihtilal" t a v ş a n ı n ı
Kendilerince
bir hayat için
Devlet
haklıydılar.
daha
İnsan
iyisini feda
et-
istemezdi.
Bu
insancıl
mayan
eğilim
kişiler için
le o kişilerin, en
burjuva
karakteri
en
modern
kararsızlıktan
İlk M.
reddüt"
B.
sosyal sınıf d u r u m u n d a
ve
bilincinde
beklenmedik psikolojilere
oldukları
İKİRCİLİKTEN
burjuva
göz
ne
açar.
olHe-
u z m a n l a r ı da olsalar, a s l ı n d a
önüne
başka
kapı
getirilsin.
Onların
birinci
olabilir?
İKİLİĞE
K.'sini de, son
S . K . B . ' n i de ç ö k e r t e n
hep a y n ı " T e -
oldu:
"Ortada
cudiyetine
hazırlattırılmış
rağmen,
hususunda
izlerini müşahede
Örnek:
1-
23).
Geçmiş
uyanıktı
siyaset
bundan
gazete
bardaklarını
hayatlarına
törlük
idi.
birlikte
tedbir
politika
Abdurrahman
Necati
iktidarı
kontrol
bir
yazıldığı
tabaklarla
"Zinde
şında
kadar
olmaları,
(Keza,
Komutanı
Komutanı
statü
ettirmek
Keza,
illüzyonu
derecede
normal
hileli
yakın
uyarının
Genel
ve
bulunduğumuz
açıkça
ma
ve
aşırı
Memleketimiz
makla
küçük
intikal
S.,
getirecek
etmiş
gibi
vermiştir.
"Bugün,
mek
büyük
silah
güveni
istedikleri
fırsatını
lu
önüne
gerekli
lüzumunu
renk
ikinci
elinde
duydukları
yüzünden,
rişmek
va,
göz
fiile
(D.
uyarıyordu:
kendilerine
ye,
kuvveden
bulunuyoruz."
Kuvvetler"in
kırıklıklarını
Açıkça
Okul
fikirleri
kavuşmuş
hemen
etmemeye
Talat Turhan,
M.B.K.'ne
Antipati:
müessesi
ve
kabul
Türkiye'ye
antipati,
"Şu
bugün
herkeste
imkan
umumi
sonunda
ne
bir
(D.
yazdığı
tereddüdün
aynı
siyasi
derin
Keza,
22).
mektubun
sempati
isterim
şimşekleri
mev-
verilecek
S.,
14'lere
söylemek
kadar
bir anayasanın
gelecekte
yoktu."
1965 yılı
kadarını
edilmiş
yakın
ba-
gösterilir:
ki;
üstüne
tabii
sena-
çekiyor-
sa,
Milli
o
Birlik
kadar
kimse
ağzını
di." (D.
açmaza
ile
Keza,
ben
kurtları
dırdılar
de
Silahlı
Fakat
konuda
o
Kuvvetler
günün
içerisinde
şartları
konuşmaya
altında
cesaret
edeme-
17)
de
Bu,
koklayıp
o?"
için
Her " z i n d e
için
geçerler
kündeye
getiren
kuvvet"linin
kaynamayı
aklı
bu
DP ve C H P ' n i n
es-
miydi?
Zinde
"Köhne
Kuvvetler" t e r e d d ü d ü
kuvveti
orasından
kal-
mı?
"Bu
müessesenin
için
en
rı
bu
değilim
düşmüştü.
yakalayıp
üyeliği
karşılandı.
açarak
S.,
"Neden
ki
Komitesi
antipati
alınmış
olduğunu
2-
(M.B.K.'nin),
haysiyet
"Bu
"13
(14)lerin
27
daha
Mayısa
adamı
1960
gönül
müteessir
olarak
sabahı
altına
uyandığımız
sürpriz
bağlamış
zaman
olmadı.
olanları,
etmişti...
Bu
doğru
olmaz...
nitelemek
mensupla-
inhisar
(Keza)
sepetlenmesi)
çok
Kuvvetler
vatanseverliğin
olmuştur."
Kasım
(14'lerin
tasarruf,
üyesinden
Silahlı
tarafı,
görmeleri
Sempati:
duyduklarımız
kırıcı
14
komite
kanaatte
olanları
(Keza,
17,
Mektup).
Tereddüdün
olursa
Bu
egemen
olsun,
parolanın
manı
KAPIKULU
olmak
lik
tasarrufuna
emir
ve
haza
etmişlerdi.
konamamıştır.
ve
prensiplere
tenin
(bu
diğer
sefer,
günden
"iş
kalmaya
yol
bir
yakın
tasavvur
hesabına
Egemen
ve
bazı
tercih
"ne
ettiği
de
görüp
bir
Böylece
olduğu
za-
müla-
türlü
ortaya
üyeleri prensipleve
vefa
kısım
girişmeyi,
yarışına
veya
müzaheretini
eteğine
o
temin
yapışmakta
Kuvvetler"in
ıs-
zindeliğinde
bindirilmiş"tir.
(Keza)
Generalden
olduğu" ise,
körkörüne,
parmağım
başta
anKomi-
girişmiş,
bulunduğu
ileride
sınıf k e n d i n e en y a k ı n l a r ı
bir
çıkartmışlar)
medyun
generalin
"Zinde
generallerin
Bunlar meram
taş
onlarla
Ce-
emekli-
fayda
gösterişine
etmişlerdir.
de
bir
yenilmişler
duygusu
kendisinin
bir
Bazı
Komite
karşısında
üyeleri
zafer
"Başta
toptan
etmelerinde
ne
vefa
vaktiyle
diretmişlerdir."
parmak
işgal
"prensipçiler" onlara
kısım
kendine
mülahaza"sının
dir:
karşı
herkes
edeceğini
rarla
Gürsel
niteliği
bağlı
lamayınca
bu
Cemal
gördüklerine
görüldü.
Komiteci,
faydanın
insafsız
"zinde"
y e r eder.
KAYIRMA
gözükmemişlerdi.
bu
denli
uygulanışı,
yapılırken
kademelerini
Ancak
ne
parolası
paniktir.
bir kısım
taraftar
kumanda
sert
dünyasında
temizleme
üzere
kaptandır"
zamanı
YOLDAŞLIĞI:
Gürsel
yakın
bozgun
Orduda
mal
rin
bir t o p l u l u k t a
kurtaran
küçük burjuva
kayırıcılık,
Kayırma,
olduğu
"külahını
"Fayda
gözüne-
g ö r m e k ister.
KOLAY
KAPIKULU
Panik:
bizim
ederken
beş
tu
çektiğimiz
ki;
let
başa'dır.
kısım
sıkıntıyı
O
zorlamıştı."
Kayırma,
ucu,
ra)
kuzgunun
Keza,
burjuva
kural
oldu
"İhtilal
ne
hareketini
sadece
ele
bir
dar
iktidar
mu,
alamazlardı...
vuran
fikir
cadele,
ayrılıklarının
kâr olanlar,
O
destek,
Öyle
emir
ve
eski
yakın
için
DÖRT
abasının
1-
TİP
"Olayın
Okul
baskın
karşısında
2-
"Diğer
haberdar
öbür
çıka-
prensipsiz çıkarcılar,
itiyordu.
yeni
Niteliği-
bir zihniyet
itibaren
taraflar
mü-
Muhafaza-
S.
Keza,
Küçük
bilene,
ile
meydana
arasındaki
(D.
görünmeyi
yerlerine
neden
15)
burjuvaca
kararlıya
kendi
elimizle
Madanoğlu'nu
idi.
derece
yerleştir-
destekleyerek
derece
katılmış-
BURJUVA
olduklarından,
yatan
Modern
diyemiyor.
yiğitlerden
Alb.
almayıp,
her
ardarda
uğradıklarını
(Bunlar,
Pozlarıyla
burjuva
diziyor:
olmayanlar
Ünsalan
gibi)
(Jantam
şaşırmışlar
sosyal
zafer s a r h o ş l u ğ u n d a n
küçük b u r j u v a l a r d ı r .
Sınıf bilincine
küçük
haberdar
Necati
neye
etmişlerdir."
Sosyal
Yalnız
birkaçını
evvelce
Kur.
kalmışlar,
pasif hareket
tirdiklerini
bir
saklan-
ise,
beklenirdi?
toparlanmasına
Komutanı,
ciddiye
ucu
sonuçlanıyordu.
ne
tertibinden
darma
reşini
bir
günlerinden
ediyorlardı."
kumanda
KÜÇÜK
altında
göremeyen
altında
soruyor:
olduklarından
tamamen
Dev-
ihtimali
15)
burjuva
ermemiş
1
( p r e n s i b e değil,
veren
gruplaştırdığı
ihtilalciler,
(Keza,
Küçük
ilk
kuvvetli
arkadaşlarının
lardır?"
toprak
içerisine
özelliği
tasfiye
Gölgedeki
"Kritik
diğimiz
çerçeve
kayrılmışlardan
her an
oldu.
arkadaşlar sa-
temizlenmesi:
başarısıyla
reformcuları
zaman
al-
koymuş-
düstur,
konması
ilk ç ö k e n l e r ,
Komitenin
statükocuların
bir kısım
kişiye
14'lerin
bir
belirtmek
3)
değil,
darbesi
yapabil-
ortaya
Bunlar için
leşlerine
orta-
yardımı
olay
tereddüdünün
sınıfa
kayrılmışlar olacaktı.
bu
gibi
Daha
arkadaşımızın
ayrıntılarıyla
köstebek
(D.S.,
Subay olayının
olmuştur.
maddi
etmiş
zaman
Sosyal
güvenme
yani
tekabbül
(!)
bir
Yalnız
gelmişlerdir.
küçük
paniktir.
burada
olur...
"9
ağır
gerekli
olmaya
vatanseverleri
maya
ailesine
karışmayı
ortak
haylice
tevkif edilmiş
bir ayıp
ihtilale
kâra
darbe
çocuklu
kalkılmaz
dece
Subay tevkif edilince,
devam
için
tından
9
vurduğu
kalak
mek
PANİĞİ
yılı
teşkilata
tahkikat
da
1957
ve
sınıf
burnunun
bir sınıfı
bir
gü-
ucunu
imana
ge-
sanırlar.)
bir
kısmı
edilmişlerdir.
(rahmetli
Bunlar,
ne
Talat Aydemir
suretle
olursa
gibi)
olsun
durumdan
Komi-
tenin
parçalanmasını
için,
şahsi
küçük
yen
burjuva
küçük
çeğine
kurnazlığı
bende
Yaradılışı
yene,
4-
kaç
lık
da
dolayısıyla,
berini
Bu
valar
da
assın.)
(Bunlar
dünya
olkal-
misin"
di-
küçük
(15)
tertipçilerle
hanede evlad'ü
ile
yakın
küçük
değişen
iyal var.)
akraba-
aile
çem-
küçük
burju-
(15)
PRESTİJİ
kararsız,
p a n i k k â r ve
karşısında
kimler v a r ?
hepsini
sosyal
gider
"Ekmek Partisi"nden
gibi)
içindedir."
de
çıkarmaya
bir hizaya
sınıfımız.
O,
nereye
çekilse
akar
getirip
başlarına
küçük
burju-
hiyerarşice
ken-
Finans - Kapital zırhlı T e f e c i - Begün
görmüştür.
Sosyal
sınıf a ç ı s ı n -
tereddütsüzdür.
Öyle y ü z e y d e
lara,
başka
rına
kalmış zaferlere,
sınıfların
metelik
vel,
raundu
Keza,
"Korkunç
kim
dalı
derecede
o l d u k l a r ı n ı ve
Madanoğlu
Madanoğlu'nun
beraber
bindiği
pestilciliğe,
kesen
kurnazlık-
küçük aile
uysal
ve
kaygıla-
esnek"tir.
7)
Karşısındakilerin
Birinci
hesabına
vermez.
(Açık M e k t u p , s.
ile
hepsine
geçiştirmişlerdi.
Bir
ne
istediklerini
atlatmıştılar.
karşı
kader
kurmuş
birliği
iyi
bilir.
"Pek kısa zaman
olduğu
içindeydiler."
ev-
komployu
(D.
S.
22)
Sanki
bütün
ğulları'nın
komplo
günah
"Öyle
fethetmek
kesilir." (İkinci
iktidarın
ediyordu.
sureti
haktan
gerekirse
soktuğu
ileri
vermiş
mutlak
seçimler
Ancak
ortada
için,
bir kısım
huzurunda
bakımından
kişininmişçe,
gibi
beşinci
gelenler;
olduğu
yerine
sonunda
görünmeyi
bu
kategoriye
bilir
inkılâpçıdan
kolla
s.
ki,
fazla
7).
Komitenin
sözün,
Türk
Silahlı
İhtilalci
kaleyi
inkılâpçı
küçük
milletine
Kuvvetlerin
gerektiğini
idareye
dahil
İsrailo-
çalışır.
getirilmesi
sivil
Madanoğlu,
bırakıldı.
Kuvayimilliyeciliğimiz,
b u r j u v a l a r içine
"Diğer
bir
tekesi
Burjuvazi:
içinden
ya
"Cehenneme
Ha zer
disine en u y g u n Şefi g e t i r e n
zirgan
görme-
banadır" ger-
iktidar sende
dersek pestil
soran
bir m e m l e k e t ve
V i r a n olası
Onların
uçunu
yarın
gibi)
vur
babasını
(Nuri
KOMİTENİN
sana
Güventürk
(Bunlar:
kader birliği
bütün
valardır.
ise,
olduğunu
Paye v e r ,
"Bazıları
ilerisi
(Yani
burnunun
hangimiz
öyledir."
burjuvalardır.
bozulmasını
görmüşlerdir."
"Bugün
(Faruk
olsa,
maaşın
uygun
(15)
da
de
statünün
yüzünden
burjuvalardır.
"Bir kısmı
kar.
mevcut
bakımından
aldırmazlar.)
3sa,-
ve
hesapları
savunuyor
devredilmesinde
olanlardan
dünprestiji
hiçbiri
ve
ısrar
Demok-
rat Partinin
za
mirasçısı
olmak
göstermiyordu.
O
tehammül
ettiğine
ça
etmemelerine
itimi
kalıyordu
teslim
ki
o
runa
için,
İkinci
raund:
rine
S.,
"intihar"
bir g ü c e
"PİYASA"DA
Bütün
seyreden,
rin
yapıldığını
yetkilerini
için
iki
-
eline
"Hayatlarını
insan
takati
görülmesinde
haklı
yetkilerden
nele-
yürütme
kurtulmak
hiçe
belki
de
sayma]
edercesine
MBK...
hizmetlerin
aksaklıklara
meydan
birer
sayın
nasıl
alakalı
tali
olmak
geceki
sıcağı
Piyasada
sıcağına
ihtilalcilere
Amerikanvari
(D.
İşadamları
içinde
demokrasi,
bu
edilmiştir.
"Zinde
en
mü-
beheri
bir
kişiden
perso-
piyasanın
taraf-
etmelidir."
tasvip
Keza,
"tam
beş
teşkil
görmüş
ve
son-
8)
bir tasvip" g ö r ü ş ü n d e n
"tam
bir
belli.
b u r j u v a " planıdır.
kurulacaktır.
bulunduğuna
"tarafsız" a d a m
fukaraya
için)...
Komisyonların
sırasında
tam
S.,
Devleti
Kuvvetler"in
ve
şahısları
söyletilmiş
"tarafsız" a d a m
köylü
üzere
ve
toplantıda
uygulanmıştır."
denli
ihtisasa
bırakmalı!"
rahat e t t i r m e k
kurulmalı.
tanınmış
yeterlikle
teklif o
üyelerini
komisyon
ve
bizim
vesair
Komisyonlarına"
şeylerdir?
sızlık
kısmen
cihetlerini,
ölmemek...
M.B.K.'sinin
Bakanlıkla
ne
ve
mi?
Üniversitenin
işçi,
Gölgede
günlerde
yasama
çalışan
Meclis
Bakanlıkların,
Bu
M.B.K.
ile
hukuki
neli,
Teklif
güçlü
boğulmamak,
komisyonlar
mürekkep
"Bu
en
görme,
ve
g e r e k ç e l e r değil
(hep
kurulacak
ra
de-
f a r k e d e b i l d i l e r mi?
yakan
azim
Tali
Yorgunluktan
"Her
[hor
teferruatını,
Teferruata
İçin
Hükümetle-
içerisinde
kapıkulluklarını
adamın
Ellerini
bir
hususlarını...
Ne
"İŞ"
için;.
- "İşlerin
teallik
iktidarı
hiç bir y a r a r l ı
"Koalisyon
oyunu
yeter.
gecikmelere
vereceği... "
çerçevesinde
atıyor:
istihkar
üzerinde
açık-
kabullenmek
UZMAN"
açıklayan
almış.
için,
birkaç saat
çıkarcılıkları,
gerekçe ortaya
bunlar
rıbile
"SÖZ" v e r m e k !
ekonomi"ci
anlatması
ihtimale
"Komitenin prestiji" uğ-
bir
iktidarı
"TARAFSIZ
güneşte
Yani
asla
bir
tarzını
Anayasası
22).
olanlar"
kurnazlıkları,
hal
Ve T ü r k milletine
bir
sahip
halde,
anlamında
"Koca
partilere
böyle
tek
1961
"Karma
oynatılacaktı.
virebilen
bir
Keza,
Komiteyi y o k e t m e k . . .
yapmamak
O
rağmen,
CHP'ne
(D.
bulunan
kimsenin
rastlanmıyordu...
da,
etmek..."
istidadında
günlerde
bir
şey
inanılmaktadır.
aranmamaktadır!
getirmek
özledikleri
"köklü
Ne
Oysa
iddiasıyla
reformlar"
icat
bu
fukara
için
olabilirdi.
rarlanıyordu,
ÇOK
HALK
Acep
lokmaları
Erkanlı)
Piyasa
le,
diğini
mından
ne
etsin,
uzun
içinde
Finans
-
lir?
kol"a
"Beşinci
sıl
"halka
İKİ
pabilirler
ve
yoktur."
"Beşinci
halka
kuvvet
ifade
yaslanmayan
halkın
kalkın-
"Gücünü
(D.
parmağını
halktan
olan
23)
almak"
Bezir-
uzatabi-
ne
kadar
K o n k r e t o l a r a k na-
böyle
içinde
halkın
S.,
kolu", T e f e c i
kim
kadar y u v a r l a k t ı r .
Önemli
bir
uygulanmasında
ihtimal
Kapitalin
bakı-
bulunmayışıdır.
halka
durmasına
işledikçe,
ARASINDA
"Zindeler"den
"halkçı"
değirmi
uygulanışıdır.
BİNAMAZLAR
"Zinde"ler.
Talat
Turhan,
affetmez.
Sırf " z i n d e "
olarak
bunu
ya-
bir
Ötede
yanda
skolastik
ihtilalin
psikoloji
hiyerarşiye
üstatları
gibi
yazar:
"Komite
üyeleriyle
münasebetlerden
mahiyette
izaha
çalıştım."
Nedir
o
Küçük
maları.
maktan
ve
gördüğüm
(D.
S.,
"aşağılık
gibi
değin,
aşağılık
mensupları
olaylara
kompleksini
en
arasındaki
çok
birkaç
tesir
satırla
17)
ezilenlerin
katı
her
kurtulamaz.
Kuvvetler
müteakip
kompleksi"?
rütbelerde
Ordu
Başkanına
Silahlı
doğan
eder
si.
ve
reformların
ve
savundu:
ettirmek
büyük
bi-
göreme-
miydi?
aykırılığını
şöyle
derece
gerçekliğimiz
uygulayacak?
şöyle
kolunun
almayan
karşı
yaslanılacak"?
onların
CAMİ
Kim
ne
reform-
kendisi
çıkar yol
devam
içinde
ayakta
bir söz ise, en az o
laflar değil,
halk
imkan
O kol
O
iktidarı
büyük
gan s e r m a y e d i r .
güzel
sofOrhan
Özlenen
Adamın
başka
kongresinde
halktan
müddet
sağlamasına
Halk
Röportajı:
Gölgedeki
inmekten
olsun,
gücünü
hedefleyen
desteğini
halka
noksanı,
olursa
iktidarın
masım
Bir yol
giymemiş,
Değişmemişlerdir.
Birliğinin,
büyük
ederse
Hayır.
pabuç
(Cumhuriyet
25 A ğ u s t o s
Kuvvetler
en
mıydılar?
yamasız
hazırlatan
düşülünce
Mahiyeti
bir
yiyen"
değişebilirler.
S.K.B.'nin
"Silahlı
değin
çocuklarıydılar.
adamlarına
çıkmaza
düşmanı
oluncaya
halk
yeterince ya-
İDİLER
halk
sayarak
fakir
Sonradan,
ları
DOSTU
"Subay
"Piyasa" DP ç a ğ ı n d a n
hacet y o k t u .
"zinde"ler fakir
hepsi:
rada
Yoksa
ihtilale
hiyerarşi
kişi
Altların
üstler
fırsat d ü ş ü n c e
düzeni
psikolojisi,
o
içinde,
önüne
geçme-
büyüklük taslaGenel
Kurmay
kompleksle yaralı
ol-
27
Mayıs
eden" şey,
rarşisinin
zıt
rını
odur.
sonunda
kıma
ayrılmaz
bütün
büyük
Muazzam
ifna
acıklı
eden
ve
bakımından
ile,
kurnaz
birbirini
En
ama
geniş a n l a m ı
bir avuç
sağlayan
görülen
gerekçeleri
öbür
Daha
nın,
sonrasında
kişi
"olaylara
elbet
kutbu
köylü,
elinde
esnaf,
canına
aydın,
okuyan
hep o " a ş a ğ ı l ı k k o m p l e k s i " d i r .
hiye-
geniş y ı ğ ı n l a r ı -
oyuncak olmalarını
halk k a l a b a l ı k l a -
z e r r e l e r halinde d a r m a d a ğ ı n
Demokrasinin
çok tesir
Ordu
aşağılık kompleksidir.
küçük b u r j u v a
burjuva
en
odur.
ruh
eden
durumu,
odur.
bir ba-
Nitekim T. T u r h a n
da
onu
söylüyor:
"Aynı
konuyu
Komite
-
sonra
doğru
yolu
Bunlardan
konu
benim
vüs'atim
meyeceğim
ki,
devekuşu
ğini
tahmin
kınca
kısım
komite
kuma
ve
deyimle
bu
Bay T.
"Halk" y ı ğ ı n l a r ı n a
si
dışındadır.
başlarını
ettiler
olarak
bulmak
da
etüt
mümkün
Bu
kadarını
üyeleri,
tahmine
Mayıs'
bu
geçe-
tan
herşeylerin
uygun
gerek...
Fakat
yazmadan
27
sokarak
etmek
olur.
sonra
gizlenece-
davranmakta
bir sa-
görmediler."
Başka
ra
bir
misali
Halk
gizli.
Buna
T.
önce
bakıyor.
çare?
kendi
"Zinde" ç e v r e s i n e ,
H e p s i n d e aynı
"Vüs'atim
dışında"!
kıranın
son-
Komplek-
diyor.
Kendisine:
"Gel
çok
kardeşim.
aşağılık
Ama
Sınıflı
sosyal sınıf o l a r a k
na
sınıf
karşı
bilinciyle
yardımcı
"Halk" da,
nesi
aynı
karşı
Toplumun
kompleksiyle
o
davrandılar
g ü ç l e r arar
sizin
ve
in
sanı
az
hastadırlar.
birbirlerini
kıracakları-
mı,
da
kendilerine,
halka
bulurlar.
t a s a v v u r ettiğiniz
yığını
bilinçli
her
Burjuvalar da
birleşirler ve T o p l u m
bir y u m u r t a
modern
kişi o l a r a k
hastadır.
gibi
değildir.
olabilen
y u v a r l a k ve
Halk
içinde
her ta-
Burjuvaziye
bir sosyal sınıf v a r d ı r :
İşçi Sını-
fı.
"Eğer
cekse,
sahiden
o
yoktur"
T.
ya,
işçi
"Zinde
yamıyorum)
manivelasına
diyor:
VE
x
Büyük
Reform'
sarılmaktan
götürüle-
başka
çıkar yol
(D.
trajedisi,
yatmaktadır.
(ikna
"Hepsi boş.
var."
Benim
S.,
ne ikna
olma-
17)
HALKÇILIK
bütün
der, ö t e d e
ne
ve
karşılık alınır?
şöyle
DEVRİM
uyarmaları
ederim,
hizmet
etmeye ihtiyacım
Kuvvetler"in
açıklamasında
ne
ne
kendisi
de ikna
SOSYAL
sanca
sınıfının
denilse,
T.
ne
'Halka'
k a v r a m a k için
etmeleri)
olurum" a f o k o n u
T.
Bir y a n d a
ile
T.'nin
"Vüs'atim
insanların
gerektiği
tartışma
bu
samimi
yok"
(kavra-
birbirlerini
söylenince,
dışına
kaçar.
in-
"İkna
Bütün
Kadim
dogmalar
tir.
Ona
Antika
M e d e n i y e t l e r gibi
(naslar)
"İçtihat kapısı
esnafı,
(nass'ı
aydını,
şeriflere
Hayatsa
=
çerçevesini
çatlatıp
raavrupayı...
yükselerek
Sosyal
En
karşı
re'sinde,
lır
mıydı?
la
Dogma'lara
çözülmemiş
Medeniyetler
denizin
değildir.
Dışarıdan
bir
karşı
Medeniyetle
bir
haya-
sonra
Fransa'yı,
bilakis
gittikçe
değiştirmektedir.
burjuva
O
Bütün
sınıflar
bile,
kavramışlardır.
Krallıkların,
koyanın
Kadaha
mesele
geçmiştir.
değişikliğe
1760
1917
P a d i ş a h l ı ğ ı n , ve
Rusya'sında
ilh., ve
ölümünü
İngilteilh.
başı-
çabuklaştınp
zorla
bulunuyor.
gerisindeki
oy
sınıf)
biraz
kalabalığına
mesele
etmektedir.
gömü-
gelecek
batmaksızın,
(muhafazakâr)
anlatmış
Bütün
yeni
dibine
İngiltere'yi,
Fransa'sında
(ve
küçük
amortize
ve
tutalak
yalnız
yediğini
o
Köy-
inanır.
Antika
d u r d u r t m a k değildir.
1923 T ü r k i y e ' s i n d e
Menderes
ancak
heyelanla
çıkılamayacağını
gelenler,
terse,
ilkin
dünyayı:
1789
Çarlığın,
için:
beklenemez.
değiştirmiş
sunturlu
başını
de
ve
etmiş-
burjuvazi
gerçeklerin
Çağımız
bir y e r d e
Batıda
Devrimciliği
dikine
na
dağlardan
etmesi
ile
hakikatlere)
her a n yeni
yığar.
başka
Sosyal Devrim
çökerken,
yasak
aşmıştır.
gidecek Antika
devam
akar;
da
Küçük
köhnesi
yuvarlak
bir g ö r ü n m e z
Tarihcil Devrim'le,
dünyası
tartışmayı
bir k a l a b a l ı k o l d u ğ u
"zinde"si,
önümüze
Toplumumuz
tın
yadigârı
şerefli
durmaz,
problemlerini
İslam
her türlü
kapandı" d e n m i ş t i r .
Medeniyetlerin
lüsü,
lüp
üzerinde
Sosyal
Topluma
en
daha
aşırıca
Devrimi,
elastikiyet gösgüvenmese
söz
ası-
yerinde
ise
az
yıkıntı
getirecek yollar-
Güney Amerika'ya
2.000
milyar
gerçekleştirmektir.
Akıllı
rek,
Kennedy,
isyanların
Akılsız
Johnson
Kennedy'yi
istiyor...
kanlılığını
önlemeyi
(gerisindeki
kurşunlatıyor.
Bin
Güney Amerika
Finans
milyarın
ülkelerine
-
Kapital
üçte biri
"Hürriyet" ve
Bu Sosyal
(,)
nedy
üç
misli
mının
bu
ülkelerinin
milyar dolar t e m i n i n i
etmişlerdir.
nın
a n c a k üçte
Bunlara
biri
göre;
halka
içinde öl-
inme uygulanabilirdi.
Birçok temsilci,
yardımı
kan
sayıyor/*'
ziyade siyasi
Amerikan
gangsterliği),
masrafla A m e r i k a n
s o s y a l ve e k o n o m i k kalkınma
tasarlamıştı...
bölgeye e k o n o m i k ihtiyaçtan
dia
icabı
Devrimler çağı açısından
"Latin A m e r i k a
200
"Demokrasi"
vere-
para v e r m e m e k
orduları çıkartıyor. V i e t n a m ' d a yüz binlerce insanı
dürmeyi
lira
düşünmüştü.
bu
kadar o l m u ş t u r . " ( B u e n o s A i r e s ,
" p l a n ı " için
Amerikan
maksatlarla
süre
a.a.,
içinde,
Kenyardı-
yapıldığını
id-
kararlaştırıla-
23 A ğ u s t o s 1 9 6 6 ) .
PARTİLERDEN
BİR
Devrimcilerimiz,
halka
Zaman
cisi
Mİ?
inmeyi
içinde 2 b a s a m a k t a
deneme oldu.
"Memlekete
man
PARTİ
27
geldiğim
öğünlerini
bir
çalışma
ritmi
maza
girmesinden
uyguladılar?
günden
balayım
beri,
ile
arkadaşlarımın
geçiştirerek
bulundukları
çoğu
tehammül
için...
Birin-
yaşıyordu:
üstü
sonunda
işlerin
zabir
çık-
kaçınılamazdı.
gecesi
bir
henüz
sandviç
içerisinde
"Temmuz
tekliflerden
Mayıs
nasıl
2 t ü r l ü d e n e n m e k istendi.
(1960)
başkası
yapılan
toplantıda,
bir siyasi
partinin
kapatılmasından
sonra,
da
ileri
sürdüğüm
kurulması
lüzumu
olmuştu.
"Demokrat
tekleyen
geniş
halk
yük
DP'ye
olarak
oyunu
kütleleri" nin
vermek",
ne?
lardan
"Parti
vermiş
ortaya
zü,
kolu
şunu
ve
kulağı
veya
sır kalırdı."
Sözün
(D.
hangisi?
olacağı
ettirilmeye
S.
8)
doğrusu
bu
mızın
ne d e d i ğ i n i
bu
du,
arasında
Silahlı-
alamıyorlar:
sebepler
içinde
kendi
dayanamayan
iktidarların
bir idaSilahlara
ya
yüzünden
ömrü
hizmeti
bize
kı-
zoruy-
g e n e sırf silahla
kaldı
gö-
gi-
yadigâr"
şarkı -
değil,
Devrim
bilmeliydik.
Tarihcil Devrim
derinliklerde
temeli
kendileri,
başka
gelen,
Vatan
"Yön
yetmez.
gerçeklerdendir.
reaksiyonu
Sırf silahla
aslandan
"geniş halk
Silahsız o l m a z d ı , y a l n ı z silah
İlk O s m a n l ı l a r a s l a n d ı l a r .
aslanı,
Halka
bir
olacak?
deyimler
halk
çalışılan
devamlı
idi:
nasıl
zorunlusunu,
bü-
8)
kendilerini
edenlerin
bilinen
bu
kaçınıl-
görmüş
edebi
bulunmalıydı.
halkın
"Dört yüz
yılan
İhtilalcilerin
İktidar
g ü z e l l i k de o l m a z d ı .
derdi.
gibi
ve
hayrına
,
aktarılması
kaçınılmaz
temelli
devam
olur
CHP'yi
yana
S.
des-
bulunan
teşkilatlanma,
(D.
kaleme almaktan
koyuyordu.
çürük
dayanarak
veya
bu
verecek
memleket
siyasi
duruyordu."
Partiyi
karşısında
yön
yaratıp
bir
şuur yaratmak"
kurmanın
de
renin
ortada
"Siyasi şuur"
ötürü,
şuur
bu
Partisi'nin
eğilimlerine
yeni
o yandan
"siyasi
Halk
siyasi
toplayabilecek
maz zorunluk
la
siyasi
kitlelerinde
mihrakta
az
Cumhuriyet
kitlelerinin
halk
"Yön"
Parti' nin
veya
Yalnız
aslanı
Toprak
bütün
Kılınç
idiler.
yatıyordu.
bir A n t i k a
aslanı
Yüzeyde
Kılınç
Zulüm
kılınç
yaldızı
sistemi
parlıyorile
Toprak
bir a n d a
te-
mizleniyordu.
Osmanlının
Melun,
en
şol Zalim!"
içten
idi.
gelme
"Zulüm"
meydan
nedir?
okuma
"İnsanın
çığlığı:
insanı
ezip
"Bire
sö-
mürmesi." O s m a n l ı ,
mizlemeseydi,
kendi
Kılıcın
medeniyetlerde
kılınç
insanı
sömürmesini
çıkan
Millet
"İhtilalciler"
kendi
önce
Çağımızın
O,
(Binbaşı
19.
karsı
önüne
onu
DP
çok
Golyatını
olsun
Mesele
işin
çapı
atla
te-
zalim
devirip
insanın
çağlarının
Parti
deve
bile
Yeryüzünden
beri
bilimi
bilimini
çapın-
kadar ve
Parti-
"Mısırdaki sa-
duymuştur.
Melun-Zalimi
Sosyalizm
çoktan
değildir.
kaldırmanın
denilmiştir.
yapılmıştır.
Ancak
bizim
d e r i n l e ş t i r e c e k ne o l a n a k l a r a ,
hiptirler.
Başkan
yalist Parti
lüzumludur"
Belli
zulmü
yapabilecekler,
açılarından
Abdünnasır)
yüzyıldan
SOSYALİZM'in
lanlar"
o
KAÇIŞ
zulme
SOSYALİZM'dir
adına
çapında
çobanlardan
buydu.
YAĞMURDAN
ğır sultan"
çağı
göçebe
g e r ç e k l e ş t i r e b i l e c e k l e r miydi?
den
yaptıkları
Gürsel
Paşaya:
dedirtebilmişlerdi.
Kim
"As-
ne v a k t e sa-
Türkiye'ye
bir Sos-
yapacak
bunu?
değildi.
Sosyalizm
malı" gibi
Mesele
o
an
çözmeye
bir m a k i n e y d i .
gümrüklerimizden
"Konulmamış"
kurmaya
kalkışmaktı.
kurulması
ve
inkılâp
kolaylıkla
ketteki
için
bir parti
"Partinin
Partisi
g a v u r icadı
Bir
"Avrupa
geçebilirse
"ithal"
benziyordu.
partilerden
lemi
dışarıdan,
ısmarlanacağa,
edileceğe
ri
iyisi
keskindi.
yalın
da
açısından,
en
Şöyle
serbest
üst
ortam
istismar
kademelerini
kısa
Bunun
üzerine
konulmamış
bir prob-
düşünüldü:
bırakıldığı
düşmanlığı
parti
siyasi
demekti.
kalkışmak,
takdirde,
edilecek,
ele
zamanda
yine
çıkar
geçirecekler
27
Mayıs
Halk
düşkünle-
ve
memle-
evvelisi
havaya
bürünecekti.
"Buna
mukabil,
rulacak partiye,
Komite
layış
içinden
halinde
ne
hedef
bulunacaklar,
hissi
Halk
de
şuurlu
altında
dışarıdan
bir
Partisiyle,
gayret
çıkarcı
(D.S.,
olarak
ve
davranışların
siyasi
kuve
an-
inkılapların
fikir
birliği
gelişmesi-
8)
TUTULUŞ
M.B.K.'nin Türkiye
anlatılan
memlekette
ve
dirijanlığı
idarecisi
yerleşmesin
vermeyeceklerdi."
DOLUYA
Komitesinin
ve
tutacaklar,
derinliğine
meydan
Birlik
kurucusu
katılacaklar,
yaratmayı
memlekette
Milli
parti
biçimde
güreşinde
gerçekleşti.
birinci
Amaç:
raunt
parti
"Şuurlu
yenilişi
bu
bir siyasi anlayış"
ve
"hissi
lak,
mıştı.
li
ve
ama
çıkarcı
davranışları"
yüzeyde
kalıyordu.
Prensipler toplu
iğne
gibi
başıyla
kendi
alabildiğine
par-
kuruntusuna
kal-
delinince sönmeye
elveriş-
balon s ö z c ü k l e r d i .
M.B.K.
gayret
nın
"içinden
ve
den),
ve
Profesörler
katıldıkları
Netice?
(dışarıdan)
traji
-
-
CHP
kir birliği",
Finans
mak d e m e k t i .
ovuşturan
-
Öyle
hinoğlu
MBK'nin
lacaktıysa,
nu
karışık
MBK
eski
Kapital
C H P ' y e ve
olması
14.
içine
değil,
gizli
biçimi
inmek,
yalnız
büyük
başarısızlık
Öyle
oldu.
6
ay
ardında
kur-
ellerini
bi-
peşin
peşin
Eğer g e r ç e k t e n
Halka,
19.
"kayıtsız
"Halk" kurtarıyetmezdi.
yüzyıl
halk s ü r ü l e r i n e
Bu-
biçimi
çoban
"göz
kesilmek
CHP
hükmen
"hükmen
Ne d e m e k t i ?
lar;
kendilerine
diyenler,
şimdi
Devrimi
kara
"Piyasadan
olarak
yeni
"HALKÇA
idare
önce
Halk
Partisi,
ilan
et-
İDARE
yönsüzlük,
oynamaksızın
"Zinde
tarafsızlık"
tarafsız
sanki
Elsiz,
alsın-
karışmam!"
Bu
ne
işti?
dilsiz,
karşı
belsiz
yoluyla
silahlı
halk
tutmuştu.
bekleniyordu.
perçinlenen
kendisini
8)
bindi-
koltuğa
ile
rahmet damlası
kendi
rakip-
(D.S.
(Üniversite)
karışmazlık)
yetkililer"le
siyasi
Kıpırdamayın,
vedevre-
küplere
kelleyi
parayı t o p l a s ı n l a r ?
(iyilikçi
toprağımıza
ha!
3
iktidar
demekti."
Zinde'ler
sığınıp
Kuvvetler"
yapmıştı.
gibi
ile
karşısındaki
edilecek
Silahlı
"Sakın
söylenildiği
bir Anayasa
galip
boyuna:
silahsız
uzmanlık aşkına,
birlikte
gibi,
güç a n l a ş ı l d ı .
Onlar y a r a d a n a
"Zinde Kuvvetler" (Ordu)
"Hayırhah
halkla
her y ö n e l i ş ;
kitapsız
galip" ç ı k ı n c a ,
ler.
dediği
yanda
yapılacak
Cumhuriyet
yüzünden
halk için,
getirirdi.
hesapsız
içerisinde
dilecekse,
Aksi
Çok geç ve
günlerde,
Gökten
"gayret ve fi-
"Sosyalizm"
perde
ajanlara
Amerika'nın
ardından
sizlik
değil
ile
"Kol-göz-kulak" s a l m a k
yüzyıl
demekti.
ya
zinde-yavru-as-
CHP ile
- B e z i r g a n l a r ı , en toy k ö y l ü y ü
demekti.
içine
EDİLMEK"
"O
toplantılar
geçmişti.
Halkın
mek
siyasi
biçimdeydi.
DP h e r k e s t e n g ü z e l y a p m ı ş t ı .
çağları
(içeri-
"Uğri A b b a s " l a r ı -
(veya
kurt
"Devletçiliği"
hin. T e f e c i
halkın
kulak olmak",
Partisiyle...
Askerler
CHP
kuzularını
Çünkü
bir g i r i ş k i n l i k ,
kandıramayacak
şartsız" teslim
ile
"Halk
Yaptılar.
dramatik "esrarengiz"
kurtları,
kemiriverdi.
Bu,
kurucular,
saklı" tutuldu.
lancıkları)
le
dışından"
fikir birliği" y a p a c a k l a r d ı ! . . .
"alameleinnas
da
önleyiş
Herkesin
İhtilal
Devleti,
baltalama yarışına
girdi.
BİNİLEN
DALI
Üniversite
147'ler t e m i z l i ğ i
ruya
vurmak
düz
ve
yangın
KESİŞ
cezalandırıldı.
Beyazıt
yerine
çevrildi.
dursun,
Gençliğin
volkan
tek
adım
asıl
kuruları
gençliğine
hareket
Meydanı,
kesilinceye
yasaklayan
şöyle
yanında
Üniversite
olmazdı.
geniş
Ortalık sütliman
lantıyı
Yaşın
yapıldı.
sembolü
değin,
atılmaz
koca
korkunç
adı
her t o p -
Toplantı
Kerbela
dümaltında
meydan,
beterdi.
doğ-
olan
"Hürriyet Meydanı"
ağzından
yakan
doğrudan
yapmak
çölüne
dön-
dürüldü.. .
Ordu
cezalandırıldı:
dediler,
sistemiyle:
"Sen
kabilinden
Daha
za
27
Daha
Mayıs
dışında
adam
bulunma
ihtilalcilerin
ve
ve
Kumuşoğlu,
prensibe
şitli
köşelerinde
andan
Naci Asutay,
mıştır..."
rülmeleriyle
teye
YANLIŞ
Bu
bir
Berk,
pekala
1
YONA
-
İlk
iki
taşı
haline
İlkin,
Akaydın)
uyandıran
SOSYAL
"yanlış"
bal
ka-
yerlerde
gelen
çeihtilale
eski
Faruk
arka-
Güventürk,
hatırlayan
Komite
olma-
içinde
gö-
kişinin
Komi-
yanlış.
Sosyal
5)
DETERMİNİZM
mıydı?
gibi
bugüne
birkaç
(D. S.,
hangi
memleketin
pek
"Sonradan
ka-
(Nejat
Hazer)
izahını,
Şükrü
yerine,
onlar,
Washing-
harekete
Nuri
Mayıs'ta,
sağlanabilmiştir."
belirli
Kişiler a ç ı s ı n d a n
bir y ö n e l i ş t i .
Daha
ilk a d ı m -
kuş v u r u l m u ş t u :
beklenen,
yaratmak,
Rıza
fiilen
bulundukları
kilit
reaksiyon
DEĞİL,
bir taşla
ve
Ünsalan,
Onların
sınıflar b a k ı m ı n d a n
da,
destek
ve
Oysa
arkadaşlarımızın
bırakıldıklarının,
27
yapılmıştı.
gönderilmişlerdi.
etmiş
duymadım...
gören
(istifa)
"ihtilal günü memleket
İstanbul'da
Faruk Ateşdağlı,
5)
basit
üzere
ve
Okan,
Necmi
alınması,
bulmak
"Siz kısımlarını-
denmişti.
uğranılırsa,
hizmet
saf dışı
etrafta
bir kayırma
çekmeyen? Al!"
(D.S.7)
yenilgiye
ihtilale
(Necati
(D.S.
ile
Ankara'da
vazife
da
arınım"
gösterilmişti."
şefaatçi
itibaren
daşlarımızı
kafası
ikrarları
kimseden
silah
çağırırım"
işleyenlere:
yıl
getirmek
tipte
Silahlılara:
sizi
"Tersine
gün,
uyularak
ben
Zinde
ben
kurulurken
Turan
dar
en
gerekçesi
altı
karşı
gibi
Londra'da
o
Mayıs'a
günü,
kendi
"Ancak,
tılmış
27
dengeye
anlattıkları
gitti.
olursanız
M.B.K.
Gölgedeki
ilk
misin
Lazım
dediler,
yukarıda
vur a b a l ı y a
dönün.
ton
"Mahrut"
Gölgedekilerin
samimi
ihtilalcileri
ihtilalciler
birbirine
safında
düşürmekti.
o
"REAKSİ-
2 - İkinci
maya
Sayın
şey
beklenen sonuç, daha
Dündar Seyhan
sayıyor:
ihtilalin
"Aslına
doğal
hakkı
bir
yoktur."
minizmin
bu
keşmekeşi
sonucudur.
5.)
sosyal
sonunda
kayırı
Her g ü n
bir
küçük
burjuvaca
ise,
Akım,
içinde
çevirmekte,
en
insanı
hep
Bu
iki
ne
oluyor?
kişi
açısından
i
geçinirse,
en
ve
yani
ilerici
ha-
iyi
kö-
yakıştırma
geçinenimize
çevrelerimiz,
sirkeliğin
tıpkı
çıraklık
öyle,
süresi
seyyar satıcılığını
kurnazlıkta
Bir dergi
mi
tortu
her
Dahi
-
o
ba-
mi
"hu!"
devrime
düşkünleri"ni,
kuşluğuna
mi
iyi
ayakkabıcısı
ezbercisi,
buldukça,
iyidir.
o
eşsiz
en
fikrin
örneksiz
kesiliyor.
en
koftici
"uzmanlar"\ çev-
görünmenin
çektirip
reklamı
girişiliyor?
ve
değer
kapıkulu
emredici
saylıyor.
O alanda
kulaklarından
,
en
hepsine
t a r i k a t disiplini
çıkartmanın
biliniyor...
bütün
Küçük burjuva
kuruluyor? O alanda
"fırsat
sağlar.
üstün
geçirdiği
fikir
"üstadı azamı",
kerameti,
yakıştırmalar
ün
sonunda
bile bile ladesidir.
en
sürüm
üstün
hatta
Devlet
azınlığı
geçiyor.
kapma
aktap"\
hepsinden
"Hikmet'i Hükümet"
bu
kulaktan
tekkesinde
sünepe
en
bir y a n a ,
dünyanın
geçirmeksizin,
satmanın
Bir h a r e k e t e ,
alkış,
öbür yana
Bir parti
"uslulara"
çalımını
Kapital
insanlığın
bilim
çıkarılıyor? O alanda
ölçüsü yapılıyor.
rüntülükten
yıldır
eskicisi,
"Kutbül
pinekletip,
-
milli f e l a k e t i n i n
bin
yapıyor.
dehri
Finans
kuş v u r m a k t a ,
ve t a r i h c i l
her m a h a l l e n i n
Bütün
5),
FELSEFESİ
7
(sağduyusu)
başarı,
,
keskin
beceren
hepimizin
"Akl'ı selim"
niyet
S.
hep o zayıf y e r i n d e n v u r u p çil y a v r u s u n a
sosyal
bansız
deter-
m i h e n k taşı
oynamış
D e r n e k v.b.
beğenmiş
denemeleriyle
ruhlu
(D.
Parti,
EFENDİLİĞİ
zaman
efendi
Sosyal
bir
fiili rol
gericisinden
Yayın,
bir taşla
EYYAM
resinde
ve
burjuvaca
kendini
gelebilmektedir.
ufak
değil,
tutum
darılmaya
bocalamaktadır.
milyon
Nasıl
kimseye
"İhtilalin"
ciddi
biri"
Sosyal Sınıf ö n d e r l i ğ i n i
30
O
küçük
her y e r d e ,
bütün
Bir
"doğal" bir
günkü
yapılmıştı.
değin
tağı
o
sınıf a ç ı s ı n d a n
"Ancak ihtilalde
tırı sayılır eski arkadaşlarımızdan
en
Kimsenin
Hayır,
için
"bizce,
bu.
Devrimciler arasında
bir
k u m p a s l a r kur-
ihtilal
bakarsanız," diyor,
(D.S.,
işiydi
bulunmuyordu.
tü
uzun v a d e l i
elverecekti...
verdiği
en
ta-
tutup
süp-
yalancı
em-
ilh.
"Zamana" u y g u n d u r .
Egemen sosyal sınıf,
en
Kişilere
g e n i ş ve
uza-
ğı
gören
şanmış
sezişlidir.
Dünyanın
o l a y l a r geri
Kurtların
tadına
ülkede
planlıca
doyum
zaferlerinin
şerefine
Ş ö l e n l e r az
gelir...
Bir
iş
çizdiği
olmaz.
sıra
gelince,
gibi
Savaş
girivermiştir.
düzenine
tan
keskin
kalırlar.
t a r i k a t disiplinli
rüntü
le
duran
ihtilalciler bu
ö n c e şaşa
kapıkulu
zaman
GENE
KÜLAHINI
"Diğer
taraftan,
ağır
tek
garantisi
emniyet
celerini
ne
bir
"Bunlar
le
da
di.
İtibarları
şekil
uydurularak
mişti.
safdillik
daha
bu
iyi idi."
fazla
küçük
blöf
hava
melde
Pişkin
Tefeci
bile
yesinde
g e d i k açılır.
ile
-
herhangi
bir
tarihe
geç-
iken,
şimdi
reformdu,
ellerindeki
nimeti
yitirmeye
biraz
bir kuş,
Bezirgan
Molozlar
Alttan
uğraşacaksın,
rahatça
bi-
erişivermişler-
olsa
derecesi,
serpiştir.
pırlat.
sası, A d a l e t g u s s a s ı
Niye
günlerde
hayallerine
anda
İsimleri
elde
katlanmak yok.
molozunu
fişeği
sın. Y ı k ı l ı n c a y a
o
değil,
daldaki
fazlaca
iki
kuştan
7)
zahmete
burjuva
nasıl
alınacaktı.
"eldeki
için
düşün-
ediyorlardı.
İstikballeri
ki,
ol-
sırtlarının
art
çalışsınlar,
bir
Bu
da
şahısları
Hayatlarında
hemen
mıydı?
O
kalmıştır.
bırakarak,
mertebeye
tutturup,
Elbette
(D.S.
Görüyoruz.
için,
var
evvel
belli
sayılıyordu.
filan
mana
olurdu!...
an
altına
Mese-
KAPTANDIR
çalışırlarsa
imkânlar
falan
kalkmakta
düşürmek
kabullenenler,
teminat
süp-
kesmiştir.
çevirmekti.
görüp
büyük
kızmak-
uzmanlarıyla,
fırsat d ü ş k ü n ü
başını
olarak
binbeşyüzdü.
Bütün
memleketti,
koftici
çorbaya
maksatlarını
en
sınıf;
kurtulmayı,
ihtilalci
getirmedikleri
der.
sorumluluktan
kadar saklamaya
davranışlarıyla
en
nizamına",
dalından
bir
kolay
bakarsınız,
meydan okuyuşa
suyun
KURTARAN
oyunun
Törenler,
"Safharp
akıllılarıyla,
meyveyi
iktidarı
çekemeyeceği
bile
sosyal
çoktan,
olgun
zaferler",
sınıf
"Veto!"
uslu
kalındıkça,
"Kritik anda",
küstahça
k a z a n m a k ve fikirleri
Geriye
önce y a -
kahramanlarının
"Tak'ı
sosyal
Oysa
kabadayılarıyla...
muştur.
içinde
burjuva
tumturaklı
vurdumduymaz
En
ülkelerinde yüzyıl
sınırlar
Küçük
en
yapmaya
ileri
deneniyordur.
içeriden
kendiliğinden
divan
yapabilirsin.
bütün
-Kapital
bile,
biraz
iki
üç
çözülürler,
te-
kendi
atalet
has-
yıkacaktır.
bırak birbirlerini y e s i n l e r ,
dek, g e r e k e n
Finans
İhtilalciler içine
Dışarıdan,
kışkırtmasan
moloz
karması
kendileri yıkıl-
manevraları o
m o l o z l a r sa-
Onun
ğı
için
için,
Orduyu
Silahlı
suzlaştırılıverdi.
"İtiraf etmek
olacakları
yerinde
ve
ve
bu
kalanların
dışarıya
ki,
çıkarılanların
iddia
edemez."
sip,
emekli
edilecek
maddi
garanti
sağlamak
DEVRİMLE
ortada
lara
bol
nin
kıran
işsizler
sus
yaptığı
Hiç y o k t a n ,
fa
şirketlerde,
birbirine
ve
kesen
işsiz
çok
bir kılıç o l d u :
ordu
dışı
iş
bir
bırakılan-
Aydın
emeklilere
Bir taşla
"Sen
misin
işsizliği-
bulmak
için,
Sermaye
"Korkma,
ması ve
bir %
kesilen
100
Bono
bu
27
Devlet
DEVRİMCİ
Kuvvetlere
için
halâ y a r a gibi
güveninde
oyundu?
uğradığı
ayrı
işletilen
askerlere
K u v v e t l e r zaa-
Mayıs v e s i l e s i y l e
kalabalığı,
kanını
her yıl
trınk
suç-
bir cilt y a z ı l a bir t a n e s i n i
Halka
(ve
Mayıs'ın
%20
ve
para
g e n e senin.
25
ha-
Baba
para
bono
ile
kesilen
çıkıp,
dilekle
rızkından,
Her yıl
para
elinden
gelmez
ayın
milyonerlerinin
ödeyecektir...
fiyatı
alçal-
çıkarışın
bir-
son
çar-
avuçlarına
se-
"
BEY!"
meydana)
ceza...
iyi
daha.
kuruşa
Bekle,
karşısına
tarafsız
pahalılıkla
10 T a s a r r u f kısıntısı
"MARUF
Üniversiteye
27
dökmeyen
kuruşluk bonoyu
"tasarrufunu
halkı
Silahlı
kaç türlü
saymak
milyoneri y a r a t a c a k t ı r .
şambasında,
derdimend
halk
sana,
için
"Sivil Savunma" gibi,
Tasarruf Bonosu!
uğruna
alkış t u t a n ? Al
Silahlı
hepsini
içinden,
ey
kapitalistlerin
Halk,
oynanan
Halkın
yeter:
burada,
bahaneler yaratıldı.
cezaların
Bin t a n e s i
tırlamak
nin
daha
AÇIŞ
şurada
düşürüldü.
Halk cezalandırıldı.
lamaların
kaç
edildiğini
ilk pren-
10)
bıyık a l t ı n d a n g ü l d ü r e n ve
kışkırtan
ikirciliğe s o k u l d u .
bilir.
emekli
koyduğumuz
öbür yüzü,
ülkede,
Kapitalistleri
olmaya
ve
(D.S,
için,
olduğunu
arttırıldı.
Finans karşı
için
andırır ikramiyeler verildi.
bir
Uygula-
değerli
kalanlardan
iki y ü z ü
kesti,
emekli
alınabile-
değildi...
"Ortaya
ARASINI
ele
daha
içeride
olmuştur."
payını
soy-
bakılarak yapıldığı
oldukları
10).
arkadaşlara
değerlerini
mevcut
açısından
vasıfsız
B ö y l e c e O r d u t e m i z l i ğ i de,
ordu
yaptı-
haline
hareketinde
kolaylıkla
ayrılanlardan
(D.S.
HALKIN
tasfiye
hemen
düşünce
emekliye
kimse
yüzü,
bu
için,
ana
Devrimi
açıklıyor:
objektif esaslar
meseleye
orduda
olur
edebilmek
işi,
"tecziye" ( c e z a l a n d ı r m a )
Aktif tasfiyeci
tespit
cek sağlam
ma,
"tasfiye" ( t e m i z l e m e )
Kuvvetlerini
27
ceza,
Mayıs
Silahlı
çıktığı
Kuvvetlere
Ringde
ceza,
kafasını
gö-
zünü
yumruklayarak
dönmüştü.
kes
kendi
Gazete
kendisini
sütununda
diskalifiye
"MarufBey"in
eden
boksöre
karikatürüne
her-
gülmüştür.
Maruf Bey
pasını
yi
kasasını
kaldırır,
ele v e r d i ğ i n i
ğını
kaldırıp
"leri
Yoo!
çok
gören
büyük
sopası
kullanılır"
"makul" sözü
görünce,
bir bilgin
hırsızı
için
süpürge
dövmek
edasıyla
için
so-
Enseparma-
kullanılmaz,
yer-
der.
dikkatle
dinleyen
hırsızı
bırakır ve
kabilinden,
yerleri
-
hırsız,
Süpürge
Maruf
"-
Ya!
başlar s ü p ü r g e
Bey:
so-
süpürmeye!
Maruf Beyin
nans
hırsızı
y a k a l a y ı p d ö v m e y e gider.
dersi v e r i r :
Öyle ise peki!"
pasıyla
suçüstü
Maruf Beye şu
süpürmek
Bu
kurcalayan
hırsızı
başına
Kapital
gelen,
hırsızını
27
Türk
Mayıs'ın
milletinin
başına
gelmiştir.
Fi-
kasasını
soyarken
su-
çüstü yakalamıştır.
Silahlı
Kuvvetleri
kaldırıp t a m
hırsızı t e m i z -
leyecekken, yavuz
hırsız ev s a h i b i n i
şaşırtmıştır.
Hırsızlık o y u -
nunu
hırsızın
Zinde
kurallarıyla
Kuvvetler
Finans
Üniversiteyi
ve
tili
bilgince,
akıllıca,
Bindiği
adını
Halkı
bütün
verdikleri
sızına
oynamaya
Kapital
hırsızını
cezalandırmak yolunu
uzmanca
dalları
laflarla
kesmeye
tarafından
sermaye
-
oturtmuştur.
itilip
tedariklemek
yolundan
doğru
gitmiştir.
üzere
değil,
halkı
Orduyu,
tutmuştur.
Benze-
çevrilmiştir.
"Siyaset
cambazları"
Finans-Kapital
Tasarruf
hır-
Bonosuna
kesmiştir.
Onu
di
bu
çıkmaza
sürükleyen
rinkanlıca
rını
dönmüşüdür.
Eminsuları,
"Sosyal Adalet"
DEVRİMİ
Şarkta
ciyi
altına
kahramanı
pozuna
s o n u ç 27
27
Mayıs,
üniversite
halkı
ken-
tek
hocala-
savunucu
girmiştir.
Mayısı
gibi, T ü r k i y e ' d e de
da
muazzam
bulmuştur.
her D e v r i m -
Devrimciliği gök-
bir şanlı t ü r b e n i n
şeref kub-
gömülmüştür.
Mumyalanmış,
kutsallaştırılmış,
yerden
ritmik
ayakları
Devrimci, Tanrılar arasında
kendisine yakıştırabildiğimiz
konusu
ettiği
uğramış
ve
bu yol se-
TÖRENCİLİĞİ
patetik s ö y l e v l e r o r t a s ı n d a
karılmıştır.
Milletin
ihtilalcilere karşı,
"Mağdur" ilan
kırıklığına
bin yıldır y a p ı l d ı ğ ı
bekleyen
besi
hayal
GÖMME
7
lere ç ı k a r ı l a n
ri
"akıl hocaları",
kendisinin g ö z ü n d e n düşürdüğü
tanrıcık
heykeli
törenler,
kesilip
istenilen
bir i n s a n ü s t ü
hayırı
sade
olarak d o n d u r u l m u ş t u r .
şölenler,
göklere
suya
ve
çışer-
tapınç
Bu
sonuca
Üsküdar'ı
muş
dayanmayan
geçtikten
olduğu
devrimci
sonra,
komployu
Silahlı
Kuvvetler,
"Madanoğlu'nun
beraber geçiştirince"
hepsine
(D.S.
atı
alan
karşı
kur-
22),
yeniden
deprendiler!
Şimdi,
kilata
"Birbirlerine
bu
tahakkuku
şıyan
Bu
Zinde
sonunda
etmesine
de
2
Artık
-
leri
tersine
ise,
statükoyu
bilirdiler.
Durum
Korkuyu
çeve
kör
bir
körüne
Birliği"
Bu,
başkası
bilirdi.
yanları
Devlet
yerine
paniğe
Mİ?
Kuvvetlerdi.
(Hiyerarşiye)
Devlet
rol-
dönmemesine
ça-
değil
si-
Bir u m u t -
intihar e t m e k -
bozmaya
götüre-
bir c e s a r e t gösterili
alıştıra
ve
çer-
güdülmekti.
de silahsız Devlet
Herkesin
gizli
bir
için-
gözü
önünde,
"Silahlı
Kuvvetler
yumuldu.
en
elverişli
deli
HİYERARŞİ
ve
korku
ihtilalcilerin
bir y o ğ u r t
Onların
uygun
kaygı-
egemendir.
büküp
(hem
(Körebe oyunu)
Her y i ğ i d i n
koruma
işine g e l m e z d i .
boyunlarını
İhtilalcilere
kaygısından
ve
22)
olurdu.
gözünde
oyununa
raund
gö-
gericiliğin
çıplak b a ş ı b o z u k l a r ı n
biçimlendirildi.
"Körebe"
olamazdı.
(D.S.
nefs
Korku
"Ha-
etmediği
ilericilikle
düzelmemecesine
içinde
parmağım
kalmayan
olurdu?
tasalı
istenilen y ö n d e alıştıra
Devlet)
22)
kritikti.
göz
DEVRİM
lahlı
aşırı
kurulmasına
İkinci
Nefs
En
Şimdi,
korkunun
bir d a h a
S.
yaptığımız
anlaşılıyordu."
a m o r t i z e e t m e n i n tek yolu,
için,
silahlı
teşekkül
açıkça
silahlılar,
içine s o k u l u p
Onun
de
eli
ta-
çıkacak
bölünmüştürler.
görüşün
baldın
kargaşalığı
(D.
bir arada
herkesten önce gericilerin
suzluk anında,
tense,
panik,
değişik fikir
ortaya
ve
Devrim
Gericiler de
kuvvetlerin
Bu
bir
olmadığı
Çünkü
teşkilat,
teş-
maksatlarının
saklıyor:
ayrı
derdindedirler.
İlericiler d e
lahlı
ayrı
dönmüştür.
bu
yönünde
itirafı
taarruz d u r m u ş t u r .
savunma
lışıyorlardı.
Bu
"değişik fi ki r" l erle
müşterek
imkân
bulundukları
İşte
bulundurulmaktaydı."
alçakgönüllü
Silahlılar
içinde
önleme
elde
diğer arkadaşlarla
rüşmeler
sıyla
gayelerini
karşı
satırlar iki
ve
vardı,
görüyorlardı.
faaliyet halindeydiler.
ihtimale
1 zer
için
lüzum
mensuplarının
her türlü
ihtiyaçları
sebeplerle
bu
İsmet
İnönü'den
yalnız
o
ş a r t l a r içinde
giydirebaşladı.
Mİ?
savunmasından
kurabildikleri
yiyişine
yoğurt
olabilirdi.
Ebe,
gömleğini
ortak
bir t e ş k i l a t
göre...
yeyişleri,
başka
Yiğitlerimiz
Silsile'i
nasıl
Si-
Meratibe
İhtilalciler,
bütün
geldiğine
ran'ın
dur.
olaylara
Orada
şöyle dertli
mi
münakaşa
bu
hakikati
ve
örf
Şahsen
10
27
gün
yordum.
üyesi
ruhla
Tesadüf,
27
darbe
idim.
Çünkü
bu
ordu
tahammül
Acep,
günü
mı
General
ce Paşa
AP'ye
ve
iti-
çocuğu-
dahi
bula-
hizmete
ilk
gördüğüm
Ve
tümen
çalışıKomite
komutanı
davranışlar
yüzbaşı
her
için
yüzbaşı,
erken,
daha
Gürsel
arkasında
kadar ASKER'di."
mı
yer-
ağır bir
generalin
ihtilalcilere
- sözü d i n l e n s e y d i ,
general
(D.S.,
ardında
"Kısımlarınıza
DP d a h a
gör-
17)
yürüseydi,
geç t e m i z l e n i r l e r d i ?
İlk
dönün"
mı ç a b u k , d a h a
ihtilal
deyin-
mı y a v a ş
dönerdi?
Mısır'da A b d ü n n a s ı r bir " B i n b a ş ı " idi.
neralini,
mutsuz
sonra
mu?
takmakla
arkasına
Bizde
binbaşı
saatte ele geçirir ve
denim" d i y e n
bu
değilse
Silahlı
nuları
tazim"e,
için
Orhan
İlkin
baş ö n d e giden Ge-
Mısır d a h a
mutlu
ve
önüne
uydu
benzeri
"münakaşa
Zindelerimizin
"münakaşa
Mayısı
mu,
geçmeleridir.
zincirinden
telaşla
uymadı
s o r u l a r tarih
mı
oldu,
ardına
İstanbul'u
boşandırırdı?...
yattıkları
aşağıya
katıp j i p l e
tavanı
inip:
Harb
maki-
"Ben de siz-
Okuluna
gönder-
mı?
boyunca
götürür"
şeylerdir.
başlıca
metotları,
götürmeyecek
mu
Erkanlı, tank t ü m e n i n i
Generallerin
zaman,
Generali
hiyerarşiye
Bütün
27
bir Y ü z b a ş ı ,
tüfekle taradığı
mekle
aldığı
mı, y o k s a G e n e r a l i n i n a r d ı n a t a k ı l m a k l a
Ankara'da
hiç
eşim
Bu
Ordu
Mayıs'tan
Kuvvetler mensupları
mensupları,
edemeyecek
İskenderun'da
14'ler d a h a
neli
öneüyeleri
ayarladılar...
zaman
Mayıs'a
sonra
yürütüyordu.
Silahlı
27
bulunan
27
anane
ve
hareketlerini
şekilde
konuşacak
imanla
örf,
rolü
olmuştu
meye
1
ve
besindeydi.
hal,
bir
Komite
edecek
mesafede
Mayıs'tan
arkasında
Bu
hal
teşkil
ve
generali
idi.
alan,
büyüktür.
telefonla
rütbesindeydi
böyle
kadar
metre
bir
meşhur mektubu-
HİYERARŞİ'nin
İskenderun'da
yüzbaşı
olan
de
içinde
tezat
gibi,
Böyle
gösterilen
güründüler,
Mayıs'ta
250
görmediğim
madım.
eder
ananesine
ben,
baren
mu
inkâr
ileri
çıplacık a n l a t a n T a l a t T u -
asırlardan
anlayış
götürmeyecek
ve
yaparlarken,
davranmaktan
dertli y a z ı l ı r :
mazisini
Bu
aykırı
bize e n
o b j e k t i f t a n ı k diye
vardı.
muhasebesini
hiyerarşiye
Bunu
Kuvvetlerin,
anlayışı
bozgunun
hep
inanıyorlardı.
"Silahlı
ve
sonradan,
felaketlerin
kadar
en
büyük"
uzar g i d e r l e r ve
tartışılabilir
sayıp
ko-
"resmi
"Çağdaş
"çağdaş
leyiş
ileri
uygarlık"
uğruna
kelle
uygarlık" güçleri,
önünde
hiçbir
uçururuz.
insan
konuyu
Batılıların
düşüncesi
bütün
kertesinde yüce
eleştirmesiz
iş-
bırakmayışlarından
gelir.
PRENSİP
DİSİPLİN
Bizim,
gün
cak
10
kadar
alan
ihtilalci
Silahlı
örf ve anane"
doğruya
ruda
Onun
na
gidebilirler.
için
belirli
Silahlı
iğriyi
bulamaya-
"mazisini asırlardan
çıkarırlar.
üzerinde tartışarak
yasak "Dogma"lar,
büsbütün
belgesi
kutsal
fikir a y r ı l ı ğ ı n a
bizde ö t e d e n
"İttihat",
öteki
nı
"İttihat
=
doğ-
çatallaştırarak
kısır
ikiz
beri:
can
metotları-
Fikir a y r ı l ı k l a r ı n ı n
"BİRLİK" etiketi
düşmanı
"İtilaf adını
Birleşme",
dogmatizm
düştüler.
almıştı.
"İtilaf =
olur.
kardeş
partisi
vardı.
Anlamca
ikisi
de ay-
Uzlaşma" d e m e k t i .
İkisi
de
demekti.
Birbirlerini
kertmekte
Prensip
yediler,
yarış
ayrılığı
Milli
memleketi
ettiler.
Çünkü
türmemesi
için
sözcüğüne
bağlamıştı.
Şimdi
de:
silaha
Finans
ikinci
Kuvvetler
imparatorluğu
madalyasının
çö-
içyüzü:
idi.
Birlik K o m i t e s i
güreşin
dağıtıp,
"BİRLİK"
T ü r k i y e ' d e 27
D e m o k r a t kısır horoz d ö v ü ş l e r i n i n
lı
Mİ?
vakit
gözlerinden
gerçekleri
Zindelerimiz,
gittiler:
Birisi:
"Birlik"
Mayıs'ı
canlı
Tartışılması
yerine
Meşrutiyet çağımızın
idi:
BİRLİK
konuşmaya
azdırır.
kurban
en
27
hayatın
buluşmanın
çekişmeleri
OTOMATİK
Zinde T . T . ' l e r i m i z :
uğruna
İnsanlar ancak,
daha
Mİ?
eşiyle t e l e f o n d a
-
milleti
sarıldığını
Kapital
raund'u,
ile
aynı
ilan
Zinde
Mayıs ö n c e s i
kardeş
Halkçı
kavgasına
ederken
adını
"BİRLİK"
Kuvvetler arasında
"BİRLİK" s ö z c ü ğ ü n ü
-
gö-
beliren
takındı:
Silah-
Birliği!
KÖRÜKÖRÜNE
Fikir a y r ı l ı ğ ı n ı
BİRLİĞİN
örten
kadar
ayrı
adım
atacaksın...
SOSYAL
bir Birlik nedir?
fikir taşı:
"Haydi!" d e n d i
Bu
Bilinçli
Birlik
KÖKÜ
Otomatizmdir.
mi,
hizaya,
değil,
"Körü
İstediğin
gelip
uygun
körüne
itaat"
otomatizmidir.
Fikirleri
at"tan
başka
birbirini
tutmayanlar
"birlik" biçimi
miz,
yaratılışları
liğe
bağladılar...
icabı
fikir
olamaz.
için
de
Silahlı
'ayrılıklarını
"körükörüne
Zinde
öyle
ita-
Kuvvetleri-
bir otomatik bir-
Kim
"Haydi!" d i y e c e k ? . .
bulunan
En
modern
prensip
en
Otomatik
davranış
seçkin
ancak
"Teşkilatın
münferit
öyle
lunmanın,
neden
ve
böyle
ranışa
Yapılanları
tan
başka
henüz
grupmanlar
zipler
berliğin
hizmeti
belli
aday
Hepsi
en
Silahların
az
sırf
Burada
ne
lat T u r h a n ,
27
mümkün
de-
emrinde
bu-
bozulmamasının
katılanların
bir
küçük
determinizm
sos-
burjuva
sonradan
başlarken
"ikin-
her
dav-
vakit
bulabilenler,
her
parolasına
ne
ba-
yapışmak-
görememişlerdi:
fikirler
ve
bu
rağmen,
bir
arasında
düşen
(D.S.
fikirlere
yakın
arkadaşlar
üzerimize
etmiştik."
BİRBİRİNE
Harekete
ve beraberlik"
olan
sağlanmasını
kabul
ve
olduğuna
22)
"Birinci raund"
"Birlik
bulunmamasına
kurmaya
rastlamak
müessiriyetinin
sosyal
düşünmeye
olsun
kurtuluş yolu
"Ortada
teminat
sınıf o l m a y ı p ,
daha
fikrin-
beraberlik
vurmuştu.
biraz
olursa
tek
(D.S.
içinde
dışında
müdahale
birlik,
Başkumandanın
idi? T e k ş e y d e n :
Bu
olanları
nizamı
olaylara
subaya
kumanda
değil,
damgasını
hasına
tek
mutlak
yalnız
baştır.
hiyerarşik
geleceğine
Bir s o s y a l
zümresi o l m a l a r ı n d a n .
ci raund" sırası
ve
isterdi.
Kuvvetlerin,
görünüyorlardı."
yapılarından.
fikir
kişilerin
taraftarı
olarak
Silahlı
düşünceli
emir
Lider fikir vs.
ile s a ğ l ı - y a n
başı
Ordu
bir grup
ve
düşünenler
taraftarı
Bu
başındı
bağdaştıran
koyma
ihtilalcilerdi),
kısır
Böyle
bulunur.
apayrı
itaat"
el
Türkiye'nin
inanmayan
şiddetle
prensipçe
bizzat
kişiye
bütünlüğünün
ğildi.
ve
"Körükörüne
müstakil
tek
liderleri
ayrıntılarını
rütbe g e l e n e k - g ö r e n e ğ i
müfrit
ve
olan
yal
hiyerarşinin
mümessilidir.
fikir
iktidara
bunlar
da
olanların
itaatte
birliğini
S.K.B.
de
teşkilatların
birliğinde
prensibin
(ki
Otomatikman
şef.
en
göre
ayrılmış
gelecekte
birlik
belli
ve
başlı
hibera-
memleket
7)
DÜŞMENİN
SOSYAL
NEDENİ
birer K u r m a y eğitim ve ö ğ r e t i m i
geçirmiş,
"bilgisiz" v e y a
"eğitimsiz" o l m a l a r ı n d a n
bilgisizlik,
b u d a l a l ı k rol
ne
Mayıs ö n ü n d e k i
"kurnaz"
mı?
Zinde
Hayır.
oynamadı.
Sayın T a -
politikacıları
şöyle de-
ğerlendirdi:
"Onların
rı
ye
siyasi
görüş
zaviyesi
teşekküle
istisnalar
katılabilir
göre
ama
ve
siyasi
kanaati;
ayarlanmaktadır
istisna
çünkü...
kaideyi
bozar
mensup
oldukla-
Bu
mı?
düşünceO
halde,
360
dereceyi
rüş
açısı
bir
körlük
da
6
partiye
kalıyor
içinde
Zinde
kendilerinde
buluyorlardı.
dalları
kestirdi.
ter en
parlak ve
sınıfın
açısını
iyi
dereceyi
birden
birden
açısı
ayırt
hepsi
kurmay
etmek
itaat"
olan
da
bir
prensibi
"Bilhassa
ne
başlıca
onlara
köylü
0-180
dereceyi
"Ben
binilen
olsun,
dereceyi
tutan
is-
tutan
İşçi sınıfının
bir noktada
şeylerin
durup
tabiatına
360
sığmaz.
m u k a d d e r olur.
birbirini
kuru
toplumda
bir Sosyal sınıf d e ğ i l d i r . . .
en
büyük
"ifna" e d e n ,
kalabalığıdır.
yok e d e n
bir
kala-
k a l a b a l ı ğ ı n en bilgili, en yiğit, en az
bölümü,
seçkin
modern
en
Sosyal
yaman
Silahlı
bile,
Sınıf a ç ı s ı n d a n
otomatik
Kuvvetler
birbirine
kurtulamazlar.
ki
düşen
27
meseleyi
Birliğin
en
küçük
Mayıs
koy-
"Körükörüne
burjuva
üzerinden
re-
henüz
(9 T e m m u z g ü n ü ) :
kademelerinde,
kıskançlık
(D.S.
Komiteyi
duygusu
ve
kuranların
eleştirme
kimlik-
isteği
doğma-
7)
m e s e l e iki zıt a ç ı d a n k o n u l a b i l i r d i :
1
- işçi sınıfı açı-
2 - İ ş v e r e n sınıfı a ç ı s ı n d a n .
PROLETARYA
İşçi sınıfı
AÇISINDAN
açısından
konulmuştu.
ikirciliğe
basit,
dönmesi
altında
bir
başlamıştı."
şında
Kurmay:
şarttır.
modern
ordu
karşı
sından,
modern
toplumumuzun
en
anda,
O anda
bilgisizlikleri,
subaylarıdır.
bir ay g e ç m e m i ş t i
ya
oynar.
ne
ister ç a r ı k s ı z
sanmak,
baş
kabet d u y g u l a r ı n d a n
lerine
kabiliyetini
korkaklık ve yi-
koyamayışları
181-360
ilk
görürüm"
muazzam
ve
Onlar
rolü
şey,
g ö r e b i l m e k için:
ile
teker teker
Bu
madıkları
emrediyor
görme
gibi
beşinci
yaşayan
modern
burjuvazi
başıbozuk
gö-
derecelik
disiplini
birden
görgü
kıran
meseleyi
en
kamaşması,
balıktır.
ikinci,
Küçük burjuvazi,
dereceyi
Kapitalist
Ama
ve
belini
Devrimler çağını
Küçük
derecelik
idi.
Sosyal
Göz
Parti
dereceyi
Bilgi
olaylarda
Sosyal Sınıflar a ç ı s ı n d a n
360
60
360-60-300
Mektup)
Zindelerimizin
ürkeklikleri
demektir.
g ü ç l e r 360
ğitlik de s o s y a l
Silahlı
17,
her partiye
Partizanlar,
kalıyorlar
ondan... " (D.S.
Silahlı
bölersek,
demektir.
Hemen
düşmeksizin,
kısa
Parolası:
mesele,
bir parti
İkinci
yılı
iktidara
açıkça
tüzüğü
DEMOKRATİK
1954
ve
Kuvayimilliyecilik
bütün
DEVRİM
soyutluklar
g e l e c e k bir g ü c ü n ,
kavrayıp
programı
idi.
en
uygulayabileceği
biçiminde
ortada
dıufak
denli
idi.
"Devleti
gerçek
milletten
hürriyeti
ayıklamak" teklifi
işsizlik
ile
nayi
ile
hangi
Ağustos
iktisadi
uğurlu
haber
ve
nışını
1957
içtimai
"Müzmin
enerjili
ŞUURLU
günü:
de,
"İkinci
günün
Kuvayimilliye
s.4)
dava
çek ve
27
Ağır sa-
TİCARET'in
ne
başarılacağı-
Kuvayimilliye
Sefer-
meselesidir..
seferimiz
öngörüşü
Müba-
sevgili
milletimi-
basılı
biçimde
yazılı
Vatan
M.B.K.:
hafta
Pratik
kendiliğinden
27
Mayıs
zindanlarında,
Her iki
(Vatan
Konu
davra-
birbirlerin-
Partisi
ve
9
Su-
b ö y l e s i n e canlı,
Partililerle
İkinci
içinde
hata
dediği
ven
kutlu
larsınız.
adı
ger-
yaptıranları
rakam,
nisyan"
"Siz
ay
siz
en
kişi
ve
pratik y a n "açık konuşulyüzlerce
olarak
de
katışı-
olarak
gibi,-
yapmaya
yı-
-Arab'ın
unutkanlıklar
KOMİTE
"KIRKLAR"
işler
alkışlayanların"
Millet hayatının
Ama
Teorik
geçmeden
belgelendirildi.
daha
Teker
"YEDİLER,
Kuvayimilliyeciliği)
daha
bir
(Yanlışlar
geçecek
Mayıs'ın
3
geldiği
bir yol
olabilirsiniz.
tarihe
27
kalbimizin:
kutlandı.
ısıramayınca
bakımdan
Sınıfı açı-
çarpan
diye
ile
nasıl
HAKEM'siniz.
-
çağrılı
-Halk
"OTUZevliya-
başaramazsanız
ya-
Milletine."
KÜÇÜK
çıktı? Y ü z e y d e
açısına...
gazası"
özetlerdi.
denildi:
insan
ile
Türk
YÖN-TİP
elde
sosyal
"ÜÇLER",
(İkinci
olur
ve
güçlü
birer
işkence
kuvvetle
"M.B.K.ni
şöyle
bir görünen
SEKİZLER"
yapacakları
Londra'daki Times'ten
İhtilalcilere
dilindeki
daima
"Birinci Açık Mektup"
ve
ekonomik
"Halitatül
Subaya
Kuvayimilliye
Mektup"la:
ta
9
d i n l e n d i r d i ğ i g ü n d ü . T ü r k i y e İşçi
meselelerimiz,
larıyla
Ne
Hadise
koyanlarla,
"Harbiye"
"Tarihimizde
anlamı
Açık
telaşının
mı)
açısını
aynı
rahatça
ordumuzun...
lında
İşçi
aktüeldi.
sından
Bütün
ilk ö n c ü ç a r p ı ş m a s ı n ı y a p a n
bilmiyordu.
"beraat"le s o n u ç l a n d ı .
Mayıs,
"İkinci
Mayıs'ın
işkencelendiler.
da
Yassı ada'da
Bir
27
kimse
zaman:
habersiz
du."
tutan
kanunları
başlıyordu.
k i m l e r e d a y a n a r a k nasıl
(Gerekçe,
muştulayanlar
bay)
ve
2)
Atom
UCUZ DEVLET ve
haber v e r i l i r k e n ,
patlak v e r d i ğ i
yiğit
Md.
kanser"ini
istemesek
Subay Hadisesi"ni
den
üstün
Antidemokratik
seriyordu...
de
olsun."
devletten
ve
verildi.
Bu
"9
çi
için
Daha
istesek
Milleti
Tüzüğü
"Ruh"la
ortaya
rek
zık
(V.P.
dupduruca
15
değil,
kurmak
hayat pahası
gidermek
berliğimiz
ze
ile
azgın
olduğunu,
nı
üstün
fiilen
Bundan
BURJUVALIKLARI
kalan
ötürü
bir
iki
feleğe
yankı.
"Rezonans" y o k t u
küsülmez.
Hele
Silahlı
işKuv-
vetlerimizin zindeleri
ye
dek
nicelerini
" Y ö n " çıktı.
den
Programı,
geçip
"Kadro"su
Silahlı
onu
mal
gün
katma
havada
bari
işçiye
iletilen V a t a n
bir d a l g a
gibi
kar-
Partisi
başı
üstün-
denli
"modern",
olsun,
ne
denli
sağduyucu
"bilimdi",
bir
küçük
ne
burjuva
Zindelerimiz
Ve
denli
ancak
yerli
malı
Avrupa
Ve
o
bile
taklidi
mala
değillerdi.
fikir
görürse-
"rakip" ç ı k a c a k her
dayanamazdılar...
"İşçi"ydi.
O " r e z o n a n s ı n ta
Sonradan, doğru
Partisi d a v a s ı n ı n
ğunu,
nasıl
Önünde
her o t u r u m u n d a
En
TİP
son
bile
haklı
Programı,
gayrı" tipinde,
şişkinliği
letçilik y a m a l ı
bohçası
Tüzük,
dünyanın
lerinden
fiil üretmenleri
açısını
köreltme
Yalnız
Çünkü
olursa
tabanı
Güdücüleri,
yarı
tirme
Kendilerini
lar İşçi
doğma
zonans
Sınıfı
neden
bulunur derde
doludur.
sokmak
İşçi
DP
devadan
bir
Dev-
için
madde-
P a r t i s i n d e Bil-
paravanlanmıştır.
tahtasına
şiirinde
ne
işsiz
yarı
Eli
denli:
çevrilmiş,
işçi
aydın
"Köylü",
küçük
oyları
burjuvaları
" a n t i p a t i k bularak,
alınan
oldu.
"Sosyalist" v e y a
Silahlı
beklenemezdi.
seçiidiler;
burjuvalar'dılar.
En
"Dokunulmazlıklarına
doğma
"eli nasırlı"
milletvekili
seçimlerde
böylesine yan
"nitelik" t a s l a m a y a n
göstermesi
"İşçi",
küçük
son
"Yasasın sev-
Kuvayimilliyeciyiz"!...
-
küçük burjuva
anadan
ettiği:
nasırlılar!" s l o g a n ı n ı
"Büyüklük" ve
açısına
alay
"İkinci
partilerinde
işçi
kaldırdıkları
olmayan
bir
burjuva
aristokrat
Köylüler!
onların
ve
izlediydi.
"Siyasi Partiler Kanunu"
ikide
Kurucuları:
kızmış
bilfiil üretmen
bizde ne oldu-
avukat çatlatan
yazboz
-Fikret'in
TİP'in
kararıyla
gerici
altına
gibi,
"İşçiler!
adım
miydi? A d ı
uzun yıl V a -
labirentidir.
lemediğine
Merkez
adım
tıklım
abartmalarla
çığlığı
olsun;
işçi açısının
ararsan
düzeltmeyle
ağızlarda
Millet!"
iki
oldu.
karantina
üstüne
"ne
Şefi,
savunulduğunu,
çıktığını
tıklım
en
beceriksizce
Düzeltme
k e n d i s i " o l m a l ı değil
liderliğe a t a n a n
c a n l a r dişlere takılıp
hâkimleri
gili
sloganı" atmışmış
Neyse ki Y ö n
diye s a t a b i l i r l e r d i .
Bir T İ P çıktı.
tan
ne
olursa
ayarlanmışlardı.
yöne
gelince-
idi.
Üstelik
ler,
Çıktığı
Gerekçesi
"sosyalist"
Batıda
Onlara
gitti.
Çünkü Yön'cülük,
denli
Kurtuluş Savaşı
R e z o n a n s yok!
alerjisini gizlemiyor.
Tüzüğü,
hiç y a d ı r g a n a m a z .
görüyoruz.
Meğer "İkinci
İşçi sınıfı a ç ı s ı n a .
şı
hiç mi
gördük,
çizerlerken,
oylar da,
ufak
eleş-
dokunurdu.
"İşçici"
sayan-
hiçbir a n a d a n
K u v v e t l e r ihtilalcilerinin
Re-
BURJUVA AÇISINDAN
İşveren
muştu.
ları
sınıfı
Bütün
o
açının
İşçi
likte
çileri:
Silahlı
man,
rüzgarın
inmesinler,
Sonra,
ile
İş
M.B.K.
kurtulacaktılar
.
başarılır b a ş a r ı l m a z ,
kapı
açıyordu.
di-
kalbur ü s t ü n e ç ı k a r d ı k l a r ı
"Taht'ı
re-
asıl
Neden
yükü
bal
taşıyanlar
tutan
b a k a l ı m altta
boşuna
parmağını
kalandan daha
her ş e y i n
tersine
har-
yalamasın?
mı d e ğ e r -
orantılı
gittiği
ve
Enver v e
İsmet
Beyler,
kimin
daha
beliriverdi.
görünen
alabildiğine
Albaylığı
güç
bulan
hiç gibi
görünmüşlerdi.
paşalığa
ve
Madem
Fikret'in
Cemal'ler,
heptiler.
ki
kahramanlığa
Devrim
"Han'ı
burjuva
Yağma"sında
el-
devrimi
kim,
niçin
kalsındı?
Bu
uğurda
bin
bir g e r e k ç e s i o l u r d u .
mayan
her s u b a y ı n
M.B.K.
olmamış
erişivermişler"
ve
bile,
bile
taş
atıp
getirmedikleri
atmosferi
SİMİDİ:
y a ş a y a n l a r için,
Teşkilatçılıkta
titiz
kurmay
en
mükemmeli
örgütün
"13
muallâkta
en
bul-
girenler
Mahsus
bir p a r ç a l a n m a d a n
Kasım
operasyonundan
kaldıklarını
22
ileri
anda
kıskançanlaşılır.
hiyerarşik
"Silahlı
Şubat'a
Kur.
bir "Otoma-
düşünülebilir
incelikleri
Yb.
geldiğini
sonra
hissetmişler,
bir
kendiliğinden
teşkilat
Müdürü
rütbeye
S.K.B.
yapıldı:
kuruluşundan
Kalemi
büyük
çok sıkı
türlü
liğin tam
kişiyi
yorulmaksızın
kademelerinde...
varacağı
başka
Bu
kolu
en
tik itaat" c i h a z ı n d a n
Bakanlığı
çıkarabilece-
ilk a d ı m d a , 40
"Ordu
nerelere
CANKURTARAN
leceğin
g ö ğ e dek haklı
Hele d a h a
yerleştirilince,
eleştirme"nin
SON
Bu
içine
yerden
mıydı?
"Hayallerine
lık
güç
kişiyiz,
olurlarken
düşünce,
olduğu
arkada
geri
Kuvayimilliyeci-
biliriz"
tanrılaştırdığı
Kemal
başa
verişli
"Birinci
biliniyordu.
başkumandan
Mustafa
cihaz-
birbirimizi
devrimciliğinde
Meşrutiyetin
paşa,
konul-
beyin
gerekecekti.
İktidar da,
kırk
Neden,
her ün s a l a n
Burjuva
tecrübe
de,
"Biz
döve dursunlar?
liydi?
beri
Bütün
büyük nimetlere, c e b e r u t a , s a l t a n a t a
Neden
vandan
herkese
demir asa"
öğle y e m e ğ i n d e n
İhtilal
DEVRİM
yüzyıldan
yüklüydü.
çıkılsa,
çarık,
Zindelerimiz,
yorlardı.
ği
demir
açısından
külfetsiz
idi.
yola
gibi
19.
çevrilmişti.
sonsuz dalgalarıyla
"sandviç"le
Burjuva
en
mesele
a n t e n l e r o açıya
açısından
olduğu
DEMOKRATİK
açısından
bir
kendi
başarıldı.
miydi?
Yapılabi-
Kuvvetler Birliği!"...
kadar
Milli
Savunma
Talat Tahsin
o Bir-
şöyle y a z a r :
kısım
Komite
üyesi
emniyetlerini
sağla-
mak
için
rını
ikna
bu
böyle
payeye
li
teşekkülün
zulüm
olabilirler...
erişememiş
mevkilerdeki
vasıfları
ve
ması
ihtimalidir."
ve
Mayıs
ön
zaruretine
arkadaşla-
olmaları
gerekirken,
üyesi
ellerinde
ihtirasları
(D.S.
ve
Komite
kumandanların
sani
21
bir
etmiş
kuvvet
plana
kendilerini
bulunduran
geçmek
bu
önem-
istekleri,
istikamete
in-
itmiş
ol-
18).
davasında
T a l a t A y d e m i r aynı
şeyleri
daha
açık
belirtti:
"MBK'nin
ti,
işte
Anayasası,
bu
aksiyon
yarattı.
lan
Komite
23
raftar
üyesi,
ordu
re
hizmet
bu
için
siyasetin
arkadaşlarımla
altında
elinden
bir
Amaç
ku
teşkilat
"19
mandanlarıyla
için
27
siz
çareye
dahi
iktidarın
Teşkilatın
kurtlar"
Alb.
Asıl
amaç
odasında"
Ünsalan
endişeye
mahal
patlama
ihtimallerini
olan
Bizi
(D.S.
KorKu-
konuştu:
yoktur.
bizleri
başvuracaklardır.
ise,
Kuvvet
şöyle
için
27
sahibi
Mayıs'ın ve
yapan
Fakat sitahrik
edici
ortadan
mukadder
kaldır-
olan
fe-
33)
Türk
olarak
iktidarın
Silahlı
kendi
sahibi
Kuvvetleri,
malına
el
sayıyordu.
ihtilalin
koymuş
ve
görünü-
19)
kilit y e r l e r i n e ,
Kuvvetler Birliğinin
kuran
arkadaşlarımda
leri
adı
o
"görünüşe"
uygun,
en
"tecrübeli
yerleştirildi:
"Silahlı
birliği
MBK
Birliği
(19)
kurtaramayacaksınız."
ihtilalini
gerçek
(D.S.
Kuvvetler
içinde
KURTLAR"
Orduyu:
Mayıs
ordu
orduyu
kurmak!
temelinde
İşte
Ankara'daki
yavaş
Silahlı
Ar-
başlamıştı.
bazı
Mayısın
"TECRÜBELİ
S.K.B.
yol
kalktılar.
toplanarak
Başkumandanın
bir hareket
her
laketten
yordu."
başladık."
tuttuğu
mahiyettedir.
"27
kurmaya
oldukla-
muhtelif zümrele-
hissettim.
yavaş
toplantıda
ta-
mağdur
göre
etrafında
için
günü
ka-
aşiret reisi gibi
bocalamaya
kurtarmak
yapılan
Münferit
yasetçilerin
mak
fikir
bir regeri
kurmaya
vazifeli
çiğnenmişyıkıcı
sonra
(14)lerin
teşkilat
vermemek
Şubat
içinde
cereyanlarına
ne? T e ş k i l a t için t e ş k i l a t
idi
"-
Ayrıca
bir
çok
sürüldükten
içerisinde
bir
tarafından
ordu
kendimi
meydan
üyelerinin
grup
ve
karşısında
parçalanmaya
dışına
içinde
muhtelif fikir
durum
yakın
grup
ordu
yapanlar
Kuvvetler içerisinde
başladılar.
inananlar da
tık
Silahlı
(14)ler yurt
toplamaya
rına
bizzat
hadise
post
kumandanların
İçlerinden,
yüzünden
kurulmasına
büyük
bizim
dayanmak
bir
eski
öncülük
eden
çoğunluğu
ihtilalcilerin
zorunlusunda
kaldığı
ve
eski
bu
ihtilalci
işgal
ettik-
"sonradan
karışmaları"
çıkarırsanız,
eski
katılmış
ekibe
dileriyle,
aramızda
ilişkiler
hiçbir zaman
bu
tecrübeli
uzun
yılların
(hiyerarşikman)
nanlar da
o sıra
"Genel
tabii
emir
ve
nışın
olmaları
kontrolleri
altında
zebunu
ranışın
Başkanı
üyeleri
gibi
olmaktan
tezahürü
rütbesindeki
nın
masasına
dık." (D.S.,
bir
Haziran
18,
icra
Yüzbaşı,
diye
Ya
ve
bu
hiyerarşi
HAVADAN
davyüz-
Başkanı-
bedbahtlığına
uğra-
yere
girelim!
Onun
Başkanının
için,
yani,
yetkisine
masasına
MBK
sahip
yumruk
bir
atmasın
sağlamlaşınca, tepede duran
bir tek kişi
atarsa?
güveniliyordu.
İÇE
daha
bir kurt:
Havacıların
ve
Alttaki
DÜŞEN
S.K.B.
"Hava"dan
Finans -
Bu
esnasında
sağlamlaştırıldı.
"yumruk"
Oysa,
davra-
Genelkurmay
görmenin
( y ü r ü t m e ve y a s a m a )
Genelkurmay
takilere
olayları
zevatı
ve
Mektup)
teşri
Hiyerarşi
bu
bir görüş
üyesinin
attığını
M a a z a l l a h ! Y e r açılsın,
içinde
Komitesi-
üyeleri
kurtaramamışlardı.
1961
Komite
yumruk
MBK
eden
bulu-
hissetmişlerdi:
Kumandanları
dursun,
kendilerini
olarak
başı
Kuvvet
kendiliğin-
tepesinde
kesildiğini
kabul
Kenköklü
19)
hiyerarşinin
ve
şöyle
bizim
dayanan
Kurmay Başkanı
Çünkü
ayaklarının yerden
Kurmay
nin
hepsi
kurulmuştu.
birliğine
(D.S.
başına G e n e l
geldi.
istisnasız,
kurtlardan
kader
kopmamıştı."
Bu sıkı t u t u n m a n ı n
den
teşekkül
olan
Menteş'in
alt-
KURT
kurulurken,
Havacı
Kapitalin
"eski kurtlar"a
içine
Menteş.
rolü
"kurt"
14'lerin
düşürülmüştü,
temizlenmesinde
unutulamazdı.
baş o y u n u :
Havacılarla
Karacıları tepiştir-
mektir.
"Halim
Menteş'in
havacılar
belli
ki
dır.
Onlara
lete
verilmiş
mevcut
likte
Paşa
olan
Komite
ve
meliydi...
Madanoğlu
Kimliği
Madanoğlu
fikrin
göre;
fikrini
sürüklemekten
Partisine
Böyle
grubu
bu
-
hemen
devredilmesi
derhal
ileri
yerine
bir
ile
denli
Kızıloğlu
memleketi
kanaat
gaye
Ona
devredilmeli,
taşımaları,
birliğine
ekibinin
B.
14'leri
..
edebilecek
içinden
göre;
iktidar,
Komite
sahneden
havacıları,
götürüyordu."
açık seçik olan
çıkmışlar-
hususunda
idare
Memleketi
Komitede-
ortaya
getirilmeliydi.
sürerdi.
korkardı.
hemen
sonra,
olarak
iktidarın
söz
girmesinden
savunucusu
kadrosunun
olmadığı
badirelere
Türkiye'ye
bir
Menteş
ister
(D.S.
(ve
mil-
Menteş,
niteçıkılmaz
İsmet
çekilistemez
14)
Havacılar):
"paketledikten"
sonra
pek
kazaklaşan
öyle g ö r ü n d ü .
kişicil
B.
"Kuruculardan
aktif rol
için
olan
oynamış
(14)lerle
ğu
bir
beraber
Bu
kanıya
14'leri
miş
ve
göre,
B.
S.K.B.ni
bulunduğu
ön
planda
intikamını
almak
düşünülemez.
Karacı
temasını
mensupları
işlemekten
(D.S.
Ancak
tarafından,
fayda
umuldu-
18,
Mektup)
,
MAKYAVELİZMİ
Halim
içinden
hiçbir şey
Menteş,
kontrol
iskandil
Roma'da
olmamış
mak
açıkça
etmek
CHP adamı
üzere
iken,
görevlendiril-
Menteş'le
Halim
gibi
birbirimizle
ihtilal
da
mişti.
Fakat fikri
lık
ikimizi
ilişkilerimiz
mizin
du.
fikir
mümkün
de
sızmalardan
etmemesine
nel
tutumundan
mutlak
2
ediyor
"Menteş'in
şahsına
(14)ler
üzerine
yurda
tatbikatını
dönmesinden
yaptıkları
şahsi
endişesi
baskının
fiilen
etkisi
yakın
konuş-
Bana
giden
açık-
iktidarın
Fakat
ge-
(14)lerin
gerektiğinde
ıs-
yanaşmıyordu.
ve
mevcut
değildi.
altında
ve
olduğunu
bir iğbirarı
idare
münakaşa
uzaklaştırmanın
kabildi.
edip
tavize
duydukları
görünüyor-
Madanoğlu
dönmemeleri
bir
verdik..
karşılıklı
görünmüyordu.
ufak
Birbiri -
haber
kaybetmiş
pekâlâ
memlekete
karşı
bir
arkadaş-
inanmış
Ancak
fiu-
olsun,
inancından
devam
memnun
22
derinleş-
olursa
eden
hiçbir
kucaklaştık.
derecede
evvelden
vardım.
güvenini
en
(14)lere
tasfiyesinin
(14)lerin
hiç-
uğrat-
Sanki
ile
görüşlerimiz,
doğruluğuna
yakalamak
evvel
bunda
müteveccih
felce
kaybetmemiştir...
devam
rağmen,
pek
yıldan
ve
şey
katılaşmış
kanısına
ça
zıt
daima
kadar
Menteşem
malarındaki
ifade
Men-
araştırma
uyarak,
geldi.
sevgi
ayıracak
büyük
hiçbir
verişinde,
olmadığı
çevresinin
derece
tasfiyesinin,
sabahlara
ve
başlayan
dikileceğimizi
alış
Halim
kurallarına
Roma'ya
kutuplara
ayrılık ne
(14)ler
B.
s ö y l e t m e k ve
hasret
değerinden
Roma'da
ve
Menteş
karşılıklı
karşısına
Menteş,
Diplomasi
sonrasında
bat'ta
iken
konuşmalar,
güder:
15'inde
olmamış
sürgün
yaptığı
karşısındakileri
Makyavelizmini
"Mayıs'ın
şey
yarı
gibi
k a r a k t e r i n i taşır.
bir şey v e r m e k s i z i n ,
di
veya
olabilirdi.
teş'in,
rar
oldu,
icrasında
(14)lerin
bir gerçektir."
KURDUN
Gölgedeki Adam
ve
içinde
olunduğu
DÜŞEN
Kasım'ın
zatın
teşekkülün
inkar edilmemesi gereken
İÇE
13
Bu
teşekkül
yayılmasında,
önünde tedirgin
diyor ki:
Menteş,
bir şahıstır.
kurulan
fikrin
diktatörlüğü
Talat Turan
etmiş
endişe
onlardan
Asıl
havacı
çevrenin,
yüzünden,
kalışıdır."
(D.S.
kendi
sebep,
ken16)
KOLAY
B.
Roma'da
si,
PROVOKASYON
Halim
Menteş
kendiliğinden,
eğlenti
teş, S . K . B . ' n i n 3
tubunda
"...Talat
Aydemir,
Halim
arasında
sayılmaktadır.
Ünsalan,
Şükrü
çok kolay
Şaşırtıcı
"28.
olan
kolunu
sallayıp
kolaçan
Şimdi
biri o l m u ş t u .
teşkil
bu
etme-
aynı
Men-
B.T. T u r h a n
mek-
Atakan,
Silahlı
vs.
oldu."
(D.S.
Selçuk
eden
Bunlardan
İlkin
cuntanın
sonra,
sayılabilir...
Nuri
Nüve
kurucuları
Hazer,
Necati
Cuntanın
nema'lan-
18)
nereden
Tümen
Komutanı
yakın
akraba
Tümenden
Halim
fikire
Hava
emin
ve
ileri
geliyordu?
Bu,
mayı,
Silahlı
yona
Gene
en
"En
Onu
güç
başta
18,
için
Çelebi
yegane
faydalanmayı
söz
mümkün
kıl-
olması
ve
sahibi
ikna
ile
ederek
yayılmasına
ve
kuvvet
teşkilatın
geniş
ölçüde
Mektup)
kademelerinde
mayalanan
tertiplenecek
kaynaş-
kişiliğinde
bir d ü p e d ü z
ce-
provokas-
muydu?
susturmak
tatmin
27
Mayıs'tan
için A m e r i k a n
e t m e k şöyle
halk ç o c u ğ u n u n
elinde
usulü
dursun,
olsun,
Halka
medet
madde
çıkar-
sinirlendiriyordu.
halka
yararı
dokun-
21
Mayıs'ın
güçtü:
önemlisi
tarihe
sayılabilecek
kadar
denebilir.
diklerini
aracılığı
K u v v e t l e r alt
göstermek,
Bütün
ölçüde
kuvvetlerinde
halk ç o c u ğ u T ü r k s u b a y ı ,
umuyordu.
Emanullah
Ankara'da
empülsif rahmetli Talat A y d e m i r ' i n
benzemiyor
masın,
,
sindirmek
Çünkü
Hazer,
Kumandanını
kuryeler
(D.S.
zavallı
zalandırıp
hava
Kuvvetleri
süratli
Nuri
olmaları,
azami
Menteş'in
hizmet etmiştir."
Silahlı
maddeten
arzulanan
olmanın
sonra
hizmetlerine
diğer
Kuvvetler
görmemiş
Mayıs'tan
nı
olamazdı.
Menteş,
nüvesini
"kolaylık"
28.
dı...
o
elini
(14)leri
Menteş'ten:
Menteş'in
ları
gezisi
kurucusundan
Birliğinin
Halim
Bir a l b a y ı n ,
Hollanda'da
yazıyor:
Kuvvetler
ması
budur.
Gölgedeki Adamı,
ve
kılmıştır.
kündür.
Bizim
sözünü
tezahür
etmiştir.
Bu
Silahlı
Kuvvetler
Birliğinin
başlıca
amil
olmuştur.
reformları
da,
getirmemiş
27
birçok
Kuvvetler
garanti
gerçeği
ve
inkâr
ettiğimiz
tatminsizlik
memnuniyetsizlik
ve
süratle
Müteakip
vüs'at
bekle-
Tabiidir
Silahlı
Bu
olmasıdır,
Mayıs'tan
içindeydi.
kanunlar
kalkındırmış
husus
mensupları
ıstırabı
çıkan
amade
bir
gayri
ve
kolaylıkları
-
mümalanda
edilmeme,
kuvvet
bu
27
mensupları-
manevi
tatmin
hadiselerde
ki,
halefi
iktisabına
ruhiye-
nin
geniş
dır."
(D.S.,
ölçüde
rol
18,
ULUSLARARASI
Bu
sonuna
dek
"tereddütlü" t a b a n
"Başa
ihtiyatlı
iseler
ihtiyatlı
güreş"
mayacak
fayda
Bu
söz,
dirgin
belki
Birinci
sözü
oldu.
de,-
tam
o
ağzı
parola,
devrinde
yanmış
1960
sayıla-
olan-
Lon-
günü
"Lon-
idareye
olmayacağı
gibi
geçişinin
bir ihtimal
uzayacaTimes'i
te-
etmektedir."
az
sonra
150 yıl
İşveren
bizim
önde
sınıfımızın
müşçe
uymasını
YERLİ
Batı
"Hür basın",
için,
ondan
işi
onun
gelen
sonra
kolaydı.
da
Avrupa
Paşa
bizden
"tecrübesini" h a t ı r l a t m a s ı ,
uyarıya
Tanrı
buyruğu
gör-
başına
yaşlı
sağlıyordu.
FİNANS-KAPİTALİN
burjuvazisinin
neği bu
YAŞLI
bir m e t o d u
bir tek
da,
ADAMI
bir Milletin
"Ulu kişi" g e ç i r m e k t i .
Celal
Bayar ör-
idi.
"Onların
başına
gittiği
Batı'dan
k e n d i s i n e sadık
isyan
ka-
attıydı:
sivil
"tedirgin" oldulardı. T u t a l a k l a r ı m ı z ı n
ve
ne
Tutalaklar
kazanan
önce
8 Temmuz
havaya
idareden
İhtilalciler
raundu
bir an
çıktı.
par-
"İhtiyatlı" ile
tutumlu)...
idareye
fişeği
zorladı.
durumlu),
-Mısır tecrübesinde
askeri
Times'ten
en
lazım-
İHTARI
davranıştır.
burjuva
sivil
Service" şu
-yahut
etmek
m u h a f a z a k â r işveren
burjuva
başladı.
gazetesinde
"Türkiye'nin
ğı
iki
vardır"
ilkin,
Times
Press
zıt
(küçük
böyle
"İktidarın
kadar
kabul
davranmaya
idiler (Kararlı
İnönü'nün:
dra'nın
(statükocu
tabana
dar t e r e d d ü t l ü
kadar
olduğunu
FİN A N S - K A P İ T A L İ N
durum, tutalakları
tilerini)
don
oy-namış
Mektup)
felsefesine
geçir,
başarı
kurşun
milleti
kazansa
sıktıran
göre,
bir yaşlı
adamı
yıllarca
soydur,
ezdir.
bile,
yaşlı
en
soyut hak
adamlara
"ölüm
satın
al,
devletin
Çapulculara
isteyen
acı
cezasının
iç
karşı
ağızlara
gölgesi"
dahi
gösterilemeyecektir.
"Eldeki
sürece
canları
leri
beylik
nasıl
basın
olsa
kurtarılanların,
de
"Çapul
ve
beylik
"şefkat"
damarları
ileride
muhalefet
ortalığı
kabartılır.
usturuplanacak
kapladığı
Mahşer
bir
afla
günü
hürriyet-
bağışlanıverir.
yeniden
"dostlar",
lunurlar." (H.
geçmiş
eski
hızını
gelecek
Kıvılcımlı:
bulur,
kullarını
İkinci
hatta
geçer.
ebediyen
Ve
ecnebi
garantilemiş
Kuvayimilliyeciliğimiz,
s.
bu20)
1960 T e m m u z ' u n d a
lanmış
olan
edilmedi
27
bu
Mayısçıların
oldu.
anlaşılan
ğı
Milli
iş
1960 yılı
hiç d e ğ i l s e
makinesine
kercik,
birkaç
hiç
masa
ispat
göz göre
10'u
ilmek
General
baltalama
inince
bürokratı
orada
Belediyesi
içinde
masrafsız,
halka
yıl
boyunlarına
Sayın
kimin
Cemal
yaptıkla-
bakan
olaca-
için,
aldık-
Devletin
hangi
olmadıkları
temizce yürütebilirlerdi.
hafta
bürokratlar 40
rarak,
yasak-
olaylarca
altüst etti.
asker geçirildiyse
İstanbul
elleriyle
adam
ortasında,
olarak daha
Örnek:
kendi
ilk y a ş l ı
Birlik K o m i t e s i n i
işi
okunması
Temmuz'unda
"sivil" b a k a n l a r d a n
Askerler
men
başlarına,
geçirdikleri,
rı
ları
ulemamızca
1966
mi?
geçirir gibi
Gürsel
yazılmış,
satırlar,
olumlu
başına
Üsküdar,
ucuz
uğraşsalar,
yapılmış tiyatroları
Fatih
tiyatro
iddiasız
bir as-
gibi
semtlerde
he-
binaları
kurdu.
Sivil
milyonları
inmeli
iş yapıldı.
geçirilen
müteahhitlere
duruma
sokarlardı.
çaldı-
Askerler
kaşarlanmamışlardı.
"Fakat
etmesi
Gürsel'in,
karşısında
KÜÇÜK
Ne
burjuva
"Komite
MBK'nin
yapısı
üyeleri
hepsinde
bu
larında
diğerlerine
mette
ve
adet
derhal
olma
şansını
lere
nazaran
len
Dram
Bakanlık
veya
geliyordu."
komedi
ve
Yasama
Bakan
Hemen
olmak şansı
görünüyordu.
teklif
oy
koyma,
birliği
daha
Komite
müşkilat
(D. S.
istiyorlardı.
fazla
görenlerle,
ile
kabul
çok,
Bakan
üyelerine,
çekeceğini
bazıHükü-
sivil-
yakından
bi-
9)
burada
yetkilerimi
aydın
yatıyor,
yetkilerini
Piyasa
"tavşan
burada
Anayasaca
ajanlarından
pusu-
ellerinde
"Komisyonla-
bağışlıyorlardı.
Sürütme yetkilerinde
yıyor,
na
Ancak,
Karşı
Yürütme
ısrar
9)
dayanmayan
olmak
bulunsaydı,
az
(D.S.,
Çünkü:
daha
laf anlatmakta
Yasama
tutanlar,
ra"
idi.
nazaran
getirmekte
FELSEFESİ
sınıfa
Balcın
umumi
sivilleri
İNTİHAR
sayesinde.
kedisinde
yine
ulaşamamıştır."
sosyal
uygulanıverirdi.
Başbakandan
yordu:
bir
aslında
istek
38
edilir
yerlere
başarıya
BURJUVACILIGIN
sayede?
Küçük
boşalan
teşebbüs
birbirlerini
ise:
bir
Bakan
kırmak y o l u n d a n
olmayı
bir tek y a ş l ı
bile
"şans" sa-
adamın
insafı-
ısmarlıyorlardı.
O yaşlı
adamın
"sağduyu"suna
rılmış
"sivil idare" prensibi
uyduğu
bir f o r m ü l d ü .
hayaliyle
ise,
avunurken,
kendisi
en
Londra'da,
masum
kota-
SİVİL
BAKAN:
Asker
küçük
DEVRİME
burjuvaların
re g e ç e n
idare
için
ambarına
gemi
işledi.
ne y a p t ı ?
Gölgedeki
duk.
safra-
yapmak
akıl
kendi
içinde
Savunma
rişildiği
halde,
tasını
toplamış
ve
Bakanlığım
eden-
idi.
Yoksa
teprenen
27
düzeltmek
birinci
isteyen
yaşlı
adam:
tensikatın
yapılmasına
taraftar
doğması
muhtemel
görünen
yüzden
mütereddit
bulunuyor-
ve
işgal
Komitede
bir
giden
daha
Komitenin
ihtilatlar",
Kapital
bazı
bir taşla
kuş)
Özdilek,
her
adına
ilk
semtine
Londra
gi-
gün
çan-
uğramaz
ha
bilgili
beceriklidir,
kılı
çıkarılıyordu.
Bu
kuş
ol-
karşı)
ikisi
şimdi
silah-
temizlemekte
Washington
de
yaşlı
korkmamışlardı.
dolayısıyla
Bürokratları
-
(ama
çıkarmayan
çiğniyorlardı.
ajanlarından
devrimcilerin
iki
v u r a r a k ses
ihtilatlar"
sakızını
FİNANS-KAPİTALE:
ve
iki
korkuyorlardı.
tereddüt"
Temiz
Fahri
sorumluluğu
konuşulduğu
(hem de silahlılara
muhtemel
sivillerden
ve
eden
kendi
11)
o zaman
"Doğması
Demek,
kaynaklı
"endi-
"doğması
sivil
Fi-
geliyordu.
SİVİL
Mİ
YARAR,
tecrübesizliği
askerler mi?"
ASKER
önüne:
diye
bir
Mİ?
"Siviller mi
da-
şeytanın
iğri
düzelttirilmek
isteniyordu.
sınıfının
oyunlarına
Oysa
prob-
o değildi:
"Siviller
lar,
Devleti
doğruya
meselenin
torbasına
adamlar,
lem
bu
doğru
gelen
bu
Silahlı Kuvvetleri t e m i z l e m e k t e
nans -
"sivil idare"
hale
sonucunda
doğrudan
(D.S.
muhtemel
işgal
adam:
tasarrufa
şe...
makamları
Halka,
olarak
endişeli
etmiyordu.
karşılamıyor-
11)
yaşlı
sız
cereyan
yetkili
bürokrat
genel
Fakat
"Milli
İşveren
gibi
boğmaktı.
"lafanlatamaz"
Gürsel,
İkinci
muştu."
tilkile-
batırmak
bombam
müşkülatla
tapşırdığı
kalma
karşı
ihtilatlardan
türlü
sivil
delerek
kalıyorduk."
"asker" değil,
çağından
du." (D.S.
büyüğünü
çarkları
görünüyordu.
bazı
altında
nispetinde
hocalarının
Mayıs'ı,
"Cemal
şartlar
en
"sivil" v e y a
Babil
sayesinde
gemisini
k o n u l m u ş saatli
zorunluluğunda
maksat
ihtilalcilere
Mayıs
diye
azameti
Mücadelenin
Batıcı
27
normal
işlerin
lerle
BOMBA
yakmıyor:
"Çalışmalarımız
Yapılacak
SAATLİ
çekişmeleri
yoksa
mi
İşveren
askerler mi?"
Mesele
çıkar
buydu.
daha
yatkındı-
Buna
dı.
verilecek
luyorlardı.
veren
pek
Y ı l l a r yılı
sınıfının,
nasıl
az y a t k ı n
Finans
-
Memleket yararı
Devlet
b a t a c a k kadar o r t a d a y -
-
"bilgi"yi,
oyununa
İşte
imkân
önümüze
Yaptığımız
yordu.
En
temin
önemli
pasif,
larıyla
da
Sivil
SİVİL
bu
iş
için,
ihalesi,
d e n e t l e m e s i ve
yorlardı."
"Faaliyete
bunu
geçtiğimiz
manda
kademesinin,
haberi
işe
özelliği
kafalı
yü-
bakan-
11)
Yolluğu,
ilh., ve
olu-
zamanda
Amerika'yla
ilh.
"beceremezlerdi".
günden
ne
olmamıştı.
burunlarının
de
iş y a p -
ödeneği,
vardı.
Doğru
tatbikatın
çıkmaza
dökülmesi
kaçınılmaz
hiçbir
katlanamıyordu.
ko-
Hepsinden
dürüst
"bilmi-
için
ordu
Kurulunun
için
iş
olmak
olurdu."
SİVİL
kenarından
Londra'nın
ve
bu
meselenin
bir sonuç
emir
Yardım
razı
girmesi,
BALTACISI:
"Sivil" aklının
Onun
ne
Amerikan
sokulmasına
takdirde
FİNANS-KAPİTAL
itibaren
Amerikalılardan
pazarlığa
Bunu
klasik
(D.S.
gidiyordu.
kısa
kuruluş
yetkisiz
etmi-
baliğ
düşünüyorlardı:
şeyden
temek,
hoşuna
çok
hükümetin
türlü
şüphe
TL'sına
de
içeri-
her
yedirirsin.
askerler
Şöyle
hem
imkânsızdı."
sistemi
kadar
bir şey ö ğ r e t i l m i ş t i :
misyonu,
hem
çabuk
getirilmişti:
milyon
hatta
pek
yersin,
ve
gerçek
iyi,
alışageldikleri
zerre
100
onların
Genç
gereken
daha
sivil
Derhal,
parayı
ve
yapmak
papağanlara
ise,
elbet
becerikli
koordinasyon
yığacaklarından
Bu
daha
BAKANLAR
bir
yoktu.
husus
kere
üstat A l i c a n
Bu
hem
bin
ve
olma-
idi.
bürokratından
resmi
iktidarsız
işbirliği
güç
Millet
çıkarı
becerirdi.
mali portesi
edebilmekti...
zünden,
burjuva
ile
müşkülatı
daha
İşveren
bir halk d o s t u
etmeyi
Maliyeye
yorduk...
mak.
Zeki
Bakanlığı
çalışmaya
İş-
oyunlarına
t a k a m a m ı ş genç askerler,
sivillerden
ABDESTLİ
bir ö r n e k :
sinde
çıkar
ile
edildiğine
askerlerin,
mutlaka
gözlüğünü
o l a r a k elde
"Maliye
burjuva
düşmemiş
onun
inandırılmaları
kör e d i l m i ş
AMERİKAN
kutuda t u t u -
bahanesi
soyarak zengin
yüzden,
mi,
sersemletilmiş
doğru
uzak" t u t u l m a
kasasını
Kapital
Kapital
gözlükle
O
bir kapalı
idiler.
halk s e v e r o l a c a k l a r d ı .
ve
kör g ö z e
denildi
gerekeceğine
Finans
o
en
"siyasetten
alıştırılamamışlardı.
çok d a h a
sı
karşılık,
Elbet, a s k e r e v l a t l a r ı m ı z az çok özel
kuhiçbir
yardım
demekti
ki,
müzakere
(D.S.
isbu
ve
11)
BAKANLAR
geçirmek
Times'i:
zahmetine
aman
Siviller
yetişini
diyordu.
ağızdan
Sayın
Genç
adamların
buradan
askerler
başları" ile
Bakanı
küçük
edebildiğini,
daha
baskını
alıp:
yoktu."
(D.S.
havale"
nı"
mumla
beye
Sonra
dediler.
O
üstündeki
Sayın
işi
Sivil
"Komisyona
Hikmet'i
tavsiye
liranın
nasıl
sonu
olup
gelmez
ge-
tasarruf
olmabaşla-
müzakere-
anlamasına
kestirmiştir
çarpılmamak
Finans
imkân
genç
için,
subay-
daha
bir s ü r p r i z
ön-
hazırla-
-
Kapitalin
şişirdiği
Kendi
bildikleri
gibi
bil-
"uzma-
emrine
iade
edilen
bu para
ile
Sayın
genç
er d a v r a n ı p ,
milyon
Hukuk:
ve
gizli
11)
Parti
kadrolar
biz
mali
bütçe
karşılığı
geçmiş
(D.S.
sarsıntıya
öğrettahsis
Maliye
yıllarda
o
100
ile
Baçarçur
11)
Lideri o l a c a k B a k a n ,
bırakmak
bilmez sa-
istiyor.
S u b a y l a r on-
her y ı l s o n u
çarçur edilen
çıkartıyorlar,
iki
"Uzman";
Maliye:
Sait:
olarak Ankara
içinde
de,
bir
bize
edilebileceğini
yılbaşında
uzmanlar,
rahatça
Yüzbaşı
gün
ve
parasız
gerekli
lirayı
birkaç
boş
Bir Siyasi
Müdürü,
Kasasından
hiç
ve
Umum
Umum
tediye
mali
vakıf
Bütçe
Devlet
zarfında,
nakden
işimizi görecektik."
subayları
Bana
Bütçe
bulunan
hafta
edilecek
işleyişine
aradım.
ettiler...
bir
ÖNLER
Bakanlığın
adam
ödeneklerinin
kanlığı
(D.S.
su
lirayı
bahsetmeye
bırakmayan
Bakanlıklara
maaş
"Yeminli
önceden
bırakılmış
bulunuyordu.
Sonra
ve
SUİKASTI
verilmeksizin,
edilmiş
dereden
mümkün
kendiliğinden
giderek
bir
tamtakır
sebebiyet
havaleye
gerek?
ASKER:
güvenilebilir
günlerde
bir
milyon
ödemenin
yutmazlar.
Bakanlığına
kişiliğine
bin
25
ararlar.
"Maliye
dılar."
omuzlarının
bulunduğundan
kaçamak
ajanları
DEVRİMCİ
kilitlenip
"kendi
ancak
hilesine
"Uzman" mı
maskeli
Hikmet,
altında
sabotajını
Bakan
mışlardır.
100
"te-
11)
Bakan
gin
için
olmadığını
"Komisyona
dan
bir
"telaş" ve'
yaptılar.
milyoni
mülahaza
Komisyona
tahammülü
Sivil
gün
şartlar
Meselenin
yarak,
bilmeyerek
alışageldiği gibi,
o
cay-ı
lere
milyon
100
olarak
bu
yacağının,
miş
yol
hükümetin
Müdürü
bilerek
hep
Hükümetei"
geliyordu.
bir
haklı
tirmeye,
ceden
da
siviller gelsin
kalktı.
"Alican,
lar.
"Siyasi Partiler"
"Aman
bir f i n a n s
karşılarına
havale"ye
Sayın
veriyorlardı.
yaşlı
reddütleri
dı.
"Hür Basın" ve
yankı
42
sayılı
Kumandanlığının
kanun
tasarısını
bir
odasına
tamamla-
"Bilgisiz,
beceriksiz,
yaptıklarını
yetersiz
bilirlerse,
manlığı da
herkesten
mışlardı. Y a l n ı z ,
iyi
Birinci
rimci
subayların
nans
-
Kapital
can'ın
usta
gelen
bir ifade
-
ile-
edildiğini,
tarak
ayağa
cağını
söyledi
kalktım.
ASKERCE
toplantıya
son
bir e m n i y e t
içinde
halka
kendisine
yersiz
oyaladı.
inmek y e r i n e ,
ile onların g ü v e n d i k l e r i
1 - Talat Aydemir:
kimi
için
olan
sertçe
bir
kanun
mehatırla-
imkân
arana-
11)
TİLKİLER
dalı
kilit s a y ı l a n
Harbokulu
ettiği
tek t e d b i r ,
3 askeri
Al i -
Kurulunun
(D.S.
bindikleri
Aldıkları
hayli
bulunduğunu
ödeme
YAŞLI
Devrimcileri,
istediğini
akrabası
kabul
Bakanlar
verdik."
TEDBİRLER VE
görünüş,
kesip, y a p m a
sosyal
bir sınıf
noktalara, 9
uzmanı geçirmekle
Kumandanlığına,
Necati
Ünsalan:
3 -
Kemal
Güner:
4 -
Necmi
Berk:
Kara
Havacılık O k u l u
Kumandanlığına,
5
Naci A s u t a y :
Milli
Emniyet Başkan
Muavinliğine,
-
Jandarma
6 -
Nejat K u m u ş o ğ l u :
7 -
Şükrü
8 -
Faruk G ü v e n t ü r k :
9
- İhsan
İlkin:
Erkan:
Milli
Ankara
22.
ih-
kaldı.
2 -
Jandarma
Fi-
Devrimcileri
sayıyordu.
-sonradan,
elbette
Dev-
gösteriyordu:
Komitenin
Bakan,
karşı
onlara
olağan
göre
mülahazaların
kullan-
Gerçekte
güreşiyor,
ve
tatbikatına
tali
ve
onu
ettiğine
önümüzde
Kapitale
görünerek
D.S.)
ve
S ö m ü r m e çıkarlarını
geçiyordu.
altta
durumu
(diyor
kanunun
mur
tilalci
gibi
ne
uz-
çıkarı ö n d e g e l i y o r d u .
Finans
haktan
şikâyet
bulunduğunu,
açısından
Devrim
biçiminde
pehlivan
karşısındaki
Aydemir'e
uslu
burada
insanlar,
bilgiyi de,
kullanabilirlerdi
Uzman:
basamağı
sureti
kestim,
Talat
Bu
için
sayılan
bulunmayan
Ufak t e f e k a z a r l a n m a l a r ı
D.S.
"Sözünü
ilk
üstünlüğü
yıprandırıyordu;
yaptırıyordu.
sınıfı
idi;
raundun
ilh.'siz"
emirlerinde
işveren
haklı ç ı k a r m a aygıtı
ve
kendilerinde
Okul
Okul
Kumandanlığına,
Kurmay
Başkanlığına,
Emniyet İstanbul
Müfettişliğine,
Emniyet Müdürlüğüne,
İstanbul
uncu
Merkez
Kumandanlığına,
Piyade A l a y ı n a
(Ankara
Merkez
Alayı)...
Güvenilirlerden:
1 -
Refik K u r t t e k i n :
Genelkurmay
Başkanlığı
İ s t i h b a r a t Baş-
kanlığına,
2 -
Faruk G ü r l e r :
Harp A k a d e m i l e r i
3 - Yusuf Alpmansu:
mandanlığına...
İstanbul
Kumandanlığına,
G a r n i z o n u ve 66. T ü m e n
Ku-
Bu
12
rallerin
kat, a s k e r katıydı.
emirlerine
duda
General
görüyordum."
(12)
sabotajla
şi
ustaca
diyordu.
- Özdağ...
Devleti
ğunluk
hem
"9
la
Temmuz
üzere,
verdik.
lerle
vakit
reyya
kanı
olan
istihbarat
ekip
Başbakanlığın
teşkilat;
nelkurmay
danlığı
İstihbarat
gibi
kulağını
organların
Bu, a ç ı k ç a ,
Önce
olarak
ters
çalıştıkları
bir
du." (D.S.
Sosyal
o n u n da
du.
Küçük'ün
kullanıldığı
-
yön
Ama,
ettiğimiz
faaliyete
geçtik.
Müdürlüğü,
Genel
Türkiye'nin
bir
Ge-
Kuman-
gözünü
ve
13)
akıl
grubu"
hocalığı
idi
Fikret K u y t a k ,
"Komite
ve
idi. T a m
cunta,
hiç
yaptığı
ve
Madanoğ-
(D.S.
13).
Çevreler:
sonra
Suphi
Gürsoytrak
Komite
tutturdukları
dışında
içinde
intibaı
siyasi
Parti
çevrelerle
sözcülüğü
günden
güne
irtibatlı
edercesine
kuvvetleniyor-
13)
sınıfla
en az
ve
onun
birinci
"Hiçbir zaman
dır." (D.S.
bütün
emrindeki
teşkil
Genel
Sübaş-
Yıldız'dı.
Azınlıktılar.
olarak
kurulu
BATAK
"Sami
Rafet A k s o y o ğ l u
- Ahmet
ile
Yarbay
tetkik
Jandarma
(D.S.
kurmaya
dayanmıyordu.
GRUP VE
2. K u t u p :
baş
derhal
Emniyet
hız-
formalite-
Ateşdağlı'nın
bir a l b a y l a r H ü k ü m e t d a r b e s i
sınıfa
KARŞI
Faruk
ve
aracılığı
ço-
sağlamak
alıcı
Kurmay
seferberlik
odasında
topladı."
Esin
için
Teşkilatı
subaylardan
Emniyet,
üçüzü
Hem
süratle
gibi zaman
başına
Albay
Başkanlığı
bir noktaya
bir s o s y a l
bir
Milli
Erkanlı
uygulanması
İstihbarat
teklifi
zaman,
yetişmiş
-
- Solmazer -
emniyetini
Merkezi
Kurmay
ate-
parçalandı:
istiyorlardı.
kararların
Kanun
O
yap-
Kararlıydılar.
teşkilatın
geçirdik.
emekli
ile
uğratmak
iktidarının
bir
hizmetinden
"Bu
lu'nun
Türkeş
geçirmeksizin,
Yüksel'i
kutba
Baykal
ve
kendi
CUNTA
aldığımız
Kadro
iki
-
İhtilal
"Or-
gözlerimle
uyandırdıkları
-
Başbakanlıkta
karar
adamlar,
- Akkoyunlu
gecesi
Gene-
adam:
adımda
içinde
Kabibay
görünüyorlardı.
çalışıyorduk.
ilk
Milli Birlik zıt
"revizyona"
güçlü
Gölgedeki
yaşlı
MBK'nin
HABERSİZ
(Reformcular):
Karaman
Hiyerarşice Yaşlı
daha
Ancak
körüklediler.
çevresinde,
de
hatasını
kalmadılar.
BİRBİRİNDEN
1. Kutup
Hepsi
görevliydiler.
bırakmanın
tıkları
de
itaatle
13) Y a l n ı z
siyasi
Cunta
örgütü
ile
el
altından
kadar illegal ç a l ı ş t ı ğ ı n ı
belirli
bir
1.
Cuntayı
inanç
iyi
ile
karşımıza
oyalamışlardır.
ilişiği,
gösteriyorçıkmamışlar-
Bu
iki
kutup a r a s ı n d a
Ekrem
Acuner:
Özdilek -
Ulay
Sezai O k a n
te,
Türkeş'e
yorlar,
Tam
Paşalar:
- Osman
karşı
Özdağ'ın
batak u z a n ı y o r d u :
"başlı başına"
Koksal:
Halim
Menteş
girdi,
l.
yaşanmayacağı
ri
ve
tezini
birliği"
hissi
Seyhan'la
14)
ayrılıkları
"devamlı
Roma
-
Nato'dan
karşı
tutturdu.
(D.S.
açıkça
Bir y a n d a n
güderken,
ortadan
besli-
olarak katılıyordu."
geldi.
Komite
İsmet
Paşasız
"Madanoğlu
ötede
kaldırma
Paşa,
birlik-
bir " a l e r j i "
sokranıyorlardı.
Cuntaya
kaç, t a z ı y a tut d e m e k t i .
yi
benzeyen)
nutuk a t ı ş l a r ı n a
o sıra,
gaye
Madanoğlu'nu tutmakla
(Küçüğünkine
Komisyonlarına
ile
idi.
Bakan, tarafsızdılar.
gayretine"
(D.S.
Menteş
grubu
"Komite içindeki fikKabibay
14)
kılığına
Bu
ve
tavşana
girmiş,
Komite-
içinden f i t i l l e m i ş t i .
KÜÇÜK
H.
BURJUVA TELAŞI
Menteş'in antitezi
alamamış, albaylardı.
yanları
temsil
D.
Menteş
ediyordu.
VE
Paşa
eder g ö r ü n ü y o r l a r d ı .
ten
belliydi.
olmayanlar Cunta
Duygucu
D.
Seyhan
CHP ardında
tutuyorlardı.
şündüğü
İkisi de D e v r i m d e n
Paşaları,
Paşalar,
vaziyi
temsil
BÖLÜNÜŞ
Seyhan'dı.
gölgesinde
Akıllı
Paşa
akıllı
için
olma-
işverenleri
küçük
burjuvazinin
küçük b u r j u v a z i
kâm
deli
burjune
dü-
o l m a k iş-
değildi:
"Biz,
diyordu
ettirebilmek
iktidarı
tık.
için
Altı
şısına
her
için
ihtilal
feragat
siyasi
ihtilalini
çalışmıştık.
sonra
sahneden
tahakkuk
Biz
için
fedakarlıkla
yap,
gruplanmaların
yılıp
Mayıs
devretmek
ve
ve
inandığın
da
çıkarına
ihtilali,
yapmamışfikirlerin
fikirlerinin
hizmet
çekiliver!...
kar-
etmeye
Olmazdı
böy-
14)
küçük
burjuvazinin
Her küçük b u r j u v a z i n i n
her A l b a y ı n
Ne var ki,
27
gündüzlü
Partisine
hazırla
karşısında
Ne y a z ı k ki
idi.
türlü
ve
le şey... " (D.S.
ağzıyla,
geceli
Halk
yıl,
dikilen
kalkanların
dı;
yıl
Cumhuriyet
tahakkuku
bu
D. S.'nin
altı
Paşa
Paşa
olma
olma
güç
niyeti
kısmeti
binde
bir kişiye
nasip
lünde
bir paşalık y a t ı y o r d u .
kesin
S a r a y üst katında
düye
bağlanabilir
miydi?
kozunu
toplumda
büyük b u r j u v a
alınyazısı
olmaktay-
gibi...
gibi,
oluyordu.
Hiç
modern
gözü
büyük b u r j u v a
M.B.K.'nde
kimsenin
paylaşma
halka
o l m a k da
herkesin
gön-
inmeyişi,
her-
hesabı,
başka
içgü-
PRENSİPSİZ
Onun
lik
ve
çam
için
ANTİKA
Komitede
Beraberlik" a r a y a n
ağacı
gibi y a r a n
Komitede
Paşa
"Kabibay,
ihtilalin
Fikir
hâlâ,
dı.
aklının
Başkanlığına
olarak;
Karaman'ı,
Komite
kontrol
cu
kullanıyordu.
mında
cinsten
değildi."
Daha
1 2 -
kullanıla
makinenin
anlardı.
Bütün
çirmek,
vakit
Bu
emniyet
aktif
kuvvetleri
yaptığı
bütün
normal
ortalığı
hesapların
şartların
kasıp
piyasadan
kullandığı
alınmıştı,
(belki
Babil
dilinden,
kazanmak,
Baskın
bir
acemi
eski
hesap
kavuran
denli
orta-
satın
alınacak
makinesi:
beri)
satın
a l ı n m ı ş ve
makineydi.
albaylardan
ustaların
ilk ş o k u n
saatinin
çok
usta
insaflarına
erken
İkinci
geldiğini
o
kalmış de-
görmekti.
BUDAMA
baskını
olursa,
paşalar
itibaren,
u y a n d ı r d ı ğ ı ş a ş k ı n l ı ğ ı ge-
"FİKİRSİZLERİ"
kazanacaktı?
ne
olabilirdi;
su
KARAR:
kim
sonu-
formüllerini
ama,
çağından
hurdalaşmış
b e k l e n e n şey,
KESKİN
Yarışı
et-
yardımcı
14)
otomatikman
mekti.
yapabilen.
denli
genç A l b a y l a r
ne denli geç kalırsa, o denli yaşlı
lehine
Paşaların d e ğ i r m e -
götürecekti...
Komitedeki
bay, y a n ı n a
raz
teşkil
Yanına
M e s e l e o m a k i n e y l e iş g ö r m e y e kaldığı a n d a n
mekanizma
nine
grubu
bütün
Kabibay'ın
Çok eskiden
edemiyordu.
emniyet
makinesi
"Piyasadan" satın
kullanıla
O
(D.S.
doğrusu.
tertiplen-
almıştı.
ihtilalin,
hesap
Onlardan,
Solmazer'i
Hesaplarda,
Halbuki
gösteriyorlar-
Türkiye'deki
Kabibay 'ın
kullanılacak
bir
Kabi-
düşmanlık
oturtmuşlardı.
Esin'i,
çıkmıştır.
bir
idi.
kişiler,
yakınlık
hayal
Komite,
namına
bir
koordinatörü
karıştırmıştı.
çevresine
Kabibay'ı
ediyordu.
yanlış
ve
o
geçmiyordu,
vardı.
grubu,
Küçük'ü
yakın
"Bir-
gevrek
Kabibay'dı:
kemiği
besliyorlardı,
ve
ucundan
kudret
mişti.
başı
bulunduğumuz
sevgi
hesabına
gövdesini
oynuyordu.
bel
durumunda
dolayısıyla
"Elinde
rolünü
motoru,
Madanoğlu'nu
kendisine,
OYALANIŞI
hegemonyası
Komitenin
kama
eksiksiz
İhtilale
mesi
kişi,
olmayanların
anlaşmazlığı
bay'a
KULİS
her kendi
gençler yalancı
aldığı
bir e m n i y e t
daha
aleyhinde
çalışanlara
Biçimcil
iktidarı
elinde t u t t u ğ u
bettiriyordu.
içindeydiler.
şüpheli Türkeş grubu y ü z ü n d e n ,
Heyelanı,
taraftar
sanısı
Komite dışında
Kabi-
her g ü n
bi-
kazandırıyordu.
ile
boyuna
olanlar daha
vakit
iyi
kay-
seziyor-
lardı.
Sezenlerin
yan
ikiz
-
"Eylül
artık
ayının
birlik
mi
-
mukadder
tecellisine
pılacak
kalmamıştı.
çekilecekti"
Türkeş
olarak
bir
ihtilalin
şinin
"Fikirsizlik"
ne
başladı.
1 kesilmiş,
ket
çıktı.
Hele,
hakkında
-
özel
Ne
sefer,
pimiz
bu
tereddütsüz
birleşivermiştik.
çalışmaları
görülen
gönderilmesi
Ko4-5
meseleyi
iş
küçük
burjuva
tereddütleri
bu
işi
"karar"
"Sonradan
kişi,
ki;
şu
veya
hepimiz
uygulandığı
tespit
ki-
kökün-
değildi.
alındıktan
gerek
varmak
tam
ne
hiç
dedi-
şekilde
karar
bir karar birliği
kimin
de
mevkii
birçok
bu
zaman,
edilmiş,
Gürsel'in
bir hükme
bu
ve
kimsenin
memle-
konu
tar-
gerekse
şah-
aklının
ucun-
14)
zaman
yapacaklarını
aramızda
bir şekil
Er-
başkaydı.
karar
ne
(D.S.
bizim
başka
Kabibay,
arkadaşlarla,
bilmiyorlardı:
veya
Cemal
geçmemiştir."
2
iş
belirteyim
gönderileceği
tışılmıştır.
dan
Açık
Fakat
dışına
Şu
açtım.
TÖKEZLEYİŞİ
büyük
yapacaklarını
diye.
içindeydik.
en
onlar
değildi.
"Tereddütsüz"
Laf başka,
Ne
kodular ortaya
bu
belli
ki,
gençlerin
ya-
veya
14)
Pek
UYGULAMA
sonra
diğer
ikamete
KARARSIZ
görün
fikirİhtilalin
başka
çekilecektik
kalmadığında
(D.S.
idi?
olmaktan
ve
ümidi-
varmıştım.
tabi
aykırı
Gelin
Nitekim
sı
çaresi
dışında
den t e m i z l e y e c e k t i . "
şahsen
Komitenin
arkadaşlarıma
gayelerine
memleket
gittiğini
çarenin,
sahneden
çevremizdeki
hal
oyna-
14)
yakın
ve
başka
miteden,
(D.S.
derhal
boşa
kanaatine
biz
iskambil
geliyordu:
etmesinden
tek
kanunlarına
Ya
kart
emeklerin
teessüs
olduğu
ve
diyordu.
"Kanaatimi,
kanlı,
bütün
başvurulacak
budamak
açık
Dündar Seyhan
beraberliğin
zaman,
kanadını
iş
Menteş'le
kardeş
başlarında,
ve
kestiğim
siz
başında,
düşman
boyuna
tartışma
erteliyorlardı:
konusu
göremiyorduk.
Ya
olmaya
onlar
"Karar,
haşladı.
gidecek,
He-
ya
biz
temizlenecektik.
"Fakat
iş,
kararın
serlikler
doğuyordu.
Mesele
gelmiş
Kabibay'a
"SABAHLARA
"Eylül'ün
tu.
Her gece
uygulanması
Türkeş
DEK
başından
saat en
her
sorununa
an
dayanmıştı."
BİRBİRİNE
beri,
az
aramızdaki
üçe
kadar,
hazır
dayanınca
vaziyette
çekimbekliyordu.
(14)
GİRME"
tek
tartışma
çoğu zaman
bu
Türkeş'in
olmuşoda-
sında,
birbirimize
rilmiş
kararın
rünmüyordu."
Dikkat
vardır.
de
(D. S.
her
Aksi
edelim.
Küçük
kurnazlığı,
yere
gibi
de
Teşkilatlarını
Ve
gerek
her
mi,
bütün
bu
çabalamalar,
geçmeye
genç
sınırı
Komite
düpedüz
ve-
yeter
gö-
gerekse
"aklının
ucu"
çerçevesi
için-
o
de;
"Aklının
bulur.
"Aklının
ucu" s ı n ı r ı n -
sivil
bütün
Gizli
Emniyet
Grubu
Başkanı
karşılaştıkları
tertiplemesi"
ihtilalcilerin
ve
hep
asker,
bir
düşünür
aşılmaz
tekinsizlikler
düşmanlık
mevkii
meşhur
"Akl/"nın
insafsızlığı
o
Türkiye'nin
ucuna":
"bir
bütün
sel'in
burjuvazinin
kaplayan
"Aklının
Küçük'ün
bütün
harekete
pek g ü v e n d i ğ i
hatta
gelindi
mahşerleşir.
bay'ın
Fakat
için
14)
Küçük b u r j u v a z i
ucu" d e d i ğ i
da
giriyorduk.
uygulanması
Kabi-
Madanoğlu
ve
gelmiyordu.
"Aklının
şahsı"
Emniyet
ucuna":
"Cemal
gelmiyordu...
Bir
Gür-
de
ne
için
"ek-
görüyoruz?
Bu
her iki
siksiz sevgi
"Aklın
ve
ihtilalcilere
umulmadık
avını
ile
etmiyor.
her
iki
Hiç
"Aklın
bek-
ucu" ge-
İhtilalcileri
oldu.
canlı
et o l a r a k y e d i r m e k
felce
Bu
uğratan
iğnenin
en
iğne,
kendi
aslına
uygu-
Yurdakuler'di.
27
liği
o
Mayıs ö n c e s i n d e A n k a r a
gidermişti.
keskin
Şimdi
ihtilalcilerin
girdikleri" t a r t ı ş m a l a r ı n
dı
kusur
bahane
yavrularına
ö l d ü r m e z , felç eder.
"Birlik ve Beraberlik" iğneleri
nu
kazanmak
batıyor.
Bir böcek v a r d ı r ;
için,
Zaman
yakınlık" g ö s t e r i l e r i n d e
lenmedik anda,
lip
ucu" birleşiyor.
ki,
"Bir
ve
gün,
lamakta
kurula
bile
saat
yapıldığı
yerin
lafla
Muzaffer
bir
yerin
derhal
en
ve
az
kopan
iki-
Beraberlik" a ş k ı y l a ,
üçe
kadar birbirlerine
kapısına
bu
eleştiren
Ortalık,
telaşlı
birardan
doğmuyordu.
rerek,
anlaşmazlıkların,
götüreceğini
delilleriyle
hizmet
etti.
Gölgedeki
olsa
Yurdakuler,
soluğu
getirmiş.
bir
da
kapısından,
gecikmemizi
ve
Yurdakuler'in
tersine
arasında
"Birlik
"Her gece
olmayan
Beraberliği"ni
nuştuğumuz
muş
sırf
kulağını
daya-
ne d i n l e s i n ?
Komiteden
"Birlik
ile İ s t a n b u l
gene
yakın
Komitenin
ediyor:
arkadaşlarımızla
benim
alınan
konuşmamı,
ko-
kararı
uygu-
tesadüfen
duy-
Komitede
alarak
duyduklarını
genel
hemen
kötüsüne
karıştı.
hareketi,
O,
Adam,
paramparça
bu
benim
konuyu
Komitenin
ispatlamak
Niyetimizin
şahsıma
örneği
sonucunu
istemiştir.
duyulması,
Aslında
duyduğu
ile
ortaya
nereye
Gayret
fikir
iğgetikadar
tam
anlaşmazlığı
içinde
bulunduğumuz
mek
olmuştur."
VAKİT
Genç
kişilere
(D.S.
KAZANAN
devrimci
best
kılmaya
Bizim
Komite
üyeleri,
dılar.
Birbirleriyle
herkes
ordunun
bu
"Ordunun
Kendisi,
tini
dev-
çabuk z e m b e r e ğ i n d e n
"Baskın
haberi
bu
alanlar,
yakın
Sayın
ser-
basanındır"
almışlardı.
için
hemen
Sosyal
y a n g ı n var,
faaliyete
arkadaşları,
Kumandanlara
yönde
yarışa
koyul-
Kumandan
hulus
başla-
Her
Kumandanlarının
Komitenin
olan
çakmaya
koyuldular.
Kıta
çalışmak,
bu
durumda
siyasetle
ya
tek
başvurdukları
uğraşmaması"
siyasetle?
Gölgedeki
Komitedekiler,
ker" d e ğ i l l e r
dışında
perspektifi-
fırsatta,
isteklerini
gayreti
haline
14)
İhtilalcilerin
yorlardı?
sınıf
basacaklardı:
içerisindeydi.
getirmek
çek-
birçok s o s y a l
perspektifleri:
başına'yı)
birliklerinde
(D.S.
raşacaktı
ifşaat,
Basılacaklar,
çığlığını
Ordu
hur
daha
bütün
(silah
dular.
geldi."
hareketi
bir s o s y a l
bu
- a s k e r t e ş k i l a t l a r ı n a ve ç e v r e l e r i n e :
alarmı
yerine
işareti
aceleleştirirdi.
dayanıyordu.
başına"
"Bu
gibi,
yarar,
bir sınıfın sivil
"silah
burjuvalar
Dayansalar,
ihtilalcilerin
metoduna
alarm
"PRATİK ADAM"LAR
küçük
ne d a y a n m ı y o r l a r d ı .
rimlerde olduğu
zamanında
14)
miydi?
Maymun
siyasetle
gözünü
sırf O r d u y l a
oldu.
meş-
Kim
uğ-
Başkanı
"as-
Adam...
Hükümet
Hangi
tek d a v r a n ı ş ,
prensibi
ve
Devlet
uğraşmamışlar,
açmıştı.
Mademki,
iş y a p ı l a c a k t ı ,
işte
uğraşmı-
sosyal
sınıflar
herkes orduda
siyase-
yürütecekti.
Herkesin
Haziran
lerdi.
Onlar
cilerden
(D.S.
"Hulus
"Sessiz
4
"Emeklilik
ra
"Ellerine
kompleksin
kalan
kimin
diğer
geçirdikleri
acısını
Gölgedeki Adam
zarflarını
Hepiniz
tekaüt
veriyorlar,
(D.S,
Komutanlar"
di?
bazı
her fırsatta,
çıkarma
6
general-
yoluna
ihtilalsapmış"
d e ğ i l l e r miydi?
O n l a r için
"-
"Sayın
"Orduda
aydır:
duydukları
12)
çak"tığı
ihtilal"inde
ne
dağıttırdı.
oldunuz.
diyerek
kesip
demişti?
Kısaca:
Üzülecek
atıverdi.
bir şey
Pratik
yok,
adamdı
iyi
de
pa-
doğrusu..."
12)
Gölgedeki
Adam
onlara
"Orduyu,
siyaset
dışı
larla
her
gün
bağlı
kalmayı
biraz
aklına
şöyle
bırakma
daha
boşa
getirmiyordu."
gözyaşı
döküyordu:
düşüncesi
bu
çıkıyordu.
(D.S,
14)
şekil
Kimse
davranışprensiplere
Hep,
"Akıl"!..
Oysa
"Pratik a d a m " l a r d ı .
"Sayın
"Lisan'ı
Komutanlar"
halleriyle",
raşmasın?" d i y o r l a r d ı .
"Tamam,
Bakın
gibi 40 yıl o t u r d u k .
yu
biz
nasıl
Paşa
siyasetten,
ayırmak
"MÜRŞİDE
için,
için
"Orhan
her
vasıtaya
güvenip
suçüstü
dilerinden
tepesindekinin
"Umutlar
insafını
yine
ona
dikmişti."
(burada Gürsel
Paşa
da
Kimdi
Kimdi
bırakın!"
da
hiç
Beraberlik
uğrayan
benzemi-
sağlayabilmek
(D.S.
13).
Ona
ihtilalciler,
asker içgüdüsü
Bir
Dizginleri
düzenlese
ile
ken-
hiyerarşinin
bir
toparlasa
ortalığı,
di-
diye
herkes
14)
Paşa da,
ihtilalcilerin
ismet Paşa da,
kendi
elleriyle
başka
herhan-
uzattıkları
"diz-
tuttu.
Paşa'nın
Dündar
ve
felce
(D.S.
Paşa
sımsıkı
Ordu-
DİREKT!
kalacağa
yöneldi.
bunu.
olurdu),
uğ-
Ordudansınız.
beklediler:
Gürsel'e
umudunu
önce
mi
İ s t e d i ğ i n i z gibi
yılmıyordu."
kestiler. T ü m
siyasetle
da
sivillere
Birlik
yakalanmakla
Bekliyorduk
ginleri"
lafta
başvurmaktan
yorduk.
gi
İLK
için
Kabibay,
umudu
Albaylar
Siyaseti
TESLİM" OL:
"PratikAdam" o l d u k l a r ı
yorlardı.
siz
her ş e y d e n
"Ordu
M.B.K.'deki
evlatlarını
kışkırtan?
Seyhan.
bu
kışkırtmaya
"Lebbeyk
Hazırım"
diyen?
Alpaslan
Türkeş.
Gölgeden
yor
artık
iyice
güneşe
"Roma
lemi
kara
alıp
ataşeliğine
Roma'ya
olan
zorunda
kaldım.
man,
o
Başbakanlık
da
sasının
gözlerini
havası,
bize
letiyordu."
O
Dündar Seyhan
di-
o
memleketten
Türkeş'e
veda
bir
za-
üzere
ma-
düştüğümüz
direkt
çekiyor
aiolarak
gittiğim
ayrılmak
İçine
sımsıkı
bulunan
geçici
etmeye
müsteşarlığından
topluyordu...
rauntta
Amerika'da
için
tereddüt
ve
sersem-
14)
besbelli
İ.İ.'nin
günü
ilk
(D.S.
atandım.
nakletmek
ayrılmak
le
çıkmış
ki:
durumda
s ı r a l a r C.
"TEREDDÜT"
Gürselle
bile G ö l g e d e k i A d a m
geçti
buluşmaları
dahi
halâ
mi?
Ne
bir y a n a
Paşa'yı
gezer.
9.6.1966
o günlerde
şöy-
görüyordu:
"İşlere
herhalde.
alınma
bacan
karışmasının
Yahut
zamanı
"aga"lık
da,
etkisiz
onun
gelmemişti.
için
Hep
davranışlarıyla
kalabileceğinden
gerekli
pasif,
tedbirlerin
hep
yetiniveriyordu."
çekiniyordu
tam
olarak
çekingen,
hep
(D.S.
14)
ba-
1960
ki,
Ekim
başında
sık sık h a b e r l e ş t i ğ i
"Mademki
bilmek
siz
en
gücünü
de
çok
"Kabibay,
bir
Yassıada'dan
endişe
BASKIN
Neye,
rumu
edecek
ÖYLE
kime
tirdikleri 9
Gölgede-
memlekete
hale
çağıra-
geldiniz,
sizleri
felaket
yurt
olmak
o
dışında
halkarşıla-
yolundadır."
lanmasını"
2 -
(D. S.
aldığımız
bulunuyorduk...
Jandarma
Okulu)
yerleş-
5'inin du-
"Komitenin parça-
onlar bize
denerek
Tereddütsüz
elinden
tam
arkadaşım,
Kurmay Albay
göre
için:
"İnşallah
ve
beş
almaya
(D.S.
üzere,
Türkeş
hakları
15)
gelmişler-
gazetelerini
sonucu
ve
diğer
ellerinden
alın-
Biz
eski
ihti-
Öne
al-
15)
oldu.
Tereddütlü
sana
kendi
çılgına
savaşmışlar
Kabibay'a,
elimle
iade
ede-
gösterildi."
Kızıloglu'nun
çocuğu
eli-
öğrenmiş
düşündüğümüzü,
mahviyetkarlık
evine
kırılmış,
ziyarete
sabah
(D.S.
adamına
babalarını
seyretmiş!..
belki de
gönderilerek
tevkif edilmişlerdi...
zamanında
"Türkeş'in
kapıları
ile,
Müfettişi)...
korkunç
üyeliği
edilerek
"İnsanlık
"Pestil çıka-
kuracak olan:
İtalya'yı
olmak
uygulamışlardı."
tabancası
iki
beklediğimiz
Komite
uygulama
olsa
uğradı.
kurtluya
bir pansiyonda
Kabibay
sevk
ihtilalci
Kumuşoğlu
zaman
Ve
kime
bağ
kumpas
eski
kaldığımız
için
"baskina
atılmışlardı.
Başta
onlar
Garnizonu)
Adamla
Nejat
mışlar,
manzara
DİREKT
kişiden
Harbiye)
Emniyet İstanbul
arkadaşlarımızın
emekliye
dırılmış,
bu 9
git14)
noktaya
Emniyet Başkan Yardımcısı)
(Milli
1960...
ve
mize
uzattığı
güç:
dışına
Kasım
Napoli'de
lalcilerin
(Milli
sınırları
di...
mış,
SON
kilit
güç:
güçler arasında
Gölgedeki
Asutay
yakın
9
Kasım g e c e s i
(İstanbul
vurucu
Kumuşoğlu:
Roma'da
"14
Herhalde
vurucu
(ikinci
4 - Asutay:
Naci
(asıl
Güventürk:
Türkiye
BÖYLE OLUR:
iyiye
(D.S.
istedi.
Bütün
5 -
Durumun
söyledi."
oldu:
Ünsalan:
3 rır"...
13
aradı.
bulunmadığını
OLMAZ,
ihtilalciye.
şöyle
telefonla
bir şey
güveniyordu?
1 - Aydemir:
rin
arkadaşlarınızı
benim
mukadder
katılan"
sonra:
diye y a z m ı ş t ı .
tiğini,
rim"
görevine
en
bulamayacak
zamanda,
artık
14)
yakın
kendinizde
yakın
mam,
"Roma'daki
Kabibay'a
ve
adamlarıyla
dönmüş,
salpolisle-
etraf felaketli
bir
BİRLİK Y E R İ N E :
Karşılarında,
görünmediği
reddütleriyle
zaman,
onları
Etliye
sütlüye
can" G ü r s e l
gibi
Meclis,
akıcılık
işçi
bir
niteliğini
ğuşların
olarak
Çünkü
"13
te-
şaştılar.
bir
hep
baba-
kaşık tuz
"eksiksiz sevgi,
bile
yurttaşların
siyasi
fiilen
bu-
yakın-
bulunmayan
tayinleriyle
örgütleri
Kızı-
yoktu;
ama
kolay t o p -
sokulmadı;
kimse
makaslayarak
ihtilalin
budadıklarını
zannedenler,
araştırıp
"Birlik ve
arasındaki
met)
(D.S.
ama
27
Mayıs
bu
geri
(14'ler
ne
kalsaydı,
kanaate
ru
olmaz.
olmalıyız.
egemenlik
olayla-
gayretinden
içinde
ileri
Devrimci
büsbütün
tek
atılmıştı.
küçük
ümitsiz
kadrolarına,
parolası
nutukla,
ne
üstü)
bunlar
ulaşanları
pekiyi
27
bir
anla-
Mayıs
karde-
de
(Kardeşlik haftası)
tertibi
olamamıştı
fakat
biz,
(Kardeşler
lerin
arasındaki
husu-
bir
şeklinde
kanaat
tecelli
olarak
peşinde
uşaklar
(Kardeşler
Yaygın
adamı
fikirlerin
peşine
M.B.K..
artmıştı.
gerçekleşecekti)
(14)
etti.
nitelemek
adam
doğ-
görmeye
alışkın
(D.S.
17,
Talat
ütopisini
değil,
esnek
yakışır."
mektubu)
FİNANS-KAPİTALİN
Finans
Subay
Bilakis
Esasen
Turhan'ın
Ordu
kalanları
önlenmiş,
Adamların
yerine,
do-
önleyecekti.
(Partiler
kavga)
ve
ve
fikri
16)
Beraberlik"
düşürmeyi
devamlılık
çıkarma
heves
operasyonu",
giderilememişti.
Bu
meydana
sokma
sürüklemişti.
olabilirdi...
-
Kapital:
istiyordu.
DEDİĞİ
"Birlik Azınlığın
dağıtıp,
C H P hizbi
Finans
bir
ülkede
bütün
Kapital y ö n ü n d e
DP hizbini
emirlerine
istemiyordu:
-
OLUR
Beraberlik"
"Böl ve Hükmet" p a r o l a s ı y l a ,
sında,
içinde
kısmını
Kasım
"Tabiidir ki,
da
gelince
çekingen,
kattığı,
Komitede
sınıfının
"makaslamış",
kardeşe
ise:
"hep
aş
ihtilale
veya
düzene
hoşnutsuzluğa
ile
Kabibay'ın,
M.B.K.
atamamışlardı."
burjuvaziyi
şi
yere
kökünden
nedenlerini
günlük
dıkları
kimse
diyemiyordu.
Komitenin
adım
görünen
teşkilatlı
gerçi
sendikalar sokuldu.
rı
sırtlan
hiç
sırf prejüjeleri ve
getiren?
eliyle
Madanoğlu
Ona
yoktur
ihtilalciler,
mı?
başka
kendilerini
t e k n i k a y g ı t l a r mı?...
Kurucu
landı.
kendilerinden
kendi
karışmaz
"aga"
lık" g ö s t e r e n
loğlu
bile,
kündeye
gibilerden
HÜKMET
olarak,
nakavt e d e n
Kimdi
lunsun
BÖL V E
dolaysız
sözde Orduya
uymayan
bir O r d u
egemen
güçleri
olması
kendi
için
araların-
birleştirmekti.
devirtmişti.
küçük
Şimdi
burjuvazisi
karşı-
görmek
"CHP
partizanları,
larını,
meyveyi
Kuvvetlerce
kendi
(MBK
tabii
lar." (D.S.,
Bu
kendi
muhalefetleri
fakat
tarafından)
olduğu
bu
ile
hazırladık-
meyvanın
koparıldığını
hissinden
Silahlı
ve
kendilerini
iktidarın
kurtaramadı-
Mektup)
ile C H P bir y a n d a n ,
yısı g a s p e t m i ş
nüllüleri
üyeleri
hakları
17,
kanı
ihtilali
olgunlaştırdıklarını,
kendi g ö n ü l l e r i y l e halka,
bir O r d u g ö s t e r i y o r d u ;
kanalından,
Ordu
Menderes'i
öte y a n d a n eski
asacak
27 MaDP, gö-
bir C H P aleti
gi-
bi t a n ı t ı l ı y o r d u .
Böylece,
azıcık
Reform
Ordu
küçük b u r j u v a z i s i ,
pital
hizbi
Ordu,
tarafından
solculara
isteyerek
her iki
Halka
"faşist",
Halkı
tutmaya
(akıllı ve akılsız)
karşıymışça
sağcılara
kalkışan
Finans
-
Ka-
kötüleniyordu.
"komünist"
diye
umacı-
laştırılıyordu:
"CHP
teşkilatınca
tuplaşmaları
tur.
Silahlı
gibi
Bu
hal,
eski
Kuvvetlerle
berbat
mektubu).
iktidara
Önlemek
şöyle
vahim
CHP'li
bir sonuç
sahip
çıkılmıştır.
dursun,
duruma
olmayan
doğurmuştur."
Bu
artmasına
ilaveten,
halkı
(D.S.,
fikri
karşı
17,
husus,
sebep
ve
kuolmuş-
hissi alanda,
karşıya
Talat
getirmek
Turhan
BEŞİNCİ
BÖLÜM
27 Mayısıı'ın
Sentetik
İncelenimi
27
VATAN
27
sarsıntılar
mından
hepsi
Adsız
diyor
Talat Aydemir"
üzerine
aynı
ihtilal
"Sene
nice
kapıya
(D.S.,
19)
lerin
şeyler söylenebilir.
başını
Sonuç
bakı-
çıkar.
severlerden
1960..
Sene
bir saniye...
Talat Turhan,
hadiselere
sahne
Finans
lenmez
kati
-
beş
D.S.'a
mektubunda
sene..
bir
Tarih
asırlık
ölçüleri
ölçüye
sığa-
öğrenilenler,
dur-
17)
Devrimlerin
bir g ü n d e
ve tahriklerle öğrenilemez.
çağındayız.
perdeleriyle
5
sene
(D.S.,
propaganda
Kapital
Mason
Sadece
bu
oldu."
Yığınlar açısından
cak,
1965.
Oysa,
gun y ü z y ı l l a r boyu
En
gizlenir.
açık o l a y l a r ,
en
Talat Turhan
da
An-
içine
ona
işdik-
çekiyor:
"Bence,
de;
perde
ancak
binde
ler,
ihtilaller,
geçen
tabii
tip
inkişafı
halde,
etmesi,
(D.S.
27
Bütün
bunlar
sorunlarına
hayal
bu
karanlıklara
bir
sebebi
devre
ışık
imkân
1960
ondan
diğer
15
açık
düşünebilen,
çözüm
yolu
hadise-
teşebbüsler,
vermedi.
-
sonraki
biri
olanların
Geçen
çıkmamış
Mayıs
Ya
gerisinde
hususudur.
kavuşmamıza
belki
hususiyetlerinden
perde
veya
özellikti.
davranışlar?
için
olduğu
vuzuha
bir
önemli
olayların,
çıkmış
kapaklılık
memleket
"O
devrenin
ölçüsünde
açığa
ve
arasında
nı
bu
önünde
dahi
"Gizlilik
yen,
diyor,
biri
mahkemede
ler
bitmez t ü k e n m e z a y r ı n t ı l a r ı ve o z a v a l l ı
ki:
içinde
cak
ihtilalinin
kadar sevdiğim
yiyen
SENTETİK İNCELENİMİ
HİZMETİ
Mayıs
"Canım
MAYIS'IN
Ekim
1961
rejimdeki
düşünmek
arayan
ayiste-
münevver-
oldu.
hakkında
tutması,
yazılacakların
bir
vatan
hakikate
hizmeti
hizmet
olacaktır."
17)
Aşağı
ki
satırlar, o
rarlamalardan
hizmeti, V a t a n
korkmaksızın
yerine
hizmetini,
ufak t e f e k t e k -
getirmek çabasıdır.
BAŞLICI
Bu
KAYNAK
incelemede
Adam"
yazısına
Doğru
tespit
çıktığı
"Tabii
görüşle
D.S.'nin
şahsi
"sorumsuz"
yüce
"Gölgedeki
tanımıyoruz.
ışık
tutacak
kollegya
"Açıklama"s\
açıklama
bu
beyan
ileride
ve
duyan
ilgi
için
olmadı.
Yalnız
bu yol adı sanı
karşılaştık:
Senato
Başkan
Tabii
Adam
o
genç
ku-
Senatörler
bir T a b i i
Kadri
adına
diye
üç g ü n
Senatör'ün
Kaplım
dün
gazetemizde
yazılarla
ilgili
ve
mütalaasını
bir
umu-
menfaatler
"Açıklama"dan
belli
Vekili
Senatörler
başlıklı
objektif
efkâr'ı
gelecekteki
Tabii
ve
say-
veriyorlar:
milli
ye
olayları"
imzalı
takip
"ciddi"
dünya
açıklamayı
malolmuş
nitelikteki
olmadığını
Kaplan,
müjde
ve
Gölgedeki
haberi
bir
"Tarihe
yaparak,
lanan
Ve
olarak
olayları
ile
Senatör
32)
diyorlar.
yayınlamış
genel
"Yurt dışından
bulmamaktayız."
s o n r a , aynı g a z e t e d e ,
"Tabii
Senatörler"
bütün
"Bugün
uygun
Yanılmıyorsak,
şaklara
(D.S.,
milletine
sunacağız."
"Tabii
buluyorlar.
olarak
Türk
bakımından
bir
yayın-
açıklamadan
bir
bildirmiştir.
husustaki
edeceğini
düşünce
de
söylemiştir."
Ondan sonra g e r e k m e m i ş olmalı
ya
Seyhan'ın
adamı
yazılarını
görüşler"
Senatörler
miyesine
rıca
Dündar
Gölgedeki
gazetede
çıktı.
edebildiği
m ı y o r l a r ve
şu
B.
mu y a z ı y o r ?
açıklama
bir
çok
başvurduk.
Hatıraların
bir
ÜZERİNE
en
(D.S.
ki
gerekirse
ay-
35)
ilgili
başka
bir a ç ı k l a m a -
rastlanmadı.
Öteki
Emekli
Kurmay
minde
Harbokulu
yalnız
Muzaffer Özdağ'ın
yor v e
ğu
3.
gibi
şeylerle
M.
yağ
Bize g e l i n c e ,
kalabilmiş
Jandarma
sını
"Tarihin
görevlere
rini
tenin
empoze
daha
Genel
kısa
sonuncu
Bizce
kimi
devri-
açıklama
getirmediğini
yazı-
bulundu-
Orgenerallerin
çok
takdirine"
buna
açıklamayı
Gölgedeki
"ciddi" o l u ş u n a
Komutanı
girmelerine
ederek
(27 Mayıs
uzun
"müsaade"siyle
Sonunda
gibi
"Açıklama"s\,
karşısına
İzmir'den
"Dündar Seyhan'dan
bulmadık.
olması
Elevli
imzalı
daha
(C.
vatanper-
çekiyor.
birincisi
aydınlatıcı
Avni
Elevli'nin
uğraşıyor.
Alankuş)
ver" o l d u k l a r ı n a
ruk'un
Gürsel'i
getirenler arasında
Sunay,
yani
Yarbay
Tabur Kumandanı)
Em.
ise
D.S.'ın
engel"
Eminsu'ların
pek "ciddi",
"Sorumsuz"
yaramış
sayılabilir.
General A b d u r r a h m a n
kendisinin
bıraktıktan
da
Adamın
sonra,
"Karşı
"Güdümcü"
Eminsu'ların
ihtilal
Do-
sayılmasivil
hazırlayabilecekle-
olduğunu,
o
dikilmesine
sebep"
yüzden
"Komi-
olduğunu,
"Halen
Paris'te
olan
bulunan
bir Albayın
sabını
maddi
Bu
arada,
eskilerin
çeşitten
"Avrupa'dan
Orduyu
bir sözü
döner
dönmez,
emekliye
Demiş.
"intak'ı
de
yemezseniz,
derhal
lı.
Ordu
sevk
arkadaşım
milyon
Albayla,
liraya
emekli
yakındır"
he-
Böyle
Kimi
Paşa,
Ordunun
bu
(doğrunun
Komite
sizi
demediği
olmakla
ile y a r a r l a n d ı k .
fazlası
M A Y I S ' T A İKİ
pitalce
belli.
Komutanlarını
Yalnız,
Ondan
birlikte,
"Gölgedeki
Hatta
"temize
Eğer siz
"Orduda
galat
Paşa
olma-
d e m e k Or-
gerek.
olduğu
M.B.K.'nin
Birlik
sürüyor.
( b e l g e l e n i m e elverişli)
27
gelmesi)
arkadaşlarına:
yazılarından
nedenlerle,
biraz da
dile
Dündar Seyhan:
yiyecektir.
öne
ruhu
demektir sayılmasa
Bütün
hak"
hatırlatıyor.
edelim."
bırakmanın" s a k ı n c a s ı n ı
du
sınıf
bir
yapıyor.
dedikleri
Paşa
bir
zararı
Adamin
kanısına
"İhticaca
vardık.
salih"
Ve yararlandık.
CEPHE
havalesi"
bundan
çok ö n c e
Finans
-
Ka-
"hazırlanmış"t\.
27
Mayıs
Bunun
hangi
üzerine
Gözleme
sosyal
çelişkileri
pek az
dayanan
canlı
ortaya vurdu?
belge v e r i l d i .
olayı,
27
Genel
Mayıs'ın
sözler bir y a n a .
vurucu
lideri
şöyle
anlatıyor:
"Harbokuluna
zim
olan
4
halk,
bu
mebus
hareketi
Şu
"-
dışında
o
şeklinde
lar." (C.
halkı
"Milyonlar
aldım.
imza
Bikoymuş
tevkif etmemekti.
çocuğu,
Onu
hatta
da
onlardandır,
bütün
bu
kimseyi
haber
takrire
bekliyormuş
var...
da
Madanoğlu:
mahut
kedisi
ki,
Fakat
köpeği
penceresini
ile
açan,
almış;
falanca
hemen
Türkiye
candan
rehberini
adam
getirildiğini
ile
başka
çoluğu
kadar
evde
Bu
üyeleri
küçüğü,
telefon
"-
kişinin
Kabine
büyüğü
eline
da
yüzlerce
kararımız,
mebusları
"İfşa
idi.
götürün...
milyonlar
ediyor!",
Hisse,
vurguncu"sunu
ve
Adalet,
hayale
görüyor
ve
vurmuştur...
yakınlarını
toplatmış-
16 A r a l ı k
1961)
kapılmıyordu.
Karşısın-
toplatıyordu.
Çeliş-
ki açıktı:
1 -
Finans
2 -
Halk
-
Kapital
(milyonlar v u r m u ş )
cephesi.
Devrimci s u b a y a t u h a f ç a gelen
daman
s e r m a y e c i ve t o p r a k ağası)
ile tek c e p h e
kurması
bütün
bu olay, Finans - Kapital (Koiçin
egemen
korkunçtu.
çevreleri
Halkın
telaşa
Ordu
düşürdü.
İFLAS
BORUSU
Bir şey
unutuldu.
gıç,
sosyal
temel
ve
konularında
remitliğinde
(Tarihte
yıs
boşuna
27
Mayıs
yordu...
linde
sıraya
Sait
nı
Ergin
bildirmişti."
(A.
1
Mart
1965)
Bu
85
milyon
yılı
gideri
342
7
başına
milyar 320
milyon
lira.
milyon
(giderlerini
karşılamak)
110
günlük ömrü
kiye'yi
rın
İKİ
lira
30
resmi
Müsteşarı
lira
kaldığı-
İçyüzü",
Milli-
sabahındaki
milyon
nüfusa
Devletin
rakamla
yaşamasını,
9
1960
milyar
DEVLET deni-
Alacaklıları
halde
bir D e v l e t i n
dümen
1
110
lira
kere
suyuna
Devletin
karşısı-
bile ö d e n e m e y e c e k 4
iflas d u r u m u . . . T ü r -
sokmuş
güdücü
sınıfla-
çıkmıştı.
SOSYAL
ZÜMREMİZ
POLİTİKASI,
iki
sosyal
ZÜMRE'nin
te-
idi:
KAPİTAL zümrelerinin
politika
ö r g ü t ü , eski
DP
( B u g ü n AP o l d u ) ;
2
idi,
-
DEVLETÇİLİĞİMİZ
zümrelerinin
gelenekcil
örgütü,
CHP
CHP'dir.
İkisi arası ç ı r p ı n a n
yarı
küçük -
yukarıdaki
için
mümkün.
EGEMEN
1 - FİNANS idi.
milletin
Bakan-
Mayıs
kuruş d ü ş e r .
borcu
sadece
Bütün
Bakanlığı
lira
ini-
saf ha-
evvelce
milyon
27
milyon
85
milyon,
siyasetinden
EGEMEN
lira
istedikleri
kalmış
Türkiye'nin
kelinde
2
85
gitti-
alanına
tek
"İhtilalin
Türkiye'nin
ha-
muhafızla-
Başkanlığına
etti...
85
Ma-
lirayla y a l n ı z ve a n c a k 4 gün a y a k t a t u t m a k
Emperyalizmin
egemen
Coşar:
Bırakalım
len şeyi 85
na çıksa,
Ö.S.
27
stenli
Gürsel,
Maliye
ki-
bile.
önünde
tebrik
sadece
aynasıdır.
politika
kazanmaktan
Güvercinlik
elinde
rakamı,
adam
Kurmay
uçak,
birer
patlan-
toplumun
çalışılar maz
subayları
karşıladılar.
İpekçi,
ekonomi temelinin
dağıtılırsa,
Kumandanlığı
çağrılmıştı...
hazinenin
zaman
salonunun
birer
o
öteye g e ç e m e z d i .
Genel
Şura
kendisini
bulunmazsa,
ihtilal
getiren
subayları
müsteşarları
Naci
yet
binerek
subaylar
girip
tanıdığı
lıkların
doğru
ama
Eğer,
koyamamıştı
"Örfi İdare
İzmir'den
idi.
kotarışlar,
dursun,
11'e
ciplere
İhtilalci
üçünü
çözüm yolu
bütün
sabahı,
Gürsel'i
bir o l a y d ı ,
ürünü
zaman yitirmekten)
Saat
arasında
ler...
gerekli
ç ö z m e k şöyle
gelmişti...
rın
Mayıs siyasi
başarılacak
konuları
le
27
ekonomik çıkmazın
safra
MP - C K M P - Hür.
burjuva, yarı
çifte
rolünü
düşman
P. ve ilh.
b u r j u v a ve d e r e b e y i
ikiz
-
kardeş
gibi y ö n s ü z ,
partileri,
ancak
"Büyük Parti" g e m i l e r i
o y n u y o r l a r d ı ve o y n u y o r l a r .
Sosyal
liğimiz,
ilişkileri
bakımından
üstte g ü r e ş t i ğ i
zaman
iki
egemen
pital z ü m r e l e r i n i y e t i ş t i r m e k ülküsü
Savaşı T ü r k i y e ' n i n
zenginliğine
Kapitalin
m/"na)
mize
Amerikan
haddini
parti
üstün
millet
şey
kesişleri
İkinci
mu?
kapısında
vurgun
Devletlûlarımızı
Efendi
fusu
lik
ile 2
mak
göz
yan
yüzden
SOKAĞA
ve
Devletlu'dan
aslan
payı
Osmanlı
alış-
-
kapıkulu
ya
durumuna
alışkın
ve
kadar
kötüledi,
sok-
Devletlûlar
pahalılıkla
kese-
kişiyi
çok aşar.
kapısında
bu
2
bilir, A m e -
askerlerle
Baskın
Finans
-
geçinen
milyon
nüfus
Kapıkulu
basanın
Kapitalin
birlikte
Ortalama
Kapital z ü m r e s i n i n 8 - 1 0
en
"ileri" s ö m ü r ü
Kapital,
geliştirmiş
çok ağır ve
idi.
Bu
basma
düşeceğini
hesabı
üst
kalmadı.
Düne
2
nü-
bin
kişi-
olduğu
için,
aleyhine,
Devlet-
dönüvermişti.
sağla-
Devletçili-
devletçiliğimizin
topladığı
27
sistemini
kalabalık
cinleri
bir g ü n
dağıtama-
Mayıs g ö s t e r d i .
Alt sınıf
yoktu.
tabakalarda
paylaşmada,
ihtilali
lüzum
Devletçiliğimizi
bilinmeyen
gelmişlerdi.
Finans
Mayıs
O
Finans -
sihirbaz d u r u m u n a
koz
görü-
fark ettiler.
Devlet
dertler açabileceğini,
27
Dev-
böyleydi, ama
benim" dedi.
alt
Mayıs g ü n ü
bir g e c e d e
lehine
ve tabakaların
Bu
27
göze
y a r a t m ı ş ve
başına
sırtında
-Kapital
gösterişe
milyon
ile s a y ı l ı r s a ,
kalmış T ü r k i y e ' d e ,
isteyen
ğimizi
-
Yardı-
Kapitalin
Kapitalin
enflasyon
bilmez.
net y a r ı m
bin civarı
kuvvet d e n g e s i
Geri
-
konuşma
ölçüde,
ekildiğini
insan e d e r d i .
nüfusu
bu
velinimeti
yukarıdan
Millet
kapıkulları
çiliğimizin
harp
Devletçiliği-
ile g e ç i n e n a s k e r l e r i n s a y ı s ı n ı A l l a h
ama
kişilik aileleri
beri
tokluğuna
zedelendiği
bilir,
milyon
-
gösteriliyordu.
ülkede Efendi,
yaptığı
boğaz
Devlet parası
4
"Bu
de d i b i n e darı
Devlet
icabı"
artık
Devlet
Finans
bir
Finans
("Amerikan
Finans
hep
isteniyordu.
denilerek,
pozuyla
şereflerinin
rikalı
bu
yeni
Ka-
Cihan
açıkladı.
Finans
zamanı
-
İkinci
uluslararası
Sermaye,
Aslında
Savaşından
Kapital:
lerinin
zümrelerini
geldiğini
parti
hikmeti
Devletçi-
bu...
Cihan
-
tu.
çıktı.
"Devletin
kanlığıydı
çok
aldatılmak
olur
Özel
zamanı
çalıştı.
kanadına
Devletçiliğimiz
sırtına
nüşle
Finans
bildirmenin
görünüyordu;
üstün
Kapital
kemiklendirince,
dayanan
zamanı
letçiliğimizin
-
altında
Emperyalizmi
var g ü c ü y l e
Tek
ve
Finans
kavuşturup
zümreden
bile, T ü r k i y e ' d e sırf Finans
bir
prensiplerden
tutanlar
ÇIKMA YASAĞI
halkı
bu
koydular.
"kozların
çok
işe
paylaşılması"
pazarlık
rol
karıştırmak
İhtilale
oldu.
oynadı.
O
istemediler:
uğrayanlar b u
jesti
pek
beğenmekte
buk
gitmeleriydi.
DP
kusur e t m e d i l e r .
KUDURDU:
Finans
-
CHP'Yİ
Kapital,
lamak z o r u n d a
yıkılmıştı.
ölünün
nans
-
grubu,
DP'ci
ye
getiren?
ğulmaya
lanse
zin
"Öleceksek
dibini
Yerli,
zetesi
defa
'Devr'i
sabık
kiplerini
çekilirseniz
sım
"Kol
No.
çekil"
ki
da'ya t ı k ı l ı n c a ,
mu
itmiştir.
rulsun!"
ni V u r g u n )
"DP
met
Finans -
tilale
düşen
sormaktı."
CHP'li
bodeni-
rakiple-
bir
"Havadis" gaşu
oldu:
olmuştur.
1950'de:
Türkiye'de
hiç
İsmet
demek:
Yani,
ra-
zamanımda
ne
aktaran:
hesap
Paşa
"Benim
manası?
Finans
biz
Paşa,
görev,
(Keza)
aynı
yaptınız-
Akis,
Kapital
26
Ka-
yaptığı
kalsın,
DP'ye
demişti.
sen
DP Y a s s ı a -
benim
beraber,
"Öyleyse
hepimizden
CHP
mi
has"? "Bu
demiş-
"Benim zama-
olsun" anca
görelim.
yanında
yaratmayacağız"
amaçla,
yanma
DP'de A m e r i k a ' y ı
"Herkesin
Kapital " P a ş a " y a :
da
zengini
devrinin
-
"Devr'i sabık
istiyordu:
düşmanlığı
devrinin
Paşa
mi-
künde-
birden
tema
Sonra
Menderes
vurgunların
demek
has,
Sen
denizde
Hep
ile
ana
sanki
(Havadis'ten
içinde":
İsmet
Sorulsun
" O n l a r mı
Beni
kurbanı
Ne
kurtarmazsan, "alacağın
ber gideriz!
himmeti
diye
anlamında,
DP a ş ı n ı n c a ,
nımda
"Başbakan
diye
DP k a n a d ı
doğurmuştur.
getirir g e t i r m e z ,
kalacak"
ti.
ölürüz:
Fitez-
649)
kırılsın y e n
iktidara
kâr
suça
sorulmayacak!"
1966,
vurguncu
işlenen
kurtulursunuz"sözünün
hesabı
"Kuvvetli Albay"
kendisinin
yaratmayacağım'
sinsice
"Düşük" DP
metodunu
gösteriverdi.
Orada
intibaını
şato gibi
kodamanları
ile aldı sazı eline.
birlikte
servislerin
kendi
için
dört elle y a p ı ş ı r ı m .
ucunu
gizli
DP
sorulmayacakmış
sa
hep
s a h n e y e çıkarıldı.
"Bir
ettiği
mızrabı
Finans - K a p i t a l i n
mızrağın
yabancı
uyarmak
provokasyon
bir milyoner"i
sana
boylarız!"
rine o dille
kanadının
ispat-
mıydı?
"Her mahallede
bırakırsan,
ça-
pirin-
kendisine
İskambilden
CHP
sınanmış
Londra'nın
kendi
ansızın
kararmışlıktan
Yardımcısı" Alpaslan Türkeş
sin
rekabetiyle "Dimyata
geçiren
konacak
gözü
Kapital
gahladı.
DP d i k t a s ı
sarsıntıyı
mirasına
Birbirlerini
parti
bulgurdan olacağım"
kaldı.
Aynı
ihtilalcilerin
ISIRACAK
çarçabuk
ce giderken evdeki
Tek şartları
bir kolu-
kanca
bera-
hesap
vurguncularının
so-
boyunu.
memlekette" "zenginlik"
(ya-
ne d e m e k ?
varmış.
Atatürk
zenginleri?
Onlar
hem
ve
CHP
ne
hem
devrinin
oluyordu?"
de
DP
zenginleri,
İs-
"Şimdi,
İh-
devrinin
hesabını
Bu
üslup t a m
Entelicens
bir ş a n t a j d ı .
Çörçil'in
tığı
ta
fıkranın
şimdi
Servisin
İkinci
kendisiydi.
oturmuş,
başka
mutfağına
yakışır alangle
Emperyalist Savaşı
DP
kimleri
ısırılmıştı,
ısırıp
sırasında
anlat-
kudurarak ölecekse,
kudurtacağının
listesini
çı-
hemen
ku-
karıyordu.
27
MAYIS'IN
Bu
işlerde
lağı delik D a m a d
tıyordu?
ler.
M.
çok
"beg"ler
temas
kurmuştu...
açık
imiş
önünde
örtülü,
hangi
görüşen,
şayı
sonra
ği
bir
haber
teşkil
şuydu:
Gürsel
ucunda,
nezona
man
"Binbaşı
ra'ya
başıyla
içindeki
"6
Elevli,
getiren
görüştü.
gelişmeleri
Ağustos
İsmet
Paşa'nın
şanın
ikinci
toğraflanır.
27
defa
Elevli
evinin
karşı
İnönü
sanıldığı
Kötü
gide
Gürsel'i
(Akis,
saat
arasındaki
değildi.
merdivenlerinde..
gelişleri"
alacaktı."
gibi,
şu
yol
İzmir'den
İsmet
"Ro-
eden:
alıp
Anka-
Paşa,
Komite
ol-
kombi-
matbaasına
gele
naklen,
keza,
21
ilk
kuvvetli
Görevi,
Damad'ın
Gürselden
benimle
İsmet Pa-
bir s o ğ u l c a n
biriydi...
karşıya
anlatıyor:
getirdi -
kadar
atılıverecekti.
balığın
çalmaz,
Gürselden
Müsteşarlığından
günü
akşamı
güzel
Subay'ın
bulunanlardan
anlatmış."
1960
çalar
ile
bahanesiyle
ona,
zili
aracılığı
ibaretti.
Mayıs
Maksat onun
gereken
güzel
Kapi-
bulunur
Yetkin'in
"Kuvvetli Albay".
uçakta
-
namusu
iğnesini
Gürsel'le
Türkeş
bastırma
zincirlerinden
Finans
gelip
Başbakanlık
olmaktan
eserler"
ile
ta-
çevre
dergiye
Kurmay
bu-
bu
gün
Subay,
kullanılmadan
bir t e y e l
tarzı
Nüvit
etti.
Albay
kendisini
Hapı y u t m u ş t u
tanın
ve
Hiç
tehlike
bir iki
almış
arkadaşları
bir zavallı y e m d i .
ilk
kadedi-
keza)
her y a n d a
işlediklerini
önce
Kurmay
TEMASI
Ve
nasıl
benim
(Akis,
çelik olta
Damad,
içinde
Babıâli'de,
hesaplaşma
görünürde
geçirtmekti.
gören
GİZLİ
açık
kimin
ele
ve
"açık açık söylenti"?
"gizli" duran
(1960)
ilgisi,
duruyordu."
alnı
mekanizmaların
"Yaz
kim y a -
Safa'nın,
Havadis'i
Evliyaoğlu
gizli s e r v i s l e r i
o
bunun
"Peyami
Türkeş...
bu
söylenip
Kapitalin
muydu? Toy Türkeş,
gırtlağına
İnönü,
Benden
istedi."
Gökhan
Türkeş'in
Ne
millet
altında
olan
Şu y a z ı n ı n a l t ı n d a
çekti.
bir söylenti:
açık
boşandırıldı.
dikkatini
grubuyla,
Finans -
talin
sınangılı
öğrenmemi
Fakat başka
lunan
Ve
daha
T o k e r açıklıyor:
çıktığını
rafından
GÖREVİ
beye sinyali çekti.
"İsmet Paşanın
leminden
SON
herkesten
Bin(MBK)
61)
civarında
Gürsel
(Akis,
Heybeliada'da
ile
keza,
İsmet
Pa-
62)
fo-
Finans - Kapital
1
-
Kişi
res'ten
Mayıs'a
2 -
Teknik neden:
Yıkılacak
enflasyonunu
Eskiyen
razı
"artık"
idi:
istemediği
Mende-
iskambil
ehramında
kâğıdı
kişi,
görevi
ile
Paşa'nın
buluşması
İnönü
Halkı
Finans
-
da,
biten
Üniversiteyi
Kapital
Mayıs'a
27
dengesizlik yaratan
Öyleyse,
Mayıs,
kadar t e r s i n e
dönmüş
Ordu
üst
gidermek...
derilmişti.
rahatça
27
o
gecesi
değişmişti.
da, t a m
o sıra
Mayıs ç e k i l m e l i y d i .
"eşref s a a t " e
de,
27
Mayıs,
durum
Orduyu
Mayıs'tan
gi-
Gürsel
rastlıyordu.
da
karşısına
kurtulma
27
almıştı.
ortamını
27
hazırlatmıştı:
"Cemal
Gürsel
Heybeliada'da
M.B.K.
meşher
"Ordudaki
desteğe
muhtaç
hissediyordu."
27
MAYIS'IN
İ.İ.
Paşa
di?
iki şey için
Amerika'nın
kurtulmak;
kademe
Ordu
27
nedeni:
bir y ü z e y l i k l e
ortaya
Paşa'ya
yapmış
ve
geldiğinde
kendisini
bir
keza)
BAĞLANMASI
karşı
Cumhuriyet Tarihinin
da
(Akis,
BAŞININ
"Tensikat"a
İsmet
tensikatı"
idi.
iki
Aralarında
"Tükenmez"
ne
konuşulabilir-
içkisi
yürekler
acısı
kondu:
1 - Din.
2 - Kürt.
Her
dır
iki
ne
yuvasına
la
konunun
Din
din
yoksul
iki
halk
çare
nangılı
İ.İ.
-
ile
önünde
ki
27
Paşa'dan
bir
girişilmişti.
sarılmayı
kışkırtırdı.
Kahramanlar
maa
çağıracaklarını
ütopyaya
"İbadetin
Rahmetli
latmış.
İsmet Paşa:
eski
tutmadığını
ibadeti
temizleme
sokulup,
rolüne
yalhiç
ezilen
itiliyordu.
bu
O gün de kırk yıllık sı-
Gürsel:
dini
olduklarını,
irticai
bir
Din
teşekküllerin
Şurasını
içti-
diye
sor-
söylemiş."
karşı
Gürsel,
Çünkü
gelmişlerdi:
Cemal
düşündüklerini
Türkçeleşmesini
muş.
yıl-
arısının
kırk yıldır D e v r i m c i l i k d e y i n c e
ders a l m a y a
arzusunda
40
Din d u y g u l a r ı y -
"mazlum" d u r u m u n a
ezilen
reform
kurtarmak
"Yazık" o
ağa
iken,
gösterilerine
elense etmekle yığınlarda
başkasını ö ğ r e n m e m i ş l e r d i .
elinden
meden
elle
Demokrasi
değnek
deliği
Mayısçılar,
Din Problemi:
"Dinde
Bu
Toprak ve
önünde
ağalıkla
dört
adamı
işlemden
1
tepede
ve Ağalığa
yoktan
Ne
Eşek
hiç d o k u n m a k s ı z ı n ,
o y n a m a k ta,
nız
temeli,
yapılmıştı?
Paşa:
gözünüz
bildirmiş.
"Yazık" demiş."
(Akis,
Türkçeleştirmek,
yolunu
tutuyor
Tepkiden
açabilirdi.
27
mu?
korktuklarını
keza,
Mayıs'ı
s.
an-
64)
daha
kestir-
2
-
Kürt Problemi:
Türkiye'de
nasıl
özellikle
var
Doğuda
ki,
bizim
bulunan
bu
sömürü
meselesi
olduktan
tedirgin
Bunun
ağalara
karşı
+
Doğudaki
yasak
ve
Ne
edilmiş
doğrusu
da
U l t r a m o d e r n ) söO alışkan-
açıklamış."
edip " m o d e r n l e ş t i r m e k " . . .
Paşa y e n i s i n e
içinden
çıkar
o
yol
zaman
olmadığını,
cereyanına
karşı
LİDERLERİN
en
hizmetinde
fikrini
Paşa,
iyi
bunu
de t u t u y o r d u .
mücadele
rol
öteki
söylerken,
Ordu'da
ona
Batı'ya
denendiğini,
sürEski
Halk'ın
söylemiş.
usulünün
s.
dokunmaksı-
sürgün"...
Kürt
ısındırılması,
verilmesi,
keza,
ve
keza)
gülerek:
bağlandığını
savunmuş,
(Akis,
15 yıl
vaktiyle
fazla
Türklüğe
onlara
bulunmuş."
bilir nasıl
daha
arasındaki
olduğu
kim
kılına
birkaç a ğ a y ı
"Sivas'a
hareketine
söylemiş
(Akis,
D o ğ u d a k i T o p r a k ilişkilerinin
P a ş a ' n ı n v a k t i y l e y a p t ı ğ ı gibi,
"Bunun
Kürtçülük
geliştirildiğini
düşündüklerini
gün
İ.İ.
hoşlanan
tarafından
İ.İ.
sinde
öyle
maskeleniyordu.
kanunla
(Antika
eden...
Ağalar
tedbir
Ne tedbiri?
sı
tüm
tıpkı
kaftanı ö n e m s i y o r l a r d ı .
zın,
Ağa'sına
genellikle
Gürsel:
"Kendisini
geçmiş.
ile
çağrılmaktan
değil, ona g i y d i r i l e n
Cemal
sistemi
karıştırılıyorsa,
sonra
Paşalarımız, yerli-yabancı
mürüyü
Millet
ile
"Kürtçülük" m e s e l e s i
"General"
"Paşa" titriyle
olan
lıkla,
Antika
"Din"
asıllı
kimseler
Memleket
Topluma
yoldan
Kürtçülük
ve
kazandırılma-
kaçınılması
tavsiye-
64)
besbelli
da
Gürsel
"Aga",
Paşayı
yahut
göz ö n ü n -
"Kürt" d e n m e m i ş
miydi?
27
niz
Mayıs
çekilmenin
lar
Kaptanı
burada
adına
kırılmadan,
"Gürsel,
sinlikle
ediniz"
Gürsel bunu
Bab'ı
Paşa
"De-
Hükümetten"
açıkça,
boyun-
soruyordu.
1961
Paşa:
NASIL
Başı
Ekiminde
"Bu
(Akis,
yapılabileceğini
tarihi kesinlikle
derhal
keilan
modern
ve
o
s.
64)
sınıflara
kolay ve
o denli
patladı?
yap/"larına
bir d e v r i m ,
modern
kadar
Niçin
çatışkanlık
"sosyal
keza,
SEÇİLDİ?
neden
parçalılığından.
"Bölümlülük"
ilişkili
yaptı."
BAŞ
Mayıs'ın
Devrimcilerin
ca
İ.İ.
oturturken,
ile
demiş.
Devrimcilerin
lumda,
tarihini"
ancak
İ.İ.
karaya
"izzet'i ikram
"Seçim" d e n i y o r d u .
"Seçim
etmiş."
İHTİLALE
da
burada
demişti.
bunların
ifade
"Cemal
27
gemisini
biter"
ancak
çabuk
Elbet
dayanıyordu.
modern
dayanırsa
bağlandı?
"Birlik" etiketi
bunun
Modern
üretimde
Ömürlü
altın-
temeli:
top-
dolaysız-
İktidardan
söz
edilebilirdi.
ka,
kat
27
larına
lum
Küçük
burjuvazi
kat t a b a k l a ş m ı ş
Antika Toplum
Mayıs d e v r i m c i l e r i
o tabakalardan
iktidarda
dek
ilişki
sonuna
- çelişkileri
biri
kalamazlardı.
buna
elvermezdi.
birinin t e m e l i n e o t u r t m a k z o r u n d a
güç
armağanı
bir taba-
bir y ı ğ ı n d ı .
idiler.
idiler.
Kendi
baş-
gibi,
top-
İçyapıları
İktidarı
iki
rahmetten
Modern
iki
s o s y a l öz-
vardı:
1 -
Finans
-
Kapital
(En kodaman
Sermayeci+Ağa
ortaklığı),
2 - İşçi Sınıfı...
Bu
tartışılmaz gerçeklik açısından,
zülüşleri,
daha
kuruluşundan
güt t e k n i ğ i n e en
edebi
kritik a n d a
kesinliği
lu'ndan
ile
İhtilale
seçilen
Lider
için
Batıda
çaş G ü r s e l
Paşayla yalnız
ilk s o r u s u
şu
misiniz?"
Tam
o sıra,
Devrimci
Ama
Gürsel'de.
laşılan
bunu
"-
katıldı
bilen
B.
Demir gibiyiz,
ve
"Biz
Yanına
"mız
buna
4-5
Sayın
Madanoğ-
Biri
Oto
Sayın
içinde
çıtlatıyor.
Ko-
B.
Ko-
Gürsel'in
genç subaylar,
mı,
daha
baskın ve
Kara
Madanoğlu
panik g e ç i r -
Kuvvetleri
başka
Komutanı
"Kuvvet" a r a n ı r mı? A n -
bastırıyor:
Gürsel
27
Mayıs
İhtila-
P a ş a ' n ı n a n l a t t ı ğ ı d a h a da
kı-
Diyor ki:
idik.
karar v e r d i ğ i m i z
Kararımızı
meseleyi
Tamam!..
tarihten
var.
meseleyi
Koçaş, sözü
(ihtilale)
kişi
gidip
kalınca,
P a ş a m ! " Ve C e m a l
ilginç o l u y o r .
değil,
Cemal
Ör-
açık ve
hiçbir şey o l a m a z .
versiyon
"kuvvet" n e r e d e ?
O
line baş o l u y o r .
sa
iki
Öncü
en
oluyor:
Kuvvetli
C.
General
öğretici
b ö l ü n ü ş ve çö-
güç'ün
Durumu
NATO manevraları oluyor.
"-
mektedirler.
Sayın
daha
çaş'ınkidir.
Mayıs
Vurucu
bakmak yeter.
özetleyen
örnek almaktan
27
belliydi.
zaman,
Gürsel
fazla
Paşa'ya
kalabalık
açalım
dedik.
açtığımızda:
dedi,
kabul
itibaren,
üç
ederim.
ay
Tek şartla.
zarfında
seçime
İhtilali yaptığı-
gidilecek.
Kabul
mü?"
"Derhal
Ediyor!",
Demek
min
nans
feci
ettik
-
ve
a s k e r l e r de,
yaşayacağına
ilk
kararımız
Bezirgan
"Aradan
gelen
sosyal
bu
temele
inanmıyorlar ve
Kapital'den
olacağını
zım
kabul
oldu."
(C.M.:
"İfşa
keza)
göbek
Hacıağa
bağı
oturtulmamış
demokrattırlar.
kopunca, Türkiye
ağlarından
bir
Devri-
Yalnız,
Fi-
oylarının Te-
kurtulabileceğini,
"Hür"
umuyorlar.
zaman
planları
geçti.
Biz,
hazırlıyorduk.
Gürsel
Bir
Paşanın
gün
da
Gürsel
iştiraki
bizi
ile
çağırdı:
la-
"-
Beni
Ne
buradan
yapacaksak
tı.
Hemen
yapamazdık.
vardı.
Bu
"-
geri
Planlarımız,
dedik.
kısmını,
Harekete
Siz hiç
gene
sizinle
geçtiğimiz
"Paşa
bunu
miyordu.
gitmek
fırsat
Zira
istemiyorum.
kalmayacak.
çok
kan
ince
teferruatına
endişe
etmeyin
ve
devam
ettirerek
"YAR
dökülmesi
kadar hazırlanmış-
Yani
"Dört
da
Katiyen
İzmir'e
gitti."
kan
dökülmesini
(C.M.,
iste-
keza)
EĞLENCE
problemi
orada
daha
(Askeri
Mayıs
ilginç
Bir
olmadı.
devam
de
baktık
ederken
ki
vakit
akşam
ol-
akşamı."
başları,
tank
az
Şura'da)
Anlayamıyorduk.
26
Komando
tamamlarız.
BİR A N A Y A S A ! "
"iktidar"
geçiyordu?
muş.
karşıladı.
BİR
BİZE
"Planlarımıza
Biz planın
böyle oldu.
BANA
İhtilalin
gidin.
gelirsiniz."
ayrılıp
Başı
"ÇABUK
irtibatı
gün
makul
Çaresiz,
İhtilalin
mi,
Fakat
Sonra
itibarla:
Paşam,
nasıl
dedi.
yapalım.
"Düşündük.
ihtimali
alıyorlar,
hemen
kimi,
ister".
"Önce
"Bu
benim
arada,
emrimi
radyoda
verin" der,
ki-
okunacak
mesajlar
devralmıştır...
Deyin,
hazırlanmaktaydı."
"Mesela
"-
tebliğin
İKTİDAR
"Sözü
"-
geçiyor,
Yok
şeklinde
İhtilal
geliyor.
problem
"O
Bahçelievler'de
mekte
hemen
o
Genç
"nun
"Ne
evinde
iktidarın
bir
"idare"
Paşa
anlatıyor:
gün
kadar
15-20
yemeğe
vardı.
oturan
dedi.
4
Benim
bağırıyorsun
o
kurulacağı
davetliyim.
Profesörmüş.
evvel
Ye-
Biliniyor
bahsedilirdi.
bir komşuları
milyon
burama
da
Geaşağı
e
adam!
lira
falanca
çalmış.
gece,
o
evden
Ne
olacak bu-
gelmişti:
diye
çıkıştım.
Ne
elbet...
"İşte
dedaha
C.M.
suiistimallerinden
Üst katta
mı
"İDARE"
bir adamdı:
Birader,
sonu?
nasıl
gecesinden)
daha
"İKTİDAR"
bulunuyor.
eterleşiyor.
ahbabın
açılmıştı.
ağır
yeğniklik
misafirleri
her gün
mevzu
indi.
bu
(İhtilal
bir
İDAREYİ
başları" t u t u l m u ş .
"İktidar"
biraz d a h a
bir
yaşlı
"Köşe
Ve
tarihten
değil,
ediyorum."
mi?
olunca,
atılıyorum:
Öyle
yapılıyor.
"İDARE"
yeğnik
ne
hemen
yahu...
müdahale
ğişiyor,
ki,
birinde:
devralınmıştır.
çıkarken
şoförüme:
olacaksa
olacak
"-
Bana
bak,
dedim.
Komandolar ve
lar.
"Ortalık
ya
Halk,
ana
başlamıştı.
"-
Boz
genci al,
işe
işaret
var ya,
mı?
"Radyoda
geldi.
o
iyi belle."
ile
doldurmuş-
tebliğler
Şoförü
yayınlanma-
çağırttım.
Bahçelievler'de
Git
bana
dalmıştım.
burayı
vurguncu
bir
ev
göstermiştim.
evdeki ihtiyar adamla,
üst kat-
getir.
Bir ara
odada
bir iki sivil
vardı.
Onlara
ederek:
"-
Ne
bekliyor
"Meğer
"-
bunlar?
çağırttığım
adammış.
Derhal
Rica
Bir
bunları
Uçakla
birkaç
profesörün
tay
azalarını
katıp
kapısına
almak,
Meğer
yanına
dikip,
hepsi
Askeri
katta
oturan
hitaben:
yazın.
İstanbul"danmış.
getirtilmelerini
Meclise
Harbiye'ye...
üst
birkaç profesör adı
yaptı.
çağırttım.
götürün
Profesöre
baba,
liste
Alın
profesörle,
farkettim.
miz,
Meclisin
dedim.
ihtiyar
ederim,
"Dedim.
se
ev
günü."
Sana
Hatırladın
oturan
"Ben,
boz
aklıma
dedim.
bir ev.
ta
baba
Birden
Hani,
fiu
Harbokulunu
Temyiz
sokmak.
Niyeti-
azalarını,
Danış-
Güvendiğimiz
gelen
mebuslardan
hadiseye
karışmış...
Ney-
söyledim.
temiz
adamları
olanları
içeri
olmayanlara:
"-
Senin
"-
Sen
adın
şu
falan
"Diyerek,
meseleye
onları
rey
vermişsin...
sokmamak,
içerdekilerin
üzerine
kapıyı
ka-
patıp:
"Çabuk
ğiz...
bize
demekti.
Seyfiye
limciller)
sipleri
best
böyle
denli
M.B.K.
Eğer
-KABİNE-
"İlmiyye"
hocaları
vaktimiz
derhal
Kuvvetler)
seçimlere
ihtilalde
"İdare" d e n i l e n
bizim
Menderes
Anayasa
yoktu."
ve
SAATTE
kuruluşu
kendiniz
de
gidece-
"İlmiye"
"İktidar"\n
(Bipren-
"Siz,
OLSUNLAR
büsbütün
iğreti
Kılıççıllara:
gayrı
meşru
hükümetini
Kanun
(C.M.,
Profesörlere:
"Siz
görünüyor.
mebusları
olursunuz"
devirmekle
çıkaracaklardı.
yetinip,
"Fazla
ser-
demeseeski
düşünmeye
keza)
hukuken
ne
yapılması
gerekiyorsa
ya-
diyorlar.
"Biraz
zaffer
ra...
İYİ
Meclisi'nin
İhtilalciler
pın."
Silahlı
buluştular.
İhtilal
Meclis'le
yapın,
t e s a d ü f e ve a c e l e y e geldi.
bırakırsanız,
ler
Anayasa
(Kılıççıllar:
ile
o
İlk
bir
"
ile
sonra,
Numan
Selam
iki
genç
imişler.
verdiler:
subay
Ben
geldi.
"Çifte
Kurmay
Subaylar,
Kerametler"
derim
Muonla-
"-
Biz
likte
de
hukuk
çalışalım
"Dediler.
"-
Ben
Hayhay,
"Dedim.
tüne
du.
O
arada,
lışan
İLİM
da,
bizim
asıl
alınması
dık.
dahil,
tatbik
"Komite
ilan
Peki,
"Dedik.
harita
karar
vermiş,
biraz
fakat,
Çifte
yapılmış.
Bu
durma-
etsinler,
bir salahiyeti,
KeKomi-
üzerinde
isterlerse
geniş
ça-
arada,
düşünerek,
kimden
gi-
odada
arttırılmış,
bu
listesi
ör-
çıkıyor-
onlar da
bitişik
adedi
ve
üyeleri
salahiyetler
ile
şeklin-
o
geleceğini
zaman
Albayları,
onlar gördü."
ve
Yarbayları,
(CM.,
nasıl
planı
diğer
tumu-
subayları
keza)
faaliyete
geçmişti...
lazımmış.
Mademki
Komiteyi
teşkil
eden-
öyleydi:
edin.
subaylar
ilan
ettiler.
olarak
çıkarılmaya
edenler,
düşünseydik,
sokakların
söyleyen
resmen
ilan
alacağını
yol gösteren,
kafi
eden
Tutup
etmeleri
Teşrii
38
ilan
kişi olarak,
başlanmıştı.
vazife
yani o
anda
orada
edildi."
Şu
görmektedir.
halde
Açık
bir
Komiteyi
teş-
oturumda
yemin
gerekir.
Öyle
olsun,
Görüyoruz.
müşçe
Komite,
kabineye
diler.
Gürsel
yapıldı.
mişler.
dedik.
Sanki
kaydırıyordu.
"İçerdeki
Bir
görüşüp
ile
Türkeş'i
beraber
de
isterseniz,
yukarı
üzerinde
yapalım."
belirli y ö n d e , t e s a d ü f -
elin
işi
tespit
Başvekâlet
o
fazla
etmişti.
Ama
durmadık."
tayin
sonraları
gibi
(C.M.,
ver-
Tayinler
Müsteşarlığı
Başbakanlık
kim-
Haber
söyledik.
Müsteşarlığına
zaman
dedim.
bayağı
oldu:
kararlaştırmış,
halletmelerini
ben
memuriyettir,
değilmiş,
ise
kurulmasını
Paşa
nevi
ne
her şeyi
Kabine
aşağı
memuriyet
"Bununla
Artık icap
bir el
H ü k ü m e t de aynı
bir
Doğrusunu
bu
gizli
alınacağını
Alpaslan
semedim.
ki,
rasgele
de,
sızsa,
ve
edilmesi
"Kanunlar
lerin
bir-
Esasen,
isteyen
içerde
gayretiyle
Komitenin
tankın
hizmeti
Asıl
"-
aralığından
kurmuşlar
geniş
elinde
kaç
vaffakiyetle
kil
bu
Komitenin,
gece
bulunan
onlarla
değildi.
alırdık.
"-
etsinler
girdiler.
kalıyor,
Neticede,
görmeyeceğini
Zira
tulacaklarını,
lerin
kapı
değil,
iş
teşkil
"Eğer,
o
da
bir Komite
bir
mevzubahis
ederseniz
aramıza
içeride
Kerametlerin
gerekenler
düşündük.
bize
şekilde
İsteyen
bir Komite
Çifte
Peki,
de
bu
başkaları
heyeti,
fazla
Müsaade
olur...
çalışabileceklerdi.
rametler de
tenin
iyi
giriyordu.
bizimle
ettik.
de:
daha
Bunlar da
gelen
rip
tahsil
paşam...
et-
mühimbaktım
bir şeymiş.
keza)
ASKER
SİYASETLE
Burada,
ezeli,
UĞRAŞMAZ
"Askerin
"cilve" ve
"alınyazısı"
yapılıyor.
İktidar gibi
hayati
su
cömertliği
içinde,
gönül
yapıyorlar.
ma
Hele
ile
öneri
düşünülmüyor.
yukarı
tespit"
"Bunları
ritece
leri
edilmiş
len
En
D e v r i m c i l e r en
saf ç o c u k -
güveniyorlar,
geliyorsa,
ileri
itaat
ediyorlar.
dilekli
İmparatorluğunda,
Seyfiye
Asker,
O onun
kadar p o l i t i k a d a n y a s a k
(Kılıççıl)lar
baltacılıktan
bilgi
eksiğini
bir K u r m a y S u b a y ,
bir
politika
kültürü
kendilerini
saatlerinde
biraz
çizgilerinde
Kılıççılarımızı
Ama
dileğe,
ç a b u k ve
Öyle
Meclis
larını
Komite
hale
havasına
pençesine
için,
de
Komitebu.
nasılsa
yeni
manası
keza)
sınıflı
toplum
politikasının
düştü.
bir
ettiği
arttıkça
tam
kimse f a r k ı n a
bü-
iyimserliği
-ki
teşkil
Komiteye
germiş
en
dileğine
"Hava"
(C.M.,
içine ve y u r t dışına
Devrim
yapılanları
Şey-
ne o l a c a k t ı ?
girdi."
şakacıktanmışça,
yurt
sanrıca
Komite
ay-
bunun
kurulmuş
müzakereleri
geldi ki,
iyi
başarının
kimlerin
her gün,
olan
doğmuyor.
gelebilir.
beklemediğimiz
Komiteyi
da,
Kemal
teslimiyet
içlerine
iş s a r p a
bol
Gelenek ve Görenekler,
kolay g e l e n
ile
çok dayapmaya
vermişlerse,
olmasa
öyle g e l i ş i g ü z e l
Hemen
"İktidar" gibi
damarı,
bütünle-
Devrim
Mustafa
k a l m a m ı ş gibi
iş
Fakat
başladı.
nınıyordu.
Ve
fazla
gidecektik-
durmamıştık.
bilime
bilgin
tam
kuşku,
k e n d i l i ğ i n d e n akışı
ğişmeye
nin
ufak
yapanların,
"Komiteden
cu
En
çekinecek şeyleri
seçimlere
Sadrazam-
hakkıyla
çok d a h a
gene de Tarihcil
Bilimciler ö n ü n e
ründürüveriyor.
lerin
fazla
denetleyebilirler.
parlak ö r n e ğ i d i r .
den
Paşalığa,
pek çok p r o f e s ö r d e n
lak
Stratejisinde ve T a k t i ğ i n d e
işi
deni-
gerçekten
edinebilir.
profesörünkinden
iyi
"İlmiye"
arasında
İlmiye
dek ilerlemiş a s k e r l e r ,
katılınca,
her "oto-
adamı" d e d i k -
gelenek güdülüyor.
ise,
gerçekçi
Bu
"ilim
Osmanlı
Hocalarla,
çıkabilirdi.
ana
saydıkları
Aslında,
kapıkulları.
Bugün
"aşağı
sürüyordu."
iyi
(askerler)
O
denirse
ufak t a r t ı ş -
Hükümet,
kendileri
yebilirdi.
ne
en
"isteyen" giriyor.
adamları
büyük ayırt olabilirdi.
ha
altüstlüğü
az
Bilgin
lığa
en
denilen
önemli
herkese
"İlmiyye"den
alışkanlıklarıyla,
kuzu
kimler?
konuda
Meclise
ilim
eski
kuzu
Uğraşmaması"
Toplumun
ediliyor.
hep
Askerler,
Siyasetle
Sınıflı
en
derhal
üzerinde
durum
de-
bir yetki
ta-
ile
bir Kuru-
önemli
varmadan,
Finans-Kapital
bütün
Şah
ağ-
şebekesi-
Türkiye'de,
kimse
askerden
bulunmadığı
le
"asla
bir
ucube
ve
kafa
başka
halde,
iştigal etmemesi"
yumurtlayabilir
DEVLETÇİLİK YÜKÜ
27
Mayıs,
mıştı.
Mayıs,
ışık,
VE
bir
şevk
T ü r k milleti
ile
Devletçiliği
suçlamakla
için
taşınmaz
Devletçiler
Memleketi
Tefeci
-
D.P.'nin
Kapital
teslim
al-
Talat
ile
-
üst
bulunanlara
bir y ü k haline
baskısı
kendisini
aleyhine
Hacıağa
üste
zulmette
getirmişti."
Devletçiliğimizin
hoşnutsuzluğu
Finans
güzel
subaylardan
umut,
heyecan
sömürüsü
kazanmıştı:
daha
durumunda
katılan
insanlara
ve
Konu:
saran
bundan
hiç
siyaset-
KIRILIŞI
iflas
İhtilale
Kapital
Kapital:
sağlayan
askerin
yazıyor:
umutsuz
idealistlere
prensibi
HALKIN
yapacaktı?
mektubunda
"27
-
ne
evelallah,
miydi?
"Memleketi" öyle
Şimdi
Turhan
siyaset altüstlüğü
g e n e de,
haklı
Devletçiliğimiz,
Finans
çıkarmaya
çevirmeye
ağlan
aldığı
g e l e n Finans
idi.
çalışmıştı.
sayesinde
o y l a r bunu
bir ipte
ilci
ve
başarı
da
gösteriyordu.
cambaza
dön-
müştüler.
Devletçiliğimiz,
durması
gibi
devirdi.
Ama
Menderes'in
şartlardan
Tasarruf
yararlanarak,
Bonoları
d a r l a r a v e r i l e c e k kredileri
nunla
ispat etti
şöyle
dursun,
Kendi
sayıları
ğının
12)
yılında
artmıştı.
yılı
çıktı.
DP'yi
Devlet
(Bunun
77.596
kişi
Kapital
(DP)
devrinde
şiklik
sonra
ki
27
Mayıs'ı
niçin
Sömürü
açıklanacak
%
kadroları
50.114
kişi
(yüzde
"Devletlu"lar
3
(27
yılda
Mayıs)
yalnız
sivil
arttırmıştı.
karşılamıştı?
-
Kapital)
umduğu
beter a ğ ı r l a ş t ı ğ ı n ı
sonunda
478.715'e
ile g e ç i n e n l e r Finans -
hafifleyeceğini
eskisinden
3 yıl
sayısı
yoktu):
fazla
rakamlarım
Kadro
DP ça-
Devletçiliğimiz
bir kurtarıcı gibi
istatistik
ücret ve
idi:
artıyordu.
16'dan
(Finans
-
geçinenlerin
%4,
Bu-
401.179
yükü
Devlet parası
oranında
Mayıs
koparttı.
sınırlandırmak
Mayıs ç a ğ ı n d a k i
her yıl
%5.3
yüklerinin
yükün
27
asker
devrinde
sonunda,
liğimiz)
deviren
hazinesinden
iktidarını
sermaye-
tutmuştu.
Maaş
1960 yılı
Devletçiliğimizin
içinde
memur yükünü
azalmadı.
gocun-
DP
Devlet z o r u y l a
iken,
çoğalmışlardı.
her yıl
Halk 27
bir a n d a
Kapital s ö m ü r ü s ü n ü
da
351.293
ağalarını
davranışlarıyla,
katmerlendirmek yolunu
1957 yılı
3
vb.
halktan
Finans -
Devletçi baskısı
son
1963
ki,
Emperyalist
ve
Baskı
için.
bilmez.
duyar.
Bu d e ğ i (Devletçi-
Halk,
Ama
üç
yıl
sırtında-
Artık dünyanın
en g ü z e l ve
kandırıcı s ö z l e r i ,
rını
yalanlayamaz.
şu
acı
gerçeği
gelen, yukarı
hayat
ları
aç
ki
idi.
kriz
y a n l a r Finans deni
de
birdenbire,
Nitekim
bir b a y r a m
eden
ejderha
Mayıs'la
bolü
birlikte
BÜYÜK
27
MEMUR
LETÇİLİĞİMİZ
Bu y ü k s e k gelirli
oldular:
-
kadro
293
liği
altında
geçerken
%
12 a r t m ı ş ,
3 yıl
(neredeyse
3
kata
yakın)
maaşların
düştükleri
düşünülürse,
"normal"
aşlı)
3 yılında
ilk üç
olmuştur.
kaynaşmış
kişi
DP'nin
iken,
Finans -
bire
yüksek
yakın
maaşlı
DEV-
kişilerinden
sayılabilirler.
1960 yılı
egemenliği
artış g ö s t e r m i ş t i r .
keskin
1222
altında
yük-
Kapital e g e m e n sayılan
sayısı
Her yıl
gerçek
%31.6
enflasyon
değerlerinden
m e m u r artışı
DP
edildiğine
göre,
egemenliği
1,2,3
günleri
(150
Mayıs'la
DP d ö n e m i n d e k i
birlikte
Devletçiliğimiz
artışın
enflasyonun
sanki
olan
100
27
çağı
Mutlak ve a s k e r l e r dışı t o p t a n
Mayıs y ı l ı n d a
%16
oranında
çoğalmıştır.
arttığı
3
Mayıs
lira asli
ma2163
k a t ı n d a n fazla
durdurulduğu
bir y ü k s e k
sı y a p m ı ş t ı r .
oranında
ila
d e r e c e s i n e giren y ü k s e k m e m u r sayısı
Sayıca
27
%77
zümreden
Devletçiliğimiz
ile
Kapital
ne o l m u ş t u r ?
barem
bir artış!
sı
iki
Devlet k a p ı k u l l a r m ı n t o p t a n
üçte
ku-
her şey gibi
sayılabilir.
Devletçiliğimizin
çağının
halkoy-
sihirbaz
ç ı k ı ş ı " ve
b u n l a r içinde y ü k s e k k a p ı k u l l a r ı n ı n
yüzünden
için
-
kişidir.
Artık,
Kapitalin
olan
1957 yılı 929
sek m e m u r artışı
kurul-
MEMUR
Kapital
3 yıllık Finans
Menderes'i
A.P.
miydi?
yiğitleriydi.
Finans
halk gi-
tekerlenişin-
de zafer a r a b a s ı n a AP s e m -
önlenebilir
KÜÇÜK
zümresi
olanlar,
-
yığın-
işsizlik kar-
başlayınca,
"sandıktan
Mayısçılar, T ü r k i y e ' y e e g e m e n
tepede
kişi
Finans
artan
baltala-
iseniz,
( D e m i r Kır A t a :
Devletçiliğimizi
-
ekonomimizi
Menderes'in
ona
sabotajı
çalışan
bindirip d o l a ş t ı r d ı .
çıkar gibi,
Beygir o l a r a k takısı
Kapital
arttıran
işsizlik
de
Mayıs'la
her gün
Patlak v e r e n
oldu.
halk,
-
27
işsizlik,
kadar,
her g e c e Ak ata
önce, AP s e m b o l ü n e )
tusundan
kişi
öyle
şey,
Finans
olan
istediğiniz
ç o ğ u n l u ğ u n u n A P ' y e akışı,
27
belirttiği
bastırmış
ile d u y d u k l a -
denemeleri
gideni aratır."
Kapitalistlerdir, deyin.
Camiinden
madan
"Gelen
Kapitali y a ğ l a m a k için V e r g i l e r i
işkilli
ları
Siz
arayacaktır.
Eyüp
Hele
biçiminde
kemiği
yıllarca
çıplak r a k a m l a r ı n
bırakmıştı.
şısında,
bin
öğretmiştir:
pahalılığı
yüzünden
o n u n derisi,
Halkımızın
iddia
memur furya-
m e m u r sayısı
üç 27
halde, y ü k s e k m e m u r sayı-
Finans
-
Kapital
içinde y ü k s e k
ken,
Devletçiliğimizin
m e m u r sayısı
bi
egemenliği
kapıkullarının
5
egemen
kata y a k ı n
ziyade,
lenebilirdi.
zaman.
para
27
Finans -
Kapital
durdurduğunuzu
3
kal
diyebilir.
daha
yüksek
Ve
bu
DP ç a ğ ı n d a
söylüyorsunuz,
e n f l a s y o n gi-
lira
asli
Finans
pıkulları,
bütün
içinden
rağmen,
hepsi
geniş,
- Devletluları,
maaşlı
biraz
Demek,
99'unu
Mayısta,
tutan
bu
M.B.K.
Cuntaları,
içinde
Kapitali
içinde
bir
Finans
gelişinceye
-
içinde
dahili",
Küçük
Kuvvetlerin
125 kolay-
Burjuva
aşağıdaki
Kanunu
-
ka-
ile daha
basamaklarına
ile
Batı
bilim
bir koludurlar.
1960 yılı
l'e
zümreleri,
durumlu
vurucu
Albay
tipik d a v r a n ı ş v e
maaşlı,
di-
Büyük
binde
çıkarıldılar.
7
Bu
b u r j u v a l a r ı n sayıca oranını andırır.
ve
çıkarlı
Cuntaları
burjuvazi
düşünce
ile
bir b i n b a ş ı -
düştü.
sonralara
seçtirtti.
ile
Butik
ilişkileri
27
ihtilal-
"Taklib'i Hükümeti" y a p ı -
yıl
karayı
-mızın
kişilerdir.
düşüren
İstanbul
gücüyle
iki
kapıkulları
sırtüstü
Generaller
Kapitale akla
"Harb'i
Mayıs'ın
Personel
bir v u r u ş t a
çeşit
geçen
Silahlı
(ve
tabakaların
yapıldıktan
değin
memur,
Onlara
derecesinden
Küçük b u r j u v a l a r d ı r .
hatta
ücretli
kaynaşabilirler.
kapıkulları
bir y ü z b a ş ı n ı n
değin,
bir yol
"Devletlular" olarak
çoğaltılarak y ü z d e
Küçük burjuva
-
devletlû
nın, A n k a r a
lıncaya
yüksek
Devletçiliğimizin temel
Finans
arttırdınız,
oylar
derecesiyle
K Ü Ç Ü K B U R J U V A adı
27
oran, tıpkı, T ü r k milleti
yapılırsa,
barem
barem
alacalı
idiler.
Mayıs'ta
memur enflasyo-
dehlizlerine ç e v r i l m i ş )
Burjuva
ciler de
en
üncü
de t o p t a n ,
O
para e n f l a s y o -
kat fazla
(maaşlı,
14
bitmez t ü k e n m e z
line girmiş olan
Siz
Maaşlıların ilk 3 d e r e c e s i (150 -
çıkılmaz e h r a m
söy-
SOSYAL YAPISI
zümresi
- Kapital z ü m r e l e r i n e
4
g e r ç e k ol-
geldiği
akar.
maaşlarıyla,
Devletluları diyebiliriz.
ileri
ama
5
önünde
bütçede
16 d e r e c e d e ücretlidirler.
100)
halk
kapıkulu
Genel
artmış-
bir m u a z z e r e t öne s ü r ü l e m e d i .
KUVVETLERİN
müstahdemleri)
düşmesinden
memur enflasyonu
kasalarına
Devletçiğimizin
27
hızla
Mayıs sıraları y ü k s e k
(DP ve AP a ğ z ı y l a ) :
suçlama
gericilerin
SİLAHLI
mu
memurlar toplamı
yakın
27
artmıştır.
Mayıs için öyle
nunu
%
kata
olduğu
kıymetinin
nunu
da
sırası,
3
bir özür öne s ü r ü l e b i l i r d i ; y ü k s e k m e m u r o r a n ı n ı n
maktan
ca
(DP)
sayısı
dek
Albay
İntihar duru-
paşalar
arasındaki
Burjuvazi
arasında
çerçevesinde yürüdü.
bu sosyal yapısı göz ö n ü n d e t u t u l m a d ı k ç a ,
ne kendisini,
ne s o n r a s ı n ı a n l a m a y a yol
bulunamaz.
ALBAY:
ORDUNUN
Devletçiliğimizin
de
NEYRENGİ
bir de
bir bile t u t m a m a k l a
miş
büyük
yığınının
ama
kritik sınırı
kapıkullarının
10
tarya)
arasında
içinde
şım
birer
k a d e r i n e en
gidişte
çalar.
kurbanın
bir sola
Albaylık,
varsa,
kuyusuna
hep,
ya
Sırat
seni
gidiş
Albayların,
fiyesi
şı
edildiği
le
adımla
açısından
yakın
der:
lar bile,
küçük
çok y a y ı l s a
ğini
binlerce
D.S.,
27
eliyle
bir sağa
Albayın
Binecek
ve
dama
en
gay-
basamağı,
ya
öbür
kanılar,
yapılan
ucu
gibi
General
Finans
General
denemeleriyle
getirdiği
saf dı-
D.S., eliy-
oynadığı
Paşalar
hatasını
ilk
Adam,
12).
Kendi
Kapitale
değecek
kadar
yıldırım
yetişilirse,
de
kıyımı
paşa
bırakmanın
-
hiç
Kuvvetler tas-
alamamışlardı.
taşı
yangınlarının,
vaktinde
hizaya
yoksa
Cennette,
Silahlı
(Gölgedeki
değildi.
burjuva
kapı-
boynuzlu
Cehennemin
Bir k a l e m d e y ü z l e r c e
Devletlûlar,
yıllık
büyük y a y l ı m
Çünkü
besledikleri
Mayıs'ta,
düzeltirken
gördüm."
bile,
rütbe
basamak
bundandır.
"Orduda
Büyük
Sallanan
küsur
Albaylık
bir ucu
üzerine
ehramı
haksız da
olan
Prole-
en
benzer.
bakımdan
belgesidir.
gözlerimle
ile
şansı
emeklilik denilen
Rakkasın
gönderdiği
şöyle
10
olma
halde, A l b a y l a r h ı n ç l a r ı n ı
Emekliye
için
belirtmiştik.
Silahlı
sayıp, on-
(Büyük burjuvazi
Emekli
Bu
Generaller
bunun
olamamış,
Paşalık C e n n e t i n e dek g ö t ü r ü r ;
insanı
gelişleri
(temizliği)
kırımı
Paşa
basamaktır.
Albaylar grubudur.
güllük gülistanlık değildir.
ve
uç
kes-
Kuvvetler
küçük b u r j u v a
köprüsüne
parolalıdır.
Cehennemde
-
başını
Silahlı
henüz
alt
benzetirsek,
gidişte
düşürür.
hiç
iki
kaynaşmış yüz-
suyun
k a t l a n a n ve d o l a y ı s ı y l a
rakkas,
ufak bir y a n l ı ş a d ı m ,
ya
aydın
rakkasa
az
elverişli
Paşa,
gibi
Albay,
bekleyen
basamağını
ile
izleyelim.
zikzak sallandığını
basamaklarını
yapmaya
Paşaları
Arafat'ta
her küçük b u r j u v a
Kapital
her z a m a n
albaylardır.
aday,
NOKTASI
-
birlikte,
Devletlularını,
olmaya
ların
Finans
harbinde
nakavt
olsa-
harman yangınları
gibi,
çabuk
söndürülebilece-
bilirlerdi.
bir
Paşa
örneği
üzerine
şöyle
der:
"Alkoç
general,
içinde
gibi
daha
ihtilalde
tur.
Orduda
her
karma
kadar
ilk
günde
saklayamamış,
sessiz
ri
sapına
fırsatta,
yoluna
yılının
diğer bazı
ve
asker yaşamış
reaksiyonu
6
direnmeleri
ihtilalcilerden
sapmışlardır."
doğmuş
duyduğu
1961
askerce
kalan
asker
Haziran'ında
yüzünden
generaller ise,
duydukları
(Gölgedeki
uzun
patlak
Emekli
ellerine
kompleksin
Adam,
12)
bir
müddet
veren
olmuşgeçirdikle-
acısını
çı-
ABDÜLHAMİT
Finans
-
PAŞALARI
Kapital,
Devletçiliğimizin
alt
Küçük
kalarından
yediği yumrukla
yere düşünce,
mana
DP eliyle
taş y a ğ d ı r d ı ğ ı
dek
ların
Paşasına
Finans
-
MÜŞ"tü.
şüp,
Devletçilik
kadarı
denilmemişti.
görünmemeliydi.
liğimizi
İsmet
yundan
b ü y ü k halt
çük d e v l e t
kazanı
Ne
Paşa
şa
o
da,
tane ağayı
velev çarıksız
olmamış
da,
Ancak,
içinde
gibi
köylüden
Abdülhamit,
Birinci
Cihan
Savaşının
Vekili
Paşa'ya
Enver Paşa,
aileye
Paşa,
yı
Tokatlı
şan
tir.
ve
üzerine
şan
Oğlunu
da
ki,
diği
fede
kat o
yüksek
kahramanlık
bıraktım.
sürdüm,
deniyetin
ve
iyi
taraflarını,
Pazartesi
Oğlum
idim.
de
bilir-
lalettayin
oğlunu
da
o
karşı
paye-
aynı
vazi-
vermek istedim,
Enver,
33 sene
FERDİN
taraftar
Ben
getirdim.
konserler
fasal-
HÜRRİYETİ-
keyfemayeşa
hiçbir zaman
da
göster-
hükümdarlık
de
bir
onu
hanedanı-
gelince,
ederim...
Sarayıma
temsiller,
ettirdim.
Gene
üzerine,
Fakat
da
Derviş
terfi
Moskoflara
de
ettirilmiş-
zaferler
Paşaya
müddetince
takdir
hatta
olarak
bi-
kahramanlığı
ettim.
Senelerce
etli...
terfi
ettirdim.
mükâfaten,
bozulmasına
geceleri
dola-
kadar
ettirmiş,
bir gelin
serbestiyi
daima
kahramanlığından
kazandığı
taraftar
ananelerimizin
medeniyetini
Osman
Batum'daki
Şarkta,
Padişahlığım
bir
de
Müşir
Kürdistan'da
yaptım.
tercih
daima
gelişigüzel
da,
hizmetlere
pa-
çünkü sen
kabul
Muhtar
iken,
komiseri
Prensesi
şahsiyetine
Milli
terfi
Hanedanımızdan
bir Mısırlı
dim.
ma
ve
olarak
Ahmet
oğlu
Mısır fevkalade
Hürriyet,
kadar
yapmıştım.
-
müstebitimiz
Gazi
bir kumandan
karşı
Gürsel
Başkumandan
intisap
iken
Paşa
Moskoflara
bir katırcının
rupalıların
İsmail
kademeye
damat
tanat
NE,
Gazi
En
evet,
müşirliğe
damat
istenmiyordu.
başında,
hanedanımıza
şöhret sahibi
kü-
pişen
miydi?:
Plevne'deki
vatandaş
hanedanımıza
Şarkta
Bursalı
sinde
ve
kendi
kâr aşı
bile, A g a
vardı.
bo-
almış
etmek?
olsa
malumdur ki,
olmuş,
bir
azıya
tedirgin
diyorum,
iken,
sahibi
Lofçalı
Müşir
fert idi.
en
Osman
oğullarını
da
mıza
oğlum
Cümlece
şöhret
Onun
Paşayı
siniz
sana
karıştın...
Devletçi-
kalkmakla
sıcak s ı c a k
dememiş
DÜŞ-
t a k k e dü-
Kapital
gemi
gelmiş
Demokrasi
"-
-
AYAĞA
ama
Devrimcilikler
Bizde
zim
"SÖZ
boğmaya
yerlerinden
şöyle
Paşavardı:
Finans
mıydı?
Enver
Devletlu
ortak yanları
Güreş olmalı,
karıştırmıştı.
devirmeleri
50
çekişirken
kişiliğinde
kapıkullarının
tabao za-
Ulu
tarafın
Anladık,
İnönü'nün
kaldırıp
imiş
İki
Kapitalle
O
kel
başına
s a r ı l m a k oldu.
burjuva
ilk t u t a m a ğ ı ,
hoş
olmadım.
de
bu
Yıldızda
verilmesini
bir
görmeAvmeCuemret-
miştim...
Bu
toplantılara
Haremağalarımla
onlar da
tiler,
güldüler;
örnek
dolu
Devrin
Bizim
nız
idi,
"YUKARIDAN
alaşağı
Sultan'ın,
İsmet
Paşa
ile
Gürsel
BİRLİK
yıs
bile
DEMEK:
Milli
ayrı
şına
Birlikçiler
attılar.
Halkçı
iki
girdiler.
Atılan
idi.
(H.
1957)
nasıl
al-
Her şeydi. Y a l idi.
Finans
velinimetinin
-
Ka-
temsilcisi
konuştuğunu
İ.İ.
Paşa'nın
bize
damadı
Faşizan,
Halkçılığı
atanlar
edildiği
gün,
hoş
adına
grupları
Silahlı
kesilmek
"Birlik"
grubu
kalmış
katılırsa
Hepsinin
lahlı
ne
Kuvvet
ve
ediyor,
daha
görenler CKMP'ye
Daha
ötekileri
14'ler sınır dı-
ortadan
kaldırmaya
(Menteş - Seyhan
Kuvvetler Birliğini
istediği
Türkeş
çevresinde
kurdular.
açıklanmayan
-
Kimin
Madanoğlu
tuttuğu
ara
Beşlik,
tek
Silahlı
Sosyal güce
elma
sıra
mıydı?
ve
Tam
Gürsel
Altılık,
dayanağı
tersine,
grubu
Yedilik
Silahlı
Üçlük,
(Men-
katılınca
ve
ilh.
Kuvvet'ti.
Dörtlük,
parçalılık
Ama
Si-
idi?
doğrusu
hangi
Herkes,
elinde
grubu
sınır dı-
4'ü
girdiler.
Hayır.
mihveri çevresinde
ile
besbelliydi.
Daha
hoş
görenler CHP'ye
Seyhan-Aydemir),
Sunay
Erkanlı
Faşizmi
ayırıp
Hayır.
temizlediler.
Sahnede
-
ve
Ma-
devirdi.
içlerinde y a r ı y a
baskınla
miydiler?
"Birlik" m i y d i l e r ?
"Diktatör"
grubunu
Kabibay
27
iktidarını
Önce
Birlikçiyi
"Birlik"
Madanoğlu
parolasıdır.
Parti
bölündüler:
14
bölündüler.
Ötekiler, Gürsel
Aydemir)
teş
ikiye
10'u
DEMEKTİR
her a ğ z ı n
Demokrat
14'ler
parçaya
14'leri
girişti.
adıyla
düşünenlerden
çevresinde
di.
İstanbul,
geçen
demiştik.
PARÇALILIK
"Birlik olma" sözü
"Milli Birlik"
Sonra,
yakın
ne
yerine
neyi
Ana-
açıkladı.
Türkiye'de
şı
ve
idi."
"Kızıl Sultan" adını
Halkçı
denilen
Paşa'nın,
öğretebilir,
Rumeli
"KONTROL"cu
onun
hal-
AŞAĞIYA
teşvik
160,
tevekkeli
Devletçiliğimiz
ancak yarınki Tarih
onu
158 -
ve
edip
seyret-
Saray,
YUKARIDAN
Arzum,
idi,
güldüm,
dinlediler,
yükselmesini
bile
hatta
de
Maksadım,
idi.
Medeniyetçi
AŞAĞIYA"cı
"Kızıl Sultan">
pital
diye
Perde A r k a s ı , s.
Batıcı
onlar da
oldular.
seviyesinin
Abdülhamidimiz
mamıştı.
Ben
ilerlemeleri
girsin
Damatları,
ettim.
dinledim,
Garbin
içtimai
Sultanları,
davet
mahzun
KONTROLLÜ
halkının
Ertürk İki
de
veya
olsun,
memlekete
dahi
ben
neşelendiler
ka
Haremi,
kalfalarını
Kuvvet
şekerini
"Silahlı
gözdağı
kime:
dayanıyordu?
yalayan
Kuvvet"i
bayram
yalayıp
veriyordu.
hangi
Bunu
Ekonomi temeli-
kimse
çocuğu
düşünmegibi,
karşısındakine
kendi
nispet
Devletin
lerin
başına,
başına
iki
Cumhurbaşkanı
O r g e n e r a l i n parçalı g r u p l a r ı
"Tabii
Senatör"leri,
Ama
3
getirilişleri,
rini
sanıyorlardı...
sonra
karşı
layca
jektif
özel
önem,
oynanıyordu?
O
gibi
manevi
sözlerde
olmamış
bu
Toplum
eğilim
göre
ise
herkes,
Şirketlerin
ve
her türlü
Bu
ütopyaya
TÜRKİYE'DE
Türkiye'de
egemen
genel
gelmez
sosyal
ve
biricik
Sosyal
ona
ob-
herkesin
değişiyordu.
özel
az
5
eğilim-
türlü
özel
kaçınılmazdı.
-
Kapitaldi.
bir üretim
iki
ile
en
ko-
yatan
"UĞRAŞIR"?
Bilinçlenmiş
sermayesi
şey
her z a m a n ,
s ö z l e r ve
Finans
olmadıkları
ne-
hiçbir
gerçeklik,
çatışma
KİM
temeli
Cunta-
Niçin ve
altında
boyuna
gerçeklikle,
SİYASETLE
ekonomi
temeli ü z e r i n d e
-
ise
bir g e r ç e k l i k t i .
arasında
1
Ekonomi
y o r u m l a n ı y o r ve
yaşantısı
idi.
başka
Sosyal
tutulur
mıydı?
ba-
idi.
durumda
ve
elle
tuttuklarına
ellerinde oynatabilecekle-
Sözlerin
durumuna
Bu
Gürsel'in
S u n a y ' ı n Asker g ü ç l e r
Genel genel sözlerden
genel
Kuvvet-
vardı.
ellerinde
oybirliğinde görüne'biliyordu.
ler d ı ş ı n d a
de
Kumandanları"
dilekleriyle
kukla
Silahlı
getirilmişti.
etmişlerdi.
gücü
Maddi güç d u r u m u
asıl
söylenmiyordu.
gerçek
Albayların
Sivil ve A s k e r g ü ç l e r i
ye
kader birliği
Sivil g ü ç l e r ,
lar,
Ondan
Sunay
"Kuvvet
grubu
Gürsel'in
Gürsel,
Gen.
Sunay'ın
Albaylar
inanıyorlardı.
şına
Gen.
Genelkurmay Başkanı
siyasi
göbeklerinden
dalı
güç
Bu
ve
mad-
egemendi:
örgüt
bağlı
Banka
yoktu.
olan
Banka
-Şirket
Tefeci - Bezirgan
züm-
releri:
2 -
Özel teşebbüsü
her
ne
geliştirmek
için
kurulmuş
delerinden
bağlı
Kapı
bu
ikinci
Devletçi
Yalnız o
-
pahasına
olan
Kulu
zümreleri...
zümrelerden
"Başlar" bildiğimiz
başkası
canlı
makinelerdendiler.
raf,
kimisi
Ama
sını
hepsi
gibi,
"disiplin
çalamazlardı.
yasında
bir tek,
en
son
Kapital
içlerini
doldurur.
Devletçiliğimizin
İkisi
ortası
va, V a h ş i
gelenekcil
çırpman
Burjuva,
ri o l a r a k , a n c a k iki
büyük g e m i
-
İçine
Kimisi eski o l u r d u :
ordinatör,
içlerine
örgütü
eski
CHP
Bezirgan,
için safra
ko-
fonoggibi...
başka-
Batı
Bizde d o l d u r u c u l a r iki
örgütü
ne
teyp
konulandan
dün-
tektir:
DP, y e n i AP idi.
idi...
MP - C K M P - Y T P y ö n s ü z
kimi T e f e c i
mi-
Kuvvet Başlan,
kimler d o l d u r u r d u ?
1 - Finans - Kapital z ü m r e l e r i n i n
2 -
Silahlı
olamazdı.
model:
gereği" isteseler
Onların
olsun T ü r k i y e ' d e
baş değillerdi.
nulursa onu çalan
laterna
olursa
Devletçiliğimiz s e r m a y e s i n e
Küçük burju-
Eşraf, A y a n
rolünü
partile-
oynuyorlardı.
İki
siyasi
zümreden
5
bölük
etkili olanı, C H P d e v l e t ç i l i ğ i
gibi
Devletçiliğimizin
bölük
gibi
Silahlı
İnönü,
Gürsel
öyle
ürünü
bölükten
başına
da,
Sunay
CHP
iyi
lideri
kimse
yakın
ve
beşi de, C H P
İnönü,
bütün
5
İ s m e t Paşayı elbet
anlayamazdı.
Nitekim
tek
kişilerin
Daha
Mayıs ertesi
tu.
Askeri
Cuntaların
tos
"Zafer
Bayramı"
gibi
Silahlı
"Arz'ı
tebrikat"a
virdi.
Böylece
başı
günü,
Başkanı
sistem
sayan
3
kadar
Silahlı
(silsilei
düşünce
ve
çekici
alınacak
Kurmay
kim
şahlanınca
vuramazdı.
Kuvvetler)
bir g ü n
ortak
mese14'ler
ve
hele
bağ:
ast üste
Hiye-
itaat eder,
yaşıyorlardı.
Kurulan
yeni
Silahlı
Paşalar d ü ğ ü m ü n ü
bir a n d a
Kuvvetler Birliği
de s ı m s ı k ı
Silahlı
g e l m e k üzere
sivillere
Kuvvetler,
kenet-
Silahsız
bü-
Mitoloji
bütün
mü,
kim
Silahlı
onun
bakar!
kahramanı
Baş-
Aşil
Kuv-
karşısına,
Asıl
"Zin-
idi.
27
bombası
bi-
gık d i y e b i l m i ş t i ?
hesaplı, y e r i n d e
Yalnız
Hani
(Ge-
oturtmuştu.
Aralarında
birden:
ç ı k a b i l i r d i ? Sefil
öteki
çe-
Devlet
her 3 C u n t a ,
biricik
yürüdü
Bütün
yönüne
Sivil
(Zinde
basit
bilinen
adım
dayanıyordu...
Şefi
tek v ü c u t o l a r a k ş a h l a n d ı r a c a k t ı .
uygun
kim
kendi
güç
değillerdi.
her karar,
Parti
Başkanına
UĞRAŞIR
getirmek
Hepsi
Başkanımız
kalkıp
Her şey g ü z e l ,
topuğu!
3
normal
K u v v e t l e r başını
gerçek
oybirliğini
şeydi.
gibi,
de Kuvvetler" Silahlı
Mayıs
idi.
Kuvvetlerini
vetler ayağa
evvel Allah,
yola
güvençli
meratip)
Orada
Genel
İLE
olmuş-
bir 30 A ğ u s -
yörüngesine
kendilerini
davranışında
Hiyerarşi
Devlet
Silahlı
Kuvvetler arasında
3 Albaylar Cuntası
lemişti.
ile
HİYERARŞİ
de
her
ça-
bırakıldı.
Genelkurmay
Paşayı
kendi
Pa-
parti
teslim
zümreler yeniden
i ş i t i l m e d i k l e r bir y a n a ,
birbirlerine
Cuntalarla
rarşi
Gürsel)
Albaylar Cuntasını
lesi oldu. Adı
Paşa,
Sunay
Sunay'ı)
Tek
hakemliğine
günlerden
olan
sosyal
içinde
-
İ s m e t Paşaya
İsmet
başı
gider g i t m e z ,
ASKER YALNIZ
O
Paşa
Pala
saklamadı.
bir a n d a
uçurtmadığı
Kuvvetlerin
(Cumhurbaşkanı
nelkurmay
kanısını
diktatörce
Gürsel
kuş
egemen
maskelendi.
"Bu memleketi" İsmet Pa-
sınıf m ü n a s e b e t l e r i ,
kadar
27
iyi
Paşalar gibi,
güdemeyeceği
sosyal
ğındaki
le
en
bölüğün
çıkmıştı.
Paşayı g e ç i r m e k l e
ve
başkasının
Egemen
ta
5
h a n g i s i n e en y a k ı n d ı ?
Paşalardan
Pala
Gürsel
şa'dan
tün
idiler.
Kuvvetlerden
Sunay
"Milli Birlik"çilere
Çünkü
oldu.
AP,
şa
5
ve
idi.
bir
küçük
Kurmay
şu,
idi, Aşil'i
noktacık
Planları,
atom
unutulmuştu:
dönüp
bir üst k a r ş ı s ı n d a :
dolaşıp
"Ol!" emri
Aşil'in
o topuğa
patlatıl-
dı
mı,
"Rap!"
sesiyle
çarpan
idi.
Ve
yalnız
larını d a y a y ı n c a ,
ve
mızrak
dahi
karşılarındaki
ruhu...
Silahlı
Kuvvet-
Paşa!..
Finans
-
3
Paşa
Kapitale
sırt-
3 A l b a y l a r C u n t a s ı o Ruhla c a n -
o n s u z y a ş a y a m a y a c a k olan
kabul
topuğu
yiğit Asil,
öldürülebilirdi.
Kuvvetlerdi,
halkasıyla
mahmuz
Aşil'in
işlemeyen
vurulsa
Silahlı
Paşa
birbirine
hiyerarşi,
Hiyerarşinin
Pala
gelip
O
kurşun,
ruhu
Hiyerarşiydi.
ve
hizaya
mu?
bir çöple
Kuvvetlerin"
Devletçiliğimize
lanan
birden
ok,
o topuğundan
ruhu:
şin
hep
topuk'lar yok
hiçbir y e r i n e
"Zinde
lerin
diye
bir beden
durumunu
pe-
etmiş oluyordu.
HİYERARŞİ
İhtilalin
yansıtan
HİYEROGLİFİ
vurulurluğunu,
bir en
adsız
27
Mayıs'ın
kahramanı,
özel
en
ateşli
düşünceler
mektubunda
şöyle
ide-
alleştiriyordu:
"Silahlı
ve
Kuvvetlerin,
anlayışı
mi
vardı.
münakaşa
Mektup,
kat
kat
buna
üst
Eskişehir'den
Sadrazam,
idamlıktı.
Buna
Yüzyılların
cek"
RARŞİ'nin
mazlığında
ha
miydi?
beş on yıl
leblebi
ile
bakla
düz
"Al'i
Görüyoruz
hiyerarşi
lalciler,
neral
da
rakı
gütmeli
koskoca
Devlet
önce
tarlasında
Yapmalı
la,
"Asırlardan...
ona
çarpılıyor.
anıtı
yüzbaşı,
Anadolu
hiyerarşisini?
şey
de
gibi,
seçmişti.
kim
Ve acı
tepe,
da
on
yıl
daönce
Mustafa"
kopmamak
bizim
Seçenler yüzbaşı,
acı y a z ı y o r :
dokunul-
Kemal,
devirmek'
İhtilal
kime y ö n v e r e c e k t i ?
"Allahın
efkârlandıkça
beş
"Çoban
Ama
bir
"HİYE-
bir
Mustafa
ihtilalini,
Örneğin,
Paşa
götürmiye-
tartışılamaz
idi.
gerçeklikten
"münakaşa götürür"dü.
dayanamıyorlardı.
için
bir
bir
İzzet
edilmiş
Padişahlık,
ondan
kovalayan
kendisin-
yapsındı?
kasabasında
ki,
her
ne
münakaşa
yüzyılların
türlü
oyna-
kaçırır gibi,
sıra
tard"
an'ane"
insanüstü
Osman"
yetkilileri
olduğu
örf ve
bir M a k e d o n y a
o
O
askeriden
hiç
içen
başka
kız
alan"
karga
öne-
Turhan,
yerinden
Kemal,
getirmişti.
hiyerarşi
için
Mustafa
asırlardan
Sultan,
miydi
Ordu
rütbeliyi
görenekleri,
bir T a n r ı c ı l
anane
ve
(Talat
benzerlerini,
"Silk'i
dokunulmazı,
gölgesi" değil
ve
tutsak
"mazisini
en
kural
bir b ü y ü k
Kemal
gelenek
ise,
örf,
rolü
17)
Bu
Paşayı
Ankara'ya
Mustafa
bir
büyüktür."
İhtilal d e n i r mi?
İzzet
alan,
HİYERARŞİ'nin
kadar
Bir küçük s u b a y
tamayacaksa,
asırlardan
içinde
götürmeyecek
nedir? Altüstlüktür.
olur?
den
anlayış
Gölgedeki Adam'a,
İhtilal
nasıl
mazisini
Bu
idi.
miydi
şartıy-
keskin
ihti-
Komitesi
yeni
seçilenler
İhtilalci
Orge-
S u b a y ora-
"Genelkurmay
tabii
üyeleri
ve
Başkanı
olmaları
kontrolleri
zebunu
altında
olmaktan
olarak
Komite
ruk
attığını
1961
olduğu
mek
nereye v a r ı r ?
yakındığı
Gene
önemlisi,
ya,
gerçek
14
masasına
(T.T.
,
ve
zamanı
verilenleri
aynı
İhtilalcinin
yum-
keza)
eleştiriAma,
hi-
"Kontrol" e t m e -
aynı
mektubunda
az
Kasım
Operasyonunun,
üyesini
için
ler
de
için
mütebaki
düşürmüş
paketlemek
benzeri
gücünü
Ko-
kendisinde
tasarrufta
Demoklesin
23
olmasıdır.
kılıcı
bulunabilirdi.
olmayacak
mıydı?"
18)
oldu.
Ordu,
DİZGİNİ
Geniş
kadrosu)dur.
korumak
için,
mamıştır.
27
Ölüm
-
küçük
olan Aydın z ü m r e n i n
Onu
de onda
bütün
uslu
lanmak
girmiş
üzere,
1 -
ulu
Küçük
aracı
azınlığın
azınlığı
burjuva
Silahlı
bocalayışlarından
dövüşmek
egemen
Kapitalizm
iki
azınlığı
(Subaylar
başka
K u v v e t l e r de o
birer y u m u ş a k başlı
yol
bula-
niteliktedir.
için
biçimlenmiş
sınıfların
yörüngesi-
kuzu y a h u t At gibi
yalın
kul-
uysallaştırma
ve
icat e t m i ş t i r :
Uysallaştırmanın
-
içinde
güç s a y ı l a n
konularda
Modern
otomatlaştırma
biri
kükreyerek
sosyal
KANTARMASI
yığınları
o t o m a t i k Hiyerarşiden
Mayıs'ı y a p a n
cephelerinde
uslu
HİYERARŞİ
burjuva
burjuvazi
silahlı Aslanları,
2
görev
Komite
(23)
SİYASET
ne
tezahürü
rütbesindeki
tartışılabilir.
için,
emir
davranışın
yüzbaşı
yeri
a l m a k da
ve
davranışın
uğradık."
derecesine
diğerleri
keza,
Ve o
13
memur
zevat,
(T.T.,
görüş
zevatı
oldubittiye:
üyesini
Öyle
MBK'ne
Komitenin
bu
Başkanının
"yumruk a t m a " n ı n
önce
bulan
bir
Bu
Genelkurmay
olsa
üyeleri
esnasında
da
aykırı
"En
eden
bedbahtlığına
Kumandanları
mite
kabul
olayları
üyesinin
yerarşiye
Bu
gibi
Kumandanları
MBK
görmenin
Masaya
lebilir.
Kuvvet
dursun,
kurtulamamışlardır.
Haziran
bir
ve
şöyle
ÖZÜ:
Otomatlaştırmanın
Ordunun
BİÇİMİ:
Altın
Siyasetle
üste
uğraşmaması;
mutlak
uyması,
o sert,
o
Hiyerarşi...
S i y a s e t i n dışında,
kin,
an,
o yalın
en
akla
Hiyerarşinin
kılınç çetin
gelmedik
bahane
y e t e r de artar bile.
27
tün
bütün
"umut"ların,
yok oluşu
sayan
rarşi" kıtlığına
içinde
Mayıs'ın
ile
açıklı
Devrimci
kes-
insanları,
saf birer ç o c u k gibi
(Turhan),
bütün
bü-
"idealistliklerin
başarısızlığı
Asker geleneğini
her
yedmiye
bir Krah'la y ı k ı l ı ş ı n ı :
"ayd/nl/k"ların
bir S u b a y T a l a t
bağlar.
kalmak,
o l m a k üzere y e t i ş t i r i l m i ş
"Hiye-
ölümüne
dek
savunan
başka
bir
içerisine" girdiği
yan
bayrağını
Güler
aynı
meyişlerine
Ağlar
zeki
ne
"Generaller
olanların
müşahedelerimden
ise
"-
iste-
yapılırken,
Eğer
varsa,
yumuşak
benim
bu
başlı
An kara'da ki
müşahedem
size
ait
doğ-
olduğunu
kabul-
niteliğinde
değil,
18)
küçük burjuva
yumuşak
akla
geliyor:
olsan
ne
yaparsın!"
kimin
elinde?
Sert
G e n e r a l de, s i y a s e t i
bazların
da.
emrinde.
Kantarması
başlı
Madem
üstte.
Bunu
kendi
Hiyerarşi
olmayacakmış.
Elde
ile
elin-
sanmak,
küçük
ayrıcalı
rak,
hep
sonra
24
En
kişinin
cak o l u r s u n u z .
Bir
27
Dizginleri
politikacımi?
ETTİĞİ
uydusudur,
burjuvaziyi
işte
yaptıkları
belki
halde,
de
MBK
en
Gürsel
MBK
bile,
iktisap"
İzmir'e
hemen
hangisini
ola-
ilkin
38,
dinleseniz:
olduğuna
kırınca
hemen
haklı
katlanamıyorlar-
suçlusu
kirişi
Silahlı Kuv-
çok
içlerinden
parsayı t o p l a y a c a ğ ı n a
Mayısçılardan
için,
tanımamaktır.
Subaylar,
"haksız
Hele,
Madanoğlu
inana-
y e r i n e getiri-
gelişigüzel
neydiğü
göstergesidir.
de
tepede
için, aynı c a m -
Kıpırdayabilir
(Mafevk)
birden
seçilenlerin
belirsizler
ne y a p a b i l i r ?
aydın
neden
tepedeki
MBK'ne
"Cambazların"
bıraktığı
uysa ya!
vetler d e n i l e n
Devrimi
deyimi
Hiyerarşi'si.
AKRABAYA
asker
O n a da
Asker
o cambazlara
Sert olsa
da
AKRABANIN
len
general
ne?
Siyaset
dı.
is-
Mülayim.
"de.
keza,
General
fıkra
Adın
vebali
"vebal" s o s y a l
aranıyor.
"-
"Siyasetin
için?)
şöyle y a k ı n ı r :
anlamak,
olmuştu.
bir
(T.T,
gene
olmayarak,
tasfiye
biri
eğer bunun
lenmeniz lazım."
"yumuşak başlı"
Turhan
bırakıldıklarını
ru
kişilerde
Ordu
kurtarmak
mısınız?
subayların,
seviyesindeki
ilk
Burada
(Aydemir),
siyasetten
buyurulur? T.
orduda
ve
Talat
(Orduyu
kaldırır!
misiniz?
Sonra
Subay
için,
MBK'ne
de,
ben
kompleksi,
küçük
çıkamamış
değilim?
aslanları
Ne
burjuvazinin
eksiğim
düşünelim.
var?
vazgeçilmez
"Neden
Artığım
iflah
o
ortada"
olunmazlık
felsefesidir.
"Ama,
müessesesi
li
Birlik
şu
bugün
Komitesi
kadarını
söylemek
ne
kadar
üyeliği
de
isterim
şimşekleri
Silahlı
ki;
üstüne
Kuvvetler
tabii
senatörlük
çekiyorsa,
içerisinde
Milo
ka-
dar
antipati
kimse
ile
ağzını
di." (T.T.
,
keza,
Hep aynı
sancıl
Hacıağa
her g ü n
kışlada,
-
gibi
ise,
tanrı
muştur.
inhisar
Zamanla
olanlara
camia
(biz
yinsiz
Kapital
Hacıağa
Subay,
subayın
küçük e k s i k l i ğ e
kolik
bir s t o i s y e n c e
hına
engizisyonu
"Şu
kadarını
mite
üyeleri,
kuma
bu
sokarak
(T.T.,
si boş...
Ve
"Komite
her
rekabet
kasıp
Artık
"İhtilal
Tümen
yazmadan
ol-
üyelerine
ya-
zannedilmiştir.
Bu
böyle
hassas
konuda
keza,
17)
kaplanı
gibi
diye
tepedeki
aşağılık
En
sa-
s u n u l u r , en
denir.
be-
gösterilir:
olduğunu
Vurguncu
Va-
görmeleri
MBK
tutar.
düşündükçe,
saltanatını
arkadaşının
geçemeyeceğim
Mayıstan
şeylerin
uygun
küçük
ortamını
sama
s ü z e r de,
mensupları
tarafı,
en
melan-
gizli
güna-
az g ö r ü r .
"Akrabanın
sermayeci
eder.
inhisarı
insan
"Esra-
sonra
ki;
devekuşu
gizlenebileceğim
davranmakta
bir
tahmin
bir
kısım
misali
sakınca
Ko-
başlarım
ettiler
ve
görmediler."
keza)
Bu
fetmez"
HK.)
olduğunu
,
eder.
o
Kuvvetler
siyaset dehası
gibi
şişirilmişler.
bu
(T.T.
politika
isyan
27
tahmine
gibi
oluyormuş,
Peygamber olamamış"
kendisi
karşı
Hür B a s ı n ı n c a ,
veya
olarak
in-
bu.
alınmış
uşağı,
yarması
ne
en
politikacı V u r g u n
Burjuva
Silahlı
edilmiş
köyünde
birbirlerinin
üstinsan
da
vatanperverlik
teşmil
kendi
her gün
majüskülledik.
altına
bu
da
tılık Finans -
edeme-
Kompleks
duçar olmuşlardır."
"Kimse
altında,
cesaret
kapasite
dışındakiler psikolojik
kompleksine
şartları
Tanımadıkları
(MBK'nin),
HAYSİYET KIRICI
tanperverliğin
o
"asker parçası"
müessesenin
en
günün
konuşmaya
Subaylara,
Devlet y ü c e l e r i n d e ?
"Bu
için
aynı
çocukları
benim
rengiz"
konuda
kaçırmamışlar.
birer yarı
Senin,
Fakat
bu
17)
okulda,
zaaflarını
veya
kın
karşılandı.
açarak
ne
akrabaya,
burjuva
kavurarak,
yürütme
Kumandanı
(T.T.,
gerçekte
etmez
küçük
Kodaman
ettiğin"
dükkân
sofuluğudur.
Her
tuzağına
psikolojisi,
eğiliminin
küçük
gözü
"af-
burjuva
bağlı
av
"boş" olur:
kuruluş
organlarını
arasındaki
ve
icraatından
elinde
bahsedilir.
bulunduran
münasebetten
söz
kimse
edilir...
Yaile
bir
Hep-
keza)
de,
MBK'nin
üyeleriyle
münasebetlerden
ham
söylense
Komitelerinin
ve
akrep
dünyasında,
doğar."
Silahlı
(T.T.,
yıkılışına
Kuvvetler
keza)
"en
çok tesir eden" şey,
mensuptan
arasındaki
YAPIDAN
GELEN
27
Silahlı
Mayıs
yüzde
va
l'i
büyük
Kapı
-
juvazi,
burjuva
kulları'dır.
modern
talist)
eseriydi.
İster silahlı,
Ya
Albaylıktan
yukarı,
kulaktır.
tünde duran
(işçi)
sınıfına
Paşalığa
Menderes
bir e h r a m
aşırı
fırlamak
çağı,
gibi
Paşa
sayıda
enflasyonuna
balığına
atılan t ı r p a n d a ,
onun
için,
mışların
Paşa
karşı
duydukları
olmuşlara
lık k o m p l e k s i
rol
kompleksi,
Şimdi
sonra
ve
27
başında
sosyal
uca
3
:27
Paşa
çok Paşa
kala-
olama-
kapı a ç a n
uç a r a s ı n d a
alt-
küçük
alamaz.
dek
kül
bu
ka-
kişinin
özel
diye
tanı-
düşmek"
çaprazlığı,
sosyal
ile
olur gi-
kurtulamadıkları
davranış
çıkaramamış
kor-
alır da,
Olmadık vesile
bakıp da, şu v e y a
"Birbirine
alt-
burju-
de g ö z e
bir b a h a n e y l e s ö n e r ,
sonuna
bu
bocalatır.
ç a t l a y a r a k en
ölümü
sınıf o l a m a m a k v e y a
bilincine
nasıl,
yıl
önce,
en
iflah
"1957
Vatan
halinde
müdahalesiyle
biz
kişileri
bir sınıfın
otu-
olmak yüzündendir.
gedeki A d a m ,
29
Menderes
gene
Harbiye
sokmaya
arifesinde
ihtilalci
İktidar
Subaylar)
birliğimiz,
birleşmişti.
Başkan,
küçük b u r j u v a c a
anlatan,
bir uçtan
kendileridir.
hücrelerine
hazırlanırken
9
27
Su-
ihtilalci-
püskürüyorlar:
(yani
çalışan
olmaz
iyi
Partisini
ateş
seçimlerinin
ve
en
önceydi.
kılınç,
rahatsızdı
Güventürk
üs-
uğratmıştı.
bombalaşmış
rastladığımız
sallandıklarını
Mayıs'tan
te
istemez
COŞKUNLUK
İhtilalcilerin
ler yalın
iki
yüzden
göze
gelmedik
ihtilalcilerinin
durumunu
bay'dan
Bu
suçlamak yanlıştır.
belirlendiren
öbür
ka-
Küçük burjuvaca
başarısızlık önünde
istikrarsızlıklarına
adım
İLK
boyuna
kararlılığı
akla
Mayıs
davranışını
ve
küçük
sürekli
rarsızlık ve
tedbirden
pek çok p a t l a n g ı ç l a r a
uğrayıverir.
yanardağlaşır;
raklı
onun
tepesi
a z a l t m a k oldu.
atılganlık gösteren
en
paniklere
tutarlı
paşaları
o tabakaları
inanılmaz
az
nan
Kapi-
oynadı.
Küçük b u r j u v a z i n i n ,
der.
-
kavuşa-
ister
Kuvvetleri
ilk işi
kunç
karışıp
şansı,
Silahlı
Mayıs'ın
va,
üst (Finans
sivrilmek "mutluluğuna"
y a h u t alt
burju-
Küçük bur-
paylaşacaktır.
devede
lık
Kuvvetlerin
küçük
ister silahsız o l s u n
sınıf d e ğ i l d i r .
katılmak ve
caktır ( P a ş a l a r gibi);
Silahlı
D e v l e t l û l a r ı , y ü z d e 99'u
bir s o s y a l
zümrelere
derini
BOCALAMA
Kuvvetlerin
ben
Mayıs
1957
Aydemir'in
Genel
1966,
ağustosunda
de
Sekreterdim."
No.
3)
rahatsızdı,
rahatsızdık.
muhalefet
İki
bulunduğu
(D.
Komi-
Ateşdağlı'nın
Seyhan,
teşkilata
Göl-
İhtilalin
Hükümet
Darbesi
dizginlerini
elinde
de,
K u v v e t l e r de
Silahlı
ezel,
tutan
"Bir y a n g ı n
Şarkta).
olsa
Alttakiler
miyoruz" d e m i ş l e r .
latlar,
çok
"Bizim
"Artık,
gizli
aklıselim
desek
yahut
mi
bir
O
de,
cirit attığı
"ideoloji",
en
"İçgüdü",
"Aklıselim",
tipik
denizin
liğimiz,
yenilse
Silahlı
iktidarın
CHP
mesele
tecrübeli
ile
bir
CHP
ile
çeki
bir umut
de
gün
kaimi
bildireceğini
ağzımız
"İsbütün
DP'yi
CHP
ile
bir çaşnı
şık y o k :
"İki
Devletçi-
akrabaydı.
birleşiyorduk.
iş
Memleket
ortaklığı
ida-
yapmak.
son
vermeliydik.
Böyle-
kılındı."
(Gölgedeki,
keza)
Kapitali
kim
burjuva
kapıkulu),
esaslarını
söylemiş."
(Fi-
Her gün
başka
çıkıyordu.
beslemiş bü-yütmüşsn
tını
Finans -
fark e d e m i y o r d u .
ve
Ve
mistisizm'dir:
Başka
İhtilalcilik C H P ' y e
(CHP
DÜŞÜN-
geliyor yiğitlere.
konusunda
iktidara
küçük
mi
evlat-
ikişer Ankara'ya
Kuvvetler:
olacak?
vazifeli
Finans -
karşılamış
gibi
Silahlı
ortaya
hemen
"Barutçu
müsait
birer,
elbet d a h a y a k ı n
temasa
fedakâr
CHP'ye tutunulacaktı.
olan
beygiri y a p t ı ğ ı n ı
bıraktı.
gayet
ve
de-
endişe
usandırıcı" b u l u y o r d u .
kabilden,
nasıl
teşkilat
kıvılcımı,
olan
tükenmezi,
Küçük b u r j u v a z i y i , d o l a y l ı c a da olsa
ufak
yarınına
mü
buçuk " E n t e l i c e n s " i n ,
değiştirilmesi
anlaşabilirsek,
sına
fi
top-
İçgüdü
"Tesadüf" sayılıyor.
İhtilalci
Devletçiliğimiz CHP'si.
la,
ile Ankara'da
"İlham"...
"Bıktırıcı,
O
çoğu
hiçbir P R E N S İ P ve
burjuva
kendiliğinden
DP.nin d a y a n d ı ğ ı
tü?
her-
değildi.
varmış
"Endişe",
Kapıkullarına
PANİK
ce Ateşdağlı
belirli
DP o l m a y ı n c a
"Hepimiz
resinde
Gidişe
keza)
beri
Küçük
"değişiklik"
biri"...
halde
(daha
kahraman
y e t m i ş yedi
bıkılır ya...
BİRİNCİ
O
KENDİLİĞİNDEN
bilmem,
bir ü l k e d e
hizbini)
gibilerden
Rahmetten
mıdır
içinde y ü z e n
Kapital
baklava
eşsiz,
ezelden
Kayıverişler"
tatsın
güdeteşki-
günlerde
etmiş
(Gölgedeki,
tihbaratin
-
o
Derlenişte
görülmüyor.
Bu
evel
ebedi
"Artık,
büyütülüyor.
Türkiye'nin
ilhamı
Dikkat e d e l i m .
nans
o
davet
desem,
memleketin
tanrının
"Kayı
gibi
O
der
ihtilalci
egemen,
itilirce
çığ
,
kimseyi
kayıveriyorlardı."
CE
illerle
görsem"
üsttekiler
havası
Muhalefet
sormayalım.
aydınlık
edemiyoruz",
ihtilal
diyor D.S.
Kimse
sem,
kayı
(Halkı
azıcık
Türkiye'nin
iktidar da,
ihtilalciler ş a ş ı y o r :
ekip,
lanıyordu.
larına
da,
kendiliğindenmişçe)
kesten
Teşkilat tamam.
"Rahatsız".
Tam
görünmeyen
doğrusu
için
üst t a b a k a l a r :
Bunun
heyecanını
Orduevinde
Paşaya
(Keza)
dayamak-
Kapital a r a b a üzerine en
a l e v l e r içinyapılan
ulaştırıp
tekliertesi
Söyler
söylemez,
okları y a y l a r ı n d a n
"F.
Güventürk
kâmül
bütün
fırlıyor.
(İhtilal
kurşundaydı...
hemen
may
bir
men
Havada
hemen
ti.
yerini
Kayayı
da
vazide.
Nitekim
"O
na
miş
tirmiş
olarak
Ve
SUBAY:
27
Mayıs
İKİNCİ
küçükburjuva
Albaydan
ye
karar v e r i v e r m i ş l e r .
bul'a
gün
doğru
yi-
dağılıp
dönmüştü.
seçimi
mutlak
başvurulduğunu
"Kasım
İki
ayı
ortalarında"
olay a r a s ı n d a
ilk g ü n d e n
bil-
başla-
bağ
kur-
bütün
kahramanlar,
bir t o p l a n ı ş t a
kesmek,
o
dün
Dündar Seyhan,
ya
kaptandır"
ortalarında
gördüklerini
hep
1957
etme-
ikinci v a z g e ç i l m e z
üzerine,
devlet başa,
kurtaran
Kasım
toz
kendine güvensizliğin
bir d a v r a n ı ş
"Ya
"külahını
doğmuştur.
hükümeti
karakterinin
kendi
Böyle
oluvermişlerdir.
son g ü n e dek hiç şaş-
d ü ş ü n c e v e d a v r a n ı ş zaafı,
küçük b u r j u v a
kaypaklığıdır.
dönen
hangi
karakteristiklerinden
alt s u b a y l a r ,
Bindiği dalı
yavrusu
ufuklarına
CHP
bulunan
yılı,
tuklanınca,
biraz
umudunu
PANİK
ve yalnız
yen
kısmı
cevabıyla
pekiştiriyor.
sürüp gitmiş
te v a r a n
birik-
asabiyet;
Paşa'nın
olayının
ihtilalcilerimizde,
Patavatsızlık,
pahası-
değişmez.
maksızın
ekidir.
Ateşdağlı'yı
ne
içlerinde
karışmasınlar,
Paşa'ya
Subay
Sonuç
burju-
(Keza)
Gölgedeki Adam
mayalım.
9
9
Her
Subayların
umut
bir çöp
küçük
getirecek
bir
dek?
anlatıyor:
gergindi.
azimli
yeni
İsmet
başlamış.
Ama
cevabını
he-
bir d i n a m i t -
kesilirdi,
gelecek,
şeylere
demiş."
panik
dığını
da
Ne z a m a n a
bulamamaktan
haline
bekleyiş
"Aklıselim"in t e k e r i n e
acıklı
supostu
keza)
Heyecan
yağı
açıkça
kanalı
kısmı
böyle
dek.
acıklı
bitirmeye
Ateşdağlı,
"Onlar
miyoruz.
işi
tabancalı
Pervasız
ateş alırdı.
ve
Kur-
salonunda
(Gölgedeki,
da.
D.S.
alt
te-
bulunan
bir hayli
vardı.
Paşa'nın
kırgınlık
bir
kazanacaktır"
arkasına
hoşafın
herkeste
akım
bir
gideceklerdi...
Polatlı'da
Orduevinin
insanı
İsmet
olsun,
tam
Yine
kolayca
öyle oldu.
potansiyele
Paşa:
böyle
Sinirler
sonra
toplamış
çarpıyordu."
sular d u r u r ,
akşam
olursa
Okulunda
bir aleniyet
uçururdu,
akan
bekliyorduk.
Topçu
"Endişe" t u t u n c a y a
takılsa,
"ilham"
seven!
etrafına
Karatay,
göze
Küçük b u r j u v a z i
"İlham"\n
Polatlı'da
gelmiş.
kısmi
açıkça
"İçgüdü",
subayları
etmişti.
Vefa
katarak Ankara 'ya
sermişti.
kısım
ikna
Yarbay Baha
bay
Başkanı)
Bir
harekete
küçükburjuva
Ne durursun? Vurun Allahını
kuzgun
leşe" di-
durumu
Ankara'dan
şöyle
ihane-
9 S u b a y tu-
özetler:
ile
çil
İstan-
"9
Subay
hadisesi
etmiş
bir
tekabül
gelmişlerdir.
leşe
toprağın
deki A d a m ,
Bu
No.
sunun
mı
D.S.'ın
ileri
seçme
deyince,
her
Ancak,
kısmını
İyi
zaman
seve
bir
ölüme
konuda,
düşünce,
kısım
olmaya
O
zaman,
vatanseverleri(!)
zorlamıştı."
(Gölge-
"Vatanseverlerin
korkaklık-
o l a r a k hepsi şerefli T ü r k o r d u dilekleri
bilinçlerine
kararsız
ve f e d a k â r l ı k l a r ı ,
seve
ha
atılışlarından
belliydi.
çıkaramadıkları
Politika
küçük
burjuva
pekte s e b e p y o k k e n , fare deliği
eğilimleri,
aramaya
bir
kendi-
itmişti.
ayrı
her birine s o r s a n ı z ,
le s i n d i k l e r i n i
ranmak.
bilemezlerdi.
İçlerinden
hepsini f a r k ı n a
cesaret,
anlayamadıkları
kahramanlık veya
İnsan,
onların
her ş e y d e n
davranış
ve
yola
ç ı k m a m a k , yolu
yoldu.
toplum
(küçük
burjuva
de
n e d e n öy-
bir güç
önce sosyal
düşüncede,
ölçüleri
hayvandı.
belirli
bir
pusulayı
politikasında,
yapılışları)
bakımdan
modern
d ö n m e k için
en
baş
olmayan
ve
Po-
Sınıf a ç ı s ı n d a n
şaşırmalarının
düşünce
Buna,
vurulamazdı.
Bu
Sosyal
ş a ş ı r m a k ve ş a ş k ı n a
yığınlarının)
(sosyal
böylece yöneltivermişti.
vatanseverlik
İhtilalcilerin
modern
kendileri
" E l l e r i n d e d e ğ i l d i " başka türlü d a v -
bile v a r m a k s ı z ı n
litik
tirme
aldığı
yiğitleriydiler.
olsun,
Ayrı
alaya
Kişi
içine
liğinden
bir
karışmayı
ortak
başa "dır.
saklanmaya
geliyordu?
Sosyal
dalgaları
ihtilale
kâra
3)
durum,
larından
"Devlet
ihtimali,
altına
ki,
sadece
düstur:
konması
gibi
koymuştur
arkadaşlar,
Bunlar içinde
kuzgunun
köstebek
ortaya
kısım
kes-
sebebi,
bir k a l a b a l ı ğ ı n
davranış
eğiliminden
sıyrılamamasıydı.
SINIF
27
PUSULASIZLIK
Mayıs'a,
bu
sırf Küçük burjuva
da
"yer yerinden
oynadı".
büş
fişekleriyle
donandı.
duramazdı.
rur ve
hatta
vurmasına
lirlerdi.
çük
Yalnız,
tersine
birbirlerini
Sınıf p u s u l a s ı
sı
için
b u r j u v a l a r er geç,
cek,
bulunan
layan
karşı
Artık
yaylımı
Zafer
bu
yüzgeri
onlar
kendisi
ettirebilirdi.
kendi
kararsızlıkları
iş
bir an-
hava
cüm-
gibi
Başkalarının
azıcık
içinde
dur-
durduonları
hakkından
beklemekti.
birbirlerine
geKü-
düşe-
ele v e r e c e k l e r d i .
bulunmayan
"14'ler" o l a y ı d ı r .
duramadığı
bal
kendilerinin
y a p ı l a c a k tek
girildi,
e j d e r h a l a r çıksa
küçük
burjuvazinin,
B ü y ü k B u r j u v a z i y e alt o l u ş u n u
belge,
ile
getirince,
gidişi
Küçük burjuvazinin
hacet y o k ,
Burjuvazi
Baskın
27
Mayıs,
bir g e r ç e k l i k o l m u ş t u .
en
sınıf p u s u l a -
açık seçik
"dostun,
ispat-
düşmanın"
Finans-Kapital
örgütü
DP,
"Müslümanım" diyemeden
letin
ruhu
bile
ediliveren
şicik?"
Şimdi
bilmek
Şark
-
Finans
Küçük
burjuva
u n u t m a m a k , yeni
venerek,
rından
fırsat
Türkiye'de
Finans
çesi ve
Program
tubu
işi,
ile s u n d u .
Gerekçe
-
"rezonans"
tisi'ne
Büyük
-
Mayıs'ın
rüyebileceği
hemen ya-
Birinci A ç ı k
Mek-
İkinci A ç ı k M e k t u p
belirtti.
anlatan
TİP
ve
uğraşmamış
şey
sarhoş
MBK'nde
YÖN
liderlePar-
göz ö n ü -
MBK y i ğ i t l e r i n i n
değildir.
etti.
Basit
Politikanın
ihtilal t e k n i ğ i
kişi
tepesi
ile
güvenliği
Bu t u t u m u n
Sosyal Sınıflaher şeyin y ü ile
her d ü ğ ü -
ne denli t e m e l s i z ve en
taklak
gittiğini,
Gölgedeki
olamaz.
KURULURKEN
kurulurken
ve
durum
böyle
bazı
fırsat
Bu
düşkünleri,
türedilerden
sorumluluktan
yetki
ve
önayak
ihtilalcilerin
bağlıdır.
olmuştur,
rütbelilerinden
anda,
istediği
şekilde
derdine
hâkim
olaylarda
külah
masa
etrafında
bir
bir
kaçar...
yüksek
statülerinin
şuydu:
olağanüstü
dunun
cek
geniş
savunan
A h b a p l ı k ve
oynamasına
komite
Partisi,
MBK'ne
ile t e k l i f l e r i n i
ömründe
kaçmasıyla
iyi
mektedirler.
dağının
milleti
beri, T e o r i k G e r e k -
baltalama
unutturdu.
sanıldı.
"İhtilalciler
bir
afyonkeşlikten
a l e r j i ve g ü t t ü k l e r i
Mayısçıları
KOMİTE
dar bütün
halk y ı ğ ı n l a -
ettikleri V a t a n
siyasetle
çöp
Adam'dan
da
soktuğunu
dek k e n d i l e r i n e mal
mün ç ö z ü l e c e ğ i n e inanıldı.
Bazıları
tutuna-
S ı n ı f ı m ı z a gü-
geniş
Vatan
daha
olduklarını
anlaşılmayacak
27
becerebilen
hazırdı.
ertesinde
-Tüzük
duydukları
ra d a y a n d ı ğ ı n ı
Komite
yaydığı
1954 y ı l ı n d a n
10 T e m m u z ' d a
getirilirse,
bir
İşçi
kisözü.
çevrilmiş
durumuna
Modern
Burjuvaziyi
Kapitalin
Program
duymazlıkları
ufak
orada
yıldır t u r ş u y a
esrarkeş
Sınıfa:
ve T ü z ü k
Sloganlarına
karşı
Zafer,
300
son
gerekti.
"Sosyalist"'
bile,
bin
mil-
enterne
görülmedi.
Bugün
rinin
ne
27
dek
g e l m e k değil,
7
yığınlarını
Pratik d a v r a n ı ş l a r ı y l a
pılabilecek
kabadayısına
İktidara
Kapitalin
kollayan
etmek
"Kimdi o,
giydirilerek
"Artık güdemiyorum" d i y e n
bir S o s y a l
tecrit
uyaracak
ve
-
olmuştu.
gömleği
polis
Kapitalin
ne yapılacaktı?
için,
buz
deli
Cumhurbaşkanından
Finans
tuz
duymaksızın
kısmı
peşinen
Komite
akıbeti,
Aslında,
ama.
bir
ihtilale,
Cemal
konsey
olabilirdi,"
düşmüşlerdir...
edilir.
edilinceye
Gürsel'in
yıllarca
Gürsel,
kurarak,
oturabil-
tasfiye
teşkil
Cemal
kapmasını
iki
çalışmış
pekâlâ,
duruma,
"İhtilalciler
İhtilalcilerle...
kadu-
kendi
orbir
gele-
hareke-
te
katılan
paylaşmada
garanti
bir
takım
kimselerin,
her
şeyden
evvel,
altına
ranış
almayı
olamaz."
MBK
nasıl
prensipten
HISLAR
karşı
v a k i t ve
sağcısının
na
bilim
resim
ça
fikirler
masına
halâ,
solcusunun
cid-
basına
demeç
çoğunda
bu
görmek
ne
el
birçok
kuşakları,
maya
mahkum
iktidarı
ciddi
lazımdı.
envanteri,
birkaç
ayrıntısı
ne
düzekavuşma-
aradan
işe
saçok-
bir planlama
olgunluğa
Ama
hiçbir
hoşları-
sarhoşluğunun
bir ay
BAŞLANMAMIŞTI.
önceliği
tespit
dahi
6)
PANİK
ne
iyi.
doğmaya
gelecekte
karşı
tükenmez
edilecekti."
"iktidarı
çekemeyeceği
ağır
ları
tek
garantisi
kurmaya
kıskançlık
şarabı
kadar"
Ko-
duygusu
"kıskançlık"
kolaydı.
Taş
sırtlarının
bulunma-
kademelerinde,
problemleri...
kurtulamadığı
"Dehenüz
ve
(Keza)
kızıştırmak
Türkiye
"Ortada
hizipler
bir
bilinme-
Önce
grupmanlar
Ordu
başlamıştı."
Gerisini
emniyet
ayrılmış
"Bilhassa
kimliklerine
alındığı
çıkacaktı:
göre
bir
niçin
boş d u r a c a k değildi.
ayrılıkları"
yakın
sürülmemiş
Kimlerin,
Kapital
fikirlere
burjuvazinin
larca
zafer
bir
bir
üyeleriyle
vermek pek
olanların,
başka
anlaşıldı.
başlamıştı.
Koca
manevi
tabii
Komite
ise
sahip
olacak
"Fikir
isteği
için
Kapital
Onlarda
yoktu...
medar
Finans -
kuranların
Küçük
meye
-
Ortada
görevlendirilmişti...
edecek
kalsa
ve
çabuk
eleştirme
Finans
ŞA-
bir
ediyordu.
SARAN
rağmen,
miteyi
aslında
yazdığı
çevirdiği
kabul
yönden
gidileceği
dav-
"Öztürkçe"ye
bir güce
işlerin
Komite'de
belli
ve
(Gölgedeki,
"bolca lafla
mokratik"
da
dediği,
pek
laf etmekten
yapılacak
RUHLARI
yen
bir
edince,
unutulmuştu.
halline
belki
bolca
edilmemişti."
İş
giren
devam
girmeyi
olmalarını,
Hatta
otoriteleri
devirebilen
problemlerin
içine
mış
iktidarı
ŞAHISLARINI
tabii
D.S.'ın
seviyesi"
Komitecilerin
sersemliği
geçmiş,
kadar
Aylar geçiyor,
Halk
tilciklerile
çektirmek
içerisinde
ni
VE
garanti
bilmediğini
medeniyet
düzeyine
gidiyordu...
ağdalı
at
için
çalışma
birlikte
geçirdikleri
dolaşıyordu.
iş
bir
etmeleri
ŞAHISLARI
kaldılar.
düzeyi"
ele
YETKİ
5)
kazanıyordu.
Uygarlık
"Bu
di
önce
"Muasır
söz
No.
kimsenin
karşıya
insan
"Çağdaş
kabul
(Gölgedeki,
seçildiklerini
genel
esas
birlikte
KENDİ
içinde,
devri
bir
olarak
koşullarında
an
sorumluluktan
Çünkü,
evvel
kurtulmayı,
görüp
işletil"Yüzyılgeleceğin
savaşbırakarak,
şahıs-
kabullenenler
ard
düşüncelerini
ne
maksatlarını
ti.
belli
kadar
Küçük b u r j u v a z i ,
bir S o s y a l
Sınıfa
Kendisini
caktı?
de,
şu
yaratıp
memleket
Bunun
8).
Kontrol
için
"Resim
ile A n a y a s a
hazırlığını
onu
frenleyen
etmelidir."
"Piyasa",
ve
lım
yetkili"
kediye
"Zinde
tırpan
atma
sından
işe
milleti,
değil,
daha
27
Bakanlığın
kendisi
de-
Bakanlığı
ile...
büs-
sürülüyordu:
Üniversitenin
yetkililikle
tanınmış
ve
şahısları
deniyordu.
kendisiydi.
ediliyordu.
Peynir t u l u m u
o
EMNİYETİ
tedbirler,
bütün
kadro
enflasyonu,
sokuldu.
bile
kendi
katıla
27
Üniversite
ile
en
kendisini
kayır-
kimin,
ne-
ilk h e y e c a n -
satırdan
payını
çevrildi...
al-
Bıraka-
cezalandırıyordu.
katıla g ü l m e d i y s e
p u s u l a s ı z l ı k son
acıklı
Mayıs'ın
ağzına
MBK'ne
bir y a n a ,
Üniversitede
27
atılan
bir y a n a r d a ğ
milleti
Hepsi
sayılıyordu:
ç e v i r e c e k nice d o l a p l a r ı
kıs g ü l d ü . Y ö n s ü z l ü k ,
kimler
dalgacılığı
bırakılırsa,
teslim
biçimine
Mayıs
çıkan
"Üniversite" (Gençliği
bezene seçildiler.
Kapital
açığa
verme"
ta
Beyazıt Meydanı
Finans -
teklif,
kişilik K o m i s y o n d a
bir y a n a
bilinmeyen tasfiye yapıldı.
olan
ortada
birinci
sokan
8)
Ordudaki
toparlayabilecek
olarak
bildiri
ve
bütün
7 yıldır ç a m u r kusan
halkı,
5
Kuvvet" y a p m ı ş
Çarçabuk,
siyasi
başladığı
Bakanlıkların,
KESİŞ
alınan
siyasi
kitlelerinde
yapılan
P İ Y A S A öne
Kapitalin
DALI
sembolü
Bu
Söz-
Basına
gene
tarafsızlık
d ü ş m a n e t m e k için ö z e n e
lı
daya-
7).
toplandı.
ayrılan
olarak
(Gölgedeki,
sonra
den atıldığı
baltalamaya
çıkmaza
-
iki
ise
olarak
etmekte
Finans
BİNİLEN
Ondan
dı.
milyon
dayana-
kitlelerinin
mihrakta
İş
personeli,
Piyasanın
halk
zorunluluk
Komisyon
"Komisyonların
malarla
(Keza,
halk
büyük
bir
çektirme,
ş a h e s e r bir seçki
sırasında
geniş
bu
Kodamanlığı)
d e n e t l e y e c e k olan
Ordu.
2
nereye
kaçınılmaz
her B a k a n l ı ğ a
bulunacaktı?
Mayıs'ı
oturaklı
hangi kuvvete
değildi."
hayrına
her d a v r a n ı ş ı n ı
"Sivil Hükümet"!
"tarafsız
panik-
ama
O sıra
göre,
"İhtilalcilerin
belli
ve
teşkilatlanma
Komitenin
teşkil
kalmış d u y u y o r d u .
bulunan
verecek
duruyordu." ( G ö l g e d e k i ,
bütün
davranışlarıyla
ruhlardaki
kopmuş,
göremediğine
ettirdikleri
karşısında
yön
siyasi
ğil,
-Kapitalden
yazıyor:
devam
"CHP'nin
bir
Bu
fark e d i l i y o r d u :
eğilimlerine
şuur
asılı
Sınıfını
açıkça
iktidarı
çalışsalar,
7).
bağlanamamıştı.
işçi
D.S.
narak
(Keza,
Finans
muallâkta
TEŞKİLATLI
saklamaya
ediyorlardı."
bile, s a y g ı -
bulunduğu
için,
haddine varmıştı.
kıs
Bütün
ihtilal,
silahlı
kocunmuştu!
lalciler,
en
larından
kuvvetlerin
tı:
korkuyorlardı.
"İlk
olarak
Bu
nasıl
cı
isteyen
Finans
-
tarağı
Kapitale
yapabileceği
BİRBİRİNİ
Birinin
çatışmasındaydılar.
"9
9
dan
sonra
ni
verilen
şiler
olmasına
Temmuz
bir
ren
de,
bir an
içindeki
önce
itibarını
Havacı
toplantısında
ikinci
gelmedi.
Sami
açıkladı
karşı...
Sezai
vazife
üyeleriyle
teşkil
Okan
aynı
ve
fikir
ye-
eden
ki-
ve
arkadaşı
ise
o
böyle
da
sınıf
Özdağ'ın
Napoli'den
almış
kurul-
toplantısın-
bu
Küçük,
Menteş,
kişi
Küçük
ve
mihrakını
Sami
Halim
Komite
Onlar zaten
Grubu,
Komitenin
Türkeş'e
gelir
günden
yönde
gelitiba-
görülmüş-
13)
Bu
çıkmazda
hayır
gayelerine
aykırı
çalışmaları
ket
ise,
Halk
Çankaya
Komiteye
Komisyonlarında
tü." (Gölg.,
gitmemesini
"Emniyete" a l m ı ş t ı .
geldi.
Komite
araya
oldu...
içerlemekte...
Komite
Grukontrol
başvuruldu.
sıra
çekemiyorlardı...
rağmen,
mez
MBK'nin
kişilik
hemen
konu
birbirlerini
demeçlerine
Emniyet
yapmadıkça
her ç a r e y e
hiçbir zaman
kurulduğunu
çekişmelere
Bu
aktif kuvvetleri
kendisini
temizlemesine
masına
bir grubun
almıştı.
teşkil
yardım-
YEME
ötekisini
karar
Yanına
Paşalar Grubu
istiyordu.
Teşkilatının
bir Emniyet Grubu
bütün
reformları
dayanan
toplatmak
için
"Komite
böylece
baş-
bağlamak-
İstihbarat
oturtmuşlardı.
Sölmazer'i
grubu
tutarken
sağlama
Milli
İhti-
olarak yarın-
7)
Türkiye'deki
Komitenin
Albaylar
kırmak
Esin,
namına,
ediyordu."...
bir
(Gölg.,
basit:
kişi
dizginleri
emniyetini
Kuvvetler de
dönmüştü.
söylenirken,
Kabibay'ı
Karaman,
Komite
tası
Çok
Silahlı
tuttum"a
teklif,
olmuştur."
Başkanlığına
olarak
bu,
kişilerin
yaptığım
oldu?
MBK'ne
hırsız
Hazır e l l e r i n d e
tedbir,
lüzumu
etmişti.
bir
büyük zafer ş a r k ı l a r ı
v u r u l a c a k son
kurulması
eseriydi.
İktidar "baba
dışında
mecburi
temizleyecekti."
görmeyenlere
görülen
ikamete
(Gölg.,
göre:
dört
-
"Komitede
ihtilalin
kişinin
memle-
beş
gönderilmesi
meseleyi
kökünden
14)
Karar?
İşte
o
Türkeş'in
güçtü.
"Her gece,
saat en
odasında
birbirimize
giriyorduk."
zır...
Kabibay,
İhtilale
Madanoğlu'nu
disine,
aklının
ihtilalin
dolayısıyla
ucundan
ve
az
motoru,
belkemiği
Küçük'ü
o
yakın
geçmiyordu,
ve
karıştırmıştı.
çevresine
hayal
üçe
bir
kadar çoğu zaman
"Türkeş
an
ha-
koordinatörü
her
idi...
Onların,
düşmanlık
edemiyordu."
(Gölg.
ken-
tertiplemesi,
,
14)
Böyle
samimidir,
verir.
Bütün
yapar.
Ç o b a n aşkı
evindeki
pazarı,
"Hâlbuki
cak
küçük
hesapları
besler.
çarşısına
ihtilalin,
hesap
burjuvazi.
küçük
Herkesi
kendi gibi
D.S.'ın
kasıp
piyasadan
büyük
içgüdü,
uymaz.
ortalığı
makinesi,
Ahbaplığa
psikoloji,
değer
üzerine
bilir. Ve ç o ğ u
da
deyimiyle:
kavuran
satın
ilham
ortamında
kullana-
cinsten
değildi."
alınacak
(Keza)
Çünkü
kurdun
yen,
Piyasa,
çoban
babası
için,
şimdi
Finans
-
aşkı y o k ,
olsa
Kapital
dini,
ezer.
KAPİTAL
"Türkiye'deki
bütün
Isıramayacağı
bütün
ten
kör t e s a d ü f y e t i v e r d i .
planlarını
belirteyim,
karar
birliği
min
memleket
konu
rekse
şahsı
lının
ucundan
dışına
kararın
küçük
keli
sathı-maili
beni
ye"
-
fark
bütün
"fincancı
ve
lenen yarı
iki
idi.
dek
Gürsel
Paşayı
bir
ki-
ne
de
hiç
ve
kimsenin
bu
geak-
14)
birbirlerine
girmeleri"
"Karar birliği
kararsızlığını
tam
mevkii,
varmak
yanda
-
Al-
zaman,
edilmiş,
gerek
(D.S.,
Finans
ateşli
hepimiz
tespit
uygulanacağını"
kudretli
"aklın
olmak,
ucundan"
geçir-
maskelemenin
Kapital
ha-
içinde"
d e l i s i n e taş
en
tehli-
andırıp,
ve
açmaza
karanlık
"gel
golü
misti.
küçük
burju-
çarpmaları
bekleniyordu.
"Gidiyorsun
ha!" d e m e k
belgesi
katırları"
kolayca
uç a r a s ı n d a
bir
(27
en
derhal
sallanışın
Ankara
kapısından,
eleştiren
soluğu
Ortalık
Mayıs'ın
Nitekim,
-
İstanbul
yakın
alarak
bek-
alınan
kararı
tesadüfen
duyduklarını
karıştı.
bağını
arkadaşlarımız-
konuşmamı,
kötüsüne
ka-
gelip çattı:
benim,
bir
Komitede
hemen
O zaman,
g e ç e c e k ve
alacakaranlığında
ansızın
samimi Albay),
yerin
ele
ürkütülecekti.
trajik k a r a m b o l
gecikmemizi
getirmiş.
çoktan
Albayların,
birbirlerini
Yurdakuler
konuştuğumuz
duymuş
Bir
"kime
kollayan
uygulamakta
Kurula
ne
hükme
üçlerine
komik, yarı
gün
centilmence
la
koparmak
eden
uygulandığı
Gürsev'in
bir
burjuva
Kapital
Paşa'ya
rarsızlığın
"Bir
özel
etmeyen
dehlizlerinde
Gürsel
o
demekti.
Finans
va
sonra
Adam,
karar
geçmemiştir."
"Sabahın
memek,
Bunu
Cemal
dövmekti.
kontrol"
bu
gönderileceği
Hele
dahi
su
ötede
eh,
Ve
gelme-
altüst e t m e k için en e n t i p ü f -
Gölgedeki
Fakat
hakkında
Demek
bir a n d a
diyor
içindeydik.
tartışılmıştı.
vanda
ağzıdır.
Çıkarma
E ALARM
aktif kuvvetleri
bayların
bir
çıkardır.
öper.
FİNANS -
"Açık
kurdunun
imanı
Aslında
Genel
Yur-
dakuler'in
bu
birardan
telaşlı
hareketi,
doğmuyordu."
Görüyoruz.
maktan
Hep
o
se,
herkes b i r b i r i n d e n
tü
niyeti
dehşet
"O
yokken,
içinde
ğumuz
lerinde
bu
zamansız
arkadaşları,
Kumandanlara
yarışa
Kıta
lışmak,
Komitenin
Böylece,
aynaya
-
Milli
şimdi
"Kudretli
rılmışlardı.
"Kimse
aklına
şa'nın
elindeydi.
külahın
altında
"UMUTLAR,
artık
Bütün
dizi
Gürsel'e
Bekliyorduk.
dunu
dikmişti." ( G ö l g . ,
ona
kingen,
du."
hep
Bir
bekleyen
Finans
Bunu
en
parolasına
sa-
prensiplere?)
bağlı
Gürsel
indirip,
Pa-
yeniden
o
Dizginleri
Paşa
ise:
bir
diye
toplasa
herkes
" H e p pasif,
davranışlarıyla
diumu-
hep
çe-
yetiniveriyor-
(Keza)
Küçük
burjuva
(istediği
tevekkülcü
mişti.
Gökten
geçtiği
yere y a ğ a n l a r d a n
köylü
kuş v u r m u ş t u
bile.
bir ş e y m i ş
gibi
denli
"Aydın" o l s u n ) ,
katlanışı
ne y a ğ a r
"Ne d u r u y o r u z ? " d i y e n
bii
edilen
teker teker yarar-
külah
ortalığı
"AGA"lık
naf ve
iki
buz
gösteriyor-
girmişlerdi:
yöneldi.
14).
ça-
yüzü
avlamaktı.
(hangi
düzenlese
babacan
içerisiniçin
tuzla
germiş
namlıları
nizamına
yorduk.
insan
büyük
Albaylar,
kol
yine
En
bu
Birbirleriyle
ordu
kaptandır
prensiplere
birlik-
(Keza)
parçalarından,
kurtaran
getiremiyordu."
Ordu
üyeleri,
getirmek
bir v u r u ş t a
başka
s i n e k a v l a r gibi
külahını
olmuştur.
herkes
geldi."
hizmet
bulundu-
başladılar.
ağlarını
"püzl"
Albayları"
çok A l b a y l a r s e z i p ,
kalmayı
o
tersine
Komite
yerine
an-
götüreceği-
içinde
çekmek
fırsatta
Komitesi,
ö r ü m c e k gibi
işi,
tam
olan
haline
Her parçası,
getirerek,
koyuldular.
isteklerini
gayreti
Birlik
Yuvasındaki
Kapitalin
lanıp,
tek
işareti
Her
kö-
birbirlerini
kadar
anlaşmazlığı
çakmaya
Komutanlarının
dönmüştü.
Gayret
kumandan
hulus
kimsenin
ortaya
nereye
faaliyete
koyuldular.
deydi.
du.
hemen
kendi
karışacaktı."
fikir
alarm
yakın
iğ-
bilinmez-
eğilimleri
örneği ile
istemiştir.
alanlar,
yönde
konuyu,
duyulması,
alarmı
Sayın
ikirciliği,
ne y a p a c a ğ ı
burjuva
sonucunu
ispatlamak
kişilere
"Bu
küçük
bu
bir
çelik ç o m a k o y n a -
burjuva
Kimin
bırakarak "kötüsüne
Niyetimizin
duyduğu
k u ş k u l a n a c a k t ı . Ve bu ara,
Komitenin
delilleriyle
etti.
esrarengiz
küçük
kesiyordu
bütün
(Yurdakuler),
laşmazlıkların,
ni
yürekli
dizbağlarını
şahsıma
14)
karanlıkta
hoşlanır temiz
kendisinin
benim
(Gölg.,
ki,
ile
yer kabul
belli
idi.
ilk
B u n l a r her şeye
Seyhan
Cepheden
kuşu
gözlerini
etmezdi?
hamlede
gene
Gökte
"Aga,
hazır " T ü r k e ş "
idi." S e y h a n
uzaklaştırılışını
ezeli
"Aga"sına
esdik-
nelerin
bir t a ş l a
kuşu
ile
kuşu, çok ta-
şöyle a n l a t ı y o r :
"Roma
kara
alıp
Roma'ya
mi
rılmak
O
ataşeliğine
zorunda
da
kaldım.
ilk
ayrılmak
yenilgisiydi...
Yanlış
düştüğümüz
TEREDDÜT
çekiyor
sersemliyorduk."
tirmeye
bağlıyorlar:
"Viran
olası
nereden
miti
Sürgün
hanede
maz".
Oysa
kritik g ü n d e
Küçük
"Hep
vuruşu,
iyal
bilmezlikten
yapıyorlar...
rauntta
hep
Hüma
bada
kuşu
buydu:
Paşa
-
Aga,
MBK'nde
AZAMETİ
kimse
namus,
uygulayacaktı?...
"elinde"
kuşu
yırtıcı
çoktan
ile S e y -
kuşlar tor-
rarşiye
1
itaatten
1960 y a z ı
Hiyerarşi
kat
üsttür.
politika
Paşalar kimin
başkasını
vilinin
dokunmayacaktı.
alınmıştı.
Paşa,
Ömründe
bulunan
6 Ağustos
k a n u n u n c a İsmet Paşa,
Ve
o
gün
MBK'nin
çekilip
gitmesini
kimsenin
bilgisi,
hatta
haberi
yok.
C.
Komitesinden
gecenin,
1960 g ü n ü
buluşmuş-
Paşadan
dunun
hiyerarşisi
2 ay 6 g ü n
kendiliğinden
mukaddes
hemen
böyle
sonra,
Damadı
bir Bab'ı Ali
koskoca
anlı
kimseciklerin
seherinden?"
şanlı,
ih-
Milli
Bir-
haberi
Siyaset
si-
dışı
yok.
or-
buyuruyor.
(Eski
yürüyüşe
topluluğunun"
hemen
umulur mu
kat
tarihte" beceremeyeceği
emretmiştir.
Paşa
suç o r t a k l ı ğ ı v a r da,
hayır
da-
(üst) a r a m a s a n -
elbet C e m a l
"kesin
hiye-
Gürsel,
tilalci, ateşli a s k e r 38 kişilik K a n u n - üstü, İ n s a n - ü s t ü
"Böyle
kim
elinde?
Cemal Gürsel.
öğrenmemiş
Aradığıyla
Anayasa
Kararı
Siyaset Paşaların
b a ş l a r k e n s i y a s e t t e bir S ü z e r e n
alanından
Bundan
kılına
iki y a h u t üç Paşa.
numaralı
cısına t u t u l m u ş t u r .
tur.
İNHİTATI
şeref kararları
Bir v e y a
görünüyor.
Görünüşte
VE
kimsenin
kertesinde yeminli
lik
Ekim'de
Paşasıyla
öteki
si-
"Vurdumduy-
kekliktiler.
MBK'NIN
ha
direkt"in,
cankurtaran
Paşaların
sonra,
ge-
bahanesi:
"sıkı
Onu
tepkisi
kafeslendikten
aileyi"
burjuva
k a r a r l a ş t ı r m ı ş t ı . T ü r k e ş adlı A l t a y Z ü m r ü t - A n k a
han
bir
Bilmiyorlar.
Küçük
babacan"
sıkı
14)
var!" Y e d i k l e r i
Temmuz'da
gru-
yüzünden
"Amerika'daki
geliyorlar.
burjuva
çekingen,
daha
Kime?
edilişlerini
evlad'ü
geldiğini
yaptığı
en
ilk
Tür-
bizim
muhakemeleri
(Gölgedeki,
bir v u r u ş y a p a c a k l a r .
Yakalanıyorlar.
ay-
uğradım.
üzereydi...
bırakılması
bize
aile-
olarak
üzere
ayrılmak
havası,
bulunan
geçici
etmek
durum
direkt
Albaylar,
veda
zorunda
içine
ve
Amerika'da
memleketten
müsteşarlığından
müsteşarlıktan
bun
için
Türkeş'e
Başbakanlık
keş'in
atandım.
nakletmek
Siyaset
geçiyor.
(Güventürk,
+
Hiyerarşi)
Artık,
Mektup,
şu
mekanizması
"Silahlı
D.S.,
Kuvvetler
18)
"Ma-
zisini asırlardan
yerarşisini
lidir.
Kim
dışı)
"12
Kasım
Kuvvet
kararı
eski
tezi
veya
hazırundan
gelmemişti.
ruatını
görüşmek
Turhan,
üzere
kim
Hiyerarşinin
radık"
diyen
verdiği
diği
ren
ana
O
çu.
Bu
rarşi kulu)
Gürsel
değil
karışıyor.
Başkanı
lahlı
o,
yetkili
olurdu.
Gürsel
kendi
"Üst"ü
Başkanı
Pratik tekniğini
mış.
5
Paşayla
edileceği
üzere,
ileri
Kızıloğlu
ve
Ankara
verilmiş
ve
teferruatı
giderler.
(T.
yarım
saatini
Başkanı
MBK'nin
uğanca
ve
Kuv-
görevlendir-
yapısını
nasıl
değiş-
meşruluk ve-
de
şaşıyor
hiçbir
itaat e t m e y i p
gün
dalını
önce
varmadan,
o,
ancak
Si-
bunca
kime e t s i n l e r ?
kesmenin
a l t m ı ş altıya
başka
Devlet
Başkanı
inse,
Hiye-
Padişahı,
görmemiş.
Komitesi"
yeryüzüne
MBK
+
Siyasete tek
Meşrutiyet
rüyasında
M.B.
mektup-
(Siyaset dışı
karışmayacakları
birini
o,
diye
beşi
hiç
bindiği
66
masasında
bedbahtlığına
görevlerine
gelmemişti"
Allah
bu
Teferruat)
nasyonundan
"bir
tefer-
etmişlerdi."
2
Teorisini
bağlamış,
paşayla
kotar-
yazıyor mektubunda:
kıstırılacakları:
Gitti,
yarım
demekti.
P a ş a c ı k ona
Paşaya
Bunu T . T .
"Takdir
o.
üzerine
İ.İ.
aklına
işin
Başkanının
yeminli
"Hiyerarşi" d e r s e n :
Beş
ise,
devam,
kişicik),
Paşanın
yetkilerden
Kuvvetler B a ş k a n ı
mütalaa
ancak
zevat
Genelkurmay
5
Onlarca,
Hükümet
vehemen
hiçbirinin
kalan
memurların
aklına
Beş
mi?
Gürsel'e verilen
o
çiğnemeleri
şaşardık.
üzere
hemen
Gürsel
Gürsel'in
İhtilal Devletinin
"Hiçbirinin
Gelse
Milli
Baka-
mahzurlarını
"görmenin
Bakanı,
topu
isyan,
kanunu
yan,
ayrılmış,
Gerçi,
Savunma
memurlardı.
ve
için,
Genelkurmay
vet Kumandanları" (hepsi
tirebilirlerdi?
paketlemek
tasarrufun
zedelendiğini
kahraman.
"Milli
Gürsel,
18)
yazıyor?
kutsal
numaralı
Savunma
bulunanlardan)
toplantılarına
D.S.,
1
üzeri,
Milli
görmüş
olduğu
bulunarak
Mektup,
Bunu
bu
böyle
toplantıda
öğle
(14)leri
(orada
Esasen
bu
günü
tasvip
"Hors c o n c o u r s "
Paşa.
odasında,
fikir
Hi-
bildirilme-
buyruk a l m ı ş
"Aga" -
Kumandanlarına
muazzez
hadleri
İsviçre s a a t l e r i gibi
Cumartesi
açtığında,
D.S.)
bilmezlere
Paşasından
Müsteşarı
savunan
etmek,
saat
Kimi
1960
Mektup
kendini
Gürsel
Bakanlığı
ve
rilmiş
Turhan,
Paşaların
Lideri" C e m a l
Savunma
nı
(T.
eden
bildirecek?
(Yarışma
"ihtilal
alan"
tedirgin
geçmiyordu.
top
Komutanı
esasen
Amerikan
teferruat
icraya
(14'lerin
müteallik
Çünkü,
bu
beziyle"
kapana
koordi-
karar İçişleri
(Madanoğlu)
planlanmıştı."
nasıl
hususların
tarafından
(T.T.,
14'ler
Bakanı
evvelden
mektup)
"tahtalıköye"
dahi
SİLAHLILIK-DEVRİMCİLİK-KARDEŞLİK
14'lerin
Asıl
"paketlendiği",
o zaman,
rine d ö n d ü .
yen
En
başta,
sepetlenmeyi
"13
Kasım
muallâkta
Çünkü
o
yemleme
dek
perde
girmiş,
tutmuştu.
bırakan
ve
Kapital
sonra
bitti"
mi?
mahşer ye-
kendilerini
bir
bekle-
Hani
Komite
üyesi
emniyetlerini
sağla-
kalkmışlardır.
ardında
"bir
pusuya
Finans
tutam
o
Devletin
kısım
kendi
birbirine t a k ı ş t ı r a n
oyununa
-
paketleyenler,
davranmaya
adım
latma" y o l u n u
parayla
18)
"Kavga
prensipsizliğin
hissetmişler,
zamana
adım
gitti:
ile
oldular.
operasyonundan
(Keza,
rimcileri
Finans
14'leri
g ö r ü r gibi
kaldıklarını
mak için"
"yorgan"
ortaklık bütünü
otla
a j a n l a r ı y o k mu?
dev-
Kapital,
deveye
Hazineyi
parasını
yatmış,
-
tamtakır 4
Devrimcilerden
Onlar kesenin
eski
hendek atgünlük
saklayan
ağzını
açmış-
lardı.
"Tabiidir
vetler
ve
ki,
27
kolaylıkları
Ancak
(T.T.,
rüşvetle
gelenekli
"Silahlı
ön
planda
önemlisi
sayılabilecek
arzulanan
Silahlı
memiş
olmanın
MBK'nden
kökünden
çözüm
Kuvgaranti
gerçeği
Hele
oldukları
asker d u r u m u n a
de
inkar
Horasan
Türk
Er-
Ordu-
s o k u l a b i l i r miydi?
giderayak
diğer
ıstırabı
memlekete
için
bir
vasatı
husus
denemişti.
Şimdi
halka
yararlı
iş
27
üzücü
o
olmasıdır,
(T.T.
dursun,
etmek
Mayıs'ın
Mayıs'tan
keza,
onun
idi.
kapıları
yanEn
tarihe
denilebilir.
beklediklerini
,
beklerken,
girişmesi
şöyle
da,
27
içindeydiler."
kazımaya
hizmet
müsait addediyorlardı...
getirememiş
mensupları
getirmek
Bu
alınabilirdi?
çoğunluk
mensupları
olmak
reformları
Kuvvetler
Silahlı
birçok
idi.
Kuvvetler
sısında
kadar
aylıklı
ve
kılmıştır.
satın
Menderes
manevi"
kanunlar
18)
çocuklarının
alışverişini
"Tatminsizlik
amade
kişi
çıkan
kalkındırmış
D.S.,
kaç
Halk
su, y a l n ı z " B a h ş i ş " l e ,
Madde
sonra
maddeten
hizmetlerine
gayrı-mümkündür."
leri
Mayıs'tan
mensuplarını
göre-
18)
kendi
14'leri
kendisini
"paketleme"
devrimcilerin
yüzüne
kapamaktı.
"Bu
te
tasarruf,
27
üyesinden
14'ler
"MBK'ne
diklerinin
tü)
fakat
Mayıs'a
daha
çok
gönül
müteessir
bağlamış
olanları,
14
Komi-
etmişti."
aranmıyordu.
bel
bağlıyan
kuvveden
olamamıştı
fiile
MBK...
(Kardeşler
idealistler
çıkmadığını
(Kardeşler
arasındaki
muzdaripti.
görüyorlardı.
arasındaki
husumet)
Ondan
bekle-
(Partiler
kavga)
giderilememişti.
üs-
önlenmiş,
Bilakis
arttırılmıştı.
Yaygın
leşecekti)
Genç
met!
man
subaylar
böyle
kardeştirler)
mart
kedilerini
Olabilirler
lerinde
idi.
leşiyordu?
tutulan
Çünkü
DP'ci
çıkarma
köye
allak
bullak
düşürmekten
Şimdi
kardeşlik
bir hayır v a r d ı r .
mi
adını
sömürtmek
Sosyal
1960
yılı,
kendi
bir
ölmüştü.
köye
azdırmıştı.
Kapitalizm
yeni
insan
ile
27
yıl
girince,
20.
kardeşi
yüz-
kardeşe
yarattığı
ve İşçi Sı-
bilinçleniyordu.
Güçler Ordusu
Sınıfının
İşçi
şerrinin
ilişkileri
örgütleniyor,
hesaba
hiçbir " R e f o r m "
gerçekleştireceği
Sınıfı,
ne
kendisini,
toplumumuzun
ne
ka-
gerçek
Kardeşlik,
başkası-
eksiksiz
gerçekleştirebilecek
hem A n t i k a Y ı ğ ı n d ı r ,
Silahlı
silah
kalan
Karbiricik
Rahmetli
başladı:
Sınıfını
görmesi
yaratmaya
"Silahlı
kuracaktı?
bile gö-
katkısız
kardeşliğin
beklenemezdi.
Özlediği
girişti.
tü-
O yal-
k a r d e ş l i k için tez
"Milli Birlik Komitesi"
Kuvvetler Birliği!"
Onu,
Talat
ölürken
PARÇALANIŞI
gücüne güveniyordu.
Yaşasın
hem
horozdur.
Kuvvetlerimizden,
İşçi
"Birlik" d a h a
kimler
anlatabilir?
şöyle
kapitalin
kalkınma,
Üretici
KUVVETLERİN
k e n m e z özgücü olan
Onu
umudu
Emperyalist
getirmezdi.
kayıtsız
çöplüğünde
SİLAHLI
nız
ekonomimizi
buçuk
Bezirgan
el-
beter-
Sınıftı.
Sömürü
elden
27 yıl
kurtuluş
çatışmalarını
için,
şartsız
olmamış,
Kapital eliyle
tutunamaz,
İşçi
alıyordu,
Küçük b u r j u v a z i
zü
-
büyüyor,
istemediği
Özlemini
Tefeci -
hızla
Devrim
bo-
politika
Partiler b o z u y o r d u .
yetmiş yedi
isteniyor?
kazanamazdı.
Sosyalizm
pekliği
peklikten
yolundan
bir m i l y o n l u k
hiçbir
bu
ilh.
Silah, Y a s a m a , Y ü r ü t m e
Finans
sonuç
Gittikçe
gelişen
tılmadıkça,
deşlik
etmişti.
Türkiye'de
nıfı d o ğ m u ş t u .
değer
o
ülkeyi
traktör,
başka
Müslü-
Kardeşlik neden
DP - C H P ve
Tek parti
Kapitalizm
Müslü-
çoğunluğu
bir kardeşlik ülkesi
Sınıf b ö l ü m l e n m e v e
ortasında
Böyle
parti,
Muham-
ki,
olmalıydılar.
olmuşlardı.
CHP'nin
ettiği
kardeşti.
gerçek-
Hz.
yoktur
Ezici
Kardeşliği
dondurmuş;
çok
yasak
Sosyal
yıl
İşte
Neden Türkiye
Tekelci v u r g u n l a
miydi?
üstü"
bunlar
17).
problemi.
kuşku
miyavlayan
"Partiler
mi?
keza,
(Hiç
büsbütün
görüyorlardı.
Kuvvetler
,
koyuyorlardı
İhve!"
Onlar kiremitlikte
Silahlı
kalsaydı,
(T.T.
dememiş
olan T ü r k milleti
zuldu?
(14'ler
tecelli etti."
"Innemel müslimüne
manlar
nı
bir kanaat
şeklinde
Devrimci
Aydemir,
21
Subaylardan
Mayıs
iyi
kim
savunmasına
"MBK'nin
nenmişti.
bir
geçici
İşte
reaksiyon
Böylece
edince:
MBK
müşlerdi.
ciler
Komite
arasında
14'leri
tasfiye
sapmışlar,
tepki"yi
kimler
içlerinde
Bölüğü:
göğüsleyeMBK
Karşılıklı
kuvvet
ve
iktidarı
da
çeihtilal-
bulmakta
ve
kayıtsız
pek
kanadı,
gizli
bulunduran
Bunu
gerisine
bakıyor-
havacılar
Madanoğlu
sonra,
Komitenin
bölün-
çaresine
bilhassa
elinde
dışında
ikiye
pek çok çelişikti.
Başının
kısmı,
Çünkü
14'ler ve
kurtarmak
şartsız
aldırış
güç-
yanındakiler,
kullanma
etmez
olmuş-
19)
yurt
dışına
grup
bu
olayı
sürüldükten
grup
ordu
şöyle
sonra
içinde
belirtir:
geri
aşiret
reisi
kalan
gibi
23
Komi-
taraftar
topla-
başladılar."
2. MBK'nde
terli
zıt,
bir
Aydemir savunmasında
maya
yol
bölünmüşlerdi;
aramışlardır.
ettikten
,
üyesi,
yıkıcı
K u v v e t l e r Mil-
Bu
parçalar olarak gene
bir
müttefik
yoluna
"(14)ler
çiğ-
çok
kavgasından
hissetmemişlerdir.
uğramamışlardır.
te
ayrı
kendilerine
arasından
lardı." (D.S.
ikiye
üyesinin
emniyette
ile Silahlı
kardeş
birbirlerine
lüğe
T.
tarafından
içerisinde
istemişti.
"Çok yıkıcı
Kalanların
"23
Devrimi
Orduyu
kalanlar
Bölük
1.MBK.'nde
kişmeler
Mayıs
içlerinde ayrı
4
kendilerini
yapanlar
Kuvvetler
kurtarmak
yapıldı.
içinde
o l a n l a r da,
du.
27
kavgasından
parolası
cekti?
Silahlı
yarattı."
intihar
günün
bizzat
hadise
ne oldu?
leti kardeş
MBK
Anayasası
bu
Kalanların
buluyordu:
Kuvvetler
Birliğine
girmemeleri
maları"
ve
(T.T.,
Böylece,
Öbür
MBK'nden
elinde
her
Kuvvet
bu
teşekkülün
Mektup,
18)
MBK
Bölüğü:
başka
içinde
Kendisini
birliğe
bulunduran
devam
kendisine
karşıydı:
MBK
üzere
ye"Silahlı
üyelerinin
karşısında
bulun-
ondandı.
kalanlar
iki
büyük
gruba
parçalan-
mıştılar.
MBK d ı ş ı n d a
o l a n l a r da
gene
iki
büyük gruba
parçalanmış-
lardı.
3. (14)ler
masında,
atan
lardır.
veya
23'ler gibi,
Ama
"Ayrıca
bir
Aydemir'i
onlara
(14)lerin
teşkilat
isterler.
görüyor.
Devrim
T.
Aydemir,
Çünkü
sırasında
mağdur
çıkması
saf dışı
(T.
onları
bırakmış-
ve ö r g ü t l e n m e -
için v e s i l e y a p m ı ş t ı r :
olduklarına
kalktılar."
savun-
14'ler de,
çıkanlar bulunduğunu
karşı
kurmaya
Bunlar T . T . ' y e göre
formları
Görünenler:
karşısında
14'lere arka
ye ç a l ı ş t ı k l a r ı n ı ,
içinde
Onlardan
(14)leri
inananlar
Ay.,
idealistler o l m a l ı d ı r l a r .
da
ordu
Savunma)
14'leri
değil
"Re-
4.
Bu
"Eski
iki
zıt
kutup
İhtilalciler"
"Bu
hal
lunduran
(14'leri
eski
bir
garantisi
bakımından
kısmı
Başlıca:
sonra
birleşmeye
ile
mazlar.
kaç
zaman
Kişi
ile
c) F.
Güventürk
Silahlı
Kuvvetler
için
en
az
3
Bu
mi
basan
kümeli ve
ile
ile
Aşil'in
Konspirasyon
için
"Birlik" s ö z c ü ğ ü
son
daha
cuğu
ve
Hiyerarşi
küçük a y d ı n ,
İnönü
leriyle
çük
madeni
Paşa:
işbölümü
hepsi
akım
temsil
kaynaşmalardır.
Konspira-törler.
kerteye
dek
"Bir-
oluyordu.
geniş
Esnaf,
"1" değil,
HALK ç o c u k l a r ı
yapısı
"3"
idiler.
idiler.
(Köylü-Esnaf-Aydın)
Küçük burjuvazi
muazzam
ve
işçi
Finans
ise,
Hal-
denilen
adı v e r i l e n y a y g ı n
kalabalığımız
Sınıfına
-
-
o yoldan
mihverinde
akılları
durduran
hatta T a n r ı
dönen
3
i ş l e t m e k için y a r a t ı l m ı ş
tabakanın
Gürsel
yaptılar.
içinde
Paşa:
Ok'un
sanki
tutkundu.
zehriyle
idi.
çabukluğu
bulmamazlık edemezdi.
"KÜÇÜK"
"MÜLK" özle-
zümresine
girecek
Mülk e ğ i l i m i
yıldırım
:
yatkındı;
Kapital
topuktan
Rütbe
her y a r a ,
peygamber,
Devletluları
bu
mülklü
Sunay
de
açılacak
evliya,
der-
konula-
alıyordu.
üst sınıflara
ulu,
söylenirken:
Sosyal
BÜYÜKLÜK yolunu
yük,
olan
araya
ve
kule-
ayrılan,
birer "Aşiret reisi"
deyimlendirilmesi
durduracağı yürek (KALB):
den
dağılan
Kuvvetleri.
Çünkü
alt t a b a k a l a r a
Topukta
gibi,
Kuvvetleri.
Batı'da
kaynak
TOPUĞU
eğilim
Kara
Küçük Mülk d ü ş k ü n ü
oluşu
diye
ÖZETİ
olamazdı.
tabakadan
bir
kez
Hava
tersine
Üç A l b a y l a r C u n t a s ı ,
ağır
19)
bir Babil
darmadağın
adıyla
dediği
toplanıp
grubu:
CUNTALARIN
o
istikballerinin
İstanbul grubu
Şehir
buKo-
nitelemek olasıdır:
grubu:
gerçeğinin
kendi
(D.S.,
sonunda
iseler,
zaman
adı
Menteş
kımızın
en
öyle
elinde
başlamıştır.
hareket,
b)
Aydemir'in
Aydemir g r u b u :
türlü
grubu,
kişi
b) H.
Başka
görünen
kuvveti
etmeye
görünmüştür."
Ama
a) T.
liksizlik"
gibi
bir bütün değil, t a m
çalışan,
Her g r u p , T.
Bunları
müşterek
a) Ankara
Ancak,
çevresinde,
bir yığın
zılgıtı),
tedirgin
uygun
sayılıyor.
ederler.
önce
edenlerin
de
sonuncu yığın
sidir.
lenmeler
tasfiye
ihtilalcileri
mitenin
A n c a k bu
karşısında
duruyor:
ile
Nece
Kalbe
gi-
fakir ço-
çabuklukla
bü-
olmuştu.
Paşa,
uzun
deneme-
üç v a r y a n t oldu.
İsmet
Paşa:
Köylü y ı ğ ı n l a r ı m ı z ı n
KüAydın,
eğilimin-
3
Albay Cuntalarında,
Aydın,
Seyhan
grubu:
ufak
bir a y a r l a m a
Esnaf,
Aydemir
ile
Menteş
grubu:
grubu:
Köylü
eğilimli
sayılabilirlerdi.
İsmet
aydın
Paşa,
Silahlı
durumunda
yöne
kolayca
K u v v e t l e r içinde
olan
parlak ve
Menteş
bol
ile
gelirli
gereken
çekti.
S u n a y Paşa C u n t a l a r ı n
Seyhan
en
Havacılar grubunu
grubunu
içine ustaca
aktif h i z m e t t e n
girip
başa
geçti,
pasif i s t i h b a r a t a
Dündar
ç e k e r e k tec-
rit etti.
27
Mayıs'ın
sezdiği
1 - Dört Silahlı
tılması
2 -
Hiyerarşi
kuralı
mokratik
AP'nin
alınınca
çeküdi.
Sunay
Paşa,
havada
asılı
Gönderilmiş
olduğu
son
Hava
CUNTA
salan,
bi-
Hükümet denenmeli-
(Esnaf -
koptu.
Köylü)
eğilimi
Genelkurmay
arabasının
Seyhan
besbelli
Bu
grubu
bir
Başkanı
ikinci
da,
baş-
tekerine
o dramatik
Havacı
subay:
Aydemir'e
haberini
getirdi.
21
provokasyona
sinsi
KURULUŞU
ka-
uğrayınca
zaafı,
yapmalarına
Finans -
öldürücü
Mayıs
Harbiyelilerin
panik
ihtilalcilere
hazırladığı
VE
rağmen,
oyunu
Kapita-
oynadı.
PRENSİPSİZLİĞİ
göre:
"Talat Aydemir,
sında
D.
saldırısına
sinsi
fotoğ-
attı.
küçük b u r j u v a
acımaksızın
vetler
ka-
De-
dağıtma
Genç subaylar cuntasının
Devrim
hazır o l d u k l a r ı
kışkırttı.
beklenmeyen
T.T.'ye
tapayı
isyana
zorla
rağmen,
kalması,
çok
Paşalarla
Havacılar ayağı
şart ç e k i l d i :
Esnaf eğilimli
gecesinde
havacıların
ikinci
az
Meclisi
Karma
- Aydemir
"Ben y o k u m " dedi.
ç o m a k soktu.
lin
şartla:
Hareketin tekerine önce
masasının
Seyhan
Sunay
üzerine
iş değişti.
Devrim
ellerinden
sız ve
olayını
İki
Hava, J a n d a r m a )
biçiminde,
İ s m e t ve
zaferi
Menteş grubu
14'ler y o k l a n d ı .
direnince:
idiler.
seçim
şart s o k u l d u :
dir diye
Kuvvetler Birliği
bir t o p l a n t ı d a
çoğunlukla
"Alarm"
Deniz,
bozulmaksızın...
s u b a y l a r Silahlı
raflar çekildi.
rinci
(Kara,
ile
Genç
rarı
R e f o r m l a r mı y a p ı l a c a k t ı ?
Kuvvetin
Birliği'nin
Halim
nüvesini
sayılmalıdırlar.
Şükrü
Grupların
İlkin
Bunlardan
vs.
ilişikleri
veya
"Hısım Akraba",
Çavuş
Meclisleri"
Menteş,
teşkil
Selçuk Atakan,
eden
Cuntanın
sonra,
Nuri
Silahlı
Kuv-
kurucuları
Hazer,
ara-
Necati
Ün-
sayılabilir."
tam
küçük
burjuva
"Eş Dost" d e y i m l e r i
(Coterie)
örneğine
ile
uyar.
"Aile
münasebetleri"
çeşitlenen
"Ahbap
"28.
Tümen
Kumandanı
yakın
akraba
Menteş'in
olan
28.
Tümenden
"Halim
Menteş'in
teşkilatın
niş
emin
ölçüde
ve
hizmet
"Harbokulu
ması,
Nuri
Hazer,
olmaları,
azami
Emanullah
Ankara'da
ölçüde
faydalanmayı
Hava
Kuvvetleri
süratli
kuryeler
ile
ve
kuvvet
mümkün
Kumandanım
aracılığı
Çelebi
yegâne
kıldı.
ikna
ederek
yapılmasına
ge-
etmesi."
Kumandanı
müteakip
Talat
iştirakçilerin
safta
bulun-
katılmalarını
Aydemir'in
kolaylaştırdı."
aynı
(T. T.,
Cuntası
yaptı?
Mektup)
Böylece
teyellenen
Payitahtlı" idi.
ri
kalan T ü r k i y e
asker
keklik"
tutan,
basit
-
kural,
Menteş'le
geldi.
konspirasyon tiryakisi
"İki
geyalın
Ankara
Orada
"Kuvvet"
Paşanın
elindey-
Güventürk!
"Ankara'da
le
Aydemir,
"Silahlı
Menteş
olarak
Komite
Birliği"ni
üyeleri,
Güventürk'ü
H.K.)
iyi
Ünsalan,
Kuvvetler
ve
yen
bilen
ona
için
gizli
teşkilat
niteliğini
çok iyi kullanmış
iki
na
kısa
kızı
uzatılarak
lı
bir elden
Silahsız
yor.
prensip:
ğil:
olmuştur.
içerisinde
lokomotif
1
Paşanın
inci
teşkilat
İstanbul
ve
Ordu
altında
bu
böltopla-
metotlar
bilmez v e
Niçin?
giden
"Türkiye'de
Çünkü
"Silah-
olanların,
çeşit-
önleme
hare-
Devlet
Asker
Ordu
sormaz.
Amaç?
imiş!
edilmemek?"
çeşitli zümre".
19)
hoşuna
yapılmasını
Silahlı
-
(D.S.,
katılmış
bir adım"
bir
kurulan
Başkanı-
var.
kayma"s\.
Sivil
Ankara'da
Genelkurmay
delikanlının
vasıtası
içinde
alet
ve
ucu
fikir akımlarına
İktidar):
"Siyasete
Kimse
isimli
bir ele
olumlu
Devlet
(Çifte
"çeşitli fikir -
aletidir?
aynı
ile
tamamlanmıştır."
istismar
atılmış
bir
Diyarşi
aracılığı
karakterini
çalış
Menteş,
onun
gibi
çeşitli
siyasi
elbette
vardır.
Halim
kumandan
(majüskülli-
bir kapı
teşkilat
bir Prensip y o k ,
başka
Kuvvetlerde...
keti,
ve
sonra,
ZİNCİR
kestirmesi"
zümrelerce
uygun
Güventürk'ün
akıllıca
birleştirilmiş
herhangi
"gözüne
iktidarın
da,
diğerleriy-
kalan
olmuştur.
teşkilat,
kadar
en
ve
KESTİRMİŞLER
eğilimi
ve
bir zaman
ayrı
Burada
gayet
bir
kumandanları
muvaffak
"Pek
bu
İstanbul'da
kurmaya
dayanamayacağı
maya
Hazer
antant
başvurmuşlardır.
bu,
olmaya
gesindeki
Ata kan,
kurmada
GÖZLERİNE
ve
Menteş
Paşanın,
li
sıra
Türkiye
elinde
Bu
Aydemir
İstanbul'a
olsun
ne
"Bafl"larını
sürüklerdi.
kaçamazdı.
olunca,
bir her ne o l u r s a
di:
ve A n k a r a
"Gövde"sini
mantığından
"torbada
Ankara
İstanbul
ikiliği
Hangi
kurulu-
kuruyor.
Siyaset?
siyasetin
Yeniçeri
"zinciri"
Belli
değilse
Gülbanki:
Tek
deneyin
"Nice
Bu
başlar
gerçeği
Aydemir,
21
"Artık
relere
kesilir
hizmet
bir C u n t a n ı n
ilginç biçimi
Kapital
fiilen
dağıtmak
araştırmaya
"Bir
kili
Orgeneral
vetleri
Bunu
gösterir.
"Kazan
iddia
bi-
Finans -
kaldırışı"n\
bastır-
temizleme
hare-
teklif ettiler."
deliye
arkadaşlarına
infisah
kurulması
ihtimali
ihtirasları
basarak
bir
ahdin
etrafında
idealist
Erkânı
Kuvvetimizin
Kumandanı
amelenin
ilk
tashihinde
Bütün
atarak
salkımı
tezahürü
oldu."
İrfan
3-5
her
ve
"Güvenç":
henüz
Başkanı
listesini
Mayıs)
Kumandanı
İrfan
Cevdet
Silahlıları
Su-
birbirine
Güventürk'ün
elbette
Milli
kişilik
türlü
benim
"S.K.B.
ettiğimizi
gibi
toplandık,
etrafını
de
çelik
göz
maddi
mevkileri
yazılan
bildirdik
anda
ve
kuvvetlendik
bir
ağ
gibi
Hava
uğradığı
bu
ve
sar-
Kuvvet-
haksız
mu-
Mektup)
"odamda",
Cevdet
Komi-
diktatorya
bebeğimiz
Tansel'in
birdenbi-
Birlik
bir
odamda
feda
(Güventürk,
G e n e l ku rm ay
dayanıyordu.
Yoksa
malumdur.
Reisimizin
Korgeneral
emeklilik
Başkanı
günü
memlekette
milletimize
Harbiye
Kuv-
21
topluluğunun
hepimizce
üzüm
Ve-
Silahlı
ilginçtir:
muvacehesinde
kendimizi
için
Kuvvetleri
mıydı?
mukaddes
tarafa
zama-
Müdafaa
keza)
mektup"
etmesiyle
Madanoğlu,
başladı.
6 Ağustos
gelmediği
bu
yollarını
Türk
Genelkurmay
andırmak
muydu?
Kuvvetler
meydana,
etmek
Aydemir,
yazdığı
"Silahlı
tesinin
(T.
birlikte,
Hava
için
kurulmuş
etmek
Milli
Savunması,
gücünden
taş
düşürme oyunu
ile
tasfiye
etmek
Cemal
Celal Alkoç,
Aydemir,
yapan
tasfiye
19)
Korgeneral
Kumandanı
liderlik
edenler
gelenlerini
(D.S.,
günü
Hava
emekli
Bu,
olduklarını
ileri
teşkilatını
zaman
Tansel'i
na
başlamış-
bellidir.
olayı
sahibi
(Talat
İlk v u r u ş ,
m/"nın
işleyeceği
1961
burjuva
Muzaffer Alankuş
Birliği
"O
dık.
nasıl
Paşa'larla
Kuvvetleri
hazırlamışlardı."
leri
Küçük
başlamışlardır."
Kara
ve
muhtelif züm-
BOCALAMAYA
yerlere getirdiği
ve
Cumartesi
nın
re
diyordu:
göre
geçti.
"İktidarın
el
o
sorumlu
teşkilatı
nayla
içerisinde
ile 6 A ğ u s t o s
politikası,
için,
ketine
cereyanlarına
siyasetin
rahmetli Albay
şöyle
İŞLEYİŞİ
Böyle k u r u l a n
mak
bulunmaz!"
olan
savunurken,
muhtelif fikir
için
soran
kurbanı
19)
CUNTA
ze en
meydanda:
en son
Mayıs d a v a s ı n d a ,
Ordu,
tı." (D.S.,
bu
anlamayışın
"feda",
Sunay
"üzüm
eli nde
salkı-
bulunuşu-
Genelkurmay
bul
başkanı
etmedi.
sına
mani
Ve
Fakat
(Tansel'in
Washington
olamadı."
(T.
temizlenmesini
daimi
Aydemir:
üyeliğine
sözde)
ka-
tayininin
çıkma-
Savunması)
1. T a n s e l , W a s h i n g t o n d ö n ü ş ü n d e
1.
no.lu s t a t ü k o c u ke-
silecekti.
Masum
yecan,
çocuklarla
ahd,
böyle
yemin
oynanılıyordu.
yetiyordu.
Şu
Onlara
dramatik
sahne,
çıkışlara
he-
bakın:
"Prudhon".
"Sizlere
hitap
nın
da
lı),
Şükran
nim
"-
Paşa
tabancamı
"-
Şerefim
silahla
sından
Çelebi
feshedecek,
elimi
yemin
Emin
Araf'ı
heyetin
Ordu
kararlaştırdık.
Ve
tihak
edecek
idim.
Ertesi
yin
edilen
randevu
alarak
Tural!)
da
bu
YEMİNİN
tashih
edildi.
kendileri
iyi
gün,
ben
laşma.
(C.
Tural)
çık".
işe el
atıp.,
lardı.
yük
ve
(C.
ve
bir
çıkma-
yarıda
ta-
mevzuu
idi.
Mevzu(Cemal
odada
toplandık
Paşamız
Paşamıza
bu
tarafından
nasıl
işe
içerisinde
(Güventürk,
açıldığım
EL
ATIP
bize
bizi
söz...
Mektup)
Tarihe
feshedecek".
"Cesaret" t ü k e n m i ş .
o
BAŞ-
o d a , s e n i n oda. T a b a n c a ,
"Son
il-
yanına
hiçbirisi
benim
tevazu
biliriz."
ben
Kumandanım
Gürler
Faruk
konuşmayı
etti."
canım
mal
antola-
" A m a n Paşaya
Paşa
kadar sevdiğim
aynı
(F.
61
inci
Gürler)
Tümen
karargahında
Ordu
ile
bütün
hadiseleri
Mektup,
6
(Aydemir),
etrafında
ondan
Kumandanı
Talat
düşünce
konuşmalarımızı,
(Güventürk:
ilk
yi-
Arka-
Tural)
H.K.)
ağabeyimin
Benim
grubu
genişledi.
müteakip
da
gö-
b a ş k a n l ı k et."
olarak,
müteakip
onunla
izah
Faruk
Gürsel)
Derken
toplantımızdaki
bilmektedir."
be-
kalsam
hatırlarlar.
(Cemal
Ordu
arkadaşlarla
yemin"...
Ankara
İş süratle
seçilmeyi
meyi
hepimiz
bize
muvazi
bize
büyük
tabanca
zaman,
ve
idealist
oğlan.
üzerine
"bu
Hazer
Menteş
Kumandanının
gittiğim
konunun
kadar
de
Ordu
olduğunu
Ve
Hep "Paşa
"Buna
yarı-
(Atak-
masamın
konuşacaklar,
attım
bazı
bizim
"Şeref
cak..."
Halim
onlar
(majüskülliyen
yapıldı.
ne
ettiğini
Sen
Nuri
günü
sureti
Bu
bugün
KANLIK
ve
Mucip
anda
tek
ve
onlar gidip
mahdut
bilirler.
ki,
çağırdım
ortaya
fikirde
"Bir gece,
ve
için
koyup:
dediğimi
saatinde
derhal
dediği
Kumandanına
CESARET EDEMEMİŞ
ele
ve
üzerine
ederim
ederim,
larını
u
olduğu
yazıyorum.
(Emanullah)
bizi
üzerine
Bu
açmaya
sözlerim
açıkça
çıkarıp,
mukavemet
derhal
yaptım.
son
için
gelip:
Gürsel
zünden
olan
mal olacağı
(Özkaya),
odama
ne
edecek
tarihine
sonra
vaki
yaşayan
Ağustos
4.5
toplanmışvaki bü-
daimi
kurula
saatlik
görüş-
bütün
1961)
arkadaşlarım
Bu
satırları
fazla
sevdiği
Sunay
Paşa,
zarın
4.5
Başkanı
yazanın
Gürsel
saat
kâğıda
da'da
27
27
MAYIS
y a l n ı z gizli
rejisör Finans
ler
bu
durum
içinde
Birliği
karşısında
üyelerinin
adı
altında
"FİKİR"
Mayıs
ruhunun
Grace
(son
Sözü
yapılan
Tasfiye
bir
başarı
ya-
m u t s u z 21
haberi
bi-
üç beş
Milli
başka
yaşandı.
Birlik
kuşa
Komitesine
Acep,
"Ankara'daki
diyor
T.
Coup
yanlış
bir
tek
uçakla
namına
kıta
acele
BEN,
idi.
Mu-
Kumandanları
"Örfi
Komutanı
de
Paşala-
1961
Kuvvet
27
mı?
Korgeneral
Aydemir.
Alay
yardımcı
"İstanbul'dan
Başkanı
Ordu
çevrilen
6 Haziran
İkinci
Muhafız
Arkadaşlar
Kuvvet-
başladık."
paşaca
ay s o n r a s ı ,
alınınca:
kendisine
yavaş
Silahlı
parçalamamak,
indirmekti...
Genelkurmay
Sunay
yavaş
için
kurmaya
Anka-
toplanarak,
Heybeli'de Gürsel'le İnönü
11
geçirdik"
hissettim.
etrafında
Orduyu
bedeni
bırakalım.
Madanoğlu,
mamıştı."
İdare
Ku-
Osman
Kök-
kumandanı
geldi...
bula-
Tarihi
konuştum."
bir
(T.
Ayde-
Yazılı
karar,
Savunma)
Arada
gene
tasfiyenin
yerine
-
hiç
muhbiri
ulaşmadığını
nans
Kapitalin
aldırmayıp,
Kurmay
M.M.V.
Müsteşarı
tınılmıyan
eliyle
bir
Sunay'a
gördük" d e n i y o r .
eline
şimdiki
vetleri
mu"
Onu
Aktör-
kesilirken
vermemek,
teşkilat
"lütuf v u r u ş u " ) n u
işe
vazifeli
kurtarmak
şey,
ederken,
inmeli
alarma
mandanı
mir,
biliyordu.
özenen
FİKİR
meydan
denilen
Onur'dan
birbirimizi
bir
elinden
b u l u ş m a s ı n d a n tam
gün
mektu-
Heybelia-
oynanıyordu?
kurban
kendimi
arkadaşlarımla
Devrimciliğini temsil
sal'dan
27 Mayıs'a
Talat Aydemir,
parçalanmaya
MBK
hittin
niye
mutsuz oyunları
oynuyorlardı.
kahramanı
yakın
Demek
rın
ki
savunuyordu:
"İşte
Ordu'yu
filimler
mutlu,
pay e d i l m i ş
Ordu
ya-
Kurmay
Paşa,
hazretleri
ile
ra'da ki
yukarı
Kapital
kendilerine
"Baş"
tam
ile C.G.
-
başarısızlık
şöyle
Paşa
olurken,
Genel
REDDİ
heyecanlı
hut
le
11.
daha
Cevdet
bağlamışlardı.
ler,
Mayıs'm
Kumandanı,
Güventürk'ün
MİRASININ
o
canını
Başkanı
Cumhurbaşkanı
Ordu
gün,
başını
bütün
asılırken,
Genelkurmay
yerine
Çünkü
döktüğü
Mayıs'ın
Aslında
Paşa
Aydemir
Ve
görüştüğü
olacaktır.
bunu
Talat
görülecektir.
Genelkurmaya
"sıvış"
akşam.
Belli
yerine
g e ç m i ş ve v a k i t
Genelkurmay
başkanı
oluyor.
iletiliyor,
ki
kazanılmış.
Başkanı
Tümgeneral)
Tuğgeneral
Nüshet
dayıyorlar.
Bulca
"Sabahleyin
gitmiş,
(o z a m a n
"Memduh
ile
Fi-
Babacanlar
Kara
Tağmaç
aynı
Kuvve
ültimato-
Bu
dir.
tuhaf
6
prosedürden
madde'den
incisi,
2
nci
danlığına iade" e d i y o r .
C.Alkoç'u
(K.K.K.)
Kuvvetleri
yor,
sonra,
karşı
görünerek
diye
Komitesi'ni
toz
-
Şefik İlter ile
Özek'i
ile
Deniz
"emekliye sevk" edikarşı
Deniz
da
hep o
5 ve
-
Kuvvetlerinde
edilecek
listeye
Karacılara
havacıların
ncı
"Ültimatom"udur.
C.
Madanoğlu
Koksal
Muhafız
vazifelerine
Orduda
önce
üçü
Mayıs
pro-
birlikmiş gibi
uğratılacaktır.
de
hep Milli Birlik
Aynen:
Örfi
Alay
hareemekli-
çıkartılıyor.
21
bozguna
maddelerin
bizim
göre
karşı
(hatta
yumruklarıyla
6
etmenin
eski
"Hava
İdare
Kumandanlığın-
Komutanlığından
alınacak,
dönecekler."
yapılacak
tayin,
terfi
ve
tasfiyelere
MBK üyele-
karışmayacak."
Bu
iki
"6
fiye
madde:
MBK'nin
-
MBK
üyelerinden
edilmeyecek
Yani,
rek
için,
diyor
koymuş
ki:
"Olay
Bu
ve
-
dikmiş,
sonra
MBK'nden
içinden
herhangi
zararsız
tas-
bir canlılık
hale
ordu
Türkiye'deki ihtilal zincirine
malı
ikinci
nasıl,
iktidarın
gerçek
(D.S.,
ortada.
getirile-
"6
Fosilleştiriyordu.
-
sahibi
Ordu:
Kuvmalına
oturtmuş.
kö-
"14'ler operasyonu" t a k m a
bir
kalbin
hangi
"malına sahip" ç ı k a b i l i r d i ?
Kendi
27
kaç
saat
iş-
takmış.
6
Mayısını
bir avuç s a d a k a y a
Tefeci
ile
İyi
operasyonu"
T ü r k milletini
cambazları-
o t o m a t i k hiyerarşi
kronometresini
+
kendi
"Politika
ölüm
Kapital
bir hal-
Silahlı
olarak
tepesi ü z e r i n e
birinci
Haziran
yeni
Türk
siyaseti
bırakmış.
MBK'ne
yapan
19)
Ordu,
reddini" y a p m ı ş t ı .
(Finans
ihtilalini
bir tek kişi -
belirten
"Mirasın
köpoğlu
bundan
mumyalanıp
Mayıs
Kapitale)
dengesini
leyeceğini
Ordu
27
Sonuç
Ordunun
kalb
kesilip ay-
zorlanmayacaktır."
MBK,
ile
görünmektedir."
mi?
(Finans
bütün
tü
çıkarılmış
ihtilalin
Öyle
hiçbirisi
istifaya
bütünü
eklenmesidir.
vetleri,
bıçakla
saklanacaktır.
D.S.
na"
ve
erkekliği
rafta
kanın
her g e r ç e k g ü ç t e n
(Tecrit).
çıkmaması
le
Kuman-
(M.M.V.)
Kuvvetlerine
tanzim
Havacılar da
O.
rılmasıdır
el
Zeki
Kara
madde:
Korgeneral
MBK'deki
"5
Alankuş
Korg.
önemli-
Kuvvetlen
k ı p ı r d a n m a l a r gibi, A y d e m i r ' i n
4,
Albay
ri
"Ültimatom"
"Hava
M.
K.
Kora.
kışkırttıkları)
kalan
"4
Ordu
Özek'le
3.
bütün
nonçiamentosu
dan,
madde:
duranlar...
sevkedilecek"
İlerideki
Geri
dayatılan
Tansel'i
çıkarılıyor.
Ondan
ye
2.
MBK'ne,
Kuvvetleri
kâtımıza
ve
Kumandanı
İlter'le:
çok
1
-Bezirgan)
DP'yi,
Haziran'da
kendi
eliy-
s a t m ı ş en
mezarın-
dan
AP
biçiminde
meyen,
köşe
üslerine
teslim
lenin
bir
KARARSIZ
dışındaki:
desteğine
kısmı:
ları
-
Arsın,
üzere,
yorlardı."
"Mucip
(14)lerin
bir kısmı
Ordu
(D.S.,
(14)lerle
Ataklı
ile"
ve
mı?)
Ya
beri
hayli
Meclisin
bir
en
işbirliğine
Eylül'de
geceli
hükümeti
devam
teşkilat
haline
mi
olacak,
bir
(Türkeş
bir
teşkilat
ortam
ortaya
haline
gelme
(D.S.,
hepten
24).
24)
karmakarışık
"Müdahaleciler"
dağıtacaklardı.
dışarıdan
eden
ve
dağılmıştı."
toplanmadan
23)
Berne'de:
tekrar
meselesi
siyasi
ancak
(D.S.,
sorunu
edegelen
(D.S.,
katı-
yanaşmı-
İleride
gündüzlü
gelmeleri
14'lerin
"Ankara'da,
kuracağı
"Havacılardan
Tunçkanat
Menteş...
toplantı
yaşanıyordu."
Meclisi
gün
LİDERLİK
sarsarak
S.K.B.?
günler
ğunluktu.
3
devam
olan
Ama:
surette
22
haline
yüzünden,
bir
olduğu
evinde
teşkilat
engel
ümitlerini
bilin-
KARARLI
yapılabilir fikrindeler.
Taşer'in
Evvelden
23).
Halim
işbirliği
"Dündar
toplantılarda...
Kabibay
babası
gibi, A m e r i k a n
azımsanmayacak bir kit-
Haydar
kâfi
kendilerine gelince..
atıldı...
ana
DEVRİMCİ
içinde
Komiteden
14'lerin
gelmelerine
Mayıs'ı,
bir aşk ç o c u ğ u
KARŞI
"14'ler,
mazhardır."
Fevzi
olmak
27
bulunmuş
ediyordu.
DEVRİMCİ
Yurt
hortlatmakla,
başında
ço-
"Güdümcüler",
güdeceklerdi.
Gittikçe
azalıyorlardı.
Devrimci C e p h e
nıklık içinde
feci-Bezirgan
için
sınıfım
Finans -
kuyruğuna
her şeyi y a p ı y o r d u .
nen T ü r k e ş ' i n
kin
kın,
dediğimi
ne
doğru
Paşa
ve
intikam
anlarsınız
tutularak sehpa
statükosu
Zafer
kafese
"30
nını
Bayramında
kişicil dağı-
iktidarı
halâ
gazabı
tekeline geçirmek
"Lider" y a p ı l m a k
Parti'nin
içinde",
gibi sloganlarla,
(D.S.,
AP":
"Gözlerimin
içine
elin
24)
3
parmağı
6 Ağustos
Gürsel
30 A ğ u s t o s
Silahlı
Kuvvetlerin
"27
baaşa-
veriliyordu.
tutunmuştu.
Paşa,
iste-
varisi
Lideri
C.
1961
günü
1961
Sunay
güPaşa
konmuştu.
Ağustos
tebrik
1961...
etmişlerdi.
general
Sunay
nay'ın
görüşünde
Nitekim
Tuğg.
Bu
arasında
("Rahmetli Avni
kanı
takıp
"Demokrat
işareti"
çoktan
H e y b e l i ' d e İhtilalin Lideri C.
nü
küçük b u r j u v a
Kapital, y e d e k gücü T a ş r a T e -
14'ler içinde
desteklediği
Mayısçılara
ğı
böyle en sallantılı
bocalarken,
tam
Protokole
vesile
hususi
bir
Doğan" yazısı,
kesin
Refik
seçim
dahil
ile
bir
Genel
görüşmeden
değişme
D.S.,
sonucunun
Kurttekin'in
zevat,
CHP
Kurmay
Başkanı
Başkaile
sonra,
olduğu
OrSu-
bilinmektedir."
26)
ertesi
odasında
g ü n ü , İstihbarat BaşJandarma
Genel
Ku-
mandanı
için
Tuğg.
tek hal
"1
-
"2
-
Cemal
Gürsel
ve
tarzı,
"Durumun
"şartı
gibi
yürüyebilmesi
yazıverdi":
Cumhurbaşkanı
olacak.
olacak."
düşünen
tasavvur
üzerinde
SKB'nin
çoğunluğuna
edilenlerin
en
göre
kötüsü
bu
idi."
(D.
"1
roller üleşiliyor.
Genelkurmay
yazısıyla
-
Başkanı
katiyyen
Ordu personeline
telkinde
Sunay
tehdit
ediyor
(eski
talimat):
Badema
-
siyasi
her ne
hayatta
şekilde
bulunmayacaklar.
olursa
olsun
siyasi
bir
bulunmayacaklar.
"3
-
"Bu
Kafiyyen
toplantı
hususlara
onore
riayet
edeceğimi,
lenmeyeceğim
aksi
gibi,
bilmeleri
yapmayacaklar.
ettikleri
takdirde
takdirde
aksi
kendilerini
kendileriyle
hareketlerinin
hiçbir
hesabını
her zaman
suretle
da
ilgi-
soracağımı
gerekir."
İşte
27
lerinden
Mayıs
sabahı,
karargaha
memelerine
tidara
Doruk
iki
25)
14'leri:
"2
şu
Başbakan
benim
plan
Türkçe
Paşa
uygulanması
Seyhan,
Bu
olarak
İsmet
"Bana
hal
Abdurrahman
tarzı"
karşı
çıkıp
14'leri
anlayış
öğüdü
İhtilal
"vasıtalarına
kadar
yürüyerek
göstermiş"
alınca
(D.S.,
böyle
Başkanı
el konulduğu"
gelmiş",
2)
için
"ev-
"haberdar
edil-
olan
Sunay,
ik-
zılgıt v u r u y o r d u .
Gürsel
her z a m a n k i
"babacan"lığıyla
okşuyor:
"Kadri
Kaplan
ağzından
14
korumaya
dan
ve
kararlı
ileri
geldiği"
bul
Ekim
S.K.B.
Yurdakuler'in
vatanperver
bulundukları,
gayretleriyle
olduğu,
aradaki
1961
DÜŞMAN
günü
(Silahlı
T u l g a ve C. T u r a l
1
istihbarat
(D.S.,
14.30
Korgeneral,
"A
olan
si
fiilen
"B
di
-
Türk
seçimden
üzre
ittifakı
25)
Harb A k a d e m i s i n d e ,
11
general
2 Tümgeneral,
Silahlı
sonra
-
İhtilali
Kuvvetleri
milletin
kurmay)
kararı
gelecek
toplanmadan
edecektir.
hepsi
şu
farkın-
BAŞ
saat
K u v v e t l e r Birliği)
olmak
nizamı
metot
evvel
hakiki
R.
1 Tümamiral,
1
3
1 topçu,
tek t a n e c i k
de
alıyor:
15
yeni
duruma
ve
ve
İstan-
(içlerinde
T u ğ g e n e r a l , 3 T u ğ a m i r a l ) , 28 A l b a y (3 d e n i z , 2 hava,
Kurmay Yüzbaşı!
Gürsel'in
demokratik
ihtilafın
"deklarasyon" y a p ı l ı y o r d u .
DOST V Ü C U D A
21
M.
üyenin
Ekim
Türkiye
1961
müdahale
ehliyetli
günü
Büyük
yapılmış
Millet
Mecli-
edecektir.
mümessilleri-na
tev-
"C
-
Bütün
neticeleri
ile
"D
-
Bu
tehir
Burada
kararın
ilgi
rütbeli
Meclisi
tatbiki
kan,
çeken
yerine
Akkoç,
protokolü
1961 'den
sonraki
bir güne
aralarında
İstanbul'a
Mürted
etme
kaleyi...
içinden
ve
darbeyi
O zaman
her
iki
bir sabırla
uzun
ne o l a c a k ?
tükenmek
"Başkumandan"
yerlere
ulaştırdı,
"Bugünü
Jandarma
mutlak
grupların
yeni
ihtilal
kumandan
başta
teşkilatı
olmak
söyleyen
ol-
tam
si-
27)
Meclis t o p l a n a Cumhurbaşkanı,
içleriOrdu
-
Güdümcüler
bir hal
alacak."
diyor?
Alb.
de
çok
gayet
endişe-
içinde
ettiğini,
yapılacak
28)
akış
Ünsalan'a,
Ordu
devam
mücadele-
(D.S.,
"Siyasi
istikbalden
parçalanmak
Olayların
s u b a y l a r ise,
kurtaracağını,
üzere
kendi
düştüğü
"Başkumandan" e m r i n d e
Ne
kurmaya
hale
(D.S.,
Gürsel
Kumandanı
ihtilalin
öğrene-
için...
"
kemiren
beğenmiyoruz,
bir
Kuvvetleri
ile
müzmin
Sunay.
Okul
mecalsiz
indirirdi...
"Müdahaleciler
bilmeyen
diyor.
tarzı"
gibi
Hasımlarını
bir karar y o k m u ş ç a
ajanlarıyla
kim?
liyiz" d i y e n
bir
"Memçeşit-
ancak
Baş-
müdahalenin
Si-
felaketinden
kurtarabileceğini"
Aydemir'e:
"Orgeneral
Sunay...
her
ne
olmadığını
kat'i
Paşa
tarafa,
bir
şekilde
surette
olursa
ifade
Türkiye
olsun
eder."
öbür
bir
ihtilale
"Başkumandan,
tarafa"
demektedir."
28)
Merkez
lerden
uyaSKB'de
gerektiği
taktiği...
Gemlerini
"statüko"
Parlamentolaştırılacak.
(D.S.,
Kuv-
tutmadığımız faktör:
faydalanmak
beklemek
"hal
olacak.
birden
azami
Hiç
Şefinin
Başbakan
sokulan
"İsmet
"Hava
Ankara
fethederdi...
taraf en
tarafa
avını
önünde
usulünü
iki
fırsatlardan
İstihbarat
taraftar
YalAta-
kararına
gerekli
"...göz
mücadele
per,
lahlı
değil.
koşuyorlar.
haberi
o?
ile
ve
leketi
kü-
Millet
Aydemir,
çoğunluğun
Havaalanında
hemen
Kim
çarpıştırır
bitip
Belli
SKB'nden
beraber
O,
kâfi
İnönü
kim?
uçakla
26)
gunlaşması
cak.
dolduran Albaydan
sokulmamasıdır.
Ankara
Ankara
Paşa
zaman,
artık MBK'ni
"protokole"
etmemekle
(D.S.
memiştik...
liz.
Ekim
hakiki mümessili"
"Güdümcüler
tabii... "
sirini
Seçim
imzalar.
Ama
li
menedilecek,
feshedilecektir.
ediliyor!
Menteş
Gece,
İsmet
"Milletin
tasvip
caklar."
iyi"
25
şey:
MBK y o k
vetleri...
si
faaliyetten
Komitesi
kimseciklerin
arada
ne
Partiler
Birlik
edilemeyecektir."
çük
nız
Siyasi
Milli
Kumandanı
kumanda
her gün
Eğer
öyle
Kur.
mevkilerinde
arttırmaktadır...
telakki
Alb.
Selçuk A t a k a n :
bulunanlara
Biz
ediliyorsak,
bu
yapılan
tazyikin
derhal
istifa
"Alt kademetazyik,
te-
müşevviki
deği-
etmekliğimize
veya
emekliye
ediyoruz"
sevk
diye
"Başkumandan,
beni
kendi
bırakmayın
bile
iktidarının
dağıtır."
Vücut
atarsan,
Kelle
sen
kuzu
-
vetler
CHP'ni
kalacak
ve
ismet
çıktı.
değe
Eğer
başka
"2
mi?
iki
subaylara
Parlamen-
patlıyor.
"Arala-
vardıkları
kararı
ve
Gene
böyle
diyor
düşünce
bakalım).
veya
(Ne
"Silahlı
siyasetin
Kuviçinde
ismet
Paşa,
zümre
inanılıyorsa,
mi,
Silahlı
ortaya
CHP'yi
sonuç
ne
destekola
istediği
ki?
bir g ö z -
K u v v e t l e r C H P ' y i ve
yerine
Morrison
Belki
İ.İ.
firmasının
Paşa
da
onu
isyeisti-
mı ya?"
başkasına
iktidarın
Kumandanlarca
menfaatine
laflara
etrafında
meşhur "SİYASET"
Ne yapalım?
CHP'den
de!"
şahıs
aykırıdır."
Kapitalin A l l a h t a n
götüreceği
sen
bir
ederlerse,
h a z ı r l a d ı ğ ı AP g e l e c e k .
İnönü
Kuvvetler
yıpratılacaktır."
göz v e r i y o r d u .
desteklemedi
ve
olmamak
İ.İ.Paşa)
plan
yapmak
verilmesinin
kabul
("Hadi
ediliyorcanım
ve Atatürk ilkelerini esas
şartıyla
ancak
iktida-
konulabilir."
Felsefe
yatmaz
Silahlı
hapları
El-
Kumandanları",
yaptırıyordu!
Finans -
anarşiye
bir
"Birlik
andıran
devam
söylenene
hiçbir şahıs
el
takmıştır.
h e p s i n d e n firaklı.
gelene
tarafından
değil
sa,
ra
O
Silahlı
Ardından
henüz " z a m a n ı
-
kellesi
hareket Anayasaya
siyaset y a p m a y a l ı m .
ona
Ama
Bu
aleyhtarlığı
düşmesi...
memleketi
alan
rejimde
mi?
"Pes!"
met " Ş a h m ı "
"Beni
Sanki
duyururlar:
lemeyelim.
dü, A l l a h
düşman
"dağıtılınca",
desteklemeye
Aman
Vücuda:
buyuruyor.
bulunduran
kademedeki
muhalefet
Paşa
CHP'nin
yor.
alt
değil
Mantığa
İnö-
toplantıyı
çatıştırılmıştır.
Kelle
etme!"
Meclisini
ile
Demokratik
SÖZ
mü?
mükemmel
biliyor mu?
Gaziler
destekleyemez.
güzel
yürütülür
bir v ü c u d a ,
kuvvetler
usluluğu
olarak
"1
kılına
orduca
İKTİDAR ARAR
birleşerek...
zümreyi
ve
söyleyerek
Otur halt
istediğini
Tarihöncesindeki
yazılı
(Sakın
kumandanların
eder
Yürüyelim" d i y o r ;
dost
LAFLA
müthiş
rında
müddetçe
genç
vaat
birbirine
ölürsün.
Bari v ü c u t ne
tomdan
ettiği
gerektiğini
ihtilale
"Buyur.
bir o p e r a t ö r ,
lerinde
işgal
kimsenin
olarak
ile V ü c u t
de
VÜCUT:
arz
28)
Kelleye:
muzip
kesin
"Başkumandan"
Böylece
hiç
buyrulmasını
hazırdır.
mevkiini
desteklenmesi
(D.S.,
Lafla
müsaade
piyaz
H.K.)
dokunamayacağını
nü
edilmemize
konuşunca,
bu.
mı?
Ve
Hem,
bu
bu
felsefeye
"iktidara
en
çok
Cuntacı
el koyma" y o l u
CIA'nın
aklı
"siyasetin
içi"
olmayacak
rılıyor?
mı?
Saltanatı
uyup
fa
Hepsi
efendilere
haykırdı:
Efendi,
ne
mayla
ise,
27
Mayısı,
İktidar Finans
adamları,
Birliği
dejenere
Bu
ren
Kapitale
ebesi
lıkla
D.S.,
haline
nans
-
üzere
Kapital
artık
"Fakat
yaç
ran
vakkat
Finans
larıyla
hasret
ve
siyasi
olanları
manası
kıvranan,
ortam
konmuş
Menteş,
"Aydemir
çalıyor,
edici
ve
kendine
bir ge(Fi-
vesayet mü-
gizliden
gizli-
yapmaları
tedbirli
icap
ortadan
zamana
ihtimali
ihti-
her
davranmak,
gün
müda-
ediyordu.:
kışın
için,
Birliğinin
ve
patlatmak
sisteme
(D.S.,
derecesine
takılmak
istenen
vamu-
28)
KURULUR
Bizans
kanalı
etrafının
bütün
burjuvaziden
herkesten
ile
iyi,
her türlü
-
bakımdan,
Kapital
devrimcilerin
daha
Firavunlar
"Böl ve Hük-
bilir.
araşma
bir kuşku
Dündar Seyhan'a:
Silahlı
anlattılar.
bağlıyordu."
Finans
her
hayır-şer bocalayış-
Küçük
Burasını
bulunan
sinsi
için,
bunalımlarla,
dar gelirli
mu?
Hazer,
faaliyetini
işiydi
"Fit sokma" o y u n l a r ı
çaresiz
A n s ı z ı n ve sinsi
bote
ve
bu
geldiğini
Kuvvetler
idi."
Nemrutlar çağından
girmişti.
lazım
Silahlı
siyasi
yıpratıcı
bulunur
met" m i r a s ı n a
göusta-
isteniyor)...
karşı
azaltmak
Kapital'in
ve
gibi
"Siyasetçilerin
manevra
oyalamak
CEPHELER
-
ölçüde
"Ve sonradan
büyütülmüş
diyor.
evvel,
toplantı,
emniyet supabı
KARŞIT
maddesi
evvel,
bir
tesirini
bir
verilmesi
müdahaleye
bu
baskı
miydi? A k s i y o n
manevrası"
daima
denilmek
Bundan
bir
taraftarı
gelmemiş
dönüyordu.
muhakkaktı.
meselesi
"Yapılan
çatlak
bir son
gösteriyordu.
hale
Komu-
olunduğu
sayıyor.
çalışılmıştır."
her şeyden
kuvvetlenen
çatlağı"
bu
aygıtları
hesapladıkları
kaldırılması
Birlik
ilkesine, t a r t ı ş -
geçebilir
"Siyasetçilerin
cephe
getirilmeye
essesesine
ye
Komedi'yi
"ilk
kullanılmak
dik
diye
ediyorlardı.
"Samedani
Bay
Değerli
Samimi
ulema
alınır!"
merasimine
türlü
kesilmişlerdi.
Musta-
Şerif icabıdır
zorla
Bu, t a r t ı ş m a y l a
gömme
başka
Anayasaya)
o derin
efendilerin
girişiyorlardı!
karıştıHocalar,
uzayınca
Şer'i
idi.
ulema
tartışmayla
-
söz
kimseye
İktidar kuvvetle,
önceki
niçin
zamanki
üstüne fırlayıp,
Saltanat
ihtilal y a p m a y a
olan
(O
işe
Meclisteki
Tartışma
"Atatürk ilkeleri" bu
kırk yıl
bu
gün,
Şerife"
Bir s ı r a n ı n
alınmıştır.
Kritik d u r u m d a
tanlarımız
"fier'i
efendi!
verilmiş,
"Atatürk"
edileceği
tartışıyorlardı.
ne y a p t ı ?
"-
ilan
kaldırmanın
uymayacağını
Kemal
ne
bir y a n a ,
Cumhuriyetin
(D.S.
Kuvvetler
Talat,
,
Birliği
herkesin
29)
teşkilatını
altından
saadam
"Bana
"Şah
Necati
Ünsalan
kat
da
o
kilatını
damarım"
durumun
Aydemir'in
ve
kundaklamaktan
kan
ateş
doğacak
olan
tamamen
çevresinin,
Silahlı
Birlik
elim
sorumluluğunu
yakın
çekinmediği
püskürüyordu.
edilmesinden
lıca
kadar
nezaketini
beraberlik
sayıp
ve
teş-
Selçuk
fikrinin
döküyor,
havacılara
Fa-
Kuvvetler Birliği
kanaatinde...
ve
akıbeti
kısmen
arkadaşlarımdan
kavramış...
Ala-
dejenere
bunun
çokça
baş-
Aydemir'e
yüklüyordu."
Ötede
"Aydemir,
isnadından
demokrasiyi
devam
her
ALT
zaman
mümkün
teşkilat
başlanırken
lendirilip
tut"
izah
KARACI
işletiliyordu.
yapabilirdi.
Gen.
unsurlarının
-
Bu
Kurttekin
diyordu.
-
HAVACI yarası,
tam
Görünüşte
güç-
Kapitalin
daha
alabildiğine
İSTİHBARAT
"tavşana
"ne
şiş
ya-
büyük
29)
Finans
ancak
yıpraoldukları-
müdahalenin
(D.S.,
içinde
işi
kullanmaya
halinde
bir
fikir
güdümlü
yüzden
dayanmanın
etti."
Kuvvetler
art
olarak
bu
işbirliği
zorlamalarına
Silahlı
açtığı
alet
Birliğinin
çilerle
ve
Havacıların
kendilerini
Kuvvetler
olabileceğini
Böylelikle,
faaliyetten
göründü.
SİYASET
istikametindeki
lükle
zıya
için
Silahlı
kademedeki
pılması
atfedilen
habersiz
yaşatmak
ettiklerini,
tıldığını,
nı,
kendisine
tamamen
kaç",
yansın
ama
ne
irin-
Başkanlığı
hele
"ta-
kebap"
stilini
destekçilerinin
tutu-
kullanıyordu.
a)
Bir
munu
yanda,
tasvip
b) Öte
kararının
Bu
yanda,
aynı
sözcüsü T.
listleri,
"tasvip"
Yalnız
(D.S.
ayrı
Devrimden
dediyor,
gayret
iki
davra-
ümidini
Başkumandanın
Finans
olmadığını
"suret'i
sezdiriyordu.
"Prensip
durgunluğu
Kurttekin
karar
o
müncer
ve
Bu
olan
emirleri
gelerek"
kararı"
değin,
açıktı:
toplanabilmek
bakımdan,
,
ne
"Baş-
kokuşmuşlu-
noktada
parçalanmaksızın
kaybetmemişti.
ayrılığa
-KapitaAydemir'i
haktan
dizginleyip,
idi.
Karacıların
İstihbarat
güdüyordu.
etrafında
gelsin,
gerici
kesinleşinceye
altında
"Başkumandanın
değil,
düşürme
düzmeceliği
gelirse
ve
gösterilen
şeyle
taktiğini
birbirine
toplanabilmek
verdiğimi prensip
anlayış
"dar gelirli" olan
yana
dediği
ğa
taraftan
bir
kötülüyordu.
kumandan" g e m i
için
Daha
Devrimcileri
sayıp
oyalama
çevirtmenin
evvelce
tam
miydi?
kararı"
Devrimcileri
General,
iki v a r y a n t m ı ş gibi
Aydemir,
"prensip
ve
29)
şey değil
etmemekle
Talat
hususunda
"Siyasetçiler"
Devrimcileri
idi?
"Ancak,
birbirinden
da
de,
görünüyordu."
bozulmaması
göstermekteydi."
nış
"Kurttekin
etmez
hangi
davranışları
çerçevesinde
red-
kalma -
yı
MEMLEKET
mandanın
katılmamayı
vermişti.
"Başkumandan"d\.
dikilmişti.
can
Ona
idi.
ha
çok
katılmama",
çil
idi.
başucuna
için
(D.S.,
Devrimin
Albayları
29)
çok-
Karşı
dondurmak,
en
büyük
gibi
yetkiyle
"Gruplardan
dağıtma
için
b i r l e ş t i r m e k değil,
oluyordu.
yavrusu
Kuhiçbirine
Başkumandan
hareket":
ayrılanları
kapıştırmak
onları
sadece,
grupların
bulunuyordu."
"göre
Devrimcilerin
birbirine
ve
sağlığı
Direnen
"Taraf" tutmamak,
rine
görüyor,
hareketi
kabullenmiş
açık seçiği
dönüşmesi
şartı
göre
olarak
daha
kararını
devrime
tek
nazarına
esas
Bundan
tan
HAYATİYETİ'nin
noktai
da-
hiç bi-
taktiğinden
geliyordu.
Yoksa
sinde
Finans
kararını
nun
üst
kaymağını
"Genelkurmay
başta
İkinci
Başkanı,
Başkan
Finans
-
Kapital
sinekler
gibi,
avını,
birbirlerine
bağlanıyorlardı,
arasında
yordu.
açılan
Hele
"İşte,
Kara
gelenler
hep
yok.
gittikçe
tek kişi
-
için
daha
"Şartlar ne
münferit
Hava
lenme
Kara
kıskıv-
Kuvvetleri
kendi
içine
işli-
ölçüsünde çatırdıyordu:
gelmiş
Kuvvetlerin
unsurları
İLERİ
arasında
anlaş(geride
bir
toplantı
29)
DAHA:
k o r k t u k l a r ı şey,
kahraman
önce
olursa
olarak
her birinin ta
ortaya
içinin
çıkıvermek
içinde y a -
tehlikesiydi.
sözleşmişlerdi:
olsun,
katiyen
birbirimize
haber
verdik."
(D.S.,
bir
harekete
katılmamaya
-
Kara vb.
çatlakları yarılınca,
karar
vermeden
29)
Karacılar olsun
bir der-
denediler:
"Ünsalan,
zı
büsbütün
ile
her y a -
ağ-içindeki
DİNAMİTİ
Devrimcilerin
Onun
teş-
meydana
bu
(D.S.,
çevir-
oranında
bulunuyorlardı."
"Kuvvet"'in
kanadında
BİR"BOMBA"PROTOKOL
tan
Hava
kalabalığı
Hiyerarşi!)
başladık."
DEVRİMİN
ve
üzere,
Genelkurmay
Devrimciler o
çırpındıkça,
Deniz
Kuvvetleri
bertaraf etmek
etmekle
düşüp
Kuvvetleri
YETKİ
bile:
kısmı,
dirsek
bir ö r ü m c e k ç a b a s ı y l a
sarmıştı.
ilkin
mazlıkları
tertip
sabırlı
çatlaklar,
Kara
(şimdiki
halinde
Ordu-
bir
tamamen
alabildikleri
çatışma
ağlarıyla
cephe-
katmıştı
generallerden
Tağmaç
mevkiden
kendi
savaşa
Kuvvetler Birliğine
GELENLERİYLE
öldürücü
hazretleri"
musallat" e d e c e k t i .
vazifeli
Memduh
Silahlı
İLERİ
nından
"sincabı
"İti hinziyre
k e n d i n e çekip a ç ı k ç a
bulundukları
kilatın
Kapitalin
Başkanlığında
H.K.),
mişler,
rak
-
vermişti.
Aydemir,
arkadaşların
Arat,
katıldığı
Ata kan,
toplantıyı
Kemal
Jandarma
Güner
ve
Okul
diğer baKumandan-
lığı
odasında
mazlığa
yaptık.
sebep
Herkes
olan
dakini
itham
etmekten
lıkla
ortaya
döktü."
Ve
hepsi de
"Sonunda,
bilen
SATLI
nasıl
teşkilat
mensuplarının
yüz
yüze
BOZGUNCU
unsurlar
Türk
Harekât
"3
-
Harekât,
mayacağını
1 -
içten şaştılar:
varan
gelmemelerini
edilmiş,
taşımadığı
fırMAK-
kolaylıkla
54 y ü k s e k s u b a y 9
Şubat günü
imzalıyorlar.
HAVA
Birliği
HİYERARŞİK
KUVVETLERİNİN
3
defa
Küp
Hiyerarşi
nizama
uy-
muvafakatinin
alın-
Havacılar
Ne
Reformu?
madde " H a r e k a t i n yapılabaşka
pratik
hiçbir a n l a m
karşıydı:
bir
müdahaleye
taraftar
ol-
bildiriyordu.
karşıttı:
"-
size
"-
edilecektir."
için.
konmuştu:
surette
Tulga
Tulga'ya
hitaben:
gelip
dayanıyor."
müteredditti:
Haklısınız.
medik
üstüne
kesin
"General
General
araç 3
tekrarlamaktan
küp
R.
Paşam
kadar icra
Başkumandan
madığını" G e n .
2 -
Şubat'a
"Reformlar" y a p m a k
Ne var ki,
"Başkumandanın
Fakat
Hava
Kuvvetlerinin
durumunu
hallede-
ki... "
3 -
"İmzalanan
bir gafletle,
19
protokolünü
iyi
biliyorduk."
bu
"bomba"
üzere
Öyleyse?
yorlardı.
hazır
açıyorlar;
ise,
için
(D.S.,
ötede,
aliyet yoktu" (D.S.,
arasına,
Halbuki
saatin
iyi
değil,
kendi
bile
büyük
21
kafi
Ekim
geldiğini
"Gel beni y e ! "
temellerini
"Memleketin
gücün
önüne
da
diyorlar.
idi.
Ya-
dinamitlet-
biliyorlardı."
ç o c u k l a r İhtilalle
"Ortada
32)
uygulama
31)
"çok
silahlı
muazzam
19
" Bomba"
d e v r i m c i l e r onu
yanda:
ile
Paşaya
koyduklarını
Bizim
tarihi
bir mühlet koymuştuk.
Protokol:
Bir
o
protokol
günlük
önlemek
Demek
ya
açık-
koyacaktır.
28
"Seçkin"lerle
taşımıyordu.
mek
ve
derecesine
İNŞA
ciddiyet
Kuvvetler
el
için
Kimse t a r t ı ş m a z .
hut
rahatlık
şarttır.
Niçin?
çok
gören
daha
Silahlı
iktidara
-
bir
anlaşkarşısın-
29)
(Protokol)
-
tarafından
başka
(D. S.,
olarak
"2
bir
EVHAM
Oyuncak edildiklerini
ması
tam
ve
bir " b o m b a "
aralarındaki
görüşlerini,
bir fitne o y u n u n a geldiklerine
TERTİPLER'den
"1
kadar
ŞAHSİ
söylenenlerin
anlaşılıverdi."
gun
güne
ve
çekinmeksizin
bütün
görüşlerin,
sat
o
SÖYLENTİ
gizli
Biri
üzerine
kim
olarak
(Alb.
bile
çığ
bile
lades o y n u -
gibi
dikilecekti?"
cereyan
yuvarlanmasorusunu
eden
Unsalan
bir fa-
bağırıyor:
"Ya
şimdi
harekete
veririz." Ö t e k i s i
kadaşlar.
Biz,
geçeriz,
(R.
Lakırdı
ve
Kumandan
geldik.
Ne
bu
kişinin
kahin
gece
korku
"27
çareye
kargaşalığın
ve
feci
yıkılacağını
yoktu."
Kuvvet
nedenini
olsun."
19
o
bakamaz
hale
30)
sorumluluğunun
geceden
anlamak
için
(D.S.,
32)
Şubat.
"Başkumandanlık odasında"
Kumandanları, Jandarma
Ünsalan
"Ar-
kaybediyoruz.
durumun
daha
kâfi son
Genel
Kumanda-
bütün o blöfü a n d ı r a n a j i t a s y o n l a -
açıklıyor:
temelinde
olan
bizleri
Bizi
mukadder
ortadan
olan
kaldırmak
için
her
felaketten
siz
da-
kurtaramayacaksınız."
Alb.
Atakan
"Sizin
emekli
panik
edilmeye
bütün
icraatımı
veriyorum,
dokunamayacaktır."
toplantı
kim
sokaklarda
çığlık,
ağlaycak:
gidiyorsunuz?
yaptım.
Ben
bugüne
Size
çiğnenmedikçe
evlat
şeref sö-
kılınıza
asılırken
" E v l a t l a r ı m ! " çığlıklı
Finans
kanadı
takdirde,
kim-
33)
Aydemir
bilir? Ç ü n k ü
devrimci
neredeyse
güvenerek
(D. S.,
Bu
hazırız."
nereye
sizlere
ve t a r t ı ş m a l a r ,
zandırıp,
olarak"
bırakıp
cesedim
babayani
mı,
uymayabilir.
etmeye
samimi
se
Bu
istifa
beni
zü
çınladı
bizimkiler
veya
Evlatlarım,
kadar
içindedir:
düşüncelerinize
"Başkumandan...
"
ye
zaman
yüzüne
başvuracaklardır.
hi
gösterileriyle
(D.S.,
Şubattı.
Mayıs
duruma
sesleniyor:
maiyetimizin
nı ve 3 A l b a y . Alb.
rın
müzmin
Komut.)
evvel
lüzum
18
bir t o p l a n t ı .
fikir
bu
Kor.
bir an
sırtına
olmaya
O
V.
olarak,
olacaksa
"Bütün
birkaç
yahut
Ülgenalp:
-
Kapital
kulaklarında
artarda
uzun
şebekesine vakit
soyut deşarjlarla
yalnız
ka-
gevşetme-
yarıyordu:
"19
kadar
Şubat
genel
toplantısı,
bir
gevşeme
düğüne
dair
HUZUR
havasının
(D.S.,
ortada
gerilmiş
etkisi
henüz
tatlı
sinirlerde,
yaptı.
belli
20
Durumun
emareler
meltemini
Şubat
gecesine
normale
dön-
görünmüyordu,
de
hissetmiyor
ama
değildik."
33)
PROVOKASYON
"Halbuki
maya
Finans maz,
siyasetçiler
girişmişlerdi."
Kapital,
kışkırtır da.
mi, provokasyon'dur.
ğürtçe
Karacılar
var
(D. S.,
kuvvetleriyle
her D e v r i m c i
Devrimcilerden
Biraz
taktiklerini
uygula-
23)
daha
kullanmaktan
davranışı:
kurtulmanın
kazançlı
kolayı
yasaklamakla
en
zararsız
Havacılara
var
mıdır?
karşı
kalbiçizü-
"Siyasetçiler
ve
statükocular,
oyun
koskoca
oynamaya
yen
korkunç
"Bir
haber
bul
bir
tarafa
Bu
Teşkilatının
"Öbür
diye
"Bir
Kuvvet,
kısmım
olacak...
Ve
bir
ucuna
oturmuşlar
kârı
görülür...
Fakat
görmüyordunuz.
meye
muvaffak
karşılarına
Siyasi
Yargılanması
subay
elbet
ve
statüko-
geçmiş
bulunu-
olarak
kendilerini
içinde
gün
edin-
salıyorlardı.
olarak
evvel
ortaya
9
imzalamamıştı.
İlk
kar-
zamanla
üzerinize
sadece
Sakarya?
sa-
Şubat proBütün
hamlede
he-
onun
Aydemire
da
çullanmakla
Finans -
için
bırakır mı
kadar zeki,
kişiler de
birbirine
kırılıp
ELE
aydın
düşürülebilir ve
hiçbihiç İk-
olsalar,
kullanıl-
atılırlardı.
VERİLENLER
Gölgedeki Adam'ın
hatıraları
heyecanlı akışıyla okuyabiliriz.
sırasında T .
Kapital
Küçük b u r j u v a z i y e
bahanelerle
PROVOKASYONDA
manından daha
Hükümet
Sorumlu
Cuntası" idi.
İktidarın
da
34)
bir saldırıya
12
kalanları
Evvela
36)
Millet,
acımaksızın
trajediyi,
sokmak,
geride
(D.S.,
direkt
Sanki
Onlar, Türk Subayı
sonra
kızTürk
nifak
kalanların
Kuvvetler
almıyorlar,
iktidar var.
çocuk oyuncağı
Bu
ve
İhtilal
Gözü
olmuştur:
sonra,
taraftarlarını
rütbeli
(D.S.,
belli
gelecek...
tam
küçültmüşlerdi.
"Albaylar
Hani ya, V a t a n ,
dıktan
geçiyor...
arasına
geriye
Silahlı
yüksek
yetiniyorlardı."
tidarı?
alarma
tabii...
denebilir.
alarak
atıyorlardı.
defleri Ankara'daki
ri y o k .
çıkmıştı
oldukları
iyice
birkaç Albay
vakit
taarruzlarında
şınızda
de
da
gördüler de... "
göze
bu
açıkça
gelenleri
temizlensin,
üstüne
her sonucu
54
alarma
yedirdikten
ona
Nitekim
"Her şey su
hepsini
Başku-
tevkif ettiler."
yedirmek.
kısmına
bir
tokolünü
İstan-
atıyorlar.
geçti.
kendilerine
Silahlarıyla
Artık
ileri
kısmına
bir
yiyecek,
dece
alarma
kendi
ile?
nedir?
kendileri
Hedeflerini
endişeye
gelenlerini
aleyhine
Ne
Birliğinin
kısmını
yorlardı.
yapacağı
tahrikçilerin.
da
cular,
ile
ihtilal
ulaştırılıyor."
dahi
ileri
Birlikleri
diğerlerinin
mani
Kuvvetler
"Bir
kadar
"Havacılar
Kuvvetlerinin
"Hedef kimdir?
bir
Kuvveti
sürükle-
Cuntasi'nın
İstanbul'a
koşuyorlar,
Kara
bulanmış
Silahlı
ayrı
felakete
geçiriyorlar.
yapmasına
mış,
iki
Devletini
"Albaylar
haber
haber v e r i y o r l a r . . .
harekete
Türk
KARA O R G A N L A R I N I
tarafa
ve
Kuvvetlerin
oyun.
gidiyorlar,
veriliyor.
mandan
Silahlı
kalkmışlardı.
Aydemir'in
sonunda
21
savunması
polis
ro-
Mayıs olayının
şöyle özetler:
"22
Şubat
11.00'de
1962
makamına
danı
Orgeneral
General
Alb.
Bana
Önür,
Doruk,
Ünsalan,
Genel
Okul
Kumandanı
beni
Kuvvetleri
Jandarma
Jandarma
Merkez
Başkanı
Kara
saat
Kuman-
Kumandanı
Kumandanı
Kur.
Selçuk Atakan
vardı.
hitaben:
"-
Evladım,
istersen
dan
dört
seni
Dora,
"-
Çünkü
dün
gece
danlarımızı
tank
Okul
taburuna
nereye
Kumandanlığın-
ve
kıtalara
alar-
Kumandanı Yarb.
Hal-
siz
Biz
rekete
de
geçtik.
Buna
Kara
gece
meniz
ve
34).
Bunu
alarma
Aydemir,
"-
"-
"Başkumandan"
bir şey
planlara
faciayı
için
göre
alarma
Hükümet
Başkanı
"Anlaşamadık.
Dışarı
Başkanı
Hüsnü
nelkurmay
İnönü
Özkan
Başkanlığına
bir
ediyor:
daha
önceden
Kuvvetlerinin
bilakis
bir
yapıalarma
yanlışlığı
istemiyordu:
"Ne
ye
yapa-
istiyor" dedi.
çıkarıldım.
Hava
dön(D.S.,
mi?
devam
Hava
böyle
Bahti-
Tabura
vermiştir.
olabilir
kıt'aların
İnanmak
ha-
ve alar-
Bnb.
hemen
şöyle
geçtiklerini,
söyledim.
habe-
için
dön
Kur.
emrini
otomatikman,
karşı
önlediğimi
Tabura
ricası,
duymamış
yapmadığımı
kurtarmak
gönderdiği
savunmasına
Kuman-
hazırız."
Öyle şey yok.
vermenizdir."
astsubay-
tevkif ettiği
yapmaya
Albay Aydemir'in
ve
Arkadan
olarak sizleri
Aydemir'in
son
onun
Böyle
geçmesiyle,
"-
subay
ettik.
Havacıların
her şeyi
Ünsalan:
da:
evlerden
tespit
Kuvvetleri
ver." d e m i ş t i r .
Yalta
geçerek
büyüklerimizi
Bu
karşı
ma son
diyor:
topladıklarını
ve
ri geldi.
şöyle
alarma
otobüslerle
yım?
AVRUPA'YA,
ediyorum.
suları, T a n k T a b u r u
sorulunca
Havacıların
larını
lan
alıyorum.
tayin
vermişsin."
O y s a , saat 0 2 . 0 0
dun
himayeme
seneliğine
alıyorum.
sen
yar
Genelkurmay
Yanında
Muhittin
Abdurrahman
Necati
mı
günü
çağırdı.
Hava
Kuvvetlerini
ültimatom
Kuvvetleri
alarma
Kurmay
geçirmiş.
vererek,
bizim
Gebaşımızı
istiyordu.
(Tabancasını
"Hava
Buyurun
Kuvvetlerinin
Bu o y u n u n
me
yapılmak
Hüsnü
Kara
perdesi.
Albaylar
Bir
üzere
Özkan'ın
"General
girer.
ve
geçerler.
intihar
emriyle
birinci
"Generaller
salona
Başkumandanın
tabancamı,
akşam
Hava
tam
Kuvvetleri
şuradan
İkinci
koyarak):
deyin
bir
şiddet
odasının
olaylar
Kuvvetleri
Kumandanı
Fakat ben
kımıldanmam."
perdeyi G ö l g e d e k i anlatıyor:
evvelki
uygun
edeyim.
şuraya
Başkumandanın
çağırılması
Özkan
masasına
et,
Kurmay
hakkında
Başkanı
yanındaki
yüzleştirGeneral
görülür."
ve
hakaret
Orgeneral
pozuyla
Önür'e
salona
hitaben:
"-
Sen
geçiren
beni
ve
ne
yüzle
alarmda
çağırırsın?
tutan?
Sen
Şimdi
değil
de
misin
bizi
alarma
bizi
albaylara
muhatap
getiren
budur."
dedikten
ediyorsun.
Ve
Aydemir'i
"-
Tekmil
sonra,
göstererek:
bozgunculuğu
Ünsalan
"-
Bunları
"Sonra
ve Atakan'a
severim"
da,
dönüşüne
Paşayı
Komutanı
Kumandanı'nın
kaldırmayacağını
İstanbul'dan
söyleyerek
çıkar
gi-
35)
saldırış
rahat t u t u l m u ş t u r .
İ.İ.
Kuvvetleri
alarmı
Karşı-devrimin
ve
döner:
der.
Hava
kadar,
der... " (D.S.,
meydana
taktiği
Gene
ele v e r m i ş t i r ;
Org.
son
de
kerteye
Havacı
Gen.
Önür'ü ele v e r m i ş t i r .
rilmiş
bulunan
askerler,
lerini
görünce
dayanamamışlar,
dek gizli,
olaylar önünde,
Özkan
Kara
Yiğitlik yarışı
küçük h e s a p l a r a
baklaları
geniş
Başkumandan
pek kötü
Kuvvetleri
için
yetişti-
alet e d i l d i k -
ağızlardan
çıkarı
çı-
karıvermişlerdir.
Finans ği
Kapital, fakir T ü r k i y e ' n i n
Halk ç o c u ğ u
üzgüsü
ölürse
Subayı
duyamaz.
kardan,
Hangisi
üstün
FİNANS
Finans
KAPİTAL
-
Pişirim
1
-
havacılar y e n i l i r s e ?
ölürse
kârdan"
nelerle y e t i ş t i r d i -
harcamakta
Finans
demiştir.
-
hiçbir v i c d a n
Kapital:
Umurunda
kendisi
hakem
"it
mı?
olacaktır.
MÜNAFIKLIĞI:
DÖNDÜRÜŞ
Kapital,
K u v v e t l e r Birliğini
du.
kaç yılda
niyetine
gelse, en son o t u r u m d a
-
ASKERİ
Ya
kurt
çerez
MBK'ni
SKB'ne
y e n i l i r kılmak
yedirmişti.
için,
mülayim
Şimdi
ateşte
Silahlı
pişiriyor-
iki türlü oldu:
Tecrit:
Devrimcileri
Kuvvet
Kumandanlıklarından
uzak-
laştır.
2 - Fit:
Bu
Devrimciler arasına
olağanüstü
Subaylara
rakterleri
nasıl
ince
Güçlerden
"Ekim
Okul
Şubesi
"Bu
sebep,
kinesinin
uygulanabildi?
ince
m ü n a f ı k l ı k ve fit sok.
bana
Kumandanlığı
vaat
yerine,
Müdürlüğüne
tasmim
BAŞKUMANDANIN
örneği
burjuva
Dündar
edildiğinin
Genelkurmay
tayinim
aleyhimde
Sırf Küçük
Kurmay
sosyal
ka-
sömürülerek...
uzaklaştırmanın
1961'de
tayinin,
sinsice
basit ç o c u k k a n d ı r m a z o y u n , cin gibi
ve
Başkanlığı
Zırhlı
Sivil
Birlikler
İşler
çıkmıştı.
vaat
ETRAFINDA
işletilmesi
Seyhan'dır.
aksine,
edildiği
kurulu
olmuştu.
gibi
olan
çıkarılmamasına
TEZVİR
ma-
Mayıs
evvelisinde
lerimi,
"27
kendi
ÇIKARLARINA
ceren
TEZVİR
bulunayım,
LİLERE
mutlak
"Yetkili"
botaj
alıp
bir
ve t e c r i t t e n
vıcık v ı c ı k
lezzetli
başka
"Tevzir",
bitmez,
tükenmez,
nından
gelmekle
mephut"
(düşmanları
talama
bir
"Sakın
gün,
ha!
ha!
şu
leri
her
Ve en
kepaze
üstünde
ahırında
Küçük
mayacağı
larla
re a t m a k l a .
ruveririz.
ği
ÖZEL
bu
sonunda
kadar
ni
göz
namuslu
eşelenip,
bu
en
or-
emrimde
29)
boyu
pislik:
işler,
Düşman:
Dost:
bir tek a d a m
Finans
horoz
rezilliğinde
gülünç
derece
efe
"Sa-
kalmışsa,
askeri
örtüp,
Kapital
efendilerinin
öylesine "samimi",
nasıl
onu
gübre-
geçinirler.
maskaralıklarını,
"kurnazlık" imişçe
Silahlı
Şube
öylesine
kimseciğin
bayağı
ciddi
tecrit e d e l i m ?
çak-
ciddi
Sivil
pozsektö-
K u v v e t l e r içinde " S i v i l " ne a r a s ı n ?
emrinde
hapsine
DANLÎK"tansın
teşekküllerle
karar
"Seni
altına
göz
Uydu-
ve
temin
Bu
bir
açıla-
Kuvvetleri
temas
karargâhının
sair
Birli-
SİYASET
etmek
YETKİLİ
ve
cüz'ü
alınmıştı."
hapsine
almaya
İDARETEN
Silahlı
(14)ler
aldık"
("Siyaset pozisyonu")
denecek!
ve
Türk
kovuşturmak,
Başkumandanlık
Devrimci
yeniden
Başkanlığında,
bulunan
çalışmam
Devrimciye:
ne
karşı,
(D.S.,
diz
esir-
üzerine,
"fikir" s a h t e k â r l ı k l a r ı y l a
yumurtlatan
yakından
içinde
hususlarda
olarak
ihtimale
ihtilal patlatır" t e m a s ı n ı
Başkanlığı
bir
faaliyetini
pozisyonu
ya-
ciddayı
İşte y o l u :
"İstihbarat
cak
daha
yalnız
ihtilali e n g e l l e r . . . " akılcıl s o y s u z l a ş t ı r m a s ı n ı
Devrimci
E,
kurtla-
gayretlerini
çalışmalar
her
akan
burjuvazi
uygular.
dükkân-
bütün
"düşmancıklar"
yönde
yönde
görülmüş."
rahatça
son
zaman
"Dostlar yağmada
aksi
bulunmuş,
keçiboku
ki,
ise
bırakacaklardır.
da
uygun
tavukları
"masum"dur
beklenmez,
alanımızda
Patavatsız,
O
y a l n ı z tek y a n l ı :
Nerede!
ters
kişi
D e v r i m c i l e r e sa-
fışkılaştırmaktan
bu
şaşakalmış)
çaresi
Beceriksiz,
yutturur.
da
hal
Hem
YETKİ29)
olunca,
gerisinin
pisliğini
kalır?
birbirine
bulunmaması
Her
kın
Bu
de
burjuva
umulmaz,
tanıyanlar
şeklinde
bulununca,
be-
bulunursam
(D.S.,
beklenebilirdi?
küçük
dedikodu
mi
yakından
gememişlerdi.
kuvvet
ne
rekabeti
kişi
geçmiş"
bir halt y i y e m e z olur.
"Beni
olduğum
kanaat-
bükmesini
altında
etmemişlerdi."
"Başkumandan"
ve
eğip
şartlar
taraflısı
kusur
davranış
şekilde
hangi
ihtilal
Üsküdar'ı
sen-ben
sonrasındaki
uyacak
beni,
etmekte
tepedeki
"atı
cık ve
rı
halesi
takdim
çoktan
ve
YETKİLİ
kerte
d e n m e y e c e k de,
varsa
ve
de
şatafatla
onların
sen
hepsi-
"BAŞKU-MANKarşıdevrim
em-
rinde
Devrimcileri
aldatıcılığına
ci
de ş u n d a n
MUVAFAKAT
o
dabran
arasındaki
var!
Tövbe
ve
batar!
Amma
askerlerin
SİYASET,
kafasına
en
abraka-
sosyal
d e ğ i l d i . Ya
kul
Devrim-
sokuluyordu.
Siyaset,
ne
sınıflar
idi?
köle o l d u k ç a
Halk
ve
bu
Devrim
"Si-
yararına
değerlendiriyor? Aman Tanmaazallah
alametini
yazdıysa
"asker siyasetbozsun.
Tü,
S İ Y A S E T ha? A s k e r d e d i ğ i n y a l -
Sermayenin
emrine
teşekküller"
Asker siyasetle...
sokulmamış
kovuşturabilir.
asla
ve
kafa,
ne
"siyasi po-
Yoksa
dün-
münasebet,
ölse
zinhar!
velâkin,
mı,
mi
estağfurullah:
bulunan
yaptın
bilinen
Asker,
kıyamet
içinde
uğraşamaz,
ci
Bu
kıymetlendirmede
Devrimci,
Devrimci
SİYASET yapılıyor,
gericiliğin
zisyon
kim?
çivileniyordu.
sınıf ilişki y e ç e l i ş k i l e r i n i
tü!..
ya
ile
YA-
29)
"pozisyon"una
daha
bu
ettiler,
şeklini
bekleyen
oluyordu.
iştigal ediyor."
nız
bir yol
için
Devrim-
Başkumandanın
ve
Finans - Kapital p o l i t i k a s ı n a
Yangın
burjuva
tebliğ
(D.S.,
ilişki ve ç e l i ş k i l e r z a n a a t ı
Asker:
tü,
yerini
herkesçe anlamı
yaset" y a p m a m a k
le
Görevimi
saadık"
bir t a n ı m l a m a
sosyal
almıştı.
etmemişti."
Ve
beri
Küçük
bulamıyor:
Kurttekin,
"muhbir'i
kadar.
Sofistlerden
bir
General
"kıymetlendirme"
karşı
Hepsi
ini
teşekkül
Ondan
cilere
s ö y l e y e c e k söz
Vazifenin
alışkanlığım
görevinin
rolünün t e r s i n e çevrilişi ö n ü n d e
Başkanı
DIRGAMADIM.
rım!
ki,
başka
"İstihbarat
hususta
casuslama
bakın
en
korkma.
Vatanperverlik"tir.
domuzuna
Ha
gerici
politika
bak " A ğ a " bu " K a k a
Asker
de
olsan,
yap
şampiyonluğu
s i y a s e t " değil,
yapabildiğin
"Ci-
kadar,
şereftir.
İHTİLAL
Mİ?
BLÖF
MÜ?
D e v r i m c i l e r soyut ülkü
nans -
Kapital
tabına
uydurup
ona
teslim
iken
bile
nazlıkları
ile
barat
Başkanlığında
"12
ideal
Çünkü
yaparsa
Siyasi İktidar
haklıydı.
hem,
korka
bir g ö l g e d o l a ş ı p
Emrine
insan
işleri
birlik " K u v v e t "
bir u y d u r m a
Şubat
günü,
Başkumandanın
İstihbarat
ihtilalin
Devrimci,
ne o r o s t o p o ğ l u
Fi-
verdiği
Şark kur-
harcıyordu?
"sivil" g ö r e v e
Başkanlığındaki
eliyle
kuvvetli
karıştırıyordu.
vermemek
boş d u r m a z s a ? Ö y l e y s e o y a l a y a l ı m .
Genelkurmay
sarhoşuydular.
s o m u t hedefleri t e k e r t e k e r ki-
birer birer y o k l a y a
durduralım?
rak
O
haksız d ü ş ü y o r d u . Ve
nasıl
da
ayık,
yıkıyordu.
edilmişti.
Şu A l b a y l a r içinde
da
içiyorlardı,
olağanüstü
için
atalım.
D.S.
Ya
Onu
İstihora-
yazıyor:
emre
özel
uygun
ola-
görevime
başlamak
üzere...
nın
(hani şu
da
takılıp
Başkanı
gittim...
kaldığını...
Gen.
S.
muttali
olduğunu,
olacağını
söyledi
rına
Finans
bakıyor.
mir'i
kıyafette:
22
ca,
Şubat.
emekli
(D.S.,
gün:
olan A y d e -
Ekrem
Acuner'e
sivil
dedirtiyor.
anlayın-
ediyor:
"Hv.
durumdan
Alb.
fevka-
ve
(D.S.,
37).
Tunçkanat
Karşı
Hem saat
hakkında
taraf,
son
10.00'da,
kanuni
vuru-
hem sa-
de:
"Emir
Subayı,
Alay
Merkez
Kumandanı
İlkin,
229.
enterne
Yb.
edildiklerini
"10
dakika
eden
Alb.
Alpagut,
Kumandanı Alb.
Alay
Erkan
Genelkurmay
Har-
Kumandave
Tank
Karargahında
bildirdi.
Genelkurmay
(D.S.,
Karargahından
bu ve benzeri o l a y l a r Finans yüzde
"Beklediğimiz
yüz
da
haberi
37)
tiğini, T ü r k S u b a y ı n ı T ü r k S u b a y ı n a
yapacağını
Selçuk Atakan,
Muhafız
Dora'nın
sonra,
bilgi aldık."
Bütün
Kumandanı
Alb.
Piyade Alay
Kumandanı
lar?
dek a ç ı k l a r
37)
13.00
ğini
31)
role d ü ş t ü k l e r i n i
"Ataklı
at
teyit
uygun
Mucip A t a k l ı ' y a ,
düşürdükleri
için, t o p t a n t e m i z l i ğ e g i r i ş m i ş .
Tabur
26'sına
Alb.
kötü
şu
nı Alb.
D.S.
mi kalktınız?"
içine
yapılmasını" istiyorlar.
bokulu
(D.S.,
Ünsalan telefon
Bizi
ağlıyor."
o
verdi."
Lider d u r u m u n d a
ihtilale
ne
yeni
koymanın
MBK h a v a c ı l a r ı n d a n
ağlıyorlar.
Harekât
meseleye
b e l l e m i ş , t e k e r , çifter icapla-
atılgan
oluyor,
yanımda.
müteessir,
işlem
elebaşları
H a v a c ı l a r bile,
Devrimciler
izin
Başkamasasın-
amirim
zaman
kalmayacaktı:
resmi,
Ne
miktar
15 gün
Kapital
kahırlarından
lade
General
gösteriyor.
"-
Fevzi Arsın
Doğru
gittim...
bir
II.
Tağmaç'ın)
verdiler.
bana
Haydar T u n ç k a n a t ' a
M.
haber
İ ç l e r i n d e en
parmakla
vuran
Sancar'a
Şubat'a
-
emri kovuşturduk.
dirsek
araya
ve
H a r e k â t 28
livası.
Yazılı
oldum Allah
ispatlıyor.
UZLAŞMAYI
Kapitalin s a l d ı r ı y a g e ç -
kırdırmakla
da
olsa
Devrimciler
kolaylaştırmak"
ne
(D.S.,
diledi-
yapıyor38)
di-
yorlar.
Ordu
ra'daki
yade
Devrimcilerden
bütün
Alayı
Ankara'ya
bize
katılmıştı...
ra'ya
celbedilen
çelievler
yol
Okulu
öğrencileri
damla
kanınız
(D.S.,
39)
yana
birlikler bizim
"229.
çağrılmış,
Etimesut'tan
Tank
kavşağına
ne
Birliği
gelince
Alay
Kumandanı
Şükrü
bizim
bedeldir"
hariç..
Çubuk'taki
Genelkurmayın
Bnb.
beklediğimizi
dünyaya
Piyade Alayı
emrimizdeydi.
İnanç'ın
emrimize
soruyorlardı.
karşılığını
230.
.AnkaPi-
gelir
gelmez
emriyle
Anka-
emrinde
girdiler...
"Sizin
BahHarb
bir
veriyordum."
Besbelli,
İhtilalciler
tilal" u m u y o r l a r d ı .
Kendileri
27
güpegündüz,
babasına
rimin
kararsızdılar.
Oysa
öğüt
caddelerde,
vermesi
ölümüdür" denir.
di. T a m
blöfü
pirler
şöyle
iktidar
ve
silah
çıkar yol
kadar
İŞİMİZ
"Siyasetçiler
ve
korkunç
durumun
(D.S.,
-
bile
değil-
k a z a n m a k , "sayı
Kapital
kurdu
kanına
susamış
ile
çakmaz
(D.S.,
vam-
başvurmalı,
bir
uz-
38)
YOK
iktidarlarının
dairesine
içerisine
sonu
yanaşmaktansa,
atmayı
göze
anlamına
memleketi
almış
şu
bulunuyorlar."
40)
Nelerine
vetlere
güveniyorlardı?
"İhtilal
rağmen
diyorlar.
gereken
boynunu
şey
Türkiye
tablo... "
bile
olabilir?
Ancak bu
Mustafa
"Beynelmilel
Türkiye'yi
ipe
silah
bir
40)
başkadır.
dize
şu
ru-
gelen
önüne
olacağını,
üs
yapmış
yaratması
Ünsalan'ın
Amerika'dan
bir yol
çizbaş-
daha yabancıların
düşünce ve davranışa
benzemi-
Kongrelerine
korkunçtu.
korkuyordu.
kumandanları
estiği
gibi
getiriniz...
korkunç
etmek
birliklere
ihtilatlar
Alb.
katılırken,
Emperyalizm
getirmişti.
ihtilalden
tasavvur
Ya
alınyazımız
akıllarına,
neden
Onu
40)
şimdikinden
yeni
göz
beynelmilel
E r z u r u m v e Sivas
gücüyle
sahne
gezeceğini
Kuv-
(D.S.,
gerekçe
akacaktı...
da, d e v r i m c i l
ihtilalci
kendi
şöyle
uzatmaktır."
kapalı
eldeki
insana en güç g e l m e -
Türkiye'yi
Kemal,
"Birliklerin,
lerinden,
üstü
mi? İşte
aleyhine
kan
Demek,
İhtilatlar"
Açıkçası,
eden
(D.S.,
"Beynelmilel ihtilat",
kim
orasını
demek,
okuyoruz:
Oluk gibi
diği müthiş
de
durdurmak
burada yatıyor:
"Durumun
mümkündü...
bokulunda
bile
asıl y ü z g e r i
satırlarda
felakete
İhtilalciler
hareketini
K u v v e t İ h t i l a l c i d e değil
İhtilalcileri
elinde.
çareye
statükocular,
uzlaşma
geçiyorlar.
muzlu
her
aranmalıydı."
İHTİLALLE
bir
kol
Finans
Paşa
düşmek Dev-
bir s a v u n m a
ile o y u n u
arkadaşlarımızın
Sonuna
aldıkları
rını
oğlundan
"Savunmaya
diyor:
için
değildik...
laşma
yor.
"Kansız İh-
bir b a s k ı n d ı .
muydu?
"Biz
kası
Onu
gibi
İnönü'nün
Devrimcilerinki
bir küçük b u r j u v a
İhtilalci
si
Mayıs
ve a p a n s ı z
isteniyordu.
galip" çıkmak sevdasıydı.
olur
27
Mayıs gizli
çok
alarm
İkide
hareket
kolay
ne
anarşinin
olur.
vermediğimiz
kendilik-
etmeye
Memleketin
bir
bir y a z ı y o r :
tutuklayarak
kalktıklabüyük
ortalıkta
Ve
ve
bizim
emir
bir
nasıl
ve
Harku-
manda
sorumluluğunu
anlaşılır."
(D.S.,
Kurtuluş
Savaşında
"göz önüne" g e t i r e l i m .
nat ve
Emperyalizm
bulmuştu.
Bütün
her şeyi
Alb.
ele
Muhafız Alayı
kendi
üyeleri
Mayıs'tan
Saltaorduları
sonraki
ikircilliği
bütün
ile ele a l m a y a
Kumandanı
Karargâhına
ele
mert,
bulunan
Fethi
Gürcan,
Bnb.
Alpan"ı
tev-
geçirmiş.
Köşkte:
Kuvvet
ku-
emrinde
giderek Alb.
sahipti.
zaman
kumandanlar
giderek Alayın
Harbokulu
namuslu,
ve
edilen
Muhafız Alayına
bir kişiliğe
aldığı
düşündüğünü
Çünkü
başlandı.
esnada,
Kumandasını
olan
kumandasını
Hükümet
Alay
Gürcan
hudutsuz
27
enterne
Grubunun
ile
böyle
varırdı?
Küçük b u r j u v a
Bu
Alayın
"Binbaşı
reti
açıkça
A n z a v u r Paşalar, Y u n a n
Cihat Alpan,
Süvari
ve
da
nereye
gönderilmeye
almış.
inisiyatifi
kif etmiş
aldığımız
insanı en şaşırtıcı ö r n e ğ i şu olaydı:
atananlar
"Kur.
Kemal'in
Başkanlığında
yeni
mandasını
Mustafa
"Kurtuluş"
orada
Bunun
"Genelkurmay
yerine
omuzlarımıza
g ö r ü n e n l e r e göre
krahların t e m e l i ,
dayanıyordu.
neden
38)
memleket
sever
Muhafız
alayının
ve
Cumhurbaşkanı,
Kumandanları
cesa-
emir
ve
Başbakan,
toplantı
halinde
bu-
lunuyorlarmış.
"Bnb.
vermiş
"-
Gürcan,
ye
hareket
Bizim
"Bu
Bu
tutum
meşru
nizama
harbe
müncer
İşte
başka
kendi
Mayıstı
her şey
(D. S.,
38)
Gürcan
harekatın
olacaktı."
birlikler
bir
(D.S.,
ağlatılır? Ç o c u k l a r ı
subaylarına
ve
vazgeçildiğini"
üçten
ip
gibi
iç
39)
akıbetine
aldırış
ağlatılır.
subay
tablo
da
hazindir...
iniyordu.
ettiği
ulaştırmayı
bitmişti.
da
okuldaki
bildirdi.
sonraki
yaş
hedeflerine
yine
İleri
yok!
"Bir kısım
ÖCÜ
nasıl
irtibat
saat
de:
38)
işi
sallanan:
bir sonuç
haber
Aydemir
demiş.
(D.S.,
bildirmişlerdi.
KAPİTALİN
anası
oldu."
ikircilikle
toplantıyı
gitsinler...
İktidardakilerle
kaçınılmaz
gözlerinden
"Bnb.
(D.S.,
elbet,
olması
bırak
haberim
Harekâttan
"Hiçbirinin
dı.
yok,
bağlılıklarını
"Harbokulunda,
kecekti."
işimiz
Birliklerin
öğrencilerine:
27
istemiş.
içinde
"Aydemir,
da
bu
talimat
yapacak ama
FİNANS -
Gençlerin
telefonla
hakkında
18.00'de
ihtilal
Devrim'in
Aydemire
tarzı
onlarla
olaydan
Albay
Alb.
yoktu.
ideal
Türkler kim
Hep,
olarak
bilir daha
kafalartaşımışlarneler çe-
40)
21
Mayıs
Hem, A y d e m i r ' d e n
1963
olayları
kaç gün
sonunda
Ö n c e asıldı!
idam
edildi."
Suçları,
kurulmuş
İdamdan
retiyle
provokasyon
kurtulanlar:
disiplinsizlik"
tuzağına
"Şeref ve
suçunu
tarif
düşmekti.
haysiyetini
eden
ihlal
etmek su-
ile
emekliye
başlarından
geçenleri
madde
atıldılar.
21
Mayıs'ta,
şöyle
"Dört
suçsuz
gün
Emniyet
Et
kamyonlarıyla
tildik...
vardı.
lik
aynı
subaylar
yazdılar:
Birbirimize
dolu
helâ...
kence
suyor,
kendini
ması
gerektiğini
dan
talimat
taştan
bitirilemez.
tukladığı
kişilere
ta
tahşit
çılardan
böyle
şikayet
Evet,
Bir
-
işgal
eden
yapılan
kaldırıl-
hiç
ve
gitmez.
cefa
an-
bile
tu-
kamplarında,
muamelelerin
Yassıada
almışkahrın-
düşman
Esir
işku-
hat-
misallerini
27
Mayıs-
Kapital, T ü r k s u b a y ı n d a n Y a s s ı a d a ' n ı n
öcünü
ederler."
Finans
önünden
ettirmez.
de
Bize
Özdağ'ın
eziyet
pis-
devamlı
elinden
Muzaffar
çektirdikleri
bize
değildi.
nöbetçi.
yetkiyi
gözlerimin
eziyet
kamplarında
kolay
bu
kal
Tepeleme
Akkoyunlu
önünde
Bir memleketi
Bay
Doktor hastaneye
Ama
ağladığı
bekle-
Rıfat
kapı...
emir almış
atıyordu.
ailelerimize
latmakla
göstermek
taşa
üzerinde
14'lerden
Demir
için
manzara
hüngür
günleri
sandalye
almışlardı...
söylüyordu...
korkunç
hüngür
"Ziyaret
kelepçelediler...
için
Bu
Şubede
nakledildik...
Laf anlamamak
etmek
lardı...
Birinci
(D.S.,
tutukluları
41)
böyle aldı, ve o n u n l a y e t i n m i ş e
de
hiç
niyetli
görünmüyor.
"E
pu si m o v e ! "
Acıklı
dı.
ayrıntılar uzundur...
Sosyal
prensipli
düzeni
tanıyor,
letin,
DP
ması)
gidişinden
çığıyla
çınılmazlığını
talardan
ve
mite'ye
ne
tedirgindi.
ORDUSU
Oysa
Birlik,
oldu.
çırağı
göstermek
dı).
(çelişik
gidişin
bir Ekonomi
taşıyordu.
sınıflar
Ekonomik ve
gelişigüzel
derlenmiş
anlayışında
Birliksizliğin
bir
birlik g ö s t e r i y o r s a , tıpkı öyle,
Kalfalar
Orduda,
Ko-
Yetki
(Albaylar)
ve
ancak
Paşa
Ordu
Sorumluluk
ustaları
ta
Lonca,
ken-
usta
ile S u b a y ı
Paşa'la r U s t a l a r ' d ı ,
s u b a y l a r Çıraklar'd\.
uygundu.
kaCun-
verdi.
anlayışında
alt
Sosyal
HANIMLAŞAMAZ
Modern
istemişti.
Milçatış-
ile ö n l e m e y e çalıştı.
toplum
daha
ilişkilerine
bir Cunta t a s l a ğ ı y değişik
Ç ü n k ü Antika t o p l u m
nasıl
falar'dı,
O
elemanlardan
adını
Ne
Proleterleşme
bir Politik klişe f o r m ü l ü
Birlik
aslında
bir Sosyal sınıf bilinci
hızlanan
TÜRK
disi
belirli
kışkırtıcı
Milli
MBK,
bir Parti d e ğ i l d i .
ile
birlik
A l b a y l a r Kal-
ilişkileri
ustadaydı
bu
Lonca
(Paşaday-
kandırabildikleri
ölçüde
etken
olacaklarına
başlarına
iseler,
inanmışlardı.
isyancı
Bu A n t i k a yapısı
Bölük'tüler;
o
rarşisini
az
yaşardı.
Toprak
siyasetten
de
talist
juva
ge
sınıfının
Ordulan
Antika
türedi.
Türkiye'de,
yüzyıl
si
oldu
(yani
zümresi
ne
bir Klasik
lirdi.
yal
lenekli
nu,
ve
Kore
mayı
şayan
alan
Tekapi-
atılınca,
Bur-
Milli
andıran,
de,
Or-
Sömür-
bir İmti-
ülkeye
bir g e n l i k g e t i r m i ş
yalnız
ajanları)
Türkiye'ye
Birinci
yerini
olması
egemen
Finans
Kurtuluş
ihanetleriyle
Kapitalizm
tanınmadı.
ise:
idiler.
Kapitalist
Kom-
Zafer üzeri-
mantıkla
çağı g e ç m i ş t i .
için
-
Savaşında
dövüştü.
düz
19.
Kompradorlar z ü m r e -
beklenebi-
Finans -
ne e k o n o m i k ,
Ka-
ne sos-
değildi.
-
dün
Kapital
Milli Kurtuluş
gibi
uzak
Türk askeri,
askerine
zümresi,
savaşı
serüvenlerde
Emperyalist
lüks
"Hanım" adını
çok yanlı
derin
Tarihcil Devrimler ge-
yapmış Türk OrdusuSömürge
Ordusu y a p -
imtiyazı
içinde y a -
takarak döndü.
anlamlarını,
O
Türk
baol-
bilemez.
Finans
luğunu
sınıf o l a r a k
eski
Kuvvetleri
egemenliği
sınıfının
Ordusu
"Hanım" s ö z c ü ğ ü n ü n
mayan
askerlerini
tümüyle
dolaysız
Finans
Amerikan
içinde
Toplumda
Artık
Kompradorların
Burjuva
Savaşı
denedi.
erdi.
ile
kerteye
kayıtsız
Türk Ordusu
daha
düzeni
ikinci
Silahlı
Emlak
Ortaçağ
sokuldu.
sermaye
ş a r t l a r elverişli
-
sı-
halinde s a k l a n d ı .
yitirdi.
aylıklı
Sömürge Ordusu olması
Türkiye'nin
sit
zümreleri
Serbest Rekabetçi
pitalin
kapitalist
Silahlı T a r i k a t
Kapital adını
olasıya
dolaylı
(Büyük
armağanı
bütünü
çağın
birlikte
tuttu.
pradorların
Lonca
Finans
bu
Derebeğilik y a d i -
Modern
Yalnız
Kapitalist
yabancı
Cumhuriyetle
öyle,
Ordu
Kapitalist sınıfı,
şartsız
boyunca
idi.
Lon-
idiler.
kendi Siyaset dışı Hiye-
alırdı.
tutularak
gibi
Anayurdun
sınıfının,
adını
dayanaklarını
Kast d u r u m u n a
Kapitalist
tutarlı,
mutlak g ü ç l ü l ü ğ e
çoğunluk
sosyal
yerine,
yazlı
çıktı.
bir z ü m r e
Ordusu
du'nun
birlikte,
olmaktan
kelci - İratçı
uzak
kaç s u b a y v a r s a
ister istemez
Kapitalist sınıfı
tıpkı
Şövalyeleri
20. y ü z y ı l l a
için,
Kapitalizmde
oldularsa,
kendi
birine u y m a k z o r u n d a
ve
Ordusu
nasıl
Çeriliği
bir T o t o n
egemen
Burjuva
ağaları
sınıfı
egemen
yapsalar,
kaç Paşa v a r s a o kadar
Birlik olması
çok o t u r a k l ı
Sahipleri)
özel
Kuvvetler,
Sınıflarından
o sınıf,
emrinde
gârı
Gerçekten
Modern T o p l u m
19. y ü z y ı l d a
nıfın
ile Silahlı
ne
düşerlerdi.
kaç A l b a y v a r s a o kadar Eğ/V/m'diler;
kadar Asi idiler.
ca dışı
Çıraklar
durumuna
-
Kapital
var g ü c ü
katarken
ile
Antika
"Moskof,
modern
sömürerek Türk Ordusunu
"Han/m"laştıracağını
umdu.
"Gomoniz"
NATO
Ekonomice
ve
korkuvb.
ne
Sosyalce
bunun
olanağı yoktu.
ekonomi
tarlı
temsil
kastı,
27
bu
yerine
büsbütün
lojman
vb.
açığa
yem
DP'nin
yahut
hiç
zaman
27
çıkamadığı
olmadı.
kendince
Türk
ne
kalkınmış
oturaklı
ve tu-
haklılığını,
Ordusu
imtiyazlı
gerek
metro-
olamadı.
Kritik d u r u m u
Menderes
DP'si,
"evcilleştireceğini"
Demirel AB'si,
CİA'dan
öğrendiklerini
Hacıağa
çocuklarını
kasaba
ve
yüzden
sosyal
vurdu.
bir m o d e r n
Kapital
Kapitalin
askeri
borularıyla
halkoylarını
olacağa
O
Bu,
O
Finans -
e k o n o m i k ve
karşılık umut v e r i c i
balıyor.
ile,
-
bütünlüğünü
ne s ö m ü r g e aylıklı
Mayıs
larıyla
Finans
ediyordu.
m a d d e s i , g e r e k ruhu
mak.
ne
bir kapitalist sınıfının
meşruluğunu
pol
Ne T ü r k i y e genlikli
temeline sahipti;
Meclislerde
tezgâhında
subayını
umdu.
Orko vb.
yeniden
gidermek
Türk
yem
Aldığı
boru-
uygulamaya
ça-
"Transfer" e t m e k
pazarlamak
kadar
kolay
benzemiyor.
Türk
ordusuna
Mayıs ve s o n r a s ı ,
için
tek
yol
o çabanın
kör d ö v ü ş ü n e
kalıyor:
Halk
Ordusu
bir d e n e m e s i d i r .
dönmüştür.
ol-
Bilince

Similar documents

Sırasayı 376 Cilt 1

Sırasayı 376 Cilt 1 parlamento lağvedilmiş, yüz binlerce vatandaşımız mağdur edilmiştir. Keza bu ülkede Başbakan ve Bakan konumundaki devlet adamları hukuksuz biçimde idam edilmiş, hafızalardan silinmeyen büyük acılar...

More information