Martina Kajfeš Claudio Gussini

Comments

Transcription

Martina Kajfeš Claudio Gussini
Letnik 2, sezona 2010, številka 3
!"##
Miss Lencia
$#
%
#
=&=>7?8">
8%+!/!/
@&+
8.!.'
%+!/!/
#&A
'BCDE
'BCDE
.F./#
GGG/./#
5!&'
%+!/!/
5!'
[email protected]
!#&F./#
7!&'
9 4+ 9 + "
;+ H + H H+ "[email protected]+4+
J+6#J4+=$!+
Vesna Zaleznik,
K&
'
94+HH+";
#'
%+!/!/
!#%'
>;H>N&+CDE
>;H>N+CDEO
;H59;HJ6JN#+CDPAC
;H59;HJ6JNQ&C+CDPA
;H59;HJ6JN6.&+CDPA
;H59;HJ6J N + 5/ ;#!+PDPP
;H59;HJ6J N ? + ; P+
PCECOO
;H59;[email protected]#P+
PCECOO
;H59;HJ6J N S+ ? + CDPAD
;H59;HJ6J N 7
&+ H& #
+CPATJ=89K=N
+4&+CODP
J=89K=N7&#+OC
J=89K= N >
+ O+ O
5=7J7K9K?JN7&#E+P
CD+
5=7J7K9K?JN?S#[email protected]
&C+PCDC+5=7J7K9K?J N + # + P
CDT
$>;>6H>N&+OAOPOT
7;K$>6H "=J> N +
=&C+OOPT
?5HN
&D+ECAAT?5H
N+K#+
ECAA
6K$J"K=8JN+8!##D+PPA
6K$K >7?K N +
!&&C+EAPP
H>7>68> N + 7
!
&P+CPOC
J68 N + &#
D+OODA
=J6H N + / 7
UDA+CPD
K=?K=KUNKC+PDEEA
K>=N%
&A+PDDCP
KUJ;> N + E AP
D
[email protected]:86J N + P D
DCPE
"=K75;H> N + EO C
8=8HJN+PEECC
K7?KH6JN+?PA+
PE
9;>N/7&!E+CPEDEP
=K"[email protected];J?86JN%!?
+
%!&+OADO/
W'
J4&%+X+
J$ #!+ J 9&+ H. +
J&/
6#&'Y&
;'
@
6!'
/.&!&
?#'
!"+!///
$# &! # & & !#
&!#
/
=&=>7?8">#&#&#./
# #.4 !& & &!/=.&.
#!&
&!/+.&
+#
.&&&&&/
&'($!)*
!#
&
& &+ #
# #!& & #+ . !/ & . # !&..+
+
4&
!/5
+!##&&!.&&#
/
# # # & #
#&.+
!#
!#+#
&
4
#4
# . !& .
. #/ 6 #
&
.!.
#)
$
#+&&!&
& # + .4 + !4
&##+#&&!4!#!
# #+ ! &# #. . !'
#!+#/
$&#+!&#&(
&*+
!&##
#+
&
#+!.#/7&!
.!#.#&+.
!4#&&/
8&& # + # #+ & + / 9# .! . &
!#
4#
&!/
:!&#!#&+&&#
!. #.&# !+ ! # & &.##;/$
&&/
6 . &4 & & .4+!4#&)
In za konec …
;!#!&!#+.&##&
+!#.&
&<.&#!&.&.!%/
Bili smo v Vicenci, Münchnu in Bazlu.
?!##&#&.+
!<&#
!&#+!.
#/6&!##+
#&!!&###&+#
/K##
#&#+
.#&
#!&#&/6
+!#+
!
!&##+&####+#/$#
!#.
#&!+#
&
4#.4!#+#!#
!4+.4+&4+
.4#4/
7&.
!+&
.&&4&&&####
#
.&!+
&!!./
?!!!4#4#&#&[#4\!/?.
#&#
#
.#
#&/
7
##!.&+&!
#+!!.
#&#./#.&!.!#.
./##+(.&*..+#&#
&!&#/6!
&.&
4#&+#4
&!
+.
!#&&.
/
!#
&.
&!.#!!&.+
#!!!
!.+###&#
!&#+#&&++
!/+&&#444.
4+!#4!
.!!4/?##
&
4&#4&
!./K##.!&)
9=>8;9=>8;#.&&
!4%
Korenine draguljarske hiše Damiani segajo v leto 1924. Enrico Grassi Damiani
& #4 #4 .!& # + .! #
& !
#&.!.
.#&!/#!.!&&4#!!#
.&
#&&&#&#/
# . Y ( & 8*/ ! ! !.+ !+ OY . !/ %
#& # ! ! # & !! !
!&q?4!8JG!#w+&#
&!/
%#4
#&#&&.##+
# #!& .+ ! 8# =##+
6####+H&&4+HJ#+"GR4G+7;+
7479!/7!!&#&+#&
ime.
94!44&&#4#&&4
4/!&#&
&
!&%+#&
!&;+#P/
747.
.'9"
Dragulji, odeti v barve
K#.!#.#&&
!!.&+!#
#
+
#
&#/!#
#!+#!!
/6!&
&##+
.
+ & &/ =& & ! !
&&!#/
Zeleno kot smaragd
6&.4.#!#!###!#+
../
"&4#&+9.+%&+?.+8!+#J&#/
6
!###!+#...&/
6& #! (* # &! 8! 4 & &/6!
!.!&.
/
#..##!+CDDC+AED>5=
Modro kot safir
8 # .4 . ### #! 7+ 7/ # ! # . ! ! .
#/ !
! q#4# .. . #& &w . ! #+
[email protected]/
"&4#&[email protected]+8!+?#+&J&#+9.+!#/
7&#.&.!8!+4PD&!&!#
#&/6#&@+#!
4&J
!#&.&6Gx/
#..##+CDP+AD>5=
Rdeče kot rubin
?!!
#&.&+#.&.##!
#+
!/
6 ! # + .! .. & & /
$!#
&!&##'#+&###/
"&4#&[email protected]+%J+J&#?#/
7&.
>!G!&+4DE&4
&9#
!#&.&;!/
#...+CDPD+AC>5=
#..##+CAC+/>5=
54..##+CEC+/DD>5=
K#..##+E+A>5=
%.&!#4Y&#.!&#Y!!!4!!&&&/&.
4+!.
.
#+!&/%
#.!&!
#./
6
#&&+#
!
#.'
&!
.+#
#
+!#.
4
&+
##&#!4&.+.
&!.&.!&
#/
$%#
&&#+
.
!
&!.
&##&&
.
!&/
: . 4 + &
! ! # #&/ $# ! & &
#/$#!#!.&.+
#
+!#!.#!.&+
#+#/6.!
.!!+#
#/
#+CPD+!&#!&#
#+!&.&#
&&#
#+
#&4
!&+&!
+!
!!
/
!+CDD+/>5=
=+PE+O>5=
>+CD+/DP>5=
%#
.
#&
&+4
#!+#+!#&..
##
#..!!#
/:#&##+#!.
#
#+#&
4!#4!!+&./
%
#.#
+#.&
#/$!
!
.+!&.+
##/
$!&&#
#&!!
4.4.!)%##.4&&
#+#&+!##
!.#+#&/&
&#.!#
#
#+!&#
#
#&!+&/
%#&##
.
!
/K#&#
. !/ % #& # & !+ & &# # #!
+
+&
#
4<
!&44#.!+!!.
#/7&!
#
!&
&4.!
4#&44
+./K
#
4.!##&&#.#
#&T
!&#&+
.
# # .4!+ ! # & . .
<
.+!#!
/6&
&.!&+!&#!#&
!
4&/7&!#
!.&
!
&#
#.&/
!#&#
!
&
&K4!/&!+!.
#+#
!/6&#&+&
+.&&#/
7
4 #& # 44/7&!#&.& ! & .+
# . .
&+ & #4 #!4 4 #&!
/K!&#&#+!!!
#/!
#&+#4
##+!
#&/6#&
+
# # #+ # # .!+ ! !+.&/
6#!&
&&#&+#!
& #& &.!/ # # . +!#..
#&#!
!
#.!&/#4./#/6
!& # # &/ W . &.
#
&++#&.#&/
?#
&+##
.#+!
#
&!.#!+#!!/K!
&#&#.
#/&.+!&##!+
&!+#
.
%/?!/$.##
./$##
& & #
! ! & # + ! !
#!
&&.!!/&.!
+#
!&
#
4/=&#.!+#/6
#
#'(#++.!
&#!/*7##&#+!
&!+#!/##.!#&!+
#
+&!!/$!
&#
#+#
!!&!&!&&./
&##&/
6#.
&#!(*/$
#
4
/K#&!#/@#
#
#!#
+##
&
'(9#
.y*@###.
&4
!/7!#
/#&#+#&
.
&!+&##
+
&./6
&+!#&.!/U&.#&#
&#&#
/8.7&#&
&# ! #/ 7&! # . + ! # & 4 .+
# & 4/ $ 4 # . . &!
#&#+4
.&+
#+4
.&/
.#&
&
4!&!/?!
#
.&!#&
#
/
;##&#
/?!
&/6
&
#!&.#&4+.!###&/
.!..+&#/$##+!
.
##!.+&
&+&!
!/
J&'{!
W'H.+!'8K#R
7
#+.
#&+&
K={8;R%'
POCD+&.#+'>5=
PPDP+.
#.#+'AP>5=
PP+
#.#+'AO>5=
. ! & W #& !&44+!!&4&4!#4
4+4&#
=##P+#
#
!4!/K#+.!
.&##&+!!##+
& # !& #/
? & !#& & !
!&.##&##!/
GGG//F/
Olga, kaj te je kot diplomirano oblikovalko oblačil in tekstilij
pritegnilo, da si se posvetila oblikovanju modnega nakita?
6
&&##+..&&
#!
&44&+#
&!# ! #&
##.!/?&!+!##!!!
#
#&&#/6q6&#&
4 + !! . ##&+ # & # +
/ /w # ! # + # .+ ! ! ! /
;!##&&+.#!&
/$!#+!&
. 4 &+ # 4 ./ & 7& .
&44&+##!!&;!/=RJ
#.!
.+!q
w!&!+
&&##/K!!!
&.&
.!!##N#
#&+&+!/
'J&
S katerimi svojimi dosežki na oblikovalskem področju si najbolj
zadovoljna?
%&#+!!
!+!.4.#&
&!&
!+#4!.&#!#/$#&
+
./
Z Zlatarno Celje sodeluješ že nekaj let, ustvarjaš predvsem na
področju oblikovanja modnega srebrnega nakita Lencia. Ali je
težko ugoditi zahtevam in željam kupcev Zlatarne Celje?
! !+ .! .! q +
%#!+#
&#4 =4#w/%#.&#4
+#4
!.&/7!+4
&&!+
!&# &
.&!##.!/!
!!+4#&#
!#&&
!4
#/
!&/
Tvoje kolekcije so tesno povezane z motivi narave; kaj te še
navdihuje pri oblikovanju novih kolekcij?
Kako slediš trendom, kakšne so novosti na področju oblikovanja in tehnologije izdelovanja modnega nakita?
%!&+!+!##!.+4+&4<+
.
!#&&&#!.#&
#4#&
&#+#
!&#/#&4!.!
)
+ #
.4 . !#&& &4 4 !
Nam lahko opišeš postopek, kako iz zamisli nastane končni .!& / 7&! #
! ! ! & q!+
izdelek? Verjetno moraš kot oblikovalka slediti vsem procesom !##!.+4w#&q##&+
#&+&!+
#w+
#/
pri nastajanju nakita?
##
#!&/.!- Kaj svetuješ našim modno ozaveščenim kupcem pri izbiri in na & + # # ! q & + kupu nakita, ki bo aktualen v tej sezoni?
&4+ 4 & &4 44 #4w+ # .! &.4
&q&#'&+
#4.
# ?#&&#
+&#
#&###/?!#
#
#.
w/8.#
!#&#
#&4 .! + . #+ # #&#& + #!&&+ ! #.# #.4 &/ 8. # +/
Intervju z
7&#!
.
!&#&&#!!4
#&#&
+!/&.
# .+ ! .#
% + . &# / .&
#.+
#
&##/
W'J9&+!'
Martino Kajfež
Kdaj si ugotovila, da bo tvoja poklicna pot posvečena modi in
kaj je bilo vzrok temu?
#!#44#
&&(K.A*
.#
+#&+!&7&+
&#
&#&./:#
!!&./?#
&.#.
#.
&/
##Y#&Y
#
!#&7&#&&&.!(?44R(&
.#!!#
!
#
!.>+
!#&
#&/
$#&##
!!!&#.+!#
+
&
#./;4+!##!
&/
[64
#+!
#&4#
&&#4
!4N&!+#+#/\
Kaj meniš, da je tisto, kar mora imeti fotomodel, da mu uspe v
svetu visoke mode?
##+
&#+.#&#+#.&#+#+###+
4#+##+#&!!&!.+&!.+.#
&+#.
..!&4.4+.#
&&4#4+!
&4#Y&#&#
!#'!4#&#
+#&##
4/
$ %J #
! . # . &!
#+ # &! ! . #
# #+ &# .
##/
[
\.#&&!&+
!&
#
+ # . .4& #/ 7&& ! .4& &4#
#
#
'#+
!&+#&#&
4.#
/
64
#+!
#&4#&&#4
!4N&!+#+#/
:#+#&##
+.#+/
?
/
Kateri dogodek iz življenja na modnih brveh ti je ostal najbolj
v spominu?
7
&<$!&#44#!&#
<7
+!++#&&
##'4##
&.!+
#!.6&
"&###.&#
#&#/
$#.##&!!.
#/$#
&##
!#.4&+#
&/6
###
+!#!.!4+
#!
&+#.!
#
#/4+!
!&+!
#
! #+ ! ! !+ & & #+
!&!+#&#...!!./
7
&
#4&#./6#!&.+!#
!4
#[.\.#&!/$!&!4&
!+#
#4##&!&+.!4!
+#+.4&
#4.
/
@#&+#+!#&!&#
#/
7
#+ ! # # .+ # E 4 !
& & .+
#'&#!&###
##4.4&
#
#+.4!/
:
& # #! # #& &!.+ # # # # + ! # ! # & #+#
#4#/
6#
#+
&+
#[.&4&\
!
!/
4 #+ # &!+ & . .#&4+
&4+ !&4 4 !&T # # &
!!
/
!.4#&&4!44##&#/?##&!.
!&'&#!#&!!&+&#4.#
+&#4.4+
&4!..#&+.
&.!.
#<#&!'&!.4!&/##4!
/
&#+#!&+!#+!#&#&+
./;4!+!+#&!+#!
/
Kako bi opisala sodelovanje z Zlatarno Celje?
U #! . % 4 + ! # &#
& .& #/ % &# + # # # &4# & &#4
!4+!.!&#4!
!#&&Y4+!4.!&+
#&!&&+!
.4!!&<##&4#/
$#+!#..#&!/
Kaj dandanes počneš v življenju? Vem, da si se aktivno posvetila fotografiji.
? / #& # ! ! ' &
8#&#!&&&#/
!
!+!#
&#&!/
Verjetno si med kariero imela ogromno stika z dragimi oblekami in razkošnim nakitom. Kaj ti osebno pomeni razkošje?
=#&&#+&.!#&.
(#.#*+&<
[;4 !+ !+ #& ! +#!/\
Kakšni so bili občutki, ko si nosila briljantno ovratnico Millenium
touch, vredno več kot 50.000 evrov?
#!.!+#+!
#&!
&#&
.+&<444<
Kateri kos nakita ti je najljubši?
%!#+#
!&%/"..
#Y&#/.+&#!/
Ali tudi sama podarjaš nakit?
7&!/#+!#&!
!+##
+
#+#&!##+!/
Ali kupuješ nakit v Zlatarni Celje?
K!#!+#
.!#4
%+
#
&#/
CD+E>5=
CDC+PC>5=
CDP+CP>5=
CDP+CAA>5=
CDC+O>5=
CDCO+C>5=
CDPC+PCA>5=
CDCA+PDA>5=
www.porocni-prstani.si
CDCD+CCD>5=
CDCE+/DCE>5=
OPP+AC>5=
#&##&+!
!!&#&
#
!/64#4#&!&&&
#&+
.#&!&/
8.
4
#&%#&+!&!!#&.#!.&
/&.!+!#4&4!!&!.4
!&+4&.#!4T#&!
#!&#
#/K!
#4.#&.+&&!!.
&
!./7&!.!&&4#&#+#
.&&&
&!!
#
.
&#
!#&#&&./
OPPC+OP>5=
%#DY!&4#
.#4#&
!#&#&
4 #&+ & . # .+ #
&+ !# .&#/ K! 4
.!&&4#&#/
6#
#GGG/
Y
#/##
#/;4#!&+&#!&
!+##.!/
CDC+C>5=
7
+4
4#4
!#&+##
! &# ! !
! & &!# |+
#&4
4
#&
#&&!4
!/
CDCP+/DC>5=
4 #& & & &#4 !4 % + # &# & & & &# #& q9?w&;+4.!&P!+!#!
#
#/%&!#+!
4..4&7&#
&!#+.&
#.&+
!#4
#&#&/
K#
#GGG/
Y
#/##.&#&/
6#
+&#&
'
Y.!&
4
#&#.&+
Y&P.4!&&&#4&4#
4+
Y#+!##&
#+
Y&4#!.#4#&&+
YCY+OY.
+
Y&&!&&##+
Y#&#+
Y#&4
#&..&+
Y!
q!
&+!!&+
&##+!/w+
Y#!&&!(
&*+
Y.
.!.Y.!!
/
OPEP+OD>5=
OPEC+/>5=
OPEO+/C>5=
OPEA+OA>5=
.
4
#&#!
&
+.
&+!#&.!&#.
!
.#&/4&##+
.
#
#!
/&.+#!&
#4&
/
Alii bo
Al
bodo
do p
por
poročni
oroč
očni
ni obročki
obr
o
broč
očk
k ohranili lep videz do konca našega življenja?
%
%
&
.!#&.#
/:
&
#&&4!&+
/
%
&
&
+#
!.!../+!#.&!+!#!4##
.
#!&#
+
+#
#
!&Y.
#/$%
.
#&#
4
#&+.&#+!!
!
!&
&
Y
Y
.
.
&!/;&
4#4
!q.!
&&#
#w#&.
/
&!
&
!
/
/;
;
&
&
Zakaj je pomembno, da določimo pravilno velikost prstana?
&&#
#&
&&#
.!+&
&
!4#
!T4
+&
#&
&/$.
#&.#&.4
&
.!&/6!4#.!.4&#!&#
#
&#/$
+
#
#!
&..+
.!&&+
#!!#/$
!&
&&#
#&.
!#/
Na kaj moramo biti pozorni pri določanju velikosti prstana?
8.
#!&+
#&#q
&&w/6#
#+
.+
+!###
/!&#
#
!&!
/@
#
&#&#&#+#
&&!
#/9!
.!#
&!&+4&
&+!&
&+
/&#4+.#<
!&
&&#
#&.&.
!#/
Ali je možno, da bo zlat nakit (na primer prstan) sčasoma spremenil barvo?
%
&+#&&4.&&/9&..
!.!!
!+#T
!!&+.
#
.!#!+4
&+
#/
&#!&
&#+!#/
?!
#q!w..4
!!#
&+.#
#
#!&.'
&#
{q
w#+#+
.!&+4&#+
.
#&#&#
!#&+
4q&4.&&##&
w+
4#
..!&+
&.q
#
w+
4+&.#
!/
7& # ! #!+ 4# ! . # . + ! # !+ 4.
#&4#
!+!+.
!
!#&
/
Kako ohranimo prstane lepe in njihov sijaj visok?
/7
#
4
&4.
##
!/
&+!#&.+!#+4
&#.
+!#!
#/
/7.#/%.&
#4#
#&/
$!+!.#!.!
&+&&!##q
{w/$
!4%!
#
+##
&##&+
.#&
/
X"
in
X"
ekskluzivno v
!4
%
QQQ/;>68J{J=7/KQQQ/;>68J{J=7/KQQQ/;>68J{J=7/KQQQ/;>68J{J=7/KQQQ/;>68J{J=7/K
$>:K;>?HJ7{J=7K9>78$>:K;>?HJ7{J=7K9>78$>:K;>?HJ7{J=7K9>78$>:K;>?HJ7{J=7K9>78
>+&!+
&.
&#&&!4+
%##&&.;4+#.
#+
#&#+!.
#
#
.#/
K#;4.
##
##&#&&&&4+
!&/%&#..!!
#&&&##&#4&&'!+#+.///
##
#..
#+#
&&+
#.<
& # # & . ; 4 % .
#4+ ! #& #+ .# &!44 #& ! &#4
&+##
+!&+
&.
.&/7&!!.&+!#&&!.!!4
#4)
KGGG/4#
##!&&+#&#&
#
&
)
1
2
3
4
5
6
1. prstan iz belega zlata s črnimi cirkoni, šifra 11014600, cena 483 EUR; 2. ovratnica iz belega zlata s črnimi cirkoni, šifra 11083125, cena 494 EUR; 3. prstan iz belega zlata s
cirkoni, šifra 11014584, cena 311 EUR; 4. obesek iz belega zlata s cirkoni, šifra 11022174, cena 375 EUR; 5. prstan iz rumenega zlata s cirkoni, šifra 11014568, cena 250 EUR;
6. obesek iz rumenega zlata s cirkoni, šifra 11022161, cena 243 EUR
Na slikah pri obeskih verižica ni vključena v ceno.
1
6
7
8
9
2
10
3
4
11
5
1. prstan iz belega zlata s cirkoni, šifra 11014507, cena 314 EUR; 2. uhani iz belega zlata s cirkoni, šifra11033588, cena 209 EUR; 3. uhani iz belega zlata s cirkoni, šifra 11033615,
cena 567 EUR; 4. obesek iz belega zlata s cirkoni, šifra 11022176, cena 250 EUR; 5. zapestnica iz belega zlata s cirkoni, šifra11052649, cena 473 EUR; 6. prstan iz belega zlata s
cirkoni, šifra 11014602, cena 456 EUR; 7. prstan iz belega zlata z bar vnimi cirkoni, šifra 11014602, cena 456 EUR; 8. prstan iz rdečega zlata z rjavimi cirkoni, šifra 11014602, cena
456 EUR; 9. prstan iz belega zlata s črnimi cirkoni, šifra 11014602, cena 456 EUR; 10. obsek iz belega zlata z ametistom, šifra 11022169bam, cena180 EUR; 11. obsek iz belega zlata z
citrinom, šifra 11022169bct, cena 180 EUR
Na slikah pri obeskih verižica ni vključena v ceno.
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1. prstan iz belega zlata z briljanti in smaragdi, šifra 11014632, cena 798 EUR; 2. prstan iz belega zlata z briljanti in smaragdom, šifra 11014626, cena je odvisna od bar ve in
čistine smaragda; 3. prstan iz belega zlata z briljanti in smaragdom, šifra 11014628, cena je odvisna od barve in čistine smaragda; 4. prstan iz belega zlata z briljanti in
smaragdom, šifra 11014629, cena je odvisna od barve in čistine smaragda; 5. prstan iz belega zlata z briljanti in biserom, šifra 11014633, cena 1.180 EUR; 6. obesek iz belega zlata
z briljanti in biserom, šifra 11022189, cena 1.153 EUR, 7. prstan iz rumenega zlata z briljanti, šifra 11014614, cena 910 EUR; 8. obesek iz rumenega zlata z briljanti, šifra
11022188, cena 627 EUR; 9. prstan iz belega zlata z briljanti in tahiti biserom, šifra 11014623, cena 2.358 EUR
Na slikah pri obeskih verižica ni vključena v ceno.
3
1
4
2
5
6
7
8
1. prstan iz belega zlata z briljanti, šifra 11014597, cena 2.185 EUR; 2. uhani iz belega zlata z briljanti in biseri, šifra 11033623, cena1.499 EUR; 3. prstan iz belega zlata z briljanti,
šifra 11014613, cena 649 EUR; 4. ovratnica iz belega zlata z briljantom, šifra 11083122, cena 2.177 EUR; 5. ovratnica iz belega zlata z briljantom in topazom, šifra 11083132bto,
cena 1.598 EUR; 6. ovratnica iz belega zlata z briljantom in ametistom, šifra 11083132bam, cena 1.598 EUR; 7. ovratnica iz belega zlata z briljantom in dimnim kremenom, šifra
11083132bdk, cena 1.598 EUR; 8. zapestnica iz belega zlata z briljanti, šifra 11052625, cena 1.549 EUR
Na slikah pri obeskih verižica ni vključena v ceno.
1
2
3
4
5
8
6
7
1. prstan iz belega zlata z briljanti, šifra 11014621, cena 2.572 EUR; 2. prstan iz belega zlata z briljanti in rubinom, šifra 11014617, cena 470 EUR; prstan iz belega zlata z briljanti,
šifra 11014530, cena 1.827 EUR; prstan iz belega zlata z briljanti in safirjem, šifra 11014618, cena 424 EUR; 3. prstan iz rdeče-belega zlata z briljanti, šifra 11014455e, cena
1.827 EUR; 4. obesek iz rdeče-belega zlata s cirkoni, šifra 11022166e, cena 321 EUR; 5. obesek iz rdeče-belega zlata s cirkoni, šifra 11022167e, cena 201 EUR; 6. ovratnica iz
rdeče-belega zlata z briljanti, šifra 11083090e, cena 568 EUR, 7. ovratnica iz rdeče-belega zlata z briljanti, šifra 11083085e, cena 779 EUR; 8. prstan iz belega zlata z briljanti,
šifra 11014482, cena 1.069 EUR
Na slikah pri obeskih verižica ni vključena v ceno.
3
4
1
5
2
1. ovratnica iz belega zlata z briljanti, šifra 11083136, cena 2.771 EUR; 2. zapestnica iz belega zlata z briljanti, šifra 11052654, cena 3.277 EUR; 3. uhani iz belega zlata z rubini,
šifra 11033624, cena 323 EUR; 4. ovratnica iz belega zlata z rubini, šifra 11083130, cena 275 EUR; 5. prstan iz belega zlata z barvnimi briljanti, šifra 11014615, cena: 2.663 EUR
Na slikah pri obeskih verižica ni vključena v ceno.
1
4
3
2
5
6
8
9
7
10
1.prstan iz srebra s Swarovski kristalom, šifra 52010349, cena 97 EUR; 2. ovratnica iz srebra s Swarovski kristalom, šifra 52080459, ena 136 EUR; 3. ovratnica iz srebra s Swarovski
kristalom in cirkoni, šifra 52080458, cena 179 EUR; 4. ovratnica iz srebra s Swarovski kristalom in cirkoni, šifra 52080461, cena 87 EUR; 5 uhani iz srebra s Swarovski kristalom, šifra
52030275, cena 97 EUR; 6. ovratnica iz srebra s cirkoni, šifra 52080454, cena 131 EUR; 7. uhani iz srebra s Swarovski kristalom in cirkoni, šifra 52030273, cena 86 EUR; 8.
ovratnica iz srebra s Swarovski kristalom, šifra 52080457, cena 197 EUR; 9. uhani iz srebra s Swarovski kristalom, šifra 52030272, cena 98 EUR; 10. ovratnica iz srebra s cirkoni,
šifra 52080460, cena 190 EUR.
Na slikah pri obeskih verižica ni vključena v ceno.
Claudio
Gussini
Napoved nove kolekcije Claudio Gussini Zlatarne Celje
Claudio Gussini Gus, „proffesione designer“. Italijanski
&+ # & !# & . &+#
!%/?#
postali del elitnih, kot je na primer Reminescence group
N.+."##&/7!&&
&4.#&4#4
!#
#&.#&/
6&
#+#&+!+&+ !/ [WG\ !&# ..
&&4&&+
.4.##+ # + & [9R\ ! & ! / K
#.&
&###&/
7#&&4##!.y%!"##.&#/
K
!&##
/
Umetnost, kako nosi nakit, naredi vsako žensko edinstveno. Če je dober stil
vodilo vašega življenja in če se rade prepuščate razkošju, bo nekaj predlogov
za izbiro modnega nakita iz letošnje kolekcije kot nalašč za vas.
zanjo
K& . + OP+AA>5=
#...R#+CDPA+AO>5=
9 . . . 4 #+
CEA+OAA>5=
K&.##7G&##+POCPD+O>5=
K&X"+HCP+>5=
54.##7G&##+PE+AO>5=
Odličnost zanj nima meja. Izbrani modni dodatki vam bodo zagotovo pomagali
najti pot do njenega srca, morda tudi do najbolj zaklenjenega ženskega srca.
zanj
$7/?/
.&&+
DEO+EAP>5=
#.#+PE+DA>5=
K&X"+HOP+>5=
5K!$+7DDP+P/D>5=
%
#9=>8;+?HOP+O>5=
&#!.+!#;
#&&#&&!.
&!&#&/%
##+#.!!!
&;.&.4.!&#&4!.&4
&#&#
&.;&A#
.#&
&
/5#&#&.;R?.#..
&.4&4#!!4!.4/$#!&..!#
4##!!&.&#
!
#/!#!&##
.+!?#&4##+##&#
4
#
&&#&&&4+
!!#
!+#&
##...4
!4/?#..!!
!#.!#
4#&.;N;R?./!!##!&
#!+#
##
4
#/.##!#&&!+
&
#!#!&&#4#+!##
4
.4
!4/
$?.#
4.##!&/6##!&.+#7G&/6
&&!
&#
#&#+..&#&#
#+
##.&#/7#!!
;R?.
K&.#.#+POCC+'O>5=
#.#.#+PP+'OE>5=
#&&&.!#!&.!#/
$#
#&.#&!#
##?.YGGG/Y./#
7?.#
!
#
&!#
4/?!.
!
!4.!&
.?
.!&#
#/
#
4#?!!!&#.
#4!.+!#!
&&#&&&4/
5#
#
!
#
.&
.4!#4!4&A+#
4!.#&
!
#!!&/7#
.+!4!+#!!#
&&
&/
$#!#
!&#!&#&/7
&.;R?.
#.#.
&#+#!!&&##!&/
qlë{yluk­ëzslkp{lët|.
REVIJA GLOSS V PRODAJI 28. DNE V MESECU
)-!'%-!.!'%-%.4$//*!-/6!,*5",*!.!777',/333)
#&
!&&.&...
1.Kje je možen nakup naložbenega zlata in kakšen je postopek?
2.Kje je možno opraviti prodajo naložbenega zlata in kakšen
je postopek?
6
.
&&&#4
#&4%
+!/!/+
&#7&
.
#&OECEE
.
&
&/7.
#&.#&&#
#GGG/..//
!.
&
&&&#44
#&4&#
#&..
4!
4
4/K!
..4
.&&/
#
!.#!'
!
!
&&.&+
&
#
.&+!4.#!
.&##+#
&
&.&
#&
#&.
P&&&/
#
&
#&#!'
$&#4
!4%&&#
#&..
q!
!!!A/!P/&
!A/!P/w
&
!
!4/
# #
.! 4 . .+ &&#
! #& + # q # & &# #
#
+ # . &# #
+ # ! &
&
&w/
$#
!
#
!&
/
!&
+
/
& . % ! #! ! . !&#!#
&
&.
&.qY#
Y#
%#
&!.&&wT.
##5
!&!&!!/
K
&.&#&#
Y/
#
#!'
: !+ & # #& . . q!
! ! ! A/ ! P/ & ! A/ ! P/w
Y.F./##
.
#&OECEE
&+!!#
Y!#
#
!.!
/
&#+&!4
#&#
&./
$
&
!/
%!#
!
&
q#&
&###
+#.&##
+#!
&
&
&w/
$#
!
Y#
#
!
&
/
!&
+
/
& . % ! #! ! . !&#!#
&
&.
&.qY#
Y#
%#
&!.&&wT.
##5
!&!&!!/
K
&.&#&#
Y/
K
&.#
#&.#!/
3.Kakšen je trend povpraševanja po naložbenem zlatu?
$!&!#.!.
./
A # &
& &+ ! !# /
;!#&+!#!#!+!
!#!&+
.4#4#!&
#!+
!
#
!..
#
.
4.Kakšen je bil konkreten donos v obdobju devetih mesecev?
.!#!.##
A!.#
#.4.#!4.4!'
/6
Y#
Y#
!/#
A
/AOP+&&T
! Y# ! / /EP+&&T
.#
!Y#
A/EDC+O&&T
!#&
&
&!&.CCY!#/
/6
Y#
Y# ! / #
A /A+E&&T
! Y# ! / /EP+&&T
.#
!Y#
ACP+&&T
!#&
&
&!&CY!#/
! . ! ! !+ .& !#+
#
&
#
4/7#Y#
PY#.
4
#!!+
4 ! . .. #
& #/
%!#&#
#&/
#
&'
GGG/./#B.
&#
#&%
7&
na sejmu Varjenje in rezanje 2010
% + !/!/+ # #& !## #!&!O/!/
C/##&./
#
. . #
4 # #
. #
aluminija.
8!## % + !/!/+ .
.! . 4 &+ # 4 .
.!##/!
.#
#&.4
.&&&.#
+ # ##+ 5 Y 9.?+ 7# !+ & &# ! & 4&4./
&# !# #
! &! . / 8 ># 4 . ## . & .
!& !& # #
& & !&
varilne tehnike, in to pod pokroviteljstvom Inštituta
. #/ !& &
prvem delu poudarek na dogajanju v materialu
med procesom spajanja, v drugem delu pa so bile
!#&
&
#
ju bakrenih cevnih instalacij, ki v tujini predstavljajo
&!#
4&/
6 #+ & $ .+ ! !&# & . #
+
!#&&##!&!.&!.#
.##.+#/
>#44#J
+#
&
! . #
.4 &#4
materialov. Poudarila sta predvsem dejstvo, da s
spajkami lahko medsebojno spajamo popolnoma
. &# + / + !
in jeklo, kar pri sorodnem postopku, varjenju, ni
/ 8.&! # & # !
&.#
!
. #& &! . & &# #
/ % &!. #&#
#
#
##&
#4
4.#+4
&+
#&!#
/
Pri spajanju kovinskih materialov se tradicionalno
&
##
#!.
..&###T
.
8!## % + !/!/+ #
#&##
!#&&.&!.+!#
! . .& . . !
#&
+4.#
+#&.
!&#+!!&orjene dobavne roke.
7!.y7.&#yU
###;y
&##!&
&..##;/
9! !.+ ! #.&#+ ! !+ ! &!+ ! #+ !
& < . + ! # .&!+ ! & # # ;!&..
&##;)
!#8#+?.+##
!#&.;R%
/.&
#&.!##;R%
##!4.#!/K#
!#&&7&+
{&+&9#{&+7+:+!&9/
.&
'
Y!&&!#/&&q4.#&
w+
Y.q##
.+#R
.&w+
Y
.&#&#44%+
Y#.#
!/
!!.##;
'
Y
.+
Y#+
Y.&#
!#&&/
#+!#4
&y
Y6#
#GGG//#
#!&.
prijavnico.
Y!&q#&#%w/
%
#
&#&!.
&
#!&/
&.!/&#/8#&..&+.##
tembra na medijsko podprtem dogodku.
Audi A1.
Naslednji veliki Audi.
Visoka kakovost. Privlačen design. Užitek v vožnji.
Predstavljamo vam prihodnost veličastnih idej.
To je Audi A1. Naslednji veliki Audi.
Njegova naprednost, športni videz in urbani stil, združeni z učinkovito
tehnologijo in inteligentno Audi asistenco, vas bodo navdušili.
www.audi.com/a1
Na voljo že v predprodaji.
A2S d.o.o
A2S d.o.o., Mariborska 140, 3000 Celje
tel: 03/425 40 32
fax: 03/425 40 29
www.a2s.si
Poraba goriva skupaj v l/100 km: 3,8 - 5,4.
Začasne vrednosti. Pridržujemo si pravice do sprememb.
!&##.!%#&#.&.!/@AA#!(#&#&+!APC*+#!#
!!./%&.!.!.4&#+#
#+
#&.!&+.!!#
&!./
$
#
&&##.#
#
.!&&/8.&!#+.
#.!&!+#
.+
.!.*!#*/%&.!#.!.#&##!4/
/
/
/7!&&
+.&#
&#q#w/
/
C/
/6&&&&#&.q#+Cw/
/ % .!& +!&
. + . P
.#POPB
q#w/
P/
D/
E/
C/&.&#&.
&&q#Pw&#.
q#Dw/&q.&w/?!
#
#/
O/7!#
& &4/
P/U & ! & q# Ew+
.Y
#
#/
A/8.&.!q#w/
O/
D/ & .!4
4 .+ ! Y 4 &
# #+ ! !#
./ #
!&
!!q#Ow/
A/
E/@#!#
&.
/
/$#
&#&#.##
4&+.'!+
/ $# #
./ ; # !! q# Aw/ % P &#
#C&+#/
/
Zlatarna Celje in sodelovanje s Tino Maze
S.T. Dupont v Zlatarni Celje
Nova kolekcija uveljavljene francoske
& . 7/?/ na policah Zlatarne Celje. V prodajalni v Ljubljani, na Mestnem trgu,
!
#
#+&
manšetne gumbe iz najboljših materialov.
Nova spletna stran Zlatarne Celje
6& . 4 #& predstavljena na spletni strani
www.porocni-prstani.si
Vljudno vabljeni k ogledu!
Zlatarna Celje, vaš prijatelj na
facebooku
Miss Alpe Adria International in
Zlatarna Celje
Zlatarna Celje odprla prvo trgovino
v Bolgariji
V letošnjem letu je Zlatarna Celje
odprla vrata svoje prve trgovine v
Bolgariji. Na imenitni lokaciji v The
Mall Sofija so predstavljene vse nove
kolekcije zlatega in srebrnega naki/ 5! && # !
veliko imenitnih gostov, ki so bili
#
..#/
$#
#
#!&.#?.#
!.
#(8&RKR
!R*
##
.#/K#.!!#
&4#
+&&
#(8&RKR
!R*
&#
#
!&+#
!
#!/
Nobena skrivnost ni, da se prek elek#4!&#4
spleta veliko poslov. Dandanes
#&&&&#+
& / &' (: & !+ #)* #)
www.facebook.com/zlatarnacelje
Novo v Zlatarni Celje
V Zlatarni Celje vam predstavljamo
novost - novi, izpopolnjeni sistem
q7R# EP R 7!Sw+ # # +
4#
skoraj neslišno.
Na mednarodnem finalnem izboru
Miss Alpe Adria International smo
bili s svojim nakitom prisotni tudi mi.
###&
!#&&
!&4 4 4 . %/:#
Celjanki Gei Erjavec, ki je zasedla
mesto druge spremljevalke.
Zlatarna Celje in Slovenski top
model
Zlatarna Celje in Miss Hrvaške
Na izboru za Miss in Mistra Hrvaške
##.
!
zmagovalko. Lenta najlepše Hrvatice
!9+Y
študentki.
Zlatarna Celje je potrdila sodelovanje v najuglednejšem modnem
## & 7&# model. V produkciji televizije TV3
.! & #&
nakitu, ki ga bodo manekenke
# # #
.
do potankosti. Diamanti so dekletov
najboljši prijatelj. Vedno.
9&.;.!!!+.#.#!&##@;/%&!#+!#
4!#+.
.#!&
4&.&
#/
=!+!!#
.+!!+##/6#
&#!&.;[email protected];
[email protected];+#
&./&+&
!##!&.
4&
&+#
#.
&%+!&.#.&#
@;/
Kaj je za vas pomenilo sodelovanje z Zlatarno Celje?
So bili izdelki, ki smo jih podarili, primerni za vas?
%#!&%&[email protected];#!&.%
&!.+
! ! ! ! # !
! #
#&# !+ &
!4&!&
#..&/7
.##
&#
4+4!+#
##
!#
./%!+
#.#&.4&#&+#
&&##
+!#
.!&
4!#../#.4/+!#
&!
+#
&#+!.
#&##
!#&!!!!&!.!&+4
.&%/%
###&&.!
#
&&
!&#!&#@;4
#
.&/
6!!.!%#&!
&&##!&%&[email protected];.4
!&/"!!#
#
.!&##+!
!.&&##
&&#
.!#/+!#!#+##!#.
!/
Kakšen je bil odziv na ŠKL zlati gram?
K!.&.
.&+#.#
#!+
#&&!#.&!/#!#&!#+.&
!+
&!#&4&#
#.
#/H!+
#&#&#&#!&/
Kakšen je bil odziv tekmovalcev na naše izdelke?
64
!&@;+!&#4+#
&&
&!!!#.
#+#4.#&#
4
!!%/&+!!#
!!.!
.&+###!!
!&.#&!/!!!!#.4
#44&!#
.&#
!#&&&@;/.
&!+#
!
# #& 4! & # &+ & # ! . !!4&/
6!!&!4!##4.&&!&?&+
!&#!+!#!
!/
&##
#
.!&4&+#!
&#&#.&%J+!.
!%/?
#H+
!.".##!?&+
[email protected];[email protected]&"
@;/7!
4!.%J#
#@;.
#'
(&&%J#W!#.!&/:
&
+&+!&+&#&#!&Y+#4#+&.!&
+
/5
+ !.!
& .& ! #
#!#
!
/*
%)
>
@;##&!+#!
4#!!.!/
$+ ! ! % #! & ! &+ # # #& .&!
!
!/8
&.#&##
#!&
4#
4
&&
4!#/U#+!
#..
4+!&#
.!&##+4!
.&#
!/
Novo v Zlatarni Celje
V Zlatarni Celje vam predstavljamo novost - novi, izpopolnjeni sistem (System
75 by Studex), s katerim je luknjanje ušes
+
4#
# #/ $ &
#&%/
&
&+ . 4 #..!/6.&
.& .+ ! !+
.&!#.&.#!
&!..&/7&#
#!&B+#
. + & # !.+ ! &/ 4 ! . & #!
!/
,
Opazil sem, da včasih uporabljate izraz
diamant, včasih pa briljant. Je kakšna razlika?
! & !+ # +
##/?+..
#4
#.!+#.PO
#&q&.#
.w+.q.
#&w+.+C.
&+ &#4 ! q4
!.
&w/#&
& !4 #4 .4 + /' &#
#+#+&+&+
###!/
Vrednost diamanta je odvisna od uspešnosti brusil #& # &#/
6 % + ##
!+&!
#.+.!.!#/
Všeč mi je ovratnica iz belega zlata z briljanti. Zanima me, če jo lahko izdelate s
cirkoni?
V vaši prodajalni sem videla ponudbo
smaragdnega nakita, pa me zanima:
kako je možno, da so smaragdi različnih
barv, z žilami, nekateri motnih barv, pa
vendar tako dragi?
U + # # ! .+ +!!.+&4!4&/9!
##
/7..#
&
!#+#
!./#
&#&
&!
.!/
7!!+!&
#+&#4!&!/?&
#+
Postavite nam svoje vprašanje in odgovorili vam
bomo. Naš naslov: [email protected]
&##.
&!&!
.!+!!#+
!
!.!
&!+
+!
#.&
&/
!+!&#!&
!!#..!!
+&
#&&.&&.!&/
6.!
#4&
#
+.
!/#4!&!##&4!&+#
4
&&.!&#&/
/6#&+&4!++!
.!
&!##4&
/?
#&!.&+!4#&#/
/ + . # # . #! + &+!#!.!T
!!&+
&
!/
/
&+!&##4&&.4+
&#.+!
!4#4
!.!!.4#&!#/
C/ 8. # # &! + & !#/
P/8.#!
#
+#&
&
!/
D/ 44 &4 4 &#4 # + # 4 !
!/7!
#.44
+.
!
!
!/
E/7&#.!4##&/
O/6##
&Y##.!+&!&#
# . & 4+ . # ! & .
#&.+!+!#&#&Y#
#/
A/6
.+!#&
!4%&
##
.#+.#/%44.!&#
.
#.&!&#!/
/#&+!#&.+!
!#&#&!#/
#.#&
!
.!#!'
/7&#+/K.#!+
&
+!###
!.+#/
/{#&+##44
!.&
##&&#&##&/
/#
&#
#+4
&+#&4!#
.&!T&&4#4
44
.!&.&!./
##;R%YJ!/