Homecast HS9000 CICD TWIN PVR

Comments

Transcription

Homecast HS9000 CICD TWIN PVR
Homecast HS9000 CICD TWIN PVR
Digitale HDTV satellietontvanger
Gebruikershandleiding
TWIN
HD
UPSCALING
USB
PVR
7DAY
UNICABLE
TECHNOLOGY
TV GUIDE
2 JAAR
GARANTIE
Introductie
Beste Klant,
Gefeliciteerd met uw aankoop en dank u voor het kiezen van een Homecast product.
Gelieve de handleiding goed door te lezen alvorens het product in gebruik te nemen. Met deze handleiding
proberen wij u wegwijs te maken met uw nieuwe ontvanger. Alleen dan kunt u optimaal gebruik maken van
alle functies en kunt u het apparaat veilig gebruiken.
Voor verdere support kunt u de officiele Homecast Benelux website en forum raadplegen:
www.myhomecast.nl
Homecast Benelux
Kopenhagenstraat 2
9723 BB Groningen
Tel : 0031 (0)505793213
Fax: 0031 (0)505793214
Wij wensen u veel kijkplezier met uw nieuwe ontvanger.
Uw Homecast Team!
Copyright Homecast Benelux AD
1
Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur
Hoofdstukindeling
1
Voordatubegint..................................................................................................................……….4
1.1 Veiligheidsvoorschriften...............................................................................................................4
1.2 Recycling.....................................................................................................................................8
1.3 Inhoudvandedoos........................................................................................................................
2
BedieningenFunkties.....................................................................................................................9
2.1 Vooraanzicht................................................................................................................................9
2.2 VFDdisplay.................................................................................................................................9
2.3 Achteraanzicht...........................................................................................................................10
2.4 Afstandsbediening....................................................................................................................111
3
Connecties...................................................................................................................................143
3.1 AansluitenopeenTVenVideorecorder....................................................................................13
3.2 Aansluitenopdesatellietschotel.................................................................................................17
3.3 AansluitenopexterneUSBapparaten........................................................................................19
3.4 DereceiveraansluitenopdePC................................................................................................19
4
MenuStructuur..............................................................................................................................20
4.1 HetMenu...................................................................................................................................20
4.2 Hulpbijhetmenu.......................................................................................................................20
4.3 Menustructuur...........................................................................................................................21
5
DeSatellietontvangerinstellen.....................................................................................................22
5.1 EersteInstallatie–FastscanOptie.............................................................................................23
5.2 MenuInstallatie..........................................................................................................................27
5.2.1
Schotel..............................................................................................................................27
5.2.2
AutoScan..........................................................................................................................34
5.2.3
HandmatigeScan..............................................................................................................35
HandmatigeinputvoorPID................................................................................................36
5.2.4
5.2.5
TransponderEdit...............................................................................................................37
5.3 MenuOptie................................................................................................................................38
5.3.1
TV-Output.........................................................................................................................38
5.3.2
Talen.................................................................................................................................39
5.3.3
Tijdsinstellingen.................................................................................................................39
5.3.4
Kinder................................................................................................................................40
Wachtwoordvergeten........................................................................................................40
5.3.5
OSDDisplay......................................................................................................................41
5.3.6
5.4 KanalenMenu............................................................................................................................42
5.4.1
Sorteren.............................................................................................................................42
5.4.2
Reserveren........................................................................................................................43
5.4.3
Wissen..............................................................................................................................44
5.5 GeavanceerdeMenu..................................................................................................................45
5.5.1
Fabrieksinstellingen...........................................................................................................46
5.5.2
OTA...................................................................................................................................46
5.5.3
Kanalenuploaden..............................................................................................................47
5.5.4
Software(S/W)Upload......................................................................................................47
CopyrightHomecastBeneluxAD
2Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
TableofContents
USBTransfer.....................................................................................................................48
5.5.5
5.6 MenuStatus...............................................................................................................................49
Informatie..........................................................................................................................49
5.6.1
5.6.2CISlot....................................................................................................................................49
5.7 MenuPVR.................................................................................................................................50
5.7.1
Opname(Record)Instellingen............................................................................................50
5.7.2
HDDInformatie..................................................................................................................51
5.7.3
FormateerHDD.................................................................................................................51
6
Standaardhandelingen.................................................................................................................52
6.1 Informatiewindow......................................................................................................................52
6.2 WisselenTVenRadiozenders...................................................................................................53
6.3 MenulijstvoorTVenRadiozenders..........................................................................................53
6.3.1
Kanalenbekijken...............................................................................................................54
6.3.2
Kanalenwissen..................................................................................................................55
6.3.3
Kanalenverplaatsen..........................................................................................................55
6.3.4
Kanalenoffavorietlijstenhernoemen.................................................................................56
6.3.5
Kanalenblokkeren.............................................................................................................57
6.3.6
Favorietlijsteninstellen......................................................................................................57
6.4 MenuOpties...............................................................................................................................58
6.4.1
Audio.................................................................................................................................58
6.4.2
Teletekst............................................................................................................................58
6.4.3
Ondertiteling(subtitle)........................................................................................................58
Multifeed............................................................................................................................59
6.4.4
6.5 A/V+...........................................................................................................................................59
6.5.1
AudioMode.......................................................................................................................59
6.5.2
VideoMode.......................................................................................................................59
6.6 Favorietkanalenlijsten................................................................................................................60
6.7 A-Zsorteren...............................................................................................................................60
6.8 EPG(Electronischeprogrammagids).........................................................................................61
6.9 PersonalVideoRecorder...........................................................................................................62
7
FilmenBeeld.................................................................................................................................65
7.1 Bestandenlijstenafspeelfunctie.................................................................................................65
7.2 Fotoalbum.................................................................................................................................69
8
Filmediterenofknippen................................................................................................................70
8.1 Bewerkenknipfunctie...............................................................................................................70
9
SetupafstandsbedieningvoorTV.................................................................................................71
9.1 Universeleafstandsbediening.....................................................................................................71
10 Technischeinformatie...................................................................................................................80
10.1 Eigenschappenvandesatellietontvanger...................................................................................80
10.2 TechnischeSpecificaties............................................................................................................81
10.3 Belangrijkebegrippen.................................................................................................................82
10.4Problemenenoorzaken..............................................................................................................83
10.5 CEVerklaring.............................................................................................................................84
CopyrightHomecastBeneluxAD
3Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
1.Voordatubegint.
1.1Veiligheidsvoorschriften
Lees zorgvuldig dit handboek en zorg ervoor dat u de verstrekte informatie begrijpt. Voor uw
veiligheid dient u te controleren wat elke handeling voor gevolg kan hebben.
Waarschuwingen, Voorzichtigheid, en Nota’s
LET EXTRA OP!: Door de gehele handleiding staan speciale tekens en logo’s. Deze wijzen erop dat het om een
gevaarlijke situatie gaat.
Opgepast
Wijstopeenbelangrijkesituatie.Alshetnietvermedenwordt,
Iserkansopbeschadigingenvanonderdelenvanhetapparaatofhet
apparaatzelf.
Waarschuwing
Wijstopeengevaarlijkesituatie.Alshetnietvermedenwordt,iserkans
opserieuzeverwondingen.
i-Melding
Wijstopextrainformatie.Hiermeewordtdegebruikererbewustvan
gemaaktdaterbelangrijkeinformatieis.Hierdoorkanhetapparaatop
dejuistemaniergebruiktworden.
Reparatiedientalleentegeschiedenbijdeofficiele
HomecastServiceCentervanHomecastBenelux.
CopyrightHomecastBeneluxAD
4Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur 1.Voordatubegint.
1.Voordatubegint.
Veiligheids Informatie
Deze digitale satelliet ontvanger is via de internationale veiligheids standaarden vervaardigd. Leest u aub de
veiligheidsvoorschriften goed door.
Veiligheidsinstructies en Voorzorgsmaatregelen.
Plaats geen zware voorwerpen op de receiver en plaats geen
voorwerpen op de ventilatie gleuven.
(Ventilatie gleuven blokkeren kan brand veroorzaken.)
Hoge risico voor brand of elektronische schokken!
Vermijdt het schrobben van de oppervlakte van de receiver met
Benzeen of vluchtige benzine. Dit kan de kleur van de receiver
aantasten.
Haal het netsnoer uit de stopcontact bij onweer of als u het apparaat
voor een langere periode niet meer gaat gebruiken.
Hoge risico voor brand of elektronische schokken!
Vermijdt het laten vallen en beschadigen van de afstandbediening.
Als er rook of een brandende geur is, Zet de receiver uit en haal
meteen alle connectoren van de receiver af. Neem contact op met Uw
dealer voor advies of reparatie van uw receiver.
Hoge risico voor brand!
Vermijdt de satellietontvanger te plaatsen op een gladde of ongelijke /
hellingachtige oppervlakte.
CopyrightHomecastBeneluxAD
5Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur 1.Voordatubegint.
Vermijdt water bij en in de buurt van de receiver.
Hoge risico voor brand of elektronische schokken!
Zorg ervoor dat de receiver niet onder de stof zit. Stof en/of metalen
voorwerpen in de receiver kan brand en elektrische schokken
veroorzaken.
Hoge risico voor brand of elektronische schokken!
Vermijd het openen en sluiten van de kap van de receiver. Schroef de
receiver niet open.
Hoge risico voor elektronische schokken!
Trek de stroomkabel nooit hardhandig uit het stopcontact. Verplaats
het apparaat niet als de stroomkabel aangesloten zit.
Hoge risico voor elektronische schokken!
Hou voldoende ruimte tussen magnetische voorwerpen en audio
speakers.
Hoge risico voor elektronische schokken!
Plaats de receiver in een goed geventileerde ruimte en uit direct
zonlicht en vochtige plaatsen.
Hoge risico voor brand of elektronische schokken!
CopyrightHomecastBeneluxAD
Vermijd plaatsen waar de temperatuur boven de 30°C en onder de 5°C
is.
Hoge risico voor brand of elektronische schokken!
6Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur 1.Voordatubegint.
Plaats de satellietontvangers niet onder direct zonlicht of bij hoge
vochtigheid.
Zorgt u ervoor dat het apparaat van boven goed moet kunnen
ventileren en geen ander apparatuur op het de satellietontvangers
geplaatst wordt.
Hoge risico voor elektronische schokken!
Als u de ontvanger van een koude plaats naar een warme plaatst
verhuist dient u eerst 2 uur te wachten voordat u de ontvanger weer
aandoet.
Als u dit niet doet kan gecondenseerd vocht kortsluiting veroorzaken.
Hoge risico voor elektronische schokken!
CopyrightHomecastBeneluxAD
7Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur 1.Voordatubegint.
1.2 Recycling
Dit apparaat (Satelliet ontvanger) met dit label dient u niet in uw gewone
huis afval weg te gooien. U dient deze te laten ophalen of langs te laten
brengen bij speciale afvalbakken voor elektronische apparatuur of contact
op te nemen met uw gemeentelijke afval dienst.
Batterijen dienen ook weggegooid te worden in daarvoor speciaal
bestemde doos of deponeerwinkels. Batterijen mogen niet weggegooid
worden met gewone huisafval.
1.3 Inhoud Doos
-
Handleiding
-
Afstandsbediening
-
Batterijen (2x AAA 1,5V)
-
HDMI - kabel
-
Doorlus kabeltje
-
YUV – kabel
-
Software CD-rom DVR Studio-Light
Copyright Homecast Benelux AD
8
Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur
2.Bedieningenfuncties
2.1Vooraanzicht
3 123
1
2
4
5
6
7
456789
1.VFD-Display:
Alphanumeriekdisplayvoorweergavevanzendernaam
enharde-schijfmeldingen.
InStand-By-modewordtdetijdgetoond.
1. Power
Hiermee kunt u de ontvanger aan en uit doen.
2.IR-Sensor: Infrarood-oogvoorontvangstvansignaalvandeafstandsbediening.
2. Draaiknop
kunt u het volume wijzigen en een kanalenlijsten oproepen
3.USB:
Met deze
draaiknop
USBaansluitingvooreenexternehardeschijfofeenUSB-Stick.
3. Menu, Ok Voor het openenHiermeekuntudeontvangeraanenuitdoen.
van het hoofdmenu en het bevestigen van keuzes
4.POWERButton:
5.MENU/OKButton:
4. Exit
Hiermee stopt u Hiermeekuntuhetm
een procedure of gaat u naar een vorige menu. Wanneer alle menu’s
enuraadplegenviadeontvanger.
gesloten zijn kunt u hiermee de resolutie veranderen van 576p-720p-1080i.
6.EXIT/V.FormatButton:
Hiermeestoptueenprocedureofgaatunaareenvorigemenu.
5. Display
Alphanumeriek display voor weergave van zendernaam en harde-schijf meldingen
Hiermeekuntuderesolutieveranderenvan576p–720p–1080i.
6. ▼Button:
USB
USB aansluiting
voor een externe harde schijf of een USB-Stick.
7.▲
Hiermeenavigeertudoorhetmenu.
7. CI slot
modules plaatsen voor betaal TV (bijvoorbeeld Canal Digitaal /
Button: Hierin kunt u 2 cam
Hiermeekuntudevolumeverminderen/verhogenofnavigerendoorhet
8.◄►
Menu.
TVVlaanderen). Aan
de rechterkant zitten plugs waarmee u een geplaatste module kunt
9.CI-Slots:
Hierinkuntu2cammodulesplaatsenvoorbetaalTV(bijvoorbeeld
verwijderen.
CanalDigitaal/TVVlaanderen).Aanderechterkantzittenplugs
waarmeeueengeplaatstemodulekuntverwijderen.
2.2VFDDisplay
Digitaaldisplayvoornummeringenzendernaam.
InStandbywordtdetijdendatumgetoond.
Defunctiekanverandereninmenustand.
CopyrightHomecastBeneluxAD
TV-enRadio-Symbool
gaataanwanneer
zendergevondenis.
Cirkelrondomwordt
belichtbijafspelenvanopname
RECisbelichtwanneer
opnameloopt.
recordingisactive
erfolgt
Symboolwordtgetoond
wanneerDolbyDigital
beschikbaaris.
Standbysymbool.
Laatdetimer
opnamezien.
Toontdebeschikbare
ruimtevandeHarddisk
9Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur 2.BedieningenFuncties
2.3Achteraanzicht.
12
3
4
5678
91011121314151617
1.DISHINA: InputTuner1voordigitaalsignaalvanafdeschotel.
2.DISHINB: InputTuner2voordigitaalsignaalvandeschotel.Sluitdezeaanmetdekabel
dievandeschotelafkomt.Belangrijk:voorhetvolledigbenuttenvanallefuncties,speciaalophetgebied
vankijkenenopnementegelijk,dientutoevoertehebbenvan2onafhankelijkekabelsvanafdeschotel
(TwinLnbofUnicableLnb).Alsditnietmogelijkis,dientugebruiktemakenvandedoorluskabel
(meegeleverd)endezeaantesluitenvanLoopOutAnaarDISHINB.
3.LAN:
MetdezeaansluitingkuntuineenthuisnetwerkdataoverdragenvanPCnaar
deontvangerofontvangernaarPC.
4.VCRSCART:ScartaansluitingvoordeVideorecorderofDVDspeler/recorder.Deze
aansluitingzendzoweleenvideoalseenaudiosignaal. 5.CVBS:
Dezeaansluitingisookgeschiktvooreenanaloogsignaal(CVBS).
UkunthiereenTVofeenanderapparaataansluitenzonderscartaansluiting.
6.HDOUT:
Componentuitgangvooreenanaloogvideosignaal(YPbPr).
Hierwordende3verschillendekleurenafzonderlijkdoorgestuurd.
DezewordtvaakgebruiktvooreenVideoBeamerofschermzonderHDMI
uitgang.HetbestebeeldkwaliteitzultuoverdeHDMIaansluitinghebben.
7.AC90-240V: 230VACnetsnoeraansluitingvandeontvanger.
8.POWER:
Metdezeswitchkuntudeontvangergeheeluitzetten.Bijvoorbeeldalsuvoor
eenlangeretijddeontvangernietgebruikt(vakantie).
9.LOOPOUTA:
Alsueensinglelnbgebruiktvanafdeschotel,danradenwijuaanomgebruik
temakenvanhetdoorluskabeltjeenvanLOOPOUTAnaarDISHINB.Ditgeldt
nietvooreenspecialeUnicableLnb,waarmeeumet1kabelvanafdeschotel
wélonafhankelijktweemaaltoevoerheeftvandeschotel.
CopyrightHomecastBeneluxAD
10Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
2.BedieningenFunkties
10.LOOPOUTB:
11.USB:
12.USB:
13.HDMI:
Metdezeaansluitingkuntubijvoorbeeldnaareenanderesatellietontvanger.
USBaansluitingvariantBvoorverbindingtussenPCenontvanger.
USBaansluitingenvoorexterneUSBhardeschijvenofUSB-sticks.
Aansluitingvoorhogekwaliteitsbeeldengeluid(HDTV).Dezeaansluitingen
zittenvooralopdenieuwegeneratiePlasma,LEDofLCDschermen.Deze
aansluitinggeefthetbestebeeld-engeluidskwaliteitinStereoMode.MetHDMI
aansluitingkuntuookverschillendebeeldresolutieskiezen;576p,720pof1080i.
14.TVSCART:Standaardaansluitingvoornaareentelevisiescherm.ZendtVideoenAudio
signaalenkanschakelentussenCVBS-,YUV-ofRGBmode.
15.SD-OUT: AnalogeAudiouitgang(L+R)voorbijvoorbeeldeenHiFisysteem.
16.RS-232:
DataaansluitingvoorsoftwareupdateviadePC.
17.S/PDIF:
DigitaleoptischeaudiouitgangvooreenDolbyDigitalversterker.
2.4Afstandsbediening
Metdeafstandsbedieningkuntuallefunctiesuitvoerendiemogelijkzijnmetdeontvanger.
Metdezeafstandsbedieningkuntuookdebasisfunctiesbedienenvanuwtv,lcd,plasmascherm(als
dezeonderteundwordt).VoorhetinstellenvandeafstandsbedieningvoordeTVziehoofdstuk9!
Korteuitlegoverdeverschillendeknoppenopdeafstandsbediening:
1.PWR:
Metditknopjekuntudeontvangeraan-ofuitzetten(standbymode).
2.TV/Rad:
hiermeekuntutussendemodeTVenRadiokanalenwisselen.
3.TEXT:
VoorhetactiverenvanTeletekst.
4.Numeric:
Metdeknoppen0–9kuntudirectkiezenvooreenzenderofukuntinhetmenuwaarden
veranderen.
5.Back:
6.Mute:
Met de “Zapping” knop kunt wisselentussendehuidigeenvorigezender.
Metdezeknopkunthetvolumevandeaudiouitschakelen(Mute).
7.Opt:
MetdezeknopkuntueenspeciaalMenuopenenomwijzigingentemakenofeen
bepaaldefunctieteselecterenzoalsAudio,Teletext,SubtitleenMultifeed.
CopyrightHomecastBeneluxAD
11Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
2.Bedieningenfuncties
8.A/V+:
9.Fav:
HiermeekunthetA/VMenuopeneneninstellingenhierinwijzigingen.Ukunthiermee
VideoandAudioformatenwijzigen:Video:4:3,4:3Letterboxand16:9
ofAudio:Stereo,Left,Right,Mono(Joint).UkuntookalsuuwontvangerviadeHDMIof
Componentaangeslotenheeftkiezentussenverschillendebeeldresoluties;576i,720p
en1080i
Selecteerhiermeeeenzenderlijstvansatellietenof
favorieten.
10.A-Z.
Sorteertdezenderlijstautomatischopalfabetischevolgorde
11.Menu:
Laathethoofdmenuzienensluithethoofdmenuensub-
menuinéénkeerzodatuweerindekijkmodekomt.
12.EPG:
StarthetElektronischeProgrammaGids(EPG).
13.INFO:
Geeftgedetailleerdeinformatievandeactuelezenderen
enEPG.
14.: Metdepijltjestoetsenkuntudecursorverplaatseninde
DekanalenlijstofhetMenu.
15.OK:
16.V+/-:
17.EXIT
1
4
Bevestigddekeuzeen/ofselecteerthetgemarkeerdemenu 7
item.TijdenshetkijkenofluisterennaarTVenRadio,
drukdeknopinendekanalenlijstzaltevoorschijnkomen. 11
HiermeekuntudeVolumeverminderenofverhogen.
Hiermeekuntueenhandelingstoppenofuithet
(sub)menugaan.
19.Pause:
Startdepauze-functietijdenshetafspelenvaneenbestand
16
ofstartTime-Shiftfunctie.
20.Play:
21.REW
23.FF Vooruitspoelen,desnelheidverandertalsudezevaker
Indrukt.
24.REC
Begintdirectmetopnemen.
25.SLOW
Startslowmotionplaytijdenshetafspelenvaneen
opgenomenbestand.
26.LIST
HiermeeopentudeopnamelijstofPhotoAlbum.
27.A-B
Activeertdeknipfunctiebijopnames.
28.MARK
Selecteerteenmarkeerpuntineenopname.
9
10
12
14
13
15
14
17
18
Terugspoelen,desnelheidveranderdalsudezevaker
Indrukt.
Stoptdegespeeldeopname.
14
Startmethetafspelenvaneenopnameofbestand.
22.STOP
8
14
Wijzigtvanzender(blz.)naarbovenofnaarbeneden.
6
5
18.P+/-:
3
2
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
34
31 32
33
34
CopyrightHomecastBeneluxAD
12Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
29.JUMP
Wanneerumarkeerpuntenheeftaangemaakt,kuntumetdezeknopdaarheenspringen.
30.PIP
ActiveerPictureinPicture(BeeldinBeeld).Dezefunctiewerktalleenalsdeontvanger
viadeHDMIconnectieisaangeslotenenvoor1gecodeerdeen1vrijezender.Ukunt
niet2gecodeerdezendersinPIPmodezetten.
31.SWAP
VerandervanbeeldtijdenshetkijkennaarPIP.
32.Move
VerplaatsdepositievanhetgeselecteerdebeeldgedurendedePIP.
33.Sleep
Startdesleeptimer(slaaptijd).Ditisdetijddatdeontvangerzichzelfuitschakelt.Hoe
vakerudeknopindrukthoekorterdeslaaptijd.
34.TV/STB
Metdezeknoppenkuntdemodusvandeafstandsbedieningwijzigen.Ukuntkiezen
tussenTVfunctieofSTB(ontvanger)functie.Dusdeafstandsbedieningkanook(indien
codevanuwTVaanwezig)uwTVbedienenwaardoornietmeergebruikthoeftteworden
gemaaktvan2afstandsbedieningen.
CopyrightHomecastBeneluxAD
13Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
3.Dereceiveraansluiten
3.Connecties
3.1AansluitenopdeTVenvideorecorder
SluitdereceiveraanopdeTVviadecomponentuitgangY,Pb,Pr.
1.
Leteropdatprogramma‟sdiealleenHDCP(digitalcopyprotection)ondersteunen,eenzwart
beeldzullenweergeven.HDCPwordtalleenondersteundopdeHDMIuitgang.
2.
Combineerdecomponentuitgangen(Y,Pb,Pr)vandereceivermetdecorresponderende
uitgangenopdetv.
3.
DrukopdeblauweknopvandeafstandsbedieningendannaardeoptieVideoFormat(720)of
V-Formatknopopdereceiver,omdejuisteresolutietekiezen(1080i,720pof567p).Houdt
rekeningmetdetvvideo-instellingen.Hetkanzijndatudezeookdientaantepassenvooreen
optimaalbeeld.
4.
AlsueenHIFIgeluidssysteemheeft,kuntudeontvangeraansluitenopdeoptischeuitgang
S/PdiFvooreenoptimalegeluidskwaliteit.
Kiesinhetmenudeoptie;TV uitgang. Hier selecteert u het menu item „Dolby Digital (DD)‟, CopyrightHomecastBeneluxAD
14Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
3.Dereceiveraansluiten
DereceiveraansluitenopdeTVviadestandaardconnectie(Scart)
(BeeldkwaliteitmiddelmatigbijRGBsignaaloverScart)
(BeeldkwaliteitsimpelbijCVBSsignaaloverScart)
1. EriseenmogelijkheidomdereceiverviadeScartaantesluitenopdetv.
2. SluitdeVideouitgangScartofdeCVBSuitgangvandereceiveraanopdecorresponderende
uitgangenopdeTV.WanneerudeScartkabelgebruikt,zalhetaudiosignaalookautomatisch
wordenverstuurd.
3. AlsueenvideorecorderofDVD-recorderheeftomoptenemen,moetudezeaansluitenviade
VCR-Scart.
4. UkuntookdeaudiouitgangSDOUTgebruikenvooruwstereoHIFIsysteem.
Ukunthierdedigitaleradioprogramma‟s en het TV geluid beluisterenopuwHIFIsysteem.
CopyrightHomecastBeneluxAD
15Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
3.Dereceiveraansluiten
DereceiveraansluitenviaHDMI.
(Beeldkwaliteitzeerhoog)
1.
SluitdeHDMIuitgangvanuwreceiveraanopdeHDMIingangvandeTV.Ditzaleendigitale
videosignaalversturen.HDMIondersteundHDCP.
2.
DrukopdeblauweknopvandeafstandsbedieningendannaardeoptieVideoFormat(720)of
V-Formatknopopdereceivervoordejuisteresolutie(1080i,720of567p).
3.
Alsueengeluidssysteemheeft,kuntuhetaansluitenopdeoptischeuitgangS/PDiF.
Selecteer de menu optie/TV uitgang. Hier selecteert u het menu item „Dolby Digital (DD)‟, CopyrightHomecastBeneluxAD
16Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
3.Dereceiveraansluiten
3.2Aansluitenopdesatellietschotel
Sluitdereceiveraanviadual-connection(tweekabels).
Omdevollefunctionaliteitteverkijgen,ishetnodigom2connectiestehebbenvanafdeschotel.
DezemoetenwordenaangeslotenopdereceiveringangenDISHINAenB.
Alsuéénkabelhebtvanafuwsatellietschotel,moetuLOOPOUTAaansluitenopDISHINB.
DitnoemtmenookwelLoop-throughofdoorlussen.Gebruikhiervoordemeegeleverde
doorluskabel.
Aanbevolen
Alternatief
Metmeegeleverdedoorluskabelverbinden
CopyrightHomecastBeneluxAD
17Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
3.Dereceiveraansluiten
DereceiveraansluitenopeenDiseqCofmulti-switch:
Sluitdemulti-switchuitgangenaanopdeingangenDISHINAenDISHINBopdereceiver.
DiSEqC1.0
8in4
ZorgervoordathetDiseqCsignaalactiefeningesteldisommeerderesatellietenteontvangen.
BijvoorbeeldbijeenDuoLNB-DaarvoormoetunaarhetHoofdmenu>Installatie>Schotel.
ASTRA19,2°=AenAstra23°=B(Ditstaatalvoorafingesteld)
Omdatuverschillendesatellietenkuntinstellen,isdevolgendeinstallatieookmogelijk:
DiSEqC1.2
motor
DiSEqC1.0
4in1
CopyrightHomecastBeneluxAD
18Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
3.Dereceiveraansluiten
3.3AansluitenopeenexterneUSBapparaat.
Deontvangerheeft3xUSB2.0aanslutingenomexternedataopteslaan.
DezekunneneenexterneUSBstick,USBHardeschijfofeenkaartlezermetgeheugenkaartenzijn.
Wanneerueenkaartlezerwilgebruikendientuervoorzorgendatalleenéénkaartlezerindeontvanger
zitvoordathetapparaatisaangeslotenopdeontvanger.Deontvangerkannietdirectopnemenop
externedatabronnen.UdientduseerstopdeinterneSATAhardeschijfoptenemenenvervolgenshet
bestandoverteslaannaareenexternapparaat.Ditkanop2manieren:
-OpeenUSB-stickofexternehardeschijfviadeUSB2.0aansluiting.
-OpeenPCoflaptopviadenetwerkaansluiting(FTP).
USB2.0aansluiting(VariantA)
USB 2.0 aansluiting (A variant)
3.4DereceivermetdePCverbinden.
UkuntdereceiveropdriemanierenverbindenmetdePC:viadeseriëleRS232portvoorsoftware
updates,viadeUSBvariantBvoortransfervanbestandenviadenetwerkaansluiting(FTP).
Debenodigdesoftwarekuntuvindenopwww.myhomecast.nl,bijDownloads.
CopyrightHomecastBeneluxAD
19Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
4.Menuoverzicht
4.1Hetmenu
Submenu
Hoofdmenu
- Drukopdemenuknopopdeafstandsbedieningomhetmenuteopenen..
- Hetsubmenukunuselecterendoortedrukkenop///.Hegeselecteerdesubmenuzal
wordenverlicht.
- Wanneerueenkeuzehebtgemaakt,moetuopdeOKknopdrukkenomhetsubmenuteopenen.
- Omterugtekerennaarhetvorigemenuofomuithetmenutegaan,dientuopdeEXITdruk
knoppen.
4.2Hulpbijhetmenu
Inelkmenukuntueensymboolziendieuitlegtwelkefunctiesukuntgebruiken.
Inditvoorbeeld:
/ Decursorbewegen

/ Selecteeroptiesof
verander
OK
Opslaanen
beeindigen
EXIT HetMenuverlaten.
CopyrightHomecastBeneluxAD
20Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
4.Menuoverzicht
4.3Menustructuur
Schotel:
AutoScan:
ManueelScan:
TransponderEdit:
Fastscan:
TV-Output:
Taal: Tijdsinstellingen:
Kinderslot:
OSDDisplay:
SelecteerhierdeTV/Video-outputenAC3instellingen.
InstellingenvoorTaal,Audioenondertiteling.
Tijdendatuminstellen.
Wachtwoordwijzigenenleeftijdsgrensinstellen.
MenuInstellingen.Hierkuntudetransparantievanhetmenu,
screensaverentijdweergaveaanpassen.
Sorteren:
Reservering:
Verwijderen:
Fabrieksinstellingen:
OTA: Kanaaluploaden:
SoftwareUpload:
USBTransfer: Fabrieksinstellingenterugzetten.
Startsoftwareupdateviasatelliet.
KanaaluploadennaartweedereceiverofPC.
SoftwareuploadennaartweedereceiverofPC.
HierkuntudataopslaanenophalenviadeUSBaansluiting.
Ukunteenback-upmakenvanuwzenderlijstenFirmware.Of
deopgeslagenzenderlijstenfirmwareinladen.
Informatie:
Desysteeminformatievandeontvangerweergeven(Loader-
enFirmwareversie.
InformatieoverdedeCAMmoduleinCISlot1.
InformatieoverdedeCAMmoduleinCISlot2. Schotel,transpondersenLNB(kanaalzoeken)selecterenen
instellen
Automatischkanalenzoeken
Handmatigzoekennaarkanalend.m.v.transponders.
Verwijderen,veranderenentoevoegenvantransponders.
Snelkanaleninstalleren.Ditiseenspecialeoptieomsnel
kanalenteinstallerenopeenvoorafingeprogrammeerde
volgordeontwikkelddoorCanalDigitaal,TVVlaanderenof
TéléSAT.
CI-Slot1:
CI-Slot2:
HDDinstellingen:
HDDinformatie:
HDDformateren:
CopyrightHomecastBeneluxAD
DeKanalensorterena.d.h.v.transponder,netwerkofCAS.
HierkunthandmatigeenTimerinstellenvooreenopname
Hierkuntukanalenverwijderenofsorterenopsatelliet.
AlgemeneinstellingenvoordePVRfunctieenHardeschijf.
Informatieoverdehardeschijf,zoalsvrijeruimteentype.
Maaktdehardeschijfleeg.
21Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.1 Eersteinstallatie–Fastscanoptie
Heteersteinstallatiemenuzorgtervoordatuopeeneenvoudigemanierdeeersteinstallatiekunt
instellen.Ditmenuverschijntookalsudefabrieksinstellingengeladenheeft.
Stap1
Selecteerdegewenstetaal
metdeknoppen/.
DrukdeOKknopomte
bevestigenomnaarde
volgendestaptegaan.
Stap2
KiesbijFastscanvoorde
optieCanalDigitaal,TV
VlaanderenofTéléSAT
afhankelijkvanuw
abonnement.
OokkuntukiezenvooreenSD
FastscanofeenHDFastscan.
BijdeHDfastscan
KrijgendeHDzendersprioriteit
indehoofdzenderlijst.Dus
Nederland1HDkomtdanop
nummer1indezenderlijst.
BijdeSDFastscanlijstwordt
ervanuitgegaandatdeHD
zendersgeenprioriteitkrijgen
FASTSCAN
Homecast Benelux heeft een speciale software ontwikkelt voor de Benelux Markt. De providers
Canal Digitaal, TV Vlaanderen en TéléSAT hebben een fastscan tabel waardoor de consument
gemakkelijk vooraf geprogrammeerde kanalenlijsten kan inladen. Dit is zeer gemakkelijk omdat de
zenders direct op volgorde staan. Deze optie zit alleen op ontvangers met een speciale ID voor de
Benelux markt. Mocht u twijfels hebben of uw ontvanger ook met deze ID is geleverd en u ook een
ontvanger gekocht heeft die van Homecast Benelux afkomstig is dan kunt u contact opnemen met
CopyrightHomecastBeneluxAD
22Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
Homecast Benelux (www.myhomecast.nl).
Stap3
Selecteerdecorrecte
aansluitingvooruw
installatie.Aande
rechterzijdezietu
afbeeldingenter
ondersteuning.
Kiesmetdeknoppen/.
DrukdeOKknopomte
bevestigenengadoornaar
devolgende
stap.
MetderodeOptknopkuntu
eenstapterugindienunog
ietswiltaanpassen.
Stap4
Alslaatstestapdruktuopde
OKknopomdekanalenlijst
teladen.
AlsuScan Andere
selecteertdangaatudoor
naarstap5Geavanceerde
eersteinstallatie.
CopyrightHomecastBeneluxAD
23Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
Stap5
Geavanceerdeeerste
installatie(Alsugeen
gebruikwensttemaken
vanFastscan)
Selecteerzoalsbeschreven
bijstap3detunerconnectie.
OnderSatellietselecteertu
desatellietdieuwilt
ontvangenmetdeknoppen
/endrukOK.
Stap6
Geavanceerdeeerste
installatie
Selecteermetdeknoppen
/deLNB-Typedieu
gebruikt.
Normaalisdekeuze
9750/10600.
DrukdeOKknopomte
bevestigenengadoornaar
devolgendestap.
CopyrightHomecastBeneluxAD
24Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
CopyrightHomecastBeneluxAD
Stap7
Geavanceerdeeerste
installatie
DeDiseqCinstellingenstaan
voorafingesteld.Alsudeze
wensttewijzigendan
selecteertuonderDiSEqC
metdeknoppen/de
gewenstekeuze.
DrukopdeOKknopomte
bevestigenengadoornaar
devolgendestap.
Stap8
Geavanceerdeeerste
installatie
Nadatalleinstellingen
gedaanzijndruktuopdeOK
knopomdekanalenscante
starten.
Meergedetailleerde
informatievindtuin
paragraaf5.2Installatie.
25Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
CopyrightHomecastBeneluxAD
Stap9
Geavanceerdeeerste
installatie
TijdensdeScanzietude
gescandeTVkanalenlinks.In
hetmiddenzietudeRadio
kanalen.
Hettotaalaantalgevonden
kanalen(TvenRadio)zietu
aanderechterzijdevanhet
scherm.
AlsdeScanklaarisenuwilt
allesopslaandankuntude
vraag“Veranderingen
opslaan” beantwoordenmet
JA
26Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.2MenuInstallatie
5.2.1Schotel
DrukopdeknopMenuomhethoofdmenuteopenen.Selecteermet
deknoppen/hetsubmenuInstallatie.
Schotel:
Selectieenaanpassingvansatelliet,
transponderenLNBvoorkanalenzoeken.
Fastscan:SnelkanaleninstallerenvoorCanalDigitaal
ofTVVlaanderen.
AutoScan:
Automatischescanoptievoorkanalen
zonderspecialeingesteldewaarde
ManualScan: Handmatigzoekennaarkanalenmet
informatiegegevendoorgebruiker.
TransponderEdit:
Verwijderen,Edit(aanpassen)en
toevoegenvansatellieten
transponderinformatie.
Voorhetopenenvanhet
submenuSchotel,selecteer
endrukopdeknopOK.
Inhetvolgendeschermmoetu
hetwachtwoordingeven.
Voorgeïnstalleerdishet
„0000“.
Gebruikdeknoppen/
voorselecterenvandelijndie
ugebruikt.
Binneneenpuntinhetmenu,
kuntuveranderenvan
selectieveldenuwgewenste
optiekiezen.Ditkuntudoen
metdeknop.
CopyrightHomecastBeneluxAD
27Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
Drukopdeknoppen/.
Aanderechterzijdezietueen
lijstmet32voorgeïnstalleerde
satellieten.Kiesdegewenste
satellietendrukdeOKknop.
Nuverschijntde
geselecteerdesatellietnaamin
delijnSatelliet.
Alsudegewenstesatellietniet
kuntvinden,gadannaarde
optieSatelliet.
Metdeknopkuntudelijst
openenvanallesatellieten.
Kieshierdesatellietdieuwilt
gebruikenendrukopdeOK
knop.
CopyrightHomecastBeneluxAD
28Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
CopyrightHomecastBeneluxAD
Metdeknoppen/
en/kuntude
transponderlijstopenen.
Kieswelkeuwiltinscannenen
drukdeOKknop.
Alsueenanderesatelliet
selecteert,danverandertde
transponderlijstautomatisch
naargelangdesatellietdieu
gekozenheeft.
Selecteeroverwelketuner(s)
udesatellietwiltontvangen.
Alsu„Doorgelust“ selecteert,
danheeftueendoorluskabel
nodigombeidetunersmet
elkaarteverbinden.Alsuvoor
DUALkiestdanheeftu2x
toevoervandeschotel.Hier
kuntuookkiezenvoorde
UNICABLEfunctie.Metdit
systeemishetmogelijkom
met1coaxkabel2xtoevoer
tekrijgenvandeschotel.U
hiervoorweleenspeciale
UnicableLNBvoornodig.
AlsuUnicableactiveertdoor
opdeblauweA-Zknopte
drukken,danzaldereceiver
automatischdesoftware
hiervoorinstalleren.Ditkan
enigtijdduren.Hierna
verschijnteenschermlinksin
beeld.
VoeronderFrequentiede
carrierfrequentieinenonder
Kanaalhetgebruiktekanaal.
Alsuhetsysteemnietzelf
geïnstalleerdheeft,danheeft
ugegevensnodigvande
installateur.MetdeknopOK
sluithetscherm.
29Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
De optie: “Tunerselectie” kunt
ualleenkiezenalsdeTuner
connectieopDUALstaat.
Selecteerinditgevaldete
gebruikentunerendrukdeOK
knop.
Selecteerhierdejuistevoltage
voordeLNB.
Standaardisdit13/18V.
Bijgebruikvaneenlange
kabel(>50m)ofDiseqCswitch
kanhetnodigzijnomgebruik
temakenvan14/19V.
Alsugebruikmaaktvanhet
UNICABLEsysteemdanzetu
devoltageopUit.
SelecteerdeLNBtypedatu
gebruikt.Bijgebruikvaneen
standaarduniverseleLNB
dientutekiezenvoor:
9750/10600.
AlsuEnkelegebruikerof
Tweegebruikersselecteert,
dansteltudefrequentiezelfin
endruktuopdeOKknopom
aftesluiten.
CopyrightHomecastBeneluxAD
30Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
AlsuLNB-Typeselecteert:
Universal,
9750/10600,
9750/10750
UserDual
Dienthet22kHzsignaalop
Autotestaan.
SelecteeronderType
schakelaaruwsysteemalsu
meerdanéénsatelliet
ontvangt.Bijv.bijeenDuoLnb
ofeenTripleSatvanCanal
Digitaal/TVVlaanderenofbij
eengemotoriseerdeopstelling
(draaibaar).
Alsugebruikmaaktvaneen
DiSEqC1.0multiswitch,
selecteeronderOptiesde
gewenstekeuze(A,B,CofD)
Standaardhiervoorismeteen
DuoLNBvoorAstra1en3
ASTRA119,2°=A
ASTRA323,5°=B
CopyrightHomecastBeneluxAD
31Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
SelecteerswitchtypeSMATV alsugebruikmaaktvaneen
DiSEqC1.1switch.
Voereenwaardetussen950
en2150doorgebruikte
makenvandenumerieke
knoppenopuw
afstandsbediening.
Vraaguwinstallateurvoorde
correctewaarden.
UselecteertMotor,
Alsugebruikmaaktvaneen
gemotoriseerdDiEqC1.2
systeem.
Bekijkdeinstructiesinde
handleidingvandemotor.
DiSEqC1.2–Opties
DraaiWest-Oost:Gebruikdeknoppen/omdemotorindejuisterichting
tedraaien.
BeginPositie: SelecteerendrukopdeOKknopvoorhetopslaanvande
huidigepositie.
GotoPositie: SelecteerendrukopdeOKknopomdemotortebewegen
naardeopgeslagenbeginpositie
GotoReference:
SelecteerendrukopdeOKknopomdemotortebewegen
naar positie “0°. SetWest-Limit: SelecteerendrukopdeOKknopomdeWestlimiette
activeren.Demotormoetdezefunctieondersteunen.
SetOost-Limit: SelecteerendrukopdeOKknopomdeOostlimiette
activeren.Demotormoetdezefunctieondersteunen.
EnableLimit:
SelecteerendrukopdeOKknopvoorhetactiverenvande
Limietfunctie.Desetupvoordelimietenkuntuookinstellenalsde
selectieuitschakelenLimietisgedaan.
CopyrightHomecastBeneluxAD
32Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
Wanneerugebruikwordt
gemaaktvandeoptieUSALS,
kuntuditselecterenonderde
optie;typeschakelaar
SelecteerSetLocatieendruk
deOKknop.
Geefnudeinformatieoverde
positie(lengteen
breedtegraad)omdemotor
automatischteinstalleren.
Deanderefunctieishetzelfde
alsondertypeMOTORis
beschreven.
Deselectievoordescan
modegeeftmogelijkheidte
kiezenvoorAutoScan
OfManualScan.
Maakuwselectieendrukop
deOKknop.
CopyrightHomecastBeneluxAD
33Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.2.2AutoScan
HierkuntudeverschillendesatellietenselecterendieuwenstteontvangenenkuntukiezentussenTV
en/ofRadioengecodeerdeofongecodeerdekanalen.
Selecteermetdeknoppen
/debetreffendesatelliet
endrukdandeOKknop.
Hetvinkjelaatzienwelke
satellietugeselecteerdhebt
omtescannen.
Inhetmiddengedeelte
beweegtudecursormetde
knoppen/en/voor
hetselecterenwatvoorkanaal
uwenstteontvangen.Druk
weerdeOKknopenziewatu
geselecteerdheeft.
Alsallesklaaris,gaatunaar
StartScanendruktuopde
OKknop.
CopyrightHomecastBeneluxAD
Tijdensdescanzietuaande linkerzijdedegescandeTV
kanalen.
Inhetmiddengedeeltezietu
deRadiokanalen.
Detotaleaantallenzietuaan
derechterzijdevanhet
scherm.Nieuwekanalenzijn
opgelichtenhebbeneenwitte
kleur.
AlsdeScanklaarisenuwilt
allesopslaandankuntude
vraagbeantwoordenmetJa.
Denieuwekanalenkomen
aanheteindvande
kanalenlijsttestaan.
34Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.2.3HandmatigeScan
Hierkuntukiezenvoorhetindividueelzoekennaarkanalen.
Voerhierdebenodigde
informatievoordesatellieten
detransponderdieu
handmatigwensttescannen.
Gametdeknoppen/van
lijnnaarlijnenopende
selectiemetdeknop.
Selecteerdewaardedieu
nodigheeftmetdeknoppen
/enbevestigmetdeOK
knop.
Alsuallesgeselecteerdheeft,
druktuopdeOKknopvoor
hetstartenvandehandmatige
scan.
Schotel:
Selectievangewenstesatelliet.
Frequentie: Selectievandefrequentiedieuwiltscannen.
Polarisatie: Kieshierdepolarisatievandefrequentie.
Symbolrate: VoerhierdeSymbolratevoordezetransponder.
Modulatie:
Selecteerhierdebenodigdemodulatie(DVB-SQPSK,DVB-S2
QPSKenDVB-S28PSK).
Pilot: AlleenbeschikbaarvoorDVB-S2.NodigvoorHDkanalen.
Code-Rate: Inputdecoderatevoordezetransponder.Alsudezenietweet,
selecteerAUTOendereceiverprobeerthetzelf.
Scanmode: Selecteerhierwelkekanalendereceivermoetvinden.
Vrij/CASbetekentallekanalen,Vrijbetekentalleendevrijte
ontvangenkanalen,CASbetekentcrypt/gecodeerd.
ServiceType: SelecteerhierindienualleenTVkanalenofRadiokanalenwilt
scannen.
Netwerkzoeken:
Alsudezeoptieselecteert,danvolgtdereceiverdenetwerk
informatieindezetransponder.Ookzoekthetapparaatdanin
anderetransponderfrequenties,alsditkanaaluiteenpakket
bestaat.
PIDzoeken: Hierkuntueenkanaalhandmatigtoevoegen,alsudeinformatie
voordePIDdooreenHEXofDecimalecodeingeeft.
CopyrightHomecastBeneluxAD
35Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.2.4HandmatigeinputvoorPID
Hierkuntuhandmatigeenkanaaltoevoegen,alsudebenodigdePIDinformatieheeft.
AlsudeoptieManualDec
selecteertzalhetvolgende
schermverschijnen.
Voerhierdewaardenvoorde
Video-PID,Audio-PIDenPCR
PIDmetdenumerieke
knoppenendrukopdeknop
OK.
DruknogmaalsOKvoorhet
toevoegenvandezekanalen
endereceivervoegteen
kanaaltoemetdenaamvan
ditkanaal.
Ditkanaalverschijntaanhet
eindevandekanalenlijst.
Alsudeoptie
ManualHexselecteertzalhet
volgendeschermverschijnen.
Voerhierdewaardenvoorde
Video-PID,Audio-PIDenPCR
PIDmetdenumerieke
knoppenendrukopOK.
DruknogmaalsopOKvoor
hettoevoegenvandeze
kanalenendereceivervoegt
eenkanaaltoemetdenaam
vanditkanaal.
Ditkanaalverschijntaanhet
eindevandekanalenlijst.
CopyrightHomecastBeneluxAD
36Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.2.5Transpondertoevoegen
Hierkuntutransponderstoevoegenaandetransponderlijst.
Selecteereerstmetde
knoppen/desatelliet
waarbijueentransponderwilt
toevoegen.Drukvoorhet
openenvandelijst.
Selecteermetdeknoppen
/welketransponderuwilt
aanpassenendrukdeOpt
knopvoorhetopenenvanhet
selectiemenu.
CopyrightHomecastBeneluxAD
KiesnuofuwiltWissen,
BewerkenofToevoegenmet
deknoppen/endrukop
OK.
Alsu“Bewerken” of
“Toevoegen” , zaleennieuw
schermmenuopenenvoorhet
invoerenvandegewenste
data.
Satellietenoftransponders
kunnennietverwijderdworden
zolangzeingebruikzijn.
37Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.3MenuOpties
5.3.1TVOutput
CopyrightHomecastBeneluxAD
DrukopdeMenuknopomhethoofdmenuteopenen.Selecteermet
deknoppen/submenuOpties.
TV-Output:
SelectievoorTV-/Video-outputen
instellingvoorAC3output.
Taal: InstellingenvoorDisplay,Audioen
ondertiteling.
Tijdsinstellingen:
Aanpassenvandatumentijd.
Kinderslot:
Veranderenvanwachtwoorden
Leeftijdsgrenzen(kinderslot).
OSDDisplay: Instellingenvooronscreendisplay.
Screensaver,Bannerdisplaytijd.
Selecteermetdeknoppen
/hetsubmenuTVOutput.
SCART:
Selecteerwatvoorsignaalu
kiestopdeTV-scart
aansluiting:(RGB,S-Video,
CVBS).
TV-Screen:
Selecteerwelkformatu
gebruikt(4:3,4:3LetterBox,
16:9).
DolbyDigital:
Alsuditactiveert,dangaat
automatischdereceiver
outputnaarsurroundsound
alshetkanaalhetondersteunt.
DigitalAudio: Selectievandeformatvoor
digitaleaudiooutput.
AUXOutput:
GebruikdeAC3functie
38Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.3.2Taal
5.3.3Tijdsinstellingen
Selecteerdetaaloptiesmetde knoppen/.
DrukdeOKknopvoor
bevestigen.
Display:
Selectievoordetaalwordtin
hetonscreendisplay(menu)
gebruikt.
Audio1-2: Selecteerhierwatuweerste
entweedefavorietetaalis
vooraudio,alsdeproviderhet
ondersteunt.
Ondertiteling1-2:
Selecteerhierwatuweerste
entweedefavorietetaalis
voorondertiteling,alsde
providerhetondersteunt.
Selecteerhierdetijdinstelling
voordereceiver.
Gebruikdeknoppen///.
DrukdeOKknopende
veranderingwordtopgeslagen,
hetschermsluitautomatisch.
Tijdmode:
TDT(aanbevolen)ofgebruikersmode
Offset:
Hiervultuhetverschilintussen
uwlocatieenGMTGreenwichtijd.
Automatischwisselenvanennaarzomertijd.
Startvoordezomertijd.
Eindvandezomertijd.
Zomertijd:
Startdag:
Einddag:
DeoptiesJaarenMinuutzijnvoorhethandmatigaanpassenvan
datumentijd.
CopyrightHomecastBeneluxAD
39Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.3.4Kinderslot
Ditsubmenuisbeschermd
meteenwachtwoord.
Dezeisstandaardingesteld
op:0000
Wachtwoord:
Alsuhetwachtwoordwenstte
wijzigen,
Drukopdeknop.
Nukuntueennieuwnumeriek
wachtwoordkiezenmetuw
afstandsbediening.
Voorcontroledientudittwee
keerintevoeren.
Leeftijdsgrens:
Selecteerdeleeftijdsgrens
metdeknop.
DrukdeOKknopomopte
slaanendezefunctiete
verlaten.
e
Selecteerhierde
tijdinstellingenvoorde
receiver.Gebruikdeknoppen
///.
DrukdeOKknopende
veranderingwordt
Deleeftijdsgrensgeeftudemogelijkheidomkanalenteblokkereninrelatietotdeleeftijd
opgeslagen,hetschermsluit
vankinderen.Ditwerktalleenalsdeoperator/zenderdezefunctieondersteunt.
automatisch.
Alleskunnenzien:Allekanalenzijnopen.
Tijdmode:
7:
Kanaalisgeblokkeerdvoorkinderentotdeleeftijdvan7jaar.
12:
Kanaalisgeblokkeerdvoorkinderentotdeleeftijdvan12jaar.
TDT(aanbevolen)ofUser
15:
Kanaalisgeblokkeerdvoorkinderentotdeleeftijdvan15jaar.
mode
18:
Kanaalisgeblokkeerdvoorkinderentotdeleeftijdvan18jaar.
Offset:
Hiervultuhetverschilin
Alsueenkanaalkiestdiedoordezefunctieisgeblokkeerd,dandientuhetwachtwoordinte
tussenuwlocatieenGMT
voerenomdezenderteopenen.
Greenwichtijd.
5.3.5Wachtwoordverloren
Alsuhetwachtwoordbentverlorendankuntuhetterugzettennaar0000door
fabrieksinstellingenteladenmetdevolgendeprocedure:
Ganaarsubmenu StatusenselecteerInformatie.
Nugeeftudemasterwachtwoordmetdenumeriekeknoppen.
Typ3749in1,5sec,daarnadrukdeeerstedigit3.
Alsditlukt,dansluithetinformatiesubmenuautomatisch.
CopyrightHomecastBeneluxAD
40Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.3.6OSDDisplay
Selecteerdeoptiesmet
gebruikvandeknoppen
///.
DrukdeOKknopomuw
keuzetebevestigenensluit
hetscherm.
Bannerdisplaytijd: Detijdomdeinformatiebalkweertegevenkaningesteldwordentussende1sec.en9sec.
Screensaver:
DescreensaverbeschermtuwTValshettelangopéénbeeldblijftstaanofinRadiomode.
Selectie:Uit,5,10,20,30,60,120min
OSDMixweight:
Selecteerhierdedoorzichtigheidvanhetmenu.
Teletext Mixweight:
Selecteerhierdedoorzichtigheidvanteletext.
VFDDisplay:
HierkuntukiezenwaterophetVFDdisplaytezienis,zendernummerenzendernaam,of
nabepaaldetijdalleennogdenaam.Delaatsteoptiegeeftmeerruimtevoorde
zendernaam.
CopyrightHomecastBeneluxAD
41Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.4 MenuKanaal
5.4.1Sorteren
DrukopdeknopMenuomhethoofdmenuteopenen.Selecteermet deknoppen/hetsubmenuKanaal.
Sorteren:
Sorteerdeopgeslagenkanalenoptransponder,
netwerkofCASsysteem
Reserveren: Timeroverview,handmatiginstellenvoortimer
events.
Verwijderen: Hierkuntudekanalenverwijderendoorkanalen,
satellietofcryptsysteem
Selecteermetdeknoppen3/4
Desorteermethodedieuwilt
gebruiken..
AlsuOKdruktdanzalde
kanalenlijstaangepast
worden.Ditkanenigetijd
duren.
Hiernazalhetschermzelf
afsluiten.
Attentie,hetsorterenvandekanalenkannietteruggedraaidworden.Alsude
ingesteldelijstweerwiltgebruikendanzultufabrieksinstellingenmoetenladen.
Transponder:Allekanalenwordengesorteerdoptransponderfrequentie.
Netwerk:AllekanalenwordengesorteerdopNetwerkprovider.
CAS:Allekanalenwordengesorteerdopvrijeenbetaalkanalen.
CopyrightHomecastBeneluxAD
42Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.4.2 Reservering (timer opnames)
U kunt reserveringen voor opnames op twee manieren invoeren. Via het Elektronische Programma Gids
(EPG) of via het submenu “Reservering” .
e
1 optie:
Open de EPG door te drukken
op de EPG knop . Selecteer
met de knoppen
///het event dat u wilt
opslaan. Druk nu op de rode
knop OPT.
e
2 optie:
Druk op de knop Menu en ga
naar het submenu
“Reservering” en druk op OK
Links ziet u het reserverings
scherm voor het invoeren van
timer opnames.
Bij het instellen van een
reservering kun u een
opname eerder laten
beginnen en later laten
aflopen. Dit kunt u doen door
de begintijd en eindtijd aan te
passen in het reserverings
menu. Druk op OK om op te
slaan.
U kunt uit meerdere opties kiezen
om uw favoriete programma‟s op
te nemen:
Eenmalig, werkdagen, weekend,
wekelijks en dagelijks.
:Éénkeeropnemen
(Naopnamezalautomatischverwijderdwordenuitopnamelijst)
:Opnemenopwerkdagen.(Elkemaandagtotvrijdag)
:Opnemeninhetweekend(Elkezaterdagenzondag)
:Opnemenherhaaltelkeweek
:Opnemenherhaaltelkedag
Copyright Homecast Benelux AD
43
Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur
5.Setupvoordeontvanger
5.4.2Wissen
Hierkuntukanalenverwijderendoorverschillendeopties.
CopyrightHomecastBeneluxAD
SelecteerhieralsuTVof
Radiokanalenwilt
verwijderen.
Ukuntditookselecterenalsu
kanalenwiltverwijderen
geselecteerdop
coderingssysteemofsatelliet.
Kiesdeoptiemetdeknoppen
///endrukdandeOK
knop.
44Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.5 MenuGeavanceerd
5.5.1Fabrieksinstellingen
CopyrightHomecastBeneluxAD
DrukdeknopMenuomhethoofdmenuteopenen.Selecteermetde knoppen/hetsubmenuGeavanceerd.
Fabrieksinstellingen: Zetdesatellietontvangerterugin
fabrieksinstellingen.
OTA: Startsoftwareupdateviadesatelliet.
KanaalUpload:Zetdekanalenlijstovernaartweede
receiverofPC.
S/WUpload: Zetdesoftwareovernaartweedereceiver
ofPC.
USBoverzetten:
Hierkuntusoftwareenkanalenlijst.
opslaanenoverzettenviaUSB.
Metdezeoptiezetude
satellietontvangerweernaarhet
beginscherm.Alleszenders
wordengewist,maarde
bestandendieopdehardeschijf
staanblijvenbewaard.Het
inladenvanfabrieksinstellingen
dientaltijduitgevoerdteworden
nahetinladenvannieuwe
Softwareindeontvanger.Druk
opOKenbeantwoordde
veiligheidsvraagmetJa.
Weradenuaanomeersteen
back-uptemakenvanuw
zenderlijst.Ditkuntudoendoor
eenUSB-stickindeontvanger
testeken.DrukopMenuenkies
USBTransferendandeoptie
KANAAL:STBtoUSBenop
OKtedrukken.
OpnamesopdeHDDworden
niet verwijderd.
45Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.5.1Softwareinladen
Hierkuntunieuwesoftware
inladen(indienaanwezig).
5.5.2OTA
Dereceiverstartautomatischenzoektnaarnieuwe
softwareversiezodrauditsubmenuselecteert.
CopyrightHomecastBeneluxAD
Alseennieuweversiebeschikbaaris,danbegintde
receiverdenieuweversietedownloadenenkuntude
voortgangvolgenophetscherm.
Opmerking:
AlsueenErrorboodschapzietverschijnen,neemdan
contactopmetdeleverancier.
Alsergeennieuweversieisdanverschijntdeze
boodschap.
Deinstellingenvoordefrequentieetc.veranderennormaal
gesprokenniet.Voordatuditverandertvraagdanuw
leverancier.
Ontkoppeluwreceiverniettijdensditproces,ditproces
moetgebeurenenanderskaneventueelooksoftware
verlorengaan.Danzaldereceivervoorserviceopgestuurd
moetenworden.
46Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordereceiver
5.5.3Kanalenupload
Sluitdereceivermetde
RS232kabelaan(Crossed
modemkabel)opeenandere
receiverofdePC.
Alsugebruikmaaktvantwee
receivers,schakeldande
receiverdiededataontvangt
uit.
Hiernaschakeltudereceiver
dieontvangtweeraanende
kanalenlijstwordtgeupload.
5.5.4Software(S/W)Upload
Sluitdereceivermetde
RS232kabelaan(Crossed
modemkabel)opeenandere
receiverofdePC.
Alsugebruikmaaktvantwee
receivers,schakeldande
receiverdieontvangtuit.
Hiernaschakeltudereceiver
dieontvangtweeraanende
softwarewordtgeupload.
CopyrightHomecastBeneluxAD
47Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.5.5USBTransfer
Onderhetmenugedeelte
STBzietudebelangrijkste
informatieoveruw
ontvanger.
ModelID:
SpecialeIDnummervan
eontvanger.
Hardware-Version:
Geinstalleerdhardware
Software-Version:
Geinstalleerdesoftware
CopyrightHomecastBeneluxAD
OnderhetmenuitemUSB
kuntudeinformatieziendat
opgeslagenisopdeUSB
stick. _sw_code.sgn:
Detected=Beschikbaar
_ch_data.sgn:
Detected=kanalenlijst
beschikbaar
SelecteerKanaalalskanalen
vandeontvangernaardeUSB
stickwiltoverladen(back-up)
ofvanUSBnaarontvanger
(STB)wiltinladen.
SelecterMAINS/Walsu
softwarevandeontvanger
naardeUSBstickwilt
overladen(backup)ofvan
USBnaarontvanger(STB)wilt
inladen(bijvoorbeeldbij
nieuwesoftware).
Selecteermetdeknoppen
///dejuisteinstellen
endrukdanopOK.
48Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.6MenuStatus
`
DrukopdeknopMenuomhethoofdmenuteopenen.Selecteermetde
knoppen/hetsubmenuStatus.
Informatie:
Bekijkdeinformatievanhetreceiversysteem.
CI-Slot1:
InformatieoverdetegebruikenCAMmoduleinslot1.
CI-Slot2:
InformatieoverdetegebruikenCAMmoduleinslot2.
5.6.1Informatie
Hierkuntuzienwelke
softwareversiegeïnstalleerd
is.
Model-ID
Hardware-Versie
Software-Versie
Loader-Versie
5.6.2CI-Slot(CommonInterface)
CopyrightHomecastBeneluxAD
Dezereceiverheeft2
CommonInterfacevoorCAM
module.
AlsuSlot1selecteertendrukt
opOKdanzietudezelinksin
hetscherm.
Inhetvoorbeeldzietude
CryptoWorksmoduleenkunt
uselecterenvoormeer
informatie.
49Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.7MenuPVR
DrukopdeknopMenuomhethoofdmenuteopenen.Selecteermetde
knoppen/hetsubmenuPVR.
Opnameinstellingen: AlgemeneinformatievandePVRfunctieenHDD.
HDDInformatie:
Laatinformatieziendattemakenheeftmethet
gebruikvandeHDD.
FormateerHDD:
Deharde-schijfleegmakeninéénkeer.
5.7.1Opname(Record)instellingen
CopyrightHomecastBeneluxAD
Internehardeschijf
Hierkuntudeinterne
harde-schijfdeactiveren,alsu
hinderheeftvanhetgeluid.
DenkeraandatdeHDDaan
dienttestaanalsugebruik
maaktvandetime-shift
functie.
Time-shift
Timeshiftwerktalleenalsde
HDDactiefis.AlsdeHDD
actiefisdanwerktde
record/bufferoptie
automatisch.
Instellenopnametijd
Hierkuntuderecordtijd
instellenalsugebruikmaakt
vandeknopREC.
Ditisalleeneenvoorselectie.
Tijdenshetopnemenkuntu
verschillendehandelingen
uitvoerenenzoaanpassingen
doorvoeren.Ditkandoor
middelvandeknoppenREC
endandeof.
50Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
5.Setupvoordeontvanger
5.7.2HDDInformatie
OmtebekijkenwatvoorHDD indereceiverzitkuntudit
menugebruiken.
Totaleruimte
Totaleopslagcapaciteit
Vrijeruimte
Ruimtedienogbeschikbaaris
Gebruikteruimte
Ruimteingebruik
Model
TypeHDD
Letop,zelfsalsudeHDD
geformateerdheeftisdeschijf
nietgeheelleeg.
Dereceiverreserveerteen
gedeeltevoordetimeshift
functie.Ditisniette
veranderen.
5.7.3FormateerHDD
Dezefunctiekuntugebruiken
omallebestandeninéénkeer
teverwijderen.
Hierdientuhetwachtwoord
voorintevoeren.
CopyrightHomecastBeneluxAD
51Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
6.StandaardHandelingen
6.1InformatieScherm
TVofRadioSDofHDZender
Laatdesignaalsterktezien
Kanaaluitzendingplaatsennaam
Laatdesignaalkwaliteitzien
Datum/Tijd
Multifeed
beschikbaar
TimetableNaamlopendprogramma
AlternatieveKinderslot
Vooractuele
ResolutieTeletekstondertitelingaudioBlokBetaalTVDolby
programma
BeschikbaarbeschikbaarGecodeerd
CopyrightHomecastBeneluxAD
Alsueenmaalopdeknop
INFOdruktkomthetinformatie
Schermtevoorschijnvooreen
aantalseconden.
Alsunuweerophetknopje
INFOdrukt,komtereennieuw
schermmetEPGinformatie
overhetlopendeprogramma.
DrukopdeknopjesP+/-om
dezendertewijzigen.
Wanneeruhetteken„“ Zietkuntuwisselennaarde
devolgendeEPGinformatie
(indienbeschikbaar)op
dezelfdezender.Hiervoor
gebruiktudeknoppen:/.
MetdeknopEXITkuntde
Windowsluiten.
52Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
6.StandaardHandelingen
6.2WisselentussenTVenRadiozenders
TijdenshetkijkennaarTVofRadiozenderskuntuwisselentussendeze2modesmetdeknopTV/Rad.
6.3MenulijstvoorTVofRadiozenders.
Naamvandekanalenlijst
KeuzeschermvoorFavorietenlijst(optietoevoegen) Actueelgekozen
kanaal
StatusderFav.-Listen
Kanaldaten
GeselecteerdeZenderlijst
Anbietername
SpecifiekeTechnischeinformatievan
degeselecteerdezender.
Kijken
Wissen
*Verplaatsen
Hernoemen
Blokkeren
Favorieten
*IndeFastscan software is de optie “Verplaatsen” niet aanwezig
aangeziendekanalenlijstgedefinieerdisdoordeProviders(Canal
Digitaal,TVVlaanderenenTéléSAT).Ukuntweluweigenlijstmaken
vanuwgewenstevolgordedoorgebruiktemakenvandefavorietlijsten.
Uheeftdeoptietot8favorietlijstenmetdaarin100kanalen.Elke
favorietlijstkuntuzelfindelenendaarinkuntuookverplaatsen.
CopyrightHomecastBeneluxAD
53Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
6.StandaardHandelingen
6.3.1Kanaalbekijken
Omdekanalenlijstoptevragendientuophet
knopjeOKtedrukken.
DrukopdeknopA-Z,hiermeesorteertudelijstop
alfabetischevolgordevanAtotZ.
Metdeknoppen/kuntudecursornaar
benedenofnaarbovenverplaatsen.
DrukopOKomhetkanaalteselecteren.
Alsuweetopwelkeplaatseenzenderzichbevind
dankuntudaarsnelnaartoedoorhetcijferinte
toesten0-9.
DooropEXITtedrukkenkuntudelijstsluiten.
AlsudeknoptA-Zintoetstkrijgtudekanalenlijstin
alfabetischevolgorde.Ditishandigomsneleen
zenderoptezoekenalsunietweetwaardiestaat.
Doornuopeencijfertedrukkenopentzicheen
nieuwewindow.
Nukunteenletterselecterendooropdeknoppen
//tedrukken.Dekanalenlijstspringtdan
automatischnaardeletter.
Ukuntooksnelnaarbenedenofnaarbovenscrollen
doordekanalenlijstdoorgebruiktemakenvande
knoppenP+andP-.
CopyrightHomecastBeneluxAD
54Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
6.StandaardHandelingen
6.3.2KanalenWissen
OpentudekanalenlijstdooropdeknopOKtedrukken.
Selecteernumetdeknoppen/hetsymboolWissen.
Kieshetkanaaldatuwiltwissenmetdeknoppen/
endrukvervolgensopOK.
Aanderechterkantvandezenderzietueenkruistevoorschijn
komenalsdezenderisgeselecteerd.
Ukuntmeerderekanalenmarkeren(omtewissen)enalsuklaar
bentdruktopdeknopEXIT.Nuzijndekanalengewistuitde
kanalenlijst.
6.3.3Kanalenverplaatsen
(nietmogelijkindeCanalDigitaal/TVVlaanderen/TéléSATBeneluxSoftware)
OpentudekanalenlijstdooropdeknopOKtedrukken.
Selecteernumetdeknoppen/hetsymboolVerplaatsen
Kieshetkanaaldatuwiltverplaatsenmetdeknoppen/
endrukvervolgensopOK.
Aanderechterkantvandezenderzietueenmarkeringtevoorschijn
komenalsdezenderisgeselecteerd.
Ukuntnudezenderverplaatsenmetknoppen/.
AlsudezenderopdejuistepositieheeftgezetdandruktuopOK.
Ukuntookeennummerintoetsenalsuweetwaardezender
verplaatstdienttewordenendanopOKdrukkenomhette
bevestigen.
CopyrightHomecastBeneluxAD
55Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
6.StandaardHandelingen
6.3.6KanalenofFavorietlijstenhernoemen
endrukt
Alsuklaarbentselecteertuhetsymbool
opOK.
DooropEXITtedrukkenverlaatudezefunctie.
OpentudekanalenlijstdooropdeknopOKtedrukken
ofdoorhetknopjeFAVintedrukkenvoordelijstvan
Favorieten.Selecteernumetdeknoppen/het
symbool“Hernoemen”.
Kieshetkanaaldatuwiltverplaatsenmetdeknoppen
/endrukvervolgensopOK.
Eennieuwschermkomttevoorschijnenukuntde
lettersselecterenmetdeknoppen///endan
tebevestigendooropOKtedrukken.
UkunteenFavorietenlijstookeenanderenaam
geven.Selecteerhiervoordelijstdieuwilthernoemen
doorophetknopjeFAVtedrukken.
KiesnuvoordehernoemfunctieendrukopOK.
Hetschermvanhernoemenzalopenenenukuntzoals
hierbovenbeschrevendelijsteenanderenaamgeven
endanopslaandoorOKtedrukken.
Eénstapnaarrechts
Eénstapnaarlinks
Wisseltussenkleineenhoofdletters
Opslaan
Afbreken
CopyrightHomecastBeneluxAD
56Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
6.StandaardHandelingen
6.3.5KanalenBlokkeren
OpentudekanalenlijstdooropdeknopOKtedrukken.
Selecteernumetdeknoppen/hetsymbool
Blokkeren
Kieshetkanaaldatuwiltblokkerenmetdeknoppen
/endrukvervolgensopOK.
Udientnueersteenpasswordintegevenenditis
standaard(0000).Aandelinkerkantvandezenderziet
ueenmarkeringtevoorschijnkomen.
Ukuntzomeerderezendersselecterenomte
blokkeren.AlsuopdeknopEXITdruktwordtde
kanalenlijstaangepastendegeselecteerdezenders
geblokkeerd.
6.3.6Favorietlijsteninstellen
Ukuntintotaal8favorietlijsteninstellenmeteenmaximaal100zendersin1Favorietlijst.Ineen
Favorietlijstkuntudezendersookverplaatsenopdedooruwgewenstevolgorde.
OpentudekanalenlijstdooropdeknopOKte
drukken.Selecteernumetdeknoppen/het
symboolFavoriet.
Eennieuwschermkomttevoorschijnmetde8lijsten
enukuntzelfselecterentotwelkelijstuhetkanaal
wensttoetevoegen.Ukunthetkanaalinmeerdere
favorietlijstenplaatsen.
Selecteerdelijstdooropdeknoppen/tedrukken
endrukdanopOK.
AlsunuweeropOKdruktdanhaaltudezenderweer
uitdefavorietlijst.
DrukopEXITdewindowtesluitenendeaanpassingen
opteslaan.
CopyrightHomecastBeneluxAD
57Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
6.StandaardHandelingen
6.4MenuOpties
MetdeknopOPTkuntnaarhetoptiemenu.Erzaleenkleinpop-upvensterverschijnen.Ukunthieruit
eenoptiesselecteren,namelijk;Audio,Teletext,MultifeedandSubtitle(ondertiteling).Alsudeoptie
wiltveranderendrukdanopdeknoppen/. 
6.4.1Audio
Selecteermetdeknoppen/Audioomtekijkenofdezender
meerdereaudiosporenondersteund.
Ukuntdankiezenvooreenandereaudio/taalofeenDolbyDigital
signaalkiezenmetdeknoppen/.
DrukdanopOKomdeinstellingtekiezenofopEXITuithetmenu
tegaa
6.4.2Teletext
Selecteermetdeknoppen/Teletextomtezienofhetkanaal
Teletekstondersteunt.Alsumeerdertalenzietdankuntukiezen
metdeknoppen/endrukdanopOKomteleteksttestarten.
UkuntookTeletekststartendooropdeafstandsbedieningophet
knopjeTEXTtedrukken.
6.4.3Subtitle(ondertiteling)
CopyrightHomecastBeneluxAD
Selecteermetdeknoppen/Subtitleomtezienofhetkanaal/
programmawaarunaarkijktookmeerderaudiosporen
ondersteund.
Alsumeerdan1taalzietdankuntumetdeknoppen/
uwgewenstekeuzemakenendanopOKtedrukken.
58Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
6.StandaardHandelingen
6.4.4Multifeed
Selecteermetdeknop/Multifeedomtezienofhetkanaal/
programmameerderfeeds(uitzendingen)ondersteund.
Ukuntdankiezenvooreenanderefeeddooropdeknoppen
/tedrukken.
DezeoptieismeestalvantoepassingbijPayPerViewkanalen
6.5A/V+
DrukopdeA/V+knopomhetAudio/Videomenutestarten.
6.5.1
6.5.2
Audio-Modus
Selekteermetdeknoppen/AudioMode.
Kiesnumetdeknoppen/tussendemodesSTEREO,LEFT,
RIGHTandJOINT(JointStereo).
DrukopOKomditintestellenendanopEXITomhetmenute
verlaten.
Video-Modus
CopyrightHomecastBeneluxAD
Selekteermetdeknoppen/VideoMode.
Kiesnumetdeknoppen/btussenverschillendescherm
instellingen.
DrukopOKomditintestellenendanopEXITomhetmenute
verlaten.
59Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
6.StandaardHandelingen
6.6Favorietenkanalenlijsten
MetdeknopFavkuntudeindividuelefavorietlijstenopenen.
Selecteermetdeknoppen/endrukdanopdeOKknop.
AlsukiestvoorAll(alles)wordtdehoofdlijstgeopend.
Indefavorietenlijstheeftudezelfdeoptiesalsindehoofdlijst.
6.7SorterenA-Z
CopyrightHomecastBeneluxAD
AlsuopdeknopA-Zdruktdanwordtdelijstop
alfabetischevolgordegetoond.
Drukopeencijfertoetseneenschermzalopenen.
Nukuntumetdeknoppen//eenletter
kiezenendelijstzaldandirectnaardeeerste
zendervandezeletterspringen(handigomsnel
eenkanaaloptezoeken).
UkuntooknadatuopdeknopA-Zheeftgedrukt
dankuntuooksnelnaarbenedenofnaarboven
bladerenmetdeknoppenP+andP-.
60Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
6.StandaardHandelingen
6.8EPG(ElectronischeProgrammaGids)
DrukopdeEPGknopendeelektronischeprogrammagidszalviadesatellietgedownloadworden.De
ontvangerheeftongeveertot1minuutnodigomdeMediaHighWayEPG(CanalDigitaal/TV
Vlaanderen)optevragenofteverversen.MHWEPGvanCanalDigitaalgeeftongeveer2dagen
programmainformatie.
DeEPGinformatiewordtvoorziendoordeprovidervaneenkanaal.Hetkanduszijndaterhelemaal
geenEPGtezienisofalleenvoorhetlopendeenvolgendeprogramma.Enkeleprovidersondersteunen
ookmeerderedagenEPG.
Detijdintervallenzijngesorteerdviaeenrijendekanalenlijststaatineenkolom.
Tijdsindicatie
Markeertdetijddie
gereserveerdisvooreentimer
opname.
Metdeknoppen///
kuntunaareenprogramma
scrollen.Metdeknoppen
Volume+/Volume-kuntu
directnaareenvolgendedag
springen.
Alseenprogammawenstop
tenemendankuntuderode
knopindrukken.
Degedetailleerdinformatievaneenprogramma
wordtgetoondonderdefotovanditkanaal.
MetdeINFOknopkuntuderestvandeinformatie
bekijkenennaarbenedenscrollen.
MetdeEPGgidskuntugemakkelijkeenopname
reserveringprogrammeren.Ziehiervoorhoofdstuk
5.4.2Reserveringen.
CopyrightHomecastBeneluxAD
61Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
6.StandaardHandelingen
6.9PersonalVideoRecorder(PVR).
DeontvangerHS8100CIPVRheefteenuitgebreidemogelijkheid
vooropnamefuncties(PVR).
UkuntdePVRfunctiesinstellenmetuwafstandsbedieningvande
Homecastsatellietontvangers.
Pauze MetdeknopPauzekuntutijdenshetkijkennaar
eenprogrammapauzerenoftijdenshetafspelen
pauzeren.Tijdenshetkijkennaareen
programmakuntupauzerenindiendeTime-shift
functiegeactiveerdis(harde-schijfis
geactiveerd).
Ukunteenprogrammadieugepauzeerdheeft
(Time-shiftmode)afspelenvanafhetbegindatu
ernaarkijkt.Ukuntdanooknogeenshetgeheel
opnemendooropdeRECknoptedrukken.Dit
wordtookwelTime-ShiftRecording(TSR)
genoemd.
CopyrightHomecastBeneluxAD
REC_Play
Eenlopendeopnamekuntuvanafhetbegin
afspelendooropdeknopPLAYtedrukken.De
ontvangerdientdanwelopdezendertestaan
waarvanopgenomenwordt.Ukuntinde
REC_Playmodeooknaarennaarachteren
spoelen.Ditkanmetdetoetsen◄►rechtsen
links.
Alsuvoorofachteruitspoelt,dankuntude
opnameweerhervattendooropdetoetsPLAY
tedrukken
62Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
6.StandaardHandelingen
REW*
Metderewind(terugspoelen)functieREWkuntutijdenshetbekijkenvaneenopgenomen
bestandoftimeshiftmodeterugspoelen.
FF*
MetdeknopFFkuntueenopnameversneldnaarvorenspoelen.
Alsununogeenkeeropdezeknopdruktdanwordtdesnelheidverhoogtenzokuntude
snelheidsfactorverhogen(2xof4x).
Metdezefunctiekuntusneldereclame-blokkenpasserenvaneenopgenomenfilm/bestandof
indetime-shiftmode.
Alsunogeenkeeropdezeknopdruktdankuntversneldterugspoelen.
UdientweeropdeknopPLAYtedrukkenomweerinnormaleplay(afspeel)modeterugte
keren.
*Eenopnamediegecodeerdopgeslageniskanalleenvoor-ofachteruitwordengespoelddoordetoetsen
◄►tegebruiken.Ofdoordenumerieketoetsen1–9tegebruiken.1=10%,2=20%en9is90%.
AlseenopnamegedecodeerdisdankuntugewoondeFFenREWtoetsengebruiken.
Eengedecodeerdeopnamewordtindebestandenlijstaangegevenmeteen$dollarteken.
EenBestanddecoderen
Alsdeontvangertweehandelingendoetop1smartcard,dusbijvoorbeeldRTL4kijkenenSBS
6opnemendanwordtdeopnamegecodeerdopgeslagen.Omgecodeerde*opnames
automatischtedecoderenheeftdeHomecasttweeopties.Automatischdecoderenof
handmatigdecoderen.
1.Automatischdecoderenkanwordengeactiveerdviahethoofdmenu.Ukuntdezeoptie
vindenonderhetsubmenuopnameinstellingen.Bijautomatischdecoderenzaldeontvanger
zelfdegecodeerdeopnamesdecoderen.DitgebeurtinautomatischinStand-bymode.
2.Handmatigdecoderengebeurtviahetschermbestandenlijst(FileList).Hierstaanalle
opnames.Degecodeerdeopnames(teherkennenaanhet$teken)dienengeselecteerdte
wordenmetde''mark''knop(paperclip).Drukvervolgensopdegeletoetsvanu
afstandsbediening,enkiesvoordecoderen.BevestiguwhandelingmetJA.
Hetdecoderengebeurtinstandbymodeenhetisaangeradenomdittelatenuitvoerenalsu
klaarbentmettvkijken,Bijvvoordatugaatslapen.Allegeselecteerdeopnameszullendanin
ditvoorbeelddevolgendeochtendzijnvervangendoorgedecodeerdeopnamesdiealtijdafte
spelenblijven.
*SindsdeintroductievandenieuweSeca3(merlin)kaarthebbenCanalDigitaal/TVVlaanderenen
Nagrahetbeveiligingsniveauflinkverhoogd.Daardoorwijzigendecodesnietpermaandmaarin2tot3
dagen.Dithouddusindatbinnendeze2tot3dagenudegecodeerdeopnamesdienttedecoderenomze
altijdtekunnenblijvenkijken.
*Gedecodeerde opnames
zijn opnames die gemaakt worden terwijl u kijkt naar een
63Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
CopyrightHomecastBeneluxAD
6.StandaardHandelingen
CopyrightHomecastBeneluxAD
STOP MetdetoetsStopkuntueenopnamestoppen.
Wanneerdeontvangerintime-shiftmodeis,en
eriseenvertragingtussendeactuelepositie
vandeopnameendeLiveuitzending,dankunt
umetdeSTOPknopdirectgaannaardeLive
uitzendingvandeopname.Ditwordtgetoond
methetsymbool
REC MetdetoetsRECkuntudirecteenopname
starten.Deopnametijdisvastgesteldinhet
menuPVR/Recordinstellingen.Ditkuntuzelf
handmatigaanpassen.
Tijdensdeopnamekuntuhandmatignaarvoren
ofnaarachtergaandoortedrukkenopdetoets
RECendanoportedrukken.
SLOW
Metdezeknopkuntuhetbestand/filmdatu
afspeeltinslowmotionlatenafspelen.
Alsunogeenkeeropdeknopdruktdankuntu
desnelheidwijzigen.
Alsuweergewoonwiltkijkendientuopdeknop
PLAYtedrukken.
64Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
6.StandaardHandelingen
CopyrightHomecastBeneluxAD
LIST MetdeListknopkuntubestandenvandeharde-schijfbenaderen.
Eennieuwschermzalopenen.
HierkuntukiezentussendeFilelist(bestandenlijst)metalle
opnamesofdePhotoalbumfunctie.
Alsukiestvoordebestandenlijstvanalleopnamesdankuntu
alleendeinternehardesschijfbenaderen.
BestandenvanexterneUSBmediakuntuhiermeenietbenaderen.
DrukopOKomdelijstteopenen.
MetdePhoto-Albumfunctiekuntuuwfavorietefoto‟s in JPEG
formaatafspelen.
Ukunthiervoordeinternehardeschijfbenaderenmaarookexterne
mediazoalseenUSBharde-schijfofeenUSB-stick.
Selecteerhetapparaatdatuwiltbenaderenmetdeknoppen/
endaarnaopdetoetsOKtedrukken.
AlseenexternUSBapparaatherkendwordtdanzaldeUSB
meldingoplichten.
65Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
7.FilmenBeeld
7.1Bestandenlijstenafspeelfunctie.
DebestandenlijstkanwordengeopenddoortedrukkenopdeknopLIST.
Jukebox
systeemfolder
voormovies
Eigenfolder
Opgenomen
bestand
Weergeven
Verwijderen
Hernoemen
Vastleggen(Lock)
Verplaatsen/kopiëren
CopyrightHomecastBeneluxAD
Afspeelbalkvangeselecteerdbestand
Markeerbox
Geselecteerde
functie
Harde-schijfinformatie
Menuvoor:
Weergeven,verwijderen,hernoemen,
vastleggen(lock)enkopiëren.
66Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
7.FilmenBeeld
CopyrightHomecastBeneluxAD
Eenopgenomenfilmafspelen
Omeenopgenomenbestandaftespelen,moetuhetbestand
selecterenmet///,drukdanopOK.
Ukuntnukiezenomhetbestandeenmaligaftespelenofmeerdere
keren
Eenminiatuurwindow(Thumbnail)aanmaken.
Dereceivermaaktautomatischeenminiatuurbestandenlijstaan
tijdenshetafspelen.
Alsudatwilveranderen,drukdanopPLAY.
Nuverschijntereenwindowdatumoetbevestigen,drukdanop
OK.
Bestandeninformatie
Alsuinformatiewensttezienovereen
opgenomenbestand,selecteerdatbestandmet
///endrukopINFO.
EPGinformatieishierooktezien.
Eenbestandverwijderen
SelecteerdefunctieVerwijdermetderode()
ofgroene()knop.
Bevestigdevraag.
Alsumeerderebestandenwenstteverwijderen,
dientudebestandentemarkeren.Nahet
markerendientuopOKtedrukkenomdezete
verwijderen.
67Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
Eenbestandhernoemen.
SelecteerdefunctieHernoemmetderode()of
groene()knop.
Eenwindowzalopenenmetletters.Selecteer
delettersmet///endrukopOK.
Wanneeruklaarbent,drukdanophet
symboolomhetopteslaan.DrukopOK.Met
EXITkuntuweggaanuitditmenu.
.
CopyrightHomecastBeneluxAD
68Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
7.FilmenBeeld
CopyrightHomecastBeneluxAD
Eenbestandvastleggen(Lock)
SelecteerdefunctieVastleggen(Lock)metde
rode()ofgroene()knop.
Selecteerhetbestandmet///endrukop
OK.
Alsumeerderebestandenwiltvastleggen
(Lock),dientudezetemarkeren.Nahet
markerenmoetuopOKdrukkenomzevastte
leggen(Lock).
Eenbestandkopiëren
Stap1.
Gametdepijltjestoetsennaarrechtsominhet
rechtervensterJukeboxtekomen.
Stap2.
Druknuopderodeknop(WijzigApparaat)om
deexterneharde-schijfofUSB-Stickte
selecterenwaarueenopnamenaartoewenstte
kopiëren.DruknuopOK.
Stap3.
Gametdepijltjestoetsennaarlinksominhet
linkervenstertekomen.
Stap4.
Selecter de optie “Verplaatsen” met de groeneof
rodetoetsvanuwafstandsbediening.
Stap5.
Selecteerdeopnamedieuwensttekopiërenen
drukopOK.Hetbestandwordtnugekopieerd
naardegeselecteerdeharde-schijfofUSB-stick.
Wenstumeerdereopnamestekopiëren,dan
dientudeopnamesteselecterenmetdeknop
Markeren.NahetmarkerenmoetuopOK
drukkenomdeopnamestekopiëren.
MetdeknopEXITkuntuditprocesstoppen.
69Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
7.FilmenBeeld
7.2Photoalbum
DefotoalbumkanwordengeopenddoortedrukkenopLISTenfotoalbumteselecteren.
Folder
JPEGfoto
Weergeven
Verwijderen
Hernoemen
Kopiëren
CopyrightHomecastBeneluxAD
Geselecteerdemap
Geselecteerde
functie
Informatieovergeselecteerde
bestand
storageDatenträgerinformation
70Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
8.Bestandenbewerkenofknippen
8.1BewerkenKnipfunctie
A-B Metdetoets“A-B” kunt u gedeeltes
vaneenopnamemarkeren.Nadatu
eengedeeltegemarkeerdheeftkunt
udeze:
1.Herhaaldafspelen
2.Kopiëren
3.Verwijderen
Alsudeselectiekopieert,creëertu
daarmeeeennieuwefolder.
Delaatstefunctieishetverwijderen
vanhetblok,drukopOKomditeruit
teknippen.
Ukuntzobijvoorbeeldeen
reclameblokwegknippenuitdefilm.
Selecterenvanbijvoorbeeldeen
reclameblok:
DrukéénkeerA-Bvoorhet
reclameblokenéénkeerA-Bnahet
reclameblok.
MARKEERPUNT/GANAAR
Ukunteenmarkeerpuntselecteren
ineenafspeelbalk.Devolgendekeer
alsuweerkijktkuntuautomatisch
springennaarditgemarkeerdepunt
d.m.v.GANAAR(JUMP).
CopyrightHomecastBeneluxAD
71Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
9.SetupafstandsbedieningvoorTV
9.1Universeleafstandsbediening(TV)
DeafstandsbedieningvandeHS8100CIPVRkanookveleTVtoestellenbedienen.AlsuwTVtoestel
ondersteundwordt(zielijstmetcodes)kuntueenpaarbasisfunctiesuitvoerenmetdeHomecast
afstandsbediening.
OmtewisselentussendemodesTVofsatellietontvangerkuntudeknoppenTVofSTB(ontvanger)
gebruiken.UkuntzieninwelkemodusuzietdoordathetlichtjebrandvandeTVofSTBmodus.
HetlampjevandeTVknopbrandslechtswanneerueenknopindruktdiedaadwerkelijkactiefis.
Voorbeeld:
DeAfstandsbedieningisinTVmode.
DruknuopdeVolume+/-knopenuzietdatlinksonderdeTVknoproodoplicht.
Druknubijv.OpdeSTOPknopenuzietdeTVknopNIETroodoplichten.Ditkomt
omdatdezeknopnietondersteundwordtinTVmode.
DevolgendeknoppenwordenondersteundinTVMode:
PWR,TEXT(Videoinput),Numeriek0-9,Mute,Volume,Programma
DeafstandsbedieningvooruwTVprogrammeren.
Deafstandsbedieningkanop2manierengeprogrammeerdwordenvooruwTVscherm.Alsutijdens
hetprogrammerengedurende5secondengeentoetsindrukt,zalhetprocesautomatischstoppen.
Instellendoorhetinvoerenvaneencode.
Zoekdecodevanuwtv-schermopinhetcodetabelopdevolgendebladzijdes.
VaakishetzodateenfabrikantgeenstandaardcodeheeftvoorhunTV-schermen.Hierdoor
dientuallecodesuitteproberentotdatdeafstandsbedieningwerkt.
DrukgelijktijdigopdeknoppenOKenTV,totdatdeTVknoplinksondertweemaalrood
oplicht.
Voernude3cijferigecodevanuwTVscherm.
AlsudecodecorrectinvoertzaldeTVknoptweemaalroodoplichten.
AlsdeTVknopeenmaalroodoplichtdanisdecodeverkeerd.
ControleernuofuuwTVschermkuntbedienen.
Alshetnietwerkt,dientueenanderecodevanuwmerkTVuitteproberen.
Instellendoorautomatischdecodeoptezoeken.
Usethiswayonly,whentheinputbycodewasnotsuccessful.
PressOKandTVbuttoninsametimeuntiltheTVbuttonlightuptwotimes.
Push(continuallyoneshorttime)thebuttonprogram+(P+)untiltheTVsetshutdown.
PressnowOK.
Check now if you can control the TV set, if not try again by “Setupbyinputacode”.
Coderesetten
Alsudecode000invoert,zaldeafstandsbedieningcodevrijzijn.
DezeafstandsbedieningondersteundnietalleTVschermen.
NeemtuvoordejuistecodevanuwTVscherm,contactopmet
deleveranciervanuwTVscherm
CopyrightHomecastBeneluxAD
72Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
9.SetupafstandsbedieningvoorTV
CodetabelAtotC
Hersteller
Code
AMARK
002
ABEX
016
ACCENT
004
ACTION
110,124
ACURA
004
ADMIRAL
030,042,076,099,123,159,160
ADYSON
016,063
AIKO
029
AKAI
015,099,109,124,161,
AKURA
064,071,161
ALARON
051,062
ALBA
004,017,018,064,123,117
ALBIRAL
157,158
ALLORGAN
118
ALLSTAR
161
AMBASSADOR
049
AMPLIVISION
063
AMSTRAD
004,018,047,049,145
AMWAY
161
ANAM
003,004,052
ANAMNATIONAL
024
ANITECH
004,071,161
ANSONIC
127
AOC
002,009,015,056
ARCENCIEL
171
ARCAM
062,063
ARCHER
002
ASA
159,160,161
ASBERG
158
ASUKA
064,071
ATLANTIC
098
AUDINAC
081
AUDIOSONIC
018,071
AUDIOVOX
002,029,052,084
BANG&OLUFSEN
160
AUMARK
026
AUTOVOX
068,076,097,160
BARCO
086
BASICLINE
004,064
BAUR
018,087,097,099,102,108,
CopyrightHomecastBeneluxAD
Hersteller
Code
BAYSONIC
052
BEAUMARK
050
BEC
099,110,124
BECRESE
040,099,108,109,110,
BEKO
161,162,163,164,165
BELCOR
009
BELL&HOWELL
006,038,106
BEON
018
BINATONE
063
BLACKPANTHER
158
BLACKSTRIPE
040,106,108,
BLAUPUNKT
059,060,061
BLUESKY
064
BLUESTAR
075
BOOTS
063
BOSCH-BAUER
098
BPL
BRANDT
ELECTRONIQUE
BRADFORD
075
171
052
BRINKMANN
123
BRITANNIA
062
BRIONVEGA
159
BRIORRYEGA
160
BROCKWOOD
009,
BROKSONIC
002,067,085,
BROTHER
071
BRUNS
126,158,159,160
BSR
093,118
BTC
064
BUSH
004,017,018,064,075,093,099,
117
CANDLE
015,025,057
CAPEHART
124,
CAPSONIC
071
CARNIVALE
015
CARREFOUR
017
CARVER
023,046
CASCADE
004
CATHAY
018
CCE
063,018,078
73Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
9.SetupafstandsbedieningvoorTV
CodetabelCtotF
CCI
115
CENTURION
018
CENTURY
159,160
CGE
101,123
CIE
133,161
CIMLINE
004,117
CINERAL
029,084,
CITIZEN
015,019,025,026,029,040,057,074
CLAIRTONE
056
CLARIVOX
018,125,168
CLATRONIC
098,127,158,161
CME
004,005,017,018,028,042,049,
063,065,066,068,076,079,087
CONCERTO
025
CONDOR
098,158,161
CONIC
110,
CONTEC
CONTINETAL
EDISON
COSMOS
004,017,052,056,062,
141,171
CRAIG
052
CRIPTOVISION
105
CROSLEY
023,110,159,160,
CROWN
004,018,019,052,127,158,161
161
CSELECTRONICS
062
CTC
098,158
CURTISMATHES
006,015,019,020,021,023,026,
030,035,038,025,040,044,084,
106,
CXC
052
CYBERTRON
064
DAEWOO
004,009,018,019,029,084,133,
161
DAINICHI
064
DANSAI
018
DAYTON
004,009,019,108
DEGRAAF
066,097,161
DECCA
018,028,129,161
DECCAVIDEO
161
DENON
035
DESMET
098
CopyrightHomecastBeneluxAD
DIXI
003,004,018,126
DUAL
097
DUALTEC
063
DUMINT
127
DUMONT
007,009,158,159,160,
DYNATECH
063,
EBTELECOM
105
ECTEC
081
ELBE
116,168
ELBIT
160,161
ELECTROBAND
056,
ELECTROHOME
080,106,110,
ELECTROVENDA
161
ELEKTA
071
ELEKTRONIKA
161
ELIN
018,161
ELITE
040,064,098,106,
ELMAN
127,158,163
ELTA
004
EMERSON
009,019,038,049,050,051,051,
053,054,056,067,072,074,075,
085,158,159,161,
ENVISION
015
ERRES
018
ESC
161
EURO-FEEL
071
EUROMANN
071
EUROPHON
127,158
FERGUSON
018,163,166,167,168,169
FIDELITY
062,097,104
FINLADIA
106
FINLUX
018,028,051,093,129,158,160,
161
FIRSTLINE
118,004,062,063
FISHER
038,041,063,097,106,108,126,
160,
FORMENTI
018,098,103,160,161
FORTRESS
160,
FRABA
161
FRONTECH
042,071,099
74Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
9.SetupafstandsbedieningvoorTV
CodetabelFtotK
FUJITSU
028,051,124,
FUNAI
047,051,052,071,118,
FUTURETECH
052
GALAXIS
123,142,158,161
GALAXY
158
GBC
099
GE
011,013,020,021,024,030,034,
050,075,084
GEC
018,028,063,095,110,129,161
GELOSO
004,099
GENEXXA
042,064
GIBRALTER
007,009,015
GOVIDEO
026
GOLDSTAR
156,001,009,015,016,018,019,
025,033,050,063,071,093,110,
124,140,161
GOODMANS
017,018,028,051,063,133,161
GPM
064
GRADIENTE
022,025,046,082
GRADIN
098
GRAETZ
042,099
GRANADA
018,028,063,097,109,124,161
GRANDIN
075
GRUNDIG
018,059,060,068,137
GRUNPY
051,052
HALIEAX
071
HALLMARK
050,
HANSEATIC
018,089,097,098,099,118,119
HARLEYDAVIDSON
051,
HARMANKARDON
023
HARVARD
052,
HCM
004,071,075,161
HEMMERMANN
097
HIFIVOX
171
HINARI
004,017,018,051,064,161,
HISAWA
075,159
HITACHI
016,017,025,031,032,035,037,
042,048,063,094,095,096,097,
099,102,108,109,110,111,112,
113,114,124,148,
HUANYU
062
CopyrightHomecastBeneluxAD
HUMAX
151,152,153
HUSPIELEKTRONIK
123
HYPERVISION
134
HYPSON
018,071,075
ICE
063,071,161
ICES
064
IMPERIAL
092,099,101,123,161
INDESIT
068
INDIANA
018
INFINITY
023
INGEKEN
139
INGELEN
042,164
INNOHIT
028,124
INNOVA
018
INTEQ
007
ISKRA
158
INTERBUY
071
INTERFUNK
018,042,095,097,099,159,160,
161
INTERVISION
018,063,071,127,144,158,161
ISUKAI
064
ITT
042,099,108
JACSON
129
JBL
023
JCB
137,
JVC
017,022,045,054,
JEC
040
KAISUI
004,062,063,064,075
KAMP
062
KAPSCH
042,095,099
KARCHER
161
KATHREIN
089
KAWASHO
062,077
KEC
052
KENDO
018,099,117,119,127,158,161
KENWOOD
009,015
KINGSLEY
062
KLH
124,
KLOSS
012
KNEISSEL
161
KMC
033
75Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
9.SetupafstandsbedieningvoorTV
CodetabelKtotM
KOLSTER
158
KONIG
004,005,017,018,042,061,068
KORPEL
018
KORTING
098,160
KOYODA
004
KTV
015,019,052,056,063,074,
KUBAELECTRONIC
097
KURA
097
LENCO
071,133,146,018,028,071,118,
124,158,161
LG
025,154,161
LIESENK&TTER
018,161
LIFETEC
071,161
LLOYTRON
016,
LOEWE
159,160
LOGIK
156,006
LUMA
099
LUXMAN
025
LUXOR
068,094,097,099,102,124
LXI
007,020,023,038,040,050,106
MELECTRONIC
004,018,042,063,097,127,163,
MAGNADYNE
158,159,160
MAGNAFON
127,158,167
MAGNASONIC
106,161
MAGNAVOX
010,012,014,015,017,023,051,
057,058,110,
MAJESTIC
006
MANDOR
071
MANESTH
063,071,098,117
MARANTZ
015,018,023,089,161
MARCY´S
MARELLI
160
MARK
018
MATSUI
004,005,018,049,063,092,097,
117,161
MATSUSHITA
021,070
MCMICHAEL
110
MEDIATOR
018
MEGATRON
002,035,050,109
MEI
056
MEMOREX
004,006,025,026,033,036,038,
CopyrightHomecastBeneluxAD
MEMOREX
050,070,071,106
MEMPHIS
124
METZ
159,160,161
MGA
009,015,036,039,050
MIDLAND
007,016,019,020,021,034
MINERVA
068
76Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
9.SetupafstandsbedieningvoorTV
CodetabelMtotP
MINUTZ
011
MITSUBISHI
009,017,030,036,039,050,068,
159,160,
MIVAR
062
MOTOROLA
024,030
MTC
009,015,025,026,056,062,097
MULTISTANDARD
127
MULTITECH
004,052,062,063,099,127,158,
MUTIMEDIA
132
NAD
040,044,050,
NAONIS
099
NATIONAL
068
NEC
009,015,017,025,046,
NECKERMANN
018,059,087,089,097,099,102,
159,160,161,
NEI
018,161
NESCO
051
NETSAT
018
NIKKAI
016,018,028,040,062,064,071,
124
NIKKO
007,015,020,029,038,040,050,
161
NISATO
081
NOBLEX
083
NOBLIKO
158
NOGAMATIC
171
NOKIA
071,094,095,096,097,099,106,
108,143,161
NORDMENDE
160,163,171
NORMN
161
NOSHI
008
NTC
029
OCEANIC
042,099,106,118
OKANO
161
ONWA
052
OPTIMUS
038,044,070
OPTONICA
030,043
ORAVA
161
ORION
018,049,051,067,085,097,098,
118,117,161,
OSAKI
016,028,063,064,071,124,
CopyrightHomecastBeneluxAD
OSO
064
OSUME
016,028,124
OTTOVERSAND
017,018,059,063,087,089,093,
097,098,099,102,108,117,118,
161,163,
PALLADIUM
099,160
PANAMA
063,071
PANASONIC
156,020,021,022,023,024,026,
030,035,036,038,040,042043,
050065068070079099
PATHECINEMA
062,098
PATHEMARCONI
171
PAUSA
004
PCE/PEC
040,106,108,
PENNEY
001,102,008,009,011,013,015,
016,019,020,021,025,026034
040050
PHASE
016
PHILCO
009,010,012,014,015,023,035,
057,058,085,123,159,160,161,
PHILIPS
007,008,009,010,011,012,013,
014,018,019,023,089,110,124,
138,160,161,
PHOENIX
160
PHONOLA
018,098,160
PILOT
009,015,019
PIONEER
042,044
POLICOM
068,158
POLYRON
071
PORTLAND
9029
PRANONIPRINCE
099,158
PRIMA
040,106,
PRINZ
124
PRISM
021
PROVISION
161
PROFEX
004,161
PROFITRONIC
158,161
PROLINE
119
PROSCAN
015,020
PROTEC
099,127
PROTECH
004,018,063,071
77Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
9.SetupafstandsbedieningvoorTV
CodetabelPtotS
PROTON
002,050
PULSAR
007,009,110,124
QUASAR
021,024,043,070,158
QUELLE
005,018,087,093,097,099,108,
117,118,
QUESTA
017,
RADIOSHACK
009,015,016,019,020,025,038,
043,050,052,106
RADIOLA
018,161
RADIOMARELLI
160
RADIOTONE
071,161
RADIX
108
RANKARENA
017
RCA
008,009,020,021,030,034
REALISTIC
009,015,016,019,025,038,043,
050,052,106
REKORD
149
REVOX
018
REX
042,071,076,099,
RFT
088,126,160
RHAPSODY
056,062
R-LINE
018
ROADSTAR
004,064,071,161
ROYALLUX
131
RTF
018
RUNCO
007,015
SABA
042,095,099,163,170,171
SAGEM
139
SAISHO
004,005,049,071,117
SAKIO
071
SALORA
042,094,097,099,102,106,124
SAMBERS
127,158
SAMPO
015,016,019
SAMSUNG
004,009,015,016,018,019,025,
026,050,063,071,078,089,124,
137,161
SAMSUX
019
SANDRA
062
SANSEI
084
SANSUI
085
SANYO
005,017,028,038,041,106,107,
CopyrightHomecastBeneluxAD
SANYO
108,124,129,
SBR
018
SCHAUBLORENZ
099
SCHNEIDER
018,064,071,097,136,143,147,
161
SCIMITSU
009
SCOTCH
050
SCOTT
009,050,051,052,067,
SEARS
020,023,025,038,040,041,047,
050,051,106
SEG
017,063,071,126,127,158,161,
SEI
049
SEI-SINUDYNE
097,099,117,118,127,158,159,
160,161,
SELECO
042,076,099,100,119,120,122
SEMIVOX
052
SEMP
040
SENTRA
040
SHARP
017,019,030,043,
SHINTOM
161,
SHINTOSHI
161
SHIVAKI
161
SHOGUN
009
SHORAI
118
SIAREM
127,158,159,160
SICATEL
121
SIEMENS
018,059,060,061,161
SIGNATURE
006,040,
SILVER
017,
SIMPSON
057,058
SINGER
127,159,160,161
SINUDYNE
049
SKANTIC
099
SKY
018
SOGERA
098
SOLAVOX
016,042
SONITRON
108
SONOKO
004,018,071
SONOLOR
042
SONTEC
018,161
SONY
005,017,039,087,
78Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
9.SetupafstandsbedieningvoorTV
CodetabelStotW
SOUND&VISION
127
SOUNDESIGN
050,051,052,057,
SOUNDWAVE
018
SPECTRA
133
SPECTRICON
002
SQUAREVIEW
047
SR2000
106
SSS
009,052
STANDARD
004,063,064,098
STARLITE
052,161
STERN
042,076,099
SUNKAI
117,118
SUNSTAR
161
SUPERTECH
097,161
SUPRA
025
SUSUMU
064
SULVANIA
010,012,014,015,023,057,058,
080
SYMPHONIC
047,
SYSLINE
018
TADISTAR
161
TADNDY
124
TANDY
028,030,042,063,064
TASHIKO
110,161,
TASHKO
017,063
TATUNG
002,018,024,028,063,124
TEC
063,133,161
TECHLINE
127,158
TECHNEMA
098
TECHNICS
007,020,021,070
TECHNISAT
130,161
TECHNOLACE
051
TECHWOOD
002,021,025,
TECNISON
161
TEKNIKA
006,009,019,023,025,026,029,
036,051,052,057
TELEAVIA
171
TELECO
135
TELEFUNKEN
025,163
TELEMEISTER
098
TELETECH
004
TELETON
017,057,063,097,099
TELEVIDEON
098
TENSAI
064,093,098,118,158,161
TESLA
135
TEXET
062,064
THOMAS
110,124,
THOMSON
068,155,163,170,171
THORN
018,028,040,087,107,108,110,
112,128,129,161,163,165,168,
TMK
025,049,050
TOKAI
124
TOMASHI
075
TOSHIBA
017,026,038,040,069,106,108,
TOSONIC
056
TOTEVISION
019
TOWADA
099,127,158
TRIUMPH
049,069
TVTEXT
089
UHER
098,127,158,161,
ULTRA
081,124
ULTRAVOX
127,158,159,160,161
UNIVERSAL
011,013
UNIVERSUM
018,071
UNIVOX
159
URANYA
158
VECTORRESEARCH 015
VESTEL
018,161
VICTOR
022
VIDEOTECHNIC
063
VIDEOTON
094
VIDIKRON
023
VIDTECH
009,017,050
VISA
004,005,017,018,042,068
VISION
098,161
VOXSON
042,099,159,160
VTQ
126
WALTHAM
063,094,099
CopyrightHomecastBeneluxAD
79Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
9.SetupafstandsbedieningvoorTV
CodetabelWtotZ
WARDS
006,009,010,011,013,014,015,
023,025,034,040,043,050,051
,058
WATSON
018,098,161
WATTRADIO
097,127,158
WEGA
WHITE
WESTINGHOUSE
WORLD-TECH
017,160,
018,062,098,106,158,161
YAMAHA
009,015
YOKO
018,063,071,133,161
YORK
108
133
ZANUSSI
076,099
ZENITH
006,007,029,
ZONDA
002
CopyrightHomecastBeneluxAD
80Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
10.Miscellaneous
10.1Featuresvandesatellietontvanger
!
!
!
DigitaleTwin-HDTV-PVR-Sat-receivervoorHighDefinitionTV
ResolutieHDMI:1080i,720p,576p(UpscalingvoorSD/PALuitzendingen)
AlphanumeriekVFDdisplaymet12digitsensymbools.
!
!
CEstillehardeschijfhogetransferrateSATAaansluitingmogelijktot1TB
3xUSB2.0aansluitingenvoorexterneUSBgeheugen/hardeschijvenen1USB
variantBvoordataoverslagvanPCnaarontvangerofontvangernaarPC.
!
!
Hoofdnetschakelaaromdeontvangergeheeluitteschakelen.
Aansluitingen:HDMI1.2,YPbPr,2xScart(RGB,YUVo.CVBS),Audio/Video3xRCA,
SPDIF(digitaleoptischeuitgang)
100MbitLANaansluitingvoordatatransfernaarPC
Universele afstandsbediening met basis functies voor TV‟s.
OndersteuningvoorDiSEqC1.0(multiswitch)andDiSEqC1.2/USALS
!
!
!
(gemotoriseerdsysteem)enUnicable(onecablesolution)
Installatieguideforsnelengemakkelijksetup.
GebruikersvriendelijkeMenuin19talenbeschikbaar.
GeintegreerdeFotoAlbum/PictureViewer.
Pictureinpicturefunctieom2kanalentegelijketekunnenzien.
TimeShiftfunctie
Electronischeprogrammagids(EPG)
Snelleteletekstgeneratormetgeheugenvoor800pagina‟s RTimervooropnames,viahetreserveringsmenuofEPGmenu.
OEenhoofdkanalenlijsten8Favorietenlijstenvoorhetinstellenvoorkeurskanalen.
!
!
SoftwareupdateviadeSatelliet(OTA)voorgemakkelijkeenveiligeupdate.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
8000geheugenplaatsenvoorTVenRadiokanalen.
CopyrightHomecastBeneluxAD
81Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
10.Miscellaneous
10.2Technischespecificaties
A.Inputsignaal
Frequencyrange
Inputlevel
Impedantie
Demodulatie
B.Video
950MHz-2150MHz
44dBµV-84dBµV
75Ohm
DVB-SQPSK,DVB-S2QPSK,DVB-S8PSK
Video-Decoding
Bitrate
C.Audio
MPEG-2,H.264/AVC
1,5–15Mbit/s
Audio-Decoding
SamplingRate
Audiomode
D.Powersupply
MPEG-1/2,Layer1/2
32/44,1/48kHz
Stereo,Dualchannel,JointStereo,Mono
Mainvoltage
Powerconsumptie
LNBvoltage
LNBcurrent
Controlsignals
90VAC–240VAC50-60Hz
24W
13/18V;14/19V
0,5Amax.
22kHz,0,6Vss,ToneBurst
DiSEqC1.2
USALS
Unicable
E.Aansluitingen
Component
HDMI
Scart
OpticalaudioS/PDIF
Video
Audio
RS-232
USB2.0
F.Gewicht/Dimensies
Y,Pb,Pr
1
2(TV+VCR)
1(AC3–Datenstrom)
1(RCA)
L+R(RCA)
1(D-Sub)
3xvariantA,1xvariantB
Weight
Dimensies(BxHxD)
2,6kg(netto)
36x6x28(cm)
CopyrightHomecastBeneluxAD
82Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
10.Miscellaneous
10.3BelangrijkeBegrippen
CAS
Conditionalaccesssystem,toegangssyssteemvoorBetaalTV(gecodeerde)kanalen.
CI
CommonInterface,slotvooreenCI/CAModule.
DiSEqC
DigitalSatelliteEquipmentControl,signalendiedoordeontvangerdoorgestuurdwordenvoor
TechnischebesturingvanLNB‟s, zoals Multiswitches of gemotoriseerde systemen.
EPG(electronicprogramguide)
ElektronischeProgrammaGids.Softwaredatervoordatdekijkermakkelijkkaninformatiekanzienover
eenlopendprogrammaoftoekomstigeprogramma‟s.
FEC
ForwardErrorCorrection,correctiesvanfoutebitsinhetontvangensignal.
FTA
FreetoAir,kanalenmenkanbekijkenzonderdatmeneenabbonnementnodigis.
LNB
LowNoiseBlockconverter,DeLNBiseenelektronischeunitwelkebevestigdisopdeschotel.Het
ontvangtsignalenopwelkegereflecteerdwordendoordeschotelenzetdezesignalenomenwelke
wordengebruiktdoordeontvanger.
MPEG
MovingPictureExpertsGroup,standardsvoordigitalecompressieinvideoenaudiodata.
PID
PacketIdentification,hetPIDnumeriseenidentificatienummervoordigitaleaudioenvideodataineen
datastream.
PIN-Code
PersoonlijkIdentificatieNummer.Bestaatuiteenviercijferigecodeomzenders/programma‟s te
beveiligen.
RS232
Serielecommunicatiestandarddatapoortvoorhetoverzettenvanfirmwareofzenderlijstenvandepc
naardeontvangerofvandeontvangernaardePC..
SCART
Een21pinsconnectorwelkewordtgebruiktvoorconnectievaneenTV,Videorecorder,DVDspellerof
recorder.
CopyrightHomecastBeneluxAD
83Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
10.Miscellaneous
10.4Problemenenoorzaken
Hetnietgoedfunctionerenvanhetapparaatkanveleoorzakenhebben.Wijradenuaanomuw
apparaatSoftwarematigaltijdup-to-datetehouden,altijdeerstdeinstellingengoednatekijkenen
kwalitatiefgoedebevestingsmateriaaltegebruiken.Hieronderstaaneenaantalproblemenmet
mogelijkeoorzakenenoplossingen.Ditisnatuurlijkeenbeknoptelijstenwijradenuaanomopde
webpaginawww.MyHomecast.nl(forum)teraadplegenvoormeerinformatieoverditonderwerp.Ukunt
ookcontactopnemenmetuwdealerofHomecastBenelux
.
Probleem
Mogelijkeoorzaak
Mogelijkeoplossing
Geendisplay,geen
functie.
Controleerofdestroomkabel
Deontvangerstaatnietaanofisniet goedinhetstopcontactziten
goedaangesloten.
controleerdepowerknop
achteropdeontvanger.
Controleerofdeconnecties
(scart,HDMIetc)goed
ConnectiemetdeTVisnietgoed.
aangeslotenzijn.Zie
handleiding.
Steldeschotelnogeenkeer
Deontvangerwerkt,
goedafencontroleerhet
Maarkangeenkanalenontvangen.
kwaliteitsbalkmenuvoor
optimaleuitrichting.
Steldeschotelnogeenkeer
goedafencontrollerhet
Deschoteldientugoeduitterichten.
kwaliteitsbalkmenuvoor
optimaleuitrichting.
Geenbeeldofgeluid
Slechtbeeld
„Mosaic-effect“
Mutefunctieisactiefindeontvangerof
DeactivateerMutefunctie
Geenaudio,beeldOK
TV.
Controleerofdebatterijennog
Batterijenzijnteoud.
Afstandsbedieningwerkt
goedzijn.
niet.
DrukopdeknopSTB
Ofverkeerdemodegeselecteerd.
Slechtbeeldenkwaliteit, LNBvoltagekantelaagzijnofde
WijzigdeLNBvoltagenaar
ontvangstvanslechtseen
kabelheefteengrootverlies.
14/19V.
paarkanalen.
Voereenresetopde
Oudercontrolekanniet
Codeisonjuistofvergeten
ingestelde(password)code,
CopyrightHomecastBeneluxAD84Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
ingesteldworden
Ziehoofdstuk5.3.5
10.Miscellaneous
10.5CEdeclaration
Conformationdeclaration
We,theproducerandimporter
HOMECASTCO.,LTD.
7F.EASTwing.,ITVentureTower.,78,Garakbon-Dong,
Songpa-Gu,Seoul,138-803,Korea.
declarateforthisproduct
Digitalsatellitereceiver
Model:HS8100CIPVR
theconfirmationwiththefollownorms:
Directiveforelectromagneticcompatibility89/336/EWG
-
-
-
-
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2002+A1:2003+A2:2005
EN61000-3-2:2000+A1:2001+A2:2005
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Norm73/23/EWG
- EN60065:2002
Determinationpursuantto
Directive2004/108/EEC(ElectromagneticCompatibility)
Directive2006/95/EC(Lowvoltagedirective)
Producer/Importer
HomecastEuropeGmbH
Wiesenstrasse17
65843Sulzbach/Ts.
CopyrightHomecastBeneluxAD
85Nietsuitdezeopgavemagwordengebruiktzondertoestemmingvandeauteur
Homecast Benelux
Kopenhagenstraat 2
9723 BB Groningen
The Netherlands
www.myhomecast.nl
DivX, DivX certified and associated logos are registred trademarks of DivX, inc. and are used
under license covered by one or more of the following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,688; 7519,274

Similar documents

Manual DS500 - Satellite World Bemmel Schotel, Canaldigitaal

Manual DS500 - Satellite World Bemmel Schotel, Canaldigitaal ► Overlaad de gebruikte stopcontacten of verlengsnoeren niet, aangezien dit kan resulteren in een risico op vuur of een elektrische schok. ► Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen, sprays of ander ma...

More information

Rebox-9000

Rebox-9000 Optische AC3 uitgang voor Digital Audio (SPDIF) MPEG-II Digitaal & volledige DVB ondersteuning Software & Service via USB & RS-232C poort 1 interne kaartlezer (2e kan later geactiveerd worden) en 2...

More information

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing kunt u WPS niet gebruiken. 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Draadloze netwerken en druk op  (rechts) om naar het menu te gaan. 3 - Selecteer Bekabeld of Wi-F...

More information