Het einde van het intermediair? Wat een onzin!

Comments

Transcription

Het einde van het intermediair? Wat een onzin!
Het Verzekeringsblad
96e jaargang 21 december 2006 nr.
24
Gevaar vervroeging
provisietransparantie
Comply or die
2006 bood nauwelijks tijd
voor het echte werk
Annette van de Wetering
(adjunct-directeur Bureau D&O)
Het einde van het intermediair?
Wat een onzin!
www.vbnet.nl
VB_2406_P01_02.indd 1
19-12-2006 11:14:03
+G:9:C:CKDDG
::CHJ88:HKDAA:
H6B:CL:[email protected]>C<
B:IDCKO
&YUSBBGTMVJUQSPWJTJF
,BOUFOLMBSFEJSFDUNBJMJOHTWPPSEF0/7;DPOTVNFOUFOBDUJF
4QFDJBMF.,#BSSBOHFNFOUFO
&YUSBLPSUJOHFOBDUJFTCJKEF4QPSU;PSHQPMJTTFO
4UFSLVJUHFCSFJEFOWFSCFUFSE0/7;%JHJUBBM1PSUBBM&YUSBOFU
0OEFSTDIFJEFOEFOJFVXFQSPEVDUFO
8JMUVNFFSXFUFO /FFNEBODPOUBDUPQNFUVXBDDPVOUNBOBHFS
0GCFMNFUIFU0/7;*OGPSNBUJFDFOUSVN7FS[FLFSJOHTBEWJTFVSTWJB
0/7;[PSHUCFUFSWPPSV
VB_2406_P01_02.indd 2
19-12-2006 10:41:11
COLOFON
■ hoofdredactie Jan Aikens
■ redactie Rienk Andriessen,
Eric Beukema, Elly Gravendeel,
Alex Klein, Wouter van Kooten
■ redactie Postbus 23,
7400 GA Deventer,
tel. 0570-647730,
fax 0570-647815,
e-mail [email protected],
internet www.vbnet.nl
■ vragen van abonnees worden
gratis beantwoord
■ uitgave van Kluwer,
Postbus 23, 7400 GA Deventer,
tel. 0570-648999
■ uitgever
Elieg Akkermans
■ marketing
Claudia Simoons (adverteerders), Marjolein Spronk (abonnees)
■ abonnementen en verzending Kluwer Afdeling Klantcontacten, Postbus 878, 7400 AW
Deventer, tel. 0570-673444,
automatische bestellijn
tel. 0570-673511,
fax 0570-691555
e-mail [email protected]
■ abonnementsprijs 2006
€ 91,50 incl. btw. Collectieve
abonnementen meer dan
20 exemplaren 10% reductie.
Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het
begin nieuwe abonnementsperiode
■ losse nummers
Losse nummers
€ 5,90 excl. btw; VB-interactief
Gidsen € 11,25 excl. btw.
■ advertenties
Kluwer, Postbus 23,
7400 GA Deventer.
Advertentie acquisitie:
Erik Meester,
Marieke van der Veer,
tel. 0570-648912,
fax 0570-619179,
e-mail [email protected]
Media order: Toos Schurink,
tel. 0570-648685,
fax 0570-649819,
sluitingsdatum:
dinsdag 9 dagen voor het
verschijnen. Zet- en lithokosten worden doorberekend
■ ontwerp Finedesign concept en ontwerpbureau Bno,
Deventer
vormgeving Mediabuilders,
Zutphen
druk Plantijn Casparie
Den Haag
■ ISSN 0165-7909
Kluwer BV legt-uw gegevens vast
voor de uitvoering van de (abonnements-) overeenkomst. De gegevens
kunnen door Kluwer, of zorgvuldig
geselecteerde derden, worden
gebruikt om u te informeren over
relevante producten en diensten.
Indien u hier bezwaar tegen heeft,
kunt u contact met ons opnemen.
HOOFDREDAC T IO N EEL
Actie IBK
U weet als VB-lezer(es) op dit moment meer dan wij. Eén dag voordat
dit blad de abonnees bereikt, heeft de commissie De Ruiter de aanbevelingen gepubliceerd en die zullen inmiddels breed zijn uitgemeten in de
media. Bij het ter perse gaan van dit nummer kennen wij die aanbevelingen niet in detail. Maar we gaan er zonder meer van uit dat de commissie aandringt op een vrij gedetailleerde transparantie van alle kosten die
met een beleggingsproduct samenhangen. Kosten die aan de producten
en onderliggende fondsen kunnen worden toegerekend en ook de ‘kosten’ die aan de advisering en bemiddeling worden toegeschreven. Intussen is het allang niet meer zo belangrijk welke richtlijnen precies door
de commissie zijn opgesteld. Niet zij, maar het collectief van consumenten, politici, media en toezichthouder zullen de uiteindelijke koers bepalen die de bedrijfstak moet volgen. Het verschil tussen de commissie
en het ‘collectief’ is, dat de commissie uitgaat van feiten en de tweede
groep zich voornamelijk laat leiden door vooroordelen en perceptie, die
nog eens enthousiast worden aangedikt door op kijkcijfers beluste tvprogramma’s. Dat hun invloed groot is, blijkt wel uit de snelheid waarmee ‘woekerpolis’ een algemeen bekende term is geworden.
Natuurlijk zal de bedrijfstak de adviezen van De Ruiter opvolgen, maar
daarmee komt nog geen einde aan de commotie rond beleggingsproducten, die in de pers al de kwalificatie ‘affaire’ meekreeg en het imago van
de branche ernstige schade heeft toegebracht. Het is met name het intermediair dat onder vuur blijft liggen. De provisie is immers de belangrijkste zichtbare kostencomponent; althans zo is die de laatste tijd wel
in allerlei publicaties geëtaleerd. Dat is ongetwijfeld de reden dat de bedrijfstak in gebreke blijft om met één stem naar buiten te treden en het
ziet er niet naar uit dat dit alsnog zal gebeuren. Daarvoor lopen de belangen te zeer uiteen. Veel banken, directe aanbieders en sommige multichannel verzekeraars zullen niet de behoefte voelen om de misplaatste
aanval op de beloning van adviseurs te helpen pareren. Dat betekent
automatisch dat het intermediair niet hoeft te verwachten dat zij voldoende rugdekking van het Verbond zullen krijgen. Met andere woorden:
in deze kwestie staat de intermediaire bedrijfskolom er alleen voor. De
geheel of in belangrijke mate op het intermediair aangewezen verzekeraars zullen samen met hun bemiddelaars de handen ineen moeten slaan
om de bevolking op een goede wijze te informeren. Doen zij dat niet,
dan staat het welhaast vast dat dit gedeelte van de financiële dienstverlening met de grootste imagoschade achterblijft. En dat heeft direct
consequenties voor de omzet van deze verzekeraars en van de met hen
samenwerkende intermediairs. Het zou van realiteitszin getuigen wanneer zij erkennen dat de markt bestaat uit vogels van diverse pluimage,
waarbij iedere soort op eigen wijze de graantjes probeert op te pikken
en als het even kan die van de andere af te pikken. Zo werkt het nu eenmaal in een vrije markteconomie, ook binnen dezelfde bedrijfstak. Er is
behoefte aan een zelfstandige actie van de Intermediaire BedrijfsKolom,
waarin deze zich profileert als hét onderdeel van de branche dat de tijd
en moeite neemt zich in de individuele behoeften van de consument en
zakelijke relatie te verdiepen; waarin niet vanuit een defensieve houding
geprobeerd wordt de schade te beperken, maar voluit duidelijkheid wordt
geboden over de werkzaamheden die marktpartijen in het belang van
de eindklant verrichten. En wel op een zodanige wijze, dat die klant zal
inzien dat de daaraan verbonden kosten in het niet vallen bij de prijs die
een doe-het-zelver bij een verkeerde keuze moet betalen.
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P03_05_HR.indd 3
Jan Aikens
[email protected]
3
19-12-2006 10:41:32
Dank u wel!
Heeft u ons gemist en wilt u meer informatie over onze diensten
die wij bieden als Full Serviceprovider? Neemt u gerust contact
met ons op via [email protected] Wij zijn u graag van dienst.
Terecht méér dan verzekeraars
VB_2406_P03_05_HR.indd 4
www.vkg.com
Op donderdag 23 november hebben wij velen
van u mogen ontvangen in onze stand op de
VerzekeringsBranchedag in Apeldoorn. Mede
door u was deze dag een groot succes.
19-12-2006 10:41:36
Cover
‘Het einde van het intermediair? Wat
een onzin!’
“Ik geloof absoluut in een zeer rooskleurige toekomst van
het intermediaire kanaal. Keer op keer heeft het intermediair
bewezen op de omstandigheden in te kunnen spelen. Laten we
vooral niet vergeten dat het om de consument draait. De basis
van de hele markt is de consument. Je kunt als bank of verzekeraar wel een prachtige site hebben, maar uiteindelijk wil de
consument advies en dat is het bestaansrecht van de intermediair. Het is de consument die daarover beslist.”
14
8
0
48
NVA bereidt leden voor op nieuwe
beloningsregels
Tijdens drie bijeenkomsten heeft de NVA haar leden gewezen
op de gevolgen van de nieuwe beloningsstructuur. De sessies hadden meer weg van workshops waarin de aanwezige
intermediairs heel praktijkgericht informatie ontvingen. Niet
alleen de producten, maar de hele beloningsmaterie waaraan
zij onderworpen worden is complex. Met ogenschijnlijk gemak
echter wist NVA-directeur Niels Mourits zijn leden in een begrijpelijke taal de nodige uitleg te geven.
VB-VerzekeringsBarometer deel III
Persoonlijk contact blijft het allerbelangrijkste als het om de
aanschaf van financiële producten gaat. Zelfs bij een doorlopende reisverzekering gaat bij 44% van de consumenten de
voorkeur uit naar persoonlijk contact. Een grote behoefte om
producten rechtstreeks af te nemen via de site van de intermediair is er ook niet. De komst van de zorgverzekering heeft een
grote invloed gehad op de productieaandelen van de verschillende media. Vooral de media ‘internet’ en ‘werkgever’ werden
vaker ingezet.
Jaaroverzicht 2006
De Wfd werd op 1 januari van dit jaar ingevoerd. De wet die de
branche ten behoeve van de consument inzichtelijker moest
maken, was voor de marktpartijen zelf verre van duidelijk.
Nog steeds worstelen financiële dienstverleners met de vraag
op welke wijze zij precies de open normen naar tevredenheid
van de AFM moeten invullen. Dit staat symbool voor het karakter van 2006: het werd het jaar waarin de bedrijfstak veel
tijd, geld en energie moest steken in andere zaken dan in de
kernactiviteiten.
Het volgende nummer van Het Verzekeringsblad verschijnt op
18 januari. Deze bijzondere editie kent letterlijk twee kanten:
aan de ene kant het vertrouwde VB en aan de andere kant
vindt u de januari-aflevering van Pensioen Advies. Wij hebben
voor deze combinatie gekozen omdat op 1 januari de Pensioenwet in werking treedt. Zowel Het VB als Pensioen Advies
geeft daarom – elke titel op geheel eigen wijze – extra aandacht aan pensioenonderwerpen.
Rubrieken
IN H O U D
onder meer:
-Wfd wordt Wft
-Businessmodel DBV blijft bestaan
Intermediair
13
onder meer:
-DAK schadeverzekeringen
-Uitbreiding Box Finance
Fiscaal-Juridisch
18
mr. E.J. Borghuis
-Verzamelbesluit eigenwoningrente
PFP
25
-Ondernemers hypotheek AEGON
VB-Branchedag
26
-AMREF sponsoren bedankt!
Kerstwensen
28
Schade
30
-Het doel van een excedent
aansprakelijkheidsverzekering
Preventie
32
Albert Boes
-Goed uitgevoerde brandwand kan
veel schade voorkomen
Producten
35
Zorg
37
MV&D
38
Doron Themans
-Comply or die
Met name(n)
40
ICT
42
Verzekerend buitenland
43
Dat is ook waar!
44
Nieuws
44
Nieuwe assurantiekantoren 47
Barbier
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P03_05_HR.indd 5
6
Nieuws
54
5
19-12-2006 10:41:39
N I EU WS
Wfd gaat op in nieuwe toezichtswet; Bfd wordt Bgfo
Gevaar vervroeging
Wft-transparantietermijn
Na een zelfstandig bestaan van één jaar verdwijnt de
Wet financiële dienstverlening alweer om onderdeel te
vormen van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Tegelijkertijd komt een eind aan het Besluit financiële
dienstverlening, die per 1 januari opgaat in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo).
We zullen moeten wennen aan nieuwe artikelnummers
en op sommige punten nieuw geformuleerde teksten.
Maar de grootste wijzigingen zitten in de nieuwe regels die betrekking hebben op de beloningsstructuur,
de transparantie en de publicatiemogelijkheden van de
toezichthouders.
tuur zou worden uitgesteld. Dat is niet het geval. Het overgangsrecht met betrekking tot artikel 150 van Besluit dat een
50/50-verhouding tussen afsluit- en doorlopende provisie
voorschrijft, gaat vanaf het komende jaar direct in. Dat betekent dat gedurende 2007 maximaal 80% van de provisie bij
afsluiten van de overeenkomst betaald mag worden. De resterende 20% wordt uitgesmeerd over een periode van 10 jaar
(of korter indien de overeenkomst een kortere looptijd kent).
Het jaar daarop wordt die verhouding 70/30, per 1 januari
2009 60/40 en aan het eind van 2009 50/50.
Adviseurs die daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen bij hun aanbieder(s) een bedrijfsfinanciering vragen. Wel
moeten zij erop toezien dat geen sprake is van een financiering, die gekoppeld is aan individuele posten. De toezichthouder zal dat uitleggen als een verkapte vorm van provisie,
waarop de verhouding afsluit-doorlopend van toepassing is.
Beloningstransparantie
Het is ironisch om te moeten constateren dat ‘transparantie’
en ‘duidelijkheid’ de kernwoorden van 2006 waren en de toezichtsregels in het leven zijn geroepen om die begrippen meer
inhoud te geven, terwijl er juist een dikke mist bleef hangen
rond de praktische invulling van de Wfd. Veel te lang hebben
de ‘voorlopige vergunninghouders’ moeten wachten op de
definitieve deskundigheidseisen; nog steeds is het voor menige
intermediair onduidelijk hoe hij open normen moet invullen;
er is langdurig gesold met de modules Beleggen A en B, waarvan de eerste deels en de tweede geheel in de strijd is gesneuveld en last but not least krijgen adviseurs met een voorwaardelijke vergunning veel te weinig tijd om hun deskundigheid
vóór 1 oktober 2007 op peil te brengen. Als klap op de vuurpijl
kwam daar nog eens de ‘Adviesmatch’ overheen; een aantal
nieuwe bepalingen in het Besluit dat een einde maakt aan de
jarenlang bestaande beloningstructuur van het intermediair.
De bestaande onduidelijkheid wordt voorlopig alleen maar
vergroot doordat de voor financiële diensverleners geldende
toezichtregels per 1 januari onderdeel uitmaken van een zeer
lijvige wet en dito besluit. De Wet op het financieel toezicht
brengt alle financiële toezichtsregels bij elkaar die de financiele markt kent, zowel het prudentieel als gedragstoezicht op
verzekeraars, beleggingsinstellingen, effectenkantoren, professionele adviseurs, etc. Het zal daarom wel enige tijd vergen
voordat iedereen zijn weg weer in het woud van artikelen
weet te vinden. Belangrijk om te weten is, dat het gedragstoezicht te vinden is in de delen 4 en 5 van de wet, waarbij in
deel 4 ‘Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen’ de
meeste oude Wfd-artikelen zijn terug te vinden. De uitwerking van de wettelijke kaders staan in het Bgfo.
Beloningssystematiek
Per 1 oktober 2009 moet de adviseur/bemiddelaar transparant zijn over zijn beloning wanneer het gaat om een complex product. Althans zo is voorzien in de overgangsregeling
van het Besluit. Het betreft hier een uiterste termijn. Transparantie op een eerder tijdstip is natuurlijk toegestaan. Gezien
de recente ontwikkelingen rond de beleggingspolissen moet
er rekening mee gehouden worden dat consumenten en
politiek deze vorm van transparantie eerder zullen afdwingen. Daarom citeren wij de eisen die het Besluit in art. 58
verwoordt:
Voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een complex product verstrekt de bemiddelaar een consument informatie over:
a. de hoogte van de afsluitprovisie, het jaarlijkse bedrag aan
doorlopende provisie en het aantal termijnen daarvan die
hij rechtstreeks of middellijk zou ontvangen voor dat complexe product van de desbetreffende aanbieder, berekend
op grond van de uitgangspunten voor de berekening van
rendementen, kosten en risico’s, die de Autoriteit Financiële
Markten op grond van artikel 66, vierde lid*, voorschrijft; en
b. de aard van de eventuele andere beloning die hij rechtstreeks of middellijk van desbetreffende aanbieder zal ontvangen en de hoogte daarvan.
De bemiddelaar verstrekt op verzoek van de consument
informatie over de werkelijke hoogte van de afsluitprovisie en het jaarlijkse bedrag aan doorlopende provisie die
hij in het kader van de overeenkomst inzake het complexe
product rechtstreeks of middellijk zal ontvangen van de
aanbieder.
* Art. 66, vierde lid beschrijft de ‘maatmenssystematiek’
zoals wij die in de Financiële Bijsluiter kennen.
Veel partijen hadden gehoopt dat de nieuwe beloningsstruc-
6
VB_2406_P06_07_HNWFT.indd 6
nummer 24 - 21 december 2006
19-12-2006 10:42:04
N IEU WS
Het transparantievereiste bestaat dus uit twee elementen:
ten eerste moet de bemiddelaar voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een complex
product ongevraagd aangeven welk bedrag hij aan afsluiten doorlopende provisie ontvangt, waarbij hij zich baseert
op de ‘maatmenssystematiek’. Dat betekent dat hij de
bedragen noemt die gebaseerd zijn op gestandaardiseerde
product- en persoonskenmerken bij de betreffende aanbieder. Ook moet hij kenbaar maken dat deze aanbieder
bonusregelingen en/of omzetprovisie aanbiedt.
In de tweede plaats bestaat er een meer specifieke informatieplicht als de klant daarom expliciet vraagt. In dat
geval zal de bemiddelaar het werkelijke bedrag aan afsluitprovisie moeten noemen, evenals de hoogte en de duur
van de doorlopende provisie. “Het gaat hier dus om het
exacte bedrag aan provisie dat de bemiddelaar zal ontvangen bij totstandkoming van de overeenkomst inzake het
desbetreffende complexe product bij de desbetreffende
aanbieder”, aldus de Nota van Toelichting.
De eisen die aan directe aanbieders gesteld worden zijn
een stuk milder. Zij hoeven alleen te melden dat zij “kosten maken ten behoeve van de distributie en dat deze
kosten onderdeel uitmaken van de prijs van het complexe
product”. Concrete bedragen hoeven zij niet te noemen,
omdat – zo veronderstelt de besluitgever althans – “in de
kostenadministratie van aanbieders geen duidelijke identificeerbare geldstromen zijn te onderscheiden die geclassificeerd kunnen worden als advies- en verkoopkosten ten
behoeve van een specifiek product”.
Ten onrechte stelt het Besluit dat op deze wijze rekening is
gehouden “met de gevolgen die de maatregelen zouden
kunnen hebben op de concurrentieverhoudingen tussen
verschillende verkoopkanalen”.
en Verzekeringskamer en De Nederlandsche Bank stond discretie hoog in het vaandel. De toezichthouders waren alleen
bereid informatie van algemene aard te verstrekken. Het was
onmogelijk hen tot een uitspraak te verleiden die betrekking
had op een individueel geval. De Vie d’Or-affaire was daarvan een sprekend voorbeeld.
De AFM en diens rechtsvoorganger waren al wat loslippiger
en waarschuwden in publicaties met name voor effectenhandelaren die opereerden zonder vergunning.
De Wft gaat uitgebreid in op de publicatiemogelijkheden van
de toezichthouders en geeft hen meer openingen daarvoor
dan voorheen. Dat doet de wetgever door onderscheid te
maken tussen vertrouwelijke en niet-vertrouwelijke gegevens. Die laatste categorie valt buiten de geheimhoudingsplicht en zijn dus voor publicatie vatbaar. Nog belangrijker is,
dat de wetgever de publicatie niet bij voorbaat gelijk stelt aan
een sanctie. De bedoeling die de Wft heeft met een publicatie
is geen bestraffing, afschrikking, leedtoevoeging of vergelding, maar wel de bevoegdheid om partijen op de financiële
markten en consumenten te waarschuwen.
Daarom geeft de wet aan toezichthouders de bevoegdheid
om partijen op de financiële markten openbaar te waarschuwen bij bepaalde zware overtredingen, zoals het aanbieden
van producten zonder vergunning. Daarnaast verplicht de
wetgever de toezichthouders zelfs tot openbaarmaking van
een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom
of een bestuurlijke boete, waarmee de wet aansluit op de bestaande praktijk van de NMa.
Financiële dienstverleners die in de fout gaan, moeten dus
met deze ‘bijkomende straf’, die niet zo genoemd mag worden, maar dat in feite wel is, rekening houden. ■
Jan Aikens
Adviesmatchbalans doorbroken
Zoals gezegd wordt de roep om transparantie steeds groter en wel zo groot, dat adviseurs er ernstig rekening mee
moeten houden dat de betreffende invoeringstermijn naar
voren wordt geschoven. Dan is sprake van een onbalans in
de Adviesmatchregels. Zowel de wijziging in de provisiesystematiek als de transparantieregels hebben invloed op
de financiële huishouding van het intermediair. Door de
glijdende schaal die voorzien is voor de omslag van afsluit
naar doorlopend, met aan het einde daarvan de inwerkingtreding van de transparantie-eis krijgt het intermediair
de tijd om zijn bedrijfsvoering hieraan aan te passen. Dat is
ook noodzakelijk, omdat zowel de wijziging in geldstroom
als de verplichting om de hoogte van de provisie prijs te
geven van directe invloed is op het bedrijfsmodel. Vrijwel
alle tussenpersonen zullen hun bedrijfsvoering hieraan
moeten aanpassen en dat is een niet te onderschatten
zware operatie. Het is dan ook niet verantwoord dit evenwicht te verstoren. Toch vrezen wij dat de bedrijfstak niet
eensgezind zal opstellen in deze problematiek. De belangen lopen immers niet parallel omdat de transparantie van
directe aanbieders veel minder ver reikt dan die van de
bemiddelaars.
Publicatiemogelijkheden
Aanbevelingen Commissie De Ruiter
Na het ter perse gaan van dit nummer publiceert de Commissie De Ruiter haar aanbevelingen. Deze hebben betrekking op de transparantie die de branche volgens de commissie moet betrachten, meer in het bijzonder waar het
gaat om producten met een beleggingselement.
Uiteraard komen wij daarop in het volgende nummer
terug, maar al eerder besteden wij daaraan uitgebreid aandacht op onze website www.vbnet.nl.
Het eerste nummer van Het Verzekeringsblad in
2007 verschijnt op 18 januari.
In de tijd dat toezicht werd gehouden door de Pensioen-
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P06_07_HNWFT.indd 7
7
19-12-2006 10:42:08
N I EU WS
NVA bereidt leden voor op nieuwe
beloningsregels
Tijdens drie bijeenkomsten heeft
de NVA haar leden gewezen op
de gevolgen van de nieuwe beloningsstructuur. De sessies hadden
meer weg van workshops waarin
de aanwezige intermediairs heel
praktijkgericht informatie ontvingen, zowel mondeling als in
de vorm van een cd-rom met
daarop een handige rekentool
waarmee de contante waarde
van de doorlopende provisie kan
worden berekend.
Niet alleen de producten, maar
de hele beloningsmaterie waaraan zij onderworpen worden
is complex. Met ogenschijnlijk
gemak echter wist NVA-directeur
Niels Mourits zijn leden in een begrijpelijke taal de nodige uitleg te geven. Zoals bekend worden de nieuwe provisieregels
van toepassing op complexe producten. De vraag die boven
de markt hing was, of de combinatie van op zichzelf enkelvoudige producten door een bemiddelaar wordt samengesteld ook als complex is aan te merken. Sommigen namen
het standpunt in dat dit niet het geval zou zijn. Ten onrechte,
deelde Mourits mee. “Alle hypotheekproducten die bij een
bemiddelaar worden gecombineerd met een ander product,
zoals bijvoorbeeld een beleggingsverzekering leiden tot een
complex product. De intermediair die van de ene aanbieder
een geldlening adviseert”, verduidelijkte hij, “en van een andere een bijverband levert uiteindelijk een complex product
aan zijn relatie. Dat betekent dat het hele samenstel van producten onder de nieuwe provisiestructuur valt, dus ontvangt
hij ook geen 100% afsluitprovisie over de geldlening. Achtergrond daarvan is, dat het voor de klant niet mag uitmaken
waar de combinatie van producten tot stand is gekomen.”
Blijft de vraag, hoe een aanbieder van een hypothecair krediet kan weten dat bij zijn product een polis is gevoegd van
een andere maatschappij. “Wel, dat dient hij te vernemen van
u als adviseur”, hield Niels Mourits zijn gehoor voor.
of meer structureel aan relaties
adviseert, dan moet hij daarvoor
wel een Financiële Bijsluiter
maken.”
Terugboeking
De nieuwe beloningsstructuur is
gebaseerd op een beloning voor
de verrichte inspanning. Daarbij
hoort eigenlijk geen terugboekingsregeling. “Toch is de NVA
akkoord gegaan met een terugboekingstermijn van vijf jaar,
die na 2010 wordt teruggebracht
tot drie jaar of dan helemaal
verdwijnt. We hebben hiervoor
gekozen om aan het begin van de
nieuwe regeling de markt minder
interessant te maken voor de
snelle sluiters. Zie het als een vangnet voor hit and runkantoren. In 2009 vindt een evaluatie plaats en bekijkt men of dan
nog steeds een terugboekingsregeling nodig is.”
Rekentool
Financiële Bijsluiter
De NVA heeft een rekentool samengesteld. Daarmee kunnen
de leden berekenen welke provisie nieuwe stijl zij dienen te
ontvangen om uiteindelijk uit te komen op de beloning die
zij tot nu toe gewend zijn. Het programma houdt rekening
met sterftekansen, rekenrente, inflatie en invalideringskansen. Maar ook deze rekentool kan niet voorkomen dat bepaalde kantoren te maken krijgen met een tijdelijke terugval
van het rendement en de liquiditeit. Vooral 2010 en 2011
worden moeilijke jaren, rekende Leo den Hartog (LXY Groep)
voor. Hij behandelde een aantal casussen, waaruit bleek dat
de leven/hypotheekkantoren het zwaarst getroffen worden.
“Ons beeld is wel”, vulde Mourits aan, “dat aanbieders meer
dan vroeger bereid zijn om financieringen te verstrekken.”
Uiteraard waarschuwde hij om dergelijke financieringen niet
te koppelen aan individuele producten. Evenmin mag aan
een financiering een productieverplichting gekoppeld worden. Een lid dat zich hieraan schuldig maakt, handelt in strijd
met de statuten van de NVA en kan erop rekenen geroyeerd
te worden.
De vraag of een product complex is, is niet alleen van belang voor de beloning, maar ook voor de vraag of voor een
product(combinatie) een Financiële Bijsluiter beschikbaar
moet zijn en in het bevestigend geval, door wie die bijsluiter
moet worden opgesteld. Ook daarop had Mourits een afdoend antwoord: “We hebben met de branche, het ministerie
en de toezichthouder de afspraak gemaakt dat het intermediair geen bijsluiter hoeft samen te stellen wanneer deze
incidenteel een combinatie van verschillende producten
adviseert. Maakt hij echter een vaste combinatie die hij min
De Wfd regelt, in het spoor van de opgeheven Wabb, alleen
het portefeuillerecht als het gaat om assurantiebemiddeling.
De NVA maakt zich samen met de vereniging van hypotheekbemiddelaars VvHN sterk een soortgelijk recht te verwerven
voor de hypotheekbemiddelaars. En niet zonder succes,
kon Mourits melden. “Sinds kort biedt Delta Lloyd als eerste
belangrijke partij een concept samenwerkingsovereenkomst
aan waarin ook het portefeuillerecht voor hypothecair krediet is geregeld.” ■
8
VB_2406_P08_09_HNNVA.indd 8
nummer 24 - 21 december 2006
19-12-2006 10:42:18
KESS
zo kan
het ook:
duurzaam beleggen
met voordelige
hypotheek
SNS Budget
Hypotheek
SNS Budget Hypotheek met duurzame
ASN Fondsen
Gun jij je klanten lagere hypotheekrente?
Laat ze dan flink besparen. En tegelijk
duurzaam beleggen. SNS Bank introduceert
namelijk een SNS Budget Hypotheek waarbij
de premie van je klant belegd wordt in duurzame ASN Fondsen. Met een SNS Budget
Hypotheek betalen je klanten niet voor
allerlei opties en extra’s die ze niet gebruiken. Dat klinkt logisch, maar bij de meeste
hypotheken betaal je standaard vaak juist
meer dan nodig. Daarbij wordt bij deze
hypotheek de premie van de klant belegd in
fondsen die zijnbeter zijn voor mens, dier en
milieu. Nu kun je je klanten driedubbel
voordeel bieden: lagere hypotheekrente,
duurzaam investeren én beleggen in
exclusieve en prima renderende* fondsen.
Neem voor meer informatie contact op met
je accountmanager bij SNS Bank of kijk op
snsbank.nl/intermediair.
Intermediair worden van SNS Bank?
Bel 030 – 299 77 00.
* Let op! Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij deze hypotheekvorm loop
je een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen
meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het
verleden zijn behaald, garanderen niets voor de toekomst. Aan het einde van de looptijd
van de hypotheek kan de waarde van de beleggingen ontoereikend zijn om de hypothecaire lening af te lossen.
Voor dit product is een Financiële Bijsluiter opgesteld met informatie over het product,
de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat je het product koopt. Aan deze
advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. SNS Bank behoudt zich het recht voor
het productaanbod te wijzigen.
SNS Bank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.
VB_2406_P08_09_HNNVA.indd 9
KESSELS12943_ASN_210x297 1
18-12-2006 15:52:53
20-09-2006 15:50:36
N I EU WS
DAS rechtsbijstand sluit dubbelcontract met EVO
Alle hulpverlening AEGON via
VerzekeraarsHulpDienst
DAS rechtsbijstand heeft met verladersorganisatie EVO een
contract afgesloten. De verzekeraar biedt rechtsbijstandverzekeringen aan die afgestemd zijn op de specifieke juridische
risico’s van de EVO-leden en die rekening houden met de
dienstverlening van EVO zelf. Bos Incasso, onderdeel van
DAS, neemt de uitvoering van de incassozaken onder zijn
hoede voor zowel de organisatie EVO als haar leden. Boelaars en Lambert Groep, die aan de basis van het contract
heeft gestaan, voert als gevolmachtigde van DAS de acceptatie en administratie van de verzekeringsproducten. ■
AEGON brengt vanaf 1 januari 2007 alle hulpverlening onder
bij de VerzekeraarsHulpDienst (VHD). Naast de al bestaande
hulpverlening bij verkeersschade in Nederland en de hulp
op basis van de inboedel- en woonhuisverzekering, kunnen
klanten van AEGON binnenkort ook bij de VHD terecht voor
personenhulp, hulp op basis van de reisverzekering en hulp
bij verkeersschade in het buitenland.
Er komt één alarmnummer, 088-344 00 00, waar klanten van
AEGON voor alle hulpverlening op het gebied van persoonlijke of verkeersschade, schade op reis en inboedel- of opstalschade terechtkunnen.
“Voorheen werd een deel van deze hulpverlening verzorgd
door andere alarmcentrales. In het kader van de éénloketgedachte, efficiënte schadesturing en schadelastreductie heeft
AEGON besloten alle hulpverlening onder te brengen bij de
VHD,” aldus Jan van der Kleij, algemeen directeur VHD. ■
Zittend v.l.n.r.: Henk Bos, directeur Bos Incasso, Dick van den Bosch,
plaatsvervangend algemeen directeur EVO, en Pim Kuit, directeur
Commerciële Zaken DAS.
Achmea bundelt
schadeherstelnetwerken
Zittend v.l.n.r.: Henk Bos, directeur Bos Incasso, Dick van den Bosch,
plaatsvervangend algemeen directeur EVO, en Pim Kuit, directeur
Commerciële Zaken DAS.
D-Reizen biedt
omboekgarantiepolis aan
In samenwerking met Unigarant lanceert D-reizen vanaf zaterdag een omboekgarantieverzekering. Met deze polis kunnen klanten bij gevaar, zoals terroristische aanslagen, natuurrampen of epidemieën, gratis omboeken naar een andere
vakantiebestemming. De klant kan ook omboeken indien de
infrastructuur zodanig is aangetast dat de reis niet kan worden gemaakt. De premie is € 4 per persoon per boeking en is
af te sluiten tot zeven dagen na het boeken van de reis. Er is
een eigen risico van € 50.
Als de klant wegens aanslagen, natuurrampen of epidemieën
al op voorhand een verpest vakantiegevoel heeft, kan hij
binnen veertien dagen voor vertrek de vakantie omboeken.
Om misbruik te voorkomen vraagt Unigarant de klant wel
een recente publicatie te overleggen waaruit blijkt dat er een
calamiteit is. Het is niet mogelijk om op basis van deze verzekering de reis te annuleren. Unigarant verwacht dat in de
toekomst meer reisorganisaties deze ‘angst’-verzekering gaan
aanbieden. ■
10
VB_2406_P10_12_HN.indd 10
Achmea presenteert met ingang van 1 januari 2007 een nieuw
netwerk voor schadeafhandeling, dat gaat opereren onder de
naam Achmea Schadeservice. Het landelijke dekkende netwerk
bestaat uit 370 geselecteerde schadeherstelbedrijven en vloeit
voort uit de samenvoeging van de huidige schadeherstelnetwerken van Interpolis en Achmea. Naast de 370 autoschadeherstelbedrijven bestaat het netwerk van Achmea Schadeservice
uit opkopers- en demontagebedrijven, caravanherstelbedrijven
en zogenaamde klein grijs bedrijven. Achmea heeft in Nederland ruim twee miljoen auto’s verzekerd via de merken Avéro
Achmea, Centraal Beheer Achmea, FBTO en Interpolis. ■
CIS verhuist naar
Verbondsgebouw
De Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) verhuist per
1 januari 2007 van Zeist naar het gebouw van het Verbond
van Verzekeraars in Den Haag. Het voordeel van het onderbrengen van de activiteiten onder één dak is vooral dat meer
synergievoordelen kunnen worden bereikt op het gebied
van schadelast en fraudebeheersing. Ook benadrukt de
huisvesting bij het Verbond de onafhankelijke positie die de
stichting CIS in dit veld inneemt. Stichting CIS continueert
vanaf de nieuwe locatie de reeds bestaande samenwerking
met ABZ Nederland BV voor de uitvoering van diverse beheerssystemen. Voor consumenten die gebruik willen maken van hun inzagerecht van de door het CIS verzamelde
(persoons)gegevens verandert er vooralsnog niets. Zie voor
meer informatie: www.stichtingcis.nl. ■
nummer 24 - 21 december 2006
18-12-2006 15:53:14
N IEU WS
Vernieuwde samenwerking
Erasmus en ARAG
HerstelVerzekerd lanceert
website
Erasmus Verzekeringen en ARAG Rechtsbijstand gaan op
een andere manier samenwerken. In de vorige samenwerking trad Erasmus op als gevolmachtigde voor ARAG. In de
nieuwe samenwerking zal Erasmus zelf als verzekeraar optreden en de rechtsbijstandproducten onder eigen label gaan
voeren. ARAG treedt op als herverzekeraar.
Per 1 januari 2007 introduceert Erasmus daarom de Erasmus
Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren en de Erasmus
Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven. De tot op heden
door Erasmus gebruikte productnamen ProRecht Particulieren en ProRecht Zakelijke markt komen hierdoor te vervallen. Onderdeel van de nieuwe samenwerking is een aanpassing op het gebied van de schadebehandeling. Anders dan
voorheen zal ARAG alle rechtsbijstandschades behandelen.
Dit geldt voor zowel de zakelijke als de particuliere schades. ■
De website HerstelVerzekerd, die op 16 maart j.l. werd opgericht door AEGON, Fortis ASR en Nationale-Nederlanden,
kan sinds kort bezocht worden door alle belangstellenden.
Inmiddels is het communicatieplatform gereed waarop alle
betrokkenen bij schadeherstel in natura (behalve autoschade)
kunnen aansluiten. De gecontracteerde herstellers van de
drie verzekeraars zijn aangesloten op het platform. Voor
opdrachten in particuliere schadedossiers wordt gebruik gemaakt van dit hulpmiddel. Ook zijn al diverse verzekeringsadviseurs aangesloten.
HerstelVerzekerd richt zich de komende periode op het
uitbouwen van de mogelijkheden naar bedrijfsmatige verzekeringen. Met diverse verzekeraars wordt gesproken over
toetreding. Ook het aansluiten van gevolmachtigden hoort
tot de mogelijkheden. Op de website (www.herstelverzekerd.
nl) is meer informatie te vinden voor iedereen die betrokken
is bij schadebehandeling. ■
Joint venture ING van start in
Henan, China
De joint venture voor levensverzekeringen van ING Groep
N.V. met Beijing Capital Group heeft van de Chinese toezichthouder (CIRC) toestemming gekregen van start te gaan in
de provincie Henan in China. Onder de naam ING Capital
Life Insurance Company (ING Capital Life) zal ING er levensverzekeringen gaan verkopen. ING Capital Life is de eerste
buitenlandse joint venture die in Henan gaat werken, de
provincie met de meeste inwoners van China. Het komende
halfjaar zal het kantoor van ING Capital Life in Zhengzhou, de
hoofdstad van Henan, geopend worden. De vergunning van
CIRC geldt voor de hele provincie, wat ING in staat stelt om
het aantal potentiële Chinese klanten met rond 100 miljoen
uit te breiden. ING is nu actief in twaalf steden in China. ING
Capital Life is werkzaam in Dalian, Beijing, Shenyang, Jinan,
Anshan and Panjin. ING’s tweede levensverzekerings joint
venture, Pacific Antai Life Insurance Company, richt zich op
Shanghai, Guangzhou, Dongguan, Nanhai and Shunde. ■
First Europa valt Independer aan
Het Britse First Europa wil Independer kloppen als het voorbeeld van vergelijkings- en transactiesites. Binnen een jaar
wil First de koppositie van Independer hebben overgenomen.
Op termijn wil het bedrijf wereldwijd de nummer één zijn
in de verkoop van schadeverzekeringen. In 2007 is Europa
aan de beurt later volgen Amerika, Japan, India, China en
Australië. First maakt in Nederland gebruik van de backoffice
en Klik&Sluit van Voogd&Voogd. Volgens First is de markt
voor internetverzekeringen dit jaar met 79% gestegen tot
€ 145 miljoen. Het verkoopteam van First is hetzelfde als
dat van ebookers.com, een groot online reisbureau met een
marktaandeel van 10%. Over vijf jaar wil First wereldwijd een
premieomzet van bijna 840 miljoen euro realiseren. ■
Businessmodel DBV blijft
bestaan
De fusiebesprekingen tussen AXA Nederland/DBV Nederland/Winterthur Nederland hebben ertoe geleid dat DBV Nederland niet in de Nederlandse fusie wordt betrokken, maar
zelfstandig blijft bestaan. DBV werd in 1898 als dochter van
het Duitse DBV opgericht, en groeide vanaf aanvang fors, met
name in hypotheken en direct ingaande lijfrentes.
AXA en DBV hebben: “na aanvankelijke overeenstemming
over een plan van actie voor de integratie van DBV, toch
besloten om DBV niet op te laten gaan in het fusiebedrijf. De
integratie zou een te groot afbreukrisico voor DBV Nederland
met zich meebrengen, met mogelijk grote negatieve effecten
op groei, resultaat en werkgelegenheid. Ook zou een moeizame integratie negatieve gevolgen voor het hele fusiebedrijf
kunnen hebben, mede door de lange periode die noodzakelijk zou zijn om DBV adequaat te integreren. AXA kiest
ervoor om een integratie niet ‘coute que coute’ te forceren
en zijn ambities op groei en klanttevredenheid niet in gevaar
te brengen en heeft besloten DBV niet op te laten gaan in het
fusiebedrijf, maar onder eigen label te laten voortbestaan.”
In een interview met dit blad (VB 15) zei DBV directeur Marcel
Nijholt eerder dit jaar trots te zijn op het businessmodel van
DBV: “Het is een model waar we erg in geloven en dat we in
al onze producten zien terugkomen. En dat alles met een
zeer acceptabel kostenniveau. (...) We zijn zeer gelukkig met
dit model, de groep is er heel blij mee en dat willen we graag
overeind houden, het is een van de pijlers van ons succes.”
Dit laatste in nu het geval. DBV Nederland wordt geen dochter van AXA Nederland, DBV/Winterthur Duitsland blijft aandeelhouder. Het integratieproces van Winterthur Nederland
en AXA Nederland wordt wel voortgezet. ■
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P10_12_HN.indd 11
11
18-12-2006 15:53:19
>[jX[ij[
^ofej^[[afheZkYj
lWd(&&,
Dkde]X[j[h
DkZ[ijWhj[hi#[del[hibk_jcWhajj[hk]beefj"pe[ajkdWWhd_[km[cWhaj[deckm^ofej^[[aecp[jj[
l[h^e][d$ M_ij k ZWj [h _d D[Z[hbWdZ pe¼d ,&&$&&& ^k_i^ekZ[di c[j [[d 8AH#YeZ[h_d] p_`d5 >_[hZeeh
mehZj[[d]he[_[dZWWdjWbc[di[da[[hefa[[hleeh[[d^ofej^[[aWWdlhWW]][m[_][hZ$CWWhX_`;BG
_i Z_j WdZ[hi :Wdap_` Z[ m[bGec ^ofej^[[a akdd[d km abWdj[d c[j 8AH#YeZ[h_d][d [[dlekZ_] [[d
^ofej^[[aWWdlhW][d$
:[X[bWd]h_`aij[l[hX[j[h_d][di_dZi
('del[cX[h(&&,leeh
Z[m[bGec[dGk_Ya^ofej^[[a0
BW][h[h[dj[
>e][h[fhel_i_[
Ie[f[b[h[WYY[fjWj_[leehmWWhZ[d
< W_bb_ii[c[dj[dlehc[d][[dX[b[cc[h_d]c[[h
F
[di_e[dZeYkc[dj[d^e[l[dd_[jc[[hj[mehZ[del[hb[]Z
E
l[hb_`Z[dih_i_YeZ[aa_d]_id_[jc[[hl[h[_ij
@WWhY_`\[hi^e[l[dd_[jc[[hj[mehZ[dWWd][jeedZ
VB_2406_P10_12_HN.indd 12
;dZ_j_i
ib[Y^ji^[jX[]_d
;hp_`dde]l[[bc[[h
fkdj[dl[hX[j[hZ$
C[[hm[j[d5A_`aef
mmm$[bg$dbe\X[b
&(&./&*&)+$
18-12-2006 15:53:23
INT E RM ED IA IR
Twintigste formulemanager Box
Finance
DAK introduceert online schadeproducten onder eigen label
Onlangs heeft Box Finance haar twintigste formulemanager
aangesloten. Voormalig hypotheekadviseur Toon Graafmans is aan de slag gegaan in het gebied van Dordrecht tot
aan Gouda. Uniek aan de formulemanager is dat deze niet
in loondienst is bij Box Finance, maar werkt als zelfstandig
ondernemer in een eigen regio. Hierdoor is hij een ideale
sparringpartner voor de aangesloten zelfstandige intermediairs. Op dit moment zijn er nog vijf openstaande regio’s voor
formulemanagers. Met 25 formulemanagers bedient Box Finance alle regio’s in Nederland. In 2007
verwacht Box
Finance dit
gerealiseerd te
hebben. ■
DAK biedt vanaf 1 januari 2007 twee schadeproducten aan
onder eigen label: de DAK Autopolis en de DAK Pakketpolis.
Beide producten worden uitsluitend via de 1.200 aangesloten
kantoren aangeboden. In dat kader is ook een nieuw samenwerkingsarrangement met Voogd & Voogd Diensten gesloten.
Met deze strategische stap wil DAK haar leden verder (commercieel) ondersteunen in hun concurrentiestrijd in de markt
voor particuliere schadeverzekeringen.
De producten worden ondergebracht in een pool van Avéro
Achmea, Nationale-Nederlanden, Reaal, London en Fortis ASR.
De DAK labels zullen op drie manieren aangeboden kunnen
worden: via het extranet van DAK, via de site van de tussenpersoon of via een eigen alternatieve site waar DAK een
standaard website voor zal gaan aanbieden. Begin 2007 organiseert DAK voor de leden workshops waarbij de productspecificaties en de mogelijkheden uitvoerig toegelicht worden.
De doelstelling is om het aantal producten onder DAK label
uit te breiden. ■
V.l.n.r.: Mike Pieterson (Friesland), Peter Banninga (Groningen), Marc
Houtgraaf (Groot-Rotterdam), Paul Bondam (commercieel directeur),
Francois Thiele (Noord-Limburg), Hans Polman (Zuidelijk deel van NoordHolland), Bas Pellis (Den Haag), Hans van Oosterhout (Midden-Brabant),
Jelger Hettema (Groningen), Bertil Folkers (Oost-Brabant), Rob Jansen
(West-Brabant), Toon Graafmans (Dordrecht/Gouda), Leon van Vliet
(Zeeland), Roger van Doggenaar (Amsterdam).
Ontbrekend op de foto: Manuel Kanbier (Utrecht), Piet Idzenga (NoordHolland), Jeroen Majoor (Noord-Brabant), Marco Rijsenbrij (Zwolle,
Meppel e.o.), James Meynhard van Schoor (Groot Arnhem), Gerard Vloet
(Nijmegen e.o.), André Kruithof (Zuidwest Rotterdam, Hellevoetsluis,
Spijkenisse).
Vergelijking Woonlasten
AOV in Klik & Sluit®
Voogd & Voogd Diensten heeft het assortiment van het premieberekenings- en acceptatieprogramma Klik & Sluit®
uitgebreid met het product Woonlasten AOV. Deze verzekering biedt een bescherming voor de vaste lasten in geval
van arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Dankzij de
samenwerking met MoneyView kunnen voor dit product
in Klik & Sluit® de premies en voorwaarden van zeventien
maatschappijen worden vergeleken.
Voogd & Voogd Diensten, ICT-dienstverlener voor het assurantie-intermediair, introduceerde eind 2005 de eerste marktplaats voor het intermediair. Via www.voogd.com hebben
inmiddels meer dan drieduizend tussenpersonen toegang
tot Klik & Sluit® Online en de Klik & Sluit® Webmodules,
de rekenmodules voor op de website van de tussenpersoon.
Premies en voorwaarden van ruim zeventig maatschappijen
kunnen in dit programma worden vergeleken. Een toenemend aantal verzekeringen kan in Klik & Sluit® elektronisch
worden aangevraagd en afgesloten. ■
Fortis ASR-dag van Pensioen
en Inkomen
Fortis ASR
organiseerde op
maandag 11
december de
laatste editie van ‘De
dag van...’
Pensioen en
Inkomen in
het Evoluon
te Eindhoven. Eerdere dagen vonden plaats in Rotterdam en
Ermelo. Tijdens deze dag werd er met de aanwezige intermediairs uitvoerig gesproken over ontwikkelingen in de markten van pensioenen en inkomen.
Jeroen Latijnhouwers (RTL4) interviewde er Boudewijn van
Uden, directeur Verkoop Fortis ASR en de directeuren Zorg
Inkomen (Arnold Zuiderwijk), Marketing en Communicatie
(Ronald Pont) en Pensioenen (Willem van der Vorm). Hij
vroeg de heren te reageren op de resultaten van diverse
onderzoeken. Ook de zaal reageerde, al dan niet geprikkeld
door Jeroen Latijnhouwers. Het interview werd afgewisseld
met interessante praktijkverhalen van MKB’ers.
Tussenpersonen konden deelnemen aan workshops op het
gebied van de Pensioenwet en de WIA, en er waren ook sessies die ingingen op marktkansen en internet. Als ondersteuning voor de dagelijkse adviespraktijk bracht Fortis ASR op
deze dag het Dossier Pensioenwet uit. Dit Dossier biedt het intermediair inzicht in de nieuwe Pensioenwet, die op 1 januari
2007 van kracht wordt. ■
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P13_Intermediair.indd 13
13
18-12-2006 15:53:54
I N T ER V I E W
“Ik geloof absoluut in een zeer rooskleurige
toekomst van het intermediaire kanaal. Keer
op keer heeft het intermediair bewezen op de
omstandigheden in te kunnen spelen. Laten
we vooral niet vergeten dat het om de consument draait. De basis van de hele markt is de
consument. Je kunt als bank of verzekeraar
wel een prachtige site hebben, maar uiteindelijk wil de consument advies en dat is het
bestaansrecht van de intermediair. Het is de
consument die daarover beslist.”
Drs Annette van de Wetering:
‘Het einde van
het intermediair is al
zo vaak aangekondigd;
wat een onzin!’
Drs Annette Van de Wetering
Annette van de Wetering (35 jaar, Ram) groeide op in Hoogland, op een
steenworp afstand van Hoevelaken waar Bureau D&O is gevestigd. Na
haar middelbare schoolperiode in Amersfoort studeert ze Communicatie
aan de HEAO-Utrecht. Daarna vertrekt ze naar Parijs, waar ze twee jaar
doorstudeert aan L’université Paris-Sorbonne’ en haar titel behaalt in
Europese PR en Communicatie. Terug in Nederland werkt ze ruim twee
jaar op de marketing afdeling van Royal Nederland, waarna ze in 1998
overstapt naar Bureau D&O waar ze hoofd marketing & PR wordt. Sinds
twee jaar is zij tevens adjunct-directeur bij D&O. Annette woont met
haar vriend samen in Utrecht en verwacht in februari haar eerste kindje.
Ze is dol op zwemmen, paardrijden en skeeleren (nu even niet) en haar
grootste hobby is het cabaret, ze staat al vijftien jaar op de bühne.
14
VB_2406_P14_16_Interview.indd 14
nummer 24 - 21 december 2006
18-12-2006 15:54:16
IN T ERVIEW
Van de Wetering is een van de weinige vrouwen met een
hoge functie in de door mannen gedomineerde verzekeringswereld. Voor we met haar spreken over de intermediaire
dienstverlening en wat daarmee samenhangt, willen we eerst
van haar weten of het moeilijk is zich staande te houden in
deze mannenwereld.
“Vrouw-zijn in onze branche heeft voordelen en nadelen. Als
Na vijf minuten is men gewend aan het feit
dat je een vrouw bent en dan telt alleen nog wat je
kunt, daar word je op beoordeeld
vrouw heb je een totaal andere benadering van zaken dan
als man, en dat leidt vaak tot zeer leuke samenwerking. Aan
de andere kant heb je van die clichés die echt kloppen. Dan
zie je ze denken, ‘dat is een vrouw, wat weet die er nu van’.
Als vrouwen moeten we ook naar onszelf kijken, dat we niet
overcompenseren, juist om ons te bewijzen. Uiteindelijk doet
het er niet toe dat je een vrouw bent. Na vijf minuten is men
gewend aan het feit dat je een vrouw bent en dan telt alleen
nog wat je kunt, daar word je op beoordeeld. Mits je je werk
goed doet, kun je je uitstekend handhaven in deze mannenwereld. Dat vind ik toch een compliment aan al die mannen.”
Dat is helder, maar dan blijft de vraag waarom er zo weinig
vrouwen in hoge functies in onze branche zijn.
Van de Wetering: “De gedachte heerst in onze branche heel
sterk, dat je alleen maar een managementfunctie kunt vervullen als je fulltime werkt. Ik ken verzekeraars die druk zijn
vrouwen op te leiden om hoger in het management terecht
te komen. Maar daar gaat het niet om. Je moet die vrouwen
faciliteren, ze moeten in deeltijd kunnen werken en ook
moeder kunnen zijn. De bank- en verzekeringswereld loopt
daarbij enorm achter, die moet veel flexibeler worden. Dat
moet echt veranderen, want ik ben ervan overtuigd dat vrouwen net zo goed zijn als mannen. Sterker nog, ik durf zelfs te
zeggen soms beter, want ze willen zich heel graag bewijzen.”
Bij D&O is het in ieder geval goed geregeld, als haar baby is
geboren, gaat Van de Wetering drie dagen werken in plaats
van de huidige vijf. “En dat is uitstekend te combineren.”
Kansen, geen bedreigingen
Met twintig man is Bureau D&O uiteraard meer flexibel dan
een grote verzekeraar. Voor degenen die D&O niet kennen,
het is een bureau dat zich richt op de ondersteuning van het
intermediair. De ondersteuning komt vanuit vier afdelingen:
opleidingen, onderzoek, digitale innovatie en marketing &
PR, de afdeling van Van de Wetering. Daarnaast voert D&O
het secretariaat voor een aantal instanties. Over alle afdelingen heen ligt de schil van consultancy als belangrijkste activiteit van het bedrijf.
Vanuit haar functie kent Van de Wetering de intermediaire
distributieketen bijzonder goed en dat is de reden dat wij
eens met haar naar de ontwikkelingen in de branche willen
kijken. Maar er is nog een reden. Tijdens bijeenkomsten valt
altijd op dat zij niet aan doemdenken doet. Integendeel. Van
de Wetering gelooft meer in kansen dan bedreigingen: “De
intermediair is onze core business, die willen wij maximaal
ondersteunen in zijn werk, in zijn bestaansrecht. Wij maken
daarom continu de vertaalslag van wat er gebeurt, wat er aan
regelgeving op het intermediair afkomt, naar de praktijk: Wat
betekent het voor de ondernemer, wat kan hij ermee en hoe
speelt hij erop in? Ik zie dan louter kansen. Natuurlijk, het is
ontzettend veel wat er op het intermediair afkomt, zeker voor
een all round-kantoor, het kleine kantoor dat schade, leven
en hypotheken doet. Voor hen is het bijna niet bij te houden.
Wfd, provisie, zorgplicht en klantprofiel. Waar haal je de tijd
vandaan? Velen van hen zien door de bomen het bos niet
meer. Daarom filteren wij de informatie en bieden eigenlijk
alleen dat aan waar het kantoor ook echt iets mee zou moeten doen. En dan zien de intermediairs de kansen in plaats
van de bedreigingen.”
Klein dus flexibel
Je moet het intermediair wel heel goed kennen, om te snappen waar het nu echt over gaat, wat hij nodig heeft. Adviseurs
genoeg, maar vaak snappen ze niet echt wat die ondernemer
nu écht bezighoudt. Waarom denk jij het wel te weten?
Van de Wetering: “De basis waarom ik intermediairs begrijp
en ook leuk vind, ligt in het feit dat ik uit een gezin kom van
zelfstandige ondernemers. Mijn vader kon zich ook zeer
kwaad maken over allerlei nieuwe regelgeving en even later
was hij er dan alweer mee bezig hoe hij ermee om zou kunnen gaan. Hoe hij dat kon toepassen in zijn onderneming.
Ik ben ervan overtuigd dat als ze dat goed
oppakken, dat ze over een paar jaar voor de zoveelste
keer de direct writers de mond zullen snoeren, want dan
hebben ze én de nieuwe techniek die ze beheersen, én
ze zijn dicht bij de klant
Ik vind het leuk om dat ook bij intermediairs te zien. Hoe zij
bedreigingen oppakken en die vervolgens omzetten in een
kans. Een tweede aspect dat ik enorm leuk vind aan intermediairs is dat het kleine ondernemingen zijn, die ontzettend
flexibel zijn.” Om die reden wijst zij ook alle geluiden als zou
het slecht gaan met het intermediair resoluut van de hand.
Van de Wetering: “Het einde van het intermediair is al zo vaak
aangekondigd. Wat een onzin! Ze zijn klein en flexibel en passen zich makkelijk aan aan nieuwe regels. Grote banken en
verzekeraars hebben daar veel meer moeite mee. Daarom
geloof ik ook absoluut in een zeer rooskleurige toekomst van
het intermediaire kanaal. Keer op keer heeft het intermediair
bewezen op de omstandigheden in te kunnen spelen. Laten
we vooral niet vergeten dat het om de consument draait. De
basis van de hele markt is de consument. Je kunt als bank of
verzekeraar wel een prachtige site hebben, maar uiteindelijk
wil de consument advies en dat is het bestaansrecht van de
intermediair. Het is de consument die daarover beslist.”
Digitale achterstand
Maar de consument eist wel aanpassing van het intermediair,
zeker op digitaal gebied en daar loopt de branche nu enorm
achter.
Van de Wetering: “Dat klopt. Het intermediair moet veel meer
vervolg op de volgende pagina
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P14_16_Interview.indd 15
15
18-12-2006 15:54:20
I N T ER V I E W
gaan doen met digitale communicatie en internet. En daar zijn
ze inmiddels ook van doordrongen. Ik ben ervan overtuigd dat
als ze dat goed oppakken, dat ze over een paar jaar voor de
zoveelste keer de direct writers de mond zullen snoeren, want
dan hebben ze én de nieuwe techniek die ze beheersen, én
ze zijn dicht bij de klant. Twee heel sterke troeven! Maar dan
moet het intermediair wel de digitale techniek oppakken.”
Aan de hand van zorgverzekering illustreert Van de Wetering
De intermediair zal er dus heel goed over moeten
nadenken hoe hij aan de klant gaat uitleggen hoe zijn
dienstverlening in elkaar zit
haar verhaal. “De zorgverzekering is door het intermediair
heel goed opgepakt. Daar is een behoorlijk aandeel in opgebouwd. Hoe? Door advies. Natuurlijk waren er vergelijkingssites, maar die kent het intermediair ook. Maar door de
overvloed aan keuzemogelijkheden kwam de consument er
niet meer uit en liep bij het intermediair binnen, en omdat de
intermediair de polisvoorwaarden en de verzekeraars goed
kent kan hij een goed advies geven. Bovendien heeft de klant
het gevoel dat zijn zaken goed geregeld zijn. Dat is de kracht
van het intermediair. Ik ben ervan overtuigd dat het intermediair binnen twee jaar de direct writer heeft ingehaald, mits
de digitale achterstand nu snel wordt ingelopen.”
Maak duidelijk wat je doet
Een ander belangrijk aspect is het nieuwe beloningssysteem,
van afsluit naar doorlopend. Daar kan het intermediair toch
niet vrolijk van worden, flexibel of niet?
Van de Wetering: “Dat zal zeker impact hebben, maar ik
plaats wel een kanttekening. De basis van het intermediair
bestaat voor 70% uit schade en verder zal het intermediair het
omzetverlies wel compenseren, daarvoor zijn ze inventief
en creatief genoeg. Maar er zullen er zeker ook zijn die over
de kop gaan, en dat is natuurlijk heel triest. Maar een grote
kaalslag zie ik niet. Ook niet bij ketens die vrij eenzijdig op
leven en hypotheek steunen. Die hebben al lang met diverse
partijen financiële tegenmaatregelen voorbereid.”
Nu we het toch over belonen hebben, uit onze VB-VerzekeringsBarometer 2006 blijkt dat de consument gemiddeld rond
de vijftig euro per uur voor het advies van het intermediair
over heeft. Het is duidelijk dat dat niet voldoende is. Hoe kijk
jij daar tegenaan?
“De consument heeft geen idee wat een intermediair voor
hem doet, dus die vijftig euro is gebaseerd op alleen de verkoop van een polis. De intermediair zal er dus heel goed over
moeten nadenken hoe hij aan de klant gaat uitleggen hoe zijn
dienstverlening in elkaar zit. De negatieve geluiden klinken
vaak bij het afsluiten, dan ziet de consument de bedragen.
Het is aan de intermediair om duidelijk te maken wat hij
verder nog allemaal doet voor de klant. Veel tussenpersonen
doen echt ontzettend veel voor hun klanten zonder er eigenlijk bij stil te staan. Vaak vinden ze het lastig om over geld te
praten, maar het hoort er wel bij. Wees niet bescheiden en
onderschat je dienstverlening niet! Ga jezelf zien als adviseur
die belangrijke financiële adviezen geeft, die de klant volgt
16
VB_2406_P14_16_Interview.indd 16
en zijn belangen bewaakt. Daar mag je best een goede vergoeding voor vragen, tussen de 90 en 110 euro per uur is een
redelijk uitgangspunt. Dat is gedegen financieel advies zeker
waard. Maar de intermediair zal de klant dan wel eerst moeten opvoeden zodat hij weet wàt de intermediair allemaal
voor hem doet. Wat dat betreft wil ik de branche ook oproepen daar gezamenlijk werk van te maken.”
Teleurstellende communicatie
Nu we op de valreep van 2007 staan, de onvermijdelijke
vraag: Wat wens je het intermediair voor 2007?
Van de Wetering: “Ik wil het niet specifiek over de ‘woekerpolis’ hebben, maar wat ik graag zou willen is dat de branche nu
eens als branche gaat reageren. Dat gebeurt totaal niet. Verzekeraars en banken doen maar wat, intermediairs doen maar
wat. Belangenorganisaties zitten niet op één lijn. Dat vind ik
– zeker nu - heel teleurstellend. Ik wist al dat we slecht waren
Ik wist al dat we slecht waren in onze
algemene communicatie, maar op het moment loopt
het de spuigaten uit
in onze algemene communicatie, maar op het moment loopt
het de spuigaten uit. Een wens zou zijn dat we als branche
meer capabel zijn om als eenheid te werken aan ons imago
en te communiceren over de branche naar de consument.
En dat kunnen we helemaal niet, daarin zijn we echt slecht.
Iedereen is maar bezig om in zijn eigen kleine wereldje zijn
eigen troep op te ruimen. Er is totaal geen overkoepelend
communicatiebeleid en dat is erg triest, want dat heeft de
branche momenteel ontzettend hard nodig. Zeker nu ze keer
op keer het doelwit is van allerlei, vaak onterechte, aanvallen. Het imago naar de klant is niet goed. Dat heeft een enorme deuk opgelopen die we gezamenlijk zullen moeten aanpakken en niet ieder voor zich. Dat zou ik vurig wensen.” ■
Rienk Andriessen
nummer 24 - 21 december 2006
18-12-2006 15:54:24
06270
?
‘Met een paar
klikken is het
geregeld, dankzij
Monuta InSite.’
4 UURRT2
N
E
BINNE UIT VAAEN
ONLINZEKERING?
VER RKOPEN
VE
0
BEL
539
055 -
11 3
‘Zonder kosten
of toestanden
uitvaartverzekeringen
op m’n website,
kan dat?’
!
Internet wordt een steeds belangrijker wapen in de strijd om de klant. Mensen
vinden hier op ieder moment van de dag informatie. Ook online kopen wordt
steeds gewoner. Dus zou ‘t prachtig zijn als u ook uitvaartverzekeringen op uw website kon aanbieden. Maar ja, dan moet die hele website op de schop. Of toch niet? Voor uw gemak
en dat van uw klanten ontwikkelden wij Monuta InSite. Met een paar handelingen integreert
u een compleet instrument voor de verkoop van uitvaartverzekeringen in uw eigen website!
MEER WETEN? KIJK OP WWW.MONUTA.NL OF BEL (055) 539 11 30
Monuta maakt ’t u makkelijk
0627011 - adv Insite AssMagazine1
VB_2406_P14_16_Interview.indd
17 1
07-04-2006 14:32:57
10:25:47
18-12-2006
F I SC A A L-JUR ID IS CH
Financiering kosten van geldlening meestal in box 3
Verzamelbesluit eigenwoningrente
In november is een zogenaamd verzamelbesluit over de eigenwoningrente uitgebracht. Het
aardige van een verzamelbesluit is dat daar alles wat er over een onderwerp in verschillende
besluiten is verschenen, nu overzichtelijk bij elkaar is gezet in één groot document. Het besluit bestaat voornamelijk uit reeds bekende standpunten zoals die in eerdere besluiten zijn
verkondigd. Toch duiken ook enkele nieuwe inzichten op, die meer dan de moeite waard zijn
om even de revue te laten passeren.
Zo gaat het besluit in op de vraag of het meefinancieren van de kosten van een geldlening als
eigenwoningschuld in box 1 nog toegestaan is.
Het gaat er dan natuurlijk om of de rente over
die kosten aftrekbaar is; financieren als box 3
lening mag sowieso. Het besluit geeft aan dat de
bijleenregeling ertoe leidt dat deze kosten van
geldlening (denk aan taxatiekosten, afsluitprovisie, notariskosten, hypotheekakte) niet tot de
eigenwoningschuld gerekend worden. Kortom,
voor iedereen op wie de bijleenregeling van
toepassing is, zijn deze kosten niet mee te financieren. Alleen voor mensen voor wie de bijleenregeling buiten beschouwing blijft, zoals starters,
blijft het bij het oude. Even ter herinnering: op
basis van een besluit was het toegestaan om
deze kosten mee te financieren als box 1 schuld.
De invoering van de bijleenregeling per 1 januari
2004 leverde weliswaar een wettelijke (nieuwe)
definitie van het begrip eigenwoningschuld,
maar hiermee was niet gezegd dat het besluit
zijn belang had verloren. De bestaande praktijk
van het en masse meefinancieren van deze kosten, heeft zich dan ook tot de dag van vandaag
voortgezet. Het is nogal ongelukkig dat de beleidsmakers er bijna drie jaar over doen om dit
ongunstige standpunt te presenteren. Hiermee
zal alsnog een streep worden getrokken door de
bestaande praktijk.
Geen splitsing meer nodig bij aflossen
gemengde lening
mr E.J. Borghuis is
werkzaam als fiscaal
adviseur bij Fortis ASR
Adviesbureau Fiscale en
Juridische Zaken
18
VB_2406_P18_19_Fiscaal_Jur.indd 18
Een ander nieuw geluid in het besluit gaat over
aflossen. Stel iemand heeft een hypothecaire
lening van € 250.000 die voor € 200.000 in box 1
valt (eigenwoningschuld) en voor € 50.000 in box
3. Wanneer hij op deze hoofdsom € 50.000 aflost,
moest hij € 40.000 aan de box 1 schuld toerekenen
en € 10.000 aan de box 3 schuld. € 50.000 volledig
aan box 3 toerekenen mocht alleen wanneer er
een administratieve splitsing in de lening was aangebracht. Zo’n administratieve splitsing is nu niet
meer nodig; bij de aflossing zal altijd worden aangesloten bij het ‘oogmerk van de belastingplichtige’.
Omzetting kapitaalverzekering onder
eerbiedigende werking
Ook op het gebied van kapitaalverzekeringen
is een verzamelbesluit ter wereld gekomen.
Een nieuw gezichtspunt in dit besluit betreft de
omzetting van kapitaalverzekeringen onder de
eerbiedigende werking. Dit zijn polissen die zijn
gesloten vóór 14 september 1999 in box 3 (geen
kapitaalverzekering eigen woning). Onder de
voorwaarde dat een dergelijke polis niet wordt
verhoogd of verlengd, geldt een vrijstelling in
box 3 van maximaal € 123.428 per belastingplichtige. Bij een omzetting van een nominale
verzekering (gegarandeerd verzekerd kapitaal)
naar een beleggingsverzekering komt er nog wel
eens wat rekenwerk aan te pas. Immers, bij een
gelijktijdige verlaging of eventueel het vervallen
van meeverzekerde risicodekkingen (overlijden,
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid),
moet worden berekend welke lagere totaalpremie maximaal betaald mag worden. Zonder zo’n
berekening bestaat het risico dat er sprake is van
een verhoging van het ‘leven-gedeelte’. Daarmee
zou de extra vrijstelling verloren gaan, want het
leven-gedeelte en het overlijdensgedeelte worden ieder afzonderlijk beoordeeld.
In de toekomst is een dergelijke berekening niet
meer nodig, althans in de meeste gevallen. Want,
zo leert ons het besluit, de eerbiedigende werking blijft voortaan van toepassing bij inachtneming van de volgende voorwaarden:
1. Er vindt bij de omzetting geen verlenging
van de premiebetalende periode plaats.
2. Er vindt bij de omzetting geen verlenging
van de looptijd van de verzekering plaats.
3. Er vindt geen wijziging plaats van het
verzekerd lijf (tenzij in het kader van
echtscheiding).
4. Het nieuwe verzekerd risico bij overlijden
betreft qua hoogte een normale en gebruikelijke verzekerde uitkering bij overlijden.
nummer 24 - 21 december 2006
18-12-2006 14:33:20
F ISCAAL-J U RID ISC H
Punt 4 vraagt om enige toelichting. Een voorbeeld hiervan is
een omzetting naar een beleggingsverzekering die bij overlijden 90% of 110% van de waarde van de units uitkeert. De
omzetting kan uiteraard ook andersom plaatsvinden, dus van
een beleggingsverzekering naar een garantieverzekering. Bij
die omzetting is in ieder geval voldaan aan punt 4 als:
- de garantieverzekering bij leven en overlijden hetzelfde
kapitaal uitkeert.
- de garantieverzekering bij overlijden de betaalde of in
totaal te betalen premies uitkeert.
De man voert aan dat de correctie niet terecht is omdat uit
de feiten blijkt dat hij nooit over het geld heeft beschikt. Bovendien is het altijd de bedoeling geweest om het bedrag als
oudedagsvoorziening te gebruiken, aldus zijn verweer. En als
het kapitaal dan toch ineens belast moet worden, dan niet in
2001 maar in 2002, vindt hij. Hij voert dit terug op de expiratiedatum, verlengd met de redelijke termijn.
Rentekapitaal ineens belast door verstrijken redelijke
termijn
De rechtbank verwerpt de beide standpunten van de verzekeringnemer. Hij heeft niet aannemelijk gemaakt dat de lijfrenteclausule op enigerlei wijze ten uitvoer is gebracht. En zeker niet
binnen een redelijke termijn. De uitkering moet ook in dit geval
aan 2001, het jaar van expiratie, worden toegerekend op basis
van jurisprudentie. Dit is tevens conform de hoofdregel: het kapitaal valt bij expiratie van de verzekering in het inkomen.
Verzekeringnemer had een oud regime lijfrenteverzekering.
De verzekering is gesloten in 1989 en had als einddatum
19 december 2001. De verzekeringsmaatschappij heeft in
augustus 2002 de Belastingdienst bericht dat de man nog
geen beslissing had genomen over de aanwending van het
vrijgekomen kapitaal. De maatschappij heeft het kapitaal op
een bankrekening van de verzekeringsadviseur gestort. De
Belastingdienst heeft hierop het inkomen van het jaar 2001
gecorrigeerd met het bedrag van de volledige uitkering (ruim
€ 23.000). De reden voor deze correctie is dat de lijfrenteclausule niet binnen een redelijke termijn ten uitvoer is gelegd.
Het oordeel van de rechtbank is logisch. Een zaak als deze
geeft maar weer eens aan dat nalatigheid en onzorgvuldigheid worden afgestraft. Noch de Belastingdienst, noch de
rechter hecht waarde aan het feit dat het kapitaal niet aan
de man zelf was uitgekeerd, maar aan de verzekeringsadviseur. De man zou de dupe zijn geweest van mogelijke
communicatiestoornissen tussen twee verzekeraars en zijn
verzekeringsadviseur. Dat telt dus niet. Het enige dat telt, is
het verstrijken van de redelijke termijn, zo is het leerstuk
van deze zaak. ■
Wat voor een dienstenpakket verwacht u
als intermediair van een taxatiebureau?
(Bij ons kunt u ook terecht voor onder meer aanen verkoopbemiddeling, de taxatie van bedrijfsonroerend goed, woonboten, herbouwwaarde,
inventarissen en roerende goederen, bouwkundige
keuringen en bodemonderzoek.)
De beste relatie voor het intermediair
Tal van tussenpersonen beschouwen 5punt20 inmiddels als
hun `beste relatie voor een taxatie’. Vanwege de breedte van
ons dienstenpakket. Maar ook vanwege onze klantgerichte,
slagvaardige back-office. Vanwege de provisie, die bij ons een
behoorlijk percentage van de (flexibele) courtage bedraagt.
En vanwege het digitale taxatierapport, dat u minimaal
drie dagen tijdwinst oplevert. Heeft u specifieke vragen
over onze dienstverlening informeer dan bij uw accountmanager.
5PUNT20: DE BESTE RELATIE VOOR EEN TAXATIE
M EE R W E T E N ? W W W. 5 P U N T 2 0 . N L
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P18_19_Fiscaal_Jur.indd 19
19
18-12-2006 14:33:24
Dit is het rapportcijfer van Regio Bank voor de kwaliteit en
doorloopsnelheid van ons Hypotheken aanvraagproces.
Graag delen wij dit succes ook met nieuwe intermediairs. Wilt u met ons meegroeien? Bel dan (020) 591 97 02.
VB_2406_P18_19_Fiscaal_Jur.indd 20
18-12-2006 14:33:27
VB-BAROMETER
VB-VerzekeringsBarometer 2006 Deel III
Zorg grote impact op productieaandelen
Persoonlijk advies blijft
belangrijkste medium
Het imago van het intermediair is goed en daar waar de
klanten van het intermediair steeds kritischer zijn, worden de ‘niet-klanten’ juist milder in hun beoordeling. Het
advies van het intermediair mag rond de vijftig euro per
uur kosten en liefst 95% van de klanten wil de polis niet
digitaal ontvangen, maar gewoon per post.
Het zijn enkele opmerkelijke uitkomsten van de VerzekeringsBarometer 2006 die wij in deel I en II publiceerden.
Zo zien we in de tabel op pagina 22 dat het intermediair en
de bank de voorkeur krijgen voor de aanschaf van een hypotheek, de bank overstijgt ook nu het intermediair ruim qua
voorkeur: 52% versus 32%. Voor een koopsom ligt de voorkeur van de consument bijna gelijk bij bank en intermediair.
Kijken we naar de AVP, dan zien we dat de voorkeur nog nipt
naar de intermediair gaat, voor de aanschaf van een autoverzekering gaat de voorkeur toch echt uit naar de direct writer.
Blijkbaar gaat men voor advies liever naar het intermediair,
maar voor de aanschaf liever naar de direct writer.
Deel IV van de VerzekeringsBarometer verschijnt in uitgave 1/2 van 2007. Daarin gaan we in op de ontwikkeling
van het marktaandeel van het intermediair in 2006 en op
de invloed van de zorgverzekering op de distributie. Deze
keer gaat het over de kanaalvoorkeur van de consument.
Welk kanaal gebruikt hij om zich te oriënteren en welk kanaal heeft zijn voorkeur bij de aanschaf van een product?
Wij vroegen de consumenten hoe ze zich zouden oriënteren
als ze overgaan tot de aanschaf van een financieel product.
Hoewel het intermediair dominant is bij de verkoop van
hypotheken, zegt 51% van de consumenten zich voor een
hypotheek te oriënteren bij de bank. Ruim een op de drie
(36%) zegt dit bij het intermediair te doen. Een iets kleinere
groep zegt gebruik te zullen maken van het internet. Ook telt
de visie van familie en vrienden vrij zwaar (29%). Opmerkelijk
genoeg hoeft één op de vijf zich niet te oriënteren.
Als het om de oriëntatie van op een koopsompolis gaat, zegt
zelfs een derde zich helemaal niet te gaan oriënteren. Bijna
twee derde doet dat bij het intermediair (32%) of bij de bank
(31%). Familie/vrienden of internet worden voor dit product
aanzienlijk minder geraadpleegd. Voor een AVP en een
autoverzekering lijkt het intermediair juist het meest aangewezen kanaal voor informatie: 51% oriënteert zich voor een
autoverzekering bij het intermediair, 43% voor een AVP. Ook
voor een pensioen is het intermediair de meest aangewezen
persoon. Voor een reisverzekering zoekt de consument zijn
informatie eigenlijk overal, maar het meest via internet (31%).
Waar volgt de aanschaf?
Vervolgens hebben we de consument gevraagd waar men bij
voorkeur het product zou willen aanschaffen. Wat opvalt is
dat het kanaal waar men zich wenst te oriënteren grotendeels
ook het kanaal is waar men tot aanschaf denkt over te gaan.
Wijze van oriënteren
In %
Hypotheek
Koopsom
AVP
Auto
Pensioen Reis
Niet nodig
21
34
10
15
28
24
Intermediair
36
32
51
43
40
23
Bank
51
31
22
17
17
22
Familie/vrienden
29
18
15
17
17
11
Internet
30
22
27
34
22
31
Anders
15
14
Bron: VB-VerzekeringsBarometer/GfK
19
21
23
22
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P21_24_Barometer.indd 21
21
18-12-2006 16:09:56
VB-BAROMETER
Kanaalvoorkeuren bij aanschaf
In %
Hypotheek
Koopsom
AVP
Auto
Pensioen Reis
Intermediair
32
38
41
34
35
20
Bank
52
36
19
15
16
28
Direct writer
10
21
39
46
27
39
Anders
6
5
2
5
22
13
Bron: VB-VerzekeringsBarometer/GfK
Hoe koopt men het liefst een verzekering
Hiervoor ging het steeds over het voorkeurskanaal. Omdat
deze kanalen zich van diverse media bedienen om een transactie tot stand te brengen vroegen we de consument ook hoe
hij dit bij voorkeur doet. Voor alle typen producten geldt dat
persoonlijk contact absoluut de voorkeur heeft, op afstand
gevolgd door het medium internet. Zoals we in de praktijk
ook zien lijkt dat medium vooral voor simpele producten iets
meer voorkeur te hebben. Voor het pensioen komt de werkgever na het intermediair op een tweede plaats, maar dat zal
niemand verwonderen.
Internet en intermediair
Hoewel uit het voorgaande blijkt dat de voorkeur om via het
internet te sluiten eigenlijk alleen bij simpele schadeproducten hoger ligt, hebben we de vraag voorgelegd welke producten zij eventueel via de site van een intermediair zouden willen sluiten. Het gaat hier om alle consumenten en er is geen
noemenswaardig verschil tussen hen en de specifieke groep
‘klanten van het intermediair’.
Uit de grafiek op pagina 23 wordt duidelijk dat er een minderheid is die er behoefte aan heeft om verzekeringen via de
website van het intermediair af te sluiten. Bij de hypotheek en
22
VB_2406_P21_24_Barometer.indd 22
Mediumvoorkeuren bij aanschaf
In %
Hypotheek
Koopsom
AVP
Auto
Pensioen
Reis
Via internet
6
10
17
19
7
29
Persoonlijk
88
81
61
51
53
44
Telefonisch
3
4
15
19
6
19
Via de post
1
2
6
6
3
7
Via werkgever
2
3
2
5
31
2
Bron: VB-VerzekeringsBarometer/GfK
de diverse levensverzekeringen ligt dit percentage ‘nee’ rond
de 80%. Voor de overige producten nog altijd rond de 60%.
Eerder schreven we al dat de klanten van het intermediair het
internet vooral als een communicatie- en mutatiemedium
zien, en minder als transactiemedium.
Zorgverzekering heeft grote impact
In het voorgaande hebben we steeds aan de consument gevraagd wat hij denkt te doen en waar zijn voorkeur naar uitgaat. Daar gaat een zeker voorspellend gedrag vanuit.
Om nu te weten wat de realiteit is, kijken we ook naar de
daadwerkelijk gesloten nieuwe productie. We vergelijken
hierbij de nieuw gesloten producten in heel 2005 met die in
nummer 24 - 21 december 2006
18-12-2006 16:10:00
VB-BAROMETER
door de zorgverzekeringen, aangezien de aandelen
van leven en schade gelijk bleven op 8% respectievelijk 12%. Zorg steeg van 17% tot 20%. Het relatieve
aandeel van zorgverzekeringen, gesloten via persoonlijk advies, daalde met 4% tot 10%. Let wel: het
gaat hier om het relatieve aandeel, dus niet om de
absolute aantallen. Deze relatieve daling van het
aandeel in de zorgproductie, is vanwege het grote
gewicht verantwoordelijk voor de sterke daling van
het totale aandeel gesloten producten via de adviseur, dat van 47% tot 32% daalde.
Bij alle leeftijden zien we het gebruik van internet
als transactiemedium stijgen, het meest bij consumenten tot 39 jaar (+4%), waarna de groei afvlakt.
Ook zien we het gebruik van de media ‘post’ en
‘werkgever’ nagenoeg bij alle leeftijdscategorieën
toenemen, terwijl persoonlijk contact afneemt. Ook
hier zien we het effect van de ingevoerde zorgverzekering, die vooral via internet, post en werkgever is
gesloten.
de eerste drie kwartalen van 2006. Wij baseren ons daarbij op
de TOF-tracker van GfK, die een representatief beeld geeft
van het werkelijke aankoopgedrag van de consument.
Het aandeel van nieuwgesloten verzekeringen via internet
is in 2006 gestegen tot 16% (13%), dit is volledig veroorzaakt
Het is duidelijk dat de zorgverzekering een grote impact heeft
gehad op de productieaandelen van de verschillende kanalen en media. Aangezien het om zeer grote aantallen nieuwgesloten zorgverzekeringen gaat, drukken deze zwaar op de
relatieve productieaandelen.
In deel IV van de Barometer gaan we daar verder op in,
en lichten we de positie van het intermediair verder uit.
Persoonlijk contact blijft van groot belang als het om wat
complexere financiële producten gaat, de sterke positie van
het intermediair blijft daarmee gehandhaafd, want juist het
intermediair wordt gezien als de adviseur die goed is in persoonlijk contact. Mede daarom is er bij de consument weinig
belangstelling tot het sluiten van producten via de site van
het intermediair. Hem wordt een andere rol toegerekend. ■
Productieaandeel per mediumtype
Totaal
Leven
Schade
Zorg
2006/ 2005
2006/ 2005
2006/ 2005
2006/ 2005
Via internet
16
13
8
8
12
12
20
17
Persoonlijk/
adviseur
32
47
68
70
52
54
10
14
Telefonisch
14
15
7
6
21
19
11
13
Via de post
25
19
12
12
11
12
39
39
Werkgever
11
7
4
5
1
3
19
16
Medium
In procenten
Bron: VB-VerzekeringsBarometer/GfK
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P21_24_Barometer.indd 23
23
18-12-2006 16:10:04
VB-BAROMETER
De kracht van de VB-VerzekeringsBarometer
Mediumgebruik naar leeftijd
Leeftijd
Tot 30
30-39
40-49
50+
2006/ 2005
2006/ 2005
2006/ 2005
2006/ 2005
Via internet
18
14
15
11
15
12
14
12
Persoonlijk/
adviseur
35
45
33
54
32
47
26
41
Telefonisch
14
14
14
13
13
16
16
18
Via de post
25
19
24
15
23
17
29
23
Werkgever
7
7
13
6
16
8
14
6
In procenten
Bron: VB-VerzekeringsBarometer/GfK
De VerzekeringsBarometer is een krachtig instrument
voor het intermediair om erachter te komen hoe de klant
over de branche denkt. De VerzekeringsBarometer vraagt
jaarlijks aan een representatieve groep consumenten
(steekproef: 1038) hoe zij over de dienstverlening van het
intermediair denkt. Het gaat daarbij om vragen als: hoe
betrouwbaar is de intermediair, wat verwacht men van
hem, wat wil men voor zijn diensten betalen, hoe zit het
met het imago van de intermediair en van de branche als
geheel? Ook worden via de VerzekeringsBarometer de
ontwikkelingen van de markt in kaart gebracht en trends
gesignaleerd. De kracht van de VerzekeringsBarometer zit
in het feit dat het een langlopend, meerjarig onderzoek
is. Ieder jaar stellen we de consument dezelfde vragen en
zo wordt het verschil in denken over de branche in kaart
gebracht. Omdat de uitkomsten van de VerzekeringsBarometer ieder jaar weer nieuwe vragen oproepen, verdiepen
we deze vragen eerst via paneldiscussies, waarna we de
uitkomsten van dit kwalitatieve onderzoek meenemen in
het schriftelijke, kwantitatieve onderzoek.
Een ander sterk punt van de VerzekeringsBarometer is
de koppeling van de uitkomsten aan het TOF, het Totaal
Onderzoek Financiële dienstverlening, een onderzoek dat
permanent het aankoop- en beslissingsgedrag van de consument meet en in kaart brengt. Door de combinatie van
deze drie onderzoeken ontstaat een uniek en compleet
beeld van de verhouding tussen consument en financiële
dienstverlening, dat van het intermediair in het bijzonder.
Het VB begon met dit onderzoek in 2001 en sinds 2002
staan de onderzoeksbureaus GfK Panelservices en GfK
Intomart garant voor de continuïteit en de kwaliteit van de
VB-VerzekeringsBarometer.
Als u belangstelling heeft voor het totale onderzoek (vragen en data) of als u als deskundige een presentatie wilt
bijwonen, of als u wilt participeren in de VerzekeringsBarometer 2007 kunt u contact opnemen met Rienk Andriessen, redacteur Het VB en coördinator van de VerzekeringsBarometer: 0570 64 7737 of [email protected]
* Bronvermelding. De VB-VerzekeringsBarometer is een merknaam van Het
Verzekeringsblad. GfK Panelservices voert het onderzoek uit in opdracht
van en in samenwerking met Het Verzekeringsblad. Gebruikmaking van
de gegevens van de VB-VerzekeringsBarometer door lezers van dit blad is
toegestaan, mits de bron op de juiste wijze wordt vermeld. De juiste vermelding is: De VB-VerzekeringsBarometer/GfK of op de wijze zoals onder
de betreffende tabel is vermeld
24
VB_2406_P21_24_Barometer.indd 24
nummer 24 - 21 december 2006
18-12-2006 16:10:08
P FP
AEGON ondernemers hypotheek
ING versnelt hypotheekaanvraag
Zelfstandige ondernemers kunnen voortaan bij AEGON het
volledige aankoopbedrag voor een eigen woning financieren. Hierdoor kunnen zij, net als mensen in loondienst, tot
130% van de executiewaarde lenen voor hun hypotheek.
Door deze verruiming krijgen onder andere ZZP-ers, freelancers en DGA’s meer financiële ruimte. AEGON hanteert
voor zelfstandig ondernemers bij hypotheken tot 130% van
de executiewaarde een renteopslag van 0,4% over de gehele
lening. Daarnaast moet een zelfstandig ondernemer een
rentevastperiode van ten minste vijf jaar kiezen. Als gebruik
wordt gemaakt van een hypotheeklening tot 110% van de
executiewaarde geldt deze renteopslag niet. De renteopslag
van 0,4% geldt ook niet voor vrije beroepsbeoefenaren die tot
130% van de executiewaarde willen lenen. ■
De ING Bank heeft de dienstverlening aan ondernemers die
een hypotheek zoeken voor een eigen woning verbeterd. Voor
de beoordeling van de hypotheekaanvraag heeft de ING Bank
een interne scan ontwikkeld waarmee het intermediair het
proces van de hypotheekaanvraag kan versnellen. Binnen (in
de regel) 24 uur weet de intermediair nu of bij de beoordeling
van de hypotheek de aangifte Inkomstenbelasting voldoende
is of dat er extra jaarrekeningen moeten worden aangeleverd.
Met deze verbetering van de dienstverlening wil de bank de
administratieve druk op ondernemers en intermediairs verminderen. Door de procesversnelling weet de intermediair op
basis van het KvK-nummer al na één telefoontje met de ING
Bank óf er naast de IB-aangifte van de ondernemer nog andere
(jaar-)stukken nodig zijn voor de vaststelling van het inkomen.
Daardoor is al vóór het adviesgesprek duidelijk voor intermediair én ondernemer welke stukken nog aangeleverd moeten
worden. Voorheen bepaalde de ING Bank het inkomen op
basis van drie jaarrekeningen. Deze inkomensbeoordeling kon
pas worden gedaan na afloop van het adviesgesprek. Eventuele ontbrekende informatie vergaarde de intermediair pas
daarna. De hele hypotheekaanvraag nam hierdoor gemiddeld
minimaal een week in beslag. ■
Zwitserleven helpt bij overdracht pensioenfonds HBG
Pensioenverzekeraar Zwitserleven heeft Stichting Pensioenfonds HBG geholpen de overdracht van pensioenaanspraken
naar de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BpfBouw) af te ronden. Zwitserleven neemt de
rechten over van polissen die in het verleden bij andere verzekeraars zijn gesloten in ruil voor een eenmalige koopsom
aan het pensioenfonds HBG. Stichting Pensioenfonds HBG
wilde herverzekerde pensioenaanspraken onderbrengen bij
BpfBouw. Zwitserleven heeft de uitkeringsrechten van deze
polissen overgenomen tegen betaling van een koopsom.
Hiermee koopt Stichting Pensioenfonds HBG deze pensioenaanspraken in bij BpfBouw Het gaat hierbij in totaal om circa
1.600 deelnemers. Voor hen verandert er als gevolg van de
transactie overigens niets. Als gevolg van de ontwikkelingen
op de pensioenmarkt kiezen meer en meer pensioenfondsen
voor een verzekerde oplossing of besluiten zij het fonds te
liquideren. Specifieke bepalingen in verzekeringscontracten maken het voor veel pensioenfondsen echter moeilijk
om van pensioenverzekeraar te veranderen. De financiële
constructie die Zwitserleven heeft opgezet voor de Stichting
Pensioenfonds HBG maakt het voor pensioenfondsen gemakkelijker om hun portefeuille bij een andere verzekeraar
of bedrijfstakpensioenfonds onder te brengen. ■
Fortis ASR ondersteunt
expirerende lijfrentes
Fortis ASR is een DIL-campagne gestart om het intermediair
te ondersteunen. Er worden zowel traditionele als meer innovatieve manieren ingezet om het intermediair en de consument te benaderen.
Voor het eerst maakt Fortis ASR gebruik van directe e-mail
marketing om consumenten die een expirerende lijfrenteverzekering hebben, aan te sporen naar hun intermediair te
gaan. Hebben ze nog geen tussenpersoon, dan kunnen ze
die via een button zoeken. Naast traditionele advertenties
worden er ook banners op diverse websites ingezet. Via deze
banners komt de consument op een speciale landingspagina,
www.fortisasr.nl/lijfrente, die informatie geeft over het product en doorverwijst naar de tussenpersoon.
Via Fortis ASR Cockpit kan de tussenpersoon digitaal offreren. Mocht de klant de offerte niet scherp genoeg vinden, dan
kan in bepaalde gevallen een verzoek gedaan worden aan
de Fortis ASR Koopsomdesk. Daar wordt bekeken of er nog
ruimte voor verder onderhandelen is. ■
•HYPOTHEEKAFSPRAKEN
•WONINGTAXATIES
•NOTARISSERVICE
•BOUWKUNDIGE KEURINGEN
•AAN- / VERKOOPBEGELEIDING
Gratis hypotheekafspraken!!
Bel 072-520 63 93 / www.marmertaxaties.nl
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P25_PFP.indd 25
25
18-12-2006 16:10:29
V B B R A N CHE DAG
Donateurs Bedankt!
VB-Branchedag helpt AMREF helpen
Dankzij de gulle donaties van de Branchedagpartners en
-bezoekers kan AMREF Flying Doctors 1.580 mensen inenten tegen polio; 120 gezinnen voorzien van een irrigatiesysteem en drie waterputten slaan die samen 1.500 mensen van schoon drinkwater voorzien. Daarnaast ontving
AMREF een vrij te besteden bedrag van 22.055 euro om
kwetsbare Afrikaanse bevolkingsgroepen aan een betere
gezondheid − en dus aan een betere toekomst te helpen.
In totaal werd er op 23 november een bedrag van 40.000
euro opgehaald. De redactie van Het Verzekeringsblad
en haar medewerkers bedanken iedereen die hieraan, in
welke vorm dan ook, een bijdrage heeft
geleverd.
AMREF viert in 2007 haar 50-jarig jubileum. Dat betekent een
halve eeuw ervaring in structurele verbetering van de gezondheidszorg in Afrika. In die tijd is AMREF uitgegroeid van
een drietal pioniers tot een wereldwijde organisatie: de grootste in de Afrikaanse gezondheidszorg. De organisatie ontving
diverse prijzen voor haar werk, waaronder de Gates Award
for Global Health.
Het begon in 1957 met het pionierswerk van dr Michael
Wood en zijn collega’s. Het was toen vrijwel onmogelijk de
inheemse bevolking te bereiken. Daarom nam Wood zelf de
stuurknuppel van een Cessna in handen: als de zieken niet
naar de dokter konden komen, moest de dokter maar naar
de mensen gaan. Nog steeds gebruikt de organisatie vliegtuigen om patiënten in afgelegen gebieden te bezoeken. Het
werk omvat inmiddels echter
meer: niet alleen zorg, maar
vooral ook voorlichting, opleiding en training om ziektes te
voorkomen.
Er worden nieuwe middelen
als internet ingezet om figuurlijke afstanden tussen kwetsbare bevolkingsgroepen en
gezondheidszorg te overbruggen. Ook worden er
programma’s opgezet voor
betere gezondheidszorg en
opleidingen, verzorgd voor
mensen uit heel Afrika.
Niet alleen artsen en verpleegkundigen, maar ook
zoveel mogelijk gezondheidswerkers in de dorpen, die veelal niet kunnen lezen of schrijven.
In de halve eeuw dat
AMREF nu bestaat is het
uitgangspunt van de
hulpverlening ongewijzigd gebleven: mensen kunnen zélf hun
situatie structureel
verbeteren.
Veiling
Velen van u hebben tijdens de
VB-Branchedag
op 23 november
hun waardering
uitgesproken voor
het goede werk
dat AMREF in
Afrika verricht. De
26
VB_2406_P26_27_Amref.indd 26
18-12-2006 16:10:44
VB B RAN C H EDAG
40.000
branchedagpartners die op de beursvloer stonden brachten
ruim 22.000 euro bijeen. Dit bedrag bestond naast de directe
hulp als de waterputten, inentingen en irrigatiesystemen ook
uit giften ter vrije besteding. Hiermee kunnen bijvoorbeeld
klamboes worden aangeschaft of gecompliceerde operaties
uitgevoerd. Ook wordt hiermee medische zorg in afgelegen
gebieden mogelijk gemaakt.
Naast deze
belangrijke
financiële giften van onze
partners werd
ook ruimhartig
geschonken
voor de doorlopende veiling. Dankzij de
inzet van medewerkers van
For All Finance
en AMREF Flying Doctors
brachten de
geschonken
attributen in
totaal 13.160
euro op voor AMREF Flying Doctors. Kluwer – uitgever van
Het VB − deed een aanvullende donatie om op het uiteindelijke chequebedrag van 40.000 euro uit te komen. ■
Tijdens de veiling boden de Branchedagbezoekers op de volgende items (per item het hoogst geboden bedrag):
1.000,575,520,1.550,410,230,960,450,190,445,750,235,495,150,650,50,4.500,-
op het gesigneerde Nederlands elftal shirt van Nationale-Nederlanden
op het bronzen beeld van Allianz Leven
op de golftas van Quarré Nederland
op het Jan Montyn vierluik van Falcon Leven
op de tien Ski-jacks van AEGON
op het Sparta VIP-arrangement voor vier personen van De Goudse
op de vier schilderijen van Intraleven
op het gesigneerde Feyenoord shirt van Fortis ASR
op de VIP-arrangementen Martinus van DELA
op de vijf Mini Coolers van Hypotrust
op het dagdeel Marketingadvies door For All Finance
op het Ad Hassel kunstwerk van Van Kampen Groep
op de 250 Ringbanden van RIMA Benelux
op de mountainbike van CARe Schadeservice
op het Ajax-shirt, gesigneerd door Klaas Jan Huntelaar, van ABN AMRO
op de leren ballen van Quion
op de kerstwensen in Het Verzekeringsblad
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P26_27_Amref.indd 27
27
18-12-2006 16:10:49
K ER ST W ENS E N
Lancyr wenst u fijne feestdagen en een goed 2007
De redactie en overige medewerkers
van Het Verzekeringsblad wensen u
prettige feestdagen en een succesvolle
doorstart in 2007
f r a n c h i s i n g
Wij wensen u mooie feestdagen
en een fantastisch 2007!
Xtensive Franchising B.V. – 033 450 89 89 – www.xtensive.nl
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P28_29_kerstwensen.indd 28
18-12-2006 16:18:40
K ERST WEN SEN
Wij wensen u een ondernemend 2007!
www.averoachmea.nl
For All Finance wenst iedereen een witte kerst en een kleurrijk 2007 !!
Twijfel je of 2007 wel kleurrijk wordt ?? Bel of mail ons !!
(NB twijfel je of kerst wel wit wordt ? Bel of mail ons niet!!)
Fijne feestdagen
Op de VB-Branchedag bracht deze pagina
voor
Ook in 2007 staan wij voor u klaar!
VB Salesteam
4.500 euro op!
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P28_29_kerstwensen.indd 29
18-12-2006 16:11:14
SC H A D E
Het doel van een excedent aansprakelijkheidsverzekering
Ook kleine bedrijven kunnen
blootstaan aan grote schaden…
In welke sector bedrijven ook actief zijn: wat
begint als een schijnbaar klein ongelukje kan
soms leiden tot een grote aansprakelijkheids-
Praktijkvoorbeelden
claim die ver uitgaat boven het verzekerd
Een fabrikant van een zogenaamd ontijzelapparaat dat was geleverd aan een voedselproducerend bedrijf, werd geconfronteerd
met een enorme aansprakelijkheidsclaim als
gevolg van het feit dat het desbetreffende apparaat vlam vatte en de gehele fabriek van
zijn afnemer in de as legde. De schadeclaim
bedroeg meer dan 50 miljoen euro.
- Een supermarktketen in Schotland werd
aansprakelijk gehouden voor het verkopen
van verontreinigd voorgekookt vlees als gevolg waarvan twintig personen overleden en
daarnaast een groot aantal mensen ernstige
gezondheidsklachten kregen.
- Een fabrikant van kleding die onder andere
werd geëxporteerd naar de Verenigde Staten
van Noord Amerika, werd – nadat was gebleken dat het materiaal waarvan deze kleding
was gemaakt zeer brandbaar was – geconfronteerd met aanzienlijke schadeclaims van
personen die ernstige brandwonden hadden
opgelopen. Dit nog los van de aanzienlijke
verweerkosten.
- Een aannemer veroorzaakte bij werkzaamheden een brandschade aan een nieuw kantorencomplex. De schade bedroeg
13 miljoen euro, en het verzekerd bedrag
van zijn aansprakelijkheidverzekering voor
bedrijven bleek te zijn gemaximeerd op
5 miljoen euro.
bedrag van een standaard (lees primaire)
aansprakelijkheidsverzekering en die het
einde zou kunnen betekenen van een goed
Door Hans J. Feldman,
Casualty Manager Benelux,
ACE Europe
lopend bedrijf. Alhoewel de focus voor wat
betreft grote schaden zich vaak richt op grote
ondernemingen zijn kleine ondernemingen
minstens zo kwetsbaar en is een excedent
aansprakelijkheidsverzekering ook voor die
doelgroep interessant.
Alvorens met een aantal praktijkvoorbeelden te
komen teneinde ‘het blootstaan aan grote schaden’ tastbaarder te maken, lijkt het raadzaam
eerst aan te geven wat wordt bedoeld met een
excedent aansprakelijkheidsverzekering.
Een excedent aansprakelijkheidsverzekering,
die in principe niet als een zelfstandige verzekeringsvorm kan worden beschouwd, komt eerst
in beeld wanneer het verzekerde bedrag van de
onderliggende primaire aansprakelijkheidsverzekering is dan wel blijkt te worden uitgeput. Hiermee wordt bedoeld dat of het verzekerd bedrag
per gebeurtenis/aanspraak niet toereikend blijkt
in geval van een individuele schade dan wel de
geldende jaarlimiet van de verzekering wordt
overschreden. Deze laatste vorm van uitputting
kan overigens het gevolg zijn van een aantal
schaden waarvan het totaalbedrag de verzekerde jaarlimiet te boven gaat.
Het zal geen verbazing wekken wanneer wordt
opgemerkt dat de verzekerde bedragen van excedent verzekeringen veelal hoger zijn dan die
van primaire verzekeringen. Het doel van een
excedent aansprakelijkheidsverzekering is dan
ook bescherming te bieden voor omvangrijke
schadeclaims, die zonder deze verzekering een
ernstige bedreiging voor de continuïteit van een
onderneming kunnen inhouden.
Bovenstaande voorbeelden geven aan dat
zich een omstandigheid kan voordoen die kan
leiden tot een aanzienlijke zaak- en/of personenschade, waarbij het verzekerd bedrag van
de aansprakelijkheidsverzekering van de aan-
30
VB_2406_P30_Schade.indd 30
sprakelijk gestelde partij niet in alle gevallen
toereikend blijkt.
Type excedent aansprakelijkheidsverzekeringen
Producenten/handelaren van bijvoorbeeld industriële producten en aannemers/installateurs
worden de afgelopen jaren steeds vaker geconfronteerd met contractuele bepalingen van opdrachtgevers dat men dient te beschikken over een
bepaald verzekerd bedrag. De in deze contracten
genoemde bedragen en beoogde dekkingen staan
soms niet in verhouding tot de aard van de leveringen/werkzaamheden. Ofschoon bij de contractsbesprekingen de limiet als zodanig in bepaalde
gevallen bespreekbaar is, blijkt in de praktijk dat
het verzekerd bedrag van de bestaande primaire
aansprakelijkheidsverzekering niet voldoet aan de
gestelde eisen. In dit verband is het wellicht nog
goed te melden dat het afsluiten van een individu-
nummer 24 - 21 december 2006
18-12-2006 16:11:49
SC H A D E
Qua type excedent aansprakelijkheidsverzekering kan gekozen worden voor:
- een zogenaamde doorlopende verzekering (ook wel betiteld als ‘jaarpolis’) die – binnen de grenzen van de hoedanigheid uiteraard - dekking biedt voor alle activiteiten
van een onderneming;
- een afzonderlijke projectpolis die uitsluitend dekking
biedt voor bepaalde specifieke werkzaamheden.
ele excedent aansprakelijkheidsverzekering – mede gelet op het
beoogde catastrofe karakter - in bepaalde gevallen de voorkeur
geniet. Dit vanwege het feit dat bijvoorbeeld de verzekeraar van
de onderliggende verzekeraar geen aanvullende capaciteit ter
beschikking wil/kan stellen dan wel dat het management van
de onderneming alleen ten behoeve van een bepaalde aansprakelijkheid (bijvoorbeeld productaansprakelijkheid) een hoger
verzekerd bedrag wenselijk acht. Verder kan nog worden opgemerkt dat het ‘inkopen’ van een excedentverzekering geen effect
heeft op de dekkingssystematiek van de onderliggende verzekering en derhalve mogelijke misverstanden voor wat betreft het
‘inlooprisico’ bij claims made polissen wordt voorkomen. In het
verlengde hiervan kan nog worden opgemerkt dat in de Nederlandse verzekeringsmarkt overigens verzekeraars actief zijn die
bereid zijn alleen betrokken te zijn op een excedent aansprakelijkheidsverzekering en geen eisen stellen voor wat betreft een
betrokkenheid op de primaire verzekering.
Eye opener
Het inzichtelijk maken van de risico’s die de continuïteit van
een onderneming bedreigen en gebruikmaken van beschikbare
marktinformatie (denk aan benchmarking) voor wat betreft de
‘in de markt’ gebruikelijke verzekerde bedragen voor een bepaald segment, blijkt vaak een eye opener te zijn voor bedrijven.
Parameters bij het in kaart brengen van een dergelijk ‘marktconform’ verzekerd bedrag zijn onder andere het segment waarin
de onderneming actief is, omvang (zoals bijvoorbeeld omzet),
afzetgebied/klantenkring en wensen (lees eisen) van opdrachtgevers. Met name kleinere ondernemingen zijn zich vaak niet
bewust van de risico’s die zij lopen of zijn niet in de gelegenheid
hierbij voldoende stil te staan. Zeker wanneer een onderneming
haar ‘grenzen verlegt’ door het ontplooien van activiteiten in het
buitenland (zoals bijvoorbeeld export naar de Verenigde Staten
van Amerika), is het zinvol ook de ‘grenzen’ voor wat betreft
het verzekerd bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering
te verschuiven .Afsluitend zou als advies aan het intermediair
in Nederland kunnen worden meegegeven dat het raadzaam
lijkt verzekerden te wijzen op de ontwikkelingen op het terrein
van de hoogte van het verzekerde bedrag van een aansprakelijkheidsverzekering en de mogelijkheden voor wat betreft het
‘inpassen’ van een excedent aansprakelijkheidsverzekering als
onderdeel van het risicobeheer van een onderneming. Voor het
intermediair is het raadzaam om in het kader van het risicobeheer van een onderneming, verzekerden te wijzen op de trend
van de stijgende schadebedragen in relatie tot de hoogte van het
verzekerde bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering en de
mogelijkheden voor wat betreft het “inpassen” van een excedent
aansprakelijkheids-verzekering. Ook vanuit het oogpunt van de
eigen beroepsaansprakelijkheid is het verstandig een verzekerde
op deze mogelijkheden te wijzen. ■
ACE biedt optimale
ondersteuning bij ketenintegratie
ABZ introduceert per 1 januari 2007 haar nieuwe dienst ACE waarmee verzekeraars en gevolmachtigden
de mogelijkheid hebben via één verbinding, zowel aan intermediairs met een ADN aansluiting als met
een GIM aansluiting, elektronische informatie aan te bieden. ACE combineert oude en nieuwe wereld
tegen een aantrekkelijke prijsstelling. ACE biedt de volgende extra services: controle op de kwaliteit
van de verzonden berichten. Op basis van deze rapportages kunnen verzekeraars de kwaliteit van de
verstuurde berichten verhogen. Het intermediair kan via een centraal meldpunt alle klachten over de
kwaliteit van de door de verzekeraar en/of gevolmachtigden aangeleverde informatie hier melden.
Interesse? Op onze website http://www.abz.nl/services/ace vindt u meer informatie over ACE.
U kunt ook contact opnemen met het Customer Support Office via e-mail adres [email protected]
of telefonisch op iedere werkdag tussen 8:00 en 18:00 uur op telefoonnummer 030-693 5679.
VB_2406_P30_Schade.indd 31
18-12-2006 16:11:58
P R EV EN TIE
Goed uitgevoerde brandwand kan veel
schade voorkomen
Grote brandschaderisico’s kunnen op veel manieren
worden beperkt. Eén van die mogelijkheden is het aanbrengen van ‘brandcompartimentscheidingen’ (of ‘brandwanden’). De constructieve uitvoering daarvan is echter
is vooral van belang in opslagcomplexen met grote hoeveelheden kostbare goederen;
- ter beperking van gevolgschade door een zodanige brandcompartimentering te bewerkstelligen dat na een brand de
bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk weer te hervatten zijn.
afhankelijk van de instantie die daarbij is betrokken. Dat
kan de overheid zijn (zoals bouwtoezicht bij nieuwbouw
of de brandweer bij de verlening of handhaving van de
gebruiksvergunning) of de brandverzekeringssector.
Bij de realisering van nieuwbouwprojecten speelt het Bouwbesluit een belangrijke rol. Hierin zijn onder andere uitgangspunten vastgelegd voor de bepaling van de maximale grootte
van een ‘brandcompartiment’. De maximale grootte van zo’n
gebouwdeel is grotendeels afhankelijk van het gebruik van
de ruimte en de te verwachten vuurbelasting. Het gaat daarbij
met name om voor publiek toegankelijke gebouwen, respectievelijk de hoeveelheid brandbare goederen die aanwezig
is. De maximale grootte van een brandcompartiment mag bij
een grote vuurbelasting niet groter dan 1000 m2 zijn. Tenzij er
bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie is aangebracht.
Bij de verstrekking van een bouwvergunning door de gemeentelijke overheid is een brandwerende waarde van dertig tot
zestig minuten gebruikelijk als afscheiding van een brandcompartiment. Dit om aanwezigen in veiligheid te stellen tijdens
het ontstaan van een brand, en de brandweer de mogelijkheden te geven om de brand te beperken tot het desbetreffende
brandcompartiment. Daarbij speelt de te verwachten brandvoortplantingssnelheid van de goederen een minstens zo belangrijke rol, waaraan de regelgeving echter voorbij gaat.
Verzekeraars hechten vooral waarde aan een brandcompartimentscheiding, wanneer redelijkerwijs aangenomen kan
worden dat deze voldoende weerstand kan bieden tegen
branddoor- en overslag (WBDBO) naar een aangrenzende
ruimte. Overwegingen die van belang zijn om een dergelijke brandcompartimentscheiding aan te brengen zijn voor
verzekeraars:
- het afscheiden van een ruimte met een verhoogd brandrisico (zoals bijvoorbeeld bij bepaalde productieprocessen) van een ruimte met een geringere kans op het
ontstaan van brand. Dit laatste betreft bijvoorbeeld opslaghallen, waar doorgaans een hoge vuurbelasting aanwezig is; dit in tegenstelling tot productieafdelingen waar
de vuurbelasting veelal aanzienlijk lager is. Een adequate
brandcompartimentscheiding kan daar een wezenlijke
rol spelen ter verbetering van het brandrisicoprofiel;
- schadebeperking tot een bepaalde maximale waarde. Dat
32
VB_2406_P32_34_Preventie.indd 32
Eisen aan compartimentscheidingen
Aan brandcompartimentscheidingen, die voldoen aan de
overheidseisen, wordt door verzekeraars slechts in beperkte
mate waarde toegekend. Overwegingen daarbij zijn dat:
- brand veelal niet binnen zestig minuten (na het ontstaan
ervan) onder controle wordt gebracht, waardoor deze
alsnog kan doorslaan naar de aangrenzende ruimte;
- uit de ervaringen bij de afwikkeling van brandschaden in
veel gevallen is gebleken dat stalen draagconstructies als gevolg van brand deformeren en dat daardoor brandwanden
die aan overheidseisen voldoen snel zodanig beschadigen
dat de brand zich verspreidt naar de aangrenzende ruimte.
In het verleden werd vanuit de overheid bij de vergunningsverlening weinig aandacht besteed aan het risico, dat
stalen draagconstructies het effect van een brandcompartimentscheiding nadelig kunnen beïnvloeden. Daarin komt
nu langzamerhand verandering. Om dit risico te beperken
wordt veelal geaccepteerd dat een (doorgaans uit gasbetonnen elementen opgebouwde) brandcompartimentscheiding
geplaatst wordt tussen de stalen draagconstructies van de
van elkaar af te scheiden gebouwdelen. Deze draagconstructies mogen daarbij niet aan elkaar zijn gekoppeld. Ten
behoeve van de stabiliteit van de wandconstructie worden de
elementen aan weerszijden aan de dragende staalconstructie
bevestigd met plaatjes (ankers) die al bij lage temperatuur
doorsmelten.
Smeltankers
Het principe van een ‘smelt-ankerconstructie’ is erop gebaseerd dat kunststof plaatjes aan de zijde van het compartiment,
waar een brand woedt, zullen doorsmelten. Daardoor kan
worden verondersteld dat de instortende draagconstructie de
brandwerend uitgevoerde wandconstructie niet zal omtrekken. De wand wordt geacht zijn stabiliteit te behouden door de
verbinding van de smeltankers met de draagconstructie aan
de zijde die van de brand is afgekeerd. De waarde die verzekeraars aan deze constructie toekennen, is beperkt. Dit ondanks
enige gevallen, waar deze constructie voorkwam dat een
brand door- of oversloeg naar een aangrenzende ruimte.
Reeds tientallen jaren geleden zijn door brandverzekeraars
de uitgangspunten geformuleerd, waaraan in hun optiek een
nummer 24 - 21 december 2006
18-12-2006 16:12:16
P REVEN T IE
‘échte’ brandwand dient te voldoen. De NIBE-SVV syllabus
voor de verzekeringsbranche brandcursus, module ‘Risicobeoordeling en Preventie’, geeft in dit verband aan dat een
brandwandconstructie omvat: een brandwerende scheidingswand, incluis aansluitende dak- en wandconstructies die
een volledige bescherming kan bieden tegen branddoor- en
overslag gedurende minimaal vier uur. Daarbij gelden de volgende attentiepunten:
- er mogen geen stalen balken aan de wand worden
bevestigd;
- de wand moet vanaf de fundering ononderbroken door
het dak worden opgetrokken tot tenminste 70 cm boven
het dak;
- aansluitend op de zijgevel dient de wand als regel 30
cm naar buiten doorgemetseld te worden, of de gevels
aan weerszijden van de brandwand minimaal 5 meter
‘beschermd’ te zijn (onbrandbaar uitgevoerd en minstens
negentig minuten brandwerend);
- openingen in de brandwanden moeten voorzien zijn van
dubbele (dat wil zeggen: aan beide zijden van de brandwand aangebrachte) automatisch sluitende branddeuren.
Praktijkgeval
Het combineren van zowel de (beperkte) overheidseisen, als
de uitgangspunten die van belang zijn voor verzekeraars bij
het aanbrengen van brandwerende compartimentscheidingen, is geen sinecure. Dat is met name het geval wanneer een
bestaand gebouw zal worden uitgebreid met een (omvangrijke) nieuwbouw, waarbij zowel de overheid als verzekeraars
belang hechten aan een brandwerende scheiding ertussen.
Toch bestaan er wel mogelijkheden om deze van elkaar verschillende uitgangspunten met elkaar te combineren. Een
voorbeeld daarvan betrof enige tijd geleden een in parterrebouw uitgevoerd opslaghallencomplex met een bebouwd
vloeroppervlak van circa 6500 m2, dat met eenzelfde vloeroppervlak uitgebreid diende te worden.
Het reeds enige jaren bestaande hallencomplex heeft een
hoogte van circa 6 meter, uitgevoerd met een horizontale en
Aan brandcompartimentscheidingen, die voldoen aan
de overheidseisen, wordt door verzekeraars slechts in
beperkte mate waarde toegekend
verticale dragende staalconstructie, 15 cm dikke gasbetonnen
gevelelementen en een onbrandbare dakconstructie. De 10
meter hoge nieuwbouwhal is ook geprojecteerd met een horizontale en verticale dragende stalen draagconstructie; dubbelwandige stalen gevelpanelen met glaswolisolatie ertussen
en een onbrandbare dakconstructie.
In de bouwvergunning was vastgelegd dat de oude gevel, als
scheidingwand tussen de bestaande en de nieuwbouw, diende te worden gehandhaafd met een brandwerende waarde
van minimaal 60 minuten.
Verzekeraars stelden als voorwaarde, om het complex tegen
brand te verzekeren, dat de brandwerende waarde minimaal
120 minuten diende te zijn en dat aannemelijk moest worden
gemaakt dat de wandconstructie ook gedurende die minimaal 120 minuten in stand moest blijven. Daarbij speelde een
rol, om af te wijken van de algemeen door brandverzekeraars gehanteerde voorwaarden voor brandwanden, dat de
relatief licht uitgevoerde platte dakconstructie van dergelijke
opslaghallen doorgaans bij brand snel instort. Daardoor
wordt de brandcompartimentscheiding aanzienlijk korter
dan 120 minuten aan hoge temperaturen blootgesteld, zodat
de brandwerende waarde daarop kan worden bepaald.
Stabiliteitskolommen
Op zich voldoet een 15 cm dikke gasbetonnen wand aan de
voorwaarde dat deze minimaal 120 minuten brandwerend is.
Bij een brand in de bestaande hal, zou deze wand echter snel
door de instortende staalconstructie omgetrokken kunnen
worden. In overleg met de architect werd het volgende plan
ontwikkeld om zowel te voldoen aan de overheids- als aan
de verzekeraarseisen:
- aan de zijde van de bestaande hal werd een verticale rij stalen ‘stabiliteitskolommen’ aangebracht, stevig verankerd in
de bestaande fundering;
- de oorspronkelijke gasbetonnen buitenwand (die als
brandcompartimentscheiding tussen de bestaande en de
nieuwbouw moest fungeren) werd vervolgens bevestigd
aan de nieuwe stablititeitskolommen. Deze kolommen (niet
verbonden met de dragende constructie van de hal, maar
uitsluitend met de brandwerende wandconstructie) zijn
voorzien van een minimaal 120 minuten brandwerende
bekleding. Hiervoor is via een architectenbureau een stabiliteitsberekening voor deze constructie samengesteld;
- na het aanbrengen van de nieuwe draagconstructie is de bestaande draagconstructie aan de zijde van
de bestaande hal losgekoppeld van de brandwerende
compartimentscheiding;
- de dragende staalconstructie van de nieuwe hal is vervolgens constructief losstaand van de compartimentscheiding
uitgevoerd;
- boven de bestaande gasbetonnenwandconstructie, doorlopend tot een halve meter boven het bestaande dak, is een
dubbelwandige stalen gevelconstructie aangebracht met
steenwolisolatie, bevestigd aan de dragende staalconstructie
van de 4 meter hogere nieuwbouw;
- de doorgangen in de compartimentscheiding zijn beschermd door enkele zelfsluitende branddeuren met een
brandwerende waarde van minimaal 120 minuten, aangestuurd door de automatische brandmeldsystemen in zowel
de bestaande, als de nieuwbouwhal.
Deze constructie werd door brandverzekeraars als acceptabel beschouwd gezien het uitgangspunt dat onder ‘normale
omstandigheden’ een brandschade tot hetzij het bestaande
haldeel, hetzij het nieuwbouwdeel beperkt dient te blijven. ■
ing Albert J. Boes
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P32_34_Preventie.indd 33
33
18-12-2006 16:12:20
getronicspinkroccade.nl/finance
Hoe houdt u een
oogje in het zeil
bij fraude?
Kostenreductie staat centraal in verzekeringsland.
En tegelijkertijd stijgen de kosten door fraude. Hoe
kunt u die kostenpost managen? Met FraudeAlert van
Getronics PinkRoccade. FraudeAlert is de oplossing
voor automatische fraudedetectie. Het systeem ondersteunt u bij het automatisch beoordelen van claims op
fraudegevoeligheid, op basis van risicoprofielen.
VB_2406_P32_34_Preventie.indd 34
Resultaat: onregelmatigheden en fraude worden effectief én efficiënt opgespoord en afgehandeld, zonder
dat u met een veelheid aan intensieve controles wordt
geconfronteerd. Wilt u meer weten over FraudeAlert
van Getronics PinkRoccade, de ICT-specialist in de
verzekeringsmarkt?
Kijk dan op getronicspinkroccade.nl/finance
18-12-2006 16:12:23
PRO D U C T EN
AEGON: Herstel in natura bij
inboedel- en woonhuisschade
Instapkorting ondernemers bij
AOV Generali
AEGON heeft haar schadeservice uitgebreid met herstel in
natura. Zelf een herstelbedrijf zoeken, schademeldingsformulieren invullen en facturen declareren zijn niet meer nodig.
Particulieren met schade in en aan hun huis kunnen volstaan
met een telefoontje naar het nieuwe alarmnummer
088-344 00 00 om schadeherstel te regelen. AEGON Schade
Service is 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar
voor het melden van particuliere inboedel- en opstalschades.
AEGON begon enkele jaren geleden al op kleine schaal met
het direct aanbieden van herstel in natura. Dit beperkte zich
tot glas- en kleine interieurschades. Voortaan kan een particulier AEGON Schade Service inschakelen voor álle
inboedel- en woonhuisschades tot € 2.000. Blijkt het schadebedrag hoger te zijn, dan overlegt de ingeschakelde hersteller
met AEGON. Schades die buiten kantoortijd zijn aangemeld
en die geen spoed hebben, worden de volgende dag doorgegeven aan een hersteller.
Particulieren zijn niet verplicht om te kiezen voor herstel in
natura via AEGON Schade Service. Ze mogen ook een eigen
hersteller inschakelen, of een contant bedrag uitgekeerd krijgen als vergoeding van de schade. Men mag de schade ook
zelf herstellen.
Generali verleent een driejarige premiekorting aan iedere
ondernemer die bij de verzekeraar een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit. De korting geldt zowel voor de AOV
als de AOV Extra. Enige voorwaarde is dat de aanvraag uiterlijk 1 juli 2007 in het bezit is van Generali. De korting geldt
ook voor aanvragen die al lopen.
De hoogte van de premie blijkt voor veel ondernemers een
drempel bij het afsluiten van een AOV. Daarom verleent Generali al langer een korting aan startende ondernemers en
ondernemers jonger dan 35 jaar. De driejarige korting geldt
nu ook voor ondernemers ouder dan 35 jaar en voor ondernemers die al langer actief zijn. In het eerste jaar krijgen ook
zij voortaan 30% premiekorting, in het tweede jaar 15% en in
het derde jaar 7,5%. ■
Nieuw netwerk
AEGON Schade Service maakt gebruik van een netwerk van
professionele herstelbedrijven, gespecialiseerd in opstal- en
inboedelschades, zoals glasschade, kleine bouwkundige
schades (bijvoorbeeld een kapot slot en kozijn na inbraak),
en waterschade (naast herstel ook opsporing van het lek). Er
is een ICT-platform opgezet waarin de methode van schademelding, opdrachtverstrekking, voortgang en facturatie zijn
gestandaardiseerd. Via een beveiligde toegang op een speciale website kunnen verzekeraars, herstellers, intermediairs en
expertisebureaus direct met elkaar communiceren. Hierdoor
is er minder kans op fouten, vindt er sneller schadeafhandeling plaats en is het beter mogelijk om de voortgang van de
herstelwerkzaamheden te volgen. ■
Generali verhoogt
keuringsgrens overlijdensrisico
Generali heeft de keuringsgrens voor een internistenkeuring
bij overlijdensrisiocoverzekeringen verhoogd van € 345.000
naar € 550.000. Deze verhoging geldt ook voor reeds ingediende aanvragen waarbij de verzekerde nog niet gekeurd is.
Sinds de invoering van deze verhoging vraagt Generali wel
om een uitgebreid bloedonderzoek bij een huisartsenkeuring
(vanaf € 200.000 tot € 550.000). ■
AXA Art opent hotline
De verzekeraar AXA Art die zich exclusief toelegt op kunsten collectievoorwerpen en muziekinstrumenten is via een
nieuwe ‘hotline’ (020-5740550) 24 uur per dag bereikbaar. Na
brand, overstroming, een ongeluk, inbraak, diefstal of poging
tot diefstal adviseert de hulpcentrale hoe te handelen en verstrekt op verzoek van verzekerde de volgende informatie:
- Adres en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde apotheken, dokters, tandartsen, dierenartsen en verplegers.
- Adres en telefoonnummers van storings- en reparatiediensten met 24-uurs service.
- Adres en telefoonnummers van openbare diensten voor
elk dringend probleem met betrekking tot het gebouw zoals
brandweer en politie.
- Adres en telefoonnummers van thuisdiensten zoals thuiszorg, maaltijddienst, boodschappendienst, huishoudelijke
hulp, kinderoppas, ziekenzorg en dierenoppas.
Daarnaast worden de voorwaarden van de AXA Art polissen
CLASSICS (alleen voor kunstvoorwerpen) en CASA ARTE
(ook voor inboedel en WA) automatisch uitgebreid zonder
bijkomende premie.
Wanneer de woning van de verzekerde gedurende minstens
24 uur onbewoonbaar is, neemt AXA Art de eventuele kosten
op zich die een verhuizing van de goederen, de huur van een
bestelwagen, de bewaking en vergrendeling van het gebouw
of het in depot onderbrengen van de verzekerde kunstvoorwerpen en inboedel met zich meebrengen.
Als de woning onbewoonbaar wordt verklaard, vergoedt AXA
Art de kosten van een verblijf in een hotel, het toezicht op
kinderen jonger dan zestien jaar, psychologische bijstand en
de repatriëring indien de klant op het moment van de schade
in het buitenland verblijft. ■
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P35_36_Producten.indd 35
35
18-12-2006 16:12:35
De nieuwe Pensioenwet
Een praktische handleiding
voor adviseurs
De Pensioen- en Spaarfondsenwet
(Psw) was aan vervanging toe. De
opvolger, de Pensioenwet, is echter
véél meer dan een modernisering
van de bestaande regelgeving. Geheel in het teken van deze tijd staan
transparantie, informatieplicht en
regeling van het toezicht centraal.
De verplichtingen van de pensioenuitvoerder, waarbij de wet geen onderscheid maakt tussen
pensioenfondsen en verzekeraars,
worden in de Pensioenwet uitvoerig
geregeld.
De Pensioenwet introduceert een
aantal nieuwe begrippen en benoemt niet alleen de verschillende
pensioenvormen, maar vult deze ook
nader in.
Op de hoofdregel dat sociale partners verantwoordelijk zijn voor de
inhoud van de pensioenregeling en
verzekeraars (of pensioenfondsen)
voor de uitvoering, maakt de Pensioenwet een aantal uitzonderingen.
Die verbreden de aansprakelijkheid
van verzekeraars, en verzwaren hun
zorgplicht voor de deelnemers.
Dit boek biedt pensioenadviseurs, bemiddelaars en -aanbieders een
duidelijk overzicht van de gevolgen
van de wet en doet dat geheel in
lijn met de voorlichtingsvoorschriften van de Pensioenwet: in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen.
Jan Aikens
Bestellen
www.kluwer.nl/shop
Telefoon (0570) 67 34 44
Fax (0570) 69 15 55
E-mail: [email protected]
Prijswijzigingen voorbehouden
Thema-uitgave bij Memo Financiële
Planning
ISBN 9013041477
124 pagina's, € 22,50
Abonnementskorting 15%
1e druk, 2006
w w w. k l u w e r. n l / s h o p
VB_2406_P35_36_Producten.indd 36
18-12-2006 16:12:38
Z O RG
Voetbalsupporterscollectief
Seizoen- en ClubCardhouders van Willem II en PSV krijgen
bij Interpolis korting op de zorgverzekering. De korting is
7,5% op de premie van de basisverzekering ZorgActief en 10%
op aanvullende verzekeringen. De verzekeraar is al acht jaar
als hoofdsponsor verbonden aan Willem II. Het aanbod voor
PSV-supporters komt voort uit het partnership tussen de Rabobank Eindhoven-Veldhoven en de club uit de lichtstad. ■
CZ en VRZ kopen samen in
Zorgverzekeraar CZ en leden van de Vereniging Regionale
Zorgverzekeraars (Azivo, De Friesland, Salland en Zorg en Zekerheid) gaan gezamenlijk ziekenhuiszorg (in het zogenaamde
‘b-segment’) inkopen. De VRZ-partners zijn in Noord- en
West-Nederland gevestigd en onderhandelden in die regio’s de
afgelopen jaren al met ongeveer negentig ziekenhuizen over
inkoopcontracten. Om deze gezamenlijke inkoop te kunnen
uitbreiden naar de rest van het land is men op zoek gegaan
naar een nieuwe partner met een landelijk netwerk. Naast de
inkoopvoordelen voor de betrokken zorgverzekeraars hebben
de ziekenhuizen door de samenwerking voortaan nog maar
met één contractpartij te maken. De samenwerking is gemeld
bij de Nederlandse Zorgautoriteit en de NMa. ■
Vier miljoen zoekenden in
zorgland
Bij de keuze voor een nieuwe zorgverzekering is een goede
dekking het belangrijkste aspect, op de voet gevolgd door
de hoogte van de premie. Dit is een van de uitkomsten van
een door Delta Lloyd uitgevoerd onderzoek. Verder blijkt dat
een kwart van de Nederlanders zich oriënteert op een andere
zorgverzekeraar; 10% van hen verwacht daadwerkelijk over te
stappen. Veruit de belangrijkste reden hiervoor is de hoogte
van de premie. Internet wordt door 57% van de Nederlanders
gebruikt om zich te informeren over andere zorgverzekeraars.
De websites van de verschillende zorgverzekeraars worden
door 46% van de ondervraagden als informatiebron gebruikt.
Delta Lloyd vindt dat de zorgmarkt dit jaar onvoldoende in
beweging komt en gaf om die reden onderzoeksbureau Motivaction opdracht tot een onderzoek onder zorgverzekerden.
De maatschappij wil mensen ervan bewust maken dat het
loont om een vergelijking te maken op basis van prijs én dekking. Vanzelfsprekend denkt de maatschappij dat zij daarin
zelf hoog scoort. Ongeveer een op de tien Nederlanders
heeft nog geen aanvullende verzekeringen. Driekwart van de
Nederlanders die wel een aanvullend pakket hebben, heeft
behoefte aan een tandartsverzekering. Vier van de vijf Nederlanders heeft een aanvullende tandartsverzekering. Voor 41%
is fysiotherapie belangrijk. Ruim 53% van de Nederlanders
weet niet of zij een natura- of restitutieverzekering hebben.
De helft zegt ook niet het verschil te kennen tussen een natura- en een restitutiepolis. Toch zegt ruim 80% wel graag zelf
zijn huisarts, zorgverlener en apotheker te willen kiezen. ■
Delta Lloyd biedt korting
bij opticiens
Zorgklanten van Delta Lloyd krijgen korting op de aankoop
van brillen, contactlenzen en cosmetische zonnebrillen bij
meer dan driehonderd winkels van Pearle Opticiens en Eye
Wish Groeneveld. Hiervoor is door de verzekeraar een contract afgesloten met beide opticienketens. De kortingsregeling
duurt een jaar. De winkels waar verzekerden korting kunnen
krijgen zijn herkenbaar aan stickers op de etalageruiten.
Klanten die al recht hebben op een volledige vergoeding van
brillenglazen of contactlenzen krijgen 25% korting op een
montuur naar keuze of een gratis reservebril van 179 euro bij
de aanschaf van een contactlenzenpakket. Verzekerden die
niet of slechts gedeeltelijk een dekking hebben voor gezichtshulpmiddelen krijgen 20% korting op een bril of zonnebril op
sterkte en 15% korting op contactlenzen. Voor alle verzekerden geldt een korting van 15% op de aanschaf van ongeslepen zonnebrillen en een ‘laagste prijs garantie’. De kortingen
worden via een elektronisch declaratiesysteem rechtstreeks
verrekend met de verzekeraar, zodat verzekerden de korting
niet hoeven voor te schieten. ■
National Academic van Menzis
naar Achmea
Het volmachtbedrijf van National Academic gaat samenwerken met het volmachtbedrijf van Aevitae uit Heerlen op het
gebied van zorgverzekeringen. Daardoor wordt vanaf 1 januari 2007 Achmea Zorg de risicodrager van de collectieve zorgverzekeringen van National Academic. Er komt een eind aan
de ruim twintigjarige samenwerking met het Menzis-concern.
De eerste collectiviteit werd medio 1986 met het toenmalige
Oost-Nederland (later Amicon) uit Enschede aangegaan. De
verzekerden uit deze collectiviteit zijn ingelicht over de wijziging van risicodrager. De volmachtverhouding met Menzis
wordt op 31 december 2007 definitief beëindigd. ■
ANBO biedt leden collectieve
zorgpolissen
Ouderenorganisatie ANBO voor 50-plussers heeft collectieve
contracten afgesloten met twaalf zorgverzekeraars. Daarnaast
biedt ANBO zijn 170.000 leden via tussenpersonen bij nog
eens drie andere zorgverzekeraars kortingen aan op zorgpolissen voor 2007. De premie voor de goedkoopste basispolis
bedraagt 1.020 euro per jaar. Het premievoordeel kan maximaal oplopen tot 10% op de basispolis en 12% voor een aanvullende verzekering.
Door met Agis, Azivo, CZ/OZ, Delta Lloyd, FBTO, ONVZ,
OHRA, Salland, Trias, Univé, VGZ, en Zorg en Zekerheid in
zee te gaan omvat het collectieve aanbod van de ouderenorganisatie een aanzienlijk deel van de markt. ■
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P37_Zorg.indd 37
37
18-12-2006 14:34:37
Comply or die
U wordt er iedere dag mee doodgegooid, regels, regels en
nog eens regels. Het slokt onvoorstelbaar veel capaciteit
van de hele branche op en dan heb ik het nog niet over
de hoeveelheid geld. Product- en dienstontwikkeling
stokt en iedereen kijkt naar binnen of is aan het navelstaren. De vraag is echter, hoe u als intermediair succesvol kunt opereren ondanks, of liever nog dankzij, het
geheel aan wetten en regels en de gevolgen daarvan!
door Doron Themans
manager Marketing & Communicatie
Falcon Leven en Interlloyd Leven
- zorgplicht niets nieuws
- klant vertrouwt u blind
- compliance is marketing
- compliance als onderdeel van uw propositie
Het ligt allemaal aan de manier waarop u en uw businesspartners naar alle wet- en regelgeving kijken.
Wellicht moeten we eerst een tweedeling maken. Er is een
groot onderscheid tussen publiek- en privaatrecht. Alhoewel
ik marketeer ben en geen jurist, is het onderscheid tussen
deze twee duidelijk en is het ook duidelijk dat ze een verschillende betekenis hebben. In het publiekrecht (Wfd, Wft,
etc.) praten we onder andere over zorgplicht. We reageren op
deze zorgplicht alsof het een donderslag bij heldere hemel is,
alsof we er nog nooit van gehoord hebben. Maar als we heel
eerlijk zijn dan is zorgplicht voor onze branche en eigenlijk
voor elke andere branche niets nieuws. Zorgplicht is in het
privaatrecht al jaren een belangrijke kwestie, ook voor onze
branche. Er is inmiddels al veel jurisprudentie over. In de jurisprudentie zijn voldoende zaken bekend waar men voldeed
aan de publiekrechtelijke regels. Echter, privaatrechtelijk
werd men gewoon aangesproken op de zorgplicht die men
blijkbaar onvoldoende getoond had. Hier kunnen we het wel
of niet mee eens zijn of het belachelijk vinden, het is echter
een feit! Privaatrecht loopt in die zin voor op publiekrecht.
De klant als basis
Terug naar de titel van dit artikel: ‘Comply or die’. Wat ik
daarmee bedoel te zeggen is dat in de nieuwe wereld van
wetten en regels en claimcultuur, u buitengewoon goed op
moet letten. Niet dat u bang moet zijn, want dat heeft geen
zin.
Eigenlijk moet u beginnen bij de basis, de klant! Doet u dit
niet, dan hebt u uiteindelijk geen bestaansrecht; dit geldt zowel voor de adviseurs/distributie als de ‘fabrikanten’.
De klant, dat is precies waarmee het allemaal begonnen is.
Alle wetten en regels zijn er gekomen om de klanten te beschermen. Dus in uw denken en doen moet dat een van uw
uitgangspunten zijn. Als adviseur bent u er om de klant te
helpen en die moet dus blind op u kunnen vertrouwen (wel
zijn of haar verstand blijven gebruiken).
MV&D!
De basis van compliance is net als marketing
Marketing, Verkoop & Distributie
Dus eigenlijk is de basis van compliance te beschouwen als
het actief bezig zijn met marketing. In marketing bent u bezig
met uw doelgroep, u wilt weten/ontdekken wat de behoeften
precies zijn of zullen worden. Of men tevreden over uw producten of diensten is. U wilt weten hoe u een perfecte fit kunt
maken tussen uw klanten en wat u te bieden hebt. Ik ga u nu
38
VB_2406_P38_39_MVenD.indd 38
18-12-2006 14:34:14
M V& D !
niet uitleggen hoe u uw marketing moet bedrijven. Compliance moet een onderdeel worden van uw marketingdenken
en doen. Niet alleen van u, maar van al uw medewerkers en
collega’s.
Hoe werkt dat dan?
Ieder jaar maakt u een − grote of kleine − planning van uw
budget, acties en dergelijke voor het volgende jaar. Ik begrijp
dat er daarnaast ook veel zaken ad hoc geschieden. Dat is
heel normaal.
Tegenwoordig neemt u daar vast het stelsel aan wetten en
regels in mee. Zo kan ik mij voorstellen dat vorig jaar de
Wfd en de Wft hoog bij u op de agenda stonden. Ik kan mij
voorstellen dat, op het randje van 2006, de nieuwe pensioenwetgeving maar vooral de provisiebalans bij u op de
agenda staan. Mogelijk heeft het onderwerp transparantie in
beleggingsverzekeringen ook uw aandacht in het plan. Ik wil
niet inhoudelijk op de wet- en regelgeving ingaan. Ik wil wel
aangeven hoe ik vind dat u ermee om kunt gaan vanuit de
compliance/marketing gedachte.
Iedereen denkt altijd dat er twee opties zijn. In dit geval zou
je denken dat er zoiets bestaat als voldoen en niet voldoen
aan de wet- en regelgeving. We kennen echter ook de varianten: ‘stoutste jongetje van de klas’; de grenzen opzoeken en er
net overheen gaan. Of alleen de grens opzoeken en net voor
de grens stoppen. Bezwaar hierbij is dat u en vele anderen
dan vooral naar de letter van de wet of regel kijkt, niet naar
de geest van de wet. We weten allemaal dat de wet- of regelgever dan vervolgens (en terecht) met aanvullende regelgeving komt om de gebruikte opties dicht te zetten.
Voorbeeld
Een mooi voorbeeld blijft dat in de Wfd voorgeschreven is,
dat u de documentatie rond een advies en het advies zelf tot
een jaar na het feitelijke advies dient te bewaren. Prima, doet
u dat, dan voldoet u aan de regels van de Wfd. Echter, uw
klant (uzelf trouwens ook) moet zijn papieren vijf jaar bewaren voor de belastingdienst. Het zou zomaar kunnen zijn dat
de klant dan een beroep op u moet doen voor informatie. En
wat als u het niet heeft? Gaan we nog een stap verder. Een
klant heeft een advies gehad en over tien of twintig jaar is er
een probleem of discussie rond het product of het advies en
u hebt geen stukken meer. Bent u daarmee geholpen, is uw
klant daarmee geholpen? Het antwoord is nee. U kunt het feit
dat u alles bewaart (naar ik hoop digitaal) onderdeel maken
van uw propositie en alles in het kader van de transparantie
wederom digitaal aan uw klanten beschikbaar stellen. U hebt
immers niets te verbergen. ■
Doron Themans
Wet als latente behoefte
Waarom heeft de regelgever deze regel gemaakt en wat beoogde de maker van de regel te bereiken? Als we dat nou
eens achterhalen en dan tegen onszelf zeggen dat het beoogde doel van de wet of regel een latente behoefte bij de consument is, dan ontvouwen zich allicht allerlei nieuwe opties.
Als we vervolgens de latente behoefte van de klant omzetten naar een kans en onderzoeken hoe wij daaraan kunnen
voldoen. Met bijvoorbeeld aanvullende dienstverlening, de
beloning van onze diensten, de communicatie, de keuze van
onze leveranciers en hun producten, de mate waarin wij alle
inspanningen op het gebied van ketenintegratie ten goede laten komen aan de consument. En zo kunnen we nog wel een
tijdje doorgaan.
Hoe nu tot uitvoering over te gaan?
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, begin bij uw klant! Leg
uw plannen voor aan uw klanten en vraag concreet wat ze
ervan vinden. Toets uw inschatting van de latente behoefte
van de klant als gevolg van de wet of regel. Maar toets ook
vooral op de oplossing voor de invulling van de latente behoefte. Het kan u een hoop tijd, geld en energie besparen.
Vergeet niet dat handelen vanuit het klantbelang in denken
en doen zit en niet (alleen) in procedures op papier. Enerzijds
moet u zorgen dat u aan alle wetten en regels voldoet omdat
dat van u gevraagd wordt, maar gebruik vooral uw verstand!
Is integriteit iets wat op een papiertje te staat of is integriteit
iets dat tussen de oren zit en in ons denken verankerd moet
zijn?
Oproep!
Ik heb inmiddels besloten dat dit onderwerp interessant
genoeg is om verder professioneel uit te diepen. De komende periode zal ik een gedeelte van mijn tijd en energie
steken in een universitair promotieonderzoek naar compliance en ondernemerschap en dan vooral in de financiele dienstverlening. In dat kader roep ik u ook op om mij
uw mening te geven of mij te laten weten of u interesse
hebt om mee te werken aan dit onderzoek (tussenpersoon, verzekeraar, geldverstrekker of bank). Mijn mening
is dat wij het als branche nog veel beter kunnen doen. Als
branche kunnen wij, gebruikmakend van de verplichte
wetten en regels, onze zaken en die van onze klanten nog
beter regelen. Mijn onderzoek richt zich op de business- en
organisatiekant van compliance en niet op de juridische
kant. ([email protected])
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P38_39_MVenD.indd 39
39
18-12-2006 14:34:17
M ET N A M E (N)
Henri van Lent verlaat Allianz Groep
Henri van Lent -, directievoorzitter van
Allianz Nederland (foto), heeft zijn pensionering aangekondigd. In de loop van het
tweede kwartaal van 2007 zal Van Lent
het roer overgeven aan Ron van het Hof
-. Van Lent heeft het bedrijf vijftien jaar
geleid en was indertijd actief betrokken
bij de fusie tussen Royal Nederland Verzekeringsgroep en Zwolsche Algemeene Groep. Daarnaast is Van Lent
ook vice-voorzitter van het Verbond van Verzekeraars en voorzitter
van het sectorbestuur Schadeverzekeraars.
Jan Janse weg bij SEFD
Jan Janse -, directeur van de Stichting Examens Financiële Dienstverlening heeft aangegeven na ruim zestien jaar een nieuwe stap
te willen zetten buiten de SEFD. Janse gaat zich als zelfstandig
horecaondernemer op een van de Waddeneilanden vestigen. Hij
verlaat per 1 maart 2007 de organisatie. Naar een opvolger wordt
nog gezocht.
Directeur Commercie InterBank
Arlinde Vletter - is de nieuwe directeur Commercie bij InterBank.
Vletter volgt Cyr Smits - op. In deze functie zal Vletter leiding
geven aan de afdelingen Marketing & Sales en NVF Voorschotbank.
Vletter heeft ruime ervaring opgedaan in diverse functies binnen
InterBank.
Doordat de afdelingen Marketing en Buitendienst samengaan in een
nieuwe afdeling Marketing & Sales zijn er nog verdere personele
wijzigingen. Zo is Martijn Moens - benoemd tot hoofd Marketing &
Sales. Moens is afkomstig van ABN AMRO Asset Management.
Berlinda Moman - is aangesteld in de functie van manager Marketing Communicatie en Support. Zij was al werkzaam bij InterBank
als chef Accountmanagement Binnendienst.
Leendert de Jong - is benoemd tot manager Business Proces Management. De Jong was chef Intermediaire Service Concepten.
Mike Verbeek - wordt de nieuwe regiomanager. Hij was productmanager bij InterBank.
Hillebrand verlaat Delta Lloyd
Rob Hillebrand - heeft besloten zijn carrière buiten Delta Lloyd
voort te zetten. Hillebrand legt zijn functie als lid van de Raad van
Bestuur neer en zal per 1 april 2007 de Delta Lloyd Groep verlaten.
Over zijn opvolging zal op korte termijn een beslissing genomen
worden.
Achmea benoemt Marco Vet
Marco Vet - is in dienst getreden bij
Achmea waar hij directeur Group Business
Development wordt. Vet is afkomstig van
PricewaterhouseCoopers, waar hij partner
Financial Services was
40
VB_2406_P40_41_MetName.indd 40
Peter Mols nieuwe directeur Lancyr
Peter Mols - is aangesteld als algemeen
directeur van Lancyr Groep. Mols heeft de
afgelopen jaren als zelfstandig interim-manager o.a.gewerkt voor Interpolis en Avéro
Achmea.
Mols neemt de taken over van de huidige
directeur Rob Krijgsman -, die het bedrijf
per 1 januari gaat verlaten.
Benoemingen SNS Reaal
Gert van Wakeren - is benoemd tot directeur van de cluster Investor
Relations, Concernzaken en Concern Communicatie. Van Wakeren was
verantwoordelijk voor Marketing en Productmanagement als lid van
de directie van SNS Bank. Mark Straub - is benoemd tot lid van de
directie van SNS Bank voor de intermediaire proposities SNS Bank,
BLG Hypotheken en CVB Bank. Straub was directeur Concernzaken
van SNS Reaal. Alphons van der Voorn - heeft besloten zijn loopbaan buiten SNS Reaal voort te zetten. Van der Voorn was voorzitter
van de directie van CVB Bank. Marius Menkveld - is benoemd in de
functie van voorzitter van de directie van SNS Property Finance. Voor
zijn benoeming was Menkveld verantwoordelijk voor de verkoop van
SNS Bank. Hij blijft lid van de directie van SNS Bank.
Rien Hinssen -, voorzitter van de directie van SNS Bank zal voorlopig de portefeuille marketing en directe verkoop SNS Bank op zich
nemen. Hinssen is tevens lid van de Raad van bestuur SNS Reaal.
De directie van SNS Bank bestaat nu uit R. Hinssen (voorzitter en
tevens voorlopig portefeuille marketing en directe verkoop), B.
Janssen ( vice-voorzitter, portefeuille IT en Back Offices), H. Kroeze
(CFO), M. Straub ( intermediaire proposities ) en M. Menkveld
(voorzitter SNS Property Finance).
Directiebenoemingen bij Fortis
Iwan van den Berg - is aangesteld als
adjunct-directeur Sales bij Fortis ASR Pensioenen. Van den Berg is afkomstig van
Nationale-Nederlanden en zal zich vooral
bezighouden met pensioencontracten voor
de grootzakelijke markt en pensioenfondsen. Pieter van Eijden - wordt de nieuwe
adjunct-directeur Groot en Klein Zakelijk.
Van Eijden werkte eerder voor Reaal Verzekeringen en zal nu leiding gaan geven
aan operations van Fortis ASR Pensioenen.
Bianca Tetteroo - gaat een functie vervullen binnen Fortis Insurance wereldwijd op
het gebied van Operations en IT. Zij was
werkzaam als directeur Bancair/leven Individueel Fortis ASR. Deze vacature wordt
nu ingevuld door Arnold Zuiderwijk - .
Zuiderwijk is thans directeur ZorgInkomen
van Fortis. Hij zal worden opgevolgd door
Marcel van der Meulen -. Van der Meulen is
afkomstig van SOS International. Bovendien
heeft hij gewerkt als directeur Pensioen en
Zorg bij De Goudse. Birgitte Boon - is aangesteld als CEO van Fortis Investment Banking. Vanaf 1 januari 2007
zal Simon Barnasconi - verantwoordelijk zijn voor Corporate Finance.
Barnasconi neemt deze taken over van Maxime Jabot - die Country
Manager Banking Frankrijk wordt.
nummer 24 - 21 december 2006
18-12-2006 14:35:04
M ET N A M E( N )
Directiewisseling bij Van Ameyde Marine
Walter Dekkers - is Eric Alles - opgevolgd als algemeen directeur
bij Van Ameyde Marine. Alles, sinds 1999 algemeen directeur, zal
als adviseur nauw betrokken blijven bij het bedrijf waar hij 27 jaar
werkzaam is geweest.
Dekkers is sinds 1990 werkzaam voor Van Ameyde en werd in 2001
benoemd tot adjunct-directeur.
SOS benoemt Guido Horst
Guido Horst - wordt de nieuwe algemeen directeur hulpverleningsorganisatie SOS International. Horst volgt de huidige directeur
Marcel van der Meulen - op die overstapt naar Fortis ASR waar hij
directeur ZorgInkomen wordt. Horst is onlangs benoemd tot adjunct-directeur en is afkomstig van de Amersfoortse.
Ace versterkt casualty Team
Bas van Mullem - is toegetreden tot het
Casualty team van Ace Europe als casualty
underwriter/business developer. Van Mullem gaat zich met name richten op de
Nederlandse aansprakelijkheidsmarkt. Van
Mullem heeft werkervaring opgedaan bij
Avéro Achmea en XL Professional.
Directiewisselingen bij Delta Lloyd Groep
De Raad van Commissarissen van Delta Lloyd NV heeft ir Henk
Raué - per 1 januari 2007 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur
van Delta Lloyd Groep. Hij is momenteel directievoorzitter en CEO
van ABN AMRO Verzekeringen. Als zijn opvolger wordt drs Maarten
de Groof - voorgedragen, die sinds 2002 directievoorzitter is van
Delta Lloyd Leven. Maarten de Groof wordt als verantwoordelijk directeur voor de levenactiviteiten van Delta Lloyd Verzekeringen opgevolgd door Onno Verstegen MBA -, sinds 2003 Chief Commercial
Officer bij ABN AMRO Verzekeringen. In zijn opvolging zal in een
later stadium worden voorzien.
Drs Emiel Roozen RA - is benoemd tot directeur bij Delta Lloyd
Leven, hij was hiervoor CFO van Delta Lloyd Bankengroep. Hij zal
drs Martin Heuvelmans AAG - opvolgen die binnenkort een andere
directiefunctie binnen de Groep zal gaan vervullen.
Bij Delta Lloyd Schade gaat drs Herman Hein Roozen RA - leiding
geven aan de directie. Hij is sinds 1994 in dienst bij Delta Lloyd,
sinds 1 januari 2004 als lid van de directie Schade.
De huidige directievoorzitter van Delta Lloyd Schade mevrouw mr
Jolanda Tijhuis - heeft Delta Lloyd na een dienstverband van 22
jaar verlaten. Zij wil een nieuwe uitdaging buiten Delta Lloyd aangaan. Leon van Riet - is benoemd tot Chief Information Officer
(CIO). Momenteel is hij directeur ICT Solutions en E-Business bij
Delta Lloyd Verzekeringen.
Het directieteam van Delta Lloyd Verzekeringen wordt teruggebracht tot zes leden. Frank Blankers - (voorzitter), Jos Peeters
MBA - (Marketing & Verkoop) en Theo Krekel RA - (Finance, Planning & Control) en mevrouw mr Ingrid Visscher - (HRM) blijven
deel uit maken van de directie. Daarnaast worden Onno Verstegen
- en Herman Hein Roozen -, vanuit hun nieuwe functies, binnen de directie verantwoordelijk voor respectievelijk levens- en
schadeverzekeringen.
We weten veel.
We regelen veel.
In de gehele keten van het schadeproces, van
advies, preventie en inspectie via expertise
en onderzoek tot afhandeling en herstelmanagement, zijn de werkmaatschappijen
van CED actief. De behandeling van het totale
spectrum van het schadeproces - met de inzet
van ISD - levert een belangrijke bijdrage aan
het rendement van onze opdrachtgevers.
T (010) 284 35 55
[email protected]
T (010) 284 36 00
[email protected]
T (010) 284 36 10
T (010) 284 35 91
[email protected] [email protected]
T (0347) 35 03 33
[email protected]
T (010) 284 66 77
[email protected]
T (010) 284 37 77
[email protected]
T (010) 284 38 00
[email protected]
T (010) 284 66 11
[email protected]
T (010) 284 30 22
[email protected]
T (010) 284 66 25
[email protected]
T (010) 284 34 00
[email protected]
T (073) 640 65 00
[email protected]
CED. Rietbaan 40-42, Postbus 393,
2900 AJ Capelle aan den IJssel
T (010) 284 34 34, F (010) 284 34 51
www.ced-services.nl, [email protected]
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P40_41_MetName.indd 41
41
18-12-2006 15:54:59
ICT
Generali E-tarief stimuleert
gebruik Meetingpoint
De Generali Personenautoverzekering met E-tarief blijkt een
stimulans voor het gebruik van Meetingpoint. Het aantal
digitaal verwerkte aanvragen voor de verzekering overtreft
inmiddels het aantal traditioneel verwerkte aanvragen.
Generali biedt met E-tarief een gedifferentieerd risicotarief
op basis van ‘elk risico de juiste premie’. De verzekering is via
Meetingpoint snel te sluiten dankzij de elektronische procesgang met automatische acceptatie, FISH-toetsing en RDWkentekenservice. Een handtekening van de verzekeringsnemer is niet nodig.
Om het gebruik van Meetingpoint te stimuleren heeft Generali het E-team opgericht. De komende periode bezoekt dit
team het intermediair om op persoonlijke wijze voorlichting
te geven over de mogelijkheden van Meetingpoint.
Geerts Assurantiën te Boxtel sloot onlangs de duizendste Etarief personenautoverzekering via Meetingpoint. Als attentie
ontving de heer Geerts van Generali een designhorloge uit
handen van
André Hackmann, manager Verkoop
Buitendienst
Schade. De
heer Dollevoet, verzekeringnemer,
ontving een
tegoedbon
voor een slipcursus. ■
V.l.n.r.: de heer Hans Dollevoet, directeur André Geerts, manager Verkoop
Buitendienst Schade André Hackmann, senior accountmanager Schade
André Jansen en coördinator Generali E-team Albert Jan Greeve.
Amedia sluit aan op Timbras
Systeemhuis Amedia sluit aan op de GIM Resultaten Service
(GRS) van Timbras. Daarmee kunnen prolongatieberichten
en mutatieberichten van verzekeringsmaatschappijen op
basis van de GIM standaard door Timbras worden geplaatst in
de postbus van gebruikers van Dias, de software van Amedia.
Er zijn geen kosten verbonden aan de aansluiting op Timbras
en er worden ook geen berichtkosten in rekening gebracht.
Bovendien kunnen de berichten op termijn worden uitgebreid met bijlagen, zoals polissen in PDF formaat. ■
42
VB_2406_P42_ICT.indd 42
Webwinkel MKBdirect.nl van start
De eerste fase van webwinkel MKBdirect.nl is van start
gegaan. Het is een initiatief van Comoditas B.V. en www.
geencentteveel.nl. Naast informatie over het starten van een
bedrijf biedt de site de mogelijkheid om de premies van de
MKB verzekeringspakketten van De Goudse Verzekeringen
en REAAL Verzekeringen online te berekenen en desgewenst
te vergelijken. Ook de arbeidsongeschiktheidsproducten van
de Generali Verzekeringsgroep kunnen online worden berekend. Begin 2007 zullen de pakketten van andere maatschappijen die interesse hebben getoond in MKBdirect aan de berekening- en aanvraagmodules worden toegevoegd. De eerste
fase zal worden gebruikt om vast te stellen of de interface van
de webwinkel de startende ondernemer aanspreekt. ■
NBVA-site ‘verkoopt’
meerwaarde leden
NBVA heeft een nieuwe consumentensite nbva.nl gelanceerd,
die meer dan in het verleden de bezoeker moet uitleggen welke
meerwaarde een NBVA-adviseur heeft. De bezoeker van nbva.nl
vindt op de site informatie over momenten in zijn leven waarop
veel financiële keuzes gemaakt moeten worden, en over de
bijbehorende (product)oplossingen. De site moet het begin zijn
van actieve online marketing door de NBVA. Het volgende jaar
wordt verder geïnvesteerd in meer interactiviteit en functionaliteiten voor de site. Martijn Gildemeester, marketingmanager bij
de NBVA: “We hebben nadrukkelijk gekozen voor voorlichting
rondom events als het kopen van een huis of eerder stoppen
met werken, omdat mensen vaak niet op zoek zijn naar een
specifiek product, maar naar een financiële oplossing voor bepaalde wensen. En daarin is vaak meer mogelijk en spelen meer
zaken dan hij of zij zelf al heeft bedacht. Met dit verhaal moet het
hem vooral duidelijk worden dat het de moeite loont om zich te
laten adviseren. En voor dat advies wordt hij vervolgens doorverwezen naar een NBVA-adviseur in de buurt.” ■
Delta Lloyd Analysetool
Met de nieuwe Zakelijke Portefeuille Analyse (ZPA) van Delta
Lloyd krijgen assurantieadviseurs direct inzicht in de bestaande en potentiële waarde van hun zakelijke klanten. De tool
koppelt de bestaande zakelijke portefeuille aan een centrale
database met de gegevens van twintigduizend organisaties,
waaronder verzekeringsinformatie, financiële data en overige gegevens via de Kamer van Koophandel. De adviseur
ontvangt een analyse waarin de potentiële waarde van al
zijn klanten is voorspeld en vergeleken met de huidige klantwaarde. Daarnaast analyseert de analysetool ook de potentie
van specifieke productgroepen. Het verrijkte klantenbestand
en de uitkomsten van de analyse kunnen adviseurs benutten
voor accountplanning, cross-selling en het ontwikkelen van
commerciële campagnes voor specifieke klantgroepen. ■
nummer 24 - 21 december 2006
18-12-2006 15:55:19
VERZEK EREND B U IT EN L A N D
VERENIGD KONINKRIJK
Oliespoor: succesvolle claim
De Motor Insurers’ Bureau, de Britse
evenknie van ons Waarborgfonds,
heeft voor zover bekend voor het
eerst een claim toegekend aan de nabestaanden van een motorrijder, die
dodelijk verongelukte nadat hij was
geslipt over gelekte dieselolie. Het ging
om een 58-jarige buschauffeur, die op
zijn Yamaha Star 1300 op weg was naar
een motorrally. Onderweg reed hij
over een groot oliespoor, slipte en reed
frontaal op een tegemoetkomende
bestelwagen. Dankzij het feit dat er in
dit geval sterke aanwijzingen waren dat
het ongeval was veroorzaakt door de
dieselolie op de weg, werd een schadevergoeding toegekend. Volgens het Ministerie van Verkeer is de kans dat een
motorrijder of automobilist door dieselolie op de weg een ernstig of fataal
ongeval overkomt tweemaal zo hoog
als door ijs op de weg en drie keer
zo hoog als door modder op de weg.
Als de veroorzaker van het oliespoor
onbekend is, kan een claim worden ingediend bij het Motor Insurers’ Bureau.
Daarbij gelden strenge voorwaarden:
lichamelijk letsel moet binnen drie jaar
worden gemeld en het door de politie
toegekende ongevalsnummer moet
binnen veertien dagen na het ongeval
worden doorgegeven. (Post Magazine)
Onverwachte belastingmaatregel
Door het intrekken van fiscale faciliteiten bracht Gordon Brown, de Britse
minster van Financiën, 150.000 Britten
in verwarring. Ook de wijze waarop
dit bekend werd gemaakt – ergens in
de kleine lettertjes van de toelichting
bij een overzicht van het pre-Budget
– werd hem niet in dank afgenomen.
Het ging om mensen die een PTA-verzekering (pension term assurance),
waarvoor de premie tot dan toe aftrekbaar was, hadden gesloten. Wellicht
ingegeven door het succes van deze
vorm van het veilig stellen van een
pensioen, werd de aftrekbaarheid al
acht maanden na introductie herroepen. Inmiddels heeft de regering de
houders van de 100.000 reeds gesloten
verzekeringen gerustgesteld: zij worden door de maatregel niet geraakt. De
50.000 mensen die een aanvraag voor
een PTA-verzekering hebben ingediend, maar nog door de verzekeraar
zijn geaccepteerd, zijn minder goed af.
Voor hen komen alleen de premies van
dit jaar voor belastingaftrek in aanmerking. (The Guardian)
DUITSLAND
Keuze voor directe distributie
Aanbieders van verzekeringen concentreren zich steeds meer op distributiewijzen waarbij bemiddelaars noch
makelaars betrokken zijn. Prijsbewuste
klanten worden benaderd met direct
writing, via het internet en door samenwerking met andere bedrijven.
Vooral het marktaandeel van direct
writers neemt snel toe. Waar hun
marktaandeel in 1996 slechts 2,8 procent bedroeg, kwam dit in 2005 uit op
4,2 procent. Volgens Winfried Spies, de
numero uno van direct writer Cosmos
Direct, zijn direct writers op langere
termijn goed voor een marktaandeel
van 10 tot 15 procent. Generali-dochter
Cosmos Direct is in dit segment marktleider en KarstadtQuelle Versicherung,
een dochteronderneming van de Münchener Rück, neemt de tweede plaats
in. Intermediairverzekeraars proberen
prijsbewuste consumenten te werven
via het internet. HUK24 is hier marktleider. Allianz, verreweg de grootste verzekeraar in Duitsland, zag dit met lede
ogen aan en zette Allianz 24 in. Andere
verzekeraars verkopen hun producten
via C&A-warenhuizen, de Penny discounters, de koffie- en cadeauwinkels
van Tchibo of de boekenclub van uitgeverij Bertelsmann. (Financial Times
Deutschland)
FRANKRIJK
Levensverzekeraar wint van bank
Uit een recente studie van het onderzoeksbureau Unilog-TNS blijt dat 40
procent van de verzekerden overwegen om hun schadeverzekeringen
onder te brengen bij een bank. En als
we de uitkomsten van dit onderzoek
moeten geloven moeten de banken in
Frankrijk erop voorbereid zijn dat twee
derde van de ondervraagde personen
die nu een levensverzekering bij een
bank hebben, die willen onderbrengen
bij een levensverzekeraar. (L’Argus de
l’Assurance)
ITALIË
keringsmaatschappij van autofabrikant
Fiat. Daarbij geldt als voorwaarde dat
Generali zich ontdoet van zijn dochterbedrijf Nuova Tirrenna. Met dit laatste is Generali het niet eens. Volgens
de Italiaanse assugigant is er ook na
integratie van Toro nog voldoende
concurrentie in de Italiaanse verzekeringsmarkt. Volgens de Mededingingsautoriteit stijgt het marktaandeel van
Generali door de Toro-overname van
10,9 procent naar 18 procent. Bovendien moet volgens deze instantie in
aanmerking worden genomen dat Generali en Fondiaria, de nummers één
en twee op autoverzekeringsgebied,
samen goed zijn voor een marktaandeel van 42 procent. En ook dat tussen
beide verzekeringsgroepen stevige financiële banden bestaan. Omdat Fondiaria een belang heeft in Mediobanca,
die 14 procent van het kapitaal van
Generali in handen heeft, moet Nuova
Tirrena verkocht worden aan een partij
die los staat van deze bank. (L’Argus de
l’Assurance)
ZWITSERLAND
Buitenlandse belangstelling blijft
Volgens Standard & Poor’s biedt de
Zwitserse verzekeringsmarkt een positief beeld. Vergeleken met 2005 is het
risicoprofiel van de verzekeringsindustrie in 2006 nog verder verbeterd. Verzekeringsmaatschappijen slaagden erin
om zowel hun operationele activiteiten
als hun capaciteit om risico’s te beheersen te laten groeien. De introductie in
het begin van het jaar van de ‘Swiss
Solvency Test’, een risicobeoordelingssysteem, is door de toezichthouder met
instemming begroet. Niettemin zijn er
nog zwakke punten. De Zwitserse verzekeringsindustrie opereert in de meest
verzadigde verzekeringsmarkt ter wereld. En de almaar dalende rente vormt
een beperking van de verdiencapaciteit. Bovendien blijft Zwitserland een
door buitenlandse verzekeraars als erg
attractief beschouwd jachtterrein. Op
dit moment controleren buitenlandse
verzekeringsgroepen 32 procent (2005:
9 procent) van de levensverzekeringsmarkt en 26 procent (2005: 11 procent)
van de schadeverzekeringsmarkt.
(L’Argus de l’Assurance)
Generali krijgt fiat voor overname
De Italiaanse Mededingingsautoriteit
heeft Generali het groene licht gegeven
voor de overname van Toro, de verze-
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P43_Buitenland.indd 43
43
18-12-2006 16:05:50
NIE UW S
DAT IS
OOK WAAR
Nederland zal de Postbank
missen.
Althans het leeuwendeel
Kan het onsmakelijker dan
een vleesvervangersclausule in een vega-polis?
Het front-office zou wat
meer inputgericht moeten
zijn.
“Hij had zo’n hekel aan
werken dat hij elke dag het
pensioenregister raadpleegde.”
Als het aan Radar ligt
betaalt het intermediair 8%
mee aan die miljardenclaim.
Bij Menzis rolden 45 lijken
uit de kast.
De Telegraaf wordt een
soort verzekeringsvakblad
voor consumenten.
“De levensfasegeoriënteerde
werkmaterieelverzekering
kwam ook maar niet van de
grond”.
Leuk dat klantencontact,
of zorgplichtplegingen?
Klaar Wakker: “Blij dat
mijn man zich altijd bij de
particuliere schadeverzekeringen heeft gehouden.”
DAT IS
WAAR OOK
44
VB_2406_P44_45_ZN.indd 44
Zwitserleven biedt intermediair cocktailworkshop
Relaties van Zwitserleven die voor 1 januari
2007 een Zwitserleven Pensioen afsluiten met
een totale premie-inleg van minimaal €10.000
krijgen van de pensioenverzekeraar een professionele cocktailworkshop voor tien personen
aangeboden op hun kantoor. Ze kunnen zelf
kiezen of ze voor
deze workshop hun
collega’s of hun klanten willen uitnodigen. “Er is een ware
run ontstaan op de
workshops.
Een aantal intermediairs kiest voor een
gezellige middag of
avond met collega’s,
maar verreweg de
meesten kiezen ervoor om de workshop
aan hun klanten aan
te bieden,” aldus segMedewerkers van tussenpersoon Meijers in Amstelveen bij de eerste cocktailworkshop van
ment manager MKB
Zwitserleven.
Heidi Balkema. ■
Interpolis winnaar Product Management Game
Na drie dagen van strijdvaardigheid in de Britse
universiteitsstad Cambridge is Interpolis uitgeroepen tot winnaar van de Product Management
Game, een gezamenlijk initiatief van IG&H, MoneyView en For All
Finance. In tegenstelling tot voorgaande
jaargangen domineerden de grote maatschappijen het finalepodium. Op nummer
twee stond namelijk
Nationale-Nederlanden en op drie Fortis
ASR. De innovatieprijs
was voor het team
van Zwitserleven.
De totale game bestaat uit twee voorrondes in Nederland
en een finaleweekend
in Cambridge. Naast de game worden er diverse
lezingen gegeven en is er tijd om onderling te
netwerken. Dit jaar was als speciaal thema innovatie gekozen. ■
Volmacht Monuta voor VAG Assuradeuren
Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen heeft
een volmacht verleend aan VAG Assuradeuren
BV, het volmachtbedrijf van de VLIEG Adviesgroep te Alkmaar. Dit bedrijf werd 32 jaar geleden opgericht door Henk van Hylckama Vlieg.
De pionier-eigenaar deed dit samen met Rob
Drupsteen, die nog steeds actief is als financial
consultant en lid van het managementteam bij
VLIEG. Het bedrijf dat begon als hypotheekkantoor is actief in makelaardij, hypotheken, verzekeringen en pensioenen en heeft zestien vestigingen in Noord-Holland en Flevoland. VAG
Assuradeuren heeft volmachten van AEGON,
Delta Lloyd, DAS, Avéro en Allianz. ■
nummer 24 - 21 december 2006
18-12-2006 15:55:36
N IEU WS
Van Kampen Groep gaat door met regiodagen
De laatste regiodag van 2006 van de
Van Kampen Groep, op 16 november
in Akersloot, werd bezocht door ruim
honderd intermediairs. Er werden lezingen gegeven over de huidige markt,
over nieuw verzekeringsrecht en de
deelnemers werden geïnformeerd
over diensten die hen ondersteunen
bij het ondernemerschap. De Van
Ruim honderd intermediairs bezochten regiodag in
Akersloot
Kampen Groep heeft het afgelopen
jaar zeven regiodagen georganiseerd,
verspreid door het land. Leonie van
der Sluis, hoofd marketing: “Ook volgend jaar worden er weer regiodagen
georganiseerd. Vooral nu de regiodagen steeds populairder worden onder
het intermediair. We pakken het voor
2007 dan ook nog grootser aan.” ■
Gratis sportkeuring voor iedere sporter
NOC*NSF en Zilveren Kruis Achmea hebben de Nationale
Sportpolis uitgebreid met een gratis sportmedisch onderzoek, zodat iedere nieuwe verzekerde sportief gekeurd met
zijn sport van start kan. Bij een dergelijk onderzoek worden
adviezen gegeven over gezonde sportbeoefening zoals bijvoorbeeld aanpassing van trainingsbelasting, trainingsopbouw, maar ook over gezonde leefstijl en tips om blessures
zoveel mogelijk te voorkomen. De Nationale Sportpolis voor
mensen met een Nationale Sportpas is dit jaar gelanceerd. De
Nationale Sportpas wordt uitgegeven door NOC*NSF en de
onderliggende sportbonden aan bijna 4 miljoen individuele
sporters die lid zijn van een deelnemende sportbond. Zodra
een sporter zijn sportpas activeert, kan hij gebruik maken van
diverse aanbiedingen en kortingen bij de partners van de pas.
Met het afsluiten van de Nationale Sportpolis van Zilveren
Kruis Achmea en het terugstorten van de eigen bijdrage van
een Basis Plus Sportmedisch Onderzoek biedt Zilveren Kruis
Achmea de mogelijkheid een gratis sportmedisch onderzoek
te ondergaan bij een van de gecertificeerde sportmedische
instellingen in Nederland. Zilveren Kruis Achmea is official
supplier van NOC*NSF. Ook is er gezamenlijk een speciaal
medisch topsporterpakket ontwikkeld dat topsporters ondersteund bij hun sport. Dit pakket wordt gebruikt door de 400
topsporters en 25 potentials van Nederland. ■
De organisatie: Westland & Van der Toolen Consultancy B.V. is een
onafhankelijk adviesorganisatie gespecialiseerd in schadeverzekeringen,
pensioenverzekeringen en Employee Benefits voor het Midden –en Klein Bedrijf.
Westland & van der Toolen Consultancy B.V. mag zich op de Nederlandse markt
op adviesgebied tot de betere spelers rekenen en is wegens aanhoudende groei per
direct op zoek naar een:
Assistent-Accountmanager Binnendienst Pensioenen
Nova Dia zoekt:
● acceptanten / relatiebeheerders
zakelijke schadeverzekeringen
● verzekeringsspecialisten met
Rabobank-ervaring
● schadebehandelaars verkeer
● commercieel administratief medewerkers
met kennis van ANVA, DIAS e/o CCS
Mail je c.v. naar [email protected]
Uw profiel:
• Enthousiaste en gemotiveerde teamplayer;
• Zeer kwaliteitsbewust en servicegevoelig;
• Zeer goede communicatieve eigenschappen en overredingskracht;
• Dienstverlenende instelling en een perfecte beheersing van de
Nederlandse taal in woord en geschrift;
• In bezit van vakopleidingen als Pensioenpraktijk I;
• Enkele jaren werkervaring.
De functie:
• Het begeleiden en bewaken van lopende pensioenregelingen in de grootste
zin van het woord;
• Administratieve verwerking van binnengekomen offertes, berekeningen,
polissen en mutaties;
• Controleren van de stukken op juistheid en volledigheid;
• Zowel schriftelijk als telefonisch contact onderhouden met maatschappijen
en cliënten;
• Veel vrijheid ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden in een zeer
gemotiveerd team;
• Locatie is in Lochem, Kasteel Ampsen, Laan Ampsen 8.
Uw reactie:
Uw schriftelijke sollicitatie + C.V. kunt u tot richten aan:
Westland & Van der Toolen Consultancy B.V., t.a.v mevrouw U. van der
Toolen, Postbus 132, 7240 AC Lochem. U kunt ook een e-mail sturen naar:
[email protected]
Havendijk 18, 4201 XA Gorinchem
1606_Nova.indd
1
VB_2406_P44_45_ZN.indd 45
Telefoon 0183-681160
www.novadia.nl
2406_Westland.indd
04-08-2006
12:09
1
nummer 24 - 21 december 2006
08-12-2006
15:00:55
45
18-12-2006 15:55:40
Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij “’s-Gravenhage” U.A. is een middelgrote levensverzekeraar die behoort tot de
meest solide levensverzekeraars van Nederland. Samen met ruim 1000 professionele tussenpersonen en bijna 300 vaste medewerkers in de binnen- en buitendienst voorziet zij haar klanten van een goed en gedegen advies. Hierbij staan persoonlijk contact en service
centraal. Om de positie van de Maatschappij verder uit te bouwen zijn wij namens onze opdrachtgever op zoek naar een gedreven m/v
Accountmanager Regio Zuid/Oost
professioneel gesprekspartner voor de assurantie tussenpersoon
De uitdaging Je bent verantwoordelijk voor het
verder ontwikkelen van het bestaande regionale
netwerk en een goed renderend en loyaal intermediairbestand. Je volgt de bewegingen in de
markt nauwlettend en bent op de hoogte van de
meest recente ontwikkelingen in de branche. Je
bent een prettig en deskundig gesprekspartner
voor je (potentiële) klanten en zorgt voor een
gedegen advies op maat met een goede service
en afhandeling. Je rapporteert aan de
Regiomanager en werkt van huis uit.
Gevraagd wordt Een gedreven en innemende
persoonlijkheid die op alle niveaus gemakkelijk
contacten legt en onderhoudt. Je vertaalt je affiniteit voor en kennis van het product in een gedegen advies en groeiende omzet via de tussenpersonen. Je bent gewend zelfstandig te werken en
weet jezelf, maar ook anderen blijvend te motiveren. Je hebt reeds een netwerk ontwikkeld door
enkele jaren succesvolle verkoopervaring in de
branche en beschikt over een afgeronde HBOopleiding, aangevuld met Assurantie B en andere
vakgerelateerde opleidingen.
Geboden wordt Een uitdagende en zelfstandige functie waar je, gesteund door de back office
van een professionele organisatie, je eigen regio
bewerkt en ontwikkelt. Je maakt deel uit van een
hecht en enthousiast team waarin zowel je professionele als persoonlijke bijdrage gewaardeerd
wordt. Een organisatie met een sterk eigen
karakter, uitstraling in de markt en een unieke
productpositionering met aandacht voor individuele ontwikkeling. Er wordt naast een vast salaris met uitstekende secundaire voorwaarden,
met variabele beloning gewerkt.
Ben jij de enthousiaste businesspartner voor onze intermediair? Schrijf of e-mail dan een brief met cv onder vermelding van ref.nr. 187.610803-Vb aan
Mercuri Urval B.V., Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle aan den IJssel. E-mail: [email protected] Voor meer informatie kunt u
terecht op www.oglevensverzekeringen.nl of u kunt contact opnemen met mevrouw P.M. Bezemer via 010 - 282 86 05.
Zie ook www.mercuriurval.com
Voor onze binnendienst zijn wij op korte termijn
op zoek naar een
Commercieel Medewerker
(m/v)
Kema Financieel adviseurs
bv is een landelijk werkend
Als één van de grote spelers in de
letselschadebranche
financieel adviesbureau
specifiek voor de medische
beroepsgroep. Kenmerkend
voor onze dienstverlening
zijn wij op zoek naar een
is het persoonlijke contact,
kennis van zaken en op
maat gesnede adviezen.
Wij zijn onderdeel van de
LETSELSCHADEBEHANDELAAR
ING-groep en zijn gevestigd
in Groningen en in Capelle
aan den IJssel.
die zelfstandig, doch binnen een leuk team
(complexe) letselschadezaken kan
behandelen.
VB_2406_P44_45_ZN.indd 46
Voor deze functie zoeken wij iemand met de
onderstaande kwaliteiten:
- MBO+ werk- en denkniveau
- het liefst in het bezit van assurantie B
aangevuld met assurantie A leven en
woningfinanciering 1 en 2 of erkend
hypotheek adviseur
- ervaring in de assurantiebranche is een pré
- eigen initiatief, zelfstandigheid, in een
team kunnen werken
- pro-actieve, commerciële en klantgerichte
houding
Als commercieel medewerker bent u verantwoordelijk voor de ondersteuning van de
buitendienst op het gebied van levensverzekeringen, financieringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Dit houdt o.a. in dat u, met name telefonisch,
in contact treedt met relaties en verzekeraars
voor het aanvragen en opstellen van offertes
en polissen.
Bent u geïnteresseerd, mail dan naar:
[email protected]
Meer informatie:
www.berntsenmulder.nl
voor 40 uur per week, werkend op de vestiging
Capelle aan de IJssel.
Kema Financieel adviseurs bv
Hereplein 4 Postbus 30
9700 AA Groningen
T. 050 312 05 00
F. 050 314 73 77
www.kemafin.nl
Voor vragen over deze functie kunt u contact
opnemen met Agnes Fieten, telefoonnummer
050-3120500. Sollicitaties met CV stuurt u bij
voorkeur per e-mail naar [email protected]
Schriftelijke reacties kunnen naar:
Kema Financieel adviseurs bv, t.a.v. Agnes
Fieten, Postbus 30, 9700 AA te Groningen.
18-12-2006 15:55:44
Ni euwe assuranti e kan to re n
Nieuw ingeschreven assurantiekantoren
7665 AV - Albergen
Lenferink Albergen Geert Grotestraat
27, 0546-442497, 0546-442497
3824 NP - Amersfoort
PFA Putman Financieel Advies,
Glaskruid 14, 033-4558677
3817 BA - Amersfoort
Lagerweij & Potter, Stadsring 141,
033-4620404, 033-4620404
1182 BW - Amstelveen Pijnacker hodn Plan en Finan. ,
Patrimoniumlaan 2, 020-4967298
6835 HB - Arnhem
Fred Havekes Assurantiën, Assenstraat 10, 026-3232956, 026-3232956
9402 NR - Assen
De Hypotheekgids B.V.,
Jan Bommerstraat 1, 0592-543868
1171 MD - Badhoevedorp Vermeulen Verz./Pens. Hypoth.,
Goudsbloemlaan 3, 020-4492878
9781 JL - Bedum
Regtop B.V. i.o., Schoolstraat 3,
050-3017797, 050-3017797
5282 TA - Boxtel
Tas Detachering, St Jorisstraat 23
2908 LP - Capelle
CED Services, Rietbaan 40-42,
a/d IJssel
010-2843591, 010-2843591
1648 HG - De Goorn
Ster verzekeringen B.V., Breeuwhamer 2-A, 0229-548548, 0229-548548
3454 HM - De Meern
Prominent Vastg.
Utrecht B.V., Meerndijk 7,
030-6776000-030-6776000
6865 HJ - Doorwerth
PKB Financiële Diensten,
Cardanuslaan 25, 026-3883354
9201 CH - Drachten
Dijkstra-Heida Hypotheken,
De Lange West 110, 0512- 512700
7823 TT - Emmen
De Factorij B.V., Boslaan 109,
0591- 670880, 0591-670880
8311 AE - Espel
Mondela, Leliestraat 15, 0527-622441,
0527-622441
8801 KR - Franeker
Folkertsma Assur./Hyp. B.V. io,
Noord 42, 0517-390696, 0517-390696
5663 RD - Geldrop
MKI Advies B.V., Amroth 12h,
040-2800355, 040-2800355
5663 RD - Geldrop
Lefranc Advies B.V., Amroth 12-H,
040-2800355, 040-2800355
2807 HT - Gouda
Leadsource B.V. i.o., Vivaldistaat 6
2582 BE - ’s-Gravenhage De Hypotheker Den Haag,
Frederik Hendriklaan 100
2517 HM - ’s-Gravenhage Zeker Polis Beheer B.V. i.o.,
Valeriusstraat 31
9727 BX - Groningen
De Hypotheekgids B.V.,
Paterswoldseweg 322, 0592-543868
8443 CA - Heerenveen Convitas Assuran. II B.V. i.o.,
Amelandlaan 181, 0513-632099
8141 RX - Heino
Assurantiebemiddeling Ter Laak,
Woolthuisweg 1, 0572-391026
2132 NG - Hoofddorp
Assulink B.V., Kruisweg 809-A,
023-5627412, 023-5627412
3828 EZ - Hoogland
Van Verseveld Financ. Diensten,
Pastorielaan 73, 033-4562095
6461 VG - Kerkrade
Jacobs Assurantiën, Mgr. Van Gilsstraat 4, 045-5453121, 045-5453121
2925 CN - Krimpen
Pieket Assurantiën, Pluim-Es 80,
a/d IJssel
0180- 524433, 0180-524433
1561 CM - Krommenie E.E.A. Duin Adviseur, Parklaan 19
3144 DB - Maassluis
Randstad Verzekeringen B.V.,
Noordzee 10a, 010- 5999300
3241 MG - Middelharnis V. Veldhoven Fin. Dnstv. BV io,
Zernikeweg 57, 0187-485078
5348 JD - Oss
Trouwborst Assurantie,
Teugenaarsstraat 2a, 0412-451007
3255 AJ - Oude-Tonge Profinan Advies B.V. i.o., Kerkstraat 26, 0187-643710, 0187- 643710
3161 RJ - Rhoon
B.H. Bresser Verzekeringen,
Handelstraat 2, 010-5015556
2285 TA - Rijswijk ZH Hoogkamer-Hypotheken.NL,
Generaal Spoorlaan 489
3021 BV - Rotterdam
Boogaard Assurantiën, Middellandplein 30, 010-4778354, 010-4778354
3112 GS - Schiedam
Singel Financieel Advies, Singel 88-A,
010- 4733134, 010-4733134
6131 BD - Sittard
F.G.L. Financ. Garant Limburg,
Steenweg 59, 045-5285820
3761 HD - Soest
De Jong & Partners Adviesgroep,
Nieuwerhoekplein 4, 035-6031026
5691 LB - Son
Cirqel, Aziëlaan 73, 0499-465800
0499-465800
5691 KB - Son
Nat. Assur. Compagnie (NAC),
Amerikalaan 49, 0499-496611
4537 AK - Terneuzen
Confido Hemelaar Meijer BV io,
Axelsestraat 40, 0115-612805
5911 BA - Venlo
Ned Inter B.V. i.o.,
Mgr Boermanssraat 25
2741 HC - Waddinxveen Van Eijk & De Boer, Kerkweg-Oost
159, 0182- 631191, 0182-631191
2719 HR - Zoetermeer Ass.knt. Van Gils-Sttur BV io,
Florazoom 22
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P47_NieuweKantoren.indd 47
47
18-12-2006 15:56:04
JA A R OV E R ZICHT
januari
De Wet financiële dienstverlening is een feit. Vanaf
1 januari is het verboden
om financiële diensten te
verrichten zonder daarvoor een door de AFM
afgegeven vergunning te
bezitten. Intermediairs die
al actief waren genieten
een uitzondering op deze
regel. Ongeveer 11.000
financiële dienstverleners
hebben vóór 1 februari een
vergunning aangevraagd
bij de AFM.
De NVA mag haar leden
‘onafhankelijk’ noemen.
Het College van Beroep
van de Reclame Code
Commissie wees met dit
oordeel ook in hoger
beroep de klacht van de
Consumentenbond tegen
de NVA af.
Pensionado’s verliezen
eerste kort geding om
premiehoogte nieuwe
zorgverzekering.
Het Verbond van Verzekeraars dreigt ABP en PGGM
voor de rechter te dagen
omdat de bedrijfstakpensioenfondsen, in strijd met
de wettelijke kaders, actief
reclame maken voor de levensloopproducten van hun
commerciële dochters. Later
krijgt het Verbond bijval van
de Nederlandsche Bank die
de fondsen een boete in het
vooruitzicht stelt.
Het ISI-project wordt met
een jaar verlengd.
De introductie van de
nieuwe basisverzekering
verloopt niet geheel vlekkeloos. De systemen van
de zorgverzekeraars piepen
en kraken of houden er helemaal mee op.
48
VB_2406_P48_53_Jaaroverzicht.ind48 48
2006 bood
februari
nauwelijks tijd voor
het echte werk
De Wet financiële dienstverlening (Wfd) die zijn schaduwen
al jarenlang vooruit wierp en de branche in zijn greep hield,
werd op 1 januari van dit jaar ingevoerd. Daarmee kreeg
de bedrijfstak te maken met een nieuw fenomeen, namelijk gedragsregelgeving die gehandhaafd wordt door een
gedragstoezichthouder. De wet die de branche ten behoeve
van de consument inzichtelijker moest maken, was voor de
marktpartijen zelf verre van duidelijk Nog steeds worstelen
financiële dienstverleners met de vraag op welke wijze zij
precies de open normen naar tevredenheid van de AFM
moeten invullen.
Dit staat symbool voor het karakter van 2006: het werd het
jaar waarin de bedrijfstak veel tijd, geld en energie moest steken in andere zaken dan in de kernactiviteiten.
Allereerst was het woud aan nieuwe regelgeving daaraan
debet. Belangrijke nieuwe wetgeving werd op het laatste
moment ‘over de schutting gegooid’ met aan de branche de
opdracht om de uitvoering in goede banen te leiden. Zo kregen intermediairs op het laatste nippertje de vragenlijsten in
te zien die zij vóór 1 februari moesten invullen om onder het
Wfd-regime hun onderneming te kunnen voortzetten. Het
zou daarna ruim een half jaar duren voordat het College Deskundigheidseisen bekend maakte aan welke vakbekwaamheidseisen men – ongeveer – moet voldoen om de voorlopige of voorwaardelijke vergunning om te kunnen zetten in
een definitieve. Tot dat moment konden ook opleidings- en
exameninstituten niet veel anders dan speculeren op de
uitkomsten. Terwijl men zich opmaakte om een voorschot
te nemen op de deskundigheidseisen van de beleggingsmodules, ontdekte het ministerie van Financiën een Europese
richtlijn die door de Wfd in de weg werd gelopen. De Beleggen A en B-modules moesten spoorslags uit het deskundigheidsbouwwerk, waaraan jaren was gesleuteld, gesloopt
worden. De vakbekwaamheidseisen verdwenen geheel of
gedeeltelijk uit de regelgeving. Maar zonder deskundigheid
op dat gebied, zo waarschuwden ministerie en AFM, mag een
tussenpersoon geen producten met beleggingselement adviseren. Over transparantie gesproken!
De oorspronkelijke ontwerpen van de Zorgverzekeringswet,
Wia en Pensioenwet rammelden zodanig, dat een heel peloton dure maatschappijfunctionarissen vrijgesteld moest worden om de wetgever bij te staan om de regelgeving in goede
banen te leiden en in elk geval zo om te vormen dat die billijk
en uitvoerbaar werd. Daar waar de overheid alle tijd nam om
aan de wetgeving te blijven schaven en schuren, moest de
bedrijfstak via een soort rampenscenario’s in onredelijk korte
tijd de uitvoering implementeren. Natuurlijk kon dat niet op
alle fronten goed gaan, waardoor de branche een dankbare
Het Commissariaat voor de
Media wrikt een koevoet in
het huwelijk van Tros Radar
en Independer.nl. Het consumentenprogramma mag
niet langer reclame maken
voor de intermediair.
Nationaal Spaarfonds biedt
jongeren via pimpmygrave.nl een ‘mega vette
uitvaart’. Het initiatief sterft
al snel een stille dood.
Unigarant laat verzekerden
bij schade webwinkelen.
Het Verbond van Verzekeraars presenteert het Deltaplan Aanpak Fraude bij
Schadeverzekeringen. Samenvattend omvat het plan
een vijftal projecten die het
fraudebewustzijn moeten
versterken en de fraudedetectiekans verhogen.
DAS rechtsbijstand wint na
anderhalf jaar procederen
tegen de Postbank de zogenaamde ‘tientjestruc-zaak’.
Hier wijst iemand een pinner op een bankbiljet (tientje) op de grond. De pinner
laat zich hierdoor afleiden,
terwijl een handlanger van
de gelegenheid gebruik
maakt om de bankpas met
een andere pas te verwisselen. De pincode hebben
deze personen natuurlijk al
afgekeken.
De invoering van de Wet
op het financieel toezicht,
waarvan de Wfd een onderdeel zal zijn, wordt met
een half jaar uitgesteld tot 1
januari 2007.
SNS Bank introduceert een
sprekende digipas waarmee blinden en slechtzienden kunnen internetbankieren en -beleggen.
nummer 24 - 21 december 2006
18-12-2006 15:56:21
JAAROVERZ IC H T
maart
Het ministerie van Financiën kondigt aan dat de
verplichte deskundigheidsmodule Beleggen B geheel
uit de Wfd wordt geschrapt.
Beleggen A blijft alleen verplicht voor bemiddelaars
en adviseurs die actief zijn
op het vakgebied levensverzekeringen met een
beleggingselement..
De adviesmatch en beloningstransparantie consultatie gaat van start.
De klacht van de NBVA tegen de ‘Malediven-commercial’ van de Vereniging Eigen
Huis wordt door het College
van Beroep van de Stichting
Reclame Code op belangrijke punten toegewezen.
Tot 1 maart konden consumenten hun zorgverzekering opzeggen. Verzekeraars maken voorzichtig de
balans op. Achmea realiseert de grootste groei, Agis
is hekkensluiter.
René Sterrenburg, adviseur
bij Van der Straaten’s Assurantiekantoor, wint het Delta
Lloyd Beleggingsspel ‘Wie
belegt het beste?’
Zorgverzekeraars geven
aan af te willen van de
no-claim-regeling.
Monuta lanceert op www.
herdenken.nl een virtuele
huiskamer die naar smaak
van de nabestaanden ingericht kan worden zodat
hun dierbare ook digitaal
te herdenken is.
De negerzoen mag niet meer.
De AFM zet de consumentensite www.geldwaardering.nl online.
schietschijf werd waar iedereen zijn kritische pijlen op kon
afvuren. Zonder ook maar even de hand in eigen boezem te
steken zag de overheid toe hoe aanbieders en bemiddelaars
het ene verwijt na het andere mochten incasseren met betrekking tot achterstanden in de administratieve verwerking.
Zo hebben we nimmer vanaf het Binnenhof een signaal
kunnen opvangen dat de gedramatiseerde voorstelling van
bijna failliet gaande huisartsen zijn oorsprong vond in de
gemankeerde wijze waarop uitvoeringswetten het Staatsblad
haalden.
En kwam er wel een teken van leven uit het Haagse, dan
diende de bedrijfstak in te grijpen door in de vorm van kostbare acties het volk duidelijk te maken hoe de zaken wèl in
steken. Dat begon in januari met een brief aan de Tweede
Kamer van minister De Geus over de Wia met de misleidende titel ‘Aanvullende verzekeringen Wia niet nodig’. De
wettelijke dekking is toereikend, meldde hij de Kamer, “alle
personen zijn vanaf 1 januari 2006 verzekerd van een adequate uitkering”. De markt had zich een plezieriger start van
de privatisering van de oude WAO kunnen voorstellen. De
minister dwong partijen daardoor eerst ten overvloede aan
te tonen dat arbeidsongeschiktheid zowel bij werkgever als
werknemer leidt tot inkomensdaling alvorens zij succesvol
aan de slag konden met het ontwikkelen en in de markt zetten van producten.
Maar dat is nog niets vergeleken met de berichten die zijn
collega Zalm de wereld in stuurde. Terwijl binnen zijn ministerie de laatste hand werd gelegd aan de Wet op het financiele toezicht (Wft), inclusief een tiental besluiten, besloot Zalm
zich indringend te gaan bemoeien met het hypotheekadvies.
Het moet afgelopen zijn met het ongelimiteerd verstrekken
van tophypotheken, zo kondigde hij in maart aan en merkte
terloops op dat aan de onderkant van de hypotheekmarkt
sprake is van discriminatie. Waarmee hij de klopjacht op de
adviseurs – die hij eerder betichtte van het ontvankelijk zijn
voor perverse prikkels – onverdroten voortzette. Natuurlijk
kon hij weten dat zijn kwaadaardige zaadjes in vruchtbare
grond terecht zouden komen. De bekende antigroep liet niet
lang op zich wachten. Opvallend was, dat naast partijen als
Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, Kassa, Radar
en Independer, die steevast de kans krijgt het eigen nest te
bevuilen, ook de AFM zich in de strijd wierp met een publieksfolder waarin de onder zijn toezicht staande partijen in
diskrediet worden gebracht.
In het voorjaar ruzieden intermediairs met de aanbieders
over een concept Adviesmatch. Inzet van de strijd was op
welke wijze invulling gegeven kon worden aan de gewenste
transparantie van kosten. Verzekeraars wisten inmiddels dat
de AFM een onderzoek had afgesloten naar de kostenstructuur van beleggingsproducten en ook dat de conclusies meer
dan kritisch zouden luiden. In de hoop dat de inhoud van dit
vertrouwelijke rapport niet naar buiten zou komen, formeerden verzekeraars onder voorzitterschap van Job de Ruiter
een commissie die als opdracht kreeg de transparantie van
deze producten te onderzoeken en verbeteringen te adviseren. In mei sloten Verbond, NVB, VvHN, NVA en NBVA een
compromis over de beloningstransparantie, die er kort en
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P48_53_Jaaroverzicht.ind49 49
april
Het nieuwe zorgstelsel
zorgt voor donkere wolken
aan de Costa’s. Pensionado’s willen duidelijkheid.
De NBVA haalt fel uit
naar de expertisebranche: “massaverwerking
en procesoriëntaties
krijgen de overhand bij
schadevaststelling”.
Cardif sluit de vijfduizendste
Hypotheek Opvang Polis.
Met het WK-voetbal voor
de deur begint NationaleNederlanden steeds meer
oranje te kleuren.
Transparantie is deze
maand het ‘meest gemeden
T-woord’.
Harrie-Jan van Nunen uit
Den Bosch mag zichzelf van
de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
(SEH) Hypotheekadviseur
van het jaar 2006 noemen.
De AFM blijkt niet in staat te
zijn om tijdig te reageren op
Wfd-vergunningsaanvragen.
Banken en verzekeraars
mogen van minister Bot
geen zaken (meer) doen
met veroordeelde leden
van de Hofstadgroep.
SNS Bank introduceert een
modulaire hypotheek.
Het VB doet een boekje
open over de ver te zoeken
transparantiedrift binnen
de eigen muren van Vereniging Eigen Huis.
De AFM consumentensite
geldwaardering.nl ligt terecht zwaar onder vuur,
zowel vanuit de branche
als vanuit de politiek.
49
19-12-2006 09:49:23
JA A R OV E R ZICHT
mei
Met het online zetten van
meldpuntverzekeringsfraude.nl is een landelijk
meldpunt voor verzekeringsfraude geopend.
De NBVA gaat in zee met
MP4U van Meetingpoint.
Market Scan wint de AXA
Volmacht Award 2006.
Allianz Inkomensverzekeringen gaat van start.
Het management van
Pensioendesk doet een management buy-out.
De AFM maakt het Wfd-register openbaar zodat een
ieder kan controleren of
een financieel dienstverlener beschikt over een Wfd
vergunning, of deze heeft
aangevraagd.
Kerkensluiting bedreigt
premie-inkomen van kerkenverzekeraar Donatus.
Cees Kortleve, directeur
AON Artscope, krijgt de
Eurolloyd Co-assurantie
Award 2005 uitgereikt.
Nationale-Nederlanden laat
het intermediair kennismaken met haar omstreden
Servicekaart.
VGZ-IZA en het zorgbedrijf
van Univé willen opnieuw
proberen tot een fusie te
komen.
Een totaal vernieuwde
NVA-site gaat live.
Verzekeraar Proteq is voornemens 100% eigenaar te
worden van Route Mobiel.
Moederconcern SNS Reaal
Groep komt later in het jaar
tegemoet aan deze wens.
50
VB_2406_P48_53_Jaaroverzicht.ind50 50
goed op neer kwam dat bemiddelaars moeten melden welk
provisiebedrag zij ontvangen en dat aanbieders dienen aan te
geven dat de verkoopkosten in de eindprijs is verdisconteerd.
Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de bestaande beloningsstructuur voor het intermediair op de schop gaat. De consequenties voor de onderneming van de adviseur zijn groot
en voor aanbieders geldt dat zij met al hun relaties nieuwe
samenwerkingsovereenkomsten moeten sluiten. Iedereen
weet dat, maar niemand doet wat. Het zal tot december duren voordat de eerste maatschappijen in actie komen door
nieuwe provisievoorstellen op tafel te leggen.
Het laatste kwartaal van dit jaar had in het teken moeten
staan van een aantal vernieuwingen: de nieuwe Financiele Bijsluiter werd ingevoerd en vanaf 1 oktober dienen
intermediairs hun adviesdossiers, voorzien van klant- en
risicoprofielen, op orde te hebben. Maar allesomvattend in
dat tijdvak is de commotie rondom beleggingsproducten.
Daarbij blijft het niet bij het in diskrediet brengen van de
branche. Een aantal advocaten loopt zich warm om verzekeraars te gaan bestoken met al dan niet collectieve claims.
Zij voorspellen een zaak die de Dexia-affaire vele malen
overstijgt. De paniek binnen de branche slaat toe en opnieuw gaat de aandacht uit naar het provisiegedeelte van de
totale kosten. Er is geen sprake van een gezamenlijk optrekken door de verschillende branchepartijen. In plaats daarvan verliezen zij zich in een Zwarte Pietenspel, waarmee
directe aanbieders en banken goed garen kunnen spinnen.
Ondanks het goede voorbeeld van Nationale-Nederlanden
die volstaat met te wijzen op de in offertes toegezegde rendementen, blijft de discussie zich toespitsen op de hoogte
van de diverse kostencomponenten.
We kunnen concluderen dat het jaar grotendeels besteed
moest worden aan werkzaamheden die niet gerekend kunnen worden tot de kernactiviteiten van de branche. En het
ziet er niet naar uit dat de jaarwisseling daarin een kentering
brengt. Met de presentatie van het rapport van de commissie
De Ruiter in de week voor Kerstmis is de beleggingsaffaire
niet uit de wereld. Integendeel, we kunnen aannemen dat dit
eerder gezien kan worden als een startschot voor een nieuwe
lawine van publiciteit. Daarnaast luiden we de Wfd die begin
dit jaar in werking trad op 31 december weer uit. Die maakt
in het nieuwe jaar plaats voor de Wft. Het Besluit financiële
dienstverlening gaat op in het nieuwe Besluit gedragstoezicht
financiële ondernemingen, die ook de Adviesmatchregels
bevat. De nieuwe Pensioenwet vervangt op 1 januari 2007 de
halve eeuw oude Pensioen- en Spaarfondsenwet.
Het is nog maar twee maanden geleden dat CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen tegen Het VB zei: “We hebben de
grote stelselherzieningen gehad. Nieuwe ingrijpende regelgeving zit niet in de pen. De marktpartijen krijgen nu de ruimte
zich bezig te houden met de uitvoering.” Als hij gelijk krijgt,
breekt nu de tijd aan waarin de markt zich kan gaan richten
op de ‘core business’. Maar zekerheid hebben wij pas, als we
weten dat het toekomstige kabinet de bestaande wetgeving,
inclusief de fiscale, volledig onaangetast laat.
Laat de lezer die daar een weddenschap op durft af te sluiten
zich snel bij de redactie melden!
juni
Agis, Menzis en de zorgverzekeraars van Delta Lloyd
Groep willen samensmelten tot één nieuwe zorgverzekeraar met vier miljoen
verzekerden. De droom
spat uiteen als de ledenraad van Menzis de fusie
op het laatste moment
blokkeert.
Assurantieclub ‘Kop van
Noordholland’ bestaat deze
maand vijftig jaar.
Interpolis lanceert éénjarige overlijdensrisicoverzekering.
Yarden kiest voor vier distributiekanalen: de eigen
verkoopadviseurs, het
assurantie-intermediair, directe verkoop via internet
en via allianties met andere
partijen.
AXA koopt Winterthur voor
7,9 miljard euro.
Het College Deskundigheid
Financiële Diensverlening
erkent zes opleidingsinstituten die examens mogen
afnemen in één of meerdere Wfd-modules.
Unigarant sluit, sinds de
toepassing vijf jaar geleden online ging, de 1
miljoenste polis af via
internet/extranet.
AFAB Financiële Diensten
Holding neemt 100% van de
aandelen Xtensive Franchising en haar dochterondernemingen over.
Het kabinet besluit dat
werkgevers er vanaf 2007
voor kunnen kiezen om
gedurende een termijn van
tien jaar het eigen risico
van de WGA te dragen.
nummer 24 - 21 december 2006
19-12-2006 09:49:28
JAAROVERZ IC H T
juli
De Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair
(GIDI) en de Gedragscode
Retourprovisie zijn door
de inwerkingtredende Wfd
ingetrokken.
Met name(n)
Bij Delta Lloyd en Achmea vonden dit jaar naar alle waarschijnlijkheid de meeste ‘pluchewisselingen’ plaats. De eerste
grote stoelendans vond halverwege het jaar plaats terwijl bij
Delta Lloyd een tweede dansronde nog net voor het einde
van de feestmaand werd aangekondigd. Qua benoemingen
begint het jaar relatief rustig en worden op bestuursniveau
vooral in het laatste kwartaal grote slagen gemaakt. Een overzicht van maand tot maand.
Langere rentevaste periodes zijn in hypothekenland
een ware trend geworden.
Zwitserleven introduceert
IFRS pensioen.
René Otten
De 21e editie van de Expertise Almanak komt uit.
De Hypotheker keurt het
Hypotheek Klassement
van de Vereniging Eigen
Huis (VEH) af. Het initiatief
van de organisatie zorgt
volgens de Hypotheker voor verwarring bij
consumenten.
De schade door grote
branden (van meer dan
één miljoen euro) bedroeg
in het eerste kwartaal van
2006 ruim 73 miljoen euro.
Gelink probeert het via
ProfitHouse nog een
keer op de intermediaire
markt.
Inge Peters
Het bestuur van de Stichting Financiële Diensverlening kiest
Arie Kraaijeveld als voorzitter. De StFD ondersteunt financiële
dienstverleners bij de implementatie van de Wfd. Sjoerd Laarberg vertrekt uit de directie bij AEGON Intermediair en wordt
directeur Allianz Levensverzekering. Martin de Jong wordt directeur van DELA Intermediair. De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs benoemt Bart Seegers tot directeur.
Hij volgt Ron van Kesteren op, die later directeur zal worden
van de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening
Inge Peters komt in februari als adjunct directeur de gelederen bij Europeesche Verzekeringen versterken. Zij is onder
andere verantwoordelijk voor het distributiebeleid. Winterthur Directeur Norbert Schultz neemt na een carrière van 40
jaar in de verzekeringsbranche groots afscheid in de Amsterdams Arena.
Joost Meijs vertrekt als lid van het managementteam van de
NVA en wordt per 1 maart Manager Organisatie bij de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Per diezelfde datum is Harold
Herbert adjunct directeur bij het Verbond van Verzekeraars.
Ron van Kemenade en Bart Schlatmann worden benoemd
tot directeur Postbank en treden tevens toe tot de directie
van ING Retail Nederland. René Otten zet eind maart, na een
dienstverband van meer dan 25 jaar, een punt achter zijn
carrière bij FortisASR. Hij was onder meer belast met de megaklus van de merkenintegratie die eind 2005 succesvol werd
afgerond. Deze maand vertrekt Kees van der Geer bij Amedia
en Wybe Cnossen vertrekt als bestuurder bij Menzis.
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P48_53_Jaaroverzicht.ind51 51
Rabobank en SNS REAAL
nemen delen van Bouwfonds
over van ABN AMRO Bank.
De NVA uit haar zorgen
over de concept-toetstermen Wfd-module Schade.
Deze zullen, zo stelt de
NVA, substantieel moeten
worden aangepast.
De NBVA lanceert de
module klantprofielen,
onderdeel van de NBVA
Kwaliteitswijzer, bij haar
leden. De nieuwe module
bestaat uit onder meer uit
een ‘Checklist impactvolle
producten’, het model ‘Procedure adviestraject’ en
een ‘Checklist klantprofiel’.
De nieuwe Gedragscode
Behandeling Letselschade
is een feit. Deze code bevat
twintig beginselen die erop
zijn gericht de regeling van
letselschaden sneller en efficiënter te laten verlopen,
waarbij de benadeelde
meer centraal komt te
staan.
Delta Lloyd verzekert offshorewindpark Q7, het
windmolenpark met zestig
turbines dat zo’n 25 kilometer uit de kust bij IJmuiden
wordt aangelegd.
augustus
Het Verbond van Verzekeraars stopt met de brandrisicobeoordelingsmodellen
voor winkels, opslag en
industrie.
Minister Hoogervorst (VWS)
wil het wisselen van zorgverzekeraar eenvoudiger
maken en dient daartoe
met succes een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.
De HEMA breidt het
bestaande polisaanbod uit met motor- en
uitvaartverzekeringen.
Dutchlife en DSB Bank
bereiken een overeenstemming over de overname
van de lopende kredietportefeuille van Dutchlife.
Elvia komt met een vliegticket garantieverzekering.
Patiënten die een heup- of
knieoperatie ondergaan in
het St. Anna Ziekenhuis in
Geldrop en bij CZ zijn verzekerd, krijgen voortaan
garantie op de operatie.
51
19-12-2006 09:49:31
JA A R OV E R ZICHT
september
oktober
Het Verbond van Verzekeraars past zijn inboedelwaardemeter aan. De
meter is onder meer aangepast omdat het gebruiksdeel Onroerende Zaakbelasting is afgeschaft.
Hans van Ommen verkoopt zijn Eurolloyd aan
Delta Lloyd.
Zorgverzekeraar DSW
maakt wederom als eerste
de premie van de basisverzekering 2007 bekend.
AEGON wordt door de
aankoop van de resterende
55% van de aandelen volledig eigenaar van Unirobe.
Deze maand begint
de grote ophef rond
beleggingsverzekeringen.
John Pennink
Het UWV stelt voor 2007 de
basispremie WGA op 0,28%.
Een aantal hoger calculerende verzekeraars schieten
na de bekendmaking alsnog
onder het UWV percentage.
De genomineerden voor
de VB/ISI Innovatieprijs zijn
bekend.
Dela wordt hoofdsponsor
van de Nederlandse dames
volleybalteam en van nationaal volleybalkampioen
Martinus uit Amstelveen.
AEGON sluit het duizendste collectieve
levensloopcontract.
Minister Hoogervorst van
VWS vindt het onverantwoord om de no-claimregelling in de zorg af te
schaffen. Hij schrijft dat in
een brief aan de Tweede
Kamer.
De NVA pleit na het bekend
worden van het wetsvoorstel Pensioenwet voor een
regeling tijdige uitkering
pensioengelden.
Zilveren Kruis Achmea
lanceert een ‘sprekende’
internetsite.
Intermediairbedrijf Academica schrijft de 100.000ste
polis in.
52
VB_2406_P48_53_Jaaroverzicht.ind52 52
Martin Kerkhof
De eerste directeur van de Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) wordt John Pennink. Daarvoor legt hij per 1 april
zijn directiefunctie bij keurmerkorganisatie SKHB neer. Joop
Hendriks neemt afscheid van AGIS, hij zat zestien jaar in de
zorgverzekeringen en stapte over naar het Haagse Bronovo
ziekenhuis. Eric Fischer wordt adviseur van de Stichting Examens Financiële Dienstverlening. De branche nam begin april
officieel afscheid van de algemeen directeur van het Verbond
van Verzekeraars. Deze functie bekleedde hij ruim twaalf jaar.
Het afscheid van Fischer werd gevierd met het symposium
‘omgaan met onzekerheid’ in de grote zaal van het Koninklijk
Instituut van de Tropen.
Wegens ziekte moet Alexander van Voorst Vader zijn functie
bij SRK Rechtsbijstand opgeven. Rob Vromen wordt benoemd
tot algemeen directeur. Hij vervulde deze functie al op interim-basis gedurende de afwezigheid van Van Voorst Vader.
Robin Urban vertrekt bij GeldXpert om salesmanager hypotheekketens te worden bij Zwitserleven. Binnen Delta Lloyd
rouleert een groot aantal directeuren. Zo ruilt Martin Duvivier
Leven en Schade in voor zorg terwijl Ingrid Visscher Zorg
verlaat voor P&O.
In juni treedt Egbert Gerritsen toe tot de directie van London
Verzekeringen. Hij is beoogd opvolger van Hein Aanstoot die
volgend jaar met vervroegd pensioen gaat. Aanstoot wordt
op 1 januari de nieuwe SIVI directeur en volgt daarin Hubert
Voskuijl op. NVA directeur Niels Mourits wordt benoemd
tot voorzitter van SIVI. Vice-voorzitter wordt Frank Blankers,
directeur Delta Lloyd Verzekeringen. Piet Middelkoop volgt
deze maand Pieter den Dikken op als voorzitter van de RvB
van Van Ameyde Groep.
Achmea brengt halverwege het jaar de gehele interne organisatie opnieuw in kaart. Dit gaat gepaard met een mega
verschuiving van directiezetels. Zo wordt Conrad Rombout
het nieuwe gezicht van de intermediaire divisie. Interpolis
topmannen Kick van der Pol en Alof Wiechmann verlaten het
Achmea-concern. Dick de Boer neemt afscheid als secretaris
van de Federatie van Assurantieclub. Loek Pijpers neemt zijn
taken over. Bij REAAL Verzekeringen wordt Wim Henk Steenpoorte benoemd tot lid van de hoofddirectie en krijgt de verantwoording over het Service Center Verzekeringen en Juri-
De NVA stuurt een
brandbrief uit over de
adviesmatch.
Nassau Verzekeringen
introduceert een Design
& Construct-polis voor
contractvormen in de
bouwereld.
GMAC komt met een
BKR-hypotheek.
Drogisterijketen Kruidvat
gaat samen met zorgverzekeraar OHRA een
gelabelde basis- en aanvullende zorgverzekering
aanbieden.
Overlijdensrisico is een
ware prijsmarkt geworden.
Unigarant richt een eigen
expertisedienst op.
DELA biedt nabestaanden
met het FamiliePlan nu
ook financiële en praktische hulp.
Op 1 oktober is de Nederlandse Zorgautoriteit een
feit. Aan het hoofd staat
oud minister Frank de
Grave.
nummer 24 - 21 december 2006
19-12-2006 09:49:34
JAAROVERZ IC H T
november
De VB-Branchedag 2006 was
een onovertroffen succes
met ruim 1.900 bezoekers.
Mede dankzij de inspanningen van de 83 partners, met
76 stands, werd de branchedag weer hét netwerkevent
van het jaar. De Branchedag
2007 wordt georganiseerd
op 22 november en is ook
dan weer in de Apeldoornse
Americahal.
DAK kondigt aan onder eigen label twee schadeproducten te introduceren: de
DAK Autopolis en de DAK
Pakketpolis.
Uit de VB-VerzekeringsBarometer wordt duidelijk dat
95% van alle consumenten
een papieren polis per post
wil ontvangen als concreet
bewijs van een abstract
product.
DBV gaat niet op in het
fusiebedrijf van AXA Nederland en Winterthur
Nederland en blijft onder
eigen label als aparte vennootschap bestaan.
De ISI-innovatieprijs, een
initiatief van het ISI-project
en Het VB, gaat naar Surplus Pensioenadviseurs.
De ISI Aanmoedigingsprijs
gaat naar de Geijsel Adviesgroep. Kraemer & Co krijgt
een eervolle vermelding
met ‘mijn ASP’.
SNS REAAL wil Regio Bank
voor 50,5 miljoen euro
van ING overnemen en
toevoegen aan de eigen
CVB-bank.
De ledenraden van Menzis
verwerpen op alle onderdelen het fusievoornemen
tussen Agis, Delta Lloyd en
Menzis.
dische en Fiscale Zaken. AEGON directeur Martin Scholtens
gaat met pensioen. Numerando neemt afscheid van directeur
Aad Groen. Hij gaat in Vietnam als vrijwilliger aan de slag om
kinderen Engelse les te geven.
In september treedt Ewoud Bom toe tot de directie van Nassau
Verzekeringen. Xtensive trekt Vincent Laan aan als opvolger
van directeur Johan Baars per 1 november. Anton Cornel verlaat Fortis om Director Broking Marine te worden bij Marsh.
René Oud wordt manager verkoop bij ONVZ. Hij is daarmee
verantwoordelijk voor het intermediaire relatiebeheer. Hans
Wilkes en Guido Witpen verlaten de directie van Reaal Verzekeringen, en zijn thans de eigenaren van NIA.
Hein Aanstoot
Per 1 oktober verlaat Remco van Dam Bouwfonds Hypotheken. Op diezelfde datum vertrekt statutair directeur Larry
van der Schoor bij AXA. Siwart Mackintosh verlaat zijn directiezetel bij Hiscox. Trevor van Schaik treedt toe tot de Meeùs
Groepsdirectie en is daarbinnen verantwoordelijk voor alle
verkoopactiviteiten binnen verzekeringen, hypotheken en
makelaardij. Mike van Meurs is eind oktober aangesteld als
operationeel directeur bij Acadium Bastion, diezelfde functie
vervulde hij daarvoor bij Hypotheek Visie.
Peter Ronteltap is per 1 november benoemd tot directeur
Sales Corporate Clients bij Zwitserleven. Tjalling Halbertsma
wordt de voorzitter van de nieuwe Rabo Bouwfonds Holding.
Henk Duthler gaat bij De Goudse aan de slag als directeur
Intermediair. Jan van den Berg wordt CEO van het fusiebedrijf AXA- en Winterthur Nederland. Maarten Dijkshoorn is
namens het Verbond van Verzekeraars benoemd tot lid van
het algemeen bestuur van VNO-NCW. Delta Lloyd maakt de
tweede stoelendans van dit jaar bekend. Wederom worden
de diverse directiezetels gereshuffled. Zo is Henk Raué per 1
januari 2007 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van
Delta Lloyd Groep terwijl de huidige directievoorzitter van
Delta Lloyd Schade, Jolanda Tijhuis, het concern na een
dienstverband van 22 jaar heeft verlaten.
In december treedt Oscar Smit toe tot de directie van VLIEG
Advies Groep. Smit was voorheen voorzitter van NVM. Ingrid
Greunsven legt haar functie als directeur intermediair bij De
Goudse per 1 januari neer. Zij gaat zich oriënteren op nieuwe
uitdagingen in de verzekeringsbranche. Frank Kraakman
wordt de nieuwe algemeen directeur bij IAK Verzekeringen
en volgt daarmee Han Diebels op die op zijn beurt Joop van
Berkum opvolgt als bestuursvoorzitter van de Unirobe Groep
ONVZ benoemt Martin Kerkhof tot opvolger van commercieel directeur Frans van Rijn. Van Rijn gaat per 1 februari
2007 met vervroegd pensioen. Wilko Emmens wordt binnen
Delta Lloyd benoemd tot de nieuwe directeur van Eurolloyd. Bij Amedia wordt de directiezetel na een interim-periode opgevold door Fred Lingg. Directievoorzitter Henri
van Lent zal wegens pensionering zijn functie bij Allianz
Nederland Groep in de loop van het tweede kwartaal 2007
neerleggen. Tot slot maakt DAK eind november bekend dat
algemeen directeur Bas van Twillert het bedrijf gaat verlaten
om per 1 februari 2007 adjunct directeur Verkoop te worden
bij FortisASR.
Henk Raué
Ewoud Bom
Maarten Dijkshoorn
nummer 24 - 21 december 2006
VB_2406_P48_53_Jaaroverzicht.ind53 53
53
19-12-2006 09:49:37
SAT I R E
Van veehal tot hotel
Soms heb je zo’n berichtje van niet langer dan
drie regels, waardoor je gedachten teruggaan
naar vroeger. Dat overkwam mij toen ik afgelopen week een vrij lange reis naar het verleden
ondernam. Ik had de laatste cursus Kniptechniek
B net afgerond en me een beetje onzeker aangemeld voor het examen. Hoewel niet van levensbelang – ik kon mijn vak toch wel blijven uitoefenen als ik zou zakken en mijn klanten konden
aan mijn neus niet zien dat ik functioneerde
dankzij een D-inschrijving – maar toch: de promotie naar de B-etage zou wel goed zijn voor het
zelfvertrouwen. Dat dit ook een verhoging zou
betekenen van de commissie van haarwaterfabrikanten was natuurlijk bijzaak.
Hoe dan ook, het hart sloeg in mijn keel toen ik
bericht kreeg dat ik mij moest melden bij de veehallen in de naast gelegen grote stad. Dat werd
me meegedeeld in een brief van een stichting die
gevestigd was op hetzelfde adres als het instituut
waar ik de cursussen had gevolgd. En dat bleek
geen toeval, want de handtekening onder de
uitnodiging was dezelfde als die onder de documenten van het onderwijsinstituut. Dat stelde
me weer enigszins gerust. De baas van de stichting zou me toch niet kunnen laten zakken, als
diezelfde baas vond dat hij mij goed had klaargestoomd voor het examen, dacht ik naïef. Later
bleek dat die lui hun tijd ver vooruit waren. De
examenstichting was behoorlijk armlastig en had
er dus alle belang bij dat een kandidaat meer
dan één keer examengeld moest storten. Dat
spekte dan tegelijk de kas van de opleider die al
klaar stond met inhaal- en herinneringscursussen. Pas toen ik een abonnement nam op het
VakBlad en elk halfjaar het gezaktenpercentage
las, kreeg ik door waarom gesjeesde kandidaten
niet tegen de uitslag (“een vijf plus is net niet
genoeg, het spijt ons u niet anders te kunnen
berichten”) in beroep konden gaan. Sterker: over
de uitslag kon niet worden gecorrespondeerd.
Ik dus op de grote dag met de trein naar de
veemarkthallen. Niet beter wetende meldde ik
me bij de kantine, die er behoorlijk verlaten bij
lag. De koffiejuffrouw nam me aan de hand en
leidde me naar de hal zelf. Ik kon mijn ogen
niet geloven. Daar stonden onafzienbare rijen
tafeltjes en stoelen met militaire precisie recht
achter elkaar. “Houd je jas maar aan, jongen”, zei
de koffiejuffrouw die mij overdroeg aan een van
de opzichters. Hij vroeg mijn naam, bladerde in
soort telefoonboek dat de titel presentielijst had
meegekregen en zei: “rij 14, stoel 68”.
Daarna heb ik nog eens mogen plaatsnemen op
rij 7, stoel 112 en tenslotte op rij 1, stoel 1 en dat
bracht geluk. Van mijn stagiaires heb ik begrepen dat er intussen veel is veranderd. Niet in de
laatste plaats door de huidige examendirecteur,
die het instituut even zakelijk als creatief het
nieuwe tijdperk heeft ingeloodst. Maar toch,
dacht ik dan, geeft zo’n baan nou bevrediging
aan een man die creatief is? Hoe je een examen
ook verpakt, in de veehal aan tafeltjes, op het
werk in de kantine, of thuis achter de computer.
Het is en blijft niet anders dan het controleren
van antwoorden en zelfs dat niet meer, omdat
de computer dat inmiddels heeft opgenomen.
Nee, dan het barbiervak, daar kan je je helemaal
in je creativiteit uitleven. Ik doe tenminste iets
met mijn leven, vond ik en kon een gevoel van
medelijden met de examendirecteur niet onderdrukken. Een gevoel dat spoorslags omsloeg in
jaloezie toen ik het drieregelig nieuwtje voorlas
aan mijn vrouw: “Examendirecteur gaat zijn
instituut verlaten. Hij heeft zijn oog laten vallen
op een hotel op één van de Waddeneilanden en
stapt in de horeca”.
“Zo”, zei mijn vrouw, “dat noem ik nog eens creatief omspringen met je leven.”
Barbier
BARBIER
54
VB_2406_P54_Barbier.indd 54
nummer 24 - 21 december 2006
19-12-2006 09:50:00
de fusie is geslaagd.
nu de samenwerking nog.*
Als u wel eens een huis vanaf tekening hebt gekocht, kent u het
gevoel. Op papier is het prachtig, maar hoe het in praktijk uitpakt blijft
afwachten. Bij een fusie zijn de belangen natuurlijk nog veel groter,
maar wie weet wat hij doet kan het resultaat toch makkelijker sturen.
Ook - en dat wordt vaak vergeten - in de periode na de ‘oplevering’.
Daarom werkt PricewaterhouseCoopers in elke fase van het proces,
maar juist ook na de handtekeningen, aan voorwaarden die de kans
op fusiegeluk aanzienlijk doen toenemen. Daarbij wordt niet alleen
gekeken naar de financiële, juridische en de fiscale kanten van de
zaak, maar vooral ook naar organisatorische hangijzers. Want dat alles
op papier klopt is natuurlijk een voorwaarde, maar uiteindelijk wordt
op de werkvloer de connectie gemaakt.
Kijk op
www.pwc.nl/connectivity
www.pwc.nl
Assurance • Tax • Advisory
*connectedthinking
©2006 PricewaterhouseCoopers. Alle rechten voorbehouden.
VB_2406_P54_Barbier.indd 55
19-12-2006 09:50:09
De collectieve ziektekostenverzekering
voor ondernemend Nederland.
Een werkgever wil goede zorg die bovendien snel beschikbaar is. En zorg die zijn medewerkers op de werkvloer houdt. Met de ziektekostenverzekeringen van De Amersfoortse helpt u de werkgever zijn verzuim beheersbaar te houden. Zo kan hij zijn medewerkers verzekeren voor
behandelingen die langdurige uitval voorkomen. En zorgen wij ervoor dat ze snel geholpen worden zodat ze ook snel weer aan het werk zijn.
Oftewel: Goede zorg + snelle zorg = minder verzuim. En dat tegen een bijzonder scherpe premie. Kijk voor meer informatie op ons extranet.
De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland
VB_2406_P54_Barbier.indd 56
AMERSF_advs_210x297_ATP_01.indd
2
19-12-2006 16:35:46
09:50:14
28-11-2006

Similar documents

abonnementen vergelijken

abonnementen vergelijken € 149,95 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren: 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode. Losse nummer en specials...

More information