GLS Voice October 2013

Comments

Transcription

GLS Voice October 2013
G UJ A R AT
L AW
SOCIETY
News for GLS students, staff, alumni and friends
Date of publication : 7th of every month.
Gujarat Law Society, Opp Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad 380006 ■ Ph 079 26440532, 079 26468513 ■ email: [email protected].org ■ Price Rs.2/-
INSIDE
Volume 5 Issue 10
Editor: Dr. Bhalchandra H Joshi
Þwðk MkþÂõíkfhý yux÷u hküÙ MkþÂõíkfhý
hk
Pg : 2
GUEST LECTURE SERIES
AT GLS MBA
Pg : 4
N. R. & GLS SEC. & HIGHER SEC.
SCHOOL AT SCIENCE FAIR
Pg : 6-7
GLS COLLEGES AT
G.U. YOUTH FESTIVAL
üÙeÞ þkÞh, frð ©e Íðuhþ[tË
{u½kýe fnu Au fu, “½x{kt
½kuzk ÚkLkøkLku ykík{ ®ðÍu
Ãkkt¾, yýËeXu÷e ¼ku{ Ãkh ÞkiðLk {ktzu
ykt¾” Ãkúf]ríkLkwt ÞkiðLk yux÷u ðMktík, yLku
SðLkLke ðMktík yux÷u ÞkiðLk. ÞwðkLke
yux÷u Mkwðýo {kiÂõíkf hMkkÞý. yu Ãk[u
íkku Ãkwrü ykÃku yLku Vqxe Lkef¤u íkku rðLkkþ
ðuhu. Mðk{e rððufkLktËu fÌkwt níkwt fu {Lku
Mkku Lkr[fuíkk ykÃkku íkku nwt rðïLkku Lkfþku
çkË÷e Lkk¾eþ. ykiÃkrLk»kËef Lkr[fuíkk
yux÷u yuðk ÞwðkLkku fu su MkíÞ MkkÚku fËe
A¤ fhíkk LkÚke, yMkíÞLku ykÄeLk Úkíkk
LkÚke, Ët¼Lke Ãkwü fhíkk LkÚke, Ãkú÷ku¼LkkuÚke
Ãkeøk¤íkk LkÚke yLku rðÎLkku Mkk{u ðk{ýkt
çkLkíkk LkÚke.
ÞkiðLk MkknMkÚke þku¼u Au, MktÞ{ ðzu
rðfMku Au, yLku Mk{sËkheÚke þýøkkhkÞ
Au. su{ økktzeíkqh LkËeLkk ÄMk{Mkíkk ÃkúðknLku
¾k¤ðk {kxu çktÄ çkktÄðkLke sYh nkuÞ Au
íku{ ÞkiðLkLkk ÄMk{Mkíkk ÃkúðknLku MktÞ{Lkku
çktÄ çkktÄðk{kt ykðu íkku ÞwðkþÂõík Mk{økú
rðïLku Mkws÷k{-MkwV÷k{ fhe þfu Au.
r{ºkku, ‘Þwðk’ þçËLku shk W÷xkðeyu
íkku çkLku ‘ðkÞw’ ðkÞw yux÷u Ãkúðuøk-ÃkðLk.
yLku ÃkðLk Ãkwºk yux÷u nLkw{kLk. nLkw{kLkS
yux÷u rðhkx þÂõík.
ykÃkýk Ä{oøkútÚkku- Ãkkihkrýf økútÚkku{kt
Þwðk~kfríkLkk yLkufkLkuf WËknhýku òuðk
{¤u Au. òBçkðLíkSyu MkeíkkSLke
þkuÄ {kxu nLkw{kLkSLku ÃkkuíkkLke þÂõíkLkwt
M{hý fhkðe íku{Lku MkeíkkþkuÄ {kxu ÃkúuÞko.
fwÁûkuºkLkk {uËkLk{kt ®n{ík nkhu÷k yswoLkLku
ÃkkuíkkLke ðehíkkLkku Ãkrh[Þ ©e f]»ýyu
fhkÔÞku. ÷kûkkøk]nLkk yÂøLkÚke çk[ðk
¼e{MkuLkLku þÂõíkLkwt M{hý MknËuðu fhkÔÞwt
níkwt. Mðk{e rððufkLktËLke þÂõíkLku Wòøkh
fhLkkh Ãký ©e hk{f]»ý Ãkh{ntMk s níkk.
ÃkkuíkkLke þÂõík yLku ÃkkºkkLkku ÞkuøÞ Mk{Þu
Ãkrh[Þ ÚkkÞ íkku ÞkiðLk ¾e÷e WXu Au.
r{ºkku, yk ÞkiðLk yux÷u {kºk Þwðk
ÃkwÁ»kku s Lk®n Ãký Ãký Þwðíkeyku Ãký
Mk{krðü s Au. Mºke þÂõíkLke ðkík fheyu
íkku Þwðk Lkkheyku –MkwrLkíkk rðr÷ÞBMk,
MkkrLkÞk r{Íko yLku hkýe ÷û{eçkkE suðe
yLkuf ËwrLkÞk{kt ÃkkuíkkLkk Lkk{Lkku ztfku
ðøkkzâku Au.
ykí{[uíkLkkÚke Ãkúfkrþík ÚkÞu÷k
ÞkiðLkLku SðLk rðfkMk{kt fkuE Áfkðxku
Lkzíke LkÚke. Ãkúf]rík Ãkkuíku s yuLke ÃkÚkËŠþfk
çkLku Au. ÞwðkLkkuLku Ëwøko{ÃktÚku ÃkúÞký fhðkLkwt
ykbkLk fhíkkt frð©e {Lkkus ¾tzurhÞk fnu
Au fu –
“xkuÃk÷e{kt íkus ÷E Lkef¤e Ãkzku
ÃkkýeLke ðå[u hMíkku ÚkE sþu.”
rðïfÕÞkýLkku
rð[kh
÷ELku
Lkef¤u÷k ÞkiðLkLku s¤ÃkúðkV fu sLkÃkúðkn
Lkzíkku LkÚke. ÞkiðLkLku ÃkøkwtÃk÷kÞLkðkË
þku¼íkku LkÚke. Ãký yVMkkuMk ! yksLkk
ÞkiðLkÄLkLku ÃkkLkLkk økÕ÷k Ãkh ík{kfw
¾kíkkt [kh hMíkk Ãkh W¼k hne, síke
Lk økkze,
Lk økkzo
Pg : 11
FLYING HIGH
ykðíke çkuLk, rËfheykuLke {~fhe fhíkkt
òuE Ëw:¾ ÚkkÞ Au. çkeS çkksw òuEyu íkku
Wå[ rþûký {u¤ðu÷k ½ýkt ¾hk ÞwðkLkku
rðËuþ{kt ÃkkuíkkLkk ¿kkLk, ykðzíkLkku ÷k¼
ykÃku Au yu Xef Au Ãký yu ÞwðkþÂõík
íkLk, {Lk, ÄLkÚke ynª fu¤ðkÞ, Mk[ðkÞ
yLku Mkþõík çkLku íkuðk ÃkúÞíLkku Mkhfkhu Ãký
fhðk òuEyu.
økÞk yXðkzeÞu s Mk{k[khÃkºk{kt
ðkt[ðk {éÞwt níkwt fu, ¼khík ÞwðkþÂõík
ÄhkðLkkh rðïLkku çkeò fú{Lkku Ëuþ Au. òu
yk ÞwðkþÂõíkLkwt ÞkuøÞ MkwøkXLk fhðk{kt
ykðu íkku ¼khík yu rðïLke ÃkúÚk{ {nkMk¥kk
Ähkðíkku Ëuþ çkLkþu yu{kt fkuE þtfkLku MÚkkLk
LkÚke.ðze÷kuLkk ¿kkLk yLku yLkw¼ð íkÚkk
ÞwðkLkkuLke þÂõíkLkku Mk{LðÞ fhe hküÙLkwt
MkwøkúÚkLk fhðwt òuEyu. su{ yýwþÂõíkLkku
rð¿kkLkûkuºku WÃkÞkuøk fhe rðfkMk fhe þfkÞ
íkuðe s heíku ÞwðkþÂõíkLkku ÞkuøÞ WÃkÞkuøk
fhe hküÙLkwt LkðrLk{koý fhe þfkÞ. Þwðk
MkþÂõíkfhýÚke hküÙLke þÂõík Ãký Mkku¤u
f¤kyu ¾e÷e WXþu.
AuÕ÷u þqLÞÃkk÷LkÃkwheLke ÃktÂõíkÚke
{kÁt ðõíkÔÞ Mk{kÃík fheþ.
MðÞt nwt s hkne, MðÞt nwt s {trÍ÷,
{¤e Au {Lku ÂMÚkhíkk Äúwð suðe,
MkËeykuÚke {khe ¾çkh Au rËþkLku,
ÞwøkkuÚke {Lku fkV÷k yku¤¾u Au.
.. yMíkw ..
yu[.yu.fku÷us ykuV fku{MkoLke ÃkúÚk{
ð»ko çke.fku{.Lke rðãkÚkeoLke yLku ÞwÚk
VuMxeð÷{kt Lktçkh ÷uLkkh
Ãkúf]rík yuMk. Ãktzâk
‘ Y O U N G O T S AV 2 0 1 3 ’
By Rajani Mevada Suthar
. M. Patel Institute of
Commerce hosted the
Gujarat University InterZonal
youth
festival
‘Youngotsav 2013’ on 3rd and
4th October, 2013. Total 27
events were conducted at 7
different venues including
College Campus, L.A.Shah
College, GLS Skating Rink,
GLS Auditorium, H.K. Hall and
Thakorebhai Desai Hall.
The inauguration function
was held at Thakorebhai Desai
Hall. Shri Sudhir Nanavati,
Executive Vice President, GLS,
Dr. Mukul Shah, In-charge Vice
Chancellor, Gujarat University,
and Ms. Pooja Gor, TV
Celebrity (‘Pratigya’ fame) and
Alumni of SMPIC were among
the dignitaries present at the
occasion. In the inaugural
speech principal, Dr Ashwin
Purohit, S.M. Patel Institute of
S
Pg : 8
OCTOBER 2013
Commerce welcomed all and
motivated the students to set
high standards for themselves
and actively participate in
various events. Shri Sudhir
Nanavati, in his speech, laid
emphasis on the fact that such
events brought out the innate
abilities of students and that
GLS has always focused on all-
round development of students.
In his address, Dr. Mukul Shah
stressed on importance of such
events for youth in present time.
The event had 1000 to 1200
student participants of different
colleges affiliated to Gujarat
University across Gujarat
during these two days. About
127 colleges of 5 zones took
part
in
Youngotsav.
Competitions were organized
during the two-day festival in
the area of Music, Literary,
Theatre, Dance and Fine Arts
and winners of Zonal Youth
Festival
enthusiastically
participated in various events.
The Valedictory Function
and Prize Distribution were
organized at GLS Auditorium.
Shri N. R. Shah, Executive
Director, GLS, Dr. Mukul Shah,
In-charge Vice Chancellor,
Gujarat University, Dr. Ashwin
Purohit, Principal, S.M. Patel
Institute of Commerce, RJ
Kunal,
renowned
Radio
Jockey(Radio Mirchi) and
Ex-SMPICite and Shri V. K.
Chavda, Assist. Director, Youth
Welfare
Dept,
Gujarat
University graced the occasion.
(The writer is a faculty of
English at SMPIC)
OCTOBER 2013
2
EVENTS
I
GUEST LECTURE SERIES AT GLS MBA
t is very important for
management students to be
aware of the external
environment, industrial scenario
and the current prospects of the
industry. To provide the
pragmatic wisdom to the
students who are at the threshold
of their professional careers,
GLS MBA program regularly
conducts Corporate Guest
Lectures. This year the lecture
series included lectures by Mr.
Prateek Banerjee, ManagerMarket Development (Gujarat),
Business Standard Limited, Mr.
Rakesh Patel- Gujarat Circle
GLS INSTITUTE OF TEACHERS’ EDUCATION
MR. PRATEEK BANERJEE WITH ATTENTIVE AUDIENCE
HR
Head,
Videocon
Telecommunications Ltd., Mr.
Kalpesh Kamani- CEO, Kaka
Group of Company and Mr.
Mahesh Pandya Executive,
Bombay Stock Exchange. They
enriched the students knowledge
in the fields of Sales and
Distribution
Management,
Management of Industrial
Relations & Labor Legislation,
Discipline at work place etc.
RASHTRIYA HINDI DIVAS WAS CELEBRATED ON 14TH SEPTEMBER 2013.
STUDENTS PRESENTED THE SKIT “UDAIPUR KI TRAIN” AND “DOHA” OF
POETS KABIR AND RAHIM
‘National Day celebration of Qatar’ at Gujarat Technological University
By N.R. Institute of Business Management
60 students of N.R.
Institute
of
Business
Management participated in
the
‘National
Day
Celebration
of
Qatar’
organized by the Centre for
Global Business Studies,
Gujarat
Technological
University on September 21,
2013.
GTU has implemented a
new Global MBA program
since August 2011. GCSR
(Global Country Study
Report) program has been
introduced, as a twosemester study program
during the 3rd and the 4th
semesters of MBA. In
GCSR, the students study
business interactions with
all seven regions of the
world having the focus on
developing countries.
Students of N.R. Institute
of Business Management
presented on technical topics
like ‘History and General
Information of Qatar’ as
well as on ‘Business Status,
Export-Imports companies
and products of Qatar’. They
also staged the culture and
traditions of Qatar and India.
Priti Morjaria, Purvi
Morjaria, Bijal Patel, Yesha
Gajjar, Manali Goswami,
Hitesh Mohnani, Paresh
Kakadiya, Kushal Akabari,
Aakash
Modi,
Bhavik
Thanki and Pooja Nair
secured prize for the Cultural
event.
Bhumi
Trivedi
secured prize for Techinical
Presentation.
ON 11TH SEPTEMBER, GANESH CHATURTHI UTSAV WAS CELEBRATED
WITH GREAT JOY. MS. SUNANDABEN, PRINCIPAL OF N.R.HIGHER
SECONDARY SCHOOL WAS PRESENT AS THE CHIEF GUEST AND
MOTIVATED THE STUDENTS BY HER POSITIVE THINKING.
Communication Workshop
Volume: 5, Issue: X
© 2009 All rights reserved.
President, GLS
Deepak Navnitlal Parikh
Honorary Secretary, GLS
Devang Nanavati
Publisher & Editor-in-chief
Dr Bhalchandra Joshi
(Registrar, GLS)
Managing Editor
Dr. Avani Desai
Editorial Board
Aashal Bhatt
Dharini Patel
Dipalee Atre
Dr. Jean Dsouza
Kalpesh Jani
Dr. Kavita Patel
Kruti Paritosh
Marzun Jokhi
Nirja Vasavada
Dr. Jayesh Mandanka
Vineeta Gangal
GLS Voice is published monthly by Gujarat
Law Society, Law Garden, Ellisbridge,
Ahmedabad.
The opinions expressed by others in GLS
Voice do not necessarily reflect those of Gujarat Law Society or its members. Letters to the
Editorial Board and other correspondence
should be sent to The Editorial Board, GLS
Voice, Gujarat Law Society, Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad or e-mailed to [email protected]
gujaratlawsociety.org
Communication Workshop
on ‘Goal Setting, Goal
Formulation
and
Time
Management’ was conducted
for the students of N.R. Institute
of Business Management by Lt.
Col. (Retd.) Dr. Vijay Kumar
Gautam, Prof. & Group
Director, Modern Group of
Institutes from September 10 to
12, 2013. Students learnt the
importance
of
timemanagement and how important
it is to set a goal in life and
work towards achieving it in
this 2-hour workshop.
G L S A L U M N I A S S O C I AT I O N
Not yet registered?
Fill out the enclosed form and send it along with the registration fees*
to Ms Sonal Rawal/Mr Shashank Shah at:
Gujarat Law Society, Opp Law Garden, Ellisbridge,
Ahmedabad - 380006. Alternately, log on to
www.gujaratlawsociety.org to
download an electronic version of the form.
Fee Structure
Age
Below 30 years
Above 30 years
Registration Fees
Rs. 250
Rs. 1,000
You can also become a Patron by filling up the same form. Registration
fees for a Patron are Rs. 5,000 and above.
ON 21ST SEPTEMBER 2013, A SEMINAR ON HIV/ AIDS AWARNESS WAS
CONDUCTED. MR.PANKAJBHAI, HARSHADBHAI AND ARVINDBHAI FROM
GAP ORGANISATION CAME AS RESOURCE PERSONS. THEY GAVE
INFORMATION ABOUT HIV IN DETAIL.
Coming Soon!!!
A GLS initiative to provide a
platform to the lovers of performing
arts like classical and folk dance and
music (vocal and instrumental)! This
platform aims to promote artists
amongst its’ faculty, students and
alumni. GLS VOICE invites its’
readers to write back with their
suggestions of an appropriate name
for this club. Write to us at
[email protected]
Keep reading GLS VOICE for
further details.
OCTOBER 2013
3
GLS SHINING AT GUJARAT UNIVERSITY YOUTH FESTIVAL 2013!!!!!
ZONALS
INTERZONALS
CITY C. U. SHAH COMMERCE COLLEGE
ONE ACT PLAY:
Zala Varsha
Garange Nihar
Patel Dipti
Bharvad Ankit
Desai Komal
Sonvane Chintan
Shirali Shivangi
Garange Nihar
Thummar Monika
Bhavsar Dipak
Revare Nitin
Vaghela Gopal
Parekh Hiral
MONO ACTING
SKIT
RANGOLI
Desai Komal
Sonvane Chintan
C.U.SHAH ARTS COLLEGE
Spot Photography
Karan K. Bhatt
MIMICRY
Sharma Jyoti
Clay Modeling
Nili Shah
Poetry Writing
Light Vocal
Elocution
-Jabina U. Ganchi
Western Group Song
-Karan K. Bhatt
Krunal M. Solanki
Sahil A. Thakur
Shyamal M. Vyas
Siddhi Joshi
Prakruti Pandya
NRIBA
Indian Classical Dance
Bansuri Pandya
Western Solo Song
On the Spot Painting
Rafia Shaikh
Collage
Anam Shah
Poster Making
Charu Jain
On the spot photography
Kishan Prajapati
Skit
Divya Agrawal
Dhaiwat Joshi
Lakshmi Suthar
Saffan Radhanpuri
Yashvi Patel
Priti Parmar
Mimicry
Deepak Chauhan
Western Group Song
Mohit Chauhan
Hardik Prajapati
Arpita Jaichandani
Mansi Shah
Shruti Khatri
Maitri Bhatt
Indian solo Song
Arpita Jaichandani
Poetry Recitation (First)
Spot Photography
Classical Dance (Third)
GLS INSTITUTE OF BUSINESS
ADMINISTRATION
SKIT
Western song -Solo
(Third)
Jeenal Patel
Karan Panchal
Dhairya Thakkar
Devarsh Bharbhaya
Shirin Shaikh
Kripa Vyas
Kevin Shah
On the Spot Painting
Abhran Goswami
Nathani Jhalak Nandlal
Shah Ashna Keyur
Classical Dance
Shah Ashna Keyur
Classical Instrumental
Solo (Percussion)
Shah Harshil Dharmendra
Poetry Recitation
Nathani Jhalak Nandlal
Western Vocal (Solo)
Thakar Priyanka
Mahendrakumar
Group Song (Indian)
Thakar Priyanka M.
Parikh Foram Mukeshbhai
Bhatt Bhumik Rajeshbhai
Tiwari Mitva Hemant
Shah Viishva Mukeshbhai
Shah Parshwa Rajendrabhai
Group Song (Western)
Thakar Pryanka M.
Bhavsar krishna jayeshbhai
Desai Yash Kanubhai
Gandhi Pratham Harshik
Bhatt Bhumik Rajeshbhai
Shah Parita Ajay
One Act Play
Gurjar Anuja J
Bhatt Dhara Janakbhai
Gandhi Danesh Chetan
Group Song -Indian
(Third)
Thakar Priyanka
Mahendrakumar
Parikh Foram Mukeshbhai
Bhatt Bhumik Rajeshbhai
Tiwari Mitva Hemant
Shah Viishva Mukeshbhai
Shah Parshwa Rajendrabhai
Group Song - Western
(Third)
Thakar Pryanka
Mahendrakumar
BHAVSAR Krishna Jayeshbhai
Desai Yash Kanubhai
Gandhi Pratham Harshik
Bhatt Bhumik Rajeshbhai
Shah Parita Ajay
Thakar Priyanka M.
GLSIC
COLLAGE (Third)
Anam Shah
CITY C. U. SHAH COMMERCE COLLEGE
MONO ACTING (Second)
Desai Komal
SMPIC
- Karan K. Bhatt
GLS (SMT. M.R.PARIKH)
INSTITUTE OF COMMERCE
Collage
Neha Koitiya
H A COLLEGE OF COMMERCE
Folk/Tribal Dance (First)
Shivani Ninama
Mono Acting
Sonvane Chintan
SMPIC
Soni Hely Pinakin
Mehta Devanshi Saileshbhai
Parikh Aabha Udaybhai
Joshi Jaimil Rashmikant
Prajapati Mansi Bharatkumar
Solanki Utsav Shankarbhai
Raval Kathanki Ashish
Patel Chaitanya Jayantibhai
Shah Nidhip Dipeshbhai
Maheshwari Tapan Ghanshyam
Shivani Ninama
Ashwina
Twinkal Chauhan
Rita Patel
Pinky Rathod
Jyoti Sharma
Desai Komal
Poetry Completion
- Mukesh R. Chauhan
SMT SADGUNA
C U ARTS COLLEGE
Mime
RANGOLI (Second)
Sharma Jyoti
NRBBA AT MODEL UN
Vora Dhrumil Vimalbhai
Quraishi Asma Liyakat Husain
Vora Riddhish Ketanbhai
Trivedi Vatsal Hiteshbhai
Pandya Devami J
Shah Param Vikrambhai
Agrawal Palkesh Rakeshkumar
Folk/Tribal Dance
Soni Hely Pinakin
Mehta Devanshi Saileshbhai
Parikh Aabha Udaybhai
Joshi Jaimil Rashmikant
Prajapati Mansi Bharatkumar
Solanki Utsav Shankarbhai
Raval Kathanki Ashish
Patel Chaitanya Jayantibhai
Shah Nidhip Dipeshbhai
Maheshwari Tapan Ghanshyam
Rally
Rahul Jagatia
Sweety Khiani
Zainab Lakdawala
Anjali Mehta
Vidhi Shah
Nancy Shah
Shaival Shah
Vikas Shing
Pratham Gandhi
Anurag Parikh
Prashant Makawana
Nilish Anchalia
Do not go where the path may lead, go instead
where there is no path and leave a trail.
Ralph Waldo Emerson
S
abahat Contractor of TY is seen here with the Best
Reporter’s Trophy that she bagged at the Model United
Nations held at H L college of Commerce. The United
Nations as we know, was founded in 1945 after World War II
to replace the League of Nations, to stop wars between
countries, and to provide a platform for dialogue. It contains
multiple subsidiary organizations to carry out its missions.
Today, the UN has 193 member nations. Members of the
diplomatic corps represent their respective countries at the UN.
The UN functions through its’ various committees on which
representatives from member nations sit and discuss issues of
global concern. To develop debating and research skills and to
develop interest of young students in areas such as foreign
policies, trade and commerce, nuclear disarmament, MOCK or
MODEL UNs are held at school and college levels. One such
MODEL UN was recently held at H L College of Commerce
where a team of 12 students from NRBBA participated.
OCTOBER 2013
4
EVENTS & ACHIEVEMENTS
C U SHAH PREPARATORY SCHOOL
SR. K. G. STUDENTS HAD THE THEME OF MYTHOLOGICAL AND
HISTORICAL CHARACTERS. HERE, SHABARI IS WAITING FOR SHRI RAM’S
ARRIVAL.
NURSERY CHILDREN WERE DRESSED AS ‘MAGGI’, ‘PINEAPPLE’, ‘5 STAR
CHOCOLATE’, ETC.
C U SHAH PRIMARY SCHOOL
Kudos to the school for
winning the first prize at
‘Taak Dhina Dhin’ Dance
Competition
organized by
‘The School Post’. Fighting
through tough levels of
competition
across various
prestigious schools of the
city, the school paved the
victorious path of success for
itself. The winners were
awarded an individual trophy
as well as a gift voucher of
thousand rupees each.
Congratulations to C.U.
Shah Primary School for
creating history by winning
the first prize for the third
consecutive time at ‘The
Jagrut Jan’ Patriotic Group
Dance competition.
The performance presented
by the students portrayed
India in both – Pre & Post
Independence
times. It
reminded the spectators of the
precious and selfless sacrifices
of martyrs. It even made them
feel proud of being a part of
such rich, cultural legacy
brought down through ages
that makes Indians stand a class
apart
Both
these
dance
performances at their level of
competition were outstanding
due to the whole-hearted
efforts put in by the students,
the constant encouragement
and support extended by the
Principal - Mrs. Bela Mehta,
In-charge teachers Mrs. Priti
Vora, Mrs. Devyani Pendse,
Property
in-charge
Mr.
Shailesh Raval and all those
behind the success stories of
both the events.
Felicitations to Ms. Riya
Shah of Std VIII for standing
first in Group B at the fifth
Interschool
Elocution
Competition organized by the
Rotary Club of Prahladnagar,
Ahmedabad. Twelve students
from the school participated
in different categories at the
same
competition. From
amongst these participants,
Ms. Aafia Naaz Siddiqui of
and Ms. Juhi Bhattacharyajee
were selected to propogate
for the drive ‘I love my city
Ahmedabad’.
Well done students ! !
You have made us proud ! !
An education isn’t how
much you have
committed to memory,
or even how much you
know. It’s being able to
differentiate between
what you know and
what you don’t.
Anatole France
N. R. & GLS SEC. & HIGHER SEC. SCHOOL
AT SCIENCE FAIR
JUNIOR K. G. CHILDREN DRESSED AS ‘MILK PRODUCTS’. HERE,
CHILDREN ARE SEEN AS ‘FRUIT SALAD’, ‘ICE CREAM CONE’,
‘CHOCOLATE SUNDAE’, ‘TRI-COLOUR BARFI’, ‘MILK’, ETC. IT WAS A
TREAT TO WATCH THEM.
SCIENCE FAIR WAS HELD AT SAHAJANAND SCHOOL . N. R. & GLS. SCHOOL PARTICIPATED IN IT. PROJECT “CT
SCAN MACHINE’ PREPARED BY THE STUDENTS WAS SELECTED AT THE DISTRICT LEVEL. THIS FAIR PROVIDED
THE OPPORTUNITY TO THE STUDENTS TO SHOWCASE THEIR SCIENTIFIC-THINKING SKILLS.
OCTOBER 2013
K N PRIMARY SCHOOL
5
EVENTS & ACHIEVEMENTS
REPORT ON REGIONAL SUMMIT OF SCHOOL PRINCIPALS:
CELEBRATION OF HINDI DAY
Children of K N Primary School celebrated ‘Hindi Day’ on
September 14, 2013 by making charts and appreciating the work of
all the great Hindi authors and poets. They also paid hearty respect
to our National Language by reciting Hindi poems.
LATE SHREE NAVINBHAI JHAVERI CUP
Y
oung champions of N.R.
& GLS High school.
In the year 2013, the
young challengers of N.R. &
GLS High School proved
themselves all rounder by
defeating the teams of the
different schools.
- N.R. & GLS School V/S
M. K. School
The stars of the match :Ansh Patel – 46 Runs,
Vardhaman Shah – 5 Wickets.
- N. R. & Gls School V/S
St. Kabir School
Ansh Patel – 37 Runs,
Tanmay Shah – 36 Runs,
Rudraraj Vaghela – 36 Runs
Rushil Chavda - 4 Wickets
Rushil Chavda Was Declared
The Best Bowler Of Tournament
& Ansh Patel Was The Best
Batsman.
The N. R. & GLS team was
given the trophy in the presence
of our Honourable Chief
Minister Shri Narendra Modi
for
their
outstanding
performance. They
were
rewarded with the cash prize of
Rs. 5000/-. The Executive Vice
President of Gujarat Law
Society Shri Sudhirbhai Nanvati
also gave a cash prize of Rs.
5000/- In appreciation of their
efforts.
AN ODE TO RIVER NARMADA
The River of Rivers,
The holiest of holy,
We salute thee, O Narmada river !
The land is dry,
And people are thirsty,
The clouds are uncertain
And trade winds elusive, O Narmada river !
We have Sabarmati and Saraswati,
And dry lakes and sarovers,
Flood them with life giving waters,
For we adore your prowess
And divine greatness, O Narmada river !
On your flow
When wheat and corn
In lands will grow,
Our farmers will rejoice
Praising you great and bold, O Narmada river !
On your way
When flowers will blossom
Birds will sing and dance,
For family and people
Shall ripple you loud
With cheers and prayers, O Narmada river !
The sacred river
Which carries our ashes,
To far off lands and seas
Nurtures every heart
The message of peace, O Narmada river !
Compiled by PRASHANT GADIYAR
(C U Shah Primary School)
ADDICTION IN SCHOOL CHILDREN ~ NEW AGE CHALLENGES
he
spends substance addiction is more
By Manan Shah
he term ‘addiction’ brings
most of his amongst boys while behavioral
to our minds images of
waking hours addiction is more amongst girls.
hardcore drug addicts we
either
in
The following are some of
often see near bus stands, under
indulging in the indications of an addict
flyovers and at railway stations.
his addiction person :
We seldom associate this term
or thinking of • Low understanding
with young school going
ways
to • Impulsive
children from decent families. satisfy his addiction and is left • Lack of communication
However, the truth is very with no time or energy for • Aggressive
alarming ! Many of these learning other worthwhile • Lack of self-esteem / selfinnocent looking children are in activities.
confidence
the grip of one or the other form
Therefore, an addicted
The summit was conducted
of addiction. Addictions not person suffers not only from the by eminent psychologist Dr. S.
only include physical substances direct effects of his addiction Ravindran. He concluded with
one consumes such as alcohol but also from a lot of indirect explaining how causes of
or drugs, but may include consequences
like
poor addiction become its remedy
behavioral addictions like cell academic
performance, also. The event was held at
phones, video games, internet, relationship problems, financial Anand Niketan school, Nr. S.
relationships etc..
difficulties and even problems G. Highway in association with
When a person is addicted with law.
ICTRC (Institute of Counselor
to something, he can’t control
One thing one should Training
Research
and
himself and becomes dependent remember that habits and consultancy ) on August 30,
on it to cope with daily life. addiction are different. Habits 2013, Friday. I attended summit
Addiction can lead to serious are by choice and it could be as a program co-ordinator
problems at school, home or good or bad. But addiction is representing N. R. SEC. & H.
society at large. The addicted not by choice, it is compulsion. SEC. SCHOOL (GLS). I am
individual needs larger amount However, bad habits can very much thankful to Principal
of addiction substances in order become window to addiction.
Mrs. Sunanda Shah for giving
to get same effects. As a result,
The surveys reveal that me this opportunity.
T
N R PRIMARY SCHOOL
In tune with Nature
On Friday, 30th August
2013, we got an opportunity to
visit Sundervan Nature Park.
Sundervan is managed by the
Department of Zoology, Central
Government of India, Delhi. We
saw many bamboo trees, banyan
trees, peepal trees and different
plants. The birds section had
geese, turkey, grey guinea fowl
peacock, hen, love birds etc.
H
ardi Shah of Std 5th won
first prize in INTER
SCHOOL ELOCUTION
COMPETITION held by Rotary
Club of Ahmadabad in Group-1.
The topic was ‘I want to play’.
I am Hardi from N.R
Primary School. I really want to
enjoy a free life. I don’t like
controls I.e.……don’t and do’s.
My school teachers give a
lot of home work. They want me
to read and learn a lot. So, I
hardly find any time to play, to
dance, to sing and to enjoy the
company of my friends. We all
have this problem.
Let me say school homework
has become a great burden. We
find very little joy and charm in
life. Let me say, “What is life if
full of care? I have time to stand
and stare”.
We cannot enjoy the beauties
of nature. Childhood is a period
of little work and more play and
Their melodious chirping filled
the air. The snake section had
the Indian rat snake, saw scale,
viper etc. During the snake
show we learnt that we should
not feed them milk or kill them.
When a snake bites you, you
should go to the closest
government hospital and get
proper treatment. We also saw
variety of fish in the aquarium.
This visit will stay in our
memories for a long time.
(written by Gunjal Shah,
Riya Choksi, Kriya Shah, Isha
Choksi)
ACHIEVEMENTS
enjoyment.
My mother again and again
asks me to read, to write and to
learn.
She says “Don’t waste
time”. She gets angry. She
shouts and scrams if I do not
obey her orders. She acts like a
policeman controlling people.
“Do not eat this or that”. “Do
not play in the rains or sunshine”.
“Do not watch T.V programmers
How, can I escape?
Last week in the fitness
camp majority of children were
under low rate of fitness. Now I
would like to ask you, who is
responsible for this? Society,
school, parents, teacher?
“Really all controls and no
freedom”. I want to play games.
I want to run and dance. I want
to sing. I want to learn
playing different games. But
there is no chance for me to
think freely.
I have to control my feelings
O God please do something for
children’s happiness and joy.
Really shining and bright days
of childhood will fly away. After
growing up, we will have more
work more duties more
worries….. So let our childhood
period be free, fearless and full
of fun and frolics.
Do not suppress our desires
and dreams. We shall be highly
thankful to you if you give us
freedom. Let me play, let me
speak and act freely. Let me sing
and dance. Let me enjoy this
golden perio
OCTOBER 2013
GLS COLLEGES AT G.U. YOUTH FESTIVAL
College students eagerly await the month of September as it is in this month that the University Youth Festival is held. High-voltage enthusiasm and exuberance
are seen at the actual competition. Here are glimpses of some of the vibrant performances.
CUSHAH ARTS - WESTERN GROUP
GLSIC - CLASSICAL DANCE
GLSIC - MIMICRY
GLSIC - POSTER MAKING
GLSIC - SKIT
GLSIC - WESTERN GROUP SONG
SADGUNA - MIME
SADGUNA - MONOACTING
SADGUNA - ON THE SPOT PHOTOGRAPHY
SADGUNA - SKIT
SMPIC - AT THE RALLY
SMPIC - FOLK DANCE
SMPIC - LIGHT VOCAL
SMPIC - MIME
SMPIC - ONE ACT PLAY
6-7
OCTOBER 2013
8
Lk økkze, Lk økkzo - r[Lkw {kuËe (7Ãk {kt ð»ko rLk{e¥ku)
(Mkh yu÷.yu.þkn ÷kì yuLz ykxoTMk
fku÷us, S.yu÷.yuMk. ykxoTMk fku÷us
yLku nðu ©e{íke yu÷.yuLz Mke. {nuíkk
ykxoTMk fku÷us yu{ ºký-ºký ð¾íkLke
Lkk{Äkhe fku÷usLkk çk¤wfeÞk yæÞkÃkfkuLkk
çk¤wfeÞk rðãkÚkeoyku{ktLkk yuf yksu 7Ãk
ð»kooLkk ykhu ykðeLku W¼k Au. S.yu÷.
yuMk. ykðk yLkuf çk¤wfeÞk rðãkÚkeoykuLke
sL{Ëkºke Au. yuðk yuf [eLkw¼kE {kuËeLku
MkkËh yLkuf þw¼uåAkyku ! yLku rLkhk{Þ
SðLkLke fk{Lkkyku MkkÚku Mk{Ãkeoík –
yuzexh çkkuzo)
Mk.19Ãk4 {kt {ktz {ktz {Lku
Mkh yu÷.yu.þknLke rðLkÞLk
fku÷us{kt ÃkúÚk{ ð»ko{kt Ãkúðuþ
{éÞku. y{khe fku÷usLkk Ãký yk[kÞo
òýeíkk yuzðkufux yu{. yu{. Xkfkuh s
níkk. sLkh÷ nku÷{kt ÚkÞu÷k rðãkÚkeo
Mðkøkík Mk{kht¼{kt yu{ýu çkúñûkºkeÞLke
h{qS þi÷e{kt fnu÷wt : ‘Ônk÷kt rðãkÚkeo¼kEçknLkku.
yuf ðkík ÞkËhk¾òu, ykÃkýe
fku÷usLke Mkk{u n{ýkt s çkøke[ku
BÞwrLkrMkÃkkr÷xeyu çkktæÞku Au yLku
þnuhesLkku ykÃkýe fku÷usLku fkhýu yuLku
÷ku-økkzoLkLku çkË÷u ÷ð-økkzoLk fnu Au.
ík{u Ãký Vúe rÃkrhÞz{kt sòu Ãký yuf
ðkík ÞkË hk¾òu-ykÃkýe ÃkkMku {uxhrLkxe
nkuMÃkex÷Lke Mkøkðz LkÚke.’
y{khe yk fku÷us rðLkÞLkLke ºkeS
s fku÷us níke. yuf : økwshkík fku÷us;
çkeS yu÷. ze. ykxoTMk fku÷us yLku ºkeS
Mkh yu÷. yu. þkn fku÷us. yk fku÷us{kt
sux÷k Mxku÷ðxo yæÞkÃkfku níkk – yuðk
ÏÞkík yLku rðîkLk yæÞkÃkfku ¼køÞu s
çkeS rðLkÞLk fku÷uSMk{kt níkk.
þuõMkrÃkÞhLkk y¼qíkÃkqðo yÇÞkMke
yuMk.ykh.¼è – suLku Mkkt¼¤ðk yLÞ
fku÷uSMkLkk Lknª, yLÞ rðãkþk¾kykuLkk
Ãký rðãkÚkeo y{khe fku÷us{kt ykðíkk.
þuõMkrÃkÞh Ãkh yu{ýu yu ÃkAe ½ýkt ð»kuo
©e Þþðtík þwõ÷Lke fku÷us{kt ÔÞkÏÞkLkku
ykÃku÷kt- íÞkhu yu[.fu. ykxoTMk fku÷usLkwt
ykurzxkuheÞ{ ¾e[ku¾e[ ¼hkE síkwt.
yu{Lke ÃkkMku ‘nuÕ{ux’ ¼ýðk {¤u÷wt –
yu W{kþtfh ÃkkMku Ãkú{kLktË ¼ýðk suðwt
Mkt¼khýwt fnuðkÞ.
çkeò níkk: òýeíkk frð Ãký
ytøkúuSLkk yæÞkÃkf ©e rLkhtsLk ¼økík.
nS ºkeMke Ãký Lknª ðxkðu÷k yk
E.
yæÞkÃkf yutøkúe Þtøk ÃkkuyuxTMk {ktLkk yuf
nkuÞ yuðk ÷køkíkk níkk. ÃkuLx{kt Ãký
xkE ðøkh ykðíkk ¼økík Mkknuçk yu{Lke
çkkçkhe WAk¤e nt{uþkt ykðuøk{kt Ãkúð[Lk
ykÃkíkk. Ãkúð[Lk ykÃku íÞkhu nt{uþkt yuf
nkÚk ÃkuLxLkk øksðk{kt síkku. ‘Ônkux EÍ
ÃkkuyuxÙe ?’ yu rðþuLkk yÇÞkMk çknkhLkkt
¼k»kýkuyu {khe frðíkk Mk{s ðÄkhu÷e
‘Mkkur÷xhe rhÃkh’, ‘ðuMxr{LMxhrçkús’,
‘÷kçku÷k zu{ Mku{ {Mkeo’ yLku ‘ykuLk rnÍ
ç÷kELzLkuMk’ {ktLke [kiË ÃktÂõíkyku yu{Lke
ÃkkMku þe¾ðk {¤e –íÞkhu frðíkk ÃkkX þe
heíku ÚkkÞ, yuLke Mk{sLkktt çkes ððkÞu÷kt.
{khe frðíkkLkkt yu Ãknu÷kt MkwÄkhLkkh
yæÞkÃkf Ãký ¾hk s.
©e {LkMkw¾÷k÷ Íðuhe, fu. çke.
ÔÞkMk yLktíkhkÞ hkð¤, ¼qÃkík ðzkuËrhÞk,
nrhLËÙ Ëðu suðk suLkk rðãkÚkeo yuðk
¿kkLkLkk økhðk ðz÷k suðk ÃkqßÞ hrðþtfh
òuþe Mkknuçk yu økwshkíke ¼ýkðu íÞkhu
yu{ s ÷køku, økkuðÄoLkhk{Lkk rðãk[íkwh
yLku {kLk[íkwhLkk MktÞkusLkÚke çkLku÷k
yk òuþeMkknuçk Au. yM¾r÷ík ðkýe
Ãkúðkn, yktS Lkk¾ðkLkk {kun ðøkhLke
Ãký Ãkú¼kðþk¤e ðkõTAxk ðk¤k yk
yæÞkÃkfkuLkk yæÞkÃkf ÃkkMku ¼ýðwt yu
{khk Ãknu÷k ÃkúrMkæÄ ÃkwMíkf ‘ðMktíkrð÷kMk’{kt yu{ýu ykþeðo[Lk Ãký ÷¾e
ykÃku÷k. yksu Ãký ¼kðLkøkh òô íÞkhu
Ãkúk.íkÏík®Mkn Ãkh{kh Mkknuçk {Lku {¤u yLku
¼uxu íÞkhu y[qf fnu: ‘ykÃkýk yuf s
økwY-òuþe Mkknuçk, yu Lkkíku ík{u {khk økwY
rnLËe MkkrníÞ yfkË{e ÃkwhMfkh rðsuíkk
økw
shkík
rnLËe
MkkrníÞ
yfkË{e, økktÄeLkøkh fu÷uLzh
ð»ko Ëhr{ÞkLk rnLËe ¼k»kk
MkkrníÞLkkt rðrðÄ ÃkúfkhLkkt Ãkúøkx
Úkíkkt ÃkwMíkfku {ktÚke økwýð¥kkLkk
Äkuhýu ©u»X ÃkwMíkfkuLku økwshkík
MkkrníÞ yfkË{e îkhk Ëh ð»kuo
Ãkkrhíkkur»kfku yÃkoý fhðk{kt ykðu
Au. ð»ko-h010 {kt Ãkúfkrþík ÚkÞu÷k
ÃkúkiZ rð¼køk{kt rððu[Lk MðYÃk{kt
økwshkík ÷kì MkkuMkkxe Mkt[kr÷ík çke.
ze. ykxoTMk fku÷usLkk rnLËe rð»kÞ{kt
yæÞûk íkhefu fkÞohík zkì. Äehs¼kE
ðýfh r÷r¾ík ‘f{÷u~ðhfk fnkLke
MkkrníÞ ykih Mkk{krsf ÞÚkkÚko’
ÃkwMíkfLku Yk.Ãk000/- Lkwt ík]ríkÞ
Ãkkrhíkkur»kf ÃkúkÃík ÚkkÞ Au. yk
yuðkuzo íkuykuLku 3, ykuõxkuçkh Lkk
hkus økwshkík hkßÞLkk h{ík-øk{ík
Þwðk yLku MkktMf]ríkf Ãkúð]r¥kykuLkk
{tºke©e h{ý÷k÷ ðkuhkLkk nMíku
yÃkoý fhðk{kt ykðþu. yk WÃkhktík
zkì. ðýfhLku hküÙeÞ MkkrníÞ f÷k
ykih MktMf]ríkf Ãkrh»kË, nÕËe ½kxe
(hksMÚkkLk) îkhk ‘rþûkk¼q»ký’
hküÙeÞ
MkkhMðík
MkL{kLkÚke
14 ykuõxkuçkh h013Lkk hkus
Lkðksðk{kt ykðþu. zkì. Äehs¼kE
ðýfhu yíÞkh MkwÄe{kt [kh ÃkwMíkfku,
økwshkíke{kt 100 ÷u¾ku rnLËe
MkkrníÞ{kt 70 ÷u¾ku yLku frðíkkyku
Ãký ÷¾u÷ Au. Mk{økú çke.ze. ykxoTMk
fku÷us Ãkrhðkh nkŠËf yr¼LktËLk
ÃkkXðu Au.
çktÄwÚkkð.’
yksu Ãký suLku íÞkt Ëh hrððkhu
nwt y[wf òô yuðk ©e hðeLËÙ Xkfkuh
y{khk ÷kzfk yæÞkÃkf. yu ‘{u½kýeLke
ðurðþk¤’ ¼ýkðu yux÷u Akufhkyku yu{Lku
‘Mkw¾÷k÷’ fnuíkk. Mktøkeík YÃkfku yLku nðu
W¥k{ f]ríkykuLkkt økwshkíke ¼k»kktíkh yu{ýu
ykÃkýLku ykÃku÷kt-Ãký, {Lku Lkkxf{kt
‘hku÷’ fhðkLkku ‘[kLMk’ Lknkuíkku ykÃku÷ku,
yu nS Ãký ÞkË Au.
yk{ MktMf]íkLkk yLku ÃkAe ÷tzLk sE
yÚkoþkMºkLkk yæÞkÃkLk{kt hMk ÷uLkkh yu{.
ze. ¼èMkknuçk, Þtøk yLku nS Ãký yux÷k
s yuLksuorxf. sÞuþ ËuMkkEMkknuçk yk
MknwLke MkkÚku MkkÚku {khk nðuLkk r{ºkkuLku, yu
ð¾íku íkkuVkLkLke íkf ykÃkíkk Ãký fux÷kf
økw
yæÞkÃkfku níkk.
nk, {kºk {khk suðk fux÷kf {kxu s
Lkkufheyu hk¾ðk{kt ykðu÷kt VkhMkeLkkt
yæÞkrÃkfk r{Mk fktøkk níkkt yLku þuh÷kuf
nkuBMk {khu VkhMke{kt ¼ýðkLkku ykðu÷ku
su{ yæÞkÃkfku Mxku÷ðzo níkk, yu{
¼krð Mxku÷ðzo rðãkÚkeoyku{kt ÞkuøkuLËÙ
{fðkýk, þtfh®Mkn ðk½u÷k, Ãkúfkþ þkn,
rðLkkuË ¼è EíÞkrË Ãký níkk. nwt nS
frðíkk ÷¾ðkLkwt þY fhíkku níkku íÞkhu yu
rËþk{kt ËkuhLkkh MkwÄeh {ktfz rðþu íkku nwt
yøkkW ÷¾e s [qfu÷ku Awt.
Ãký {khe fku÷us{kt frðhksLkwt rçkhwË
{Lku Lknkuíkwt {éÞwt- ©e hksuLËÙ WÃkkæÞkÞLku
rðãkÚkeoyku ‘frðhks’ fnuíkk. nS
hksuLËÙ Au yLku Mke. yuLk. nkEMfw÷Lkk
yk[kÞo ÃkËuÚke rLkð]¥k ÚkE ‘fkÔÞLkk
ykMðkË’ ÷¾u s Au; frðíkk fËk[ ÷¾íkku
nþu AkLke AkLke.
{ut yu÷. yu. þkn fku÷usLkk fuBÃkMk{kt
çku ð»ko (yuV. ðkÞ. - swrLkÞh) ykxoTMk{kt
[kh ð»ko ÷ku ¼ýðk{kt yLku çku ð»ko yu[.
yu. fku÷us ykuV fku{Mko{kt xâwxh íkhefu
fk{ fhu÷wt yux÷u ÷ku MkkuMkkÞxeLkk fuBÃkMk{kt
yksu òô íÞkhu ‘ðkEÕz MxÙkuçkuhe’ rVÕ{Lkk
LkkÞf su{ yuf fnuíkk yLkuf M{hýku
ÄMk{Mkíkkt ykðu Au.
Ãký yu{ktLkwt yLkLÞ íkku Au ‘{nkøkwshkík’Lkwt Ãkwhòuþ{kt yktËku÷Lk
ELËw÷k÷ Þkr¿kfu þY fhu÷wt yLku yuf
s rËðMku yktËku÷LkLke rðhwæÄLkk Lkuíkk
{kuhkhS¼kELkwt Vqxçkku÷ økúkWLz{kt ¼k»ký
fkUøkúuMku hk¾u÷wt yLku y{khe fku÷usLkk
rfúfux økúkWLz Ãkh ELËw÷k÷ Þkr¿kfLkwt
¼k»ký níkwt. ¾e[ku¾e[ ¼hkÞu÷k y{khk
økúkWLz{kt ELËw÷k÷u fnu÷wt fu ‘{nkøkwshkík
÷u fh hnUøku’ yLku yk¾e Mk¼kyu yk Mkqºk
Auf ykfkþ MkwÄe Ãknkuut[kzu÷wt.
‘rðhkuÄ fhLkkhLkk Ëktík ¾kxk fhe
Lkk¾eþ’ yuðwt rðÄkLk, ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷u
suðwt òuYfwt, yuf Lkkøkhu Wå[khu÷wt yLku íku
Lkkøkh yux÷u ELËw[k[k-nS ½ýe ðkh
yu{. su. ÷kEçkúuhe ÃkkMku, r¾MMkk{kt hnu÷k
[ýk Vkfíkkt Vkfíkkt [k÷íkk yk ¼u¾Äkhe
ÞkË Au – yk ÷kufLkuíkk ÃkkMku Lk økkze níke
– Lk økkzo.
(ÃkwLk: {wËTý LkðLkeík Mk{Ãkoý
{u. h013 {ktÚke)
MktÃkkËLk : çku÷wh çkûke
-yuLk.ykh.çke.çke.yu.
Ãkkrhíkkur»kf rðsuíkk
shkík MkkrníÞ yfkË{e,
økktÄeLkøkh îkhk fu÷uLzh
ð»ko Ëhr{ÞkLk Ãkúøkx ÚkÞu÷kt
økwshkíke ¼k»kk MkkrníÞLkk ÃkwMíkfku
{ktÚke økwýð¥kkLkk Äkuhýu ©uc
ÃkwMíkfkuLku Ãkkrhíkkur»kfku yÃkoý fhðk{kt
ykðu Au.
ð»ko h010 {kt Ãkúøkx ÚkÞu÷kt
ÃkkiZ rð¼køk{kt MktþkuÄLk-rððu[LkyÇÞkMk MðYÃk{kt çke.ze.ykxoTMk
fku÷usLkk MktMf]ík rð»kÞLkk Ãke.yu[.
zeLkk rðãkÚkeo zkì. økeheþfw{kh fu.
Mkku÷tfeLku “MkwçkttÄwf]ík ðkMkðË¥kkMkr{ûkkí{f yæÞÞLk” ÃkwMíkfLkk
MksoLk {kxu Yk.Ãk000/- Lkwt ík]íkeÞ
Ãkkrhíkkur»kf íkk.3-10-h013 Lkk
hkus økwshkík hkßÞLkk h{íkøk{ík,
Þwðk yLku MkktMf]ríkf Ãkúð]r¥kyku
rð¼køkLkk {kLkeÞ {tºke ©e h{ý÷k÷
ðkuhkLkk ðhË nMíku yuLkkÞík fhðk{kt
ykðu÷ Au.
OCTOBER 2013
9
MOODLE- THE SOLUTION FOR
PAPER BASED EXAM
INDIA’S SOCIAL
NETWORKING SITE “JUMPBOOK”
Indians! Good News! Good
News!
ow Indians should feel
proud as India has its
own social networking
site “Jumpbook.in”.
Sometimes it is good to
think best if you start working
on it to prove your words. There
are many people who have
proved their talent and potential
to win the world. This can
happen only and only if you
have pure determination and
confidence among yourself to
achieve whatever you want to
in your life. Indians are one
such category of people who
has proved that they are not too
far to achieve great heights and
are also not too inefficient to
compete others, eventhough
they lack with basic necessities.
This has been proved by two
Indian youngsters, who are in
their mid 20’s, by developing a
unique social networking site
“Jumpbook”.
Nilay Singh and Ankur
Singh, from Patna, Bihar has
created a social networking
website all on their own. The
social networking website
“Jumpbook.in” is unique in a
sense that it combines the three
most popular internet vibes
namely
the
‘Blogs’,
‘E-commerce’, and ‘Forums’.
The Jumpbook has tried to
cover all the aspects and all the
requirements of users, for which
they come to internet. Due to
the combination of these three
aspects in a single step,
Jumpbook Jump three steps
ahead of other popular social
networking websites.
N
By Prof. Pankti Bodiwala
onventionally all our
exams are with a pen and
supplementary.
We
thought of an experimental
exam during the mid-terms of
the BCA students in GLSICA.
For this exam we decided to ask
multiple choice questions and
Moodle was the apt software
that we planned to work on.
Moodle, Modular ObjectOriented Dynamic Learning
Environment, is a Course
Management System (CMS),
also known as a Learning
Management System (LMS) or
a Virtual Learning Environment
(VLE). Using this free web
application, educators can
create effective online learning
sites. It can be installed on any
computer that can run PHP, and
can support an SQL type
database. It can run on Mac,
Windows or Linux operating
system. It provides various
features like online quiz,
assignment, activities, chat,
blogs, news etc.
To work, Moodle needs to
be installed as a Web Server. It
was a bit confusing for me as
the environment was new to
me. With the help of colleagues
and our experiments we were
successful. On the server,
C
information of users had to be
uploaded. Users can be
Administrator, Teacher or
Student. Each of them gets
restricted access depending on
criteria. Each one is provided
with username and password
through which he/she can log
in. The quiz was our main
target. Professors had to upload
the questions on server.
Questions can be True/False,
Multiple
choice,
Short
questions, Long questions etc.
On the other side, from client
machines, students had to
attempt the quiz. It provides
high level of security as number
of attempts for each quiz can be
restricted. Also different quizzes
can be shown to different
groups of students. Even within
a group, students get questions
randomly.
The assessment of individual
question is done automatically.
The lists of grades are generated
automatically. This saves each
professor’s time. Students can
also
see
their
grades
immediately,
after
the
completion of their attempt. So
Moodle is the solution for an
offline exam.
Moodle is low cost, eco
friendly, flexible and a secure
tool for examination. Many
GLASS PAINTINGS BY SHRIPA SHAH, GLS BCA SEM-III
different types of content
formats can be uploaded and
available for use by the students
and the professors. The most
important thing is that it saves
time for evaluation.
This initiative would not
have been possible without my
team. I heartily thank Dr.
Harshal Arolkar, Prof. Tripti
Dodiya, Prof. Ankit Bhavsar,
Prof. Nikita Shah and Prof.
Poonam Dang who guided me
towards this success.
“Online exam is the best
practice for Third year students,
as we all are appearing for
CMAT. This has made us
familiar with online test. So
while appearing for CMAT, we
will be pretty aware about the
interface. In college perspective
also it is very useful as it saves
time of students and faculties
because it displays the result as
soon as the test gets over. So no
need to wait for the result and
for the faculties, no need to
check the paper.” says Shalu
Jain, SEM-IV.
Based on the feedback from
the students, we hope we can
conduct more exams like this in
the future.
(The Writer is Lecturer at
GLS (I&RKD) Institute of
Computer Applications)
Creator of “Jumpbook.in”:
Jumpbook.in took around 7
years to get completed. The two
brothers who dropped from
some ordinary colleges because
of financial problems and also
due to low level of education
provided at those institutes had
to struggle very hard to achieve
their dream of providing an
alternative to the other popular
social networking websites. The
two brothers used to develop
websites and used to sell them
to customers. They were earning
by developing and selling
websites and in the meanwhile
were developing their own
social networking website
Jumbpook. At last they
completed their website on 16th
April 2013 and launched the
same, the site has now around
22,000 active users in just 4
months of time.
4-in-1 Features:
o
Sharing and Posting.
o
Quiz Application.
o
Forum
&
Blog
Platform.
o
Uploading Pictures.
Though this website is in
the stage of improvement, it can
offer the features needed by and
useful to the users. According to
Singh Brothers, they are facing
challenges on the financial
fronts as they need funds to
increase their server capacity. If
the interested investors in this
project will invest in their
website, then the duo show a
promising career ahead.
-Sweety Motwani
-Semester –III (S.Y.B.C.A)
-G.L.S (I&RKD) Institute of
Computer Applications
WAX DRAWING BY
HETAL MISTRY,
GLS BCA SEM-I
OCTOBER 2013
10
BOOK REVIEW
Are You Sure? A Story of
Aesthetic World
-Published by Rigi
Publication
-By Bhushan Khairnar
ach one of us wants to
lead a better, more
meaningful life. And to
that end, we seek gurus who we
believe will show us that path
or try to find our own answers
through various self-help,
religious and biographical
books. AM of this book could
E
research in Semiotics
(Science of Symbols) and
weaves in interesting bits
of symbology that would
appeal to the reader. All in
all, an interesting read.
The author Bhushan
Khairnar is a faculty in
Communication Skills at
NRBBA and this is his first
published book. He is a
researcher in Semiotics (science
of symbols) and a Psychological
Counselor.
be one of us. The story sees his
physical journey to a lonely and
deserted sea coast and his quest
to find ‘the secret of life’. He
finds the symbols of the secret
of life and tries to unravel their
meaning. His story has further
twists and turns. Throughout
this journey, there are
interactions shown in the form
of SMSes and e-mails between
AM and his friend CAN, his
perfect counterfoil.
The story ends with AM and
the readers realizing one of the
biggest ironies of life “Human
can live a wonderful life by
using his/her Common Sense
without being positivenegative, certain-uncertain”.
This book gently tells us
that the solution to all that
ails us lies with ourselves.
Through the interactions
between AM and CAN,
readers realize the
importance of friends
and a solid support
system. The author
draws
from
his
to the needs of the guests
living here. But a classy cafe
is hard to hide!
We found the menu
extensive, appealing to the
Indian, Continental, Mexican
as well as American palate.
The quality and quantity of
servings were awesome. And
the costs were decent.
But what we most enjoyed
were the drinks. The coffees
were perfect, the coolers were
superb and the shakes were
just right. The smell of the
freshly roasted coffee beans
permeated the cafe and created
the kind of ambiance one
would experience on the
streets of tiny European
holiday towns.
Speaking of ambiance, the
entire unit is built out of a
monumental house which was
constructed by Ravi’s greatgrand father about a hundred
years ago. It boasts of having
housed
luminaries
like
Gandhiji,
Sardar
Patel,
Gulzarilal Nanda, and the like
in its history. The wood-work
in the entire building is nearly
a 100 years old, and gives a
feel of antiquity and solidness
to the place. One could easily
call it a Heritage site. Because
it feels like one.
The taste of the coffee and
the cafe lingered in mind and
on the tongue through the
coffee bean chocolates that
were served complimentary
chenna and nuts and raisins.
Stir for 2 mts. Add
condensed milk at this stage,
if using it. Its optional.
8. Bring to room temperature
and chill. The kheer will
thicken lightly on chilling.
You can add a little milk, if
required for a thinner
consistency.
9. Garnish with toasted nuts
and serve chilled or at room
temperature.
The whey will become clear
which is an indication that
the milk has curdled
completely. Immediately
add about 10-12 ice cubes
and turn off flame. Leave
aside for 3-4 mts.
2. Strain the whey and add the
chenna to a damp cheese
cloth or a light cotton cloth.
Gather the four corners of
the cloth and twist it gently
and rinse under cold water
to remove the sourness of
the lemon juice. Tie the ends
and hang it at a height and
allow the whey from the
chenna to drain completely.
Leave aside for 10 mts.
3. Remove the chenna onto a
wide plate and crumble it
lightly. Keep aside.
4. Toast the nuts and raisins in
ghee till brown. Keep aside.
5. To prepare the kheer, take a
stainless steel vessel, add
milk and bring it to a boil.
Reduce flame and simmer
till the milk reduces to
almost half the quantity. Stir
constantly to avoid burning.
6. Add the soaked saffron and
cardamom powder and mix.
Add sugar and simmer for
another 10 mts, stirring once
in a while.
7. Add the crumbled paneer/
RESTAURANT REVIEW
Fresh Roast
By Dr. Jean Dsouza
I
t is not everyday that we
find a little nook in the
middle of a crowded city
that is cocooned and quiet. It is
not everyday that some of us
from the Voice team find a
moment to re-connect and enjoy
that cocoon. It is not everyday
that that cocoon surprises us,
refreshes and rejuvenates us.
Fresh Roast is such a place.
Tucked away off the
busiest, noisiest of roads,
Ashram Road, amidst the
many bus-stops that Paldi is
famous for, Fresh Roast is an
oasis. The quiet and the class
it has is almost unreal in a city
like Ahmedabad. Built initially
as part of the plush and high
quality service apartments that
owner Ravi Dalal --- set up,
the cafe was intended to cater
with the bill.
All in all, Fresh Roast is
the stuff for story books
settings and romantic movie
backdrops; a beautiful place,
delicious delicacies and lovely
ambiance. We sure enjoyed
ourselves!
(The writer is Associate
Professor in English and
Commercial Communication
at HACC)
RECIPES
Paneer Kheer
Ingredients
• To prepare Paneer
• Milk - 1 lt
• Lemon juice - 1 lemon
• For Kheer:
• Milk - 1
• Sugar - 1/2 cup
• Condensed milk - 2 tbsp
(optional)
• Cardamom powder - 1/4 tsp
• Saffron - 4-5 strands, soaked
in a tbsp of warm milk
• Raisins - fistful
• Cashew nuts - 6-7, break
into small pieces
• Almonds - 4-5, make slivers
• Pistachios - 6-7, lightly
crushed
• Ghee - 1 tbsp
Method
1. Take a heavy bottomed
vessel and boil milk. Once
its boiled, slowly add the
lemon juice and you will
find that the milk will curdle
and the whey will separate.
Anjeer Halwa (Dried Figs
Dessert)
Ingredients:
• 1/4 lt boiled warm milk
• 1 small cup of dried figs
(Anjeer) chopped into
pieces
• 1 big tbsp ghee (clarified
butter)
• 1/2 cup of sweetened
condensed milk (Milkmaid)
• 5-6 almonds blanched and
chopped length wise
• few saffron strands
Method
Soak the chopped figs in warm
milk for an hour and then
grind to a fine paste along
with the milk.
Heat ghee in a vessel and add
the condensed milk and fig
paste and cook on medium
heat stirring continously till it
leaves the sides of the vessel.
Serve hot garnished with
chopped almonds and saffron
strands.
Note: Halwa can also be eaten
cold.
(courtesy: http://www.
sailusfood.com)
OCTOBER 2013
11
SMPIC
ACHIEVEMENTS- NRBBA
Commerce Idol
Vishal Chitlangiya stood 1st
and Vikas Chitlangiya stood
2nd in State level Commerce
Idol Competition organised by
City CU Shah Commerce
College Lal Darwaja. SMPIC
stood first for the consecutive
4th time.
Harshal Patel, a TYB.Com student of SMPIC, created a record
by winning 6 gold medals and one bronze medal at the 49th Gujarat
State Shooting Championship on 18th September 2013.
Congratulations!!!
Every great dream
begins with a dreamer.
Always remember, you
have within you the
strength, the patience,
and the passion to
reach for the stars to
change the world.
Harriet Tubman
SAHIL MINSARIA WITH HIS
SECOND PRIZE IN CARTOONING
AT GLSIC’S RANGBAHAR
STUTI DESAI WITH HER SECOND
PRIZE IN ON THE SPOT PAINTING
COMPETITION AT GLSIC’S
RANGBAHAR
HACC
STUTI DESAI (L) AND VINISHA RUPAREL (R) WITH THEIR RESPECTIVE
FIRST AND THIRD PRIZE WINNING ENTRIES AT THE GREETING CARD
MAKING COMPETITION ORGANIZED BY J G COLLEGE OF COMMERCE
SMT. SADGUNA C.U. ARTS COLLEGE FOR GIRLS
THE GIRLS’ VOLLEYBALL TEAM WON THE CHAMPIONSHIP AT THE
GUJARAT UNIVERSITY EVENT FOR THE 24TH TIME IN A ROW.
FLYING HIGH
THE BOYS’ TENNIS TEAM WERE
THE FIRST RUNNERS UP AT THE
SINGLES AND DOUBLES EVENTS
AT GUJARAT UNIVERSITY INTERCOLLEGE TOURNAMENT.
THE BOYS’ WRESTLING TEAM WON THE GUJARAT UNIVERSITY
CHAMPIONSHIP FOR THE 14TH TIME IN A ROW.
DEEPALI SADHU WITH HER FIRST PRIZE WINNING RANGOLI AT
RANGBAHAAR INTER COLLEGE COMPETITION
DEEPALI SADHU WITH HER
SECOND PRIZE WINNING CLAY
MODEL AT RANGBAHAAR INTER
COLLEGE COMPETITION
By Capt. Ulupi Patel
reams, indeed, come
true. When Dimpal
joined her NCC training
she never thought that her
destination was there in
NCC. When she was
intimated to go to Agra for
Para jumping training, it
was quiet new to her. She
was ignorant about the type
of her training but tons of
courage she had. NCC
cadets from Ahmedabad
went to Agra by train with a
conveyance officer from NCC.
They were informed about the
nature of training; it was
unbelievable for them that for
the very first time they were
going to fly high in an Indian
Air Force plane. Cadets were
trained for ten days by highly
skilled officers and trainers of
the Indian Air Force and were
given minute details about how
to jump, the factors affecting
parachute jump like wind, heat
etc. It was very difficult for
Dimpal
to
control
her
goosebumps, when the time
came for the first jump. She felt
that her training and her mentors’
blessings were with her. She
jumped on the first number with
chills and thrills. That day was
D
proud day not only for Dimpal
but for family and her Sadguna
Privar. Dimpal, coming from a
very small town of Mokasan,
Kadi was thrilled while sharing
her experiences of parachute
jumping to Dr. Suhasben Jhala.
Indian Air Force selects very
few cadets from all over India
for such a rigorous training. It is
really bone breaking and nerve
wracking training, through
which every trainee has to pass.
“I cannot believe that I did it. I
feel more confident and will be
always grateful to my Principal
and NCC officer for giving me
such a precious opportunity to
prove myself”, shares Dimpal.
She believes NCC to be very
important for those girls who
want to do something ‘HATKE’
in her life.
(The writer is an Associate
Professor at Smt. Sadguna
C.U. Arts College for Girls.)
RNI number is GUJBIL/2009/30687. Licence to post without pre-payment Licence No. CPMG/GJ/88/2012 Valid up to 30-6-2014. Permitted to post at
AHD PSO/1 on 10th of every month Under Postal Registration No. GAMC-1738/2013-2015 issued by S.S.P. Ahmedabad, valid up to 31st December 2015.
OCTOBER 2013
STATE LEVEL SEMINAR ON
S
12
SMPIC : VICTORIOUS AT JOSH FOR THE SIXTH YEAR
“Development dynamics of Gujarat- Growth opportunities and potential ahead”.
MPIC organised a UGC
sponsored State Level
Seminar on 29th Sep 2013
at GLS auditorium. The title for
the seminar was “Development
dynamics of Gujarat- Growth
opportunities and potential
ahead”. In past SMPIC has
organised various seminar by its
own resources. However this
was for the first time SMPIC
received financial assistance
from UGC
The inaugural session began
with the warm welcome speech
of Dr.Ashwin Purohit. Shri
Jaynarayan Vyas as an keynote
speaker for the seminar covered,
in depth, every sector of Gujarat
with an extensive power point
presentation. Shri Sudhir
Nanavati motivated delegates
with his inspiring and
encouraging
words
and
explained the dynamics of
Gujarat through five important
points like political stability,
security, uninterrupted water
supply, power generation and
excellent roads throughout the
state. Dr Mala Sharma briefed
the participants about the
objectives of the seminar.
In the first technical session
Dr. Niti Mehta, Director
SPIESR, presented a detailed
scenario of the Development of
Gujarat.
The seminar was attended
by 150 delegates and 50 students
from various colleges of the
state. In technical session – II,
forty papers on different aspects
of development of Gujarat were
presented. This session was
chaired by Dr. Hitesh Ruparel,
Director N.R.I.B.M. and Prof.
Sandeep Bhatt, Department of
Business Studies, Sardar Patel
University
Delegates departed with
enriched minds, delicious lunch
and unforgettable goodies.
S
.M. Patel Institute of
Commerce once again
proved that it is far above
the rest of the colleges in Town
by winning the intercollegiate
event Josh organised by
NAEMD on September 30,
2013. The college won the First
prize in all the categories;
Fashion show , Michael Jackson
at Bollywood and the Indian
Dance . The cheer for the
college was so loud that the
college won the prize for the
loudest cheer as well. Principal
Dr. Ashwin Purohit and the
in-charge faculty members
Prof. Bhavna Parwani, Prof.
Bimal Solanki and Prof. Aashal
Bhatt have always motivated
the students to bring their best.
The college has received
tremendous support from the
management especially Shri
Sudhir Nanavati for excelling in
extracurricular activities and
encouraging the students by
awarding cash prizes.
Printed and published by Dr Bhalchandra H Joshi on behalf of Gujarat Law Society. Printed at DB Print Solution (Divya Bhaskar), Bhaskar House, Plot No 280, Makarba,
S G Highway, Ahmedabad 380051. Published from Gujarat Law Society, Opp Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad 380006. Editor: Dr. Bhalchandra H Joshi.

Similar documents

GLS Voice April 2014 - Gujarat Law Society

GLS Voice April 2014 - Gujarat Law Society success as gauged by the number of people in attendance and the enthusiasm of the conference. The theme of the conference “Psychology for Holistic Living in Global World” focused on several importa...

More information

Prism 2014-15 - SM Patel Institute of Commerce

Prism 2014-15 - SM Patel Institute of Commerce trophy and certificate. Jaslinkaur Bagga also won the First prize in Individual Best Speaker Category.

More information