GE Capital Bank, a.s.

Comments

Transcription

GE Capital Bank, a.s.
GE Capital Bank, a.s.
Výroční zpráva 1998
Annual Report
... Banka na cestě do třetího tisíciletí
... The Bank On the Road to the Third Millennium
Obsah
Table of Contents
3
Nejdůležitější ekonomické ukazatele
Highlights
5
Úvodní slovo předsedy představenstva
Introductory Statement of the Board Chairman
8
Složení vrcholových orgánů banky
Corporate Governance
Nejdůležitější ekonomické ukazatele
Financial Highlights
10
Ekonomický vývoj České republiky
Czech Republic Economic Developments
12
Obchodní politika banky
Bank Business Policies
16
Spolupráce s Českou národní bankou
Cooperation With the Czech National Bank
18
Řízení rizik
Risk Management
20
Zahraniční operace
International Transactions
22
Cash management
Cash Management
23
Celková aktiva / tis. Kč /
Total assets /TCZK /
44 455 981
Úvěry klientům / tis. Kč /
Loans to clients / TCZK /
4 922 283
Vklady klientů / tis. Kč /
Client deposits /TCZK /
32 647 556
Vlastní / základní jmění / tis. Kč /
510 000
Shareholders’ equity / registered capital / TCZK /
Kapitálová přiměřenost /%/
Capital adequacy / %/
68
Počet zaměstnanců
Number of employees
2 507
Počet poboček a expozitur
Number of branches and branch offices
266
Zdroje banky
Deposits
24
Příprava na rok 2000
Y2K Compliance
25
Humanitární a sponzorská činnost
Charity Donations and Sponsorship
26
Perspektivy banky
Bank Outlook
28
Zpráva dozorčí rady
Supervisory Board Report
29
Finanční část
Financial Section
GE 3
Úvodní slovo předsedy představenstva
GE Capital Bank, a.s.
Introductory Statement of the Board Chairman
Vstup společnosti GE Capital do českého bankovního sektoru byl pro zahraniční investory jedním
z nejpodnětnějších pozitivních signálů, které mohli v roce 1998 z České republiky zaznamenat. Tento
krok, který je nejen projevem důvěry v politickou stabilitu země a přesvědčení, že současné, především ekonomické, problémy budou postupně vyřešeny, je také zároveň naplňováním vize, kterou
ve svém podnikání a v podnikání na mezinárodním poli GE Capital, dnes druhá největší finanční
instituce na světě, uskutečňuje.
Charakterizujeme-li uplynulý rok (přesněji jeho druhou polovinu)
činnosti GE Capital Bank, a.s. bude nejvýstižnější nazvat jej obdobím
stabilizace banky jak z hlediska systémů a procesů tak zejména z hlediska lidských zdrojů. Schopní lidé tvoří základ každého úspěchu
a ne jinak je tomu v případě naší banky. Rok 1998 byl zároveň
i obdobím, kdy jsme tvořili vizi a strategii růstu, která bude základem
budoucího rozvoje banky. Stabilizace v našem pojetí znamená především postupné, ale rychlé nastolování změn, které vedou k vytvoření předpokladů pro naplňování filozofie mateřské firmy General
Electric – být prvním či druhým nejlepším subjektem podnikajícím na
relevantním trhu.
Abychom však naplnili tento cíl, bylo třeba stanovit vizi GE Capital
Bank. Naší vizí je: být nejlepší v České republice v kreativním poskytování finančních řešení, která plně uspokojují potřeby klientů, při
současném dosahování zisku. Neméně důležitá je strategie, která
v tomto rámci definuje zaměření banky, a to na poskytování finančních a bankovních služeb pro občany, malé a střední firmy a instituce. Pokud naše služby vytvářené pro malé a střední podniky budou
vyhovovat velkým firmám, nemáme žádný důvod takové klienty odmítat. V rámci zvolených zaměření chceme v co největší míře využít
zkušeností GE Capital, a to zejména ve vývoji nových produktů
a řízení rizik.
Víme samozřejmě, že konkurence se vyvíjí a bankovní sektor prochází hlubokými změnami, které jsou nezbytné k dalšímu rozvoji celé
ekonomiky. Abychom uspěli potřebujeme získávat důvěru nových
GE 4
Výroční zpráva 1998
Annual Report
GE Capital's arrival on the Czech banking scene was one
of the most positive and most convincing signals to
foreign investors to come out of the Czech Republic in
1998. This step was not only a vote of confidence in the
country’s political stability and an advance sign that the
current, largely economic problems will gradually be
overcome, but also a step towards fulfillment of the vision that GE Capital – today the second largest financial institution in the world – has for its international
business.
If I were asked to give the briefest possible description
of the past year (or, more precisely, its second half ) from
the point of view of “GE Capital Bank, a.s.”, I would say it
was a period of stabilization in systems, processes, and
human resources. Capable people are behind each and
every business success and our bank is no exception.
1998 was also a time in which we developed our mission and growth strategy, which will form the basis of our
future development. However, “stabilization” as we use
the word means rapid implementation of changes to
allow us to fulfill the philosophy of our corporate parent,
General Electric: to be the best or second best business
organization on the given market.
In order for us to achieve this goal, it was necessary to
arrive at a statement of GE Capital Bank’s mission. Our
mission is “To be the best in the Czech Republic in providing creative financial solutions that completely satisfy
the needs of our clients at a profit.” Of no lesser importance is our strategy which defines how we will approach fulfilling our mission statement. The strategy of
our bank is to focus on financial and banking services for
individuals and small to mid-sized companies and institutions. If the services we develop for small to mid-sized
companies end up appealing to large firms as well,
there’s no reason to turn them away. Within the framework of our strategy, we intend to make maximum use of
GE Capital’s experience and know-how, primarily in the
areas of new product development and risk management.
GE 5
Úvodní slovo předsedy představenstva
GE Capital Bank, a.s.
Introductory Statement of the Board Chairman
GE 6
klientů v naši banku, která je nezbytným předpokladem úspěšné spolupráce. Budeme muset
stavět na hodnotách společnosti General Electric a vytvářet takovou kultu-
reagovat na vývoj a nabídku nových produktů a služeb, s nimiž přichází konkurence a které
ru, která je ve společnosti GE Capital standardem. S tím souvisí i rozvíjení
zcela oprávněně požadují naši zákazníci. Naším cílem však je být tím subjektem, který tempo
stávajících lidských zdrojů formou školení a stáží. Chceme-li být nejlepší,
a kvalitu určuje. Rychlost v poskytování služeb a neustálé snižování nákladů bude vždy tvořit
musíme pokračovat v hledání špičkových lidí jak odborně tak lidsky a svě-
základ naší konkurenceschopnosti.
řovat jim stále náročnější úkoly. S tím ovšem souvisí i nezbytnost rozvoje
Výrazně se proto musí změnit kultura prodeje v mnohem aktivnější, než tomu bylo dříve, a stranou
vzdělávacích programů a vytváření odpovídajícího prostředí, ve kterém se
nezůstane ani hledání alternativních cest pro distribuci našich produktů, včetně internetu.
tito lidé budou dobře cítit.
Chceme také, aby naše produkty a služby vycházely z dobře poznaných potřeb klientů a splňova-
Postupná restrukturalizace jak funkční, tak i jednotlivých klíčových proce-
ly taková kritéria, která jsou GE Capital vlastní, a to je We are aware of course that the competition never sleeps and that
the banking sector is undergoing wide-ranging changes crucial to
především – kvalita.
the further development of the entire economy. In order for us to
Zákazníci jsou a musí být v centru naší pozornosti. Kdo succeed we will need to gain the trust of new clients. We will
však jimi jsou? S trochou nadsázky můžeme říci, že všich- have to react to new products and services developed and
launched by the competition, which our customers will rightfully
ni. Nicméně jak již bylo řečeno zaměřujeme se především expect from us as well. However, our goal is for us to be the bank
na občany a na malé a střední firmy. Těm budeme nabízet that sets the pace and is the quality standard by which others are
measured. Speed and continual cost reduction will always be the
nová, tvůrčí řešení, která jim budou pomáhat nejen v běž- core source of our competitiveness.
ném životě, ale i při podnikatelských aktivitách. Zahájili Therefore, the culture of sales has to change significantly and
become much more pro-active than it was before. In addition, we
jsme a budeme pokračovat ve vývoji a zavádění nových
will have to search for and develop alternative distribution chanproduktů, jako jsou bankovní karty a osobní půjčky, rozšíří- nels for our products, including the Internet. We also want our
products and services to be based on well-identified client needs
me finanční služby pro malé a střední podniky. Stranou saand to satisfy all the criteria of the thing that GE Capital has that
mozřejmě nezůstane ani vymáhání pohledávek a restruktu- means the most: quality.
Customers are at the center of our attention, as they must be. But
ralizace portfolia. Z našich strategických rozhodnutí
who are they? With a bit of exaggeration, we can say that everyvyplývá, že v roce 1999 vytvoříme základ pro činnost one is our customer. However, our concentration will be on indiviv oblasti hypoték, leasingu zařízení, budeme rozvíjet naše duals and small to mid-sized companies as we offer them new,
creative solutions to help them both in their day-to-day lives and
partnerské vztahy v produktech pojištění a stavebního in their businesses. We have launched and will continue to develop new products such as bank cards and personal loans, and
spoření a dalších službách.
we will expand the range of services we offer to small and midVždy a za všech okolností bude naši práci charakterizovat sized firms. And, of course, we will not neglect debt collection
to, že jednáme v souladu s platnými zákony a pravidly and portfolio restructuring. One of our strategic decisions for 1999
is to lay the foundations for launching operations in mortgages
etiky. To však také očekáváme nejen od našich klientů, ale
and equipment leases, and to develop our partnership relationships in insurance, building savings, and other areas.
i obchodních partnerů.
Always and under all circumstances our work will be characterVšechny tyto kroky a změny z nich vyplývající by nebyly
ized by compliance with the law and the code of ethics. And we
možné, pokud bychom i my nebyli připraveni se změnit. expect no less of our clients and business partners as well.
Pohlížet na změnu jako na příležitost je předpokladem vy- All the steps and the changes this entails would not be possible if
we were not prepared continually to change. Since seeing
tváření a udržování konkurenčních výhod. Proto budeme change as an opportunity is key to creating and maintaining
competitive advantages, we intend to build on General
Electric’s corporate values and create the kind of corporate
culture that is standard in GE Capital companies. That will involve developing existing human resources through training and
sů a postupné prohlubování součinnosti s dalšími podnikatelskými subjek-
Výroční zpráva 1998
Annual Report
ty GE Capital v České republice – se společností MULTISERVIS a.s. i s IMP
Leas, a.s. – povede k optimalizaci nákladů a ke zvýšení efektivnosti všech
činností.
Finanční služby jsou a budou v rostoucí míře závislé na informačních systémech. Po ukončení implementace stávající verze ICBS musíme rozhodnout
o dalším rozvoji bankovního systému a systémů souvisejících. Vedle běžného chodu musíme letos navíc zvládnout další dva úkoly, a to, vše co souvisí s přípravou na přechod do roku 2000 a dále přestěhování centrály banky do nové budovy. Zásadní změnou a signálem pro nejširší veřejnost bude
i ukončení používání obchodního jména „Agrobanka” ještě v tomto roce.
Novým obchodním jménem bude GE Capital Bank.
Úkolů, které nás v letošním roce čekají, je mnoho. Víme však, že s týmem
spolupracovníků, kteří jsou správně motivovaní a mají zájem se podílet na
vybudování špičkového postavení banky na trhu, se nám to podaří.
Dokladem naší úspěšnosti bude, když si dokážeme nejen udržet naše stávající klienty a rozvíjet vztahy s nimi, ale když počet těch, kteří se rozhod-
internship programs. If we want to be the best, we
have to continue searching for the best people in
terms of both professional and human qualities and
entrust them with ever-more-demanding tasks. That
of course means developing education programs
and creating a climate in which these people will
feel at home.
The step-by-step reorganization, revamping of key
processes, and intensification of cooperation with
other GE Capital subsidiaries in the Czech Republic
– MULTISERVIS a.s. and IMP Leas, a.s. – will lead to
optimization of costs and increased efficiency in
all operations.
The trend towards increasing dependency of financial services on information systems is a trend
that’s here to stay. Once we complete the implementation of the current ICBS version, we will
have to decide how we want to further develop the
banking system and related systems. In addition,
this year we will have to complete two additional
one-time projects – Y2K compliance and a major
office move.
Another major change that will send a signal to the
public at large will come this year when the bank
stops using its current name (Agrobanka). The
bank's new name will be GE Capital Bank.
We at the Bank have many tasks to complete this
year. However, we know that we will be successful with a team of co-workers who are properly
motivated and have a desire to achieve the top
market position. And the best proof of that success
will be if we keep our existing clients and expand
our relationship with them, while at the same time
increasing the number of those who choose our
financial solutions every single day.
nou pro naše finanční řešení, poroste každým dnem.
Květen / May 1999
Ing. Petr Šmída,
předseda představenstva GE Capital Bank, a.s.
Chairman of the Board of GE Capital Bank, a.s.
GE 7
Složení vrcholových orgánů banky
GE Capital Bank, a.s.
Corporate Governance
I. Svítek
P. Šmída
J. E. Slavik
J. Klumpar
Představenstvo / Board of Directors
Vrcholové vedení / Senior management
Předseda představenstva: Petr Šmída /*1963 /
Chairman
9. 6. 1998 – dosud / present
Chief Executive Officer: Petr Šmída /*1963 /
Místopředseda představenstva: Paul Le Houillier /*1964/
Vice-Chairman
9. 6. 1998 – 18. 8.1998
Chief Financial Officer: Ivan Svítek /*1967/
Místopředseda představenstva: Iva Svítek /*1967/
Vice-Chairman
22. 12. 1998 – dosud / present
Chief Operating Officer: James Edward Slavik /*1967/
Člen představenstva: Ladislav Nussbauer /*1966/
Member
9. 6. 1998 – 15. 2. 1999
Chief Administrative Officer: Jiří Klumpar /*1956/
Člen představenstva: James Edward Slavik /*1967/
Member
17. 3. 1999 – dosud/ present
Chief Information Officer: Lou Petreski /*1963 /
Člen představenstva: Jiří Klumpar /*1956 /
Member
17. 3. 1999 – dosud / present
Chief Marketing Officer: Jan Hainz /*1964/
Člen představenstva: Petr Rasocha /*1965/
za podmínky schválení ČNB / subject to CNB approval
Member
Chief Sales Officer: Petr Rasocha /*1965/
Člen představenstva: Radomil Štumpa /*1967/
za podmínky schválení ČNB / subject to CNB approval
Member
Chief Legal Counsel: Radomil Štumpa /*1967/
P. Rasocha
J. Hainz
L. Petreski
B. Fanning
R. Štumpa
P. Depoorter
J. Uppal
Chief Commercial Risk Officer: Peter Depoorter /*1962/
Dozorãí rada / Supervisory Board
Předsedkyně dozorčí rady/ Chairperson: Jenne K. Britell /*1942/
Chief Consumer Risk Officer: Jet Uppal /*1971/
Chief Human Resources Officer: Bridie Fanning /*1968 /
Člen dozorčí rady/ Member: George Reinhold Tappert /*1941/
Člen dozorčí rady/ Member: Luciano Passardi /*1941/
GE 9
Ekonomický vývoj České republiky
GE Capital Bank, a.s.
Czech Republic Economic Developments
Uplynulý rok byl pro Českou republiku nepochybně složitým rokem. Hospodářský vývoj lze
charakterizovat jako stagnaci s příznaky začínající krize. Na celkovém poklesu hrubého domácího produktu o 2,1 % se podílel především pokračující propad domácí poptávky, způsobený zejména snížením reálných mezd, růstem kurzu koruny a zvýšením výdajů domácností za energii a bydlení, které znamenaly přesun ve struktuře spotřeby.
Dále došlo k rychlému růstu nezaměstnanosti, což je jev pro Českou republiku nový. Není
ani tak zarážející její stávající míra, která ke konci roku oscilovala kolem 8,3 %, jako spíše tempo zvyšování nezaměstnanosti a další nepříznivý jev – výrazný pokles počtu nabízených míst. Prozatím není dokončena restrukturalizace řady průmyslových podniků
i řady dalších firem, což ve svém důsledku nepochybně povede k dalšímu snižování stavu pracovníků. Naopak, rok 1998 znamenal výrazný
pokles tempa inflace, snížila se výše deficitu platební bilance, i když deficit obchodní bilance, především
v důsledku nadhodnocené měny a částečně i nedostatečného exportu, se prohloubil. Proto lze vítat
všechna opatření, která budou směřovat k oživení
ekonomiky ať již mobilizací vnitřních zdrojů, nebo
zlepšováním podmínek pro uplatnění zahraničního
kapitálu.
Zdá se, že některá dřívější opatření vlád pozitivně
ovlivňovala rozhodování zahraničních investorů
a příliv zahraničního kapitálu dosáhl významné výše
kolem 2,6 miliardy dolarů. Nejvíce prostředků se
uplatnilo v bankovním sektoru. To však neznamená,
že situace v bankovním sektoru nevyžaduje pozornost.
I když bankovní sektor ve světě prochází výraznou
konsolidací a roste konkurence mezi jednotlivými finančními skupinami, tento proces přes řadu pozitivních signálů české bankovnictví teprve čeká.
GE 10
Výroční zpráva 1998
Annual Report
The past year was a difficult and complicated one for the Czech Republic.
Economic growth was flat and there were signs of recession. Gross domestic product was down 2.1% for the year, mainly due to a continuing fall
in domestic demand driven primarily by lower real wages, a strengthening
currency, and increased household spending to cover energy and living expenses, which gave rise to a shift in the structure of consumption.
In addition to the above factors, there was a rapid rise in unemployment,
a phenomenon new to the Czech Republic. Unemployment figures are not
disturbing so much for their current level, which was around 8.3 % at
year end, as for the pace of unemployment growth and another unpleasant development – a major drop in the number of job openings. A
large number of industrial and other corporations remain to be restructured, which means that more lay-offs are in store. On the other hand, 1998
saw a sharp drop in inflation and a decrease in the balance of payments
deficit, although the trade deficit widened in the wake of an overvalued
currency and lagging exports. In this situation, all measures to help the
ailing economy should be welcomed, regardless of whether they involve
mobilizing internal resources or improving conditions for foreign investment.
It would seem that certain previous government measures had some influence on the decisions of foreign investors, as the influx of Foreign
Direct Investment (FDI) reached USD 2.6 billion for the year, a very high
level. Although most of this amount was invested in the banking sector,
that does not mean that the situation in the banking sector is all good.
While elsewhere in the world, the banking sector is undergoing a wave of
mergers and acquisitions leading to increased competition amongst
financial groups, this process has yet to begin in the Czech Republic.
1999 should bring a major step towards privatization of the largest Czech
banks, still largely owned by the State. This process will affect more than
just these large banks and the entire Czech banking sector: it will also
have an impact on many other large corporations, mainly industrial in
nature, which will be forced to accelerate their restructuring processes.
Efforts to reinvigorate Czech industry are a positive step that would be inconceivable without the active participation of financial institutions, both
domestic and foreign.
Právě rok 1999 by měl znamenat výrazný krok směrem k rozhodující privatizaci největších českých bank s doposud vysokým státním podílem. Tento proces bude mít dopad
nejen na banky a celý český bankovní sektor, ale nepochybně i na řadu především průmyslových podniků, které budou nuceny proces restrukturalizace urychlit. Pozitivní je
snaha znovu oživit především český průmysl, což si nelze představit bez aktivní účasti řady bankovních ústavů, a to jak tuzemských, tak i zahraničních.
Dlouhodobě kritizovaný legislativní rámec v zemi je považován za jednu z příčin současných problémů. Veškeré snahy o řešení lze uvítat a chápat jako významný krok, který ve svém důsledku napomůže rozvoji odpovídajícího podnikatelského klimatu v České
republice. Můžeme tedy očekávat, že podnikatelská sféra získá optimističtější pohled
na možnosti hospodářského růstu. Prognózy dalšího vývoje pro letošní rok jsou však velmi opatrné a spíše naznačující možnost záporného růstu. Teprve příští rok by
měl znamenat obrat k lepšímu. Přitom není vyloučen ještě určitý pokles, než dojde k obratu ve vývoji ekonomiky
v České republice.
Současné problémy se nemohly nepromítnout do politiky
České národní banky, která svými opatřeními přispěla k
výraznému poklesu tempa růstu inflace. Dalším krokem
bylo významné snižování úrokových sazeb, což se postupně začalo projevovat zreálněním kurzu koruny. Tento
jev může jako jeden z faktorů ovlivnit konkurenceschopnost českých výrobků i služeb na zahraničních trzích.
Zpřísnění bankovního dohledu a využití možností, které
skýtal program ozdravování bank, ovlivnilo počet fungujících bank a přispělo k vyšší transparentnosti českého
bankovního sektoru. Ve svém důsledku to prospěje nejen
bankovnímu sektoru, ale i celé ekonomice.
One of the root causes of the Czech Republic’s current
problems is its long-criticized legal framework. All constructive efforts to resolve this issue should be welcomed and seen
as facilitating the development of a healthy business
climate in the Czech Republic. As these efforts emerge, we expect the business sector to grow more optimistic concerning the potential for economic growth. However, growth forecasts for 1999 are very cautious, and some even predict that
growth will again be negative. The situation is not expected to
improve until next year. In short, the Czech economy may well
get worse before it starts to get better.
Obviously, the current problems have been reflected in the policies of the Czech National Bank (CNB). Its efforts to influence inflation pushed this key economic indicator to
record lows. Another step taken by the CNB was to sharply cut
interest rates, which had the effect of gradually pushing Czech
Koruna exchange rates towards more realistic levels. This
phenomenon is one of several factors that can influence the
competitiveness of Czech products on international
markets. Stricter bank regulation and a bank recovery
program had an impact on the number of functioning banks and
helped improve Czech banking sector transparency, with benefits reaching far beyond the banking sector to encompass
the entire economy.
GE 11
Obchodní politika banky
GE Capital Bank, a.s.
Bank Business Policies
garantovat v požadované míře. Skutečnost, že vlastníkem banky je společnost s ratingem AAA, vytváří podmínky pro
to, aby si naši klienti i potenciální zájemce o služby banky uvědomili výrazně nižší riziko, než je tomu u jiných bank.
Základním strategickým rozhodnutím je orientace na běžného klienta, který požaduje bezpečí pro své úspory, solidní
Obchodní politika banky
nabídku finančních služeb a který ví, že bude-li v situaci, kdy bude potřebovat peníze, najde finanční instituci, která
mu je půjčí. Za relativně krátkou dobu se banka stala významnou finanční institucí z hlediska nabídky spotřebitelského
Hospodářský vývoj v zemi se bezpochyby odráží v náladách a chování jeho obyvatelstva. Přístup k hospodaření
financování. Díky GE Capital máme za sebou instituci, která na rozdíl od řady jiných nabídne to, co malý nebo i středně
s vlastními prostředky je vždy obezřetnější tehdy, je-li země v ekonomických problémech. Navíc celý bankovní
velký podnikatel může potřebovat – relativně bezproblémové získání finančních prostředků do určité výše bez zbyteč-
sektor je dlouhodobě velmi pozorně a kriticky sledován. Proto je pochopitelné, že si řada lidí vytvořila škálu hodnot
ných komplikací. Říkáme tomu procesně řízený způsob půjčování peněz a aplikujeme v něm v do určité míry modifi-
při rozhodování o tom, kam si uloží své peníze a komu tím projevuje důvěru.
kované podobě špičkové know-how mateřské firmy. Zároveň si uvědomujeme, že prostředí, ve kterém jsme začali
Klíčovým momentem při převzetí zdravé části Agrobanky, která byla v nucené správě, bylo minimalizovat možná
teprve před nedávnem působit, není z mnoha důvodů standardní a teprve se tímto směrem vyvíjí. Budeme samozřejmě
rizika. Výhodou se ukázaly zkušenosti, které má společnost GE Capital, která je druhou nejvýznamnější finanční
dále rozvíjet depozitní produkty, především však chceme získat a posilovat důvěru klientů zejména cestou rozvoje
institucí na světě a uskutečňuje řadu akvizic různého rozsahu v mnoha zemích po celém světě. Proto bylo důležité,
aktivních bankovních obchodů. Není tajemstvím, že k tomu nám pomohou především konkurenční výhody jednotlivých
že se podařilo ve velmi krátké době zastavit odliv klientů a depozit, a naopak tento trend zvrátit v posílení objemu
složek podnikatelských subjektů GE Capital v České republice, které souvisejí nejen s aktivitami banky samotné, ale
depozit, a to za prvních 5 měsíců od převzetí části Agrobanky o 3,3 miliardy korun na úroveň 32 miliard. Počet
i společnosti IMP Leas, a.s. a společnosti MULTISERVIS a.s. Na vývoji a následném zavedení celé škály dalších,
depozitních účtů překročil půl milionu. Se zájmem se setkal i Rodinný Spořící Plán, do něhož se zapojilo na 7 000
na trhu málo nabízených bankovních produktů, GE Capital velmi intenzivně pracuje.
klientů, kteří si uložili přes 70 milionů korun.
Jednou z výhod, které banka má a kterou klient ocení, je velmi kvalitní síť poboček v České republice. Přestože
Dalším důležitým krokem je aplikace standardů požadovaných legislativou Evropské unie i soulad se standardy
elektronické bankovnictví si získává stále větší popularitu, nadále je pro většinu klientů určující dostupnost obchod-
GE Capital – důsledná identifikace osob podle dokladů při prvním kontaktu s klientem, který hodlá využít některý
ního místa. Budeme proto nadále rozvíjet a využívat strategické výhodnosti stávající pobočkové sítě, abychom byli na-
z nabízených bankovních produktů.
šemu klientovi co nejblíže. Zároveň je naším cílem zajistit, abychom tato obchodní místa proměnili v dobře fungující
Nový majitel Agrobanky si zřetelně uvědomuje, že na pasivní straně bankovních obchodů je prioritou řady klientů
distribuční kanál pro všechny naše finanční produkty tak, aby klient byl maximálně obsloužen s minimálním
bezpečnost uložených prostředků. Myslíme si, že tu můžeme, díky silné podpoře banky společností GE Capital,
nárokem na jeho čas. Proto je třeba chápat organizační změny v pobočkové struktuře jako reakci na požadavek těch,
kterým jsou služby určeny – klientů.
Bank Business Policies
bank’s owner is an AAA-rated company makes its perceived risk much lower than for other banks; though perceived risk level
GE 12
Economic developments in the Czech Republic are clearly reflected in the moods and behavior of the country’s citizens.
is a subjective factor, it often wins out over many other considerations. Our fundamental strategic decision was to concentrate on the
People always tend to be more cautious in their spending habits during periods of poor economic performance. Also, the
ordinary client who demands security for their savings, a range of financial services and the knowledge that they will be able to find
entire banking sector has long been under close and critical public scrutiny. Thus it is understandable that many people
a bank who will lend money when they need. In a relatively short time, the bank has become a major player in the consumer
have started to take a more active approach to managing their money and making decisions about whom to trust with
credit segment. Being backed by GE Capital allows us to offer small and medium-sized businesses what many other banks do not:
their savings.
access to credit up to a specified limit – hassle-free and without unnecessary complications. Our approach, which we call
A key factor in taking over the healthy portion of Agrobanka, which was under enforced administration, was to minimize
“process-managed lending”, is based on our parent company’s know-how, with slight modifications. At the same time we realize that
potential risks. Of great usefulness in this regard was the experience of GE Capital, the second largest financial institu-
the business environment in which we recently began operating is in many ways non-standard and has only begun to develop. Of cour-
tion in the world, which is in the process of making a number of acquisitions of varying sizes in many countries. It was
se, we will continue to offer deposit products, but we want active banking transactions to be our main tool for winning
important to move quickly to halt the declines in number of clients and volume of deposits. During the first five months fol-
client trust. It’s no secret that we enjoy a competitive advantage in the form of synergies with GE Capital’s other business units in the
lowing GE Capital’s acquisition of the healthy portion of Agrobanka, the trend in deposits was reversed. In koruna terms,
Czech Republic: IMP Leas, a.s. and MULTISERVIS a.s. GE Capital is currently hard at work developing a number of other banking
deposits were up CZK 3.3 billion to CZK 32 billion and the number of deposit accounts exceeded the half million mark.
products that have yet to be offered on a wide scale in the Czech Republic.
The launch of the Family Savings Plan was received with interest; so far, 7,000 participating clients have deposited over
One of the bank’s advantages that is highly appreciated by clients is its excellent network of branches in the Czech Republic. Although
CZK 70 million.
electronic banking is gaining in popularity, for many clients having a bank branch in their community is still a deciding
Another important step is the application of standards required by European Union legislation and by GE Capital itself –
factor. We will continue to develop and utilize the strategic advantages inherent in the existing branch network to bring ourselves as
presentation of proper personal identification documents at first contact with all clients who express a desire to use one
close as possible to our clients. It is also our goal to ensure that these branches become well-functioning distribution channels for all
or more of the products offered by the bank.
our financial products so as to provide the client maximum service while taking up a minimum amount of their time. Thus it is
The new owner of Agrobanka is fully aware that deposit safety is the highest priority for many clients. We are confident that
important to see the changes being made in the branch structure as a reaction to the needs of those intended to benefit from the
we can provide the level of safety these clients demand, thanks to GE Capital’s strong support of the bank. The fact that the
services – our clients.
Výroční zpráva 1998
Annual Report
GE 13
Obchodní politika banky
GE Capital Bank, a.s.
Bank Business Policies
In accordance with GE Capital’s corporate philosophy, transparent
V souladu s filozofií společnosti GE Capital je také
lines of ownership are key to the bank. Today, transparency is more
jasná průhlednost vlastnických vztahů, které zvláště
important than ever and is often a deciding factor when clients choose
dnes mnohdy zásadním způsobem ovlivňují rozhodo-
whom to trust with their savings and who to come to for finance and
vání klienta o tom, komu svěří své finanční prostřed-
banking services. We don’t want to be a bank that reserves its services
for a narrow group of people or companies. We want our services to be
ky a koho požádá o finanční a bankovní služby. A my
open and accessible to everyone who wants and needs them.
chceme být těmi, kteří nenabízejí své služby jen
omezené skupině lidí nebo firem, ale každému,
For GE Capital, it is crucial to be the market leader in a specific, pre-
Zaměřujeme se proto na:
the strategy is to focus on ordinary individuals and small- to mid-sized
kdo je chce a potřebuje.
Pro GE Capital je nezbytné mít vedoucí postavení
na trhu v určitém, přesně definovaném, segmentu
široké spektrum klientů
companies and offer them more than just family and corporate bank
výrazné a měřitelné zkvalitnění poskytovaných služeb
accounts. We intend to develop bank cards, first as debit cards and
komplexní obsluhu drobné a střední podnikatelské klientely
finančního podnikání. Proto je naší strategií orientovat se na běžnou klientelu i na drobné a střední spo-
Naší filozofií je, že každý klient je pro nás významný a důležitý.
karet a následně i s rozvojem karet jako nástrojem
úvěrování, tedy s dalším rozvojem bezhotovostního
later as credit instruments, thus helping to facilitate cash-free transactions of all kinds. However, the biggest change will be that we will
a wide range of clients
intensively develop all aspects of financing the specific needs of this
measurable high quality of services
client segment, because that’s where we’ll be able to capitalize on
complete service for small and medium-sized businesses
Od samého začátku využíváme také skutečnosti, že jako česká
banka máme záruku v kvalitě našeho 100% vlastníka
GE Capital, který je, mimo jiné, oceňován pro své
platebního styku. Zásadní změnou však bude to, že
Our philosophy is that every client is significant and important for us.
Our size is another advantage. In this time of gigantic banks, our bank
is optimally sized for the Czech market – large yet still manageable.
From the very beginning, we have taken advantage of the fact that we
Channels of communication are very efficient.
are a Czech bank 100 % owned by GE Capital, which is known for its
odborné kvality
In order to react appropriately to ever-increasing demands for quality
budeme dynamicky rozvíjet vše, co souvisí s finan-
know-how
and speed of service, we are installing an ICBS system in which each
cováním specifických potřeb této klientely – tam
a podporu při jednání s řadou partnerů,
totiž leží hlavní těžiště know-how GE Capital.
We will focus on:
GE Capital’s know-how the most.
lečnosti a nabízet jim nejen vedení účtů rodinných
a firemních, ale počítáme i s rozvojem platebních
cisely defined segment of the financial services business. In our case,
což ve výrazné míře snižuje naše náklady a umožňuje nám
realizovat i v této sféře významnou konkurenční výhodu.
Velikost naší banky má také další výhodu. V době existence kolosů je svou – pro tento trh optimální – velikostí stále
branch location will have a direct connection to a central computer
which will store data on all clients and transactions. In addition to
better funds management, the new system will help ensure the quality
professional expertise
know-how
and support in negotiations with many partners,
of the loan portfolio and risk management in all its aspects. It will also
improve centralized data updating and management as well as develop-
which considerably reduces our costs and gives us a competitive
ing areas such as documentary payments, correspondence banking,
advantage in procurement as well as sales.
and centralized guarantee and collateral management.
„uřiditelná“ a komunikační toky mohou být velmi efektivní.
Abychom požadovaným způsobem reagovali na stále rostoucí nároky na kvalitu a rychlost služeb, instalujeme nový
centrální systém ICBS tak, aby každé obchodní místo mělo odpovídající napojení na centrální počítač. Ten bude spravo-
We have our own recipe for helping resolve the situation in banking,
not just in the Czech Republic but in other countries as well. It involves
improving and strengthening internal audit (controlling) procedures and
vat údaje o všech klientech a transakcích. Navíc zkvalitní správu svěřených finančních prostředků, napomůže zabezpe-
paying increased attention to security, both internal and external. The
čení kvality úvěrového portfolia a všeho, co souvisí s úvěry a risk managementem jako celkem. Přispěje také k lepší
central ICBS system, too, helps in executing standard marketing tasks
centrální aktualizaci a správě údajů, stejně jako rozvoji takových oblastí, jako jsou např. dokumentární platby, korespon-
and evaluating their effectiveness, as well as in developing new
products and the bank’s overall strategy.
denční bankovnictví a centrální správa záruk a zajištění.
Co považujeme za odpovídající reakci na situaci v bankovnictví – a nejen v českém – je zvýšení kvality i role vnitřního
auditu i dohledu nad interní a externí bezpečností. I centrální systém ICBS pomůže nejen ke splnění standardních
The changes we are making in the bank’s organization as a result of our
efforts to streamline and accelerate our operations, including the
launch of ICBS, will have their most drastic impact the district branch
marketingových úkolů a vyhodnocování jejich úspěšnosti, ale i k vývoji nových produktů a celkové strategie banky.
level. The district branches have been determined to be a superfluous
Organizační změny jako výsledek snahy zefektivnit a zrychlit naši činnost i důsledek zavedení ICBS se dotknou mezi-
component in the bank’s management system and will be shut down.
stupně oblastních poboček, které budou zrušeny jako nadbytečný článek v systému řízení banky.
GE 14
Výroční zpráva 1998
Annual Report
GE 15
Spolupráce s Českou národní bankou
GE Capital Bank, a.s.
Cooperation With the Czech National Bank
Považujeme za nezbytné odpovídajícím způsobem reagovat a plnit požadavky ČNB, jak vyplývá ze všech relevantních právních předpisů. Je proto
důležité, že:
applicable legislation. In this respect it is important that:
• • • její vlastnická struktura je plně transparentní, jejím jediným akcionářem
tional Holdings Corporation
We consider it our
duty to react appropriately to and comply with all CNB requirements and
• • • GE Capital Bank, a.s. je plně privátní
je společnost GE Capital Interna-
Cooperation With the Czech National Bank
Spolupráce s Českou národní bankou
• • • banka je stabilním, bezpečným ústavem s nízkou rizikovostí, což je
v dnešním turbulentním světě velmi důležité
• • • má standardní nabídku služeb s jasnou strategií pro rozvoj celé řady
dalších služeb
• • • banka počítá především s další úvěrovou expanzí, která však je a bude
• • •
GE Capital Bank is fully privately owned;
• • •
Its ownership structure is completely transparent: GE Capital Bank
will have one shareholder: GE Capital International Holdings Corporation;
• • •
The bank is a stable, secure institution with a low risk profile, which
is very important in today’s turbulent markets;
• • •
We offer a standard range of services and have clear strategies for
developing a large number of new services;
• • •
Most importantly, we are planning a further expansion in the bank’s loan
založena na důsledné kontrole a zvažování rizik. Skutečnost, že banka ne-
operations, which will be executed on the basis of a thorough analysis and
ní zatížena z minulosti vysokou úrovní problematických nebo klasifikova-
assessment of the risks involved. The fact that the bank is not burdened with
ných úvěrů, vytváří podmínky pro sice obezřetný, nicméně výrazný
a large number of problematic and/or classified legacy loans puts us
rozvoj
in a position to achieve cautious, yet decisive growth.
• • • dosavadní přísná politika posuzování podnikatelského záměru bude
• • •
The existing strict business plan assessment policies will remain in
pokračovat, a to nejen podle reálnosti podnikatelského záměru, ale více
place; as before, they will concentrate on business plan feasibility, but
se soustředí na reflektování zvýšených požadavků na napomáhání rozvoji
they will also reflect to a higher degree the increased need for measures
nyní stagnující ekonomiky, a to v souladu s politikou ČNB
to promote economic growth. Of course, all policymaking in this area will
• • • z hlediska respektování primárního úkolu ČNB, kterým je zajištění sta-
bility měny, se GE Capital Bank bude nadále zapojovat do procesu posilo-
be correlated with CNB policy.
• • •
In respect for the CNB’s primary mandate, which is to ensure currency
vání standardních makroekonomických procesů a hospodářské
stability, GE Capital Bank will continue to be involved in the process
politiky v zemi.
of encouraging and reinforcing standard macroeconomic processes and
economic policies in the country.
Banka není aktivním účastníkem mezibankovního trhu depozit, ani mezi-
The bank is not an active player in the inter-bank deposits or currency
bankovního devizového trhu.
markets.
GE Capital Bank umísťuje své přebytky finančních prostředků u jiných
GE Capital Bank places its excess funds balances with other highly rated
subjektů s vysokým stupněm bezpečnosti, u ČNB a vybraných market ma-
entities, the CNB, and selected market makers, and limits itself to balancing
kerů, a pouze vyrovnává devizovou pozici a využívá fungujícího meziban-
its foreign currency position and utilizing the functioning inter-bank market.
kovního trhu.
GE 16
Výroční zpráva 1998
Annual Report
GE 17
Řízení rizik
GE Capital Bank, a.s.
Risk Management
Řízení rizik
Jedním z klíčových procesů pro naši banku po převzetí části Agrobanky bylo změnit po-
stupy v oblasti řízení úvěrového rizika. Spolu s tím bylo cílem výrazně zlepšit kvalitu úvěrového portfolia.
Nové vedení si hned od počátku uvědomilo, že je třeba zásadně změnit přístup k procesu vytváření rezerv,
Risk Management
Following the takeover of a part of Agrobanka, one of the key challenges was to
revise the bank’s procedures for managing credit risk. The goal of the new procedures was to achieve a
substantial improvement in loan portfolio quality. Right from the beginning, the new management
realized that the bank’s provisioning procedures needed to be fundamentally revised on the basis of
a to na základě důkladné analýzy a vyhodnocování signálů z trhu. Banka proto musela:
a thorough analysis and an assessment of market signals. To effect these changes, the bank had to:
• • • zmapovat tehdejší úvěrové portfolio
• • • Perform an in-depth assessment of the legacy loan portfolio
• • • Implement a stricter definition of risk to create provisions for potential problem areas
• • • Unify loan risk assessment procedures, i.e. set in motion quality assurance projects aimed
• • • „zpřísnit“ rozhodování proto, aby se dokázaly vytvořit rezervy na potencionální problémy
• • • sjednotit postupy zhodnocení úvěrového rizika, tzn. založit takové projekty kvality, které mají
at standardizing processes for finding the best ways to minimize and avoid risk.
za cíl standardizovat procesy k nalezení nejlepších cest k minimalizaci rizik a snažit se rizikům předcházet.
All new loan decisions, including loan approvals, renewals, extensions, renegotiated installment plans,
Všechna nová úvěrová rozhodnutí, včetně schvalování nových úvěrů, obnovení, prodloužení splatnosti,
restrukturalizace splátek a uzavírání dodatků k úvěrovým smlouvám, podléhají novému postupu a režimu
schvalování.
K nejvýraznějším změnám došlo v koncepci posuzování a schvalování úvěrů. Vedle tradičních oblastí, jako
and amendments to loan agreements are subject to the new assessment and approval procedures.
Some of the most significant changes made were to the way loans are assessed and approved. In addition to traditional areas such as financial performance, revenue forecasts, financial planning, loan
repayment capability, financial performance figures concerning asset quality, liquidity and real indebtedness combined with restating values for collateral instruments, much greater emphasis is being
placed on other areas. These include obtaining more and better information concerning management
jsou finanční výsledky a předpoklady týkající se výnosovosti, finančního plánu a schopnost splácet poskyt-
quality and performance, integrity of key executives, company track record in replacing executives with
nuté úvěry, dále finanční výsledky týkající se kvality aktiv, likvidity a skutečné zadluženosti spolu s aktuali-
poor performance, and evaluating the current composition and recent developments in corporate
zací hodnoty jistících instrumentů je mnohem větší důraz kladen na další oblasti. Patří k nim prohloubení
ownership, as well as putting the entire assessment into the context of market trends and the client’s
informací a znalostí o kvalitě a výkonnosti managementu, integrity klíčových vedoucích pracovníků a jejich
competitive position. All in all, it means that each loan is assessed and approached individually.
At the same time, the bank began implementing a new approach to credit risk management and a relat-
obměna a stav i vývoj vlastnické struktury a zasazení celého posuzování do kontextu vývojových trendů
ed controlling system which are based on a number of principles, the most important of which are a
trhu i konkurenční pozice klienta. Souhrnně to znamená, že každý úvěr je individuálně posuzován a je
master assessment of the overall political, economic, financial, and market climate, individual sector
k němu i z tohoto pohledu přistupováno.
analyses, and setting sector limits within the portfolio mix. Another part of the new approach is to
identify tarket markets, divide the client base into specific classifications, and set loan approval criteria.
Banka současně zahájila implementaci nové koncepce řízení úvěrového rizika a souvisejícího kontrolního
Another major change is a new emphasis on communication among the bank’s business units at both the
systému, které vycházejí z řady principů. Patří k nim především určení celkového politicko-ekonomického
regional and area level. Organizing regular reviews of all loan transactions has also brought positive
prostředí, finanční situace a tržních podmínek, provedení odvětvových analýz a stanovení celkových limi-
results. One of the new system’s key advantages is that it ensures that management is better informed of
tů na odvětví v rámci portfolio mixu. Další součástí této koncepce je i určení cílového trhu, diferenciace
the results being achieved in loan and credit risk management.
Thus, we can report that the first six months of work in risk management were dedicated not only to
klientské základny a stanovení kritérií pro schvalování úvěrů.
consolidation, but also to implementing quality considerations in risk assessment and gradually achiev-
Jednou z významných změn je zdůraznění odpovídající komunikace mezi jednotlivými útvary banky, a to
ing the goals of better, faster client service combined with the ability to offer a wide range of new loan-
jak z hlediska regionálního, tak i odvětvového. Také pravidelné přezkoumávání všech úvěrových obchodů
related services.
s odpovídající administrací této agendy přineslo pozitivní výsledky. Za klíčové lze považovat výrazné zlepšení informovanosti vedení banky o výsledcích řízení a celkové správě úvěrů.
Lze tedy konstatovat, že prvních šest měsíců bylo v risk managementu věnováno nejen konsolidaci, ale
i uplatňování hledisek kvality při mapování rizik a postupnému naplňování cíle, kterým je lepší a rychlejší
služba klientovi spolu se schopností nabídnout v úvěrech velký okruh nových služeb.
GE 18
Výroční zpráva 1998
Annual Report
GE 19
Zahraniční operace
GE Capital Bank, a.s.
International Transactions
Zahraniční operace
Po akvizici části Agrobanky zůstaly všechny operace na mezinárodním trhu zachová-
V souvislosti se zaváděním eura banka provedla konsolida-
ny. Banka si také plně uvědomuje, co pro ni v době vzrůstajícího významu mezinárod-
ci svých nostro účtů v zahraničí, v důsledku čehož došlo ke
ního platebního styku znamená AAA rating jejího vlastníka. To vytváří zcela nové pod-
snížení celkového počtu nostro účtů o 30. V současnosti
mínky a možnosti pro aktivity banky právě na mezinárodních trzích. Odpovídá to také
vede účty u řady renomovaných bankovních domů. Patří
tomu, že mezinárodní platební styk, zejména v době stupňující se globalizace, se stává
stále významnějším pro řadu klientů a banka se snaží neustále zlepšovat parametry
a kvalitu služeb. S GE Capital jako vlastníkem, má banka možnost nabízet své
finanční produkty a služby a také více spolupracovat s výrobními divizemi General
k nim např. Deutsche Bank, Chase Manhattan, BNP, Banco
Atlantico, Midland Bank, Raiffeisen Zentralbank, UBS atd.
Lze konstatovat, že existence renomovaného vlastníka,
kterým GE Capital nesporně je, významně napomáhá
bance k tomu, že je jako partner přijímána zahraničními
Electric i s jejich dodavateli
International Transactions
na českém trhu.
All international transactions remained unchanged follow-
Další oblastí, kde úsek trade finance ihned po akvi-
ing the partial acquisition of Agrobanka. The bank is fully
zici viděl nutnost zintenzivnit přípravy banky, bylo
aware of what its owners’ AAA rating means for it in a time
vše, co souviselo s přechodem na operace v euru,
právě v této oblasti bylo nutno ve velmi krátkém
čase „srovnat krok” s konkurencí. Cílem bylo, aby
when international payments are gaining in significance. It
also puts the bank in a completely new position for doing
business in international markets. As the process of globalization moves forward, international payments are becoming
more and more important for many clients and the bank is
s počátkem roku 1999 byly neprodleně nabízeny
endeavoring to continuously improve its service parameters
standardní produkty v euru, zejména potom zahra-
and quality in this area. With the backing of GE Capital, the
niční platební styk v euru i v národních měnách.
Mezi služby, které byly připraveny ke spuštění
s datem 1. 1. 1999, patří vedení devizových účtů
General Electric’s manufacturing divisions and their suppliers in the Czech market, including offering them its financial products and services.
Another area where the trade finance department saw
a need for increased intensity of activity following the
vklady v euru a vydávání cestovních šeků v euru
acquisition was preparations for doing business in euros,
Je logické, že banka stále více a úspěšněji využívá
skutečnosti, že je začleněna do skupiny GE Capital
In conjunction with the euro launch, the bank consolidated its
nostro accounts with foreign banks, which led to a reduction in
the number of nostro accounts by 30. Currently the bank has
accounts with a number of highly respected banking houses
including names like Deutsche Bank, Chase Manhattan, BNP,
Banco Atlantico, Midland Bank, Raiffeisen Zentralbank, and
UBS.
Being owned by a highly respected financial institution like
GE Capital is of great help in the bank’s efforts to gain acceptance by foreign banks as a trustworthy business partner.
bank has enhanced opportunities for cooperating with
v euru za standardních podmínek, termínované
jako náhrada za prozatím neexistující bankovky.
bankovními ústavy s mnohem větší důvěrou.
despite the fact that we had only a very short time to catch up
with the competition in this area. The goal was to start offering standard euro-denominated products right from the
beginning of 1999, to be followed by international payments
in euro and national currencies.
také pro oblast devizových obchodů. Dealeři
The services prepared for launch as of January 1, 1999 in-
banky spolupracují s GE Corporate Treasury
cluded euro-denominated current accounts under standard
conditions, euro term deposits, and euro-denominated
ve Stamfordu a v Londýně, což vytváří zřetelnou
konkurenční výhodu při sjednávání řady mezinárodních finančních transakcí.
travellers’ cheques as a substitute for still nonexistent euro
notes. Naturally, the bank is taking more and better
advantage of its being a part of the GE Capital Group in the
currency trading area as well. The bank’s dealers work
together with GE Corporate Treasury in Stamford and London,
giving them a clear competitive advantage in negotiating
a number of international financial transactions.
GE 20
Výroční zpráva 1998
Annual Report
GE 21
Cash management / Zdroje banky
GE Capital Bank, a.s.
Cash Management / Bank Resources
Jednou z oblastí činnosti banky, kde došlo ke kontinuálnímu zlepšování, je cash management banky. Minimalizují se objemy nevýnosových aktiv (hotovost, zůstatky na nost-
Cash management
ro účtech banky), čímž se uvolňují zdroje pro vý-
One of the bank’s operating areas where it has achieved
nosové aktivity. Tyto volné zdroje byly investová-
continual improvement is cash management. An important part of the process is to minimize non-revenue-
ny s cílem maximalizovat výnosy a zisky při za-
generating assets such as cash and nostro account
chování potřebné likvidity a dodržení přijatelné
balances, which frees up resources for use in profitgenerating transactions. These freed-up resources have
míry rizik.
been invested with the goal of maximizing revenues and
capital gains while maintaining necessary liquidity and
Vývoj běžných nostro účtů v období 7 – 12/ 98
keeping risks at an acceptable level.
Balances of nostro accounts during the period 7–12/ 98
300
Během půlročního období po převzetí části Agrobanky
261
243
250
240
se GE Capital Bank podařilo snížit výši zůstatků na nostro-
244
200
účtech včetně účtů v cizích měnách z 261 milionů Kč
150
v červenci na 92 milionů Kč v prosinci 1998, tj. o 66 %.
155
100
92
50
During the half-year period following the takeover
of Agrobanka, GE Capital Bank succeeded in lowering
Zdroje banky
the aggregate balance of foreign-currency nostro
0
VII-98
VIII-98
IX-98
X-98
XI-98
XII-98
accounts in koruna terms from CZK 261 million in July to
CZK 92 million in December, 1998 – a decrease of 66 %.
Solidní zázemí primárních zdrojů a jejich zvyšování je nesporně pozitivní a vítaný trend. Převyšuje objem alokovaných úvěrů
a umožňuje samofinancování. To lze považovat za pozitivní signál pro vkladatele i pro ty, kteří by měli zájem si prostředky půjčit.
Jak se vyvíjely průměrné denní zůstatky (v milionech Kč) v období od července do pro-
Je proto důležité, že tyto prostředky jsou k dispozici, ale pouze pro solidní a zároveň atraktivní klienty.
since 1998 nám ukazuje ná-
The following graph shows average daily cash balances (in
V současnosti ještě v bance existují z předchozího období některé anonymní vkladové produkty, avšak jejich prodej je již zasta-
sledující graf:
CZK millions) during the period from July to December, 1998:
ven. Patří k nim vkladové knížky na doručitele. Počítáme však s tím, že jejich držitelům postupně nabídneme jiné produkty, které
lépe odpovídají legislativním požadavkům
Vývoj průměrné denní zásoby v období 7 –12 / 98
na neanonymní produkty a které jsou
Average daily cash supply during the period 7 – 12 /98
1500
1430
1400
Znamená to, že za uplynulých 6 měsíců se podařilo sní1380
žit výši denní peněžní zásoby hotovosti v trezorech,
1300
v bankomatech a peněz na cestě z 1 430 milionů Kč
1200
1140
1188
1151
1100
na 1 140 milionů Kč, tj. o 20 %.
Loňský rok po převzetí části Agrobanky byl také charak-
1116
1000
terizován tím, že byla v bance důsledně dodržována
900
Having a growing primary funds base is a positive and
Deposits
welcome trend. The bank’s primary resources exceed the amount invested to loans, allowing the bank to
v souladu s požadavky Evropské unie.
finance itself. This is a positive signal for the bank’s depositors and prospective bor-
Navíc je v zájmu klienta mít takové
rowers alike. It is important that these funds be available, but only for trustworthy,
produkty, které jsou pojištěné. Banka
v současné době neobchoduje
s cennými papíry.
attractive clients.
Currently, the bank carries certain legacy anonymous deposit products that it no longer
offers for sale. This category includes bearer deposit passbooks. However, we plan to
offer holders of these anonymous instruments other products that comply with legislative
requirements applicable to non-anonymous products and are compatible with European
Union requirements. Also, it is in the client’s interests to hold products that are insured.
At the present time, the bank does not engage in securities trading.
pravidla obezřetného podnikání.
800
VII-98
VIII-98
IX-98
X-98
XI-98
XII-98
As the graph clearly shows, during the past six months we were able to reduce the daily average amount
of cash in vaults, ATM machines, and cash-en-route from CZK 1,430 million to CZK 1,140 million, or 20%.
The period of last year following the Agrobanka takeover can also be described as a time during which
the bank strictly adhered to prudent business principles.
GE 22
Výroční zpráva 1998
Annual Report
GE 23
Příprava na rok 2000
Humanitární a sponzorská činnost
Y2K Compliance
Charity Donations and Sponsorship
Příprava na rok 2000
Jedná se o jeden z projektů, kterému byla udělena zvláštní důležitost
Y2K Compliance
Humanitární a sponzorská činnost
a který je sledován prostřednictvím řídicí komise složené ze zástupců nejvyššího vedení banky.
Projekt je řízen v souladu s interní metodologií pro řešení problému
roku 2000 uplatňovanou v General Electric. Vychází z předpisů ČNB
a na nadnárodní úrovni je koordinován PMO (Project Management
Office) – projektovou řídící skupinou. Navíc je využíváno i zkušeností dalších dceřiných bank a ostatních společností General Electric
z celého světa v řešení dané problematiky.
Do projektu byli zapojeni zástupci banky jakožto vedoucí jednotlivých oblastí projektu odrážejících ty ohrožené činnosti banky, jejichž
kvalita může být ovlivněna v důsledku přechodu do roku 2000.
Celý projekt má 4 hlavní oblasti – systémy, produkty, budovy a zařízení a dodavatele. U dodavatelů a obchodních partnerů se jedná
především o ČNB, I.S.C. MUZO, Českou poštu, dodavatele energií,
zajišťovatele bezpečnosti banky atd. Jde tedy o to, aby všichni dodavatelé banky byli schopni v roce 2000 nadále poskytovat bance
služby a dodávky, aniž by došlo k narušení obchodní činnosti či ziskovosti GE Capital Bank. Dále jde o hladký přechod hardwaru
a softwaru užívaného v bance na rok 2000 tak, aby nebyl příčinou
narušení činností nebo ziskovosti banky. Totéž platí u produktů banky, kde je nutné zajistit, aby ani v této oblasti obchodní činnosti
nebo ziskovosti banky nedošlo k narušení v důsledku rizik a závazků
v souvislosti s problematikou roku 2000. V neposlední řadě jde o to,
aby budovy i zařízení fungovaly bez jakýchkoliv problémů a přerušení.
Pro odpovídající informovanost klientů poskytuje banka základní
údaje v informačním materiálu, který je přístupný na všech
obchodních místech. Navíc je řada informací i na webové stránce
banky, která je podle potřeby aktualizována. Lze tedy konstatovat,
že GE Capital Bank věnuje situaci roku 2000 maximální pozornost
s cílem minimalizovat potenciální rizika na nejnižší možnou míru.
GE 24
Výroční zpráva 1998
Annual Report
Y2K compliance is a project we have put special
emphasis on and which is supervised by a steering
committee staffed by the bank’s senior executives.
The project is managed in accordance with internal
Y2K compliance procedures applied by General
Electric. It is based on CNB regulations and is coordinated at the international level by the Project
Management Office (PMO). It also makes use of the
Y2K experience of other banking subsidiaries and
General Electric companies throughout the entire
world. The project is being carried out by special bank
representatives with the involvement of the
heads of each business area in which quality could potentially be affected by Y2K issues.
The project as a whole has four main areas – systems,
products, plant & equipment, and suppliers. Suppliers
consist primarily of the CNB, I.S.C. MUZO, Česká pošta (the Czech postal service), utility companies, bank
security companies, etc. The goal is to ensure that all
the bank’s suppliers will be able to provide uninterrupted service before, during, and after the transition
to dates after December 31, 1999 so as not to threaten
the operations and/or profitability of GE Capital Bank.
Another area of the project concentrates on the Y2K
compliance of the bank’s own hardware and software
to ensure that they will not cause any interruption in the bank’s operations or profitability. The same
principle applies to the bank’s products, which are
being reviewed to determine if any of them constitute
a Y2K-related risk or potential liability. The fourth
area concentrates on ensuring that all plant and
equipment continue to function smoothly and without
any interruptions.
In order to ensure that clients are properly informed
of the bank’s Y2K compliance program, the bank provides basic information on request and has prepared
an information document which is available at all
bank locations. In addition, the bank’s web page provides Y2K compliance information which is periodically updated as needed. Thus we can state that
GE Capital Bank is putting all necessary efforts into
resolving Y2K issues in order to reduce potential risks
to the absolute minimum.
Neoddělitelnou součástí firemní filozofie i kultury je spoluúčast na sponzorských akcích a snaha nezištně přispět tam, kde je toho
třeba, což patří k tradicím GE Capital na celém světě. V rámci charitativních programů „Community Program“ podporuje GE Capital
řadu dobročinných organizací. Právě v uplynulém roce uspořádala banka soutěž o nejhezčí obrázek s motivem vánočního a novoročního přání spolu s oddělením hematologie II. dětské kliniky fakultní nemocnice v Praze Motole a s unií HAIMA, která pomáhá
dětem s poruchou krvetvorby. Motiv vítězného obrázku použila banka na svém novoročním blahopřání pro vybraných 15 000 klientů
a obchodních partnerů. Sbírku na podporu unie HAIMA uspořádali mezi sebou zaměstnanci banky. Dobrovolná akce vynesla celkem 165 000 korun, které byly předány zástupcům unie na slavnostním vánočním koncertu. Výtěžek sbírky byl určen na molekulárně
genetická vyšetření, která umožní stanovit závažnost onemocnění dětských pacientů a zařadit je do správné léčebné skupiny.
Sponzorovaná diagnostika dává lepší šanci na vyléčení 60 –70 dětem z celé České republiky, které trpí akutní formou leukémie.
V obdobných humanitárních a sponzorských akcích bude banka pokračovat i v budoucnosti.
Charity Donations and Sponsorship
As an integral part of our philosophy and corporate culture and in keeping with a tradition GE Capital has established for itself all over the
world, the bank donates money to charities and co-sponsors various events and programs that contribute to good causes. As part of its
“Community Program”, GE Capital supports a number of volunteer organizations. Last year, the bank teamed up with the Hematology
Department of the Prague University Hospital’s Second Pediatric Clinic and the HAIMA Union (which helps children that suffer from
blood-related ailments) to organize a contest to find the best picture on a Christmas or New Year’s theme. The bank used the winning
picture as the theme for its New Year’s card, which it sent to 15,000 clients and business partners. The bank’s employees also organized
a voluntary collection amongst themselves to support the HAIMA Union, raising CZK 165,000 which was presented to the Union’s representatives at a gala Christmas concert. The donation was used to pay for molecular genetic tests which allow doctors to determine how
serious a pediatric patient’s illness is and put him or her into the right therapeutic group. The tests paid for by the collection will give
a better chance of recovery to 60 – 70 children from all over the Czech Republic who suffer from an acute form of leukemia.
The winning picture was a New Year’s wish from Lenka Krejčí, a patient at the Hematology Department of the Prague University Hospital’s
Second Pediatric Clinic. The bank intends to continue participating in similar charity and sponsorship programs in the future.
GE 25
Perspektivy banky
GE Capital Bank, a.s.
Bank Outlook
Perspektivy banky
a jejich aktivita napomohla nejen k zastavení poklesu, ale i k postupnému zvyšování
Po akvizici části Agrobanky bylo třeba neprodleně řešit dva základní úkoly:
depozit v bance a k obratu v hospodaření.
Prvním bylo upozornit veřejnost, že část Agrobanky převzal nový, renomovaný vlastník GE Capital, který má nejen vynikající pověst a rating
Prvních několik měsíců však také ukazuje, že bankovní trh v České republice se mění a s tím i po-
AAA, ale i mezinárodní zkušenosti a tím zamezit možnému odlivu klientů. To byl pro drobného vkladatele důležitý signál o důvěryhodnosti
žadavky klientů na nové produkty. Klient je informovanější, vzdělanější a netrpělivě očekává no-
bankovního ústavu v době, kdy řada bank, a mezi nimi i Agrobanka, byla poznamenána nedůvěrou veřejnosti.
vé bankovní produkty a služby. V tom je třeba vidět i šanci, jak získat nové klienty, neboť poznání
Stejně důležité bylo ukázat, že nový vlastník také přináší nabídku nových produktů. Proto byl v extrémně krátké době připraven a uveden na
jejich potřeb vede k tomu, co se stává naší předností – optimální řešení potřeb klienta. A velmi
trh Rodinný Spořící Plán. Tím byla veřejnost informována o tom, že banka, po období útlumu, začíná aktivně vystupovat na bankovním
solidní pobočková síť banky vytváří předpoklady k efektivnímu využití všech možných distribuč-
trhu nejen s novým produktem, ale především s jasnou strategií rozšiřování produktů a služeb a zvyšování jejich kvality.
ních kanálů. Vedle existující sítě počítáme postupně s rozvojem telefonního bankovnictví
Žádný z úkolů nebylo možno nadřadit ostatním, ale bylo třeba je rozvíjet, propagovat a komunikovat současně – a to nejen směrem
a následně i internetového neboli elektronického bankovnictví.
ke klientovi, ale i dovnitř banky. Bylo to o to složitější, že v souladu s dohodou s ČNB se nový vlastník GE Capital rozhodl na omezenou
Stal-li se rok 1999 rokem nástupu nové evropské měny, bylo potřeba, jak již bylo zmíněno, připra-
dobu podržet název Agrobanky a postupně překonávat nedůvěru, která za dobu nucené správy k původní bance vznikla.
vit takové bankovní produkty, které umožní našim klientům operovat v této měně. Hlavní úsilí však
Dalším, neméně důležitým, byť z pohledu klienta málo viditelným, úkolem byla potřeba vytvořit nový marketingový a na prodej úzce navá-
směřovalo k nových produktů, kterým je například „povolený debet“ k běžnému účtu, na trh uvá-
zaný tým. Za relativně krátkou dobu se podařilo představit již zmíněný nový produkt, který si přes poměrně pomalý nástup získal pozici na
děný pod obchodní značkou „flexikredit“.
trhu a důvěru klientů a v relativně krátké
Zkoumání vývoje na trhu a všech jeho částí a postupné zavádění nových produktů a služeb
Bank Outlook
době dosáhl úrovně kolem 70 milionů Kč.
spolu s garancí, kterou poskytuje vlastník banky, společnost GE Capital, vytváří nepopiratelnou
Zároveň byl nastartován vývoj nových, After the partial acquisition of Agrobanka, the bank was faced with two urgent, fundamental tasks:
klienty požadovaných a velmi očekávaných The first was to make the public aware that a portion of Agrobanka had been acquired by a new owner
nejen stávajících klientů o využití současných i nově uváděných služeb, ale přivede do banky
produktů, které se postupně představují v ro- – GE Capital – with an excellent reputation, an AAA rating, and international experience. This was
řadu těch, kteří budou jiné a kvalitnější služby požadovat.
konkurenční výhodu. To bezesporu otevře možnosti dalšího rozvoje banky a ovlivní rozhodování
ce 1999 a v letech následujících. Velmi de- crucial in heading off a potential further contraction of the client base. For small depositors, it was an
tailní analýza trhu jak občanů, tak i komerčních subjektů se zaměřila na zjišťování
important signal of the bank’s credibility at a time when a number of banks, Agrobanka included,
necessary to consolidate our know-how and market position with that of other GE Capital companies
were affected by lack of confidence on the part of the public.
in the Czech Republic. For our clients, this effort will soon bear fruit in the form of an substantial
Just as importantly, it was necessary to show that the new owner is offering something new – new
expansion in our range of standard banking products.
očekávání, přání, ale i projevů případné ne- products. For this reason, we developed and launched the Family Savings Plan in an extremely short
spokojenosti se službami jiných finančních time. This sent a signal to the public that the bank had come out of its slump and intends to be an
An important change in our approach came with closer and more detailed work with employees who
ústavů. Zjištěná fakta jsou podkladem k vý- active player in the banking market, not only through the new product, but also – and more importantly
– by implementing a clear strategy of expanding the range of products and services and increasing
and new products brought a complete turnaround in the public’s perception of the post-acquisition
voji nových produktů a zavádění těch druhů
Agrobanka and these employees’ efforts helped not only put a stop to the decline in deposits, but also to
their quality.
gradually increase them and get the bank’s financial performance on a growth track.
Neither of the two tasks could be given priority – both had to be supported and promoted in parallel
Even so, the first several months are showing that the Czech Republic banking market is changing and
kojenosti klientů banky. S tím úzce souvise- by communicating their messages to both clients and bank employees. This was made even more
la i nutnost postupně konsolidovat znalosti complicated by a decision which GE Capital made by signing the agreement with the CNB:
along with it client’s expectations for new products and services. Clients are better informed, more
a postavení na trhu ostatních společností to retain the name Agrobanka for a limited time and gradually overcome the distrust that had developed
toward the original bank during the period when it was under enforced administration.
an opportunity to win new clients. Recognizing their needs will result in what is becoming our strong
Another task – no less important though less visible in the client’s eyes – was to create a new market-
us everything we need to make use of all possible distribution channels. In addition to the exist-
ing team to work closely with sales. During a relatively short time, the team succeeded in launching
ing network we are planning to introduce phone banking and, later, internet or electronic banking.
služeb, které vedou k zajištění vysoké spo-
GE Capital v České republice. Pro klienta to
bude již v nejbližší době znamenat atraktivní
aware, and anxious to take advantage of new banking products. We must accept this as a challenge and
point – providing an optimum solution to the client’s needs. The bank’s excellent branch network gives
rozšíření nabídky standardních bankovních the above mentioned new product, which despite getting off to a slow start has since come to occupy a
produktů.
significant market position and enjoy the trust and confidence of clients who have so far deposit-
As 1999 is the first year of the new European currency, it was necessary, as mentioned above, to
Významnou změnou byla i užší a detailnější ed a total of CZK 70 million.
of our efforts went towards preparing a completely new products: for example an overdraft on current
práce se zaměstnanci, kteří jsou v denním At the same time, we started to develop new products anxiously anticipated and called for by clients,
which will be presented during 1999 and in the years to come. A very detailed market analysis covering
accounts. The new product will be launched under the brand name “Flexicredit”.
styku s klienty. Jejich aktivní zapojení do na-
both private individuals and commercial companies was performed to determine expectations, desires,
bídky a prodeje stávajících i nových produk- and any evidence of dissatisfaction related to the services provided by other financial institutions. The
tů přineslo i změnu v nazírání veřejnosti findings of the analysis are being used as a platform for developing new products and launching those
na Agrobanku po vstupu nového vlastníka types of new services that lead to high levels of client satisfaction. In a closely related area, it was
GE 26
are in day-to-day contact with clients. Getting them more involved in offering and selling both existing
Výroční zpráva 1998
Annual Report
develop banking products to allow clients to make transactions in the new currency. However, most
Careful analyses of developments in all segments of the market, launches of new products and
services, and the guarantee provided by the bank’s owner, GE Capital, together give us a formidable
competitive advantage. This is sure to open up new opportunities for the bank’s future growth and
become a significant factor in clients’ decisions to use current and newly launched services, as well
as bringing to the bank many new clients who will desire different, higher quality services.
GE 27
Zpráva Dozorčí rady
GE Capital Bank, a.s.
Supervisory Board Report
Výroční zpráva 1998
Annual Report
GE Capital Bank, a.s.
Dozorčí rada vykonala své úkoly v souladu s legislativou
Finanční část
Financial Section
České republiky, stanovami banky a svým jednacím řádem. Představenstvo GE Capital Bank, a.s. jí poskytlo
pro tuto kontrolní činnost veškeré podklady a informace.
Dozorčí rada projednala výsledky činnosti banky za rok
1998 tak, jak jsou zobrazeny v účetní závěrce včetně přílohy ověřené auditorem,
a přijala závěr, který předkládá valné
hromadě společnosti:
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě
schválit účetní závěrku za rok 1998.
Dozorčí rada dále doporučuje valné
hromadě rozhodnout o úhradě ztráty
podle návrhu představenstva.
The Supervisory Board discharged its duties under Czech law, the
Articles of Association, and its Rules of Order. The Board of Directors
of GE Capital Bank, a.s. provided all documentation and information
needed by the Supervisory Board in this oversight activity.
The Supervisory Board reviewed and discussed the results of the
bank’s operations during 1998 as they are presented in the audited
financial statements, including the notes thereto, and arrived at the
following conclusion which it puts forward in the form of a recommendation to the General Meeting:
The Supervisory Board recommends that the General Meeting
approve the 1998 financial statements. The Supervisory Board also
recommends that the General Meeting resolve to settle the loss as
proposed by the Board of Directors.
Jenne K. Britell
Předsedkyně dozorčí rady
Supervisory Board Chairperson
Návrh představenstva na úhradu ztráty
Board of Directors’ Loss Settlement Proposal
Představenstvo banky projednalo:
The Bank’s Board of Directors reviewed and discussed:
a) the Bank’s financial statements, including the notes
thereto,
b) the auditors’ report concerning the financial
statements,
c) the proposal to settle the TCZK 16,505,521 loss
out of the Bank’s share premium fund,
d) the annual report concerning the Bank’s business
activities and the state of its assets during 1998.
Pursuant to Section 20.3(e) of the Bank’s Articles of
Association, the Board of Directors unanimously resolved to submit the following to the General Meeting:
a) proposal to approve the Bank’s financial statements
and annual report for 1998,
b) proposed General Meeting resolution on settlement
of the TCZK 16,505,521 loss in full out of the Bank’s
share premium fund.
a) účetní závěrku banky včetně příloh,
b) zprávu auditora o ověření účetní závěrky,
c) návrh na úhradu ztráty ve výši 16 505 521 tis. Kč
z ážiového fondu banky,
d) výroční zprávu o podnikatelské činnosti banky
a stavu jejího majetku za rok 1998.
Představenstvo jednomyslně schválilo podle
čl. 20.3 písm. e) stanov banky předložit valné hromadě:
a) ke schválení účetní závěrku banky a výroční zprávu
banky za rok 1998,
b) návrh na rozhodnutí valné hromady o úhradě ztráty ve výši 16 505 521 tis. Kč z ážiového fondu banky, a to v plné výši.
GE 28
Výroční zpráva 1998
Annual Report
Roční účetní závěrka k 31. prosinci 1998
GE Capital Bank, a.s.
Auditorská zpráva pro akcionáře GE Capital Bank, a.s.
Annual Financial Statements at 31 December 1998
Auditor’s report to the shareholders of GE Capital Bank, a.s.
Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě GE Capital Bank, a.s. za období
22. června až 31. prosince 1998. Rozsah naší práce byl omezen pouze na potvrzení
toho, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s účetní závěrkou.
Dne 4. června 1999 jsme vydali následující auditorskou zprávu k roční účetní závěrce
společnosti:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky GE Capital Bank, a.s. k 31. prosinci 1998.
Za účetní závěrku je odpovědné představenstvo banky. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
We have reviewed the information included in the 1998 annual
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech
report of GE Capital Bank, a.s. The scope of our review was limited
a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směr-
to confirmation as to whether the information included in the
annual report was consistent with the financial statements.
nicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice
On 4 June 1999, we issued the following auditor’s report on the
požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, aby-
Bank’s statutory financial statements:
“We have audited the accompanying financial statements of
chom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neob-
GE Capital Bank, a.s. for the period ended 31 December 1998. These
sahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové
financial statements are the responsibility of the Bank’s manage-
ověření podkladů prokazujících údaje a informace uve-
ment. Our responsibility is to express an opinion on these financial
statements based on our audit.
dené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení
“We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors
použitých účetních zásad a významných odhadů učině-
and the Chamber of Auditors of the Czech Republic and the auditing
ných bankou a zhodnocení celkové prezentace účetní
standards of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those
standards require that we plan and perform the audit to obtain
závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytu-
reasonable assurance about whether the financial statements are
je přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
free of material misstatement. An audit includes examining, on a test
Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech význam-
basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the account-
ných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlast-
ing principles used and significant estimates made by management,
ní jmění GE Capital Bank, a.s. k 31. prosinci 1998 a výsle-
as well as evaluating the overall financial statement presenta-
dek hospodaření za období 22. června až 31. prosince
tion. We believe that our audit provides a reasonable basis for our
opinion.
1998 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými
“In our opinion, the financial statements present fairly, in all mate-
předpisy České republiky.“
rial respects, the assets, liabilities and equity of GE Capital Bank,
a.s. as of 31 December 1998 and the results of its operations for the
period then ended in accordance with the Act on Accounting and
V Praze dne 4. června 1999 / Prague, 4 June 1999
KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Licence číslo 71
Licence number 71
relevant legislation of the Czech Republic.”
Ing. František Dostálek
Dekret číslo 176
Licence number 176
GE 31
Rozvaha k 31. prosinci 1998
Balance Sheet at 31. December 1998
Aktiva / Assets
tis. Kč / CZK 000
Pokladní hotovost, vklady u emisních bank, poštovní šekové účty /
Cash in hand, balances with central banks and post office banks
Státní pokladniční poukázky a jiné pokladní poukázky přijímané ČNB k refinancování /pozn. 9 /
Treasury bills and other eligible bills accepted by the CNB for refinancing /note 9 /
a) Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emitované státem /
Treasury bills and other similar debentures issued by the state
b) Jiné pokladní poukázky / Other eligible bills
Pohledávky za bankami /pozn. 7/ Receivables from banks /note 7/
a) Splatné na požádání / Repayable on demand
b) Ostatní pohledávky / Other receivables
Pohledávky za klienty /pozn. 8 / Receivables from customers /note 8 /
a) Splatné na požádání / Repayable on demand
b) Ostatní pohledávky / Other receivables
1998
3 850 571
Pasiva / Liabilities
Závazky k bankám / pozn. 14 / Due to banks /note 14 /
4 870 000
4 870 000
30 160 384
138 067
30 022 317
4 295 960
403 821
3 892 139
8 806 120
1 020 658
b) Ostatní závazky /Other payables
23 841 436
v tom: splatné na požádání / Including repayable on demand
11 574 489
Vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy / pozn.16 / Certificates of deposit and similar debentures /note 16 /
47 524
Výnosy a výdaje příštích období / Deferred income and accrued expenses
15 025
Rezervy / pozn. 20 / Reserves /note 20 /
42 226
a) Rezervy na standardní úvěry a záruky / Reserves on standard loans and guarantees
26 394
Základní jmění / pozn.19 / Registered capital /note 19 /
510 000
510 000
Ážiový fond / pozn.19 / Share premium /note 19 /
105 914
b) Ostatní / Other
477 385
Zisk nebo ztráta za účetní období / Profit or (loss) for the accounting period
574 354
Pasiva celkem / Total liabilities
Účetní principy a poznámky na stranách 36 – 48 jsou nedílnou součástí roční účetní závěrky
The acounting policies and notes on pages 36 – 48 from an integral part of the Annual Financial Statements
2 000
1 308 868
v tom: splacené základní jmění / Including registered capital paid up
a) Pozemky a budovy pro bankovní činnost / Land and buildings for banking operations
44 455 981
40 226
b) Rezervy na ostatní bankovní rizika / Reserves on other bank risks
95 019
583 299
32 647 556
a) Úsporné vklady / Saving deposits
Ostatní finanční investice /pozn.10 / Other financial investments /note 10 /
Aktiva celkem / Total assets
5 155 628
v tom: splatné na požádání / Including repayable on demand
Nehmotný majetek /pozn.11 / Intangible fixed assets /note 11 /
Ostatní aktiva / pozn.13 / Other assets /note 13 /
27 175
b) Ostatní závazky / Other payables
Závazky ke klientům / pozn. 15 / Due to customers /note 15 /
0
1998
5 182 803
a) Splatné na požádání / Repayable on demand
Ostatní pasiva / pozn.18 / Other liabilities /note 18 /
Hmotný majetek /pozn.12/ Tangible fixed assets /note 12/
tis. Kč / CZK 000
21 207 500
(16 505 521)
44 455 981
Účetní principy a poznámky na stranách 36 – 48 jsou nedílnou součástí roční účetní závěrky
The acounting policies and notes on pages 36 – 48 from an integral part of the Annual Financial Statements
Podrozvaha k 31. prosinci 1998 / Off-balance sheet at 31. December 1998
tis.Kč/ CZK 000
Budoucí možné závazky k plnění celkem / pozn. 21 / Potential future liabilities arising from commitments including /note 21/
1998
204 914
v tom:
a) Přijaté směnky / Akcepty a indosamenty směnek / Acceptances and endorsements
b) Závazky ze záruk / Payables resulting from guarantees
c) Závazky ze zástav / Payables resulting from collateral
0
204 914
0
Ostatní neodvolatené závazky / pozn. 21 / Other irrevocable liabilities /note 21/
2 334 666
Pohledávky ze spotových, termínových a opčních operací / pozn.21 / Receivables from spot, term and option transactions /note 21/
2 317 559
Závazky ze spotových, termínových a opčních operací / Liabilities from spot, term and option transactions
2 434 410
Účetní principy a poznámky na stranách 36 – 48 jsou nedílnou součástí roční účetní závěrky
The acounting policies and notes on pages 36 – 48 from an integral part of the Annual Financial Statements
GE 32
Výroční zpráva 1998
Annual Report
GE 33
Výkaz zisků a ztrát za období končící 31. prosince 1998
GE Capital Bank, a.s.
Profit and Loss Account for the period ended December 31, 1998
Výkaz zisků a ztrát / Profit and Loss Account
tis. Kč / CZK 000
Výnosy z úroků a podobné výnosy / Interest income and similar income
v tom: úroky z cenných papírů s pevnými výnosy /
Including interest income from fixed yield securities
Náklady na úroky a podobné náklady / Interest expense and similar expense
v tom: náklady na úroky z cenných papírů s pevnými výnosy /
Including interest expense from fixed yield securities
Čistý výnos z úroků / Net interest income
Výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem /
Income from variable yield securities including:
3 123 456
16 633
(1 416 848)
0
1 706 608
0
a) Výnosy z akcií a jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem /
Income from shares and other variable yield securities
0
b) Výnosy z majetkových účastí s podstatným vlivem /
Income from participation interests with significant influence
0
c) Výnosy z majetkových účastí s rozhodujícím vlivem /
Income from participation interests with controlling influence
0
Výnosy z poplatků a provizí / Commission and fee income
182 167
Náklady na placené poplatky a provize / Commission and fee expense
(30 430)
Zisk (ztráta z finančních operací / Net profit (loss) from financial operations
139 045
Ostatní výnosy /pozn. 5 / Other income /note 5 /
Všeobecné provozní náklady / pozn. 4 / General operating expenses /note 4 /
Ostatní náklady / pozn. 5 / Other expenses / note 5 /
Čisté výnosy z provozních činností před tvorbou a použitím rezerv a opravných položek k úvěrům a majetkovým účastem /
Net operating income before adjustments and reserves for loans and investments
Tvorba opravných položek a rezerv k úvěrům a na záruky /
Creation of reserves and adjustments for credits and guarantees
Použití opravných položek a rezerv k úvěrům a na záruky /
Use of reserves and adjustments for credits and guarantees
Tvorba ostatních opravných položek a rezerv / Creation of other reserves and adjustments
Hospodářský výsledek za běžnou činnost před zdaněním / Profit on ordinary activities before tax
Daň z příjmů z běžné činnosti / Income tax on ordinary profit
Zisk nebo ztráta z běžné činnosti za účetní období po zdanění /
Ordinary loss for the accounting period after tax
Mimořádné výnosy / pozn. 6 / Extraordinary income / note 6 /
Mimořádné náklady / pozn. 6 / Extraordinary expenses / note 6 /
Mimořádný hospodářský výsledek / Extraordinary profit
Daň z příjmů z mimořádné činnosti / Income tax on extraordinary profit
Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti po zdanění / Extraordinary profit or (loss) after tax
Ztráta za účetní období / Loss for the accounting period
Účetní principy a poznámky na stranách 36 – 48 jsou nedílnou součástí roční účetní závěrky
The acounting policies and notes on pages 36 – 48 from an integral part of the Annual Financial Statements
GE 34
1998
Výroční zpráva 1998
Annual Report
4 752
(18 539 659)
(119 939)
(16 657 456)
(746 664)
80 115
(96 085)
(17 420 090)
0
(17 420 090)
921 567
(6 998)
914 569
0
914 569
(16 505 521)
Příloha účetní závěrky pro rok 1998
GE Capital Bank, a.s.
Notes to the Czech Statutory Financial Statements for the Year 1998
(b) Pohledávky za bankami a za klienty
1. Východiska pro přípravu účetní závěrky
Pohledávky jsou účtovány v částkách snížených o opravné položky.
Účetní závěrka GE Capital Bank, a.s. (dále jen „banka“) byla připravena na základě účetnictví vedeného
Rezervy na pohledávky jsou v rozvaze zahrnuty do rezerv na straně
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami v ČR v souladu
pasiv. Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na zá-
s opatřením MF ČR č. 282/64 050/1997 z 9. října 1997, ve znění pozdějších úprav, kterým se stanoví uspořá-
kladě toho jsou vytvářeny k jednotlivým pohledávkám opravné po-
dání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a roz-
ložky. Rezervy na krytí všeobecných úvěrových rizik jsou tvořeny
sah údajů ke zveřejnění pro banky. Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů
a pořizovacích cen.
Účetní závěrka je sestavena v českých korunách.
Čísla uvedená v závorkách představují záporná čísla.
Účetní závěrka je nekonsolidovaná.
2. Použité účetní metody
1. Basis of preparation
The financial statements of GE Capital Bank, a.s. (the Bank) have been prepared
on the basis of accounting maintained in accordance with the Act on Accounting No
563/1991 and relevant regulations and decrees of the Czech Republic. They have been
prepared under the historical cost convention on the basis of full accrual accounting.
The financial statements are presented in accordance with the Czech Ministry of
Finance decree on regulating the organization and definition of financial statements
and disclosure requirements of banks dated 9 October 1997 (282/64 050/1997).
Financial Statements are prepared in Czech crowns.
Numbers in brackets represent negative amounts.
These financial statements are non-consolidated financial statements.
každoročně ve výši 1 % z průměrného stavu standardních pohledávek za klienty. Opravné položky byly tvořeny měsíčně k čisté angažovanosti z pohledávek následovně:
❒ sledované pohledávky / watched receivables........................................................................5 %
❒ nestandardní pohledávky / substandard receivables...........................................................20 %
❒ pochybné pohledávky / doubtful receivables........................................................................50 %
❒ ztrátové pohledávky / loss receivables................................................................................100 %
V souladu s Opatřením ČNB č.193/98 byly u ztrátových pohledávek
vytvářeny dodatečné opravné položky v případech, kdy jsou zajiště-
Účetní závěrka byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami:
ny plně nebo z části nemovitostmi.
(a) Dluhopisy a jiné cenné papíry s pevným výnosem, státní pokladniční poukázky a jiné pokladní
Rezervy a opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou účtová-
poukázky a akcie včetně jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem
ny na účtu „Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a na záru-
Státní pokladniční poukázky a jiné pokladní poukázky jsou
ky“ v analytické evidenci pro potřebu výpočtu daňové povinnosti.
účtovány v ceně pořízení včetně časově rozlišeného diskontu.
Tržní cena používaná pro výpočet opravných položek k cenným
papírům je určena opatřením ČNB č.12 z 9. června 1997. Tržní
cena dlužných cenných papírů je shodná s cenou pořízení,
včetně časově rozlišeného diskontu.
Akcie s proměnlivým výnosem pořízené se záměrem dlouhodobého
držení v majetku jsou zařazeny do „Ostatních finančních investic“.
Opravné položky k těmto cenným papírům jsou tvořeny v částce,
o kterou cena pořízení (včetně poměrné částky ážia či diskontu)
převyšuje cenu tržní, a to souhrnně.
Operace, ve kterých se cenné papíry nakupují se závazkem ke
zpětnému prodeji (reverzní repo operace), jsou účtovány jako zajištěné a poskytnuté úvěry. Vlastnické právo k cenným papírům se
převádí na subjekt poskytující úvěr a tyto cenné papíry se vykazují
v jeho rozvaze. Pohledávky z cenných papírů prodaných v rámci
repo operací a závazky z cenných papírů pořízených v rámci
reverzních repo operací jsou zahrnuty v položce ,,Pohledávky
za bankami“, respektive „Závazky k bankám“. U cenných papírů
nakoupených v rámci reverzních repo operací se úrok časově
nerozlišuje.
Výnosy vzniklé v rámci repo operací jako rozdíl mezi prodejní
a nákupní cenou jsou časově rozlišovány po dobu transakce
a vykázány ve výkazu zisků a ztrát jako „Přijaté úroky ”.
GE 36
Výroční zpráva 1998
Annual Report
2. Significant accounting policies
Diskontovaná aktiva jsou účtována v nominální hodnotě. Příslušný
The significant accounting policies adopted in the preparation
of the Bank financial statements are set out below:
(a) Bonds and other fixed income securities, Treasury bills and other
eligible bills and shares and other variable income securities
Treasury bills and other eligible bills are carried at amortized cost.
The market values used for calculating adjustments for shares are
determined in accordance with the ČNB Provision No.12 issued
on 9 June 1997. The market value of bonds is equal to amortized cost.
Shares with variable income securities which are held for the longer
term or until maturity are classified as long term securities and are
included in “Other financial investments”. Adjustments for long term
securities are created in an amount equal to the excess of amortized
cost over the market value calculated on an aggregate basis.
Transactions where securities are purchased under a commitment
to resell at a predetermined price (resale commitment) are treated
as collateralised lending transactions. The legal title of securities
subject to resale commitment is transferred to, and recorded in the
balance sheet of, the lender. Payables from securities purchased
under a resale commitment are included in “Due to Banks” while
the lending is recorded in “Receivables from Banks”. Interest is not
accrued on securities recorded in the balance sheet purchased
under a resale commitment.
Interest receivable under resale transactions, representing the
difference between the sale and purchase amounts, is accrued
on a straight-line basis and included in “Interest income” in the
profit and loss account.
(b) Receivables from banks and customers
Receivables are carried net of adjustments. Reserves for receivables
are included in “Reserves” on the liability side of the balance sheet.
Receivables are reviewed for recoverability. Adjustments are created against specific receivables as considered appropriate. Reserves
are created annually as 1% of the annual average standard receivables from clients. Adjustments are created monthly based on the net
exposure of the receivable as follows:
diskont se uvádí v rozvaze v „Ostatních závazcích“. Diskont je rovnoměrně odpisován ve výkazu zisků a ztrát po celé období od nákupu až po datum splatnosti.
(c) Hmotná a nehmotná aktiva
Hmotný a nehmotný majetek je účtován v pořizovacích cenách a odpisován dle vnitřního účetního předpisu.
Doby odpisování pro jednotlivé kategorie hmotného
a nehmotného majetku jsou následující:
Additional adjustments are created for loss receivables, where the
loan is fully or partially secured by real estates according to CNB
Regulation No. 193/98.
Charges to the profit and loss account for adjustments and reserves
created are to “Creation of Reserves and Adjustments for Credits and
Guarantees” to provide analytical evidence required for calculation
of tax liabilities.
Discounted assets are carried at nominal value with related discounts included in the balance sheet as “Other Liabilities”.
Discounts are amortized on straight-line bases through the profit and
loss account over the period from the date of purchase to the date of
maturity.
(c) Intangible and tangible fixed assets
Tangible and intangible fixed assets are stated at historical cost and
are depreciated using the straight-line method over their estimated
useful lives.
The annual depreciable lives for each category of intangible and
tangible fixed asset are as follows:
❒ Software / Software........................................................................................................4 roky / years
❒ Budovy a pozemky / Land and buildings........................................................................45 let / years
❒ Inventář / Furniture and fittings........................................................................................8 let / years
❒ Přístroje a zařízení / Equipment..................................................................................... 4 roky / years
❒ Trezory a výtahy / Vaults and lifts...................................................................................15 let / years
❒ Zřizovací náklady / Establishment costs .......................................................................2 roky / years
❒ Goodwill / Goodwill....................................................................v roce pořízení / Year of acquisition
Technická zhodnocení najatého majetku jsou odpisována rovnoměrně po dobu trvání nájmu nebo po zbytek jejich doby životnosti,
pokud je kratší.
Nehmotný a hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 40 000 Kč
Leasehold improvements are depreciated on a straight-line basis
over the shorter of the lease terms or their remaining useful lives.
Tangible and intangible assets costing less than CZK 40,000 are
charged to the profit and loss account in the period in which they
are acquired.
je účtován do nákladů za období, ve kterém byl pořízen.
GE 37
Příloha účetní závěrky pro rok 1998
GE Capital Bank, a.s.
Notes to the Czech Statutory Financial Statements for the Year 1998
4. General operating expenses
4. Všeobecné provozní náklady
tis. Kč / CZK 000
1998
415 077
expenses include a write-
Mzdy a odměny / Payroll and bonuses
310 397
down of goodwill amount-
Sociální náklady / Social and health insurance costs
104 680
Osobní náklady / Payroll expenses
d) Přepočet cizí měny
Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně
přepočtené devizovým kurzem ČNB platným v den transakce.
Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti jsou přepočítávána do
tuzemské měny ve spotovém kurzu devizy platném k datu rozvahy.
Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených
v cizí měně, je vykázán ve výkazu zisků a ztrát jako „Zisk (ztráta)
z finančních operací“.
(d) Foreign currency translation
Transactions denominated in foreign currencies are recorded in the
local currency at actual exchange rates of CNB on the date of the
transaction. Assets and liabilities denominated in foreign currencies
together with unmatured spot foreign exchange transactions are
translated into the local currency at the spot exchange rate prevailing on the balance sheet date. Exchange differences arising from the
translation of assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the profit and loss account as “Net profit
(loss) from financial operations.”
k zaúčtování výsledku ze zajišťovaných instrumentů.
(e) Off-balance sheet instruments
Hedging instruments
Hedge accounting requires that gains and losses on hedging instruments are recognized in the profit and loss account at the same time
and in the same manner as related changes in the items hedged are
recognized.
(f) Zdanění
(f) Taxation
Daňový základ pro daň z příjmů byl propočten z hospodářského vý-
Non-deductible expenses are added to and non-taxable income
sledku běžného období připočtením daňově neuznatelných nákladů
is deducted from the profit for the period to arrive at the taxable in-
(e) Podrozvahové transakce
Zajišťovací instrumenty
Zisk nebo ztráta ze zajišťovacích instrumentů je vykazována ve
výkazu zisků a ztrát ve stejném časovém okamžiku, kdy dojde
a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů. O odložené
dani se účtuje v případě dočasných rozdílů mezi výnosy a náklady
Odměny placené / Remuneration paid to
the difference betweeen
the purchase price and the
Členům dozorčí rady / Members of the Supervisory Board
0
net value of assets and lia-
Ostatním členům vedení / Other executives
0
bilities and, in accordance
Ostatní všeobecné provozní náklady / Other general operating expenses
18 124 582
Celkem / Total
18 534 659
ing entry only made to present realistically
ných aktiv a pasiv a byl v souladu s účetními metodami banky odepsán v roce pořízení.
the assets of the Bank. The resulting loss
Odpis Goodwillu je pouze účetní operací provedenou za účelem zreálnění vykazovaných aktiv
banky. Vzniklá ztráta bude hrazena z emisního ážia, a tudíž neovlivní stabilitu banky ani její
will be offset against the share premium
and therefore will neither impact the stability of the bank nor the capital adequacy.
kapitálovou přiměřenost.
Without the goodwill write-down the Bank
Při vyloučení vlivu Goodwillu by banka vytvořila zisk před zdaněním ve výši 884,063 mil. Kč.
would have generated a profit before tax
of CZK 884.063 mill.
Průměrný počet zaměstnanců banky byl následující: The average number of Bank personnel was as follows:
Členové představenstva banky / Members of the Board of Directors
2 715
3
Členové dozorčí rady / Members of the Supervisory Board
3
made for deferred tax to the extent that it is probable that an asset
Ostatní členové vedení / Other Executives
8
vzniklý daňový závazek nebo pohledávka budou s největší pravdě-
or liability will be realized. No deferred tax provision was recorded
podobností realizovány. K 31. prosinci 1998 nebylo účtováno o odlo-
as at 31 December 1998.
5. Ostatní výnosy a náklady
5. Other income and expense
tis. Kč / CZK 000
1998
Ostatní výnosy / Other Revenues
4 752
Výnosy ze služeb / Service revenues
1 556
Nájemné / Rent
International Holding ve výši 2 000 milionů Kč. Za tento počáteční kapitál zakoupila banka vybraná aktiva a pasiva Agrobanky Praha, a.s.,
která se nacházela pod nucenou správou České národní banky. Dne
22. června 1998, v den pořízení, byla získaná aktiva a pasiva zaúčtována do rozvahy banky v hodnotách stanovených na základě kupní
smlouvy. Rozdíl mezi celkovou částkou zaplacenou bankou a čistou
hodnotou pořízených aktiv a pasiv (dle kupní smlouvy) byl vykázán
jako Goodwill banky a plně odepsán v roce pořízení.
Zaúčtování aktiv a pasiv v hodnotě založené na kupní smlouvě znamenalo, že pohledávky za klienty byly zahrnuty do zahajovací rozvahy
v nižších hodnotách v porovnání s celkovými skutečnými pohledávkami podle smluv s klienty. V případě, že klient splatí část pohledávky
přesahující stanovenou sníženou hodnotu, je tento rozdíl zaúčtován
jako mimořádný výnos.
933
Ostatní / Other
2 263
Ostatní náklady / Other expenses
(119 939)
Pojištění vkladů / Deposit insurance
(113 943)
Daňově neodčitatelné náklady / Non tax deductible expenses
(4 132)
Ostatní / Other
(1 864)
6. Mimořádné výnosy a náklady
6. Extraordinary income and expense
tis. Kč / CZK 000
Mimořádné výnosy / Extraordinary revenues Significant items:
Rozpuštění korekcí k úvěrům / Release of discounts to loans
905 442
6 494
Ostatní / Other
9 631
Manka a škody / Shortness and damages
Ostatní / Other
Výroční zpráva 1998
Annual Report
1998
921 567
Přijaté náhrady za manka a škody / Accepted indemnity damages
Mimořádné náklady / Extraordinary revenues Significant items:
GE 38
in the year of acquisition.
Goodwill vznikl rozdílem mezi celkovou částkou zaplacenou bankou a čistou hodnotou poříze-
Zaměstnanci / Employees
The Bank was established by the contribution of capital by
GE Capital International Holding in the amount of CZK 2 000 mill.
From this initial capital, the Bank purchased selected assets and
liabilities from Agrobanka Praha, a.s., which had been previously
put under enforced administration by the Czech National Bank. On
22 June 1998, the date of purchase, the assets and liabilities acquired were recorded in the Bank’s balance sheet at values determined
based upon the Purchase Agreement. The difference between the
total paid by the Bank and the net value of the assets and liabilities
acquired (based on the Purchase Agreement) was recorded as goodwill by the Bank and is fully amortized in the year of acquisition.
The recording of the net assets at values based on the Purchase
Agreement resulted in receivables from customers being recorded
in the opening balance sheet at discounted values from the gross
receivables actually due under the contracts with customers. To
the extent that a customer repays any portion of the receivable in
excess of the discounted value originally assigned to the receivable, this difference is recorded as extraordinary income.
policies, is fully amortized
The write-down of goodwill is an account-
treatment of tangible and intangible fixed assets only. Provision is
Banka byla založena počátečním vkladem ze strany GE Capital
with the Bank's accounting
Všeobecné provozní náklady obsahují jednorázový odpis Goodwillu v hodnotě 17 389, 584 mil. Kč.
provided on timing differences between the accounting and taxation
3. Assets and liabilities acquired
from Agrobanka Praha,a.s.
Goodwill was created by
0
zahrnutými v účetnictví a v daňovém základu za předpokladu, že
3. Aktiva a pasiva zakoupená
od Agrobanky Praha, a.s.
ing to CZK 17,389.584 mill.
Členům představenstva / Members of the Board of Directors
come to which the current tax rate is applied. Deferred taxation is
žené dani.
Other general operating
(6 998)
(6 501)
(497)
GE 39
Příloha účetní závěrky pro rok 1998
GE Capital Bank, a.s.
Notes to the Czech Statutory Financial Statements for the Year 1998
7. Pohledávky za bankami
(b) Analýza úvěrů poskytnutých klientům podle sektorů
7. Receivables from banks
(b) Analysis of receivables from customers by sector and
contractual maturity
a podle smluvní doby splatnosti
a) Čisté pohledávky za bankami
(a) Net receivables from banks
tis. Kč / CZK 000
tis. Kč / CZK 000
1998
Pohledávky za bankami / Receivables from banks
30 160 384
Opravné položky k možným ztrátám z úvěrů / Adjustments for possible credit losses
Čisté pohledávky za bankami / Net receivables from banks
Pohledávky za bankami (jen u ČNB) zahrnují zůstatek ve výši
4 870 milionů Kč, který odpovídá pohledávce za cennými papíry
převedenými v rámci reverzních repo transakcí. Zbývající pohledávky za bankami jsou k 31. prosinci 1998 nezajištěny.
(b) Analýza pohledávek za bankami podle zbytkové doby splatnosti
0
30 160 384
Receivables from banks (only from CNB)
includes CZK 4, 870 mill. which represents
receivables from securities transferred
under repurchase commitments related to
reversed repo operations. The remaining
receivables from banks are unsecured
at 31 December 1998.
Splatné na požádání / Repayable on demand
7 394 062
Od 1 roku do 2 let / From 1 to 2 years
4 929 375
Od 2 let do 4 let / From 2 to 4 years
0
Od 4 let do 5 let / From 4 to 5 years
0
Nad 5 let / Over 5 years
0
Částky složené v bance / Amounts held in escrow
500 000
Celkem / Total
Banka k 31. prosinci 1998 neposkytla žádný podřízený úvěr
zvláštního charakteru.
(d) Odepsané úvěry a výnosy z odepsaných úvěrů
Banka k 31. prosinci 1998 neodepsala žádné úvěry a ve výnosech
nevykazuje žádné výnosy z odepsaných úvěrů za bankami.
30 160 384
(c) Subordinated receivables from banks
There are no subordinated receivables
at 31 December 1998.
(d) Written-off loans and recoveries from
written-off loans. The Bank did not writeoff any receivables from banks and had no
recoveries from written-off receivables
from banks.
Celkem
Total
19 850
0
20 471
Nefinanční organizace / Non financial institutions
343 724
2 040 446
1 108 180
778 220
4 270 570
Organizace pojišťovnictví / Insurance institutions
151
1 954
1 207
623
3 935
Vládní sektor / Government sector
200
1 974
16 850
42 337
61 361
0
0
1 300
1 414
2 714
55 399
59 020
291 473
113 577
519 469
3 726
223
26 298
13 516
43 763
403 821
2 103 617
1 465 158
949 687
4 922 283
Celkem / Total
Od 3 měsíců do 1 roku / From 3 months to 1 year
Nad 4 roky
Over 4
years
0
Domácnosti (živnosti) / Self employed
17 198 880
Od 1 do 4 let
From 1 to 4
years
621
(c) Analýza pohledávek za klienty podle sektorů a podle druhu zajištění
tis. Kč / CZK 000
(c) Analysis of receivables from customers by sector and type
of security received
Osobní
ručení
Personal
guarantee
Bankovní
záruky
Bank
guarantee
Zástavní
právo
Mortgage
0
0
7 131
0
0
Nefinanční organizace / Non financial institutions
33 794
43 110
1 995 842
556 128
Organizace pojišťovnictví / Insurance institutions
0
0
0
0
975
0
50 439
0
0
0
338
776
138 067
Do 3 měsíců / Up to 3 months
c) Podřízené úvěry
Finanční organizace / Financial institutions
Obyvatelstvo (rezidenti) / Resident individuals
1998
Do 1 roku
Up to 1
year
K 31. prosinci 1998 / At 31 December 1998
Neziskové organizace / Non profit organizations
(b) Analysis of receivables from banks by
residual maturity
tis. Kč / CZK 000
Na požádání
Demand
K 31. prosinci 1998 / At 31 December 1998
Finanční organizace / Financial institutions
Vládní sektor / Government sector
Neziskové organizace / Non profit organizations
Domácnosti (živnosti) / Self employed
Záruky
Směnečné
Zajištění Nezajištěno
společnosti
ručení
držení banky
Performance
Bill of
Held by
Unsecured
guarantee
exchange
Bank
Celkem
Total
0
13 340
20 471
173 167
0
1 468 529
4 270 570
0
130
3 805
3 935
2 325
0
7 622
61 361
0
1 500
100
2 714
7 718
5 739
239 786
116 062
24 318
130
125 716
519 469
Obyvatelstvo / Resident individuals
22 812
0
3 842
210
1 172
35
15 692
43 763
Celkem / Total
65 299
48 849
2 297 378
673 176
200 982
1 795
1 634 804
4 922 283
(d) Odepsané pohledávky za klienty a výnosy z odepsaných pohledávek
Banka k 31. prosinci 1998 neodepsala žádné úvěry ani nevykazovala výnosy z odepsaných úvěrů za klienty. Byly pouze odepsány zůstatky zrušených běžných účtů ve výši 0,334 mil. Kč na vrub nákladů a o stejnou
(d) Net receivables from customers written off and recovered
The Bank did not write off any receivables from customers and had
no recoveries of amounts previously written-off for the period ended
31 December 1998. Only cancelled current accounts in debit positions
totaling CZK 0.334 mill. were written-off against general reserves.
částku byly sníženy zákonné rezervy.
8. Pohledávky za klienty
(a) Čisté pohledávky za klienty
8. Receivables from customers
(a) Net Receivables from customers
tis. Kč / CZK 000
GE 40
(e) Konsorcionální úvěr
Banka k 31. prosinci 1998 nevykazovala žádné konsorcionální úvěry.
1998
Pohledávky za klienty / Receivables from customers
4 922 283
(f) Pohledávky za členy představenstva a dozorčí rady
Opravné položky k možným ztrátám z úvěrů / Adjustments for possible credit losses
(626 323)
Banka k 31. prosinci 1998 nevykazuje žádné pohledávky za členy
Čisté pohledávky za klienty / Net receivables from customers
4 295 960
představenstva a dozorčí rady.
Výroční zpráva 1998
Annual Report
(e) Syndicated loans
The Bank had no syndicated loans receivable at 31 December 1998.
(f) Receivables from members of the Board of Directors and
Supervisory Board
The Bank does not have any receivables from members of the Board
of Directors and the Supervisory Board at 31 December 1998.
GE 41
Příloha účetní závěrky pro rok 1998
GE Capital Bank, a.s.
Notes to the Czech Statutory Financial Statements for the Year 1998
9. Státní pokladniční poukázky a jiné pokladní poukázky
9. State treasury bills and other bills
eligible for refinancing
a) Čistá hodnota pokladničních poukázek a jiných pokladních poukázek
(a) Net book value of Treasury bills and other bills eligible
přijímaných ČNB k refinancování
for refinancing with the ČNB
12. Hmotný majetek
12. Tangible fixed assets
a) Změny hmotného investičního majetku
(a) Movements in tangible fixed assets
tis. Kč / CZK 000
tis. Kč / CZK 000
1998
Státní pokladniční poukázky / State treasury bills
Budovy
Buildings
Inventář
Furniture
Fittings
102 763
58 998
313 705
165 852
0
641 318
4 381
1 118
37 788
3 112
102 914
149 313
0
Jiné pokladní poukázky / Other bills eligible for refinancing with the ČNB
4 870 000
Pořizovací cena / Cost
Čistá hodnota pokladničních poukázek / Net treasury bills and other eligible bills
4 870 000
k 22. červnu 1998 / At 22 June 1998
Přírůstky / Additions
(b) Reverzní repo operace
(b) Repurchase and resale commitments
V čisté hodnotě jiných pokladních poukázek jsou zahrnuty poukázky držené
CZK 4,870 mill. is included in the book value of treasury bills
v rámci reverzních repo operací ve výši 4 870 mil. Kč.
and other eligible bills related to resale commitments.
Úbytky / Disposals
k 31. prosinci 1998 / At 31 December 1998
Přístroje a zařízení
Equipment
Drobný hmotný
invest. majetek
Low Value
Tangible Fix. Assets
Hmotný majetek
nezařazený do užívání
Fixed Assets
not yet in use
Celkem
Total
15
175
6 603
168 964
0
175 757
107 129
59 941
344 890
0
102 914
614 874
Oprávky a opravné položky /
Depreciation and Adjustments
10. Ostatní finanční investice
k 22. červnu 1998 / At 22 June 1998
10. Other financial investments
Roční odpisy / Charge for the period
1998
tis. Kč / CZK 000
Účetní hodnota / Book Value
Úbytky / Disposals
Tržní cena / Market Value
k 31. prosinci 1998 / At 31 December 1998
Vydané finančními institucemi / Issued by financial institutions
0
0
0
0
0
0
1 216
3 619
27 900
168 964
0
201 699
1
229
930
168 964
0
170 124
1 215
3 390
26 970
0
0
31 575
105 914
56 551
317 920
102 914
583 299
Zůstatková cena / Net book value
Nekotované / Unlisted
17 388
17 388
9 006
10 430
26 394
27 818
k 31. prosinci 1998 / At 31 December 1998
Vydané nefinančními institucemi / Issued by non-financial institutions
Kotované na burze v ČR / Listed on a recognized Czech Republic exchange
Zároveň byl zaúčtován závazek ke klientům ve výši 121,877 mil. Kč.
Included in tangible fixed assets are “Furniture and Fittings” of CZK 2.830
mill. and “Equipment” of CZK 119.047 mill. which represent security for
receivables from customers. Ownership of these assets has been transferred to the Bank and, accordingly, they have been recorded as nondepreciating assets in the accounts of the Bank. An equivalent liability
of CZK 121.877 mill. is recorded as part of “Due to customers”.
Pořizovací cena / Cost
b) Banka je povinna platit následující splátky z finančního pronájmu
b) Assets held under lease
k 22. červnu 1998 / At 22 June 1998
(pronajatý majetek není zahrnut do hmotného majetku banky) :
The Bank is committed to payments under lease contracts for assets
Celkem / Total
V hmotném investičním majetku je zahrnut ,,Inventář“ ve výši 2,830 mil. Kč
a ,,Přístroje a zařízení“ ve výši 119,047 mil. Kč v celkové pořizovací ceně
121,877 mil. Kč, který byl převeden do vlastnictví banky jako neodpisova-
11. Nehmotný majetek
tis. Kč / CZK 000
Přírůstky / Additions
11. Intangible fixed assets
Goodwill
Goodwill
Zřizovací náklady
Establishment Costs
Nezařazený do užívání
Assets not yet in use
Celkem
Total
0
0
0
0
0
17 389 584
12 697
2 045
81 469
17 485 795
Úbytky / Disposals
k 31. prosinci 1998 / At 31 December 1998
Software
Software
ný majetek banky, který slouží jako zajištění poskytnutých úvěrů.
0
50
0
0
50
17 389 584
12 647
2 045
81 469
17 485 745
(not included in the tangible fixed assets of the Bank) as follows:
tis. Kč / CZK 000
Oprávky a opravné položky /
Amortization and Adjustments
Inventář / Furniture and fittings
k 22. červnu 1998 / At 22 June 1998
Osobní auta / Cars
Roční odpisy / Charge for the period
0
0
0
0
0
17 389 584
1 142
0
0
17 390 726
Úbytky / Disposals
k 31. prosinci 1998 / At 31 December 1998
0
0
0
0
0
17 389 584
1 142
0
0
17 390 726
0
11 505
2 045
81 469
95 019
Ostatní hmotný majetek / Other fixed assets
Celkem / Total
Zaplaceno v roce 1998
Paid during 1998
Splatné do 1 roku
Due within 1 year
Splatné v dalších letech
Due in following years
Celkem ke splacení
Total lease payments
remaining
10 729
10 042
10 499
20 541
4 513
4 839
1 934
6 773
7 544
5 970
4 500
10 470
22 786
20 851
16 933
37 784
Zůstatková cena / Net book value
k 31. prosinci 1998 / At 31 December 1998
Rok 1998 byl pro banku prvním rokem její činnosti a v souvislosti s tím měla pro období mezi založením a vznikem následující zřizovací výdaje: cestovné 0, 181 mil. Kč a ostatní
1, 864 mil. Kč.
GE 42
Výroční zpráva 1998
Annual Report
The Bank’s first year period of operations was 1998 and it
capitalized the following establishment costs incurred during
the period between its foundation and incorporation: travel of
CZK 0.181 mill. and other costs of CZK 1.864 mill.
GE 43
Příloha účetní závěrky pro rok 1998
GE Capital Bank, a.s.
Notes to the Czech Statutory Financial Statements for the Year 1998
13. Ostatní aktiva
13. Other assets
tis. Kč / CZK 000
1998
Ostatní dlužníci / Other debtors
142 305
Ostatní významné položky / Other significant items
506 683
Zásoby / Inventory
Analýza závazků ke klientům podle sektorů a podle smluvní doby splatnosti
tis. Kč / CZK 000
Časové rozlišení úroků / Interest accruals
58 888
284 043
Nájemné leasing / Prepaid leases
28 963
Kurzové rozdíly z forwardových operací / Forward foreign exchange revaluation
76 788
Pohledávky za klienty / Receivables from clients
Na
požádání
Demand
Do 3 měs
Up to 3 months
Nad 5 let
Over 5 years
237 000
130 700
10 000
0
2 100
0
0
379 800
4 224 400
1 769 600
72 900
13 500
34 000
22 500
3 200
6 140 100
31 400
243 100
0
0
0
0
0
274 500
2 054 687
366 468
11 500
3 416
600
0
0
2 436 671
214 900
139 300
19 100
0
11 600
200
0
385 100
Domácnosti (živnosti) /
Self employed
2 409 300
259 700
7 800
0
6 100
0
0
2 682 900
Obyvatelstvo (rezidenti) /
Resident individuals
3 299 960
9 666 500
3 522 010
3 411 815
134 300
31 000
6 200
20 071 785
Nerezidenti /
Non resident individuals
123 500
82 400
36 700
29 900
3 200
500
500
276 700
12 595 147
12 657 768
3 680 010
3 458 631
191 900
54 200
9 900
32 647 556
Finanční organizace /
Financial institutions
Nefinanční organizace /
Non financial institutions
19 451
Mezisoučet / Subtotal
668 439
Opravné položky / Less: Adjustments
(94 085)
Celkem / Total
574 354
Organizace pojišťovnictví /
Insurance institutions
Vládní sektor /
Government sector
Neziskové organizace /
Non profit organizations
14. Závazky k bankám
14. Due to banks
Analysis of due to banks by residual maturity
tis. Kč / CZK 000
27 175
Do 3 měsíců / Up to 3 months
15 033
Od 3 měsíců do 1 roku / From 3 months to 1 year
15 033
Od 1 roku do 2 let / From 1 to 2 years
30 066
Od 2 let do 4 let / From 2 to 4 years
60 132
Od 4 let do 5 let / From 4 to 5 years
30 066
135 298
Závazky z jiných pokl. poukázek v rámci REPO / Payables related to resale commitments
4 870 000
Celkem / Total
5 182 803
Celkem / Total
16. Vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy
Analýza vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů podle sektorů
Celkem
Total
Na požádání
Demand
Obyvatelstvo (rezidenti) /
Resident individuals
0
Do 3 měs.
Up to 3
months
29 614
17. Podřízená pasiva
Banka nemá k 31. prosinci 1998 žádná podřízená pasiva.
16. Certificates of deposit and similar debentures
Analysis of certificates of deposits and similar debentures by sector
and residual maturity
a podle smluvní doby splatnosti
tis. Kč / CZK 000
Výroční zpráva 1998
Annual Report
Od 2 let
do 4 let
From 2 to 4
years
1998
Splatné na požádání / Repayable on demand
Nad 5 let / Over 5 years
GE 44
Od 1 roku
do 2 let
From 1 to 2
years
51 725
Ostatní aktiva / Other Assets
Analýza závazků k bankám podle zbytkové doby splatnosti
Od 3 měs.
do 1 roku
From 3 months
to 1 year
Analysis of due to customers by sector and contractual maturity
Od 4 let
do 5 let
From 4 to 5
years
6 276
Nájemné placené předem / Prepaid rents
15. Due to customers
15. Závazky ke klientům
Od 3 měs.
do 1 roku
From 3 months
Up to 1 year
9 832
Od 1 roku
do 2 let
From 3 months
to 1 year
8 078
Od 2 let
do 4 let
From 2 to 4
years
Od 4 let
do 5 let
From 4 to 5
years
0
0
Nad 5 let
Over
5 years
Celkem
Total
0
47 524
17. Subordinated liabilities
The Bank does not have any subordinated liabilities at 31 December 1998.
GE 45
Příloha účetní závěrky pro rok 1998
GE Capital Bank, a.s.
Notes to the Czech Statutory Financial Statements for the Year 1998
c) Opravné položky na případné ztráty z úvěrů
(c) Adjustments for possible credit losses
tis. Kč / CZK 000
18. Ostatní pasiva
18. Other liabilities
tis. Kč / CZK 000
1998
Závazky vůči různým věřitelům / Other creditors
1 181 037
Ostatní závazky / Other payables
127 831
Dohadné účty pasivní / Accruals
96 684
Ostatní závazky ke klientům / Other payables to clients
11 701
Čas. rozliš. forwardové prémie / Forward foreign exchange accrual
15 202
Ostatní / Other
4 244
Celkem / Total
Zůstatek k 22. červnu 1998 / Balance at 22 June 1998
0
Částka převedená z rezerv osvobozených od daně / Amounts transferred from tax deductible reserves
0
Tvorba v průběhu roku / Creation during current period
116 343
Použití v průběhu roku / Use during current period
0
Odpis úvěrů / Write off of loans and advances
0
Krytí ztrát z prodeje úvěrů / Cover of losses on loans and advances sold at a discount
0
Rozpuštění nepotřebných opravných položek / Release of adjustments no longer considered necessary
(11)
Zůstatek zákonných opravných položek k 31. prosinci 1998 / Balance of tax deductible adjustments at 31 December 1998
19. Registered capital and share premium
Banka byla založena společností GE Capital International Holding,
rejstříku k 31. prosinci 1998.
In order to establish the Bank, 500 shares of initial capital were
subscribed by GE Capital International Holding with nominal value
CZK 1,000,000 per share for which the shareholder paid CZK 2,000
mill. During the year the Bank issued 10 ordinary shares with nominal value CZK 1,000,000 each. Each share was issued at a premium
CZK 1,970,750 and was fully paid up. The increase in registered
capital was not recorded in the Commercial Register as at
31 December 1998.
Složení akcionářů banky k 31. prosinci 1998
The shareholders of the Bank at 31 December 1998 are:
která upsala 500 akcií původního základního jmění s nominální hodnotou
1 000 000 Kč za akcii, za které zaplatila 2 000 mil. Kč.
Banka vydala v průběhu roku 10 kmenových akcií o nominální hodnotě
1 mil. Kč. Akcie byly vydány s ážiem ve výši 1 970 750 Kč, a byly zcela
splaceny. Zvýšení základního jmění nebylo registrováno v Obchodním
Zůstatek k 22. červnu 1998 / Balance at 22 June 1998
0
Částka převedená z ostatních rezerv / Amounts transferred from non tax deductible reserves
0
Tvorba v průběhu roku / Creation during current period
Sídlo
Seat
Spojené státy americké
Česká národní banka /
Česká republika
Celkem / Total
Počet akcií
Number of Shares
Nominální hodnota v tis. Kč
Nominal Value CZK 000
500
500 000
Podíl na základním jmění v %
Ownership %
0
Odpis úvěrů / Write off of loans and advances
0
Krytí ztrát z úvěrů vyplývajících z prodeje / Cover of losses on loans and advances sold at a discount
0
Rozpuštění nepotřebných opravných položek / Release of adjustments no longer considered necessary
(79 770)
Zůstatek daňově neodpočitatelných opravných položek k 31. prosinci 1998 / Balance of non tax deductible adjustments at 31 December 1998
509 991
Celkové opravné položky na ztráty z úvěrů / Total adjustments for credit losses
626 323
10 000
1,97
510
510 000
100,00
(d) Other adjustments
tis. Kč / CZK 000
1998
Zůstatek k 22. červnu 1998 / Balance at 22 June 1998
98,03
10
589 761
Použití v průběhu roku: z toho / Use during current period
(d) Ostatní opravné položky
Název / Name
0
Tvorba v průběhu roku / Creation during current period
94 085
Použití rezerv v průběhu roku / Use during current period
0
Zůstatek daňově neodpočitatelných opravných položek k 31. prosinci 1998 / Balance of non tax deductible adjustments at 31 December 1998
20. Rezervy a opravné položky na případné ztráty z úvěrů
20. Reserves and adjustments
for possible credit losses
(a) Rezervy na případné ztráty z úvěrů
(a) Reserves for possible credit losses
tis. Kč / CZK 000
1998
21. Podrozvahové položky
(a) Neodvolatelné závazky z akceptů a indosamentů, jiných písemných
závazků a hodnoty dané do zástavy
Rezervy na ztráty z úvěrů osvobozené od daně / Tax deductible reserves for credit losses
Zůstatek k 22. červnu 1998 / Balance at 22 June 1998
0
Tvorba v průběhu roku / Creation during current period
40 560
tis. Kč / CZK 000
Standardní úvěry 1% z 3 525 mil. Kč / Standard loans and advances 1% of CZK 3 525 million
35 247
Akcepty směnek a indosamenty / Bill of exchange acceptances and endorsements
Záruky 2% z 266 mil. Kč / Guarantees 2% of CZK 266 million
5 313
Závazky ze záruk / Guarantees
Použití rezerv v průběhu roku / Use during current period
(334)
Akreditivy a finanční záruky / Letters of credit and financial guarantees
(334)
Hodnoty dané do zástavy / Assets pledged by customers as collateral
Odpisy debetních zůstatků a běžných účtů / Write off of debit balances on current accounts
Zůstatek rezerv daňově uznatelných k 31. prosinci 1998 / Balance of tax deductible reserves at 31 December1998
40 226
tis. Kč / CZK 000
Zůstatek k 22. červnu 1998 / Balance at 22 June 1998
Tvorba v průběhu roku / Creation during current period
Použití rezerv v průběhu roku / Use during current period
Zůstatek k 31. prosinci 1998 / Balance at 31 December 1998
Výroční zpráva 1998
Annual Report
94 085
21. Off balance sheet items
(a) Irrevocable contingent liabilities arising from acceptances and endorsements, other written contingent liabilities and assets pledged as collateral by customers
1998
690 549
2 083 991
11 078
15 661 887
Ostatní potencionální závazky / Other contingent liabilities
0
Celkem / Total
(b) Ostatní rezervy
GE 46
116 332
1 308 868
19. Základní jmění
GE Capital Int’l Holding /
1998
Zákonné opravné položky ke klasifikovaným úvěrům / Tax deductible adjustments for credit losses
18 447 505
(b) Other reserves
1998
0
2 000
0
(b) Podrozvahové finanční nástroje
(b) Off-balance sheet financial instruments
tis. Kč / CZK 000
Smluvní částky / Contractual amount 1998
Měnové forwardy / Risk management instruments – Forward foreign exchange purchase contracts
2 317 559
Celkem / Total
2 317 559
2 000
GE 47
Příloha účetní závěrky pro rok 1998
GE Capital Bank, a.s.
Notes to the Czech Statutory Financial Statements for the Year 1998
(c ) Dohody o refinancování
(c) Refinancing agreements
The Bank can use overdraft facilities up to
US $ 100 mill. from ABN AMRO Bank N.V. in accordance with agreement No 98/50000004BM/1
dated 1 July 1998.
Podle uzavřené smlouvy ref. č. 98/50000004BM/1 s AMRO
Bank N.V. ze dne 1. července 1998 může banka čerpat kontokorentní úvěr až do 100 milionů USD.
(d) Úvěrové závazky
tis. Kč / CZK 000
(d) Credit commitments
Banky / Banks
Klienti / Clients
Celkem / Total
Neodvolatelné úvěrové přísliby /
Irrevocable credit commitments
0
2 334 666
2 334 666
Vystavené akreditivy /
Letters of credit issued
0
4 758
4 758
Vydané záruky /
Guarantees issued
720
199 436
200 156
Celkem / Total
720
2 538 860
2 539 580
22. Hodnoty převzaté do správy
Banka neměla k 31. prosinci 1998 žádné hodnoty
převzaté do správy.
22. Assets under administration
The Bank does not have any assets under
administration at 31 December 1998.
23. Devizová pozice
23. Foreign currency positions
(a) Aktiva a pasiva v cizích měnách
(a) Assets and liabilities in foreign currencies
tis. Kč / CZK 000
1998
Aktiva / Assets
Vedená v Kč / Denominated in Czech Crowns
40 975 289
Vedená v cizí měně / Denominated in foreign currencies
3 480 692
Celkem / Total
44 455 981
Pasiva / Liabilities
Vedená v Kč / Denominated in Czech Crowns
43 304 484
Vedená v cizí měně / Denominated in foreign currencies
1 151 497
Celkem / Total
(b) Devizová pozice
tis. Kč / CZK 000
44 455 981
(b) Foreign currency position
1998
Aktiva v cizí měně / Foreign currency assets
Rozvahové položky / Balance sheet
Podrozvahové položky / Off balance sheet
Celkem / Total
3 480 692
3 576
3 484 268
Pasiva v cizí měně / Foreign currency liabilities
GE 48
Rozvahové položky / Balance sheet
1 151 497
Podrozvahové položky / Off balance sheet
2 313 983
Celkem / Total
3 465 480
Výroční zpráva 1998
Annual Report
GE Capital Bank, a.s.
Hybernská 18
111 21 Praha 1
Czech Republic
Phone: ++420 2 2444 1111
Fax: ++420 2 2444 6199
Internet: www.agb.cz
Konzultace obsahu, produkce a výroba / Consulting and Production
© B.I.G. Prague ( Business Information Group) 1999