Tutustu

Comments

Transcription

Tutustu
KEHITYSYHTEISTYÖOPINNOT
Kehitysyhteistyöopinnot, 15 op, järjestetään neljännen kerran lukuvuonna 2012–2013. Opinnot ovat poikkitieteelliset ja
ne on tarkoitettu kehitysyhteistyöstä kiinnostuneille opiskelijoille – riippumatta koulutusalasta. Myös vaihto-opiskelijat
voivat osallistua opintoihin. Opinnot ovat myös tarjolla
avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot antavat
perusvalmiudet kehitysyhteistyössä toimimiseen. Kehitysyhteistyöopinnot toteutetaan englannin kielellä. Opintokokonaisuuden järjestävät yhteistyössä HAMK, Laurea, LAMK
ja Metropolia ammattikorkeakoulut.
Opintokokonaisuuden tavoitteet
Kokonaisuus sisältää opintoja kehityspolitiikasta ja -hankkeista, projektityöstä ja kulttuurin merkityksestä kehitysyhteistyössä. Opinnot koostuvat kolmesta 5 op laajuisesta
opintojaksosta, jotka sopivat sivuainekokonaisuudeksi tai
vapaavalintaisiin opintoihin. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi kokonaan, mutta opiskelija voi valita
siitä myös yksittäisen opintojakson.
Oppimistavoitteet:
• kehitysyhteistyön käsitteistön, keskeisten toimijoiden
sekä kehitysyhteistyöpolitiikan perusteiden hallinta
• kehitysyhteistyöhankkeiden käytänteet
• vuorovaikutus monikulttuurisessa kehitysyhteistyön
toimintaympäristössä
• verkostoituminen kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa
Opetuksen toteutus ja haku
Opinnot sisältävät lähiopetuspäiviä, yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä verkkotyöskentelyä. Projektityö -opintojakson voi
suorittaa myös opintomatkana Aasiaan tai Afrikkaan (maat
ja ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin), liitettynä ulkomaan
harjoitteluun kehitysyhteistyökohteessa tai kotimaassa
tehtävänä hankkeena. Opintoihin otetaan yhteistyöoppilaitoksista yhteensä 40 opiskelijaa. Kukin järjestävistä ammattikorkeakouluista tiedottaa erikseen omille opiskelijoilleen
valintamenettelystä. Avoimen ammattikorkeakoulun
opiskelijat ilmoittautuvat vähintään 2 vk ennen opintojen
aloitusta täyttämällä ilmoittautumislomakkeen. Avoimen
amk:n opiskelijoille on varattu 10 opiskelijapaikkaa.
Lähipäivät (klo 9-17) Laurea, Tikkurila
Lähipäivillä on läsnäolovelvoite.
National and International Development Cooperation, 5 op
13.9, 20.9, 18.10, 29.11
Work and Communication in Developing countries, 5 op
8.11, 22.11, 13.12, 10.1
Development Project, 5 op
Loppuseminaari (esitellään projekteja, ja mahdollisesti opintomatkoja), 25.4
Opintomatkoihin liittyy erikseen sovittavia tapaamisia.
Lisätiedot:
HAMK Eija Laitinen, [email protected],
puh. 03 646 5230
LAMK Sakari Halmemies, [email protected],
puh. 050 4036 852
Laurea Kristiina Kuparinen, [email protected],
puh. 09 88687051
Metropolia, Lea Moua, [email protected],
puh. 050 321 8428
FUAS-liittouma – Federation of Universities of Applied Sciences – on Hämeen ammattikorkeakoulun,
Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma.
YHTEISTYÖSSÄ
DEVELOPMENT STUDIES
The Development Studies module of 15 ECTS is organized
for the fourth time in 2012-2013. The module consists of
3 courses of 5 ECTS. Interdisciplinary studies are meant
for students interested in development issues – students
from all fields are welcome. The first two courses (National and International Development Cooperation and Work
and Communication in Developing countries) are open to
exchange students. For the third time, the courses are also
available in open studies. Students will gain basic skills to
work with development issues. The teaching language is
English. The Development Studies module is organized in
cooperation with HAMK, LAMK, Laurea and Metropolia
Universities of Applied Sciences.
Learning objectives
The module includes studies in policy framework, development projects and intercultural communication and competence. The 3 courses totaling of 15 ECTS can be your minor
subject or the courses can be part or all of your optional
studies.
Learning objectives are:
• Development concept, development actors on different levels, development policy
• Planning, implementation and evaluation of development projects
• Intercultural competence and communication in multicultural working environment
• Networking with national (and international) actors
Structure of studies and application procedure
Studies consist of contact teaching, group works, webbased learning and project learning. You can complete the
Development Project by participating in the study tours to
Asia or Africa (countries and dates announced later), by
linking the project to work placement abroad or by completing a development project work in Finland. All together
40 participants are selected from the partner institutions.
Students of each partner institution are informed separately on the selection criteria and timetable.
Students completing open studies submit the application
form at the latest 2 weeks before the studies start. Max
number of open studies students is 10.
Contact days: (9 a.m. to 5 p.m.) , Laurea, Tikkurila
Contact Days are compulsory.
National and International Development Cooperation, 5
ECTS 13.9., 20.9., 18.10, 29.11
Work and Communication in Developing countries, 5 ECTS
8.11, 22.11, 13.12, 10.1
Development Project, 5 ECTS
SEMINAR (presentation of project works and study tours),
25.4 Note: Additional contact lessons linked to the study
tours, these informed separately.
Further information:
HAMK Eija Laitinen, email [email protected] ,
tel. 03 646 5230
LAMK Sakari Halmemies, [email protected],
tel. 040 36852
Laurea Kristiina Kuparinen, [email protected],
tel. 09 88687051
Metropolia Lea Moua, [email protected],
tel. 050 3218428
FUAS - Federation of Universities of Applied Sciences is a strategic alliance formed by HAMK, Lahti and
Laurea Universities of Applied Sciences. In cooperation with Metropolia
In cooperation with

Similar documents