Förteckning över De la Gardieska arkivet Biographica minora

Comments

Transcription

Förteckning över De la Gardieska arkivet Biographica minora
Förteckning över
De la Gardieska arkivet
Biographica minora
reviderad 2009 av Per Stobaeus
Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
1
Bild på framsidan: Odaterat brev från Helena Sofia Wudd till Samuel Tystenberg. De bilder
på dokument i Biographica minora som ingår i denna förteckning är fotograferade respektive
skannade av Mikael Lovdalen, Bengt Melliander och Per Stobaeus.
2
DE LA GARDIESKA ARKIVET
BIOGRAPHICA MINORA
Förteckning reviderad av Per Stobaeus 2009
Inledning
De la Gardieska arkivet (även kallat De la Gardieska samlingen) i Universitetsbiblioteket i
Lund innehåller så mycket mer än handlingar från familjen De la Gardie. Tusentals
människor ur olika samhällsgrupper möter oss i brev och andra dokument. Avdelningen
Biographica minora är ett urval av handlingar – mest brev – från ett stort antal personer
under perioden från Gustav I:s kungaval 1523 till Jacob De la Gardies död 1842.
Biographica minora har ursprungligen sammanställts på Löberöds slott av Jacob De la
Gardie (1768–1842) och Peter Wieselgren (1800–1877) och överallt påträffar man deras
anteckningar på breven. I Biographica minora finner vi exempelvis militärer, författare,
präster, hovmän, professorer, handelsmän, brukspatroner, läkare och andra ämbetsmän.
Flera kvinnliga brevskrivare förekommer i samlingen. Några dokument i Biographica
minora faller utanför den nämnda tidsramen (t.ex. handlingar 1836–1899 rörande
folklivsforskaren och konstnären Nils Månsson Mandelgren). Ett par medeltidshandlingar i
eftermedeltida kopior ingår också: ett brev rörande skifte mellan lågfrälsemannen Erik Slatte
och hans svåger Lars Olsson 1517 samt ett brev av heliga Birgitta. Det sistnämnda brevet
har av någon anledning plockats ut ur sitt sammanhang i Historiska handlingar I:1 och förts
till Biographica minora.
Endast i några få undantagsfall är breven i Biographica minora utfärdade av kungar, vilket
skiljer denna serie från De la Gardieska arkivets Historiska handlingar. Några furstliga
personer finns dock (Sofia Vasa, Adolf Johan d.ä., Adolf Johan d.y., Johan Kasimir, Fredrik
Wilhelm von Hessenstein). För övrigt är avgränsningen till De la Gardieska arkivets
Släktarkiv och Historiska handlingar inte helt klar. Vissa brev hade lika gärna kunnat höra
till någon av dessa båda serier. De flesta släkterna som har egna arkiv i Släktarkiven är
representerade även i Biographica minora. Dessutom kan nämnas åtskilliga mindre
brevsamlingar i Biographica minora som bildar ett slags släktarkiv (t.ex. Ascheberg, Banér,
Bielke, Boije af Gennäs, Bonde, Brahe, Creutz, De Geer, Falkenberg af Bålby, Falkenberg
af Trystorp, von Fersen, Fleming, Gyllenhielm, Gyllenstierna, Hamiton af Hageby, Hård af
Segerstad, Koskull, Lewenhaupt, von Liewen, Natt och Dag, Rosenstråle, Ruuth, Rålamb,
von Scheiding, Soop, Sparre, Stålarm, Tott, Wachtmeister). Brev rörande personerna Claude
Roquette Hägerstierna (d. 1681) och Nils Dalberg (1736–1820) samt medlemmar av ätten
De la Gardie förekommer på många ställen i Biographica minora.
Handlingarna i Biographica minora är oftast lagda under utfärdarens namn, men ibland
under mottagarens namn eller namnet på den person som handlingen gäller. Tyvärr framgår
det i många fall inte vem som är adressaten, och det är svårt att rekonstruera de enskilda
brevens proveniens, eftersom de har plockats ut ur sitt ursprungliga sammanhang.
Biographica minora har delvis karaktären av autografsamling (se t.ex. nedan Goertz, Georg
Heinrich).
3
Några handlingar som ingår i Biographica minora bör nämnas särskilt, eftersom de på olika
avviker sätt från det övriga materialet i denna serie. Det gäller fr.a. kyrkoherden i tyska
församlingen i Stockholm Johann Heinrich Gerths (d. 1696) affärshandlingar i en stor
bunden volym, konstnären Johan Holmbergssons 13 almanackor 1817–1833, handlingar
rörande Johannes Meins konversion till romersk-katolska läran ca 1685, militären Johan
Lorentz Rutensparres (1752–1828) anteckningar i allehanda ämnen samt kyrkoherden Nils
Salanders 135 brev 1806–1824. Under namnet Johan Jakob Hogguer finns på ett aktomslag
ett register av Peter Wieselgren över hans eget bokverk DelaGardiska archivet.
En typ av handling som är mycket vanlig i Biographica minora är s.k. ”riksdagsexcuser”,
d.v.s. brev från adelsmän till lantmarskalken med ursäkter för att de inte kan fullgöra sin
plikt att representera sin ätt på riksdagen. Skälen är olika: tjänsteärenden, sjukdom,
fattigdom eller andra omständigheter. En del av riksdagsexcuserna har varit inbundna.
Kanske har en inbunden volym delats upp och de enskilda breven sorterats in i Biographica
minora. Några riksdagsexcuser påträffas f.ö. även i Historiska handlingar.
Liksom i Historiska handlingar finner man i Biographica minora åtskilliga brev som rör
Estland, Livland och Finland och de svenska besittningarna i Tyskland. Trots att De la
Gardieska arkivet först på 1820-talet kom till Skåne (se härom Elof Tegnér, De la Gardieska
samlingen i Lund och på Löberöd, Stockholm 1894) finns i Biographica minora också
många handlingar som gäller Skåne, Halland och Blekinge. Dessutom finns under bl.a.
följande namn danska handlingar från 1600- och 1700-talet: Margareta von Ascheberg,
Birgitta Gyllenstierna af Svaneholm, Mette Rosenkrantz, Henrik Tott, Knud Tott, Axel
Urne, Christian Jörgen Urne, Ebbe Ulfeldt och Knud Ulfeldt.
Åtskilliga sigill i Biographica minora har blivit utklippta eller utrivna från breven av
sigillsamlare och det är okänt vart de har tagit vägen. En anteckning på ett brev utfärdat av
Anna Rålamb pekar på att Jacob De la Gardies son Gustaf De la Gardie (1800–1833) var en
sådan samlare. Erik Lindschölds sigill på detta brev är bortrivet, och någon har antecknat:
”Sig. uttagit af Gref G. De la Gardie” (jfr även nedan: Grothusen, Anna och Svinhufvud af
Qvalstad, Brita Catharina).
Teol. lic. Harald Wieselgren vid Universitetsbiblioteket gjorde på 1960- och 70-talen en
kortkatalog över Biographica minora och det är denna som skrivits av i föreliggande
förteckning. Jag har gjort kompletteringar och rättelser. I noterna har gjorts hänvisningar till
särskilt Peter Wieselgren, DelaGardiska Archivet eller Handlingar ur Grefl. DelaGardiska
Bibliotheket på Löberöd I–XX, 1831–1843.
En handling av Sivert Grubbe 1615 och en av Sofia Vasa 1567 har 2009 respektive 2011
överförts till Biographica minora från andra delar av De la Gardieska arkivet.
4
5
Biographica minora
[Abrahamsson, Lars]
Testamente 1629. Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev
Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751–1818
Kansliråd, statsråd, vitter författare och översättare
Dikt ”Till Baron Malte Ramel d. 25 April 1772” (egenhändigt).
Meddelande från landshövding Nils Rosén von Rosenstein till bergsrådet Nils Dalberg
angående A:s död.
Anteckningar rörande A:s begravning (utdrag ur samtida brev), litterära verksamhet m.m.
Adlerfelt, Carl, 1719–1769
Landshövding i Malmöhus län 1764, överkommendant
1764-12-20, Malmö
Brev till riddarhusdirektionen.
Adlerstéen, Ulrica, 1694–1757
g. 1715 m. överstelöjtnant Albrekt Schönström, 1684–1740.
1741-12-30, Grytagård
Brev till kamrer N. Winge angående försäljning av spannmål (defekt).
Adlerström, Johannes Gustaf Curnovius, d. 1721
Lagman
1703-09-23, Stockholm
Brev till och från amiralen och landshövdingen Hans Clerck angående skattebönders
leveransskyldighet av hö.
Adolf Johan d.ä. 1629–1689
Pfalzgreve
1660-09-11
Handling över ”byte och jordeskifte” mellan A. J. och överste Erik Drake. Original med
underskrift och sigill.
6
Handlingar och skrivelser i rättegång mellan A. J. och Axel Lillie rörande ägoskillnad
mellan Svarttorp och Härstads hemman (i Rönö socken, Östergötland) samt äganderätten till
Svarttorps gruva:
1683-07-09
Kallelse till Björkekinds ting för Lillies fullmäktige ”Hauptman Samuel Dyyk”.
1684-06-23, Kuddby
Protokollsutdrag från Björkekinds ting.
1684-05-17
Kallelse till Björkekinds ting för Lillies fullmäktige hauptman Olaus Rosling.
1685-06-12, Kuddby
Protokollsutdrag från Björkekinds ting.
1685-08-19
Kallelse till Björkekinds ting för Rosling.
1686-10-06
Meddelande till Göta hovrätt angående omöjligheten av personlig inställelse och
anskaffande av ombud. A. J:s egenhändiga underskrift.
1686-10-06, Stegeborg
Skrivelse (å samma ark som föregående) till Göta hovrätt med anhållan om lagmanssyn
samt utslag i överensstämmelse med häradsrättens med ogillande av Lillies
besvär. A. J:s egenhändiga underskrift.
Tre bilagor började å samma ark och upptagande 3 sidor av ett andra:
1685-06-12, Kuddby
Protokollsutdrag från Björkekinds ting.
1685-10-13, Kuddby
Protokollsutdrag från Björkekinds ting (utslag).
1686-08-23, SörbyBrev till A. J. från lagman Nils Gripenhielm angående
översändandet av protokollsutdrag. Avskrift.
1687-03-09, Stockholm
Fullmakt för Rosling av Lillie. Avskrift.
1687-10-20, Stockholm
Fullmakt (å samma blad som föregående) för Rosling av Lillie. Avskrift.
1688-06-25, Grensholmen
7
Kallelse till lagmanssyn för Rosling.
1691-03-07, Stockholm
Bouppteckning efter A. J. Avskrift.
Adolf Johan d.y., 1666–1701
Pfalzgreve
1688-12-04, Haag
Brev till baron Arvid Horn angående Adolf Johans resa. Original med egenhändig
underskrift.
Agardh, Carl Natanael af, 1765–1816
Revisionssekreterare
Gravvård (satir).
Agerberg, Abraham, 1754–1824
Komminister i Rödön, Härnösands stift 1795
1810-03-08, Täng
Brev på jämtländsk dialekt till prästen i Skåne Carl Abraham Eurenius, som var informator
hos Jacob De la Gardie.
Agrivillius, Johan, 1706–1776
Kyrkoherde i Holm och Kulla, Uppsala ärkestift, 1750
1777-02-11
Bouppteckning efter A., behandlad av häradsrätten 1777-02-14
1777-06-11, Uppsala
Meddelande till Pontus De la Gardie angående Uppsala domkapitels betänkligheter att hos
Kungl. Maj:t tillstyrka en av A:s änka gjord ansökan om ett nådeår.
Recept på tillagning av öl, vinättika och viner. Underskrivet av Fromholt Torsten Groth.
Allertz, Brita1
1655-04-25, Stegeborg
1
Beträffande Brita Jacobsdotter (gift med rådmannen Claes Allertz och mor till Karl X Gustavs älskarinna Märtha)
se Sven Ingemar Olofsson, Carl X Gustaf. Hertigen – tronföljaren, Stockholm 1961, s. 117 ff.
8
Kvitto
Alströmer, Jonas, 1685–1761
Kommerseråd 1747
1727-03-27, Stockholm
Kvitto
Anckarstierna, Peter (Thijsen), 1657–1708
Amiralitetskapten
1693-10-19, Karlskrona
Meddelande till lantmarskalk Jakob Gyllenborg om förhinder för sig och sin svåger Carl
Mannerfeltz att infinna sig till årets riksdag.
Anckarstråhle, Johan (Ancker), d. 1704?
Häradshövding
1697-10-10, Önnestad
Meddelande till lantmarskalk Nils Gripenhielm angående förhinder att infinna sig vid årets
riksdag.
Anckarström, Claes Depken, 1627–1702
Assessor i Bergskollegium 1674
Odaterat
Meddelande till lantmarskalk Gustaf Duwall angående förhinder att infinna sig vid
riksdagen i Göteborg (1676?).
Anckarsvärd, Mikael, 1742–1838
Landshövding. Generallöjtnant 1809
Verser till honom med anledning av hans arrestering 1789-03-02 funna på Åbo gata.
Avskrift.
Anrep, Didrik
1573-08-27
Skuldförbindelse till Gabriel Greiger avfattad på tyska. Sigillet bortklippt.
9
Anrep, Jakob Reinhold, 1705–1764
Major
1742-03-13, Stockholm
Frisedel för tvenne drängar rörande krigstjänst.
Appelberg, Per, d. 1692
Ryttmästare
1686-09-03, Bohus
Skrivelse till riddarhusfiskalen angående förhinder att infinna sig till årets riksdag.
Appelboom, Harald, 1612–1674
Hovråd 1663, envoyé
1649–1651
Handlingar (17 st.) från A:s tid som svenska regeringens korrespondent i Nederländerna.
Appelgren, Johan Eriksson, 1597–1660
Kammarråd 1652
1652-11-02, Stockholm
Brev till kammarfiskalen i Finland Anders Jacobsson angående utbetalning av lön till
assessor Georg Sylvius.
Appelroth, Bengt, 1646–1679
Sekreterare i amiralitetskollegium
Brev angående förhinder för sig och sin svåger Johan (Rhodin) Leijonbielke att infinna sig
på Riddarhuset. Från senare hälften av 1670-talet.
Arendz, Christ.
1691-12-09, Nikkilä
Brev till Bengt Johan Horn af Kanckas
Armfelt, Gustaf Mauritz, 1757–1814
General, kansler
10
Biografier över A. och hans maka Hedvig Ulrika De la Gardie (Avskrifter).
”Project till en Målning.” Politisk karikatyr över förhållanden vid armén, förmodligen
skriven av A. (Avskrift).
”Plaisanterie af Generalen B:n Armfelt 1808” Satir över mathållningen vid armén (Avskrift).
Arrhéen, And. C.
Assessor
Redogörelse för A:s testamentariska förordnanden samt därur framsprungna tvister,
slutgiltigt avgjorda av högsta domstolen, skriven 1811.
Ascheberg, Christian Ludvig von, 1662–1722
Överste, generallöjtnant
1695-01-21, Göteborg
Brev angående reduktionen av egendomarna i Göteborgs och Bohus län. A:s egenhändiga
underskrift.
1706-09-18, Wrangelsburg
Brev från Rudolph Maximilian von Peterswaldt. Egenhändigt.
1722-06-12, Göteborg
Bouppteckning över A:s lösören i Göteborg. Original.
Ascheberg, Margareta von, 1671–1753
Gift 1691 med översten Kjell Christian Barnekow, 1663–1700
1748-08-20, Tosterup
Öppet brev angående anläggande och underhållande av ett skolhus i Munka-Tågarp.
Egenhändig underskrift.
1748-08-22, Tosterup
Bestämmelser om skolhusets i Munka-Tågarp storlek och byggnadsmaterial. Egenhändig
underskrift.
1697-01-26, Karlskrona
Interimsköpebrev angående försäljning av A:s del i säterierna Ström och Röstorp.
1702-11-01, Vittskövle
Köpekontrakt angående försäljning av Öllestorp till ryttmästare A. J. Morman. Fragment.
11
1701-02-07, Stockholm
Kontrakt mellan A:s fullmäktige räntmästaren Johan von Bergen och bildhuggaren Caspar
Schröder angående likkista för Kjell Christoffer Barnekow. Avskrift.
Utdrag ur Aschebergska sterbhusets protokoll. Dat.: Karlskrona. 1) Lit. A, dat. 1696-11-10;
B, odat.; C–D, dat. 1697-01-04; E, dat. 1697-08-25; F, dat. 1694; G, dat. 1697-01-07. 2) Dat.
1697-01-16. 3) Dat. 1697-01-16. 4) 1697-01-22. 5) Odat.
1697-01-23, Karlskrona
Arvskifteshandling efter Rutger von Ascheberg. Avskrift.
1702-06-24, Vittskövle
Bouppteckning över lösören efter A:s make K. C. Barnekow.
1724-09-01, Vittskövle
Förteckning på vad A:s barn erhållit i lösören.
1722-06-16, Belteberga
Kvitto till A. från Wilhelm Bennet på mottagandet av en faddergåva å 600 danska kronor till
Magdalena Eleonora Barnekow från Knut Thott och Berte Skeel.
Odat.
Förteckning på avbetalda skulder.
1699-09-22, Ralsvik; 1700-08-27 samt 1705-12-15, Stralsund
Skuldförbindelse mellan K. C. Barnekow och dåvarande ryttmästaren E. J. von Schriwer.
1724-09-15, Vittskövle
Koncept till skuldförbindelse mellan A. och materialförvaltare Nils Jull.
1724-08-26, Vittskövle
Förteckning på avbetalda skulder. Egenhändig underskrift.
1724-08-26, Vittskövle
Förteckning på avbetalda skulder (ej samma som föregående). Egenhändig underskrift.
1724-09-02, Vittskövle
Arvsinstrument mellan A. och hennes barn och mågar. Original med sigill (varav ett
bortklippt).
1724-09-08, Vittskövle
Förteckning på dubbelförda poster i A:s räkenskaper undertecknad av W. Lindenstedt.
1703-06-11, Köpenhamn
Skuld- och pantförbindelse till Mette Rosenkrantz Ramel. Framlagd för rätten 1703-08-15.
Original.
12
1708-06-11, Köpenhamn
Skuldförbindelse till Else Cathrine Due. Löst 1721-06-11. Original.
1708-06-11, Köpenhamn
Skuldförbindelse till Else Cathrine Due. Löst 1721-06-11. Original (ej samma som
föregående).
1743-01-18, Stockholm
Skrivelse från Kammarkollegium till landshövdingen i Kristianstads län Nils Silfverskiöld
angående återbeställande av hemmanet Hjärsås till Aschebergska sterbhuset. – Silfverskiölds
order till befallningsman O. Pihlman, Kristianstad 1743-02-24. Pihlmans rapport,
Gammalstorp 1743-03-20. Avskrifter.
1697-04-02, Selsø
Skuldförbindelse av K. C. Barnekow till Berte (Skeel) Rosenkrantz. Löst 1721-06-11.
Original.
1697-04-03, Selsø
Skuldförbindelse av K. C. Barnekow till Berte (Skeel) Rosenkrantz. Löst 1721-06-11.
Original.
1697-04-04, Selsø
Skuldförbindelse av K. C. Barnekow till Berte (Skeel) Rosenkrantz. Löst 1721-06-11.
Original.
1722-06-14, Borreby
Kvitto från Mette (Rosenkrantz) Ramel.
1721-06-11, Köpenhamn
Kvitto från Sophie Thott.
Dito. Odat.
1705-06-11, Köpenhamn
Skuldförbindelse till jungfruklostret i Roskilde. Löst 1722-06-12. Original.
Dito. Fragment Löst 1722-06-12.
1721-06-11, Köpenhamn
Kvitto på betald ränta till jungfruklostret i Roskilde. Original.
1709-08-30, Vittskövle
Skuldförbindelse till Sophie Thott. Löst 1721-06-11. Original.
1721-07-01, Köpenhamn
13
Skuldförbindelse från Birgitte (Skeel) Krabbe. Original.
1727-07-15, Borreby
Kvitto från Mette (Rosenkrantz) Ramel. Original.
1727-07-15, Holmegaard
Kvitto från Birgitte (Skeel) Krabbe. Original.
1727-11-19, Vittskövle
Koncept till skrivelse till danska kammarkollegium med anledning av dettas fordran på
resterande arvsskatt.
1727-12-20, [Köpenhamn]
Skrivelse från räntekammaren med anhållan om omedelbar likvid med anledning av
ovanstående. Original.
Kopia av på tyska avfattad skrivelse till Kgl. Maj:t (i Danmark) med anhållan om befrielse
från ovannämnda arvsskatt. Original.
1728-06-17, [Köpenhamn]
Skrivelse från räntekammaren med meddelande om avslag på föregående och upprepad
anfordran om likvid.
1768-04-14, Tosterup
Handling angående inrättande av en fond för underhållandet av Rutger von Aschebergs
gravställe i Göteborg. Avskrift.
1768-11-11, Karlskrona
Brev från F. G. H. C. Wachtmeister angående underhållet av förutnämnda grav. Avskrift,
enligt vilken avsändaren har förnamnsinitialerna J. G. H. C.
1770-06-14, Tosterup
Tablå över mottagna och förvaltade medel för nämnda gravs vård undertecknad av Rut.
Barnekow. Erkännande av Carl Philipp Sack på övertagandet av fonden och dess
förvaltning, Tosterup 1770-06-14. Avskrifter; på samma ark.
1769-12-30, Tosterup
Överenskommelse mellan Rut. Barnekow och C. G. Pettersson om förutnämnda gravs vård.
Brev till C. Ph. Sack angående gravstället, Rosendal 1781-05-11. Avskrifter på samma ark.
Skrivelse till hovrätten med anhållan att de i förutnämnda fond ej deltagande släktingarna
må gå förlustiga om ägande- och nyttjanderätt till graven. Odat. Avskrift.
Ascheberg, Rutger von, 1621–1693
Generalguvernör, kansliråd
14
1692-12-23, Malmö
Brev till en jurist angående förslag till testamente. Avskrift.
1693-03-20, Göteborg
A:s testamente. Avskrift.
Brev till A. ang. införskaffande av ägohandlingar från och med 1523 rörande godsen i
Skåne. Odat.
Avaux, Jean Antoine d’, 1640–1709
fransk diplomat
1697-08-17, Stockholm
Brev till en bankir Faure i Paris angående en avliden fransmans affärer. Avskrift.
Axehielm, Johan Hindersson, 1608–1692
Riksantikvarie, assessor
Räkning (fragment)
Koncept (2 st.) till brev på latin (fragment).
Översättningar (3 bl.) till latin (fragment).
Badin (Couschi), Adolph L., 1747(?)–1822
Hovlakej
1840-11-29, Stockholm
Utdrag ur Kungl. Hovförsamlingens dop- och vigselbok.
1819-04-09, Stockholm
Brev till Henrik Georg af Melin. Egenhändigt.
[Bagge, Bengt]
Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Bagge, Erik Bengtsson (jämte bröder), 1627–1692
Överste
1670-04-12, Stockholm
Meddelande till underlydande på till Claude (Rocquette) Hägerstierna försålda gods
angående försäljningen. Egenhändiga underskrifter.
15
Bagge, Karin Bengtsdotter, 1568–1663
Gift 1) med Gustaf Axelsson Lillie af Greger Mattsons ätt; 2) med Mauritz Kristersson
Siöblad.
1659-02-25, Jönköping
Brev från Olof Jonsson angående fordran hos B.
Bagge, Peder Halstensson
Överste 1598
1579-05-18, Linköping
Uppgift till ståthållaren Arvid Gustafsson (Stenbock) på Vadstena slott på räntorna av sina
gods.
Bagger, Hans (Johan(nes)) Olofsson, 1646–1693
Professor i Lund. Biskop över Själlands stift 1675.
1671-03-01, Lundagård
Brev till Steen Reedtz till Hørbygård angående svårigheter i uppfostran av ynglingarna
Gyllenstierna, Axel Gyllenstiernas svåra tandsjukdom m.m. Egenhändigt.
Bahr, Henrik von, d. 1721
Stadsmajor
1740-10-24, Stockholm
Meddelande från I. Hallingh till Schulman att B:s son, kanslirådet Johan Christian von Bahr,
använt samtliga för B:s likvidation avsedda medel till gäldande av B:s skulder.
[Banér, Johan]
Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Banér, Axel Claesson 1661–1742
Riksråd, kansliråd
1740-02-04, Spånga
Skrivelse från G. Leon. Lindgreen till landssekreteraren angående en likvidation rörande B.
[Banér, Axel Nilsson, d. 1554]
16
Riksråd, hövitsman
Se nedan: Gustaf Carl Banér
Banér, Ebba Margareta, 1623–1691
Stockholm 1669-10-01
Kontrakt med Ebba (Brahe) De la Gardie angående utarrenderande av Fogdetorpet.
Egenhändig underskrift.
1692-01-22
Förteckning på efterlämnade papper. Avskrift.
Banér, Gustaf Pedersson, 1618–1689
Riksråd, generalguvernör
1656-08-28, Uppsala
Sätesfrihetsbrev å Steen Bielkes gård i Kaverö. Egenhändig underskrift.
Handlingar och brev (18 st.) angående affärer med Claude Rocquette Hägerstierna 1651–
1664. Original och avskrifter.
1671-04-08, Tommarp
Gåvobrev för B:s fogde på Tommarp Lars Larsson Winterman på ett hemman i Öja by.
Egenhändig underskrift.
1671-12-01, Stockholm
Dito (med annan formulering). Egenhändig underskrift.
1671-09-06, Stockholm
Brev till en överste angående inkvartering m.m. hos B:s fogde Lars Winterman. Avskrift.
Dito. Avskrift.
Brev (34 st.) till B:s fogde på Tommarp angående godsets skötsel m.m. 1671–1674.
Egenhändiga underskrifter. Vissa sigill bortklippta. I samma samling:
Odaterade
Dito (2 st.) Egenhändig underskrift på det ena; det andra är ett ”P.S.”
Bland breven angående skötseln av Tommarp ingår även:
1671-08-22, Stockholm
17
Brev till en B:s tjänare Henrik Ofvesson med anledning av ohörsamhet. Avskrift. Se
brevet till Winterman 1671-08-23.
1671-10-28, Tuna
Brev till rådman Olof Häger angående arrendebetalning. Avskrift. Se brevet till
Winterman 1671-10-28.
1670-12-14, Malmö
Brev till Lars Winterman från B:s syster Ebba Banér angående B:s hemkomst till Tommarp.
Egenhändig underskrift.
1671-02-25, Malmö
Dito angående Ebba Banér tillhörig spannmål. Egenhändig underskrift.
1678-07-24, Stockholm
Brev till Lars Winterman såsom inspektor på Tyresö angående ärenden för B:s svärmoder
Maria Sofia (De la Gardie) Oxenstierna. Egenhändig underskrift.
Odaterat
Brev till B:s moder Hebbla (Flemming) Banér angående översändandet av ett instrument.
Egenhändigt.
1671-04-19, Kvidinge Degnegård
Brev till Lars Winterman från Jörgen Jenssen. Egenhändigt.
1671-10-28
Order från B. framförd genom häradshövding Zacharias Ohlsson till dennes svåger.
Egenhändigt.
1671-12-04, Stockholm
Skrivelse till notarius publicus från B:s fogde Lars Winterman (tidigare i Gustaf Adam
Banérs tjänst) angående vissa frågor för häradshövding Zacharias Ohlssons räkning jämte
notarius publicus’ svar därpå.
1678-05-24, Stockholm
Skrivelse från reduktionskollegium till rikskanslern greve Axel Oxenstiernas sterbhus
angående skuld till kronan. Avskrift.
1670-08-15, Tuna
Utnämningsbrev för Lars Larsson Winterman till fogde på Tommarp. Egenhändig
underskrift.
Banér, Gustaf Adam Johansson 1624–1681
Överste, generalguvernör
18
Förslag till kontrakt angående förhyrning av framlidne Carl Carlsson Gyllenhielms hus vid
Tyska brunnen i Stockholm genom Gustaf Mickelsson Rummer.2
Banér, Gustaf Carl Svantesson 1652–1697
Överstelöjtnant
Odaterat
Brev till Maria Sofia (De la Gardie) Oxenstierna angående affärer. Egenhändigt.
Släkttavla över B:s förfäder fr.o.m. Axel Nilsson Banér.
Banér, Ingeborg, 1641–1675
Gift med Bengt Horn af Åminne
1670-07-08, Stockholm
Brev på tyska till Elisabeth (Wachtmeister) von Gertten. Egenhändig underskrift: ”Ingeber
Banir”
Banér, Johan Gabriel Svantesson, 1662–1706
Generallöjtnant, geheimeråd
1701- 11-21, Kiel
Brev till baron Lamoral von der Noth. Egenhändigt.
1702-02-06, Kiel
Dito. Egenhändigt.
Odaterat
Dito. Egenhändigt.
Banér, Nils Pedersson
Ryttmästare. Student i Uppsala 1637.
1654-11-16, Stockholm
Skuldförbindelse till Claude Roquette Hägerstierna. Egenhändig underskrift.
Banér, Svante Gustafsson, 1584–1628
Riksråd, guvernör i Riga 1626
1628-04-28, Riga
2
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet VI, s. 12.
19
Arrendekontrakt mellan B:s efterlämnade hustru Ebba Grip och Marten Wulff angående
Ronneburg, Smilten, Serben jämte annex.
Banér, Svante, 1624–1674
Riksråd, lagman
1665-11-20, Stockholm
Skuldförbindelse till Claude Roquette Hägerstierna. Avskrift.
Barck, Samuel Larsson 1662–1743
Statssekreterare, riksråd
1713-12-15, Stockholm
Meddelande till Jonas Wulfvenstierna angående förhinder att infinna sig på riddarhuset.
[Beck, Joachim]
Se pergamantsbrev
Beckmann, Olof Robert Gabriel, 1802–1853
Landskamrerare i Kristianstads län.
1837
Meritförteckning. Egenhändig.
Belfrage, Georg 1651–1700
Kapten
1693-11-19, Stockholm
Meddelande om förhinder för vissa personer att infinna sig till riksdagen. Egenhändig
underskrift.
Benzelius, Erik d.y., 1675–1743
Ärkebiskop 1742
1715-08-11, Sjöö
Order från Magnus Julius De la Gardie till befallningsman Höök på Sjöö angående några
genom B. rivna dammar vid Stenäs.
1746–1758
20
Handlingar och skrivelser (23 st.) i tvistemål mellan B:ska och De la Gardieska sterbhusen.
Original, avskrifter och koncept.
Odaterad
Skrivelse till rätten från kamreraren Samuel Tystenberg å grevinnan Agneta (Wrede) Lillies
vägnar angående en fru Brita Printz’ fordran; 1713. Egenhändig underskrift.
Benzelius, Henrik, 1689–1758
Ärkebiskop 1747
Excerpter (6 hopfästade kvartsblad) om 1500-talets svenska biskopar. Egenhändigt.
Berch, Jürgen (Georg, Jurgen)
Livländare3
1632-08-05
Förbindelse på vad B. erhållit av Johan Behrs kvarlåtenskap. Egenhändig underskrift.
Berch, Karl Reinhold 1706–1777
Kansliråd
1746-02-15, Stralsund
Brev till kamreraren Magnus Winge. Egenhändigt.
Berendes, Fabian Joakimsson 1610–1678
Generalmajor
1638-06-02, Streitz
Brev till Helena Wachtmeister på tyska. Egenhändigt.
Berendes, Johan Jakobsson, d. 1599 (?)
Slottsloven på Reval 1574
1576-06-20, Reval
Kvitto på mottagna medel (sigillet bortklippt). Tyska.
Odaterat
Klagomål av Hans Larsson angående rån och stöld.
3
Se Die Urkunden der Grafen de Lagardie in der Universitätsbibliothek zu Dorpat, s. 137.
21
Berendes, Johan Joakimsson 1603–1652
Riksråd, överståthållare
1636-04-02
Skrivelse från Matz Simonsson angående sin fädernegård (egenhändigt) jämte B:s svar med
hänskjutning till vederbörande instans, Strömsborg 1636-04-14 (egenhändig underskrift).
1650-07-30, Stockholm
Förlikningshandling mellan Arvid Forbus och Enevald Bertilsson Ruuths arvingar Peter
Bertilsson Ruuth och Hans Jakobsson Ruuth (med deras sigill). Bevittnat av bl.a. B.
Original. Se även nedan: Ruuth.
Bergen, Wilibaldt von
1630-07-18
Brev till B:s svåger på tyska.
Bergenfelt, Johan Pedersson, d. 1658
Hovjunkare
1653-11-10, Stockholm
Skuldförbindelse till skräddarmästare Olof Sundh. Transporterad på Claude Roquette
Hägerstierna, Stockholm 1653-11-22. Original.
1654-11-23, Stockholm
Dito till Claude Roquette Hägerstierna.
Avskrift av de två föregående förbindelserna.
Bergenholtz, Bengt Gabriel, d. 1817-09-25
Häradshövding
Parentation hållen i Svea-Gris-orden.
Bergenstedt (?)
1744-10-09, Stockholm
Brev till en överstelöjtnant.
Berghman, Jonas Andreas Johansson, f. 1775-05-19
Häradshövding
22
1807-03-10, Helsingborg och Östra Ramlösa
Meritförteckning
[Berndes]
Se Berendes.
Beronius, B.
Fogde
1735-03-24, Stola
Brev till Claes Ekeblads sekreterare angående godsens förvaltning m.m.
Berzelius, Jöns Jakob, 1779–1848
Professor, namnkunnig kemist
1819-01-24, Paris
Brev till Sven Fredrik Lidman. Egenhändigt.
Bielke, Eva Karl Gustavsdotter 1706–1778
Gift 1722 med kanslirådet Johan Gabriel Sack, 1697–1751.
Tablå över B:s släktskap med Kristina Gustaviana (Horn af Marienborg) Lewenhaupt.
Bielke, Karin Nilsdotter, 1612–1694
Gift 1641 med riksrådet Axel Banér 1594–1642.
1631-02-06 resp. 1632-06-04, Salsta
Brev (2 st.) till Margareta Hansdotter Boije. Egenhändigt.
1647-02-08, Stockholm
Öppet brev angående gårdsförsäljning till Lars Jespersson Cruus. Avskrift.
Bielke, Nils Turesson, 1569-1639
Hovrättspresident, generalguvernör
1602-07-15, Stockholm
Av B. m.fl. utfärdad förlikningshandling mellan bröderna Magnus Brahe och Abraham
Pedersson Brahe. Vidimerad avskrift.
23
1623-11-25, Åbo
Brev till kapten Hans Leholdt angående krigsfolket. Egenhändig underskrift. Skadad.
1627-11-16, Åbo
Kvitto. Egenhändig underskrift. Fragment.
Bielke, Nils Turesson, 1644–1716
Generalguvernör, fältmarskalk
Skildring av strider med turkarna vid belägringen av Buda 5–26 oktober 1684, jämte bilagd
förteckning av de kejserligas trupper.
[1688]
Brev genom fullmäktig J. Gernman till reduktionskommissionen angående B:s gård Auktis.
1697-10-16, Stockholm
Kallelse till Sophia Juliana Arvidsdotter (Forbus) De la Gardie att genom fullmäktig vara
företrädd vid reduktionskommissionens sammanträde den 19 oktober. Utdrag ur
kommissionens protokoll.
Odaterad
Koncept till skrivelse till reduktionskommissionen angående ägandeförhållandena vid
gårdarna Yxnö, Gåsebäck och Sandvik i Östergötland.
[1699]
Promemoria för B. från reduktionskommissionen (2 ex.). Koncept.
Odaterad
Promemoria över B:s tillgodohavande hos kronan. Koncept.
1686-03-12, Stockholm
Brev genom B:s hustru Eva Gustafsdotter Horn af Björneborg å försäljning av Fors Kvarn
och Sågaretorpet i Västerhaninge socken till Gustaf Larsson Cruus. Original.
Bielke, Nils, 1706–1765
Riddare, påvlig kammarherre
1765-05-25, Rom
Kondoleansskrivelse till Christina Sophia Sack med anledning av att hennes man Claes
Gustaf Rålamb dött. Original på franska.
Bielke, Sten Nilsson, 1624–1684
Riksskattmästare
24
1678-09-02, Stockholm
Skuldförbindelse till Claude Roquette Hägerstierna. Avskrift.
1684-12-12, Stockholm
Kvitto av Magdalena (Moijal) Hägerstierna på försäljning av föregående till Louis De Geer.
Avskrift.
Bielke, Svante Turesson, 1567–1609
Rikskansler
1601-07-02, Västanå
Brev till Börje Jonsson Rosenstråle angående utskrivning av en B:s dräng.
Bielke, Ture Gabriel Nilsson, 1684–1763
Riksråd
1750-01-02, Stockholm
Skuldförbindelse. Egenhändig underskrift.
1755-01-07, Stockholm
Dito. Egenhändig underskrift.
Bielke, Ture Johan, 1742–1792
Kunglig sekreterare
1764-01-14, Lövsta
Fullmakt för Carl Claës Mörner af Morlanda att företräda B. vid riksdagen i Stockholm
1765. Sigillet bortrivet.
Bielke af Åkerö, Ebba Hogenskildsdotter, 1570–1618
Gift 1589 med riksrådet Axel Bielke, d. 1597
1617-10-25, Uppsala
Arvskifte efter B. Original.
Bielke af Åkerö, Erik Claesson, d. 1638
Friherre till Vik
1624-08-08, Stockholm
25
Öppet brev angående gårdsförsäljning till Jesper Mattsson Cruus’ efterlämnade hustru Brita
Pontusdotter De la Gardie.
Bielke af Åkerö, Hogenskild Nilsson, 1538–1605
Riksråd, lagman
1574-06-17, Stockholm
Jordeskifteshandling mellan Kirsten Jakobsdotter (Krumme) Horn af Åminne och Göran
Gödiksson Finckes efterlämnade hustru Magdalena Olovsdotter Örneben. Original med bl.a.
B:s namnunderskrift.
Bielke af Åkerö, Karin Claesdotter, 1599–1695
Gift 1) med Knut Ulfsparre, d. 1642, 2) med Carl Lillie af Aspenäs, 1608-1653, 3) med
Harald Stake, 1598–1677
1653-04-18, Bielkesta
Brev till ej namngiven adressat angående dennes önskan att av Margareta Nilsdotter Bielke
få tillbyta sig hennes gård Årsta. Egenhändigt.
1653-04-05, Lindö
Bilaga: Brev från Margareta Nilsdotter Bielke angående ovannämnda gårdbyte.
Egenhändigt.
Bildstein, Eberhard Conradsson von, 1673–1758
Överste, generallöjtnant
1729-12-16, Tegnaholm
Brev till Hedvig (Mörner af Morlanda) Ekeblad (?) angående födseln av B:s dotter Hedvig
Eva. Egenhändigt.
Bildstein, Gustav Ernst von, 1703–1769
Teol. professor i Lund
Utdrag om B. ur Anders Otto Lindfors, Analecta historiæ academiæ Lundensis, pars IV.
Birgitta Birgersdotter, 1303–1373
1370?
Kopia från 1600-talet av ett brev till sonen Birger Ulfsson.4 På samma blad ”Een skiön
Vnderwijsningh allom Christtrognom Menniskiom vthdragen aff then heliga Skrifft”.
4
Tryckt (ej helt korrekt) i Peter Wieselgren, DelaGardiska Archivet III, s. 102–104, med kommentaren ”Synes vara
ur M. G. DelaGardies Saml.” I Svenskt diplomatarium 10, nr 9110 anges felaktigt att avskriften är förkommen.
26
Innehållet och papperets utseende visar att bladet är taget ur en samling, vars fortsättning nu
finns i De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 1:1.
[Biörenclou]
Se Björnklou
Björnberg, Carl Joensson, 1656–1721
Överste
1697-11-05, Stockholm
Intyg för en Törnefelt och Fredrik Andersson Sinclair på förhinder att infinna sig på
riddarhuset.
1713-11-30, Kronobäck
Skrivelse angående förhinder att infinna sig vid riksdagen i Stockholm den 14 december.
Original.
Björnhufvud, Jonas Larsson, 1644–1725
Löjtnant
1686-08-30, Flottebo
Skrivelse angående förhinder för B. och hans broder Lars at infinna sig vid riksdagen.
Björnklou, Mattias Eriksson Mylonius, 1607–1671
Riksråd, kansliråd
1638-02-10, Stockholm
Kvitto
Björnram, Claes Arvidsson, d. omkring 1668
Kapten
1641-08-17, Borgå
Öppet brev angående ingånget ackord rörande fädernegården Ånäs, undertecknat av B. och
hans broder Arvid. Avskrift.
Uppgift på vad B. 1646-12-15 tog av framlidne generalmajor Erik Claesson Slangs
efterlämnade lösören. Original.
Björnstierna, Magnus Fredrik Ferdinand, 1779–1847
27
General
1802-04-06, Stockholm
Kvitto till Jacob Gustaf Pontusson De la Gardie på ett emottaget gevär. Original.
Odaterat
Kritik av grundlags- och vallagsförslaget.
Blanckenfjell, Johan Axel, 1672–1760
Kapten
1693-10-10, Göteborg
Brev till Jakob Johansson (Udd) Mannerstierna angående förhinder att infinna sig vid
riksdagen. Original.
Blix, Magnus Magnusson, 1660–1745
Överjägmästare
1714-03-01, Stockholm
Fullmakt för Lars Samuelsson Stierneld att företräda B. på riddarhuset.
Blixencron, Mårten Pedersson (Blix), 1596–1667
Assessor, kommissarie
1635-12-11, Stockholm
Johan Konradsson Gyldenärs förpantning av ett par gårdar till Brita Pontusdotter De la
Gardie. Avskrift, med intyg av B. på originalets inlämnande till kronans räknekammare
1642-05-05.
Blom, Isak Reinhold, 1762–1826
Rådman, justitieråd
Självbiografiska anteckningar.
Blomstedt, Gustaf Carl, 1733–1809
Justitiarie vid amiralitetet 1777
1778-10-09, Karlskrona
Fullmakt för B:s broder Johan Magnus att företräda familjen vid riksdagen 1778-10-19.
Egenhändigt med sigill.
28
Blåfield, Ivar Gustafsson (levde 1654)
Major vid ett finskt regemente
1652-05-30, Stockholm
Skuldförbindelse till Lars Jespersson Cruus. Original med sigill.
Bock af Näs, Olof Svensson (levde 1613)
Ryttmästare
1604-07-25, Stegeholm
Öppet brev angående jordbyte med Anna (Horn af Åminne) Sture. Original. Sigillet
bortklippt.
Boëthius, Jacob, 1647–1718
Prost och kyrkoherde i Mora 1691
1713-01-21
Kvitto på pengar erhållna av grevinnan Brita (Cruus af Gudhem) Wrede.
Boëthius, Johan Gustaf, 1781–1818
Poet
Brev till en ej angiven adressat, titulerad greve, med anhållan om ”belöning” för två
översända ”poemer”. Odaterat.
Bogeman, Carl Adolf, 1805–1872
Kammarherre
1836-05-10, Jönköping
Meritförteckning. Egenhändig.
Boij, Anders Henriksson, d. 1668
Byggnings- och ämbetsborgmästare i Stockholm 1663
1664-06-16
Öppet brev angående försäljning av en tomt på Götgatan till Ebba Magnusdotter (Brahe) De
la Gardie. Original med sigill.
[Boije af Gennäs]
29
Skiftesbrev m.m. 1537–1550. Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Boije af Gennäs, Christer, d. 1679
Vice amiral
1660-12-20, Stockholm
Erik Jöranssons försäljningsbrev å hans skattehemman Skällaregården (Pojos socken) till
Arvid Ernaldsson Forbus med underskrift av bl.a. B. Original med J:s sigill visande en
femuddig stjärna (bomärke?) jämte initialerna E. I. S.
Boije af Gennäs, Christina Hildegard (Duwall), döpt 1679
Gift 1695 med löjtnanten Christer Duwall, d. 1733
1722, Stockholm
Kvitton m.m. (6 st.). Med underskrift av bl.a. Jakob Duwall (död 1731), Elsa Wrede (död
1740-talet) och Helena Wrede (1683–1769). Original.
Boije af Gennäs, Erik Eriksson, d. 1668
Överste, underjägmästare
1664-10-08, Stockholm
Skuldförbindelse jämte pantförskrivning av Emtafall (Östergötland) till Arvid Ernaldsson
Forbus. Original med sigill.
Boije af Gennäs, Erik Gustaf Andersson, 1702–1751
Hovjägmästare
1719-03-12, Stockholm
Skuldförbindelse till Agneta Fabiansdotter (Wrede) Lillie. Avskrift.
Boije af Gennäs, Göran Karlsson, död 1660
Kornett
1640-02-27, Artsjö
Kvitto på 17 pergamentsbrev (ej specificerade) angående släkten Munck (af Fulkila?)
mottagna av Arvid Forbus’ skrivare Matz Hinderson. Original.
Boije af Gennäs, Sofia Hansdotter, 1613–1657
Gift 1) 1635 med översten Hans Ekholt, 2) med översten Erik Welsk
30
1656-09-11 resp. 1661-12-17, Åbo
Skuldförbindelse till Joachim Wittfooth jämte dennes kvittens. Original.
Boisman, Anna Eriksdotter (Dubbe)
Gift med Rötker Boisman (Boissman, Bössman)
1613-03-11, Borgå
Bengt Larsson Sabelhiertas försäljningsbrev på en stång jord i Bengttilä (Penttilä?) by.
Original.
1618-06-22, Viborg
Försäljningsbrev (2 st.) på B:s sätesgård i Bengttilä (Penttilä?) by.
Boisman, Henrik
Kommendant i Wenden 1577
1544-11-11, Padis
Gåvobrev från abbot Lodowicus, prior Anthonius och konventet i Padis. Original med sigill.
31
32
Boisman, Jakob, d. 16785
Handelsman och rådman i Viborg
1647–1648, Viborg
Konto över klädespersedlar för Erik Israelsson. Original; underskrift: Jacob Böeyssman.
1675-03-14, Viborg
Brev från Henrik Haveman till dennes ”svåger” Jakob Ruuth rörande penningtransaktion.
Avskrift på samma blad som efterföljande.
1675-03-20, Viborg
Brev från B. till Barthold Ruuth rörande penningtransaktion. Avskrift på samma blad som
föregående.
Bonde, Carl Göran, 1757–1840
Överstekammarjunkare
Tre strofer av Nils af Wetterstedt, sjungna efter parentationen över B. i Coldinu orden 184105-05.
Bonde, Carl Jedvard Carlsson, 1813–1895
Överstekammarherre
Dikt av O. H. W. Eklundh vid B:s reception i S:t Johanneslogen Den Nordiska Första 184104-15.
Bonde, Gustaf Carlsson, 1620–1667
Riksråd, riksskattmästare
1666-09-14, Stockholm
Skuldförbindelse och pantförskrivning av Fånö till B. av Agneta (Horn af Björneborg) Cruus
af Gudhem (?). Två avskrifter, underskrift saknas.
1658-05-14, Göteborg
Anvisning på 5000 riksdaler för B. hos franske konsuln i Hamburg Jacques Martin å Claude
Roquette Hägerstiernas konto transporterad av B. på kgl. bokhållare Nils Jönsson.
Utbetalningen av summan till J. intygar Alb. Stockman, Hamburg 1658-07-09. Original.
Utdrag ur handlingar i målet mellan B:s sterbhus och Gustaf Adolf Hermansson
Klöfverfeldt.
5
Se även nedan: Ruuth.
33
1693-11-22
Memorial i förutnämnda mål ingivet å K:s vägnar av Daniel Rudebeck. Avskrift.
1700-02-08, Stockholm
Kungliga likvidationskommissionens attest till förutnämnde Klöfverfeldt rörande en
penningtransaktion mellan B. och K:s fader. Avskrift.
Bonde, Magdalena Christina, 1665–1737
Född von der Noth. Gift 1) 1685 med Johan Bonde, 1663–1695, 2) med Carl Gustaf Roos af
Hjelmsäter, 1655–1722.
1713-06-12, Stockholm
Anhållan till landshövding Salomon Cronhielm af Hakunge om kopia av Per Adlerfelts
överstefullmakt vid Närkes och Värmlands infanteriregemente. Koncept.
Odaterad
Konceptskrivelse till Krigskollegium rörande förutnämnda A:s förordnande jämte dennes
uppbärande av B:s makes Carl Gustaf Roos’ af Hjelmsäter halva lön. Egenhändig
underskrift.
1703-11-23, Jönköping
Brev från Paul Koch till advokatfiskal Anders (von) Hyltéen rörande arvskiftet efter B:s
make Johan Tordsson Bonde. Egenhändigt.
1703-09-02, Stensholm
Brev från Hans Åkesson Soop angående arvskiftet på Stensholm efter Märta (Ekeblad)
Bonde. Original.
1703-11-25, 1703-12-09 respektive 1703-08
Skrivelser till Göta hovrätt med överklagande av förutnämnda arvskifte. Koncept.
1685-11-19, Stockholm
Johan Tordsson Bondes öppna brev angående sin morgongåva till B. Original med sigill.
1703-04-11, Stensholm
Skrivelse till landshövding Mårten Grelsson Lindhielm (?) angående förutnämnda brev
Koncept.
Odaterad
Konceptskrivelse angående en fordran i major Hans (?) Starcks sterbhus.
1703-04-03, Rangtorp
Skrivelse från Carl Gustaf Bosson Rosenstierna rörande Axel Sturcks skuldförbindelse till
B. Avskrift. Adressaten benämns landshövding.
34
Odaterat
Brev till Claes Tordsson Bonde angående förutnämnda skuld. Koncept.
1699-09-13, Stensholm
Redogörelse av Hans Svensson, fullmäktig för Arvid Ribbings sterbhus, för uppburna och
resterande bakräntor ålagda det av reduktionskommissionen indragna hemmanet Stenseryd,
av Tord d.y. Bonde tidigare utbytt mot Jära hemman. Avskrift.
1699-10-12, Araslöv
Transumt av Carl Gustaf Tordsson Bondes brev till brodern Claes angående Ribbingska
sterbhusets ersättningskrav på det Tord Bondeska för förutnämnda räntor. Avskrift, å samma
blad som föregående.
1699-12-14, Gränna
Brev från svågern Claes Bonde angående förutnämnda ersättningskrav. Egenhändigt.
1698-12-16, Jönköping
Skrivelse från Mårten Grelsson Lindhielm till befallningsman Benjamin Dalström angående
laga åtgärder i förutnämnda sak. Avskrift.
1699-02-01, Öreryd (”Öhrydt”)
Kronolänsman Hilleströms översändande av ovanstående till Tord Bondes arvingar. Å
samma blad som föregående.
1699-12-02, Stockholm
Brev till Claes Bonde i ovanberörda sak. Koncept, saknar underskrift.
1699-06-05, Vänersborg
Anfordran genom D. Macklier till Claes Bonde om hans andel i ovannämnda ersättningar.
Original, med Claes Bondes vidimering.
Odaterat
Brev till Claes Bonde rörande nämnda ersättningskrav. Koncept.
1703-08-03, Sörby
Brev till Margareta Helena Wennerstedt till Märta Bonde. Egenhändigt.
1699-05-06, Stockholm
Två likvidationsräkningar (Lit. A & E) med Gustaf Adolf Paulis och Metta Stakes arvingar,
underskrivna av Carl G. Root.
1698-07-26, Stensholm
Räkning till ryttmästare Georg Johan (?) Taube rörande hans andel i adelsmonteringen
1683–1693, verkställd tillsammans med B:s make Johan Bonde och ”H:r Palmström”.
Avskrift.
35
Bonde, Maria Bengtsdotter (?)
Häfte med handskrivna noter. Sånger på italienska och franska. Odaterat.
Bonde, Tord Ulfsson, 1619–1683
Riksråd, president
1663-06-25, Marieholm
Försäljningsbrev på Basebokvarn till Erik Åkesson Soop. Original.
Bonde, Ulf Ulfsson, 1635–1687
Lagman
1677-01-25, Lämmenäs
Tillstånd för B:s bönder å Danebo gård att hugga m.m. i Vångstens skogar. Original med
sigill.
Bonde af Björnö, Carl Gustafsson, 1741–1791
Riksråd, riksmarskalk
1769-04-20, Norrköping
Födelseattest, underskriven av Hans Ramel och Tord Bernhard Bonde af Björnö. Med sigill.
Bonde af Björnö, Gustav Carlsson, 1682–1764
Rikskansliråd 1731
1743
Transkription av B:s runverser inhuggna på en berghäll vid Björnö gård.
Dito, något avvikande från föregående. Odaterad.
Bonde af Säfstaholm, Gustaf Ulf, 1698–1772
Kammarherre
1771-06-04, Vibyholm
Fullmakt för B:s måg Carl Bonde af Björnö att företräda honom vid instundande riksdag.
Avskrift.
Odaterad
Förteckning på några adelsmän, sannolikt med anledning av förhinder att infinna sig på
riddarhuset, underskriven av Johan Ekeblad och J. (?) Bonde. Original.
36
Boneau, Abraham, 1646–1687
Handelsman i Stockholm
1687-12-05, Stockholm
Överlåtande till Axel Lillie av fordran hos Hans Stakes arvingar jämte förpantning av några
gårdar i Ledsjö socken. Original. Sigillet bortklippt.
Odaterat
Meddelande till (enl. påskrift) baron Johan Ribbing om transport av dennes revers hos B. till
Claude Hägerstierna. Egenhändig underskrift.
Boneauschiöld, Gustaf, 1683–1754
Statssekreterare
1731-08-11, Stockholm
Brev till major Olof Randbäck. Egenhändigt.6
Bonnecreutz, Fredrik von, 1767–1843
Häradshövding
1818-03-13, Slagtofta
Meritförteckning. Egenhändig underskrift.
Borg, (?)
Kramhandlare i Stockholm
Odaterad
Förteckning på penninggåvor till olika institutioner för välgörande ändamål under åren
1817–1820.
Borissman, Curt
1588-03-11, Danzig
Kvitto på en av Wynholt Dynckgrewe mottagen penningsumma. Avskrift.
[Bosson, Gabriel]
Fastebrev 1641, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
6
Se även nedan Randbäck, Olof.
37
Brahe, Beata De la Gardie, 1612–1680
1679-09-17, Värmdö
Värmdö häradstings bekräftelse av B:s köp av ”Östre Gården” i Mellansjö. Original.
Brahe, Christina, 1609–1681
Gift med Åke Henriksson Tott
1652-06-26, Stockholm
Fullmakt för sonen ”Claudius” Totts kamrerare Olof Andersson att avlämna det till Magnus
Gabriel De la Gardie försålda Ekolsund och Ryda. Egenhändig underskrift med sigill.
1652-06-27, Stockholm
Kvitto till Magnus Gabriel De la Gardies fullmäktige Berge Olofsson Bureus på
förutnämnda gods försäljningssumma. Egenhändig underskrift med sigill.
Brahe, Erik Pedersson, 1552–1614
Riksråd, överståthållare
1597-03-09, Nylöse
Förpantningsbrev av B. och brodern Gustaf till Ebba (Lilliehöök) Leijonhufvud.
Egenhändiga underskrifter med sigill.
1597-03-21, Alfhem
Dito av B. till sistnämnda Ebba Leijonhufvud och i sammanhang därmed omnämnt gårdbyte
med brodern Gustaf. Egenhändig underskrift med sigill.
1604, Trinitatis dag, Putbus
Revers till Ertman, herre till Putbus och komtur på Wildenbruch. Avskrift.
Brahe, Gustaf Pedersson, 1558–1615
Överste, polsk fältmarskalk
Titelblad till en bunt dokument rörande det av B. förbrutna godset Sundholmen.
Omslag till en bunt med gravationer.
Fyra skrivelser från Jacob De la Gardies sterbhus till reduktionskommissionen angående
Gustaf Brahes äganderätt till Sundholmen. Odaterade, ofullständiga koncept.
1681-04-15, Stockholm
38
Skrivelse från reduktionskommissionen till Henrik von Vicken med anhållan om att av
Maria De la Gardie infordra handlingar rörande Sundholmen. Kopia.
1694-01-03, Stockholm
Memorial av Arvid Hägerflycht angående räntor och gravationer, som Maria De la Gardie
fått uppbära från Sundholmen och andra förbrutna gods. Kopia.
Frågelista om Gustaf Brahe och hans gods, på samma blad som föregående.
Gustav II Adolfs beviljande av Magnus och Abraham Brahes ansökan om att få återfå det av
brodern Gustaf förverkade Sundholmen jämte underlydande gårdar. Odaterad avskrift av
registraturet. 2 ex.
1693-02-02, Stockholm
Skrivelse av Jonas Lorin i godsbytesaffärer.
1693-01-11
Utdrag ur kungligt brev angående viss räntebefrielse vid reducering av gods.
1683–1698
17 handlingar rörande godsaffärer efter Gustaf Brahes död, till stor del bestående av
ofullständiga koncept och defekta avskrifter.
Brahe, Magnus Pedersson,7 1564–1633
Riksdrots
1600-06-30, Axholm
Förhör sig angående B:s tjänare Henning Steipes avvikelse från hären under fälttåget i
Finland.
1663-01-26, Kvättack
Joen Larssons förbindelse till B. och hans hustru Elena Bielke vid tillträdandet av
förvaltaretjänsten på Sundholmen. Egenhändigt.
Utslag vid domstol i Stockholm i ägotvister mellan Ebba Månsdotter (Lilliehöök)
Lewenhaupt och hennes mans brorson Erik Abrahamsson Leijonhufvud. Fragment.
1625
Förteckning över Per Joakimsson Brahes efterlämnade gods samt över å olika arvslotter
företagna reduktioner. 2 ex.
Förteckning över fördelningen av förutnämnda gods upprättad 1625 jämte B:s arvslott efter
Cecilia Gustafsdotter Stenbock år 1627.
7
Skifte- och köpebrev 1630–1631, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
39
1640
Tablå över nämnda arvslotter efter Per Brahe jämte reduktioner därå.
1695-10-16
Skrivelse till Reduktionskommissionen angående arvskiftet efter Magnus Brahe och Jacob
De la Gardie. Undertecknat av Christina De la Gardie, Ebba Maria De la Gardie och M.
Elisabet Oxenstierna. Kopia.
1683-06-28
Attest från Reduktionskollegiet till Ebba Mörner af Tuna angående avdrag på en
skuldfordran. Kopia.
1698
Utkast till svar på skrivelse i arvsfrågor.
Tablå över M. Brahes och J. De la Gardieska sterbhusens skulder och tillgångar i
reduktionsfrågor (ofullständig).
Titelblad till en bunt handlingar angående godsinköp.
1690-02-26
Skrivelse från Reduktionskommissionen. Original.
1613-09-07
Kungabrev angående B:s gårdar och gårdsräntor. Kopia.
15 handlingar rörande Magnus Brahes och hans arvingars gårdsförhållanden och
gårdsaffärer, särskilt avseende reduktionsutredningar. Mest från åren 1689–1691. Flera
ofullständiga koncept och kopior.
Brahe, Magnus, 1790–1844
Riksmarskalk
1832-02-15
Verser på franska från en middag hos B.
1833-03-20
Anteckningar på franska och svenska rörande en middag hos Magnus Brahes mor jämte
några rader, som Karl XIV Johan skrivit i ett album.
1833-05-16
Verser på svenska till Magnus Brahes ära. Avskrift, ingen underskrift.
Brahe, Margareta Eriksdotter Vasa, död 1536
40
Fru Margaretas jordebok skriven av Eskil Mickelsson 1530.8 Avskrift vidimerad i
Stockholm 1685-03-14 jämte register. Jfr nedan Brahe, Per Joakimsson.
Brahe, Margareta Pedersdotter, 1559-1638
Gift 1587 med Johan Sparre af Rossvik, 1551–1599.
1630-03-18, Västerås
Förbindelse att ersätta brodern Magnus’ fogde på Axholm Christian Månsson för kost och
logi som B. jämte fyra följeslagare åtnjutit i dennes gård i Västerås under tiden 1629-12-15
till 1630-03-18 samt för en tunna havre. Egenhändig underskrift med sigill.
1602-07-15, Stockholm
Reglering mellan bröderna Magnus och Abraham av arvs- och ersättningsanspråk efter
fader- och morbroder. Överenskommelsen bekräftad av Svante och Nils Bielke, Axel
Ryning (namn och sigill bortklippta), Göran Stiernsköld, Göran Boije samt Mauritz
Göransson Laxman (Vinge?). Original med sigill.
Utdrag ur Per Brahe d.ä:s testamente av 1582 jämte diverse anteckningar angående
hithörande gårdar. Avskrifter i 6 blad från c. 1703.
Odaterat
Utdrag ur brodern Eriks pantebrev till Ebba Lilliehöök rörande egna och brodern Gustafs
gårdar.
1625
Arvskiftet efter Per Brahe d.ä. Avskrift.
1639-02-24, Visingsborg
Sammankallelse till arvskifte efter B. utfärdad på hennes begravningsdag. Kopia.
Handlingar rörande arvskiftet efter B. (bladnumrering 1–35, 37–54, 61–72):
1640-02-01, Nyköping
Förteckning på B:s efterlämnade brev och skrifter (Bl. 1).
Förteckning på diverse reverser (Bl. 2–3).
1639-02-24, Visingsborg
Sammankallelse till arvskifte efter B. Original; jfr ovan. (Bl. 4–5.)
1640-03-08, Nyköping
Arvskifte efter B. med förteckning på brodern Magnus lott. Koncept i 2 ex. (Bl. 6–18).
8
Om Eskil Mickelsson, se Svenskt biografiskt lexikon 14, s. 524 ff.
41
Förteckning på B:s restituerade gods, som under hennes landsflykt innehafts av Carl
Gyllenhielm, samt på därav bortbytta och i vederlag därför lämnade gårdar. Underskrivet
av Johan Gustafsson (Bl. 19–20r).
B:s andel i arv som tillfallit släkten under landsflykten (Bl. 20v).
Förteckning på B:s arv efter Peter Schenck, som försålts till Per Brahe d.y. för att
tillfredsställa Christoffer Schencks kreditorer, Balsius Dundies arvingar. Johan
Gustafssons underskrift (Bl. 21r).
Kortfattad värdering av B:s gods. Johan Gustafssons underskrift (Bl. 21v).
Förteckning på såsom morgongåva restituerade gårdar (Bl. 22).
Tablå över inkomster och utgifter på Bergkvara och gods i Västergötland under 1638
samt omkostnader för B:s begravning (Bl. 23–26).
Förteckning på B:s fäderne- och möderneärvda gårdar, deras avkastning jämte företagna
utbyten (Bl. 27–28).
1635-07-11, Löndarp
Kvitto till Elena Bielke på erhållen andel i arvet efter brodern Magnus. Egenhändig
underskrift med sigill (Bl. 29–30).
Förteckning på gårdar i Småland som av Karl Gyllenhielm överlåtits till B. jämte hans
vederlag (Bl. 31–33).
Utdrag av jordelängderna på Johan Sparres gods, erhållna i arv på fäderne och möderne
samt efter Margareta Trolle och Görvel Gyllenstierna. – Kopia av Johan Sparres tablå
över avkastningen på sina och broderns arvslotter vid företaget byte på Bergkvara 1584.
Kopian vidimerad 1637-01-28 (Bl. 34–35).
Jordelängd över B:s efterlämnade gods jämte deras avkastning, upprättad 1638. Avskrift i
2 ex. (Bl. 37–42).
1639-10-16
Förteckning över Brahegodsen, uppgjord efter 1625 och 1630 års lottfördelningar, jämte
de olika lotternas tillägg av B:s efterlämnade gårdar (Bl. 43–50).
1640-04-03, Nyköping
Förteckning över efter B. arvfallna gods jämte bilagor (Bl. 51–54).
1639-07-06, Lyckås
Av Anders Bosson uppsatt förteckning över vissa på grund av något misstag ej under
Redberga herrgård lydande lägenheter, hörande till arvet efter B. Original (Bl. 61–62).
42
1640
Förteckningar av samme över diverse gårdar under Redberga, Bergkvara m.m. i och för
byte, försäljning o.s.v. Original (Bl. 63–72).
Brahe, Margareta Abrahamsson, 1603–1669
Gift 1) 1633 med riksrådet Bengt Oxenstierna af Eka och Lindö, d. 1643, 2) 1648 med
riksrådet Johan Oxenstierna af Södermöre, d. 1657, 3) 1661 med lantgreven Fredrik av
Hessen-Homburg, 1633–1708.
1659-05-07, Stockholm
Bekräftelse av hennes mans gåvobrev (dat. Elbing 1656-07-26) på hemmanet Kåreda till
deras tjänare Nils Bengtsson. Avskrift.
Häfte med avskrifter av handlingar A–H:
1662-05-30, Stockholm
Försäljningsbrev till Sten Nilsson Bielke på Örboholm med underliggande, namngivna
gårdar (Lit. A).
Utdrag ur ingenjör Erik Agners kartbeskrivning över några gårdar i Västerljungs socken
av år 1702 (Lit. B).
1688-10-10–13
Utdrag ur jorderannsakning rörande några gårdar i Trosa socken (Lit. C).
1634-05-02
Utdrag ur protokollet från tinget i Hölö. Häri godkännande av besvär från Carl i
Skällberga över jordanspråk från pastor Erik Laurentii i Västerljung (Lit. D).
Utdrag ur ingenjör Petter Utters kartbeskrivning över Norrby och Hästbjörka hemman av
år 1690 (Lit. E).
1686-08-17
Transumt av jorderannsakning rörande några hemman i Västerljung (Lit. F).
1733-02-23
Utdrag ur protokollet vid Hölebo häradsting i Åby gästgivaregård rörande olaga fiske på
Eva (Horn af Björneborg) Bielkes tillhöriga Örboholms ägor (Lit. G).
1643-05-29
Protokollsutdrag från Rönö häradsting rörande fiskevattensrättigheter för Ebba
Mauritzdotter Lewenhaupt, Brita Nilsdotter Bielke till Helgö, Ebba Eriksdotter
Oxenstierna till Täckhammar samt Fredrik Stenbock. Vidimerade avskrifter (Lit. H).
43
Brahe, Nils, 1633–1699
Riksråd, amiral
1692-09-03, Stockholm
Brev till grevinnorna Maria, Christina och Ebba De la Gardie angående godsbytesaffärer.
Original med sigill.
[Brahe (Brade), Otto]
Bytesbrev 1568, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev, Oxe.
Brahe, Per Joakimsson, 1520–1590
Riksdrots
Genealogi fr.o.m. fastern Margareta (Sparre) Brahe upptecknad av Ebba Magnusdotter
Brahe. Odaterat original.
1703-09-30
Genealogi över avkomlingar av B., undertecknad av Jonas Lorin. Original.
1564-06-20, Stockholm
Kvitto till Ingeborg Åkesdotter (moder till Karin Hordeel) på att hennes framlidne makes
Hans Claessons skuld till B. är betald. Original med sigill.
Förteckning på B:s mödernegods jämte deras räntor upprättad 1530. Avskrift vidimerad
Stockholm 1685-03-14 (jfr ovan: Brahe, Margareta Eriksdotter Vasa).
B:s testamente upprättat 1582. Avskrift i utdrag 1696-02-18 från ett hos Axel Fleming
befintligt exemplar.
Brahe, Per Eriksson, 1746–1772
Stabskapten
1768-12-20, Stockholm
Fullmakt för Kristoffer Falkengren att företräda B. vid den beramade riksdagen i Norrköping
19 april. Original.
Brakel, Didrik, d. 1559
Ryttmästare, ägde gods i Livland.
Skuldebrev på tyska från 1547.
44
Brask, Lars M.
Supplik, odaterad. Kopia.
Brask, Maria Martensdotter
1686-03-08
Arrendekontrakt. Kopia.
Braun, Johan, 1659–1710
Överste
1695-08-24
Privat brev till Olaf Wallenberg i Marstrand.
Breda, Carl Fredrik von, 1759–1818
Målare
Pro memoria i augusti 1809 angående målande av Karl XIII:s kröningstavla.
Bremen, Didrik von
Odaterad
Skrivelse med anmälan om riksdagsfrånvaro för Christoffer Adlerflycht och Johan Steb.
Bremer, Heinrich
Affärsman i Lübeck
1681-01-25, Stockholm
Affärsskrivelse på tyska till B.
1679–1681, Lübeck
Fem affärsskrivelser på tyska från B.
Odaterat
Memorial i affärsfrågor på tyska, undertecknat av B.
Brewitz, Carl Edvard, 1801–?
Sidenfabrikör, senare sinnessjuk
45
1834-04-28
Berättelse om B:s förflyttning från Danviken till Fridhem, underskriven av P. A. Borg.
Kopia.
Brinkman, Carl Gustaf von, 1764–1847
Minister, kammarherre
1821-01-13
Förlovningsgratulationsbrev på franska till fröken Dorothée von Engeström.
1836-12-13
Tillkännagivande angående en teaterföreställning och avsett som inträdeskort för greve
Jacob De la Gardie.
46
47
Brobergen, Peter von, 1672–1726
Assessor
1704-01-27
Affärsskrivelse. Sigillet bortklippt.
Broman, Erland, d. 1744
Lagman, landshövding
Två privatskrivelser 1712-11-22 och 1712-08-07.
Broman, Erland, 1704–1757
Kammarherre, president i Kommerskollegium 1747.
Reverser 1741-11-20 och 1753-05-22.
Kvittenser 1749-03-06 och 1749-10-18.
Broomé, Simon Johannes, 1755–1825
Kyrkoherde i Tranås och Onslunda 1796, prost
1803-08-06
Skrivelse angående en ledig skolmästaretjänst, som B. önskade erhålla.
Brummer, Johann
Överstelöjtnant, godsherre i Livland
1657-05-19, Hapsal
Kvittens på tyska.
Brunner, Sebastian von, 1663–1732
Överste
1697-06-15, Stettin
Skrivelse angående hästar och stallmästare.
Buchwaldt, Friedrich von, 1628–1693
Generallöjtnant, guvernör i Wismar
48
1686-09-13, Malmö
B:s anhållan om permission från riksdagen, enär han just erhållit förordnande att förestå
guvernementet i Skåne.
Budberg, Gotthard Wilhelm von, 1605–1682
Överste, ambassadör
1662-04-05, Riga
Skrivelse på tyska till Carl Stackelberg, närmast rörande militärförhållanden.
Buddenbrock, Johan von, d. 1670
Lantmarskalk
1647-08-16
Kvittenshandling på tyska. Sigillet bortklippt.
Buddenbrock, Otto von, 1590–1625
Ryttmästare
1622-09-04, Karkus
Skrivelse angående ett förordnande för B. att vara ståthållare på Karkus och Rujen.
Inneliggande ett fragment av en skrivelse på tyska i samma ärende.
Bunge, Sven, 1731–1801
Kansliråd, riksråd
1786-05-01, Stockholm
Underrättelse om en fullmakt för annan person att på riddarhuset rösta för omyndige
hovjunkaren Carl Cederström.
Bure, Elisabet, 1660–1740
Gift 1684 med Bengt Kafle, d. 1715.
1713-12-10, Seglinge
Skrivelse med anmälan, att hennes man på grund av podager ej kan komma till riksdagen.
49
50
Bure, Erik, d. 1707
Major, överjägmästare
1672-10-02, Stockholm
Obligation undertecknad ”Bure”. Enligt en randanmärkning avses troligen denne Erik Bure.
Bure, Gustaf, 1651–1728
Kapten
Odaterad
Skrivelse med anhållan om riksdagspermission över jul- och nyårshelgen.
Bure, Jacob, d. 1709
Lagman, landshövding
1698-03-09, Stockholm
Skrivelse angående rusttjänstlängder. Sigillet bortklippt. I kanten har tillfogats oriktiga
upplysningar om skrivelsens avsändare.
1678-12-21, Stockholm
En trasig attest, som påtecknats bl.a. av Jacob Bure och hans syster Ingrid.
[Bure, O.]
Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev, Gyllenhielm.
Bure, Olof Engelbertsson, 1578–1655
Livmedicus, borgmästare i Stockholm, vice president i Åbo hovrätt 1633
1625-08-21, Stockholm
Skifteshandling. Kopia.
Burea, Anna, d. 1673
Gift 1635 med professorn, landshövdingen och hovrättspresidenten Anders Gyldenklou,
1602–1665.
1671-08-30, Stockholm
Testamentshandling. Kopia.
Burensköld, Anna Catharina, 1654–1727
51
Gift 1) med kommendören E. G. von Schröer, 1651–1687, 2) 1701 med överstelöjtnanten
Magnus Gripensköld, 1665–1712.
Odaterad
Skrivelse till Kungl. Maj:t av Nils Gripendahl angående en supplik av Anna C. Burensköld.
Kopia.
Burensköld, Jacob, 1655–1738
Landshövding, general
1675-04-13, Norrköping
Attest
1713-11-27, Malmö
Skrivelse med förordnande för sonen Nils B. att representera vid den förestående riksdagen.
Sigillet bortrivet.
Burensköld, Nils, 1625–1681
Stadspresident i Norrköping 1669
1674-03-31, Norrköping
Assignation av B. i affärshandling.
1674-05-06 och 1678-07-24, Stockholm
Affärsskrivelser ställda till B.
1672-10-13 och 1672-05-08, Stockholm
Attestskrivelser i affärer, som berört B.
1672-10-30, Stockholm
Kopia av rättsutslag i en obligations- och pantaffär, som Burensköld haft
Uppgifter om vissa inventarier hos B. Troligen från 1727, kopia.
Bååt, Catharina (Carin), d. 1698
Gift 1641 med riksrådet Lars Eriksson Sparre af Rossvik, 1590–1644
1655-01-15
Brev till Ebba Sparre i familjeangelägenheter
1656-11-14
Skuldsedel
52
Bååt, Peder Erlandsson d.y., 1589–1654
Ståthållare, landshövding
1616-08-26
Arvskifteshandlingar mellan Peder Bååt och hans syster Ebba Erlandsdotter, d. 1630, gift
1608 med landshövdingen Henrik Claesson Fleming, 1584–1650. 12 sidor.
Bååt, Seved, 1615–1669
Riksskattmästare, president i Kammarkollegium.
1666–1668
Lånehandling ingående i affärer med Hägerstierna.
Bäfverfelt, Jeanetta, 1705–1771
Gift 1730 med befallningsmannen Anders Sundstedt.
1730-01-09, Mauritzberg
Brev rörande lantbruks- och hushållsärenden.
Bär, Johan, 1620–1688
Amiral 1676
1674-11-27, Malmö
Skrivelse angående en obligation. Sigillet bortklippt.
Odaterad
Skrivelse, utgörande en s.k. riksdagsexcuse. Sigillet bortrivet.
Caméen, Erland von, 1670–1729
Kommerseråd
Acta angående hans gäldbundna sterbhus. 12 sammanhållna handlingar från åren 1731–1748
berörande sterbhusets skulder och hur dessa bör gäldas (original och kopior).
Carlberg, Birger, 1640–1683
Kyrkoherde i Kristinehamn 16759
Häfte innehållande följande:
9
Se Peter Wieselgren, DelaGardiska Archivet VI, s. 34 ff.
53
1670-04-29
Kungabrev angående förhållandena i församlingen och Carlbergs kallelse till pastor. Kopia.
Kungabrev 1646-08-01 och 1648-01-21 samt två andra skrivelser rörande Carlbergs
företrädare Muraeus (kopior).
Fem skrivelser 1668–1675 rörande Carlbergs kallelse till Kristinehamn och tillträde där
(kopior).
Ett löst P.M., som Carlberg tydligen själv skrivit medföljer.
Carlheim-Gyllensköld, Carl Edvard Brelin, 1768–1819
Konteramiral
Avskrift av en frimuraresång från 1795, tillägnad Jacob De la Gardie och författad av
Carlheim-Gyllensköld.
Carlquist, A., 1766–?
Major
Utdrag ur en besvärsskrivelse från 1823 angående en honom ådömd återbäring av
fältavlöning. Ofullständig avskrift, odaterad och utan underskrift.
Carpelan, Lars, 1664–1737
Hovrättsråd, vice landshövding i Åbo län.
1706-02-18, Åbo
Brev med nyårsgratulationer till överstinnan Helena von Gertten.
Två intyg från 1714-01-08 och 1714-01-26 rörande hovrättpresidenten Sven Leijonmarck,
vidimerade av bl.a. Carpelan. Med sigill.
Carstens, Hans
Borgare i Stockholm
1648-01-20
Försäljningsbrev för en gård på Södermalm.
54
Cederbielke, Johan Rudberus, 1677–1752
Justitiekansler, landshövding i Västerås
Affärshandlingar rörande ekonomiska förhållanden vid Vårby sätesgård och åtgöranden av
frälsefogden Petter Lindblad, daterade 1742-08-19, 1742-01-21, 1742-11-25, 1742-12-08
(kopior och rättade koncept). Ett intygande av C. J. Pratenius 1742-12-06 bifogat.
Odaterad
Något defekt kopia av en ”status controversiae”-handling rörande en affärs- och rättstvist. C.
var själv en av parterna.
Cederborg, Jonas Björkman, 1645–1700
Häradshövding, landskamrerare
1698-03-23, Marieholm
Brev gällande rusttjänstlängder och deposition av dylika handlingar i landskontoren.
55
Cedercreutz, Jonas Folkern, 1661–1727
Lagman, landshövding
Odaterat
Ett löst ”P.S.”, som troligen hört ihop med någon annan skrivelse till en adelsdam. Innehållet
rör gods- och pantaffärer, en fredstraktat omnämnes också. Möjligen är denne C. avsändare.
Cedercrona, Johan Morin, 1656–1725
Häradshövding
1713-12-03
Brev med anmälan om att han ej kan bevista den instundande riksdagen. Sigillet bortklippt.
Cedercrona, Johan Ulrik, 1789(90)–1855
Överstelöjtnant
1827-03-27, Stockholm
Merit- och tjänsteförteckning
Cederhielm, Josias, 1673–1729
Riksråd, ambassadör
En ofullständig (?) kopia av en skrivelse daterad i Stockholm 1727. Den är icke
undertecknad med namn men har av Wieselgren hänförts till Josias Cederhielm. Den är på
15 sidor och kan betraktas som en privatskrivelse till en nära vän. Tryckt i Wieselgren,
DelaGardiska archivet XV, s. 208 ff.
Cederschiöld, Natanael Elias, 1671–1745
Artillerilöjtnant vid amiralitetet
1697-10-15, Landskrona
Anhållan om ”riksdagsexcuse”. Med sigill.
Cederschiöld, Petrus Eliae Gavelius, 1625–1697
Juris professor i Uppsala 1663, assessor i Göta hovrätt
1693-10-02
Brev till systersonen Elias Palmskiöld med anmodan till denne att vara familjens fullmäktige
på riddarhuset nästkommande riksdag. Kopia.
56
Cederström, Anders, 1729–1793
Kapten
Kopia av ett till riddarhuset i april 1821 inlämnat betyg, där det göres gällande, att Anders
Cederströms adopterade dotter Andriette ej skulle vara av äkta börd.
Cederström, Bror, 1754–1816
Generallöjtnant, president i Krigskollegium
Uppgifter angående Cederströms porträtt, som lämnats till Skånska Liniedragonregementets
överstesäte i Tomarp år 1797.
Kopia av handling angående överlämnandet av Cederströms porträtt till Kungl.
Krigskollegium 20 november 1806.
Celsing, Gustaf, 1723–1789
Envoyé vid Höga porten i Konstantinopel 1750, president i Kommerskollegium 1770.
1764-11-03, Konstantinopel
Fullmakt för Matthias Benzelstierna att å Celsings vägnar föra hans talan vid den
nästkommande riksdagen. Sigillet bortrivet.
57
58
Chemnitz, Carl Gustaf von, 1659–?
Kapten i preussisk tjänst
1691-02-20
Skadat brev på tyska till Bengt Johan Horn med privata meddelanden. Sigillet bortklippt.
Clingenberg, Anders
Kommissarie
1725-07-20
Kopia av kontrakt rörande gravationer i samband med Arvid Forbus’ sterbhus. Handlingen
underskriven av Magnus Julius De la Gardie, Forbus dotterson 1725-07-20 och bestyrkt av
Clingenberg 1725-09-16.
1725-10-13
Intyg om mottagande av gravationsakter.
Cnattingius, Anders Jacob, 1792–1864
Kyrkoherde i Flisby och N. Solberga 1832, i Kättilstad och Tjärstad 1860 (Linköpings stift).
Prost 1841.
Ett odaterat P.M. angående C:s klagomål över att han ej uppförts på förslag vid prästvalet i
Normlösa och Herrberga konsistoriella pastorat. Kopia.
1832-01-14
Ett P. M., närmast en meritförteckning rörande valet i Flisby och N. Solberga. Kopia.
Cock, Alexander, 1642–1712
Lagman i Bohuslän 1681
1693-09-18
Intyg av Cock att Per Måneskiöld och Arvid Olofsson Green för fattigdoms skull ej kan
närvara vid riksdagen.
Conowen, Didrik Christian von, 1706–179210
Hovjunkare
1828-04-17
Handlingen är ”några wälmenta underrättelser” om von Conowen och dennes maka
Margaretha Sophia Sparfvenfeldt. Den har lämnats av deras forne huspräst Efraim Stare.
Kopia.
10
Jfr De la Gardieska arkivet, Topographica 4, Malmö angående fattiginrättningen von Conowska ladugården.
59
Coyet, Axel Julius, 1692–1719
Kapten 1712
1714-05-17 och 1715-12-20
Två brev (varav det första skadat) rörande egendomsaffärer och familjeförhållanden ställda
till styvmodern Anna Sofia Coyet, f. Lindenov.
Coyet, Carl Fredrik, 1768–1857
Major, konteramiral 1815, amiral 1849
1802-10-09, Alicante
Kort reseberättelse, skriven av Fredric Christiernin rörande sjöresor åt spanska trakter, där
major Coyet varit med.
Coyet, Charlotta Vilhelmina, 1730–1786
Född von Dellwig, gift 1757 med Henrik Julius Coyet, 1735–1806
Kopia av en gravskrift över C. från 1786, författad av en präst (enligt uppgifter i slutet).
Coyet, Vilhelm Julius, 1647–170911
Hovkansler. Gift 3) 1704 med Anna Sofia Lindenov, 1657–1716.
1713-02-28
Skrivelse rörande vissa testamentariska förordnanden efter hans död. Kopia.
1713-07-13
Skrivelse på danska till Anna Sofia Coyet i familjeaffärer. En lös, odaterad
betalningsbegäran medföljer.
1716-01-26
Skrivelse till Anna Sofia Coyet i sterbhusfrågor. Med sigill.
1727-04-17
Obligation rörande Coyetska sterbhusaffärer. Kopia.
1732-02-09 och 1732-05-06
Skrivelse angående en tidigare donation av Anna Sofia Coyet. Kopia.
1733-12-24
11
Morgongåvebrev 1704, se Pergamentsbrev.
60
Depositionshandling rörande vissa sterbhusmedel från boet efter Vilhelm Julius Coyet och
hans hustru Anna Sofia, f. Lindenov. Kopia.
Crassu, Justus Heinrich, 1764–?
Kapten
1800-01-27, Wien
Handlingen är en levernesbeskrivning, dedicerad till Jacob De la Gardie.
Creutz, Carl Gustaf, 1730–1802
Löjtnant
1774-04-28, Arnö
Skrivelse i familjeärenden.
Creutz, Carl Johan, 1725–1793
Envoyé i Nederländerna 1760
1769-01-20
Skrivelse till riddarhusdirektionen med meddelande att J. H. Hästesko får å J. Ch. von
Morians (se von Morian nedan) vägnar intaga familjens säte och stämma vid instundande
riksdag.
Creutz, Ernst, d. 1635
Överste, landshövding 1631
1619-04-20, Åbo
Skrivelse rörande bytesuppgörelser i gårdsaffärer med Jacob De la Gardie. Kopia.
Creutz, Ernst Johan, 1619–1684
Landshövding, president i Åbo hovrätt 1674
1655-07-03, Helsingfors
Mönstringsbetyg
Creutz, Ernst Johan, 1675–174212
Landshövding, riksråd, kansler. Gift 1711 med Ebba Margareta Banér, 1672–1736
1734-10-06
12
Kammarkollegii brev på ett hemman 1735, se Pergamentsbrev.
61
Kopia av testamentshandling, som utfärdats av båda makarna.
Blad med fragmentariska koncept.
Creutz, Gustaf Filip, 1731–1785
Riksråd, kanslipresident, vitter författare
Skrivelse på franska från 1768 angående förhållanden i Spanien. Kopia.13
1785-10-30
Sorgekväde av G. F. Gyllenborg vid Creutz’ död. Avskrift.
1785-11-02
Osignerat sorgekväde till Creutz’ begravning. Avskrift.
Creutz, Johan, 1692–1748
Överstelöjtnant
1729-12-31
Affärsanvisning (revers).
Creutz, Lorentz, 1615–1676
Landshövding, kammarråd, amiral
1655-01-26, Åbo
Affärsskrivelse
Creutz, Lorentz, 1646–1698
Landshövding, vice president i Bergskollegium
1688-05-14, Åbo
Skrivelse i gårdsaffärer
1691-09-12, Åbo
Affärsskrivelse till Erik Drysell.
1695-03-14, Åbo
Skrivelse till Anton von Grooth rörande rusttjänstlängder. Med sigill.
Cronhielm, Polykarpus, 1629–1698
13
Tryckt i Wielselgren, DelaGardiska archivet XIII, s. 17 ff.
62
Kammarråd, landshövding
[1690?]
Skrivelse med anmälan att sex personer måste ursäktas för bortovaro vid instundande
riksdag.
Cronhielm af Flosta, Gustaf, 1664–1737
Landshövding, kanslipresident
1698-11-14
Tjänsteskrivelse
1719-01-06
Tjänsteskrivelse (kopia).
1736-03-07
Revers, skadad.
[Cronhjort, Abraham]
Köpebrev av Fr. Crusebjörn 1650 se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev, Cronhjort.
Cronius, Pehr, 1775–1836
Apotekare i Kristianstad 1799
Ett ”P.M.” från 1818, närmast en sorts levernesbeskrivning.
Cronstedt, Carl Olderman, 1672–1750
President i Krigskollegium 1740
Skildring av C:s begravning 1750-12-19. Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XV, s. 216
ff.
Cronstedt, Claes August, 1785–1860
Konteramiral 1823
Privat affärsdeklaration från 1836 (två blad).
Cronstierna, Carl Henrik, 1673–1717
Överste 1710
63
1716-02-12, Ängelholm
Privatskrivelse på franska.
Cronstierna, Henrik, 1602–1678
Lantråd, generalkrigskommissarie i Livland
1681-01-22
Skrivelse från Kungl. reduktionskommissionen till C:s arvingar.
Cronström, Isak, 1620–1680
Kammarråd 1674
1696-10-25
Skrivelse angående två assignationer efter Cronströms död.
Crusebjörn, Adolf Johan, 1660–1703
Överste
1682-03-05
Brev till Gustaf Crusebjörn i affärs- och familjeärenden.
Crusebjörn, Frans, 1605–165414
Landshövding
1651-09-29, Stockholm
Skuldsedel.
Dahlgren, Carl Fredrik, 1791–1844
Komminister i Nikolai församling i Stockholm 1829, vitter författare
1832-05-06
Tal av lagmannen Kock vid överlämnandet av en minnesgåva.
Dalberg, Nils, 1736–182015
Kunglig livmedikus, bergsråd 1781
14
Köpebrev av Fr. Crusebjörn 1650 se Pergamentsbrev, Cronhiort.
Se även De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 22:7, 24:2 samt Biographica minora: Adlerbeth, Gudmund
Jöran; Jernfeltz, Fromhold; Lindblom, Jakob; Melanderhielm, Daniel; Petersens, Eva Lovisa af; Posse af Säby, Nils;
Wetterstedt, Carl af; Wittkopf, Johan Christian.
15
64
Två handlingar rörande hans donationer till Linköpings stifts- och gymnasii bibliotek, den
ena en tackskrivelse från domkapitlet 1818-03-25, den andra en förteckning på
medlemmarna i en tacksägelsedeputation (odaterad).
Egenhändiga självbiografiska anteckningar, 3 ½ sid., odaterade.
1818-08-03
Ett löst blad med liknande anteckningar.
1818-03-07
Testamentariskt P.M. Kopia.
1811
Egenhändiga anteckningar om medicinalverket.
1770-10-25
Brev på engelska från en Mr. Finlay i Stockholm till en bokhandlare i London angående
Dalbergs resa dit i sällskap med kronprinsen.
1771-07-06
Något defekt brev på franska till D. från en M. Martine.
1777
Anteckningar på franska rörande franska läkare- och hälsovårdsförhållanden. 10 sid.
1775-06-22
Löst utlåtande om vissa läkemedel.
Löst odaterat blad om svenska medicinalvikter.
En bunt blandade anteckningar rörande flera olika ämnesområden på olika språk, mest
franska. Somligt måste vara Dalbergs egenhändiga skriverier, annat är tydligen avskrifter
och översättningar. Omslag med diverse kemiska och praktisk-ekonomiska anteckningar.
1820-02-02
Bouppteckningshandling.
1808-02-27
Utdrag ur protokoll från Kungl. patriotiska sällskapet med erkännande av en gåva av D.
1817-11-27
Handling utfärdad av Carl Wertmüller rörande uthyrning av våning i Stockholm åt D.
Två aktier, som Dalberg tagit i Svenska Ostindiska kompaniet.
1803-11-03
65
Skadad revers rörande Wretmanska boet.
1820-06-22
Meddelande av Jacob De la Gardie om en kontant summa, som han lämnat
revisionssekreteraren Björkman jämte dennes kvitto.
Övriga sterbhushandlingar, bunt med ca 60 papper, räkningar, kvitton, koncept och
avskrifter.
Dalin, Olof von, 1708–176316
Kansliråd, hovkansler, vitter författare
Kopia av valda delar av ”Calottiske handlingarne” från 1756.
En lös vers i avskrift från 1760 och en gravskrift också i kopia från 1760.
1747-01-20
Lyckönskningsbrev, delvis på vers.
Danckwardt, Peter, 1617-1697
Handelsborgmästare i Norrköping 1672
1677-11-15
Skrivelse i gårdsaffärer. Original med sigill.
1679-09-30
Säljebrev på hans fasta egendom i Norrköping. Original med sigill.
Dannerhielm, Benjamin, 1664–1730
Häradshövding
1714-01-26
Begäran om riksdagspermission.
Darelli, Isak af, 1756–1834
Lanthushållare
1835-01-03
Personalia från hans jordfästning. Handlingen något ofullständig. Inneliggande: ett
konceptblad på franska om teatertablåer, skrivet av Jacob De la Gardie.
16
Se även nedan Sack, Christina Sofia samt De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 21:7.
66
De Besche, Gerard, 1585–1656
Arkitekt, byggmästare, bruksägare
1649-11-19
Testamentskontrakt, skadat.
1655-10-21
Affärsskrivelse på tyska.
Nio affärsskrivelser på tyska och svenska ytterst defekta och söndriga endera från Gerard De
Besche eller från någon av hans bröder. Underskrifter och tidsangivelser går knappast att
urskilja.
De Besche, Maria
1668-03-29, Stockholm
Kvittens
1670-01-10, Stockholm
Kvittens på tyska.
De Bruce, Johan Fredrik, 1715–1789
Häradshövding, hovrättsråd
1746-10-25, 1746-11-01 och 1746-11-22
Tre skrivelser om gårds- och ägotvister.
De Frietzcky, Claes, 1727–1803
Bruksdirektör
1802-11-29
Privatskrivelse med förslag till boksändringar och f.ö. finansiella meddelanden.17
De Frietzcky, Johan, 1718–1772
Överstelöjtnant
1769-04-15, Örebro
Skadad skrivelse med anmälan att han ej kan representera sin familj vid instundande riksdag.
17
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XIV, s. III, där brevet refereras.
67
De Geer, Jean/Johannes, 1632–1696
Bruksägare, gift 1674 med Sara Catharina Hovius, d. 1714
1665-08-04 och 1665-10-15
Revers på franska utskriven av Johannes De Geer och Claude Roquette Hägerstierna.
Reversen ituklippt mitt i Hägerstiernas namn.
1678-11-04
Obligationskontrakt underskrivet av Johannes De Geer och Sara Hovius. Johannes De Geers
sigill bortklippt.
1708-11-09
Affärskontrakt i affärer med Maria Hägerstierna.
1712-12-03
Ytterligare en handling rörande samma affärer. Kopia.
1713-09-04
Revers ingående i gårdsaffärer med familjen Hägerstierna.
1714-01-16
Räkning till fru Sara Hovius för frälseränta i gårdsaffärer.
Odaterad affärshandling.
De Geer, Laurens, 1614–1666
Brukspatron
1655-04-04
Kontrakt på tyska rörande en malmgård. Sigillet bortklippt.
De Geer, Louis, 1587–1652
Bruksägare, köpman
1655-01-15, Stockholm
Testamentskontrakt från sterbhusaffärerna efter hans död.
De Geer, Louis, 1622–1695
Överste, assessor
1682-03-25, Kungsör
Affärshandling mellan Louis De Geer och Jacob Reenstiernas sterbhus.
68
1685-12-05, Stockholm
Brev i godsaffärer till Peter Örneclou.
De Geer af Finspång, Jean Jacques, 1737–1809
Fänrik, överkammarherre
1787-02-12, Finspång
Privat skrivelse på franska.
De Geer af Leufsta, Charlotte Eleonore, 1771–1791
Gift 1788 med fältmarskalken Hans Henrik von Essen, 1755–1824
1781
Ett fyrasidigt brev med franska skrivövningar och välskrivningsövningar.
De la Chapelle, Ebba Christina, 1655–1728
Gift 1) med ryttmästaren Carl Skunck, d. 1680, 2) med översten Christofer Adolf Grubbe,
1663–1741.
1689-03-02, Stockholm
Affärshandling
De la Chapelle, Julius, 1625–1672
Överstelöjtnant
1655-03-09, Stockholm
Obligation på tyska.
De la Grange, Johan Georg, 1774–1844
Landshövding, generalmajor
Anteckningar från Rosersberg 1821 och från en supé vid hovet 1822. Dessa anteckningar är
nedskrivna av Jacob De la Gardie efter någon förlaga av De la Grange.
De la Motte, Jakob Henrik, 1668–1727
Överstelöjtnant
1689-12-12
69
Privatskrivelse till kusinen Christina Elisabet Galle. Skadad. Några rader i slutet på finska.18
De la Motte, Margareta
Gift med majoren Gustaf Ållongren i Finland, d. 1692
[1676?]
Supplik
De la Vallée, Christoffer Johan, 1661–1700
Kapten
1692-11-01
Utdrag ur en skrivelse på tyska från kommendanten Köningsfeldt till De la Vallée utgörande
en begäran om framförande av ”riksdagsexcuse”.
Dellwig, Bernt Reinhold, 1722–1759
Major
1758-08-08
Skrivelse i gårds- och boställsaffärer, på franska (observera uttrycket ”ma Boställe Lillö”).
Dellwig, Bernt Vilhelm, 1686–1741
Överstelöjtnant
1739-01-31
Skrivelse i gårds- och boställsaffärer.19
Didelot, Charles
Fransk envoyé extraordinarie i Danmark 1809-10-11
1840-11-16, Paris
Kopia av ett politiskt brev på franska till Karl XIV Johan.
Dijkman, Petter, 1647–1717
Häradshövding, fornforskare
1699-06-09 och 1699-06-10
Utdrag ur tingsprotokoll från Bro härad i Uppland.
18
19
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 39 f.
Se även nedan Randbäck, Olof.
70
Dittmer, F. E.
Köpman i Stralsund
1834-08-13 och 1835-02-02, Stockholm
Ansökningshandlingar gällande konsulatsbefattningar i Greifswald och Stralsund. Tre intyg
bifogas angående Dittmers förmåga och duglighet. Kopior.
Ditzinger, Selma Fredrika Amalia, 1802–1863
Född Ortman
1828-01-08, Stockholm
Pro memoria angående fru Ditzingers begäran att själv få ekonomiska fördelar av sin avlidne
mans apoteksprivilegier.
Dohna, Hedvig Ulrika Christina, 1703–1776
Född Soop af Limingo. Gift 1720 med generalmajoren Carl August Dohna, 1691–1744.
1757-06-07, Tidö
Affärshandling
Douglas, Gustaf, 1648–1705
Överste, landshövding
Arvskifteshandling från 1680 mellan G. D. och hans syster Christina Douglas. Handlingen,
som helt rör gårds- och ägodelsskifte, är på 28 sidor.
Douglas, Robert, 1611–1662
Fältmarskalk, riksråd
”Kurtzer Verlauff Seiner HochGräfflichen Excellence Herren General Duoglas geführten
Lebens, So viel man Sich besinnen kan.” Levernesbeskrivning på tyska på 44 sidor.
Odaterad kopia.
1649-08-09
Skrivelse på tyska med militära meddelanden.
1651-12-10
Köpekontrakt i gårdsaffärer.
1655-05-28
71
Förpantningskontrakt. Kopia.
Drake af Hagelsrum, Anna Catharina, 1696–1767
Född Bock af Näs. Gift 1716 med majoren Otto Magnus Drake af Hagelsrum, 1692–1760
1742-01-31
Privat affärsskrivelse till Magnus Winge. Undertecknad av Anna Drake (?). Svårläst
handstil.
Drake af Hagelsrum, Erik, d. 1616?
Hovjunkare, hauptman
1613-11-16
Kvittens. Sigillet bortklippt.
Drake af Hagelsrum, Erik, 1625–1673
Generalmajor, häradshövding
1654-01-20, Falun
Obligation. Kopia.
1654-01-20, Falun
Revers
1654-01-20, Falun
Två kvittenser. Kopia.
1671-09-19
Bytesbrev. Original. Skadat.
Drake af Hagelsrum, Gustaf, 1634–1684
Hovjunkare, ryttmästare
1659-10-25, 1659-10-27 och 1659-10-29, Stockholm
Tre mindre affärsintyg rörande affärer med Hägerstierna.
Drakenhielm, Catharina, 1660–?
Gift 1693 med guvernören Jakob Jeffery i Irland.
1688-08, Malma
Privat skrivelse till Christina Galle. Skadad.
72
73
Drakenhielm, Vilhelm, 1624–1674
Generaltullförvaltare, kammarråd
1665-07-03, Stockholm
Assignation. Skadad kopia.
Drakenstierna, Johan Peter
Löjtnant 1657
1686-09-13, Stockholm
Skrivelse till riddarhusfiskalen med anhållan om ursäkt för uteblivande från riksdagen.20
Dreffenfelt, Bengt, 1645–1714
Major
1709-06-28
Privat affärsskrivelse.
Dreffenfelt, Maria Sofia, 1685–1744
Gift 2) med majoren J. E. von Kornfelt, d. 1741
1732-07-18
Affärsskrivelse på tyska, underskriven av Maria Sofia Dreffenfelt och maken von Kornfelt.
Dreffling, Daniel Danielsson, d. 1721
Överste, generaladjutant
1688-05-13
Obligation på tyska. Sigill bortklippta.
Dreffling, Jonas Knutsson, d. 1684
Bergmästare
1668-05-02, Stockholm
Förpantningskontrakt i gårdsaffärer med D., underskrivet av Claes Depken.
1672-11-11
Förpantningskontrakt i gårdsaffärer underskrivet av Jonas Dreffling. Med sigill.
20
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 43.
74
Drissel, Johan
Häradshövding
1750-08-28, Strömstad
Skrivelse i gårds- och ägofrågor till N. Kotomski.
Drufva, Peter, 1680–1761
Kammarråd, landshövding
1710-01-28
Kvittens
Dufva, Anders
1697-03-03, 1697-03-05, 1697-04-18
Tre skrivelser mest rörande gårdsaffärer
Dufva i Västergötland, Bengt, d. 1711
Kornett
1689-02-28
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Dunér, Nils, 1784–1863
Kyrkoherde i Billeberga och Tirup 1827, prost 1834
1808-10-08
Privat skrivelse till prosten Per Gullander i Brandstad.
Duréel, Peter Nilsson, 1628–1681
Landsdomare
1676-08-31
Obligation
Du Rees, Arnold, 1612–1668
Justitiepresident i Karlshamn och Ronneby
1657-12-09 och 1660-07-22
75
Två handlingar rörande en affärs- och rättstvist mellan Arnold Du Rees och Ha. Warmbörck.
Handlingen 1660 är Warmbörcks avbön. Kopior.
1662-11-27
En mindre attest i samma affär. Kopia.
Du Rees, Jakob, 1639–1725
Hauptman, lagman
1663-05-04, Stockholm
Affärsskrivelse. Sigillet bortklippt.21
Du Rietz, Charles (Carl), 1657–1708
Hovjunkare
1706, Stockholm
Supplik angående reduktionsfrågor. Kopia.
1708-02-14, Stockholm
Två suppliker i reduktionsaffärer. Ingresserna i skrivelserna är något olika, den ena är en
kopia.
Anmälan om ”riksdagsexcuse” för en annan person, odaterad.
Du Rietz, Grégiore François, 1607–1682
Med. professor i Frankrike. Karl X Gustavs arkiater 1655
1666-10-03, 1676-10-16, 1680-02-28 och 1681-06-08
Kopior av kungliga skrivelser rörande inlösen av Kroppa järnbruk från O. Dietz.
Du Rietz, Gustaf Samuel, 1679–173322
Häradshövding
1711
Två affärsskrivelser till bokhållaren Israel Starbeck.
Du Val, Magnus
1669-09-22 och 1669-09-23
21
22
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 40 f.
Se Wieselgren, De la Gardieska archivet IX, s. 42.
76
Affärshandlingar på franska.
1670-03-04
Kvittens på franska
1670-04-10 och 1670-08-03
Handling på franska rörande gårdsaffärer.
Duwall (Mac-Dougall), Axel, 1667–1750
Överste
1721-11-22
Två skrivelser rörande demission ur militärtjänsten för Anders Norling och Jonas Wretman.
Sigillen bortrivna.
Duwall, Gustaf, 1630–1692
Landshövding, lantmarskalk
1663-06-27
Affärsskrivelse från Claude Roquette Hägerstierna till Duwall.
1668-08-04
Obligation ingående i affärer med Hägerstierna. Kopia.
1674-05-17
Bytesbrev i gårdsaffärer
Skrivelse till Kungl. Maj:t angående en gårdsbytesaffär. Kopia, odaterad.
Duwall, Jakob, 1625–1684
Överstelöjtnant, landshövding i Österbotten
1676-12-27
Militärt intyg på tyska.
Duwall, Tobias
Överste
1657-11-03
Tjänsteskrivelse på tyska till Joachim Radike med ett särskilt ”P.S.”
77
Dücker, Carl Gustaf, 1663–1732
Riksråd, generalguvernör, fältmarskalk
1720-09-20 och 1721-11-25
Två skrivelser rörande avsked ur militärtjänsten för en ryttmästare och en soldat. Sigillen
bortrivna.
Eberhardt, Johan, 1760–?23
Orgelbyggare
1818-04-25, Stockholm
Meritförteckning från någon ansökan.
Eckholt, Hans24
Överste
1594-11-10
Affärsskrivelse på tyska.
Edelcrantz, Abraham Niklas Clewberg, 1754–1821
Kansliråd, överintendent
1809-06-30, Stockholm
Yttrande över de beskyllningar, som gjorts mot honom i anledning av vissa hans åtgärder i
samband med Kungl. Operans affärer. Original.25
Edelcrona, Isak Askegren, 1749–1841
Krigsråd
Tillägg till en av E. 1819-05-06 till riddarhuset ingiven genealogi. Avskrift.
Edenberg, Mattias, 1640–1709
Legationssekreterare
1678-01-26
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.
23
Se även De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 24:1.
Se även De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 3:1, 1632-10-07.
25
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XIV, s. 6 och 7, noten.
24
78
79
Ehrenberg, Gustaf, 1659–1708
Hovjunkare, revisionssekreterare
1703-04-29, Stockholm
Anbefallningsskrivelse.
Ehrenborg, Casper, 1700–1769
Ryttmästare
1738-07-24
Affärskontrakt i gårdsaffärer utfärdat av Christian Barnekow. Original med sigill.
Ehrenborg, Richard, 1655–1700
Juris professor i Lund, rektor 1699
[1697?]
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Ehrencreutz, Olof Benjamin, 1702–1772
Hovrättsråd, landshövding
1742-01-25, Stockholm
Skrivelse i gårdsaffärer. Sigillet bortrivet.
Ehrenhielm, Erik, 1715–1771
Häradshövding
Odaterat
”Ödmjukt memorial” angående hans svårigheter att deltaga i ridderskapets och adelns
sammanträden.
Ehrenhielm, Johan Salonius, 1639–1697
Häradshövding
1696-01-09, Stockholm
Skrivelse i gårdsaffärer till bokhållare Petter Wennerman. Original.
Ehrenmarck, Carl Johan, 1740–1800
Notarie, auditör
80
1776-05-02, 1783-03-18 och 1783-10-31
Tre skrivelser rörande privata låneaffärer.
Ehrenpreus, Johan (Hans), 1664–1740
Överdirektör vid stora sjötullen i Stockholm 1712
1718-03-05, Stockholm
Affärsskrivelse
1721-12-22 med tillägg 1721-12-24, Stockholm
Affärskontrakt med Magnus De la Gardie om ett parti takplåtar.
1723-06-06, Stockholm
Räkenskapsuppställning
Ett häfte handlingar i den Ehrenpreuska konkurssaken, 8 ½ sid. Kopia. Odaterad. Knappast
tidigare än 1731.
1732-08-21, Stralsund
Affärskontrakt på tyska. Sigillet bortklippt.
1739-10-09, Stockholm
Affärsskrivelse
Odaterad
Affärsskrivelse. Kopia.
Ehrenskiöld, Johan Nilsson, 1631–1706
Kammarråd, landshövding i Österbotten
1665-12-23 med tillägg 1669-05-08, Stockholm
Affärshandling
Ehrenspets, Peter, 1674–1738
Kommissarie
1729-12-27, Norsholm och 1733-01-01, Norrköping
Två skrivelser med kraftigt devota nyårsönskningar till adressaten.
Ehrenstedt, Samuel Rydelius, 1655–1717
Assessor i Kommerskollegium
81
1713-12-16
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.
Ehrenstéen, Anna Beata, 1669–1703
Gift 1696 med kanslipresidenten Arvid Bernhard Horn, 1664–1742
1697-01-08, Stockholm
Privat familjebrev till modern.
Ehrenstéen, Edvard, 1620–1686
Ambassadör, kansliråd
1681-02-12, Stockholm, och odaterat
Två privata familjebrev till dottern Anna. Sigillen bortklippta.
Ehrenstrahl, Carl Adam, 1712–1752
Lantjunkare
Fragment av ett familjebrev. Kan möjligen vara av denne E.
Ehrenstrahl, David Klöcker, 1628–1698
Konstnär, hovintendent
1680-10-04, Stockholm
Brev på tyska med anhållan om ”riksdagsexcuse”.26
Ehrenström, Helena
Gift 1706 med Jonas Anger
1722-07-06, Stockholm
Kvittens. Kan möjligen vara utskriven av denna Helena Ehrenström.
Ehrensvärd, Augustin, 1710–1772
Fältmarskalk
Konceptartade anteckningar från 1750 rörande fästningsbyggen m.m. Ett latinskt citat och
en lös anteckning på franska. Allt i avskrift, namnteckningen är ej egenhändig enligt intyg
av U. Ehrensvärd 1952-11-07.
26
Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 46.
82
Ehrensvärd, Carl August, 1745–1800
Generalamiral, författare
1779-10-27
Privat skrivelse från E. till regeringsrådet Zibeth: ”Tänk om den lyckan kunde hända
mej…”27
Eisen, Dirik von, 1632–1697
Överstelöjtnant, stadsmajor
1693-11-19, Stockholm
Militär attest
Ekbohrn, Carl Magnus, 1807–1881
Författare, lexikograf
Odaterat tillfällighetspoem, möjligen från 1830. Det är en gravdikt till minne av grevinnan
A. Sparre, f. Ramel, som avled detta år. Rättelser och tillägg av Peter Wieselgren.
Ekegren, Gustaf, 1637–1697
Kapten
1666-10-04, 1675-12-20 och 1676-01-02
Affärshandlingar (obligationer). Handlingen från 1675 rätt defekt.
Ekegren, Peter, 1649–1694
Kapten
1684-05-06, Stockholm
Köpekontrakt tillika med en något olikartad kopia. Utfärdat av Fabian Wrede.
1684-07-11, 1685-03-12, 1685-05-04, 1685-06-02, 1685-06-22, 1687-12-28, 1688-01-07,
1688-02-11
Åtta sammanfogade handlingar i gårdsaffärer, speciellt affärer med Hägerstierna. Sigillen
bortklippta från ett par av handlingarna.
Ekehielm, Carl, d. 1686
Hovjunkare
27
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet XIII, s. 65 f.
83
1682-12-29
Begäran om riksdagspermission. Sigillet bortrivet.
Ekelöf, Margareta Bertilsdotter, d. 1676
Gift omkring 1615 med ståthållaren Claes Galle i Finland, d. 1643
1655-04-15, Ivangorod och 1655-06-06, Narva
Två familjebrev på tyska.
Ekström, L., 1788–?
Hovbokhållare
1824-03-01, Malmö
Meritlista
1826-11-04, Malmö
Tjänsteintyg utfärdat för Ekströms räkning.
Eldstierna, Lars Larsson Eld, 1623–1701
Kammarråd, landshövding
1676-06-21
Arrendekontrakt med Maria Sophia De la Gardie på tyska.
Elfkarl, Olof Sverkelsson
Johan III:s sekreterare
1595-01-20
Skuldsedel.28 Med sigill.
Elfson, Erik
Karl IX:s sekreterare
1609-07-03, Åbo
Förmaningsskrift till en fogde i Finland.
Elgenstierna, Peter Elg, 1681–1733
Auditör, premiärkapten
28
Delvis tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 1 f.
84
1705-08-28
Skrivelse, mest i militära ärenden.
[Ellers, Paul]
Köpebrev av Claes Smitt 1625, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Emporagrius, Abel, 1646–1693
Rådman i Stockholm
1688-05-11, Stockholm
Orlovssedel för drängen Erik Matsson. Original med sigill.
Enanderhielm, Johan Johansson, 1660–1732
Lagman
1715-09-27, 1716-03-03, 1716-04-25 och 1717-01-02, Stockholm
Fyra skrivelser i gårds- och släktaffärer till bl.a. Malte Ramel. Sigillet bortklippt på brevet
från 1717.
Enefelt, Isak Nilsson, 1627–1678
Sekreterare hos hertig Adolf Johan, ståthållare
1654-07-12, Läckö
Revers, skadad.
Eneskiöld, Lars
1697-10-13, Jönköping
Anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortklippt.
Engenfelt, Lars
1729-03-13
Skrivelse till Gustav von Psilander angående vissa båtaffärer samt affärer med kalk och sten.
Engeström, Lars von, 1751–1826
Statsminister, Lunds akademikansler
85
1790-05-24, Warszawa
Privatskrivelse, ej undertecknad.
Enhörning, Lennart (Linnar)
Tjänstgjorde vid Kalmar regemente 1686.
Odaterad
Skrivelse till Karl IX, vari han ursäktar sitt uteblivande från riksdagen med brist på medel.
Enhörning, Sven, 1619–1688
Kapten
1678-01-10
Skrivelse gällande ”riksdagsexcuse”
1686-09-02
Skrivelse gällande ”riksdagsexcuse”.
Essen, Alexander von, 1594–1664
Generalmajor, lantråd
1647-03-30
Obligation på tyska. Med sigill.
Essen, Carl Fredrik Reinhold von, 1789–1820
Överhovjägmästare, överste
Gravskrift, antagligen författad av fadern fältmarskalken Hans Henrik von Essen.
Essen, Ida Mary von, 1811–1893
Född von Rehausen, gift 1831 med generalmajoren Gustaf Adolf Fredrik Wilhelm von
Essen, 1803–1874
1835-03-13
Födelsedagsverser författade av greve Gustaf Lewenhaupt.
Essen af Zellie, Didrik von, 1620–1678
Kommendant, överste
1677-08-20, Helsingfors
86
Skrivelse rörande upphandling av medikamenter till fältförråd. Kopia.
Essén, Fredrik, 1784–1855
Kyrkoherde i Kung Carl och Torpa församlingar av Strängnäs stift 1827
Ett P.M. angående förslag till Veckholms regala pastorat. Odaterat, men måste vara efter
1821.
Estenberg, Per, 1772–1848
Konduktör vid överintendentsämbetet och slottsbyggnaden, professor
Promemoria från år 1800
Eurenius, Carl Abraham, 1778–1848
Kyrkoherde i Öved 1809, i Osby och Loshult 1835
Ansökningshandlingar till V. Karups och Hovs regala pastorat 1835. Därvid har bifogats
meritförteckning och diverse intyg i avskrifter.
Fahnehielm, Axel Johan, 1642–1723
Löjtnant
1680-talet?
Klagoskrift över pasqvillers utspridande.29
Fahnehielm, Peder Jönsson Kempe, 1596–1655
Kapten, kommendant i Kalmar
1652-12-17
Köpehandling i gårdsaffärer. F. har underskrivit denna handling som vittne. Utfärdarens
sigill bortklippt.
Fahrensbach, Wilhelm
1605, Riga
Defekt pantkvitto på tyska. Sigillet bortklippt.
Falkenberg af Bålby, Carl Gustaf, d. 1709
29
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 50.
87
Kapten
1693-11-19
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Falkenberg af Bålby, Gustaviana Christina, 1675–1737
Ogift
1733-03-21
Förteckning på en samling originaldokument rörande kvarnar vid Västerås och som
överlämnats till henne och av henne attesterats och kvitterats.
Falkenberg af Bålby, Henrik Georg, 1637–1709
Kansliråd, vice president i Göta hovrätt, vice landshövding
1683-08-10, Jönköping
Skrivelse till Kungl. Maj:t i reduktionsärenden.
Odaterad
Ytterligare en skrivelse till Kungl. Maj:t i gårdsaffärer och reduktionsfrågor. Troligen kopia.
Ett P.M. i gårdsaffärer. Odaterat och utan underskrift.
Odaterad lista över vissa hemman i västra Närke.
Falkenberg af Trystorp, Carl, 1644–1697
Överste, landshövding
1678-08-29, Åbo
Privat skrivelse.
1679-06-02, Åbo
Fullmakt i gårdsaffärer. Med sigill.
1680-03-15, Stockholm
Bytesbrev i gårdsaffärer. Med sigill.
1680-03-15
Jordeboksutdrag. Med sigill.
Falkenberg af Trystorp, Conrad, 1674–1723
Överstelöjtnant
88
1699-01-10, Stockholm
Förlikningshandling mellan F. och hans styvmoder E. J. Sparre. Kopia.
1700-11-17 och 1700-11-27
Två handlingar i släkt- och gårdsaffärer. Kopior.
1699-09-14, 1699-09-28, 1699-10-10, 1699-10-10, 1699-11-04, 1699-11-24, 1699-11-26,
1699-12-01
Åtta handlingar rörande den brutna trolovningen mellan F. och Margareta Hedvig von
Numers.
Falkenberg af Trystorp, Gabriel Peter, 1689–1741
Överstelöjtnant, kammarherre
1720-05-14, Trystorp
Affärsskrivelse angående pantsatta diamanter.
Falkenberg af Trystorp, Göran Henrik, 1746–1803
Lagman, landshövding i Kronobergs län 1787. Gift 1789 på Klågerup med Vivica Trolle,
1760–1825
1789-10-25
Bröllopsverser till deras bröllop. En teckning föreställande ett troll, en falk och ett berg, är
bifogad.
Falkenhielm [Falkenstierna], Amund Toresson, d. 169730
Överste
Lista över de artilleriofficerare och immatrikulerade adelsmän, som utkommenderats till
skjutsningen efter drottning Ulrika Eleonoras begravning 1693.
Odaterad skrivelse vari han beklagar, att han ej kan personligen uppvakta vid den
instundande riksdagen. Undertecknad med Amund Falkenstierna.
Faltzburg, Carl Gustaf, 1691–1753
Generaladjutant, ryttmästare
1741-12-12
Skrivelse i gårdsaffärer
30
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 51.
89
Ferla
Genealogisk tabell, odaterad.
Fersen, Fabian von, 1626–1677
General, krigsråd, generalguvernör
1673-03-01 (kopia), 1673-03-04 (original), 1673-04-10 (original med sigill), 1673-12-21
(kopia), Riga
Fyra skrivelser på tyska mest rörande gårdsaffärer.
Fersen, Fredrik Axel von, 1719–1794
Riksråd, fältmarskalk
Odaterad
Skrivelse till riddarhusdirektionen med underrättelse om att han utsett J. Sparre till
riddarhusfullmäktig för sin systerson Albrekt von Lantingshausen. Sigillet bortrivet.
Fersen, Hans von, 1625–1683
Generallöjtnant, guvernör
1675-09-02, 1675-09-04, 1676-03-25, 1676-08-19, 1676-08-29, Riga
Handlingar på tyska i gårdsaffärer. Kopior.
Fersen, Hans Axel von, 1755–1810
Riksmarskalk, generallöjtnant
Utdrag ur Le livre rouge 1790.
1804-01-27
Privatskrivelse på franska till en baron Lagerbielke. Original.
Kopia av en berättelse om mordet 1810-06-20 jämte avskrift av en ”pasquille”, som spriddes
samtidigt.
Kopia av en tacksägelse, som lästs i kyrkorna efter von Fersens död och vidare gravskriften
på hans gravmonument vid Steninge.
Fersen, Hans Hermansson von, 1575–1641 (?)
Estniska ridderskapets hauptman, ståthållare på Hapsal
90
1621-09-26, Riga
Köpekontrakt på tyska i gårdsaffärer. Original.
1635-04-20, Hapsal
Affärskontrakt på tyska. Kopia.
Fersen, Otto Wilhelm, 1623–1703
Generalguvernör, fältmarskalk
Två odaterade suppliker till Kungl. Maj:t med anledning av von Fersens finska förläning.
Kopior.
Fersen, Reinhold von, 1646–1716
Landshövding, president i Svea hovrätt
1693-11-20, Stockholm
Förklaring att hans svåger majoren Conrad von Ungern-Sternberg av oväder och storm
hindrats komma från Riga i tid till riksdagen i Stockholm.
Feuk, Peter, 1733–1816
Hovrättskommissarie
1770-01-29, Kristianstad
Avskrift av memorial angående hans sökande av en rådmanssyssla i Kristianstad. En revers
från 1767-04-23 medföljer.
Filéen, Paul Edvard, 1749–182931
Kommerseråd, donator
1830
Kopia av testamentshandlingar.
Fitinghoff, Didrik
1594-11-10, Reval
Revers på tyska.
Fitinghoff, Hans
31
Se Pelle Holms Bevingade ord, s.v. ”fan”.
91
1603-05-30, Reval
Skuldsedel på tyska (en handling, vari F. haft del).
Fitinghoff, Otto
Lantråd på Ösel
1648-11-15, Jacobsdal och 1648-11-18, Stockholm
Arrendekontrakt på tyska utfärdat av Jacob De la Gardie, Otto Fitinghoff m.fl. Med De la
Gardies sigill. Två sigill bortklippta.32
Flach, Johan Fredrik 1657–1734
Sekreterare hos Axel Julius De la Gardie, hovrättsråd
1710-06-23
Kvitto på en obligation utskrivet av Flach. Själva obligationen utskriven av Sophia Juliana
Forbus 1690-04-17.
Fleetwood, Gustaf Miles, 1642–1705
Överstelöjtnant
1693-10-25
Skrivelse med förklaring, att han ej kan komma till herredagen. Med sigill.
Fleming, Claes, d. 1597
Riksamiral, riksmarsk, gift 1573 med Ebba Stenbock, d. 1614
1578-02-02
Tjänsteskrivelse rörande spannmålsaffärer. Skadad. Med sigill.33
1700-02-16, Stockholm
Affärshandling angående gårds- och förpantningsfrågor, reduktionsfrågor m.m. Det gäller
arvegods i Finland efter Claes och Ebba Fleming. En lös attest, troligen från 1682, medföljer
handlingen, som den måste ha tillhört.
Fleming, Claes, 1592–1644
Riksråd, överståthållare
1612-10-20, 1628-10-12 och 1649-10-22
32
33
Vittinghoff, Simon, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Maidel.
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 2 f.
92
Skrivelser angående en malmgård vid Norrström. Kopior.
Fleming, Claes, 1617–1669
Överste
1660-11-16
Förmedlingsbrev på en gård. Sigillet bortklippt.
Fleming, Ebba, d. 1614
Född Stenbock, gift 1573 med Claes Fleming, d. 1597
1604-06-26
Skuldsedel. Med sigill.34
[Fleming, Erik]
Bytesbrev av Gustaf Leijonhufvud 1644, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Fleming, Henrik, 1584–1650
Ståthållare, krigsråd
1621-09-26, Riga
Revers. Original med sigill.
1621-09-26
Obligationskopia.
1625-10-06
Bytesbrev i gårdsaffärer. Original. Sigillet bortrivet.
Henrik Flemings och Jacob De la Gardie d.ä:s autografer på löst papper. Med sigill.
34
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 3 f.
93
Fleming, Henrik, 1625–1697
Generalmajor
1686-09-08, Flemingsberg
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
1689-02-05, Stockholm
Skrivelse i samma ärende. Med sigill.
Fleming, Jakob, 1695–1754
Kapten
1722-08-08, Stockholm
Privatskrivelse i affärsfrågor till Samuel Tystenberg.
Fleming, Johan Claesson, 1578–1599
Kammarjunkare
1599-02-09, Reval
Skuldebrev. Skadad kopia.35
Fleming, Karin, d. 1649
35
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 4 f.
94
Gift 1620 med Erik Claesson Bielke, d. 1638
1617-03-27
Privatskrivelse. Sigillet bortklippt.
Fleming af Lais, Erik, 1616–1679
President i Bergskollegium, riksråd
Affärshandling från 1673, möjligen kopia.
Två buntar sammanhållna handlingar angående fördelning av gods och gårdar mellan Erik
Flemings arvingar. Tillsammans 46 sidor, upps. 1705-06-21.
Fleming af Liebelitz, Anna Catharina, 1658–1718
Gift 1) 1674 med A. B. Hastfer, 1648–1676, 2) 1682 med Brynte von Ens, adlad Cronsköld,
1646–1688, 3) 1690 med Nils Brattman, greve Stromberg, 1646–1723.
1715-07-28
Privat familjeskrivelse.
Fleming af Liebelitz, Christina, 1628–1676
Född Rosladin, gift 1645 med riksrådet Herman Fleming af L., 1619–1673.
1668-01-11
Affärsskrivelse. Original. Sigillet bortklippt.
1689-04-10
Skrivelse i arvs- och reduktionsaffärer genom Kungl. reduktionskommissionen, gällande
hennes arvingar. Kopia.36
Fleming af Liebelitz, Claes, 1649–1685
President, kansler, riksskattmästare
1678-01-18
Skrivelse i gårdsaffärer.
Odaterad skrivelse i gårdsaffärer. Sigillet bortklippt.
1681-04-27
Skrivelse till F. från reduktionskollegiet.
36
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 54.
95
1683-10-02
Skrivelse från F. i reduktionsärenden. Kopia.
1707-11-28
Affärshandling rörande gårdsaffärer med Flemings arvingar. Med Nils Posses sigill. Två
sigill bortklippta.
Fleming af Liebelitz, Claes Adolf, 1771–1831
Statsråd, riksmarskalk
Meddelanden om konserter och andra musikaliska tillställningar på Haga år 1793.
Fleming af Liebelitz, Herman, 1619–1673
Riksråd, amiralitetsråd, överståthållare, gift 1645 med Christina Rosladin, 1628–1676
1659-08-28, Stockholm
Förpantningsskrivelse. Kopia.
Fleming af Liebelitz, Herman, 1654–1718
Kapten, lagman, gift 1679 med Catharina Sack, 1658–1743
1679-08-02
Köpebrev i två kopior, undertecknat av bägge makarna.
Fleming af Liebelitz, Herman, 1676–1729
Greve, kammarherre
1696-12-12
Handling innehålland uppgifter om den unge grevens studier, tydligen en instruktion uppsatt
av informatorn Johan Arent Bellman.37
1698-01-27
Gåvobrev på en tomt undertecknat av Herman Fleming, brodern Laurent och svågern Jesper
Cruus. Original. Ett sigill bortklippt.
Ett räkenskapshäfte angående ”Penningar i Amsterdam”. Gäller de pommerska tertialgodsen
(från 1705–1714?).
En bunt sammanhållna likvidationshandlingar angående arvs- och gårdsaffärer med Sidonia
Juliana Lewenhaupt. C:a 27 sidor.
37
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 54–56.
96
Fem reverser från 1722, enligt anteckning av Jacob De la Gardie aldrig inlösta.
Fleming af Liebelitz, Lars, 1621–1699
President, riksråd
1672-04-26
Kort affärsskrivelse på franska till F. På andra sidan av samma papper en affärsskrivelse på
svenska 1674-09-10. Koncept?
Två odaterade affärsskrivelser. Koncept?
Fleming af Liebelitz, Magnus, 1655–1718
Överstelöjtnant
1693-11-20
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Endast undertecknad med M. Fleming men
möjligen avses denne Magnus Fleming.
Fleming af Liebelitz, Maria Catharian, 1696–1761
Gift 1714 med kammarherren Herman Fleming af Liebelitz, 1676–1729, i hans andra gifte
1718-04-28, Stockholm
Kvittens
Fleming af Liebelitz, Sigrid, 1639–1700
Född Gyllenstierna af Lundholm, gift 1) 1656 med riksrådet Göran Fleming af Liebelitz,
1628–1667, 2) 1674 med kanslirådet Jakob Johan Hastfer, 1647–1695
1673, Stockholm
Köpebrev i gårdsaffärer. Sigill bortklippta.
1673-04-12
Jordeboksutdrag. Med sigill.
Florman, Arvid Henrik, 1761–1860
Professor i anatomi i Lund 1801–1831
Personalia, meritförteckningar och skriftförteckningar (6 olika ex., defekta koncept och
kopior).
1826-11-29, Lund
97
Skrivelse från A. H. Florman till inspektoren M. Rosenqvist på Löberöd angående utskylder
av säd.
1840-01-29
Likpredikan över Florman hållen i Lunds domkyrka av Bengt Jakobsson Bergquist.
98
Flygge, Crispin, 1628–1673
Generaltullinspektor
1667-06-12, Stockholm
Obligation underskriven av Crispin och brodern Henrik Flygge. Två lösa bilagor medföljer,
den ena på franska.
Fock, Bernt Vilhelm, 1763–1837
Landshövding, ståthållare, president
1830-07-03
Skåltal hållna för F. och hans familj vid en avskedsfest.
Fock, Frans Evald, 1657–1738
Överstelöjtnant
1713-12-10
Skrivelse med begäran om riksdagspermission.
Fock, Mårten, levde 1687
Överste och kommendant på Nöteborg
1677-03-17, Nöteborg
Skrivelse på tyska med mest garnisonstekniska meddelanden.
Fock, Mårten Evald, 1686–1729 (?)
Major
1726-04-29, Stockholm
Erkännande att han mottagit en obligation angående inkomster från godset Kida i Livland.
Fogelhufvud, Arvid Michelsson, 1616–1685
Överstelöjtnant
1676-10-16, Åbo
Räkenskapsspecifikation
1677-02-03
Skrivelse angående generalmönstringar m.m. Namnunderskrift saknas. Möjligen hör
skrivelsen ihop med denne F.
99
1682-09-05, Stockholm
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”
Fogelhufvud, Arvid, d. 1700
Kaptenlöjtnant
1681-01-26
Skrivelse med privata affärs- och familjemeddelanden till Bengt Jean Horn. Två liknande
skrivelser till samma adressat från 1685 och 1686.38
Follin, Petter
1698-01-08
Privat affärsskrivelse
Fornelius, Magnus Jonae, 1672–1751
Kyrkoherde i Västra Husby, Linköpings stift, 1714. Gift med Gertrud Rydelia.
Egendomlig gravskrift över tre av parets söner, som avlidit i maj 1717.39
Forsberg, Carl Adolf
Postmästare
1835-03-26, Stockholm
Intyg för Forsberg tillsammans med en ansökan.
Forsberg, Johan Reinhold
Assessor, räntmästare
1829-01-17, Stockholm
Pro Memoria och intyg tillsammans med en tjänsteansökan. Avskrifter.
Forshell, Johan Henrik, 1799–1877
Apotekare i Vänersborg och Lund
Avskrifter av två rekommendationsskrivelser från 1839.
38
39
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 59 f. Uppgifterna där något hoprörda.
Se Westerlund & Setterdahl, Linköpings stifts herdaminne III, s. 641 f.
100
Fotangel (Footangel), Tyris, 1664–174440
Gårdsägare
Odaterad attest av Carl Bankow om att F. blivit vinddriven och ej kunde komma till
riksdagen.
1710-06-18
Skadad skrivelse möjligen rörande denne F.
Fredenheim, Gustaf Carl Fredrik, 1781–1841
Överstelöjtnant
1841-02-24
Tal hållet över F. av överste D. L. Silfverstolpe, då Fredenheims vapen krossades i Kulla
kyrka. 2 ex.
Fredlund, Eric
1790-10-21
Klagoskrivelse till en bokhållare i ekonomiska och religiösa ärenden jämte dennes svar i
kopia.
Frese, Catharina
Änka efter Christofer Frese
1599-02-18, ”Jeggesar”
Revers på tyska. Original med sigill.
Friedrichs, Eric Gustaf von, 1749–1807
Major
1811-11-14, Kristianstad
Pro Memoria rörande hans och den efterlämnade familjens förhållanden utskriven av sonen,
underlöjtnanten Gustaf Adolf von Friedrichs.
Friesendorff, Fredrik von, 1707–1770
Landshövding, riksråd, president
1741-12-22
40
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 60.
101
Skrivelse på franska med privata affärsuppgörelser. Undertecknad endast med
”Friesendorff”. Möjligen avses denne F.
Frigel, Pehr, 1750–1842
Tonsättare, inspektor för musikkonservatoriet
En lista över vissa färdigskrivna partier till oratoriet ”Christi Grafläggning eller Begrafning”
(årtal saknas).
Fristedt, Anders, 1780–1838
Kyrkoherde i Dalköpinge och Gislöv 1832
1829-04-06, Everöd
Meritförteckning.
Fritz, Ludvig, 1605–1666
Räntmästare, kammarråd, landshövding
1642-09-12, 1648-03-26, 1648-04-30 och 1651-06-30
Kvittenser
Frölich, Hans Fredrik, 1637–1715
Överstelöjtnant, sekundöverste
1694-02-02
Skrivelse angående ”riksdagsexcuse” för en annan person.
Funck, Brita
Gift med brukspatronen Petter Pettersson.
1680-08-01, Stockholm
Obligation. Sigillet bortklippt.
Funck, Gustaf, 1670–1736
Bergmästare, lagman, landshövding
Sex affärsskrivelser från 1686–1700 till hovjunkaren Abel Reenstierna. Med sigill.
Furumarck, Erik Johansson, 1630–1682
102
Förvaltare, krigskommissarie
1667-01-12 och 1667-02-12, Stockholm
Handlingar rörande affärer med Claude Roquette Hägerstierna.
1668-08-26, Stockholms slott
Handling rörande affär med Hägerstierna. Sigillet bortklippt.
1668-12-19, Stockholm
Ytterligare en handling angående samma affärer.
Ytterligare 13 handlingar i samma affärer från 1667–1669, mest defekta koncept och kopior.
Fägerskiöld, Johan, 1648–1705
Överste, vice landshövding
1693-11-18, Stockholm
Lista över vissa officerare vid Västgöta-Dals infanteriregemente, vilka av annan tjänstgöring
hindrats bevista riksdagen.
Gadde, Gustaf, 1680–1738
Överste
1699-05-31, Tavastehus
Skrivelse i gårdsaffärer, arrendefrågor m.m. Därjämte P.S. och tre lösa tillägg.
Gairdner, Robert
Överstelöjtnant, slottshauptman på Nyslott 1650
1655-03-08, Kexholms slott
Skrivelse rörande arrendeaffärer.
Geete, Erik, 1658–1733
Assessor
1713-12-28
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Geijer, Bengt Gustaf, 1682–1746
Brukspatron på Uddeholm
103
1735-02-07
Skrivelse med affärsuppgörelser.
Gerth (Gerdes, Gerdt), Johann Heinrich, d. 169641
Hedvig Eleonoras hovpredikant 1673, biskop över Estland 1684, kyrkoherde i Tyska
församlingen i Stockholm 1689, biskop över Reval 1691 (besökte dock Estland endast en
gång)
Affärshandlingar, mest suppliker och inlagor av olika sort, handlingar i gårdsaffärer,
obligationer och reverser i affärer med Hägerstierna m.m., de flesta från 1680–1700,
sammanhållna i en volym på ca 300 sidor. De flesta handlingarna är daterade i Stockholm.
Ett register i början helt defekt.
Gerdessköld, Johan, 1698–1768
Justitiekansler, hovrättspresident
1745-11-29, Stockholm
Affärshandling (fullmakt), som G. och två andra underskrivit.
[Gevalius, Hans Olofsson]
Rådman i Stockholm
Se nedan Rosenhane, Schering
Gezelius, Johannes d.ä., 1615–1690
Biskop i Åbo 1664
1662-08-23, Stockholm
Obligation.
Odaterad handling rörande samma obligationsaffär.
1666-05-04, Stockholm
Räkenskapsuppställning, rätt konceptartad.
1667-11-22, Stockholm
Skrivelse angående Gezelius’ löneförhållanden. Underskrift saknas.
Gezelius, Johannes d.y., 1647–1718
Biskop i Åbo
41
Se Gunnar Hellström, Stockholms stads herdaminne, s. 565.
104
1666-11-20, Åbo
Skrivelse rörande faderns obligationsaffärer. Med sigill.
1667-01-18, Stockholm
Skrivelse utan underskrift i samma affärsfrågor.
Giertta, Adam Johan, 1674–1739
Överste, kammarherre
1724-07-01, Valkiala
Affärsskrivelse. Sigillet bortklippt.
1725-03-11, Valkiala
Affärsskrivelse
1726-08-03, Valkiala
Skrivelse närmast rörande arvsaffärer.
Girs, Aegidius
Landskamrerare i Jönköpings län
1691-08-02, Jönköping
Gravationsintyg
Giös, Erik Jacobsson, 1628–1693
Överstelöjtnant
Odaterad berättelse om hur Erik Giös, hans söner Jacob och Erik och två medlemmar av
släkten Rosenley haft förhinder och måst utebli från riksdagen.
Giös, Johan, 1647–1697
Major, lagman
1685-04-20
Privatskrivelse till en syster.
Godenhielm, Johan, d. 1714
Hovrättsassessor
1713-12-16, Stockholm
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortklippt.
105
Goertz, Georg Heinrich, 1668–1719
Statsman, geheimeråd
1717-12-13, Lund
G:s namnteckning, urklippt ur ett brev. På andra sidan: uppgifter om hans gravskrift
(Wieselgrens hand?).
Granatenfelt, Pierre Bo Margalli, 1597–1667
Överstelöjtnant
1663-04-25
Attest
Granatenhielm, Magnus Mörk, 1644–1714
Generalmajor
1697-11-03
Transumt av en skrivelse från professor A. Riddermarck i Lund till Granatenhielm med
begäran om ”riksdagsexcuse”. Vidare en anteckning av Granatenhielm om att Riddermarcks
hemställan delgivits riddarhussekreteraren.
Granfelt från Dal, Lars Gran, 1651–1722
Överste
1686-09-11, Stockholm
Skadad skrivelse riktad till tygmästare Samuel Örn och behandlande riksdagsexcuse för en
major Gyllentrost.
Grass, Anders
1650-10-28
Skrivelse rörande gårdsförhållanden. Med sigill.
Grass, Mikael Gottlieb
Ståthållare i Reval omkring 1646–1649
1646-12-18, Reval
Affärsskrivelse på tyska. Sigillet bortklippt.
106
1649-05-30, Reval
Köpebrev på tyska.
Grawallius, Carl Olof, 1786–1861
Fältprost, kyrkoherde i Ulrika Eleonora församling i Stockholm 1847
Avskrift av meritförteckning för G. och en annan sökande till en tjänst. Odaterad.
Greiff, Fromhold Christer von, 1719–1783
Överste
1770-09-17
Skrivelse angående en militär permissionsanmälan.
Grill, Anthoni, d. 1703
Riksguardie
1681-12-23
Köpekontrakt med grevinnan Maria Sophia De la Gardie rörande svenska pärlor för 3000
daler kopparmynt. Med Maria Sophia De la Gardies underskrift och sigill. Grill har sedan
påtecknat handlingen på holländska. Kontraktet sönderklippt.42
42
Se Wieselgren DelaGardiska archivet IX, s. 87 f.
107
108
Grill, Anthoni, 1705–1783
Grosshandlare i Amsterdam
1748-04-27, Amsterdam
Skrivelse till Magnus Winge om avsändande av en kista böcker.
Grill, Claes, 1705–1767
Köpman, kommerseråd, direktör i Svenska Ostindiska kompaniet
Äreminne över Grill av docenten Anders Norberg 1780. Ett handskrivet häfte på 52 sidor.43
Grill
Två minnesverser vid en fru Grills bortgång. Inga namn eller årtal utsatta men troligen
härrör sig verserna från 1700-talet.
Grip, Ebba Mauritzdotter, 1583–1666
Gift 1617 med riksrådet Svante Banér, 1583–1628
1658-12-04 och 1658-12-10, Stockholm
Två reverser
1669-03-09
Skuldsedel. Allt rörande affärer med Hägerstierna. Med G:s sigill.
Gripenberg, Johan Wittman, 1632–1703
Krigskommissarie, vice landshövding
1676-10-20
Skrivelse till G. med inbjudan till ett bröllop.
1679-01-03
Skrivelse från G. till Gustaf Henrik Horn med nyårsönskningar. Skadad.
1679-09-15
Skrivelse från G. till O. Stiernman i privata affärsärenden.
43
Tryckt i: Äreminne. Öfver herr Claes Grill, kongl. maj:ts troman och directeur vid Ost-indiska compagniet ...
Uprättadt af Anders Norberg. ... Och utgifvit af sällskapet Utile dulci. Stockholm, 1774. Tr. hos H. Fougt, r. af
k.w.o. och k:gl. Boktr.
109
Gripenheim, Johan August, 1712–1789
Minister, regeringsråd
1769-02-09, Regensburg
Skrivelse, vari han anmäler, att han utsett Mathias Benzelstierna att representera släkten vid
nästkommande riksdag.
Gripenhielm, Carl
Direktör över svenska lantmäteriet 1683
1693-08-21, Stockholm
Skrivelse angående vissa kronohemman och lägenheter i skärgården. Handlingen är ej
undertecknad med namn men troligen adresserad till G. Kopia.44
Gripenhielm, Nils, 1653–1706
Landshövding, lantmarskalk
1697-01-09 och 1697-02-04
Två skrivelser till Abel Reenstierna med affärsuppgörelser och uppgifter angående
Gripenhielms porträttsamlande.
1704-06-29
En militär attest om en soldat.
Odaterad skrivelse, vari G. anhåller om ”riksdagsexcuse” för en annan person.
Gripenmarck, Daniel, 1633–?
Kommissarie för kopparmyntningen i Avesta.
1693-11-20, Stockholm
Skrivelse med ”riksdagsexcuse”.
Gripensköld, Magnus, 1663–1712
Överstelöjtnant
1693-10-30
Skrivelse där han anhåller om ”riksdagsexcuse” för sig själv och för sin åldrige farbroder.
Gripenstierna, Fredrik, 1728–1804
44
Se Wieselgren DelaGardiska archivet IX, s. 88 f.
110
Hovjägmästare
”Varia telegraphica”, papper med uppgifter om provisoriska telegrafiska försök 1794–1795.
Sist en redogörelse daterad Stockholm 1794-12-10.45
45
Nämnd i Wieselgren, DelaGardiska archivet III, s. 202.
111
112
Gripenwaldt, Johan, 1649–1693
Överstelöjtnant
1688-07-07
Ej undertecknad skrivelse till G. rörande privata gårdsaffärer. Troligen ett koncept.
Grissbach, Georg Fredrik, 1661–1702
Överstelöjtnant
Odaterad skrivelse till en riddarhussekreterare med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Grooth, Anton von, 1645–1705
Kommissarie, kammarråd 1689
1694-05-04
Handling i arvs- och gårdsaffärer.
Groth, Georg
1558-06-29, Reval
Assignation på tyska.
Grothusen, Anna
Arnold Grothusens hustru, f. Rasch
1689-09-05
Lånehandling. Sigillet bortklippt.46
Grothusen, Arnold
Livländsk ädling, gift med Anna Grothusen, f. Rasch
1582-08-08
Kvittens på latin. Med sigill. Skadad.47
Grothusen, Johan, d. 1703
46
Tryckt i Wieselgren DelaGardiska archivet V, s. 6. På baksidan anteckning av Wieselgren. Sigillet har klippts
bort efter det att denna anteckning skrevs.
47
Tryckt i Wieselgren DelaGardiska archivet V, s. 5 f.
113
Ägde Källfjärds säteri i Finland
1680-09-13, Björneborg
Attest att G. på grund av sjuklighet ej kan resa till den beramade riksdagen.
Groubbe (Grubbe) ?
1717-04-10, Stockholm
Skrivelse till en dam med privata meddelanden mest på franska.
[Grubbe]
Se: De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev, Stiernfelt.
Grubbe, Lars
Krigskommissarie
1694-10-26, Stockholm
Skrivelse i arvs-, bytes- och reduktionsaffärer rörande förhållanden med Grubbes arvingar
och deras affärer med kronan.
Grubbe, Sivert, 1566–1636
Kansliämbetsman, diplomat, länsman i Malmöhus, Dalby kloster och Lundagård 1602
1615-12-28 och 29, Malmöhus
Brev till Anne Skovgaard, änka efter Holger Ulfstand.48
Grubbenhielm, Johan Peter, d. 1707
Fänrik
1697-10-21
Defekt skrivelse till en befallningsman, som ombedes mottaga hans ursäkter för uteblivande
från herredagen och konungens begravning. Sigillet bortrivet.
Grubbensköld, Anna Christina, d. 1744
Gift med generalmajoren Per Silversparre, 1679–1750
1737-03-05, Alvastra
Skrivelse av privatkaraktär till en väninna.
48
Detta brev överfördes 2009-11-25 från De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 4.
114
Grundel-Helmfelt, Margareta Hedvig, 1620–168649
Född von Parr, gift 1656 med Simon Grundel-Helmfelt, 1617–1677
1684-01-08, Stockholm
Kopia av testamentshandling
1697-11-16 och 1698-08-02
Två handlingar angående det Helmfeltska sterbhusets affärer. Kopior.
Odaterad skrivelse till en syster, skadad.
Grundel-Helmfelt, Simon, 1617–1677
Fältmarskalk, generalguvernör, riksråd, gift 1) 1647 med Margareta von Truchses, d. 1655,
2) 1656 med Margareta Hedvig von Parr, 1620–1686.
1661-02-06
Skrivelse utgörande pass för överste Gustaf Horns fru. Skadad.50
Grönhagen, Claes Henrik, 1643–1712
Lagman
1693-10-18, Stockholm
Attest för riksdagspermissioner.
Gröninger, Johan Fredrik von, 1654–1730
Överstelöjtnant
1688-07-31, Malmö
Skrivelse med anmälan att han på grund av sin regementstjänst ej kan bevista riksdagen.
Sigillet bortklippt.
Guldbrand, Gabriel, 1788–1859
Lektor i Skara, kyrkoherde i Särestad, Skara stift, 1840, prost 1834
1831-06-10
Utdrag ur Skara domkapitels protokoll, angående G. och två andra, som sökt ett lektorat.
Avskrift.
49
50
Se även De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 27; Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 96 f.
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 96 f.
115
Gyldencrantz, Jonas Böös, 1628–1683
Landshövding i Halland
1677-09-30 och 1677-10-12, Halmstad
Två skrivelser i rusttjänstärenden.
Gyldenhoff, Baltasar Thile, 1626–1689
Krigsråd, landshövding
1684-08-02, Västerås
Skrivelse i gårdsaffärer.
1688-05-11, Västerås
Skrivelse i gårdsaffärer. Sigillet bortklipp.
Gyldenclou, Anna Maria, d. 1705
Gift 1664 med räntmästaren Börje Olofsson Buraeus, adlad Cronberg, 1622–1673
1673-11-14, Stockholm
Affärshandling rörande gårdsaffärer och affärer med Hägerstierna. Kopia. Skadad.
Gyldenclou, Jakob, 1636–1692
Assessor i Wismarska tribunalet
1675-12-20, Stockholm
Attest över gårdsutskylder. Namnunderskriften är skadad p.g.a. sigillet klippts bort.
Möjligen avses denne G.
Gyldenstolpe, Carl Edvard, 1770–1852
Major, överstekammarjunkare
1799-04-22, Stockholm
Meddelande om hans äldste sons födelse.
Gyldenstolpe, Nils, 1642–1709
Kansliråd, kanslipresident
1671-11-21
Attest
1684–1703
116
Tretton Ehrenstéen-Gyldenstolpeska familjebrev, samtliga på franska. De flesta breven är
skrivna av Nils Gyldenstolpe till hans hustru Margareta Ehrenstéen under deras vistelse i
Haag. En del brev är ej undertecknade, kanske snarast koncept eller kopior.
Gyllenanckar, Bengt, 1646–1696
Vicepresident i Svea hovrätt
Odaterad
Attest beträffande riksdagsexcuse för Carl Filip von Sack.
Gyllenbock, Johan Jürgen
Löjtnant
1690-09-24, Reval
Attest på tyska.
Gyllenborg, Fredrik, 1698–1759
Kammarherre, president
1745-11-22, Stockholm
Kvittens
[1758?]
Inbjudningsskrivelse till en dotters bröllop.
Gyllencrona, Magdalena Catharina, 1672–1735
Ogift
1735-05-29
Verser till hennes begravning. Utan författarnamn.
Gyllenhielm, Carl Carlsson, 1574–165051
Riksamiral, president i amiralitetskollegium
1616-10-02
Tjänsteskrivelse på tyska till underståthållaren i Reval Knut Claesson. Med sigill.
1620-05-03
Revers. Sigillet bortklippt.
51
Bytesbrev 1632 och 1639 se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
117
1631-04-05
Pass utfärdat för glasmästaren i Småland Paul Gaukunkel, som skall upprätta en glashytta i
Ryssland. Sigillet bortklippt.
1633-03-07, 1634-03-20, 1634-03-26, 1634-04-07, 1634-04-10, 1634-04-13, 1634-05-08,
1634-05-22, 1636-12-16 och 1639-11-13
Tio skrivelser angående affärer med Gaukunkel och med en fru Margareta till Skänninge (se
nedan, Månesköld af Seglinge).52
Skadad, odaterad brevlapp utan tydlig adress och avsändare. Avsändaren ber om
rekommendation bl.a. hos Carl Carlsson, konungens son, och möjligen avses just Carl
Carlsson Gyllenhielm.
Gyllenhielm, Elisabet Karlsdotter, 1622–1682
Gift 1) 1645 med Axel Turesson Natt och Dag, 1621–1647, 2) med Balthasar Marschalk,
1623–1685
1660-07-18, Stockholm
Privatsskrivelse med detaljer för en begravningsplanering.
Gyllenhielm, Julius Johansson, 1560–1581
Ståthållare på Åbo slott 1580
Inlaga 1606 av Mats Eriksson om de Gyllenhielmska arvegodsen i Finland, vilka donerats
till G. och hans systrar Sofia (gift med Pontus De la Gardie) och Lucretia och som sedan
övergått till Sofia G:s efterkommande. Inlagan är på 27 sidor.
Gyllenhierta, Christer Nilsson Rosencrantz, 1608–1669
Assessor, häradshövding
G. har bevittnat en kopia av en revers, som 1651-02-10 utskrivits av Axel Stålarm.
Gyllenhierta, Göran Nilsson Rosencrantz
Levde 1640, lantjunkare i Finland
1639-04-25
Revers
[Gyllenhorn, Joen Olsson]
Dom- och bytesbrev 1536–1542, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev
52
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 89 ff.
118
Gyllenhöök, Per Larsson Hök, 1645–1706
Häradshövding
1697-10-28, Skinnskatteberg
Skrivelse vari han meddelar, att han på grund av extra tjänsteåligganden icke kan infinna sig
vid riksdagens början men hoppas kunna komma senare.
Gyllenlood, Bengt Severinsson Juusten, d. 1609
Amiral, befallningsman på Åbo slott
1609-07, Olsböle
Testamentshandling. Original.53
Gyllenlood, Erik, 1660–1697
Löjtnant
1686-09-01, Kimito
Skrivelse till ryttmästare Henrik Nöding, som ombedes excusera G. och hans familj på
riddarhuset, då ingen av dem kunde komma till riksdagen.
Gyllennieroth, Johan, d. 1708
Löjtnant
Odaterad skrivelse, vari han anmäler, att han på grund av medellöshet icke kan komma till
riksdagen.
Gyllenpalm, Carl Johan, 1720–1788
Landssekreterare
G. har bevittnat en avskrift av en handling, som utfärdats av Philip Rothlieb 1746-03-18 och
som rör en kommande husesyn på en kungsgård.
Gyllenpatron, Nils, 1674–1744
Kammarråd
1715, 1740–1744
28 skrivelser i gods- och gårdsaffärer, arrendefrågor m.m. Närmast avses gods i Pommern.
53
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 11–18.
119
Gyllenpistol, Carl, 1641–1695
Generalmajor, landshövding
1681-10-06, 1681-10-07, 1681-10-09
Kvittenser rörande affärer med Hägerstiernas sterbhus.
Tre handlingar från 1667–1690 rörande reduktionskommissionsaffärer. Kopior.
Gyllenpistol, Henrik Richter, 1614–1656
Ryttmästare
1647-03-12
Obligation utfärdad av Anders Biörson. Gyllenpistol har bevittnat handlingen. Sigillen
bortklippta.
Gyllenskepp, Johan, 1715–1798
Löjtnant
1739-07-28, 1739-12-08
Två skrivelser mest om militära förhållanden.
Gyllenspång, Peter Spång, 1620–1683
Kapten vid Kexholmska koloniregementet 1662
Klagoskrift från 1676 över ”hemgång” med misshandel och dylikt. Intyg och förklaring av
major Zimmerman och kapten Hartvigh bifogas.54
Gyllenstierna af Björksund och Helgö, Göran, 1632–1686
Riksråd, president Reduktionskollegium
1685-11-23
Skrivelse till amiral Didrik Wrangel i sterbhus- och reduktionsaffärer. Original och kopia av
samma handling.
Gyllenstierna af Björksund och Helgö, Göran, d. 1736
Överste, generalmajor
1697-07-15, Uppsala
Skrivelse angående specifikation av munderingssorter vid livkompaniet.
54
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 92 f.
120
Gyllenstierna af Lundholm, Anna, 1610–1679
Född Skytte af Duderhof, gift 1630 med amiralen och landshövdingen Göran Gyllenstierna
af Lundholm, 1601–1646
1662-11-27
Orderskrivelse till en fogde angående spannmålsaffärer med Hägerstierna. Sigillet
bortklippt.
Gyllenstierna af Lundholm, Carl, 1575–1621
Bisittare i Svea hovrätt
1599-11-14
Skrivelse till ståthållaren Börje Jönsson Rosenstråle i Vadstena, mest i privata bytesaffärer.
Gyllenstierna af Lundholm, Carl Christoffer, 1748–1811
Överste
1769-04-11
Skrivelse till riddarhusdirektören med underrättelse om att han utsett annan person till
representant för sin familj vid den instundande riksdagen.
Gyllenstierna af Lundholm, Ingeborg, d. 1628
Född Bielkenstierna, gift 1600 med riksamiralen Göran Gyllenstierna af Lundholm, 1575–
1618
1625-07-22
Bytesbrev i gårdsaffärer.
Gyllenstierna af Lundholm, Nils Göransson, d. 1601
Riksråd och kansler, riksdrots
Kopia av Nils Gyllenstiernas skrivelse till drottning Elisabeth i England år 1583 samt
drottningens svar (latin). 55
1592-08-15
Egenhändig attest. Original.
Gyllenstierna af Svaneholm, Axel, 1653–1705
55
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 7–10.
121
Ryttmästare
1674-11-26, 1682-04-15, 1690-08-30, 1678-06-21, 1716-08-21 och 1716-08-22
Sex sammanhållna affärspapper, obligationer och andra handlingar rörande affärer efter fru
Maren Juel och sterbhusaffärer efter G. själv.
Gyllenstierna af Svaneholm, Birgitta (Brita), d. 1668
Född Reedtz, gift 1650 med Erik Gyllenstierna af Svaneholm, 1622–1665
1651-03-29, Vordingborg slott
Skrivelse på danska till G. från hennes fader Fredrik Reedtz med upplysning om en släktings
död och begravning.
På arkets två mellansidor avskrifter av en del gamla danska recept på läkemedel.
Gyllensting, Botvid, 1639–1705
Kapten
1695-10-19
Skrivelse angående en obligation. Skadad.
Gyllentorner, Magnus, d. 1707
Regementskvartermästare
1686-08-28
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.
Gyllenållon, Anders, 1644–1713
Major
1680-10-29, Stockholm
Skrivelse med betygande att han på grund av sina militära tjänsteplikter icke kan bevista
riksdagen.
Gädda, Christoffer Giedde, 1637–1705
Major
1689-01-25
Skrivelse, vari han proponerar att få sätta annan person i sitt ställe vid riksdagen. Skadad,
sigillet bortklippt.
122
Götlin, Erik, 1744–1820
Amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek, professor i Uppsala
1779-04-10, Uppsala
Avskrift av akademiskt testimonium.
Fortsatt kortfattad meritförteckning t.o.m. 1792.
Beskrivning över hans verksamhet vid myntkabinettet.
Två tavlor med avbildningar av gamla mynt jämte två tabeller med förklaringar.
Hagendorn, Peter von, 1666–1698
Kapten
1694-11-03, Stockholm
Skrivelse utgörande en attest om ”riksdagsexcuse” för annan person.
Hahl, Gustaf
Affärshandling i förpantnings- och lagfartsärenden. Kopia. Själva handlingen odaterad men
gäller ärenden 1718–1720.
Hall, John d.y., 1771–1830
Affärsman, bruksägare
1807-05-13, Göteborg
Förteckning över återstående skulder och tillgångar.
Hallenberg, Jonas, 1748–1834
Riksantikvarie, kansliråd
1803-06-28, Stockholm
Skrivelse med underrättelse om vissa examina i Vitterhetsakademien.
[Hamilton, Ludvig]
Bytesbrev av G. Ribbing 1662, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Hamilton af Deserf, Hugo, d. 1679
123
Överste
1650-01-25, Stockholm
Tjänsteskrivelse på tyska till en sekreterare. Med sigill. Skadad.
1664-09-23, Stockholm
Kvittens
1665-05-20, Stockholm
Obligation. Skadad.
Hamilton af Hageby, Fredrik Edvard, 1779–1837
Kammarherre
1829-04-26, 1832-01-24, 1832-02-22 och 1832-02-24
Fyra skrivelser av privatbrevskaraktär till släktingar ur familjen Saltza på Mem.
Hamilton af Hageby, Hugo Johan, 1668–1748
General, fältmarskalk
1731-05-26, Stockholm
Affärshandling. Med sigill.
Hamilton af Hageby, John Hugo, 1752–1805
Generaladjutant, överste
1770
”Vers författade af Herr Prosten Svanander öfver Friherre Hugo Hamilton då han vid 18 års
ålder anlände till Barsebeck för at resa utrikes, och där antaga tjenst” Kopia.
Hamilton af Hageby, Malkolm, 1635–1699
Generalmajor, landshövding
1684-12-24
Skrivelse rörande privata gårdsaffärer.
1693-11-18
Memorial över de officerare vid överste Hamiltons regemente, som kunde anföra lagligt
förfall till uteblivande från riksdagen.
Hamilton af Hageby, Malkolm, 1695–1741
124
Kapten
1734-03-10
Privat familjeskrivelse.
Hammarberg, Gustaf, 1653–1731
Generaladjutant, överjägmästare
1687-05-04, Stockholm
Skrivelse angående gårds- och bytesaffärer.
1714-02-09
Skrivelse med påpekande att han icke kan komma till riksdagen utan förordnat annan person
att där föra familjens talan. Med sigill.
Hammarskjöld, Peder, 1614–1671
Överste, landshövding
1664-03-23, Helsingborg
Tjänsteskrivelse angående en gästgivares besvär. Skadad.
Hammarstedt, Nils, 1780–1847
Kyrkoherde i Tibble och Åland, Uppsala ärkestift
Odaterat PM angående sökande till Balingsta pastorat.
Hare, Anders Eriksson, d. 1646
Fogde i Hallula och Hattula härader i Finland 1617–1619
1621-04-23, Åbo
Revers. Med sigill.
Hare (Hara), Erik, d. 1627
Fogde, ståthållare på Uleåborg och Kajaneborg 1610
1621-03-31
Kravskrivelse.56
Hastfer, Odert
56
Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 95 f.
125
Överste
1676-01-21
Tjänsteskrivelse på tyska till Odert Hastfer, undertecknad av J. Duncker, Ritter.
Hastfer, Otto M.,
1717-04-09, Lund
Skrivelse till Malte Ramel angående gårdsaffärer och utskrivningsfrågor.
Hauswolff, Henning Vilhelm, 1712–1746
Auditör, hovsekreterare, assessor
1739-07-04, Stockholm
Militär tjänsteskrivelse på tyska. Till denna skrivelse har senare bifogats en kort
levernesbeskrivning med omnämnande av Hauswolffs död i samband med sjöolycka.
Hauswolff, Leonard von, 1746–1826
Rikshärold, överceremonimästare
Utdrag ur hans ämbetsjournal. Uppgifter om kröningsceremoniel. Uppgifter på franska om
vissa ordnars instiftande (citat ur ett franskt arbete från 1720).
Hedborn, Samuel Johan, 1783–1849
Kyrkoherde i Askeryd, Linköpings stift, 1820, vitter författare
Meritförteckning från en ansökan 1818.
Hederhielm, Peter
Major, häradshövding
1723-09
Ansökan angående en lagmanstjänst.
Heerdhielm, Henrik Scheffer (adlad H.), 1655–1712
Advokatfiskal, vicepresident i Svea hovrätt
1688-07-20
Skrivelse i sterbhus- och gravationsaffärer.
126
Heijkenskjöld, Carl Vilhelm Detlof, 1790–1866
Kapten, bergsråd
1806-02-18, Karlstad
Originell privatskrivelse.
Henel, Anders Joachim von, 1687–1744
Major, kommendant
1735-03-06, Stockholm
Skrivelse angående hans fortsatta utgivande av boken ”Det florerande Sverige”.
Hermansson, Mattias von, 1716–1789
Riksråd, president i Kammarkollegium
1763-01-21, Stockholm
Privatskrivelse på franska med nyårsönskningar och dyl.
Hermelin, Olof Nilsson Skragge, 1658–1709
Kansliråd, statssekreterare
1706-02-07
Skrivelse på franska till Lamoral von der Noth med privata meddelanden och upplysningar
om avsändande av pass.
Hermelin, Olof, 1694–1728
Kapten
1717-11-01 och 1717-11-12, Stockholm
Revers med kvittens angående tidigare affärer med Maria Hägerstierna.
Hermelin, Samuel Gustaf, 1744–1820
Bergsråd
1807-12-23, Stockholm
Skrivelse angående hans utgivning av geografiska kartor och kostnadsförslag för detta
ändamål.
Herndahl, A. L.
127
[1826 eller 1827?]
Ett PM angående en gårdsförsäljning.
Hessenstein, Fredrik Wilhelm von, 1735–1808
Furste, fältmarskalk
1785-12-19, Stockholm
Affärshandlingar (stämningsmemorial) angående arvsprocessen om Ekolsund.
Heyden, Gerhardt (Gert) von der
Defekt affärsskrivelse, närmast om en skuldsedel. Utan namn och årtal men gäller möjligen
denne H.
Hierta, Carl, 1702–1766
Generalmajor
1766-02-28
Parentation vid hans begravning. Kopia.
Hiertha, Hans
1688-02-04
Skrivelse rörande spannmålsaffärer. Skadad. Med sigill.
Hierta, Per, 1613–1693
Överste, generalmajor
1665-03-28
Kvittens. Med sigill.
Hierta (Gierta), Sven, 1661–1737
Ryttmästare
1713-12-02
Skrivelse med anmälan att han ej kan bevista den tillstundande riksdagen.
Hilchen, Jakob, d. 1688
128
Överste
1684-10-03
Affärsskrivelse till J. Günter, bokhållare för Hägerstiernas sterbhus. Sigillet bortklippt.
Hilcke, Johan, levde 1721
Affärsman
1710–1721
En serie sammanhållna affärshandlingar med inlagor, attester och kalkulationer rörande en
affärsprocess mellan H. och engelsmannen Grainger. Kopior, ca 34 sidor.
Hildebrand, Bror Emil, 1806–1884
Docent i numismatik i Lund 1830–1837, riksantikvarie
Odaterad förteckning på svenska medlemmar av Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab,
bl.a. hedersledamoten Jacob De la Gardie.
Hilletan, Gabriel Månsson, 1641–1689
Överkommissarie vid amiralitetet i Karlskrona 1685
1689-01-21
Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.
Hirschenstierna, Georg Vilhelm, d. 1708
Kapten
1693-11-25, Stockholm
Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”.
Hjelmborg, Anna Catharina, 1706–1738
Gift 1722 med översten Carl Gustaf Silfverlåås, d. 1733
1735-04-29, Bagarbo
Skrivelse rörande spannmålsaffärer.
1736-12-15, Bagarbo
Anbefallningsskrivelse för brodern Clas Hjelmborg. Skadad.
Hjelmborg, Gabriel Johan, 1708–1747
129
Notarie
1735-05-01, Finstaholm
Skrivelse angående en supplik till Kammarkollegium.
Hjelmstierna, Johan Finderus, 1672–1727
Överstelöjtnant
1724-09-24
Skrivelse angående gårds- och spannmålsaffärer.
Hjärne, Erland Erlandsson
Bankosekreterare
1671-03-17, Stockholm
Ett P.S. i en privatskrivelse på tyska till lantrådinnan Elisabet von Gertten. Den egentliga
skrivelsen är undertecknad av Bernhard Knubbert.
Hogguer, Johan Jakob, 1680–1742
Friherre
Handling från 1747 rörande hans sterbhusaffärer med översikt över tidigare kvittenser och
kalkulationer, mest från 1714.
På aktomslagets insida register av Peter Wieselgren över hans egen samling DelaGardiska
archivet.
Hoghusen, Johan, 1686–1736
Ryttmästare, adjutant
1713-12-23
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Holmberger, Lars Magnus, 1790–1845
Kyrkoherde i Torpa, Linköpings stift 1827
Promemoria angående klagomål över prästval i Torpa församling 1825-12-11. Kopia.
Holmbergsson, Johan Henrik d.y., 1804–1835
Tecknare, grafiker
130
13 almanackor med privata anteckningar (1817, 1819, 1820, 1822–1824, 1826, 1828–1833).
Holmer, E. G.
Kronofogde
1836-12-02 och 1837-11-24
Inlagor angående ett nådevedermäle.
Holmgren, Maria Brita, d. 1831
Fru
1831-11-29
Predikan vid hennes jordfästning. Avskrift.
Holmqvist, Carl Olof, 1754–?
Major, överstelöjtnant
1812-12-01, Stockholm
Vördsamt ämbetsmemorial.
Holst, Jörgen Simonsson
1614-02-15
Säljebrev till Hans Boije, något defekt.
Holst, Mauritz Ludvig, 1636–1700
Häradshövding
1684–1688
Fem affärshandlingar (koncept och kopior) mest rörande affärer med Hägerstiernas sterbhus.
1693-11-18, Stockholm
Intyg om riksdagsfrånvaro.
Homodeus, Caesar
Tre sammanhållna kvittenser från 1636.
Homodeus, Theophilus
131
Med. dr
Räkning från 1593 på medikamenter, som ordineras av H. och uttagits hos apotekaren
Simon. Tyska och latin.57
57
Tryckt (ofullständigt) i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 10.
132
133
Hoorn, Johan van, levde 1656
Borgare i Stockholm
Räkning från 1650 med debet och kredit rörande affärer med Maria Sofia De la Gardie.
[Hordeel, Lars Henriksson]
Adelsbrev av Johan III 1576 och stadfästelse av Sigismund 1594, se De la Gardieska arkivet,
Pergamentsbrev.
Hufvudfelt, Nils Persson, d. 1655
Major
1653-04-08, Stockholm
Köpebrev. Sigillet bortklippt.
Hülphers, Abraham Jacob, 1673–1737
Köpman i Stockholm
1707-01-10, Stockholm
Kvittens.
Hylteen, Samuel von, 1671–1738
Landshövding i Kristianstads län 1719
1706-02-15, 1732-12-27, 1734-01-01
Tre privatskrivelser på franska och svenska från H. med olika upplysningar och hälsningar.
1724-05-11 och 1734-03-22
Två inlagor ställda till H., mest rörande indrivning av utskylder. Den andra både i original
och kopia. Skadade.
Hård af Segerstad, Adolf, 1642–1697
Överjägmästare
1686-09-29, Stockholm
Skrivelse med anmälan om riksdagspermission för lantjägmästaren Nils Ulfsköld.
Hård af Segerstad, Brita, levde 1656
134
Gift 1615 med översten Zakarias Pauli, 1568–1630
1636
Privatskrivelse till Michel Påfvelsson med förfrågningar om en Anders Påfvelsson. Med
sigill. Skadad.
1656-05-31
Supplikskrivelse. Med sigill. Skadad.
Hård af Segerstad, Carl, 1591–1653
Riksjägmästare, landshövding
1650-11-14, Stockholm
Skuldsedel. Med sigill.
1652-07-10
En beställning av vissa klädesleveranser. Därjämte en av sonen Carl Carlsson Hård 1652-0809 undertecknad leveransnota. Med sigill.
Hård af Segerstad, Gustaf, 1635–1689
Överste
Odaterad skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Hård af Segerstad, Johan, 1617–1691
Landshövding, överkommendant i Halland 1674
1665-06-22
Inskrivningsskrivelse. Med sigill.
Hård af Segerstad, Johan Göransson, 1652–1685
Ryttmästare
Skrivelse till majoren Axel Stårck, vari begäres, att denne skall göra Brynte Papegojas
”endskyllan” på riddarhuset. Sigillet bortrivet.
Hård af Segerstad, Lennart, 1683–1747
Major, överjägmästare
1721-10-02, Lidköping
Ekonomisk supplik.
135
Hårleman, Carl, 1700–1753
Överintendent
Skrivelse på franska till H., som i slutet tillskrivit ett erkännande, undertecknat 1747-10-29.
Själva skrivelsen innehåller en affärsuppgörelse men är av okänd hand och odaterad.
Hägerflycht, Nils Arvidsson, 1635–1702
Överinspektor över tullarna och accisen, assessor
1681-11-15, Stockholm
Skrivelse angående en supplik i tullbehandlingsfrågor.
Hägerhielm, Leonard, 1673–1721
Assessor
1713-12, Jönköping
Skrivelse till lantmarskalken utgörande en riksdagspermissionsanmälan.
Hästesköld, Casper
1685, Stralsund
Privatskrivelse till en syster.
136
137
[Høeg, Greger]
Köpebrev 1624, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Rodsteen
Högvall, Bengt Eriksson
Historiographicus regius 1711
1697-06-04, Uppsala
Privatskrivelse.
Höpken, Anders Johan von, 1712–1789
Riksråd, president i Kanslikollegium. Kansler
1745-11-07
Revers (med autograf).
Höpken, Daniel Niklas von, 1669–1741
Statssekreterare, president i Kommerskollegium
1709-09-01
Privatskrivelse på franska.
1721-04-15
Privatskrivelse
Båda dessa skrivelser endast undertecknade ”Höpken”. Troligen är Daniel Niklas von
Höpken avsändare.
Höpken, G. von
1702-03-21, Lübeck
Tjänsteskrivelse på tyska.
Höpken, Ulrika Eleonora von, 1724–1747
Född Sparre af Söfdeborg, gift 1744 med Anders Johan von Höpken, 1712–1789
Avskrift av den i Salems kyrka över henne uppsatta gravskriften.
En begravningsvers till hennes ära utan angiven författare.
Hörbeck, Johan Peter, 1787–1860
138
Kyrkoherde i Örgryte, Göteborgs stift 1829
Avskrifter av tre tjänstgöringsutlåtanden ihop med någon ansökan (1828–1829?).
[Hösten, Peter von]
Stadfästelsebrev på Höstenhof 1594, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Iggström
Assessor
Avskrift av en handling i gårdsaffärer gällande en överenskommelse 1761-04-22 varvid
Iggström biträtt.
Jacobsköld, Johan
Assessor, överstelöjtnant
1649-08-10
Skrivelse på tyska angående inlogerande av ryttare. Sigillet bortklippt.
1678-06-28
Skrivelse av Georg Friedrich Lybecker med ett egendomligt intygande att J. tidigare förlupit
sitt regemente.
[Jacobsköld, Jöns Nilsson]
Konfirmationsbrev för hans änka på Idingstad 1645, se De la Gardieska arkivet,
Pergamentsbrev.58
Jernfeltz, Emerentia, 1634–1702
Född Flygge, gift 1653 med Olof Persson Jernfeltz, 1627–1692
Odaterat
Underdånigt memorial, närmast en supplik med uppräknande av oförrätter, som hennes
svärmoder med medhjälpare tillfogat henne.
Jernfeltz, Fromhold, 1727–1803
Regementskvartermästare
1782-05-26, Gripsholm
58
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 114 f.
139
Privatskrivelse, vari mottagaren, troligen bergsrådet Nils Dalberg, anmodas att komma till
Gustav III:s sjukläger. Enda underskriften är Jernfeltz och möjligen avses denne J.59
59
Jfr De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 22:7.
140
Johan Kasimir, 1589–1652
Hertig, pfaltzgreve
1652-02-23
Konfirmationsbrev för Bengt Jonsson på gården Almstad i Tåby, Östergötland, samt ett
erkännande av mottagaren. Egenhändig underskrift med sigill.
[Johansson, Christiern till Värnäs]
Morgongåvobrev till Carin Larsdotter (Ulfsparre) 1564, se De la Gardieska arkivet,
Pergamentsbrev.
Juusten, Jöns
Borgare i Viborg, Finland
141
Köpebrev från 1560. Bland sigillvittnen är Paulus Juusten, biskop i Viborg, sedan i Åbo, d.
1576. Original (sigillen skadade).60
Järta, Hans, 1774–1847
Statssekreterare, landshövding
Memorial till Kungl. Maj:t angående förslag till nya överflödsförordningar. C:a 76 sidor.
Undertecknat i Falun 1816 av Hans Järta. Tryckt i Hans Järta, Valda skrifter, utg. 1882–
1883 av Hans Forssell.
Avskrift av verser i parodisk stil tillägnade svavelbruksdirektören Johan Henric Gahn. En
del är direkt parodi på Franzéns ”Den gamle knekten”. Ett par teckningar också bifogade.
Möjligen från 1814.
Kafle, Christina, 1684–1750
Gift 1718 med översten Johan Ahlefelt, d. 1732
1733-01-08
Supplik med bön om underhåll för henne och hennes barn.
Kafle, Erland, 1617–1678
Häradshövding, hovrättspresident
1670-07-27, Stockholm
Bytesbrev
Kafle, Erland, 1653–1729
Kornett, lantjunkare
1689-01-17
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.
Kagg, Carl Jörgen, 1644–1686
Kammarherre
1668-08-11
Säljebrev i gårdsaffärer. Med sigill.
1677-08-06
Lantbruksekonomisk tablå. Med sigill.
60
Tryckt i utdrag i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 11.
142
1681-01-16
Skuldebrev undertecknat av Carl J. Kagg och av hans hustru Märta Christina Kagg. Kopia.
1681-09-11
Skrivelse angående affärer med Hägerstierna.
Kagg, Lars, 1595–1661
Krigsråd, fältmarskalk, riksmarsk
1650-05-15
Affärsskrivelse.
1651-06-21
Skrivelse angående militärförhållanden. Sigillet bortrivet.
1656-05-28
Militär tjänsteskrivelse.
1660-03-28
Skrivelse i familjeärenden till Tore Olofsson Ollonberg. Sigillet bortklippt.
Dessutom en lös brevlapp.
Kagg, Nils, 1598–1653
Överste, kommendant
1647-12-17, Paris
Revers på franska. Med sigill.
1650-08-02
Skrivelse i militärärenden till Gierd Antoni Rehnschiöld.
Kagg, Nils, 1636–1699
Kammarherre
1661-11-24
Skrivelse rörande spannmålsaffärer.
Kaijser (Keyser), Henrick, d. 1663
Kunglig boktryckare
143
1636
Kvittens på tyska.
Kalling, Per, 1700–1795
Generallöjtnant, riksråd
1771-06-08, Stockholm
Anmälan att han med fullmakt förordnat annan person att representera familjen vid
instundande riksdag. Skadad.
Kaulbars, Catharina von, 1701–177561
Född Ekmark, gift 1749 med generalen Johan Fredrik von Kaulbars, 1689–1762
1775-02-10
Kopia av testamentsförordnande.
Kellgren, Johan Henrik, 1751–1795
Vitter författare, Kungl. handsekreterare
Avskrift av ”Ode öfver Christus” (se Samlade skrifter 2, s. 16 ff.), tryckt i StockholmsPosten 1779, nr 69. Avskriften här från 1785.62
En avskrift från 1786 av en version av ”Mina löjen”.63
Kempensköld, Samuel, 1599–1670
Lektor, riddarhussekreterare
1657-05-27, Karlstad
Skrivelse till riddarhusets kuratorer och föreståndare angående material till en adlig
matrikel.64
Kijl, Magnus, 1656–1721
Assessor, lagman
1689-09-13
Skrivelse rörande de Lillieska sterbhusaffärerna.
61
Fastebrev 1766. Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XIII, s. 67–72 och XX, s. XXVI (rättelser).
63
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XVIII, s. 137 f.
64
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 115.
62
144
1714-12-04
Affärsskrivelse. Sigillet bortklippt.
1715-10-14 och 1717-01-12
Två skrivelser i familje- och gårdsaffärer.
[King, J.]
Donationsbrev 1648–1650, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Kistner, Jacob
Exekutionsförvaltare. Chartae sigillatae-ombudsman i Malmö stad
Avskrift av meritförteckning och diverse betyg och intyg 1823–1834.
Kleman, Johan, 1780–?
Landssekreterare i Blekinge län 1809, lagman 1816
1821-06-22, Karlskrona
Avskrift av tjänsteförteckning.
145
Klinkowström, Ture Leonard, 1735–1821
En av rikets herrar 1795. Överstemarskalk 1797
Odaterad
Pro memoria på franska över ekonomiska förhållanden och olika uppdrag, som han haft.
Odaterad
Kort lista på svenska över olika uppdrag och värv, som anförtrotts Klinckowström.
Klinckowström, Leonard, 1742–1821
Kammarherre, regeringsråd i Pommern
1819-04-08
Kvittens
Klinckowström
En Fersensk-Klinckowströmsk släktutredning från 1839
146
Klingspor, Adolf Magnus, 1647–1701
Vice landshövding i Åbo län, överste
1698-03-17, Helsingfors
Skrivelse till Anton von Grooth angående rustningslängder.
Klingspor, Christian Joakim, 1714–1778
Överste, generalmajor
1747-12-02
Affärsskrivelse till Magnus Winge, kamrerare vid De la Gardieska sterbhuset.
Klingspor, Fredrik Filip, 1761–1832
Kammarherre, hovmarskalk, ståthållare på Stockholms slott 1818
1831-03-02, Stockholms slott
Avskrift av testamentsförordande.
Klingspor, Johan, d. 1729
Livdrabant
1697-07-08
Köpebrev i gårdsaffärer. Med sigill.
Klinteberg, Otto Vilhelm af, 1792–1845
Major
Hyllningsverser, osignerade och odaterade men tydligen avseende hans bröllop 1838.
Klöfverskjöld, Carl Eriksson, d. 1673
Ryttmästare
1660
Supplik till herrar generalmönstringskommissarier i Finland angående ny och förbättrad
militärtjänst. Sigillet bortklippt.
Klöfverskjöld, Erik Gustaf, 1773–1849
Livdrabant
1797-12-31, Fredrikshald
147
Supplik till Carl von Danckwardt. Jacob De la Gardies överskrift: ”Bref ifrån en för skuld
rymd Lifdrabant Klöfversköld till Öfverste Danckwardt.”
Knoppert, Henrick
1652-07-24, Dorpat
Obligation på tyska. Med sigill. Skadad.
1668-10-08, Falkenau och 1669-08-20
Två affärshandlingar på tyska, den från 1668 skadad.
Knorring, Göran Johan von, 1657–1726
Överste, kommendant
1721-08-16, Stockholm
Köpebrev. Med sigill.
Knorring, Henrik, d. 1679
Major, ståthållare på Hapsal
1641-09-21, Stockholm och 1650-11-25, Jakobsdal
Två reverser på tyska.
Specialräkningar från åren 1649–1664 närmast gällande gårds- och arrendeaffärer och vidare
en del rörande sterbhusaffärer efter Jacob De la Gardie (c:a 48 sidor). Söndrigt omslag med
annotationer.
Knorring, Johann
1656-06-04, Reval
Kvittens på tyska.
Kock, C. A., 1788–?
Lagman
Avskrift av meritförteckning vid tjänsteansökan 1831.
Kollanius, Johannes H.,
1652-05-29
148
Privatskrivelse
Korp, Petter
1628-12-29, Hapsal
Två liknande skrivelser daterade samma dag rörande ett skepp med pengar från Sverige till
Riga som blivit förhindrat att komma igenom Moonsund p.g.a. väderförhållanden.
149
150
151
Koskull, Anders, 1677–1746
Landshövding, generallöjtnant
1733-02-10, Stockholm
Skadad skrivelse, där namnunderskriften bortfallit. Möjligen är avsändaren denne baron
Anders Koskull. Med sigill.
Koskull, Erik, 1645–1705
Kapten
1680-10-19
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Skadad.
Koskull, Gustaf, 1636–1707
Överste
1697-10-08
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Med sigill.
Koskull, Jakob, d. före 1619
Häradshövding, ståthållare
1603-03-07
Frihetsbrev på ett hemman.65
Koskull, Otto Johan, 1680–1728
Överste, generalmajor
1720-10-12
Privatskrivelse till en kamrer.
Koskull, Otto Magnus, 1720–1794
Lärkonstapel
Koskull, Ulrik Carl, 1722–1754
Livdrabant
Bröder. Processhandlingar från 1742–1743 (c:a 63 sidor).
Krabbe af Krageholm, Jörgen, 1633–1678
Kanslisekreterare
65
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 116.
152
1671-01-11
Kopia av kontrakt i gårdsaffärer.
Krabbe af Svaneby, Erik, 1582–1654
Ståthållare, jägmästare
1631-04-17, Svenneby
Skrivelse angående gårdsbyte. Sigillet bortklippt.
1631-03-11, Svenneby
Bytesbrev i gårdsaffärer. Gustaf Krabbes sigill bortklippt.
Kradt, Wolff Hieronymus von
Överste
1684-11-20, Malmö
Handling rörande förpantningsaffärer m.m.
[Krook, Jacob]
Se nedan Lindeman och Meijendorff
[Krook, Jöns]
Fastebrev 1673, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Krumme, Nils
Skrivelse av Erik Spåre angående Krummes bröllop 1559-02-05. Skadad.
Kruse, Gustaf
Fastebrev 1684, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev
Kruse af Elghammar, Johan, d. 1714
Ryttmästare
1693-11-03
Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.
Kruse af Elghammar, Sigvard, 1628–1664
153
Ryttmästare
Rulla över de ryttare, vilka för 1655 års ränta värvats av ryttmästare Kruse.
Kruse af Verchou, Carl, 1698–1757
Kornett, ryttmästare
1726-02-25
Handling i gårdsaffärer vari K. haft del.
Kurck, Jöns, 1590–1652
Riksråd, president i Åbo hovrätt
1629-01-27
Kravsedel angående utskylder.
Kurssell, Anna von
Gift med Fabian von Ungern, d. 1621
1642-04-09, Hapsal
Affärskvitto på tyska. Med sigill.
Kurssell, Christopher
1621-07-04, Stockholm
Kvittens på tyska. Med sigill.
Kyle, Hillevi, d. 1632
Född Posse, gift med Claes Hansson Kyle
1616-12-20
Skrivelse mest rörande spannmålsaffärer. Skadad.
König, Peter Teodor, 1718–1800
Superkargör, direktör
1778-10-03, Storeberg
Förklaring att han på grund av ålder och sjukdom (”en swår hufwud swindel”) ej kan infinna
sig vid instundande riksdag.
154
Königsmarck, Maria Aurora von, 1662–172866
Kanonissa i stiftet Quedlinburg. Prostinna därstädes 1700.
1718-01-01, Quedlinburg
Två kvittenser på tyska i original (med sigill) och kopia.
1725-08-29, 1726-09-06 och 1726-11-07, Quedlinburg
Tre privatskrivelser på franska till en neveu.
1752-03-24, 1753-01-27
Två proklama-handlingar på tyska efter hennes bortgång. Den från 1752 är en kopia, den
från 1753 original med Georg II:s sigill (kung av Storbritannien och kurfurste av Hannover).
Königsmarck, Otto Vilhelm von, 1639–1688
Fältmarkskalk, generalguvernör
1670, Läckö
Pantkontrakt (defekt koncept).
1674-10-08, Vänngarn
Affärsskrivelse från Magnus Gabriel De la Gardie till en assessor Ehrenström angående K:s
pant- och gårdsaffärer. Kopia.
Kopia av del av en skrivelse från maj 1833 angående Königsmarckska testamentspapper,
m.m. Jacob De la Gardies hand.
Könsberg
1822-05-21, Bosjökloster
Klagoskrivelse riktad till inspektoren Magnus Rosenqvist.
Köppen, Johan
Major
1649-07-17
Tjänsteskrivelse på tyska.
Körning, Carl, 1595–1641
Kapten
66
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 124 f.
155
Skrivelse från 1622 rörande gårds- och förpantningsaffärer. Skadad. Sigillet bortklippt.
1628-08-08, Åbo
Skrivelse rörande gårds- och förpantningsaffärer. Med sigill.
Körning, Knut, d. 1670
Ryttmästare
1650-02-17, Åbo
Arrendekontrakt. Med sigill.
1651-07, Åbo
Obligation
1652-07-03, Tenala prästgård
Köpebrev
1652-06-29, 1652-07-03
Affärshandling (godsaffärer)
1652-07-05
Kvittens
1652-07-05
Lös räkningsuppställning
1654-04-16, Gennarby
Obligation. Med sigill.
Odaterad affärsskrivelse i godsaffärer.
Lagerbielke, Gustaf, 1777–1837
Hovkansler, statsråd
Två svenska poem och två mindre uppsatser på franska. Odaterade konceptartade kopior.
Odaterat personligt meddelande på franska.
Lagerbielke, Johan Gustaf, 1745–1812
Överamiral, president i kammarrätten
Avlöningsuppställning för amiral L. 1810.
156
Lagerbring, Sven, 1707–1787
Professor i historia i Lund 1742, kansliråd
Fragment av auto-biografi av Lagerbring. Avskrift av originalet.67
Lagercrona, Anders, d. 1739
Generalmajor
Odaterad
Anmälan om ”riksdagsexcuse” för överstelöjtnanten J. Skyttehielm.
Lagerfelt, Israel Israelsson, 1610–1684
Vice president i Kommerskollegium 1654, riddarhusdirektör
1655-06-09
Kvittens
1658
Kopia av affärsskrivelse
1665-10-23
Revers
1666
Mycket defekt affärshandling. Sigillet bortklippt.
Odaterad anmälan om riksdagsfrånvaro.
Tre ytterst defekta konceptartade kopior av affärsskrivelser. Odaterade.
Lagerheim, Carl Erik Bergqvist, 1742–1813
President i Statskontoret
1803-03-24
Privatskrivelse till G. Lagerbielke
Lagerqvist, Daniel, 1685–1734
Häradshövding
1726-07-07
67
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XIII, s. IV.
157
Skrivelse i gårdsaffärer. Sigillet bortklippt.
Lagerqvist, Erik Eriksson Dryselius, 1608–1692
Häradshövding, lagman
1685-03-07 och 1686-07-07
Två skrivelser i gårdsaffärer m.m.
Lagerstedt, Jakob Gavelius, 1655–1698
Kommissarie, köpman
1687
Revers på tyska.
158
159
Lagerström, Magnus Laurin, 1666–1736
Regeringsråd, kansler
1692-07-26, Stettin
Skrivelse till Marie Stenbock med privata affärsuppgörelser och meddelanden. Sigillet
bortrivet.
Landberg
Landskamrerare i Örebro
”Ödmjuk Pro Memoria” angående Landberg uppsatt av landshövdingen Erik Wrangel.
Skrivelsen odaterad men troligen från 1730-talet.
Landzberg, Lars Henriksson, 1605–1672
Assessor i kammarrevisionen
1662-01-13
Handling angående inventering på en gård. På handlingen är hela underskriftspartiet
bortklippt. Möjligen har L. haft befattning med den.
Langenhielm, Johan, 1655–1716
Krigsfiskal, överauditör
1702-11-24, Malmö
Kvittens
Langman, Erik, 1644–1708
Lantjunkare
1682-09-28
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Lantingshausen, Jakob Albrecht von, 1699–1769
General, överståthållare
1748-01-27, Helsingfors
Växel på franska med en attestering på svenska, Stockholm 1748-02-26
1760-09-19, Prenzlau
160
Befullmäktigande för annan person (Axel von Fersen) att företräda familjen vid röstning på
Riddarhuset.
Leijel, Henrik, 1627–1710
Handelsman, brukspatron
Revers på tyska, daterad i Narva. Underskriften, sigillet och årtalet bortklippta.
Leijel, Jakob, 1612–1678
Handelsman, brukspatron
Odaterad
Affärshandling, närmast i arrendefrågor.
Lejon, Björn Claesson till Lepas, d. 155168
Riksråd
1534, måndagen före Maria Magdalenas dag, Åbo
Köpebrev. Original med sigill.
Lejon, Claes Björnsson, d. 1579
Slottsloven på Revals borg 1576–1577
1589-01-04
Skiftesbrev efter L. på några gods i Finland.
Lejon, Hans Björnsson till Lepas, 1530–1572
Riddare, ståthållare, gift med Karin Henriksdotter Horn af Kanckas
Bytesbrev i gårdsaffärer, troligen från 1555.
1570-02-11
Kopia av skiftesbrev. Själva kopian från 1589-06-04.
Leijonadler, Carl, 1685–1741
Major
1731-10-06
Skrivelse angående en affärsprocess.
68
Se även, De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
161
Leijonberg, Johan, 1625–169169
Resident i England 1661, envoyé
1669-03-12, London
Skrivelse angående diplomatiska förvecklingar.
Odaterat privatbrev till en dam, mest på franska.
Leijonburg, Georg Fredrik, 1638–1692
Överstelöjtnant
1686-02-11
Erkännande av Anna Greta Rosenstråles invitation till hennes mans begravning.
Leijoncrantz, Gerhard, 1631–1684
Burggreve i Göteborg
1680-10-01
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.
Leijoncrona, Johan Holm
Hovintendent, generalkommissarie, d. 1687
1665-05-10, 1665-05-11, 1665-07-05, 1733-06-02
Handlingar rörande gårds- och arrendeaffärer, sterbhusaffärer, affärer med Agneta Horn och
direktör Gyldenstedt m.m. De sista är en handling efter målens handläggande i Svea hovrätt.
Leijonflycht, Anders, 1644–1713
Regementskvartermästare
1693-11-18, Stockholm
Lista över adliga officerare vid överste Gyllenpistols regemente, vilka ej kunde närvara vid
riksdagen. Listan utskriven av L.
Leijonhufvud
Släkttavlor. Konceptartade
69
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 1 f.
162
Leijonhufvud, Axel Gabriel, 1650–1732
Assessor, landshövding
1680-10-03 och 1689-02-06
Två skrivelser med anmälan om riddarhusfrånvaro.
1719-05-01, 1723-07-05, 1724-09-30, 1726-02-18, 1726-03-11, 1726-07-16, 1726-08-04
och 1726-08-10
Flera handlingar, obligationer o. dyl. rörande affärer med Elsa Beata Kurck och med hennes
sterbhus. Alla dessa handlingar utom den näst sista kopior.
[Leijonhufvud, Gustaf Adolf]
Köpebrev 1652, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev, jfr d:o under Fleming.
Leijonhufvud, Gustaf, 1597–1658
Landshövding
1626-03-28
Assignation
1620-06-15
Pantbrev. Sigillet bortklippt.
1642-03-03
Skiftes- och bytesbrev i gårdsaffärer. Kopia.
1650-11-02
Revers
Leijonkloo, Anders, 1639–1719
Kommissionssekreterare, envoyé
Odaterad handling i gårdsaffärer.
Leijonsköld, Carl Fredrik, 1660–1706
Ryttmästare
Odaterat intyg vari han på begäran gör några officerares ”excuse” på riddarhuset.
Leijonstedt, Olof Vilhelm, 1752–1792
163
Överste
Två skrivelser i militära angelägenheter till Gustaf Armfelt, den ena enligt anteckning från
1788.
Leijonstråle, Vilhelm Albrekt Hoppen, d. 1700
Artillerikapten
1693-10-19, Karlskrona
Privat affärsskrivelse
Leijonwall, Lars Stare, 1623–1697
Kapten
1686-08-28
Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”.
Lenaeus, Johannes Canuti, 1573–1669
Ärkebiskop i Uppsala 1647
Räkenskapsuppställning från 1645–1647. Original.
Leopold, Carl Gustaf af, 1756–1829
Vitter författare, kansliråd, statssekreterare
1798-12-24
”Plaisanterie” överräckt till Leopold troligen av G. A. Silfverstolpe.70
Leuhusen, Casper
Borgare i Stockholm
1593-02-27, Stockholm
Köpehandling
Leuhusen, Peter, 1649–1726
Hovmarskalk
1685-09-05, Stockholm
Privatskrivelse till en syster. Sigillet bortrivet.
70
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 235 ff.
164
Lewenhaupt, Adam Ludvig, 1659–1719
General
1700-10-01, Stockholm
Kvittenshandling. Med sigill.
Lewenhaupt, Adolf Fredrik, 1745–1791
Överhovstallmästare
Fragmentarisk beskrivning på tyska över Lewenhaupts död. Möjligen kopia av något
obduktionsprotokoll utskrivet av en tysk läkare.
Lewenhaupt, Amalia, d. 162871
Född von Hatzfeld, gift 1592 med riksdrots Mauritz Lewenhaupt, 1559–1607
1608-10-13
Inventariehandling rörande grevinnans skepp.
1610-07-10, Stockholm
Köpehandling i spannmålsaffärer.
Odaterad
Supplik angående betalning för ett skepp och 100 tunnor spannmål.
En odaterad och svårbestämbar kvittens, som möjligen är av Amalia Lewenhaupt.
Lewenhaupt, Amalia Christina Ulrika, 1824–1826
Dotter till landshövding Adolf Patrik Lewenhaupt och hans hustru Amalia Eleonora, f.
Ramel
Verser vid flickans död 1816-03-24. Ingen författarangivelse eller underskrift.
Lewenhaupt, Amalia Vilhelmina, 1663–1740
Född von Königsmarck, gift 1689 med Carl Gustaf Lewenhaupt, 1662–1703
1702-09-13, Stockholm
Hyreskontrakt
1732-12-29 och 1733-02-17
71
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 5 f.
165
Två brev på tyska till grevinnan L. från en major C. H. von Wyneken, mest i privata
affärsfrågor. Vidare ett tredje brev från A. Wyneken, odaterat.
1736-04-21, Övedskloster
Skrivelse på tyska av grevinnan L. i privata affärsfrågor och godsaffärer.
Lewenhaupt, Axel, 1554–161972
Riksråd, ståthållare
1613-11-28
Förpantningskontrakt (kollationerad kopia).
Lewenhaupt, Axel Johan, 1660–1717
Vice amiral, kommendant, assessor
1692-02-11, Stockholm
Räkenskapsuppställning i pant- och gårdsaffärer. Med sigill.
Lewenhaupt, Carl Adam, 1791–1816
Auskultant, kammarherre
Kopia av odaterad gravskrift.
Lewenhaupt, Carl Mauritz, 1620–1666
Riksråd, fältmarskalk, president i Krigskollegium
1689-02-11 och 1691-07-14
Affärshandlingar rörande arvskiftet efter C. M. Lewenhaupt. Sigill bortklippta.
1692-12-23
Handling med ett tillägg 1692-12-24 och med en kopia av den första handlingen. Det gäller
mest reduktions- och sterbhusaffärer. Sigill bortklippta.
1694-05-02
Ytterligare en arvskifteshandling.
Lewenhaupt, Charles Emil, 1721–1796
Generalmajor, lantmarskalk
1737-07-04, 1737-12-02
72
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 45 f och X, s. 4 f.
166
Två skrivelser angående ekonomiska förhållanden m.m. för ett ryttmästarboställe i
Sallerup.73 Med sigill.
1751-10-06
Defekt och ofullständig brevlapp.
Lewenhaupt, Charles Emil, 1797–1871
Major
1818-12-24
En skämtsam fullmakt för Charles Emil Lewenhaupt som överjägmästare – tydligen ett
kamratskämt. Med Jacob de la Gardies överskrift ”Plaisanterie. Fullmagt för den
jagtälskande Grefve Ch. Emil Lewenhaupt 1818.” Ingen riktig underskrift finnes.
Lewenhaupt, Christina, 1650–1716
gift 1671 med Henrik Fleming af Lais, 1644–1675
1697-03-12
Arrendekontrakt. Med sigill.
Lewenhaupt (Leijonhufvud), Ebba Månsdotter, 1529–1609
Född Lilliehöök, gift 1548 med Sten Eriksson Leijonhufvud, friherre och greve Lewenhaupt,
1518–1568
1604-04-10, Bro
Öppet brev mot sonen Mauritz (10 ½ sid., original, skadad).74
Kopia av arvsavtal, som gjordes 1619 och senare inlämnats 1642-08-12.
Kopia av arvsuppgörelser från 1621, mest rörande gods- och gårdsaffärer.
1621-10-02
Ytterligare en handling rörande gårdsaffärer. Original.
Register över arvslotterna från 1610 (kollationerad kopia).
1686-03-10
Arvs- och reduktionshandling jämte en äldre från 1641.
Handlingar rörande gods- och gårdsaffärer, mest defekta kopior (ca 35 sid.).
73
Se nedan Randbäck, Olof.
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 26 ff. Skiftesbrev av Johan III 1568, se De la Gardiska arkivet,
Pergamentsbrev.
74
167
Lewenhaupt, Eva, 1657–1729
Gift med landshövdingen Conrad Gyllenstierna af Ulaborg, 1645–1684
1684-11-10, Stockholm
Orlovssedel för en trädgårdsmästare vid Nynäs. Med sigill.
Lewenhaupt, Gustaf Adolf, 1619–1656
Riksråd, krigsråd, fältmarskalk
1654-04-02, Uppsala
Testamentsurkund. Kopia.
1656-11-15
Privatskrivelse till grevinna.
Utdrag ur likpredikan, som hållits över L. av Erik Emporagrius (endast en del personalia).
1678-09-06, Stockholm
Affärshandling i gårds- och sterbhusaffärer.
Lewenhaupt, Gustaf Mauritz, 1651–1700
Överste
1703-03-05, Stockholm
Skrivelse i arvs- och sterbhusaffärer rörande skifte efter L. Kopia.
Lewenhaupt, Hedvig Sofia, 1801–1883
Gift 1824 med brukspatronen Henry de S:t Cyr, 1792–1857
1817-12-10
En ”testamentsurkund”. Enligt Jacob De la Gardies överskrift ett ”plaisanterie”.
Lewenhaupt, Louise Antionette Königsmarck, 1732–1805
Ogift
1805-05-05
Något defekt skrivelse på franska till henne, tydligen avsänd av en grevinna Eleonora de
Lœwenhaupt. Brevet innehåller tacksägelser för nådevedermälen från en annan grevinna L. i
Strasbourg.
168
Lewenhaupt (Leijonhufvud), Sten Eriksson, 1518–1568
Riksråd, ståthållare
1548-06-10, Kalmar
Privatskrivelse från Sten Eriksson L. till systern, drottning Margareta Leijonhufvud.
Original.75
Leyonhusen, G.,
1676-03-07, Stegeborg
Handling avseende affärer ihop med en tidigare obligation. Underskriften bortklippt.
Lichton, Robert, 1631–169276
Generallöjtnant, president i Åbo hovrätt, kungl. råd
1685-09-30
Skrivelse rörande en rättsaffär, som L. varit inblandad i.
1689-02-07
Skrivelse angående hans representation vid riddarhuset. Sigillet bortrivet.
Odaterat
Kravbrev på franska angående en skuld till L.
Lidiin, Anders
Postdirektör
1812-04-03, Stockholm
En ansökan om lönetillökning tillika med ett PM, innehållande meritförteckning o. dyl., allt i
kopior.
Lidner, Bengt, 1757–1793
Vitter författare
1780-08-28
Intyg på franska från en universitetslärare i Göttingen om Lidners studier och uppförande
därstädes.
75
76
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet I, s. 106 ff.
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 7.
169
Liebsdorff, Joakim, 1597–1666
Krigsfiskal, mantalskommissarie
1664-03-08, Stockholm
Köpebrev på en gård i Finland. Med sigill.
Liewen, Bernhard Otto von, 1625–1699
Överste
1653–1666, Reval
Obligation med fyra sammanhållna handlingar på tyska. Kopior.
Liewen, Bernt Vilhelm von, 1685–1771
Kommendant, generallöjtnant
1728-12-28, Landskrona
Privatskrivelse till Carl Sparre med devota nyårsönskningar. Skadad.
Liewen, Carl Fredrik von, 1721–1762
Överadjutant, överste
1742-08-31
Skrivelse till Malte Ramel mest med politiska riksdagsmeddelanden. Med sigill.
1744-05-30
Skrivelse i privata affärsfrågor.
1747-04-03
Skrivelse rörande erhållande av en kopia av en skrivelse från Krigskollegium.
Alla tre enbart undertecknade med ”Liewen”. Möjligen avses denne Carl Fredrik von
Liewen.
Liewen, Carl Gustaf von, 1695–1722
Kammarherre
Affärsskrivelse från Paris i juni 1716 till en ombudsman Stierncrona och fullmakt för denne
att i Sverige företräda von Liewens ekonomiska intressen. Kopia.
Liewen, Hans Henrik von, 1704–1781
Riksråd, kansler, riksmarskalk
170
1771-05-10, Stralsund
Defekt skrivelse med fullmakt åt översten Carl Hiertha att å hans vägnar rösta på
riddarhuset.
Liewen, Reinhold von, 1621–1665
Guvernör på Ösel 1654, generalmajor
1658-08-18, Stockholm
Affärshandling (obligation) på tyska. Med sigill.
[Lillie, Truls]
Köpebrev 1622, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Scheiding
Lillie af Aspenäs, Mauritz, 1651–1710
Generalkvartermästarelöjtnant
1686-09-06, Bohus
Defekt skrivelse med förklaring, varför han ej kan komma till den instundande riksdagen
och begäran om ”excuse”.
Lilliecrona, Gustaf, 1623–1687
Landshövding, kansler, kungl. råd och president
1674-05-28, Helsingör
Skrivelse på franska angående en förrymd gäldenär.77
Lillieflycht, Gabriel Emporagrius, 1639–1690
Hovråd, lagman
Stilövning med alfabet, siffror och citat på latin och tyska undertecknad Gabriel Erici 1659
(O puer si scires, quantum doctrina valeret, Nunquam dormires, noctesque diesque
studeres).
77
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 10.
171
Lilliegren, Simon, 1666–1736
Assessor, lagman
1693-11-19, Stockholm
Handling angående riksdagsförfall och ”excuser” för andra personer.
Lilliehorn, Johan Fredrik, 1745–1811
Landshövding
1803-04-30 och 1803-06-18, Vänersborg
Två skrivelser till Gustaf Lagerbielke med anbefallande förord åt prästen Petrus Petri
Ekelund i Dalsland.78
Lilliehöök af Fårdala, Knut, 1603–1664
Landshövding
1647-11-10, Åbo
Affärshandling angående uppbördsfrågor. Skadad.
78
Se Edestam, Karlstads stifts herdaminne V, s. 258 ff.
172
Lilliehöök af Fårdala, Nils, 1630–1692
Överste
1684-08-11, Stockholm
Leveranskvittens. Sigillet bortklippt.
Lillienberg, Anders Daniel, 1711–1777
Häradshövding, kammarherre
1736-09-12 och 1736-09-13, Råby
Två skrivelser till major Olof Randbäck i Östra Sallerup mest i regements- och
boställsangelägenheter.79
1736-09-13
Kort skrivelse med vissa uppdrag till två nämndemän.
Lilliengrip, Carl Paulin, d. före 1702
Häradshövding
1697-10-18, Ystad
Fullmakt för sonen Gustaf att vid närmast tillstundande riksdag företräda familjens intressen
på riddarhuset. Sigillet bortklippt.
Lillieqvist, Anders Nilsson, 1621–1668
Krigskommissarie
1661-07-26, Stockholm
Skrivelse till krigsrådet Simon Rosenbergh med rekommendation av en änkas supplik.
Lilliestråle, Joakim Vilhelm Bröms, 1721–1807
Lagman, justitiekansler
1787–1798
Poltitiska manuskript och brev på vers (c:a 15 sid.).80
Lillieström, Jakob, d. 1704
Kapten
79
80
Se nedan Randbäck, Olof.
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 10–12, noten.
173
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Limnelius, Nils, 1767–1848
Juvelerare, rådman i Stockholm 1812
Tjänsteförteckning från 1831 eller senare.
Lind af Hageby, Bengt, 1632–1695
Överstelöjtnant
1686-08-16
Skrivelse med begäran om excuse på riddarhuset och förordnande av fullmäktige för
familjen.
Lindblom, Jakob Axelsson, 1746–1819
Biskop i Linköping 1786, ärkebiskop i Uppsala 1805
1787-03-01
Avskrift av ett tal till Linköpings stifts prästerskap.
1816-04-01
Skrivelse från ärkebiskop Lindblom till bergsrådet Nils Dalberg angående översättningen av
ett ställe i Moseböckerna.
174
175
Lindcrantz, Nils Ringius, 1648–1692
Juris professor i Åbo, häradshövding
1690-03-18 och 1690-04-19
Skrivelse i gårdsaffärer med olika handlingar, mest rörande reduktionsärenden.
Linde, Vendela Jakobsdotter, d. 1657
Född Lohrman, gift 1606 med räntmästaren och kammarrådet Erik Larsson von der Linde, d.
1636
1637-06-10
Säljebrev å ett hus vid Västerlånggatan i Stockholm. Sigillet bortklippt.
Lindeblad, Assar, 1800–1848
Vitter författare, kyrkoherde i Öved 1836, prost
Gravskrift över grevinnan Amelie Sparre i original och kopia.
Två avskrifter av ett tal av ”M.R.” vid Assar Lindeblads inträde i S:t Johanneslogen S:t
Christoffer 1828-10-21.
På sista sidan av den ena kopian två verser av Assar L. till en baron Rålamb 1828-10-23.
Lindeblad, Daniel, 1655–1694
Lektor, provinsialläkare
1693-11-08, Växjö
Skrivelse till Carl Adlerstedt angående ett sköldebrev. Med sigill.
Lindeman, Juliana Catharina
Änka efter kapten Jacob Krook (jfr nedan Meijendorff).
1698-06-25
Supplik till bokhållare Petter Wennerman.
1699-02-15, Reval
Anbefallningsskrivelse på tyska rörande Juliana Catharina Lindeman.
Lindencrona, Carl Gudmund, 1772–1818
176
Ryttmästare, krigsråd
1807-05-08, Lillö
Skrivelse angående rusttjänstfrågor.
Lös autograf på särskilt papper med sigill.
[Lindenow, Vivika, född Podebusk]
bytesbrev av Henrik Lindenow 1638, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev
Lindenstedt, Vilhelm, 1681–1770
Amiralitetskammarråd
1738-01-13
Skrivelse angående utsöknings- och utmätningsfrågor.
Lindhielm, Anders Grelsson, 1634–1704
Kammarråd, landshövding
1678-01-30, Stockholm
Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”. Skadad.
Lindhielm, Mårten Grelsson, 1638–1720
Överste, landshövding
1689-07-24 och 1696-03-16
Två skrivelser rörande mönstrings- och rusttjänstfrågor. På den senare är sigillet bortklippt.
Linné, Carl von (Linnaeus), 1707–1778 81
Med. professor i Uppsala 1741, arkiater 1747
1767-11-13, Uppsala
Skrivelse till brukspatronen Frans Bedoire. Sigillet bortklippt.82
1773-07-10, Ekolsund
Ett blad med botaniska anteckningar och figurer. Skadat.
81
82
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet III, s. 215 f., IX, s. 211 f.
Tryckt i Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné I:3 (1909), s. 107–108.
177
178
179
180
Lode från Livland, Fromhold
Godsägare i Livland
1594-11-10, Reval
Attest på tyska.
Lood i Småland, Peder Månsson, d. 1647
Ryttmästare, underståthållare i Jönköping 1638
1634-09-03, Stockholm
Köpebrev. Sigillet bortklippt.
Lorichs, Anders, d. 1584
Hovjunkare och sekreterare hos Johan III
1578-11-21, Stockholm
Skuldsedel på franska. Med sigill. Skadad.
Lossow, Hans Christofer von
Kapten, jägmästare
1692-02-01, Örebro
Fullmakt på en jägmästaretjänst.
[Ludvigsson, Rasmus, d. 1594, se Rasmus Ludvigsson]
Luft, Fr. Joh. von der, 1787–
Lanträntmästare, magasinsförvaltare
1837-11-17, Kristianstad
Meritförteckning. Skadad.
Lundén, Lago Adam, 1789–
Kamrerare vid frimurarebarnhuset i Stockholm
Ett P.M. med meritförteckning och lönetablåer från mars och april 1839.
Lünow, Jöns, 1626–1706
181
Ryttmästare
1675-09-28
Skrivelse i gårdsaffärer.
Luther, Carl Friedrich
1743-01-31, Kiel
Affärsskrivelse på tyska.
Lutteman, Johan Martin, 1794–1853
Kyrkoherde i Othem, Visby stift, 1844
1829-01-28, Stockholm
Ett ”Pro Memoria”, närmast som en klagoskrivelse.
Lützow, Joakim Vilhelm, 1636–1699
Hovmarskalk
1689-01-31
Anhållan om ”excuse” för herredagen.
Lybecker, Harald, 1649–1714
Bergsråd
Skrivelser till Petter Wennerman i spannmåls- och gruvaffärer. Med sigill.
Loewe, Maria von
1706
Handling i reduktions- och gravationsaffärer. Skadad.
Löfgren, Anders, 1668–1728
Inspektor över Avesta bruk, landskamrerare
1699-04-16, 1699-10-08, 1699-10-12, 1699-10-15 och 1700-05-06
Affärsskrivelser mest i bruksaffärer. Med sigill. Skadade.
Löwen, Johan, 1697–1775
182
Hovmarskalk, president i Statskontoret
1769-04-06, Stockholm
Anmälan om fullmakt för annan person att föra ättens talan vid tillstundande riksdag.
Löwenhielm, Carl Gustaf, 1701–1768
Kansler, kanslipresident
1743-10-18, Stockholm
Affärshandling
[Löwenwolde, Jacob van den]
Fastebrev 1534, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev
[Maidel, Tönnis]
Skuldebrev av Simon Vittinghoff 1548, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev
Makeléer (Maclean), David, d. 1708
Överste, landshövding
1696-02-25, 1697-06-04 och 1698-02-15
Tre skrivelser angående rusttjänstlängder samt arvs- och gruvaffärer. Med sigill.
Makeléer, Gustaf, 1641–1701
Överste, kommendant
1689-03-20, Göteborg
Skrivelse i militära personfrågor
1694-02-03, Göteborg
Affärsskrivelse
Makeléer, Gustaf till Ström, 1744–1804
Överste, kammarherre
1785-07-05
Privatskrivelse
Makeléer, Johan, 1639–1696
183
Justitieborgmästare i Göteborg
1676-03-28
Defekt skrivelse på tyska undertecknad av T. van der Noth (med sigill). Möjligen rör det sig
om affärer med J. Makeléer.
Makeléer (Maclean)
1735-02-01
Privatskrivelse på franska. Endast undertecknad med släktnamnet.
Malmberg, Jonas
Fogde
1697-12-13 och 1698-05-14
Två defekta skrivelser angående gårds- och arrendeaffärer.
Mandelgren, Nils Månsson, 1813–1899
Artist, konst- och kulturforskare
1836–1899
Diverse intyg och utlåtanden (av bl.a. A. T. Gellerstedt) i original och avskrift.
Subskriptionserbjudande på M:s atlas över Sveriges odlingshistoria (tryck på franska, 4 ex.).
Manderstierna, Johan Dargeman, 1659–1739
Amtman, lanträntmästare
1693-10-12
Skrivelse till riddarhussekreteraren med anhållan om att på nästa herredag inskrivas på
riddarhuset.
Mannerberg, Johan Mose, d. 1720
Kapten
1680-07-11, Stockholm
Skrivelse med upplysningar till en riddarhussekreterare.
Mannerheim, Johan Augustin, 1706–1778
Överste
184
1765-01-12
Skrivelse med anmälan att han givit annan person fullmakt att intaga hans plats på
riddarhuset. Den är undertecknad enbart med ”Mannerheim”. Troligen avses just denne
Johan Augustin M.
Mannerheim, Lars August, 1749–1835
Justitieombudsman
Begravningsverser vid hans frånfälle 1835-03-18. Ingen författare nämnd.
Mannersköld, Christoffer Assarsson, 1583–162883
Överste, guvernör
1622-04-20
Tablå över ett röstförslag från hans regemente.
Mannersköld, Nils Assarsson, 1586–1655
Ståthållare, guvernör, landshövding
1648-02-09, Stockholm
Affärsskrivelse på tyska. Sigillet bortklippt.
Marderfelt, Filip
Geheimeråd, överkammarjunkare
Utdrag ur ett protokoll från en session i Göta hovrätt 1714, då en supplik av F. Marderfelt
föredragits. Vilken M. som avses framgår ej fullt klart.
Marqvardt, Jurgen Frederich
Köpman
Skrivelse angående affärer med Magnus Julius De la Gardie med kopia av en revers, som M.
underskrivit 1711-08-24.
Marschalck, Baltasar, 1623–1685
Kammarherre, hovmarskalk
1676-06-16
83
Köpebrev 1619, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
185
Obligation. Sigillet bortklippt.
Mattiae, Johannes, 1593–1670
Överhovpredikant, biskop i Strängnäs 1643–1664
1652-07-18, Åker
Affärshandling angående leveranser av bräder och timmer.
Maydell, Georg Johan, 1648–1709
Landshövding, general
1696, Helsingfors
Skrivelse i arvs- och godsaffärer till Gustaf Kruus arvingar. Sigillet bortklippt.
1696-12-31, Helsingfors
Skrivelse i arvs- och godsaffärer.
1697-04-12, Helsingfors
Skrivelse till Arvid Grooth angående rusttjänstlängder. Skadad.
Maydell, Johann (Hans), 1584–1622
Överste, ståthållare i Pernau och Hapsal
1610-02-20
Kvittens på tyska
Meck, Reinhold
1659-07-27, Reval
Affärshandling på tyska. Med sigill.
Meijendorff von Yxkull
1694-11-20
Affärsbrev till bokhållare Petter Wennerman undertecknat Jacob Krook (jfr ovan Lindeman,
Juliana Catharina). Brevet är lagt i ett aktomslag med Wieselgrens påskrift Meyendorff,
men detta namn är ej nämnt i brevtexten.
Meijer, Elias
186
1623-11-02, Riga
Obligation och kontrakt på tyska. Med sigill.
Meijerfeldt, Brita, 1700–1771
Född Barnekow, gift 1717 med Johan August Meijerfeldt, 1664–1749
1750-11-16, Stralsund
Handling på tyska rörande en gårdsdonation. Med sigill.
1753-06-18, Hamburg
Räkningstablå på tyska (kopia) från en affärsman i Hamburg jämte en mindre affärsskrivelse
från samma person 1753-06-19. Affärsuppgörelserna gäller tydligen grevinnan M.
Meijerfeldt, Johan August, 1664–1749
Kansler, rikskansliråd
1730-01-03, Rosendal
Privat affärsskrivelse på tyska. Kopia.
1732-07-11, Vittskövle
Privat affärsskrivelse.
Meijerfeldt, Johan August, 1725–1800
Fältmarskalk
1773-12-20, Steinkowitz
Privatskivelse på franska till M. från Gerhard Ernst von der Öhle. Kopia av Jacob de la
Gardie.
Meijerhelm, Evert Johan von, 1657–1732
Kommendant, överste
1693-10-26
Skrivelse på tyska, s.k. riksdagsexcuse
Mein, Johannes84
Handlingar rörande Meins övergång från lutherska till katolska läran omkring 1685. Sex
olika intyg från katolska myndigheter samt en liten resejournal på tyska.
84
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 159 ff.
187
Melanderhielm, Daniel, 1726–1810
Professor i Uppsala, kansliråd
1798-04-13
Skrivelse, troligen till bergsrådet Dalberg, angående yttrande över förslag till valsätt av
inhemska ledamöter av Vetenskapsakademien.
Mellenius, Olaus Jonae, d. 1747
Komminister i Hölö, Strängnäs stift
Åtta inlagor och suppliker från 1747 angående möjlighet att få Mellenius’ son till faderns
hjälppräst och efterträdare.
Mellin, Bernt, 1608–1690
Kommendant, landshövding
188
Affärsskrivelse på tyska utan tydlig datering.
Mengden, Ernst von, 1598–1655
Lantdomare i Livland
1630-02-06, Riga
Kopia av en kvittenshandling på tyska med en mängd underskrifter. Handlingen har
vidimerats av Ernst von Mengden 1637-08-30. Hans sigill är bortklippt.
1636-03-01
Mindre attest i gårdsaffärer på tyska.
Messenia, Anna, f. 1609-09-12, levde ännu 1676, men var död 1679-08-12
Dotter av jur. prof. dr Johannes Messenius och Lucia Grothusen; gift med stallmästaren vid
Strömsholm Hans Jacob Reichenberger/Rechenberg, av tysk börd, levde 1646-09-02, men
var död före 1649-08-18.
1668-10-20
Bytesbrev mellan A.M. och riksskattmästaren friherre Sten Bielke. Original. Sigillen
bortklippta.85
Messenius, Johannes, 1579–1636
Professor i Uppsala 1609, författare, assessor
Odaterad balansräkningsuppställning, som enligt senare överskrift (Wieselgrens?) gäller
Messenius.
Meurer, Ignatius, 1589–1672
Boktryckare i Stockholm
1657-09-11, Stockholm
Räkning på tyska rörande en likpredikan över Lars Kruus.
Modée, Susanna Christina, 1670–1738
Gift 1689 med generallöjtnanten Georg Lybecker, d. 1718
Memorial angående en dräng, som uttagits till krigstjänst. Odaterat
85
Litteratur: Bengt Hildebrand, ”Anna Messenia och släkten Rechenberg”, Festskrift till Verner Söderberg den
fjärde oktober 1932.
189
Montgomery, David Christoffer, d. 1708
Överstelöjtnant
Tre rätt defekta skrivelser med militärtekniskt innehåll, 1682-05-03 och 1683-07-16 från M.
till G. Crusebjörn och 1686-11-03 till M.
Montgomery, Fredrik Fabian, 1770–1831
Lagman, hovmarskalk
1832-03-24
Minnestal över M. i frimurarelogen i Linköping. Talets författare ej direkt angiven.
Morén, Thorbjörn, 1781–1843
Kyrkoherde i Karlskoga, Karlstads stift, prost
1826-05-30 och 1826-08-19
Skrivelser till domkapitlet i Karlstad och till Kungl. Maj:t angående vissa församlingsfrågor,
särskilt skolfrågor (med beskrivning av brister i skolundervisningen och läskunnigheten i
församlingen).86 Kopior.
Morian, Johan Christoffer von, 1694–1766
Kommissionssekreterare, lagman
1736-02-20 och 1736-04-30
Två affärsskrivelser.
Mornay, Charles de, d. 1574
Överste, ståthållare
Samtidig kopia av en skrivelse från 1560-talet med trohetsförpliktelse mot Erik XIV.
Skadad.87
Mühlenfels, Gottfried von, 1798–1850
1829-06-25 och 1831-10-01
86
”Af omkring 3000 personer, dem jag examinerat, har ingen vetat, hvad Lekamen, Christi lekamen, lekamlig
betyder… Ett till bedröfvelse stort antal personer från 15 år till högsta ålder har aldrig lärt läsa och till nattvardsgång
ej blivit admitteradt. Medelålders enklingar, hvilka velat omgifta sig, hafva måst återvisas till ny läsning…”
87
Wieselgren, DelaGardiska archivet I, s. 183 ff. och 3, s. 218.
190
Två suppliker på svenska och tyska till myndigheter i Stockholm och Riga med klagomål
över olaglig inspärrning och omyndighetsförklarande och krav på bättre redovisning.
Sju lösa assignationer augusti–september 1831.
1839-01-03
En lös assignation.
1840–1847
Två lösa lappar med affärsanteckningar.
Munck af Fulkila, Claes, d. 1631
Ryttmästare
Kopia av en gårdskifteshandling från 1591 emellan Claes Munck och hans broder Söffren
(Sigfrid?).
Munck af Fulkila, Johanna Agata, 1792–1834
Gift 1819 med torparen Mats Eriksson
1819-09-27
Prästbetyg. Avskrift.
Munck af Sommernäs, Anders Jonsson, d. 1634
Kapten, ståthållare
1615-04-17, Stockholm
Revers på tyska. Sigillet bortklippt.
Månesköld af Norge, Peder Knudsen
1686-08-27
Inlaga tillsammans med brodern Jörgen med anmälan, att ingen av dem synes vara i stånd att
bevista den instundande riksdagen. Sigillet bortklippt.
Månesköld af Seglinge, Margareta Reinholdsdotter, levde 1634
Gift 1) 1598 med Åke Carlsson Månesköld, 2) med Johan Luth, 3) med Paul Gaukunkel
1633-12-28, Skänninge (i Uppland)
Fullmakt av Margareta Reinholdsdotter för sin fästman Paul Gaukunkel att beställa om
Skänninge gods. Original med sigill. Sigillvittnen: Martinus Aschaneus och Daniel Eriksson.
191
Möller, Arent, 1621–1692
Underståthållare, landshövding
1686-09-06, Utdala
Skrivelse med anmälan att han på grund av ålder och sjuklighet ej kan komma till
riddarhuset och anhållan om ”excuse” både för honom själv och för hans likaledes
förhindrade son.
Möller, Daniel (von), d. 1718
Postinspektör, postmästare i Stockholm 1706
1688-02-04, Stockholm
Räkning till Gustaf Kruus.
Möller, Simon Adam, 1665–1738
Hovjunkare, löjtnant
1689-01-24, Utdala
Skrivelse med anhållan om ”excuse” på riddarhuset.
[Mörner, Hans Georg]
Köpebrev 1651–1653 av drottning Kristina, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev
Mörner, Hedvig, d. före 1702, gift 1646 med Robert Douglas, 1611–1662
1672-03-18
Fastebrev på Säby och Sjögestad. Kopia.
Mörner af Morlanda, Eva, 1677–1743
Gift 1) 1698 med Hans Fr. von Siegroth, 2) 1707 med landshövdingen Erland Broman, d.
1744.
1736-01-21
Skrivelse med privata affärsuppgörelser. Skadad.
Mörner af Morlanda, Hans Georg, 1623–1685
Landshövding, överkommendant, guvernör
192
1652-02-05
Köpebrev på några gods i Östergötland. Med sigill.
Mörner af Morlanda, Hans (Hampus) Didrik, 1735–1816
Sekundmajor
1812-08-18, Linköping
Kopia av gåvohandling rörande en välgörenhetsinrättning i Linköping (”Friherrliga
Mörnerska Stiftelsen för Husville”). Ett tryckt ex. av ett plakat med sedelärande innehåll
medföljer (tydligen avsett att uppsättas i inrättningen).
193
194
Mörner af Tuna, Bernt Didrik, 1639–1710
Överste, landshövding
Odaterad lista över officerare vid Mörners regemente, vilka av tjänsteskäl ej kan bevista
instundande riksdag.
Mörner af Tuna, Carl, 1605–1665
Hovrättspresident, riksråd
1655-02-10, Dorpat
Brev på tyska till Heinrich Patkull, närmast rörande en familjerättslig affär. Med hovrättens
sigill.
1656-02-23, Dorpat
Affärshandling på tyska.
Mörner af Tuna, Carl Gustaf Ludvig, 1798–1824
E.o. hovrättsnotarie, kammarjunkare
1824-08-03
Kopia av minnesord vid graven. Författare ej angiven.
Mörner af Tuna, Lennart, 1636–1675
Kommissarie
1672-10-26, Stockholm
Kopia av obligation.
Natt och Dag, Anna, d. 1673
Född Cruus af Edeby, gift 1653 med riksmarskalken Åke Axelsson Natt och Dag, 1594–
1655
1655-07-11, Göksholm
Skrivelse till grevinnan Ebba Sparre från Anna Cruus med underrättelse om makens död och
begravning.
Natt och Dag, Carl Persson, 1628–1694
Kammarherre, överstelöjtnant
1684-09-09
195
Säljebrev i gårdsaffärer. Med sigill.
1684-11-10
Köpebrev i gårdsaffärer. Skadat.
Natt och Dag, Nils Nilsson, 1640–1676
Assessor i Bergskollegium
1675-10-08
Obligation. Kopia
Släktuppställning och stamträd tydligen från hans begravning 1676. Skadad.
1684-08-08
Räkenskapsuppställning rörande hans sterbhusaffärer.
Natt och dag, Nils Persson, d. 1658
Kaptenlöjtnant
1654-05-08
Köpebrev på gårdar i Östergötland. Med sigill.
Natt och Dag, Ture Axelsson
Hovrättsassessor
1625-04-03
Bytesbrev. Sigill bortklippta.
Natt och Dag, Ture Turesson, 1626–1660
Major
1657-06-15, Stockholm
Kopia av obligation.
1669-11-22, Stockholm
Osignerad affärshandling rörande ovanstående obligation.
Netterström, H.
1795-01-25, Karlskrona
Privatskrivelse
196
Nieroth, Catherine de
Född Fonck
1697-03-25, Reval
Privatskrivelse på franska i devot stil.
Nieroth, Gustaf Adolf
Ryttmästare
Affärshandling (obligation) angående affärer med C. G. Bonde under åren 1661–1699.
Nieroth, Herman
1625-11-01, Reval
Revers på tyska. Med sigill.
Nieroth, Johan, 1587–1628
Kaptenmajor
1625-12-01
Revers på tyska. Sigillet bortklippt.
Nieroth
Kapten
1710-02-12, Compienne
Betyg på franska rörande en kapten Nieroth utfärdat av Le Comte d’Arco.
Nisbeth, Per Gustaf, 1690–1773
Löjtnant
1720-04-20, Löfstad
”Contrarevers”
[Nokia-släkten]
Sköldebrev 1573, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
197
Nordenskiöld (Nordenberg), Anders Johan, adlad Nordenskiöld, 1696–1763
Major, landshövding
1733-08-10
Skrivelse angående affärer med O. R. Glansenstierna och kopia av två reverser.
Nordenstråle (Nordeman), Olof, adlad Nordenstråle, 1683–1742
Riksråd, kansler
1736-04-16, 1736-05-28, 1736-06-04, 1736-07-02, 1736-07-13 och 1736-07-16
Sex affärsskrivelser till Gabriel Fredrik Kurck och Christina Oxenstierna, f. Kurck.
Norman, E.
Köpman
Fyra konceptartade handlingar rörande en affärsprocess från 1734.
Noth, Thomas von der, d. 1677
Envoyé, generalmajor
1679-10-06, Stockholm
Förteckning på tyska över skrifter och andra papper, som en sekreterare Jeremias Hopffer
medfört till Stettin. Däribland en levernesbeskrivning över Thomas von der Noth,
affärspapper m.m. Med Hopffers intyg att ifrågavarande papper utlämnats och mottagits.
Ogilwie, Patrik, d. 1705
Häradshövding, major
1686-07-30
Anmälan att han ej är i stånd att bevista den instundande riksdagen.
Ohlsberg, Magdalena, d. 1730
Född Hjerpe, gift med Johan Ohlsberg
1731-05-17
Bouppteckningshandling
Olai, Matthias
198
1633-04-03, Uppsala
Kvittens
[Olaus Petri]
Se Petri, Olaus
Ollonberg, Tore Olofsson, 1611–1690
Hauptman, häradshövding
1669-03-31, Stockholm
Assignation till O. angående medel till hästköp.
1682-09-16
Testamentshandling med arvsuppdelning. Flera sigill, varav ett urklippt.
Olthoff, Johan Ehrenfried Charisius von, 1743–1830
Överjägmästare, kommendant, kapten
1820-05-19, Stockholm
Klagoskrift
Orcharton, Johan, d. 1684
Överstelöjtnant
1666-07-07 och 1667-05-24, Stockholm
Två skrivelser i gårdsaffärer. Sigillen urklippta.
Orrhane (Årrhane), Anders, d. efter 1690
Fänrik
1686-08-23
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortklippt.
Oscar II, 1829–1907
Sveriges och Norges Konung
Lavering 1833. Med Jacob De la Gardies anteckning : ”Laverat af Lille Hertigen af
Östergötland efter en uppgjord ritning år 1833 och skänkt till mig då jag tog afsked af
honom den 6 juni 1833.”
199
Osten, Gustaf Adolf von der Osten, genannt Sacken, 1636–1716
Överstelöjtnant, landshövding
1673-06-06
Förmyndarehandling rörande Otto Johan von der Ostens barn. Kopia.
1680-10-04
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Oxe, Carl Gustaf, 1680–1729
Överstelöjtnant
Brevlapp med anhållan om ”excuse” på riddarhuset, där han skulle föra ättens talan.
Oxe, Harald, 1628–1689
Landshövding
1681-04-22, Åbo
200
Handling angående överlåtelse av ett hemman. Kopia. Skadad.
[Oxe, Peder]
Bytesbrev av Otto Brade och Eric Podebusk 1568, se De la Gardieska samlingen,
Pergamentsbrev.
[Oxenstierna, Barbro, född Bielke]
Se De la Gardieska samlingen, Pergamentsbrev under Posse.
[Oxenstierna, Åke]
Köpebrev 1677, se De la Gardieska samlingen, Pergamentsbrev under Wernstedt.
Oxenstierna af Eka och Lindö, Bengt, 1591–1643
Ambassadör, riksråd, resenär
1629-12-29, Uppsala
Kontrakt. Original med sigill.
Oxenstierna af Södermöre, Axel, 1583–1654
Rikskansler, generalguvernör
1644-09-20, Stockholm
Handling angående överlåtelse till brukare av ett hemman i Södra Vi socken. Kopia.
En odaterad och icke underskriven räkenskapshandling, som lagts ihop med föregående och
möjligen kan hänföras till Axel Oxenstierna. Konceptartad.
Oxenstierna af Södermöre, Johan, 1611–1657
Riksråd, riksmarskalk, president i Wismarska tribunalet.
1657-04-08, Wismar
Handling angående överlåtelse av några hemman. Kopia.
Oxenstierna af Korsholm och Wasa, Johan Gabriel, 1750–1818
Riksråd, kanslipresident, vitter författare
201
Långt privatbrev till Olof Bergklint avsänt från Wien 26 december 1772– nyåret 1773.
Innehåller verser, poetiska betraktelser m.m.88
Pacchalenius, Gustaf, d. 1763
Kyrkoherde i Masku, Åbo stift, 1739
1737-02-07, Virmo
Supplik för hans räkning ingiven av hans svärfar Lars Sacklinius.
Palbitzki, Mattias, 1623–1677
Kammarherre, ambassadör
1673-09-16, Rom
Skrivelse på franska till P. i Wolgast från Pierre Couchette, som erbjuder sina tjänster i
Rom.89
Palmcrantz, Magnus, 1653–1703
Hovauditör, sekreterare i lagkommissionen
1693-11-17
Skrivelse med anhållan om ursäkt för riksdagsfrånvaro.
Palmqvist, Johan, d. 171690
Resident, hovkansler
1691-01-16, Paris
Skrivelse till Kungl. Maj:t angående svenska saltaffärer med Frankrike.
1698-01-10, Paris
Skrivelse till Karl XII med klagomål över den dåliga lönen och de dryga
levnadskostnaderna. En räkenskapstabell bifogas också. Kopia. Skadad.
Palmskiöld, Erik Larsson, 1608–1686
Sekreterare i Riksarkivet
88
Brevet har vid något tillfälle av misstag plockats ut ur De la Gardieska arkivet och förts till samling Bergklint,
Olof i Universitetsbiblioteket, eftersom det där finns fler brev från Johan Gabriel Oxenstierna till Olof Bergklint från
samma period, men 2009 återfördes brevet 1772–1773 till De la Gardieska arkivet, Biographica minora.
89
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 61.
90
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 61 ff.
202
Avskrift av en handling 1627-10-15 rörande donation av några hemman. Denna avskrift har
vidimerats av Palmskiöld.
Palmstierna, Nils, 1696–1766
Riksråd, kansler
1765-01-10
Skrivelse med anmälan att han utsett annan person till sin fullmäktige vid instundande
riksdag. Sigillet bortrivet.
Palmström, Johan Mattsson, 1621–1686
Kommissarie, assessor
1678-01-22, Stockholm
Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”.
Palthén, W.
1741-11-04, Wismar
Skrivelse på tyska, mest rörande militära löneförhållanden.
Panso, Georg Bernhard, 1680–1742
Generaladjutant
1728-07-07, Stockholm
Skrivelse på franska med affärsmeddelanden.
En kvittens på tyska rörande samma affärer bifogad.
Papegoja, Bernt, 1649–1700
Kapten, hauptman på Läckö slott
1673-07-08, Läckö
Bytesbrev i gårdsaffärer. Med sigill.
Papegoja, Brynte, 1627–1694
Ryttmästare
Odaterad
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigill bortklippt.
203
Passy, Edvard, 1789–1870
Pianist, tonsättare
1840
Ansökan på franska om att bli antagen till förste pianist vid drottningens hov.
Patkull, Johan
Fänrik 1671
1676-09-23, Helsingfors
Skrivelse i militära angelägenheter till Rembert von Funcken i Narva.
Pauli, Gustaf Adolf, 1629–1666
Major
1660-01-13, Stockholm
Obligation i två kopior rörande en affär med Hägerstierna.
1673–1678
Sju kopior av olika handlingar rörande affärer mellan Hägerstierna och Paulis sterbhus.
Pauli, Vilhelm Mauritz, 1691–1758
Överjägmästare
1730-01-02, Fluxerum
Uppvaktningsbrev till greve, med nyårsönskan.
1732-11-17, Fluxerum
Supplik
Pechlin
Ett odaterat P.M. av Jacob De la Gardies hand med släkttavleuppgifter.
Pereswetoff-Morath, Carl, 1665–1736
Generalmajor
1733-11-23, Umeå
Supplik i avlöningsärenden.
204
Petersens, Eva Lovisa af, 1745–1821
Född Forbes af Lund, gift 1766 med kanslisten Johan Abraham af Petersens, 1742–1795
1818-05-16
Något defekt privatskivelse till barndomsvännen bergsrådet Nils Dalberg med bön om att få
se hyllningen av Karl XIV Johan från ett fönster i Dalbergs våning vid Gustaf Adolfs torg i
Stockholm.
Petri, Olaus, 1493–1552
Kansler, reformator, författare
Kort skrivelse med autograf, utan år.91
91
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. IX.
205
206
Pettersson, Johannes, 1795–1881
Docent, kyrkoherde i Håslöv och Bodarp, prost
Avskrifter av tre intyg från november 1834 om P:s skicklighet (gällande någon ansökan).
Med Lunds stads sigill.
Pilefelt, Johan, f. 1643
Överstelöjtnant
1713-12-04, Hagelsrum
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.
Piper, Carl, 1647–1716
Kansler, överstemarskalk
Släkttavleuppgifter för några av hans ättlingar.
Piper, Carl Claes, 1770–1850
Översteskattmästare
Räkenskapsuppställning för hemmantal, odaterad.
Piper, Peter, 1642–1690
Kavallerist
1682-12-05, Stockholm
Privatskivelse på tyska.
Pistolekors, Erik, 1628–1700
Överste, kommendant
Odaterad kompaniöversikt på tyska, gällande officerare vid överste Pistolekors regemente
vid Riga. Möjligen kan denne Erik P. åsyftas.
Pistolekors, Göran, d. 1693
Överste
1680-08-26, Nyslott
207
Skrivelse tillsammans med brodern Abraham (överstelöjtnant, d. 1699), vari brorsonen,
ryttmästare Carl Gustaf P. befullmäktigas att företräda deras familjeintressen på riddarhuset.
Med sigill (varav Abraham P:s sigill är bortrivet).
Pistolskiöld, Harald Podolin, 1644–1732
Ryttmästare
Odaterad
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Plaan, Daniel, 1630–1691
Hovrättsassessor
1680-10-06, Stockholm
Defekt skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortklippt.
Planting-Bergloo, Mikael, d. 1729
Generalmajor
1714-03-13, Stockholm
Anmälan att han befullmäktigat annan person att vid riksdagen företräda familjen.
Planting-Gyllenbåga, Gustaf, 1614–1670
Överstelöjtnant
1663-03-15, Finsta
Skrivelse om pantaffärer m.m. tillsammans med en kvittens.
Planting-Gyllenbåge, Gustaf, 1644–1698
Major
1697-11-03, Stockholm
Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”.
[Podebusk, Eric]
Bytesbrev 1568, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Oxe.
Poitz, Samuel
Löjtnant
208
1680-08-10
Rätt defekt skrivelse till brodern Nils, som ombedes representera släkten vid riksdagen.
Polchow, Johan Vilhelm, d. 1700
Översekreterare och syndikus i Reval
1693-11-18, Stockholm
Skrivelse med underrättelse om att han åtagit sig att vid nästkommande riksdag föra en
annan ätts talan.
Polheimer, L.A.
Ett P.M. mest som en klagoskrift i samband med någon tjänsteansökan. Avskrift, odaterad.
Polus, Sofia, 1684–1761
Gift 1) 1711 med kanslirådet Johan Peringskiöld, 1654–1720, 2) 1725 med översten Johan
Jacob Schaeffer, adlad Ehrensvärd, 1666–1731
1734-06-17
Besvärsskrift med tillhörande förklaring 1734-08-03.
Polus, Tomas, 1634–1708
Kansliråd
1700-07-04, Malmö
Skrivelse till en friherrinna angående en supplik.
Pomorski, de
Kapten
1824-02-10
Kvittens på franska.
Pontin, Magnus Martin af, 1781–1858
Hovmedicus, medicinalråd
1835-04-04
Läkarintyg för premiäraktören och sångaren Per Sellström (en insamlingslista för Sellström
medföljer i kopia).
209
Posse, Catharina Elisabet, 1640–1705
Född Kurck, gift 1659 med översten Axel Posse, 1627–1662
Mycket defekt skrivelse från Måns Påfvelsson till C. E. Posse 1663 (datering trasig). Rör
mest affärer med gårdar och gårdsfolk.
Posse, Christina
1674-11-07, Gammalstorp
Skrivelse i gårdsaffärer (immission i ett hemman). Sigillet bortklippt.
Posse, Fredrik, 1727–1794
General
1770-12-06, Liljendal
Permissionsanmälan
1770-12-16, Liljendal
Skrivelse i militärärenden.
Posse, Göran, 1620–1686
Överstelöjtnant, kommendant
1692-06-27, Stockholm
Något defekt skrivelse i gårdsaffärer angående ett av Göran Posses hemman.
[Posse, Knut]
Bytesbrev av Barbro Oxenstierna 1581, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Posse, Maria
Privatskrivelse, odaterad. Skadad.
Posse af Hedensund, Gustaf, 1626–1676
Riksråd, hovrättspresident
1655-02-21, Jönköping
Donationshandling i gårdsaffärer.
210
Posse af Hedensund, Knut Göransson, 1592–1664
Landshövding, hovrättspresident
1654-06-20
Skrivelse i gårdsaffärer. Med sigill.
Posse af Säby, Mauritz Nilsson, 1632–1702
Landshövding
Kopia av skrivelse angående kallelse till vissa mönstringar i Örebro. Utan år. Skadad.
Posse af Säby, Nils, 1739–1818
Överstekammarherre
1782-07-13
Skrivelse, närmast en ”biljett” (skriven med blyerts), till bergsrådet Nils Dalberg.
Drottningen anmodar Dalberg att genast resa till Svartsjö ”för att vara där närvarande i fall
Hans Kongl. Maj:t vid därvarande omständigheter skulle behöfva dess biträde”.
Post, Vilhelm Mauritz von, 1668–1727
Generalmajor
Odaterad
Skrivelse till en sekreterare med anhållan om ”excuse” på riddarhuset. Möjligen avses just
denne von Post.
Preis, Joakim Fredrik, 1667–1759
Kansliråd
1700-08-20, Paris
Skrivelse på franska till en förnäm person med anhållan om protektion.
Preutz, Niklas von, 1639–1696
Kommerseråd
1690-02-06
Skrivelse i gårds- och arrendeaffärer till Nils Bielke.
Printz, Johan Björnsson, 1592–1663
211
Guvernör i Nya Sverige, Överste, landshövding
1659-02-18
Defekt skrivelse till Karin Bagge, mest i privata affärsfrågor.
[Prosperius, Gustaf och Erik]
Fastebrev 1670 och 1730, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Påfvenfelt, J.G.
Odaterad
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Queckfeldt, Erik Gustaf, 1688–1776
Generallöjtnant
1732-02-26, Stensholm
Supplik för fru Sophia Beata Mörners räkning i en rättstvist med ”studenten Löfberg”.
Queckfeldt, Gustaf Gustafsson, 1628–1712
Hovråd, överintendent
1693-10-28
Skrivelse till Gustaf Hammarberg, mest i privata affärsfrågor.
Quensel, Conrad, d. 1662
Sekreterare hos Jacob De la Gardie
1644-11-06, Stockholm
Handling i gårdsaffärer
1646-12-01, Stockholm
Kvittens
Qvickelberg, Johan von
Borgmästare
1695-02-27, Vänersborg
Tjänsteskrivelse till kammarrådet Anton von Grooth.
212
Raab, Adam Christian, 1801–1872
Kammarherre, kapten
Ett odaterat P.M. angående tjänsteförhållanden och en tjänstefullmakt, gäller troligen denne
Adam Christian Raab, fast namnet där är Adam Johan.
Raiser, Anna Christina & Sophia
Troligen systrar till överstelöjtnanten Anders von Raiser, adl. von Reiser, 1701–1782
1741-05-02, 1741-11-01, 1742-01-10, 1742-04-14, Wismar
Fyra skrivelser på tyska till Nils Gyllenpatron rörande privata affärer undertecknade av den
ena av systrarna eller av båda.
Ram, Torsten Salomonsson, d. 1550
Slottsfogde, amiral, gift 1530 med Brita Fleming
Register över deras arvegods.
[Ramel, Malte]
Bytesbrev av Fredrik I 1727, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
[Ramsay, David]
Donationsbrev av Drottning Kristina 1647, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Randbäck, Olof, d. 173992
Major, ryttmästare
1722-06-09
Räkenskapshandling, skadad.
1733–1737
Fem handlingar angående en rättstvist i gårdsaffärer.
1737–1738
Nio skrivelser till R. mest beträffande gårdsaffärer.
92
Angående Östra Sallerups boställe se även ovan: Boneauschiöld, Gustaf; Dellwig, Bernt Vilhelm; Lewenhaupt,
Charles Emil; Lillenberg, Anders Daniel och nedan Ulfvenklou, Henrik samt De la Gardieska arkivet, Historiska
handlingar 19:1.
213
Rappholt, Tomas Baltzar von, 1685–1748
Brukspatron
1724-11-28
Skrivelse med anledning av hans naturalisation å Riddarhuset och angående en supplik i
samma ärende.
Rasmus Ludvigsson, d. 1594
Sekreterare, krönikeskrivare
Kvittens i mars 1580.
Reedtz, Hans Johansson
Odaterad
Skrivelse på tyska rörande privata och militära angelägenheter.
[Reedtz, Peter, Fredrik och Steen]
Säljebrev 1590–1668, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Rehausen, Christoffer Magnus von, 1670–1750
Kapten
Fyra skrivelser i privata affärer, Wismar juni–november 1741, en rätt defekt.
Rehbinder, Bernhard, 1639–1705
Överste
Två skrivelser på tyska i militärangelägenheter, den ena 1679-09-01 till Bernhard Rehbinder
och den andra 1679-10-30 från honom till en kvartermästare. Båda daterade i Reval.
Rehbinder, Carine, 1803–1875
Född Thrane, gift med Gustaf Christian von Rehbinder
1841-04-05
En hyllningsdikt på danska till Carine Rehbinder. Avskrift.
Rehbinder, Reinhold, 1643–1709
Landshövding, överkommendant
214
Skrivelse till lantmarskalken med anhållan om ursäkter för riksdagsfrånvaro för Gustaf
Anrep (?) och Rehbinders svärfar Johan Fitinghoff (d. 1685). Skrivelsen är odaterad, men
avser kanske riksdagen 1680.93
Rehnberg, Zakarias, 1685–1756
Major
1713-12-07
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.
Rehnskiöld, Carl Gustaf, 1651–1722
Fältmarskalk
Mycket defekt skrivelse i militärangelägenheter jämte ett postscriptum av annan hand.
Reimers, Johan Arent von
Marskalk
1691-10-01, Reval
Revers med namnet ”Reimers” under. Möjligen avses denne R.
Retzius, Anders Jahan, 1742–1821
Naturforskare, professor i Lund
Ett ark med botaniska anteckningar på tyska tydligen från 1779.
Reuter af Skälboö, Henrik, 1624–1663
Kapten
1648-06-06, Stockholm
Affärshandling rörande gårdsaffärer m.m. Med sigill.
93
En litten opsatz tiensteligen att geffwa Hr landtzmarskalken till kienna
1 Att Hr General Majoren Fyttinhoff eij förmå för ålderdom och swaghett nu wed dhenne Rixdagen sigh att
presentera
2 Såßom hans Kongl. Maijstt: Expre befalningh är att Hr Maioren Anrep skall förbliffwa stadigt wed Regementett
helst Emädan iag och Hr Öffwerstl: nu här äre för dhen skull begärer att bliffwa På Riderhußett Excuceratt
Reinholdt Rehbinder
215
Reuterholm, Gustaf Adolf, 1756–1813
President i Kammarrevisionen, statsman
1796-04-01 och 1796-07-19
Två skrivelser med tjänstemeddelanden till en baron Silfverhielm.
Reuterswärd, Anders Hof, 1651–1714
Major
1713-12-08
Skrivelse men anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Ribbing, Arvid, 1620–1678
Överste
1670-11-08
Bytesbrev. Med sigill.
Ribbing, Bengt, 1541–1594
Riksråd, lagman
1572-08-31, Söderköping
Privatskrivelse till en hövitsman i Linköping.94
Ribbing, Bengt, d. 1722
Överste
1693-11-17, Stockholm
Attest
Ribbing, Gustaf, 1623–1657
Överstelöjtnant
1652-11-25, Stockholm
Revers. Sigillet bortklippt.
1656-04-27, Ribbingsholm
Affärsskrivelse
94
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 54 f.
216
Ribbing, Gustaf
1674-10-26, Alvesta
Handling i arvs- och gårdsaffärer.
Ribbing, Lennart, 1631–1697
Överste, kommendant, guvernör
1658-03-19, Ribbingsholm
Handling i gårds- och arrendeaffärer.
Ribbing, Lindorm, 1569–1627
Ståthållare, riksråd
1623-05-14, Vadstena
Skrivelse till Magnus Brahe angående spannmålsaffärer.95
[Ribbing, Peder]
Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Bagge.
[Ribbing, Bengt]
Köpebrev 1638, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Wernstedt.
Ribbing, Sven Turesson, 1652–1711
Lagman, vice landshövding
1688-07-01
Skrivelse i gårdsaffärer till hauptman Olaus Rosling.
Ribbing, Ture, 1619–1656
Kommendant, landshövding
1649-09-09
Kvittens. Med sigill.
1653-03-07, Uleåborg
Tjänsteskrivelse till fiskal Anders Jakobsson i Åbo i jorda- och gårdsaffärer. Med sigill.
95
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 68 f.
217
Ribbing af Zernava, Gustaf, 1719–1811
Kansliråd
1745-10-17, Leufsta
Privatskrivelse på franska till en dam.
Riben, Mattias Adolf, 1715–1786
Major
1783-03-10, Mariestad
Skrivelse i utsökningsärenden.
Ridderborg (Scheibe), Johan, adlad Ridderborg (?)
Odaterad
Skrivelse rörande tidigare obligationshandlingar. Kopia.
Riddercreutz, Olof Olofsson, 1674–1735
Generalauditör
1724-09-21, Stockholm
Bytesintyg i tjänstefrågor. Kopia.
Ridderstolpe, Gustaf, 1785–1845
Kammarherre, hovmarskalk
Avskrift av en hyllningsdikt till hans och hans hustrus silverbröllop 1836-04-26. Dikten är
författad av Karl August Nicander och ingår i dennes Samlade dikter 2, 1840, s. 254 f.
Rigeman, Adam Johan
Student i Åbo 1677. Levde på Ruotsila.
1685-09-02
Attest angående ett uppträde under gudstjänsten i en kyrka mellan häradshövdingen Samuel
Gyllenstolpe och fältväbeln Simon Johan Jack.
Rising, Johan Classon, 1617–1672
Guvernör i Nya Sverige, kommendant, assessor i sjörätten.
218
1663-12-19?
Skuldsedel angående affärer med Hägerstierna.
Roberg, Hindrich
1735-09-13
Utdrag ur protokoll från Stockholms rådhusrätt angående tillstånd för H. Roberg att
auskultera. Med sigill. Skadad.
Robsahm, Carl Reinhold af, 1788–1860
Major
1818–1831
Avskrifter av diverse intyg och utlåtanden gällande någon tjänsteansökan av R.
[Rodsteen, Steen]
Köpebrev av Gregers Høeg 1624, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Roos, Axel Erik, 1684–1765
Landshövding, generallöjtnant
1723-02-20, Stockholm
Skrivelse i militära besvärsärenden.
Roos, Carl Gustaf, 1655–1722
Generalmajor
1705-02-17
Kopia av skrivelse rörande privata affärsuppgörelser.
Roos, Carl Gustaf, d. 1708
Kapten
1703-06-22, lägret vid Thorn
Privatskrivelse till Maria Bonde.
Roos af Hjelmsäter, Anton Johan, 1794–?
219
Torpare
1826-12-11
Skrivelse till riddarhusdirektionen, närmast som en supplik om att uteslutas ur matrikeln
p.g.a. stor fattigdom. Kopia jämte avskrift av intyg från pastorsämbete.
Roos af Hjelmsäter, Axel August, 1796–1869
Kammarherre, disponent
1834-02-04, Vänersborg
Skrivelse angående visa tingsmål, varuti Axel Roos varit inblandad jämte en förteckning
över dessa mål efter tingsminnesböckerna.
Roos af Hjelmsäter, Lennart, 1655–1711
Kommendör
1697-08-30
Skrivelse från Hedvig Eleonora och riksförmyndarna angående en förflyttning för L. Roos.
Kopia.
Odaterad begäran om ”excuse” för underlåtenhet att bevista riksdagen.
Rosen, Fredrik von, 1745–1839
Major
Odaterat tillkännagivande om ersättare på riddarhuset för en hans myndling. Möjligen är
denne Rosen undertecknaren.
Rosen, Johan (Hans) von, d. 1608
Lantråd, hauptman för ridderskapet i Estland.
1597-07-03, Reval
Skuldebrev på tyska.96
Rosén von Rosenstein, Carl Aurivillius, 1766–1836
Ärkebiskop
Avskrift av en pasquill, som spritts i Uppsala i maj 1820 och som var riktad mot R.
96
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 58.
220
Rosenberg, Simon, 1603–1689
Krigskommissarie, krigsråd
1652-04-15, Stockholm
Revers. Sigillet bortklippt.
Assignationer och kvittenser angående en obligation 1653-11-04 (på en handling).
Kopia av skrivelse 1661-06-22 angående en kvarntomt. Skadad.
1682-08-09
Affärsskrivelse på tyska till R. Skadad.
Rosenberg
1700-09-06, Revals slott
Skrivelse (koncept?) angående observationsräkningar för Kungl. Revisionskommissionen.
Skrivelsen har legat under namnet Rosenberg i samlingen. Möjligen avses någon med det
namnet.
Rosenbielke, Carin Isaksdotter, 1600–?
Gift med 1) Per Stålhandske , 2) Claes Siöblad, 3) slottshauptmannen Hans Jönsson Clöös,
adlad Björnsköld, d. 1660.
1663-05-30, Äpplaholm
Kvittenshandling. Med sigill.
Rosenbielke, Jöns Bengtsson, 1600–1671
Ryttmästare, kommendant
1652-03-03
Affärshandling i bytes och skiftesaffärer, med senare tilläggshandlingar. Kopia.
Rosenbielke, Knut, 1637–1694
Kapten
1689-02-20 med tillägg 1689-02-21, 1690-12-27, 1691-02-25, 1692-01-20, 1692-03-05,
1692-06-14
Sex skrivelser mest rörande gårdsaffärer. Sigillet bortklippt från handlingen 1692-03-05.
221
Rosencrantz97
Kopior av en del handlingar rörande en rosencrantzk arvsprocess, som igångsatts 1794. Häri:
1817-04-21
Inlaga av Krabbe, den danske ministern i Stockholm.
Släktutredningar och släkttablåer samt ett odaterat P.M. angående en del av handlingarna.
Rosencrantz, Holger Otto, 1780–1840
Major
1826-03-02 och 1826-03-17, Örup
Två skrivelser angående affärer med Rosencrantzka släktutredningar.
1826-12-13, Örup
En rättstvisthandling i samma affärer undertecknad N. Bruce.
1831-01-28, Köpenhamn
En annan handling rörande samma affärer.
Rosencrantz af Granhammar, Anna Maria, levde 1695
Gift med presidenten Georg von der Osten, genannt Sacken 1617–1690
Odaterad
Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse” för en son.
Rosencrantz af Granhammar, Lennart Gustaf, d. 1672
Ryttmästare
1669-07, Stockholm
Köpebrev i gårdsaffärer. Sigillen bortklippta.
Rosendal, Erik, d. 1705
Häradshövding
1693-09-21, Åbo
Skrivelse med anmodan till en annan person att representera släkten på riddarhuset.
Rosendufva, Carl Siggesson, d. 1653
Landshövding, häradshövding
97
Se även nedan: Rosenkrantz.
222
1653-01-12, Stockholm
Obligation. Sigillet bortklippt.
Rosenfelt, Christoffer, d. 1735
Assessor
1682-10-06, Stockholm
Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse” för annan person.
Rosenfeldt, David Reimers von, d. 1664
Krigskommissarie
1641-06-06, Reval
Obligation på tyska. Sönderklippt mitt i texten. Med sigill.
1642-09-20, Reval.
Kvittens
Rosenflycht, Nils Johansson, 1605–1682
Vice president i Reduktionskollegium
1664-04-30, Stockholm
Obligation. Med sigill.
1669-07-10
Skrivelse i gårdsaffärer med Hägerstierna. R:s sigill är bortklippt, men Hägerstiernas sigill är
kvar. En tilläggshandling samma datum i original och i kopia.
Rosengren, Jakob Turesson, d. 1571
Ståthållare
1551, Grensholm
Skrivelse med vissa tjänstemeddelanden till Erik Jönsson Rosenstråle.98
Rosenhane, Bengt, 1639–1700
Hovmarskalk
1685-11-21, Stockholm
Köpebrev. Med sigill.
98
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 57 f.
223
Obligation i affär med Axel Julius De la Gardie undertecknad av denne 1686-09-04 och med
kvittens av B. Rosenhane 1690-03-20.
1697-02-24, Kungsör
Kopia av Karl XI:s instruktion för hovmarskalken Bengt Rosenhane.
Rosenhane, Johan, 1611–1661
Riksråd, hovrättsråd
1648-06-03, Viborg
Affärs- och tjänstehandling. Sigillet bortklippt.
1661-02-12, Stockholm
Bytesbrev i gårdsaffärer. Skadad, sigillet bortklippt.
Rosenhane, Johan, 1642–1710
President i wismarska tribunalet
1707-01-18, Marieberg
Handling i testamentsärenden. Kopia.
Rosenhane, Schering, 1609–1663
Riksråd, kansliråd, överståthållare
1658-09-30, Stockholm
Obligation utfärdad av rådmannen Hans Olofsson Gevalius (med sigill). På denna handling
har Rosenhane 1662-09-27 gjort en tjänstepåskrift.
Rosenhane, Schering, 1685–1738
Generalmajor
1732-07-08, Stockholm
Skrivelse till kommissarierna i riksens ständers bank rörande vissa arvsaffärer.
Rosenheim, Vilhelm von, 1755–1822
Hovjunkare, legationssekreterare
1816-06-14, Stockholm
Kvittens för en nådegåva, som drottningen tillställt honom ”till ett vedermäle af HENNES
Maij:ts välbehag öfver min Tragedi Drottning Öda i 5 Acter”.
224
Rosenhielm, Elisabet
1659-07-27, Stockholm
Kvittens
Rosenholtz, Lars
1689-01-16
Skrivelse med anhållan om ursäkt för uteblivande från riksmötet.
Rosenkrantz, Holger, d. 170499
Kaptenlöjtnant, ryttmästare
1694-10-26, Glimminge
Skrivelse på danska till R:s moder angående diverse gods- och gårdsförhållanden i Skåne.
Omnämner Gunnarstorps hospitalsgods för Landskrona hospital.
Rosenkrantz, Mette, 1646–1730
Gift 1663 med amtman Ove Ramel, 1637–1730
1704-06-12, Köpenhamn
Kvittens på danska.
Rosenlew, Helena Elisabet, 1661–1699
Gift 1) med A. von Scharffenberg, 2) med Gustaf Hästesko af Målagård, d. 1721
1687-07-03
Privatskrivelse på tyska. Skadad.
Rosenlindt, Filip Magnus, d. 1697
Häradshövding
1680-11-23, Stockholm
Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”.
Rosenlundh, Eva Charlotta Ottiliana Amalia, 1793–1865
99
Se även ovan: Rosencrantz.
225
Född v. Schwerin, gift 1) med H.O. Kruuse af Verchou, 2) 1831 med Mattias Klew
Rosenlundh, 1788–1834
1833-04-26, Jönköping
Supplik på franska till grevinnan Charlotte Stenbock, f. Forsberg. Kuvert med sigill och
poststämpel.
Rosenqvist, Magnus, 1786–1863
Frälseinspektor
Skrivelse till Kungl. Maj:t angående en gårdsdräng Anders Andersson från Påarp, som
dömts för tillgrepp av ett lass torv, jämte två andra handlingar i samma process från 183004-05 och 1830-04-07 (bl.a. angående en besvärsskrift av den uppdiktade studenten i Lund
Palsternach). Avskrifter.
Rosensköld, Peder Eriksson, d. 1656100
President i Justitiekollegium 1636
1637-11-12, Stockholm
Revers. Sigillet bortklippt.
Rosenstierna, Bo, 1636–1676
Assessor i Kammarrevisionen 1674
1661-01-28
Handling rörande gårdsaffärer med Hägerstierna. Kopia.
Rosenstråle
Handling i en förpantningsaffär från 1639, troligen rörande sig om Rosenstrålska
familjeaffärer.
Supplik från 1683 till landshövdingen Axel Stålarm. Handlingen saknar underskrift och är
skadad, men torde vara avsänd av någon kvinnlig medlem av släkten Rosenstråle.
Rosenstråle, Anders, levde 1710
Major
1693-11-02, Stockholm
Skrivelse med ursäkter för två andra officerare, som är förhindrade att närvara vid riksdagen.
100
Bytesbrev av L. Sparre 1642, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
226
Rosenstråle, Anna Margareta, 1649–1690
Gift 1674 med Gustaf Crusebjörn, 1647–1685
1685–1687
Tio privatskrivelser till Anna Margareta Rosenstråle och hennes man G. Crusebjörn (flera av
breven är skadade).
Rosenstråle, Börje Jönsson101
Hövitsman på Vadstena slott, ryttmästare
Fyra skrivelser från 1597–1599, närmast tjänsteskrivelser riktade till R. som hövitsman på
Vadstena slott.
Supplik från 1597 riktad till ståthållaren på Vadstena slott Arvid Birgersson (kanske en
felskrivning?).
Privatskrivelse till R. 1598-02-12 från Gustaf Eriksson.
Ytterligare en privatskrivelse 1624-01-04.
Blad med ekonomiska uppgifter angående hans söners första Uppsalatid (från 1619).
Rosenstråle, Catharina (Carin), 1611–före 1660
Gift 1) med Johan Johansson, 2) 1631 med ryttmästaren Erland Lindelöf, d. 1661
1644-01-16, Nyköping
Säljebrev i gårdsaffärer
1647-03-12, Stockholm
Omkostnadsuppställning rörande Carin Rosenstråles pant- och gårdsaffärer.
Rosenstråle, Erik, d. 1717
Kapten
1685-01-14
Handling i en arvsaffär, något defekt.
Skrivelse i april 1685 rörande affärsärenden i en arvstvist. Sigillet bortklippt.
101
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IV, s. 156 f., V, s. 63, X, s. 72. Se även nedan: Rosenstråle, Truls
Palnesson.
227
Rosenstråle, Jöns Eriksson
Fogde på Linköpings och Tuna gårdar
1577-12-08
Skrivelse från Bengt Larsson till R. med en inbjudan till bröllop.102
Rosenstråle, Margareta (Greta), 1662–1735
Gift 1678 med Olof Rosenstierna, 1638–1696
1734-03-23, Lambohov
Tacksägelse för att mottagaren tagit sig an hennes föräldralösa sondotters undervisning.
Rosenstråle, Måns Eriksson
1593-06-18
Privatskrivelse till Gisle Nilsson. Skadad.103
Rosenstråle, Märta
Född Stålarm, gift 1589 med Börje Jönsson Rosenstråle
1626-04-06
Privatskrivelse till Märta Rosenstråle. Skadad.
Rosenstråle, Svante, 1605– före 1663
Ryttmästare
1640-06-27 och 1640-09-21
Två handlingar i gårdsaffärer. Kopior.
Rosenstråle, Truls Palnesson, d. före 1625
Hovjunkare, sekreterare i kungliga kansliet
1598-02-20
Skrivelse till Börje Jönsson Rosenstråle med inbjudan till bröllop.104
Rosor, Gustaf Johansson Tre Rosor, 1531–1566105
102
Se Wieselgren, Delagardiska archivet V, s. 59 f.
Se Wieselgren, Delagardiska archivet V, s. 61 f.
104
Se Wieselgren, Delagardiska archivet V, s. 62 f.
103
228
Riksråd, riddare
1562-03-25, Stockholm
Bytesbrev i en kopia från 1684-11-20106
Rossfelt, Johan, levde 1705
1689-02-10
Skrivelse med anmälan att han på grund av sjuklighet ej kan hörsamma kallelsen till
riksdagen.
Rosskamp
1636-09-08, Åbo
Skrivelse på tyska med militärt innehåll.
Rosskamp, Anna Liskin
Gift med advokaten Johan Liffman
1704-09-12, Stockholm
Affärsskrivelse
Rothlieb, Filip Fredrik, 1712–1792
Kammarråd, vice president i Kammarkollegium
Se ovan: Gyllenpalm, Carl Johan.
Rothlieb, Gustaf Fredrik, 1686–1758
Lagman, landshövding
1718-03-29
Skrivelse i militära upphandlingsärenden undertecknad av en del andra och försedd med ett
extra P.S. av Rothlieb.
1734-12-27
Privatskrivelse med nyårslyckönskningar.
Rotkirch, Carl, 1647–1702
105
106
Fastebrev 1565, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Se Wieselgren, Delagardiska archivet V, s. 55 f.
229
Kapten
1671-12-22, Stockholm
Skrivelse i gårdsaffärer.
1693-10-26
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Rotkirch, Christian, d. 1691
Kapten
1682-09-23
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse” p.g.a. sjuklighet.
Rotkirch, Fredrik, d. 1696
Vice amiral
1671-12-22, Stockholm
Handling i gårdsaffärer.
Rotkirch, Hans, 1675–1747
Överstelöjtnant
1735-04-12, Norrköping
Del av defekt skrivelse. Möjligen en supplik.
Rudbeck, Olof d.ä., 1630–1702
Professor i medicin i Uppsala 1658, rektor 1662
1681-10-21
Skrivelse till grevinnan Maria Elisabet Stenbock med hälsningar och affärsuppgörelser.
1685-05-11
Kvittens angående inköp av ett mikroskop från England.
1685
Ytterligare en kvittens.
1697-04-11
Kondoleansbrev till Karl XII med anledning av Karl XI:s död.107
107
Beträffande tryckta utgåvor se Svenskt biografiskt lexikon 30, s. 655.
230
Två blad med notiser på franska angående Atlantikan.
Kopia en hyllningsdikt av Sofia Elisabet Brenner 1684-09-30, utformad som en äredikt till
”herr Olof Rudbecks Atland”. Tyckt i Hanselli, Samlade vitterhetsarbeten af svenska
författare 17, s. 167.
Rudbeckius, Johannes Johannis, 1623–1667
Superintendent i Narva 1658, kyrkoherde i Falun 1663, prost
1660-12-19, Stockholm
Kvittens
Rudbeckius, Petrus Johannis, 1625–1701
Biskop i Skara 1692
1685-11-08, Uppsala
Rapport från Haqvinus Nezelius angående ett akademiskt uppdrag, som han erhållit av R.
Rudebeck, Olof, 1666–1700
Kapten
1697-10-07, Stockholm
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse” för två andra adelsmän.
Rudebeck, Paul, 1632–1687
Häradshövding
1678-01-02, Växjö
Skrivelse med anhållan om ursäkt för några dagars frånvaro från riksdagen.108 Med sigill.
Rudebeck, Paul, 1657–1711
Häradshövding
1700-03-23, Stockholm
Fullmakt i sterbhusaffärer.
1700-03-23, Stockholm
Sekreterarememorial.
1707-04-10, Paris
108
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 72 f.
231
Växel med kvittens Stockholm 1707-05-27 av Anders Björnström å Paul Rudebäcks vägnar.
Skadad.
Rudén, Tosten, 1661–1729
Superintendent i Karlstad 1708, biskop i Linköping 1716
1714-02-23
Skrivelse angående hans närvaro vid ständernas sammankomst.109
Rudenschöld, Carl, 1698–1783
Riksråd, kansler
1769-01-31, Stockholm
Skrivelse, vari han meddelar, att han anmodat annan person att som hans ersättare bevista
instundande riksdag.
[Ruderfurth, Elin, född Barrow]
Donationsbrev av Gustav II Adolf 1622, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Runius, Johan, 1679–1713
Vitter författare
Kopia av en dikt från 1693, ”Runii lovsång efter utstånden sjukdom”.
Jfr Hanselli, Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare 14, s. 56 ff., där en något längre
version av ”lovsången” tryckts.
Rutenfelt, Johan 1635–1703
Kaptenlöjtnant
Odaterad supplik troligen från denne R.
Rutensköld, Lars, d. 1732
Ryttmästare, major
1685-11-12
Skrivelse angående militärleveranser
109
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet XIII, s. 87.
232
Vidare en defekt skrivelse rörande en testamentsprocess. Denna skrivelse är ituklippt just
vid undertecknarens namn. Den måste härröra från denne Lars R. eller från någon av hans
bröder.
Rutensparre, Johan Lorentz, 1752–1828
Överkommendant, överste
Uppsatser i navigation, vitterhet, historia lämnade till Löberöds bibliotek.110 C:a 200 mycket
blandade anteckningar mest på svenska, engelska och franska i flera olika ämnesområden,
t.ex. navigation, militärteknik, ekonomi. Flera papper med påskriften ”varia”.
Ruuth, Bartold, 1626–1707111
Kammarråd
1667-08-12, Stockholm
Arrendekontrakt med landshövdingen greve Axel Lillie. Sigill bortklippta.
1680-01-04, Stockholm
Bartold Ruuths och Claes Wikens obligation.
Ruuth, Carl Didriksson, d. 1656
Överste, kommendant
1646-04-09
Skrivelse på tyska till Carl Didriksson Ruuth, mest i militärärenden.
1651-11-06, Stettin
Förpantningsbrev. Kopia.
1652-05-04, Stettin
Kontrakt i gårdsaffärer. Med sigill.
1654-08-23, Ulrichshausen
Säljebrev i gårdsaffärer. Med sigill.
Ruuth, Enevald Bertilsson, d. 1639
Överstelöjtnant
1648-02-01
110
111
Se Wieselgren, DelaGardieska arkivet III, s. 228.
Se även ovan: Boisman, Jakob.
233
Inlaga angående en gäldaffär, som Ruuths arvingar i Viborg inblandats i (handlingen säkert
ofullständig). Se även ovan: Berendes, Johan Joakimsson.
Ruuth, Erik, 1746–1820
President i Kammarkollegium, ståthållare, lantmarskalk
Släktuppgifter för familjen.
Två verser från den Reuterholmska processen jämte kommentarer av Jacob De la Gardies
hand.
Avskrift av tal hållet i Balkåkra kyrka 1832-10-02 vid Erik Ruuths tredje hustrus
gravsättning. Talet hölls av kyrkoherden Christian Berlin.
Ruuth, Jakob, 1654–1728112
Kammarskrivare, bokhållare
1664-09-28, Viborg
Arrendekontrakt. Skadad.
Ruuth, Peder Olofsson
Hauptman på Karkus i Livland
1633-02-14, Stockholm
Obligation.
Mycket defekt handling utgörande borgensmansförsäkring till samma obligation. Utfärdad
av borgare i Åbo.
Rydelia, Anna, 1673–1758
Gift 1692 med Israel Retzius, 1660–1717, kyrkoherde i Vånga, Linköpings stift
1732-04-22 och 1732-05-01
Två skrivelser till en sekreterare Hans Pettersson i Stockholm, båda närmast som suppliker.
Bl.a. om ett prästval.
Rydelius, Andreas, 1671–1738
Professor, domprost, biskop i Lund 1734
1735-01-03, Lund
112
Se även ovan: Boisman, Jakob.
234
Skrivelse till Malte Ramel med tack för lyckönskan till biskopsutnämningen.113
Rylander
Anonym biljett 1813 till en fru Rylander med underrättelser om hennes mans otrohet.
Ryning, Ebba, 1595–1642
Gift 1625 med översten Göran Soop, d. 1632
1640-03-04, Nyköping
Bytesbrev i gårdsaffärer. Sigillen bortklippta.
Rålamb, Anders Sigfrid, 1735–1841
Ryttmästare
1828-10-23
Verser till Rålambs heder vid en frimurarefest, troligen författade av Magnus Rosenqvist. I
överskriften står endast ”Till Baron Rålamb” etc. Möjligen avses just denne R.
Rålamb, Anna, 1649–1691
Gift 1) med riksrådet Edmund Nikolai Figrelius, adlad Gripenhielm, 1622–1675, 2) med
översten Reinhold Liwe, 1653–1701.
1677-04-05, Stockholm
Bytesbrev i gårdsaffärer tillsammans med brodern Hans Rålamb, lagman, d. 1712. Med
Hans Rålambs och Anna Rålambs sigill. Erik Lindschölds sigill bortrivet, med anteckningen
”Sig. uttagit af Gref G. De la Gardie” (Jakob De la Gardies son?).
1677-04-05, Stockholm
Immissionshandling i samma affärer.
Rålamb, Bror, 1668–1734
Överste, landshövding
1731-01-11, Stockholm
Skrivelse angående ryttaren Johan Ullbergs dimittering från krigstjänsten. Med sigill.
Rålamb, Claes, 1622–1698
Riksråd, överståthållare, president
113
Se Wieselgren, DelaGardieska arkivet XVI, s. 239 f.
235
1666-03, Stockholm
Skrivelse med underrättelse om hustrun Anna Stålarms död och inbjudan till hennes
begravning. Skadad.
Släktutredningstabell över Claes Rålambs närmaste familj. Senare avskrift.
Rålamb, Gideon, d. före 1693
Assessor
1682-09-24
Skrivelse med anhållan om riksdagsexcuse. Med sigill.
1686-09-10, Stockholm
Skrivelse från Aegidius Forsell med anhållan om riksdagsexcuse för R. Med sigill.
Rålamb, Gustaf, 1675–1750
Landshövding, president
1724-10-26, Marieholm
Skrivelse angående en restlängd och diverse gårdsaffärer från 1713.
Rääf i Småland, Jöns, 1641–1689
Kapten
1686-08-26
Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortklippt.
Rääf i Småland, Per, levde 1712
Assessor
1686-08-28
Skrivelse med en begäran om ”riksdagsexcuse”.
Sabelhierta, Jakob, d. 1685
Ryttmästare
1680-11-02, Stockholm
Intyg angående tillfällig riksdagsfrånvaro.
236
Sabelsköld, Carl Jönsson, 1590–1663
Major, slottskommendant
1640-03-25, Ekenäs
Skrivelse angående en testamentsaffär.
Sack, Carl Filip, 1726–1797
Kammarherre, hovmarskalk
1771-07-04, Stockholm
Intyg om att han utsett annan person till familjens fullmäktige vid instundande riksdag.
Sack, Christina Sofia, 1723–1781
Gift 1747 med presidenten Claes Gustaf Rålamb, 1705–1765
Verser till hennes födelsedag 1736-08-11 av Olof von Dalin. Avskrift.
Ytterligare ett ark verser till hennes ära i augusti 1736. Författare ej angiven.
Sacken, Elisabet von
1657-08-21, Riga
Kvittens på tyska.
Sahlgren, Niklas, 1701–1776
Direktör vid Ostindiska kompaniet
1774-05-02, Göteborg
Kopia av en testamentarisk handling till förmån för Vasaorden.
1777-11-05
Kopia av ett brev på franska av (Antoine Léonard?) Thomas med omnämnande av en
minnesfest över Sahlgren.114
Sahlstedt, Abraham Henriksson
Inspektor
1684-10-30, Stockholm
Memorial i en arrendeaffär.
114
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XV, s. 240 f.
237
Salander, Nils, 1760–1824
Kyrkoherde i Åsled, Skara stift, 1795, prost 1797
135 brev i särskild kapsel från Nils Salander till prosten J. F. Mellin i Hångsdala, Skara stift,
under åren 1806–1824. Ren privatkorrespondens. En ekonomisk attest från en lantman, Lars
Nilsson, har medföljt andra brevet (dat. 1807-11-06).
Salomon, Ernst Dietrich, 1746–1790
Assessor, läkare
1787-03-16
Avskrift av Salomons avskedstal i Collegium medicum. Något förnamn är ej med men
antagligen avses denne S.
Saltza, Bernhard von, 1583–1656
Överstelöjtnant
1625-11-16, Reval
Vittnesintyg på en obligation (tyska). Med sigill.
238
239
Saltza, Edvard Fredrik von, 1775–1859
Överstekammarjunkare, författare
1833-11-17, Mem
Intyg av änkan Catharina Nilsdotter (från Torp i Täby socken) i original och kopia jämte en
extra attest från 1833-11-16 rörande effekten av Saltzas huskurer på godset Mem (Saltza
uppges ha botat henne från en kräftsvulst i ansiktet med en salva).
Saltza, Jakob Ludvig von, 1685–1763
Landshövding, generalmajor
1732-11-13
Supplik.
Saltza, von; Saltza, Herman von
Utdrag ur dokument rörande ätten Saltzas medeltidsförhållanden under Tyska ordens tid. Ett
latinskt parti med svensk översättning. Det hela defekt och ofullständigt.
Två lösa attester påtecknade ”von Saltza”. Den ena från 1653, den andra odaterad men med
sigill.
Salvius, Margareta Pedersdotter Skuthe, 1560–1657
Gift 2) 1620 med riksrådet och kommissarien Johan Adler Salvius, 1590–1652
1669–1689
Handlingar på tyska och svenska rörande arvskifte efter Margareta Salvius. Kopior.
Sandberg, Lars, 1681–1721
Häradshövding, assessor
1717-01-28
Skrivelse i ett affärsärende. Med sigill.
Sass, Henrik
Student i Åbo 1670, kornett, ryttmästare, död ogift
1693-10-08
240
Fullmakt för Patrik Ogilwie att vid riksdagen företräda familjen Sass. Med sigill.
241
Sass(e), Mårten
1557-05-08, Viborg
Köpebrev i jordaffärer. S. har bevittnat handlingen. Med sigill.
Schaar, Axel von, 1641–1702
Generalmajor, landshövding
Odaterad handling med uppgifter om officerare, som av tjänstgöringsskäl inte kan bevista
riksdagen.
Schaeij, Vilhelm, 1652–1689
Direktör vid Jäders kronobruk
1674-08-26, Stockholm
Skrivelse angående en obligation.
Schantz, Carl Joakim Albrekt Alexander von, 1823–1867
Protokollssekreterare
Betygsavskrifter från hans studentexamen i Lund 1839-12-16 och från hans latinska stilprov
i Lund 1840-05-09.
Schechta, M.
Underdånigt memorial angående en affär i reduktionsfrågor (efterdyningar av
Reduktionskommissionens arbete). Kungl. Maj:ts slutliga resolution 1732-12-01
underskriven av Fredrik I. Kopia.
Schéele, Knut Georg von, 1805–1854
Kyrkoherde i Bringetofta, Växjö stift, 1839, prost
1839-03-27, Stockholm
Underdånig promemoria angående en tjänsteansökan. Kopia.
Scheffer, Carl Fredrik, 1715–1786
Kansliråd, kansler
1771-06-06, Stockholm
242
Skrivelse vari han anmäler, att han förordnat annan person till släktens fullmäktige vid
riksdagen.
Scheffer, Johan von, 1653–1717
Häradshövding
1693-09-04, 1698-09-04, 1699-05-19
Tre handlingar i arvs- och gårdsaffärer. Två med sigill.
Scheffer, Johan von, 1687–1748
Häradshövding
1718-09-20 och 1718-11-25
Tjänsteskrivelser. Skadade. Med sigill.
1737-01-02
Skrivelse med nyårsgratulationer.
Schefferus, Johannes, 1621–1679
Professor i Uppsala, universitetsbibliotekarie
1672-07-16, Uppsala
Kvittensbrev på tyska.
Scheiding, Catahrina von, levde 1671
Född Lüher, gift 1633 med Filip von Scheiding, 1579–1646
1649-02-14
Biljett på tyska (kvitto). Skadad.
Scheiding, Erik Otto von 1649– levde 1700
Kapten
1697-10-26
Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”.
Scheiding, Filip von, 1579–1646115
Riksråd, guvernör, president
115
Köpebrev av Truls Lillie 1622, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
243
1634-06-24, Reval
Revers på tyska.
1645-01-24, Reval
Kvittenshandling på tyska.
1641-11-10 och 1641-11-11, Stockholm
Affärshandlingar, närmast som räkenskapsuppställningar.
1697-01-19, Stockholm
Affärshandling angående Reduktionskommissionens affärer med von Scheidings sterbhus.
Kopia. Skadad.
1684-01-31, Reval
Affärshandling på tyska angående reduktionsaffärer för de Scheidingska godsen.
Sammanhäftad med denna handling är en serie kopior av äldre handlingar på svenska och
tyska (15 st.) i dess gods- och gårdsaffärer, därav flera sälje- och gåvobrev från slutet av
1500-talet fram till 1640-talet.
Scheiding, Fredrik von, 1715–1759
Bankokommissarie
1736-04-08, Lund
Privat hyllningsskrivelse på franska.
Scheiding, Holger von, 1583–1631
Ståthållare
1625-05-28
Bytesbrev i gårdsaffärer. Sigillet bortklippt.
Scheiding, Märta von, 1585–?
Gift 1600 med kammarjunkaren Jöns Knutsson Lillie av Greger Mattssons ätt, d. 1631
Privatskrivelse till en syster, möjligen fru Anna Rosenstråle. Odaterad.
Scheiding, Otto von, 1623–1691
Överstelöjtnant
1678-01-18
Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse” p.g.a. sjukdom.
244
Scheiding, Otto von, 1637–1714
Lantråd i Livland
1686-12-02
Supplik på tyska i gårds- och sterbhusaffärer. Senare attesteringar på svenska 1721 och
1724. Hela handlingen en kopia.
Scheiding, Volmar von, 1670–1750
Överste, kommendant
1724-06-04
Supplik i gårds- och sterbhusaffärer. Kopia.
1724-07-07 och 1724-07-10
Två skrivelse på tyska i privata affärer och gårdsaffärer.
1724-06-19
Skrivelse till Volmar von Scheiding i samma affärer.
Schenmark, Nils, 1720–1788
Astron. observator, professor i matematik i Lund 1763
1759-12-09
Intyg om en fordringsansökan
Lösa anteckningar i matematik och språkvetenskap.
Schildt, Adam, 1655–1714
Ryttmästare
1688-09-09
Affärshandling rörande gårdsaffärer och tidigare obligationer. Med sigill.
Schildt, Jurgen, d. 1662
Överste
1641-06-28
Skrivelse på tyska ställde till Jurgen Schildt.
245
Schlegel, Daniel, 1591–1653
Kammar- och ekonomiråd
Inlaga till Konungen angående gårds- och arvsaffärer efter Schlegels bortgång. Kopia,
odaterad.
Schlippenbach, Carl Christoffer von
1755-09-09, Stettin
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Schmedeman, Johan, 1652–1713
Kansliråd, statssekreterare
1693-11-03, Stockholm
Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse” för avsändaren själv och för två andra personer.
Schmidt, Peter Staffansson, 1612–1659
Major
1654-07-25
Köpebrev i gårdsaffärer. Vidimerad kopia.
Schmiedeberg, Alexander, 1677– före 1738
Legationssekreterare
1707-01-15
Skrivelse till Anna Beata Horn, f. Ehrenstéen, mest i militärfrågor. Med sigill. Skadad.
Schmieden, Erasmus von
Assessor i Dorpats hovrätt 1667
1653-11-18, Stockholm
Skrivelse på tyska angående en affär mellan Hägerstierna och Jacob Casimir De la Gardie.
Med sigill.
1655-01-12, Reval
Kontrakt i gårdsbytesaffärer.
1688-03-12, Stockholm
Attest på tyska i gårdsaffärer.
246
Schroderus, Laurentius
Geograf, kartograf, lantmätare
1653-09-04, 1653-09-25, 1654-04-22, 1654-09-18, 1657-02-03 och 1657-02-21
Sex skrivelser till fiskalen Anders Jacobsson i Finland med klagomål över uteblivna
lönemedel. Med sigill. Kopia av ett anbefallningsbrev från Per Brahe d.y. 1653-08-26 har
bifogats den första skrivelsen.116
Schröderheim, Anna Charlotta, 1754–1792
Född von Stapelmohr, gift 1776 med Elis Schröderheim, 1747–1795
Sorgedikt av Bellman efter hennes död. Kopian här från 1794. Tryckt i Bellman, Skrifter,
standardupplaga, del 11. Dikter till enskilda 4, nr 24, s. 46 (Stockholm 1964).
Schröderheim, Elis, 1747–1795117
Statssekreterare, landshövding
1784–1794
Nio brev, här i kopior. Breven som harprivatbrevskaraktär är riktade till assessorn Olof
Malmgren och har ofta fingerade underskrifter. Se Svenska memoarer och brev, del 6, där
utgivaren O. Levertin, tryckt alla breven utom ett.
Tal, hållet vid Bacchi Commendeur Brodren Lundholms begravning på Uppsala slott 179211-19. Jacob De la Gardies handstil.
1793-12-17
”Plaisanterie” av landshövdingen Schröderheim.
Schröer, Benjamin von, 1645–1730
Sterbhusdirektör
1686-03-23, Stockholm
Handling angående en sterbhusprocess, vari von Schröer varit inblandad. Kopia. 15 sidor.
Schultz von Ascheraden, Martin, 1617–1682
General, guvernör
116
117
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 75 f.
Se Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män XIV, s. 103 f.
247
Handlingar rörande Schultz’ och hans sonsons mellanhavanden med
Likvidationskommissionen.
a) Skrivelse 1733-04-19 med anmälan om kungliga förpantningsbrev (något defekt).
b) Två skrivelser 1735-04-28 med utsökningsanmälan och fullmakt för Axel Rutger Sparre.
c) Donationsbrev (förpantningsbrev) på gods i Skåne, Småland och Finland utfärdade av Karl
XI 1674-04-03, 1674-04-03, 1679-05-26, 1681-06-30 (kopior).
d) Räkenskapsuppställningar angående Martin Schultz’ gods 1681-06-22 och 1681-07-07.
e) Ett ark med senare sammanfattningar av godsaffärerna.
Schützercrantz, Salomon Schützer, 1676–1760
Överdirektör, stadskirurg
1736-07-05, Stockholm
Skrivelse med medicinska råd till en greve.
Schwengelm, Gregorius (Georg) von, levde 1658
Överste, kommendant
1651-10-14, Stockholm
Revers på tyska. Med sigill.
Schwerin von
1771-02-09/20, Stockholm
Privatskrivelse på franska till en dam, endast underskriven med ”Schwerin”. Kopia. Skadad.
Schönfelt, Christian Georg von, 1670–1710
Major
1703-10-16, Stockholm
Attest i värvningsärenden med kvittens 1703-11-21.
1704-07-01, Stockholm
Ytterligare en skrivelse i värvningsärenden.
1706-08-02, Stockholm
Skrivelse med beviljande av en permissionsansökan. Sigillet bortrivet.
Schönleben, Johan Benedikt, 1613–1706
Landshövding, generallöjtnant
248
1686-08-06, Bohus
Attest angående en major, som ej kan bevista riksdagen. Sigillet bortklippt.
1687-11-11, Bohus
Skrivelse angående mönstrings- och rusttjänstfrågor.
Schönström, Albrekt, 1684–1740
Överstelöjtnant
1730-01-07
Privat skrivelse till greve med devota nyårsgratulationer.
Sefström, Nils Gabriel, 1787–1845
Kemist, professor, redaktör av Jernkontorets annaler.
Odaterad
Ansökan om en avskrift ur hertig Karls husesynsordning i De la Gardieska arkivet
(Historiska handlingar 2:4) med hänvisning till Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, Lund
1837, s. 247 f.
Seth, Gabriel von, 1753–1826
Löjtnant
Avskrift av tal hållet av J. J. Lagergren vid Seths jordfästning i Byarum 1826-04-14.
Silfvercrona, Johan Filip van Bommert, 1630–1702
Svensk resident i Holland 1650, överdirektör för stora sjötullen 1686
1650-04-29 och 1650-05-16, Amsterdam
Två kvittenser på holländska.
1651-01-29, Stockholm
Kvittens på tyska.
Silfvercrona, Peter Spiring, d. 1652
Generalförvaltare, svensk resident i Haag
Promemoria angående ”licenten”. Exemplaret här tydligen sammanställt 1687 och utgöres
av äldre handlingar i kopior.
249
En odaterad handling på tyska rörande Spiring, tydligen om löneförmåner.
Silfverlåås
Teckning från 1770, föreställande en uggla med lås, syftande på en fröken Silfverlåås. Se
Jacob De la Gardies anteckning på teckningens baksida angående Charlotte Boije af Gennäs,
född grevinna Lewenhaupt.
Silfverskiöld, Niklas Andersson Hyltén, 1635–1702
Juris professor i Lund
1689-02-06, Lund
Skrivelse med förklaringar, varför han ej i tid kunnat komma till riksmötet.
Silfversparre, Carl Gustaf, 1686–1750
Lagman, landshövding
1739-07-24, Alvastra
Supplik till greve med bön om hjälp till befordran till landshövdingeämbetet i Gävle.
Silfversparre, Gustava Sofia Amalia Charlotta, 1783–1815
Hovfröken
1800-11-30, Quedlinburg
Brev på franska med beskrivning av en fest för prinsessan Sofia Albertina.
Silfversparre, Nils, 1660–1717
Ryttmästare
1713-12-10
Supplik tillika med en begäran om ”riksdagsexcuse”. Med sigill.
Silfversparre, Volmar Johan, 1780–1855
Överste
1810-02-02, Stockholm
Militärorder angående utlämnande av ett ridsto ”Lady” till Jacob De la Gardie.
Silfverstierna, Anna Maria, 1643–1697
250
Gift 1) 1659 med Vilhelm Böös, adlad Drakenhielm, 1624–1676, 2) 1680 med Mårten
Grelsson Lindeberg, adl. och frih. Lindhielm 1638–1720
1676-10-08, Stockholm
Affärshandling angående en del av hennes gods- och gårdsaffärer.
Silfverstierna, Johan Månsson, 1604–1660
Häradshövding, hovråd
1639-07-10 (kopia) och 1648-08-01 (original med Lars Kruus Jesperssons sigill)
Affärshandlingar mest i gårdsaffärer.
Silfverswärd, Gustaf, 1687–1752
Överstelöjtnant
1713-12-07, Uddeberg
Framställning om ”riksdagsexcuse”.
1734-08-15, Malma
Tjänstesupplik.
Silvius, Barbara
Gift med målaren Richardt Silvius
Stockholm, utan år
Skrivelse på tyska angående beställda porträtt.118
Silvius (Sylvius), Georg, d. 1666
Assessor i Åbo hovrätt
1653-01-10, Åbo
Defekt skrivelse från Silvius till kammarfiskalen Anders Jacobsson med begäran att utfå
lön.119
Simmingsköld, Erik, 1661–1731
Häradshövding
1713-12-01
Anhållan om ”riksdagsexcuse”.
118
119
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet XIV, s. 36.
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet XIV, s. 36.
251
Sinclair, Fredrik Carl, 1723–1776
Riksråd, generalguvernör
1769-07-05, Stockholm
Anmälan att han givit annan person fullmakt att företräda familjen vid instundande riksdag.
Sinclair, Malkolm, 1690–1739
Major
Sinclarsvisan. Avskrift från 1740 (visan tryckt i Anders Odel, Hjeltarnas samtal, 1739.)
Siöberg, Mattias Otto, 1624–1692
Ryttmästare, stallmästare
1685-06-17, Stockholm
Skrivelse till grevinna med inbjudan till hustruns begravning.
252
253
Siöblad, Carl, 1611–1696
Generalmajor, guvernör
1688-03-13
Handling rörande en affärslikvidation mellan Siöblad och borgmästaren Haiochs arvingar.
Siöblad, Carl, 1682–1751
Överste, generalmajor
1735-01-29, Karlskrona
Skrivelse angående hans husaffärer, reparationer o. dyl.
Sjöborg, Nils Henrik, 1767–1838
Professor i historia i Lund 1799
1828-08-09, Stockholm
Skrivelse med redogörelse för hans hustru Fredrikas sista stunder och bortgång.
1831-08-19, Stockholm
Skrivelse från S. mest handlande om frimureri och mysticism jämte några ord om hans yttre
förhållanden.
Sjöstedt, Pehr Magnus, 1786–1836
Kyrkoherde i Trelleborg och Maglarp 1828
Tjänstgöringsförteckning från en ansökan 1827-12-01 jämte avskrifter av tre olika
tjänstgöringsbetyg.
Skantzenstierna, Gernhard Corvin, levde 1657
Kapten
Odaterad
Tjänsteskrivelse till en sekreterare.
Skepsgård, Magnus
Tjänstesupplik, odaterad men bör troligen vara från tiden efter 1729.
Skjöldebrand, Anders Fredrik, 1757–1834
254
General, statsråd
Ett tydligen ofullständigt utdrag av inledningen till ”Marche och segling”, 1789.120
(Skjöldebrand), Brander, Erik, 1667–
Bergsman i Falun.
1701-06-30, Falun
Affärshandling
Skragge, G.
22 skrivelser från åren 1741–1744 från G. Skragge till en kamrer Magnus Winge, mest
rörande militära och ekonomiska angelägenheter. Alla avsända från Stralsund.
Skytte af Duderhof, Johan Bengtsson Schroderus, 1577–1645
Riksråd, generalguvernör
1639-05-09, Jönköping
Affärshandling till Gabriel Oxenstierna (gårdsaffärer). Med sigill.
Skytte af Sätra, Carl Gustaf, 1725–1799
Överste, generalmajor
1799-04-09
Skrivelse från S. till Otto Ramel med anledning av dennes faders död.
Skytte af Sätra, Carl Henrik, 1695–1752
Major
1735-05-12, Sinclairsholm
Skrivelse på tyska från David Christian Staremann rörande Carl Henrik Skyttes gårdsaffärer.
Skytte af Sätra, Håkan Nilsson, 1603–1688
Överste, landshövding
Transumt av skrivelse till general Forbus 1659-11-20 med militära och topografiska
meddelanden.121
120
Jfr Wieselgren, DelaGardiska archivet XV, s. 84 ff. En fullständig kopia finns i De la Gardieska arkivet, Cod.
XII a 5.
255
Skytte af Sätra, Nils, 1656–1720
Överste, kommendant
1713-11-30, Sinclairsholm
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortrivet.
Slatte, Anna
Ett arvskiftesfragment, möjligen gällande en Anna Slatte122 eller Anna Henriksdotter, gift
1606 med ståthållaren på Kexholm Tönne Göransson (Gyllenmåne).
Slatte, Erik
Häradshövding i Kinda, d. ca 1532123
1517-02-15
Skifteshandling gällande skifte mellan Erik Slatte och svågern Lars Olsson. Kopia.
Alla the thetta breff see äller höra läsas hälßar Jagh Larens Olßon af wåpn och giör wetterliget att iagh sält
hafuer wälbyrdig Man Erich Slatte min hustrus Broder trediedelen i thänna eftersch:ne godz. först Cissehult i
Åseda Sokn ränther 4 [skålpund] Smör tuå gårda i Nöthebankz Kyrkieby ränthar 8 [skålpund] Smör ok een
gård i Skårtared i Ekes sokn ränthar 4 [skålpund] Smör i Wäränd liggandes och een Ström wed needer Hökhult
i Näshul Sokn räntar 3 ortg. för 40 [marker] g:ca til eet wäderkiöp huilken for:no Summa 40 [marker] g:ca iag
kiännes migh redeligen wpbåret hafua efter min egen wilia. Ty afhänder Jag mig ok min hustru Birgitta Nilssa
dotter och wåra arfua för:ne treding i the fore sch:no godz huilket som ähr min hustrus fäderne och tilegnar
for:ne Erich Slatte och hans arfue med huß Jord åker äng Skog fiskewatn quarn ok quarnastad Torp och
Torpastada, inthet Vndantagande thet der till ligger och af alder tillegat hafuer ehuad nampn det hälst nämpnas
kan til then tidh for:ne Erich aller hans Arfua få samfält sina fulla päninga Summa 40 [marker] igän af mig min
hustru och wara arfua. Til yttermehra wißa at så i sanning ähr som foresch:t står beder Jag hederlig Man her
Jon kyrkieherde i Hogzby och Walbördig Man Matz Perßon min Moderbroder om theras Insigle med mitt egit
hangiande her under Vnder detta breff Schrefuit i fors Anno dominj M.Dxvij S:t Sigfridz dag efter
kyndilsmäßa.
121
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 80.
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 65 f.
123
Beträffande Erik Slatte se Äldre svenska frälsesläkter I:2, s. 131; Hans Gillingstam, ”Studier rörande Vasatidens
lågfrälse”, Personhistorisk tidskrift 1962, s. 60, 63.
122
256
257
Slatte, Ingrid (Ingert) Klasdotter
Gift med Lydert Slatte, slottsloven på Stegeborg och Vadstena
1572-10-10, Söderby
Skrivelse till Jöns Eriksson Rosenstråle angående bröllopstillredelser.124
Smith, Edw., 1803–?
Jurist
1835-02-23
Vidimerad tjänsteförteckning från någon ansökan.
[Smitt, Claes]
Köpebrev 1625, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Ellers.
Snakenborg, Anna125
Gift med Henrik Horn av Kanckas, 1578–1618
1640-11-21, Wenden (i Livland)
Skrivelse på tyska rörande hästtransporter.
Sneckenberg, Jakob Schnack, 1625–1697
Räntmästare
1679-08-08, Stockholm
Kvittens
Sofia Vasa, 1547–1611
Gift 1568 med hertig Magnus II av Sachsen-Lauenburg
Avskrift av psalmvers, undertecknad 1567, troligen egenhändigt.126
124
125
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 64 f.
Jfr De la Gardieska arkivet, Historiska handlingar 3:1, 1632-02-26.
126
Så bidie wij tigh Jesu båldh
Tu högst ii himmells throne
Tu frelse oss frå Påuens wolld
Och all wår Synd försona
Ty tu est then, ther oß allen
Kann hielpa och trösta alla
Hoo tigh försmår och tina nådh
Then skall euinnerlijgh falla.
258
Somme, Märta Germundsdotter, d. 1652
Gift med översten Arvid Stierna, 1581–1641
1645-01-24, 1645-02-14, 1645-03-01 och 1646-01-08
Fyra skrivelser mest rörande gårdsaffärer.
1646-01-20
Kvittens.
Soop, Anders, 1656–1720
Förare vid bergsregementet 1675
1680-07-22
Säljebrev. Med sigill.
Soop, Axel Åkesson, 1555–1601
Hovmästare
1600-09-04
Bytesbrev i gårdsaffärer. Med sigill.
Soop, Ebba, levde 1694
Gift med översten Claes Henriksson Fleming, 1617–1669
Räkenskapsuppställning rörande hennes gods och gårdar i Östergötland, Södermanland och
Närke. Odaterad, men måste vara efter 1669, har troligen ingått i arvskifteshandlingar.
Soop, Erik, 1592–1632
Överste
1625-04-03
Bytesbrev i gårdsaffärer.
anno Chr: 1567.
Sophia
Jfr psalmboken 1695, nr 326. Namnteckningen på denna dikt är lik en namnteckning i: Slottsarkivet, hertiginnan
Sofias arkiv, vol. 1 (Riksarkivet). Dikten har överförts till Biographica minora 2011 från De la Gardieska arkivet,
Topographica, Danmark A I a 1.
259
[Soop, Erik Åkesson och Bengt]
Fastebrev 1592–1665, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Soop, Hans Åkesson
Kapten 1673, major
1697-11-05, Stockholm
Skrivelse utgörande en begärd riksdagsexcuse för Hans Soop.
Soop, Maria Magdalena, 1688–1751
Gift 1705 med överstelöjtnanten Knut Uggla, d. 1722
1731-12-04
Skrivelse, närmast som en supplik.
Sparre, Axel, 1652–1728
Fältmarskalk
Odaterad
Skrivelse i arvs- och gårdsaffärer riktad till Konungen för greve Axel Sparres räkning.
Kopia.
Sparre, Axel, 1657–1689
Kammarherre, kapten
1693-07-08, Stockholm
Skrivelse angående en arvs- och reduktionsprocess efter Axel Sparres död.
1694-04-26, Stockholms slott
Ett kungabrev i kopia rörande samma process.
1714-06-18, Märsta gästgivargård
En kopia av tingsprotokoll också från samma process.
Sparre, Axel Carlsson, 1620–1679
Riksråd, president, överståthållare
Papper hörande till Sparresläktens genealogi.
260
Sparre, Carl, 1648–1716
Kammarherre
Skrivelse angående kollektmedel, som anslagits till återuppförande av Flistas förbrända
kyrka jämte attest 1706-10-26 och specifikation samma datum rörande medel, som Carl
Sparre själv skänkt till samma ändamål.
1699–1704
Fyra lösa skrivelser till och från Carl Sparre rörande gravkostnader, stenmästarearvoden
m.m.
Sparre, Carl Gustaf, 1688–1741
Överstekammarherre, landshövding, riksråd
1721–1725, Stockholm
Tre lösa blad räkenskapsuppställningar.
Sparre, Carl Larsson, 1627–1701
General
1656-11-20, Stockholm och 1657-09-15, Nyköping
Obligationshandlingar rörande affärer med Hägerstierna. Skadade.
Sparre, Catharina, 1618–1688
Gift 1642 med generalmajoren Fabian Berendes, 1610–1678
Skrivelse i reduktionsärenden rörande fordringar, som åvilat Catharina Sparre och som
övergått till hennes arvingar. Skrivelsen är odaterad med troligen från 1683 och är
undertecknad av svärsonen, översten Mårten Cronstierna.
Sparre, Cecilia, 1818–1849
Gift 1840 med kammarherren greve Charles Auguste Lewenhaupt, 1812–1897
Kopia av hennes franska äktenskapskontrakt från 1840. Skadad.
Sparre, Christina, 1619–1669
Gift 1636 med riksrådet Bengt Skytte af Duderhof, 1614–1683
1658-08-10, Stockholm
Privat affärsskrivelse.
261
1660-08-06, Stockholm
Jordeboksutdrag beträffande vissa gårdar i Uppland. Med sigill.
Sparre, Ebba Margareta, 1638–1696
Född De la Gardie, gift 1660 med Peder Larsson Sparre, 1628–1692
Memorial i arvsaffärer, odaterat.
1690–1697
Handlingar i arvs- och reduktionsaffärer.
Sparre, Elisabet
Född Banér, gift 1654 med landshövdingen Erik Carlsson Sparre, 1628–1678
Jordeboksutdrag över hennes gårdar i Uppland (odaterad kopia, troligen efter 1678). Med
sigill.
Sparre, Erik
Gravskrift över Erik Sparre 1754, utan underskrift. Vilken Erik Sparre menas?
Sparre, Erik Carlsson, 1628–1678
Landshövding, hovmarskalk
Delägare i en obligation på franska utfärdad 1648 för Erik och Fredrik Sparre, gällande
affärer med Hägerstierna.
Sparre, Fredrik, 1731–1803
Riksråd, rikskansler
Kopia av inlaga 1800-12-01 med klagomål över taxeringen.
Sparre, Fredrik Henrik, 1691–1764
Landshövding, generallöjtnant
1729-04-17
Skrivelse i arvs- och bodelningsfrågor undertecknad av Fredrik Sparre och hans andra hustru
grevinnan Ulrica Maria Tessin. Med sigill.
262
Sparre, Gustaf Adolf, 1649–1692
Amiral
Släktutredning med personalia, utan årtal och underskrift.
1678-06-28
Affärsskrivelse (tryckt formulär) till S. från riksens ständers banks kommissarier rörande
pant- och bankaffärer.
Sparre, Gustaf Larsson, 1625–1689
Landshövding, riksråd
1683-06-10, Stockholm
Skrivelse till Konungen i gårds- och reduktionsaffärer. Även undertecknad av brorsonen
kammarherre Lars Sparre.
Sparre, Jacob
1656-10-31
Privatskrivelse. Skadad.
[Sparre, L.]
Bytesbrev 1642, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev under Rosensköld.
Sparre, Maria, 1627–1674
Gift 1653 med Gustaf Wrangel af Adinal, 1630–1688
Privatbrev (utan år) till Anna Brakel, f. Wachtmeister af Björkö.
Sparre, Peder Eriksson, 1592–1647
Kansliråd, president i Göta hovrätt
1634-01-10
Handling i gårdsaffärer. Med sigill.
Sparre, Peder Larsson, 1628–1692
Rikstygmästare, ambassadör
1672-06-28, Stockholm
263
Skrivelse (tryckt formulär) ställd till Peder Sparre och undertecknad av samtliga vid riksens
ständers bank förordnade kommissarier och gällande en offentlig auktion över förfallna
panter.
1682-04, Stockholm
Handling i gårdsaffärer.
Kopia av Sparres franska grevebrev från 1675
1799-10-26
Släkttabeller på svenska och franska, ordnade för arvingarnas räkning.
Sparre, Petter
Två kopior av ”Relation om Herr Petter Sparre” (en uppdiktad person). Se: Peter
Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 84 f; Biographiskt lexicon öfver namnkunnige
svenska män 15, s. 149 f; Carl Vilhelm Jacobowsky, ”Robinsonaden om Petter Sparre”,
Svenska Dagbladet 28 december 1923; Nils Ahnlund, Nils Rabenius, s. 153 ff; Magnus von
Platen, Biktare och bedragare, s. 86 ff.
Sparre, Ulrika Maria, 1694–1765
Född Tessin, gift 1728 med landshövdingen Fredrik Henrik Sparre, 1691–1764
1760-06-19, Gävle
Privatskrivelse
Sparre af Rossvik, Bengt, 1728–1810
Överstekammarjunkare
1768-03-29, Stockholm
Privatskrivelse på franska.
Sparre af Rossvik, Fredrik, 1630–?
Delägare i en obligation på franska utfärdar 1648 för Erik och Fredrik Sparre, gällande
affärer med Hägerstierna. Se ovan Erik Carlsson Sparre.
1648-07-05, Paris
Skuldsedel. Skadad. Se ovan Erik Carlsson Sparre.
Sparre af Sundby, Axel Wrede-Sparre, 1708–1772
Generalmajor, överståthållare
264
Kassabok på franska för åren 1732–1743, 120 sidor. I slutet en kvittensskrivelse på svenska
1737-03-12.
Sparre af Söfdeborg, Christina Amalia Hedvig Adelaide, 1778–1811
gift 1799 med greve Jacob De la Gardie, 1768–1842
Verser när hon föddes på Vidarp 1778-08-10.
Förteckning på faddrarna vid hennes dop.
Sparre af Söfdeborg, Claes, 1673–1733
Överamiral, riksråd, president
Släkthistoriska anteckningar om barn och faddrar. Odaterade, men skrivna efter 1724.
Två privatskrivelser närmast som ekonomiska suppliker, den ena 1730-11-18, den andra
odaterad.
Sparre af Söfdeborg, Elisabet Sofia Amalia Beata, 1753–1830
Född Ramel, gift 1777 med godsägaren Gustaf Adolf Sparre af Söfdeborg, 1746–1794
8 brev på franska från hovmarskalken Charles Emil Ramel (1750–1826) till systern Amalia
Sparre:
1778 (1)
1779 (3)
1780 (2)
Odat. (2)
7 brev på franska från Amalia Sparre till grevinnan Anne Adelaide Sparre, f. Camuset (gift
1763 med franske greven, lieutenant-général Alexandre Serafin Joseph Sparre, 1736–1801):
1794 (2)
1797 (2)
1798 (1)
1799 (1)
1801 (1)
Ett brev på franska till Amalia Sparre (?) daterat Stockholm 1792-04-27 från Hedda (?).
Reseanteckningar från Wien 1800.
265
Lösa blad med kassanotiser.
76 brev från grevinnan Amalia Sparre till dottersonen major Gustaf Adolf Fredrik De la
Gardie (1800–1833) . Rena familjebrev, åtskilliga på franska:
1819 (2)
1820 (6)
1821 (11)
1822 (6)
1823 (10)
1824 (5)
1825 (5)
1826 (13)
1827 (6)
1828 (6)
1829 (6)
12 brev 1827–1829 från häradshövdingen och kammarherren Johan Boman von Seth (1781–
1834, Ousbyholm ) till grevinnan Amalia Sparre. Breven gäller affärs- och arvsfrågor:
1827 (3)
1828 (5)
1829 (4)
Handlingar rörande grevinnan Sparres död och begravning 1830 (skrivelser från en läkare
och en präst om henne sista stunder, förslag till deviser över graven, avbildningar av den
1837 resta gravvården över Amalia och Gustaf Adolf Sparre). Dessutom flera lösa
hithörande konceptpapper.
Sparre af Söfdeborg, Erik Arvid, 1707–1775
Amiral, president i Amiralitetskollegium
Odaterat koncept till meritförteckning.
Odaterat koncept till en tjänsteskrivelse.
(Båda defekta, ofullständiga papper.)
Sparre af Söfdeborg, Fredrik, 1723–1747
Hovintendent
Revers, odaterad
Sparre af Söfdeborg, Gustaf Adolf, 1746–1794
Godsägare
266
Reseanteckningar på franska och svenska från resor 1760–1768 (12 + 19 blad).127
1786-07-21
Affärshandling, ”öppen räkning”, utfärdad av häradshövding Johan Key till Gustaf Adolf
Sparre. Två lösa attester medföljer.
Skrivelse angående rättegång mellan efterkommande till Fredrik Carl Emil Witting och
Christian Ludvig von Ascheberg (handlingen ofullständig, utan underskrift och datering).
4 brev till Gustaf Adolf Sparre från mormodern Birgitta Sahlgren, f. Ekmarck (1694–1771,
gift med borgmästaren i Götebeorg Jacob Sahlgren, d. 1736) 1768–1770.
2 brev från farbrodern Johan Sparre (1715–1791) 1786.
2 brev från Jakobina Henrietta Alexandrina, f. de Cheuses (1735–1819, gift med greve Johan
Sparre af Söfdeborg, 1715–1791), på franska 1786.
1 brev från Elias Schweder (1756–1809, director mechanicus vid Trollhättekanalens
slussverk) 1789-05-19.
1 brev från Charles Joseph Selby på franska (1755–1823, baron, affärsman, godsägare,
naturaliserad dansk), Köpenhamn 1785-09-03.
1 brev från Suchowski (?) på franska.
1 brev från London 1770-03-09 utan underskrift.128
1 brevfragment på franska undertecknat Adamus Carolus med tillägg på svenska.
25 brev på franska från G. A. Sparre till grevinnan Anne Adelaide Sparre, f. Camuset (gift
1763 med franske greven, lieutenant-général Alexandre Serafin Joseph Sparre, 1736–1801)
under åren 1780–1794.
1 brev till häradshövding Carl Gustaf Finét 1786-12-29 samt ett löst brevkoncept på franska.
Sparre af Söfdeborg, Rutger Axel, 1712–1751
Kammarherre, hovmarskalk
Odaterat koncept till något memorial i tjänsteärenden.
Sparrsköld, Daniel, 1686–1739
127
128
Häri lapp med anteckningar om utlåning av reseanteckningarna 1892–1974.
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet XV, s. 242–244.
267
Häradshövding
1714-01-13, Stockholm
Skrivelse med anhållan om riksdagsexcuse för fyra officerare, vilka måst utebli från
ständernas sammankomst.
Sperling, Carl Göran, 1699–1764
Kammarherre, överstelöjtnant
1736-04-03, Helsingborg
Skrivelse, som en tjänstesupplik för annan persons räkning.
Sperling, Gustaf, 1667–1728
Kommendant, överste
1714-09-15
Skrivelse, mest i militäraffärer.
Sperling, Göran, 1630–1691
Generalguvernör, fältmarskalk
1676-12-26
Skrivelse till Gustaf Banér angående grevinnan Maria Sofia De la Gardies möbler.
Sperling, Maria Magdalena, 1671–1730
Gift med översten Bengt Ribbing, d. 1722
1702-01-25
Skrivelse till Petter Wennerman, mest i privata affärer, försedd med ett extra tillägg. Sigillet
bortrivet.
Spofvenhielm, Johan Spof, 1650–1705
Häradshövding
1684-12-12
Tjänsteskrivelse i affärsärenden till Johan Asmundsson. Med sigill.
Sprengporten, Jakob Vilhelm, 1794–1875
Generallöjtnant, överståthållare
268
Tal vid hans reception i S:t Johannes nordiska första frimurare-loge 1819-02-10 hållet av
greve Johan Puke.
Sprengporten, Ulrika Vilhelmina, 1808–1836
Född Brahe, gift 1825 med Jakob Vilhelm Sprengporten, 1794–1875
Verser till hennes begravning 1836-01-13 (författare ej angiven).
Stackelberg, Bernt Fredrik Johan, 1733–1801
Generallöjtnant
1788-11-19
Skrivelse, mest med militära meddelanden.
Stackelberg, Georg, 1620–1697
Ryttmästare. Landrichter i kretsen Dorpat.
1671-05-27, Dorpat
Inlaga på tyska i en rättsaffär. Kopia.
Stackelberg, Mattias, 1631–1694
Lantråd på Ösel, vice landshövding
1687-06-30, Stockholm
Köpebrev. Med sigill.
1687-07-05, Stockholm
Tilläggsskrivelse till samma köpebrev. Med sigill.
Stackelberg, Nils, 1630–1714
Lantråd i Estland
1685-12-28, Stockholm
Skrivelse till styvdottern Anna Margareta Rosenstråle med privata meddelanden och
hälsningar.
Staël von Holstein, Agneta, 1771–1803
Född von Otter, gift 1788 med översten och brigadchefen Joakim Staël von Holstein, 1759–
1836
269
Kopia av minnesvård på hennes grav.
Stake, Johan, d. 1710
Löjtnant
1697-10-26
Anhållan om riksdagsexcuse.
Stake, Märta
1671-12-09 och 1672-02-17
Två skrivelser angående arrendeaffärer med Hägerstierna. Den från 1671 med sigill.
Stake, Ulrik, 1638–1703
Kapten
1693-11-18, Stockholm
Anhållan om riksdagsexcuse.
Starck, Tomas, 1693–1697
Ryttmästare
Odaterad
Anhållan om dimmission från riksdagen.
Stecksén, Jonas, 1773–1835
Sjökapten, språkprofessor i Lund
1826-11-26, Lund
Skrivelse till frälseinspektoren Magnus Rosenqvist på Löberöd med upplysningar om priser
för vissa tionden.
Stedingk, Curt Bogislaus Ludvig Christoffer von, 1746–1837
Fältmarskalk
Verser vid von Stedingks död 1837 av friherre Edvard Fredrik von Saltza. Avskrift.
Stedingk, Viktor Carl Ernst Berend Heinrich von, 1751–1823
Generalamiral
270
Kopia från 1824 av en gravskrift över Viktor von Stedingk.
Stefken, Christian von, d. 1695
Överste
1687-05-10, Sälkis
Skrivelse med militära meddelanden.
Steinberg, Antonius von, d. 1678
Överkammarherre, general
Skrivelse från 1676 angående en process med Maria Sophia De la Gardie (g. Oxenstierna).
Stenbock, Magnus, 1665–1717
Kungligt råd, fältmarkskalk
Avskrift av vers, som stått under Stenbocks porträtt.
Stenhagen, Fredrik von, 1732–1816
Kammarråd, landshövding
1788-06-29
Tjänsteskrivelse
Avskrifter med genealogiska uppställningar och anteckningar till ett ”curriculum vitae”.
Åminnestal hållet över Fredrik von Stenhagen i Pro Patria 1817-05-16.
Stenkula, Pehr Anders, 1777–1838
Kyrkoherde i Ringarum i Linköpings stift, 1814
1830-05-01, Ringarum
Anteckningar till ett ”curriculum vitae”.
Stierna, Arvid, 1581–1641
Överste, häradshövding
1638-09-14
Säljebrev. Skadat. Med sigill.
271
1639-12-23
Köpebrev. Med sigill.
Stierncrantz
1749-01-01, Karlsdal vid Örebro
Kort skrivelse med välgångsönskningar. Undertecknad med ”Stierncrantz” utan förnamn.
Stierncrona, Gabriel Welt, 1669–1723
Justitiekansler, hovrättspresident
1713-12-07, Göteborg
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse”.
[Stiernfelt, Lars Grubbe]
Donations- och köpebrev 1636–1641. Se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev jämväl
under Gyllenhielm.
Stiernflycht, Johan, 1648–1703
Kommissarie
Odaterad
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse” för svågern Anton von Boij.
Stiernhielm, Georg, 1598–1672
Riksantikvarie, riksråd, vitter författare
1651-02-03, 1651-02-04, 1651-02-05, Stockholm
Avräkningshandling på tyska angående affärer mellan Jacob De la Gardie och Georg von
Schwengeln uppgjord av Georg Stiernhielm och underskriven av honom och Johan Adler
Salvius och Johan Appelgren (?).
1658-04-03, Hamburg
Handling i gårdsaffärer, underskriven av Bengt Skytte. Kopia som bevittnats av Georg
Stiernhielm.
1655-03-29, Stockholm
Ytterligare ett intyg, att en kopia rätt avskrivits (själva handlingen saknas).
272
Supplik i löne- och pensionsärenden, underskriven av S. själv några dagar före hans död
1672 (enligt Jacob De la Gardies uppgift å brevet, som är helt odaterat).129
129
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 88 f., där handlingen avtryckts.
273
274
Stiernhöök, Johan, 1636–1730
Kommerseråd, vice president
1678-02-06, Stockholm
Skrivelse med begäran om ”riksdagsexcuse”.
Stiernklo, Anders Daniel Wessmen, 1658–1733
Häradshövding, lagman
1696-04-13, Västansjö
Affärsskrivelse angående reduktionsaffärer m.m.
1699-03-19, Stockholm
Mycket defekt affärs- och tjänsteskrivelse.
Ytterst defekt skrivelse på tyska, möjligen rörande Stiernklo.
Stiernkors, Måns Ivarsson, d. 1628
Ryttmästare
1599-09-04, Reval
Revers
Stiernman, Olof, d. 1689
Justitieborgmästare i Nyen
Två skrivelser till Olof Stiernman huvudsakligen i militära angelägenheter Stockholm 167501-07 och Nyenskans (”Newenschantz”) 1675-10-13, den senare på tyska.
Stiernsköld, Claes Göransson, d. 1583
Ståthållare
1544, Stockholm
Bytesbrev till Björn Claesson Lejon.130 Skadat.
1544-08-20, Stockholm
Skiftesbrev. Skadat. Med sigill.
1589-02-24
Bytesbrev. Skadat.131
130
Tryckt i utdrag i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 71 f.
275
Stiernsköld, Claes Göransson, 1617–1676
Riksråd, amiral
1671-01-18
Morgongåvehandling. Två kopior?
Stiernsköld, Erik Göransson
Lagman
1585-03-08
Handling i gårdsaffärer. Med sigill.
Äldre rannsakningshandlingar från 1588–1646 angående Erik Göranssons gårdar i Finland
med sammanfattning i Kammarkollegium 1683-04-23. Handlingarna sammanbundna, rätt
defekta.
Stiernsköld, Margareta, 1619–1680
Född Banér, gift 1661 med Claes Stiernsköld, 1617–1676
1676-09-16, Stockholm
Revers. Med sigill.
Stiernstedt, Lars
1697-11-03, Stockholm
Skrivelse med anmälan att han vid kommande riksdag skall företräda den avlidne Johan
Adlercrantz omyndiga barn, vilka ursäktar sig för att de inte kan närvara.
Stiernstråle, Anna, levde änka 1692
Gift före 1680 med kaptenen Ernst Fredrik Willebrandt, d. före 1686
1684-11-26, Reval
Pantkontrakt på tyska.
Stiernstråle, Johan Eriksson, 1607–1686
Juris professor i Dorpat 1654, vice president i Dorpats hovrätt 1675
131
Tryckt i utdrag i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 72.
276
Utbyteskontrakt i en affär mellan en löjtnant Reinhold Martens och Magnus Gabriel De la
Gardie från december 1658 (Helsingör). Härvarande kopia har bevittnats av Johan
Stiernstråle.
Stobaeus, Andreas, 1642–1714
Professor i Lund, universitetsbibliotekarie
Latinskt hyllningskväde till Magnus Gabriel De la Gardie, egenhändigt, odaterat (outgivet?).
(Serenissimae Regiae Majestatis Regnique Sveciæ Senator et Archicancellarie Magne
Celissime Comes Illustrissime Heros Domine Clementissime Magne, Polo Arctoo qvi fulges,
Phosphore, Soli…)
Stockenström, Erik, 1703–1790
Riksråd, president
1771-05-30, Stockholm
Skrivelse med anmälan om att han utsett annan person att företräda hans familj vid
nästkommande riksdag.
Stolpe, Christina,
Född Schwerdtfelt, gift med kaptenen Esbjörn Stolpe
1687-06-18, Ivangorod
Supplik på tyska, med bön om att den som mördat hennes man skall straffas.
Strettenberg, Johan Michael, 1783–1850
Kyrkoherde i Tanum och Lur, Göteborgs stift, 1842
Utdrag ur merit- och tjänsteförteckning från januari 1832 insänt tillsammans med någon
ansökan.
Strijk, Didrik
1592-03-04
Kvittens på tyska. Skadad. Med sigill.
1605-07-08, Reval
Revers. Skadad. Med sigill.
Strijk, Gotthard, 1634–1692
277
Landshövding i Västerbotten
1691-11-03, Stockholm
Skrivelse med anmälan om ”excuse” på riddarhuset för annan person.
Strokirch, Mikael, 1649–1723
Reduktionskommissarie, ekonomiståthållare
1685-11-28, Riga
Skrivelse på tyska angående reduktionsaffärer.
1713-12-16, Stockholm
Skrivelse med anmälan, att hans broder må kunna företräda honom på riddarhuset vid
instundande riksdag.
Stromberg, Claes, 1699–1782
Riksråd
1769-02-20
Skrivelse med anmälan om att han befullmäktigat annan person att vid nästkommande
riksdag föra familjens talan på riddarhuset. Skadad.
Stromberg, Ulrika Catharina, 1710–1777
Född Lewenhaupt, gift 1732 med riksrådet Claes Stromberg, 1699–1782
1762-08-21
Privatbrev till grevinnan U. Tessin med tillägg av systern Brita Eleonora Lewenhaupt, 1709–
1784.
Strutz, Gisle Nilsson, d. 1594
Ryttmästare
1584-10-24
Skrivelse från Gisle Nilsson Strutz till svärfadern Jöns Eriksson Rosenstråle.132
Ström, Jacob Edvard, 1806–
Biblioteksamanuens, docent
Ett P.M. ur handlingar i ett ”underdånigt besvärsmål” rörande ansökan till en lektorstjänst,
d.v.s. utdrag ur en meritförteckning för Ström och en annan sökande.
132
Tryckt i utdrag i Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 60 f.
278
Strömbeck, Per, 1783–1860
Krigsråd
Ett P.M. på svenska med diverse personliga uppgifter och ett annat på franska, bägge
odaterade.
Strömfelt, Anna Christina, d. 1674
Gift 1) med ryttmästaren Rutger Johan von Ascheberg, 1625–1657, 2) med översten Frans
Hilchen, 1625–1680
1661-10-08
Affärshandling angående en diamantring, som pantsatts hos Hägerstierna.
Strömfelt, Harald, d. 1707
Landshövding
1689-07-23
Skrivelse till grevinnan Maria Stenbock med inbjudan till dop. Sigillet bortklippt.
1694-06-14 och 1694-07-21
Två skrivelser till baron Gustaf Cruus’ arvingar rörande skogskommissionsaffärer.
Strömfelt, Otto Reinhold, 1679–1744
Landshövding, president
1719-01-04, Kalmar
Supplik på franska
Ståhl, Magnus Laurentius, 1761–1843
Rektor i Kristianstad, professor, ordenshistoriograf
”Tal, hållne vid vapens krossande, hvilka ägas af M. L. Ståhl.”
Ståhle, Anders Peter, 1774–1832
Borgmästare i Helsingborg, lagman
Underskrift och sigill (Ståhles och Helsingborgs stads) till en handling, som utfärdats 182212-03. Resten bortklippt.
279
Stålarm, Axel, 1630–1702
Landshövding, kungligt råd, president
1679-09-26, Linköping
Kallelse till ett sammanträde i Linköpings landskansli inför riksdagen. Tryckt formulär.
Stålarm, Axel Axelsson, d. 1656133
Överste, landshövding
1647-07-17, Helsingfors
Defekt skrivelse i generalmönstringsärenden.
1647-08-18 och 1647-08-23
Tre kvittenser på ett blad undertecknade av S. samt Gustaf Ille och Arvid Forbus.
Stålarm, Axel Eriksson, d. före 1617
Fänrik, kommissarie
Odaterad uppställning av räntan från finska gårdar. Skadad.
Stålarm, Erik Olofsson, d. omkr. 1566
Häradshövding
”Vittnesbrev” från 1564 med uppgifter om vad hans hustru medfört till boet. Skadad.134
Stålarm, Karin, d. 1670
Född Boije, gift med Axel Axelsson Stålarm, d. 1656
Fragment av privatskrivelse.
Räkenskapsuppställning gällande affärer efter mannens död.
Stålarm, Åke Svantesson, d. 1629
Ryttmästare
1619-08-15
Privatskrivelse till en syster. Skadad.
133
134
Se även ovan: Gyllenhierta, Christer.
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 86.
280
Stålhandske, Anders Svensson
1588-04-09
Säljebrev i gårdsaffärer. Med sigill.
Stålhandske, Torsten, 1594–1644
Överbefälhavare, general
Defekt skrivelse på tyska till Torsten Stålhandske, mest i militära angelägenheter.
Stöltenhielm (Styltenhielm), Lorentz Gustaf, 1645–1719
Överste
1697-11-03, Stockholm
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse” för ryttmästaren Nils Treffenberg.
Svab, Anders, 1681–1731
Bergsråd
1728-01-09, Stockholm
Spannmålskontrakt. Iturivet.
Svanberg, J. E., 1776–?
Tidningsman, faktor
1831-09-30, Stockholm
Meritlista på franska.
Svart, Jakob, 1637–1701
Lantjägare
1689-02-05, Gladö
Skrivelse med anhållan om ”riksdagsexcuse” p.g.a. sjukdom.
Svedenborg, Emanuel, 1688–1772
Assessor, forskare, författare
Översättning till svenska av ett parti ur någon av Svedenborgs skrifter, 19 sidor, skadade.
281
Svedenstierna, Erik Tomas, 1765–1825
Övermasmästare
1816-12-09, Stockholm
Kort uppsats på franska angående några i närheten av Falun nyligen upptäckta mineral.
Svinhufvud af Qvalstad, Brita Catharina, d. 1661
Gift med överstelöjtnanten Vilhelm Pendrich, 1624–1695
1646-03-12
Skrivelse med anledning av att några fattiga bönder orättvist behandlats av Gustaf Bielke på
Villilä. Den är riktad till kammarefiskal Anders Jacobsson och undertecknad av Katarina
Carlsdotter Svinhufvud. Med ledning av sigillet vill Peter Wieselgren i randanteckningar
föra handlingen till Dahlepil.135 Sigillet bortklippt efter det att Wieselgren gjort
anteckningen.
Svinhufvud af Qvalstad, Christer, 1641–1694
Godsägare
1690-08-29
Kvittens
Sydow, August Friedrich
Kapten
1742-01-08, Friedland
Notariatsattest angående hans personliga förhållanden och boningsort. Tyska.
Sydow, C. L.
1749-01-06, Göttingen
Skrivelse på tyska angående en obligation.
Sylvius, Carl
Underdånig tjänstesupplik angående organisttjänsten i Västerås. Odaterad.
Sylvius, Henrik, d. 1737
135
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet IX, s. 37.
282
Borgmästare i Helsingborg
Inlaga från 1722 till Kungl. Maj:t angående tjänsteförhållanden vid magistraten i
Helsingborg jämte svar från Fredrik I 1722-08-31 och från rådmannen Johan Dahlgren.
Kopia.
1723-10-16, Stockholm
Skrivelse angående en rättstvist.
Sällström, Peter Michael, 1800–1839
Operasångare
Verser vid hans återkomst från Italien 1836. Odat. Med anteckning av Jacob De la Gardie.
Taube, Catharina Charlotta, 1723–1763
Gift 1748 med Pontus Fredrik De la Gardie, 1726–1791
Genealogisk ättetabell med vapensköldar.
Taube, Reinhold136
Överste
1597-07-11, Reval
Kvittens på tyska. Med sigill.
1601-04-20
Obligation på tyska. Skadad. Sigillet bortrivet.
Taube af Karlö, Otto Reinhold, 1627–1689
Kommendant i Dorpat, landshövding i Dorpats län
1653-08-01, Reval
Kvittens på tyska.
1675-12-03, Dorpat
Skrivelse på tyska, mest i militära angelägenheter. Sigillet bortklippt.
1678-06-06, Dorpat
Assignation på svenska. Med sigill.
136
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet V, s. 89.
283
Taube af Odenkat, Evert Vilhelm, 1737–1799
Generallöjtnant
Gravskrift över baron Evert Taube efter hans död i Karlsbad 1799.
Taube af Sesswegen, Georg Johan, d. 1726
Generalmajor
1684-08-18
Skrivelse i gårdsaffärer. Med sigill.
Taubenfelt, Gustaf Hansson, d. 1674
Hovråd, häradshövding
1659-03-19, Malmö
Skrivelse i militärangelägenheter.
Tawast, Sten Ivarsson, d. 1646
Ryttmästare
1637-07-31
Kvittens
Tawastén, Henrik Tawast, d. 1706
Referendarie, lagman
Två suppliker, den ena något defekt.
Tawaststjerna, Jakob Pontus, 1666–1716
Häradshövding
1693-10-10
Intyg att han befullmäktigat annan person att föra släktens talan vid instundande riksdag.
Sigillet bortrivet.
Tegel, Erik Jöransson, 1566–1636
Kammarråd, historiograf, häradshövding
1612-11-22
284
Skrivelse från Gustav II Adolf med bekräftelse av tidigare utfärdade gåvobrev. Avskrift.137
Tegensköld, Carl Fredrik, 1665–1735
Överste, generalmajor
Kopia av en skrivelse från 1716 angående skoleveranser till krigsmakten. Denna skrivelse är
ej riktad till T, men förd till hans namn i samlingen.
[Tegnér, Esaias]
Handlingen har förts till Tegnérarkivet.
Terserus, Adolphus Elai, 1604-1659
Kyrkoherde i Mora, Västerås stift, 1641
Penninganvisning med två kvittenser. Utan år.
Terserus, Johannes Elai, 1605–1678138
Biskop i Åbo 1658, biskop i Linköping 1671
Kopia av ett utdrag ur ett hans ”curriculum vitae”, verkställd av Sam. Älf.
”Ovettigt bref till Öfverste Arfvid Ribbing ifrån Consistorium i Åbo af Biskop Terserus”
(Jacob De la Gardies och Peter Wieselgrens överskrift). Kopia.
Tersmeden, Erik August, 1759–1790
Överste
Gravskrift över Erik August Tersmeden från 1790.
Tersmeden, Jakob, 1683–1752
Bergsråd
1728-01-16, Stockholm
Spannmålskontrakt med Magnus Julius De la Gardie, överkorsat. Sigillet bortklippt.
1728-03-27
Skrivelse angående spannmålsleveranser.
137
138
Jfr De la Gardiska arkivet, Historiska handlingar 3:1, 1631-01-17.
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 97 ff; De la Gardieska arkivet, Cod. coll. I:9, nr 7.
285
Tessin, Carl Gustaf, 1695–1770
Riksråd, kanslipresident
”Faunillane ou l'Infante jaune, conte.” Jacob De la Gardies avskrift av Tessins bok, enligt
uppgift tryckt 1740.
Memoriale till Kanslikollegium, odaterat.
Utdrag ur minnesbok 1761-07-08.
1769-04-13, Åkerö
Meddelande om att han givit annan person fullmakt att företräda familjen vid nästkommande
riksdag.
Tessin, Nikodemus, 1615–1681
Rådman, hovarkitekt
1671-06-16, Stockholm
Skrivelse från Agneta Horn till en gårdsfogde angående skador, som en son till T. anställt på
en av hennes gårdar och för vilka fadern nu erbjudit skadestånd.139
Tham, Vollrath, 1687–1737
Assessor
1726-04-06, Göteborg
Affärsskrivelse
Tham, Vollrath, 1770–1836
Kanslist, bruksförvaltare
1832-05-29, Stockholm
Promemoria i skogsaffärer.
Thegner, Olof Arvidsson, 1615–1689
Borgmästare, landshövding
Två blad med konceptanteckningar tydligen rörande reduktionskommissionens arbete. Det
ena daterat 1685-12-18.
139
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 104.
286
1686-08-14, Uppsala
Tjänsteskrivelse till pfalzgrevinnan Maria Euphrosyne.140
Thewitz, Johan, d. 1691
Överstelöjtnant
1677-07-09, Åbo
Arrendekontrakt med kvittens 1677-07-10 och två senare intyg. Sigillet bortklippt.
Thomaeus, Jöran Jakob, 1786–1845
Kyrkoherde i Kristianstad 1828
Förteckning på de skrifter han som författare eller översättare utgivit (1819).
Thott, Brita Eleonora, 1766–1778
Dotter till landshövding Tage Thott och Ulrika Barnekow.
Verser vid hennes begravning 1778-03-06, troligen författade av prosten Frosten Svanander.
Thott, Tage, 1739–1824
Överstelöjtnant, landshövding
1799-11-30
Kopia av fideikommissbrev utfärdat 1799-11-30 av Tage Thott och hans maka Ulrika
Barnekow för deras son Otto Thott (Skabersjö).
1801-03-27
Handling i arvsaffärer undertecknad av Tage Thott och Ulrika Barnekow och ytterligare fem
från Barnekowska släkten. Kopia.
Thurn, Henrik von, 1629–1656
Generalmajor, riksråd
1655-06-28, Stockholm
Revers på tyska. Sigillet bortklippt.
Affärsskrivelse på tyska, odaterad.
Skrivelse rörande gårdsaffärer, odaterad.
140
Se referat i Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 104 f.
287
Tiesenhausen, Caspar von
Ryttmästare
1597-08-30, Reval
Revers på tyska. Med sigill.
Två defekta skrivelser på tyska, den ena till Caspar von Tiesenhausen och den andra till hans
hustru Sofia 1602, troligen affärsskrivelser.
Tiesenhausen, Fabian von
Ryttmästare, fältmarskalk
Autograf på ett löst papper.
1592-07-14, Stockholm
Räkningsuppgifter på tyska. Med sigill.
1620-10-24, Reval
Affärshandling med uppgifter om en längre affärsprocess mellan Fabian von Tiesenhausen
och borgmästaren i Reval Peter Möller (tyska).
19 olika affärshandlingar åren 1593–1635 rörande affären med Möller och andra, där T.
varit inblandad, samtliga på tyska (9 av dessa daterade Reval 1594-11-10). Flera med sigill, i
brevet från 1634-10-30 är sigillet bortklippt.
Tiesenhausen, Hans Heinrich von
Lantråd, landshövding
1660-03-03, Reval
Privatskrivelse på tyska. Med sigill.
Tiesenhausen, Hans Heinrich von
Generalmajor
1697-04-29, Paris
Privatskrivelse på franska (undertecknat utan förnamn, men gäller troligen denne T.)
1701-01-02
Militärskrivelse på tyska. Kopia.
Tiesenhausen, Wilhelm von
288
1641-01-20
Skrivelse på tyska mest med militäruppgifter. Sigillet bortklippt.
Tigerhielm, Seved Gustaf, 1672–1726
Underlöjtnant
Kopia av en skrivelse gällande begäran om partiell riksdagspermission. Odaterad.
Tigerschiöld, Carl Gustaf, 1706–1756
Kapten
1756-04-17, Fulltofta
Testamentshandling. Två sigill bortklippta.
Tilas, Samuel Olof, 1744–1772
Auskultant i Bergskollegium, kommissionssekreterare
Kopia från 1774 av ett poem med titeln ”Apollos Dom af Baron Tilas til Grefve
Oxenstjerna”. Troligen är Johan Gabriel Oxenstierna adressaten.
Toll, Johan Christoffer, 1743–1817
Generalguvernör, fältmarskalk
1815-07-19, Bäckaskog
Avskrift av meritlista från (uppgifter lämnade av honom själv till en adelsmatrikel).
1817-05-21
Berättelse om hans sista stunder.
Inskriptioner på katafalken (avskrifter).
Tornerefelt, Per Magnus, 1662–?
Sekundryttmästare, stupade i Polen
1689-02-07, Stockholm
Skrivelse med anmälan om representantskap vid riksdagen för en släkting.
Torstensson, Anders, 1641–1686
Riksråd, generalguvernör
289
1669-08-24, Stockholm
Köpebrev. Med sigill.
1677-10-10, Stockholm
Jordeboksutdrag
1675-07-15, Stockholm; 1676-06-19, 1676-07-08, Reval
Tjänsteskrivelser på tyska
Torstensson, Erik, 1686–1718
Kammarherre
1713-12-16, Stockholm
Anhållan om riksdagspermission. Sigillet bortrivet.
Torstensson, Lennart, 1603–1651141
Fältmarskalk, generalguvernör
Bröllopsvisa till hans bröllop med Beata De la Gardie 1633-12-08, författad av Israel
Israelsson adlad Lagerfelt.
1635-07-25, Elbing
Två anordningar (= reverser), sammanfogade.
1641-10-23
Immission på Neubauhof, tyska.
1643-03-26
Rekommendationsskrivelse för en överste på tyska. Skadad.
1643-12-01
Tjänsteskrivelse på tyska. Skadad, sigillet bortklippt.
1646-11-19, Stockholm
Tjänsteskrivelse från Per Brahe d.y. till Lennart Torstensson.
Tott, Anna Claesdotter, 1581–1646
Gift 1621 med landshövdingen Bror Andersson Rålamb, 1568–1647
1645-03-26, Stockholm
Bytesbrev på några utjordar i Almunge socken. Med sigill.
141
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 106 ff.
290
Tott, Claes, 1630–1674
Riksråd, generalguvernör, ambassadör
1651-12-30, Paris
Fullmakt i en skiftesaffär. Sigillet bortklippt.
Hushållsräkning från 1654 gällande något av hans gods.
1669-12-24, Riga
Memorial i några affärsfrågor. Kopia.
Tott, Fredrik, 1655–1705
Kapten
Supplik i gårdsaffärer med beklagande över gårdarna Skabersjö och Törringe påförd
gravation. Handlingen är en kopia, odaterad och utan riktig underskrift men måste vara
skriven efter 1700 och ha författats av en son till Margareta Tott, f. Rantzau. Hon omnämns
som skrivarens moder och alltså kan denne Fredrik Tott avses.
Tott, Henrik, 1606–1674
Amtmand
9 affärshandlingar från 1652–1664, obligationer, handlingar i gårdsaffärer och
gårdsräkningar, allt på danska. Handlingen från 1652 kopia. I handlingen från 1653 är ett
sigill bortklippt.
Tott, Knud, 1639–1702
Kommerseråd, etatsråd, geheimeråd
1698-05-24, Köpenhamn
Transportbrev i godsaffärer, på danska.
Tott, Märta Bengtsdotter (Ulv), d. 1527
Gift med Åke Jöransson Tott, d. 1520
1523-06-07, Stockholm
291
Märta Bengtsdotter, änka efter herr Åke Jöransson (Tott), säljer Nemenpää gård i Vånå
socken till välborne sven Björn Claesson (till Lepas).142
Tott, Otto, 1607–1656
Landskommissarie, länsherre, riksråd
1684-11-20, Malmö
Räkenskaps- och specifikationshandlingar rörande Otto Totts pantegods i Skåne. Skadade.
[Tott, Åke]
Fastebrev 1638, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Tott, Åke Henriksson, 1598–1640
Riksråd, fältmarskalk
1630-09-07, Stockholm
Handling i gårdsaffärer. Sigillet bortklippt.
Tott af Skedebo, Ingeborg, levde ännu 1665
Gift 1) med Erik Alfsson Ikorn, 2) 1632 med Josua Uddesson Örnflycht
1639-08-06 och 1640-06-13
Skrivelser rörande en bytesaffär med Gabriel Oxenstierna, den senare skrivelsen skadad.
Trafvenfelt, Erik, 1666–1731
Överjägmästare
Defekt skrivelse från 1713 utgörande en begäran om ”riksdagsexcuse”.
Trafvenfelt, Erik Carl, 1774–1835
Medicinalråd
1835-01-27
Verser vid hans begravning.
Tranhielm, Sten Otto, 1665–1732
142
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet III, s. 152 f. Ett nästan likalydande pergamentsbrev från 1523-07-04
är tryckt i Finlands medeltidsurkunder, nr 6114 och förvaras i De la Gardieska arkivet, pergamentsbrev, Lejon,
Björn Claesson till Lepas.
292
Överste
1713-11-07
Skrivelse till baron Jonas Wulfvenstierna, som ombedes på riddarhuset svara å hans vägnar.
Sigillet bortrivet.
Transchiöld, Johan, 1656–1699
Professor, krigsfiskal
1697-10-28, Skinnskatteberg
Anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Transehe, Valerius
Generalauditör vid svenska hären i Livland 1656, lantrevisor
1653-08-17, Reval
Affärsskrivelse på tyska.
Treffenhielm, Erik Gustaf, 1687–1745
Riddarhuskamrerare
1742-04-21
Skrivelse angående en supplik.
Treileben, Hans Albrekt von, f. 1625, d. efter 1688
Överste
1655-04-29, Stockholm
Skrivelse i militärangelägenheter.
[Tre Rosor]
Se ovan: Rosor
Troili, Ejlert Joachim, 1767–1852
Överste, postmästare i Malmö
Julklappsverser till överste Troili 1836 (i pasquill-stil).
Troili, Samuel, 1693–1758
293
Bergsråd
1734-12-27, 1736-01-04 och 1742-01-13
Skrivelser mest i bergsärenden.
Troilia, Sara, 1635–1667
Gift 1660 med prosten och kyrkoherden i Vingåker, Strängnäs stift, Marcus Johannis
Simming, 1621–1690
1661-01-17, Stockholm
Skrivelse i förpantningsaffärer.
Troilius, Jacob, 1698–1746
Protokollsekreterare
1735-11-21, Stockholm
Supplik
Trolle, Fredrika Vivika, 1721–1806
Gift 1740 med riksrådet Gustaf Bonde af Björnö, 1682–1764
1802-07-19, Borreby
Gratulationsbrev till Otto Ramel vid den äldsta dotterns fördelse (”iag tillstår att min glädie
hade blifwit fördunkladt om thett warit en son”). Med anteckning av Jacob de la Gardie:
”NB: Grefvinnan Bonde yttrade ofta att intet var olyckligare i ett hus än då fruen fick
döttrar”.
Trotz, Johan Andersson, 1648–1721
Överstelöjtnant
1713-11-24
Skrivelse vari Georg Johan Taube anmodas att vid instundande riksdag rösta för hans
nummer på riddarhuset.
Trotzig, Henrik, 1661–?
Brukspatron
Handlingar i ett aktomslag (på aktomslagets insida koncept till kravbrev):
1668-07-01, 1675-07-26, Stockholm och 1687-09-03, Falun
Reverser
294
1686-09-24, Falun
Ursäktande skrivelse till Jean Gunter. Sigillet bortklippt.
1686-09-06, 1687-09-03 och 1688
Fyra affärsskrivelser till Jean Gunter (varav tre med sigill).
1687-03-15, Stockholm
Kvittens
1687-07-23, Falun
Kravbrev till Jean Gunter.
1689-08-21
Affärsskrivelse till Jean Gunter. Med sigill. Skadad.
1691
Fem inlagor från angående hyresarrest. Sammanbundna.
1695-05
Kautionshandling i Hägerstiernska affärerna.
1709-05, Stockholm
Affärsskrivelse av Maria Hägerstierna. Koncept?
1718
Tre handlingar angående en rättsaffär mellan Maria Hägerstierna och fru Margareta
Åkerhielms arvingar med attest av Notarius publicus.
1706-02-21
Räkningsuppställning jämte hyreskvitto 1704-10-17
Två lösa räkningsuppställningar.
Tunderfelt, Henrik, d. 1694
Borgmästare i Reval
1664-03-20, Reval
Skrivelse på tyska rörande en rättsaffär. Skadad.
Tungel, Erik
1689-05-06, Reval
Kvittens
295
Tungel, Gustaf, 1638–1698
Generalmajor, landshövding
1693-07-21 och 1696-02-22, Halmstad
Ämbetsskrivelser. Sigillen bortklippta
1697-02-06, Halmstad
Trasig tjänsteskrivelse.
Tungel, Nils Nilsson, 1592–1665
Hovkansler
1653-10-16, Stockholm
Kvittens
”Repartition” mellan hans arvingar angående stenhuset i Stockholm på Blasieholmen.
Handlingen här är en kopia, ej klart daterad, men måste vara efter 1698.
Lista över hans barn med anmärkningar hörande till arvshandlingarna. Skadad.
Tungelfelt, Nils Markusson, 1652–1695
Häradshövding
1689-07-17
Skrivelse i arrendefrågor jämte en arrenderevers 1689-07-01.
Törneberg, Carl
1697-10-20, Karlstad
Skrivelse med anmälan att han p.g.a. fattigdom ej kan bevista den instundande riksdagen.
Sigillet bortrivet.
Törnecrantz, Mattias Canuti, d. 1669
Riddarhussekreterare
1668-02-08
Handling i jordskiftesfrågor (bytesbrev). Sigillen bortklippta.
Törnefelt, Anders Tyrisson Kullbom, 1640–1718
296
Överstelöjtnant, kommendant
1686-09-16
Skrivelse med anhållan om permission från resten av riksdagen.
Törnfelt, Livia Myrtala Eloquentia och Octavia Desideria Columbina
”Namn på 2:ne barn för hvilka underhåll söktes vid Frimurare Barnhuset den 6 maij 1830”
(Jacob De la Gardies anteckning).
Törnflycht, Olof, 1680–1737
President, riksråd
1733-12-18, Stockholm
Bytesbrev (kopia).
Törnhielm, Mårten, 1663–1723
Hovjunkare, hauptman över Drottningholm och Svartsjö län
Anteckningar till en katalog över konstkammaren vid Malmvik (odat. efter 1702).
Uggelklo, Nils Uggla, 1662–1727
Guvernementssekreterare, lagman
1693-11-16, Stockholm
Intyg om att Nils Duréel p.g.a. sjukdom ej kunnat komma till den pågående riksdagen.
Uggla, Helena Hedvig, d. 1732
Gift 1) med Gustaf Hård, 1692–1713, 2) med kaptenen Axel Mörner, 1689–1732
1711-01-04, Åbäcksnäs
Nyårshälsning till en faster.
[Uggla, Jacob Claesson]
Köpebrev av Jacob De la Gardie 1649, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Uggla (Ogla), Phillo Olofsson
1659-11-10
297
Privatskivelse tydligen avseende en resehändelse.
Uggla, Samuel Jonsson
1671-11-09, Stockholm
Kautionsskrift för fogden Per Jonsson. Med sigill.
Uhr, Carl Johan Vilhelm af, 1813–1832
Uhr, Olof Reinhold af, 1809–1882
Kommissionslantmätare
P.M. från 1832 till riddarhusdirektionen angående stipendieansökningar från dessa två
bröder af Uhr. Handlingen är utan underskrift.
Ulf af Horsnäs, Mattias Eriksson, 1601–1662
Ryttmästare
Utdrag av riddarhusgenealogierna för familjen Ulf beträffande Mattias Ulfs bröllop år 1640
jämte avskrift av en originell bröllopsdikt.143
[Ulfeldt]
Skiftesbrev 1547–1652, se De la Gardiska archivet, Pergamentsbrev.
Ulfeldt, Ebbe, 1616–1682
Ståthållare, guvernör, riksråd
1645-04-07, Arensburg
Militär underrättelse på tyska.
1645-07-24, Arensburg
Gåvobrev på tyska.
1645-09-25 och 1645-10-13, Kristianstad
Kopior av militära avräkningshandlingar på danska.
1667–1669
Rättshandlingar på danska rörande gårdsaffärer. Den från 1667-01-23 något defekt.
Ulfeldt, Knud, 1609–1657
143
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet VIII, s. 186 f., X, s. 108 f.
298
Generalkrigskommissarie
1651-12-22, Köpenhamn
Skrivelse angående konditioner för ett pantbrev. Danska. Skadad kopia.
Ulfhielm, Bengt, 1720–1776
Ryttmästare
1744-09-11
Skrivelse angående några gårdsaffärer till kamrer Winge. Sigillet bortklippt.
Två leveranskvitton från 1742 och 1748 medföljer.
Ulfsax, Nils, 1647–1697
Ryttare
1697-10-16
Skrivelse angående en ”riksdagsexcuse”. Sigillet bortklippt.
Ulfsax, Per, 1619–1688
Löjtnant
1686-08-25, Holma
Skrivelse men anhållan om ”riksdagsexcuse” p.g.a. ålderdomssvaghet.
Ulfsparre af Broxvik, Georg, 1790–1866
President i Statskontoret
Ett meddelande om utgivningen av Sveriges Stats-Tidning. Odaterat.
Ulfsparre af Broxvik, Gustaf, 1634–1710
Generalmajor
1662-11-21 och 1663-12-12, Stockholm
Två bytesbrev i gårdsaffärer. Sigill bortklippta.
1686-10-12, Stockholm
Anhållan om riksdagspermission gällande Åke Uggla.
Ulfsparre af Broxvik, Hans, 1632–1688
299
Generalmajor
1676-09-07
Militär frisedel.
1678-02-01 och 1680-08-14
Obligationshandlingar i gårdsaffärer. Kopia. Skadad.
1680 och 1691
Jordeboksutdrag för Hans Ulfsparres pantegods.
Ulfsparre af Broxvik, Johan Månsson, d. före 1655
Rikstygmästare
1622-08-04, Stockholm
Revers till Jesper Matsson Kruus.
Ulfsparre af Broxvik, Åke, d. 1701
Landshövding
1690-03-27
Skrivelse till U. i gods- och reduktionsaffärer.
1690-06-05
Skrivelse från U. i gods- och reduktionsaffärer. Sigillet bortklippt.
Ulfvenklou, Eva, d. 1701
Gift med stadspresidenten Nils Bureus, adlad Burensköld, 1625–1681
Kopia av en handling i arvsaffärer från 1692-10-14. Den är icke undertecknad (endast
bevittnad) men är tydligen skriven av en son till Eva Ulfvenklou och gäller familjens
sterbhusaffärer.
Ulfvenklou, Henrik, 1696–1773
Major
1739-02-16, Stockholm
Skrivelse till major Randbäck angående en affärsfullmakt. Den är undertecknad med
”Ulfklou” utan något annat namn. Sigillet bortklippt. Kan möjligen gälla Henrik Ulfvenclou.
Unge, Gustaf von, d. 1749
300
Kaptenlöjtnant
1711-02-11
Tjänsteskrivelse till Israel Starbeck. Osäkert om denne U. avses.
Ungern, Gertrud von, 1579–1649
Gift 1) med ryttmästaren Henrik Wrede, d. 1605, 2) 1609 med kammarrådet och ståthållaren
Joakim Berendes, d. 1623
Handling på tyska med familjeuppgifter (kopia). Odaterad.
Ungern-Sternberg, Mattias Alexander von, 1689–1763
General, fältmarskalk
1761-11-29, Stockholm
Skrivelse med förklaring, att han insatt Per Ribbing till sin familjs fullmäktige vid riksdagen.
Urne, Axel, 1598–1653
Kanslisekreterare, godsägare
1643-02-03, Kellerup
Privat affärsskrivelse. Danska. Sigillet bortklippt.
1652-02-28
Skrivelse i gårdsaffärer till Axel Urne. Danska.
Urne, Christian Jörgen, d. 1704
Överste
1692-09-19, Axelvold
Handling rörande panträttighetsaffärer. Kopia. Danska.
[Uthåff, Johan]
Fastebrev 1634, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Utter, Johan, 1664–1698
Löjtnant
1693-11-03, Stockholm
Anhållan om ”riksdagsexcuse”.
301
Utter, Peter Johansson, 1638–1694
Major
1664-12-20, Stockholm
Byteshandling i gårdsaffärer. Defekt vid namnteckningen (p.g.a. att sigillet klippts bort) men
rör enligt Wieselgrens anteckning samt en äldre påskrift denne U.
Wachtmeister af Björkö, Adam Claes, 1642–1675
Överste
1656-03-20/30, Marienburg
Privat skrivelse på tyska. Ytterst defekt.
Wachtmeister af Björkö, Anna, 1611–1685
Gift 1627 med ryttmästaren Johan Brakel, d. 1651
En av Anna Wachtmeister och Maria Sparre undertecknad odaterad skrivelse till
Likvidationskommissionen angående deras svåger Axel Lillie.
Wachtmeister af Björkö, Axel Gustaf, 1688–1751
Överstelöjtnant
1736-12-14, Rotenberg
Skrivelse med rekommendation för en ung man till godsinspektorstjänst.
1740-08-25, Herrsäter, 1748-08-16, 1749-08-02, Rotenberg och 1749-11-20, Vindö
Privatskrivelser till en broder.
Wachtmeister af Björkö, Fritz, 1646–1723
Generalmajor
1680-01-04
Skrivelse på tyska med privata och militära meddelanden. Med sigill.
1685-07-12, Viborg
Militär tjänsteskrivelse på svenska till Bengt Horn.
Wachtmeister af Björkö, Hans, 1609–1652
Riksstallmästare, riksråd
302
1694-04-12
Handling i gods- och reduktionsaffärer med hänsyftning på en äldre bytesaffär från 1649-0820. Kopia.
Wachtmeister af Johannishus, Arvid Alarik, 1758–1826
Major
Anteckningar av Jacob De la Gardie om hans testamentariska förordnanden. Odaterade.
Wachtmeister af Johannishus, Carl Axel Trolle-Wachtmeister, 1754–1810
Riksråd, riksdrots, justitieminister
1802-09-23, Stockholm
Tjänsteskrivelse
Wachtmeister af Johannishus, Hans, 1641–1714
President, generalguvernör
1686-09-18, Karlskrona
Anhållan om ”riksdagsexcuse” för annan person.
Wagner, Hans, d. 1605
Otydlig och defekt handling på tyska. Enligt Wieselgrens marginalanteckning handlar den
om en ädling Hans Wagner.
Wallenberg, Olof
Löjtnant
1695–1698
Handlingar angående en krigsrättslig affär (kopior) jämte två suppliker från 1709 rörande
behovet av ökat familjeunderstöd.
Wallenstedt, Catharina Wallia, adlad Wallenstedt, 1627–1719
Gift 1655 med kungl. rådet Edvard Ehrensteen, 1620–1686
1683-08-31
Privat familjebrev till dottern Anna Beata.
303
Wallenstedt, Gustaf, 1655–1701
Major
1686-09-20, Stockholm
Anhållan om ”riksdagsexcuse” för Johan Gyllencrantz.
Wallenstedt, Olof Wallius, adlad Wallenstedt, 1624–1656
Sekreterare, t.f. regeringsråd
1683-05-03
Handling med Reduktionskollegiets resolution angående Olof Wallenstedts godsaffärer.
Med sigill.
Wallensteen, Johan Christian, 1794–1868
Kyrkoherde i Kuddby, Linköpings stift, 1832
P.M. med meritförteckning hörande till tjänstetillsättningen 1832. Avskrift.
Wallin, Johan Olof, 1779–1839
Vitter författare, ärkebiskop
Avskrift av den kända dikten till v. Beskow 1837-02-03 (Jag i Falu skola gått,…)
1816-04-09
Frimuraretal
1839-01-31
Skrivelse till Stockholms stads konsistorium angående ett tjänsteförordnande (inga
underskrifter men skivelsen tydligen lämnad av Wallin).
Wallis, C. E.
Köpman i Stralsund
1816–1824
Memorial angående en skeppsembargoaffär.
En skrivelse på tyska i samma ärende (1824?). Den är undertecknad Elisabeth Peters.
Wallwijk, Anders, d. 1673
Hovråd, sekreterare
304
Affärshandling på tyska från Groß-Glogau 1645-07-01 (kopia). Denna handling har W.
bevittnat i Reval 1655-07-01.
Walter, Henrik von, 1630–1696
Överstelöjtnant
1689-06-06, 1689-07-01 och 1691-05-02
Riddarhuskvittenser (kopior).
Warmholtz, Johan Konrad, 1673–1745
Apotekare
1727-04-22, Stockholm
Kvittens
Vegesack, Cordt
Rådsherre i Hamburg
Två skrivelser på tyska huvudsakligen rörande militära affärer. Ena handlingen från 166011-17, sigillet bortklippt.
Wehlamsson, Axel
1799-07-04 och 1799-07-07, Landskrona
Två suppliker.
Weidenhaijn, Johan von, 1604–1666
Hovråd, burggreve
1656-11-23, 1657-02-28 och 1662-03-30
Fyra affärsskrivelser från Agneta Horn till W.
Skrivelse på tyska från W. om någon skolfråga. Ytterst defekt.
Weinholtz, Peter
Överste
1697-11, Stockholm
Anmälan om ”riksdagsexcuse” för två andra personer.
305
Vellingk, Gotthard, d. 1656
President i överkonsistorium i Livland
Affärsskrivelse på tyska till sonen Adolf Axel, odaterad. Med sigill.
Vellingk, Mauritz, 1651–1727
Överste, generalguvernör
Kort självbiografi på franska dedicerad till en son och daterad Bremen 1716-06-17.
Kopia.144
Vellingk, Otto, 1649–1708
Kungligt råd, president
Odaterad skrivelse till Konungen i gods- och reduktionsfrågor. Kopia.
Welsk, Erik, d. före november 1656
Överste
1648-07-09, Wismar
Tjänsteskrivelse på tyska till W.
Wennerstedt, Carl Gustaf, 1692–1778
Hovrättspresident
1739-02-12, Stockholm
Bytesbrev i godsaffärer. Med sigill.
Vergin (Virgin), Johan
Borgmästare, kammarråd
Odaterad skrivelse på tyska, tydligen en ekonomisk handling av supplikkaratär.
Wernle, Mikael, 1619–1674
Inspektor över fyrbåkarna i Skåne
1625-07-08, Stockholm
144
Tryckt i Wieselgren, DelaGardiska archivet XIV, s. 40 ff.
306
Inlaga på tyska i någon arvsfråga. Med sigill.
Wernstedt, Gustaf, 1636–1697
Major
1693-10-29, Stockholm
Begäran om ”riksdagsexcuse” p.g.a. sjukdom.
[Wernstedt, Melchior och Christoffer]
Köpebrev av B. Ribbing 1638 och av Åke Oxenstierna 1677, se De la Gardieska arkivet,
Pergamentsbrev.
Wernstedt, Melker, 1602–1655
Landshövding, ståthållare
1640-10-17, Stockholm
Skrivelse i gårdsaffärer. Kopia. Skadad.
Werwing, Jonas, d. 1697
Assessor
Har bevittnat en kopia av en handling, som uppsatts av Axel Julius De la Gardie och hans
hustru Sofia Juliana Forbus, Stockholm 1690-04-26. Handlingen rör tillsättande av en ny
gårdsinspektor.
[Westeman, Maria, född Allertz]
Dombrev 1676, se De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev.
Westenhielm, Tobias, 1649–1719
Häradshövding, lagman
1693-10-30
Inlaga med anmälan om riksdagspermission. Sigillet bortrivet.
Wetterling, Johan, 1778–1848
Kyrkoherde och prost i Jönköping
1827-01-10, Stockholm
P.M. till någon tjänsteansökan.
307
Wetterstedt, Carl af, 1778–1853
Konsulatssekreterare
1819-06-04, Marseille
Kort rapport till bergsrådet Nils Dalberg angående förhållanden i Tunisien och resan
därifrån.145
Wetterstedt, Gustaf af, 1776–1837
Utrikesstatsminister, kansler
1796–1806
Nio brev (28 bl.) till Benjamin Carl Henrik Höijer, mest privatbrev med reseskildringar o.
dyl.146 Ett, 1798-03-16, är en längre skildring på sex ark av ”Frankrikes nuvarande tillstånd”.
Wetzell, Georg Gustaf
Ryttmästare
1626-01-23, Lübeck
Kvittens på tyska. Med sigill.
Wetzler, Peter Henriksson, d. före 1671
Advokatfiskal
1651-09-05, Stockholm
Tjänsteskrivelse
Vicken, Henrik von, 1624–1690
Landshövding
1684-09-02, Stockholm
Skrivelse till V. i gårdsaffärer med specifikationer och jordeboksutdrag.
1684-10-08, Göteborg
Tjänsteskrivelse från V. till Kungl. Maj:t.
145
Ur brevet: ”…hvad industrie kan man vänta bland en Nation hvarest en blind Religions Fanatisme och lättja
hindrar all förkofran, och en Europé icke kan besitta en quadrat-fot jord, samt hvarest alla äro slafvar, och ägandeRätten är ända till namnet okänd.”
146
Se utdrag i Wieselgren, DelaGardiska archivet XX, s. 248 ff.
308
Wijkander, Anders, 1779–1834
Kyrkoherde i Västra Ryd, Uppsala ärkestift, 1825
”Pro Memoria öfver mina lefnads-öden”, självbiografiska anteckningar i två ex., det ena
med titeln ”Minne af Anders Wijkander”.
Wijnbladh, Johan Mattsson, 1615–1659
Kunglig sekreterare
1716
Minnesskrift över W. på latin.
Willebrand, Ernst Fredrik von, 1679
Kapten
1660-11-19
Privatskrivelse på tyska till Elisabet Wrangel.
Willebrand, Ernst Gustaf von, 1680–1751
Överste
1739-05-24, Åbo
Tackskrivelse
Wingeflycht, Paul, 1661–1718
Kamrerare
1713-12-18, Stockholm
Anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Winster, Christian
Auditör
1805-01-31, Stockholm
Regeringens utslag i en rättsaffär, vari W. varit inblandad (försök till giftmord på hans
hustrus mormor). Kopia.
Winter, Herman, 1662
Hovstallmästare
309
1662-07-26
Tjänste- och affärsskrivelse.
Wirsén, Gustaf Fredrik, 1779–1827
Statsråd, greve
1826-07-05
Tal i statsrådsberedningen angående tillståndet med årsväxten.
1827-03-26
Inträdestal i Svenska Akademien.
[Vitinghoff, se Fitinghoff]
Witte, Henrik
1596-09-25
Kassaboksutdrag på tyska i gårdsaffärer. Skadat.
Witte, Zacharias
Kassaboksuppställning på tyska från 1648 rörande överstelöjtnant Welsks affärer. Witte har
attesterat handlingen.
Witte von Lilienau, Jakob
Kapten
1655-01-15, Riga
Skrivelse på tyska i gårds- och arrendeaffärer.
Witte von Lilienau, Johan, 1653–1679
Student i Leiden
Odaterad skrivelse på tyska, mest i gårdsaffärer.
Wittenberg (Wirtenberg von Debern), Arvid, 1606–1657
Riksråd, fältmarskalk
1641-01-30
Skrivelse på tyska i militärärenden. Med sigill.
310
1653-10-14
Revers på tyska.
1655-04-06, Stockholm
Affärskontrakt på tyska tillsammans med Arvid Forbus. Sigill bortklippt.
1655-04-25, Stockholm
Assignationshandlingar på tyska rörande affärer med Hägerstierna (2 st.).
1651–1655
Räkningsuppställningar på tyska och franska.
Wittenberg (Wirtenberg von Deberg), Hans, d. 1630
Ståthållare, assessor
1594-11-10, Reval
Affärshandling på tyska.
Witting, Georg Casper
Överfiskal i Livland och Ingermanland
1673
Supplik i gårdsaffärer på tyska jämte kungligt svar på svenska.
Wittkopf, Johan Christian, 1789–1820
Med. dr, fältkirurg, professor
1780-09-23, Stralsund
Privat skrivelse till arkiatern och bergsrådet Nils Dalberg med en bilagd skrivelse på franska
1780-09-12 från Olof Acrel.
Wohlberg, Bengt Staffansson, 1646–1729
Major
1713-12-07
Anhållan om ”riksdagsexcuse”.
Wolter, Louis
Affärsskrivelse på tyska till en grevinna. Odaterad.
311
Supplik på tyska i gårdsaffärer tillsammans med brodern Liebert Wolter jämte kort besked
från Likvidationskommissionen 1684-11-05.
Wrangel af Adinal, Didrik, 1637–1706
Kungligt råd, president
1668-03-26, Stockholm
Leveransskrivelse
1668-03-31, Stockholm
Kvittens
Wrangel af Adinal, Henning Gustaf, 1780–1833
Överstekammarjunkare
1833-11-12
Transumt av arvskifteshandling efter W.
Wrangel af Lindeberg, Wollmar Herman, 1641–1675
Generallöjtnant
1655-03-04, Reval
Tjänsteskrivelse på tyska.
Wrangel af Ludenhof, Carl Johan, 1651–1691
Överstelöjtnant
1682-11-27, Stockholm
Militärskrivelse på tyska till Bernhard Knubbert.
Wrangel af Salmis, Carl Gustaf, 1613–1676147
Fältmarskalk, riksamiral
1647-06-26
Lejdebrev för översten Johan Wittenberg. Med sigill
1645-05-11, 1653-05-27 samt odaterad
Tre militära tjänsteskrivelser på tyska.
147
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 113 ff.
312
1655-08-10 och 1655-11-08
Två seglatsorder.
Wrangell, Elisabeth Dorothea von, 1655–1685
Gift med Fabian von Wrangell
Privatbrev till Margareta Wachtmeister på tyska, utan år.
Wrangell, Fabian von, 1614–1689
Gift med Elisabeth Dorothea von Wrangell, ryttmästare, lantråd
1679-05-17
Affärsskrivelse på tyska.
Wrangell, Frommhold, Adolf, 1650–1696
Major
1691-03-15
Tjänsteskrivelse på tyska angående ett brott mot duellplakatet.
Wrangell, Georg Johann, 1672–1746
Generallöjtnant
1721-08-23, Stockholm
Köpebrev i gårdsaffärer. Med sigill.
Wrede af Elimä. Casper, d. 1667
Kaptenlöjtnant
1653-05-28, Reval
Obligation på tyska. Med sigill.
1662
Ytterst defekt skrivelse på tyska.
Wudd, Helena Sofia, levde 1739
Gift 1700 med ryttmästaren Claes Planting-Gyllenbåga, 1677–1712
Odaterad brevlapp till Samuel Tystenberg med hälsningar och bön om utbetalning av
pengar. Med sigill.
313
314
Vult von Steijern, Johan Julius, 1695–1767
Assessor, president i Kammarrevisionen
1756-04-02, Stockholm
Borgensförbindelse. Med sigill.
Würth, Hans Friedrich
1663-06-05
Skrivelse på tyska i låneaffärer. Skadad.
Yxkull, Conrad Ottosson Uexkull
Överstelöjtnant
1635-07-15
Försäkringsbrev på tyska från kyrkoherde och kyrkvärdar i ”S:t Quintini” angående
Uexkulls begravning. Med sigill
1634
Skuldsedel på tyska gällande en ”Oberstleutnant Öxel”, troligen denne U. och utskriven av
en Juliana Behrin. Sigillet bortklippt.
Yxkull, Jacob von
Militärbefälhavare
1649-07-20 och 1660-05-03, Fellin
Tjänsteskrivelser på tyska.
Yxkull, Volmar, d. 1627
Kammarjunkare, hovmarskalk
Kopia av skrivelse från Gustav II Adolf 1625-06-25 angående stadfästelse av några gårdar åt
Y. och hans hustru Helena Magnusdotter.
Zetterberg, Gabriel
1830-01-15, Brestad i Tåby socken
Supplik till Edvard Fredrik von Saltza (?) angående spannmål.
315
Zibet, Christoffer Bogislaus, 1740–1809
Regeringsråd, hovkansler
1772-12-25
Protokoll av Zibet på franska från en sällskapsorden (”Protocoll tenu dans l’Ordre des
Gemissans”).
1801-12-20
Tal vid Svenska Akademiens sammankomst.
Odaterat tjänste-P.M.
Zöge von Manteuffel, Herman, nämnes 1575–1605
Riddare, storgodsägare
1595-03-04, Reval
Skuldehandling på tyska.
Zöge von Manteuffel, Otto
Riddare
1594-11-10, Reval
Skuldsedel på tyska.
Ållongren, Johan, 1595–1653
Kapten
1653-01-24, Saleby
Supplik till Axel Lillies bokhållare Anders Larsson med bön om att Axel Lillie skall
ombesörja en gravsten åt honom, eftersom han ”i deße dager hafwer förnummet dödzens
wijßa tecken, och förwäntter nu hwar dagh förloßningh”. Sigillet bortklippt.
Åström
Okänd person
En odaterad notis angående underligheter vid hans begravning. Begravningen hade inställts
av borgmästaren, eftersom Åström troddes vara skendöd.
Ödell, (Ödla), Knut Svensson, 1592–1652
Major
316
1650-04-20
Bytesbrev, Skadat. Sigill bortklippt.
Ödell, (Ödla), Udde, 1617–1668
Underståthållare, landshövding
1665-11-18
Memorial i ett förlikningsavtal. Handlingen attesterad av Ö. och flera andra personer.
Örn, Samuel Johansson, 1623–1693
Överinspektor för faktorierna
Har bevittnat en kopia av en 1677-06-08 utfärdad handling i gårdsaffärer. Med sigill.
Örnecrantz, Gabriel, 1656–1720
Kapten, jägmästare
1682-12-12, Stockholm
Handling i gårdsaffärer.
Örnehufvud, Brita, 1635–1722148
Gift med ståthållaren Adolf Tungel, 1640–1688
1689-10-17, Reval
Privat skrivelse.
1691-10-24, Reval
Kvittens.
Örnfelt, Jonas Fredrik, 1674–1733
Direktör, landshövding
1728-10-10, Göteborg
Tjänstesupplik med bön om att erhålla landshövdingeämbetet i Halland.
1729-03-03, Göteborg
Skrivelse med tack för att mottagaren hjälpt honom till utnämningen till direktör vid
generalkommissariatet i Karlskrona.
148
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 121 f.
317
Örnflycht, Bengt Åkesson, d. 1639
Löjtnant
1623-09-29, Kivis
Förlikningshandling i gårdsaffärer (Kimito).149 Med sigill.
Örnstierna, Lars Månsson, d. 1683?
Fältsekreterare
1656-09-98, Stockholm
Ebba Brahe har underskrivit handling rörande vissa gårdsaffärer i vilka Ö. varit delaktig.
Med Ebba Brahes sigill.
Örthegren, Peter
Mantalskommissarie
1726-04-14, Marieholm
Rekommendationsskrivelse för Ö. av Gustaf Rålamb. Kopia.
1726-04-21, Stockholm
Fullmakt för Ö. på en mantalskommissarietjänst i Skaraborg. Original och kopia.
1728–1737, Lidköping
Sju tjänsteskrivelser av Ö.
149
Se Wieselgren, DelaGardiska archivet X, s. 121.

Similar documents