Descarca aici

Comments

Transcription

Descarca aici
16 Informa\ia zilei
Miercuri 18 iulie 2012
Rafinament ;i elegan\[ pe scena Congresului
Interna\ional Intercoifure - 2012
Japonia
Brazilia
i
Se d` numa rma]ia zilei!
cu Info
S`n`tate
I
& Frumuse]e
Anul VII
Nr. 258
miercuri
J
u
l
i
a
n
n
a
China
Fran\a
Cel de-al 21-lea Congres
Interna\ional Intercoifure
desf[;urat `n luna iunie, la
Roma, a reunit 1.000 de exper\i din 56 de \[ri. La acest
eveniment interna\ional,
hairstylist Eva Czikai - managerul Salonului Expressive
Satu Mare a ob\inut titlul
“Personalitatea anului”.
Congresul se desf[;oar[ din 4
`n 4 ani ;i reune;te exper\i `n frumuse\e. ~n ultimele dou[ numere
v-am prezentat o parte din
nout[\ile aduse de acest eveniment
urm]nd ca `n acest num[r s[ v[
introducem `n temele prezentate
de Elve\ia, Bulgaria, America, Japonia, Fran\a, China ;i Brazilia.
Tunsori scurte ;i lucr[ri
artistice au fost puse `n
scen[ de Elve\ia ;i
Bulgaria
Extravagante structuri capilare
XL al[turi de tunsori scurte mo-
derne, boburi blonde elegante
combinate cu tatoo-uri din p[r pictat, stil punk ras ;i moderne bretoane de div[ intitulate Mysterious
Waite/ Albul Misterios au fost introduse `n scen[ de Elve\ia.
Bulgaria a venit cu look-uri extreme intitulate “The Stars of Bulgaria/ Stelele Bulgariei - lucr[ri artistice fantastice cu accesorii decorative din lumea subacvatic[
pentru un cosmos al frumuse\ii ;i
p[cii.
Canada, Japonia ;i Fran\a
Canada a prezentat look-uri
puternice, ;ocante ale regizorului
artistic Vivienne MacKinder - “XOrdinary” stil pop-art ;i tunsori
cu design colorat. Forme noi cu
deconect[ri u;oare. Forme clasice
cu mai mult[ textur[, `mpletituri.
Filozofia Japoniei a fost foarte
bine pus[ `n scen[ cu “Takumi”.
Frizuri artistice, mod[ avant-garde
cu o nuan\[ de nostalgie ;i stil sofisticat au fost puse `n scen[ de niponi.
Alexandre de Paris a celebrat
“The French Touch”. Jean Luc Minetti a modelat sculpturi capilare
cu virtuozitatea unui expert. P[rul
a fost prezentat ca o comoar[ `n
frizuri tinere;ti ca ;i pentru o petrecere celest[.
Bun venit `n cosmosul
modei viitorului - a fost
mesajul Chinei
China a impresionat cu “Aesthetic Fusion”, o combina\ie remarcabil[ de tradi\ie ;i modernitate<
coafuri elegante, p[r str[lucitor ;i
stil utopic cu peruci supradimensionale. Spectacolul pus `n scen[
de China a fost ca o urare de bun
venit `n cosmosul modei viitorului.
Brazilia a introdus audien\a
`ntr-o lume colorat[ ;i fascinant[
a p[durii tropicale ;i a p[s[rilor
tropicale “Brazilian Soul/Sufletul
Braziliei”. A fost un spectacol exuberant plin de energie cu lucr[turi
voluminoase de p[r, `mpletituri ridicate ;i crea\ii de culoare - design
dramatic, fantastic parc[ provenind dintr-un t[r]m al p[s[rilor
paradisului.
China
Congresul de la Roma va
r[m]ne `n amintirea tuturor participan\ilor. Dup[ Tokyo, Rio ;i
Roma urmeaz[ Shanghai. Viziunea
elitelor a fost prezentat[ la Roma.
Astfel tonul pentru urm[torii patru
ani a fost dat, “viitorul `ncepe
acum!” ne-au avertizat exper\ii.
“Frumuse\ea, elegan\a ;i stilul
au fost foarte bine prezentate la Roma,” ne-a m[rturisit hairstylist Eva
Czikai - managerul Salonului Expressive Satu Mare.
Salonul Expressive situat `n Satu
Mare, str. Mihai Viteazu nr. 20
(curtea interioar[) func\ioneaz[
dup[ urm[torul program<
luni - `nchis,
mar\i 8 - 16,
miercuri 11<30 - 19<30,
joi 8 - 16,
vineri 11<30 - 19<30,
s]mb[t[ 8 - 16.
Program[ri la telefon
0261.713.678 sau 0742.266.199.
Stela C[dar
18.07.2012
Apreciaz[ norocul din
via\a ei
pag. 8 - 9
M
a
r
g
u
l
i
e
s
S[n[tate
2 Informa\ia zilei
Miercuri 18 iulie 2012
~n “Magazinul Elixir” din Satu Mare
g[si\i produse naturale Hypericum
Varza - beneficii ;i terapie.
Ap[rut[ `n zona m[rii Mediterane acum cca 4000 ani `ntro form[ s[lbatic[, verzei i sau descoperit ;i apreciat de
mult calit[\ile nutritive ;i curative fiind considerat[ un
adev[rat panaceu.
Dac[ la `nceput propriet[\ile ei
erau exploatate mai mult empiric ,
leacurile cu varz[ erau transmise de
c[tre “vraci” pe cale oral[, ast[zi ;tiinta ne confirm[ c[ varza poate sta
al[turi de plantele “miraculoase” datorit[ substan\elor active pe care le
de\ine. ~n aceast[ plant[ at]t de comun[ ;i r[sp]ndit[ g[sim vitamina
A, vitaminele din grupul B, vitamina E, ;i PP precum ;i minerale ca
magneziu, fier, calciu, fosfor. Varza
este un aliment vitaminizant, remineralizant ;i fortifiant al organismului ;i este preferabil s[ se consume în stare crud[, pentru a i se
p[stra intacte propriet[\ile.
Valoarea curativ[ a acesteia a
dus la apari\ia suplimentelor alimentare bazate pe extracte de varz[.
Cunosc]nd toate aceste beneficii ale
verzei, echipa de speciali;ti Hypericum a venit cu o formul[ inovatoare care s[ amplifice aceste propriet[\i, concentr]ndu-le `n produsul EXTRACT DE VARZ{
acestuia ad[ug]ndu-i ;i Varza ro;ie.
ISSN 1222-4715
Director general - D. P[curaru
Director editor - Ilie S[lceanu
Director revista
Poesis - George Vulturescu
Redactor ;ef - Adriana Zaharia
Secretar de redac\ie - Mihaela Ghi\[
Redac\ia Satu Mare<
str. Mircea cel B[tr]n nr. 15
Satu Mare, cod 440012
Telefon< 0261-767300
e-mail< [email protected]
www.informatia-zilei.ro
Aceasta datorit[ faptului ca Varza
ro;ie are de 5 ori mai mult[ vitamina C dec]t Varza alb[ fiind un foarte bun antioxidant ;i av]nd un puternic efect anticancerigen `n special
al cancerului de s]n, datorit[ ac\iunii sale asupra estrogenilor.
Propriet[\i
EXTRACTUL DE VARZ{ propus de noi este o combina\ie de EX-
TRACT DE VARZ{ ALB{ ;i
VARZ{ RO:IE.
Extractul de Varz[ are
urm[toarele propriet[\i< ajut[ la
sc[derea `n greutate, datorit[
con\inutului mare de fibre ;i aportului caloric foarte mic `n jur de 2530 calorii /100g varz[>antioxidant[,
combate efectele nefavorabile cauzate de radicali liberi, ajut[ la eliminarea toxinelor din organism ;i
la absorb\ia oxigenului la nivel celular, de aceea i se atribuie ;i propriet[\i anticancerigene ;i depurative>vitaminizant[ ;i mineralizant[<
pe l]ng[ aportul de vitamine ;i minerale pe care le aduce organismului
are ;i efect antidepresiv> cicatrizant[
at]t la nivel gastric (combate ulcerul) c]t ;i extern de aceea varza
crud[ se recomand[ `n cataplasme
pe zonele ulceroase> hipoglicemiant[ datorit[ con\inutului mic de
glucide, este consumat[ ;i recomandat[ persoanelor cu glicemie m[rit[
;i diabet.
Varza ro;ie pe l]ng[ efectele benefice mai sus men\ionate mai are
;i alte recomand[ri terapeutice importante<
Boala Alzheimer - betacarotenul ;i antocianii (pigmen\ii ro;ii)
din varza ro;ie fac adev[rate minuni
`n prevenirea ;i `n combaterea degener[rii celulelor sistemului nervos central.
Febra - con\inutul ridicat de vi-
tamina C al acestei legume ajut[
organismul s[ reziste cu succes temperaturii ridicate, `n accesele de
febr[ .
Alergia - bog[\ia de vitamina C
;i de antioxidant, capacitatea mare
de detoxifiere ;i aportul de substan\e utile organismului din
con\inut, ajut[ la `nt[rirea sistemului imunitar ;i `n consecin\[ la un
r[spuns imunologic adecvat `n
combaterea alergiilor.
Produsul mai sus prezentat `l
g[si\i `n toate magazinele Hypericum din \ar[, dar ;i `n Satu Mare.
Foarte important!
Consulta\ii `n fitoterapie
Prof. biolog Pop Maria
Program< Miercuri
`ntre orele 14-17
Informa\ii ;i program[ri la
telefon< 0729993838
Adresa< str. Drumul Careiului,
nr. 4-6, Satu Mare
Produsul `l g[si\i `n
Satu Mare la Magazin Elixir,
strada Careiului, nr. 4-6.
Telefon< 0729993838.
Orar< de luni p]n[ vineri
9<00 - 17<00
S]mb[t[ 9<00 – 13<00
Produse pot fi comandate
;i online, de pe
www.hypericum-plant.ro
Informa\ii la telefon<
0728998844
Energy Kardio Club organizeaz[ Tab[ra
Boot Camp
Dup[ cum ne-am obi;nuit,
Energy Kardio Club, situat `n Satu
Mare pe strada Viitorului nr. 1/A,
col\ cu George C[linescu vine cu un
nou concept de a face mi;care ;i a fi
`n form[. ~n acest articol vom vorbi
despre Boot Camp. Conceptul de
Boot Camp este relativ nou pe pia\a
din România. Originar din Statele
Unite ale Americii, acest tip de antrenament a fost importat în Marea
Britanie la începutul anilor 2000, iar
de atunci s-a r[spândit cu rapiditate
în întreaga Europ[. Împrumutat din
terminologia militar[, în fitness, termenul define;te acele antrenamente
în grup, realizate de regul[ în aer liber. Scopul lor este acela de a provoca for\a fizic[ ;i psihic[ a participan\ilor, promovând totodat[ cama-
raderia ;i lucrul în echip[. Printre
beneficiile antrenamentelor de tip
Boot Camp se mai num[r[ reducerea stresului (datorit[ endorfinelor)
;i sc[derea hipertensiunii arteriale.
Antrenamentele de tip Boot
Camp se diferen\iaz[ de cele clasice
din s[lile de sport, realizate cel mai
adesea individual, prin stimularea
spiritului de echip[, participan\ii putând socializa ;i chiar stabili leg[turi
de prietenie, motivându-se reciproc.
Ele combin[ exerci\ii dinamice de
streching, alergare, abdomene ;i genuflexiuni, cu ridicarea de greut[\i
sau diverse obiecte (saci de box, gantere, anvelope, funii, etc.). Multe dintre exerci\iile care implic[ ridicarea
de greut[\i sau folosirea propriei mase corporale sunt similare celor din
Cross Fit ;i conduc la sc[derea în
greutate, la îmbun[t[\irea activit[\ii
cardiovasculare, precum ;i la cre;terea for\ei fizice.
Pe lâng[ îmbun[t[\irea st[rii generale de s[n[tate, antrenamentele
de tip Boot Camp lucreaz[ ;i modeleaz[ psihicul concuren\ilor. Dac[
antrenamentul fizic este cel care contribuie la înt[rirea organismului, antrenamentul min\ii este cel care îi
d[ participantului la Boot Camp
for\a de a continua practicarea de
activit[\i sportive ;i dup[ p[r[sirea
taberei de antrenament.
Rezerv[ri pentru Tab[ra
Boot Camp se face p]n[ `n data
de 27.07.2012, la nr. de telefon
0746234028 sau prin email<
[email protected]
Familie
Miercuri 18 iulie 2012
Informa\ia zilei 3
Cum pot adresa p[rin\ii
`ntreb[ri inspirate copiilor
conecteze cu problema care `l `ngrijoreaz[, iar uneori ajut[ chiar s[ dispar[ problema pentru c[ `;i d[ seama c[ aceasta nu `l afecteaz[ `n mod
direct.
Mul\i p[rin\i se pl]ng de
faptul c[ orice le-ar spune copiilor lor, uneori pur ;i simplu cuvintele nu au efect. Motivul pentru care nu `ntotdeauna cuvintele func\ioneaz[ asupra copiilor este
acela c[ parin\ii nu ;tiu cum
s[ afle care este cauza exact[
a problemei copilului.
Acest lucru se `nt]mpl[ pentru
c[ `n rela\ia cu un copil conteaz[ nu
doar ce spui sau cum spui, ci ;i cum
;i ce anume `ntrebi.
De cele mai multe ori, `nainte de a
identifica `n detaliu de ce anume
copilul este `ngrijorat `ntr-o anume
situa\ie, mul\i p[rin\i reac\ioneaz[
fie minimiz]nd problema fie oferind copilului solu\ii. P[rin\ii
reac\ioneaz[ astfel pentru c[ vor s[
`i fac[ pe copii s[ se simt[ mai bine
sau s[ `i motiveze s[ `;i rezolve singuri problemele. Dar strategiile de
mai sus nu func\ioneaz[ pentru c[
nu `l po\i ajuta pe copil p]n[ nu ;tii
exact care este problema. Iat[ c]teva
`ntreb[ri care te ajut[ s[ descoperi
`mpreun[ cu copilul ce se ascunde
`n spatele `ngrijor[rii, a fricii sau a
furiei lui.
Ce `n\elegi tu prin...? Este o `ntrebare prin care po\i evita s[ cazi `n
Ce te-a f[cut s[ te sim\i
astfel?
capcana presupunerilor ;i prin care
po\i s[ `n\elegi mai bine modul `n
care g]nde;te copilul t[u.
Ce ai face dac[... ?
Poate fi o alternativ[ pentru `ntrebarea de mai sus, dar ;i o `ntrebare
care s[ `l ajute pe copil s[ descopere
singur cum ar fi bine s[ procedeze
atunci c]nd se afl[ `ntr-o situa\ie dificil[.
De unde ;tii c[... ?
Multe dintre problemele copiilor
sunt create doar de propriile lor temeri sau de propria lor imagina\ie.
A;adar, atunci c]nd copilul `\i spune
c[ are o problem[, `ncurajeaz[-l s[\i spun[ mai multe despre motivele
pentru care crede c[ are `ntr-adev[r
respective problema. Acest tip de
`ntrebare `i poate dezvolta copilului
g]ndirea critic[ `nv[\]ndu-l, c[
`nainte de a-;i forma o p[rere sau
de a evalua o situa\ie, s[ caute dovezi
;i informa\ii obiective.
De ce... este o problem[
pentru tine?
Multe dintre situa\iile dificile cu
care ne confrunt[m sunt formulate
ca situa\ii care nu au leg[tur[ cu noi
;i, prin urmare, sunt dificil sau imposibil de rezolvat. Aceast[ `ntrebare `l poate ajuta pe copil s[ se re-
Este o `ntrebare prin care descoperi
cauza problemei. Este mai util[
dec]t `ntrebarea “De ce?”, pentru c[
de multe ori aceasta din urm[ este
`nt]mpinat[ cu re\inere. Po\i folosi
;i varianta< “Ce s-a `nt]mplat chiar
`nainte s[ te superi?”
Atunci c]nd folose;ti aceste
`ntreb[ri este bine s[ ai un ton calm,
normal ;i s[ te asiguri c[ ai r[bdare
;i timp pentru a vorbi cu copilul t[u.
Nu vei ob\ine rezultatele dorite dac[
fiul sau fiica ta detecteaz[ ner[bdare
sau lips[ de interes din partea ta. Cu
c]t vei folosi aceast[ modalitate de
a comunica cu copilul, cu at]t `\i va
fi mai u;or s[ `l aju\i.
Afl[ mai multe despre cum `\i
po\i `n\elege copilul, cum afecteaz[ limbajul folosit comunicarea dintre voi la Academia
P[rin\ilor. Pentru detalii ;i
`nscrieri poate fi contactat[<
psiholog Ramona
Grad(www.psyadlerian.com,
0742.707.468, 0770.589.991)
G[sirea adev[rului `ntre ceea ce sim\im ;i g]ndim
s[ fim martori la suferin\a celor de
l]ng[ noi ;i aceast[ suferin\[ s[
`nsemne ceva. Noi, oamenii, suntem
cei ce putem vedea adev[rul celui
de l]ng[ noi ;i este important s[ nu
r[m]nem indiferen\i la suferin\a lor.
~n r]ndurile care urmeaz[, psihologul Gyorgy
Gaspar ne propune s[ descoperim ce `nseamn[ conceptul
de validare `n context psihologic, pornind de la o sum[ a
empatiei ;i compasiunii.
Rezultate ale studiilor de
specialitate
Pe pagina sa de blog, www.
gyorgy-gaspar.blogspot.ro pute\i
urm[ri ;i un filmule\ ce poate fi luat
ca model `n clipa `n care decidem
s[ dep[;im limitele educa\ionale ori
s[ ie;im din tiparele sociale.
Punctul de leg[tur[
Potrivit psihologului Gyorgy
Gaspar, “no\iunea de validare m-a
fascinat mereu, la `nceput pentru c[
nu am ;tiut ce `nseamn[, dup[ aceea
pentru c[ i-am dus lipsa, iar acum
pentru c[ ;tiu c]t este de important[.
Psihologul Robert Leahy propune urm[toarea defini\ie pentru a
descrie conceptul de validare `n
context psihologic< validarea - g[sirea adev[rului `ntre ceea ce sim\im
;i g]ndim - punctul de leg[tur[ `ntre
empatie ;i compasiune.
S[ nu r[m]nem indiferen\i la
suferin\a celor de l]ng[ noi
G[sirea adev[rului, chiar dac[
acesta ia forma unor distorsiuni
cognitive sau reprezint[ un set de
reguli, chiar dac[ ;tim ra\ional c[
suferin\a persoanei e cauzat[ de
propriile acte de gelozie sau
m]ndrie dus[ la extrem - ne permite
Din studiile de specialitate rezult[ c[ validarea este un factor de
protec\ie sau de risc pentru succesul
sau e;ecul prelucr[rilor emo\ionale.
De exemplu, validarea emo\ional[
`n cadrul rela\iei timpurii de
ata;ament asigur[ dezvoltarea unei
triade de reprezent[ri mentale. Astfel, tr[irile mele au sens pentru ceilal\i, emo\iile sau st[rile mele negative pot fi suportate ;i emo\iile mele
pot fi exprimate”, spune psihologul
Gyorgy Gaspar.
A consemnat
Ioana Vladimirescu
Re\ete
4 Informa\ia zilei
Chec cu m[lai
Ingrediente<
2 c[ni f[in[ de m[lai, 1 can[ gri;,
1 can[ f[in[ de gr]u, 1 plic praf
de copt, 100 ml ulei, 1 can[ lapte,
1 can[ lapte prins (sau sm]nt]n[
dulce), 1 can[ zah[r, 3 ou[ ;i 2
plicuri de zah[r vanilat
Mod de preparare<
Toate ingredientele mai pu\in
ou[le ;i zaharul se amestec[. Separ[m g[lbenu;urile de albu;uri.
Cele trei g[lbenu;uri le frec[m bine cu zah[rul p]n[ rezult[ o
crem[ spumoas[. Albu;urile le batem spum[ tare. Apoi ad[ug[m
Mod de preparare<
Conopida se desface `n buche\ele mici ;i se pune la fiert `n
ap[ cu sare. Pieptul de pui se pune
;i el la fiert, separat.
C]nd ambele sunt fierte conopida
se paseaz[, sau se toac[ m[runt
cu cu\itul, iar pieptul de pui se
Rulouri cu br]nz[ ;i ;unc[
Miercuri 18 iulie 2012
Cosmetic[
g[lbenu;urile frecate la f[inuri ;i
le amestec[m, iar la final dup[ ce
s-au omogenizat bine punem ;i
albu;urile b[tute bine, pe care le
`nglob[m u;or, cu o lingur[ de
lemn, cu mi;c[ri de sus `n jos.
Lu[m o tav[ de pr[jituri teflonat[
cu pere\ii `nal\i pe care am tapetat-o `n prealabil cu unt sau cu
h]rtie de copt. Punem compozi\ia
;i o d[m la cuptor pentru circa
45-50 de minute, la foc potrivit.
Beneficiile caiselor pentru
pielea fe\ei
toac[ cubule\e. Ou[le fierte tari ;i
cur[\ate, se toac[ ;i ele cubule\e.
Ceapa verde se taie rondele mici.
Dup[ ce toate ingredientele sau r[cit, se amestec[ u;or conopida cu pieptul de pui, ou[le
m[run\ite, ceapa verde ;i maioneza. Se pune sare ;i piper dup[
gust ;i se a;eaz[ pe un platou
`ntins pe care au fost puse frunzele
de salat[ verde. Deasupra se pune
p[trunjel verde tocat `n amestec
cu pu\in m[rar verde.
V. Shibata
Piersicile ;i beneficiile lor
Ingrediente<
5-6 cl[tite mari, 250 g crem[ de
br]nz[ natur, 4-5 linguri sos salsa, 100 grame ;unc[ pu\in afumat[ t[iat[ m[runt, 50 grame
ca;caval ras, cozile de la 2 fire
de ceap[ verde t[iat[ m[runt, sare ;i piper
Mod de preparare<
Amesteca\i ingredientele dup[
care `ntinde\i compozi\ia ob\inut[
`ntr-un strat consistent peste cl[tite. Rula\i apoi cu grij[ dup[ care
l[sa\i cl[titele la frigider aproximativ 20 de minute, pentru a le
putea t[ia mai bine. T[ia\i cl[titele
umplute `n f];ii de 4-5 cm ;i aranja\i pe platou `mpreun[ cu salate
de sezon.
Meniul s[pt[m]nii
Informa\ia zilei 5
Folose;te fructele verii pentru
frumuse\ea ta
Chiar dac[ atunci c]nd spunem caise ;i piersici papilele noastre gustative se zbenguie deja, trebuie s[ ;ti\i c[ aceste delicioase
minun[\ii ale naturii sunt excelente pentru frumuse\ea tenului
nostru. Profita\i de propriet[\ile
lor `n sezonul de var[ c]nd sunt
proaspete ;i au `ncorporate `n toate beneficiile pe care ni le serve;te
natura `n splendoarea ei.
Salat[ de conopid[
cu piept de pui
Ingrediente pentru
4 persoane<
2 c[p[\]ni de conopid[ mici,
piept pui 2 buc[\i, maionez[, 2
fire de ceap[ verde, 4 ou[, sare ;i
piper dup[ gust, 1 salat[ verde
Miercuri 18 iulie 2012
Piersicile sunt bogate `n special `n potasiu, calciu ;i fier, dar
mai con\in ;i vitaminele C, B ;i A.
Din s]mburele piersicilor se
ob\ine un ulei esen\ial, care
`nmoaie perfect cuticula. M[;tile
din pulp[ de piersic[ sunt `n principal hr[nitoare, hidrateaz[ pielea
;i elimin[ oboseala.
Uleiul de piersic[ se recomand[ pentru pielea foarte uscat[.
Un strat sub\ire de vat[ impregnat[ cu ulei cald se pune pe fa\[,
evit]nd ochii, nasul ;i gura.
Se acoper[ fa\a apoi cu o p]nz[
sub\ire pentru a consolida efectul
termic. Procedurile se fac o dat[
pe s[pt[m]n[, timp de 15-20 minute. Dup[ `ndep[rtarea m[;tii
pielea se ;terge cu un tampon de
vat[ uscat[ sau tonic f[r[ alcool.
O masc[ de piersic[ proasp[t[ se
ob\ine din pulpa de piersic[ ;i o
lingur[ de iaurt simplu.
Pasta moale rezultat[ se aplic[
pe piele ;i se las[ 20 de minute s[
ac\ioneze. La final cl[ti\i cu ap[
c[ldu\[.
Pielea ta se va sim\i hidratat[,
catifelat[ ;i supl[ la atingere. Porii
se vor `nchide vizibil, d]nd un aspect neted fe\ei.
M[;tile de caise netezesc ridurile fine. Substan\ele esen\iale
ale caiselor se g[sesc nu numai `n
pulp[, dar ;i `n s]mburi. Primii
care au descoperit beneficiile uleiului de caise `n cosmetic[ se spune c[ ar fi fost chinezii.
O masc[ u;or de preparat
acas[ pentru hidratarea pielii se
preg[te;te din dou[ caise ;i o lingur[ de iaurt bio sau sm]nt]n[.
Se aplic[ pe fa\[ ;i decolteu, nu
mai mult de 10 minute ;i se
cl[te;te apoi cu ap[ rece. O alt[
variant[ este aceea ca `n loc de
iaurt s[ ad[uga\i miere de albine.
Caisele con\in vitamina C,
pectin[ ;i minerale care au propriet[\i hidratante, nutritive ;i de
regenerare. Acesta este ;i motivul
pentru care extractul de caise este
adesea ad[ugat la ;ampoane ;i balsamuri.
V. Shibata
Sup[ de mere
Ingrediente necesare< un kilogram de mere timpurii, o
cea;c[ de sm]nt]n[, c]teva
buc[\i de baton de scor\i;oar[,
zah[r, sare, un ou.
Modul de preparare< merele
se cur[\[ de coaj[, se scoate “casa” s]mburilor ;i se taie `n felii
mai mici, dup[ care se spal[ ;i se
pun la fiert. Dup[ ce au `nceput
s[ se `nmoaie, se adaug[ sarea ;i
buc[\ile din batonul de
scor\i;oar[ (la nevoie se poate
`nlocui ;i cu scor\i;oar[ m[cinat[). Separat se bate sm]nt]na
cu oul, `n vreme ce supa fierbe ;i
o potrivi\i s[ nu fie foarte acr[,
ad[uga\i zah[r. ~n final se adaug[
dresura `n oala abia luat[ de pe
foc ;i se amestec[ u;or. Se poate
consuma cald[ sau rece.
Tratamente pentru furuncule ;i abcese
Iu\ari cu br]nz[ ;i ;unc[
Ingrediente necesare< 12-14
iu\ari de m[rime potrivit[ (pute\i folosi ;i ciuperci champignon), sare, 50 grame de br]nz[
de burduf, 50 grame de ;unc[
afumat[.
Modul de preparare< bure\ii
se cur[\[ ;i se spal[ sub un jet de
ap[. Apoi se pun pe un ;ervet
pentru a fi absorbit[ apa de pe ei
;i din lamele. Se pune pu\in[ sare
;i se pun la pr[jit pe plit[. Pe plit[
se a;eaz[ cu nervurile `n sus, nu
`nainte de a pune br]nza de burduf ;i buc[\i de ;unc[ t[iate
sub\iri. Iu\arii pot fi lua\i de pe
foc atunci c]nd s-au `nmuiat. Se
pot consuma a;a cum se iau de
pe plit[ sau cu piure de cartofi.
Coriolan A.
Furunculele se dezvolt[ de
obicei `n jurul unui folicul pilos. Cei predispu;i la acest fel
de infec\ii ar trebui s[-;i fac[
analize de s]nge pentru a depista cauza acestora, mai ales
dac[ reapar periodic.
Furunculele ;i abcesele nu se vor
stoarce sub nici o form[, ci vor fi
l[sate s[ se sparg[ singure.
Abcesele se dezvolt[ de obicei
`n \esuturile moi de sub piele sau `n
organe ;i pot s[ se sparg[ sub piele
;i s[ dreneze sau s[ se resoarb[.
~n cazul `n care un furuncul sau
un abces s-a spart, este bine s[ se
spele bine pielea sub du; sau la robinet, pentru a evita r[sp]ndirea infec\iei. Nu se recomand[ baia `n
cad[, `n aceast[ perioad[.
Plante de leac
Pentru gr[birea colect[rii acestora
se poate folosi una dintre urm[toarele metode<
Se pun comprese sau se fac b[i locale cu decoct din frunze de nuc. Se
pet[ procedeul de 2-3 ori pe zi.
~nainte de fiecare aplicare se cur[\[
pielea cu infuzie de g[lbenele sau
mu;e\el.
Miere ;i propolis
pun 30 g de frunze la un litru de
ap[ dup[ care se fierb circa 15 min.
Se strecoar[, se pune decoctul `ntrun recipient ;i se \ine furunculul `n
ap[ 20-25 de miute sau se `nmoaie
o compres[ ;i se aplic[ pe el.
Se pun comprese calde cu infuzie
de nalb[ mare, brusture, g[lbenele
;i mu;e\el. Se \in compresele pe furuncul sau abces p]n[ ce se r[cesc
;i se schimb[ din dou[ `n dou[ ore.
Feliile calde de ro;ii sau de ceap[
coapt[ se aplic[ pe furuncul sau abces ;i se leag[ cu o fa;[ de pansament, ca s[ nu cad[.
Unge\i zona cu miere sau cu o
alifie care se prepar[ astfel< se amestec[ bine o lingur[ de miere cu o
linguri\[ de f[in[ integral[ de gr]u
p]n[ se ob\ine o past[ omogen[. Se
`ntinde pasta pe furuncul sau abces
;i se acoper[ cu un plasture. Se re-
~ncerca\i ;i alifia de miere ;i propolis. Alifia se prepar[ astfel< se
freac[ bine 3 ou[ proaspete de prepeli\[, o linguri\[ cu ulei de m[sline
sau porumb, o linguri\[ cu tinctur[
de propolis ;i o linguri\[ de miere,
se adaug[ f[in[ integral[ de gr]u
p]n[ se ob\ine o past[ omogen[ care
se aplic[ pe furuncul. Se acoper[ cu
un plasture sau tifon, iar deasupra
se fixeaz[ o folie de plastic. Se las[
s[ ac\ioneze 24 de ore. Se aplic[ de
2-3 ori pe zi pentru eficien\[ maxim[.
Alifia cu propolis se prepar[ astfel< 20 grame de propolis, o lingur[
cu cear[ de albine ;i 80 g unt sau
untur[ f[r[ sare. Se pun `ntr-un ibric
emailat `n baie de aburi, iar c]nd sa omogenizat bine, se ia vasul de pe
foc, se filtreaz[ ;i se las[ s[ se
r[ceasc[. Se toarn[ alifia `n borc[nele cu capac ;i se p[streaz[ la rece.
V. S
6 Informa\ia zilei
Remedii naturiste
Miercuri 18 iulie 2012
Cum trat[m homeopatic
insola\ia ;i arsura solar[
Clinic, insola\ia se manifest[ prin dureri de cap,
ame\eli, gre\uri, v[rs[turi, fotofobie, febr[, frisoane, sete,
tegumente ro;ii ;i calde, puls
crescut ;i respira\ie frecvent[.
Exist[ remedii homeopatice
utile `n aceste st[ri acute pe care
este bine s[ le avem acas[ sau s[ le
lu[m `n concediu.
GLONOINUM - se administreaz[ unui pacient cu durere de
cap pulsatil[, cu senza\ie c[-i explodeaz[ capul, dup[ expunere la
soare. Durerea este ameliorat[ de
ap[sare ;i culcat `n `ntuneric. Se
asociaz[ ochi ro;ii, carotide pulsatile, grea\[, v[rs[turi. Simptomele apar ;i dispar odat[ cu soarele.
BELLADONNA - se indic[ la
un bolnav febril, anxios, care transpir[ abundent. Are fa\a ro;ie, fierbinte, pupilele dilatate, m]ini ;i picioare reci. Durerea de cap este intens[ ,pulsatil[, agravat[ la lumin[,
zgomot, mi;care. Simptomele apar
brusc ;i se termin[ brusc.
ACONITUM NAPELUS -este
potrivit atunci c]nd simptomele
se instaleaz[ deosebit de rapid ;i
sunt deosebit de intense. Pacientul
prezint[ febr[ ;i frisoane, fa\a ro;ie
;i uscat[, sete intens[ pentru
b[uturi reci. Important este lipsa
transpira\iei.
APIS MELIFICA - va fi indicat
c]nd febra este violent[, chiar cu
delir. Pacientul prezint[ dureri de
cap cu caracter de `n\ep[tur[, cu
debut brusc, ameliorat de presiune,
fa\a este ro;ie, pleoapele tumefiate
;i edematiate. Pacientul nu are sete.
Toate simptomele se agraveaz[ puternic la c[ldur[ ;i se amelioreaz[
la rece.
GELSEMIUM - se administreaz[ atunci c]nd cefaleea este intens[, `ncepe `n zona occipital[ ;i
iradiaz[ spre frunte. Setea este absent[. Caracteristica este o stare de
sl[biciune ;i tremur[turi ale extremit[\ilor. Simptomele se amelioreaz[ dup[ transpira\ii abundente
sau dup[ mic\iune.
BRYONIA - se asociaz[ cu
febr[ cu cefalee puternic[, dureri
ca de pumnal ;i dureri ale globilor
oculari. Bolnavul st[ imobilizat din
cauz[ c[ cea mai mic[ mi;care
agraveaz[ durerea(inclusiv mi;carea globilor oculari). Se observ[
usc[ciunea mucoaselor ;i sete pentru cantit[\i mari de ap[ b[ute deodat[.
~n insola\ii se folosesc dilu\ii
mici (CH7,CH9), repetat des chiar
;i din 10-10 minute, p]n[ la ameliorarea simptomelor, ulterior
sc[z]ndu-se ritmul administr[rii.
~n arsurile solare, pe l]ng[ aplica\ii externe se poate administra
alternativ ARNICA CH9 ;i BELLADONNA CH9. CANTHARIS
CH9 este util `n arsur[ cu apari\ie
de vezicule intens pruriginoase (cu
mare m]nc[rime).
Dr. Szatmari Anamaria
medic homeopat
Clinica Sf.Anton
Cicoarea stopeaz[ dezvoltarea unor tumori
floririi (iulie ;i august), iar r[d[cinile
se scot din p[mânt prim[vara (`n
martie ;i aprilie), dar ;i toamna (`n
septembrie ;i octombrie). R[d[cinile
se spal[ sub jet de ap[, se usuc[ la
umbr[, apoi se p[streaz[ în s[cule\i
de pânz[.
Cicoarea este o plant[ cu
multe propriet[\i vindec[toare. ~nc[ din antichitate se folosea pentru tratarea afec\iunilor hepatice ;i renale. ~n Europa a fost folosit[ mult[ vreme în locul cafelei.
Indica\ii terapeutice
Leacurile din cicoare au dat rezultate bune în vindecarea unor boli
de ficat, pancreas sau a cancerului
de colon. Remediile utilizate sunt infuzii, decocturi, fierturi sau macerate.
Recoltare
~n anumite zone cicoarea a început s[ fie cultivat[ pe zeci de mii
de hectare, în vederea trat[rii afec\iunilor hepatice, abdominale ;i neurovegetative. La început, cicoarea se
cultiva pentru r[d[cina sa, pe care
oamenii o m[cinau ;i o foloseau ca
b[utur[ energizant[, aceasta fiind
apropiat[ ca gust, dar ;i ca propriet[\i
de cafea. Cicoare se poate culege de
c[tre consumatori, dar se g[se;te ;i
la magazinele naturiste. Florile ;i
frunzele ei se recolteaz[ diminea\a,
dup[ ce se ridic[ roua, în timpul în-
Cicoarea con\ine acid cichoric,
înrudit cu cinarina din frunzele de
anghinare, principii amare ;i o substan\[ din grupa zaharurilor, numit[
inulin[. Al[turi de acestea, are în
componen\[ s[ruri minerale (fier,
fosfor, calciu, potasiu, cupru ;i magneziu) ;i vitamine (A, B1, B2, C, K ;i
PP). Datorit[ acestor compu;i, ceaiul
de cicoare este coleretic, ajutând secre\ia de bil[. El determin[ cre;terea
diurezei. Consumul acestei plante
stimuleaz[ digestia ;i secre\ia pan-
creasului, este un bun colagog, antispastic intestinal, expectorant ;i antiseptic al c[ilor respiratorii, hipoglicemiant ;i antidiabetic ;i spore;te
atât func\iile hepatice, cât ;i pe cele
digestive ;i renale. Cel mai important
lucru este c[ ajut[ la eliminarea substan\elor toxice din organism. Prin
folosirea leacurilor produse din cicoare s-au ob\inut rezultate bune `n
stoparea dezvolt[rii tumorilor la nivelul colonului, stimularea func\iilor
ficatului, favorizarea ac\iunii laxative
în combaterea constipa\iei, gr[birea
tranzitului intestinal, neutralizarea
radicalilor liberi, calmarea durerilor
de stomac, îndep[rtarea bolilor de
ficat, alungarea nepl[cerilor cauzate
de reumatism, combaterea febrei ;i,
nu în ultimul rând, pentru reducerea
riscului apari\iei metastazelor în cancerul de colon ;i stoparea tumorilor.
Text selectat ;i prelucrat
de Ioan A.
Mama ;i copilul
Miercuri 18 iulie 2012
Informa\ia zilei 7
Tonifierea spatelui `n sarcin[
lucru va fi cuprins[ `ntre 2-2,5 secunde/repetare.
Po\i executa exerci\iul `n dou[
moduri< st]nd `n picioare ;i st]nd
`n ;ezut. Cel mai probabil, pe
m[sur[ ce sarcina avanseaz[, mai
comod te vei sim\i `n pozi\ia
;ez]nd. ~n ambele cazuri execut[
3 sau 4 seturi de repet[ri (15 repet[ri/set). Beneficiul major al
exerci\iului din pozi\ia `n ;ezut este legat de nevoia mai mic[ de oxigen a organismului. Dac[ sarcina
ta evolueaz[ f[r[ probleme ;i ai
acordul medicului, po\i executa
acest exerci\iu chiar ;i la nou[ luni,
cu condi\ia ca efortul s[ fie bine
dozat ;i adaptat nivelului t[u de
preg[tire fizic[, dar ;i dispozi\iei
de moment. Dac[ `ntr-o zi nu te
sim\i `n cea mai bun[ form[, nu
trebuie s[ te suprasolici\i. Nu este
nicio problem[ dac[ faci serii mai
pu\ine, le po\i recupera oric]nd.
S[ recunoa;tem, este o
problem[< la `nceput una estetic[, apoi una func\ional[,
deloc de neglijat. Solu\ia implic[ voin\[, mi;care ;i autocontrol.
O musculatur[ bine tonifiat[
a spatelui este absolut esen\ial[ `n
perioada sarcinii, de aceea este bine ca ea s[ fie construit[ `n timp
;i `ntre\inut[ pe perioada celor
nou[ luni. Pe m[sur[ ce bebelu;ul
se dezvolt[, pere\ii abdominali
sunt suprasolicita\i ;i `ntin;i la
maximum, `;i pierd capacitatea de
a sus\ine corpul, iar spatele este
cel care preia aceast[ func\ie. De
aici ;i durerile cu care se confrunt[
marea majoritate a viitoarelor
m[mici.
Exerci\ii
Unul dintre exerci\iile care te
ajut[ foarte mult `n tonifierea spatelui este cel denumit “`mpins de
la umeri”. ~mpingerea se face `n
plan vertical, din pozi\ia `n picioare sau `n pozi\ia ;ez]nd. ~n ambele
m]ini vei avea c]te o ganter[ de
0,5-1 kg.
Mi;carea este compus[ din
dou[ p[r\i< `nvingerea rezisten\ei
(`mpingere) ;i cedare controlat[
(cobor]re). Expirarea se face pe
`mpingere, inspirarea pe cobor]re.
Distan\a dintre gantere `n pozi\ia
bra\e `ntinse va fi cuprins[ `ntre
10-20 cm. ~n limita inferioar[,
c]nd bra\ele sunt cobor]te, pumnii str]n;i pe gantere vor fi
pozi\iona\i `n proximitatea umerilor, u;or frontal, cu coatele flexate la maximum ;i cu bra\ele
str]nse l]ng[ trunchi. Viteza de
Pentru întreb[ri în leg[tur[
cu serviciile oferite de :coala
Mamelor, v[ pute\i adresa
moa;ei Paula Cosma la
num[rul
de telefon 0745 021 266
sau pute\i vizita site-ul
www.scoala-mamelor.ro
La 8 luni, bebelu;ul se deplaseaz[
`n patru labe sigur pe sine
Bebelu;ul ajuns la v]rsta
de 8 luni va c]nt[ri circa 8 8,5 kg, sau chiar 9 kg, ;i va
avea o lungime `n jur de 69
cm. Ca ;i caracteristici generale, `n aceast[ lun[ bebelu;ul
st[ bine nesprijinit ;i se deplaseaz[ t]r]ndu-se pe jos,
scoate sunete diferen\iate, i se
obser v[ din\ii inferiori,
mi;c[rile m]inilor cap[t[
`ndem]nare.
Micu\ul pronun\[ sunete din
una, dou[ silabe, `nc[ neasociate
vreunui obiect.
Una din mi;c[rile preferate ale
sale este s[-;i ridice picioarele sus,
pentru a ;i le arunca apoi cu putere,
`n pat. Are capacitatea s[ se r[suceasc[ de pe spate pe burt[ ;i invers,
se r[suce;te cu vioiciune `n pat. Se
sprijin[ bine pe picioru;e c]nd este
\inut de sub\iori, ;i mai ales, se deplaseaz[ `n patru labe, cu vitez[ ;i
sigur pe sine. Mi;carea aceasta constituie un exerci\iu foarte bun pentru musculatur[ ;i schelet, fiind un
antrenament premerg[tor pentru
mersul `n picioare.
Schimb[ri `n alimenta\ie
~n educa\ia bebelu;ului de 8 luni
e bine s[ \inem seama de unele sfaturi precum< `n alimenta\ie s[ se evite condimentele ;i excitantele precum alcoolul> bebelu;ul trebuie
obi;nuit cu aerul proasp[t ;i soarele,
acord]ndu-i libertate de mi;care cu
\inerea sub observa\ie> e bine s[ aib[
un pat propriu, tare, ;i pe c]t posibil
propria camer[> trebuie `nv[\at s[
nu pl]ng[, de aceea trebuie luat `n
bra\e doar atunci c]nd nu pl]nge,
trebuie luat `n bra\e c]nd nu pl]nge
;i nu \ip[> trebuie `mpiedica\i
`ncep]nd cu v]rsta de 8 luni, s[ se
joace cu organele genitale, pentru a
nu-;i crea o proast[ deprindere>
pentru a nu deprinde unele ticuri,
bebelu;ilor li se ocup[ m]inile cu
juc[rii sau alte obiecte interesante
pentru ei.
De la v]rsta de 8 luni copilul
poate s[ se autoalimenteze sau s[
utilizeze un pahar dac[ este ajutat.
Dieta poate con\ine `n continuare
lapte matern, sau formule de lapte
(de 3-4 ori pe zi). Carnea, principala
surs[ de proteine ;i fier, poate fi introdus[ `n cantit[\i cresc]nde, sub
form[ fiart[, sau tocat[ m[runt.
Por\iile de legume ;i fructe pot fi
crescute la 3-4 linguri, de 4 ori pe
zi. Speciali;tii recomand[ evitarea
unor fructe precum zmeur[, fragi,
c[p;uni, din cauza poten\ialului
alergic, ;i a excesului de mere, pere,
prune, din cauza riscului de diaree.
Ramona B.
Vedete
8 Informa\ia zilei
Miercuri 18 iulie 2012
Vedete
Miercuri 18 iulie 2012
Informa\ia zilei 9
Julianna Margulies se bucur[ a doua oar[ de propriul succes
Ceea ce o mai bucur[ este prezen\a
a zece oameni la masa ei, m]nc]nd
ceva preg[tit de ea.
~n alte seri iese cu colega ei de
serial ;i so\ul ei sau `;i invit[ prietenii
la casa lor de la \ar[. C]t despre `nc[
un copil, Julianna este deschis[,
spun]nd „Dac[ e s[ se `nt]mple se
va `nt]mpla, dac[ nu, este `n regul[
;i a;a.” ~ntr-o diminea\[, fiul ei a
condus-o la lift ;i i-a spus «Mama,
azi c]nd vii acas[ s[-mi aduci un
fr[\ior sau o surioar[». „M-am urcat
`n ma;in[ ;i i-am spus amuzat[ ;oferului c[ azi am o cerere special[ de
onorat.”
~n anul 2000, c]nd a refuzat
oferta de 27 milioane dolari
pentru a o interpreta `n continuare pe asistenta Carol Hathaway `n serialul “E.R./Spitalul de urgen\[”, mult[ lume a
crezut c[ este nebun[. Dar
dup[ c]\iva ani mai dificili, Julianna Margulies face parte
din nou dintr-un serial de succes, are o familie fericit[ ;i se
bucur[ de o `ncredere pe care
n-a cunoscut-o niciodat[.
La 45 de ani, o v]rst[ la care multe actri\e g[sesc cu greu roluri potrivite, Julianna se afl[ `n cea mai fructuoas[ perioad[ din cariera ei intr]nd
`n pielea so\iei `n;elate Alicia Florrick, avocata din serialul “The Good
Wife/So\ia perfect[“, produc\ia CBS
care se laud[ cu fani pasiona\i `n
`ntreaga lume ;i o mul\ime de premii.
~nc[ de la primul episod, difuzat
`n 2009, cu imaginea simbolic[ a Aliciei st]nd al[turi de so\ul ei `n timpul
conferin\ei de pres[ `n care acesta `;i
f[cea mea culpa, femeile
i-au
spus Juliannei p[rerile ;i i-au
dezv[luit secretele lor. O stewardes[
a ajuns s[-i pl]ng[ pe umeri `n timp
ce-i povestea despre so\ul care a
`n;elat-o, ;i totul de-a lungul unui
zbor de ;ase ore.
Julianna `;i ador[ personajul.
„Telespectatorii pot g[si multe puncte comune, de la renun\area la carier[
timp de 13 ani p]n[ la a fi o mam[
care lucreaz[, cu un so\ care te `n;al[,
o aventur[ amoroas[ sau o fiic[ care
o critic[ fiindc[ bea un pahar de vin
seara. Dar am fost `ntotdeauna o
bun[ ascult[toare. :i `n liceu eram
cea la care veneau colegii cu problemele lor.”
Apreciaz[ norocul din
via\a ei
Spune foarte des c]t este de recunosc[toare pentru tot ce are.
„Acum sunt o persoan[ at]t de diferit[ fa\[ de c]nd aveam 20 ;i ceva de
ani. Aveam at]tea nelini;ti – s[ fac
`ntotdeauna ceea ce se cuvine sau
cum m[ vor percepe oamenii din
jur.
Aceste griji mi-au r[pit ocaziile
`n care m[ puteam distra pu\in. Iar
acum m[ simt bine `n pielea mea indiferent cine mai este cu mine `n
`nc[pere. Ies `n lume ;i m[ simt bine. Aceasta sunt eu, fie c[ v[ place
sau nu.”
C]nd a `mplinit 30 de ani, mama
ei i-a spus „Draga mea, de-a; fi ;tiut
c]t de t]n[r[ eram la 60 de ani?”, iar
Julianna `ncearc[ s[ \in[ minte acest
lucru. „C]nd te ui\i `n oglind[ ;i mai
observi un rid `\i spui «Of, Doamne!»
sau «Uau! Am tr[it!»? Aceasta este
alegerea pe care o ai la dispozi\ie.
Nu inten\ionez s[-mi `nghe\
fa\a.
C]teodat[ e mai bine s[ spui
„Nu e treaba mea”
~ntrebat[ fiind ce ar face dac[ ar
afla c[ so\ul ei o `n;al[, actri\a devine
contemplativ[. „Li s-a `nt]mplat
unor prietene. Am v[zut c[s[torii
destr[m]ndu-se, dar am v[zut ;i un
mariaj revenindu-;i – desigur cu
mult[ munc[ din partea cuplului.
Nu ;tiu dac[ eu a; fi
`n stare
de acest lucru, deoarece tr[darea miar fi tot timpul `n minte. Nu ;tiu dac[
a; putea fi prezent[ `ntr-o asemenea
rela\ie ;i nu mi-a; dori s[ tr[iesc `n
acest fel.
Dar p]n[ la urm[ trebuie s[ te
g]nde;ti la ceea ce este mai bine pentru tine. Poate c[ ;i familia Clinton
a avut un aranjament ;i sincer nici
nu m[ intereseaz[. Exist[ unele situa\ii `n care e mai bine s[ spui «Nu
e treaba mea».”
Cu toate c[ de multe ori lucreaz[
;i 16 ore pe zi, este fericit[ pe platourile de filmare al[turi de colegii ei ;i
vedetele care au apari\ii episodice.
:tie c[ acum este momentul ei ;i inten\ioneaz[ s[ profite de el.
P]n[ la urm[ e exact pentru ceea
ce a muncit toat[ via\a. Tat[l ;i mama
ei au divor\at c]nd ea era doar un
copil, iar `mpreun[ cu cele dou[ surori s-au mutat de nenum[rate ori,
locuind temporar ;i `n Anglia sau
Fran\a.
Cum a putut refuza 27
milioane de dolari?
Dup[ ce a absolvit Colegiul Sarah
Lawrence, a ob\inut un rol `ntr-un
film ;i c]teva apari\ii `n seriale. Apoi,
`n 1994, a fost distribuit[ `n rolul asistentei Carol din serialul „Spitalul de
urgen\[”.
Personajul ei trebuia s[ moar[ `n
episodul-pilot> `n schimb produc[torii au decis s[ r[m]n[, rolul
aduc]ndu-i faim[, multe premii (a
fost singura membr[ a echipei care
a c];tigat un premiu Emmy) ;i prie-
tenii, inclusiv cu George Clooney.
Dar dup[ ;ase sezoane a sim\it c[ povestea asistentei a ajuns la un final
logic ;i pe deasupra `i era foarte dor
de casa ei din New York. ~n ciuda
ofertei extraordinare - 27 milioane
de dolari pentru `nc[ dou[ sezoane
– Julianna a decis s[ p[r[seasc[ serialul.
Mult[ lume a fost uimit[,
`ntreb]ndu-se ce i-a trecut prin cap
c]nd a luat acea decizie ;i mai ales ce
era mai bun dec]t acea ofert[. C]\iva
ani dup[ aceea au existat doar roluri
sporadice ;i c]teva proiecte minore,
p[r]nd c[ acel refuz i-a distrus ca-
riera.
Dar actri\a nu a privit niciodat[
lucrurile `n aceast[ manier[. „Sunt o
fat[ istea\[. Aveam `nc[ proiecte pentru un an de zile ;i `mprumutul pentru cas[ pl[tit integral la 32 de ani.
Nu-mi f[ceam iluzii c[ voi ajunge
vreun star de cinema.
Tata m-a `ntrebat «Dac[ ai fi lovit[ de un autobuz m]ine, ai spune
c[-\i tr[ie;ti via\a cu adev[rat sau c[
a;teptai s[ te `mbog[\e;ti?» Dac[ a;
muri ;i sufletul mi-ar p[r[si trupul,
m-a; g]ndi c]t de mult `mi doream
s[ vizitez Praga sau s[ joc pe Broadway. Acestea sunt lucrurile pe care
mi le-a; fi dorit.”
Dragostea a luat-o prin
surprindere
Dup[ ce zeci de ani a considerat
c[ mariajul nu este pentru ea,
vedeta l-a `nt]lnit ;i s-a c[s[torit cu
Keith Lieberthal, un avocat cu ;ase
ani mai t]n[r dec]t ea. Un accident
fericit (Julianna era `ns[rcinat[ `n
;apte luni la nunta ei) le-a adus o minune, fiul lor Kieran acum `n v]rst[
de 4 ani.
„Am crezut c[ to\i vorbeau pro-
stii despre c[s[torie p]n[ am `nt]lnit
persoana potrivit[. Sunt dintr-o familie cu p[rin\i divor\a\i. N-am avut
un exemplu bun de mariaj.
Tata a pl[tit pensie alimentar[
dar ne-au lipsit multe lucruri. La 12
ani am scris `n jurnal - `nc[ `l mai
am – c[ nu voi depinde niciodat[
financiar de cineva. A fost greu s[mi g[sesc partenerul potrivit.
E ca atunci c]nd, dac[ tr[ie;ti cu
un om care este r[cit, te vei molipsi
;i tu. De ce ar fi diferit dac[ locuie;ti
cu cineva care este nervos tot timpul
sau deprimat? Dar Keith este
distrac\ia ;i fericirea din via\a mea.”
Vreau ca oamenii s[ ;tie ce simt. Dar
m[ alimentez corect, fac mi;care ;i
nu stau la soare. ~ncerc s[ p[strez
ceea ce am cu demnitate. Din c]nd
`n c]nd mai v[d o reprogamare din
„E.R.” ;i m[ g]ndesc Doamne! Ce sa `nt]mplat cu fa\a mea?”
Dar nu are de ce s[-;i fac[ griji `nf[\i;area ei i-a adus un contract cu
un brand de cosmetice pentru a fi
imaginea unei creme anti-rid.
Iar acum are o viziune clar[ a
drumului str[b[tut de la „Spitalul de
urgen\[” p]n[ `n prezent. „Nu a;
fi cine sunt ast[zi dac[ a; fi r[mas
acolo.
Asta e frumuse\ea maturiz[rii.
Simt ca ;i cum totul a intrat pe
f[ga;ul normal, astfel c[ m[ simt mai
t]n[r[ acum dec]t la 30 de ani. Sunt
`ntr-o form[ mai bun[. ~n\eleg mai
bine lumea. M[ simt liber[.”
10 Informa\ia zilei
Sport
Miercuri 18 iulie 2012
Speciali;tii de la Primagym v[
sf[tuiesc ce echipament s[ folosi\i
Continu[ promo\iile verii!
mezi `n prealabil.
Primagym v[ ofer[ `n lunile iulie ;i august mai multe promo\ii,
pentru a v[ ajuta s[ v[ men\ine\i `n
form[ ;i s[ v[ r[cori\i `n centrul
nostru dotat cu aer condi\ionat. ~n
luna iulie cump[r[ orice abonament
de aerobic sau fitness ;i noi `\i oferim `nc[ 2 intr[ri gratuite la orele
de Spinracing.
Abonamentele de fitness cu o valabilitate de o lun[, `n iulie ;i august
le po\i cump[ra cu reducere de 10%,
adic[ `n loc de 100 lei cu 90 lei.
De asemenea, `n lunile iulie ;i august la orice abonament cycling
cump[rat prime;ti cadou 2 ore de
deepWORK.
Nu uita de igien[
Noi `\i oferim ;ansa, depinde de tine s[ o folose;ti!
:i acum c]teva sfaturi utile pentru cei care vor s[ `nceap[ antrenamentele cu Primagym<
Este important[ marca? De ce
s[ \inem cont `n alegerea echipamentului pentru sal[? Cum le
`ntre\inem? Ceea ce conteaz[ `n alegerea echipamentului pentru sal[
este comoditatea, func\ionalitatea
;i igiena. |ine cont de toate aceste
elemente c]nd `\i alegi hainele pentru sal[ ;i te vei sim\i foarte bine.
Ce s[ `mbraci la sal[ (valabil pentru to\i)
Cel mai indicat este un maiou
care s[ `\i lase libere bra\ele, bine
str]ns pe corp ;i func\ional, care s[
acopere bine spatele.
Pantalonii trebuie s[ fie elastici
ca s[ `\i permit[ s[ te mi;ti f[r[ s[
te deranjeze ;i mai ales f[r[ s[ se
rup[. Mai ales c]nd este vorba de
aplec[ri, `ntoarceri bru;te, genuflexiuni, ai nevoie de toat[ libertatea
posibil[ `n mi;care.
:osetele nu trebuie s[ fie prea
str]nse pentru a nu `mpiedica circula\ia. La sal[ e bine s[ folose;ti
;osete de bumbac f[cute special
pentru sport. Cele din m[tase las[le mai bine pentru serile `n ora;.
C]t despre `nc[l\[minte aici alegerile se complic[ pu\in. Depinde
dac[ e;ti un fan al acelor pantofi
“hipertehniciza\i” ;i cu un aspect
oarecum agresiv care se g[sesc `n
magazinele de echipament sportiv
sau `\i place `nc[l\[mintea f[r[ aspect “spa\ial” ;i mai simpl[. Recomand[rile noastre sunt s[ opta\i
pentru `nc[l\[mintea simpl[, deoarece antrenamentele `n sal[ nu pre-
supun salturi dificile, schimb[ri
bru;te de direc\ie, dribling ... de
aceea, ceea ce conteaz[ este ca pantofii t[i de sport s[ fie comozi, piciorul s[ stea fix ;i eventual, s[
sus\in[ ;i glezna. Este suficient.
Dac[ pantofii sunt ;i elegan\i,
este cu at]t mai bine. Dec]t s[ dai
banii pe achizi\ionarea unor pantofi
scumpi mai bine pl[te;ti c]teva
;edin\e de antrenament personal.
Nu uita, dac[ e;ti un fan al claselor
de spinning, s[ achizi\ionezi pantofii speciali pentru acest sport pe
biciclet[.
Prosopul este mereu important.
At]t pentru a acoperi saltelu\a sau
aparatele `n timpul exerci\iilor ;i a
evita s[ la;i urme de transpira\ie,
dar ;i pentru a te proteja `mpotriva
transpira\iei l[sate acolo de persoana care le-a folosit anterior ;i nu a
folosit ca tine un prosopel. Exist[
unele s[li care la intrare dau un set
de prosoape, dar e bine s[ te infor-
Spal[ regulat echipamentul pentru sal[. Maiourile dup[ fiecare utilizare, cu un detergent antibacterian
care dezinfecteaz[ foarte bine. Un
maiou care a colectat transpira\ia
chiar ;i de la 2 antrenamente va
emana garantat un miros care va
`ndep[rta to\i vecinii de antrenament. Dac[ remarci subit c[ nu se
apropie nimeni de tine la mai mult
de 2 metri sau `n mod miraculos
g[se;ti mereu aparate libere atunci
c]nd te apropii, e cazul s[ te `ntrebi
de ce. Nu mai men\ion[m c[ `n
aceea;i categorie se `ncadreaz[ lenjeria intim[ ;i ;osetele. Pantalonii,
dac[ sunt de calitate, pot s[ treac[
peste un antrenament f[r[ s[ vad[
detergentul. ~ns[ nu exagera!
Neap[rat de marc[?
Sfatul nostru< merg ;i haine “no
name” dac[ respect[ ni;te minime
caracteristici de calitate ;i te pun `n
valoare. A;a m[car o s[ evi\i s[ fii
`mbracat([) la fel cu colegii de antrenament. Uneori e deranjant s[
vezi c[ un sfert de sal[ are pantaloni
ca ai t[i. Pu\in[ originalitate nu
stric[ nici m[car la sal[.
Pentru mai multe detalii,
accesa\i site-ul
www. primagym.ro sau contact
la adresa< Satu Mare, Str. Petőfi
Nr.45 et. 5. Telefon< 0361 884
947, mobil< 0728 555 590 Email<
[email protected]
KINETIC CENTER
str. Nichita St[nescu, tel< 0361.88.28.22
De luni p]n[ vineri `ntre orele 8.00 - 20.00,
s]mb[t[ `ntre orele 8.00 - 14.00
Diet[
Miercuri 18 iulie 2012
Cura de sl[bire
;i stilul de via\[
C]nd lu[m masa
;i gust[rile?
Auzim mereu c[ trebuie s[ avem
grij[ ;i zi de zi s[ consum[m alimente
s[n[toase de trei ori, la care se mai
adaug[ ;i alte dou[ gust[ri, dar nu
;tim exact cam la ce or[ s[ lu[m mesele principale.
Pentru a sl[bi ;i mai apoi
a ne men\ine silueta trebuie
s[ avem `n vedere o serie de
reguli pe care le vom urma nu
numai o bucat[ de timp, ci
vom face din ele baza stilului
nostru de via\[.
Ideea de baz[ este s[ `n\elegem
c[ a pierde kilogramele `n plus nu
`nseamn[ ceva ce se `nt]mpl[ `n
c]teva zile, ci necesit[ o perioad[
mai `ndelungat[ dac[ vrem s[
avem grij[ ;i de s[n[tate.
F[r[ sucuri ;i alte b[uturi
Primul pas este s[ opt[m pentru ap[ ori de c]te ori ne este sete.
Uit[m practic de toate sucurile,
b[uturi carbogazoase pline de
zah[r ori `ndulcitori ;i cu o cantitate mare de calorii. Apa ne va fi
de mare ajutor indiferent de ora
la care o consum[m. Asta `nseman[ c[ nu ne poate face nimic
r[u la siluet[. Dimpotriv[, dac[
vom consuma un pahar cu ap[
`nainte de a ne a;eza la mas[ vom
m]nca mult mai pu\in. Sunt indicate ;i unele ceaiuri, de exemplu
cel verde, dar ;i acesta f[r[ `ndulcitori.
Nu mai ron\[im nimic
seara
O alt[ regul[ important[ este
ca dup[ cin[, ultima mas[ a zilei,
s[ nu ne mai apropiem de frigider.
De foarte multe ori, la o or[ sau
dou[ dup[ cin[ suntem tenta\i s[
ne a;ez[m cu o pung[ mare de
chipsuri sau cu o farfurie cu pr[jituri `n fa\a televizorului. ~n ceea
ce prive;te cele trei mese de peste
zi, important de \inut minte este
ca farfuriile s[ nu le `nc[rc[m prea
tare. Putem opta pentru mai multe
proteine la fiecare mas[, iar asta
ne va da senza\ia de sa\ietate pentru mai mult timp.
I. V.
Prima mas[ a zilei, micul dejun,
e indicat a se lua `ntre ora 7 ;i 8 `n fiecare diminea\[. E cea mai important[
mas[ ;i speciali;tii cred c[ ar trebui
s[ fie una bogat[ `n carbohidra\i, minerale ;i vitamine. O surs[ foarte
bun[ de aceste elemente o constituie
cerealele integrale.
Prima gustare ar trebui s[ o lu[m
la ora 11 ;i ar fi foarte bine s[ opt[m
pentru un fruct. Pr]nzul `l program[m pentru ora 12 ;i jum[tate,
iar nutri\ioni;tii spun c[ e indicat s[
alegem la aceast[ mas[ vegetale, carne
slab[ la gr[tar, legume coapte. O a
doua gustare nu o am]n[m dup[ ora
17 ;i am putea bea un ceai, f[r[ `ndulcitori.
La masa de sear[, ora 18.30 19.00, putem alege proteine u;oare.
~n aceast[ categorie intr[ carnea de
pe;te, pui, ou[le ;i nucile.
Theodora V.
Dietele sau cum sl[bim mai repede?
de grame de carne de pui, slab[,
cu morcovi ;i fasole verde ;i eventual un m[r. Experien\a culinar[
o repet[m trei zile la r]nd, `n a
doua zi put]nd consuma carne de
vit[ `n loc de pui. Num[rul mic
de calorii de pe parcursul celor
trei zile ne va ajuta s[ sl[bim. Problema este c[ `n momentul `n care
revenim la stilul de via\[ alimentar
anterior dietei kilogramele pierdute revin.
~n aceast[ perioad[ a anului ne dorim mai mult ca
oric]nd s[ ar[t[m bine. Asta
deoarece am renun\at la multe articole vestimentare ce
acoper[ tot corpul ;i `n plus
de asta mai ie;im ;i la plaj[
ori la piscin[.
Tot `n aceast[ perioad[ multe
reprezentante ale sexului frumos
sunt tentate s[ \in[ diete drastice
`n speran\a c[ `ntr-un timp foarte
scurt vor sc[pa de kilogramele `n
plus.
7 zile la diet[
Cele trei zile
- fizioterapie
- fitness neasistat
- kinetoterapie
- masaj de relaxare
- masaj medical
- fitness asistat
- masaj de remodelare corporal[
-saun[
Informa\ia zilei 11
Nutri\ioni;tii sunt `mpotriva
acestor diete ;i ne recomand[ altele, care chiar dac[ nu se `ntind
pe perioade lungi, adic[ luni de
zile, sunt mai s[n[toase. Probabil
a\i auzit de dieta de trei zile. Aceasta e bazat[ pe amestecul a c]teva
feluri de alimente. ~n prima zi de
diet[ vom consuma la micul dejun
o cafea f[r[ zah[r, o jum[tate de
grapefruit ;i o felie de p]ine pr[jit[
cu unt, la pr]nz servim o conserv[
de ton cu o felie de p]ine pr[jit[
;i o cafea, iar la cin[ cel mult 100
O alt[ diet[ cu efect foarte bun
este cea de ;apte zile. Este totu;i
mai grea dec]t dieta de trei zile ;i
iat[ ce avem de f[cut< `n prima zi
m]nc[m fructe ;i legume, cu excep\ia bananelor, `n a doua zi doar
legume, `n a treia zi fructe ;i legume, `n a patra cinci banane ;i cinci
pahare cu lapte, `n a cincea zi fructe ;i legume, `n ziua a ;asea doar
legume ;i `n a ;aptea fructe ;i legume.
Theodora Vladimirescu
Din vacan\[ cu
kilograme `n plus
~n mod normal vacan\a ar trebui s[ fie prilej de relaxare, de mai
mult[ mi;care, ocazie numai bun[
de a ne sim\i `n form[ maxim[.
Se `nt]mpl[ totu;i s[ nu fie chiar
a;a ;i s[ ne `ntoarcem din concediu
cu c]teva kilograme `n plus. ~n primul r]nd, `n concediu nu trebuie s[
ne stea capul doar la m]ncare ;i s[
ne `nfrupt[m pe s[turate din toate
platourile ce ni se pun pe mas[.
Diminea\a ar trebui s[ m]nc[m
bine, s[n[tos, iar la pr]nz ;i la cin[
s[ opt[m pentru ceva mai u;or.
Uit[m de alimentele grase, uit[m de
pr[jeli ;i dac[ suntem caza\i `n sistemul “all-inclusive” st[m c]t mai
departe de b[uturile pline de calorii.
Nu `nseamn[ c[ nu vom avea
parte de niciun r[sf[\ culinar `n timpul vacan\ei, dar totul cu m[sur[.
~nainte de fiecare mas[ e indicat s[
bem c]te un pahar mare cu ap[, care
domole;te foamea ;i astfel vom
m]nca mult mai pu\in.
Ioana V.
12 Informa\ia zilei
Stil
Miercuri 18 iulie 2012
- moda nu are nicio leg[tur[ cu
m[rimea, ci mai degrab[ cu asortarea hainelor potrivite pentru corpul
dumneavoastr[.
- nu trebuie s[ da\i o spargere la
banc[ pentru a fi la mod[, ideea
principal[ este ca piesele vestimentare s[ se potriveasc[ cu stilul personal ;i corpul pe care `l de\ine\i.
u;or intimidant, cu des[v]r;ire este
unul dintre cele mai importante.
Jurnalista Jacqui Ripley a scos
`n 2004 pe pia\[ o carte numit[ ”The
Makeover Book” `n care explic[ tot
ceea ce trebuie s[ `n\eleag[ o femeie
c]nd roste;te cuv]ntul ”mod[”.
Dup[ p[rerea ei secretul este s[
;tim care stil ni se potrive;te ;i care
nu.
3. Face\i cur[\enie `n dulap! Sc[pa\i
de vechile haine pe care nu le mai
purta\i sau nu v[ mai vin ;i face\i
loc unei garderobe noi pe care o ve\i
construi `ncet ;i ve\i da importan\[
fiec[rei piese vestimentare.
Urm[toarele sfaturi puse la dispozi\ie de c[tre marii designeri interna\ionali `\i pot oferi c]teva idei
despre ce trebuie s[ faci pentru a
avea un look reu;it iar `n acela;i
timp la mod[.
C]teva sfaturi importante
`n crearea propriei
garderobe ;i propriului stil
Pentru `nceput v[ reamintim cele dou[ reguli de aur<
1. Scoate\i-v[ din vocabular
cuv]ntul ”mod[” ;i `nlocui\i-l cu
”stil”. De;i la `nceput acest pas pare
2. Chiar dac[ sta\i toat[ ziua `n cas[,
`ncerca\i s[ v[ `mbr[ca\i pentru
ora;. Aceast[ metod[ v[ poate deschide ”sim\ul stilului” ;i ve\i avea o
atitudine mai pozitiv[ care v[ ajut[
s[ nu deveni\i o fan[ a canapelelor.
4. Realiza\i un inventar hainelor clasice ;i elegante pe care le de\ine\i ;i
crea\i \inute noi cu ajutorul lor. Ar
trebui s[ v[ `ndrepta\i spre o garderob[ bine pus[ la punct care s[
con\in[ o linie clasic[ dar ;i c]teva
haine ”fashion” care sunt `n trend ;i
pot fi u;or `nlocuite `n sezonul
urm[tor.
Fitness
Informa\ia zilei 13
Un antrenament specific pentru
mu;chii fesieri
:apte reguli de stil
pentru femei
Multe femei `n ziua de azi
par s[ aib[ un blocaj c]nd vine vorba de mod[, cel mai
probabil din cauza variet[\ii
enorme de `mbr[c[minte care este disponibil[ la tot pasul. S[ fii `n pas cu trendurile
nu `nseamn[ neap[rat c[ trebuie s[ fii faimos ;i s[ ai bani.
Dac[ ai gusturi atunci cu siguran\[ cu pu\in efort po\i
realiza o \inut[ care s[ te
scoat[ din anonimat.
Miercuri 18 iulie 2012
5. Asigura\i-v[ c[ ave\i un dulap care con\ine `mbr[c[mintea de care
ave\i nevoie ;i achizi\iona\i piese
vestimentare care pot fi folosite mai
multe sezoane. Spre exemplu nu ar
trebui s[ lipseasc[ paltonul, blugii
clasici, celebra rochie neagr[, perechea de pantaloni clasici negri, tricoul alb ;i cardiganul.
6. Face\i cump[r[turi inteligent.
~nainte de a da buzna `n magazin
este `ntotdeauna indicat s[ v[ pune\i
c]teva `ntreb[ri spre exemplu< Ce
stil mi se potrive;te? Chiar am nevoie de acest tricou, pantalon, rochie, etc. ? La ce ocazii `l voi purta?
7. O geant[ ;i o pereche de pantofi
de calitate care s[ atrag[ aten\ia, de
fiecare dat[ vor reu;i s[ transforme
un look banal `ntr-unul elegant ;i
extravagant care s[ atrag[ privirile
tuturor.
Mi;carea
`nseamn[
s[n[tate ;i mi;carea ne ajut[
s[ avem un corp frumos. Astfel, s[pt[m]na aceasta continu[m seria de antrenamente
sub atenta `ndrumare a antrenoarei Kerekes Emoke. Ne
preg[tim pentru a pune `n
mi;care mu;chii feselor.
Flavia C[l[ianu
Asta nu `nainte de a v[ reaminti
c[ la Centrul de aerobic Fitland situat `n Satu Mare pe strada R]ndunelelor nr. 3 sau pe www.fitland.ro
ave\i posibilitatea s[ ob\ine\i mai
multe informa\ii despre programul
de antrenament oferit, echip[ ;i beneficiile practic[rii sportului.
1. A;ezat, genunchii `ndoi\i ;i apropia\i (imaginea 1). Ducem piciorul
drept c]t mai `n spate (imaginea 2).
Repet[m exerci\iul de 24 de ori apoi
`l punem `n practic[ ;i pe cealalt[
parte a corpului.
2. A;ezat, genunchii `ndoi\i, piciorul
drept c]t mai `n spate ;i jos, pe sol
(imaginea 3). Ridic[m piciorul
drept (imaginea 4). Repet[m
exerci\iul de 24 de ori. Idem ;i pe
partea cealalt[.
3. A;ezat, piciorul st]ng `ndoit la
genunchi, dreptul `ntins `nainte
(imaginea 5). Ducem piciorul drept
`n spate (imaginea 6). Repet[m
mi;carea de 16 ori, apoi o punem
`n practic[ ;i pe cealalt[ parte a cor-
pului.
4. A;ezat, genunchii `ndoi\i, piciorul
drept ridicat lateral. Execut[m rotirea genunchiului (imaginea 7 ;i
imaginea 8). Execut[m exerci\iul ;i
pe partea cealalt[ a corpului.
5. A;ezat, genunchii `ndoi\i, labele
picioarelor ;i genunchii apropia\i
(imaginea 9). Dep[rt[m genunchii
(imaginea 10). Repet[m mi;carea
de 24 de ori, apoi o execut[m ;i pe
cealalt[ parte a corpului.
Ioana Vladimirescu
Casa și grădină
14 Informa\ia zilei
Verde ;i maro `n gr[dina
rustic[
Cei care au o gr[din[ se
bucur[ `n orice sezon de
spa\iu `n plus. Astfel, cu un
mic efort, gr[dina se poate
transforma `ntr-un col\ de
rai.
Miercuri 18 iulie 2012
Hamacul, relaxarea
de care te po\i
bucura acas[ la tine
Petrecerea timpului liber, afar[
`n natur[, `nseamn[ s[n[tate, relaxare ;i `nc[rcare cu energie benefic[.
Dac[ ave\i un spa\iu c]t de mic `n
curte, pe teras[ sau `n gr[din[, nu
ezita\i s[ monta\i un hamac. Va fi
adoratul copiilor dar ;i al adul\ilor
deopotriv[.
E nevoie de pu\in[ imagina\ie,
de un anumit fond de bani, de pu\in
efort ;i `nainte de toate, de o idee pe
care s[ o punem `n practic[.
O oaz[ de lini;te
Una dintre cel mai des `nt]lnite
gr[dini este cea `n stil rustic, o
gr[din[ care ne ofer[ posibilit[\i
multiple de relaxare, elegan\[ ;i o
frumuse\e la care doar visam.
Gr[dina rustic[ se caracterizeaz[
prin dou[ culori predominante, ;i
anume maro ;i verde. Cele dou[ culori le reg[sim `n toate nuan\ele cu
putin\[.
Un alt aspect important de care
trebuie s[ \inem cont se refer[ la
elementele ce intr[ `n peisaj. Nu trebuie s[ umplem gr[dina cu fel ;i fel
de ghivece
;i obiecte de ornament, fiindc[ nu facem altceva
dec]t s[ d[m impresia de harababur[ ;i `nghesuial[.
Lemn ;i nuiele
Gr[dina rustic[ e caracterizat[
cel mai bine de lemn. Astfel, uit[m
de ghivecele din plastic, de toate
obiectele din acest material, ;i alegem lemnul `n toate formele ;i
nuan\ele lui. Se pot amplasa chiar
mese din lemn, scaune
din
butuci.
Co;ule\ele `mpletite sunt la
r]ndul lor superbe dac[ le amplas[m `n locurile potrivite. Seara,
pentru un aer romantic, se pot amplasa ;i lum]n[ri pe ici pe colo, iar
dac[ punem lum]n[ri parfumate
efectul va fi ;i mai puternic.
Ioana Vladimirescu
Indiferent de col\ul unde v[ decide\i s[ `l instala\i, beneficiile vor fi
acelea;i< confort ;i relaxare. De asemenea, un cocktail delicios, o carte
bun[, toate acestea vin s[ completeze
atmosfera recreativ[.
~nainte de a v[ decide s[ instala\i
un hamac sau s[ cump[ra\i unul, asigura\i-v[ c[ ave\i doi st]lpi copaci
stra;nici care s[ v[ sus\in[ greutatea.
Exist[ zeci de modele, culori, imprimeuri ;i materiale de unde v[ pute\i alege cel pu\in un hamac. Pentru
a-l face mai confortabil ;i mai
atr[g[tor, accesoriza\i-l cu perne ;i
pleduri decorative.
V. Shibata
Aparate de irigat necesare `n orice gr[din[
Ce alegem pentru stropirea
gr[dinilor mari
Carier[
Informa\ia zilei 15
Motive pentru care nu ai fost
angajat dup[ interviu
Cei mai mul\i dintre oamenii care î;i depun CV-ul la
compania în care se fac recrut[ri r[mân f[r[ un job. Asta pentru c[ e posibil s[ fie
pu\ine posturi, sau se poate
întâmpla s[ fi gre;it cu ceva
la interviul de angajare.
Nu l[sa capul la p[mânt dac[
angajatorul te prive;te în ochi. Va
crede c[ e;ti o persoan[ slab[. Desigur, ai grij[ s[ nu-l prive;ti fix în
a;a fel încât s[ nu î\i schimbi deloc
privirea. În acest caz, angajatorul se
poate sim\i încol\it ;i u;or
amenin\at.
În cadrul interviurilor ai putea
fi pus la încercare ca recrutorii s[
vad[ cum te descurci în anumite situa\ii, sau cât[ aten\ie dai lucrurilor
pe care le-au spus. De aceea este important s[ ascul\i cu aten\ie tot ce
î\i spune angajatorul. La final ar putea s[ te roage s[ îi dai un r[spuns
referitor la lucrurile discutate sau
expuse mai devreme de c[tre el.
În timpul acestuia trebuie s[ ;tii
c[ angajatorul este atentla o serie de
aspecte care \ie \i se par neimportante, sau ace;tia descoper[ unele
aspecte care te tr[deaz[. Inva\[ din
urm[toarele exemple.
Angajatorii observ[ dac[
e;ti obosit
Evit[ s[ ajungi la interviu obosit
sau ca o persoan[ care pur ;i simplu
nu debordeaz[ energie, deoarece în
noaptea trecut[ a petrecut în club.
Angajatorii observ[ acest lucru, ei
î;i doresc în echipa lor persoane cu
putere ;i energie, cu chef de munc[,
nu persoane care întârzie la birou ;i
au nevoie de câteva cafele pentru a
se trezi. Evit[ s[ petreci înainte de
interviu, încearc[ s[ ai un aspect cât
mai fresh, s[ ai suficient[ energie
s[-\i convingi recrutorii c[ e;ti persoana de care au nevoie.
Nu oferi r[spunsuri
evazive
Nu vorbi prea mult sau
prea pu\in
În timpul interviului vei primi
întreb[ri clare ;i concise, astfel c[
se a;teapt[ r[spunsuri pe m[sur[.
S[ nu crezi c[ dac[ vei oferi r[spunsuri evazive vei sc[pa. Vei sc[pa,
îns[ de acel job. Trebuie s[ îl convingi pe angajator de ceea ce spui,
dac[ vrei s[ te angajeze în compania
lui.
Dac[ î\i este adresat[ o întrebare
pe care nu ai în\eles-o, cere mai multe detalii. O gre;eal[ ar fi s[ nu-i
r[spunzi angajatorului pentru c[ ai
vrea s[ treac[ la întrebarea urm[toare. Vei da impresia c[ nu î\i pas[ sau
c[ nu ;tii despre ce este vorba.
Prive;te-l în ochi
Evit[ extremele, dac[ vorbe;ti
prea mult îl vei acoperi pe angajator,
sau poate fi el singurul care
vorbe;te. În nici unul din cazuri nu
vei fi pe placul s[u. Comunicarea
este foarte important[ la locul de
munc[.
Este esen\ial[ pentru o bun[
desf[;urare a sarcinilor tale. Trebuie
s[ ;tii s[ comunici moderat.
Men\ine o discu\ie echilibrat[, ofer[
r[spunsuri complete pentru întreb[rile sale. Nu-l întrerupe, las[-l
s[-;i finalizeze ideea sau întrebarea.
Ionu\ B.
Economisirea apei
O curte cu gazon sau o
gr[din[ oric]t de mic[ are nevoie de ap[ pentru a ar[ta
proasp[t[ ;i verde.
~n magazinele de profil se g[sesc
acum tot felul de aparate care s[ asigure un climat bun pentru gazon ;i
plante, chiar ;i `n lunile secetoase.
V[ recomand[m c]teva dintre
aceste aparate necesare `n orice gospod[rie.
Dispersorul circular -strope;te
diferit suprafe\e mari, circulare. Este
potrivit pentru gazoane ;i straturi de
flori `n gr[dini de m[rime mijlocie.
Un alt tip de dispersor este cel cu
impulsuri. Acesta strope;te suprafe\e
circulare sau anumite zone ale cercului. Este potrivit pentru gr[dini
mijlocii.
Dispersorul pendular se folose;te
pentru stropirea suprafe\elor dreptunghiulare de dimensiuni reglabile.
Este potrivit pentru gr[dini mijlocii.
Miercuri 18 iulie 2012
Furtun de pulverizare strope;te
dirijat zonele `n care este amplasat.
Foarte potrivit pentru udarea florilor,
bordurilor de flori, garduri vii dar nu
se potrive;te pentru gazon.
Mai mult, un accesoriu, ajutajul de
furtun se monteaz[ la cap[tul unui
furtun deoarece `;i face treaba singur.
Este potrivit pentru gr[dini mici p]n[
la mijlocii.
Pulverizatorul strope;te suprafe\e
circulare, cu jet fin sau puternic sub
form[ de perdea `ngust[. Este potrivit
pentru gr[dini mijlocii p]n[ la mari.
Dispersorul `ngropat strope;te
suprafe\e circulare, nu st]njene;te cositul deoarece este `ngropat. Este potrivit pentru gr[dini mari.
Furtunul g[urit -strope;te dirijat
zonele `n care este amplasat. Se folose;te pentru flori, borduri de flori,
garduri vii, nu ;i pentru gazon.
Udare prin picurare -ud[ dirijat
zona r[d[cinilor plantelor. Este un
sistem potrivit pentru flori, legume,
garduri vii.
Pentru p[strarea umidit[\ii
solului cel mai bine este s[ economisi\i apa. Acoperi\i solul cu
buc[\i de scoar\[ de copac, astfel
`nc]t umiditatea suprafe\ei s[ se
vaporizeze lent. La aceasta servesc materiale organice, cartoane, folii din scoar\[ de copac.
Prin pr[;it se `ntrerup capilarit[\ile solului care permit vaporizarea umidit[\ii astfel c[
aceasta este men\inut[ mai mult
timp.
Prin plantare solul se acoper[
;i vaporizarea se reduce. Uda\i
cu m[sur[, adic[ atunci c]nd solul sa uscat p]n[ la o ad]ncime de 3 cm
;i nu sub razele soarelui, respectiv diminea\a sau seara.
Viteza de uscare depinde ;i de calitatea solului. Un sol lutos sau cu humus \ine bine apa, un sol nisipos nu
p[streaz[ umiditatea. Solurile nisipoase trebuie `mbun[t[\ite prin prelucrare cu materiale care p[streaz[
umiditate, cum ar fi compostul.
V. Shibata
Înva\[ s[ lucrezi cu un ;ef mai tân[r
Pozi\iile de conducere din
numeroase companii încep s[
fie conduse de tineri, astfel,
conflictul între genera\ii
cap[t[ noi coordonate. Problemele pe care le ridic[
rela\iile nou create sunt cele
de domina\ie ;i supunere. Cei
mai tari sunt persoanele mai
în vârst[ care nu prea reu;esc
s[ accepte situa\ia ;i s[ renun\e la resentimente.
Iat[ câteva sfaturi de cooperare
pentru cei care lucreaz[ cu persoane
mai tinere decât ei<
1. Ai putea s[ fii tu cel care deschide
subiectul stilului de comunicare. Nu
vei rezolva nimic dac[ te împotrive;ti stilului pe care ;eful t[u mai
tân[r îl adopt[. Nu te a;tepta c[ ;eful
t[u mai tân[r s[ renun\e la obiceiurile sale în favoarea alor tale.
2. Scap[ de obiceiurile întâlnirilor
personale deoarece, tinerii din ziua
de azi sunt obi;nui\i cu r[spunsuri
rapide, fie prin mesaje sms, fie prin
telefon, e-mailuri. Dac[ ai un apel
pierdut de la ;ef trebuie s[ ;tii c[ reprezint[ o cerere deschis[ pentru
un apel înapoi.
3. Orice tân[r ;ef va încerca s[-;i
câ;tige respectul. Vârsta ta nu va reprezenta un argument suficient
pentru a câ;tiga respectul celui mai
tân[r. Demonstreaz[ de ce e;ti tu
capabil.
4. E;ti la locul de munc[, nu e cazul
s[ te por\i ca un p[rinte. Oamenii
mai în vârst[ au tendin\a de a exagera, de a fi protectivi ;i îi cople;esc
pe cei mai tineri. Nu este o reac\ie
potrivit[ atunci când cel mai tân[r
este
;eful
t[u.
5. Fii predispus schimb[rilor, chiar
dac[ trebuie s[ depui un efort, angaja\ii “b[trâni” trebuie s[ scape de
orice resentimente. Caut[ o cale
prin care rela\ia voastr[ s[ fie una
de succes.
6. Obi;nuie;te-te cu stilul de management al ;efului, analizeaz[-l înainte. Demonstreaz[-i c[ e;ti un
juc[tor de echip[. O astfel de atitudine va aduce avantaje în ambele
tabere.
Bl[jean I.

Similar documents

Echipamente de masura

Echipamente de masura activitatea din domeniul electric din tara noastra. Nu cred ca se potrivea un alt simbol mai expresiv ca acesta. Binenteles ca totodata el ne reaminteste de ceea ce nu trebuie sa uitam niciodata ca...

More information