KE HOACH £_jbi A- 2u-

Comments

Transcription

KE HOACH £_jbi A- 2u-
U B N D T i N H Q U A N G TRI
BAN
CQNG H O A XA HOI C H UNGHIA VIET N A M
Boc lap - T y do - Hanh phuc
AN TOAN GIAO T H O N G
S6
/KH-BATGT
Q u a n g Tri, n g a y ^ C t h d n g 12 nam
KE HOACH
£_jbi A^ ^ { i f B '
2u-
Tuyen truyen, van dong va xir ly vi pham quy d
nong do con doi vol nguoi dieu khien phurcng tien ca
Giai doan 2015 - 2020
r
\
\
y
Thirc hien K e hoach tuyen truyen, van dong va x u ly v i pham quy dinh ve nong
do con doi voi ngudi dieu khien phuang tien ca giai dudng bo Giai doan 2015-2020
cua cua U y ban A T G T Quoc gia ban hanh kem theo Quyet dinh so 530/QDU B A T G T Q G ngay 04/12/2015, Ban A T G T tinh xay dung K d hoach triln khai tren
dia ban tinh vdi cac noi dung sau:
I. Muc tieu:
1- M u c tieu chung: Ngan ngua, giam cac hanh v i v i pham quy dinh ve nong do
con cua ngudi dieu khien phuang tien ca gidi dudng bo nham giam thieu so vu, so
ngudi chet va so ngudi bi thuang do tai nan giao thong.
2- M u c tieu cu the:
- Tao su chuyen bien manh me ve y thuc cua ngudi dan trong viec chap hanh
cac quy dinh cua phap luat ve nong do con; tung budc hinh thanh thoi quen " D a
udng rugu, bia - khong lai xe" doi vdi ngudi dieu khien phuang tien ca gidi dudng
bg.
Nang cao hieu luc quan ly Nha nude thong qua viec nang cao trach nhiem, nang
luc va kha nang phoi hgp hoat dong cua cac ca quan quan ly Nha nude, cac luc
lugng thuc thi cong vu; nang cao nhan thuc va nang luc cua doanh nghiep van tai tu
Trung uong den dia phuang trong viec thuc hien quy dinh phap luat ve nong do, con
ddi vdi ngudi dieu khien phuang tien ca gidi dudng bg.
•
9
/
Nang cao trach nhiem xa hgi ciia cac to chuc san xuat kinh doanh rugu, bia
trong viec dam bao sue khoe, tinh mang cua ngudi tieu dung va trat tu an toan xa hgi
thdng qua viec chu dong thuc hien quy dinh phap luat ve san xuat, kinh doanh do
uong CO con; cung cap cac ngudn luc cho cong tac phong chdng vi pham quy dinh
ve ndng do con ddi vdi ngudi dieu khien phuang tien c a gidi dudng bg.
II. Yeu cau:
1- Cac ca quan thanh vien cua Ban A T G T tinh. Ban A T G T cac huyen, thi xa,
thanh pho, cac td chuc chinh tri xa hgi cac cdp xac dinh nhiem vu tuyen truyen, van
ddng, x u ly v i pham quy dinh ve nong do cdn ddi vdi ngudi dieu khien phuang tien
ca gidi dudng bo la nhiem vu trong tarn trong boat ddng bao dam trat tu an toan giao
thdng Giai doan 2015 - 2020.
2- C h i dao va td chuc thuc hien quyet lift, ddng bd cac giai phap tren toan tinh,
tu cap huyen, thi xa, thanh phd den cac xa, phudng, thi tran.
3- Cdng tac tuan tra, kiem soat va x u ly v i pham quy dinh ve ndng do cdn khi
dieu khidn phuang tien cdn phu hgp vdi dieu kien thuc tien cua dia phuang ve trang
thiet bi va luc lugng; chu trgng ap dung md hinh td cdng tac phdi hgp giua canh sat
giao thong vdi canh sat co dong, canh sat hinh sir, ngudi dan va su tham gia cua
truydn thong; dong thdi ket hgp kidm tra, x u ly v i pham ndng do cdn va cac vi pham
Ichac vd trat tu, an toan giao thdng.
III. Giai phap thuc hien:
1 - Tang cudng nang luc thuc thi phap luat ve ndng do cdn
- Td chuc tap huan ve ky nang, nghiep vu kiem tra, x u ly vi pham quy dinh
ndng do cdn ddi vdi ngudi didu khidn phucmg tien co gidi dudng bd cho luc lugng
Canh sat giao thdng, Canh sat trat tu va Thanh tra giao thdng. Tap huan cho can bd
nganh Y td, nganh Cdng an ve thirc hien Thdng tu lidn tich so 26/2014/TTLT/BYTB C A ngay 23/7/2014 cua B d Y td - B d Cdng an quy dinh vd xet nghidm ndng do
cdn trong man cua ngudi didu khidn phuang tien ca gidi dudng bd.
- Tang cudng trang bi may do ndng dp cdn trong khi thd va cac trang, thidt bi
phu trg cho luc lugng thuc thi cdng vu.
t
F
F
\
y
y.
- Phd bidn quy dinh phap luat va tap huan ky nang truydn thdng vd chuydn dd
ndng dp cdn cho dpi ngu can bp quan ly Nha nude vd an toan giao thdng, vd van tai,
ngudi didu hanh van tai va ngudi phu trach cdng tac an toan giao thdng trong cac
dan vi kinh doanh van tai dudng bp.
- Ldng ghep nhung ndi dung kidn thuc mdi vd phong, chdng lam dung dd udng
cd cdn trong chuang trinh dao tao va td chuc tap huan giao vidn cac cap phd thdng,
giang vidn cac c a sd dao tao dai hpc, cao dang, trung cap, day nghd, dac bidt la cac
ca sd dao tao chuydn nganh vd giao thdng van tai, trung tam dao tao, sat hach cap
giay phep lai xe.
2- Tuydn truydn, phd bidn va giao due phap luat
- Phd bidn ndi dung K d hoach va xay dung cac chuydn dd vd tuydn truydn, phd
bidn, giao due quy dinh phap luat vd ndng dp cdn ddi vdi ngudi didu khidn phuang
tien ca gidi dudng bp, trong do chu trpng gan tuydn truydn vd quy dinh phap luat,
chd tai x u phat vdi canh bao vd nguy ca tai nan giao thdng do vi pham quy dinh
ndng dp cdn.
t
•>
F
y.
y.
\
f
- Td chuc giang day, phd bidn quy dinh phap luat vd ndng dp cdn ddi vdi ngudi
didu khidn phuang tien c a gidi dudng bp cho hpc vien, hpc sinh, sinh vidn cac
trudng T H P T , trung hpc chuyen nghiep, cao dang, dai hpc trdn dia ban tinh.
- X a y dung cac md hinh thi didm vd tuydn truydn, van ddng thuc hien quy dinh
phap luat vd ndng dp cdn ddi vdi ngudi didu khidn phuang tien ca gidi dudng bp tai
mot sd dia phuang; phat ddng va tridn khai thuc hien trong he thdng co quan nha
nude, cac td chuc chinh tri, xa hdi, cac dan v i kinh doanh van tai quy dinh ve khdng
udng rugu, bia trong gid lam vide, da udng rugu bia khdng lai xe; tridn khai thi didm
va nhan rdng md hinh "Didm kinh doanh bia, rugu an toan giao thdng".
3- Tuan tra, kidm soat, x u ly vi pham
9
\
9
r
- Td chuc tuan tra kidm soat theo kd hoach thudng xuydn cua luc lugng Canh
9
F
t
F
sat giao thdng, trong dd tap trung kidm tra cac ddi tugng cd bidu hien udng rugu, bia
trdn cac tuydn dudng di qua khu vuc cd nhidu nha hang, didm kinh doanh rugu, bia.
t
\
y
rv
r
f
- Tang cudng ap dung kidm tra ndng dd cdn ngau nhien theo thdng Id qudc td;
chu trpng md hinh td tuan tra phdi hgp giua canh sat giao thdng va luc lugng canh
sat khac; kdt hgp thuc hien chuydn dd kidm tra, x u ly v i pham ndng dp cdn vdi cac
2
chuyen de x u ly v i pham trat tu, an toan giao thong khac cung nhu cac chuyen de
dau tranh, phong chong toi pham tren cac tuyen giao thong.
- Ket hop chat che tuan tra, kiem soat, xu ly vi pham vdi tuyen truyen, pho
bien, giao due quy dinh phap luat va van dong thuc hien cac quy dinh phap luat ve
nong do cdn khi dieu khien phuang tien ca gidi dudng bd; cdng khai rdng rai ke
hoach kiem tra x u ly tren pham v i toan tinh.
4- Tang cudng vai trd cdng ddng va huy ddng kinh phi xa hdi hoa.
- Xac dinh vai trd cua cdng ddng doanh nghiep, doan the chinh tri, xa hdi, td
chuc tdn giao trong ke hoach tuyen truyen, van ddng phong chdng vi pham quy dinh
ve ndng do cdn.
- Day manh huy ddng ngudn kinh phi xa hdi hoa de thuc hien cdng tac tuyen
truyen phdng, chdng v i pham quy dinh ndng do cdn; chu trong van ddng cac doanh
nghiep san xuat, kinh doanh dd udng cd cdn.
IV. Lo trinh thirc hien:
1- Giai doan 2015 -2017: Tap trung thuc hien cac giai phap: Phd bien hudng
dan thuc hien K e hoach; tuyen truyen phd bien va giao due phap luat ve ndng do cdn
ddi vai ngudi dieu khien phuang tien ca gidi dudng bd; trien khai cac hoat ddng
tuan tra kiem soat x i i ly v i pham; tang cudng vai trd cua cdng ddng va huy ddng cac
ngudn luc xa hdi hoa cho cdng tac tuyen truyen, phdng, chdng vi pham quy dinh
ndng do cdn ddi vdi ngudi dieu khien phuang tien c a gidi dudng bd.
2- Giai doan 2018 -2020: Tidp tuc thuc hien cac giai phap tuyen truyen phd
bidn va giao due phap luat ve ndng do con ddi vdi ngudi dieu khien phuang tien c a
gidi dudng bd; tang cudng ung dung khoa hoc cdng nghe va huy ddng cac ngudn
luc xa hdi hda cho cdng tac phdng chdng v i pham quy dinh ndng do cdn ddi vdi
ngudi dieu khien phuang tien ca gidi dudng bd.
V- Trien khai thyc hien:
1- Van phdng Ban A T G T tinh
- Tham muru cho Ban A T G T tinh chi dao cac c a quan thanh vien. Ban A n toan
giao thdng cac huyen, thi xa, thanh phd, cac co quan doan the lien quan trien khai
thuc hien K e hoach.
- Phdi hgp vdi cac c a quan chuc nang, cac doanh nghiep, td chuc chinh tri, xa
hdi va cac td chuc qudc te tap huan tang cudng nang luc cho ddi ngu can bd quan ly
nha nude, lure lugng thuc thi cdng -^/u, ngudi quan ly, dieu hanh dan v i kinh doanh
van tai va kinh doanh rugu bia cac kien thuc, ky nang tuyen truyen, van ddng phdng
chdng va x u ly vi pham ndng dd cdn.
- K i d m tra, ddn ddc viec trien khai thuc hien K e hoach cua cac ca quan, dan
v i , dia phuang.
- Dinh ky 6 thang, nam tong hgp bao cao ket qua thuc hien ke hoach cho
U B N D tinh va U B A T G T Quoc gia; td chuc so ket 3 nam va tdng ket 5 nam cdng tac
trien khai thuc hien K e hoach.
2- Cdng an tinh
- C h i dao luc lugng canh sat giao thdng, canh sat trat tu, Cdng an cac dia
phuang trien khai ap dung md hinh tuan tra, kiem soat x u ly v i pham ndng dg cdn
ddi vdi ngudi didu khidn phuang tien ca gidi dudng bd theo thdng Id qudc td; kdt
hgp chuyen de xu ly vi pham nong do con voi cac chuyen de x u ly cac hanh vi vi
pham trat tu, an toan giao thong khac va dau tranh chong tgi pham tren cac tuyen
giao thong.
- C h i dao luc lugng Canh sat giao thong to chuc cac dgt cao diem tuyen truyen
van dong ket hgp voi kiem soat x u ly v i pham ve nong do con trong cac dip Le, Tet,
mua du lich...; cong khai ke hoach kiem tra x u ly tren pham vi toan tinh.
- Tang cudng dau tu trang thiet bi do nong do cdn va cac trang thiet bi phu trg
cho luc lugng canh sat giao thdng nham dam bao thuc thi nhiem vu.
3- Sd Giao thdng van tai:
- C h i dao Thanh tra giao thdng, cac phdng ban chuc nang, cac don vi lien quan
tang cudng cac bien phap kiem soat ndng dd cdn ddi vdi lai xe kinh doanh van tai
khi xuat ben, tai cac diem ddn - tra khach, tram dung nghi tren dudng bd.
- Chu tri to chuc cac hoat ddng tuyen truyen, phd bien nang cao nhan thuc cho
ddi ngu quan ly, dieu hanh va lai xe kinh doanh van tai ve cac quy dinh cua phap
luat trong hoat ddng van tai dudng bd va cac bien phap phdng, chdng vi pham ndng
dd cdn.
4- Sd Thdng tin Truyen thdng:
- Chi dao cac co quan thdng tan bao chi tang cudng tuyen truyen cac quy dinh
phap luat, che tai x u phat, hau qua cua viec vi pham quy dinh ndng dd cdn ddi vdi
ngudi dieu khien phuang tien ca gidi dudng bd; tuyen truyen trong ca quan nha
nude, cac td chuc chinh tri, xa hdi quy dinh ve khdng udng rugu, bia trong gid lam
viec, da udng rugu bia khdng lai xe.
- C h i dao Dai Phat thanh Truyen hinh tinh, Bao Quang Tri, dai truyen thanh cac
huyen, thi xa, thanh phd tang cudng thdi lugng tuyen truyen quy dinh phap luat ve
ndng do cdn ddi vdi ngudi dieu khien phuang tien c a gidi dudng bd; tac hai ciia lam
dung rugu, bia ddi vdi sue khde va trat tu an toan xa hdi; nguy ca va hau qua tai nan
giao thdng do rugu, bia...
5- Sd Giao due va Dao tao phdi hgp vdi Doan Thanh nien Cdng san H d C h i
M i n h tinh tang cudng tuyen truyen phdng chdng lam dung rugu, bia cho hgc sinh,
sinh vien; long ghep cac ndi dung phdng chdng lam dung dd udng cd cdn trong
chuang trinh dao tao va td chuc giang day rdng rai tren toan tinh.
6- Sd Y te: C h i dao cac co sd y te thuc hien hieu qua Thdng tu Lien tich sd
2 6 / 2 0 1 4 / T T L T / B Y T - B C A ngay 23 thang 7 nam 2014 ciia B d Y te - B d Cdng an quy
dinh ve xet nghiem ndng dd cdn trong mau ciia ngudi dieu khien phuang tien ca
gidi dudng bd.
7- U B M T T Q V N tinh va cac td chuc thanh vien chi dao cac doan the cap ca sd
tren dia ban tinh day manh tuyen truyen, van ddng hdi vien chap hanh cac quy dinh
phap luat ve ndng dd cdn khi dieu khien phuang tien; day manh tuyen truyen, giao
due ve thuc trang, nguyen nhan, hau qua, giai phap ddi vdi tai nan giao thdng lien
quan den rugu bia.
f
9
8- Ban A n toan giao thdng cac huyen, thi xa, thanh phd xay dung va trien khai
thuc hien K e hoach tuyen truyen, van ddng va x u ly v i pham quy dinh ve ndng dd
cdn ddi vdi ngudi dieu khien phuang tien ca gidi dudng bd tai dia ban dia phuang;
4
- Bao cao dinh ky 6 thang, nam ket qua thirc hien ke hoach ve Ban A T G T tinh;
bao cao so ket 3 nam va tdng kdt 5 nam cdng tac trien Idiai thirc hien K e hoach.
f
y
\
Tren day la K e hoach tuyen truyen, van ddng va x u ly v i pham quy dinh ve
ndng do cdn ddi vdi ngudi dieu khien phucmg tien co gidi dudng bd giai doan 20152020 de trien khai tren dia ban tinh. Ban A T G T tinh de nghi cac co quan thanh vien
ciia Ban A T G T tinh; Ban A T G T cac huyen, thi xa, thanh phd, cac td chiic chinh trj
xa hdi va cac co quan, dcm v i lien quan quan tam chi dao thuc hien ./.
Nffinhan:
- U B A T G T Qu6c gia(b/c);
- U B N D tinh (b/c);
- TT Ban A T G T tinh;
- Cac C Q thanh vien Ban A T G T tinh;
- Ban A T G T cac huyen, thi xa, thanh pho;
- Dai PTTH tinh, Bao Quang Trj;
-LiruVT.
ASTa:RU'dNG BAN/
kMfiOC SOf GTVT
Hoang Quang Vinh
t
5

Similar documents

mẫu phiếu biểu quyết - PVC-MS

mẫu phiếu biểu quyết - PVC-MS 3. Time hien cac cong tac khic theo chin nang va nhiem vu cua HDQT: a. COng tac sap x6p, d6i mei va Oat trien doanh nghiep: Trong nam 2012, HOi &Ong quan tri tiep Pic kien toan b8 may to chirc cua ...

More information