English-swedish (dictionnaire)

Comments

Transcription

English-swedish (dictionnaire)
English−swedish (dictionnaire)
English−swedish Dictionary
éditions eBooksFrance
www.ebooksfrance.com
English−swedish Dictionary
1
English−swedish (dictionnaire)
Adapted from :
http://www.freedict.com/dictionary/index.html
English−swedish Dictionary
2
English−swedish (dictionnaire)
English−swedish Dictionary
3
English−swedish (dictionnaire)
a : ett, en
A−bomb : atombomb
A−student : topp elev
a body : ruttna, en kropp
a few : några få
a good deal : åtskilligt
à la carte : à la carte
a little more : litet till
a long string of : en lång rad av
a long time : länge
a lot of : mycket
A minor : a−minor
a pair of tongs : tång
a posteriori : a posteriori
a road : huvudväg
A.D. : e.Kr
aardvark : jordsvin
aaron : aron
Aaron's rod : kungsljus
aback : bakåt
abacus : kulram
English−swedish Dictionary
4
English−swedish (dictionnaire)
abaft : akter ut
abandon : överge, lämna
abandoned : övergivna, övergiven
abandonment : uppgivenhet
abandons : överger
abase : förnedra
abasement : förnedring
abash : genera
abashed : generad
abashment : blygsel
abate : lindra
abatement : avtagande
abatis : förhuggning
abattoir : slakthus
abbacy : abbotsämbete
abbatial : kloster
abbess : abbedissa
abbey : kloster
abbot : abbot
abbreviate : förkorta
abbreviation : förkortning
English−swedish Dictionary
5
English−swedish (dictionnaire)
abbreviations : förkortningar
abbreviatory : förkortnings
abdicate : abdikera, avsäga sig
abdication : avsägelse
abdomen : buk, underliv
abdominal : buk
abdominous : med stor mage
abduct : bortföra
abduction : rövande bort
abductor : kidnappare
abeam : tvärs
abecedarian : alfabetisk
abed : till sängs
abele : silver poppel
aberdevine : grönsiska
Aberdonian : Aberdeen
aberrancy : avvikelse
aberrant : som far vilse
aberration : villfarelse
abet : underblåsa
abetment : medhjälp
English−swedish Dictionary
6
English−swedish (dictionnaire)
abettor : medhjälpare
abeyance : vila
abhorance : avsky, fasa
abhorrent : motbjudande
abidance : dröjande
abide : vänta, stanna
abiding : bestående, varaktig
abilities : själsgåvor
ability : förmåga, möjlighet
abiogenesis : uralstring
abject : föraktlig
abjection : uselhet
abjuration : avsvärjelse
abjure : avsvärja
ablactation : avvänjning
ablation : borttagande
ablative : ablativ
ablaut : avljud
ablaze : i lågor
able : duktig, skicklig, kunnig
able−bodied : arbetsför, stark
English−swedish Dictionary
7
English−swedish (dictionnaire)
able seaman : matros
abled : möjlig gjord
abloom : i blom
ablution : tvätta sig
ablutions : tvagning
ably : skicklig, duktigt, kunnigt
abnegate : avsäga sig
abnegation : förnekelse
abnorm : abnormal
abnormal : onormal, abnorm
abnormality : abnormitet
abnormally : onormalt
abnormity : abnormitet
aboard : ombord
abode : boning, hemvist, vistelse
aboil : kokande
abolish : avskaffa, upphäva
abolished : avskaffad
abolition : avskaffande
abolitionist : förkämpe
abomasum : löpmage
English−swedish Dictionary
8
English−swedish (dictionnaire)
abominable : avskyvärd
abominate : avsky
abomination : avsky
abondant : ymnig
aborginal : urinvånare
aborigine : urinvånare
aborted : avbrutits
abortifacient : abortivmedel, abortframkallande
abortion : missfall, abort
abortionist : abortör
abortive : misslyckad
abound : flöda över av
about : omkring, ungefär, kring, vid, cirka
about−turn : helomvändning
about doogs : om hundar, vädra
aboutface : helomvändning
above : ovan, uppe, över, ovanför
aboveboard : öppet, ärligt
abovementioned : ovannämnd
abracadabra : abrakadabra
abrade : skava(nöta)av, abradera
English−swedish Dictionary
9
English−swedish (dictionnaire)
abrading : avnötning
abranchiate : utan gälar
abrasion : avskavning, slitning
abrasive : sträv
abreact : avreagera
abreaction : avreagering
abreast : jämsides
abridge : förkorta
abridgement : förkortning, sammandrag
abridgment : förkortning
abroad : utlandet, utomlands, utrikes
abrogate : avskaffa
abrupt : tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt
abruptly : abrupt
abscense : frånvaro
abscess : abscess, böld
abscond : rymma
absence : frånvaro
absent : frånvarande, borta
absent−minded : disträ, tankspridd
absentee : frånvarande
English−swedish Dictionary
10
English−swedish (dictionnaire)
absenteeism : skolk
absently : frånvarande
absinth : malört, absint
absolute : absolut
absolutely : absolut
absolution : frikännande
absolutism : envälde
absolve : frikänna
absorb : uppta
absorbed : ingick i, fördjupad
absorbent : absorberande
absorbing : absorberande
absorption : absorbering
abstain : avstå
abstainer : absolutist
abstemious : återhållsam
abstention : röstnedläggelse
abstinence : röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet
abstinent : måttlig
abstract : sammandrag, abstrakt
abstraction : abstraktion
English−swedish Dictionary
11
English−swedish (dictionnaire)
abstracts : teoretisk
abstruse : dunkel
absurd : orimlig, absurd
absurdity : orimlighet
absurdness : absurditet
abudant : riklig, ymnig
abundance : överflöd, ymnighet
abundant : överflödande
abuse : smäda, ovett, smädelse, missbruk
abused : missbrukat
abusive : smädlig, ovettig
abut : gränsa intill
abysmal : bottenlös, avgrundsdjup
abyss : svalg, avgrund
Abyssinia : Abessinien
Abyssinian : abessinier
acacia : akacia
academic : akademisk
academical : akademisk
academically : akademiskt
academician : akademimedlem, akademiker
English−swedish Dictionary
12
English−swedish (dictionnaire)
academy : akademi
accede : biträda, tillträda
accede to : tillmötesgå
accelerate : accelerera
accelerated : accelererad
accelerates : accelererar
accelerating : accelererande
acceleration : acceleration
accelerator : gaspedal
accent : brytning, accent, tonfall, betoning
accented : betonade
accentuate : betona, accentuera
accentuation : betoning
accentutate : betona, accentuera
accept : antaga, acceptera, anamma, godtaga
acceptability : godtagbarhet
acceptable : acceptabelt, godtagbart
acceptance : accept, accepterande, antagande
acceptant : acceptor
accepted : accepterad
acceptera : accepting
English−swedish Dictionary
13
English−swedish (dictionnaire)
accepting : accepterar
acceptor : acceptant
accepts : accepterar
access : tillgång
access time : åtkomsttid
accessary : medhjälpare, medbrottsling
accessed : åtkomliga
accessible : tillgänglig, åtkomlig
accession : tillskott, tillträde
accessor : åtföljande
accidence : formlära
accident : olycka, olyckshändelse, slump
accidental : tillfällig
accidentally : händelsevis
accidents : olyckor
acclaim : hälsa såsom, hylla
acclamation : bifallsrop
acclimatize : anpassa
accolade : dubba till riddare
accommodate : anpassa
accommodated : anpassad
English−swedish Dictionary
14
English−swedish (dictionnaire)
accommodates : anpassar
accommodating : medgörlig, anpassning, tillmötesgående
accomodate : inhysa
accomodating : medgörlig
accompan : beledsaga
accompaniment : ackompanjemang
accompanist : ackompanjatör
accompany : medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga
accompanying : tillhörande
accomplice : medbrottsling
accomplish : utföra, fullborda
accomplished : presterade
accomplishment : prestation
accord : medge, bevilja
accordance : enlighet
accorded : beviljade
according to : enligt
accordion : dragspel
accost : tilltala
account : mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning
accountability : ansvarighet
English−swedish Dictionary
15
English−swedish (dictionnaire)
accountable : tillräknelig, ansvarig, förklarlig
accountancy : bokföring
accountant : revisor, kamrer, bokförare
accounting : bokföring
accounts : handelsräkning
accoustics : akustik
accoutrement : utrustning
accoutrements : utstyrsel
accredit : befullmäktiga
accredit to : ackreditera
accretion : anhopning, tillväxt
accrual : periodisering
accrue : växa till, tillfalla
accueded : instämmande
accumulate : hopsamla
accumulated : samlat
accumulation : anhopning
accumulative : ackumulerad
accumulator : ackumulator
accupational therapist : arbetsterapeut
accuracy : noggrannhet
English−swedish Dictionary
16
English−swedish (dictionnaire)
accurate : noga, ackurat, verkligt
accursed : förbannad
accusation : anklagelse
accusative : ackusativ
accuse of : anklaga för, skylla på
accuse somebody of : anklaga någon
accused : anklagad
accuses : anklagar
accustom : vänja
accustomed to : van vid
accysation : beskyllning
ace : äss
aceess : etta
acerbity : skärpa, syrlighet
aces : äss
acessibly : precision
acetate : acetat
acetic : ättikssyra
acetone : aceton
acetylene : acetylen
ache : värka, värk, värka
English−swedish Dictionary
17
English−swedish (dictionnaire)
ached : värkte
aches : värker
achievable : utförbart
achieve : uppnå
achieved : uppnått
achievement : prestantion, insats, gärning
achievements : kunnandet
achieves : uppnår
achilles : akilles
Achilles heel : akilleshäl
aching : värkande
acid : sur, syra, syrlig
acidification : försurning
acidify : försura
acidity : syrlighet
acidulous : syrlig
acknowledge : erkänna
acknowledged : erkännt
acknowledgement : erkännande
acknowledgements : bekräftelser
acknowledges : erkänner
English−swedish Dictionary
18
English−swedish (dictionnaire)
acknowledgment : erkännande
acme : höjdpunkt
acne : finne, akne
acorn : ekollon
acoustic : akustisk
acoustical : akustik
acoustics : akustik
acquaint : göra bekant med
acquaintance : bekantskap
acquaintanceship : bekantskap
acquainted : bekant
acquiesce : samtycka
acquiescence : samtycke
acquiescent : eftergiven
acquire : vinna, tillägna sig, införskaffa
acquirement : förvärvande
acquires : behöver
acquisition : följning, åtkomst, anskaffningskostnad
acquisitions : förvärvande
acquisitive : förvärvslysten
acquisitiveness : habegär
English−swedish Dictionary
19
English−swedish (dictionnaire)
acquit : fritaga, sköta sig bra, frikänna
acquittal : frikännande
acre : tunnland
acreage : areal
acrid : bitter
acridity : bitterhet
acridness : fränhet
acrimonious : bitter, skarp
acrimony : bitterhet, skärpa
acrobat : akrobat
acrobatic : akrobatisk
acrobatics : akrobatik
acronym : akronym
acrylate : akryl
acrylic : akrylfiber
acrylic fabric : akryl
act : verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra
act of indemnity : amnestikungörelse
acta : handling
acted : spelade
acting : tillförordnad, spelsätt, spel
English−swedish Dictionary
20
English−swedish (dictionnaire)
action : gärning, rättegång, process, aktion, handling
actionable : handling, åtalbar
actions : händelser
activate : aktivera
activated : aktiverad
activates : aktiverar
activating : verksamhet, aktiverande
activations : verksamheter
active : aktiv, verksam
actively : aktivt
activist : aktivist
activities : aktiviteter
activity : verksamhet, aktivitet
actor : skådespelare, aktör
actress : skådespelerska, aktris
acts : agerar
actua : själva
actual : verklig
actuality (in) : i själva verket
actually : faktiskt
actuate : driva, sätta i rörelse
English−swedish Dictionary
21
English−swedish (dictionnaire)
acuate : skarp, akut, skarpsinnig
acuity : skärpa, skarpsinne
acumen : skarpsinne
acupuncture : akupunktur
acute : akut, spetsig
ad : annons
ad lib : improviserat
adage : ordspråk, tänkespråk
adamant : orubblig
adapt : lämpa, anpassa, adaptera, aptera
adapt to : anpassa till
adaptability : anpassningsförmåga
adaptable : anpassningsbar
adaptation : anpassning, adaptation
adapted : anpassade
adapters : adaptrar
adaption : bearbetning
adaptor : adapter
add : bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till
add (up) : addera
add on : tillsätta
English−swedish Dictionary
22
English−swedish (dictionnaire)
added : adderad
addendum : tillägg
adder : huggorm
addict : narkotikaslav
addicted for : begiven på
addiction : begivenhet
addictive : beroendeframkallande
adding : adderande
additional : ytterligare, extra
additionally : dessutom
additions : tillägg
additive : tillsats
addled : rutten
addon : tilläggsprogram
address : tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera
addressed : adresserat
addressee : mottagare, adressat
addressees : adresser
addresses : adresser
adds : lägger till
adduce : anföra
English−swedish Dictionary
23
English−swedish (dictionnaire)
adenoids : polyper
adept : skicklig
adequacy : tillräcklighet
adequate : tillräckligt
adhere : stå fast vid
adhered : ansluten till
adherence : fastsittande vid
adherent : anhängare
adheres : håller troget fast
adhesion : adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning
adhesive : fastnar, bindemedel
adieu : farväl
adipose : fettvävnad
adjacent : angränsande, intilliggande
adjecent : närgränsande
adjectival : adjektivisk
adjective : adjektiv
adjoin : stöta till, bifoga
adjoining : angränsande
adjourn : ajournera
adjudge : tilldöma, tillerkänna
English−swedish Dictionary
24
English−swedish (dictionnaire)
adjudicate : avdöma
adjudication : tilldömande
adjunct : tillsats, komplement
adjust : ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera
adjust to : anpassa till
adjustable : justerbar
adjusted : justerad
adjusting : justerande
adjustment : justering, inställning
adjustments : justeringar
adjusts : justerar
adlib : improvisera
adman : reklamman
admass : lättpåverkad masspublik
admin : administration
administer : förvalta
administrate : administrera
administration : förvaltning, styrelse, regi, handhavande
administrative : förvaltnings
administrator : administratör
administrators : administratörer
English−swedish Dictionary
25
English−swedish (dictionnaire)
admirable : beundransvärd
admiral : amiral
admiralty : amiralitet
admiration : beundran, beundran
admire : beundra
admirer : beundrare
admires : beundrar
admissible : tillåtlig
admission : antagning, tillträde, medgivande
admission board : antagningsnämd
admission fee : entré
admissions : tillträde
admit : erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma
admits : antagit
admittance : inträde, tillträde
admittedly : obestridligen, erkänt
admixture : blandning
admonish : tillrättavisa, varning
admonition : förmaning
admonitions : förmaningar
admonitory : förmanande
English−swedish Dictionary
26
English−swedish (dictionnaire)
ado : ståhej, väsen
adolescence : uppväxttid
adolescent : tonårs
adolscent : ungdom
adominition : förmaning
adopt : adoptera, anta
adopted : införda
adoption : adoptering
adorable : bedårande, beundransvärd
adoration : tillbedjan
adore : dyrka, tillbedja, avguda
adoring : beundrande
adorn : smycka, pryda
adornment : prydande, prydnad
adp−machines : adb−maskiner
adrenal gland : binjure
adriatic : adritatiska havet
adrift : på drift
ads : annonser
adulation : krypande smicker
adulatory : smickrande
English−swedish Dictionary
27
English−swedish (dictionnaire)
adult : vuxen, fullvuxen
adulterer : äktenskapsbrytare
adulterous : utomäktenskaplig
adultery : äktenskapsbrott
adulthood : mogen ålder
adults : vuxna
advance : avancera, förväg, anmarsch
advance−booking : förköp
advanced : avancerad
advancement : befordran
advances : framsteg
advancing : antågande
advantage : företräde, övertag, försteg, nytta, förmån
advantageous : fördelaktig
advantageous to : gynnsam för
advantages : fördelar
adventure : äventyr
adventurer : äventyrare
adventuress : lycksökerska
adventurous : äventyrlig
adverb : adverb
English−swedish Dictionary
28
English−swedish (dictionnaire)
adversary : motspelare, motståndare
adverse : som är rakt emot
adversity : motgång
advert : annons
advertise : annonsera
advertised : annonserade
advertisement : annons, reklam
advertiser : annonsör
advertising : annonserande
advertising agency : annonsbyrå
advice : råd, avi
advice−note : avi
advice against something : avråda
advisable : klokt, rådlig
advise : råda
advised : tipsade
advisedly : överlagt
adviser : rådgivare
advisor : mentor
advisory : rådgivande
advocacy : befrämjande av
English−swedish Dictionary
29
English−swedish (dictionnaire)
advocate : kämpa för, förespråkare
advocates : advokater
ae : amerikansk engelska
aeon : tidsålder
aerate : genomlufta
aerial : antenn
aerie : rovfågels näste, örnbo
aero : flyg
aerobatics : konstflygning
aerobe : aerob
aerodrome : flygfält, aerodrom
aerodynamic : aerodynamisk
aerodynamics : aerodynamik
aerofoil : vinge, bärplan
aerogram : radiotelegram
aerogrammes : aerogram
aeromechanics : aeromekanik
aeronaut : flygare
aeronautic : flyg
aeronautical : flyg−
aeronautics : flygkonst
English−swedish Dictionary
30
English−swedish (dictionnaire)
aeroplane : flygplan
aerosol : aerosol
aerospace : rymd
aesthete : estet
aesthetic : estetisk
aesthetics : estetik
afar : fjärran
affability : tillgänglighet
affable : älskvärd
affair : affär
affairs : affärer
affect : beveka, påverka
affectation : tillgjordhet
affected : påverkad, gripen, tillgjord, konstlad
affection : åkomma, tillgivenhet, kärlek
affectionate : tillgiven, kärleksfull
affectionately : tillgivet
affects : påverkar
affekt : emotion
affidavit : edlig skriftlig försäkran
affiliate : uppta
English−swedish Dictionary
31
English−swedish (dictionnaire)
affiliation : ansluta
affinity : släktskap
affirm : försäkra, bejaka
affirmation : bekräftelse
affirmative : jakande
affix : tillfoga, fästa
afflict : plåga
afflicted : ansatt, drövad
affliction : ycka, belastning, prövning
affluent : mycket rik, biflod
afford : ha råd (mrd)
afforestation : skogsodling
affray : slagsmål
affront : chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa
afield : borta
aflame : i brand
afloat : flytande
afoot : rörelse
aforementioned : förutnämnd
aforenamed : förutnämnd
aforesaid : förutnämnd
English−swedish Dictionary
32
English−swedish (dictionnaire)
afraid : rädd
afraid of : rädd för
afresh : å nyo, på nytt
African : afrikan
afrikaans : afrikaans
afro−asian : afroasiat
aft : akter ut
after : efter
after−care : eftervård
after−claim : efterkrav
after−deck : akterdäck
after−dinner : middags−
after−effect : efterverkning
after−life : live efter detta
after−shave : rakvatten
after−taste : bismak
afterglow : efterglans
afterlife : livet efter detta
aftermath : efterdyningar, efterräkning
afternoon : eftermiddag
afters : efterrätt
English−swedish Dictionary
33
English−swedish (dictionnaire)
aftersail : aktersegel
aftersaloon : aktersalong
aftertaste : eftersmak
afterthought : vidare
afterwards : dan, efter, efteråt, i efterhand
again : ånyo, igen
against : åter, mot, emot
agape : med vidöppen mun
agaric : skivling
agate : agat
age : tidsålder, ålder
age−group : åldersgrupp
age−limit : åldersgräns
age of manhood : mansålder
aged : i en ålder av, ålderstigen
ageing : åldrande
agencies : företag och organisationer
agency : agentur
agenda : agenda, dagordning
agent : agent, ombud
ages : åratal
English−swedish Dictionary
34
English−swedish (dictionnaire)
agglomerate : hopa
aggragate : summa, massa
aggrandize : förstora
aggrandizement : förstoring
aggravate : försvåra
aggravation : försvårande
aggregate : total, aggregat
aggregation : sammanhopning
aggression : övergrepp
aggressive : aggressiv
aggressive war : anfallskrig
aggressiveness : agressivitet
aggressor : angripare
aggrieve : plåga
aggrieved : sårad
Aghan : Aghan
aghast : bestört
agile : vig
agility : rörlighet, vighet
agitate : uppröra, agitera
agitation : alteration, sinnesrörelse
English−swedish Dictionary
35
English−swedish (dictionnaire)
aglow : glödande
agnostic : agnostiker
ago : sedan
agog : ivrig
agonize : pina
agonized : ångestfull, förtvivlad
agonizing : kvalfull
agony : dödsångest, vånda, kval, pina
agrarian : jord−
agree : samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner
agreeable : trevlig, behaglig, angenäm
agreed : enig, höll med, överrenskommet, överens
agreement : överenskommelse, ackord, avtal
agreements : överenskommelser
agrees : godkänner
agression : aggression
agricultural : jordbruks
agriculture : jordbruk, lantbruk, åkerbruk
agronomy : agronomi
aground : på grund
ague : frossa
English−swedish Dictionary
36
English−swedish (dictionnaire)
ahead : förut, före
ahoy : ohoj
aid : hjälp
aide : medhjälpare
aileron : skevningsroder
ailing : sjuklig
ailment : krämpa
aim : mål, sikte, syfte, måtta
aim at : trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot
aimed : inriktat
aimless : planlös
ain't : är inte
air : luft, vädra, lufta
air−base : flygbas
air−bed : luftmadrass
air−brake : lufttrycksbroms
air−conditioned : luftkonditionerad
air−conditioning : luftkonditionering
air−current : luftström
air−cushion : luftkudde
air−defence : luftvärn
English−swedish Dictionary
37
English−swedish (dictionnaire)
air−duct : luftkanal
air−force : flygvapen
air−hostess : flygvärdinna
air−launch : skjuta ut
air−pcket : luftgrop
air−pocket : luftgrop
air−pressure : lufttryck
air−raid : flyganfall
air−rifle : luftgevär
air−route : flygled
air−sick : flygsjuk
air−sickness : flygsjuka
air−taxi : lufttaxi
air−tight : lufttät
airborne : flygburen
aircraft : flygplan
airfield : flygfält
airforce : flygvapen
airgun : luftgevär
airing : vädring
airleron : skevroder
English−swedish Dictionary
38
English−swedish (dictionnaire)
airless : vindstilla
airlift : luftbro
airline : flyglinje
airliner : trafikflygplan
airlock : luftblåsa
airmail : flygpost
airman : flygare
airplane : flygplan
airport : flygplats
airproof : lufttät
airscrew : propeller
airshaft : lufttrumma
airship : luftskepp
airspeed : flygfart
airstrip : landningsbana
airtight : lufttäta
airway : luftled
airworthy : flygduglig
airy : luftig
aisle : gång
ajar : på glänt
English−swedish Dictionary
39
English−swedish (dictionnaire)
akimbo : med händerna i sidan
akin : besläktad
alabaster : alabaster
alacrity : beredvillighet
alarm : oroa, larm, alarm
alarm−clock : väckarklocka
alarm bell : alarmklocka
alarmed : förskräckt
alarming : oroväckande, oroande
alarms : alarm
alas : tyvärr, ack
Albania : Albanien
Albanian : alban
albatross : albatross
albeit : ehuru
albumen : äggvita
albumin : albumin
albums : album
alchemist : alkemist
alchemy : alkemi
alcohol : sprit, alkohol
English−swedish Dictionary
40
English−swedish (dictionnaire)
alcohol−related : alkoholrelaterad
alcoholic : alkoholist
alcoholism : alkoholosm
alcove : alkov
alder : al
alderman : ålderman, rådman
ale : öl
alert : vaken, alert
alert person : rörlig person
alerted : varnade
alertness : rörlighet
alerts : vakna
alexandrian : alexandrinsk
alfalfa : blålusern
alga : alg
algebra : algebra
algebraic : algebraiskt
algeria : algeriet
algerian : algerier
algorithm : algoritm
algorithms : algoritmer
English−swedish Dictionary
41
English−swedish (dictionnaire)
alibi : alibi
alien : främmande
alienate : fjärma
alienation : fjärmande, alienation
alienist : psykiater
alight : stiga av
alighting : avstigning
align : upprada
aligning : uppradning
alignment : uppställning, placering i linje
aligns : uppradar
alike : liknande
alimentary : närande
alimony : underhåll, underhållsbidrag
alive : levande
alkaline : alkalisk
alkaloid : alkaloid
all : samtliga, allting, allt, alla, all
all−embracing : allomfattande
all−in : alltomfattande
all−out : fullständig
English−swedish Dictionary
42
English−swedish (dictionnaire)
all−round : runt omkring, allsidig
all−rounder : mångsidig begåvning
all along : utefter
all right : bra
all the better : desto bättre
allege : be om ursäkt
alleged : påstådd
allegiance : trohet
allegoric : allegorisk
allegorical : allegorisk
allegory : allegori
allegro : allegro
alleluia : halleluja
allergen : allergen
allergic : allergisk
allergies : allergier
allergy : allergi
alleviate : lindra, mildra
alleviated : lätta
alleviation : lättnad
alley : gränd
English−swedish Dictionary
43
English−swedish (dictionnaire)
alley−way : gränd
alleyway : gränd
allfix : fästa, tillägga
alliance : förbund, förbindelse, allians
allied : allierad
allied to : allierad med
alligator : alligator
alliterate : analfabet
alliteration : allitteration
allocate : tilldela
allocated : tilldelat
allocates : tilldelar
allocation : tilldelning
allocations : tilldelningen
allot : fördela, tilldela
allotment : fördelning
allow : låta, tillåta
allow oneself something : unna sig något
allowable : tillåtna
allowance : tillstånd, underhåll
allowed : tillåten
English−swedish Dictionary
44
English−swedish (dictionnaire)
allowing : tillåter
allows : tillåter
alloy : legering
allsorts : blandning
allspice : kryddpeppar
allude : hänsyfta på
allude to : anspel
allure : locka
allurement : lockelse
alluring : lockande
allusion : anspelning
alluvial : svärm−
ally : förena, bundförvant
almanac : kalender
almighty : allsmäktig
almond : mandel
almoner : sjukhuskurator
almost : nästan
alms : allmosa
almshouse : ålderdomshem
aloe fibre : aloehampa
English−swedish Dictionary
45
English−swedish (dictionnaire)
aloft : högt upp
alone : allena, ensam
along : utmed, tillsammans, längs
alongside : långsides
aloof : på avstånd
aloud : högt
alp : högfjäll
alpaca : alpacka
alphabet : alfabet
alphabetic : alfabetisk
alphabetical : alfabetisk
alphabetically : alfabetiskt
alphabets : alfabeten
alphanumeric : alfanumerisk
alpine : alpin
Alps : Alperna
already : redan
Alsatian : schäfer
also : likaså, tillika, med, också, även
also−ran : oplacerad häst
altar : altare
English−swedish Dictionary
46
English−swedish (dictionnaire)
altar−boy : korgosse
altar−piece : altartavla
alter : ändra sig, ändra
alter ego : alter ego
alteration : ändring, förändring
alterations : ändringar
altercation : gräl
altered : ändrat
altering : förändra
alternat : omväxlande
alternate : växla, omväxla
alternately : alternativt, växelvis
alternating current : växelström
alternation : omväxling, växling
alternative : alternativ
alternatively : alternativt
alternatives : alternativ
alternator : växelströmsgenerator
althorn : althorn
although : fastän
altimeter : höjdmätare
English−swedish Dictionary
47
English−swedish (dictionnaire)
altitude : höjdnivå, altitud
alto : altstämma
altogether : tillsammans, alltsammans, inalles
altruism : oegennytta, altruism
altruistic : altruistisk
alum : alun
aluminium : aluminium
aluminum : aluminium
alveolus : alveol
always : jämt, alltid
am : är
amalgamation : blandning
amalgemate : blanda
amaryllis : amaryllis
amass : hopa
amateur : amatör
amateurish : amatörmässig
amateurism : amatörskap
amateurs : amatörers
amatory : erotisk
amaze : förbluffa, förvåna
English−swedish Dictionary
48
English−swedish (dictionnaire)
amazed : bestört, häpen, förvånad
amazement : bestörtning, förvåning, häpenhet
amazing : häpnadsväckande
amazingly : otroligt
Amazon : amason
ambasador : ambasadör
ambassador : ambassadör
ambassadress : kvinnlig ambassadör
amber : bärnsten
ambergis : ambra
ambiguity : tvetydighet
ambiguous : tvetydig
ambition : iver, ärelystnad
ambitious : ärelysten, äregirig
amble : lunka
ambulance : ambulans
ambush : försåt, bakhåll, bakhåll
ameliorate : förbättra
amelioration : förbättring
amen : amen
amenable : foglig, medgörlig
English−swedish Dictionary
49
English−swedish (dictionnaire)
amenda : gottgörelse
amended : korrigerat
amendment : rättelse
amends : gottgöra
Amenia : armenien
Amenian : armenisk
amenit : behag
amenity : behaglighet
America : Amerika
American : amerikansk
american−made : amerikatillverkade
americanize : amerikanisera
amethyst : ametist
amiability : älskvärdhet, vänskap
amicability : vänskap
amicable : vänskaplig
amid : mitt i
amidships : midskepps
amine : amin
amino acid : aminosyra
amiss : illa
English−swedish Dictionary
50
English−swedish (dictionnaire)
amity : sämja, vänskaplighet
ammeter : amperemeter, amperemätare
ammo : ammunition
ammonia : ammoniak
ammonite : ammonit
ammonium : ammonium
ammunition : ammunition
amnesia : amnesi
amnesty : benådning, amnesti
amniotic : fostervatten
amoeba : amöba
among : mellan, bland
amongst : bland
amoral : amoralisk
amorality : amoralitet
amorous : amorös, kärleksfull
amorphous : formlös, amorf
amortization : amortering
amortize : amortera
amount : antal, summa, belopp
amount to : belöpa sig till, uppgå till
English−swedish Dictionary
51
English−swedish (dictionnaire)
amounts : summor
amp : ampere
ampere : ampere
amphetamine : amfetamin
amphibian : amfibie, amfibieflygplan
amphibious : amfibisk
amphitheatre : amfiteater
amphora : amfora
ample : riklig, ymnig, dryg
amplification : förstärkning
amplified : förstärkt
amplifier : förstärkare
amplifies : förstärker
amplify : förstärka
amplitude : vidd, amplitud
amply : rikligt
ampoule : ampull
amputate : amputera
amputated : amputerat
amputation : amputation, amputering
amuck : löpa amok
English−swedish Dictionary
52
English−swedish (dictionnaire)
amulet : amulett
amuse : roa
amused : road
amusement : förlustelse, nöje
amuses : roar
amusing : rolig, lustig
an : en, ett
Anabaptist : anabaptist
anabolic : anabol
anachronism : anakronism
anachronistic : anakronistisk
anaconda : anakonda
anactment : upphöjande till lag
anaemia : anemi
anaemic : blodbrist, anemisk
anaerobe : anaerob
anaesthesia : bedövning, anestesi
anaesthetic : anestetikum, bedövningsmedel
anaesthetize : bedöva, söva ner
anagram : anagram
analasis : analys
English−swedish Dictionary
53
English−swedish (dictionnaire)
analgesic : stillande, analgetikum
analogic : analogisk
analogical : analogisk
analogous : analog
analogue : motsvarighet
analogy : analogi
analyse : utreda, analysera
analyser : analytiker
analysis : analys, utredning
analyst : analytiker
analytical : analytisk
analytically : analytiskt
analyze : analysera
analyzer : analytiker
analyzes : analyserar
anamnesis : anamnes
anapest : anapest
anarchic : anarkistisk
anarchical : anarkistisk
anarchism : anarkismen
anarchist : anarkist
English−swedish Dictionary
54
English−swedish (dictionnaire)
anarchists : anarkister
anarchy : anarki
anasthesia : bedövning
anastigmat : anastigmat
anathema : anatema, bannlysning
anatomical : anatomisk
anatomist : anatom
anatomize : dissekera
anatomy : anatomi
ancestor : stamfader, förfader, anfader
ancestors : förfäder
ancestral : fäderneärvd
ancestry : anor, börd
anchor : ankra, ankare
anchorage : ankarplats, förankring
anchovy : ansjovis
ancient : forntida, ålderdomlig
ancient lineage : anrik
anciliary : underordnad
and : samt, och
and so on : och så vidare
English−swedish Dictionary
55
English−swedish (dictionnaire)
andalusia : andalusien
andante : andante
andes : anderna
androgenic : androgen
anecdote : anekdot
anecdotee : anekdot
anemometer : anemometer
anemone : anemon, sippa
aneroid : aneoridbarometer
anew : ånyo, på nytt
anexation : tillägg
angel : ängel
angelic : änglalik
angels : änglar
anger : vrede, ilska
angina : angina
angle : meta, vinkel
angle−iron : vinkeljärn
angles : vinklar
Anglican : anglikansk
Anglicans : anglikaner
English−swedish Dictionary
56
English−swedish (dictionnaire)
Anglicize : anglisera
angling : metning
Anglo : engelsk
Anglo−american : angloamerikan
Anglo−french : engelsk−fransk
Anglo−Saxon : anglosaxiska
Anglo−saxon : anglosaxisk
Anglo−saxons : anglosaxerna
Anglo−swedish : engelsk−svensk
anglophile : englandsvän
anglophobe : engelskhatare
anglophobia : engelskfientlighet
angolan : angolan
angora wool : angoragarn
angostura : angostura
angrily : argsint
angry : arg, argsint, vred
anguish : smärta, ångest
anguished : ångestfylld
angular : kantig, vinkel−
anhydride : anhydrid
English−swedish Dictionary
57
English−swedish (dictionnaire)
aniline : anilin
aniline dye : anilinfärg
animadversion : anmärkning
animadvert : anmärka på
animal : animal, djur
animalcule : mikroskopiskt djur
animality : animalisk
animals : djur
animate : animera
animated : animerade, livlig, själfull
animations : animationer
animism : animism
animosity : fientlighet
anise : anis
ankle : ankel, fotled
ankle−length : ankellång
ankles : fotleder
anline : anilin
annals : årsberättelse
anneal : glödga
annex : tillbyggnad
English−swedish Dictionary
58
English−swedish (dictionnaire)
annexation : anektering
annexe : annex
annihilate : förinta, tillintetgöra
annihilation : tillintetgörelse
anniversary : årsdag
annoble : adla
annotate : kommentera
annotation : anteckning
announce : tillkännage, anmäla, förkunna
announcement : anmälan, tillkännagivande
announcements : kungörelser
announcer : hallåman
announces : tillkännager
announcing : förkunnar
annoy : irritera, förarga
annoyance : förargelse
annoying : retsam, irriterande
annoys : förargar
annual : årlig, annuitet
annually : årligen
annuciation : bebådelse
English−swedish Dictionary
59
English−swedish (dictionnaire)
annuity : livränta
annul : upphäva
annulment : annulering
anode : anod
anodyne : smärtstillande medel
anoint : smörja
anointed : de heliga
anomalous : anomal
anomaly : avvikelse, anomali
anomie : anomi
anon : snart
anonymity : anonymitet
anonymous : anonym
anonymously : anonymt
anorak : anorak
anorexia : anorexi
another : annan
another's : en annans
anoxious : ängslig
anstigator : anstiftare
answer : bemöta, svar, besvara, besked, svara
English−swedish Dictionary
60
English−swedish (dictionnaire)
answerable : ansvarig
answered : besvarade
answering : svarar
answers : svar
ant : myra
ant−hill : myrstack
Antabuse : antabus
antagonism : motstånd
antagonist : antagonist
antagonistic : motverkande
antagonize : egga upp
Antarctic : Antarktis
ante−room : förrum
antecedent : korelat
antechamber : förrum
antedate : fördatera, antedatera
antediluvian : från tiden före syndafloden
antelope : antilop
antenatal : mödravårdscentral
antenna : antenn, antenn (insekt)
antependium : altarkläde
English−swedish Dictionary
61
English−swedish (dictionnaire)
antepenultimate : tredje från slutet
anterior : främre
anteroom : förrum
anthem : hymn
anthology : antologi
anthracite : antracit
anthrax : mjältbrand
anthropod : människoliknande
anthropological : antropologisk
anthropologist : antropolog, antropolog
anthropology : antropologi
anthropomorphous : människolik
anthroposophist : antroposof
anti−aircraft : luftvärns−
anti−ballistic : antirobot
anti−clockwise : motsols
anti−dazzle : avbländbar
anti−dumping : anti−dumpning
anti−hero : antihjälte
anti−jewish : judefientlig
anti−missile : antirobotrobot
English−swedish Dictionary
62
English−swedish (dictionnaire)
anti−personel : sprängbomb
anti−pollution : miljövårdskampanj
anti−Semite : antisemit
anti−semitic : antisemitisk
anti−semitism : antisemitism
antiaircraft : luftvärns−
antibiotic : antibiotikum
antibody : antikropp
antic : upptåg
anticipate : förutse, förekomma
anticipated : förutsåg
anticipates : förekommer
anticipating : förvänta
anticipation : förväntan, antecipation
anticipatory : förutseende
anticlerical : antiklerikal
anticlimax : antiklimax
antics : upptåg
antidote : motgift
antidotes : motgifter
antifreeze : kylarvätska
English−swedish Dictionary
63
English−swedish (dictionnaire)
antigay : böghatande
antigen : antigen
antilogarithm : antilogaritm
antimatter : antimateria
antimony : antimon
antiparticle : antipartickel
antipathy : antiparti, motvilja
antipode : motpol
antipodes : antipoder
antipole : motpol
antiquarian : antikvarisk
antiquary : antiksamlare
antiquated : föråldrad
antique : antikvitet, antik
antique finish : antikbehandling
antique shop : antikvitetsaffär
antiquities : forntids
antiquity : forntiden, antiken
antisepsis : antiseptisk
antiseptic : antiseptisk
antisocial : asocial
English−swedish Dictionary
64
English−swedish (dictionnaire)
antistatic : antistatisk
antithesis : motsats, antites
antitoxin : antitoxin
antler : hjorthorn
antonym : antonym
antwerp : antwerpen
anus : anus, analöppning
anvil : städ
anxiety : ängslan, beklämning, bekymmer, oro
anxious : beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig
anxious about : mån om
anxiously : ivrigt
any : några, nån
anybody : vem som helst, någon
anybody / anyone : vem som helst
anyhow : hur som helst, alltnog, i varje fall
anymore : längre
anyone : någon
anything : vad som helst, någonting
anytime : närsomhelst
anyway : hursomhelst
English−swedish Dictionary
65
English−swedish (dictionnaire)
anywhere : var som hest, någonstans
aorta : aorta
apace : snabbt
apache : apache
apalling : förskräcklig
apanage : apanage
aparagus : sparris
apart : isär
apart from : isär
apartheid : apartheidpolitik
aparthy : slöhet
apartment : lägenhet
apathetic : apatisk
apathy : dvala, apati
apatite : apatit
ape : människoapa
apeman : apmänniska
apennines : apennierna
aperature : öppning
aperient : avföringsmedel
apéritif : aperitif
English−swedish Dictionary
66
English−swedish (dictionnaire)
aperture : öppning
apex : apex, spetsen
aphorism : aforism
aphorisms : aforismer
aphrodisiac : afrodisiakum
aphrodite : afrodite
apiary : bikupa
apiece : per styck
aplanatic lens : aplanat
aplomb : självsäkerhet
apnoea : apné
apocalypse : uppenbarelseboken
apocrypha : apokryfiska böcker
apocryphal : apokryfisk
apolexy : slaganfall
apollo : apollon
apologetic : ursäktande
apologies : ursäkter
apologize : be om ursäkt
apologized : ursäktade
apology : avbön, försvarstal, apologi, ursäkt
English−swedish Dictionary
67
English−swedish (dictionnaire)
apoplectic : slaganfall
apostasy : avfall
apostate : avfälling
apostle : apostel
apostles : apostlarna
apostolic : apostolisk
apostrophe : apostrof
apothecary : apotekare
apotheos : kanonisera
apotheosis : förhärligande
appal : förfära
appalling : ohygglig
apparatus : attiralj, apparat
apparel : kläder
apparent : tydligt
apparently : tydligen
apparition : syn, uppenbarelse
appeal : vädja, vädja, vädja, appellera
appeal against : överklaga
appealing : lockande
appear : inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig
English−swedish Dictionary
68
English−swedish (dictionnaire)
appearance : apparition, utseende, framträdande
appearances : uppträdanden
appeared : framträdde
appearing : framträdande
appears : framträder
appease : lindra, lugna, blidka
appeasement : lugnande
append : lägga till
appendage : tillbehör, bihang
appendages : bihang
appended : adderad
appendices : bilagor
appendicitis : blindtarmsinflammation, appendicit
appending : adderande
appendix : blindtarm, bilaga, bilaga
apperance : uppträdande
appertain : tillhöra
appetite : aptit, matlust
appetizer : aptitretande medel
appetizing : välsmakande, aptitretande, aptitlig
applaud : applåd
English−swedish Dictionary
69
English−swedish (dictionnaire)
applause : applåder, applåd
apple : äpple
apple−cart : ställa till trassel
apple−pie : äppelpaj
apple−sauce : smicker, äppelmos
apple tree : apel
apples : äpplen
appliance : tillämplighet
appliances : tillämplighet
applicability : användbarhet
applicable : tillämplig
applicants : sökande
application : tillämpning, applikation
application area of use : användningsområde
application for : ansökan
applications : applikationer
applicator : påstrykare
applied : använd
applikation : applikationer
apply : tillämpa
apply for : ansöka, yrka
English−swedish Dictionary
70
English−swedish (dictionnaire)
apply to : applicera, anlita
applying : att placera
appoint : tillsätta, utnämna, bestämma
appointment : ämbete, möte
apportion : fördela
apposite : träffande
apposition : apposition
appraisal : värdering
appraise : bestämma värdet av
appreciable : märkbar
appreciate : uppskatta, uppskatta, värdera
appreciated : uppskattat
appreciates : uppskattar
appreciation : uppskattning
appreciative : uppskattande
appreciatively : uppskattande
apprehend : anhålla, begripa, uppfatta
apprehensible : fattbar
apprehension : anhållande, uppfattning, farhåga
apprehensive : orolig, aningsfull
apprentice : lärling, lärling
English−swedish Dictionary
71
English−swedish (dictionnaire)
apprenticeship : lärlingskap
apprise : underrätta
approach : närma, anflygning, närma sig, nalkas
approachable : åtkomlig
approached : närmat
approaches : tillfartsvägarna
approaching : annalkande
approbation : gillande
appron : förkläde
appropriate : tillägna sig, tillgripa, passande
appropriateness : anslag
appropriating : bevilja
appropriation : avsättning
approval : godkännande, gillande, bifall, anklang
approve : bifalla, godkänna
approve of : gilla
approved : godkänd
approx : ca
approximate : ungefärlig
approximately : ungefärligt, omkring
approximation : approximation, närmevärde
English−swedish Dictionary
72
English−swedish (dictionnaire)
apricot : aprokos
April : april
apron : förkläde, förkläde
apt : läraktig, träffande
aptitude : lämplighet
aptitude testing : anlagsprövning
aqua vitae : akvavit
aquarium : akvarium
aquatic : vatten−
aqueduct : akvedukt
aqueducts : vattenledningar
aquilegia : akleja
aquiline nose : örnnäsa
aquire : förvärva
Arab : arab, arabisk
Arabic : arabisk
arable : odlingsbar
arbitrage : arbitrage
arbitrarily : godtyckligt
arbitrary : godtycklig
arbitrate : skiljedom, medla
English−swedish Dictionary
73
English−swedish (dictionnaire)
arbitration : skiljedom
arbitrator : medlare
arbor : dorn
arbour : berså
arc : båge
arcade : arkad
arch : valv, båge
arch of the root : hålfot
archaeological : arkeologiska
archaeologists : arkeologer
archaeology : arkeologi
archaic : ålderdomlig
archbishop : ärkebiskop
archbishops : ärkebiskopar
archealogical : arkeologiska
arched : välvd
archeological : arkeologisk
archeologist : arkeolog
archery : bågskytt
archipelago : arkipelag, skärgård, skärgård
architect : arkitekt
English−swedish Dictionary
74
English−swedish (dictionnaire)
architectural : arkitektonisk
architecture : arkitektur
archive : arkiv
archive−name : arkivnamn
archived : arkiverade
archiver : arkiverare
archivers : akiverare
archives : arkiv
archiving : arkivering
Arctic : arktisk
Ardennes carthorse : ardennerhäst
ardent : brinnande, het
ardour : iver, iver
arduous : brant
are : ar
area : område, yta, area
areas : områden
aren't : är inte
arena : arena
arguably : diskutabelt
argue : argumentera
English−swedish Dictionary
75
English−swedish (dictionnaire)
argued : hävdande
argues : argumenterar
argument : argument, skäl
argumentative : diskussionslysten
arguments : argument
aria : aria
Arica : Arika
arid : torr, ofruktbar
aridity : ofruktbarhet
aries : väduren
aright : rätt
arise : uppstå
arising : härrörande
aristocracy : aristokrati
aristocrat : aristokrat
aristocratic : aristokratisk
aristotle : aristoteles
arithmetic : mattematik, aritmetik
arithmetical : aritmetisk
arithmetik : matematik
aritmetic : aritmetik
English−swedish Dictionary
76
English−swedish (dictionnaire)
ark : ark
arm : rusta, bestycka, väpna, beväpna, arm
arm−chair : karmstol, länstol
armada : armada
armadillo : bältdjur
armageddon : harmageddon
armament : beväpning, igsrustning
armaments : rustningar
armastice : vapenstillestånd
armature : armatur
armband : armbindel
armchair : fåtölj
armcheer : fåtölj
armed : beväpnad
armistice : vapenvila, stillestånd
armlet : armbindel
armorial : vapen
armour : rustning, pansar
armpit : armhåla
arms : armar, mn
army : här, armé
English−swedish Dictionary
77
English−swedish (dictionnaire)
army staff : armestab
aroma : arom
around : runt
arousal : upphetsning
arouse : phetsa, framkalla
aroused : upphetsad
arouses : upphetsar
arrange : uppställa, anordna, arrangera
arrange for : föranstalta för
arranged : arrangerat
arrangement : arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt
arrangements : arrangemang
arranger : arrangör
arranger`s fee : anvisningsprovision
arranges : arrangerar
arranging : arrangerade
array : ställa upp
arrays : arrayer
arrear : restskuld
arrears : resterande skulder
arrest : anhållande, häkta, arrestera, arrestera
English−swedish Dictionary
78
English−swedish (dictionnaire)
arrests : anhållanden
arrival : ankomst
arrival hall : ankomsthall
arrive : ankomma, länder
arrive in : anlända till
arrived : anlände
arrives : anländer
arrogance : högmod, arrogans, övermod
arrogant : spotsk, stursk, oförskämd
arroganta : arrogant
arrow : pil
arrows : pilar
arsenal : arsenal
arsenic : arsenik
arson : mordbrand
art : konst
artefact : artefakt
artery : pulsåder, artär
artful : derfundig, listig
arthritis : artrit
artichoke : kronärtskocka, jordärtskocka
English−swedish Dictionary
79
English−swedish (dictionnaire)
article : persedel, vara, artikel
articles : artiklar
articulation : artikulation, artikulera
artifice : knep, list
artificial : artificiell, konstgjord
artificial silk : konstsilke
artificially : artificiellt
artillery : artilleri
artisan : hantverkare
artist : konstnär, artist
artistic : artistisk, konstnärlig
artists : artister
artless : okonstlad
arts : konst
artwork : konstverk
Aryar : arier
as : såsom, enär, eftersom, som
as−is : som den är
as a present : till skänks
as a rule : i regel, vanligen
as far as : såvitt, ända till
English−swedish Dictionary
80
English−swedish (dictionnaire)
as if : liksom om
as well : tillika
as well as : liksom, ävensom
as.....as : så....som
asbestos : asbest
asbestosis : asbestos
ascend : a, bestiga
ascending : ökande
ascent : uppfart, bestigning
ascertain : förvissa sig om
ascetic : asket
ascii−based : ascii−baserade
ascorbic acid : askorbinsyra
ascribe : tillskriva
asepsis : aseptic
ash : ask, aska
ash−tray : askkopp
ash−wednesday : askonsdag
ashamed : skamsen
ashblond : cendré
ashes : stoft, aska
English−swedish Dictionary
81
English−swedish (dictionnaire)
ashore : på land
ashtray : askfat
asia : asien
asian : asiatisk
asiatic : asiatisk
aside : undan, avsides, åsido, avsides
asimut : azimut
ask : fråga
ask for : bedja om, begära
askance : åt sidan
asked : frågat
askew : på sned
asking : frågar
asks : frågar
asleep : sovande
asocial : asocial
asparagus : sparris
aspect : aspekt, anblick
aspects : aspekter
aspen tree : asp
asphalt : asfalt
English−swedish Dictionary
82
English−swedish (dictionnaire)
aspic : aladåb
aspire : eftersträva, längta
ass : stjärt, åsna
assail : anfalla
assailable : antastlig
assailant : angripare
assasin : lönnmördare
assasination : lönnmord
assassin : lönnmördare, mördare
assassinate : mörda
assassinated : mördad
assassinates : mördar
assassination : lönnmord
assault : överfalla, angrepp, anstorm
assaults : angriper
assemble : samla
assembled : församlade
assembles : samlas
assemblies : samlingar
assembly : samling
assembly hall : aula
English−swedish Dictionary
83
English−swedish (dictionnaire)
assent : samtycke, bifall
assert : påstå, bedyra
asserted : försäkrade
assertion : påstående, förfäktande
assertions : förfäktanden
asserts : hävdandet av
assess : taxera, fastställa värdet av, taxera
assess value : taxeringsvärde
assessment : taxering, beskattning
asset : tillgång
assets : tillgångar
asshur : assur
assiduous : ihärdig
assign : anslå, tilldela
assigned : tilldelade
assigner : överlåtare
assigning : tilldelande
assignment : uppdrag
assignments : tilldelningen
assimilate : assimilera
assist : assistera, bistå, hjälpa
English−swedish Dictionary
84
English−swedish (dictionnaire)
assistance : medverkan, bistånd, assistans, hjälp
assistant : medhjälpare, biträde
assistant doctor : underläkare
assisted : hjälpte
assits : assisterar
assizes : lagtima ting
associate : kamrat, kompanjon
associate with : sällskapa med, umgås med
associated : associerad
associates : kompanjoner
association : umgänge, samfund, association, förening
associations : associationer
assonance : assonans
assorted : av olika slag
asspire : längta
assume : förutsätta
assumes : förutsätter
assuming : antagande
assumption : åtagande
assurance : försäkran, försäkring, tillförsikt
assure : försäkra
English−swedish Dictionary
85
English−swedish (dictionnaire)
assured : försäkrade
assurer : försäkringsgivare
assures : försäkrar
assuring : försäkrande
Assyria : assyrien
Assyrian : assyrisk
Assyrian's : assyriens
asterisk : asterisk
asterisks : asterisker
astern : akter ut
asteroid : asteroid
asthma : astma
astigmatic : astigmatiker
astir : i rörelse
astone : gottgöra
astonish : förvåna
astonished : häpen, förvånad
astonishment : förvåning
astound : slå med häpnad
astounding : förvånande
astral : astral
English−swedish Dictionary
86
English−swedish (dictionnaire)
astray : vilse
astride : grensle
astringent : sammandragning
astrocious : avskyvärd
astrocity : skändlighet
astrologer : astrolog
astrology : astrologi
astronomer : astronom
astronomical : astronomisk
astronomy : astronomi
asunder : åtskild, sönder
asylum : asyl
asymmetry : asymmetri
at : på, hos, i, till, vid, vid
at a stretch : i sträck, i ett kör
at all : alls
at any time : när som helst
at first : först
at hand : till hands
at home : hemma
at last : äntligen, omsider
English−swedish Dictionary
87
English−swedish (dictionnaire)
at least : åtminstone
at length : omsider
at once : genast
at present : för närvarande, för tillfället
at random : på måfå
at the bottom : nederst
at the head : i täten
at the same level as : på samma nivå som
at the top : överst
at the utmost : på sin höjd
at the wrong moment : i otid
ate : åt
atheism : ateism
athenian : atensk
athens : aten
athlete : idrottsman, atlet
athletes : friidrottare
athletics : idrott, allmän idrott
athwart : på tvären
atlas : atlas (karta)
atleast : åtminstone
English−swedish Dictionary
88
English−swedish (dictionnaire)
atmosphere : atmosfär, stämning
atoll : atoll
atom : atom
atone for : umgälla
atrocious : gräslig, ryslig
atrocity : grymhet
atrophy : atrofiera
attach : anknyta, bifoga, fästa
attaché : attaché
attached : fäst, tillgiven
attached to : fäst vid
attaches : fäster
attaching : hopfästande
attack : överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall
attacking : anfallet
attacks : anfall
attain : vinna, nå, uppnå, ernå, hinna
attainments : talanger
attempt : attentat, försök
attempted : frestad, försökte
attempting : försöka
English−swedish Dictionary
89
English−swedish (dictionnaire)
attempts : försök
attemt : försöka
attend : uppvakta, deltaga, bevista, åhöra
attend to : expediera
attendance : närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta
attendant : deltagare
attender : deltagare
attention : uppmärksamhet
attentive : påpasslig, uppmärksam
attentive to : uppmärksam för
attest : intyga
attestation : attest
attested : bekräfta
attic : vindsvåning
attire : klädsel
attitude : inställning, hållning, attitud, ståndpunkt
attitudes : attityd
attorney : ombud, advokat
attorney−at−law : juridiskt ombud
attorneys : ombud, advokater
attract : ådra sig, tilldraga, attrahera
English−swedish Dictionary
90
English−swedish (dictionnaire)
attraction : dragningskraft
attractive : intagande, attraktiv, tilldragande
attributable : anses bero på
attribute : attribut
attributes : attribut
aubergine : aubergine
auburn : rödbrun
auction : auktion, auktionera
auctioneer : auktionsförrättare, auktionsutropare
audacious : djärv
audacity : djärvhet
audible : hörbar
audience : åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens
audiences : publikens
audio : ljud
audio−video : ljud−bild
audiotape : ljudband
audit : granska, revidera
audited : reviderade
auditing : revision
auditor : revisor
English−swedish Dictionary
91
English−swedish (dictionnaire)
auditorium : mötessal
auditory : auditiv
augment : föröka
augmented : förstärka, förstora
augur : spå
August : augusti
auk : alka
auks : alkfåglar
aunt : faster, moster, tant
aura : aura, utstrålning
aureole : gloria
auspices : beskydd
auspicious : gynnsam
austere : sträng, allvarlig
Australia : Australien
Australian : australiska
Austria : Österrike, österrike
Austrian : österrikisk
authentic : autentisk, verklighetsnära
authenticity : äkthet
author : upphovsman, författare
English−swedish Dictionary
92
English−swedish (dictionnaire)
author's : utgivarens
authoress : författarinna
authorit : myndighet
authoritative : officiella
authorities : överhet, myndighet
authority : auktoritet, befogenhet
authorization : berättigande, auktorisation, auktorisation
authorize : bemyndiga, godkänna
authorized : auktoriserad
authorizing : godkännandet
authors : författare
authors' : utgivares
authorship : författarskap
autism : autism
autobiography : självbiografi
autoclave : autoklav
autogenous : autogen
autograph : autograf, namnteckning
automap : autokarta
automate : automatisera
automated : automatiserad
English−swedish Dictionary
93
English−swedish (dictionnaire)
automatic : automatisk
automatic machine : automat
automatically : automatiskt
automaticaly : automatiskt
automobile : bil
automobiles : bilar
autonomous : autonom
autopilot : autopilot
autopsy : autopsi
autorized : auktoriserad
autumn : höst
auxiliaries : hjälptrupper
auxiliary : hjälpande
avail : tjäna till
availability : tillgänglighet
available : anträffbar, tillgänglig
avalanche : lavin
avant−garde : avantgarde
avarice : girighet
avaricious : girig
avenge : hämnas
English−swedish Dictionary
94
English−swedish (dictionnaire)
avenue : gata, allé, aveny
average : medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta
average age : medelålder
averseness : avoghet
aversion : ovilja, aversion
avert : avvända
aviary : fågelhus
aviation : flyg
aviator : flygare
avid : glupsk
avidly : glupskt
avocado : avokado
avoid : sky undan, undvika, väja för, undfly
avoided : undvika
avoiding : undvikande
avoids : undviker
avouch : försäkra
avow : erkänna
await : avvakta
awaited : väntade
awaits : väntar
English−swedish Dictionary
95
English−swedish (dictionnaire)
awake : vaken, vakna
awaken : väcka
awakened : uppväckt
awakening : väckt
award : pris
award−winning : prisvinnande
awarded : prisad
awards : priser
aware : medveten
awareness : kännedom
away : borta, bort
awe : skräck
awful : hemskt, gräslig
awfully : rysligt
awhile : en stund
awkward : brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig
awkwardness : obekvämlighet
awl : syl
awning : soltält, markis
awoke : vaknade
awry : på sned
English−swedish Dictionary
96
English−swedish (dictionnaire)
axe : yxa
axe−handle : yxskaft
axes : yxor
axial : axial
axiom : axiom
axioms : axiom
axis : axel
axle : axel, hjul−axel
axle fracture : axelbrott
ayatollah : ayatollah
aye : jaröst
ayes : jaröster
azalea : azalea
azure : himmelsblått
azure−blue : azurblå
b−movies : b−filmer
baba : romdränkt sockerkaksring
babbittry : småborgerlighet
babble : rabbla, pladdra, sorl, jollra
babbler : pratmakare
babbles : pladdrar
English−swedish Dictionary
97
English−swedish (dictionnaire)
babel : villervalla
baboo : herr
baboon : babian
baby : unge, baby
baby−sit : sitta barnvakt
baby−sitter : barnvakt
babyhood : barndom
babyish : barnslig
Babylonian : babylonisk
Babylonian's : babyloniernas
baccalaureate : kandidatexamen
bacchanal : backanalisk
bacchanalia : backanalier
bacchanalian : backanalisk
bacchante : backant
bacchic : backisk
bacciferous : som har bär
bacciform : bärformig
baccivorous : bärätande
baccy : tobak
bachelor : ungkarl, kandidat
English−swedish Dictionary
98
English−swedish (dictionnaire)
bachelorhood : ungkarlsstånd
bachelors : ungkarlar
bachelorship : ungkarlsstånd
bacillary : bacillär
bacillus : bacill
back : karm, tillbaka, rygga, rygg, åter
back−and−forth : fram−och−tillbaka
back door : bakdörr
back of the head : nacke
back to front : bakfram
back yard : bakgård
backache : ryggsmärtor
backband : bärrem
backbite : baktala
backbiter : baktalare
backbiting : förtal
backboard : ryggstöd
backbone : ryggrad
backbreaking : hård
backchat : skämtsam replikväxling
backcolor : bakgrundsfärg
English−swedish Dictionary
99
English−swedish (dictionnaire)
backcolors : bakgrundsfärger
backdate : antedatera
backdoor : bakdörren
backdown : reträtt
backdrop : bakgrund
backed−up : uppbackade
backer : hjälpare
backfall : fall
backfire : baktändning
background : bakgrund
background−color : bakgrundsfärg
background in a room : fond i rum
backguard : lymmel
backhand : backhand
backhanded : med handryggen
backhander : slag med handryggen
backing : backa
backlog : inneliggande order
backmost : bakerst
backpack : ryggsäck
backpocket : bakfickan
English−swedish Dictionary
100
English−swedish (dictionnaire)
backroom : åt gården
backs : baksidor, backar
backset : bakslag
backside : bak
backslang : rövarspråket
backslapping : ryggdunkande
backslash : omvänt snedtecken
backslide : återfalla
backslider : avfälling
backspace : backslag
backspace−key : backslagstangent
backspacer : backslagstangent
backspin : underskruv
backstage : bakom kulisserna
backstairs : baktrappa
backstitch : efterstygn
backstreet : bakgata
backstroke : ryggsim
backsword : eneggat svärd
backup : ta kopia
backup−function : backup−funktion
English−swedish Dictionary
101
English−swedish (dictionnaire)
backups : kopior
backward : efterbliven, bakåt
backwardness : efterblivenhet
backwards : baklänges, bakåt, tillbaka
backwash : tillbakasvallande våg
backwater : bakvatten
backwoods : obygd
backwoodsman : nybyggare
backyard : bakgård
bacon : sidfläsk, fläsk, skinka
baconian : baconanhängare
bacteria : bakterie
bactericidal : bakteriedödande
bactericide : baktericid
bacteriological : bakteriologisk
bacteriologist : bakteriolog
bacteriology : bakteriologi
bacteriolysis : bakteriolys
bacterium : bakterie
bad : elak, skämd, ond, stygg, dålig, dålig
bad mark : anmärkning (i skolan)
English−swedish Dictionary
102
English−swedish (dictionnaire)
baddish : rätt dålig
baddy : bov
badge : medlemsmärke, emblem
badger : grävling
badinage : raljeri
badlands : ofruktbart land
badly : illa, svårt
badly off : vanlottad
badman : bov
badminton : badminton
badness : dålighet
baffle : skvalpskott
baffled : förvirrad, snopen
baffling : förvirrande
bag : kappsäck, påse, bag, väska, säck
bagage : bagage
bagatelle : bagatell
bagful : påse
baggage : bagage
bagging : säckväv
baggy : opressade byxor
English−swedish Dictionary
103
English−swedish (dictionnaire)
bagman : provryttare
bagnio : fängelse
bagpipe : säckpipa
bagpiper : säckpipor, säckpipsblåsare
bags : påsar
baguette : list, baguette
bagwash : påstvätt
bail : borgen
bailable : borgen kan ställas
bailee : depositarie
bailer : öskar
bailey : yttre slottsmur
bailie : ålderman
bailiff : fogde
bailiwick : åldermans ämbetsområde
bailment : deposition av egendom
bait : agn (om fisk), bete, hetsa
baize : boj
bake : grädda, baka
baked : ugnsbakad
bakehouse : bagarstuga
English−swedish Dictionary
104
English−swedish (dictionnaire)
Bakelite : bakelit
bakemeat : ungsbakad rätt
baker : bagare
bakery : bageri
bakestone : bakplåt
baking : baka
baking−tin : bakform
balaam : bileam
balalaika : balalajka
balance : tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt
balance against each other : avväga
balanced : balanserad
balances : balanserar
balbriggan : bomullstrikå
balconied : med balkong
balcony : balkong, altan
bald : flintskallig, kal, skallig
baldachin : baldakin
baldly : rakt på sak
baldness : skallighet
baldric : axelgehäng
English−swedish Dictionary
105
English−swedish (dictionnaire)
bale : packe, bal
bale out a boat : ösa en båt
baleen : valfiskben
baleful : ondskefull
balett : balett
balinese : balinesisk
balk : hindra
balky : istadig
ball : klot, nystan, kula, bal, boll
ball−pen : kulspetspenna
ballad : folkvisa
ballade : ballad
balladmonger : visskrivare
balladry : balladdiktning
ballast : barlast
ballet : balett
ballistic : ballistik
ballistics : ballistiken
ballocks : ballar
ballon : ballong
ballonet : luftsäck
English−swedish Dictionary
106
English−swedish (dictionnaire)
balloon : ballong
balloonist : ballongfarare
ballot : rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning
ballot−box : valurna
balls : ballar, bollar
ballsy : tuff
ballup : förbaskad
bally : braskande reklam
balm : balsam
balmy : vederkvickande
balneal : bad
balsa : balsaträd
balsamic : balsamisk
baltic : baltisk
Baltic herring : strömming
baluster : räcke
balusters : trappräcke
balustrade : balustrad
bamboo : bambu
ban : förbud, förbjuda
banal : banal
English−swedish Dictionary
107
English−swedish (dictionnaire)
banality : banalitet
banana : banan
banbury : smörbakelse
band : orkester, linning, band, kapell, musikkår, skara
bandage : förbinda, linda, bindel, förband, bandage
bandaged : bandagerad
bandanna : stor kulört näsduk
bandeau : hårband
banderole : banderoll
bandicoot : råtta
bandit : bandit
banditry : banditväsen
bandmaster : kapellmästare
bandog : bandhund
bandoleer : patronbälte
bandoline : bandolin
bands : band
bandsaw : bandsåg
bandsaws : bandsåg
bandsman : bandmedlem
bandstand : musikestrad
English−swedish Dictionary
108
English−swedish (dictionnaire)
bandwagon : vagn med musikkapell
bandwidth : bandbredd
bandy : kasta fram och tillbaka
bandy−legged : hjulbent
bane : fördärv
baneful : fördärvlig, ödesdiger
bang : smälla igen, skräll
banger : skorv
bangle : armband, fotledsring
banian : köpman
banish : förvisa, landsförvisa
banished : fördriven
banishment : förvisning, landsförvisning
banister : räcke
banisters : trappräcke
banjulele : ukulelebanjo
bank : bank, strand
bank−note : sedel
bank account : bankkonto
bank note : sedel
bankable : inlösingbar
English−swedish Dictionary
109
English−swedish (dictionnaire)
banker : bankir
banking : bankväsen
bankroll : sedelbunt
bankrupt : bankrutt
bankruptcy : konkurs
banks : banker
banned : förbjudna
banner : baner, fana
bannister : ledstång
bannisters : ledstänger
bannock : havrekaka
banns : lysning
banquet : kalas, bankett
banqueter : bankettdeltagare
banshee : andeväsen
banshees : andeväsen
bant : banta
bantam : dvärghöns
banter : skämt, skämta
bantling : barn
bantu : bantuneger
English−swedish Dictionary
110
English−swedish (dictionnaire)
baobab : apbrödsträd
bap : limpa
baptism : dop
baptismal : doplängd
baptist : döpare
baptistery : dopkapell
baptize : döpa
baptized : döpte
baptizer : döparen
bar : bom, takt, spärr
bar−code : streckkod
bar of chocolate : chockladkaka
bar up : bomma igen
barb : hulling, hulling
barbarian : barbar
barbarians : barbarer
barbaric : barbarisk
barbarism : barbarismen
barbarity : grymhet
barbarize : förvilda
barbarous : omänsklig, barbarisk
English−swedish Dictionary
111
English−swedish (dictionnaire)
barbarousness : barbari
barbate : skäggig
barbecue : stor utomhusfest, utomhusgrill
barbed wire : taggtråd
barbel : barb
barber : barberare, frisör
barber`s shop : raksalong
barberry : berberis
barbette : skjutplattform
barbican : vakttorn
barbitone : sömnmedel
barbiturate : barbiturat
barbs : hullingar
bare : kal, bar, blotta, naken, nödtorftig
bare−headed : barhuvad
bareback : barbacka
barebacked : utan sadel
barefaced : med blottat ansikte
barefacedly : oblygt
barefoot : barfota
bareheaded : barhuvad
English−swedish Dictionary
112
English−swedish (dictionnaire)
barely : nätt och jämt
baresark : bärsärk
bargain : avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta
bargainer : schackrare
barge : pråm, skuta
bargee : pråmskeppare
baric : barium
baritone : baryton
bark : skälla, bark
barked : skällde
barkeeper : barägare
barking : skall
barks : skäller
barley : korn
barleycorn : korn
barm : jästskum
barmaid : barflicka
barman : bartender
barmecide : skenvälgörare
barmy : skummande
barn : lada
English−swedish Dictionary
113
English−swedish (dictionnaire)
barnacle : prutgås
barnacles : nosklämma
barney : gräl
barnstorm : vara ute på turné
barnstormer : kringresande skådespelare
barnyard : plats kring en lada
barograph : barograf
baron : baron
baronage : samtliga baroner
baroness : baronessa
baronetcy : baronvärdighet
barony : baroni
baroque : barock
barque : bark
barrack : kasern
barracking : missnöjesyttringar
barrackings : missnöjesyttringar
barracks : kasern
barrage : spärreld
barrator : processmakare
barratry : underslev
English−swedish Dictionary
114
English−swedish (dictionnaire)
barred : tillbommad
barrel : tunna, gevärspipa
barrel−organ : positiv
barrelful : fat
barrelled : pipig
barren : steril, karg jord, ofruktbar
barrette : hårspänne
barricade : barrikad
barrier : spärr, skrank
barriers : barriärer
barring : avspärrning
barrister : advokat
barrow : skottkärra, bår, kärra
bars : galler
bartender : uppassare
barter : schackra bort
base : nedrig, bas, gemen
base oneself on : stödja sig på
based : baserad
baseless : ogrundad
basement : källarvåning
English−swedish Dictionary
115
English−swedish (dictionnaire)
bash : slå
bashful : blyg, försagd
basic : grund
basic education : grundutbildning
basic salary : grundlön
basic view : grundsyn
basically : i grund och botten
basics : grunderna
basin : skål, handfat, fat
basis : grundval
bask : sola sig
bask in the sun : sola sig, gassa sig
basket : korg
basketwork : korgarbete
bass : bas
bass music : bas musik
bat : slagträ, flädermus
batch : hop
bate : hålla tillbaka
bath : bad
bath−robe : badkappa
English−swedish Dictionary
116
English−swedish (dictionnaire)
bath attendant : badmästare
batha : bada, badda, badkar
bathing−machine : badhytt på hjul
bathing ban : badförbud
bathing cap : badmössa
bathroom : badrum
baths : bad
baton : batong, taktpinne
batsman : slagman
batter : piska
batter pudding : ugnspannkaka
batteries : batterier
battering−ram : murbräcka
battery : batteri
battle : slåss
battlement : bröstvärn
battleship : slagskepp
batty : vriden
bawl : vråla, skråla
bay : bukt, vik
bayonet : bajonett
English−swedish Dictionary
117
English−swedish (dictionnaire)
bazooka : raketgevär
bc : före kristus
be : uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli
be able to : förmå, orka, vara i stånd att, kunna
be about : handla
be accustomed to : pläga
be ajar : glänt
be allowed to : få
be ashamed : blygas, skämmas
be asleep : sova
be aware of : medveten om
be called : heta
be cancelled : återgå
be careless : slarva
be content with : nöja sig
be delirious : yra
be disgusted : vämjas
be done : ske
be enough : räcka
be exposed : skylta
be fit for : duga
English−swedish Dictionary
118
English−swedish (dictionnaire)
be fond of : hålla av, tycka om
be found : förefinnas
be going on : pågå
be good form : höra till god ton
be heavy : tynga
be in charge of : förestå
be kept dry : aktas för väta
be lacking : fattas
be late : försenad, dröja
be left : återstå
be like : likna
be lost : förgås
be lucky : ha tur
be mistaken : missta sig
be nauseated : vämjas
be noisy : bråka
be on leave : tjänstledig
be on visiting terms with : umgås
be present at : övervara
be proud : yvas
be rash : förhasta sig, överila sig
English−swedish Dictionary
119
English−swedish (dictionnaire)
be refractory : tredskas
be sick : kräkas
be silent about : tiga om
be situated : ligga
be taken in : bli lurad
be thought highly of : uppburen
be valid : gälla
be victorious : segra
be worth while : vara mödan värd
be wrecked : förlisa, haverera
beach : plage, stranden, strand
beach−comber : strandgodssökare
beach−head : brohuvud
beacon : fyr, sjömärke
bead : pärla, glaspärla, kula
beadle : kyrkvaktmästare
beads : pärlhalsband
beak : näbb, pip
beam : stråla, skina, stråle, balk, bjälke
beams : balkar
bean : böna
English−swedish Dictionary
120
English−swedish (dictionnaire)
bean−feast : hippa
beans : bönor
bear : tåla, björn
bear on : anligga mot
beard : skägg
bearded : skäggig
bearer : innehavare
bearing : lager
bearings : lager
bears : bär
beast : best, djur, odjur, fä
beast of prey : rovdjur
beat : besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra
beaten : slagit
beating : avbasning, stryk
beatings : misshandel
beatitude : salighet
beats : slår
beau : älskare, sprätt
beautiful : skön
beauty : skönhet
English−swedish Dictionary
121
English−swedish (dictionnaire)
beauty−spot : naturskön plats
beauty sleep : skönhetssömn
beaver : bäver
became : blev
because : därför att, emedan, därför
beckon : vinka till sig
become : mulna, anstå, bli
become betrothed : trolova sig
become engaged : förlova sig
become predominant : ta övererhand
become silent : tystna
becomes : blir
becoming : blir
becoming to : klädsam
bed : bädd, säng
bed−sitter : sov, vardagsrum
bedbug : vägglus
bedding : sängkläder
bedeck : pryda
bedlam : våldsamt tumult, dårhus
bedouin : beduin
English−swedish Dictionary
122
English−swedish (dictionnaire)
bedridden : sängliggande
bedroom : sovrum, sängkammare
bedstead : säng
bee : bi
bee−keeping : biodling
beech : bok
beech tree : bok
beef : oxkött, nötkött
beefeater : vaktare i towern
beefsteak : biff, biffstek
beehive : bikupa
beekeeper : biodlare
been : varit
beer : öl
beers : öl
beet : beta
beetle : skalbagge
beets : rödbetor
before : förut, före, förrän, framför, förr, innan
before then : dessförinnan
beforehand : i förväg, på förhand
English−swedish Dictionary
123
English−swedish (dictionnaire)
beg : tigga, bettla
began : började
beget : avla
begged : tiggde, bad
begger : tiggare
begging : tiggande, tiggeri
begin : begynna, anträda, börja, starta
beginner : nybörjare
beginning : begynnelse, början
begins : startar
begone : försvinn
begotten : född, frambringa, enfödd
begrudge : missunna
begs : ber
beguile : locka
begun : börjat
behalf : grund
behave : uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter
behaves : uppträder
behavior : beteende
behaviors : uppföranden
English−swedish Dictionary
124
English−swedish (dictionnaire)
behaviour : uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande
behead : halshugga
behind : bakefter, bakom, baktill, efter
behold : skåda
beholders : åskådare
behove : hövas
being : väsen, varelse
beings : tillsvidare
belch : rapa
belches : rapar
belfry : klocktorn
Belgian : belgier
Belgium : Belgien
belie : motsäga, beljuga
belief : övertygelse, övertygelse, tro
beliefs : troende
believe : tro
believe in : tro på
believed : trodde
believer : troende
believers : troende
English−swedish Dictionary
125
English−swedish (dictionnaire)
believes : tror
believing : troende
belittle : förringa
belittled : förringad
belittles : förringar
bell : klocka, ringklocka, kyrkklocka
bellboy : hotellpojke
belle : vacker kvinna
bellhop : hotellpojke
belligerent : krigförande, krigförande
bellow : skälla, vråla, råma, vrål
bellows : blåsbälg
belly : mage
belly−ache : magont
belong : tillhöra
belong to : tillhöra
belonged : tillhörde
belonging : tillhörighet
belongings : tillhörigheter
belongs : tillhör
beloved : älskling, älskad, avhållen
English−swedish Dictionary
126
English−swedish (dictionnaire)
below : under, nedanför
belt : bälte, rem
belts : remmar
bemoan : begråta
bemoaned : begråtit
bemuse : förvirra
bench : domstol, bänk
bend : bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja
bender : våt fest
beneath : under
benefaction : donation, välgörenhet, välsignelse
benefactor : välgörare
benefactress : välgörarinna
beneficial : välgörande, välgörenhet
beneficiary : betalningsmottagare
benefit : gagn, förmån
benefited : förmån
benefits : förmåner
benevolence : välvilja
benevolent : välvillig
benign : välvillig
English−swedish Dictionary
127
English−swedish (dictionnaire)
bent : krokig, böjt
benumb : förlama
benzine : bensin
bequeath : testamentera
bereave : beröva
bereavement : smärtsam förlust
berry : bär
berth : koj, ankarplats
beseech : bedja, anropa
beseeching : bönfallande
beside : sidan om, bredvid
besides : dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom
besiege : belägra, bestorma
besmear : fläckat ner
bespeak : beställa, omvittna
bespoke : beställd
best : bäst
best−selling : bästsäljare
best man : marskalk
bestial : rå, djurisk
bestow : skänka, ägna
English−swedish Dictionary
128
English−swedish (dictionnaire)
bestseller : bästsäljare
bet : slår vad
betide : hända
betimes : i god tid
betray : röja, förråda
betrayed : förrådd
betroth : trolova
betrothal : trolovning
better : bättre
betting : vadhållning
between : mellan, emellan
betwixt : mellan
beuty : skönhet
bevel : slipad kant, avfasa, snedslipa
beverage : dryck
bevy : flock
beware : var försiktig
beware of : varna för
bewildering : förbryllad
bewilders : förbryllar
bewitch : förtrolla, förhäxa
English−swedish Dictionary
129
English−swedish (dictionnaire)
bewitched : förtrollad
bewitches : förtrollar
beyond : över, förutom, utom, bortom
beyond measure : övermåttan
bhang : haschisch
bi−lingual : tvåspråkigt
biannual : två gånger om året
bias : partiskhet, påverka
biathlon : skidskytte
bib : haklapp, supa
bible : bibeln
bible's : bibelns
biblical : biblisk
bibliographies : bibliografier
bibliography : källförteckning
bicker : gnabbas, träta
bickering : käbbel, gnabb
bickerings : gnabb
bicoloured : tvåfärgad
bicycle : cykel
bicycle stand for bicycles : cykelställ för cyklar
English−swedish Dictionary
130
English−swedish (dictionnaire)
bid : bjöd, anbud, bjudit, bjuda
bide : bida
biennial : tvåårig
bier : likbår
big : stor
bigamy : bigami, tvegifte
bigger : större
biggest : största
bigwig : kaxe, pamp
bike : cykel
bilberry : blåbär
bile : galla
bilingual : tvåspråkig, tvåspråkigt
bilious : argsint, gallsjuk
bill : nota, näbb, räkning, löpsedel, växel
bill−of−fare : matsedel
bill−posting : affischering
bill of indictment : anklagelseakt
billet : inkvartering
billiardroom : biljardrum
billig : cheap
English−swedish Dictionary
131
English−swedish (dictionnaire)
billing : räkningar
billion : biljon
billow : bölja, våg
billowy : böljande
billposter : affischör
bills : räkningar
bin : lår, binge, binge
binaries : binära
binary : binär
bind : binda
binder : bindemedel
binding : bindning
binoculars : kikare
biodegradable : biologiskt nedbrytbar
biographer : levnadstecknare
biographies : biografier
biography : biografi
biological : biologiskt
biologist : biolog
biologists : biologer
biology : biologi
English−swedish Dictionary
132
English−swedish (dictionnaire)
biomass fuel : biobränsle
biorhythm : biorytm
biosynthesis : biosyntes
biplane : biplan
birch : björk
birch−bark : näver
bird : fågel
bird cherry : hägg
bird of passage : flyttfågel
birds : fåglar
birds−eye−view : fågelperspektive
biro : kulspetspenna
birth : födelse, börd, födelse
birth−flight : fågelvägen
birth−rate : nativitet
birth certificate : åldersintyg
birthday : födelsedag
birthdays : födelsedagar
birthplace : födelseort
births : födelser
biscuit : kex, kex, skorpa
English−swedish Dictionary
133
English−swedish (dictionnaire)
bisexuals : bisexuella
bisexuell : bisexual
bishop : biskop
bister : blåsa
bit : stump
bitch : slinka, tik, hynda
bite : napp, bita, bett
biting : bitande, bita
bitmapped : bitmappade
bits : bitar
bitten : bitit
bitter : hätsk, bitter, besk
bitterly : bittert
bitterness : bitterhet
bitumen : asfalt
bizarre : bisarra
black : svart
black−out : mörkläggning
blackberries : björnbär
blackberry : björnbär
blackbird : koltrast
English−swedish Dictionary
134
English−swedish (dictionnaire)
blackbirds : koltrastar
blackboard : svart tavla
blacken : svartna, svärta
blackens : svartnar
blackguard : skurk, kanalje
blackleg : strejkbrytare, falskspelare
blackmail : utpressning, utpressa
blackness : mörker
blackout : medvetslöshet, mörkläggning
blacksmith : smed
bladder : blåsa
blade : klinga, knivblad
blade to a knife : blad till kniv
blame : klandra, klander, tadel, skylla på
blames : förebrår
blanch : bleka, blekna
bland : blid, förbindlig
blandish : smickra
blandishment : lockelse, smicker
blank : formulär, uttryckslös, nitlott
blanket : filt
English−swedish Dictionary
135
English−swedish (dictionnaire)
blankly : uttryckslöst
blanks : nitar
blare : skrälla, smattra
blaspheme : häda, smäda
blasphemy : hädelse
blast : vindstöt, spränga
blasted : fördömd
blatant : skränig
blaze : flamma
blazer : klubbrock
blazon : vapensköld
bleach : bleka, vitna
bleached : blekt
bleak : kulen
bleat : bräka
bleed : blöda, åderlåta
bleed to death : förblöda
bleeding : blödning
blemish : fel, fläck
blench : rygga tillbaka
blend : blanda sig
English−swedish Dictionary
136
English−swedish (dictionnaire)
bless : välsigna
blessed : välsignad, salig
blessing : välsignelse
blew : blåste
blight : rost, fördärv, mjöldagg
blighter : ynklig figur
blimey : kors
blimp : chauvinist
blind : blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända
blind−mans−buff : blindbock
blind alley : återvåndsgränd
blindfold : ögonbindel
blindfolded : förbunden
blink : blinka, blink, blinka, glimta
blinkers : blinkvisare, skygglappar
bliss : salighet, lycksalighet, sällhet
blister : blåsa
blistering : svidande
blithe : munter
blitz : luftangrepp, överraskande
bloat : svälla, röka sill
English−swedish Dictionary
137
English−swedish (dictionnaire)
bloated : pussig
bloater : rökt sill, böckling
block : avspärra, klots, kvarter, blockera, block
block up : spärra
blockages : blockeringar
blockhead : dumskalle
blockhouse : blockhus
blockish : trög
blockletter : tryckbokstav
bloke : kille
blond : blond, blondin, ljus
blonde : blond
blondes : blondiner
blood : blod
blood−corpuscle : blodkropp
blood−donation : blodgivning
blood−donors : blodgivare
blood−suckers : blodsugare
blood−vessel : blodkärl
blood pressure : blodtryck
blooded : fullblods−
English−swedish Dictionary
138
English−swedish (dictionnaire)
bloodhound : blodhund
bloodless : blodlös
bloods : blods
bloodshed : blodutgjutelse
bloodshot : blodsprängd
bloodstone : heliotrop
bloodstream : blodström
bloodthirsty : blodtörstig
bloody : blodig, förbannad
bloom : blomster, blomma, blom
bloomer : blunder
bloomers : vida dambyxor
blooming : blommande
bloomsbury : intellektuell
bloomy : full av blommor
blossom : blomstring, blomstra, blomma
blossoming : blomstrande
blot : bläckplump, fläck, läska
blot out : sudda ut
blotch : blemma
blotched : fläckig, blemmor
English−swedish Dictionary
139
English−swedish (dictionnaire)
blotter : läskblock
blotting−paper : läskpapper
blotto : plakat
blouse : blus
blow : blåsa, fläkta, törn, rapp, slag
blow−pipe : blåsrör
blow a gale : storma
blow one's nose : snyta sig
blow up : spränga
blowback : bakåtblåsning
blowball : maskrosboll
blower : blåsare
blowgun : blåsrör
blowing : blåsa
blowjob : sug
blown : blåst
blowpipe : blåsrör
blowy : blåsig
blowzy : sjaskig
blub : lipa
blubber : snyfta fram
English−swedish Dictionary
140
English−swedish (dictionnaire)
bluchers : halvstövlar
bludgeon : påk
blue : blå
blue−bird : blåhake
blue−green : blågrön
blue−print : plan, blåkopia
blue anemone : blåsippa
bluebeard : blåskägg
bluebell : blåklocka
blueberry : blåbär
bluebottle : spyfluga
blueing : blåelse
blueprint : blåkopia
bluestocking : blåstrumpa
bluethroat : blåhake
bluey : blåaktig
bluff : bluff
bluffness : burdust sätt
bluing : blåelse
bluish : blåaktig
blunder : groda, misstag, blunder
English−swedish Dictionary
141
English−swedish (dictionnaire)
blunderbuss : muskedunder
blunderer : klåpare
blunt : burdus, avtrubba, tvär, trubbig
bluntly : trubbigt
bluntness : slöhet
blur : sudda ut, suddighet, fläck
blurb : reklamtext
blurred : suddig
blush : rodna
blushed : rodnade
blushes : rodnar
blushing : rodnande
blushingly : rodnande
bluster : rasa, storma
blusterer : skränfock
blustering : stormig
boanerges : högröstad predikant
boar : galt, vildsvin
board : bräde, nämnd, styrelse, tilja
board and lodging : inackordering
boarder : inackordering
English−swedish Dictionary
142
English−swedish (dictionnaire)
boarding : plank
boarding−house : inackorderingsställe, pensionat
boarding school : internatskola
boardwalk : strandpromenad
boarish : svinaktig
boast : skryt, förhäva sig, berömma sig själv
boaster : skrävlare, skrytare
boastful : skrytsam
boat : båt
boater : roddare
boating : rodd
boatman : båtkarl
boatowner : båtägare
boatswain : båtsman
bob : shilling, guppa
bob−sleigh : kälke
bobadil : skrävlare
bobbery : tumult
bobbin : spole, spole, trådrulle
bobbinet : tyll, maskinvävd spets
bobbish : pigg
English−swedish Dictionary
143
English−swedish (dictionnaire)
bobby : polis
bobbysocks : ankelsockor
bobsled : bobb
bobtail : stubbsvans
bobwig : kort lockperuk
bocome : bliva
bode : förebåda
bodeful : förebådande
bodice : blusliv
bodies : kroppar
bodiless : utan kropp
bodily : kroppsligt, lekamlig
bodkin : trädnål
body : karosseri, kropp, lekamen, kår, bål
body−guard : livvakt
bog : kärr, mosse, träsk
bogey : spöke, buse
bogey−man : buse
boggles : häpnar man
bogus : fingerad, falsk
bohemia : bömen
English−swedish Dictionary
144
English−swedish (dictionnaire)
bohemian : bohem, zigenare
boil : koka, böld
boiler : ångpanna
boiler−house : pannrum
boiler−room : pannrum
boiling : kokning
boils : kokar
boisterous : stormig, larmande
bold : käck, frimodig, morsk, djärv
bolding : fyllda
boldly : djärvt
bolt : skena, bult, regla, bom
bolt on a lock : regel på ett lås
bolts : bultar
bomb : bomb
bomba : bomb
bombard : bombardera
bombardment : bombardemang
bombed : bombade
bomber : bombplan
bon−fire : bål
English−swedish Dictionary
145
English−swedish (dictionnaire)
bonanza : malmåder, fynd
bond : förbindelse, obligation, band
bondage : slaveri, träldom
bonds : band
bondsman : borgensman
bone : ben, knota
boner : tabbe
bones : ben
bonnet : huv, huva, bahytt, mössa
bonny : god, bra, söt
bonus issue : fondemission
bony : benig
booby−trap : skämt, trick
book : bok, tinga
book−case : bokhylla
book−keeper : bokförare
book−maker : vadhållningsagent
book−seller : bokhandlare
book−shelves : bokhylla
book−stall : tidningskiosk
booking−office : biljettlucka, biljettkontor
English−swedish Dictionary
146
English−swedish (dictionnaire)
bookkeeping : bokföring
booklet : broschyr, häfte
booklets : broschyrer
books : böcker
booksearch : litteratursökning
bookshop : bokhandel
bookstore : bokhandel
bookstores : bokaffärer
boom : uppsving, dån, dåna
boon : välsignelse, förmån
boorish : tölpaktig
boost : lovorda, puffa för
boot : tjut, känga, stövel
boot cover : baklucka
booth : salustånd, bås
bootlegger : spritsmugglare
bootless : onyttig, gagnlös
boots : stövlar
bootstrap : självinmatande programladdare
bootup : uppstart
booty : byte
English−swedish Dictionary
147
English−swedish (dictionnaire)
booze : supa
boozer : fyllbult
border : kant, bård, gräns, ram, rabatt
border country : gränsbygd
border on : gränsa till
bordered : kantad
borderland : gränsområde
bore : tråka ut, tråkmåns, borra
borecole : bladkål
bored : uttråkad
boredom : leda
borer : borr
bores : tråkar ut
boring : tråkig
born : född
borough : stad, köping, stadsvalkrets
borrow from : låna av
borrowed : lånat
borrower : låntagare
borrows : lånar
borstal : undomsfängelse
English−swedish Dictionary
148
English−swedish (dictionnaire)
bosh : nonsens, strunt
bosom : sköte, famn, bröst, barm
boss : chef, förman
botanical : botaniska
botanist : botaniker
botany : botanik
both : båda, ömse
bother : krångla, besvära
bothered : besvärade
bothering : stör, störde
bothers : besvärar
bottle : flaska, butelj
bottom : botten
bough : trädgren
bought : köpt
bouillon : buljong
boulevard : boulevard
bounce : studsa
bounced : studsade
bouncer : baddare
bounces : studsar
English−swedish Dictionary
149
English−swedish (dictionnaire)
bound : inbunden, begränsad, skyldig
bounder : bracka, knöl
boundle : bunt
boundless : obegränsad, gränslös, omätlig
bounds : gräns
bountiful : frikostig, riklig
bouquet : bouquet, bukett
bout : dryckeslag, omgång
bovine : slö, oxlik
bow : böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge
bow−legged : hjulbent
bow−window : burspråk
bow oneself to : bocka sig för
bowels : inälvor, mage, inälvor, tarmar
bower : berså, lövsal
bowl : skål
bowl (to drink) : bål
bowler : kubb, styv filthatt, kastare
bowsprit : bogspröt
box : spilta, skrin, låda, dosa, ask, lår, skrin
box−room : vind
English−swedish Dictionary
150
English−swedish (dictionnaire)
box on the ear : örfil
boxer : boxare
boxes : rutor
boy : pojke, yngling
boycott : bojkott
boyfriend : pojkvän
boyhood : barndom, pojkår
boyish : pojkaktiga
boys : pojkar
bra : behå
brace : spänna, dra till
bracelet : armband
bracer : styrketår
braces : hängslen
bracing : stärkande
bracken : ormbunke
bracket : klammar, konsol
brackets : konsoler
braclets : armband
brad : stift
brag : skryta
English−swedish Dictionary
151
English−swedish (dictionnaire)
braggart : skrävlare
brags : skryter
braid : fläta
braids : flätor
brain : hjärna
brake : broms
braker : brytare
brakes : bromsar
braking : broms
bramble : björnbärsbuske
bran : kli
branch : gran, filial, bransch
branch off : avgrena
brand : brännmärka
brandish : svinga, svänga
brandy : brännvin, konjak
brasière : bysthållare
brass : fräckhet, mässing
brassy : fräck, mässings
brat : barnunge
bravado : karskhet
English−swedish Dictionary
152
English−swedish (dictionnaire)
brave : djärv, modig, käck, morsk, tapper, trotsa
bravery : modigt, tapperhet
brawl : oväsen, träta
brawn : muskelkött, salt fläsk
bray : skria
braze : hårdlöda
brazen : av mässing
Brazil : Brasilien
breach : brytande
breach of peace : fredsbrott
bread : bröd
bread−winner : familjeförsörjare
bread and butter : smörgås
breadboard : bakbord
breadth : våd, bredd
breadwinner : familjeförsörjare
break : brista, avbrott, spricka, bryta
break−out : utbrytning
break off : bryta av
break the record : slå rekord
break up : upplösa
English−swedish Dictionary
153
English−swedish (dictionnaire)
breakage : bräckage
breakdown : haveri
breaker : brottsjö
breakers : bränningar
breakeven : balans
breakfast : frukost
breaking : brytning, brott
breaking−up : uppbrott
breaking−up mood : uppbrottsstämning
breaking out : utbrott
breakwater : vågbrytare
breast : bröst
breast−feed : amma
breast−feeding : amning
breastfeeding : amning
breasts : bröst
breastwork : bröstvärn
breath : andas, hämta andan, pust
breathe : andas
breather : paus
breathing : andades, andningen, andas
English−swedish Dictionary
154
English−swedish (dictionnaire)
breathing space : andhämtningspaus
breathless : andlös, andfådd
bred : uppfödde, uppfött
breeches : ridbyxor, knäbyxor
breechloader : bakladdare
breed : föröka sig, ras
breeding : avel
breeth of air : fläkt
breeze : bris, bris, fläkt, kåre
brethren : trosbröder
brevity : korthet
brew : brygga, brygd
brew (to drink) : brygga
breweries : bryggerier
brewery : bryggeri
briar : törnbuske
bribe : muta
bribes : mutor
brick : tegelsten, tegel, hedersprick
bricklayer : murare
brickyard : tegelbruk
English−swedish Dictionary
155
English−swedish (dictionnaire)
bridal couple : brudpar
bride : brud
bride's : brudens
bridegroom : brudgum
bridesmaid : brudtärna
bridge : bro, slå bro över, brygga
bridle : tygla, tygel, betsla
brief : kortvarig, kort, kort
briefing : orientering
briefs : brev
brigand : stråtrövare
bright : ljus, klar, blank
brighten : upplysa, ljusna, klarna
brightest : ljusaste
brightly : ljust
brilliance : sken
brilliant : spirituell, lysande, genial, snillrik
brim : rand, brädda, brätte, brädd
brima : rand
brimstone : svavel
bring : bringa, föra med sig, ta med sig
English−swedish Dictionary
156
English−swedish (dictionnaire)
bring about : anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma
bring back : återföra
bring to justice : ställa inför rätta
bring together : sammanföra
bring with one : medföra
brings : bringar
brink : rand, kant
brinkmanship : våghalsig politik
brisk : pigg, kry, hurtig, rask
bristle : vara full av, borst
britain : storbritanien
britany : bretagne
British : brittisk
Britisher : britt
briton : britt
brittany : bretagne
brittle : spröd, skör
broach : föra på tal
broad : bred, utsträckt
broad−shouldered : axelbred
broadcasting : sändaradiosändning
English−swedish Dictionary
157
English−swedish (dictionnaire)
broadcasts : sänder
broadcloth : fint svart kläde
broader : vidga, bredare
brochure : broschyr
brogue : irländsk dialekt
broil : halstra
broke : bröt, pank
broken : trasig, avbruten, söndrig, bruten
broken−down : avsigkommen
broker : mäklare
brokerage : mäkleri, courtage, kurtage
bronze : brons
brooch : brosch
brood : grubbla, yngel, kull, ruva
brook : tåla, bäck
broom : kvast, ginst
broschures : broschyrer
broth : buljong, köttsoppa
brothel : bordell
brother : broder, bror
brother−in−law : svåger
English−swedish Dictionary
158
English−swedish (dictionnaire)
brotherhood : brödraskap, broderskap
brotherly : broderlig
brothers and sisters : syskon
brought : bringade
brow : panna, ögonbryn
brow of a hill : backkrön
browbeat : söka stuka, kuscha
brown : brun, brun, bryna
brownie : ung flickscout, tomte
browse : bläddra
browser : bläddrare
browsers : bläddrare
browsing : bläddring
bruise : mörbulta, blåmärke, bula
bruising : slå gul och blå
brush : borste, borsta, pensel
brushed : borstade
brushers : penslar
brushes : penslar
brushwood : snår, småskog
brusque : burdus, brysk
English−swedish Dictionary
159
English−swedish (dictionnaire)
brutal : brutal
brutality : brutalitet
brute : odjur, djur, rå
bubble : porla, bubbla
buccaneer : sjörövare
buck : hanne, bock
bucket : hink
buckle : spänne, spänna, buckla
buckweat : bovete
bud : knoppas, knopp
buddhism : buddism
buddhism's : buddistisk
buddhist : buddist
buddhists : buddister
buddies : kompisar
buddy : kompis
budge : röra sig ur fläcken
budgerigar : undulat
budget estimate : anslagsäskande
budgie : undulat
buds : knoppar
English−swedish Dictionary
160
English−swedish (dictionnaire)
buff : sämsskinn, matt gul
buffalo : buffel, bison
buffe : buffé
buffer : buffert
buffet : knuffa, knuff, slå
buffoon : pajas
bug : vägglus
bug−free : felfri
bugbear : buse, spöke
buggy : enspännare
bugle : signalhorn
build : anlägga, bygga, uppföra
builder : byggmästare, byggnadsarbetare
building : byggnad
building contractor : byggmästare
building plot : tomt
buildings : byggnader
builds : bygger
buildup : uppbyggd av
built : byggd
built−in : inbyggt
English−swedish Dictionary
161
English−swedish (dictionnaire)
bulb : blomlök, glödlampa
Bulgaria : Bulgarien
bulge : bula
bulk : volym
bulkhead : vattentätt skott
bulky : skrymmande
bull : tjur
bull−fighting : tjurfäktning
bulldoze : tvinga, skrämma
bulldozer : schaktningsmaskin
bullet : kula
bullfinch : domherre
bullion : guldtacka
bullock : oxe, stut
bulls−eye : mitt i prick
bully : översittare
bullying : mobbing
bulp : lök, glödlampa
bulrush : säv
bum : luffare
bumble−bee : humla
English−swedish Dictionary
162
English−swedish (dictionnaire)
bummer : besvikelse
bump : stöta, knöl, duns, törn, stöt
bumper : stötfångare
bumpers : stötfångare
bumping : skumpande
bumptious : dryg, viktig
bumpy : knölig
bun : bulle
bunch : knippa, bukett, klase
bunch of keys : nyckelknippa
bunches : klasar
bundle : knyte, packe, bunta ihop, bunt, knippa
bundled : sammanslagen
bungalow : enplansvilla, villa, stuga
bungle : förfuska
bungler : klåpare
bunion : liktorn
bunk : brits, koj, nonsens
bunkum : nonsens
bunny : kanin
bunting : flaggväv, flaggor
English−swedish Dictionary
163
English−swedish (dictionnaire)
buoy : boj
buoyant : bärande
burden : börda, belasta, börda, refräng, last
burdock : kardborre
bureau : byrå
burgess : borgare i stad
burglar : inbrottstjuv
burglary : inbrott
burgundy : burgogne
burial : begravning
buried : begravd
buries : begraver
burly : bastant
burn : brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna
burned : bränt
burner : brännare
burning : brännande
burnish : polera
burnt : brunnit, brann
burnt up : uppbränd
burr : kardborre
English−swedish Dictionary
164
English−swedish (dictionnaire)
burrow : gräva, håla
burst : spränga, spricka, brista
burst out : utbrista
bursting : bristande
bursting−point : bristningsgräns
bury : jordfästa, begrava
bus : buss
bus−stop : busshållplats, hållplats
buses : bussar
bush : buske
bushel : rymdmått
bushes : buskar
bushranger : australisk stråtrövare
bushy : yvigt hår
business : affär, rörelse, göromål
business man : affärsman, köpman
businesslike : affärsmässig
businessmen : affärsmän
busker : kringvandrande musikant
busride : bussfärd
busstation : bus station
English−swedish Dictionary
165
English−swedish (dictionnaire)
bust : barm, byst
buster : friskus
bustle : brådska
busts : byst
busy : beskäftig, upptagen, sysselsätta
busy oneself : pyssla
busybody : beskäftig person
but : utan, men
butcher : slaktare, chakuteriaffär
butler : betjänt, hovmästare
butt : cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt
butter : smör
butter−cup : smörblomma
butter−fly : fjäril
butter−milk : kärnmjölk
buttock : skinka
button : knäppa, knapp
button−hole : knapphål
buttonhelp : knapphjälp
buttress : strävpelare, stöd
buxom : fyllig, fryntlig
English−swedish Dictionary
166
English−swedish (dictionnaire)
buy : handla, köpa
buyer : avnämare, köpare
buyers : köpare
buying : köpa
buying−rate : köpkurs
buys : köper
buzz : surr, surra
buzzard : vråk
by : av, vid, bredvid, till, genom
by−law : lokal förordning
by−pass : gå förbi, sidoväg
by−road : biväg
by all means : visst
by and by : småningom
by chance : händelsevis
by George! : för tusan!
by heart : utantill
by means of : medelst
by no means : ingalunda
by profession : till yrket
by return : omgående
English−swedish Dictionary
167
English−swedish (dictionnaire)
by sea : sjöledes, till sjöss
by the piece : per styck
by the way : apropå, i förbigående
by turns : ömsom, i tur och ordning
bye : hejdå
byelection : fyllnadsval
bygone : förgången, föråldrad
bypass : förbikoppla
bypath : avväg
byproduct : biprodukt
bystander : åskådare
bytes : tecken
byword : ordstäv
byzantine : bysantinsk
cab : förarhytt, droska
cab−driver : taxichaufför
cab−rank : droskstation
cab−stand : droskstation
cabal : kabal
caballer : ränksmidare
cabana : hus
English−swedish Dictionary
168
English−swedish (dictionnaire)
cabaret : krog
cabbage : kål
cabbala : kabbala
cabby : chaufför
caber : stör
cabin : hytt, koja, kajuta
cabined : instängd
cabinet : skåp, kabinett
cabinet−maker : möbelsnickare
cabinet meeting : konselj
cabinetwork : möbelsnickeri
cabins : hytter
cable : kabel
cablegram : kabeltelegram
cablet : smäcker kabel
cableway : linbana
cabman : chaufför
caboose : kabyss
cabotage : kustfart
cabriole : svängt stolsben
cacao : kakao
English−swedish Dictionary
169
English−swedish (dictionnaire)
cachalot : kaskelot
cache : gömställe
cachet : äkthetsstämpel
cachinnate : gapskratta
cacique : indianhövding
cackle : kackel, kackla, fnitter, kackla, prat
cackler : pratmakare
cacography : dålig stil
cacophonous : illalåtande
cacophony : missljud
cactus : kaktus
cad : lymmel
cad (person) : knöl
caddie : klubbpojke, klubbflicka
caddish : ohyfsad, lymmelaktig
caddy : teburk
cadet : kadett, yngre son
cadmium : kadmium
café : kafé
cage : bur
cages : burar
English−swedish Dictionary
170
English−swedish (dictionnaire)
cagey : försiktig, slug
cahoot : vara i maskopi med
cairn : röse
cajole : smickra
cajolery : mild övertalning
cake : kaka, bakelse, tårta, tårta, kaka
calamity : olycka
calcify : förkalka
calcium : kalcium
calculate : kalkylera, beräkna, beräkna
calculated : beräknad
calculates : beräknar
calculating : beräkna
calculation : uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl
calculations : beräkningar
calculator : miniräknare
calender : kalender, almanacka
calf : kalv
calf of the leg : vadben
calibrate : kalibrera
calibre : kaliber
English−swedish Dictionary
171
English−swedish (dictionnaire)
California : Kalifornien
call : titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla
call−box : telefonhytt
call−boy : pickolo
call−over : upprop
call−up : inkallelse
call off : avblåsa
call on : besöka
call out : uppbåda, ropa
call sign : anropsignal
call up : inkalla
call upon : anmoda
called : kallad
caller : uppringare
callers : uppringare
calligraphy : kalligrafi
calling : kallelse, yrke, ringer, kall
calling−up : inkallelseorder
calling card : visitkort
calling over : upprop
callosity : valk
English−swedish Dictionary
172
English−swedish (dictionnaire)
callous : okänslig
callow : grön, ofjädrad
calls : samtal, kallar
callus : valk
calm : stilla
calm down : lugna sig
calmed : lugnade
calming : lugnande
calmly : lugnt
calmness : stillhet
calms : lugnar
calorie : kalori
calumniate : smäda
calumny : förtal
calvary : golgata
calve : kalva
calves : kalvar
camaraderie : kamratskap
camber : välvning, böja
cambrian : kambrisk
cambric : batist
English−swedish Dictionary
173
English−swedish (dictionnaire)
came : kom
camel : kamel
Camembert : camembert
cameo : kamé
camera : kamera
camera−man : fotograf
cameraman : fotograf
cameras : kameror
camouflage : maskering
camp : läger, slå läger, campa
camp's : lägrets
camp−bed : tältsäng
camp−chair : campingstol
campaign : fälttåg, kampanj
campaigner : förkämpe, veteran
camper : campare
camphor : kamfer
camping : camping
camping−ground : campingplats
camps : läger
campsites : lägerplatser
English−swedish Dictionary
174
English−swedish (dictionnaire)
campus : området kring skola
camshaft : kamaxel
camuflage : camuflera
can : kunna, kanna
can't : kan inte
Canaan : Kanaan
Canaanite : kanaanitiska
Canaanites : Kanaaiterna
Canada : Kanada
Canadian : kanadensare, kanadensisk
canal : kanal
canalize : kanalisera
canard : tidningsanka
canary : kanariefågel
cancel : avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka
canceling : avbrytande
cancellation : överstrykning, avbeställning
cancellations : stämplar
cancelled : avbruten
cancels : avbryter
cancer : kräftans, cancer
English−swedish Dictionary
175
English−swedish (dictionnaire)
candid : uppriktig
candidate : aspirant, kandidat
candle : stearinljus, vaxljus, ljus
candle−grease : stearin
candle−stick : ljusstake
candlelight : levande ljus
candour : uppriktighet
candy : konfekt, kandisocker, karamell, gotter
cane : prygla, rör, käpp, klå upp, piska
canine : aga, hörntand, hundtand, prygel
canker : rost, brand
cannabis : cannabis
cannery : konservfabrik
cannibal : kannibal
cannibalism : kannibalism
cannon : kanon
cannot : kan inte
canny : slug, försiktig
canoe : kanot
canon : kanon
canonical : kanoniska
English−swedish Dictionary
176
English−swedish (dictionnaire)
canopener : burköppnare
canopy : tak
cant : tjuvspråk, hyckleri
cantankerous : grälsjuk, elak
canteen : matsal, marketenteri
canter : rida i kort galopp
canvas : tältduk, målarduk, segelduk
canvas (to paint on) : duk
canvass : värva röster, agitera
canvassing : ackvisition
canyon : kanjon
cap : mössa, hylsa, mössa, luva, huv
capabilites : möjligheter
capability : kunnighet, möjlighet
capable : duglig, kapabel
capacious : rymlig
capacities : kapaciteter
capacity : kapacitet, förmåga
cape : udde, kappkrage, kap
caper : glädjesprång
capercailzie : tjäder
English−swedish Dictionary
177
English−swedish (dictionnaire)
capital : huvudstad, kapital, versal
capitalist : kapitalistiska
capitalistic : kapitalistiska
capitalization : kapitalisering
capitalize : kapitalisera
capitulate : kapitulera
caprice : nyck
capricious : nyckfull
capsicum : spansk peppar
capsize : segla omkull, kantra
capstan : ankarspel
capsule : kapsel
captain : kapten, kaptenen
captialists : kapitalist
caption : rubrik
captivate : tjusa, fängsla
captive : fånge
captivity : fångenskap
capture : fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra
captured : fångad
capturing : fångande
English−swedish Dictionary
178
English−swedish (dictionnaire)
car : bil, vagn
caramel : kola
carat : karat
caravan : husvagn
caraway : kummin
carbohydrate : kolhydrat
carbolic : karbolsyra
carbon : kol
carbuncle : böld, röd ädelsten
carburettor : karburator, förgasare
carcase : as, lik, kadaver
carcinogenic : cancerframkallande
card : kort, spelkort
cardboard : papp, kartong
cardemom : kardemumma
cardigan : kofta, stickad ylleväst
cardinal : kardinal, främst
cardinals : kardinaler
cards : kort
cardsharper : falskspelare
care : försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans
English−swedish Dictionary
179
English−swedish (dictionnaire)
care−taker : vårdare
care for : bry sig om
career : karriär
carefree : sorglös
careful : aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann
careful of : mån om
careful with : rädd om
carefully : noggrannt
careless : slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig
carelessly : oförsiktigt
carelessness : slarv
caress : smekning, smeka
caresses : smeker
caressing : smekande
caret : markör
caretaker : vaktmästare
careworn : tärd
cargo : last
cargo−ship : lastfartyg
caribbean : västindisk
caribou : amerikansk ren
English−swedish Dictionary
180
English−swedish (dictionnaire)
caricature : karikera, karikatyr
caries : tandröta, benröta
carnage : blodbad
carnal : sinnlig, köttslig
carnation : nejlika
carnival : karneval
carnivorous : köttätande
carol : julsång, lovsång
carols : julsånger
carouse : festa, rumla
carp : gnata, karp
carpenter : snickare
carpet : matta
carphone : mobiltelefon
carping : gnat
carriage : ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon
carried : verkställd, buren, anlagsbärare, bar
carrier : hållare
carrion : as
carrot : morot
carry : bära, föra
English−swedish Dictionary
181
English−swedish (dictionnaire)
carry−on : fortsätt
carry off : avleda
carry on : bedriva, husera, idka, driva
carry on a lawsuit : processa
carry out : genomdriva
carrying : bärande på
carrying strap : axelrem
cars : bilar
cart : kärra, vagn, åkdon
cartel : kartell
carth : jord
cartilage : brosk
carton : pappask, kartong
cartoon : politisk karikatyr, tecknad film
cartooning : serieteckning
cartoonings : serieteckningar
cartoons : serier
cartridge : patron, filmrulle
cartridge to a gun : patron
carts : kärror
carve : tälja, skära, rista, snida
English−swedish Dictionary
182
English−swedish (dictionnaire)
carved : huggen
carving : träskulptur
case : fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus
case−hardening−steel : sätthärdat stål
casement : fönster med gångjärn
cases : fall
casette−in : insatt kassett
cash : kontant, inkassera, kassa
cash on delivery : postförskott
cashable : inlösbar
cashier : kassörska, kassör
casing : fodral
casino : kasino
cask : fat, tunna
casket : schatull, skrin
cassette : kasett
cassettes : kasetter
cast : gjuta, kasta, rollfördelning
cast off : förskjuta
caste : kastväsende
casting : gjutning
English−swedish Dictionary
183
English−swedish (dictionnaire)
castings : gjutgods
castle : slott, slott, borg, borg
castor : hjul, strödosa, trissa
castor−oil : recinolja
casual : tillfällig
casually : nonchalant
casualties : döda och sårade
casualty : olycksfall
cat : katt
catagories : kategorier
catagory : kategori
catalog : katalog
catalogs : kataloger
catalogue : katalog, katalogisera
cataloguing : katalogisering
catalouge : katalog
catapult : katapult, slangbåge
cataract : stort vattenfall, grå starr
catarrh : katarr
catastrophe : katastrof
catastrophies : katastrofer
English−swedish Dictionary
184
English−swedish (dictionnaire)
catburgler : fasadklättrare
catcall : protestvissling
catch : fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa
catch a cold : förkyla sig
catch a person lying : beslå med lögn
catch sight of : se
catch up : hinna i kapp
catches : fångar
catching : vinnande, smittande
catchword : slagord, lystringsord
catechism : katekes
categories : kategorier
category : kategori
catepillar : larv
cater : hålla mat, skaffa mat
caterer : matleverantör
caterpillar : fjärilslarv, larvtraktor
cathedral : domkyrka, katedral
Catholic : katolik
Catholicism : katolicism
cats : katter
English−swedish Dictionary
185
English−swedish (dictionnaire)
cattle : kreatur, boskap
caucus : valkommitté, valmöte
caught : fångad
cauldron : kittel
cauliflower : blomkål
causation : förorsakande
cause : grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak
cause harm : tillfoga skada
caused : orsakade
causeri : kåseri
causes : orsakar
causeway : gångbro
causing : orsakande
caustic : skarp, brännande
cautchoue : kautschuk
caution : försiktighet, varsamhet, varning
cautious : varsam, försiktig
cautiously : försiktigt
cavalier : kavaljer, ryttare
cavalry : kavalleri
cave : grotta, håla
English−swedish Dictionary
186
English−swedish (dictionnaire)
cavern : håla, jordkula, grotta
cavil : kitslig, anmärka
cavilling : gnat
cavity : hålighet, grop
caw : kraxa
cease : sluta, upphöra
ceased : upphörde
ceaseless : oupphörlig
ceaselessly : oupphörligen
ceases : upphör
cedar : cederträ
cedar (wood) : ceder
cede : avstå
ceiling : innertak
ceiling−paintings : takmålningar
celebrate : fira
celebrated : berömd
celebrating : firade
celebration : firande
celebrations : evenemang
celebrity : berömdhet, celebitet
English−swedish Dictionary
187
English−swedish (dictionnaire)
celerity : snabbhet
celery : blekselleri
celestial : himmelsk
celibacy : celibat
celibate : ogift
celibrate : fira, prisa
celibrated : berömd
cellar : källare
cello : cello, violoncell
cells : celler
cellulose : cellulosa
cellulose wadding : cellstoff
celtic : keltisk
celts : kelter
cembalo : cembalo
cement : cement, sammanfoga, kitt, cementera
cemeteries : begravningsplatser
cemetery : kyrkogård
cenotaph : minnesgravvård
censor : censor, censurera
censored : censurerad
English−swedish Dictionary
188
English−swedish (dictionnaire)
censoring : censur
censorious : kitslig
censorship : censur
censure : kriticera, klander
census : folkräkning
centenary : hundraårsdag
center : centrum
centered : centrerad
centers : centrerar
centigrade : hundragradig
centimetre : centimeter
centipede : tusenfoting
central : mellerst, central
central heating : centralvärme, värmeledning
centralize : centralisera
centre : medelpunkt, centrum, center, centrera
centre of gravity : tyngdpunkt
centrifugal : centrifugal
centrifuges : centrifuger
centrum : centre
centuries : århundraden
English−swedish Dictionary
189
English−swedish (dictionnaire)
century : århundrade, sekel
ceramic : keramisk
ceramics : keramik
cereal : sädesslag
cereals : flingor, spannmål
ceremonies : cermonier
ceremony : ceremoni, högtidlighet, ceremoni
certain : viss, äker, sakt, förvissad
certainly : visserligen, säkert, visst, säkerhet
certainty : visshet
certificate : intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg
certification : beviset
certifications : bevis
certified : auktoriserad
certify : konstatera, intyga
cesspool : avloppsbrunn, kloakbrunn
chafe : frottera, gnida, skrapa
chaff : agnar
chaffinch : bofink
chagrin : förtret
chain : länk, kedja
English−swedish Dictionary
190
English−swedish (dictionnaire)
chain−cable : kätting
chained : kedjad
chains : kedjor
chair : stol
chairman : ordförande
chairperson : ordförande
chairs : stolar
chalice : bägare, kalk
chalk : krita
chalks : kritar
challenge : utfordra, utmana, utmaning
challenge prize : vandringspris
challengeable : jävig
challenged : stimulerade
challenging : utmaning
chamber : rum, kammare
chamber−maid : husa, städerska
chamberlain : kammarherre
chambers : kammare
chambers' : juristkontor
chamois : stenget, sämskskinn
English−swedish Dictionary
191
English−swedish (dictionnaire)
champ : tugga
champagne : champagne
champion : kämpe, mästare
champion in sport : mästare i sport
championship : mästerskap
championships : mästerskapen
chance : slump, chans, lycka
chancel : kyrkokor
chancellery : kansli
chancellor : kansler
chances : chanser
chandelier : ljuskrona
change : omväxling, ändra, omkastning, byt, växla
change one's mind : komma på andra tankar
change or ex− : skifta
changeable : föränderlig, ombytlig
changed : ändrad
changeling : bortbyting
changer : utbytare
changing : ändring
changing of the guard : vaktavlösning
English−swedish Dictionary
192
English−swedish (dictionnaire)
channel : kanal
channels : kanaler
chanse : möjlighet
chant : sång, sjunga, mässa
chanterelle : kantarell
chaos : kaos
chaotic : kaotisk
chap : kille, grabb, karl
chapel : kapell
chaperon : förkläde
chaplain : kaplan
chapter : kapitel
char : städerska, röding
charabane : turistbuss
character : karaktär, sinnelag, tecken
character−study : karaktärsstudie
charactercount : teckenberäkning
characteristic : karakteristiska, kännetecken
characterize : karakterisera, känneteckna
characterizes : utmärks
characterlist : tecken−lista
English−swedish Dictionary
193
English−swedish (dictionnaire)
charactermap : teckenhanterare
characters : tecken
charade : charad
charcoal : kol (trä−), träkol
charge : avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad
chargeback : ångerköp
chargebacks : ångerköp
charger : stridshäst
charges : kostnader
chariot : stridsvagn
charisma : utstrålning
charismatic : karismatisk
charitable : barmhärtig
charity : barmhärtighet, välgörenhet
charlatan : charlatan
charm : tjusning, tjusa, charm
charmed by : betagen i
charming : älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande
charsets : städverktyg
chart : diagram
charter : kontrakt, hyra, befrakta
English−swedish Dictionary
194
English−swedish (dictionnaire)
charterer : befraktare
charterparty : befraktningsavtal
chartra : charter
charts : diagram
charwoman : städerska
chary : karg, försiktig
chase : jaga, ciselera, jakt
chasm : klyfta, svalg
chassis : underreden
chaste : sträng, ren, kysk
chasten : tukta, luttra
chastise : näpsa, tukta
chastisement : tuktan, straff
chastity : kyskhet, dygd
chat : småprata
chattel : lösöre
chattels : lös egendom
chatter : snattra, tala, sladdra, skallra tänder
chatter−box : pratmakare
chatty : pratsam
chauffeur : chaufför
English−swedish Dictionary
195
English−swedish (dictionnaire)
cheap : billig
cheaply : billigt
cheat : fuska, bedra, narras
cheated : bedrägligt
cheating : fusk, skoj
cheats : fusk
check : mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta
check list : avprickningslista
checkar : kontrollerar
checkbook : checkbok
checked : kontrollerade
checker : kontrollant
checkered : rutig
checkers : damspel
checking : kontroll
checklist : checklista
checkmate : schack och matt, besegra
checks : checkar
checksum : kontrollnummer
cheek : skinka, kind
cheeks : kinder, skinkor
English−swedish Dictionary
196
English−swedish (dictionnaire)
cheeky : nosig, näbbig, uppnosig
cheep : pip
cheer : hurra
cheer up : muntra upp
cheered : hurrade
cheerful : glättig, munter, gladlynt
cheerfully : glatt
cheerio : skål, hej
cheerless : glädjelös
cheese : ost
cheese−paring : småsnål
chef : kock, köksmästare
chemical : kemikalie, kemisk
chemicals : kemikalier
chemise : damlinne, linne
chemist : kemist, apotekare
chemistry : kemi
cheque : check
chequered : brokig, rutig
cheques : checkar
cherish : vårda, omhulda, hysa
English−swedish Dictionary
197
English−swedish (dictionnaire)
cherry : körsbär
chess : schack
chest : kista, lår, bröst
chest of drawers : byrå
chestnut : kastanjebrun, kastanje
chestnut−brown : kastanjebrun
chew : tugga
chewing : tugga tuggummi
chianti : chianti
chick : brud
chicken : kyckling
chicken−hearted : försagd
chicken−pox : vattenkoppor
chicory : cikoria
chide : banna
chief : hövding, huvudsaklig
chief person : huvudperson
chiefly : huvudsakligen
chieftain : hövding
chif : överhuvud
chiffonier : chiffonjé
English−swedish Dictionary
198
English−swedish (dictionnaire)
child : barn
childbirth : barnafödelse
childhood : barndom
childish : barnslig
childishly : barnsligt
childlike : som ett barn
children : barn
children's : barns
Chile : Chile
chill : kyla, kylig
chilly : kyligt
chimaera : chimär
chime : klämta, klockringning, klinga
chimes : klockringningar
chimney : skorsten
chimney−sweep : sotare
chimneypot : skorstenspipa
chimpanzee : schimpans
chin : haka
china : porslin, porslin
China : Kina
English−swedish Dictionary
199
English−swedish (dictionnaire)
china : kina
Chinaman : kines
chinaman : kinaman
Chinese : kinesisk
chink : spricka, springa
chip : spån, flisa
chipmunk : jordekorre
chips : avfall
chirp : kvitter, kvittra
chirps : kvittrar
chirrup : kvittra
chisel : mejsel, mejsla
chisel out : utmejsla
chit : intyg, barnunge
chivalrous : ridderlig
chivalry : ridderlighet
chive : gräslök
chives : gräslökar
chlorinated : klorerad
chlorination : klorering
chlorine : klor
English−swedish Dictionary
200
English−swedish (dictionnaire)
chock : kil, kloss
chockfull : proppfull
chocolate : choklad
chocolates : chokladbitar
choice : val, utsökt
choir : kor, kör
choir−singing : körsång
choise : urval
choke : kväva, kvävas, stokna
choose : utse, välja, utvälja
chooses : väljer
choosing : väljande
choosy : sparsmakad
chop : kotlett, kotlett, hugga, hugg
chopper : huggare, köttkniv, hacka
choppy : krabb sjö, ombytlig vind
chops : käft
chord : ackord, sträng
chore : uppgift
chortle : skratta skrockande
chorus : korus, kör, refräng
English−swedish Dictionary
201
English−swedish (dictionnaire)
chose : välja
chosen : vald
Christ : Kristus
christ's : kristus
christen : döpa
Christendom : kristenhet
christendom's : kristenhetens
christening : barndop
Christian : kristna, kristen
Christian name : förnamn, dopnamn
christianity : kristendomen
christians : kristna
Christmas : jul
Christmas−tree : julgran
Christmas Day : juldagen
Christmas Eve : julafton
Christmas present : julklapp
chromium : krom
chronic : kronisk
chronicle : krönika
chronicles : krönikeboken
English−swedish Dictionary
202
English−swedish (dictionnaire)
chronological : kronologisk
chronologies : kronologier
chronology : kronologi
chrysalis : puppa
chubby : knubbig, tjock
chuck : slänga, kasta, skrocka
chuckle : skrocka
chum : kamrat
chunk : tjockt stycke
church : kyrka
church−yard : kyrkogård
churl : tölp, drummel
churlish : tölpig
churn : röra om, kärna smör
churn butter : kärna smör
chute : ränna
cicada : cikada
cider : cider, äppelvin
cigar : cigarr
cigarette : cigarrett
cinch : fästa
English−swedish Dictionary
203
English−swedish (dictionnaire)
cinched : fastsatt
cinder : slagg
cinderella : askungen
cine−camera : filmkamera
cinema : bio
cinnamon : kanel
cipher : chiffer, siffra, chiffer, nolla
circa : cirka
circle : krets, cirkel, kretsa, cirka
circle of friends : umgängeskrets
circles : cirklar
circling : cirkulerande
circuit : krets, ledning
circular : cirkelrund, cirkulär
circulate : cirkulera, skicka omkring
circulated : spridd
circulation : kretslopp, omlopp
circumcision : omskärelse
circumference : omkrets
circumscribe : omskriva
circumstance : omständighet
English−swedish Dictionary
204
English−swedish (dictionnaire)
circumstances : omständigheter
circumstantial : omständig
circumvent : överlista, kringgå
circus : cirkus
circus marquee : cirkustält
cirkulate : sprida, cirkulera
cirkulation : spridning, omlopp
cirrus : cirrusmoln
cissy : förverkligad pojke
cite : åberopa, citera
cited : citerade
cities : städer
citizen : medborgare, medborgare, borgare
citizens : medborgare
citizenship : medborgarskap
citrus : apelsinträd, citronträd
city : stad
city−states : stadsstater
city hall : stadshus
civic : medborgerlig, medborgare
civics : samhällslära
English−swedish Dictionary
205
English−swedish (dictionnaire)
civil : artig, civil, hövlig
civil war : inbördeskrig
civilian : civil
civilians : civila
civility : hövlighet
civilization : civilisation, kultur
civilizations : civilisationer
civilize : civilisera
civilized : civiliserad
civilizing : civiliserande
clad : klädd
claim : krav, anspråk, kräva, fordra, hävda
claima : anspråk
claimant : fodringsägare
claimed : hävdad
claiming : påstår
claims : fordringar, fordrar
clam : mussla
clamber : klättra
clammy : fuktig och klibbig
clamour : rop, skrika, larma, larm
English−swedish Dictionary
206
English−swedish (dictionnaire)
clamp : klämma
clamped : hopklämd
clamping : krampa
clams : musslor
clan : stam, klan
clang : skrammel, ringa, skalla, klang
clank : rassel, rassla
clap : smälla med, klappa, applådera
claptrap : applådknipare
claret : rödvin
clarify : klarna, göra klar
clarities : klarheter
clarity : klarhet
clash : skräll, stå i strid, drabba ihop
clasp : knäppe, lås, knäppa ihop
class : klass
class−distinction : klasskillnad
class−mate : klasskamrat
class superintendent : klassföreståndare
classes : klasser
classic : klassisk
English−swedish Dictionary
207
English−swedish (dictionnaire)
classical : klassisk
classicism : klassicism
classics : klassiska språk
classification : klassifikation
classified : klassificerad
classify : indela (i klasser)
classroom : skolsal
clatter : slammer, slamra, oväsen, rassla
clause : klausul, kort sats, bisats
claw : klo
clay : lera
clean : rensa, snygg, putsa, rengöra
clean the shoes : borsta skor
cleaned : rengjorde
cleaner : städerska
cleaning : rengörande
cleanliness : renhet
cleanly : renlig
cleanness : renhet
cleans : rengör
cleanse : rensa, rengöra
English−swedish Dictionary
208
English−swedish (dictionnaire)
cleanses : rensar
clear : åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja
clear one`s throat : harkla sig
clear up : utreda
clearance : frigång
clearer : klarare
clearing : avräkning, röjning
clearly : klart
cleavage : urringning, klyvning
cleave : klyva
cleft : rämna, klyvde, klyvt
clemency : mildhet, förbarmande
clement : mild
clench : gripa hårt om, nita
clench one`s fist : knyta näven
clentch : pressa
clentches : pressar
clentching : pressande
clergy : prästerskap
clergy's : prästernas
clergy−inspired : prästpåverkade
English−swedish Dictionary
209
English−swedish (dictionnaire)
clergyman : präst
clergymen : kyrkliga
clerk : kontorist, notarie, tjänsteman
clever : duktig, klok, slug, skicklig
cliché : klyscha
click : klicka
clicked : klickad
clicking : klickande
clicks : klickningar
client : kund, klient
clientele : kundkrets
clients : klienter
cliff : klippa
cliffhanger : rysare
climate : klimat
climates : klimat
climax : höjdpunkt
climb : klänga, klättra
climbing : klättrande
climbs : klättrar
clinch : gå i närkamp, avgöra
English−swedish Dictionary
210
English−swedish (dictionnaire)
cling : fastna, klänga, hålla fast, sitta fast
clinic : klinik
clink : klirra
clinks : klirrar
clip : klämma
clipboard : urklippshanterare
clipper : snabbseglare, klippare
cloak : mantel, kappa, skyla
cloak−room : tambur, effektförvaring
cloak room : inlämning
cloakroom : garderob, bagageinlämning
clock : ur, klocka
clock−face : urtavla
clockwise : medsols
clockwork : urverk
clod : jordkoka, tölp
clodhopper : klumpeduns
clog : klump, hindra, träsko
cloister : pelargång, kloster
clone : klon
clones : kloner
English−swedish Dictionary
211
English−swedish (dictionnaire)
close : stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära
close by : invid
closed : stängd
closely : tätt
closer : närmare
closes : stänger
closest : närmast
closet : klosett, skåp
closeup : öppnar
closing : stänger
clot : klimp, klump
cloth : duk, tyg
clothe : kläda, kläda
clothes : kläder
clothesbrush : klädeesborste
clothing : kläder
cloths : tygstycken
cloud : sky, moln
cloudberry : hjortron
cloudy : mulen
clout : trasa
English−swedish Dictionary
212
English−swedish (dictionnaire)
clove : klöv, lökklyfta, kryddnejlika
clover : väppling, klöver
cloves : klövar
clown : clown, tölp, pajas
cloy : äckla, övermåtta
club : klubba, klubb
club−foot : klump−fot
clubs : klubbar
clubs and diamonds : klöver och ruter
cluck : skrocka
clump : klunga, dunge, klampa
clumsily : klumpigt
clumsy : tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig
clung to : hålla vid fast
cluster : svärm, klunga, klase
clusters : klungor
clutch : greppa, koppling
clutching : fasthållande
clutching−tongs : griptång
clutter : bråte, oväsen, skräpa ner
co−determination : medbestämmande
English−swedish Dictionary
213
English−swedish (dictionnaire)
co−education : samundervisning
co−op : konsum
co−operate : medverka, samverka, samarbeta
co−operation : samarbete, medarbete, medverkan
co−operative : villig att samarbeta
co−opt : invälja ny ledamot, adjungera
co−ordination : samordning
co−ownership : delägarskap
co−pilot : tredjepilot
co−runners : medlöpare
co−worker : samarbetspartner
coach : vagn, tränare
coachman : kusk
coal : stenkol, kol (sten−)
coal−mine : kolgruva
coarse : grov, grov, sträv, plump
coast : kust
coastal : kust
coat : rock, kappa, kavaj
coat of mail : pansarskjorta
coated : täckt
English−swedish Dictionary
214
English−swedish (dictionnaire)
coating : beläggning
coats : täcker
coax : lirka, smickra
coaxed : smickrad, lirkad
cob : majskolv, ridhäst, klippare
cob−web : spindelnät
cobble : lappa
cobble−stone : kullersten
cobbler : skomakare
cobweb : spindelväv
cocaine : kokain
cock : kran, tupp, kuk
cock−shureness : karskhet
cockle : liten flat båt, hjärtmussla
cockoo : gök
cockpit : förarplats i flygplan
cockroach : kackerlacka
cocksure : tvärsäker
cocky : stöddig
cocoa : choklad, kakao
coconut : kokosnöt
English−swedish Dictionary
215
English−swedish (dictionnaire)
cocoon : kokong
cocord : sämja
cod : torsk
cod−goods : efterkravgods
cod−parcel : efterkravsförsändelse
coddling : dalt
code : chiffer, kod
coded : kodad
codes : koder
coding : kodning
coerce : tvinga
coexistence : samlevnad
coffee : kaffe
coffee−house : kafé
coffee with milk : café−au−lait
coffer : skrin, kista
coffin : kista, likkista
cog : kugge
cogent : övertygande
cogitate : fundera
cogitation : begrundande, reflexion
English−swedish Dictionary
216
English−swedish (dictionnaire)
cognac : konjak
cognizance : kännedom
cogwheel : kugghjul
cogwheels : kugghjul
coherent : sammanhängande
coherently : sammanhängande
coil : ringla, ring, rulle
coilspring : resår
coin : mynt, penning, slant, mynt, slant, prägla mynt
coinage : myntprägling
coincide : sammanfalla
coincidence : sammanträffande, slump
coiner : förfalskare
coins : mynt
coke : coca−cola, koks
cold : köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla
colder : kallare
collaborate : samarbeta, medarbeta
collaboration : samarbete
collaborator : medarbetare, medlöpare
collapse : sammanbrott, kollapsa
English−swedish Dictionary
217
English−swedish (dictionnaire)
collapsible : hopfällbara
collar : krage
collate : jämföra, kollationera
collateral : sida vid sida
collation : jämförelse, lätt måltid
colleague : kollega
colleagues : kollegor
collect : indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla
collect on delivery : efterkrav
collected : samlat
collection : samling, avhämtning, insamling, kollektion
collection−bag : håv
collection of taxes : uppbörd
collections : sortiment
collectively : kollektivt
collector : samlare
collects : samlar
college : gymnasium, högskola
collegue : kollega
collide : kollidera, stöta ihop, sammanstöta
collier : kolgruvearbetare
English−swedish Dictionary
218
English−swedish (dictionnaire)
colliery : kolgruva
collision : sammanstötning, kollision
colloguy : samtal
colloquial : vardaglig
collusion : maskopi
colon : kolon, grovtarm
colonel : översten
colonists : kolonisatörer
colonize : bebygga
colonnade : pelargång
colony : koloni
colophony : stråkharts
color : färg
colorbook : målarbok
colored : färgad
colorful : färgrik
coloring : färglag
colors : färger
colossians : kolosserna
colossus : koloss
colour : färga, kulör, färg
English−swedish Dictionary
219
English−swedish (dictionnaire)
coloured : färgad
colt : föl, unghäst
columbine : akleja
column : kolumn, pelare, kolonn
coma : dvala
comb : kamma, kam
combat : bekämpa, strid
combatant : kämpe
combative : stridslysten
combination : kombination
combinations : kombinationer
combine : kombinera, skördetröska
combined : kombinerad
combines : kombinerar
combining : kombinerande
combustible : brännsår
combustion : förbränning
come : komma
come to nothing : gå upp i rök
comedy : komedi, lustspel
comes : kommer
English−swedish Dictionary
220
English−swedish (dictionnaire)
comestibles : matvaror
comfort : trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande
comfortable : bekväm
comforter : tröstare
comforting : tröstande
comforts : tröstar
comical : komisk
comics : serietidningar
coming : instundande, kommande, tillkommande
comma : kommatecken
command : ålägga, order, kommandera, anföra, befäl
command−buttons : kommandoknappar
command−file : kommandofil
command−line : kommandorad
command−schools : befälsskolor
commanded : kommenderade
commandeer : tvångsrekvirera
commander : anförara, befälhavare, kommendörkapten
commandfile : kommandofil
commandment : bud
commandments : budord
English−swedish Dictionary
221
English−swedish (dictionnaire)
commands : kommandon
commas : kommatecken
commemorate : högtidlighålla
commemorating : anslutning
commemoration : åminnelse
commence : börja
commencement : skolavslutning
commencing : inledande av
commend : kommendera
comment : kommentar, anmärkning
commentary : kommentar
commented : kommenterade
commerce : handel, rörelse, handel
commercial : kommersiell, kommersiell, merkantil
commercial traveller : handelsresande
commercialize : kommersialisera
commercially : kommerciellt
commingle : blandas
commiserate : ömka
commission : kommission, provision, fullmakt, uppdrag
commissionaire : dörrvakt, stadsbud
English−swedish Dictionary
222
English−swedish (dictionnaire)
commit : föröva, begå
commitee : kommitté
commitment : åtagande
commits : förövar
committe : utskott
committee : nämnd, kommitté, utskott
committee's : kommitténs
committes : kommittéer
commmand : kommando
commodious : rymlig
commodity : handelsvara
commodore : kommendör
common : tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig
common beetroot : rödbeta
commonly : vanliga
commonplace : vardaglig, trivial, alldaglig
commonwealth : samvälde
commotion : oordning, oväsen, uppståndelse
commune : kommun
communicate : kommunicera
communicated : meddelat
English−swedish Dictionary
223
English−swedish (dictionnaire)
communication : skrivelse, meddelande, kommunikation
communicative : meddelsam
communion : nattvard
communions : samfund
communique : kommuniké
Communism : kommunism
community : samhälle, menighet, gemensamhet
commute : pendla, förvandla
commuter : pendlare
compability : kompabilitet
compact : komprimera, dryg
compacts : komprimerar
companies : företag
companion : följeslagare
companion−ladder : kajuttrappa
companion−way : kajuttrappa
companionship : kamratskap
company : lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani
company's : företags
comparable : jämförbar, jämförbar
comparative : jämförande, relativ
English−swedish Dictionary
224
English−swedish (dictionnaire)
comparatively : jämförelsevis
compare : jämföra, komparera
comparing : jämföra
comparison : jämförelse
comparisons : jämförelser
compartment : kupé
compasion : medlidande
compass : kompass
compasses : passare, cirkel
compassion : medlidande
compatibility : kompatibilitet
compatibilty : förenlighet
compatible : kompatibel
compatibles : kompatibla
compatriot : landsman
compeer : jämlike, kamrat
compel : tvinga, betvinga
compelled : tvungen
compelled to : nödsakad att
compelling : tvingande
compendium : kompendium
English−swedish Dictionary
225
English−swedish (dictionnaire)
compensate : ersätta, kompensera
compensated : kompenserad
compensation : kompensation
comperè : konferencié
compete : konkurrera, tävla
competence : sakkunskap
competency : kompetens
competent : duglig, kompetent
competes : tävlar
competition : tävling, konkurrens, tävlan
competitive : konkurrenskraftig, konkurrerande
competitiveness : konkurrenskraftiga
competitor : medtävlare, konkurrent
competitors : medtävlare, konkurrenter
compile : kompilera
compiled : kompilerad
compiler : kompilator
complacence : självbelåtenhet
complacent : självbelåten
complain : beklaga, klaga
complainant : kärande
English−swedish Dictionary
226
English−swedish (dictionnaire)
complaining : klagande
complaint : åkomma, klagomål
complaints : klagomål
complaisant : älskvärd, foglig
complement : fyllnad
complementary : komplementerande
complete : full, komplettera, fullända, fullständig
completed : färdig
completely : fullständigt
completeness : fullständighet, helhet
completes : avslutar
completing : fullgörande
completion : komplettering, avslutning
completly : fullständigt
complex : komplexa
complexion : hy, utseende
complexity : invecklade
compliance : eftergivenhet, samtycke
compliancy : foglighet
compliant : foglig, eftergiven
complicate : komplicera
English−swedish Dictionary
227
English−swedish (dictionnaire)
complicated : invecklad, sammansatt, komplicerat
complicity : medbrottslighet
complies : åtlyder
compliment : komplimang
compliments : hälsningar
comply : åtlyda
comply with : uppfylla
component : komponent
components : komponenter
compose : utarbeta, komponera
composer : kompositör, tonsättare
composite : sammansatt
composition : tema, uppsats, komposition
compositor : kompositör
composure : fattning
compound : blanda, sammansatt
comprehend : förstå
comprehending : förstå
comprehensible : förståelig
comprehension : fattningsförmåga, uppfattning
comprehensive : omfattande
English−swedish Dictionary
228
English−swedish (dictionnaire)
compress : komprimera, omslag
compressed : komprimerade
compressing : komprimerande
compression : kompression
compressor : kompressor
comprise : inbegripa, innehålla
comprised : innehåll
compromise : kompromiss, kompromettera
compulsary : obligatorisk
compulsion : tvång
compulsory : obligatorisk
compunction : samvetsagg
computational : data
computations : databeräkningar
compute : databehandla
computed : databehandlat
computer : dator
computer's : datorns
computer−based : datorbaserade
computer−controll : dator−kontroll
computer−magazines : datatidningar
English−swedish Dictionary
229
English−swedish (dictionnaire)
computer−players : datorspelare
computerized : datoriserad
computers : datorer
computes : databehandlar
computing : användandet av datorer
comrade : kamrat, kamrat
comrade's : kamrats
comrades : kamrater
concatenate : hoplänka
concatenated : hoplänkade
concatenation : sammansättning
conceal : dölja, gömma
concealed : hemliga, undangömd, dold
concede : medge
conceit : inbilskhet, högfärd
conceited : egenkär, inbilsk
conceivable : upptänklig, fattbar
conceive : fatta, uttänka
conceived : uttänkt
concentrate : anrika, koncentrera
concentrate upon : inrikta sig på
English−swedish Dictionary
230
English−swedish (dictionnaire)
concentration : koncentration
concentric : koncentriska
concept : begrepp
conception : begrepp, avelse, föreställning
conception of life : livsåskådning
concern : avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet
concern oneself : bafatta sig med
concerned : inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad
concerning : beträffande, angående, rörande
concert : samförstånd, konsert
concerted : gemensam
concertina : dragspel
concession : medgivande, eftergift
concessionaire : koncessionsinnehavare
conciliate : försona, blidka
conciliation : försoning, förlikning
conciliator : förlikningsman
concise : bestämd, koncis
conclude : avsluta
concluding : avslutande
conclusion : slut, slutsats
English−swedish Dictionary
231
English−swedish (dictionnaire)
conclusive : avgörande, slutlig
concoct : koka ihop
concoction : hopkok
concord : harmoni, endräkt
concrete : betong, konkret
concubine : älskarinna
concur : instämma, medverka, sammanträffa
concurrence : sammanträffande
concurrent : jämlöpande, jämlöpande
concussion : hjärnskakning, stöt
concussion of the brain : hjärnskakning
condemn : döma, fördöma
condemnation : fördömelse
condemned : dödsdömd
condense : kondensera, förtäta
condescend : nedlåta sig
condescend to give : bevärdiga med
condiment : krydda
condition : kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet
conditional : villkorlig
condole with : kondolera
English−swedish Dictionary
232
English−swedish (dictionnaire)
condolence : kondoleans
condom : kondom
condominium : gemensam överhöghet
condone : överse med, förlåta, gottgöra
condor : kondor
conduce : befrämja, leda till
conducive : befrämjande
conduct : uppförande, beteende, dirigera, vandel
conductance : ledningsförmåga
conducted tour : gruppresa
conductor : dirigent, avledare, konduktör, ledare
conducts : dirigerar
conduit : kanal, rör
cone : kägla, kotte, strut
confabulation : småprat, samtal
confection : modesak, konfekt, tillblandning, hopkok
confectioners : konditori
confederacy : allians, förbund
confederate : förbunden
confederation : statsförbund
confer : konferera, tilldela, skänka, överlägga
English−swedish Dictionary
233
English−swedish (dictionnaire)
conference : konferens
conferment : förlänande, utdelande
confess : bikta, erkänna, tillstå
confessant : biktbarn
confessedly : det måste medges, uppenbarligen
confession : bekännelse, bikt
confessor : biktfader
confidant : förtrogen
confide : anförtro, lita, tro
confidence : förtroende, tillförsikt, tillit
confidence in : tilltro till
confidence man : bondfångare
confidence trickster : bondfångare
confident : säker, självsäker
confidental : förtrolig
confidential : konfidentiellt, förtrogen
configuration : inställning
configurationfile : inställningsfil
configure : justera
configured : justerat
confinding : godtrogen
English−swedish Dictionary
234
English−swedish (dictionnaire)
confine : inspärra, internera, begränsa, gräns
confined : instängd
confinement : inskränkning, förlossning, fångenskap
confirm : bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera
confirmation : konfirmation, stadfästelse, bekräftelse
confirmed : konfirmerat
confirming : bekräftad
confirms : bekräftar
confiscate : beslagta, konfiskera
confiscation : beslag
conflagration : storbrand
conflate : slå ihop, sammansmälta
conflict : konflikt
confluence : sammanflöde, tillopp
conform : anpassa
conform to : rätta sig efter
conformity : likhet
confound : förväxla, förvirra
confounded : förbaskad
confraternity : brödraskap
confront : konfrontera
English−swedish Dictionary
235
English−swedish (dictionnaire)
confrontation : konfrontering
Confucianism : konfucianism
confuse : förbrylla, förvirra, förvilla
confused : distraherad, förvirrad, förbryllad, virrig
confusing : förbryllande
confusion : oreda, sammanblandning, förvirring, oordning
confutation : vederläggning
confute : vederlägga
congeal : bli stel, frysa till is
congenerous : besläktad, av samma slag
congenial : behaglig, sympatisk, besläktad
congenital : komplett
conger : havsål
congested : överbefolkad, överbelastad
congestion : stockning
conglomerate : gytter, hopgyttrad
conglomeration : hopgyttring, gytter
Congo : Kongo
congratters : grattis!
congratulate : gratulera, lyckönska
congratulating : gratulerar
English−swedish Dictionary
236
English−swedish (dictionnaire)
congratulation : gratulation, lyckönskan
congregate : församla, hopsamla
congregatinal : församlings−1
congregation : församling
congress : kongress
congruence : kongruens, överensstämmelse
conical : kägelformad, konisk
conifer : barrträd
conjecture : gissa, gissning
conjoin : förbinda, förena sig
conjugal : äktenskaplig
conjugations : konjugationer
conjunction : samband, bindeord
conjunctiva : bindhinna
conjure : trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla
conjurer : trollkarl
conk : skalle, kran(näsa)
conker : kastanj
connate : besläktad, medfödd
connect : koppla, ansluta
connected : kopplad, förbunden
English−swedish Dictionary
237
English−swedish (dictionnaire)
connecting rod : vevstake
connecting tower : manövertorn
connection : kontakt, samband, förhållande, förbindelse
connections : kontakter
connective tissue : bindväv
conniption : raseriutbrott, hysteriskt anfall
connivance : efterlåtenhet, tyst medgivande
connive : se genom fingrarna
connoisseur : kännare
connotation : speciell betydelse, bibetydelse
connubial : äktenskaplig
conquer : segra, besegra, erövra, övervinna
conqueror : besegrare, erövrare
conquest : erövring
consanguinity : släktskap, blodsband
conscience : samvete
conscience clause : samvetsklausul
conscientious : samvetsgrann
conscious : medveten
consciousness : medvetande
conscript : rekryt, värnpliktig
English−swedish Dictionary
238
English−swedish (dictionnaire)
conscription : inkallelse, värnplikt
consecrate : viga, inviga, helga
consecrated : invigd
consecutive : på varandra följande
consensus : samstämmighet
consent : bejaka, samtycka
consent to : tillåta
consequence : följd, konsekvens, slutsats
consequential : följdriktig
consequently : följdaktligen, därför, alltså
conservancy : hamnstyrelse
conservation : bibehållande, bevarande
conservative : konservativ, försiktig
Conservative Party : konservativa partiet
conservator : upprätthållare, bevarare
conservatory : musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
conserve : konservera, spara
conserves : inlagd frukt, fruktkonserv
consider : besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka
considerable : betydlig, ansenlig, avsevärd
considerate : försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam
English−swedish Dictionary
239
English−swedish (dictionnaire)
consideration : övervägande, omtanke, hänsyn
considerations : omständligheter
considered : ansedd
considering : betänker
considers : har i åtanke
consign : överlämna, sända
consignation : konsignation
consignee : varumottagare
consigner : avsändare
consignment : sändning
consignment−note : fraktsedel
consignor : avsändare
consist : består
consisted : bestod
consistency : konsekvens, konsistens
consistent : konsekvent, förenlig
consisting : bestående
consistorial : konsistoriell
consolation : tröst
console : konsol, stöd, trösta, manöverpanel
consolidate : konsolidera, stärka, befästa
English−swedish Dictionary
240
English−swedish (dictionnaire)
consolidation : sammanslagning
consols : statsobligationer
consonant : överensstämmande, konsonant
consort : gemål
consortium : konsortium
conspicuous : iögonfallande, framstående
conspiracy : komplott, komplott, sammansvärjning
conspire : sammansvärja sig, konspirera
consrquence : följd
constable : konstapel
constaint : nödtvång
constant : beständig, konstant
constantly : jämt och samt
constants : konstanter
consternation : bestörtning
constipation : förstoppning
constitition (a person`s) : fysik (en persons)
constituency : valkrets
constituent : beståndsdel, väljare
constitute : bilda, utgöra
constitutes : bildar
English−swedish Dictionary
241
English−swedish (dictionnaire)
constitution : förfalska, statsförfattning, författning
constrain : hindra
constrained : spärrad
constraint : tvång
constraints : spärrar
constrict : sammandra
constriction : sammandragning
construct : konstruera, bygga, anlägga
constructed : konstruerade
constructing : konstruerande
construction : konstruktion
constructs : konstruktioner
construe : tolka
consul : konsul
consulate : konsulat
consult : konsultera, rådfråga
consult with : rådgöra med
consultant : rådssökande
consultants : konsulterande
consultation : samråd
consultative : rådgivande
English−swedish Dictionary
242
English−swedish (dictionnaire)
consulted : kontaktade
consume : konsumera, tära, förtära, förbruka
consumed : förbrukade
consumer : konsument
consuming : förbrukande
consummate : fullborda, fulländad, utsökt
consummation : avslutning, fulländning
consumption : konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång
consumptive : lungsjuk
contact : beröring, kontakt
contact surface : anliggningsyta
contacted : kontaktat
contacting : kontaktande
contactors : kontaktorer
contacts : kontakter
contagion : smitta
contagious : smittosam
contain : innehålla
contained : förvarad
container : container, behållare
containing : innehållande
English−swedish Dictionary
243
English−swedish (dictionnaire)
contains : innehåller
contaminate : förorena, besmitta
contaminated : förorenat
contamination : nedsmutsning
contemplate : begrunda, ha för avsikt
contemporary : samtidig, jämnårig, samtida
contempt : förakt, ringaktning
contemptuous : hånfull, föraktfull
contend : strida, tävla, påstå, kivas
contended : nöjd och belåten
content : nöjd, innehåll
contented : förnöjd, tillfredsställd
contentedness : förnöjsamhet
contentious : trätgirig
contentment : belåtenhet
contents : innehåll
contest : bestrida, tävlan
contested : omstridd, omtvistad
context : sammanhang, innehåll
context−sensitive : innehållskänslig
contiguous : angränsande
English−swedish Dictionary
244
English−swedish (dictionnaire)
continence : återhållsamhet
continent : kontinent, fastland, världsdel, återhållsam
continental : kontinental
contingency : tillfällighet, eventualitet
contingent : truppavdelning
continual : oupphörlig, oavbruten
continually : oavbrutet, ideligen
continuation : fortsättning
continue : fortsätta
continued : fortsatt
continuing : fortsättning
continuous : oavbruten, oupphörlig, ihållande
continuously : oupphörligt
contort : vrida, förvrida, sno
contortion : förvridning
contour : kontur
contract : kontrakt
contract illness : ådra sig
contraction : sammandragning
contractor : leverantör, entreprenör
contractual : avtalsmässig, kontraktsenlig
English−swedish Dictionary
245
English−swedish (dictionnaire)
contradict : dementera, motsäga
contradicted : motsa
contradiction : motsägelse
contraption : manick, apparat, grej
contrary : trilsk, motsatt
contrast : motsats, kontrastera, kontrast
contribute : medverka, bidra
contribution : insats, bidrag, tillskott
contributor : medarbetare
contributory : bidragsgivande
contrite : ångerfull
contrition : botfärdighet
contrivance : anordning
contrive : hitta på, lyckas
control : behärskning, kontroll, kontrollera
control−key : kontrolltangenten
controlled : kontrollerade
controller : kontrollant
controllers : kontroller
controlling : kontrollerande
controversial : omtvistad
English−swedish Dictionary
246
English−swedish (dictionnaire)
controversy : tvist, strid
contumely : skymf, vanära
conumdrum : vitsgåta
convene : sammankalla, sammankomma
convenes : sammankallar
convenience : bekvämlighet
conveniences : bekvämligheter
convenient : bekvämt
conveniently : bekvämt
convenor : sammankallande
convent : kloster, nunnekloster
convention : överenskommelse
conventional : vedertagen, konventionell
conventions : överenskommelser
converge : sammanlöpa
conversant : förtrolig, förtrogen
conversation : konversation, samtal
converse : samtala, konversera, motsatt
conversely : omvänt
conversion : omvändelse
conversions : omvandlingar
English−swedish Dictionary
247
English−swedish (dictionnaire)
convert : omvända, konvertera
converted : konverterad
converter : omvandlare
converters : konverterare
convertible : konvertibel, cabriolet
converting : konvertera
convertion : konvertering
converts : konverterar
convex : kupig
convey : transportera, meddela, framföra, överföra, leda
conveyance : åkdon, fordon, befordran
conveyor : transportband
convict : fälla, överbevisa, straffånge, bevisa
conviction : fällande, övertygelse
convienent : bekvämt
convince : övertyga
convincing : övertygande
convivial : festlig
convocation : sammankallande, församling
convoke : sammankalla
convulsed : konvulserade
English−swedish Dictionary
248
English−swedish (dictionnaire)
convulsion : krampryckning
coo : kuttra
cook : kokerska, laga mat, koka, kock
cooker : kokspis
cookery : kokkonst
cookie : liten kaka
cookies : kakor
cooking : matlagning, anrättning
cooks : kockar
cool : kallt, sval, avkyla
cooling drink : läskdryck
coon : tvättbjörn
coop : andelsförening, stänga in, bur för höns
cooperate : samarbeta
cooperates : samarbetar
coordinate : samordna, koordinera
coot : sothöna
cop : snuten, polis
Copenhagen : Köpenhamn
copier : kopierare
copious : riklig
English−swedish Dictionary
249
English−swedish (dictionnaire)
copper : kopparmynt, koppar
coppice : skogsdunge
copse : lund, skogsdunge
coptic : koptisk
copulation : parning
copy : avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera
copy−taster : redaktionschef
copybook : häfte
copying : kopierar
copyists : avskrivare
copyists' : avskrivarnas
copyright : litterär äganderätt
Copyright to : E−mail lexikonet"at"swipnet.se
copywriter : författare av reklamtext
coquettish : kokett
coracle : fiskarbåt
coral : korall
cord : rep, sladd, snöre
cordial : hjärtlig
cordially : hjärtligt
core : ledare
English−swedish Dictionary
250
English−swedish (dictionnaire)
coriander : koriander
corinthians : korintierna
corious : märkvärdig
cork : kork, korka igen
cork−screw : korkskruv
cork up : korka igen
corker : slående argument, grov lögn
corkscrew : korkskruv
cormorant : skarvfågel
corn : spanmål, liktorn, säd, korn
corn−flakes : majsflingor
corn−flour : majsena
corner : hörna, vrå
cornerstone : hörnsten
cornet : glasstrut
cornflower : blåklint
cornish : från cornwall, kornisk
corny : barnslig, banal
coronation : kröning
coroner : adelskrona, undersökningsdomare
corporal : kroppslig, korpral
English−swedish Dictionary
251
English−swedish (dictionnaire)
corporate : gemensam
corporation : bolag
corps : kår
corpse : lik
corpses : liken
corpulence : fetma
corpulent : korpulent
corpuscle : blodkropp
corral : inhängnad
correct : korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig
corrected : rättad
correcting : korrekt
correction : rättning
corrections : rättelser
correctly : korrekt
corrects : rättar till
correlate : korrelat, motsvarighet
correlation : samband
correspond : korrespondera, svara, brevväxla
correspond to : motsvara
correspondence : överensstämmelse, korrespondens, brevväxling
English−swedish Dictionary
252
English−swedish (dictionnaire)
correspondent : motsvarande, brevskrivare
corresponding : motsvarande
corresponds : svarar
corridor : korridor
corrode : fräta
corrosion : anfrätning, sönderfrätande
corrosive : frätande
corrugated : veckad
corrupt : skada
corrupted : skadade
corruption : fördärv, förgängelse, skada
corruptions : skador
corset : korsett
cosine : cosinus
cosmetic : skönhetsmedel, kosmetik
cosmopolitan : kosmopolitisk
cost : kostnad, pris, kostnad
cost−of−living : levnadskostnad
costermonger : fruktförsäljare
costing : kostar
costly : kostsam, kostbar, dyrbar
English−swedish Dictionary
253
English−swedish (dictionnaire)
costs : kostnader
costume : kostym, dräkt
costy : dyrbar
cosy : hemtrevlig, tehuva, hemtrevlig, gemytlig
cot : vagga, babysång, barnsäng
cotradiction : motsägelse
cotroller : kontrollant
cottage : villa, stuga, hydda
cotton : tråd, bomull
cotton−wool : bomullsvadd, bomull
couch : soffa, divan
cough : hosta
could : kunde
couldn't : kunde inte
coulisse : kuliss
council : råd
counciller : rådsmedlem, stadsfullmäktig
counsel : advokat, rådplägning
counsellor : ambasadråd, rådgivare
count : greve, räkna
count upon : påräkna
English−swedish Dictionary
254
English−swedish (dictionnaire)
countdown : nedräkning
countenance : uppsyn, ansikte, min
counter : bardisk
counter−attack : motanfall
counter−claim : motfordran
counter−clockwise : motsols
counter in a shop : disk i affär
counteract : motverka
counteracting : motverkande
counteracts : motverkar
counterfeit : förfalska, förfalskning
counterfeited : förfalskad
counterpane : sängöverkast, täcke
counterpart : motpart, motsvarighet
counterpoint : kontrapunkt
counters : jetonger
countersign : kontrasignera, lösen
countess : grevinna
counting : räkning
countless : oräkneliga
countries : länder
English−swedish Dictionary
255
English−swedish (dictionnaire)
country : bygd, land
country council : landsting
country people : allmoge
countryman : lantman, landsman
countryside : landsbygd, bygd
counts : antal
county : grevskap, län
coup : kupp
coupé : kupe
couple : koppla, par
coupled : kopplat
couples : par
couplet : verspar
coupling : koppling
coupon : kupong
coupons : kuponger
coupsel : råda
courage : kurage, mod
courageous : modig
courier : löpare, kurir
course : förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp
English−swedish Dictionary
256
English−swedish (dictionnaire)
course of treatment : kur
courses : banor, harjägare, springare, kurser
court : domstol, hov
court−house : tingshus
court−martial : krigsrätt
court−ship : kurtis, frieri
court of apeal : appellationsdomstol
courteous : hövlig
courtesy : artighet
courtesy call : artighetsvisit
courtier : hovman
courtly : artig, elegant
courts : domstolar
courtyard : gård, gårdsplan
cousin : kusin
coutch : soffa
cove : bukt
covenant : förbund, avtal
cover : pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke
coverage : täckning
covered : täckte
English−swedish Dictionary
257
English−swedish (dictionnaire)
covering : täckande
coverlet : täcke, sängöverkast
covers : täcker
covert : gömställe, hemlig
covet : eftertrakta, åtrå
covetous : vinningslysten, vinningslysten, sniken
covetous of : begärlig efter
cow : ko
cow−house : ladugård
coward : feg, pultron, feg, kujon, stackare
cowardice : feghet
cowberry : lingon
cower : krypa ihop
cowl : huva, rökhuv
cowslip : gullviva
coxcomb : sprätt
coxswain : styrman, slupstyrare
coy : blyg, pryd
coyote : prärievarg
coyotes : prärievargar
crab : kräftan, krabba
English−swedish Dictionary
258
English−swedish (dictionnaire)
crack : brak, knak, knäcka, spricka, knall, spräcka, reva
cracked : förryckt, spräckt
cracker : knäckare, smällkaramell
crackle : spraka
cradle : vagga
craft : hantverk, fartyg, flygplan
crafted : tillverkade
craftmanship : hantverksskicklig
crafts : hantverk
craftsman : hantverkare
crafty : listig
crag : klippspets, brant klippa
craggy : skrovlig
cram : stoppa, packa
cramming : examensplugg
cramp : kramp
cranberry : tranbär
crane : trana, lyftkran
crane to lift with : kran att lyfta med
cranes : tranor
cranium : kranium
English−swedish Dictionary
259
English−swedish (dictionnaire)
crank : vev, original
crankcase : vevhus
crankshaft : vevaxel
cranny : skreva
crap : skitprat
crasch : brak
crash : krasch, flyghaveri, brak
crashed : kraschat
crashes : kraschar
crate : spjällåda, packkorg
crave : be om, längta efter
craven : feg
crawl : kräla, krypa, kravla
crawled : kravlade
crawling : ålning
crayfish : kräfta
crayon : pastell, krita, färgkrita
craze : vurm, mani
craziest : knäppaste
crazy : tokiga, galen
creak : knarra, knaka, gnissla
English−swedish Dictionary
260
English−swedish (dictionnaire)
creaks : gnisslar
cream : kräm, grädde
cream cake : gräddbakelse
cream cheese : mjukost
crease : vecka, veck, skrynkla, rynka
creased : skrynklig
create : skapa, frambringa, komponera
creates : skapar
creating : skapande
creation : skapelse
creative : kreativ
creativity : kreativitet
creator : skapare
creators : skaparna
creature : varelse
creatures : varelser
crèche : barnkrubba
credence : tilltro
credentials : kreditivbrev
credibility : trovärdighet
credible : trolig, trovärdig
English−swedish Dictionary
261
English−swedish (dictionnaire)
credit : kredit, förtjänst, heder
credited : hedrad
creditor : fordringsägare, borgenär
credits : beröm
credulous : lättrogen, godtrogen
creed : trosbekännelse
creek : liten vik, bukt
creep : krypa, smyga
creeped : krypt
creeps : kryper
cremate : bränna
cremated : kremerat
cremation : kremeringen, eldbegängelse
crematorium : krematorium
crept : kröp
crescent : halvmåne, tillväxande
cress : krasse
crest : krön, bergskam, topp, tofs
crestfallen : modfälld
cretonne : kretong
crevice : spricka, skreva
English−swedish Dictionary
262
English−swedish (dictionnaire)
crew : besättning, manskap
crew−cut : snaggad
crib : bås, krubba
cricket : cricket, syrsa
cried : ropade, ropat
crime : förbrytelse
criminal : brottsling, kriminell, förbrytare
criminal case : brottmål
criminality : kriminalitet
crimp : vecka, krusa, veck
crimson : rodna, karmosinröd
cringe : svansa, krypa
cringes : krusar
crinkle : vecka, rynka, veck
cripple : krympling, omintetgöra
crippled : lam, lytt, ofärdig
crisis : kris
crisis period : kristid
crisp : chips, krusa, frisk
criss−cross : korsvis, genomkorsa
criteria : kriterium
English−swedish Dictionary
263
English−swedish (dictionnaire)
criterion : kännetecken
critic : kritiker
critical : kritisk
criticism : anmärkning, kritik
criticisms : kritik
criticize : kritisera
criticized : kritiserat
critics : kritik
critik : kritik, recensent
critisize : kritisera
croak : kväka, kraxa
crochet : virka, virkning
crock : lerkruka
crockery : lerkärl, porslin
crocodile : krokodil
croft : torp
crofter : backstugusittare, torpare
crony : stallbroder
crook : bedragare, krok
crooked : krokig, ohederlig
crookedness : krokig, ohederlig
English−swedish Dictionary
264
English−swedish (dictionnaire)
croon : nynna
crooner : schlagersångare
crop : skörd
crop up : yppa sig
crops : gröda, skörd
cross : korsa, vresig, kryss, övergå, kors
cross−bar : tvärslå
cross−border : gränsöverskridande
cross−checking : dubbelkontroller
cross−country running : terränglöpning
cross−examination : korsförhör
cross−examine : korsförhöra
cross−eyed : skelögd
cross−roads : vägkorsning, korsväg
cross−section : tvärsnitt
crosshair : korshårssikte
crossing : överfart, överresa
crossroad : genomresa
crosswise : på tvären
crossword : korsord
crotch : skrev, vinkel
English−swedish Dictionary
265
English−swedish (dictionnaire)
crouched : hopkrupen
crow : kråka, gala
crowbar : kofot, bräckjärn
crowd : folksamling, hop, skara, skock, trängas
crowd together : tränga ihop sig
crowded : fullsatt, trångt
crowding : trängsel
crowds : klungor
crown : kröna, hjässa, krona, hattkulle
crown prince : kronprins
crowns : kronor
crucial : kritisk, avgörande
crucible : smältdegel, degel
crucifix : krucifix
crucifixion : korsfästelse
crucify : korsfästa
crude : rå, grov
cruel : grym
cruelties : grymheter
cruelty : grymhet
cruise : kryss, kryssa, kryssning
English−swedish Dictionary
266
English−swedish (dictionnaire)
cruiser : kryssare
crumb : smula
crumble : falla sönder
crumbled : söndersmulad
crunch : krossa, knapra på
crusade : korståg
crusader : korstågsfarare
crush : krossa
crushes : krossar
crushing : krossande
crust : skorpa
crutch : krycka, stöd
crux : krux, svårighet
cry : gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik
crybaby : grinolle
crying : gråt
cryptic : kryptiska
crystal : kristall
cub : vargunge, djurunge
cub (animal) : unge (djur)
cubans : cubaner
English−swedish Dictionary
267
English−swedish (dictionnaire)
cube : kub, tärning
cubic : kubiska
cubic measure : rymdmåyy, kubikmått
cubicle : sovhytt i skola
cuckoo : gök
cucumber : gurka
cud : boll av idisslad föda
cuddle : kela med, krama
cudgel : påk, knölpåk
cue : vink, biljardkö
cuff : manschett, örfil
cuffs : manschetter
cuirass : pansar
cull : plocka
culminate : kulminera
culmination : kulmen
culpable : skyldig, klandervärd
culprit : missdådare, brottsling, syndare
cult : kult, dyrkan
cultic : dyrkan av
cultivate : kultivera, bruka, odla, upparbeta
English−swedish Dictionary
268
English−swedish (dictionnaire)
cultivated : bildad, kultiverad
cultivates : odlar
cultivator : odlare
cultural : kulturell
culture : kultur
cultures : kulturer
cumbersome : hindersam, klumpig
cumulative : sammanräknad
cumulus : cumulusmoln
cunieform : kilskrift
cunning : underfundig, slug, illmarig, knepig, list, listig
cup : bägare, pokal, kopp
cupboard : skåp
cupid : amorin
Cupid`s bow : amorbåge
cupidity : snikenhet
cupola : kupol
cur : byracka
curable : botlig
curate : pastorsadjunkt
curb : kuva, trottoarkant
English−swedish Dictionary
269
English−swedish (dictionnaire)
curbs : kuvar
curd : ostmassa
cure : botemedel, kurera, bota
cured ham : rökt skinka
curfew : aftonringning, utegångsförbud
curiosity : nyfikenhet
curious : underlig, konstig, nyfiken
curious about : nyfiken på
curiously : nyfiket
curl : krusa, hårlock, ringla
curlew : storspov
curly : krusig, lockig
currant : korint, vinbär
currencies : valutor
currency : valuta
current : gängse, ström (el− ), nuvarande
currently : förnärvarande
curriculum : lärokurs, kurs
curry : rykta
curry−powder : currypulver
curse : svordom, förbanna
English−swedish Dictionary
270
English−swedish (dictionnaire)
cursed : förbannad, jäkla
cursive : kursiv
cursor : muspekare
cursory : flyktig
curt : snäv, kort
curtail : stympa, avkorta
curtain : förhänge, ridå, gardin
curtsies : niger
curtsy : nigning, niga
curtsy to : niga för
curtsying : nigning
curve : båge, kröka, kurva
curved : böjt
curves : kurvor
cushion : dyna, kudde
cushions : kuddar
cuspidor : spottkopp
custard : tjock vaniljsås
custodian : förmyndare, väktare
custody : arrest, försvar
custom : sed, sedvänja, vana
English−swedish Dictionary
271
English−swedish (dictionnaire)
custom−house : packhus
customary : bruklig, vanlig
customer : kund, gäst
customer's : köparens
customers : kunder
customised : specialgjorda
customizable : finjusteringsbar
customize : finjustera
custommade : skräddarsydd
customs : tull
cut : klippa, hugg, skärsår, skära, snitt
cut'n'paste : klipp och klistra
cut−throat : mördare
cut off : avskuren, avsnöra
cut up : stycka
cutaway : jackett
cute : söt
cuticle : ytterhud
cutlass : kort svärd
cutler : knivsmed
cutlery : knivar, eggjärn
English−swedish Dictionary
272
English−swedish (dictionnaire)
cutlet : kotlett
cuts : klipper
cutter : tillskärare, kniv
cutting : sågning
cuttings : avfall, tidningsurklipp
cuttlefish : bläckfisk
cyanide : cyanid
cycle : cykel
cyclical : konjunkturbetingad
cycling : cykling
cyclists : cyklister
cyclone : cyklon
cykel : bicycle
cylinder : vals, cylinder
cynic : cyniker
cynical : cynisk
cynosure : lilla björnen, ledstjärna
cypress : cypress
Cyprus : Cypern
cytology : cellära
Czech : tjeckisk, tjeck
English−swedish Dictionary
273
English−swedish (dictionnaire)
czechoslovakia : tjeckoslovakien
d−appearance : d−utseende
dab : klapp, klappa
dabble : fuska, plaska
dabchick : smådopping
dace : stäm
dachshund : tax
dacoit : rövare
dacoity : röveriväsen
dactylic : daktylisk
dactylology : dövstumsalfabet
dad : pappa
daddy : pappa
dado : postament
daedalian : labyrintisk
daedalus : daidalos
daffodil : påsklilja
daffy : tokig
daft : tokig
daftness : dårskap
dagger : dolk
English−swedish Dictionary
274
English−swedish (dictionnaire)
daggle : släpa i väta
dahlia : dahlia
daily : dagligen, daglig
daintiness : läckerhet
dainty : prydlig, utsökt, fin, läcker
dairy : mjölkaffär, mejeri
dairying : mejerihantering
dairymaid : mejerist
dais : plattform, estrad
daisy : tusensköna
dale : dal
Dalecarlian : dalmas
Dalecarlian woman : dalkulla
dalesmen : dalbor
dalliance : lek
dally : leka, söla
Dalmatia : Dalmatien
dalmatian : dalmatisk
dam : moder, dämma upp, damm
damage : avbräck, ramponera, åverkan
damageable : ömtålig
English−swedish Dictionary
275
English−swedish (dictionnaire)
damaged : skadade, skador
damages : skadeersättning
damascus : damaskus
damask : damast
damn : förbaskat
damnable : värd fördömelse
damnation : fördömelse
damned : förbaskade
damnify : tillfoga skada
damning : fördömande
damosel : ungmö
damp : fuktig, fukt
dampen : bli fuktig
damper : spjäll, dämpare
dampish : något fuktig
damsel : ung dam
dance : dansa
danced : dansade
dancer : dansös, dansör
dancers : dansare
dances : dansar
English−swedish Dictionary
276
English−swedish (dictionnaire)
dancing : dansande
dandelion : maskros
dander : ilska
dandified : snobbig
dandify : snobba upp
dandle : vyssa
dandruff : mjäll
dandy : sprätt, snobb
dandyish : snobbig
dandyism : snobbighet
dane : dansk
danegeld : danagäld
danferous : vådlig
danger : fara, våda
danger−zone : riskzon
danger of life : livsfara
dangerous : farlig
dangerously : farligt
dangle : dingla, slänga
dangles : dinglar
Danish : dansk
English−swedish Dictionary
277
English−swedish (dictionnaire)
dank : fuktig
dankish : däven
dantean : danteisk
dap : pimpla
dapper : flink, prydlig
dapple : spräcklig
darbies : handklovar
dare : töras, våga, drista sig, understå sig
daredevil : våghals
dares : vågar
daring : vågad, vågad, oförvägen
dark : dunkel, mörk, mörka, mörkt
dark's : mörkrets
darken : mörkna, förmörka
darkest : mörktaste
darkish : mörkt
darkle : ligga i mörker
darkling : i mörkret
darkly : mörkt
darkness : mörker
darksome : mörk
English−swedish Dictionary
278
English−swedish (dictionnaire)
darky : svarting
darling : älskling, raring
darling sweetheart : käresta
darn : stoppa strumpor, stoppa kläder
darned : förbaskad
darning : stoppning
dart : pil, rusa
dartboard : pilkastningstavla
darter : ormhalsfågel
dartre : herpes
darts : pilkastning
darwinian : darwinistisk
dash : släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag
dash−board : instrumentbräda
dash it : anagga
dashboard : instrumentbräda
dashed : streckade
dasher : käck, elegant
dashes : streck
dashing : flott, käck
dastard : pultron
English−swedish Dictionary
279
English−swedish (dictionnaire)
dastardly : usel
data : data
data−processing : databehandling
database : databas
databases : databaser
datable : daterbar
datail : detalj
datamation : databehandling
datatypes : datasorter
date : dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum
date−time : datum−tid
date of payment : förfallodag
dated : daterad
datel : dataöverförings
dateless : odaterad
dates : datum
dative : dativ
dator : computer
datura : spikklubba
daub : smörja, färgklick, smeta, kludda
dauber : målarkludd
English−swedish Dictionary
280
English−swedish (dictionnaire)
daubs : kluddar
dauby : smetig
daughter : dotter
daughter's : dotters
daughter−in law : svärdotter, sonhustru
daughterboard : dotterkort
daughterly : dotterlig
daughters : döttrar
daunt : skrämma
dauntless : oförfärad
davenport : skrivbord
davit : dävert
dawdle : slå dank
dawdler : sölkorv
dawn : gry, gryning, daggryning, dagas
day : dag
day−break : gryning
day−time : dagtid
day−to−day : dagliga
day after Christmas Day : annandag (jul)
day after tomorrow : övermorgon
English−swedish Dictionary
281
English−swedish (dictionnaire)
day and night : dygn
day of issue : avstämplingsdag
daybreak : gryning, daggryning
daydream : dagdröm
daydreamer : dagdrömmare
daydreaming : dagdrömmande
daylight : dagsljus
daylong : dagslång
days : dagar
daytime : dagtid
daze : bedöva
dazed : omtöcknad, yrvaken, förvirrad
dazzle : förblinda, blända
de−energised : bruten
de−escalate : avtrappa
de−installation : av−installation
deacanal : prost
deacon : diakon
deaconess : diakonissa
deaconry : diakonat
deactivate : avaktivera
English−swedish Dictionary
282
English−swedish (dictionnaire)
deactivated : avaktiverad
deactivates : avaktiverar
deactivating : avaktiverande
dead : avliden, död, dåd
dead−man : dödmans
deaden : dämpa
deadlight : stormlucka
deadline : sista tidpunkt
deadlock : baklås, stopp
deadly : dödligt, dödligk
deadness : livlöshet
deaf : döv
deafen : göra döv
deafening : öronbedövande
deafness : dövhet
deal : överenskommelse, planka, handla
dealer : handlare
dealers : handlare
dealing : hantering
dealings : affärer
dealt : handlat, handlade
English−swedish Dictionary
283
English−swedish (dictionnaire)
dean : domprost, prost, dekanus
deanery : prostämbete
dear : rar, kär, dyr
dearly : dyrt, innerligt
dears : kära ni
dearth : brist
deary : raring
death : dödsfall, död
deathbed : dödsbädd
deathless : odödlig
deathlike : dödslik
deathly : dödlig
deathrate : dödlighet, dödstal
deaths : dödens
deb : debutant
debacle : vild flykt
debar : utestänga
debarking : barkning
debarment : uteslutande
debase : förnedra
debasement : förnedring
English−swedish Dictionary
284
English−swedish (dictionnaire)
debatable : diskutabel
debate : debatt, debattera, debatt
debater : debattör
debating : debatterande
debauch : förföra, utsvävning
debauched : sedeslös
debauchee : vällusting
debauchery : utsvävningar
debilitate : försvaga
debility : svaghet
debit : debet
debonair : älskvärd, belevad
debouch : rycka fram
debrief : utfråga
debris : spillror
debt : skuld
debt−collector : indrivare
debtor : gäldenär
debts : skulder
debug : avkoda
debugger : avkodare
English−swedish Dictionary
285
English−swedish (dictionnaire)
debugging : felsökning
debunk : avslöja
deburring : gradning
debus : stiga av en buss
début : debut
decade : årtionde, decennium
decadence : dekadans
decadent : dekadent
decades : årtionden
decagon : tiohörning
decagram : decagramme
decahedron : tioplaning
decalcification : avkalkning
decalcify : urkalka
decalcomania : dekalkomani
decalitre : dekaliter
decametre : decameter
decamp : bryta upp
decampment : uppbrott
decant : dekantera
decanter : karaff
English−swedish Dictionary
286
English−swedish (dictionnaire)
decapitate : halshugga
decapitates : halshugger
decapitation : halshuggning
decapod : tiofoting
decarbonize : sota
decasyllabic : tiostavig
decathlon : tiokamp
decay : murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna
decayed : förfallen
decaying : stadd i förfall
decays : förfaller
decease : avlida
deceased : avliden
decedent : död
deceit : bedrägeri, svek
deceitful : bedräglig, bedräglig, lögnaktig
deceive : bedra, svika, narra
deceiver : bedragare
deceives : bedragen
decelerate : minska hastigheten
deceleration : fartminskning
English−swedish Dictionary
287
English−swedish (dictionnaire)
December : december
decency : anständighet
decennary : decennium
decennial : tioårs
decent : ärbar, anständig, hygglig
decently : passande
decentralize : decentralisera
deception : bedrägeri, villfarelse
deceptive : bedräglig
dechristianize : avkristna
decide : besluta, avdöma, avgöra
decided : avgjord, beslutat
decidedly : bestämt
decider : omlöpning
decides : beslutar
deciding : avgörande
deciduous : avfallande
decilitre : deciliter
decimal : decimal
decimal−count : decimalräkning
decimalize : decimalisera
English−swedish Dictionary
288
English−swedish (dictionnaire)
decimals : decimaler
decimate : decimera
decimetre : decimeter
decipher : dechiffrera
decision : beslut
decisive : avgörande
deck : däck, pryda, smycka
deck−hand : däcksgast
declaim : orera
declaims : orerar
declamation : talarkonst
declamatory : deklamatorisk
declaration : deklaration, förklara
declaration of war : krigsförklaring
declarations : deklarationer
declare : förklara, deklarera, deklarera
declared : deklarerat
declension : deklination
decline : förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna
declivity : sluttning
decoction : avkok
English−swedish Dictionary
289
English−swedish (dictionnaire)
decode : avkoda
decodes : avkodar
decoding : avkodar
decompose : upplösas, upplösa
decomposition : nedbrytningsprocess
decompresses : packar upp
decompressing : uppackningen av
decompression : dekomprimering
decompressor : uppackare
decontaminate : sanera
decontamination : sanering
decorate : smycka, dekorera, pryda
decorated : dekorerad
decoration : utsmyckning, dekoration, orden
decorative : dekorativ
decorous : värdig, anständig
decorum : anständighet
decoulour : avfärga
decoy : bulvan
decrease : avtagande, minska
decreases : minskar
English−swedish Dictionary
290
English−swedish (dictionnaire)
decree : påbud
decrement : stegvis minskning
decrepit : skröplig, orkeslös
decriminalize : avkriminalisera
decry : nedsätta, racka ned på
decrypt : dekryptera
decrypted : dekrypterad
decryption : dekryptering
decrypts : dekrypterar
dedicate : tillägna
dedicated : tillägnad
dedication : dedikering
dedications : tillägnande
deduce : härleda
deduct : dra av
deductible : avdragsgill
deduction : avdrag, avbränning
deed : handling, gärning
deed of gift : gåvobrev
deem : döma, anse
deep : djup
English−swedish Dictionary
291
English−swedish (dictionnaire)
deep−freeze : frysbox
deepen : djupna
deepest : djupaste
deeply : djupt
deepness : djup
deer : rådjur, hjort
deface : vanställa
defame : förtala
default : huvudsaklig
defeat : nederlag
defect : fel, felaktighet, lyte
defective : bristfällig, defekt, felaktig
defects : felaktigheter
defence : värn, försvar
defenceless : värnlös
defend : värna, förfäkta, försvara
defendant : svarande
defended : försvarade
defending : försvar
defends : försvarar
defenseless : försvarslös
English−swedish Dictionary
292
English−swedish (dictionnaire)
defensive : försvars
defent : värja
defer : dröja, uppskjuta
deference : aktning
defiance : utmaning, trots
defiant : trotsig
deficient : bristfällig
deficit : underskott
defile : orena, defilera
definable : definierbara
define : definiera
defined : definierade
defines : definierar
definite : bestämd
definitely : defenitivt
definition : definition, förklaring
definitions : definitioner
definitive : slutgiltig
deflect : avlänka, böja
deflecting : att böja
deflection : böjning
English−swedish Dictionary
293
English−swedish (dictionnaire)
defoliate : avlöva
deforestation : avskogning
deform : vanställa
deformed : vanskapt
defrag : defragmentera
defragmentation : defragmentering
defragmented : defragmenterad
defragmenting : defragmenterar
defray : täcka, bestrida
defray an expense : bestrida en utgift
defrost : avfrosta, tina upp
deft : skicklig, händig
defunct : avliden
defy : utmana, trotsa
degenerate : vansläktas, urarta, degenerera
degenerated : urartat
degradable : nedbrytbar
degradation : nedbrytning
degrade : minska, förnedra, degradera
degraded : nedsatt
degrades : minskar
English−swedish Dictionary
294
English−swedish (dictionnaire)
degree : grad
degree of priority : angelägenhetsgrad
degrees : grader
dehumidification : avfuktning
deifed : avgudad
deification : förgudning
deified : gudsförklarad
deify : avguda
deifying : gudsförklarande
deign : bevärdigas
deinstall : avinstallera
deinstallation : avinstallation
deionization : avjonisering
deity : gudom
deject : nedslå, nedstämma
dejected : nedslagen
dejectedly : nedslaget, dystert
dejection : förstämning
dejects : nedslår
delay : uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena
delayed : försenad
English−swedish Dictionary
295
English−swedish (dictionnaire)
delectable : ljuvlig
delegate : befullmäktigad
delegated : delegerad
delegation : delegation
delete : utradera, ta bort, utplåna
deleterious : fördärvlig, skadlig
deletes : tar bort
deleting : borttagande
deletion : radering
deletions : raderingar
deliberate : överlägga, betänksam
deliberate upon : rådpläga om
deliberation : överläggning
delicacy : takt, delikatess, känslighet
delicate : känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig
delicious : läcker, välsmakande, ljuv, delikat
delieverer : leverantör
delight : fröjd, välbehag
delight at : glädje över
delighted : glad, förtjust
delightful : förtjusande, välbehaglig
English−swedish Dictionary
296
English−swedish (dictionnaire)
delimit : avgränsa
delimited : avgränsad
delimiter : avgränsning
delineate : skissera
delinquency : domstol
delinquent : brottslighet
delinquents : brottslig
delirium : yra, feberyra
delirous : yr, rasande
deliver : utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda
deliver up : avleverera
deliverance : befrielse, överlämnande
delivered : levererade
delivers : levererar
delivery : förlossning, leverans, räddning
dell : däld, dalgång
delouse : avlusa
delousing : avlusa
delude : förleda, narra
deludes : narrar
deluge : syndaflod, översvämning
English−swedish Dictionary
297
English−swedish (dictionnaire)
delusion : illusion, villfarelse
delve : gräva
delves : gräver
delving : grävande
demagnetize : avmagnetisera
demand : begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka
demand from : avkräva, avfordra
demanded : begärde
demanding : krävande, kräver
demands : kräver
demarcate : avgränsa
demarcation : avgränsning
demeanour : uppförande
demented : vansinnig
demigod : halvgud
demise : frånfälle, död
demobilize : avmobilisera, demobilisera
democracy : demokrati
democrat : demokrat
democratic : demokratisk
demolish : rasera, slopa, förstöra
English−swedish Dictionary
298
English−swedish (dictionnaire)
demolished : förstörd
demolishes : river
demon : demon, ond ande
demons : demoner
demonstrate : demonstrera
demonstration : bevisande, demonstration
demonstrative : demonstrativ, bevisande
demoralize : demoralisera
demos : demon
demur : göra invändningar
demure : blyg, värdig, pryd
den : lya, näste, kula, lya, håla, håla
dence smoke : tjock rök
denia : avslag
denial : förnekande, avslag
denies : förnekar
denizen : invånare
Denmark : Danmark
denomination : sekt, benämning, sekt
denominator : nämnare
denote : utmärka, beteckna
English−swedish Dictionary
299
English−swedish (dictionnaire)
denounce : fördöma, angiva
denounced : skarpt kritiserade
denouncing : fördömer
dense : tjock, tät
density : densitet
dent : märke efter slag, buckla
dentist : tandläkare
denude : avkläda, beröva
denuded : utblottad, naken
denunciation : fördömande, angivelse
deny : bestrida, neka, dementera, förneka
deny oneself : försaka
denying : förnekande
depart : avgå (om fartyg), avresa
departed : försvunnen
department : avdelning, varuhus, departement
departure : utfart, avresa, uppbrott, avfärd
departure hall : avgångshall
departures : avvikelser
departyre : avgång
depend : bero
English−swedish Dictionary
300
English−swedish (dictionnaire)
depend on : ankomma på, bero på
dependant : underhavande
dependence : beroende
dependent : avhängig, underlydande
dependents : efterlevande
depending : beroende
depends : beror
depict : skildra
depicted : avbildad
depicts : avbildningar
deplete : tömma
deplore : beklaga
deploying : utvecklande
deployment : gruppering
depopulate : avfolka
depopulated region : avfolkningsbygd
deport : deportera
deportation : utvisning
deportment : uppförande, uppträdande
depose : avsätta
deposit : deponera, säkerhet, insättning, avlagring
English−swedish Dictionary
301
English−swedish (dictionnaire)
deposit in layers : avlagra
deposition : utfällning
depositor : insättare
depot : depå
deprave : fördärva
deprecate : söka avvärja
depreciate : minska i värde
depreciation : avskrivning
depredation : plundring
depress : nedtrycka, nedslå
depressed : deprimerad, nedslagen
depression : depression, nedgång, lågtryck, depression
deprivation : förlust
deprive : beröva, avhända
deprive of : beröva
depriving : berövade
dept : djup
depth : djup
depth−charge : sjunkbomb
depths : djup
deputation : deputation
English−swedish Dictionary
302
English−swedish (dictionnaire)
deputy : vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie
derail : spåra ur
derange : störa, rubba
derby : derby, plommonstop
deregulate : avreglera
deregulation : avreglering
derelict : övergiven
deride : förlöjliga
derided : förlöjligade
derision : åtlöje, hån
derisive laughter : hånskratt
derive : härleda
derogatory : nedsättande
derrick : lastkran
desalinate : avsalta
descend : minska, stiga ned
descend from : härstamma från
descendant : avkomling, ättling
descendants : ättlingar, efterkommande
descended : steg ned
descending : minskande
English−swedish Dictionary
303
English−swedish (dictionnaire)
descent : nedgång, sluttning, härstammning
describe : skildra, beskriva
describing : beskriva
description : signalement, framställning, skildring, beskrivning
descriptions : beskrivningar
descry : varsna
desecrate : vanhelga
deselect : välja bort
deselected : bortvald
desert : öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken
deserter : överlöpare, desertör
deserve : förtjäna
desiccate : uttorka
desiccated milk : torrmjölk
design : konstruktion, planera
designate : bestämma, utnämna
designated : utsedda
designations : beteckningar
designed : skapad
designs : motiv
desirable : önskvärd
English−swedish Dictionary
304
English−swedish (dictionnaire)
desire : begär, önskar, åtrå, önska, åstunda
desired : önskad
desires : önskar
desiring : önskar
desist : upphöra, avstå
desk : skrivbord, pulpet, arbetsbord
desktop : skrivbord
desolate : ensam, ödslig, öde
desolation : ödeläggelse, enslighet, ödslighet
despair : förtvivlan, misströsta, förtvivla
despatch : avsända
desperate : förtvivlad, hopplös
desperately : desperat
despise : försmå, förakta, ringaktning
despite : trots
despondency : förtvivlan, nedslagenhet
despot : despot
despotic : despotisk
despotism : enväldig
dessert : efterrätt, dessert
destination : bestämmelseort, destination
English−swedish Dictionary
305
English−swedish (dictionnaire)
destine : ämna, bestämma
destiny : öde
destitute : utblottad, utfattig
destroy : förstöra, fördärva, ödelägga
destroyed : förstörd
destroyer : jagare
destroys : förstör
destruction : förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång
destructive : förstörande
desultory : osammanhängande
detach : lösgöra, avskilja
detachable : löstagbar
detached : frånskild
detachment : avskiljande, avskildhet
detail : detalj
detailed : detaljerad, utförlig
details : detaljer
detain : kvarhålla
detect : hitta, uppdraga
detected : funnen
detecting : upptäcka
English−swedish Dictionary
306
English−swedish (dictionnaire)
detection : avkänning
detective : detektiv
detector : detektor
detectors : detektorer
detects : hittar
detention : kvarsittning
deter : avskräcka
detergent : rengöringsmedel
deteriorate : försämra, försämras
deteriorated : försämrad
deteriorates : förfars
deteriorating : urartat
deterioration : försämring
deteriorations : försämringar
determination : föresats, beslutsamhet, beslut
determine : bestämma, avgöra, avgöra
determined : bestämd
determining : avgöra
deterrent : avskräckande
detestable : avskyvärd
dethrone : avsätta
English−swedish Dictionary
307
English−swedish (dictionnaire)
detonate : detonera
detonating : detonerande
detour : omväg, avstickare
detoxify : avgifta
detract : dra ifrån, förringa
detriment : skada, men, förlust
deuce : tvåa
deuteronomy : femte moseboken
devaluation : devalvering
devastate : härja, skövla
devastated : ödelagd
devastating : ödeläggande
develop : upparbeta, utveckla, odla, utbilda
developed : utvecklat
developer : utvecklare
developing : utveckling av
development : utveckling
developments : utvecklingar
deviate : avvika
deviation : avvikelser
deviation in weight : utslag i vikt
English−swedish Dictionary
308
English−swedish (dictionnaire)
device : tillbehör, device
devil : djävul, tusan
devilry : djävulskap
devious : slingrande, irrande
devise : tänka ut, hitta på
devolve : övergå, överlåta
devote : ägna, helga
devote oneself to : ägna sig åt
devoted : tillgiven, hängiven
devoting : hängivna
devotion : andakt, fromhet, hängivenhet
devour : from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka
dew : dagg
deworm : avmaska
dexterity : skicklighet
dexterous : händig, flink
diabetes : sockersjuka, diabetes
diabolical : diabolisk, djävulsk
diagnose : ställa diagnosen
diagnosis : diagnos
diagnostic : diagnostisk
English−swedish Dictionary
309
English−swedish (dictionnaire)
diagrams : diagram
dial : ringa, urtavla
dialect : dialekt, landsmål
dialects : dialekter
dialer : uppringare
dialogbox : dialogruta
dialogs : dialogrutor
dialogue : dialog
diamond : diamant
diamonds : ruter, diamanter
diaper : haklapp, blöja
diaphragm : mellangärde, bländare
diapositiv : diabild
diarrhoea : diarré
diary : dagbok
diasterstricken : katastrofdrabbade
diatonic : diatonisk
dibble : sättpinne
dibs : kosing, stålar
dice : tärning
dicespeed : tärningshastighet
English−swedish Dictionary
310
English−swedish (dictionnaire)
dictate : föreskriva, befallning, diktera
dictates : dikterar
dictation : maktbud, diktamen, diktat
dictator : diktator
dictatorship : diktatur
diction : stil, språk, uttryckssätt
dictionaries : ordböcker
dictionary : lexikon, ordbok
dictionary−part : lexikondelen
did : gjorde
die : dö, tätning
die−head : gänghuvud
die−stock : gängkloppa
die away : avslockna
dies : dör
diesel : disel
diet : diet, kost
differ : skiljer sig
difference : skillnad
different : annorlunda, särskild, skiljaktig, skild
different from : olik
English−swedish Dictionary
311
English−swedish (dictionnaire)
differentiate : skilja sig
differently : annorledes, olika
differs : avviker
difficult : besvärlig, svårt, kinkig
difficulties : svårigheter
difficulty : svårighet
diffidence : brist på självtillit, blyghet
diffident : försagd
diffuse : omständlig, svamlig, diffus
dig : grävde, gräva, grävt
digest : sammandrag, smälta maten
digestible : lättsmält
digestion : matsmältning
digging : grävande
diggings : lya, bostad
digit : siffra
digitala : digital
digitize : digitalisera
digits : siffror
dignified : förnäm, värdig
dignity : värdighet
English−swedish Dictionary
312
English−swedish (dictionnaire)
digress : avvikelse, avvika
digs : lya
dilapidated : fallfärdig
dilapidation : förfall, vanvård
dilate : utvidga
dilemma : dilemma
diligence : arbetsamhet, flit
diligent : ihärdig, skötsam, flitig
dilirium : yrsel
dill : dill
dilly−dally : vela
dilute : späda ut
diluted : utspädd
dilution : utspädning
dim : dimensionera, oklar
dimast : avmasta
dimension : dimension
dimensions : dimensioner
diminish : förminska, minska
diminishes : förminskar
diminution : minskning
English−swedish Dictionary
313
English−swedish (dictionnaire)
diminutive : mycket liten
dimple : skrattgrop
din : dåna, dån, larm
dine : äta middag
diner : middagsgäst
dingey : jolle
dingy : grådaskig, smutsig
dining−car : restaurangvagn
dining−room : matsal, matsal, sal
diningroom : matsal
dinner : middag
dinner−guest : middagsgäst
dinner−jacket : smoking
diocese : stift (kyrko−), biskopsdöme
dioxide : dioxid
dip : doppa
diphtheria : difteri
diphtong : diftong
diploma : diplom
diplomacy : diplomati
diplomat : diplomat
English−swedish Dictionary
314
English−swedish (dictionnaire)
diplomatist : diplomat
dipper : doppad, öskar, skopa
dire : hemsk, gräslig
direct : direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta
directed : riktade
direction : riktning, föreskrift, håll
directions : riktningar
directive : anvisning
directly : direkt, strax, rakt
director : regissör, direktör, chef
director's : direktörers
directorate : direktörsbefattning
directories : kataloger
directors : direktörer
directory : katalog, telefonkatalog, adresskalender
directory−space : katalog−utrymme
directvideo : direktvideo
dirge : sorgesång
dirt : smuts
dirt−track : jordbana
dirty : osnygg, oren, smutsig
English−swedish Dictionary
315
English−swedish (dictionnaire)
disability : invaliditet, oförmåga
disable : stänga av
disabled : avstängd, vanför
disablement : arbetsoförmåga
disables : stänger av
disabuse : ta någon ur en villfarelse
disadvantage : nackdel
disadvantageous : ofördelaktig
disadventage : nackdel
disaffected : missnöjd
disagree : vara osams, vara oense
disagree with : vara oense med
disagreeable : obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig
disagreed : oeniga
disallow : avvisa
disallows : godkänner inte
disappear : försvinna
disappearing : försvinnande
disappears : försvinner
disappoint : göra besviken, svika
disappointed : besviken
English−swedish Dictionary
316
English−swedish (dictionnaire)
disappointing : nedslående
disappointment : besvikelse, missräkning
disapproval : ogillande
disapprove : ogilla
disapprove of : ogilla
disarm : avrusta
disarmament : avrustning
disaster : katastrof, olyckshändelse
disasterous : katastrofal
disband : hemförlova
disbelief : stark misstro
disbursement : utbetalning
disc : disk
disc−contents : diskettinnehåll
disc−space : disk−utrymme
discard : kassera, kasta bort
discarded : avlagd
discern : skönja, märka, urskilja
discernible : skönjbar
discharge : avlasta, släppa, avfyra, avlossa
discharged : avdankad
English−swedish Dictionary
317
English−swedish (dictionnaire)
disciple : lärjunge
discipline : kunskapsgren, tukta, tukt, disciplin
disclaim : förneka
disclaimed : frånsägande
disclaimer : avsägande
disclaims : avsäger sig
disclose : avslöja
disclosure : avslöjad
discolour : urbleka, avfärga
discoloured : anlupen
discomfit : modfälla, gäcka
discomfiture : besvikelse, nederlag
discomfort : obehag
disconcert : omintetgöra
disconcerted : förlägen
disconnect : koppla av, stänga av
disconsolate : tröstlösa, otröstlig
discontented : missbelåten
discontinue : avbryta
discord : split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet
discordant : oförenlig, disharmonisk
English−swedish Dictionary
318
English−swedish (dictionnaire)
discount : rabatt
discounts : rabatter
discourage : avskräcka
discouraged : modfälld
discourse : föredrag, tal
discourteous : oartig
discourteously : ohövligt
discover : uppdraga, upptäcka, hitta
discovered : upptäckt
discoveries : upptäckt
discovers : upptäcker
discovery : rön, fynd, upptäckt
discredit : betvivla, skam, vanheder
discreet : grannlaga, finkänslig, diskret
discrepancy : avvikelse, oförenlighet
discretely : diskret
discretion : gottfinnande, urskiljning
discriminate : göra skillnad
discriminating : skarpsinnig, särskiljande
discrimination : diskriminering, urskillning
discriminatory : diskriminerande
English−swedish Dictionary
319
English−swedish (dictionnaire)
discs : disketter
discuss : diskutera, avhandla, diskutera
discuss a sudject : behandla ett ämne
discussing : diskuterande
discussion : debatt, överläggning, diskussion, diskussion
discussions : diskussioner
disdain : ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå
disdainful : försmädlig
disease : sjukdom
diseases : sjukdomar
disembark : landstiga, landsätta, debarkera
disengage : löskoppla, lösa
disentangle : lösgöra, reda ut
disentanglement : utredning
disfavour : onåd, ogillande
disfigure : vanpryda, vanställa
disgorge : utspy, lämna ifrån sig
disgrace : smälek, blamage, skam, onåd, vanheder
disgraceful : skamlig, skandalös
disgruntled : missbelåten
disguise : förkläda, förklädnad
English−swedish Dictionary
320
English−swedish (dictionnaire)
disguised : utklädd
disgust : äckel, leda
disgusted : äcklad
disgusting : ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande
disgusts : äcklar
dish : maträtt, fat, disk, rätt
disharmony : disharmoni
disheartening : nedslående, beklämmande
dishes : disk
dishevelled : rufsig
dishonest : ohederlig, oärlig
dishonour : skam, vanära, vanheder
disiclination : obenägenhet
disinclined : obenägen
disinfect : desinficera
disinfectant : desinfektionsmedel
disinherit : göra arvslös
disinherited : arvlös
disintegrate : upplösa
disinterested : oegennyttig
disinterestedness : oegennytta
English−swedish Dictionary
321
English−swedish (dictionnaire)
disintergration : upplösning
disk : diskett, skiva
disk−based : diskbaserad
diskette : diskett
disks : hårddiskar
diskspace : diskutrymme
dislike : ogilla, motvilja
dislikes : ogillar
dislocate : rubba, rycka ur led
dislodge : rubba
dislodges : rubbar
disloyal : illojal
dismal : kuslig, sorglig, ruskig
dismantle : ta isär, slopa, skrota, avmontera
dismay : bestörtning, förfäran, förskräcka
dismayed : bestört
dismember : sönderslita, sönderdela
dismiss : avskeda, entlediga, avvisa
dismissal : avsked, uppsägning
dismissed : avskedade
dismount : sitta av
English−swedish Dictionary
322
English−swedish (dictionnaire)
disobedience : olydnad
disobedient : olydig
disobey : inte lyda, vara olydig
disorder : oordning, oreda, förvirring
disorderly : bråkig
disown : ej erkänna, förneka
disparage : nedsätta
disparity : olikhet, skillnad
dispassionate : sansad, lugn
dispatch : depesch, avsända, expediera, avfärda
dispatch−box : dokumentskrin, skrivetui
dispatch−case : skrivetui, dokumentskrin
dispatcher : avsändare
dispel : skingra, förjaga
dispensable : unbärlig
dispense : fördela, utdela
dispenser : apoteksbiträde
disperse : skingra
disperses : skingras
dispirited : nedslagen
displace : flytta, avsätta, rubba
English−swedish Dictionary
323
English−swedish (dictionnaire)
displaced : förskjutna
display : utställa, ståt, utställning, skylta
displaying : visande
displease : misshaga
displeased : missnöjd
displeasure : missnöje
disposables : engångsartiklar
disposal : fritt förfogande, förfogande, disponera
dispose : disponera
dispose of : avpollettera
dispose of lottery : lotta ut
disposed : beskaffad, hågad
disposition : förfogande, anordning, fallenhet, läggning
dispossess : driva bort
disprove : vederlägga
dispute : strid, tvist
disputed : omtvistad, omstridd
disputing : tvistar
dispyte : disputera
disqualify : diskvalificera
disquette : diskett
English−swedish Dictionary
324
English−swedish (dictionnaire)
disquiet : oroande
disquieting : oroande
disquise : fökläda
disregard : förakt, förakta, strunta i
disregards : föraktar
disrepair : dåligt skick
disreputable : illa beryktad, vanhedrande
disrepute : vanheder
disrespect : missaktning, vanvördad
disrespectful : vanvördig
disrespectfully : vanvördigt
disrtessed : bedrövad
disruption : sprängning, sönderslitning
dissatisfaction : missnöje
dissatisfied : besviken
dissatisfy : missnöjd
disscharge : förvalta
dissect : dissikera, obducera
dissecting−room : anatomisal
dissemble : hyckla, fördölja
disseminated : utbredd
English−swedish Dictionary
325
English−swedish (dictionnaire)
dissension : oenighet
dissent : avvika, ha olika mening
dissenter : frikyrklig, oliktänkande
dissimilar : olika
dissimilarities : olikheter
dissimilarity : olikhet
dissimulate : förställa sig
dissipated : utsvävande
dissipates : skingras
dissociation : avståndstagande
dissolute : utsvävande, liderlig
dissolution : upplösning
dissolve : lösas upp
dissonance : missljud
distaff : slända på spinnrock
distance : håll, distans, sträcka, avstånd
distanced : distanserad
distant : fjärran, avlägsen, långt avlägsen
distaste : avsmak
distasteful : vidrig, osmaklig
distemper : valpsjuka, tempera
English−swedish Dictionary
326
English−swedish (dictionnaire)
distempered : rubbad, sjuklig
distend : utvidga
distibute : distribuera
distict : distrikt
distil : destillera
distinct : tydlig
distinction : åtskillnad, utmärkelse
distinction between : åtskillnad mellan
distinctions : åtskillnader
distinctive : utpräglad, utmärkande
distinguish : särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja
distinguished : celeber, framstående, förnäm, distingera
distort : förvränga, vanställaförvrida
distorted : förvänd
distortion : förvridning, förvrängning
distract : dra bort, distrahera
distrain : utmäta
distraint : utmätning
distraught : utom sig, galen
distress : sorg, smärta, plåga
distressed : nödlidande
English−swedish Dictionary
327
English−swedish (dictionnaire)
distribute : utge, utdela, fördela
distributed : utgiven
distributer : distributör
distributers : distributörer
distributing : distribution
distribution : spridning, utdelning, utbredning
distributor : distributör
distributors : distrubitörer
district : härad, stadsdel, bygd, trakt
distrust : misstro, tvivel
disturb : störa, oroa, ofreda
disturbance : orolighet, störning
disturbed : störde
disturbs : stör
disunited : oeniga
disunity : oenighet
disused : bortlagd, avlagd
ditch : dike
ditches : diken
dither : vela
ditto : dito
English−swedish Dictionary
328
English−swedish (dictionnaire)
ditty : visa
diurnal : daglig
dive : dyka
dived : dök
diver : dykare
diverge : avvika
divers : diverse, åtskilliga
diverse : olika, mångfaldig
diversifying : görs om
diversion : förstörelse, avkoppling, avledande
divert : förströ, avleda
diverted : förstrött
dives : dyker
divest : avhända
divide : skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela
divide into syllables : avstava
divided : delat
dividend : utdelning
dividends : återbäring
divides : delar
dividing up : uppdelning
English−swedish Dictionary
329
English−swedish (dictionnaire)
divination : spådom
divine : gudomlig, spå
divine service : gudstjänst
divinity : gudom, kristendom, teologi
divisible : delbar
division : division, indelning, indelning, delat med
divorce : äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från
divorced : frånskild, skild från
divulge : utsprida
divus : gudlik
dizziness : yrsel
dizzy : yr i huvudet
do : göra, duga, uträtta
do a sum : räkna ett tal
do arithmetic : räkna
do I know it? : kan jag det?
do well : sköta sig väl
do without : umbära
do you think : månne
docile : foglig, lydig
docility : foglighet
English−swedish Dictionary
330
English−swedish (dictionnaire)
dock : skeppsdocka
dock (of the bay] : docka
docks : bassänger
docs : dokument
doctor : läkare, doktor
doctor of medicine : medicine doktor
doctored : fiffla
doctors : doktorer
doctors' : doktorers
doctrine : doktrin, lära
document : handling, dokument, urkund, akt
documentation : dokumentation
documentations : dokumenteringen
documented : dokumenterad
documention : dokumentation
documents : dokument
dodge : knep, knyck, kila undan
doe : hind, kaninhona
doe−rabbit : kaninhona
does : gör
doesn´t : inte
English−swedish Dictionary
331
English−swedish (dictionnaire)
doff : ta av sig hatt
dog : hund
dog−days : rötmånad
dog−rose : nyponbuske
dogdays : rötmånad
doggerel : knittel, haltande vers
dogs : hundar
doing : gjort, förehavande
dole : arbetslöshetsunderstöd
doll : docka
dollars : dollar
dolorous : smärtsam
dolphin : delfin
dolt : träskalle
domain−name : domännamn
dome : dom, kupol
domesday : domens dag
domestic : inrikes, tam
domestic comfort : hemtrevnad
domestic flight : inrikes flyg
domesticated : tämjda
English−swedish Dictionary
332
English−swedish (dictionnaire)
domicile : fast bostad, hemort
dominanse : herravälde
dominant : dominerande, förhärskande
dominate : behärska, dominera
dominated : behärskande
domination : herravälde
domineer : dominera, behärska
domineering : härsklystentyrannisk
dominican : dominikanska republiken
dominion : välde, besittning, herravälde
don't : inte
don`t mention it : inget att tala om
don´t : inte
donate : donera
donation : gåva
donations : gåvor
done : gjort
donkey : åsna
donor : givare
door : dörr, port, lucka
doorkeeper : portvakt
English−swedish Dictionary
333
English−swedish (dictionnaire)
doors : dörrar
doorstep : tröskel
doorway : dörröppning
dooryard : gård, bakgård
dope : knark
dormant : sovande, vilande
dormitory : sovsal, sovstad
dormouse : hasselmus
dory : liten roddbåt
dos−format : dos format
dose : dos, dosis, sats
dot : prick, pricka, punkt
dot−matrix : pinn−
dotage : svaghet, ålderdomsslöhet
dote : vara barn på nytt
dots : punkter
dotted : prickad
double : dubbel, fördubbla
double−check : dubbelkolla
double−click : dubbelklicka
double−column : dubbelkolumn
English−swedish Dictionary
334
English−swedish (dictionnaire)
double−cross : lura
double−dealer : bedragare
double−decker : biplan, tvåvåningsbuss
double−quick : språngmarsch, hastig marsch
doubleclick : dubbelklicka
doubles : fördubblar
doubt : tvivla, betvivla, tvivel
doubted : ifrågasatts
doubtful : tvivelaktig, tveksam, betänklig
doubtless : otvivelaktigt
doubts : tvivel
douche : dusch
dough : deg
doughty : duktig, manhaftig
dove : duva
dovetail : hopsinka
dovetailed : hoplänkad
dowager : änkenåd
dowdy : sjaskig
dower : änkas del i boet
down : nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför
English−swedish Dictionary
335
English−swedish (dictionnaire)
down−hearted : modlös, missmodig
down−trodden : nertrampad
downcast : nedslagen
downfall : skyfall, nedgång
download : ladda ner
downloaded : nerladdat
downpour : hällregn, störtregn, skyfall
downright : fullkomligt
downstairs : nere
downtown : centrum
downtrodden : förtrampad
downward : nedåt
downwardly : nedåt
downwards : nedåt, nedanför
dowries : hemgifter
dowry : hemgift, gåva
doze : tupplur, dvala, dåsa
dozen : dussin
drab : enformig, tråkig
draft : uttag, utkast, koncept
drafts : uttagningar
English−swedish Dictionary
336
English−swedish (dictionnaire)
drag : dra, dragga, släpa
drag'n'drop : dra och släpp
dragon : drake
dragon−fly : slända, trollslända
dragoon : dragon
drain : dränera, avlopp, avdika
drain off : avrinna
drain water : avleda vatten
drainage : avlopp
drained : dränerat
drainpipe : avloppsledning
dram : nubbe, styrketår, sup, snaps
drama : drama, skådespel
dramatic : dramatisk
dramatically : dramatiskt
dramatist : dramatiker
dramatizes : dramatiserade
drank : drack, druckit
drape : drapera, kläda
draper : klädeshandlare
drapery : manufakturvaror
English−swedish Dictionary
337
English−swedish (dictionnaire)
drastic : drastisk
drastically : drastiskt
drat : förbaskat
draught : drag, klunk, korsdrag, utkast
draughts : damspel
draughty : dragig
draw : draga, tappa ur, rita, teckna, dra
draw−bridge : vindbrygga
draw bills : trassera
draw lots : lotta
drawback : nackdel, olägenhet
drawbridge : vindbrygga
drawee : trassat
drawer : låda, byrålåda
drawers : kalsonger
drawing : ritning, teckning
drawing−board : ritbräde
drawing−master : teckningslärare
drawing−pin : häftstift
drawing−room : salong, förmak
drawings : ritningar
English−swedish Dictionary
338
English−swedish (dictionnaire)
drawl : släpigt uttal
drawn : utställda, oavgjord
draws : ritar
dread : rädsla, frukta, befara
dreadful : ryslig, förskräcklig
dreadfully : förskräckligt
dreadnought : slagskepp
dream : dröm
dream about : svärma för
dreams : drömmar
dreamworld : drömvärld
dreary : hemsk, ödslig, trist, dyster
dredge : muddra
dredger : mudderverk, bottenskrapa
dregs : bottensats
drench : grundlig blöta, genomdränka
drenched : dränkt, dränkte
drenching : dränkande
dress : klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda
dress−coat : frack
dress a person`s hair : frisera
English−swedish Dictionary
339
English−swedish (dictionnaire)
dressed : klädd
dressing : garnering, sås, majonässås
dressing−gown : morgonrock
dressing cubide : avklädningshytt
dressinggown : morgonrock
dressmaker : sömmerska
drew : drog
dribble : droppa, dribbla
dried : torkad
drift : avdrift, vandra
drifted : vandrade
drifting : drift
drifts : vandrar
drill : exercera, drill, drilla, borra
drink : dricka, supa, dryck
drink a person's health : skåla med någon
drinking : dricka
drinks : drinkar
drip : droppe, drypa
dripped : droppade
dripping : droppande
English−swedish Dictionary
340
English−swedish (dictionnaire)
drips : droppar
drive : enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa
drive away : förjaga, fördriva
drivel : dregla, dregel, dravel
driver : förare, drivrutin
drivers : drivrutiner, förare
drives : kör, enheter
driveway : uppfart
driving : drivande
driving licence : körkort
drizzle : duggregn
droll : rolig, lustig
dromedary : dromedar
drone : drönare
drool : dregla
drools : dreglar
droop : hänga ned, sloka
drop : tappa, droppa, trilla, drypa, släppa, spilla
drop the anchor : fälla ankaret
droplet : droppe
droplets : droppar
English−swedish Dictionary
341
English−swedish (dictionnaire)
drops : släpper
dross : avskräde, slagg
drought : torka, torkperiod
drove : körde
drown : drunkna, dränka
drowned (get) : drunkna
drowsy : slö, dåsig, sömnig
drudge : arbetsträl
drudgery : slavgöra, slit
drug : drog
drug−free : drogfri
druggist : apotekare
drugs : droger
drugstore : kemikalieaffär
drum : trumma
drum−membrane : trunhinna
drunk : drucken, full
drunkard : drinkare
drunken : drucken
drunkennesa : dryckenskap, fylleri
dry : torr, torka
English−swedish Dictionary
342
English−swedish (dictionnaire)
dryness : torr
dual : tvåfaldig
dub : dubba film, dubba till
dubbing : kopiering
dubious : tvivelaktig
ducal : hertiglig
duchess : hertiginna
duchness : hertiginna
duck : and, ducka, anka
duck pond : ankdamm
duck shooting : andjakt
ducks : byxor av segelduk
duckweed : andmat
duct : ledning, rör
dud : odugling, blindgångare
dude : sprätt, klädsnobb
dudgeon : tjurighet, förtrytelse
due : beroende, vederbörlig, tillbörlig
duel : duell
dues : avgifter
duet : duett
English−swedish Dictionary
343
English−swedish (dictionnaire)
duffer : odugling, skräp
dug : dig
dug−out : skyddsrum
duke : hertig
dull : tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov
dully : trögt
duly : vederbörligen
dumb : stum, dum
dumb−bell : hantel, idiot
dumbfound : göra mållös
dummy : attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan
dump : soptipp, dumpa
dumping : dumpning
dumpling : äppelmunk
dumps : dumpar
dun : björn, gråbrun, indrivare
dunce : dumbom, dumhuvud
dune : dyn
dung : gödsel, gödsla, dynga
dungeon : fängelsehåla
dunning letter : kravbrev
English−swedish Dictionary
344
English−swedish (dictionnaire)
dupe : narra, lura
duplicate : duplisera, kopia
duplicating : kopiera
duplication : kopiering
duplicity : dubbelhet, dubbelspel
durable : hållbar, varaktig
duration : varaktighet
during : under tiden
dusk : skymning
dusky : dunkel, mörk
dust : stoft, damm
dustbag : dammpåse
dustbin : soptunna
duster : dammtrasa, dammvippa
dusty : dammig
Dutch : holländsk
dutchman : holländare
dutiable : tullpliktig
dutiful : plikttrogen
duty : plikt, bestyr, åliggande, tjänst, tull
duty−free : tullfri
English−swedish Dictionary
345
English−swedish (dictionnaire)
dwarf : dvärg
dwel : bo
dwell : vistas, bo
dwelling : bostad, boning
dwellinghouse : boningshus
dwindle : förminska
dye : färga, färg
dye stuff : färga tyg
dying : dör, ivrig
dyke : fördämning
dynamic : dynamisk
dynamically : dynamiskt
dynamite : dynamit
dynamited : sprängd
dynamo : dynamo
dynasty : ätt, dynasti
e−texts : elektroniska texter
each : varje, vardera, var, var och en
each other : varandra
eager : ivrig
eager to learn : vetgirig
English−swedish Dictionary
346
English−swedish (dictionnaire)
eagerly : ivrigt
eagerness : begär, iver
eagle : örn
eagle−owl : berguv
eagles : örnar
ear : ax, öra
ear−ache : örsprång
ear−drop : örhänge
ear−shot : hörhåll
ear for music : gehör
earl : engelsk greve
early : tidig
early in the morning : arla
earmark : reservera
earn : tjäna, förtjäna
earned : förtjänad
earnest : allvar, allvarlig
earning capacity : avkastningsförmåga
earnings : förtjänst, arbetsförtjänst
earns : förtjänar
ears : öron
English−swedish Dictionary
347
English−swedish (dictionnaire)
earshot : hörhåll
earth : mull, jorden
earth−quake : jordbävning
earth−worm : daggmask
earthenware : lergods, keramik, lerkärl
earthenware vessel : lerkärl
earthly : världslig, jordisk
earthquake : jordbävning
earthy : färdig
earwig : tvestjärt
ease : lätta, lätthet
ease−of−use : enkel att använda
easel : staffli
eases : lättar på
easiest−to−use : enklast att använda
easily : med lätthet
East : östra, öster, ost
East Indies − the : Ostindien
eastbound : som går åt öster
Easter : påsk
easterly : östlig
English−swedish Dictionary
348
English−swedish (dictionnaire)
eastern : östlig
eastward : åt öster, mot öster
easy : lätt, obesvärad, mak, ledig
easy−chair : länstol, vilstol
easy−going : maklig, sorglös
easy−to−use : lättanvänt
easy chair : fåtölj
easy to survey : överskådlig
eat : äta, äta, förtära
eatables : matvaror
eaten : ätit
eating : ätande
eats : äter
eaves : takskägg, takfot
eaves−gutter : takränna
eavesdropper : tjuvlyssnare
ebb : avta, ebb, ebb
ebonite : ebonit
ebony : ebenholts
ec−harmonization : eg−anpassning
ec−labelling : eg−märkning
English−swedish Dictionary
349
English−swedish (dictionnaire)
ec−regulation : eg−förordning
eccentric : originell, original
ecclesiastcal : kyrklig
ecclesiastes : salomos predikare
ecclesiastical : kyrkliga
echo : genljud, eko, eka
echoes : ekar
eclectic : eklektisk
eclipse : förmörka, månförmörkelse
eco−audit : miljörevision
eco−labelling : miljömärkning
ecological : ekologiska
ecologist : miljöforskare
ecology : miljöforskning
economic : ekonomisk
economical : sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam
economics : nationalekonomi
economies : ekonomier
economist : nationalekonom
economize : hushållning, hushålla
economy : sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi
English−swedish Dictionary
350
English−swedish (dictionnaire)
ecosystem : ekosystem
ecstasy : extas
eczema : eksem
eddy : virvel, virvla
edge : rand, egg, brädd, kant
edges : kanterna
edging : list
edible : ätlig
edict : påbud, förordning
edification : uppbyggelse
edifice : byggnad
edify : uppbygga
edit : redigera
edited : redigerad
editing : redigering
edition : utgåva, upplaga
editor : utgivare, redigerare, redaktör
editor−in−chief : redaktionschef
editor`s : redaktion
editorial : ledande artikel, ledare
editorial staff : redaktion
English−swedish Dictionary
351
English−swedish (dictionnaire)
editors : redigerare
editorship : redaktion
edits : redigerar
edomites : edomiterna
edp : elektronisk databehandling
educate : uppfostra, bilda, uppfostra
educated : bildad
education : bildning, uppfostran, undervisning
educational : undervisande
educators : utbildare
eel : ål
eel hatch : ålkista
eery : spöklik, kuslig, rädd
efface : utplåna
effect : effekt, förmedla, verkan
effected : påverkad
effective : effektiv
effectively : effektivt
effects : effekter
effeminate : feminiserad, veklig, förverkligad
effeminated : förvekligad
English−swedish Dictionary
352
English−swedish (dictionnaire)
effervesce : bubbla, skumma
effete : utsliten, uttjänt
efficacious : verksam
efficacy : verkan, verksamhet
efficiency : effektivitet
efficient : effektivt
efficiently : effektivt
effigy : bild
effluent : utflöde, spillvatten
effort : bemödande, ansträngning, försök
efforts : ansträngningar
effrontery : oförskämdhet
effusion : innerlighet, hjärtlighet, utgjutning
effusive : översvallande
egg : ägg
eggon : driva på
eggplant : äggplanta
eggs : äggen
egoism : själviskhet, egoism
egoistical : egoistisk
egotistic : egoistisk
English−swedish Dictionary
353
English−swedish (dictionnaire)
egotistical : egoistisk
egotistically : egoistiskt
egregious : oerhörd
egress : utgång, utgående
Egypt : Egypten
Egyptian : egyptisk
Egyptians : egyptierna
egyptologist : egyptolog
egyptology : egyptologiska
eh : åh
eider : ejder
eiderdown : eiderdun
eighieth : åttionde
eight : åtta
eight−hour day : åttatimmarsdag
eighteen : arton, aderton
eighth : åttonde
eighties : åttitalet
eighty : åttio
Eire : Irland, Irländska republiken
either : heller, endera
English−swedish Dictionary
354
English−swedish (dictionnaire)
either...or : vare sig...eller, antingen... eller
ejaculate : utropa
ejaculation : utrop
eject : tar ut
elaborate : genomarbeta, utveckla
elaborates : genomarbetar, utvecklar
elapse : förflyta
elastic : spänslig, elastisk, resår
elastic spring : resårband
elated : upprymd
elation : upprymdhet
elbow : armbåge
elbows : armbågar
elder : äldre, fläder
elderly : äldre, gammal
eldery : äldre
elect : välja
elected : vald
electic : elektriska
election : val
election office : valbyrå
English−swedish Dictionary
355
English−swedish (dictionnaire)
election promises : valfläsk
electioneer : valarbetare
elector : väljare
electorate : valmanskår
electric : elektriska
electric bell : ringledning
electric fittings : armatur
electrical : elektrisk
electrician : elektriker
electricity : elektricitet
electro−plate : nysilver
electrocute : avrätta i elektriska stolen
electronic : elektronisk
electronically : elektroniskt
elegance : elegans
elegant : sirlig, elegant, stilfull
element : grundämne, grunddrag
elementary : elementär
elementary school : grundskola
elephant : elefant
elevate : upphöja, lyfta
English−swedish Dictionary
356
English−swedish (dictionnaire)
elevating : upplyftande
elevation : upphöjelse, höjd
elevator : hiss
eleven : elva
elevenses : förmiddagskaffe
elf : alf, troll, byting, älva
elicit : framkalla, framlocka
eligibility : kvalifikation
eligible : önskvärd, berättigad, valbar
eliminate : avlägsna
élite : elit
elitism : elittänkande
elixir : elixir
elk : älg
ell : aln
ellipse : ellips
elliptical : elliptisk
elm : alm
elocution : talarkonst, välläsning
elongate : förlänga
elonngation : förlängning, utsträckning
English−swedish Dictionary
357
English−swedish (dictionnaire)
elopement : rymning
eloquence : vältalighet
else : annan
else's : annans
elsewhere : annanstans, någon annanstans, annorstädes
elucidate : förklara, belysa, klargöra
elude : gäcka, kringgå
elusive : gäckande, oåtkomlig, bedräglig
emaciate : utmärgla
emacs−like : emacsliknande
email : e−post
emailing : sända med e−post
emanate : emanera, utgå
emanation : utflöde
emancipate : frigöra, emanicipera
emancipation : frigörelse
emasculate : förvekliga, kastrera
embalm : balsamera
embankment : vall, kaj, vägbank, bank (av jord)
embargo : beslag
embark : inskeppa, gå ombord
English−swedish Dictionary
358
English−swedish (dictionnaire)
embarrass : genera
embarrassed : förlägen, generad
embarrassing : genant
embarrassment : förlägenhet, bryderi
embassies : ambassader
embassy : beskickning, ambassad
embed : inbädda
embedded : inbäddat
embellish : försköna, pryda
embellishment : förskönande
ember : glödkol
embers : glöd
embezzle : försnilla, förskingra
embezzlement : förskingring
embitter : förbittra
emblem : symbol
embolden : inge mod
emboss : kisellera
embrace : omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna
embracing : omfattning
embroider : brodera
English−swedish Dictionary
359
English−swedish (dictionnaire)
embroideries : broderier
embroidery : broderi
embroil : inveckla i strid, trassla till
embryo : anlag
emend : rätta, förbättra
emendation : textförbättring
emerald : smaragd
emerge : dyka upp, framkomma
emerged : uppstigen
emergencies : nödlägen
emergency : akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge
emergency treatment : akutsjukvård
emiciated : utmärglad
emigrant : emigrant
emigrate : emigrera, utvandra
emigration : utvandring
eminence : hög ställning, höjd
eminent : framstående
emissary : agent, sändebud
emission : strålning
emit : ge ifrån sig, avge, utsända
English−swedish Dictionary
360
English−swedish (dictionnaire)
emolument : inkomst
emotion : sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet
emotional : känslobetonad
emotions : känslor
emotive : känslobetonad
emperious : befallande
emperor : kejsare
emperor's : kejserliga
emphasis : eftertryck
emphasised : poängteras
emphasize : poängtera
emphasized : beslutsam
emphasizing : poängterande
emphatic : eftertrycklig, starkt betonad
empire : imperium, rike, kejsardöme
empirical : empirisk
employ : anställa, använda
employee : anställd, tjänsteman
employees : anställda
employer : arbetsgivare
employers` association : arbetsgivarförening
English−swedish Dictionary
361
English−swedish (dictionnaire)
employess : personal
employment : anställning, syssla
employment office : arbetsförmedling
employments : arbeten
emporium : handelscentrum, varuhus
empower : bemyndiga
empress : kejsarinna
emptied : tömt
empties : tömmer
empty : tömma, tom
emptyness : tomhet
emulate : emulera
emulation : efterliknande, tävlan
emulator : omvandlare
enable : möjliggöra
enabling : möjliggörande
enact : uppföra, stadga, påbjuda
enamel : emalj
enamoured : förälskad
enanimous : enhällig
encampment : läger, lägerplats
English−swedish Dictionary
362
English−swedish (dictionnaire)
encase : inlägga, inpacka
encasement : fodral
enchant : tjusa, förtrolla
enchantment : trolleri, förtrollning
encipher : chiffrera
encircle : omringa
encircled : omge
enclose : bifoga, innesluta
enclosure : inhängd
encode : chiffrera, koda
encoded : kodad
encoding : avkodande
encompass : omgiva
encore : da capo
encounter : träffa på, möter
encountered : mött
encourage : uppmuntra
encouragement : uppmuntran
encroach : inkräkta
encrypt : avkryptera
encryption : kryptering
English−swedish Dictionary
363
English−swedish (dictionnaire)
encrypts : avkrypterar
encumber : belamra, besvära
end : utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta
end−result : slutresultat
end−user : slut−användare
endanger : sätta i fara
endcover : ändskydd
endear : göra kär
endeavor : strävan
endeavors : strävanden
endeavour : strävan, sträva, bemöda sig
ending : ändelse, slutande
endive : endivesallad
endless : ändlös, oändlig
endorse : endossera, bekräfta
endorsement : endossement
endow : donera, förläna
endowed : donerande
endowment : gåvofond
endpoint : slutpunkt
endpoints : slutpunkter
English−swedish Dictionary
364
English−swedish (dictionnaire)
ends : avslutar
endue : förse, utrusta
endurance : uthållighet
endure : uthärda, utstå, tåla
enema : lavemang
enemal : emalj
enemies : fiender
enemy : fiende, ovän
enemy of : fiende till
energetic : energisk
energy : energi
enervate : försvaga
enervated : kraftlös
enfeeble : försvaga
enfold : omsluta
enforce : upprätthålla
enforced : tvungen
enforcement : tillämpning
enforces : upprätthåller
enfranchise : ge rösträtt
engage : koppla in
English−swedish Dictionary
365
English−swedish (dictionnaire)
engaged : engagerad, upptagen
engagement : förlovning, anställning
engaging : näpen
engender : alstra
engine : maskin, lokomotiv, motor
enginedriver : lokomotivförare
engineer : ingenjör, konstruktör
engineering : teknik
engineers : konstruktörer
engines : motorer
England : England
English : engelsk
English−language : engelskspråkig
English−speaking : engelsk−talande
english−woman : engelska
English (to speak) : engelska
Englishman : engelsman
engorge : uppsluka
engrave : gravera, inrista, inprägla
engraver : gravör
engravings : gravyrer
English−swedish Dictionary
366
English−swedish (dictionnaire)
engross : texta, massuppköp, textning, pränta
engrossing : textning
engulf : uppsluka
enhance : förbättra, stegra
enhanced : avancerat
enhancement : förbättring
enhancements : förbättringar
enhances : förbättrar
enigma : gåta
enigmatic : gåtfull
enjoement : åtnjutande
enjoin : ålägga
enjoy : avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av
enjoyable : njutbara
enjoyed : uppskattade
enjoying : uppskattande
enjoyment : njutning, förnöjelse
enjoys : uppskattar
enlarge : förstora, vidga
enlighten : upplysa
enlightenment : upplysning
English−swedish Dictionary
367
English−swedish (dictionnaire)
enlist : ta värvning, värva
enliven : liva upp
enmity : fiendskap
ennoble : adla, förädla
enormous : ofantlig, enorm, jättelik
enough : tillräckligt
enquire : förfråga sig
enrage : uppreta
enraged : rasande
enrich : göra fruktbar, berika
enroll : inskriva, enrollera
enrolment : inskrivning
ensemble : klänning, ensemble
ensign : fana, fanbärare
ensign second liutenant : fänrik
enslave : förslava
ensue : bli följden, följa
ensure : säkerställa
ensures : säkerställer
entail : arvsföljd, medföra
entangle : trassla in
English−swedish Dictionary
368
English−swedish (dictionnaire)
entangled : intrasslad, trasslig
enter : inträda
enter into : ingå, inlåta sig på
entered : inknappade
entering : börjar
enterprise : företag, företagsamhet
enterprises : vågstycke, företag
enterprising : företagsam
enters : öppnar
entertain : undfägna, roa, underhålla, traktera
entertaining : rolig, underhållande
entertainment : tillställning, underhållning
entertains : hyser
enthrall : fängsla, förtrolla
enthrone : upphöja på tronen
enthroned : installerad
enthusiasm : entusiasm, jubel
enthusiast : svärmare
enthusiastic : entusiastisk
entice : locka
enticement : lockelse
English−swedish Dictionary
369
English−swedish (dictionnaire)
entices : lockar
entire : hela, total, locka, hel
entirely : helt, alldeles
entirety : helhet
entitle : berättiga
entitled : berättigad
entitled to vote : valberättigad
entitles : berättigar
entity : helhet
entrails : inälvor
entrance : ingång, entré, inträde
entrance fee : inträdesavgift
entreat : bedja, besvärja
entrench : förskansa
entrenchment : förskansning
entrust : anförtro
entrusted : anförtro
entry : inträde
entwine : fläta ihop
enumerate : räkna upp
enunciate : uttrycka, uttala
English−swedish Dictionary
370
English−swedish (dictionnaire)
enure : vänja
envelop : inlinda, innesluta
envelope : omslag, kuvert
envious : avundsjuk
environment : miljö, omgivning
environmental : miljö−
environments : miljöer
envisage : betrakta, möta
envoy : sändebud
envy : avundas, avund
ephesians : efesierna
epic : episk, epos
epidemic : farsot, epidemi, epidemi
epidemics : farsoter
epidermis : överhud
epigraphy : epigrafik
epihtet : epitet, attribut
episcopal : episkopal
episcopalian : medlem av episkopalkyrkan
episode : episod
epitaph : epitaf, gravskrift
English−swedish Dictionary
371
English−swedish (dictionnaire)
epitome : sammandrag
epoch : epok, tid
equable : jämn
equal : jämlike, lika, like
equalising : utjämning
equality : jämlikhet
equalize : utjämna
equally : lika
equals : motsvarar
equanimity : jämnmod
equation : ekvation
equations : ekvationer
equator : ekvator
equestrian : ridande, ryttartävling
equilibrium : jämviktsläge
equinox : dagjämning
equip : utrusta, ekipera, bemanna
equipment : utrustning, apparatur
equipped : utrustad
equity : rättvisa
equivalent : motsvarande
English−swedish Dictionary
372
English−swedish (dictionnaire)
equivalents : motsvarigheter
equivocal : tvivelaktig, tvetydig
era : tidevarv, era, skede
eradicate : utrota
erase : radera
ere : innan, före
erect : resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad
erection : erektion, resning
ermine : hermelin
erode : erodera, nöta bort
erosion : erodering
erotic : erotisk
erotica : erotik
err : fela, missta sig
errand : ärende
errand−boy : springpojke
errands : ärenden
errant : kringvandrande
erratic : oregelbunden, kringirrande
erroneous : felaktig, oriktig
error : misstag, fel, villfarelse
English−swedish Dictionary
373
English−swedish (dictionnaire)
errors : misstag, fel
erudite : lärd
erudition : lärdom
erupt : få ett utbrott
eruption : utslag, utbrott
escalade : storma med stormstegar
escalate : trappa upp, öka stegvis
escalation : upptrappning
escalator : rulltrappa
escape : rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly
escaped : rymde
escarpment : brant
eschew : undfly
escort : eskort, eskortera, följe, ledsaga
escutcheon : vapensköld
especially : särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt
espionage : spioneri, spionage
esplanade : promenadplats
espouse : gifta sig med
espy : se, utforska
esq : herr
English−swedish Dictionary
374
English−swedish (dictionnaire)
esquire : väpnare, herr
essay : uppsats, försök
essence : essens, huvudinnehållet
essential : väsentlig, viktig
essentially : huvudsakligen
establish : inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa
establish one`s identity : legitimera sig
establishment : upprättande, inrättning, institution
estate : egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus
esteem : värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt
esteemed : aktad
esther : ester
Esthonia : Estland
estimate : värdera, uppskatta, bedöma
estimated : beräknad
estimates : noteringar, beräknar
estimation : värdering
estmation : uppskattning
estrange : stöta bort
estuary : flodmynning
etablish : etablera
English−swedish Dictionary
375
English−swedish (dictionnaire)
etc : och så vidare
etch : etsa
etching : etsning
eternal : evig, evinnerlig
eternity : evighet
ether : eter
ethical : etisk, moraliska, sedlig
ethics : etik
ethiopian : etiopisk
etiquette : etikett, konvenans
eulogy : lovtal
euphony : välljud
euphoris : välbefinnande
euphrate : eufrat
euro−company : europabolag
euro−currency : europavaluta
euro−norms : europanormer
euro−standardization : europastandardisering
eurocheque : eurocheck
europe : europa
Europe : Europa
English−swedish Dictionary
376
English−swedish (dictionnaire)
European : europeisk, europé
europeans : europeer
europeer : europeiska
evacuate : utrymma, evakuera
evacuation : utrymning, uttömning
evade : undvika, undanbe sig, undgå
evaluate : utvärdera
evaluating : utvärderande
evaluation : utprovning
evaluator : utvärderare
evanescence : försvinnande
evanescent : försvinnande
evangelical : evangeliska
evangelization : evangelisation
evaporate : avdunsta, avdunsta, dunsta
evasion : undflykt, undanflykt
evation : undanflykter, undvikande
eve : dag före helg, afton
evel : ond, elak
even : slät, plan, än, jämn, även
evening : afton, kväll
English−swedish Dictionary
377
English−swedish (dictionnaire)
evening dress : frack
evenings : kvällarna
evenly : jämnt
evensong : aftonsång
event : händelse, evenemang, tilldragelse, fall
event−related : händelserelaterad
events : händelser
eventually : eventuellt
ever : någonsin
everlasting : ständig, evig
evermore : för evigt
every : var, varje, varenda
every−day : vardaglig
every day : dagligen
every other : varannan
every second : varannan
everybody : envar, alla, var och en
everybody's : allas
everyday : alldaglig, vardags
everyday commodities : dagligvaror
everyone : alla
English−swedish Dictionary
378
English−swedish (dictionnaire)
everyone's : allas
everything : allting
everytime : alltid
everywhere : överallt, allestädes
evict : vräka, avhysa, fördriva
evict from a house : vräka ur ett hus
eviction : vräkning
evidence : bevis
evident : uppenbar, tydlig
evidently : tydligen
evil : ont, elak, led
evil deed : missgärning
evildeed : ogärning
evilness : ondska
evils : ondska
evince : bevisa, visa
evoke : väcka, framkalla
evolution : utveckling
evolve : utarbeta, utveckla
ewe : honfår, tacka
ewe − animal : tacka − djur
English−swedish Dictionary
379
English−swedish (dictionnaire)
ewer : vattenkanna, handkanna
exacerbate : förbittra, förvärra
exact : noga, exakt
exacting : fordrande, krävande
exactly : exakt, just
exaggerate : överdriva
exaggeration : överdrift
exalt : upphöja
exalted : upphöjd
exam : examen
examination : undersökning, prövning, tentamen, granskning
examinations : examen
examine : undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka
examiner : utredningsman
examines : undersöker
examining : utforskande
example : föredöme
exampleprogram : exempelprogram
examples : exempel
exams : examen
exasperate : reta, förvärra
English−swedish Dictionary
380
English−swedish (dictionnaire)
exasperated : uppgragt, förbittrad
excavate : schackta, utgräva, gräva upp
excavated : utgrävd
excavation : utgrävning
excavator : utgrävare, grävmaskin, grävare
exceed : överskrida, överstiga
exceeded : överstigit
exceedingly : övermåttan, synnerligen
exceeds : överstiger
excel : utmärka sig
excellence : förträfflighet, excellens
excellent : präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig
except : utom
exception : undantag
exceptional : enstaka, motstycke
exceptionally : utomordentligt
exceptions : undantag
excerpt : utdrag
excerpted : utdragen
excerpts : utdras
excess : överskott
English−swedish Dictionary
381
English−swedish (dictionnaire)
excessive : överdriven, omåttlig
excessively : övermåttan
exchange : utbyte, byta, byte, växla
exchange−office : växelkontor
exchanges : utbyten
exchequer : skattkammare
excice : accis
excite : egga, uppvigla, upphetsa
excited : uppjagad, upphetsad
excitement : upphetsning
excites : retas
exciting : spännande, retande
exclaim : utropa
exclaims : utropar
exclamation : utrop
exclamation mark : utropstecken
exclamationmark : utropstecken
exclude : utesluta, välja bort
excluded : borttagen
excluding : exklusive, undantagen
exclusion : undantag
English−swedish Dictionary
382
English−swedish (dictionnaire)
exclusive : exklusiv
exclusively : exklusivt
exclusivity : ensamförsäljningsrätt
excrete : avsöndra
excretion : avsöndring, avföring
excruciating : ytterst plågsam
exculpate oneself : urskulda sig
excursion : utflykt
excursions : utflykter
excuse : undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall
excuse me! : ursäkta mig!
excuses : ursäkter
execrate : förbanna
execration : förbannelse, avsky
executable : körbar
executables : körbara
execute : verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra
executed : körda
executes : utför
execution : avrättning, verkställande
executioner : bödel
English−swedish Dictionary
383
English−swedish (dictionnaire)
executive : verkställande
exellent : ypperlig
exemplary : exemplarisk
exempt : fritagen, frita
exempted : fritagen
exemption : dispens
exercise : utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion
exert : utöva, anstränga
exertion : bemödande
exhale : utandas
exhaled : andades ut
exhaust : uttömma, utmatta, avgas
exhaust gas : avgas
exhausted : utmattad
exhaustion : utmattning
exhibit : utställa
exhibition : uppvisning, förevisning, utställning, mässa
exhibitions : utställningar
exhibitor : utställare
exhilarate : uppmuntra
exhilarated : uppslupen
English−swedish Dictionary
384
English−swedish (dictionnaire)
exhort : uppmana, förmana, mana
exhortation : maning, uppmaning
exhorting : förmanade
exigency : nödläge, krav
exigent : krävande, tvingande
exile : landsförvisa, landsflykt, förvisa
exiled : lämnade exilen
exist : förefinnas, existera, leva, vara
existence : bestånd, existens, tillvaro
existing : befintlig, existerande, bestående
exists : existerar
exit : utgång, utfart
exodus : uttåg, utvandring
exorbitant : omåttlig
exorcist : andebesvärjare
exotic : exotiska
expand : expandera, utvidga, utbreda
expanding : expanderande
expanse : vid yta
expansion : utbredning
expatriate : landsförvisa
English−swedish Dictionary
385
English−swedish (dictionnaire)
expect : förvänta, påräkna, vänta
expectant : väntande
expectation : förhasta, förhoppning, förväntan
expecting : väntande
expedient : medel, utväg, ändamålsenlig
expeditious : snabb
expel : fördriva, utvisa, relegera
expelled : utdrivet
expendable : förbrukningsbara
expended : utlagd
expenditure : åtgång, utgifter
expenditures : förbrukning, utgifter
expense : bekostnad, kostnad, utgift, omkostnad
expensive : dyr
experience : vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse
experienced : erfaren, upplevde, rutinerad
experiment : experimentera, experiment, prov
experimental : experimintell
experimented : experimenterade
experimenting : experimentera
experiments : experimenterar, experiment
English−swedish Dictionary
386
English−swedish (dictionnaire)
expert : expert, specialist
expiate : sona
expiation : försoning
expiration : utgångs
expire : slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla
explain : förklara
explanation : förklaring
explanatory : förklarande
expletive : svordom
explicable : förklaring
explicit : uttrycklig
explicitly : uttryckligen
explode : krevera, explodera
exploded : exploderade
exploit : bedrift, utnyttja, bragd
exploitation : utnyttjande
exploiting : utnyttjande
exploration : utforskning
exploratory : utforskande
explore : utforska
explorer : utforskare
English−swedish Dictionary
387
English−swedish (dictionnaire)
explorer−style : utforskar−typ
explores : utforskar
exploring : utforskande
exploring expedition : upptäcktsresa
explosion : krevad
explosions : explotioner
explosive : explosiv
explosives : sprängämnen
expo : exposition
exponent : tolk
exponents : exponenter
export : utföra, exportera, utförsel
exported : exporterade
exporting : exporterande
expose : utställa
exposé : framställning
expose oneself to : utsätta sig för
exposed : blottställd, utsatt
exposeoneself : röja sig
exposes : visar
exposing : visande
English−swedish Dictionary
388
English−swedish (dictionnaire)
exposition : redogörelse
expostulate : protestera
expostulation : förebråelse
exposure : exponera
expound : förklara
express : uttrycka, snabb
express an opinion : yttra sig
express call : ilsamtal
express parcels : ilgods
express train : snälltåg
expressed : utrryckt
expressing : syftar på
expression : term, min, uttryck, fras
expressions : uttryck
expressive : uttrycksfull
expressly : särskilt
expulsion : utdrivande, utvisning
exquisite : utsökt, intensiv
extant : bevarad
extend : utbreda, utsträcka, sträcka
extending : utsträcka
English−swedish Dictionary
389
English−swedish (dictionnaire)
extends : utökar
extension : utsträckning
extension telephone : anknyningsapparat
extensive : vidlyftig, vidsträckt, innehållsrik
extensively : utbrett
extent : vidd, utsträckt
extenuate : förringa, förmildra
extenuating : förmildrande
exterior : yttre, utsida, yttre
exterminate : utrota
extermination : utrotning
external : yttre, utvärtes
extinct : utdöd
extinguish : släcka
extol : prisa
extolled : lovprisats
extort : framtvinga, avtvinga, utpressa
extortion : utpressning
extract : packa upp, utdrag
extracted : uppackad
extraction : härkomst, uppackning
English−swedish Dictionary
390
English−swedish (dictionnaire)
extractor : utdragare
extracts : packar upp
extradite : utlämna
extradition : utlämning
extraneous : ovidkommande, artfrämmande
extraordinarily : synnerligen
extraordinary : utomordentligt, ovanlig
extravagance : överdåd, utsvävning
extravagant : överdriven, slösaktig, vräkig
extravasation : utgjutning
extreme : ytterlighet, ytterlig
extremely : extremt
extremist : yttersta del, ytterlighetsman
extremity : extremitet, ände
extricate : lösgöra, befria
exuberance : överflöd, översvallande glädje
exuberant : översvallande
exult : jubla
eye : ögla, öga
eye−lid : ögonlock
eye−opening : ögonöppnande
English−swedish Dictionary
391
English−swedish (dictionnaire)
eye−witness : ögonvittne
eyeball : ögonglob, ögonsten
eyebrow : ögonbryn
eyeglass : monokel
eyeglasses : glasögon
eyelash : ögonhår, ögonfrans
eyesight : syn
eyetooth : hörntand
eyewitnesses : ögonvittnen
eyrie : örnbo, rovfågels näste
ezekiel : hesekiel
ezra : esra
fab : jättebra, fantastisk
fable : myt, legend, fabel, saga
fabric : vävnad, tyg, väv
fabricate : uppfinna
fabrication : lögn, påhitt
fabrics : tyger
fabulist : lögnare
fabulous : sagolik, fabelaktig
facade : fasad, framsida
English−swedish Dictionary
392
English−swedish (dictionnaire)
face : ansikte, front
face−lift : ansikslyftning
face−to−face : ansikte mot ansikte
face cloth : tvättlapp
face to : vetta åt
faced : vände ansiktet
facetious : skämtsam
facial : ansikts−
facilitate : underlätta
facilitated : främjandet
facilities : möjligheter
facility : hjälpmedel
facing : vara vänd mot
facsimile : faksimil
fact : faktum
faction : split, parti, partigrupp
factor : faktor
factories : fabriker
factory : fabrik
facts : fakta
faculty : fakultet, förmåga
English−swedish Dictionary
393
English−swedish (dictionnaire)
fad : vurm, mani
fade : vissna, blekna, tyna
fade away : vissna bort
faded : vissen, tynade
fades : tynar
fag : knog, cigarrett, knoga
fag−end : sladd
faggot : risknippe
fail : fela, förfela, underkänna, misslyckas
failed : misslyckades
failing mark : underbetyg
fails : misslyckas
failure : fel, misslyckas
fain : tvungen
faint : dåna, svimma, svag, matt
faint−hearted : feg
fainting : svimning
fair : marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa
fairly : tämligen, någorlunda
fairy : fe, älva
fairy−tale : saga
English−swedish Dictionary
394
English−swedish (dictionnaire)
fait : öde
faitful : trogen
faitfully : troget
faith : tro, religion, lära
faithful : trofast, trogen
faithfully : troget
faithfulness : trohet
faithless : trolös
fake : förfalskning, förfalska
faked : fuska
falcon : falk
fall : falla, ramla, trilla, stupa, höst
fall asleep : insomna, somna
fall down : rasa
fall ill with : insjukna i
fall in love : förälska sig
fall in prices : baisse
fallacy : villfarelse, bedräglighet
fallen : fallit
falling : falla
fallow : trädesåker
English−swedish Dictionary
395
English−swedish (dictionnaire)
false : falsk, osann
false step : felsteg
false tooth : löstand
falsehood : osanning
falseness : falkskhet
falsification : förfalskning
falsified : förfalskad
falsifier : förfalskare
falsify : förfalska
falsity : oriktighet
falter : stappla, stamma
fame : anseende, rykte
familiar : familjär, förtrogen
familiarity : förtrogenhet
familiarize : bekanta
familiarize with : vänja
families : familjer
family : ätt, familj, släkt
family's : familjens
family−based : familjebaserad
famine : hungersnöd
English−swedish Dictionary
396
English−swedish (dictionnaire)
famine−stricken : svältande
famish : svälta
famished : utsvulten
famous : ryktbar, berömd, känd
famously : utmärkt
fan : fläkt, fläkta
fan−belt : fläktrem
fanatic : fanatiker, fanatisk
fanatical : fanatisk
fanatically : fanatiskt
fanatism : fanatism
fancied : inbillad
fancier : odlare, expert
fanciful : nyckfull, fantasi, romantisk
fancy : lust, tycka om, infall, tänka sig
fancy−dress : maskeraddräkt
fancy−work : broderi
fanfare : fanfar
fang : huggtand
fantasies : fantasier
fantasize : fantisera
English−swedish Dictionary
397
English−swedish (dictionnaire)
fantast : fantast
fantastic : sagolik, fantastiska, fantastiskt
fantasy : fantasi
fantasy−language : fantasi−språk
fanzine : tidning
far : långt, vida
far−famed : vida berömd
far−fetched : långsökt
far−off : avlägsen
far−out : excentrisk, läckert
far−reaching : vittgående
far−sighted : långsökt
far away : fjärran, avlägsen, långt borta
fare : taxa, kost, biljettpris
farewell : avsked, farväl
farewell visit : avskedsbesök
farinaceous : stärkelsehaltig
farm : lantgård, bondgård, hemman
farm−hand : lantbruksarbetare
farm−worker : dräng
farmer : bonde, lantbrukare, jordbrukare
English−swedish Dictionary
398
English−swedish (dictionnaire)
farmers : bönder
farmhouse : manbyggnad
farming : jordbruk
farms : lantgårdar
farmstead : bondgård
farmyard : gårdsplan, gård
fart : fjärt
farther : längre
farthest : längst bort, längst, ytterst
farthing : en kvarts penny, skärv
fascia : butiksskylt
fascicle : faksimil
fascinate : fascinera
fascination : tjusning
fascists : fascister
fashion : sätt, mode
fashionable : i ropet, modern, elegant
fast : snabb, fasta, fort
fast−food : snabbmat
fast−forward : snabbspolning
fast−info : snabbinfo
English−swedish Dictionary
399
English−swedish (dictionnaire)
fast train : snälltåg
fastalistic : fastalistisk
fasten : fastna, fästa, häfta
fastener : fäste
fastening : fästande
fastidious : kräsen
fasting : fasta
fastness : fasthet, snabbhet, fästning
fat : fet, fett
fatal : ödesdigert, dödlig
fatality : svår olycka
fate : ödet
fated : ödesbestämd
father : far, pappa, fader
father's : faderns
father−in−law : svärfar
Father Christmas : jultomte
fatherhood : faderskap
fatherland : fädernesland
fatherly : faderlig
fathers : fäder
English−swedish Dictionary
400
English−swedish (dictionnaire)
fathom : famn, loda
fathomless : ofattbar
fatigue : trötta, strapats
fatigue−duty : handräckningstjänst
fatiguing : tröttsam
fatness : fetma
fatso : tjockis
fatten : göda
fattening : fettbildande
fattening pig : gödsvin
fattens : göder
fatty : fetthaltig
fatuity : dumhet
fatuous : enfaldig
faucet : kran
fault : bock, skuld
fault−finding : klandersjuka
faultfinder : felfinnare
faultless : felfri
faulty : felaktig
favor : populär
English−swedish Dictionary
401
English−swedish (dictionnaire)
favorable : gynnsamt
favorite : favorit
favors : tjänster
favour : gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest
favourable : fördelaktig, gynnsam
favouring : mannamån
favourite : älsklings, favorit
fawn : gulbrun, krypa, lisma
fawning : fjäskande
fax : telefax
faxed : faxad
fealty : trohetsed
fear : frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara
fearful : rädd
fearing : rädda
fearless : orädd, oförfärad
fears : högtid
fearsome : förskräcklig
feasibility : genomförbarhet
feasible : görlig, möjlig, görlig
feast : fest, festa, högtid, förpläga, kalas
English−swedish Dictionary
402
English−swedish (dictionnaire)
feasting : festande
feat : dåd, bragd, kraftprov
feather : fjäder
feather−duster : dammvippa
feathered : befjädrad
feathery : fjäderlätt
feature : kännetecken, anletsdrag, finess
feature−rich : finessrikt
featured : publicerad
featureless : formlös
features : finesser, ansiktsdrag
febrile : feberaktig
February : februari
feckless : hjälplös
fecund : fruktbar
fecundity : fruktbarhet
fed : fodrade
federacy : statsförbund
federal : förbunds−
federation : sammanslutning
fee : taxa, avgift, arvode, provision, honorar
English−swedish Dictionary
403
English−swedish (dictionnaire)
feeble : matt, klen, svag
feeble−minded : svagsint
feed : mata
feed someone : föda
feed up : göda
feedback : gensvar
feeder : utfodrare
feeding : matning
feeding−stuff : fodermedel
feedrolls : matningsvalsar
feedwork : matarverk
feedworks : matarverk
feel : känna
feel at home : trivas
feel bored : ledas
feel cold : frusa
feel sick : kvälja
feel sorry for : tycka synd om
feel uncomfortable : vantrivas
feel unwell : må illa
feel well : må bra
English−swedish Dictionary
404
English−swedish (dictionnaire)
feeler : känselspröt
feeling : känsel, känsla, känning
feels : känns
fees : avgifter
feet : fötter
feign : låtsas, föregiven, hyckla
feigned : simulerad
feint : krigslist, fint
felicitate : lyckönska
felicitation : lyckönskan
felicitous : lycklig, lyckad
felicity : sällhet
feline : kattlik
fell : föll
fellow : karl, kamrat
fellow−beeing : medmänniska
fellow−traveller : reskamrat
fellowman : medmänniska
fellowmen : medmänniskor
fellowship : gemenskap
felon : brottsling
English−swedish Dictionary
405
English−swedish (dictionnaire)
felony : grov förbrytelse
felt : kände
female : kvinnlig, hona, fruntimmerkvinna
feminine : kvinnlig
femur : lårben
fen : träsk, kärr, sankmark
fence : gärdsgård, stängsel, staket, fäkta
fencing : fäktning
fend off : parera
fender : stänkskärm, stötfångare
fennel : fänkål
fenny : sumpig
ferment : jäsämne, jäsa
fern : ormbunke, bräken
ferocious : rovlysten, ilsken
ferocity : vildhet, grymhet
ferret : vessla, snoka
ferro−alloys : ferrolegeringar
ferry : färja
ferryman : färjkarlen
fertile : frukbar, bördig
English−swedish Dictionary
406
English−swedish (dictionnaire)
fertility : fruktbarhet
fertilize : befrukta
fertilizer : gödningsämne
fervent : innerlig, brinnande
fervid : glödande
fervour : innerlighet, värme
fester : bulna, vara sig
festival : fest, högtid, helg
festive : festlig
festivities : högtidligheter
festivity : högtidlighet
festoon : [email protected]
fetch : apportera, avhämta, hämta
fetching : hämtande
fete : fira, fest
fetish : fetisch
fetter : fjättra, fotboja, boja
fettered : fjättrad
feud : släktfejd, fejd
feudal : feodal−
fever : feber
English−swedish Dictionary
407
English−swedish (dictionnaire)
feverish : febrig
few : få, fåtal
fewer : färre
fiancé : fästman
fiancée : fästmö
fiasco : fiasko
fib : en liten lögn
fibre : fiber, halt, virke
fibres : fibrer
fibrous : fiberrika
fibula : vadben
fickle : lättsinnig, ostadig, flyktig person
fiction : skönlitteratur, diktroman
fictitious : oäkta
fiddle : fela, leka, fiol
fidelity : trofasthet, trohet
fidget : oroligt flytta sig
fie : fy
field : fält, gärde, mark, åker
field−events : hopp− och kastgrenar
field−glass : kikare
English−swedish Dictionary
408
English−swedish (dictionnaire)
field−marshal : fältmarskalk
fieldglass : kikare
fields : fält
fieldworkers : fältarbetare
fiend : demon, slav, fantast, djävul, odjur
fiendish : djävulska
fierce : vild, grym
fiery : eldig, hetsig
fife : liten flöjt
fifteen : femton
fifteenth : femtonde
fifth : femte
fiftieth : femtionde
fifty : femtio
fig : fikonträd, fikon
fig−tree : fikonträd
fight : bekämpa, slåss, slåss, kamp, kämpa, strida, kämpa
fighter : kämpe, slagskämpe, jaktplan
fighting : slagsmål
figs : fikon
figure : figur, siffra, gestalt, räkna, nummer
English−swedish Dictionary
409
English−swedish (dictionnaire)
filament : glödtråd
filch : snatta
file : fil, mapp, arkivera, fila
file−catalogue : fil−katalog
file−list : fil−lista
file−search : filsökning
file−size : fil−storlek
filemanager : filhanteraren
filename : filnamn
files : filer
filesearch−function : filsöknings−funktion
fileseek : filsökning
filespec : filspecifikation
filesystem : filsystem
filetype : filtyp
filial : sonlig, dotterlig
filibuster : fribytare
fill : plombera, fylla
filled : fyllt
fillet : rulad, filé
filling : plomb
English−swedish Dictionary
410
English−swedish (dictionnaire)
fills : fyller
film : filma, film, en hinna
filter : filter, sila, filtrera
filth : smuts, snusk
filthy : smutsig, otäck, snuskig
filtrate : filtrera
fin : fena
final : slutlig
final−result : slutresultat
finale : final
finality : till slut
finally : slutligen
finance : drätsel, finansiera
finances : finanser
financial : finans
financing : finansering
finch : fink
find : påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna
find out : upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på
finding : finnande
finds : finner
English−swedish Dictionary
411
English−swedish (dictionnaire)
fine : vite, vacker, fin, bötefälla
finesses : finesser
finger : finger, tumma på, spela på
fingertip : fingertopp
finical : petig
finicking : petig
finish : sluta
finish off : avsluta
finished : avslutat, färdig
finite : ändlig, finit
Finland : Finland
Finn : finnländare
Finnish : finsk
fiord : fjord
fir : tall, fura
fire : eld, skjuta, brand, brasa
fire−engine : brandbil
fire−escape : brandstege
fire at : beskjuta
fire insurance : brandförsäkring
fire off : avlossa
English−swedish Dictionary
412
English−swedish (dictionnaire)
firearm : gevär, skjutvapen
firecracker : smällare
fireman : brandman
fireplace : spis, eldstad
fireproof : brandsäker, eldfast
fires : skjuter
fireside : spisvrå
firewood : brasved
fireworks : fyrverkeri
firey : hetsigt
firing : skjutande
firkin : ankare
firm : orubblig, stadig, fast, firma
firm in character : karaktärsfast
firmly : stadigt
firmly rooted : grundmurad
firmness : fasthet
firms : företag
first : första, främst, förnämst, först
first−born : förstfödda
first−class : förstklassig
English−swedish Dictionary
413
English−swedish (dictionnaire)
first−rate : förstklassig, prima
first night : premiär
first sorting : grovsortering
firstborn : förstfödda
firstly : först
firth : fjord
fiscal : skatte−
fish : meta, fisk
fisherman : fiskare
fishing : fisket
fishing−boat : fiskebåt
fishing−hooks : fiskekrokar
fishing−industry : fiskerinäring
fishing−line : rev, metrev
fishing−rod : metspö
fishmonger : fiskhandlare
fission : klyvning
fissure : klyfta, klyvning
fist : näve, knytnäve
fit : sitta, passa, passande, lämplig
fit for use : användbar
English−swedish Dictionary
414
English−swedish (dictionnaire)
fit in a race : ryck i tävling
fit out : ekipera, utrusta
fit up : inreda
fitful : ryckig
fitfully : ryckigt
fitness : lämplighet
fits : passar
fitted : passade
fitter : montör, tillskärare
fittings : inredning, anslutningar
five : fem
fiver : fempundsedel
fix : fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta
fix a time : utsätta en tid
fixed : bestämd, fast
fixed capitl : anläggningskapital
fixed day : utsatt dag
fixed star : fixstjärna
fixes : fixar
fixing : reparation
fixture : fast tillbehör
English−swedish Dictionary
415
English−swedish (dictionnaire)
fizz : fräsa, champagne
flabbergast : förbluffa
flabby : slak, löslig
flag : flagga
flagon : vinkanna
flagpole : flaggstång
flagrant : uppenbar, upprörande
flags : flaggor
flail : slaga
flair : väderkorn, fin näsa
flak : luftvärn
flake : flinga, flaga
flamboyant : prålig, teatralisk
flame : flamma, låga
flaming : flamberad
flaneur : flanör
flange : fläns
flanger : flänsverktyg
flannels : flanellkostym, flanellbyxor
flap : smäll, smälla, flik, flaxa, klaff
flaps : vingklaffar
English−swedish Dictionary
416
English−swedish (dictionnaire)
flare : flamma
flared : flammande
flash : ljunga, blixt, blixtra
flash−light : blixtljus
flash of lighting : ljungeld
flashlight : ficklampa
flask : flaska, termosflaska, fickflaska
flat : klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät
flat−iron : strykjärn
flat−rolled : valsade
flatten : plattar till
flatter : smickra
flattery : smicker
flaunt : pråla, stoltsera
flavor : smak
flavour : smak, arom, krydda
flavoured : kryddad
flavouring : kryddar
flaw : spricka
flawless : utan fel och brister
flax : lin
English−swedish Dictionary
417
English−swedish (dictionnaire)
flay : flå, skinna, skala
flayed : flådd
flea : loppa
fleck : fräknig, stänk
fled : flydde, flytt
fledgeling : nybörjare
flee : fly från, fly
fleece : ull, päls, skinna
fleet : flotta
fleeting : flyktig
flemish : flamländsk
flency : ledighet
flesh : hull, kött
fleshly : köttslig
fleshy : köttig
flew : flög
flex : elsladd
flexibility : flexibilitet
flexible : smidig, flexibel, böjlig, flexibla
flexible cord : sladd (el− )
flexicon : lexikon
English−swedish Dictionary
418
English−swedish (dictionnaire)
flexitime : flextid
flick : knäpp, knäppa
flicked : knäppt
flicker : fladdra
flickering : fladdrande
flicks : film
flier : flygare
flight : flygtur, flykt
flighty : flyktig
flimsy : bräcklig, ytlig, tunn
flinch : rycka till, svikta
fling : slänga, slänga, kasta
flint : flinta
flip : knäpp, knäppa iväg
flippant : nonchalant, vanvördig
flirt : flörta, kokettera
flirtation : kurtis
flit : fladdra, sväva
flits : fladdrar
flivver : flygmaskin, billig bil
float : sväva, flyta, flöte, vaja
English−swedish Dictionary
419
English−swedish (dictionnaire)
floating : flytande
floating assets : likvida medel
floating currencies : flytande valutor
floating voter : marginalväljare
flock : hjord, flock, tapp, skocka sig
flocks : tuss, skara
floe : isflak
flog : prygel, prygla
flogging : prygel, aga
flood : flod, högvatten, översvämning, översvämma
flood−lighting : fasadbelysning
flooded : överflödande
floodgate : dammlucka
flooding : översvämning
floodlight : fasadbelysning
floodlights : strålkastare
floor : våning, golv
floor−lamp : golvlampa
floor−walker : avdelningschef
floor manager : studioman, regissör
floor show : krogshow
English−swedish Dictionary
420
English−swedish (dictionnaire)
floorcloth : skurtrasa
floorleader : talman
floosie : slinka
floozie : lösaktik kvinna
flop : smäll, flaxa, fiasko
flophouse : ungkarlshotell
floppies : disketter
floppy : flexskiva, diskett
flora : flora
florescence : blomningstid
floriculture : blomsterodling
florid : blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad
florin : gulden, tvåshillingsmynt
florist : blomsterhandlare
floss : flocksilke, tandtråd
flotation : startande, flytkraft, flytförmåga
flotilla : flottilj
flotsam : vrakgods, strandfynd
flounce : volang, rusa i väg, sprattla
flounder : flundra, sprattla, plumsa
flour : mjöl, vetemjöl
English−swedish Dictionary
421
English−swedish (dictionnaire)
flourish : krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga
floury : mjölig
flout : håna
flow : flyta, rinna, flöde, flöda
flow chart : flödesdiagram
flower : blomma
flower−pot : blomkruka
flowerage : blomsterprakt
flowerbed : rabatt
flowershow : blomsterutställning
flowing : rinnande, svallande, flytande
flows : flödar
flu : influensa
fluctuate : vackla
flue : ludd, influensa
fluent : flytande
fluently : flytande(om att tala)
fluff : dun, ludd, fjun
fluffy : luddig, silkesfin
fluid : vätska
fluids : vätskor
English−swedish Dictionary
422
English−swedish (dictionnaire)
fluke : flax, tur, lyckoträff, ankarfly
flume : vattenränna, flodravin
flummox : förbrylla
flung : rusade, kastade
flunkey : lakej
fluoin : fluor
fluorescence : fluorescens
flurry : nervös oro, förvirring, regnby
flush : spola, rodna, blossa
fluster : förvirra, förvirring
flute : flöjt
flutist : flöjtspelare
flutter : oro, fladdra, vaja
flutters : fladdrar
flux : flöde
fly : gylf, flyga, fluga, vaja, fly
fly−by−night : ekonomiskt opålitlig, nattmänniska
fly agaric : flugsvamp
flyblow : flugägg
flycatcher : flugsnappare
flyer : flygare, flygplan
English−swedish Dictionary
423
English−swedish (dictionnaire)
flying : flygning
flying fox : flygande hund
flyover : vägkorsning i olika plan, viadukt
flyweight : flugviktare
foal : föl, föla
foam : skumma, skum, lödder, fradga
foam rubber : skumgummi
foamy : löddrig
fob : klockkedja, klockficka
fob off : avspisa
focal : brännvidd
focus : brännpunkt, centrum, ställa in
focusing : avståndsinställning, fokuserande
fodder : foder (till djur), fodra
foe : fiende
foetal : foster−
foetus : foster
fog : dimma, tjocka
fogbound : höljd i dimma
fogey : stofil
foggy : dimmigt
English−swedish Dictionary
424
English−swedish (dictionnaire)
foghorn : mistlur
foglamp : dimljus
foible : svag sida, svaghet
foil : folie, florett
foist : smuggla
fold : vika
fold−out : utvikningsblad
fold up : veckla
foldable : vikbar
folder : mapp
folding−chair : vilstol
folding bed : tältsäng
folding money : sedlar
foliage : lövverk
folk : folk
folk−costumes : folkdräkter
folk−music : folkmusik
folk−song : folkvisa
folk dance : folkdans
folk story : folksaga
folks : folk, människor
English−swedish Dictionary
425
English−swedish (dictionnaire)
folksy : folklig
follage : lövverk
follow : följa, efterfölja, lyda
follow−the−leader : följa John
follow−up : efterbehandling
followed : efterföljda
follower : anhängare
following : följande
folly : dumhet, dårskap, oförstånd
foment : underblåsa
fond : tycka om
fond−exchange : börs
fondant : sockerglasyr
fondle : smekas, kela med, smeka
fondness : tillgivenhet
fondue : fondue
font : dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål
fontsize : fontstorlek
food : matsäck, mat, kost, föda
food poisoning : matförgiftning
food rationing : matransonering
English−swedish Dictionary
426
English−swedish (dictionnaire)
foodstuff : födoämnen, livsmedel
fool : narr, tok, dumbom
fooled : lurad
foolery : gyckel, dårskap
foolhardy : dumdristig
foolish : löjlig, dåraktig
foolproof : idiotsäker
foolscap : skrivpapper i folioformat
fooly : dårskap
foot : stativ, fot
foot−lights : ramp
foot rule : tumstock
footage : bilder
football : fotboll
football ground : fotbollsplan
footboard : fotbräde, fotsteg
footbrake : fotbroms
footer : fotboll
footfall : ljud av steg
foothold : fotfäste
footing : fast fot, fotfäste
English−swedish Dictionary
427
English−swedish (dictionnaire)
footle : larva sig
footlights : ramp
footling : obetydlig, futtig
footman : lakej, betjänt
footnote : not
footpace : skritt
footpath : gångstig
footpound : pundfot
footprint : fotspår, fotavtryck
footslog : marschera
footsore : ömfotad
footstall : plint, stigbygel
footstep : fotspår, steg
footstool : pall
footway : gångstig, trottoar
footwear : skor
foozle : miss
fop : sprätt, snobb
foppish : snobbig
for : till, prenumerera på, åt, ty, för
for−sale : kommersiella
English−swedish Dictionary
428
English−swedish (dictionnaire)
for ever : för alltid, evig, jämt
for hours : i timtal
for instance : till exempel
for my sake : för min skull
for one hour : under en timma
for sale : till salu
for the rest : för övrigt, för resten
for what reason : varför
forage : göra en räd, foder, plundra
foray : plundra
forbade : förbjöd
forbear : förfader, låta bli, upphöra med
forbearance : tålamod
forbearing : skonsam
forbid : förbjuda
forbidden : förbjuden
forbids : förbjuder
force : våld, tvinga, kraft, tränga
force−land : nödlanda
force aside : undantränga
force majeure : force majeure
English−swedish Dictionary
429
English−swedish (dictionnaire)
forced : tvingade
forcefully : kraftfullt
forcemeat : köttfärs
forceps : kirurgtång
forces : styrkor
forcible : kraftig, effektivt, tvångs−
forcibly : med våld, övertygande
forcing : tvingande
forcing house : drivhus, växthus
ford : vada över, vadstålle
fore : fram−, främre
forearm : underarm
forebode : förebåda
foreboding : aning, förebud
forecast : förutsäga
forecastle : skans på fartyg
forecolor : förgrundsfärg
forefather : förfader
forefinger : pekfinger
forefront : frontlinjen
foregone : förutfattad
English−swedish Dictionary
430
English−swedish (dictionnaire)
foreground : förgrund, förgrund
forehead : panna
foreign : utrikes, utländsk
foreigner : utlänning
foreigners : utlänningar
foreleg : framben
foreman : förman, arbetsbas
foremast : fockmast
foremen : förmän
foremost : förnämst, främst
forenoon : förmiddag
foreplay : förspel
forerunner : föregångare
foresail : fock
foresee : förutse
foreseeable : förutsebar
foreshadow : förvarning
foresight : förutseende
foreskin : förhuden
forest : skog
forestall : föregripa, förekomma
English−swedish Dictionary
431
English−swedish (dictionnaire)
forestalls : förebygger
forests : skog
foretaste : försmak
foretell : förebåda, förutsäga, spå
foretoken : varsel, varsla
forever : för alltid
forewarn : varsko
foreword : förord
forfeit : förverka, förverkad
forgave : förlät
forge : smida, smedja, ässja, förfalska
forger : förfalskare
forgery : förfalskning
forget : förgäta, glömma
forgetful : glömskt
forgetfulness : glömska
forgets : glömmer
forgive : förlåta
forgiven : förlåtit
forgiveness : förlåtelse
forgo : avstå från, uppge
English−swedish Dictionary
432
English−swedish (dictionnaire)
forgot : glömde
forgotten : glömd
fork : gaffel
forlorn : övergiven, hopplös
form : form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda
formable : formbar
formal : formell
formalities : formaliteter
formality : formalitet
formally : formellt
format : formatera, format
formation : gruppering, bildning
formats : format
formatted : formaterad
formatting : formaterande
former : förre
formerly : förr i tiden, fordom, förr
formidable : fruktansvärd
forming : formande, forma
formless : formlös
formlessly : formlöst
English−swedish Dictionary
433
English−swedish (dictionnaire)
forms : formulär
formula : recept, formel
formulae : formler
formulate : utforma, formulera
formwork : formarbete
forsake : överge
forsaken : övergiven
forsale : till försäljning
forsooth : i sanning
fort : fort, fästning
forth : framåt
forthcoming : förestående
forthwid : genast
fortification : befästning
fortified : förstärkt
fortify : befästa, förstärka
fortitude : mod
fortnight : fjorton dagar
fortress : fästning, borg
forts : borgar
fortuitous : tillfällig
English−swedish Dictionary
434
English−swedish (dictionnaire)
fortunate : lycklig, tursam
fortunately : lyckligtvis
fortune : förmögenhet, förmögenhet, lycka
fortune−teller : spåkvinna, spåman
forty : fyrtio
forward : framåt, anfallsspelare, befordra, fram
forwarder : speditör
forwarding : expedition, spedition
forwards : framlänges, framåt
foster : fostra
foster−child : fosterbarn
fought : stred, stridit
foul : ojust, orättvis, smutsig
fouling : täpper igen
found : stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta
foundation : fundamentet, anläggning, grund, stiftelse
founder : gjutare, grundare
founders : grundare
founding : hittar
foundling : hittebarn
foundry : gjuteri
English−swedish Dictionary
435
English−swedish (dictionnaire)
fountain : fontän
fountain−pen : reservoarpenna
four : fyra
four−coloured : fyrfärgstryck
four−engined : fyrmotorig
four−function : fyra funktioners
fourscore : fyra tjog
fourteen : fjorton
fourteenth : fjortonde
fourth : fjärde
fowl : fjäderfä, höns
fowls : höns
fox : räv
fractal : fraktal
fraction : bråk (i matematik), fraktion
fracture : benbrott, brott, krossa, bryta
fragile : skör, bräcklig, ömtålig
fragility : skörhet
fragment : bit, skärva
fragmentary : fragmentarisk
fragmented : fragmenterad
English−swedish Dictionary
436
English−swedish (dictionnaire)
fragrance : vällukt, doft
fragrant : välluktande
frail : skröplig, ömtålig, bräcklig
frame : karm, inrama, ram
frame−work : stomme, ram
framework : stomme
France : Frankrike
franchise : rösträtt
franchisee : franchistagare
franchiser : franchisegivare
frank : frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig
franked : frankerad
franking : frankerings−
frankly : uppriktigt sagt
frantic : förtvivlade
fraternal : broderlig
fraud : bedragare, bedrägeri
fraudulent : bedrägliga
fraught : fylld, försedd
fray : nöta ut
freak : abnormitet, nyck
English−swedish Dictionary
437
English−swedish (dictionnaire)
freakish : underlig
freckle : fräkne
freckled : fräknig
free : ledig, fri
free−for−all : allmänt gräl
free−speech : frispråkig
free and easy : ogenerad, otvungen
free of charge : avgiftsfri, gratis, kostnadsfri
freebie : gratisgrunka
freebooter : fribytare
freedom : frihet
freehand : frihand
freehanded : frikostig
freeing : frigörande
freely : fritt, obehindrad
freeman : fri man, hedersborgare
Freemason : frimurare
freepost : fri svarspost
frees : befriar
freeware : gratisprogram
freeze : frysa
English−swedish Dictionary
438
English−swedish (dictionnaire)
freezed : fryst
freight : frakt, last, frakta
freighter : fraktförare
French : fransk
French horn : valthorn
Frenchman : fransman
frenzied : frenetisk
frenzy : vanvett, raseri
frequencies : frekvenser
frequency : frekvensen
frequent : ofta förkommande
frequently : ofta
fresco : fresk
fresh : frisk, färsk, ny
fresh fruit : rå frukt
freshening : återställer
freshman : recentior
freshwater : färskvatten
fret : gnaga, oroa sig
fretful : retlig
fretting : retlig, otålig
English−swedish Dictionary
439
English−swedish (dictionnaire)
friar : tiggarmunk
friction : friktion
Friday : fredag
fried : stekt
friend : vän
friendliness : vänskaplighet
friendly : vänlig
friends : vänner
friendship : vänskap
frieze : vadmal
frigate : fregatt
fright : förskräckelse, skrämsel, skräck
frighten : avskräcka, skrämma, skärra upp
frightened : rädd
frightful : hemsk
frigid : kylig, stel
frill : krås, rynka
frills : grannlåt
fringe : kanta, flik, frans, lugg
frisk : upptåg, skoj
frisky : lekfull, yster
English−swedish Dictionary
440
English−swedish (dictionnaire)
fritter : bryta i småbitar, struva
frivolity : flärd
frivolous : lättsinnig, obetydlig
frizz : krusa hår
frizzle : krusa håret
frock : klänning, kåpa, kolt
frog : groda
frogman : grodman
frolic : skoja, fest
from : från, ur, ifrån
from above : uppifrån
from behind : bakifrån
from outside : utifrån
from where : varifrån
from within : inifrån
front : fasad, framsida, främre, front
front−bench : främre bänkraden
front−line : fronten
front door : ytterdörr
frontage : fasad
frontier : gränsområde, område, gräns
English−swedish Dictionary
441
English−swedish (dictionnaire)
frontispiece : titelplansch
frose : frusit
frost : köld, tjäle, frost
frosting : glasyr på tårtan
frosty : rimfrostklädd, kylig
froth : skumma, fradga, skum
frown : rynka pannan
frowzy : unken
froze : stelnade
frozen : fryst, frusen
frugal : sparsam, tarvlig
fruit : frukt
fruitage : frukt
fruitfull : givande, bördig, fruktbar
fruition : njutning, förverkligande
fruitless : fruktlös
fruits : frukter
frustrate : svika, gäcka, omintetgöra
frustrated : frustrerade
fry : steka, bryna, yngel, grädda
fry not cook : fräsa inte koka
English−swedish Dictionary
442
English−swedish (dictionnaire)
frying−pan : stekpanna
fuck : knulla
fucks : knullar
fuel : bränsle
fugitive : flykting
fugitives : flyktingar
fulfil : fullbordad, motsvara, uppfylla
fulfilling : uppfyllande
fulfilment : uppfyllelse
full : full, hel
full−blown : fullväxta
full−colour : fullfärg
full−flavoured : fyllig
full−fledged : fullfjädrad
full−grown : fullvuxen
full−screen : fullskärms
full−time : heltid
full length : raklång
full of holes : gropig
full stop : punkt
fuller : närmare
English−swedish Dictionary
443
English−swedish (dictionnaire)
fullhearted : helhjärtat
fully : helt
fully−functional : fullt användbar
fully−licensed : fullt−licensierade
fulminate : explodera, ljunga
fulsome : äcklig
fumble : fumla
fumbler : klåpare
fume : ryka, ilska, ånga
fumes : rök
fumigate : desinficera, röka
fumigation : desinfektion
fun : kul
fun−loving : lättroad
function : funktion
functional : funktionsdugligt
functionality : funktionalitet
functioned : fungerade
functions : funktioner
fund : fondera, fond
fundamental : principiell, väsentlig, grundläggande
English−swedish Dictionary
444
English−swedish (dictionnaire)
fundamentalists : fundamentalister
fundation : fundament
funded : fonderade
funds : fonder
funeral : jordfästning, begravning
fungi : svampar
fungus : svamp
funicular : kabel−, linbana
funk : rädsla
funktions : funktioner
funnel : tratt, skorsten
funniest : roligaste
funny : komisk, kul, rolig, lustig, löjlig
funny−looking : underliga
fur : päls
fur−coat : päls
fur of a fox : räv−, skinn
furbish : putsa upp
furious : ilsken, rasande, ursinnig
furiously : rasande
furl : rulla ihop
English−swedish Dictionary
445
English−swedish (dictionnaire)
furlong : en åttondels mile
furnace : värmeledningspanna, smältugn
furnish : inreda, förse, möblera
furniture : möbler, möblemang
furrier : körsnär
furrow : räffla, fåra
furry : våldsamhet, raseri
further : främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre
further away : längre bort
furthermore : vidare
furthest : ytterst, bortest
furtive : förstulen
fury : ilska, ursinne, förbittring, raseri
fuse : säkring
fused : säkrad
fuselage : flygplanskropp
fuses : säkringar
fusion : sammansmältning
fuss : fjäsk, bråka, väsen, bråk
fussy : kinkig
fusty : unken
English−swedish Dictionary
446
English−swedish (dictionnaire)
futile : meningslös, lönlös, fåfäng
futility : meningslöshet, fåfänga
future : blivande, tillkommande, framtid
futures : terminsaffärer
gab : prat
gabberdine : gabardin, kaftan
gabble : prata
gabby : pratsjuk
gable : gavel
gable roof : gaveltak
gaby : dumbom
gad around : driva omkring
gadabout : vara ute och roa sig mycket
gadfly : broms
gadget : hjälpmedel, tillbehör
Gael : höglandsskotte
Gaelic : gaelisk, keltisk
gaff : nonsens, dumt prat, ljuster
gaff−rigged : gaffelriggad
gaffe : blunder, tabbe
gaffer : bas, gamling, förman
English−swedish Dictionary
447
English−swedish (dictionnaire)
gag : sätta munkavle på, munkavle
gaga : gaggig, senil
gage : utmaning, pant
gaggle : snattra, kackla, pladdra
gaiety : glädje
gaily : muntert, glatt
gain : vinna, vinning, vinst, vinning, förvärva
gain influence : få insteg i
gained : vunnit
gainful : vinstgivande, lukrativ
gainings : intäkter, vinster, förtjänst
gains : vinner
gainsay : motsäga, bestrida
gait : gång, sätt att gå
gaiter : damask
gal : flicka, tjej
gala : gala, stor fest
galactic : galaktisk
galanty show : skuggspel
galaxy : lysande samling
gale : storm
English−swedish Dictionary
448
English−swedish (dictionnaire)
gall : skavsår, galla, skava
gall bladder : gallblåsa
gallant : artig, tapper
gallery : läktare, galleri
galley : kabyss, galär, pentry
galley−slave : galärslav
gallfly : gallstekel
Gallilee : Galliléen
gallimaufry : röra, hopkok
gallipot : apoteksburk
gallivant : driva omkring
galllop : galoppera, galopp
gallnut : galläpple
gallon : gallon 4.55 liter (USA=3.79)
galloon : galon, träns
gallow : galge
gallows humour : galghumor
gallowtree : galge
galop : galopp dans
galore : massor av, i överflöd
galosh : galosch
English−swedish Dictionary
449
English−swedish (dictionnaire)
galumph : klampa
galvanic : galvanisk
galvanize : uppliva, galvanisera
galvanometer : galvanometer
gam : snygga ben
gambado : skutt, krumsprång
gambit : schackdrag, utspel
gamble : spela
gambler : spelare
gambling : spelande
gamblingdebts : spelskulder
gamblingden : spelhåla
gambol : skutta, upptåg, glädjesprång, skutt
game : spel, villebråd, parti, lek
game−like : spelliknande
game−selector : spelväljare
game laws : jaktlagar
game warden : viltvårdare, skogvaktare
gamebag : jaktväska
gameinstruction : spelinstruktion
gamekeeper : skogvaktare
English−swedish Dictionary
450
English−swedish (dictionnaire)
gamely : sportsligt, modigt
gamemaster : gymnastiklärare
gamepad : spelplan
games : spel, sport
gamesome : lekfull
gamester : hasardspelare
gammation : knoppning
gammon : humbug, rökt skinka, bedrägeri
gamp : paraply
gamut : tonskala
gamy : djärv, med viltsmak, käck
gander : gåskarl
gang : liga, gäng, lag
gangland : gangstervärlden
gangling : lång och gänglig
ganglion : nervknut
gangplank : landgång
gangrene : kallbrand
gangster : gangster
gangway : gång, landgång
gannet : havssula
English−swedish Dictionary
451
English−swedish (dictionnaire)
gantry : ställning, brygga
gaol : fängelse
gap : bräsch, klyfta, gap, lucka
gape : bliga, gapa
gaping : gapande
garage : garage, bilverkstad
garage mechanic : bilmekaniker
garantee : garantera
garanteed : garanterat
garb : klädedräkt, kostym, skrud
garbage : strunt, skräp, avskräde
garbage can : soptunna
garbage collector : sophämtare
garbage disposer : avfallskvarn
garbage truck : sopbil
garble : förvanska, stympa
garbled : stympade
garden : trädgård, tomt
gardener : trädgårdsmästare
gardenia : gardenia
gardening : trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete
English−swedish Dictionary
452
English−swedish (dictionnaire)
gardens : park
gargle : gurgla
gargoyle : person med groteskt ansikte
garibaldi : korintkaka
garish : skrikig, prålig, gräll
garland : krans, bekransa, girland
garlic : vitlök
garment : plagg, klädesplagg
garner : förrådsbod, lagra
garnet : granat
garnish : pryda
garnishment : införsel i lån
garniture : garnityr
garret : vindsrum, vind
garrison : garnison, besättning
garrotte : strypa
garrulous : pratsjuk
garter : strumpeband
gas : gas, bensin, gasa, prat
gas−formation : gas−bildning
gas−tight : gastätt
English−swedish Dictionary
453
English−swedish (dictionnaire)
gas burner : gaslåga
gas chamber : gaskammare
gas cooker : gasspis
gas fire : gaskamin
gas mask : gasmask
gas range : gasspis
gas station : bensinstation
gas tank : bensintank
gasbag : pratkvarn
gaseous : gasformig
gash : fläka upp, jack, djupt sår
gasholder : gasklocka
gasify : förgasa
gasjet : gasbrännare
gasket : packning
gaslamp : gaslampa, gaslykta
gaslight : gasljus
gasolene : bensin
gasp : flämta, flämtning, dra efter andan
gasp for breath : kippa efter andan
gasped : flämtade
English−swedish Dictionary
454
English−swedish (dictionnaire)
gasproof : gastät
gassed : gasförgiftning
gassing : gasning
gastric : mag−
gastric catarrh : magkatarr
gastric ulcer : magsår
gastritis : akut magkatarr
gastronome : gastronom
gasworks : gasverk
gat : puffra
gate : port, grind
gate−crach : planka in
gate−crasher : objuden gäst
gate−house : grindstuga
gate money : biljettintäkter
gâteau : tårta
gatefold : utvikningsblad
gatepost : grindstolpe
gateway : portgång
gather : samla, inhämta, plocka, samlas
gathered : församlade
English−swedish Dictionary
455
English−swedish (dictionnaire)
gathering : samling, sammankomst, möte
gatherings : församling
gathers : samla
gauche : tafatt, klumpig
gaucho : sydamerikansk cowboy
gaud : grannlåt
gaudy : grann, brokig, bjärt, prålig
gauge : beräkna, dimention, kapacitet, kaliber
gauges : mätare
Gaul : gallien, gallier
gaunt : spöklik, mager
gauntlet : ridhandske, gatlopp
gauze : flor, gas
gauze bandage : gasbinda
Gawd : Gud
gawk : drummel, tölp
gawky : tafatt, dumskalle
gawp : glo, stirra
gay : homosexuell, ljus, glättig
gays : bögar
gaze : snegla, glo, stirra
English−swedish Dictionary
456
English−swedish (dictionnaire)
gazebo : lusthus
gazelle : gasell
gazette : officiell tidning
gear : koppling, redskap, växel
gear on a car : växel på en bil
gearbox : växellåda
gearmotor : växelmotor
gearshift : växelspak
gearwheel : kugghjul
gee : jösses
gee−gee : kuse
gee−up : hoppla
geese : gäss
geisha : geisha
gel : gel, stelna
gelatine : gelatin
geld : snöpa, kastrera
gelding : valack
gelid : iskall
gelt : strålar
gem : ädelsten, pärla, juvel, klenod
English−swedish Dictionary
457
English−swedish (dictionnaire)
geminate : ordna parvis
gemination : fördubbling
gemma : bladknopp
gen : upplysning
gendarme : gendarm
gender : kön, genus
gene : arvsanlag
genealogical : genealogisk
genealogy : genealogi
general : generell, allmän, general, fältherre
general condition : allmäntillstånd
general payroll tax : arbetsgivaravgift
general tool : universalverktyg
generalize : generalisera, popularisera
generally : vanligen, i regel, merendels, i allmänhet
generate : generera
generating : alstrande
generation : mansålder, släktled, alstring, tidsålder
generic : generell
generical : generella
generosity : ädelmod, frikostighet
English−swedish Dictionary
458
English−swedish (dictionnaire)
generous : givmild, generös, frikostlig, ädelmodig
genesis : första moseboken
genetic : genetisk
genetics : ärftlighetslära
geneva : genever
genial : gemytlig, sympatisk, gynnsam
geniality : gemytlighet
genie : ande
genious : snille
genital : fortplantnings−, genital
genitals : könsorgan
genius : snille, geni, ande
genocide : folkmord
genre : stil, genre
gentee : fin, respektabel
gentillity : förnämitet, finhet, tillgjordhet
gentival : genitiv−
gentle : sakta, mild, vek, fredlig, stilla
gentlefolks : herrskapsfolk
gentleman : herre
gentleman−farmer : godsägare
English−swedish Dictionary
459
English−swedish (dictionnaire)
gentleness : mildhet, blidhet
gently : försiktigt
gentry : lågadel, societet
gents : herrtoalett
genuflect : knäböja
genuine : genuint, oförfalskad, gedigen, äkta
genuineness : äkthet
genus : släkte, klass, grupp
geocentric : geocentrisk
geographer : geograf
geographic : geografisk
geography : geografi
geologist : geolog
geometry : geometri
geophysical : geofysiska
geopolitics : geopolitik
germ : brodd, bakterie, grodd
germ plasm : arvsmassa
germ warefare : bakteriologisk krigföring
German : tysk
german : köttslig, hel−
English−swedish Dictionary
460
English−swedish (dictionnaire)
germane (to) : nära förbunden (med), relevant
Germany : Tyskland
germicide : bakteriedödande
germinate : växa, spira, gro
gestation : dräktighet
gesticulate : gestikulera
gesticulatory : gestukilerande
gesture : gest, åtbörd
get : skaffa, bliva, få, lätta
get−away : flykt, start
get−up : utstyrsel, utstyrsel
get about : fara omkring
get along : klara sig
get angry : vredgas
get angry with : bli ond på
get annoyed : harmas
get away : ge sig av, komma bort
get back : återfå
get behind : komma efter
get by : passera
get cold : kallna
English−swedish Dictionary
461
English−swedish (dictionnaire)
get dark : mörkna
get even with : bli kvitt med
get excited : skärra upp sig
get hard : hårdna
get hold of : få tag i
get hurt : slå sig
get ill : bli sjuk
get into : stiga in i
get loose : lossna
get lost : förkomma, vilse, försvinn!
get married : geifta sig
get moving : röra på sig
get off to bed : gå och lägga sig
get on : trivas
get on well : komma bra överens
get one's hair cut : klippa sig
get out of : smita från, undvika
get rid of : bli fri från, bli kvitt, slippa
get round : kringgå
get through : klara sig i
get time : få tid
English−swedish Dictionary
462
English−swedish (dictionnaire)
get tired : tröttna
get tired of : ledsna
get to know : få veta, lära känna
get to speak to : komma till tals med
get up : resa sig, stiga upp
get up to : ställa till med
getting : få
gewgaw : bjäfs, grannlåt
geyser : varmvattenberedare
Ghana : Ghana
ghastly : spöklik
gherkin : liten gurka
ghetto : getto
ghost : våldnad, spöke
ghost story : spökhistoria
ghostlike : spöklik
ghostly : spöklik
ghoul : ond ande
ghoulish : makaber, demonisk
giant : jättelik, jätte
giantess : jättinna
English−swedish Dictionary
463
English−swedish (dictionnaire)
giants : jättar
gib : kil
gibber : prata, snattra
gibberish : rotvälska
gibbet : galge
gibbous : puckelryggig
gibe : hån, gliring, spe, håna, pik
Gibeonites : gibeoniterna
giblets : krås
gibs : kilar
giddap! : hoppla!
giddiness : yrsel, svindel
giddy : lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr
gift : skänk, talang, gåva, present
gift token : presentkort
gift voucher : presentkort
gifted : begåvad, talangfull
gig : lätt tvåhjulig vagn
gigantic : jättelik, gigantisk
gigantic− : jätte−
giggle : flina, fnissa, fnittra
English−swedish Dictionary
464
English−swedish (dictionnaire)
giggling : fnittrande
gigolo : gigolo
gigot : fårstek
gild : förgylla
gill : gäl
gill cover : gällock
gilt : förgylld, förgyllning
gimcrack : billig och grann
gimlet : handborr
gimmick : knep, trick
gin : genever, gin
ginger : ingefära
ginger−ale : ingefärsdricka, läskedryck
ginger−beer : ingefärsdricka
ginger nut : tunn pepparkaka
gingerbread : pepparkaka
gingerly : varsamt, ängslikt
gingivitis : gingivit, tandköttsinflammation
gink : konstig kille
gipsy : zigenare, tattare
giraffe : giraff
English−swedish Dictionary
465
English−swedish (dictionnaire)
gird : omringa
girder : tvärbalk
girdle : gördel, omge, bälte
girl : flicka, tös
girlfriend : flickvän
girlie : lillflicka, tös
girlish : flickaktiga
giro : postgiro, bankgiro
girth : gördel, sadelgjord, omkrets
gist : huvudpunkt
git : jävel
gittern : cittra
give : uppge, giva, ge
give an account : redovisa
give an account of : redogöra för
give away : skänka
give back : återge
give birth to : föda
give in : ge tappt
give in return : gengälda
give out : låta påskina
English−swedish Dictionary
466
English−swedish (dictionnaire)
give up : ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda
given : avgiven
giver : givare
giving : givande
gizmo : manick
gizzard : fågelmage, kräva
glacial period : istid
glaciated : istäckt
glacier : glaciär, jökel
glad : nöjd
glad−hand : välkomna
glade : glänta, skogsglänta
gladiator : gladiator
gladly : gärna
gladrags : högtidsblåsa
glamour : förtrollning, charm
glance : blick, titt, kasta en blick, ögonkast
glancing : sneglande
gland : körtel, packbox
glans : ollon
glare : skarpt, sken, lysa
English−swedish Dictionary
467
English−swedish (dictionnaire)
glare at : blänga
glaring : bländande, gräll, bjärt
glasis : svag sluttning
glass : glas
glass−plate : glasskiva
glassblower : glasblåsare
glasses : glasögon
glassworks : glasbruk
glassy : glasartad
glaze : sätta glas i, glasyr
glazed : glansig
glazed tile : kakel
glazier : glasmästeri, glasmästare
gleam : glimma, stråle, glimt, skimmra
gleams : glimmar
glean : plocka ax
gleanings : axplock
glee : flerstämmig sång
glen : trång dal, dalgång, däld
glib : flytande, ledig
glide : sväva, rutscha, glida
English−swedish Dictionary
468
English−swedish (dictionnaire)
glider : segelflygplan
gliding : segelflygning
glimmer : glimma, sken
glimpse : inblick, skymt, glimt
glint : glittra, glimt, glitter
glisten : glittra, blänka, tindra
glistened : blänkte
glistening : blänkande
glitter : glänsa, glans, glitter, lysa
gloat : glo, stirra
glob : jorden
global : totala
globally : totalt
globe : glob, klot
gloom : dysterhet, mörker
gloomy : dunkel, trist, kuslig
glorify : förhärliga
glorifying : förhärligande
glorious : ärorik, härlig, lysande
glory : härlighet, ära
gloryfy : prisa
English−swedish Dictionary
469
English−swedish (dictionnaire)
gloss : glätta, glans
glossaries : ordlistor
glossary : ordlista
glossy : glansig
glove : handske, vante
glow : glöd, glöda
glower : blänga argt
glue : limma, klister, lim
glued : limmad
gluey : klibbig
glum : trumpen, dyster
glut : frossa, överfylla
glutenous : glupsk
glutton : frossare
gluttonous : glupsk
gluttony : glupskhet
gnarled : knotig, kvistig
gnash : gnissla med tänderna
gnat : mygga
gnaw : gnaga på, gnaga
gnaw off : avgnaga
English−swedish Dictionary
470
English−swedish (dictionnaire)
gneiss : gnejs
go : starta, gå
go−between : mellanhand
go and see : hälsa på
go astray : irra
go away : gå sin kos
go in for : ägna sig åt
go in for games : sporta
go out : slockna
go red : bli röd
go to : resa
go to bed : lägga sig
go to pieces : gå i kras
go without : undvara
goad : sporra, egga
goal : mål
goalkeeper : målvakt
goals : mål
goat : get
gob−struck : helt stum
gobble : sörpla, sluka
English−swedish Dictionary
471
English−swedish (dictionnaire)
goblet : bägare
goblin : troll
god : gud
god's : guds
god−for−nothing : odåga
godchild : gudbarn
goddess : gudinna
goddesses : gudinnor
godfather : fadder
godmother : fadder
gods : gudar
godsend : gudagåva
goes : går
goggle : rulla med ögonen
goggles : glasögon
going : att komma
goitre : struma
gold : guld
golden : gyllene
goldsmith : guldsmed
golf−links : golfbana
English−swedish Dictionary
472
English−swedish (dictionnaire)
golgatha : golgata
gondola : gondol
gone : borta
gone away : bortrest
gong : gonggong
good : god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll
good−bye : adjö
good−faith : god tro
good−looking : snygg, stilig, fager
good−natured : beskedlig, gemytlig, godmodig
good−night : godnatt
good−will : kundkrets, välvilja
Good Friday : långfredag
good intention : välmening
goodbye : adjö, farväl
goodies : godsaker
goodly : ansenlig, behaglig
goodnatured : gemytlig
goodness : godhet
goods : gods, varor
goody : karamell
English−swedish Dictionary
473
English−swedish (dictionnaire)
goof : dumbom, kräk
goofy : fånig, dum
goose : gås
gooseberry : krusbär
gore : stånga, levrat blod
gorge : ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa
gorgeous : härlig
gorse : gultörne
goshawk : slaghök
gosling : gässling
gospel : evangelium
gossamer : sommarträd, fin väv
gossip : sladder, skvallra, skvaller, skvaller
gossipmonger : sladdertacka
got : skaffade, fick
Gothenburg : Göteborg
gothic : gotisk
gotta : måste
gouge : urholka, trycka ut
gouged : urholkad
gout : gikt
English−swedish Dictionary
474
English−swedish (dictionnaire)
govern : regera, styra
governable : lättstyrda
governed : styrd
governess : guvernant
governing : regerande
government : myndighet, regemente, styrelse
government − the : regeringen
Government office : verk
governments : myndigheter
governor : landshövding
governs : regerar
gown : klänning, kåpa, dräkt
gowns : klänningar
grab : roffa åt sig, gripa tag i
grace : välvilja, nåd, behag
graceful : behaglig, behagfull, sirlig
gracious : älskvärd, nådig
graciously : älskvärt
grade : sortera, gradera, grad
grades : klasser
gradient : stigning
English−swedish Dictionary
475
English−swedish (dictionnaire)
gradual : gradvis, långsam
gradually : småningom, gradvis
graduate : graduera, akademisk student
graft : ympa, ympkvist
grain : gryn, korn, spannmål, frö, säd
grain to sow : korn att så
grammar : språklära
grammar−school : högre läroverk
grammatical : grammatiskt
grammatically : grammatiskt
grammer : grammatik, språklära
gran : mormor, farmor
granary : spannmålsmagasin
grand : väldig, storartad, högtidlig
grand−daughter : dotterdotter, sondotter
grand−stand : huvudläktare, läktare
grand piano : flygel
grandchild : barnbarn
grandee : magnat
grandeur : storslagenhet, prakt
grandfather : farfar, morfar
English−swedish Dictionary
476
English−swedish (dictionnaire)
grandiloquent : bombastisk
grandma : farmor, mormor
grandmother : farmor, mormor
grandmother's : farmors
grandpa : morfar, farfar
grandparents : farföräldrar
grandson : sonson, dotterson
grange : lantgård
granite : granit
grannny's : mormors
granny : mormor, farmor
granny's : farmors
grant : bevilja, tillåta, medgiva
granted : tillåten
granting : tillåter
granulate : göra kornig
grape : vindruva, druva
graph : graf
graphic : grafik, åskådlig, målande
graphical : grafisk
graphically : grafiskt
English−swedish Dictionary
477
English−swedish (dictionnaire)
graphics : grafik
graphing : grafiska
graphite : grafit
graphs : grafer
grapple : ge sig i kast med, dust
grasp : grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta
grasping : fattande
grass : gräs
grassed : gräsbevuxen
grassy : grön, gräsbevuxen
grate : galler, rost, riva, gnissla
grate bread : riva bröd
grateful : tacksam
gratification : tillfredsställelse
gratify : tillfredsställa
gratifying : tillfredsställande
grating : galler, gallerverk
gratitude : tacksamhet
gratuities : drickspengar
gratuity : gåva, dricka
grave : viktig, grav, allvarlig
English−swedish Dictionary
478
English−swedish (dictionnaire)
gravel : grus
gravitation : tyngdkraft
gravity : tyngd, allvar, tyngdkraft
gravy : köttsås, sky, sås
gray : grå
gray−scale : grå−skale
graze : beta, snudda vid, avbeta
grease : smörja, smet, fett, flott
greased : smord
greasy : fet
great : bra, stor
Great Britain : Storbritannien
greatful : tacksam
greatly : verkligen
greatness : storhet
greco−roman : grekisk−romerska
Greece : Grekland
greed : snikenhet, glupskhet, girighet
greedily : girigt
greedy : girig, snål, sniken, vinningslysten
greedy for power : maktlysten
English−swedish Dictionary
479
English−swedish (dictionnaire)
Greek : grekisk, grek
Greek−speaking : grekisktalande
Greeks : grekernas
green : grön
greenback : sedel−
greengrocer : grönsakshandlare
greenhorn : gröngöling
greenhouse : växthus
greens : grönsaker
greet : hälsa
greeted : hälsade
greeting : hälsning
greetings : hälsningar
gregarious : sällskaplig
grenade : granat
grenades : granater
grew : växte
grey : grå
grey−scale : gråskale
greyhound : vinthund
greyshades : gråskalor
English−swedish Dictionary
480
English−swedish (dictionnaire)
grid : rutnät
grief : smärta, bedrövelse, sorg
grievance : missnöje
grieve : sörja, bedröva
grieve at : gräma sig över
grieving : sörjande
griffin : grip, sagodjur
griffon : sagodjur
grill : halster, halstra
grills : halstrar
grim : bister, hård
grimace : grimas
grime : smuts, sot, smutsa ned
grimlet : vridborr
grin : flin, grina, grin, flina
grind : slipa, mala
grind (a hard reading) : plugga
grinded : gnisslade
grinder : oxeltand, molar
grindstone : slipsten
grip : tag, grepp, handtag
English−swedish Dictionary
481
English−swedish (dictionnaire)
gripe : kolik, magknip, gnälla
gripped : greppade
grips : greppar
grisly : hemsk
grist : mäld
grit : gott gry, grus, gry
grits : gröpe
grizzled : gråhårig
grizzly : gråhårig, grisslybjörn
groan : stöna
groaning : stönande, jämmer
groans : stönar
grocer : specerihandlare
groceries : specerier
grocery : specerier
grog : grogg
groggy : drucken, ostadig
grogtumbler : grogglas
groin : ljumske
groom : stalldräng, sköta hästar, rykta
groove : räffla, ränna
English−swedish Dictionary
482
English−swedish (dictionnaire)
grooves : räfflorna
grope : treva, famla
grope for : treva efter, famla efter
gross : grov, rå, gross, för fet, brutto
grossly : starka
grouch : grinvarg, surpuppa, vara sur
grouchers : grinvargar
ground : grund, gårdsplan, botten, jord, mark
ground floor : bottenvåning
grounded : grundad
grounding : grundläggande undervisning
groundless : ogrundad, obefogad, grundlös
grounds : sump
groundwater : grundvatten
group : grupp
group's : grupps
grouping : grupperande
grouse : vild hönsfågel
grout : putsa
grouting : putsning
grove : lund, skogsdunge, dunge
English−swedish Dictionary
483
English−swedish (dictionnaire)
grovel : kräla, krypa
grow : bliva, gro, växa
grow numb : domna
grow old : åldras
grow red : rodna
grow stiff : stelna
grow tender : vekna
grow thin : smalna, avmagra, magra
grow weak : avmattas
growe : hage
growing : växande
growl : morrande, morra, brumma
grown : vuxen
grown−up : växa upp
grown−ups : vuxna människor
grown up : vuxen
grows : växer
growth : växt, svulst
grub : larv, mask, gräva
grudge : missunna, agg, agg, missunna
grudging : missunnsam
English−swedish Dictionary
484
English−swedish (dictionnaire)
gruel : stryk, välling
gruelling : mycket krävande, stryk
gruesome : ryslig
gruff : barsk, sträv
grumble : knot, brumma, knota
grumbler : grinvarg
grumbles : knotar
grunt : grymta
grunted : grymtade
grunts : grymtar
gryphon : sagodjur
guarantee : garanti, garantera
guarantees : garanterar
guarantor : garant
guard : akta, skydd, patrull, bevaka, vakt
guard−duty : vakttjänst
guard on the railway : konduktör på järnväg
guarded : vaktad
guardian : målsman, förmyndare, väktare
guardrails : balkar
guards : skydd, garde
English−swedish Dictionary
485
English−swedish (dictionnaire)
guerilla : gerilla
guess : gissa, gissning
guess−work : gissningsarbete
guest : gäst, främmande
guest book : gästbok
guest harbour : gästhamn
guests : gäster
guffaw : gapskratt, gapskratta
guffaws : gapskrattar
guidae : guide
guidance : ledning, instruktioner
guide : handleda, vägledare, vägleda, leda, guide
guideline : riktlinje
guides : styrningar
guiding : styrning
guild : gille, skrå
guilds : skrån
guile : svek, list, skuld
guiltless : oskyldig
guilty : skyldig
guinea−pig : marsvin, försökskanin
English−swedish Dictionary
486
English−swedish (dictionnaire)
guitar : gitarr
gulch : djup bergsklyfta
gulf : bukt
gull : mås, lura
gullet : tandlucka
gullible : lättlurad
gully : ravin, ränna
gulp : sluka, svälja
gulped : slök
gum : gummi, gummera
gummed : gummerad
gums : tandkött
gun : kanon, bössa, revolver, gevär
gunman : beväpnad gangster
gunner : artillerist
gunpowder : krut
gunwale : reling
gurgle : sorla, porla, sorl
gush : spruta fram, forsa ut
gust : vindil
gust (wind) : by
English−swedish Dictionary
487
English−swedish (dictionnaire)
gusto : välbehag, smak
gusty : byig, stormig
gut : mage
guts : tarmar, mage
gutter : ränna, rännsten, takränna
guttural : guttural
guy : kille
guys : killar
gymnasium : gymnastiksal
gymnastics : gymnastik
gypsum : gips
gypsy : zigenare
gyro : gyro
gyrocompass : gyrokompass
h−iron : h−järn
habit : sedvana, sed, vana
habitable : beboelig
habitat : naturlig hemvist
habitation : boningsplats, boning
habits : vanor
habitual : sed, sedvanlig
English−swedish Dictionary
488
English−swedish (dictionnaire)
habitual drunkard : alkoholist
hack : hacka, hugga
hacked : hackat
hackneyed : utnött
hacks : hackar
had : hade
haddock : kolja
hadn't : hade inte
haft : skaft
hag : häxa
haggai : haggaj
haggard : tärd, utmärglad
haggis : skotsk hackkorv
haggle : hacka, pruta
haggle with : schackra med
Hague (the) : Haag
hail : hagla, hylla, hagel
hailed : hyllats
hails : haglar
hair : hår, hårstrå
hair−ribbon : hårband
English−swedish Dictionary
489
English−swedish (dictionnaire)
hairdresser : hårfrisörska, frisör, hårfrisörska
hairdresser`s : frisersalong
hairpin : hårnål
hairy : hårig
halcyon : fridfull, stilla
hale : kraftig, kry, frisk
half : halv, häfta, halv
half−full : halvfull
half−hour : halvtimme
half sole : halvsula
halfheartedly : halvhjärtat
halfway : halvvägs
halibut : helgeflundra
hall : hall, sal, lokal, förstuga, tambur
hålla ordning : in order
hallo : god dag, hallå, hej
hallow : helga, dov
hallowed : helgat
halloween : all helgona helgen
hallows : helgar
hallway : korridor
English−swedish Dictionary
490
English−swedish (dictionnaire)
hallways : korridorer
halo : gloria, mångård
halt : stanna, halt, tveka, anhalt, rast
halter : grimma, snara
halve : halvera
halves : halvor
ham : skinka, rökt skinka
hamlet : liten by
hammer : hamra, hammare
hammock : hängmatta
hamper : hindra, korg
hand : hand, visare
hand−cuffs : handklovar
hand−job : hand−jobb
hand−made : handgjord
hand−writing : skrivstil
hand−written : handskrivna
hand (over to) : räcka över till
hand over : överlämna
hand writing : stil
handbill : affisch
English−swedish Dictionary
491
English−swedish (dictionnaire)
handbook : handbok
handcuff : handklove
handed : räckte
handful : handfull
handi−work : slöjd
handicapped : handikappade
handicapping : handikapps
handicraft : hantverk, slöjd
handkerchief : näsduk
handle : hantera, handha, handskas med, vev, handtag
handle−bar : styrstång
handler : hanterare
handles : handhar
handling : hanterande
handmade : handgjort
hands : händer
handsome : vacker, ståtlig
handspike : spak
handwheel : ratt
handwork : handarbete
handwriting : handstil
English−swedish Dictionary
492
English−swedish (dictionnaire)
handy : fiffiga, händig
hang : hänga, hänga
hang−over : baksmälla
hanger : klädgalge, galge
hangers : galgar
hanging : hängande
hanging flower−pot : ampel
hangover : bakrus
hangs : hänger
hanker : åtrå
hanker after : fika efter
hansom−cab : tvåhjulig droska
haphazard : på måfå
hapless : olycklig
haply : kanske
happen : hända, hända, inträffa, ske, tilldraga
happen to be : råka vara
happened : hände
happening : händelse
happens : händer
happiness : glädje, sällhet, lycka
English−swedish Dictionary
493
English−swedish (dictionnaire)
happy : glad, glad, lycklig
harass : plåga, anfäkta
harassed : plågade
harasses : plågar
harassing : plågande
harbinger : förebud
harbour : hamn
harch : kärv
hard : hård, tung, stel, svår
hard−core : hårdnackad
hard−disk : hårddisk
hard−earned : med möda
hard−on : stånd
hard disk : hårddisk
hard of hearing : lomhörd
hard ryebread : knäckebröd
hardcopy : hårdkopia
harddisk : hårddisk
harden : hårdna, härda sig
hardened : härdad
hardens : hårdnar
English−swedish Dictionary
494
English−swedish (dictionnaire)
harder : hårdare
hårdhet : hardness
hardly : knappt, knappast
hardness : hårdhet
hardship : strapats, umbärande, möda, vedermöda
hardships : mycket lidande
hardware : maskinvara, hårdvara, maskinvara
hardwood : hårt träslag
hardwoods : hårda träslag
hardy : härdad, dristig, härdig
hare : hare
harebell : blåklocka
hark : lyssna
harlot : sköka
harm : skada, ont
harmanization : anpassning
harmed : skadade
harmful : farlig, skadlig
harmless : oskadlig, menlös, ofarlig
harmonised : överensstämmande
harmonize : harmonisera
English−swedish Dictionary
495
English−swedish (dictionnaire)
harness : sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte
harp : harpa
harpoon : harpun
harpsichord : cembalo
harrow : harv, harva
harsh : barsk, hård, sträv
harshest : kärvhet, strängaste
hart : hjort
harvest : gröda, skörda, bärga, skörd
harvester : skördemaskin
has : har
has−been : föredetting
hash : hacka, ragu
hasn't : har inte
hassle : problem
hassles : trassligheter
haste : brådska
hasten : hasta, skynda, påskynda
hastle : brådska
hasty : förhasta, hastig
hat : hatt
English−swedish Dictionary
496
English−swedish (dictionnaire)
hatch : kull, lucka, kläcka, kläckning
hatched : streckskuggad
hatchet : yxa
hate : hata
hated : hatade
hateful : hätsk, förhatlig
hatefully : förhatligt
hates : hatar
hatred : hat
hatter : hattmakare
haughty : högdragen
haul : dra, hala, notvarp
haulage : transport
haunch : höft, länd
haunt : förfölja, tillhåll
have : ha, har
have a feeling : ana
have a glance (at) : ögna (igenom)
have a headache : ont i huvudet
have a list : slagsida
have confidence in : lita på
English−swedish Dictionary
497
English−swedish (dictionnaire)
have lunch (or dinner ..) : äta
have pity : förbarma sig
have the heart to : nännas
have to : måsta
have to pay : plikta för
haven : tillflyktsort
haven't : har inte
haversack : ryggsäck, tornister
having : har
havoc : förstörelse
hawk : harkla sig, hök
hawser : tross
hawthorn : hagtorn
hay : hö
haymaking : höbärgning
hayrick : höstack
hazard : fara
hazardly : farligt
hazardous : vansklig, farlig
haze : dis
hazel : hassel, nötbrun
English−swedish Dictionary
498
English−swedish (dictionnaire)
hazel−ben : järpe
hazy : disig
he : han
he's : han är
head : överhuvud, huvud, huvud, chef, ledare
head boy : primus
head scarf : sjalett
head waiter : hovmästare
headache : huvudvärk
headdress : huvudbonad
header : rubrik
headgear : huvudbonad
heading : överskrift, rubrik
headings : rubriker
headland : udde
headlight : framlykta
headline : rubrik
headlong : handlöst, huvudstupa, vild
headmaster : rektor
headquarters : högkvarter
headrig : huvudrigg
English−swedish Dictionary
499
English−swedish (dictionnaire)
heads : huvuden
headship : ledarskap
headstrong : envis
headwaiter : hovmästare, huvudfåra
headway : framsteg
heal : bota, läka
health : hälsa
healthy : frisk, hälsosam, sund
heap : stack, skock, hop, hög
heap up : anhopa
heaps : högar
hear : åhöra, hör, höra
heard : hört
hearer : åhörare
hearers : lyssnare
hearing : förhör, hörsel, höra
hearken : lyssna
hearsay : hörsägen
hearse : likvagn
heart : hjärta
heart disease : hjärtfel
English−swedish Dictionary
500
English−swedish (dictionnaire)
heart stroke : hjärtslag
heartburn : halsbränna
heartedly : hjärtat
hearth : eldstad
heartily : hjärtligt
heartiness : hjärtlighet
hearts : hjärtan
heartwarming : hjärtevärmande
hearty : innerlig, hjärtlig
heat : upphetta, hetta, lopp, värma, värme
heat−wave : värmebölja
heated : uppvärmd
heath : hed
heathen : hednisk, hedning
heathendom : hedendom
heather : ljung
heave : lyfta, vräka, hivahäva
heaven : himmel, himmelskt
heavenly : himmelskt
heavens : himlarna
heavily : i hög grad
English−swedish Dictionary
501
English−swedish (dictionnaire)
heavy : tung, grov
heavy work : grovgöra
Hebrew : hebreisk, hebré, hebreiska
hebrews : hebréer
heckle : ansätta, utfråga
hectogramme : hekto
hedge : häck, inhägna
hedgehog : igelkott
heed : bekymra sig om
heel : klack, häl, klacka
hefty : tung
heifer : kviga
height : höjd
heighten : öka
heightened : ökade
heightens : höjer
heinous : fruktansvärd, skändlig
heir : arvinge
heirloom : släktklenod
held : höll
helds : håller
English−swedish Dictionary
502
English−swedish (dictionnaire)
helgon : saint
helicopter : helikopter
hell : helvete
hellenic : grekisk
hellenistic : grekiska
hello : hallå, hej
helm : roder, styre
helmet : hjälm, hjälm, kask
helmets : hjälmar
help : bistå, hjälpa, hjälp
help oneself : ta för sig
helper : medhjälpare, hjälpare
helpfile : hjälpfil
helpful : hjälpsam
helpfull : hjälpsam
helpfully : hjälpsamt
helping : hjälpande, hjälper
helpless : hjälplös
helplessness : hjälplöshet
helps : hjälper
helpsection : hjälpavsnitt
English−swedish Dictionary
503
English−swedish (dictionnaire)
helptext : hjälptext
helptexts : hjälptexter
helter−skelter : huller om buller
hem : fålla, fåll, kanta, kant
hemisphere : halvklot
hemlock : odört, gift
hemp : hampa, hampa, cannabis
hen : höna
hence : härav
henceforth : framdeles, hädanefter
henchman : livtjänare, handgången man
henhouse : hönshus
hens : höns
her : sitt, hennes, henne, sina
her.... : sin
herald : utropa, härold
heraldic : heraldiska
heraldry : heraldik
herb : ört, växt
herbicide : bekämpningsmedel
herd : valla, hjord, skock
English−swedish Dictionary
504
English−swedish (dictionnaire)
here : hit, här
here's : här är
hereafter : härefter
hereby : härmed
hereditary : ärvda, ärftlig
heredity : ärftlighet
herein : häri
heresy : kätteri
heretic : kättare
herewith : härmed
heritage : arv
hermit : eremit
hero : hjälte
herod : herodes
herod's : herodes
heroes : hjältar
heroic : djärv, hjältemodig
heroical : hjältemodigt
heroics : falskt patos
heroine : hjältinna
heron : häger
English−swedish Dictionary
505
English−swedish (dictionnaire)
herring : sill
herring gull : gråtrut
hers : hennes
herself : sig själv
hesitant : betänksam
hesitate : tveka, dröja
hesitating : tvekande
hesitation : villrådighet, tvekan
heterodox : kättersk
hetetical : kättersk
hew : hugga, tillyxa
hexagon : sexhörning
hey : hej
heyday : höjdpunkt, glanstid
hi : hej
hibernate : övervintra
hibernates : övervintrar
hiccough : hicka
hiccup : hicka
hiccups : hicka
hid : gömde
English−swedish Dictionary
506
English−swedish (dictionnaire)
hidden : gömd, dold, förborgad
hide : dölja, gömma, hud
hide−and−seek : kurragömma
hidecous : otäck, ruskig
hideout : gömställe
hideouts : gömställen
hiding : gömma
hiding−place : gömställe
hieght : längd
hieroglyphics : hieroglyfer
high : hög
high−char : städnings−
high−quality : topp−kvalitets
high−school : högre skola, läroverk, högskola
high−spirited : modig, eldig
highbrow : intelligenssnobb
higher : högre
highest : högsta
highhanded : egenmäktig
highlander : högländare
highlight : markera
English−swedish Dictionary
507
English−swedish (dictionnaire)
highlighted : markerat
highlighting : markerade
highlights : urval
highly : starkt
highness : höghet, höjd
highroad : allfarväg, landsväg
highway : motorväg
hijacked : kapad
hike : fotvandra
hilarious : lustiga
hilarity : munterhet
hill : kulle, backe
hillock : hög, kulle
hills : kullar
hillside : backslutning, sluttning
hilly : kuperad, kulle
hilt : svärdsfäste
him : honom
himself : sig själv
hind : bakre, hind
hind leg : bakben
English−swedish Dictionary
508
English−swedish (dictionnaire)
hindrance : hinder
hinge : gångjärn
hinged : upphängd
hinges : gångjärn
hint : tips, antydan, vink
hint at : hänsyfta på
hinted : tipsade
hip : höft, nypon
hip pocket : bakficka
hippo : flodhäst
hippopotamus : flodhäst
hire : hyra, uthyrning, leja
hire−purchase plan : avbetalningsplan
hireling : fuling, mutkolv
his : hans, sin, sitt
hiss : väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa
historian : historiker
historians : historiker
historic : historisk
historical : historisk
histories : berättelser
English−swedish Dictionary
509
English−swedish (dictionnaire)
history : historia
hit : slå, träffa, träff, drabba
hit song : schlager
hitch : häkta fast, hake, rycka, ryck
hitch−hike : lifta
hitchhike : lifta
hither : hit
hitherto : hittills
hits : träffar
hitting : träffande
hittites : hettiter
hive : bikupa
hoar−frost : rimfrost
hoarding : affischtavla, plank
hoarse : hes, skrovlig
hoarsely : hest
hoary : vördnadsvärd, gammal, grå
hoax : lura, spratt
hobbies : hobbies
hobble : linka, stappla
hobby : hobby
English−swedish Dictionary
510
English−swedish (dictionnaire)
hobgoblin : troll
hobnob : umgås
hobo : luffare
hoe : skyffla, hacka, skyffel
hog : svin
hogmanay : skotsk nyårsafton
hoist : hissa, vinscha
hold : inneha, tag, hålla
hold−all : kappsäck
hold−up : rån
hold out the prospect : förespegla
holder : innehavare, ägare
holders : hållare
holding : håller
holds : håller
hole : hål, hål, glugg
hole in something : lucka i något
hole in the ice : vak
holes : hål
holiday : semester, helg, ledighet, lovdag
holidays : ledigheter, ferie
English−swedish Dictionary
511
English−swedish (dictionnaire)
holiness : helighet
holler : ropa
hollers : ropar
hollow : grop, ihålighet, ihålig, urholka, tom
hollowed : ihåliga
holly : järnek
hollyhock : stockros
holm : holme
holocaust : förintelsen
holy : helig
holy−day : helgdag
homage : hyllning
homburg : filthatt
home : hem
home−dialect : hem−dialekt
home−grown : hemmagjord
home−made : hem−gjord
home products : inhemsaka varor
homebuilt : hemmabyggd
homeland : hemland
homeless : hemlösa, husvill
English−swedish Dictionary
512
English−swedish (dictionnaire)
homely : ful, oansenlig, enkel
homepage : hemsida
homes : hem
homesick : hemsjuk
homesickness : hemlängtan
homespun : hemvävd, vadmal, enkel
homestead : hemman
homewards : hem−, hemåt
homework : läxa
homicidal : mordisk
homicide : dråp
homily : predikan
homing : hemvändande
hominy : majskorn
homo : bög
homogeneity : homogenitet
homogeneous : homogen
homosexual : homosexuell
homosexuality : homosexualitet
homosexuals : homosexuella
hone : hena
English−swedish Dictionary
513
English−swedish (dictionnaire)
honest : hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens
honestly : ärligt talat
honesty : ärlighet, hederlighet
honey : honung, älskling
honeycomb : vaxkaka
honeycombed : hålig
honeyed : honungsfylld
honeymoon : smekmånad
honeysuckle : kaprifol
honk : tuta
honor : premiera
honorary : heders−
honors : premierar
honour : hedra, heder, ära
honour a person : hylla en person
honourable : hederlig, hedervärd
honoured : hedrad
hood : huva, huv, motorhuv
hoodoo : olycks−, trolldom
hoof : klöv, hov
hook : haka fast, koppla, hake, krok
English−swedish Dictionary
514
English−swedish (dictionnaire)
hooked : böjd
hooker : fnask
hooky : skolka
hooligan : ligist, bov
hooliganism : ligistfasoner
hoop : tunn−, rullband, tunnband
hoop−net : håv
hoot : skräna, tuta, skrän
hooter : tuta
hop : humle, hoppa, skutt, dans, hopp
hop−step−and−jump : trestegshopp
hope : hoppas, förhasta, förhoppning
hope of : hopp om
hoped : hoppades
hopeful : hoppfull
hopefully : förhoppningsvis
hopeless : hopplös
hopes : hopp
hoping : hoppas
hopping : hoppande
hops : humle
English−swedish Dictionary
515
English−swedish (dictionnaire)
hopscotch : hoppa hage
horde : hord
horizon : horisont
horizons : horisonter
horizontal : horisontal, vågrät
horizontally : horisontalt
hormone : hormon
horn : horn, lur
hornbeam : avenbok
horned : försedd med horn
horned owl : uv
hornet : bålgeting
hornless : hornlös
horny : kåt
horoscope : horoskop
horrible : ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull
horribly : förskräckligt
horrid : otäck, hemsk, gräslig
horrific : fasaväckande
horrify : förfära
horrifying : skräckinjagande
English−swedish Dictionary
516
English−swedish (dictionnaire)
horrily : uppröra, förfära
horror : skräck, fasa
horse : häst
horse−breeding : hästavel
horse−power : hästkraft, hästkrafter
horse−radish : pepparrot
horse hoof : hov
horse power : hästkraft
horseback : hästryggen
horsefly : broms
horsehair : hästtagel, tagel
horseman : ryttare, hästkarl
horsemanship : ridkonst
horsemen : hästkarlar
horsetail : hästsvans
horsewip : ridpiska
horsewoman : ryttarinna
horsy : häst−
horticultural : trädgårdsodlings−
horticulture : trädgårdsodling
horticulturist : trädgårdsodlare
English−swedish Dictionary
517
English−swedish (dictionnaire)
hose : byxa
hoseanna : hosianna
hoses : slangar
hosier : trikåvaruhandlare
hosiery : trikåvaror, strumpor
hospitable : gästfri
hospital : sjukhus
hospitality : gästfrihet
hospitalization : sjukhusvistelse
hospitalize : lägga in på sjukhus
hospitl : lasarett
host : värd
host computer : värddator, värddator
hostage : gisslan
hostel : studenthem, härbärge
hostess : värdinna
hostesses : värdinnor
hostile : fientlig
hostility : fientlighet
hot : het, varm
hot−bed : drivbänk
English−swedish Dictionary
518
English−swedish (dictionnaire)
hot−dog : varm korv
hot−spring : heta källor
hot key : snabbvalstangent, snabbvalstangent
hotel : hotell
hotel−porter : portier
hothead : brushuvud
hothouse : drivhus
hotline : direktlinje
hotpot : köttgryta
hottest : hetast
hound : hetsa, jakthund, hund
hour : timma, tidpunkt
hour hand : timvisare
hourglass : timglas
hourly : varje timme
hours : timmar
house : hysa, hus
house−breaking : inbrott
house−keeper : hushållerska
house−maid : husa
house−martin : hussvala
English−swedish Dictionary
519
English−swedish (dictionnaire)
house−property : fastighet
house−to−house : hus till hus
house−wife : husmor
House of Commons : underhuset
House of Lords : överhuset
housebreaker : inbrottstjuv
housebreaking : inbrott
housefly : husfluga
household : hushåll
household goods : bohag
householder : lägenhetsinnehavare
housekeeping : hushållning
housemaid : husa
houses : hus
housetrained : rumsren
housewife : husmor, husmoder
housewifely : hushåll, husmoderlig
housework : hushållsarbete
housing : bostad
hovel : kyffe, skjul
hover : kretsa, sväva
English−swedish Dictionary
520
English−swedish (dictionnaire)
hovercraft : svävfarkost
hovering : svävande
hovers : svävar
how : hur
how are you : hur mår du
how much is it : vad kostar det
however : likväl, emellertid, men, dock
howl : tjut, gallskrika, tjuta
howler : groda, grovt fel
howling : ylande
html−code : html−kod
html−functions : html−funktioner
hub : centrum, hjulnav, dator hub, nav
hubbub : alarm
hubby : gubbe
hubub : oväsen, larm
huckleberry : blåbär
huckster : krämare
huddle : krypa
hue : färg
huff : misshumör
English−swedish Dictionary
521
English−swedish (dictionnaire)
huffy : snarstucken
hug : kram
huge : väldig
hugely : väldigt
hugged : kramade
hugs : kramar
hulk : skrov, klumpeduns
hulking : klumpig
hull : skrov, skida, skal
hull on a ship : skrov på fartyg
hullaballoo : hallåande
hullabaloo : larm
hullo : hej
hum : gnola, surr, surra, surra
human : mänsklig
human being : människa
human life : människoliv
humane : människovänlig
humanitarian : människovän
humanities : mänskligheten
humanity : mänskligheten, mänsklighet
English−swedish Dictionary
522
English−swedish (dictionnaire)
humanize : förmänskliga
humanly : mänskligt
humans : människor
humble : förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk
humbled (be ) : spak (vara )
humbug : skoj, humbug
humbuggery : skoj
humdrum : enformig, banal
humid : fuktig
humidifier : luftfuktare
humidify : fukta
humidity : fuktighet
humiliate : förödmjuka
humiliating : nedsättande, förnedrande
humiliation : förödmjukelse, förnedring
humility : ödmjukhet
humming−bird : kolibri
hummock : liten kulle
humorous : humoristisk
humour : lynne, humor
hump : puckel, misshumör
English−swedish Dictionary
523
English−swedish (dictionnaire)
humpback : puckelrygg
hunch : puckel
hunchback : puckelrygg
hundred : hundra
hundredfold : hundrafalt
hundreds : hundratals
hundredth : hundrade
hung : hängd
Hungarian : ungersk
Hungary : Ungern, Ungern
hunger : hungra, hunger
hungrily : hungrigt
hungry : hungrig
hunk : tjockt stycke
hunt : jaga
hunted : jagat
hunter : jägare
hunting : jagar, jakt
hunting−dog : jakthund
hunts : jagar
hurdle : stängsel, häck
English−swedish Dictionary
524
English−swedish (dictionnaire)
hurdle−race : häcklöpning
hurdle pole : gärdsgårdsstör
hurl : kasta, slunga, kast
hurrah : hurra
hurricane : orkan
hurried : skyndsam, skyndade
hurry : brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila
hurry−scurry : hafs
hurry up : raska på
hurt : skada, såra
hurtle : slunga, rusa
hurts : skadar
husband : man, make
husbandman : bonde
husbandry : jordbruk
hush : tystnad, tystna, tysta ned
husk : skal, agn, skida
husky : skrovlig
hussar : husar
hussy : slyna, jäntunge
hustle : gåpåare, trängas, knuffas, knuffa
English−swedish Dictionary
525
English−swedish (dictionnaire)
hut : kyffe, hydda, nav, koja, backstuga
hutch : hydda, kaninbur
hyacinth : hyacint
hydraulic : hydrauliska
hydraulics : hydraulik
hydrocarbons : kolväten
hydroelectric : vattenkraft
hydrogen : väte
hydrography : sjömätning
hydroplane : sjöflygplan
hygiene : hygien
hygienic : hygienisk
hymen : mödomshinna
hymn : lovsång, psalm
hymn−book : psalmbok
hyperaesthetic : överkänslig
hyperbole : överdrift
hypercritical : överkritisk
hypermarket : stormarknad
hypersensitive : överkänslig
hypersonic : supersnabb
English−swedish Dictionary
526
English−swedish (dictionnaire)
hyphen : bindestreck
hyphenate : skriva med bindestreck
hypnosis : hypnos
hypnotic : hypnotisk
hypnotize : hypnotisera
hypocisy : skenhelighet
hypocrisy : hyckleri
hypocrite : hycklare, skrymtare
hypocritical : hycklande, skenhelig
hypothesis : hypotes
hypothetical : hypotetisk
hyssop : isop
hysteria : hysteri
hysterical : hysterisk
hysterically : hysteriskt
hysterics : hysteri
I : jag
i : in
i'll : jag skall
I'm : jag är
i've : jag har
English−swedish Dictionary
527
English−swedish (dictionnaire)
I beg your pardon! : ursäkta mig!
I have been told : man har sagt mig
I`m sorry : förlåt
i´m : jag är
ice : is, glass
ice−floe : isflak
iceberg : isberg
icebox : kylskåp
icecream : glass
Iceland : Island
Icelander : islänning
Icelandic : isländsk
icicle : istapp
icicles : istappar
icily : isande
iciness : iskyla
icing : glasyr
icon : ikon
icons : ikoner
icy : iskall, isande
idea : tanke, idé
English−swedish Dictionary
528
English−swedish (dictionnaire)
ideal : ideal, idealisk
idealistic : ideell, idealistisk
idealization : skönmålning
idealize : idealisera
ideally : idealiskt
ideals : ideal
ideas : ideer
identical : identisk
identification : identifikation
identifier : identifieraren
identifiers : identifierare
identify : identifiera
identifying : identifiera
identity : identitet
ideological : ideologisk
ideology : ideologi
idiocy : idioti
idiom : mål, språkegenhet
idiosyncrasy : egenhet
idiot : idiot
idiotic : fånig, idiotisk
English−swedish Dictionary
529
English−swedish (dictionnaire)
idle : overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös
idleness : sysslolöshet, dagdriveri, lättja
idler : lätting, dagdrivare
idling : tomgång
idly : sysslolöshet
idol : avgud, idol
idolatrous : avgudisk
idolatry : avgudadyrkan, avguderi
idolization : avgudadyrkan
idolize : avguda
idp : integrerad databehandling
idyllic : idyllisk
if : om, om, ifall
ignite : antända
ignition : tändning
ignoble : tarvlig, låg, simpel
ignominious : skamlig
ignominous : skymflig
ignominy : smälek, vanära
ignorance : okunnighet
ignorant : ojämn, okunnig
English−swedish Dictionary
530
English−swedish (dictionnaire)
ignore : ignorera, bortse från
ignores : ignorerar
iillegitimate : illegitim
iimpoverishment : utarmning
Iindian : indier, indisk
ill : sjuk, dålig
ill−bred : ouppfostrad, obelevad
ill−disposed : illasinnad
ill−mannered : obelevad, slyngelaktig
ill−tempered : argsint
ill−treat : misshandla
ill−treatment : dålig behandling, misshandel
ill−well : agg
ill at ease : olustig
illdeed : ogärning
illegal : olaglig
illegality : olaglighet
illegally : illegal
illegibility : oläslighet
illegible : oläslig
illegitimacy : utomäktenskaplig
English−swedish Dictionary
531
English−swedish (dictionnaire)
illegitimate : oäkta, olaglig
illiberal : okultiverad
illicit : olovlig, otillåten
illimitable : oändlig
illiteracy : obildning
illiterate : olärd, analfabet
illness : sjukdom, åkomma
illnesses : sjukdomar
illogical : ologisk
illuminate : upplysa, eklärera, illuminerad
illuminate with light : belysa med ljus
illuminated : upplyst
illumination : upplysning
illusion : inbillning, synvilla
illusionist : illusionist
illusive : bedräglig, illusorisk
illusory : illusoriskt
illustrate : belysa, visa, illustrera
illustrated : illustrerad
illustrating : illustrerande
illustration : illustration, exempel, förklaring
English−swedish Dictionary
532
English−swedish (dictionnaire)
illustrative : belysande
illustrator : illustratör
illustrerad : illustrated
illustrious : lysande
ilness : sjukdom
ilnesses : sjukdomar
image : bild, image
imagery : bildverk, bildspråk
imaginable : tänkbar
imaginary : inbillad
imagination : inbillning, fantasi
imaginative : fantasirik, fantasifull
imaginativeness : uppfinningsförmåga
imagine : föreställa sig, inbilla sig, tänka sig
imbalance : obalans
imbecile : imbecill
imbecility : dåraktighet
imber : klättrare
imbibe : insupa, uppsuga
imbue : genomdränka, genomsyra
imcumbent : kyrklig ämbetsman
English−swedish Dictionary
533
English−swedish (dictionnaire)
imediately : ögonblickligen
imitate : efterlikna, imitera, härma
imitation : efterbildning
imitative : efterliknande
imitator : imitatör
immaculate : ren, obefläckad
immaterial : oväsentlig, andlig
immature : omogen
immaturity : omogenhet
immeasurable : omätlig
immediacy : omedelbarhet
immediate : omedelbar
immediately : ofördröjligen, genast, omedelbart
immemorial : urminnes
immense : ofantlig, omätlig
immensity : väldig omfattning
immerse : sänka ner
immersion : nedsänkning
immigrants : invandrare
immigrate : invandra
immigrated : invandrat
English−swedish Dictionary
534
English−swedish (dictionnaire)
imminence : hotande närhet
imminent : överhängande
immobile : orörlig
immobility : orörlighet
immobilize : göra orörlig
immoderate : omåttlig
immodest : oblyg
immolate : offra
immolation : offrande
immoral : sedelös, omoralisk, osedlig
immorality : omoral
immortal : odödlig
immortality : odödlighet
immortalize : odödliggöra
immovable : orörlig
immovables : fast egendom
immune : immun
immunity : immunitet
immunize : vaccinera
immunology : immunologi
immure : stänga in
English−swedish Dictionary
535
English−swedish (dictionnaire)
imp : satunge
impact : inverkan
impacts : inverkar
impair : försämra, skada
impaired : försämrad
impairment : försämring
impairs : försämrar
impale : spetsa på en påle
impart : meddela, bibringa, tilldela
impartial : opartisk
impartiality : opartiskhet
impassable : oframkomlig
impasse : dödläge, återvändsgränd
impassioned : lidelsefull
impassive : känslolös
impassivity : känslolöshet
impatience : otålighet
impatient : otålig
impeach : anklaga
impeachment : förebråelse, anklagelse
impecable : ofelbar, oklanderlig
English−swedish Dictionary
536
English−swedish (dictionnaire)
impeccable : oklanderlig
impecunious : pank, fattig
impedance : impedans
impediment : hinder
impel : driva, tvinga
impend : hota
impending : nära förestående
impenetrability : ogenomtränglighet
impenetrable : ogenomtränglig
impenitent : obotfärdig
imperative : nödvändig, tvingande
imperceptible : omärklig
imperfect : ofullständig, ofullkomlig
imperfection : ofullständighet
imperial : kejserlig
imperialistic : imperialistisk
imperil : äventyra
imperious : befallande
imperishable : oförgänglig
impermanent : obeständig
impermeable : ogenomtränglig
English−swedish Dictionary
537
English−swedish (dictionnaire)
impersonal : opersonlig
impersonate : imitera
impersonation : imitation
impersonations : imitationer
impersonator : imitatör
impertinence : näsvishet
impertinent : oförskämd, näsvis
imperturbability : orubblighet
imperturbable : orubblig
impervious : impulsiv
impetuosity : häftighet
impetuous : våldsam
impetus : fart, impuls
impiety : ogudaktighet
impinge : stöta
impious : ogudaktig
impish : okynnig
implacable : oförsonlig
implant : inplantera
implausible : osannolik
implement : infoga, införa
English−swedish Dictionary
538
English−swedish (dictionnaire)
implementation : realiserande
implemented : infogad
implements : infogar
implicate : inbegripa, innebära
implication : innebörd
implications : delaktigheter
implicit : tyst, underförstådd
implicitly : underförstått
implied : underförstådd, antydd
implore : bönfalla
imploring : bedjande
imply : innebära, antyda
impolite : ohövlig, nära
impolitic : oklok
imponderable : ovägbar
import : importera, import
importance : vikt, betydelse
important : viktig, betydelsefull, betydande
importantly : viktigt
importation : importering
imported : importerad
English−swedish Dictionary
539
English−swedish (dictionnaire)
importer : importör
importers : importörer
importing : importerande
imports : importen
importunate : enträgen, efterhängsen
importune : besvära
importunity : enträgenhet
impose : imponera, pålägga, ålägga, lura
imposing : imponerande
imposition : påläggande
impossibility : omöjlighet
impossibly : omöjlig, hopplöst
imposter : bedragare
impotence : maktlöshet, vanmakt
impotent : kraftlös
impound : beslagta
impoverish : utarma
imppssible : omöjlig
impracticable : ogörlig
impractical : opraktisk
impracticality : ogenomförbarhet
English−swedish Dictionary
540
English−swedish (dictionnaire)
imprecate : nedkalla
imprecation : förbannelse
impregnable : ointaglig, ogenomtränglig
impregnate : impregnera, genomdränka
impregnated−wood : impregnerat trä
impress : prägla, imponera, inprägla, inpränta
impressed : imponerad
impression : intryck, avtryck, prägel
impressionable : lättpåverkad
impressive : imponerande
imprint : intryck, prägel
imprison : fängsla, sätta i fängelse
imprisoned : fångad
imprisonment : fångenskap, fängelsestraff
improbability : osannolikhet
improbable : osannolik
improper : opassande, otillbörlig, oegentlig
improperly : oriktigt
impropriety : oegentlighet
improve : förbättra, förkovra sig, bättra
improved : förbättrad
English−swedish Dictionary
541
English−swedish (dictionnaire)
improvement : bättring
improvidence : slösaktighet
improvident : slösaktig
improving : förbättrande
improvise : prova dig fram
imprudence : oklokhet, oförstånd
imprudent : oklok, oförsiktig
impudence : oförskämdhet
impudent : fräck
impudently : fräckt
impugn : ifrågasätta
impulse : impuls, ingivelse
impulses : ingivelser
impulsive : impulsiv
impunity : strafflöshet
impure : oren, förfalskad
impurity : orenhet
impute : beskylla
in : på, i, hos
in−laws : släktingar genom giftermål
in−line : rad−
English−swedish Dictionary
542
English−swedish (dictionnaire)
in a hurry : bråttom
in a trice : i en handvändning
in a week : om en vecka
in advance : förskott (i), förväg (i)
in all : inalles, tillsammans, sammanlagt
in brackets : inom parantes
in case : ifall
in debt : skyldig
in disorder : ostädad
in doubt : tveksam
in essence : till sitt väsen
in front : framtill
in front of : framför
in full dress : galaklädd
in good taste : smakfull
in half : itu
in high spirits : uppsluppen
in kind : in natura, i natura
in love with : förälska i
in order : i ordning
in pieces : sönder
English−swedish Dictionary
543
English−swedish (dictionnaire)
in private : enrum
in spite of : trots
in the end : i längden
in the meantime : under tiden
in the middle : i mitten
in the mood for : upplagd för
in the morning : på morgonen
in the same way : lika
in the year : anno
in two : itu
in vain : förgäves
inability : oförmåga
inaccessibility : otillgänglighet
inaccessible : oåtkomlig
inaccurary : felaktighet
inaccurate : oriktig
inaction : overksamhet
inactive : inaktiv
inactivity : overksamhet
inadequacy : otillräcklighet
inadequate : otillräcklig
English−swedish Dictionary
544
English−swedish (dictionnaire)
inadmissible : otillåtlig
inadvertant : ouppmärksam
inadvertence : ouppmärksamhet
inadvisable : oklok
inagurate : inviga
inalienable : oförytterlig
inane : andefattig, tom, fånig
inanimate : livlös
inanity : tomhet
inappropriate : olämplig
inapt : olämplig
inaptitude : olämplighet
inarticulate : oartikulerad
inasmuch : eftersom
inate : medfödd
inattention : ouppmärksamhet
inattentive : ouppmärksam
inaudibility : ohörbarhet
inaudible : ohörbar
inaugural : invignings−
inaugurate : inviga
English−swedish Dictionary
545
English−swedish (dictionnaire)
inauguration : invigning
inauspicious : olycksbådande
inboard : inombords−
inborn : medfödd
inborned : medfödda
inbred : medfödd
inbreeding : inavel
inbriate : drucken
incalculable : oberäknelig
incandescent : glödande
incantation : besvärjelse
incapability : oduglighet
incapable : oduglig, oförmögen
incapacitate : göra oförmögen
incapacitated : arbetsoförmögen
incapacity : oförmåga
incarcerate : fängsla
incarceration : fängslande
incarnate : förkroppsliga
incarnation : inkarnation
incautious : oförsiktig
English−swedish Dictionary
546
English−swedish (dictionnaire)
incendiary : mordbrands−
incendiary bomb : brandbomb
incense : uppreta, rökelse
incentive : motivation
inception : påbörjande
incertainty : osäkerhet
incertitude : ovisshet
incessant : oavlåten
incestuous : skyldig till incest
inch : tum
incidence : räckvidd, frekvens
incident : händelse
incidental : tillfälligt
incidentally : tillfälligtvis, i förbigående
incinerate : bränna till aska
incineration : eldbegängelse, kremering
incinerator : förbränningsanläggning
incipient : begynnelse−
incised : inristad
incision : snitt
incite : egga, sporra, uppegga, hetsa
English−swedish Dictionary
547
English−swedish (dictionnaire)
incitement : eggelse
inclement : hårt, bister
inclination : böjelse, håg, lust
incline : lutning, böja, luta
inclined : benägen, hågad, sinnad
inclined to : fallen för
inclined to do : böjd
inclosed : innesluten
include : inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta
included : inkluderad
including : inkluderande, inklusive
inclusion : inkludering
incoherence : brist på sammanhang
incoherent : osammanhängande
income : inkomst, inkomster
incoming : inkommande
incomparable : oförliknelig, makalös, ojämförlig
incompatibility : inkompabilitet
incompatible : inkompatibel
incompetent : oduglig
incomplete : ofullständig
English−swedish Dictionary
548
English−swedish (dictionnaire)
incompletely : ofärdig
incomprehensible : obegriplig
inconceivable : ofattlig
incongruous : orimlig, oförenlig
inconsiderable : oansenlig, obetydlig
inconsiderate : hänsynslös, obetänksam
inconsistency : inkonsekvens
inconsistent : inkonsekvent
inconsolable : otröstlig
inconstant : obeständig
inconvenience : genera, olägenhet, besvär
inconvenienced : besvärade
inconveniences : besvär
inconvenient : obekväm, oläglig
incorporate : införliva, inkorporera
incorporated : förenade
incorporation : aktiebolagsbildning
incorrect : oriktig, felaktig
incorrectly : inkorrekt
incorruptible : omutlig
increase : öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra
English−swedish Dictionary
549
English−swedish (dictionnaire)
increased : ökad
increasing : ökande
increasingly : allt mer
incredible : otrolig
incredibly : otroligt
incredulous : skeptisk
increment : utökning, stegvis ökning
incremented : utökad
incrementing : utökande
incriminate : anklaga
incubation : äggkläckning, ruvande
incubator : äggkläckningsmaskin
inculcate : inpränta
incur : ådra sig
incurable : obotlig, oläkbar, obotlig
incurred : hände
incursion : fientligt infall
indebted : skuldsatt
indecent : oanständig
indeclinable : oböjlig
indeed : för övrigt, för resten, verkligen, minsann
English−swedish Dictionary
550
English−swedish (dictionnaire)
indefatigable : outtröttlig
indefinable : obestämdbar
indefinite : obestämd
indelible : outplånlig
indelicate : ogrannlaga
indemnification : skadeersättning
indemnity : gottgörelse, gottgöra
indent : göra snitt i kanten
indentation : märkning
indention : indrag
independence : självständighet, oberoende
independent : oavhängig, självständig, oberoende
independently : oberoende
indescribable : obeskrivlig
index : register
indexed : indexreglerad
indexes : index
India : Indien
india−rubber : gummi
india rubber : radergummi
Indian : indisk, indian
English−swedish Dictionary
551
English−swedish (dictionnaire)
Indian ink : tusch
indians : indianer
indicate : beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa
indicating : indikerande
indication : tecken, kännetecken, beteckning
indicator : körvisare, indikator
indicators : indikatorer
indict : anklaga
indictment : anklagelseskrift, anklagelse
indifference : likgiltighet
indifferent to : likgiltig för
indigenous : inhemsk
indigent : utfattig
indigestible : hårdsmält
indigestion : dålig matsmältning
indignant : harsen, uppbragt, indignerad
indignation : harm
indignity : kränkning
indirect : indirekt
indirectly : indirekt
indiscreet : indiskret, obetänksam, taktlös
English−swedish Dictionary
552
English−swedish (dictionnaire)
indiscriminate : omdömeslös
indispensable : oumbärlig
indisposed : indisponerad, obenägen, opasslig
indisputable : oemotsäglig
indistinct : otydlig, oklar
indistinguishable : omöjlig att skilja
individual : individuell, enskild, individ, personlig
individualized : privata
individually : individuellt
individuals : personer
indo−european : indoeuropeisk
indolent : slö, loj
indomitable : okuvlig
indoors : inomhus, inne
induce : medföra, förmå
indulge : skämma bort
indulged : bortskämd
indulgence : överseende
indulgent : efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten
industrial : industriell
industrious : flitig, idog
English−swedish Dictionary
553
English−swedish (dictionnaire)
industry : industri
ineffable : outsäglig
ineffective : utan resultat
inefficiency : ineffektivitet
ineligible : ej valbar
inert : trög
inertia : slöhet, tröghet
inestimable : oskattbar, ovärderlig
inevitable : ofrånkomlig, oundviklig
inevitably : oundvikligen
inexact : inexakt
inexcusable : oförlåtlig
inexhaustible : outtömlig
inexorable : obeveklig
inexpensive : billig
inexperienced : oerfaren
inexplicable : oförklarlig
inexpressible : obeskrivlig, outsäglig
infallibility : ofelbarhet
infallible : ofelbar, osviklig
infamous : nedrig, ökänd, ärelös
English−swedish Dictionary
554
English−swedish (dictionnaire)
infancy : barndom
infant : spädbarn
infantile : barn−
infantry : infanteri, fotfolk, infanteri
infatuate : förblinda
infatuated : förälskad
infatuation : blind förälskelse
infect : infektera, besmitta, smitta
infected : infekterade
infected with : anstrucken av
infection : smitta, infektion
infections : smittosam, infektioner
infenious : skarpsinnig
infer : innebära, sluta sig till
inference : slutsats
inferior : mindervärdig, underhaltig, underlägsen
inferiority complex : mindervärdighetskomplex
infernal : djävulsk
infertile : ofruktbar
infertility : ofruktbarhet
infest : hemsöka
English−swedish Dictionary
555
English−swedish (dictionnaire)
infested : hemsökelsen
infidel : icke−kristen, otrogen
infinite : oändlig
infinitesimal : mycket liten
infirm : sjuklig, klen, skröplig, orkeslös
infirmary : sjukhusavdelning, sjukhus
infirmity : svaghet
inflame : antända, inflammera
inflamed : inflammerad
inflammable : lättantändlig
inflammation : inflammation
inflate : blåsa upp
inflated : uppblåst
inflexible : oböjlig
inflict : tillfoga
inflow : tillopp
influence : inflytande, inverkan, påverka
influenced : påverkat
influential : inflytelserik
influenza : influensa
influx : tillflöde
English−swedish Dictionary
556
English−swedish (dictionnaire)
infold : omsluta
inform : meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange
inform of : informera om
informal : utan formaliteter, anspråkslös
informant : sagesman
information : information, underrättelse, upplysning
informative : informativ
informed : informerad
informer : angivare, anmälare
infrared : ultraröd
infringe : bryta, göra intrång, kränka
infringement : intrång
infringment : intrång
infuse : ingjuta
ingenious : sinnrik, sinnrik, fyndig
ingenuity : påhittighet
ingenuous : frimodig, öppen
ingoing : ingående
ingot : metalltacka
ingot steel : götstål
ingrained : inrotad
English−swedish Dictionary
557
English−swedish (dictionnaire)
ingratiate : ställa sig in
ingratitude : otacksamhet
ingredient : ingrediens, beståndsdel
ingredients : innehåll
inhabiant : invånare
inhabit : bebo
inhabitant : invånare, inbyggare
inhale : inandas
inhaled : andades in
inherent : medfödd
inherit : ärva
inherit from : ärva av
inheritance : arv
inhibit : förhindra
inhibited : förhindrad
inhibition : hämning
inhibits : förhindrar
inhospitable : ogästvänlig
inhuman : omänsklig
inimical : fientlig
inimitable : oefterhärmlig
English−swedish Dictionary
558
English−swedish (dictionnaire)
iniquitous : upprörande, orättfärdig
iniquity : ogärning
initial : begynnelsebokstav, inledande
initialize : inviga
initializes : inviger
initially : först
initials : initialer
initiate : initiera, starta, inviga någon i
initiated in : insatt i
initiates : startar
initiation : inledning
inject : spruta in
injects : sprutar in
injudicious : omdömeslös
injunction : åläggande
injure : såra, förorätta
injurious : fördärvlig, skadlig
injury : oförrätt, åverkan
injustice : oförrätt, orättvisa, orättvisa
ink : bläck
ink−bottle : bläckflaska
English−swedish Dictionary
559
English−swedish (dictionnaire)
inkjet : bläckstråle, bläckstråle
inkling : aning, vink
inkpot : bläckhorn
inland : inrikes
inlet : vik, inlopp
inmate : invånare
inmost : innerst
inn : värdshus, gätgiveri
innate : medfödd
inner : inre
inner−thigh : innerlår
inner side : insida
innermost : innerst
innings : inne−period
innkeeper : gästgivare, värdshusvärd
innocence : oskuld
innocent : menlös, oskyldig
innocently : oskyldigt
innovation : nyhetsmakeri
innuendo : insinuation
innumerable : oräknelig, otalig
English−swedish Dictionary
560
English−swedish (dictionnaire)
inoculate : ympa, inympa, vaccinera
inoculated : ympat
inocuous : oskadlig
inoffensive : oförarglig
inprecise : inexakt
inpudent : oförskämd
input : inmatning
inquest : undersökning, utredning
inquire : fråga
inquire into : utreda
inquiry : förfrågan
inquisition : inkvisitationenr, äfst
inquisitive : frågvis, nyfiken
inquisitivness : vetgirighet
inquisitors : inkvisitorer
inroad : intrång
insane : vansinnig, sinnessjuk, tokig
insanely : vansinnigt
insanity : vansinne, sinnessjukdom
insatiable : omättlig
inscribe : inrista, inskriva
English−swedish Dictionary
561
English−swedish (dictionnaire)
inscribing : inskrivna
inscription : inskrift
inscriptions : inskriptioner
inscrutable : outgrundlig
insect : insekt
insecure : osäker
insensibility : känslolöshet
insensible : okänslig
insensitive : okänslig
inseperable : oskiljaktig
insert : infoga
inserted : infogad
inserted clause : anföringssats
inserting : infogande
inserts : infogar
inside : inuti, innanför, inne i, in
inside out : avig
insides : insidor
insidious : försåtlig, lömsk
insight : inblick, insikt
insights : insikter
English−swedish Dictionary
562
English−swedish (dictionnaire)
insignia : utmärkelsetecken
insignificant : betydelselös
insincere : ej uppriktig, falsk
insinuate : insinuera, antyda
insinuating : antydning, inställsam
insinuation : insinuation
insipid : fadd, fadd, banal, sliskig
insist : yrka
insistent : enträgen
insistently : enträget
insolence : oförskämdhet
insolencies : oförskämdhetet
insolent : stursk, oförskämd
insolently : oförskämt
insolvency : obestånd
insomnia : sömnlöshet
insomuch : i den mån, till den grad
insouciant : likgiltig
insourcing : ta hem egen verksamhet
inspect : inspektera, syna, inspektera
inspecting : visitation, inspekterande
English−swedish Dictionary
563
English−swedish (dictionnaire)
inspection : inspektion
inspector : inspektör
inspectorate : inspektorat
inspectors : inspektör
inspects : inspekterar
inspiration : ingivelse
inspire : bestjäla, inspirera
inspiring : medryckande
inspite : trots
insructive : lärorik
install : installera
installable : installerbar
installation−diskette : installations−disketten
installationfiles : installationsfiler
installer : installerare
installing : installation
installs : installationer
instalment : avbetalning (med belopp)
instance : exempel
instances : instanser
instand : ögonblick
English−swedish Dictionary
564
English−swedish (dictionnaire)
instant : ögonblicklig
instantaneous : ögonblicklig
instantly : omedelbart
instead : istället
instep : vrist
instigate : anstifta
instil : ingiva, indrypa
instill : indrypa, ingiva
instinctively : instinktivt
institut : institutet
institute : instifta, institut
institutes : institut
institution : inrättning, anstalt
institution's : inrättningens
institutional : institut
institutions : institutioner
instruct : instruera, undervisa
instructed : instruerad
instruction : anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift
instructions : besked, instruktioner
instructs : instruerar
English−swedish Dictionary
565
English−swedish (dictionnaire)
instrument : verktyg, instrument, redskap
instrumental : bidragande
instruments : instrument
insubordinate : upprorisk, uppstudsig
insufferable : olidlig
insufficient : otillräcklig
insular : ö−, insulär
insulate : isolera
insulate a cable : isolera en kabel
insulated : isolerad
insulates : isolerar
insulation : isolering
insult : förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa
insulting : kränkande, förolämpande
insults : förolämpningar
insuperable : oövervinnerlig
insurance : försäkring, assurans
insurances : försäkringar
insure : försäkra
insured : försäkrad
insurer : försäkringsgivare
English−swedish Dictionary
566
English−swedish (dictionnaire)
insurgent : upprorisk
insurmountable : oöverstiglig
insurrection : uppror
intact : oförändrade, orörd
intake : insug
intangible : obestämd
integer : heltal, heltal
integral : väsentlig
integrate : integrera
integrated : integrerat
integration : integration
integrity : integritet
intellect : förstånd
intellectual : intellektuell
intelligence : intelligens, underrättelse
intelligense : intelligensen
intelligible : begriplig
intemperate : omåttlig
intend : planera
intend to : ämna
intend to do : tänka göra
English−swedish Dictionary
567
English−swedish (dictionnaire)
intended : avsedd
intending buyer : spekulant
intends : planerar
intense : intensiv
intensity : intensitet
intensive : intensiva
intensively : intensivt
intent : avsikt, uppsåt
intention : avsikt
intentional : avsiklig
intentionally : avsikligt
intentions : avsikter
intently : uppmärksamt
inter : begrava, jordfästa
interact : påverka varandra
interaction : interaktion
interactive : interaktiv, dialogform
interactively : interaktivt
intercede : lägga sig ut för
intercept : hejda, uppsnappa
intercession : förbön
English−swedish Dictionary
568
English−swedish (dictionnaire)
interchangable : utbytbar
interchange : omväxla, utväxla
intercourse : samfärdsel, umgänge
interdict : förbud
interest : intresse, intresse, ränta
interest−bearing : räntebärande
interested : intresserad
interested in : intresserad i
interested party : intressent
interesting : intressant
interface : gränssnitt, kabel, gränssnitt
interfere : ingripa, lägga sig i
interference : störningar
interior : insida, interiör, inre
interiors : interiörer
interlace : sammanfläta, fläta samman, inflätning
interleave : interfoliera, interfoliera
interlock : förregling
interlude : mellanspel
intermediate : medelbra
interment : begravning, jordande
English−swedish Dictionary
569
English−swedish (dictionnaire)
interminable : oändlig
intermission : uppehåll
intermittent : oregelbundet återkommande, intermittent
intern : internera
internal : inre, invärtes
internally : internt
international : internationell
internationally : internationellt
interpid : oförskräckt
interpolate : inskjuta
interpose : inskjuta
interpreper : tolk
interpret : tyda, tolka
interpretation : utläggning, tolkning av
interpreted : översatt
interpreter : översättare, tolk
interprets : förklaringar
interrail : tågluffning
interrogate : utfråga
interrogative : frågande
interrupt : störa, avbrott
English−swedish Dictionary
570
English−swedish (dictionnaire)
interruption : uppehåll
interrupts : avbrott
intersect : skära, korsa
intersection : korsning, skärning
intersperse : inströ
interstate : mellan stater
interuption : avbrott
interval : mellanakt, paus, intervall
intervene : ingripa, intervenera
intervenes : ingriper
intervention : ingripande
interview : sammanträffande, intervju
interviews : intervjuer
interwoven : genomvävd
intestine : tarm
intestines : tarmar
intimacy : intimitet, förtrolighet
intimate : innerlig, intim
intimidate : skrämma
into : in, till
into the bargain : till yttermera visso
English−swedish Dictionary
571
English−swedish (dictionnaire)
intolerable : outhärdlig
intolerance : olidlig
intolerant : ofördragsam
intonation : tonfall, intonering
intoxicate : berusa
intoxicate oneself : berusa sig
intoxication : rus, berusning
intrepid : orädd
intricate : invecklad
intrigue : förbrylla, intrig, intrigera
intrigues : ränker
intriguing : intrigant
intrinsic : inre
introduce : införa, inleda, introducera
introduce to : presentera, föreställa för
introducing : presenterade
introduction : inledning, introduktion, rekommendation
introductions : introduktioner
introductory : introduktions
intrude : inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa
intruder : objuden gäst, inkräktare
English−swedish Dictionary
572
English−swedish (dictionnaire)
intrusion : intrång
intrusive : påflugen
intuitive : intuitiv
inundate : översvämma
inure : vänja
inuted : enig
invade : infalla i
invader : inkräktare
invalid : ogiltig
invalidation : upphävande
invaluable : ovärderlig
invariable : oföränderlig, alltid
invective : smädelse, ovett
invectives : smädelser
inveigh : okväda
inveigle : tubba, locka
invent : uppfinna, dikta
invented : uppdiktad
inventer : uppfinnare
inventing : uppfinna
invention : uppfinning, påhitt, påfund
English−swedish Dictionary
573
English−swedish (dictionnaire)
inventive : fyndig
inventiveness : uppfinningsförmåga
inventor : uppfinnare
inventory : bouppteckning, inventarie
invers : omvänt
inverse : inverterat
invert : vända om
invest : investera
invested : investerat
investigate : forska, utreda, undersöka
investigates : undersöker
investigation : undersökning, utredning
investigator : utredningsman, forskare
investing : investering
investment : investering
investor : investerare
invests : investerar
inveterate : ingrodd, inrotad, inbiten
invidious : förhatlig
invigorate : stärka
invigorating : stärkande
English−swedish Dictionary
574
English−swedish (dictionnaire)
invincibility : oövervinnerlig
invincible : oövervinnerlig
inviolable : okränkbar
invisibility : osynlighet
invisible : osynlig
invitation : inbjudan
invitations : inbjudningskort
invite : inbjuda, invitera, bjuda
invited : inbjuden
invites : inbjuder
inviting : inbjudande
invoice : faktura, faktuera
invoke : anropa, åkalla
involuntary : ofrivillig
involve : involvera
involved in : invecklad i
involves : innebär
involving : involverande
invulnerability : osårbarhet
inward : invärtes
inwards : inåt, inre
English−swedish Dictionary
575
English−swedish (dictionnaire)
iodine : jod
iou : skuldförbindelse
IOU (=I owe you) : revers
irascible : lättretlig
irasciblere : vrede
irate : ilsken
Ireland : Irland
iris : iris, regnbåge
Irish : irländska, irländsk
irksome : tröttsam, tråkig
iron : strykjärn, järn
iron clothes : stryka kläder
ironic : ironisk
ironical : spydlig, ironisk
ironically : ironiskt
ironmonger : järnhandlare
ironstove : kamin
ironworks : järnbruk
irony : ironin, ironi
irradiate : bestråla, stråla ut
irreconcilable : oförsonlig
English−swedish Dictionary
576
English−swedish (dictionnaire)
irrefutable : ovedersäglig
irregular : oregelbunden, regellös
irrelevant : ovidkommande
irreparable : oersättlig
irreplaceable : oersättlig
irreproachable : oklanderlig, oförvitlig
irreproachably : oklanderligt
irresistable : oemotståndlig
irresolute : obeslutsam, tveksam, rådlös, rådvill
irresolution : vankelmod
irrespective : oavsett
irresponsible : oansvarig, tillräknelig, ansvarslös
irretrievable : ohjälplig
irreverent : vanvördig
irrevocable : orygglig, oåterkallelig
irrigate : bevattna, vattna
irritable : retlig, lättretlig
irritants : irriterande
irritate : förarga, irritera
irritated : uppretad, retade
irritates : retas
English−swedish Dictionary
577
English−swedish (dictionnaire)
irritating : retande
is : är
isaiah : jesaja
ishmael : ismael
Islamic : islamisk
island : refug, refuge, ö
islander : öbo
isle : ö
islet : kobbe, holme
isn't : är inte
isolate : isolera
isolated : avskild, isolerad
isolation : isolering
isolator : huvudströmbrytare
israeli : israels
israelites : israeler
Isrealite : israelit
issuance : utfärdande
issue : upplaga, utgång, nummer
issued : utgivna
issues : ämnen
English−swedish Dictionary
578
English−swedish (dictionnaire)
isthmus : landtunga, näs
it : den, det
it's : det är
it hurts me : det plågar mig
it is a pity : det är synd, det är synd
it is painful : det gör ont
it is raining cats and doogs : ösregn
it`s me : det är jag
Italian : italienska, italiensk
italic : kursiv
italicized : kursiverad
italics : kursivering, kursiv
Italy : Italien
itch : skabb, klia
itches : kliar
itching : klåda
item : liten del, sak, liten del, notis, post
itemize : specificera
itemized : specificerad
items : föremål
iteration : upprepning, upprepning
English−swedish Dictionary
579
English−swedish (dictionnaire)
itinerant : resande
itinerary : rutt
its : dennes, dess
itself : sig själv
ivory : elfenben
ivy : murgröna
jab : stöta, stöt, sticka
jabber : pladdra, pladder, rotvälska
jabberwock : obegripligt pladder
jabbery : mygel
jacinth : hyacint
jack : domkraft
jack−in−office : paragrafryttare
jack−in−the−box : gubben i lådan
jack−knife : fällkniv
jack−of−all−trades : tusenkonstnär
jack in cards : knekt i kort
jackal : schakal
jackanapes : snobb
jackaroo : gröngöling
jackass : åsnehingst
English−swedish Dictionary
580
English−swedish (dictionnaire)
jackdraw : kaja
jacket : jacka, jacka, rock, kavaj, kofta
jacketing : smörj
jackpot : pott
jackscrew : domkraft
jacobean : från jakob i
jacobinism : jakobinism
jacobite : jakobit
jacobus : jakobin
jactation : skryt
jade : hästkrake, jade
jaded : blaserad, utsliten
jadeite : jadeit
jagged : ojämn
jaggy : tandad
jail : sitta i fängelse, fängelse
jail−birds : fångar
jail−break : rymning
jail−breaks : rymningar
jailbird : fängelsekund, fånge
jailer : fångvaktare
English−swedish Dictionary
581
English−swedish (dictionnaire)
jails : fängelser
jake : bondlurk
jakes : herrtoalett
jaloppy : bilskrälle, rishög
jalousie : jalusi, persienn
jam : klämma, sylt, blockera
jam−pot : syltburk
jamb : karm
jamboree : läger
jambs : sidostycken
jammed : packad
jamming : störning
jammy : täckt med sylt
jangle : gnissla, oljud
jangler : bråkmakare
jangling : oljud
janitor : portvakt
janitress : portvakt
jankers : buren
January : januari
Japan : Japan
English−swedish Dictionary
582
English−swedish (dictionnaire)
Japanese : japanska, japansk
jape : skämt
japheth : jafet
japonic : japansk
japonica : rosenkvitten
jar : gnissla, kruka, burk, krus, gräla
jargon : rotvälska, jargong
jargonelle : päron
jargonize : prata jargong
jarring : skärande
jars : krukor
jarvey : droskkusk
jasey : peruk
jasmine : jasmin
jasper : jaspis
jato : jetdriven hjälpmotor
jaundice : gulsot
jaundiced : smittad med gulsot
jaunt : utfärd
jaunty : nonchalant, ogenerad
javan : javanesisk
English−swedish Dictionary
583
English−swedish (dictionnaire)
javanese : javanesisk
javelin : spjut
javelin−man : spjutkastare
jaw : käke
jaw−bone : käkben
jawbone : käkben
jaws : käkar, käft
jay : nötskrika
jay−walker : gådrulle
jazz : pigga upp, jazz, snack
jazzy : jazzig, gräll
jealous : avundsjuk, svartsjuk
jealously : svartsjukt
jealousy : avundsjuka
jeer : hån, håna
jeering : hånfull
jehovah : jehova
jehovah's : jehovas
jejune : torftig
jell : gelé
jellify : göra till gel
English−swedish Dictionary
584
English−swedish (dictionnaire)
jelly : gelé
jelly−fish : manet
jellygraph : dupliceringsapparat
jemimas : resårkängor
jemmy : dyrk, kofot
jennet : klippare
jenneting : äpple
jeopardize : äventyra
jeremiah : jeremia
jericho : jeriko
jerk : ryckning, stöt, rycka, ryck, rycka, knyck
jerked : ryckt
jerkin : lädertröja
jerky : ryckig
jerrican : dunk
jerry : tysk
jerry−builder : husskojare
jerry−building : fuskbygge
jerry−built : fuskbyggt
jersey : tröja, ylletröja
jess : fotband
English−swedish Dictionary
585
English−swedish (dictionnaire)
jessamine : jasmin
jest : gyckla, skämt, skämta
jester : skämtare
jesting : skämtsam
jestingly : skämtande
jet : låga, stråle, jet
jet−black : kolsvart
jetliner : linjejetplan
jetsam : vrakgods
jettison : kasta överbord
jetton : jetong
jetty : brygga, kaj, pir
Jew : jude
jew−baiting : judeförföljelse
jewel : ädelsten, juvel, klenod, smycke
jewel−case : juvelskrin
jeweller : juvelerare
jewellery : juveler
jewels : juveler
Jewess : judinna
Jewish : judisk
English−swedish Dictionary
586
English−swedish (dictionnaire)
jewry : judarna
Jews : judar
jib : klyvare, streta emot
jibber : istadig häst
jibe : håna
jiff : genast, ögonblick
jiffy : ögonblick
jig : jigg
jigger : jiggdansare
jiggered : utpumpad, uttröttad
jiggery−pokery : fiffel
jiggle : vicka, ruska på
jigsaw : kontursåg, lövsåg
jihad : heligt krig
jilt : kvinna, svika, trolös
jim−dandy : jättebra, toppen
jiminy : kors då
jimjams : delirium
Jimmy : skotte
jimp : smärt
jingle : klirra, klirrande
English−swedish Dictionary
587
English−swedish (dictionnaire)
jingles : upprepningar
jingo : krigsgalen
jingoism : chauvinism
jingoistic : chauvinistisk
jinks : upptåg
jinn : ande, demon
jinx : olycksbringare
jinx on : dra olycka över
jism : sats
jitney : billighetsbuss
jitter : vara nervös
jitters : nervositet, panik
jittery : skakis
job : arbete, jobb
job rotation : arbetsväxling
jobation : straffpredikan
jobber : arbetare, ackordsarbetare
jobbery : mygel, korruption
jobbing : arbete
jobbless : arbetslös
jobcentre : arbetsförmedling
English−swedish Dictionary
588
English−swedish (dictionnaire)
joblot : varuparti
Jock : skotte, högländare
jockey : jockey
jocko : schimpans
jockstrap : suspensoar
jocose : skämtsam, munter
jocular : skämtsam
jocularity : skämtsamhet
jocund : glättig, glad, munter
jocundity : munterhet
jodhpurs : spetsbyxor
jodine : jod
jog : knuffa, lunka
jog trot : sakta lunk
joggle : skaka (på)
johnsonese : pompös engelska
joice at : glädja sig över
joie de vivre : livslust
join : förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga
join in : deltaga
joined : gått med
English−swedish Dictionary
589
English−swedish (dictionnaire)
joiner : möbelsnickare, snickare
joinery : snickeri
joint : skarv, led
joint−stock : aktiebolag
jointed : ledad
jointer : fogjärn
jointly : gemensamt
joints : anslutningar
jointure : änkesäte
joist : tvärbälke
joke : vits, skämta, skämt, gyckla
joked : skojade
joker : skämtare
jokes : skämt, skämtar
joking : skämtar
jokingly : på skämt
joky : skämtsam
jollification : glad fest
jollify : festa
jolly : glad, väldigt
jolt : skaka, skakning
English−swedish Dictionary
590
English−swedish (dictionnaire)
jonah : jona
jordan : jordanien, jordan
jordanian : jordansk
jorum : stor dryckesskål
joshua : josua
josiah : josia
joskin : bondkanin
joss : kinesisk gudabild
joss−stick : rökelsepinne
josser : kille
jostle : knuffa, knuffas
jot : annotera, jota
jotter : anteckningsbok
jottings : anteckningar
jounce : skaka
journal : dagbok, dagbok, tidskrift, tidning
journalese : tidningsspråk
journalism : journalistik
journalist : journalist
journalistic : journalistisk
journalists : journalister
English−swedish Dictionary
591
English−swedish (dictionnaire)
journalize : införa i dagbok
journals : tidskrifter
journey : färd, resa
journeyman : gesäll
joust : tornera
jove : jupiter−guden
jovial : gemytlig
joviality : jovialitet
jovian : jupiter
jowl : kindben, haka, käke
joy : glädje, fröjd
joyful : glädjande
joyfully : glatt
joyfulness : glädje
joyless : glädjelös
joyous : fylld av glädje
joyousness : glädje
joyride : nöjestur
joys : glädjeämnen
joystick : styrspak, styrspak
jubilance : jubel
English−swedish Dictionary
592
English−swedish (dictionnaire)
jubilant : jublande
jubilation : jubileum
jubilee : jubileum
jubilees : jubileer
judaea : judéen
judah : juda
judaism : judendom
judaize : judaisera
judder : skaka
judeen : judea
judge : domare, döma, bedöma
judged : dömts
judgement : omdöme
judges : domareboken
judgeship : domarämbete
judgment : utslag, omdöme, dom
judicature : rättskipning
judicial : rättslig
judicially : rättsligen
judiciary : domarna
judicious : klok, välbetänkt, vettig
English−swedish Dictionary
593
English−swedish (dictionnaire)
judiciousness : förstånd
jug : kanna, tillbringare, krus
jugged : ugnsstekt
juggernaut : gudabild
juggins : dummerjöns
juggle : jonglera
juggler : jonglör
jugglery : jonglerande
jugoslavia : jugoslavien
jugular : halsblodåder
jugulate : skära halsen av
juice : saft
juiceless : saftlös
juices : safter
juiciness : saftighet
juicy : mustig, saftig
juju : fetisch
jujube : slags karamell
jukebox : skivväxlare, skivväxlare
julienne : juliennesoppa
juliet : julia
English−swedish Dictionary
594
English−swedish (dictionnaire)
July : juli
jumbly : rörig
jumbo : klumpeduns
jumbuck : får
jump : hoppa, språng, hopp
jumped−up : uppkomlingar
jumper : hoppare, jumper
jumping : hoppande
jumps : hopp
jumpy : nervös
junction : knutpunkt
juncture : tidpunkt, kritisk tidpunkt
June : juni
jungle : djungel
jungly : djungelartad
junior : lägre, yngre
juniper : enbuske
juniper (tree) : en
junk : skräp, djonk, lump
junket : utflykt, fest
junketing : festande
English−swedish Dictionary
595
English−swedish (dictionnaire)
junkie : knarkare
jurassic : jura
jurat : edsvuren person
juridical : rättslig
juridically : rättsligen
jurisconsul : rättslärd
jurisdiction : rättskipning
jurisdictional : juridiktions−
jurisprudence : juridik
jurisprudent : rättslärd
jurisprudential : juridisk
jurist : rättslärd
juror : jurymedlem
jury : nämnd, jury
juryman : nämndeman
jusification : motivering
just : bara, rättvis, just, rättfärdig
just as well : likaväl
just enough : lagom
just now : nyss
justicary : domsrätt
English−swedish Dictionary
596
English−swedish (dictionnaire)
justice : rätt, rättvisa
justiceship : domarämbete
justiciable : straffbrottslig handling
justiciar : högste domare
justiciary : domsrätt
justifiable : försvarlig, befogad
justification : försvar, berättigande
justificative : rättfärdigande
justified : rättfärdigat
justify : rättfärdiga
justly : rättvist
justness : rättvisa
jut : sticka fram
jutes : jutar
Jutland : jylland
jutting : utskjutande
juvenal : juvenalis
juvenescence : tidig ungdom
juvenescent : ungdomlig
juvenile : ungdomlig
juveniles : minderåriga
English−swedish Dictionary
597
English−swedish (dictionnaire)
juvenilia : ungdomsverk
juvenility : ungdom
juxtapose : placera vid sidan
juxtaposition : sammanställning
kaiser : kejsare
kale : kål
kangaroo : känguru
kaput : kaputt
keel : köl
keen : skarpsinnig, skarp, vass, ivrig
keen−eyed : skarpsynt
keep : förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla
keep−fit : motionsgymnastik
keep accounts : föra räkenskap
keep house : hushålla
keep in order : hålla ordning
keep on doing : fortsätta med
keep quiet : hålla sig i styr
keep silence : tiga
keep time : hålla takten
keep up : bibehålla
English−swedish Dictionary
598
English−swedish (dictionnaire)
keeper : vaktare, vårdare
keeping : behållande
keeps : behåller
keepsake : suvenir
keg : kagge, kutting
kelp : brunalg
ken : känna igen, synhåll
kennel : hundgård, hundkoja
kept : bevarad
kerb : trottoarkant
kerb−stone : kantsten
kerchief : huvudduk
kerfuffle : ståhej
kernel : korn, kärna
kerosene : fotogen
kestrel : tornfalk
kettle : kittel
kettle−drum : puka
kettle−holder : grytlapp
key : tangent, nyckel
key−code : nyckel−kod
English−swedish Dictionary
599
English−swedish (dictionnaire)
key−fob : nyckelemblem
key−ring : nyckelring
keyboard : tangentbord
keyhole : nyckelhål
keynames : nyckelnamn
keynote : klav, grundton
keys : tangenter
keystone : grundval
keystroke : tangenttryckning
keystrokes : tangenttryckningar
keyword : nyckelord
kibosh : skitprat
kick : kick, spark, sparka
kick−off : avspark
kickback : motreaktion
kickdown : nedväxling
kickstand on a bike : cykelställ på cykel
kid : unge
kid−glove : hänsynsfull
kidder : skojare
kidding : skoj
English−swedish Dictionary
600
English−swedish (dictionnaire)
kiddy : unge
kidnap : röva bort
kidney : njure
kids : ungar
kill : dräpa, avliva, döda, slå ihjäl
kill−joy : glädjedödare
kill−or−cure : hästkur
killed : dödad
killer : mördare
killing : dödande
kills : tar bort
kiln : brännugn
kilometre : kilometer
kilted : klädd i kilt
kin : släkt
kind : hygglig, sort, art, vänlig, god, snäll
kind−hearted : godhjärtad
kind deed : välgärning
kind of (a...) : slags ( ett ..... )
kindergarten : lekskola
kindest regards : hjärtliga hälsningar
English−swedish Dictionary
601
English−swedish (dictionnaire)
kindle : tända
kindling : antändning
kindly : välvilligt
kindness : godhet, välvilja
kindred : släktskap
kinds : vänliga
kinetic : kinetisk
king : konung, kung
king−size : extra stor
kingdom : rike, konungarike, kungarike
kingly : konungslig
kingpin : mittenkägla
kings : kungar
kink : hugskott, fnurra
kinky : krullig, excentrisk
kinsfolk : släkt
kinship : släktskap
kinsman : släkting
kinswoman : kvinnlig släkting
kip : sömn, slaf
kipper : rökt sill, rökt fisk
English−swedish Dictionary
602
English−swedish (dictionnaire)
kirk : kyrka
kiss : kyssa, kyss, puss
kiss−curl : tjusarlock
kiss−proof : kyssäkta
kissed : kysste
kisser : trut
kisses : kyssar
kissing : kyssande, kysser
kit : packning, utrustning
kit−bag : väska
kitbag : ränsel
kitchen : kök
kitchen−garden : köksträdgård
kitchen−midden : kökkenmödding
kitchen−range : köksspis
kitchen−sink : diskbänk
kitchen range : spis
kitchenette : kokvrå
kite : glada, drake att flyga med
kite−flying : drakflygning
kith : släktingar
English−swedish Dictionary
603
English−swedish (dictionnaire)
kitsch : krimskrams
kitten : kattunge
kittenish : lekfull
kittens : kattungar
klaxon : bilhorn
knack : knep, vana
knapsack : ränsel, ryggsäck
knave : knekt, skälm, kanalje
knavish : skurkstreck
knead : knåda
kneading : knådande, knåda
knee : knä
knee−breeches : knäbyxor
knee−cap : knäskål
knee−deep : knädjupt
knee−high : knähögt
knee−length : knäkort
kneecap : knäskål
kneel : knäböja
kneeling : knäande
kneels : knäböjer
English−swedish Dictionary
604
English−swedish (dictionnaire)
knell : klämtning, klämta
knelt : knäböjde
knew : visste
knick−knack : småsak
knickers : dambyxor, byxor
knife : kniv
knife−grinder : skärslipare, slipsten
knight : adelsman, adla, riddare
knight−errant : vandrande riddare
knighthood : adelskap
knitting : stickning
knitting−needle : sticka, strumpsticka
knitware : stickning
knitwear : trikåvaror
knives : knivar
knob : vred
knobby : knölig
knock : stöt, slå, knacka, bulta
knock−about : bullersam
knock−down : dråpslag
knock−kneed : kobent
English−swedish Dictionary
605
English−swedish (dictionnaire)
knock−shop : bordell
knock−up : träning
knocked : knackade
knocker : gnällspik
knocking−shop : bordell
knoll : liten kulle
knot : knop, knut
knotted : knölig
knotty : kvistig, knölig
knout : knutpiska
know : veta, ha reda på, känna
know−all : allvetare
know−how : sakkunskap
knowing : veta
knowingly : medvetet
knowledge : insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom
knowledgeable : kunnig
known : känd
knows : vet
knuckle : knoge
knuckle−duster : knogjärn
English−swedish Dictionary
606
English−swedish (dictionnaire)
knuckles : knogar
knured : räfflad
knurl : kordera
kooky : korkad
kow : ko
kowtow : buga sig
kudos : beröm
lab : labb
label : etikett
labeled : namngiven
labeler : etiketter
labelled : märkt
labels : etiketter
labor : arbeta
laboratorie : verkstad, laboratorie
laboratory : laboratorium
labored : arbetade
laborious : arbetsam, mödosam
labour : arbete, knoga
labour court : arbetsdomstol
labour dispute : arbetskonflikt
English−swedish Dictionary
607
English−swedish (dictionnaire)
labour market : arbetsmarknad
labour welfare act : arbetarskyddslag
labourer : grovarbetare, arbetare, arbetare, kroppsarbetare
labourers : arbeten
laburnum : gullregn
labyrinth : labyrint
labyrinthine : labyrintisk
lace : skosnöre, spets, galon, snöra
lacerate : slita sönder
lack : frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist
lack−lustre : glanslös
lackey : lakej
lacking : bristen
lacking in character : karaktärslös
lacks : saknar
laconic : fåordig
lacquer : fernissa, lackera
lacquering : lackering
lad : gosse, pojke, yngling
ladder : stege
laddie : pojke
English−swedish Dictionary
608
English−swedish (dictionnaire)
lade : ösa
laden : lastad, fylld
ladies : damer
ladies`hairdresser : damfrisering
ladies`room : damrum
lading : lastning
ladle : skopa, slev, ösa
lady : kvinna, fru, dam, dam
lady−bird : nyckelpiga
Lady Day : vårfrudagen
lady teacher : lärarinna
ladylike : fin, förnäm
lag : söla, bli efter
laggard : sölkorv, sölig
laid : lade
lair : lya, kula, bo
laird : godsägare
laity : lekman
lake : insjö, sjö
lakes : sjöar
lamb : lamm
English−swedish Dictionary
609
English−swedish (dictionnaire)
lame : halt, ofärdig, vanför, lam
lament : klaga, klagan
lamentation : jämmer
lamentations : klagovisorna
lamp : lykta, lampa
lamp−post : lyktstolpe
lamp−shade : lamskärm
lance : spjut, lans
land : landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land
land−owner : godsägare
landed : landat
landfill : soptipp
landing : trappavsats, landstigning
landing−stage : båtbrygga
landlady : värdinna
landlord : värd, jordägare, hyresvärd
landmark : milstolpe, gränsmärke
lands : länder
landscape : landskap
landslide : ras, jordskred
lane : gränd, smal väg
English−swedish Dictionary
610
English−swedish (dictionnaire)
language : språk
language−databases : språk−databaser
language−directions : språk−riktningar
language−files : språk−filer
language−translation : språköversättning
language−translator : språköversättare
languages : språk
languid : trög, matt
languish : tyna bort, tråna
languish for : tråna efter
lank : mager, stripigt hår
lanky : gänglig
lantern : lanterna, lykta
lap : knä
lap up : slafsa i sig
lape : uppslag på rock, slag
lapland : lappland
lapp : same
lapping : vågskvalp
lapse : lapsus, tidrymd, förlopp
larceny : stöld
English−swedish Dictionary
611
English−swedish (dictionnaire)
larch : lärkträd
lard : späck, ister, svinister
large : stor
largely : till stor del
lark : skoj, skoja, spratt, lärka
larva : larv
lascivious : vällustig
lash : slag, rapp, piska, smäll, snärt
lasitude : trötthet
lass : tös, flicka
last : ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående
last−modified : ändrad senast
last−updated : uppdaterad senast
last a long time : räcka länge
last autumn : i höstas
last night : förra natten
last year : fjor (i)
lasted : varade
lasting : varaktig, dryg, hållbar
lasting value : bestående
lastly : slutligen
English−swedish Dictionary
612
English−swedish (dictionnaire)
lasts : varar
latch : dörrklinka, säkerhetslås
latch−key : portnyckel
latched−in : reglade
latches : förreglingar
latching : låsning
latchkey : portnyckel
late : sen
late autumn : senhösten
lately : på sista tiden, nyligen
latent : dold, latent
later on : senare, framdeles
lateral : sido−
lath : spjäla, ribba
lathe : svarv
lather : tvåla in, löddra sig, lödder
latin : latin
latin−speaking : latintalande
latitude : latitud
latter : senare
latterly : nyligen
English−swedish Dictionary
613
English−swedish (dictionnaire)
lattice : gallerverk, galler
Latvia : Lettland
Latvian : lettisk
laud : pris−, prisa, berömvärd
laud voice : hög röst
laudable : lovvärd
laudatory : berömmande
laugh : skratt, skratta
laughable : skrattretande
laughing : skrattande
laughing−stock : driftkucku
laughing stock : åtlöje
laughingly : skrattande
laughs : skrattar
laughter : skratt
launch : slunga, sjösätta, starta
launching : lansering
launder : tvätta och stryka
laundress : tvätterska
laundrette : tvättautomat
laundry : tvätt, tvättinrättning
English−swedish Dictionary
614
English−swedish (dictionnaire)
laureate : lagerkrönt
laurel : lager träd
laurelwreath : lagerkrans
lava : lava
lavatory : toalett, klosett
lavatorypan : toalettstol
lavatorypaper : toalettpapper
lavender : lavendel
lavish : ymnig, slösaktig
law : lag, juridik
law−abiding : laglydig
law suit : rättegång
lawabiding : laglydig
lawbreaker : lagbrytare
lawcourt : domstol
lawer : jurist
lawful : laglig
lawgiver : lagstiftare
lawless : laglös
lawlessness : laglöshet
lawmaker : lagstiftare
English−swedish Dictionary
615
English−swedish (dictionnaire)
lawn : gräsmatta
lawnmower : gräsklippare
lawns : gräsmattor
laws : lagar
lawsuit : process, rättegång
lawyer : sakförare, advokat, jurist
lax : lös, slapp
laxative : avföringsmedel, lösande
lay : låg, lägga
lay−by : angöringsplats
lay−figure : skyltdocka
lay−off : permittering
lay down : nedlägga
lay eggs : värpa
lay the table : duka
layabout : dagdrivare
layby : parkeringsplats
layer : skickt, varv, lager
layette : babyutstyrsel
laying : liggande
layman : lekman
English−swedish Dictionary
616
English−swedish (dictionnaire)
layoff : friställning
layout : planering
layouts : planer
lays : ligger
laziness : lättja
lazy : lat
lead : bly, ledning, leda, anföra, försprång, föra
lead in cards : förhand i kort
leaded : blyinfattad
leaden : blyaktig
leader : ledare
leadership : ledarskap
leadfree : blyfri
leading : ledande
leading−strings : ledband
leading part : huvudroll
leadpencil : blyertspenna
leads : leder
leaf : blad, löv
leafage : lövverk
leafbud : bladknopp
English−swedish Dictionary
617
English−swedish (dictionnaire)
leaflet : broschyr
leafmould : lövjord
leafy : lövrik, bladrik, lummig
leafy tree : lövträd
league : liga, förbund
leak : läcka
leakage : läckage
leaky : läckande
lean : mager, luta sig
leaned : lutade
leaning : lutande
leans : lutar
leap : hoppas, prång
leap−frog : hoppa bock
leap−year : skottår
leap year : skottår
leapday : skottdag
learn : lära sig, erfara
learned : lärd
learning : lära, lärdom
lease : hyra ut, hyreskontrakt, uthyrning
English−swedish Dictionary
618
English−swedish (dictionnaire)
leasehold : arrende
leaseholder : arrendator
leash : koppel
least : minst
least−favoured : minst gynnad
leastwise : åtminstone
leather : läder
leatherette : konstläder
leathery : seg
leave : avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse
leave by will : testamentera
leave of absence : tjänstledighet, permission
leave out : utelämna
leaven : surdeg
leaves : lämnar
leaving : lämna
leaving certificate : avgångsbetyg
lebanese : libanes
lebanon : libanon
lecher : flickjägare
lecherous : liderlig
English−swedish Dictionary
619
English−swedish (dictionnaire)
lecherously : liderligt
lechery : lusta
lectern : läspulpet
lector : lektor
lecture : föreläsa, föreläsning
lecture on : föredrag om
lectured : föreläst
lecturer : föreläsare
lectureship : lektorat
led : lett, ledde
ledge : avsats, hylla
ledger : huvudbok, liggare
lee : läsida, lä
leech : igel, blodigel
leed : föra
leek : purjolök
leer : blänga, snegla, grin
leer at : snegla på
lees : drägg
leeward : i lä
leeway : avdrift
English−swedish Dictionary
620
English−swedish (dictionnaire)
left : kvar
Left : vänstern
left : vänster, lämnade, över
left−hand : vänster
left−handed : vänsterhänt
left−overs : rester
lefthand : vänstra
leftists : vänsterfolk
leftmost : längst åt vänster
leftward : vänster
leftwards : till vänster
leg : ben
legacy : arv
legal : laglig, giltiga
legal penalty : ansvarspåföljd
legalities : lagliga skyldigheter
legality : laglighet
legalization : legalisering
legalize : legalisera
legally : lagligt
legate : påvlig legat
English−swedish Dictionary
621
English−swedish (dictionnaire)
legatee : arvinge
legend : legend, sägen
legendary : legendariska
legerdemain : taskspeleri
leggings : benkläder
legibility : läslighet
legible : läslig
legion : legion
legionary : legionär
legionnaire : legionär
legislate : lagstifta
legislates : lagstiftar
legislation : lagstiftning
legislative : lagstiftande
legislator : lagstiftare
legislature : lagstiftande församling
legit : äkta
legitimacy : laglighet
legitimate : laglig, rättmätig, legitim
legitimatize : legitimera
legless : benlös
English−swedish Dictionary
622
English−swedish (dictionnaire)
legs : ben
leguminous : baljväxter
leisure : fritid
leisured : ledig
leisurely : ledig, i sakta mak, maklig
leitmotif : ledmotiv
lemming : fjällämmel
lemon : citron
lemonade : läskedryck
lemonades : läskedrycker
lemony : citronsmakande
lend : låna
lend to : låna ut
lender : långivare
lending : utlåning
length : längd
lengthen : förlänga, förlängas
lengthened : förlängd
lengthening : förlängning
lengthiness : långrandighet
lengths : längder
English−swedish Dictionary
623
English−swedish (dictionnaire)
lengthwise : på längden
lengthy : lång
leniency : mildhet, överseende
lenient : mild, överseende
lens : lins
lenses : linser
lent : lånat, lånade, fastan
lenten : fastlags−
lentil : lins
leonine : lejonartad
leotard : trikåer
leper : spetälsk
leprechaun : pyssling
leprosy : spetälska
leprous : spetälsk
lesbian : lesbiska
lesion : organskada
less : mindre
lessee : hyresgäst, arrendator
lessen : minska
lessens : minskar
English−swedish Dictionary
624
English−swedish (dictionnaire)
lesser : mindre
lesson : lektion, läxa
lessons : lektioner
lessor : hyresvärd
lest : ifall, för att inte
let : hyra ut, låta, låt
let's : låt oss
let fall : tappa
let go : släppa
let loose : släppa
lethal : dödlig
lethargic : dvallik
lethargy : dvala
lets : låter
lett : lett, lettiska
letter : brev, skrivelse, bokstav, brev
letter−box : brevlåda
letter of credit : kreditiv
letter of indulgence : avlatsbrev
lettercard : kortbrev
letterhead : brevhuvud
English−swedish Dictionary
625
English−swedish (dictionnaire)
lettering : bokstäver
letterpress : boktryck
letters : bokstäver
letting : låter
lettish : lettisk
lettuce : sallad
levant : levanten
levee : mottagning
level : slät, flack, nivå, jämn
level make : avjämna
levelling : avvägning
lever : hävstång, spak
leverage : hävstångsverkan
leviathan : koloss, sjöodjur
Levite : leviter
Leviticus : tredje moseboken
levity : lättsinne
levy : uttaxering, uppbåd
lewd : liderlig
lexical : lexigrafisk
lexicographer : ordboksförfattare
English−swedish Dictionary
626
English−swedish (dictionnaire)
lexicographical : lexikografisk
lexicography : lexikografi
liability : ansvar
liable : ansvarig
liaison : förbindelseofficer, officer
liar : lögnare
libation : dryckesoffer
libel : ärekränkning i skrift
libeller : ärekränkare
libellist : smädesskrivare
libellous : smädig
liberal : liberal, frisinnad, givmild
liberality : generositet
liberalization : liberalisering
liberate : frige, befria
liberate from : fritaga från
liberated : frigav
liberation : befrielse
liberator : befriare
liberties : friheter
libertine : vällusting
English−swedish Dictionary
627
English−swedish (dictionnaire)
liberty : frihet
liberty if the press : tryckfrihet
libra : pund
librarian : bibliotekarie
libraries : bibliotek
library : bibliotek
librarys : bibliotekens
lice : löss
licence : licens, självsvåld
licensed : licenserad
licensee : licensinnehavare
licenser : licensgivare
licensing : tillståndsgivning
licentiate : licentiat, auktoriserad
licentious : utsvävande, tygellös
lichen : lav
lick : slicka
licked : slickade
licking : slickande
licks : slickar
lid : lock
English−swedish Dictionary
628
English−swedish (dictionnaire)
lie : ljuga, lögn, ligga
lie upon : åvila
liege : vasall−
lier : lögnare
lies : ligger
lieutenant : löjtnant
life : levnad, liv, leverne
life−like : livslevande
life−saving : livräddning
life−size : naturlig storlek
life insurance : livförsäkring
lifebelt : livbälte
lifeblood : livsnerv
lifeboat : livbåt
lifebuoy : livboj
lifeless : livlös
lifeline : livlina
lifelong : livslång
lifespan : livslängd
lifetime : livstid
lift : hiss, lyfta
English−swedish Dictionary
629
English−swedish (dictionnaire)
lifted : lyft
liftman : hisskonduktör
ligament : ligament, bindsena
ligh opera : opertett
light : lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse
light−bulb : glödlampa
light−hearted : bekymmerslös
light−wave : ljusvåg
lighten : upplysa, lätta, blixtra, tändare
lighter : pråm, lätta
lighthouse : fyrtorn, fyr
lighthouses : fyrar
lighting : belysning, blixt
lightly : lätt
lightness : lätthet
lightning : blixt
lightning−conductor : åskledare
lights : ljus
lightship : fyrskepp
lightweight : lättvikt
likable : sympatisk
English−swedish Dictionary
630
English−swedish (dictionnaire)
like : lik, liksom, tycka om, gilla, som
liked : gillade
likelihood : sannolikhet
likely : trolig, sannolik, antaglig
liken : likna
likened : lika
likeness : likhet
likes : gillar
likewise : likaledes, sammaledes, jämför
liking : tycke, böjelse, gillar
lilac : lila, syren
lilo : gummimadrass
lilt : rytm
lilting : rikt modulerad
lily : lilja
lily of the valley : liljekonvalj
limb : lem, trädgren
limber : böjlig
lime : kalk, lind, kalka
limelight : rampljus
limerick : femradig dårdikt
English−swedish Dictionary
631
English−swedish (dictionnaire)
limes : kalkar
limestone : kalksten
limetree : lind
limey : britt, brittisk sjöman
limit : begränsa, gräns, inskränka
limitation : begränsning, inskränkning
limited : begränsad
limited company (Ltd.) : aktibolag AB
limiting : begränsande
limits : gränser
limp : mjuk, halta
limpet : skålsnäcka
limpid : klar
limping : haltande
linchpin : hjulsprint
linden : lind
line : streck, elledning, lina, rad, fodra, linje
line−etched : linjeetsad
line of conduct : handlingssätt
lineage : härstamning
lineal : direkt
English−swedish Dictionary
632
English−swedish (dictionnaire)
lineament : anletsdrag
linear : linjär
linearally : linjärt
lined : fodrad, randig
linefeed : radmatning
linefeeds : radmatningar
linen : lärft, linnetyg, linne
linenumber : radnummer
linenumbering : radnumrering
linenumbers : radnummer
liner : linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder
ling : ljung, långa
linger : söla, leva, fortleva, dröja
lingerie : damunderkläder
lingering : dröjande
lingo : fikonspråk
linguist : språkman
linguistic : språklig
linguistics : språkvetenskap
linguists : språkkännare
lining : foder
English−swedish Dictionary
633
English−swedish (dictionnaire)
link : länk, led
linkage : länksystem
linkages : sammankopplingar
linked : länkade
linking : länkande
links : länkar
linnet : hämpling
lino : korkmatta
linocut : linoleumsnitt
linoleum : korkmatta
linseed : linfrö
linseed−oil : linolja
lintel : överstycke
lion : lejon
lioness : lejoninna
lionize : dyrka
lip : läpp, pip
lip−service : tomma ord
lipstick : läppstift
liquefaction : smältning
liquefy : göra flytande
English−swedish Dictionary
634
English−swedish (dictionnaire)
liqueur : likör
liquid : vätska
liquidate : betala, likvidera
liquidation : betalning
liquidator : konkursförvaltare, utredningsman
liquidity : likviditet
liquidizer : mixer
liquor : sprit
liquorice : lakrits
lisp : läspning, läspa
lisping : läspande
lissom : smidig
list : förteckning, lista, nota
listed : listad
listen : lyssna
listen to : avhöra, höra på, avlyssna
listener : lyssnare
listening : lyssna, lyssnar
listing : uppräkning
listings : listor
listless : apatisk, liknöjd, håglös
English−swedish Dictionary
635
English−swedish (dictionnaire)
listlessly : lojt
lists : tar upp
lit : tände, tänt
litany : litania
literal : ordagrann, ordagrann, bokstavlig
literally : bokstavligen, formligen
literary : litterär
literate : bildad
literature : lektyr, litteratur
litharge : silverglöd
lithe : smidig, böjlig
lithography : litografi
Lithuania : Litauen
Lithuanian : litauisk
litigant : processande
litigate : processa
litigation : process
litre : liter
litter : skräp, bår, kull av djuryngla
littered : skräpig
little : ringa, litet, liten, lilla, föga
English−swedish Dictionary
636
English−swedish (dictionnaire)
little ones : små
liturgic : liturgisk
liturgical : liturgisk
liturgy : liturgi
livable : beboelig
live : vistas, leva, bo
livelihood : uppehälle
liveliness : livlighet
lively : livlig, alert
liven : pigga upp
liver : lever
liverish : ut gängorna
livery : livré
lives : bor
livestock : boskap
livid : askgrå, dödsblek
living : existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande
lizard : ödla
llama : lamadjur
load : lassa, lasta, ladda, börda, lass
loading : laddande
English−swedish Dictionary
637
English−swedish (dictionnaire)
loads : massor av, laddar
loadstone : magnetit
loaf : flanera, limpa
loafer : dagdrivare
loam : lera, lerjord
loamy : lerig
loan : lån
loath : ohågad, ovillig
loathing : vämjelse, leda
loathsome : avskyvärd
loaves : limpor, bröd
lobby : korridor, foajé
lobbyist : korridorpolitiker
lobe : lob, öronsnibb
lobe of the ear : öronsnibb
lobster : hummer
local : lokal, lokala
locale : plats
locality : läge, ort
localize : lokalisera
locally : lokala
English−swedish Dictionary
638
English−swedish (dictionnaire)
locate : lokalisera
locates : lokaliserar
locating : lokaliserande
locations : platser
loch : låsa, fjord, sjö
lock : sluss, lås, hårlock, låsa
lock out : utestänga
lockable : låsbar
locker : låst, förvaringsskåp
locket : medaljong
locknut : låsmutter
locks : låser
locksmith : låssmed
lockups : låsningar
locomotion : förflyttning
locomotive : rörlig, lokomotiv
locust : gräshoppa
locution : talesätt
lode : malmåder
lodestar : polstjärna, ledstjärna
lodestone : naturlig magnet
English−swedish Dictionary
639
English−swedish (dictionnaire)
lodge : inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera
lodger : inneboende
lodging : logi
lodgings : rum, bostad
loft : loft, vind, skulle
lofty : ståtlig, hög
log : träkubb, stock, vedträ, logg, timmerstock
logarithmic : logaritmisk
logarithmically : logaritmiskt
logic : logik
logical : logisk
logician : logiker
login : inloggning
logotype : logotyp
logout : utloggning
logs : stockar
loin : lunga
loins : lungor
loiter : gå och driva, söla, dröja
loiterer : dagdrivare
loitering : sölig
English−swedish Dictionary
640
English−swedish (dictionnaire)
lolipop : slickepinne
loll : vräka sig
lollipop : slickepinne
lolly : slickepinne
lone : ensamt
loneliness : ensamhet
lonely : ensam, enslig, ödslig
lonelyness : ensamhet
lonesome : enslig, ensam
long : lång, länge
long−distance heating : fjärrvärme
long−range : långväga
long−sighted : långsynt
long−term : långfristig
long ago : länge sedan
long for : längta efter, åstunda
longbow : pilbåge
longed : längtade
longest−running : äldst utgivna
longevity : långt liv
longhand : vanlig skrift
English−swedish Dictionary
641
English−swedish (dictionnaire)
longing : längtan, längtansfull
longish : lång
longitude : longitud
longitudinal : längsgående
loo : toa
look : uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se
look−out : utkik, utsikt
look after : tillse, passa, efterse, sköta
look at : bese, beskåda, betrakta
look at oneself in the glass : spegla sig
look for : söka efter
look forward to : motse
looked : tittade
looking−glass : spegel
lookover : genomsyn
looks : tittar, utseende
loom : skymta fram, vävstol
looms : framträdande
loon : odåga, storlom, slyngel
loony : galen
loop : slinga, ögla, hyska
English−swedish Dictionary
642
English−swedish (dictionnaire)
loop−hole : kryphål
loose : loss, lösa, lös, slak, rörlig
loose living : skörlevnad
loosely : löst
loosen : lossna, lossa
looses : förlorar
loot : plundra
lop : skära bort
lop−sided : skev, sned
lord : lord, herre
lordly : förnäm, myndig, ståtlig
lordship : herravälde
lorries : lastbilar
lorry : lastbil
lose : mista, tappa, förlora
losing : förlora
loss : förlust
loss of men : manspillan
losses : förluster
lost : försvunnen
losts : förlorar
English−swedish Dictionary
643
English−swedish (dictionnaire)
lot : mycket, lott
lotion : hårvatten
lots : massor
lottery : lotteri
lottery−ticket : lottsedel
loud : ljudlig, högljud, högt
loud laughter : gapskratt
louden : göra högre
loudly : högt
loudmouth : skrävlare
loudspeaker : högtalare, högtalare
lounge : schäslong, vestibul, flanera
lounge around : flanera, ströva omkring
lounge lizard : salongslejon
lounge suit : kavajkostym
lounger : dagdrivare, lätting
loupe : lupp
lour : blänga
louse : lus
lousy : urusel
lout : tölp, drummel
English−swedish Dictionary
644
English−swedish (dictionnaire)
loutish : slyngelaktig
louver : spjälgaller, luftintag
lovable : älsklig
love : kärlek, älska
love of humanity : människokärlek
loved : älskade
loveless : kärlekslös
loveliness : ljuvlighet, skönhet
lovely : söt, förtjusande, härlig, vacker, älsklig
lover : älskare
lovesick : kärlekskrank
lovey : älskling
loving : kärleksfull, öm
lovingly : kärleksfull
lovingness : kärlek
low : gemen, låg
low−cost : lågpris
low−necked : urringad
low−sulfur : lågsvavlig
lowbrow : obildad
lower : lägre, nedre
English−swedish Dictionary
645
English−swedish (dictionnaire)
lower−case : små
lower edge : underkant
lower jaw : underkäke
lower lip : underläpp
lowercase : gemen
lowered : sänkte
lowermost : lägst
lowest : lägsta
lowland : lågland
lowlands : lågland
lowly : ödmjuk, ringa
lowness : låghet
loyal : trogen, lojal
loyal to : solidarisk mot, lojal mot
loyalty : lojalitet, trohet
lozenge : romb
Ltd : aktiebolag
lubber : tölp
lubricant : smörjmedel
lubricate : smörja
lubricating : smörj−
English−swedish Dictionary
646
English−swedish (dictionnaire)
lubrication : smörjmedel
lucerne : lusern
lucid : redig, klar, överskådlig, lysande
lucidity : klarhet
luck : tur
luckily : lyckligtvis
luckless : oturlig, vanlottad
lucky : lycklig, lyckosam
lucrative : lönande, lukrativ
lucre : för nöd vinnings skull
lucubrition : skriverier
ludicrous : löjlig, orimlig
lug : släpa (på), handtag, grepe
luggage : reseffekter, bagage
luggage rack : bagagehylla
luggage van : resgodsvagn
lugubrious : dyster, sorglig
luke : lukas
lukewarm : ljum
lull : vyssja
lull to sleep : söva
English−swedish Dictionary
647
English−swedish (dictionnaire)
lullaby : vaggsång
lumbago : ryggskott
lumber : lufsa, timmer, skräp
lumber−room : skräpkammare
lumberer : skogsarbetare
lumberjack : skogsarbetare
lumberman : timmerman
lumberyard : brädgård
luminary : ljuskälla, himlakropp
luminosity : lysförmåga
lumme : kors!
lummox : drummel
lump : bit, sockerbitklimp, klump
lump of sugar : sockerbit
lumpenproletariat : trasproletariat
lumper : hamnarbetare
lumpsum : klumpsumma
lumpy : klimpig
lunacy : vansinne
lunar : mån−
lunar month : månvarv
English−swedish Dictionary
648
English−swedish (dictionnaire)
lunar probe : månsond
lunatic : sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig
lunch : luncha, lunch
lunch break : lunchrast
lunch room : lunchrum
luncheon : luncha, lunch
luncheonette : lunchbar
lunching : lunchar
lung : lunga
lunge : göra utfall, utfall
lungs : lungor
lupin : lupin
lupine : varglik
lurch : kränga, krängning, sladdra
lure : locka, lockelse
lurid : spöklik, brandröd
lurk : ligga på lur
lurking : lurande
luscious : ljuvlig, läcker
lush : yppig
lust : begär, åtrå
English−swedish Dictionary
649
English−swedish (dictionnaire)
lustful : vällustig, lysten
lustfully : lustfyllt
lustily : lustfyllt
lustiness : vigör, livskraft
lustre : ljuskrona, glans
lustreless : matt, glanslös
lustrous : glänsande
lusty : frisk
lute : luta
Lutheran : luteran, luthersk
luxuriant : yppig, frodig
luxuriate : frodas
luxurious : luxuös, luxulös
luxury : lyx
lye : lut
lying : lögnaktig, liggande
lying−in : barnsäng
lying hospital : BB, barnbördshus
lymph : lymfa
lymph node : lymfkörtel
lymphocyte : lymfocyt
English−swedish Dictionary
650
English−swedish (dictionnaire)
lynch : lyncha
lynx : lodjur, lo
lynxeyed : skarpögd
lyre : lyra
lyric : lyrisk
lyrical : lyrisk
lyricism : lyrisk stil
lyricist : lyriker, textförfattare
lyrics : texter, lyrik
M.P. : Member of Parliament
ma : mamma
macabre : makaber
macadam : makadam
macaroni : makaroner
macaroon : mandelkaka
mace : spikklubba, spira, ämbetsstav
Macedonia : macedonien
macerate : blöta upp, laka ur
machete : machete
machinate : intrigera, smida ränker
machination : intrig
English−swedish Dictionary
651
English−swedish (dictionnaire)
machine : maskin
machine−gun : kulspruta
machine−guns : kulsprutor
machine−readable : maskinläsbar
machinery : maskiner
mackerel : makrill
macro : makro
macros : makron
mad : tokig, vansinnig, vansinne, galen
madam : min fru, fröken
madcap : våghals
made : gjort, gjorda
madman : vettvilling, dåre, galning
madness : galenskap, vansinne, dårskap
maelstrom : malström
magazine : tidskrift, magasin
maggot : mask
magi : de tre vice männen
magic : trolleri, magi, magiskt
magician : trollkarl
magics : underverk
English−swedish Dictionary
652
English−swedish (dictionnaire)
magistrate : polisdomare
magistrates` court − the : rådhusrätt
magnanimity : ädelmod
magnanimous : storsint
magnate : magnat
magnetic : magnetisk
magneto : magnetapparat
magnification : förstoring
magnificence : prakt
magnificent : magnifik, storartad
magnifies : förstorar
magnify : förstora
magnitude : storlek, vikt
magpie : skata
mags : magasin
magstrates : magistrat
mahogany : mahogny
Mahomet : Mohammed
maid : hembiträde, tjänsteflicka, jungfru
maiden : mö, ungmö, ogift
maidenhead : jungfrulighet
English−swedish Dictionary
653
English−swedish (dictionnaire)
mail : post
mail−coach : diligens
mail−order : postorder
mail drop : brevinkast, brevlåda
mailbag : postsäck
mailed : skickat
mailing : post
mailplanes : postflyg
maim : lemlästa, stympa
maimed : lytt
main : huvudsaklig
main point : huvudsak
mainframe : huvudram
mainland : fastland
mainly : huvudsakligen
maintain : upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla
maintaining : bevara
maintenance : underhålla, skötsel
maize : majs
maize−cob : majskolv
majestic : majestätisk
English−swedish Dictionary
654
English−swedish (dictionnaire)
majesty : majestät
major : durton, större
majority : majoritet, flertal
majority−owned : majoritetsägd
majuscule : stor bokstav
make : åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra
make−believe : overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad
make−up : sammansättning, smink, sminkning
make a bet : slå vad
make a blunder : dabba
make a confession : avlägga bekännelse
make a fortune : skapa en förmögenhet
make a fuss : fjäska
make a journey : göra en resa
make a mistake : missta sig
make a noise : bullra, väsnas, stoja
make a person believe : inbilla
make after : rusa efter
make an appointment with : beställa tid hos
make an impression : imponera
make as if : låtsas som om
English−swedish Dictionary
655
English−swedish (dictionnaire)
make away with a person : röja någon ur vägen
make clear : klargöra
make dirty : smutsa
make do with : få klara sig med
make fast : förtöja
make fun of : gäckas med
make haste : raska på
make it up : bli sams, enas
make jam : sylta
make known : kungöra
make light of : bagatellisera
make love to : kurtisera
make nervous : enervera
make one's voice heard : göra sin röst hörd
make ons's début : debutera
make port : angöra hamn
make sure of : förvissa sig om
make the bed : bädda
make the price : faststalla priset
make tight : täta
make up ones mind : föresätta sig
English−swedish Dictionary
656
English−swedish (dictionnaire)
make use of : använda, nyttja
make worse : förvärra
maker : fabrikant, tillverkare, skapare
makers : tillverkare
makes : gör
makeshift : nödfallsutväg, provisorisk
makeweight : fyllnadsgods
making : tillverkning, framställning
malachi : malaki
malady : sjukdom, sjuk
Malayan : malaj
malcontent : missnöjd
male : manliga, hane
male sex : mankön
malefactor : missdådare
malevolent : illvillig
malice : skadeglädje, illvilja, elakhet
malicious : illvillig, elak
malign : elakartad, baktala
malignity : ondska
mall : köpcentrum
English−swedish Dictionary
657
English−swedish (dictionnaire)
mallard : and, gräsand
malleable : formbar, smidbar
mallet : klubba
malt : malt, öl
maltreat : behandla illa
mammal : däggdjur
mammoth : mammut, jätte−, kolossal
man : människa, karl, bemanna
man's : mannens
man−made : handgjorda
man−of−war : örlogsfartyg, krigsfartyg
man−slaughter : dråp
manævre : manövrera
manage : hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta
managed : skött
management : hantering, förvaltning, ledning
manager : direktör, ledare, föreståndare, regissör
manages : klarar
mandate : mandat
mandatory : obligatorisk
mandible : käke
English−swedish Dictionary
658
English−swedish (dictionnaire)
mandrel : dorn
mane : hästman
mane on a horse : man
maneuver : manövrera
maneuverability : manöverduglighet
maneuvered : manövrerade
maneuvering : manövrerande
mange : skabb
manger : krubba
mangle : mangla, mangel
manhood : manlighet, mandom
mania : vanvett, vurm, mani
maniac : galning
manias : manier
manicure : manikyr, manikyrera
manifest : uppenbar, ådagalägga
manifestation : yttring
manifestations : manifestationer
manifold : mångfaldig
manikin : modelldocka, pyssling
manikins : pysslingar
English−swedish Dictionary
659
English−swedish (dictionnaire)
manipulate : manipulera
manipulating : användande
mankind : mänsklighet, människosläkte
manliness : manlighet
manly : manlig
mannequin : provdocka, mannekäng
manner : vis, sätt, maner
mannered : tillgjord
mannerism : maner
mannerly : väluppfostrad
manners : åthävor, fason, umgängessätt
mannish : karlaktig
manoeuvre : manöver, manövrera
manor : herrgård
manor−house : slott
manpower : arbetskraft
manservant : tjänare
mansion : herrgård
mantelpiece : spiselkrans
mantle : mantel, kappa
manual : handbok, manuellt, manual
English−swedish Dictionary
660
English−swedish (dictionnaire)
manually : manuellt
manuals : manualer
manufacted : tillverkad
manufacture : tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka
manufactured : tillverkade, arbetad
manufacturer : tillverkare, fabrikant
manufacturers : tillverkare
manufacturing : tillverkande
manure : gödsel, gödsla
manuscript : manuskript
many : många, flera
map : karta
maple : lönn
mapping : kartläggande
maps : kartor
mar : fördärva
marauder : plundrare
marauding : plundrande
marble : marmor, spelkula
march : marsch, marschera
March : mars
English−swedish Dictionary
661
English−swedish (dictionnaire)
march : tåg
marching off : avmarsch
marchioness : markisinna
mare : sto
mare's−nest : värdelös upptäckt, illusion
margarine : margarin
marge : margarin
margin : marginal
margin−to−margin : marginal till marginal
marginality : i kanten
margine : kant, marginal
marguerite : prästkrage
marguerites : prästkragar
marigold : ringblomma
marine : marin, flotta
mariner : sjöman
maringue : maräng
marital : äktenskaplig
maritime : sjöfarts−, kust−
marjoram : mejram
mark : märka, märke, markera, signera, beteckna
English−swedish Dictionary
662
English−swedish (dictionnaire)
mark of distinction : utmärkelsetecken
mark of interrogation : frågetecken
mark with numbers : numrera
markdown : prissänkning
market : salutorg, marknad, avsättningsområde
market−place : torg, salutorg
marketing : marknadsförande
marketplace : salutorg
marking : märkning, markering
marks : märken
marksman : skarpskytt
markup : pålägg
marmalade : marmelad, apelsinmarmelad
marmot : murmeldjur
maroon : rödbrun
marquess : markis
marquis : markis
marriage : giftemål, vigsel, äktenskap
marriageable : giftasvuxen
married : gift
married to : gift med
English−swedish Dictionary
663
English−swedish (dictionnaire)
marrow : kärna, märg
marry : gifta sig med, viga, gifta sig
marsch : sumpmark
marsh : sumpmark, träsk, moras, kärr
marshal : ställa upp, marskalk
marshland : sumpmark
marshy : kärr−, sank
mart : handelsplats
marten : mård
martial : krigisk
martyr : martyr
marvel : under, förundra sig
marvellous : underbar, vidunderlig
marzipan : marsipan
masculine : maskulin
mash : mosa, mos
mashed−potatoes : potatismos
mask : maskera, mask
mason : murare, frimurare
masoretes : masoreterna
masque : maskspel
English−swedish Dictionary
664
English−swedish (dictionnaire)
masquerade : maskerad
masquerades : maskeras
mass : massa, mässa
mass−produce : massproducera
mass media : massmedia
massacre : massakrera, massaker
massage : massage
masseur : massör
massif : bergmassiv
massive : massiv
mast : mast
master : behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde
master−stroke : genidrag
master copy : matris, original
Master of Arts : filosofie magister
Master of Science : filosofie magister
master one's temper : behärska sig
master`s desk : kateder
mastered : kännare
masterful : dominerande
masterkey : huvudnyckel
English−swedish Dictionary
665
English−swedish (dictionnaire)
masterly : mästerlig
masterpiece : mästerverk
mastery : sakkunskap, herravälde
masthead : masttopp
masticate : tugga
mastiff : stor hund
mastodon : mastodont
masturbate : onanera
masturbating : onanerande, onani
mat : matt yta, matta
matador : matador
match : matcha, tändsticka, make
match−cord : stubintråd
match − to merry : parti
match point : matchboll
matchbox : tändsticksask
matching : motsvarande
matchless : makalös, storartad
matchmaker : äktenskapsmäklare
mate : para, styrman, kompis
material : väv, tyg, materiell, ämne, stoff
English−swedish Dictionary
666
English−swedish (dictionnaire)
materialism : materialism
materially : väsentligt
materialze : bli till, förverkliga
materity dress : mammaklänning
maternal : moderlig, moders−
maternity home : BB
matey : kamratlig
math : matematik
mathematical : matematiska
mathematically : matematiskt
mathematician : matematiker
mathematicians : matematiker
mathematics : matematik
matinée : matiné
mating : parning
mating call : parningsläte
matins : morgonbön, ottesång
matrarch : matriark
matrices : matriser
matricide : modermördare
matriculate : skriva in sig vid universitet
English−swedish Dictionary
667
English−swedish (dictionnaire)
matriculation : studentexamen
matrimonial : äktenskaplig, giftermåls−
matrimony : äktenskap
matrix : matris, gjutform
matron : husmor, fru
matter : ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak
matter−of−fact : saklig
matter of taste : smaksak
matters : stoffet
matting : mattillverkning
mattock : bred hacka
mattress : madrass
mature : vuxen, mogen
maturity : mognad
matutinal : tidig
matzo : osyrat bröd
maudlin : gråtmild, halvfull, sentimental
maul : misshandla
maunder : släntra omkring
maundy : fottvagning
Maundy Thursday : skärtorsdag
English−swedish Dictionary
668
English−swedish (dictionnaire)
mausoleum : mausoleum
mauve : malvafärgad
maverick : politisk vilde, ensamvarg
mavis : taltrast
maw : mage, gap
mawkish : kväljande, mjäkig
maxim : regel, sentens, grundsats
maximazed : maximerad
maximize : maximera
maximum : maximal
may : måtte, får
May : maj
may : kan, må
maybe : kanhända, kanske
mayday : första maj
MayDay : S.O.S.
mayflower : gullviva, vårblomma
mayfly : dagslända
mayhem : förödelse
mayonnaise : majonnäs
mayor : borgmästare
English−swedish Dictionary
669
English−swedish (dictionnaire)
maypole : majstång
mayst : kan, får
maze : virrvarr, labyrint
mazurka : mazurka
mazy : förvirrande
mdi−interface : mdi−gränssnitt
me : mig, jag
mead : äng, mjöd
meadow : äng
meadow mushroom : champinjon (ängs− )
meagre : torftig, mager
meal : måltid, mål mat
meal−beetle : mjölbagge
meal−ticket : lunchkupong
meal time : matdags
mealy : mjölig
mealy−mouthed : undanglidande
mean : mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda
meander : slingra sig
meaning : betyder, betydelse
meaningful : meningsfull
English−swedish Dictionary
670
English−swedish (dictionnaire)
meaningless : intetsägande, meningslös
meanings : betydelse
means : utväg, menas, medel, råd (utväg)
means of communication : fortskaffningsmedel
means of expressing : uttryckssätt
meant : menade, menat
meantime : under tiden
meanwhile : under tiden
measles : mässling
measly : futtig, ynklig
measure : mått, takt, mäta, åtgärd
measure of length : längdmått
measured : avmätt, mätt
measurement : mått
measures : mått
measuring : mätning
measuringtape : måttband
meat : kött
meat−shop : köttaffär
meat course : kötträtt
meatball : köttbulle
English−swedish Dictionary
671
English−swedish (dictionnaire)
meatloaf : köttfärslimpa
meatpie : köttpaj
meaty : köttig
mecaw : ara
mechanic : mekaniker
mechanical : mekaniker, maskinell
mechanically : rutinmässigt
mechanics : mekanik
mechanism : mekanism
medal : medalj
medallion : medaljong
meddle (in) : lägga sig i, befatta sig med
meddles : befattar sig
meddlesome : beskäftig, påträngande
mediaeval : medeltida
medial : mitt−, medial
median : median
mediate : medla
mediation : medling, förmedling
mediator : medlare
medical : läkar−, medicinsk
English−swedish Dictionary
672
English−swedish (dictionnaire)
medical student : medicinare
medicament : läkemedel
medication : medicin
medicine : medicin, läkemedel
medicine man : medicinman
medieval : medeltida
mediocre : medelmåttig
mediocrity : medelmåtta
meditate : meditera, planera
Mediterranean : medelhavs
medium : medelmåttlig, mellan
medium length : medellängd
medium wave : mellanvåg
medley : blandning
medulla oblongata : förlängda märgen
medusa : manet
meek : ödmjuk, undergiven, tålmodig
meet : träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta
meet again : återse
meet with : påträffa, anträffa
meet with kindness : röna vänlighet
English−swedish Dictionary
673
English−swedish (dictionnaire)
meeting : samling, sammanträde, möte
megahertz : megahertz
megalomania : storhetsvansinne
megaphone : megafon
megs : megabyte, MB
meister : mästare
melancholy : vemod, svårmod, melankoli, dysterhet, tungsint
mêlée : livlig debatt, handgemäng
meliorate : förbättra
mellow : mogen, mogna, fyllig
melodic : melodisk
melodious : melodisk
melodrama : melodrama
melody : melodi
melon : melon
melt : tina, smälta
melting : smält
melting pot : smältdegel
meltingpoint : smältpunkt
mem : minne
member : medlem, ledamot
English−swedish Dictionary
674
English−swedish (dictionnaire)
member's : medlems
member of Parliament : riksdagsman
membership : medlemskap
membrane : membran, hinna
memento : minnessak, minne
memo : PM
memoir : biografi, memoar
memorable : minnesvärd
memorandum : not, promemoria
memorial : minnesmärke
memories : minnen
memorize : memorera
memorizing : memorerande
memory : minne
memory−depending : minnesberoende
memos : pm
men : karlar, manskap
menace : pest, hotelse, hot
menacing : hotet
mend : laga, reparera
mendacious : lögnaktig
English−swedish Dictionary
675
English−swedish (dictionnaire)
mendacity : lögnaktighet, osanning
mended : reparerade
mendicant friar : tiggarmunk
mending : lagning, reparerande
menfolk : manfolk, karlar
menial : tjänar−, simpel
meningitis : hjärnhinneinflammation
menopause : klimakteriet
menses : menstrution
mensuration : mätning
menswear : herrkläder
mental : sinnes−, sjäslig
mental state : själstillstånd
mentality : mentalitet
mentally : andligen, mentalt
menthol : mentol
mention : nämna, omtala, omnämna
mentor : mentor, handledare, rådgivare
menu : matsedel, meny
menu−driven : menystyrt
mercantile : affärs−, handels−
English−swedish Dictionary
676
English−swedish (dictionnaire)
mercenary : legosoldat, vinningslysten, vinningslysten
mercer : manufakturhandlare
merchandise : handelsvaror
merchant : köpman, handlare
merchantability : köpvärde
merciful : nådig, barmhärtig
merciless : obarmhärtig, skoningslös
mercilessly : obarmhärtigt
mercury : kvicksilver
mercy : barmhärtighet
mere : idel, ren, blott och bar
merely : blott, endast, bara
meretricious : liderlig, prålig
merge : sammanfoga
merger : sammanslagning
meridian : meridian
meringue : maräng
merit : förtjäna, förtjänst, merit
merited : välförtjänst
meritorious : förtjänstfull
merits : meriter
English−swedish Dictionary
677
English−swedish (dictionnaire)
merle : koltrast
mermaid : sjöjungfru
merriment : munterhet
merriness : munterhet
merry : god, munter
merry−go−round : karusell
merry−goround : karusell
mescalin : meskalin
mesdames : mina damer
mesh : maska, nätmaska
mesmerize : hypnotisera
mess : mäss
mess kit : högtidsdräkt
mess up : röra till, trassel
message : meddelande, bud, budskap
messenger : budbärare
messenger boy : springpojke
Messiah : Messias
messianic : messianska
met : möttes
metabolic : metabolism, ämnesomsättnings−
English−swedish Dictionary
678
English−swedish (dictionnaire)
metabolism : ämnesomsättning
metacharacter : metatecken
metage : mätavgift
metal : metall
metallic : metallisk
metallurgic : metallurgisk
metalwork : metallarbete
metalworking : metallbearbetning
metamorphosis : metamorfos, förvandling
metaphor : liknelse
metaphorically : bildspråk
meteor : meteor
meteorology : meteorologi
meter : mätare
method : metod
methodical : metodisk
methodically : metodiskt
Methodist : metodist
methods : metoder
methylated spirit : rödsprit
meticolous : noggrann, minutiös
English−swedish Dictionary
679
English−swedish (dictionnaire)
metre : meter
metric : meter
metric−convention : meterconventionen
metric system : metersystem
metropolis : världsstad
mettle : skrot och korn, kurage
mettlesome : livlig, morsk
mew : jama
mews : stallänga
miaow : jama
mica : glimmer
mice : möss
michaelmas : mickelsmässa
micro−organism : mikroorganism
micro−size : mikro−storlek
micrometer : mikrometer
microphone : mikrofon
microprocessor : mikroprosessor
microscope : mikroskop
mid : bland, mellan
midday : middag
English−swedish Dictionary
680
English−swedish (dictionnaire)
middle : mitten, mitt, mellerst
middle−aged : medelålders
middle age : medelålder
Middle Ages − the : medeltiden
middle finger : långfinger
middlebrow : medelsvensson
middleclasses − the : medelklassen
middleman : mellanhand
middling : medelmåttig
midge : kryp, mygga
midget : miniatyr−, liten sportbil, dvärg
midnight : midnatt
midriff : mellangärde
midshipman : sjökadett
midst : mitt i
midsummer : midsommar
midway : halvvägs
midwife : barnmorska
midwifery : förlossningshjälp
midwinter : midvintern
mien : utseende, min, hållning
English−swedish Dictionary
681
English−swedish (dictionnaire)
might : kan
mightily : mäktigt
mighty : mäktig, väldig
migrant : flyttande
migrate : utvandra
mike : mikrofon
mild : blid, lindrig, mild
mildew : brand, mögel, rost
mildness : mildhet
mile−post : milstolpe
mile=10kms : mil=10km
mileage : miltal
milieu : miljö
militancy : stridbarhet
militant : stridslysten
militaristic : militära
military : militärisk, militär
military man : militär
military service : värnplikt
militia : milis, lantvärn
milk : mjölka, mjölk
English−swedish Dictionary
682
English−swedish (dictionnaire)
milk lorry : mjölkbil
milk tooth : mjölktand
milking : mjölkande
milkmaid : mjölkerska
milkman : mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud
milksop : mes, morsgris
milky : mjölkaktig
Milky Way : vintergatan
milkyway : vintergatan
mill : kvarn
mill−hand : fabriksarbetare
millenium : tusenårsrike
millennial : tusenårig
millennium : tusenårigt riket, årtusende
miller : mjölnare
millet : hirs
milliard : miljard
milliner : modist
millinery : modevaror
millinery shop : modeaffär
million : miljon
English−swedish Dictionary
683
English−swedish (dictionnaire)
millionaire : miljonär
millions : miljoner
milt : mjölke
mime : mime, pantomin
mimic : härma, apa efter
mimicry : härmning, skyddande förklädnad
mince : trippa, tala fint, finhacka
mincing−machine : köttkvarn
mind : själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg
mind about : bry sig om
minded : sinnad
minds : sköter
mine : min, minera, mina, gruva
miner : gruvarbetare
mineral : mineral
mines : gruvor
mingle : blanda sig, blanda
miniature : miniatyr
minicomputer : minidator
minicomputers : minidatorer
minimise : minimera
English−swedish Dictionary
684
English−swedish (dictionnaire)
minimized : minimerad
minimizes : minimerar
minimizing : minimerande
mining : bergsbruk, gruvdrift
mining engineer : bergsingenjör
minion : gunstling, någons kreatur
minipill : minipiller
minister : minister, frikyrkopräst, präst, statsråd
ministry : ministär, statsråd, departement, prästämbete
minnow : spigg
minor : moll, mindre
minority : minoriteter
minors : underåriga
mint : prägla, myntverk, myntaväxter
minted : präglat
minuet : menuett, minut
minutes : protokoll, minuter
minx : näbbgädda
miracle : underverk, mirakel
miraculous : underbar
mirage : hägring
English−swedish Dictionary
685
English−swedish (dictionnaire)
mire : dy
mirror : återspegla, spegel
mirrors : återspeglingar
mirth : munterhet
misadventure : missöde, våda
misapplied : missriktad
misapprehension : missuppfattning
misbehaviour : dåligt uppförande
misc : div
miscarriage : missfall
miscellany : diverse
mischance : olycka
mischief : rackartyg, ofog, okynne, odygd
mischievous : odygd, okynnig
miscible : blandbar
misconception : missuppfattning
misconduct : vanskötsel, dåligt uppförande
misdeed : ogärning
misdemeanour : förseelse
miser : snålvarg, girigbuk
miserable : förtvivlad, eländig, ömklig, usel
English−swedish Dictionary
686
English−swedish (dictionnaire)
miserably poor : utfattig
miserly : girig
misery : elände
misfire : klicka
misfit : missanpassad
misfortune : olycka
misgivings : farhågor
misgovernment : vanstyre
mishap : missöde
mislay : förlägga
mislead : vilseleda, förleda, missleda, förvilla
mismanage : förfuska, missköta, vansköta
mismanagement : vanskötsel
misplace : felplacera
misprint : tryckfel
misrepresent : förtala
misrepresented : förvrängd
miss : sakna
Miss : fröken
miss : förfela, missa, miss
miss the mark : bomma
English−swedish Dictionary
687
English−swedish (dictionnaire)
missile : kastvapen
missiles : robotar
missing : saknas
mission : värv, uppgift, mission
missionaries : missionärer
missionary : missionär
missive : skrivelse
misspelled : felstavat
misspellings : felstavningar
mist : tjocka, dimma, imma, töcken
mistake : misstag, misstag
mistletoe : mistel
mistress : husmor, älskarinna, matmor, lärarinna
misty : disig, dimmig
mistype : skriva fel
misunderstand : missuppfatta, missförstå
misunderstanding : missuppfattning, missförstånd
misuse : missbruka, missbruk
mite : skärv
mitigate : mildra
mitten : vante
English−swedish Dictionary
688
English−swedish (dictionnaire)
mix : sammanblanda, mixa, blanda
mix up : röra ihop
mixed : blandad
mixed−race : blandras
mixed up : inblandad
mixes : blandar
mixture : blandning
moabites : moabiterna
moan : stöna
moaning : stönande
moat : vallgrav
mob : mobba, pack, mobb, slödder, pöbel
mobile : rörlig
mobility : rörlighet
mobilize : mobilisera
mockery : hån
mode : läge
mode of application : användningssätt
model : utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme
modeling : modellerande
models : modeller
English−swedish Dictionary
689
English−swedish (dictionnaire)
modems : modem
moderate : moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat
moderation : måtta
modern : modern
modernize : modernisera
modes : upplösningar
modest : blygsam, ärbar
modesty : blygsamhet
modification : ändring
modifications : ändringar
modified : ändrad
modifiera : modify
modifies : ändrar
modify : modifiera
modifying : modifiera
module : modul
modules : moduler
moist : fuktig
moisture : fuktighet, fukt
molar : oxeltand, molar
mold : mögel
English−swedish Dictionary
690
English−swedish (dictionnaire)
moldboard : plogbill
mole : mullvad
molecule : molekyl
molecules : molekyler
molest : antasta
mom : mamma
moment : ögonblick, stund
momentary : kortvarig
monarch : monark
monarchy : monarki
monarki : monarchy
monastery : kloster, munkkloster
Monday : måndag
monday−friday : måndag till fredag
monetary : monetär
money : pengar, penningar
money−back : pengarna−tillbaka
money−order : postanvisning
monitor : övervaka
monitoring : övervakning
monk : munk
English−swedish Dictionary
691
English−swedish (dictionnaire)
monkey : apekatt, apa
monkey house : aphus
monks : munkar
monochrome : svartvit
monologue : monolog
monoplane : monoplan
monopolize : lägga beslag på
monopoly : monopol
monorail : enspårig järnväg
monosyllabic : enstavig
monotonous : enahanda, monoton, enformig
monotony : enformighet
monsoon : monsun
monster : odjur, vidunder
monsters : monster
monstrous : monstruösa
month : månad
monthly : månadsvis
monuments : monument
mood : sinnesstämning, humör, stämning
moody : lynnig, retlig, trumpen
English−swedish Dictionary
692
English−swedish (dictionnaire)
moon : måne
moonlight : månsken, månljus
moonlighting : extraknäck
moons : månar
moor : hed, förtöja
mooring : ankartross
moorland : hed
moose : älg
moot : omtvistad, tvivelaktig
mop : torka av, svabb
mope : vara dyster
moral : etisk, sedlig, moralisk
moral philosophy : sedelära
morale : anda, moral
morality : sedlighet, moral
morally : moraliskt
morals : moral, vandel
morass : kärr, moras, träsk, myr
morbid : sjuklig
mordant : sarkastisk, vass
more : mer, vidare, flera
English−swedish Dictionary
693
English−swedish (dictionnaire)
more and more : alltmer
more or less : mer eller mindre
morel : murkla
moreover : dessutom
morgue : bårhus
moribund : döende, dödsdömnd
Mormon : mormon
morn : morgon
morning : morgon
morning−room : vardagsrum
morning service : högmässa
mornings : morgnar
moron : idiot, fårskalle, kräk
morose : sur, vresig, dyster
morphia : morfin
morphology : morfologi
Morris chair : länsstol
morrow : följande dag, morgondag
morsel : munsbit, bit, smula
mortal : dödlig, människa
mortality : dödlighet
English−swedish Dictionary
694
English−swedish (dictionnaire)
mortar : mortel, mörsare, murbruk
mortgage : inteckning, hypotek, belåna
mortgages : inteckningar
mortification : kallbrand, harm, förödmjukelse
mortify : förödmjuka
mortise : tapphål
mortmain : besittning för evig tid
mortuary : bårhus
mosaic : mosaik
Moscow : Moskva
mosey : dunsta, pysa
moslem : muselman
mosque : moské
mosquito : mygga
moss : mossa
most : flesta, mest, de flesta, allra
mostly : mestadels, mest
mote : smolk, grand, skärva, dammkorn
motel : motell
moth : mal, nattfjäril
mother : mor, moder, mamma
English−swedish Dictionary
695
English−swedish (dictionnaire)
mother−in−law : svärmor
mother ship : moderfartyg
mother tongue : modersmål
mother wit : bondförstånd
motherboard : moderkort
motherfucker : skitstövel
motherhood : moderskap
motherly : moderlig
mothproof : malsäker
motif : motiv, tema
motin sickness : åksjuka
motion picture : film
motionless : orörlig
motive : anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv
motley : brokig, narrdräkt
motor : motor
motor−car : bil
motor−race : biltävling
motor−way : motorväg
motor coach : turistbuss, buss
motor scooter : skoter
English−swedish Dictionary
696
English−swedish (dictionnaire)
motorbike : motorcyckel
motorboat : motorbåt
motorist : bilist
motorman : spårvagnsförare, lokförare
mottled : fläckig
motto : valspråk, devis, motto
mould : mull, mylla, gjutform, mögel, forma
mouldable : formbar
moulder : förmultna, multna, vittra
moulding : gjutning
moulding board : bakbord
mouldy : möglig
moult : ömsa skinn, rugga
mound : försvarsmur, skans, hög
mount : montera, bestiga
mountain : berg, fjäll
mountain−ash : rönn
mountain lion : puma
mountain peak : bergstopp
mountaineer : bergsbestigare
mountainous : bergig
English−swedish Dictionary
697
English−swedish (dictionnaire)
mountains : berg
mountebank : kvacksalvare
mounted : ridande, beriden, uppklistrad, monterad
mountin ash : rönn
mountin chain : bergskedja
mourn : begråta, sörja
mourner : sörjande
mournful : sorgsen, sorglig, jämmerlig
mourning : sorg, sorgdräkt
mouse : mus, blåtira
mouse−coloured : musgrå, råttfärgad
mouse−ear : arv (växt)
mouse−trap : musfälla
mouser : råttfångare
mousse : mousse
moustache : mustasch
mousy : musgrå, blyg
mouth : mun
mouth−organ : munspel
mouth−to−mouth : munmotmunmetoden
mouthful : munfull
English−swedish Dictionary
698
English−swedish (dictionnaire)
mouthpiece : talesman, språkrör, munstycke
mouthwash : munvatten
mouthy : talträngd, bombastisk
movable : rörlig
move : rörelse, flytta, drag, åtgärd
move for : yrka, hemställa
move house : flytta
move off : ge sig av
move stock : sälja ut lagret
move the bowels : tömma tarmen
move up : gå fram, stiga
moveability : flyttbarhet, rörlighet
moved (to be..) : röras
movement : rörelse
mover : upphovsman, drivande kraft, drivande kraft
moves : flyttningar
movie : bio, film, biograf
movie house : biograf
movie star : filmstjärna
moviegoer : biobesökare
moviemaker : filmskapare
English−swedish Dictionary
699
English−swedish (dictionnaire)
moving : gripande, flyttning, rörande
mow : klippa, loge, slå, höskulla
mow down : meja ner
mower : slåttermasin, gräsklippare
moxie : mod, fräckhet
Mozambique : Mocambique
mph : miles per timme
Mr.(mister) : herr
Mrs(misses) : fru
much : vida, mycket
much−loved : mycket älskad
much the biggest : utan tvekan den störste
muchness : storlek, mägnd
muck : smörja, lort, dynga
muck−up : röra, fiasko
mucker : knöl, polare
muckrake : idka sensationsskriverier, dynggrep
muckraker : sensationsmakare
mucky : skitig, lortig, smutsig
mucous : slemmig
mucous membrane : slemhinna
English−swedish Dictionary
700
English−swedish (dictionnaire)
mud : gyttja, slam, dy
mud bath : gyttjebad
mud flap : stänkskydd
muddle : oreda
muddle−headed : förvirrad, virrig
muddled : rörig, virrig
muddy : virrig, dyig, grumlig
mudguard : stänkskärm
mudpack : ansiksmask
mueslie : müsli
muezzin : böneutropare
muff : tabbe, klåpare, muff
muffin : tekaka
muffle : linda om, dämpa
muffled : dov
muffler : tjock halsduk, ljuddämpare
mufti : civila kläder
mug : sejdel, ansikte, bägare, kräk, mugg
mugger : ligist, rånare
mugging : rån, överfall
muggy : tryckande, kvav
English−swedish Dictionary
701
English−swedish (dictionnaire)
mugwump : politisk vilde
mulatto : mulatt
mulberry : mullbär
mulch : kompost
mulct : bötfälla, böter
mule : tjurskalle, mulåsna
muleteer : mulåsnedrivare
mulish : halsstarrig
mull : glödga, fundera, grubbla
mulled : vinglögg
mulled and spiced wine : glögg
mullein : kungsljus
mullet : multe
mulligan stew : köttgryta
multi−access : fleranvändarsystem
multi−activity centre : allaktivitetshus
multi−coloured : flerfärgstryck
multi−engined : flermotorig
multi−facrted : mångfasetterad
multi−lateral : mångsidig
multi−lingual : flerspråkig
English−swedish Dictionary
702
English−swedish (dictionnaire)
multi−partite : flerdelad
multi−saw : flersågs
multiangular : månghörnig
multilevel : flernivå
multinational : multinationell
multiplayer : flera deltagare
multiple : många
multiplication : multiplikation
multiplied : multiplicerat
multiply : föröka, avla av sig, multiplicera
multipurpose : universal−
multitude : mängd, myckenhet
multitudinous : talrik, myllrande
multiuser : fleranvändarsystem
mum : mamma, tyst
mumble : mumla, muttra
mumbo jumbo : magisk, fetisch, rappakalja
mummer : mimartist, skådis
mummification : mumifiering
mummy : mumie, mamma
mumps : påsksjuka
English−swedish Dictionary
703
English−swedish (dictionnaire)
munch : snaska på, mumsa
mundane : världslig
Munich : München
municipal : kommunal
municipality : kommun, stad
munificence : frikostighet, generositet
munificencent : frikostig, storslagen
muniments : privilegiebrev, urkunder
munition : ammunition
mural : vägg−, väggmålning, mur−
murder : mord, mörda
murderer : mördare
murderous : mordisk
murex : purpursnäcka
murk : mörk
murky : dyster, tät, mulen
murmur : mummel, sorla, knota, porla, mumla, susa
muscat : muskatell
muscatel : muskatellvin
muscle : muskel
muscle−bound : stelbent
English−swedish Dictionary
704
English−swedish (dictionnaire)
muscular : muskulös
muse : sångmö, musa, grubbla, fundera
museum : museum
mush : mos, dravel
mushroom : svamp, champinjon
mushy : grötig, mosig, sörjig
music : musik
music−hall : varietéteater
music book : notbok
music box : speldosa
music stand : notställ
musical : musikalisk
musician : musiker
musk : mysk
musket : musköt
musketeer : musketör
muskox : myskoxe
muskrat : bisamråtta
Muslem : muselmansk
muslim : muselin
muss : röra till
English−swedish Dictionary
705
English−swedish (dictionnaire)
mussel : mussla
must : måsta, skall, must
must not : får inte
mustang : mustang
mustard : senap
mustard gas : senapsgas
muster : inspektion, mönstra, uppbåd
mustn't : får inte
musty : möglig, unken
mutability : föränderlighet
mutant : muterade
mute : dämpa, statist, stum
mutilate : stympa, lemlästa
mutilitate : lemlästa
mutineer : myterist
mutiny : myteri
mutism : stumhet
mutt : klantskalle
mutter : mummel, mumla, muttra
mutton : fårkött
mutton chop : fårkotlett
English−swedish Dictionary
706
English−swedish (dictionnaire)
mutual : inbördes, gemensam
mutually : gemensamt
mutural : ömsesidig
muzzle : munkorg, mule, nos, tysta, mynning
muzzle−loader : mynningsladdare
muzzle on a rifle : mynning
muzzle velocity : utgångshastighet
muzzy : suddig, otydlig
my : min, mitt
my affair : ensak
myalgia : muskelvärk
mycologist : mykolog, svampkännare
myope : närsynt
myriad : myriad
myrmidon : hantlangare, hejduk
myrrh : myrra
myrtle : myrten
myself : själv, mig
mysterious : mystisk, gåtfull
mysteriously : mystiskt
mysteriousness : mystisk, besynnerlighet
English−swedish Dictionary
707
English−swedish (dictionnaire)
mystery : mysterium
mystic : mystiker
mysticism : mystik
mystification : mysterium
mystify : mystifiera
mystique : kult, mytbildning
myth : saga, sägen, myt
mythical : mytisk
mythological : mytologisk
mythology : mytologi
myxomatosis : kaninpest
nab : hugga
nacelle : flygplanskropp, gondol
nacosis : narkos
nacre : pärlemor
nadir : bottenläge
naevus : födelsemärke
nag : häst, hästkrake, tjata, gnata
nagging : gnat
nags : gnatar
naiad : najad, vattennymf
English−swedish Dictionary
708
English−swedish (dictionnaire)
nail : spika, spik, nubb, nagel
nail−biting : nagelbitning
nail−file : nagelfil
nail−polish : nagellack
nail−scissors : nagelsax
nail−varnish : nagellack
naive : naiv, godtrogen
naïveté : naivitet
naked : bar, blottad, naken
namby−pamby : sentimental, mjäkig
name : kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte
name−calling : utskällning
name−day : namnsdag
name−dropping : kändissnobberi
name−plate : namnskylt
name part : titelroll
named : namngiven
nameless : anonym, outsäglig, namnlös
namely : nämligen
names : namn, döper
namesake : namne
English−swedish Dictionary
709
English−swedish (dictionnaire)
naming : namngivning
nancy−boy : stjärtgosse
nankeen : nankin
nanny : barnsköterska
nap : stalltips, lur, tupplur
napalm : napalm
nape : nacke
naphtha : nafta
naphthalene : naftalen
napkin : servett, blöja
Naples : Neapel
nappa : nappaskinn
nappy : blöja
narcissist : självplågare, narcissist
narcissus : påsklilja, pingslilja
narcomania : narkomani
narcomaniac : narkoman
narcos : narkos
narcosis : narkos
narcotic : narkotiskt
nark : angivare, tjallare
English−swedish Dictionary
710
English−swedish (dictionnaire)
narrate : berätta
narrative : berättelse
narrator : berättare
narrow : smal, trång, snäv
narrow−chested : smalbröstad
narrow−minded : inskränkt
narrow off : avsmalna
narrowly : smalt
nasal : näs−, nasal
nasalization : nasalering
nasalize : uttala nasalt
nascency : födsel, ursprung
nasturtium : krasse
nasty : otäck
natal : födelse−
natality : nativitet, födelsetal
nates : bakdel, säte
nation : folk, nation
nation−state : nationalstat
national : nationell, riks−
national−costumes : folkdräkter
English−swedish Dictionary
711
English−swedish (dictionnaire)
nationalistic : nationalistisk
nationalities : nationaliteter
nationality : nationalitet
nationalization : nationalisering
nationalize : förstatliga
nationwide : landsomfattande
native : inhemsk, inföding, infödd
native−born : infödd
native−country : fosterland
native country : fädernesland
native place : hembygd
natives : infödda
nativity : födelse, nativitet
nativity play : julspel
natter : muttra
natty : nätt, prydlig
natural : naturlig
natural−born : infödd
naturalistic : naturalistisk
naturalization : naturalisering
naturalize : naturalisera
English−swedish Dictionary
712
English−swedish (dictionnaire)
naturally : naturligtvis
nature : natur, beskaffenhet
naturist : nudist
naught : noll, nolla
naughty : odygd, stygg, vanartig
nausea : illamående, äckel
nauseate : äckla
nauseating : kväljande
nauseous : äcklig
nautical : nautisk, sjö−
nautilus : pärlbåtsnäcka
naval : skepps−, sjö−
naval officer : sjöofficer
nave : nav
navicert : lejdebrev
navigable : manöverduglig
navigate : navigera
navigating : navigerande
navigation : sjöfart
navigator : navigatör
navvy : byggnadsarbetare, rallare
English−swedish Dictionary
713
English−swedish (dictionnaire)
navy : marin, flotta, örlogsflotta
navy−blue : marinblå
nay : nej, nejröst
Nazareth : Nasaret
Nazi : nazist
Nazis : nazisterna
ne'er−do−well : odåga
Neanderthal man : neandertalmänniska
neap : nipflod
near−accident : olyckstillbud
near−sighted : närsynt
near−tide : nipflod
near to : intill
nearby : närbelägen, i närheten
nearly : nästan, närapå, nära
nearside : nära sidan
neat : snygg, nätt
neatly : ordentligt
neatness : prydlighet
nebula : nebulosa
nebulous : oklar
English−swedish Dictionary
714
English−swedish (dictionnaire)
necessarily : nödvändigvis
necessary : nödvändig
necessitate : nödvändiggöra
necessitous : behövande
necessity : nödvändighet, nödvändighet, behov, nöd
neck : nacke, hals
neck−tie : kravatt
neck−wear : kragar
neckband : halslinning
neckcloth : halsduk
neckerchief : halsduk
necking : hångel
necklace : halsband
neckline : urringning
necktie : slips, halsduk
necrology : dödslista
necromancer : andebesvärjare
necromancy : svartkonst
necrosis : vävnadsdöd, nekros
nectar : nektar
nectarine : nektarin
English−swedish Dictionary
715
English−swedish (dictionnaire)
née : född
need : nöd, behov, behöva, brist
needful : behövlig
neediness : nöd, armod
needle : barr, synål, stift, nål
needlecraft : handarbete
needless : onödigt
needlessly : onödigt
needlewoman : sömerska
needlework : handarbete, sömnad
needn't : behöver inte
needs : ovillkorligen, behov
needy : torftig, behövande, nödlidande
nefarious : skändlig
negate : förneka
negation : förnekande
negative : negativa, baksida
neglect : uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta
neglected : ovårdad, försummad
neglectful : försumlig
neglectfully : försumligt
English−swedish Dictionary
716
English−swedish (dictionnaire)
negligé : negligé
negligence : underlåtenhet, slarv, oaktsamhet
negligencet : försumlig
negligent : försumlig
negligible : försumbar
negotiable : säljbar
negotiate : ackordera, underhandla, förhandla
negotiating : underhandling
negotiation : förhandling
negotiator : förhandlare
negro : neger
nehemiah : nehemja
neigh : gnägga
neighbour : granne
neighbourhood : trakt, grannskap
neighbouring : närbelägen
neighbourliness : grannsämja
neighbourly : umgängsam
neighbours : grannar
neither : varken, ingendera
neither...nor : varken...eller
English−swedish Dictionary
717
English−swedish (dictionnaire)
neo−babylonian : nybabyloniska rikets
neo−colonialism : nykolonialism
neolithic : yngre stenåldern
neologism : nybildning
neopagans : nyhedningar
nephew : systerson, brorson
nepotism : nepotism
neptune : neptunus
nerve : nerv, fräckhet
nerve−racking : nervpåfrestande
nerve−shattering : nervskakande
nervous : nervös
nervously : nervöst
nervousness : ängslan, nervositet
nervy : nervös
nest : näste, ågelbo, bo
nest−egg : sparslant
nest (a birds) : bo (fågel−)
nested : fasta
nesting−box : fågelholk
nestle : krypa in
English−swedish Dictionary
718
English−swedish (dictionnaire)
net : nät, netto
netball : nätboll
nether : nedre
Netherlander : nederländare
Netherlands : nederländerna
Netherlands − the : Nederländerna
netting : nätbindning
nettle : nässla
nettlerash : nässelfeber
network : nätverk
network's : nätverks
networked : för nätverk
networking : nätverksarbetande
networkprogram : nätverksprogram
networks : nätverk
neurology : neurologi
neurosis : neuros
neurotic : nervsjuk
neurotical : neurotiskt
neuter : neutral, neutrum, neutrum
neutral : neutral
English−swedish Dictionary
719
English−swedish (dictionnaire)
neutrality : neutralitet
neutralization : neutralisering
neutralize : neutralisera
never : aldrig
never−ceasing : evig
never−ending : ändlös
never−falling : ofelbar
never−never : avbetalning
never−say−die : uthållig
never−to−be−forgotten : oförgätlig
never at a loss : aldrig rådlös
nevermore : aldrig mer
nevertheless : likväl, ändå, dock, icke desto mindre
new : ny
new−born : nyfödd
new−comer : nykommling
new−fangled : nymodig
new−fashioned : nymodigt
new−fledged : nyfjädrad
new−laid : färsk
new−mown : nyklippt
English−swedish Dictionary
720
English−swedish (dictionnaire)
new year : nyår
New Year`s Day : nyårsdagen
New Year`s Eve : nyårsafton
newborn : nyfödd
newcomer : nykomling
newer : nyare
newest : nyaste
newfangled : nymodig
newly : nytt
newly−weds : nygifta
newly married : nygift
news : nyheter
news−boy : tidningspojke
news−item : notis
news−office : depeschbyrå
news−reel : journalfilm
news−related : nyhetsrelaterad
news−stand : tidningskiosk
news−vendor : lösnummerförsäljare
newsagency : nyhetsbyrå
newsagent : tidningskiosk
English−swedish Dictionary
721
English−swedish (dictionnaire)
newscast : nyhetssändning
newscaster : nyhetsuppläsare
newsflash : kort extrameddelande
newsgroup : nyhetsgrupp
newsgroups : nyhetsgrupper
newsletter : nyhetsbrev
newsmonger : skvallerbytta
newspaper : tidning
newspapers : tidningar
newsprint : tidningspapper
newsreader : nyhetsuppläsare
newsreel : journal−, journalfilm
newsroom : nyhetsredaktion
newssheet : liten tidning
newsstand : tidningskiosk
newsvendor : tidningsförsäljare
newt : vattenödla
newusers : nya−användare
next : härnäst, nästa, instundande
next−door : närmast
next−of−kin : närmast anhörig
English−swedish Dictionary
722
English−swedish (dictionnaire)
next to : närmast, bredvid
nexus : samband
nib : stålpenna
nibble : knapra, nafsa, mumsa
nice : god, skön, rar, trevlig, fin, snygg
nicely : fint
nicer : trevligare
nicest : finaste
nicet : precision
nicety : finhet, nogrannhet
niche : nisch
nick : skära
nickel : nickel
nickel−plate : förnickla
nickel−silver : alpacka
nickname : öknamn
nicotine : nikotin
niece : brorsdotter, systerdotter
nifty : tjusig
niggard : girig, gnidare
niggardly : knussligt
English−swedish Dictionary
723
English−swedish (dictionnaire)
niggle : knåpa
niggling : knåpgöra
nigh : nära, nästan
nighbour : nästa
night : natt
night−bird : nattuggla
night−blindness : nattblindhet
night−club : nattklubb
night−light : nattlampa
night−owl : nattuggla
night−porter : nattportier
night−school : aftonskola
night−service : nattrafik
night−time : nattetid
night−vision : mörkerseende
night−watchman : nattvakt
nightcap : sängfösare
nightdress : nattlinne
nightfall : nattens inbrott
nightingale : näktergal
nightly : nattlig
English−swedish Dictionary
724
English−swedish (dictionnaire)
nightmare : mara, mardröm
nightmares : mardrömmar
nights : nätter
nightshirt : nattskjorta, nattskift
nightspot : nöjeslokal
nightwear : nattdräkt
nil : noll, intet
Nile − the : Nilen
nimble : flink, vig
nimble−fingered : långfingrad
nimble−witted : kvicktänkt
nincompoop : tjockskalle
nine : nio
ninefold : niofaldig
ninepin : kägla
ninepins : kägelspel
nineteen : nitton
nineteenth : nittonde
ninetieth : nittionde
ninety : nittio
nineveh : nineve
English−swedish Dictionary
725
English−swedish (dictionnaire)
ninny : dumbom
ninth : nionde
nip : nypa, frostskada
nipper : avbitartång
nippers : avbitartång
nipple : smörjkopp, spene
nipples : nipplar
nippy : bitande kall
nit : gnetägg
nitrate : nitrat
nitre : salpeter
nitric : salpeter
nitride : nitrera
nitrogen : kväve
nitrous : salpeterhaltig
nitty−gritty : praktiska detaljer
nitwit : dumbom
nitwitted : dum
nix : inte ett dugg
no : inga, nej, ingen
no−man's−land : ingenmansland
English−swedish Dictionary
726
English−swedish (dictionnaire)
no admittance : ej tillträde
No Admittance : tillträde förbjudet
no one : ingen
no thanks : nej tack
noah : noa
nob : knopp, överklassare
nobble : fixa
nobel−minded : ädelmodig
nobility : adel
noble : förnäm, adlig, ädel, ädling, adlig, ädel
noble−minded : ädel
nobleman : adelsman
nobles : adeln
noblewomen : adelskvinnor
nobody : ingen
nocturnal : nattlig
nod : nicka, nick
noddle : skalle
nods : nickar, knut
nodule : liten knöl
noel : jul
English−swedish Dictionary
727
English−swedish (dictionnaire)
nogging : mugg
nohow : inte alls
noise : bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj
noisless : ljudlös
noisome : skadlig
noisy : högljudd, bråkig
nolle prosequi : åtalseftergift
nomadic : nomadiserande
nomenclature : terminologi
nominal : symbolisk
nominate : utnämna, utse
nomination : utnämning
nominee : kandidat
non : icke
non− : icke−
non−aggression : icke−angrepps
non−alcoholic : alkoholfri
non−aligned : alliansfri
non−alignment : alliansfrihet
non−ascii : icke−ascii
non−attendance : frånvaro
English−swedish Dictionary
728
English−swedish (dictionnaire)
non−biblical : icke−bibliska
non−binding : icke−bindande
non−commercial : icke−kommersiell
non−commissioned officer : underofficer
non−commital : obunden
non−credit : icke−kredit
non−delivery : icke−leverans
non−electrical : icke−elektiska
non−empty : icke−tomma
non−encrypted : icke−krypterad
non−essential : mindre viktiga
non−exclusive : icke−exklusivt
non−existent : icke−existerande, obefintlig
non−experts : ickeexperter
non−federal : icke−federala
non−israelites : ickeisraeliter
non−jewish : icke−judiska
non−jews : icke−judar
non−levit : ickelevitisk
non−licensed : oregistrerade
non−office : icke−kontorstid
English−swedish Dictionary
729
English−swedish (dictionnaire)
non−official : inofficiell
non−ordering : icke−order
non−poisonous : giftfri
non−profit : ickekommerciella
non−rigid plastic : mjukplast
non−secure : icke−säkerställd
non−secured : icke−säkerställd
non−sexual : ickesexuellt
non−standard : ej standard
non−stop : utan uppehåll
non−text : icke−text
non−toxic : giftfri
non−usa : icke−usa
nonanointed : icke heliga
noncommercial : ickekommerciella
nondescript : obestämdbar
none : ingen
nonexistent : ickeexisterande
nonfederal : ickefederala
nonplus : förbrylla
nonpolitical : opolitisk
English−swedish Dictionary
730
English−swedish (dictionnaire)
nonresidential : utsocknes
nonsense : dumheter
nook : vrå, hörn
noon : middag
noose : snara
nor : inte heller, eller
nordic : nordiska
norm : norm
normal : normal
normally : normalt
norman : normand
Norman : normandisk
north : norra, nord, norr
North Pole − the : nordpolen
northern : norra, nordlig, nordisk
northwest : nordväst
Norway : Norge
Norwegian : norsk, norrman
nose : näsa, nos
nosegay : bukett
noses : näsor
English−swedish Dictionary
731
English−swedish (dictionnaire)
nostalgia : nostalgi
nostalgic : hemsjuk
nostril : näsborre
nostrils : näsborrar
not : inte, ej
not amiss : inte oäven
not grudge : unna
not in the least : inte det ringaste
not so .....as : inte så .....som
notable : märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd
notation : beteckningssätt
notations : noteringar
notch : hack
note : notera, biljett, anteckna, not, ton
note−book : anteckningsbok
note−paper : brevpapper
note = promissory note : revers
note down : annotera
noted : bekant
notepad : anteckningsblock
notepaper : brevpapper
English−swedish Dictionary
732
English−swedish (dictionnaire)
notes : anteckningar
noteworthy : anmärkningsvärd
nothing : ingenting, ingenting, intet
nothing at all : ingenting alls
noticable : märkbar
notice : iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning
notice−board : anslagstavla
noticeable : kännbar
noticeably : märkbart
noticed : märkte
notification : kungörelse, underrättelse
notify : avisera, underrätta, varsko, tillkännage
notifying : tillkännagivande
notion : begrepp, idé
notoriety : känd sak
notorious : beryktad, ökänd
notwithstanding : oaktat
nought : nolla, noll
noun : substantiv
nourish : uppföda
nourished : uppfödde
English−swedish Dictionary
733
English−swedish (dictionnaire)
nourishing : närande
nourishment : föda, näring
novel : ny, roman
novelist : romanförfattare
novels : romaner
novelty : nymodighet, nyhet
November : november
novice : novis
now : nu
now−reigning : nu regerande
now....now.... : ömsom
nowadays : nu för tiden
nowdays : nu för tiden
nowhere : ingenstans
noxious : skadlig
nozzle : nos, munstycke
nuance : nyans
nuclear : kärn−
nuclear−powered : atomdriven
nucleus : cellkärna
nude : naken
English−swedish Dictionary
734
English−swedish (dictionnaire)
nudge : puffa till
nudist : nudist
nugget : guldklimp
nuisance : obehag, plågoris
null : värdelös
nullify : annullera
numb : avdomnad, stel
number : antal, tal, nummer
number two : bajs
numbered : numrerad
numbering : numrering
numbers : tal
numeral : siffra
numerals : siffror
numerator : täljare
numeric : numerisk
numerical : numerisk
numerous : talrik, otaliga
nun : nunna
nuptial : bröllops−
nurse : sjuksköterska, barnsköterska, sköta, sköterska
English−swedish Dictionary
735
English−swedish (dictionnaire)
nursery : barnkammare
nursing : amning
nurture : uppföda
nut : nöt, mutter
nutcrackers : nötknäppare
nutmeg : muskotnöt, muskot
nutrient : näringsämne
nutrition : näring
nuts : tokig, nötter, muttrar
nutshell : nötskal
oaf : idiot
oafish : fånig
oak : ek
oaken : av ek
oakum : drev
oar : åra
oarsmen : roddare
oasis : oas
oat : havre
oaten : havre−
oath : ed, svordom, svordom, ed
English−swedish Dictionary
736
English−swedish (dictionnaire)
oatmeal : havremjöl
oats : havre
obducracy : förhädelse
obdurate : förhärdad, förstockad
obedience : lydnad
obedient : lydig
obediently : lydigt
obeisence : vördnad, vördnadsfull hälsning
obese : fet
obesity : dästhet, överdriven fetma
obey : hörsamma, rätta sig efter, lyda
obilged : tacksam
obituary : dödsruna
object : invända, ting, föremål, tingest, objekt
object to : opponera, protestera mot
objection : invändning
objectionable : förkastlig
objective : avsikt, saklig
objectives : objektiva
objectivity : objektivitet
objector : motståndare
English−swedish Dictionary
737
English−swedish (dictionnaire)
objects : objekt
obligate : förplikta
obligation : skyldighet, plikt, förpliktelse
obligation to report : anmälningsplikt
obligations : skyldigheter
obligatory : obligatorisk
oblige : göra en tjänst, förplikta
obliged : skyldig, tvungen
obligin : förekommande
obliging : tjänstvillig, förbindlig
oblique : sned
obliterate : utplåna
oblivion : glömska
oblivious : glömsk
oblong : avlång
obloquy : smädelse
obnoxious : vidrig, anstötlig
obscene : oanständig
obscenely : obscent
obscenities : oanständigheter
obscenity : oanständighet
English−swedish Dictionary
738
English−swedish (dictionnaire)
obscure : förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig
obscurity : dunkelhet
obsequies : begravningshögtidligheter
obsequious : inställsam
observance : efterlevnad
observant : uppmärksam
observation : iakttagelse, yttrande
observatory : observatorium
observe : betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli
observer : iakttagare
observers : åskådare
obsess : ansätta, hemsöka
obsessed : besatt
obsession : besatthet
obsessional : tvångsmässig
obsessive : överdriven
obsinate : trotsig
obsolescence : förtvining, gammalmodighet
obsolete : föråldrad
obstacle : hinder
obstinacy : envishet, trots
English−swedish Dictionary
739
English−swedish (dictionnaire)
obstinancy : envishet
obstinate : egensinnig
obstreperous : bullrande
obstruct : spärra, täppa till, hindra
obstructive : hindrande
obtain : skaffa, erhålla, vinna, anskaffa
obtain by force : tilltvinga
obtainable : anskaffbar
obtained : införskaffad
obtaining : införskaffande
obtrude : påtruga
obtrusion : påtvingande
obtrusive : påflugen, påfallande
obtuse : trubbig vinkel
obverse : framsida
obviate : undanröja, förebygga
obvious : påtaglig, tydlig, självklar
obviously : tydligen
occasion : tillfälle
occasional : enstaka
occasionally : ibland
English−swedish Dictionary
740
English−swedish (dictionnaire)
occasions : tillfällen
occour : förekomma
occult : ockult
occultic : ockulta
occupant : innehavare
occupants : ockupanterna
occupation : sysselsättning, yrke
occupational : sysselsättnings−
occupied : ockuperade, upptagen
occupier : innehavare
occupy : besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta
occur : händer, tilldraga
occurred : uppstått
occurrence : uppkomst, tilldragelse
occurring : förekommande
occurs : händer
ocean : ocean
oclock : klockan
ocr : optisk teckenidentifiering
octagon : åttahörning
octagonal : åttakantig
English−swedish Dictionary
741
English−swedish (dictionnaire)
octavo : oktav, oktavformat
October : oktober
octopus : bläckfisk
odd : bisarr, underlig, udda, egen, sällsam
odds : utsikter
odious : gemen, förhatlig
odiously : förhatligt
odour : lukt, doft
of : av
of age : myndig
of all sorts : allehanda
of course : naturligtvis, givetvis
of no use : onyttig
of short duration : kortvarig
of the same kind : likadan
of the time : dåvarande
off : åstad, bort, från
off−centre : excentrisk
off−hand : på rak arm
offal : avfall, avskräde
offence : förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning
English−swedish Dictionary
742
English−swedish (dictionnaire)
offend : stöta, förtörna, förnärma, förolämpa
offended : stött
offender : syndare, förbrytare
offensive : offensiv, anstötlig
offensive weapon : angreppsvapen
offer : anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera
offeree : anbudstagare
offering : erbjudande, offer
office : kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor
officer : officer, tjänsteman
offices : kontor
official : tjänsteman, ämbetsman, officiell
officially : officiellt
officials : officiella
officious : fjäskig
offset : kompenserad
offshoot : sidoskott
offspring : avkomma, avföda, avkomling
oft−times : ofta
often : ofta
ogle : ögonflirta, snegla på
English−swedish Dictionary
743
English−swedish (dictionnaire)
ogre : jätte, troll
oh : åh
oh no! : ånej!
oil : olja, smörja
oil−cloth : vaxduk
oil−seeds : oljeråvaror
oil−skins : oljekläder
oils : oljor
oilseeds : oljefrön
oily : oijig
oinment : salva
ointment : salva
okay : okej
old : gammal
old−fashioned : gammalmodig
old−time : gammeldags
old age : ålderdom
old man : gubbe
old woman : käring, gumma
oldfashioned : ålderdomlig
olive : oliv, olivgrönt
English−swedish Dictionary
744
English−swedish (dictionnaire)
olive−green : olivgrönt
omen : förebud, omen
ominous : olycksbådande
omission : utelämnande, underlåtenhet
omit : uraktlåta, underlåta, utelämna
omits : utelämnar
omitted : utelämnad
omitting : överhoppad
omnipotence : allmakt
omnipotent : allsmäktig
omnipresent : allestädes närvarande
omniscient : allvetande
on : vid, ovanpå, på, anmaning
on−line : direkt
on−screen : skärm−
on approval : till påseende
on board : ombord
on closer inspection : vid närmare påseende
on duty for the day : jourhavande
on foot : till fots
on our behalf : på våra vägnar
English−swedish Dictionary
745
English−swedish (dictionnaire)
on the contrary : däremot, tvärtom
on the first floor : en trappa upp
on the point of : på vippen
on the sly : i mjugg, i smyg
on the top of : ovanpå
on the whole : överhuvudtaget, på det hela taget
on tiptoe : på tå
onboard : ombord
once : en gång
one : en, man
one's matriculation : studenten
one−page : ensidiga
one−sided : ensidig
one−way : envägs−
one another : varandra
one or the other : någondera
one`s more : om igen
ones : ena
oneself : sig
onion : lök
onlooker : åskådare
English−swedish Dictionary
746
English−swedish (dictionnaire)
only : blott, enda, endast, bara
only just barely : nätt och jämnt
onscreen : skärmbild
onself : sig, sig själv
onset : anfall
onslaught : våldsamt anfall
onto : till
ooze : sippra
oozed : sipprade
opaque : dunkel, ogenomskinlig
open : öppna, öppen
open−handed : givmild
open−hearted : öppenhjärtlig
open−minded : fördomsfri
open−mindedness : fördomsfrihet
open slightly : glänta på
opened : öppnad
opening : gap, glugg, öppning
openings : öppningar
openly : öppet
operate : operera
English−swedish Dictionary
747
English−swedish (dictionnaire)
operates : opererar
operating : funktion, opererande
operations : operationer
operator : maskinist, operatör
operator's : användares
opiate : sömnmedel
opinion : åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke
opinionated : påstridig
opinions : åsikter
opponent : motståndare
opponents : motståndare
opportune : läglig, lämplig
opportunity : tillfälle
oppose : motsätta sig, opponera, avstyrka
opposed : kontrasterande
opposite : motsatt
opposite to : mitt emot
opposition : motsättning, stridighet
oppress : förtrycka, nedtrycka
oppressed : förtryckt, beklämd, betryckt
oppresses : nedtrycker
English−swedish Dictionary
748
English−swedish (dictionnaire)
oppression : förtryck, beklämning
oppressive : tryckande
opprobrious : smädlig, skymflig
opprobrium : skymf
opt : välja
optic : optisk
optical : optiskt
optimally : optimalt
optimazation : optimering
optimise : optimera
optimising : optimerande
optimistic : optimistisk
optimization : optimering
optimize : optimera
optimum : optimal
option : valfrihet, valmöjlighet
optional : valfri
optionally : valfritt
options : valmöjligheter
opulence : överflöd, välstånd
opulent : yppig, rik
English−swedish Dictionary
749
English−swedish (dictionnaire)
or : eller
oracle : orakel
oral : muntlig
orally : muntligen
orange : apelsin
orator : vältalare, talare
orb : riksäpple, sfär, klot
orbit : kretslopp
orbiting : omlopps
orchard : fruktträdgård
orchestra : orkester, orkester, kapell
orchid : orkidé
orchids : orkidéer
ordain : prästviga
ordeal : eldprov
order : befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera
ordering : beställning
orderly : välordnad, ordentlig, ordonnans
orders : order
ordinance : stadga
ordinary : ordinär, ordinarie, vanlig
English−swedish Dictionary
750
English−swedish (dictionnaire)
ordnance : artilleri
ore : malm
organ : orgel, organ
organise : organisera
organization : organisation
organize : organisera
organizer : organiserare
organizing : organiserar
organs : organ
orgasm : orgasm, utlösning
orgiginally : ursprungligen
orgy : orgie, utsvävning
orient : orienten
Orient − the : Orienten
oriental : orientalisk
orientation : orientering
oriented : orienterad
orifice : öppning
origin : härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung
original : ursprunglig, originell
original sin : arvsynd
English−swedish Dictionary
751
English−swedish (dictionnaire)
originality : originallitet, äkthet
originally : ursprunligen
originate : härröra
originated : skrivits
originator : skapare
ornament : prydnad, smycke, sira, dekoration
ornamented : utsirad
ornaments : ornament
ornate : dekorerad, utsmyckad, utsirad
ornithologist : fägelkännare, ornitolog
orotund : pompös
orphan : föräldrarlös
orphane : övergiven
orphen−age : hem för föräldralösa
Orpheus : Orfeus
orpin : kärleksört
ortodox : renlärig
ortography : rättstavning, rättskrivning
oscillate : oscillera, svänga, pendla
oscillation : svängning
oscillator : oscillator
English−swedish Dictionary
752
English−swedish (dictionnaire)
osier : vidja, vide
osier basket : mjärde
Oslo : Oslo
osmosis : osmos
osprey : fiskgjuse
ossification : bennybildning, förbening
ostensible : synbar, skenbar, påstådd
ostentation : skrytsamt, prål, vräkighet
ostentatious : föregiven, ostentativ
ostler : stalldräng
ostracism : landsförvisning, uteslutning
ostrich : struts
other : övrig, annan
other−government : andra som styr
otherguess : annan, av ett annat slag
otherwise : på annat sätt, annars, anorlunda
otherworldly : världsfrämmande, andlig
otiose : gagnlös, onödig, ofruktbar
otitis : otit, öroninflammation
otter : utter
ouch : oj!, aj!
English−swedish Dictionary
753
English−swedish (dictionnaire)
ought : bör, skulle, borde, skall
ought to : böra
ounce : uns, uns=28.35gram, gnutta
our : vår
ourselves : oss själva
oust : avlägsna, kasta ut, fördriva
out : ut, ute
out−and−out : grundlig, tvättäkta, total
out−balance : uppväga
out−bid : bjuda över
out−of−date : utgångna
out−of−doors : utomhus
out−of−print : utgångna
out−of−the−way corner : avkrok
out of : ur
out of doors : utomhus, ute
out of humour : misslynt
out of order : trasig, i olag, i oordning
out of print : slutsåld bok
out of the way : undan
out of time : i otakt
English−swedish Dictionary
754
English−swedish (dictionnaire)
out of tune : ostämd
outback : obygd, vildmark
outbreak : utbrott
outbreak of fire : eldsvåda
outbuilding : uthus
outburst : utbrott, anfall
outcast : utböling, utstött
outcaste : kastlös
outclass : distansera
outcome : resultat
outcropp : berg, klippa
outcry : larm, rop, rop, skrik
outdated : äldre version, föråldrad
outdistance : distansera
outdo : överträffa, överglänsa
outdoor : utomhus
outdoor grill : utegrill
outdoors : utomhus, i fria luften
outer : yttre, utvändig
Outer Mongolia : Yttre Mongolit
outface : få ur fattning
English−swedish Dictionary
755
English−swedish (dictionnaire)
outfall : utlopp, mynning
outfield : planens bortersta del
outfit : utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel
outflank : överlista, överflygla
outflow : utlopp, utflöde, avflöde
outfox : överlista
outgo : kostnader, uygifter
outgrow : växa ur
outgrown : urvuxen
outgrowth : följd, utväxt, resultat
outhermost : längst ut
outhouse : uthus
outing : tur, tripp
outjockey : överlista
outlander : främling, utlänning
outlandish : bisarr, främmande
outlast : överleva
outlaw : fredlös
outlawry : lagtrots, laglöshet
outlay : utgifter, utlägg, utgift
outlet : utlopp, avlopp
English−swedish Dictionary
756
English−swedish (dictionnaire)
outline : skissera, kontur
outlive : överleva
outlook : utsikt, utkik
outlying land : utmark, avlägsen
outmanoeuvre : utmanövrera
outmatch : överträffa
outmoded : omodern, föråldrad
outmost : ytterst
outnumber : överträffa i antal
outplay : spela ut
outpocket : kontant
outpoint : poängbesegra
outpost : utpost, förpost
outprint : utgången på förlaget
output : utmatning
outrage : kränkning, kränka, nidingsdåd
outrageous : kränkande
outrank : överträffa
outride : rida om
outrider : spanare
outright : fullständigt, rent ut
English−swedish Dictionary
757
English−swedish (dictionnaire)
outset : början
outshine : ställa i skuggan, överglänsa
outside : utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida
outsider : utomstående
outsize : specialstorlek
outskirts : utkanter
outsourcing : lämna ut egen verksamhet
outspoken : frispråkig
outspokenness : frispråkighet
outstanding : enastående, framträda
outstretched : utsträckt
outstrip : distansera
outward : utanför
outwards : utåt, utvärtes
outwit : överlista
oval : avlång
ovary : äggstock
oven : ugn
over : över
over−fertilization : övergödning
over−greased : överfettat
English−swedish Dictionary
758
English−swedish (dictionnaire)
over−intellectual : överintellektuella
over−the−counter : över disk
over−write : skriva över
overactive : överaktiva
overall : total
overbearing : högdragen, myndig
overcame : övervann
overcast : molnig, mulna
overcharge : överdebitera
overcoat : överrock
overcome : övervinna
overcrowded : trångbodd, överfylld
overdo : överdriva
overdraft : överskridande
overdraw : dra över kredit
overdress : utstyra
overdue : försenad
overexploitation : rovdrift
overfilled : överfyllda
overfish : utfiska
overflow : översvämma
English−swedish Dictionary
759
English−swedish (dictionnaire)
overflowing : översvämmande
overgrazing : överbetning
overgrown with : bevuxen
overhaul : översyn
overhead : fasta kostnader
overhear : få höra, får höra
overheat : överhettas
overheating : överhettning
overland : landvägen
overlap : delvis täcka
overlapping : överlappande
overload : överbelastning
overloaded : överbelastade
overlook : förbise, överse med, förbise
overpower : överväldiga
overprint : övertryck
overrate : överskatta
override : åsidosätta
overrule : förkasta, upphäva
overrun : överskrida, översvämma
overseas : utomlands
English−swedish Dictionary
760
English−swedish (dictionnaire)
overseer : verkmästare
overshadow : överskugga
overshadows : överskuggar
oversight : förbiseende, översikt
oversleep : försova sig
overstate : överdriva
overstep : överskrida
overstrain : överansträngning
overstrike : överstryknings
overt : öppen, offentlig
overtake : köra om
overtax : överbeskattas
overthrow : kullkasta, störta
overtime : övertid
overture : anbud, uvertyr, stjälpa omkull
overview : översikt
overweight : övervikt
overwhelm : överväldiga, översvalla
overwhelmed : överhopad, överväldigad
overwhelming : översvallande
overwork : överanstränga, övertidsarbete
English−swedish Dictionary
761
English−swedish (dictionnaire)
overworked : överarbetad
overwrite : överskriva
overwriting : överskrivande
overwrote : skriva över
ovum : äggcell
owe : vara skyldig
owing : som skall betalas
owing to : på grund av
owl : uggla
own : egen, äga
owned : ägd
owner : ägarinna, innehavare, ägare
ownership : ägande
owning : ägande
ox : oxe
ox−eye daisy : prästkrage
oxide : oxid
oxidize : oxidera
oxonion : oxford−
oxygen : syre
oyster : ostron
English−swedish Dictionary
762
English−swedish (dictionnaire)
oz : uns
ozone : ozon
pa : pappa
pace : fart
pacific : stilla
pacify : lugna
pack : packe, packa
pack of cards : kortlek
pack up : emballera
package : kolli, bal, paket
packaging : emballage
packed : packad
packet : bunt, litet paket, paket
packing : frakt, packning
packs : packar
pact : fördrag
pad : vaddera, madrassera, kudde
padding : vadd, stoppning
paddle : paddla, paddel
paddock : sadelplats, hästhage, hage
padlock : hänglås
English−swedish Dictionary
763
English−swedish (dictionnaire)
pads : kuddar
pagan : hedning, hednisk
paganism : hedendom
pagans : hedningar
page : sida
pageant : festtåg
pages's : sidors
pagination : sidbrytning
paid : betalad
pail : ämbar, hink
pain : kval, ont, plåga, pina, smärta, värk
painful : plågsam, smärtsam
painfully : smärtsamt
painless : smärtfri
pains : möda
pains of hell : avgrundskval
painstaking : noggrann
paint : måla, smink
painter : målare
painting : målning, måleri
pair : par
English−swedish Dictionary
764
English−swedish (dictionnaire)
pairing : parning
pairs : par
pajamas : pyjamas
pal : vän
palace : palats, slott
palatable : smaklig
palate : gom
pale : blek
pale blue : ljusblå
palestine : palestina
palette : palett, färgkarta
palfrey : liten ridhäst
paling : staket, plank
pall : bårtäcke, äcklas
pallet : hård bädd, brits
palliative : lindringsmedel
pallid : blek
palm : handflata
palmer : pilgrim
palmetto : solfjäderspalm
palms : handflator
English−swedish Dictionary
765
English−swedish (dictionnaire)
palpable : kännbar, påtaglig
palpitate : darra, klappa
pals : vänner
palsy : slaganfall
paltry : usel, lumpen, futtig
pamper : klema bort
pamphlet : broschyr
pan : skål, kastrull, gryta, panna
pan−european : alleuropeisk
pancake : pannkaka
pane : fönsterruta
panel : ruta, fält, panel
pang : styng, smärta
panic : panisk, panik, få panik
panoply : fullständig rustning
pans : kastruller
pansy : pensé
pant : flämta, stånka, flämtning, flåsa
panther : panter
panties : trosor
pantry : skafferi
English−swedish Dictionary
766
English−swedish (dictionnaire)
pants : kalsonger, byxor
pap : välling, gröt
papa : pappa
papacy : påvedömet
papal : påvlig
paparazzi : kändisfotograf
paper : tidning, papper
paper−based : pappersbaserade
paperback : pocketbok
paperboard : papp
papers : papper
papersize : pappersstorlek
paperwork : pappersarbete
papyri : papyrus
papyrological : papyrologiska
papyrologists : papyrologist
papyrology : papyrologi
papyrus : papyrus
par : pari
parable : liknelse
parachute : fallskärm
English−swedish Dictionary
767
English−swedish (dictionnaire)
parade : parad, promenadplats
paradise : paradis
paraffin : fotogen
paraffin−oil : fotogen
paragon : mönster
paragraph : paragraf, notis
paragraphs : paragrafer
parallel : parallell
paralysis : förlamning
paralyze : förlama
paralyzed : lam
parameters : parametrar
paramount : förnämst
paranthesis : parantes
parapet : bröstvärn
paraphernalia : grejor
parboil : förvälla
parcel : paket
parcelling out : avstyckning
parcels : paket
parch : förtorka
English−swedish Dictionary
768
English−swedish (dictionnaire)
parchment : pergament
pardon : förlåtelse, benåda
pare : klippa, skala
parent's : föräldrars
parenthesis : parentes
parenthood : föräldraskap
parents : föräldrar
parings : något avklippt
parish : socken, pastorat, kommun, församling
parishes : församlingar
Parisian : parisare
parity : paritet
park : park, parkera
parked : pakerad
parlance : talspråk
parley : parlamentering, överläggning
parliament : parlament, riksdag
parliamentarism : parlamentarismen
parlour : vardagsrum
parlour−maid : husa
parlyze : lamslå
English−swedish Dictionary
769
English−swedish (dictionnaire)
parochial : socken−
parody : parodi
parole : hedersord
parquet floor : parettgolv
parrot : papegoja
parry : parera
parse : analysera en sats
parsley : persilja
parsnip : palsternacka
parson : pastor, präst, kyrkoherde
parsonage : prästgård
part : part, stycke, parti, skilja, del, skiljas, roll
part−owner : delägare
part−time : deltid
part of speech : ordklass
partake : delta
partial : partiell, partisk
partially : delvis
participant : deltagare
participant in : delaktig i
participate : delta
English−swedish Dictionary
770
English−swedish (dictionnaire)
participator : deltagare
participle : particip
particle : smådel
particular : speciell, detalj
particularly : i synnerhet, särskilt
parties : delar
parting : delning, avsked, bena
parting greeting : avskedshälsning
partisan : anhängare
partition : uppdelning, skiljevägg, fack
partition off : avbalka
partly : dels, delvis
partner : partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon
partnership : delägarskap, enkelt bolag
partridge : rapphöna
parts : delar
party : kalas, bjudning, samkväm, fest
parvenues : uppkomlingar
pasqueflower : backsippa
pass : förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka
pass−book : motbok
English−swedish Dictionary
771
English−swedish (dictionnaire)
pass−key : dyrk
pass a test : godkänna
pass away : avliva, förgå
pass over : utelämna
pass through : genomgå
passable : acceptabel
passage : överfart, genomfart, överresa, korridor, pass
passed : passerade
passenger : trafikant, passagerare
passer−by : förbipasserande, förbigående
passerby : förbipasserande
passes : passerar
passing : övergående
passion : vrede, passion, lidelse
passionate : häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull
passionately : passionerat
passive : passiv
passively : passivt
passport : pass
password : lösen, lösenord
past : förliden, förbi, över
English−swedish Dictionary
772
English−swedish (dictionnaire)
past times : gången tid
paste : klister, smet, infoga, pasta
pasteboard : papp
pasted : infogad
pastel : pastell
pastime : tidsfördriv
pasting : infogande
pastor : pastor
pastry : bakelse
pasturage on grass : bete
pasture : betesmark, betesmark, hage
pasty : köttpastej
pat : klapp, klappa
patch : laga, flik, täppa, lappa, lapp
pate : skalle
patent : uppenbar, patent
patented : patenterad
patentee : patentinnehavare
patents : patent
paternal : faders−, faderlig
path : bana, väg, sökväg, stig
English−swedish Dictionary
773
English−swedish (dictionnaire)
pathetic : rörande
pathname : sökvägsnamn
paths : sökvägar
patience : tålamod
patient : tålig, patient, tålamod
patriarchs : patriarkerna
patrimony : fädernearv
patrol : patrullera, avpatrullera, patrull
patron : kund, gynnare
patronage : beskydd
patted : klappade
patter : smattra, rabbla
pattern : mönster, modell, förebild
patterned : mönstrad
patterns : exempel
patty : pastej, bulle
paunch : buk
pauper : fattighjon
pause : uppehåll, paus, rast
pave : stenlägga
pavement : trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning
English−swedish Dictionary
774
English−swedish (dictionnaire)
pavilion : paviljong
paw : tass
paw (bear) : ram (björn)
pawn : pant, pantsätta
pawn−broker : pantlånare
pawnbroker : pantlånare, pantbank
pawned : pantat
pay : avlöna, betala, avlöna, erlägga
pay−as−you−earn : källskatt
pay−slip : lönebesked
pay a compliment : visa en artighet
pay a fine : böta
pay a visit : göra visit
pay attention to : ta notis om, uppmärksamma, lystra till
pay back : återbetala
pay for : bekosta
pay in taxes : betala skatt
pay off : avbetala
payable : betalningsbar
paycheck : lönecheck
payday : avlöningsdag
English−swedish Dictionary
775
English−swedish (dictionnaire)
payee : betalningsmottagare
payer : köpare
paying : betalande
payment : likvid, betalning, utbetalning
payments : betalningar
payroll : avlöningslista
pays : betalar
pea : ärta
peace : fred, frid
peace−loving : fredsälskande
peace terma : fredsvillkor
peaceable : fredlig
peaceful : fredlig, fridfull
peach : persika
peacock : påfågel
peak : topp
peaked : spetsig, mager
peaks : toppar
peal : klockringning, brak
peanut : jordnöt
peanuts : jordnötter
English−swedish Dictionary
776
English−swedish (dictionnaire)
pear : päron
pearl : pärla
peasant : bonde
peat : torv
pebble : sten, kiselsten
peck : picka
peckish : hungrig
peculiar : egendomlig, besynnerlig
peculiarity : egenhet, egendomlighet
pecuniary : penning−
pedal : pedal, trampa
pedantic : pedantisk
peddle : idka gårdfarihandel
pedestal : postament
pedestals : socklar
pedestrian : fotgängare, gångtrafikant
pedigree : stamtavla, släkregister
pedlar : gårdfarihandlare
peel : skala, skal
peeled : skalad
peep : pipa, kika, titta
English−swedish Dictionary
777
English−swedish (dictionnaire)
peep a sound : pipa ett ljud
peepholes : fönstergluggar
peer : kika
peerless : makalös
peerlessly : makalöst
peewit : vipa
peg : pinne
pell−mell : huller om buller
pellet : hagel, liten kula
pelt : skinn, bombardera
pelvic : bäcken, bottnande
pen : penna
pen−name : pseudonym
penalty : straff, vite
penance : botgörelse
pencil : penna (blyerts−), pensel, blyertspenna
pendant : örhänge, hängande, mostycke
pending : oavgjord, i avvaktan på
pendulum : pendel
penetrate : penetrera, tränga igenom, genomtränga
penetration : genomslagskraft
English−swedish Dictionary
778
English−swedish (dictionnaire)
penguin : pingvin
penholder : pennskaft
peninsula : halvö
penitence : ånger
penitent : botfärdig, ångerfull
penitentiary : fängelse
penmen : skrivare
pennant : vimpel
penniless : utfattig
pennon : vimpel
pens : pennor
pension : pension
pension off : pensionera
pensioner : pensionär
pensive : tankfull
pent : instängd, inspärrad
pent−up : undertryckt
pentagon : femhörning
pentecost : pingst
Pentecostal revival : pingsrörelse
penthouse : regntak, takvåning
English−swedish Dictionary
779
English−swedish (dictionnaire)
penury : armod
people : folk, man
people's : människors
peoples : folks
peoples' : folks
pep : kläm, fart
pepentant : ångerfull
pepper : peppar
pepper−and−salt : grå− och vitspräckligt tyg
per−unit : per−styck
per−units : per−styck
per cent : procent
perambulator : barnvagn
perceive : märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli
percent : procent
percentage : procenttal
percentages : procenttal
percents : procent
perceptible : kännbar, skönjbar, märkbar
perception : uppfattning, förnimmelse
perch : abborre, hönspinne, pinne
English−swedish Dictionary
780
English−swedish (dictionnaire)
perchance : till äventyrs
perches : abborrar
percolate : filtrera
perdition : fördärv
peremptory : bestämd, diktatorisk
perennial : flerårig
perfect : fullkomlig, perfekt
perfection : fulländning
perfectly : perfekt
perfidious : svekfull, trolös
perforate : perforera
perforation : perforering
perform : utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta
performance : uppträdande, föreställning
performances : uppträdanden
performed : utförde
performing : utför
performs : utför, uppträder
perfume : parfym, vällukt, parfymera
perfumed : parfymerad
perfunctory : likgiltig
English−swedish Dictionary
781
English−swedish (dictionnaire)
perhaps : kanske
peril : våda, fara
perilous : farlig
period : skede, termin, tid
period of employment : anställningstid
period of notification : anmälningstid
periodic : återkommande
periodical : periodisk, tidskrift
periods : perioder
perish : förgås, omkomma
perishable : förgängliga
periwinkle : snäcka
perjury : mened
perm : permanenta, permanentning
permanent : ständig
permanent (emplyment) : ordinarie
permanently : permanent
permeate : genomtränga
permeates : genomtränger
permission : tillåtelse, lov, permission
permit : tillåta, låta
English−swedish Dictionary
782
English−swedish (dictionnaire)
pernicious : fördärvlig
perpendicular : lodrät
perpetrate : föröva
perpetual : oupphörlig, ständig, beständig
perpetual curate : komminister
perplex : förvirra, förbrylla
perplexed : rådvill, rådlös
persecute : förfölja
persecution : förföljelse, förfölja
perseverance : uthållighet
persevere : framhärda
persevering : ihärdig, trägen
Persian : perser
Persian lamb : persian
persist : framhärda
persisted : framhärdade
persistent : envis
persists : framhärdar
person : person, människa
person's : persons
personage : gestalt, personlighet
English−swedish Dictionary
783
English−swedish (dictionnaire)
personal : enskild, personlig
personal estate : lösöre
personality : personlighet
personally : personligen
personify : personifiera
personnel : personal
persons : personer
perspcacious : klarsynt
perspective : perspektiv
perspicacious : skarpsynt
perspicuous : överskådlig
perspiration : svettning, svett
perspire : svettas
persuade : övertyga, övertala
persuaded : övertygas
persuasion : övertalning
pert : näbbig, näsvis
pertain : angå, tillhöra
pertinent : tillämplig
perturb : oroa, störa
perusal : genomläsning
English−swedish Dictionary
784
English−swedish (dictionnaire)
peruse : läsa noggrant
pervade : genomtränga
perverse : förvänd, vresig
pervert : fördärva
pest : pest, plågoris
pester : plåga, besvära
pesticide : insektsmedel
pestilence : farsot
pestle : mortelstöt
pet : älsklingsdjur, kela
pet name : smeknamn
petal : kronblad, blomblad
petition : anhållan
petrify : förstena
petrol : bensin
petrol to the car : bensin till bilen
petroleum : bensin
petticoat : underkjol, underklänning
petty : liten, bagatellartad, småsint
petulant : grinig, kinkig, knarrig
pew : kyrkbänk
English−swedish Dictionary
785
English−swedish (dictionnaire)
pewter : tenn
phantom : vålnad, spöke, skepnad
Pharaoh : farao
pharisee : farisé
pharmaceuticals : läkemedel
pharmacies : apotek
pharmacy : apotek
phase : fas, skede
pheasant : fasan
phenomena : fenomenen
phenomenon : fenomen, företeelse
phial : liten flaska
philander : flörta
philanderer : flickjägare
philatelist : filatelister
philemon : filemon
Philippians : filipperna
Philippines : filippinerna
philistine : filisté
philistinee : bracka
philosopher : filosof
English−swedish Dictionary
786
English−swedish (dictionnaire)
philosophic : filosofisk
philosophy : filosofi
phone : telefon
phonebook : telefonbok
phoney : falsk, låtsad
phony : falska
phosphate : fosfat
phosphorescent : fosforescerande
photo : fotografi
photocopying : fotokopiering
photograph : fotografi, fotografera
photographer : fotograf
photographic : fotografisk
photographs : fotografier
photography : fotografi
photogravure : fotogravyr
photos : fotografier
phrase : fras, uttryck
phrase−database : frasbas
phrases : fraser
physical : fysisk
English−swedish Dictionary
787
English−swedish (dictionnaire)
physical labour : kroppsarbete
physically : fysiskt
physician : läkare
physics : fysik
physiology : fysiologi
physique : kroppsbyggnad, kroppsbeskaffenhet
pick : dyrka upp, plocka, peta, hacka
pick berries : rensa bär
pick up : ta upp
picket : stake, strejkvakt, piket
picking : att ta
pickings : överblivet, smulor
pickle : klämma, ättikslag
picklock : dyrk
picknic : utflykt
pickpocket : ficktjuv
picks : plockar
picnic : utflykt
pictorial : illustrerad
picture : tavla, målning, bild, porträtt, bild
picture hook : X−krok
English−swedish Dictionary
788
English−swedish (dictionnaire)
pictures : bilder
picturesque : pittoresk
pie : tårt, pastej, paj
piece : lapp, stycke, pjäs, bit
piece−work : ackordsarbete
piece of furniture : möbel
piece of money : penning
piecemeal : styckevis
pieces : bitar
piecework : ackordsarbete
piechart : tårtdiagram
pier : brygga, pir
pierce : genombryta, genomborra
piercing : genomträngande
piety : pietet, fromhet
pig : gris
pig−iron : tackjärn
pigeon : duva
pigeon−hole : fack
pike : gädda, pik
pike−perch : gös
English−swedish Dictionary
789
English−swedish (dictionnaire)
pilate : pilatus
pile : trave, hög, påle, stapel, trava upp
pilfer : snatta
pilgrim : pilgrim
pilgrimage : pilgrimsfärd, vallfärd
piling up : anhopning
pill : piller
pillage : plundring
pillar : kudde, pelare
pillar−box : brevlåda
pillion : bönpall, damsadel
pillory : skampåle
pillow : huvudkudde, kudde
pillow−case : kuddvar, örngottsvar
pilot : pilot, lots, lotsa
pimpernel : rödarv
pimple : finne, blemma, kvissla
pin : knappnål, nål, stift
pinafore : barnförkläde, förkläde
pincers : kniptång
pinch : knipa, nypa
English−swedish Dictionary
790
English−swedish (dictionnaire)
pincushion : nåldyna
pine : tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort
pine−wood : tall (trä)
pine away : försmäkta
pineapple : ananas
pinion : kuggdrev, bakbinda
pink : rosa, skär
pinnacle : takspira, höjdpunkt
pins : stift
pint : halvstop
pioneer : pionjär
pious : from
pipe : pipa, avloppsrör, ledning, rör
pipeline : rörledning
piper : säckpipsblåsare, blåsare
pipes : ledningar
pique : såra, förtrytelse
pirate : sjörövare
pisciculture : fiskodling
pissed : plakat
piston : kolv
English−swedish Dictionary
791
English−swedish (dictionnaire)
pit : grop
pit prop : gruvstötta
pitch : lutning
pitch−man : gatuförsäljare
pitchblack : kolsvart
pitcher : tillbringare, handkanna
pitchfork : högaffel
piteous : sorglig, ynklig, ömklig
pitfall : fallgrop
pith : märg
pith helmet : tropikhjälm, tropikhjälm
pithead : gruvöppning
pithy : märgfull, märgfylld
pitiable : ynklig, ömklig
pitiful : medlidsam, ömklig
pitiless : skoningslös, obarmhärtig
pito : ringbult
pittance : svältlön, liten lön, smula
pitty−patter : tassande
pity : medlidande, synd, ömka
pityful : ynkliga, ömklig
English−swedish Dictionary
792
English−swedish (dictionnaire)
pivot : lagertapp
pixel : bildpunkt
pixie : alf, tomtenisse
pixilated : snurrig, vimsig
pizza : pizza
placard : affisch, anslag, löpsedel, plakat
placate : försona, blidka
place : ställa, sätta, anbringa, placera, plats
place name : ortnamn
place setting : bordskuvert
placebo : placebo
placed : placerad
placement : placering
placenta : moderkaka
places : placerar, platser
placid : lugn, fridfull, blid
placing : placerande
plage : plage
plagiarism : plagiering
plagiarize : plagiera
plague : farsot, pest
English−swedish Dictionary
793
English−swedish (dictionnaire)
plaguey : besvärlig, irriterande
plaice : rödspotta
plaid : schal, pläd, filt
plain : slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig
plain−clothes : detektiv
plainly : helt enkelt
plainness : enkelhet, alldaglighet
plainsman : slättinvånare
plainsong : unison kyrkosång
plainspoken : frispråkig
plaintiff : kärande
plaintive : klagande
plait : plissera, fläta, vecka
plaits : flätor
plan : planera, planera, utkast, plan
plane : hyvla, plan, flygplan, hyvel
planetarium : planetarium
planetoid : asteroid
plangent : dånande
plank : planka
planking : plank
English−swedish Dictionary
794
English−swedish (dictionnaire)
plankton : plankton
planner : planerare
planning : planerande
plant : ört, växt, placera, plantera, planta
plantain : groblad
plantation : plantering, plantage, koloni
planting : placerande
plantlouse : bladlus
plants : placerar
plaque : minnestavla, platta
plashy : våt, sank
plasma : plasma
plaster : plåster, murbruk
plaster cast : gipsförband
plastering : rappning
plastic : plast
plat : täppa, jordbit
plate : plansch, skiva, plåt, platta, tallrik
plate rack : diskställ
plateau : platå
platform : läktare, kateder, plattform
English−swedish Dictionary
795
English−swedish (dictionnaire)
plating : försilvring, förgyllning
platinum : platina
platitude : banalitet
Plato : Platon
platter : tallrik
plattform : tribun
platton : pluton
plaudit : applåder, gillande
plausible : rimlig, sannolik, antaglig
play : gyckel, pjäs, spel, spela, agera, skådespel, leka
play−bill : program, affisch
play−peg : hage för barn
play down : avdramatisera
play music : musicera
play of features : minspel
play traunt : skolka
playability : spelbarhet
playable : spelbar
playback : uppspelning
playcarding : affischering
player : spelare
English−swedish Dictionary
796
English−swedish (dictionnaire)
playfellow : lekkamrat
playful : lekfull
playfully : lekfullt
playground : lekplats
playing : spelar
playmate : lekkamrat
plays : spelar
playwright : dramatisk författare
plea : yrkande
plead : försvara, yrka
pleaded : bad
pleasant : behaglig, trevlig, angenäm
pleasantly : angenämt
please : vänligen, behaga
pleased : nöjd, belåten, glad
pleases : tilltalar
pleasing : anslående
pleasure : behag, nöje
pleasure in : glädje över
pleat : veck, plissera, rynka
plebiscite : folkomröstning
English−swedish Dictionary
797
English−swedish (dictionnaire)
pledge : löfte, pant, pantsätta, lova
plenitude : fullhet, överflöd
plentiful : ymnig
plenty : massor
plenty of : gott om
pliable : smidig, böjlig
pliant : böjlig, smidig
pliers : flacktång, tång
plight : belägenhet, tillstånd
plod : knoga, traska
plot : täppa, intrig, komplott, tomt, konspirera
plot against : stämpla mot
plotting : intrigant
plough : plog, plöja, plog
ploughing : plöjning
plover : brockfågel
pluck : mod, kugga, plocka
plug : plugg, plomb, tapp, propp
plum : plommon
plumb : lod, lodrätt, blylod
plumb−line : lodlina
English−swedish Dictionary
798
English−swedish (dictionnaire)
plumber : rörarbetare
plumbing : rörarbete
plumbs : lodar
plummet : sänke, lod
plump : knubbig, fyllig, dimpa ner, knubbig, fyllig
plunder : byte, plundring, plundra
plundering : plundrande
plunge : rusa, doppa
plunge into : störta sig in i
plural : pluralis
plus−fours : golfbyxor
plush : flott, plysch, rik
ply : lager, bearbeta, veck
pneumatic : pneumatiska
pneumonia : lunginflammation
poach : tjuvfiska, tjuvjaga
pock : koppa, märke
pock−marked : koppärrig
pocket : ficka
pocketbook : plånbok
pod : balja, skida
English−swedish Dictionary
799
English−swedish (dictionnaire)
pod to a bean : skida
poem : dikt
poet : skald, poet, diktare
poetess : skaldinna
poetical : poetisk
poetry : poesi, dikter
point : pigg, poäng, udd, spets, punkt, spetsa, udde
point−blank : rakt på sak
point−duty : trafikdirigering
point at : peka på
point of view : synpunkt
point out : utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera
pointed : spetsig, pekade
pointer : pekare, visare
pointing : pekande
pointless : uddlös
points : pekar
poise : balans, balansera
poison : förgifta, gift
poisoning : förgiftning
poisonous : giftig
English−swedish Dictionary
800
English−swedish (dictionnaire)
poke : peta, röra om
poker : eldgaffel
poking : sökande
Poland : Polen
polar bear : isbjörn
pole : påle
Pole : polack, polack
pole : stång, pol
pole−jump : stavhopp
pole−vault : stavhopp
polecat : iller
police : polis
policeman : polis
policies : taktik
policy : politik
policy−holder : försäkringstagare
policyholder : försäkringstagare
Polish : polsk
polish : polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr
polish shoes : putsa skor
polished : polerad
English−swedish Dictionary
801
English−swedish (dictionnaire)
polite : hövlig, artig
politeness : hövlighet, artighet
politic : klok
political : politisk
politically : politiskt
politician : politiker
politics : politik
poll : röstning, topphugga, rösta
pollutant : förorenande ämne
pollute : orena, förorena, förorena
pollution : miljöförstöring
poltroon : pultron
polyamide : amidplast
polygamy : månggifte
polythene : polyeten
pomegranate : granatäpple
pommel : sadelknapp, puckla på
pomp : ståt
pompous : ståtlig, uppblåst
pond : damm
pond with water : damm
English−swedish Dictionary
802
English−swedish (dictionnaire)
ponder : grunna, grubbla, fundera
pondered : funderat på
ponderous : tung, ovig
poniard : dolk
pooh : åh
pooh−pooh : rynka på näsan åt
pool : göl, damm, bassäng, pöl, tjärn
poop : akter
poor : torftig, dålig, stackars, fattig
poor relief : fattigvård
pop : champagne, pappa, smäll
pope : påve
pope−eyed : med utstående ögon
popes : påvar
poplar : poppel
poppy : vallmo
pops : poppar
populace : pöbel
popular : omtyckt, populär, poppel
popularity : popularitet
popularize : popularisera
English−swedish Dictionary
803
English−swedish (dictionnaire)
population : folkmängd, befolkning
populous : folkrik
porcelain : porslin
porch : portal
porcupine : piggsvin
pore : stirra, por
pork : svinkött, griskött, fläsk
porous : porös
porpoise : tumlare
porridge : gröt
port : hamn, hamnstad, babord
port light : babords lanterna
port of call : angöringshamn
portabel : bärbara
portable : flyttbar, portabel
portend : förebåda
portent : förebud
porter : portvakt, vaktmästare
portfolio : portfölj
porthole : hyttventil
portion : dela, del, portion
English−swedish Dictionary
804
English−swedish (dictionnaire)
portions : delen
portly : ståtlig, fetlagd
portmanteau : kappsäck
portrait : porträtt
portray : avpoträttera
portrayed : porträtterad
ports : portar
portuguese : portugis
pose : framställa, posera, pose
poser : kuggfråga
posh : flott, elegant
position : ställning, plats, läge
positioned : placerad
positive : positiv
posse : civiluppbåd, väpnad grupp
posses : inneha
possess : besitta, äga, inneha
possessed : besatt
possessing : innehavande
possession : tillhörighet, ägo, besittning
possessive : hagalen
English−swedish Dictionary
805
English−swedish (dictionnaire)
possibility : möjlighet
possible : eventuell, möjlig
possibly : möjligen, möjligtvis
post : stolpe, posta, plats, befattning, post
post−free : betalt porto
post−letter : postbrev
post−mortem : obduktion
post−office : postanstalt, postkontor
postage : porto
postal : post
postal−order : postanvisning
postcard : vykort, brevkort
postcode : postnummer
posted : avsänd
poster : affisch
posterior : senare än, ända, bakdel
posterity : efterkommande, eftervärld
postern : liten sidodörr, bakdörr
postglacial : postglacial
posthaste : i ilfart
posthumous : efterlämnade, postum
English−swedish Dictionary
806
English−swedish (dictionnaire)
postiche : postisch, löshår
posting : avsända
posting−number : postnummer
postman : brevbärare
postmark : poststämpel
postnatal : efter födelsen
postpone : bordlägga, uppskjuta, skjuta upp
postscript : efterskrift
postulate : förutsättning, självklar sak
posture : posering, hållning
posturing : poserande
posy : bukett
pot : kanna, gryta, kruka, burk
pot roast : grytstek
potash : kaliumkarbonat, pottaska
potassium cyanide : cyankalium
potato : potatis
potato chips : chips
potbelly : isterbuk, kalaskula
poteen : hembränt
potent : kraftig, stark
English−swedish Dictionary
807
English−swedish (dictionnaire)
potentate : potentat
potential : möjlig
potentiality : utvecklingsmöjlighet
potentiometers : potentiometrar
pother : stickande rök
potherb : köksväxt
pothole : jättegryta
potholing : grottforskning
potluck : husmanskost
potplant : krukväxt
potpourri : potpurri
potsherds : keramikhögar
pottasic : kali
potter : krukmakare
potting shed : trädgårdsskjul
pouch : pung
poulterer : fågelhandlare
poultice : grötomslag
poultry : höns, höns, fjäderfä
poultry−breeding : fjäderfä−avel
pounce : kasta sig över
English−swedish Dictionary
808
English−swedish (dictionnaire)
pounch : pung
pound : bulta
pound (£) : pund
pour : flöda, ösa, hälla
pour out : utgjuta
pouring : flytande
pout : tjura
poverty : fattigdom, armod
powder : krut, pulver, puder, pudra
powder−puff : pudervippa
powder−room : damtoalett
powdered sugar : strösocker
power : fömåga, kraft, styrka, makt
power−play : maktspel
power of attorney : fullmakt
power plant : kraftverk
power station : kraftstation
powerful : kraftfull, stark, mäktig
powerfully : kraftfullt
powerless : kraftlös, vanmäktig
powerlessness : vanmakt
English−swedish Dictionary
809
English−swedish (dictionnaire)
powerline : kraftledning
pox : hudutslag
practicable : görlig, genomförbar
practical : praktisk
practically : praktiskt taget
practice : vana, praktik, övning, idka, öva
practices : utövning
practise : träna, utöva, öva
practised : erfaren, van
practitioner : praktiserande
pragmatic : pragmatisk
prairie : prärie
prairie doog : präriehund
prairie wolf : prärievarg
praise : lovprisa, beröm, prisa, berömma
praised : prisade
praisers : lovprisare
praiseworthy : berömvärd
praline : bränd mandel
pram : barnvagn
prance : dansa, stoltsera
English−swedish Dictionary
810
English−swedish (dictionnaire)
prance about : kråma sig
prank : tilltag, upptåg, spratt
prankster : upptågsmakare
prate : babbla
prattle : babbla, pladder
prawn : räka
praxis : praktik
pray : bedja
prayer : bön
prayer book : bönbok
prayer rug : bönematta
pre : för
pre−eminent : överlägsen
pre−eminently : i allra högsta grad
pre−philately : förfilateli
pre−recorded : för−inspelade
pre−release : förhands−utgivning
pre−warn : förvarna
preach : predika
preacher : predikant
preaching : predikandet
English−swedish Dictionary
811
English−swedish (dictionnaire)
preamble : förord, inledning
prearrange : avtala
precarious : betänklig, vansklig, osäker
precaution : försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått
precautions : försiktighetsåtgärder
precede : gå före
preceded : föregånget av
precedence : företräde
precedent : prejudikat, föregående
precept : föreskrift
precinct : område, gräns
precious : värdefull, dyrbar
precipice : bråddjup, stup
precipitate : brådstörtad, påskynda
precipitous : brant
precise : exakt, precisera, precis
precisely : precis
preclude : utestänga, hindra
precocious : brådmogen
precosion : förebyggande
precursor : föregångare
English−swedish Dictionary
812
English−swedish (dictionnaire)
predate : fördatera
predation : plundring
predatory : rov−
predecessor : företrädare
predefined : fördefinierad
predetermined : förbestämd
predicate : predikat
predict : förespå, förutsäga
predictable : förutsägbara
predicted : förutsa
prediction : förutsägelse
predicts : säger
predilection : förkärlek, förkärlek
predispose : göra mottaglig
predisposition : mottaglighet
predominance : övermakt
predominant : förhärskande, övervägande, dominerande
predominate : dominera
preen : putsa
prefab : monteringsfärdigt
prefabricate : förhandstillverka
English−swedish Dictionary
813
English−swedish (dictionnaire)
preface : företal, förord
prefatory : inledande
prefect : ordningsman
prefer : framföra, föredraga, föredra
preferable : bättre
preferably : företrädesvis, helst
preference : företräde före, inställning, preferens
preform : prestera
pregnancy : havandeskap
pregnant : havande, grossess, gravid, innehållsrik
prehensile claw : gripklo
prehistoric : förhistorisk
prejudice : fördom
prejudiced : fördomsfull
preliminaries : förberedelser
preliminary : förberedande
prelude : förspel
premarital : föräktenskaplig
premature : förtida, för tidig
premeditate : tänka ut
premeditated : uppsåtlig, överlagd, avsiktlig
English−swedish Dictionary
814
English−swedish (dictionnaire)
premier : främst, premiärminister
premise : premiss, fastighet, antagande
premium : premium, premie
premonition : förvarning
preoccupied : upptagen
preparation : preparat, förberedelse
prepare : förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera
prepared : beredd, förberedd
preparing : förberedande
prepatory : förberedande
prepay : betala i förskott
prepayment : förskottslikvid
preponderance : överlägsenhet
preposition : preposition
preposterous : bakvänd, orimlig
preprocessor : hjälpprocessor
prerogative : privilegium, förmånsrätt
presage : förebud, förebåda
prescribe : föreskriva, påbjuda, ordinera
prescription : föreskrift, recept, bestämmelse
presence : närvaro
English−swedish Dictionary
815
English−swedish (dictionnaire)
present : gåva, present, framföra, nuvarande, presens
present times : nutid
presentations : presentationer
presented : presenterad
presentiment : förkänsla
presenting : presenterande
presently : strax, kort därefter
presents : presenterar
preservation : bevarande
preserve : sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara
preserve−tin : konservburk
preserved : bevarad
preserves : sylt
preserving : inkokning
preset : förbestämd
president : ordförande, president, ordförande
press : ansätta, klämma, pressa, press, trycka
press−stud : tryckknapp
pressed : nedtryckt
pressing : enträgen, tryckande
pressure : press, tryck
English−swedish Dictionary
816
English−swedish (dictionnaire)
presto : snabb, hastigt
presumably : förmodligen
presume : drista sig, förmoda, undererstå sig
presumption : övermod, förutsättning
presumptuous : övermodig, självsäker
presuppose : förutsätta
pretence : förevändning
pretend : låsas, påskina, föregiva
pretends : låtsas
pretension : anspråk
pretentious : anspråksfull
pretext : förevändning
prettier : sötare
pretty : ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck
prevail : övertala, segra, få överhanden, härska
prevailing : rådande
prevalent : gängse
prevaricate : söka undanflykter
prevent : avstyra, förhindra, förbygga
prevent from : avhålla från
prevention : förhindrande
English−swedish Dictionary
817
English−swedish (dictionnaire)
preview : förhandsvisning
previewing : förhandsvisningen
previews : förhandsvisningar
previous : föregående, tidigare
previously : tidigare
prey : rov, byte, be
price : pris
price per unit : à−pris
priceless : ovärderlig
pricelist : prislista
prices : priser
priceworthy : prisvärt
pricing : prissättning
prick : sting, sticka
prickle : sticka, tagg
prickly : taggig
pride : högmod, stolthet, högfärd, stolthet
priest : katolsk präst, präst
priestess : prästinna
priesthood : prästerskap
prifessional : professionell
English−swedish Dictionary
818
English−swedish (dictionnaire)
prifitable : nyttig
prig : självkär pedant
priggish : självgod, petig
prim : stel, korrekt, prudentlig
primacy : primat, överhöghet
primarily : primärt
primary : ursprunglig, primär
primate : ärkebiskop
prime : anstryka, flöda
prime minister : premiärminister, statsminister
prime time : bästa sändningstid
primed : flödat
primer : knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer
primerose : gullviva
primers : läroböcker
primeval : ursprunglig
primeval forest : urskog
primitive : ursprunglig, enkel, primitiv
primogeniture : förstfödslorätt
primordial : ursprunglig, urtids−
primp : snygga upp sig
English−swedish Dictionary
819
English−swedish (dictionnaire)
prince : prins, furste
princedom : furstendöme
princely : furstlig
princess : prinsessa, furstinna
principal : huvudsakligen
principal clause : huvudsats
principal parts : tema, böjningsformer för verb
principal teacher : rektor
principality : furstendöme
principe : princip
principle : princip
principled : principfast
prink : snygga upp sig
print : trycka, tryck, skriva ut
print−out : datautskrift, utskrift
print shop : tryckeri
printable : utskriftsbar, tryckbar
printed matter : trycksaker
printer : skrivare, boktryckare
printer's error : tryckfel
printer's ink : trycksvärta
English−swedish Dictionary
820
English−swedish (dictionnaire)
printing : tryckning, utskrift
printing−press : tryckpress
printing works : tryckeri
prior : tidigare
prior to : före, innan
prioress : priorinna
priority : förtursrätt, företräde, prioritet
prise : bända upp
prism : prisma
prison : fängelse
prison−warder : fångvaktare
prisoner : fånge
prisons : fängelser
privacy : enskildhet
private : enskild, menig, privat
privately : privat
privation : försakelse, umbärande
privilege : privilegium, rättighet
privileges : förmåner
privy : avträde, hemlighus, hemlig
prize : bända, värdera högt, belöning, pris, vinst
English−swedish Dictionary
821
English−swedish (dictionnaire)
prize−winner : pristagare
prize competition : pristävlan
prize in school : premium i skolan
prize open : bända
prize( to gain) : pris (att få)
probability : sannolikhet
probable : sannolik, trolig
probably : möjligen, troligtvis
probation : villkorlig dom, prov
probe : undersöka, sondera
problematic : problematiska
problems : problem
procedure : procedur
proceed : fortsätta
proceeding : fortsätta
process : processen, behandla
processed : tillverkade
processes : processer
processing : tillverkning av
procession : tåg
processor : behandlare
English−swedish Dictionary
822
English−swedish (dictionnaire)
processors : processorer
proclaim : proklamera, utropa
proclaimed : proklamerade
proclaimer : förkunnare
procure : anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera
procurement : anskaffning
prod : egga
prodigal : slösande
prodigious : oerhörd
prodigy : vidunder
produce : prestera, frambringa, skapa, alstra, producera
producer : producent
producing : skapande
product : alster, produkt
product−development : produkt−utveckling
production : produktion, alstring
productive : produktiv
productively : produktivt
products : produkter
profane : vanhelga, profan
profession : bekännelse, yrke
English−swedish Dictionary
823
English−swedish (dictionnaire)
professional : yrkesmässig
professional−looking : yrkesmässiga
professionally : proffesionellt
professor : professor
professor of : professor i
professorship : professur
proffer : erbjuda, anbud
proficient : kunnig
profile : profil
profiles : profiler
profit : fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning
profitable : lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig
profiteer : ockrare
profits : förtjänster
profligate : utsvävande
profound : djupsinnig, djup
profuse : överflödande
profusely : ymmigt
profusion : slöseri, ymnighet
progeny : avkomma
program : program
English−swedish Dictionary
824
English−swedish (dictionnaire)
program−ideas : programidéer
programfile : programfil
programme : spelplan
programmer : programmerare
programmers : programmerare
programming : programmering
programming−language : programmeringsspråk
programming−utensils : programmerings−tillbehör
programminghints : programmeringstips
programs : program
progress : utveckling, framsteg
progressed : utvecklats
progressive : progressiva
prohibit : förbjuda
prohibition : förbud
project : projekt
project's : projektets
projecting : utskjutande
projection : projektering
projects : projekt
proletarian : proletär
English−swedish Dictionary
825
English−swedish (dictionnaire)
proletariate : proletariat
prolific : fruktbar
prolix : vidlyftig, långrandig
prolong : förlänga
prolongation : förlängning
prom : promenadkonsert
prominent : framträda, bemärkt, framträdande
promiscuous : blandad
promise : utlova, lova, löfte
promontory : udde
promote : befordra, befrämja, främja
promoted : stött
promotes : främjar
promotion : avancemang, befordran
prompt : sufflera, påpasslig, snar
prompted : uppmanad
prompting : omedelbar
promptly : omedelbart
promptor : sufflör
promulgate : kungöra, förkunna, utfärda
prone : framstupa, benägen
English−swedish Dictionary
826
English−swedish (dictionnaire)
prong : gaffelspets
prononcement : yttrande
pronoun : pronomen
pronounce : avkunna, uttala
pronounciation : uttal
proof : prov, bevis, korrektur
prop : stödja, stöd
propagate : propagera, fortplanta
propagation : fortplantning, avling
propel : framdriva
propeller : propeller
propensity : böjelse
proper : vederbörande, ordentlig, tillbörlig
proper name : egennamn
properly : ordentligt
properties : egenskaper
property : gods, ägodel, egendom, egenskap
prophecies : profetior
prophecy : profetia, spådom
prophesied : profeterat
prophesty : förespå
English−swedish Dictionary
827
English−swedish (dictionnaire)
prophesy : profetera
prophet : profeten, profet
prophetic : profetiska
prophetically : profetiskt
prophets : profeter
propitiate : blidka
proporly : egentligen
proportions : proportioner
proposal : frieri, förslag
proposals : förslag
propose : föreslå, fria
proposed : föreslagna
proposition : sats
propound : föreslå
proprietor : ägare, ägarinna
proprietorship : äganderätt
propriety : konvenans, anständighet
propulsion : framdrivande
prosaic : prosaisk
prose : prosa
prosecute : åtala, åklaga
English−swedish Dictionary
828
English−swedish (dictionnaire)
prosecuted : åtalad
prosecution : åtal
prosecutor : åklagare
proselytes : proselyter
prospect : utsikt
prospector : malmletare
prospects : framtidsutsikter
prospectus : prospekt
prosper : blomstra, trivas
prosperity : framgång, välstånd, välgång, medgång
prosperous : gynnsam, blomstrande
prospers : blomstrar
prostitute : prostituerad, fnask
prostrate : hjälplös, utsträckt
protect : freda, skydda, förvara
protection : skydd, beskydd
protective : skyddande
protects : skyddar
protest : protestera
protest against : protestera mot
Protestant : protestant
English−swedish Dictionary
829
English−swedish (dictionnaire)
protested : protesterade
protests : protesterar
protocol : protokoll
prototype : prototyp
protract : förlänga
protrude : skjuta ut
protruding : utstående, framskjutande
proud : högfärdig, stolt
proudly : stolt
prove : bevisa, ådagalägga, påvisa
prove to be : visa sig vara
proven : bevisats
proverb : ordspråk
proves : bevisning, bevisar
provide : förse
provide for : försörja
provided : såvida, försedd
providence : försyn
provides : förser
providing : förutsatt att
province : landskap, län, provins
English−swedish Dictionary
830
English−swedish (dictionnaire)
provincial : småstadsbo, provinciella
provinsional : tillfälligt
provision : förråd, tillförsel, matvaror, proviant
provisional : provisorisk
provisions : matsäck, proviant, livsmedel
proviso : förbehåll
provisory : villkorlig, provisorisk
provocation : anledning
provoke : förarga, förtörna, reta, framkalla
provoking : retsam
prow : för, stäv
prowess : tapperhet
prowl : stryka omkring
proximity : anslutning
proxy : ombud
prude : pryd person, pryd
prudence : klokhet
prudent : förtänksam, klok
prudish : pryd
prune : beskära träd, sviskon
Prussia : Preussen
English−swedish Dictionary
831
English−swedish (dictionnaire)
pry : kika, snoka
psalm : psalm
pseudo : falsk
psychic : psykisk
psychical : psykisk
psychologist : psykolog
psychology : psykologi
psycological : psykisk
ptolemaic : ptolemaiska
ptolemy's : ptolemaios
pub : värdshus, krog
puberty : pubertet
pubic : köns−
public : statlig, offentlig, publik
public's : publikens
public−house : krog, värdshus, krog, värdshus
public good : allmännytta
publican : värdshusvärd
publication : skrift, publikation
publications : publikationer
publiching : publicerande
English−swedish Dictionary
832
English−swedish (dictionnaire)
publicity : offentlighet
publicize : publicera
publicizing : publicerande
publicly : publicerande
publish : publisera, uygiva, utgiva
publisher : utgivare, bokförläggare, förläggare
publishers : utgivare
publishing : publiserar
publishing house : förlag, bokförlag
Puck : tomte
pucker : rynka
puddle : pöl
puerile : barnslig
puff : pudervippa, vippa, flåsa, pust, blåsa, vindstöt
pug : mops
pugnacious : stridslysten
pull : ryckning, draga, rycka, ryck, slita
pull−down : rullgardin
pull a person`s hair : lugga
pulldown : drag ner
pulled : drog
English−swedish Dictionary
833
English−swedish (dictionnaire)
pullet : unghöna
pulley : remskiva
pulleys : remskivor
pulling : dragande
pullmonary : lung−
pulls : drar
pulp : massa, pappersmassa, mos
pulpet : predikstol
pulsate : pulsera
pulsating : pulserande
pulse : pulsera, puls
pulverize : pulverisera
pumice : pimpsten
pummel : puckla på, sadelknapp
pump : pump, pumpa
pumped : pumpade
pumpkin : pumpa
pumps : pumpar
pun : ordlek, vits
punch : slå, slå hål i
Punch : kasper
English−swedish Dictionary
834
English−swedish (dictionnaire)
punch : punsch
punctilious : pedantisk
punctual : precis, punktlig
punctuality : punktlighet
punctually : punktligt
punctuate : punktera, kommatera
punctuation : interpunktion
puncture : punktering, stick
pundit : lärd person, lärd hindu
pungent : skarp, amper
punish : bestraffa, straffa
punishment : straff, straff, bestraffning
punt : eka, staka sig fram
puny : ynkligt liten
pup : valpa, valp
pupa : puppa
pupil : lärjunge, pupill, elev
pupils : elever
puppet : marionett
puppy : valp
purblind : skumögd
English−swedish Dictionary
835
English−swedish (dictionnaire)
purchase : uppköpa, köpa, köp, inköp, uppköp
purchaser : köpare
purchasing : köp av
pure : ren, oblandad, idel
pure−bred : renrasig
purely : enbart
purgatory : skärseld
purge : utrensning, rensa, rena
purification : rening
purify : rena
Puritan : puritan
purity : renhet
purloin : stjäla, snatta
purple : högröd, purpur, rosa
purport : mening
purpose : avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt
purposed : utlovat
purposeful : målmedveten
purposely : avsiktligt
purposes : syften
purr : spinna
English−swedish Dictionary
836
English−swedish (dictionnaire)
purse : börs, pung, portmonnä
purser : överhovmästare
purslane : portlak
pursue : förfölja, utöva
pursuer : förföljare
pursuit : jakt, förföljande
purulent : varig
purvey : anskaffa, leverera
pus : var
push : trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga
push−bottom : tryckknapp
pushbutton : tryckknapp
pushed : tryckte
pusher : gåpåare
pushes : trycker
pushing : tryckande, trycker
pushover : lätt sak, lätt match, barnlek
pusillanimous : modlös
pussy : kisse
put : lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka
put aside : åsidosätta
English−swedish Dictionary
837
English−swedish (dictionnaire)
put in : infoga, tillsätta, införa
put in order : sätta i stånd, ordna
put into plaster of Paris : gipsa
put off : avspisa, uppskjuta
put on : ta på sig
put out : släcka
put to sleep : söva
put up : montera
putrefraction : förruttnelse
putrid : rutten
puts : placerar
putting : uttrycka, knuffa
putty : kitt
puzzle : pussel
puzzle one`s head : huvudbry
puzzled : brydd
puzzlement : bryderi
puzzles : pussel
puzzling : förbryllande, gåtfull
pygmy : dvärg, pygmé
pylon : ledningsstolpe, mast
English−swedish Dictionary
838
English−swedish (dictionnaire)
pyramids : pyramider
quack : snattra, charlatan, kvacksalvare
quackery : kvacksalveri
quad : gård i college
quadrangle : fyrhörning, collegegård
quadrangular : fyrkantig
quadrant : kvadrant
quadratic : kvadratiska
quadruped : fyrfotadjur
quadruple : fyrdubbel
quadruplet : fyrling
quaff : dricka, klunk
quagmire : gungfly, lervälling
quail : vaktel, bäva, förlora modet
quaint : gammalmodig, egen
quake : skalv, skälva
Quaker : kväkare
qualification : förbehåll, kvalifikation, merit
qualifications : kvalifikationer
qualified : kompetent, kvalificerade
qualifier : bestämning
English−swedish Dictionary
839
English−swedish (dictionnaire)
qualify : kvalificera
qualify oneself : meritera sig
qualitative : kvalitativ
qualities : egenskaper
quality : egenskap, kvalificera, kvalitet
qualm : oro, illamående
qualms : samvetskval
quandary : dilemma
quantitative : kvantitativ
quantity : kvantitet, mängd
quantum : kvanta, mängd
quarantine : karantän
quarrel : kivas, kiv, gräl, träta
quarrelsome : stridslysten, grälsjuk
quarry : byte, stenbrott
quarryman : stenbrytare
quart : stop
quarter : kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel
quarter−deck : akterdäck
quarterdeck : akterdäck
quarterly : kvartalsvis
English−swedish Dictionary
840
English−swedish (dictionnaire)
quartermaster : intendent, styrman
quarters : kvartal, kvarter
quartet : kvartett
quarto : kvartsformat
quartz : kvarts
quash : krossa, ogilla
quasi : kvasi
quatation marks : cituationstecken
quatrain : fyrradig strof
quaver : darra
quay : kaj
quayage : kajavgift
quayside : kajområde, kajkant
queasy : kväljande, obehaglig
queen : drottning
queenelike : drottninglik
queenly : drottninglik, majestätisk
queer : egen, besynnerlig, underlig
quell : kväsa, undertrycka, kuva
quench : släcka, undertrycka
quencher : törstsläckare
English−swedish Dictionary
841
English−swedish (dictionnaire)
queries : förfrågningar
querulous : gnällig
query : förfrågan
quest : sökande, sök
question : förhöra, fråga, fråga
question−mark : frågetecken
question of priorities : avvägningsförmåga
questionable : tvivelaktig
questioned : omfrågad
questioner : frågeställare
questioning : ifrågasätta
questionnaire : frågeformulär
questions : frågor
queue : kö, köa
quibble : rida på ord, ordlek, slingra sig
quibbler : ordryttare
quibbling : spetsfundig
quick : rapp i mun, rask, hastig, snar, flink, kvick
quick at repartee : slagfärdig
quicken : ge liv åt, egga, påskynda
quickly : fort, snabbt
English−swedish Dictionary
842
English−swedish (dictionnaire)
quicksand : kvicksand
quickstart : snabbstart
quid : pund
quiescent : lugnt, lugn
quiet : stillsam, tyst
quietly : tystlåtet
quietness : stillhet
quill : gåspenna
quilt : sängtäcke
quince : kvitten
quinine : kinin
quip : spydighet
quirk : snirkel, besynnerlighet, sarkasm
quisling : quisling
quit : sluta
quite : helt, ganska, stilla, alldeles
quits : slutar
quiver : koger, darra
quiz : förhöra, frågesport, gyckla, förhör
quorum : beslutsmässigt antal
quota : kvot
English−swedish Dictionary
843
English−swedish (dictionnaire)
quotation : citat, anbud (pris)
quotation mark : anföringstecken, cituationstecken
quote : ange, citera
quoted : åberopade
quotes : citationstecken
quotient : kvot
rabbit : kanin
rabbit−hutch : kaninbur
rabbits : kaniner
rabble : lödder, pack, anhang, pöbels
rabid : galen, arg
racall : återkalla, kalla hem
race : löpning, kapplöpning, lopp, ras, tävling
race−course : kapplöpningsbana
racehorse : tävlingshäst
racial : ras−
racing : kapplöpning
rack : ställning
racket : oväsen, bedrägeri, racket
racketeer : gangster, utpressare
racoon : tvättbjörn
English−swedish Dictionary
844
English−swedish (dictionnaire)
racy : karakteristisk, saftig, livlig
radial : radiella
radiance : strålning, strålglans
radiate : utstråla, sprida, stråla
radiation : strålning
radiator : värmeelement, kylare
radical : radikal, radikal, grundlig
radics : radie
radio : radio
radio transmission : radiosändning
radioactive : radioaktiv
radioactivity : radioaktivitet
radish : rädisa
radius : radie
raf : engelska flygvapnet
raffle : tombola
raft : flotte
rafter : taksparre
rafts : flottar
rag : bråk, skoja, trasa
rage : raseri, förbittring, ilska, ursinne
English−swedish Dictionary
845
English−swedish (dictionnaire)
ragged : trasig
ragman : lumpsamlare
ragout : ragu
rags : paltor, lumpor
raid : göra räder mot, räd
raids : razzior
rail : reling, skena
railing : ovett, räcke
raillery : raljeri
railroad : järnväg
rails : räls
railway : järnväg
railway depot : bangård
raiment : skrud
rain : regn, regna
rain−gauge : regnmätare
rainbow : regnbåge
raincoat : regnrock, regnkappa
rainfall : regn
rainy : regnig
raise : upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta
English−swedish Dictionary
846
English−swedish (dictionnaire)
raised : upprest
raises : höjer
raisin : russin
raising : resning
rake : rucklare, räfsa, kratta
rally : samla, retas med, rally
ram : ramm, gumse, bagge
ramble : utflykt, ströva, flanera
ramble around : flacka
rambling : svammel
ramification : förgrening
ramify : förgrena sig
rampant : frodig, vild
rampart : fästningsvall
ramshackle : fallfärdig
rancid : härsken
rancour : hätskhet, agg
random : slumpvis
randomly : slumpvist
rang : ringde
range : omfång, räckvidd
English−swedish Dictionary
847
English−swedish (dictionnaire)
range−finding : avståndsbestämning
range of action : aktionsradie
ranger : ridande polis, skogvaktare
ranging : omfång
rank : stinkande, yppig, rang, ordna, rad
ranked : rankad
ranking : ledande
rankinglist : ranglista
ransack : genomleta, plundra
ransom : lösensumma, utlösa
rant : orera, skryta
ranter : talare
rap : knacka, lätt slag
rapacious : rovgirig
rapacity : girighet, rovgirighet
rape : våldta
rapid : snabb
rapid stream : strid ström
rapidly : snabbt
rapine : plundring
rapscallion : buse
English−swedish Dictionary
848
English−swedish (dictionnaire)
rapt : försjunken
rapture : förtjusning, extas, hänryckning, hänförelse
rapturous : hänryckt
rare : sällsynt
rarefy : förtunna
rarely : sällan
rarity : sällsynthet
rasberry : hallon
rascal : skojare, bov, lymmel, rackare
rash : dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta
rashed : förhastade
rasp : strävt ljud, fil
raspberry : hallon
rat : råtta
ratchet : spärrhake
rate : taxera, värde
rate of exchange : kurs
rated : dimensionerad
rather : ganska, snarare, hellre
ratify : stadfästa
rating : taxering, gradering
English−swedish Dictionary
849
English−swedish (dictionnaire)
ratio : förhållande
ration : portion, ransonera, ranson
rationaiize : rationalisera
rational : förnuftig
rationalization : rationalisering
rationalize : rationalisera
ratrace : karriärjakt
rats : råttor
rattan : rotting
rattle : skramla, skallra, rassla, rossla, rossling
rattling : skramlande
ratty : sur
raucous : hes
ravage : härja, förhärja
rave : yra, rasa, svärma
ravel : riva
raven : korp
ravenous : glupsk
ravine : hålväg, klyfta, ravin
ravish : hänrycka, hänföra
raw : kulen, rå
English−swedish Dictionary
850
English−swedish (dictionnaire)
raw product : råvara
rawmaterial−based : råvarubaserad
ray : stråle, rocka
ray−fish : rocka
ray of light : dager
rayon : konstsilke
raze : rasera
razor : rakkniv
razor−edge : skarp egg
razorback : fenval
razorbill : tordmule
razorblade : rakblad
razzia : raid
razzle : ute och festar
re : åter
re−create : skapa på nytt
re−echo : genljuda, eka, återskalla
re−editing : återredigering
re−educate : omskola
re−elect : välja om, återvälja
re−employment : återanställning
English−swedish Dictionary
851
English−swedish (dictionnaire)
re−energise : sluta
re−enter : återinträda
re−establish : återupprätta
re−examine : ompröva, återställa
re−exportation : reexport
re−gummed : eftergummerat
reach : räcka, nå, anlända, hinna
reachable : åtkomlig
reaches : sträcker, når
react : reagera, återverka
reaction : reaktion
reactionary : bakåtsträvare, reaktionär
reactivate : återaktivera
reactor : reaktor
read : läsa
read−only : läs bara
read off : avläsa
read through : genomläsa
readability : läsbarhet
readable : läsbar
reader : läsebok, läsare
English−swedish Dictionary
852
English−swedish (dictionnaire)
readers : läsarna
readily : gärna
readiness : villighet
reading : lektyr, läsning
readjust : finjustera, revidera
readjustment : revision
readme : läs mig
readout : avläsning
reads : läser
ready : redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig
ready−made clothing : konfektion
ready money : kontanter
reaffirm : på nytt bekräfta
reafforest : återplantera
real : egentlig, real, äkta, verklig, reell
real−time : realtid
realign : räta ut
realignment : uträtning
realistic : realistiskt
realities : ämnen
reality : realitet, verklighet
English−swedish Dictionary
853
English−swedish (dictionnaire)
realizable : realiserbar
realization : förverkligande
realize : förstå, inse, förverkliga
reall : erinra sig
really : egentligen, faktiskt, verkligen
realm : rike
ream : ett ris papper
reanimate : väcka till liv
reap : skörda
reaper : skördemaskin, skördeman
reappear : visa sig på nytt, återuppstå
reappoint : återinsätta
reappraisal : omprövning
reapprasial : omvärdering
rear : uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig
rear−admiral : konteramiral
rear−guard : eftertrupp
rear−view mirror : backspegel
rear seat : baksäte
rear tyre : bakdäck
rearly : bittida
English−swedish Dictionary
854
English−swedish (dictionnaire)
rearmaments : upprustning
rearrange : arrangera om
reason : motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak
reason to : grund för
reason with : resonera med
reasonable : rimlig, resonlig, lämplig, förnuftig
reasonably : skäligt
reasoning : resonemang, tankegång
reassemble : åter samla
reassure : lugna
reawaken : återväcka, återuppväcka
rebate : rabatt
rebel : göra uppror, rebell
rebell : upprorsman
rebellion : resning, uppror
rebellious : upprorisk
rebelliousity : upproriskhet
rebells : rebeller
rebind : binda om
reboot : omstarta
reboots : omstartar
English−swedish Dictionary
855
English−swedish (dictionnaire)
rebound : studsa tillbaka, reaktion
rebuff : snäsa av
rebuild : återuppföra
rebuilding : återuppbyggandet
rebuilt : återuppbyggd
rebuke : tillrättavisande
recad : gå tillbaka
recalcitrance : motspänstighet
recalcitrant : motspänstig
recalibrate : omkalibrera
recalibrated : omkalibrerat
recall : återkalla
recant : återkalla ett yttrande
recap : regummera
recarde : dra sig tillbaka
recast : gjuta om
recede : gå tillbaka
receipt : kvitto, kvittera, mottagande
receipts : recept, kvitton
receive : få, anamma, erhålla, mottaga
receiver : mottagare, telefonlur
English−swedish Dictionary
856
English−swedish (dictionnaire)
receiving : mottagande
recent : nya
recently : nyligen
receptacle : förvaringskärl
reception : mottagande, mottagning
receptionist : receptionist
recession : tillväxt
recessive : recessiv
recharge : ladda om
rechecks : kontrollerar
recieving : mottagande
recipe : recept
recipient : mottagare
reciprocal : ömsesidig
reciprocate : göra en gentjänst
reciprocity : ömsesidighet
recital : uppläsning, konsert
recitation : deklamation
recite : deklamera, uppläsa
reckless : hänsynslös
recklessness : övermod
English−swedish Dictionary
857
English−swedish (dictionnaire)
reckon : räkna, beräkna, tror
reckoning : räkning
reckons : beräknar, tror
reclaim : återfordra
reclassify : klassificera om
recline : vila, luta sig bakåt
reclining : tillbakalutande
recluse : eremit
recognition : igenkännande
recognize : känna igen
recoil : rekyl, rygga tillbaka
recoilless : rekylfri
recollect : påminna sig, minnas
recollection : erinran
recommence : börja på nytt
recommend : tillstyrka, rekommendera
recommendable : rekommendabel
recommendation : rekommendation
recommendations : rekommendationer
recompense : ersättning, ersätta
recompile : omkompilera
English−swedish Dictionary
858
English−swedish (dictionnaire)
reconaissance : rekognoscering
reconcile : försona, förlika
reconciliation : förlikning
recondite : dunkel, fördold
recondition : reparera upp
reconnoitre : spana, rekognoscera
reconsider : på nytt överväga
reconsideration : på nytt överväga
reconstruct : återuppföra
record : grammofonskiva, urkund, registrera, rekord
record−player : skivspelare
recorded : inspelad
recorder : bandspelare
recording : inspelning
records : uppgifter, annaler
recount : relatera, uppräkna, skildra, berätta
recourse : tillflykt
recover : krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig
recovered : återvinna
recovery : tillfrisknande, återhämtning, bättring
recreant : feg, trolös, avfälling
English−swedish Dictionary
859
English−swedish (dictionnaire)
recreate : återskapa
recreating : återskapande
recreation : förströelse, nöje, rekreation
recrimination : motbeskyllning
recruit : rekrytera, rekryt
recruitment : rekrytering
rectangle : rektangel
rectangular : rektangulär, rätvinklig
rectify : rätta
rector : kyrkoherde
rectorship : rektorat
rectory : prästgård
rectum : ändtarm
recumbent : tillbakalutad
recuperate : hämta sig
recur : återkomma, upprepas
recurrence : upprepande
recurrent : återkommande
recurse : rekursera
recursion : rekursion
recursive : rekursiv
English−swedish Dictionary
860
English−swedish (dictionnaire)
recycle : återvinna
recycling : återvinning, återanvändning
red : röd
red−faced : rödbrusiga
red−handed : på bar gärning
red−heat : glödande hetta
red−hot : glödhet
red−letter−day : helgdag
red−tapist : paragrafryttare
red wine : rödvin
redbrick : nyare universitet
redbrown : rödbrun
redcap : militärpolis
redden : bli röd, rodna
redecorate : återställa
redeem : återlösa, infria, utlösa
redeemable : inlösbar
redeeming : utlösning
redeliver : åter överlämna
redemption : utlösning, återlösning
redeploy : placera om
English−swedish Dictionary
861
English−swedish (dictionnaire)
redirect : styra om, ändra, ställa om
redirected : omdirigerad, omplacerad
redirection : omdirigering
rediscover : återupptäcka
redisplayed : återvisad
redistributable : utgivningsbara
redistribute : omfördela
redistributive : omfördelnings−
redo : göra om
redo−function : upprepa−funktion
redolent : doftande
redouble : fördubblas, öka, fördubbla, ökas
redoubt : skans
redraw : rita om
redress : gottgörelse, gottgöra
reduce : knappa in, reducera, inskränka
reduced : nedsatt
reduced−rate : nedsatt−pris
reducers : reduceringar
reduces : minskar
reducing : reducera
English−swedish Dictionary
862
English−swedish (dictionnaire)
reductant : motvillig
reduction : inskränkning, minskning, förminskning
redundancy : överskott
redundant : överflödig
redwood : jätteträd i kalifornien
reed : rö, vass
reed warbler : rörsångare
reef : rev
reek : stinka, stank
reeking : rykande
reel : spole, rulle, trådrulle
reel−to−reel : rullbandspelare
reentrancy : återinträde
reeve : fogde
refer : hänskjuta, remittera, hänvisa (till)
refer to : referera till, åberopa
referee : domare i idrott
reference : avseende, referens
referendum : folkomröstning
referred : hänvisat
referring : refererande
English−swedish Dictionary
863
English−swedish (dictionnaire)
refers : hänvisar
refill : byt ut
refine : förfina, raffinera, rena
refinement : förfining
refit : återmontera
refitting : montering
reflect : betänka, reflektera, återspegla
reflection : avspegling, reflex, eftertanke, återsken
reflector : reflektor
reflects : reflekterar
reflex : reflex
reform : reform, reformera
reformatory : uppfostringsanstalt
reformed Church − the : reformerta kyrkan
reformer : reformator
refractory : mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig
refrain : refräng, avstå
refresh : vederkvicka, uppfriska
refreshing : uppfriskande, vederkvickande
refreshment : förfriskning, vederkvickelse
refreshments : förfriskningar
English−swedish Dictionary
864
English−swedish (dictionnaire)
refrigerator : kylskåp
refuel : tanka
refuge : fristad, tillflykt
refugee : flykting
refund : återbetalning
refunding : återbetalande
refunds : återbetalningar
refusal : vägran, avslag
refuse : neka, vägra, avslå, avskräda, rata
refuse heap : avskrädeshög
refusing : avslå
refute : vederlägga, tillbakavisa
regain : återfå, återvinna
regal : kunglig
regale : undfägna
regard : hänsyn, betrakta, avse, respekt
regarded : betraktad
regarding : angående
regardless : oavsett
regards : hälsningar
regency : regeringsämbete
English−swedish Dictionary
865
English−swedish (dictionnaire)
regenerate : regenerera
regenerated : regenerad
regeneration : pånyttfödelse
regent : riksföreståndare, regent
regents : regenter
regime : ordning, styrelse, regim
regiment : regemente
region : trakt, område
register : registrera, inregistrera, mantalsskriven
registers : registrerar
registrar : notarie
registration : registrering
registration fee : anmälningsavgift, registreringsavgift
registration form : anmälningsblankett
registrations : registreringar
registry : register
regress : återgång, regress
regret : ånger, ångra, beklaga
regrowth : återväxt
regular : vanlig, regelbundet, ordentlig
regulary : regelbundet
English−swedish Dictionary
866
English−swedish (dictionnaire)
regulate : reglera, ordna, rucka, styra
regulated : reglerad
regulating : reglerande
regulation : regel, bestämmelse
regulations : reglemente
rehabilitate : ge upprättelse åt
rehabilitation : återupprättelse, rehabilitering
rehearsal : repetition, övning
rehearse : öva, repetera
rehearsing : övar, övande
rehiring : återanställning
reich : riket
reign : regera, regering
reigning : regera
reimburse : ersätta
reimbursement : ersättning
rein : tygel, tygla
reincarnation : reinkarnation
reindeer : ren, rendjuret
reinforce : armera, förstärka
reinforced : förstärkt
English−swedish Dictionary
867
English−swedish (dictionnaire)
reinforcement : förstärkning
reinforces : förstärker
reinforcing bar : armeringsjärn
reinkaration : reincarnation
reinstall : återinstallera
reinstalling : återinstallera
reiterate : ånyo upprepa
reject : slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta
rejected : tillbakavisad
rejection : förkastande, utmönstring
rejects : tillbakavisar
rejekt : kassera
rejoice : glädjas
rejoice at : fröjda sig åt
rejoin : åter sluta sig till, svara
rejoinder : svar, replik
rejuvenate : föryngra
relapsa : ercidiv
relapse : återfalla, återfall, recidiv
relate : relatera, förtälja, anknyta
related : besläktad
English−swedish Dictionary
868
English−swedish (dictionnaire)
relating : anknytande
relation : sammanhang, släkting
relations : relationer, förhållande
relationship : relation
relationships : relationer
relative : relativ, anhörig, släkting, anförvant
relatively : relativt
relatives : i förhållande till
relativistic : relativistisk
relax : koppla av, slakna
relaxation : avkoppling
relaxed : avslappnad, avspänd
relay : relä
release : befrielse, utlösa, utgivning
releasing : släppande
relegate : förflytta, hänskjuta
relent : mjukna
relentless : obeveklig
relevant : dithörande
relevation : uppenbarelseboken
reliability : pålitlighet
English−swedish Dictionary
869
English−swedish (dictionnaire)
reliable : tillförlitlig, pålitliga
reliably : beroende
reliance : beroende
relic : lämning, relik
relief : understöd, undsättning, avbrytare, lättnad
relies : beror
relieve : avlösa, undsätta, lindra, avslöja
religion : religion
religions : religioner
religiosity : religiositet
religious : religiös
religiousness : religiositet
relinquish : ge upp, avstå från
relish : smak, njuta av
reload : återladda
reloads : återladdar
reluctant : motvillig
rely : lita
rely on : lita på
relying : litande
remain : vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå
English−swedish Dictionary
870
English−swedish (dictionnaire)
remainder : behållning, rest, återstoden
remaine : förhålla sig
remained : förblev
remaining : övrig, kvar, kvarvarande
remains : förblir
remand : återsända i häkte
remark : anmärkning
remark with : anmärka på
remarkable : påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig
remarried : omgift
remedy : botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota
remember : minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig
remembrance : åtanke
remind : påminna, erinra
remind of : påminna om
reminder : påminnelse
reminds : påminner
reminiscence : minne
reminiscent : påminnande om
remiss : efterlåten, loj, försumlig
remit : efterskänka, förlåta, översända, remittera
English−swedish Dictionary
871
English−swedish (dictionnaire)
remittance : penningremiss, remiss
remnant : kvarleva, stuv
remnants : lämningar
remonstrate : protestera
remorse : dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse
remote : avlägsen
remote control : fjärrkontroll
remotely : avlägset
removable : borttagningsbar
removal : flyttning, avföring
remove : flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta
removing : borttagande
remunerate : löna, honorera
remuneration : avlöning
Renaissance : renässans
rename : namnändra
rend : slita sönder, rämna
render : lämnar, föredraga, återge
renders : avger
rendezvous : möte
renew : förnya
English−swedish Dictionary
872
English−swedish (dictionnaire)
renewal : förlängning, förnyelse
renounce : avsäga sig
renouncing : avsägande sig
renovate : renovera
renovation : förnyelse, renovering
renown : ryktbarhet
renowned : ryktbar, namnkunnig
rent : hyra, arrendeavgift
rent in kind : avgäla
rental : uthyrning
renumber : omnumnrera
renumbered : omnumnrerat
renumbering : åternumrera
renumbers : omnumnrerar
reopen : återöppna
reoptimize : återoptimera
reorganize : omorganisera, organisera om
repackaging : återpackar
repair : laga, reparera
repair−shop : reparationsverkstad
repairer : reparatör
English−swedish Dictionary
873
English−swedish (dictionnaire)
repairing : reparation, lagning
repairs : reparationer
reparation : reparation, gottgörelse
repartee : kvick replik
repast : måltid
repay : betala sig, vedergälla, återbetala
repayment : återbetalning
repeal : upphäva
repeat : upprepa, repetera, förnya
repeatedly : upprepat
repeats : upprepar
repel : stöta tillbaka
repent : ångra, ångra sig
repentance : ånger
repertory : repertoar
repetious : upprepningarna
repetition : upprepning, repetition
repetitive : återkommande
rephrase : omformulera
replaceable : utbytbar
replacement : ersättning, återställelse
English−swedish Dictionary
874
English−swedish (dictionnaire)
replacing : ersättande
replanting : återplantering
replaying : omspelning
replenish : åter fylla
replenishing : fyll på
replica : kopia
reply : svar, genmäla, svara
reply−stamp : svarsmärke
reply−stamps : svarsmärken
reply to : besvara
report : rapport, knall, refererat, smälla, referera
reported : rapporterade
reporting : meddelat
reports : rapporterar
repose : vila, ro
repository : förvaringsplats
reprehensible : klandervärd
represent : representera, framställa, föreställa
representative : representant, representativ, ombud
repress : undertrycka
reprieve : uppskov
English−swedish Dictionary
875
English−swedish (dictionnaire)
reprieved : benådade
reprieves : benådar
reprimand : åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa
reprints : återtrycker
reprisal : repressalie
reproach : förebrå, förebråelse
reproach for : förebrå för
reproaches : förebråelser
reproachfully : förebrående
reprobate : förkasta, förtappad
reprocess : upparbeta
reproduce : avbilda, reproducera, återskapa, återge
reproduction : kopiering
reproof : förebråelse
reprove : förebrå, tillrättavisa
reptile : kräldjur
republic : republik
republican : republikansk, republikan
repudiate : förkasta
repugnance : motsägelse
repugnant : motbjudande
English−swedish Dictionary
876
English−swedish (dictionnaire)
repulse : avvisa
repulsive : motbjudande, vedervärdig
repurchase : återköpa
reputable : aktad
reputation : anseende, rykte
reputations : rykten
repute : rykte, anse
request : efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön
request for : bedja om
requested : begärde, efterfrågade
requesting : begärande
requests : förfrågningar
require : behöver, erfordra, tarva
required : nödvändig
requirement : krav
requirements : krav
requires : behöver
requiring : behöver
requirment : behov
requisite : förnödenheter, erforderlig
requisition : rekvisition
English−swedish Dictionary
877
English−swedish (dictionnaire)
requital : vedergällning
requite : löna
reread : läs om
rerun : omstarta, starta om
resale : återförsäljning
resale price : andrahandspris
resaw : klyvsåg
rescind : återkalla
rescinded : upphävd
rescue : räddning, rädda, undsättning
rescuer : räddare
research : forskning
researcher : forskare
reseeding : återsådd
reseller : återförsäljare
resemblance : likhet
resemble : likna, brås på
resembling : liknande
resent : harmas över
resented : harmades över
resentment : förbittring
English−swedish Dictionary
878
English−swedish (dictionnaire)
resents : harmas över
reservation : förbehåll
reserve : reserv, reservera, förbehålla
reserved : sluten, reserverade
reserved person : inbunden person
reserves : reserverar
reservoir : behållare
reset : återställa
resettlement : omflyttning
reship : vidarebefordra
reside : residera, uppehålla sig, bo, vistas
residence : residens, säte, bostad, vistelseort
residents : invånare
resides : vistas
residual : resterande
residue : överskott
resign : avsäga, försaka, avgå, avstå
resignation : avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet
resilient : elastisk
resin : harts, kåda
resist : motstå
English−swedish Dictionary
879
English−swedish (dictionnaire)
resistance : motstånd, motvärn, motstånd
resistent : resistant
resize : storleksändra
resolute : resolut, viljestark, beslutsam
resolution : upplösning
resolutions : upplösningar
resolve : lösa
resolving : lösande
resonable : resonabel
resort : ta sin tillflykt, tillflykt
resound : ljuda, genljuda
resounding : ljudlig
resource : resurs
respawn : återuppstå
respawns : återuppstår
respect : respektera, respekt, hänseende, aktning
respectability : anständighet
respectable : respektabel, anständig
respected : ansedd, aktad
respectful : vördsam, aktningsfull, vördnadsful
respectfully : respektfullt
English−swedish Dictionary
880
English−swedish (dictionnaire)
respecting : beträffande, med hänsyn till
respective : respektive
respectively : respektive
respiration : andning
respiratory distress : andnöd
respiratory organ : andningsorgan
respire : andas
respite : respit, frist, uppskov
resplendent : glänsande
respond : svara
response : gensvar
responsibilities : skyldigheter
responsibility : ansvar
responsible : vederhäftig, tillräknelig, ansvarig
responsible for : ansvara
rest : ro, vila, rast
rest with : åvila
restart : omstarta
restarted : startat om
restaurant : restaurang
restaurantkeeper : källarmästare
English−swedish Dictionary
881
English−swedish (dictionnaire)
rested : vilade
resting : vilande
restive : bångstyrig
restless : rastlös, orolig
restoration : restaurering
restorations : återställande
restore : återställa, restaurera
restoring : återställa
restrain : inskränka, avhålla, återhålla
restraint : behärskning
restrict : begränsa, inskränka
restricted : endast för tjänstebruk
restriction : begränsning, inskränkning
restrictions : begränsningar
restrictive : restriktiv
restricts : inskränker
restructure : omstrukturera
restructuring : omstrukturering
rests : vilar
result : resultat
result in : medföra, resultera i
English−swedish Dictionary
882
English−swedish (dictionnaire)
resulted : resulterade
resulting : resulterande
results : resultat
resume : återuppta
resumes : återupptar
resurrect : återuppväcka
resurrection : återuppståndelse
resuscitate : återuppliva
retail : detaljhandels
retail dealer : återförsäljare
retailer : återförsäljare
retain : behålla
retake : återintaga
retaliate : hämnas
retaliation : hämnd
retard : försena
rethorician : retoriker
reticence : förtegenhet
reticent : sluten
retin : töm
retinue : följe
English−swedish Dictionary
883
English−swedish (dictionnaire)
retire : retirera, dra sig tillbaka
retired : pensionerad
retirement : tillbakadragande
retort : replik, replikera, genmäla
retouch : retuschera
retrace : spåra
retract : dra tillbaka
retractable : indragbart
retraining : omskolning
retransmission : återutsändning
retransmit : återutsända
retreat : återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort
retrench : skära ned
retribution : vedergällning
retrieval : återvinnande
retrieve : apport, rädda
retroactive : retroaktiv
retrograde : tillbakariktad, reaktionär
retrospect : återblick
retrospective : retroaktiv
retry : försöka igen
English−swedish Dictionary
884
English−swedish (dictionnaire)
return : återkommst, återvända, returnera, återlämna
return home : hemkomst
return journey : tur och retur, återfärd
returnable : returbar
returned : returnerade
returning : återvändande
retype : skriv om
reunion : återförening, sammankomst
reunite : återförena
reuse : använda på nytt
revaluate : revalvera
revaluation : omvärdering
revalue : appreciera, mvärdera
revamp : göra om
reveal : röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja
revealing : avslöjande
revel : svira, frossa, festa
revelation : uppenbarelse, avslöjande
reveller : rumlare
revelling : rumlande
revelry : festande
English−swedish Dictionary
885
English−swedish (dictionnaire)
revenge : hämnas, hämnd
revengeful : hämndlysten
revenue : ränta, inkomst, att få
reverberate : återkasta
reverberation : eko
revere : vörda
revered : aktade
reverence : pietet, vördnad
reverend : högvördig
Reverend Nilsson − the : pastor Nilsson
reverent : vördnadsfull
reverential : vördnadsfull
reverie : dagdröm
reversal : omkastning
reverse : backa, frånsida
reversible : omkastbar
revert : återgå
review : recension, tidskrift, revy, kritik, recensera
reviewed : återgiven
reviewer : recensent
reviews : recentioner
English−swedish Dictionary
886
English−swedish (dictionnaire)
revile : smäda
revise : omarbeta, revidera
revised : uppdaterad
revision : ändring, revision
revisit : besöka på nytt
revitalize : återuppliva
revival : väckelse, återupplivning av
revive : förnya, återuppliva
revived : återuppväckt
revoke : återkalla, annullera
revolt : resning, revolt, uppror, revoltera
revolting : upprörande
revolution : varv, revolution, rotation, omvälvning
revolutionary : revolutionär
revolutionize : revolutionera
revolve : rotera
revolving : roterande
revue : revy
revue song : kuplett
revulsion : häftig reaktion
reward : vedergällning, lön, belöning, belöna, löna
English−swedish Dictionary
887
English−swedish (dictionnaire)
rewarded : belönad
rewarding : givande
rewerse : baklänges
rewiew : uppvisning
rewind : spola tillbaka
rewire : lägga nya ledningar
reword : omformulera
rewound : återspola
rewrite : skriva om
rewritten : ändrat
rex : regerande konung
rhapsodical : rapsodisk
rhapsodize : rapsodiera
rhapsody : rapsodi
Rhen − the : Rhen
rhetoric : retorik
rhetorical : retorisk
rheumatism : reumatism
rhine : rhen
rhinoceros : noshörning
rhomb : romb
English−swedish Dictionary
888
English−swedish (dictionnaire)
rhomboid : romboid
rhombus : romb
rhubarb : rabarber
rhyme : rim, rimma
rhythm : rytm
rhythmic : rytmisk
rhytm : rytm
rhytmical : rytmisk
rib : spröt, revben
ribald : plump
ribaldry : oanständigheter
ribbed : ådrad
ribbon : remsa
rice : risgryn, ris
ricepaper : rispapper
rich : rik, riklig
rich in : rik på
rich in species : artrik
riches : rikedomar
richly : rikt
richness : rikedom
English−swedish Dictionary
889
English−swedish (dictionnaire)
rick : stack, höstack
rickets : engelska sjukan
rickety : svag, rankig
ricochet : rikoschett
rid : bort
riddance : befrielse
ridden : ridit
riddle : rebus, gåta
riddling : sållandet, gåtorna
ride : ritt, åka, rida
rider : ryttare, cyklist
rides : rider
ridge : ås, takås
ridicoulus : narraktig
ridicule : förlöjliga, åtlöje
ridiculous : narraktig, tokig, löjlig
ridiculously : löjligt
riding : ridning
riding−horse : ridhäst
riendeer : ren
rife : uppfylld, mycket vanlig
English−swedish Dictionary
890
English−swedish (dictionnaire)
rifle : räffla, gevär
rifle−barrel : gevärspipa
rifled : räfflad
rifles : gevär
rift : reva
riftvalley : sprickdal
rig : rigga, rigg, tackla
rigger : riggare
rigging : tackling
right : befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet
right−about : helt om
right−clicking : höger−klickande
right−hand : rätt, höger
right−hand man : alltiallo
right−handed : högerhänt
right of common : allemansrätt
righteous : rättfärdig, rättskaffens
righteousness : rättfärdighet
rightful : rättmätig
rightly : med rätta
rightmost : längst till höger
English−swedish Dictionary
891
English−swedish (dictionnaire)
rights : rättigheter
rights issue : nyemission
rightwards : till höger
rigid : fast
rigidity : stränghet
rigmarole : svammel, ramsa
rigour : stränghet
rile : irritera
rill : rännil, bäck
rim : kant
rime : rimfrost
rims : kransar
rind : skal, svål, kant
ring : påringning, klang, klinga, ring
ring (to) : ringa (att)
ringleader : ledare av myteri
ringlet : hårlock
rink : skridskobana
rinse : sköljning, skölja, spola
riot : upplopp
rip : skära upp, reva
English−swedish Dictionary
892
English−swedish (dictionnaire)
ripe : mogen
ripen : mogna
ripens : mognar
ripped : rev
ripper : sprättkniv
ripping : utmärkt
ripple : krusning, krusa
rippling : porlande
ris : steg upp
rise : stiga, resa sig
rise in salary : löneförhöjning
rises : stiger
rising : stigande
risk : riskera, fara, äventyr, våga, risk
risks : risker
risky : vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt
rissen : stigit upp
rite : kult−handling
ritual : ritual, rituell
ritualistic : rituella
rival : tävla med, medtävlare
English−swedish Dictionary
893
English−swedish (dictionnaire)
rivals : rivaler
river : å, flod, älv
rivet : nit, nita
rivets : nitar
rivulet : liten å
rix−dollar : daler
roach : mört
road : väg
roads : redd
roadster : häst, sportbil
roadway : körbana
roam : flacka omkring
roan : rödgrå, skimmel
roar : brusa, dån, skrika, vråla, vrål, ryta, råma
roast : steka, stek
roast coffee : rosta kaffe
roast meat : stek
roasted : rostad
rob : röva, råna, bestjäla
rob out : sudda ut
robber : rånare, rövare
English−swedish Dictionary
894
English−swedish (dictionnaire)
robbers : rövarna
robbery : röveri, stöld
robbery with violence : rån
robin : rödhakesångare
robots : robotar
robs : rånar
rock : berg, gunga, vagga
rock'n'roll : rocka
rock−chrystal : bergkristall
rock−garden : stenparti
rock−hard : stenhårda
rock (of stone) : klippa
rock of stone : skär av sten
rocker : mede
rockery : stenparti
rocket : raket
rocketry : raketteknik
rockies : klippiga bergen
rocking−chair : gungstol
rocksalt : bergsalt
rocky : klippiga
English−swedish Dictionary
895
English−swedish (dictionnaire)
rococo : rokoko
rod : stång, stav, spö
rode : red
rodent : gnagare
roe : rådjur, rom
roedeer : rådjur
roentgen : röntgen
rogue : skojare, skälm, skurk
roguery : skurkaktighet
roguish : skurkaktig
roistering : rumlande
role : roll
roll : rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra
roll−call : namnupprop
rollcall : upprop
rolled : rullade
roller : vält, vals
roller−skate : rullskridsko
rollercoaster : berg− och dalbana
rollerskate : rullskridsko
rollick : leka uppsluppet
English−swedish Dictionary
896
English−swedish (dictionnaire)
rollicking : uppslupen
rolling : rullande
rolling−mill : valsverk
rolling−pin : brödkavle
rolls : rullar
Roman : romersk, romare
roman (type) : antikva
romance : romantik, romantisk
Romania : rumänien
Romanian : rumänsk
romans : romarna
romantic : romantisk
romanticism : romantik
romanticist : romantiker
romanticize : romantisera
Rome : Rom
romp : rasa (leka livligt), stoja, vild lek
romping : stojande
rompish : lekfull
rood : krucifix
roof : tak
English−swedish Dictionary
897
English−swedish (dictionnaire)
roofing : takläggning
roofing−tile : tegelpanna
roofless : utan tak
roofrack : takräcke
roofs : taken
rooftile : taktegel
rooftop : taktopp
rooftree : takbjälke
rook : schacktorn, råka
rookie : nybörjare
room : utrymme, plats, rum
room to breathe : andrum
rooms : rum
roomy : rymlig
roost : hönshus, hönspinne
rooster : tupp
root : rot
root out : utrota
rooted : rotfast
roots : rötter
rope : tågvirke, rep, lina
English−swedish Dictionary
898
English−swedish (dictionnaire)
ropey : urusel
ropy : seg
rosary : radband
rose : törnros, ros
rosebud : rosenknopp
rosetree : resenbuske
rosette : rosett
rosin : harts
roster : tjänstgöringslista
rostrum : talarstol
rosy : rosig
rot : ruttna, multna, röta
rota : tjänstgöringsordning
rotary : roterande
rotate : rotera
rotating : roterande
rotation : svängning, rotation
rotational : rotations−
rote : utantill
rotten : skämd, rutten, rutten
rotter : kräk
English−swedish Dictionary
899
English−swedish (dictionnaire)
rotund : rund
rouble : rubel
rouge : smink
rough : skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn
rough copy : kladd
rough draft : utkast
roughage : grov−
roughcast : revertera
roughen : göra grov
roughly : hårt
roulette : roulett
Roumania : Rumänien
round : runt, om, rond, rund, varv, omkring, kring
round−about : rondell, omväg, karusell
round−trip : rundresa
round−up : razzia
round off : avrunda
round turn : omgång
roundabout : rondell
roundabout way : omväg, krokväg
rounded : avrundad
English−swedish Dictionary
900
English−swedish (dictionnaire)
rounding : avrundning
roundish : rundad, trind
roundly : öppet
rounds : rundor
rouse : väcka, uppröra
roused : uppjagad, uppbragd
rousing : väckande
rout : vild flykt, slå på flykten
route : väg
routine : slentrian, rutin
routinely : rutinmässigt
routines : rutiner
rove : ströva omkring
rove about : flacka
rover : fribytare, vandrare
roving : kringflackande
row : rodd, räcka, rad, slagsmål
row a boat : ro en båt
rowdy : slagskämpe, bråkig, ostyrig
rowdyism : busliv
rower : roddare
English−swedish Dictionary
901
English−swedish (dictionnaire)
rowing : rodd
rowing−boat : roddbåt
rowlock : årtull
rows : rader
royal : kunglig
royalism : rojalism
royalist : rojalistisk, rojalist
royalistic : rojalistisk
royalty : kunglighet, avgift
rub : gnugga, frottera, gnida
rub−down : kraftig gnidning
rub out : radera
rubber : gummi
rubber−band : gummisnodd
rubber−stamp : gummistämpel
rubberneck : nyfiken person
rubbers : galoscher
rubbery : seg
rubbish−heap : skräphög
rubbishy : skräpig
rubble : stenskärvor
English−swedish Dictionary
902
English−swedish (dictionnaire)
rubicund : rödbrusig
ruble : rubel
rubs : gnuggar
ruby : rubin
ruck : hop, veck
rucksack : ryggsäck
ruction : bråk
rudder : styre, roder
ruddy : rödblommig, jäkla
rude : ohyfsad, ohövlig, obildad
rudely : plumpt
rudiment : anlag
rudimentary : rudimentär
rudiments : grunderna
rue : ångra
rueful : nedslagen, ynklig
ruff : pipkrage, krås
ruffian : skurk
ruffianly : skurkaktig
ruffle : reta, vecka, krås
rug : matta, filt, ryamatta
English−swedish Dictionary
903
English−swedish (dictionnaire)
rugged : oländig, skrovlig, kantig, barsk
rugger : rugby
ruin : fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera
ruination : ödeläggelse
ruined : förfallen
rule : härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska
rule of three : reguladetri
ruled : regerade av
ruler : härskare, linjal
ruling : rådande, regerande
rulings : regler
rum : rom−sprit, underlig
rumage : leta
Rumania : rumänien
Rumanian : rumänsk
rumble : dån, mullra
rumbling : mullrande
rumbustious : larmande
ruminant : idisslare
ruminate : grubbla, idissla
rumination : idisslande
English−swedish Dictionary
904
English−swedish (dictionnaire)
rummage : letande, genomleta
rumour : rykte
rumour−monger : ryktesspridare
rump : kvarleva, bakdel
rumple : skrynkla till
rumpled : skrynklig
rumpus : bråk
run : löpning, ränna, löpa, springa, gå, rinna
run−down : slutkörd
run−up : anlopp, ansats, upptakt
run an estate : sköta ett gods
run ashore : stranda
run away : skena, rymma
run over : köra över, överkörd
run riot : husera
run the risk : utsätta sig för, löpa risk
runabout : vagabond
runaround : nonchaleras
runaway : förrymd
rune : runa
runestone : runsten
English−swedish Dictionary
905
English−swedish (dictionnaire)
runfile : körfil
rung : ringt, ringde
runic : run−
runner : löpare, rännil, reva
runner−up : uppkomling
running : rinnande, löpning, går, lopp
running−board : fotsteg
running−in : inkörning
runs : köras
runt : puttefnask
runtime : körning
runway : startbana
rupee : rupie
rupture : bristning, brock, brista, brott
rural : lantlig
ruralize : göra lantlig
ruse : knep
rush : rusa, forsa, säv
rush−hour : rusningstrafik
rush into : störta sig in i
rusk : skorpa
English−swedish Dictionary
906
English−swedish (dictionnaire)
russet : rödbrun
Russia : Ryssland
Russian : ryska, ryss, rysk
rust : rost, rosta
rustic : lantlig, lantbo
rusticate : bo på landet
rusticity : lantlighet
rustle : prassel, prassla
rustling : prassel
rustproof : rostfri
rusty : rostig
rut : slentrian, hjulspår
ruth : rut
ruthless : obarmhärtig
rutting : brunsttid
rye : råg
rymes : rimmar
s.a. : sex appeal
Sabbath : sabbat
sable : sobel
sabotage : sabotage, sabotera
English−swedish Dictionary
907
English−swedish (dictionnaire)
saboteur : sabotör
sabre : sabel
sabre−rattling : vapenskrammel
sac : säck
saccharin : sackarin
saccharine : sockerhaltig, sliskig
sacerdotal : prästerlig
sachet : portionspåse
sack : avskeda, säck, påse, plundra
sack race : säcklöpning
sackcloth : säckväv
sacking : säckväv
sacrament : sakrament
sacramental : sakramental
sacred : religiös, helgad, helig
sacredness : helighet
sacrifice : uppoffring, offer, uppoffra, offra
sacrificial : offer
sacriledge : vanhelgande
sacrilege : vanhelgande, helgerån
sacrilegious : skändlig
English−swedish Dictionary
908
English−swedish (dictionnaire)
sacristy : sakristia
sacrosanct : helig
sacrum : korsben
sad : sorgsen, sorglig, ledsen
sad person : trist person
sadden : bedröva, göra ledsen
saddle : sadla, sadel
saddle−girth : sadelgjord
saddle horse : ridhäst
saddlebag : sadelpåse
sadistic : sadistiska
sadlery : sadelmakeri, remtyg
sadly : ledsamt, sorgset
sadness : sorg, vemod
safari : safari
safe : kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri
safe−conduct : fri lejd
safe−deposit : kassavalv
safe from : trygg
safeguard : garanti, säkerhet, skydd
safely : säkert
English−swedish Dictionary
909
English−swedish (dictionnaire)
safety : säkerhet
safety−pin : säkerhetsnål
safety−razor : rakhyvel
safety belt : säkerhetsbälte
safety curtain : järnridå
safety from : trygghet
saffron : saffran
sag : bågna, sjunka, svikta
saga : hjältesaga
sagacious : skarpsinnig
sagacity : klokhet, skarpsinne
sage : vis, salvia
Sagittarius : Skytten
sago : sago
Sahara : Saharaöknen
sahib : herr
sail : segla, avsegla, segel
sail−boat : segelbåt
sail−cloth : segelduk
sailable : segelbar
sailer : segelfartyg
English−swedish Dictionary
910
English−swedish (dictionnaire)
sailor : sjöman, matros
sailor suit : sjömanskostym
sailplane : segelflygplan
saint (St.) : helgon, sankta, sankt
saint´s day : helgondag
sainted : helgonförklarad
sake : skull
salaam : djup bugning
salacious : oanständig, slipprig
salad : sallad
salad dressing : salladsdressing
salamander : byggtork, salamander
salami : salamikorv
salaried person : löntagare
salary : lön
sale : rea, omsättning, försäljning, realisation
saleable : säljbar, kurant
sales−woman : butiksbiträde
sales tax : omsättningsskatt
salesmen : försäljare
salicylic : salicylsyra
English−swedish Dictionary
911
English−swedish (dictionnaire)
salient : utskjutande, framträdande
saline : saltdamm, salthaltig
salinity : salthalt, sälta
saliva : spott, saliv
salivary glands : spottkörtlar
sallow : gulblek, sälg, vide
sally : utfall, kvickhet, utfärd
salmon : lax
salmon trout : laxöring
salmonella : salmonella
salon : salong
saloon : bar, krog
salsify : haverrot
salt : salta, salt
salt lick : sleke, saltsten
saltcellar : saltkar
saltire : andreaskors
saltness : sälta
saltpetre : saltpeter
salty : salthaltig
salubrious : sund, hälsosam
English−swedish Dictionary
912
English−swedish (dictionnaire)
salutary : hälsosam, nyttig
salutation : hälsningsfras, hälsning
salute : salut, salutera, hälsa, honnör
salvage : bärgning, bärga
salvation : frälsning, räddning
salve : salva, bärga, lindra
salver : silverbricka
salvia : salvia
salvo of laughter : skrattsalva
salvolatile : luktsalt
salvor : räddare, bärgare
samaritan : samaritisk
samaritans : samariter
same : samma
sameness : enformighet
samovar : samovar
sampan : sampan
samphire : glasört
sample : provbit, smakprov
sampler : provtagare, märkduk
sampling : stickprovsundersökning
English−swedish Dictionary
913
English−swedish (dictionnaire)
sanatorium : vilohem, kuranstalt
sanctify : helga
sanctimonious : skenhelig
sanctimony : skenhelighet
sanction : tillåtelse, sanktion
sanctity : fromhet, helgd
sanctuary : helgedom
sanctum : helgedom
sand : sand
sand martin : backsvala
sandal : sandelträd, sandal
sandbag : sandsäck
sandbank : sandbank
sandbar : sandrev
sandblast : sandblästra
sandblasting : sandblästring
sandglass : timglas
sandpaper : sandpapper
sandpit : sandtag
sandwich : dubbelsmörgås, smörgås
sandwich−man : reklambärare
English−swedish Dictionary
914
English−swedish (dictionnaire)
sandy : sandig
sane : klok, vid sunt förnuft
sang : sjungit, sjöng
sang−froid : kallblodighet
sanguinary : blodtörstig, blodig
sanguine : sangvinisk
sanitary : sanitär
sanitation : hälsovård, hygien
sanity : sunt förstånd
sank : sjönk
sans : utan
Santa Claus : jultomte
sap : sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom
saphead : dumskalle
sapid : smaklig, välsmakande
sapient : vis
sapling : ungt träd
sapper : sappör, ingenjörssoldat, pionjär
sapphire : safir
sappy : saftig, savfull
sappy−wood : splintved
English−swedish Dictionary
915
English−swedish (dictionnaire)
sarcasm : sarkasm
sarcastic : spydig
sardine : sardin
sardonic : sardonisk, hånfull
sarge : sergant
sartorial : skräddar−
sash : skärp, fönsterbåge
sash−window : skjutfönster
sassafras : sassafras
sat : satt
Satan : Satan
satanic : satanisk, satanisk, djävulsk
satanists : satanister
satchel : skolväska
sate : mätta, tillfredsställa
satellite : drabant, satellit
satellite's : satellits
satiate : mätta, övermätta
satiety : övermättad
satin : satäng, satin
satire : satir
English−swedish Dictionary
916
English−swedish (dictionnaire)
satiric : satirisk
satirical : satiriskt
satisfaction : tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig
satisfied : nöjd, mätt
satisfy : tillfredsställa, mätta
satisfying : tillfredsställande
saturate : indränka, genomsyra
saturation : mättande
Saturday : lördag
Saturn : Satunus
saturnine : tungsint, tystlåten, dyster
satyr : satyr
sauce : sås
sauce−box : uppkäftig typ
saucepan : kastrull
saucer : tefat, kaffefat
saucy : näsvis, uppkäftig
Saudi Arabia : Saudi−Arabien
sauerkraut : surkål
sauna : sauna, bastu
saunter : flanera, spatsera
English−swedish Dictionary
917
English−swedish (dictionnaire)
saunter about : vanka omkring
sausage : korv
sause : sås
sauté : sautera
savage : barbarisk, ociviliserad, vild, vilde
savagery : grymhet, barbari
savannah : savann, grässlätt
save : frälsa, rädda, spara, bärga
saver : sparare
saving : spara
savings : besparingars, parmedel
savings account : sparkonto
savings bank : sparbank
saviour : frälsare, räddare
savory : kyndel
savour : doft, smak, arom
savoury : väldoftande, välsmakande
savvy : vett
saw : ordstäv, såga, såg
sawblade : klinga
sawder : smicker
English−swedish Dictionary
918
English−swedish (dictionnaire)
sawdust : sågspån
saweed : tång
sawguide : klingstyrning
sawhorse : sågbock
sawing : sågning
sawline : såglinje
sawmills : sågverk
sawn−off : avsågad
saxifrage : mandelblomma
Saxon : anglosaxare, saxare
saxophone : saxofon
say : säga, yttra
saying : säger
scab : skabb, svartfot, strejkbrytare
scab on a wound : skorpa på sår
scabbard : svärdsskida
scabbies : skabb
scabby : skabbig
scabrous : skrovlig, oanständig
scads : massor av pengar
scaffold : byggnadsställning, schavott
English−swedish Dictionary
919
English−swedish (dictionnaire)
scald : skålla, brännsår
scalding : skållhet
scale : skala, vågskål
scale from fish : fjäll
scale in music : skala inom musik
scaled : fjällig, skalad
scales : våg
scaling ladder : stormstrge
scallion : schalottenlök
scallop : kammussla
scallywag : skojare
scalp : huvudsvål
scalpel : skalpell
scaly : fjällig
scamp : slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med
scamper : rusa, skena iväg
scamping : fusk
scan : avscanna, skärskåda, avsöka
scandal : skandal, anstöt
scandalize : skandalisera
scandalmonger : skvallerkärring
English−swedish Dictionary
920
English−swedish (dictionnaire)
scandalous : skandalös
Scandinavia : skandinavien
Scandinavian : skandinavisk
scanned : avscannade
scanner : avsökare, antenn radar
scanning : avsökning
scant : snåla på, knapp
scantling : dimention, aning
scanty : otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp
scapegoat : syndabock
scapegrace : spelevink
scar : ärr, skråma
scarab : skarabé
scarce : sällsynt, knapp
scarcely : knappt, knappast
scarcity : knapphet
scarecely : knappast
scarecrow : fågelskrämma
scaremonger : panikspridare
scarf : halsduk
scarity : brist, sällsynthet
English−swedish Dictionary
921
English−swedish (dictionnaire)
scarlet : högröd, scharlakansröd
scarlet fever : scharlakansfeber
scarp : brant, stup
scary : skrämmande
scathing : dräpande
scatter : skingra sig
scatter−brain : virrhöna
scattered : strödd, gles, spridd
scattered around : utspridd
scatty : knasig
scavenge : rengöra
scavenger : gatsopare
scenary : landskap
scene : scen, uppträde
scenery : sceneri, landskap
scenes : scener
scent : väderkorn, parfymera, parfym, doft
scentless : luktlös
scents : dofter
sceptical : skeptisk
sceptre : spira, en spira
English−swedish Dictionary
922
English−swedish (dictionnaire)
sceptre (royal) : spira (kunglig)
schedule : schema
scheduler : schemaläggare
schematic : schematisk
scheme : arrangemang
scholar : lärjunge, lärd
scholarly : lärda
scholarship : lärdom, stipendium
scholary : vetenskaplig
school : skola
school attendance : skolgång
schoolfellow : lärare, skolkamrat, lärarinna
schoolmaster : läroverkslärare, magister
schools : skolor
schoolwork : skolarbete
sciatica : ischias
science : vetenskap
sciences : vetenskaper
scientific : vetenskaplig
scientist : forskare, vetenskapsman
scientists : forskare
English−swedish Dictionary
923
English−swedish (dictionnaire)
scion : ättling, telning
scissors : saxar, sax
scoff : håna
scold : gräla på
scolding : ovett, ovettig, gräl
scollop : kammussla
scone : mjuk platt kaka
scoop : ösa, skyffla, skopa
scooter : skoter, sparkcykel
scope : omfattning
scorch : sveda, förbränna
scorching : brännhet
score : resultat, tjog, poängställning
scorn : hån, förakt, förakta
scornful : spotsk, fröraktfull
scornfully : hånfullt
scorzonera : svartrot
Scot : skotte
Scotch : skotsk
Scotchman : skotte
Scotland : Skottland
English−swedish Dictionary
924
English−swedish (dictionnaire)
Scottish : skotsk
scoundrel : skurk, slyngel, lymmel, rackare
scoundrelly : skurkaktigt
scoundrels : lymmlar
scour : genomsöka, skura
scourge : gissel, gissla
scout : scout, spana, speja
scowl : bister uppsyn, se bister ut
scramble : klättra, rusning
scrap : skrot, skrota ned, bit, urklipp
scrap of paper : papperslapp
scrape : skrapning, skrapa
scrapes : skrapar
scrapings : avskrap
scratch : riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa
scratch oneself : klia sig
scrawl : klotter, klottra
scream : rop, skrik
screamed : skrek
screaming : skrikande, skrika
screech : tjuta, skrik, tjut
English−swedish Dictionary
925
English−swedish (dictionnaire)
screen : bildskärmen, skärm
screen−resolution : bildskärms−upplösning
screen off : avskärma
screensaver : skärmsläckare
screw : skruva, skruv
screw−nut : mutter
screwdriver : skruvmejsel, drink
screwed : skruvade
screws : skruvar
scribble : klottra, klotter
scribe : skrivare, skriftlärd
scrimmage : gruff
script : handskrift, andelsbevis
script−writer : textskrivare
scripture : skrift, kristendom
scrn : skärmen
scroll : bläddra
scrolling : bläddrande
scrub : skuras, krubba
scrubber : gasrenare
scrubbing : skrubbande
English−swedish Dictionary
926
English−swedish (dictionnaire)
scrupulous : samvetsgrann
scrutinize : granska, skärskåda
scrwe : skruva
scud : lätt regnskur, rusa, vindil
scuffle : tumult, slagsmål
scull : ro, vickåra
scullery : diskrum
sculptor : bildhuggare, skulptör
sculpture : skulptut, skulptera, skulptur
scum : skumma, avskum, skum
scurf : skabb, skorv
scurrilous : plump
scurry : springa
scurvy : skörbjugg, tarvlig
scuttle : sänka, ventil, smita undan
scythe : lie
sea : sjö, hav, sjögång
sea−damaged : sjöskadad
sea captain : sjökapten
seabird : sjöfågel
seaboard : kust
English−swedish Dictionary
927
English−swedish (dictionnaire)
seafaring : sjöfart
seagull : mås
seal : sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka
sealed : tillslutna
sealing−wax : lack
seals : tätningar
seam : skarv, söm, sömma, skikt
seaman : gast, matros, sjöman
seamstress : sömmerska
seance : seans
sear : förtorka
search : söka, snoka, forska
search−and−replace : sök och ersätt
search for : efterspana, leta efter
searchable : sökbar
searched : genomsökt
searching : rannsakning, sökande
searchlight : strålkastare
seascape : marinmålning
seashore : havsstrand
seasick : sjösjuk
English−swedish Dictionary
928
English−swedish (dictionnaire)
seaside : kust
seaside resort : badort
season : årstid, säsong
seasoning : krydda
seasons : säsonger
seat : mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk
seat−belt : säkerhetsbälte
seaweed : tång (sjö), havstång
secession : utträde, utbrytning
seclude : avstänga
secluded : enslig, undangömd
second : sekund, andra
second−class ticket : andraklassbiljett
second−hand : begagnad, antikvariat
second−hand information : andrahandsuppgift
second−rate : sekunda
second cousin : syssling
secondary : sekundär
secondary matter : bisak
secondary school : realskola, läroverk
secondly : för det andra
English−swedish Dictionary
929
English−swedish (dictionnaire)
seconds : sekunder
secrecy : hemlighet
secret : hemlig
secret motive : baktanke
secretariat : sekretariat
secretary : sekreterare
secrete : gömma, avsöndra
secretion : avsöndring
secretly : i hemlighet
sect : sekt
section : parti, sektion
sectioning : uppdelning
sector : sektor, avsnitt
secular : världslig
secure : säker, betrygga, trygg
secured : säkrat
securities : värdepapper
security : trygghet, borgen, hypotek, säkerhet
sedan : täckt bil
sedate : stillsam
sedative : lugnande medel, sedativ
English−swedish Dictionary
930
English−swedish (dictionnaire)
sedentary : sittande
sedge : starrgräs, starr
sediment : bottensats
sedimentationrate : blodsänka
seduce : förleda, förföra
seduction : förförelse
seductive : förförisk
sedulous : trägen
see : inse, träffa, se, skåda
see again : återse
seed : säd, frö
seed−testing : frökontroll
seedy : sjaskig, krasslig
seeing : seende
seek : söka
seeking : sökande
seeks : söker
seem : förefalla, tyckas, synas
seem to : verka som
seemed : verkade
seeming : skenbar, synbar
English−swedish Dictionary
931
English−swedish (dictionnaire)
seemingly : skenbart
seemly : passande, anständig
seems : tycks
seen : sett
seep : läcka, sippra ut
seepage : läckage
seer : siare
sees : ser
seesaw : gungbräda
seethe : sjuda
segments : segment
segregate : avskilja
seismic : jordbävnings−
seize : gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa
seized : gripen, stängt
seizure : gripande, attack, anfall
seldom : sällan
select : välj, utvälja
selectable : valbara
selected : vald
selecting : väljer
English−swedish Dictionary
932
English−swedish (dictionnaire)
selection : urval, val
selective : selektiv
selectively : selektivt
selector : väljare
self : själv
self− deception : självbedrägeri
self−assureness : självsäkerhet
self−conceit : egenkärlek
self−confidence : självförtroende
self−confident : självsäker
self−conscious : självmedveten
self−control : självbehärskning, självkontroll
self−denial : självförnekelse
self−displaying : självvisande
self−extract : självuppacka
self−extraction : självuppackning
self−financing : självfinansering
self−interest : egennytta
self−published : egenutgivna
self−respect : självaktning
self−righteous : självgod
English−swedish Dictionary
933
English−swedish (dictionnaire)
self−running : självexekverande
self−sacrificing : självförhärligande
self−service : självservering
self−supporting : självförsörjande
self−viewable : självvisande
self−will : egenvilja
selfdenial : försakelse
selfish : självisk, egennyttig
sell : avyttra, sälja
seller : säljare
selling : säljande
selling of : realisation
semblance : skepnad, utseende
semester : termin
semi−annually : halvårsvis
semi−colon : semikolon
semi−detached : halvt fristående
semi−manufactures : halvfabrikat
semi−official : halvofficiella
semibleached : oblekt
semicircle : halvcirkel
English−swedish Dictionary
934
English−swedish (dictionnaire)
seminary : seminarium
semitone : halvton
semolina : mannagryn
senate : senaten
senators : senatorer
send : sända, skicka
send−off : avskedstagande
send away : avvisa
send back : returnera
send down : relegera
send for : eftersända, sända efter
send off : expediera
send out : utvisa
sender : avsändare
sending : sänder, sändning
sends : sänder
senile : senil
senior : senior, högre i rang, äldre
senior assistant master : lektor
seniority : anciennitet, högre rang
sensation : förnimmelse, sensation, uppståndelse
English−swedish Dictionary
935
English−swedish (dictionnaire)
sense : känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne
senseless : sanslös, meningslös
senses : sans, känner
sensible : resonlig, förnuftig, vettig
sensitive : känslig, sensibel
sensitiveness : mottaglighet
sensitivity : känslighet
sensless : vettlös
sensual : sinnlig, sensuell
sensuous : sinnlig
sent : sänd
sentence : döma, mening, sats, dom
sentence−lengths : menings−längder
sentencelength : meningslängd
sentences : meningar
sententious : kärnfull
sentiment : stämning, känsla
sentimental : sentimental, känslosam
sentinel : post (vakt−), vaktpost
sentle : blid
sentry : vaktpost
English−swedish Dictionary
936
English−swedish (dictionnaire)
separate : skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild
separated : separerat
separately : separat
separating : separerande
separation of property : boskillnad
September : september
sepulchre : grav
sequel : efterspel, fortsättning
sequence : sekvens
sequester : avskilja, beslagta
sequoia : sequoia, mammutträd
seralize : publisera som följetong
sere : förtorka
serene : lugn, fridfull
serenity : klarhet, stillhet
serf : livegen, träl
serfdom : livegenskap, träldom
serfs : livegen
serge : sarstyg
serial : serienummer
series : räcka, serie (i)
English−swedish Dictionary
937
English−swedish (dictionnaire)
serigraphy : silkscreen
serious : rejäl, allvarlig, seriös
seriously : allvarligt
sermon : predikan
serpent : orm
serum : serum
servant : tjänare, betjänt
serve : gagna, betjäna, serva, severa, tjäna
serve as : lända till
server : stöd, basenhet
serves : fungerar
service : betjäning, servis, severing, tjänst
servicing : underhåll
serviette : sevett
servile : servil, krypande
serving : tjänar, severing
servitude : slaveri
session : sammanträde
session at court : ting
sessions : sessioner
sessions−hall : tingssal
English−swedish Dictionary
938
English−swedish (dictionnaire)
set : ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning
set−back : bakslag
set−up : organisation
set (of clothes) : omgång
set fire to : antända, tända eld på
set foot on : beträda
set forth : uppställa
set free : befria, lösgöra, lösgiva
set of instruments : bestick
set oneself to : föresätta sig
setee : soffa
setscrew : ställskruv
settable : inställningsbara
setting : ställa in
setting up : bosättning
settings : inställningar
settle : bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna
settle down : hamna, bosätta sig
settled : uppgjord, ordnat
settlement : uppgörelse, nybygge
settler : nybyggare
English−swedish Dictionary
939
English−swedish (dictionnaire)
seven : sju
seventeen : sjutton
seventieth : sjutionde
seventy : sjutio
sever : skilja, hugga av
several : flera, åtskillig
severance pay : avgångsvederlag
severe : hård, kännbar, sträng
severity : hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart
sew : sy
sewage : avloppsvatten
sewer : såningsman, kloak, kloak
sewing : sömnad
sex : kön
sex maniac : sexdåre
sexes : könen
sexton : klockare, kyrkvaktmästare
sexual : sexuell
sexuality : sexualitet
sexually : sexuellt
sexy : sexig
English−swedish Dictionary
940
English−swedish (dictionnaire)
shabby : sjaskig, tarvlig, sluskig
shack : hydda, skjul, timmerkoja
shackle : boja, schakel
shacks : kåkstäder
shade : nyans, kupa, skugga, avblända, skärm
shade off : avtona
shaded : skuggad, skuggig
shading : schattering
shadow : skugga
shady : skuggig
shaft : skaft, schakt
shafts : axlar
shaggy : raggig, lurvig
shake : skaka, skakning, skälva, bäva
shaker : blandare
shakily : darrigt
shaking : skakande, skakar
shaky : skakande, svag, skral
shale : lerskiffer
shall : skall
shallots : schalottenlök
English−swedish Dictionary
941
English−swedish (dictionnaire)
shallow : grund, ytlig
shallowness : ytlighet
sham : sken−, simulera
shamble : knega, lufsa
shambles : blodbad, röra
shame : skam, blygsel
shameful : skamlig
shampoo : schamponera
shamrock : vitklöver
shank : underben
shanty : hydda, kåk
shantytowns : slumkvarter
shape : dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt
shaped : formad
shapeless : formlös, oformlig
shapelessly : formlöst
shapely : välväxt, välskapad
shapes : former
shaping : utformning
share : dela, andel, lott, anpart, aktie, del
shareholder : aktieägare
English−swedish Dictionary
942
English−swedish (dictionnaire)
sharer : delaktig
shareware−related : shareware−relaterat
shark : haj
sharp : skärva, skarp, amper, vass
sharp−sighted : skarpsynt
sharpen : vässa
sharpening : slipning
sharply : skarpt
shatter : splittra, splittras
shave : raka
shave oneself : raka sig
shaven : renrakad
shavings : hyvelspån
shawl : schal, sjal
she : hon
she's : hon är
she−cat : katta
sheaf : kärve
shear : klippa får
shears : ullsax
sheath : skida, slida
English−swedish Dictionary
943
English−swedish (dictionnaire)
sheaves : kärvar
shed : skjul, utgjuta, sprida
shed tears : fälla en tår, fälla tårar
sheen : sken, glans
sheep : får
sheepish : fåraktig
sheer : lodrätt, idel, gir, gira
sheet : lakan, ark, skot
sheet−iron : bleckplåt
sheet of paper : ark
sheik : schejk
shelf : hylla, rev
shell : granat, skal, skala
shellac : schellack
shellfish : skaldjur
shells : skal
shelter : skydd, skyddsrum, skydda
shelve : lägga på hyllan
shelves : revor, hyllor
sheperdess : herdinna
shephard : herde, fåraherde
English−swedish Dictionary
944
English−swedish (dictionnaire)
sheriff : fogde
sherry : sherry
shew : tugga
shield : skydda, sköld
shift : växla
shifted : växlade
shifting : skiftande
shiftless : rådlös
shifts : växlar
shifty : slug, lömsk
shimmer : skimmra, skimmer
shin : skenben
shine : blänka, sken, pråla, lysa, glänsa, skina
shines : lyser
shingle : klappersten, takspån
shining : lysande
shiny : blank
ship : fartyg, skepp, inskeppa
ship−owner : redare
ship−owners : rederibolag, rederi
ship off : avskeppa
English−swedish Dictionary
945
English−swedish (dictionnaire)
shipbuilding : skeppsbygge
shipload : skeppslast
shipment : frakt
shipowner : skeppsredare
shipped : skickad
shipper : avlastare, varuavsändare
shipping : frakt
shipshape : välordnad
shipwreck : haveri, förlisa, skeppsbrott
shipyard : varv, skeppsvarv
shire : amt, grevskap, län
shirk : skolka, smita ifrån, undanbe sig
shirt : skjorta
shirt−chaser : flickjägare
shirts : skjortor
shit : skit
shiver : splittra, darra, rysning
shiver with : huttra av
shiver with cold : rysa
shivers : darrar
shoal : fiskstim, sandrev
English−swedish Dictionary
946
English−swedish (dictionnaire)
shock : chock, stöt, chockera
shocking : chockerande
shod : sko
shoddy : oäkta, usel
shoe : sko
shoelace : skoband, skosnöre
shoemaker : skomakare
shoes : skor
shook : skakade
shoot : arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta
shoot on a plant : skott
shootable : skjutbar
shooting : skytte
shop : affär, verkstad, butik, bod
shop−assistant : expedit
shop−lifter : butiksråtta
shop−steward : fackföreningsombud
shop−walker : butikskontrollant
shopkeeper : handlare
shops : handlar, affärer
shore : kust, stötta, strand
English−swedish Dictionary
947
English−swedish (dictionnaire)
shore bird : vadarfågel
shorn : klippt får
short : kort, kortvarig
short−cut : genväg
short−sighted : kortsynt, närsynt
short−wave : kortvåg
short circuit : kortsluning
short of : ont om
short story : novell
shortage : brist
shortbread : mörbakelse
shortcircuit : kortslutning
shortcoming : brist, misslyckande
shorten : förkortas, förkorta, avkorta
shortening : avkortande
shorthand : stenografi
shortly : kort
shorts : kortbyxor
shot : sköt, skjutit, skytt, skott
shot (for a gun) : hagel
shotgun : gevär
English−swedish Dictionary
948
English−swedish (dictionnaire)
should : skulle, borde
shoulder : axel, bog, skuldra
shoulder pad : axelvadd
shouldn't : borde inte
shout : ropa, rop, skräna, ryta
shout with joy : jubla
shouting : skrikande
shove : skjuta, stöta
shovel : skyffel, skovel, skyffla
show : visa, ådagalägga, visa, uppvisning
show−window : skyltfönster
show up : förete, uppvisa
showcase : monter
shower : dusch, skur
shower−bath : dusch
shower of rain : regnskur
showering : duschar
showing : visande
showrooms : utställningslokal
shows : visar
showy : prålig
English−swedish Dictionary
949
English−swedish (dictionnaire)
shrank : krympte
shred : remsa, skära sönder
shrew : xantippa, argbigga
shrewd : slug, smart, klipsk
shriek : tjuta, skrik, tjut
shrieking : skrikande
shrill : gäll
shrimp : räka
shrine : skrin, helgongrav, helgonskrin
shrink : krympa, skrumpna
shrivel : skrumpna
shroud : vant, hölja, svepning, slöja
shrub : buske
shrug : rycka på axlarna
shrunk : minskat
shudder : huttra, rysa, rysning
shuffle : gå släpigt, blanda
shun : söka undvika, sky
shunt : växla, växling
shut : stängas, stänga
shut one`s eyes : blunda
English−swedish Dictionary
950
English−swedish (dictionnaire)
shut up : inspärra
shutter : fönsterlucka, slutare, lucka
shuttle : skottspole
shuttle cock : badmintonboll, fjäderboll, lekboll
shy : kasta, skygga, skygg, blyg
shyness : blyghet, skygghet
sick : sjuk
sickle : skära
sickness : kväljningar, sjukdom, illamående
side : sida
side−by−side : sida−vid−sida
side by side : jämsides med, utmed varandra
sideboard : buffé, skänk
sideburns : korta polisonger
sidekick : underhuggare
sides : sidor
sidestep : väja för
sidewalk : trottoar
sideways : på sned
sidition : uppvigling, upproriskhet
siege : belägring
English−swedish Dictionary
951
English−swedish (dictionnaire)
siesta : siesta
sieve : såll, sålla
sift : granska, sålla
sifter : såll
sigh : suck, sucka
sighed : suckade
sight : anblick, sevärdhet, sikte, åsyn, syn
sightly : vacker
sign : teckna, skylt, underteckna, vink, signera
sign−post : vägvisare
sign of equality : likhetstecken
sign off : avmönstra
signal : signalera, signal, märklig
signature : påskrift, signatur, underskrift
signature tune : signaturmelodi
signboard : skylt
signed : signerad
significance : betydelse
significant : märkbar, signifikant
significantly : märkbart
signification : innebörd
English−swedish Dictionary
952
English−swedish (dictionnaire)
signifies : tyder på
signify : beteckna, betyda
sigular : singularis
silence : tystnad, stillhet, tysthet
silencer : ljuddämpare
silent : tyst, tystlåten
silently : tyst
silhouette : silhuett
silica : kiselsyra
silicon : kisel
silk : silke, siden
silky : lena
sill : fönsterbräde
silliness : enfald
silly : dumt, dum, enfaldig
silo : silo
silt : slam
silver : silver, försilvra
similar : lik, liknande, dylik
similarly : på samma sätt, liknande
simile : liknelse
English−swedish Dictionary
953
English−swedish (dictionnaire)
simmer : sjuda
simper : le tillgjort
simple : naiv, enkel, simpel
simple−to−use : enkel att använda
simpleton : stolle
simplicity : enkelket
simplification : förenkling
simplify : förenkla
simply : helt enkelt
simulate : hyckla, simulera
simultaneous : samtidig
simultaneously : samtidigt
sin : synd, synda
sinaitic : sinaitiska
sinblood : blodssynd
since : emedan, eftersom, sedan
sincere : oskrymtad, uppriktig
sincerely : tillgivne
sincerity : uppriktighet
sine : sinus
sinew : sena
English−swedish Dictionary
954
English−swedish (dictionnaire)
sinewy : senig
sinful : syndig
sing : sjunga
singe : sveda
singer : sångare, sångerska
singing : sjungande
single : enda, enkel, ogift
single−engined : enmotorig
singsong : allsång
singular : ovanlig
singularis : singularis, märklig
singularity : egenhet
singularly : ensamt
sinious : aplik
sinister : ondskefull
sink : dala, sjunka, vask, sänka
sink down : digna
sinker : sänke
sinner : syndare
sinuous : slingrande
sion : zion
English−swedish Dictionary
955
English−swedish (dictionnaire)
sip : klunk, läppja på, suga, läppja
sir : adelstitel, min herre
sirloin : ländstycke, oxstek
sissolve : upplösa
sissy : vekling
sister : syster
sister−in−law : svägerska
sit : sitta
sit down : sätta sig
site's : sidors
site−license : plats−licens
sites : platser
sits : sitter
sitting : sitter
sitting−room : vardagsrum
situated : placerad, belägen
situation : plats, läge, tjänst, ställning, situation
situations : situationer
six : sex
sixteen : sexton
sixth : sjätte
English−swedish Dictionary
956
English−swedish (dictionnaire)
sixtieth : sextionde
sixty : sextio
size : omfång, nummer, format, storlek
sized : storleksändrade
sizzle : fräsa vid matlagning
skall : ska
skate : skridsko, åka skridskor
skating−rink : skridskobana
skein : härva, nystan
skeleton : benstomme, skelett
skeptical : skeptiska
sketch : skiss, skissera, utkast, teckning
skewer : steknål
ski : skidor, skida
ski jumper : backhoppare
skid : slira, bromsa
skid with a car : sladd med bil
skiff : jolle
skiff to row : eka att ro
skilful : kunnig
skill : skicklighet
English−swedish Dictionary
957
English−swedish (dictionnaire)
skilled : rutinerad, yrkesutbildad, skicklig
skillful : skicklig
skills : skicklighet
skim : glida fram, skumma
skimp : snåla med
skimpy : snål
skin : flå, skinn, hud
skin−deep : ytligt
skins : skinn
skip : hoppa
skipped : tog bort
skipper : kapten, skeppare
skirmish : skärmytsling
skirret : sockerrötter
skirt : skört, kjol, skjorta
skittish : yster, skygg
skittles : käglor
skulk : smyga sig, maska
skull : skalle, kranium
sky : himmel, sky
sky−goddess : himmelsgudinnan
English−swedish Dictionary
958
English−swedish (dictionnaire)
skylark : lärka
slab : skiva, platta, häll, kaka
slack : loj, slapp, slak
slacken : slappna, slakna
slackness : slakhet
slacks : byxor
slag : slagg
slake : släcka törst
slalom slope : slalombacke
slam : slå igen, smäll
slander : förtala, baktala, skvaller, förtal
slandered : förtalad
slang : slang, skälla ut
slant : slutta, sluttning
slanting : sned
slap : smälla, daska
slap−up : flott, prima
slapstick : filmfars
slash : rista upp, hugg
slat : tvärslå, spjäla
slate : skiffer, griffeltavla
English−swedish Dictionary
959
English−swedish (dictionnaire)
slattern : slampa
slaughter : slakta, slakta, slakt
slaughtered : massakerna
slave : slav
slavery : träldom, slaveri
slaves : slavar
Slavic : slaviska
Slavonic : slaviska
slay : dräpa, döda
sledge : kälke, slägga
sleek : slät, blank
sleep : sova, sömn
sleeper : sovvagn
sleeping : sovande
sleeping−car : sovvagn
sleepy : sömnig
sleet : snöslask
sleeve : ärm
sleigh : släde, kälke
slender : späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig
slept : sov
English−swedish Dictionary
960
English−swedish (dictionnaire)
sleuth : detektiv
sleuthhound : spårhund
slice : andel, skiva
sliced : delade, delad
slick : smart, hal, slät
slide : slira, skjuta, rutscha, glida
slide−rule : räknesticka
slight : lätt, lindrig, spenslig
slighted : tillbakasatt
slightly : obetydligt
slim : smärt, smal, gänglig
slime : slam, gyttja, slem, dy
slimy : gyttjig, inställsam, dyig
sling : slunga, bindel
sling−shot : slangbåge
slings and arrows : prövningar, hemsökelser
slink : slinka, smyga
slink away : slinka iväg
slink of paper : papperslapp
slink of the pen : skrivfel
slink of the tongue : felsägning
English−swedish Dictionary
961
English−swedish (dictionnaire)
slink off : smita
slip : lapp, slinta, slira, remsa, lapsus, halka, smyga
slip road : avfartsväg
slipcover : möbelöverdrag
slipknot : löpknut
slipover : slipover
slipper : toffel
slippery : glatt, slipprig, hal
slippy : kvick
sliproad : påfart, avfart
slipshod : vårdslös, hafsig
slit : skära, springa, skåra
slither : halka, hasa, glida
slithery : hal, slipprig
sliver : spjälka, flisa
slob : klåpare
slobber : dregla
sloch har : slokhatt
sloe : slånbär
sloe−eyed : mörkögd
slog : vandra mödosamt
English−swedish Dictionary
962
English−swedish (dictionnaire)
slog through : kämpa sig genom
slogan : slagord, slogan
sloop : slup
slop : slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock
slop−basin : sköljkopp
slope : backe, sluttning, slutta
sloppy : slaskig
sloshed : berusad
slot : springa, öppning
slot−machine : spelautomat, enarmad bandit
sloth : lättja, slöhet
slouch : sloka, slöfock, loma
slough : träsk, ormskinn
slough off : överge, avbryta
sloven : smutsgris, slarver
slovenly : sluskig, hafsig, slarvig
slow : långsam, sakta
slow−motion : ultrarapid
slow−witted : obegåvad, trögtänkt
slowly : sakta
slowness : långsamhet
English−swedish Dictionary
963
English−swedish (dictionnaire)
sludge : slam
slug : snigel, metallklump, stor klunk
slug it out : puckla på varandra
slugabed : sjusovare
sluggard : latmask, slöfock
sluggish : trög, långsam
sluice : sluss
sluice−gate : slussport
slum : slumkvarter
slumber : slumra, slummer
slumberous : sömnig
slump : tillbakagång, prisfall, kris
slur : sluddra
slur over : halka över
slurp : sörpla
slush : slask, snösörja, dy
slut : slampa
slutish : slarvig
sly : listig, bakslug, lömsk, slug
smack : smack, slag, fiskebåt, smacka
smack of : ha en anstrykning av
English−swedish Dictionary
964
English−swedish (dictionnaire)
smacker : pundsedel, smällkyss
small : liten, lilla, litet, små
small−scale : småskaligt
small−time : andra klassens
small plate : assiett
small town : köping, småstad
smallholder : småbrukare
smallish : ganska liten, små
smallpox : smittkoppor
smarmy : inställsam
smart : elegant
smartly : snyggt
smash : kras, krossa, krock, slå sönder
smattering : aning, hum
smear : smeta
smeary : smetig
smell : os, dofta, lukta, lukt, osa
smelly : stinkande
smile : leende, le
smiley : leende
smiling : leende
English−swedish Dictionary
965
English−swedish (dictionnaire)
smirk : mysa
smith : smed
smithy : smedja
smock : överdragsklänning
smog : rökblandad dimma
smoke : rök, röka, ryka
smoker : rökkupé, rökare
smoking : rökande
smooth : slät, jämn, mjuk, glatt
smoothing : utjämnar
smoothly : mjukt
smother : kväva
smoulder : pyra
smouldering : pyrande
smudge : smutsfläck, fläcka
smug : självbelåten
smuggle : smoking, smuggla
smuggled : smugglade
smut : sotfläck, oanständighet
snack : matbit, mellanmål
snag : krux
English−swedish Dictionary
966
English−swedish (dictionnaire)
snail : snigel, snäcka, skalsnigel
snail−mail : snigel−post
snake : orm, snok
snakes : ormar
snap : knäppa, nafsa, snäsa av
snap−dragon : lejongap
snaps : nafsar, snaps
snare : försåt, snara, snärja
snarl : morra
snatch : ryck, rycka till sig, nappa åt sig
snatch away : snappa bort
snatch up : uppsnappa
sneak : smyga sig, smita
sneer : hån, gliring, hånleende, håna
sneering : hånfull
sneering laugh : hånskratt
sneeze : nysa, nysning
sneezing : nysning
sniff : snusa, fnysa, vädra
sniffer dog : spårhund
sniffle : snörvla
English−swedish Dictionary
967
English−swedish (dictionnaire)
sniffy : föraktfull, nedlåtande
snifter : liten drink
snigger : fnissa
snip : klippa av, remsa
snipe : beckasin
sniper : krypskytt
snippet : stump, fragment
snitch : knycka, sno
snob : snobb
snobbish : snobbaktig, dumhögfärdig
snoop : snatta, knycka, snoka
snooping : snokande
snooze : tupplur, ta sig en lur
snore : snarka, snarkning
snort : fnysa
snout : tryne, nos
snow : snöa, snö
snowcapped : snötäckta
snowflake : snöflinga
snowing : snöar
snowman : snögubbe
English−swedish Dictionary
968
English−swedish (dictionnaire)
snowstorm : yrväder
snub : snäsa av
snuff : snusa, snus, vädra
snuffle : snörvla
snug : hemtrevlig
so : så
so−called : så kallade
soak : blöta upp
soaked : uppblött
soakt : genomdränkt
soap : tvål, såpa
soap−box : provisorisk talarstol
soar : sväva högt
sob : snyfta, snyftning
sobbing : snyftande, snyftar
sober : sansad, nykter
sobordinate : underordnad
sobriety : nykterhet
soccer : fotboll
sociable : sällskaplig
social : samhällelig, social
English−swedish Dictionary
969
English−swedish (dictionnaire)
social democrat : socialdemokrat
socialism : socialism
society : förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund
society's : sällskapets
sock : strumpa, kort strumpa, socka
socket : ögonhåla, hylsa, urtag, ledhåla
sockets : socklar
sod : grästorv
soda : soda
soda fountain : sifon
sodden : genomdränkt
sodium : natrium
sofa : soffa
soft : vek, mild, len, mjuk, veklig, blid
soft−solder : mjuklöda
soft soap : såpa
soften : avhärda, mjukna
softly : mjukt
software : programvara, programvara
softwood : barrved
softwoods : mjuka träslag
English−swedish Dictionary
970
English−swedish (dictionnaire)
soggy : fuktig
soil : smutsa, jordmån, jord, mark
soiled : fläckiga
sojourn : uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas
solace : trösta, tröst
solar : sol
sold : såld
sold out : slutsåld
solder : löda
solders : lod
soldier : knekt, krigare, soldat
sole : enda, sjötunga, sula
solely : uteslutande
solemn : högtidlig
solenoid : magnetventiler
solicit : enträget be om
solicitor : advokat
solicitous : angelägen, bekymrad
solicitude : omtanke
solid : massiv, solid, säker, gedigen, fast
solidarity : gemenskap
English−swedish Dictionary
971
English−swedish (dictionnaire)
soliloquy : monolog
solitary : enslig
solitude : enslighet, ensamhet
soloist : solist
solomon : salomo
solstice : solstånd
soluble : löslig
solution : lösning
solutions : lösningar
solve : lösa, tyda
solved : löst
solvent : vederhäftig, lösningsmedel
solving : lösning
some : några, somliga, någon
somebody : någon
someday : någon dag
somehow : på något sätt
someone : någon
someplace : någonstans
somersault : volt, kullerbytta
something : någonting
English−swedish Dictionary
972
English−swedish (dictionnaire)
sometime : nångång
sometimes : stundom, emellanåt, ibland
somewhat : något
somewhere : någonstans
son : son
son−in−law : svärson, svärson, måg
son of : son till
song : låt, visa, sång
songster : sångare, fågelsångare
sonorous : klangfull
soon : snart
sooner : förr
soot : sot, sota ned
soothe : lindra, lugna
soothing : rogivande
sop : mähä, doppad brödbit, tröst
sophisticated : förkonstlad, raffinerad
sophomore : andraårsstuderande
soporific : sövande
sopping wet : uppblött
sorcerer : trollkarl
English−swedish Dictionary
973
English−swedish (dictionnaire)
sorcery : trolldom
sordid : smutsig, simpel
sore : ömt ställe, öm, sårig
soreness : ömhet
sorrel : rödbrun, fux
sorrow : sorg
sorrowful : sorgsen
sorry : ledsen
sort : sortera, ordna, sortera, sort
sort of (a...) : slags ( ett ..... )
sort out : gallra
sorted : sorterad
sorting : sortering
sough : susa
sought : sökte, sökt
sought after : begärlig
sought for : eftersökt
soul : själ
soulfull : själfull
Sound : Öresund
sound : läte, klinga, pejla, ljud, solid, låta, ljuda
English−swedish Dictionary
974
English−swedish (dictionnaire)
sound−proofing : ljudisolering
sound−support : ljudstöd
soundboard : ljudkort
soundcard : ljudkort
sounded : lät
soundeffect : ljudeffekt
soundfile : ljudfil
sounds : ljud
soundtrack : ljudspår
soup : soppa
sour : sur
source : upprinnelse, källa, ursprung
sourcecode : källkod
souse : saltlake, blöta
south : söder, sydlig
southern : sydlig
southward : söder ut
souvenir : minne
sovereign : suverän, pund, regent, härskare
sovereignty : suveränitet
soviet : sovjets
English−swedish Dictionary
975
English−swedish (dictionnaire)
Soviets : ryssarna
sow : sugga, så
sower : såningsman
sown : sått, sådd
soy−based : soyabaserad
spa : hälsobrunn, kurort
space : rymd, utrymme, tid
spacebar : mellanslagstangenten
spacecraft : rymdskepp
spaced : indelad
spacer : bricka
spaces : mellanrum
spacing : platsen
spacious : rymlig
spade : spade
spades : spader
Spain : Spanien
span : omfatta
spangle : paljett, glitter
spaniard : spanjor
spanish : spanska
English−swedish Dictionary
976
English−swedish (dictionnaire)
spank : daska till
spanking : dask
spanner : skiftnyckel
spar : mast, bom
spare : spara, bespara, avvara, skona
spare−part : reservdel
spark : gnista, gnistra
spark−plug : tändstift
sparking plug : tändstift
sparkle : tindra, spraka, gnistra
sparkles : pärlar
sparkling : pärlande
sparrow : sparv
sparrows : sparvar
sparse : tunnsådd, gles
spasm : krampryckning, kramp
spasmic : spasmiska
spasmodic : krampaktig
spasms : spasmer
spat : spottade, damask, spottat
spatter : stänka ned
English−swedish Dictionary
977
English−swedish (dictionnaire)
spawn : fiskrom, lägga rom, yngel
spawn of a fish : rom (fisk−)
speak : tala
speak−easy : lönnkrog
speak of : omtala
speak to : tilltala
speaker : högtalare, talare, talman
speaking : talande
speaking of : på tal om
speaks : talar
spear : spjut
special : speciell
special−characters : specialtecken
specialfunctions : specialfunktioner
specialist : specialist
specialities : specialitéer
speciality : specialitet
specialize : specialisera
specializing : specialiserad
specially : speciellt
species : art
English−swedish Dictionary
978
English−swedish (dictionnaire)
specific : specifik
specific name : artnamn
specifically : definitivt
specification : specifikation
specifications : specifikationer
specify : specifiera
specifying : specifierande
specimen : exemplar, prov
specious : skenfager, bestickande
speck : prick, fläck
speckled : spräcklig
spectacle : skådespel
spectacles : glasögon
spectacular : spektakulära
spectre : spöke
speculate : spekulera
speculation : spekulation
speculative : spekulativ
speculator : spekulant
speech : anföring, tal
speech−day : skolavslutning
English−swedish Dictionary
979
English−swedish (dictionnaire)
speech defect : talfel
speeches : tal
speechify : orera
speechless : mållös, stum
speed : fart, hastighet
speed−settings : hastighets−inställningar
speedometer : hastighetsmätare
speeds : farten
speedway : motorcykelbana
speedy : skyndsam, snar
spell : stava
spell−checking : rättstavningskontroll
speller : stavningskontroll
spelling : bokstaverande, rättskrivning
spelling mistake : rättskrivningsfel
spend : tillbringa, slöhet, spendera, förbruka
spending : spenderande
spendthrift : slösare
spent : uttmattad, spenderade
sperm : sperma
sphere : krets, sfär, glob, rymnd
English−swedish Dictionary
980
English−swedish (dictionnaire)
spherical : sfärisk
spice : krydda
spider : spindel
spigot : tapp, propp
spike : bult, pigg, tagg
spill : spilla
spin : snurra, spinna
spinach : spenat
spinal column : ryggrad
spindle : axel
spine : ryggrad, törne
spinning−wheel : spinnrock
spins : snurrar
spinster : ungmö, ogift kvinna
spiral : spiral
spire : tornspira, spira
spirit : själ, ande, andemening
spirited : livfull, pigg
spirits : sprit
spiritual : andlig, själslig, andlig sång
spirituality : andlighet
English−swedish Dictionary
981
English−swedish (dictionnaire)
spirituals : andliga sånger
spit : fräsa, stekspett, spotta
spite : ondska, agg
spiteful : skadeglad, hätsk
spitefulness : illvilja
spittle : spott
splash : skvalp, plask
spleen : mjälte, svårmod
splendid : präktig, härlig, glänsande, praktfull
splendour : glans, prakt
splint : spjäla
splint bone : vadben
splinter : flisa, spillra, skärva, splittra
splinters : spillror
split : spjäka, klyva, rämna
splitting : delande
splutter : fräsa, sluddra
spoil : rov, förstöra, byte, skämma bort, förstöra
spoilt : bortskämd
spoke : eker
spokesman : talesman
English−swedish Dictionary
982
English−swedish (dictionnaire)
sponge : snylta, svamp, tvättsvamp
sponge−cake : sockerkaka
spongy : porös
sponsor : sponsor, fadder
sponsoring : sponsrar
spontaneous : spontan
spool : spole, spola
spoon : sked, ösa
sport : idrott, sport, ståta med
sports : idrott, sport
sportscard : sportkort
sportsman : sportsman
spot : ställe, fläck
spot−check : stickprov på
spotless : fläckfritt
spotlight : strålkastare
spots : platser
spotted : prickig, fläckig
spouse : make, maka
spout : stupränna, pip, spruta, spruta ut
sprain : vricka, vrickning
English−swedish Dictionary
983
English−swedish (dictionnaire)
sprawl : vräka sig
spray : kvist, stänk, stänka, strila
spraying : besprutning
spread : utbreda, utbredning, sprida, breda ut
spreadsheet : kalkylblad
spreckled : spräcklig
spree : festande, upptåg
sprig : kvist
sprightly : pigg, munter
spring : källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår
spring−mattress : resårbotten
spring of steel : fjäder av stål
spring term : vårterminen
sprinkle : stänka på, stänk, strö ut
sprite : fe, tomte
sprout : gro, grodd, skott, spira
sprout (to) : spira (att)
spruce : gran, göra fin, prydlig
spry : rask
spun : snurrade, snurrat, spann, spunnit
spunk : kurage
English−swedish Dictionary
984
English−swedish (dictionnaire)
spur : sporre, sporra
spurious : oäkta
spurn : spjärna, avvisa, med förakt
spurned : försmådde
spurt : spurt, spruta
sputter : fräsa, spotta fram
spy : snoka, spionera, speja, spana, spion
squabble : kiv, kivas, käbbla
squad : patrull, grupp
squadron : skvadron, eskader
squads : grupper
squalid : smutsig
squall : vindstöt, skrika, skråla
squalor : snusk, smuts
squander : slösa
squard : tropp
square : kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg
square measure : ytmått
squash : trängsel, mosa, mos, squash
squat : huka sig ned
squatter : kolonist
English−swedish Dictionary
985
English−swedish (dictionnaire)
squaw : indiankvinna
squawk : skrika gällt
squeak : pipa, gnissla
squeaky : pipig
squeal : skrika
squeamish : pjoskig, överkänslig
squeeze : krama, klämma
squeezer : press
squeezing : kramande
squelch : krossa
squiffy : lätt berusad
squint : vindögdhet, skela
squinting : vindögd
squire : patron, godsägare, väpnare
squirm : vrida sig, våndas
squirrel : ekorre
squirrel fur : gråverk
squirt : spruta ut, stråle
squnder : slösa bort
sraight loan : amorteringslån
stab : sticka, stöta, dolkstöt
English−swedish Dictionary
986
English−swedish (dictionnaire)
stability : stabiliteten
stabilize : stabilisera
stable : stabil, stall
stack : stack, skorsten, stapla
staff : stav, personal, stab
stag : hjorthane
stage : teater, scen, estrad
stage−coach : postdiligens, diligens
stage−fright : rampfeber
stage−management : regi
stage−manager : regissör
stagger : vackla, stappla, ragla
staggering : förbluffande
stagnant : stillastående, slö
stagnate : stocka sig, stagnera
staid : stadgad, stadig
stain : betsa, fläcka, fläck
stainless : fläckfri, rostfri
stair : trappan
staircase : trappa, trappuppgång
stairs : trappor, trappa
English−swedish Dictionary
987
English−swedish (dictionnaire)
stake : stake, insats, satsa
stake in a game : insats
stale : unken, inte färsk
stalemate : dödläge, patt
stalk : smyga, kliva, stjälk
stall : spilta, kloak, bås
stallion : avelshingst, hingst
stalls : fördröjer, hindrar
stalls at thr theatre : parkett på teater
stalwart : trogen, kraftig, robust
stamen : blommans ståndare
stamina : styrka, uthållighet
stammer : stamma, stammning
stamp : prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla
stamp−fee : lösen
stampede : panikartad flykt
stamps : stämplar
stanchion : stolpe, stötta
stand : stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå
stand−alone : fristående
stand−in : ersättare
English−swedish Dictionary
988
English−swedish (dictionnaire)
stand on ceremony : krusa
stand out against : avteckna sig mot
standard : klass, normal, baner, norm, standar, fana
standard−bearer : fanbärare
standardization : standardisering
standardize : standardisera
standing : står
standstill : stillastående, stockning
stank : stinkt, stinkte, stank
staple : krampa, märla, stapelvara
star : stjärna
starboard : styrbord
starch : stärka, stärkelse
starch the collar : stärka kragen
stare : gapa, glo, stirra
starfish : sjöstjärna
stark : stel, fullständig
starlet : ung kvinnlig filmstjärna
starling : stare
starred : stjärnbeströdd
starsprangled banner − the : stjärnbaneret
English−swedish Dictionary
989
English−swedish (dictionnaire)
start : start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse
start−up : uppstart
start for : begiva sig till
starters : uppstart
starting : startar
starting−line : startlinje
startle : spritta, skrämma upp, skrämma
startled : förfärad, uppskrämd
startling : häpnadsväckande
starvation : svält
starve : svälta, hungra
starved : utsvulten
starving : svälter
state : ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera
state−room : praktgemak, lyxhytt
state of emergency : undantagstillstånd
state of war : krigstillstånd
stated : uppgiven
stately : ståtlig
statement : uppgift, påstående, uppgift
static : statisk
English−swedish Dictionary
990
English−swedish (dictionnaire)
station : station, förlägga
stationary : stillastående
stationeer : pappershandlare
stationery : skrivpapper
statistical : statistiskt
statistics : statistik
statistics−function : statistikfunktion
statuary : bildhuggar−, skulpturer
statue : staty
statuesque : statylik
statuette : statyett
stature : kroppsstorlek, resning
status : ställning, status
statute : lag, stadga
statutory : lagstadgad
staunch : pålitlig, ståndaktig
staunchest : inbitne
stave : stav
stay : uppehåll, stanna, vistas, vistelse
stay away : utebli
staying : stannande
English−swedish Dictionary
991
English−swedish (dictionnaire)
stays : korsett
stead : ställe
steadfast : stadig
steady : stadig, beständig
steak : stek
steal : smyga sig, stjäla
stealing : stöld
stealthily : smyg, smygande
stealthy : smygande, smyg
steam : ånga, ryka
steam−boiler : ångpanna
steam−engine : ångmaskin
steamer : ångbåt
steamship : ångare
steel : stål
steep : stup, brant
steeped : stupade
steeple : spira, spetsigt torn
steeplechase : hinderlöpning, terrängritt
steer : styra, ungtjur
steerage : turistklass, mellandäck
English−swedish Dictionary
992
English−swedish (dictionnaire)
stellar : stjärn−
stem : stam, förstäv, stäv, stjälk, stadga
stem on a ship : för på fartyg
stems : stämma
stench : stank
stenographer : stenograf
stenography : stenografi
step : träda, stiga, steg, trappsteg
step−father : styvfar
stepbrother : styvbror
stepchild : styvbarn
stepdaughter : styvdotter
stepfather : styvfar
stepladder : trappstege
stepmother : styvmor
steppe : stäpp
stepping−stone : språngbräda, medel
steps : steg
sterile : steril
stern : bister, akterskepp, barsk, akter, hård
stern light : akterlanterna
English−swedish Dictionary
993
English−swedish (dictionnaire)
stevedore : stuveriarbetare
stew : stuva, stuvas, stuvning
stew−pan : stekgryta
steward : steward, uppassare
stich in one`s side : håll
stick : fastna, pinne, käpp, stav
sticks : ris
sticky : klibbig, besvärlig
stiff : styv, stel, stram
stiffen : styvna, stelna
stiffly : stelt
stiffness : stelhet
stifle : kväva
stifling : kvalmig
stile : dörrpost
still : ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än
still−born : dödfött
stillness : stillhet
stilt : stylta
stilted : högtravande
stimulate : stimulera, pigga upp, egga
English−swedish Dictionary
994
English−swedish (dictionnaire)
stimulated : stimulerade
stimulating : upppiggande, retande
stimulus : retning
sting : skärpa, sting, bett, gadd, styng, sticka
stinginess : snålhet
stinging : stingande
stingly : snål
stingy : snål
stink : stinka, stank
stinking : stinkande
stint : snåla med
stipend : lön
stipulate : föreskriva
stipulation : villkor
stir : uppståndelse, fläkta, omröra
stir up : uppröra
stirring : spännande
stirrings : rörelserna
stirrup : stigbygel
stitch : stygn, styng, nålstygn
stoat : hermelin, vessla
English−swedish Dictionary
995
English−swedish (dictionnaire)
stock : lager, ätt, stam, förråd, aktier
stock−broker : börsmäklare
stock−holder : aktieägare
stock−yard : inhängnad
stock exchange : aktiebörs, fondbörs
stock raising : boskapsskötsel
stockade : palissad
stockinet : trikå
stocking : strumpa
stockroom : lagerrum
stocktaking : inventering
stocky : kort och tjock
stodgy : bastant, tung
stoke : elda med kol
stokehold : pannrum
stole : stola (lång sjal)
stolid : trög
stomach : mage
stomach pains : magplågor
stomachs : magar
stone : sten, kärna
English−swedish Dictionary
996
English−swedish (dictionnaire)
stone−carved : stenhuggna
stone−cutter : stenhuggare
Stone Age (the) : stenåldern
stones : stenar
stood : stod
stool : pall
stoop : böja sig
stooping : framåtböjd
stop : bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa
stop up : täppa, täta
stopgap : utfyllnad, ersättare
stoplight : stoppljus
stoppage : arbetsnedläggelse
stopped : stoppad
stopper : propp
stopping : fyllning
stopping−place : hållplats
stops : stoppar
storage : utrymme
store : förråd, lagra, förvara, varuhus
store up : magasinera
English−swedish Dictionary
997
English−swedish (dictionnaire)
stored : sparad
storehouse : magasin
stores : sparar
storey : våning
stories : berättelser
storing : sparande
stork : stork
storm : oväder, storma, storm
stormy : stormig
story : berättelse, sägen, historia
story's : berättelsens
story−book : sagobok
storysman : historieberättaren
stout : fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig
stout person : tjock person
stove : kamin, kakelugn
stow : stuva, packa
stowaway : fripassagerare
straddle : stå bredbent, sitta grensle
straddles : skrevar
straggle : sacka efter, ströva
English−swedish Dictionary
998
English−swedish (dictionnaire)
straggler : eftersläntare
straight : rakt, direkt, rät, rak
straight across : tvärs över
straighten : bli rak, rära
straightforward : rättfram
straightway : genast
strain : anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga
strained : spänd
strainer : sil
straining : spännare
strait : sund, svårigheter
strait−jacket : tvångströja
straiten : bringa i trångmål
straits : sund, svårigheter
strand : tråd, strand
strange : främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig
strangely : underligt
stranger : främling, obekant
strangest : konstigast
strangle : strypa
strap : spänna fast, slejf, rem
English−swedish Dictionary
999
English−swedish (dictionnaire)
strapping : stöddig
strata : skikt, lager
stratagem : knep
strategic : strategiskt
strategically : strategiska
strategies : strategier
strategy : strategi
stratify : lagra
stratigraphic : skicktindelad
stratum : skikt
straw : strå, halmstrå, halm
strawberry : jordgubbe, smultron
stray : kringströvande, gå vilse
streak : strimma, drag
stream : fors, ström, forsa, rinna
streamer : vimpel
strech : utsträcka
street : gata
streetcar : spårvagn
strength : kraft, styrka
strengthen : styrka, stärka
English−swedish Dictionary
1000
English−swedish (dictionnaire)
strengthened : förstärkt
strengthening : förstärkande
strenuous : ansträngande
stress : accent, tryck, betona, påfrestning
stress−mark : accent
stretch : spänna, töja, tänja, sträcka
stretched : ökat
stretcher : bår, sjukbår
stretches : sträcker
stretching : sträckande
strew : strö, beströ
stricken : slagen, drabbad
strict : sträng, absolut
strictly : strikt
stricture : skarp kritik
stride : klev, kliva
strident : gäll, kärv, skärande
strife : kiv, tvist
stright : sund
strike : träffa, strejk, slå, strejka
strike−breaker : strejkbrytare
English−swedish Dictionary
1001
English−swedish (dictionnaire)
strike−price : lösenpris
striker : strejkande
striking : apart, påfallande, slående
string : band, snodd, sträng
string−band : stråkorkester
stringent : bindande
strip : strimma, remsa
stripe : galon, strimma, rand
striped : randig
stripling : yngling, pojkspoling
stripping : avklädning
strive : sträva, streta, strida
striving : strävan
strode : klev, klivit
stroke : slag, streck, stryka
stroke of lightning : åsknedslag
stroll : ströva, promenera, promenad
stroller : flanör
strong : stark
strong−room : kassavalv
stronghold : fäste
English−swedish Dictionary
1002
English−swedish (dictionnaire)
strongly : kraftfullt
strop : strigel, strigla
strophe : strof
strove : strävade, stred
struck : träffad
structural : strukturell
structure : struktur
structured : strukturerad
struggle : kamp, kämpa, strida, streta
struggle with : bekämpa
strut : stötta, kråma sig
stub : stubbe, stump
stubble : stubb, skäggstubb
stubborn : envis
stubby : kort och tjock
stuck : fast
stuck−up : inbilsk
stud : knapp, stuteri, dubb
student : student, studerande
student teacher : auskultant
students : studenter
English−swedish Dictionary
1003
English−swedish (dictionnaire)
studied : raffinerad
studio : studio, ateljé
studious : flitig
studsa : bounce
study : studera
studying : studerande
stuff : ämne, tyg, stoff, material, fylla
stuffed : uppfylld
stuffiness : instängdhet
stuffy : kvav, inskränkt
stumble : snubbla, snava, stappla
stumblingblock : stötesten
stump : stubbe, stump
stun : bedöva
stung : stuckit, stack
stunk : stank
stunning : fantastisk
stunt : reklamtrick, konststycke, hämma
stupefy : förbluffa, bedöva
stupendous : förbluffande
stupid : dum
English−swedish Dictionary
1004
English−swedish (dictionnaire)
stupidity : dumhet
stupor : dvala, apati
sturdy : kraftig
sturgeon : störfisk
stutter : stamning, stamma
sty : stia, vagel, vagel, svinstia
style : titulera, stil, mode
stylish : flott, chic, stilig
stylistic : stilistisk
stylized : stiliserade
suavity : älskvärdhet
sub−catalogues : under−katalogerna
sub−directories : under−katalogerna
sub−directory : underkatalog
subaltern : underordnad
subconscious : undermedveten
subconsciousness : undermedvetande
subcontractor : underleverantör, underentreprenör
subdir : underbibliotek
subdirectories : underbibliotek
subdirectory : underbibliotek
English−swedish Dictionary
1005
English−swedish (dictionnaire)
subdivision : underavdelning
subdue : undertrycka, dämpa, betvinga, kuva, underkuva
subframe : underram
subject : föremål, ämne, subjekt, undersåte
subject to : underkasta
subjection : underkastelse
subjugate : underkuva
subjunctive : konjunktiv
sublet : hyra ut i andra hand
submarine : undervattensbåt, ubåt
submarines : u−båtar
submenu : undermeny
submerge : dyka, nedsänka
submission : underkastelse
submissions : hemställningar
submissive : undergiven
submit : framlägga, inkomma, underställa
submit to : underkasta sig, foga sig
submits : hänskjuter
submitting : framläggandet
suboperation : arbetsmoment
English−swedish Dictionary
1006
English−swedish (dictionnaire)
suborder : avrop
subordinate : underordna
subordinate clause : bisats
subordinate part : biroll
subpoena : kalla inför rätta
subscribe : prenumerera
subscribe for : subskribera
subscribe to : abonnera på, prenumerera på
subscriber : prenumerant, abonnent
subscription : prenumeration, abonnemang
subsections : stycke, underavdelning
subsequent : påföljande
subsequently : senare
subservient : underdånig, tjänlig, servil
subset : delmängd
subsidary : biträdande
subside : sjunka undan
subsidiary : bi−, hjälp−
subsidiary reason : biorsak
subsidies : avtagande
subsidize : subventionera
English−swedish Dictionary
1007
English−swedish (dictionnaire)
subsidy : understöd
subsist : existera, livnära sig
subsistence : existens
subsoil water : grundvatten
substance : huvudsak
substances : ämnen
substandard : undermålig
substantation : bevis
substantial : verklig, bastant
substantially : verkligt
substantiate : bekräfta
substantive : substantiv
substitut : ställföreträdare
substitute : substitut, surrogat, suppleant, vikarie
subterfuge : undanflykt, svepskäl
subterranean : underjordisk
subtle : subtil, hårfin
subtly : hårfint
subtotal : delsumma
subtract : subtrahera
subtraction : subtraktion
English−swedish Dictionary
1008
English−swedish (dictionnaire)
suburb : förort, förstad
suburban : förorts
subversion : omstörtning
subversive : omstörtande
subvert : omstörta
subway : underjordisk gång
succeed : lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja
succeeded : framgång, efterträder
succeeding : efterföljande
succeeds : efterträder
success : framgång, succé
successful : framgångsrik, lyckad
successfully : framgångsrikt
succession : rad, följd
successor : avlösare, efterföljare, efterträdare
succinct : kortfattad
succour : hjälp, hjälpa, undsätta
succulent : saftig
succumb : duka under, digna
such : så, sådan
suck : sug, suga
English−swedish Dictionary
1009
English−swedish (dictionnaire)
sucker : parasit, sugapparat
sucking : sugande, suger
sucking−child : dibarn
suckle : amma, dia
suction : sugning
sudden : plötslig
suddenly : plötsligt
suds : såplödder
sue : åtala, stämma, lagsöka
suède : mockaskinn
suet : talg
suffer : lida, utstå
suffer from : lida av
suffering : lidande
suffering from : behäftad med
suffers : lider
suffice : räcka till, förslå, räcka
sufficient : tillräcklig
sufficiently : tillräckligt, nog
suffix : ändelse
suffocate : kvävas, kväva
English−swedish Dictionary
1010
English−swedish (dictionnaire)
suffocation : kvävning
suffrage : rösträtt
suffuse : övergjuta
sugar : socker
sugar−beets : sockerbetor
sugar−candy : kandisocker
suggest : suggerera, påstå, antyda, föreslå
suggested : föreslaget
suggestion : förslag, inrådan
suicidal : självmordsbenägen
suicide : självmord, självmördare
suit : kostym, passa, klänning
suit−case : kappsäck, resväska
suitable : passande, läglig, lämplig
suite : svit, våning
suited : lämpat
suitor : part, part i mål, friare
suits you : klär dig
sulk : tjura
sulky : vresig, trumpen
sullen : trumpen, butter
English−swedish Dictionary
1011
English−swedish (dictionnaire)
sully : smutsa ned
sulphate : sulfat
sulphite : sulfit
sulphur : svavel
sultry : kvav
sum : summa, tal
sum up : sammanfatta, summera
summaries : kortfattade
summarize : sammanfatta
summary : resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt
summer : sommar
summing−up : sammanfattning
summit : topp
summon : instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda
summon to a memeeting : kalla till möte
summons : kallelse, kallar, stämning (lag− )
sumptuous : praktfull
sun : sol
sunbeam : solstråle
sunblind : markis
sunburnt : solbränd
English−swedish Dictionary
1012
English−swedish (dictionnaire)
sundae : fruktglass i skål, fruktglass
Sunday : söndag
sundial : solur
sundries : diverse
sundry : diverse
sung : sjöng, sjungit
sunglasses : solglasögon
sunk : sjönk, sjunkit
sunken : insjunken
sunlight : solljus
sunlit : solbelyst
sunny : solig
sunrise : soluppgång
sunset : solnedgång
sunshade : parasoll
sunshine : solsken
sunstroke : solstyng
sup : äta kvällsvard, klunk, supera
superannuated : överårig, gammalmodig
superb : präktig, storartad
supercillious : högdragen
English−swedish Dictionary
1013
English−swedish (dictionnaire)
superfast : supersnabb
superfical : ytlig
superficial : ytlig
superficiality : ytlighet
superfluous : överflödig
superhuman : övermänsklig
superintend : övervaka
superintendent : inspektör
superior : förman, överordnad, överman, överlägsen
superior numbers : övermakt
superiority : övermakt, överlägsenhet
supermarket : stormarknad
supernatural : övernaturlig
supernumerary : statist, övertalig
superpowers : supermakterna
superscription : till påseende, påskrift
supersede : ersätta
supersonic : överljuds−
superstition : vidskepelse, vantro, skrock
superstitious : skrockful, vidskeplig
supervise : kontrollera
English−swedish Dictionary
1014
English−swedish (dictionnaire)
supervision : uppsikt
supervison : tillsyn
supervisor : uppsyningsman, övervakare
supine : slö, liggande på rygg
supper : kvällsmat, supé
supplant : undantränga
supple : smidig, inställsam
supplement : bilaga, tillägg
supplementary : tilläggs
supplication : ödmjuk bön
supplie : förse
supplied : medskickad
supplier : leverantör
supply : förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera
support : understöd, medhåll, försörja, understödja
support oneself : livnära sig
supporter : anhängare
supporting : stödjande
suppose : förmoda, tro, mena, anta
supposition : antagande, förmodligen
suppress : undertrycka, kväsa
English−swedish Dictionary
1015
English−swedish (dictionnaire)
suppuration : varbildning
supranational : överstatlig
supremacy : överlägsenhet, överhöghet
supreme : överlägsen, högst
supress : dämpa
surcharge : påtryck
sure : säker, visst, rejäl, viss
surety : säkert, garant
surf : bränningar, bränning
surface : yta
surfeit : övermättnad, övermått
surfing : surfa
surge : svalla, svallvåg
surgeon : kirurg
surgery : kirurgi
surgical : kirurgisk
surly : sur
surmise : förmoda
surmount : övervinna, höja sig över
surname : efternamn, tillnamn
surpass : överträffa
English−swedish Dictionary
1016
English−swedish (dictionnaire)
surplice : mässkjorta
surplus : överskotts−, överskott
surprise : ertappa, överraska, överraskning, förvåning
surprised : snopen
surprising : förvånande
surprisingly : förvånande
surrender : ge sig, uppge
surreptitious : smyg−, hemlig
surround : omge, omgiva, omringa
surrounded : omgiven
surrounding : kringliggande
surroundings : miljö
surrounds : omringar, omger
surtax : extraskatt
surveillance : övervakning
survey : undersökning, överblick, överblicka, översikt
surveying : undersökande
surveyor : lantmätare, besiktningsman
surveys : undersökningar
survival : överlevande, rest
survive : överleva
English−swedish Dictionary
1017
English−swedish (dictionnaire)
surviving : kvarvarande
susceptibility : känslighet
susceptible : mottaglig
suspect : misstänka
suspence : ovisshet, uppskov
suspend : avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp
suspenders : hängslen
suspension : avstängning
suspensory : suspensoar
suspicion : misstanke, misstanke, misstro
suspicious : misstänksam
suspiciously : misstänksamt
sustain : uppehålla
sustenance : uppehälle
swab : svabb, skrubba, skura
swaddle : linda småbarn
swag : stöldgods, bylte, knyte
swagger : skryta, skryt, luffare
swagger cane : officers käpp
swallow : sluka, ladusvala, svala, svala, svälja
swallow dive : svanhopp
English−swedish Dictionary
1018
English−swedish (dictionnaire)
swallowing : sväljande
swam : simmade
swamp : översvämma, dränka, kärr
swampy : sumpig
swan : svan
swap : byta
sward : grästorv, gräsmatta
swarm : svärm, vimla, myller, svärma, myllra
swarthy : svartmuskig
swathe : insvepa
sway : svänga, vackla, vingla
swaying : svängande
swear : svära
swearing : svordomar
sweat : svettas, svett
sweater : ylletröja, tröja
sweaty : svettig
swede : kålrot, svensk
Swede : svensk
Sweden : Sverige
Swedish : svenskt, svensk
English−swedish Dictionary
1019
English−swedish (dictionnaire)
Swedish turnip : kålrot
sweep : sopa, sotare, drag, svepa
sweep−back : pilform
sweep−hand : centrumvisare
sweeper : sopare
sweeping : radikal, kolossal
sweepings : sopor
sweepstake : totalisator
sweet : karamell, söt, efterrätt, ljuv
sweet−chestnut : äkta kastanj
sweet−corn : sockermajs
sweet−pea : luktärt
sweet−potato : sötpotatis
sweet−toothed : svag för sötsaker
sweeten : söta, sockra
sweetener : sötningsmedel
sweetening : sötande
sweetheart : fästman, fästmö
sweetie : godis
sweetmeat : karamell, godsak
sweetness : sötma
English−swedish Dictionary
1020
English−swedish (dictionnaire)
sweets : konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker
sweetshop : godisaffär
sweetstuff : sötsaker
swell : dyning, svälla, svullna
swelling : svällande, ansvällning
swelter : förgås, tryckande värme
sweltering : tryckande
swept : sopade, svepte, svept, sopat
swere : gira
swerve : vika av, avvikelse, vridning
swift : kvick, rask, snabb
swifter : bomtåg
swiftly : snabbt
swiftness : snabbhet
swig : stjälpa i sig
swill : skölja
swim : simma
swimmer : simmare
swimming : simning
swimming−bath : simbassäng
swimming−bladder : simblåsa
English−swedish Dictionary
1021
English−swedish (dictionnaire)
swimming−costume : simdräkt
swimming−pool : simbassäng
swimming costume : baddräkt
swimmingly : lekande lätt
swimsuit : baddräkt
swindle : skoja, bedra, svindel
swindler : svindlare, skojare
swine : svin
swine−pox : svinkoppor
swineherd : svinaherde
swing : svängning, gunga, svänga, dingla, svinga
swing−door : svängdörr
swingeing : väldig
swinging : svängande
swings : svingar
swinish : snuskig
swipe : slå till
swirl : virvla, virvel, virvla runt
swish : vina, sus
Swiss : schweizare, schweizisk
switch : vidja, strömbrytare, växel
English−swedish Dictionary
1022
English−swedish (dictionnaire)
switchback : serpentinväg
switchboard : instrumenttavla
switching : växlande
Switzerland : chweitz
swivel : svängtapp
swivel−chair : snurrstol
swiviel−bridge : svängbro
swizz : båg, hambug, bluff
swollen : svullen, uppsvälld
swollen−headed : uppblåst
swoon : svimning, svimma
swoop : slå ned på, angrepp
swoosh : susa
swop : byta
sword : värja, svärd
sword−swallower : svärdslukare
swordmanship : fäktkonst
swordplay : fäktning
swot : plugga, plugghäst
swum : simmat
swung : svängde
English−swedish Dictionary
1023
English−swedish (dictionnaire)
sycophant : smickrare
sycophantic : krypande
syllabic : stavelsebildande
syllabify : uppdela i stavelser
syllable : stavelse
syllabus : kursplan, översikt
sylph : sylfid
sylphlike : gracil
sylvian : skogig
symbol : symbol
symbolic : symbolisk
symbolical : symbolisk
symbolize : symbolisera
symbols : symboler
symmetric : symmetrisk
symmetrical : symmetrisk
symmetry : symmetri
sympathetic : tilltalande, sympatisk
sympathize : sympatisera
sympathizer : sympatisör
sympathy : medkänsla
English−swedish Dictionary
1024
English−swedish (dictionnaire)
symphony : symfoni
synagogue : synagoga
synchronization : synkronisering
synchronize : synkronisera
synchronizes : synkroniserar
synchronous : synkron
syndicate : syndikat
synonymous : liktydig, synonym
synonyms : synonymer
synops : sammanfattning
synopsis : syntes, sammanfattning, synopsis
syntactic : syntaktisk
synthes : syntes
synthesize : framställa på syntetisk väg
synthesizer : synthesizer
synthetic : syntetisk
syphilis : syfilis
Syria : syrien
Syrian : syrisk
syringa : schersmin, syren
syringe : injektionsspruta, spruta
English−swedish Dictionary
1025
English−swedish (dictionnaire)
syrup : sirap, saft, sockerlag
syrupy : sirapsaktig
system : system
system−directory : system−katalog
systematic : systematisk
systematize : systematisera
systemfile : systemfil
systolic : systolisk
ta : tack
tab : etikett, lapp
tabby : katta, spräcklig
tabernacle : tabernakel
table : bord, tabell, tavla
table−boarder : matgäst
table−land : högplatå
table−lifting : bordsdans
table−linen : bordslinne
table−manners : bordsskick
table−rapping : bordknackning
table−spoon : matsked
table−talk : bordssamtal
English−swedish Dictionary
1026
English−swedish (dictionnaire)
table−tennis : bordtennis
table−turning : bordsdans
table of rates : taxa
tableau : tablå
tablecloth : bordsduk
tableknife : matkniv
tableland : högplatå
tablemat : tablett
tables : tabeller
tablespoonful : matskedsmått
tablet : tablett, skrivblock
tabletop : bordsskiva
tablets : lertavlor
tableware : bordsservis
tabloid : piller, tablett, tidning i litet format
taboo : tabu
tabs : etiketter
tabular : i tabellform
tabulate : ställa upp i tabellform
tabulation : tabelluppställning
tacit : tyst, underförstådd
English−swedish Dictionary
1027
English−swedish (dictionnaire)
taciturn : fåordig, tystlåten, tystlåten
tack : häftstift, stift, tråckla, nubb
tackle : tackla, talja
tackling : rigg
tacky : klibbig
tact : taktfullhet, takt
tactful : grannlaga, taktfull
tactfulness : taktfullhet
tactical : taktisk
tactician : taktiker
tactics : taktik
tactless : taktlös
tadpole : grodyngel
taffeta : taft
taffrail : akterreling
tag : fästa, fras, lapp
tag−end : sistadel
tail : svans, skört, stjärt
tail−coat : frack
tail−end : slutdel
tail−gate : baklucka
English−swedish Dictionary
1028
English−swedish (dictionnaire)
tail−light : baklykta
tail−wind : medvind
tailback : bilkö
tailed : med svans
tailor : skräddare
tailor−made : skräddarsydd
tailoring : skrädderi
tailpiece : slutstycke
tails : svansar
tailsman : mottagare
tailspin : spinn
tained : skämd
taint : fläck, besmitta
take : vidtaga, intaga, taga, ta
take−away : restaurangtyp
take−home : lön efter skatt
take−in : bedrägeri
take−off : startplats, avstamp
take−over : övertagande
take a bath : bada
take a cast of : avgjuta
English−swedish Dictionary
1029
English−swedish (dictionnaire)
take advantage of : utnyttja
take alarm : ana oråd
take an aperient : laxera
take away : ta bort
take care of : akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på
take charge of : tillvarata
take in : hysa
take in tow : ta på släp
take over : axla, överta
take pains to : vinnlägga sig om, vinnlägga sig om
take part in : deltaga
take possession of : bemäktiga sig
take steps : vidtaga åtgärder
take upon oneself : ikläda sig
taken : taget
taken prisoner : tillfångatagen
takeover : företagsförvärv
takeoverbid : övertagandebud
taker : tagare
taking : intagande
takings : intäkter
English−swedish Dictionary
1030
English−swedish (dictionnaire)
talanted : talangfull
talc : talk
talcum : talk
tale : saga, sägen, berättelse
talebearer : skvallerbytta
talent : anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet
talented : begåvad
talk : tala, samtal, prat, samtala
talkative : pratsam, språksam, talför
talked : pratade
talker : pratmakare
talkie : ljudfilm, talfilm
talking : samtalande
talking−point : diskussionsämne
talking−to : åhutning
talking film : talfilm
talks : samtalar
tall : storväxt, lång, reslig, högväxt, hög
tall person : lång person
tall story : amsaga
tallow : talg
English−swedish Dictionary
1031
English−swedish (dictionnaire)
tally : pricka av, överensstämma
tally−ho : buss på
tallyman : kontrollräknare
talon : fågelklo
tamable : tämjbar
tame : tämja, matt, tam
tamer : djurtämjare
taming : tämjande
tamp : packa till
tamper : manipulera
tampered : manipulerade
tampering : kladdande
tampers : manipulerar
tampon : tampong
tan : solbränna, garva
tang : stark smak, stark lukt
tangent : perifer
tangibility : påtaglighet
tangible : gripbar
tangle : trassla till, härva, trassel
tank : stridsvagn, cistern, vattenbehållare
English−swedish Dictionary
1032
English−swedish (dictionnaire)
tankard : sejdel, krus
tanker : tankfartyg
tanned : solbrända
tanner : garvare
tantalize : reta, pina
tantamount : liktydig, likvärdig
tantrum : misshumör
tap : tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran
tape : band
tape−recorder : bandspelare
taper : smalt ljus, smalna av
tapered : konisk
tapering : avsmalnande
tapes : bandar
tapestry : vävd tapet
tapeworm : binnikemask
tapping : tappning
tar : tjära
tardy : senfärdig, långsam, senkommen
target : mål
tariff : tulltaxa, taxa
English−swedish Dictionary
1033
English−swedish (dictionnaire)
tarmac : asfalterad startbana
tarn : tjärn
tarnish : göra matt
tarnished : anlupen
tarpaulin : presenning
tarry : dröja, tjärig
tart : fruktkaka, besk
tartan : rutigt skotskt tyg
tartar : tandsten
task : bestyr, värv, uppgift, uppgift
tasks : uppgifter
tassel : tofs
tast−master : ceremonimästare
taste : smaka, smak, avsmaka
tasted : smakade
tasteful : smakful
tasteless : smaklös
tasty : smaklig
tatter : trasa
tattered : trasig, söndertrasad
tattoo : tatuering, tapto, tatuera
English−swedish Dictionary
1034
English−swedish (dictionnaire)
taught : lärt
taunt : hån, håna
taut : spänd
tavern : värdshus
tawdry : uttstyrd
tawny : brungul, läderfärgad
tax : beskatta, skatt
tax−free : skattefri
tax rate : skattesats
taxable : skattepliktig
taxation : beskattning
taxi : taxi
taxi−driver : taxichaufför
taxicab : bil, taxi, hyrbil
taxidermist : konservator
taxing : krävande, svår
tea : te
tea−cosy : tehuv, tevärmare
tea−kettle : tekittel
tea−pot : tekanna
tea bag : tepåse
English−swedish Dictionary
1035
English−swedish (dictionnaire)
tea ball : tekula
tea caddy : teburk
teacart : tevagn
teach : lära, instruera, lär ut, undervisa
teachability : läraktighet
teacher : fröken, lärare
teaching : undervisning
teachings : föreskriver, lär
teacup : tekopp
teak : teak trä
team : trupp, lag, arbetslag
teamster : kusk
teamwork : grupparbete
tear : reva, tår, slita
tear apart : riva sönder
tear to rags : trasa sönder
tearful : gråtmild
tease : retas med, reta, käxa
teaser : svår uppgift
teasing : retsam, kitslig
teaspoon : tesked
English−swedish Dictionary
1036
English−swedish (dictionnaire)
teat : spene, napp
technical : tekniskt
technician : tekniker
technics : teknik
technique : teknik
techno : tekno
technological : teknologiska
technology : teknologi
tedious : tråkig, ledsam
teem : vimla, myllra
teen : tonåring
teenager : tonåring
teens : tonår
teeth : tänder
teetotaller : absolutist, nykterist
telecommunication : telekommunikation
telegram : telegram
telegraph : telegraf
telephone : telefonera, telefon
telescope : teleskop, kikare
telex : telex
English−swedish Dictionary
1037
English−swedish (dictionnaire)
tell : yppa, berätta, säga, förtälja, tala om
tell a fib : narras
tell a person his fortune : spå
tell lies : ljuga
teller : bankkassör
telling : berättar
tells : berättar
telltale : skvallerbytta
telly : tv
temerity : dumdristighet
temper : besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag
temperament : temperament
temperance : måtta, nykterhet
temperate : nykter, måttlig, tempererad, avhållsam
temperature : temperatur
temperatures : temperaturer
tempered : tempererad
tempest : storm
template : mall
temple : tinning, tempel
tempo : tempo
English−swedish Dictionary
1038
English−swedish (dictionnaire)
temporarily : tillfälligt
temporary : temporär, tillfälligt
temporize : söka vinna tid
tempt : fresta
temptation : frestelse
ten : tio
tenable : hållbar
tenacious : envis
tenancy : arrendetid, arrende
tenant : hyresgäst, arrendator
tend : valla, tendera
tend a wound : sköta ett sår
tendency : riktning, tendens, benägenhet
tender : öm, kärleksfull, mör, späd
tender form : anbudsformulär
tenderer : anbudsgivare
tenderly : ömt
tenderness : ömhet
tending (the soil) : ans
tendon : sena
tendril : klänge
English−swedish Dictionary
1039
English−swedish (dictionnaire)
tendrill on a flower : reva på en växt
tenement : hyrd bostad, arrendegård
tenement house : hyreshus
tenet : grundsats
tennis : tennis
tennis−court : tennisplan
tenor : lydelse, mening, riktning, tenor
tense : spänd, tempus
tenside : tensid
tension : spänning, anspänning
tent : tält
tentative : trevande
tentatively : preliminära
tenth : tionde
tenure : besittningsrätt, ämbetstid
tepid : ljum
tergiversate : göra undanflykter
tergiversation : undanflykt
term : villkor, term, termin
termagent : ragata
terminal : terminal, slutgiltig
English−swedish Dictionary
1040
English−swedish (dictionnaire)
terminate : avsluta
termination : avslutande, uppsägning, ämne, ändelse
terminology : terminologi
terminus : ändstation
terms : ordalag, villkor
terrace : terrassera, husrad, terass
terrain : terräng
terrestrial : jordisk
terrible : ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd
terrific : fruktansvärd
terrified : förskräckt
terrify : förskräcka, förfära
territories : områden
territory : område, territorium
terror : fasa, fruktan, skräckvälde, skräck
terrorize : terrorisera
terse : knapphändig
test : pröva, förhöra
test−dummy : provdocka
test−tube : provrör
test on : prova
English−swedish Dictionary
1041
English−swedish (dictionnaire)
testament : testamente
tester : provare
testers : testare
testfile : testfil
testfiles : testfiler
testifies : intyga
testify : vittna, intyga
testimony : vittenesbörd, intyg, vittnesbörd
testing : testa
testyfy : bevittna
tether : tjuder, tjudra
Teuteon : german
Teutonic : germansk, tysk
text : pränta
text−book : lärobok
text−screen : textbild
text−statistics : text−statistik
textcolor : textfärg
textcontroll : textkontroll
textediting : textredigering
textexample : skolexempel
English−swedish Dictionary
1042
English−swedish (dictionnaire)
textfile : textfil
textile : vävnad, tyg, textil
textiles : textilvaror
textmessage : textmeddelande
textscroll : textrullning
textual : texttrogen
texture : konsistens, struktur
Thames − the : Themsen
than : än
thank : tack
thank you very much : tack så mycket
thankful : tacksam
thankfully : tankfullt
thankfulness : tacksamhet
thanking : tackande
thanks : tack
thanks to : tack vare
thanksgiving : tacksägelse
that : som, det, att, vilken
that's : det, som är
thatch : kalufs
English−swedish Dictionary
1043
English−swedish (dictionnaire)
thatched roof : halmtak
thaw : tina, tö, töväder, töa
the : den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det
the contrary : motsatsen
the day before yesterday : förrgår
the Iron Age : järnåldern
the opposite : motsatsen
the other day : häromdagen
the other way around : tvärom
the public : allmänheten
the same : samma, densamme, lika
the sooner the better : ju förr desto bättre
the Supreme Court : Högsta domstolen
theatre : teater, operationssal
theatrical : teatralisk
theft : stöld
their : deras
theirs : deras
them : dem
theme : tema
themselves : sig
English−swedish Dictionary
1044
English−swedish (dictionnaire)
then : sedan, då
theologian : teolog
theologians : teologer
theology : teologi
theoretical : teoretisk
theories : teorier
theory : teori
there : dit, där
there's : där är, det finns
thereabout : däromkring
thereafter : därefter, därefter
thereby : därvid, därigenom
therefore : därför
thereof : därom
thereto : därtill
thereupon : därpå
thermometer : termometer
thermonuclear : termonuklear
Thermos : termosflaska
thermostate : termostat
thesaurus : synonymordbok, ordbok, uppslagsbok
English−swedish Dictionary
1045
English−swedish (dictionnaire)
these : dessa
thesis : tes, avhandling
thespian : dramatisk
Thessalonian : thessaloniker
thews : senor, muskler
thewy : muskulös, senig
they : de här
they're : de är
they've : de har
thick : tjocka, tjock
thicken : avreda
thickening : tjock klump
thicket : snår
thickness : grovlek, tjocklek
thief : tjuv
thigh : lårben
thimble : fingerborg
thin : gles, tunn, gallra, mager
thing : sak, tingest, persedel, ting
think : anse, tänka, tro, mena, tycka
thinking : tänkande
English−swedish Dictionary
1046
English−swedish (dictionnaire)
thinly : glesbygd
third : tredje
thirds : tredjedelar
thirst : törst, törsta
thirst for : törsta efter
thirsty : törstig
thirteen : tretton
thirteenth : trettonde
thirty : trettio
this : detta, denna
this evening : i kväll
this morning : i morse
this way : hitåt
thistle : tistel
thistle−down : tistelfjun
thong : pisksnärt, läderrem
thorax : bröstkorg
thorn : torn, tagg, törne
thorn−bush : törn−buske
thorough : grundlig
thoroughbred : rasren, fullblod
English−swedish Dictionary
1047
English−swedish (dictionnaire)
thoroughfare : genomfart, huvudgata
thoroughly : noggrannt
those : de där
though : fastän
thought : tänkte
thought−change : tankeförändring
thoughtful : tankfull
thoughtless : korttänkt, tanklös
thousand : tusen, tusental
thousand−year : tusenåriga
thousandth : tusende
thrall : träl, träldom
thrash : tröska, klå
thread : tråd
thread off : avgänga
threadbare : banal, luggsliten, trådsliten
threads : trådar
threat : hotelse, hot
threaten : hota
threatening : hotfull
three : tre
English−swedish Dictionary
1048
English−swedish (dictionnaire)
three−dimensional : tre−dimensionell
three−engined : tremotorig
three times : tre gånger
thresh : tröska
threshold : tröskel
threw : kastade
thrib : dunka
thrift : sparsamhet
thrill : bäva, rysa
thriller : roman, sensationsfilm
thrilling : spännande, rafflande
thrills : raffel
thrive : trivas, frodas
thriving : blomstrande
throat : strupe, hals, svalg
throb : bulta, dunka
throe : häftig
throne : tron
throng : trängas, trängsel
throttle : ventil, kväva
through : genom, igenom
English−swedish Dictionary
1049
English−swedish (dictionnaire)
throughout : över
throw : kast, kasta, slunga, slänga
throwaways : engångsartiklar
thru : genom
thrum : trumma, klinka
thrush : trast
thrust : anfall
thud : dunka, duns
thug : bandit
thumb : tumme
thump : slag, stöt, duns, dunka
thunder : åska, dåna, tordön, dunder
thunder−clap : åskskräll
thunder−storm : åskväder
thunderbolt : blixt
thundershower : åskskur
Thursday : torsdag
thus : således, så, sålunda, alltså, därför
thwack : klappa till
thwart : omintetgöra
thwarting : hindrande
English−swedish Dictionary
1050
English−swedish (dictionnaire)
thyme : timjan
thyroid gland : sköldkörtel
tick : prick, bock, fästing, ticka
ticket : lottsedel, biljett
tickle : kittling, kittla
ticklish : kittlig
tidal : tidvattens
tide : tidvatten, flod
tidings : nyheter
tidy : städa, snygg, ordentlig, prydlig
tidy up : städa
tie : knyte, slips, binda
tied : band
tier : bänkrad, lager, rad
tiff : gräl, gnabb
tight : åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät
tight−fitting : årsittande
tighten : spänna
tightening : åtdragande
tightly : tätt
tightness : åtdragning
English−swedish Dictionary
1051
English−swedish (dictionnaire)
tights : trikåer
tile : bricka
till : till, ända tills, tills
till then : dittills
tillage : odling
tiller : odlare, rorkult
tilt : luta, vippa
timber : timmer, virke
timber yard : brädgård
time : takt, tidpunkt, tid, stund, gång, tempo
time−able : schema, tidtabell
time−limit : tids−begränsning
time−share apartment : andelslägenhet
time−table : schema, kommunikationstabell, tidtabell
time together : samvaro
timely : lämplig, läglig
timer : tidrelä
times : gånger
timid : rädd, försagd, ängslig
timing : tidsmäta
timorous : rädd, ängslig
English−swedish Dictionary
1052
English−swedish (dictionnaire)
timothy : timoteus
tin : tenn, konservburk, bleckburk, burk
tin of herrings : sillburk
tinder : fnöske
tinge : skiftning, lätt färga
tingle : pirra
tinker : kittelflickare, fuskare
tinkle : pinglande, pingla
tinkling : plingande
tinned provisions : konserv
tinsel : glitter
tint : färga, färgton
tiny : pytteliten
tip : spets, tipp, tippa, drickspengar
tipical : typisk
tipping : avstjälpning
tipple : pimpla, supa, dricka
tips : tips
tipsy : berusad, drucken
tiptop : förstklassig
tire : trötta, tröttna
English−swedish Dictionary
1053
English−swedish (dictionnaire)
tired : trött
tired of : led på
tiresome : retsam (förarglig), ledsam, tröttsam
tiring : tröttsam
tiro : nybörjare, novis
tissue : fint tyg, vävnad
tissue−paper : silkespapper
tit : bröstvårta
tit−tat−toe : tripp trapp trull
titanic : jättelik
titbit : läckerbit
tithe : tionde
title : rubrik, titel
titled : rubricerad
titmouse : mes (fågel)
titrate : titrera
tits : bröst
titter : fnitter, fnittra, fnissa
tittle−tattle : skvaller
titular : titulär−
tmp : temporär
English−swedish Dictionary
1054
English−swedish (dictionnaire)
to : till, att, att, rämna, åt
to−do : väsen, ståhej
to−morrow : imorgon
to a man : mangrant
to be or not to be : bli, att vara eller inte vara
to death : ihjäl
to eat : att äta
to get : att få, ränta
to night : i natt
to some extent : i någon mån
to speak : slang, att tala
to the left : till vänster
to the right : till höger
toad : padda
toadflax : gulsporre
toadstool : flugsvamp
toady : smickrare, smilfink
toast : rostat bröd, skål (utbringa en −)
tob : övertagandebud
tobacco : tobak
tobacconist : tobakshandlare
English−swedish Dictionary
1055
English−swedish (dictionnaire)
tobacconist's : tobaksaffär
toboggan : kälke
today : idag
toddle : tulta
toddy : palmvin, toddy
todo : att göra
toe : tå
toffee : knäck, kola
together : tillsammans, ihop
together with : jämte
toggle : växla
toggling : togglande
toil : knoga, knog, sträva
toil in the work : slita i arbetet
toilet : toalett
toilsome : mödosam
token : tecken, gåva
told : berättade, berättat
tolerable : dräglig, uthärdlig
tolerance : tolerans
tolerate : tåla, fördra, tolerera
English−swedish Dictionary
1056
English−swedish (dictionnaire)
toll : möda, klämtning, tull, klämta
tolling : klämtning
tomato : tomat
tomb : grav, grift, gravvalv
tombola : tombola
tomboy : yrhätta
tomcat : hankatt
tome : stor bok, volym
tommy : engelsk soldat
tomorrow : imorgon
ton : ton = 1000kg
tongs : tång
tongue : tunga
tonic : tonisk, stärkande
tonight : i kväll, inatt, i afton
too : tillika, också, även, alltför
tool : verktyg, redskap
toolbox : verktygslåda
toolkit : verktygs uppsättning
toot : tuta
tooth : tand
English−swedish Dictionary
1057
English−swedish (dictionnaire)
tooth−brush : tandborste
tooth−paste : tandkräm
toothache : tandvärk
top : topp, krön, höjd
top−hat : cylinderhatt
top−secret : topphemlig
top−seller : topp−säljare
top−up : fyll på
toper : suput
topic : ämne
topical : aktuell
topple : störta, stjälpa
tops : toppar, överst
topsy−turvy : upp och nedvänd
torch : ficklampa, fackla, bloss
torchlight : strålkastare
tore : rusade, rev sönder
torment : pina, kval
tormentor : plågoande
torn : trasig
torpedo : torped, torpedera
English−swedish Dictionary
1058
English−swedish (dictionnaire)
torpid : stel, domnad
torpor : slöhet, dvala
torrent : flöde, ström
torrid : förbränd
torso : kropp
tortoise : sköldpadda
tortuous : slingrande
torture : tortera, pina, tortyr
tory : konservativ
toss : slänga, vräka
toss−up : slantsingling
tot : parvel
total : summa, total
totally : totalt
totter : vackla, stappla
touch : snudda vid, röra vid, beröra, känning, vidröra
touching : rörande, vidrörande
touchy : lättstött
tough : besvärligseg
tounge : tunga
tour : tur, turnera, resa, turné
English−swedish Dictionary
1059
English−swedish (dictionnaire)
touring : rundresa
tourist : turist
tournament : turnering
tousle : rufsa till
tout : kundvärvare, spion
tow : bogsering, bogsera
towards : åt, emot, mot
towel : handduk
tower : torn
tower−clock : tornklocka
towering : mycket hög
town : stad
town−resident : stadsbo
town councillor : stadsfullmäktige
town hall : rådhus
toxic : giftig
toxicity : giftigheten
toxin : gift
toy : leksak
trace : spåra, spår, märke, aning, spana
traced : uppspårad
English−swedish Dictionary
1060
English−swedish (dictionnaire)
tracing : uppspårande
track : spår
tracking : spårande
tract : område, traktat
tractable : lätthanterlig
tractable (be) : spak (vara )
traction : dragningskraft, dragning
tractor : traktor
trade : yrke, handla, handel, näring
trade−in : inbyte
trade−union : fackförening
trade−wind : passadvind
trade mark : varumärke
trade union : fackförening
trademark : fabriksmärke, varumärke
trader : handelsfartyg, köpman
tradesman : affärsidkare, handlare
trading : handel
tradition : sägen
traditional : traditionell
traditionally : traditionell
English−swedish Dictionary
1061
English−swedish (dictionnaire)
traffic : trafik
tragedy : tragedi
tragic : tragisk
trail : spår
trailer : släpvagn
trailing : efterföljande
train : träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna
trained : utbildad, van
trainer : tränare
training : exercis, utbildning, träning
training−school : verkstadsskola
traiotor : förrädare
trait : drag, karaktärsdrag
trait of character : karaktärsdrag
traitor : förrädare, quisling
tram : spårvagn
tramcar : spårvagn
tramp : lastfartyg, luffare, landstrykare
trample : trampa, trampa ner
tramway : spårväg
tranquil : lugn
English−swedish Dictionary
1062
English−swedish (dictionnaire)
transact : genomdriva, uppgöra
transaction : transaktion
transactions : handlingar, förhandlingar
transcend : överträffa
transcribe : transkribera
transcript : översättning, avskrift
transdesert : genom öknen
transept : tvärskepp i kyrka
transfer : överföra, överlåta, överlåtelse, transportera
transferable : överlåtbar
transfigure : omgestalta, förhärliga
transfix : genomborra
transform : förvandla, förändra
transformer : transformator
transforming : förvandlar
transfusion : transfusioner, överföring, blodöverföring
transgress : överträde
transient : övergående
transit : genomresa
transition : övergång
transitional : övergångs−
English−swedish Dictionary
1063
English−swedish (dictionnaire)
transitory : övergående
translate : översätta
translating : översättandet, översätter
translation : översättning
translation−process : översättnings−process
translationfunction : översättningsfunktion
translationresult : översättningsresultat
translator : översättare
translator−engine : översättnings−motor
translucent : genomskinlig
transmission : växellåda
transmit : sända
transmitting : överföring
transparent : genomskinlig
transpiration : utdunstning
transpire : sippra ut, avdunsta
transplant : omplantera, transplantera
transport : transportera, forsla, transport
transportation : transport
transpose : transponera
transshipment : omlastning
English−swedish Dictionary
1064
English−swedish (dictionnaire)
trap : fälla, fånga, snärja, snara
trap−door : fallucka
trapper : pälsjägare
trappings : utstyrsel, grannlåt
trash : skräp
travail : vara i barnsnöd, slita
travel : fara, resa
travelbook : reseskildring
traveler : resande
travelled : rest, berest, reste
traveller : resenär
travelling : resande, ambulerande
traverse : travers, genomkorsa
trawl : tråla, trål
tray : bricka, back
treacherous : trolös, förrädisk
treachery : svek, förräderi
treacle : sirap
tread : trampa, stiga, trampa, träda, steg
treason : högförräderi, förräderi
treasure : skatta, skatt
English−swedish Dictionary
1065
English−swedish (dictionnaire)
treasurer : skattmästare
treasury : skattkammare, finansdepartementet
treat : bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna
treat of : handla
treatise : avhandling
treatment : bemötande, behandling
treaty : fördrag, traktat, avtal
treble : tre−, diskant
tree : träd
trefoil : väppling
trek : dra, utvandring
trellis : spaljé, gallerverk, verk
tremble : skälva, bäva, darra
tremendous : förskräcklig, fantastisk
tremendously : oerhört
tremor : darrning, dallring, skälvning
trench : skyttegrav, dike, löpgrav
trenchant : kraftfull
trencher : skärbräde
trend : tendens, tendera
trendy : trendiga
English−swedish Dictionary
1066
English−swedish (dictionnaire)
trepidation : skälvning, oro
treshhold : tröskel
trespass : överträda
trespasses : intränger
tress : hårlock
trestle : bock av trä, stöd
triad : tretal
trial : prövning, rannsakning, rättegång, prov
trials : tester, provtryck
triangle : triangel
tribe : folkstam, stam
trible : folkstam
tribulation : anfäktelse, vedermöda
tribunal : domstol
tribune : tribun
tributary : bidragande, skattskyldig, biflod
tribute : hyllning, tribut
trick : konst, lura, fuffens, tilltag, spratt
trickle : sippra, drypa
tricky : klurig
tricolour : trokoloren
English−swedish Dictionary
1067
English−swedish (dictionnaire)
tricot : trikå
tried : försökte
trifle : vintårta, bagatell, småsak, tårta
trifling : lättsinnig
trigger : avtryckare på vapen
trigger−happy : skjutgalen
trill : drilla
trillion : biljon
trim : trimma, vårdad, putsa, avkvista
trimming : garnering
trinity : treenighet
trinket : prydnadssak
trip : krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa
tripe : inälvor
triple : tredubbel
tripod : stativ, trefot
tripper : söndagsfirare på utflykt
tripych : altarskåp
trite : nött, banal
triumph : triumfera, triumf
triumphant : triumferande, segerrik
English−swedish Dictionary
1068
English−swedish (dictionnaire)
triune : treenig
trivial : värdelös, obetydlig
trod : trampade, steg
trodden : stigit, trampat
trojans : trojanska hästar
troll : jätte, tralla, troll
trolley : löpkontakt, tralla, dragkärra
trolley−bus : trådbuss
troop : marschera, skara, trupp, manskap, tropp
troops : soldater
trophy : trofé
tropic : tropik
tropical : tropiska
tropical circle : vändkrets
Tropics : tropikerna
trot : lunka, trava, trav
trottle : spjäll
trouble : problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda
trouble−maker : bråkmakare
trouble about : bekymra sig
troubled : orosfylld
English−swedish Dictionary
1069
English−swedish (dictionnaire)
troubleshooter : problemlösare
troubleshooting : felsökning
troublesome : bråkig, krånglig, besvärlig
trough : tråg
trousers : byxor, långbyxor
trousseau : brudutstyrsel
trout : forell
trowel : planteringsspade, murslev
truant : skolkare
truce : vapenvila
truck : lastbil, transportera
truculant : vild, aggressiv
trudge : traska, lunka
true : sann, äkta, trogen
truks : badbyxor
truly : riktigt
trummor : drums
trump : trumf
trumped up : uppdiktad
trumpet : trumpet, utbasunera
truncate : avkorta
English−swedish Dictionary
1070
English−swedish (dictionnaire)
truncating : avkortande
truncation : avkortning
truncheon : batong
trundle : rulla
trunk : koffert, trädstam, snabel
truss : binda, stötta
trust : tillit, anförtro, förtroende
trust in : förlita sig på, lita på
trustee : förmyndare, förtroendeman
trustees : förvaltare
trustworthy : pålitlig
truth : sanning
truthful : sanningsenlig
truthfully : sanningsenligt
truthfulness : sannfärdig
truths : sanningar
try : prova, pröva, försöka, rannsaka
try−before−you−buy : prova innan du köper
try on : prova
trying : provar
tryst : avtalat möte
English−swedish Dictionary
1071
English−swedish (dictionnaire)
tub : kar, badkar, balja
tube : rör, slang, tub, tunnelbana
tuber : knöl
tubercle : tuberkel, liten knöl
tuberculosis : tuberkulos
tubing : rör
tuck : stoppa in, sötsaker, veck
Tuesday : tisdag
tuft : tofs, knippe, grästuva
tug : rycka, ryck, bogsera
tug−of−war : dragkamp
tuition : undervisning
tulip : tulpan
tulle : tyll
tumble : röra, falla, tumla
tumble over : välta
tumbler : dricksglas
tummy : mage
tumour : tumör, svulst
tumult : bråk, upplopp
tune : stämma, melodi, ton
English−swedish Dictionary
1072
English−swedish (dictionnaire)
tuned : stämd
tunic : uniformsrock, vapenrock
tunnel : tunnel
turbid : grumlig, rörig
turbo−jet : jetturbin
turbo−prop : proppellerturbin
turbot : piggvar
turbulence : turbulens
turbulent : bråkig, orolig
tureen : terrin
turf : torva, hästsport
turfs : grästorvor
turgid : svullen, svullna
turist agency : turistbyrå
Turk : turk
Turkey : Turkiet
turkey : kalkon
Turkish : turkisk
turmoil : röra
turn : övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända
turn giddy : hisna
English−swedish Dictionary
1073
English−swedish (dictionnaire)
turn of the year : årsskifte
turn on : tända
turn out : avlöpa, köra ut
turn over : stjälpa, kantra
turn over the leaves : bläddra
turn pale : blekna
turn round : vända sig om
turn sour : surna
turn to the .. : vika av åt
turner : svarvare
turning : vändning, avtagsväg
turnip : rova
turnkey : fångvaktare
turnover : omsättning
turnpike : avgiftsbelagd väg, tullbom
turns : vänder
turnstile : vändkors
turntable : vändskiva
turpentine : terpentin
turquoise : turkos
turret : litet torn
English−swedish Dictionary
1074
English−swedish (dictionnaire)
turtle : havssköldpadda, sköldpadda
turtle−dove : turturduva
tusk : bete, elefantbete
tusk (a tooth) : bete
tussle : slåss, slagsmål, dust
tutor : privatlärare
tutored : lärde
tutorial : handledning
tv−set : tv
twain : tvenne
twang : klang, knäppa, dallra
tweak : nypa
tweezers : pincett
twelfth : tolfte
Twelfth Day : trettondagen
Twelfth Night : trettondagsafton
twelve : tolv
twelve / noon : tolv / klockan 12
twentieth : tjugonde
twenty : tjugo
twenty−five : tjugofem
English−swedish Dictionary
1075
English−swedish (dictionnaire)
twice : två gånger, dubbelt
twich : ryck
twiddle : rulla
twiddling : rullning
twig : spö, kvist
twigs : ris
twilight : skymning
twin : tvilling
twin−engined : tvåmotorig
twine : tvinna, bindgarn, fläta
twinge : smärta
twinkle : tindra, blinka, glimt
twins : tvillingar
twirl : snurra
twist : tvinna, snurra
twisting : vridning
twitch : rycka, ryck
twitter : kvittra, kvitter
two : två
two−column : två kolumners
two−edged : tveeggad
English−swedish Dictionary
1076
English−swedish (dictionnaire)
two−line : två−raders
two−step : två−stegs
two−wheeled : tvåhjulade
two at a time : två i taget
two days ago : för två dagar sedan
tycoon : pamp, magnat
type : typ, skriva på maskin, skriva, förebild
typescript : maskinskrivet
typesetting : typsättning
typewrite : skriva på maskin
typewriter : skrivmaskin
typewriting : maskinskrivning
typical : typisk
typically : typiskt
typing : maskinskrivning, skriver
typist : maskinskriverska
typographical : typografiskt
tyrannical : tyrannisk
tyrannize over : tyrannisera
tyranny : tyranni
tyrant : tyrann
English−swedish Dictionary
1077
English−swedish (dictionnaire)
tyre : hjulring, gummidäck
tyre to a car : däck
tyro : nybörjare, novis
Tyrol : Tyrolen
Tyrolese : tyrolare
Tyrolian : tyroler
tzar : tsar
Tzigane : zigenare (Ungersk)
U−boat : ubåt
U−iron : U−balk
U−turn : U−sväng, helomvändning
ubiquitous : allestädes närvarande
udder : juver
udecoder : avkodare
ues : nötning
ugh : usch
ugliness : fulhet
ugly : otäckt, otäck, anskrämlig, ful
Ukraine : Ukraina
ulcer : böld, varigt sår
ulfila : wulfila
English−swedish Dictionary
1078
English−swedish (dictionnaire)
ulster : ulster
ulterior : framtida, bortre
ulterior purpose : biavsikt
ultimate : absolut
ultimately : i sista hand
ultra : ultra
ultra−violetray lamp : kvartslampa
ultraconservatives : ultrakonservativa
ultraviolet : ultraviolett
ulysses : odysseus
umbrella : paraply
umpire : kricketdomare, skiljedomare
un−select : av−markera
un−selected : av−markerad
unable : oförmögen, förhindrad
unacceptable : oacceptabelt
unaccustomed : ovan
unacquainted : obekant
unaffected : flärdfri, opåverkad
unafraid : orädda
unaided : ensam, ohjälpt
English−swedish Dictionary
1079
English−swedish (dictionnaire)
unaltered : oförändrat
unanimity : endräkt
unanimous : samstämmig, enhällig
unarchivers : uppackare
unarmed : obeväpnad
unassembled : omonterade
unassuming : anspråkslös
unauthorized : obehörig
unavailable : otillåten
unavoidable : oundviklig
unaware : ovetande, omedveten
unawares : oförmodad, oförmärkt
unbalanced : obalanserad
unbaptized : odöpt
unbearable : odräglig, outhärdlig
unbeatable : oöverträffbar, oslagbar
unbeaten : obesegrad
unbecoming : missklädsam, opassande
unbelief : misstro, otro
unbelievable : otroliga
unbend : tina upp, slappna av, räta
English−swedish Dictionary
1080
English−swedish (dictionnaire)
unbiassed : opartisk, neutral
unbidden : obedd, objuden
unbind : befria, lossa
unbleached : oblekt
unblinking : fast
unbolt : regla upp
unborn : kommande, ofödda
unbosom : anförtro sig åt
unbound : fri, obunden
unbridled : otyglad, tygellös, ohämmad
unbroken : otämjd, oavbruten
unbutton : knäppa upp
unbuttoned : knäppte upp
uncanny : mystisk, kuslig
uncertain : osäker, oviss
unchangeable : oföränderlig
unchanged : oförändrad
uncharitable : kärlekslös
unchecked : omarkerad, ohämmad
uncivil : ohövlig
uncivilized : ociviliserad
English−swedish Dictionary
1081
English−swedish (dictionnaire)
uncle : morbror, farbror, onkel
unclear : oklar
uncoloured : ofärgad
uncomfortable : obekväm
uncommon : ovanligt
uncompressed : okomprimerade
uncompressing : uppackning, avkomprimering
uncompressor : uppackare
unconcern : likgiltighet
unconcerned : obekymrad, likgiltig
unconditional : ovillkorlig
unconscious : medvetslös, sanslös, omedveten
unconsciously : omedvetet
unconstrained : ospärrad
uncontested : obestridd
uncontrollably : okontrollerbart
uncontrolled : obehärskad
uncork : korka upp
uncouth : klumpig, ouppfostrad
uncover : blotta, avtäcka
unction : salvelse, smörjelse
English−swedish Dictionary
1082
English−swedish (dictionnaire)
undated : odaterad
undefined : odefinierad
undeniable : obestridlig, onekligen
under : under
under−clothing : underkläder
under age : omyndig, minderårig
under notice : uppsagd
underbrush : snårskog
undercarriage : ställ
undercut : sälja till lägre pris
underdog : strykpojke
underdone : halvrå
underestimate : underskatta
underexpose : underexponera
underfed : undernärd
undergarments : underkläder
undergo : genomgå
undergoing : genomgå
undergraduate : student
underground : underjordisk, tunnelbana
undergrowth : undervegenation
English−swedish Dictionary
1083
English−swedish (dictionnaire)
underhand : hemlig, hemligt
underline : understryka
underling : underhuggare
underlining : understrykning
undermanned : underbemannad
undermine : undergräva, underminera
underneath : inunder, nedanför
underpants : kalsonger
underscore : understrykning
undersecretary : avdelningschef
underside : undersida
undersign : underteckna
underskirt : underkjol
understand : begripa, förstå
understand from : utläsa av
understanding : förstånd, förstående
understands : förstår
understate : ta till för lite
understatement : undervärdering
understatements : undervärderingar
understood : förstått
English−swedish Dictionary
1084
English−swedish (dictionnaire)
understudy : ersättare i roll
undertake : åta sig
undertaker : begravningsentreprenör
undertaking : förbindelse
undertone : dämpat
underwear : underkläder
underwrite : garantera
underwriter : försäkringsgivare
undeserved : oförtjänt
undesirable : ej önskvärd
undesserved : oförtjänt
undetermined : obestämd
undeveloped : outvecklad
undignified : ovärdig
undisputed : obestridd
undisturbed : ostörd
undivided : odelad
undo : ångra
undo−function : ångrafunktion
undocumented : odokumenterat
undoing : fördärv, upplösande
English−swedish Dictionary
1085
English−swedish (dictionnaire)
undomesticate : förvilda
undone : ångrade
undos : ångramöjligheter
undoubtedly : otvivelaktigt
undress : ta av kläderna, klä av sig
undressed : oberedda
undue : obefogad, otillbörlig
undulate : bölja
undying : oförgänglig
unearned income : arbetsfri
unearth : gräva upp
uneasy : olustig, orolig
uneducated : obildad
unemployed : arbetslös, sysslolös
unemployment : arbetslöshet
unequal : ojämn
unequal−sided : oliksidig
unequaled : ojämförbar
unequivocal : entydig
unerring : osviklig
unessential : oväsentlig
English−swedish Dictionary
1086
English−swedish (dictionnaire)
uneven : ojämn, knagglig
unevenly : ojämt
unexpected : oväntad, oförmodad
unexpectedly : oväntat
unfailing : osviklig
unfair : orättvis
unfaithful : otrogen
unfamiliar : obekant
unfashionable : omodern
unfathomable : ogynnsam, outgrundlig
unfeeling : käslolös
unfeigned : oskrymtad
unfertile : ofruktbar
unfinished : ofullbordad, inte färdigt
unfit : oduglig, olämplig
unflagging : outtröttlig
unfold : avslöja, utveckla
unfortunate : olycklig, beklaglig
unfortunately : tyvärr, olyckligtvis
unfounded : grundlös
unfriendly : ovänlig
English−swedish Dictionary
1087
English−swedish (dictionnaire)
unfuriate : upphetsa
ungracious : onådig
ungrateful : otacksam
ungrateful to : otacksam
unguarded : obevakad
unhappy : olycklig
unharness : avsela
unhealthy : ohälsosam, sjuklig
unheard of : oerhörd
unhelpful : ohjälpsam
unhinge : haka av dörr
unhinged : ur gängorna, rubbad
unhurt : oskadd
unification : enande
uniform : enhetlig, likformig, uniform
uniformed : uniformerad
unify : förena, ena
unilateral : ensidig
unimportant : betydelselös, oviktig
uninhabitable : obebolig
uninhabited : obebodd
English−swedish Dictionary
1088
English−swedish (dictionnaire)
uninstall : avinstallera
uninstalling : avinstallerande
uninterrupted : oavbruten
unintrested : ointresserad
unintresting : ointressant
union : förening, förbund, förening, sammanslutning
unique : enastående, unik
uniquely : unikt
unison : samklang, endräkt
unit : enhet
unitary : enhetlig
unite : förena, anknyta
unity : sammanhållning, enighet
universal : hel, universell, allmän
universally : allmänt
universe : universum
university : universitet
university graduate : akademiker
unjust : orättvis, orättfärdig
unjustifiable : förkastlig
unjustified : obefogad
English−swedish Dictionary
1089
English−swedish (dictionnaire)
unkempt : okammad, ovårdad
unkind : ovänlig, avogt
unknown : okänd, obekant
unlawful : olaglig
unleaded : blyfri
unless : om inte, såvida inte, med mindre
unlettered : olärd, föga beläst
unlicensed : oregistrerad
unlike : olik, till skillnad från
unlikely : osannolik
unlimited : obegränsat
unload : lossa, stänger av, avlasta
unloading : avstängning, avlastning
unlock : låsa upp
unlocked : olåst
unlocking−code : upplåsningskod
unlocks : låser upp
unloose : lösa
unlucky : oturliga, olycklig
unmark : avmarkera
unmarked : avmarkerade
English−swedish Dictionary
1090
English−swedish (dictionnaire)
unmarried : ogift
unmask : demaskera
unmerciful : obarmhärtig
unmilled : omalen
unmistakable : omisskänlig, tydlig
unmodified : oförändrad
unmovable : oflyttbara
unmoved : oberörd
unnatural : onaturlig
unnecessary : onödig
unneeded : obehövligt
unnerve : förlama, försvaga
unobserved : obemärkt
unobtainable : onåbar
unobtrusive : ickepåfallande
unoccupied : obesatt
unofficial : inofficiella
unpack : packa upp
unpacked : okomprimerad
unpacking : packa upp
unpacks : packar upp
English−swedish Dictionary
1091
English−swedish (dictionnaire)
unpaid : obetalda
unpardonable : oförlåtlig
unpleasant : obehaglig, otrevlig
unpleasantly : otrevligt
unpolished : ohyfsad
unpopular : impopulär
unpractical : opraktisk
unprecedented : utan motstycke
unpredictable : oförutsägbar
unpremeditated : oöverlagd
unprepared : oförberedd
unprovoked : oprovocerad
unpunished : ostraffad
unravel : repa upp
unread : olästa
unreal : overklig
unrealistic : orealistisk
unreasonable : oresonlig, oförnuftig
unregistered : oregistrerad
unrelated : orelaterade
unreliable : opålitlig
English−swedish Dictionary
1092
English−swedish (dictionnaire)
unremitting : oavlåtlig
unrest : oro
unrestrained : otyglad
unrig : avrigga
unrighteous : syndig
unripe : omogen
unripe fruit : kart
unruly : ostyrig, oregerlig
unsaddle : avsadla
unsafe : osäker
unsatisfactory : otillfredsställande
unsavoury : osmaklig
unscrupulous : hänsynslös, samvetslös
unseemly : ful, opassande
unsettled : oavgjord
unshaded : blank
unshakable : orubblig
unshaved : orakad
unsightly : ful
unsigned : inte undertecknad
unskilled worker : grovarbetare
English−swedish Dictionary
1093
English−swedish (dictionnaire)
unsolicited : frivillig
unsorted : osorterade
unsound : sinnessjuk, osund
unspeakable : outsäglig
unspoiled : ofördärvad
unstable : ostadig
unsteadily : ostadigt
unsteady : ostadig
unstinted praise : ampel
unsuitability : olämplighet
unsuitable : olämplig
unsure : osäker
unsurpassed : oöverträffad
unsuspecting : aningslös
untidy : ostädad, slarvig, skräpig, ovårdad
untie : lösa upp en knut
untied : knöt upp
until : till dess, till, tills, ända tills
until (not) : förrän
until further notice : tills vidare
until now : hittills
English−swedish Dictionary
1094
English−swedish (dictionnaire)
untimely : oläglig
untitled : odöpt
untold : oräknelig, omätlig
untouched : oberörd
untoward : motig
untrained : okvalificerad
untrodden : obanad
untroubled : obesvärad
untrue : osant
untruth : osanning
unusable : obrukbar
unused : oanvänd, obegagnad
unusual : ovanlig, osedvanlig
unveil : avtäcka, avslöja
unviolated : oskändade
unwanted : oönskade
unwell : dålig, sjuk, illamående
unwholesome : osund
unwieldy : ohanterlig
unwilling : ohågad, ovillig, obenägen
unwillingly : ogärna
English−swedish Dictionary
1095
English−swedish (dictionnaire)
unwise : oklok
unwittingly : oavsiktligt
unworn : obegagnad
unworthy : ovärdig
unwrap : packa upp
unwritten : oskriven
unzip : packa upp
unzippers : uppackningsprogram
up : uppe, upp
up−and−down : upp och ner
up−close : nära, intima
up−to−date : senaste
up and down : av och an
up to now : hittills
upbraid : förebrå, läxa upp
upbringing : uppfostran
update : uppdatering, uppdatera
updating : uppdaterande
upgrade : uppgradering
upgrading : uppgradering
upheaval : omvälvning
English−swedish Dictionary
1096
English−swedish (dictionnaire)
uphill : uppför, uppför backen
uphold : vidmakthålla, stödja
upholster : stoppa, klä möbler
upholsterer : tapetserare
upkeep : underhåll
uplifting : upplyftande
upload : ladda upp
uploaded : uppladdad
uploading : ladda hem
upon : på, ovanpå, uppå
upper : övre
upper−case : stora
upper−right : övre högra
upper arm : överarm
upper classes : överklassen
upper lip : överläpp
uppercase : versal
uppermost : överst
upright : rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig
uprising : revolt
uproar : uppror, rabalder
English−swedish Dictionary
1097
English−swedish (dictionnaire)
uprooting : utrotning
upset : kullkasta, oroa, välta, stjälpa
upshot : resultat
upside down : upp och ned
upstairs : uppe, uppför trappan
upstart : uppkomling
uptake : att fatta
upward : uppåt
upwardly : uppåt
upwards : uppåt
urban : stads−
urbane : belevad
urchin : rackarunge
urge : uppmana, mana
urgent : angelägen, brådskande
urgent message : ilbud
urgently : angeläget
urging : uppmanar, uppmanande
urine : urin
urn : urna
us : oss
English−swedish Dictionary
1098
English−swedish (dictionnaire)
us−residents : boende i usa
usable : användbar
usage : användande, bruk
use : bruka, trafikera, begagna, bruk, använda
use for : använda
use shanks`s pony : apostlahästarna
useable : användbart
used : använt
used to : van
useful : nyttig, brukbar, användbar
usefulness : användbarhet
useless : oduglig, onyttig, lönlös, oanvändbar
user : användare
user−created : användar−skapade
user−friendly : användar−vänligt
user−interface : gräns−snittet
user−license : användarlicens
user−selectable : valbara
userlist : användarlista
username : användarnamn
users : användare
English−swedish Dictionary
1099
English−swedish (dictionnaire)
usher : föra in, dörrvakt
usherette : platsanviserska på teater
using : användande
usual : vanligt
usually : vanligen, vanligtvis
usualness : vanlighet
usufruct : nyttjanderätt
usufructuary : nyttjanderättshavare
usurer : ockrare
usurp : tillskansa sig, inkräkta på
usurper : inkräktare
usury : ocker
utensil : redskap
uterance : yttrande
uterly : ytterst
uterus : livmoder
util : hjälpmedel
utilising : utnyttja
utilities : tillbehör
utility : tillbehör, nytta
utilization : utnyttjande
English−swedish Dictionary
1100
English−swedish (dictionnaire)
utilize : utnyttja
utilized : användande
utils : verktyg
utmost : ytterst
utopia : önskedröm, utopi
utter : ytterlig, yttra
utterance : yttrande
utterly : totalt
utwards : utåt
uvula : tungspene, uvula
vacancy : vakans, ledig plats
vacant : obesatt, ledig, tom
vacate : lämna, tömma, utrymma
vacation : ferie, semester
vaccinate : vaccinera
vaccinations : vaccinationer
vaccine : vaccin
vacillate : vackla
vacillation : vacklan
vacuity : tomhet
vacuous : tom
English−swedish Dictionary
1101
English−swedish (dictionnaire)
vacuum : tomrum, vakuum
vacuum−clean : dammsuga
vacuum cleaner : dammsugare
vagabond : lösdrivare
vagary : infall, nyck
vagina : slida
vagrancy : kringflackande
vagrant : uteliggare, luffare
vague : svävande, vag, otydlig
vain : flärdfull, fåfäng
vainglorious : skrytsam
vainglory : högfärd
vainly : förgäves
vainness : fåfänglighet
vale : dal
valediction : farväl
valedictory speech : avskedstal
valence : valens
valentine : valentinbrev
valet : betjänt
valiant : tapper
English−swedish Dictionary
1102
English−swedish (dictionnaire)
valid : giltig, hållbar
validation : godkännande
validity : giltighet
valise : liten resväska
valley : dal, dalgång
valour : tapperhet, tapperhet
valuable : värdefull
valuation : värdering
value : värdera, valuta, valör, värde
valueable : värdefullt
valued : värderad
valve : ventil
vampires : vampyrer
van : förtrupp, lastvagn
vanilla : vanilj
vanish : förgå, försvinna
vanity : flärd, fåfänga, fåfänglighet
vanquish : besegra
vans : skåpbilar
vantage : fördel i tennis
vapid : fadd
English−swedish Dictionary
1103
English−swedish (dictionnaire)
vapour : imma, ånga
vapour bath : ångbad
variable : ombytlig, variabel
variants : varianter
variation : omväxling
varicose vein : åderbråck
varied : brokig, växlande
variegated : brokig
varies : varierar
variety : avart, mängd
various : varjehanda, olika, diverse
varix : åderbråck
varnish : lackera, fernissa, lack
varsity : universitet
vary : variera
varying : varierande
vase : vas
vast : vidsträckt, vidlyftig, väldig
vat : moms
vatican : vatikanen
vauderville : sångspel
English−swedish Dictionary
1104
English−swedish (dictionnaire)
vault : hopp, valv
vaulted : välvd
vaunt : skryta
vb−links : vb−länkar
vdu : monitor
veal : kalvkött
vector−based : vektorbaserad
veer : ändra kurs
vegetable : vegetabilisk
vegetable−dish : karott
vegetables : grönsaker
vegetation : växtlighet
vegetative : växande
vehemence : häftighet
vehement : våldsam, häftig
vehicle : fordon
veil : beslöja, hölja, flor, slöja, dok
veils : dölja
vein : ven, humör, blodåder, åder
velocity : hastighet
velvet : sammet
English−swedish Dictionary
1105
English−swedish (dictionnaire)
venal : korrumperad
venality : korruption
vend : försälja
vendor : försäljare
vendors : försäljare
veneer : faner, fernissa
veneers : faner
venerable : vördnasvärd
venerate : vörda
veneration : vördnad
venereal : venerisk
venetian : venetiansk
vengeance : hämnd
vengeful : hämndlysten
venial : förlåtlig
venice : venedig
venom : gift
vension : hjortkött, rådjurskött
vent : utlopp
ventilate : vädra
ventilated : ventilerad
English−swedish Dictionary
1106
English−swedish (dictionnaire)
ventilating : lufttrumma
ventilation : luftväxling
ventilator : luftventil, ventil
ventriloquist : buktalare
venture : drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag
veracious : sannfärdig
veracity : sannfärdighet
verbal : muntlig, ordagrann
verbally : muntligen, verbalt
verbatism : ordagrann
verbiage : svada
verbose : mångordig
verbosity : ordrikedom
verbs : verb
verdant : grönskande, grön
verdict : utslag, dom
verdigris : ärg
verdure : grönska
verge : kanten, rand
verger : kyrkvaktmästare
verifiable : bevisbara
English−swedish Dictionary
1107
English−swedish (dictionnaire)
verification : bekräftande
verify : pröva, besanna, verifiera
verily : sannerligen, i sanning
verit : sanning
veritable : fornlig
verity : sanning
vermilion : cinnober
vermin : ohyra, skadedjur
vernacular : lokal dialekt
vernal : vårlig
vernier : nonieskala
versatile : mångsidiga
verse : vers, strof
versed : kunnig
versification : versifikation
version : version
versus : mot
vertcal : lodrät
vertebra : kota
vertical : vertikal
vertically : vertikalt
English−swedish Dictionary
1108
English−swedish (dictionnaire)
vertigo : svindelanfall
verve : fart
very : mycket, ganska
vessel : skuta, fartyg, kärl
vest : undertröja, väst
vested : fastställd
vestige : spår
vestigial : rudimentär
vestry : sakristia
vesture : dräkt
vet : veterinär
vetch : vicker
veteran : veteran
veterinary : veterinär
veterinary surgeon : veterinär
veto : veto
vex : förarga
vexation : förargelse
vexatious : retsam
viability : genomförbarhet
viable : livskraftig
English−swedish Dictionary
1109
English−swedish (dictionnaire)
vial : liten flaska
vibrant : vibrerande
vibrate : dallra, vibrera
vibrera : vibrate
vicar : kyrkoherde
vicarage : prästgård
vicarious : ställföreträdande
vice : skruvstäd, last (en synd)
vice− : vice
viceroy : vicekonung
vicinity : närhet
vicious : lastbar, vanartig, ilsken
vicissitudes : skiftande öden
victim : offer
victim to : offer för
victimization : diskriminering
victimize : göra till offer
victims : offer
victor : segrare
victorious : segrande, segerrik
victory : seger
English−swedish Dictionary
1110
English−swedish (dictionnaire)
victual : proviantera
victuals : matvaror
videlicet : namely, nämligen
videolibrary : videobandsbibliotek
videotape : videoband
vie : strida, tävla
Vienna : Wien
view : vy, syn, visa, se, sikte, utsikt
viewable : visningsbara
viewer : visare
viewing : visning
viewpoint : synpunkt
views : ser
vigil : vaka, nattvak
vigilance : vaksamhet
vigilant : vaksam
vigorous : spänslig
vigorously : kärnfullt
vigour : vigör, kraft, styrka
vile : värdelös
vilify : förtala
English−swedish Dictionary
1111
English−swedish (dictionnaire)
villa : villa
village : by
villain : skurk, rackare, bov
villainous : skurkaktig, bovaktig
villainy : skurkaktighet, skurkstreck
villein : livegen
villian : bov
vim : energi, kraft
vindicate : rättfärdiga, försvara, hävda
vindictive : hämndlysten, hämndgirig
vine : vinstock, vinranka
vinegar : ättika
vineyard : vingård
vintage : vinskörd, årgång av vin
viola : altfiol
violate : våldta, kränka
violation : överträdelse, kränkning
violence : våld, våldsamhet
violent : häftig, våldsam
violet : viol, violett
violin : fiol
English−swedish Dictionary
1112
English−swedish (dictionnaire)
viper : huggorm
virgin : jungfru, oskuld
virginity : jungfrulighet
virgins : oskulder
virile : manlig
virility : manlighet, mandom
virtual : virtuell
virtually : faktiskt
virtue : dygd, kraft
virtuoso : virtuos
virtuous : dygdig, kraftig
virulent : giftig, häftig
viruses : virus
vis−à−vis : visavi, gentemot
visa : visum
visable : synlig
visage : anlete
viscera : inälvor
visceral : invärtes, känslomässigt
viscount : viscount
viscountess : viscountess
English−swedish Dictionary
1113
English−swedish (dictionnaire)
viscous : seg, tjockflytande
vise : skruvstäd
visé : visum, visera
visibility : synlighet, sikt
visible : synlig, synbar, skönjbar
visibly : synligt
vision : vision, syn
visit : besök, visit, hälsa på
visitation : hemsökelse
visitor : besökande, gäst, besökare
visitors : främmande
visits : besök
visor : visir, hjämgaller
vista : perspektiv, utsikt
visuable : synliga
visual : synlig
visualize : åskådliggöra
visually : visuellt
vital : livsfarlig, livs−, vital
vitality : vitalitet
vitalize : vitalisera
English−swedish Dictionary
1114
English−swedish (dictionnaire)
vitiate : fördärva
viticulture : vinodling
viticulturist : vinodlare
vitreous : glasartad
vitriolic : vitriol−
vituperate : skymfa, smäda
vituperation : smädelse, smädande, skymford
vivacious : livlig, rörlig
vivacity : livlighet
vivid : livfull
vivisection : minutiös
vixen : rävhona
viz : expert, trollkarl
vocabelfile : glosfil
vocable : glosa
vocabulary : ordlista, ordförråd
vocabulary−lists : gloslistor
vocabularytest : glosförhör
vocabularytest−function : glosförhörsdel
vocal : sång−, röst−
vocalize : artikulera
English−swedish Dictionary
1115
English−swedish (dictionnaire)
vocally : muntligt
vocation : kall, yrke
vocational : yrkesmässig
vociferate : ropa
vociferous : högröstad
vogue : mod, sed, popularitet
voiatile : flyktig
voice : röst, stämma
voiced : tonande
voiceless : tonlös
void : tomrum, tom, ogiltig
volatile : flyktig
volcanic : vulkanisk
volcano : vulkan
vole : sork
volition : vilja
volley : skur, salva
vols : volymerna
volt : volt
voltage : spänning
voltaic : galvanisk
English−swedish Dictionary
1116
English−swedish (dictionnaire)
voltammeter : voltampermeter
volubility : svada
voluble : munvig
volume : storlek, volym, omfång
voluminous : volumiös
voluntarily : godvillig
voluntary : frivilligt
volunteer : frivillig, voluntär
voluptuous : vällustig
vomit : kräkas
vomiting : uppkastning
voracious : glupsk
voracity : glupskhet
vortex : virvel
votary : trogen tjänare
vote : omröstning, rösta, röstning, röst
voter : väljare, röstande
voting : röstning, omröstning, röstar
votive : offergåva
vouch : garantera, bekräfta
voucher : kupong, kvitto
English−swedish Dictionary
1117
English−swedish (dictionnaire)
vouchsafe : bevärdigas
vow : högtidligt löfte
vowel : vokal
vowels : vokaler
voyage : resa (på sjön)
voyager : resande
voyeur : fönstertittare
vs : mot
vss : verserna
vulcanite : ebonit
vulcanize : vulkanisera
vulgar : tarvlig, plump, ohyfsad, vulgär, simpel
vulgarian : vulgär typ
vulgarity : vulgaritet
vulgarize : vulgarisera
vulgate : vulgata
vulnerability : sårbarhet
vulnerable : sårbar
vulture : gam
vulva : blygd
W.C. : W.C., toalett
English−swedish Dictionary
1118
English−swedish (dictionnaire)
wad : tuss, vaddera
wadding : vadd, stoppning
waddle : vaggande
wade : vada
wader : vadare
waders : sjöstövlar
wades : vadar
wafer : rån, oblat
waffle : svamla, våffla
waft : fläkt
wag : vifta, vagga, vifta
wage : lön
wager : vad, slå vad
wager for fish : vad för fisk
wages : lön, arbetslön
waggle : vagga, vifta
waggon : vagn
waging war : krigföring
wagon : vagn
waif : hittebarn, herrelös hund
wail : jämra sig
English−swedish Dictionary
1119
English−swedish (dictionnaire)
wailing : klagande
wails : jämrar sig
wainscot : panelning
waist : midja
waistcoat : väst
waisted : midjeline
wait : vänta, passa upp
wait at table : severa
wait for : invänta, vänta
wait upon : uppvakta
waited : väntade
waiter : kypare, servitör, vaktmästare, uppassare
waiting : väntar
waiting−room : väntrum
waitress : servitris, uppasserska
waive : avstå från, ge upp
waiver : dispensklausul
wake : vakna
wake up : väcka, vakna
wakeful : vaken
waken : väcka, vaknar, vakna
English−swedish Dictionary
1120
English−swedish (dictionnaire)
wakeup : uppvaknings
waking : vakande
walk : gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera
walk in procession : tåga
walked : gick
walker : vandrare
walkie−talkie : bärbar radiotelefon
walking : promenad
walkout : strejk
wall : vägg, mur
wallaby : liten känguru
wallet : plånbok
wallflower : panelhöna
wallop : klå upp, dänga
walloping : få stryk
wallow : vältra sig
wallpaper : tapet
wallplug : stickpropp
wallsocket : vägguttag
walnut : valnöt
Walpurgis night : valborgsmässoafton
English−swedish Dictionary
1121
English−swedish (dictionnaire)
walrus : valross
waltz : vals
wan : glåmig
wand : trollspö
wander : vandra
wanderer : vandrare
wandering : vandring
wanderlust : reslust
wane : avta
wangle : fiffla med
wank : onanera
wanna : vill
want : nöd, vilja, önska, sakna, saknad, behöva
want of faith : otro
want to do : vill göra
wanted : eftersökt
wanting : önskar
wanton : lättsinnig, yster
wantonly : lättfärdigt
wantonness : lättsinne
wants : vill
English−swedish Dictionary
1122
English−swedish (dictionnaire)
wapiti : canadahjort
war : krig
war−trophy : krigsbyte
warble : kvitter, drilla
warbler : sångare
ward : sal, avdelning, skyddsling, myndling
ward sister : avdelningssköterska
warden : föreståndare
warder : fångvaktare
wardrobe : garderob
wardrope : klädskåp
ware : varor
warehouse : magasin
warehousing : magasinering
wares : varor
warfare : krigföring
warily : varsamt
wariness : varsamhet
warlike : krigisk
warm : varm, värma
warmer : värmare
English−swedish Dictionary
1123
English−swedish (dictionnaire)
warmly : varmt
warmonger : krigshetsare
warmth : värme
warn : förmana, råda, varsko, varna
warned : uppmärksam på
warning : uppsägning, varning
warped : partisk, vind, skev
warrant : fullmakt, garantera
warranties : garantier
warranty : garanti
warrent : garanti, fullmakt, häktningsorder
warrior : krigare
warsaw : warszawa
warship : örlogsfartyg, krigsfartyg
wart : utväxt, vårta
wartime : krigstid
warts : vårtor
wary : försiktig, varsam
was : var
wash : tvätt, tvätta, spola
wash up : diska
English−swedish Dictionary
1124
English−swedish (dictionnaire)
washable : tvättäkta
washcloth : disktrasa
washer : bricka
washing : tvätt, tvätta
washingup : disk
washout : fiasko
washroom : tvättrum
wasn't : var inte
wasp : geting
waspish : retlig
wasshable : tvättäkta
wastage : slöseri
waste : slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde
waste paper : makulatur
waste time : spilla tid
wastebasket : papperskorg
wasted : bortkastad
wasteful : slösaktig
wasteland : ödemark
wastepaper basket : papperskorg
waster : odåga
English−swedish Dictionary
1125
English−swedish (dictionnaire)
wasting : slöseri
watch : klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur
watch−hand : urvisare
watch−tower : vakttorn
watchdog : vakthund
watched : iakttog
watchful : vaksam
watching : åseende
watchmaker : urmakare
watchman : nattvakt
watchout : hålla utkik
watchword : lösen
water : bevattna, vatten, vattna
water−lily : näckros
watercolour : akvarell
waterconduit : vattenledning
watercourse : vattendrag
watercress : vattenkrasse
waterfall : vattenfall
waterfowl : sjöfågel
waterfront : sjösida i stad
English−swedish Dictionary
1126
English−swedish (dictionnaire)
watering : vattning
waterline : vattenlinje
waterlogged : vattenfylld
waterman : färjkarl
watermark : vattenmärke
waterproof : impregnera, vattentät
waterproofing : impregnering
waters : vattnen, farvatten
watershed : vattendelare
watersheds : flodområden
waterside : strand
waterspout : stupränna
Watersprite − the : Näcken
watertap : vattenkran
watertight : tillförlitlig, vattentät
waterway : farled
waterworks : vattenverk
watery : blöt
wattage : wattal
wattle : flätverk
watwry : blöt
English−swedish Dictionary
1127
English−swedish (dictionnaire)
wave : vink, våg, vippa, vinka, bölja
wave out on the sea : våg på havet
wavelenght : våglängd
waver : sväva, vackla
wavering : vacklan
waves : vågor
wavw : vifta
wavw−length : våglängd
wavy : vågformig
wavy−lines : våglinjer
wax : vaxa, vax
waxen : gjord av vax
waxwork : vaxfigur
waxy : vaxartad
way : sträcka, kosa, sätt, väg
waybill : fraktsedel
wayfarer : vägfarande
wayfaring : vägfarande
waylay : ligga i försåt för
ways : vägar, sätt, leverne
wayside : vägkant
English−swedish Dictionary
1128
English−swedish (dictionnaire)
wayward : egensinnig
we : man, vi
we'd : vi borde, vi hade
we'll : vi ska
we're : vi är
we've : vi har
weak : svag, vek
weaken : matta, avmatta, försvaga
weakened : försvagat
weaker : svagare
weakling : klen stackare, krake
weakly : svag
weakness : svaghet
weal : väl, valk
wealth : välstånd, rikedom
wealthiness : rikedom
wealthy : rik, förmögen, välbärgade
wean : avvänja
weanling : avvant
weapon : vapen
weaponry : vapen
English−swedish Dictionary
1129
English−swedish (dictionnaire)
wear : bära, nötning, nöta
wear and tear : slit
wear off : avklinga
wearable : användbar
wearied : uttröttad
weariness : trötthet
wearing : klädd i
wearisome : tröttsam
wearn a child : avvänja ett barn
wears : bär
weary : trötta, trött
weasel : vessla
weather : uthärda, vittra, väder
weather forecast : väderleksrapport
weatherbound : hindrad av vädrets makter
weathercock : vindflöjel
weatherman : meterolog
weatherproof : väderbeständig
weathervane : vindflöjel
weave : sammanfläta, väva
weaver : vävare
English−swedish Dictionary
1130
English−swedish (dictionnaire)
weaving : vävning
weaving−mill : väveri
web : nät, väv
web−ordering : internet−beställning
web−page : hem−sida
webbed : försedd med simhud
webbing : sadelgjordsväv
wed : gifta sig med, viga
wedded : gift
wedding : vigsel, bröllop
wedding−gift : lysningspresent
wedding−trip : bröllopsresa
wedge : kil, kila
wedlock : äktenskap
Wednesday : onsdag
wee : mycket liten
weed : ogräs, rensa
weed−killer : ogräsmedel
weed a field : rensa en åker
weeds : sorgdräkt
week : vecka
English−swedish Dictionary
1131
English−swedish (dictionnaire)
weekday : vardag
weekend : helgen
weekender : helgfirare
weekly : veckovis, veckotidning
weeks : veckor
weeny : pytteliten
weep : gråta
weeping : gråt
weepy : gråtmild
weevil : vivel
weft : inslag i väv
weigh : tynga, väga
weighed : vägde
weight : vikt, tyngd, lod
weightbridge : fordonsvåg
weights : belastningar
weighty : tung
weir : fördämning, damm
weird : konstig
welcome : välkommen, kärkommen, välkomna
welcome−home : välkommen−hem
English−swedish Dictionary
1132
English−swedish (dictionnaire)
welcomed : välkomnade
welcoming : välkomnande
weld : svetsa
welder : svetsare
welding : svetsning
welfare : välgång, välfärd
well : väl, kry, källa, jo, gott, brunn, bra
well−aimed : välriktad
well−arranged : välordnad
well−behaved : skötsam, hyfsad
well−being : väl, välbefinnande, välmåga
well−bred : belevad
well−cut : välsittande
well−deserved : rättvis
well−documented : väldokumenterad
well−educated : väluppfostrad, välutbildade
well−kept : välvårdad
well−known : välkänd
well−lubricated : välsmord
well−managed : välordnade, välskött
well−mannered : väluppfostrad
English−swedish Dictionary
1133
English−swedish (dictionnaire)
well−meaning : välmenande
well−nigh : nära nog
well−off : välbärgad, rik
well−preserved : välbevarad
well−proportioned : väl−proportionerade
well−read : beläst
well−spoken : vältaligt
well−thumbed : vältummad
well−to−do : välbärgad
well−tried : beprövad
well not ill : frisk ej sjuk
well! : nå!
wellbehaved : välartad
wellfunctioning : välfungerande
welsh : walesisk
welt : söm, ärr, prygla
welter : kaos, vältra
wen : utväxt
wench : jänta
wend : bege sig
went : gick
English−swedish Dictionary
1134
English−swedish (dictionnaire)
wept : gråtit, grät
were : var
weren't : var inte
west : västra
westbound : västgående
westerly : västlig
westermost : västligast
western : västra
westernize : västerländsk
westlerly : västra, västlig
westward : västlig
wet : väta, blöt, våt
wether : bagge
whack : smäll
whacker : baddare
whacking : kok stryk
whale : val
whale−oil : tran
wham : dunk
whang : slag
whar : kaj
English−swedish Dictionary
1135
English−swedish (dictionnaire)
wharf : lastkaj
what : vilken, vad
what's : vad är
What! : Va!
what`s the matter : hur är det fatt
whatever : vad som helst
whatnot : prydnadshylla
whatsoever : över huvudtaget
wheat : vete
wheaten : vete
wheedle : lisma, förleda
wheedling : lämpor
wheel : hjul, ratt, ring
wheel−barrow : skottkärra
wheel−track : hjulspår
wheelbarrow : skottkärra
wheelbase : hjulbas
wheelchair : rullstol
wheeled : hjulad
wheeler : hjuling
wheeze : väsa, kikna
English−swedish Dictionary
1136
English−swedish (dictionnaire)
wheezy : rosslig
whelp : spoling, unge (hund), valp
when : när
when convenient : när det passar
whence : varav, varifrån
whenever : närhelst
where : var
whereabouts : vistelseort
whereas : då däremot, emedan
whereby : varigenom
wherefore : varför
wherein : vari
wheresoever : varhelst
whereson : varpå
whereupon : varpå
wherever : varhelst
wherry : skuta
wherryman : färjkarl
whet : vässa
wheter : om
whether : huruvida, om
English−swedish Dictionary
1137
English−swedish (dictionnaire)
whether...or : vare sig...eller
whetstone : bryne
whew : usch
whey : vassla
whey−cheese : mesost
which : vilken, som, vilken
whichever : vad än
whiff : pust, pusta
whiffy : unken
while : under det att, medan, stund
whilst : medans, medan
whim : nyck, infall
whimper : kvida, gnälla
whimpers : kvidande, kvider
whimsical : nyckfull
whimsicallity : nyckfullhet
whimsy : fantasier
whine : gnälla, yta
whiner : gnällspik
whining : gnällande, pipig
whinny : gnägga
English−swedish Dictionary
1138
English−swedish (dictionnaire)
whip : vispa, piska
whiplash : pisksnärt
whipped : vispad, piskad
whippet : ett slags vinthund
whipping : vispande, piskning
whir : spinna, surra, surr
whirl : yra, virvla, virvel, snurra
whirligig : snurra
whirling : virvlande
whirlpool : strömvirvel
whirr : spinna, surra, surr
whirring : snurr
whirwind : virvelvind
whishing : önskar
whisk : visp, vispa, dammvippa, viftning
whisker : morrhår
whiskers : polisonger
whisky : visky
whisper : viska
whispering : viskande
whistle : vina, vissling, vissla
English−swedish Dictionary
1139
English−swedish (dictionnaire)
whistling : visslande
whit : dugg
whitch : häxa
white : vit
white lie : nödlögn
White Monk : cistercienser
white of egg : äggvita
whiten : göra vit
whitener : blekmedel
whiteness : vithet
whitening : vitfärgning
whites : vit dräkt
whitewash : vitlimma, rentvå
whitey : vit man
whithout : utan
whiting : vittling
whitsum : pingst
Whitsun Eve : pingstafton
Whitsunday : pingstdagen
Whitsuntide : pingst
whittle : skära av
English−swedish Dictionary
1140
English−swedish (dictionnaire)
whiz : toppexpert, vina, susa
whizkid : allvetare
whizz : vissla, susa
who : vilken, vem, som
who'd : vem hade
whoa : ptro
whoever : vem som än
whole : hela
wholemeal : osiktat mjöl
wholesale : grosshandel, partihandel
wholesale−trade : grosshandel
wholesale trade : partihandel
wholesaler : grossist
wholesome : hälsosam
wholly : alldeles, helt
wholy : helt
whom : vem
whoop : skrika
whoopee : slå runt
whooping−cough : kikhosta
whoops : hoppsan
English−swedish Dictionary
1141
English−swedish (dictionnaire)
whop : klå upp
whopper : lögn, baddare
whopping : jättestor
whoppingcough : kikhosta
whore : hora, sköka
whorehouse : bordell
whoremaster : horkarl
whoremonger : horbock
whores : horor
whorl : virvel
whose : vems
whosever : vems
why : varför
why? : varför
wick : veke
wicked : syndig, elak, ogudaktig, ond, stygg
wickedness : elakhet
wicker : flätverk, videvärk
wickerwork : korgarbete
wicket : kricketgrind
wide : vid, bred
English−swedish Dictionary
1142
English−swedish (dictionnaire)
wide−awake : klarvaken
widely : brett
widely−spread : brett särade
widen : utvidga, vidga
wider : vidare, bredare
widespread : utbredd
widest : bredast
widow : änka
widower : änkling
widowhood : änkestånd
width : vidd, bredd
widths : bredd
wield : hantera
wiener : korv
wife : maka, fru, hustru
wig : peruk
wigging : utsskällning
wiggle : vicka med
wiggling : vickande, vickar
wiggly : slingrande
wigwam : indianhydda
English−swedish Dictionary
1143
English−swedish (dictionnaire)
wild : yster, vild
wild duck : and
wilder : vildare
wilderness : vildmark, öken
wildest : vildaste
wildfire : löpeld
wildfowl : fågel
wildlife : djur− och växtliv
wildly : vilt
wildness : vildhet
wildwood : urskog
wile : list
wilful : avsiktlig
will : testamente, kommer att, skall, vilja
willing : beredvillig, villig
willingly : gärna, villigt
willow : vide, pil träd
willow grouse : dalripa
willowy : smärt
wilt : vissna
wily : listig
English−swedish Dictionary
1144
English−swedish (dictionnaire)
win : vinna, vinna, segra
wince : rygga tillbaka
winch : vinsch, rycka till
wind : vrida, linda, blåst, vind, slingra, nysta, vira
wind up : avveckla
windbag : pratmakare
windcheater : vindtygsjacka
windfall : fallfrukt, skänk från ovan
winding : slingrande, spiral
windlass : ankarspel, vindspel
windmill : väderkvarn
window : fönster
window−dressing : fönsterskyltning
window−pane : fönsterruta
windows−compatible : windowskompatibelt
windows−directory : windows−katalog
windpipe : luftstrupe, luftrör
windscreen : vindruta
windswept : vindpinad
windward : lovart, mot vinden
windy : blåsig
English−swedish Dictionary
1145
English−swedish (dictionnaire)
wine : vin
wine−grower : vinodlare
winebottle : vinflaska
wineglass : vinglas
winepress : vinpress
wing : eskader, flygel, vinge
wingcommander : flottiljchef i flygvapnet
winged : bevingad
winged−peas : sparrisärtor
winger : ytter
wings : kulisser
wink : blinka
winking : blinkning
winkle : pilla ut
winner : vinnare, segrare
winner−spotting : tippning
winning : vinnande
winning−post : mål
winnow : sålla
wino : alkis
winower : sädesrensare
English−swedish Dictionary
1146
English−swedish (dictionnaire)
wins : vinner
winsome : älskvärd, vacker
winter : vinter
wintergreen : vintergröna
wintry : vinterlik
wipe : torka
wiper : torkare
wire : ståltråd, telegrafera, tråd, telegram
wire−tapping : avlyssning
wireless : trådlös, radio
wirepulling : spel bakom kulisserna
wiring : kabeldragning
wiry : seg, senig
wisdom : vishet, klokhet, visdom
wise : rådlig, klok, vis
wiseacre : snusförnuftig, besserwisser
wisecrack : kvickhet, kvickhuvud
wisely : klokt
wisful : ivrig
wish : vilja, önska, tillönskaw, tillönskan
wishing : önskande
English−swedish Dictionary
1147
English−swedish (dictionnaire)
wisp : tofs, tapp, hårtott
wispy : stripig
wistful : tankfull, trånande
wit : vett, kvickhet, kvickhuvud
witch : häxa, trollkvinna
witchcraft : trolldom
witching : förhäxande
with : hos, med
with the wind : med vinden, borta
withal : därjämte
withdraw : dra tillbaka, annullera, undandra, utträda
withdrawal : avlägsnande
withdrawing : tillbakadragande
withdrawn : tillbakadragen
wither : vissna, förtorka
withering : vissnande
withhold : hålla inne, undanhålla
within : inuti, innanför, inom
without : utan
without hindrance : obehindrad
without means : obemedlad, medellös
English−swedish Dictionary
1148
English−swedish (dictionnaire)
withstand : motstå
witless : dum
witness : bevittna, vittna, vittne
wits : sinnen
witticism : kvickhet
wittingly : avsiktligt
witty : spirituell, kvick
wives : fruar
wizard : trollkarl
wizardy : trolldom
wizened : skrumpen
wobble : vingla, vagga
wobbly : vacklande
woe : lidande
woebegone : bedrövad
woeful : bedrövad
wog : indier
woke : vaknade
wolf : varg, ulv
wollen : ylle
wolverine : järv
English−swedish Dictionary
1149
English−swedish (dictionnaire)
wolves : vargar
woman : kvinna, fruntimmer
womanhood : kvinnlighet
womanish : fruntimmersaktig
womanizer : kvinnojägare
womankind : kvinnfolk
womanlike : kvinnlig
womanliness : kvinnlighet
womanly : kvinnlig
womanshood : kvinnosläktet
womb : livmoder
wombat : pungdjur
womenfolk : kvinnor
womit : spy
won : vunnit
won't : kommer inte att
wonder : under, undra, underverk
wonder at : förundra sig, undra över
wondered : undrade
wonderful : underbar
wonderfully : underbart
English−swedish Dictionary
1150
English−swedish (dictionnaire)
wondering : undrande
wonderland : underland
wonderment : förundran
wonderous : underbar
wonky : ostadig
wont : van
woo : fria till
wood : skog, virke, ved, trä
wood−anemone : vitsippa
wood−cutter : vedhuggare
woodchuck : murmeldjur
woodcock : morkulla
woodcraft : skogsvana
woodcut : träsnitt
wooded : skogig
wooden : trä−
woodland : tjärn, skogsbygd
woodman : skogvaktare
woodpecker : hackspett
woodsman : skogsarbetare
woodswind : träblåsinstrument
English−swedish Dictionary
1151
English−swedish (dictionnaire)
woodwork : träslöjd
woodworking : träbearbetning
woody : skogrik
woof : väft, brumma
woofer : bashögtalare
wooing : frieri
wool : ull, ylle, garn
wool−gathering : drömmerier
woollen : ylle−
woolly : ullig
woozy : vimsig
word : glosa, ord
word−book : ordbok
word−database : ordbas
word−order : ordföljd
wordcount : ord−beräkning
wordiness : ordrikedom
wording : formulering, lydelse, ordalydelse
wordless : ordlöst
wordlist : ordlista
wordly : värdslig
English−swedish Dictionary
1152
English−swedish (dictionnaire)
wordprocess : ordbehandlings
words : ord
wordwide : världsomfattande
wordwrap : radbrytning
wordy : ordrik
wore : bar
work : bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk
work against : motarbeta
work environment : arbetsmiljö
work out : utarbeta
workable : formbar
workaday : alldaglig
workarounds : åtgärder
workday : arbetsdag
worker : arbetare
worker bee : arbetsbi
workhouse : fattighus
working : arbete
working−ant : arbetsmyra
working hypothesis : arbetshypotes
working material : arbetsmaterial
English−swedish Dictionary
1153
English−swedish (dictionnaire)
workless : arbetslös
workload : arbetsbelastning
workman : arbetskarl, kroppsarbetare
workmanlike : gedigen
workmanly : gedigen
workmanship : arbete, yrkesskicklighet
workmate : arbetskamrat
workmen : arbetare
workmen`s dwellings : arbetarbostäder
workroom : arbetsrum
works : verkstad
works of a watch : urverk
workshop : verkstad
workstation : arbetsstation
world : värld
world−renowned : världsberömd
world−war : världskrig
worldliness : värdslighet
worldly : världslig
worldwide : världsomspännande
worm : mask, kräk
English−swedish Dictionary
1154
English−swedish (dictionnaire)
wormy : maskäten
worn : nött, avtärd
worn out : utnött, utsliten
worrisome : irriterande
worry : oroa, grämelse
worry about : oroa sig för
worrying : plågsam
worse : värre, sämre
worsen : förvärra
worship : dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan
worshipful : vördnadsfull
worshipper : dyrkare
worsted : kamgarn
wort : vört
worth : värd, värde
worth−while : lönande
worth mentioning : nämnvärd
worthily : värdigt
worthiness : värdighet
worthless : oanvändbar
worthlessness : värdelöshet
English−swedish Dictionary
1155
English−swedish (dictionnaire)
worthwile : värd besväret
worthy : värdig
would : skulle
would be : förment, inbillad
wouldn't : skulle inte
wound : sår, såra, skottsår
woven : vävt, flätat
wow : oj
wowen : tyg
wrack : sjögräs
wraith : vålnad
wrangle : gräla, käbbla
wrap : veckla, flöda, svepa
wrap up : insvepa, linda, vira in
wrapper : korsband, omslag
wrapping : omslag
wrappingpaper : omslagspapper
wrat : vrede
wratful : vredgad
wrath : vrede
wreak : utlösa
English−swedish Dictionary
1156
English−swedish (dictionnaire)
wreath : krans
wreathe : bekransa
wreck : vrak, skeppsbrott
wreckage : skeppsbrott, vrakgods
wrecker : vrakbärgare
wrecking : bärgnings−
wren : gärdsmyg
wrench : rycka, skiftnyckel
wrestle : brottas
wrestler : brottare
wrestling : brottning
wretch : usling, stackare, kräk
wretched : usel, olycklig, miserabel
wriggle : slingra sig
wring : vrida ur
wringer : pärs
wringing : drypande våt
wringkle : rynka
wrinkle : skrynkla
wrinkly : rynkig
wrist : handled
English−swedish Dictionary
1157
English−swedish (dictionnaire)
wristband : handlinning
wristlet : armband
wristwatch : armbandsur
writ : stämning, skrivelse
write : skriva, författa
write−protection : skrivskydd
write down : uppteckna
write in texthand : texta
write poetry : dikta
writer : författare, skrivare
writes : skriver
writhe : vrida sig
writhed : vred sig
writing : skriver, skrift
writing−table : skrivbord
writings : böcker
written : skriftlig
wrong : galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig
wrong idea : vanföreställning
wrongdoer : syndare
wrongdoing : ond gärning
English−swedish Dictionary
1158
English−swedish (dictionnaire)
wrongful : orättfärdig
wrongfully : felaktigt
wrongly : felaktigt
wrote : skrev
wroth : ond, vred
wrought : formad
wroughtup : upphetsad
wrung : vred ur
wry : skev, sned
X−chromosome : x−kromosom
x−flash : blixt
x−mas : jul
X−ray : röntgen
x−rays : röntgenstrålar
xenophobe : främlingshatare
xenophobia : främlingsskräck
xerography : xerografi
xylograph : träsnitt
xylographer : träsnidare
xylonite : celluloid
xylophone : xylofon
English−swedish Dictionary
1159
English−swedish (dictionnaire)
yacht : jakt, lustjakt
yachting : segling, segelsport
yachtsman : seglare
yak : jak
yam : jams
yammer : jämra sig
yank : rycka, amerikan
yankee : amerikan
yap : gläfs, gläfsa
yappy : gläfsande
yard : gård
yardstick : tumstock
yarn : skepparhistoria, garn
yaw : gir
yawl : liten båt
yawn : gapa, gäspa, gäspning
yawning : gäspande
yawp : skräna
yd : yard
ye : eder
yea : ja
English−swedish Dictionary
1160
English−swedish (dictionnaire)
yeah : ja
year : årtal, år
yearbook : årsbok
yearling : årsgammalt djur
yearly : årligen, årlig
yearn : längta
yearning : längtande
years : åratal, år
yeast : jäst
yell : vråla, skräna, gallskrika
yelled : vrålade
yelling : vrålande
yellow : gul
yellowy : gulaktig
yells : vrålar
yelomanry : odalmän
yelp : gläfsa
yen : yen, längtan
yeoman : odalman
yep : jajamensan
yer : du
English−swedish Dictionary
1161
English−swedish (dictionnaire)
yes : jo, ja
yes please : ja tack
yesterday : i går
yesteryear : fjolåret
yet : än, ändå, ännu, dock
yew : idegran
yid : jude
yiddish : jiddisch
yield : ge efter, inbringa, avkastning, vika sig
yielding : foglig, undfallande
yippee : hurra
yob : kille
yodel : joddla
yoicks : buss på
yoke : ok
yokel : tölp
yolk : gula, äggula
yonder : den där, där borta
yore : förr
you : man, ni, du, dig
you'll : du skall
English−swedish Dictionary
1162
English−swedish (dictionnaire)
you're : du är
you've : du har
young : ung
young lady : fröken
young man : yngling
youngish : rätt så ung
youngster : pojkspoling, unge
your : din, eder, er
yours : er
Yours sincerely : högaktningsfullt, Er tillgivne
yourself : dig själv
youtful : ungdomlig
youth : yngling, ungdom
youthful : ungdomlig
yugoslavian : jugoslavisk
yuletide : jultid
yummy : läcker
yuorself.... : själv
yup : jepp
zany : dumbom
zap : knäppa
English−swedish Dictionary
1163
English−swedish (dictionnaire)
zeal : arbetslust, iver, nit
zealot : svärmare
zealotry : fanatism
zealous : ivrig, nitisk
zebra : sebra
zechariah : sakarja
zed : z
zenith : zenit
zephaniah : sefanja
zephyr : sefyr
zero : noll
zero−rate : nollbeskatta
zest : aptit, krydda
zestful : kryddad
zigzag : sicksack
zilch : noll
zinc : zink
zing : fart
zion : sion
zionism : sionism
zionist : sionist
English−swedish Dictionary
1164
English−swedish (dictionnaire)
zip code : postnummer
zip fastener : blixtlås
zipped : packad
zipper : blixtlås
zippered : med blixtlås
zippy : klämmig
zips : packar
zither : cittra
zombie : gengångare
zone : bälte, zon
zoning : indelning
zonked : asberusad
zoo : zoologisk trädgård
zoography : djurbeskrivning
zoolatry : djurdyrkan
zoological : zoologisk
zoologist : zoolog
zoology : zoologi
zoom : surra, brumma, zoom
zootomy : zootomi, djuranatomi
zounds : Guds död!, för tusan
English−swedish Dictionary
1165
English−swedish (dictionnaire)
zucchetto : kalott
Zürich : Zürich
zwieback : skorpa
zygote : zygot, zygot
zyklon : cyklon
English−swedish Dictionary
1166
English−swedish (dictionnaire)
éditions eBooksFrance
www.ebooksfrance.com
You may email remarks and wishes concerning this edition to
[email protected]
______________
September 2000
©Germain Garand pour la mise en HTML et en RocketEditiontm
English−swedish Dictionary
1167