katalog poduzetnika i obrtnika

Comments

Transcription

katalog poduzetnika i obrtnika
KATALOG
PODUZETNIKA I
OBRTNIKA
Svetog Ivana Zeline
1
sadržaj
Uvodna riječ gradonačelnika Svetog Ivana Zeline ............................................................................................. 3
1. Poduzetničko okruženje ................................................................................................................................... 4
1.1. Poduzetničko okruženje Hrvatske ................................................................................................................ 4
1.2. Poduzetnička politika Europske unije ......................................................................................................... 12
1.3. Pravni okvir za obrtništvo ........................................................................................................................... 13
1.4. Pravni okvir za poduzetništvo..................................................................................................................... 15
1.5. Porezni sustav............................................................................................................................................ 17
1.5.1. Porez na dodanu vrijednost (PDV) ..................................................................................................... 18
1.5.2. Porez na dobit..................................................................................................................................... 20
1.5.3. Porez na dohodak ............................................................................................................................... 23
1.5.4. Porez na promet nekretnina................................................................................................................ 26
1.6. Carinski sustav ........................................................................................................................................... 26
1.6.1. Temelji carinskog sustava Europske unije .......................................................................................... 28
1.7. Zakonska regulativa ................................................................................................................................... 29
1.8. Gospodarski profil Grada Zagreba i Zagrebačke županije ......................................................................... 33
1.8.1. Poduzetnička infrastruktura Grada Zagreba i Zagrebačke županije ................................................... 34
1.8.2. Poduzetničko okruženje Zagrebačke županije.................................................................................... 36
2. Sveti Ivan Zelina .............................................................................................................................................. 39
2.1. Opći podaci ................................................................................................................................................ 39
2.2. Gospodarski pokazatelji ............................................................................................................................. 43
2.2.1 Poljoprivreda ........................................................................................................................................ 48
2.2.1.1. Vinska cesta Svetog Ivana Zeline ............................................................................................... 48
2.2.2. Industrija ............................................................................................................................................. 50
2.2.2.1. Poslovna zona Sveta Helena ...................................................................................................... 50
2.2.3. Turizam ............................................................................................................................................... 53
2.2.4. LAG 2020............................................................................................................................................ 54
3. PODUZETNICI U SVETOM IVANU ZELINI ...................................................................................................... 55
4. OBRTNICI U SVETOM IVANU ZELINI ........................................................................................................... 533
5. Reference ....................................................................................................................................................... 858
2
Uvodna riječ gradonačelnika Svetog Ivana Zeline
Priprema Kataloga poduzetnika i obrtnika Svetog Ivana Zeline prvi je projekt takve vrste na području
našeg grada. Nastao je u želji da na jednom mjestu objedinimo dostupne podatke i informacije o vrijednim
poduzetnicima i obrtnicima koji djeluju u Svetom Ivanu Zelini, kako bismo jednostavnije, brže i učinkovitije
prepoznali mogućnosti i resurse koji su nam na raspolaganju i koji nam mogu poslužiti u daljnjem
gospodarskom razvoju.
Osnovna je namjena ovog kataloga prepoznavanje i definiranje stvarnog stanja u poduzetništvu i
obrtništvu Svetog Ivana Zeline te analiziranje gospodarskog okruženja na više različitih razina – od
lokalne preko regionalne do nacionalne – čime ćemo gospodarskim subjektima pružiti priliku za
zajedničku suradnju, koja u konačnici može rezultirati pozitivnom gospodarskom klimom u Svetom Ivanu
Zelini, učinkovitijim poslovnim procesima i većom konkurentnošću na širim tržištima.
Želja nam je da katalog ostvari značajnu ulogu u promociji bogatog i prosperitetnog zelinskog kraja prema
ostalim dijelovima Hrvatske, ali i na tržištu Europske unije čijim smo dijelom postali u srpnju prošle godine.
Vjerujemo da će katalog poslužiti i kao koristan izvor informacija obrtnicima i poduzetnicima, u kojem će
potražiti relevantne podatke vezane uz makroekonomske pokazatelje u gospodarskom okruženju, korisne
statističke podatke, prijeko potrebne zakonske odredbe te smjernice za poslovno djelovanje usklađene s
novim europskim regulativama.
Ovaj katalog prvo je izdanje pripremljeno u skladu s dostupnim informacijama, no želja nam je da u
pripremi sljedećih izdanja sudjelujemo svi zajedno pa vas pozivam da nam se obratite sa svojim
prijedlozima, jer svima nam je cilj zajednički – neprestano poticati gospodarski razvoj Svetog Ivana Zeline
i graditi zajedničke suradnje na temeljima vrhunskih proizvoda i usluga te međusobnog povjerenja.
Hrvoje Košćec
gradonačelnik Svetog Ivana Zeline
Sveti Ivan Zelina, veljača 2014.
3
1. Poduzetničko okruženje
1.1. Poduzetničko okruženje Hrvatske
Osnovne informacije o Hrvatskoj
Službeni naziv:
Republika Hrvatska
Oznaka zemlje:
HR
Površina:
87.661 km2 (kopno: 56.594 km2; obalno more: 31.067 km2)
Stanovništvo:
4.290.612
Glavni grad:
Zagreb
Ostali veći gradovi:
Split, Rijeka, Osijek
Službeni jezik:
hrvatski jezik
Nacionalna valuta:
hrvatska kuna (HRK)
Državni ustroj:
Predsjednik; Hrvatski sabor (Parlament); Vlada; Ustavni sud
Upravno-teritorijalni ustroj:
Županijski ustroj (21 županija); 122 grada, 416 općina
Zemljopisni položaj:
Središnja Europa i Sredozemlje; 45°10’N, 15°30’ E
Dužina granice:
2.374,9 km kopnenih granica
Obalna crta:
5.835 km – kopno: 1.777 km; otoci 4.058 km
koeficijent razvedenosti obale = 11,1
Najviša točka:
Dinara (1831 m)
Najniža točka:
Jadransko more (0 m)
Klima:
umjereno kontinentalna u unutrašnjosti, sredozemna na jadranskoj obali
Najduža rijeka:
Sava (562 km)
Najveće jezero:
Vransko jezero (kod Biograda)
Obilježja reljefa:
54% teritorija je nizinski prostor (ravničarsko-panonski, brežuljkasti, krške zaravni);
37% ukupnog teritorija su šume; prostor iznad 1.500m čini 0,11 % teritorija; 1.285
otoka, otočića, hridi i grebena
Međunarodne zračne luke:
Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar, Rijeka, Pula, Osijek
Ceste:
28.123 km javnih cesta, od čega 6.960 km državnih cesta; 593 km autoputova i brzih
cesta
Izvor: HGK – Komora Zagreb
U publikaciji The World Factbook koju priprema Središnja obavještajna agencija Sjedinjenih Američkih
Država (CIA), istaknuto je kako je, unatoč tome što je Hrvatska bila jedna od najbogatijih republika bivše
Jugoslavije, njeno gospodarstvo pretrpjelo strašne gubitke tijekom Domovinskog rata od 1991. do 1995.
godine. Hrvatski se BDP u tom razdoblju urušio i država je propustila prve valove investicija u središnjoj i
istočnoj Europi koji su uslijedili nakon pada Berlinskog zida. Ipak, između 2000. i 2007. godine hrvatsko
se gospodarstvo polako počelo oporavljati, s umjerenim, ali stalnim porastom BDP-a između 4 i 6 posto,
potaknutim boljim rezultatima u turizmu i većom potrošnjom građana. Inflacija je ostala pitoma, a
nacionalna valuta stabilna. No, u 2008. godini Hrvatska je doživjela nagli pad u gospodarstvu i pred njom
4
je proces oporavka. Složeni i teški problemi i dalje su prisutni, poput tvrdoglavo visoke stope
nezaposlenosti, nejednakog regionalnog razvoja i izazovne investicijske klime. Krenulo se s fleksibilnijim
pristupom privatizaciji, uključujući prodaju državnih tvrtki koje nisu od značajnog strateškog interesa.
Makroekonomska stabilnost je u velikoj mjeri postignuta, no strukturalne reforme sporo napreduju.
Zahvaljujući smanjenju izvoza i dotoka kapitala, Hrvatska je iskusila značajan pritisak svjetske ekonomske
krize, a uslijed novog vala recesije, podignute su stope poreza na dodanu vrijednost.
Ekonomski pokazatelji o Republici Hrvatskoj u 2010., 2011. i 2012. godini (prema posljednjim službenim podacima)
2010.
2011.
2012.
87.661
87.661
87.661
STANOVNIŠTVO
4.418.000
4.281.000
4.268.000
AKTIVNO STANOVNIŠTVO
UKUPNA POVRŠINA
1.734.879
1.701.593
1.701.476
BDP, tekuće cijene (u mil. HRK)
323.807
328.737
328.562
BDP, tekuće cijene (u mil. USD)
58.874
61.521
56.156
BDP, po stanovniku (u USD)
13.326
14.371
13.157
BDP ( realne stope rasta u %)
-2,3
-0,2
-1,9
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA (stopa rasta u %)
-1,4
-1,2
-5,5
PROSJEČNI SREDNJI TEČAJ HRK/EUR
7,286230
7,434204
7,517340
PROSJEČNI SREDNJI TEČAJ HRK/USD
5,500015
5,343508
5,850861
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA
Izvoz (u mil. USD)
Uvoz (u mil. USD)
Saldo VTR (u mil. USD)
11.806,9
20.053,9
-8.247,0
13.364,0
22.714,7
-9.350,7
12.343,7
20.761,8
-8.418,2
-523,3
-392,1
-12,9
TEKUĆI RAČUN PLATNE BILANCE (u mil. EUR)
BRUTO INOZEMNI DUG RH (u mil. EUR)
46.501,7
45.875,5
44.835,7
DUG OPĆE DRŽAVE (u mil. HRK)
145.327,1
170.456,8
183.273,0
MEĐUNARODNE PRIČUVE RH (u mil. EUR)
10.660,0
11.194,9
11.235,9
OSTVARENE INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU (PRAVNIH
OSOBA, u mil. HRK)
48.337,2
46.628,6
44.116,6
389,1
1.087,1
1.066,0
1,1
2,3
3,4
CIJENE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA PRI PROIZVOĐAČIMA NA
DOMAĆEM TRŽIŠTU
4,3
6,3
7,0
PROMET U TRGOVINI NA MALO (realne stope rasta u %)
-1,8
1,0
-4,2
5.343
5.441
5.478
1.432.454
1.411.237
1.377.153
17,4
17,9
19,1
56.416
5.424
50.992
60.354
5.603
54.751
62.743
5.221
57.522
107.407,4
120.187,5
1.232,4
107.069,7
119.939,5
1.139,0
109.558,9
118.730,0
829,6
INOZEMNA IZRAVNA ULAGANJA U RH (u mil. EUR)
CIJENE (prosječna godišnja stope rasta u %)
Cijene na malo
Troškovi života
Potrošačke cijene – inflacija
NETO PLAĆA (u HRK)
BROJ ZAPOSLENIH (godišnji prosjek)
STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI
NOĆENJA TURISTA (u tisućama)
ukupno
domaći
strani
DRŽAVNI PRORAČUN
Ukupni prihodi (u mil. HRK)
Ukupni rashodi i neto posudbe (u mil. HRK)
Transakcije u nefinancijskoj imovini (u mil. HRK)
5
Transakcije u financijskoj imovini (u mil. HRK)
Ukupni višak/manjak (u mil. HRK)
KAMATNE STOPE POSLOVNIH BANAKA NA KUNSKE KREDITE
BEZ VALUTNE KLAUZULE (vagane, u % na godišnjoj razini)
2.099,6
-14.012,4
-618,4
-14.008,8
-461,5
-10.000,7
9,90
9,36
9,26
7,2
3,4
5,9
6,0
1,0
8,7
-2,4
-1,4
-11,2
KREDITI POSLOVNIH BANAKA (stope rasta u %)
Ukupno krediti
Krediti stanovništvu
Krediti poduzećima
Izvor: Hrvatska gospodarska komora, 2014.
Prema podacima i proj procjeni Državnog zavoda za statistiku, tromjesečni bruto domaći proizvod za
četvrto tromjesečje 2013., prema prvoj procjeni, realno je manji za 1,2 posto u odnosu na isto tromjesečje
2012. Prva procjena pokazuje da je bruto domaći proizvod u 2013. realno manji za 1,0 posto u odnosu
na 2012. Prema rashodnoj metodi najveći doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda u četvrtom tromjesečju
2013. ostvaren je manjim uvozom roba, dok je najveći doprinos smanjenju obujma prouzročen padom
izvoza roba. Prema proizvodnoj metodi najveći doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda u četvrtom
tromjesečju 2013. ostvaren je u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane, dok je najveći
doprinos smanjenju obujma ostvaren u djelatnosti prerađivačke industrije.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za
siječanj 2014. iznosila je 5.553 kune. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama
Republike Hrvatske za siječanj 2014. iznosila je 8.007 kuna.
Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u veljači
2014. u odnosu na siječanj 2014. u prosjeku su niže 0,3 posto, dok su u odnosu na veljaču 2013. niže za
0,6 posto.
Stopa registrirane nezaposlenosti za veljaču 2014. iznosi 22,7 posto.
Izravna strana ulaganja u Republici Hrvatskoj od 2010. do 2013. godine (u milijunima EUR)
ZEMLJA
2010.
2011.
2012.
2013. (preliminarni podaci)
UKUPNO
Austrija
-114.5
209.6
678.7
64.9
838.8
Nizozemska
-264.3
250.3
-231.1
152.8
-92.2
Njemačka
91.9
223.6
-112.2
123.8
327.2
Mađarska
-10.3
103.0
40.3
-171.3
-38.4
Luksemburg
110.6
162.6
181.0
63.2
517.4
16.9
5.4
2.7
14.4
39.5
140.1
22.1
39.0
62.3
263.4
Francuska
Italija
6
Slovenija
89.1
16.4
-6.8
-23.5
75.1
8.9
-1.1
-2.0
-1.1
4.8
121.5
17.6
11.7
8.7
159.5
Švedska
8.3
4.7
-22.8
-43.8
-53.7
Švicarska
0.8
24.4
7.3
-2.5
29.9
-48.7
20.3
6.6
37.5
15.7
0.7
10.2
43.9
-6.6
48.1
Češka
13.5
5.6
305.2
-8.5
315.8
Rusija
11.9
28.8
24.6
24.2
89.6
Irska
81.0
6.8
1.1
0.5
89.3
Cipar
36.5
-12.7
15.4
-1.6
37.6
Norveška
31.0
16.6
14.8
15.5
78.0
Danska
-10.6
-20.0
5.7
21.0
-4.0
Malta
5.7
34.5
12.7
6.3
59.2
Turska
0.3
12.4
121.3
7.3
141.4
Bosna i Hercegovina
4.7
15.4
0.5
10.7
31.3
Slovačka
7.6
11.4
10.1
30.0
59.1
Lihtenštajn
-0.7
16.1
1.7
15.9
33.0
Španjolska
6.7
1.5
11.8
-1.4
18.5
Poljska
-1.0
-60.0
6.3
5.1
-49.6
San Marino
-1.8
5.4
-7.8
2.3
-2.0
Izrael
5.4
3.2
-0.8
1.2
8.9
Sad
-17.9
-56.9
-70.7
13.7
-131.7
Ostale zemlje
46.7
13.8
-32.9
16.0
43.7
370.0
1,091.1
1,055.0
436.9
Nizozemski Antili
Belgija
Velika Britanija
Međunarodne financijske institucije
UKUPNO
2,953.0
Izvor: Hrvatska narodna banka, 2014.
Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2012. i 2013. godini
Izvoz
Uvoz
Saldo robne razmjene
Pokrivenost uvoza
izvozom,
%
tis. kuna
tis. eura
tis. USD
tis. kuna
tis. eura
tis. USD
tis. kuna
tis. eura
tis. USD
I.
5 032 728
666 609
860 038
8 618 015
1 141 572
1 472 249
-3 585 287
-474 964
-612 212
58,4
II.
5 167 700
681 708
901 289
9 647 770
1 272 740
1 681 794
-4 480 069
-591 032
-780 505
53,6
III.
6 830 402
905 894
1 196 271
11 814 936
1 566 828
2 067 071
-4 984 534
-660 934
-870 800
57,8
IV.
5 399 487
720 318
948 279
10 110 389
1 349 089
1 775 775
-4 710 902
-628 771
-827 496
53,4
V.
6 149 337
816 591
1 046 695
10 975 441
1 457 674
1 871 294
-4 826 104
-641 083
-824 599
56,0
VI.
5 947 961
788 142
987 554
10 254 249
1 358 832
1 701 938
-4 306 288
-570 690
-714 384
58,0
2012.
7
VII.
6 346 109
846 782
1 041 652
11 031 191
1 472 011
1 809 276
-4 685 082
-625 228
-767 624
57,5
VIII.
6 295 656
840 696
1 041 008
9 914 859
1 324 117
1 638 260
-3 619 203
-483 421
-597 252
63,5
IX.
5 829 969
785 033
1 008 494
9 641 122
1 298 403
1 668 485
-3 811 153
-513 370
-659 991
60,5
X.
7 264 244
968 276
1 255 165
11 376 565
1 516 847
1 966 388
-4 112 321
-548 570
-711 223
63,8
XI.
6 808 694
903 358
1 158 713
10 076 280
1 337 111
1 713 782
-3 267 586
-433 753
-555 069
67,6
XII.
5 308 437
705 061
923 242
8 438 545
1 120 672
1 467 450
-3 130 107
-415 611
-544 208
62,9
I. – XII.
72 380 725
9 628 468
12 368 401
121 899 361
16 215 896
20 833 762
-49 518 637
-6 587 428
-8 465 362
59,4
I.
4 606 619
608 556
807 945
8 549 938
1 129 505
1 498 685
-3 943 320
-520 948
-690 741
53,9
II.
5 334 228
703 431
941 878
9 189 218
1 211 791
1 623 120
-3 854 990
-508 360
-681 241
58,0
III.
5 793 466
763 733
990 524
10 535 323
1 388 844
1 801 956
-4 741 858
-625 110
-811 432
55,0
IV.
5 445 310
716 245
931 672
10 428 570
1 371 679
1 785 036
-4 983 261
-655 434
-853 364
52,2
V.
6 267 501
828 282
1 074 535
10 839 467
1 432 576
1 857 915
-4 571 967
-604 295
-783 380
57,8
VI.
5 545 897
739 872
975 502
11 912 711
1 589 437
2 096 445
-6 366 813
-849 564
-1 120 943
46,6
VII.
6 162 362
815 335
1 088 613
10 705 879
1 422 884
1 885 280
-4 543 517
-607 548
-796 667
57,6
VIII.
5 103 594
680 550
899 980
9 334 235
1 244 639
1 647 746
-4 230 641
-564 089
-747 766
54,7
IX.
5 933 210
786 507
1 046 075
9 878 953
1 309 186
1 739 380
-3 945 743
-522 680
-693 305
60,1
X.
6 192 274
815 119
1 094 888
9 960 373
1 310 244
1 763 337
-3 768 099
-495 125
-668 449
62,2
XI.
5 654 355
742 678
1 017 470
9 535 375
1 252 374
1 714 123
-3 881 020
-509 696
-696 654
59,3
XII.
5 955 659
780 123
1 058 448
8 696 452
1 139 347
1 547 621
-2 740 793
-359 224
-489 173
68,5
I. – XII.
67 994 473
8 980 431
11 927 531
119 566 494
15 802 506
20 960 645
-51 572 021
-6 822 074
-9 033 114
56,9
2013.
Izvor: Državni zavod za statistiku
Izvoz i uvoz prema NKD-u 2007. u 2012. i 2013. godini (u tisućama kuna)
Izvoz
I.–XII. 2012.
Ukupno
I.–XII. 2013.
Uvoz
indeksi
I.–XII. 2013.
I.–XII. 2012.
I.–XII. 2012.
I.–XII. 2013.
indeksi
I.–XII. 2013.
I.–XII. 2012.
72 380 725
67 994 473
93,9
121 899 361
119 566 494
98,1
3 126 754
2 986 967
95,5
3 342 412
3 365 070
100,7
889 656
1 226 750
137,9
16 204 172
16 415 723
101,3
64 852 906
59 986 339
92,5
97 840 833
95 814 066
97,9
5 344 386
4 937 981
92,4
10 500 513
10 904 930
103,9
Proizvodnja pića
940 170
836 569
89,0
760 264
830 955
109,3
Proizvodnja duhanskih proizvoda
447 842
374 944
83,7
374 508
414 528
110,7
Proizvodnja tekstila
619 790
696 911
112,4
2 285 069
2 273 107
99,5
Proizvodnja odjeće
2 965 597
2 588 296
87,3
3 504 359
3 285 975
93,8
Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
1 893 071
1 921 582
101,5
1 884 944
2 845 686
151,0
Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
2 756 752
2 875 055
104,3
1 222 713
1 151 672
94,2
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
1 140 326
1 083 572
95,0
3 004 058
2 984 378
99,3
9 361
7 084
75,7
25 527
23 428
91,8
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Rudarstvo i vađenje
Prerađivačka industrija
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
8
Proizvodnja koksa i rafiniranih
naftnih proizvoda
8 496 034
7 577 580
89,2
8 683 193
7 426 037
85,5
Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
4 409 161
4 406 075
99,9
10 094 928
9 932 027
98,4
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i
farmaceutskih pripravaka
3 292 723
3 180 098
96,6
5 026 898
5 019 092
99,8
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
1 258 133
1 388 729
110,4
4 659 584
4 465 456
95,8
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
2 583 045
2 761 056
106,9
2 105 241
1 861 826
88,4
Proizvodnja metala
3 160 603
2 584 002
81,8
7 189 044
6 778 846
94,3
Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i
opreme
3 933 793
4 631 828
117,7
3 893 713
3 931 929
101,0
Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
1 968 716
1 647 806
83,7
6 499 500
7 545 823
116,1
Proizvodnja električne opreme
5 408 503
5 011 463
92,7
4 921 886
4 805 914
97,6
Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
5 043 804
5 168 189
102,5
9 071 056
8 818 647
97,2
Proizvodnja motornih vozila,
prikolica i poluprikolica
1 288 000
1 264 234
98,2
4 971 904
5 506 424
110,8
Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
5 705 533
2 739 277
48,0
3 414 647
1 522 366
44,6
Proizvodnja namještaja
1 798 105
1 892 769
105,3
1 640 236
1 432 706
87,3
Ostala prerađivačka industrija
389 460
411 239
105,6
2 107 056
2 052 314
97,4
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
536 044
1 099 735
205,2
3 768 130
3 175 563
84,3
2 537 869
1 918 914
75,6
175 697
269 824
153,6
430 696
358 783
83,3
562 721
502 279
89,3
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
1 271
4 778
376,0
1 443
2 534
175,6
Umjetnost, zabava i rekreacija
5 528
4 189
75,8
3 948
3 844
97,4
-
408 017
-
-
17 589
-
Opskrba vodom; uklanjanje
otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije
okoliša
Informacije i komunikacije
Neraspoređeno
Izvor: Državni zavod za statistiku
Izvoz i uvoz prema ekonomskim grupacijama zemalja (u tisućama kuna)
Izvoz
I.–XII. 2012.
I.–XII. 2013.
72 380 725
67 994 473
42 106 334
40 214 635
Austrija
4 723 943
4 184 608
Belgija
798 759
Bugarska
228 107
Cipar
Uvoz
indeksi
I.–XII. 2013.
I.–XII. 2012.
indeksi
I.–XII. 2013.
I.–XII. 2012.
I.–XII. 2012.
I.–XII. 2013.
93,9
121 899 361
119 566 494
98,1
95,5
88 482 984
86 921 000
98,2
88,6
11 945 174
10 741 615
89,9
611 536
76,6
2 357 087
1 912 619
81,1
258 879
113,5
566 801
366 846
64,7
81 696
57 419
70,3
102 062
55 189
54,1
Češka
789 737
781 942
99,0
2 430 187
2 770 375
114,0
Danska
242 862
218 166
89,8
705 780
1 489 217
211,0
Ukupno
Zemlje Europske unije
Estonija
39 348
29 889
76,0
26 864
84 677
315,2
Finska
176 001
120 198
68,3
505 261
268 750
53,2
Francuska
1 071 222
1 128 604
105,4
2 646 446
2 534 323
95,8
Grčka
551 600
660 006
119,7
387 283
478 112
123,5
Irska
59 064
73 461
124,4
384 778
384 213
99,9
Italija
11 067 679
9 483 239
85,7
17 086 435
15 021 646
87,9
Letonija
36 571
35 748
97,7
29 213
31 470
107,7
Litva
62 126
65 393
105,3
171 056
76 151
44,5
9
Luksemburg
634 844
600 050
94,5
27 173
101 893
375,0
1 827 418
1 531 142
83,8
7 263 896
7 458 747
102,7
931 404
784 302
84,2
558 628
126 966
22,7
Nizozemska
1 218 252
966 468
79,3
4 186 387
3 830 136
91,5
Njemačka
7 376 944
7 371 908
99,9
16 261 648
16 484 480
101,4
739 608
762 976
103,2
2 315 777
2 600 073
112,3
41 807
72 223
172,8
60 861
98 575
162,0
659 481
547 428
83,0
940 170
830 999
88,4
Mađarska
Malta
Poljska
Portugal
Rumunjska
Slovačka
721 359
907 267
125,8
1 531 412
1 811 559
118,3
Slovenija
6 224 635
6 889 082
110,7
11 615 245
13 510 663
116,3
313 073
397 253
126,9
1 816 332
1 635 299
90,0
349 727
398 049
113,8
1 250 819
851 394
68,1
1 139 070
1 272 415
111,7
1 310 208
1 076 350
82,2
Španjolska
Švedska
Ujedinjena Kraljevina
Neraspoređeno
-
4 986
-
-
288 659
-
Zemlje Efte
950 466
1 201 635
126,4
3 256 664
1 928 513
59,2
Island
15 183
8 269
54,5
873
9 966
Lihtenštajn
72 167
38 326
53,1
25 385
12 150
47,9
Norveška
325 200
355 531
109,3
240 478
258 902
107,7
Švicarska
537 917
799 509
148,6
2 989 928
1 647 495
55,1
15 169 612
14 288 440
94,2
7 796 252
7 445 838
95,5
Zemlje Cefte
Albanija
(veći od 999)
438 226
438 400
100,0
24 534
20 254
82,6
Bosna i Hercegovina
9 239 074
8 892 405
96,2
4 434 775
4 414 722
99,5
Crna Gora
1 095 277
805 641
73,6
348 874
35 201
10,1
Kosovo
513 350
523 014
101,9
21 265
20 454
96,2
Makedonija
729 840
722 661
99,0
652 118
616 640
94,6
Moldavija
Srbija
Zemlje OPEC-a
Alžir
Angola
Ekvador
Irak
9 594
15 165
158,1
12 168
10 626
87,3
3 144 251
2 891 153
92,0
2 302 518
2 327 942
101,1
1 324 098
1 427 869
107,8
774 363
1 120 522
144,7
304 227
111 684
36,7
41 294
20 081
48,6
1 688
2 587
153,2
544
-
-
76
1 778
102 127
85 293
83,5
(veći od 999)
57 834
153 165
264,8
1
4 135
Iran, Islamska Republika
149 872
79 297
52,9
4 057
4 201
103,5
Katar
166 547
161 392
96,9
24 547
28 680
116,8
4 430
21 794
492,0
9 130
134
1,5
176 679
225 422
127,6
20 353
412 043
14 856
92 979
625,9
527 971
354 867
Saudijska Arabija
323 219
245 855
76,1
3 200
137 465
Ujedinjeni Arapski Emirati
122 499
331 181
270,4
41 036
73 498
179,1
2 170
733
33,8
104
124
118,9
3 942 939
3 607 312
91,5
12 991 420
8 533 879
65,7
Kuvajt
Libija
Nigerija
Venezuela
Ostale europske zemlje
Bjelorusija
(veći od 999)
(veći od 999)
67,2
(veći od 999)
62 443
92 831
148,7
2 546
142 235
Rusija
2 489 436
2 141 190
86,0
8 493 537
6 051 311
71,2
Turska
897 950
984 765
109,7
3 817 840
1 735 268
45,5
Ukrajina
311 473
171 112
54,9
674 920
602 077
89,2
Ostale zemlje
181 636
217 414
119,7
2 577
2 987
115,9
2 346 920
2 278 899
97,1
5 279 323
9 942 447
188,3
345 737
28 834
8,3
-
1 208 447
-
Ostale azijske zemlje
Azerbajdžan
10
(veći od 999)
Bangladeš
22 289
29 271
Filipini
62 446
60 818
97,4
9 790
7 442
76,0
Hong Kong, Kina
29 630
33 206
112,1
148 589
149 542
100,6
124 122
51 809
41,7
482 534
550 976
114,2
Indija
131,3
11 021
41 852
379,7
Indonezija
55 747
44 526
79,9
49 606
51 758
104,3
Izrael
54 861
130 051
237,1
143 401
121 766
84,9
Japan
385 462
336 529
87,3
113 879
137 196
87 682
131 157
149,6
4 761
2 358 326
268 006
434 286
162,0
3 019 473
4 394 807
145,5
42 320
70 665
167,0
226 377
268 652
118,7
Libanon
490 770
213 614
43,5
12 130
914
7,5
Malezija
20 676
23 438
113,4
62 815
71 199
113,3
Pakistan
4 185
87 284
37 100
40 190
108,3
Singapur
33 201
24 577
112 950
59 294
52,5
2 581
61 164
63 388
541
0,9
Tajland
17 043
21 305
125,0
87 931
122 288
139,1
Tajvan, Kina
61 656
26 338
42,7
191 518
188 080
98,2
Vijetnam
30 443
53 712
176,4
65 998
125 174
189,7
Kazahstan
Kina
Koreja, Republika
Sirija
Ostale zemlje
Ostale afričke zemlje
Egipat
Gana
(veći od 999)
74,0
(veći od 999)
120,5
(veći od 999)
208 063
416 313
200,1
436 062
44 003
10,1
2 178 409
1 363 535
62,6
239 827
241 579
100,7
491 699
364 041
74,0
36 048
38 430
106,6
3 083
2 589
84,0
1 034
3 570
345,1
Južnoafrička Republika
238 734
190 472
79,8
38 133
29 221
76,6
Liberija
364 334
164 861
45,3
762
120
15,7
21 160
218 685
80 502
104 872
130,3
918 747
221 020
24,1
45 400
50 853
112,0
Maroko
Tunis
Ostale zemlje
(veći od 999)
140 652
201 867
143,5
37 947
14 513
38,2
4 035 243
2 577 053
63,9
3 037 495
2 853 165
93,9
16 454
9 713
59,0
42 275
301 408
713,0
155 532
153 137
98,5
826 306
549 080
66,4
43 689
5 553
12,7
4 915
4 564
92,9
392 735
251 566
64,1
112 580
216 056
191,9
Kolumbija
3 742
150 240
257 259
341 514
132,8
Meksiko
49 819
57 191
114,8
10 993
24 235
220,5
Ostale američke zemlje
Argentina
Brazil
Čile
Kanada
(veći od 999)
Peru
23 917
20 828
87,1
1 895
2 150
113,5
SAD
2 120 525
1 871 195
88,2
1 010 747
1 268 730
125,5
Ostale zemlje
1 228 829
57 631
4,7
770 524
145 426
18,9
326 704
633 733
194,0
41 033
33 150
80,8
Oceanijske zemlje
Australija
145 833
92 812
63,6
6 862
12 320
179,5
Maršalovi Otoci
172 580
535 951
310,6
291
190
65,3
7 589
4 016
52,9
33 754
20 516
60,8
702
955
136,0
126
124
98,4
-
401 362
-
-
546 401
-
Novi Zeland
Ostale zemlje
Neraspoređeno
Izvor: Državni zavod za statistiku
11
1.2. Poduzetnička politika Europske unije
Hrvatska je 1. srpnja 2013. godine ušla u Europsku uniju, nakon desetljeća dugog procesa pristupanja.
Bit će članica Tečajnog mehanizma (European Exchange Rate Mechanism) dok ne ispuni kriterije za
pristup Ekonomskoj i monetarnoj uniji (Economic and Monetary Union) i prihvati euro kao valutu.
Prema podacima portala Enter Europe, koji je pokrenuo Europski dokumentacijski centar Instituta za
međunarodne odnose s ciljem ostvarenja lakšeg i jednostavnijeg pristupa informacijama o institucijama,
agencijama, tijelima, politikama i pravu Europske unije, jedan od ciljeva stvaranja Unije bila je mogućnost
konkuriranja država Europe rastućim gospodarstvima u svijetu. Ta se težnja nastavila i danas, ali su se
uvjeti natjecanja na svjetskoj sceni promijenili uslijed razvoja svjetske ekonomije u posljednjim
desetljećima. Cilj je Europske unije osigurati svim poslovnim subjektima mogućnost tržišnog natjecanja i
trgovine pod poštenim i jednakim uvjetima, a posebna pozornost pridaje se specifičnim potrebama i
obilježjima pojedinih sektora, poput turizma, zrakoplovne industrije ili biotehnologije.
Zajednička poduzetnička politika Europske unije obraća se poduzetnicima bez obzira na veličinu, pravni
oblik ili sektor, a ima nekoliko ciljeva:

olakšati pristup financijama za pokretanje i rast malih i srednjih poduzeća

potaknuti ulaganja u inovativne aktivnosti

stvoriti okolinu pogodnu za suradnju malih i srednjih poduzeća

promicati sve oblike inovacija u poduzećima

podržavati ekološke inovacije

poduprijeti politike koje potiču poduzetništvo i inovacije
Pravna osnova za zajedničku poduzetničku politiku proizlazi iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije,
a politika se financira iz različitih izvora. Do 2013. godine među najvažnijim izvorima financiranja bio je
CIP – EU program konkurentnosti i inovacija, koji se provodio od 2007. godine i obuhvaćao tri programa:
Program za poduzetništvo i inovacije (EIP), Program podrške politikama za primjenu informacijskih i
komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) te Inteligentna energija Europe (IEE). CIP je završio 31. prosinca
2013. godine, a u tijeku je priprema programa COSME usmjerenog na jačanje kompetitivnosti malih,
srednjih i većih tvrtki, s planiranim proračunom od 2,3 milijarde eura. Program COSME provodit će se od
2014. do 2020. godine.
12
Poduzetnička politika Europske unije danas obuhvaća cijelu poslovnu zajednicu i njeno okruženje, no u
prošlosti je prvenstveno bila usmjerena na malo i srednje poduzetništvo. Zajednička politika utemeljena
je 1983. godine donošenjem prvog zajedničkog programa aktivnosti namijenjenog poticanju malog i
srednjeg poduzetništva. Ključni je dokument u poticanju poduzetništva strategija „Europa 2020“, kojoj je
cilj stvaranje najkonkurentnijeg gospodarstva u svijetu, temeljenog na znanju, održivom razvoju,
povećanju broja i kvalitete radnih mjesta i većoj socijalnoj koheziji. Jedno od ključnih područja djelovanja
te strategije upravo je poticanje poduzetništva.
Kako bi povećala konkurentnost, Europska unija financira velik broj istraživanja usmjerenih na tehnologije
i inovacije. Predana je politikama koje donose održivi rast i temelje se na odgovornom poduzetništvu.
Time potiče tvrtke da se obvežu na održiv razvoj, ekonomski rast i stvaranje radnih mjesta kroz
unapređenje područja kao što su razvoj vještina, racionalna uporaba prirodnih resursa, bolje inovacije,
smanjenje siromaštva i veće poštivanje ljudskih prava. Politikom poduzetništva regulirano je i smanjenje
emisije ugljikovog dioksida iz automobila u svrhu zaštite okoliša i utjecaja na klimatske promjene.
Prepreke u trgovini unutar Europske unije u nekim se slučajevima rješavaju usvajanjem zajedničkih
standarda za zaštitu javnog zdravlja, potrošača i okoliša, dok u nekim situacijama proizvođači mogu
samostalno odlučiti kojom će se tehnologijom koristiti, ali pod uvjetom da je proizvod i dalje siguran.
Oznaka „CE“ na proizvodima pruža jamstvo da su zadovoljeni odgovarajući standardi, bez obzira na to je
li roba proizvedena u Uniji ili je riječ o uvozu. U posebnim slučajevima, npr. kod farmaceutskih proizvoda
ili kemikalija, potrebno je dobiti odobrenje prije lansiranja proizvoda na tržište.
Dvije trećine svih radnih mjesta u Europskoj uniji nalaze se u sklopu malih i srednjih tvrtki, a 29 posto svih
tvrtki u uniji pripadaju kategoriji malih i srednjih poduzeća. Načelo Europske unije je „Prvo misliti na malo“,
u skladu s kojim se kreiraju pravila o državnim potporama i formuliraju politike. Prioriteti politika su
promicanje poduzetništva i vještina, poboljšanje pristupa malih i srednjih tvrtki tržištima, unapređenje
potencijala za rast malih i srednjih tvrtki te jačanje dijaloga i konzultacija.
1.3. Pravni okvir za obrtništvo
Zakonom o obrtu uređuju se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje obrta, vrste obrta, prava i obveze obrtnika,
obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje vezanih obrta, institut domaće radinosti i sporednog
zanimanja, pravna osoba koja obavlja obrt, organiziranost obrta, nadzor nad primjenom Zakona i druga
pitanja važna za obavljanje obrta.
13
Fizička osoba može obavljati obrt ako joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili
odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane
obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje, te ako ima pravo korištenja prostora ako je to potrebno za
obavljanje obrta. Prostor, oprema i sredstva potrebna za obavljanje obrta moraju udovoljavati minimalnim
tehničkim i ostalim uvjetima određenim posebnim propisima koji se odnose na obavljanje određene
gospodarske djelatnosti. Obrt se može obavljati u stambenim prostorijama pod uvjetima i za djelatnosti
koje pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrt uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo i
prostorno uređenje i ministra nadležnog za zaštitu okoliša.
Obrtniku u obavljanju obrta mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva, bez obveze zasnivanja radnog
odnosa. Ako se radi o obavljanju vezanog obrta, član obiteljskog kućanstva (bračni drugovi, djeca i drugi
srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno) koji
pomaže obrtniku u njegovoj odsutnosti mora ispunjavati i poseban uvjet stručne osposobljenosti,
odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita, odnosno posebne
zdravstvene uvjete ako je to propisano posebnim zakonom.
Obrti mogu biti slobodni i za njihovo obavljanje se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili
majstorski ispit. Vezani su obrti oni za čije se obavljanje traži ispit o stručnoj osposobljenosti,
odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit. Povlašteni su obrti oni koje obrtnik smije obavljati
samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo ili drugo tijelo čija je
nadležnost propisana posebnim propisom ovisno o djelatnosti. Za tradicijske i umjetničke obrte potrebno
je posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti i oni se obavljaju pretežnim
udjelom ručnog rada. Popis vezanih obrta, stupanj i vrstu stručne spreme potrebne za njihovo obavljanje
te popis povlaštenih obrta utvrđuje ministar nadležan za obrt nakon prethodno pribavljenog mišljenja
Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost nadležnog ministra, ovisno o djelatnosti obrta. Uvjeti i način
za stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta propisuju se pravilnikom koji donosi ministar
nadležan za obrt na prijedlog Hrvatske obrtničke komore. Za obavljanje slobodnih, vezanih i povlaštenih
obrta obrtnik mora imati obrtnicu, koju izdaje mjesno nadležni ured državne uprave u županiji. Povlasticu,
odnosno dozvolu za obavljanje povlaštenih obrta, izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo tijelo čija
je nadležnost utvrđena posebnim propisom, ovisno o djelatnosti obrta. Povlastica odnosno dozvola se ne
može prenijeti na drugu osobu.
14
Obrt se upisuje u Obrtni registar na temelju rješenja koje izdaje mjesno nadležni ured državne uprave u
županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba. Obrtni registar je javan. Upisom obrta u Obrtni registar
obrtnik je dužan početi s obavljanjem obrta u roku od godine dana od dana izdavanja obrtnice. Najkasnije
osam dana prije početka obavljanja obrta obrtnik je dužan prijaviti obavljanje obrta mjesno nadležnom
uredu državne uprave u županiji.
Obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do jedne godine o čemu pisano izvješćuje
mjesno nadležni ured državne uprave u županiji u roku od 30 dana od dana obustave. Osim toga, moguće
je privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do tri godine, u slučaju korištenja rodiljnog ili
roditeljskog dopusta do navršene treće godine djetetova života, odnosno do osme godine djetetova života
u slučaju korištenja prava na njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju. Obrtnik može obustaviti
obavljanje obrta dulje od jedne godine u slučaju bolesti ili nastupa više sile. O ponovnom početku
obavljanja obrta obrtnik je dužan pisano izvijestiti nadležno tijelo najkasnije u roku od sedam dana nakon
isteka vremena privremene obustave obavljanja obrta.
Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom .Ovrha radi
ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na onim stvarima i pravima na kojima se
protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarsku djelatnost te na onim stvarima i pravima
koja su nužna za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti ako mu je ona glavni izvor sredstava za
život. Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na nekretnini u kojoj
ovršenik stanuje u opsegu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje
je po zakonu dužan uzdržavati. Ako je vjerovnik na temelju dobrovoljnog pravnog posla s obrtnikom
stekao na spomenutim nekretninama članka založno ili slično pravo radi osiguranja tražbine čije prisilno
ostvarenje na tom predmetu traži, obrtnik kao ovršenik ne može se protiviti takvoj ovrsi.
Detaljnije informacije o pravima i obvezama obrtnika dostupne su u Zakonu o obrtu (NN 143/13).
1.4. Pravni okvir za poduzetništvo
Republika Hrvatska Ustavom jamči poduzetničku i tržišnu slobodu, navodeći je temeljem gospodarskog
ustroja države. Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu, a zlouporaba
monopolskog položaja određenog zakonom je zabranjena. U Ustavu stoji i da država potiče gospodarski
napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva. Ustavom
15
se propisuje kako se prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu umanjiti zakonom niti drugim pravnim
aktom te da se inozemnom ulagaču jamči slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala.
Kako navodi Hrvatska gospodarska komora, poduzetnička i tržišna sloboda te privatno vlasništvo temelj
su gospodarskoga ustroja Republike Hrvatske i prava stečena ulaganjem ne mogu se umanjiti zakonima
ni drugim pravnim aktima.
Pristupanje Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine Hrvatska je preuzela njene pravne stečevine, stoga se
u njoj izravno primjenjuju određene uredbe Unije, uključujući carinsko zakonodavstvo, osobito u području
primjene carinskih stopa, ukidanja granica i slobodnog kretanja robe u redovnoj trgovini.
Europsko zakonodavstvo sastoji se od dvaju dijelova:
 primarno zakonodavstvo – čine ga temeljni ugovoru Europske unije koji sadrže osnovna pravila za
njeno djelovanje
 sekundarno zakonodavstvo – čine ga pravni instrumenti (uredbe, direktive, odluke koje države članice
preuzimaju u vlastito zakonodavstvo)
Prostor jedinstvenog tržišta Europske unije obuhvaća 28 država članica na koje se primjenjuju direktive i
drugi pravni instrumenti. U međunarodnoj trgovini važeći je trgovinski sustav Europske unije. Isporuke
dobara iz Hrvatske u druge članice Unije smatraju se isporukom dobara unutar Europske unije, dok se
isporuke dobara iz Hrvatske u „treće zemlje“, odnosno one koje nisu u Europskoj uniji, smatraju se
izvozom. Isporuke dobara iz drugih država Unije u Hrvatsku smatraju se stjecanjem dobara unutar Unije,
dok se isporuka dobara iz „trećih država“ smatra uvozom.
Što se tiče investiranja, strani poduzetnici izjednačeni su s domaćima, uz jamstvo slobodnog iznošenja
dobiti i uloženog kapitala izvan zemlje. Hrvatsko zakonodavstvo ne razlikuje strane od domaćih
poduzetnika i investitora, već daje prednost podjeli na rezidentne i nerezidentne. Rezidenti su pravne
osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, podružnice stranih trgovačkih društava upisane u hrvatski
sudski registar, fizičke osobe s prebivalištem (osobnim ili poslovnim) u Republici Hrvatskoj, fizičke osobe
s važećom dozvolom boravka te diplomatska i konzularna predstavništva Republike Hrvatske u
inozemstvu financirana iz proračuna. Sve druge osobe smatraju se nerezidentima.
Strani ulagači u Hrvatskoj imaju sigurnost ulaganja koja je uobičajena i u svim razvijenim zemljama.
Poslovanje je regulirano zakonima s područja trgovačkog i prava društava, financijskog, radnog i ostalih
pravnih područja. Mogu uložiti kapital na ugovornoj osnovi, u trgovačko društvo, banku, štedionicu,
16
osiguravajuće društvo, obrt ili trgovinu, sudjelovati u poslovima B.O.T. (Build – Operate – Transfer) i
B.O.O.T. (Build – Own – Operate – Transfer), dobiti koncesiju za gospodarsko korištenje prirodnih i drugih
dobara od interesa za Hrvatsku te steći dionice ili udjele trgovačkih društava.
Prema Zakonu o trgovačkim društvima, strane osobe mogu samostalno ili s domaćim osobama osnovati:
 dioničko društvo (d.d.)
 društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
 jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)
 javno trgovačko društvo (j.t.d.)
 komanditno društvo (k.d.)
 gospodarsko interesno udruženje (GIU)
Društva kapitala, odnosno dioničko i društvo s ograničenom odgovornošću, može osnivati i samo jedna
fizička ili pravna osoba. Minimalni temeljni kapital za osnivanje dioničkog društva iznosi 200.000,00 kuna,
a nominalni iznos dionica ne može biti manji od 10,00 kuna. Minimalni temeljni kapital za osnivanje društva
s ograničenom odgovornošću iznosi 20.000,00 kuna. Iznos temeljnog kapitala jednostavnog društva s
ograničenom odgovornošću iznosi 10.00 kuna.
1.5. Porezni sustav
U publikacijama Hrvatske gospodarske komore ističe se da je u hrvatskom poreznom sustavu izjednačen
položaj svih poreznih obveznika, odnosno domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba. Važećim poreznim
sustavom utvrđeni su državni, županijski, gradski ili općinski te zajednički i drugi porezi. Porezni sustav
Republike Hrvatske usuglašen je pravnim stečevinama Europske unije koje se temelje na nekoliko
direktiva: Direktivi 2006/112/EZ, Direktivi Vijeća 2010/88 EU; Direktivi Vijeća 86/560/EEZ te Direktivama
90/435/EEZ, 203/123/EZ, 206/98/EZ,90/434/EEZ, 2005/19/EZ, uz ugradnju njihovih odredbi i u hrvatsku
legislativu. Europska unija preporuča standardnu stopu PDV-a koja ne može biti niža od 15 posto te
minimalnu sniženu stopu PDV-a koja ne bi trebala biti niža od 5 posto. U Hrvatskoj su na snazi tri stope
PDV-a: opća stopa od 25 posto te snižena stopa od 13 i 5 posto.
Kad se govori o usklađivanju direktnih poreza, Europska unija donosi nekoliko smjernica vezanih uz
oporezivanje dohotka, odnosno dobiti,na razini EU, a postojeće smjernice u području usklađivanja
oporezivanja poduzeća odnose se na oporezivanje matičnih i zavisnih društava, porezni tretman
17
spajanja,dijeljenje transfera imovine i udjela među poduzećima, arbitražni postupak u slučajevima
dvostrukog oporezivanja, oporezivanje kamata i autorskih naknada između povezanih društava i europski
model sprečavanja štetne porezne konkurencije.
U okviru hrvatskog poreznog sustava najznačajniji porezi su porez na dodanu vrijednost, porez na dobit,
porez na dohodak, posebni porezi i trošarine, porez na promet nekretnina te porezi jedinica područne i
lokalne samouprave u funkciji prihoda.
1.5.1. Porez na dodanu vrijednost (PDV)
Prema podacima Porezne uprave Republike Hrvatske porezni obveznik definiran je kao svaka osoba koja
samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost, dok su predmet oporezivanja PDV-om isporuka
dobara u tuzemstvu koju obavi porezni obveznik uz naknadu te stjecanje dobara unutar Europske unije
koje u tuzemstvu obavi porezni obveznik uz naknadu. Porezna osnovica pri isporuci dobara i obavljanja
usluga je naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe
za te isporuke, uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara.
Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar Europske unije je naknada koja se utvrđuje temeljem
članka 33 Zakona o PDV-u za isporuke istih dobara u tuzemstvu ili u određenim slučajevima – nabavna
cijena. Porezna osnovica pri uvozu dobara u EU je carinska vrijednost utvrđena prema carinskim
propisima.
Prag za ulazak u sustav PDV-a u Republici Hrvatskoj čini prihod od 230.000,00 kuna. Porezni obveznik
dužan je u računu iskazati OIB, a za transakcije unutar Europske unije obvezan je u računu iskazati PDV
identifikacijski broj.
Opća porezna stopa iznosi 25 posto, a međustope 13 posto (za usluge smještaja u hotelima ili objektima
slične namjene, za pripremanje hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te
pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića, vina i piva u tim objektima, dječja hrana, isporuka vode osim
vode u bocama i drugoj ambalaži, jestiva ulja i masti biljnog i životinjskog podrijetla, bijeli šećer od trske i
šećerne repe u kristalnom obliku, ulaznice za koncerte te novine i časopisi za koje ne postoji obveza
donošenja statuta medija) i 5 posto (kruh, mlijeko, lijekovi, ortopedska pomagala, knjige, udžbenici, kino
ulaznice, dnevne novine, stručne knjige).
18
Na prostoru jedinstvenog tržišta Europske unije primjenjuju se PDV direktive i samo one transakcije koje
se obavljaju unutar područja primjene direktiva smatraju se predmetom oporezivanja PDV-om. Na sve
transakcije izvan područja Europske unije, PDV direktive se ne primjenjuju. Kod obavljanja usluga treba
razlikovati obavljanje usluga poreznim obveznicima (usluge B2B) koje se, u načelu, oporezuju prema
sjedištu poduzeća koje prima uslugu, te obavljanje usluga prema onima koji nisu porezni obveznici
(usluge B2C) koje se, u načelu, oporezuju u mjestu sjedišta isporučitelja usluge.
U obavljanju prometa s drugim državama članicama nema izvoza i uvoza. Izvoz u treće zemlje oslobođen
je poreza na dodanu vrijednost, a izvozne isporuke porezni obveznik iskazuje u prijavi poreza na dodanu
vrijednost. Oporezivanje PDV-om uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije provodi se prema
važećim propisima za utvrđivanje carinske osnovice pri uvozu, a u nadležnosti je Carinske uprave. Uvoz
dobara porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost iskazuje u prijavi
poreza na dodanu vrijednost.
Podaci za izračun poreza na dodanu vrijednost
1. Svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i
rezultat obavljanja te djelatnosti.
2. Svaka osoba koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva (npr. građani i ministarstva).
POREZNI
OBVEZNIK
3. Porezni obveznik koji na području Republike Hrvatske nema sjedište, poslovnu jedinicu,
prebivalište ili uobičajeno boravište, a u tuzemstvu obavlja isporuke dobara ili usluga čije je
mjesto oporezivanja u Republici Hrvatskoj (osim ako PDV plaća hrvatski primatelj dobara ili
usluga). Porezni obveznici koji imaju sjedište u Europskoj uniji mogu u Republici Hrvatskoj
imenovati poreznog zastupnika, dok porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije
moraju imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV.
4. Tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima ako obavljaju gospodarsku ili drugu
djelatnost, a neoporezivanje tih djelatnosti bi dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog
natjecanja.
R. BR.
POREZNA OSNOVICA
Isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi
porezni obveznik koji djeluje kao takav
naknada za isporučena
dobra
2.
Stjecanje dobara unutar Europske unije u tuzemstvu
uz naknadu
uključuje sve ono što je
stjecatelj dao ili treba dati
isporučitelju (utvrđuje se
na temelju istih elemenata
kao i porezna osnovica za
isporuke dobara)
3.
Isporuka novih prijevoznih sredstava
naknada za isporuku
novog prijevoznog
sredstva
4.
Obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi
porezni obveznik koji djeluje kao takav
naknada za obavljene
usluge
5.
Korištenje dobara, što čine dio poslovne imovine
poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili za
nabavna cijena tih ili
sličnih dobara, a ako je ta
1.
PREDMET
OPOREZIVANJA/
POREZNA
OSNOVICA
PREDMET OPOREZIVANJA
19
privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolažu
njima bez naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe
osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog
obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u cijelosti
ili djelomično odbijen pretporez
6.
Korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine
poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili
privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u
druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove
djelatnosti, za koja je u cijelosti ili djelomično odbijen
pretporez
ukupni trošak obavljanja
usluga
7.
Obavljanje usluga bez naknade od strane poreznog
obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne
potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe
osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti
ukupni trošak obavljanja
usluga
8.
Uvoz dobara
carinska vrijednost
utvrđena prema carinskim
propisima
STOPA / IZNOS
5%, 13% i 25%
NAZIV I BROJ
UPLATNOG
RAČUNA
Državni proračun
Republike Hrvatske
PROPISI








cijena nepoznata, visina
troškova utvrđenih u
trenutku isporuke
IBAN konstrukcija: HR1210010051863000160
1001005-1863000160
Zakon o porezu na dodanu vrijednost NN 73/13, 148/13, Rješenje USRH 99/13
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost NN 79/13, 85/13-ispravak, 160/13
Uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. kojom se utvrđuju provedbene mjere
za Direktivu Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost
Okvirni sporazum Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja
Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice, NN – Međunarodni ugovori
8/02, 11/02
Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o
pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u
provedbi pomoći u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), NN – Međunarodni
ugovori 10/07
Presude Europskog suda pravde
Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za
diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne
organizacije (NN 79/13)
Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u
osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka
nekomercijalnog značaja (NN 79/13)
Izvor: Porezna uprava, porezna-uprava.hr, 2014.
1.5.2. Porez na dobit
Obveznici poreza na dobit su trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba koja je rezident Republike
Hrvatske i koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili
prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi; tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika
(nerezident), fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (ako je u
prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 2.000.000,00 kuna, ili ako je u
20
prethodnom poreznom razdoblju ostvario dohodak veći od 400.000,00 kuna, ili ako ima dugotrajnu
imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna, ili ako u prethodnom poreznom razdoblju prosječno
zapošljava više od 15 radnika). Iznimno su obveznici poreza na dobit i tijela državne uprave, tijela
područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave, Hrvatska narodna banka, državne
ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave,
državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge,
dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska
društva i savezi, zaklade i fundacije, ako obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te
djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu. Obveznik poreza na dobit je i svaki
onaj poduzetnik koji se ne ubraja u nabrojane poduzetnike, a koji nije obveznik poreza na dohodak prema
propisima o oporezivanju dohotka i čija se dobit ne oporezuje drugdje.
Obveznik poreza na dobit po odbitku je tuzemni isplatitelj koji plaća kamate, dividende, udjele u dobiti,
autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe i koji
plaća usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge inozemnim
osobama, te koji plaća sve vrste usluga koje su plaćene osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne
uprave odnosno nadzora poslovanja u državama osim članicama Europske unije, u kojima je opća ili
prosječna nominalna stopa oporezivanja dobiti niža od 12,5 posto, a država je objavljena u Popisu država
koji donosi ministar financija.
Porezna osnovica/predmet oporezivanja: poreznu osnovicu rezidenta čini dobit ostvarena u tuzemstvu i
inozemstvu, a nerezidenta samo dobit ostvarena u tuzemstvu; osnovica poreza na dobit je dobit koja se
utvrđuje prema prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza
na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Osnovica za porez na dobit
po odbitku je bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu – inozemnom primatelju.
Stopa poreza na dobit iznosi 20 posto na utvrđenu poreznu osnovicu, dok stopa poreza na dobit po
odbitku iznosi 15 posto, osim za dividende i udjele u dobiti na koje se porez po odbitku plaća po stopi od
12 posto; odnosno 20 posto na sve vrste usluga koje su plaćene osobama koje imaju sjedište ili mjesto
stvarne uprave, odnosno nadzora poslovanja u državama, osim država članica Europske unije, u kojima
je opća ili prosječna nominalna stopa oporezivanja dobiti niža od 12,5 posto, a država je objavljena u
Popisu država koji donosi ministar financija.
21
Porez na dobit utvrđuje se za porezno razdoblje koje je u pravilu kalendarska godina. Porezni obveznik
plaća predujam poreza mjesečno do kraja mjeseca za prethodni mjesec, a iznos mjesečnog predujma
poreza utvrđuje se na osnovi podataka iskazanih u poreznoj prijavi za prethodno porezno razdoblje.
Podaci za izračun poreza na dobit
POREZ NA DOBIT
1. Trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja
gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili
drugih gospodarskih procjenjivih koristi,
2. Tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (nerezident),
3. Porezni obveznik je i fizička osoba, koja ostvaruje dohodak prema propisima o oporezivanju
dohotka, ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak,
4. Porezni obveznik je i poduzetnik fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom
izjednačenih djelatnosti: - ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći
od 2.000.000,00 kuna, ili - ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario dohodak veći od
400.000,00 kuna, ili - ako ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna, ili ako u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika.
POREZNI
OBVEZNIK
5. Iznimno, tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne
samouprave, Hrvatska narodna banka, državne ustanove, ustanove jedinica područne
(regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske
zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna
vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska
društva i savezi, zaklade i fundacije, ako obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje
te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu (obveznici su poreza na
dobit za tu djelatnost),
6. Svaki onaj poduzetnik koji se ne ubraja u poduzetnike nabrojane u točkama od 1.-5., a koji nije
obveznik poreza na dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka i čija se dobit ne
oporezuje drugdje.
Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge
zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu
djelatnost.
POREZ NA DOBIT PO ODBITKU
Tuzemni isplatitelj koji plaća kamate, dividende, udjele u dobiti, autorska prava i druga prava
intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, patente, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model,
proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga
slična prava) inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe i koji plaća usluge istraživanja tržišta,
poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge inozemnim osobama; te koji plaća sve
vrste usluga koje su plaćene osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave odnosno
nadzora poslovanja u državama osim članicama Europske unije, u kojima je opća ili prosječna
nominalna stopa oporezivanja dobiti niža od 12,5%, a država je objavljena u Popisu država koji
donosi ministar financija.
POREZ NA DOBIT
PREDMET
OPOREZIVANJA/
POREZNA
OSNOVICA
Dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije
obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.
POREZ NA DOBIT PO ODBITKU
Bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu– inozemnom primatelju.
STOPA / IZNOS
POREZ NA DOBIT
20 %
POREZ NA DOBIT
PO ODBITKU

15 % osim za dividende i udjele u dobiti na koje se porez po
odbitku plaća po stopi od 12 %.
22

NAZIV I BROJ
UPLATNOG
RAČUNA
PROPISI
20 % na sve vrste usluga koje su plaćene osobama koje imaju
sjedište ili mjesto stvarne uprave, odnosno nadzora poslovanja u
državama, osim država članica Europske unije, u kojima je opća ili
prosječna nominalna stopa oporezivanja dobiti niža od 12,5 %, a
država je objavljena u Popisu država koji donosi ministar financija
Račun poreza na dobit grada / općine


Zakon o porezu na dobit NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13
Pravilnik o porezu na dobit NN 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 61/12, 146/12,
160/13
Izvor: Porezna uprava, porezna-uprava.hr, 2014.
1.5.3. Porez na dohodak
Obveznici poreza na dohodak su fizičke osobe koje ostvaruju dohodak i nasljednici za sve porezne
obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti. Nasljednik je istodobno i
porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka.Izvori dohotka su dohodak
od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti,dohodak od imovine i imovinskih prava,
dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja, te drugi dohodak.
Osnovica poreza na dohodak rezidenta (fizičke osobe koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili
uobičajeno boravište, ili fizičke osobe koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno
boravište, a zaposlena je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću) je ukupan
iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i
imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji rezident ostvari u
tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za rezidente.Osnovica
poreza na dohodak nerezidenta (fizičke osobe koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni
uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama
Zakona o porezu na dohodak) je ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne
djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog
dohotka, koji nerezident ostvari u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za
nerezidente. Dohodak od samostalne djelatnosti, koji rezident ostvari u tuzemstvu i inozemstvu, a
nerezident u tuzemstvu, umanjuje se za iznos plaća novozaposlenih osoba, za iznos državne potpore za
obrazovanje i izobrazbu te za naukovanja za obrtnička zanimanja prema posebnim propisima, za iznos
izdataka za istraživanje i razvoj te za preneseni gubitak, nakon umanjenja iz prethodnih stavki, koji je
rezident po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti ostvario u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u
tuzemstvu.
23
Podaci za izračun poreza na dohodak
1. Fizička osoba koja ostvaruje dohodak,
2. Nasljednik za sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do
svoje smrti. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz
naslijeđenih izvora dohotka.
Izvori dohotka
1. dohodak od nesamostalnog rada,
2. dohodak od samostalne djelatnosti,
3. dohodak od imovine i imovinskih prava,
4. dohodak od kapitala,
POREZNI OBVEZNIK
5. dohodak od osiguranja,
6. drugi dohodak
Rezident
1. Rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno
boravište,
2. Rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno
boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću.
Nerezident
Nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno
boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama
Zakona o porezu na dohodak.
Rezident
Osnovica poreza na dohodak rezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada,
dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od
kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u
inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za rezidente.
Nerezident
PREDMET
OPOREZIVANJA/
POREZNA
OSNOVICA
Osnovica poreza na dohodak nerezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada,
dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od
kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji nerezident ostvari u tuzemstvu (načelo
tuzemnog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za nerezidente.
Rezident i nerezident
Dohodak od samostalne djelatnosti, koji rezident ostvari u tuzemstvu i inozemstvu, a
nerezident u tuzemstvu, umanjuje se:
1. za iznos plaća novozaposlenih osoba,
2. za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te za naukovanja za obrtnička
zanimanja prema posebnim propisima,
3. za iznos izdataka za istraživanje i razvoj,
4. i za preneseni gubitak, nakon umanjenja iz točke 1., 2. i 3., koji je rezident po osnovi
obavljanja samostalne djelatnosti ostvario u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u
tuzemstvu.
12% 26.400,00 kn godišnje (do 2.200,00 kn mjesečno)
STOPA / IZNOS
25% iznad 26.400,00 kn do 105.600,00 kn godišnje, odnosno na idućih 79.200,00 kn (od
2.200,00 kn do 8.800,00 kn mjesečno, odnosno na idućih 6.600,00 kn)
40% iznad 105.600,00 kn godišnje (iznad 8.800,00 kn mjesečno)
OSOBNI ODBITAK
osobni odbitak
faktor
izvan područja
posebne državne
1. skupina područja
posebne državne
24
2. skupina područja
posebne državne
3. skupina područja
(faktore osobnog odbitka
se zbraja)
skrbi i brdskoplaninskih
područja
Osnovni osobni odbitak
1
Osobni odbitak
umirovljenika
skrbi
skrbi
posebne državne
skrbi i
brdskoplaninska područja
mjesečna
svota (kn)
godišnja
svota
(kn)
mjesečna
svota (kn)
godišnja
svota
(kn)
mjesečna
svota (kn)
godišnja
svota
(kn)
mjesečna
svota (kn)
godišnja
svota
(kn)
3.840
46.080
3.200
38.400
2.400
28.800
u visini
godišnje
mirovine,
a
najviše
40.800
2.200
26.400
u visini
mjesečne
mirovine,
najmanje
2.200, a
najviše
3.400
u visini
godišnje
mirovine,
najmanje
26.400, a
najviše
40.800
3.840
46.080
3.400
40.800
u visini
mjesečne
mirovine,
a
najviše
3.400
Uzdržavani članovi uže
obitelji i bivši bračni drug
za kojeg se plaća
alimentacija
0,5
1.100
13.200
1.920
23.040
1.600
19.200
1.200
14.400
Prvo dijete
0,5
1.100
13.200
1.920
23.040
1.600
19.200
1.200
14.400
Drugo dijete
0,7
1.540
18.480
2.688
32.256
2.240
26.880
1.680
20.160
Treće dijete
1
2.200
26.400
3.840
46.080
3.200
38.400
2.400
28.800
Četvrto dijete
1,4
3.080
36.960
5.376
64.512
4.480
53.760
3.360
40.320
Peto dijete (Za svako
daljnje dijete faktor
osnovnoga osobnog
odbitka progresivno se
uvećava i to za 0,6, 0,7, 0,8,
0,9, 1,0... više u odnosu
prema faktoru osnovnog
osobnog odbitka za
prethodno dijete)
1,9
3.300
39.600
7.296
87.552
6.080
72.960
4.560
54.720
Porezni obveznik i svaki
uzdržavani član uže obitelji
i svako dijete, ako su
osobe s
invaliditetom
0,3
660
7.920
1.152
13.824
960
11.520
720
8.640
Porezni obveznik i svaki
uzdržavani član uže obitelji
i svako dijete ako su osobe
kojima je rješenjem, na
temelju posebnih propisa,
utvrđena
invalidnost po jednoj
osnovi 100 % i/ili koji radi
invalidnosti imaju, na
temelju posebnih propisa,
pravo na tuđu pomoć i
njegu (U ovim slučajevima
porezni obveznik ne može
za sebe koristiti osobni
odbitak za invalidnost
(faktor 0,3), niti za
uzdržavanu osobu)
1
2.200
26.400
3.840
46.080
3.200
38.400
2.400
28.800
NAZIV I BROJ
UPLATNOG RAČUNA
Račun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada / općine
PROPISI



Zakon o porezu na dohodak NN 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka
USRH 120/13, 125/13, 148/13
Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti NN 143/06, 61/12, 160/13
Pravilnik o porezu na dohodak NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak,
146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13
25

Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba, i postelja putnicima i turistima te
organiziranje kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i
načinu plaćanja paušalnog poreza NN 48/05, 148/09
Izvor: Porezna uprava, porezna-uprava.hr, 2014.
1.5.4. Porez na promet nekretnina
Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine, a porezna osnovica je tržišna vrijednost
nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Pod tržišnom vrijednošću nekretnine smatra se cijena
nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. Predmet
oporezivanja je promet nekretnina, no prometom nekretnina ne smatra se stjecanje novosagrađenih
građevina, koje se oporezuje prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Porezna stopa iznosi 5 posto.
Podaci za izračun poreza na dohodak
POREZNI
OBVEZNIK
Stjecatelj nekretnine
PREDMET
OPOREZIVANJA/
POREZNA
OSNOVICA
Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna
vrijednost nekretnine je cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku
nastanka porezne obveze. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina
ne smatra se stjecanje novosagrađenih građevina, koje se oporezuje prema odredbama Zakona
o porezu na dodanu vrijednost.
STOPA / IZNOS
5%
NAZIV I BROJ
UPLATNOG
RAČUNA
Račun poreza na promet nekretnina grada / općine
PROPISI


Zakon o porezu na promet nekretnina NN 69/97, 153/02, 22/11 i Odluka USRH NN 26/00
Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina NN 137/11
Izvor: Porezna uprava, porezna-uprava.hr, 2014.
1.6. Carinski sustav
U okviru jedinstvenog carinskog područja Europske unije ukupna unutarnja trgovina i promet robom
između zemalja članica odvija se bez carinskih formalnosti, bez provedbe carinskog nadzora nad robom
i bez naplate carinskih davanja. Prema tome, ulaskom Hrvatske u jedinstveno carinsko područje Unije
ukinut je sav carinski nadzor nad unosom ili trgovinom robe između Hrvatske i ostalih zemalja članica,
čime je prestala obveza provedbe mjera carinskog nadzora odnosno provedbe carinskih formalnosti na
26
granicama sa zemljama članicama. Ipak, zadržan je granični policijski nadzor u smislu propisa iz
nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
Carinska unija podrazumijeva i primjenu zajedničke carinske tarife na trgovinske odnose s trećim
zemljama. Članstvom u Uniji Hrvatska je pristupila Europskom gospodarskom prostoru (EEA),
jedinstvenom tržištu koje čine članice Unije te Norveška, Island i Lihtenštajn, a preuzela je i bescarinski
trgovinski režim sa Švicarskom.
U Hrvatskoj su na snazi zajedničke carinske tarife EU-a i TARIC, sve mjere za obračun uvoznih ili izvoznih
davanja (tarifne mjere) te mjere vezane uz zabranu uvoza i izvoza, ograničenja, kvote i dr. (netarifne
mjere).
Također, primjenjuju se bilateralni sporazumi Europske unije, jednostrane preferencijalne mjere prema
zemljama kao što su zemlje OCT-a (20 prekomorskih zemalja i područja), Ceuta, Melilla, Kosovo i
Moldova, te jednostrane povlastice kroz Opći sustav povlastica (GSP). Robna razmjena sa zemljama s
kojima je EU sklopila sporazume o stabilizaciji i pridruživanju provodi se prema uvjetima iz tih sporazuma
(BiH, Crna Gora, Albanija, Makedonija, Srbija).
Razmjena sa zemljama EFTA-e i Turskom provodi se prema uvjetima iz preferencijalnih ugovora koje je
Europska unija sklopila s tim zemljama. Između Kosova i Unije nema trgovinskih ugovora te se razmjena
provodi uz plaćanje pune carine. Kod izvoza roba u razvijene prekomorske zemlje (Japan, Australija, Novi
Zeland, Kanada, Rusija...) robu umjesto uvjerenja FORM A prati uvjerenje o hrvatskom nepovlaštenom
podrijetlu.
Od 1. srpnja 2013. godine robna razmjena domaće robe između osoba u različitim državama članicama
Europske unije ne smatra se uvozom te nije predmet carinskih procedura i nadzora. Međutim, važeći je
obračun i naplata poreza na dodanu vrijednost.
U putničkom prometu od 1. srpnja 2013. godine primjenjuje se europska regulativa prema kojoj je
dozvoljen prijenos robe iz trećih zemalja za osobne potrebe putnika (nekomercijalna roba) bez naplate
carine i PDV-a do vrijednosti 300 eura po putniku, a u zračnom i pomorskom prometu do 430 eura po
putniku.
27
1.6.1. Temelji carinskog sustava Europske unije
TARIC – integrirana tarifa Europske unije koja pokriva zahtjeve zajedničke carinske tarife, vanjskotrgovinske statistike, trgovinske, poljoprivredne i drugih politika koje se primjenjuju u trgovini s trećim
zemljama. Uključuje stope carina za treće zemlje, preferencijalne stope, sustav ulaznih cijena za voće i
povrće, dodatne carine na perad i šećer i sl., ali i mjere zajedničke trgovinske politike (antidampinške
carine i sl.). Riječ je o skupu mjera koje se trebaju primijeniti kod izvoza i uvoza robe s tržišta trećih
zemalja. TARIC je osnovni alat i mjesto konzultacije oko pitanja tarifnih mjera, mjera zajedničke
poljoprivredne politike Unije i trgovanja s trećim zemljama.
EMCS – sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (Excise Movement Control System)
podrazumijeva elektroničko praćenje i kontrolu kretanja trošarinskih proizvoda koji se kreću u sustavu
odgode plaćanja trošarine. Primjena EMCS-a je u nadležnosti Carinske uprave, a obveznici su
gospodarski subjekti koji posluju s trošarinskim proizvodima u sustavu odgode plaćanja trošarine,
odnosno oni koji su stekli status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, kao i subjekti koji posluju
trošarinskim proizvodima (alkohol i alkoholna pića, uključujući pivo; energenti te duhanski proizvodi), a
već imaju odobrenje nadležne carinarnice za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili namjeravaju
zatražiti odobrenje.
ECS – elektronički sustav kontrole izvoza (Export Control System) koji povezuje sve carinske
administracije članica Europske unije u zajedničku mrežu, s ciljem elektroničke razmjene standardiziranih
poruka. Sustavom je obuhvaćeno provođenje izvoznih carinskih postupaka i kontrole izlaza izvozno
ocarinjene robe, uz obuhvat redovne carinske procedure i pojednostavljenja u izvoznim postupcima. ECS
obuhvaća i sigurnosno-zaštitne odredbe (safety and security), što znači da su gospodarstvenici/izvoznici
koji namjeravaju iznijeti/izvesti robu iz carinskog područja Unije dužni nadležnoj carinarnici u propisanim
rokovima, ovisno o vrsti prijevoznog sredstva, podnijeti prethodnu sigurnosnu najavu – Izlaznu skraćenu
sigurnosnu deklaraciju (Exit Summary Declaration).
ICS – elektronički sustav kontrole uvoza (Import Control System) koji određuje da se za svu robu koja
ulazi u carinski teritorij Europske unije moraju provesti uvozne formalnosti, uključujući i sigurnosnozaštitnu analizu rizika. U pogledu toga, ulaznoj carinarnici se podnosi ulazna sigurnosna skraćena
deklaracija koja obuhvaća podatke neophodne za analizu rizika i pravilnu provedbu carinskog nadzora,
prvenstveno za sigurnosno relevantne svrhe. Proces podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije te
provedba sigurnosno-zaštitne analize rizika nad podacima koji su sadržani u toj deklaraciji obavlja se
28
korištenjem računalne tehnologije u okviru transeuropskog carinskog sustava kontrole uvoza, što
podrazumijeva elektroničku komunikaciju gospodarstvenika i carine.
Broj EORI – sustav elektroničke registracije i identifikacije gospodarskih subjekata (Economic Operators
Registration and Identification System) koji u okviru svog poslovanja obavljaju djelatnosti obuhvaćene
carinskim zakonodavstvom. Hrvatski poslovni subjekti koji imaju namjeru poslovati odnosno obavljati
djelatnosti iz nadležnosti carinskog zakonodavstva Europske unije moraju od 1. srpnja 2013. imati broj
EORI.
INTRASTAT – statistički sustav podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije. Svaki
poslovni subjekt u sustavu PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama Unije prelazi prag
uključivanja za otpremu, primitke ili za oba trgovinska toka, obveznik je izvještavanja za Intrastat.
Izvještava se o svakom ulazu, tj. primitku robe, kao i svakom izlazu odnosno otpremi robe u drugu zemlju
članicu, i to samo elektroničkim putem. Nositelj tog statističkog istraživanja u Hrvatskoj je Državni zavod
za statistiku, dok je Carinska uprava odgovorna za prikupljanje podataka od izvještajnih jedinica.
HRAIS – sustav uvoznog carinjenja robe koji predstavlja potpunu elektroničku komunikaciju između
carinske službe i gospodarstvenika te uvjetuje elektroničko podnošenje uvoznih carinskih deklaracija.
Između ostalog, definira obveze i prava deklaranta odnosno njegovog zastupnika u postupku carinjenja
robe, izmjene podataka u deklaraciji, poništavanju deklaracije, ispunjavanju uvjeta za puštanje robe te
druge aktualnosti koje su dio toga sustava.
1.7. Zakonska regulativa
Hrvatska zakonska regulativa je i na području poslovanja poduzetnika i ulaganja usuglašena s pravnim
stečevinama Europske unije. Osnovni zakoni koji određuju poslovanje poduzetnika i ulaganja u Hrvatskoj
su:
Poslovanje – trgovačko pravo
 Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99/, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09,
152/11, 111/12, 68/13)
29
 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)
 Zakon o obrtu (NN 73/93, 90/96, 102/98, 64/01,71/01, 49/03,68/07, 79/07, 40/10, 143/13)
 Zakon o trgovini (NN 87/08,96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13)
 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 136/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13)
 Zakon o uslugama (NN 80/011)
 Zakon o sudskom registru (NN 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 148/13)
 Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 98/94, 58/07)
 Zakon o upravnim pristojbama (NN 19/13, 61/13, 80/13)
 Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN122/03, 79/09, 80/13)
 Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13)
 Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN 18/13, 127/13)
 Zakon o sprečavanju sukoba interesa (NN 48/13)
 Zakon o reviziji (NN 146/05, 139/08, 144/12)
 Zakon o energiji (NN 68/01, 177/04, 76/07, 15/08, 120/12)
 Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12)
 Zakon o kemikalijama (NN 18/13)
 Zakon o državnim potporama (NN 72/13)
 Zakon o hrani (NN 81/13)
 Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o
zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13)
 Zakon o mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13)
 Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13)
 Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN 56/13)
 Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/13)
 Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima
vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (NN 82/13)
 Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13)
 Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja (NN 39/13)
 Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)
 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13)
 Zakon o rudarstvu (NN 56/13)
 Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13)
30
 Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13)
 Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13)
 Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
 Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
 Stečajni zakon (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12)
 Ovršni zakon (NN 139/10, 125/11, 150/11, 154/11, 12/12, 70/12)
 Zakon o službenoj statistici (NN 12/13)
 Zakon o normizaciji (NN 80/13)
 Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (NN 54/05, 49/11, 54/13)
 Zakon o lijekovima (NN 76/13)
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)
 Zakon o patentu (NN 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11, 76/13)
 Zakon o posredovanju u prometu nekretninama (NN 107/07, 144/12)
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 144/12)
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
 Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13)
Porezi, doprinosi, carine
 Opći porezni zakon (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13)
 Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13)
 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13)
 Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 79/07, 139/10, 61/11, 114/11, 76/12, 133/13, 157/13)
 Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 82/13)
 Zakon o obvezama zdravstvenog osiguranja i zdravstvenoj zaštiti stranaca (NN 80/13)
 Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07,
124/10, 114/11, 51/13)
 Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13)
 Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12. 125/13, 148/13)
 Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13)
 Zakon o porezu na promet nekretnina (NN 69/97, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11, 145/12)
 Zakon o trošarinama (NN 83/09, 111/12, 22/13, 32/13, 81/13)
31
 Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (NN 72/13)
 Zakon o provedbi carinskih propisa EU (NN 54/13)
 Zakon o carinskoj službi (NN 68/13)
Investiranje
 Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13)
 Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13)
 Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13)
 Zakon o poticanju ulaganja (NN 138/06, 61/11, 111/12)
 Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 61/13,
76/13)
 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)
 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
 Zakon o koncesijama (NN 143/12)
 Zakon o strateškim investicijskim projektima RH (NN 133/13)
 Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13)
 Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10,
55/13)
 Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12)
 Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96, 92/05, 85/08, 148/13)
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 Zakon o gradnji (NN 153/13)
Financijsko poslovanje
 Zakon o deviznom poslovanju (NN 96/03, 140/05, 132/06, 150/08, 92/09, 133/09,
 145/10, 136/12, 69/13, 76/13)
 Zakon o platnom prometu (NN 133/09, 145/10, 136/12, 76/13)
 Zakon o provedbi uredbi EU iz područja platnog prometa (NN 54/13)
 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 145/12, 81/13); Uredba o
izmjenama i dopunama predmetnog zakona (NN 112/13)
 Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza (NN 125/11)
32
 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12)
 Zakon o računovodstvu (NN 109/07, 54/13)
 Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN 76/08, 54/13)
 Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06, 25/13)
 Zakon o bankama (NN 84/02, 141/07)
 Zakon o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13)
 Zakon o leasingu (NN 141/13)
 Zakon o kreditnim institucijama (NN 117/08, 74/09,153/09, 108/12, 54/13, 159/13)
 Zakon o financijskim konglomeratima (NN 147/08, 54/13)
 Zakon o elektroničkom novcu (NN 139/10)
 Zakon o osiguranju (NN 151/05, 87/08, 82/09, 54/13)
 Zakon o provedbi Uredbe Europske komisije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (NN
123/13)
 Zakon o provedbi Uredbe Europske komisije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva (NN
123/13)
Radno zakonodavstvo
 Zakon o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12, 73/13)
 Zakon o strancima (NN 130/11, 74/13)
 Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 144/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12)
 Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 12/13)
1.8. Gospodarski profil Grada Zagreba i Zagrebačke županije
Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije ostvaruje se 36,4 posto bruto domaćeg proizvoda
Republike Hrvatske i 58,5 posto ukupnog prihoda hrvatskog poduzetništva, uz visoku koncentraciju
ukupne poslovne aktivnosti.
Parametri poslovnih aktivnosti na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (prema posljednjim službenim
podacima iz 2012. godine)
udio poduzetnika
39,0 %
udio obrta
25,0 %
33
udio financijskih institucija
56,0 %
udio izravnih stranih ulaganja u Republici Hrvatskoj
77,3 %
udio zaposlenih
36,0 %
Izvor: Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb, 2012.
Respektabilni gospodarski potencijali čine Grad Zagreb i Zagrebačku županiju poduzetničko privlačnim
destinacijama za domaće i inozemne investitore, pri čemu je razvojni naglasak stavljen na greenfield
projekte, s intencijom stvaranja novih proizvodnih kapaciteta, ali i na druge vrste ulaganja s ciljem jačanja
gospodarske matrice, uz dosegnut udio od 60 posto u segmentu ostvarenih investicija hrvatskih
poduzetnika u dugotrajnu imovinu na godišnjoj razini.
Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije ostvaruje se 38 posto ukupnog robnog izvoza i 65
posto uvoza Republike Hrvatske, te 64 posto ukupnog prihoda hrvatske trgovine, 37,4 posto prihoda
industrije i 47 posto ukupnog prihoda hrvatskog građevinskog sektora, uz teritorijalnu koncentriranost
tvrtki na razini hrvatskih sektora – 43 posto trgovine, 35 posto industrije te 34,8 posto građevinarstva.
Grad Zagreb i Zagrebačka županija u BDP-u regije Sjeverozapadna Hrvatska (6 županija) sudjeluju sa
77,7 posto, dok je njihov zajednički udio u ukupnom prihodu poduzetništva te regije 87,7 posto.
Grad Zagreb i Zagrebačka županija, koji zajedno čine jedinstvenu gospodarsku cjelinu razvojno se
nadovezujući u gospodarskom te u drugim segmentima od interesa za njihove stanovnike i poduzetnike,
aktivnost su usmjerili na stvaranje poticajnog poslovnog okružja, podupiranje poduzetničkih inicijativa i
inovacija, jačanje izvozne proizvodnje, tehnološki napredak, te stalnu infrastrukturnu dogradnju. Za takav
razvitak potencijali su u visokom obrazovanju, istraživačkom radu i povezivanju znanosti i industrije. U
pogledu jačanja konkurentnosti područnog gospodarstva te malog i srednjeg poduzetništva gdje se
ostvaruju i najveći pomaci na području inovacija i razvoja, na razini lokalne i regionalne samouprave
utemeljeno je više poticajnih programa koji se provode u suradnji s Ministarstvom gospodarstva,
Ministarstvom poduzetništva i obrta i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, uz aktivnu uključenost i
Komore Zagreb. To su „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“, „Lokalni projekti razvoja –
mikrokreditiranje“, „Clasterom do konkurentnog proizvoda“, „Poduzetničke zone Zagrebačke županije“ i
„Slobodna zona Zagreb“.
1.8.1. Poduzetnička infrastruktura Grada Zagreba i Zagrebačke županije
34
U pogledu daljnjeg razvoja poduzetničke infrastrukture, zbog prostorne ograničenosti Grad Zagreb
preferira suradnju sa susjednim županijama na planu osnivanja zajedničkih poslovnih zona, uz mogućnost
da ih koriste i zagrebački poduzetnici.
U Zagrebu djeluje i Tehnološki park Zagreb (TPZ) koji okuplja 19 tvrtki s područja visokih tehnologija i
inovacija te pomaže malim poduzetnicima u realizaciji njihovih poduzetničkih inicijativa u početnoj fazi
rasta i razvoja, kroz stručnu potporu, korištenje slobodnih proizvodnih i uredskih kapaciteta, kao i
raspoloživih izvora financiranja.
Na području Zagrebačke županije posluje 19 poduzetničkih zona, osnovanih s ciljem jeftinije gradnje i
kupnje poslovnog prostora na potpuno infrastrukturno opremljenom zemljištu, odnosno mogućnosti
zakupa po povoljnijim uvjetima, što se pokazalo u poduzetničkom smislu dobrim razvojnim rješenjem.
Razvojne institucije Grada Zagreba i Zagrebačke županije su:
 Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. (www.zacorda.hr)
 Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (www.regea.org)
 Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. (www.raza-tpz.hr)
Zagrebački velesajam, podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o., vodeći je sajam u ovom dijelu Europe i
jedan od jedanaest najvećih u svijetu, u čijoj se organizaciji tijekom cijele godine održavaju različiti
sajmovi.
Raspored sajmova Zagrebačkog velesajma 2014. godine
19.2. – 23. 2.
Zagrebački sajam nautike
INGA
Hotel&Gastroteh
7.3. – 9. 3.
Dani ljepote
9.4. – 12.4.
BIAM
Zavarivanje
15.5. – 17. 5.
Medicina i tehnika
DENTEX
17.9. – 20.9.
GRADOVI I REGIJE Generatori razvoja
Energetika
2.10. – 5.10.
MYSTIC
15.10. – 19.10.
AMBIENTA
35
11.11. – 16. 11.
educa.hr
Interliber
Sajam glazbe i multimedije
INFO
13. - 16. 11.
Zim SKI show
14. - 16. 11.
Vinovita
Izvor: Zagrebački velesajam, www.zv.hr
Više informacija i podrška lokalne i regionalne administracije dostupni su na internetskim stranicama
Grada Zagreba (www.zagreb.hr) i Zagrebačke županije (www.zagrebacka-zupanija.hr).
1.8.2. Poduzetničko okruženje Zagrebačke županije
Zagrebačka županija na hrvatskoj županijskoj ljestvici po ukupnoj gospodarskoj aktivnosti zauzima treće
ili četvrto mjesto, sa statusom brzorastuće. Najveći grad Županije je Velika Gorica sa 63.500 stanovnika,
a gradovi s poduzetničkom tradicijom su još Samobor, Ivanić Grad, Zaprešić, Sveta Nedelja, Sveti Ivan
Zelina, Jastrebarsko, Vrbovec i Dugo Selo.
Područje županije zauzima površinu od 3.060 kvadratnih kilometara i u njoj živi 317.642 stanovnika u 9
gradova i 25 općina. Ukupan broj zaposlenih je 81.400. Na tom području posluje ukupno 7.000 trgovačkih
društava i 6.320 obrta, 312 poduzeća i zadruga, 3.160 ustanova i udruga, 35.000 poljoprivrednika i 48.000
obiteljskih gospodarstava. Poljoprivredne površine zauzimaju ukupno 173.000 hektara.
Prema posljednjim raspoloživim podacima, Zagrebačka županija u ukupnom bruto domaćem proizvodu
Republike Hrvatske sudjeluje s 5,5 posto, pri čemu se 25 posto njezinog BDP-a ostvaruje u
poljoprivrednom sektoru. U ukupnom prihodu hrvatskog poduzetništva udio Zagrebačke županije doseže
5,2 posto, uz koncentraciju ukupno 6,1 posto hrvatskih poduzetnika. Od ukupnog broja poduzetnika (oko
5,9 tisuća), 97,9 posto su male tvrtke, s udjelom od 46,4 posto u ukupnom prihodu i 62 posto u ukupnom
broju zaposlenih. Strukturno po djelatnostima 49,7 posto ukupnog prihoda otpada na trgovinu, 26,8 posto
na industriju te 6,5 posto na građevinarstvo, što čini 83 posto ukupnog prihoda ostvarenog na razini
Zagrebačke županije, s ukupno 75,3 posto zaposlenih u poduzetništvu, od čega najviše – 32 posto – u
industriji. U tim trima sektorima ostvaruje se 32 posto županijskog BDP-a. U sektoru prerađivačke
industrije po ostvarenom ukupnom prihodu s udjelom od 32,7 posto dominira proizvodnja prehrambenih
36
proizvoda, a slijedi proizvodnja metalskih proizvoda uz udio od 12,5 posto te proizvodnja nemetalnih
mineralnih proizvoda s udjelom od 8,7 posto.
Struktura ukupnog prihoda Zagrebačke županije po veličini tvrtki (prema posljednjim službenim podacima iz 2012.
godine)
Izvor: Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb, 2012.
Struktura ukupnog prihoda Zagrebačke županije po djelatnostima (prema posljednjim službenim podacima iz 2012.
godine)
Izvor: Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb, 2012.
Osnovni poslovni i ekonomski pokazatelji Zagrebačke županije 2010. godine (prema posljednjim službenim
podacima)
broj poduzetnika
5.944
ukupan prihod
31 mlrd HRK
investicije
1,1 mlrd HRK
izvoz
255 mil EUR
uvoz
934 mil EUR
37
broj turističkih noćenja
62.200
BDP 2008. (tekuće cijene)
2,6 mlrd EUR
BDP p. c. 2008. (tekuće cijene)
8.036 EUR
Izvor: Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb, 2012.
Najvažniji gospodarski potencijali Zagrebačke županije u 2010. godini (prema posljednjim službenim
podacima Hrvatske gospodarske komore) su:
 1.040 industrijskih tvrtki
 1.860 trgovačkih tvrtki
 695 građevinskih tvrtki
 633 tvrtke intelektualnih usluga
 60.700 zaposlenih (pravne osobe)
 56 posto poljoprivrednog zemljišta:
 10.000 hektara vinograda
 7.000 hektara oranica
 10.600 hektara šuma
 18 poslovnih zona
 Zelinska i Plešivička vinska cesta s 50 vinara.
Pet najznačajnijih izvoznih i uvoznih tržišta Zagrebačke županije u 2010. godini (prema posljednjim službenim
podacima)
IZVOZ
UVOZ
Bosna i Hercegovina
18,5 %
Njemačka
22,1 %
Austrija
12,5 %
Italija
11,2 %
Slovenija
11,7 %
Kina
8,4 %
Italija
10,9 %
Austrija
6,4 %
Srbija
9,2 %
Slovenija
5,2 %
Izvor: Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb, 2012.
Vanjskotrgovinska razmjena Zagrebačke Županije (prema posljednjim službenim podacima iz 2012. godine)
udio ukupnog robnog izvoza Republike Hrvatske
2,9 %
udio ukupnog robnog uvoza Republike Hrvatske
6,2 %
pokrivenost uvoza izvozom
27 %
izvoz u EU
54,9 %
izvoz u zemlje CEFTA-e
33,7 %
izvozni udio prerađivačke industrije
strojevi i uređaji
prehrambeni proizvodi
66,7 %
13,4 %
10,6 %
38
metalni proizvodi
proizvodi od gume i plastike
električna oprema
8,5 %
5,9 %
5,3 %
Izvor: Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb, 2012.
2. Sveti Ivan Zelina
2.1. Opći podaci
Grad Sveti Ivan Zelina smješten je na sjeveroistoku Zagrebačke županije, u tzv. “drugom prstenu”, na
obroncima gorja Zrinšćina na istočnom dijelu Medvednice, uz dolinu rijeka Lonje i Zeline. Prostire se na
površini od 184,68 km2, što iznosi 6 posto ukupne površine Zagrebačke županije. Na zapadu graniči s
Gradom Zagrebom, na sjeveru s Varaždinskom i Koprivničko-križevačkom županijom i Općinom
Bedenica te na istoku s Gradom Vrbovcem, Općinom Preseka, Općinom Rakovec i Općinom Brckovljani.
U svom sastavu Sveti Ivan Zelina ima 62 statistički samostalna naselja: Banje Selo, Berislavec, Biškupec
Zelinski, Blaškovec, Blaževdol, Breg Mokrički, Brezovec Zelinski, Bukevje, Bukovec Zelinski, Bunjak,
Curkovec, Črečan, Donja Drenova, Donja Topličica, Donja Zelina, Donje Orešje, Donje Psarjevo,
Dubovec Bisaški, Filipovići, Goričanec, Gornja Drenova, Gornja Topličica, Gornje Orešje, Gornje
Psarjevo, Goričica, Gornji Vinkovec, Hrastje, Hrnjanec, Kalinje, Keleminovec, Kladešćica, Komin,
Krečaves, Križevčec, Laktec, Majkovec, Marinovec, Mokrica Tomaševečka, Nespeš, Novakovec Bisaški,
Novo Mjesto, Obrež Zelinski, Paukovec, Polonje, Polonje Tomaševečko, Prepolno, Pretoki, Radoišće,
Salnik, Selnica Psarjevačka, Sveta Helena, Sveti Ivan Zelina, Suhodol Zelinski, Šalovec, Šulinec,
Šurdovec, Tomaševec, Velika Gora, Vukovje Zelinsko, Zrinšćina, Zadrkovec, Žitomir.
Za odličan prometni položaj zaslužna je lokacija grada uz autocestu Zagreb (Ivanja Reka) – Varaždin –
Goričan (na granici s Mađarskom), važan prometni pravac koji je dio europskih pravaca E65 i E71 te prati
Paneuropski prometni koridor VB. Dva su izlaza s autoceste za Sveti Ivan Zelinu, u Svetoj Heleni i
Kominu. Zelina je odlično povezana i s Vrbovcem te Hrvatskim zagorjem preko više manjih prometnica.
Najbliža zračna luka je Zračna luka Zagreb na 49 kilometara udaljenosti, a najbliže željezničke postaje su
u Vrbovcu (21 kilometar od Zeline), Sesvetama (27 kilometara od Zeline) i Božjakovini (27 kilometara od
Zeline).
39
Odličan prometni položaj Svetog Ivana Zeline i strateški smještaj u blizini većih prometnica i središta
ostalih županija daje gradu mogućnost razvoja u značajnu gospodarsku, prometnu, turističku i kulturnu
destinaciju kontinentalne Hrvatske, a i šire.
Udaljenost do većih gradova u okolini
GRAD
Zagreb
Varaždin
Bjelovar
Koprivnica
Krapina
Sisak
Sveti Ivan Zelina
39 km
52 km
63 km
63 km
53 km
97 km
Izvor: ViaMichelin.com
Grad Sveti Ivan Zelina pripada kategoriji urbanog naselja prema kriteriju naselja od 2.000 do 4.999
stanovnika, s 25 posto i više zaposlenih u naselju stanovanja, i to u sekundarnim i tercijarnim
djelatnostima (u odnosu na ukupan broj zaposlenih mještana) te s udjelom nepoljoprivrednih kućanstava
od 50 posto i više, a ujedno je to i upravno središte. Ostalo 61 naselje pripada kategoriji „seosko naselje“.
U vlasništvu grada su tvrtke Zelinske Komunalije d.o.o., Zelina plin d.o.o. i Vodovod Zelina d.o.o. koje
obavljaju djelatnosti od općeg i zajedničkog interesa za grad sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
Djelatnosti tvrtki obuhvaćaju vodoopskrbu i odvodnju, opskrbu plinom, brigu o komunalnom otpadu, javnoj
rasvjeti i javnim površinama, pogrebne usluge i zimsku službu.
Za područje grada osnovana je Turistička zajednica grada Sveti Ivan Zelina, čije su aktivnosti usmjerene
kroz djelatnosti ostvarenja i promicanja turističkih znamenitosti i identiteta, podizanja kvalitete turističke
ponude, promocije i obavljanja promotivnih aktivnosti od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu
Grada.
Najvažniji su prirodni resursi Svetog Ivana Zeline voda, obradiva tla, šume, biološka i krajobrazna
raznolikost i mineralne sirovine. Blaga kontinentalna klima pogoduje poljoprivredi i obradi zemlje u
nizinskim predjelima, dok su brežuljkasta i gorovita područja iskorištena uglavnom za vinogradarstvo ili
za ispašu stoke.
Zaštita kvalitetnih tla je među prioritetima zaštite prirodnih resursa jer nema puno onih koja ulaze u
kategorije osobito vrijednih obradivih tla i vrijednih obradivih tla. Na području Zeline nema puno šuma, no
u ovom su području iznimno gospodarski i ekološki vrijedne. Što se vodnih resursa tiče, Zelina je
smještena uz rijeku Lonju, lijevu pritoku Save, a uz rubni dio grada teče i rijeka Zelina, koju odlikuje voda
40
kemijski vrlo dobre kakvoće. Nažalost, poput šuma i rijeke su na području Zeline ugrožene divljim
odlaganjem otpada. Na području Zeline postoje i vrijedni izvori termalne vode Topličica i Krečavesi, koji
su još uvijek nedovoljno iskorišteni. Za razliku od područja čitave županije u kojoj prevladava druga
kategorija kakvoće zraka, u Zelini je utvrđena prva kategorija kakvoće zraka.
Prostornim planom uređenja Grada Svetog Ivana Zeline, površine za razvoj i uređenje podijeljene su na
dvije osnovne skupine:
 površine za razvoj i uređenje naselja:
-
izgrađeni dio građevinskih područja naselja,
-
neizgrađeni dio građevinskih područja naselja,
 površine za razvoj i uređenje izvan naselja:
-
proizvodna i poslovna namjena,
-
eksploatacija kamena,
-
sportsko-rekreacijska namjena,
-
poljoprivredne površine: vrijedno obradivo tlo, ostala obradiva tla,
-
šumske površine: gospodarske šume, šume posebne namjene,
-
vodne površine (vodotoci, kanali, ribnjaci, akumulacije i retencije),
-
odlagalište komunalnog otpada,
-
prometnice.
Prostorni pokazatelji za namjenu površina
ukupno (ha)
% površine grada
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
2.599,84
14,03
izgrađeni dio građevinskih područja naselja
1.686,20
9,10
neizgrađeni dio građevinskih područja naselja
913,64
4,93
IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN GRAĐEVINSKOG NASELJA
369,60
1,99
proizvodna i poslovna namjena
263,70
1,42
eksploatacija kamena
44,37
0,24
sport i rekreacija
61,53
0,33
5.300,50
28,59
132,13
0,71
ostala obradiva tla
5.168,37
27,90
ŠUMSKE POVRŠINE
6.550,80
35,434
gospodarske šume
6.541,13
35,29
9,67
0,05
POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
vrijedno obradivo tlo
šume posebne namjene
41
OSTALE POLJOPRIVREDNE I ŠUMSKE POVRŠINE
3.329,12
17,96
VODNE POVRŠINE
160,94
0,87
vodotoci
74,25
0,40
kanali – melioracije
0,15
0,00
ribnjaci
6,44
0,03
akumulacije
69,32
0,37
retencije
10,78
0,06
OSTALE POVRŠINE
24,71
0,13
odlagalište komunalnog otpada
2,85
0,02
letjelište
21,86
0,12
PROMETNICE
200,77
1,08
18.536,28
100,00
UKUPNO
Izvor: Prostorni plan uređenja Svetog Ivana Zeline
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Svetom Ivanu Zelini živi 15.959 stanovnika, od kojih 8.248
žena i 7.711 muškaraca. Gustoća naseljenosti iznosi 86,41 stanovnika po kvadratnom kilometru. U gradu
živi nešto više od 17 posto stanovnika, a ostali stanuju u okolnim mjestima s manje od 1.000 stanovnika.
U odnosu na broj stanovnika zabilježen prilikom popisa 2001. godine, prema podacima s popisa
stanovništva iz 2011. godine zamijećen je pad broja stanovnika za oko 2 posto, uglavnom iz nekoliko
razloga – pada prirasta stanovništva u ovom području te odlaska stanovnika, osobito mladih bračnih
parova, u veće gradove.
Grafički prikaz broja stanovnika od 1857. do 2011. godine
Izvor: Državni zavod za statistiku
42
U Svetom Ivanu Zelini broj rođenih u godini dana manji je od broja umrlih što dovodi do negativne stope
nataliteta i prirodnog prirasta.
Prosječna starost iznosi 41,7 godina, dok na razini Zagrebačke županije iznosi 40,6 godina. Ukupno 65,57
posto stanovnika pripada skupini radno sposobnog stanovništva, u starosti od 15 do 64 godina, dok ih je
na razini županije 67,82 posto. Taj je podatak povoljan pokazatelj razvoja, jer su uzdržavani i umirovljeni
stanovnici u manjem postotku od radno sposobnih stanovnika. Na nepovoljnu razvoju sliku utječe
činjenica da 33,97 posto stanovnika nema prihode, odnosno u potpunosti su uzdržavani, čemu treba
dodati i 2,85 posto stanovnika koji žive od socijalne naknade i povremenih prihoda. Prihod od rada
ostvaruje nešto više od 37 posto ukupnog broja stanovnika.
Podaci o broju stanovnika prema popisu stanovništva iz 2011. godine
spol
broj
stanovnika
0-6
godina
0-14
godina
0-19
godina
radno sposobni (1564 godina)
65 i više
godina
prosječna
starost
muški
7.711
591
1.305
1.778
5.305
1.101
39,6
ženski
8.248
583
1.251
1.699
5.159
1.838
43,6
Izvor: Državni zavod za statistiku
2.2. Gospodarski pokazatelji
Indeks razvijenosti kompozitni je pokazatelj koji se računa kao prosjek više društveno-gospodarskih
pokazatelja i njegova svrha je mjerenje na jedinstven i usporediv način stupnja razvijenosti svih jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovo razvrstavanje u kategorije sukladno odstupanju od
prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske. Prema posljednjim dostupnim podacima Ministarstva
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (ranije Ministarstvo razvoja, šumarstva i vodnog
gospodarstva) iz 2010. godine, objavljenima u publikaciji „Vrijednost indeksa razvijenosti za lokalnu
razinu", prosječni dohodak per capita od 2006. do 2008. godine za Sveti Ivan Zelinu iznosio je 22.735,
dok je na razini Hrvatske iznosio 26.280. Kao kriterije za izračun indeksa razvijenosti Ministarstvo je uzelo
prosječnu stopu nezaposlenosti, dohodak i proračunski prihod po stanovniku, opće kretanje stanovništva
te stopu obrazovanosti. Zelina je svrstana u 3. skupinu razvijenosti s ukupnim indeksom od 94,04 posto
od nacionalnog prosjeka te 137. mjestom od ukupno 560 lokalnih samouprava u Hrvatskoj.
Vrijednost indeksa razvijenosti za lokalnu razinu od 2006. do 2008. godine (prema posljednjim službenim
podacima)
43
Sveti Ivan Zelina
Zagrebačka županija
osnovni
pokazatelji
standardizirani
pokazatelji u odnosu
na nacionalni
prosjek
osnovni
pokazatelji
standardizirani
pokazatelji u odnosu
na nacionalni
prosjek
Republika
Hrvatska
prosječni dohodak
percapita
22.735
81,4 %
26.959
107,29 %
26.280
prosječni izvorni
prihodi percapita
2.210
65,4 %
3.154
80,25 %
3.613
prosječna stopa
nezaposlenosti
5,6 %
114,6 %
8,0%
159,26 %
13,8 %
kretanje
stanovništva
105,0
113,2 %
110,6 %
157,88 %
93,9
udio obrazovanog
stanovništva u
stanovništvu 16-65
godina
58,8 %
83,6 %
64,8 %
86,02 %
67,3 %
2006. – 2008.
Izvor: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Prema podacima Hrvatske gospodarske komore iz studenog 2013. godine, na području Svetog Ivana
Zeline posluje više od 240 tvrtki, među kojima se najveći broj, njih 75, bavi gospodarskom djelatnošću
koja obuhvaća trgovinu na veliko i malo te popravak motornih vozila i motocikala, a slijede tvrtke u
prerađivačkoj industriji te stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima.
Aktivne tvrtke prema NKD-u (prema posljednjim službenim podacima iz 2013. godine)
NKD
gospodarska djelatnost
broj gospodarskih subjekata
A
poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
5
B
rudarstvo i vađenje
1
C
prerađivačka industrija
53
D
opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
2
E
opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
5
F
građevinarstvo
16
G
trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala
75
H
prijevoz i skladištenje
13
I
djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
16
J
informacije i komunikacije
7
K
financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
2
L
poslovanje nekretninama
5
M
stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
20
N
administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
1
O
javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
0
P
obrazovanje
7
Q
djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
1
R
umjetnost, zabava i rekreacija
2
44
S
ostale uslužne djelatnosti
10
T
djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstava koja
proizvode različitu robu i obavljaju
različite usluge za vlastite potrebe
-
U
djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
2
Izvor: Hrvatska gospodarska komora
Među 241 aktivnom tvrtkom najviše je malih poduzeća – 209, neodređenih je 29, srednjih 3, a velikih
nema. Najveći broj aktivnih tvrtki su društva s ograničenom odgovornošću, a na području Zeline još
posluju i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, ustanove, dionička društva i zadruge.
Prema podacima Obrtnog registra Ministarstva poduzetništva i obrt iz studenog 2013. godine, na području
Svetog Ivana Zeline registrirano je ukupno 320 obrta, od čega je 316 u radu. Najveći broj obrta bavi se
specijaliziranim građevinskim djelatnostima, trgovinom na malo, kopnenim prijevozom, pripremom i
usluživanjem hrane i pića i drugim.
Aktivni obrti prema pretežnoj djelatnosti ili skupini djelatnosti (prema posljednjim službenim podacima iz 2013.
godine)
biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima
29
šumarstvo i sječa drva
7
proizvodnja prehrambenih proizvoda
13
proizvodnja pića
6
proizvodnja tekstila
5
proizvodnja odjeće
10
proizvodnja kože i srodnih proizvoda
2
prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
7
proizvodnja papira i proizvoda od papira
1
tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
4
proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
1
proizvodnja proizvoda od gume i plastike
11
proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
14
proizvodnja metala
2
proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
28
proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
7
proizvodnja električne opreme
2
proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
4
proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
1
proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
1
proizvodnja namještaja
4
ostala prerađivačka industrija
19
popravak i instaliranje strojeva i opreme
6
45
skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala
2
gradnja zgrada
11
gradnja građevina niskogradnje
3
specijalizirane građevinske djelatnosti
65
trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala
24
trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
61
trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
98
kopneni prijevoz i cjevovodni transport
39
skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
4
smještaj
6
djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
41
izdavačke djelatnosti
1
računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
5
informacijske uslužne djelatnosti
3
pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja
1
poslovanje nekretninama
4
pravne i računovodstvene djelatnosti
11
upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem
3
arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza
1
promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
7
ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
4
djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
9
usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
16
zaštitne i istražne djelatnosti
1
uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti
6
kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
1
sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
2
usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
16
popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
24
ostale osobne uslužne djelatnosti
25
Izvor: Ministarstvo poduzetništva i obrta, siječanj 2014.
Što se tiče uvoza i izvoza, ukupna vrijednost izvezenih roba i usluga u 2011. godini za grad Sveti Ivan
Zelinu iznosila je 61.480.000 kuna, dok je u 2012. godini ostvaren izvoz od 70.095.000 kuna. U 2011.
godini uvezeno je roba i usluga ukupne vrijednosti 212.299.000 kuna, a tijekom 2012. godine 239.068.000
kuna.
Izvoz i uvoz u 2011. i 2012. godini (prema posljednjim službenim podacima)
PODRUČJE
Sveti Ivan Zelina
IZVOZ (u tis. kuna)
UVOZ (u tis. kuna)
1. – 12.2011.
1. – 12.2012.
1. – 12.2011.
1. – 12.2012.
61.480
70.095
212.299
239.068
46
Zagrebačka županija
2.195.598
2.721.641
9.266.416
9.218.285
Republika Hrvatska
71.234.060
72.380.725
121.063.155
121.899.363
Izvor: Državni zavod za statistiku
Stopa nezaposlenosti Svetog Ivana Zeline niska je u odnosu na podatke na razini Zagrebačke županije i
Republike Hrvatske. Pretpostavlja se i da je stvarna nezaposlenost manja ako se uzme u obzir da neki
stanovnici rade u drugim mjestima i nisu registrirani kao zaposleni ili se vode kao nezaposleni. Ipak,
zamijećen je trend porasta nezaposlenosti, ponajviše zbog slabo razvijenog poduzetništva koje ne otvara
nova radna mjesta.
Registrirana nezaposlenost po mjesecima od studenog 2012. do studenog 2013. godine
2012.
2013.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
797
823
884
889
877
861
819
805
824
822
825
828
818
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Najveći je broj nezaposlenih, prema podacima s kraja rujna 2013. godine, u kategoriji mladih od 20 do 24
godine, a slijede ih osobe u dobi između 50 i 59 godina. Od ukupno 825 registriranih nezaposlenih osoba,
419 su žene, a 406 muškarci.
Registrirana nezaposlenost po dobi i spolu krajem rujna 2013. godine
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 +
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
51
38
64
65
32
52
38
46
38
35
19
42
40
36
47
54
48
47
29
4
89
129
84
84
73
61
76
101
95
33
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Obrazovna struktura nezaposlenih pokazuje da je najviše nezaposlenih osoba sa završenom srednjom
školom za zanimanja do tri godine i školom za KV i VKV radnike, a slijede oni sa završenom srednjom
školom u trajanju od 4 i više godina ili gimnazijom. Najmanje je nezaposlenih sa završenim prvim stupnjem
fakulteta, stručnim studijem ili višom školom.
Registrirana nezaposlenost po razini obrazovanja i spolu krajem rujna 2013. godine
bez škole i
nezavršena
osnovna škola
M
Ž
osnovna
škola
M
Ž
SŠ za zanimanja
do 3 godine i škola
za KV i VKV
radnike
M
SŠ za zanimanja u
trajanju od 4 i više
godina i gimnazija
Ž
M
47
Ž
prvi stupanj
fakulteta, stručni
studij i viša
škola
M
Ž
fakultet,
akademija,
magisterij,
doktorat
M
Ž
26
28
60
54
79
139
188
122
113
310
158
8
271
16
11
24
16
27
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje
2.2.1 Poljoprivreda
Uz malo gospodarstvo i obrtništvo, poljoprivreda je jedna od najvažnijih gospodarskih grana u Svetom
Ivanu Zelini i za više od polovine stanovništva glavni je ili sporedni izvor prihoda. U Gradu Svetom Ivanu
Zelini djeluje preko 1.700 poljoprivrednih gospodarstava, a u upisnik obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava upisano je oko 2.600 domaćinstava, od čega oko 850 domaćinstava prima državne
poticaje. Poljoprivredna gospodarstva usmjerena su pretežno na stočarsku proizvodnju, osobito
proizvodnju mlijeka, na uzgoj stoke, vinogradarstvo te uzgoj voća i povrća. Grad ima ukupno 10.696
hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega 54,5 posto čine oranice i vrtovi, 35,9 posto livade, 6,3 posto
vinogradi te 3,3 posto voćnjaci, pašnjaci i povrtnjaci. Najveći broj poljoprivrednih gospodarstava, većinom
proizvođači žitarica, industrijskog i krmnog bilja, kao i uzgajivači povrća, cvijeća, ukrasnog bilja, vinove
loze i voća, koristi između 1 i 3 hektara zemlje, dok je prosječna iskorištena površina 2,4 hektara.
Zelinsko je područje poznato i po proizvodima koji nose oznaku robne marke Zagrebačke županije.
Proizvodi pod tom robnom markom stvaraju se sukladno zakonom propisanim uvjetima, s naglaskom na
kvalitetu sirovine, prerade i finalnog proizvoda. Oznaku robne marke Zagrebačke županije nosi ukupno
jedanaest proizvoda, a među njima je nekoliko sa zelinskog područja – kvalitetno suho vino „Kraljevina
Zelina“ autohtone sorte Prigorja i kiselo zelje „Laktec“ koje se kiseli u vlastitom soku s dodatkom kuhinjske
soli, bez dodavanja vode.
2.2.1.1. Vinska cesta Svetog Ivana Zeline
Na području Zeline djeluje oko 260 proizvođača grožđa i vina, a površine vinograda zauzimaju i značajno
mjesto u Zagrebačkoj županiji i na razini čitave Hrvatske. Zelinsko prigorje ima i autohtonu vinsku sortu
kraljevinu, koja je do danas ostala rasprostranjena samo na ovom području.
Površina vinograda i broj trsova prema posljednjem Popisu poljoprivrede iz 2003. godine
PODRUČJE
BROJ TRSOVA (u tisućama)
POVRŠINA (ha)
Sveti Ivan Zelina
1.340
342,1
Zagrebačka županija
8.971
1.993,78
48
Republika Hrvatska
102.505
22.762,87
Izvor: Popis poljoprivrede
Vinorodnim naseljima zelinskog kraja prolazi Zelinska vinska cesta, koja posjetiteljima i turistima nudi
mogućnost da uđu u vinarske podrume ili u vinograde i kleti poznatih zelinskih vinogradara te tamo kušaju
domaće specijalitete i kvalitetno vino, među kojim su sorte bijeli pinot, sivi pinot, chardonnay, graševina,
rajnski rizling, sauvignon, traminac, kerner, crni pinot i najpoznatija – autohotona kraljevina. Cesta prolazi
vinorodnim naseljima od Donje Zeline prema Nespešu i Gornjem Psarjevu te prema Svetom Ivanu Zelini.
Vinari Zelinske vinske ceste
NAZIV
ADRESA
KONTAKT
Vinogradarstvo – vinarstvo
Stjepan Jarec i Kristijan Kure
Munđakova 6, Biškupec
Sveti Ivan Zelina
T 01 2060 363, 098 232 900
E [email protected]
W www.vina-jarec-kure.com.hr
OPG Zdravko i Vesna Puhelek
Fučkani 22
Sveti Ivan Zelina
T 01 2065 494, 091 2065 494, 091 5172007
E [email protected]
W www.vina-puhelek.hr
Vina Kos
Stjepana
DomjanićaHrnjanec, Donja
Zelina
T 01 2069 251, 098 3670 30, 091 2548 975
E [email protected]
W www.vina-kos.hr
Obiteljsko gospodarstvo
Kos – Jurišić
Nespeš 8B
Donja Zelina
T 01 2043 491, 091 5638 630, 098 377 907
E [email protected]
W www.vina-kos-jurisic.hr
Vinogradarstvo – vinarstvo
Branko Čegec
Marinovec 24
Sveti Ivan Zelina
T 01 2060 927, 098 505 375
E [email protected]
W www.ekovina-cegec.hr
Stjepan Puhelek-Purek
Gornje Psarjevo 152
Sveti Ivan Zelina
T 01 2069 051, 091 505 6315
E [email protected]
W www.vina-puhelek-purek.hr
Branimir Žigrović
V. Nazora 20
Sveti Ivan Zelina
T 01 2060 028, 099 417 023
E [email protected]
Nikola i Dražen Smrndić
Blaževdolska 99
Sveti Ivan Zelina
T 01 2065 756, 091 5068673
E [email protected]
Ivan Prevarek
Komin 13c
Komin
T 01 2067 606, 099 2067 606
E [email protected]
Željko Jarec
Drenova Gornja 37b
Donja Zelina
T 01 2069 210, 098 280 443
E [email protected]
Vinogradarstvo – vinarstvo
Branko Čegec
Marinovec 24
Sveti Ivan Zelina
T 01 2060 927, 098 505 375
E [email protected]
W www.ekovina-cegec.hr
Ljubekov Gaj
Blaževdol, Smrndići 10
Sveti Ivan Zelina
T 01 2065 755, 098 9399 631
E [email protected]
W www.ljubekov-gaj.hr
Izvor: Turistička zajednica Zagrebačke županije, www.tzzz.hr
49
O njegovanju dugogodišnje tradicije proizvodnje i promocije kvalitetnih zelinskih vina brine udruga
vinogradara i vinara „Zelvin“, koja od 1995. godine uspješno promovira vinorodni zelinski kraj poznatim
manifestacijama, poput „Vincekovog“, te organizacijom stručnih predavanja. Od 2011. godine djeluje i
Udruga vinogradara i vinara „Brina“.
U Svetom Ivanu Zelini svake se godine održava i tradicionalna Izložba vina sjeverozapadne Hrvatske, na
kojoj se predstavlja bogata ponuda kvalitetnih vina proizvedenih u zelinskom kraju. Prva izložba vina na
ovim prostorima održana je daleke 1860. godine, a danas je to tradicija koja se kontinuirano održava već
45 godina, tijekom kojih su stručni ocjenjivački sudovi do danas ocijenili više od 12.000 uzoraka vina.
2.2.2. Industrija
Statistički podaci pokazuju da u Zelini najveći broj zaposlenih u pravnim osobama radi u prerađivačkoj
industriji, a slijede zaposleni u sektoru trgovine na veliko i malo i popravka motornih vozila te u
građevinarstvu.
Zaposleni u pravnim osobama prema NKD-u 2007., na dan 31. ožujka 2012. (prema posljednjim službenim
podacima)
poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
60
rudarstvo i vađenje
-
prerađivačka industrija
919
opskrba električnom energijom, plinom i klimatizacija
72
opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom, sanacija okoliša
69
građevinarstvo
234
trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala
845
prijevoz i skladištenje
104
Izvor: Državni zavod za statistiku
2.2.2.1. Poslovna zona Sveta Helena
Zona gospodarske namjene Sveta Helena smještena je u neposrednoj blizini Svetog Ivana Zeline, uz
autocestu Rijeka – Zagreb – Budimpešta, s istočne strane čvora Sveta Helena, na udaljenosti od 25
kilometara od Zagreba te 10 kilometara od međunarodne željezničke pruge M201, smjer Zagreb –
Koprivnica – Budimpešta. Prostire se na 126 hektara, a namijenjena je za skladišne, zanatske, trgovačke,
uslužne, uredske, industrijske i slične djelatnosti.
50
Opći podaci o Zoni gospodarske namjene Sveta Helena
Ime zone
Zona gospodarske namjene Sveta Helena
Veličina zone
1.260.000,00 ha
Veličina ZGN Sjever
500.000 m2
ZGNSv.Helena Sjever
u potpunosti rasprodan, komunalno opremljen, investitori u izgradnji
Veličina ZGN Jug
760.000 m2
ZGN Sv. Helena – jug
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
Veličina jed. čestice
najmanje 2.000 m2
Tvrtke koje djeluju u zoni
Billa d.o.o., Alca d.o.o., Hamburger ENS, C Pakiranje d.o.o., Mucić&Co.
Zaposlenici
oko 500 u ZGN Sjever
Izvor: Gospodarski katalog – ZGN Sv. Helena, Zelina.hr
Građevinsko područje predviđeno Urbanističkim planom uređenja zone gospodarske namjene Sveti Ivan
Zelina/Sveta Helena – sjever ima površinu od 502 hektara i u cijelosti je u vlasništvu investitora, dok je
područje namijenjeno za infrastrukturu površine 1,6 hektara, u vlasništvu grada Svetog Ivana Zeline.
Urbanističkim planom predviđena je odgovarajuća prateća komunalna, prometna, energetska i
telekomunikacijska infrastruktura, kao i staze za pješake i bicikliste, zeleni pojasevi i drugi elementi. Što
se tiče komunalne opremljenosti, sustav opskrbe električnom energijom, plinom, vodoopskrbni,
kanalizacijski i telekomunikacijski sustav već su na raspolaganju, a u procesu je instalacija javne rasvjete
i prometnica u zoni.
51
Urbanistički plan uređenja Zone gospodarske namjene Sveta Helena
Izvor: Gospodarski katalog – ZGN Sv. Helena, Zelina.hr
U tijeku je proces parcelacije ZGN-Jug u ukupnoj površini od 760.000 kvadratnih metara, a rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa omogućit će iskoristivost poslovne zone Sveta Helena u ukupnoj planiranoj
veličini i otvoriti mogućnost novim razvojnim projektima.
52
Detaljni plan uređenja ZGN-JUG
Izvor: Gospodarski katalog – ZGN Sv. Helena, Zelina.hr
2.2.3. Turizam
Grad Sveti Ivan Zelina tradicionalno je izletište stanovnika Zagreba i okolnih mjesta, no zahvaljujući
brojnim sadržajima usmjerenim k očuvanju tradicije sve više privlači i druge posjetitelje iz udaljenijih
krajeva.
Za sve one željne aktivnog odmora, Sveti Ivan Zelina nudi različite mogućnosti, poput lova i ribolova u
društvu pripadnika lokalnih lovačkih i ribolovnih društava, planinarenja biciklizma i dr.
Turisti koji posjećuju Zelinu mogu uživati i u restoranima i drugim ugostiteljskim objektima s autohtonim
prigorskim specijalitetima i biranim vinima zelinskog vinogorja. Velik dio izletnika dolazi zbog seoskog
turizma, u sklopu čega mogu doživjeti ugođaj nekadašnjeg života prigorskog sela s autentičnim
krajolicima. Nedostatak je manjak smještajnih kapaciteta, uslijed čega Zelina ne ostvaruje značajan broj
turističkih noćenja.
53
Kategorizirani turistički objekti u 2013. godini
objekt i kategorija
broj soba
broj kreveta
Pansion Restoran Milenij
12
27
Pansion Šumski dvor
6
14
Izvor: Turistička zajednica Svetog Ivana Zeline
Sveti Ivan Zelina poznat je i po brojnim manifestacijama kojima iz godine u godinu privlači sve više turista.
Među njima su Svetoivanjski dani, koji se održavaju u vrijeme obilježavanja Dana Grada 24. lipnja, a
obuhvaćaju brojne kulturne, gospodarske, sakralne, sportske i druge sadržaje namijenjene svim
uzrastima. Osim za vrijeme posjeta Zelinske vinske ceste, turisti mogu upoznati ponudu zelinskih, ali i
vina s područja cijele kontinentalne Hrvatske, tijekom tradicionalne Izložbe vina kontinentalne Hrvatske.
Značajan je događaj za zelinski kraj i međunarodni viteški turnir, koji u organizaciji udruge „Vitezovi
Zelingradski“ na jednom mjestu okuplja velik broj domaćih i stranih skupina koje rekonstruiraju povijesna
događanja, organiziraju srednjovjekovne bitke i demonstriraju stare običaje.
2.2.4. LAG 2020
LAG 2020 osnovali su Grad Sveti Ivan Zelina, Općina Bedenica, POU Sveti Ivan Zelina i Muzej Sveti Ivan
Zelina, a stvaranje započinje povezivanjem lokalnih dionika iz svih triju sektora – javnog, privatnog i
civilnog. Osnovni su ciljevi LAG-a poticanje razvoja ruralnog područja zelinskog kraja kroz povezivanje
subjekata na lokalnoj razini, razvijanje lokalne razvojne strategije i umrežavanje između subjekata te
izgradnja identiteta područja LAG-a povezivanjem tradicijske i kulturno-povijesne baštine. Također, LAG
pruža informacije o natječajima za dodjelu financijskih sredstava, ima mogućnost savjetovanja o
kandidiranju projekta, odabire projekte koji će dobiti pismo preporuke u skladu s lokalnom razvojnom
strategijom. LAG 2020 ima brojne odgovornosti, kao što su uspostava LAG-a i izrada statuta, priprema
lokalne strategije razvoja i lokalnog operativnog plana razvoja, informiranje lokalnog stanovništva o
postojećim mogućnostima i prijavama za projekte u okviru programa IPARD, dogovor o usavršavanju i
radionicama za lokalno stanovništvo, davanje pisama preporuke IPARD agenciji o projektima koji bi se
mogli financirati u okviru lokalne razvojne strategije te upravljanje aktivnostima LAG-a (vođenje projekta,
programiranje aktivnosti, računovodstvo, mjesečna i kvartalna izvješća itd.).
54
3. PODUZETNICI U
SVETOM IVANU ZELINI
55
Matični broj 0190918
MBS 080318488
OIB 54773679490
Skraćena tvrtka/naziv
4 M d.o.o.
Tvrtka/naziv 4 M društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, trgovinu, uvoz-izvoz i
usluge
Ulica Keleminovec 2 A
Mjesto Komin
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1 01 2067150
Telefon 2 01 2049758
Telefaks 01 2067150
Mobitel 098 311614
E-mail [email protected]
Web
direktor Ivan Mihalic
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101339145
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 03.12.1999.
56
Matični broj 1019937
MBS 080135460
OIB 24456352407
Skraćena tvrtka/naziv
AGRO - PROMES d.o.o.
Tvrtka/naziv AGRO - PROMES d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i zastupanje
Ulica Polonje 98 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2067611
Telefon 2 01 2067610
Telefaks 01 2067891
Mobitel 098 235098
E-mail [email protected]
Web www.agro-promes.hr
direktor Stjepan Trcak
Godina osnivanja 1997.
Glavna djelatnost A 012 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
Glavna djelatnost NKD2007 A0150 Mješovita proizvodnja
Broj zaposlenih 24
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101331436
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 23.04.1997.
57
Matični broj 1693441
MBS 080450002
OIB 04970247727
Skraćena tvrtka/naziv
AGRO MILIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv AGRO MILIĆ d.o.o. za poljoprivredu, proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Ulica Majkovec bb
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Marko Milić
Godina osnivanja 2003
Glavna djelatnost A 01212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod
Glavna djelatnost NKD2007 A0141 Uzgoj muznih krava
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2484008-1102260645 Raiffeisenbank Austria d.d.
Datum registracije TS 28.01.2003
58
Matični broj 2953544
MBS 080822302
OIB 68689076731
Skraćena tvrtka/naziv
AGRO KUŠIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv AGRO KUŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i
trgovinu
Ulica Donje Psarjevo 81
Mjesto Donje Psarjevo
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivan Kušić
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost DA1511 Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa
Glavna djelatnost NKD2007 C1011 Prerada i konzerviranje mesa
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 28.12.2012.
59
Matični broj 2701553
MBS 080746088
OIB 74353329421
Skraćena tvrtka/naziv
AGROZELINA LOGISTIKA d.o.o.
Tvrtka/naziv AGROZELINA LOGISTIKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i
usluge
Ulica Tomaševec bb
Mjesto Tomaševec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1 01 2752748
Telefon 2 01 2023417
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Stjepan Trcak, Tomislav Trcak, Zvonimir Trcak
Godina osnivanja 2010.
Glavna djelatnost A
0130
Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita
proizvodnja)
Glavna djelatnost NKD2007 A0150 Mješovita proizvodnja
Broj zaposlenih 7
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 23.11.2010.
60
Matični broj 3473066
MBS 080419834
OIB 58733698590
Skraćena tvrtka/naziv
AGROMEHANIK SERVIS d.o.o.
Tvrtka/naziv ČOLIG I ZEHENTNER - AGROMEHANIK SERVIS d.o.o. za proizvodnju i
popravak poljoprivrednih strojeva
Ulica Sveta Helena 143 B
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2065762
Telefon 2
Telefaks 01 2065471
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zlatko Čolig
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost G 5020 Održavanje i popravak motornih vozila
Glavna djelatnost NKD2007 G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 13.02.2002
61
Matični broj 3844960
MBS 080038371
OIB 32173906417
Skraćena tvrtka/naziv
AJAVA d.o.o.
Tvrtka/naziv AJAVA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge
Ulica Bedenica, Omamno 32 B
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 4550258
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Damir Pribanić
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5242 Trgovina na malo odjećom
Glavna djelatnost NKD2007
G4711
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom,
pićima i duhanskim proizvodima
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101219105
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 08.02.1996.
62
Matični broj 4145143
MBS 080887465
OIB 82678568335
Skraćena tvrtka/naziv
ALKIĆ j.d.o.o.
Tvrtka/naziv ALKIĆ j.d.o.o. za ugostiteljstvo
Ulica Sveta Helena 41 A
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Tomislav Alkić
Godina osnivanja 2013
Glavna djelatnost - Nema podataka
Glavna djelatnost NKD2007 I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun
Datum registracije TS 19.12.2013
63
Matični broj 0313327
MBS 080219320
OIB 81873929745
Skraćena tvrtka/naziv
ALU M.P. d.o.o.
Tvrtka/naziv ALU M.P. d.o.o., za proizvodnju, građenje, ugostiteljstvo i trgovinu
Ulica Zagrebačka cesta 58
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2065925
Telefon 2
Telefaks 01 2065925
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.alu-mp.com
direktor Zvonko Pilić
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 4
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101245668
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 17.04.1998.
64
Matični broj 1992112
MBS 080538035
OIB 60659186927
Skraćena tvrtka/naziv
ALU-BRAVAR d.o.o.
Tvrtka/naziv ALU-BRAVAR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge
Ulica Krečaves 51
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060479
Telefon 2
Telefaks 01 2060479
Mobitel 098 478976
E-mail
Web
direktor Goran Šeb
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost DH2523 Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
Glavna djelatnost NKD2007 C2223 Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
Broj zaposlenih 6
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 21.10.2005.
65
Matični broj 1397397
MBS 080204868
OIB 60335442014
Skraćena tvrtka/naziv
ALU-FINAL d.o.o.
Tvrtka/naziv ALU-FINAL d.o.o. za proizvodnju aluminijskih i plastičnih proizvoda, trgovinu i
graditeljstvo
Ulica Paukovečka cesta 23
Mjesto Goričica
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2065747
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Andrija Špoljarec
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost DJ2812 Proizvodnja građevinske stolarije od metala
Glavna djelatnost NKD2007 C2512 Proizvodnja vrata i prozora od metala
Broj zaposlenih 9
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2484008-1100712673
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
Datum registracije TS 18.06.1998.
66
Matični broj 3661563
MBS 080248594
OIB 97717717462
Skraćena tvrtka/naziv
ALU-KON, d.o.o.
Tvrtka/naziv ALU-KON, d.o.o. za proizvodnju, graditeljstvo i trgovinu
Ulica Paukovečka cesta 23
Mjesto Goričica
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2065746
Telefon 2 01 2065826
Telefaks 01 2056588
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.alu-kon.hr
direktor Andrija Špoljarec, Marija Špoljarec
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost DJ2811 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Glavna djelatnost NKD2007 C2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Broj zaposlenih 69
Veličina poduzeća Srednje
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101238347 Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 29.01.1999.
67
Matični broj 4047362
MBS 080853232
OIB 42799122906
Skraćena tvrtka/naziv
ALUMIL ZAGREB d.o.o.
Tvrtka/naziv ALUMIL ZAGREB d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Brezovec Zelinski 5 B
Mjesto Brezovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 091 4446602
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Daniel Đakić
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost G 5152 Trgovina na veliko metalima i rudama metala
Glavna djelatnost NKD2007 G4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 11.06.2013.
68
Matični broj 2089483
MBS 080567276
OIB 66576360056
Skraćena tvrtka/naziv
ALU-PAL d.o.o.
Tvrtka/naziv ALU-PAL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Romanićeva 21
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2069085
Telefon 2
Telefaks 01 2069085
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.alu-pal.hr
direktor Alan Puhelek
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost DJ2812 Proizvodnja građevinske stolarije od metala
Glavna djelatnost NKD2007 C2512 Proizvodnja vrata i prozora od metala
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 20.06.2006.
69
Matični broj 2822474
MBS 080781431
OIB 14325775019
Skraćena tvrtka/naziv
ALU VITRUM d.o.o.
Tvrtka/naziv ALU VITRUM d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Brezovec Zelinski 5 B
Mjesto Brezovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Manuela Đakić
Godina osnivanja 2011
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 4
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 01.12.2011.
70
Matični broj 2876612
MBS 080797624
OIB 60896090040
Skraćena tvrtka/naziv
AMOR VJENČANJA d.o.o.
Tvrtka/naziv AMOR VJENČANJA d.o.o. za usluge i trgovinu
Ulica Blaškovečka 7
Mjesto Blaškovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ernest Kuček
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost G 52485 Trgovina na malo cvijećem
Glavna djelatnost NKD2007
G4776
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim
ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 11.05.2012.
71
Matični broj 1429671
MBS 080276491
OIB 97098682001
Skraćena tvrtka/naziv
AMTING d.o.o.
Tvrtka/naziv AMTING d.o.o. za trgovinu
Ulica Vladimira Nazora 32 B
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061142
Telefon 2
Telefaks 01 2061142
Mobitel
E-mail
Web
direktor Tomislav Čolig
Godina osnivanja 1999.
Glavna djelatnost G 52487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4778 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 6
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101318904
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 24.03.1999.
72
Matični broj 4065760
MBS 080858921
OIB 93173533073
Skraćena tvrtka/naziv
ANIMALTRADE d.o.o.
Tvrtka/naziv ANIMALTRADE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Tomaševec 1 C
Mjesto Tomaševec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zvonimir Trcak
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost A
0130
Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita
proizvodnja)
Glavna djelatnost NKD2007 A0150 Mješovita proizvodnja
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 15.07.2013
73
Matični broj 2466554
MBS 080681949
OIB 50549190989
Skraćena tvrtka/naziv
ANTENSKI CENTAR d.o.o.
Tvrtka/naziv ANTENSKI CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Ulica Toplička 10
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Mario Košćec
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost
DL3220
Proizvodnja televizijskih odašiljača i radioodašiljača te aparata za žičanu
telefoniju i telegrafiju
Glavna djelatnost NKD2007 C2630 Proizvodnja komunikacijske opreme
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 29.12.2008.
74
Matični broj 2165830
MBS 080591009
OIB 54324430096
Skraćena tvrtka/naziv
ANTIQUE INTERIJERI d.o.o.
Tvrtka/naziv ANTIQUE INTERIJERI d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i oblikovanje namještaja
Ulica Bistrička 2
Mjesto Donje Orešje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 3496589
Telefon 2
Telefaks 01 3496589
Mobitel 091 2010337
E-mail [email protected]
Web www.antique-interijeri.hr
direktor Miroslav Bošnjak
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost G 52441 Trgovina na malo namještajem i opremom za rasvjetu
Glavna djelatnost NKD2007
G4759
Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim
proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 09.01.2007.
75
Matični broj 1256882
MBS 080123496
OIB 99745812696
Skraćena tvrtka/naziv
AREO DIZAJN d.o.o.
Tvrtka/naziv AREO DIZAJN d.o.o. za dizajn, trgovinu i usluge
Ulica Sveta Helena 23 A
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivana Klepač, Tomo Klepač
Godina osnivanja 1997.
Glavna djelatnost K 7487 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 M7410 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101278679 Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 26.02.1997.
76
Matični broj 3636135
MBS 080305720
OIB 34734835141
Skraćena tvrtka/naziv
ARP d.o.o.
Tvrtka/naziv ARP društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, projektiranje,
unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i usluge
Ulica Zelingradska 71
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2030720
Telefon 2 01 2030721
Telefaks 01 2030728
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.arp.hr
predsjednik Uprave Vladimir Lerš
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost DI2664 Proizvodnja žbuke
Glavna djelatnost NKD2007 C2364 Proizvodnja žbuke
Broj zaposlenih 6
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101284046
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 22.07.1999.
77
Matični broj 2780607
MBS 080768276
OIB 47914372814
Skraćena tvrtka/naziv
ARS SILVA d.o.o.
Tvrtka/naziv ARS SILVA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Ulica Donja Drenova 1 C
Mjesto Donja Drenova
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 099 6699103
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Tomislav Mešter
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost K 7222 Ostalo savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softvera)
Glavna djelatnost NKD2007 J6202 Savjetovanje u vezi s računalima
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 04.07.2011.
78
Matični broj 0385387
MBS 080094531
OIB 12359251934
Skraćena tvrtka/naziv
AS - M.M. d.o.o.
Tvrtka/naziv AS - M.M. d.o.o. za trgovinu, uvoz i izvoz
Ulica Sajmišna 2 B
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 098 419984
E-mail
Web
direktor Marinko Stojanović
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2484008-1102220293
Raiffeisenbank Austria d.d.
Datum registracije TS 09.02.1998.
79
Matični broj 2650118
MBS 080732056
OIB 72796205798
Skraćena tvrtka/naziv
ASPERITAS d.o.o.
Tvrtka/naziv ASPERITAS d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Ulica Milutina Barača 13
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 091 2314451
E-mail
Web
direktor Vladimir Preglej
Godina osnivanja 2010.
Glavna djelatnost DI2681 Proizvodnja brusnih proizvoda
Glavna djelatnost NKD2007 C2391 Proizvodnja brusnih proizvoda
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 25.05.2010.
80
Matični broj 0691909
MBS 080254349
OIB 83325114344
Skraćena tvrtka/naziv ATMAN V.D. d.o.o.
Tvrtka/naziv ATMAN V.D. društvo s ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka 67
Mjesto Goričica
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Andriana Prodanić
Godina osnivanja 2004.
Glavna djelatnost K 7133 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala
Glavna djelatnost NKD2007
N7733
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme
(uključujući računala)
Broj zaposlenih 29
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2500009-1101173793
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Datum registracije TS 04.10.2004.
81
Matični broj 2810158
MBS 080778495
OIB 23121364695
Skraćena tvrtka/naziv
AUTO KRŠAK d.o.o.
Tvrtka/naziv AUTO KRŠAK d.o.o. za usluge i trgovinu
Ulica Donjozelinska 217
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Branko Kršak
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost G 5020 Održavanje i popravak motornih vozila
Glavna djelatnost NKD2007 G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 27.10.2011.
82
Matični broj 2349434
MBS 080647573
OIB 30937172834
Skraćena tvrtka/naziv
AUTO - PULS d.o.o.
Tvrtka/naziv AUTO - PULS d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Ulica Đuki 5
Mjesto Blaževdol
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2065526
Telefon 2
Telefaks 01 2065526
Mobitel 091 5595882
E-mail [email protected]
Web www.auto-puls.hr
direktor Radovan Čačko, Mirela Jankač Čačko
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost G 50102 Trgovina na malo motornim vozilima
Glavna djelatnost NKD2007 G4511 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 07.03.2008.
83
Matični broj 1373960
MBS 080230617
OIB 65315830654
Skraćena tvrtka/naziv
AUTO SCOOTER-CENTAR d.o.o.
Tvrtka/naziv AUTO SCOOTER-CENTAR d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka 81
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 098 303066
E-mail [email protected]
Web
direktor Zoran Stojičević, Jadranka Vidanec
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost G 50402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom
Glavna djelatnost NKD2007
G4540
Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i
popravak motocikala
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2500009-1101032157 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Datum registracije TS 01.07.1998.
84
Matični broj 4078152
MBS 080863062
OIB 52779890222
Skraćena tvrtka/naziv
AUTO SERVIS SAKMARDI j.d.o.o.
Tvrtka/naziv AUTO SERVIS SAKMARDI jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge
Ulica Gornje Orešje 32
Mjesto Gornje Orešje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 099 4100553
Telefon 2 092 2323920
Telefaks
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.autoservis-sakmardi.com
direktor Matija Sakmardi
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost G 5020 Održavanje i popravak motornih vozila
Glavna djelatnost NKD2007 G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 09.08.2013.
85
Matični broj 1348566
MBS 080208264
OIB 33965236632
Skraćena tvrtka/naziv
AUTO-MOTO KLUB ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv AUTO-MOTO KLUB ZELINA d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Toplička 2 B
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Marijan Vidanec
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost J 6720 Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
Glavna djelatnost NKD2007 K6622 Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101475860
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 18.05.1998.
86
Matični broj 2047039
MBS 080555109
OIB 47224942614
Skraćena tvrtka/naziv
AUTO-POL d.o.o.
Tvrtka/naziv AUTO-POL d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Hrastje 15
Mjesto Hrastje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivica Poldrugač
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost G 5020 Održavanje i popravak motornih vozila
Glavna djelatnost NKD2007 G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 13.03.2006.
87
Matični broj 0542199
MBS 080184953
OIB 09028945614
Skraćena tvrtka/naziv
AUTO-SERVIS MIKA I MARIO d.o.o.
Tvrtka/naziv AUTO-SERVIS MIKA I MARIO d.o.o. za promet robe, usluga i obrtničke usluge
Ulica Vladimira Nazora 53 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Marijo Bačan
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost G 5020 Održavanje i popravak motornih vozila
Glavna djelatnost NKD2007 G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101423058
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 19.03.1998.
88
Matični broj 3819159
MBS 080110658
OIB 92655553055
Skraćena tvrtka/naziv
AUTO-SERVIS ZELINA d.d.
Tvrtka/naziv AUTO-SERVIS ZELINA dioničko društvo
Ulica Katarine Krizmanić 1
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060202
Telefon 2 01 2060262
Telefaks 01 2060947
Mobitel
E-mail [email protected]
Web
direktor Ivan Žigrović
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5020 Održavanje i popravak motornih vozila
Glavna djelatnost NKD2007 G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
Broj zaposlenih 17
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Dioničko društvo
Glavni transakcijski račun 2360000-1101286269
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 11.04.1997.
89
Matični broj 0153656
MBS 080060210
OIB 02147333625
Skraćena tvrtka/naziv
AUTO ZAGOREC d.o.o.
Tvrtka/naziv AUTO ZAGOREC d.o.o. za uslužnu djelatnost i trgovinu
Ulica Brezovec Zelinski 12 A
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 098 419944
E-mail
Web
direktor Katarina Zagorec
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5020 Održavanje i popravak motornih vozila
Glavna djelatnost NKD2007 G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101250556
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 01.07.1997.
90
Matični broj 2837960
MBS 080786647
OIB 55794776795
Skraćena tvrtka/naziv
AUTO ZMIŠA d.o.o.
Tvrtka/naziv AUTO ZMIŠA d.o.o. za usluge i trgovinu
Ulica Donja Drenova 5
Mjesto Donja Drenova
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Krunoslav Zmiša
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost G 50101 Trgovina na veliko motornim vozilima
Glavna djelatnost NKD2007 G4511 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 24.01.2012.
91
Matični broj 0719234
MBS 080213093
OIB 75122298926
Skraćena tvrtka/naziv
BAČKA PROM d.o.o.
Tvrtka/naziv BAČKA PROM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Ulica Kalinje 52 D
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Darko Žigrović
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost DD2030 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
Glavna djelatnost NKD2007 C1623 Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101345955
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 21.09.1999.
92
Matični broj 2665280
MBS 080731998
OIB 90154131828
Skraćena tvrtka/naziv
BARTA BETON d.o.o.
Tvrtka/naziv BARTA BETON društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Vladimira Nazora 36
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Darko Bartaković
Godina osnivanja 2010.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 24.05.2010.
93
Matični broj 0566250
MBS 080322458
OIB 26593830329
Skraćena tvrtka/naziv
BARTOLOME PRODUKT d.o.o.
Tvrtka/naziv BARTOLOME PRODUKT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu,
promet i usluge
Ulica Obrež 8
Mjesto Obrež Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
predsjednik Uprave Ivica Bartolomej
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost G 51532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Glavna djelatnost NKD2007
G4673
Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom
opremom
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101246460
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 21.01.2000.
94
Matični broj 2930129
MBS 080811561
OIB 43740474043
Skraćena tvrtka/naziv
BASTALEC PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv BASTALEC PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Ulica Blaškovečka 28
Mjesto Blaškovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Anita Bastalec
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost A 0124 Uzgoj peradi
Glavna djelatnost NKD2007 A0147 Uzgoj peradi
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 12.11.2012.
95
Matični broj 4080475
MBS 080863610
OIB 83024412745
Skraćena tvrtka/naziv
BEAUTY CENTAR KRISTAL d.o.o.
Tvrtka/naziv BEAUTY CENTAR KRISTAL d.o.o. za kozmetičke usluge i trgovinu
Ulica Zagrebačka cesta 42
Mjesto Goričica
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Nikolina Blažic
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost O 9304 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
Glavna djelatnost NKD2007 S9604 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 13.08.2013.
96
Matični broj 0381888
MBS 080353202
OIB 40248424522
Skraćena tvrtka/naziv
BEBONA-VEIG d.o.o.
Tvrtka/naziv BEBONA-VEIG društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i
proizvodnju
Ulica Gornje Orešje 100
Mjesto Gornje Orešje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Branko Petriček
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost H 5540 Barovi
Glavna djelatnost NKD2007 I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101575960
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 25.10.2000.
97
Matični broj 1022539
MBS 080278127
OIB 96772976015
Skraćena tvrtka/naziv
BEMA-PROM d.o.o.
Tvrtka/naziv BEMA-PROM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu
Ulica G. Krkleca 18
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060480
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Stjepan Poldrugač
Godina osnivanja 1999.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2390001-1190131037
Hrvatska poštanska banka d.d.
Datum registracije TS 14.06.1999.
98
Matični broj 0126446
MBS 080390409
OIB 81337612973
Skraćena tvrtka/naziv
BERI-BB d.o.o.
Tvrtka/naziv BERI-BB d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i osobne usluge, uvozizvoz i zastupanje stranih tvrtki
Ulica Bocakova 19
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Kristina Baretić
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101541515
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 03.05.2001.
99
Matični broj 2358310
MBS 010068932
OIB 49862913076
Skraćena tvrtka/naziv
BERTEK TRGOVINA d.o.o.
Tvrtka/naziv BERTEK TRGOVINA d.o.o. za trgovinu
Ulica Banje Selo 67
Mjesto Banje Selo
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Matija Bertek
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 14
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 25.03.2008.
100
Matični broj 4003934
MBS 080838459
OIB 11768619631
Skraćena tvrtka/naziv
BESAK j.d.o.o.
Tvrtka/naziv BESAK jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Ulica Čegci 53
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Kristijan Besak
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost O 9302 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Glavna djelatnost NKD2007 S9602 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 21.03.2013.
101
Matični broj 4019016
MBS 080844168
OIB 96095432527
Skraćena tvrtka/naziv
BETON ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv BETON ZELINA d.o.o. za proizvodnju betona, prijevoz i usluge
Ulica Donjozelinska 6
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Tomislav Đuka
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost DI2663 Proizvodnja gotove betonske smjese
Glavna djelatnost NKD2007 C2363 Proizvodnja gotove betonske smjese
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 18.04.2013.
102
Matični broj 1257706
MBS 080123121
OIB 74549506301
Skraćena tvrtka/naziv
BIGAVA d.o.o.
Tvrtka/naziv BIGAVA d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu i zastupanje
Ulica Donjozelinska 10
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2065786
Telefon 2
Telefaks 01 2065786
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.bigava.hr
direktor Josip Bigava
Godina osnivanja 1997.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101513842
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 20.03.1997.
103
Matični broj 0128163
MBS 080267361
OIB 17541376613
Skraćena tvrtka/naziv
BILANCA-SERVIS d.o.o. Sveti Ivan Zelina
Tvrtka/naziv BILANCA-SERVIS društvo s ograničenom odgovornošću za računovodstvo,
financije i kompjutorsku obradu podataka
Ulica Pretoki 30
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061320
Telefon 2
Telefaks 01 2061824
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivka Antolković
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost K
7412
Glavna djelatnost NKD2007
M6920
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno
savjetovanje
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno
savjetovanje
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101279149
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 05.02.1999.
104
Matični broj 1739107
MBS 080463767
OIB 08187358831
Skraćena tvrtka/naziv
BINA TRANSPORTI d.o.o.
Tvrtka/naziv BINA TRANSPORTI društvo s ograničenom odgovornošću za promet i usluge
Ulica Marinovec Zelinski 22
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ankica Guštek, Branko Guštek
Godina osnivanja 2003.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101670732
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 04.07.2003.
105
Matični broj 3584500
MBS 080335204
OIB 80056944761
Skraćena tvrtka/naziv
BIR-TRADE d.o.o.
Tvrtka/naziv BIR-TRADE društvo s ograničenom odgovornošću usluge u turizmu
Ulica Bocakova 50 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Radovan Brlečić
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2481000- 1120027466
Kreditna banka Zagreb d.d.
Datum registracije TS 25.10.2000.
106
Matični broj 3922332
MBS 080307985
OIB 77366466253
Skraćena tvrtka/naziv
BLAŽEVDOL-PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv BLAŽEVDOL-PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo,
trgovinu i uvoz-izvoz
Ulica Fučkani 2
Mjesto Blaževdol
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2065840
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Alen Vodopijevec
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost H 5540 Barovi
Glavna djelatnost NKD2007 I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Broj zaposlenih 4
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101478707
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 04.10.1999.
107
Matični broj 3600033
MBS 080277492
OIB 74961050157
Skraćena tvrtka/naziv
BMB d.o.o.
Tvrtka/naziv BMB invest društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu i
usluge
Ulica Blaževdolska 112
Mjesto Blaževdol
Općina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2066334
Telefon 2 01 2065324
Telefaks 01 2065324
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.bmb.hr
direktor Marina Đanić
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost DI2640 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
Glavna djelatnost NKD2007
C2332
Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za
građevinarstvo
Broj zaposlenih 27
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101250079
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 24.03.1999.
108
Matični broj 2526743
MBS 080699383
OIB 12455015846
Skraćena tvrtka/naziv
BONUS PROTECTUM d.o.o.
Tvrtka/naziv BONUS PROTECTUM d.o.o. za poslovne usluge
Ulica Hrastje 21 A
Mjesto Hrastje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2067967
Telefon 2
Telefaks 01 2067458
Mobitel 095 9059067
E-mail [email protected]
Web www.bonusprotectum.hr
direktor Katarina Koščec
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost J 6522 Ostalo kreditno posredovanje
Glavna djelatnost NKD2007 K6492 Ostalo kreditno posredovanje
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 09.06.2009.
109
Matični broj 2508583
MBS 080694065
OIB 62331820170
Skraćena tvrtka/naziv
BOTRG d.o.o.
Tvrtka/naziv BOTRG d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Trg A. Starčevića 12 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Jozo Bošnjak
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost G 52441 Trgovina na malo namještajem i opremom za rasvjetu
Glavna djelatnost NKD2007
G4759
Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim
proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 20.04.2009.
110
Matični broj 0679828
MBS 080204366
OIB 19358330772
Skraćena tvrtka/naziv
BRACO-PROM d.o.o.
Tvrtka/naziv BRACO-PROM d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge
Ulica Trg Ante Starčevića 12
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ronald Čučković
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 12
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2408002-1100004102
Partner banka d.d.
Datum registracije TS 16.04.1998.
111
Matični broj 2306204
MBS 080633427
OIB 43349422143
Skraćena tvrtka/naziv
BRAVARIJA POSUDA d.o.o.
Tvrtka/naziv BRAVARIJA POSUDA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Ulica Novo Mjesto 4
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zdenko Posuda
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost DJ2812 Proizvodnja građevinske stolarije od metala
Glavna djelatnost NKD2007 C2512 Proizvodnja vrata i prozora od metala
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 28.11.2007.
112
Matični broj 2349175
MBS 080647670
OIB 38311754268
Skraćena tvrtka/naziv
BRUNO MARINE d.o.o.
Tvrtka/naziv BRUNO MARINE d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu
Ulica Bukovec Zelinski 66 G
Mjesto Bukovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Bruno Kovačićek
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost DM3512 Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca
Glavna djelatnost NKD2007 C3315 Popravak i održavanje brodova i čamaca
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 10.03.2008.
113
Matični broj 2039346
MBS 080552756
OIB 78037527584
Skraćena tvrtka/naziv
BUZJAK PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv BUZJAK PROMET d.o.o. za prijevoz i usluge
Ulica Šalovec 2
Mjesto Šalovec
Općina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2067070
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Igor Buzjak
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 6
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 22.02.2006.
114
Matični broj 3998428
MBS 080317493
OIB 50184987095
Skraćena tvrtka/naziv
B.V. TERMOMONT d.o.o.
Tvrtka/naziv B.V. TERMOMONT d.o.o. za instalacije i održavanje grijanja, plina i vode
Ulica Hrnjanec 38
Mjesto Hrnjanec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2069247
Telefon 2
Telefaks 01 2069247
Mobitel 098 313462
E-mail [email protected]
Web
direktor Boris Vodopić
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost F 4533 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Glavna djelatnost NKD2007
F4322
Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i
klimatizaciju
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101298180
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 05.01.2001.
115
Matični broj 2874016
MBS 080795535
OIB 29413356441
Skraćena tvrtka/naziv
CAMPANULA d.o.o.
Tvrtka/naziv CAMPANULA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Ljudevita Gaja 4 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Slavica Martinović
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost H 5530 Restorani
Glavna djelatnost NKD2007 I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 16.04.2012.
116
Matični broj 0439100
MBS 080409138
OIB 85022195404
Skraćena tvrtka/naziv
CE-BRA d.o.o.
Tvrtka/naziv CE-BRA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, uvozizvoz i servisiranje
Ulica Prigorska 14
Mjesto Blaževdol
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Branko Cerjan
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost DJ2811 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Glavna djelatnost NKD2007 C2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101436450
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 29.05.2002.
117
Matični broj 2967928
MBS 080825270
OIB 34045793256
Skraćena tvrtka/naziv
CENTAR ELEKTRONIKE j.d.o.o.
Tvrtka/naziv CENTAR ELEKTRONIKE j.d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Ulica Pretoki 14 A
Mjesto Pretoki
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivica Špinderk
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost
DL3230
Proizvodnja televizijskih prijamnika, radioprijamnika, aparata za
snimanje i reprodukciju zvuka i slike te prateće opreme
Glavna djelatnost NKD2007 C2640 Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 21.01.2013.
118
Matični broj 4099524
MBS 080870303
OIB 93831435571
Skraćena tvrtka/naziv
CENTAR ZELINA j.d.o.o.
Tvrtka/naziv CENTAR ZELINA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i
usluge
Ulica Trg A. Starčevića 9
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 097 6100364
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Kristijan Marenščak
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost H 5530 Restorani
Glavna djelatnost NKD2007 I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 24.09.2013.
119
Matični broj 3990591
MBS 080341540
OIB 72787961340
Skraćena tvrtka/naziv
CIBA TRADE d.o.o.
Tvrtka/naziv CIBA TRADE promet roba i usluga d.o.o.
Ulica Braće Radića 4
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zoran Podvorec
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101446201
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 16.11.2000.
120
Matični broj 2953757
MBS 080818578
OIB 98491480454
Skraćena tvrtka/naziv
CILIUM j.d.o.o.
Tvrtka/naziv CILIUM j.d.o.o. za usluge
Ulica Biškupečka 9
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Petra Škunca
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost K 7240 Izrada i upravljanje bazama podataka
Glavna djelatnost NKD2007 J6201 Računalno programiranje
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 19.12.2012.
121
Matični broj 1858173
MBS 080497348
OIB 18867325461
Skraćena tvrtka/naziv
CINČAONA HELENA d.o.o.
Tvrtka/naziv CINČAONA HELENA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Sveta Helena 155
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2022400
Telefon 2 01 2022401
Telefaks 01 2022419
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.cincaonahelena.hr
direktor Željko Lisičak
Godina osnivanja 2004.
Glavna djelatnost DJ2851 Obrada i prevlačenje metala
Glavna djelatnost NKD2007 C2561 Obrada i prevlačenje metala
Broj zaposlenih 44
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 18.08.2004.
122
Matični broj 2967499
MBS 080824620
OIB 88814413903
Skraćena tvrtka/naziv
CIPIRIPI j.d.o.o.
Tvrtka/naziv CIPIRIPI jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
Ulica Polonje 70 A
Mjesto Polonje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Miljenko Žagar
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost K 7482 Djelatnosti pakiranja
Glavna djelatnost NKD2007 N8292 Djelatnosti pakiranja
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 18.01.2013.
123
Matični broj 2348080
MBS 080647178
OIB 04704841504
Skraćena tvrtka/naziv
CONFIDO MOBILIS d.o.o.
Tvrtka/naziv CONFIDO MOBILIS d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje
Ulica Brezovec Zelinski 18
Mjesto Brezovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2059450
Telefon 2 01 3864023
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Miloš Ivanović
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 8
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 05.03.2008.
124
Matični broj 2830183
MBS 080781499
OIB 33263084912
Skraćena tvrtka/naziv
CORPORIS ODRŽAVANJE d.o.o.
Tvrtka/naziv CORPORIS ODRŽAVANJE d.o.o. za usluge
Ulica Prigorska 15
Mjesto Blaškovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Danijel Kovaljesko
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost G 5020 Održavanje i popravak motornih vozila
Glavna djelatnost NKD2007 G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 02.12.2011.
125
Matični broj 1986074
MBS 080534850
OIB 30499980566
Skraćena tvrtka/naziv
CVITAN STIL d.o.o.
Tvrtka/naziv CVITAN STIL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Donjozelinska 91
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zdravko Cvitan
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost F 4543 Postavljanje podnih i zidnih obloga
Glavna djelatnost NKD2007 F4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 15.09.2005.
126
Matični broj 3996328
MBS 080331910
OIB 74514635927
Skraćena tvrtka/naziv
ĆUK d.o.o.
Tvrtka/naziv ĆUK d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Sajmišna 14
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dijana Lendvaj-Dananić
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost H 5530 Restorani
Glavna djelatnost NKD2007 I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Broj zaposlenih 6
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 09.02.2000.
127
Matični broj 2025213
MBS 080548474
OIB 51243383741
Skraćena tvrtka/naziv
DADO DIZALA d.o.o.
Tvrtka/naziv DADO DIZALA d.o.o. za usluge i trgovinu
Ulica Zagrebačka 32
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060142
Telefon 2
Telefaks 01 2060142
Mobitel 091 6700202
E-mail [email protected]
Web dadodizala.com
direktor Tihomir Jež
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost DK29220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
Glavna djelatnost NKD2007 C2822 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
Broj zaposlenih 12
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 20.01.2006.
128
Matični broj 1449435
MBS 080300269
OIB 11313413859
Skraćena tvrtka/naziv
DEMUS-DRVO d.o.o.
Tvrtka/naziv DEMUS-DRVO društvo s ograničenom odgovornošću za preradu drva
Ulica Miroslava Krleže 2
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2798003
Telefon 2 01 2060308
Telefaks 01 2798003
Mobitel 091 6969777
E-mail [email protected]
Web
direktor Krešimir Mesić
Godina osnivanja 1999.
Glavna djelatnost DD2051 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva
Glavna djelatnost NKD2007
C1629
Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i
pletarskih materijala
Broj zaposlenih 15
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101342924
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 02.09.1999.
129
Matični broj 0931756
MBS 080173838
OIB 63171864359
Skraćena tvrtka/naziv
DENIMA d.o.o.
Tvrtka/naziv DENIMA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge
Ulica Sveta Helena 21
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 098 614 944
E-mail
Web
direktor Mladen Briški
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101489254 Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 29.04.1998.
130
Matični broj 2306212
MBS 080633541
OIB 94273039501
Skraćena tvrtka/naziv
DE-TEXO PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv DE-TEXO PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Tomaševec 38
Mjesto Komin
Općina Komin
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Milka Vrščak
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost G
5114
Glavna djelatnost NKD2007
G4614
Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i
zrakoplovima
Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i
zrakoplovima
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 03.12.2007.
131
Matični broj 2817101
MBS 080779498
OIB 16738351255
Skraćena tvrtka/naziv
DEVA USLUGE d.o.o.
Tvrtka/naziv DEVA USLUGE, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge čišćenja
Ulica Donjozelinska 103
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Xhevat Deva
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost K 7470 Čišćenje svih vrsta objekata
Glavna djelatnost NKD2007 N8121 Osnovno čišćenje zgrada
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 16.11.2011.
132
Matični broj 1834142
MBS 080491218
OIB 26660601548
Skraćena tvrtka/naziv
DIARA d.o.o.
Tvrtka/naziv DIARA d.o.o. za promet nekretninama, trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka 35
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Aleksandar Adžić
Godina osnivanja 2004.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2484008-1102383574 Raiffeisenbank Austria d.d.
Datum registracije TS 26.05.2004.
133
Matični broj 2490307
MBS 080689164
OIB 94046305905
Skraćena tvrtka/naziv
DIGITAL PROGRES d.o.o.
Tvrtka/naziv DIGITAL PROGRES d.o.o. za računalne i srodne djelatnosti
Ulica Ljudevita Gaja 18
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dubravko Ponoš
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost K 7221 Izdavanje programske opreme (softvera)
Glavna djelatnost NKD2007 J6201 Računalno programiranje
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 06.03.2009.
134
Matični broj 2150999
MBS 080583397
OIB 75236143920
Skraćena tvrtka/naziv
DISKONT PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv DISKONT PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu,
proizvodnju i usluge
Ulica Zagrebačka 72
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Maja Herendić
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 4
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 10.11.2006.
135
Matični broj 2186845
MBS 080596256
OIB 21322330168
Skraćena tvrtka/naziv
DIV promet d.o.o.
Tvrtka/naziv DIV promet d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Ulica Nespeš 14 A
Mjesto Nespeš
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2994628
Telefon 2
Telefaks 01 6224300
Mobitel
E-mail
Web
direktor Damir Hrgarek, Ivan Hrgarek
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost G
5139
Glavna djelatnost NKD2007
G4639
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 16.02.2007.
136
Matični broj 0126454
MBS 080191480
OIB 54115880186
Skraćena tvrtka/naziv
DIV-KLANFAR d.o.o.
Tvrtka/naziv DIV-KLANFAR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Donjozelinska 213
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Vladimir Klanfar
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost DD2030 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
Glavna djelatnost NKD2007 C1623 Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 10.02.1998.
137
Matični broj 2803470
MBS 080775441
OIB 70242830154
Skraćena tvrtka/naziv
DOGMA-ACI d.o.o.
Tvrtka/naziv DOGMA-ACI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Vladimira Nazora 28 B
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Miroslav Domitran
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost DH2524 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Glavna djelatnost NKD2007 C2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 04.10.2011.
138
Matični broj 1625381
MBS 040166045
OIB 27770244552
Skraćena tvrtka/naziv
DON DON d. o. o.
Tvrtka/naziv DON DON društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju kruha i
slastica
Ulica Donjozelinska 179
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2040860
Telefon 2
Telefaks 01 2040866
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.tvojih5minuta.com.hr
predsjednik Uprave Aleš Mozetič
Godina osnivanja 2001.
Glavna djelatnost DA1581 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
Glavna djelatnost NKD2007
C1071
Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i
kolača
Broj zaposlenih 61
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101584052
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 20.09.2001.
139
Matični broj 0133680
MBS 080174791
OIB 99152000550
Skraćena tvrtka/naziv
DOMITRAN d.o.o.
Tvrtka/naziv DOMITRAN društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Vladimira Nazora 28 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061506
Telefon 2 01 2062314
Telefaks 01 2062319
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.domitran.com
direktor Miroslav Domitran
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost DH25240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Glavna djelatnost NKD2007 C2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101282110
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 15.12.1997.
140
Matični broj 2504057
MBS 080692875
OIB 52893750371
Skraćena tvrtka/naziv
DOMITRAN NOVITAS d.o.o.
Tvrtka/naziv DOMITRAN NOVITAS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Ulica Krečaves 21
Mjesto Krečaves
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zoran Domitran
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost DK2924 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 C2829 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 08.04.2009.
141
Matični broj 2497352
MBS 080691083
OIB 15894764777
Skraćena tvrtka/naziv
DOŠEN I SINOVI d.o.o.
Tvrtka/naziv DOŠEN I SINOVI d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Dragutina Stražimira 77
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Jelena Došen
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost N 8531 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
Glavna djelatnost NKD2007
Q8730
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s
invaliditetom
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 23.03.2009.
142
Matični broj 1052128
MBS 080274842
OIB 70592958269
Skraćena tvrtka/naziv
DROPUČIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv DROPUČIĆ d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge
Ulica Hrastje 50
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Goran Dropučić
Godina osnivanja 1999.
Glavna djelatnost G 50103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima
Glavna djelatnost NKD2007 G4511 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 04.10.1999.
143
Matični broj 2496526
MBS 080690945
OIB 21331647465
Skraćena tvrtka/naziv
DRUGA RUKA MARIJA d.o.o.
Tvrtka/naziv DRUGA RUKA MARIJA d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Ulica Ribnjak 22
Mjesto Blaževdol
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Božo Zubonja
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost G 5250 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4779 Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 23.03.2009.
144
Matični broj 4078730
MBS 080863343
OIB 04209121010
Skraćena tvrtka/naziv
DRVOPROMET JAREC j.d.o.o.
Tvrtka/naziv DRVOPROMET JAREC jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za
usluge i trgovinu
Ulica Bunjak 6
Mjesto Bunjak
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Josip Jarec
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost DN3663 Ostala raznovrsna proizvodnja, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007
C1629
Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i
pletarskih materijala
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 13.08.2013.
145
Matični broj 1846442
MBS 080494345
OIB 83825934101
Skraćena tvrtka/naziv
DRVO-TIM d.o.o.
Tvrtka/naziv DRVO-TIM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Gornja Topličica 1 C
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060371
Telefon 2
Telefaks 01 2067744
Mobitel 091 8880110
E-mail [email protected]
Web www.drvo-tim.hr
direktor Josip Potlaček
Godina osnivanja 2004.
Glavna djelatnost DD2051 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva
Glavna djelatnost NKD2007
C1629
Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i
pletarskih materijala
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2484008-1102470853
Raiffeisenbank Austria d.d.
Datum registracije TS 13.07.2004.
146
Matični broj 2246287
MBS 080615560
OIB 24978337305
Skraćena tvrtka/naziv
DRWA NEKRETNINE d.o.o.
Tvrtka/naziv DRWA NEKRETNINE d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka 175
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Željko Drdić
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost K 7011 Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
Glavna djelatnost NKD2007 F4110 Organizacija izvedbe projekata za zgrade
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 06.07.2007.
147
Matični broj 3570339
MBS 080230594
OIB 40665947108
Skraćena tvrtka/naziv
DVOR d.o.o.
Tvrtka/naziv DVOR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo
Ulica Hrastje 1 B
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2067302
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Gordana Kljaković-Gašpić
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost H 5530 Restorani
Glavna djelatnost NKD2007 I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101341085
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 21.01.2000.
148
Matični broj 3468844
MBS 080382838
OIB 74048402818
Skraćena tvrtka/naziv
ECO-COMMERCE
Tvrtka/naziv ECO-COMMERCE proizvodno prometna i uslužna zadruga, izvoz-uvoz
Ulica Ulica Ivana Kamenarića 5
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060519
Telefon 2
Telefaks 01 2060519
Mobitel
E-mail
Web
upravitelj zadruge Ljiljana Šebrek
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost DE2121 Proizvodnja valovitoga papira i kartona, te ambalaže od papira i kartona
Glavna djelatnost NKD2007 C1721 Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Zadruga
Glavni transakcijski račun 2360000-1101312395
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 18.04.2001.
149
Matični broj 1968483
MBS 080531853
OIB 67484679827
Skraćena tvrtka/naziv
EKO KABEL d.o.o.
Tvrtka/naziv EKO KABEL d.o.o. za usluge i trgovinu
Ulica Gornje Psarjevo 1 E
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail [email protected]
Web
direktor Marijan Kovačić
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost DN3710 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
Glavna djelatnost NKD2007 E3811 Skupljanje neopasnog otpada
Broj zaposlenih 4
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 29.07.2005.
150
Matični broj 2955997
MBS 080820909
OIB 49745175319
Skraćena tvrtka/naziv
EKO SELO GRADUNJE j.d.o.o.
Tvrtka/naziv EKO SELO GRADUNJE j.d.o.o. za turizam
Ulica Gradunje 12 A
Mjesto Donje Orešje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2067815
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 092 1375790
E-mail [email protected]
Web
direktor Damir Černe
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost H 55231 Ostali smještaj za boravak turista
Glavna djelatnost NKD2007 I5520 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 20.12.2012.
151
Matični broj 0433772
MBS 080286942
OIB 97570411919
Skraćena tvrtka/naziv
EKOVET PROM d.o.o.
Tvrtka/naziv EKOVET PROM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i
proizvodnju
Ulica Starogradska 7
Mjesto Paukovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ingeborg Olujić
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost G 52487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4778 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 21.07.1999.
152
Matični broj 2569531
MBS 080710943
OIB 48721617010
Skraćena tvrtka/naziv
ELATACTUS d.o.o.
Tvrtka/naziv ELATACTUS društvo s ograničenom odgovornošću za informatiku, trgovinu i
usluge
Ulica Bistrička 23
Mjesto Donje Orešje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 098 640205
E-mail [email protected]
Web www.elatactus.hr
direktor Jasenka Sever
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost K 7260 Ostale djelatnosti povezane s računalima
Glavna djelatnost NKD2007
J6209
Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i
računalima
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 26.10.2009.
153
Matični broj 2766663
MBS 080762267
OIB 32829820832
Skraćena tvrtka/naziv
ELDORADO d.o.o.
Tvrtka/naziv ELDORADO društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo
Ulica Zajčeva 4
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dražen Gagro
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost H 5552 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)
Glavna djelatnost NKD2007 I5629 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 29.04.2011.
154
Matični broj 2529963
MBS 080699916
OIB 92820901464
Skraćena tvrtka/naziv
ELECTUS d.o.o.
Tvrtka/naziv ELECTUS d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka 17
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061373
Telefon 2
Telefaks 01 2061061
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.electus.com.hr
direktor Krešimir Kralj
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 6
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 16.06.2009.
155
Matični broj 0178047
MBS 080284547
OIB 75922006454
Skraćena tvrtka/naziv
ELEKTRO-PLIN PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv ELEKTRO-PLIN PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo,
trgovinu i usluge
Ulica Nespeš 50
Mjesto Nespeš
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2066266
Telefon 2 01 2066267
Telefaks 01 2066266
Mobitel
E-mail
Web
direktor Barica Kos, Tomislav Kos
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost F 4531 Elektroinstalacijski radovi
Glavna djelatnost NKD2007 F4321 Elektroinstalacijski radovi
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101383070 Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 31.08.1999.
156
Matični broj 2989972
MBS 080834154
OIB 71134645274
Skraćena tvrtka/naziv
ELMA-SVIZ j.d.o.o.
Tvrtka/naziv ELMA-SVIZ jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i
trgovinu
Ulica Vjekoslava Tkalca 25
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Elena Kušt
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost DN3663 Ostala raznovrsna proizvodnja, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 C3299 Ostala prerađivačka industrija, d. n.
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 01.03.2013.
157
Matični broj 1155270
MBS 080018160
OIB 62485662067
Skraćena tvrtka/naziv
ELTERM d.o.o.
Tvrtka/naziv ELTERM društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, kućanske
instalacije, bravariju, trgovinu, prijevoz i usluge
Ulica Radoišće 3
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2067560
Telefon 2
Telefaks 01 2069215
Mobitel 098 353211
E-mail [email protected]
Web www.elterm.hr
direktor Milan Šantak
Godina osnivanja 1995.
Glavna djelatnost G 52740 Popravci, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 S9529 Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101307252
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 05.12.1995.
158
Matični broj 2315793
MBS 080636894
OIB 51909402152
Skraćena tvrtka/naziv
ELUMBIS d.o.o.
Tvrtka/naziv ELUMBIS d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Krečaves 20
Mjesto Krečaves
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Josip Mikulić
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost K 7414 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Glavna djelatnost NKD2007 M7022 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 21.12.2007.
159
Matični broj 3937917
MBS 080254453
OIB 74068838476
Skraćena tvrtka/naziv
EL-VIB d.o.o.
Tvrtka/naziv EL-VIB društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet, trgovinu i
zastupanje
Ulica Zelingradska 4
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Denis Bistrički
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost DL3120 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
Glavna djelatnost NKD2007 C2712 Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101502367
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 02.12.1998.
160
Matični broj 1692542
MBS 080449543
OIB 49043177266
Skraćena tvrtka/naziv
ENDI LINE d.o.o.
Tvrtka/naziv ENDI LINE d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Ulica Zagrebačka 60
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060212
Telefon 2
Telefaks 01 2013706
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.endi.hr
direktor Slavko Gorički, Anđelko Pisačić
Godina osnivanja 2003.
Glavna djelatnost DB18242 Proizvodnja pribora za odjeću, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 C1419 Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
Broj zaposlenih 23
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2500009-1101068970
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Datum registracije TS 24.01.2003.
161
Matični broj 2170230
MBS 080592411
OIB 67170842466
Skraćena tvrtka/naziv
ENERGIJA PROTOKA d.o.o.
Tvrtka/naziv ENERGIJA PROTOKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Ulica Komin 77
Mjesto Komin
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Damir Tuković
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost E 4011 Proizvodnja električne energije
Glavna djelatnost NKD2007 D3511 Proizvodnja električne energije
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 24.01.2007.
162
Matični broj 2828707
MBS 080783100
OIB 73082161981
Skraćena tvrtka/naziv
ENODIOS d.o.o.
Tvrtka/naziv ENODIOS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
Ulica Komin 72 A
Mjesto Komin
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zoran Prevarek
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 15.12.2011.
163
Matični broj 3607232
MBS 080280656
OIB 64373485647
Skraćena tvrtka/naziv
EQUINOX d.o.o.
Tvrtka/naziv EQUINOX društvo s ograničenom odgovornošću za turističko posredovanje,
ugostiteljstvo, trgovinu, uvoz-izvoz, građevinarstvo i usluge
Ulica Šalovec 24 C
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 091 5374088
E-mail [email protected]
Web www.equinox.hr
direktor Siniša Šimek
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost H 5540 Barovi
Glavna djelatnost NKD2007 I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101473384
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 01.06.1999.
164
Matični broj 2818558
MBS 080780553
OIB 45109262513
Skraćena tvrtka/naziv
EURASIA MOTOR d.o.o.
Tvrtka/naziv EURASIA MOTOR d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Sveta Helena 159
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2854310
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 098 556796
E-mail [email protected]
Web www.greatwall.hr
direktor Guido Ognissanti
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost G 50101 Trgovina na veliko motornim vozilima
Glavna djelatnost NKD2007 G4511 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 22.11.2011.
165
Matični broj 4087445
MBS 080865759
OIB 04645715659
Skraćena tvrtka/naziv
EURO ARMKO j.d.o.o.
Tvrtka/naziv EURO ARMKO j.d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Gornja Drenova 1 C
Mjesto Gornja Drenova
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Željko Poldrugač
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost DJ2873 Proizvodnja proizvoda od žice
Glavna djelatnost NKD2007 C2593 Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 27.08.2013.
166
Matični broj 3624820
MBS 080098392
OIB 64170604593
Skraćena tvrtka/naziv
EUROINN d.o.o.
Tvrtka/naziv EUROINN društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu,
marketing, posredovanje i zastupanje
Ulica Bukovec Zelinski 79
Mjesto Bukovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2065621
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 098 204610
E-mail
Web
direktor Nikola Ivanić
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost A 0141 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji; uređenje i održavanje krajolika
Glavna djelatnost NKD2007 N8130 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101402284
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 12.11.1997.
167
Matični broj 1919946
MBS 080477529
OIB 88059657831
Skraćena tvrtka/naziv
EURO-KRUG d.o.o.
Tvrtka/naziv EURO-KRUG društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Trg Ante Starčevića 13
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Iva Novak
Godina osnivanja 2003.
Glavna djelatnost J 6713 Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007
K6619
Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i
mirovinskih fondova
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 22.12.2003.
168
Matični broj 2943999
MBS 080818924
OIB 40331624315
Skraćena tvrtka/naziv
EXPERT ANTIQUE d.o.o.
Tvrtka/naziv EXPERT ANTIQUE d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Prigorska 32
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Mine Vodopija
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost DN3630 Proizvodnja glazbenih instrumenata
Glavna djelatnost NKD2007 S9529 Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 07.12.2012.
169
Matični broj 1932624
MBS 080519300
OIB 90955566532
Skraćena tvrtka/naziv
F + U d.o.o.
Tvrtka/naziv F + U društvo s ograničenom odgovornošću za poduku, seminare i savjetovanje
Ulica Šulinec 67
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2325936
Telefon 2
Telefaks 01 2325937
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.fplusu.hr
direktor Alan Žepec, Ivanka Springer, Hans Dieter Sauer
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost K 7440 Promidžba (reklama i propaganda)
Glavna djelatnost NKD2007 M7311 Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 08.04.2005.
170
Matični broj 1865056
MBS 080499403
OIB 98248348426
Skraćena tvrtka/naziv
FABIJAN I FLORIJAN d.o.o.
Tvrtka/naziv FABIJAN I FLORIJAN društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Ulica Gornje Psarjevo 14 B
Mjesto Gornje Psarjevo
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2066269
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Frank Karger
Godina osnivanja 2004.
Glavna djelatnost K 7487 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 M7410 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 13.09.2004.
171
Matični broj 2261529
MBS 080618746
OIB 43029538400
Skraćena tvrtka/naziv
FALETOM d.o.o.
Tvrtka/naziv FALETOM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka 9
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Tomislav Faletar
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost DN3612 Proizvodnja ostaloga namještaja za poslovne i prodajne prostore
Glavna djelatnost NKD2007 C3101 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 26.07.2007.
172
Matični broj 1359991
MBS 080217963
OIB 95477010104
Skraćena tvrtka/naziv
FALTAK PROM d.o.o.
Tvrtka/naziv FALTAK PROM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i
usluge
Ulica Keleminovec 8 A
Mjesto Komin
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zdravko Faltak
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost G
5111
Glavna djelatnost NKD2007
G4611
Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom,
tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom,
tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2483005-1100011958
Štedbanka d.o.o..
Datum registracije TS 29.06.1998.
173
Matični broj 1174223
MBS 080041610
OIB 47976537085
Skraćena tvrtka/naziv
FAMITEKS d.o.o.
Tvrtka/naziv FAMITEKS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Prigorska 10
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060379
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 098 291956
E-mail [email protected]
Web www.famiteks.hr
direktor Ivan Faletar
Godina osnivanja 1996.
Glavna djelatnost DB18221 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim po mjeri
Glavna djelatnost NKD2007 C1413 Proizvodnja ostale vanjske odjeće
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101286470
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 19.02.1996.
174
Matični broj 2968681
MBS 080822589
OIB 51504727871
Skraćena tvrtka/naziv
F.B. TRGO-TRANSPORTI j.d.o.o.
Tvrtka/naziv F.B. TRGO-TRANSPORTI jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge
Ulica Križevčec 4
Mjesto Križevčec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Brigita Findri
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost O 9002 Skupljanje i odvoz drugog smeća
Glavna djelatnost NKD2007 E3811 Skupljanje neopasnog otpada
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 02.01.2013.
175
Matični broj 4002962
MBS 080837894
OIB 59913450326
Skraćena tvrtka/naziv
FEMTEH sistemi d.o.o.
Tvrtka/naziv FEMTEH sistemi d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzor
Ulica Žitomir 78
Mjesto Žitomir
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Željko Mateković, Josip Ferčec
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost K
7420
Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko
savjetovanje
Glavna djelatnost NKD2007 M7111 Arhitektonske djelatnosti
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 19.03.2013.
176
Matični broj 0648531
MBS 080233998
OIB 36815140940
Skraćena tvrtka/naziv
FENIX-ZE d.o.o.
Tvrtka/naziv FENIX-ZE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Ulica Krečaves 71
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Darko Rukelj
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101286700
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 25.01.1999.
177
Matični broj 1425021
MBS 080275097
OIB 65916284457
Skraćena tvrtka/naziv
FEROBAU d.o.o.
Tvrtka/naziv FEROBAU društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Krečaves 91 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Branko Posavec
Godina osnivanja 1999.
Glavna djelatnost DJ2811 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Glavna djelatnost NKD2007 C2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101513980
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 26.03.1999.
178
Matični broj 1560816
MBS 080394543
OIB 58272238522
Skraćena tvrtka/naziv
F.I. Food International d.o.o.
Tvrtka/naziv F.I. Food International društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Brezovec zelinski 18
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2059450
Telefon 2 01 2013766
Telefaks 01 2013765
Mobitel
E-mail [email protected]
Web
direktor Zoltan Lihtental
Godina osnivanja 2001.
Glavna djelatnost G
5139
Glavna djelatnost NKD2007
G4639
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2402006-1100018213
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Datum registracije TS 17.05.2001.
179
Matični broj 0840351
MBS 080188813
OIB 43832099708
Skraćena tvrtka/naziv
FILCOM d.o.o.
Tvrtka/naziv FILCOM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, uvoz i izvoz
Ulica Ljudevita Gaja 52
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Mijo Filipović
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost G 5242 Trgovina na malo odjećom
Glavna djelatnost NKD2007 G4771 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101384200
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 20.04.2000.
180
Matični broj 1022695
MBS 080279943
OIB 08839740366
Skraćena tvrtka/naziv
FILEDO d.o.o.
Tvrtka/naziv FILEDO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i građevinarstvo
Ulica Ljudevita Gaja 17
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Željko Fot
Godina osnivanja 1999.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101722153
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 17.12.1999.
181
Matični broj 3622312
MBS 080037123
OIB 31380789055
Skraćena tvrtka/naziv
FILIPOVIĆ-COMMERCE d.o.o.
Tvrtka/naziv FILIPOVIĆ-COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, uvozizvoz, građevinarstvo, prijevoz i ugostiteljstvo
Ulica Filipovići bb
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2067450
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Jasna Filipović
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101365119
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 23.02.1996.
182
Matični broj 0732885
MBS 080239028
OIB 55220121592
Skraćena tvrtka/naziv
FILIPOVIĆ-ZV d.o.o.
Tvrtka/naziv FILIPOVIĆ-ZV društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo
Ulica Donjozelinska 63
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zdravko Filipović
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost F 4545 Ostali završni radovi
Glavna djelatnost NKD2007 F4339 Ostali završni građevinski radovi
Broj zaposlenih 4
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101277225
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 15.10.1998.
183
Matični broj 1645773
MBS 080433042
OIB 02799822397
Skraćena tvrtka/naziv
FINDAS d.o.o.
Tvrtka/naziv FINDAS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Blaškovečka 27
Mjesto Blaškovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2065244
Telefon 2 01 2066244
Telefaks 01 2066244
Mobitel 098 207031
E-mail [email protected]
Web www.findas.hr
direktor Anita Findri Ratkajec
Godina osnivanja 2002.
Glavna djelatnost DJ2862 Proizvodnja alata
Glavna djelatnost NKD2007 C2573 Proizvodnja alata
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101601141 Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 11.06.2002.
184
Matični broj 2156083
MBS 080563955
OIB 70639968581
Skraćena tvrtka/naziv
FIRA-PLAM d.o.o.
Tvrtka/naziv FIRA-PLAM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Prigorska 3
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Antonio Žilić
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost F 4533 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Glavna djelatnost NKD2007
F4322
Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i
klimatizaciju
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 22.05.2006.
185
Matični broj 1896822
MBS 080510066
OIB 65119454464
Skraćena tvrtka/naziv
FLORAMI-STIL d.o.o.
Tvrtka/naziv FLORAMI-STIL društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
Ulica Vladimira Nazora 39
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Florija Ramaj
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost O 9302 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Glavna djelatnost NKD2007 S9602 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 07.01.2005.
186
Matični broj 1954938
MBS 080525855
OIB 42674421214
Skraćena tvrtka/naziv
FOREST AGRAM d.o.o.
Tvrtka/naziv FOREST AGRAM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Goričanec 23 A
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2059677
Telefon 2 01 2059678
Telefaks 01 2066006
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.forestagram.hr
predsjednik Uprave Tamas Lorincz
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost G
5154
Glavna djelatnost NKD2007
G4674
Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i
opremom za vodovod i grijanje
Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i
opremom za vodovod i grijanje
Broj zaposlenih 10
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 06.06.2005.
187
Matični broj 3596745
MBS 080251090
OIB 41738837424
Skraćena tvrtka/naziv
FORGAČ d.o.o.
Tvrtka/naziv FORGAČ društvo s ograničenom odgovornošću za osposobljavanje vozača,
prijevoz, trgovinu i usluge
Ulica Vatrogasna 3
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060645
Telefon 2 01 2008640
Telefaks 01 2060645
Mobitel
E-mail
Web www.forgac.hr
direktor Stjepan Forgač
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost M 8041 Djelatnosti vozačke škole
Glavna djelatnost NKD2007 P8553 Djelatnosti vozačkih škola
Broj zaposlenih 11
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101286357
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 17.11.1998.
188
Matični broj 4115619
MBS 080876517
OIB 16872178437
Skraćena tvrtka/naziv
FRIENDS j.d.o.o.
Tvrtka/naziv FRIENDS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
Ulica Paukovečka cesta 28 A
Mjesto Goričica
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 098 1355698
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivan Ivanko
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost - Nema podataka
Glavna djelatnost NKD2007 I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun - 0
Datum registracije TS 24.10.2013.
189
Matični broj 1367617
MBS 080225221
OIB 63851106916
Skraćena tvrtka/naziv
FUČKAN d.o.o.
Tvrtka/naziv FUČKAN društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju betonskih
proizvoda i trgovinu
Ulica Fučkani 5
Mjesto Blaževdol
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2043707
Telefon 2 01 2065933
Telefaks 01 2043707
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.fuckan.hr
direktor Vesna Puhelek
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost
DI2666
Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga
kamena
Glavna djelatnost NKD2007 C2369 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
Broj zaposlenih 9
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101281570
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 28.09.1998.
190
Matični broj 4098951
MBS 080869260
OIB 14044250911
Skraćena tvrtka/naziv
FURJAN SPORT j.d.o.o.
Tvrtka/naziv FURJAN SPORT j.d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Ivana Kamenarića 13
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 095 9063191
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Kristijan Furjan Kralj
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost H 5540 Barovi
Glavna djelatnost NKD2007 I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 16.09.2013.
191
Matični broj 4064038
MBS 080858132
OIB 97610848780
Skraćena tvrtka/naziv
GABRIEL DIZAJN j.d.o.o.
Tvrtka/naziv GABRIEL DIZAJN jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i
dizajn
Ulica Laktec 3
Mjesto Laktec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Josip Jokić
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost DN3614 Proizvodnja ostaloga namještaja
Glavna djelatnost NKD2007 C3109 Proizvodnja ostalog namještaja
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 11.07.2013.
192
Matični broj 0406643
MBS 080426998
OIB 79719344017
Skraćena tvrtka/naziv
GARANTRA d.o.o.
Tvrtka/naziv GARANTRA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Trg Ante Starčevića 2
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dalibor Brebrić
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 10
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 12.04.2002.
193
Matični broj 1335413
MBS 080192234
OIB 88055002314
Skraćena tvrtka/naziv
GEGAN-PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv GEGAN-PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu,
ugostiteljstvo i prijevoz
Ulica Donje Orešje 101 F
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Rafko Vulić, Lidija Vulić
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101576229
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 09.02.1998.
194
Matični broj 1007980
MBS 080149803
OIB 67150944220
Skraćena tvrtka/naziv
GEODOM d.o.o.
Tvrtka/naziv GEODOM d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Kršaki 14
Mjesto Hrnjanec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2069756
Telefon 2
Telefaks 01 2069756
Mobitel
E-mail [email protected]; [email protected]
Web
direktor Stjepan Kršak
Godina osnivanja 1999.
Glavna djelatnost K
7420
Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko
savjetovanje
Glavna djelatnost NKD2007 M7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2402006-1100018842 Erste&Steiermärkische Bank d.d
Datum registracije TS 22.12.1999.
195
Matični broj 2457741
MBS 080679845
OIB 89568467329
Skraćena tvrtka/naziv
GEO LEGIN d.o.o.
Tvrtka/naziv GEO LEGIN d.o.o. za geodetske usluge i trgovinu
Ulica Trg Ante Starčevića 12 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2000927
Telefon 2
Telefaks 01 2000927
Mobitel
E-mail [email protected]
Web
direktor Silvija Legin
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost K
7420
Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko
savjetovanje
Glavna djelatnost NKD2007 M7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 05.12.2008.
196
Matični broj 0434841
MBS 080242917
OIB 71233253599
Skraćena tvrtka/naziv
GETIM d.o.o.
Tvrtka/naziv GETIM društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno informatičke usluge
Ulica Gajeva 4
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2020622
Telefon 2 01 2020722
Telefaks 01 2020822
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.getim.hr
direktor Goran Kukovačec
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost DL3002 Proizvodnja računala i druge opreme za obradu podataka
Glavna djelatnost NKD2007 C2620 Proizvodnja računala i periferne opreme
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101366373
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 14.10.1998.
197
Matični broj 3668355
MBS 080231752
OIB 75180569931
Skraćena tvrtka/naziv
GEUS d.o.o.
Tvrtka/naziv GEUS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i turistička agencija
Ulica Filipovići 1 G
Mjesto Komin
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1 01 2067210
Telefon 2
Telefaks 01 2067220
Mobitel 098 289773
E-mail [email protected]
Web www.geus.hr
direktor Filip Gelo dipl.oec.
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost K 7430 Tehničko ispitivanje i analiza
Glavna djelatnost NKD2007 M7120 Tehničko ispitivanje i analiza
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2402006-1100049921
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Datum registracije TS 11.06.1998.
198
Matični broj 2402432
MBS 080663485
OIB 62108189600
Skraćena tvrtka/naziv
GIU PRIGORJE - METAL
Tvrtka/naziv Gospodarsko interesno udruženje PRIGORJE - METAL
Ulica Paukovečka cesta 23
Mjesto Goričica
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Andrija Špoljarec
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost O 9111 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca
Glavna djelatnost NKD2007 S9411 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Gospodarsko interesno udruženje
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 07.07.2008.
199
Matični broj 3754847
MBS 080290980
OIB 68794051316
Skraćena tvrtka/naziv
GOTES d.o.o.
Tvrtka/naziv GOTES društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet
Ulica Zagrebačka 133
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060321
Telefon 2
Telefaks 01 2060981
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.gotes.hr
direktor Slavko Gorički
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost DA1581 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
Glavna djelatnost NKD2007
C1071
Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i
kolača
Broj zaposlenih 33
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2402006-1100079476
Erste&Steiermärkische Bank d.d
Datum registracije TS 29.09.2000.
200
Matični broj 2776073
MBS 080767853
OIB 23913630269
Skraćena tvrtka/naziv
GRADEA GRADEA d.o.o.
Tvrtka/naziv GRADEA GRADEA, društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo
Ulica Bukovec Zelinski 64
Mjesto Bukovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Stjepan Kranjec
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 01.07.2011.
201
Matični broj 0399027
MBS 080359113
OIB 53323081765
Skraćena tvrtka/naziv
GRADEČKI PROJEKT d.o.o.
Tvrtka/naziv GRADEČKI PROJEKT projektiranje, građevinarstvo i trgovina d.o.o.
Ulica Filipovići 1 B
Mjesto Filipovići
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1 01 2067420
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail [email protected]
Web
direktor Zlatko Gradečki
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost K
7420
Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko
savjetovanje
Glavna djelatnost NKD2007 M7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101489334
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 13.11.2000.
202
Matični broj 4081226
MBS 080863003
OIB 62492982082
Skraćena tvrtka/naziv
GRADNJA S.T.M. j.d.o.o.
Tvrtka/naziv GRADNJA S.T.M. jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i
trgovinu
Ulica Polonje 108
Mjesto Polonje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Marija Tadić
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 09.08.2013.
203
Matični broj 3795080
MBS 080342735
OIB 56920342801
Skraćena tvrtka/naziv
GRAĐPROM d.o.o.
Tvrtka/naziv GRAĐPROM d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju, promet, trgovinu i usluge
Ulica Komin 77
Mjesto Komin
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1 01 2062355
Telefon 2
Telefaks 01 2061006
Mobitel 099 553383
E-mail [email protected]
Web www.gradprom.hr
direktor Damir Tuković
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih 50
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101215780
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 08.05.2000.
204
Matični broj 1660748
MBS 080439654
OIB 02756262333
Skraćena tvrtka/naziv
GRAFO-OPREMA d.o.o.
Tvrtka/naziv GRAFO-OPREMA društvo s ograničenom odgovornošću za grafičku djelatnost,
trgovinu i usluge
Ulica Sajmišna 6 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060841
Telefon 2
Telefaks 01 2020543
Mobitel 098 353377
E-mail [email protected]
Web
direktor Siniša Stanisavljević
Godina osnivanja 2002.
Glavna djelatnost DH2513 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
Glavna djelatnost NKD2007 C2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101611901
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 26.09.2002.
205
Matični broj 2495422
MBS 080690592
OIB 24045612862
Skraćena tvrtka/naziv
GRAFO-STROJEVI d.o.o.
Tvrtka/naziv GRAFO-STROJEVI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Sajmišna 6 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Aleksandra Stanisavljević
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost DH2513 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
Glavna djelatnost NKD2007 C2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 19.03.2009.
206
Matični broj 3819337
MBS 080070070
OIB 82951782697
Skraćena tvrtka/naziv
GRANITI-SUŠEC d.o.o.
Tvrtka/naziv GRANITI-SUŠEC društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Krečaves 1 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061211
Telefon 2 01 2061777
Telefaks
Mobitel 098 227333
E-mail [email protected]
Web www.graniti-susec.hr
direktor Zlatko Sušec
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost DI2670 Rezanje, oblikovanje i obrada ukrasnoga kamena i kamena za gradnju
Glavna djelatnost NKD2007 C2370 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
Broj zaposlenih 6
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101208805
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 18.07.1996.
207
Matični broj 1232525
MBS 080099795
OIB 84945405506
Skraćena tvrtka/naziv
GREPOL d.o.o.
Tvrtka/naziv GREPOL računovodstvo, inženjering i trgovina d.o.o.
Ulica Braće Radića 13
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2062304
Telefon 2 01 2060052
Telefaks
Mobitel
E-mail [email protected]
Web
direktor Štefanija Poldrugač, Iva Golec
Godina osnivanja 1996
Glavna djelatnost K
7412
Glavna djelatnost NKD2007
M6920
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno
savjetovanje
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno
savjetovanje
Broj zaposlenih 4
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101381316
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 15.11.1996.
208
Matični broj 2958813
MBS 080818668
OIB 17016303979
Skraćena tvrtka/naziv
GRUBEŠA CONSULTUM j.d.o.o.
Tvrtka/naziv GRUBEŠA CONSULTUM j.d.o.o. za usluge
Ulica Vatrogasna 2
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Mario Grubeša
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost K 7020 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
Glavna djelatnost NKD2007
L6820
Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim
u zakup (leasing)
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 04.01.2013.
209
atični broj 2596652
MBS 080716747
OIB 26035742768
Skraćena tvrtka/naziv
GRUBEŠA PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv GRUBEŠA PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge
Ulica Psarjevačka 34
Mjesto Selnica Psarjevačka
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
član Uprave Ivan Grubeša
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 17.12.2009.
210
Matični broj 1861131
MBS 080498009
OIB 27826238185
Skraćena tvrtka/naziv
GSTV-PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv GSTV-PROMET d.o.o. za trgovinu
Ulica Ulica Ribnjak 19
Mjesto Blaževdol
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Chen Hongfen
Godina osnivanja 2004.
Glavna djelatnost G 51421 Trgovina na veliko odjećom
Glavna djelatnost NKD2007 G4642 Trgovina na veliko odjećom i obućom
Broj zaposlenih 6
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 24.08.2004.
211
Matični broj 0182346
MBS 080368583
OIB 32952936971
Skraćena tvrtka/naziv
GUGA TRADE d.o.o.
Tvrtka/naziv GUGA TRADE d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Selnička 44
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Nikola Žigrović
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5020 Održavanje i popravak motornih vozila
Glavna djelatnost NKD2007 G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 18.07.2001.
212
Matični broj 0270385
MBS 080051524
OIB 38940896819
Skraćena tvrtka/naziv
GUŠTEK d.o.o.
Tvrtka/naziv GUŠTEK d.o.o. za prijevoz i usluge
Ulica Marinovec 9
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 098 248033
E-mail [email protected]
Web
direktor Branko Guštek, Ankica Guštek
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 8
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101346747
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 14.03.1996.
213
Matični broj 1840851
MBS 080492083
OIB 52876926254
Skraćena tvrtka/naziv
HABUNEK d.o.o.
Tvrtka/naziv HABUNEK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Ulica Salnik 23
Mjesto Salnik
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1 01 2063030
Telefon 2
Telefaks 01 2063030
Mobitel 091 7904282
E-mail [email protected]
Web
direktor Željko Habunek
Godina osnivanja 2004.
Glavna djelatnost DD2030 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
Glavna djelatnost NKD2007 C1623 Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101785948
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 04.06.2004.
214
Matični broj 2829576
MBS 080780230
OIB 98336590557
Skraćena tvrtka/naziv
HELENA PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv HELENA PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu
i usluge
Ulica Sveta Helena 34
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 095 8177955
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Maja Filipović
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost G
5211
Glavna djelatnost NKD2007
G4711
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom,
pićima i duhanskim proizvodima
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom,
pićima i duhanskim proizvodima
Broj zaposlenih 4
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 16.11.2011.
215
Matični broj 1648128
MBS 080434922
OIB 43729691578
Skraćena tvrtka/naziv
HERMI d.o.o.
Tvrtka/naziv HERMI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Obrež Zelinski 51
Mjesto Obrež Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2014926
Telefon 2
Telefaks 01 2014928
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.hermi.hr
direktor Miran Rauter
Godina osnivanja 2002.
Glavna djelatnost DJ28752 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala, osim za kućanstvo, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 C2599 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
Broj zaposlenih 7
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101603418
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 05.07.2002.
216
Matični broj 3926486
MBS 080358389
OIB 45663502543
Skraćena tvrtka/naziv
H.I.B. d.o.o.
Tvrtka/naziv H.I.B. društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu na malo i
veliko, uvoz-izvoz
Ulica Hasani 40
Mjesto Hrnjanec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2069053
Telefon 2
Telefaks 01 2069053
Mobitel 098 229072
E-mail [email protected]
Web www.hib.hr
predsjednik Uprave Branka Hasan
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost DJ28752 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala, osim za kućanstvo, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 C2599 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
Broj zaposlenih 11
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101246267
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 20.07.2001.
217
Matični broj 3614786
MBS 080019308
OIB 59739812601
Skraćena tvrtka/naziv
HIDROPNEUMATIKA d.o.o.
Tvrtka/naziv HIDROPNEUMATIKA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i
trgovinu
Ulica Velika Gora 60
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2069748
Telefon 2
Telefaks 01 2069332
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.hidropneumatika.com
direktor Ivan Hodja, Katica Hodja, Ljubomir Hođa
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost DK2913 Proizvodnja slavina i ventila
Glavna djelatnost NKD2007 C2814 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
Broj zaposlenih 19
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101405414
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 05.12.1995.
218
Matični broj 2500353
MBS 080691866
OIB 25396004428
Skraćena tvrtka/naziv
HOLEO d.o.o.
Tvrtka/naziv HOLEO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i djelatnost
turističke agencije
Ulica Pretoki 32
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Boris Horvatin
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost G 5263 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica
Glavna djelatnost NKD2007 G4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 30.03.2009.
219
Matični broj 2753910
MBS 080759958
OIB 74316044007
Skraćena tvrtka/naziv
HRUPEC ULAGANJA d.o.o.
Tvrtka/naziv HRUPEC ULAGANJA d.o.o. za usluge
Ulica Šulinec 4 A
Mjesto Šulinec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Krešimir Hrupec, Martina Hrupec
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost F 45231 Izgradnja autocesta i drugih cesta, uzletišta u zračnim lukama
Glavna djelatnost NKD2007 F4211 Gradnja cesta i autocesta
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 05.04.2011.
220
Matični broj 2962322
MBS 080822974
OIB 59535036516
Skraćena tvrtka/naziv
HRŽIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv HRŽIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka 163 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Biljana Hržić
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost G 5020 Održavanje i popravak motornih vozila
Glavna djelatnost NKD2007 G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 07.01.2013.
221
Matični broj 0520233
MBS 080276598
OIB 13644430822
Skraćena tvrtka/naziv
IBA-PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv IBA-PROMET društvo s oganičenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Ulica Tomaševec bb
Mjesto Tomaševec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Stjepan Trcak
Godina osnivanja 1999.
Glavna djelatnost A 0123 Uzgoj svinja
Glavna djelatnost NKD2007 A0146 Uzgoj svinja
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 04.10.1999.
222
Matični broj 0526550
MBS 080149934
OIB 03340805483
Skraćena tvrtka/naziv
I-COMMERCE d.o.o.
Tvrtka/naziv I-COMMERCE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka cesta 18 b
Mjesto Donja Zelina
Općina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2043730
Telefon 2
Telefaks 01 2043731
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.i-commerce.hr
direktor Ivo Juričić
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost
DE2122
Proizvodnja proizvoda od papira za kućanstvo, higijenske i toaletne
potrebe
Glavna djelatnost NKD2007 C1722 Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2330003-1100019503 Societe Generale - Splitska banka d.d.
Datum registracije TS 27.06.1997.
223
Matični broj 0645052
MBS 080409200
OIB 38857346507
Skraćena tvrtka/naziv
ILIRIJA d.o.o.
Tvrtka/naziv ILIRIJA d.o.o. za trgovinu i poslovne usluge
Ulica Velika Gora 2 B
Mjesto Velika Gora
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Branko Dananić
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost G 51472 Trgovina na veliko knjigama, novinama, časopisima i papirnatom robom
Glavna djelatnost NKD2007 G4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101250214
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 03.12.2001.
224
Matični broj 2222337
MBS 080607535
OIB 85292171886
Skraćena tvrtka/naziv
IM - KRALJ d.o.o.
Tvrtka/naziv IM - KRALJ d.o.o. za ugostiteljstvo i knjigovodstvene usluge
Ulica Vladimira Nazora 55
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2020585
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Martina Kralj
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost K
7412
Glavna djelatnost NKD2007
M6920
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno
savjetovanje
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno
savjetovanje
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 08.05.2007.
225
Matični broj 4035224
MBS 080846049
OIB 09108845842
Skraćena tvrtka/naziv
INDUSTRIJSKI PREMAZI d.o.o.
Tvrtka/naziv INDUSTRIJSKI PREMAZI d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka cesta 47
Mjesto Goričica
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 091 3585571
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ozren Bakar
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost G 5119 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
Glavna djelatnost NKD2007 G4619 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 29.04.2013.
226
Matični broj 2367564
MBS 080653057
OIB 13721980482
Skraćena tvrtka/naziv
INES-GRAD d.o.o.
Tvrtka/naziv INES-GRAD društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Selnička 42
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Damir Skočak
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost DJ2812 Proizvodnja građevinske stolarije od metala
Glavna djelatnost NKD2007 C2512 Proizvodnja vrata i prozora od metala
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 16.04.2008.
227
Matični broj 1851748
MBS 080496298
OIB 64245253785
Skraćena tvrtka/naziv
INFO-SIM d.o.o.
Tvrtka/naziv INFO-SIM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Banje Selo 64
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2002417
Telefon 2
Telefaks 01 2002417
Mobitel 098 9357557
E-mail [email protected]
Web www.info-sim.hr
direktor Slaven Madžarević, Miroslav Tomić
Godina osnivanja 2004.
Glavna djelatnost K
7250
Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih
sustava
Glavna djelatnost NKD2007 S9511 Popravak računala i periferne opreme
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101791488
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 29.07.2004.
228
Matični broj 0358576
MBS 080116868
OIB 03169598183
Skraćena tvrtka/naziv
IN MEDIAS RES d.o.o.
Tvrtka/naziv IN MEDIAS RES d.o.o. za proizvodnju i poslovne usluge
Ulica Polonje 17
Mjesto Polonje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivan Kurtoić
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost DN3613 Proizvodnja ostaloga kuhinjskog namještaja
Glavna djelatnost NKD2007 C3102 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 31.01.1997.
229
Matični broj 2444143
MBS 080675350
OIB 44199430832
Skraćena tvrtka/naziv
INOX-HRUPEC d.o.o.
Tvrtka/naziv INOX-HRUPEC d.o.o. za trgovinu i proizvodnju
Ulica Šulinec 6 B
Mjesto Šulinec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2066505
Telefon 2 01 2060505
Telefaks 01 2066405
Mobitel 091 2059181
E-mail [email protected]
Web www.hrupec.com
direktor Snježana Hrupec
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost DJ2871 Proizvodnja bačava i sličnih posuda od čelika
Glavna djelatnost NKD2007 C2591 Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda
Broj zaposlenih 12
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 31.10.2008.
230
Matični broj 4067371
MBS 080859279
OIB 05199311940
Skraćena tvrtka/naziv
INOX-PRODUKT d.o.o.
Tvrtka/naziv INOX-PRODUKT d.o.o. za proizvodnju i usluge
Ulica Šalovec 50
Mjesto Šalovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 091 4876580
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Srećko Štiglić
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost DJ2852 Opći mehanički radovi
Glavna djelatnost NKD2007 C2562 Strojna obrada metala
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 16.07.2013.
231
Matični broj 2618036
MBS 080723682
OIB 76321596078
Skraćena tvrtka/naziv
INSTAL MONTAŽA d.o.o.
Tvrtka/naziv INSTAL MONTAŽA d.o.o. za instalacijske usluge i trgovinu
Ulica Donjozelinska 12
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Josip Krajina
Godina osnivanja 2010.
Glavna djelatnost F 4533 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Glavna djelatnost NKD2007
F4322
Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i
klimatizaciju
Broj zaposlenih 4
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 01.03.2010.
232
Matični broj 0959847
MBS 080041888
OIB 21482165364
Skraćena tvrtka/naziv
INT-AGRAR-Z d.o.o.
Tvrtka/naziv INT-AGRAR-Z d.o.o.za trgovinu i usluge
Ulica Donjozelinjska 21
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zlatko Gregurić
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 08.02.1996.
233
Matični broj 4071450
MBS 080860699
OIB 05170938196
Skraćena tvrtka/naziv
INTERIJERI HELENA j.d.o.o.
Tvrtka/naziv INTERIJERI HELENA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za
usluge i trgovinu
Ulica Sveta Helena 112
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 095 9136399
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dražen Sabolić
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost F 4544 Soboslikarski i staklarski radovi
Glavna djelatnost NKD2007 F4334 Soboslikarski i staklarski radovi
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 24.07.2013.
234
Matični broj 4031911
MBS 080848119
OIB 18655717990
Skraćena tvrtka/naziv
INTERMOTO NAUTIKA j.d.o.o.
Tvrtka/naziv INTERMOTO NAUTIKA j.d.o.o. za popravak i servisiranje plovila
Ulica Zagrebačka 56 A
Mjesto Goričica
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dario Kruhak
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost DM3512 Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca
Glavna djelatnost NKD2007 C3315 Popravak i održavanje brodova i čamaca
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 13.05.2013.
235
Matični broj 2489708
MBS 080687142
OIB 83137041510
Skraćena tvrtka/naziv
INTER PAPIR d.o.o.
Tvrtka/naziv INTER PAPIR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju
Ulica Zagrebačka cesta 18 B
Mjesto Goričica
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
Nema podataka o osobi za kontakt
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost
DE2122
Proizvodnja proizvoda od papira za kućanstvo, higijenske i toaletne
potrebe
Glavna djelatnost NKD2007 C1722 Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 17.02.2009.
236
Matični broj 3901998
MBS 080287855
OIB 20391557725
Skraćena tvrtka/naziv
INTERUGOS d.o.o.
Tvrtka/naziv INTERUGOS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Pretoki 22 E
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061605
Telefon 2 01 2060274
Telefaks 01 2061602
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.interugos.hr
direktor Ivan Skopin, Ivica Skopin
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost DD2051 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva
Glavna djelatnost NKD2007
C1629
Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i
pletarskih materijala
Broj zaposlenih 22
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101472996
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 04.05.1999.
237
Matični broj 3781267
MBS 080124270
OIB 65803553237
Skraćena tvrtka/naziv
INTER - Z d.o.o.
Tvrtka/naziv INTER - Z d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i ugostiteljstvo
Ulica Donja Zelina 94
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Stjepan Hrupec
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost DJ2871 Proizvodnja bačava i sličnih posuda od čelika
Glavna djelatnost NKD2007 C2591 Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2390001-1190244012
Hrvatska poštanska banka d.d.
Datum registracije TS 23.04.1997.
238
Matični broj 2879000
MBS 080798570
OIB 86676484135
Skraćena tvrtka/naziv
ISKRA BOJE I LAKOVI d.o.o.
Tvrtka/naziv ISKRA BOJE I LAKOVI d.o.o. za proizvodnju i usluge
Ulica Fučkani 6
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivan Krišto
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost DG2430 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
Glavna djelatnost NKD2007 C2030 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
Broj zaposlenih 9
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 18.05.2012.
239
Matični broj 3331539
MBS 080003551
OIB 04710448567
Skraćena tvrtka/naziv
ISKRA d.o.o. u stečaju
Tvrtka/naziv ISKRA društvo s ograničenom odgovornošću, kemijska industrija u stečaju
Ulica Fučkani 6
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2066462
Telefon 2 01 2066422
Telefaks 01 2066056, 01 2020519
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.iskra-zelina.hr
stečajni upravitelj Marija Vujčić Turkulin
Godina osnivanja 1974.
Glavna djelatnost DG2466 Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 C2059 Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Srednje
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101247260
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 11.07.1995.
240
Matični broj 2938669
MBS 080815516
OIB 41629514608
Skraćena tvrtka/naziv
IUS et CENSEA j.d.o.o.
Tvrtka/naziv IUS et CENSEA j.d.o.o. za usluge
Ulica Keleminovec 35
Mjesto Keleminovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dijana Zlatović
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost K 7414 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Glavna djelatnost NKD2007 M7022 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 27.11.2012.
241
Matični broj 0202282
MBS 080350093
OIB 74531008372
Skraćena tvrtka/naziv
IVANČAN d.o.o.
Tvrtka/naziv IVANČAN društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Ulica Svetog Nikole 1
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2065079
Telefon 2 01 2015656
Telefaks 01 2065512
Mobitel
E-mail [email protected]
Web
direktor Božidar Ivančan
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost A 0111 Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 A0111 Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja
Broj zaposlenih 13
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101349549 Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 11.07.2000.
242
Matični broj 2786303
MBS 080732618
OIB 77776684338
Skraćena tvrtka/naziv
IVANOVIĆ USLUGE I TRGOVINA d.o.o.
Tvrtka/naziv IVANOVIĆ USLUGE I TRGOVINA d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Nespeš 37
Mjesto Nespeš
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Slobodan Ivanović
Godina osnivanja 2010.
Glavna djelatnost G
5211
Glavna djelatnost NKD2007
G4711
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom,
pićima i duhanskim proizvodima
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom,
pićima i duhanskim proizvodima
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 31.05.2010.
243
Matični broj 3941086
MBS 080304139
OIB 10159945924
Skraćena tvrtka/naziv
IVA-PROM d.o.o.
Tvrtka/naziv IVA-PROM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet, trgovinu
i usluge
Ulica Zagrebačka 14
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060524
Telefon 2
Telefaks 01 2060524
Mobitel 098 1331916
E-mail [email protected]
Web www.iva-prom.hr
direktor Ivan Svornik
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost
DD20101
Proizvodnja piljene građe; osim nesastavljenoga materijala za podove;
impregnacija drva
Glavna djelatnost NKD2007 C1610 Piljenje i blanjanje drva
Broj zaposlenih 9
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101344067
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 23.09.1999.
244
Matični broj 1065386
MBS 080255972
OIB 14786492346
Skraćena tvrtka/naziv
IVELJIĆ-GRADNJA d.o.o.
Tvrtka/naziv IVELJIĆ-GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
Ulica Banje Selo 77
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2780122
Telefon 2
Telefaks 01 2780123
Mobitel 091 5354077
E-mail
Web
direktor Milorad Iveljić
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 C2512 Proizvodnja vrata i prozora od metala
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101438197
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 30.11.1998.
245
Matični broj 2733790
MBS 080752093
OIB 44815565291
Skraćena tvrtka/naziv
IVERPAN IDEA d.o.o.
Tvrtka/naziv IVERPAN IDEA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge
Ulica Zagrebačka 23
Mjesto Goričica
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 091 2778099
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Vladimir Findri, Štefica Findri
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost DN3613 Proizvodnja ostaloga kuhinjskog namještaja
Glavna djelatnost NKD2007 C3102 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 16.02.2011.
246
Matični broj 0346675
MBS 080166009
OIB 24790257128
Skraćena tvrtka/naziv
IZBOR TRGOVINA d.o.o.
Tvrtka/naziv IZBOR TRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo,
trgovinu i usluge
Ulica Šulinec 13
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2065498
Telefon 2
Telefaks 01 2066777
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.izbor-trgovina.hr
direktor Jasna Antolković
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost DI2665 Proizvodnja fibro-cementa
Glavna djelatnost NKD2007 C2365 Proizvodnja fibro-cementa
Broj zaposlenih 16
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101400522
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 15.09.1998.
247
Matični broj 0356514
MBS 080096037
OIB 15923008955
Skraćena tvrtka/naziv
JAKRA d.o.o.
Tvrtka/naziv JAKRA poslovne usluge i trgovina društvo s ograničenom odgovornošću
Ulica Sajmišna 18
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2065611
Telefon 2 01 2061263
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dalibor Jakše
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101460452
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 13.11.1996.
248
Matični broj 0656151
MBS 080282875
OIB 20966273227
Skraćena tvrtka/naziv
JAMS d.o.o.
Tvrtka/naziv JAMS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo, uvoz-izvoz i zastupanje
stranih tvrtki
Ulica Vladimira Nazora 36
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Darko Bartaković
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2340009-1110066714
Privredna banka Zagreb d.d.
Datum registracije TS 03.05.1999.
249
Matični broj 1629581
MBS 080422288
OIB 68616440931
Skraćena tvrtka/naziv
JAREC ŽITO d.o.o.
Tvrtka/naziv JAREC ŽITO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, prijevoz i usluge
Ulica Gornja Drenova 44
Mjesto Gornja Drenova
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2069226
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 099 2399237
E-mail
Web
likvidator Branko Jarec
Godina osnivanja 2002.
Glavna djelatnost DA1581 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
Glavna djelatnost NKD2007
C1071
Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i
kolača
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101583496
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 05.03.2002.
250
Matični broj 2332663
MBS 080642198
OIB 87155863406
Skraćena tvrtka/naziv
JASNA-KLARA d.o.o.
Tvrtka/naziv JASNA-KLARA salon za uljepšavanje društvo s ograničenom odgovornošću
Ulica Donje Orešje, Bistrička 76
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Jasna Kovačević
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost O 9302 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Glavna djelatnost NKD2007 S9602 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 04.02.2008.
251
Matični broj 2893541
MBS 080801849
OIB 37657227843
Skraćena tvrtka/naziv
JOKAS M K M d.o.o.
Tvrtka/naziv JOKAS M K M društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Prigorska 1
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Krunoslav Jokić
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost H 5552 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)
Glavna djelatnost NKD2007 I5621 Djelatnosti keteringa
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 03.07.2012.
252
Matični broj 4023544
MBS 080844385
OIB 98390783258
Skraćena tvrtka/naziv
J.R. PRODUKCIJA d.o.o.
Tvrtka/naziv J.R. PRODUKCIJA d.o.o. za usluge
Ulica Majkovečka ulica 51
Mjesto Majkovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 091 3000643
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Snježana Jerković Radočaj
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost O 9234 Ostale zabavne djelatnosti, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 R9002 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 25.04.2013.
253
Matični broj 1639579
MBS 080431502
OIB 62564589662
Skraćena tvrtka/naziv
JURPRO d.o.o.
Tvrtka/naziv JURPRO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Ulica Starogradska 63
Mjesto Paukovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 3665828
Telefon 2
Telefaks 01 3665827
Mobitel
E-mail
Web
direktor Anita Jurišić
Godina osnivanja 2002.
Glavna djelatnost G 5119 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
Glavna djelatnost NKD2007 G4619 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2500009-1101054240
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Datum registracije TS 27.05.2002.
254
Matični broj 1492870
MBS 080342876
OIB 90725913025
Skraćena tvrtka/naziv
KAMEN ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv KAMEN ZELINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Blaževdolska 125
Mjesto Blaževdol
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2065 898
Telefon 2
Telefaks 01 2065303
Mobitel 091 2514174
E-mail [email protected]
Web www.kamen-zelina.hr
direktor Pero Kevilj, Andro Kevilj
Godina osnivanja 2000.
Glavna djelatnost DI2670 Rezanje, oblikovanje i obrada ukrasnoga kamena i kamena za gradnju
Glavna djelatnost NKD2007 C2370 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101274941
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 17.04.2000.
255
Matični broj 3819116
MBS 080112717
OIB 50978786609
Skraćena tvrtka/naziv
KAMENIK d.d.
Tvrtka/naziv KAMENIK dioničko društvo
Ulica Katarine Krizmanić 1
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060084
Telefon 2
Telefaks 01 2060084
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivan Posavec
Godina osnivanja 1996.
Glavna djelatnost CB1412 Vađenje vapnenca, gipsa (sadre) i krede
Glavna djelatnost NKD2007
B0811
Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede
i škriljevca
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Dioničko društvo
Glavni transakcijski račun 2360000-1101609478
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 18.12.1996.
256
Matični broj 1943138
MBS 080522266
OIB 48021713073
Skraćena tvrtka/naziv
KANDRI – AUTO d.o.o.
Tvrtka/naziv KANDRI - AUTO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Filipovići 3 A
Mjesto Komin
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1 01 2067888
Telefon 2
Telefaks 01 2067888
Mobitel
E-mail
Web
direktor Mario Filipović
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost G 50102 Trgovina na malo motornim vozilima
Glavna djelatnost NKD2007 G4511 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 05.05.2005.
257
Matični broj 2949377
MBS 080817331
OIB 64735877471
Skraćena tvrtka/naziv
KAN IDEA j.d.o.o.
Tvrtka/naziv KAN IDEA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka ulica 70
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Kristian Nasteski
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost O 9304 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
Glavna djelatnost NKD2007 S9604 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 29.11.2012.
258
Matični broj 2140063
MBS 080582757
OIB 97236957592
Skraćena tvrtka/naziv
KEMOTON ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv KEMOTON ZELINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Pretoki 1 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2059233
Telefon 2
Telefaks 01 2059232
Mobitel
E-mail
Web www.kemoton.hr
direktor Ivica Zrilić
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost DG2451 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
Glavna djelatnost NKD2007 C2041 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
Broj zaposlenih 4
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 02.11.2006.
259
Matični broj 2878984
MBS 080793679
OIB 82781167943
Skraćena tvrtka/naziv
KETER-AMS -S.I.M. ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv KETER-AMS -S.I.M. ZELINA d.o.o. za proizvodnju i usluge – u likvidaciji
Ulica Donje Psarjevo 81
Mjesto Donje Psarjevo
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
likvidator Milan Abrišin
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost E 4011 Proizvodnja električne energije
Glavna djelatnost NKD2007 D3511 Proizvodnja električne energije
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 26.03.2012.
260
Matični broj 2893606
MBS 080797430
OIB 71206094033
Skraćena tvrtka/naziv
KETER-AMS-KUŠIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv KETER-AMS-KUŠIĆ d.o.o. za proizvodnju i usluge, u likvidaciji
Ulica Donje Psarjevo 81
Mjesto Donje Psarjevo
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
likvidator Milan Abrišin
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost E 4011 Proizvodnja električne energije
Glavna djelatnost NKD2007 D3511 Proizvodnja električne energije
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 07.05.2012.
261
Matični broj 1356771
MBS 080217795
OIB 56862872842
Skraćena tvrtka/naziv
KG ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv KG ZELINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Milutina Barača 4 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060888
Telefon 2
Telefaks 01 2060889
Mobitel 091 4244440
E-mail [email protected]
Web www.kgzelina.hr
direktor Goran Kovačić
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost DG2451 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
Glavna djelatnost NKD2007 C2041 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
Broj zaposlenih 26
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101236462
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 16.04.1998.
262
Matični broj 2700468
MBS 080745462
OIB 03596203372
Skraćena tvrtka/naziv
KIDAR d.o.o.
Tvrtka/naziv KIDAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju, usluge i
graditeljstvo
Ulica Biškupečka 22
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivica Ciganić
Godina osnivanja 2010.
Glavna djelatnost I 6321 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu
Glavna djelatnost NKD2007 H5221 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 18.11.2010.
263
Matični broj 4144252
MBS 080887674
OIB 43500957908
Skraćena tvrtka/naziv
KIKIN ORMAR j.d.o.o.
Tvrtka/naziv KIKIN ORMAR jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i
usluge
Ulica Dragutina Domjanića 4
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 091 5342863
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Kristina Vnučec
Godina osnivanja 2013
Glavna djelatnost - Nema podataka
Glavna djelatnost NKD2007 G4771 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun - 0
Datum registracije TS 20.12.2013
264
Matični broj 3991920
MBS 080337630
OIB 67590394921
Skraćena tvrtka/naziv
K.K. KLJUČ d.o.o.
Tvrtka/naziv K.K. KLJUČ d.o.o. za trgovinu, uvoz-izvoz i ugostiteljstvo
Ulica Zelingradska 3
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061436
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Krunoslav Ključar
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 6
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101246200
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 03.05.2001.
265
Matični broj 2770059
MBS 080766008
OIB 80103929311
Skraćena tvrtka/naziv
KLIMA GRADNJA d.o.o.
Tvrtka/naziv KLIMA GRADNJA d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Sveta Helena 23 A
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Tomo Klepač, Ante Kasalo
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 10.06.2011.
266
Matični broj 1895591
MBS 080509009
OIB 97280395494
Skraćena tvrtka/naziv
KLINEL d.o.o.
Tvrtka/naziv KLINEL d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Bocakova 28
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 091 3061034
E-mail [email protected]
Web www.klinel.hr
direktor Božidar Križ-Posavec
Godina osnivanja 2004
Glavna djelatnost F 4533 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Glavna djelatnost NKD2007
F4322
Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i
klimatizaciju
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 28.12.2004.
267
Matični broj 3474526
MBS 080118486
OIB 24868564830
Skraćena tvrtka/naziv
KM TRGOVINA d.o.o.
Tvrtka/naziv KM TRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Blaževdolska 29
Mjesto Blaževdol
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060118
Telefon 2
Telefaks 01 2060635
Mobitel 098 280068
E-mail
Web
direktor Mladen Kavić
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost G
5187
Trgovina na veliko ostalim strojevima za uporabu u industriji, trgovini i
plovidbi
Glavna djelatnost NKD2007 G4669 Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101286599
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 09.03.2000.
268
Matični broj 4019342
MBS 080844078
OIB 08572362073
Skraćena tvrtka/naziv
KNB PROM j.d.o.o.
Tvrtka/naziv KNB PROM jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i
trgovinu
Ulica Laktec 50
Mjesto Laktec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Neven Kušinec
Godina osnivanja 2013
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 18.04.2013
269
Matični broj 2786036
MBS 080770744
OIB 56326161322
Skraćena tvrtka/naziv
KNEZ d.o.o.
Tvrtka/naziv KNEZ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
Ulica Dubovec Bisački 11 A
Mjesto Komin
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Damir Knez
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 28.07.2011.
270
Matični broj 4095316
MBS 080864629
OIB 54884874535
Skraćena tvrtka/naziv
KNJIGOVODSTVO IVANA j.d.o.o.
Tvrtka/naziv KNJIGOVODSTVO IVANA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Kalinje 22
Mjesto Kalinje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 099 5603627
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivana Bertić
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost K
7412
Glavna djelatnost NKD2007
M6920
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno
savjetovanje
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno
savjetovanje
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 26.08.2013.
271
Matični broj 2988216
MBS 080832479
OIB 70829041482
Skraćena tvrtka/naziv
KOAN-GRAĐ j.d.o.o.
Tvrtka/naziv KOAN-GRAĐ jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i
trgovinu
Ulica Gornja Drenova 34 G
Mjesto Gornja Drenova
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Josip Kožić
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 27.02.2013.
272
Matični broj 1420488
MBS 080270323
OIB 92390953938
Skraćena tvrtka/naziv
KOLMAN d.o.o.
Tvrtka/naziv KOLMAN d.o.o. za proizvodnju automatskih strojeva, trgovinu i usluge
Ulica Donjozelinska 57 A
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2069640
Telefon 2 01 2043700
Telefaks 01 2043701
Mobitel
E-mail [email protected]; [email protected]
Web www.kolman.hr
direktor Josip Kolman
Godina osnivanja 1999.
Glavna djelatnost DK2924 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 C2829 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
Broj zaposlenih 12
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101525820 Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 17.02.1999.
273
Matični broj 1916955
MBS 080513706
OIB 84366074636
Skraćena tvrtka/naziv
KOLMAN KOZMETIKA d.o.o.
Tvrtka/naziv KOLMAN KOZMETIKA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Gornja Drenova 41 A
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2069922
Telefon 2
Telefaks 01 2069922
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.kolman-kozmetika.hr
direktor Zdravko Kolman, Mario Mack
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost
DE2122
Proizvodnja proizvoda od papira za kućanstvo, higijenske i toaletne
potrebe
Glavna djelatnost NKD2007 C1722 Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 03.03.2005.
274
Matični broj 3667120
MBS 080192427
OIB 55303997870
Skraćena tvrtka/naziv
KOMBINAT SV.IVAN ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv KOMBINAT SV.IVAN ZELINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Stjepana Domjanića 5
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2069074
Telefon 2 01 2043454
Telefaks 01 2091812
Mobitel
E-mail [email protected]
Web
član Uprave Janko Kralj
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost DA15331 Proizvodnja kiseloga kupusa
Glavna djelatnost NKD2007 C1039 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101260429
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 13.02.1998.
275
Matični broj 2319721
MBS 080637993
OIB 63136164917
Skraćena tvrtka/naziv
KOM-FIO d.o.o.
Tvrtka/naziv KOM-FIO društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo
Ulica Blaškovečka 70
Mjesto Blaškovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zoran Trajkovski
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost F 4541 Fasadni i štukaterski radovi
Glavna djelatnost NKD2007 F4331 Fasadni i štukaturski radovi
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 28.12.2007.
276
Matični broj 3528294
MBS 080208545
OIB 57625461603
Skraćena tvrtka/naziv
KOMING ELEKTRONIC d.o.o.
Tvrtka/naziv KOMING ELEKTRONIC društvo s ograničenom odgovornošću za marketing,
projektiranje, opremanje objekta, proizvodnju i promet elektrotehničkim i
elektronskim uređajima, preradu metala i plastike, trgovinu, uvoz-izvoz i usluge
Ulica Komin 26
Mjesto Komin
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1 01 2067555
Telefon 2 01 2067746
Telefaks 01 2067746
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.koming.hr
direktor Đuro Knez, Roland Knez
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost DN36120 Proizvodnja ostaloga namještaja za poslovne i prodajne prostore
Glavna djelatnost NKD2007 C3101 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
Broj zaposlenih 30
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2402006-1100046693
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Datum registracije TS 14.05.1998.
277
Matični broj 3926699
MBS 080257451
OIB 56878579526
Skraćena tvrtka/naziv
KOMIN PROM d.o.o.
Tvrtka/naziv KOMIN PROM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Komin 13 A
Mjesto Komin
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1 01 2067606
Telefon 2
Telefaks 01 2067807
Mobitel 099 414258
E-mail [email protected]
Web www.komin-prom.hr
direktor Mladen Prevarek
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 51532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Glavna djelatnost NKD2007
G4673
Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom
opremom
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101282169
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 28.06.1999.
278
Matični broj 2503255
MBS 080692184
OIB 48397660958
Skraćena tvrtka/naziv
KONAXIS d.o.o.
Tvrtka/naziv KONAXIS društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, proizvodnju i
trgovinu
Ulica Brezovac Zelinski bb
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Josip Gečević
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost F 4533 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Glavna djelatnost NKD2007
F4322
Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i
klimatizaciju
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 07.04.2009.
279
Matični broj 3485021
MBS 080190036
OIB 29648527502
Skraćena tvrtka/naziv
KONDOR - NEMČIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv KONDOR – NEMČIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i
trgovinu
Ulica Toplička 5
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061056
Telefon 2 01 6192286
Telefaks
Mobitel 099 411016
E-mail
Web
direktor Zdravka Nemčić
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2330003-1100020999 Societe Generale - Splitska banka d.d.
Datum registracije TS 16.04.1998.
280
Matični broj 0130427
MBS 080205455
OIB 29117919583
Skraćena tvrtka/naziv
KOPROM d.o.o.
Tvrtka/naziv KOPROM d.o.o. za uvoz-izvoz, trgovinu na veliko i malo i proizvodnju
Ulica Šulinec 4
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zdravko Kožić
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5119 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
Glavna djelatnost NKD2007 G4619 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2390001-1190001237
Hrvatska poštanska banka d.d.
Datum registracije TS 06.04.1998.
281
Matični broj 1777670
MBS 080474810
OIB 33634263079
Skraćena tvrtka/naziv
KORAL P i K d.o.o.
Tvrtka/naziv KORAL P i K d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Brezovec Zelinski 18
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zoltan Lihtental
Godina osnivanja 2003.
Glavna djelatnost H 55231 Ostali smještaj za boravak turista
Glavna djelatnost NKD2007 I5520 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2402006-1100295043
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Datum registracije TS 27.11.2003.
282
Matični broj 1195387
MBS 080064665
OIB 08736754422
Skraćena tvrtka/naziv
KOS F.K. d.o.o.
Tvrtka/naziv KOS F.K. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, uvoz i izvoz,
proizvodnju i ugostiteljstvo
Ulica Gornje Psarjevo 14 B
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2043473
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Božica Kos
Godina osnivanja 1996.
Glavna djelatnost DN3710 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
Glavna djelatnost NKD2007 E3832 Oporaba posebno izdvojenih materijala
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2340009-1110156095
Privredna banka Zagreb d.d.
Datum registracije TS 10.06.1996.
283
Matični broj 2138832
MBS 080580064
OIB 54220710736
Skraćena tvrtka/naziv
KOS I KOS d.o.o.
Tvrtka/naziv KOS I KOS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo
Ulica Gornja Drenova 2 E
Mjesto Gornja Drenova
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Danijel Kos
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost DA1581 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
Glavna djelatnost NKD2007
C1071
Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i
kolača
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 18.10.2006.
284
Matični broj 2208806
MBS 080603693
OIB 32266166700
Skraćena tvrtka/naziv
KOSI TERM d.o.o.
Tvrtka/naziv KOSI TERM d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Črečan 7
Mjesto Črečan
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivan Kosi, Ana Kosi
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost F 4533 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Glavna djelatnost NKD2007
F4322
Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i
klimatizaciju
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 04.04.2007.
285
Matični broj 0246620
MBS 080107092
OIB 79429429731
Skraćena tvrtka/naziv
KOS - M.V.M. d.o.o.
Tvrtka/naziv KOS - M.V.M. društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Dragutina Stražimira 1
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2065806
Telefon 2
Telefaks 01 2065807
Mobitel 091 5015279
E-mail [email protected]
Web www.kos-mvm.hr
direktor Vladimir Kos
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost DH2524 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Glavna djelatnost NKD2007 C2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Broj zaposlenih 10
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101343672
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 28.01.1997.
286
Matični broj 4011201
MBS 080841203
OIB 04406076003
Skraćena tvrtka/naziv
KOS P.R. AUTO d.o.o.
Tvrtka/naziv KOS P.R. AUTO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
Ulica Gaj 1
Mjesto Hrnjanec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Krunoslav Kos-Perko
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost G 5020 Održavanje i popravak motornih vozila
Glavna djelatnost NKD2007 G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 08.04.2013.
287
Matični broj 4024265
MBS 080839556
OIB 64017062333
Skraćena tvrtka/naziv
KOTTHAUS TRANS d.o.o.
Tvrtka/naziv KOTTHAUS TRANS društvo s ograničenom odgovornošću za privremeno
zapošljavanje
Ulica Sveta Helena 143
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 098 281187
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktori Draženka Kotthaus, Wilhelm Georg Kotthaus
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost K 7450 Posredovanje u zapošljavanju
Glavna djelatnost NKD2007 N7820 Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 23.04.2013.
288
Matični broj 0651672
MBS 080402667
OIB 95422047316
Skraćena tvrtka/naziv
KRALJ K & M d.o.o.
Tvrtka/naziv KRALJ K & M društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz-izvoz i trgovinu
Ulica Radoišće 96 C
Mjesto Radoišće
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Krunoslav Kralj
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost G 5242 Trgovina na malo odjećom
Glavna djelatnost NKD2007 G4771 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101368107
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 09.11.2001.
289
Matični broj 0783650
MBS 080246603
OIB 26724994080
Skraćena tvrtka/naziv
KRANJEC TRGOVINA d.o.o.
Tvrtka/naziv KRANJEC TRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i
trgovinu
Ulica Vladimira Nazora 59 B
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060511
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Željko Kranjec
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101325852
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 12.11.1998.
290
Matični broj 0251968
MBS 080237604
OIB 36315052566
Skraćena tvrtka/naziv
KRO-GRAD d.o.o.
Tvrtka/naziv KRO-GRAD društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo,unutarnju i
vanjsku trgovinu
Ulica Črečan 36 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2067559
Telefon 2 01 2067658
Telefaks 01 2067559
Mobitel 098 288849
E-mail [email protected]
Web www.kro-grad.hr
direktor Štefica Krofak
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost F 4522 Podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija
Glavna djelatnost NKD2007 F4391 Radovi na krovištu
Broj zaposlenih 35
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2485003-1100208390 Croatia banka d.d.
Datum registracije TS 01.07.1998.
291
Matični broj 0144096
MBS 080068870
OIB 20173470300
Skraćena tvrtka/naziv
KRUNA TRADE d.o.o.
Tvrtka/naziv KRUNA TRADE, proizvodnja, trgovina i prijevoz d.o.o.
Ulica Obrež Zelinski 19
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061408
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Krešimir Kralj
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost A 01211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa
Glavna djelatnost NKD2007 A0142 Uzgoj ostalih goveda i bivola
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101471254
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 26.02.1997.
292
Matični broj 2139766
MBS 080582853
OIB 49124832719
Skraćena tvrtka/naziv
KRUNA ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv KRUNA ZELINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i
usluge
Ulica Obrež Zelinski 19
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061408
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 01 2061408
E-mail [email protected]
Web www.kruna-zelina.hr
direktor Ivan Kralj
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 4
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 08.11.2006.
293
Matični broj 1243624
MBS 080113505
OIB 06467697314
Skraćena tvrtka/naziv
KRVAVICA d.o.o.
Tvrtka/naziv KRVAVICA društvo s ograničenom odgovornošću za revizorske poslove i poresko
savjetovanje
Ulica Vinogradska 15
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060228
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Nikola Krvavica
Godina osnivanja 1997.
Glavna djelatnost K
7412
Glavna djelatnost NKD2007
M6920
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno
savjetovanje
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno
savjetovanje
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101513998
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 15.01.1997.
294
Matični broj 2357992
MBS 080650690
OIB 52545670344
Skraćena tvrtka/naziv
KUCLJAK d.o.o.
Tvrtka/naziv KUCLJAK društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, proizvodnju i trgovinu
Ulica Ljudevita Gaja 14
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Renata Kucljak
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost K
7412
Glavna djelatnost NKD2007
M6920
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno
savjetovanje
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno
savjetovanje
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 28.03.2008.
295
Matični broj 1402994
MBS 080253991
OIB 94015111333
Skraćena tvrtka/naziv
KUKI INFO d.o.o.
Tvrtka/naziv KUKI INFO d.o.o. za informatiku i izdavaštvo, turistička agencija, trgovina i usluge
Ulica Bocakova 23
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060 281
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail [email protected]
Web
direktor Zoran Kukovačec
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost K 7240 Izrada i upravljanje bazama podataka
Glavna djelatnost NKD2007 J6201 Računalno programiranje
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101259830
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 02.12.1998.
296
Matični broj 2976862
MBS 080828831
OIB 49874908151
Skraćena tvrtka/naziv
KULINARIJAT d.o.o.
Tvrtka/naziv KULINARIJAT d.o.o. za proizvodnju i usluge
Ulica Šulinec 67
Mjesto Šulinec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Hrvoje Njegovec
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost H 5530 Restorani
Glavna djelatnost NKD2007 I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 01.02.2013.
297
Matični broj 0620238
MBS 080236757
OIB 01252708526
Skraćena tvrtka/naziv
KUŠIĆ PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv KUŠIĆ PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Donje Psarjevo 61
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2043403
Telefon 2
Telefaks 01 2043404
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.kusic-promet.hr
direktor Drago Kušić
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost DA1571 Proizvodnja stočne hrane
Glavna djelatnost NKD2007 C1091 Proizvodnja pripremljene stočne hrane
Broj zaposlenih 11
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101246451
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 22.07.1998.
298
Matični broj 3793869
MBS 080116044
OIB 13674428460
Skraćena tvrtka/naziv
KUŠINEC-TRANSPORT d.o.o.
Tvrtka/naziv KUŠINEC-TRANSPORT usluge u prijevozu i trgovina d.o.o.
Ulica Laktec 50
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2773544
Telefon 2
Telefaks 01 2773544
Mobitel 091 5037530
E-mail [email protected]
Web
članovi Uprave Božo Kušinec, Neven Kušinec
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost K 7110 Iznajmljivanje automobila
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101461687
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 16.01.1997.
299
Matični broj 3903435
MBS 080282465
OIB 20605486719
Skraćena tvrtka/naziv
KUTEN d.o.o.
Tvrtka/naziv KUTEN d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge
Ulica Hrastje bb
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Marijan Kuten
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2340009-1110055953
Privredna banka Zagreb d.d.
Datum registracije TS 16.04.1999.
300
Matični broj 2576805
MBS 080712519
OIB 41966665511
Skraćena tvrtka/naziv
LANOVIĆ USLUGE d.o.o.
Tvrtka/naziv LANOVIĆ USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Ulica Zelingradska 12
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060584
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 091 2099201
E-mail
Web www.lanovic-usluge.hr
direktor Damir Lanović
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost DN3614 Proizvodnja ostaloga namještaja
Glavna djelatnost NKD2007 C3109 Proizvodnja ostalog namještaja
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 09.11.2009.
301
Matični broj 4047133
MBS 080852078
OIB 84374300038
Skraćena tvrtka/naziv
LAREMA MEDIA j.d.o.o.
Tvrtka/naziv LAREMA MEDIA j.d.o.o. za promidžbu i izdavaštvo
Ulica Trg Ante Starčevića 13 /2
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061083
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dubravko Žilavec
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost DE2212 Izdavanje novina
Glavna djelatnost NKD2007 J5813 Izdavanje novina
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 04.06.2013.
302
Matični broj 2506742
MBS 080692408
OIB 43937260298
Skraćena tvrtka/naziv
LE - GO GRADNJA d.o.o.
Tvrtka/naziv LE - GO GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Ulica Mokrice 12
Mjesto Blaškovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Verica Vidović
Godina osnivanja 2009
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 02.04.2009
303
Matični broj 4061578
MBS 080856452
OIB 60054047895
Skraćena tvrtka/naziv
LIBER SERVIS j.d.o.o.
Tvrtka/naziv LIBER SERVIS j.d.o.o. za usluge i trgovinu
Ulica Ul. Ivana Žigrovića Pretočkog 23
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 091 5329461
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Miroslav Škledar
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost G 5272 Popravak električnih aparata za kućanstvo
Glavna djelatnost NKD2007 S9521 Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 03.07.2013.
304
Matični broj 2222329
MBS 080607455
OIB 70166483398
Skraćena tvrtka/naziv
LID - ORBIS d.o.o.
Tvrtka/naziv LID - ORBIS d.o.o. za građevinarstvo i knjigovodstvene usluge
Ulica Kalinje 22
Mjesto Kalinje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060561
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 091 2622985
E-mail [email protected]
Web
direktor Ivana Bertić
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost DD2030 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
Glavna djelatnost NKD2007 C1623 Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 07.05.2007.
305
Matični broj 2008149
MBS 020037152
OIB 07377216703
Skraćena tvrtka/naziv
LIKA ING. d.o.o.
Tvrtka/naziv LIKA ING. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka 163
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
član Uprave Iva Dragišić
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 25.11.2005.
306
Matični broj 0188697
MBS 080385254
OIB 70285855791
Skraćena tvrtka/naziv
LINIJA II d.o.o.
Tvrtka/naziv LINIJA II društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, inženjering,
trgovinu, proizvodnju i usluge
Ulica Biskupečka 24
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Višnja Ivić
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost K
7420
Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko
savjetovanje
Glavna djelatnost NKD2007 M7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101492901
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 22.03.2001.
307
Matični broj 0494151
MBS 080216815
OIB 36256762900
Skraćena tvrtka/naziv
LITE-PROM d.o.o.
Tvrtka/naziv LITE-PROM d.o.o. za proizvodnju, usluge, trgovinu, uvoz-izvoz
Ulica Majkovečka ulica 51
Mjesto Majkovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2300108
Telefon 2 01 2757415
Telefaks 01 2300197
Mobitel 098 211608
E-mail [email protected]; [email protected]
Web www.lite-prom.hr
direktor Željko Radočaj
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost K 7134 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007
N7739
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i
materijalnih dobara, d. n.
Broj zaposlenih 9
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101456439
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 11.05.1998.
308
Matični broj 1945254
MBS 080523564
OIB 44032296693
Skraćena tvrtka/naziv
L.L. DIZAJN I TRGOVINA d.o.o.
Tvrtka/naziv L.L. DIZAJN I TRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu, graditeljstvo i usluge
Ulica Čelkova 7
Mjesto Paukovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 099 1917188
E-mail [email protected]
Web
direktor Mario Delać
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost G 52487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4778 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 16.05.2005.
309
Matični broj 1929003
MBS 030082703
OIB 62874063131
Skraćena tvrtka/naziv
LOGISTIKA VIOLETA d.o.o.
Tvrtka/naziv LOGISTIKA VIOLETA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Obrež Zelinski 55
Mjesto Obrež Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 032 414031
Telefon 2
Telefaks 032 414031
Mobitel 091 3155612
E-mail [email protected]
Web
član Uprave Marko Ćorluka
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost
DE2122
Proizvodnja proizvoda od papira za kućanstvo, higijenske i toaletne
potrebe
Glavna djelatnost NKD2007 C1722 Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira
Broj zaposlenih 96
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 04.04.2005.
310
Matični broj 2766213
MBS 080764369
OIB 12693377903
Skraćena tvrtka/naziv
LUKATUS d.o.o.
Tvrtka/naziv LUKATUS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Zelingradska 4
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
član Uprave Denis Bistrički
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost F 4531 Elektroinstalacijski radovi
Glavna djelatnost NKD2007 F4321 Elektroinstalacijski radovi
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 19.05.2011.
311
Matični broj 2426005
MBS 080670063
OIB 20038862104
Skraćena tvrtka/naziv
MADAS STUDIO d.o.o.
Tvrtka/naziv MADAS STUDIO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i
proizvodnju
Ulica Brežička 15 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Marcela Piškur
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost DE2222 Tiskanje, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 C1812 Ostalo tiskanje
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 16.09.2008.
312
Matični broj 3838196
MBS 080462292
OIB 19868281293
Skraćena tvrtka/naziv
MAG-ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv MAG-ZELINA d.o.o. za uvoz-izvoz, trgovinu i proizvodnju
Ulica Antuna Mihanovića 6
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061511
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
član Uprave Damir Grošinić
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101285696
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 11.06.2003.
313
Matični broj 1945157
MBS 080523652
OIB 47002705426
Skraćena tvrtka/naziv
MAKRO MEHANIKA d.o.o.
Tvrtka/naziv MAKRO MEHANIKA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Ulica Sv. Nikole 4
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2065548
Telefon 2
Telefaks 01 2065954
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.makromehanika.hr
direktor Ana Cristina Gavranović
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 23.05.2005.
314
Matični broj 0504238
MBS 080384010
OIB 85847867181
Skraćena tvrtka/naziv
MAK-TRGOVINA d.o.o.
Tvrtka/naziv MAK-TRGOVINA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge
Ulica Bukevje 16
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dražen Ivica Huklek
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101520807
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 02.04.2001.
315
Matični broj 2073137
MBS 080559612
OIB 64551274165
Skraćena tvrtka/naziv
MALETIĆ GRADNJA d.o.o.
Tvrtka/naziv MALETIĆ GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo,
trgovinu i usluge
Ulica Sajmišna 13 C
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Nebojša Maletić
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost F 4541 Fasadni i štukaterski radovi
Glavna djelatnost NKD2007 F4331 Fasadni i štukaturski radovi
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 20.04.2006.
316
MBS 080756035
OIB 94464362287
Skraćena tvrtka/naziv
MANAKO RAZVOJ d.o.o.
Tvrtka/naziv MANAKO RAZVOJ d.o.o. za usluge
Ulica Majkovečka ulica 34
Mjesto Majkovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Mario Kos
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost F 4543 Postavljanje podnih i zidnih obloga
Glavna djelatnost NKD2007 F4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 17.03.2011.
317
Matični broj 2739968
MBS 080757595
OIB 62759218578
Skraćena tvrtka/naziv
MAPALIA PROJEKT d.o.o.
Tvrtka/naziv MAPALIA PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Nespeš 43 B
Mjesto Nespeš
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Mladen Grošinić
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost F 4531 Elektroinstalacijski radovi
Glavna djelatnost NKD2007 F4321 Elektroinstalacijski radovi
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 16.03.2011.
318
Matični broj 1684728
MBS 040178379
OIB 19108190699
Skraćena tvrtka/naziv
MARE LIBERUM d. o. o.
Tvrtka/naziv MARE LIBERUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu
Ulica Zagrebačka 163
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Iva Dragišić
Godina osnivanja 2002.
Glavna djelatnost K 7031 Agencije za promet nekretninama
Glavna djelatnost NKD2007 L6831 Agencije za poslovanje nekretninama
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101632881
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 13.12.2002.
319
Matični broj 2573695
MBS 080711743
OIB 52338534649
Skraćena tvrtka/naziv
MARIJA I MIRO d.o.o.
Tvrtka/naziv MARIJA I MIRO d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Ulica Ribnjak 22
Mjesto Blaževdol
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Alenka Klarić-Sadarić
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost G 5250 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4779 Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 16
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 02.11.2009.
320
Matični broj 2203618
MBS 080601511
OIB 60766627013
Skraćena tvrtka/naziv
MARKO I PETAR PRIJEVOZ d.o.o.
Tvrtka/naziv MARKO I PETAR PRIJEVOZ d.o.o. za usluge prijevoza
Ulica Krečaves 51
Mjesto Krečaves
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Vladimir Mamić
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost DH2523 Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
Glavna djelatnost NKD2007 C2223 Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
Broj zaposlenih 10
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 26.03.2007.
321
Matični broj 3997863
MBS 080123390
OIB 70155862763
Skraćena tvrtka/naziv
MARTINA TRADE d.o.o.
Tvrtka/naziv MARTINA TRADE d.o.o. za trgovinu i proizvodnju
Ulica Šulinec 6
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060505
Telefon 2 01 2066405
Telefaks 01 2066405
Mobitel 098 272794
E-mail [email protected]
Web
direktor Božidar Hrupec
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G
5187
Trgovina na veliko ostalim strojevima za uporabu u industriji, trgovini i
plovidbi
Glavna djelatnost NKD2007 G4669 Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2500009-1101022239 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Datum registracije TS 23.04.1997.
322
Matični broj 0383198
MBS 080101920
OIB 07121698092
Skraćena tvrtka/naziv
MARTINJAK d.o.o.
Tvrtka/naziv MARTINJAK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i
usluge
Ulica Zadrkovec 41
Mjesto Zadrkovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1 01 2067314
Telefon 2
Telefaks 01 2067003
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.martinjak.hr
direktor Ivan Martinjak
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost DA1513 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
Glavna djelatnost NKD2007 C1013 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
Broj zaposlenih 42
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101284870 Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 25.02.1997.
323
Matični broj 2408899
MBS 080665913
OIB 76836971569
Skraćena tvrtka/naziv
MASIV - KOMIN d.o.o.
Tvrtka/naziv MASIV - KOMIN d.o.o. za trgovinu
Ulica Komin 13 B
Mjesto Komin
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Štefica Prevarek
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 29.07.2008.
324
Matični broj 2908913
MBS 080804909
OIB 47499222800
Skraćena tvrtka/naziv
MATEJA BLIZNAC d.o.o.
Tvrtka/naziv MATEJA BLIZNAC d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Bukovec Zelinski 49
Mjesto Bukovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Mateja Bliznac
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost A 01221 Uzgoj ovaca i koza
Glavna djelatnost NKD2007 A0145 Uzgoj ovaca i koza
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 03.08.2012.
325
Matični broj 2901552
MBS 080802456
OIB 90790642428
Skraćena tvrtka/naziv
MATO I MARIJAN STANUŠIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv MATO I MARIJAN STANUŠIĆ d.o.o. za građenje
Ulica Tomaševec 8 B
Mjesto Tomaševec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Mato Stanušić
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 03.07.2012.
326
Matični broj 3937879
MBS 080059952
OIB 05682136938
Skraćena tvrtka/naziv
MATURA PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv MATURA PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Trg A. Starčevića 1
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060520
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
član Uprave Goran Marečić
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101391334
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 16.05.1996.
327
Matični broj 1852990
MBS 080496732
OIB 79795084820
Skraćena tvrtka/naziv
MAZEL-AUDIO d.o.o.
Tvrtka/naziv MAZEL-AUDIO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, zastupanje i
uvoz-izvoz
Ulica Milutina Barača 13
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060388
Telefon 2
Telefaks 01 2060488
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.mazel-grupa.net
direktor Marko Preglej
Godina osnivanja 2004.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2330003-1100330576
Societe Generale - Splitska banka d.d.
Datum registracije TS 18.08.2004.
328
Matični broj 0219576
MBS 080288575
OIB 36246157093
Skraćena tvrtka/naziv
M.B.R.-ING d.o.o.
Tvrtka/naziv M.B.R.-ING društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, usluge i trgovinu
Ulica Vladimira Nazora 82
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2062492
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Anita Findri Ratkajec
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost K
7420
Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko
savjetovanje
Glavna djelatnost NKD2007 M7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101266747
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 31.05.1999.
329
Matični broj 4069986
MBS 080860666
OIB 94134757417
Skraćena tvrtka/naziv
MEATPRODUKT d.o.o.
Tvrtka/naziv MEATPRODUKT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Tomaševec 1 B
Mjesto Tomaševec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Tomislav Trcak
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost A
0130
Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita
proizvodnja)
Glavna djelatnost NKD2007 A0150 Mješovita proizvodnja
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 24.07.2013.
330
Matični broj 2321327
MBS 080638087
OIB 70004647434
Skraćena tvrtka/naziv
MEDITATUS d.o.o.
Tvrtka/naziv MEDITATUS d.o.o. za usluge i trgovinu
Ulica Curkovec 21 A
Mjesto Curkovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Darko Curkovečki
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 09.01.2008.
331
Matični broj 3750850
MBS 080009003
OIB 40497759146
Skraćena tvrtka/naziv
MEDITEXCOMM d.o.o.
Tvrtka/naziv MEDITEXCOMM unutarnja i vanjska trgovina i zastupanje d.o.o.
Ulica Brezovec Zelinski 3 A
Mjesto Brezovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2045001
Telefon 2 01 2044100
Telefaks
Mobitel
E-mail [email protected]
Web
direktor Vinko Ćelar
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 12
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101335584
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 03.11.1995.
332
Matični broj 2902915
MBS 080805379
OIB 16851155889
Skraćena tvrtka/naziv
MEPOS d.o.o.
Tvrtka/naziv MEPOS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
Ulica Filipovići 2 C
Mjesto Filipovići
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Melita Posavec
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost DI2670 Rezanje, oblikovanje i obrada ukrasnoga kamena i kamena za gradnju
Glavna djelatnost NKD2007 C2370 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 13.08.2012.
333
Matični broj 2906449
MBS 080806159
OIB 58396197490
Skraćena tvrtka/naziv
MESO-PROMET TONČEK d.o.o.
Tvrtka/naziv MESO-PROMET TONČEK d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Zadrkovec 25 A
Mjesto Zadrkovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Antonio Štefanović
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost G 5132 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
Glavna djelatnost NKD2007 G4632 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 29.08.2012.
334
Matični broj 2763796
MBS 080764529
OIB 69917868102
Skraćena tvrtka/naziv
MESOTRGOVINA d.o.o.
Tvrtka/naziv MESOTRGOVINA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Ulica Zadrkovec 41
Mjesto Zadrkovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1 01 2067314
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivan Martinjak
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost DA1511 Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa
Glavna djelatnost NKD2007 C1011 Prerada i konzerviranje mesa
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 20.05.2011.
335
Matični broj 3327205
MBS 080170048
OIB 37512981782
Skraćena tvrtka/naziv
METAL-ELEKTRO d.d.
Tvrtka/naziv METAL-ELEKTRO d.d. metalna i elektrotehnička proizvodnja, trgovina i usluge
Ulica Donjozelinska 36
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2040111
Telefon 2 01 2066051
Telefaks 01 2066053
Mobitel 098 229836
E-mail [email protected]
Web www.metal-elektro.hr
direktor Željko Lisičak
Godina osnivanja 1981.
Glavna djelatnost DK2971 Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
Glavna djelatnost NKD2007 C2751 Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
Broj zaposlenih 72
Veličina poduzeća Srednje
Pravni oblik Dioničko društvo
Glavni transakcijski račun 2360000-1101234670 Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 03.10.1997.
336
Matični broj 0131130
MBS 080309565
OIB 14423896738
Skraćena tvrtka/naziv
METAL-MARKETING d.o.o.
Tvrtka/naziv METAL-MARKETING društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i
trgovinu
Ulica Donje Psarjevo 60
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2069039
Telefon 2
Telefaks 01 2043434
Mobitel 091 2606950
E-mail [email protected]
Web www.metal-marketing.hr
direktor Andreas Kramarić
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost DJ2811 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Glavna djelatnost NKD2007 C2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101277313
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 11.10.1999.
337
Matični broj 3478530
MBS 080400840
OIB 90604180685
Skraćena tvrtka/naziv
METEKS d.o.o.
Tvrtka/naziv METEKS d.o.o. za promet robe na veliko i malo, uvoz-izvoz i zastupanje stranih
tvrtki
Ulica Braće Radića 4
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zoran Podvorec
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2485003-1100201648 Croatia banka d.d.
Datum registracije TS 03.12.2001.
338
Matični broj 2665034
MBS 080733387
OIB 32701596292
Skraćena tvrtka/naziv
MIA VOĆE d.o.o.
Tvrtka/naziv MIA VOĆE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Ulica Selnička 6
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2049256
Telefon 2
Telefaks 01 2049256
Mobitel 098 342793
E-mail [email protected]
Web
direktor Snježana Šuliček
Godina osnivanja 2010.
Glavna djelatnost DA1591 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića
Glavna djelatnost NKD2007 C1101 Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 09.06.2010.
339
Matični broj 2899302
MBS 080804407
OIB 87602548566
Skraćena tvrtka/naziv
MILAŠINOVIĆ OPREMA d.o.o.
Tvrtka/naziv MILAŠINOVIĆ OPREMA društavo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i
usluge
Ulica Sveta Helena 104
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Sascha Milasinovic
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 26.07.2012.
340
Matični broj 0135887
MBS 080396979
OIB 91644556865
Skraćena tvrtka/naziv
MISH TRADE d.o.o.
Tvrtka/naziv MISH TRADE d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Kralja Zvonimira 22
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060881
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.mish.hr
direktor Hrvoje Klobučar
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 4
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101340437
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 01.10.2001.
341
Matični broj 1635972
MBS 080269343
OIB 07163993277
Skraćena tvrtka/naziv
M.J. d.o.o.
Tvrtka/naziv M.J. d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Donjozelinska 9
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2066135
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Marko Jurič
Godina osnivanja 1999.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101591696 Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 26.01.1999.
342
Matični broj 2795698
MBS 080771737
OIB 48643027383
Skraćena tvrtka/naziv
MMS-UGOS d.o.o.
Tvrtka/naziv MMS-UGOS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka cesta 50
Mjesto Goričica
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Miljenko Sever
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost H 5530 Restorani
Glavna djelatnost NKD2007 I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 05.09.2011.
343
Matični broj 4028317
MBS 080842082
OIB 11116903739
Skraćena tvrtka/naziv
MOJA NEKRETNINA j.d.o.o.
Tvrtka/naziv MOJA NEKRETNINA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za
nekretnine i trgovinu
Ulica Vatrogasna 24
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 099 7682683
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Mario Dropučić
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost K 7031 Agencije za promet nekretninama
Glavna djelatnost NKD2007 L6831 Agencije za poslovanje nekretninama
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 26.04.2013.
344
Matični broj 2745801
MBS 080759247
OIB 94413683700
Skraćena tvrtka/naziv
MOJA STAZA d.o.o.
Tvrtka/naziv MOJA STAZA d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Donjozelinska 5
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Marica Fluka
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost H 5540 Barovi
Glavna djelatnost NKD2007 I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 30.03.2011.
345
Matični broj 3730905
MBS 080197378
OIB 02305165054
Skraćena tvrtka/naziv
MONTER-TERMO-NSB d.o.o.
Tvrtka/naziv MONTER-TERMO-NSB d.o.o. za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu i usluge
Ulica Bocakova 50 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 3703086
Telefon 2
Telefaks 01 2060535
Mobitel
E-mail
Web
direktor Radovan Brlečić
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost F 45212 Izgradnja objekata niskogradnje
Glavna djelatnost NKD2007 F4299 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101747504
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 13.02.1998.
346
Matični broj 1537229
MBS 080380073
OIB 77303234912
Skraćena tvrtka/naziv
MONTIS d.o.o.
Tvrtka/naziv MONTIS d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu
Ulica Prigorska 1
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 4816856
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Tomislav Jokić
Godina osnivanja 2001.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101286092
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 19.01.2001.
347
Matični broj 1898604
MBS 080510592
OIB 31180870492
Skraćena tvrtka/naziv
MP STUDIO d.o.o.
Tvrtka/naziv MP STUDIO d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka 67
Mjesto Goričica
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2301874
Telefon 2
Telefaks 01 2301874
Mobitel
E-mail
Web
direktor Mario Patafta
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost G 5141 Trgovina na veliko tekstilom
Glavna djelatnost NKD2007 G4641 Trgovina na veliko tekstilom
Broj zaposlenih 9
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 12.01.2005.
348
Matični broj 2628015
MBS 080726589
OIB 00609546725
Skraćena tvrtka/naziv
MRVČIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv MRVČIĆ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Vinogradska 2
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zdravko Mrvčić
Godina osnivanja 2010.
Glavna djelatnost DD2051 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva
Glavna djelatnost NKD2007
C1629
Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i
pletarskih materijala
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 25.03.2010.
349
Matični broj 0845973
MBS 080181871
OIB 29336268000
Skraćena tvrtka/naziv
MTE-METEKS d.o.o.
Tvrtka/naziv MTE-METEKS d.o.o. za trgovinu i usluge i putnička agencija
Ulica Braće Radića 4
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060452
Telefon 2 01 2060455
Telefaks 01 2060455
Mobitel 099 417023
E-mail
Web
direktor Zoran Podvorec
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost G
51
Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim
vozilima i motociklima
Glavna djelatnost NKD2007 G4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101355196
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 09.02.1998.
350
Matični broj 3863581
MBS 080288559
OIB 21311362569
Skraćena tvrtka/naziv
MV-START d.o.o.
Tvrtka/naziv MV-START inženjering, proizvodnja,trgovina i turizam d.o.o.
Ulica Trg Ante Starčevića 4 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2062855
Telefon 2
Telefaks 01 2061499
Mobitel 091 3555235
E-mail
Web www.mv-start.hr
direktor Vladimir Pažić, Mato Pažić
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 50200 Održavanje i popravak motornih vozila
Glavna djelatnost NKD2007 G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 01.06.1999.
351
Matični broj 4106571
MBS 080873646
OIB 80625523855
Skraćena tvrtka/naziv
MYSTIC CENTAR GRADNJA j.d.o.o.
Tvrtka/naziv MYSTIC CENTAR GRADNJA j.d.o.o. za graditeljstvo, trgovine i usluge
Ulica Hasani 65
Mjesto Hrnjanec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Željko Vlainić
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost - Nema podataka
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun - 0
Datum registracije TS 10.10.2013.
352
Matični broj 2290626
MBS 080629303
OIB 01280057397
Skraćena tvrtka/naziv
NAŠ KRUG d.o.o.
Tvrtka/naziv NAŠ KRUG d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Križevčec, Križevčec 10
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 098 231746
E-mail [email protected]
Web www.nas-krug.hr
direktor Želimir Lisičak
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost A
01121
Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja i sadnoga materijala, osim
skupljanja šumskih gljiva
Glavna djelatnost NKD2007 A0130 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 29.10.2007.
353
Matični broj 2084899
MBS 080565694
OIB 12633001205
Skraćena tvrtka/naziv
NATURAMA d.o.o.
Tvrtka/naziv NATURAMA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka 42
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2049933
Telefon 2 01 2056975
Telefaks 01 2056976
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.naturama.hr
direktor Matija Marcius
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 01.06.2006.
354
Matični broj 2339749
MBS 120007576
OIB 49568668273
Skraćena tvrtka/naziv
NATURA plod d.o.o.
Tvrtka/naziv NATURA plod d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Ulica Nespeš 14 A
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
predsjednik Uprave Damir Hrgarek
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost DA15332 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 C1039 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 22.02.2008.
355
Matični broj 4098218
MBS 080867908
OIB 48366213740
Skraćena tvrtka/naziv
NAUTIKA TEKSTIL j.d.o.o.
Tvrtka/naziv NAUTIKA TEKSTIL jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Ulica Lanovićeva 2
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Maja Klobučar
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost DB17401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za kućanstvo
Glavna djelatnost NKD2007 C1392 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 23.09.2013.
356
Matični broj 1008528
MBS 080312091
OIB
Skraćena tvrtka/naziv
NEMČIĆ-RM d.o.o.
Tvrtka/naziv NEMČIĆ-RM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu,
uvoz-izvoz i zastupanje stranih tvrtki
Ulica Toplička 5
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Robert Nemčić
Godina osnivanja 1999.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 11.10.1999.
357
Matični broj 1176706
MBS 080046031
OIB 64033238487
Skraćena tvrtka/naziv
NESPEŠ PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv NESPEŠ PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu
i zastupanje stranih tvrtki
Ulica Nespeš 23 A
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2069076
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Nikola Vizec
Godina osnivanja 1996.
Glavna djelatnost DK2922 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
Glavna djelatnost NKD2007 C2822 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2390001-1100013277
Hrvatska poštanska banka d.d.
Datum registracije TS 28.02.1996.
358
Matični broj 3967760
MBS 080326531
OIB 61876916009
Skraćena tvrtka/naziv
NIACO d.o.o.
Tvrtka/naziv NIACO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge
Ulica Ivana Kamenarića 9
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2062407
Telefon 2
Telefaks 01 2062407
Mobitel 091 5091645
E-mail [email protected]
Web www.niaco.hr
direktor Vanja Žignić, Anđelko Žignić
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2340009-1110151701
Privredna banka Zagreb d.d.
Datum registracije TS 28.12.1999.
359
Matični broj 3983862
MBS 080295695
OIB 00265637991
Skraćena tvrtka/naziv
NIKOL ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv NIKOL ZELINA društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i trgovinu
Ulica Miroslava Krleže 10
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dražen Ključar
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih 13
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101278164
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 21.06.1999.
360
Matični broj 0731269
MBS 080367839
OIB 72082968698
Skraćena tvrtka/naziv
NIVEMA PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv NIVEMA PROMET d.o.o. za trgovinu, uvoz-izvoz i usluge
Ulica Bistrička 24
Mjesto Donje Orešje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Davor Sever
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101462116
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 03.10.2001.
361
Matični broj 2047390
MBS 080555086
OIB 70129364340
Skraćena tvrtka/naziv
NIZEK TRGOVINA d.o.o.
Tvrtka/naziv NIZEK TRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu
i usluge
Ulica Polonje 5
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dražen Nizek
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost G 50101 Trgovina na veliko motornim vozilima
Glavna djelatnost NKD2007 G4511 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 13.03.2006.
362
Matični broj 2973545
MBS 080827200
OIB 65501272769
Skraćena tvrtka/naziv
NOKAJ ZLATARNA d.o.o. za trgovinu i usluge
Tvrtka/naziv NOKAJ ZLATARNA d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Bocakova 33
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Florjan Nokaj
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost G
52482
Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom
opremom
Glavna djelatnost NKD2007 G4777 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 25.01.2013.
363
Matični broj 2957663
MBS 080823348
OIB 99755001693
Skraćena tvrtka/naziv
NOVELLA LIBERA j.d.o.o.
Tvrtka/naziv NOVELLA LIBERA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za
izdavačku djelatnost
Ulica Komin 2 C
Mjesto Komin
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Mario Šoštar
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost DE2211 Izdavanje knjiga
Glavna djelatnost NKD2007 J5811 Izdavanje knjiga
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 08.01.2013.
364
Matični broj 2965178
MBS 080824814
OIB 73811233065
Skraćena tvrtka/naziv
OBIK ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv OBIK ZELINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Donje Psarjevo 61
Mjesto Donje Psarjevo
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Drago Kušić
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost E 4011 Proizvodnja električne energije
Glavna djelatnost NKD2007 D3511 Proizvodnja električne energije
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 16.01.2013.
365
Matični broj 0173088
MBS 080434720
OIB 70463260080
Skraćena tvrtka/naziv
OBREŽ K.M.J. d.o.o.
Tvrtka/naziv OBREŽ K.M.J. proizvodnja i trgovina drvetom d.o.o.
Ulica Obrež 9
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060408
Telefon 2
Telefaks 01 2061607
Mobitel 098 313144
E-mail [email protected]
Web www.obrezkmj.hr
direktor Josip Sušec
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost
DD20101
Proizvodnja piljene građe; osim nesastavljenoga materijala za podove;
impregnacija drva
Glavna djelatnost NKD2007 C1610 Piljenje i blanjanje drva
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101285532
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 01.07.2002.
366
Matični broj 2229188
MBS 080609593
OIB 24356450322
Skraćena tvrtka/naziv
OGO GRUPA d.o.o.
Tvrtka/naziv OGO GRUPA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka 74
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dominik Mezak
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost DB18221 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim po mjeri
Glavna djelatnost NKD2007 M7022 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 18.05.2007.
367
Matični broj 2909464
MBS 080805864
OIB 77726034154
Skraćena tvrtka/naziv
OLECRANON d.o.o.
Tvrtka/naziv OLECRANON d.o.o. za njegu i i održavanje tijela
Ulica Hrastje 41
Mjesto Hrastje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivana Sever
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost O 9304 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
Glavna djelatnost NKD2007 S9604 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 22.08.2012.
368
Matični broj 1449117
MBS 080239876
OIB 76426723954
Skraćena tvrtka/naziv
OPTIKA KOS d.o.o.
Tvrtka/naziv OPTIKA KOS d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Ulica Antuna Mihanovića 4
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060250
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Vladimir Kos
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost DL3340 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
Glavna djelatnost NKD2007 C2670 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101346361
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 30.11.1998.
369
Matični broj 2961334
MBS 080819728
OIB 08419222816
Skraćena tvrtka/naziv
OXALIS j.d.o.o.
Tvrtka/naziv OXALIS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću turistička agencija i
posredovanje
Ulica Matije Gupca 5
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zvonko Glavaš
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost K 7012 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
Glavna djelatnost NKD2007 L6810 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 12.12.2012.
370
Matični broj 3669734
MBS 080108892
OIB 99025962228
Skraćena tvrtka/naziv
PAJNIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv PAJNIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu
Ulica Vladimira Nazora 58
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061455
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Melita Pajnić, Alen Pajnić
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4771 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 21.03.1997.
371
Matični broj 1686968
MBS 080447814
OIB 94892488434
Skraćena tvrtka/naziv
PALIMA d.o.o.
Tvrtka/naziv PALIMA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Nespeš 23 /1
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2069549
Telefon 2
Telefaks 01 2069549
Mobitel 098 475673
E-mail [email protected]
Web www.palima.hr
direktor Mario Riđan
Godina osnivanja 2002.
Glavna djelatnost DN3614 Proizvodnja ostaloga namještaja
Glavna djelatnost NKD2007 C3109 Proizvodnja ostalog namještaja
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101632744
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 20.12.2002.
372
Matični broj 0289809
MBS 080227434
OIB 76807909398
Skraćena tvrtka/naziv
PAPIGA TRGOVINA d.o.o.
Tvrtka/naziv PAPIGA TRGOVINA d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu
Ulica Črečan 10 B
Mjesto Črečan
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060604
Telefon 2 01 2061700
Telefaks 01 2060604
Mobitel
E-mail
Web
direktor Valentina Pršec-Prelog
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101286742
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 28.05.1998.
373
Matični broj 4102550
MBS 080859029
OIB 27798528361
Skraćena tvrtka/naziv
PARTOM AUSPUH j.d.o.o.
Tvrtka/naziv PARTOM AUSPUH j.d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Blaževdolska 121
Mjesto Blaževdol
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 091 1035619
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Tomislav Paradovski
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost - Nema podataka
Glavna djelatnost NKD2007 G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun - 0
Datum registracije TS 15.07.2013.
374
Matični broj 1716964
MBS 080457414
OIB 04036141839
Skraćena tvrtka/naziv
PASS+CO d.o.o.
Tvrtka/naziv PASS+CO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i montažu zaštitnih ograda i elemenata
za opremu cesta
Ulica Kalinje 1 D
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061351
Telefon 2 01 2058163
Telefaks 01 2058163
Mobitel 098 768173
E-mail [email protected]
Web www.passco.hr
direktor Lidija Dragija, Heinz Georg Hiekmann
Godina osnivanja 2003.
Glavna djelatnost DJ2733 Hladno oblikovanje profila
Glavna djelatnost NKD2007 C2433 Hladno oblikovanje i profiliranje
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2340009-1110144497
Privredna banka Zagreb d.d.
Datum registracije TS 10.04.2003.
375
Matični broj 1072919
MBS 080324548
OIB 65829680838
Skraćena tvrtka/naziv
PENAVA-ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv PENAVA-ZELINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu,
uvoz-izvoz i usluge
Ulica Selnička 16
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061722
Telefon 2 01 2060862
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivan Penava
Godina osnivanja 1999.
Glavna djelatnost DJ28752 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala, osim za kućanstvo, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 C2599 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
Broj zaposlenih 4
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2484008-1101282894
Raiffeisenbank Austria d.d.
Datum registracije TS 30.12.1999.
376
Matični broj 0950467
MBS 080360584
OIB 32953971605
Skraćena tvrtka/naziv
PENGAČ d.o.o.
Tvrtka/naziv PENGAČ društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge
Ulica Bukovec Zelinski 53 F
Mjesto Bukovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivana Kožić
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost K
7412
Glavna djelatnost NKD2007
M6920
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno
savjetovanje
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno
savjetovanje
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101421204 Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 18.01.2002.
377
Matični broj 2992752
MBS 080835456
OIB 97804996870
Skraćena tvrtka/naziv
PE-SOLAR j.d.o.o.
Tvrtka/naziv PE-SOLAR j.d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Prigorska ulica 1
Mjesto Blaškovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Barica Jarec
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost E 4011 Proizvodnja električne energije
Glavna djelatnost NKD2007 D3511 Proizvodnja električne energije
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 07.03.2013.
378
Matični broj 1185152
MBS 080052164
OIB 25907318665
Skraćena tvrtka/naziv
PETI DAN d.o.o.
Tvrtka/naziv PETI DAN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Mokrice 9
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 098 313263
E-mail
Web
direktor Mario Marijanović
Godina osnivanja 1996.
Glavna djelatnost G
5139
Glavna djelatnost NKD2007
G4639
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101313513
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 19.03.1996.
379
Matični broj 2104784
MBS 080572538
OIB 50672693862
Skraćena tvrtka/naziv
PIKTEL d.o.o.
Tvrtka/naziv PIKTEL društvo s ograničenom odgovornošću za telekomunikacije, trgovinu i
usluge
Ulica Matije Gupca 30 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Snježana Bistrički
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost I 6420 Telekomunikacije
Glavna djelatnost NKD2007 J6110 Djelatnosti žičane telekomunikacije
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 28.07.2006.
380
Matični broj 0266167
MBS 080266141
OIB 97296695523
Skraćena tvrtka/naziv
PIVARIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv PIVARIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Donje Psarjevo 89
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2069041
Telefon 2
Telefaks 01 2069071
Mobitel
E-mail
Web
direktor Pivarić Ivan
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101282714
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 09.03.1999.
381
Matični broj 2699648
MBS 080745093
OIB 36385914237
Skraćena tvrtka/naziv
PJETRO STIL d.o.o.
Tvrtka/naziv PJETRO STIL d.o.o. za frizerske usluge i trgovinu
Ulica Vladimira Nazora 39
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Pjeter Palushi
Godina osnivanja 2010.
Glavna djelatnost O 9302 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Glavna djelatnost NKD2007 S9602 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 12.11.2010.
382
Matični broj 0594539
MBS 080126873
OIB 55926346947
Skraćena tvrtka/naziv
PLA.M.-BAU d.o.o.
Tvrtka/naziv PLA.M.-BAU društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu,
ugostiteljstvo i uvoz-izvoz
Ulica Šulinec 1 A
Mjesto Šulinec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 098 202320
E-mail
Web
direktor Niko Plavotić
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101472592
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 20.03.1997.
383
Matični broj 2994399
MBS 080830508
OIB 84509914500
Skraćena tvrtka/naziv
PLAVI ŽAD d.o.o.
Tvrtka/naziv PLAVI ŽAD društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Bukovec zelinski 66 D
Mjesto Bukovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Anamaria Budin
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost A 0111 Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 A0113 Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 11.02.2013.
384
Matični broj 1164490
MBS 080028760
OIB 79944475275
Skraćena tvrtka/naziv
PZ ZELINA
Tvrtka/naziv Poljoprivredna zadruga ZELINA
Ulica Vladimira Nazora 24
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
zastupnik Ivan Žigrović
Godina osnivanja 1996.
Glavna djelatnost A 01211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa
Glavna djelatnost NKD2007 A0142 Uzgoj ostalih goveda i bivola
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 12.01.1996.
385
Matični broj 0358231
MBS 080273122
OIB 24160090089
Skraćena tvrtka/naziv
PONIK PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv PONIK PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Pretoki 25
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060999
Telefon 2
Telefaks 01 2060999
Mobitel 099 2060999
E-mail
Web
direktor Ivan Žigrović
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost G 50302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Glavna djelatnost NKD2007
G4776
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim
ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 6
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101547595
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 09.03.1999.
386
Matični broj 3581039
MBS 080368534
OIB 12873458983
Skraćena tvrtka/naziv
POSAVEC-KRIŽ d.o.o.
Tvrtka/naziv POSAVEC-KRIŽ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u cestovnom
prometu, trgovinu i proizvodnju
Ulica Nespeš 54
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Vladimir Posavec-Križ
Godina osnivanja 2000.
Glavna djelatnost M 8041 Djelatnosti vozačke škole
Glavna djelatnost NKD2007 P8553 Djelatnosti vozačkih škola
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2390001-1190212682 Hrvatska poštanska banka d.d.
Datum registracije TS 13.11.2000.
387
Matični broj 2965291
MBS 080824919
OIB 48419391125
Skraćena tvrtka/naziv
PRAVA IGRA j.d.o.o.
Tvrtka/naziv PRAVA IGRA j.d.o.o. za ugostiteljstvo
Ulica Zagrebačka 4
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Leo Obad
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost H 5540 Barovi
Glavna djelatnost NKD2007 I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 16.01.2013.
388
Matični broj 3951731
MBS 080180758
OIB 74442900357
Skraćena tvrtka/naziv
PREMUŽIĆTRANS d.o.o.
Tvrtka/naziv PREMUŽIĆTRANS d.o.o. za proizvodnju i promet, trgovinu, ugostiteljstvo i
osobne usluge, uvoz-izvoz i zastupanje stranih tvrtki
Ulica Tituša Brezovačkog 5
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061540
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Marko Sekušak
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101286515
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 11.02.1998.
389
Matični broj 1508911
MBS 080355771
OIB 99231786598
Skraćena tvrtka/naziv
PRIGAN ORANICE d.o.o.
Tvrtka/naziv PRIGAN ORANICE društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje
nekretninama
Ulica Sveta Helena 159
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Jacob Segev, Nimrod Sofer
Godina osnivanja 2000.
Glavna djelatnost K 70120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
Glavna djelatnost NKD2007 L6810 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101548848
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 27.10.2000.
390
Matični broj 2129965
MBS 080578836
OIB 67071572875
Skraćena tvrtka/naziv
PRIGAN SAMOBOR d.o.o.
Tvrtka/naziv PRIGAN SAMOBOR društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje
nekretninama
Ulica Sveta Helena 159
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Jacob Segev
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost K 7011 Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
Glavna djelatnost NKD2007 F4110 Organizacija izvedbe projekata za zgrade
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 06.10.2006.
391
Matični broj 2129965
MBS 080891671
OIB 69745546892
Skraćena tvrtka/naziv
PRIGORJE DANAS j.d.o.o.
Tvrtka/naziv
PRIGORJE DANAS j.d.o.o. za medije, promidžbu i izdavaštvo
Ulica Gajeva 18
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.prigorje.hr
direktor Mario Dukarić
Godina osnivanja 2014.
Glavna djelatnost djelatnost javnog informiranja
Glavna djelatnost NKD2007
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 24.1.2014.
392
atični broj 2874172
MBS 080796402
OIB 83470838764
Skraćena tvrtka/naziv
PRIGORSKA DOLINA d.o.o.
Tvrtka/naziv PRIGORSKA DOLINA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i
proizvodnju
Ulica Donjozelinska 5
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Kristijan Frigan, Irena Frigan
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost H 5540 Barovi
Glavna djelatnost NKD2007 I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 26.04.2012.
393
Matični broj 2866382
MBS 080790483
OIB 50984323698
Skraćena tvrtka/naziv
PRIMA VIA d.o.o.
Tvrtka/naziv PRIMA VIA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
Ulica Ljudevita Gaja 24
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Krešimir Potočki
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost K
7412
Glavna djelatnost NKD2007
M6920
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno
savjetovanje
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno
savjetovanje
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 28.02.2012.
394
Matični broj 2876825
MBS 080797866
OIB 85704554004
Skraćena tvrtka/naziv
PRIMA VITA d.o.o.
Tvrtka/naziv PRIMA VITA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Brezovec Zelinski 19
Mjesto Brezovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Jadranka Srpak
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost DN3615 Proizvodnja madraca
Glavna djelatnost NKD2007 C3103 Proizvodnja madraca
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 11.05.2012.
395
Matični broj 0152668
MBS 080283458
OIB 68063733693
Skraćena tvrtka/naziv
PROCON Z d.o.o.
Tvrtka/naziv PROCON Z društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje procesnih
postrojenja, proizvodnju, inženjering i marketing
Ulica Vladimira Nazora 77
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivan Žigrović, Dubravka Nemeti Žigrović
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost K
7420
Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko
savjetovanje
Glavna djelatnost NKD2007 M7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2340009-1110123461
Privredna banka Zagreb d.d.
Datum registracije TS 28.07.2000.
396
Matični broj 2524244
MBS 080698719
OIB 53032133448
Skraćena tvrtka/naziv
PROFECTUS TEHNOLOGIJA d.o.o.
Tvrtka/naziv PROFECTUS TEHNOLOGIJA d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Hrvatskih branitelja 35
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zlatko Drlja
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost G
5187
Trgovina na veliko ostalim strojevima za uporabu u industriji, trgovini i
plovidbi
Glavna djelatnost NKD2007 G4669 Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 04.06.2009.
397
Matični broj 3720853
MBS 080256676
OIB 98078669429
Skraćena tvrtka/naziv
PROIZVODNJA d.o.o.
Tvrtka/naziv PROIZVODNJA društvo s ograničenom odgovorošću za proizvodnju, trgovinu,
uvoz-izvoz
Ulica Blaškovečka 27
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2065244
Telefon 2 01 2066244
Telefaks 01 2065244
Mobitel 098 207029
E-mail [email protected]
Web www.proizvodnja.hr
direktor Stjepan Findri
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost DJ2852 Opći mehanički radovi
Glavna djelatnost NKD2007 C2562 Strojna obrada metala
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101246283
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 28.06.1999.
398
Matični broj 2844893
MBS 080787797
OIB 89526565820
Skraćena tvrtka/naziv
PROIZVODNJA JURIŠIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv PROIZVODNJA JURIŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za preradu voća i
povrća
Ulica Starogradska 63
Mjesto Paukovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Anita Jurišić
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost DA1532 Proizvodnja sokova od voća i povrća
Glavna djelatnost NKD2007 C1032 Proizvodnja sokova od voća i povrća
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 02.02.2012.
399
Matični broj 0912433
MBS 080263391
OIB 12737289668
Skraćena tvrtka/naziv
PROMDEST d.o.o.
Tvrtka/naziv PROMDEST društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivrednu proizvodnju,
trgovinu i usluge
Ulica Sajmišna 24 B
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 048 711267
Telefon 2
Telefaks 048 270528
Mobitel 098 415016
E-mail [email protected]
Web www.promdest.hr
direktor Snježana Smoljanec, Tihomir Smoljanec
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost G 50302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Glavna djelatnost NKD2007 G4532 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Broj zaposlenih 10
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2392007-1100030252
Međimurska banka d.d.
Datum registracije TS 15.12.1998.
400
Matični broj 2520664
MBS 080697470
OIB 32703857238
Skraćena tvrtka/naziv
PROSPERITAS TRANSPORTI d.o.o.
Tvrtka/naziv PROSPERITAS TRANSPORTI društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i
trgovinu
Ulica Škaljevec 2
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Antun Baković
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost I 6022 Taksi služba
Glavna djelatnost NKD2007 H4932 Taksi služba
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 22.05.2009.
401
Matični broj 1209434
MBS 080082819
OIB 37661881599
Skraćena tvrtka/naziv
PRO-STIL d.o.o.
Tvrtka/naziv PRO-STIL d.o.o. za proizvodnju i trgovinu građevinskom stolarijom
Ulica Radoišće 91
Mjesto Komin
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Branko Posavec
Godina osnivanja 1997.
Glavna djelatnost DD2030 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
Glavna djelatnost NKD2007 C1623 Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101278332
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 21.03.1997.
402
Matični broj 3935957
MBS 080089728
OIB 76149261107
Skraćena tvrtka/naziv
PROZIRNI NAMJEŠTAJ d.o.o.
Tvrtka/naziv PROZIRNI NAMJEŠTAJ d.o.o. za proizvodnju namještaja od pleksiglasa
Ulica Donjozelinska 42
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2065268
Telefon 2 01 2065365
Telefaks 01 2065365
Mobitel 098 417689
E-mail [email protected]
Web www.prozirni-namjestaj.hr
direktor Jozo Žilić
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost DN36140 Proizvodnja ostaloga namještaja
Glavna djelatnost NKD2007 C3109 Proizvodnja ostalog namještaja
Broj zaposlenih 12
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101246865
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 22.07.1998
403
Matični broj 0576476
MBS 080277319
OIB 80002788396
Skraćena tvrtka/naziv
PUHELEK-ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv PUHELEK-ZELINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i
trgovinu
Ulica PsarjevačkaSelnica 24
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061535
Telefon 2 091 8935255
Telefaks 01 2060195
Mobitel 091 5314100
E-mail [email protected]
Web www.puhelek-zelina.hr
direktor Darko Puhelek
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 7
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2340009-1110106918
Privredna banka Zagreb d.d.
Datum registracije TS 10.11.1999.
404
Matični broj 4095685
MBS 080869456
OIB 40571416243
Skraćena tvrtka/naziv
PUN KUFER j.d.o.o.
Tvrtka/naziv PUN KUFER jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i
usluge
Ulica Zagrebačka 13
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 099 5200258
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Jasenka Petriček
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost H 5540 Barovi
Glavna djelatnost NKD2007 I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 19.09.2013.
405
Matični broj 4036441
MBS 080848590
OIB 53633181949
Skraćena tvrtka/naziv
PZ 2 PRIJEVOZ j.d.o.o.
Tvrtka/naziv PZ 2 PRIJEVOZ j.d.o.o. za trgovinu
Ulica Brezovec Zelinski 13 A
Mjesto Brezovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zlatica Popović
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost I 6312 Skladištenje robe
Glavna djelatnost NKD2007 H5210 Skladištenje robe
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 20.05.2013.
406
Matični broj 0571130
MBS 080277118
OIB 59635221510
Skraćena tvrtka/naziv
RAČUNOVODSTVO MIGLES d.o.o.
Tvrtka/naziv RAČUNOVODSTVO MIGLES d.o.o. za knjigovodstvene usluge i trgovinu
Ulica Biškupečka 40
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060180
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Anita Migles
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost K
7412
Glavna djelatnost NKD2007
M6920
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno
savjetovanje
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno
savjetovanje
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101276636
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 27.09.2001.
407
Matični broj 4087453
MBS 080865775
OIB 73328551709
Skraćena tvrtka/naziv
RADOŠ MONTAŽA j.d.o.o.
Tvrtka/naziv RADOŠ MONTAŽA j.d.o.o. za usluge
Ulica Sv. Helena 40
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 098 9516607
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Miroslav Radoš
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost DJ2851 Obrada i prevlačenje metala
Glavna djelatnost NKD2007 C2561 Obrada i prevlačenje metala
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 27.08.2013.
408
Matični broj 0885720
MBS 080210716
OIB 13795017211
Skraćena tvrtka/naziv
RAINBOW d.o.o.
Tvrtka/naziv RAINBOW d.o.o. za trgovinu, uvoz-izvoz i zastupanje
Ulica Zagrebačka cesta 13
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2065361
Telefon 2
Telefaks 01 2056469
Mobitel
E-mail
Web
direktor Marijan Behtanić, Marica Behtanić
Godina osnivanja 1994
Glavna djelatnost F 4532 Izolacijski radovi
Glavna djelatnost NKD2007 F4329 Ostali građevinski instalacijski radovi
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101441117
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 26.05.1999
409
Matični broj 2919966
MBS 080809794
OIB 87374869649
Skraćena tvrtka/naziv
RASADNIK NAŠ KRUG d.o.o.
Tvrtka/naziv RASADNIK NAŠ KRUG d.o.o. za usluge
Ulica Križevčec 10
Mjesto Križevčec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ana Lisičak
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost A
01121
Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja i sadnoga materijala, osim
skupljanja šumskih gljiva
Glavna djelatnost NKD2007 A0130 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 12.10.2012.
410
Matični broj 2782588
MBS 080769654
OIB 33379604445
Skraćena tvrtka/naziv
RE ARTIS d.o.o.
Tvrtka/naziv RE ARTIS d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Ulica Vatrogasna 25 H
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 095 9155777
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Bruno Pletković
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost DN3663 Ostala raznovrsna proizvodnja, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 C3299 Ostala prerađivačka industrija, d. n.
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 18.07.2011.
411
Matični broj 0744786
MBS 080143890
OIB 74956515628
Skraćena tvrtka/naziv
RE-CON CENTAR INŽENJERING d.o.o.
Tvrtka/naziv RE-CON CENTAR INŽENJERING d.o.o. za projektiranje i ostale usluge
Ulica Donjozelinska 111
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2065650
Telefon 2 01 2065329
Telefaks 01 2065518
Mobitel
E-mail
Web www.rcci.hr
direktor Željka Ožbolt
Godina osnivanja 1997.
Glavna djelatnost K
7420
Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko
savjetovanje
Glavna djelatnost NKD2007 M7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101279403
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 15.12.1997.
412
Matični broj 4019377
MBS 080844205
OIB 61963670086
Skraćena tvrtka/naziv
REKLAMNA IDEJA j.d.o.o.
Tvrtka/naziv REKLAMNA IDEJA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i
trgovinu
Ulica Perkova 8
Mjesto Blaškovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Miro Ninković
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost K 7440 Promidžba (reklama i propaganda)
Glavna djelatnost NKD2007 M7311 Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 18.04.2013.
413
Matični broj 2567326
MBS 080710025
OIB 33065957763
Skraćena tvrtka/naziv
RENLE USLUGE d.o.o.
Tvrtka/naziv RENLE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
Ulica Krečaves 93 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Renata Lepan
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost O 9302 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Glavna djelatnost NKD2007 S9602 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 15.10.2009.
414
Matični broj 2392011
MBS 080660396
OIB 12009327396
Skraćena tvrtka/naziv
RENO - AS USLUGE d.o.o.
Tvrtka/naziv RENO - AS USLUGE d.o.o. za trgovinu
Ulica Zagrebačka 56 A
Mjesto Goričica
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Renato Krsnik
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost G 5020 Održavanje i popravak motornih vozila
Glavna djelatnost NKD2007 G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 12.06.2008.
415
Matični broj 2579898
MBS 080713533
OIB 59874107225
Skraćena tvrtka/naziv
RESPIRO d.o.o.
Tvrtka/naziv RESPIRO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Polonje 98
Mjesto Polonje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
Nema podataka o osobi za kontakt
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 19.11.2009.
416
Matični broj 1838393
MBS 080492745
OIB 62079962626
Skraćena tvrtka/naziv
RETEMA d.o.o.
Tvrtka/naziv RETEMA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Ulica Kaniža 3
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Jasna Rukavina
Godina osnivanja 2004.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2408002-1100018264 Partner banka d.d.
Datum registracije TS 14.06.2004.
417
Matični broj 2629798
MBS 080726812
OIB 84599493339
Skraćena tvrtka/naziv
SEDMO NEBO DISTRIBUCIJA d.o.o.
Tvrtka/naziv SEDMO NEBO DISTRIBUCIJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu
i usluge
Ulica Laktec 1 J
Mjesto Laktec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2773503
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Damir Leskovar, Goran Rožek, Dražen Fista
Godina osnivanja 2010.
Glavna djelatnost G 5134 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
Glavna djelatnost NKD2007 G4634 Trgovina na veliko pićima
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 29.03.2010.
418
Matični broj 0312479
MBS 080359566
OIB 38408501201
Skraćena tvrtka/naziv
SAKMARDI d.o.o.
Tvrtka/naziv SAKMARDI d.o.o. za građevinske usluge
Ulica Črečan 7 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Tea Sakmardi
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost F 4545 Ostali završni radovi
Glavna djelatnost
F4339 Ostali završni građevinski radovi
NKD2007
Broj zaposlenih 8
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 14.06.2001.
419
Matični broj 2299275
MBS 080632199
OIB 11283809545
Skraćena tvrtka/naziv
SALON IVANKA d.o.o.
Tvrtka/naziv SALON IVANKA d.o.o. za frizersku djelatnost
Ulica Zagrebačka 55
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Marija Malić
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost O 9302 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Glavna djelatnost NKD2007 S9602 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 19.11.2007.
420
Matični broj 2291827
MBS 080629571
OIB 30878587719
Skraćena tvrtka/naziv
SALVA FIDE d.o.o.
Tvrtka/naziv SALVA FIDE d.o.o. za građenje i usluge
Ulica Selnica Psarjevačka 4 A
Mjesto Selnica Psarjevačka
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Božo Maroš
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost F 4542 Ugradnja stolarije
Glavna djelatnost NKD2007 F4332 Ugradnja stolarije
Broj zaposlenih 4
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 30.10.2007.
421
Matični broj 3847845
MBS 080192494
OIB 42000002036
Skraćena tvrtka/naziv
SEKUNDARNE SIROVINE-ZG d.o.o.
Tvrtka/naziv SEKUNDARNE SIROVINE-ZG društvo s ograničenom odgovornošću za
proizvodnju i preradu sekundarnih sirovina
Ulica Gornje Psarjevo 1 E
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2069839
Telefon 2 01 2043413
Telefaks 01 6253306
Mobitel 099 417802
E-mail [email protected]
Web
direktor Marijan Kovačić
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost DN3710 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
Glavna djelatnost NKD2007 E3832 Oporaba posebno izdvojenih materijala
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101454523
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 13.04.2000.
422
Matični broj 3788806
MBS 080142096
OIB 31483727823
Skraćena tvrtka/naziv
S. i M. ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv S. i M. ZELINA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Ulica Donje Psarjevo 81
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2043460
Telefon 2
Telefaks 01 2069040
Mobitel 098 207456
E-mail [email protected]; [email protected]
Web www.sim-zelina.hr
direktor Mladen Kušić
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost A 01211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa
Glavna djelatnost NKD2007 A0142 Uzgoj ostalih goveda i bivola
Broj zaposlenih 13
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2485003-1100207014
Croatia banka d.d.
Datum registracije TS 23.05.1997.
423
Matični broj 2339579
MBS 080644503
OIB 94647344471
Skraćena tvrtka/naziv
SINTEKO d.o.o.
Tvrtka/naziv SINTEKO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, građenje,
trgovinu i zastupanje
Ulica Milutina Barača bb
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Danijel Gorički, Jelena Žigrović
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost DG2462 Proizvodnja ljepila i želatine
Glavna djelatnost NKD2007 C2052 Proizvodnja ljepila
Broj zaposlenih 7
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 18.02.2008.
424
Matični broj 2002876
MBS 080541549
OIB 00364413927
Skraćena tvrtka/naziv
SKOPIN d.o.o.
Tvrtka/naziv SKOPIN d.o.o. za proizvodnju i prodaju ugostiteljske opreme
Ulica Kralja Zvonimira 13
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Danijela Skopin
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost DD2051 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva
Glavna djelatnost NKD2007
C1629
Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i
pletarskih materijala
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 18.11.2005.
425
Matični broj 4027876
MBS 080845894
OIB 28357325981
Skraćena tvrtka/naziv
SLATKA BRESKVICA j.d.o.o.
Tvrtka/naziv SLATKA BRESKVICA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za
usluge i trgovinu
Ulica Gradišćanska ulica 4
Mjesto Blaževdol
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Diana Sumpor
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost H 5530 Restorani
Glavna djelatnost NKD2007 I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 29.04.2013.
426
Matični broj 2483386
MBS 080687175
OIB 57713527534
Skraćena tvrtka/naziv
SLOBODAN STIL d.o.o.
Tvrtka/naziv SLOBODAN STIL d.o.o. za usluge i trgovinu
Ulica Dragutina Domjanića 17
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Tamara Antolković
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost O 9302 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Glavna djelatnost NKD2007 S9602 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 17.02.2009.
427
Matični broj 2330083
MBS 080640869
OIB 45821637050
Skraćena tvrtka/naziv
SNAGA ZNANJA d.o.o.
Tvrtka/naziv SNAGA ZNANJA društvo s ograničenom odgovornošću za poduku i prevođenje
Ulica Ulica Fučkani 15
Mjesto Blaževdol
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Mirjana Fučkan
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost M 8042 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 P8559 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 25.01.2008.
428
Matični broj 2104202
MBS 080572257
OIB 30827553650
Skraćena tvrtka/naziv
SPAVAJ DOBRO d.o.o.
Tvrtka/naziv SPAVAJ DOBRO d.o.o. za tapetarsku i dekoratersku djelatnost
Ulica Šurdovec 1 B
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Stjepan Prevarek
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost DN3615 Proizvodnja madraca
Glavna djelatnost NKD2007 C3103 Proizvodnja madraca
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 27.07.2006.
429
Matični broj 4146638
MBS 080882943
OIB 70559968516
Skraćena tvrtka/naziv
STANKOVIĆ CATERING j.d.o.o.
Tvrtka/naziv STANKOVIĆ CATERING j.d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Keleminovec 35
Mjesto Keleminovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1 098 1724968
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Mitar Stanković
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost - Nema podataka
Glavna djelatnost NKD2007 I5621 Djelatnosti keteringa
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun - 0
Datum registracije TS 28.11.2013.
430
Matični broj 2823381
MBS 080781763
OIB 05243286074
Skraćena tvrtka/naziv
S.T. DOMINATUS d.o.o.
Tvrtka/naziv S.T. DOMINATUS d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka 153
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Štefica Čurila Kudelić
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost H 5540 Barovi
Glavna djelatnost NKD2007 I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 02.12.2011.
431
Matični broj 2170060
MBS 080591515
OIB 26863969716
Skraćena tvrtka/naziv
STELA AVANTURA d.o.o.
Tvrtka/naziv STELA AVANTURA d.o.o. za kupnju i prodaju
Ulica Ogradska 54
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zvjezdana Kovanović, Marija Kovanović
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost G 5242 Trgovina na malo odjećom
Glavna djelatnost NKD2007 G4771 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 15.01.2007.
432
Matični broj 4112881
MBS 080874778
OIB 32547169904
Skraćena tvrtka/naziv
STIL PROGRES j.d.o.o.
Tvrtka/naziv STIL PROGRES jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i
ugostiteljstvo
Ulica Dragutina Stražimira 46
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 092 1965676
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Davor Crnobori
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost DK2924 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 C2829 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun - 0
Datum registracije TS 16.10.2013.
433
Matični broj 1619012
MBS 080424099
OIB 27088976436
Skraćena tvrtka/naziv
STOLARIJA DEKANIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv STOLARIJA DEKANIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju
stolarije i trgovinu
Ulica Donjozelinska 44
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
član Uprave Zoran Dekanić
Godina osnivanja 2002.
Glavna djelatnost DD2030 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
Glavna djelatnost NKD2007 C1623 Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
Broj zaposlenih 6
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101521504
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 18.03.2002.
434
Matični broj 4065824
MBS 080858261
OIB 71041958487
Skraćena tvrtka/naziv
STOLARSKA RADIONICA BIČAK j.d.o.o.
Tvrtka/naziv STOLARSKA RADIONICA BIČAK jednostavno društvo s ograničenom
odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Šalovec 11
Mjesto Šalovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2067013
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Krešimir Bičak
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost DN3614 Proizvodnja ostaloga namještaja
Glavna djelatnost NKD2007 S9524 Popravak namještaja i pokućstva
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 10.07.2013.
435
Matični broj 2378647
MBS 080656197
OIB 23914844044
Skraćena tvrtka/naziv
STRELAR MONT d.o.o.
Tvrtka/naziv STRELAR MONT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Gornje Psarjevo 1 D
Mjesto Gornje Psarjevo
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Silvio Strelar
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost F 4533 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Glavna djelatnost NKD2007
F4322
Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i
klimatizaciju
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 09.05.2008.
436
Matični broj 2913275
MBS 080800713
OIB 33550628123
Skraćena tvrtka/naziv
STROJARSKE INSTALACIJE FILIPOVIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv STROJARSKE INSTALACIJE FILIPOVIĆ društvo s ograničenom odgovornošću
za građevinarstvo, trgovinu i usluge
Ulica Mala strana 51
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zoran Filipović
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost F 4533 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Glavna djelatnost NKD2007
F4322
Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i
klimatizaciju
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 11.06.2012.
437
Matični broj 2087332
MBS 080566450
OIB 85136065360
Skraćena tvrtka/naziv
SUBOŠIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv SUBOŠIĆ d.o.o. za građenje
Ulica Vladimira Nazora 56
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Tomislav Subošić
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost F 4531 Elektroinstalacijski radovi
Glavna djelatnost NKD2007 F4321 Elektroinstalacijski radovi
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 07.06.2006.
438
Matični broj 2324750
MBS 080637619
OIB 63399518656
Skraćena tvrtka/naziv
SUHA d.o.o.
Tvrtka/naziv SUHA d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Hasani 35
Mjesto Hrnjanec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Suzana Hasan
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost A
0130
Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita
proizvodnja)
Glavna djelatnost NKD2007 A0150 Mješovita proizvodnja
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 28.12.2007.
439
Matični broj 1401017
MBS 080252351
OIB 20954011642
Skraćena tvrtka/naziv
SUTVID d.o.o.
Tvrtka/naziv SUTVID društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Prigorska 16
Mjesto Blaževdol
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zlatica Kavić
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost DE2121 Proizvodnja valovitoga papira i kartona, te ambalaže od papira i kartona
Glavna djelatnost NKD2007 C1721 Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101377355
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 16.11.1998.
440
Matični broj 2860791
MBS 080793308
OIB 80540386557
Skraćena tvrtka/naziv
S.V.M. DOBRINČIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv S.V.M. DOBRINČIĆ d.o.o. za usluge
Ulica Nespeš 8 C
Mjesto Nespeš
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dario Dobrinčić
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost DJ2852 Opći mehanički radovi
Glavna djelatnost NKD2007 C3312 Popravak strojeva
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 22.03.2012.
441
Matični broj 3937909
MBS 080225176
OIB 01827966535
Skraćena tvrtka/naziv
SVIMA d.o.o.
Tvrtka/naziv SVIMA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju, usluge i
zastupanje stranih tvrtki
Ulica Vladimira Nazora 54 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060802
Telefon 2
Telefaks 01 2060802
Mobitel 098 205095
E-mail [email protected]
Web
direktor Ivica Magdić
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 23
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101353529
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 17.06.1998.
442
Matični broj 3956741
MBS 080384487
OIB 15092434683
Skraćena tvrtka/naziv
SVIZ d.o.o.
Tvrtka/naziv SVIZ društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu
Ulica Ogradska 3
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 012062988
Telefon 2
Telefaks 01 2062988
Mobitel 098 231695
E-mail
Web www.sviz.hr
direktor Željko Bodko
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101388320
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 22.05.2001.
443
Matični broj 4079990
MBS 080864292
OIB 47638071264
Skraćena tvrtka/naziv
SWEET GABI j.d.o.o.
Tvrtka/naziv SWEET GABI jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i
trgovinu
Ulica Brezovec Zelinski 29
Mjesto Brezovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ana Herović
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost H 5530 Restorani
Glavna djelatnost NKD2007 I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 19.08.2013.
444
Matični broj 1839799
MBS 080492593
OIB 39418311010
Skraćena tvrtka/naziv
SYLKAJ GRAD d.o.o.
Tvrtka/naziv SYLKAJ GRAD društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i trgovinu
Ulica Pretoki 9 G
Mjesto Pretoki
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 6314408
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.sylkaj-grad.hr
direktor Muhamet Sylkaj
Godina osnivanja 2004.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2484008-1102432074 Raiffeisenbank Austria d.d.
Datum registracije TS 14.06.2004.
445
Matični broj 2668319
MBS 080736507
OIB 72753437824
Skraćena tvrtka/naziv
SYLKAJ IZVOĐAČ d.o.o.
Tvrtka/naziv SYLKAJ IZVOĐAČ d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Ulica Pretoki 9 G
Mjesto Pretoki
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Sula Sulkaj
Godina osnivanja 2010.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih 17
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 19.07.2010.
446
Matični broj 2266067
MBS 080620982
OIB 86459899994
Skraćena tvrtka/naziv
ŠAGUD EVENTUS d.o.o.
Tvrtka/naziv ŠAGUD EVENTUS d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Sajmišna 12 /1
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061183
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 098 614139
E-mail
Web www.vjenčanja-sagudeventus.hr
direktor Zdenko Šagud
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost K 7020 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
Glavna djelatnost NKD2007
L6820
Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim
u zakup (leasing)
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 27.08.2007.
447
MBS 080033716
OIB 53768360309
Skraćena tvrtka/naziv
ŠANTAK D.I. d.o.o.
Tvrtka/naziv ŠANTAK D.I. d.o.o. za izvoz-uvoz
Ulica Zagrebačka 113
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dragutin Šantak
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost DJ2744 Proizvodnja bakra
Glavna djelatnost NKD2007 C2444 Proizvodnja bakra
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2484008-1100984210 RaiffeisenbankAustria d.d.
Datum registracije TS 21.01.1996.
448
Matični broj 0251224
MBS 080431326
OIB 44614385391
Skraćena tvrtka/naziv
ŠESTAK d.o.o.
Tvrtka/naziv ŠESTAK d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo
Ulica Sajmišna 8 B
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dragutin Šestak
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2390001-1100306828
Hrvatska poštanska banka d.d.
Datum registracije TS 28.05.2002.
449
Matični broj 3679985
MBS 080354891
OIB 68812819488
Skraćena tvrtka/naziv
ŠKRLEC I SINOVI d.o.o.
Tvrtka/naziv ŠKRLEC I SINOVI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Donje Psarjevo 8
Mjesto Donje Psarjevo
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060257
Telefon 2 01 2060092
Telefaks 01 2060092
Mobitel 098 208453
E-mail
Web www.skrlecisinovi.hr
direktor Vladimir Škrlec
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost G 50101 Trgovina na veliko motornim vozilima
Glavna djelatnost NKD2007 G4519 Trgovina ostalim motornim vozilima
Broj zaposlenih 6
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2330003-1100210815
Societe Generale - Splitska banka d.d.
Datum registracije TS 19.07.2000.
450
Matični broj 1595571
MBS 080410290
OIB 44683902423
Skraćena tvrtka/naziv
ŠKRLEC PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv ŠKRLEC PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu
i usluge
Ulica Donje Psarjevo 20 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Goran Škrlec
Godina osnivanja 2001.
Glavna djelatnost G
5187
Trgovina na veliko ostalim strojevima za uporabu u industriji, trgovini i
plovidbi
Glavna djelatnost NKD2007 G4669 Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101219461
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 17.12.2001.
451
Matični broj 1269313
MBS 080134262
OIB 77240620445
Skraćena tvrtka/naziv
TADIĆ STOJAN d.o.o.
Tvrtka/naziv TADIĆ STOJAN društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo,
trgovinu i usluge
Ulica Polonje 108
Mjesto Komin
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Stojan Tadić
Godina osnivanja 1997.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih 8
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101577480
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 23.04.1997.
452
Matični broj 1315048
MBS 080170072
OIB 53635352450
Skraćena tvrtka/naziv
TARA TRGOVINA d.o.o.
Tvrtka/naziv TARA TRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Banje Selo 51
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveta Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Renata Čukman, Renata Kos
Godina osnivanja 1997
Glavna djelatnost G 51531 Trgovina na veliko drvom
Glavna djelatnost NKD2007
G4673
Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom
opremom
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101354941 Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 18.11.1997
453
Matični broj 3652718
MBS 080302326
OIB 82421726978
Skraćena tvrtka/naziv
TEHNOEXPORT-IND d.o.o.
Tvrtka/naziv TEHNOEXPORT-IND društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo, promet i zastupanje stranih tvrtki
Ulica Polonje 5
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2067498
Telefon 2
Telefaks 01 2067435
Mobitel 098 414989
E-mail
Web www.techoexport.hr
direktor Dražen Nizek
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost G 51531 Trgovina na veliko drvom
Glavna djelatnost NKD2007
G4673
Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom
opremom
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101246138
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 09.09.1999.
454
Matični broj 0429945
MBS 080246646
OIB 16511509108
Skraćena tvrtka/naziv
TEJA d.o.o.
Tvrtka/naziv TEJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo
Ulica Matije Gupca 24
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061065
Telefon 2
Telefaks 01 2061826
Mobitel 091 1227847
E-mail
Web www.teja.hr
direktor Janko Tepša
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost F 4544 Soboslikarski i staklarski radovi
Glavna djelatnost NKD2007 F4334 Soboslikarski i staklarski radovi
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101286540
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 10.11.1998.
455
Matični broj 0576271
MBS 080213760
OIB 87225039688
Skraćena tvrtka/naziv
TENA-I.M. d.o.o.
Tvrtka/naziv TENA-I.M. društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu i
usluge
Ulica Donje Orešje 10 A
Mjesto Donje Orešje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivan Peteljak
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101548379
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 12.04.2000.
456
Matični broj 1856758
MBS 080497493
OIB 19513870896
Skraćena tvrtka/naziv
TERMALNA RIVIERA SVETI IVAN ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv TERMALNA RIVIERA SVETI IVAN ZELINA d.o.o. za rekreaciju i turizam
Ulica Vladimira Nazora 68
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Rikard Štopfer
Godina osnivanja 2004.
Glavna djelatnost H 5510 Hoteli
Glavna djelatnost NKD2007 I5510 Hoteli i sličan smještaj
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2390001-1100323536
Hrvatska poštanska banka d.d.
Datum registracije TS 18.08.2004.
457
Matični broj 2342324
MBS 080643787
OIB 43369029015
Skraćena tvrtka/naziv
TERRA BELLUS d.o.o.
Tvrtka/naziv TERRA BELLUS d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Marinovec Zelinski 11 /1
Mjesto Marinovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Štefica Nuredini
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost A 01212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod
Glavna djelatnost NKD2007 A0141 Uzgoj muznih krava
Broj zaposlenih 4
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 14.02.2008.
458
Matični broj 2367351
MBS 080653090
OIB 36354960935
Skraćena tvrtka/naziv
TERRA MOTUS d.o.o.
Tvrtka/naziv TERRA MOTUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
Ulica Trg Ante Starčevića 11
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail [email protected]
Web
direktor Nikolina Kušić
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost K
7420
Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko
savjetovanje
Glavna djelatnost NKD2007 M7111 Arhitektonske djelatnosti
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 17.04.2008.
459
Matični broj 2295423
MBS 080630365
OIB 91770818432
Skraćena tvrtka/naziv
TETIVA d.o.o.
Tvrtka/naziv TETIVA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Vatrogasna 25
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivica Zečević
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 08.11.2007.
460
Matični broj 2534932
MBS 080701477
OIB 41257666457
Skraćena tvrtka/naziv
TIHANA I DARIO d.o.o.
Tvrtka/naziv TIHANA I DARIO d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo
Ulica Sajmišna 13
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Tihana Petric
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost - Nema podataka
Glavna djelatnost NKD2007 I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 07.07.2009.
461
Matični broj 2828316
MBS 080782643
OIB 44774591578
Skraćena tvrtka/naziv
TIMSOR d.o.o.
Tvrtka/naziv TIMSOR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Bistrička 30
Mjesto Donje Orešje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Božica Svornik
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost H 5540 Barovi
Glavna djelatnost NKD2007 I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 12.12.2011.
462
Matični broj 3819132
MBS 080158847
OIB 44670908452
Skraćena tvrtka/naziv
TISKARA ZELINA d.d.
Tvrtka/naziv TISKARA ZELINA dioničko društvo
Ulica Katarine Krizmanić 1
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060370
Telefon 2 01 2061531
Telefaks 01 2060242
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.tiskara-zelina.hr
član Uprave Dragutin Lunjek
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost DE2222 Tiskanje, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 C1812 Ostalo tiskanje
Broj zaposlenih 85
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Dioničko društvo
Glavni transakcijski račun 2360000-1101284167
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 22.07.1997.
463
Matični broj 4054555
MBS 080853626
OIB 85965004810
Skraćena tvrtka/naziv
TOMIS j.d.o.o.
Tvrtka/naziv TOMIS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Ulica Romanićeva 25
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Robert Tomić
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost DJ2811 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Glavna djelatnost NKD2007 C2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 12.06.2013.
464
Matični broj 1757229
MBS 080469388
OIB 14115473041
Skraćena tvrtka/naziv
TONI TRANSPORTI d.o.o.
Tvrtka/naziv TONI TRANSPORTI d.o.o. za prijevoz i trgovinu
Ulica Škaljevec 2
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Matea Baković
Godina osnivanja 2003.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101681794
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 19.09.2003.
465
Matični broj 2182068
MBS 080595376
OIB 45841539029
Skraćena tvrtka/naziv
TOP-IMMOBILIA d.o.o.
Tvrtka/naziv TOP-IMMOBILIA d.o.o. za poslovanje nekretninama, trgovinu i usluge
Ulica Biškupec Zelinski, Brusovec 3
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 098 9315710
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web www.top-immobilia.hr
direktor Tobias Pavlić
Godina osnivanja 2007.
Glavna djelatnost K 7011 Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
Glavna djelatnost NKD2007 F4110 Organizacija izvedbe projekata za zgrade
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 12.02.2007.
466
Matični broj 2103176
MBS 080571762
OIB 75361354051
Skraćena tvrtka/naziv
TRACTORPRO d.o.o.
Tvrtka/naziv TRACTORPRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka 66
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060941
Telefon 2
Telefaks 01 2059509
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.tractorpro.hr
direktor Mirko Čegec, Ivica Čegec
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost DJ28752 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala, osim za kućanstvo, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 C2599 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
Broj zaposlenih 8
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 24.07.2006.
467
Matični broj 0361917
MBS 080191676
OIB 70710752655
Skraćena tvrtka/naziv
TRAP d.o.o.
Tvrtka/naziv TRAP d.o.o. export-import
Ulica Hrastje 70
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2067524
Telefon 2
Telefaks 01 2011400
Mobitel
E-mail
Web www.trap.hr
direktor Željko Antolković
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 C1011 Prerada i konzerviranje mesa
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2402006-1100082371 Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Datum registracije TS 25.05.1998.
468
Matični broj 1008854
MBS 080253225
OIB 59969342916
Skraćena tvrtka/naziv
TRGOGRADNJA JAREC d.o.o.
Tvrtka/naziv TRGOGRADNJA JAREC d.o.o. za građenje, trgovinu i prijevoz
Ulica Bunjak 6
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2043477
Telefon 2
Telefaks 01 2043478
Mobitel 098 9787880
E-mail
Web
direktor Stjepan Jarec
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2500009-1101012232
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Datum registracije TS 29.12.1998.
469
Matični broj 0144231
MBS 080099955
OIB 66771229334
Skraćena tvrtka/naziv
TRGOINGRAD d.o.o.
Tvrtka/naziv TRGOINGRAD društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i građevinarstvo
– u stečaju
Ulica Šulinec 4 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2025250
Telefon 2 01 2025252
Telefaks 01 2757340
Mobitel
E-mail [email protected]; [email protected]
Web www.trgoingrad.hr
stečajni upravitelj Jerko Duško Suić
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost
G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
NKD2007
Broj zaposlenih 120
Veličina poduzeća Srednje
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2500009-1101170935 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Datum registracije TS 02.12.1996.
470
Matični broj 0597163
MBS 080301340
OIB 58287688347
Skraćena tvrtka/naziv
TRGO-SKOANTO d.o.o.
Tvrtka/naziv TRGO-SKOANTO d.o.o. za trgovinu
Ulica Dubovec Bisaški 7
Mjesto Komin
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1 01 2067104
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 098 607226
E-mail
Web
direktor Jasenka Skomrak, Mirko Skomrak
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101384103 Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 09.09.1999.
471
Matični broj 3868591
MBS 080268805
OIB 40874250285
Skraćena tvrtka/naziv
TRGO-TIM d.o.o.
Tvrtka/naziv TRGO-TIM društvo s ograničenom odgovorošću za vanjsku i unutarnju trgovinu
Ulica Pretoki 30
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ljerka Antolković
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5155 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
Glavna djelatnost NKD2007 G4675 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101278531
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 31.05.1999.
472
Matični broj 2709937
MBS 080747873
OIB 61732250271
Skraćena tvrtka/naziv
TRGOVINA I MESNICA GORIČICA d.o.o.
Tvrtka/naziv TRGOVINA I MESNICA GORIČICA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Zagrebačka cesta 43
Mjesto Goričica
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Goran Prevarek
Godina osnivanja 2010.
Glavna djelatnost G 5222 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima
Glavna djelatnost NKD2007
G4722
Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim
prodavaonicama
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 09.12.2010.
473
Matični broj 3982475
MBS 080397221
OIB 10980334136
Skraćena tvrtka/naziv
TRIO S-M-Z d.o.o.
Tvrtka/naziv TRIO S-M-Z društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu
Ulica Radoišće 58
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Milan Miličević
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101246621
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 13.11.2001.
474
Matični broj 2944847
MBS 080818764
OIB 68107485139
Skraćena tvrtka/naziv
UGOSTITELJSTVO PODOLSKI j.d.o.o.
Tvrtka/naziv UGOSTITELJSTVO PODOLSKI jednostavno društvo s ograničenom
odgovornošću za usluge i trgovinu
Ulica Zagrebačka 147
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Suzana Podolski
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost H 5540 Barovi
Glavna djelatnost NKD2007 I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 06.12.2012.
475
Matični broj 2986710
MBS 080819824
OIB 27930135144
Skraćena tvrtka/naziv
UGOSTITELJSTVO TONKA j.d.o.o.
Tvrtka/naziv UGOSTITELJSTVO TONKA j.d.o.o. za usluge
Ulica Zagrebačka 72
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Antonija Lučić
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost H 5540 Barovi
Glavna djelatnost NKD2007 I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 13.12.2012.
476
Matični broj 2962977
MBS 080824679
OIB 34721564656
Skraćena tvrtka/naziv
UPP PAVLIĆ j.d.o.o.
Tvrtka/naziv UPP PAVLIĆ jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i
usluge
Ulica Paukovečka 14
Mjesto Paukovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Marko Pavlić
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost DA1581 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
Glavna djelatnost NKD2007
C1071
Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i
kolača
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 15.01.2013.
477
Matični broj 3701018
MBS 080050812
OIB 48513567642
Skraćena tvrtka/naziv
U.T.P. ZELINA d.o.o.
Tvrtka/naziv U.T.P.ZELINA društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, završne
radove, proizvodnju i promet roba
Ulica Sajmišna 5
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060504
Telefon 2 01 2060704
Telefaks 01 2060704
Mobitel 098 213728
E-mail
Web
direktor Vladimir Šmentanec, Stjepan Vugrek
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101245684
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 06.03.1996.
478
Matični broj 3692477
MBS 080165217
OIB 64746475127
Skraćena tvrtka/naziv
VARMONT F.S. d.o.o.
Tvrtka/naziv VARMONT F.S. d.o.o. za montažu, graditeljstvo i trgovinu
Ulica Zagrebačka 80
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2062307
Telefon 2 01 2013699
Telefaks 01 2062307
Mobitel 091 2060730
E-mail [email protected]; [email protected]
Web
direktor Vinko Horvat
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost DJ2811 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Glavna djelatnost NKD2007 C2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Broj zaposlenih 13
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101560015
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 15.10.1998.
479
Matični broj 0682969
MBS 080244923
OIB 82384333503
Skraćena tvrtka/naziv
VECTOR DESIGN d.o.o.
Tvrtka/naziv VECTOR DESIGN d.o.o. za informatiku, usluge i trgovinu
Ulica Bocakova 23
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061412
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web www.vectordesign.hr
direktor Ivica Kukovačec
Godina osnivanja 1999.
Glavna djelatnost K 7222 Ostalo savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softvera)
Glavna djelatnost NKD2007 J6201 Računalno programiranje
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101397790
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 29.01.1999.
480
Matični broj 2867095
MBS 080794663
OIB 92660987827
Skraćena tvrtka/naziv
VEČAJ URBS d.o.o.
Tvrtka/naziv VEČAJ URBS d.o.o. za usluge
Ulica Gornja Drenova 34 A
Mjesto Gornja Drenova
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Karlo Večaj
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 04.04.2012.
481
Matični broj 3830047
MBS 080358918
OIB 99493348943
Skraćena tvrtka/naziv
VE-KO TEKSTIL d.o.o.
Tvrtka/naziv VE-KO TEKSTIL d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Ulica Tituša Brezovačkog 8
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2751755
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Vera Kovačević, Ljubomir Kovačević
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5242 Trgovina na malo odjećom
Glavna djelatnost NKD2007 G4771 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101327577
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 16.11.2000.
482
Matični broj 0194042
MBS 080229696
OIB 43413317724
Skraćena tvrtka/naziv
VEKRA D.O.O.
Tvrtka/naziv VEKRA D.O.O. za proizvodnju, promet i usluge
Ulica Zagrebačka 24
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2062267
Telefon 2
Telefaks 01 2062269
Mobitel 098 264343
E-mail [email protected]
Web
direktor Miroslav Kralj
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101490682
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 29.06.1998.
483
Matični broj 1065777
MBS 080111499
OIB 27073739153
Skraćena tvrtka/naziv
VERA METAL d.o.o.
Tvrtka/naziv VERA METAL d.o.o. za proizvodnju metalnih proizvoda i trgovinu
Ulica Nespeš bb
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Stjepan Borko, Verka Borko
Godina osnivanja 1997.
Glavna djelatnost DJ2811 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Glavna djelatnost NKD2007 C2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101530992
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 07.03.1997.
484
Matični broj 2058022
MBS 080557952
OIB 62556338397
Skraćena tvrtka/naziv
VERAS PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv VERAS PROMET d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Prigorska 6
Mjesto Blaškovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks 01 2409871
Mobitel 099 2064400
E-mail
Web
direktor Željko Jelaković
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost G 5131 Trgovina na veliko voćem i povrćem
Glavna djelatnost NKD2007 G4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 31.03.2006.
485
Matični broj 2141507
MBS 080583389
OIB 77562193674
Skraćena tvrtka/naziv
VERBUM MENTIS d.o.o.
Tvrtka/naziv VERBUM MENTIS d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Ulica Ribnjak 22
Mjesto Blaževdol
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Vladimir Punčec
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost G 5141 Trgovina na veliko tekstilom
Glavna djelatnost NKD2007 G4641 Trgovina na veliko tekstilom
Broj zaposlenih 8
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 10.11.2006.
486
Matični broj 2816091
MBS 080778956
OIB 62514399414
Skraćena tvrtka/naziv
VERUM NOKAJ d.o.o.
Tvrtka/naziv VERUM NOKAJ društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo
Ulica Braće Radić 11
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Hil Nokaj
Godina osnivanja 2011.
Glavna djelatnost H 5530 Restorani
Glavna djelatnost NKD2007 I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 11.11.2011.
487
Matični broj 3324583
MBS 080291827
OIB 72754166109
Skraćena tvrtka/naziv
VETERINARSKA STANICA SVETI IVAN ZELINA
d.o.o.
Tvrtka/naziv VETERINARSKA STANICA SVETI IVAN ZELINA društvo s ograničenom
odgovornošću
Ulica Sajmišna 4
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060730
Telefon 2 01 2061545
Telefaks 01 2061545
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.vs-zelina.hr
direktor Ivan Pelko
Godina osnivanja 1974
Glavna djelatnost N 8520 Veterinarske djelatnosti
Glavna djelatnost NKD2007 M7500 Veterinarske djelatnosti
Broj zaposlenih 21
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101318322
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 31.05.1999.
488
Matični broj 2688271
MBS 080742732
OIB 03724292175
Skraćena tvrtka/naziv
VG MOBIL AUTO d.o.o.
Tvrtka/naziv VG MOBIL AUTO d.o.o. za prodaju vozila i autodijelova
Ulica Donja Drenova 16 G
Mjesto Donja Drenova
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Vlatko Georgiev
Godina osnivanja 2010.
Glavna djelatnost G 50302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Glavna djelatnost NKD2007 G4532 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 07.10.2010.
489
Matični broj 3752119
MBS 080017360
OIB 72640060701
Skraćena tvrtka/naziv
VIGOR-ZE d.o.o.
Tvrtka/naziv VIGOR-ZE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet,
trgovinu, ugostiteljstvo i osobne usluge, uvoz-izvoz i zastupanje stranih tvrtki
Ulica Biškupečka 16
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060848
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Silvija Baretić-Prugovečki
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost K
7412
Glavna djelatnost NKD2007
M6920
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno
savjetovanje
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno
savjetovanje
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101286437
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 28.02.1996.
490
Matični broj 2892987
MBS 080802796
OIB 22422273304
Skraćena tvrtka/naziv
VIMINALIS d.o.o.
Tvrtka/naziv VIMINALIS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Marinovec Zelinski 28
Mjesto Marinovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Ivkica Čegec
Godina osnivanja 2012.
Glavna djelatnost H 5530 Restorani
Glavna djelatnost NKD2007 I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 06.07.2012.
491
Matični broj 2020211
MBS 080545322
OIB 54347735336
Skraćena tvrtka/naziv
VINKOVEC GRADNJA d.o.o.
Tvrtka/naziv VINKOVEC GRADNJA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Gornji Vinkovec 57
Mjesto Gornji Vinkovec
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
članovi Uprave Stjepan Pohižek, Josip Pohižek, Zorica Jelić, Jela Pohižek Lacić
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost G 5119 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
Glavna djelatnost NKD2007 G4619 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 19.12.2005.
492
Matični broj 2134802
MBS 030089053
OIB 01588719103
Skraćena tvrtka/naziv
VINO ŽUPA d.o.o.
Tvrtka/naziv VINO ŽUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Trg Ante Starčevića 12 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Damir Hrgarek
Godina osnivanja 2006.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 16.10.2006.
493
Matični broj 2000563
MBS 080536728
OIB 54680104586
Skraćena tvrtka/naziv
VIRES NOBILIS d.o.o.
Tvrtka/naziv VIRES NOBILIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
usluge
Ulica Bocakova 50 B
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Zlatko Vuković, Silvana Vuković
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost K 7487 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 M7410 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 04.10.2005.
494
Matični broj 3557073
MBS 080197982
OIB 78786567928
Skraćena tvrtka/naziv
VITA TOURS d.o.o.
Tvrtka/naziv VITA TOURS d.o.o. putnička agencija, trgovina i usluge
Ulica Matije Gupca 5
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2013961
Telefon 2
Telefaks 01 2013962
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.vita-tours.hr
direktor Ljiljana Glavaš
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost I 6330 Djelatnosti putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 N7911 Djelatnosti putničkih agencija
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101575582
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 08.12.1998.
495
Matični broj 3875474
MBS 080122119
OIB 50705099618
Skraćena tvrtka/naziv
VITKOVIĆ PROM d.o.o.
Tvrtka/naziv VITKOVIĆ PROM društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i
uvoz-izvoz
Ulica Bocakova 48
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2065077
Telefon 2 01 2065100
Telefaks
Mobitel 098 280553
E-mail
Web
direktor VesnicaVitković
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 G4520 Održavanje i popravak motornih vozila
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101260700
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 09.06.1998.
496
Matični broj 0262722
MBS 080340143
OIB 21832688377
Skraćena tvrtka/naziv
V.K.L. - marketing d.o.o.
Tvrtka/naziv V.K.L. - marketing d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje
Ulica Zagrebačka 44
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061652
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Antun Veličan
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2484008-1101680960
Raiffeisenbank Austria d.d.
Datum registracije TS 23.01.2001.
497
Matični broj 3623297
MBS 080260241
OIB 36703100174
Skraćena tvrtka/naziv
V.M.P. d.o.o.
Tvrtka/naziv V.M.P. društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Ulica Biškupec zelinski 141 C
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel 098 230756
E-mail
Web
direktor Gordana Vukšić
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost K 7487 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
Glavna djelatnost NKD2007 M7410 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101396073
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 21.06.1999.
498
MBS 080488636
OIB 43365110112
Skraćena tvrtka/naziv
VOĆNI VRT d.o.o.
Tvrtka/naziv VOĆNI VRT društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i poljoprivredu
Ulica Sveta Helena 159
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Jacob Segev
Godina osnivanja 2004.
Glavna djelatnost K 7011 Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
Glavna djelatnost NKD2007 F4110 Organizacija izvedbe projekata za zgrade
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2500009-1101159691
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Datum registracije TS 23.04.2004
499
Matični broj 1279629
MBS 080141149
OIB 10948787598
Skraćena tvrtka/naziv
VRŠČAK d.o.o.
Tvrtka/naziv VRŠČAK promet, trgovina i usluge d.o.o.
Ulica Tomaševec 49
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Barbara Vrščak, Zvonimir Vrščak
Godina osnivanja 1997.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101554553
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 04.06.1997.
500
Matični broj 1067737
MBS 080348207
OIB 15038054047
Skraćena tvrtka/naziv
VRTNI CENTAR PISAČIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv VRTNI CENTAR PISAČIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu,
proizvodnju i usluge
Ulica Zagrebačka 4
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060313
Telefon 2 01 2061010
Telefaks 01 2060313
Mobitel
E-mail
Web
direktor Đurđica Pisačić
Godina osnivanja 2000.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101526582
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 17.11.2000.
501
Matični broj 1321692
MBS 080177066
OIB 83196662203
Skraćena tvrtka/naziv
WS - TERMO d.o.o.
Tvrtka/naziv WS - TERMO d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Vatrogasna 15
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061081
Telefon 2
Telefaks 01 2061080
Mobitel
E-mail
Web
direktor Boris Mladić
Godina osnivanja 1997.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101246306
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 18.11.1997.
502
Matični broj 1919148
MBS 080516135
OIB 63128294354
Skraćena tvrtka/naziv
ZADRUGA BRANITELJA SLOGA
Tvrtka/naziv ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA SLOGA zadruga za proizvodnju, ekološku
proizvodnju i razvoj u poljoprivredi, stočarstvu i voćarstvu
Ulica Braće Radić 8
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2011725
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
upravitelj zadruge Zvonko Filipović
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost A 01212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod
Glavna djelatnost NKD2007 A0141 Uzgoj muznih krava
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Zadruga
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 21.03.2005.
503
Matični broj 1850504
MBS 080213479
OIB 99872825684
Skraćena tvrtka/naziv
ZARA d.o.o.
Tvrtka/naziv ZARA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge
Ulica Bunjak 4 F
Mjesto Bunjak
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Jasna Koren
Godina osnivanja 1998.
Glavna djelatnost H 5540 Barovi
Glavna djelatnost NKD2007 I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2484008-1102492911
Raiffeisenbank Austria d.d.
Datum registracije TS 16.04.1998.
504
Matični broj 1267299
MBS 080131723
OIB 67413380648
Skraćena tvrtka/naziv
ZAŠTITA CENTAR d.o.o.
Tvrtka/naziv ZAŠTITA CENTAR d.o.o. za usluge zaštite na radu i zaštitu od požara, trgovinu,
zastupanje i ugostiteljstvo
Ulica Šalovec 23 B
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Amir Ahmetović
Godina osnivanja 1997.
Glavna djelatnost K 7430 Tehničko ispitivanje i analiza
Glavna djelatnost NKD2007 M7120 Tehničko ispitivanje i analiza
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101471140
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 23.04.1997.
505
Matični broj 1988239
MBS 080536937
OIB 24884181138
Skraćena tvrtka/naziv
ZELINA CENTAR d.o.o.
Tvrtka/naziv ZELINA CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje
nekretninama
Ulica Sveta Helena 159
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2862503
Telefon 2
Telefaks 01 2852990
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.outletcenter.hr
suvlasnik Jacob Segev
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost K 7011 Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
Glavna djelatnost NKD2007 F4110 Organizacija izvedbe projekata za zgrade
Broj zaposlenih 8
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 05.10.2005.
506
Matični broj 3606368
MBS 080057537
OIB 07443745075
Skraćena tvrtka/naziv
ZELINAPROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv ZELINAPROMET društvo s ograničenom odgovornošću za prozvodnju, trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge
Ulica Drenova Gornja 1 C
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2069620
Telefon 2 01 2043431
Telefaks 01 2069629
Mobitel
E-mail [email protected]
Web
direktor Željko Poldrugač
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost DJ2873 Proizvodnja proizvoda od žice
Glavna djelatnost NKD2007 C2593 Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
Broj zaposlenih 20
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101260496 Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 26.03.1996.
507
Matični broj 4132637
MBS 080882951
OIB 09050756163
Skraćena tvrtka/naziv
ZEL-MIK d.o.o.
Tvrtka/naziv ZEL-MIK društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
Ulica Donjozelinska 155
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Krešimir Mikina
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost - Nema podataka
Glavna djelatnost NKD2007 I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun - 0
Datum registracije TS 28.11.2013.
508
Matični broj 3784053
MBS 080350204
OIB 84412170391
Skraćena tvrtka/naziv
ZE - TRA d.o.o.
Tvrtka/naziv ZE - TRA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, marketing i
transport
Ulica Krečaves 91 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060374
Telefon 2 01 2011967
Telefaks 01 2049226
Mobitel 098 206137
E-mail [email protected]
Web
direktor Branko Posavec
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 14
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101245318
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 18.10.2000.
509
Matični broj 3584666
MBS 080297045
OIB 51943288677
Skraćena tvrtka/naziv
ZELINA d.d.
Tvrtka/naziv DRVNA INDUSTRIJA ZELINA dioničko društvo
Ulica Vladimira Nazora 64
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061126
Telefon 2
Telefaks 01 2061126
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.di-zelina.hr
predsjednik Uprave Krešo Perić
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost DD20102 Proizvodnja nesastavljenoga materijala za podove
Glavna djelatnost NKD2007 C1610 Piljenje i blanjanje drva
Broj zaposlenih 78
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Dioničko društvo
Glavni transakcijski račun 2360000-1101290110
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 04.06.1999.
510
Matični broj 3874559
MBS 080217859
OIB 38340359503
Skraćena tvrtka/naziv
ZELINA I.V. d.o.o.
Tvrtka/naziv ZELINA I.V. d.o.o. za trgovinu, uvoz i izvoz
Ulica Hrastje 55
Mjesto Hrastje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2067599
Telefon 2 01 2067390
Telefaks 01 2067390
Mobitel 098 9033655
E-mail
Web www.zelina-iv.hr
direktor Vesna Šaban, Ivica Antolković
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G
5211
Glavna djelatnost NKD2007
G4711
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom,
pićima i duhanskim proizvodima
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom,
pićima i duhanskim proizvodima
Broj zaposlenih 2
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2340009-1110146064
Privredna banka Zagreb d.d.
Datum registracije TS 17.04.1998.
511
Matični broj 1500805
MBS 080347642
OIB 82129874660
Skraćena tvrtka/naziv
ZELINA MONTAŽA d.o.o.
Tvrtka/naziv ZELINA MONTAŽA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge montaže
Ulica Zelingradska 59
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Božidar Biškup
Godina osnivanja 2000.
Glavna djelatnost F 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja)
Glavna djelatnost NKD2007 F4120 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2390001-1190180871
Hrvatska poštanska banka d.d.
Datum registracije TS 12.06.2000.
512
MBS 080445409
OIB 50286438977
Skraćena tvrtka/naziv
ZELINA TOURS d.o.o.
Tvrtka/naziv ZELINA TOURS društvo s ograničenom odgovornošću za međunarodni transport
putnika i robe
Ulica Orešje donje 20
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Đurđica Banovec, Branko Banovec
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost I 6023 Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
Glavna djelatnost NKD2007 H4939 Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2390001-1190231319
Hrvatska poštanska banka d.d.
Datum registracije TS 14.01.2003.
513
Matični broj 2478617
MBS 080685353
OIB 94935064116
Skraćena tvrtka/naziv
ZELINA-AUTO d.o.o.
Tvrtka/naziv ZELINA-AUTO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Donje Psarjevo 89
Mjesto Donje Psarjevo
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Jasna Pivarić
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost G 50102 Trgovina na malo motornim vozilima
Glavna djelatnost NKD2007 G4519 Trgovina ostalim motornim vozilima
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 03.02.2009.
514
Matični broj 0574066
MBS 080150455
OIB 89674821882
Skraćena tvrtka/naziv
ZELINA-METAL d.o.o.
Tvrtka/naziv ZELINA-METAL d.o.o. za metaloprerađivačku djelatnost i trgovinu
Ulica Biškupec Zelinski 15 H
Mjesto Biškupec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2062417
Telefon 2
Telefaks 01 2056533
Mobitel
E-mail [email protected]
Web
direktor Josip Špoljarec
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost DJ2811 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Glavna djelatnost NKD2007 C2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101544664
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 15.12.1997.
515
Matični broj 2435853
MBS 080666455
OIB 00883067529
Skraćena tvrtka/naziv
ZELINA-PLIN d.o.o.
Tvrtka/naziv ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju plinom
Ulica Katarine Krizmanić 1
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2040760
Telefon 2
Telefaks 01 2060716
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.zelplin.hr
direktor Saša Sever
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost E 4022 Distribucija i trgovina plinovitim gorivima distribucijskom mrežom
Glavna djelatnost NKD2007 D3522 Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
Broj zaposlenih 5
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 31.07.2008.
516
Matični broj 3629147
MBS 080177689
OIB 55460105464
Skraćena tvrtka/naziv
ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Tvrtka/naziv ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću
Ulica Katarine Krizmanić 1
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060337
Telefon 2 01 2040750
Telefaks 01 2060716
Mobitel
E-mail [email protected]; [email protected]
Web www.zelkom.hr
direktor Mladen Puhelek
Godina osnivanja 1990.
Glavna djelatnost E 4100 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
Glavna djelatnost NKD2007 E3600 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Broj zaposlenih 65
Veličina poduzeća Srednje
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101426407
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 17.11.1997.
517
Matični broj 3901319
MBS 080253959
OIB 18216440235
Skraćena tvrtka/naziv
ZEL-KARTON d.o.o.
Tvrtka/naziv ZEL-KARTON Društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge
Ulica Ulica Severovine 16
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060754
Telefon 2
Telefaks 01 2061830
Mobitel
E-mail [email protected]
Web www.zel-karton.hr
direktor Danijela Mihalic
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost G 51900 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 C1721 Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101250601
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 30.11.1998.
518
Matični broj 1994905
MBS 080538432
OIB 65805120082
Skraćena tvrtka/naziv
ZENUR-TRANS d.o.o.
Tvrtka/naziv ZENUR-TRANS d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica Marinovec Zelinski 11
Mjesto Marinovec Zelinski
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2060909
Telefon 2
Telefaks 01 2060909
Mobitel 098 9974643
E-mail [email protected]
Web
direktor Elvis Nuredini
Godina osnivanja 2005.
Glavna djelatnost I 6024 Cestovni prijevoz robe
Glavna djelatnost NKD2007 H4941 Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 18.10.2005.
519
Matični broj 3951685
MBS 080201280
OIB 80876958497
Skraćena tvrtka/naziv
ZE-PROM d.o.o.
Tvrtka/naziv ZE-PROM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i
prijevoz
Ulica Blaževdolska 95
Mjesto Blaževdol
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2065838
Telefon 2 01 2065011
Telefaks 01 2013647
Mobitel 098 358386
E-mail [email protected]
Web
direktor Mato Đuka
Godina osnivanja 1992.
Glavna djelatnost DI26630 Proizvodnja gotove betonske smjese
Glavna djelatnost NKD2007 C2363 Proizvodnja gotove betonske smjese
Broj zaposlenih 14
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101285782
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 10.02.1998.
520
Matični broj 1339907
MBS 010029984
OIB 77041019880
Skraćena tvrtka/naziv
ZIK GRADNJA d.o.o.
Tvrtka/naziv ZIK GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge
Ulica Trg Ante Starčevića 11
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
član Uprave Zlatko Kušić
Godina osnivanja 1997.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 28.01.1997.
521
Matični broj 2552035
MBS 080705890
OIB 83130736503
Skraćena tvrtka/naziv
ZLATNI JIN d.o.o.
Tvrtka/naziv ZLATNI JIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Trg Ante Starčevića 5
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Sujuan Jin
Godina osnivanja 2009.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 6
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 01.09.2009.
522
Matični broj 2974886
MBS 080825850
OIB 54970619838
Skraćena tvrtka/naziv
ZLATNI LISTIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv ZLATNI LISTIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Trg Ante Starčevića 5
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Sujuan Jin
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost G 5242 Trgovina na malo odjećom
Glavna djelatnost NKD2007 G4771 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 21.01.2013.
523
Matični broj 0572918
MBS 080385131
OIB 98664665126
Skraćena tvrtka/naziv
ZMIŠA DRVO-PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv ZMIŠA DRVO-PROMET d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Ulica Donja Drenova 20 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Dražen Zmiša
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost DD2030 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
Glavna djelatnost NKD2007 C1623 Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101277983
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 22.03.2001.
524
Matični broj 2660369
MBS 080734966
OIB 08518051146
Skraćena tvrtka/naziv
ZRIN-SISTEM d.o.o.
Tvrtka/naziv ZRIN-SISTEM d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu
Ulica Zrinšćina 40
Mjesto Zrinšćina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10383 Komin
Telefon 1 01 2024818
Telefon 2
Telefaks 01 2024819
Mobitel
E-mail [email protected]
Web
direktor Sanda Kobačić
Godina osnivanja 2010
Glavna djelatnost H 5510 Hoteli
Glavna djelatnost NKD2007 I5510 Hoteli i sličan smještaj
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 30.06.2010
525
Matični broj 2465264
MBS 080678104
OIB 26188619258
Skraćena tvrtka/naziv
Zubni centar HIPERION d.o.o.
Tvrtka/naziv Zubni centar HIPERION d.o.o. za zdravstvenu djelatnost
Ulica Sveta Helena 33
Mjesto Sveta Helena
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2065203
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Irena-Marija Briševac
Godina osnivanja 2008.
Glavna djelatnost DL3310 Proizvodnja medicinske i kirurške opreme te ortopedskih pomagala
Glavna djelatnost NKD2007 C3250 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
Broj zaposlenih 1
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 24.11.2008
526
Matični broj 0320536
MBS 080230650
OIB 81971881123
Skraćena tvrtka/naziv
ŽELMA-PROM d.o.o.
Tvrtka/naziv ŽELMA-PROM društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz-izvoz, trgovina na
veliko i malo
Ulica Ljudevita Gaja 1 A
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2062484
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Željko Čehulić
Godina osnivanja 1993.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 3
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101255234
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 26.05.1998.
527
Matični broj 3680053
MBS 080280808
OIB 33760336280
Skraćena tvrtka/naziv
ŽIDAK d.o.o.
Tvrtka/naziv ŽIDAK društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu
Ulica Donjozelinska 25
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Stjepan Židak
Godina osnivanja 1991.
Glavna djelatnost G 5212 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Glavna djelatnost NKD2007 G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2390001-1100099182
Hrvatska poštanska banka d.d.
Datum registracije TS 10.11.1999.
528
Matični broj 1720023
MBS 080457810
OIB 87682869159
Skraćena tvrtka/naziv
ŽIGROVIĆ d.o.o.
Tvrtka/naziv ŽIGROVIĆ d.o.o. za usluge
Ulica Kalinje 61 B
Mjesto Kalinje
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1 01 2061286
Telefon 2
Telefaks 01 2061286
Mobitel
E-mail
Web
direktor Gjuro Žigrović
Godina osnivanja 2003.
Glavna djelatnost K
7412
Glavna djelatnost NKD2007
M6920
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno
savjetovanje
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno
savjetovanje
Broj zaposlenih 0
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101656462
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 16.04.2003.
529
Matični broj 0902527
MBS 080353681
OIB 08854975235
Skraćena tvrtka/naziv
ŽIGROVIĆ PROMET d.o.o.
Tvrtka/naziv ŽIGROVIĆ PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Ulica Kalinje 7
Mjesto Sveti Ivan Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10380 Sveti Ivan Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks 01 2021540
Mobitel 098 289909
E-mail [email protected]
Web
direktor Davor Žigrović, Krunoslav Žigrović
Godina osnivanja 1994.
Glavna djelatnost G 5190 Ostala trgovina na veliko
Glavna djelatnost NKD2007 G4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih 12
Veličina poduzeća Malo
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2360000-1101384380
Zagrebačka banka d.d.
Datum registracije TS 19.07.2000.
530
Matični broj 4017544
MBS 080838627
OIB 00420966124
Skraćena tvrtka/naziv
ŽITOPLOD j.d.o.o.
Tvrtka/naziv ŽITOPLOD jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i
usluge
Ulica Dragutina Stražimira 46
Mjesto Donja Zelina
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1
Telefon 2
Telefaks
Mobitel
E-mail
Web
direktor Davor Crnobori
Godina osnivanja 2013.
Glavna djelatnost G 5131 Trgovina na veliko voćem i povrćem
Glavna djelatnost NKD2007 G4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem
Broj zaposlenih
Veličina poduzeća Neodređeno
Pravni oblik Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun Datum registracije TS 21.03.2013.
531
Matični broj 1334336
MBS 080190647
OIB 86962125052
Skraćena tvrtka/naziv
ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
d.o.o.
Tvrtka/naziv ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE društvo za održavanje i zaštitu
cesta, građevinarstvo i projektiranje d.o.o.
Ulica Zagrebačka cesta 44 A
Mjesto Goričica
Općina Sveti Ivan Zelina
Pošta 10382 Donja Zelina
Telefon 1 01 2317017
Telefon 2
Telefaks 01 2315576
Mobitel
E-mail [email protected]
Web
direktor Franjo Lazarin
Godina osnivanja 1997.
Glavna djelatnost F 45231 Izgradnja autocesta i drugih cesta, uzletišta u zračnim lukama
Glavna djelatnost NKD2007 F4211 Gradnja cesta i autocesta
Broj zaposlenih 276
Veličina poduzeća Srednje
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Glavni transakcijski račun 2340009-1100147103
Privredna banka Zagreb d.d.
Datum registracije TS 23.12.1997.
532
4. OBRTNICI U SVETOM
IVANU ZELINI
533
Naziv obrta:
Pretežita djelatnost:
1001 BAJKA MIRISA, vl. Sanja Jagić
Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića bb
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim
prodavaonicama
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1058
MBO: 97204404
Broj obrtnice: 01030701058
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 08.12.2010.
Prestanak obrta:
Ulica: Trg Ante Starčevića bb
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Jagić Sanja
OIB: 31705035840
Zanimanje: 3119.71.4 - grafički tehničar
Složenost: Ulica: Matije Gupca 10
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
534
Naziv obrta: A. B. GRADITELJSTVO, vl. Anto Bilić
Pretežita djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 722
MBO: 91710227
Broj obrtnice: 01030700722
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.04.2003.
Prestanak obrta: Ulica: Prigorska 14
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bilić Anto
OIB: 08495285383
Zanimanje: 3112.36.4 - građevinski tehničar visokogradnje
Složenost: Ulica: Prigorska 14
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
535
"ABC - RENT" Iznajmljivanje šatora, ugostiteljske opreme i
Naziv obrta: ugostiteljstvo, vl. Ivanka Kudeljan
Sveti Ivan Zelina, Šulinec 20
Pretežita djelatnost: Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d. n.
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 157
MBO: 90026454
Broj obrtnice: 01010500157
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Šulinec 20
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kudeljan Ivanka
OIB: 85082754704
Zanimanje: Složenost: Ulica: Šulinec 20
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
536
Naziv obrta:
ADAPT KERAMIKA
vl. Dragan Marković, Sveti Ivan Zelina, Vatrogasna 25 g
Pretežita djelatnost: Postavljanje zidnih ili podnih keramičkih, betonskih ili kamenih pločica
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1133
MBO: 97453145
Broj obrtnice: 01030701133
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.08.2013.
Prestanak obrta: Ulica: Vatrogasna 25 g
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Marković Dragan
OIB: 15088697214
Zanimanje: Složenost: Ulica: Vatrogasna 25 g
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
537
Naziv obrta:
AGRAM - TEC Obrt za popravke mehanike i elektronike
vl. Božidar Knafeljc, Sveti Ivan Zelina, Donja Drenova 4a
Pretežita djelatnost: Popravak strojeva
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1108
MBO: 97356107
Broj obrtnice: 01030701108
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.09.2012.
Prestanak obrta: Ulica: Donja Drenova 4 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Knafeljc Božidar
OIB: 62606022422
Zanimanje: 7311.61.3 - precizni mehaničar
Složenost: 5 (majstorski ispit)
Ulica: Donja Drenova 4 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
538
Naziv obrta:
"AGRO-DOM" Proizvodnja i prerada voća i povrća
vl. Božo Kušinec
Pretežita djelatnost: Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 819
MBO: 91711070
Broj obrtnice: 01030700819
TDU: služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.01.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Laktec 50
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kušinec Božo
OIB: 73083737350
Zanimanje: Složenost: Ulica: Laktec 50
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka Županija
539
Naziv obrta:
AGRO-DROPUČIĆ poljoprivredne usluge
vl. Krešimir Dropučić, Sveti Ivan Zelina, Hrastje 36
Pretežita djelatnost: Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1033
MBO: 97141496
Broj obrtnice: 01030701033
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.03.2010.
Prestanak obrta: Ulica: Hrastje 36
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Dropučić Krešimir
OIB: 18923719602
Zanimanje: Složenost: Ulica: Hrastje 36
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
540
Naziv obrta:
ANTOLKOVIĆ vulkanizerska radionica i autoservis
vl. Damir i Danijel Antolković, Sveti Ivan Zelina, Hrastje 70 b
održavanje i popravak motornih vozila: vulkanizerska djelatnost, pranje vozila;
Pretežita djelatnost: *ugradnja, održavanje i servisiranje uređaja za hlađenje i klimatizaciju u mot.
vozilima
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 220
MBO: 90024184
Broj obrtnice: 01010500220
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 19.01.1994.
Prestanak obrta: Ulica: Hrastje 70 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Dropučić Krešimir
OIB: 18923719602
Zanimanje: Složenost: Ulica: Hrastje 70 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
541
Naziv obrta:
ARTE - KERAMIKA, vl. Valentina Šeb
Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka 64 b
Pretežita djelatnost: Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1077
MBO: 97244317
Broj obrtnice: 01030701077
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 11.05.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 64 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Šeb Valentina
OIB: 20805550423
Zanimanje: Složenost: Ulica: Pretoki 31 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
542
Naziv obrta: "ASB", Auto sajle Briški, vl. Stjepan Briški
Pretežita djelatnost: Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 393
MBO: 90026080
Broj obrtnice: 01010500393
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 12.12.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Milutina Barača 15
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Briški Stjepan
OIB: 37552048647
Zanimanje: Složenost: Ulica: Donjozelinska 59
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
543
Naziv obrta:
Autodijelovi "PEHAR", vl. Franjo Pechar
Sveti Ivan Zelina, Blaževdol, Blaževdolska 49 c
Pretežita djelatnost: Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 700
MBO: 91709989
Broj obrtnice: 01010500700
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Blaževdol, Blaževdolska 49 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Pechar Franjo
OIB: 73407454956
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Novo Brestje, Zagrebačka 116
Naselje: Sesvete
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
544
Naziv obrta: Autolimarija – autopraonica "KUČEK", vl. Denis Kuček
Pretežita djelatnost: Održavanje i popravak motornih vozila; autolimarski radovi i pranje vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 764
MBO: 91710588
Broj obrtnice: 01030700764
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Blaškovec, Blaškovečka 7
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kuček Denis
OIB: 14530512572
Zanimanje: Složenost: Ulica: Blaškovec, Blaškovečka 7
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
545
Naziv obrta: AUTOLIMARIJA, vl. Zlatko Fanjek
Pretežita djelatnost:
Održavanje i popravak motornih vozila – popravci vjetrobrana i prozora motornih
vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 203
MBO: 90024001
Broj obrtnice: 01010500203
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Bukovec Zelinski 78
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Fanjek Zlatko
OIB: 46837241937
Zanimanje: Složenost: Ulica: Bukovec Zelinski 78
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka Županija
546
Naziv obrta:
"AUTOLIMARSKO-LAKIRERSKA RADIONA"
vl. Ljubomir Filipović
Pretežita djelatnost: Održavanje i popravak motornih vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 226
MBO: 90024257
Broj obrtnice: 01010500226
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Filipovići 3 a
Naselje: Komin
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Filipović Ljubomir
OIB: 32748126371
Zanimanje: Složenost: Ulica: Filipovići 3 Aa
Naselje: Komin
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
547
Naziv obrta: "AUTOMEHANIČARSKA RADIONA", vl. Dragutin Gaberšek
Pretežita djelatnost: održavanje i popravak motornih vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 564
MBO: 91708753
Broj obrtnice: 01010500564
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Donjozelinska 45
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Gaberšek Dragutin
OIB: 18552701992
Zanimanje: Složenost: Ulica: Donjozelinska 45
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
548
Naziv obrta:
Automehaničarska radiona "ĐURO", vl. Danijel Božinski
Sveti Ivan Zelina, Donje Psarjevo 4
Pretežita djelatnost: Održavanje i mehanički popravci motornih vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1057
MBO: 97195898
Broj obrtnice: 01030701057
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Donje Psarjevo 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Božinski Danijel
OIB: 93902446919
Zanimanje: Složenost: Ulica: Gornje Psarjevo 15
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
549
Naziv obrta:
AUTOPRIJEVOZ "FRLJAK", vl. Marija Frljak
Donja Drenova 1 c, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: Održavanje i mehanički popravci motornih vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 844
MBO: 91711282
Broj obrtnice: 01030700844
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Donja Drenova 1 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Frljak Marija
OIB: 12688466319
Zanimanje: Složenost: Ulica: Donja Drenova 1 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
550
Naziv obrta: "AUTOPRIJEVOZ KNEZ", vl. Damir Knez
Pretežita djelatnost: cestovni prijevoz (tereta) robe – unutarnji i međunarodni
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 562
MBO: 91708737
Broj obrtnice: 01010500562
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 15.09.1999.
Prestanak obrta: Ulica: Dubovec Bisaški 11 a
Naselje: Komin
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Knez Damir
OIB: 51653252496
Zanimanje: Složenost: Ulica: Dubovec 11 a
Naselje: Komin
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
551
Naziv obrta: "AUTOPRIJEVOZ POSAVEC", vl. Dragutin Posavec
Pretežita djelatnost: cestovni prijevoz (tereta) robe-unutarnji i međunarodni
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 644
MBO: 91709440
Broj obrtnice: 01010500644
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.09.2001.
Prestanak obrta: Ulica: Radoišće 96 e
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka Županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Posavec Dragutin
OIB: 12569622574
Zanimanje: Složenost: Ulica: Radoišće 96 e
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
552
Naziv obrta: "AUTOPRIJEVOZ PREVAREK", vl. Željko Prevarek
Pretežita djelatnost: cestovni prijevoz robe
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 717
MBO: 91710162
Broj obrtnice: 01030700717
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.03.2003.
Prestanak obrta: Ulica: Komin 72 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Prevarek Željko
OIB: 60862788286
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Komin 72 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
553
Naziv obrta:
Autoprijevoz "ZMAZEK", vl. Damir Zmazek
Sveti Ivan Zelina, Sv. Helena 144 a
Pretežita djelatnost: cestovni prijevoz robe
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 889
MBO: 91711720
Broj obrtnice: 01030700889
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.05.2006.
Prestanak obrta: Ulica: Sv. Helena 144 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Zmazek Damir
OIB: 15601025432
Zanimanje: Složenost: Ulica: Sv. Helena 144 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
554
Naziv obrta:
AUTOPRIJEVOZNIK, vl. Damir Smrndić
Sveti Ivan Zelina, Pretoki 18
Pretežita djelatnost: Cestovni prijevoz robe
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1020
MBO: 97103144
Broj obrtnice: 01030701020
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.09.2009.
Prestanak obrta: Ulica: Pretoki 18
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Smrndić Damir
OIB: 17352235070
Zanimanje: Složenost: Ulica: Pretoki 18
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
555
Naziv obrta: "AUTOPRIJEVOZNIK", vl. Branko Posavec
Pretežita djelatnost: Cestovni prijevoz (tereta) robe-unutarnji i međunarodni
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 455
MBO: 91600120
Broj obrtnice: 01010500455
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Krečaves 91 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Posavec Branko
OIB: 69241111412
Zanimanje: Složenost: Ulica: Krečaves 91 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
556
Naziv obrta:
AUTOPRIJEVOZNIK vl. Danijel Čolig
Sveti Ivan Zelina, Sv. Helena 140 a
Pretežita djelatnost: Cestovni prijevoz robe
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 908
MBO: 91601169
Broj obrtnice: 01030700908
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.11.2006.
Prestanak obrta: Ulica: Sv. Helena 140 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Čolig Danijel
OIB: 79541994548
Zanimanje: Složenost: Ulica: Sv. Helena 140 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
557
Naziv obrta:
AUTOPRIJEVOZNIK, vl. Krunoslav Posavec
Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka 141
Pretežita djelatnost: Cestovni prijevoz robe
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1071
MBO: 97232793
Broj obrtnice: 01030701071
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 06.04.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 141
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Posavec Krunoslav
OIB: 46360693758
Zanimanje: Složenost: Ulica: Zagrebačka 141
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
558
Naziv obrta: "AUTOPRIJEVOZNIK", vl. Darko Habunek
Pretežita djelatnost: Cestovni prijevoz (tereta) robe
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 305
MBO: 90025121
Broj obrtnice: 01010500305
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Radoišće 101
Naselje: Komin
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Habunek Darko
OIB: 08331233276
Zanimanje: Složenost: Ulica: Radoišće 101
Naselje: Komin
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
559
Naziv obrta: "AUTOPRIJEVOZNIK", vl. Goran Frajt
Pretežita djelatnost: Cestovni prijevoz (tereta) robe – unutarnji i međunarodni
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 667
MBO: 91709695
Broj obrtnice: 01010500667
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.03.2002.
Prestanak obrta: Ulica: Sv. Helena 66
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Frajt Goran
OIB: 15091789909
Zanimanje: Složenost: Ulica: Sv. Helena 66
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
560
Naziv obrta: "AUTOPRIJEVOZNIK", vl. Ljiljana Blažić
Pretežita djelatnost: Cestovni prijevoz robe
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 67
MBO: 90026802
Broj obrtnice: 01010500067
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 42
Naselje: Goričica
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Blažic Ljiljana
OIB: 28076052893
Zanimanje: Složenost: Ulica: Zagrebačka 42
Naselje: Goričica
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
561
Naziv obrta: "AUTOPRIJEVOZNIK", vl. Marijo Hadaš
Pretežita djelatnost: Cestovni prijevoz (tereta) robe – unutarnji i međunarodni
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 508
MBO: 91600693
Broj obrtnice: 01010500508
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Pretoki 22 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Hadaš Marijo
OIB: 83767629407
Zanimanje: Složenost: Ulica: Pretoki 22 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
562
Naziv obrta:
„AUTOPRIJEVOZNIK“, vl. Stjepan Kožić
Gornja Drenova 137
Pretežita djelatnost: cestovni prijevoz (tereta) robe – unutarnji i međunarodni
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 435
MBO: 91599903
Broj obrtnice: 01010500435
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Gornja Drenova 137
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka Županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kožić Stjepan
OIB: 45484819471
Zanimanje: Složenost: Ulica: Gornja Drenova 137
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
563
Naziv obrta: "AUTOPRIJEVOZNIK", vl. Vladimir Buković
Pretežita djelatnost: cestovni prijevoz robe
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 849
MBO: 91711355
Broj obrtnice: 01030700849
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 16.08.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Suhodol Zelinski 5
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Buković Vladimir
OIB: 86365542740
Zanimanje: 8324.11.3 - vozač teretnog vozila
Složenost: 4 (SSS i SŠS u četverogodišnjem trajanju (KV, SSS, SŠS))
Ulica: Suhodol Zelinski 5
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
564
Naziv obrta: "AUTOPRIJEVOZNIK", vl. Zlatko Lanović
Pretežita djelatnost: Cestovni prijevoz (tereta) robe – unutarnji i međunarodni
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 344
MBO: 90025563
Broj obrtnice: 01010500344
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Biškupec Zelinski 47
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Lanović Zlatko
OIB: 31547108175
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski 47
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
565
Naziv obrta: "AUTOPRIJEVOZNIK", vl. Zlatko Đunđuš
Pretežita djelatnost: Cestovni prijevoz robe (unutarnji i međunarodni)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 68
MBO: 90026829
Broj obrtnice: 01010500068
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Bukevje Zelinsko 3
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Đunđuš Zlatko
OIB: 69925320470
Zanimanje: Složenost: Ulica: Bukevje Zelinsko 3
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
566
Naziv obrta:
AUTOSERVIS, vl. Goran Mihalic
Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka 76
Pretežita djelatnost: Održavanje i popravak motornih vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1122
MBO: 97386278
Broj obrtnice: 01030701122
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 28.01.2013.
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 76
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Mihalic Goran
OIB: 78971555960
Zanimanje: Složenost: Ulica: Polonje Tomaševečko 3
Naselje: Polonje Tomaševečko
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
567
Naziv obrta: Auto servis "GOJKO", vl. Stjepan Gojko
Pretežita djelatnost: Održavanje i popravak motornih vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 980
MBO: 91601843
Broj obrtnice: 01030700980
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.04.2008.
Prestanak obrta: Ulica: Zadrkovec 25 f
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Gojko Stjepan
OIB: 63271632525
Zanimanje: 7231.24.5 - automehaničar, majstor
Složenost: 5 (majstorski ispit)
Ulica: Zadrkovec 25 f
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
568
Naziv obrta: Auto servis "KRANJEC", vl. Dragutin Kranjec
Pretežita djelatnost: Održavanje i popravak motornih vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 290
MBO: 90024958
Broj obrtnice: 01010500290
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Keleminovec 32 a
Naselje: Komin
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kranjec Dragutin
OIB: 75301462756
Zanimanje: Složenost: Ulica: Keleminovec 32 a
Naselje: Komin
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
569
Naziv obrta: Auto-servis "IVICA", vl. Ivica Drenček
Pretežita djelatnost: Održavanje i popravak motornih vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 359
MBO: 90025725
Broj obrtnice: 01010500359
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Goričica, Zagrebačka 31
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Drenček Ivica
OIB: 20029015604
Zanimanje: Složenost: Ulica: Goričica, Zagrebačka 31
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
570
Naziv obrta:
Autoprijevoz "KOS", vl. Ignac Kos
Nespeš 78, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: Cestovni prijevoz robe
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 201
MBO: 90023986
Broj obrtnice: 01010500201
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.01.2008.
Prestanak obrta: Ulica: Nespeš 78
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kos Ignac
OIB: 45057936432
Zanimanje: Složenost: Ulica: Nespeš 78
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
571
Naziv obrta:
"AXEL" elektroinstalacije i alarmni sistemi
vl. Silvio Košutić
Pretežita djelatnost: elektroinstalacijski radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 537
MBO: 91601002
Broj obrtnice: 01010500537
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 18.01.1999.
Prestanak obrta: Ulica: Šulinec 24
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Košutić Silvio
OIB: 33519951508
Zanimanje: Složenost: Ulica: Šulinec 24
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
572
Naziv obrta:
"AUTOPRIJEVOZNIK" prijevoz tereta cestom (unutarnji i
međunarodni), vl. Branko Sušec
Pretežita djelatnost: Cestovni prijevoz robe
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 165
MBO: 90026551
Broj obrtnice: 01010500165
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Vatrogasna 41
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Sušec Branko
OIB: 91063305992
Zanimanje: Složenost: Ulica: Vatrogasna 41
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
573
Naziv obrta:
"AUTOPRIJEVOZNIK" prijevoz tereta cestom (unutarnji i
međunarodni), vl. Stjepan Golubić
Pretežita djelatnost: Cestovni prijevoz robe
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 39
MBO: 90022866
Broj obrtnice: 01010500039
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 22.08.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Donje Psarjevo 94
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Golubić Stjepan
OIB: 44113529172
Zanimanje: Složenost: Ulica: Donje Psarjevo 94
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
574
Naziv obrta: "BARTOLOME - PROMET", vl. Leonardo Bartolome
Pretežita djelatnost: piljenje i blanjanje drva
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 803
MBO: 91710944
Broj obrtnice: 01030700803
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.11.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Marinovec Zelinski 30
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bartolome Leonardo
OIB: 12047644248
Zanimanje: 3212.24.4 - poljoprivredni tehničar
Složenost: Ulica: Obrež zelinski 7
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
575
Naziv obrta:
BAZA caffe bar, vl. Kristina Habunek
Sveti Ivan Zelina, Vl. Nazora 35
Pretežita djelatnost: Caffe barovi, noćni barovi, noćni klubovi, disco barovi i disco clubovi;*caffe bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1123
MBO: 97392324
Broj obrtnice: 01030701123
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 16.02.2013.
Prestanak obrta: Ulica: V. Nazora 35
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Habunek Kristina
OIB: 03990648929
Zanimanje: Složenost: Ulica: Radoišće 100
Naselje: Radoišće
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
576
Naziv obrta: Betonara "FUČKAN", vl. Vesna Fučkan-Puhelek
Pretežita djelatnost: Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 815
MBO: 90023242
Broj obrtnice: 01030700815
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.01.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Fučkani 5
Naselje: Blaževdol
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Fučkan-Puhelek Vesna
OIB: 22867019935
Zanimanje: Složenost: Ulica: Fučkani 22
Naselje: Blaževdol
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
577
Naziv obrta: "BETONSKI PROIZVODI I TRGOVINA", vl. Ivan Sušec
Pretežita djelatnost: Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 85
MBO: 90027019
Broj obrtnice: 01010500085
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Krečaves 1 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Sušec Ivan
OIB: 82461508684
Zanimanje: Složenost: Ulica: Krečaves 1 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
578
Naziv obrta:
BISER usluge čišćenja, vl. Darko Ovčar
Sveti Ivan Zelina, Matije Gupca 45
Pretežita djelatnost: Osnovno čišćenje zgrada
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1127
MBO: 97400939
Broj obrtnice: 01030701127
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 08.03.2013.
Prestanak obrta: Ulica: Matije Gupca 45
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Ovčar Darko
OIB: 01170024828
Zanimanje: Složenost: Ulica: Matije Gupca 45
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
579
Naziv obrta:
Bistro "EUROPA", vl. Vedran Rodić
Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka 139
Pretežita djelatnost: Restorani-bistro
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 728
MBO: 91710278
Broj obrtnice: 01030700728
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.06.2003.
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 139
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Rodić Vedran
OIB: 30778984186
Zanimanje: Složenost: Ulica: Zagrebačka 139
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
580
Naziv obrta:
Bistro "MB", vl. Slava Bošnjak i Robert Bošnjak
Sveti Ivan Zelina, Sajmišna 13 f
Pretežita djelatnost: Restorani-bistro
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 843
MBO: 91711274
Broj obrtnice: 01030700843
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.06.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Sajmišna 13 f
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNICIMA
Prezime i ime: Bošnjak Slava
OIB: 58141741986
Zanimanje: 7441.13.3 - kožar
Složenost: Ulica: Sajmišna 13 f
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Prezime i ime: Bošnjak Robert
OIB: 35709306887
Zanimanje: 5122.12.3 - kuhar
Složenost: Ulica: Sajmišna 13 f
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
581
Naziv obrta:
BISTRO "TONČEK", vl. Antonio Prevarek
Sveti Ivan Zelina, Komin 13 c
Pretežita djelatnost: Restorani i gostionice - * bistro
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1062
MBO: 97207713
Broj obrtnice: 01030701062
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 03.01.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Komin 13 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Prevarek Antonio
OIB: 75725779662
Zanimanje: 3114.11.4 - tehničar za elektroničke proizvode
Složenost: Ulica: Komin 13a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
582
Naziv obrta:
BIČAK popravak i politiranje namještaja, vl. Dragutin Bičak
Novo Mjesto, Novo Mjesto 7
Pretežita djelatnost: Proizvodnja ostalog namještaja (politiranje)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 772
MBO: 91710669
Broj obrtnice: 01030700772
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 15.04.2004.
Prestanak obrta: Ulica: Novo Mjesto 7
Naselje: Novo Mjesto
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bičak Dragutin
OIB: 17277965829
Zanimanje: 7233.71.3 - strojobravar
Složenost: Ulica: Novo Mjesto 7
Naselje: Novo Mjesto
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
583
Naziv obrta:
"BRA – KOM" kompjutorska obrada metala
vl. Branko Barunica
Pretežita djelatnost: Proizvodnja alata
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 671
MBO: 91709733
Broj obrtnice: 01010500671
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.06.2002.
Prestanak obrta: Ulica: Gornja Drenova 4 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Barunica Branko
OIB: 54572486881
Zanimanje: Složenost: Ulica: IV Poljanice 6 3
Naselje: Zagreb
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
584
Naziv obrta:
"BRACO" prodavaonica mješovite robe
vl. Zdravko Jurinčić, Sveti Ivan Zelina, Braće Radića 15
Pretežita djelatnost: Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 461
MBO: 91600197
Broj obrtnice: 01010500461
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Braće Radića 15
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Jurinčić Zdravko
OIB: 56792334180
Zanimanje: Složenost: Ulica: Pretoki 21
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
585
Naziv obrta:
BRAČIĆ obrt za strojnu obradu metala
vl. Anita Bračić Pasanec, Sveti Ivan Zelina, Šulinec 15
Pretežita djelatnost: Strojna obrada metala
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 401
MBO: 90026179
Broj obrtnice: 01010500401
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1998.
Prestanak obrta: Ulica: Šulinec 15
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bračić Pasanec Anita
OIB: 85816099198
Zanimanje: 2145.91.7 - diplomirani strojarski inženjer
Složenost: Ulica: Lea Muellera 54 d
Naselje: Zagreb
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
586
Naziv obrta: Bravarija "ČEHULIĆ", vl. Milivoj Čehulić
Pretežita djelatnost: Proizvodnja vrata i prozora od metala
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 859
MBO: 91711436
Broj obrtnice: 01030700859
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 12.10.2006.
Prestanak obrta: Ulica: Bedenica 53a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Čehulić Milivoj
OIB: 28660014968
Zanimanje: 7233.71.3 - strojobravar
Složenost: Ulica: Bedenica 53a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
587
Naziv obrta: "BRAVARIJA ŠPOLJAREC", vl. Josip Špoljarec
Pretežita djelatnost: Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 529
MBO: 91600910
Broj obrtnice: 01010500529
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Biškupec Zelinski 15 h
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Špoljarec Josip
OIB: 22722928836
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski 15 h
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
588
Naziv obrta: Buffet "AMOR" – izdvojeni pogon, vl. Valentina Culej
Pretežita djelatnost: Barovi – buffet
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 875
MBO: 91726794
Broj obrtnice: 01030700875
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 08.09.2004.
Prestanak obrta: Ulica: Goričica, Zagrebačka 50
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Culej Valentina
OIB: 71207416912
Zanimanje: Složenost: Ulica: Sopnička 10
Naselje: Sesvete
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
589
Naziv obrta: "BUS-PRIJEVOZ", vl. Josip Kavić
Pretežita djelatnost: Ostali prijevoz putnika cestom-slobodni (izvanredni, unutarnji i međunarodni)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 280
MBO: 90024842
Broj obrtnice: 01010500280
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Fučkani 26
Naselje: Blaževdol
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kavić Josip
OIB: 56320896390
Zanimanje: Složenost: Ulica: Fučkani 26
Naselje: Blaževdol
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
590
Naziv obrta:
Butik "NENA", vl. Nevenka Dropučić
Sveti Ivan Zelina, Šalovec 26
Pretežita djelatnost: Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 588
MBO: 91708923
Broj obrtnice: 01010500588
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 04.03.2000.
Prestanak obrta: Ulica: Šalovec 26
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Dropučić Nevenka
OIB: 52079862902
Zanimanje: Složenost: Ulica: Šalovec 26
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
591
Naziv obrta:
Caffe bar "5", vl. Vesna Bašić
Sveti Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12 a
Pretežita djelatnost: Caffe barovi, noćni barovi, noćni klubovi, disco barovi i disco clubovi * caffe bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1063
MBO: 97208469
Broj obrtnice: 01030701063
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.01.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Trg A. Starčevića 12 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bašić Vesna
OIB: 09750586127
Zanimanje: 3311.1.6 - učitelj razredne nastave
Složenost: Ulica: Pretoki 31 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
592
Naziv obrta:
Caffe-bar "73", vl. Mario Zidarić
Sveti Ivan Zelina, Donje Orešje, Bistrička 81
Pretežita djelatnost: Barovi – caffe-bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 111
MBO: 90023323
Broj obrtnice: 01010500111
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Bistrička 81
Naselje: Donje Orešje
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Zidarić Mario
OIB: 40298120270
Zanimanje: Složenost: Ulica: Bistrička 81
Naselje: Donje Orešje
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
593
Naziv obrta:
Caffe bar "BACCARA", vl. Sabina Zmišlja
Sveti Ivan Zelina, Blaževdol, Blaževdolska 5
Pretežita djelatnost: Caffe barovi, noćni barovi, noćni klubovi, disco barovi i disco clubovi; caffe bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1093
MBO: 97308064
Broj obrtnice: 01030701093
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 17.03.2012.
Prestanak obrta: Ulica: Blaževdol, Blaževdolska 5
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Zmišlja Sabina
OIB: 01820374988
Zanimanje: 5123.11.2 - poslužitelj jela i pića
Složenost: Ulica: Donje Orešje, Muceki 13
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
594
Naziv obrta: Caffe Bar "DIONIZ", vl. Božidar Bičak
Pretežita djelatnost: Barovi – caffe-bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 281
MBO: 90024869
Broj obrtnice: 01010500281
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Črečan 10 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bičak Božidar
OIB: 00785646482
Zanimanje: 5123.11.2 - poslužitelj jela i pića
Složenost: Ulica: Črečan 13
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
595
Naziv obrta: Caffe-bar "FARAON", vl. Branko Lisičak
Pretežita djelatnost: Barovi – caffe-bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 187
MBO: 90023820
Broj obrtnice: 01010500187
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 70
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Lisičak Branko
OIB: 17160295495
Zanimanje: Složenost: Ulica: Zagrebačka 70
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
596
Naziv obrta:
Caffe bar "GRAJEK", vl. Margareta Poldrugač-Žigrović
Sveti Ivan Zelina, V. Nazora 19
Pretežita djelatnost: Barovi – caffe-bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 748
MBO: 91710430
Broj obrtnice: 01030700748
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.12.2003.
Prestanak obrta: Ulica: V. Nazora 19
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Poldrugač-Žigrović Margareta
OIB: 33793035692
Zanimanje: 5123.11.2 - poslužitelj jela i pića
Složenost:
Ulica: V. Nazora 20
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
597
Naziv obrta:
Caffe-bar "JANA", vl. Darko Andrašek
Donja Zelina, Donjozelinska 111
Pretežita djelatnost: Barovi – caffe-bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 782
MBO: 91710731
Broj obrtnice: 01030700782
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.06.2004.
Prestanak obrta: Ulica: Donjozelinska 111
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Andrašek Darko
OIB: 82577938754
Zanimanje: 5123.11.2 - poslužitelj jela i pića
Složenost: 4 (SSS i SŠS u 4-godišnjem trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: Vrbovo 116
Naselje: Hrašćina
Općina / grad: Hrašćina
Županija: Krapinsko-zagorska županija
598
Naziv obrta: Caffe-bar "KREŠIMIR", vl. Krešimir Mikina
Pretežita djelatnost: Barovi – caffe-bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 578
MBO: 91708834
Broj obrtnice: 01010500578
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 10.11.1999.
Prestanak obrta: Ulica: Donjozelinska 155
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Mikina Krešimir
OIB: 01651761593
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Donjozelinska 155
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
599
Naziv obrta:
Caffe-bar "ORGO", vl. Sandra Prugovečki
Sveti Ivan Zelina, Gornje Orešje 77
Pretežita djelatnost: Barovi – caffe-bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1099
MBO: 97314889
Broj obrtnice: 01030701099
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.04.2012.
Prestanak obrta: Ulica: Gornje Orešje 77
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Prugovečki Sandra
OIB: 30489482769
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Gornje Orešje 77
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
600
Naziv obrta:
Caffe bar "PILOT" vl. Katica Margetić
Sveti Ivan Zelina, Sajmišna 6 b
Pretežita djelatnost: Barovi – caffe-bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 183
MBO: 90023781
Broj obrtnice: 01010500183
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 17.09.1982
Prestanak obrta: Ulica: Sajmišna 6 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Margetić Katica
OIB: 11434567260
Zanimanje: 512. - domaćinska i ugostiteljska zanimanja
Složenost:
Ulica: Sajmišna 6 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
601
Naziv obrta:
Caffe-bar "RELAX - PUB", vl. Marija Strugar-Marković
Donja Zelina, Donjozelinska 99
Pretežita djelatnost: Barovi – caffe-bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 586
MBO: 91708907
Broj obrtnice: 01010500586
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.02.2000.
Prestanak obrta: Ulica: Donjozelinska 99
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Strugar-Marković Marija
OIB: 30239328938
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Milutina Barača 5
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
602
Naziv obrta:
Caffe bar SUNCE, vl. Dubravko Horvat
Goričica, Zagrebačka 48
Pretežita djelatnost: Barovi – caffe-bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 477
MBO: 91600367
Broj obrtnice: 01010500477
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 48
Naselje: Goričica
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Horvat Dubravko
OIB: 75875620620
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Zagrebačka 48
Naselje: Goričica
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
603
Naziv obrta: Caffe-bar "TIGRA", vl. Evelyn Knez
Pretežita djelatnost: Barovi – caffe-bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 36
MBO: 90022831
Broj obrtnice: 01010500036
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 11.07.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Komin bb
Naselje: Komin
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Knez Evelyn
OIB: 85861724254
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Komin 26
Naselje: Komin
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
604
Naziv obrta:
Caffe-bar "TIME", vl. Vesna Ninković
Sveti Ivan Zelina, Krečaves 4
Pretežita djelatnost: Caffe barovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1102
MBO: 97322580
Broj obrtnice: 01030701102
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 07.05.2012.
Prestanak obrta: Ulica: Krečaves 4 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Ninković Vesna
OIB: 72961330512
Zanimanje: 4221.31.4 - hotelijersko-turistički tehničar
Složenost:
Ulica: Krečaves 4 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
605
Naziv obrta: Caffe bar "ZE", vl. Valentina Rojko
Pretežita djelatnost: Barovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 869
MBO: 91711541
Broj obrtnice: 01030700869
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 18.01.2006.
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 1
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Rojko Valentina
OIB: 40255084567
Zanimanje: 5123.11.2 - poslužitelj jela i pića
Složenost: 2* (stručna osposobljenost prema posebnom programu)
Ulica: Gajeva 3 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
606
Naziv obrta:
Caffe-bar i objekt brze prehrane tip I "AMADEUS"
vl. Damir Dananić, Sveti Ivan Zelina, M. Gupca 1
Pretežita djelatnost: Barovi – caffe-bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 42
MBO: 90022904
Broj obrtnice: 01010500042
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 06.08.1996.
Prestanak obrta: Ulica: M. Gupca 1
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Dananić Damir
OIB: 27810717591
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Zagrebačka 9
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
607
Naziv obrta:
Pretežita djelatnost:
"CA-S-PER" came-sistem perači, vl. Snježana Dragija
Sveti Ivan Zelina, Kalinje 4 a
Proizvodnja vrata i prozora od metala - * uključuje : montažu garažnih vrata i
ugradnju motora
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 674
MBO: 91709768
Broj obrtnice: 01010500674
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.04.2002.
Prestanak obrta: Ulica: Kalinje 4 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
uInternetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Dragija Snježana
OIB: 41932582898
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Kalinje 4 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
608
Naziv obrta:
CEROVEC obrt za čišćenje, vl. Nedeljka Cerovec
Majkovec, Majkovec 1 š
Pretežita djelatnost: Osnovno čišćenje zgrada
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1125
MBO: 97395285
Broj obrtnice: 01030701125
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 22.02.2013.
Prestanak obrta: Ulica: Majkovec 1 š
Naselje: Majkovec
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Cerovec Nedeljka
OIB: 48930485415
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Majkovec 1 š
Naselje: Majkovec
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
609
Naziv obrta:
"KRALJ", cestovni prijevoz, vl. Milan Kralj
građevna mehanizacija i veletrgovina
Pretežita djelatnost: Cestovni prijevoz robe-unutarnji i međunarodni
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 145
MBO: 90023692
Broj obrtnice: 01010500145
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta:
Prestanak obrta: Ulica: Ogradska 50
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kralj Milan
OIB: 35320427963
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Ogradska 50
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
610
Naziv obrta: "COM-GLASS" uvoz i veleprodaja, vl. Kristina Komšo
Pretežita djelatnost: Ostala trgovina na veliko (u tranzitu)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 910
MBO: 91601177
Broj obrtnice: 01030700910
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 06.11.2006.
Prestanak obrta: Ulica: M. Barača 1 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Komšo Kristina
OIB: 60905775893
Zanimanje: 3112.38.4 - građevinski tehničar
Složenost:
Ulica: M. Barača 1 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
611
Naziv obrta:
Pretežita djelatnost:
Cvjećarna HASAN, vl. Renata Hasan
Sveti Ivan Zelina, V. Nazora 61
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima
i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 534
MBO: 91600979
Broj obrtnice: 01010500534
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.02.1999.
Prestanak obrta: Ulica: V. Nazora 61
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Hasan Renata
OIB: 98170915037
Zanimanje: 2441.13.7 – diplomirani ekonomist turizma i ugostiteljstva
Složenost:
Ulica: Ogradska 18
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
612
Naziv obrta:
Cvjećarna IRIS, vl. Sandra Šabić
Sveti Ivan Zelina, Donja Zelina, Franje Fenca 5
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima
Pretežita djelatnost: i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama; cvjećarskoaranžerske usluge
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 44
MBO: 90022939
Broj obrtnice: 01010500044
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.09.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Donja zelina, Franje Fenca 5
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Šabić Sandra
OIB: 53085589860
Zanimanje: 6112.31.2 - cvjećar-aranžer
Složenost:
Ulica: Donja Zelina, Franje Fenca 5
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
613
Naziv obrta: Cvjećarna "MIMOZA", vl. Renata Nizek
Pretežita djelatnost: Trgovina na malo cvijećem (cvjećarsko-aranžerske usluge)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 119
MBO: 90023412
Broj obrtnice: 01010500119
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.04.1997.
Prestanak obrta: Ulica: V. Nazora 75
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Nizek Renata
OIB: 37615287940
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: V. Nazora 75
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
614
Naziv obrta: "DADO" trgovina i knjigovodstvo, vl. Jasna Forgač
Pretežita djelatnost: Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno savjetovanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 878
MBO: 91711622
Broj obrtnice: 01030700878
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.02.2006.
Prestanak obrta: Ulica: Križevčec 7
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Forgač Jasna
OIB: 32936021053
Zanimanje: 4190.11.4 - upravni referent
Složenost: 4 (SSS i SŠS u 4-godišnjem trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: Križevčec 7
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
615
Naziv obrta:
"DIM" radionica za izradu svjećarsko-medičarskih proizvoda
vl. Ivica Dragija
Pretežita djelatnost: proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 315
MBO: 90025245
Broj obrtnice: 01010500315
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: V. Nazora 63 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Dragija Ivica
OIB: 91608556274
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: V. Nazora 63 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
616
Naziv obrta: "DIMNJAČAR", vl. Zdravko Balija
Pretežita djelatnost: Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata (čišćenje dimnjaka)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 131
MBO: 90023544
Broj obrtnice: 01010500131
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: V. Nazora 2
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Balija Zdravko
OIB: 51163458646
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: V. Nazora 2
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
617
Naziv obrta:
"DRENOPLAST" zajednički obrt za izradu alata i preradu
plastike, vl. Bernarda Vajda, Nada Babić i Vedran Jazbec
Pretežita djelatnost: Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 583
MBO: 91708885
Broj obrtnice: 01010500583
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.01.2000.
Prestanak obrta: Ulica: Donja Zelina, Gornja Drenova 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Vajda Bernarda
OIB: 94119798709
Zanimanje: Složenost: Ulica: Donja Zelina, Gornja Drenova 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Prezime i ime: Jazbec Vedran
OIB: 47464268255
Zanimanje: 7222.11.3 - alatničar
Složenost: Ulica: Donja Zelina, Gornja Drenova 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Prezime i ime: Babić Nada
OIB: 19914464027
618
Zanimanje: Složenost: Ulica: Donja Zelina, Gornja Drenova 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
619
Naziv obrta:
DRVO "KROJF", vl. Darko Sadarić
Radoišće 74, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: Sječa drva - *proizvodnja cjepanica i drva za ogrjev
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1101
MBO: 97318612
Broj obrtnice: 01030701101
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.05.2012.
Prestanak obrta: Ulica: Radoišće 74
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Sadarić Darko
OIB: 39668402526
Zanimanje: 7233.71.3 - strojobravar
Složenost:
Ulica: Radoišće 74
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
620
Naziv obrta:
DURIĆ I SINOVI prijevoz otpada, vl. Ivica Bogdan
Sveti Ivan Zelina, Krečaves 17
Pretežita djelatnost: cestovni prijevoz robe (vozilima čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1089
MBO: 97290718
Broj obrtnice: 01030701089
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.02.2012.
Prestanak obrta: Ulica: Krečaves 17
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bogdan Ivica
OIB: 57709091994
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Krečaves 17
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
621
Naziv obrta:
"ĐS - PROM", proizvodnja i prodaja drvenog ugljena
vl. Stjepan Posavec
Pretežita djelatnost: Ostala prerađivačka industrija, d. n. (proizvodnja i prodaja drvenog ugljena)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 714
MBO: 91710138
Broj obrtnice: 01030700714
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 27.01.2003.
Prestanak obrta: Ulica: Radoišće 119
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Posavec Stjepan
OIB: 11970280672
Zanimanje:
loženost:
Ulica: Radoišće 119
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
622
Naziv obrta: "ECO - PLUS" marketing i usluge, vl. Danijel Živoder
Pretežita djelatnost: uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 915
MBO: 91601223
Broj obrtnice: 01030700915
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.2007.
Prestanak obrta: Ulica: Sajmišna 2 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Živoder Danijel
OIB: 59822213023
Zanimanje: 3119.72.6 - grafički inženjer
Složenost:
Ulica: Sajmišna 2 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
623
Naziv obrta: "EDO" vuča vozila, vl. Edin Huzejrović
Pretežita djelatnost: Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom - *vuča vozila i pomoć na cesti
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 451
MBO: 91600081
Broj obrtnice: 01010500451
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 16.03.1998.
Prestanak obrta: Ulica: Brezovec Zelinski 2 c
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Huzejrović Edin
OIB: 99870500681
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Brezovec Zelinski 2 c
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
624
Naziv obrta:
"ELEKTRIČAR", vl. Nikola Stojić
Sveti Ivan Zelina, Blaževdol, Ulica Đuki 12
Pretežita djelatnost: elektroinstalacijski radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1057
MBO: 97238082
Broj obrtnice: 01030701075
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 18.04.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Blaževdol, Ulica Đuki 12
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Stojić Nikola
OIB: 25171796311
Zanimanje: 7241.54.3 - elektromehaničar
Složenost:
Ulica: Blaževdol, Ulica Đuki 12
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
625
Naziv obrta:
"ELEKTRO-RADIONICA" popravak električnih aparata za
kućanstvo, vl. Antun Ris
Pretežita djelatnost: Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt (komercijalno hlađenje)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 446
MBO: 91600022
Broj obrtnice: 01010500446
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.03.1998.
Prestanak obrta: Ulica: Biškupec Zelinski 45 d
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Ris Antun
OIB: 07170235437
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Biškupec Zelinski 45 d
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
626
Naziv obrta: "ELEKTROINSTALATER", vl. Stjepan Škledar
Pretežita djelatnost: Elektroinstalacijski radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 306
MBO: 90025130
Broj obrtnice: 01010500306
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Zadrkovec 12 a
Naselje: Komin
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Škledar Stjepan
OIB: 82370539916
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Zadrkovec 12 a
Naselje: Komin
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
627
Naziv obrta: "ELEKTROINSTALATERSKI OBRT", vl. Ivica Vugrin
Pretežita djelatnost: Elektroinstalacijski radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 88
MBO: 90027043
Broj obrtnice: 01010500088
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta:
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 73
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka Županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Vugrin Ivica
OIB: 97828045723
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Zagrebačka 73
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
628
Naziv obrta: "ELEKTRONIKA KOŽIĆ", vl. Josip Kožić
Pretežita djelatnost:
Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju (postavljanje, održavanje i
popravak)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 590
MBO: 91708940
Broj obrtnice: 01010500590
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.03.2000.
Prestanak obrta: Ulica: Donja Zelina, Donja Drenova 57
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kožić Josip
OIB: 68482357585
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Donja Zelina, Donja Drenova 57
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
629
Naziv obrta:
ELEKTROSERVIS rashladnih uređaja i kućanskih aparata
vl. Goran Knez
Pretežita djelatnost: popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 370
MBO: 90025849
Broj obrtnice: 01010500370
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Komin 2 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Knez Goran
OIB: 00316700816
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Komin 2 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
630
Naziv obrta: Elektro servis „PANJKRC“, vl. Ivica Panjkrc
Pretežita djelatnost: Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 632
MBO: 91709318
Broj obrtnice: 01010500632
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.04.2001.
Prestanak obrta: Ulica: Obrež Zelinski 17
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Panjkrc Ivica
OIB: 83124526115
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Obrež Zelinski 17
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
631
Naziv obrta: ELEKTRO TIM VUGRIN, vl. Siniša Vugrin
Pretežita djelatnost: Elektroinstalacijski radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 894
MBO: 91711789
Broj obrtnice: 01030700894
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 13.05.2006.
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 50
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Vugrin Siniša
OIB: 46670030089
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Prigorska 1
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
632
Naziv obrta: „ELIK“ elektroinstalacije, vl. Ivan Karaži
Pretežita djelatnost: Elektroinstalacijski radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 710
MBO: 91710090
Broj obrtnice: 01030700710
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 03.02.2003.
Prestanak obrta: Ulica: V. Nazora 42
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Karaži Ivan
OIB: 92564755673
Zanimanje: 3113.62.4 – elektrotehničar za instalacije i opremu
Složenost: 4 (SSS i SŠS u 4-god trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: V. Nazora 42
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
633
Naziv obrta:
„ELMA“ uzgoj povrća, proizvodnja svijeća i trgovina
vl. Josip Kušt, Donja Zelina, Vjekoslava Tkalca 25
Pretežita djelatnost: Trgovina na malo voćem i povrćem
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 465
MBO: 91600243
Broj obrtnice: 01010500465
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 14.07.1998.
Prestanak obrta: Ulica: Vjekoslava Tkalca 25
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kušt Josip
OIB: 07173848748
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Vjekoslava Tkalca 25
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
634
Naziv obrta:
ELTES elektrotehnički servis, vl. Ivan Guštek
Sveti Ivan Zelina, Marinovec Zelinski 8
Pretežita djelatnost: Elektroinstalacijski radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 106
MBO: 90023277
Broj obrtnice: 01010500106
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.06.1993.
Prestanak obrta: Ulica: Marinovec Zelinski 8
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Guštek Ivan
OIB: 03205323048
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Marinovec Zelinski 8
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
635
Naziv obrta: „EXPRESS KEMIJSKA ČISTIONICA“, vl. Antun Pavlović
Pretežita djelatnost: Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 511
MBO: 91600723
Broj obrtnice: 01010500511
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta:
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Pavlović Antun
OIB: 06526896008
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Selska 123
Naselje: Zagreb
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
636
Naziv obrta:
"FANCY" svjetlosni efekti, vl. Davor Mubrin
Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 53
Pretežita djelatnost: Proizvodnja električne opreme za rasvjetu i montaža
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 476
MBO: 91600359
Broj obrtnice: 01010500476
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.12.1994.
Prestanak obrta: Ulica: V. Nazora 53
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Mubrin Davor
OIB: 30703700206
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: V. Nazora 53
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
637
"FEROKEM" radionica za proizvodnju metalnih proizvoda,
Naziv obrta: usluge instalacija i trgovinu željeznom robom
vl. Ljubomir Špinderk
Pretežita djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 84
MBO: 90026993
Broj obrtnice: 01010500084
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta:
Prestanak obrta: Ulica: Črečan 8 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail:
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Špinderk ljubomir
OIB: 21497576689
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Črečan 8 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
638
Naziv obrta:
FENIX usluge čišćenja, vl. Florijan Ovčar
Sveti Ivan Zelina, Matije Gupca 45
Pretežita djelatnost: osnovno čišćenje zgrada
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1137
MBO: 97468932
Broj obrtnice: 01030701137
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 14.10.2013.
Prestanak obrta: Ulica: Matije Gupca 45
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Ovčar Florijan
OIB: 40161133688
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Matije Gupca 45
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
639
Naziv obrta: "FIN-SERVIS" vođenje knjigovodstva, vl. Zdenka Blažić
Pretežita djelatnost: računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno savjetovanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 222
MBO: 90024206
Broj obrtnice: 01010500222
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 15.02.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Paukovečka 65
Naselje: Paukovec
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Blažić Zdenka
OIB: 95332465756
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Paukovečka 65
Naselje: Paukovec
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
640
Naziv obrta: Frizerski obrt "STIL", vl. Božica Latin
Pretežita djelatnost: frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 834
MBO: 90158598
Broj obrtnice: 01030700834
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.04.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Trg A. Starčevića bb
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Latin Božica
OIB: 43922804643
Zanimanje: 5141.13.3 - frizer
Složenost: Ulica: Mirkovec Breznički 17/1
Naselje: Breznica
Općina / grad: Breznica
Županija: Varaždinska županija
641
Naziv obrta: Frizerski salon "JASNA", vl. Jasna Guštović
Pretežita djelatnost: frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 70
MBO: 90026845
Broj obrtnice: 01010500070
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 30.10.1996.
Prestanak obrta: Ulica: V. Nazora 6
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Guštović Jasna
OIB: 36801442390
Zanimanje:
Složenost:
Ulica: Gornje Psarjevo 162 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
642
Naziv obrta: Frizerski salon "LILI", vl. Ljiljana Riđan
Pretežita djelatnost: frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 467
MBO: 91600260
Broj obrtnice: 01010500467
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Nespeš 23 1
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Riđan Ljiljana
OIB: 84382291510
Zanimanje: Složenost: Ulica: Nespeš 23 1
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
643
Naziv obrta:
Frizerski salon MARELA, vl. Marela Marečić
Sveti Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 11
Pretežita djelatnost: frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 977
MBO: 91601819
Broj obrtnice: 01030700977
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.03.2008.
Prestanak obrta: Ulica: Trg. A. Starčevića 11
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Marečić Marela
OIB: 31208926737
Zanimanje: 5141.14.5 - frizer, majstor
Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski, Zelingradska 58
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
644
Naziv obrta:
Frizerski salon "MONIKA", vl. Monika Nizek
Sveti Ivan Zelina, Polonje 67 a
Pretežita djelatnost: frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 956
MBO: 91601576
Broj obrtnice: 01030700956
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.09.2007.
Prestanak obrta: Ulica: Polonje 67 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Nizek Monika
OIB: 41009928949
Zanimanje: 5141.13.3 - frizer
Složenost: 5 (majstorski ispit)
Ulica: Polonje 67 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
645
Naziv obrta:
Frizerski salon za muškarce NINA, vl. Marija Brlečić Sveti
Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića bb
Pretežita djelatnost: frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 702
MBO: 91710006
Broj obrtnice: 01010500702
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.11.2002.
Prestanak obrta: Ulica: Trg Ante Starčevića bb
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Brlečić Marija
OIB: 88520930186
Zanimanje: 5141.12.3 - frizer za muškarce
Složenost: 3 (srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju)
Ulica: Bukovec Zelinski 85
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
646
Naziv obrta:
Frizerski salon za žene i muškarce "FIGARO"
vl. Snježana Vukelić
Pretežita djelatnost: frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 831
MBO: 91711193
Broj obrtnice: 01030700831
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 15.04.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Blaževdol, Blaževdolska b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Vukelić Snježana
OIB: 88426340899
Zanimanje: 5141.14.5 - frizer, majstor
Složenost: Ulica: Ante Starčevića 31
Naselje: Sesvete
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
647
Naziv obrta:
Frizerski salon za žene i muškarce "LATINO"
vl. Ivkica Jendriš
Pretežita djelatnost: frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 761
MBO: 91710561
Broj obrtnice: 01030700761
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 20.02.2004.
Prestanak obrta: Ulica: Sajmišna 24 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Jendriš Ivkica
OIB: 91857780896
Zanimanje: 5141.14.5 - frizer, majstor
Složenost: Ulica: Brezani 69
Naselje: Rakovec
Općina / grad: Rakovec
Županija: Zagrebačka županija
648
Naziv obrta:
Frizerski salon za žene i muškarce "PETRA"
vl. Štefica Hukar, Donja Zelina, Donjozelinska 105
Pretežita djelatnost: frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1064
MBO: 97208876
Broj obrtnice: 01030701064
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 12.01.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Donjozelinska 105
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Hukar Štefica
OIB: 55102070059
Zanimanje: 5141.14.5 - frizer, majstor
Složenost: Ulica: Bukovec Zelinski 70
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
649
Naziv obrta: "GAFA" rad građevinskim strojem, vl. Zdravko Kranjec
Pretežita djelatnost: pripremni radovi na gradilištu
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 255
MBO: 90024575
Broj obrtnice: 01010500255
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Turkovčina 7
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kranjec Zdravko
OIB: 50481273765
Zanimanje: Složenost: Ulica: Turkovčina 7
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
650
Naziv obrta:
"GEOTEH", vl. Danijela Stojanović
Sveti Ivan Zelina, Donja Zelina, Goričanec 28
Pretežita djelatnost: trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 895
MBO: 91711797
Broj obrtnice: 01030700895
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 15.06.2006.
Prestanak obrta: Ulica: Donja Zelina, Goričanec 28
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Stojanović Danijela
OIB: 58139809718
Zanimanje: 2322.20.7 - profesor geografije
Složenost: Ulica: Draškovićeva 46
Naselje: Zagreb
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
651
Naziv obrta:
"GRADIDANIJEL" obrtnička radionica za građevinarstvo
vl. Božidar Biškup
Pretežita djelatnost: gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 488
MBO: 91600472
Broj obrtnice: 01010500488
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.09.1998.
Prestanak obrta: Ulica: Biškupec Zelinski 108 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Biškup Božidar
OIB: 55265743386
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski 108 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
652
Naziv obrta:
GLUHAK obrt za proizvodnju i usluge, vl. Zvonimir Gluhak
Hrastje, Hrastje 68
Pretežita djelatnost: proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 12
MBO: 90022564
Broj obrtnice: 01010500012
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.05.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Hrastje 68
Naselje: Hrastje
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Gluhak Zvonimir
OIB: 16704506618
Zanimanje: 3114.77.4 - tehničar za mehatroniku
Složenost: 4 (SSS i SŠS u čeverogodišnjem trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: Hrastje 68
Naselje: Hrastje
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
653
Naziv obrta:
Gradnja "BRTAN", vl. Ilija Brtan, Šalovec 7
Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1073
MBO: 97235504
Broj obrtnice: 01030701073
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 18.04.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Šalovec 7
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Brtan Ilija
OIB: 44667475591
Zanimanje: 7122.13.5 - zidar, majstor
Složenost: Ulica: Šalovec 7
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
654
Naziv obrta:
GRAĐEVINARSTVO, vl. Darko Antolković
Sveti Ivan Zelina, Kalinje 2 e
Pretežita djelatnost: pripremni radovi na gradilištu
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 26
MBO: 90022726
Broj obrtnice: 01010500026
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 18.04.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Kalinje 2 e
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Antolković Darko
OIB: 69354374938
Zanimanje: 3112.11.6 - građevinski inženjer za visokogradnju
Složenost: Ulica: Kalinje 2 e
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
655
Naziv obrta:
"GRAĐEVINARSTVO", vl. Mijo Stipić
Sveti Ivan Zelina, Sajmišna 15
Pretežita djelatnost: gradnja stambenih i nestambenih zgrada (kompletne građevine ili njihovi dijelovi)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 374
MBO: 90025881
Broj obrtnice: 01010500374
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Sajmišna 15
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Stipić Mijo
OIB: 89894895310
Zanimanje: Složenost: Ulica: Sajmišna 34
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
656
Naziv obrta: Građevinarstvo "GORIČKI" vl. Željko Gorički
Pretežita djelatnost: gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 118
MBO: 90023404
Broj obrtnice: 01010500118
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Hrastje 52 d
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Gorički Željko
OIB: 36824293587
Zanimanje: 3112.38.4 - građevinski tehničar
Složenost: 4 (SSS i SŠS u četverogodišnjem trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: Hrastje 52 d
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
657
Naziv obrta:
Građevinarstvo "POLDRUGAČ", vl. Zlatko Poldrugač
Paukovec, Paukovečka 69, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: radovi na krovištu – podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 179
MBO: 90026705
Broj obrtnice: 01010500179
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Paukovec, Paukovečka 69
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Poldrugač Zlatko
OIB: 49307940129
Zanimanje: Složenost: Ulica: Paukovec, Paukovečka 69
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
658
Naziv obrta: Građevinska operativa "GOP", vl. Luka Tkalac
Pretežita djelatnost: proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 830
MBO: 90024729
Broj obrtnice: 01030700830
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 06.03.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Nespeš 29
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Tkalac Luka
OIB: 82145760060
Zanimanje: 3112.35.4 - građevinski tehničar niskogradnje
Složenost: Ulica: Laška 10 a
Naselje: Zagreb
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
659
Naziv obrta: Građevinski obrt "GADAFI", vl. Vladica Andričić
Pretežita djelatnost: podizanje zgrada – visokogradnja
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 683
MBO: 91709849
Broj obrtnice: 01010500683
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 08.05.2002.
Prestanak obrta: Ulica: Biškupečka 34
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Andričić Vladica
OIB: 81416915731
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupečka 34
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
660
Naziv obrta: Građevinski obrt "VITO", vl. Dragutin Vitković
Pretežita djelatnost: postavljanje podnih i zidnih obloga
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 971
MBO: 91601738
Broj obrtnice: 01030700971
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.02.2008.
Prestanak obrta: Ulica: Turkovčina 76
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Vitković Dragutin
OIB: 19506310289
Zanimanje: 3112.38.4 - građevinski tehničar
Složenost: 4 (SSS i SŠS u četverogodišnjem trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: Turkovčina 76
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
661
Naziv obrta:
"GRAFIČKI VALJCI" gumiranje, brušenje i tokarenje novih
vretena, vl. Ivan Žigrović
Pretežita djelatnost: strojna obrada metala (tokarenje metala)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 24
MBO: 90022700
Broj obrtnice: 01010500024
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.06.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Pretoki 29
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Žigrović Ivan
OIB: 55083426215
Zanimanje: Složenost: Ulica: Pretoki 29
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
662
Naziv obrta:
HABEK, AUTOELEKTRIKA, vl. Zoran Habek
Sveti Ivan Zelina, Blaževdol, Blaževdolska 31
Pretežita djelatnost: održavanje i popravak motornih vozila – autoelektričarski radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 161
MBO: 90026519
Broj obrtnice: 01010500161
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Blaževdolska 31
Naselje: Blaževdol
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Habek Zoran
OIB: 32321758922
Zanimanje: 7241.23.3 - autoelektričar
Složenost: Ulica: Blaževdolska 31
Naselje: Blaževdol
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
663
Naziv obrta: HR – TRGOVINA, vl. Hrvoje Ratkajec
Pretežita djelatnost: ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 856
MBO: 91711401
Broj obrtnice: 01030700856
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.10.2005.
Prestanak obrta: Ulica: V. Nazora 59 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Ratkajec Hrvoje
OIB: 03465440558
Zanimanje: 5220.21.3 - prodavač
Složenost: Ulica: V. Nazora 59 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
664
Naziv obrta:
HREBAK proizvodnja i prodaja drvenog ugljena
vl. Mario Hrebak, Zrinšćina, Zrinšćina 22
Pretežita djelatnost: sječa drva – *proizvodnja drvenog ugljena (na tradicionalan način)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1130
MBO: 97441309
Broj obrtnice: 01030701130
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 24.06.2013.
Prestanak obrta: Ulica: Zrinšćina 22
Naselje: Zrinšćina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Hrebak Mario
OIB: 44005363356
Zanimanje: Složenost: Ulica: Zrinšćina 22
Naselje: Zrinšćina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
665
Naziv obrta:
HRUPEC trgovačko-proizvodni obrt, vl. Darko Hrupec
Sveti Ivan Zelina, Šulinec 6
Pretežita djelatnost: proizvodnja vina od grožđa
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1121
MBO: 97386138
Broj obrtnice: 01030701121
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 21.01.2013.
Prestanak obrta: Ulica: Šulinec 6
Naselje: Šulinec
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Hrupec Darko
OIB: 99962805210
Zanimanje: Složenost: Ulica: Šulinec 6
Naselje: Šulinec
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
IZDVOJENI POGONI
Naziv pogona: Stanje pogona: U radu
Ulica: Maksimirska 22
Naselje, općina/grad: Zagreb, Grad Zagreb
Županija:
Djelatnosti 47.25 - trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
Opis: trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
Datum promjene: 18.04.2013.
Stručna osoba: -
666
Naziv obrta:
Igraonica "ZRAKA SUNCA", vl. Gordana Šaronja
Sveti Ivan Zelina, V. Nazora 83
Pretežita djelatnost: ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n. (igraonica)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 634
MBO: 91709334
Broj obrtnice: 01010500634
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.05.2001.
Prestanak obrta: Ulica: V. Nazora 83
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Šaronja Gordana
OIB: 68471517808
Zanimanje: Složenost: Ulica: V. Nazora 83
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
667
Naziv obrta: "INSTALACIJE 5M", vl. Mato Filipović
Pretežita djelatnost: postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 659
MBO: 91709610
Broj obrtnice: 01010500659
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 27.11.2001.
Prestanak obrta: Ulica: Donjozelinska 61
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Filipović Mato
OIB: 68497299944
Zanimanje: Složenost: Ulica: Donjozelinska 61
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
668
Naziv obrta: "INSTALACIJE BIGOR", vl. Damir Bigor
Pretežita djelatnost: postavljanje instalacija za vodu, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 902
MBO: 91711851
Broj obrtnice: 01030700902
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 16.09.2006.
Prestanak obrta: Ulica: Bedenica 83
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bigor Damir
OIB: 02698414912
Zanimanje: 3115.91.4 - strojarski tehničar
Složenost: Ulica: Bedenica 83
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
669
Naziv obrta: "INSTALACIJE POSAVEC", vl. Ivica Posavec
Pretežita djelatnost:
uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i
klimatizaciju – *uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije te sanitarne opreme
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1009
MBO: 91602106
Broj obrtnice: 01030701009
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 06.04.2009.
Prestanak obrta: Ulica: Zadrkovec 18
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Posavec Ivica
OIB: 33551532234
Zanimanje: 7136.12.3 - vodoinstalater
Složenost: Ulica: Zadrkovec 18
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka Županija
670
Naziv obrta:
"INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA", vl. Ivan Cerovec
Sveti Ivan Zelina, Krečaves 35
Pretežita djelatnost: postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 50
MBO: 90022998
Broj obrtnice: 01010500050
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 06.04.2009.
Prestanak obrta: Ulica: Krečaves 35
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Cerovec Ivan
OIB: 74218774232
Zanimanje: Složenost: Ulica: Krečaves 35
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
671
Naziv obrta:
"INTER-PET" obrt za usluge prijevoza i popravaka vozila
vl. Ivan Peteljak
Pretežita djelatnost: uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom (vuča vozila i pomoć na cesti)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 92
MBO: 90023129
Broj obrtnice: 01010500092
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 25.11.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Donje Orešje, Banovci 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Peteljak Ivan
OIB: 85815334902
Zanimanje: Složenost: Ulica: Donje Orešje, Banovci 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
672
Naziv obrta:
"INVEST-GRADNJA" izvođenje građevinskih radova
vl. Juraj Bičak
Pretežita djelatnost: pripremni radovi na gradilištu
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 592
MBO: 91708966
Broj obrtnice: 01010500592
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 07.03.2000.
Prestanak obrta: Ulica: M. Gupca 12
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bičak Juraj
OIB: 56106590768
Zanimanje: Složenost: Ulica: M. Gupca 12
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
673
Naziv obrta:
IPH – INOX PROIZVODI HOĐA, vl. Ivica Hođa
Sveti Ivan Zelina, Gornje Psarjevo 76
Pretežita djelatnost: proizvodnja vrata i prozora od metala
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 865
MBO: 91711509
Broj obrtnice: 01030700865
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.01.2006.
Prestanak obrta: Ulica: Gornje Psarjevo 76
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Hođa Ivica
OIB: 49418378213
Zanimanje: 3115.91.4 - strojarski tehničar
Složenost: 4 (SSS i SŠS u četverogodišnjem trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: Gornje Psarjevo 76
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
674
Naziv obrta: "IVANKO – GRADNJA", vl. Ivan Ivanko
Pretežita djelatnost: ostali završni građevinski radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 874
MBO: 91711592
Broj obrtnice: 01030700874
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.02.2006.
Prestanak obrta: Ulica: Goričica, Paukovečka 28
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Ivanko Ivan
OIB: 72444532816
Zanimanje: Složenost: Ulica: Goričica, Paukovečka 28
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
675
Naziv obrta:
"IZRADA KARTONSKE AMBALAŽE OD VALOVITE
LJEPENKE", vl. Ljiljana Šebrek
Pretežita djelatnost: proizvodnja valovitoga papira i kartona te ambalaže od papira i kartona (ljepenke)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 774
MBO: 90017994
Broj obrtnice: 01030700774
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 12.04.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Ivana Kamenarića 5
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Šebrek Ljiljana
OIB: 77516618377
Zanimanje: Složenost: Ulica: Ivana Kamenarića 5
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
676
Naziv obrta:
IZRADA PROGRAMSKIH RJEŠENJA "PRO – EMD"
vl. Emanuel Dudaš, Sveti Ivan Zelina, Goričica, Zelinska 8
Pretežita djelatnost: računalno programiranje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1070
MBO: 97225894
Broj obrtnice: 01030701070
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.04.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Goričica, Zelinska 8
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Dudaš Emanuel
OIB: 26335935577
Zanimanje: 2145.69.7 - diplomirani inženjer zrakoplovstva
Složenost: Ulica: Goričica, Zelinska 8
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
677
Naziv obrta:
Pretežita djelatnost:
IZRADA UKRASNIH I NADGROBNIH SVIJEĆA
vl. Denis Vuksan, Sveti Ivan Zelina, Blaškovec, Findri 11
ostala prerađivačka industrija, d. n. – izrada ukrasnih i nadgrobnih svijeća,
umjetnog cvijeća, košara za cvijeće, buketa, vjenaca i sl. proizvoda
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 402
MBO: 90026187
Broj obrtnice: 01010500402
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 19.12.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Blaškovec, Findri 11
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Vuksan Denis
OIB: 11536038078
Zanimanje: Složenost: Ulica: Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 31
Naselje: Zagreb
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
678
Naziv obrta:
"IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA", vl. Damir
Poldrugač
Pretežita djelatnost: gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 243
MBO: 90024443
Broj obrtnice: 01010500243
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 69
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Poldrugač Damir
OIB: 61099949787
Zanimanje: Složenost: Ulica: Zagrebačka 69
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
679
Naziv obrta: "IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA", vl. Rajko Kos
Pretežita djelatnost: fasadni i štukaturski radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 480
MBO: 91600391
Broj obrtnice: 01010500480
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 18.09.1998.
Prestanak obrta: Ulica: Gornje Orešje 79
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kos Rajko
OIB: 34577496379
Zanimanje: Složenost: Ulica: Gornje Orešje 79
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
680
Naziv obrta:
"Izrada alata i predmeta od plastičnih masa"
vl. Marijan Knez
Pretežita djelatnost: proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 236
MBO: 90024354
Broj obrtnice: 01010500236
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 18.09.1998.
Prestanak obrta: Ulica: Filipovići 5
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Knez Marijan
OIB: 28176843966
Zanimanje: Složenost: Ulica: Filipovići 5
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
681
Naziv obrta:
"Izvođenje građevinskih radova", vl. Stjepan Nizek
Sveti Ivan Zelina, Polonje 69
Pretežita djelatnost: građenje zgrada (visokogradnja)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1002
MBO: 91602041
Broj obrtnice: 01030701002
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.03.2009.
Prestanak obrta: Ulica: Polonje 69
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Nizek Stjepan
OIB: 59488741753
Zanimanje: 7122.12.3 - zidar
Složenost: 3 (srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju)
Ulica: Polonje 69
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
682
Naziv obrta:
JENKAČ TRANSPORT, vl. Vjekoslav Jenkač
Sveti Ivan Zelina, Keleminovec 1
Pretežita djelatnost: cestovni prijevoz robe
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1011
MBO: 91602114
Broj obrtnice: 01030701011
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 30.06.2009.
Prestanak obrta: Ulica: Keleminovec 1
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Jenkač Vjekoslav
OIB: 66185721743
Zanimanje: 8324.11.3 - vozač motornog vozila
Složenost: 3 (srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju)
Ulica: Keleminovec 1
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
683
KALIMERO – OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
Naziv obrta: vl. Tomislav Žagar
Sveti Ivan Zelina, Biškupec Zelinski, Zelingradska 23
Pretežita djelatnost: djelatnosti agenata i posrednika osiguranja
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1083
MBO: 97274267
Broj obrtnice: 01030701083
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.10.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Biškupec Zelinski, Zelingradska 23
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Žagar Tomislav
OIB: 95267134432
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski, Zelingradska 23
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
684
Naziv obrta:
"KB-FRIGO" servisiranje rashladne i ventilacijske opreme i
proizvodnja metalnih konstrukcija, vl. Karlo Bistrički
Pretežita djelatnost: proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 14
MBO: 90022599
Broj obrtnice: 01010500014
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.10.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Gornja Drenova 2 d
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bistrički Karlo
OIB: 87945700771
Zanimanje: Složenost: Ulica: Gornja Drenova 2 d
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
685
Naziv obrta:
KB KNJIGOVODSTVO, OBRT ZA RAČUNOVODSTVENE
USLUGE, vl. Božica Major, Donja Zelina, Juraja Dobrile 25
Pretežita djelatnost: računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1112
MBO: 92150624
Broj obrtnice: 01030701112
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 15.10.2003.
Prestanak obrta: Ulica: Donja Zelina, Juraja Dobrile 25
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Major Božica
OIB: 76402492667
Zanimanje: 3415.12.6 - ekonomist vanjske trgovine
Složenost: Ulica: Juraja Dobrile 25
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
686
Naziv obrta:
"KERAMIKA ČOLIG" postavljanje podnih i zidnih obloga
vl. Damir Čolig
Pretežita djelatnost: postavljanje podnih i zidnih obloga
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 419
MBO: 90026365
Broj obrtnice: 01010500419
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1998.
Prestanak obrta: Ulica: Stjepana Radića 3
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Čolig Damir
OIB: 56212750916
Zanimanje: Složenost: Ulica: Stjepana Radića 3
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
687
Naziv obrta: "KERAMIČAR", vl. Petar Filipović
Pretežita djelatnost: postavljanje podnih i zidnih obloga
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 113
MBO: 90023340
Broj obrtnice: 01010500113
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 23.12.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 52
Naselje: Goričica
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Filipović Petar
OIB: 31355331148
Zanimanje: Složenost: Ulica: Zagrebačka 52
Naselje: Goričica
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
688
KLAONICA I PRERADA PERADI "BASTALEC"
Naziv obrta: vl. Ivan i Dalibor Bastalec
Blaškovec, Blaškovečka 28, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: postavljanje podnih i zidnih obloga
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 814
MBO: 90023234
Broj obrtnice: 01030700814
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.01.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Blaškovečka 28
Naselje: Blaškovec
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNICIMA
Prezime i ime: Bastalec Dalibor
OIB: 98676347053
Ulica: Blaškovečka 28
Naselje: Blaškovec
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Prezime i ime: Bastalec Ivan
OIB: 95553772365
Ulica: Blaškovečka 28
Naselje: Blaškovec
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
689
Naziv obrta:
KLESARSTVO FILIPOVIĆ, vl. Zvonko i Anto Filipović
Sveti Ivan Zelina, Donja Zelina, Donjozelinska 14
Pretežita djelatnost: rezanje, oblikovanje i obrada kamena
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 137
MBO: 90023617
Broj obrtnice: 01010500137
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 23.12.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Donjozelinska 14
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNICIMA
Prezime i ime: Filipović Anto
OIB: 17684161532
Zanimanje: 3119.23.4 - Kamenoklesarski Tehničar
Složenost: 4 (SSS i SŠS u četverogodišnjem trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: Donjozelinska 14
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Prezime i ime: Filipović Zvonko
OIB: 85482689622
Ulica: Donjozelinska 14
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
690
Naziv obrta:
KLESARSTVO KLJAJIĆ, vl. Dario Kljajić
Sveti Ivan Zelina, Goričica, Zagrebačka 62
Pretežita djelatnost: rezanje, oblikovanje i obrada kamena – izrada nadgrobnih spomenika
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 682
MBO: 90835930
Broj obrtnice: 01010500682
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 28.04.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Goričica, Zagrebačka 62
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kljajić Dario
OIB: 26619709688
Zanimanje: 7113.12.5 - klesar, majstor
Složenost: 5 (majstorski ispit)
Ulica: Goričica, Zagrebačka 62
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
691
Naziv obrta: KLESARSTVO "KUDELIĆ", vl. Tomislav Kudelić
Pretežita djelatnost: rezanje, oblikovanje i obrada kamena
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 985
MBO: 91601886
Broj obrtnice: 01030700985
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.06.2008.
Prestanak obrta: Ulica: Bedenica 123
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kudelić Tomislav
OIB: 67564993309
Zanimanje: 7113.12.5 - klesar, majstor
Složenost: Ulica: Bedenica 123
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
692
Naziv obrta:
KLET LJUBEKOV GAJ, vl. Robert Smrndić
Sveti Ivan Zelina, Blaževdol, Smrndići 10
Pretežita djelatnost: uzgoj grožđa
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 982
MBO: 91601860
Broj obrtnice: 01030700982
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.05.2008.
Prestanak obrta: Ulica: Blaževdol, Smrndići 10
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Smrndić Robert
OIB: 18438292875
Zanimanje: 5123.13.3 - konobar
Složenost: Ulica: Blaževdol, Smrndići 10
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
693
Naziv obrta: "KNJIGOVODSTVENI POSLOVI", vl. Nadica Kober
Pretežita djelatnost: računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, porezno savjetovanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 318
MBO: 90025270
Broj obrtnice: 01010500318
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Dubovec Bisaški 13
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kober Nadica
OIB: 60599657591
Zanimanje: 5123.13.3 - konobar
Složenost: Ulica: Blaževdol, Smrndići 10
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
694
Naziv obrta:
KNJIGOVODSTVENI SERVIS VU-RA
vl. Maja Vuzdar, Beloslavec 2, Bedenica, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: računovodstveni, knjigovodstveni poslovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1088
MBO: 97289949
Broj obrtnice: 01030701088
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 12.12.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Bedenica, Beloslavec 2
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Vuzdar Maja
OIB: 09147666983
Zanimanje: 3433.31.6 - ekonomist
Složenost: Ulica: Gornje Orešje 21
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
695
Naziv obrta: KNJIGOVODSTVO "ŽIGROVIĆ", vl. Marica Žigrović
Pretežita djelatnost: računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 923
MBO: 91601274
Broj obrtnice: 01030700923
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.02.2007.
Prestanak obrta: Ulica: Kalinje 19
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Žigrović Marica
OIB: 43299221464
Zanimanje: 2441.61.7 - diplomirani ekonomist
Složenost: Ulica: Kalinje 19
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
696
Naziv obrta: "KNJIGOVOĐA", vl. Verica Gluhak
Pretežita djelatnost: računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 618
MBO: 91709164
Broj obrtnice: 01010500618
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.06.2001.
Prestanak obrta: Ulica: Hrastje 34
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Gluhak Verica
OIB: 16907427395
Zanimanje: Složenost: Ulica: Hrastje 34
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
697
Naziv obrta:
"KO – GRAD" OBRT ZA GRAĐEVINSKE RADOVE
vl. Damir Kožić
Pretežita djelatnost: ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. – armirački radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 769
MBO: 91710626
Broj obrtnice: 01030700769
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 15.03.2004.
Prestanak obrta: Ulica: Donja Drenova 85
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kožić Damir
OIB: 37444972040
Zanimanje: 3112.38.4 - građevinski tehničar
Složenost: 4 (SSS i SŠS u četverogodišnjem trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: Donja Drenova 85
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
698
Naziv obrta:
KORŠA sječa i prodaja drva, vl. Ivica Korša
Sveti Ivan Zelina, Dubovec Bisaški 21 B
Pretežita djelatnost: sječa drva - *proizvodnja cjepanica i drva za ogrjev
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1105
MBO: 97337021
Broj obrtnice: 01030701105
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 11.06.2012.
Prestanak obrta: Ulica: Dubovec Bisaški 21 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Korša Ivica
OIB: 78738209481
Zanimanje: Složenost: Ulica: Dubovec Bisaški 21 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
699
"KRAMARIĆ-TRANSPORTI" prijevoz tereta cestom u
Naziv obrta: unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu i
pripremni radovi na gradilištu, vl. Stjepan Kramarić
Pretežita djelatnost: cestovni prijevoz (tereta) robe – unutarnji i međunarodni
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 245
MBO: 90024460
Broj obrtnice: 01010500245
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Polonje 109
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kramarić Stjepan
OIB: 72630794266
Zanimanje: Složenost: Ulica: Polonje 109
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
700
Naziv obrta:
KREŠO obrt za proizvodnju drvenog ugljena
vl. Krešimir Cvrtila, Sveti Ivan Zelina, Zrinšćina 39
Pretežita djelatnost: *proizvodnja drvenog ugljena (na tradicionalan način)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1126
MBO: 97400793
Broj obrtnice: 01030701126
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 11.03.2013.
Prestanak obrta: Ulica: Zrinšćina 39
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Cvrtila Krešimir
OIB: 66846190791
Zanimanje: Složenost: Ulica: Zrinšćina 39
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
701
Naziv obrta: "KREŠO ELEKTRONIKA", vl. Mesar Krešo
Pretežita djelatnost:
elektroinstalacijski radovi * – uvođenje u zgrade i dr. objekte kućnih i ostalih
antena, alarma i sl. (u manjem opsegu)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 789
MBO: 91710812
Broj obrtnice: 01030700789
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.07.2004.
Prestanak obrta: Ulica: Toplička 29
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Mesar Krešo
OIB: 18696852424
Zanimanje: 8283.12.3 - elektroničar
Složenost: Ulica: Toplička 29
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
702
Naziv obrta: KROJAČKI SERVIS "IVANA", vl. Ivana Bogdan
Pretežita djelatnost:
popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo ( krpanje i
prepravljanje odjeće)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 854
MBO: 91711398
Broj obrtnice: 01030700854
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 12.09.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Trg A. Starčevića bb
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bogdan Ivana
OIB: 17207336739
Zanimanje: 7433.11.3 - krojač
Složenost: Ulica: Toplička 12
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
703
Naziv obrta: "KUNA" koža, galanterija i trgovina, vl. Jurica Žigrović
Pretežita djelatnost: Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 708
MBO: 91710073
Broj obrtnice: 01010500708
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.2003.
Prestanak obrta: Ulica: M. Žigrovića 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Žigrović Jurica
OIB: 65462708144
Zanimanje: 3119.55.4 - obućarsko-galanterijski tehničar
Složenost: 4 (SSS i SŠS u četverogodišnjem trajanju (KV, SSS, SŠS))
Ulica: M. Žigrovića 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
704
Naziv obrta: "Klaonica br. 25 sitne i krupne stoke", vl. Drago Dropučić
Pretežita djelatnost: proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa-klanje životinja ( goveda i svinja)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 97
MBO: 90023170
Broj obrtnice: 01010500097
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.12.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Črečan 10
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Dropučić Drago
OIB: 07111683337
Zanimanje: Složenost: Ulica: Črečan 10
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
705
Naziv obrta:
KTR DESIGN DEŽELIĆ,vl. Danijel Deželić
Nespeš 19, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 432
MBO: 91599873
Broj obrtnice: 01010500432
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.01.2008.
Prestanak obrta: Ulica: Nespeš 19
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Deželić Danijel
OIB: 05736375735
Zanimanje: 7223.21.3 - kovinotokar
Složenost: Ulica: Nespeš 19
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
706
Naziv obrta:
Knjigovodstvene usluge "MILESTONE MANAGEMENT"
vl. Verica Belovari
Pretežita djelatnost: računovodstveni, knjigovodstveni poslovi; porezno savjetovanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 913
MBO: 91601207
Broj obrtnice: 01030700913
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.12.2006.
Prestanak obrta: Ulica: Komin 72
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Belovari Verica
OIB: 23522350811
Zanimanje: 3433.11.6 - ekonomist računovodstva i financija
Složenost: Ulica: Komin 72
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
707
Naziv obrta:
Krojačka i trgovačka djelatnost "SPORT-LIN"
vl. Željka Forko
Pretežita djelatnost: proizvodnja ostale vanjske odjeće osim po mjeri
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 34
MBO: 90022815
Broj obrtnice: 01010500034
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Gornja Drenova 60
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Forko Željka
OIB: 31996873088
Zanimanje: Složenost: Ulica: Gornja Drenova 60
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
708
Naziv obrta:
"Krovopokrivačka djelatnost i završni građevinski radovi"
vl. Ive Turudić
Pretežita djelatnost: radovi na krovištu
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 87
MBO: 90027035
Broj obrtnice: 01010500087
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: M. Žigrovića 11
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Turudić Ive
OIB: 36266033116
Zanimanje: Složenost: Ulica: M. Žigrovića 11
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
709
Naziv obrta:
Kozmetički salon "AIDA", vl. Sonja Munđak
Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka 56
Pretežita djelatnost: saloni za uljepšavanje-kozmetički saloni
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 275
MBO: 90024796
Broj obrtnice: 01010500275
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 07.07.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 56
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Munđak Sonja
OIB: 81206360412
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski, Munđakova 5
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
710
Naziv obrta: L – GRADNJA, vl. Nenad Lavčević
Pretežita djelatnost: ostali završni građevinski radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1007
MBO: 91602084
Broj obrtnice: 01030701007
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 11.05.2009.
Prestanak obrta: Ulica: Radoišće 24
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Lavčević Nenad
OIB: 09360754665
Zanimanje: Složenost: Ulica: Radoišće 24
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
711
Naziv obrta: "LEGIN" geodetske usluge, vl. Željko Legin
Pretežita djelatnost: inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (geodetsko premjeravanje)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 91
MBO: 90027060
Broj obrtnice: 01010500091
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 21.11.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Trg A. Starčevića 12a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Legin Željko
OIB: 40367480642
Zanimanje: Složenost: Ulica: Gornja Drenova 3 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
712
Naziv obrta: "LIMO – GRADNJA", vl. Dalibor Bičak
Pretežita djelatnost: proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 984
MBO: 91601878
Broj obrtnice: 01030700984
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.06.2008.
Prestanak obrta: Ulica: M. Gupca 12
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bičak Dalibor
OIB: 21660210142
Zanimanje: 7213.12.5 - limar, majstor
Složenost: Ulica: M. Gupca 12
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
713
Naziv obrta:
LUNA ugostiteljski obrt, vl. Danijela Španić
Sveti Ivan Zelina, Sajmišna 2a
Pretežita djelatnost: barovi - caffe-bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1139
MBO: 92369120
Broj obrtnice: 01030701139
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.04.2009.
Prestanak obrta: Ulica: Sajmišna 2 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Španić Danijela
OIB: 36732678595
Zanimanje: 5123.11.2 - poslužitelj jela i pića
Složenost: 2 (stručna osposobljenost prema programu nn 101/95)
Ulica: Toplička 23
Naselje: Ljubešćica
Općina / grad: Ljubešćica
Županija: Varaždinska županija
714
Naziv obrta: "M & B" proizvodnja, trgovina i usluge, vl. Branko Nemčić
Pretežita djelatnost: proizvodnja kožne odjeće
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 818
MBO: 91711061
Broj obrtnice: 01030700818
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.01.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Toplička 7
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Nemčić Branko
OIB: 21645328429
Zanimanje: 3433.31.6 - ekonomist
Složenost: Ulica: Toplička 7
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
715
Naziv obrta: "M. B. - MONTAŽA", vl. Branko Miličević
Pretežita djelatnost:
postavljanje podnih i zidnih obloga *postavljanje zidnih ili podnih keramičkih,
betonskih ili kamenih pločica
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 835
MBO: 91711215
Broj obrtnice: 01030700835
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 16.05.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Goričica, Zagrebačka 19a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Miličević Branko
OIB: 79306391375
Zanimanje: 5220.21.3 - prodavač
Složenost: Ulica: Goričica, Zagrebačka 19 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
716
Naziv obrta:
Pretežita djelatnost:
"MAPROM" obrt za trgovinu, usluge i proizvodnju
vl. Zdravko Martinjak
proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih
materijala
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 433
MBO: 91599881
Broj obrtnice: 01010500433
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.02.1998.
Prestanak obrta: Ulica: Bistrička 38
Naselje: Donje Orešje
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Martinjak Zdravko
OIB: 44386753506
Zanimanje: Složenost: Ulica: Bistrička 38
Naselje: Donje Orešje
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
IZDVOJENI POGONI
Naziv pogona: "piljenje i prerada drva"
Stanje pogona: U radu
Ulica: Donje Orešje 5
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Sveti Ivan Zelina
Djelatnosti: Zagrebačka županija
Opis: piljenje i blanjanje drva
Datum promjene: 23.02.2007.
Stručna osoba: -
717
Djelatnosti: 16.29 - proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta
i pletarskih materijala
Opis: proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih
materijala
Datum promjene: 23.02.2007.
Stručna osoba: -
718
Naziv obrta:
"MARKOVIĆ – SAMOPOSLUŽNI APARATI" uslužni obrt
Vl. Davor Marković, Sveti Ivan Zelina, Blaževdol, Ribnjak 5
Pretežita djelatnost: ostala trgovina na malo izvan prodavaonica – putem automata
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1042
MBO: 91758068
Broj obrtnice: 01030701042
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.09.2001.
Prestanak obrta: Ulica: Blaževdol, Ribnjak 5
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Marković Davor
OIB: 99249717624
Zanimanje: Složenost: Ulica: Blaževdol, Ribnjak 5
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
719
Naziv obrta:
"MASIV" proizvodnja piljene građe i impregnacija drva
vl. Josip Osmakčić
Pretežita djelatnost: proizvodnja piljene građe i impregnacija drva
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 13
MBO: 90022572
Broj obrtnice: 01010500013
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.06.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Paukovečka bb
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Osmakčić Josip
OIB: 33118832465
Zanimanje: Složenost: Ulica: Z. Ljevakovića 5
Naselje: Zagreb
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
720
Naziv obrta: "MAXI – CLASSIC" trgovački obrt, vl. Snježana Kadoić
Pretežita djelatnost: ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 792
MBO: 91710847
Broj obrtnice: 01030700792
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 04.10.2004.
Prestanak obrta: Ulica: Bosna 29
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kadoić Snježana
OIB: 40974475333
Zanimanje: 3119.51.4 - odjevni tehničar
Složenost: Ulica: Bosna 29
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
721
Naziv obrta:
"MAYEL" servis tahografa, vl. Josip Majcug
Sveti Ivan Zelina, K. Krizmanić 1
Pretežita djelatnost: održavanje i popravak motornih vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1052
MBO: 97184292
Broj obrtnice: 01030701052
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 10.09.2010.
Prestanak obrta: Ulica: K. Krizmanić 1
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Majcug Josip
OIB: 90271329235
Zanimanje: 7231.24.5 - automehaničar, majstor
Složenost: Ulica: Donje Orešje, Bistrička 84
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
722
"MAYEL" izrada i popravak elektroničkih sklopova
Naziv obrta: vl. Josip Majcug, Sveti Ivan Zelina, Donje Orešje, Bistrička
84
Pretežita djelatnost: proizvodnja elektroničkih komponenata
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 517
MBO: 91600774
Broj obrtnice: 001010500517
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1999.
Prestanak obrta: Ulica: Donje Orešje, Bistrička 84
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Majcug Josip
OIB: 90271329235
Zanimanje: 7242.41.3 - elektroničar-mehaničar
Složenost: 3 (srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju)
Ulica: Donje Orešje, Bistrička 84
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
723
Naziv obrta:
MESNICA ŠTEF, vl. Stjepan Huzjak
Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka 20 a
Pretežita djelatnost: trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 257
MBO: 90024591
Broj obrtnice: 01010500257
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.07.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 20 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Huzjak Stjepan
OIB: 01798379323
Zanimanje: 7411.12.3 - mesar
Složenost: 3 (srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju)
Ulica: Zagrebačka 20 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
724
Naziv obrta:
"METAL-REMONT" strojna obrada metala i remont strojeva
vl. Darko Bigor
Pretežita djelatnost: obrada i prevlačenje metala-opći mehanički radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 389
MBO: 90026055
Broj obrtnice: 001010500389
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Biškupec Zelinski 107 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bigor Darko
OIB: 32229340443
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski 107 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
725
Naziv obrta: "MG – BRAVARSKA RADIONICA", vl. Nikola Škrlec
Pretežita djelatnost: proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 442
MBO: 91599989
Broj obrtnice: 01010500442
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Velika Gora 1
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Škrlec Nikola
OIB: 65341935288
Zanimanje: Složenost: Ulica: Gornje Psarjevo 63
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
726
Naziv obrta:
MILIČEVIĆ MONT, vl. Miroslav Miličević
Sveti Ivan Zelina, Goričica, Kramarova 10
Pretežita djelatnost: postavljanje podnih i zidnih obloga (teracer)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 822
MBO: 91711100
Broj obrtnice: 01030700822
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 15.02.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Goričica, Kramarova 10
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Miličević Miroslav
OIB: 39049886119
Zanimanje: 7113.11.3 - kamenorezac
Složenost: Ulica: Goričica, Kramarova 10
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
727
Naziv obrta:
MIPS modularni informatički poslovni sustavi
vl. Damir Petek, Sveti Ivan Zelina, Donja Drenova 4
Pretežita djelatnost: računalno programiranje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 626
MBO: 91709253
Broj obrtnice: 01010500626
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.05.2001.
Prestanak obrta: Ulica: Donja Drenova 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Petek Damir
OIB: 40534047916
Zanimanje: Složenost: Ulica: Donja Drenova 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
728
MKE proizvodnja, prodaja, montaža i servis antena i
Naziv obrta: antenskih uređaja
vl. Mario Košćec, Sveti Ivan Zelina, Toplička 10
Pretežita djelatnost: proizvodnja komunikacijske opreme
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 464
MBO: 91600235
Broj obrtnice: 01010500464
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Toplička 10
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Košćec Mario
OIB: 89674098322
Zanimanje: Složenost: Ulica: Toplička 10
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
IZDVOJENI POGONI
Naziv pogona: Antenski centar Zagreb - Dubrava
Stanje pogona: U radu
Ulica: Av. Dubrava (lok. Pp1) 153
Naselje, općina/grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Djelatnosti:
Opis:
47.42 - trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u
specijaliziranim prodavaonicama
trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u
specijaliziranim prodavaonicama
Datum promjene: 20.05.2010.
729
Stručna osoba: Ivana Ovčar
Djelatnosti:
Opis:
47.43 - trgovina na malo audio i videoopremom u
specijaliziranim prodavaonicama
trgovina na malo audio i videoopremom u
specijaliziranim prodavaonicama
Datum promjene: 20.05.2010.
Stručna osoba: Ivana Ovčar
730
Naziv obrta:
MLJEKARA "VODOPIJEVEC" proizvodnja i prerada mlijeka i
mliječnih prerađevina, vl. Danijela Vodopijevec
Pretežita djelatnost: prerada mlijeka i proizvodnja sira
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 951
MBO: 91711681
Broj obrtnice: 01030700951
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 10.06.2007.
Prestanak obrta: Ulica: Paukovec, Paukovečka 59
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Vodopijevec Danijela
OIB: 71959590032
Zanimanje: 3116.96.4 - prehrambeni tehničar
Složenost: Ulica: Paukovec, Paukovečka 59
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
731
Naziv obrta:
Modni krojački salon "DIVA – KREIVA"
vl. Jasna Novaković-Marković
Pretežita djelatnost: proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 873
MBO: 91711584
Broj obrtnice: 01030700873
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.05.2006.
Prestanak obrta: Ulica: Hrastje 16
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Novaković-Marković Jasna
OIB: 06966263138
Zanimanje: 3119.52.6 - inženjer odjevne tehnologije
Složenost: Ulica: Hrastje 16
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
732
Naziv obrta:
Modni salon "VESNA", vl. Vesna Dragija
Sveti Ivan Zelina, Blaževdol, Blaževdolska bb
Pretežita djelatnost: trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 928
MBO: 91601312
Broj obrtnice: 01030700928
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 07.05.2007.
Prestanak obrta: Ulica: Blaževdol, Blaževdolska bb
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Dragija Vesna
OIB: 06864952813
Zanimanje: 7433.11.3 - krojač
Složenost: Ulica: Zadrkovec 16
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
733
MOTOSFERA trgovina dijelovima i opremom
Naziv obrta: vl. Kristijan Veček
Sveti Ivan Zelina, Donja Zelina, Donjozelinska 213
Pretežita djelatnost:
trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak
motocikala
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 926
MBO: 91601282
Broj obrtnice: 01030700926
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 10.04.2007.
Prestanak obrta: Ulica: Donja Zelina, Donjozelinska 213
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Veček Kristijan
OIB: 28058583757
Zanimanje: 7231.23.3 - automehaničar
Složenost: Ulica: Bocakova 57
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
734
Naziv obrta:
MOTOTEH trgovina na veliko, vl. Mario Smolić,
Sveti Ivan Zelina, Biškupec Zelinski, Petovčak 11
Pretežita djelatnost: posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1120
MBO: 97384399
Broj obrtnice: 01030701120
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 16.01.2013.
Prestanak obrta: Ulica: Biškupec Zelinski, Petovčak 11
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Smolić Mario
OIB: 63628861517
Zanimanje: Složenost: Ulica: Petovčak 11
Naselje: Biškupec Zelinski
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
735
Naziv obrta:
Obiteljsko gospodarstvo "JAREC-KURE"
vl. Mirjana Jarec-Kure
Pretežita djelatnost: proizvodnja vina
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 917
MBO: 91711185
Broj obrtnice: 01030700917
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.01.2007.
Prestanak obrta: Ulica: Biškupec Zelinski, Munđakova 6
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Jarec-Kure Mirjana
OIB: 55576182272
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski, Munđakova 6
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
736
Naziv obrta:
Obrt "KRALJ", vl. Stjepan Kralj
Radoišće 93, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: cestovni prijevoz (tereta) robe – unutarnji i međunarodni
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 244
MBO: 90024451
Broj obrtnice: 01010500244
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Radoišće 93
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kralj Stjepan
OIB: 42464121616
Zanimanje: Složenost: Ulica: Radoišće 93
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
737
Naziv obrta: Obrt za čišćenje "DIJAMANT", vl. Nikolina Ovčar
Pretežita djelatnost: osnovno čišćenje zgrada
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1013
MBO: 97093050
Broj obrtnice: 01030701013
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 16.06.2009.
Prestanak obrta: Ulica: M. Gupca 45
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Ovčar Nikolina
OIB: 06512088719
Zanimanje: 3116.96.4 - prehrambeni tehničar
Složenost: Ulica: M. Gupca 45
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
738
Naziv obrta:
Obrt za poljoprivrednu proizvodnju "ZDRAVI ŽIVOT"
vl. Elvir Dergić
Pretežita djelatnost: uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 845
MBO: 91711304
Broj obrtnice: 01030700845
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 20.06.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Blaževdol, Ulica Štignjedeci 8
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Dergić Elvir
OIB: 19039590351
Zanimanje: Složenost: Ulica: Blaževdol, Ulica Štignjedeci 8
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
739
Naziv obrta: Obrt za trgovinu i usluge "TRGO – FIN", vl. Božica Pribanić
Pretežita djelatnost:
trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i
duhanskim proizvodima
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 807
MBO: 91710995
Broj obrtnice: 01030700807
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 09.11.2004.
Prestanak obrta: Ulica: Bedenica, Omamno 32b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Pribanić Božica
OIB: 73330171124
Zanimanje: 4121.21.4 - ekonomski tehničar
Složenost: Ulica: Bedenica, Omamno 32b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
740
Naziv obrta:
"ODRŽAVANJE I IZRADA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA",
vl. Ivan Mahnet
Pretežita djelatnost: elektroinstalacijski radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 199
MBO: 90023960
Broj obrtnice: 01010500199
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Turkovčina 2
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Mahnet Ivan
OIB: 10874676123
Zanimanje: Složenost: Ulica: Bedenica, Omamno 32b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
741
Naziv obrta:
Održavanje i uređivanje grobnih mjesta "Z I V"
vl. Vlatko Mustaf
Pretežita djelatnost: uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 837
MBO: 91711231
Broj obrtnice: 01030700837
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.06.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Goričanec 32 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Mustaf Vlatko
OIB: 34335710395
Zanimanje: Složenost: Ulica: Goričanec 32 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
742
Naziv obrta: "OMEGA" trgovačko-proizvodni obrt, vl. Mario Bičak
Pretežita djelatnost: pogrebne i prateće djelatnosti
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 494
MBO: 91600545
Broj obrtnice: 01010500494
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Bistrička 86
Naselje: Donje Orešje
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bičak Mario
OIB: 46231561063
Zanimanje: Složenost: Ulica: Bistrička
Naselje: Donje Orešje
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
743
Organizacija priredbi i intelektualno vlasništvo PRIGORJE
Naziv obrta: ORGANIZACIJA, vl. Kruno Krek
Sveti Ivan Zelina, Sajmišna 22
Pretežita djelatnost:
davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih
proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1041
MBO: 97162868
Broj obrtnice: 01030701041
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 24.05.2010.
Prestanak obrta: Ulica: Sajmišna 22
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Krek Kruno
OIB: 98424754200
Zanimanje: 8324.11.3 - vozač motornog vozila
Složenost: Ulica: Sajmišna 22
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
744
Naziv obrta:
Pretežita djelatnost:
Ortopedija "WERNER" izrada ortopedskih pomagala
vl. Dominiko Werner
proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora (ortopedska
pomagala)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 180
MBO: 90026713
Broj obrtnice: 01010500180
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Bukovec Zelinski 3 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Werner Dominiko
OIB: 12055710782
Zanimanje: Složenost: Ulica: Bukovec Zelinski 3 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
745
Naziv obrta: "P.A.I.N." proizvodnja alata i naprava, vl. Tihomir Bistrički
Pretežita djelatnost: strojna obrada metala-tokarenje (struganje)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 743
MBO: 91710391
Broj obrtnice: 01030700743
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 13.02.2004.
Prestanak obrta: Ulica: Žitomir 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bistrički Tihomir
OIB: 60156342257
Zanimanje: 7223.21.3 - kovinotokar
Složenost: Ulica: Žitomir 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
746
Naziv obrta: Pedikerski salon "VLADEK", vl. Ivanka Podolski
Pretežita djelatnost: pedikerski saloni
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 505
MBO: 91600669
Broj obrtnice: 01010500505
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Gundulićeva 1 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Podolski Ivanka
OIB: 97710399695
Zanimanje: Složenost: Ulica: Sv. Helena 46
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
747
Naziv obrta:
Pekarna EXTRA, vl. Bardhe Uzunaj
Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 22
Pretežita djelatnost: proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1114
MBO: 97363014
Broj obrtnice: 01030701114
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.10.2012.
Prestanak obrta: Ulica: Vladimira Nazora 22
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Uzunaj Bardhe
OIB: 28802267436
Zanimanje: 7412.11.3 - pekar
Složenost: 3 (srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju)
Ulica: Vladimira Nazora 22
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
748
Naziv obrta:
Pekarsko-slastičarski obrt "MARIO", vl. Tadija i Mario Rodić
Sveti Ivan Zelina, Goričica, Zagrebačka45
Pretežita djelatnost: proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 989
MBO: 91601924
Broj obrtnice: 01030700989
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.12.2008.
Prestanak obrta: Ulica: Goričica, Zagrebačka 45
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNICIMA
Prezime i ime: Rodić Tadija
OIB: 76222053883
Ulica: Goričica, Zagrebačka cesta 22
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Prezime i ime: Rodić Mario
OIB: 78118665286
Ulica: Goričica, Zagrebačka cesta 22
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
IZDVOJENI POGONI
Naziv pogona: Pekarsko-slastičarski obrt "Mario"
Stanje pogona: U radu
Ulica: Dragutina Stražimira 20
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
749
47.24 - trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima,
Djelatnosti tjesteninama, bombonima i slatkišima u
specijaliziranim prodavaonicama
Opis:
trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama,
bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama
Datum promjene: 20.01.2009.
Stručna osoba: Igrc Karolina
OIB: 33760318224
Zanimanje: 3433.31.6 - ekonomist
Djelatnosti 47.25 - trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
Opis: trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
Datum promjene: 20.01.2009.
Stručna osoba: Igrc Karolina
OIB: 33760318224
Zanimanje: 3433.31.6 - ekonomist
Djelatnosti
Opis:
47.29 - ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u
specijaliziranim prodavaonicama
ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima
u spec. prodavaonicama
Datum promjene: 20.01.2009.
Stručna osoba: Igrc Karolina
OIB: 33760318224
Zanimanje: 3433.31.6 - ekonomist
Naziv pogona: "MARIO"
Stanje pogona: U radu
Ulica: Goričica, Zagrebačka 45
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti 47.99 - ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Opis:
ostala trgovina na malo izvan prodavaonica,
štandova i tržnica*- pokretna trgovina
Datum promjene: 13.05.2011.
Stručna osoba: -
750
Naziv obrta:
Pekarsko-trgovački obrt PEKARNA "KRALJ", vl. Karlo Kralj
Sveti Ivan Zelina, V. Nazora 55
Pretežita djelatnost: proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 17
MBO: 90022637
Broj obrtnice: 01010500017
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.11.1990.
Prestanak obrta: Ulica: V. Nazora 55
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kralj Karlo
OIB: 86916649447
Zanimanje: Složenost: Ulica: V. Nazora 55
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
IZDVOJENI POGONI
Naziv pogona: Pekarna " Kralj " - Vozilo 1
Stanje pogona: U radu
Ulica: V. Nazora 55
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti 47.9 - trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Opis: trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Datum promjene: 22.04.2008.
Naziv pogona: Pekarna " Kralj " - Vozilo 2
751
Stanje pogona: U radu
Ulica: V. Nazora 55
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti 47.9 - trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Opis: trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Datum promjene: 22.04.2008.
Stručna osoba: Naziv pogona: Pekarna "Kralj"
Stanje pogona: U radu
Ulica: V. Nazora 55
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti 47.9 - trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Opis: trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Datum promjene: 22.04.2008.
Stručna osoba: Naziv pogona: Pekarna "Kralj"
Stanje pogona: U radu
Ulica: V. Nazora 55
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti 47.9 - trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Opis: trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Datum promjene: 22.04.2008.
Stručna osoba: Naziv pogona: Pekarna "Kralj"
Stanje pogona: U radu
Ulica: V. Nazora 55
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti 47.9 - trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Opis: trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Datum promjene: 22.04.2008.
Stručna osoba: Naziv pogona: Pekarna "Kralj"
752
Stanje pogona: U radu
Ulica: V. Nazora 55
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti 47.9 - trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Opis: trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Datum promjene: 22.04.2008.
Stručna osoba: Naziv pogona: Pekarna "Kralj"
Stanje pogona: U radu
Ulica: Trg A. Starčevića 5
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti 47.24 - trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama,
bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama
Opis: trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama,
bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama
Datum promjene: 15.05.1996.
Stručna osoba: Štrbo Željkica
OIB: 71603893332
Zanimanje: 5220.21.3 - prodavač
Djelatnosti 47.25 - trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
Opis: trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
Datum promjene: 15.05.1996.
Stručna osoba: Štrbo Željkica
OIB: 71603893332
Zanimanje: 5220.21.3 - prodavač
Djelatnosti 47.29 - ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima
u specijaliziranim prodavaonicama
Opis: ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima
u specijaliziranim prodavaonicama
Datum promjene: 15.05.1996.
Stručna osoba: Štrbo Željkica
OIB: 71603893332
Zanimanje: 5220.21.3 - prodavač
Djelatnosti 56.10.4 - objekti brze prehrane (fast food), objekti jednostavnih usluga
Opis: objekti jednostavnih usluga
Datum promjene: 27.10.2011.
Stručna osoba: Kralj Ignac
OIB: 73516126328
753
Zanimanje: 5122.12.3 - kuhar
Naziv pogona: Pekarna "Kralj"
Stanje pogona: U radu
Ulica: Gundulićeva 2a
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti 47.24 - trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama,
bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama
Opis: trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama,
bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama
Datum promjene: 15.05.1996.
Stručna osoba: Štrbo Željkica
OIB: 71603893332
Zanimanje: 5220.21.3 - prodavač
Djelatnosti 47.25 - trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
Opis: trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
Datum promjene: 07.04.2011.
Stručna osoba: Vitković Dubravka
OIB: 24377240245
Zanimanje: 4121.21.4 - ekonomski tehničar
Djelatnosti 47.29 - ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima
u specijaliziranim prodavaonicama
Opis: ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim
prodavaonicama
Datum promjene: 07.04.2011.
Stručna osoba: Vitković Dubravka
OIB: 24377240245
Zanimanje: 4121.21.4 - ekonomski tehničar
Naziv pogona: Trgovina Mirkovec
Stanje pogona: U radu
Ulica: Mirkovec Breznički
Naselje, općina/grad: Breznica
Županija: Varaždinska županija
Djelatnosti 47.11 - trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom,
pićima i duhanskim proizvodima
Opis: trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i
duhanskim proizvodima
Datum promjene: 04.11.2013.
Stručna osoba: Štaba Biserka
OIB: 43809322280
754
Zanimanje: 3433.31.6 - ekonomist
Djelatnosti 47.19 - ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Opis: ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Datum promjene: 04.11.2013.
Stručna osoba: Štaba Biserka
OIB: 43809322280
Zanimanje: 3433.31.6 - ekonomist
755
Naziv obrta:
Peradarstvo BEŠTAK, vl. Biserka Beštak
Blaškovec, Lazarini 12, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: uzgoj peradi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 127
MBO: 90023501
Broj obrtnice: 01010500127
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 21.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Blaškovec, Lazarini 12
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Beštak Biserka
OIB: 23526655690
Zanimanje: Složenost: Ulica: Blaškovec, Lazarini 12
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
IZDVOJENI POGONI
Naziv pogona:
Peradarstvo Beštak, izdvojeni pogon, Zagreb, Lastovska 2A (TC Savica, LOK. L24)
Stanje pogona: U radu
Ulica: Lastovska 2a (TC Savica, lok. L-24)
Naselje, općina/grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Djelatnosti
47.24 - trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i
slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama
Opis: trgovina na malo tjesteninama u specijaliziranim prodavaonicama
Datum promjene: 23.01.2012.
Stručna osoba: 756
Djelatnosti 1.47 - uzgoj peradi
Opis: uzgoj peradi - prodaja vlastitih proizvoda
Datum promjene: 23.01.2012.
Stručna osoba: Djelatnosti 10.12 - prerada i konzerviranje mesa peradi
Opis: prerada i konzerviranje mesa peradi - prodaja vlastitih proizvoda
Datum promjene: 23.01.2012.
Stručna osoba: Djelatnosti
Opis:
47.29 - ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim
prodavaonicama
ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim
prodavaonicama
Datum promjene: 23.01.2012.
Stručna osoba: -
757
Naziv obrta: Pilana "SUPANZ", vl. Zdravko Supanz
Pretežita djelatnost: piljenje i blanjanje drva; impregnacija drva
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 346
MBO: 90025571
Broj obrtnice: 01010500346
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Biškupec Zelinski 60
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Supanz Zdravko
OIB: 00772584270
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski 60
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
758
Naziv obrta:
PINKY ART STUDIO, vl. Irena Šeb
Sveti Ivan Zelina, Matije Gupca 2
Pretežita djelatnost: djelatnosti za njegu i održavanje tijela *-ugradnja noktiju i umjetnih
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1106
MBO: 97348147
Broj obrtnice: 01030701106
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 06.08.2012.
Prestanak obrta: Ulica: Matije Gupca 2
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Šeb Irena
OIB: 05187601173
Zanimanje: 8264.40.3 - oplemenjivač tekstila
Složenost: Ulica: Pretoki 31a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
759
Naziv obrta: PINOKIO obrt za izradu galanterije, vl. Snježana Šušnjak
Pretežita djelatnost: proizvodnja igara i igračaka
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 866
MBO: 91711517
Broj obrtnice: 01030700866
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.2006.
Prestanak obrta: Ulica: Pretoki 33 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU Šušnjak Snježana
Prezime i ime: 37407243511
OIB: 7433.11.3 - krojač
Zanimanje: Složenost: Pretoki 33 a
Ulica: Sveti Ivan Zelina
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Zagrebačka županija
Županija:
760
Naziv obrta: "PLASTIČARSKA DJELATNOST", vl. Mladen Beketić
Pretežita djelatnost: proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 860
MBO: 91711444
Broj obrtnice: 01030700860
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.11.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Petra Preradovića 2
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU Beketić Mladen
Prezime i ime: 27804981137
OIB: Zanimanje: Složenost: Selčinska 17
Ulica: Sesvete
Naselje: Grad Zagreb
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija:
761
Naziv obrta:
PLINOINSTALATER I INSTALACIJE U GRAĐEVINARSTVU
vl. Stjepan Bistrički
Pretežita djelatnost: uvođenje u zgrade i dr. građevinske objekte plinskih instalacija te održavanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 965
MBO: 91601673
Broj obrtnice: 01030700965
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 12.11.2007.
Prestanak obrta: Ulica: Gornja Drenova 72
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bistrički Stjepan
OIB: 71209778217
Zanimanje: 7136.14.3 - plinoinstalater
Složenost: 3 (srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju)
Ulica: Gornja Drenova 72
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
762
Naziv obrta:
Pretežita djelatnost:
PLODOVI SUNCA trgovački obrt, vl. Davor Crnobori
Donja Zelina, Dragutina Stražimira 46
trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i
tržnicama
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1111
MBO: 97360201
Broj obrtnice: 01030701111
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 14.09.2012.
Prestanak obrta: Ulica: Dragutina Stražimira 46
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Crnobori Davor
OIB: 48596152810
Zanimanje: 5220.21.3 - prodavač
Složenost: 3 (srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju)
Ulica: Dragutina Stražimira 46
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
763
"PNEO" proizvodnja ostalih strojeva opće namjene,
Naziv obrta: proizvodnja strojeva za pakiranje i zamatanje
vl. Marijo Kolman, Biškupec Zelinski, Zelingradska 13
Pretežita djelatnost: proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 392
MBO: 90825152
Broj obrtnice: 01010500392
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 18.11.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Zelingradska 13
Naselje: Biškupec Zelinski
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kolman Marijo
OIB: 90939238752
Zanimanje: 3115.91.4 - strojarski tehničar
Složenost: 4 (SSS i SŠS u 4-god trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: Zelingradska 13
Naselje: Biškupec Zelinski
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
764
Naziv obrta: Pokretna trgovina na malo "D&J", vl. Dubravko Dužaić
Pretežita djelatnost: ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 502
MBO: 91600626
Broj obrtnice: 01010500502
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 05.03.1999.
Prestanak obrta: Ulica: Tomaševec 10
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU Dužaić Dubravko
Prezime i ime: 65611619887
OIB: Zanimanje: Složenost: Tomaševec 10
Ulica: Sveti Ivan Zelina
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Zagrebačka županija
Županija:
765
Naziv obrta:
Pokretna trgovina "ZIKO", vl. Drago Čehulić
Novakovec Bisaški 6
Pretežita djelatnost: ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 623
MBO: 91709237
Broj obrtnice: 01010500623
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 09.03.2001.
Prestanak obrta: Ulica: Novakovec Bisaški 6
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Čehulić Drago
OIB: 32871989898
Zanimanje: Složenost: Ulica: Novakovec Bisaški 6
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
IZDVOJENI POGONI
Naziv pogona: "ZIKO"
Stanje pogona: U radu
Ulica: Novakovec Bisaški 6
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti 47.99 - ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Opis: ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Datum promjene: 09.06.2006.
Stručna osoba: -
766
Naziv pogona: "ZIKO"
Stanje pogona: U radu
Ulica: Novakovec Bisaški 6
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti 47.99 - ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Opis: ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Datum promjene: 14.04.2005.
Stručna osoba: Naziv pogona: "ZIKO trgovina"
Stanje pogona: U radu
Ulica: Komin 36
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti 46.90 - nespecijalizirana trgovina na veliko
Opis: ostala trgovina na veliko
Datum promjene: 09.06.2006.
Stručna osoba: Djelatnosti
Opis:
47.11 - trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Datum promjene: 09.06.2006.
Stručna osoba: Čehulić Tihana
OIB: 52098559462
Zanimanje: 3415.11.6 - komercijalist
Djelatnosti 46.90 - nespecijalizirana trgovina na veliko
Opis: nespecijalizirana trgovina na veliko
Datum promjene: 09.06.2006.
Stručna osoba: Djelatnosti
Opis:
47.11 - trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Datum promjene: 09.06.2006.
Stručna osoba: Čehulić Tihana
OIB: 52098559462
Naziv pogona: Caffe bar "ZIKO"
Stanje pogona: U radu
767
Ulica: Komin 36
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti
Opis:
56.30.4 - caffe barovi, noćni barovi, noćni klubovi, disco barovi
i disco clubovi
caffe barovi, noćni barovi, noćni klubovi, disco barovi
i disco clubovi- * caffe bar
Datum promjene: 01.12.2010.
Stručna osoba: Kranjec Ksenija
OIB: 84600425958
Zanimanje: 5123.13.3 - konobar
768
Naziv obrta:
Pokretno ugostiteljstvo "NEMČIĆ", vl. Juraj Nemčić
Gornje Orešje 24, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: objekti brze prehrane (fast food), objekti jednostavnih usluga
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1074
MBO: 97238074
Broj obrtnice: 01030701074
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 06.06.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Gornje Orešje 24
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Nemčić Juraj
OIB: 79815027780
Zanimanje: 5123.13.3 - konobar
Složenost: Ulica: Gornje Orešje 24
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
IZDVOJENI POGONI
Naziv pogona: Izdvojeni pogon, Mirkovec Breznički 5
Stanje pogona: U radu
Ulica: Mirkovec Breznički 5
Naselje, općina/grad: Breznica
Županija: Varaždinska županija
Djelatnosti
56.30.4 - caffe barovi, noćni barovi, noćni klubovi, disco barovi
i disco clubovi
Opis: caffe barovi, noćni barovi, noćni klubovi, disco barovi i disco clubovi
Datum promjene: 25.02.2013.
Stručna osoba: Nemčić Svjetlana
769
OIB: 26294153555
Zanimanje: 5122.11.2 - pripremač jednostavnih jela i slastica
770
Naziv obrta:
Pretežita djelatnost:
POLJOPRIVREDNI OBRT "JELUŠIĆ"
vl. Tomislav Jelušić, Zrinšćina 6, Sveti Ivan Zelina
sječa drva* - proizvodnja drvenog ugljena na tradicionalni način i piljenje drva za
ogrjev
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1097
MBO: 97313955
Broj obrtnice: 01030701097
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 27.03.2012.
Prestanak obrta: Ulica: Zrinšćina 6
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU Jelušić Tomislav
Prezime i ime: 96732953930
OIB: Zanimanje: Složenost: Zrinšćina 6
Ulica: Sveti Ivan Zelina
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Zagrebačka županija
Županija:
771
Naziv obrta:
"POMOĆ NA CESTI", vl. Vinko Trucek
Haići 7, Blaškovec, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom (pomoć na cesti)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1051
MBO: 97183270
Broj obrtnice: 01030701051
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.09.2010.
Prestanak obrta: Ulica: Haići 7 , Blaškovec
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Trucek Vinko
OIB: 53108744967
Zanimanje: Složenost: Ulica: Haići 7, Blaškovec
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
772
Naziv obrta:
Postolarska radionica, izrada ključeva i gravura "TOMO"
vl. Tomislav Šuliček
Pretežita djelatnost: popravak obuće i ostalih kožnih predmeta
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 707
MBO: 91710065
Broj obrtnice: 01010500707
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.10.2003.
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka bb
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Šuliček Tomislav
OIB: 34199916825
Zanimanje: 7442.11.3 - obućar
Složenost: 3 (srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju)
Ulica: Selnica Psarjevačka 19
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
773
Naziv obrta:
Postolar i kopiranje ključeva "EKOZ", vl. Ivan Bastalec
Pretežita djelatnost: popravak obuće i ostalih kožnih predmeta
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 645
MBO: 91709458
Broj obrtnice: 01010500645
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 20.08.2001.
Prestanak obrta: Ulica: Blaževdol, Blaževdolska 16
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bastalec Ivan
OIB: 23949741984
Zanimanje: Složenost: Ulica: Blaževdol, Blaževdolska 16
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
774
Naziv obrta:
"PRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA", vl. Jurica Knez
Pretežita djelatnost: održavanje i popravak motornih vozila (pranje, poliranje i dr.)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 719
MBO: 91710197
Broj obrtnice: 01030700719
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.03.2003.
Prestanak obrta: Ulica: Komin 12 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Knez Jurica
OIB: 60615303867
Zanimanje: Složenost: Ulica: Komin 12 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
775
Naziv obrta:
Prerada drva i proizvodnja proizvoda od drva te obavljanje
završnih građevinskih radova "INTERIJER"
vl. Vladimir Klanfar
Pretežita djelatnost: održavanje i popravak motornih vozila (pranje, poliranje i dr.)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 30
MBO: 90022777
Broj obrtnice: 01010500030
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.07.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Donjozelinska 213
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Klanfar Vladimir
OIB: 51167995180
Zanimanje: Složenost: Ulica: Bocakova 57
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
776
Naziv obrta:
Prerada mesa i mesnica "KRAMARIĆ",
vl. Stjepan Kramarić, Sveti Ivan Zelina, Polonje 112
Pretežita djelatnost: proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 898
MBO: 91189730
Broj obrtnice: 01030700898
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.02.1995.
Prestanak obrta: Ulica: Polonje 112
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Klanfar Vladimir
OIB: 51167995180
Zanimanje: Složenost: Ulica: Bocakova 57
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
IZDVOJENI POGONI
Naziv pogona: Mesnica "Kramarić" - izdvojeni pogon br. 2
Stanje pogona: U radu
Ulica: Gračanska cesta 101 a
Naselje, općina/grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Djelatnosti 10.11 - prerada i konzerviranje mesa
Opis: prerada i konzerviranje mesa
Datum promjene: 31.03.2008.
Stručna osoba: Jarec Nikola
OIB: 64814774121
777
Zanimanje: 7411.12.3 - mesar
Naziv pogona: Stanje pogona: U radu
Ulica: Koledinečka (lok. Br. 19) bb
Naselje, općina/grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Djelatnosti 10.11 - prerada i konzerviranje mesa
Opis: prerada i konzerviranje mesa-prodaja vlastitih proizvoda
Datum promjene: 26.08.2010.
Stručna osoba: Peulić Dijana
OIB: 95970598075
Zanimanje: 7411.12.3 - mesar
Djelatnosti 10.13 - proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
Opis: proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi-prodaja vlastitih proizvoda
Datum promjene: 26.08.2010.
Stručna osoba: Peulić Dijana
OIB: 95970598075
Zanimanje: 7411.12.3 - mesar
778
Naziv obrta:
"PRIGORJE ŠLEP" vučna služba i servis vozila,
vl. Ivica Mačković
Pretežita djelatnost: održavanje i popravak motornih vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 423
MBO: 91599776
Broj obrtnice: 01010500423
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 23.01.1998.
Prestanak obrta: Ulica: Bocakova 16
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Mačković Ivica
OIB: 24920593304
Zanimanje: Složenost: Ulica: Bocakova 16
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
779
Naziv obrta:
"PRIJEVOZ BANOVEC", vl. Đurđica Banovec
Pretežita djelatnost: ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 800
MBO: 91710910
Broj obrtnice: 01030700800
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.08.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Muceki 20
Naselje: Donje Orešje
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Banovec Đurđica
OIB: 20663315219
Zanimanje: 4221.31.4 - turistički tehničar
Složenost: Ulica: Muceki 20
Naselje: Donje Orešje
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
780
Naziv obrta:
"PRIMJENA RAČUNARA U INDUSTRIJSKOJ PRAKSI",
vl. Ivica Nujić
Pretežita djelatnost: ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 716
MBO: 91710154
Broj obrtnice: 01030700716
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.01.2003.
Prestanak obrta: Ulica: Bukovec Zelinski 66 j
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Nujić Ivica
OIB: 85234041561
Zanimanje: 7231.23.3 - automehaničar
Složenost: Ulica: Bukovec Zelinski 66 j
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
781
Naziv obrta:
PRIRODA održavanje voćnjaka, vrtova i parkova,
vl. Ljubomir Dragušica, Biškupec Zelinski, Bregi 95
Pretežita djelatnost: uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1129
MBO: 97439843
Broj obrtnice: 01030701129
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.08.2013.
Prestanak obrta: Ulica: Bregi 95
Naselje: Biškupec Zelinski
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Dragušica Ljubomir
OIB: 27619700549
Zanimanje: Složenost: Ulica: Bregi 95
Naselje: Biškupec Zelinski
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
782
Naziv obrta:
Pretežita djelatnost:
Proizvodnja kolača i peciva "KOLAČIĆ",
vl. Nikola Poldrugač, Biškupečka 10, Sveti Ivan Zelina
proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva,
slastičarskih proizvoda i kolača
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1060
MBO: 97206563
Broj obrtnice: 01030701060
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.10.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Biškupečka 10
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: [email protected]
Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Poldrugač Nikola
OIB: 88253644985
Zanimanje: 5122.12.3 - kuhar
Složenost: Ulica: Biškupečka 10
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
783
Naziv obrta:
Proizvodnja konzumnih jaja "PEPI", vl. Perica Pilipović
Pretežita djelatnost: uzgoj peradi – proizvodnja jaja
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 624
MBO: 91709245
Broj obrtnice: 01010500624
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 19.03.2001.
Prestanak obrta: Ulica: Donja Zelina, Donjozelinska bb
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Pilipović Perica
OIB: 16713902247
Zanimanje: Složenost: Ulica: Hvarska 11
Naselje: Zagreb
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
784
Naziv obrta:
Proizvodnja pozamanterije ZE-LAST, vl. Krešo Filipović,
Sveti Ivan Zelina, Blaževdol, Blaževdolska 32
Pretežita djelatnost: proizvodnja ostalog tekstila, d. n. *proizvodnja pozamanterije
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1118
MBO: 97379131
Broj obrtnice: 01030701118
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 20.12.2012.
Prestanak obrta: Ulica: Blaževdol, Blaževdolska 32
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Filipović Krešo
OIB: 22361012864
Zanimanje: Složenost: Ulica: Selnica Psarjevačka 23
Naselje: Selnica Psarjevačka
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
785
Naziv obrta:
"PROMETAL" proizvodnja i prerada metala
vl. Dragutin Frljak, Donja Zelina, Donja Drenova 75
Pretežita djelatnost: proizvodnja vrata i prozora od metala
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 518
MBO: 91600782
Broj obrtnice: 01010500518
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 31.08.1998.
Prestanak obrta: Ulica: Donja Drenova 75
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Frljak Dragutin
OIB: 37279054334
Zanimanje: Složenost: Ulica: Donja Drenova 75
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
IZDVOJENI POGONI
Naziv pogona: Trgovina metalima i metalnom galanterijom
Stanje pogona: U radu
Ulica: Donja Drenova 75
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti
47.52 - trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim
prodavaonicama
Opis: trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom
Datum promjene: 14.04.2005.
Stručna osoba: Belošić Gordana
786
OIB: 82048536360
Zanimanje: 2441.61.7 - diplomirani ekonomist
Djelatnosti 25.50 - kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
Opis:
kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha *- u
manjem opsegu
Datum promjene: 22.12.2010.
Stručna osoba: Djelatnosti 25.99 - proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
Opis: proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
Datum promjene: 22.12.2010.
Stručna osoba: -
787
Naziv obrta:
"Popravak pumpi visokog pritiska i trgovina rezervnih
dijelova", vl. Ivan Bogdan, Sveti Ivan Zelina, Pretoki 3
Pretežita djelatnost: održavanje i popravak motornih vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 403
MBO: 90026195
Broj obrtnice: 01010500403
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Pretoki 3
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bogdan Ivan
OIB: 61042979952
Zanimanje: 7231.24.5 - automehaničar, majstor
Složenost: 5 (majstorski ispit)
Ulica: Toplička 12
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
788
Naziv obrta:
PVC I ALU stolarija "AMILEO" proizvodno-uslužni obrt
vl. Bogoljub Mihaljović-Kolčić
Šalovec 23 e, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: MBO: 91741904
Broj obrtnice: TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Šalovec 23 e
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Mihaljović-Kolčić Bogoljub
OIB: 65347885473
Zanimanje: Složenost: Ulica: Frana Bulića 34
Naselje: Popovec
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
789
Naziv obrta:
R & M cvjećarsko-aranžerske usluge,
Vl. Božidar Horvat, Tomaševec, Tomaševec 7 b
Pretežita djelatnost: cvjećarsko aranžerske usluge
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1138
MBO: 97469203
Broj obrtnice: 01030701138
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 25.10.2013.
Prestanak obrta: Ulica: Tomaševec 7 b
Naselje: Tomaševec
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Horvat Božidar
OIB: 19131736626
Zanimanje: Složenost: Ulica: Tomaševec 7 B
Naselje: Tomaševec
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
790
Naziv obrta: "RESTAURACIJA ŠINDLER", vl. Stjepan Šindler
Pretežita djelatnost: proizvodnja ostalog namještaja
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 927
MBO: 91601304
Broj obrtnice: 01030700927
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.03.2007.
Prestanak obrta: Ulica: Donja Zelina, Vjekoslava Tkalca 10
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Šindler Stjepan
OIB: 41717058430
Zanimanje: 7422.13.5 - stolar, majstor
Složenost: Ulica: Donja Zelina, Vjekoslava Tkalca 10
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
791
Naziv obrta:
Restoran "MILENIJ", vl. Jadranka Vrbić
Sveti Ivan Zelina, Filipovići 1 f
Pretežita djelatnost: restorani
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 316
MBO: 90159896
Broj obrtnice: 01010500316
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 30.09.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Filipovići 1f
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Vrbić Jadranka
OIB: 95136965851
Zanimanje: Složenost: Ulica: Filipovići 1f
Naselje: Filipovići
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
792
Naziv obrta:
Salon cvijeća "ART", vl. Zdenka Sigurin
Sveti Ivan Zelina, Trg A. Starčevića bb
Pretežita djelatnost: trgovina na malo cvijećem
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 901
MBO: 91711843
Broj obrtnice: 01030700901
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.10.2006.
Prestanak obrta: Ulica: Trg A. Starčevića bb
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Sigurin Zdenka
OIB: 90125280935
Zanimanje: 5220.21.3 - prodavač
Složenost: 3 (srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju)
Ulica: Goričanec 5
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
793
Naziv obrta:
Pretežita djelatnost:
Salon cvijeća "VERBENA", vl. Gordana Munjaković
Sveti Ivan Zelina, V. Nazora 21
trgovina na malo cvijećem, sadnicama.. u specijaliziranim prodavaonicama
(cvjećarsko-aranžerske usluge)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 911
MBO: 91601185
Broj obrtnice: 01030700911
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 15.11.2006.
Prestanak obrta: Ulica: V. Nazora 21
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Munjaković Gordana
OIB: 99392572295
Zanimanje: 6112.31.2 - cvjećar-aranžer
Složenost: Ulica: V. Nazora 21
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
794
Naziv obrta: Salon ljepote "TEA", vl. Ivanka Knez
Pretežita djelatnost: frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 369
MBO: 90025822
Broj obrtnice: 01010500369
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Komin 16
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Knez Ivanka
OIB: 44194858697
Zanimanje: Složenost: Ulica: Komin 16
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
795
Naziv obrta:
Salon sladoleda "DOLCE VITA", vl. Mamuti Nazmi
Sveti Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 9
Pretežita djelatnost: restorani-slastičarnica
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Sezonsko obavljanje
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 777
MBO: 91710693
Broj obrtnice: 01030700777
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 14.05.2004.
Prestanak obrta: Ulica: Trg A. Starčevića 9
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Nazmi Mamuti
OIB: 52238437507
Zanimanje: 7412.21.3 - slastičar
Složenost: Ulica: Gornje Psarjevo 24
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
796
Naziv obrta:
Salon za sunčanje i njegu tijela "RIO SUN"
vl. Mario Grubeša
Pretežita djelatnost: djelatnosti za njegu i održavanje tijela (solarij)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 900
MBO: 91711835
Broj obrtnice: 01030700900
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 07.07.2006.
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 5 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Grubeša Mario
OIB: 29116376373
Zanimanje: Složenost: Ulica: Filipovići 13
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
797
Naziv obrta:
SAMAR obrt za intelektualne usluge, vl. Sanja Plješa
Sveti Ivan Zelina, Mihanovićeva 24
Pretežita djelatnost: agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1124
MBO: 97393860
Broj obrtnice: 01030701124
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 18.02.2013.
Prestanak obrta: Ulica: Mihanovićeva 24
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Plješa Sanja
OIB: 15043354691
Zanimanje: Složenost: Ulica: Šubićeva 36
Naselje: Zagreb
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
798
Naziv obrta:
Pretežita djelatnost:
"SAT TEAM" prodaja i montaža antena i antenskih uređaja
vl. Marin Bogdan
trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim
prodavaonicama
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 675
MBO: 91709776
Broj obrtnice: 01010500675
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.04.2002.
Prestanak obrta: Ulica: Toplička 16
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bogdan Marin
OIB: 00161927966
Zanimanje: 3113.71.4 - elektrotehničar
Složenost: 4 (SSS i SŠS u 4-god trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: Toplička 16
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
799
Naziv obrta: "SENSORMARKET", vl. Dalibor Brebrić
Pretežita djelatnost: istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 365
MBO: 90025784
Broj obrtnice: 01010500365
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 15.11.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Trg A. Starčevića 2
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Brebrić Dalibor
OIB: 31835275624
Zanimanje: Složenost: Ulica: Trg A. Starčevića 2
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
800
Naziv obrta:
SIGURNOSNI ALARMNI SUSTAVI, vl. Ivan Globlek
Sveti Ivan Zelina, Sajmišna 13 b
Pretežita djelatnost: obavljanje poslova tehničke zaštite
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1059
MBO: 97205214
Broj obrtnice: 01030701059
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.02.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Sajmišna 13 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Globlek Ivan
OIB: 02946988047
Zanimanje: 7242.41.3 - elektroničar-mehaničar
Složenost: Ulica: Sajmišna 13 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
801
Naziv obrta: "SILBER" trgovina, ugostiteljstvo i usluge, vl. Ivan Žigrović
Pretežita djelatnost: barovi – buffet
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 266
MBO: 90024699
Broj obrtnice: 01010500266
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Pretoki 25
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Žigrović Ivan
OIB: 01907420660
Zanimanje: Složenost: Ulica: Pretoki 25
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
802
Naziv obrta:
STELADO TRGOVINA, vl. Ivica Kovačić
Sveti Ivan Zelina, Matije Gupca 36
Pretežita djelatnost: trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1134
MBO: 97460192
Broj obrtnice: 01030701134
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.09.2013.
Prestanak obrta: Ulica: Matije Gupca 36
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kovačić Ivica
OIB: 33520378062
Zanimanje: Složenost: Ulica: Matije Gupca 36
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
803
Naziv obrta:
"STIL" obrt za restauraciju stilskog namještaja,
vl. Zvonko Pucak
Pretežita djelatnost: popravak namještaja i pokućstva
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 998
MBO: 91602017
Broj obrtnice: 01030700998
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.01.2009.
Prestanak obrta: Ulica: Biškupečka 38
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Pucak Zvonko
OIB: 01941876645
Zanimanje: 7422.12.3 - stolar
Složenost: 3 (srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju)
Ulica: Biškupečka 38
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
804
Naziv obrta: Stolarija "BEDENIC", vl. Valent Bedenic
Pretežita djelatnost: proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 507
MBO: 91600685
Broj obrtnice: 01010500507
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 06.12.1999.
Prestanak obrta: Ulica: Goričica, Zagrebačka 18
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bedenic Valent
OIB: 85014505009
Zanimanje: Složenost: Ulica: Zagrebačka 18
Naselje: Goričica
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
805
Naziv obrta: "STROJAL", vl. Mario Špinderk
Pretežita djelatnost: proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 846
MBO: 91711312
Broj obrtnice: 01030700846
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 15.07.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Črečan 8 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Špinderk Mario
OIB: 35382484736
Zanimanje: 3115.91.4 - strojarski tehničar
Složenost: Ulica: Črečan 8 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
806
Naziv obrta:
"STROJNA OBRADA METALA, IZRADA ALATA I PRERADA
PLASTIČNIH MASA", vl. Mladen Antolković
Pretežita djelatnost: obrada i prevlačenje metala-opći mehanički radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 253
MBO: 90024559
Broj obrtnice: 01010500253
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Pretoki 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Antolković Mladen
OIB: 96476018781
Zanimanje: Složenost: Ulica: Pretoki 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
807
Naziv obrta:
Strojno žbukanje "B&S", vl. Ivan Spajić
Sveti Ivan Zelina, Suhodol Zelinski 1
Pretežita djelatnost: fasadni i štukaturski radovi – strojno žbukanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1028
MBO: 91321450
Broj obrtnice: 01030701028
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 18.06.2003.
Prestanak obrta: Ulica: Suhodol Zelinski 1
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Spajić Ivan
OIB: 34875261054
Zanimanje: Složenost: Ulica: Suhodol Zelinski 1
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
808
Naziv obrta:
Strojobravarska radiona "ZEREC", vl. Zoran Zerec
Sveti Ivan Zelina, Šalovec 38
Pretežita djelatnost: strojna obrada metala
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 336
MBO: 90025466
Broj obrtnice: 01010500336
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Šalovec 38
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Zerec Zoran
OIB: 75722245846
Zanimanje: 3115.91.4 - strojarski tehničar
Složenost: 4 (SSS i SŠS u četverogodišnjem trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: Šalovec 38
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
809
Naziv obrta: Strojobravarski obrt "M-INOX", vl. Dubravko Mačković
Pretežita djelatnost: proizvodnja vrata i prozora od metala
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 861
MBO: 91711452
Broj obrtnice: 01030700861
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.12.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Hrastje 29 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Mačković Dubravko
OIB: 18304023428
Zanimanje: 7233.71.3 - strojobravar
Složenost: 4 (SSS i SŠS u četverogodišnjem trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: Zagrebačka 16 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
810
Naziv obrta:
Pretežita djelatnost:
Studio ljepote "ROSA", vl. Danijela Dropučić
Sveti Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12 a
kozmetički saloni i saloni za uljepšavanje – djelatnost za poboljšanje fizičke
kondicije
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 821
MBO: 91711096
Broj obrtnice: 01030700821
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.01.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Trg A. Starčevića 12 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Dropučić Danijela
OIB: 07827503307
Zanimanje: 5141.21.3 - kozmetičar
Složenost: Ulica: Pretoki 7 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
811
SUSTAVI ZAGOREC grijanje, klimatizacija i proizvodni
Naziv obrta: procesi, vl. Darko Zagorec, Sveti Ivan Zelina, Hrnjanec, Gaj
2
Pretežita djelatnost: popravak električne opreme * – popravak i održavanje ostale električne opreme
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1110
MBO: 97359050
Broj obrtnice: 01030701110
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 17.09.2012.
Prestanak obrta: Ulica: Hrnjanec, Gaj 2
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Zagorec Darko
OIB: 80768185559
Zanimanje: 3113.29.6 - inženjer za održavanje elektrotehničkih proizvoda
Složenost: Ulica: Hrnjanec, Gaj 2
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
812
Naziv obrta:
"SVAN CONSULTING" obrt za intelektualne usluge
vl. Ratka Jurković
Pretežita djelatnost: savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 850
MBO: 91711371
Broj obrtnice: 01030700850
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 03.10.2005.
Prestanak obrta: Ulica: Donja Zelina, Donjozelinska 197
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Jurković Ratka
OIB: 33478349424
Zanimanje: Složenost: Ulica: Donja Zelina, Donjozelinska 197
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
813
Naziv obrta:
ŠAMEC obrt za prijevoz i usluge
vl. Stjepan Šamec, Dubovec Bisaški 23, Komin
Pretežita djelatnost: cestovni prijevoz robe – unutarnji i međunarodni
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1142
MBO: 91131383
Broj obrtnice: 01030701142
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.04.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Dubovec Bisaški 23
Naselje: Dubovec Bisaški
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Šamec Stjepan
OIB: 93044651525
Zanimanje: Složenost: Ulica: Dubovec Bisaški 23
Naselje: Dubovec Bisaški
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
814
Naziv obrta:
Pretežita djelatnost:
"T.I." trgovina mješovitom robom
vl. Tatjana Ratkajec, Turkovčina 14, Sveti Ivan Zelina
trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno
hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1006
MBO: 91602076
Broj obrtnice: 01030701006
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.04.2009.
Prestanak obrta: Ulica: Turkovčina 14
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Ratkajec Tatjana
OIB: 18031007320
Zanimanje: 3415.11.6 - komercijalist
Složenost: 4 (SSS i SŠS u 4-god trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: Tomaševec 2 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
IZDVOJENI POGONI
Naziv pogona: "T.I."
Stanje pogona: U radu
Ulica: Turkovčina 14
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti 47.99 - ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Opis:
ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica*
pokretna trgovina
Datum promjene: 04.03.2011.
Stručna osoba: 815
Naziv obrta:
"TAKSI SLUŽBA", vl. Veselko Šabić
Donja Zelina, Gradišće 65
Pretežita djelatnost: taksi služba
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 570
MBO: 91708788
Broj obrtnice: 01010500570
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.01.2000.
Prestanak obrta: Ulica: Gradišće 65
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Šabić Veselko
OIB: 99975849302
Zanimanje: Složenost: Ulica: Gradišće 65
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
816
"TEHNICO" trgovina novom i rabljenom tehničkom robom i
Naziv obrta: građevnim materijalom, vl. Željko Gašparić
Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka 33
Pretežita djelatnost: ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 383
MBO: 90025989
Broj obrtnice: 01010500383
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 33
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Gašparić Željko
OIB: 42306087646
Zanimanje: Složenost: Ulica: Gradišće 65
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
817
Naziv obrta:
"TERMOVENT" Proizvodnja i servisiranje rashladne i
ventilacijske opreme, vl. Kašaj Ivan i Mahnet Branko
Pretežita djelatnost: postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 371
MBO: 90025857
Broj obrtnice: 01010500371
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 24.11.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Miroslava Krleže 5
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNICIMA
Prezime i ime: Mahnet Branko
OIB: 31930962960
Ulica: Mate Žigrovića 8
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Prezime i ime: Kašaj Ivan
OIB: 28964379599
Ulica: Miroslava Krleže 5
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
818
Naziv obrta:
"THOMAS" moda u koži, vl. Zoran Jurišković
Sveti Ivan Zelina, Toplička 2 c
Pretežita djelatnost: proizvodnja kožne odjeće
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 81
MBO: 90026969
Broj obrtnice: 01010500081
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 12.11.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Toplička 2 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Jurišković Zoran
OIB: 14379663770
Zanimanje: Složenost: Ulica: Gradišće 65
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
819
Naziv obrta:
Tiskara "KRALJ", vl. Ivan Kralj
Sveti Ivan Zelina, Ogradska 38
Pretežita djelatnost: ostalo tiskanje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 324
MBO: 90025334
Broj obrtnice: 01010500324
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 05.12.1978.
Prestanak obrta: Ulica: Ogradska 38
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kralj Ivan
OIB: 98296172877
Zanimanje: 3119.71.4 - grafički tehničar
Složenost: Ulica: Ogradska 38
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
820
Naziv obrta: "TOM – GRAD" građevinarstvo, vl. Ivanka Kušić
Pretežita djelatnost: ostali završni građevinski radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 810
MBO: 91711037
Broj obrtnice: 01030700810
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 10.11.2004.
Prestanak obrta: Ulica: Trg A. Starčevića 11
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kušić Ivanka
OIB: 59177503407
Zanimanje: 3112.38.4 - građevinski tehničar
Složenost: 4 (SSS i SŠS u četverogodišnjem trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: Donje Psarjevo 28
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
821
Naziv obrta:
TRANSPORTI – ČEHULIĆ, vl. Marijan Čehulić
Sveti Ivan Zelina, Bedenica 75
Pretežita djelatnost: cestovni prijevoz robe – unutarnji i međunarodni
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1045
MBO: 97177563
Broj obrtnice: 01030701045
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 26.07.2010.
Prestanak obrta: Ulica: Bedenica 75
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Čehulić Marijan
OIB: 59236532682
Zanimanje: 8324.11.3 - vozač teretnog vozila
Složenost: Ulica: Bedenica 75
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
822
Naziv obrta:
"TRANSPORTI SIŠĆAN", vl. Zlatko Sišćan
Sveti Ivan Zelina, Krečaves 91 b
Pretežita djelatnost: cestovni prijevoz (tereta) robe – unutarnji i međunarodni
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 510
MBO: 91600715
Broj obrtnice: 01010500510
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Krečaves 91 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Sišćan Zlatko
OIB: 45744506547
Zanimanje: Složenost: Ulica: Krečaves 91 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
823
Naziv obrta: Trgovački obrt "PISAČIĆ", vl. Đurđica Pisačić
Pretežita djelatnost:
trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i
duhanskim proizvodima
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 491
MBO: 91600502
Broj obrtnice: 01010500491
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Pisačić Đurđica
OIB: 39211249951
Zanimanje: Složenost: Ulica: Zagrebačka 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
824
Naziv obrta:
Trgovačko-ugostiteljski obrt "VRTAČE", vl.
Blaženka Bičak Sveti Ivan Zelina, Pretoki bb
Pretežita djelatnost: barovi – caffe-bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 441
MBO: 91599962
Broj obrtnice: 01010500441
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 16.02.1998.
Prestanak obrta: Ulica: Pretoki bb
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bičak Blaženka
OIB: 03834482093
Zanimanje: Složenost: Ulica: Zagrebačka 4
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
IZDVOJENI POGONI
Naziv pogona: "VRTAČE"
Stanje pogona: U radu
Ulica: Črečan 2 d
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti:
Opis:
47.11 - trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno
hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Datum promjene: 10.08.2006.
Stručna osoba: Pali Andreja
825
OIB: 06188308928
Zanimanje: 5220.22.5 - trgovac
Djelatnosti: 56.30 - djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Opis: barovi – caffe bar
Datum promjene: 10.08.2006.
Stručna osoba: Pali Andreja
OIB: 06188308928
Zanimanje: 5220.22.5 - trgovac
Naziv pogona: Caffe bar "MUSTANG"
Stanje pogona: U radu
Ulica: Črečan 2 d
Naselje, općina/grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Djelatnosti: 56.30 - djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Opis: barovi – caffe bar
Datum promjene: 20.12.2006.
Stručna osoba: Šimunović Luka
OIB: 73617042859
Zanimanje: 4221.31.4 - hotelijersko-turistički tehničar
Složenost: 4 (SSS i SŠS u četverogodišnjem trajanju (KV,SSS,SŠS))
826
Naziv obrta:
Trgovina "AMD", vl. Martina Četa
Donja Zelina, Juraja Dobrile 8, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1098
MBO: 97314765
Broj obrtnice: 01030701098
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.06.2012.
Prestanak obrta: Ulica: Donja Zelina, Juraja Dobrile 8
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Četa Martina
OIB: 93035752918
Zanimanje: 3433.31.6 - ekonomist
Složenost: Ulica: Donja Zelina, Juraja Dobrile 8
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
IZDVOJENI POGONI
Naziv pogona: AMD trgovina
Stanje pogona: u radu
Ulica: Lungomare, Sv.Mikule, lokacija br.2
Naselje, općina/grad: Cres
Županija: primorsko-goranska županija
Djelatnosti:
47.19 - ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (pretežita
djelatnost)
Opis: ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Datum promjene: 10.07.2013.
Stručna osoba: Zovko Josipa
827
OIB: 75909585767
Zanimanje: 3114.48.4 - tehničar za telekomunikacije
Složenost: 4 (SSS i SŠS u četverogodišnjem trajanju (KV,SSS,SŠS))
Djelatnosti: 47.99 - ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Opis: ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica (iz kioska)
Datum promjene: 10.07.2013.
Stručna osoba: Zovko Josipa
OIB: 75909585767
Zanimanje: 3114.48.4 - tehničar za telekomunikacije
Složenost: 4 (SSS i SŠS u četverogodišnjem trajanju (KV,SSS,SŠS))
828
Naziv obrta:
Trgovina i proizvodnja tekstila "DEKOR"
vl. Ljiljana Feljak, Sveti Ivan Zelina, Bocakova 3
Pretežita djelatnost: trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1039
MBO: 97160288
Broj obrtnice: 01030701039
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.05.2010.
Prestanak obrta: Ulica: Bocakova 3
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Feljak Ljiljana
OIB: 14650476234
Zanimanje: 3119.51.4 - odjevni tehničar
Složenost: Ulica: Radoišće 99 g
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
829
Naziv obrta: Trgovina peradi "ZMIŠA", vl. Slađana Zmiša
Pretežita djelatnost: ostala trgovina na malo izvan prodavaonica
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 936
MBO: 91601398
Broj obrtnice: 01030700936
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 19.03.2007.
Prestanak obrta: Ulica: Blaškovec, Prigorska 2
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Zmiša Slađana
OIB: 67973373915
Zanimanje: Složenost: Ulica: Blaškovec, Prigorska 2
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
830
Naziv obrta:
TRN obrt za održavanje zelenila
vl. Zoran Sambol, Sveti Ivan Zelina, Prepolno 5
Pretežita djelatnost: uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1119
MBO: 97382949
Broj obrtnice: 01030701119
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 09.01.2013.
Prestanak obrta: Ulica: Prepolno 5
Naselje: Prepolno
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Sambol Zoran
OIB: 37599240044
Zanimanje: Složenost: Ulica: Prepolno 5
Naselje: Prepolno
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
831
Naziv obrta:
Ugostiteljski obrt ĐURĐICA, vl. Đurđica Šinik
Gornje Psarjevo 16, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: caffe barovi, noćni barovi, noćni klubovi, disco barovi i disco clubovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1067
MBO: 97214132
Broj obrtnice: 01030701067
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 11.04.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Gornje Psarjevo 16
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Šinik Đurđica
OIB: 85629482342
Zanimanje: 5123.13.3 - konobar
Složenost: Ulica: Bocakova 14
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
832
Naziv obrta: Ugostiteljstvo "DANANIĆ", vl. Stjepan Dananić
Pretežita djelatnost: djelatnosti pripreme i usluživanja pića (caffe bar)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 978
MBO: 91601827
Broj obrtnice: 01030700978
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 10.03.2008.
Prestanak obrta: Ulica: Donja Zelina, Donjozelinska 77
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Dananić Stjepan
OIB: 70562589641
Zanimanje: 5123.13.3 - konobar
Složenost: 4 (SSS i SŠS u četverogodišnjem trajanju (KV,SSS,SŠS))
Ulica: Donja Zelina, Milutina Barača 9
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
833
Naziv obrta:
Ugostiteljstvo "ČUBEK", vl. Mirica Čubek
Donjozelinska 83, Donja Zelina, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: buffeti i pivnice - * pivnica
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1034
MBO: 97144649
Broj obrtnice: 01030701034
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 16.07.2010.
Prestanak obrta: Ulica: Donja Zelina, Donjozelinska 83
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Čubek Mirica
OIB: 43255650110
Zanimanje: 4134.13.4 - komercijalni tehničar
Složenost: Ulica: Velika Gora 1
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
834
Naziv obrta:
Ugostiteljstvo i trgovina "SAN CARLO"
vl. Alen Legin, Goričica, Zagrebačka 35
Pretežita djelatnost: barovi – caffe-bar
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 100
MBO: 90023200
Broj obrtnice: 01010500100
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 11.12.1996.
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 35
Naselje: Goričica
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Legin Alen
OIB: 71549070373
Zanimanje: Složenost: Ulica: Zagrebačka 35
Naselje: Goričica
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
835
Naziv obrta: Ugostiteljsko-proizvodni obrt "VAU-VAU", Mihaela Delač
Pretežita djelatnost: barovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 490
MBO: 91154529
Broj obrtnice: 01010500490
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 18.08.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 37
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Delač Mihaela
OIB: 66058697462
Zanimanje: Složenost: Ulica: Vlašićka 3
Naselje: Zagreb
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
836
Naziv obrta:
"UNI-THERM" servis plamenika i elektro-montaža
vl. Stjepan Šeb
Pretežita djelatnost: elektroinstalacijski radovi – servis plamenika i elektro-montaža
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 254
MBO: 90024567
Broj obrtnice: 01010500254
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Kalinje 3
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Šeb Stjepan
OIB: 50427577463
Zanimanje: Složenost: Ulica: Kalinje 3
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
837
"UNIVEZ" pozamanterija i ručna izrada
Naziv obrta: vl. Ante Filipović i Hrvoje Filipović
Sveti Ivan Zelina, Biškupec Zelinski, Romanićeva 11
Pretežita djelatnost: proizvodnja ostalog tekstila, d. n. (proizvodnja pozamanterije)
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1001
MBO: 91602033
Broj obrtnice: 01030701001
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.03.2009.
Prestanak obrta: Ulica: Biškupec Zelinski, Romanićeva 11
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNICIMA
Prezime i ime: Filipović Hrvoje
OIB: 83863404426
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski, Romanićeva 11
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
Prezime i ime: Filipović Ante
OIB: 46081032169
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski, Romanićeva 11
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
838
Naziv obrta:
Usluge čišćenja "BIT", vl. Božica Puljiz
Sveti Ivan Zelina, Hrnjanec, Bukovečka 13
Pretežita djelatnost: osnovno čišćenje zgrada
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1055
MBO: 97193119
Broj obrtnice: 01030701055
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 15.10.2010.
Prestanak obrta: Ulica: Hrnjanec, Bukovečka 13
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Puljiz Božica
OIB: 21471302378
Zanimanje: Složenost: Ulica: Hrnjanec, Bukovečka 13
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
839
Naziv obrta:
Uslužni obrt "VODO-KAP", vl. Sead Šerbić
Komin 19, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: izvođenje instalacija za vodu u građevinama
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1046
MBO: 97179710
Broj obrtnice: 01030701046
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 18.08.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Komin 19
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Šerbić Sead
OIB: 49341550367
Zanimanje: 7136.22.5 - instalater grijanja i klimatizacije, majstor
Složenost: Ulica: Komin 19
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
840
Naziv obrta:
"UZGOJ, KLANJE I PRODAJA PERADI"
vl. Božica Kolenković, Sveti Ivan Zelina, Blaškovec, Findri 6
Pretežita djelatnost: uzgoj peradi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 108
MBO: 90023307
Broj obrtnice: 01010500108
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 04.11.2009.
Prestanak obrta: Ulica: Blaškovec, Findri 6
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kolenković Božica
OIB: 02418530739
Zanimanje: Složenost: Ulica: Blaškovec, Findri 6
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
IZDVOJENI POGONI
Naziv pogona: "UZGOJ, KLANJE I PRODAJA PERADI"
Stanje pogona: U radu
Ulica: Dolac 2 (mliječni dio tržnice Dolac)
Naselje, općina/grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Djelatnosti:
Opis:
47.11 - trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno
hranom, pićima i duhanskim proizvodima
trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno
hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Datum promjene: 05.09.2006.
Stručna osoba: Findri Marica
841
OIB: 38733176768
Zanimanje: 5220.22.5 - trgovac
842
Naziv obrta: "VAGA-SERVIS", vl. Ivan Maršalek
Pretežita djelatnost: proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 83
MBO: 90026985
Broj obrtnice: 01010500083
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Biškupec Zelinski 7 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Maršalek Ivan
OIB: 13348827455
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski 7 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
843
Naziv obrta: "VEČAJ – GRADNJA", vl. Ivan Večaj
Pretežita djelatnost: pripremni radovi na gradilištu
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 142
MBO: 90023668
Broj obrtnice: 01010500142
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Gornja Drenova 34 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Večaj Ivan
OIB: 57547308879
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski 7 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
844
Naziv obrta: "VEČAJ – GRADNJA", vl. Ivan Večaj
Pretežita djelatnost: pripremni radovi na gradilištu
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 142
MBO: 90023668
Broj obrtnice: 01010500142
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Gornja Drenova 34 a
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Večaj Ivan
OIB: 57547308879
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski 7 c
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
845
Naziv obrta:
Vina "KOS - JURIŠIĆ", vl. Đurđica Kos Jurišić
Sveti Ivan Zelina, Nespeš 8 b
Pretežita djelatnost: uzgoj grožđa
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1026
MBO: 97119067
Broj obrtnice: 01030701026
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 03.11.2009.
Prestanak obrta: Ulica: Nespeš 8 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kos Jurišić Đurđica
OIB: 95951518809
Zanimanje: Složenost: Ulica: Nespeš 8 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
846
Naziv obrta:
VINOGRADAR, vl. Željka Jarec Bukal
Gornja Drenova 37 b, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: proizvodnja vina od grožđa
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1081
MBO: 97269816
Broj obrtnice: 01030701081
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.09.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Gornja Drenova 37 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Jarec Bukal Željka
OIB: 70213006371
Zanimanje: 6111.25.3 - vinogradar i podrumar
Složenost: Ulica: Gornja Drenova 37 b
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
847
Naziv obrta:
Voćarna "CRVENA JABUKA", vl. Nikola Goršić
Sveti Ivan Zelina, Braće Radića 1
Pretežita djelatnost: trgovina na malo voćem i povrćem
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 378
MBO: 90025920
Broj obrtnice: 01010500378
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.09.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Braće Radića 1
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Goršić Nikola
OIB: 79964798809
Zanimanje: 5220.22.5 - trgovac
Složenost: 4++ (SŠS u četverogodišnjem trajanju i ospobljavanje za trg. posl. i pozn. robe)
Ulica: Sv. Helena 39
Naselje: Donja Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
848
Naziv obrta: "VODOINSTALATER-LIMAR", vl. Dragutin Pršec
Pretežita djelatnost: postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 377
MBO: 90025911
Broj obrtnice: 01010500377
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Zadrkovec 65
Naselje: Komin
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Pršec Dragutin
OIB: 34623098117
Zanimanje: Složenost: Ulica: Zadrkovec 65
Naselje: Komin
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
849
Naziv obrta:
"VRŠENJE USLUGA GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM"
vl. Marijan Kušić
Pretežita djelatnost: pripremni radovi na gradilištu
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 105
MBO: 90023269
Broj obrtnice: 01010500105
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 02.01.1997.
Prestanak obrta: Ulica: Donje Psarjevo 56
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Kušić Marijan
OIB: 85763758251
Zanimanje: Složenost: Ulica: Donje Psarjevo 56
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
850
Naziv obrta:
Vrtlarstvo "LABORA", vl. Ljubomir Grugan
Sveti Ivan Zelina, Suhodol Zelinski 10/1
Pretežita djelatnost: uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1032
MBO: 97141186
Broj obrtnice: 01030701032
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 01.04.2010.
Prestanak obrta: Ulica: Suhodol Zelinski 10/1
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Grugan Ljubomir
OIB: 43402637466
Zanimanje: Složenost: Ulica: Suhodol Zelinski 10/1
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
851
Naziv obrta:
VUČNA SLUŽBA TOMI, vl. Tomislav Župan, Sveti Ivan
Zelina, Blaškovec, Blaškovečka 1
Pretežita djelatnost: uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom - *vuča vozila i pomoć na cesti
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1043
MBO: 97165832
Broj obrtnice: 01030701043
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 07.06.2010.
Prestanak obrta: Ulica: Blaškovec, Blaškovečka 1
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Župan Tomislav
OIB: 62604889839
Zanimanje: Složenost: Ulica: Blaškovec, Blaškovečka 1
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
852
Naziv obrta: "VULKANIZER I AUTOPRAONA", vl. Srećko Trčak
Pretežita djelatnost:
održavanje i popravak motornih vozila – vulkanizerska djelatnost te pranje i
poliranje vozila
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 604
MBO: 91709075
Broj obrtnice: 01010500604
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 15.06.2000.
Prestanak obrta: Ulica: Komin 13 g
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Trčak Srećko
OIB: 96614618535
Zanimanje: Složenost: Ulica: Komin 13 g
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
853
Naziv obrta: "ZMG" zaštita metalne galanterije, vl. Damir Bičak
Pretežita djelatnost: obrada i prevlačenje metala – opći mehanički radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 506
MBO: 91600677
Broj obrtnice: 01010500506
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: Prestanak obrta: Ulica: Bocakova 20
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Bičak Damir
OIB: 20826169580
Zanimanje: Složenost: Ulica: Gajeva 30
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
854
Naziv obrta:
Završni građevinski radovi "IvSt", vl. Ivan Stojanović
Biškupec Zelinski, Brusovec 24, Sveti Ivan Zelina
Pretežita djelatnost: ostali završni građevinski radovi
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1078
MBO: 97244651
Broj obrtnice: 01030701078
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 11.05.2011.
Prestanak obrta: Ulica: Biškupec Zelinski, Brusovec 24
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Stojanović Ivan
OIB: 05070767301
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski, Brusovec 24
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
855
Naziv obrta: "ZeOs" zastupanje u osiguranju, vl. Mirko Iveković
Pretežita djelatnost: ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n. - zastupanje u osiguranju
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 601
MBO: 91709032
Broj obrtnice: 01010500601
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 15.06.2000.
Prestanak obrta: Ulica: Zagrebačka 9
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Iveković Mirko
OIB: 59961893670
Zanimanje: Složenost: Ulica: Biškupec Zelinski, Zelingradska 16
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
856
Naziv obrta: Zlatarski obrt "DARIA", vl. Tihomir Macan-Zvonar
Pretežita djelatnost: proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
Vrsta obrta: Nepovlašteni obrt
Obavljanje: Tokom cijele godine
Stanje obrta: U radu
Broj reg. uloška: 1005
MBO: 91602068
Broj obrtnice: 01030701005
TDU: Služba za gospodarstvo, pododsjek Sveti Ivan Zelina
Početak obrta: 06.04.2009.
Prestanak obrta: Ulica: Bocakova 3
Naselje: Sveti Ivan Zelina
Općina / grad: Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija
E-mail: Internetska adresa: PODACI O VLASNIKU
Prezime i ime: Macan-Zvonar Tihomir
OIB: 77654902674
Zanimanje: 7313.12.5 - zlatar, majstor
Složenost: 5 (majstorski ispit)
Ulica: Republike Austrije 23
Naselje: Zagreb
Općina / grad: Grad Zagreb
Županija: Grad Zagreb
857
5. Reference
The World Factbook - Central Intelligence Agency
EnterEurope – vodič kroz informacije o Europskoj uniji
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Porezna uprava
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb
Hrvatska obrtnička komora
Sudski registar Republike Hrvatske
Državni zavod za statistiku
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Narodne novine
Grad Zelina
Zelinske novine
Turistička zajednica Zagrebačke županije
Turistička zajednica Grada Zeline
858

Similar documents