Numărul 11 din nov 2009

Comments

Transcription

Numărul 11 din nov 2009
Publicaţie editată de Brigada 15 Mecanizată “Podu Înalt”
ÎN SLUJBA
PATRIEI
Batalionul 198 Logistic-45 de ani de existenţă
Subofiţerii din Petrodava
Noiembrie 2009
anul VII nr. 3 (69)
în slujba patriei, nr. 3
BATALIONUL 198 LOGISTIC “PRUT” - 45 DE ANI DE EXISTENŢĂ
dru Ioan Cuza la ceremonia
de înmânare a primelor
Drapele de Luptă noilor
unităţi militare.
La activitatea din cazarma
unităţii au participat
generalul de brigadă Costel Tătaru,
locţiitorul
şefului
Direcţiei Logistice din Statul
Major General, generalul de
brigadă Ion Ungureanu, comandantul
Brigăzii
15
Mecanizată Podu Înalt, generalul de brigadă Ioan Manci,
comandantul Brigăzii 81
Mecanizată, comandanţi ai
unităţilor
subordonate
brigăzii, foşti comandanţi ai
Batalionul 198 Logistic, alţi
ofiţeri, familii ale militarilor,
veterani de război şi autorităţi
publice locale.
În data de de
12 noiembrie 2009,
pe dealul Copoului
a avut loc un eveniment special pentru
militarii ieşeni.
Camarazii
din Batalionul 198
Logistic Prut au
primit Drapelul de
Luptă, conform Decretului Prezidenţial
numărul 1336 din
26 septembrie 2009.
Steagul este România... el este totodată
trecutul,
prezentul şi viitorul
ţării... , spunea
domnitorul Alexan-
pagina 2
în slujba patriei, nr. 3
BATALIONUL 198 LOGISTIC “PRUT” - 45 DE ANI DE EXISTENŢĂ
Este un moment special al
militarilor
din
Batalionul 198 Logistic. După 45 de
ani de la
înfiinţare,
primim
Drapelul de Luptă,
semn al demnităţii
şi onoarei militare.
Acest lucru ne
obligă pe noi să
fim în continuare
mai buni, mai curajoşi şi să dăm
dovadă de un ridicat grad de profesionalism,
a
declarat comandantul Batalionul
198 Logistic, locotenent colonelul
Vasile Creţu.
Această ceremonie continuă o serie de manifestări dedicate aniversării a 150 de existenţă a Statului
Major General. Vă desfăşuraţi activitatea în reşedinţa istorică a Moldovei, Iaşiul, leagăn a istoriei şi culturii
româneşti. Primirea Drapelului de Luptă este un prilej de recunoaştere a rezultatelor bune şi foarte bune pe
care le-aţi avut în cei
45 de ani de activitate, ani de muncă,
sacrificii şi împliniri,
a spus generalul de
brigadă Costel Tătaru.
La sfârşitul ceremonialului, militarii au defilat în frunte cu
proaspătul Drapel de
Luptă al Batalionul
198 Logistic Prut în
acordurile
muzicii
militare şi în faţa distinşilor oaspeţi.
cpt. Cătălin Maftei
pagina 3
în slujba patriei, nr. 3
SCURT ISTORIC
AL BATALIONULUI 198 LOGISTIC „PRUT”
Batalionul 198 Logistic “PRUT” a
fost înfiinţat la data de 15.11.1964, în
baza Ordinului ministrului forţelor armate
ale
României
n r.
365
din
15.11.1964, prin transformarea Companiei 265 Transport Auto, în garnizoana
Iaşi. Batalionul 198 Logistic “PRUT”se
subordonează
la înfiinţare şefului
Spatelui Diviziei 10 Mecanizată.
Între anii 1964 – 2001 Batalionul
198 Logistic a participat cu personal şi
tehnică la susţinerea logistică a acţiunilor militare desfăşurate în cadrul aplicaţiilor
şi
taberelor
de
instrucţie
organizate de către Divizia 10 Mecanizată tranformată mai târziu în Corpul 10
A r m a t ă Te r i t o r i a l .
În cadrul acestor activităţi Batalionul 198 Logistic “PRUT” a avut un rol
important în asigurarea tuturor condiţiilor tehnico-materiale şi de asistenţă a
structurilor participante: asigurarea şi aprovizionarea cu materiale, organiz a r e a , p l a n i f i c a r e a ş i e x e c u t a r e a t r a n s p o r t u r i l o r î n f o l o s u l t r u p e l o r, h r ă n i r e a
şi cartiruirea personalului, alimentarea cu carburanţi-lubrifianţi a tehnicii,
acordarea asistenţei medicale, asigurarea mentenanţei tehnicii.
În perioada 1970 – 1985 participă cu personal şi tehnică la repararea,
restabilirea, întreţinerea căilor de comunicaţii şi combaterea urmărilor
calamităţilor naturale (inundaţii şi alunecări de teren) precum şi la evacuarea
familiilor de sinistraţi din judeţul Iaşi. Începând cu 01.03.2001, Batalionul
198 Logistic “PRUT” trece în subordinea Brigăzii 15 Mecanizată “Podu Înalt”,
având ca misiui asigurarea logistică a Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”şi
sprijinirea autorităţilor publice în caz de urgenţă, calamităţi naturale şi alte
dezastre;
Batalionul 198 Logistic angajează în mod sistematic, unitar şi coerent
toate eforturile pentru asigurarea sprijinului logistic în cadrul aplicaţiilor tactice şi taberelor de instrucţie desfăşurate de către Brigada 15 Mecanizată
„Podu Înalt”.
Batalionul 198 Logistic “PRUT”a participat la realizarea susţinerii logistice a Batalionului 151 Infanterie „Războieni” în cadrul Operaţiei „ENDURING FREEDOM” din Afganistan şi „IRAQI FREEDOM”.
În prezent Batalionul 198 Logistic “PRUT” se prezintă ca unitate bine
structurată, bine pregătită şi aptă pentru executarea misiunilor ce-i vor fi încredinţate.
pagina 4
în slujba patriei, nr. 3
MESAJUL ŞEFULUI STATULUI MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 45 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA
BATALIONULUI 198 LOGISTIC
La 15 noiembrie a.c. Batalionul 198 Logistic constituit în baza
O r d i n u l u i M a r e l u i S t a t M a j o r n r. C L 0 0 11 9 8 d i n 2 2 . 1 0 . 1 9 6 4 , p r i n t r a n s formarea Companiei 265 Transport Auto, aniversează 45 ani de existenţă.
Sărbătorirea a patru decenii şi jumătate de activitate îmi oferă
prilejul de a scoate în evidenţă eforturile susţinute, depuse de personalul unităţii în executarea misiunilor specifice de organizare, planificare şi executare a aprovizionării cu materiale de toate categoriile,
e x e c u t a r e a t r a n s p o r t u r i l o r, a s i g u r ă r i i a s i s t e n ţ e i m e d i c a l e , c a r t i r u i r e a
şi hrănirea efectivelor participante la aplicaţii tactice, tabere de instrucţie precum şi participarea la limitarea efectelor calamităţilor naturale.
Va l o a r e a c e a m a i d e p r e ţ a u n i t ă ţ i l o r m i l i t a r e o r e p r e z i n t ă o a m e n i i
care le încadrează, iar batalionul din care faceţi parte se poate mândri
cu oameni minunaţi, cu caracter ales, buni profesionişti animaţi de
simţul datoriei şi forţa exemplului.
În prezent, batalionul parcurge, asemeni întregii armate române,
un amplu proces de reorganizare şi modernizare pe multiple planuri, în
vederea atingerii parametrilor operaţionali ai armatelelor membre
N ATO .
Este o misiune dificilă, însă am convingerea că experienţa pe care
o aveţi vă permite să demonstraţi că sunteţi pregătiţi să faceţi faţă
oricăror situaţii, oricât de solicitante ar fi acestea. Trebuie doar să
puneţi în aplicarea cunoştinţele şi competenţele profesionale pe care
le-aţi acumulat, astfel încât să vă achitaţi de îndatoririle în cele mai
bune condiţii.
Dragi camarazi din Batalionul 198 Logistic
Cu încredere deplină în calităţile dumneavoastră profesionale şi
morale, vă cer să vă consacraţi întraga energie, pricepere şi putere de
muncă pentru perfecţionarea pregătirii în spiritul concepţiilor
moderne, astfel încât să fiţi gata oricând să îndepliniţi misiune sacră de
apărare a patriei!
Acţionaţi cu fermitate pentru întărirea ordinii şi disciplinei
militare, bazată pe respectarea întocmai a legilor ţării şi regulamentelor
militare, a ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare!
Acordaţi atenţie sporită menţinerii în stare de operativitate a
tehnicii militare şi armamentului din dotarea unităţii!
Cu prilejul aniversării a 45 de ani de la înfiinţarea Batalionului
198 Logistic, vă doresc noi şi prestigioase succese, multă sănătate şi
bucurii, putere de muncă şi tărie morală în îndeplinirea tuturor misiunilor ce vă revin.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Ş e f u l S t a t u l u i M a j o r a l F o r ţ e l o r Te r e s t r e
General maior
d r. D a n G H I C A - R A D U
pagina 5
în slujba patriei, nr. 3
PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA
Militarii Batalionului 280 Manevră sunt aici să ajute poporul afgan în procesul de reconstrucţie,
pentru a crea un climat mai sigur şi mai stabil, pentru a limita acţiunilor insurgenţilor sau talibanilor, care refuză să înţeleagă şi să accepte rolul şi scopul nostru aici , acela de a-i ajuta şi nu pentru a le încalca drepturile.
Asigurăm stabilitatea şi liniştea în zonă dar cineva trebuie să aibă grijă şi de siguranţa militarilor
români în locurile în care aceştia îşi desfăşoară activităţile pentru a limita acţiunile celor care nu vor să
accepte prezenţa noastră aici. Astfel, principala misiune a companiei ieşene este aceea de a asigura securitatea
bazei Lagman, prin observarea permanentă şi continuă a
perimetrului şi a rutelor de apropiere către zonele din
jurul FOB-ului.
Acest articol a pornit, într-o seară, de la urarea căpitanului Cristian Mihoci , care mi-a spus să dorm
liniştită, pentru că oamenii lui îmi veghează somnul şi baza
e în siguranţă. Ştiam că paza bazei este executată de o
companie de infanterie aparţinând Batalionul 151 Infanterie "Lupii Negri" din Iaşi şi că este la fel de importantă
ca şi celelalte misiuni. Mă gândeam că în timp ce eu mă
odihnesc, aceşti militari sunt „la datorie” pentru a asigura
protecţia noastră nemijlocită.
Pentru a afla mai multe despre oamenii care fac acest
lucru am profitat de ocazie şi l-am însoţit pe locotenentul
Dan Crauciuc în timp ce executa controlul pazei. Ajunşi
la corpul de pază ne întâmpină locotenentul Ştefan Săndel, comandantul pazei care urma să ne
conducă la
fiecare post de pază.
Pe drum îmi dezvăluie că e tot timpul cu militarii în posturi pentru a se asigura că nu sunt probleme şi pentru a
nu se gandi prea mult la timpul rămas până ajunge acasă.
„Mi-e dor de soţia mea şi abia aştept să ajung acasă,
mai ales că peste două luni se va naşte copilul nostru. Aş
fi vrut să fiu lângă ea dar sper că nu îi e foarte greu fără
mine, mai ales că toată familia este lângă ea.” Iar despre
subordonaţii lui spune că „sunt foarte vigilenţi şi pregătiţi
în orice moment să acţioneze, în funcţie de situaţie.”
Militarii din posturile de pază sunt expuşi la aproape aceeaşi factori de risc ca şi
militarii care părăsesc
perimetrul bazelor.
Aici nu se pune problema atacurilor cu dispozitive explozive improvizate dar pericolul atacurilor directe şi indirecte
asupra bazei rămâne prezent şi de aceea pentru protecţia lor,
militarii din posturi poartă casca şi vesta antiglonţ în timpul
serviciului.
În cele şase ore în care sunt în posturile de pază, militarii ieşeni nu au timp să se gândească la toate problemele pe
care le au, la familia rămasă acasă, la planurile de viitor, însă
la ieşirea din post toate aceste gânduri se îndreaptă către cei
dragi.
pagina 6
în slujba patriei, nr. 3
„Ziua e agitaţie în zona în care fac eu
observarea dar paza şi observarea nu pun mari
probleme, însă noaptea este mult mai greu datorită vizibilităţii reduse, vigilenţa trebuie
sporită având în vedere că insurgenţii se simt
protejaţi de întuneric. Faptul că noaptea suntem doi în post oferă o siguranţă mai mare şi
timpul trece şi mai uşor. Împărţim zona de observare lucru care ne ajută”, spune fruntaşul
Crăcană Lucian, într-unul din posturi.
Ne deplasăm de la un post la altul şi comandanul pazei îmi explică despre misiunea pe care
o are de executat şi probemele cu care se confruntă zilnic. Militarii din posturi au asupra lor
mai multe categorii de armament de grupă şi individual, aparatură de observare şi de vedere pe
timp de noapte pe care trebuie să le folosească
în funcţie de situaţie, pentru descurajarea celor
care încearcă sub diferite moduri să se apropie
de perimetrul exterior al bazei.
Caporalul Chichirău Ovidiu ne priveşte
cu colţul ochiului în timp ce intrăm în postul
lui, dar nu ne spune decât să aşteptăm puţin.
Avea binoclul la ochi şi privea atent în teren,
urmărind un afgan trecând în grabă pe un drum
din apropierea bazei. Acesta se îndepărtează,
apoi aflăm că probabil se întoarce acasă dintr-
o localitate învecinată, pentru că l-a văzut când
a intrat în post trecând din direcţia opusă. Văd
un zâmbet pe chipul locotenentului Ştefan,
mândru că militarii îşi fac treaba, că observă
orice detaliu.
Terminăm turul posturilor de pază şi ne
întoarcem la corpul de pază. În spatele nostru
militarii ieşeni veghează mereu pentru liniştea
noastră.
Şeful de stat major, maiorul Aluculesei
Corneliu , responsabil cu paza bazei Lagman,
mi-a declarat : „prezenţa de spirit de care dau
dovadă militarii ieşeni în executarea observării din posturile de pază, atât ziua cât şi
noaptea, ne asigură liniştea noastră şi a
partenerilor de Coaliţie. Nivelul de pregătire
al militarilor români este apreciat de parteneri,
iar încrederea care ne-a fost atribuită ne
onorează.”
Lt. Cornelia Popa
pagina 7
în slujba patriei, nr. 3
SUBOFIŢERII DIN PETRODAVA
Instrucţia este o activitate specifică militarilor. Acest cuvânt este în deviza multor unităţi
militare. Însă, pentru unii este un coşmar, iar pentru alţii deja un mod de viaţă. De ce? Poate pentru că implicarea şi responsabilitatea este răspunsul. La sfârşit rămâne, însă, rezultatul. Acesta se vede clar,
fără modalităţi complicate de evaluare a instrucţiei personale sau a subunităţii.
Într-un zbucium continuu, zilnic, am uitat de cei de
lângă noi. Şi nu sunt puţini. Sunt oameni care muncesc, se
pregătesc, visează şi în acelaşi timp iubesc sau suferă.
Le place ceea ce fac şi nu se plâng pe la colţuri. Pe la sfârşitul anilor 1999, 2000 se creiona în noile strategii militare
ale armatei române noul rol al subofiţerului român. Pentru
unii militari erau simple idei, pentru alţii începuturi de
drum. Experienţa teatrelor de operaţii, cursurilor din
străinătate, schimburilor de experienţă cu alte armate au
început să se resimtă odată cu reforma armatei.
Subofiţerii Batalionului 634 Infanterie Petrodava sunt acolo
unde este nevoie. Atât la instrucţie cât şi în statul major,
pentru a fi utili, conform atribuţiilor ce le revin.
Prin implicarea comandanţilor de grupă şi a locţiitorilor comandanţilor de plutoane în conducerea instrucţiei, a subofiţerilor de subunităţi în planificarea şi
monitorizarea acesteia, a consilierilor comandanţilor în
planificare, monitorizare, evaluare se doreşte o eficienţă
cât mai mare a instrucţiei.
Este un prim pas, important pentru a creşte importanţa subofiţerului în conducerea instrucţiei, pentru
a creşte autoritatea acestora şi pentru a-i responsabiliza pe colegii noştii făcându-i să se pregătească permanent pentru a putea conduce, a spus consilierul comandantului, plutonierul adjutant Daniel Răceanu.
Coeziunea şi comunicarea sunt unele din punctele de succes ale unui grup, mai ales când fiecare îşi ştie locul
şi ce are de făcut. Proaspăt venit în batalion,
sergentul Iulian Andrei încearcă să demonstreze că dorinţa poate deveni realitate.
Chiar dacă se confruntă cu multe probleme,
mai ales sociale, salariu mic, ore multe petrecute la serviciu, lipsa unei locuinţe, el
este conştient de locul şi rolul său. Sportiv
bun, doreşte să-şi conducă subordonaţii
spre performanţă. Este greu, dar ne instruim. Asta e, ce să facem mai ales acum
în criză. Dar nu uităm unde lucrăm şi pentru ce ne pregătim, pentru că armata nu
este chemată atunci când totul este bine, la
greu... atunci este de noi... , a declarat sergentul Iulian Andrei.
pagina 8
în slujba patriei, nr. 3
SUBOFIŢERII DIN PETRODAVA
Pentru un ofiţer a fi comandant de companie este una
dintre cele mai responsabile
funcţii. Dar ce se întâmplă când
această funcţie este dusă prin
cumul de un subofiţer? Volumul
de muncă este imens. Dar nu dă
înapoi. Încearcă să facă totul la
superlativ aşa cum a fost educat
şi instruit. Este o provocare pentru mine. Funcţia de subofiţer de
companie m-a ajutat mult să
înţeleg ce înseamnă a fi comandant de companie. Însă este
enorm de muncă. Personal,
tehnică, instrucţie, pază, etc.
Dar cu ajutorul superiorilor sper
să duc la bun sfârşit această responsabilitate,
a afirmat
plutonierul major Dănuţ Ichimoaie.
Statul major al unui batalion este oricând un furnicar. Hârtii, calculatoare, hărţi, ordine de respectat,
verificări. Aceste activităţi necesită o pregătire foarte bună a membrilor săi, fie ei ofiţeri sau subofiţeri. Subofiţerul de stat major este direct implicat în activitatea de zi cu zi a batalionului. În pregătirea sa trebuie să
treacă prin toate poziţiile necesare până la acest grad , pentru a înţelege complexitatea muncii de stat major.
Am plecat de jos, de la funcţia de mecanic conductor. Acum am toate cursurile absolvite şi... aici se lucrează
mult. Pregătirea personală are un mare rol atunci când vrei să ocupi funcţii în statul major, a spus plutonierul
major Ciprian Săndescu, subofiţer de stat major în compartimentul operaţii.
Pregătirea individuală şi cu
subunitatea este necesară în
orice poziţie ocupată de un subofiţer. Implicarea şi
responsabilitatea sunt cheia reuşitei în
carieră. Sunt atribute după care
tinerii subofiţeri trebuie să se
ghideze la început de carieră.
Activităţile pe care le desfăşoară au nevoie de seriozitate,
şi dinamism, mai ales în această
perioadă. Depinde de fiecare
dacă vrea să se ridice la un nivel
de profesionalism aşa cum ne
dorim cu toţi.
plt. maj Lucian Irimia
pagina 9
în slujba patriei, nr. 3
PROVOCAREA PIRATERIEI DIN SOMALIA
Pirateria rămâne, încă, un flagel la care se caută la ora actuală forme de contracarare. Ca urmare a
acestei probleme şi necesitatea de a asigura siguranţa transportului maritim în Golful Aden, NATO a dislocat
forţe maritime în regiune. Operaţiunea Allied Protector a început în sprijinul rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU şi este axată pe descurajarea şi perturbarea atacurilor piraţilor. Obiectivul general este acela
de a proteja culoarele maritime adiacente de navigare. Nu a fost ratată ocazia de a ajuta şi la protejarea
navelor implicate în Programului Alimentar Mondial, oferind ajutoare umanitare pentru cei în nevoie de la
ţărm. Programul oferă ajutoare alimentare la peste 2 milioane de oameni din Somalia.
Este dificil să se identifice cu certitudine cauzele exacte ale exploziei recente ale pirateriei în Somalia.
Este unanim recunoscut faptul că piraţii au legături cu comunităţile de pescuit. Industria de pescuit din Somalia a suferit foarte mult în ultimii zece ani din cauza pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat de
către navele străine în regiune. Într-o ţară în care sărăcia extremă este foarte răspândită, pirateria oferă o
sursă de venit atractiv. Cu toate acestea, aceasta nu ar fi putut prosperat în Somalia, fără un mediu favorabil
politic, caracterizat prin situaţii de dezordine pe scară largă şi de guvernare slabă.
De cele mai multe ori atacurile sunt efectuate cu nave mici de pescuit, dar piratii somalezi utilizează
din ce în ce mai mult aşa-numitele nave mamă, adică, vase mari. Acestea pot transporta mai multe ambarcaţiuni mici şi le pot folosi ori de câte ori o ţintă a fost identificată. Astfel atacurile pot fi efectuate la distanţă
mare de ţărm şi pe perioade lungi de timp.
Potrivit lui Martin Murphy de la Universitatea din Reading (Marea Britanie) dezvoltarea unor legături
indirecte între piraţi şi grupurile teroriste a fost observată în ultimul timp. Experţii îşi fac griji că astfel de
contacte pot fi stabilite între piraţi şi Al-Shabaab, mişcare islamistă din Somalia. Aceasta este o forţă autonomă
şi cel mai puternic adversar al miliţiilor guvernului din Somalia de sud. Grupul a dezvoltat tacticile de
teroare, cum ar fi dispozitive explozive improvizate şi sinucigaşii cu bombe. A început să aibă ca ţintă trupele
internaţionale de menţinere a păcii şi lucrători din ONG-uri. Purtătorul de cuvânt al mişcării a declarat recent
că gruparea urmează să fie aliniată cu Al-Qaeda, deşi natura exactă a legăturilor dintre Al-Shabaab cu AlQaeda rămân neclară. Aceste evoluţii au un tot mai mare interes internaţional, iar în martie 2008, guvernul
Statelor Unite a desemnat Al-Shabaab ca o organizaţie teroristă. Riscul ca veniturile obţinute din piraterie
ar putea fi folosite, în parte, pentru a finanţa activităţile Al-Shabaab nu poate fi ignorat.
Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2) este forţa de răspuns a NATO pentru evenimetele din
Somalia şi a început activitatea în 29 iunie 2009, în cadrul misiunii ALLIED PROTECTOR. Gruparea maritimiă este compusă din HMS Cornwall (Marea Britanie, nava de comandă), HS Navarinon (Grecia), ITS
Libeccio (Italia), TCG Gediz (Turcia) şi USS Laboon (SUA). SNMG2 este condusă de Commodore S. J.
Chick, CBE Royal Navy. Acesta s-a întâlnt cu oficialităţi somaleze pentru a găsi soluţii viabile
problemelor din zonă.
Scopul şedinţei este de a lucra în comun, astfel încât eforturile noastre pot fi combinate pentru a descuraja pirateria şi a perturba orice atacuri, înainte ca acestea să aibă loc. Avem un scop comun, acela
de oprire a pirateriei şi a daunelor pe care le aduc nu numai de transportului maritim internaţional, ci şi
Somaliei, a declarat Commodore S. J. Chick .
În cadrul întâlnirii, Abdiwahid Mohamed Hersi, directorul general al pescuitului, porturilor şi
resurselor marine, a explicat daunele pe care pirateria le-a provocat în întreaga ţară. Răspândirea crimei organizate precum şi deteriorarea societăţii tradiţionale somaleze îşi au rădăcinile în piraterie.
Procesul de anihilare a pirateriei este unul lung, periculos,dar deja se văd semne de revigorare şi siguranţă a traficului maritim în zonă. S-au făcut câţiva paşi importanţi şi cu sprijinul comunităţii internaţionale
criza somaleză din golful Aden se speră că se va sfârşi.
Plt. Lucian Irimia
pagina 10
în slujba patriei, nr. 3
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR CERCULUI MILITAR IAŞI
PENTRU LUNA DECEMBRIE 2009
I.
ANIVERSĂRI COMEMORĂRI
•
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 10.12.;
•
SĂPTĂMÂNA RECUNOŞTINŢEI – 20 DE ANI DE LA REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE
1989 - 14 – 20.12.;
•
NAŞTEREA DOMNULUI – CRĂCIUNUL 25.12.
II.
LITERATURĂ, CARTE
•
Lansare de carte: „În căutarea gândului” – Autor: Lucia Epuraş 13.12.;
•
Medalion literar: „Ion Creangă, bădiţa copiilor” 18.12.
III. CONCERTE, SPECTACOLE, FESTIVALURI
•
Spectacol de colinde. 23.12. Participanţi: cadre militare active, rezervă şi retragere, veterani
de război, soldaţi şi gradaţi voluntari, p.c.c. Locul de desfăşurare Sala de festivităţi.
•
Spectacolul: „Iată vine Moş Crăciun” 24.12.ora 18.00. Participanţi: cadre militare active,
rezervă şi retragere, veterani de război, soldaţi şi gradaţi voluntari, p.c.c. Locul de desfăşurare Sala de
festivităţi.
•
Prezentarea de datini şi obiceiuri străbune, 30.12. ora 12.00. Participanţi: cadre militare
active, rezervă şi retragere, veterani de război, soldaţi şi gradaţi voluntari, p.c.c. Locul de desfăşurare Sala
de festivităţi.
IV.
EXPOZIŢII
•
Expoziţie de fotografie: „Unirea în imagini şi documente”. 01.12.2009. Participanţi: cadre
militare active, rezervă şi retragere, veterani de război, s.g.v., p.c.c. . Locul de desfăşurare Sala de
expoziţii.
•
Expoziţie de artă religioasă dedicată naşterii Domnului Isus Hristos: 14-31.12.2009. Participanţi: cadre militare active, rezervă şi retragere, veterani de război, soldaţi şi gradaţi voluntari, p.c.c. Locul
de desfăşurare Sala Albastră.
•
Vitrină de carte: „Unirea în cuget şi literatură”, 01-03.12.2009. Participanţi: cadre militare active, rezervă şi retragere, veterani de război, soldaţi şi gradaţi voluntari, p.c.c. Locul de desfăşurare Sala de
festivităţi.
V.
VIZITE, TURISM, SPORT, AGREMENT, DIVERTISMENT
•
Clubul cadrelor militare în rezervă şi retragere 17.12.2009 ora 10.00. Participanţi: UNCMRR IAŞI.
Locul de desfăşurare Sala de festivităţi.
•
Clubul veteranilor de război 18.12.2009 ora 10.00. Participanţi UNVR IAŞI. Locul de desfăşurare
Sala de festivităţi.
LOCUL ŞI ROLUL MARELUI CARTIER GENERAL ÎN CAMPANIA
DIN 1917
O problemă deosebit de importantă, căreia Marele Cartier General i-a acordat atenţie, a fost aceea a
definitivării ordinii de bătaie a armatei de operaţii şi a celorlalte structuri ale Armatei.
La 10/22 iunie a fost transmisă ordinea de bătaie prin care erau numite responsabilităţi la toate structurile militare ale Armatei Române. Pentru acţiunile care urmau să se declanşeze pe frontul român, fiecare
îşi cunoşteau locul şi rolul.
Se impune a fi subliniat că marea majoritate a comandanţilor şi şefilor de stat major au fost numiţi pe
funcţii cu mult timp înainte, realizându-se coeziunea de lucru la nivelul comandamentelor.
În prima decadă a lunii iunie 1917, Armata Română, organele de conducere, de execuţie şi cele de
logistică, în structura lor definitivă, erau gata pentru declanşarea operaţiunilor planificate.
(continuare în pagina 12)
pagina 11
în slujba patriei, nr. 3
LOCUL ŞI ROLUL MARELUI CARTIER GENERAL ÎN CAMPANIA
DIN 1917
Deşi redusă numeric, comparativ cu august 1916, Armata Română se prezenta într-o
stare net superioară, cel puţin din câteva considerate: comandamentele strategic, operativ şi tactic erau superior calitativ celor din anul 1916; structura unităţilor şi a marilor
unităţi răspundea dezideratelor războiului prin putere de foc şi mobilitate; comandamentele şi trupele îşi însuşiseră şi aveau la dispoziţie mijloacele necesare aplicării principiilor luptei moderne; la comanda unităţilorşi a marilor unităţi se aflau generali şi
ofiţeri care dovediseră calităţi de organizatori şi comandanţi militari: fermi, exigenţi, cu
spirit de iniţiativă şi de sacrificiu.
Perioada iulie – septembrie 1917 a constituit proba de foc a Marelui Cartier General
român, care a trebuit să soluţioneze problemele complexe determinate de: punerea în aplicare a planului de
campanie şi conducerea operaţiunilor militare, modificarea planului de campanie ca urmare a deciziilor
Marelui Cartier General rus privind acţiunile pe frontul din sudul Moldovei; incapacitate trupelor ruse de a
rezista puternicei ofensive germane şi austro-ungare în Galiţia, Bucovina şi Valea Siretului Inferior; disfuncţionalităţile în relaţiile de comandament ruso-române la nivelul comandanţilor de armate şi corpuri de
armată.
Deşi istoriografia militară românească abordează disparat acţiunile Armatei Române din vara anului
1917, prezentând şi analizând operaţiile din zona Mărăşeşti, Nămoloasa, Mărăşeşti şi Oituz ca fiind de sine
stătătoare, analiza activităţii Marelui Cartier General în această perioadă, pe baza documentelor elaborate,
duce la o altă concluzie.
În perioada menţionată, Marele Cartier General român a planificat şi condus operaţiunile militare
având în vedere atât totalitatea forţelor Puterilor Centrale de pe frontul român şi concepţia probabilă de întrebuinţare a acestora, cât şi totalitatea forţelor române-ruse din Carpaţii Orientali şi de pe Valea Siretului
Inferior.
Edificatoare sunt în acest sens documentele de luptă elaborate. Astfel, Instrucţiunile operative nr.29
din 19 mai 1917 prevedeau: scopul acţiunilor, misiunile armatelor, gruparea forţelor şi liniile de despărţire
pentru toate marile unităţi din Valea Bistriţei şi Galaţi.
În vara anului 1917, Marele Cartier General român a condus câteva acţiuni de importanţă şi amploare
strategică: ofensiva trupelor româno-ruse din perioada 9-17 iulie 1917 din zona Mărăşeşti; realizarea noului
dispozitiv strategic pe front din Moldova ca urmare a cererii părţii ruse de încetare a tuturor acţiunilor ofensive; apărarea Moldovei din perioada 24 iulie -21 august 1917; stabilizare frontului la sfârşitul lunii august
şi la începutul lunii septembrie.
Prin ordinile scrise şi verbale, în înţelegere cu generalii ruşi, Marele Cartier General român a coordonat
acţiunile în timpul şi în spaţiul, a organizat şi a condus dislocări şi redislocări de forţe dintr-un sector în altul
al frontului, concentrând efortul pe direcţiile cele mai ameninţate.
Sub aspectul conducerii a ieşit în evidenţă fermitatea Marelui Cartier General, care nu s-a lăsat influenţat de punctele de vedere diferite exprimate de generalii români şi ruşi care, de multe ori, făceau aprecieri
eronate şi propuneri limitate la nevoile eşalonului pe care îl comandau.
Începând cu luna septembrie principala preocupare a Marelui Cartier General român era consolidarea
frontului cu forţe şi mijloacele la dispoziţie.
Sosirea din Franţa a importante cantităţi de armament a făcut posibilă completarea unor pierderi, asigurarea unor unităţi cu noi mijloace, ceea ce permite Armatei să se situeze la nivelul corespunzător din punct
de vedere al resurselor, având în vedere materialele existente în depozitele din Basarabia şi Ucraina.
Sursa: Statul major General 1859-2004 - Istorie şi transformare
Redacţia: U.M.01175 Iaşi,
Redactor şef: Mr. Eduard Borhan
Redactor: Cpt.Cătălin Maftei
Specialist 4: Plt. Iulian Hriscu
Reporter-fotoreporter: P.c.c. Olga Murariu
Telefon: 0232/242046/0160/ www.clujarm.ro
pagina 12

Similar documents

Oceanografie-istoricul cercetărilor

Oceanografie-istoricul cercetărilor despărţitor al rezervorului, el a lăsat cele două eşantioane să se amestece până când apa de mare colorată şi-a găsii locul, ca strat vizibil, la fundul rezervorului. Şi, fără să înţeleagă bine ce ...

More information

LEVENTE SALAT (editor) POLITICI DE INTEGRARE A

LEVENTE SALAT (editor) POLITICI DE INTEGRARE A competenţe în domenii de interes pentru comunităţile minoritare şi au fost alocate fonduri însemnate pentru sprijinirea organizaţiilor care şi-au asumat rolul reprezentării intereselor comunităţilo...

More information