1.5. WC kabiny

Comments

Transcription

1.5. WC kabiny
VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
SANITARY FACILITY EQUIPMENT
2.1 MONTOVANÉ WC KABINY
2.1 ASSEMBLED WC CABINS
Montované WC kabiny jsou nejvhodnìjší pro použití
ve veøejných prostorách. Šetøí místo, výdaje na stavbu
zdìných kabin, umožòují jednoduchý úklid a údržbu.
Kabiny lze umístit ke stìnì nebo i jako samostatnì
stojící.
Celková výška kabin 200 cm. Doporuèené minimální
pùdorysné rozmìry 1100/1400 mm.
WC cabins are best suited for use in public areas.
Space-saving, save the costs on construction of brick
cabins, allow for easy cleaning and maintenance.
WC cabins can be located either against the wall or
as free standing units.
The total height of the cabins is 200 cm.
The recommended minimal ground plan dimensions
are 1100/1400 mm.
www.frajt.cz
VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
SANITARY FACILITY EQUIPMENT
2.1 MONTOVANÉ WC KABINY
2.1 ASSEMBLED WC CABINS
www.frajt.cz
W610 – provedení kabin z LTD desky
Laminotøísková deska s povrchovou úpravou melamin.
Tyto kabiny jsou vhodné pouze do suchých, dobøe vìtraných prostor. Ale nejsou vhodné do provozù s velkým
pohybem lidí. Døevotøískové jádro desek je náchylné
na zvýšenou vlhkost a nestálou teplotu prostøedí, povrchová úprava je ménì odolná proti mechanickému poškození.
Vhodné použití: školy, supermarkety, kanceláøské budovy, restaurace apod.
W610 - Cabins made of LCB panels
Laminated chipboard panels with melamine surface
treatment. These cabins are only suitable for dry, well
ventilated areas. They are not suitable for use by a very
large amount of people. The chipboard core of the panel
is susceptible to elevated humidity and unstable room
temperatures; the surface treatment is less resistant to
mechanical damage.
They are most appropriate for use in: schools, supermarkets, office buildings, restaurants.
W630 – provedení kabin z HPL desky (kompaktní laminátová deska)
Tyto desky jsou odolné vùèi vlhkosti a mokru, jsou teplotnì stálé a samonosné. Díky jejich aseptickým vlastnostem jsou využívány ve zdravotnických provozech ne
jen pro WC kabiny, ale také napø. jako obklady místností.
Desky v kombinaci s kvalitními materiály použitými na konstukci WC kabin tvoøí velmi kvalitní a odolnou konstrukci.
Moderní design a kvalitní zpracování jsou zárukou estetického vzhledu a variability øešení interiéru.
Vhodné použití: bazény, aquaparky, prestižní a VIP šatny lázní, nebo také pro otevøené letní koupalištì a plovárny (desky v provedení exteriér), nemocnice, sanatoria
a podobnì.
W630 - Cabins made of HPL panels (high pressure
laminate panels)
These panels are resistant to moisture and dampness;
they are thermally stable and temperature independent.
Thanks to their aseptic characteristics they are used in
health facilities not only as changing cubicles but also
as e.g. wall covering. The panels in combination with
the quality materials used for the construction of the
changing cubicles make up a very quality and sturdy
construction. Modem design and quality workmanship
are a guarantee of the esthetic appearance and variability
of the interior design.
They are most appropriate for use in: swimming pools,
aqua parks, prestigious and VIP changing rooms and
also open air summer pools and swimming baths (exterior
panels), hospitals, sanatorium etc.
W650 – sklenìné provedení
Kalené sklo s možností barvení nabo sítotisku. Vysoce kvalitní provedení a speciální design dá øešení prostoru novou dimenzi.
Vhodné použití: hotelové provozy, aquaparky, bazény,
láznì a pro provozy s vysokými nároky na design a kvalitu.
W650 - glass design
Reinforced glass with color and screen printing options.
High qualityworkmanship and special design give interior
solutions a whole new dimension.
They are most appropriate for use in: hotels, aqua
parks, swimming pools and swimming baths with high
demands on design and quality.
VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
SANITARY FACILITY EQUIPMENT
2.1 MONTOVANÉ WC KABINY
2.1 ASSEMBLED WC CABINS
W610
W610 WC kabina
Materiálové provedení: laminotøísková deska LTD tl. 28 mm.
Povrchová úprava - melaminová fólie. Hrany desek jsou opatøeny eloxovanými hliníkovými
profily.
Konstrukèní prvky: podpìrné nohy výšky 150 mm nerezové s vnitøní závitovou tyèí výškovì
stavitelné v rozsahu 40 mm.
Dveøe v hliníkových rámech jsou opatøeny tøemi kusy pantù výšky 80 mm vrtaných do hrany.
Dveøní zámek zadlabaný rozteè 72 mm v provedení WC rozeta.
Barevní znaèení obsazenosti kabiny.
Barevné provedení: barevé varianty dle vzorníku barev.
Vhodné použití: zázemí fitness a welness center, sauna masáží. Dìlící stìny solárií a rehabilitaèních pracoviš. Velmi využívaný systém WC pøíèek pro øešení školních toalet. Sociální
zázemí v restauracích, supermarketech, kanceláøských budovách.
W610 WC cabin
Material of cabin: laminated chip board LTD, thickness 28 mm.
Finish – melamine foil. Board edges are provided with anodized aluminium sections
Structural elements: supporting legs 150 mm high, stainless steel with inner threaded
rod, height-adjustable in the range of 40 mm.
The door in aluminium frames is provided with three hinges 80 mm high, drilled in the edge.
Door lock conventional, spacing of 72 mm, version – WC rosette.
Colour marking of cubicle occupancy.
Colour version: colour variants according to the colour sampler.
Suitable use: background of fitness and welness centers, saunas and massage rooms.
Partition walls of solariums and rehabilitation centres. Used system of partition walls for
school toilets. Hygienic background in restaurants, supermarkets, office buildings.
www.frajt.cz
VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
SANITARY FACILITY EQUIPMENT
2.1 MONTOVANÉ WC KABINY
2.1 ASSEMBLED WC CABINS
W630,W631
W630, W631 WC kabina
Materiálové provedení: vysokotlaký laminát HPL tl.10 a12 mm v kombinaci s nerezovými
/ nylonovými doplòky.
Konstrukèní prvky: veškeré kovové doplòkové konstrukce jsou z nerez oceli AISI 316L,
nebo s povrchovou úpravou nylon. Podpìrné nohy jsou výškovì stavitelné v rozsahu
od 130 - 150 mm. Nerezové / nylonové panty vždy 3 ks na dveøe s možností kombinace
dvou obyèejných a jednoho samozavíracího pantu. Uzavírání dveøí západkou se signalizací
obsazení kabiny a možností nouzového otevøení.
Horní spojovací hrazda je tvoøená trubkou prùmìr 21,3 mm a soustavou horních úchytù
a spojek. Èelní dveøní stìna kabin je tvoøena deskou HPL tl. 12 mm, pøíèky tl. 10 mm.
Stìny a pøíèky jsou navzájem spojeny nerezovými rektifikaèními úhelníky.
Barevné provedení: barevné varianty dle vzorníku barev výrobcù HPL. Možnost navržení
individuálního dekoru.
Vhodné použití: zázemí welness center, aquaparkù, koupališ, rehabilitací a masáží. Dìlící
stìny solárií. Lázeòské provozy. Tyto kabiny jsou vhodné do vlhkých a mokrých prostor.
HPL desky s exteriérovou povrchovou úpravou lze použít i pro venkovní umístìní kabin.
W630, W631 WC cabin
Material of cabins: high-pressure laminate HPL, thickness 10 and 12 mm, combined with
stainless steel accessories / nylon.
Structural elements: all the metal supplementary structures are made from AISI 316L
stainless steel or with nylon surface. The supporting legs are height-adjustable in the range
of 130 - 150 mm. Stainless steel / nylon hinges – always 3 per one door with the possibility
to combine two common and one spring-actuated hinge. Door closing – by means of a
catch with the signalling of cubicle occupancy and possibility of emergency opening.
The upper connecting horizontal bar is made of a pipe with a diameter of 21,3 mm and
a system of upper attachments and connections. The front face of the cubicle door is made
of a HPL board, thickness12 mm, partitions - thickness 10 mm. Walls and partitions are
connected to one another by means of stainless steel rectifying angles.
Colour version: colour variants according to a colour sampler of HPL manufacturers.
Possibility of projecing an individual decoration.
Suitable use: background of wellness centres, aquaparks, swimming pools, rehabilitation
and massage rooms. Partition walls of solariums. Spas.
These cubicles are suitable for moist and wet areas.
HPL boards with the exterior finish can be used also for outdoor use of cubicles.
www.frajt.cz
VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
SANITARY FACILITY EQUIPMENT
2.1 MONTOVANÉ WC KABINY
2.1 ASSEMBLED WC CABINS
W632, W633
W632, W633 WC kabina
Materiálové provedení kabin: vysokotlakýo laminátu HPL tl. 10 a 12 mm.
Konstrukèní prvky: veškeré doplòkové konstrukce jsou v provedení nerez (W632) nebo
nylon (W633). Podpìrné nohy jsou výškovì stavitelné v rozsahu od 130 - 150 mm.
Nerezové / nylonové panty jsou osazeny vždy po 3ks na dveøe s možností kombinace dvou
obyèejných a jednoho samozavíracího pantu.
Uzavírání dveøí západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevøení.
Horní ztužující hrazda 40/40 mm - hliníková uvnitø kabiny.
Èelní dveøní stìna kabin je tvoøena deskou HPL tl.12 mm, pøíèky tl. 10 mm.
Stìny a pøíèky jsou navzájem spojeny hliníkovým “U” profilem.
Horní lem kabin mùže být opláštìn nerezovou lištou.
Barevné provedení: barevé varianty dle vzorníku barev.
Vhodné použití: WC s dùrazem na kvalitu a estetiku. Lázeòské provozy, sportovní centra,
administrativní budovy, nemocnice, potravináøský prùmysl a podobnì.
Tyto kabiny jsou vhodné do vlhkých a mokrých prostor, hygienicky nároèných prostor. Aseptické vlastnosti materiálu zaruèují snadnou údržbu.
W632, W633 WC cabin
Material of cabins: high-pressure laminate HPL, thickness 10 and 12 mm.
Structural elements: All the supplementary structures are made from stainless steel (W632) or nylon (W633). The supporting legs are height-adjustable in the range
of 130 - 150 mm. Stainless steel / nylon hinges – always 3 per one door with the possibility
to combine two common and one spring-actuated hinge.
Door closing – by means of a catch with the signalling of cubicle occupancy and possibility
of emergency opening.
Upper bracing horizontal bar 40/40mm – aluminium, inside the cubicle.
The front face of the cubicle door is made of a HPL board, thickness12 mm, partitions
- thickness 10 mm. Walls and partitions are connected to one another by means of an
aluminium channel section.
The upper edge of cubicles can be coated by a stainless steel strip.
Colour version: colour variants according to a colour sampler of HPL manufacturers.
Possibility of projecing an individual decoration.
Suitable use: background ofareas with high accent to quality and esthetics.Spas, leisuretime centres,office buildings, hospitals ect.
These cubicles are suitable for moist and wet areas.
Aseptic properties of the material secure easy maintenance and hygienic environment.
www.frajt.cz
VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
SANITARY FACILITY EQUIPMENT
2.1 MONTOVANÉ WC KABINY
2.1 ASSEMBLED WC CABINS
W650
W650 WC kabina
Materiálové provedení: kalené sklo v kombinaci s nerezovými doplòky.
Konstrukèní prvky: veškeré kovové doplòkové konstrukce jsou z nerez oceli AISI 316L.
Podpìrné nohy jsou výškovì stavitelné v rozsahu od 130 - 150 mm. Nerezové panty vždy
2 ks na dveøe s možností kombinace dvou obyèejných a jednoho samozavíracího pantu.
Uzavírání dveøí západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevøení.
Horní spojovací hrazda je tvoøená trubkou prùmìr 25 mm a soustavou horních úchytù a
spojek. Stìny a pøíèky jsou navzájem spojeny nerezovými rektifikaèními úhelníky.
Barevné provedení: povrchová úprava skla mùže být libovolná jak barevnì, tak strukturálnì. Možnost vytváøení fotografických tapet.
Vhodné použití: zázemí welness center, aquaparkù, koupališ, rehabilitací a masáží. Dìlící
stìny solárií. Lázeòské provozy.
Tyto kabiny jsou vhodné do vlhkých a mokrých prostor.
W650 WC cabin
Material of cabins: hardened glued glass, thickness 10,5 mm combined with stainless
steel accessories.
Structural elements: all the metal supplementary structures are made from AISI 316L stainless steel. The supporting legs are height-adjustable in the range of s130 - 150 mm. Stainless
steel hinges – always 2 per one door with the possibility to combine one common and one
spring-actuated hinge. Door closing – by means of a catch with the signalling of cubicle
occupancy and possibility of emergency opening.
The upper connecting horizontal bar is made of a pipe with a diameter of 25 mm and a
system of upper attachments and connections. Walls and partitions are connected to one
another by means of stainless steel rectifying angles.
Colour version: surface finish for glas can be varios in colours and surfaces. Individual
design and special photographic decoration.
Suitable use: background of wellness centres, club fitness centres, hotels and where the
customer requires pure design with the emphasis on individual space arrangement, background of rehabilitation and massage rooms. Partition walls of solariums. Spas.
These cubicles are suitable for moist and wet areas.
www.frajt.cz