Šola izoliranja - Knauf Insulation

Transcription

Šola izoliranja - Knauf Insulation
5/2016
●
Fasadne plo{~e
SMARTWALL
●
Izolacija skeletne
in lesene gradnje
●
Folije in trakovi
Homeseal LDS
KAKO NAJBOLJE IZOLIRATI STREHO?
IZOLACIJA FASADE –
MATERIALI IN IZVEDBE
IZOLACIJA TAL –
ZA TIH IN TOPEL KORAK
IZOLACIJA – NOVI TRENDI
naravno
varno
zdravju prijazno
okolju prijazno
trajnostno


VSEBINSKO KAZALO
KAJ, KDAJ, KAKO IN KOLIKO IZOLIRATI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A PIKA? – NE, NE PIKA VE^!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
VARNOSTNI VIDIKI IZOLACIJSKIH MATERIALOV!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
LEKCIJA 1 Izolacija podstre{ja – mansarde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
LEKCIJA 2 Izolacija podstre{ja – prakti~ni primeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LEKCIJA 3 Izolacija nebivalnega podstre{ja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
LEKCIJA 4 Termotop – enostavna zunanja sanacija ostre{ja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LEKCIJA 5 Sanacija fasade – nujna in varna naložba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LEKCIJA 6 Novogradnje – oblecimo jih kakovostno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
LEKCIJA 7 Sanacija fasad ve~stanovanjskih zgradb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
LEKCIJA 8 Predelne stene – predvsem zvo~na za{~ita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
LEKCIJA 9 Talne konstrukcije – toplotna in zvo~na izolacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
LEKCIJA 10 Izolacija stropa v kleti – topla tla in manj toplotnih izgub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
LEKCIJA 11 SUPAFIL – izolacija iz mineralne volne za vpihovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
LEKCIJA 12 Izolacija zunanjih sten skeletnih in masivnih lesenih objektov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
LEKCIJA 13 Nizkoenergijski in pasivni objekti – ve~ izolacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KATALOG IZDELKOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ZAKAJ IZOLIRATI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
KAJ, KDAJ, KAKO IN KOLIKO IZOLIRATI? ■ KAJ, KDAJ, KAKO IN KOLIKO IZOLIRATI?
Nebivalno podstre{je
KNAUF INSULATION
CLASSIC
28
Po{evna streha
SUPAFIL izolacija
25 za vpihovanje
cm
cm
Nebivalno podstre{je
KNAUF INSULATION
DP-3
26
cm
26
Po{evna streha cm
KNAUF INSULATION
UNIFIT, CLASSIC,
EXPERT
Nebivalno podstre{je
SUPAFIL izolacija
za vpihovanje
30
cm
10
cm*
Po{evna streha
KNAUF INSULATION
DP-3, DP-5
Po{evna streha
KNAUF INSULATION
TERMOTOP
26
cm
*z dodatno
izolacijo
med {pirovci
14
Kontaktna fasada cm
KNAUF INSULATION
FKD-S Thermal, FKL,
SMARTWALL N C1
6
podzidek
Predelna stena cm
KNAUF INSULATION
TI 140 W,
AKUSTIK BOARD
Predelna stena
KNAUF INSULATION
DP-3, DP-5
zid pod terenom
Tla na terenu
POLYFOAM C-350,
KNAUF INSULATION
TPS, TPST, DF
6
Opis
konstrukcije
Izolacija med {pirovci;
Po{evna streha –
med {karniki;
mansarda
med podkonstrukcijo obloge*;
izolacija nad {pirovci**
cm
Max. dovoljena
toplotna
prehodnost
Umax(W/m2K)
Mini. debelina
Priporo~ena
toplotne izolacije debelina toplotne
(mm)
izolacije (mm)
(tudi Eko sklad)
Pures
cm
10
cm
Tla med etažami
KNAUF INSULATION
TP
10
cm
Gradbeni
element
14
Podzidki fasad
KNAUF INSULATION
XPS Polyfoam
5
cm
Predviden izdelek
Kamena volna
Knauf Insulation
Steklena volna
Knauf Insulation
Tektalan
Polyfoam
Supafil
Šola
izoliranja
0,20
180
260 do 300
Knauf Insulation DP-3
Knauf Insulation DP-5
Termotop**
Knauf Insulation Unifit 032
stran
Supafil
Knauf Insulation Unifit 035 Timber
Frame 8, 9, 11
Knauf Insulation Unifit 037
Knauf Insulation Classic 044
Knauf Insulation Classic 040
Knauf Insulation Classic 037
Strop proti
neogrevanemu
podstre{ju
Izolacija na zadnji plo{~i –
med legami (pohodno)
ali prosto (nepohodno)
0,20
200
260 do 300
Knauf Insulation DP-3
Knauf Insulation DF
Zunanje stene –
kontaktna fasada
Izolacija na zunanji steni
po sistemu kontaknih fasad
0,28
120
140 do 200
Knauf Insulation FKL
Knauf Insulation FKD-S Thermal
Knauf Insulation FKD
SMARTWALL N C1
Medetažna
konstrukcija
Izolacija na AB plo{~i pod
cementnim estrihom;
pod talnimi plo{~ami *;
med legami**
0,90
40
50
Knauf Insulation TP
Knauf Insulation TPS
Knauf Insulation TPST*
Knauf Insulation DP-3**
Tla na terenu
Izolacija na AB plo{~i
pod cementnim estrihom
0,30
50
100
Knauf Insulation TP
Knauf Insulation TPS
Knauf Insulation TPST
Knauf Insulation DF
Stene med
ogrevanimi
prostori
Izolacija v sistemu
lahkih predelnih sten
0,90
40
60
Knauf Insulation DP-3
Knauf Insulation DP-5
Knauf Insulation DP-8
Strop v kleti
Izolacija stropa v kleti
0,35
100
120
Knauf Insulation FKL (FPPL)
3
Supafil
Ultragrip SE
Knauf Insulation Classic
040**
stran
10, 18
stran
12, 13,
14
stran
16
Polyfoam
C-350 LJ
Knauf Insulation Akustik Board
Knauf Insulation TI 140 W
stran
16
stran
15
Tektalan
A2-E31-035/2
stran
17
KAJ, KDAJ, KAKO IN KOLIKO IZOLIRATI? ■ KAJ, KDAJ, KAKO IN KOLIKO IZOLIRATI?
KAJ, KDAJ, KAKO IN KOLIKO IZOLIRATI?
KAJ? – STREHE, FASADE, TLA
KAKO IZOLIRATI?
Polovica toplotnih izgub pri klasi~nih stanovanjskih
objektih se vr{i preko gradbenih konstrukcij ovoja stavbe, to je fasade, strehe in tal. Torej tistih konstrukcij, v
katere lahko vgradimo toplotno izolacijo. S tem bistveno
zmanj{amo toplotne izgube tako ogrevanja pozimi, kot
tudi hlajenja poleti.
Osnovno tehni~no re{itev boste glede na trenutno situacijo izbrali
skupaj s projektantom ali strokovnjakom na{ega podjetja. Poleg
ostalega priporo~amo, da prou~ite:
■ vrsto izolacijskega materiala
■ toplotno izolativnost materiala
■ potrebno debelino izolacije
■ paropropustnost objekta
■ bodo~e bivalne pogoje v objektu ter
■ možnost za izbolj{anje požarne varnosti objekta.
Vgradnja same izolacije je danes relativno preprost in dostopen postopek. Pri sanacijah obstoje~ih objektov je potrebno tehni~ne re{itve prilagoditi trenutnemu stanju, bolj preprosto pa je pri novogradnjah, kjer
izolacija in debelina izolacije ne pomenita bistvene spremembe, saj
so osnovne re{itve prav gotovo zajete že v projektu. Zato se investitorji
danes že odlo~ajo za ustrezne tehni~ne re{itve in zadostne debeline
izolacij in lahko re~emo, da so v zadnjih letih zgrajeni objekti po
ve~ini dobro toplotno izolirani. Povpre~ne debeline za streho so
25 cm in ve~, za fasado 12 cm in ve~ ter za tla 8 cm izolacije ali ve~.
Kadar razmi{ljamo o izolaciji zunanjih sten – o fasadi –
priporo~amo, da vgradite skupno vsaj 14 cm izolacije, ki je negorljiva, naravna in visoko paropropustna, torej objektu omogo~a dihanje
ter tako izbolj{uje bivalne pogoje. Material,
ki združuje vse navedene zahteve je kamena
volna Knauf Insulation (novogradnje:
tip FKL ali FKD-S Thermal; sanacije
FKD-S Thermal in Smartwall N C1.
Spodnji graf nam prikazuje prispevek posameznega ukrepa k
zmanj{anju porabe energije za ogrevanje (Vir: GI-ZRMK, 2011).
Za izolacijo mansarde lahko prav tako
izberete material, ki je visoko toplotno izolativen
(toplotna prevodnost od 0,032 dalje), hkrati pa tudi
negorljiv, prijeten za vgradnjo in zlasti za bivanje.
To so izdelki iz steklene volne Knauf Insulation
ECOSE® Technology Unifit 032, 035,
CLASSIC 037, izdelki Knauf Insulation
Classic 040 ali 044. Na po{evne strehe
vgradite izolacijo v skupni debelini 25 cm
ali ve~.
Dovedena energija za ogrevanje stavbe Qf, h
kWh/m2
250
200
213
150
127,8
do
-35%
100
50
0
izhodi{~e
fasada
+ 15 cm
170
do
-20%
podstre{je
+25 cm
185,31
do
-13%
178
do
-16%
tla proti kleti
+ 10 cm
nova okna
U=13 W/m3K
Steklena volna Knauf Insulation je proizvedena po postopku ECOSE®
Technology, kar v praksi pomeni, da izolacija ne vsebuje ve~ feno-formaldehidnih veziv in je zato uporabnikom prijaznej{a, saj izbolj{uje
kakovost zraka v prostoru. Po drugi strani pa je tudi prijetnej{a za
rokovanje med samim postopkom vgradnje. Zaradi teh lastnosti je novi
material dobro sprejet tako pri investitorjih kot pri izvajalcih.
KDAJ? – PRIPORO^EN
VRSTNI RED UKREPOV
Pri novogradnjah dobimo ustrezno energetsko opremljen objekt ob zaklju~ku investicije in predaji objekta
v uporabo. Druga~na pa je situacija pri energetskih
prenovah objektov. ^e želimo, da bodo objekti kar najustrezneje sanirani, je priporo~ljivo slediti ukrepom po
dolo~enem zaporedju tehni~no-izvedbenih re{itev.
Tla na terenu je potrebno izolirati z vsaj 10 cm kakovostne
kamene volne (TPS, TPST – odvisno od obremenitve tal). Kamena
volna bo zaradi svoje visoke toplotne izolativnosti
objekt ustrezno toplotno izolirala, zaradi svoje
vlaknaste strukture pa tudi zvo~no izolirala.
Gre za to, da npr. nove kurilne naprave ne name{~amo pred temelji­
to izolacijo ovoja stavbe in namestitvijo novih oken, saj bo poraba
energenta po teh ukrepih bistveno manj{a, zato bomo potrebovali
tudi kurilno napravo z manj{o kapaciteto.
KOLIKO IZOLIRATI?
Pogosto sre~ujemo vpra{anja investitorjev, ki od nas želijo odgovor –
Koliko izolacije namestiti, vgraditi?
Na to vpra{anje je zelo težko podati enotne odgovore ali napotila,
saj na izbrano debelino izolacije vplivajo {tevilni dejavniki, ki bi jih
pri tem morali upo{tevati:
■ stanje obstoje~e konstrukcije;
■ morebitna obstoje~a izolacija;
■ kakovost in toplotna prehodnost izolacije, ki jo želimo namestiti;
■ na~in izvedbe;
■ želja po nizkoenergijski ali pasivni gradnji;
■ drugo…
Nabor in zaporedje naju~inkovitej{ih ukrepov**
■ Avtomatska
regulacija ogrevanja
oken
■ IZOLACIJA FASADE (do -35%/-30%*)
■ IZOLACIJA PODSTRE{JA (do-20%*)
■ Zamenjava kurilne naprave
■ IZOLACIJA TAL STROPOV/KLETI (do -13%*)
■ Zamenjava
*35% – fasade družinske hi{e – zmanj{anje dovedene energije za ogrevanje
*30% – fasade ve~stanovanjske stavbe – zmanj{anje dovedene energije za ogrevanje
*20% – podstre{ja – zmanj{anje dovedene energije za ogrevanje
*13% – izolacija tal stropov in kleti – zmanj{anje dovedene energije za ogrevanje
** Izra~uni predvidevajo u~inke posameznega ukrepa na osnovi energetsko
neustreznega objekta v celoti.
Kljub temu lahko investitorje usmerimo z okvirnimi minimalnimi
debelinami za dolo~ene materiale, ki jih lahko vgradimo v dolo~ene
aplikacije na stavbi.
4
ECOSE
■
ECOSE
■
ECOSE
■
ECOSE
■
ECOSE
■
ECOSE
■
ECOSE
■
ECOSE
■
ECOSE
A PIKA? – NE, NE PIKA VE^!
Ste tudi vi pogosto sli{ali ljudi omenjati, kako da je izolacija bode~a, srbe~a in draže~a? No, to je zdaj preteklost, ker je že nekaj let na trgu inovativna izolacijska
re{itev iz steklene volne Knauf Insulation ECOSE® Technology. Ta izdelek z zapletenim imenom bomo sicer hitro
prepoznali po njegovi rjavi barvi, ki je rezultat prizadevanj, da se je umetno fenolfolrmaldehidno vezivo zamenjalo z vezivom na naravni osnovi. Tako je ta izolacija
postala trajnostna, popolnoma naravna, z nespremenjenimi oz. celo izbolj{animi tehni~nimi lastnostmi, z vidika
izvedbe pa bistveno prijaznej{a, saj je mehka na otip, je
nedraže~a in zato prijetna za rokovanje.
POMEMBNI ARGUMENTI ZA IZBIRO
Glavni razlog za razvoj tako druga~nega izdelka je bila seveda
želja, izdelati trajnostno izolacijo, kar pomeni, da je proizveden z
minimalnimi vplivi na okolje po eni strani, ter da uporabniku nudi
najoptimalnej{e lastnosti po drugi strani. Te so: toplotna izolativnost,
negorljivost, vi{ji nivo sprejemljivosti za vgradnjo, pozitiven vpliv na
kakovost zraka v prostoru, …. V zadnjem obdobju se za trajnostne
materiale na trgu pojavljajo posebne deklarativne oznake, da bi
uporabniki vedeli kak{en material jim je na voljo. Med znaki, ki
opredeljujejo da je izdelek trajnosten so:
Izbira pravih izolacijskih materialov in izvedba je pomembna.
STRANKAM JE NAJPOMEMBNEJŠI VPLIV NA ZDRAVJE
in tehni~ne karakteristike. Tako nam je na vpra{anje, kaj je pri izbiri
izolacijskih materialov najpomembnej{e za investitorje odgovoril
dolgoletni izvajalec suhomontažerskih del, Nermin Mahmutovi~.
Povedal nam je tudi, da so stranke omenjeni izolacijski material
zelo dobro sprejele. Prednosti vidijo predvsem v tem, da je manj
pra{nih delcev v prostoru, kar je {e posebnega pomena v primeru,
~e je objekt ob vgradnji že naseljen. Prednost je tudi dejstvo, da ni
prisotnega vonja ob vgradnji in kasnej{em bivanju v prostorih.
Vse ve~ je strank, ki jim ni vseeno kak{ne materiale bodo imeli
vgrajene v hi{i in na kak{en na~in so ti materiali proizvedeni. Zadnje
~ase pa jih zanima tudi vpliv izdelka in proizvodnega procesa na
okolje.
■ Znak
Blue Angel, ki ga je izdelek KI ECOSE® prejel leta 2009;
Indoor Air Comfort, ki ga je izdelek KI ECOSE® prejel
leta 2010.
■ Znak
POMEMBNO ZA IZVAJALCE
»Ob prvem stiku z izolacijo je bil že sam ob~utek bolj prijeten in
tudi neprijetnega vonja ni bilo. Ob vgradnji izolacije je bilo na
tleh veliko manj ostankov in vlaken. Tudi neprijetnega srbenja in
draženja kože ni bilo ve~ zaznati. Vse ve~ je strank, ki jim ni vseeno
kak{ne materiale bodo imeli vgrajene v hi{i in na kak{en na~in so ti
materiali proizvedeni«, pravijo izvajalci, ki jim je novi material vse
bližje zaradi lastnosti kot so: ne draži kože, ne srbi, je brez vonja,
je prijeten za rokovanje ter se z lahkoto reže.
Oba znaka torej uporabniku dajeta zagotovilo, da gre za kakovostne in trajnostne materiale.
POMEMBNO ZA GRADITELJE
^e po eni strani izvajalci cenijo navedene lastnosti, pa pravo
dodano vrednost materiala prina{a lastnost, ki je najpomembnej{a
uporabnikom prostorov, kjer je material vgrajen. To je dejstvo, ki
ga je materialu prineslo novo vezivo na naravni osnovi in sicer gre
za certificirano lastnost materiala, da izbolj{uje kakovost zraka
v prostorih, kjer je vgrajen. Na vpra{anje, kaj jih je prepri~alo,
vpra{ani odgovorijo: »Odlo~itev ni bila težka. Ob iz~rpni in strokovni predstavitvi izolacijskih materialov Knauf Insulation, izdelanih
na podlagi Ecose Tehnology v ~lankih, smo takoj zaznali, da je to
prava izolacija za na{o hi{o in na{o življenjsko vizijo zdravega in
naravnega bivalnega okolja«.
STE VEDELI!
Steklena volna nove generacije Knauf Insulation, proizvedena po postopku ECOSE® Technology, je prejela
certifikat Indoor Air Quality, ki dokazuje, da njena
vgradnja izbolj{uje kakovost zraka v notranjih prostorih (mansarde, predelne stene), saj namesto fenol
formaldehidnih veziv vsebuje veziva na bio osnovi.
5
ECOSE
■
ECOSE
■
ECOSE
■
ECOSE
■
ECOSE
■
ECOSE
■
ECOSE
■
ECOSE
■
ECOSE
POMEMBNO ZA VSE
»U~inki izolacije mansarde so bili zaznavni nemudoma. Poleti je
v hi{i prijetno hladno, ob toplem domu preko zime pa je spomladi
viden tudi o~iten prihranek kurilnega olja ali drugega energenta. Poraba se drasti~no zmanj{a«. Material ugodno vpliva na mikroklimo
in po~utje v objektu. Z izbiro pravih izolacijskih izdelkov pa se nam
tudi finan~ni vložek hitro pozitivno vra~a. Ob izbiri izolacijskih materialov Knauf Insulation (ECOSE® Technology) pa boste bivali tudi z
dobrim ob~utkom, da ste dodali svoj prispevek k varovanju okolja.
IZOLACIJA »ECOSE« PREPRI^ALA
ŠTEVILNE INVESTITORJE
Nova generacija mineralne izolacije iz podjetja Knauf Insulati­
on, ki je proizvedena po inovativnem postopku na osnovi naravnih komponent, je v zadnjih dveh letih postala eden vodilnih
izolacijskih materialov na trgu. Tako novograditelji, kot tisti, ki
urejajo in prenavljajo obstoje~a podstre{ja so v novi izolaciji
prepoznali optimalno kombinacijo toplotne izolativnosti, naravnosti, udobja in ugodja bivanja.
Vpra{ali smo jih kateri argumenti so jih prepri~ali?
■ Material v celoti naraven
■ Cenovno popolnoma konkuren~en
■ Izbolj{uje kakovost zraka v prostoru
(Certifikat Indoor Air quality)
■ Je nedraže~ in prijeten na otip
Izolacija ECOSE –
ZA INVESTITORJE:
■ izbolj{uje kakovost zraka v prostoru
■ je naravna
■ je var~na
■ je požarno varna
■ je zvo~no izolativna
■ je cenovno konkuren~na
Izolacija ECOSE –
ZA IZVAJALCE:
■ je prijetna za delo
■ ne pika
■ se ne pra{i
■ se z lahkoto reže
■ je komprimirana v role
■ nizki transportni stro{ki
ZA PROJEKTANTE:
■ naravna
■ izbolj{uje kakovost zraka v prostoru
■ vklju~ena v program KI Energija
■ visoka toplotna izolativnost
(zadosti zahtevam PURESA)
■ inovativen in trajnosten izdelek
■ svetovno preizku{ena uspe{nica
1. NAGRADA
GREENOVATION
za izdelke Knauf Insulation ECOSE® Technology
Biti naraven je za nas naravno.
Steklena volna proizvedena
po postopku ECOSE®
Technology, je namenjena
izolaciji podstre{ij
in predelnih sten in pri tem
zmanj{uje porabo energije,
izbolj{uje kakovost zraka
v prostoru in je prijetna
za rokovanje in delo.
d
i proizvo
Najbolj{
stva!
ospodar
g
a
g
e
n
zele
6
FASADE
■
FASADE
■
FASADE
■
FASADE
■
FASADE
■
FASADE
■
FASADE
■
FASADE
VARNOSTNI VIDIKI IZOLACIJSKIH MATERIALOV!
Poleg toplotne izolativnosti nam mora fasada zagotavljati tudi varnost – v prvi vrsti požarno varnost, hkrati
pa mora hi{a tudi dihati. Vse to je omogo~eno z naravno
izolacijo iz kamene volne.
POMEMBNOST PRAVILNE IZBIRE
IZOLACIJSKEGA MATERIALA
Preizkus je pokazal, kako zelo je pomembna izbira materiala za
fasade. Preizku{anje je pokazalo,
■ da se fasade izvedene z EPS-om, danes zelo popularne,
oziroma najbolj izvajane fasade s cenej{o izolacijo iz gorljivega
materiala porazno obna{ajo v požaru,
■ medtem ko je na vzorcu v katerem je uporabljena negorljiva izolacija, mineralna oziroma kamena volna,
po{kodovan samo zaklju~ni sloj in kar je {e bolj bistveno, požar se ni raz{iril na sosedna nadstropja. To je
pomemben faktor v stavbah, v katerih je v primeru požara klju~na
varna in hitra evakuacija velikega {tevila ljudi.
^eprav mnogi verjamejo, da fasade nimajo nobenega ali
imajo majhen vpliv na {irjenje požara v stavbah, so tri
mednarodne strokovne institucije na javnem preizkusu v
Zagrebu dokazale ravno nasprotno.
Na javnem preizkusu, ki je bil del mednarodnega seminarja Fasade
v požaru, se je zbralo ve~ kot 200 strokovnjakov, predstavnikov zakonodajne in izvr{ilne oblasti, medijev, industrije in uglednih gostov
iz 26 držav. Med aktivnimi udeleženci preizkusa je bil tudi Zavod
za gradbeni{tvo iz Ljubljane.
Zaradi tega je treba posebej misliti na to, ne le pri novogradnjah, temve~ tudi pri energetskih obnovah.
Predstavnica organizatorjev iz Fakultete za gradbeni{tvo je poudarila, da je cilj tega mednarodnega seminarja dvigniti raven zavesti
strokovne javnosti, tistih, ki sprejemajo odlo~itve, in {ir{e javnosti o
vplivu fasad na tveganje pojava in {irjenja požara po stavbah, {e
posebej ob energetskih prenovah. »Danes imamo v stanovanjih, pisarnah in nasploh v stavbah mnogo ve~ vnetljivih
materialov kot kadarkoli prej« je nadaljevala, ko je pojasnjevala vpliv teh materialov na {irjenje požara iz notranjosti stavbe
skozi okno na zunanjo fasado le v nekaj minutah. Odvisno od vrste
fasade, je dodala, se ogenj lahko raz{iri na okoli{ka stanovanja.
NAMESTO ZAKLJU^KA
Izpostavimo torej lahko le dve dejstvi:
Eksponat z gorljivo izolacijo (EPS)
11. minuta požarnega preizkusa
Požar preide na fasado, izolacija gori, se topi in kaplja
Posledice v praksi:
možnost pravo~asne
intervencije gasilcev
■ zmanj{ana možnost evakuacije
stanovalcev
■ spro{~ajo se ogromne koli~ine
dimnih plinov
■ nevarnost zastrupitve stanovalcev
zaradi strupenih plinov
■ popolno uni~enje fasade/objekta
■ minimalna
PREIZKUS NA TREH VZORCIH
Vzorci so bili enaki v vsem, razen v eni pomembni sestavini, in sicer
vrsti toplotno-izolacijskega materiala. Vsi so bili izvedeni s klasificiranimi fasadnimi sistemi;
■ prvi z gorljivo izolacijo (EPS) B s2 d0,
■ drugi z gorljivo izolacijo (EPS) B s2 d0 + horizontalno protipožarno pregrado iz kamene volne,
■ tretji vzorec pa je bil izveden z negorljivo izolacijo (kamena
volna) A2 s1 d0.
PREIZKUS JE PRESTALA LE KAMENA VOLNA
Eksponat z negorljivo izolacijo (kamena volna)
Požar ne preide na fasado, izolacija ne zagori Vsi vzorci so bili zažgani hkrati. Poglejmo rezultate:
preizkusom je vzorec z EPS izolacijo popolnoma zgorel in
požar se je raz{iril preko fasade po celi vi{ini zidu že 15 minut
po izbruhu. Med tem ~asom so povabljenci lahko videli velike
koli~ine ~rnega toksi~nega dima, ki je nastal zaradi izgorevanja
vnetljivih materialov. Ne smemo pozabiti, da statistike kažejo, da
8 od 10 smrtno ponesre~enih ljudi v požaru, umre pravzaprav
zaradi zadu{itve s strupenimi plini in ne zaradi ognja.
■ Protipožarna pregrada, izdelana iz negorljivega materiala, bi morala med nadstropji imeti vlogo horizontalne protipožarne pregrade. Preizkus je pokazal, da pregrada ne more u~inkovito ustaviti
njegovega {irjenja. Poleg tega je nevarnost strupenih plinov, ki jih
oddajajo gorljive fasade, {e vedno zelo visoka.
■ Požar na tretjem vzorcu se ni raz{iril ~ez fasado zaradi
nevnetljive izolacije (kamena volna), konstrukcija zidu
je ostala nepo{kodovana.
■ Med
Posledice v praksi:
ne zagori
■ ogenj se ne raz{iri
in se samodejno pogasi ■ evakuacija stanovalcev
je nemotena
■ izolacija
7
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
LEKCIJA 1
Izolacija podstre{ja – mansarde
Streha, najpomembnej{i del ovoja zgradbe v smislu za{~ite objekta pred zunanjimi vplivi,
je v celinski arhitekturi pri ve~ini stanovanjskih objektov postavljena po{evno z lesenim
ostre{jem – t.i. po{evna streha. Bivalna podstre{ja so tako imenovane mansarde (po
francoskem arhitektu J. H. Mansartu), ki veljajo s svojo razgibanostjo za bolj prijeten in
željen bivalni prostor.
Spodnja tabela prikazuje potrebne debeline za enakovreden u~inek
po razli~nih kriterijih:
Prijeten pa je samo v primeru, ~e streho oz. stre{no konstrukcijo
pravilno, zadostno in kvalitetno izoliramo. To pomeni, da ustrezno
sestavimo in vgradimo elemente, ki nas lo~ujejo od nev{e~nosti iz
okolice, kot so temperaturna nihanja, mraz, vro~ina. Zato mora
stre{na konstrukcija prepre~evati nastajanje kondenza - vode, ki
lahko trajno in relativno hitro uni~i konstrukcijo.
PRAVILEN SESTAV STREHE
Poleg stre{ne kritine, ki na gradbeno-fizikalne lastnosti strehe nima
vpliva, so za stre{no konstrukcijo bistvenega pomena osnovni sloji,
tipi~ni za vsako pravilno sestavo strehe:
kanal (zagotavlja prezra~evanje konstrukcije)
■ sekundarna kritina (dodatno prepre~uje vdor vode v konstrukcijo)
■ IZOLACIJA (toplotno, zvo~no in požarno izolira)
■ parna zapora ali ovira (uravnava prehod vodne pare)
deklarirana
toplotna prevodnost λ
potrebna debelina
– PURES 2 –
U=0,20 W/m2K
potrebna debelina –
priporo~ene vrednosti
– za subvencijo
U=0,15 W/m2K
Unifit 032
0,032 W/mK
16 cm
22 cm
Unifit 035
0,035 W/mK
18 cm
24 cm
Classic 040
0,040 W/mK
20 cm
28 cm
■ zra~ni
KAJ PA ZRAKOTESNOST IN VLAGA?
Poleg izolacije je v stre{no konstrukcijo potrebno pravilno namestiti
{e sekundarno kritino in predvsem parno zaporo ali oviro.
Sekundarna kritina v obliki paropropustne folije je najve~krat
domena krovcev in njena vgradnja je lahko izvedena prosto preko
{pirovcev, na lesenem opažu ali na drugih nosilnih izolacijah.
Variante brez folij se zaenkrat niso najbolje obnesle.
Sloj, ki primarno zagotavlja ugodje v prostoru in energijsko var~nost
objekta, je izolacija. Sodobni in tehnolo{ko dovr{eni izolativni
materiali pa ne služijo zgolj toplotni izolaciji. Združujejo celo vrsto
lastnosti, od tehni~no-fizikalnih do prakti~nih. So negorljivi,
zvo~no izolirajo, so trajni in dimenzijsko obstojni,
zdravju prijazni, enostavno jih je vgraditi in so seveda
ekonomi~no sprejemljivi.
POMEMBNO! Sekundarna kritina je kvalitetna
paropropustna folija, pravilno položena in zlepljena.
Izolacijo potem lahko v vsakem primeru vgrajujemo tesno do
zgornjih slojev brez t.i. drugega zra~nega kanala.
IZBIRA IZOLACIJE Z ARGUMENTI
Izbirajmo izolacijo, ki nam prina{a dodano vrednost. ^e vemo, da
je trenutno na trgu možnost nakupa izolacijskega materiala brez
fenol-formaldehidnih veziv, posežimo po njem, saj je to za notranje
prostore izjemnega pomena. Omenjeno izolacijo predstavljajo
filci iz steklene volne Knauf Insulation ECOSE® Technology – gre za novost, ki jo sicer že množi~no uporabljajo tako v
ZDA kot tudi po Evropi. Material rjave barve je z novo tehnologijo
vezivnih sredstev postal prijeten za rokovanje, ne srbi in ne draži
kože in je z vidika vgrajevanja bistveno prijetnej{i za rokovanje. Z
vidika uporabnika pa dodano vrednost prina{a certifikat Indoor Air
Comfort, ki potrjuje, da njegova vgradnja izbolj{uje kakovost zraka
v prostoru.
Je pa zelo pomembno, ali je streha podeskana oz. ima preko
{pirovcev kak{en drug parozaporni material. Ti namre~ prepre~ujejo
izsu{evanje strehe po zimskem obdobju, zato moramo biti toliko
bolj pazljivi pri vgradnji parne zapore. V teh primerih nikoli ne
vgrajujemo parnih ovir, temve~ vedno zapore!
Kadar pa nad {pirovci in v zgornji sestavi nimamo parozapornih
materialov pa priporo~amo parno oviro, ki zagotavlja difuzijsko
bolj odprto konstrukcijo. To pomeni, da v konstrukciji prakti~no ne
more priti do pojavljanja vlage. To je zelo pomembno za dolgo
življenjsko dobo slojev konstrukcije in polno u~inkovitost izolacijskih
slojev v konstrukciji. Pri izvedbi zrakotesne strehe priporo~amo re{itve
s folijami in trakovi KNAUF INSULATION Homeseal LDS.
KATERE TIPE IZOLACIJE UPORABITI?
Za izolacijo med {pirovci uporabljamo izolacijska
filca Unifit 032, 035. Pri vgradnji v obi~ajne
razpone med {pirovce jih ni potrebno dodatno
fiksirati, so samonosni in dodatno ozna~eni
z linijami za enostavnej{e rezanje.
Kjer imamo prostora dovolj
(med {karniki, pod {pirovci),
lahko vgradimo tudi klasi~en
filc Classic 040.
Svetovanje za konkretne primere
svetovanje≤knaufinsulation.com
ali telefon 04 5114 105
www.knaufinsulation.si
8
ŠOLA
IZOLIRANJA
OPIS
IZDELKOV
stran
23
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
LEKCIJA 2
Izolacija podstre{ja – prakti~ni primeri
Ker so sanacije, rekonstrukcije in izbolj{anje toplotnega ovoja starih stavb v trenutni
situaciji, tudi zaradi možnosti pridobitve nepovratnih sredstev Eko-sklada, bolj aktualni
ukrepi od novogradenj, smo nekoliko ve~ prostora namenili opisom konkretnih situacij
obnove ostre{ij. Izolacija podstre{ja je prvi in najbolj smiseln ukrep za doseganje
prihrankov pri rabi energije.
STARO – NEOBDELANO PODSTREŠJE
Skica 3: po{evna streha – sanacija z notranje strani
^e ostre{je sploh ni obdelano in se zadeve lotimo na novo - torej
staro podstre{je spreminjamo v bivalno mansardo - sre~amo
podobno situacijo kakor pri novogradnjah. Najpogostej{a razlika
je v tem, da nimamo obstoje~ega zra~nega kanala in sekundarne
kritine (folije). ^e je kritina dotrajana in na koncu življenjske
dobe, jo je najbolje zamenjati in isto~asno nad {pirovce vgraditi
ustrezno sekundarno kritino - folijo (Homeseal LDS 0,04) ter letve za
prezra~evanje. Na skici lahko vidite tako situacijo v dveh izvedbah.
Parna ovira KNAUF
INSULATION Homeseal LDS 5
2 KNAUF INSULATION Filc
za po{evne strehe Unifit 035,
032 (npr. 10-12 cm)
3 KNAUF INSULATION Filc
za po{evne strehe Unifit 035,
032 (npr. 16 cm)
4 Paropropustna ter
vodoodporna folija KNAUF
INSULATION Homeseal LDS 0,04
1
Skica 1: prezra~evana po{evna streha – leseno ostre{je na deskah
1
2
3
4
Parna zapora KNAUF
INSULATION Homeseal LDS 100
KNAUF INSULATION Filc
za po{evne strehe Unifit 035,
032 (npr. 10-12 cm)
KNAUF INSULATION Filc
za po{evne strehe Unifit 035,
032 (npr. 16 cm)
Deske in paropropustna
ter vodoodporna folija KNAUF
INSULATION Homeseal LDS 0,04
2
3
4
Parna ovira KNAUF
INSULATION Homeseal LDS 5
KNAUF INSULATION Filc
za po{evne strehe Unifit 035,
032 (npr. 10-12 cm)
KNAUF INSULATION Filc
za po{evne strehe Unifit 035,
032 (npr. 16 cm)
Paropropustna ter
vodoodporna folija KNAUF
INSULATION Homeseal LDS 0,04
STARO – OBDELANO PODSTREŠJE
1
^e je ostre{je izdelano in že ima vgrajeno toplotno izolacijo
z oblogo, je nujno najprej preveriti kak{no je stanje obstoje~ih
materialov. Sledi odlo~itev, iz katere strani se bomo obnove lotili in
od tega je tudi odvisno s kak{nimi materiali. ^e ugotovimo, da so
obstoje~i materiali slabi ali po{kodovani, potem je najbolje, da se
obnove lotimo celovito in smo spet pri zgornjem odstavku oz. skicah
1. in 2.
2
^e je notranja obloga dobra in je stanovanje pod njo
funkcionalno, kritina pa potrebna zamenjave, je to
idealna priložnost za dodelavo in izbolj{avo izolacije ostre{ja.
Na skici 4 lahko vidite možnost dodelave strehe z zgornje
strani. To je idealna re{itev brez posega v prostor in lahko
predstavlja nadstandardno toplotno-izolativno re{itev ostre{ja.
Sistem Termotop je toplotno izjemno stabilen, izolativen in tako
kot vsi drugi sistemi s stekleno ali kameno volno Knauf Insulation,
popolnoma negorljiv.
4
3
1
2
Skica 4: po{evna streha – sanacija z zunanje strani (Termotop)
1
2
V primeru, da kritine {e nekaj ~asa ne nameravamo menjati, zra~nega kanala in folije pod njo pa seveda ob prvotni gradnji
nismo vgradili, je možna simulacija prezra~evanega sistema. Tak{na
opcija je ob natan~ni izvedbi lahko popolnoma korektna in funkcionalna, se pa lahko zgodi, da nam spodaj zmanjka prostora za zadostno
debelino izolacije. V tem primeru izberemo bolj izolativen material
(λ=0,032 W/mK), ki je že na trgu (Knauf Insulation Unifit 032).
stran
23
2
1
3
Skici 1 in 2 prikazujeta tudi postopek izolacije podstre{ja
pri novogradnjah.
ŠOLA
IZOLIRANJA
OPIS
IZDELKOV
3
4
Skica 2: prezra~evana po{evna streha – leseno ostre{je
1
4
3
4
Svetovanje za konkretne primere
Parna ovira KNAUF
INSULATION Homeseal LDS 5
KNAUF INSULATION Filc
za po{evne strehe Unifit 035
(npr. 14-16 cm)
Termotop (npr. 8-10 cm)
Paropropustna ter
vodoodporna folija KNAUF
INSULATION Homeseal LDS 0,04
4
3
2
1
Vsi v skicah predstavljeni produkti so del zrakotesnega
izolacijskega sistema Knauf Insulation za lahke
po{evne strehe in ob pravilni vgradnji predstavljajo
toplotno, požarno in zvo~no za{~ito, skupaj z obveznimi
zrakotesnimi in parodifuzijskimi lastnostmi.
svetovanje≤knaufinsulation.com
ali telefon 04 5114 105
www.knaufinsulation.si
9
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
LEKCIJA 3
Izolacija nebivalnega podstre{ja
Vrnimo se na za~etek – na podstre{je, vendar ne bivalno. Mnogo je namre~ tudi podstre{ij, ki
so namenjena zgolj sama sebi in služijo kot servisni ali skladi{~ni prostori. V tak{nih primerih
je ogrevanje podstre{ij nesmiselno, zato se izolacije ne vgrajuje v ostre{je, ampak v zadnjo
konstrukcijo, ki meji na neogrevan prostor. Izoliramo torej zadnjo plo{~o oz. stropno konstrukcijo
proti podstre{ju, najve~krat tla na podstre{ju.
Izvedba izolacije tal na podstre{ju velja za najbolj enostaven in
hkrati najbolj u~inkovit izolacijski poseg na ovoju stavbe. Naj gre
za novogradnjo ali sanacijo, vedno se sre~amo z enostavnimi in
relativno velikimi povr{inami, preko katerih prehaja toplota. Zadostna toplot­na izolacija je zato klju~na za velik prihranek
energije celotnega objekta. Novi PURES 2 predpisuje najve~jo
dovoljeno toplotno prehodnost U≤0,20W/m2K za strop proti neogrevanemu prostoru oz. za tla na neogrevanem podstre{ju. ^e pa želite
v primeru obnove dobiti subvencijo Eko sklada, je zahteva {e nekoliko strožja - λ/d - razmerje mora biti namre~ manj{e od 0,15 W/m2K.
Logi~no, saj gre pri pravilniku za minimalne zahteve – minimalno pa
nikoli ni dovolj. V praksi to pomeni približno 24 cm toplotne izolacije, odvisno od njene u~inkovitosti oz. toplotne
izolativnosti. Kateri tip izolacije izbrati, je odvisno od izvedbe in
na~ina vgradnje. V osnovi poznamo pohodno (uporabno) in nepohodno (neuporabno) varianto izvedbe izolacije tal na podstre{ju.
2. ^e nam podstreha služi kot pomožni prostor (skladi{~e), jo
moramo napraviti pohodno. Na tla najprej položimo parno zaporo/oviro, nato trde izolacijske plo{~e in preko njih suhomontažne
pohodne plo{~e. Najbolj elegantna je uporaba plo{~ iz kamene
volne Knauf Insulation DF in npr. Vidifloor ali OSB plo{~. (V
obeh primerih pod izolacijo položimo parno oviro Homeseal LDS 5.
Najprej se je treba vpra{ati, za kaj bomo podstre{je uporabljali. Nemalokrat v preteklosti so kljub neuporabnosti podstre{ja
tam vgrajevali {e t.i. za{~itne betonske estrihe preko izolacijskih
materialov. Izolacije je bilo seveda ob~utno premalo, estrih pa ni služil
ni~emur. Torej, ~e podstrehe ne uporabljamo, je zagotavljanje pohodnosti brez smisla. Zelo smiselna, ~e že ne nujna na podstre{ju pa je
seveda vgradnja negorljivih izolacijskih materialov.
3. V praksi se najve~krat sre~amo s kombinacijo – podstre{je se
ne uporablja, vendar je tam dimnik, okno in mogo~e
{e kak{na antena, zato mora biti del podstre{ja
pohoden. Smiselno in zelo ekonomi~no je v tak{nem primeru
pohodno narediti zgolj revizijsko pot, drugje pa zgolj položimo
izolacijo. Torej dejansko kombiniramo opisani varianti1. in 2. pohodni del s trdimi DF plo{~ami iz kamene volne in pohodnim
slojem, nepohodni del pa z mehko stekleno volno Classic 040 ali
Unifit 035. V tem primeru vedno predhodno po celotni povr{ini
položimo parno oviro Homeseal LDS 5.
POGLEJMO SI VARIANTE:
1. Neuporabno in v celoti nepohodno podstre{je enostavno
pomeni, da po tleh položimo mehki izolativni filc. V primeru
lesenega ostre{ja pod izolacijo položimo {e parno oviro
(Homeseal LDS 5), na beton pa ni treba položiti ni~esar.
Naredili smo vse. Primeren produkt: steklena volna Knauf
Insulation Classic 040 ali Unifit 035 ali kamena volna
Knauf Insulation DP-3.
Opisano varianto lahko prikažemo s sliko spodaj:
Poglejmo si {e zahtevane debeline za pridobitev subvencije Eko
sklada, glede na izbrano varianto:
Svetovanje za konkretne primere
svetovanje≤knaufinsulation.com
ali telefon 04 5114 105
www.knaufinsulation.si
Classic 040 ali DP-3
λ=0,040 W/mK
Unifit 035
λ=0,035 W/mK
DF
λ=0,037 W/mK
ustrezna standardna
debelina v cm
28 cm
kombinacija 14+14
24 cm
enoslojno 24
25 cm
kombinacija 10 +15
Kakorkoli se bomo torej lotili na{ega starega podstre{ja ali
novogradnje, moramo najprej vedeti za kaj ga bomo dejansko
uporabljali. Pozorni bodimo na pravilno vgradnjo ustreznih
folij - parnih zapor in ovir. ^e niste prepri~ani, nas pokli~ite.
In predvsem ne pozabite na kvalitetne izolacijske
produkte, ki niso samo toplotni, temve~ tudi zvo~ni in
predvsem požarni izolatorji z zagotovljenim donosom.
ŠOLA
IZOLIRANJA
OPIS
IZDELKOV
stran
zahteva za subvencijo
λ/d ≤ 0,15 Wm2K
21, 22, 23
10
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
LEKCIJA 4: Termotop – enostavna
zunanja sanacija ostre{ja
Menjava kritine ostre{ja je po izteku življenjske dobe materiala neizogiben sanacijski poseg. Pojavi se
nevarnost zamakanja ali celo odpadanja delov kritine. Vpra{ljiva je konstrukcija ostre{ja, ki praviloma ni skladna z novej{imi tehni~nimi re{itvami. Zra~nega kanala in sekundarne kritine ni, letve za
kritino so v slabem stanju. ^e je podstre{je izdelano, je med tramovi minimalna debelina izolacijske
plasti. Stanje toplotne izolacije je slabo, parne zapore ni ali pa ni v funkciji.
TERMOTOP prepre~uje možnost {irjenja požara tako iz zunanje,
kakor tudi iz notranje strani. Požarna klasifikacija A1 in tali{~e nad
1000°C zagotavljata za{~ito konstrukcije tudi ob predpostavki polno
razvitega požara. Skupaj z negorljivo izolacijo med {pirovci in
negorljivim opažem spodaj je streha požarno varna.
Sli{i se kriti~no, vendar je opisano stanje realnost ve~ine primerov
{e neobnovljenih stre{nih konstrukcij starej{ih objektov. Ve~ino
individualnega stavbnega fonda smo v Sloveniji zgradili med 60-imi
in 90-imi leti prej{njega stoletja. Gradbeni materiali takrat {e niso
omogo~ali t.i. zatesnjeno-prezra~evanih, toplotno-izolativnih stre{nih
konstrukcij. Iz tega vidika so starej{e stre{ne sestave neustrezne in neu~inkovite.
4. Pomemben sloj sestave je {e paropropustna folija (sekundarna kritina) položena preko plo{~ TERMOTOP (Knauf Insulation Homeseal
LDS 0,04). Ta kvalitetna folija ima visoke raztržne trdnosti, visoko
paropropustnost, vodotesnost in ima že integriran samolepilni trak
po dolžini role.
SANACIJA – SESTAVA PLASTI
Prednost sanacije z zunanje strani je dejstvo, da ni potrebno
ru{iti obstoje~ih notranjih opažev. To je neobhodno zlasti, ~e so ti {e
kako­vostni ali ~e v objektu bivamo. Z uporabo ustreznih materialov
lahko vse potrebne sloje vgradimo iz zunanje strani, torej v okviru
sanacije kritine.
■Skica 1 predstavlja edinstveno opcijo sanacije iz zgornje strani,
brez poseganja v bivalni prostor.
■Skica 2 je opcija pri novogradnji oz. izdelavi podstre{ja na novo.
Re{itve pa so relativno enostavne. Sanacija zahteva celovito
prenovo in zamenjavo vseh materialov v gradbeno fizikalni funkciji. Potrebo po posegih v statiko in nosilnost ostre{ja naj presodi strokovnjak.
1
2
TERMOTOP
Toplotno in požarno izolacijo med {pirovci lahko nad­gradimo s trdo
izolacijo iz kamene volne – s plo{~ami TERMOTOP. Kamena volna
visoke trdnosti z vsemi toplotno in požarno izolativnimi lastnostmi
nudi odli~no dodatno za{~ito. Plo{~e namestimo neposredno preko
{pirovcev in se s tem izognemo toplotnim mostovom in strehi zagotovimo visoko toplotno in požarno izolativno funkcijo.
Sestav strehe gledano od notranjosti navzven:
■ zamenjavo oz. vgradnjo parne zapore ali ovire,
■ vgradnjo ustrezne debeline toplotne in požarne izolacije Termotop,
■ sekundarno kritino oz. paropropustno folijo,
■ letev za prezra~evalni kanal,
■ letev za kritino in
■ novo kritino.
Termotop v aktualnih debelinah 6 cm, 8 cm, 10 cm ali
12 cm za priporo~eno skupno vrednost toplotne izolativnosti, kombiniramo z osnovnim izolacijskim filcem Unifit
035 ustreznih debelin. V spodnji tabeli so prikazane
priporo~ene kombinacije, ki hkrati zadostijo zahtevam
Eko sklada.
TERMOTOP PLUS
Toplotna izolacija z zunanje strani – med in nad {pirovci – sistem TERMOTOP PLUS
1. Najbolj{a opcija je zamenjava vseh obstoje~ih slojev, saj edino
tako lahko korektno izvedemo prvi in zelo pomemben sloj, parno
oviro (Knauf Insulation Homeseal LDS 5) zatesnjeno z lepilnimi
trakovi (Soliplan in Solifit.)
Knauf Insulation ECOSE Unifit 032
Knauf Insulation ECOSE Unifit 035
Knauf Insulation ECOSE Classic 037
Knauf Insulation ECOSE Classic 040
2.Izolacijo med {pirovci nadomestimo z u~inkovito stekleno volno (Knauf Insulation Unifit 035). S tem slojem toplotno in požarno
re{ujemo osnovno izolacijsko funkcijo ostre{ja.
3. Obi~ajno je težava ta, da po zahtevah dana{njega pravilnika o
u~inkoviti rabi energije in posledi~no zahtev za možna nepovratna
sredstva, ki jih nudi Eko Sklad, sloja izolacije ni mogo~e vgraditi v
zadostni debelini. Zato toplotno in požarno izolacijo med {pirovci
nad­gradimo s trdo izolacijo iz kamene volne – s plo{~ami TERMOTOP. Kamena volna visoke trdnosti z vsemi toplotno in požarno
izolativnimi lastnostmi nudi odli~no dodatno za{~ito. Plo{~e namestimo
neposredno preko {pirovcev in se s tem izognemo toplotnim mostovom
in strehi zagotovimo visoko toplotno in požarno izolativno funkcijo. Paropropustne izolacijske plo{~e TERMOTOP v sestavi stre{ne
konstrukcije zagotavljajo optimalno gradbeno fizikalno sestavo. V tem
primeru prakti~no ni mogo~e, da bi v konstrukciji prihajalo do problema navlaževanja. Isto~asno v primeru ve~je po{kodbe ali izrednega
dogodka zagotovimo maksimalno hitrost su{enja možne vlage.
6 cm
18 cm
20 cm
20 cm
22 cm
TERMOTOP
8 cm
10 cm
16 cm
14 cm
18 cm
16 cm
18 cm
16 cm
20 cm
18 cm
12 cm
12 cm
14 cm
14 cm
16 cm
Vsi v skicah predstavljeni produkti so del zrakotesnega
izolacijskega sistema Knauf Insulation za lahke
po{evne strehe in ob pravilni vgradnji predstavljajo
toplotno, požarno in zvo~no za{~ito, skupaj z obveznimi
zrakotesnimi in parodifuzijskimi lastnostmi.
ŠOLA
IZOLIRANJA
OPIS
IZDELKOV
stran
11
22
Svetovanje za konkretne primere
svetovanje≤knaufinsulation.com
ali telefon 04 5114 105
www.knaufinsulation.si
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
LEKCIJA 5
Sanacija fasade – nujna in varna naložba
Toplotna izolacija zunanje stene je najpomembnej{i element pri toplotni za{~iti
stanovanjskih stavb. Toplotne izgube skozi zunanje stene v povpre~ju predstavljajo okrog
40 % vseh toplotnih izgub objekta, pri objektih z rekuperiranim prezra~evanjem pa {e
ustrezno ve~. Zato mora biti izolacija fasade ustrezno na~rtovana in izvedena, narejena
iz kakovostnih materialov ter z zadostno debelino toplotno-izolacijskega materiala.
POSEBNOSTI SANACIJ
TIPI^NI SESTAVI STAREJŠIH ZIDOV
Pri starej{ih objektih moramo upo{tevati vsa pravila stroke in se
prilagajati dani situaciji. Upo{tevati moramo tudi zakonodajo,
požarni zakon in tehni~no smernico. Klju~na je tudi izbira ustrezno
kvalificiranega izvajalca - fasaderja.
Poglejmo si nekaj tipi~nih sestav starej{ih zidov in efekt
z vgradnjo ustrezne debeline izolacijskih plo{~ Knauf
Insulation SMARTWALL N C1:
Stare fasadne povr{ine so v~asih po{kodovane, konstrukcijsko imajo
skoraj brez izjeme vrsto toplotnih mostov, stene so pozimi hladne in
vsaj lokalno plesnive. V prvi vrsti se je zato potrebno sanacije lotiti
celovito. Prvi korak je priprava zidne povr{ine, ki mora biti pred
vgradnjo toplotne izolacije ~ista in trdnostno ustrezna. Sledi bistveni
del – vgradnja toplotno visokou~inkovite izolacije, ki starih
zidov difuzijsko ne zapira, torej mora biti paropropustna. V
smislu trajnostne izvedbe in požarne varnosti mora biti izolacijski
material negorljiv, kar hkrati zagotavlja tudi varnost in udobje
bivanja.
obstoje~a sestava
zunanjega zidu
obstoje~a toplotna
prehodnost U
predlog sanacije debelina
SMARTWALL N C1
dosežena toplotna
prehodnost U
omet + opeka + omet
(skupaj 38 cm)
> 1,2 W/m2K
12 cm
< 0,25 W/m2K
omet + modularni blok
+ toplotni omet
(skupaj 40 cm)
> 1,0 W/m2K
12 cm
< 0,23 W/m2K
omet + plin. beton
(siporex) + omet
(skupaj 34 cm)
> 0,6 W/m2K
12 cm
< 0,20 W/m2K
Kot je razvidno iz tabele, so vsi neizolirani zidovi dale~ od
dana{njih minimalnih zahtev o toplotni prehodnosti za zunanje
stene, ki je z novim Pravilnikom o u~inkoviti rabi energije
dolo~ena z U ≤ 0,28 W/m2K. Omenim naj {e, da so pri vseh
obravnavanih zidovih velik problem linijski in to~kovni toplotni
mostovi, ki jih v preteklosti skoraj nih~e ni znal docela re{iti.
Predlagana debelina toplotno-izolacijskih plo{~ Knauf Insulation
SMARTWALL N C1 je v vseh primerih vsaj 12 cm, zaželjene
pa so vi{je debeline, zlasti ~e sku{amo obnovo konceptuirati kot
nizkoenergijsko. Dejstvo je, da že z relativno majhno debelino
dosežemo izreden efekt. V vseh primerih se toplotna
prehodnost U zmanj{a za najmanj 3x. Posledi~no se
tudi izgube skozi te stene zmanj{ajo za najmanj 3x in
konkreten prihranek pri ogrevanju je zagotovljen. Izolacija
fasade je investicija, kjer je dolgoro~ni donos zagotovljen.
IZOLACIJSKA REŠITEV
Z uporabo plo{~ Knauf Insulation SMARTWALL N C1 najmanj
debline 14 cm, ste upravi~eni do nepovratnih sredstev Eko
Slada (po pogojih razpisa), ki zna{ajo 12 EUR/m2.
Toplotno-izolacijske plo{~e Knauf Insulation SMARTWALL N C1
so idealna izbira in ustvarjajo kot sestavni del fasade ugodno
bivalno klimo in bistveno zmanj{ajo porabo energije v objektu.
Plo{~e so priro~ne za delo ter se vgrajujejo po principu lepljenja in
dodatnega mehanskega pritrjevanja, kar je pri sanacijah obvezno.
S sanacijo fasade ne re{ujemo samo problema energetske
u~inkovitosti, pa~ pa tudi konstrukcijske, sociolo{ke in okoljske
probleme. Objekt s kakovostno sanirano fasado bo tako trajnostno
zadovoljiv, pri ~emer se je potrebno zavedati neugodne bivalne
klime, onesnaževanja okolja in odvisnosti od energetskih virov, ki
so zna~ilnosti starej{ih, energijsko potratnih objektov. Z novim,
kvalitetnim toplotno in požarno-izolacijskim fasadnim
sistemom tudi globalno doprinesemo ko{~ek nujno
potrebnega za prihodnost.
■ Njihova
toplotna prevodnost je nizka (λ = 0,034 W/mK),
debelin je od 60 mm do 240 mm,
■ razred gorljivosti je A1 (popolnoma negorljiv gradbeni
material).
■ razpon
Kamena mineralna volna je paropropusten, trajno dimenzijsko
stabilen material, ki je kot tak odporen na mikroorganizme. Kvalitetno
izvedena fasada na kameni mineralni volni je tako kompakten
in trajen sistemski izdelek. Poudarjamo nujnost izbire sistemskih
fasadnih materialov (gradbena lepila, pritrdila, armirni materiali in
zaklju~ni sloji). Plo{~e Knauf Insulation SMARTWALL N C1
so kompatibilne s certificiranimi fasadnimi sistemi na slovenskem
trgu. (ETAG 004)
ŠOLA
IZOLIRANJA
OPIS
IZDELKOV
stran
12
21
Svetovanje za konkretne primere
svetovanje≤knaufinsulation.com
ali telefon 04 5114 105
www.knaufinsulation.si
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
LEKCIJA 6
Novogradnje – oblecimo jih kakovostno
^e smo pri prenovah vsaj delno omejeni s tehni~nimi re{itvami pri vgradnji izolacijskih materialov,
imamo pri na~rtovanju novih objektov bistveno ve~ možnosti za pravilne in popolne re{itve.
Danes nam je omogo~eno enostavno izpolnjevanje tako zahtev novega Pravilnika o energetski
u~inkovitosti v stavbah kot tudi preseganje teh zahtev v nizkoenergijsko in pasivno na~rtovanje.
Brez težav namre~ vgrajujemo tudi fasadne izolacije debelej{e od 20 cm. Posebno pozornost pa je
pri vgradnji vedno treba posvetiti izvedbi detajlov in izbiri certificiranega fasadnega sistema.
Za dosego enakega izolativnega u~inka imamo lahko, odvisno od
osnovnega zidu, enako u~inkovito izolacijo razli~nih debelin. To
je logi~no, saj je nek tehnolo{ko dognan gradbeni element (zidak,
montažna stena), lahko bistveno bolj izolativen od navadnega
''modularca''. Se pa pojavi vpra{anje smiselnosti oz. meje
ekonomi~nosti pri izbiri osnovnih materialov. Predvsem debelej{i
zidovi (nad 30 cm) so precej dražji in vzamejo ve~ prostora. Resda
so bolj izolativni, a fasado je v vsakem primeru treba narediti in
debelina izolacije ni bistvena pri njeni ceni.
Vsak vesten investitor se mora zavedati, da je fasada klju~en
element ovoja zgradbe, ki mora dolga leta prena{ati ekstremne
vremenske obremenitve. Zato ni vseeno, kaj nam nekdo s pretvezo
ugodne cene ''namaže'' na zid. Po zakonu o gradbenih proizvodih
morajo vsi kompozitni toplotno izolacijski fasadni sestavi (ETICS)
imeti ustrezen certifikat (ETAG 004), s ~emer ponudnik fasadnega
sistema* dokazuje osnovno kvaliteto in garancijo za materiale.
Seveda nam to pomaga samo, ~e izberemo kvalitetnega izvajalca.
*CERTIFICIRAN FASADNI SISTEM: natan~no definirani materiali
posameznega proizvajalca (ponudnika) za izvedbo to~no dolo~ene
fasade − razli~nih sistemov ni mogo~e kombinirati!
Sama izvedba fasade se tudi bistveno ne razlikuje glede na razli~ne
debeline izolacije. Pri ve~jih debelinah (>20 cm) je sicer potrebno
dodatno mehansko pritrjevanje tudi pri vgradnji lamel, vendar to
ne pomeni izdatnega vpliva na ceno izvedbe fasade. Debelina
naj se vedno na~rtuje skladno s konceptom objekta,
upo{tevajmo pa tudi, da bodo zahteve zakonodaje
glede energetske u~inkovitosti stavb v prihodnosti {e
ostrej{e.
Poleg kvalitetne izvedbe detajlov moramo pri novogradnjah ob izbiri
sistema upo{tevati tudi paropropustnost, požarno varnost in
trajnostni vidik uporabljenih materialov, pri ~emer je izolacija
vsebinsko najpomembnej{i del sistema. Izberimo re{itev, ki nam bo
prina{ala dolgoro~no zadovoljstvo, minimalno vzdrževanje in varnost.
Toplotno- in požarno-izolacijske lamele Knauf Insulation FKL
(FPPL) so {e vedno idealna izbira za ve~ino novogradenj. V primeru
kvalitetnih zid­nih povr{in je njihova vgradnja s celopovr{inskim
lepljenjem relativno enostavna in predstavlja najbolj kompaktno
izvedbo v segmentu visoko u~inkovitih fasadnih izolacij. Razpon
debelin je teoreti~no neomejen, v praksi pa jih vgrajujemo tudi do
debeline 300 mm.
Druga možnost izbire kakovostnega izolacijskega materiala
so v prej{nji lekciji predstavljene plo{~e Knauf Insulation
SMARTWALL N C1. Kot vsi na{i produkti iz mineralne volne za
gradbeni{tvo so tudi fasadne lamele in fasadne plo{~e razreda
gorljivosti A1 (popolnoma negorljiv gradbeni material) in skupaj
z drugimi fasadnimi materiali zagotavljajo najve~jo možno požarno
varnost. To je definirano v vseh že prej omenjenih certifikatih, ki so
zahtevani za fasadne sisteme. Oba na{a fasadna produkta, lamele
in plo{~e, so sestavni del skoraj vseh poznanih certificiranih fasadnih
sistemov! Kvalitetno izveden sistem fasade na kameni
mineralni volni je torej trajen izdelek.
Poglejmo si nekaj tipi~nih sestavov, smiselnih za na~rtovanje
novogradnje z ustreznimi debelinami fasadnih izolacijskih lamel
Knauf Insulation FKL:
osnovni zid
priporo~ena debelina
izolacije FKL
dosežena toplotna
prehodnost U*
modularni blok − 29 cm
16 cm
≈ 0,20 W/m2K
izolacijski ope~ni blok − 30 cm
12 cm
≈ 0,20 W/m2K
penjeni beton (siporex) − 30 cm
8 cm
≈ 0,20 W/m2K
montažna sestava z izolacijo − 20cm
6 cm
≈ 0,20 W/m2K
Za celovito in kakovostno izvedbo fasade je potrebno nemalo
znanja in izku{enj. Osnovni principi - celopovr{insko ali pasovno
lepljenje, potapljanje mrežice, diagonalno armiranje, vogalniki so sicer razumljivi, a se v vsakem primeru pojavi {e veliko drugih
pravil in detajlov, ki jih je treba ustrezno re{iti. Le na tak na~in bo
fasada res odigrala svojo vlogo z zagotovljenim u~inkom. Zato
izbirajte sistemsko certificirane materiale in usposobljene
izvajalce.
Svetovanje za konkretne primere
svetovanje≤knaufinsulation.com
ali telefon 04 5114 105
www.knaufinsulation.si
Zgornja tabela prikazuje razli~ne osnove in debeline fasadnih lamel
za priporo~eno vrednost U ≈ 0,20 W/m2K pri novogradnjah.
* to~ne vrednosti se izra~unajo za dolo~eno sestavo
13
ŠOLA
IZOLIRANJA
OPIS
IZDELKOV
stran
21
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
LEKCIJA 7
Sanacija fasad
ve~stanovanjskih zgradb
Slovenija razpolaga z izjemnim fondom ve~stanovanjskih stavb, med katerimi jih je preko 80%
potrebnih energetske sanacije, pri ~emer je izolacija fasade med prvimi nujnimi ukrepi.
PRIMER SANACIJE
Problem energetske sanacije ve~stanovanjskih stavb je postal posebno
aktualen zdaj, ko se spremlja poraba energije v posameznem stanovanju in tako se lastniki stanovanj vse pogosteje sre~ujejo z vpra{anjem,
kako porabo energije zmanj{ati. Jasno je, da je poleg menjave
oken, ki je bila v nekaterih primerih že izvedena, potrebna izolacija fasade ali strehe. To je ukrep, ki mu morajo slediti tudi drugi
ukrepi za racionalno rabo energije (npr. menjava kurilnih naprav in
hidravli~no uravnoteženje). Vrstnega reda ukrepov ni smiselno menjati,
saj na ta na~in lahko pridemo do neracionalnih re{itev.
V nadaljevanju poglejmo analizo konkretnega primera energetske
sanacije zunanjih sten na ve~stanovanjskem objektu na Gorenjskem:
NA POTEZI UPRAVITELJI IN STANOVALCI
Poraba energije
neizolirane enote v kurilni sezoni
131 kWh/m2
Poraba energije
izolirane enote v kurilni sezoni
88 kWh/m2
Prihranek, realiziran izklju~no z izolacijo fasade je 33%
Upravitelji ve~stanovanjskih stavb naj bi skupaj z lastniki stanovanj pristopili k sanacijskim ukrepom. Ti bi morali biti skrbno
na~rtovani in dobro premi{ljeni. Redno vzdrževanje, ki obi~ajno
razen izgleda nima drugih efektov, lahko v~asih z majhno nadgradnjo spremenimo v investicijsko vzdrževanje z mnogimi konkretnimi
u~inki. Tako je smiselno obi~ajno že tako dotrajano fasado ob sanaciji {e ustrezno izolirati. Prihranki, ki jih s takim
ukrepom dosežemo, so lahko do 35% zmanj{anje porabe
energije za ogrevanje. Seveda pa je nujno, da so ukrepi izvedeni
tehni~no strokovno in v skladu s predpisano zakonodajo. Le v primeru upo{tevanja vseh pravil stroke se namre~ lahko
pri~akuje predvidena življenjska in vra~ilna doba izvedenih del.
Uporabljena tehni~na re{itev: kontaktna tankoslojna fasada;
izolacija iz kamene volne Knauf Insulation FKD-S − 12 cm
IZBIRA IZOLACIJE
Pri izbiri izolacijskega materiala za izolacijo fasade ve~stanovanjske
stavbe se je potrebno vpra{ati, ali želimo požarno varen in bivalno
ugoden objekt. Delno nam na to vpra{anje odgovori že zakonodaja,
ki za objekte vi{ine od 10 - 22 m predvideva uporabo negorljivih,
požarno varnih pasov na fasadah, za objekte nad 22 m pa obvezno uporabo negorljivih izolacijskih materialov v celoti. V praksi to
pomeni, da je najenostavneje objekte nad 10 m oble~i v požarno
varno izolacijo, saj na ta na~in izpolnimo vse zahteve tehni~ne
smernice »Požarna varnost v stavbah«. Re{itev je v tem primeru uporaba izolacije iz kamene volne, ki je visoko toplotno izolativna,
negorljiva (razred A1) in hkrati visoko paropropustna, kar izbolj{a
bivalne pogoje v objektu.
Izolacijske plo{~e iz kamene volne Knauf Insulation FKD-S
Thermal so zato primerna tehni~na re{itev, ki hkrati izpolnjuje vse
zahteve zakonodaje.
Neizolirana fasada bloka
(IR posnetek vidnih toplotnih izgub – svetlej{e barve prikazujejo
pove~an toplotni tok skozi konstrukcijo)
FINANCIRANJE PRENOV
Po dosedanjih izku{njah se stanovalci najpogosteje odlo~ajo za
kombinacijo sredstev iz pove~anih rezervnih skladov ter državnih
subvencij Eko Sklada. Te so na voljo tudi v tem letu in lahko
predstavljajo do 20% naložbe oz. maksimalno 12 EUR/m2. V nekaterih primerih tem sredstvom dodajo {e kratkoro~ne ban~ne kredite,
ki jih nekatere slovenske banke že nudijo v obliki posebno ugodnih
kreditov.
ŠOLA
IZOLIRANJA
OPIS
IZDELKOV
20,
2022
stran
stran
Svetovanje za konkretne primere
svetovanje≤knaufinsulation.com
ali telefon 04 5114 105
www.knaufinsulation.si
Izolirana fasada bloka
(IR posnetek bistveno zmanj{anih toplotnih izgub)
14
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
LEKCIJA 8
Predelne stene – predvsem zvo~na za{~ita
Skoraj vedno, ko govorimo o predelnih stenah, imamo v mislih stene, ki lo~ujejo prostore znotraj
ene bivalne enote ali med razli~nimi bivalnimi oziroma poslovnimi enotami. Temperaturne
razlike v tak{nih primerih so med prostori majhne ali jih sploh ni, velike razlike pa so lahko v
namembnosti in posledi~no jakosti zvoka, ki v posameznih prostorih nastaja.
Sodobni suhomontažni sistemi nam omogo~ajo predelitev prakti~no
vseh prostorov, ne glede na zahteve. Seveda pa so izvedbe lahko
precej razli~ne:
■ Poznamo enostavno predelno steno z enojno, navadno mav~no
kartonsko obložno plo{~o in
■ bolj zahtevne sestave z ve~slojnimi oblogami.
Širjenje zvoka in vpliv na sosednje prostore je ve~inoma mote~,
lahko celo {kodljiv, zato pri predelnih stenah v prvi vrsti vrednotimo njihovo zvo~no izolirnost. Sposobnost ~im ve~jega zmanj{anja
jakosti zvoka je poleg same stene odvisna tudi od na~ina vgradnje
in izvedbe stenskih prebojev. Pravilna in kvalitetna izvedba je torej,
kot vedno, klju~nega pomena.
Za stene znotraj stanovanja obi~ajno zado{~a že enostavna
izvedba, za medstanovanjsko steno pa je potrebno postaviti dvojno
podkonstrukcijo z vmesno plo{~o in dvojno oblogo na obeh straneh.
Razlika v zvo~ni izolirnosti in tudi požarni odpornosti je seveda
velika. Odvisno torej kaj potrebujemo.
V vseh primerih je potrebno poudariti izbiro kvalitetnega za ta
namen primernega izolacijskega sloja v medprostoru suhomontažne
stene. Najprimernej{i material za ta namen je mineralna volna,
ki mora biti ustrezne gostote, da ne pride do posedanja. Kamena
volna glede tega ni problemati~na, ker že najlažji produkt, plo{~e
Knauf Insulation DP-3, zagotavlja samonosnost do vi{ine 3 m.
Pri stekleni volni pa imamo za ta namen filc v roli z oznako Knauf Insulation TI 140W. To je kvaliteten filc, ki ustreza namenu
uporabe v predelnih stenah. Plo{~e iz kamene volne so standardnih
dimenzij 1000/600 mm, medtem ko je filc TI 140W narezan v
standardu Knauf-a na dimenzijo 625mm in je v roli. Nudimo tudi stekleno volno Knauf Insulation AKUSTIK BOARD v obliki plo{~.
Izolacijo vedno polagamo tesno med postavljene profile podkonstrukcije. Pazimo na stike in zapolnjenost vseh medprostorov. V predelnih
stenah, ki so notranje konstrukcije ne potrebujemo dodatnih folij.
Kot že omenjeno, je zagotavljanje tabelari~nih karakteristik kriti~no
odvisno od izvedbe detajlov, ostalih elementov v steni (elektri~na
napeljava in ostale in{talacije, vrata, preboji) in izbire kvalitetne
vmesne izolacije. Vsekakor velja upo{tevati vsa tehni~na navodila,
natan~no izvedbo in izbiro kvalitetnih materialov. Ni~ nam namre~
ne koristi prihranek nekaj eurov, ~e se nam v letu ali dveh izolacija
v steni posede in se posledi~no zvo~na izolativnost stene poslab{a
za 50% ali ve~. Še posebej pri zvoku velja, da se lahko najmanj{a
napaka potencira v bistveno poslab{anje izolativnega u~inka.
TABELA 1.
Glavne karakteristike izolacije in u~inek v suhomontažnih predelnih stenah
DP-3
AKUSTIK BOARD
TI 140W
Upornost zra~nemu toku AF (kPas/m2)
>5
>5
>5
Razred gorljivosti po SIST EN13501-1
A1
A1
A1
debelina 5cm +
stena z enojno mav~no
kartonsko oblogo
debelina 10cm +
dvojna obojestranska mav~no
kartonska obloga
Zvo~na za{~ita Rw (dB)
41
56
Požarna odpornost (min)
EI30
EI90
V tabeli 1. je prikazan razpon, ki ga lahko dosežemo v obi~ajno uporabljenih sistemih.
ŠOLA
IZOLIRANJA
OPIS
IZDELKOV
stran 21,
23
Svetovanje za konkretne primere
svetovanje≤knaufinsulation.com
ali telefon 04 5114 105
www.knaufinsulation.si
15
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
LEKCIJA 9
Talne konstrukcije – toplotna in zvo~na izolacija
Tla v tej lekciji obravnavamo kot bivalne povr{ine v zgradbah, po katerih hodimo. To so tla na
terenu ali nad neogrevano kletjo ter tla v etažah. Za vse talne konstrukcije velja, da morajo biti
primerno toplotno in zvo~no izolirane. Pri medetažnih konstrukcijah je bistvenega pomena prav
zvo~na izolacija, saj prehoda toplote prakti~no ni, pri tleh na terenu ali nad neogrevano kletjo pa
je v prvi vrsti potrebna dobra toplotna izolacija. Hladna tla so namre~ zelo neudobna za bivanje,
poleg tega pa jasno nakazujejo na prekomerne toplotne izgube.
TLA MED ETAŽAMI
in ve~je trdnosti. Opcija je tudi uporaba plo{~ iz ekstudiranega
polistirena (xps) Polyfoam, ki imajo izredno visoko tla~no trdnost.
Nemalokrat velja zmotno mi{ljenje, da bomo najbolje naredili ~e
pod estrih vgradimo ~im tr{i polistiren, kar pa ni res, kot tudi ni
res, da je to bolje v primeru izlitja vode. Vedeti moramo, da trdi in
celi~no zaprti materiali prakti~no ne du{ijo zvoka in zelo otežujejo
morebitno izsu{evanje s prepihovanjem. Seveda pa so nepogre{ljivi
v industrijskih in povoznih tlakih.
Naju~inkovitej{a re{itev za prepre~itev {irjenja udarnega zvoka
v talnih konstrukcijah je uporaba kamene mineralne volne
in plavajo~ega poda. Plavajo~i podi so cementni estrihi ali
suhomontažni gotovi estrihi. V obeh primerih pod estrihom in na
osnovno medetažno konstrukcijo lahko vgradimo ustrezno mineralno
volno. Bistvena prednost mineralne volne je, da je ravno prav
mehka oz. elasti~na za efekt du{enja udarnega zvoka
in isto~asno ravno prav trda, da je izvedba estriha in
njegova uporaba možna. Za zagotavljanje zadostne zvo~ne
izolativnosti talne konstrukcije lahko zado{~a že 2 cm vgrajene
kamene volne, priporo~ena debelina za zagotavljanje optimalnih
rezultatov pa je 5 cm pri cementnih estrihih in 4 cm pri
suhomontažnih izvedbah. Konkretno re{itev pogojujeta koncept
prostora ali razpoložljiva vi{ina. Pri novogradnjah se najve~krat
projektirajo klasi~ni cementni estrihi, ki nimajo posebnih omejitev in
kamor brez težav vgradimo cevi za talno ogrevanje. Suhi estrihi so
aktualni predvsem pri prenovah ali pomožnih prostorih.
Izolacija poda na terenu
Izolacijski material, ki ga vgradimo v pode pod razli~ne vrste
estrihov in oblog,vidimo samo v fazi vgradnje. ^utimo pa jih
skozi celotno življenjsko dobo objekta. Zato ni vseeno, kako
in s katerimi materiali so podi izvedeni in izolirani. ^e
govorimo o izolaciji, naj ima ta pa~ dobre izolacijske sposobnosti.
To pa ni zgolj toplotna izolacija, saj smo ugotovili, da je nemalokrat
na prvem mestu sposobnost zvo~ne izolativnosti. Kamena volna
je vsekakor razred zase na podro~ju zvo~ne izolativnosti
z dolgoro~nim u~inkom.
Izvedba izolacije tal pri talnem ogrevanju
IZDELKI KNAUF INSULATION
za izolacijo podnih konstrukcij
TLA NA TERENU ALI
NAD NEOGREVANO KLETJO
Za toplotno za{~ito talnih konstrukcij je potrebna bistveno ve~ja
debelina izolacij kot je bilo omenjeno v prej{njem odstavku na temo
zvoka. Knauf Insulation talne izolacijske plo{~e je pod estrihe
možno vgrajevati tudi do debeline 20 cm, vendar moramo
biti pri tem pazljivi pri izbiri ustreznih izolacijskih plo{~ in tudi pri
izvedbi estriha. Skupna debelina se nam tako lahko izdatno pove~a.
Zato se v primerih nad kletmi raje poslužujemo dodatne toplotne
izolacije na stropu v kleti, pod estrihom pa izvedemo enako izolacijo
kot v etažah. To je bolj ekonomi~na in enako u~inkovita za{~ita.
TP, TPS
DF
TPS
izolacija
tal med
etažami
izolacija
poda
na terenu
izolacija
tal pri
talnem
ogrevanju
TPST
DP-3,
Classic
040
svetovanje≤knaufinsulation.com
ali telefon 04 5114 105
www.knaufinsulation.si
16
Polyfoam
izolacija tal
izolacija
izvedba
suhomontaz ve~jimi
shomontaž­ žna izvedba tal na ne­
nega estriha izolacije tal ogrevanem obremenitvana podkon- podstre{ju mi (industrija)
strukciji
Svetovanje za konkretne primere
Na terenu moramo uporabiti ve~je debeline izolacije pod estrihi
(v kolikor ni objekt na~rtovan v pasivnem standardu in je izolacija
vgrajena že pod talno plo{~o), zato smo v podjetju razvili posebne
talne plo{~e z oznako Knauf Insulation DF - ve~jih debelin
DF
ŠOLA
IZOLIRANJA
OPIS
IZDELKOV
stran
22
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
LEKCIJA 10
Izolacija stropa v kleti –
topla tla in manj toplotnih izgub
Pogosto zapostavljena tema na podro~ju izolacije stavb je izolacija stropa v kleti. ^eprav so
prihranki, doseženi z izolacijo stropa, nekoliko manj{i kot ~e izoliramo npr. fasado, pa je ta toliko
bolj ali celo najbolj povezana z ugodjem bivanja v prostoru. Ve~ino stropov v kleteh je smiselno
dodatno toplotno izolirati.
Kleti so obi~ajno neogrevani prostori, pogosto s hladno garažo.
Stropovi najve~krat niso posebej izolirani, v zgornji etaži pa je pod
tlakom minimalna debelina toplotne izolacije. Tla v bivalnih prostorih
nad tak{no tipi~no kletjo so v zimskem ~asu hladna in zelo neprijetna za bivanje.
Izvedba izolacije na stropu kljub relativno nezahtevnemu posegu
zahteva nekaj ve~ spretnosti. Lepljenje ali mehansko pritrjevanje
na stropove lahko opravimo sami ali pa delo prepustimo mojstrom.
Seveda pa je prav, da poznamo na~ine izvedbe.
{tirimi vijaki in režejo z lesno žago.
Gre torej za suhomontažni postopek
vgradnje, s katerim dosežemo
funkcionalno estetski efekt
v enem mahu.
IZBIRA IZOLACIJE IN NJENE DEBELINE
Poglejmo {e analizo, koliko tak{na izolacija prispeva k dvigu temperature tal. Vzemimo za primer popolnoma neizolirano betonsko
plo{~o z ladijskim podom nad neogrevano kletjo v mesecu januarju.
Dodatna izolacija v debelini 10 cm na tej plo{~i temperaturo na
povr{ini dvigne iz 10°C na 18°C! To pa je velik prispevek k ugodju
oz. toplemu ob~utku tal, pa tudi k var~evanju z energijo.
DVIG TEMPERATURE TAL
30
temperatura (°C)
30
temperatura (°C)
Glede debeline pravilnik (PURES) predpisuje najve~jo dovoljeno to_ 0,35W/m2K za tla proti neogrevanemu prostoplotno prehodnost U<
_ 0,30W/m2K za tla proti neogrevanemu prostoru s talnim
ru oz. U<
gretjem. ^e predpostavimo 5 cm pod tlakom že vgrajene
izolacije (približno 0,60 W/m2K) pomeni, da moramo
spodaj na stropu dodati {e najmanj 8 cm izolacije. Ta naj
bo u~inkovita v toplotno-izolativnem smislu in naj bo negorljiva - za
stropove garaž je to zakonska zahteva!
Konstrukcijske zahteve so preproste. Strop naj bo vizualno in trdnostno
sprejemljiv. To obi~ajno ne predstavlja posebnih zahtev, saj stropa v
garažah in kleteh ne na~rtujemo s posebnimi vizualnimi nameni, za
normalno uporabo pa tudi ne potrebujemo betonske trdnosti.
Slika 2. - Plo{~a Tektalan A2-E31-035/2
20
10
0
20
10
0
Graf 1. - Razlika povr{inske temperature med neizoliranimi tlemi in ustrezno izoliranimi tlemi nad neogrevanim prostorom
IZVEDBENE REŠITVE
V podjetju Knauf Insulation vam za te namene ponujamo dve možnosti. Obe sta energetsko u~inkoviti, negorljivi, trdnostno ustrezni, estetski in ekonomi~ni.
Gradbeno-fizikalno je ta konstrukcija zelo enostavna in pravzaprav v tem smislu ne moremo narediti napake. Poglejmo si
dosežene toplotne prehodnosti za izbrano varianto:
1. Vgradnja izolacijskih lamel FKL na na~in kot pri kontaktnih fasadah.
Izolacijske lamele FKL (FPPL) na strop nalepimo z gradbenim
lepilom. Stropna povr{ina mora biti ustrezno pripravljena, trdna in
~ista. Uporabimo katerokoli gradbeno lepilo za fasade, lepimo z
zobato gladilko po celotni povr{ini in po potrebi naknadno mehansko
pritrdimo s fasadnimi sidri. Preko vgrajene izolacije izvedemo armirni
sloj z mrežico za kontaktne tankoslojne fasade. Kon~na obdelava je
lahko zgolj zaglajeno gradbeno
lepilo ali razli~ne nadgradnje po
želji - barvanje, zrnati zaklju~ni
sloj. Seveda je za korektno izvedbo treba upo{tevati vsa pravila
proizvajalcev gradbenih materialov in dobre prakse.
Izbrana varianta izolacije
v debelini 10 cm
in dosežena toplotna prehodnost “U”
konstrukcija:
- estrih +5cm TPS
- AB plo{~a
- izbrana izolacija na stropu
FKL
(λ = 0,040 W/mK)
Tektalan
A2-E31-035/2
(λ = 0,036 W/mK)
0,246 W/m2K
0,230 W/m2K
< 0,30 W/m2K
< 0,30 W/m2K
Tabela 1. - Toplotne prehodnosti za izbrane variante na delno že izolirani konstrukciji – (zahteva < 0,30 W/m2K – PURES 2010)
Obe varianti sta toplotno-izolativno zelo u~inkoviti in negorljivi, zato moramo odlo~itev sprejeti na osnovi ostalih zna~ilnosti in tudi cene. Na~in
vgradnje in izgled izdelka smo dokaj podrobno že predstavili. Finan~na
analiza kaže, da je uporaba sistema z lamelami iz kamene volne cenovno nekoliko ugodnej{a, po drugi strani pa je delo za vgradnjo Tektalana
cenej{e, hitrej{e in brez dolgotrajnega mokrega postopka, potrebnega
pri lamelah. V kon~ni kalkulaciji sta varianti primerljivi tudi
cenovno in zaklju~imo lahko, da bo odlo~itev odvisna od
vizualne ustreznosti ene ali druge re{itve.
Slika 1. - Lamele FKL na stropu
2. Vgradnja negorljivih izolacijsko-dekorativnih plo{~
Tektalan z neposrednim vija~enjem na strop.
Dvoslojne plo{~e Tektalan A2-E31-035/2 izolacijske plo{~e
so »instant« re{itev toplotne in požarne za{~ite stropov pri sanacijah in novogradnjah kleti in garaž. Njihova vgradnja je na~eloma
izredno enostavna. S posebnimi direktnimi betonskimi vijaki BTW
jih privijemo na strop. Seveda je predhodno potrebno zvrtati luknje
preko plo{~ v betonski strop. Plo{~e imajo lesno vlaknasto strukturo in
polnilo iz kamene volne, imajo sen~ne robove in so bele barve. Na
voljo so v velikosti 1000x600 mm razli~nih debelin. Pritrjujejo se s
Svetovanje za konkretne primere
svetovanje≤knaufinsulation.com
ali telefon 04 5114 105
www.knaufinsulation.si
17
ŠOLA
IZOLIRANJA
OPIS
IZDELKOV
stran 21,
24
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
LEKCIJA 11
SUPAFIL – izolacija iz mineralne volne za vpihovanje
Ker smo v vseh lekcijah izhajali iz namena uporabe, moramo tudi tu najprej definirati kaj bomo s
produktom Supafil sploh po~eli. Seveda, toplotno, zvo~no in požarno izolirali. Stene, stropove in strehe.
Vse omenjene aplikacije smo že opisali in jih je možno izolirati tudi klasi~no, s kameno ali s stekleno
mineralno volno v rolah oz. plo{~ah. V~asih pa je name{~anje klasi~ne izolacije lahko tudi oteženo.
Razlogov je lahko ve~. Oblikovne nepravilnosti konstrukcij, nedostopni oz. težko dostopni prostori,
nenosilne konstrukcije in nenazadnje konstrukcije namenjene vgradnji izolacije z vpihovanjem.
trakovi, tako da zapolnjenost vpihane izolacije ostane vidna preko
transparentnih folij. Polno pa potem zapiramo oz. vija~imo oblogo
po koncu vpihovanj ~ez vse skupaj.
SUPAFIL je blagovna znamka podjetja Knauf Insulation
za izolacijo namenjeno vpihovanju. Gre za popolnoma
naraven proizvod iz kremen~evega peska in recikliranega stekla brez dodatkov. Je tudi negorljiv ter omogo~a
hitro, ~isto in varno vgradnjo. Konstrukcije tako kakovostno toplotno, zvo~no ter protipožarno izolira, hkrati pa
je paropropusten in vodoodbojen. Prodaja se pakiran v
vre~ah in se vedno vgrajuje strojno.
gradbeni element
STROPOVI IN PODSTREŠJA
izolacija
Supafil
Supafil Loft vpihujemo
prosto in pomeni nasutje
mineralne volne v gostoti
med 16 in 20 kg/m3. Rezultat je zelo podoben,
kot pri npr. uporabi Ecose
Classic filca, le da smo z
vpihovanjem lahko bolj
natan~no in enostavneje
izolirali težko dostopna ali
nenosilna mesta.
transportna cev
dovod zraka
stroj za
vpihovanje
gradbeni element
Konkretno Supafil Loft uporabljamo za prosto nasutje
po podstre{nih plo{~ah, med lesenimi stropnjaki ali nad
njimi ter na vise~ih stropovih. Primeren je tako za novogradnje, kot za prenove starej{ih objektov.
transportna cev
dovod zraka
izolacija
Supafil
stroj za
vpihovanje
Pozornost pred vgradnjo moramo nameniti ustrezni parozaporni foliji, ki jo položimo pred vpihovanjem izolacije. ^e imamo betonsko
plo{~o, folije v tem primeru ne rabimo. ^e imamo lahko leseno konstrukcijo ali samo spu{~en strop, moramo predhodno vgraditi parno
oviro Homeseal LDS 5. Ta nam bo prepre~evala prekomeren vdor
vodne pare preko izolacije v podstre{ni prostor v zimskem ~asu.
Teoreti~no izhodi{~e za na~rtovanje: minimalne
tehni~ne zahteve glede na zahteve Eko-Sklada za pridobitev nepovratnih sredstev
TABELA 1.
^ez nasutje Supafil-a ne polagamo ni~esar. ^e želimo narediti pohodno pot ali delno uporabno podstre{je, priporo~amo kombinacijo,
ki je opisana v Lekciji 3 (Izolacija nebivalnega podstre{ja) - naredimo
lahko lesen podest ali {e enostavneje položimo pohodne plo{~e DF.
POŠEVNE STREHE IN STENE
Eko-Sklad zahteva
(λ/d≤0,18W/m2K)
Supafil Loft
λ = 0,045 W/mK
Supafil Timber Frame
λ = 0,034 W/mK
nazivna gostota
(kg/m3)
16
35
minimalna debelina (cm)
25
19
Prakti~no vedno ra~unajmo z nekoliko ve~jo dejansko
vpihano gostoto in po možnosti z ve~jo debelino od minimalno zahtevane!
Supafil Timber Frame vpihujemo v
medprostore po{evnih streh ali sten. Gre
za vpihovanje s samo cevjo ali posebnim nastavkom na cevi (t.i. jet). Ker so
ti medprostori delno ali v celoti zaprti
že pred izvedbo vgradnje izolacije,
je posebnost tega na~ina vpihovanja
tekom vgradnje povi{an tlak v medprostorih, kamor izolacijo vpihujemo.
Supafil mineralna volna za vpihovanje je v nekaterih
primerih nepogre{ljiva re{itev in se na zahodno evropskih trgih uporablja že vrsto let. Vsi produkti Supafil
so dobavljivi v vre~ah po 16,6 kg in se lahko vpihujejo
z vsako namensko strojno opremo. Faza vgradnje je
zelo pomemben moment uporabe. Vgradnja Supafila
v vsakem primeru zahteva uporabo stroja za vpihovanje, zato mora delo izvesti usposobljen izvajalec!
Vpihovanje je tudi v tem primeru
relativno enostavno, dose~i pa
moramo gostoto nekje med 35 in
45 kg/m3 pri kateri ima Supafil
deklarirano toplotno prevodnost
0,034 W/mK.
Svetovanje za konkretne primere
svetovanje≤knaufinsulation.com
ali telefon 04 5114 105
www.knaufinsulation.si
Pri po{evnih strehah moramo spodnjo folijo (parno oviro ali zaporo)
dodatno mehansko utrditi pred vpihovanjem. To obi~ajno storimo
z vija~enjem obloge preko podkonstrukcije, kamor je predhodno
zalepljena folija. Ta obloga ni nujno polna, ampak so to lahko samo
18
ŠOLA
IZOLIRANJA
OPIS
IZDELKOV
stran
24
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
LEKCIJA 12
Izolacija zunanjih sten skeletnih
in masivnih lesenih objektov
V zadnjih letih smo tudi v Sloveniji pri~a pove~ani gradnji objektov iz lesa in s tem uporabi naravnih
gradbenih in izolacijskih materialov. Investitorji se najpogosteje odlo~ajo za sistem skeletne lesene
gradnje ali masivne lesene gradnje s križno lepljenimi prefabriciranimi lesenimi elementi (X-lam, CLT
plo{~e, KLH plo{~e …).
visoko paropropustnost, vodoodbojnost, požarno varnost, zvo~no
izolativnost in s tem bivalno ugodje ter trajnost vseh gradbeno konstrukcijskih sklopov.
Ena od zna~ilnosti lesene gradnje je, da so lahko skoraj vsa konstrukcijska dela pri gradnji skeletnih in masivnih lesenih hi{ suhomontažne
narave, tako da je postavitev hi{e hitra, okolju prijazna in ~ista ter
omogo~a bistveno hitrej{i prehod na zaklju~na obrtni{ka dela in s
tem hitrej{o vselitev. S pravilnim konstruiranjem imajo take hi{e dobro
potresno odpornost, s pravilno izbiro izolacije in ostalih materialov
pa dosežemo tudi požarno varnost, visoko energetsko u~inkovitost,
zvo~no izolativnost, trajnostnost in prijetno ter zdravo bivalno ugodje.
■ Kamena
volna KNAUF INSULATION za mehansko obremenjene aplikacije (kontaktna fasada, streha, tlaki) in
■ steklena
volna KNAUF INSULATION ECOSE za notranje
ter druge mehansko neobremenjene aplikacije
sta izolacijska materiala, ki izpolnjujeta prav vse zgoraj navedene zahteve in sta hkrati preprosta in prijetna za vgradnjo ter
preizku{ena na trgu. S sistemskimi folijami in lepilno-tesnilnimi sredstvi Knauf Insulation HOMESEAL LDS pa v kombinaciji z izolacijo
poskrbimo za pravilno za{~ito konstrukcijskih sklopov pred kondenzacijo vodne pare ter dodatno izbolj{amo zveznost ovoja stavbe.
IZBIRA IZOLACIJE
Za leseno gradnjo je zelo pomembna ustrezna izbira toplotno
izolacijskih materialov. Ti naj bodo naravni, vlaknastega mineralnega izvora, saj poleg odli~ne toplotne izolativnosti zagotavljajo tudi
SKELETNA LESENA GRADNJA
MASIVNA LESENA GRADNJA
Konstrukcije (predvsem stene) sestavljajo leseni lepljeni pokon~niki
in pre~niki, ki so med seboj povezani z natan~nimi spoji in vijaki.
Izvedbene re{itve izolacije ZUNANJIH zidov skeletne hi{e:
Masivna lesena hi{a je grajena iz predizdelanih stenskih in
stropnih elementov, iz križno lepljenih plo{~, ki so med seboj
vija~ene. Prav tako lahko plo{~e uporabimo za notranje nosilne
in predelne stene ali pa jih izdelamo po sistemu skeletne gradnje,
kjer dodatna izdelava instalacijskega kanala za napeljavo instalacij ni potrebna.
Mav~no kartonske plo{~e
Steklena volna Knauf Insulation AKUSTIK BOARD
Parna ovira Knauf Insulation Homeseal LDS 5
Steklena volna Knauf Insulation NATUROLL 035
Mav~no vlaknena plo{~a Knauf vidiwal
Lepilna malta za kameno volno
Kamena volna Knauf Insulation SMARTWALL N C1
Lepilna malta za kameno volno
Zaklju~ni sloj
Mav~no kartonske plo{~e
Steklena volna Knauf Insulation AKUSTIK BOARD
Masivne, križno lepljene lesene plo{~e
Lepilna malta za kameno volno
Kamena volna Knauf Insulation SMARTWALL N C1
Lepilna malta za kameno volno
Zaklju~ni sloj
Mav~no kartonske plo{~e
Steklena volna Knauf Insulation AKUSTIK BOARD
Parna ovira Knauf Insulation Homeseal LDS 5
Steklena volna Knauf Insulation NATUROLL 035
Mav~no vlaknena plo{~a Knauf vidiwal
Steklena volna Knauf Insulation NATUR BOARD 035
Steklena volna Knauf Insulation NATUR BOARD 035
Mav~no kartonske plo{~e
Steklena volna Knauf Insulation AKUSTIK BOARD
Masivne, križno lepljene lesene plo{~e
Steklena volna Knauf Insulation NATUR BOARD 035
Sekundarna folija Homeseal LDS 0,04 UV
Sekundarna folija
Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04 UV
*Prostore med nosilnimi elementi se lahko zapolni tudi z izolacijo za vpihovanje SUPAFIL.
ŠOLA
IZOLIRANJA
OPIS
IZDELKOV
stran 21,
23
Svetovanje za konkretne primere
svetovanje≤knaufinsulation.com
ali telefon 04 5114 105
www.knaufinsulation.si
Potrebne debeline izolacije se dolo~i glede na veljavni pravilnik
PURES 2 in željeno energetsko porabo (oz. energetski razred) hi{e z
upo{tevanjem vseh sestavnih slojev konstrukcije.
19
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
■
ŠOLA IZOLIRANJA
LEKCIJA 13
Nizkoenergijski in pasivni objekti – ve~ izolacije
Nizkoenergijske hi{e morajo imeti ustrezno arhitekturno zasnovo, poglobljeno analizo energijske
bilance objekta in ustrezen sistem strojne opreme. Ti objekti imajo v prvi vrsti zelo nizke toplotne
izgube, kar pomeni, da je njihov ovoj zelo dobro toplotno izoliran. ^e nizkoenergijsko zasnovo
nadgradimo {e za eno stopnjo v vseh energijsko pomembnih segmentih lahko govorimo o t.i. pasivni
hi{i. Pasivna hi{a zagotavlja izredno nizke energijske potrebe za ogrevanje in obratovanje ter
obi~ajno shaja z relativno majhnimi ogrevalnimi sistemi in izkori{~anjem obnovljivih virov energije.
NIZKOENERGIJSKE HIŠE
PASIVNE HIŠE
Teoreti~no izra~unana potrebna toplota za ogrevanje
med 15 in 30 kWh/m2a
Teoreti~no izra~unana potrebna toplota za ogrevanje
do 15 kWh/m2a
Pri gradnji ali renoviranju s ciljem izgradnje nizkoenergijskega objekta je potrebno upo{tevati naslednje smernice: ■ zadostna debelina toplotnih izolacij na celotnem ovoju
stavbe,
■ re{itev klju~nih toplotnih mostov
■ kontrolirano prezra~evanje z izkori{~anjem toplote izrabljenega
zraka (rekuperacije)
■ prilagojena izbira sodobnega ogrevalnega sistema
Za dosego režima pasivne hi{e je bistvenega pomena, da:
■ vgradimo ustrezno debelo toplotno izolacijo na celotnem ovoju stavbe,
■ vgradimo ustrezna okna in vrata z nizko toplotno prehodnostjo,
■ gradimo po principu brez toplotnih mostov,
■ optimalno orientiramo objekt glede na son~no obsevanje,
■ vgradimo nizkoenergijske naprave in sisteme z dobrimi izkoristki.
IZOLACIJA NIZKOENERGIJSKE HIŠE
IZOLACIJA PASIVNE HIŠE
Izolacija je bistveni element doseganja nizkoenergijskega nivoja objektov.
Pri tem je pomembna tako debelina izolacije, kot tudi vrsta izbranega
materiala, saj dolo~eni materiali omogo~ajo objektu bolj{i pretok vodne
pare oz. „dihanje“, kar je pri velikih debelinah izolacije {e bolj pomembno za doseganje ustrezne bivalne mikroklime v objektu. Bistven je tudi
vidik požarne klasifikacije izolacijskega materiala. Zavedati se moramo,
da nam negorljiva izolacija objekt naredi požarno bistveno bolj varen.
Kadar govorimo o toplotni izolaciji zunanjega ovoja pasivne hi{e
mora ta imeti dobre toplotnoizolacijske lastnosti, ki jih dosežemo
tako, da imajo vsi gradbeni elementi faktor toplotne prevodnosti
U manj{i od 0,15W/m2K. Pri enodružinskih samostojno stoje~ih
pasivnih hi{ah pa vrednosti U, manj{e ali vsaj enake 0,1 W/m2K.
Pri nizkoenergijskih hi{ah priporo~amo naslednje
debeline izolacij:*
■ zunanja stena: 16 – 20 cm toplotne izolacije Knauf Insulation
FKL ali SMARTWALL N C1
■ po{evna streha: 30 do 40 cm toplotne izolacije (Knauf Insulation Unifit 035 ali Unifit 032)
■ tla na terenu: 12 – 20 cm toplotne izolacije (Knauf Insulation
DF ali Polyfoam C350 LJ)
Debeline izolacije pri pasivnih hi{ah se gibljejo
v naslednjih obmo~jih*:
■ zunanja stena: 20 – 30 cm toplotne izolacije Knauf Insulation
FKL ali SMARTWALL N C1
■ po{evna streha: 35 – 40 cm toplotne izolacije (Knauf Insulation
Unifit 035 ali Unifit 032)
■ tla na terenu: 14 – 20 cm toplotne izolacije (Knauf Insulation
DF ali Polyfoam C350 LJ)
Splo{ne zahteve za U vrednosti
v nizkoenergijskih hi{ah so:
_ 20 (W/m2K)
■ za zunanjo steno: U<
_ 15 (W/m2K)
■ za streho: U<
_ 0,15 (W/m2K)
■ za tla na terenu U<
Zahteve po doseganju U vrednosti
v nizkoenergijskih hi{ah so:
_ 15 (W/m2K)
■ za zunanjo steno: U<
_ 10 (W/m2K)
■ za streho: U<
_ 0,15 (W/m2K)
■ za tla na terenu U<
ZAKAJ JE IZOLACIJA KNAUF INSULATION ZA NIZKOENERGIJSKE IH PASIVNE HIŠE
PRAVA IZBIRA?
FASADA: Knauf Insulation FKL ali SMARTWALL N C1
STREHA: Knauf Insulation Unifit 032, Unifit 035
■ zaradi izjemnih toplotno izolacijskih lastnosti izolacije
boste prihranili velike koli~ine energije,
■ izbrali boste material, ki izbolj{uje kakovost zraka v prostoru,
■ izbrali boste naravni material brez fenol formaldehidnih veziv,
■ izbrali boste material, ki je rezultat najnovej{ih inovativnih tehnologij in omogo~a trajnostno gradnjo,
■ izbrali boste material, ki se med vgradnjo ne bo pra{il, je brez
vonja in je prijeten za otip,
■ izbrali boste material, ki je negorljiv,
■ objekt boste tudi zvo~no za{~itili, saj ima mineralna volna zaradi
svoje vlaknaste strukture zelo dobre zvo~no absorpcijske lastnosti.
■ zaradi
izjemnih toplotno izolacijskih lastnosti izolacije
boste prihranili velike koli~ine energije
■ objekt boste požarno za{~itili, saj je mineralna izolacija Knauf
Insulation negorljiva,
■ izbrali boste naraven izolacijski material, ki bo va{i hi{i omogo~il
najbolj{e parodifuzijske pogoje pri obratovanju objekta
■ objekt boste tudi zvo~no za{~itili, saj ima mineralna volna zaradi
svoje vlaknaste strukture zelo dobre zvo~no izolativne sposobnosti,
■ va{a fasada bo kompaktna in trajna.
ŠOLA
IZOLIRANJA
OPIS
IZDELKOV
stran 21,
23
Svetovanje za konkretne primere
svetovanje≤knaufinsulation.com
ali telefon 04 5114 105
www.knaufinsulation.si
* Ker v sistemu nikoli ne nastopa le toplotna izolacija, je izbira kon~ne debeline
vedno odvisna tudi od drugih vgrajenih materialov.
20
K AT A L O G
IZDELKOV
■
K AT A L O G
IZDELKOV
■
K ATA L O G
IZDELKOV
KNAUF INSULATION Ve~namenska plo{~a DP-3
Uporabljamo jo za za{~ito konstrukcij, kjer izolacija ni tla~no obremenjena,
kot so:
•po{evne prezra~evane strehe,
• stropi proti podstre{ju,
• predelne stene,
• tla med legami ipd.
Po naro~ilu izdelujemo tudi plo{~e s {irino 625 mm.
m2/paket
dolžina
(mm)
{irina
(mm)
debelina
(mm)
6,00
1000
600
50
5,40
1000
600
60
3,60
1000
600
80
3,00
1000
600
100
2,40
1000
600
120
2,40
1000
600
140
1,80
1000
600
150
1,80
1000
600
160
1,80
1000
600
180
1,20
1000
600
200
m2/paket
dolžina
(mm)
{irina
(mm)
debelina
(mm)
toplotna prevodnost
odziv na ogenj
λD = 0,039 W/mK
A1
toplotna prevodnost
odziv na ogenj
λD = 0,035 W/mK
A1
toplotna prevodnost
odziv na ogenj
λD = 0,035 W/mK
A1
toplotna prevodnost
odziv na ogenj
λD = 0,034 W/mK
A1
KNAUF INSULATION Ve~namenska plo{~a DP-5
9,60
1000
600
30
7,20
1000
600
40
6,00
1000
600
50
5,40
1000
600
60
3,60
1000
600
80
Uporabljamo jo za:
• akusti~ne strope,
• predelne stene,
• po{evne prezra~evane strehe ipd.
3,00
1000
600
100
2,40
1000
600
120
1,80
1000
600
140
Priporo~amo jo v primeru posebnih zahtev, kot so požarna varnost, za{~ita
pred hrupom... Po naro~ilu izdelujemo tudi plo{~e s {irino 625 mm.
1,80
1000
600
160
1,80
1000
600
180
dolžina
(mm)
{irina
(mm)
debelina
(mm)
KNAUF INSULATION Plo{~a za kontaktne fasade FKD-S Thermal
m2/paket
2,88
1200
400
60
1,92
1200
400
80
1,92
1200
400
100
1,44
1200
400
120
1,44
1200
400
140
0,96
1200
400
150
Uporabljamo jo za toplotno izolacijo zunanjih sten po sistemu kontaktne
tankoslojne fasade.
0,96
1200
400
160
Plo{~e {e posebej priporo~amo za sanacije obstoje~ih objektov.
0,96
1200
400
180
0,96
1200
400
200
m2/paket
dolžina
(mm)
{irina
(mm)
debelina
(mm)
2,88
1200
400
60
1,92
1200
400
80
1,92
1200
400
100
1,44
1200
400
120
1,44
1200
400
140
0,96
1200
400
150
0,96
1200
400
160
0,96
1200
400
180
0,96
1200
400
200
0,96
1200
400
220
0,96
1200
400
240
KNAUF INSULATION Plo{~a za kontaktne fasade SMARTwall N C1 (FKD-N C1)
Uporabljamo jo za toplotno izolacijo zunanjih sten.
Plo{~e {e posebej priporo~amo za sanacije
obstoje~ih individualnih objektov.
Plo{~e imajo enostranski obrizg.
21
K AT A L O G
IZDELKOV
■
K AT A L O G
IZDELKOV
■
K ATA L O G
IZDELKOV
KNAUF INSULATION Lamela za kontaktne fasade FKL (FPPL)
m2/paket
Uporabljamo jo za toplotno izolacijo zunanjih sten po sistemu kontaktne
tankoslojne fasade.
Zaradi pravokotne orientacije vlaken ima lamela visoko razplastno trdnost,
zato jo v osnovi ni potrebno dodatno mehansko pritrjevati.
1,92
1,92
1,44
1,44
0,96
0,96
0,96
0,96
0,48
0,48
dolžina
(mm)
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
{irina
(mm)
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
debelina
(mm)
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
toplotna prevodnost
odziv na ogenj
λD = 0,040 W/mK
A1
dolžina
(mm)
1000
1000
1000
1000
{irina
(mm)
600
600
600
600
debelina
(mm)
20
30
40
50
toplotna prevodnost
odziv na ogenj
λD = 0,037 W/mK
A1
dolžina
(mm)
1000
1000
1000
1000
{irina
(mm)
600
600
600
600
debelina
(mm)
20
30
40
50
toplotna prevodnost
odziv na ogenj
λD = 0,037 W/mK
A1
dolžina
(mm)
1000
1000
1000
{irina
(mm)
600
600
600
debelina
(mm)
22
32
42
toplotna prevodnost
odziv na ogenj
λD = 0,037 W/mK
A1
dolžina
(mm)
1000
1000
1000
1000
1000
{irina
(mm)
600
600
600
600
600
debelina
(mm)
60
80
100
120
150
toplotna prevodnost
odziv na ogenj
λD = 0,037 W/mK
A1
toplotna prevodnost
odziv na ogenj
λD = 0,040 W/mK
A1
KNAUF INSULATION Talna plo{~a TP
Uporabljamo jo pri plavajo~ih
podih za prepre~itev prenosa
udarnega zvoka po konstrukciji.
m2/paket
9,60
6,00
4,80
3,60
KNAUF INSULATION Talna plo{~a TPS
Uporabljamo jo pri izvedbi bolj
obremenjenih cementnih estrihov
za zmanj{anje prenosa udarnega
zvoka.
m2/paket
8,40
6,00
4,80
3,60
KNAUF INSULATION Talna plo{~a TPST
Uporabljamo jo pri izvedbi
suhomontažnega estriha za
zmanj{anje prenosa udarnega
zvoka.
m2/paket
7,20
4,80
3,60
KNAUF INSULATION Pohodna talna plo{~a DF
Uporabljamo jo pri izvedbi
pohodne izolacije neogrevanih
podstre{ij in pri izolaciji tal na
terenu.
m2/paket
2,40
1,80
1,20
1,20
1,20
KNAUF INSULATION TERMOTOP LJ, KNAUF INSULATION TERMOTOP Plo{~a za zunanjo izolacijo po{evnih streh
Uporabljamo ga za toplotno,
protipožarno in zvo~no za{~ito
po{evnih streh z zunanje strani
{pirovcev.
m2/paket
dolžina
(mm)
{irina
(mm)
debelina
(mm)
2,00
2400
600
60
2,00
2400
600
80
2,00
2400
600
100
2,40
2400
600
120
1,20
2400
600
140
1,20
2400
600
160
22
K AT A L O G
IZDELKOV
■
K AT A L O G
IZDELKOV
• λ = 0,032 W/mK
• Uporabljamo ga za izoliranje
po{evnih prezra~evanih streh,
spu{~enih stropov.
• Posebne “I” oznake olaj{ajo
merjenje in rezanje izolacije.
{irina
(mm)
debelina toplotna
(mm) prevodnost
8,28
6900
1200
60
5,04
4200
1200
100
3,60
3000
1200
140
3,00
2500
1200
160
λD = 0,032
W/mK
K ATA L O G
IZDELKOV
KNAUF INSULATION Filc za skeletno gradnjo NATUROLL 035
KNAUF INSULATION Filc za po{evne strehe UNIFIT 032 (TI 132 U)
m2/paket dolžina
(mm)
■
m2/paket dolžina
(mm)
odziv
na ogenj
A1
Uporabljamo ga za izvedbo
izolacije pri montažnih hi{ah
in pri skeletni gradnji.
{irina
(mm)
debelina toplotna
(mm) prevodnost
4,60
4000
575
160
4,03
3500
575
180
3,65
3200
575
200
3,80
3300
575
220
λD = 0,035
W/mK
odziv
na ogenj
A1
KNAUF INSULATION Ve~namenski filc CLASSIC 037
m2/paket dolžina
(mm)
KNAUF INSULATION Filc za po{evne strehe UNIFIT 035 (TI 135 U)
m2/paket dolžina
(mm)
• Uporabljamo ga za izoliranje
po{evnih prezra~evanih streh.
• Posebne “I” oznake olaj{ajo
merjenje in rezanje izolacije.
{irina
(mm)
debelina toplotna
(mm) prevodnost
10,80
9000
1200
60
8,40
7000
1200
80
7,56
6300
1200
100
6,36
5300
1200
120
5,40
4500
1200
140
4,80
4000
1200
160
4,20
3500
1200
180
3,84
3200
1200
200
3,96
3300
1200
220
3,60
3000
1200
240
λD = 0,035
W/mK
odziv
na ogenj
Uporabljamo ga za za◊~ito
konstrukcij, kjer izolacija
ni tla~no obremenjena:
• stropi proti podstre◊ju,
• tla med legami,
• po◊evne prezra~evane strehe.
A1
{irina
(mm)
debelina toplotna
(mm) prevodnost
8,52
7100
1200
100
7,08
5900
1200
120
6,00
5000
1200
140
5,40
4500
1200
160
4,68
3900
1200
180
4,32
3600
1200
200
3,84
3200
1200
220
3,60
3000
1200
240
m2/paket dolžina
(mm)
{irina
(mm)
debelina toplotna
(mm) prevodnost
24,00
10000
1200
50
7500
1200
60
15,00
12500
1200
80
13,20
11000
1200
100
KNAUF INSULATION Plo{~a za predelne stene AKUSTIK BOARD
10,80
9000
1200
120
m2/paket dolžina
(mm)
8,40
7000
1200
140
9,00
7500
1200
150
7,20
6000
1200
160
6,60
5500
1200
180
6,00
5000
1200
200
5,40
4500
1200
220
5,40
4500
1200
240
Uporabljamo jo za izoliranje:
• predelnih sten,
• stropov.
debelina toplotna
(mm) prevodnost
15,63
1250
625
40
12,50
1250
625
50
9,38
1250
625
60
7,81
1250
625
80
6,25
1250
625
100
4,69
1250
625
120
3,91
1250
625
140
3,91
1250
625
160
λD = 0,037
W/mK
odziv
na ogenj
Uporabljamo ga za za{~ito
konstrukcij, kjer izolacija ni
tla~no obremenjena:
• stropi proti podstre{ju,
• tla med legami,
• po{evne prezra~evane strehe ipd.
A1
Uporabljamo ga za izoliranje:
• predelnih sten,
• stropov.
{irina
(mm)
m2/paket dolžina
(mm)
debelina toplotna
(mm) prevodnost
18,75
15000
625
50
13,75
11000
625
75
10,00
8000
625
λD = 0,040
W/mK
odziv
na ogenj
A1
KNAUF INSULATION Ve~namenski Filc CLASSIC 044
KNAUF INSULATION Fiilc za predelne stene TI 140 W
m2/paket dolžina
(mm)
A1
KNAUF INSULATION Ve~namenski filc CLASSIC 040
18,00
{irina
(mm)
λD = 0,037
W/mK
odziv
na ogenj
λD = 0,037
W/mK
odziv
na ogenj
A1
Uporabljamo ga za za{~ito
konstrukcij, kjer izolacija ni
tla~no obremenjena:
• stropi proti podstre{ju,
• tla med legami.
100
23
{irina
(mm)
debelina toplotna
(mm) prevodnost
24,00
10000
1200
50
19,20
8000
1200
60
15,60
13000
1200
80
12,60
10500
1200
100
10,80
9000
1200
120
9,00
7500
1200
140
8,40
7000
1200
150
7,80
6500
1200
160
7,20
6000
1200
180
6,36
5300
1200
200
λD = 0,044
W/mK
odziv
na ogenj
A1
K AT A L O G
KNAUF
IZDELKOV
INSULATION
SUPAFIL
TIMBER
■
K AT A L O G
IZDELKOV
■
K ATA L O G
IZDELKOV
FRAME
NOVO!
Izolacija stenskih in
stre◊nih konstrukcij.
kg/paket
toplotna prevodnost
odziv na ogenj
16,6
λD = 0,034 W/mK
A1
TEKTALAN A2-E31-035/2
Negorljiva dvoslojna izolacijska
plo{~a s sredico iz kamene volne
in dekorativnim slojem iz lesne
volne.
Namenjene so za vgradnjo po
principu naknadnega oblaganja
stropov, lahko tudi sten.
m2/paleta
dolžina
(mm)
{irina
(mm)
debelina
(mm)
toplotna prevodnost
(W/mK)
13,20
1000
600
50
0,038
8,40
1000
600
75
0,037
6,60
1000
600
100
0,036
4,80
1000
600
125
0,035
4,20
1000
600
150
0,035
3,60
1000
600
175
0,035
KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04
KNAUF INSULATION Homeseal LDS Soliplan
Sekundarna kritina – paropropustna folija
Sd vrednost < 0,04 m
Lepilni trak za lepljenje preklopnih spojev folij
odziv na ogenj
A1
KNAUF INSULATION Homeseal LDS Solifit
Lepilni trak za lepljenje folij na obmo~ju prebojev
KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5
Parna ovira
_5m
Sd vrednost >
KNAUF INSULATION Homeseal LDS Kleberaupe
Obojestranski lepilni tesnilni trak
KNAUF INSULATION Homeseal LDS 100
KNAUF INSULATION Homeseal LDS Solitop
Parna zapora
Sd vrednost > 100 m
Lepilni trak za lepljenje preklopov
in prebojev folij, posebej primeren
za zunanjo uporabo in podlage
z nekoliko ve~jo vsebnostjo vlage.
KNAUF INSULATION LDS Solimur ALUMINIJASTI LEPILNI TRAK
Tesnilno sredstvo za tesnenje stika med parno zaporo oziroma parno oviro in steno.
Izdelek je v obliki kartu{e.
24
Kadar izolirate
MANSARDO
IZBERITE
RAJE
Izolacijski nasvet z argumentom!
IZOLACIJA KNAUF INSULATION ECOSE
®
Naravna izolacija za brezskrbno bivanje
in velike prihranke
Izjemne prednosti steklene volne Knauf Insulation
ECOSE® Technology:
■ naravna – inovativna trajnostna tehnologija
■ varčna – zmanjšuje porabo energije
■ prijetna za delo – ne srbi, prijetnega vonja
■ požarno varna – negorljiva izolacija
■ zvočno izolativna – visoka absorbcija zvoka
■ izboljšuje kakovost zraka v prostoru!
PRIPOROČAMO ZA IZOLACIJO
predelnih
skeletnih
podstrešij
sten
konstrukcij
Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka
[email protected]
telefon
04/ 5114 105
www.knaufinsulation.si
Z A K A J I Z O L I R AT I
■
Z A K A J I Z O L I R AT I
■
Z A K A J I Z O L I R AT I
■
Z A K A J I Z O L I R AT I
ZAKAJ IZOLIRATI?
Požar je uni~ujo~ ogenj, ki poleg ~love{kih žrtev in neposredne
materialne {kode pomeni tudi veliko nevarnost za okolje. {tevilni
nekontrolirani procesi v ozra~je spro{~ajo celo vrsto strupenih
plinov. Ob poznavanju statistike in katastrofalnih posledic požarov,
se investitorji vse bolj nagibajo k uporabi negorljivih izolacijskih
materialov, ki bistveno pripomorejo k po~asnej{i {iritvi požarov in s
tem dramati~no zmanj{ajo posledice požarov ter omogo~ijo varno
evakuacijo ljudi in premoženja. Pomen požarne varnosti objektov
poudarja tudi nova požarno-tehni~na smernica, ki za dolo~ene tipe
objektov že zahteva obvezno uporabo negorljivih materialov.
V zadnjih letih veliko poslu{amo o nujnosti izolacije tako
obstoje~ih kot tudi novih objektov. Pa ste se že kdaj
vpra{ali, kak{ne koristi prina{a ta uporabnikom in lastnikom stavb? Prevladujo~i odgovor na to vpra{anje je
v ve~ini primerov: »Da bodo stro{ki ogrevanja nižji.« Pa
je to res edini razlog? Še zdale~ ne, razlogov je mnogo
ve~. Poglejmo si jih v nadaljevanju.
■PRIHRANKI
Kot re~eno, so prihranki eden poglavitnih razlogov, da
se odlo~imo za izoliranje obstoje~ega ali novega objekta. Prihrankov pa ne beležimo le pri energiji za ogrevanje, ob~utno se namre~ lahko zmanj{a tudi poraba energije za poletno hlajenje objektov, saj se dobro izolirani
objekti segrevajo mnogo po~asneje.
STE VEDELI!
Mineralni izolacijski volni – kamena volna Knauf
Insulation ter steklena volna Knauf Insulation ECOSE
Technology - imata najvi{ji možni razred odziva na
ogenj – to je razred A1, kar pomeni, da je material
popolnoma negorljiv in ne prispeva k razvoju požara.
Skoraj polovica toplotnih izgub se pri klasi~nih stanovanjskih objektih vr{i preko gradbenih konstrukcij ovoja stavbe, to je fasade, strehe
in tal. Iz tega lahko izlu{~imo najnujnej{e izolacijske ukrepe.
V prvi vrsti je potrebno izvesti kakovostno izolacijo zunanjih
sten. Z vgradnjo zadostne debeline izolacijskega materiala in s
pravilno izvedbo bomo tako lahko porabo energije za ogrevanje
zmanj{ali do 40%.
Do 20% manj{o porabo energije bomo lahko zabeležili, ~e se
bomo lotili izolacije strehe – po{evne ali ravne strehe.
K ovoju stavbe pa spadajo tudi tla na terenu. Hladna tla so zelo
neudobna za bivanje, poleg tega pa jasno kažejo na prekomerne
toplotne izgube. Z izolacijo tal na terenu lahko toplotne izgube
in s tem porabo energije zmanj{amo do 13%.
[tevilo požarov glede na vrsto objekta
Vrsta objekta
požari v enostanovanjskih stavbah
SKUPAJ
požari v ve~stanovanjskih stavbah
STE VEDELI!
Izolacija fasade, mansarde in tal pomembno doprinesejo k var~evanju z energijo. Z izolacijo fasade
zmanj{ate porabo energije za ogrevanje za 35 – 40%,
medtem ko z izolacijo mansarde lahko privar~ujete od
15 – 20% energije. Izolacija tal na terenu prinese
10 – 13% zmanj{anje porabe energije za ogrevanje.
SKUPAJ
(Vir: IRSVNDN, 2010)
■INVESTICIJA
^e trenutne razmere na trgu
vna{ajo v na{e investicijske
odlo~itve veliko dvomov,
pa vam lahko
priporo~imo investicijo
z zagotovljenim
dolgoro~nim donosom –
to je izolacija objekta.
■VARNOST
Kadar govorimo o varnosti bivanja v objektu, imamo
lahko v mislih zelo {iroko paleto »varnostnih ukrepov«.
Na tem mestu se bomo omejili zlasti na varnost gradbenih konstrukcij v smislu požarne varnosti.
26
2008
2009
714
757
20
22
10
22
12
8
756
809
23
16
238
243
12
11
2
2
275
272
Z A K A J I Z O L I R AT I
■
Z A K A J I Z O L I R AT I
■
Z A K A J I Z O L I R AT I
■
Z A K A J I Z O L I R AT I
PRIMER IZRA^UNA
PRIHRANKOV IN VRA^ILNE DOBE –
IZOLACIJA MANSARDE
^e izhajamo iz najbolj enostavnega in zanesljivega izra~una o
porabi energije za ogrevanje in vzamemo slabo izolirano mansardo
(npr. 5 cm izolacije) v klimatskih pogojih osrednje Slovenije ter vgradimo priporo~eno debelino izolacije (npr. 30 cm) in izra~unamo
porabo energenta za povpre~no veliko mansardo, ugotovimo:
Pri povpre~no veliki mansardi 120 m2 dobimo porabo 620 l kurilnega olja, potrebnega za ogrevanje slabo izolirane mansarde
in porabo 130 litrov kurilnega olja pri dobro izolirani mansardi.
Razlika med porabama je torej samo za mansardo 490 litrov
na sezono. Trenutno to pomeni ca. 500* EUR prihranka
na kurilno sezono samo zaradi dodatne izolacije mansarde.
Investicija v dodatno izolacijo (npr. 25 cm) zna{a 1.350* EUR,
kar pomeni, da se investicija v izolacijo v tem primeru
povrne v slabih treh letih (2,9). V nadaljevanju življenjske dobe objekta prina{a investicija v dodatno
izolacijo mansarde ~isti dobi~ek.
■HRUP
Za vse konstrukcije velja, da morajo biti primerno, ne le toplotno,
temve~ tudi zvo~no izolirane. Zvo~na izolacija je zlasti pomembna pri predelnih stenah in v talnih konstrukcijah. Zvok se po
zgradbah lahko {iri na ve~ na~inov. Pri talnih konstrukcijah govorimo
o udarnem zvoku. Udarni zvok povzro~ajo razli~ni udarci ob tla, pa
tudi hoja. Pri slabi zvo~ni izolaciji talne konstrukcije so prekomernega udarnega zvoka deležni predvsem v spodnjih prostorih, sli{i pa
se ga lahko po vsej zgradbi. Vlaknasta struktura mineralnih
izolacij dobro du{i hrup in udarni zvok.
* Upo{tevane so trenutne cene energentov in izolacije
PRIMER IZRA^UNA
PRIHRANKOV IN VRA^ILNE DOBE –
IZOLACIJA ZUNANJIH STEN
^e izhajamo iz najbolj enostavnega in zanesljivega izra~una
o porabi energije za ogrevanje in vzamemo slabo oz. ni~ izolirano fasado (samo zidak in omet) v klimatskih pogojih osrednje
Slovenije ter vgradimo priporo~eno debelino izolacije (16 cm)
in izra~unamo porabo energenta za povpre~no veliko fasado
individualnega objekta, ugotovimo:
Pri povpre~no veliki fasadi 170m2 dobimo porabo 1105 l
kurilnega olja, potrebnega za ogrevanje neizolirane fasade
in porabo 255 litrov kurilnega olja pri dobro izolirani fasadi.
Razlika med porabama je torej samo za fasado 850 litrov na
sezono. Trenutno to pomeni ca. 880* EUR prihranka na
kurilno sezono samo zaradi dodatne izolacije fasade.
Investicija v dodatno izolacijo fasade (16cm) zna{a 2.900*
EUR, kar pomeni, da se investicija v samo izolacijo v tem
primeru povrne v 3,3 letih. V nadaljevanju življenjske dobe objekta prina{a investicija v izolacijo zunanjih sten ~isti dobi~ek.
Pr i d
k u p o b i te
za
o
p op ne
us t
e!
* Upo{tevane so trenutne cene energentov in izolacije
Investirajte v ukrepe za doseganje energetske u~inkovitosti
DANES, da boste lahko že JUTRI prihranili in tako dolgoro~no
znižali stro{ke obratovanja stavbe ter objektu dvignili oz.
ohranili vrednost.
Z ukrepi na ovoju stavbe, kamor spadajo streha, zunanje
stene in tla objekta lahko bistveno pripomorete k u~inkovitej{i
rabi energije. Izolacija ovoja stavbe – fasade, strehe in tal ter
menjava oken morajo biti med prvimi ukrepi na objektu, ki ga
želimo sanirati.
Projekt DANES ZA JUTRI vsako leto za potencialne investitorje
ponudi vrsto ugodnosti, ki so jih lahko udeleženci deležni.
Oglejte si izobraževalni film, izra~unajte prihranke dolo~enih
ukrepov, vpra{ajte strokovnjaka za nasvet in izkoristite
ugodnosti paketne ponudbe, ki je na voljo od 1. januarja do
konca septembra vsako leto.
■UDOBJE
KAKOVOST ZRAKA V PROSTORU
Steklena volna Knauf Insulation ECOSE® Technology ne vsebuje
ve~ fenol formaldehidnih veziv, temve~ veziva na naravnih osnovah, kar daje izdelku poseben trajnostni pe~at, ki ga je potrdil tudi
mednarodni certifikat Indoor Air Comfort. Material se pri rezanju ne
pra{i, nima vonja, je mehak na otip in ne draži kože. Vse to so tudi
prednosti, ki omogo~ajo ugodnej{e pogoje za delo pri sami vgradnji.
STE VEDELI!
Steklena volna nove generacije Knauf Insulation,
proizvedena po postopku ECOSE Technology, je prejela certifikat Indoor Air Quality, ki dokazuje, da njena
vgradnja izbolj{uje kakovost zraka v notranjih prostorih (mansarde, predelne stene), saj namesto fenol-formaldehidnih veziv vsebuje veziva na bio osnovi.
Vse to na www.daneszajutri.si
27
Kadar izolirate
FASADO
IZBERITE
RAJE
Izolacijski nasvet z argumentom!
FASADNE IZOLACIJSKE LAMELE IN PLOŠČE
IZ KAMENE VOLNE KNAUF INSULATION
Zakaj kamena volna Knauf Insulation na fasadi?
■ je paropropustna – objekt “diha”
■ je negorljiva in požarno varna
■ je visoko toplotno izolativna
■ je naravna izolacija
■ je odporna na točo in vremenske ujme
■ je trajnostna rešitev
NOVO
SMARTWALL
N C1
PRIPOROČAMO ZA IZOLACIJO KONTAKTNIH FASAD
plošče SMARTWALL N C1 plošče FKD-S Thermal
λ = 0,034 W/mK
λ = 0,035 W/mK
lamele FKL
λ = 0,040 W/mK
Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka
[email protected]
telefon
04/ 5114 105
www.knaufinsulation.si